Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-324

12 t]Pv

■ `5.00

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n Fw.-Pn. c-Pn-kv-{SmÀ-¡v ho-−pw k-kv-s]³-j³ tIm-´-bw: Fw.-Pn. k¿-h-I-emim-em c-Pn-kv-{Sm¿ Fw B¿ DÆn-sb k-kv-s]≥-Uv sN-øm≥ kn≥-Un-t°-‰v Xo-cp-am-\w. `-cW-]-cn-N-b-an-s√-∂ Im-c-WØm-em-Wp c-Pn-kv-{Sm-sd k-kvs]≥-Uv sN-øm≥ C-∂-se tN¿-∂ kn≥-Un-t°-‰v tbm-Kw Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. \n-b-a-\th-f-bn¬ Fw B¿ D-Æn lmP-cm-°n-b tbm-Ky-Xm k¿-´n-^n°-‰p-I-sf-°p-dn-®p tI-{μ GP≥-kn-sb-s°m-≠v A-t\z-jn∏n-°m≥ k¿-°m-cn-t\m-Sv ip]m¿-i sN-øm-\pw Xo-cp-am-\n®p.- sI bp F-{_-lm-an-s‚ ]cm-Xn-bn¬ hn-Zym-`ym-k-a-{¥nbp-sS \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww 2013 am¿-®v 16se kn≥-Un-t°-‰v tbm-Kw \n-tbm-Kn-® aq-∂w-K D]-k-an-Xn-bp-sS A-t\z-j-W dnt]m¿-´m-Wv kn≥-Un-t°-‰v ]-cnK-Wn-®-Xv. c-Pn-kv-{Sm¿ B-hm≥ Fw B¿ D-Æn k-a¿-∏n-® {]hr-Øn-]-cn-N-b dn-t]m¿-´n¬ {Ia-t°-Sp-s≠-∂p I-s≠-Øn-bXm-Wv Im-c-Ww. kn≥-Un-t°-‰v tbm-K-Øn¬ Nn-e-cp-sS i-‡am-b F-Xn¿-∏v a-dn-I-S-∂m-Wp k-kv-s]≥-j≥ Xo-cp-am-\w ssh-kv Nm≥-k-e¿ {]-Jym-]n®-Xv. ]-Xn-t\-gp t]¿ ]-s¶-SpØ tbm-K-Øn¬ ssh-kv Nm≥k-e-dpw s{]m-˛ ssh-kv Nm≥k-e-dpw Dƒ-s∏-sS ]-Øp-t]¿ k-kv-s]-≥-j-s\ A-\p-Iq-en®p. dn-t]m¿-´v k¿-°m-cn-\p \¬-I-W-sa-∂v k¿-°m¿ {]-Xn\n-[n-I-fpw K-h¿-W¿-°p \¬I-W-sa-∂v tIm¨-{K-kv {]-Xn\n-[n-I-fpw A-`n-{]m-b-s∏-´p. _-l-fw-aq-ew D-®-h-sc tbm-Kw A-e-t¶m-e-s∏-´p. k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ hym-P-am-sW-∂ B-tcm]-W-sØ Xp-S¿-∂v Fw B¿ DÆn-sb t\-c-tØ k-kv-s]≥Uv sN-bv-Xn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v DÆn kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬-\n-∂v A-\p-Iq-e-hn-[n k-ºm-Zn-®v kkv-s]≥-j≥ Xo-cp-am-\w ]n≥h-en-∏n-®n-cp-∂p.

A-\p-tim-N-\w tc-J-s¸-Sp-¯n ]mÀ-e-saâv B-Zy-Zn-\w ]n-cn-ªp

sIm-Spw-ssi-Xyw; ap-k-^À-\-KÀ A-`-bmÀ-Yn Iymw-]p-I-fn Ip«n-IfS¡w 40 a-cWw

XIcm-¯ HmÀ-a...

C-¥y-bp-sS a-tX-X-caq-ey-ß-fn¬ P-\-߃-°p-≈ hn-izm-k-Øn-s‚ {]-Xo-I-am-bn-cp∂ _m_-cn a-kv-PnZv ln-μp-Xz ^m-jn-Ãp-Iƒ X-I¿-Øn-´v C-t∂-°v 21 B≠v. `-c-Wm[n-Im-cn-I-fn¬ `-c-W-L-S-\bpw P-\-ßfpw A¿-∏n-® hn-izm-k-w h-©-n-°-s∏-´-Xns‚ B-≠-dp-XnIq-Sn-bm-Wv Hmtcm Un-kw-_¿ Bdpw

\yq-U¬-ln: A-b¬-hm-kn-I-fm-b Pm-´p-Iƒ kw-L-]-cn-hm-c-tØm-sSm-∏w tN¿-∂p Xm-fi-h-am-Sn-b ap-k-^¿-\-K-dn-se-bpw iymw-en-bn-se-bpw A-`-bm¿-Yn-Iymw-]p-Ifn¬ sIm-Spw-X-Wp-∏p-aq-ew 40Hm-fw t]¿ acn-®p. C-Xn¬ A-[n-I-hpw Ip-´n-I-fm-Wv. Iem-]w X-S-bp-∂-Xn-epw \n-b-{¥n-°p-∂-Xnepw ]n-∂o-Sv Ip-‰-hm-fn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xnepw Xn-I-™ ]-cm-P-b-am-b `-c-W-Iq-Sw Chn-sS-bpw \n-jv-{In-b-Xzw {]-I-S-am-°p-∂p. X-Wp-∏p-aq-ew B-cpw a-cn-®n-´n-s√-∂p ]-d-bp∂ A-[n-Ir-X¿ ]-t£, I-em-]-Øn-\n-c-bmb-h¿ Xm-a-kn-°p-∂ Iymw-]p-I-fn¬ X-Wp∏v {]-Xn-tcm-[n-°m≥ I-ºn-fn-h-kv-{Xw t]mepw \¬-Im≥ X-øm-d-√. F-{X Iymw-]p-Iƒ A-S-®p-]q-´m-sa-∂ I-W-s°-Sp-∏n-em-W-h¿.X-s‚ \m-ep-h-b- p-≈ a-Iƒ Jp-iv-\q-\sb am-Xm-hv sa-lv-_q-_ a-d-hp-sN-øp-∂-XmWv I-gn-™-Zn-h-kw iymw-en Pn-√-bn-se ae-Iv-]q¿ Iymw-]v k-μ¿-in-®-t∏mƒ X-߃°p Im-Wm-\m-b-sX-∂v C-¥y≥ F-Iv-kv-{]kv dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. Xm¿-∏m-b-sIm-≠p-

≠m-°n-b sS‚n¬ X-s‚ a-Iƒ hn-d-®p-sIm≠m-Wv C-cp-∂n-cp-∂-sX-∂v sa-lv-_q-_ ]d-™p. X-Wp-∏p-aq-ew \yp-tam-Wn-b _m-[n® a-Iƒ B-ip-]-{Xn-bn-em-Wp a-cn-®-Xv.-

iymw-en Pn-√-bn-se a-e-Iv-]q¿ A-`-bm¿Yn-Iymw-]n¬ X-Wp-∏p-aq-ew a-cn-® Ip-´nsb a-d-hp-sN-øp-∂p 200Hm-fw Ip-Spw-_-߃ A-`-bm¿-Yn-Ifm-bn F-Øn-b kp-t\-Øn-bn-se Iymw-]nepw a-c-W-߃ \-S-∂p. a-Iƒ ^m-Xzn-a I-gn™ _p-[-\m-gv-N-bm-Wp \yp-tam-Wn-b _m-

[n-®p a-cn-®-sX-∂v ]n-Xm-hv C¿-^m≥ ]-d™p. X-s‚ \-h-Pm-X-in-ip I-gn-™-am-kw a-cn-s®-∂v a-e-Iv-]q-cn¬ A-`-bm¿-Yn-bm-bn I-gn-bp-∂ ap¿-jn-Z-bpw ]-d-™p. Iymw-]p-I-fn-se P-\-\-˛-a-c-W I-W-°pIƒ dn-eo-^v {]-h¿-Ø-\-߃-°p t\-XrXzw \¬-Ip-∂-h¿ tc-J-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. ae-Iv-]q-cn¬ k-]v-Xw-_¿ ap-X¬ 26 t]¿ a-cns®-∂v \-S-Øn-∏p-kw-L-Øn-se Aw-Kw Kp¬-jm-Zv Nu-[-cn hy-‡-am-°p-∂p. C-Xn¬ 24 t]¿ Ip-´n-I-fm-bn-cp-∂p. Zm-_-cn, Jp¿-Zv, _¿-Wm-hn Iymw-]p-I-fn¬ \m-ep Ip-´n-Ifpw a-cn-®p. tem-bn Iymw-]n¬ A-©p \-hPm-X-in-ip-°-f-S-°w 17 Ip-´n-Ifpw tPm-ebn-se A-`-bm¿-Yn-Iymw-]n¬ aq-∂p \-h-PmX-in-ip-°-f-S-°w A-©p Ip-´n-I-fpw a-cn-®p. _m-kn-°-e Iymw-]n-epw \m-ep a-c-W-ap≠m-bn. \-hw-_¿ Xp-S-°w ap-X¬ k¿-°m¿ C-hn-sS H-∂pw hn-X-c-Ww sN-øp-∂n-s√-∂v Iymw-]v \-S-Øp-∂-h¿ ]-d-bp-∂p. B-tcm-Ky]-cn-]m-e-\-Øn-\p-≈ ku-I-cy-ß-fpw k¿°m¿ ]n≥-h-en-®n-cn-°p-I-bm-Wv.-

D-¯-c-hm-Zn-¯w G-sä-Sp-¡p-¶p-sh-¶v P-bn Un.Pn.]n; B`y-´-c-h-Ip¸n B`y-´ckwLÀjw

t^--kv-_p-¡v hn-hm-Zw Kq-Vm-tem-N-\ 

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°mSv P-bn-en-se t^-kv-_p-°v hnhm-Z-Øn¬ B-`y-¥-c-h-Ip-∏ns\ Iq-Sp-X¬ Ip-cp-°n-em-°n Pbn¬ Un.-Pn.-]n-bp-sS {]-kv-Xmh-\. hn-hm-Z-Øn-\p ]n-∂n¬ KqVm-tem-N-\-bp-≈-Xm-bn kw-ibn-°p-∂p-sh-∂v ]-d-™ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_v, P-Uv-Pn-am-sc kzm-[o\n-®p {]-Xn-Iƒ-°v I-Sp-Ø in£ e-`y-am-°m-\p-≈ Nn-e-cp-sS {i-a-am-hpw kw-`-h-Øn-\p ]n-∂nse-∂pw B-tcm-]n-®p. {]-Xn-I-sf sh-dp-sX-hn-´mepw t^m¨ D-]-tbm-Kn-® tIkn¬ A-h¿-°p in-£ e-`n-°-

W-sa-∂v B-{K-l-ap-≈-h-cmhmw C-Xp sI´n®-a-®-sX-∂v kwi-bn-°mw. jm-^n-bp-tS-sX-∂p ]-d-™v Nm-\¬ kw-t{]-j-Ww sN-bv-X i-–w A-bm-fp-tS-XmsW-∂p tXm-∂p-∂n-√. C-Xn-s‚ B-[n-Im-cn-I-X im-kv-{Xo-b-]cn-tim-[-\-bn-eq-sS sX-fn-bn-°s∏-S-Ww. _m-‰-dn-bpw Nm¿-P-dp-I-fpw Is≠-Sp-sØ-¶n-epw sam-ss_¬ t^m¨ I-s≠-Øn-bn-´n-√. imkv-{Xo-b sX-fn-hp-I-fn-√m-sX C°m-cy-߃ X-\n-°p hn-iz-kn°m-\m-hn-√. Sn ]n tI-kn-se {]Xn ]n tam-l-\-s\ `m-cy sI sI e-Xn-I Fw.-F¬.-F. kz-Im-cy tlm-´-en¬ I-≠-Xn-s\-bpw Un.Pn.-]n. \ym-bo-I-cn-®p.

`m-cy-°p `¿-Øm-hn-s\ ImWm≥ A¿-l-X-bp-s≠-∂p ]-d™ A-t±-lw, Fw.-F¬.-F. F∂ \n-e-bn¬ kw-ÿm-\-sØ

Xp-sIm-≠m-Wv aq-∂v D-tZym-Kÿ-sc k-kv-s]≥-Uv sN-tø≠n-h-∂-Xv. P-bn-en¬ kw-`-hn-®Xn-\v D-Ø-c-hm-Zn Xm≥ am-{X-am-

t^m¬ sN-bv-X-Xn-\v sX-fn-hnà  sam-ss_Â- t^m¬ I-s−-¯n-bn-à  `m-cy--¡p `À-¯m-hn-s\ Im-Wm³ A-À-l-X-bp-−v  Pm-a-dp-IÄ P-bn-en ^-e-{]-Z-a-à 

G-Xp X-S-hp-Im-c-s\ Im-Wm\pw e-Xn-I-bv-°v A-h-Im-i-aps≠-∂p hy-‡-am-°n. am-[y-a߃ tam-l-\≥ kw-`-h-Øn¬ A-\m-h-iy-hn-hm-Zw D-≠m-°n-b-

Wv. Io-gp-tZym-K-ÿ-cpw B-`y¥-c-a-{¥n-bpw kw-`-h-Øn-\v DØ-c-hm-Zn-b-√. Io-gp-tZym-K-ÿ-sc _-en-bmSm-°m≥ Xm-\n-√. sam-ss_¬

B-`y-´-c-a{´n hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn; IqSn-¡mgvN sXäv

Pm-a-dp-Iƒ P-bn-en¬ ^-e-{]-Z-a√. sam-ss_¬ t^m-Wp-Iƒ°m-bn ]-cn-tim-[-\ B-cw-`n-®ncp-s∂-¶n-epw F-Xn¿-∏p-aq-ew ]n≥-h-en-t°-≠n-h-∂p. P-bn-ense \n-co-£-W-Im-a-d-Iƒ ]-eXpw a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ C-S-s]-´p am-‰n-®p. sam-ss_¬ I-b-dm-Ø H-cp P-bn-epw Cu tem-I-Øn-√. 1200 t]m-en-kp-Im¿ Im-h¬-\n¬-°p-∂ Xn-lm-dn¬ t]m-epw sam-ss_¬ ]n-Sns®-Sp-Øn-´p-≠v. tI-c-f-Øn-se P-bn-ep-I-fn¬-\n-∂v ap-ºv 200Hmfw sam-ss_¬ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. I-s≠-Sp-Ø t^m-Wp-Iƒ t]m-en-kn-\pw C‚-en-P≥-kv _yq-tdm-bv-°pw ssI-am-dp-Ibpw sN-bv-Xp. F-∂n-´pw \-S-]-Sn-

I-sfm-∂p-ap-≠m-bn-√. C-Xm-Wv C-Ø-cw {]-hr-Øn-Iƒ Xp-S-cm≥ Im-c-Ww. P-bn¬ X-S-hp-Imcn¬-\n-∂p a¿-±-\-hpw `o-j-Wnbpw k-ln-®m-Wv D-tZym-K-ÿ¿ tPm-en-sN-øp-∂-Xv. P-bn¬ DtZym-K-ÿ¿ a-\p-jy-cm-Wv. DtZym-K-ÿ-sc a¿-±n-® X-S-hp-Im¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv F-¥p \S-]-Sn-sb-Sp-sØ-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p. tIm-gn-t°m-Sv P-bn-en¬ 315 t]-sc \n-b-{¥n-°m≥ 15 D-tZymK-ÿ-cm-Wp-≈-Xv. ]-e-X-h-W ]n.-F-kv.-kn-sb k-ao-]n-®n-´pw P-bn¬-h-Ip-∏n-se H-gn-hp-Iƒ \n-I-Øm≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p∂n-√. hn-Nm-c-W-Ø-S-hp-Im¿°v h-kv-{X-[m-c-W-Øn-\p \n-b-

{¥-W-an-√. B-`y-¥-c-h-Ip-∏n¬\n-∂p e-`n-® dn-t]m¿-´v \-S-]-Sn°m-bn P-bn-ep-I-fn¬ A-b-®-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sd-bv-UpIƒ \-S-Øp-I-bpw Po-h-\-°msc ÿ-ew-am-‰p-I-bpw sN-bv-Xp. dn-t]m¿-´n-t∑¬ \-S-]-Sn-sb-SpØn-s√-∂-Xv I-S-∂-{]-tbm-K-amsW-∂pw A-e-Iv-km-≠¿ tP-°_v Iq-´n-t®¿-Øp.t^m¨-hn-fn sX-fn-bn-°m-≥ h-kv-Xp-Xm-]-c-am-b sX-fn-hp-Iƒ In-´n-bn-s√-∂pw P-bn-en¬ \mep-X-h-W sd-bv-Uv \-S-Øn-bn´pw t^m¨ I-s≠-Øm≥ I-gn™n-´n-s√-∂pw B-`y-¥-c-h-Ip∏v {]n-≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dn-°v Pbn¬ Un.-Pn.-]n. \¬-In-b dnt]m¿-´n-ep-≠v.

Xn-cp-h-©qÀ Hgn-b-Ww: tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W³

\yq-U¬-ln: io-X-Im-e-k-tΩXn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: `-cn-°m≥ A-dn-bn- \-S-Øn-b-Xv. B-`y-¥-c-a-{¥n-°v D- bpw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-√. I-Æq-cn-¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: P-bn¬ Un.-Pn.-]n. 12\m-Wv Un.-Pn.-]n. h-gn P-bn¬ Un.- °p-dn-®pw dn-t]m¿-´n-t∑-¬ kq-{]-≠pf-\-Øn-s‚ B-Zy-Zn-h-k-am-b s√-¶n¬ B-`y-¥c - a - {- ¥n-]Z- w Xn-cp-h- tZym-K-ÿ-∑m-cn-epw D-tZym-K-ÿ¿- ap-Jy-a-{¥n B-{I-an-°-s∏-´ kw-`-hA-e-Iv-km-≠¿ tP-°-_n-s‚ ]-cm- Pn.-]n-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. F- am¿ F-¥p \-S-]-Sn kzo-I-cn-s®-∂pw C-∂-se, A-¥-cn-® kn-‰n-Mv - p-]£ - s - Ø ]-gn-Nm-cn Xn©q¿ H-gn-b-W-sa-∂p tIm-Sn-tb-cn °v k¿-°m-cn-epw hn-izm-k-an-√m-Xm- Øn¬ C-SX - p-`c - W - I - m-eØ - v a¿-i-ß-fn¬ B-`y-¥-c-h-Ip-∏v hn-i- ¥p \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp-sh-∂v A-dn-bn- A-t\z-jn-°pw. C-SX Fw.-]n-am¿-°pw hn-hn-[ {]-Ir_m-eI - r-jvW - ≥. tIm-gn-t°m-Sv P-bn- bn-cn-°p-∂p. Xn-I-™ A-cm-P-I-Xz- cp-h-©q¿ c-£-s∏-´p. {]-Xn-I-fp-sS - p-Nm-Sn-b 55 t]-cn¬ 20 t]-sc CZo-Ic - W - w tX-Sn. Sn ]n h-[t- °-kv {]- °-W-sa-∂pw \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. F- X-Sh Xn-t£m-`-ß-fn-epw A-]-I-SA-°u-≠n-se Nn-{X-߃ P-bn-en-\- h - I - p-∏n¬. ¬ kw-`-h-ß-fp-sS D-Ø-c-hm-Zn-Øw am-Wv B-`y-¥c Xn ]n tam-l\ - s - \ `m-cy sI sI e-Xn- ∂m¬, P-bn¬ A-[n-Ir-X¿ Xp-S¿-\S- - \n-bpw In-´m-\p-≠v. {]-Xn-Iƒ tIm-gnß-fn-epw a-cn-®-h¿-°pw A-\pkz-¥w ]m¿-´n-bn¬-\n-∂p-t]m- I-Øp-\n-∂m-Wv t]m-kv-‰v sN-bv-X-Xv D-tZym-K-ÿ-cp-sS X-e-bn¬ sI-´n-h- fm-∂p-sa-Sp-Øn-√. Cu km-l- t°m-Sv P-bn-en¬ X-Ωn-e-Sn-®-Xp kwI Fw.-F¬.-F. k-μ¿-in-®-Xv sX-‰- ]-Sn-Is tim-N-\-a¿-∏n-®v C-cp-k-`-I-fpw - c - y-Øn- F-∂p sX-fn-bn-t°-≠-Xp-≠v. {]-Xn®v kz-¥w ap-Jw c-£n-°m-\m-Wv B- epw F-Xn¿-∏p-≠m-b km-lN - Ø - n-s‚ dn-t]ms√-∂p ]-d™ P-bn¬ Un.-Pn.-]n-bp- N-cy-Øn-em-Wv {]-Xn-Iƒ P-bn-en¬ _-‘n-® A-t\z-jW ]n-cn-™p. cm-Py-k-`m Fw.-]n. ¬ A-Xp a-dn-IS- ° - m-\pw Xm≥ k-Po- I-sf P-bn¬-am-‰m-\p-≈ A-t]-£ X`y-¥c - a - {- ¥n {i-an-°p-∂X - v. - v. B-`y- m¿-Sv t^m-Wpw t^-kv _p-°pw D- ¿-´m-Wv k¿-°m-cn-se-Øn-bX sS \n-e-]m-Sv a-{¥n Xn-cp-Øn. Iq-Sn- kva tam-l≥ kn-Mv, tem-Iv-k-`m P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-eI - vk - m-≠¿ h-am-bn C-S-s]-Sp-∂p-sh-∂v Im-Wn- ≈n-b-Xn¬-\n-∂p tIm-S-Xn-°v k¿]-tbm-Kn-®-sX-∂m-Wv B-`y-¥-c-h- ¥-c-sk-{I-´-dn-°p-th-≠n A-Uo-j°m-gvN - sX-‰m-bn-cp-∂p. Fw.-]n. ap-c-fn-em¬ kn-Mv F- S- n-bn¬ A-Xr-]vX - n-bp-s≠- S- n-sb- °m¿-\S- ] tP-°-_v Nq-≠n-°m-Wn-® Im-cy- °m-\p-am-Wv [r-Xn-]n-Sn-®v \-S] - n H-∏n-´ D-Øc - h - v Pq¨ {]-Xn-I-fp-sS P-bn-en-se t^m¨ Ip-∏n-s‚ \n-K-a-\w. A-tX-k-a-bw, \¬ sk-{I-´d ∂n-h-cp-sS \n-cym-W-Øn¬ Zpx߃ i-cn-bm-Wv. Un.-Pn.-]n-bp-sS {]- Sp-°p-∂-Xv. _m-e-Ir-jv-W-∏n-≈-bpw ∂p hy-‡-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. bp.D-]-tbm-Kw kw-_-‘n-® C‚-en-P≥- B-`y-¥-c-h-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-iw Un- 12\v ]p-d-Øn-d-ßn-sb-¶n-epw P-bn-enJw tc-J-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ]m¿- ‚-hn-S \-ko-dp-sam-s° P-bn-en- Un.-F-^v. A-[n-Im-c-Øn¬-h-∂-tiXn-Ic - W - w k¿-°m-cn-s\-Xn-cm-b Ip-‰- X-Sb - v Sn ]n h-[t- °-kn-se t^kv dn-t]m¿-´v In-´n-b D-S≥ \-S] - S- n-sb- kw-_-dn¬ am-{X-am-Wp e-`n-®-sX- se-Øn-bX e-sa‚ v C-∂-se Xp-S-ßn-b-Xv. - n¬ H]-{X-am-Wv. k-ln-sI-´m-hpw P-bn¬ ¬-\n-∂v t^m¨ hn-fn-®n-cp-∂p. A- jw P-bn¬-Nm-Snb 39 {]-Xn-If - p-∏n-s‚ hn-iZ- o-Ic - - kv-_p-°v hn-hm-Zw ]p-d-Øp-h-∂ UnSp-°m≥ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂-Xm-bn ∂m-Wv P-bn¬-hI tem-Iv-k-` B-dv ap≥ Fw.-]n-ams - \-Xn-tc- cmsf am-{X-am-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Un.-Pn.-]n. A-Øc - w {]-kvX - m-h\ - I - ƒ s∂m-∂pw H-cp D-tZym-Kÿ B-`y-¥c - a - {- ¥n ]d-™p. 2013 Pq¨ Ww. D-Ø-c-hv ]m-en-°m-Ø-Xn-s\- kw-_¿ c-≠n-\m-Wv. cp-sS \n-cym-W-Øn-epw A-\ptim-N-\w A-dn-bn-®p. sI-\n-bbn-se s\-bv-tdm-_n-bn¬ B{I-a-W-Øn¬ sIm-√-s∏-´-h¿°pw apw-ss_-bn¬ sI-´n-Sw s]m-fn-™p-ho-Wv a-cn-® 27 t]¿-°pw B-{‘-{]-tZ-iv, H-Uo- Z- m-kv (kn.-]n.-Fw.-), C sI I-Æq¿: \-Kc - a - m-en-\y kw-kvI - c - - A-an-X-{]m-[m-\yw \¬-In-b-Xpw hn-Pb j F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ^n-enW-sØ-°p-dn-®p ]Tn-°m≥ k¿- Im-cy-߃ k-¶o¿-W-am-°n. Iq- hn-P-b≥ (kn.-]n.-sF.-) F-∂n-h∏o≥-kn-epw {]-Ir-Xn-Zp-c-¥- k - ` - m k-an-Xn-bn-se cm-Wp kw-L-Øn-se a-‰w-K°m¿ \n-tbm-Kn-® a-{¥n sI kn Sm-sX, \n-ba Øn¬ a-cn-®-h¿-°pw k-` A- n-\p sN-ss∂-bn-se - p-sS F- ߃. H-ºX tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep- kn.-]n.-Fw. {]-Xn-\n-[n-If \p-tim-N-\-a¿-∏n-®p.- Cu am{]-Xn-Iƒ D-]-tbm-Kn-® knw- ´n-cp-∂p. C-h-cp-sS ]-›m-Ø-e- ≈ \n-b-a-k-`m k-an-Xn- Kp-P-dm- Xn¿-∏p-ap-≠m-bn. X-t±-i-`-c-W B-e-Øq¿ \-K-c-k-`m am-en-\ytIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-J- ®-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa a-‰p {]-Xnkw 20 h-sc \o-fp-∂ k-tΩ-f- c - W - πm‚ v k-μ¿-in-°pc≥ h-[-t°-kn-se {]-Xn-Iƒ P- Iƒ D-]-tbm-Kn-® \m-ep sam- Im¿-Up-I-fn¬ \m-se-Æ-am-Wv hpw kw-ÿm-\ C‚-en-P≥-kv Øv k-μ¿-i-\w d-±m-°n. C-Xp- {Km-a-hn-I-k-\ `-h-\-Im-cy \n-b- kw-kvI \w C-∂p Xp-S-cpw. - n-®p hn-hm-Za - p-b¿-∂X - n- a-k-`m k-_v-P-Iv-‰v I-Ωn-‰n-bp-sS ∂ kw-Lw Xp-S¿-∂v J-c{- Z-hy-ambn-en¬ sam-ss_¬ t^m¨ D- ss_¬ t^m-Wp-I-fp-sS-bpw S- ÿn-co-I-cn-®-Xv. h-S-I-c B-b- A-t\z-jn-®p-h-cp-I-bm-Wv. Sn ]n kw-_‘ - w hn-Pb - I - c - a - m- Ø - n-em-Wp Xo-cp- t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp bm-{X. a- en-\y \n¿-am¿-P\ ]-tbm-Kn-®-Xn-\p Iq-Sp-X¬ sX- h¿ sem-t°-j≥ tIm-gn-t°m-Sv t©-cn kz-tZ-in A-l-Ω-Zv, \yq- tI-kn-se {]-Xn-Iƒ-X-s∂-bm- s‚ ]-›m-Øe - m-°n-hc - p-∂ apw-ss_-bn- a-∂v a-{¥n sI kn tPm-k- {¥n-am-cm-b sI Fw am-Wn, a- bn \-S∏ fn-hv. aq-∂mw-{]-Xn In¿-am-Wn a- P-bn¬-]-cn-k-c-am-sW-∂v A- am-ln-bn-se ]n ]n ss^-k¬, Wv Cu \-º-dp-Iƒ P-bn-en¬-\n- am-\s am-ln ]-¥-°¬ kz-tZ-in A- ∂v D-]-tbm-Kn-®-sX-∂pw t]m-en- ^v hy-‡-am-°n. X-an-gv-\m-Sv, a- ™-fmw-Ip-gn A-en, Fw sI ap- se hm-jn, ]q-s\, N-fio-K-Uv t\m-Pv P-bn-en¬ D-]-tbm-Kn-® t\z-j-W-Øn-¬ hy-‡-am-bn. - f - n-se πm‚p-Iƒ ksam-Øw 11 knw-Im¿-Up-Iƒ tP-jv, X-e-t»-cn ]-∂y-∂q¿ X-S- kn-s‚ A-t\z-j-W-Øn¬ ÿn- lm-cm-{„, U¬-ln, l-cn-bm-\ \o¿, Fw.-F¬.-F-am-cm-b sI. F-∂n-hn-Sß sam-ss_¬ t^m-¨ \-º-¿ Sn kw-ÿm-\-߃ k-μ¿-in-®v am- A-Nyp-X≥ (tIm¨-{K-kv), kn a- μ¿-in-°pw. t\-ct- Ø sXm-gn¬-aP-bn-enÂ\n¶v sIm-Sn ]n h-[ Kq-Vm-tem-N-\-bv-°v D-]- sIm-Sn kp-\n-bpw kw-L-hpw P- Øn¬ {]-Xyp-jv F-∂n-h-cp-sS co-I-cn-®p. - nw-eo-Kv), ]n Sn F d- {¥n jn-_p t_-_n-tPm¨ \-tc{]-Xn-Iƒ hn-fn-® \-º-dp-I- en-\y-kw-kv-I-c-W ]-≤-Xn-I-sf- Ωq-´n (ap-kve tbm-Kn-®-Xp-X-s∂-bm-sW-∂pw bn-en¬ D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xm- t]-cn-ep-≈-h-bm-Wn-h. \o-tekp-\n-bpsS `o-j-Wn-; low (\m-j-\¬ sk-Iyp-e¿ {μ-tam-Un-sb k-μ¿-in-®v N¿-® I-s≠-Øn. C-bmƒ t\-c-tØ D- bpw t]m-en-kn-\p hn-h-cw e-`n- iz-cw, sIm-√w, t_-∏q¿ ta-J-e- fn¬ t]m-en-kv ]n-∂o-Sv hn-fn-®- °p-dn-®p ]Tn-°pw. tI-sk-Sp-¡m-sX - n-bX - vh - n-hm-Zß - ƒ-°p ImtI-c-f-kw-L-Øn-s‚ k-μ¿- tIm¨-^-d≥-kv), hn in-h≥-Ip- \-SØ ]-tbm-Kn-® 984756-2679 \-º-dn¬- ®p. C-h a-‰p ]-e-cp-sS-bpw t]-cn- bn-se Nn-e-sc Xp-S-sc-Øp-S-sc t∏mƒ {]-Xn-Iƒ _-‘-s∏-´n-cpt]m-en-kv H-¯p-I-fn¨p- m-bn-cp-∂p.- r-jvW - ≥, sI hn c-Wa i-\Ø - n-\p Kp-Pd - m-Øv k¿-°m¿ ´n, ]n {io-cm-aI {]-Xn-Iƒ t^m-Wn¬ _-‘-s∏- ∂-Xm-bn k-Ω-Xn-®p. \n-∂m-Wv P-bn-en¬-\n-∂p hn-fn- em-Wv F-Sp-Øn-´p-≈-Xv.

InÀ-am-Wn hn-fn-¨Xv Sn ]n h-[-Kq-Vm-tem-N-\bv-¡v \n-b-a-k-`m k-an-Xn- Kp-P-dm-¯n t]mhp-¶nà D-]-tbm-Kn-¨ \-¼-dnÂ\n-¶v

DÄt]PpIfnÂ

5

b-I-em-]w 7 hÀKoX-S-b _nÃn-s\-Xn-tc

9

tam-Unb-a³ kvt^mS\w; ae-bmfn bph-Xn-b-S¡w 30 a-c-Ww Bgv-k-\Â ap-t¶m«v, am-©-kv-ä-dn-\v tjm-¡v

11 t]Pn 4 FUnäv Xn-cp-¯-s¸-Sm-¯ H-cp

A-\o-Xn-bp-sS HmÀ-a-IÄ

aq-¶p-am-kw {]m-b-ap-Å Ip-ªn-s\ s]m-Ån-¨p; am-Xm-]n-Xm-¡Ä A-d-Ìn I-´-∏-\: aq-∂p-am-kw {]m-b-ap≈ Ip-™n-s\ s]m-≈-te¬∏n-® am-Xm-]n-Xm-°-sf t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-cp-]tX-°¿ ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ cm-tP-jv, `m-cy \o-Xp F-∂n-hcm-Wv C-f-b-a-I≥ A-izn-s\ s]m-≈-te¬-∏n-®-Xn-\v A-dÃn-em-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se C-cp-]tX-°¿ k¿-°m¿ B-ip-]-{Xnbn¬ Ip-´n-bp-sS Nn-In¬-k-bv°m-bn cm-tP-jpw \o-Xp-hpw FØn-bn-cp-∂p. Ip-´n-bp-sS tZ-l-Øv Ip-∏n∏m¬ ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂v s]m-≈-te-‰p-sh-∂m-Wv tUmIv-S-tdm-Sp ]-d-™-Xv. kw-i-bw tXm-∂n-b tUm-Iv-S¿ ssN¬Uv sse≥ A-[n-Ir-X-sc hn-h-ca-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ssN¬-Uv sse≥ A-[n-Ir-X¿ hn-hcw t]m-en-kn-s\ [-cn-∏n-®p. Xp- \o-Xp- (C≥sk-‰n¬ `¿-ØmS¿-∂v C-cp-h-sc-bpw I-kv-‰-Un- hv cm-tPjv)

bn-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hnZ-Kv-[ Nn-In¬-k-bv-°m-bn Ip-´nsb kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnte-°p am-‰n. H-Iv-tSm-_-dn¬ am-Xm-hv Cu Ip-™n-s\ h-gn-bn¬ D-t]£n-® kw-`-h-ap-≠m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n C-S-s]-´v Ip-™ns\ cm-Pm-°m-Sv I-cp-W-`-h\n¬ G¬-∏n-®p. Ip-™n-s\ hn-´p-In-´-W-sa-∂v B-h-iy-s∏´p am-Xm-]n-Xm-°ƒ A-t]-£ \¬-In-b-tXm-sS C-h-sc Iu¨-kn-en-Mn-\p hn-t[-b-cm-°nb-ti-jw A-izn-s\ hn-´p-\¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nb cm-tP-jn-s\-bpw \o-Xp-hns\-bpw dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. s]m-≈-te-‰ Ip-™n-s\-bpw aqØ Ip-´n-sb-bpw ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n G-s‰-SpØn-cn-°p-I-bm-Wv.-

tUmfÀ 61.66 ■ ]u−v 100.82 ■ bqtdm 84.15 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 163.68 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 218.36 ■ Ham³ dnbm 160.25 ■ kuZn dnbm 16.44 ■ J¯À dnbm 16.93 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.80 ■ kznkv {^m¦v 68.58


kozhikode

1189 hr›nIw 21

1435 k^¿ 3

6 Unkw-_¿ 2013 sh≈n

tIm¬-{K-Ên-\v C-\nbpw k-a-b-ap−v

a

-[y-{]-tZiv, cm-P-ÿm≥, O-Øo-kv-K-Uv, U¬-ln \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ I-gn™p. thm-´v sN-bv-Xp ]p-d-Øn-d-ßn-b-h¿-°n-S-bn¬ \-SØn-b F-Ivkn-‰v t]mƒ ^ew Xn-I®pw A-{]-Xo-£n-X-a√. F-Ivkn-‰v t]mƒ \-SØn-b F≥.Un. Sn.hn˛ kothm-´¿, C¥ym S-n.hn˛ kothm-´¿, ssSw-kv \u˛Nm-WIy, Zn ho-°v˛kn.F≥.F≥, sF.-_n.F≥. Xp-Sßn-b G-P≥kn-Iƒ _n.sP.]n-bp-sS hnP-bw {]-h-Nn-°p∂p. cm-Pÿm-\n¬ 140Hm-fhpw a-[y-{]-tZ-in¬ 150\Sp-Øpw U¬-ln-bn¬ 30te-sd-bpw O-Øo-kv-K-Un¬ 50 hscbpw icm-icn ko-‰v _n.sP.]n-°v e-`n-°p-sa-∂m-Wv C-h-sc√mw Nq-≠n-°m-´p-∂Xv. tIm¨-{K-kv hf-sc ]nd-In-emWv. cm-P-ÿm-\n¬ 50¬ Xm-sgbpw a-[y-{]-tZin¬ 80Hm-fhpw U¬-ln-bn¬ 20¬ Ip-dhpw O-Øokv-K-Un¬ 40 h-scbpw ko-‰v am-{X-ta tIm¨-{K- n-\p i-cmi-cn In-´m≥ km-[y-X-bp≈q. an-tkm-dm-an-¬ am-{Xam-Wv tIm¨-{K- n-\v ta-[m-hn-Xzw Im-Wp-∂-Xv. C-Xp Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-ºp-≈ k¿-th^-e-ß-f√; Xn-c-s™-Sp-∏m-\-¥-c-ap-≈ F-Iv-kn-‰v t]mƒ {]-hN-\-amWv. FIvkn‰v t]mfp-Ifpw th≠{X icn-bmbn-s°m-≈-W-sa-∂n-√. F∂m¬, tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏v B-k-∂-am-bn-cn-s°, Rm-b-dmgvN thm-s´Æ¬ ]q¿-Øn-bm-hp-tºmƒ tIm¨-{K-kv ]-cm-P-bs∏-´m¬ A-Xn-s‚ {]-Xym-Lm-Xw sN-dp-Xm-bn-cn-°n√. tIm¨-{K- n-s‚ \-b-ß-fp-sSbpw k-ao-]-\-ß-fp-sSbpw [q¿-Øn-s‚bpw Zp¿-\-S-]-Sn-I-fp-sSbpw A-\-¥-c^-e-am-WnXv. tIm¿-]-td-‰vtem-I-Øv ]m-Ztk-h sNøp-∂-Xn-\n-S-bn¬ P-\ß-sf A-∏m-sS hn-kv-a-cn-®pI-f™-Xn-s‚ BLm-X{]-Xym-Lm-X-߃ tIm¨-{K-kv am{Xw A-\p-`-hn-®m¬ a-Xn-bm-hn√. B¿.F-kv.F-kv. kzm[o-\h-e-b-Øn-ep-≈ _n.sP.]n. A-[n-Im-c-Øn¬ h-c-cp-Xv F-∂v B-{K-ln-°p-∂ C-¥y-bn-se _-lp`q-cn]-£w P-\-X-sbbpw Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-°p-∂ {]-iv-\-am-Wn-Xv. _n.sP.]n. h-cp-I-sb-∂-Xn-\¿-Yw \tc{μ-tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bmhp-I F-∂-XmWv. tamUn A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-I-bm-sW-¶n¬ X-s∂ AXp tIm¨-{K-kv Xm-e-Øn¬ h-®p k-Ωm-\n-°tWm F-∂-Xm-Wp {]-iv-\w. tam-Un-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-°m-≥ D-X-Ip-∂ \nch-[n kw-`-h-߃ sX-fn-hpk-ln-Xw C-Xn\-Iw ]p-dØph-∂pI-gn™p. CXn-sem-∂p-t]m-epw D-]-tbm-Kn°m-\p-≈ X-t‚-Sw tIm¨-{K-kv C-Xph-sc Im-Wn-®n´n√. _n.sP.-]nsb `b∂v I-em-]w XS-bp∂ _n√v Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn\p hsc bp.-]n.F. aSn-°p-I-bmWv. C-Xp tIm¨-{K- n-s\ hen-b B-]-Øn-te-°p sIm-≠pt]m-hp-I-bmWv. P-\-ß-fp-sS A-gna-Xnhn-tcm[-am-Wv Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°v P-\-]n¥p-W kr-„n°p-∂Xv. F-¶n-epw U¬-ln-bn¬ Cu ]m¿-´n ko-‰pIƒ Ip-td t\-Sp-sa-∂m-Wv F-Iv-kn-‰v t]mƒ ]-d-bp∂-Xv. tIm¨{K- ns‚ sISp-Im-cy-ÿ-X-bmWv sIPvcn-hm-fns‚ ]m¿´n°p klm-b-I-am-hp-∂-Xv. tIm¨-{K- n-\v kz-bw ]p-\-∏cn-tim-[n-°m\pw Xn-cp-Øm\pw Ip-d-®p-Iq-Sn k-a-b-ap≠v. Cu {l-kzIm-e-b-f-hv ^-e-{]-Z-am-bn hn\n-tbm-Kn®v P\kΩ-Xn B¿-Pn-°m≥ {i-an-°p-∂n-s√-¶n¬ tam-Un-sb {]-[m\-a-{¥n-bm-°p-∂-Xn-s‚ ap-gp-h≥ D-Ø-c-hm-Zn-Øhpw tIm¨-{K- n-\v am-{X-am-bn-cn°pw F-∂p Nq-≠n-°mWn-®psIm-≈s´.

sN¶m-bv-¡fpw \m-bv-¡fpw

sN

-∂m-bv-°-fm-Wv ]n-∂o-Sv a-\p-jy-cp-am-bn C-W-ßp-∂ \m-bv-°-fm-bn am-dn-b-sX-∂p im-kv-{X-⁄-∑m¿ I-cp-Xp∂p. d-jy-bn-tem a-[y-]uc-kv-XyØntem B-Wv P-\n-X-Iam-‰-Øn-eq-sS A-h BZyw a-\p-jy-cp-sS D-‰-N-ßm-Xn-am-cm-bn am-dn-b-sX∂p Nn-e¿- hm-Zn-°p∂p. F-∂m¬, P-\n-X-I-]-cam-b sX-fn-hp-Iƒ In-g-°-t\-jy-bn-te-°m-Wp hn-c¬Nq≠p-∂-Xv. ^n≥-e-≥Un-se Xp¿-°p k¿-h-I-em-im-ebn-sebpw bp.F-kn-se Im-e-t^m¿Wn-bm k¿-h-Iem-imebn-se-bpw P-¥p-im-kv-{X-⁄-∑m¿ C-sXm∂p-a√ ]-d-bp-∂Xv. B-Zy-sØ h-f¿-Øp\m-b bq-tdm∏n-em-Wv P-\n-®-sX-∂v A-h¿ I-cp-Xp-∂p. Un.F≥.F. ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv A-h¿ C-°mcyw I-≠p-]nSn-®Xv. tIm-i-ß-fn¬ Im-Wp-∂ Un.F≥.F. ]cn-tim-[n°m-\m-Wv A-h¿ ap-Xn¿-∂Xv. t^m-kn-ep-I-fn-¬\n-∂v A-Xp ti-J-cn°p-I F-fp-∏-amWv. B-Zy-sØ \m-bv°q-´-ß-fn-se ]-e D-]-K-W-ß-fp-sSbpw Un.-F≥.F. ]cn-tim-[n-® A-h¿, C-∂p Im-Wp-∂ sN-∂m-bv-°-fpsS-bpw \m-bv-°-fp-sSbpw Un.F≥.F-bp-am-bn A-Xp Xm-c-Xayw sN-bvXp. A-h-bv-°n-S-bn¬ h-enb km-Zriy-ap-≠m-bn-cp∂p. ]-t£, G-jy-bn-se-bpw a-[y-]uc-kv-Xy-Øn-sebpw t^m-kn-ep-I-fn¬ \-SØn-b ]T\-Øn¬ C-Xp hy-Xy-kv-X-am-bn-cp∂p. Ir-jn hn-I-kn-∏n-s®-Sp-°p-∂-Xn-\p ap-ºpX-s∂ \m-bv-°-sf Iq-´p-Im-cm-°m≥ a-\p-jy¿-°p I-gn-™ncp-∂psh∂pw Cu K-thj-Ww sX-fn-bn-°p∂p. th-´bv°pw {]Xn-tcm-[-Øn\pw Iq-´n\pw \m-bv-°ƒ th≠Xp-sIm-≠m-bn-cn-°p-w CXv.

t\Àhc tIm¨-{K- n-\v Xn-cn-®-Sn-tb¬-°p-sa∂v Xn-c-s™-Sp-∏v F-Iv-kn-‰v-t]mƒ ^-e߃.

4

Xn-cp-¯-s¸-Sm-¯ H-cp A-\o-Xn-bp-sS HmÀ-a-IÄ 1992

Un-kw-_¿ 6. N-cn{Xw X-s∂ hn-d-ßen-®p-\n-∂ Zn-h-k-am-bn-cp-∂p AXv; kzm-X-{¥y-e-œn-°p-ti-jw Hcp I-dp-Ø kq-tcym-Z-bw Iq-Sn C¥y≥ N-{I-hm-f-Øn¬ s]m-´n-hnS¿-∂ Zn-h-kw. C-Xn-\p ap-ºv Aß-s\-sbm-∂p kw-`-hn-®-Xv 1948 P-\p-h-cn 30\m-bn-cp-∂p. H-cp cmPy-t{Zm-ln-bp-sS _-en-jvT-am-b I-c-ß-fn¬ H-fn-®n-cp-∂ ssItØm-°n¬-\n-∂v D-Xn¿-∂ aq-∂p sh-Sn-bp-≠-Iƒ a-lm-fl-Pn-bp-sS ip-jv-I-am-b s\-©n≥-Iq-Sv Xp-f®p-I-S-∂-Xv C-tX-t]m-se hn-f-dnb H-cp km-bm-”-Øn-em-bn-cp∂p. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-Øh-cp-sS A-tX P-\p- n¬-s∏-´-h\m-bn-cp-∂p \m-Yp-dmw hn-\m-b-Iv tKm-Uv-sk F-∂ Nn-Xv-]m-h≥ {_m-“-W-c-‡w kn-c-I-fn-sem-gpIn-bn-cp-∂ B h¿-Ko-b-hm-Zn. tIm-Sn-°-W-°n-\v C-¥y-°m-cpsS kz-]v-\-ß-fpw {]-Xo-£-I-fpam-Wv Km-‘n-Pn-bp-sS s\-©n-te°p \n-d-sbm-gn-°p-I h-gn Abmƒ X-√n-s°-Sp-Øn-b-Xv. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-sØdn-b-s∏-´-Xn-\p-ti-jw \-Ωp-sS cm-Pyw c-≠p-]-Xn-‰m-≠v ap-t∂m´p-t]m-b-sX-ß-s\ F-∂ tNmZyw H-cp B-flm-em-]w-t]m-se \mw \-tΩm-Sp-X-s∂ tNm-Zn-t°≠n-bn-cn-°p-∂p. \-Ωp-sS A-`n-am\-hpw K¿-hp-I-fpw \mw ]-Sp-Øpb¿-Øn-b-Xv G-sXm-s° A-kvXn-hm-c-ß-fn-em-sW-∂pw \-ΩpsS hn-P-b-t`-cn-Iƒ ap-g-ßp-∂-Xv F-¥n-s‚ t]-cn-em-sW-∂pw ]-cntim-[n-t°-≠ k-μ¿-`-am-Wn-Xv; kz-¥w cm-Py-Øn-\-I-Øp ]-Ibpw hn-tZz-j-hpw tNm-c-bpw IÆo-cpw hm-cn-hn-X-dn Nn-e¿ tXm¬-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv b-Ym¿Y-Øn¬ B-sc-bm-sW-∂pw \mw Xn-cn-®-dn-tb-≠ k-μ¿-`w. 1992 Un-kw-_¿ 6 C-¥y-sb kw-_-‘n-®n-S-tØm-fw F-¥psIm-≠pw H-cp Zp¿-Zn-\-am-bn-cp∂p. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-°s∏-´ Zn-\w F-∂-Xn-t\-°mƒ cmPyw Nn-c-Im-e-am-bn Im-Øp-kq£n-®p-t]m-∂ [-h-f-tim-`-bm¿∂ A-Xn-s‚ b-i- n-\p-ta¬ I-f¶w-Nm¿-Ø-s∏-´ Zn-\-am-bn-cp-∂p A-Xv. H-cp kw-Lw ^m-jn-Ãv A-{Ian-Iƒ cm-Py-Øn-s‚ a-kv-X-Iw XI¿-°m≥ H-cp-sº-´-t∏m-gpw \-ΩpsS `-c-W-Iq-S-ß-fpw \ym-bm-k-\-

ß-fpw \n-b-a-kw-hn-[m-\-ß-fpw P-\-ß-fpw ]p-e¿-Øn-b a-c-W-Xpey-am-b \n- w-K-X-bm-Wv tem-IsØ b-Ym¿-Y-Øn¬ hn-kv-a-bn∏n-®-Xv. C-Xp \mw a-\- n-em-°nb C-¥y-X-s∂-tbm F-∂v A-Zv-`pXw-Iq-dn-b-h¿ tem-I-Øv F-√mbn-S-Øp-ap-≠m-bn. tem-Iw t\m°n-\n¬-s° \-ap-°p t\-cn-´ Cu ]-cm-P-b-sØ hn-e-bn-cp-Ømt\m A-Xn¬-\n-∂v F-s¥-¶n-epw ]Tn-s®-Sp-°m-t\m D-≈ Ku-c-hta-dn-b H-cp {i-a-hpw C-Xp-h-sc D≠m-bn-´n-√ F-∂-Xp \n-cm-im-P-\I-am-Wv. I-]-S-am-b a-tX-X-c-`m-h-Øn-

C¶v _m_-cn a-kv-Pn-Zv Zn\w Sn hn l-ao-Zv

fn¬ A-≈n-∏n-Sn-®m-Wv C-¥y-bnse a-tX-X-c-sc-∂v ho¨-hm-°p ]-d-bp-∂-h-cpw X-ß-fp-sS cm-{„ob-ku-`m-Ky-߃ A-t\z-jn-°p∂-Xv. C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨{K-kv X-s∂-bm-Wv A-Xn-\p-≈ G-‰-hpw h-en-b D-Zm-l-c-Ww. _m-_-cn kw-`-h-ß-fp-sS Hmtcm ]-cn-Wm-a-L-´-Øn-epw cm-PyØv A-[n-Im-cw ssI-bm-fn-bn-cp∂-Xv C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-

h-em-L-h-tØm-sS kz-bw h-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-b-a-a-√, hnizm-k-am-Wp {]-[m-\-sa-∂ H-cp A-cm-P-I-hm-Z-sØ cm-Py-Øns‚ s]m-Xp-k-Ω-Xn-bn-te-°p sIm-≠p-h-∂p F-∂-Xm-Wv A-Xns‚ ]-cn-W-X-^-ew. tIm-S-Xn-Iƒt]m-epw `-‡ym-Z-c-]q¿-hw AØ-c-sam-cp \n-b-a-i-‡n-sb AwKo-I-cn-°pw-hn-[w s]-cp-am-dp-∂ ÿn-Xn-hn-ti-j-ap-≠m-b-Xv

sIm-≠v 2010 k-]v-Xw-_-dn-ep-≠mb A-e-l-_m-Zv ssl-t°m-S-Xn hn-[n, tIm-S-Xn-Iƒ \n-b-a-_mly-am-b h-gn-I-fn-eq-sS k-©-cn°p-∂-Xn-s‚ A-]-I-S-sØ-°p-dn® hym-]-I-am-b N¿-®-Iƒ-°p hgn-h-bv-°p-I-bp-≠m-bn. F-∂m¬, \-Ωp-sS cm-Py-Øv D-b¿-∂p-h-cp∂ C-Ø-cw N¿-®-Iƒ ]n-∂o-Sv Hcp ]p-\-cm-tem-N-\-bv-°pw h-gn-hbv-°m-sX A-h-km-\n-®p-t]m-hp∂-Xm-bm-Wv \mw km-[m-c-W I≠p-h-cp-∂-Xv. `-c-W-Iq-S-߃ bYm¿-Y-Øn¬ B-{K-ln-°p-∂Xpw A-Ø-cw \n-»-–-X-I-fm-Wv. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-®-sb

^m-jn-k-¯n-sâ h-fÀ-¨-bpw cu-{Z-`m-h-hpw lnw-km-ß-I-X-bpw \mw I-−p-I-gn-ª-Xm-Wv. F-¶mÂ, C-Xp ZoÀ-L-ZÀ-i-\w sN-¿m-t\m s]m-Xp-k-aq-l-¯n-epw \yq-\-]-£ Po-hn-X-§-fn-epw ^m-jn-kw F-s´-´p {]-Xym-Lm-X-§Ä kr-ãn-¡p-sa-¶v hn-e-bn-cp-¯m-t\m D-Å `m-h-\m-ti-jn ap-kv-enw-t\-Xr-Xz-¯n-\pw a-tX-X-c I-£n-t\-Xm-¡Ä-¡pw C-Ãm-sX-t]m-b-Xn-\v h-en-b hn-e-bm-Wp \mw H-Sp-t¡-−n-h-¶-Xv. ]-Ån-bp-sS Jp-º-I-tfm-sSm-¸w \n-ew-s]m-¯n-b a-X-\n-c-t]-£-X-bpw `-c-W-L-S-\-bpw \o-Xn-]oT-§-fp-sS \n-jv-]-£-X-bp-sa-Ãmw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m-\pw \n-e-\nÀ-¯m-\pw I-gn-bp-¶ C-Ñm-i-àn-bp-Å H-cp k-aq-l-¯n-sâ ho-s−-Sp-¸m-Wv D-−m-th-−-Xv. ]mÀ-iz-hÂ-¡-cn-¡-s¸-« P-\-X-bp-sS kÀ-h-ta-J-e-I-fn-ep-ap-Å im-ào-I-c-Ww am-{X-am-Wv A-Xn-\p h-gn. s‚ ]p-dw-tXm-Sn-\p-≈n¬ H-fn™n-cp-∂p Kq-V-am-bn B-\-μn°p-∂-h¿ a-tX-X-c-tN-cn-bn-en-cp∂p \-S-Øn-b hym-P-hn-em-]߃ C-∂p Xn-cn-®-dn-b-s∏-´p-I-gn™-Xm-Wv. s]m-Xp-k-aq-l-Øn¬ Zr-iy-am-b Cu Im-]-Sy-Øns‚ _-e-Øn-em-Wv kw-L-]-cnhm-cw cm-Py-sØ X-ß-fp-sS Z-bmhm-bv-]n-\v C-{X-ta¬ hn-t[-b-s∏Sp-Øn-b-Xv. Im-cy-ß-fp-sS K-Xn C-t∏m-gpw am-‰-an-√m-sX Xp-S-cp∂p-sh-∂-Xm-Wv sR-´n-°p-∂ bm-Ym¿-Yyw. im-kv-{Xo-b-am-b \nKq-V-X-tbm-sS h-f¿-Ø-s∏-´ apkv-enw-hn-cp-≤-X-bp-sS A-S-cp-I-

{K-kv B-bn-cp-∂p. cm-Py-Øn-s‚ \n-b-a-hy-h-ÿ-bpw k¬-t∏-cpw cm-Pyw D-b¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂ aqey-ß-fpw kw-c-£n-°m-\p-≈ `-cW-L-S-\m-]-c-am-b _m-[y-X Ah¿-°p-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, X-ß-fp-sS cm-{„o-b-em-`-߃-°∏p-dw I-Æ-b-°m-\p-≈ hn-th-Itam Zo¿-L-Zr-„n-tbm tIm¨-{K n-\p-≠m-bn-√. cm-Py-Øp \n-b-a-hm-gv-N D-d-∏ph-cp-Øm-\p-≈ X-ß-fp-sS `-c-WL-S-\m-]-c-am-b Np-a-X-e-sb tIm¨-{K-kv Xo¿-Øpw hn-kv-a-cn®p-I-f-™p. H-cp h-en-b [m¿-an-IØ-I¿-®-sb tIm¨-{K-kv A-Xo-

tIm¨-{K-kv X-ß-fp-sS \-b-\ne-]m-Sp-I-fn-eq-sS t\-Sn-s°m-SpØ s]m-Xp-k-Ω-Xn-bp-sS kzm-[o\w-aq-e-am-Wv. \n-b-a-ß-fpw N-´-ß-fpw tc-JI-fpw sX-fn-hp-I-fpw ]-cn-tim-[n® H-cp A-h-Im-i-Ø¿-°-Øn¬ \ym-b-bp-‡-am-bn hn-[n-]-d-bp∂-Xn-\p ]-I-cw tIm-S-Xn-Iƒ \m´p-a-[y-ÿ-cp-sS \n-e-hm-c-Ønte-°v X-cw-Xm-gp-∂ Im-gv-N-Iƒ \n-b-a-hm-gv-N-bp-sS X-I¿-®-sbbm-Wp kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv ÿn-Xn-sNbv-Xn-cp-∂ "X¿-°-`q-an' aq-∂p I£n-Iƒ-°n-S-bn¬ ho-Xw-h-®p-

Xp-S¿-∂v k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® en-_¿-lm≥ I-Ωo-j≥ \o-≠ ]Xn-t\-gp-h¿-j-Øn-\p-ti-jw {][m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mn-\p k-a¿-∏n-® dn-t]m¿-´n¬, _m-_-cn a-kv-Pn-Zn-s‚ X-I¿-®-bv-°v D-Ø-chm-Zn-I-fm-b-h-cp-sS t]-cp-hn-h-c߃ A-°-an-´p-]-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬, tI-{μw `-cn-°p-∂ tIm¨-{K-kv K-h¨-sa‚ v _m-_-cn hn-j-b-Øn¬, A-h¿ C-X-]-cy¥w {]-I-Sn-∏n-® h-©-\-bp-sSbpw A-\o-Xn-bp-sS-bpw N-cn-{Xw B-h¿-Øn-°p-I-bm-Wp sN-bv-XXv. cm-Py-Øn-s‚ \n-b-a-hm-gv-Nsb X-s∂ ]-cn-lm-ky-am-°n-am-

‰n-b Ip-‰-hm-fn-Iƒ-s°-Xn-tc \nb-a-]-c-am-b H-cp \-S-]-Sn-bpw ssI-s°m-≈m≥ A-h¿ k-∂-≤cm-bn-√. _m-_-cn Zp-c-¥-Øn-\p-ti-jap-≈ 21 h¿-jw C-¥y≥ ap-kv-enwIƒ-°p k-Ωm-\n-®-Xv km-¥z-\Øn-s‚-bpw k-am-[m-\-Øn-s‚bpw {]-Xo-£-I-fp-sS-bpw \m-fpI-fm-bn-cp-∂n-√. h-©-\-bp-sSbpw hm-Kv-Zm-\-ew-L-\-Øn-s‚bpw \o-Xn-\n-tj-[-Øn-s‚-bpw hn-th-N-\-Øn-s‚-bpw 21 h¿-jam-Wp I-S-∂p-t]m-b-Xv. ^m-jn-k-Øn-s‚ h-f¿-®-bpw cu-{Z-`m-h-hpw lnw-km-fl-I-Xbpw \mw I-≠p-I-gn-™-Xm-Wv. F-∂m¬, C-Xp Zo¿-L-Z¿-i-\w sN-øm-t\m s]m-Xp-k-aq-l-Ønepw \yq-\-]-£ Po-hn-X-ß-fnepw ^m-jn-kw F-s¥-¥p {]Xym-Lm-X-߃ kr-„n-°p-sa∂v hn-e-bn-cp-Øm-t\m D-≈ `m-h\m-ti-jn ap-kv-enw-t\-Xr-Xz-Øn\pw a-tX-X-c I-£n-t\-Xm-°ƒ°pw C-√m-sX-t]m-b-Xn-\v h-enb hn-e-bm-Wp \mw H-Sp-t°-≠nh-∂-Xv. ]-≈n-bp-sS Jp-∫-I-tfmsSm-∏w \n-ew-s]m-Øn-b a-X-\n-ct]-£-X-bpw `-c-W-L-S-\-bpw \o-Xn-]o-T-ß-fp-sS \n-jv-]-£-Xbp-sa-√mw Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\pw \n-e-\n-¿-Øm-\pw I-gn-bp-∂ C—m-i-‡n-bp-≈ H-cp k-aq-l-Øns‚ ho-s≠-Sp-∏m-Wv D-≠m-th-≠Xv. ]m-¿-iz-h¬-°-cn-°-s∏-´ P-\X-bp-sS k¿-h-ta-J-e-I-fn-ep-ap≈ im-‡o-I-c-Ww am-{X-am-Wv A-Xn-\p h-gn. A-tX-k-a-bw, A-\o-Xn-Iƒ°v C-c-bm-b-h-cp-sS X-]n-°p-∂ Hm¿-a-Iƒ-°p-ta¬ \n-b-a-hn-cp≤-X-bp-sS Nm-∏-b-Sn-°m≥ `-cW-kw-hn-[m-\-߃ Pm-K-cq-Ihp-am-Wv. B-flm-`n-am-\-ap-≈ H-cp k-aql-hpw X-߃-°p t\-sc \-S-°p∂ \-·-am-b ssI-tb-‰-߃ a-d∂p-I-f-bn-√. C-c-Iƒ-°p-≠m-hp∂ Hm-tcm hn-kv-ar-Xn-bpw A-\oXn-Iƒ-°p a-d-bm-bpw A-{I-anIƒ-°p {]-tNm-Z-\-am-bpw `-hn°pw. a¿-±n-X-s‚ a-\- n-se Hm¿a-Iƒ-X-s∂-bm-Wv a¿-±-I¿-s°Xn-cm-b B-Zy-sØ {]-Xn-tcm-[w. Un-kw-_¿ 6 \-sΩ Hm¿-an-∏n-°p∂-Xv A-Ø-cw {]-Xn-tcm-[-ß-fpsS \n-c-¥-c-hpw A-\p-kyq-X-hpam-b B-h¿-Ø-\-ß-fp-sS A-\nhm-cy-X-sb-bm-Wv.-

P-bn-e-d R-§Ä-¡p a-Wn-b-d-bm-Wv "sh

-Sn-bp-≠ R-߃°v A-cn-bp-≠-bmWv, ssI-bm-aw R-߃-°p ]q-ame-bm-Wv, em-Øn-Iƒ R-߃°p ]p-√m-¶p-g-em-Wv, P-bn-e-d R߃-°p a-Wn-b-d-bm-Wv'˛ Ip-´n°m-ew ap-X¬ ]-c-ap ]-e `m-K-ßfn¬-\n-∂pw tIƒ-°p-∂ ap-{Zmhm-Iy-am-Wn-Xv. \n-ß-fm-cpw tI´n-´n-s√-¶n¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn sN-hn-]-cn-tim-[-\ \-S-tØ-≠nh-cpw. C-ß-s\ ap-{Zm-hm-Iyw-hnfn-Iƒ ap-d-bv-°p \-S-°m-dp-≠v; X¬-∏-c-I-£n-Iƒ ssI-bm-atØm-sS P-bn-ep-I-fn-te-°p t]mhm-dp-ap-≠v. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ sIm-e-t°-kn-se H-cp {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xn-\p kw-ÿm-\am-sI l¿-Øm¬ \-S-∂ \m-SmWn-Xv. A-t∏mƒ ap-{Zm-hm-Iyw-hnfn-Iƒ sN-dn-b kw-`-h-߃! hnfn-I-fp-sS Im-ew I-gn-™p; {]-hrØn-bn-em-Wp Im-cyw. tIm-S-Xn, ]-´m-fw, t]m-en-kv, em-Øn, D-≠, sh-Sn, Sn-b¿-Kym-kv, tem-°-∏v, km-Zm a¿-±-\w, {Iq-c-a¿-±-\w, ss]-im-Nn-I a¿-±-\w, sIm-e, X-Shp-in-£, ITn-\-in-£, h-[-in£, P-bn¬, I-gp-a-cw-˛ C-sXms° s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿-°p ]d-™-Xm-Wv. tIm-S-Xn-bpw P-bnepw t]m-en-kpw ]-´m-f-hpw D-≠bp-an-√m-Ø kp-J-k-ºq¿-W-amb H-cp tem-I-Øn-\p-th-≠n-bmWv ]-e cm-{„o-b-{]-ÿm-\-ßfpw ]-cn-{i-an-°p-∂-Xv. F-∂m¬, A-sXm-s° hr-Ymhn-em-hp-I-bm-Wv. Iq-Sp-X¬ Iq-Sp-

X¬ P-bn-ep-Iƒ D-≠m-hp-∂p. Pbn-ep-Iƒ-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[ß-fpw h¿-[n-°p-∂p. tem-I-Øp P-bn-ep-Iƒ D-≠m-b-Im-ew apX¬ A-Xn-s\-Xn-cm-b h¿-Ø-am\-ß-fpw \-S-°p-∂p-≠v. F-{Xtbm t\m-h-ep-I-fpw I-Y-I-fpw Ihn-X-I-fpw D-≠m-bn-´p-≠v. F-Æ-a‰ N-cn-{X-]p-cp-j-∑m-cn¬ ]-e-cpw P-bn-ep-I-fn¬ A-¥n-bp-d-ßn-bh-cm-Wv. cm-{„o-b-Øn¬ D-b¿-® th-W-sa-¶n¬ P-bn¬-hm-kw A\n-hm-cy-hp-am-Wv. Xym-K-Øn-s‚ D-Ø-a-e-£-W-am-W-t{X P-bn¬Po-hn-Xw. kzm-X-{¥y-k-a-c-Øn¬ P-bn-en¬ In-S-∂-h¿-s°ms° tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ s]≥-j\p-Iƒ \¬-In-h-cp-∂-Xv Xym-Kw sN-bv-X-Xn-\m-em-Wv. \-Ωp-sS \m-´n¬ P-bn¬ F∂p ]-d-™m¬ A-¥- n-s‚ Nn”-am-bn am-dn-°-gn-t™m Fs∂m-cp kw-i-bw h-∂n-´p-≠v. tI{μ-a-{¥n-am-cpw Fw.--]n-am-cpw kwÿm-\ a-{¥n-am-cpw D-∂-X-t\-Xm°-fp-sam-s° P-bn-ep-I-fn-te-°v t]m-hp-∂p. C-¥y≥ sd-bn¬-thsb ssI-sh-≈-bn-en-´p I-fn-® em-ep-{]-km-Zv bm-Z-hv _n-lmdn¬ A-gn-sb-Æp-I-bm-Wv. kp{]nw-tIm-S-Xn-bn-se H-cp P-Uv-Pnbpw {]-ap-J ]-{X-{]-h¿-Ø-I-\pw P-bn-en-te-°p-≈ Du-g-hpw ImØn-cn-°p-∂p. F-√m A¿-Y-Ønepw P-bn¬ C-t∏mƒ H-cp kp-Jhm-k-tI-{μw X-s∂-bm-Wv. IrXy-k-a-b-Øv F-gp-t∂¬-∏n-°pw; a-Wn-b-Sn-°p-tºmƒ `-£-Ww e-

a[y-amÀKw ■

]cap

`n-°pw. B-h-iy-Øn-\v hym-bmaw. Nn-cn, I-fn, C-S-bv-°p k-μ¿-iI-sc Im-Wmw, hm-bn-°mw, F-gpXmw, ]p-I-h-en-°mw, Ip-Sn-°mw, t^m¨ sN-ømw, hn-π-h-Km-\߃ B-e-]n-°mw, Nn-{Xw h-c-bv°mw, t^m-t´m F-Sp-°mw, t^kv _p-°n¬ k-Zm-k-a-b-hpw Nm‰v sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-°mw, C-„ap-≈ ssZ-h-ß-sf {]m¿-Yn-°mw; ]n-s∂, kz-]v-\w Im-Wmw. B-\μ-e-œn-°v C-\n-sb-¥p th-Ww!

ssI-bn¬-\n-∂v H-cp A-W sN-ehn-√m-sX Cu kp-Jw \n-߃-°v F-hn-sS-\n-∂p In-´pw? A-kp-Jw F-∂p tI-´m¬ a-Xn, P-bn¬ tUm-Œ¿ F-Øn Nn-In¬-k Xp-Sßpw. ]n-s∂ a-cp-t∂m-Sv a-cp-∂v. C-∂-sØ-°m-e-Øv A-√-epw A-e-´-ep-an-√m-sX i-co-cw t\m°n kp-Jn-®p-c-kn-®v Po-hn-Xw kt¥m-j-I-c-am-bn X-≈n-\o-°p-∂ P-bn¬-∏p-≈n-I-tfm-Sv A-kq-btXm-∂p-∂-Xv kzm-`m-hn-Iw. tIm-

gn-t°m-s´ "N-cn-{X-{]-kn-≤-am-b' P-bn-en-ep-≈-h-tcm-Sv Nn-e¿-°p tXm-∂n-b A-kq-b A-I-∏m-sS Kp-ep-am-ep-≠m-°n. Sn ]n tI-knse ]p-≈n-Iƒ C-ß-s\ I-fn-®p-ckn-®v hm-gp-∂-Xv ]-t≠ C-„-an√m-Ø Nn-e-cp-≠v. B¿.--Fw.--]n. F-∂ aq-∂v Cw-•o-jv A-£-c-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂-h-cm-W-h¿. Iq-´-Øn¬ "h-°p-s]m-´n-b' Nn-e Nm-\-ep-Im-cpw D-≠-t{X! ]p-≈nIƒ F-tßm-´p-Xn-cn-™m-epw Hcp I-Æv ]n-d-sI-h-bv-°p-∂-h-cmWn-h¿. A-kq-b-°pw H-cp A-Xncp th-t≠? P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ a-‰p Ip-‰hm-fn-I-fpw Sn ]n tI-kn-se {]-XnI-fpw hy-Xy-kv-X-cm-Wv. C-h¿-°v H-cp cm-{„o-b-{]-ÿm-\-Øn-s‚ ]n≥-_-e-hpw ]n-¥p-W-bpw klm-b-hpw \n¿-tem-`w e-`n-°p∂p. tIm-S-Xn-bn¬ hm-Zn-°m≥ F-Æw-]-d-™ h-°o-e-∑m-cp-ap≠v. ]m-h-s∏-´-h¿-°p-th-≠n \ne-sIm-≈p-∂ ]m¿-´n-bm-hp-tºmƒ X-\n ]m-h-ß-fm-b {]-Xn-I-sf ssI-b-b-®p k-lm-bn-°p-∂-Xn¬ {]-Xy-b-im-kv-{X-]-c-am-bn H-cp sX-‰p-an-√. sIm-Sn kp-\n, In¿-amWn a-t\m-Pv t]m-ep-≈ D-Ø-a-cmb I-Ωyq-Wn-kv-‰p-I-sf ]m¿-´n-°v C-\n-bpw B-h-iy-ap-≠v. A-h-cpsS t£-a-hpw c-£-bpw Ip-Spw-_hpw t\m-t°-≠ _m-[y-X ]m¿-´n°p-≠v. A-Xm-Wv Np-cp-ßn-btXm-Xn¬ \n-d-th-‰p-∂-Xv. \m-sf P-bn¬-a-{¥n ssI-bn¬ h-cp-∂ ]m¿-´n-bm-I-bm¬

sF.--Pn, Un.--Pn.--]n. F-∂o _m-UvPv-[m-cn-I-sfm-s° H-∏-ap-≠mhpw. ]-Ø-c-am-‰p-≈ tIm¨-{K p-Im-c-\m-b Xn-cp-h-©q¿ a-{¥nsb-¥n-\v C-h-tcm-sSm-∏w H-´n-t®cp-∂p F-∂-Xm-Wv ]-e¿-°pw ]nSn-In-´m-Ø-Xv. cm-{„o-b-Øn¬ ÿn-cw ssh-cn-I-fn-√. B-`y-¥-ca-{¥n-ÿm-\w s]¿-a-\‚ v t]mkv-‰-√. C-Xn-\p ao-sX No-^v an-\nÃ-dp-≠v. e-£-W-sam-Ø \m-bcm-b Xn-cp-h-©q¿ A-h¿-Iƒ-°v kn.--Fw. B-hm≥ A¿-l-X-bnt√; A-h-Im-i-an-t√? sIm-®p-]nt≈-cv P-bn-en¬ F-s¥-¶n-epw tIm-∏n-cm-´n Im-Wn-®m¬ X-I-cp∂-Xm-tWm tI-c-f-Øn-se {I-ak-am-[m-\w. A-s√-¶n¬ Sn ]n N{μ-ti-J-c-s\ B-sc-¶n-epw sh-´ns°m-∂-Xm-tWm? Sn ]n X-s∂ kz-bw 51 sh-´p sh-´n ho-Wp-a-cn®-X-t√; A-Xp I-≠-h-cn-t√; km£n-I-fn-t√? tIm-S-Xn sh-dp-sXhn-S-s´. R-߃ C-\n-bpw _-μv \S-Øpw. B-cp-≠n-hn-sS tNm-Zn°m≥? i-cn-°pw ]-d-™m¬ CX-t√ \n-e-]m-Sv? ]p-Xn-b-X-√; ]-gb \n-e-]m-Sv X-s∂-bm-Wn-Xv. P-bn-e-d-Iƒ a-Wn-b-d-I-fpw ]m¿-´n Hm-^n-kp-I-fp-am-°n am-‰p∂ P-bn¬-∏p-≈n-I-sf \n-b-{¥n°m≥ ]-‰p-∂n-√ F-∂ B-t£]w Z-b-hm-bn a-{¥n-°p t\-sc Db¿-Ø-cp-Xv. C-°m-cy-Øn¬ ]mhw a-{¥n-°v F-¥p-sN-øm≥ I-gnbpw? aq-∂p Im-ep-Iƒ B-Sn-bp-ebp-∂ I-tk-c-bn-em-Wv a-{¥n Ccn-°p-∂-Xv; £-an-°p-I.--

_m_-cn a-kv-PnZv: \o-Xn ]p-ecp-tam? C

-¥y≥ a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚ {]-Xo-I-am-bn-cp-∂ _m_cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-°-s∏-´n-´v 21 h¿-j-am-hp-∂p. `-c-W-Iq-SsØbpw \n-b-a-]m-e-I-scbpw \o-Xn\ym-b-hy-h-ÿ-sbbpw t\m-°p-Ip-Øn-I-fm-°n ln-μpXzXo-{h-hm-Zn-Iƒ _m_-cn a-kvPn-Zv X-I¿-Øp-X-cn-∏-W-am-°n-bt∏mƒ A-Xv C-¥y≥ a-tX-X-c-XzØn-t\-‰ Xo-cm-I-f-¶-am-bn-cp∂p. en-_¿-lm≥ I-Ωo-j≥ Ip-‰-hmfnI-sf Nq-≠n-°m-Wn-®n´pw Ah-sc \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cm≥ I-gn-™n√. _m_-cn a-kv-Pn-Zn-s‚ hn-jb-Øn¬ tIm¨-{K-kv F∂pw h-©-\m-]-cam-b \n-e-]m-SmWp kzo-I-cn-®n-´p-≈-Xv. 421 h-¿-j-w _m-s¶m-en ap-g-ßp-Ibpw ap-kvenw-Iƒ \-a-kv-I-cn-°p-Ibpw

izm-kn-I-fp-sS H-∂S-¶w B-hiy-am-Wv.

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p sNbv-X a-kv-Pn-Zn-\p-≈n¬ 1949 Un-kw-_¿ 22\v A¿-[-cm-{Xn-bn¬ A-Xn-{I-an-®pIb-dn an-lv-dm_n¬ cm-a-hn-{K-lw -ÿm-]n-®-Xns\-Xn-tc tIm¨-{K-kv ap-Jy-a{¥n-bm-bn-cp∂ tKm-hn-μh√-` ]¥v \n- w-K-X {]-I-Sn-∏n®p. cmPo-hvKm-‘n Xs‚ Xn-c-s™-Sp∏p {]-Nmc-Ww B-cw-`n-°m≥ A-tbm-[y Dƒ-s°m-≈p∂ ss^-km-_m-Zv t_m-[-]q¿--hw Xn-c-s™-Sp-ØXpw tIm¨-{Kkv `-c-W-Øn-en-cn-°p-tºm-gmWv. 1986 s^-{_p-hcn H∂n\v lnμp-°ƒ-°v B-cm-[-\-bv°m-bn G-I-]-£o-b-am-bn _m_-cn akv-Pn-Zv Xpd-∂psIm-Sp-Øp. cm-Pohv-Km-‘n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-

ep≈ tIm-¨{K-kv k¿-°m¿ 1989 \-hw_¿ 9\v a-kv-Pn-Zn-s‚ tIm-w]u-≠n¬ in-em-\ym-kØn-\v A-\pa-Xn \-¬-In. \-cknw-l-dm-hp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep≈ tIm¨-{K-kv tI-{μw `-cn°p-tºmƒ 1992 Un-kw-_¿ Bdn\v a-kv-Pn-Zv X-I¿Øp. tIm¨{K-kv ap-kvenwk-ap-Zm-b-tØmSpw cm-{„-tØmSpw P-\m-[n]-Xyhn-izm-kn-I-tfmSpw Im-Wn-® sIm-Sp-wh-©-\-bp-sS-bpw s\-dntI-Sn-s‚bpw D-Zm-l-c-W-ß-fmWv- C-h-sb√mw. a-kv-Pn-Zv ]p-\¿\n¿-an-°p-Ibpw Ip-‰-°m-sc in£n-°p-Ibpw sN-øp-I-sb∂-Xv ap-kv-enw-I-fp-sS am-{X-a√, cm-PysØ a-tX-X-c P-\m-[n]-Xyhn-

ap-lΩ-Zv lm-cn-kv ap-kv-eym¿, Im-bw-Ipfw

\nb-aw th-Ww ap-kv-enw k-aq-l-Øn¬ A\m-Nm-c-ßfpw A-[m¿-an-I-Xbpw A-‘-hn-izm-k-ßfpw k¶p-Nn-X-Xz-hpw \n-d-™m-Sp-I-bmWv. A-hbv-s°m∂pw ]-cn-lm-cw Im-Wm-sX {]-kw-K-ßfpw {]-`mj-W-ßfpw ]n-cn-hn-\m-bn am-{Xap-≈ kz-em-Øp-Ifpw Zn-Jv-dp-Ifpw {]m¿Y-\m k-tΩ-f-\-ß-fpw \-S-Øp-I-bm-Wv a-X-]-fin-X≥am¿. B-Uw-_-c-Øn-s‚bpw ]W-s°m-gp-∏n-s‚-bpw A-an-X-`£WØn-s‚bpw kp-Jm-e-kyØn-em-W-h¿.

A-‘-hn-izm-k-ß-ƒ°pw A\m-Nm-c-߃°pw a-lm-cm-{„-bn¬ \n-tcm[-\w G¿-s∏-Sp-Øm-≥ t]m-hp-∂p (I¿-Wm-S-I-bnepw C-Ø-c-sam-cp \nb-aw B-tem-N\-bn-ep-≠v). tI-c-f-Ønepw a-XØn-s‚bpw ssZ-h-Øn-s‚-bpw t]-cn-ep-≈ X-´n-∏p-Ifpw A-\mNm-c-ß-fpw H-∏w A-h {]-N-cn-∏n°p-∂ {]-kw-K-ßfpw {]-`m-jW-ßfpw X-S-bm≥ \nb-aw sIm≠p-h-tc-≠n-bn-cn-°p-∂p. ap-Po-_v d-lv-am≥ ]p-√m-c

kv-{Xo-hn-Zym-`ym-kw D-∂-Xhn-Zym-`ym-kw t\Sn-b ]-e- kv-{Xo-Ifpw A-hn-hm-ln-Xcm-bn I-gn-tb-≠nh-cp-∂p. F-∂ncp-∂mepw hn-Zym-`ym-kw kz-¥w

Im-en¬\n¬-°m-\p-≈ {Xm-Wn kv-{Xo-Iƒ-°v t\-Sn-s°m-Sp-°p∂p F-∂ Imcyw \mw hn-kv-a-cn°-cpXv. A-Xp-sIm-≠pX-s∂ ssi-i-hhn-hm-l-sØ t{]m¬km-ln-∏n-°p-∂ \-b-a√ k-ap-Zmbt\-Xm-°ƒ kzo-I-cn-t°≠Xv. C-∂v C-SØ-cw Ip-Spw-_-Ønse c-£n-Xm-°ƒ-s°m∂pw am¿°-‰v td-‰n¬ X-ß-fp-sS s]¨Ip-´n-I-sf ]-d-™-b-°m≥ km[n-°n√. CØ-cw Ip-Spw-_-ß-fnem-bn-cn°pw ]p-c-\n-d-™p\n¬°p-∂ s]¨-a-°ƒ Iq-Sp-X-ep≠m-hp-I. A-Ø-cw Ip-Spw-_ßsf c-£-s∏-Sp-Øm-\m-bn-cn-°Ww t\-Xm-°ƒ cw-K-Øn-d-tß≠-Xv. C- A-–p¬ A-ko-kv B-\°-bw

C¶s¯ hmNIw

{][m-\-a-{¥n]-Zw Ip-Spw-_ ]m-c-º-cya-t√ Ip-am-cm...?

hn-Zym-`ym-kw kz-¥wIm-en¬ \n¬-°m-\p-≈ {Xm-Wn kv-{Xo-Iƒ-°v t\-Sn-s°m-Sp-°p-∂p F-∂ Imcyw \mw hn-kv-a-cn-°-cpXv. A-Xp-sIm-≠pX-s∂ ssi-i-hhn-hm-l-sØ t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂ \-b-a√ kzo-I-cn-t°-≠-Xv. -

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com

C- A-–p¬ A-ko-kv, B-\-°-bw


ssh-Zyp-Xn \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn-hn-[ Im-cW-ß-fm¬ ssh-Zyp-Xn e-`y-Xbn-ep-≠m-b 500 sa-Km-hm-´n-s‚ Ip-d-hp-aq-ew C-∂-se kw-ÿm\-Øv ssh-Io-´v 6.15 ap-X¬ sshZyp-Xn \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØn. A-c-a-Wn-°q¿ ho-X-am-bncp-∂p \n-b-{¥-Ww. Xm¬-®-dn¬-\n-∂v e-`n-t°≠ ssh-Zyp-Xn-bn¬ 100 sa-Kmhm-´n-s‚ Ip-d-hp-≠v. slm-kq¿ tk-ew sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn-°m-bn j-´v-Uu¨ G¿-s∏Sp-Øn-b-Xn-\m¬ I¿-Wm-S-Ibn¬-\n-∂v hm-ßp-∂ 180 sa-Kmhm-´v ssh-Zyp-Xn-bpw C-∂-se e`n-®n-cp-∂n-√. aq-e-a-‰-Øv D-¬∏mZ-\-b-{¥-ß-fp-sS sa-bn‚-\≥kn-s‚ `m-K-am-bp-≈ sd-knUz¬ sse-^v A-\m-en-kn-kv sS-Ãv \-S-°p-∂-Xn-\m¬ A-hn-SsØ c-≠p b-{¥-ß-fn¬-\n-∂v ssh-Zyp-Xn C-∂p e-`n-°n-√.

s\Sp-¼m-tÈ-cn a-\p-jy-¡-S-¯v: c-−p-t]À-¡pIq-Sn Ø-ew-amäw s\-Sp-ºm-t»-cn: s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-fw h-gn \-S-∂ a\p-jy-°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏´v F-kv.-sF. Dƒ-s∏-sS c-≠pt]-sc-°q-Sn F-an-t{K-j≥ hn-`mK-Øn¬ \n-∂p ÿ-ew am-‰n. Fan-t{K-j≥ F-kv.-sF. i-c-Xv-N{μ≥, F-^v.-B¿.-B¿.-bp. Hm^n-kv Ãm-^v _n-\p F-∂n-h-scbm-Wp ÿ-ew-am-‰n-bn-cn-°p-∂sX-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. F-kv.-sF. i-c-Xv-N-{μ≥ DØ-c-hv ssI-∏-‰n-sb-¶n-epw Ct±-lw B-tcm-Ky-{]-iv-\-߃ Nq-≠n-°m-´n sa-Un-°¬ eo-hn\v A-t]-£n-®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw F-^v.-B¿.-B¿.-H. Hm-^nkv Ãm-^m-b _n-\p-hn-s\ X¬ÿm-\-Øp X-s∂ \n-e-\n¿Øm≥ {i-aw-\-S-°p-∂-Xm-bpw kq-N-\-bp-≠v. s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ a-\p-jy°-S-Øp-am-bn _-‘-s∏-´v F-

IkvXq-cncw-K³ dn-t]mÀ«v: D¯-c-hm-Z-n¯w kÀ¡mÀ Gsä-Sp-¯pþ apJ-y-a-{´n

5 A-Sn-hm-cw A-{Iaw: {][m-\ {]-Xn A-d-ÌnÂ

I¬-∏-‰: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´v D-b¿-Øp-∂ {]-iv-\߃-°p ]-cn-lm-c-ap-≠m-°m\p-≈ D-Ø-c-hm-Z-n-Øw k¿°m¿ G-s‰-Sp-Ø-Xm-bn ap-J-y-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. dnt]m¿-´n-s‚ Im-c-y-Øn¬ P-\߃-°v H-cm-i-¶-bpw th-≠. P\-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS ]-cn-ÿnXn kw-c-£n-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S]-Sn-Iƒ tI-{μ-k¿-°m-cn-s\s°-m-≠v Aw-Ko-I-cn--∏n-°-p-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Pn-√-bnse c-≠mw-L-´ P-\-k-º¿-° -]cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. h-\-`q-an kw-c-£-W-Øn¬ tI-c-fw tZ-io-b i-cm-i-cn-tb°mƒ G-sd ap-∂n-em-Wv. P-\km-{μ-X G-dn-b tI-c-fw h-\-hnkv-Xr-Xn 28.-4 i-X-am-\-am-bn kwc-£n-°p-tºmƒ tZ-io-b i-cmi-cn 21 i-X-am-\w am-{X-am-Wv. \-

Xm-a-c-t»-cn: I-gn-™ 15\v a-etbm-c l¿-Øm-en-t\m-S-\p-_‘n-®v A-Sn-hm-c-Øv t]m-en-kns\ B-{I-an-® tI-kn-se {]-[m\ {]-Xn A-d-Ãn¬. ssI-X-s∏mbn¬ I-t®-cn-°p-∂p-Ω¬ Peo¬ F-∂ Iq-∏¿ P-eoen(23)s\-bm-Wv Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-tXm-sS t]m-en-kn-s\ B-{Ian-® tI-kn¬ B-dp-t]¿ ]n-Sn-bnem-bn. Np-cw Nn-∏n-en-tØm-´n-ep-≈ I-W-em-Sv t^m-d-kv-‰v sk-£≥ Hm-^n-kn-\v A-{I-an-Iƒ Xo-bn-´Xm-bn hn-h-cw e-`n-®-Xn-s\-ØpS¿-∂v A-hn-tS-°p t]m-hp-∂ Un- s sh.- F - k v . - ] n- b - S - ° - a p- ≈ t]m-en-kn-s\ _-‘n-bm-°n A{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-h-c-adn-™v ÿ-e-sØ-Øn-b F-kv.]n-b-S-°-ap-≈-h¿-°v A-{I-aØn¬ ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

tIcfw

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

kv.-]n. dm-¶n-ep-≈-h¿ Dƒ-s∏-sS 30 Hm-fw t]-sc-bm-Wv C-Xn-\-Iw ÿ-ew-am-‰n-bn-´p-≈-Xv. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dm-b A-Po_v Dƒ-s∏-sS aq-∂p-t]-sc am-{Xam-Wv tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. A-Po_pw F-kv.-]n. dm-¶n-ep-≈ H-cp D-tZym-K-ÿ-\p-am-bp-≠m-b X¿°-hpw Hm-^n-k¿-am¿-°n-S-bnse `n-∂-X-bp-am-Wv s\-Sp-ºmt»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se a\p-jy-°-S-Øv ]p-dw tem-IsØ-Øn-®-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬ ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jn-® tIkv ]n-∂o-Sv kn.-_n.-sF-°v ssIam-dp-I-bm-bn-cp-∂p. s\-Sp-ºmt»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ B-cw-`-Im-ew ap-X-ep-≈ Cu a\p-jy-°-S-Øn¬ tI-c-f t]m-enkn-se {]-K¬-`-cm-b ]-e-cpw {]Xy-£-am-bpw ]-tcm-£-am-bpw Dƒ-s∏-´n-´p-s≠-∂m-Wv kq-N-\.

kÀ-¡mÀ tUm-ÎÀ-amÀ C-¶v H.]n. _-ln-jv-I-cn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: cm-{Xn-Uyq-´n k-a-bw ]-cn-jv-I-cn-®v B-tcm-Kyh-Ip-∏v ]p-d-Øn-d-°n-b k¿-°pe¿ ]n-≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v k¿-°m¿ tUm-Œ¿-am-cp-sS kw-L-S-\-bm-b tI-c-f sa-Un°¬ Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ (sI.-Pn.-Fw.-H.-F.-) C∂v H.-]n. _-ln-jv-I-cn-°pw. ]-Wn-ap-S-°n-s‚ B-Zy-L-´sa-∂ \n-e-bn-em-Wp kw-ÿm\-sØ k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ cm-hn-se F-´p-ap-X¬ H-ºXp-h-sc H-cp-a-Wn-°q¿ H.-]n. _ln-jv-I-cn-°p-∂-Xv.k¿-°p-e-dpam-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-t]mhp-I-bm-sW-¶n¬ Iq-Sp-X¬ ka-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xns\-°p-dn-®v ]n-∂o-Sv B-tem-Nn®v Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-sa-∂m-Wv sI.-Pn.-Fw.-H.-F. A-dn-bn-®n-cn°p-∂-Xv.

P-bn-en \n¶p sIm-Sn kp-\n-bpsS `o-j-Wn-; tI-sk-Sp-¡m-sX t]m-en-kv H-¯p-I-fn¨p „

Fw ]n hn-t\m-Zv

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kn-se {]-[m-\ km-£n-sb sam-gn-am-‰m≥ P-bnen¬ \n-∂p sIm-e-bm-fn-kw-LØn-epƒ-s∏-´ sIm-Sn kp-\n t^m-Wn¬ `o-j-Wn-s∏-Sp-Ønb-Xm-bn ]-cm-Xn ]-d-™n-´pw t]m-en-kv tI-sk-Sp-°m-sX HØp-I-fn-®p. tIm-gn-t°m-Sv Pn√m P-bn-en¬ \n-∂v tI-kn-se aq-∂mw-{]-Xn sIm-Sn kp-\n c≠p-X-h-W-bm-Wp km-£n-sb t^m-Wn¬ hn-fn-®p sam-gn am‰m≥ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. s^-{_p-h-cn-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. am-ln-bn-se Np-a-´psXm-gn-em-fn-bm-b Un.-ssh.-F^v.-sF. t\-Xm-hn-s‚ t^mWn¬ hn-fn-®m-bn-cp-∂p `o-jWn. Rm≥ sIm-Sn kp-\n-bmsW-∂pw \o sam-gn am-‰-W-sa∂p-am-bn-cp-∂p `o-j-Wn. sIm-e]m-X-I-t°-kn¬ P-bn-en¬ I-

gn-bp-∂ sIm-Sn kp-\n t^mWn¬ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-btXm-sS km-£n `-b-∂v ho-´n¬ \n-∂p ]p-d-Øn-d-ßm-Xm-bn. ]n∂o-Sv C-bm-fp-sS k-tlm-Z-c-s‚ t^m-Wn¬ hn-fn-®pw sIm-Sn kp\n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. P-bn-en¬ \n-∂p-≈ t^m¨ `oj-Wn-sb-°p-dn-®v B k-a-bØp-X-s∂ tNm-ºm-e t]m-enkv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xn-]-d-bpI-bpw sN-bv-Xp. Sn ]n h-[-t°kv A-t\z-j-W-kw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-∂ A-∂-sØ h-S-I-c Un-ssh.-F-kv.-]n. tPm-kn sNdn-bm-s\ t\-cn¬-°-≠pw ]-cmXn ]-d-™p. C-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ c-≠m-gv-N km£n-bp-sS ho-Sn-\v t]m-en-kv kw-c-£-Ww \¬-Ip-I-b-√msX kw-`-h-Øn¬ km-£n-sb `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn Iq-dp-am-‰m≥{i-an-®-Xn-\p sIm-Sn kp-\n-s°Xn-tc tI-sk-Sp-°m≥ t]m-enkv X-øm-dm-bn-√. C-Ø-c-Øn¬

Pbn Un.Pn.]nbp-tS-Xv I¦mWn¸Wn: BÀ.Fw.]n. tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-tiJ-c≥ h-[-t°-kn-se {]-XnIƒ-°v tIm-gn-t°m-Sv k-_v-Pbn-en¬ kp-J-hm-k-hpw samss_ƒ t^m¨, em-]v-tSm-]v D]-tbm-K-hpw G¿-s∏-Sp-Øn-bXn-s\ \ym-bo-I-cn-® P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP°-_v kn.-]n.-F-Ωn-\v th-≠nbp-≈ I-¶m-Wn-∏-Wn-bm-Wp \S-Øp-∂-sX-∂v B¿.-Fw.-]n. kw-ÿm-\ Hm¿-K-ss\-kn-Mv I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. P-bn¬ Un.-Pn.-]n. kn.-]n.F-Ωn-s‚ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-K-sØ-t∏m-se-bm-Wp s]cp-am-dp-∂-Xv. Sn ]n tI-kn-se

{]-Xn-Iƒ \-S-Øn-bn-´p-≈ F√m N-´-ew-L-\-Øn-\pw Pbn¬ Un.-Pn.-]n-bp-sS ]n-¥p-Wbp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v A-t±lw-X-s∂ Xp-d-∂p ]-d-™n-cn°p-I-bm-Wv. P-bn¬ Un.-Pn.-]nsb k¿-ho-kn¬ \n-∂v D-S≥ \o-°w sN-ø-W-sa-∂pw P-bnen¬ \-S-∂ C-S-]m-Sp-I-sf Ipdn-®v kn.-_n.-sF. A-t\z-jWw th-W-sa-∂pw B¿.-Fw.]n. t\-Xm-°ƒ B-h-iy-s∏-´p.D-∂-X D-tZym-K-ÿ-s\ N-´wsI-´n Sn ]n tI-kv A-´n-a-dn-°m\p-≈ Kq-V {i-a-am-Wv kn.-]n.Fw. \-S-Øp-∂-sX∂pw I-Ωn‰n B-tcm-]n-®p.

t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\zj-Ww \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n¬ sIm-Sn kp-\n-s°-Xn-cm-b tIkv Iq-Sp-X¬ ap-dp-Ip-am-bn-cp∂p. Un.-ssh.-F-^v.-sF. t\Xm-hn-s‚ t^m¨ ]n-Sn-s®-SpØv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cps∂-¶n¬ sIm-Sn kp-\n-bp-sS ]¶pw P-bn-en-\-I-sØ t^m¨ D]-tbm-K-hpw ]p-d-Øp-sIm-≠ph-cm-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ CØ-c-Øn¬ bm-sXm-cp \-S-]-Sn°pw ap-Xn-cm-sX Sn ]n h-[-t°kv {]-Xn-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-b \ne-]m-Sm-Wv t]m-en-kv kzo-I-cn®-Xv.t]m-en-kv \-S-]-Sn kzo-I-cn°m-™-tXm-sS I-gn-™ am¿®n¬ P-bn-en¬ \n-∂p t^m¨ h-gn sIm-Sn kp-\n km-º-Øn-I hn-j-b-Øn-epw C-S-s]-´p `o-jWn-s∏-Sp-Øn. Pm-ay-Øn-ep-≠mbn-cp-∂ hm-b-∏-S-®n d-^o-Jns‚ t^m-Wn¬ hn-fn-®m-Wp ]W-an-S-]m-Sp X¿-°-Øn¬ sIm-

Sn kp-\n C-S-s]-´-Xv. P-bn-en¬ \n-∂p-≈ {]-Xn-Ifp-sS t^m¨ `o-j-Wn-bn-emWv `q-cn-]-£w km-£n-I-fpw Iq-dp-am-dn-b-Xv. sIm-e-]m-X-It°-kn¬ P-bn-en-em-bn-´pw Ahn-sS-\n-∂p {]-Xn-Iƒ t^mWn¬ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-btXm-sS ]m¿-´n i-‡n-tI-{μ-ßfn-se km-£n-Iƒ `-b-∂v {]-Xn`m-K-Øn-\-\p-Iq-e-am-bn Iq-dpam-dp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Ø-cØn¬ 52 t{]m-kn-Iyq-j≥ km£n-I-fm-Wp {]-Xn-`m-K-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-bn sam-gn-am-‰n-bXv. km-£n-I-fp-sS Iq-´-tØmsS-bp-≈ Iq-dp-am-‰-sØ-°p-dn-®v hym-]-I hn-a¿-i-\-ß-fp-≠msb-¶n-epw C-Xn-\p Im-c-W-am-b {]-Xn-I-fp-sS `o-j-Wn-s°-Xntc B-`y-¥-c-h-Ip-∏v H-cp-X-cØn-ep-≈ \-S-]-Sn-bpw A-Sp-Øn√. P-bn-en¬ \n-∂p sIm-Sn kp\n sam-gn-am-‰m≥ km-£n-sb `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xv G-{]n¬

13\v tX-P-kv H-∂mw t]-Pv hm¿Ø-bm-°n-bn-cp-∂p. C‚-en-P≥kv dn-t]m¿-´n-eq-sS Un.-Pn.-]nbpw B-`y-¥-c-a-{¥n-bpw h-sc C-°m-cyw A-dn--™n-´pw tI-skSp-°p-∂-X-S-°-ap-≈ H-cp \-S-]Sn-bpw D-≠m-bn-√. C-t∏mƒ P-bn-en¬ \n-∂p≈ {]-Xn-I-fp-sS t^-kv-_p-°v D-]-tbm-K-sØ-°p-dn-®p am-{Xam-Wv A-t\z-j-Ww. P-bn¬ N´-ew-L-\Ø -- n-\p-≈ \n- m-c in£- am-{X-am-Wv C-Xp sX-fn-bn°-s∏-´m-epw {]-Xn-Iƒ-°p e-`n°q. sam-ss_¬ t^m¨ Is≠-Øm-Ø-Xn-\m¬ {]-Xn-Iƒ Cu in-£-bn¬ \n-∂p c-£-s∏Sm-\p-≈ km-[y-X-bp-ta-sd-bmWv. P-bn-en¬ \n-∂p t^mWn¬ km-£n-sb Iq-dp-am-‰m≥ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ imkv-{Xo-b A-t\z-j-W-ap-≠mbm¬ P-bn-e-[n-Ir-X-cpw Sn ]n h-[-t°-kv {]-Xn-I-fpw Ip-Spßpw.

Un.Pn.]n. sb am-ä-Ww: ho-tc-{µ-Ip-amÀ

B-`y-´-ch-Ip-¸v ap-Jy-a-{´n G-sä-Sp-¡-Ww: Sn F-¨v ap-kv-X-^

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-t°kn-se {]-Xn-I-sf \ym-bo-I-cn-®v P-bn¬ Un.-Pn.-]n. \-S-Øn-b {]kv-Xm-h-\ ]-Z-hn-°v \n-c-°m-ØXm-sW-∂pw A-t±-l-sØ D-S≥ Np-a-X-e-bn¬ \n-∂v \o-°-W-sa∂pw tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X (Utam-{Im-‰n-Iv) {]-kn-U‚ v Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿. A-t\z-jWw ap-t∂m-´pt]m-h-W-sa-¶n¬ B-Zyw C-t±-l-sØ A-t\z-jW I-Ωo-j≥ ]-Z-hn-bn¬ \n-∂p am-‰-Ww. C-°m-cyw B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-Ws\ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-´p-s≠∂pw ho-tc-{μ-Ip-am¿ ]-d-™p.

sIm-®n: tI-c-f-Øn-se B-`y-¥c-a-{¥n-°pw h-Ip-∏n-\p-sa-Xn-tc \n-c-¥-cw B-tcm-]-W-߃ D≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ kml-N-cy-Øn¬ B-`y-¥-c h-Ip-∏v ap-Jy-a-{¥n G-s‰-Sp-°-W-sa-∂p ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Sn F-®v ap-kv-X-^ hm¿-ØmktΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. Sn- ]n h-[-t°-kn-se {]-XnIƒ P-bn¬- N-´w ew-Ln-®-Xv B`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS A-dn-thm-sSbm-Wv. I-gn-™ sa-bv ap-X¬ c≠p{]m-h-iyw C‚-en-P≥-kv hn`m-Kw C-°m-cyw B-`y-¥-c-a-{¥nbp-sS {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øn-bn-cps∂-¶n-epw Nn-{X-߃ ]p-d-Øp-

h-cp-∂-Xp-h-sc \-S-]-Sn-sbm∂pw F-Sp-Øn-√. kw-`-h-Øn-\p ti-jw B-`y-¥-c-a-{¥n P-bnen¬ t]m-b-Xpw {]-Xn-I-sf kwc-£n-°p-∂-Xn-\p-th-≠n-bm-bncp-∂p. ]n-W-dm-bn hn-P-b-\p-ambn Iq-´p-Iq-Sn {]-Xn-I-sf c-£s∏-Sp-Øm-\m-Wv B-`y-¥-c-a{¥n-bp-sS \o-°w. \n-e-hn-ep-≈ B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS Io-gn-emWv tI-kv A-t\z-j-Ww \-S-°p∂-sX-¶n¬ kn-.]n-.Fw. t\-Xm°ƒ-°v ¢o≥-No-´m-bn-cn-°pw e`n-°p-I. B-`y-¥-ca-{¥n-s°Xntc ]-d-bp-∂-Xv {Kq-∏n-k-am-bn Im-tW-≠-Xn-s√-∂pw ap-kv-X^ ]-d-™p.

kozhikode

Ωƒ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£n-®mWp Ir-jn Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h \S-Øp-∂-sX-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]d-™p. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bnte-°v 10,264 ]-cm-Xn-Iƒ Hm¨sse-\m-bn e-`n-®-Xn¬-\n-∂v 246 ]-cm-Xn-I-fm-Wp t\-cn-´p-≈ ]-cnK-W-\-bv-°v Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. ap-J-y-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-i-zm-k\n-[n-bn¬ \n-∂p k-lm-bw Bh-i-y-s∏-´v e-`n-® ]-cm-Xn-I-fn¬ 90 e-£-tØm-fw cq-] A-\p-h-Zn®p. F.--]n.--F¬. Im¿-Uv _n.--]n.-F¬. B-°p-∂-Xn-\v 5,860 At]-£-Iƒ e-`n-®p. C-Xn¬ 1,259 A-t]-£-I¿-°v _n.--]n.--F¬. Im¿-Uv \¬-In. B-h-iy-am-b tc-J-I-fn-√m-Ø-Xpw A-\¿-lhp-am-b A-t]-£-Iƒ X-≈n. hnI-emw-K k-lm-b-Øn-\m-bn 69 A-t]-£-Iƒ e-`n-®-Xn¬ ap-gph-\pw ]-cn-l-cn-®p. ho-Spw ÿ-e-

hpw e-`n-°p-∂-Xn-\p e-`n-® 660 A-t]-£-I-fn¬ 35 F-Æw A\p-h-Zn-®p. _m-¶v hm-bv-]-Iƒ-°v C-f-hv B-h-i-y-s∏-´v e-`n-® 919 A-t]-£-I-fn¬ 71 F-Æ-Øn¬ \-S-]-Sn Xp-S-cp-∂p. F-s´-Æw Xo¿-∏m-°n. a-{¥n ]n sI P-b-e£v-an, Fw sF jm-\-hm-kv Fw ]n, Fw.-F¬.-F-am-cm-b Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am¿, sF kn _me-Ir-jv-W≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI Pn cm-Pp ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ amthm-hm-Zn km-∂n-[y-ap-s≠-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ I-\-Ø -kp-c-£-bn-emWp ]-cn-]m-Sn \-S-∂-Xv. 2000 t]m-en-kp-Im-sc-bm-Wp kp-c£-bv-°m-bn hn-\y-kn-®-Xv. {]tXy-I I-am≥-tUm hn-`m-K-am-b X-≠¿ t_mƒ-´n-s‚ aq-∂v πm‰yq-Wp-I-sf-bpw kp-c-£-bv-°mbn hn-\y-kn-®n-cp-∂p.-

"B`y-´-ca{´n D-s−-¦n P-bn Un.Pn.]nsb ]p-d-¯m-¡Ww'

t]m-en-kn A-gn-¨p]-Wn th-W-sa-¶v ssl-t¡mSXn

tIm-´bw: kw-ÿm\-Øv B-`y¥-c-a-{¥n-bp-s≠-¶n¬ P-bn¬ Un.Pn.]nsb ]p-d-Øm-°-W-sa∂v No-^vhn-∏v ]n kn tPm¿Pv. Sn ]n h-[-t°-kn-se {]-Xn-Iƒ Pbn-en-\p-≈n¬ t^-kv-_p-°v D]-tbm-Kn-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v P-bn¬ Un.Pn.]nbp-sS {]-kvXmh-\-tbm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-kn-se {]-Xn-Iƒ sIm-e]m-X-I KqVm-tem-N-\-bv-°v D]-tbm-Kn-® A-tX knw-Im¿-Uv X-s∂-bm-Wv P-bn-enepw D-]tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. F¥psIm-≠mWv Cu knw-Im¿-UpIƒ ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ A-t\z-jW-kw-L-Øn-\p I-gn-bm-sXh∂Xv. Sn ]n h-[-t°-kv A-t\zjWw i-cnbm-b h-gn-°√ \-S-∂sX-∂m-Wv C-Xp sX-fn-bn-°p-∂Xv. Xn-cp-h-©q-cn-s‚ C-t∏mgsØ "tam-´n-thj≥' a-\- n-em°m≥ A-Sp-Ø \n-b-a-k-`m- Xn-cs™-Sp-∏n¬ Xn-cp-h-©q-cn-s‚ F-Xn¿-ÿm-\m¿-Yn B-cm-sW∂p t\m-°n-bm¬ a-Xn-sb∂pw ]n kn -tPm¿-Pv hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d™p.

sIm®n: t]m-en-kv kw-hn-[m\-Øn¬ ka-{K A-gn-®p]-Wn th-W-sa-∂v ssl-t°m-SXn. Ip-‰m-t\z-j-W-Øn\pw {I-a-kam-[m-\-Øn-\pw {]-tXy-Iw Npa-X-e-Iƒ \¬-I-W-sa-∂ kp{]nwtIm-S-Xn-bp-sSbpw sslt°m-S-Xn-bp-sSbpw D-Ø-c-hpIƒ ]m-en-°-s∏-´n-´n√. {I-a-kam-[m-\-Øn¬ {i≤n-t°≠nh-cp-∂-Xn-\m¬ tIk-t\zj-W-Øn¬ {i-≤-bq-∂m≥ Ign-bm-Ø km-l-N-cy-am-Wv

B-`y-´-c-a-{´n-¡pw D-¯-c-hm-Zn-¯w: tPm-Wn s\-ÃqÀ Im-™-ßm-Sv: tIm-gn-t°m-Sv Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ Sn ]n N-{μti-J-c≥ h-[-t°-kn-se {]-XnIƒ sam-ss_¬ -t^m¨ D-]tbm-Kn-°p-I-bpw {]-Xn-Iƒ t^--kv_p-°v Nm-‰v -sN-øp-Ibpw sN-bv-X kw-`-h-Øn¬ B`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W-\v [m¿-an-I-am-b DØ-c-hm-Zn-Ø-ap-s≠-∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP-°-_v) sNb¿-am≥ tPm-Wn s\-√q¿ ]-d-

bp-sS Hu-tZym-Kn-I \n-e-]m-sS∂pw sXm-Sp-]p-g-bn¬ bp.-Un.-F^v. Pn-√m tbm-K-Øn-\p ti-jw ]n ]n X-¶-®≥ ]-d-™p. h-en-b t\-Xm-hm-bm-epw sNdn-b t\-Xm-hm-bm-epw ]-d-bm-\p≈-Xv ]m¿-´n-bn-tem bp.-Un.-F^n-tem ]-d-b-Ww. A-√m-sX ]{X-°m-sc hn-fn-®v hn-gp-∏-e-°p∂-Xp \-√ {]-h-W-X-b-√. bp.Un.-F-^n-se F-√m a-{¥n-am-sc°p-dn-®pw \-√ hm-°p-I-f-√m-sX a-s‰m-∂pw X-s‚ hm-bn¬ \n-∂p

ho-gn-√. F-∂m¬ i-cn-bm-b Xs‚ \n-e-]m-Sv ]m¿-´n-bn-epw bp.Un.-F-^n-epw ]-d-bpw. B-`y-¥c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW-s\-Xn-cm-b sI kp-[m-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS ]-cm-a¿-i-ß-tfmSp-≈ {]-Xn-I-c-W-am-bn X-¶-®≥ ]-d-™p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´\p-k-cn-®p-≈ hn-⁄m-]-\-w a-etbm-c I¿-j-I¿-°v F-Xn-cmsW-∂m-Wv bp.-Un.-F-^n-s‚ hy-‡-am-b \n-e-]m-Sv. ÿ-e-

߃ t\-cn-´p ]-cn-tim-[n-®-Xn\p ti-j-ta G-Xp ]-cn-ÿn-Xn\n-b-a-hpw sIm-≠p-h-cm-hq. CXn-\m-em-Wv k¿-°m¿ {]-^. DΩ≥ I-Ωo-j-s\-bpw sI.-]n.kn.-kn. ]m¿-´n k-an-Xn-sb-bpw ]T-\-Øn-\p \n-tbm-Kn-®-Xv. Ch c-≠pw N¿-®-sN-bv-X-ti-jw I¿-j-I-\v t{Zm-l-I-c-a-√m-Ø \n-b-aw sIm-≠p-h-cm≥ k¿-°mcn-t\m-Sv bp.-Un.-F-^v. B-h-iys∏-Spsa∂pw ]n ]n X-¶-®≥ ]d-™p.

tIm-gn-t°m-Sv: B¿.-Fw.-]n. t\Xm-hv Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[t°-kn¬ Ir-Xyw \-S-∂-Xn-\p Zr-Iv-km-£n-I-fn-s√-∂p {]-Xn`m-Kw hm-Zw. hn-Nm-c-W \-S-°p∂ am-dm-Sv A-Uo-j-\¬ skj≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ Fw sI Zm-tam-Zc-- \m-Wv P-Uv-Pn \m-cm-b-W-∏n-jmc-Sn ap-ºm-sI Cu hm-Z-ap-∂-bn®-Xv. km-£n-I-sf Ir-{Xn-a-am-bn D-≠m-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t{]mkn-Iyq-j≥ lm-P-cm-°n-b H-

s]³-j³ hn-X-c-Ww

kq-cy-s\Ãn: lc-Pn Un-hn-j³-s_-©n-\v hn«p

sI.F-kv.B-À.Sn.kn¡v 50 tIm-Sn A-Sn-b-´-c-k-lm-b-w

Ip-cy-s\-Xn-sc-bp-Å kÀ-¡mÀ hm-Zw ZpÀ-_-e-am-bn-cp-¶p-: ssl-t¡m-SXn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: km-º-Øn-I{]-Xn-k-‘n-bn-em-b sI.-F-kv.B¿.-Sn-.kn-°v 50 tIm-Sn cq-] kw-ÿm-\ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥c-k-lm-b-am-bn A-\p-h-Zn-®p. Ign-™-Zn-h-kw tN¿-∂ a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn-em-Wp Xo-cp-am\w. ]-Ww In-´n-bm-ep-S≥ s]≥j≥ hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. ]-W-an-√m-Ø-XpIm-c-Ww c≠p-am-k-am-bn s]≥-j≥ hn-Xc-Ww \-S-∂n-cp-∂n-√. C-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v s]≥-j≥-Im¿ sk{I-t´-dn-b-‰n-\p ap-∂n¬ k-a-cw Xp-S-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-Sn-b¥-c-k-lm-bw A-\p-h-Zn-®-Xv. {]-h¿-Ø-\w \-„-Øn-em-b-Xn\m¬ s]≥-j≥ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\v hm-bv-]-sb-Sp-°p-Ibm-Wv sI.F-kv.B¿.Sn.kn. sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C\nap-X¬ hm-bv-]-sb-Sp-Øv s]≥-j≥ \¬-tI-≠-Xn-s√-∂v sI.F-kv.B¿.Sn.kn-. Xo-cp-am-

\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-tX-ØpS¿-∂m-Wp {]-iv-\w a-{¥n-k-`mtbm-K-Øn-s‚ ]-cn-K-W-\-bv-°ph-∂-Xv. [-\-h-Ip-∏v A-\p-Iq-e-\n-e]m-Sv kzo-I-cn-®-tXm-sS 50 tImSn cq-] A-\p-h-Zn-°m≥ [m-c-Wbm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. i-º-fw \¬-Im≥t]m-epw hm-bv-]-sb-Spt°-≠ hn-[-Øn¬ km-º-ØnI-{]-Xn-k-‘n cq-£-am-b-XmWp I-Sp-Ø Xo-cp-am-\-Øn-te°v tIm¿-]-td-j-s\ \-bn-®-Xv. H-cp-am-kw i-º-f-Øn-\v 45 tImSn cq-]-bpw s]≥-j-\v 36 tIm-Sn cq-]-bp-am-Wv sI.Fkv.B¿.Sn.kn-°v th-≠-Xv. \hw-_-dn¬ s]≥-j≥ hn-X-c-WØn-\m-bn kw-L-Sn-∏n-® 40 tImSn cq-] hm-bv-] i-º-fw \¬Im≥ th-≠n-h-∂p. C-t∏mƒ 25 tIm-Sn cq-] sI.Sn.Un.F-^v.kn. ap-tJ-\ hm-bv-]-sb-Sp-Øm-Wv Un-kw-_-dn-se i-º-fw \¬-Inb-Xv.

sIm-®n: kq-cy-s\-√n tI-kn¬ ]n sP Ip-cy-s\ Ip-‰-hn-ap-‡\m-°n 2007¬ ]p-d-s∏-Sp-hn-® hn[n ]p-\-∏-cn-tim-[n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v C-c-bm-b s]¨Ip-´n \¬-In-b l-c-Pn sslt°m-S-Xn Un-hn-j≥ s_-©ns‚ ]-cn-K-W-\-bv-°v hn-´p. kqcy-s\-√n tI-kn¬ hn-[n-bp-≠mb-Xp-X-s∂ I-£n-tN¿-°m-sXbm-sW-∂p Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv s]¨-Ip-´n ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. 2006¬ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ]n sP Ip-cy-s\ Ip-‰-hn-ap-‡\m-°p-∂-Xn-s\-Xn-cm-b k¿°m¿ hm-Zw Zp¿-_-e-am-bn-cps∂-∂v tIm-S-Xn Ip-‰-s∏-Sp-Øn.-Ip-‰-hn-ap-‡-\m-°m≥ Ip-cy≥ \¬-In-b l-c-Pn-bn≥-ta¬ k¿°m¿ {]-I-Sn-∏n-® F-Xn¿-∏p-Iƒ t]-cn-\p am-{X-am-bn-cp--∂p. C-°mcy-Øn¬ k¿-°m-cn-s≥-d a-t\m-

`m-hw Xo¿-Øpw \n-cm-im-P-\-Iam-bn-cp-∂p. -Ip-‰-hn-ap-‡-\m-°W-sa-∂ Ip-cy-s≥-d B-h-iyØn≥-ta¬ k¿-°m¿ Ku-c-h-amb F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-®n-√. Ip-‰hn-ap-‡-\m-°n-b hn-[n-s°-Xntc k¿-°m¿ kp-{]nw-tIm-S-Xnbn¬ A-∏o¬ \¬-In-sb-¶n-epw A-Xv sh-dpw N-S-ßv am-{X-am-bncp-∂p-sh-∂v s]¨-Ip-´n-°p tXm-∂n-bn-´p-s≠-¶n¬ Ip-‰w ]d-bm-\m-hn-√. Ip-cy-s≥-d t]-cv {]-Xn-∏-´n-I-bn¬ \n-∂v H-gn-hm°m≥ A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ¿ Xo-cp-am-\n-®-Xp-sIm-≠mWv s]¨-Ip-´n-°v tIm-S-Xnbn¬ kz-Im-cy A-\ym-bw \¬tI-≠n-h-∂-Xv. A-Xn-\m¬ C°m-cy-Øn¬ k¿-°m-cn-s≥-dbpw s]¨-Ip-´n-bp-sS-bpw Xm¬∏-cy-߃ X-Ωn¬ hy-Xym-k-ap≠m-bn-cp-∂-Xm-bpw tIm-S-Xn Nq≠n-°m-´n.

2007¬ ssl-t°m-S-Xn Ip-cys\ Ip-‰-hn-ap-‡-\m-°n. C-Xns\-Xn-tc k¿-°m¿ kp-{]nw tIm-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ \¬-Insb-¶n-epw X-≈n. s]¨-Ip-´n \¬-In-b kz-Im-cy A-\ym-bØn≥-ta-em-Wv ssl-t°m-S-Xnbp-sS-bpw kp-{]nw-tIm-S-Xn-bpsS-bpw hn-[n-bp-≠m-b-sX-∂n-cns° C-Xn≥-ta-ep-≈ Ip-‰-hn-ap‡ l-c-Pn-bn¬ ]-cm-Xn-°m-cnsb tIƒ-t°-≠-Xp-t≠m-sb∂-Xv Un-hn-j≥-s_-©v ]-cn-KWn-t°-≠ hn-j-b-am-Wv. H-cp tIm-S-Xn-hn-[n-bp-sS sa-dn-‰pw sX-‰p-I-fpw ]-cn-tim-[n-®v ]p-\¿hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂ l-c-PnI-fm-Wv ]p-\-∏-cn-tim-[-\m l-cPn. F-∂m¬, ]p-d-s∏-Sp-hn-® lc-Pn-bp-sS km-[p-X ]-cn-tim-[n°m≥ \¬-Ip-∂ l-c-Pn-bm-Wp Xn-cn-®p-hn-fn-°¬ l-c-Pn-sb∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.

™p. Im-™-ßm-´v hm¿-Øm-teJ-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. P-bn¬ hnhm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´ Po-h\-°m-sc k¿-ho-kn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°-Ww. P-bn¬ Po-h\-°m¿-°p cm-jv-{So-bw I-fn°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-s≠-¶n¬ cm-Pn-h-®v ]p-d-Øpt]m-h-Wsa-∂pw tPm-Wn s\-√q¿ ]-d™p.

tIm-Sn-tb-cn-sb X-Ån hn F-kv; P-bn Un.Pn.]n-sb am-ä-Ww Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm-gn-t°mSv P-bn-en-se t^--kv _p-°v hnhm-Z-sØ \ym-bo-I-cn-® P-bn¬ Un.Pn.]n. A-e-Iv-km-≠¿ tP°-_n-s\ ]n-¥p-W-® tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-jv-W-s\ X-≈n hn F-kv. P-bn-ep-Iƒ {In-an-\ep-I-fp-sS A-gn-™m-´-th-Zn-bmbn am-dn-b-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-ZnØw G-s‰-Sp-Ø P-bn¬ Un.Pn.]n-sb X¬-ÿm-\Øp\n-∂v am-‰-W-sa-∂v {]-Xn-]£-t\-Xm-hv hn F-kv A-NypXm-\-μ≥ B-h-iy-s∏-´p.

Sn ]n h-[-t°-kn-se {]-XnIƒ-°v \n-b-a-hm-gv-N-sb A-´n-adn-®p-sIm-≠v P-bn-en¬ h-gn-hn´ ku-I-cy-߃ \¬-Ip-∂-Xmbn hm¿-Ø-bpw sX-fn-hp-I-fpw ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p-∂p. {]-XnIƒ km-£n-I-sf kzm-[o-\n°p-I-bpw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-øm-Xn-cn-°m-\m-Wv hnNm-c-W Xo-cpw-h-sc C-h¿-°v Pm-ayw \¬-Im≥ tIm-S-Xn Xøm-dm-hm-Xn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, tIm-S-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\-sØ A-´n-a-dn-°p-∂ X-c-Øn-em-Wv

bp.Un.F-^v. Øm-\mÀ-YnI-sf Xo-cp-am-\n-¡p¶-Xv Sn ]n h[w: km-£nI-sf Ir-{Xn-a-am-bn D-−m-¡n-b-Xm-sW-¶p {]-Xn-`mKw _n-j-¸p-am-c-sÃ-¶v ]n ]n X-¦¨³ sXm-Sp-]p-g: bp.-Un.-F-^v. ÿm\m¿-Yn-I-sf Xo-cp-am-\n-°p-∂Xv _n-j-∏p-am-c-s√-∂v I¨-ho\¿ ]n ]n X-¶-®≥. A-tX-k-abw ÿm-\m¿-Yn-\n¿-W-bØn¬ a-X-ta-e-[y-£-cp-sS A`n-{]m-bw tX-Sp-∂-Xn¬ sX-‰n-√. G-sX-¶n-epw t\-Xm-thm P-\-{]X-n-\n-[n-tbm _n-j-∏p-am-sc-°pdn-®pw a-‰pw ]-d-bp-∂-Xv ]m¿-´nbp-sS A-`n-{]m-b-a-√. sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚pw ap-Jy-a{¥n-bp-w ]-d-bp-∂-Xm-Wp ]m¿-´n-

t]m-en-kn-\p-≈-sX∂pw P-kv‰n-kv tXma-kv ]n tPmk-^v hy‡-am°n. sIm-Sn-bp-sS \n-d-hyXym-k-an√m-sX cm-jv{So-b I£n-I-sf√mw Cu hn-j-bØn¬ G-Im-`n-{]m-b-°m-cmWv. I-gn-hp-≈ D-tZym-K-ÿscm-s° tIm¿-]-td-j-\p-Ifnepw t_m¿-Up-I-fn-ep-am-Wv Npa-X-e h-ln-°p-∂-sX∂pw tI-kp-I-ƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn\n-sS tImS-Xn A-`n-{]mbs∏´p.

∂pw c-≠pw aq-∂pw km-£n-I-fpsS `m-K-Øp-\n-∂v kzm-`m-hn-Iam-bn D-≠m-hp-∂ {]-Xn-I-c-W-a√- D-≠m-b-sX-∂v A-h-cp-sS samgn-I-fn¬ \n-∂p hy-‡-am-Wv. B¿.-Fw.-]n. thm-f‚n-b-dm-b Hcmƒ kw-`-hw I-≠n-´pw ho-´n¬ t]m-bn In-S-∂p-d-ßn F-∂p ]-dbp-∂-Xp hn-iz-kn-°m-\m-hn-√. B-dp h-sc-bp-≈ km-£n-Iƒ B¿.-Fw.-]n-tbm-Sv {]-Xn-_-≤-Xbp-≈-h-cm-Wv. c-≠mw-km-£n sI sI k-Zm-in-h≥ B¿.-Fw.]n. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS _q-Øv

G-P‚m-bn-cp-∂p. kw-`-h-Zn-hkw k-Zm-in-h≥ k-tl-m-Z-c-≥ _m-e-\v am-c-I-am-bn ]-cn-t°-‰Xn-s\-Øp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bnem-bn-cp-∂p. t_mw-_v F-dn-™v `o-Xn-]-c-Øn sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n®p-sh-∂m-Wv B-Zyw ]-d-™n-cp∂-Xv . kw-`-h-a-dn-s™-Øn-b t]m-en-kn-t\m-Sv F-{X-t]-c-Sßp-∂ kw-L-am-Wv Ir-Xyw \n¿h-ln-®-sX-∂p Ir-Xy-am-bn ]-dbm≥-t]m-epw Zr-Iv-km-£n-I-fmb-h¿-°p km-[n-®n-´n-s√-∂pw {]-Xn-`m-Kw hm-Zn-®p.

C-h-cp-sS sam-ss_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kw F-∂v hy-‡-am-bncn-°p-∂p. P-bn¬ `-c-Ww IpØ-gn-™-Xm-°n-b-Xn-s‚ D-Øc-hm-Zn-Xz-Øn¬\n-∂v B-`y-¥c-a-{¥n-°v H-gn-™p-am-dm-\m-hn√. Un.Pn.]n-sb am-‰n- Im-cy-{]m]v-Xn-bp-≈ D-tZym-K-ÿ-s\ Npa-X-e-tb¬-∏n-°-Ww. {In-an-\ep-I-fp-am-bp-≈ H-Øp-I-fn Pbn¬h-Ip-∏n-s‚ Kp-cp-Xc-am-b ho-gv-N-bpw t_m-[-]q¿-h-am-b tIm-S-Xn-b-e-£y-hp-am-sW-∂v hn F-kv ]-d-™p.

h-kv-{X-§Ä ssI-am-dm³ Ip-ª\-´-s\ A-\p-h-Zn-¡p-¶n-sÃ-¶v ]-cm-Xn tIm-gn-t°mSvv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc≥ h-[-t°-kn-¬ dn-am≥Un¬ I-gn-bp∂ {]Xn Ip-™\-¥-s\ h-kv-{X-߃ _-‘p-°ƒ-°p ssI-am-dm≥ P-bn-e-[n-Ir-X¿ A-\p-h-Zn-°p-∂n-s√-∂p ]-cmXn. C-Xp-am-bn _-‘-s∏´v Ip™-\-¥-s‚ A-`n-`m-jI≥ C∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lc-Pn \¬-In. kw-`-h-Øn-¬ tIm-S-XnP-bn¬ kq-{]≠n-t\m-Sv hn-i-ZoIc-Ww B-h-iy-s∏´p. l-c-Pnbn¬ H-º-Xn-\p Xo-cp-am-\saSp°pw.

t]m-en-kn-s\-Xn-tc Z-Þp-]m-fn kw-L-¯n-s\-Xn-sc-bp-Å tImS-Xn \-S-¯nb-Xv C-c-«-s¡m-e-]m-X-I-t¡-kn \m-sf hn-[n A-`n-{]m-b-{]-IS-\w Im-k¿-tIm-Uv: I¿-Wm-S-I-˛- t°-kp-I-fpw A-S-°w 86 tI-kp{‘-m kw-ÿm-\-ß-sf hn-d- I-fn-epw a-s‰m-cp {]-Xn ap-\n-Iram-{Xw: Xn-cp-h-©q-À B∏n-® Ip-{]-kn-≤ Z-fip-]m-fn jv-W 28 sIm-e-t°-kv A-S-°w

Im°-\mSv: t]m-en-kv kw-c£Ww B-h-iy-s∏-´v Nn-e hy-‡nIƒ k-ao-]n-®-t∏m-ƒ tIm-S-XnA-`n-{]m-bw hy-‡-am-°p-I-bmWp sN-bv-X-sX∂pw A√m-sX tImS-Xn D-Ø-c-h-s√∂pw a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. t]m-en-kn-s\-Xn-tc sslt°mS-Xn \-SØn-b ]-cm-a¿-iw kw-_-‘n-®v am-[y-a-{]-h¿-ØI-cp-sS tNm-Zy-Øn-\p a-dp]-Sn ]d-bp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. {I-a-k-am-[m-\w kw-c-£n°p-∂-Xn¬ tIc-fw a-‰p kw-ÿm-\-ß-tf-°mƒ ap-∂n-em-Wv. t]m-en-kv ^-e-{]-Zam-b co-Xnbn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v. sIm-Spw-Ip-‰-hm-fn-Iƒ Dƒ-s∏sS \n-ch-[n {In-an-\-epI-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn A-I-Øm°n-bn-´p≠v. bp.Un. F^v. k¿°m¿ 2011 em-Wv A-[n-Im-cØn¬ h-∂Xv. A-Xn-\p-ap-ºp≠m-bn-cp∂ {In-an-\-ep-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿ A-I-Øm-bn-´ps≠∂pw a{¥n ]-d-™p.

kw-L-Øn-s\-Xn-sc-bp-≈ C-c´-s°m-e-]m-X-I-t°-kn¬ \msf Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn hn-[n]-d-bpw. X-f-¶-c Jm-knsse-\n-se _o-^m-Øn-a (51), ho-´p-th-e-°m-cn X-an-gv-\m-Sv kztZ-in-\n si¬-hn (16) F-∂n-hsc I-gp-Øp-ap-dp-°n sIm-e-s∏Sp-Øn kz¿-Wm-`-c-W-߃ Ih¿-∂ tI-kn-em-Wv \m-sf Pn√m sk-j-≥-kv P-Uv-Pn Fw sP i-‡n-[-c≥ hn-[n {]-kv-Xm-hn°p-∂-Xv. 1998 s^-{_p-h-cn 28\m-Wv _o-^m-Øn-a-sb-bpw th-e-°mcn-sb-bpw ho-´n-\-I-Øv sIm-√s∏-´ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Cu tI-kn¬ _mw-•q-cn-se Zfip-]m-fn kw-L-Øn¬-s∏-´ Hº-Xv t]-cm-Wv {]-Xn-Iƒ. tI-knse H-∂mw-{]-Xn sZm-Õ-l-\pam≥ 52 sIm-e-t°-kp-I-fn-epw 22 I-h¿-®-t°-kp-I-fn-epw A-S°w 86 tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bmWv. c-≠mw-{]-Xn sh-¶n-tS-jv 28 sIm-e-t°-kn-epw 58 I-h¿-®-

49 tI-kp-I-fn-epw \m-emw-{]-Xn \-√ \n-Ω 28 sIm-e-t°-kv A-S°w 29 tI-kp-I-fn-epw a-‰p-{]-XnI-fm-b e-£v-an 18 sIm-e-t°kn-epw sh-¶n-tS-jv F-∂ c-ta-iv 28 sIm-e-]m-X-I tI-kn-epw Irjv-W-Up 28 sIm-e-t°-kp-I-fnepw ]-fl 18 sIm-e-]m-X-It°kp-I-fn-epw km-hn-{Xn 13 sIm-e]m-X-It°-kp-I-fn-epw {]-Xn-Ifm-Wv. C-Xn¬ aq-∂p-t]¿ Z-ºXn-I-fm-Wv. sIm-e-]m-X-Iw \-S-Ønbti-jw I-h¿-® sN-bv-Xv ar-XtZ-l-ß-sf ]o-Un-∏n-°p-∂-Xv Cu kw-L-Øn-s‚ ]-Xn-hm-Wv. I¿-Wm-S-I t]m-en-km-Wv kwL-sØ t\-c-sØ A-d-kv-‰v sNbv-Xn-cp-∂-Xv. C-h-sc tNmZywsN-bv-X-t∏m-gm-Wv Im-k¿tIm-s´ sIm-e-]m-X-Iw ]p-dØp-h-∂-Xv. {]-Xn-I-sf tI-c-f ssl-t°m-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hns\ Xp-S¿-∂m-Wv Im-k¿-tIm-Uv Pn-√m tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-cWbv-°v lm-P-cm-°n-bn-cp-∂-Xv.


tZiobw

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

7

apk-^À\KÀ: am-\-hpw Po-hn-Xhpw I-hÀ-¶-hÀ ho−pw `oXnhnX-bv¡p¶p 

\m-j-\¬ tIm¨-^-d≥-kv ÿm-]-I≥ si-bv-Jv ap-lΩ-Zv A-–p√-bp-sS 108mw P-∑-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v {io\-K-dn¬ kw-L-Sn-∏n-® s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ ap-Jy-a{¥n D-a¿ A-–p√bpsS {]kwKw {ihn-°p-∂-h¿

dlow s\-´q¿

Xv. 24 t]¿-s°-Xn-tc-bm-Wv tIkv. F-∂m¬, H-cm-sf-t∏m-epw tI-kn¬ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-´n√. kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw Im-‰n¬-∏-d-Øp-I-bm-Wv t]men-kv sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. C-c-I-ƒ Iq-´-am-\-`w-K-Øn\n-c-bm-bn-´p-t≠m F-∂p ]-cntim-[n-®p hy-‡-am-hp-∂-Xn-\v ap-ºp X-s∂ {]-Xn-I-sf A-dÃv sN-ø-W-sa-∂m-Wv kp-{]nw tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw. am-\-`w-K-Øn-\n-c-bm-b apkv-enw kv-{Xo-Iƒ {]-Xn-I-fpsS t]-cpw hn-em-k-hp-sa-√mw t]m-en-kn-\v Ir-Xy-am-bn \¬In-sb-¶n-epw {]-Xn-∏-´n-I-bn-ep≈ {Km-a-Ø-e-h-s‚ a-I≥ tPm-Ko-μ¿ kn-Mv Dƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ {Km-a-Øn¬ sskz-c-hnlm-cw \-S-Øp-I-bm-Wv. F∂m¬, C-c-Iƒ C-t∏m-gpw tPm-

\yq-U¬-ln: ap-k-^¿-\-Kdn¬ Pm-´p-I-sf kw-L-Sn-∏n-®v kw-L-]-cn-hm-cw \-S-Øn-b \c-\m-bm-´v \-S-∂v aq-∂p-am-k-amIp-tºm-gpw am-\-hpw Po-hn-Xhpw kz-Øp-w I-h¿-∂-h¿ {]tZ-i-Øv sskz-c-hn-lm-cw \-SØp-∂p. C-cp-\q-dn-e-[n-I-w ap-kv-enwI-sf A-dp-sIm-e sN-øp-I-bpw e-£-tØm-fw B-fp-I-sf A-`bm¿-Yn-I-fm-°p-I-bpw sN-bv-Xh-sc in-£n-°m≥ bp.-]n. `-cn°p-∂ A-Jn-te-jv bm-Z-hv k¿°m-cn-s‚ t]m-en-kn-\p I-gnbp-∂n-√. ap-k-^¿-\-K-dn-se ^p-Km\ {Km-a-Øn¬ B-dp am-\-`w-Kt°-kp-Iƒ am-{X-am-Wv t]men-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≈-

Kn-b tJ-Z-bn¬ A-`-b-ÿm-\wtX-Sn A-e-bp-I-bm-Wv. am-\-`w-K-Øn-\n-c-bm-b A©p kv-{Xo-I-sf ]p-\-c-[n-hkn-∏n-®n-cp-∂ tPm-Kn-b tJ-Zbn-se Iymw-]v `-c-Wm-[n-Im-cnIƒ A-S-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v {]tZ-i-sØ k-∑-\- p-≈ Nn-ecp-sS ho-Sp-I-fn¬ A-`-bw-{]m]n-®n-cn-°p-I-bm-Wn-h¿.Xm≥ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xns‚ t]-cn¬ {]-Xn-Iƒ h-[-`oj-Wn ap-g-°n-bn-cn-°p-I-bmsW-∂v ^p-Km-\ kz-tZ-in-bmb 25Im-cn ]-d-™p. C-c-I-sf-bpw A-h-cp-sS IpSpw-_-ß-sf-bpw ]-cm-Xn \¬In-bm¬ h-[n-°p-sa-∂v `o-jWn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. F-∂n´pw ]-cm-Xn \¬-In-b-h¿-°v B-izm-k-ta-Ip-∂ \-S-]-Sn-sbSp-°m≥ am-\-`w-K-t°-kv A-

hÀKo-b-I-em-]w X-S-b _nÃn-s\-Xn-tc tam-Un 

ka-bw i-cn-b-sÃ-¶v tamUn {]-[m-\-a-{´n-¡v X-Wp-¸³ {]-Xn-IcWw

kz¥w{]Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: h¿-Ko-b-I-em-]w X-S-b¬ _n-√v \n-b-a-am-bm¬ G‰-hpw Iq-Sp-X¬ Zq-jy-^-ew A\p-`-hn-t°-≠n-h-cp-sa-∂v `-b-ap≈ _n.-sP.-]n. _n-√n-s\-Xn-tc cw-K-sØ-Øn. \-S-∏p k-tΩ-f-\-Øn¬ _n√v ]m¿-e-sa‚n-s‚ ]-cn-K-W-\bv-°p h-cp-∂-Xv X-S-bp-∂-Xn-\p≈ ]p-d-∏m-Sn-em-Wv Kp-P-dm-Øv ap-kv-enw hw-i-l-Xy-bn-eq-sS Ip{]-kn-≤n t\-Sn-b _n.-sP.-]n-bpsS {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn \tc-{μ tam-Un. tam-Un X-s∂-bm-Wv C-°mcy-Øn-epw _n.-sP.-]n-sb ap-

∂n¬-\n-∂p \-bn-°p-∂-Xv.- _n√v A-h-X-cn-∏n-°p-∂ k-a-bw icn-b-s√-∂p hy-‡-am-°n-s°m≠v h¿-Ko-b-I-em-]w X-S-b¬ _n-√v ]m¿-e-sa‚n¬ sIm-≠p-hc-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´v tam-Un {][m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥kn-Mn-\v I-sØ-gp-Xn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. C-∂-se ]m¿-e-sa‚ v Xp-Sßp-∂-Xn-\p ap-ºm-bn-cp-∂p tamUn-bp-sS I-Øv ]p-d-Øp-h-∂-Xv. F-∂m¬, G-Xp _n-√m-bm-epw ap-gp-h≥ ]m¿-´n-I-fp-am-bn N¿-®sN-øp-sa-∂m-Wp {]-[m-\-a-{¥n {]-Xn-I-cn-®-Xv.10 h¿-j-am-bn H-cp I-em-]wt]m-epw \-S-∂n-´n-√m-Ø, h¿-Ko-

b-I-em-]-ß-sf Ku-c-h-tØmsS ho-£n-°p-∂ kw-ÿ-m-\Øn-s‚ ap-Jy-a-{¥n-sb-∂ \n-ebn¬ Xo¿-®-bm-bpw h¿-Ko-b-Iem-]w X-S-bp-∂-Xn-\v Iq-Sp-X¬ {i-≤ B-h-iy-am-sW-∂p k-ΩXn-°p-∂-tXm-sSm-∏w C-t∏mƒ C-Ø-c-sam-cp _n-√v A-h-X-cn-∏n°p-∂-Xn-epw _n-√n-s‚ D-≈-S°-Øn-epw kw-i-b-ß-fp-s≠∂v tam-Un X-s‚ I-Øn¬ ]-dbp-∂p.thm-´v _m-¶v e-£y-am-°nbm-Wv C-t∏mƒ bp.-]n.-F. k¿°m¿ _n-√v sIm-≠p-h-cm≥ {ian-°p-∂-sX-∂m-Wv A-t±-l-Øns‚ B-tcm-]-Ww. I-c-Sv _n-√v Hcp Zp-c-¥-am-sW-∂v tam-Un hn-

ti-jn-∏n-°p-∂p. am-{X-a-√, _n√v P-\-ß-sf h¿-Ko-b-am-bpw `mjm-]-c-am-bpw Iq-Sp-X¬ `n-∂n∏n-°p-a-s{X. t]m-en-kv, C‚-enP≥-kv G-P≥-kn-Iƒ, a-‰p k¿°m¿ D-tZym-K-ÿ¿ Xp-S-ßn-bh-cp-sS-sb-√mw {]-h¿-Ø-\w Ah-Xm-f-Øn-em-°p-w. A-Xn-ep-]cn {I-a-k-am-[m-\-]m-e-\w kwÿm-\- k¿-°m-cn-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ hn-j-b-am-Wv. s^U-d¬ kw-hn-[m-\-Øn-s\-Xn-cmb \o-°-am-Wv _n-√v \n-b-a-am-hp∂-Xn-eq-sS D-≠m-hp-I. G-Xm-bm-epw I-em-]-Øn-\nc-bm-b-h¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ip-∂-Xn-\v ^-≠v cq-]o-I-cn°-W-sa-∂ hy-h-ÿ tam-Un

A`-bmÀ-Yn Iymw-]n _-emÂkwKw: C-c tIm-S-Xn-bn sam-gn \ÂIn

tdm-_À-«v h{Zþ Un.FÂ.F^v. I-cmÀ: sJw-I-bv-¡v Ip-ä-]-{Xw

ap-k-^¿-\K¿: ap-k-^¿\-K¿ I-em-]-Øn-\n-c-bm-b-h¿ Xm-akn-°p-∂ A-`-bm¿-Yn Iymw]n¬ Iq-´_-em-¬kw-K-Øn-\ncbm-b bph-Xn tIm-S-Xn-bn¬ sam-gn\¬In. c-≠pt]¿ X-s∂ _-em-¬kw-Kw sN-bv-sX∂pw kw`-hw ]pd-Øp]-d-™m¬ sIm-∂p I-f-bp-sa-∂v `o-j-Wns∏-Sp-Øn-sb∂pw A-h¿ ]-d™p. c-≠pt]¿-s°-Xn-tc {]-tXyIm-t\z-j-Wkw-Lw Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®n-´p≠v. bp-h-Xn-bp-sS ]n-Xm-hn-s‚ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂v {]-XnI-sf t\c-tØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. k-®n≥, kp-\n¬ F-∂n-h-cmWnh¿. Ch-sc c-≠m-gv-N-tØ°v Pp-Uo-jy¬ I-Ã-Un-bn¬ tImS-Xn dn-am-≥Uv sN-bv-Xp.

N-fio-KUv: tkm-Wn-bm-Km‘n-bp-sS a-cp-aI - ≥ tdm-_¿ - ´- v h{Z Dƒ-s∏-´ `q-an C-S] - m-Sv d-±m-°nb-Xp-am-bn _-‘-s∏´v sF.F. F-kv. D-tZym-K-ÿ≥ A-tim-Iv sJw-I-bv-s°-Xn-tc l-cnbm-\ k¿-°m¿ Ip-‰] - {Xw k-a¿-∏n®p. tdm-_¿-´v h-{Zbpw dn-b¬ FtÉv Iº-\n Un.F¬.F^pw X-Ωn¬ Kp-Uv-Km-hn-se `q-an-bpam-bn _‘-s∏´p-≠m°n-b Icm-dm-bn-cp-∂p {I-a-t°-Sn-s‚ t]cn¬ sJw-I d-±m-°n-b-Xv. sJw-I-bp-sS A-km-∂n-[yØn¬ Ip-‰-]{Xw A-t±-l-Øns‚ ho-´n¬ \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. c-≠m-gv-Nbv-°p-≈n¬ sJwI {]-Xn-Ic - W - a - d - n-bn-°Ww. sJw-I-bp-sS \-S]-Sn h-{Z-bp-

{]hm-kn-IÄ-¡v G-ähpw sN-e-thdn-b C-´y³ \K-cw \yq-UÂln \yq-U¬-ln: {]-hm-kn-Iƒ°v C-¥y-bn-se G-‰-hpw sN-e-th-dn-b \-K-cw \yqU¬-ln. A-tX-k-a-bw, tem-I-\-K-c-ß-fp-am-bn Xmc-X-ayw sN-øp-tºmƒ C°m-cy-Øn¬ 228mw ÿm-\Øm-Wv tZ-io-b X-e-ÿm\w. C-.-kn.-F. C‚¿-\m-j\¬ \-S-Øn-b Po-hn-X-s®e-hv k¿-th-bn-em-Wv Cu hn-h-cw. h≥ hn-e-°-b-‰Øn-\n-S-bn-epw cq-]-bp-sS aqeyw Ip-Ø-s\ C-Sn-™-Xv C-¥y≥ \-K-c-ß-fp-sS dm¶n-Mv Xm-gm-\n-S-bm-°n-. sh-\n-tkz-e X-e-ÿm\-am-b Im-c-°m-kv B-Wv \n-e-hn¬ tem-I-sØ G-‰hpw sN-e-th-dn-b \-K-cw. Ign-™ h¿-j-sØ A-t]£n-®v C-hn-sS h-kv-Xp-°-fpsS hn-e-bn¬ i-cm-i-cn 60 iX-am-\w h¿-[-\-bp-≠m-bn. Aw-tKm-f X-e-ÿm-\-am-b ep-hm-≠-bm-Wv c-≠mwÿm-\-Øv.

Nn-Zw-_cw _n.sP.]n. t\-Xm-¡-fp-ambn Iq-Sn-¡mgv-N \-S¯n \yq-U¬-ln: ]m¿-e-sa-‚ n-s‚ io-XIm-ek-tΩ-f-\-Øn¬ kp{][m-\ _n√p-Iƒ ]m-km°p∂-Xp kw-_-‘n-®-v tI-{μ [\a{¥n ]n Nn-Zw_-cw _n.sP. ]n. t\-Xm-°-fp-am-bn Iq-Sn-°mgvN \-S-Øn. C≥-jp-d-≥kv˛{]Xy£\n-Ip-Xn _n√p-Iƒ ]m-km°p-∂-Xn-\v k-l-Ic-Ww tX-Snbm-Wv ]m¿-e-sa‚n-se {]-Xn-]£t\-Xm-°fm-b kp-j-am kzcm-Pn-s\bpw A-cp¨ sP-bv-‰v-ensbbpw Nn-Zw_-cw I-≠-Xv. `m-cXo-b a-ln-fm _m-¶n-s‚ c-Pn-ÿ sNbv-X Hm-^n-kv D-ZvLmS-\w sN-øm-s\Øn-b NnZw_-cw X-s∂-bm-Wv Xm≥ _n.sP.]n. t\-Xm-°-fp-am-bn IqSn-°mgv-N \-SØn-b hnh-cw Adn-bn-®Xv.

sSbpw Un.F¬.F-^n-s‚bpw A-¥- n-\v tIm-´wh-cp-Ønsb∂p G-gv t]-Pv h-cp-∂ Ip-‰] - {X-Øn¬ Nq-≠n-°m-´n. 2012 H-tŒm-_¿ 12\m-bn-cp-∂p h-{Zbpw Un.F¬.F^pw X-Ωnep-≈ `q-an-bn-S-]m-Sv sJw-I d-±v sN-bvX - Xv. sJw-Ib - p-sS \-S]-Sn i-cnbm-b am¿-K-Øn-e√m-bn-cps∂∂pw H-cp h-kv-Xp -C-S-]m-Sv am{Xw Xn-c-s™-Sp-Øv \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xm-sW∂pw A-∂v kwÿm-\ k¿-°m¿ Ip-‰s - ∏-SpØn-bn-cp∂p. H-tŒm-_-dn-em-bn-cp-∂p sJwI-bvs°-Xn-tc Ip-‰-]-{X-an-d°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®X - v. Kp-UvK - m-hn-se aq-∂c - G-°¿ `qan-bp-sS C-S-]m-Sv sJw-I X-s‚

A-[n-Im-cw Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bvXv d-±m-°n-sb-∂m-Wv k¿-°m¿ B-tcm-]n-°p-∂Xv. tdm-_¿-´v h{Z Un.F¬.F-^n-\v hn-‰-Xm-bncp-∂p B `qan. sJw-Ib - p-sS \-S]-Sn-sb Xp-S¿-∂v `q-an C-S-]m-Sv ]cn-tim-[n-® I-Ωn‰n AXn\v ip≤n-]{Xw \¬-In-bn-cp∂p. h-{Zbp-sS kv-ssI-sse-‰v tlm-kv-]n‰m-en-‰n F-∂ ÿm-]-\-am-Wv Un.F¬.F-^p-am-bn `q-an-bp-sS hn¬∏-\°-cm-dp-≠m-°n-b-Xv. CS-]m-Sv d-±m-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sJwI-sb kwÿm-\ k¿°m¿ ÿ-ewam-‰n-bn-cp-∂p. Ip-‰-]{Xw X-s‚ aI-s‚ ssIh-iw \n¿-_-‘n-®v G¬-∏n°p-I-bm-bn-cps-∂-∂v sJw-I B-tcm-]n®p.

kzm-K-Xw-sN-øp-∂p-≠v. A-X-Xv kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ \-„]-cn-lm-cw sIm-Sp-t°-≠ A-hÿ H-gn-hm-Ip-a-t√m F-∂ I-W°p-Iq-´-en-em-Imw tam-Un ^-≠v cq-]o-I-c-W-sØ am-{Xw A-\pIq-en-®n-cn-°p-∂-Xv. A-tX-k-a-bw, h¿-Ko-b-I-em]-Øn-\n-c-bm-hp-∂-h¿-°v G-sd Kp-Ww-sN-øp-∂-Xpw I-em-]-Imcn-Iƒ-°v in-£ D-d-∏m-°p-Ibpw sN-øp-∂ _n-√v ]m¿-esa‚n-s‚ \-S-∏p k-tΩ-f-\Øn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-tam-sb∂-Xv I-≠-dn-tb-≠n-h-cp-sa-∂p X-s∂-bm-Wv {]-[m-\-a-{¥n-bpsS X-Wp-∏≥ {]-Xn-I-c-Ww hy‡-am-°p-∂-Xv.

h¿-j-ß-fm-bn tImƒ-Uv kvt‰m-td-Pn¬ h-®n-cn-°p-∂ _n-√v A-h-km-\-Im-e-Øv A-h-X-cn-∏n°m≥-t]m-Ip-∂p-sh-∂p ]-d-bp∂ k¿-°m-cn-\v C-°m-cy-Øn¬ B-flm¿-Y-X-bp-t≠m-sb-∂-Xp Im-Øn-cp-∂p Im-W-Ww. _n-√v A-h-X-cn-∏n-°m≥ t]mIp-∂p-sh-∂p ]-d-™v \yq-\-]£-ß-fp-sS hn-izm-kw ]-‰p-Ibpw A-[n-Im-c-]-cn-[n hn-Sp-∂psh-∂v hn-hn-[ kw-ÿm-\-߃ ap-d-hn-fn D-b¿-Øp-tºmƒ N¿-®bv-°p h-b-v °p-sa-∂v ]-d-™v ssh-In-∏n-°p-I-bpw sN-øp-Isb-∂-Xm-Wv k¿-°m-cn-s‚ D-t±iy-sa-∂pw Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏Sp-∂p-≠v.

t\z-jn-°m≥ cq-]o-I-cn-® {]tXy-I A-t\z-j-W sk¬ Xøm-dm-bn-´n-s√-∂v a-\p-jym-hIm-i-{]-h¿-Ø-I-bpw A-`n-`mj-I-bp-am-b hr-μ t{Km-h¿ ]d-™p. F-^v.-sF.-B-dn¬ B-Zyw 42 {]-Xn-I-fp-sS t]-cm-Wp-≠mbn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C-c-Iƒ sX-fn-hp-I-sfm-∂pw Iq-Sm-sXbm-Wp ]-cm-Xn ]-d-™n-cn-°p∂-sX-∂p ]-d-™v ]-Ip-Xntbm-fw {]-Xn-I-sf t]m-en-kv Hgn-hm-°p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. Cu kw-`-hw {]-tXy-I kml-N-cy-Øn-em-Wp \-S-∂-sX∂pw C-c-Iƒ B-tcm-]n-® ]-ecpw \n-c-]-cm-[n-I-fm-sW-∂pw t]m-en-kv A-Uo-j-\¬ F-kv.]n. a-t\m-Pv Qm hy-‡-am-°p∂p.C-c-Iƒ-°v `o-j-Wn-bp-

s≠-∂ Im-cyw \n-tj-[n-°p∂ am-\-`w-K-t°-kv A-t\z-jn°p-∂ D-tZym-K-ÿ am-em bmZ-hv A-h-cp-sS kw-c-£-Ww ]q¿-W-am-bpw D-d-∏p-h-cp-Øm\m-hn-s√-∂-Xp k-Ω-Xn-°p∂p. ap-gp-h-\m-fp-Iƒ-°pw kwc-£-Ww \¬-Im≥ t]m-en-kn\p I-gn-bn-√. F-¶n-epw t]m-enkv {]-tZ-i-Øv ]-t{Sm-fn-Mv i‡n- s ∏- S p- Ø n- b n- ´ p- s ≠- ∂ mWv A-h-cp-sS hm-Zw. am-\-`w-K-Øn-\n-c-bm-b kv{Xo-I-sf sa-Un-°¬ ]-cn-tim[-\-bv-°p hn-t[-b-cm-°n-b tUm-Œ¿-am¿ ]-cn-l-kn-s-®-∂ ]-cm-Xn-bpw C-c-Iƒ-°p-≠v. \ns∂-sbm-s° B-cv am-\-`w-Kw sN-øm-\m-sW-∂p tNm-Zn-®mbn-cp-∂-s{X am-\-`w-K-Øn-\n-cbm-b 45Im-cn-sb tUm-Œ¿-am¿ ]-cn-l-kn-®-Xv.-

10 PnÃ-IfS-§nb sX-ep-¦m-\-bv¡v a-{´nk-`m Aw-Ko-Imcw \yq-U¬ln/ssl-Zc - m-_m-Zv: 10 Pn√-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ sX-ep¶m\ kw-ÿm-\Ø - n-\v tI-{μ-a{- ¥nk-` Aw-Ko-Im-cw \¬In. C-¥ybn-se 29mw kwÿm-\ cq-]o-Ic - W-Øn-\p-≈ cq-]tc-J a-{¥n-k` X-øm-dm-°n. dm-b-e-ko-a-bn-se c-≠v Pn√Iƒ sX-ep-¶m-\t- bm-Sv Iq-´n-t®¿°m-\p-≈ hnhm-Z Xo-cp-am-\w {][m-\-a{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ a{¥nk-`m tbm-Kw ]n≥-he - n®p. a{¥n-X-e k-an-Xn-bp-sS ip-]m¿iI-sf A-Sn-ÿm-\a - m-°n-bp-≈ ]p-\k - w-LS-\m _n√n-s‚ I-cS- n\v Aw-Ko-Im-cw \¬In. A-tX k-abw, dm-b-e-ko-a ta-J-e-bn-se c-≠p Pn-√-Iƒ

\n¿-Zn-„ sX-ep-¶m-\ kw-ÿm-\Øv e-bn-∏n-°m-\p-≈ a-{¥n-X-e k-an-Xn \n¿-tZ-i-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v sX-ep-¶m-\ ta-J-ebn¬ Sn.-B¿.-F-kv. B-lzm\wsN-bvX - _-μv P-\P - o-hn-Xw kvXw-`n-∏n-®p.sX-ep-¶m-\ ta-Je - b - n-se hnhn-[ tI-{μ-ß-fn-se _-kv tÃj-\p-Iƒ-°S- p-Øv Sn.-B¿.-Fk - v. t\-Xm-°f - pw {]-h¿-ØI - c - pw \-SØn-b {]-Xn-tj-[s - Ø Xp-S¿-∂v tÃ-‰v tdm-Uv {Sm≥-kvt- ]m¿-´v _ p-I-fp-sS Hm-´w Xm-dp-am-dm-bn. I-SI - f - pw a-‰p hym-]m-cÿm-]\ - ß-fpw A-S-™pIn-S-∂p. _-μ\p-Iq-en-I-ƒ D-kv-am-\n-b k¿-hI-em-im-em Imw-]kn¬ kp-c£m`-S≥-am-sc B-{I-an-®p.

ssewKn-I ]o-U-\w: tX-Pv-]m-ens\ A-XnthK tIm-S-Xn- hn-Nm-c-WsN-¿pw \yq-U¬-ln/]-\m-Pn: ]-{X-{]h¿-Ø-I-sb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-s®-∂ tI-kn¬ sSl¬-I ap≥ ]-{Xm-[n-]¿ Xcp¨ tX-Pv-]m-en-s\ A-Xn-th-K tIm-S-Xn-bn¬ hn-Nm-c-W-sN-øpsa-∂v tKm-h ap-Jy-a-{¥n a-t\ml¿ ]-cn-°¿ A-dn-bn-®p. kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS am¿-K\n¿-tZ-i-߃ tI-kn¬ ]n-¥p-Scp-sa-∂pw A-Xn-th-K tIm-S-Xnbn¬ h-\n-Xm P-Uv-Pn-bm-bn-cn°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. U¬-ln-bn¬ H-cp N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°-sh, tI-kp-am-bn _‘-s∏-´ tNm-Zy-߃-°p a-dp-]Sn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p ]-cn°¿. tX-Pv-]m-en-s\-Xn-cm-b A-

t\z-j-Ww i-cn-bm-b-Zn-i-bn-emWp ap-t∂-dp-∂-sX-∂pw A-t±l-sØ hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw-sNbv-Xp-h-cp-I-bm-sW-∂pw ap-Xn¿∂ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ≥ ]-d™p. t]m-en-kn-t\m-Sv A-t±lw k-l-I-cn-°p-∂p-s≠-∂pw D-tZym-K-ÿ≥ ]-d-™p. A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ kp-\n-Xm km-h-¥n-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv tX-Pv]m-en-s\ tNm-Zyw-sN-øp-∂-Xv. tNm-Zyw-sN-ø-en-s‚ \n-b-{¥Ww Un.-F-kv.-]n. k-Ωn X-h-ckn-\m-Wv. ]-cm-Xn-°m-[m-c-am-b tKm-h tlm-´-en-ep-≠m-b kw-`-hw ]-ckv-]-c k-Ω-X-tØm-sS B-bn-cps∂-∂m-Wv tX-Pv-]m¬ ]-d-™-

sX-∂v t]-cv sh-fn-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂ D-]m-[n-tbm-sS H-cp At\z-j-tWm-tZym-K-ÿ≥ ]-d™p. tX-Pv-]m-en-s\ aq-∂mw-X-hW-bpw ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°p hn-t[-b-am-°p-sa-∂v t]m-enkv A-dn-bn-®p. tKm-h sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ A-Sn-°-Sn ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv-°p hnt[-b-am-°n-b-Xn-\m¬ tX-Pv-]men-s\ tNm-Zyw-sN-øp-∂-Xn-\p th-≠-{X k-a-bw In-´n-bn-´n-s√∂v t]m-en-kv ]-d-™p. Cu amkw c-≠n-\p ap-gp-h-\pw tX-Pv]m¬ B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp∂p. kw-`-h-Øn-\p-ti-jw ]-{X{]-h¿-Ø-I-bv-°pw sS-l¬-°

am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ tjm-a Nu[-cn-°pw Xm≥ C-˛-sa-bn¬ Ab-®-Xm-bn tX-Pv-]m¬ k-Ω-Xn®n-´p-≠v. tX-Pv-]m-en-s‚ t]m-en-kv Ikv-‰-Un \o-´-W-sa-∂v t]m-en-kv tIm-S-Xn-bn¬ B-h-iy-s∏-Spw. C-∂m-Wv B-dp-Zn-h-k-sØ IÃ-Un A-h-km-\n-°p-∂-Xv. tjm-a-bv-°pw a-‰v aq-∂p km-£nIƒ-°pw a-Pn-kv-t{S-‰v ap-ºm-sI sam-gn-\¬-Im≥ lm-P-cm-hm≥ k-a≥-kv A-b-®n-´p-≠v. I-gn-™-am-kw tKm-h-bn¬ \-S-∂ sS-l¬-°-bp-sS XnMvs^-Ãn\nsS X-s∂ c-≠pX-h-W tX-Pv-]m¬ ]o-Un-∏n-s®∂m-Wv ]-{X-{]-h¿-Ø-I ]-cmXn-bn¬ ]-d-™n-cn-°p-∂-Xv.-

]m-en am-bw tNÀ-¡p-¶-h-sc _nlm-dn A-©p-_m-en-I-amsc tkm-fmÀ: kn.kn.Sn.hn. Zr-iyw sh-Snh-¨psIm¶p ]n-Sn-s¨-Sp-¡-W-sa-¶m-h-iy-s¸-«v l-c-Pn Po-h-]-cy-´w in-£n-¡Ww K-b: _n-lm-dn-se tkm\-^v {Km-a-Øn¬ ho-´n¬ D-d-ßn°n-S-∂ A-©p _m-en-I-am¿ A-⁄m-X-cp-sS sh-Sn-tb-‰p acn®p. aq-∂p Ip-Spw-_-ßfn¬s∏-´ Ip-´nI-sf H-cp ho´n¬ ]m¿-∏n-®-Xm-bn-cp-∂p. F´n\pw 13\pw C-S-bn¬ {]mb-ap-≈-h-cm-Wv sIm√-s∏-´-hsc-∂v t]m-en-kv ]-d™p. hy- ‡ nssh- c mKywaq- e w

ÿ-ew hn-tS-≠nh-∂-h-cm-Wv Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm°ƒ. aq∂p Ip-Spw-_-߃-°p-sa-Xntc iw-`p-kn-Mv F-∂-bmƒ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbn-cp∂p. c-£n-Xm-°-fp-sS A-`m-hw apX-em-°n ho-´n¬ A-Xn-{I-an®pI-S-∂ {In-an-\-ep-I-fm-Wv Ip-´nI-sf sh-Sn-h-®psIm-∂sX-∂v t]m-en-kv ]-d™p.

370mw h-Ip¸v: kw-hm-Z-¯n\v X-¿m-sd¶v D-aÀ A-Ðpà {io-\K¿: I-iv-ao-cn-\v {]-tXy-I ]Z-hn hy-h-ÿsN-øp-∂ `-c-W-LS-\-bp-sS 370mw h-Ip-∏v kw-_-‘n-®v G-Xp k-a-bØpw F-hn-sS h®pw kw-hm-Z-Øn-\v Xm≥ H-cp-°-am-sW-∂v P-ΩpI-iv-ao¿ ap-Jya{¥n D-a¿ A-–p√ _n.sP.]n. t\-Xm-hv \-tc{μ-tam-Un-sb sh√phn-fn-®p. 370mw h-Ip-∏-\p-k-cn-®v N¿-® th-W-sa-∂ tam-Un-bp-sS B-h-iy-tØm-Sv {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p D-a¿. P-ΩpI-iv-ao-cn-s\-°p-dn-®v H-∂p-a-dn-bm-Ø-h-cm-Wv 370mw h-Ip-∏ns\-°p-dn-®p ]-d-bp-∂-Xv. 370mw h-Ip-∏v kz-Øv \nb-atam ]m¿∏n-S \nb-atam A√. P-ΩpI-iv-ao-cn-s\ cm-Py-Øn-s‚ a-‰p `m-K-ß-fp-ambn tN¿-Øp\n¿-Øp-∂-Xn-\p-≈ h-Ip-∏m-Wv˛ D-a¿ ]-d-™p. B-cmWv 370mw h-Ip-∏n-\v \m-i-߃ h-cp-Øn-b-sX∂pa-dn-bmw. \m-j-\¬ tIm¨-^-d≥-kv ÿm-]-I≥ si-bv-Jv ap-lΩ-Zv A–p√-bp-sS 108mw P-∑-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v kw-L-Sn-∏n-® dm-en-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.

ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-knepw I-hm-S-Øn-epw a-‰p-am-bn 24 \n-co-£-W Im-a-d-I-fp-≠v. F∂m¬, C-h-bn-se Zr-iy-߃ ti-J-cn-®phbv-°p-∂ kw-hn-[m\-an-s√-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂-Xv. ]-t£, Im-a-d-bp-am-bn _-‘-s∏-´ lm¿-Uv Un-kv°v, sk¿-h¿ F-∂n-h-bn¬\n-∂v Zriy-߃ ho-s≠-Sp-°m-hp-∂-XmsW-∂pw l-c-Pn-bn¬ tPm-bv ssI-Xm-cw hy-‡-am-°n.

\yq-U¬-ln: ]m-en¬ am-bw tN¿-°p-∂-h-sc Po-h-]-cy-¥w X-S-hn\p in-£n-°m≥ kw-ÿm-\-k¿-°m-cp-Iƒ \n-b-a-ap-≠m-°p-I-tbm \n-b-a-t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-cp-I-tbm sN-ø-W-sa-∂v kp-{]nw-tIm-SXn. ]m-en¬ Ir{Xn-a h-kv-Xp-°ƒ tN¿-°p-∂-h-sc Po-h-]-cy-¥w in-£n-°m-\p-≈ \n-b-a-ap-≠m-°n-bn-´p-s≠-∂v D-Ø¿-{]-tZ-iv, ]›n-a-_w-Kmƒ, H-Uo-j kw-ÿm-\-߃ A-dn-bn-®-t∏mgm-Wv P-kv‰n-kv sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£-\m-b s_-©v a-‰p kwÿm-\-߃-°p \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. 2011¬ ^p-Uv sk-Iyq-cn-‰n B‚ v Ãmt‚-Uv- A-tXm-dn-‰n hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]m-en-¬ am-bwtN¿°p∂Xv hym-]-I-am-sW-∂p I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-s\Xp-S¿-∂v H-cp k-∂-≤kw-L-S-\ k-a¿-∏n-® s]m-XpXm¬∏-cy l-c-Pn-bm-Wv kp-{]nw-tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-®-Xv.

\yq-U¬-ln: tkm-fm¿ X-´n-∏p kw-_-‘n-® ]-cm-Xn-bp-sS kXym-h-ÿ a-\- n-em-°m≥ apJy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-se kn.kn.Sn.hn. Zr-iyw ]n-Sn-s®-Sp°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kp{]nwtIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn. km-aq-ln-I{]-h¿-Ø-I\m-b tPm-bv ssI-Xm-c-am-Wv l-c-Pn k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv.t\-c-tØ Cu-bm-h-iyw ssl-t°m-S-Xn X≈n-bn-cp-∂p. tI-kn-se {]-ap-J

sX-fn-hp-I-fm-Wv kn.kn. Sn.hn. Zr-iy-߃. C-h ]-cn-tim-[n-°p∂-Xn-\p ap-ºv D-Ω≥-Nm-≠n-sb ssl-t°m-S-Xn Ip-‰-hn-ap-‡-\m°n-b-Xv F-ß-s\-bm-sW∂v AUz. Sn Sn sI Zo-]-Iv ap-tJ-\ ka¿-∏n-® l-c-Pn- tNm-Zn-°p-∂p. tkm-fm¿ ]-≤-Xn-°p-th-≠n k-cn-X-bv-s°m-∏-am-Wv ap-Jy-a{¥n-sb I-≠-sX-∂m-Wv {io-[c≥ \m-b¿ ]-d-bp-∂-sX-∂v l-cPn-°m-c≥ Nq-≠n-°m-´n.

Xkv-eo-abv-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p

P. Kmw-Kp-en-s¡-Xn-tc sX-fn-hp-s−-¶v kp-{]nw-tIm-S-Xn

e-Jvt\m:_w-•m-tZ-in-se hnhmZ F-gp-Øp-Im-cn X-kveo-a \-kvdo-s\Xn-tc bp.]n. t]m-en-kv tI-sk-SpØp. X-kv-eo-a, a-X-hnIm-cw {h-W-s∏-Sp-Øn F∂mtcm-]n-®v _-tdm-en-bn-se {]apJ ap-kvenw ]-fin-X≥ k-a¿-∏n® ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp tIkv. \-hw-_¿ B-dn-\v Xkveo-a Szn-‰-dn¬ ap-kvenw ]fin-X¿-s°-Xncm-bn Ip-dn-® hmN-I-am-Wv tI-kn-\n-S-h-cp-ØnbXv. F-∂m¬, Xm≥ h-kvXp-X am{X-am-Wv ]-d-™-sX-∂v X-kveoa U¬-ln-bn¬ ]-d-™p.

C-∂-se Iq-Sn-b P-Uv-Pn-am-cpXv. F-∂m¬, Kmw-Kp-en-s°Xntc kp-{]nw-tIm-S-Xn \-S-]-Sn- sS tbm-K-Øn¬ F-√m-h-cpw \yq-U¬-ln: bp-h A-`n-`m-j-I- sb-Sp-°n-s√-∂v No-^v P-Ãn-kv Cu \n-e-]m-Sn-s\ Aw-Ko-I-cns®-∂pw No-^v P-Ãn-kv A-dn-bnsb ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n- ]n k-Zm-in-hw A-dn-bn-®p. ®p. A-t\z-j-W dn-t]m¿-´n-s‚ °m≥ {i-an-s®-∂ B-tcm-]-W]-I¿-∏v C-cpI-£n-Iƒ-°pw Øn¬ P-kv-‰n-kv F sI Kmw-Kp tIm-S-Xn \-S-]-Sn-sb-Sp-¡n-Ã \¬-Im-\pw sk-{I-´-dn P-\-d-enen-s°-Xn-sc {]-Y-a-Zr-„ym sXt\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. C-°fn-hp-s≠-∂v Pp-Uo-jy¬ k-anbp-h-Xn kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp- gn-™ \-hw-_¿ Hº-Xn-\v H-cp Xn- dn-t]m¿-´v. I-gn-™ Un-kw-_-¿ 24\v cm- sS en-kv-‰n-ep-≈ C-t‚-Wn-bm- tªm-Kn-em-Wv \n-b-ahn-Zym¿-Yn{Xn 8.30\pw 10.30\pw C-S-bn¬ bn-cp-∂n-s√-∂pw kp-{]nw-tIm-S- \n P-Uv-Pn X-s∂ ]o-Un-∏nU¬-ln-bn-se tlm-´¬ se- sa- Xn-bn¬\n-∂v hn-c-an-®-Xn-\p ti- °m≥ {i-an-®Im-cyw sh-fn-s∏dn-Un-b-\n-se ap-dn-bn¬ s]¨- j-am-Wv P-kv-‰n-kv F sI Kmw- Sp-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂m-Wv hn-j-bw AIp-´n-tbm-Sv P-kv-‰n-kv Kmw-Kp-en Kp-en {]-iv-\-ap-≠m-°n-b-sX-∂pA-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-sb- am-Wv C-Xn-\p Im-c-W-am-bn A- t\z-jn-°m≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn aq-∂w-K A-t\z-j-W k-an-Xn∂m-Wv I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂- t±-lw hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xv. 

kz¥w {]Xn-\n[n

sb \n-tbm-Kn-®-Xv. \n-b-a-hnZym¿-Yn-\n-bp-sS-bpw P-Ãn-kv Kmw-Kp-en-bp-sS-bpw sam-gn tc-Js∏-Sp-Øn-b k-an-Xn I-gn-™-amkw 28\v No-^v P-Ãn-kn-\v dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, {]-Y-aZr-„ym Ip-‰-°m-c-\m-sW-∂p I-s≠Øn-b km-l-N-cy-Øn¬ U¬ln t]m-en-kn-\v F-^v.sF. B¿. c-Pn-ÿ sN-bv-Xv ap-t∂m´pt]mIm-\m-hp-sa-∂m-Wv A-dnbp-∂-Xv. kp-{]nw-tIm-S-Xn k-anXn-bp-sS dn-t]m¿-´n-s\-°p-dn-®v {]-Xn-I-cn-°m≥ P-Ãn-kv Kmw-Kpen X-øm-dm-bn-√.

kw-Øm-\¯v hym-P I-Åv hym-]-Isa¶v tKm-hbn B-tcm-Ky-h-Ip-¸nse kÂam³-Jm³ DÄ-s¸-« tI-kn ]p-\Àhn-Nm-c-W-bv-¡v D-¯-c-hv 416 X-kv-Xn-I-IÄ d-±m¡n kÀ-¡mÀ kp{]nw-tIm-S-Xn-bn \yq-U¬-ln: kw-ÿm-\-Øv hym-P I-≈v hym-]-I-am-sW-∂v k¿-°m¿. D¬-∏m-Z-\-hpw D-]t`m-K-hpw X-Ωn-ep-≈ I-\-Ø A-¥c - a - m-Wv hym-P I-≈v hym-]I-am-hm≥ Im-cW - s - a-∂v P-Ãn-kv sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥, F sI kn-{In F-∂n-hc - S- ß - n-b kp{]nw-tIm-S-Xn s_-©n-s\ tI-cfw A-dn-bn-®p. I-≈n-se CussY¬ B¬°-tlmƒ ]-cn-[n 8.1 i-Xa - m-\a - m°n \n-›-bn-® kw-ÿm-\- k¿°m¿ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc I≈pjm-∏v D-S-a-I-fpw sXm-gn-em-

fnkw-LS- \ - I - f - pw k-a¿-∏n-® lc-Pn ]-cn-K-Wn-°p-I-bm-bn-cp-∂p tIm-S-Xn. ]-cn-[n \n-›-bn-°m≥ A-Sn-ÿm-\-am-°n-b hn-h-c߃ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v k¿°m-cn-\v tIm-S-Xn \n¿-tZ-iw \¬-In. hym-P I-≈v X-S-bm≥ I¿-i-\-am-b \n-b-a-߃ \-S-∏m°n-bn-´p-s≠-∂pw C-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv ]-cn-[n \n-›-bn-®-sX∂pw tI-cf - w a-dp-]S- n \¬-In. ]-cn-[n \n-›-bn-®-Xv I-Sp-Ø A-\o-Xn-bm-sW-∂v jm-∏p-S-aIƒ-°pth-≠n lm-P-cm-b A-`n`m-j-I¿ hm-Zn-®p. hn-hn-[ {]-tZ-

i-߃-°pw Im-em-h-ÿbv°pw A-\p-k-cn-®v B¬-°tlm-ƒ i-X-am-\w kzm-`m-hn-Iam-bnØ-s∂ 8.1 i-X-am-\-Øn-e[n-I-am-bn D-b-cpw. C-Xn¬ aossY¬ B¬-°-tlmƒ I-s≠Øn-bm¬ hym-P I-≈m-sW-∂mWv k¿-°m-¿ ]-d-bp-∂-Xv. Xp-S¿∂v A-_v-Im-cn B-Iv‰n-se 57 F h-Ip-∏p{]-Im-cw I¿-i-\ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-I-bm-sW-∂pw jm-∏p-S-a-Iƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. k¿-°m¿ ]-cn-[n \n-›-bn-®-Xv A-im-kv-{Xo-b-am-bn-´m-sW-∂pw A-`n-`m-j-I¿ hm-Zn-®p.

]-\mPn: tKm-h-bn-se ap≥ tIm¨-{K-kv k¿-°m-¿ B-tcm-Ky h-Ip∏n¬ kr-„n-® 416 X-kv-Xn-I-Iƒ _n.sP.]n. k¿-°m¿ d-±m-°n. I-gn-™- Znh-kw tN¿-∂ a-{¥nk-`m tbm-K-am-Wv X-kv-Xn-I-Iƒ d-±m-°n-bXv. t]m-≠ Su-Wn-se B-ip-]-{Xn-°pth-≠n kr-„n-® 500 X-kv-Xn-II-fn¬ 416 F-Æ-am-Wv d-±m-°n-bXv. A-\m-h-iyam-b X-kv-Xn-I-I-fm-Wv d-±m-°n-b-sX-∂v ap-Jy-a{¥n a-t\m-l¿ ]-cn-°¿ ]-d-™p. 2012 am¿-®n-¬ \-S-∂ \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p sXm´papºm-Wv tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ X-kv-Xn-I-Iƒ kr-„n-®Xv. A-∂p {]-Xn-]-£-Øm-bn-cp-∂ ]-cn-°¿ k¿-°m-cn-s‚ D-tZym-Kÿ \nba-\ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj-s\ k-ao-]n®n-cp-∂p. k¿-°m¿ k-a¿-∏n-® X-kv-Xn-I-Iƒ A-\m-h-iy-am-Wv. 146 X-kv-Xn-I-I-fp-sS B-hiyw am-{X-ta B-ip-]-{Xn-bnep-≈qsh-∂v ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ B-tcmKy˛Im¿jn-I ta-J-e-I-fn¬ kr-„n-® X-kv-Xn-I-Iƒ kw-_-‘n-®v 2012¬ _n.sP.]n. k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn-te-dn-bti-jw hn-Pne≥-kv A-t\zj-Ww B-cw-`n-®n-cp∂p.

apwss_: 2002¬ A-{i-≤-am-bn h≠n-tbm-Sn-®v \-S-∏m-X-bn-¬ Dd-ßp-I-bm-bn-cp-∂ Bƒ a-cn°m-\n-Sbm-b A-]-I-S-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ t_m-fn-hpUv \-S≥ k¬-am≥-Jm-s\-Xn-tc ]pXn-b hn-Nm-c-W th-W-sa-∂v apwss_ sk-j≥-kv tImS-Xn D-Ø-c-hn´p. tI-kn¬ hn-Nm-cWth-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v k¬am≥-Jm≥ k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bnemWv P-Uv-Pn Un U-ªyp tZ-iv]m-sfi-bp-sS D-Ø-c-hv. a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ k¬-am≥Jm-s\ hn-Nm-c-W-bv°p hn-t[-b-am-°n-bn-cp∂p. a-

\∏q¿-h-a√m-Ø \-cl-Xym Ip‰-am-bn-cp-∂p A-∂v A-t±-l-Øns\-Xn-tc Np-a-Øn-bn-cp-∂Xv. CX-\p-k-cn®v 10 -h¿-jw h-sc X-Sh-p e-`n-°mw. F-∂m¬, A-{i-≤am-bn hml-\-tam-Sn-®-Xn-\v c≠p-h¿j-sØ in-£ am-{X-amWp e-`n-°pI. Cu ]-›m-Ø-eØn-em-Wv tI-kn¬ ]p-\¿-hnNm-c-W th-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Jm≥ lc-Pn k-a¿-∏n-®Xv. km£n-I-fp-sS ]´n-I t{]m-kn-Iyqj\pw {]-Xn-`m-Khpw Cu am-kw 23\v lm-P-cm-°Ww. A-Xn-\pti-jw hn-Nm-c-W-bp-sS Xnø-Xn Xo-cp-am-\n-°pw.


8

A§mSn

kozhikode

hn-Zym-`ym-k-¯-«n-¸v: A-\n-Ýn-X-Im-e {In-kv-a-kv-þ-]p-Xp-hÂ-k-c k-a-c-¯n-\v Imw-]-kv {^-−v sF-Iy-ZmÀ-Vyw hn-]-Wn C-¶p-ap-X tIm-´b - w: D-∂X - hn-Zym-`ym-kh - pw hn-tZ-i tPm-en-bpw hm-KZ-v m-\w sNbvX - v e-£ß - f - p-sS X-´n-∏p \-SØ - nb t_-°¿ P-Mvj - \ - n¬ {]-h¿Øn-°p-∂ aw-Kf - w tIm-fP - v Hm-^v A-sse-Uv sl¬-Øv k-b≥-knse hn-Zym¿-Yn-Iƒ- 24 a-Wn-°q¿ A-\n-›n-XI - m-e k-ac - w B-cw-`n®p-. 35Hm-fw s]-¨I - p-´n-If - S- ° - w 50te-sd hn-Zym¿-Yn-If - m-Wv k-ac - Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂X - v. k-ac - Øn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-IS- ∏ - n-

®v Imw-]k - v {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn√m I-Ωn-‰n aw-Kf - w tIm-fP - n-te-°v am¿-®v \-SØ - n. F-kv.U - n.-]n.-sF-˛F - k - v.U - n.Sn.-bp. {]-h¿-ØI - ¿ sF-Iy-Zm¿Vy {]-IS- \ - w \-SØ - n. Xp-S¿-∂v {]h¿-ØI - c - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-fP - v ]q-´n. k-ac - w aq¿-—n-®X - ns\ Xp-S¿-∂v tIm-fP - v A-[n-Ir-X¿ ÿ-es - Ø-Øn hn-Zym¿-Yn {]-Xn\n-[n-If - p-w Imw-]k - v {^-≠v˛- F - kv.U - n.-]n.-sF-˛F - k - .v U - n.-Sn.-bp. `m-

c-hm-ln-If - p-am-bn N¿-®- \-SØ - n. Imw]-kv {^-≠v kwÿm-\ kan-Xn-bw-Kw \nkmw ]m-bn-∏m-Sv ]-cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pn√m {]-knU‚ v kn ]n A-Pva¬, Pn√m sk-{I´-dn A-lvkn≥ A-kokv, A≥k¬ ]mbn-∏mSv, F-kv.Un.]n.sF. Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v sjao¿ A-en-bm¿, \m-k¿ IpΩ\w, \-hm-kv tIm´bw t\XrXzw \¬In.

]-Ýn-a-L-«- hn-I-k-\w: K-th-j-W ]-²-Xn-IÄ £-Wn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-›n-a-L-´ hn-I-k-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw 2013˛14 h¿-j-tØ-°v [-\-klm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\p tbm-Kyam-b ÿm-]-\-ß-fn¬-\n-∂v Kth-j-W ]-≤-Xn-Iƒ £-Wn-®p. ]-›n-a-L-´-{]-tZ-i-ß-fn-se {]Ir-Xn-hn-`-h -]-cn-]m-e-\w, D-]-Po-

h-\ am¿-K-߃,D-¬-∏m-Z-\-ta-Je-bn¬ sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr„n-°¬, Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- v h¿-[n-∏n-°¬ F-∂o ]-≤-XnIƒ-°m-Wv Du-∂¬ \¬-tI-≠Xv. D-]-Po-h-\ am¿-K-ß-sf-°p-dn®p-≈ ]T-\-߃ h-b-\m-Sv,]m-e-

°m-Sv,C-Sp-°n, Im-k¿-tIm-Uv,ae-∏p-dw,]-Ø-\w-Xn-´,Xn-cp-h-\¥-]p-cw Pn-√-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p≈-Xm-bn-cn-°-Ww. ]T-\-Øn-\v e-£y-߃, km-t¶-Xn-I co-XnIƒ, {]-Xo-£n-°p-∂ ^-e-߃ Xp-S-ßn-b-h {]-t∏m-k-en¬ hy‡-am-°-Ww.

\nehmcw kzÀ-W hne-bn am-ä-anÃ; ]h\v 22,400 sIm-¨n-bn shfn-s¨-® hne 10,900 sIm®n shfn-s®-Æ(Izn)............... 10,900 Unkw_¿ Ah[n.................. 11,815 P-\ph-cn.. 10,9050 s^-{_phcn.. 11,120 am¿®v Ah[n 10900 sIm-{]-................. 7435˛7900 ]n-Æm°v... tdm-´d - n 2350 2350 FIvk] v √ - ¿.....-...... Ip-cpapfIv 49,000 A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. 51,000 Km¿-_nƒ-U.v .....-...... Np°v CS-Øcw...-..... 18,500 taØcw................ 19,500a™ƒ 6200 tkew ˛CutdmUv 6200˛6500 AS° ......... 15000˛16000 ]gbXv 14000˛15000 ]©-kmc......-............ 3150 apf-I.v ......-.. 8500-˛9000 Dgp-∂.v ...... 6000˛6600 sNdp-]b - ¿........7200˛7900 IS-e........-......... 4500˛5700 apXn-c.....-................... 3750- ˛4000 F≈v.......-...... 5700˛6200 a√n................... 6200˛8200 ]®-cn......-........... 2350˛2700 ]pgp-°e - c - n........ 2950˛3040 PmXnsXm≠≥ 325˛350 sXm≠n√m-ØX - .v . 625˛640 Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 750˛775 {Kmºq ....-............... 1025 It®m-ew... 14,000˛17000 Im™n-c° - p-cp........ 1850 d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 13,700˛14,000 d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 15,000 H´p-]m¬...... 10,800 em‰-- I v k .v ... 10,000 kz¿Ww................. 22,400 H-cp {Kmw.. 2800 sh≈n ... Hcp Intem....... 48000

tImgnt°mSv

X¶w.............. shfns®Æ (Izn).......... sIm{]FSp-Ø] - Sn.. Zn¬]k¥v........... dmkv........................ D≠........ cmPm]q¿................ ]nÆm°v ............. (tdm´dn)................ FIvk] v √¿............ sIm-´t- Øß sNdpXv... hepXv........ (hS-Ic)..... Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. tN´≥................... hb\mS≥............... AS-° ]pXn-bX - .v ... ]gbXv...... Np°v ....... Gew(]®)................... sh≈.......................... d_¿4........... d_¿˛5................... H´p-]m¬........... s]m∂n........................ Ipdph..................... ...... ]-®c - n....... ]©-km-c... a™ƒ.....

30400 12000 8150 8250 8000 7600 8225 2,475 3375 3325 5000˛5200 5500˛6000 4400˛4800

ae-∏pdw

Be-∏pg

shfns®Æ (Izn) 1750 I-Ss - e-Æ.......(en) 905 \s√-Æ...(en) 1960 dn-ss^≥UvHm-bn-¬. 1010 F≈n≥ ]nÆm°v...... 1600 sIm-{]]n-Æm-°.v ........ 2550 IS-e∏ - n-Æm-°v ........ 1760 ]-©k - m-c........ 3030 sh-√w .............. 2720 ssa-Z......... 2600 i¿°-c.......... 1700 A-hn-¬............... 3600 A-cn............ 2600 ˛2900 A-cn a-´........ 3000]®-cn............ 2190 Xph-c∏ - c - n∏v....... 6800 a√n............(40 In.{Kmw) 3550 I - S- e - .. ................ 5400 dh............. 1450 apf-Iv ... (25 In.{Kmw ) 7300 apf-Iv k-Xy-aw-Ke - w....... 1040 D-gp-∂p-]c - n-∏.v ............. 5500 D-gp-∂v Dcp´v 5400 d_-¿(- I-ntem)........ 150.00 tem-´.v ....................... 138.00 H-´p-]m-¬................ 97.00 Ip-cp-ap-fI - .v ............ 47000 \m-fn-tI-cw......... 2550 sIm-{]................ 8000 sIm-´S- ° (]-gb - X - )v ................... 15000 ]pXn-bX - .v .................... 12500 t\{¥°mb \mS≥.............. 38.00 hb\mS≥............... 39.00 Xr®n ....................... 37.00 Iip-h≠n ......... 4800 Nßc-Ipfw sIm´-S° ]pXn-bX - .v ....... 13700 c≠mwX-cw- . 9700 ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° ]p-Xn-bX - v 12800˛14000 ]-gb - X - v 14800˛16700 c≠mw Xcw........................ 10300˛12700 apXnc 4300

X¶w.............. A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

I¬∏‰ IpcpapfIv (hb) tN´-≥.- ..... Im-- ∏n ]cn∏v............ D≠°m∏n (54In.)..... C©n t\{¥°mb...(Intem)...

49500 48500 10400 3200 2550 34.00

]me°mSv

A-cn a-´ H∂mw-Xc - w.. c≠mwX-cw................. 46600 Pb Fw.-]n-................ 48000 c≠mw X-cw........... - mS-I.-.......-.. 49000 I-¿W 13500- ˛14200 s]m∂n................... 11000˛12000 \mS≥ Pb.......... X-cw........... 12500˛13000 c≠mw tdm-k.v ....................... 12,500 ]m-e° - m-S≥ - kn H... 950 t_m-[\ 750 H∂mwX-cw 14900 c≠mw X-cw............... 14000 F.]n.......................... 9700 Ipdp-h....................... 28.00 ] - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ 29.80 c≠mwXcw...... 21.00˛---- 25.00-- d-_¿ tem-´v 3000 t{K-Uv 6000 kv{-v Im-∏v

30.00 29.00 29.00 29.00 32.00 28.00 29.00 26.00 C√ 27.00 29.00 26.00 C√ 28.00 25.50 22.00 147.00 134.00 98.00

30300 37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3100 11000 7900˛7950

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-kv.F-k v4.... B-¿.F-kv.F-k 5v- .... sF.F-kv.F-≥.B-¿20. ... 60% em-‰I - k v- v.......

d_¿: sIm®n B-¿.F-kv.F-kv 4... B-¿.F-kv.F-kv- 5...

_m-t¶m-°v

B¿.F-kv.F-kv˛1 B¿.F-kv.F-kv˛2 B¿.F-kv.F-kv˛3 B¿.F-kv.Fkv˛4 B¿.F-kv.F-kv˛5

Izm-em-ew-]q¿

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em-‰I - k -v v ˛ shfns®-Æ˛(Izn) sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

15200 14200 14400

10735

15200 14200 16137 15021 15914 15856 15760 14517 10114 11600 7900 2500

Xriq¿ shfn-s®-Æ..(Izn) .. \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏ nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.. (]g)....... (]p)... c≠mw Xcw....

11,100 2200 1800 3200 47000 15,200 7620 2250 3100˛3300 2350˛2800 800˛1600 2700-˛3350 2300˛2700 1400˛1800

IÆq¿ Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

26.00˛33.50 27.00˛30.50 28.00˛33.50 -28.00˛34.50 21.50 490.00 500.00 148˛-120.00 1240.00 1790.00 11950.00 25.00 25.00 72.00 13900 149.00 C√

sIm-®n: k-ssπ-tIm-bp-sS {Inkv-a-kv-˛-]p-Xp-h-¬-k-c- hn-]-WnIƒ-°v C-∂p Xp-S-°-am-hpw. Cu am-kw 31 h-sc \o-≠p-\n¬°p-∂ hn-]-W-\-ta-f-bp-sS kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w sshIo-´v \m-en-\v I-eq¿ tÃ-Un-bw {Ku-≠n¬ a-{¥n A-\q-]v tP-°_v \n¿-h-ln-°pw. s_-∂n _-l-\m≥ Fw.F¬.-F.A-[y-£-X h-ln-°pw. ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn B-Zyhn¬-∏-\ \-S-Øpw. kw-ÿm-\sam-´m-sI ]o-∏nƒ-kv _-km¿ F-∂ t]-cn¬ 14 hn-]-W-\ -ta-fI-fm-Wp kw-L-Sn-∏n-°p-∂-sX∂v P-\-d¬ am-t\-P¿ tP-°-_v tPm-k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. F-√m Pn-√m B-ÿm-\-ß-fnepw hn-]-W-\-ta-f-bp-≠m-hpw. ]n-d-hw, Iq-Øm-´p-Ip-fw, ap-f-¥pcp-Øn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]-

tXy-Iw hn-]-W-\-ta-f-Iƒ Cuam-kw 16 ap-X¬ 31 h-sc \-S°pw.kw-ÿm-\-Øm-sI kssπ-tIm-bp-sS 1315 hn¬-∏-\ tI-{μ-߃ {I-n-kv-a-kv-˛-]p-Xph¬-k-c-®-¥-I-fm-bn am-dp-sa∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. tI-°v, sa-gp-Ip-Xn-cn,\-£{Xw F-∂n-h-sb-√mw hn¬-∏-\bv-°p-≠m-hpw. an¬-a, ao-‰v s{]mU-Œv-kv Hm-^v C-¥y, ]uƒ-{Sn sU-h-e-∏v-sa‚ v tIm¿-]-td-j≥, Ip-Spw-_-{io, k-l-I-c-W-kwLw F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-Whpw ta-f-bn-ep-≠v. ta-f-bp-sS `mK-am-bn {]-tXy-I k-Ωm-\-]-≤Xn-bpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠∂v tP-°-_v tPm-k-^v ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ am¿°-‰n-Mv am-t\-P¿ B¿ F≥ kXo-jv, am-t\-P¿-am-cm-b Fw B¿ Zo-]p, sj¬-Pn tPm¿-Pv, chn-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

6 Unkw_¿ 2013 sh≈n

_m-em-h-Im-i-kw-c-£-W I-½o-j-sâ a-Â-ky-hn-¯v \n-b-aw a-{´n-k-` Sq-dn-kw in-Â-¸-im-e F-d-Wm-Ip-f-¯v cp-h-\-¥-]p-cw: hn-t\m-Z-k- kz-bw-`-c-Ww F-∂o h-Ip-∏p-IAw-Ko-I-cn-¨p: a-{´n Xn©m-c-ta-J-e-bn¬ Ip-´n-I-fp-sS fn-se D-tZym-K-ÿ¿ Xp-S-ßn-bXn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-¬-ky-hnØp \n-b-a-Øn-s‚ I-c-Sv a-{¥nk-`m-tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®-Xmbn a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn-®p. ^n- j - d o- k v - ˛ - k - a p- { Z- ] T- \ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS e-t_m-d´-dn-I-fn-¬ an-X-am-b \n-c-°n-¬ a¬-ky-hn-Øp-I-fp-sS Kp-W-ta-∑ ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\v \n-b-aØn-¬ hy-h-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. a-¬-ky-°p-™p-ß-fp-sS D-¬∏m-Z-\-hpw hn-]-W-\-hpw \n-b{¥n-°p-I, Kp-W-ta-∑ D-d-∏p-h-cpØp-I, a-¬-ky-Ir-jn-°pw lm®-dn-Iƒ-°pw c-Pn-kv-t{S-j≥ \¬-Ip-I, a-¬-ky-hn-Øp-Iƒ km£y-s∏-Sp-Øp-I F-∂n-h-bm-Wv a-¬-ky-hn-Øp \n-b-a-Øn-eq-sS D-t±-in-°p-∂-Xv. a-¬-ky D-¬-∏m-Z-\ ta-J-e-bn¬ am-‰w kr-jv-Sn-°m≥ a-¬-kyhn-Øp \n-b-a-Øn-\p km-[n-°psa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p.

A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\߃ N¿-®-sN-øm-\m-bn kwÿm-\ _m-em-h-Im-i-kw-c-£W I-Ωo-j≥ Un-kw-_¿ G-gn\v F-d-Wm-Ip-f-Øv t_mƒ-Km-´n ]m-e-kn¬ in¬-∏-im-e kw-LSn-∏n-°pw. _m- e m- h - I m- i - k w- c - £ - W hpw \n-b-a-ß-fpw \-S-∏m-°p-∂Xn¬ hn-t\m-Z-k-©m-c-ta-J-e t\-cn-Sp-∂ sh-√p-hn-fn-Iƒ ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\pw Ip-´n-I-fpsS Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°p-∂Xn-\p-ap-≈ am¿-K-߃ I-s≠Øp-∂-Xn-\p-am-Wv in-¬-∏-im-e \-S-Øp-∂-Xv. hn-t\m-Z-k-©m-cta-J-e-bn-se {]-ap-J-ÿm-]-\߃, hy-h-km-b-ÿm-]-\߃, tlmw-tÃ, lu-kv t_m-´v ap-X-em-b-h-bp-sS {]-Xn-\n-[nIƒ, km-aq-ln-I-\o-Xn, t]m-enkv, Sq-dn-kw, B-tcm-Kyw, X-t±-i-

sI.-F-^v.-kn. Po-h-\-¡mÀ-¡v s]³-j³ ]-²-Xn \-S-¸m-¡pw: [-\-a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f ^n\m≥-jy¬ tIm¿-]-td-j≥ Poh-\-°m¿-°v s]≥-j≥ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-sa-∂v -a-{¥n sI Fw am-Wn. sI.-F-^v.-kn-bp-sS h-{PPq-_n-en B-tLm-j-®-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-®p kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Po-h-\-°m-cp-sS hn-ln-Xw D]-tbm-Kn-®v tIm¿-]-kv cq-]o-Icn-®m-bn-cn-°pw s]≥-j≥ Xp-I k-am-l-cn-°p-I. bp-h-kw-cw-`-

I¿-°v B-h-iym-\p-kr-X kmº-Øn-I k-lm-b-Øn-\m-bn Iym-]n-‰¬ ^-≠v cq-]o-I-cn°pw. sI.-F-^v.-kn-bn¬-\n-∂p ]n-cn-™p-t]m-b Po-h-\-°m¿°m-bn t]m-Ãv dn-´-b¿-sa‚ v s_-\n-^n-‰v kv-Iow \-S-∏m-°psa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ \n-t£-]-߃ tI-c-f-Øn¬ D-≠m-tI-≠-Xp≠v. hm-Wn-Py _m-¶p-Iƒ bp-hkw-cw-`-I-tcm-Sv A-e-k k-ao-]-

FÂ.-Un.-kn. ]-co-£

F-Ãm ]-©m-b-¯p-I-fn-epw B-bpÀ-th-Z Un-kv-]³-k-dn-IÄ B-cw-`n-¡pw: B-tcm-Ky-a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-Ø-\w-Xn´, Xr-iq¿ Pn-√-I-fn-¬ hn-hn-[ hIp-∏p-I-fn-¬ F-¬.-Un.¢m¿-°v X-kv-Xn-I-bp-sS H.-Fw.-B¿. ]co-£ \m-sf D-®-bv-°v 2 -ap-X¬ 3.-15h-sc hn-hn-[ ]-co-£m tI{μ-ß-fn¬ \-S-°pw.]-co-£-bpsS A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰pw \n¿-tZi-ß-fpw www.keralapsc.gov.in se kz-¥w s{]m-ss^-en-¬ \n∂v D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Uu¨tem-Uv sN-bv-sX-Sp-°-Ww.

\w Im-Wn-°p-∂-Xn-\m¬ k¿°m¿ ap≥-ssI-sb-Sp-Øv A-h¿°p k-lm-bw \-¬-tI-≠-Xv AXym-h-iy-am-sW-∂pw a-{¥n kqNn-∏n-®p.sI.-F-^v.-kn-bp-sS {]-h¿Ø-\-߃ A-`n-\-μ-\m¿-l-amsW-∂v ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X K-h¿-W¿ \n-Jn¬-Ipam¿ ]-d-™p. sI.-F-^v.-kn-bpsS Ip-d-™ ]-en-i-\n-c-°v Iq-SqX¬ \n-t£-]-I-sc B-I¿-jn-

C-Sp-°n: F-√m ]-©m-b-Øp-I-fn-epw B-bp¿-thZ Un-kv-]≥-k-dn-Iƒ A-Sp-Ø-h¿-j-tØm-sS Bcw-`n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®-Xm-bn Btcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. km-¥z-\ ]-cnN-c-Ww B-bp¿-th-Z-Øn-eq-sS \-S-∏m-°p-∂ kvt\-l-[m-cm ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. In-S-∏n-em-b -tcm-Kn-Iƒ-°m-bn B-bp¿-th-Z ]cn-N-c-W-Øn-eq-sS k-lm-bw \¬-Ip-I F-∂-Xm-

Wp kv-t\-l-[m-c ]-≤-Xn-sIm-≠v D-t±-in-°p-∂Xv. Pn-√m-X-e-Øn¬ \-S-∂ an-I-® A-Ω-bpw Ip™pw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kp-Nn-{X tPm-tPm H-∂mw ÿm-\-hpw en≥-kn tPm-k-^v c-≠mw-ÿm-\-hpw t\-Sn. -`m-c-Xo-b Nn-In¬-km hn-`m-KØ - n-s‚ k-lI-cW - t- Øm-sS \-S∏ - m-°p-∂ kvt- \-l[ - m-c ]-≤X - n°v C-Sp-°n tªm-°v ]-©m-bØ - v 11 e-£w cq-]b - mWp hn-Ik - \ - ^-≠n¬ \n-∂v am-‰n-h® - n-cn-°p-∂-Xv.

Fw.-Pn. hn-.kn-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn: kÀ-¡m-cn-\v t\m-«o-kv sIm-®n: Fw.-Pn. k¿-h-I-em-ime-bn-se ssh-kv Nm≥-k-e-dp-sS \n-b-a-\w \n-b-a-]-c-a-s√-∂v Nq≠n-°m-´n ap-Jy-a-{¥n Nm≥-ke¿ Iq-Sn-bm-b K-h¿-W¿-°v \¬In-b ip-]m¿-i-bn-ep-≈ \-S-]-Sn d-±m-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ ssl-t°mS-Xn k¿-°m-cn-\v t\m-´o-k-b-®p. k¿-°m-cn-\v C-Ø-c-Øn¬ \-S-]-Sn-°v ip-]m¿-i-sN-øm≥ A-[n-Im-c-an-s√-∂p Nq-≠n-°m-

´n ssh-kv Nm≥-k-e¿ Fw hn tPm¿-Pv \¬-In-b l-c-Pn-bn¬ PÃn-kv kn Sn c-hn-Ip-am-dm-Wv t\m-´o-k-b-°m≥ D-Ø-c-hm-bXv. A-Uo-j-\¬ No-^v sk-{I-´dn-bp-sS dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wp ap-Jy-a-{¥n K-h¿W¿-°v ip-]m¿-i-sN-bv-X-Xv. ssh-kv Nm≥-k-e-dp-sS \n-b-a\w kw-_-‘n-®v \-S-]-Sn kzo-Icn-t°-≠-Xv Nm≥-k-e-dm-Wv. F-

tIm-f-Pp-I-fn- e-l-cn-hn-cp-² ¢-ºp-IÄ cq-]o-I-cn-¡pw: a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ tIm-f-Pp-I-fn¬ e-l-cn hncp-≤ ¢-∫p-Iƒ B-cw-`n-°p-sa∂v a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn®p. C-Xn-\m-bp-f-f am¿-K-tc-J k¿-°m¿ Aw-Ko-I-cn-®p. kwÿm-\-Øp {]-h¿-Øn-°p-∂ B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv, Assπ-bv-Uv k-b≥-kv, km-t¶-XnI hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃ Dƒ-s∏-sS F-√m k¿-°m¿/k¿°m-tc-X-c {]-^-j-\¬ tIm-fPp-I-fn-epw e-l-cn-hn-cp-≤ ¢-∫pIƒ B-cw-`n-°pw. A-X-Xv tImf-Pp-I-fn-se {]n≥-kn-∏-¬ sNb¿-am-\m-b e-l-cn-hn-cp-≤ ¢∫n-s‚ cq-]o-I-c-W Np-a-X-e _-

‘-s∏-´ F-Iv-ssk-kv td-©v C≥- k v - s ]- I v - S ¿- a m¿- ° m- b n- c n°pw. a-Zy-Øn-\pw a-b-°p-a-cp∂n-\pw ]p-I-bn-e D-¬-∏-∂-߃°p-sa-Xn-tc-bp-f-f t_m-[-h-¬°-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn-¬ hnZym¿-Yn-I-sf ]-¶m-fn-I-fm-°p-Isb-∂-Xm-Wv ¢-∫n-s‚ e-£yw. Pn-√m-˛-kw-ÿm-\ X-e-ß-fn-¬ an-I-® {]-h¿-Ø-\w Im-gv-N-h-bv°p-∂ ¢-∫n-\pw Aw-K-Øn-\pw ]p-c-kv-Im-c-߃ G¿-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. e-l-cn-hn-cp-≤ ¢-∫v B-cw-`n°p-∂X - n-\pw {]-h¿-Øn-°p-∂X - n\p-am-hi - y-am-b F-√m sN-eh - p-Ifpw \n-Ip-Xn-hI - p-∏p h-ln-°p-sa∂v a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn-®p.-

°p-∂-Xn-\v C-S-bm-°n-bn-´ps≠-∂pw K-h¿-W¿ Iq-´n-t®¿Øp.N-S-ßn¬ a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. Fw.-F¬.-F-am-cmb sI ap-c-fo-[-c≥, Fw F hmln-Zv, B-\-Ø-e-h-´w B-\-μ≥, sI.-F-^v.-kn. am-t\-Pn-Mv U-bd-Iv-S¿ ]n tPm-bv D-Ω≥, P-\-d¬ am-t\-P¿ F≥ A-tim-Iv-Ip-am¿ kw-_-‘n-®p.

√m a-{¥n-am-cpw Dƒ-s∏-sS a-{¥nk-` Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bm-epw Nm≥-k-e-tdm-Sv \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ ip-]m¿-i-sN-øm≥ k¿°m-cn-\v A-[n-Im-c-an-√. C-Xv kw-_-‘n-®v A-t\z-j-Ww \-StØ-≠-Xv kn-‰n-Mv P-Uv-Pn-tbm dn-´-tb¿-Uv P-Uv-Pn-tbm B-Wv. A-Xn-\m¬ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ip]m¿-i-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-ep≈ \-S-]-Sn X-S-b-W-sa-∂m-h-iys∏-´m-Wv l-c-Pn.

h¿ in-¬-∏-im-e-bn¬ ]-s¶-Sp°pw.-cm-hn-se 10-a-Wn-°v B-cw`n-°p-∂ in¬-∏-im-e- sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j≥ A-[y£ \o-em Kw-Km-[-c≥ B-ap-J{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. B-Zy sk-j-\n¬ Ip-´n-I-fp-sS A-hIm-iw, \n-b-aw, ÿm-]-\-߃ F-∂n-h-bv-°v hn-t\m-Z-k-©m-cta-J-e-bn-se {]-k-‡n F-∂ hn-j-b-sØ-°p-dn-®v lyq-a≥ ssd-‰v-kv tem s\-‰v-h¿-°v U-bd-Iv-S¿ A-Uz. k-‘ym cm-Pp Ah-X-c-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v Sqdn-kw ta-J-e-bn¬ _m-em-h-Imiw t\-cn-Sp-∂ sh-√p-hn-fn-I-fpw A-h-bp-sS \-bw, \n-b-aw, \-SØn-∏v F-∂n-h-bn-se t]m-cm-bva-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ A-hX-c-Ww \-S-Øpw.-

s{I-Um-bn \m-j-\ tIm¬-t¢-hv \yq-UÂ-ln-bn- sIm-®n: tIm¨-s^-U-td-j≥ Hm-^v d-n-b¬ F-tÃ-‰v U-h-e-t∏gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v C-¥y (s{I-Um-bn)-bp-sS \m-j\¬ tIm¨-t¢-hv Un-kw-_¿ 13, 14 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \yq-U¬-lnbn-se sP.-U-ªyq. am-cn-b-‰v tlm-´-en¬ \-S-°p-sa-∂v {I-Umbn tI-c-f sN-b¿-am≥ F-kv F≥ c-Lp-N-{μ≥-\m-b-¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. cm-Py-sØ 20 kw-ÿm-\-ßfn-se 137 kn-‰n Nm-]v-‰-dp-I-fn¬\n-∂p-≈ 9000 dn-b¬ F-tÃ-‰v U-h-e-∏¿-am-sc H-cp Ip-S-°ogn¬ tIm¿-Øn-W-°p-∂ kw-LS-\-bm-Wv s{I-Um-bn. F-√m Aw-K-߃-°pw A-\p_-‘ hy-h-km-b-ß-f-n-se {]Xn-\n-[n-Iƒ-°pw cm-Py-sØ hyXy-kv-X hn-]-Wn-I-sf-°p-dn-®v a\- n-em-°m-\m-Wv tIm¨-t¢hv- kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. `-h-\-taJ-e: C-c-´ A-° h-f¿-®-bn-te°v \-bn-°p-∂ sK-bnw tN-©¿ F-∂-Xm-Wv C-Ø-h-W-sØ tIm¨-t¢-hv hn-j-b-am-bn Xn-cs™-Sp-Øn-´p-≈-Xv.-

Adnbn-¸pIÄ

{]-Ya- ip-{iq-jm ¢m-k:v c-Pnk- t-v {S-j³ B-cw-`n¨- p Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: A-]I - S- Ø - n¬-s∏-Sp-∂h - ¿-°p \¬-tI-≠ {]-Ya ip-{iq-js - b-°p-dn-®v tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip-∏n-s‚ {- S-Ãv- kw-LS- \ \-SØ - p-∂ t_-kn-Iv sse-^v k-t∏m¿-´v, eo-U¿-jn-∏v B‚ v tdm-Uv tk-^‰ v- n G-IZ- n-\ ¢m-kv Cu am-kw 8-\v A-\¥ - ] - p-cn B-ip-]{- Xn-bn¬ cm-hn-se 9 a-Wn ap-X¬ \-S° - pw. c-Pn-ktv- {S-j≥ ^o-kv 100 cq-]. ]-ca - mh-[n 35 t]-sc-bm-Wv ]-cn-io-en-∏n-°p-∂X - v. ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p∂-h¿ 8547639099, 9447310544 F-∂o \-ºc - p-If - n¬ _-‘s - ∏-SW - w.---

kÀ-«n^- n¡ - ä- v sh-cn^- nt- ¡-j³

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: C≥-Uk - {v- So-kv B‚ v tIm-ta-gk v- v h-Ip-∏n-¬ C≥U-kv{- So-kv F-Ivà - ≥-j≥ Hm-^n-k¿ (]-´n-IP - m-Xn/]-´n-Ih - ¿-§w {]tXy-I \n-ba - \ - w) X-kX v- n-Ib - p-sS k¿-´n-^n-°‰ - v sh-cn-^n-t°-j\ - pw C‚¿-hyq-hpw 18\v cm-hn-se 7 a - p-X¬ \-S° - pw. A¿-lc - m-b D-tZy-Km¿∞n-Iƒ-°v hy-‡n-KX - sa-tΩm A-b® - n-´p-≠v.

]-«n-I-Pm-Xn e-Îv en-Ìv hn-I-k-\w: I-c-Sp-\bw skXn-cp-h-\-¥-]p-cw: s]m-Xp-a-cm-a-Øp h-Ip-∏n-se 2014¬ {]-Xo-£n°p-∂ H-gn-hp-I-fn-te-°v D-tZym-K-°-b-‰w \¬-Ip-∂-Xn-\p-f-f sk-e{]-kn-²o-I-cn-¨p Œv en-Ãv X-ø-dm-°p-∂-Xn-\m-bn Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v, ko-\n-b¿ kqXn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-߃-°m-bn k¿-°m¿ \S-∏m-°nh-cp-∂ t£-a˛-hn-I-k\ ]-≤-Xn-Iƒ Iq-Sp-X¬ Im-cy£-a-hpw ^-e-{]-Z-hp-am-bn \-S∏m-°p-∂-Xn-\m-bn, C-Zw-{]-Y-aam-bn k¿-°m¿ {]-Jym-]n-°p∂ k-a-{K ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k\\-b-Øn-s‚ I-c-Sv kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚-bpw C≥-^¿-taj≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏n-s‚-bpw sh-_vssk‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®-p.I-c-Sp\-bØn-≥ta¬ N¿-®-I-fpw A-`n-{]mbcq-]o-I-c-W-hpw \-S-Øn-bmhpw ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ \-bØn-\v A-¥n-a-cq-]w \¬-Ip-I.

{]-≠v F-∂o X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂-h-cp-sS en-Ãv s]mXp-a-cm-a-Øp h-Ip-∏n-s‚ Hu-tZym-Kn-I sh-_v-ssk-‰m-b www.keralapwd.gov.in ¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p.

hn.--F-¨v.-F-kv.-C. ssSw-tS-_nÄ ]p-\-{I-ao-I-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: shm-t°--\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn 2014 am¿®n¬ \-S-Øp-∂ H-∂mw-h¿-j ]-co-£-bp-sS shm-t°-j-\¬ Xn-bdn ]-co-£ am¿-®v 20 hym-gm-gv-N-bn-te-°pw Cw-•o-jv ]-co-£ am¿-®v 22 i-\n-bm-gv-N-bn-te-°pw am-‰n.

hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-¯n inÂ-¸-im-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssa-kq-cn-se A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv s{S-bn-\n-Mv C≥-Ãn-‰yq-´v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-aw-˛ kp-Xm-cy-X-bpw sh-fn-s∏-SpØ-epw F-∂ hn-j-b-Øn¬ G-I-Zn-\ ta-J-em in¬-∏-im-e kw-LSn-∏n-°p-∂p. Cu am-kw 21 \v _mw-•q-cn-se tlm-´¬ B-{Sn-b-bn¬ cm-hn-se 10 ap-X¬ A-©p-a-Wn h-sc-bm-Wv in¬-∏-im-e. hn-i-Zmwi-߃ atimysore.gov.in F-∂ hn-em-k-Øn-epw 0821˛2520906, 2443863, 2443831 F-∂o \-º-cp-I-fn-epw e-`n-°pw.

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e Fw.F-Uv. {]-th-i-\w H-¼-Xp h-sc tX™n∏ew: Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-e FwFUv tIm-gv-kn-\v H-gnhp-≈ ko-‰p-I-fnte-°v A-X-Xv F w . F - U v Imen¡äv sk‚¿/tIm- t fkÀhIemime Pp-Iƒ-°v \n-e-hnep-≈ k¿-h-I-em-im-em {]-thi-\ \n-b-a-߃-°-\p-kr-X-ambn Un-kw-_¿ H-º-Xv h-sc {]th-i-\w \¬-Im-w.

_n-cp-Z ]-co-£m A-t]-£

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em A^n-en-tb-‰-Uv tIm-tf-Pp-I-fnse H-∂mw sk-a-ÿ _n.F/_n.F-kv.-kn/_n.F-kv.-kn C≥ Bƒ-´¿-t\-‰v ]mt‰¨/_n.tImw/_n-_nF/_n.kn.- F /_n. Fw.Fw.kn/_n.F- k v . U- ª yq/_n. Sn.F-®v.-Fw/_n. Sn.-F/_n. hn.-kn/_n.-F A-^v-k¬ D¬ De-a C≥ A-d-_n-Iv d-Kp-e¿ (knkn- F - k v- F - k v- ˛ - U n- k w- _ ¿ 2013) ]-co-£-Iƒ-°v Un-kw_¿ ]-Øv ap-X¬ Hm¨-sse-\mbn A-t]-£n-°mw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I.

Fw.F-kvkn. {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e c≠mw sk-a-ÿ Fw.F-kv.-kn kp-thm-f-Pn (kn-bp-kn-F-kv-Fkv-˛-Pq-em-bv 2013) {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ Un-kw-_¿ 11-˛-\v A-XXv tIm-tf-Pp-I-fn¬ B-cw-`n°pw.sj-Uyqƒ sh-_v-ssk‰n¬ e-`y-am-Wv.

]-co-£

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e F´mw sk-a-ÿ _n.sS-Iv/]m¿-´v ssSw _n.sS-Iv (2009 kv-Iow-˛-\hw-_¿ 2013) k-πn-sa‚-dn/Cw{]q-hv-sa‚ v ]-co-£-Iƒ Un-kw_¿ 17 \v B-cw-`n-°pw.

]-co-£m-^-ew

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e ss^-\¬ Fw._n._n.F-kv ]m¿-´v c-≠v ]-co-£m-^-ew {]kn-≤o-I-cn-®p.]p-\¿-aq-ey-\n¿W-b-Øn-\p-≈ A-t]-£ kzoI-cn-°p-∂ A-h-km-\- Xn-b-Xn Un-kw-_¿ 18. Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e Bdmw sk-a-ÿ _n.B¿-Iv (G{]n¬ 2013) ]-co-£m-^-ew k¿h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬ e- ` y- a m- W v . ]p- \ ¿- a q- e y- \ n¿- Æ -

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

2013 Cu am-kw 11\v 2 a-Wn-°v kv-Iqƒ Hm-^v sI-an-°¬ kb≥-k-kn¬ sh-®v \-S-Øpw.-2013 sa-bv am-kw \-S-Øn-b \m-emw sk-a-ÿ Fw.-F-kv.-kn {_m-©v aq-∂v sI-an-kv-{Sn (d-Kpe¿, k-πn-sa‚-dn) Un-{Kn ]-co£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-SpØn.N-ß-\m-t»-cn F-kv.-_n tIm-f-Pn-se Nn-©p tP-°-_v (1926), tX-hc - F-kv.F - ® - v tIm-fPn-se A-Ωp tdm-kn≥ tPm-kv (1915) F-∂n-h¿ b-Ym-{I-aw H-∂pw c-≠pw dm-¶p-If - pw F-dW - m-Ip-fw a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pn-se Xp-fkn ]n F-kv (1872), tX-hc - F-kv.F-®v tIm-fP - n-se B-jm ‰n Fw (1872) F-∂n-h¿ aq-∂mw dm-¶pw t\-Sn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-Æ-b-Øn\pw kq-£a v- ]-cn-tim-[\ - b - ° v- pw Cu am-kw 17 h-sc A-t]-£n°mw.

bw, kq-£v-a-]-cn-tim-[-\, D-Ø- A-S-bv-t°-≠-Xn-√.c-°-S-em-kn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂nh-°v Hm¨-sse-\m-bn Un-kw- Fw.-Pn k¿-h-I-em-im-e A-^n_¿ 13 h-sc A-t]-£n-°mw. en-tb-‰-Uv tIm-f-Pp-I-fn-se A©mw sk-a-ÿ _n.-kn.-F (kn.Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e do- _n.-kn.-F-kv.-F-kv) C-t‚-W¬ \ tPm¿-Pv (ssk-t°m-f-Pn), {]m-Iv‰n--°¬ ]-co-£-Iƒ Cu sj-_ Fw.tPm-k-^v (t_m-´- am-kw 10 ap-X¬ 12 h-sc A-XmWn), {]-ho¨.F.sI. (sI-an-kv- Xv tIm-f-Pp-I-fn¬ \-S-Øpw. hn{Sn),in-h-Zm-k≥ Xn-cp-aw-K-e-Øv i-Z-am-b am¿-§n¿-t±-i-߃ _(am-Ø-am-‰n-Iv-kv) F-∂n-h¿-°v ‘-s∏-´ tIm-f-Pp-I-fp-sS C-sabn¬ hn-em-k-Øn¬ A-b-®n-´p]n.F-®v.-Un \¬-In. ≠v.2013 H-tŒm-_-dn¬ \-S-Øn-b tIm-´-bw: 2013 sa-bv 23\v F-d- aq-∂mw sk-a-ÿ _n.-tImw Wm-Ip-fw a-lm-cm- (kn.-_n.-kn.-F-kv.-F-kv) tamPm-kv tIm-f-Pn¬ U¬ H-∂pw c-≠pw aq-∂pw ]-co\-S-Øn-b tam- £-bp-sS -C≥-^¿-ta-j≥ sSU¬ H-∂v B-\p- Iv-t\m-f-Pn t^m¿ _n-kn-\-kvh¬ kv-Iow _n.- {]mIv‰n°¬ A-Xm-Xv tIm-f-Ppalm-ßm-KmÔn F / _ n . - F - k v . - I-fn¬ sh-®v Cu am-kw 11\v Cam-ßm-´p-]-d-ºv: ckÀhIemime k n / _ n . - t I m w t‚-W-em-bn \-S-Ø-Ww. ≠pw \m-epw sk]m¿-´v H-∂v ^u-t≠-j≥ Cw-•oa-kv-‰¿ Fw.-F. jv tIm-gv-kv t^m¿ A-≠¿ {KmCw-•o-jv ]-co-£mtPz-‰v-kv t]-∏-dn-s‚ ]p-\x-]-co- Fw.-Pn k¿-h-I-em-im-e kv^-ew {]-kn-≤o-I£ Un-kw-_¿ 17\v cm-hn-se 9.- Iqƒ Hm-^v sI-an-°¬ k-b≥cn-®p.^-ew k¿-hI®qÀ 30 ap-X¬ 12.-30 h-sc a-lm-cm-Pm- k-kn-se Fw.-^n¬ tIm-gv-knkÀhIemime I-em-im-e sh-_vkv tIm-f-Pn¬ sh-®v \-S-Øpw. te-°p-≈ {]-th-i-\ ]-co-£ ssk-‰n¬ e-`n-°pw.\m-emw skA-t]-£-I¿ ]-co-£m ^o-kv

{]m-Ivän-¡Â ]-co-£

]nF-¨v.-Un. \Â-In

]p-\-¸-co-£

Fw.-F. Cw-¥o-jv ]-co-£m-^-ew

{]-th-i-\ ]-co-£

a-kv-‰¿ Fw.-F.Cw-•o-jv ]-co£-bn¬ X-e-t»-cn K-h.{_Æ≥ tIm-f-Pn-se A-Rv-P-en sI \m-b¿ H-∂mw dm-¶pw IÆq¿ sI.-Fw.-Fw.K-h.h-\n-Xm tIm-f-Pn-se h¿-jm {]-tam-Zv c≠mw dm-¶pw Im-k¿-tKm-Uv Kh. tIm-f-Pn-se sI Fw ku-ay aq-∂mw dm-¶pw t\-Sn.-

_n.-sS-Iv. {]m-tbm-Kn-I ]-co-£-IÄ

I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS aq-∂mw sk-a-kv-‰¿ _n.-sS-Iv(\hw-_¿ 2013) C-e-Iv-{Sn-°¬ B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥,Assπ-Uv C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv B‚ v C≥-kv-{Sp-sa-t‚-j≥ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv {_m-©p-I-fpsS {]m-tbm-Kn-I ]-co-£ Unkw-_¿ 9\pw sa-°m-\n-°¬, kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv {_m©p-I-fp-sS {]m-tbm-Kn-I ]-co£ Un-kw-_¿ 10\pw B-cw-`n°pw. hn-i-Z hn-h-c-߃-°v k¿h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰v kμ¿-in-°p-I-tbm ]-co-£m tI{μ-hp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I-tbm sN-ø-Ww.-

FÂ.-FÂ.-Fw. ]-co-£m-^-ew H-∂mw sk-a-kv-‰¿ F¬.-F¬.-

Fw.- ( k- π n- s a‚- d n- ˛ - G - { ]n¬ 2013),c-≠mw sk-a-kv-‰¿ F¬.F¬.- F w.(k- π n- s a‚- d n- ˛ - G {]n¬ 2013),\m-emw sk-a-kv-‰¿ F¬.-F¬.-Fw.-(k-πn-sa‚-dn-˛Pq-sse 2013) ]-co-£-I-fp-sS ^ew {]-kn-≤o-I-cn-®p.^-ew k¿h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.-

b-Øn-\v sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂v {Um-^v-‰v am¿-°v-en-Ãv D-]-tbmKn-°mw.-

Fw.-_n.-FÂ. ^-ew

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e s^{_p-h-cn-bn¬ \-S-Øn-b \m-emw sk-a-ÿ Fw.-_n.-F¬ ]-co£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralauniversity.ac.in) e-`n°pw.kq-£v-a-]-cn-tim-[-\-bv-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿- 2014 P-\p-h-cn G-gv h-sc A-t]h-I-em-im-e I-cp- £n-°mw. \m-K-∏-≈n {io hnZym-[n-cm-P B¿-Sv- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e G-{]nkv B‚ v k-b≥- en¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a-ÿ kv tIm-f-Pn¬ F¬.-F¬.-Fw ]-co-£m-^-ew tIcf kÀhIemime 2012 Un-kw-_- sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keraldn¬ \-S-Øn-b I- auniversity.a-c.in).e-`n-°pw.kqcn-b¿ dn-te-‰-Uv kn.-_n.-kn.-F- £v-a-]-cn-tim-[-\-bv-°v 2014 P-\pkv.-F-kv H-∂mw sk-a-ÿ _n.- h-cn G-gv h-sc A-t]-£n-°mw. tImw tIm-ta-gv-kv hn-Øv I-w-]yq´¿ B-πn-t°-j≥ (138 ˛ {Kq-∏v 2 (_n),H-∂mw sk-a-ÿ _n.-kn.- tI-c-f k¿-h-I-em-im-e Cu amF (332 ˛ {Kq-∏v 2 _n ˛ 2010 kv- kw 31˛-\v Xp-S-ßp-∂ H-∂mw skIow d-Kp-e¿ & k-πn-sa‚-dn) ]- a-ÿ _n.-F/ _n.-F-kv-kn.-/ co-£m-^-ew sh-_v-ssk-‰n¬ _n.-tImw/ _n.-]n.-F/ _n.-kn.-F/ (www.keralauniv-ersity.ac.in) e- _n.-_n.-F (I-cn-b¿ dn-te-‰U - v kn.`n- ° pw.]p- \ ¿- a q- e y- \ n¿- W - b - _n.-kn.-Fk - .v F - k - ˛-v d - K - p-e¿ 2013 Øn-\pw kq-£v-a-]-cn-tim-[-\- A-Ua -v n-j≥) ]-co-£b - ° -v H v m¨bv-°pw Cu am-kw 16 h-sc A- sse-\m-bn (www.keral-auniversit]-£n-°mw.]p-\¿-aq-ey-\n¿-W- ty.ac.in) A-t]-£n-°mw.

_n.-tImw/_n.-kn.-F. ^-ew

FÂ.-FÂ.-Fw. ^-ew

Un-{Kn d-Kp-eÀ ]-co-£


C-kv-em-am-_m-Zv: hn-I-k-\ ^≠v Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-X tIkn¬ ap≥ {]-[m-\-a-{¥n cm-Pm]¿-th-kv A-jv-d-^n-\pw k-lmbn-Iƒ-°p-sa-Xn-tc \-S-]-Sn-sbSp-°m≥ ]m-In-kv-Xm≥ kp-{]nwtIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. ]¿-th-kv A-jv-d-^v th-≠-s∏-´-h¿-°p tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] ^-≠n- cm-Pm- ]¿-th-kv A-jv-d-^v ¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-®-Xv A-[n-ImX-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ]nc-Zp¿-hn-\n-tbm-Kw \-S-Øn-bmsW-∂p No-^v P-Ãn-kv C-^v-Xn- .]n.-]n. k¿-°m-cn-s‚ A-h-kmJm¿ Nu-[-cn A-[y-£-\m-b aq- \ \m-fp-I-fn-em-Wv A-jv-d-^v 5,200 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xv. ∂w-K s_-©v hn-e-bn-cp-Øn.

86mw P≥-a-Zn\m-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-c-ky-{]-kv-Xm-h-\ \-S-Øp-∂ Xm-bv-e≥-Uv cm-Pm-hv `pan-t_m¬ A-Xp-eytXPv. `n-∂-X ad-∂v P-\-߃ H-‰-s°-´m-h-W-sa-∂v A-t±-lw B-lzm-\w sN-bv-Xp. B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn \n¿-Øn-h-® {]-t£m-`w C-∂v Xp-S-ßp-sa-∂v k-a-c-t\-Xm-hv kp-tZ]v tXm-Mv-kp-_≥ {]-Jym-]n-®n-´p≠v

Im-c-°-kv: Im-dp-I-fp-sS hn-e \n-b-{¥n-®v sh-\n-tkz-e≥ {]-knU‚ v \n-tIm-fm-kv a-Zyp-tdm D-Ø-c-hn-d-°n. ]p-Xn-b Im-dp-Iƒ In´m≥ G-sd {]-bm-k-s∏-Sp-∂ sh-\n-tkz-e-°m¿-°v sk-°‚ v-lm≥Uv Im-dn-\p-X-s∂ h≥ hn-e sIm-Sp-t°-≠ km-l-N-cy-am-Wv. ]-et∏m-gpw ]-g-b Im-dp-Iƒ-°v ]p-Xn-b Im-dp-I-tf-°mƒ hn-e \¬-tI≠ A-h-ÿ-bp-ap-≠v. C-Ø-c-Øn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-h¿-°v B-dp ap-X¬ 12 h¿-jw h-sc X-S-hp-in-£ \¬-Ip-sa-∂v D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. C-e-t{Œm-Wn-Iv D-]-I-c-W-߃, I-fn-∏m-´-߃, h-kv{Xw F-∂n-h-bp-sS hn-e \n-b-{¥n-®v I-gn-™-bm-gv-N D-Ø-c-hn-d-°nbn-cp-∂p. Ip-Ø-I-Iƒ a-\-∏q¿-hw £m-a-ap-≠m-°n hn-e Iq-´p-I-bmsW-∂p I-s≠-Øn-b-n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v a-Zyp-tdm-°v k-º-Zv-hy-h-ÿbn¬ t\-cn-´v C-S-s]-Sp-∂-Xn-\v {]-tXy-I A-\p-a-Xn ]m¿-e-sa‚ v \¬-In-b-ti-j-am-Wv A-t±-lw hn-e- \n-b-{¥n-®v D-Ø-c-hn-d-°m≥ Xp-S-ßn-b-Xv. F-∂m¬, I-cn-©-¥-Iƒ hym-]-I-am-hm≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn Im-c-W-am-hp-sa-∂v hn-a-¿-i-I¿ ]-d-bp-∂p. hn-tZ-i-\n-t£]w cm-Py-tØ-°p h-cn-s√-∂pw A-h-¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

I-iv-aoÀ-{]-iv-\w NÀ-¨-bn-eq-sS ]-cn-l-cn-¡-Ww: ]m-In-kv-Xm³ C-kv-em-am-_m-Zv: I-iv-ao¿-{]-iv-\w k-am-[m-\-]-c-am-bpw C-¥y-bpam-bp-≈ {In-bm-fl-I N¿-®-I-fn-eq-sS-bpw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v ]mIn-kv-Xm≥. ]-c-kv-]-c hn-izm-k-°p-d-hv C-√m-Xm-°m≥ C-cp-cm-Pyß-fpw {i-an-°-W-sa-∂p hn-tZ-i-Im-cy Hm-^n-kv h-‡m-hv sF-kmkv Nu-[-cn hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. {]-iv-\-]-cn-lm-cØn-\p I-iv-ao-cn-se t\-Xm-°-fpw k-l-I-cn-°p-sa-∂m-Wp I-cp-Xp∂-Xv. kn-bm-®n≥ ssk-\n-I-cn-√m-Ø {]-tZ-i-am-°n am-‰-W-sa-∂pw Nu-[-cn ]-d-™p. I-iv-ao¿ hn-j-b-w ]-cn-l-cn-®n-s√-¶n¬ C-¥y-bpam-bn G-Xp-k-a-b-hpw bp-≤-ap-≠m-hm-sa-∂v ]m-In-kv-Xm≥ {]-[m-\a-{¥n \-hm-kv i-co-^v ]-d-s™-∂p I-gn-™ Zn-h-kw tUm¨ \yqkv dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. sXm-´p-]n-∂m-se \-hm-kv i-co-^n-s‚ Hm-^n-kv C-°m-cyw \n-tj-[n-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

tSm-°n-tbm: B-dp-am-k-Øn-\nsS 15,000 X-h-W t]m-en-kn-s\ hn-fn-® 44Im-cn-sb P-∏m-\n¬ A-d-Ãv sN-bv-Xp. ]-Sn-™m-d≥ H-km-°-bn-se k-°m-bv \-K-cØn-ep-≈ kv-{Xo-bm-Wv t]m-enkn-s\ \n-c-¥-c-am-bn hn-fn-®p ieyw-sN-bv-X-Xv. t^m¨ sN-øcp-sX-∂v A-[n-Ir-X¿ 60e-[nIw X-h-W B-h-iy-s∏-´n-´pw kv-{Xo hn-fn Xp-S-cp-I-bm-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂m-Wv A-d-Ãv sNøm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. H-cp Zn-h-kw A-Sn-b-¥-cm-hiy-߃ Nq-≠n-°m-´n 927 t^m¨ hn-fn-bmWv kv-{Xo \SØnbXv. A-h¿-°v am-\-kn-I-hn-{`m¥n-bp-t≠m F-∂v t]m-en-kv hy-‡-am-°n-bn-√. F-∂m¬, hnfn-Iƒ-°p {]-tXy-I Im-cy-sam∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂pw H-cn°¬ ]-d-™-Xp am-‰n-∏-d-™mWv ]n-∂o-Sv hn-fn-®n-cp-∂-sX∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. I¿Ø-hy-\n¿-h-l-W-Øn-\p X-S -ap-≠m-°n-sb-∂ h-Ip-∏v {]Im-c-am-Wv A-d-Ãv.

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 9:30 Hm¨ ho¬kv 10:00 \yqkv @ 10 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_n-s{S°v 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 5:00 {]mtZ-inI hm¿Ø-Iƒ 6:00]pXnb ]m´p-Iƒ 6:25 Hm¿Ω-bn¬ Hcp 8:30 B¿Sv It^ 10:00 Hm]¨ t^mdw 10:30 h´tai

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 AI-e-ßfnse C¥y 12:30 Hm¨ sd-t°mUv 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 {]-tXy-I ]-cn-]m-Sn 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 AXn-am-\p-j¿ 5:30 kXyw inhw kpμcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

C-Xn-s‚ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ Bcm-sW-∂v A-t\z-jn-°m≥ s^U-d¬ A-t\z-j-W G-P≥-knsb tIm-S-Xn Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn. ^-≠v B¿-°v A-\p-h-Zn-°Ww F-∂p Xo-cp-am-\n-°m≥ {][m-\-a-{¥n-°v A-[n-Im-c-ap-s≠∂v Hm-Un-‰¿ P-\-d-en-\p-th-≠n lm-P-cm-b A-`n-`m-j-I¿ t_m[n-∏n-®p. F-∂m¬, ^-≠v h-I-am‰p-tºmƒ _-‘-s∏-´ a-{¥m-e-bß-fp-am-bn N¿-® sN-tø-≠-Xps≠-∂v A-t‰m¿-Wn P-\-d¬ Adn-bn-®p.

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-cm-b B-{I-a-Ww: t]m-¸v k-an-Xn cq-]o-I-cn-¡p-¶p

sh-\n-tkz-e-bn ImÀ hn-e-bv-¡v \n-b-{´-Ww

15000 X-h-W t]m-en-kn-s\ hn-fn-¨ kv-{Xo A-d-kv-änÂ

9

ap³ ]m-Iv {]-[m-\-a-{´n-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-sa-¶v tIm-S-Xn

C-dm-Jn t]m-en-kv B-Øm-\-¯v B-{I-a-Ww; 11 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: h-S-°≥ C-dm-Jnse In¿-°p-°n¬ t]m-en-kv c-l-kym-t\z-j-W hn-`m-KØn-s‚ B-ÿm-\-Øn-\p t\-sc km-bp-[-kw-L-Øns‚ B-{I-a-Ww. C-tX-k-abw, sXm-´-Sp-Ø hym-]m-ctI-{μ-Øn-te-°v C-c-®p-I-bdn-b a-s‰m-cp kw-Lw \n-c-h[n t]-sc _-μn-I-fm-°n. _p[-\m-gv-N cm-{Xn-bm-Wv B-{Ia-Ww Xp-S-ßn-b-Xv. a-Wn-°qdp-Iƒ- \o-≠ sh-Sn-h-bv-]n-\p ti-j-am-Wv _-μn-I-sf c£n-®-Xv. A-Xn-\n-sS, t_mw-_v ico-c-Øn¬ L-Sn-∏n-s®-Øn-bh¿ kv-t^m-S-\w \-S-Øn. 11 t]¿ sIm-√-s∏-Sp-I-bpw 70Hm-fw t]¿-°p ]-cn-t°¬°p-I-bpw sN-bv-Xp. t]m-enkv B-ÿm-\-Øm-Wv B-dpt]¿ sIm-√-s∏-´-Xv. B-{I-aW-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Øw B-cpw G-s‰-Sp-Øn-´n-√. kp∂n t]m-cm-fn-Iƒ-°p kzm[o-\-ap-≈ ta-J-e-bm-Wv In¿-°p-°v. sNm-Δm-gv-N kam-\-am-b B-{I-a-W-Øn¬ h-S-°≥ C-dm-Jn¬ 12 t]¿ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p.

kozhikode

kmÀhtZiobw

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

h-Øn-°m≥ kn-‰n: I-tØm-en°m k-`-bn-se Ip-´n-Iƒ-s°-Xncm-b ssew-Kn-Im-Xn-{I-a-߃ t\-cn-Sp-∂-Xn-\pw C-c-I-sf klm-bn-°p-∂X - n-\pw t]m-∏v {^m≥-kn-kv h-Øn-°m≥ k-an-Xn cq]o-I-cn-°p-∂p. t]m-∏p-am-bpwA-t±-l-Øn-s‚ F-´p I¿-Zn-\mƒ D-]-tZ-i-I-cp-am-bpw N¿-®-sNbv-X ti-jw t_m-kv-‰¨ B¿-®v _n-j-]v I¿-Zn-\mƒ ko-≥ H-am-

en-bm-Wv C-°m-cyw {]-Jym-]n-®Xv. 2002¬ t_m-kv-‰-Wn-se ItØm-en-°m ]p-tcm-ln-X¿ Dƒs∏-´ ssew-Kn-I-hn-hm-Zw A-tacn-°-bn-¬ tIm-fn-f-°w kr-„n®n-cp-∂p. ]p-Xn-b k-an-Xn ]p-tcm-ln-X¿°m-bn s]-cp-am-‰-®-´-߃ ]p-dØn-d° - pw. k-`b - p-sS ]-cn-jvI - mc-߃ kw-_-‘n-®p N¿-®-sNøm≥ tN¿-∂ I¿-Zn-\mƒ-am-cp-sS

b-a³ {]-Xn-tcm-[-a-{´m-e-b-¯n-\v t\-sc B-{I-a-Ww; 30 a-c-Ww k≥-B: X-e-ÿm-\ \-K-cn-bnse {]-Xn-tcm-[-a-{¥m-e-b-Øn\p t\-sc t_mw-_m-{I-a-Ww. 30 t]¿ sIm-√-s∏-´p. \q-tdm-fw t]¿-°p ]-cn-°v. a-c-W-kw-Jy Iq-Sn-tb-°p-sa-∂v B-tcm-Ky-hrØ-߃ A-dn-bn-®p. {]-Xn-tcm-[-a-{¥m-e-b-tØmSp tN¿-∂ B-ip-]-{Xn-bm-Wv A{I-an-Iƒ e-£y-an-´-sX-∂v DtZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. hn-tZ-i tUm-Œ¿-am-cpw \-gv-kp-am-cpw sIm-√-s∏-´n-´p-≠v. B-ip-]-{Xnbp-sS `q-cn-`m-K-hpw X-I¿-∂p. kvt^m-S-I-h-kv-Xp-°ƒ \n-d-® Im¿ _m-_p¬ b-a≥ Pn-√-bn-se a{¥m-e-b-Øn-te-°v C-Sn-®p-I-b‰n-bm-bn-cp-∂p B-Zy B-{I-aWw. I-hm-S-Øn¬ Im¿ s]m-´nsØ-dn-®p. Cu k-a-bw a-s‰m-cp Im-dn-se-Øn-b ssk-\n-I thj-Øn-ep-≈ km-bp-[-kw-Lw a{¥m-e-b-Øn-te-°v C-c-®p-I-bdp-I-bpw sh-Sn-bp-Xn¿-°p-I-bpw

≈-h-cm-Wv B-{I-a-Ww \-S-Ønb-sX-∂pw hm¿-Ø-bp-≠v. {]-Xn-tcm-[-a-{¥n ta-P¿ P-\d¬ ap-l-Ω-Zv \m-kn¿ A-lv-a-Zv A-ta-cn-°≥ k-μ¿-i-\-Øn-ep-

fpw lq-Xn hn-a-X-cp-sS \n-b-{¥W-Øn-em-Wv. ssk-\n-I¿-°n-Sbn¬ `n-∂-X D-S-se-Sp-Ø-Xpw km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n cq-£am-b-Xpw cm-Py-Øn-\p h≥ Xn-

sIm-Ã-s¸-«-h-cn hn-tZ-i tUm-ÎÀ-am-cpw  {]-Xn-tcm-[-a-{´n A-ta-cn-¡³ k-µÀ-i-\-¯n 

≈-t∏m-gm-Wv B-{I-a-Ww. F√m A-{I-an-I-sf-bpw h-[n-s®∂pw ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥W-hn-t[-b-am-sW-∂pw D-tZym-Kÿ¿ A-dn-bn-®p. 2011¬ G-Im-[n-]-Xn A-en A-–p-√m kzm-en-lv {]-t£m-`m\-¥-cw cm-Pn-h-®-Xn-\p-ti-jw kvt^m-S\-sØ Xp-S¿-∂p≠m-b ]p-I D-b-cp∂-Xv t]m-cm-fn B-{I-a-W-߃ b-aho-£n-°p-∂ P-\߃ \n¬ ]-Xn-hm-Wv. Z-£n-W ta-JsN-bv-Xp. B-{I-a-W-Øn-s‚ ]n- [y-a dn-t]m¿-´p-Iƒ. A-tX-k-a- e-bn¬ {]-tXy-I cm-Py-am-h-iy∂n¬ B-cm-sW-∂p hy-‡-a-√. bw, ap≥ {]-kn-U‚ v A-en A- s∏-´v {]-t£m-`w Xp-S-cp-∂p-≠v. A¬-Jm-C-Z-bm-sW-∂m-Wp am- –p-√m kzm-en-lp-am-bn _-‘-ap- `q-cn-`m-Kw h-S-°≥ {]-tZ-i-ß-

cn-®-Sn-bm-Wv. Z-£n-W ta-J-ebn-se \n-c-h-[n \-K-c-߃ t]mcm-fn kw-L-ß-fp-sS \n-b-{¥W-Øn-em-bn-cp-∂p. A-ta-cn-°bp-sS k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv b-a≥ ssk-\yw C-Xp Xn-cn-®p]n-Sn-®-Xv. I-gn-™ h¿-jw k-]vXw-_-dn¬ {]-Xn-tcm-[-a-{¥nt°-Xn-tc B-{I-a-W-ap-≠m-sb¶n-epw A-t±-lw X-e-\m-cn-g-bv°p c-£-s∏-´p. A-Sp-Ø s^{_p-h-cn-bn-em-Wv {]-kn-U‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v.

k-an-Xn-bm-Wv ]p-Xn-b k-an-Xn th-Ws - a-∂ \n¿-tZ-iw h-®X - v. ]p-tcm-ln-Xc - pw I-\ym-kv{- XoI-fpw Dƒ-s∏-´ ssew-Kn-Im-Xn-{Ia tI-kp-Iƒ kw-_‘ - n-® hn-hc - ߃ ssI-am-d-W-sa-∂ bp.F≥. A-t]-£ h-Øn-°m≥ Ign-™ Zn-h-kw X-≈n-bn-cp-∂p. Cu tI-kp-Iƒ k-`b - p-sS hn-izmky-X-bp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-jb-am-sW-∂p t]m-∏v ]-d™ p.

G-ä-hpw h-en-b I-¸Â- sIm-dn-b-bn H-cp-§p-¶p tkmƒ: tem-I-sØ G-‰-hpw \o-fw-Iq-Sn-b I-∏-en-s‚ \n¿am-Ww Z-£n-W sIm-dn-b-bn¬ ]q¿-Øn-bm-hp-∂p. C-Xns‚ B-Zy-cq-]w _p-[-\m-gv-N tPm-Pn I-∏¬-\n¿-am-W-tI{μ-Øn¬ ]co-£-W-Øn\m-bn \o-‰nen-d-°n. FÆ {]-Ir-Xnhm-X-I I-º\n-bm-b sj¬ B-Wv I-∏¬ \n¿-an-°p-∂Xv. B-dp-e-£w S-Æn-e-[n-Iw `m-c-ap-≈ I-∏¬ {]-Ir-Xn-hmX-Iw D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn\m-Wv D-]-tbm-Kn-°p-I. Bkv-t{X-en-b-bn-se h-S-°p-]-Sn™m-d≥ Xo-c-Øv 2017 ap-X¬ 25 h¿-j-tØm-fw I-∏-en-s‚ tk-h-\w e-`n-°p-sa-∂p sj¬ A-dn-bn-®p. \-hw-_¿ apX¬ G-{]n¬ h-sc-bp-≈ Ime-b-f-hn¬ ta-J-e-bn¬ i-‡am-b Np-g-en-s°m-Sp-¶m-‰v ]-Xnhm-Wv. C-Ø-cw -km-l-N-cyß-fn¬ tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`hn-°m-Ø km-t¶-Xn-I-hn-ZyIƒ D-]-tbm-Kn-®m-Wv I-∏¬ \n¿-an-°p-∂-Xv.

"A-d-^m-¯v a-cn-¨-Xv hn-jw `m-cy-bpw a-I-fpw P-bn-enÂ; D-¯-cw kn-\m-bn-te-¡v D-Ån sN-¶n-«p-X-s¶' In-«m-sX A-ÐpÂ-l-ao-Zn-sâ tNm-Zy-§Ä X-«n-s¡m-−p-t]m-b-Xv 30000 F-cn-{Xn-b-¡m-sc t_¨: ^-e-kv-Xo≥ hn-tam-N\ t\-Xm-hv bm-kn¿ A-d-^m-Øv hn-jw A-I-Øp-I-S-∂m-Wp a-cn®-sX-∂ I-s≠-Ø-en¬ D-d-®p\n¬-°p-s∂-∂v kzn-‰v-k¿-e≥Uv im-kv-{X-⁄¿. A-d-^m-Ønt‚-Xv kzm-`m-hn-I a-c-W-am-sW∂ {^-©v hn-Z-Kv-[-cp-sS I-s≠ج A-h¿ X-≈n. A-d-^mØn-s‚ `u-Xn-I-i-co-cw ]p-dsØ-Sp-Øv ]-cn-tim-[n-®-t∏mƒ B-W-h hn-In-c-W-aq-e-I-am-b s]m-tfm-Wn-bw D-b¿-∂ A-fhn¬ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. C-Xv {]-Ir-Xn-bn-ep-≈ dm-tUm¨ hm-X-I-Øn¬ \n-∂m-Wv D-≠mb-sX-∂p {^-©v kw-Lw sNmΔm-gv-N ]-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬, X-ß-fp-sS kw-LØn¬ hn-In-c-W-hn-Z-Kv-[≥ D≠m-bn-cp-s∂-∂pw {^-©v kwL-Øn¬ A-Ø-c-sam-cm-fn-s√∂pw kzn-kv im-kv{- X-⁄¿ ]-d™p. a-c-Ww kw-`-hn-°p-∂-Xn\p ap-ºv A-d^ - m-Øv h-fs - c s]s´-∂m-Wv A-kp-J-_m-[n-X-\m-

b-Xv. C-°m-cy-Øn-ep-≈ kw-ib-߃ A-hK - W - n-°m-\m-hn-s√∂pw kzn-kv kw-Lw hy-‡-am°n. A-d^ - m-Øn-s‚ hn-[h - kpl-bpw C-°m-cyw B-h¿-Øn-®p. 2004 \-hw-_-dn¬ ]m-cn-knse ssk-\n-Im-ip-]-{Xn-bn¬ h®m-Wv 75Im-c-\m-b A-d-^m-Øv a-cn-®-Xv. £o-Ww A-\p-`-h-s∏Sp-I-bpw s]-s´-∂p tcm-K-_m-[nX-\m-bn In-S-∏n-em-hp-I-bpw a-cn°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-Wv kw-ib-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. kp-l-bpsS A-`y¿-Y-\ am-\n-®v I-gn-™ h¿-jw \-hw-_-dn¬ kzn-kv, djy≥ kw-L-hpw {^-©v kw-Lhpw A-d-^m-Øn-s‚ J-_¿ Xpd-∂v 60 kmw-]n-fp-Iƒ ti-J-cn®m-Wp ]T-\w \-S-Øn-b-Xv.

5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 8:00 \yqkv πkv 6.55 Aay-XwKab 8:30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 7:00 ame-tbmKw 11.00 IkhpØ´w 11:30 ap≥jn 9:00 Uyq t{Um]vkv 11:35 Kƒ^v \yqkv 10:00 kzc-cmKw 1 1 . 12:30 Im≥Un¬ sse‰v 1:00 ayqknIv Atd_y 4:00 h\nXm temIw 6:00 lrZ-b-cmKw 6:00 ss^\¬ anIvkv 7:30 sSen-tjm∏v 7:00 ktX¨ kvss]kv 9:00 Hcn-S-sØmc-cn-SØv 8:30 Nncntbm Nncn 9:30 kzbw-hcw 10.00 B\hm¬-tam-Xncw 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 9:30 kn\na 4:30 Fw t^m¿ ayqknIv 8:00 hm¿ØIƒ 5:30 kzbw-hcw 9:30 hoSv 6.00 Ad_nIY 10:30 h\nX 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 11:30 Hm¿a-®n{Xw 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 12:30 ]pØ≥ ]Sw 10:30 Nncn°pw XfnI 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 11:30 lrZ-b-cmKw 5:30 ]d-bmsX hø 8:30 kI-e-Ie 111:00 lrZ-b-cmKw 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 h\nXm cXv\w 5 11:00 \yqkv \u 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 1:00 D®-hm¿Ø 9:00 hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 10:00 lm∏-\nMv lthgvkv 2:00 U_n-ƒkv

ssIcfn ho

sI-bv-tdm: ssk-\n-I-hn-cp-≤ {]-t£m-`-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-Ibpw s]m-Xp-ap-X¬ \-in-∏n-°pI-bpw sN-bv-sX-∂ Ip-‰-Øn-\v 11 h¿-jw P-bn¬-in-£-bv-°p hn[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv d-a-Zm≥ A–p¬-l-ao-Zn-s‚ `m-cy-sb-bpw 15h-b- p-≈ a-I-sf-bpw. A-e-Ivkm≥-{Un-b-bn¬ I-gn-™ B-Kkv-Xn¬ ]p-e¿-s® \-S-∂ A-{Ia-ß-fn¬ k¬-h-bpw a-Iƒ d-Zvh-bpw ]-s¶-Sp-sØ-∂m-Wp t]men-kv I-s≠-ج. lr-t{Zm-Knbm-b X-s‚ `m-cy F-ß-s\-bmWv ]p-e¿-s® I-S-I-fpw a-‰pw B{I-an-°m≥ t]m-hp-I-sb-∂v A–p¬-l-ao-Zv tNm-Zn-°p-∂p. a-I-tfm-sSm-∏-ap-≈ t^m-t´mIƒ ]n-Sn-®v ho-´n¬ X-\n-®p I-gnbp-I-bm-Wv A-–p¬-l-ao-Zv. {]t£m-`w \-S-°p-∂-Xv A-dn-™n´-√ k¬-h-bpw a-I-fpw kw-`-hÿ-e-sØ-Øn-b-Xv. C-cp-h-cp-an√m-sX 11 h¿-jw I-gn-tb-≠ Ah-ÿ-sb-°p-dn-®v ]-d-bp-tºmƒ A-–p¬-l-ao-Zn-s‚ I-Æp-Iƒ

ka-Im-enIw

Inc¨ 7.30 kn\na

aoi-am-[h≥

C¥ym-hn-j≥ 7:30 thm´v B‚ v tSm°v

at\m-c-a \yqkv

C´ym-hn-j³

-10:00 FIvkv sa≥ - 1:00 en‰n-¬ \n°v 2:00 {UmK¨ _qÿ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKƒ 8:00 ]n¶n B‚ v s]¿°n 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

2.30 Fgc-s∏m-∂m\ 5:30 Kmt\m-]-lmcw 6:00 hm¿Ø-Iƒ 7:30 ^vfmth¿kv Hm^v C¥y 8.00 Ip´n ]-´p-dp-am¬ 9:30 Ãm¿ dm§nMv 7:00 kn-\n-a Ubdn

6:30 \μ\w 7:00 k-cbq 7.30 I◊Wn 8:00 Nmºy≥ 11:00 kq-cy hm¿Ø

hnItv Sgvkv

Gjym-s\äv ¹kv

AarX

bn-se _ZhnIƒ-°m-Wv. kzoU-\n-se F-cn-{Xn-b≥ a-\p-jymh-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ sa-tdm¨ F-kv-‰n-^m-t\m-kv, s\-X¿e≥-Uv-kn-se Sn¬-_¿-Kv k¿-hI-em-im-e-bn-se {]-^-k¿-amcm--b an¿-Pmw, tIm-Wn dn-Pv-sI≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b-Xv. kp-Zm-\n¬ \n∂p X-´n-s°m-≠p-t]m-b sa-tdmWn-s‚ _-‘p-hn-s\ 37,000 tUm-f¿ \¬-In-bm-Wv tam-Nn-∏n®-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b kv-{Xo-I-sf ]o-Un-∏n-°p-I-bpw _-em¬-kwK-Øn-\n-c-bm-°p-I-bpw sN-bv-X ti-j-am-Wv hn¬-°p-∂-sX∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, X-s‚ cm-Pyw am^n-bm kw-L-ß-fp-sS C-c-bmsW-∂p {_n-´-\n-se F-cn-{Xnb≥ Aw-_m-k-U¿ sS-kv-^m-an°¬ sK-d-lv-Xp _n.-_n.kntbm-Sv ]-d-™p.

in£n-°-s∏-´v P-bn-en¬ I-gn-bp∂ kv-{Xo-Iƒ \n-d-s™m-gp-Ip-∂p. F-√mw hn[n-sb-∂v B-iz-kn-°p-I-bm-Wbmƒ. X-s‚ `m-cy-tbm a-I-tfm {_Z¿-lp-Uv Aw-K-ß-f-√. A-b¬hm-kn-I-tfm-Sv A-t\z-jn-®m¬ t]m-en-kn-\v C-°m-cyw A-dn-bm\m-hpw. A-h¿ A-t\z-jn-®n-√. dZv-h C-t∏mƒ Pp-h-ss\¬ P-bnen-em-Wv. 18 h-b- n-\p-ti-jw Pbn¬- am-‰pw. {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø-Xn-\m¬ d-Zv-h-tbm-sSm∏w A-–p¬-l-ao-Zpw tIm-S-Xnbn-se-Øn-bn-cp-∂p. d-Zv-h-sb 11

ss{]w ssSw hnt\mZw

h¿-jw X-S-hn-\p in-£n-® AtX th-f-bn-em-Wv a-s‰m-cp tImS-Xn k¬-h-sb-bpw 11 h¿-jw in£n-°p-∂-Xv. k¬-h P-bn-en-te°p t]m-hp-tºmƒ X-s∂ Xn-c°n-sb-¶n-epw F-\n-°-hn-sS FØm≥ km-[n-®n-s√-∂v A-–p¬-l-ao-Zv ]-d-bp-∂p. `m-cy-sb kw-`-h-Zn-h-kw \-K-c-Øn-eq-sS \-S-°m≥ A-\p-h-Zn-®-Xv X-s‚ sX-‰m-tWm? ]p-e¿-s® {]-t£m`w \-S-°p-∂p-s≠-∂v F-ß-s\ F-\n-°-dn-bm≥ ]-‰pw? A-–p¬l-ao-Zv tNm-Zn-°p-∂p.

{_-k¬-kv: 2007 ap-X¬ Cu-Pn]v-Xn-se kn-\m-bn-te-°v 30,000 F-cn-{Xn-b-°m-sc X-´n-s°m-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bpw tamN-\-{Z-hyw B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-sX-∂p I-s≠-ج. Fcn-{Xn-b-bp-sS-bpw kp-Zm-s‚-bpw kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿ A-]l¿-Øm-°-fp-am-bn k-l-I-cn°p-∂p-s≠-∂pw bq-tdm-]y≥ ]m¿-e-sa‚n¬ h-® ]T-\ dnt]m-¿-´n¬ hy-‡-a-m-°p-∂p. Cc-I-fp-sS Ip-Spw-_-ß-fn¬ \n∂p 60 tIm-Sn tUm-f-dm-Wv C-Øcw kw-L-߃ ssI-°-em-°nb-Xv. F-∂m¬, D-tZym-K-ÿ¿°p ]-¶p-s≠-∂ I-s≠-ج F-cn-{Xn-b \n-tj-[n-®p. A-`-bm¿-Yn Iymw-]p-I-fn¬ \n-∂p ]-em-b-\w sN-øp-∂ Fcn-{Xn-b-°m-sc-bm-Wv Iq-Sp-Xepw X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. C-hcn¬ ]-e-sc-bpw hn-‰-Xv kn-\m-

Gjym-s\‰v πkv kn\na 6.00 Ad_nIY

Gjym-s\‰v \yqkv 11.35 Kƒ^v \yqkv

10.30 bpK-Xmcw 6:00 du≠v A]v 6:30 BtcmKyhnNmcw 7:30 thm´v & tSm-°v 8:30 aym-hq 10:00 {SvqØv ^Ãv 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

1 1:30 kmK-cw-km£n 2:00 ]md-»m-e-]m-®≥]-ø-∂q¿-]cap 7.30 aoi-am-[h≥ 11.00 \mbI≥

Inc¬ 6:30 tPm-Wn-hm°¿ 9:00 `mKy-hm≥

sIm¨p Sn.hn 7:30en‰n-¬ \n°v 8:05 Pm°n Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 8:30 t{K‰v Sot®gvkv 9:00HmIvkn-te-j≥ 9:30 Item-’hw 10:00 Ip´nt®mZyw 11:30 IY- ]-dbpw t\cw 12:30 lnb¿ Ckv aoUnb 1:30 Imc-IvS-dn-ÃnIv˛InMvUw 3:00 lo‰v & sX¿tam 5:00 I´v & t]Ãv 6:00 Item-’hw 8:00 IY- ]-dbpw t\cw 9:00 temI-alm kap-{-߃ 10:30 kvt\l-KoXw

ssIcfn 6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \nkmcw 7:30 K‘¿h-kw-KoXw 9:30 Nncn Acßv 10:00 KpUv tamWnwKv Kƒ^v 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 If¿ Hm^v IpsshØv 2.00 amPnIv Hmh≥

Gjym-s\äv 9:00 tImaUn FIvkv{]k 10:00 ]mZ-kcw v11:00 AΩ 12:00 ]ckv]cw 1.00 Ip¶p-a-∏qhv 1:30 ]mZ-kcw 5:00 tSÃv ssSw 6.30 alm-`mcXw 7:00 AΩ 9:00 ]ckv]cw 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 7:30 kqcy {]`m-X-hm¿Ø-Iƒ

kqcy 8:30 sh≈nØnc 1-- 1:00 kqcy knwK¿ 11:30 kn\na 12:30 ap‰-sØ ap√ 4.30 Ip´n-∏-´mfw 5.00 thfm-¶-Æn-am-Xmhv 6:00 kq-cy hm¿Ø

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 A¬-˛-_-emKv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 KrlkJn 11:04 Fs‚ hoSv 11:30 ]c-kv]cw 12:30 Ham≥ \nemhv 1.00 kwKo-X-bm{X 1.30 Cw•o-jv-\yqkv 3:04 Hma-\oøw 5:30 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 Xnssc sX≥-{S¬ 9:30 ip`-cm{Xn 6.00 s]m≥IncWw 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv

aoUnb h¬ 8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk¬k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w 10.00 hyq t]mbn-s‚ v


10

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

I-\ym-Ip-am-cn-bn-se Ip-cn-iv X-IÀ-¯Xv B-À.F-kv.F-kv. F¶p sh-fn-s¸-Sp¯Â Xn-cp-h-\-¥-]pcw: I-\ym-Ip-amcn-bn¬ B¿.F-kv.F-kn-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ hn-th-Im-\μtI{μw ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p th-≠n 1963¬ I-\ym-Ip-am-cn IS-temc-sØ ]m-d-bn-ep-≠m-bncp-∂ hen-b Ip-cn-ipcq-]w XI¿-ØXv B¿.F-kv.F-kn-s‚ \n-Kq-V]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bncp-s∂-∂v B¿.F-kv.F-kv. kl -k¿Im-cy-hm-lv (A-Jn-te¥ym tPm. sk-{I-´dn) sI kn I-Æ-s‚ sh-fn-s∏-Sp-ج. B¿.F-kv.F-kn-s‚ \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ K-th-j-W tI-{μ-am-bn A-dn-b-s∏-Sp-∂ hnth-Im-\-μtI{μw ÿm-]n°m≥ c-≠p X-h-W a-e-bm-fnIfm-b B¿.F-kv.F-kv. {]h¿-Ø-I¿ h-≈-ß-fn¬ h-∂v Ip-cn-ipcq-]w X-I¿-sØ-∂mWv B¿.F-kv.F-kv. hmcn-I tI-kcnbp-sS 2013 Pq¨ 9\p≈ e-°-Øn¬ sI kn IÆ≥ F-gpXn-b "hn-th-Im-\-μtI-{μ-Øn-s‚ ÿm-]-\hpw G-

sI.Fw.ssh.F-^v. ]-¯n\v ]m-À-e-saâv amÀ-¨v \-S-¯pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: bp.F.-]n.F. I-cn-\n-b-aw ]n≥-h-en-°p-I, A-_v-Zp-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n A-S°-ap-≈ hn-Nm-c-W-Ø-S-hp-Im¿°v Pm-ayw \¬-Ip-I, h¿-Ko-b Iem-]-hn-cp-≤ _n-√v h-cp-∂ ]m¿e-sa‚ v k-tΩ-f-\-Øn¬-Øs∂ ]m-km-°p-I F-∂o B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v sI.Fw. ssh. F-^v. Cu am-kw 10\v ]m¿-esa‚ v am¿-®v \-S-Øpw. am¿-®ns‚ `m-K-am-bn kw-ÿm-\-Øp-S\o-fw \-S-Øn-h-∂ {]-Nm-c-W Imw-]-bn-s‚ k-am-]-\-k-tΩ-f\w \m-sf F-d-Wm-Ip-f-Øv PÃn-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ D-ZvLm-S-\w sN-øp-sa-∂v sI.Fw. ssh.F-^v. `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Cu am-kw 10\v \-S-°p-∂ am¿-®n¬ tI-c-f-Øn-epw U¬ln-bn¬-\n-∂p-ap-≈ {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-°pw. sI.Fw.ssh.F-^v. {]-knU‚ v sI F-^v ap-l-Ω-Zv A-kvew au-e-hn-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ \-S-°p-∂ [¿-W-sb Fw. sI.Fw.ssh.F-^v. 10\v ]m¿-esa‚ v am¿-®v \-S-Øpw . Cu Bh-iy-ß-fp-∂-bn-®v {]-[m-\-a{¥n, tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥n, tkm-Wn-bm-Km-‘n, cm-lp¬-Km‘n F-∂n-h¿-°v \n-th-Z-\w \¬-Ip-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI F-^v ap-l-Ω-Zv A-kv-ew aue-hn, P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b I-S-bv-°¬ Pp-ss\-Zv, Im-cm-fn C sI kp-sse-am≥ Zm-cn-an, F Fw bq-kp-^p¬ lm-Zn, ssh k^o¿-Jm≥ a-∂m-\n F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

I-\m-Yv-Pn-bp-sS k-a¿∏n-X Pohn-X-hpw' F-∂ te-J-\-Øn¬ sh-fn-s∏-Sp-∂-Xv. IrXy-amb B-kq-{X-W tØmsS-bm-Wv I\ym-Ip-am-cnbn¬ 400 h¿-jw ]-g-°-ap≈sX∂p ss{IkvX-h¿ hnizkn-°p∂ Ip-cn-iv X-I¿-Ø-Xv. Ip-cn-iv X-I¿-Ø-Xn-ep-≈ Bkq-{X-W-sØ∏-‰n hn-h-cn-°p ∂-Xv Im-WpI. "A-\-[n-Ir-Xam-bn ÿm-]n-® Ip-cn-iv A-hnsS \n-∂p am-‰-W-sa-∂v ln-μp°ƒ Xo-cp-am-\n®p. ]-t£, Ae-dn-a-dn-bp-∂ I-S¬h-gn ]m-dbn-te-°v Fß-s\ t]mhpw, B-cp t]mhpw F∂-Xv {]-iv-\am-bn-cp∂p. h-≈wXp-g-®n¬Im-sc√mw I-tØm-en-°m k-`°m-cm-bn-cp∂p. tI-c-f-Øn-se I-S-tem-c-ß-fn¬ kw-L-{]h¿Ø-\w i-‡n-s∏-´p h-cp-∂ Im-e-am-bn-cp-∂p AXv. A-hnsS-bp-≈ ao≥]n-Sn-Ø-°mcm-b G-Xm\pw kz-bwtk-hI-sc I\ym-Ip-am-cn-bn-te-°v A-b-

°m≥ Xo-cp-am-\-ambn. tIm-gnt°m-Sv sh-≈-bn¬ im-J-bnse kz-bwtk-h-I\m-b e-£va-W-s‚bpw sImbn-em-≠n-°SpØ sIm√w im-J-bn-se kzbwtk-h-I\m-b _m-e-s‚ bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ I-´-a-c-ßfpw h-≈-ßfpw \-∂m-bn Xp-g™p-io-e-ap-≈ G-Xm\pw sNdp-∏-°m¿ I-\ym-Ip-am-cn-bn-te°p ]p-d-s∏´p. G-Xm\pw Zn-h-k-߃-°p≈n¬ Xs∂ I-ºnbpw I-´-∏mc-bp-ap-]-tbm-Kn-®v kz-bwtkh-I¿ Ip-cn-iv \o-°wsN-bvXp. ho≠pw Ip-cn-iv ÿm-]n-® t∏mƒ "I-´-∏m-c-I-fp-am-bn kzbwtk-h-I¿ ho ≠pw ]m-d-bnseØn. cm-{Xn-bp-sS a-d-hn¬ Ip-cn-iv I-S-en¬ a-d™p. tImgn-t°m-´p\n-∂v h-∂ kz-bw tk-h-I-cp-sS kw-L-Øn¬ ]n e-£v-aW≥, sI ]n N-{μ≥, F≥ \m-cm-bW≥, Aw-_pP≥ cma≥, Zmk≥, D-Æn ANypX≥, {io-[c≥, cm-a≥ F

hn _me≥, Ip´n-tam≥ F-∂nh-cm-Wp-≠m-bn-cp-∂Xv. C-h-cn ¬ B-dpt]¿ sh-≈-bn¬ \n ∂pw a-‰p-≈-h¿ t_-∏q¿, sImbn-em ≠n, ]-tøm-fn I-S-∏p-dß-fn¬ \n-∂p-≈-h-cpam-bn-cp∂p. Ip-cn-iv X-I¿-Ø-ÿe-Øv hn-th-Im-\-μ≥ [ym-\-an-cp-∂Xm-sW-∂p {]-N-cn-∏n-®p kvamc-Iw ]-Wn-bm-\p-≈ kw-L \o°-sØ A∂-sØ X-an-gv\m-Sv ap-Jy-a-{¥n `-‡-h’-ew F-Xn¿sضnepw kv-amc-Iw ]-Wn-bp-∂-Xn-\p em¬ _-lZq¿ im-kv-{Xn-sbbpw tIm¨{K-kv Fw.]n. Fw F-kv BsW-sb-bpw kzm-[o-\n-® Imcyhpw I-Æ≥ sh-fn-s∏-Sp-Øp ∂p. B¿.F-kv.F-kv. t\-Xmhn-s‚ sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ Ip-cn-ip XI¿-°-s∏-´-h¿-s°-Xn-tc {In-an\¬ tI-kv F-Sp-°m≥ I-gn-bpsa-∂m-Wp \n-b-a-hr-Ø-߃ ]-d-bp-∂Xv.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: i-º-f-°p-Sn»n-I-bv-°p-th-≠n 10 h¿-j-ambn No-^v sk-{I-´-dn-bp-sS Hm-^nkn¬ I-b-dn-bn-d-ßn a-Sp-Ø ap≥ sF.]n.F-kv. D-tZym-K-ÿ\v Ip-Sn-»n-I \n-tj-[n-®-Xn-s\°p-dn-®v A-Sn-b-¥-c hn-i-Zo-I-cWw k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP _n tIm-in No-^v sk-{I-´-dn-°p \n¿-tZ-iw \¬-In. t]m-en-kv C≥-kvs - ]-Œ¿ P-\d-em-bn-cp-∂ Pn _m-_p-cm-Pv ka¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn-em-Wv \-S] - S- n.

_m-_p-cm-Pv a-\p-jym-h-Im-i IΩo-j-\n-epw ap-Jy A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ-\m-bn {]-h¿-Øn-®n´p-≠v. 2004¬ P-Ãn-kp-am-cm-b sP _n tIm-in-bpw ]-bk - v kn Ip-cymt°m-kpw A-S-ßp-∂ tI-c-f ssl-t°m-S-Xn Un-hn-j≥ s_©v _m-_p-cm-Pn-\v A¿-l-am-b F-√m B-\p-Iq-ey-ßf - pw \¬-IW-sa-∂v D-Øc - h - n-´n-cp-∂p. 2004¬ ssl-t°m-S-Xn Un-hnj≥ s_-©n-s‚ D-Ø-c-hv k¿°m¿ \-S-∏m-°n-sb-¶n-epw i-ºf-°p-Sn-»n-I \¬-In-bn-√. 1999 ep-≠m-b hn-[n-bn¬ sk≥-{S¬

sd-Kp-te-ä-dn I-½o-j³ Xo-cp-am-\-w ssh-Zyp-Xn-ta-J-e-sb X-IÀ-¡psa¶v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssh-Zyp-Xn t_m¿-Un-s‚ 2013˛14 h¿-jtØ-°p-≈ A-{Kn-tK-‰v d-h-\yq dn-Iz-b¿-sa‚n≥-ta-ep-≈ a-dp-]Sn-bn¬ sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-s\Sp-Ø Xo-cp-am-\-߃ ssh-ZypXn-ta-J-e-bp-sS {]-h¿-Ø-\w A-h-Xm-f-Øn-em-°p-sa-∂v tIc-f C-e-{Œn-kn-‰n Fw-tπm-bo-kv tIm¨-s^-U-td-j≥ (sF.F≥.Sn.bp.kn). 104 e-£w D-]-t`m-‡m-°ƒ°v tk-h-\-a-\p-jvTn-°m-\p-≈ Hm-^n-k¿-am-cp-sS-bpw Po-h-\°m-cp-sS-bpw F-Æw 30,000 am-{Xam-Wv. C-Xp sh-´n-°p-d-bv-°-Wsa-∂m-Wv sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-js‚ I-s≠-ج. Xn-c-s™-Sp-∏v

A-Sp-Øn-cn-°p-∂ L-´-Øn¬ CØ-c-sam-cp \n¿-tZ-i-Øn-s‚ \nP-ÿn-Xn A-t\z-jn-°-W-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. t_m¿-Un-s‚ h-cpw-h¿-jsØ hm¿-jn-I sN-e-hp-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw e-`n-°m≥ t_m¿Uv k-a¿-∏n-® A-{Kn-tK-‰v d-h\yq dn-Iz-b¿-sa‚n-≥-(F.-B¿.B¿.) ta-ep-≈ sd-Kp-te-‰-dn IΩo-j-s‚ \n¿-tZ-iw t_m¿-Uv Po-h-\-°m-cp-sS a-t\m-ho-cyw sI-Sp-Øp-∂-Xm-Wv. tIm¨s^-U-td-j≥ P-\-d¬ sk-{I-´dn kn-_n-°p-´n {^m≥-kn-kv, hn tKm-]-Ip-am¿, F jm-Pn, F∂nh¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yqW¬ i-º-f-°p-Sn-»n-I \¬Im≥ \n¿-tZ-in-®n-cp-∂n-√ F-∂ hm-Z-ap-∂-bn-®m-Wv k¿-°m¿ iº-f-°p-Sn-»n-I \n-tj-[n-®-Xv. F-∂m¬, 2002¬ `-c-W-L-S\m-]-c-am-b B-\p-Iq-ey-߃ _m-_p-cm-Pn-\p \n-tj-[n-°-cpsX-∂ ssl-t°m-S-Xn Un-hnj≥ s_-©n-s‚ D-Ø-c-hn-s\°p-dn-®v k¿-°m¿ \n-»-–-X ]men-®p. 2007¬ sk≥-{S¬ A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv ss{S-_yq-W-en\p ap-ºm-sI i-º-f-°p-Sn-»n-I B-h-iy-s∏-´v _m-_p-cm-Pv ^-

kn-\n-abn- slÂ-a-äv: hn«p-ho-gvN-bn-söv E-jn-cm-Pv-kn-Mv F-cp-ta-en: kn-\n-am jq-´n-Mnem-bm-epw A-s√-¶n-epw ss_°v ss{U-hv sN-øp-tºmƒ sl ¬-a-‰v [-cn-®n-s√-¶n¬ \n-b-a-\-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v {Sm ≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jncm-Pv-kn-Mv. C-∂-se i-_-cn-a-e tk-^v tkm¨ ]-≤-Xn-bp-sS {I-ao-I-c-W-߃ hn-e-bn-cp-Øm ≥ ssh-Io-´v B-d-c-tbm-sS F-cpta-en-bn¬ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-°m-cy-Øn¬ kn-\nam-cw-K-sØ kw-L-S-\-I-fp-sS A-`n-{]m-bw ap-J-hn-e-bv-s°-Sp°p-∂n-s√∂pw C-°m-cy-Øn¬ hn- ´ p- h o- g v - N - b p- ≠ m- h n- s √- ∂ pw A-t±-lw ]-d-™p

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

Bhiy-ap−v

I, Sabiyath Mulloli, residing at Mulloli House, Boat Palm, Azhikkal (P.O), Kannur Dist, 670 009. have changed my name as SAFIYATH MULLOLI

I, Bindu Mol K.K. (as In my SSLC Certificate), Elthuruth P.O, Thrissur. Do hereby change my Name and Address as Bindu Shaiju, Elamthuruthy House, Shanthi Nagar, Pullazhi P.O, Manakkodi, Thrissur.

I, Saji K.A, Kollannur House, P.O Iyyal, Thrissur. Do hereby change my Name and Address as SHAJI JOSEPH, Vadakkan House, Nambeesan Padi, Nhamananghat P.O, Thrissur.

A-_q-Zm-_n-bn-se sam-ss_¬ tjm-∏n-te-°v Kƒ-^v F-Ivkv-]o-cn-b≥-kp-≈ sam-ss_¬ sS-Iv-\o-jy-s\ B-h-iy-ap≠v. I-ºyq-´¿ lm¿-Uv sh-b¿ A-dn-bp-∂-h¿-°v ap≥-K-W-\.-

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Mary, D/o. Abraham, St. Anne's Generacate, 2 Miller Road, Vasanthanagar, Bangalore 560052 Do hereby change my Name And Address as Sr. Salome Vellakkel, St. Anne's Convent, Chemboothra, Pattikkad P.O, Thrissur, 680652.

sIm®n: Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-amdpw a-I≥ t{i-bmw-kv Ip-am-dpw k-tlm-Z-c≥ Fw _n N-t{μμ\mYpw tN¿-∂v h-b-\m-´n¬ B-Zn-hm-kn `q-an ssI-tb-dnb-Xp kw-_-‘n-®v A-t\zj-Ww \-SØm-Ø-Xn-s\-Xn-tc ssl-t°mS-Xn-bn¬ l-cP - n. `q-an ssI-tb-dn dn-b¬ F-kv-t‰-‰v am-^n-b-bv-°p hn¬-∏-\ \-S-Ønb-Xp kw-_‘n-®v Pn√m I-eŒ - dpw k-_v I-eŒdpw dn-t]m¿-´v \¬-Ip-I-bpw D∂-XX-e A-t\z-jW - Ø - n-\p ip]m¿-i sN-øp-Ibpw sN-bvXp. F-∂m¬, C-Xpkw-_-‘n-®v k¿-°m¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-®n´n√. `q-c-ln-Xcmb B-Zn-hm-knIƒ-°p \¬-tI-≠ `q-an d-h\yq tc-J-I-fn¬ Ir-{Xn-aw Im-´nbpw hym-Ptc-J N-a-®p-am-Wv kz-¥am-°n-bXv. `-c-W-ap-∂-Wn-bn-se L-S-II-£n t\-Xm-hm-b-Xn\m¬ k¿-°m-cn¬ kzm-[o-\w sN-ep-Øn A-t\zj-Ww X-S-bpI-bmWv. `q-c-ln-Xcm-b B-Zn-hmkn-Iƒ-°p `q-an e-`y-am-°m≥ Ign-bm-Ø km-l-N-cy-am-Wp≈Xv. A-Xn-\m¬, ho-tc-{μ-Ip-amdn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ ssItb-‰w A-t\z-jn-°-W-sa-∂v ao\-ßm-Sn kz-tZ-in e-£v-a-W-\mWv lc-Pnbn¬ Bh-i-s∏´p.

I, Saujath Pottayil, D/o. Muhammed Pottayil, residing at Kuttikkunnu House, P.O, Perinthalmanna, Malappuram Dt, do hereby change my name as SOUDHA POTTAYIL

I, Sayitha T., residing at Baithul Fasna, Therur Palayode, Edayannur (P.O), Chalode (Via), Kannur Dist, Kerala - 670 595, do hereby changed my name as SHAHIDA T.

MOHD. RAFEEQ M.K. P.O. Kumaranallur Palakkad Dt. 9526742588

tI-c-f-s¯ k-¼qÀ-W s]³-j³ {]-W-bw \-Sn-¨v kw-Øm-\-am-¡pw: a-{´n Fw sI ap-\oÀ sIm-e-]mXIw: B-e-¸p-g kw-Øm-\-s¯ B-Zy k-¼qÀ-W s]³-j³ Pn-Ã

{]-Xn-¡v Po-h-]-cy-´w Xr-iq¿: bp-h-Xn-sb {]-W-bw \Sn-®p Iq-´n-s°m-≠p-h-∂v I-gpØn¬ jmƒ Ip-cp-°n sIm-es∏-Sp-Øn sd-bn¬-th {Sm-°n¬ X-≈n-b kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-°p Po-h-]-cy-¥w X-S-hpw 10,000 cq-] ]n-g-bpw hn-[n-®p. ]n-g A-S-®ns√-¶n¬ B-dp-am-kw Iq-Sn X-Shp-in-£ A-\p-`-hn-°-Ww. sIme-bv-°p-ti-jw bp-h-Xn-bp-sS B-`-c-W-߃ I-h¿-∂-Xn-\v Ggp-h¿-jw A-[n-I-X-S-hpw 5,000 cq-] ]n-g-bpw in-£ hn-[n-®p. a-e-∏p-dw kz-tZ-in tN-t\-cn°p-∂n¬ kp-{_-lv-a-Wy-s\-bmWv Xr-iq¿ A-Xn-th-K tIm-S-Xn P-Uv-Pn sI ]n kp-[o¿ in-£n-®Xv. sIm-e-]m-X-I-Øn-\p Po-h-]cy-¥-hpw sIm-e-]m-X-I-Øn-\pti-jw bp-h-Xn-bp-sS kz¿-Wm-`c-W-߃ I-h¿-∂-Xn-\v G-gp-h¿jw X-S-hp-am-Wv in-£ hn-[n-®Xv. 2012 am¿-®v 30\m-Wv tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. a-e-∏pdw kz-tZ-in-\n-bm-b _n-μp-hns\ hn-hm-lw I-gn-°m-sa-∂p ]d-™v hn-iz-kn-∏n-®v Xr-iq-cn-te°p Iq-´n-s°m-≠p-h-∂-ti-jw \-S-∂p-t]m-hp-∂-Xn-\n-sS I-gpØn¬ jmƒ Ip-cp-°n sIm-es∏-Sp-ØpI-bm-bn-cp-∂p.

B-e-∏p-g: B-dp-am-k-Øn-\-Iw tI-c-f-sØ k-ºq¿-W s]≥j≥ kw-ÿm-\-am-°n am-‰p-Ibm-Wv k¿-°m-cn-s‚ e-£y-sa∂p ]-©m-b-Øv-˛-km-aq-ln-I-\oXn a-{¥n Fw sI ap-\o¿. B-e∏p-g-sb kw-ÿm-\-sØ B-Zy k-ºq¿-W s]≥-j≥ Pn-√-bmbn {]-Jym-]n-® k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-c-f-sØ k-ºq¿-W s]≥j≥ kw-ÿm-\-am-°n am-‰p-∂Xn-\m-bn Hm-tcm ]-©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿-am-cp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ B-h-iy-amb {]-h¿-Ø-\-߃ {Zp-X-K-Xnbn¬ \-S-Ø-Ww. Im-e-Xm-a-kw Iq-Sm-sX s]≥-j≥ e-`y-am°m≥ B-[p-\n-I kw-hn-[m-\߃ G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw a{¥n ]-d-™p. tI-{μ am-\-Z-fi-Øn-\-\pkr-X-am-bn am-‰-߃ h-cp-∂tXm-sS s]≥-j-\m-bn Im-ØpsI-´n-°n-S-t°-≠n-h-cn-√. sF.F-kv.H. am-\-Z-fi-Øn-\\p-k-cn-®v ]-©m-b-Øp-I-fp-sS \n-e-hm-cw D-b¿-Øpw. A-tXmsS ]-©m-b-Øp-I-fp-sS {]-h¿-

Ø-\w Iq-Sp-X¬ Ip-‰-a-‰-Xpw Pt\m-]-Im-c-{]-Z-am-hp-I-bpw sNøp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. D-tZym-K-ÿ¿ I¿-a-\n-c-X-cmbm¬ G-Xp ]-≤-Xn-bpw th-KØn¬ ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gnbp-sa-∂-Xn-\v D-Zm-l-c-W-am-Wv B-e-∏p-g Pn-√ tI-c-f-Øn-se B-Zy k-ºq¿-W s]≥-j≥ Pn√-bm-bn am-dn-b-Xv. P-\-\-˛-a-c-W-˛-hn-hm-l c-Pnkv-t{S-j≥ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ Hm¨-sse-\m-bn e-`y-am-°-ens‚-bpw ]-©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm-^n-kv k-ºq¿-W Iw-]yq-´¿-h¬-°r-X t]-∏¿-sekv Hm-^n-km-b-Xn-s‚-bpw {]Jym-]-\-hpw an-I-® ]-©m-bØp-Iƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv hn-Xc-W-hpw k-ºq¿-W s]≥-j≥ Pn-√-bv-°m-bp-≈ {]-h¿-Ø-\߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-In-b ]©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-IvS¿ sI ]n km-_p-°p-´≥-\m-b¿°p-≈ D-]-lm-c-hn-X-c-W-hpw a{¥n \n¿-h-ln-®p. Pn kp-[m-Ic≥ Fw. F¬. F. A-[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv U-b-d-IvS¿ Sn an-{X {]-h¿-Ø-\ dn-t]m¿´v A-h-X-cn-∏n-®p.

_n.]n.F-Ãp-ImÀ-¡v 25 In-tem- A-cn-bpw A-©p In-tem- tKm-X-¼pw

kz-Im-cy-ta-J-e-bn I-cn-a-W J-\-\w ]m-Sn-Ã: t{S-Uv bq-\n-b³ kw-bp-à-k-an-Xn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ s]m-Xp-hn-X-c-W k-{º-Zm-bØn-eq-sS 2013 Un-kw-_-dn¬ tdj≥-I-S-Iƒ h-gn _n.]n.F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v In-tem H-cpcq-] \n-c-°n¬ 25 In-tem A-cnbpw c-≠p cq-] \n-c-°n¬ A©p-In-tem tKm-X-ºpw e-`n°pw. F.]n.F¬. Im¿-Up-S-a-I ƒ-°v In-tem-bv-°v 8.90 cq-] \n-c°n¬ H-º-Xp In-tem A-cn e-`n°pw. F.]n.F¬. hn-`m-K-Øn ¬-s∏-´ c-≠p-cq-] \n-c-°n-ep-≈ `-£y-[m-\y hn-X-c-W-]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°v H-º-Xp Intem-{Kmw A-cn-ho-Xw e-`n-°pw. In-tem-{Km-an-\v 13.50 cq-] \n-c°n¬_n.]n.F¬/F.F. ssh. hn-`m-K-Øn-se Hm-tcm Aw-KØn-\pw 400 {Kmw ]-©-km-c Hmtcm am-k-hpw e-`n-°pw. ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Sp-≈ F-√m Ip-Spw-_-߃-°pw H-cp en-‰¿ a-sÆ-Æ-bpw ssh-Zyp-XoI-cn-°m-Ø ho-Sp-≈ Ip-Spw-_߃-°v \m-ep en-‰¿ a-sÆ-Æbpw en-‰-dn-\v 16 cq-] \n-c-°n¬ Cu am-kw e-`n-°pw. F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°v ku-P-\y-am-bn `-£y-[m-\y߃ e-`n-°pw. _-‘-s∏-´ td-j≥-I-S-Ifn¬ \n-∂v Im¿-Up-S-a-Iƒ C-h tNm-Zn-®p-hm-ß-Ww. ]-cm-Xn-Ifpw \n¿-tZ-i-ß-fpw 180042-51550 F-∂ tSmƒ-{^o \-º-dn-tem _‘-s∏-´ Pn-√m/Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kp-I-fn-tem `-£y-a{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-tem knhn¬ k-ssπ-kv U-b-d-Œ¿, ]ªn-Iv Hm-^n-kv, Xn-cp-h-\-¥-]pcw-˛33 F-∂ hn-em-k-Øn-tem A-dn-bn-°mw.

sIm-®n: kz-Im-cy-ta-J-e-bn¬ I-cn-a-W¬ J-\-\m-\p-a-Xn \¬Im≥ ]m-Sn-s√-∂v t{S-Uv bq-\nb≥ kw-bp-‡ k-an-Xn t\-Xm°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. ]-cn-ÿn-Xn B-Lm-Xan-√m-sX Xr-°p-∂-∏p-g, B-dm´p-]p-g F-∂n-hn-S-ß-fn¬ J-\-\am-Imw. {]-Ir-Xn-k-º-Øv H-cp Im-cW-h-im-epw \-„-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. I-cn-a-W¬ I-S-Øn-s\-Xn-tc i‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ th-W-sa∂v t{S-Uv bq-\n-b≥ kw-bp-‡k-an-Xn I¨-ho-\¿ Im-\w cmtP-{μ≥ ]-d-™p. tI-{μ t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-fpsS-bpw _m-¶v, C≥-jp-d≥-kv, Un-^≥-kv Xp-S-ßn-b s]m-Xpta-J-em bq-\n-b-\p-I-fp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-hn[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v Unkw-_¿ 12\v ]m¿-e-sa‚ v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v t{S-Uv bq-\n-b≥ kw-bp-‡-k-an-Xn sk-{I-´-dn B¿ N-{μ-ti-J-c≥ A-dn-bn-®p.

\ãs¸-«p

\ãs¸-«p

\ãs¸-«p

\ãs¸-«p

2003 h¿-j-sØ 626598 c-Pn-kv‰¿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ F -- -kv. -F-kv. F¬.--kn _p-°v ho-s≠Sp-°m≥ ]-‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ hn-h-cw A-dnbn-°p-∂p. {]-kv-Xp-X _p-°ns‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\mbn ]-co-£m ]-I¿-∏n-\m-bn ]I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m I-Ωo-jW-dp-sS sk-{I-´-dn ap≥-]m-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n®n-cn-°p-∂p. C-Xn≥-ta¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªnIv F-Iv-km-an-t\-j≥-kv, ]-co£m-`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-tI≠-Xm-Wv.-

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-kv-t]m¿´v Hm-^n-kn¬-\n-∂pw C-jyq sN-bv-X F5069225 \-º-dn-ep≈ F-s‚ ]m-kv-t]m¿-´v \-„s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In-´p-∂h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn¬ A-dn-bn-°p-I. A-√mØ-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v At]-£n-°p-∂-Xm-Wv.

F-s‚ KL 11 AM 913 F-∂ \º-dn-ep-≈ Yamaha Fz ss_°n-s‚ B¿.-kn _p-°v \-„s∏-´n-cn-°p-∂p. I≠p-In-´p-∂h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ hn-em-kØn¬ A-dn-bn-°p-I. A-√mØ-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v At]-£n-°p-∂-Xm-Wv.ss^-k¬ ]n. I-f-Øn-¶¬ lu-kv ]n.-H ^-tdm-°v tIm-f-Pv tIm-gn-t°m-Sv t^m¨: 98466 99392

F-s‚ 4952/2013 \-º¿ ss{Uhn-Mv sse-k≥-kv I-f-™pt]m-bn. I≠p-In-´p-∂-h¿ ASp-Ø t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se Xm-sg Im-Wp-∂ \-º-dn-tem _-‘-s∏-tS≠-Xm-Wv.

sF.]n.F-kp-Imc-\v i-¼-f- Ip-SnÈn-I; No-^v sk-{I«-dn hn-i-Zo-I-cW-w \ÂIWw

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

`q-anssI-tb-äw: ho-tc-{µ-Ip-am-dn-s\Xntc lcPn

b¬ sN-bv-X l-c-Pn-°p-≈ hni-Zo-I-c-W-Øn-em-Wv sslt°m-S-Xn hn-[n-sb-°p-dn-®v No^v sk-{I-´-dn \n-»-–-X ]m-en®-Xv. Xp-S¿-∂v No-^v sk-{I-´-dnbp-sS Hm-^n-kn¬ Xm≥ I-b-dnbn-d-ßn-bn-´pw ^-e-ap-≠m-bn-s√∂pw _m-_p-cm-Pv a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j-\n¬ k-a¿-∏n-® ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. Cu am-kw 31\-Iw No-^v sk{I-´-dn hn-i-Zo-I-c-Ww k-a¿-∏n°-W-sa-∂m-Wv I-Ωo-j≥ \n¿tZ-in-®n-cn-°p-∂-Xv. tI-kv A-SpØ-am-kw 16\v tIƒ-°pw.

sN-¶n-¯-e Nn-Zw-_-c-hp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-l-Ic-W-ta-J-e-bn-se \n-t£]-I-cp-sS hn-h-c-߃ B-hiy-s∏-´ B-Zm-b-\n-Ip-Xn hIp-∏n-s‚ \-S-]-Sn ]p-\-∏-cntim-[n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e tI-{μ-a-{¥n ]n Nn-Zw-_-chp-am-bn N¿-® \-S-Øn. {]iv-\-Øn ¬ ]-cn-lm-c-ap≠m-°p-sa-∂v Nn-Zw-_-cw Dd-∏p-\¬-In-b-Xm-bn sN-∂nØ-e ]-d-™p.

ANSIMOL S. Vandippuraveed, Snehapuram Koonanvenga, P.O Panavoor, Thiruvananthapuram

t\m-«okv 2010 h¿-j-sØ 264949 c-Pn-kv‰¿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ Sn.--F-®v.-F-kv F¬.--kn _p-°v ho-s≠Sp-°m≥ ]-‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂ hn-h-cw A-dnbn-°p-∂p. {]-kv-Xp-X _p-°ns‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\mbn ]-co-£m ]-I¿-∏n-\m-bn ]I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m I-Ωo-jW-dp-sS sk-{I-´-dn ap≥-]m-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n®n-cn-°p-∂p. C-Xn≥-ta¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªnIv F-Iv-km-an-t\-j≥-kv, ]-co£m-`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-tI≠-Xm-Wv.RASHIDA K.V. Kalathilavalappil House Mudur (PO), Anakkara - 679578

ABDAL SALAM S/o. Abdul Kareem Pokkathethu House S.E. Thazhava, S.R.P. Market P.O. Kollam - 690523

BbpÀth-Z \-gvk-kv A-tkm-kn-tb-j³ kw-Øm-\ -k-t½f-\w F-d-Wm-Ipf¯v sIm-®n: K-h¨-sa‚ v B-bp¿-th-Z \-gv-k-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ 26m-a-Xv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w \m-sf F-d-Wm-Ip-f-Øv \-S-°p-sa∂p kw-Lm-S-I-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. I-t®-cn-∏-Sn B-io¿-`-h-\n¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w cmhn-se 10\p a-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssl-_n CuU¬ Fw. F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°pw. B-bp¿-th-Z \-gv-kp-am-sc kw-_-‘n-°p-∂ kp-{]-[m-\ hn-j-b߃ k-tΩ-f-\w N¿-®-sN-øpw. B-bp¿-th-Z \-gv-k-kv A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn Sn am-Øp-°p-´n, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI F _-jo¿, F cp-‹n-Wn, c-a-Wn sI tPm-k-^v hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\ãs¸-«p

\ãs¸-«p

F-s‚ t]-cn-ep-≈ 55/13926/ 2009 \-º¿ ss{U-hn-Mv ssek≥-kv \-„-s∏-´p. I-≠p In-´p∂-h¿ Xm-sg Im-Wp-∂ A-{U n¬ A-dn-bn-°m-\-t]-£. A√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. ap-l-Ω-Zv A-en hn. S/o. ssk-Xp ssh-iym-c-I-Øv lu-kv ]m-e-Øn-߬, ]n.-H D-≈-Ww

F-s‚ 16/7895/2011 \-º¿ ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv Bew-tIm-Sv \n∂pw a-\m-\°p-≈ bm-{Xm-at≤y I-f-™pt]m-bn. I≠p-In-´p-∂-h¿ ASp-Ø t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se Xm-sg Im-Wp-∂ \-º-dn-tem _-‘-s∏-tS≠-Xm-Wv.

A-dn-bn-¸v KL51 A6417 F-∂ hm-l-\-Øn-

s‚ D-S-a-bm-b kpss^¬, Ipgn-sb-߬ lukv, a-°-c∏dº F-∂-bmƒ H-cp Uyq-πnt°-‰v c-Pn-kv-t{S-j≥ k¿-´n^n-°-‰n-\m-bn Cu Hm-^nkn¬ A-t]-£n-®n-´p≠v. Uyqπn-t°-‰v B¿.-kn sIm-Sp-°p∂-Xn¬ B¿-s°-¶n-epw ]-cmXn-bp-s≠¶n¬ Cu ]-c-ky Xnø-Xn ap-X¬ 7 Zn-h-k-Øn-\-Iw tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H s]-cn¥¬-a-Æ-sb tc-Jm-aq-ew A-dnbn-t°≠-Xm-Wv. F-∂v, tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H s]-cn-¥¬-a-Æ

hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, sXm-gn-eh-k-c-߃ h¿-[n-∏n-°p-I, sXm-gn¬ \n-b-a-߃ I¿-i-\-ambn \-S-∏m-°p-I, A-kw-L-Sn-Xta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fpsS km-aq-ln-I-kp-c-£ D-d-∏m°p-I Xp-S-ßn-b 10 B-h-iy-ßfm-Wv k-a-c-Øn¬ D-∂-bn-®n-´p≈-Xv. I-gn-™ s^-{_p-h-cn 20, 21 Xn-ø-Xn-I-fn¬ t{S-Uv bq-\n-b≥ kw-bp-‡ k-an-Xn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ 48 a-Wn-°q¿ ]-Wn-apS-°p \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂v {]-[m-\-a-{¥n Im-_n\-‰v a-{¥n-am-sc hn-fn-®p-Iq-´n bq\n-b≥ t\-Xm-°≥-am-cp-am-bn N¿-® \-S-Øn-sb-¶n-epw ]-cnlm-c-am-bn-√. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv k-a-cw Iq-Sp-X¬ i-‡n-s∏-Sp-Øm≥ Xocp-am-\n-®-Xv. Un-kw-_¿ 12\v kw-ÿm-\-Øv Pn-√m tI-{μ-ßfn-te-°v dm-en kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v t{S-Uv bq-\n-b≥ kw-bp-‡k-an-Xn ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw ]n N-{μ-ti-J-c≥ ]-d-™p.

NIZAR, S/o. Nazarulla Pallithekkethil Veedu Kulamuttom P.O., Moongodu Trivandrum - 695144 Ph: 9846400691

BASHEER PONNAN Puthiyaparambath 8129569328

\ãs¸-«p F-s‚ 326503 D \-º¿ ss{Uhn-Mv sse-k≥-kv Ac°n-Wdn¬ \n∂pw \-Sph-´w bm-{Xmat≤y \„s∏´p-. I≠p-In-´p∂-h¿ A-Sp-Ø t]m-en-kv kvt‰-j-\n-se Xm-sg Im-Wp-∂ \º-dn-tem _-‘-s∏-tS≠-XmWv. SAKEER M. S/o. Aboobakker Chakeyrikadparamba P.O. Arakkinar, Calicut 9656494979


Ifn¡fw

6 Unkw-_¿ 2013 sh≈n

Hm^v{Sm¡v 2014 \yq-kneâv C-´y-bn ]-cyS-\w \-S-¯n-tb-¡pw

apw-ss_: 2014˛15 ko-k-Wn¬ \yq-kne‚ v {In°‰v Sow C-¥ybn¬ ]-cyS-\w \-S-Øn-tb-°psa-∂v _n.kn.kn.sF Adn-bn®p. sF.kn.kn Sq¿ t{]m-{Kmw {]-Im-cw shÃv C≥Uo-km-bncp-∂p C-¥y-bn¬ ]-cy-S-\-Øn\v F-tØ-≠n-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬ hn≥-Uo-kv ]c-ºc t\c-sØ \-SØn-b km-l-Ncy-Øn¬ B hnShv \n-I-Øm\mWv Cu \o°w. A-Sp-Ø tlmw a-’-c-߃-°m-bn \yqkn-e‚n-s\ £-Wn-°p-sa∂pw H-tŒm-_¿ ˛\-hw-_¿ am-k-ßfn-em-bn ]c-º-c \-S-Øm-\m-Wv {i-an-°p-∂-sX∂pw _n.-kn.kn.sF h-‡m-hv ]-d™p.

skÀPntbm AtKztdmsb t\m«-an-Sp¶n-sÃ-¶v _mgvk-

am-{UnUv: am-©-kv-‰¿ kn-‰n Xm-cw sk¿-Pntbm A-tKztdmbv-°v th-≠n ¢-∫v \o°w \SØp∂n-s√-∂v _m-gv-ktemW ssh-kv {]-knU‚ v tPmk-^v acn-b _¿-t´m-an-tbm Adn-bn®p. t\c-sØ A-tKztdm-sb ¢-∫n-se-Øn-°m≥ _mgv-k {i-an-°p-∂-Xm-bn A-`yq-lß-fp-≠m-bn-cp∂p. kq-∏¿ Xm-cw e-b-W¬ sa n-bp-sS a-S-ßn-h-c-hn-s\-°p-dn®v Ct∏mƒ H∂pw ]-d-bm-\m-hns√-∂pw XmcØn-s‚ Xn-cn-®p-hc-hn-s\ kq-£v-a-am-bn ho-£n°p-I-bm-sW-∂pw At±lw ]d-™p. A-tX-k-abw, sa- n _m-gv-k-bn¬ X-s∂ I-fn-b-hkm-\n-∏n-°p-sa∂pw Xmc-sØ ssI-am-dm≥ D-t±-in-°p-∂n-s√∂pw, A-ßs\-sbm-cp B-temN-\-bp-am-bn X-ß-sf-bmcpw kao-]n-®n-´n-s√∂pw _¿-t´mWntbm Iq´n-t®¿Øp.

hn³k- âns- \-Xntc sF.kn.knbpsS A-t\zj- W - w

Bgv-k-\ ap-t¶m«v, am-©-kv-ä-dn-\v tjm-¡v e≠≥: Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eoKn-¬ t]m-bn‚-v ]-´n-I-bn¬ H∂mw-ÿm-\° - mcpw ap≥ tP-Xm°-fpam-b B-gv-k-\¬ Ip-Xn-∏v Xp-S¿ - ∂ - t- ∏mƒ I-gn-™ X-hWsØ Nmw-]y≥-amcpw h-º≥-amcpam-b am-©Ã - ¿ bp-ss\-‰U - n-\v ho≠pw Im-en-Sdn. a-‰p a¬-k-cß-fn¬ ap≥ Nmw-]y≥-amcmb sN¬-knbpw en-h¿-]qfpw am-©Ã-¿ kn-‰nbpw X-I-¿-∏≥ P-btØm-sS eo-Kn¬ I-cp-Øp-Im-´n. eo-Kn-se 14mw du-≠v a¬-kc-ß-fn¬ lƒ-kn-‰n-sb F-Xncn√m-Ø c-≠p tKm-fp-Iƒ-°v ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv B-gv-k\¬ Ip-Xn-∏v Xp-S¿-∂-sX-¶n¬ en-h¿-]qƒ 5˛1\v t\m¿-hn-®n-s\bpw sN¬kn 4˛3\v k-≠¿-em‚n-s\-bpw kn‰n 3˛2\v sh-kv-‰vt{_m-an-s\bpw tXm¬-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, F-h¿-´\m-Wv F-Xn-cn√m-Ø H-cp tKmfn\v kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap∂n¬ am-©-Ã-dns\ I-im-∏v sN-bv-X-Xv. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ kzm≥kn 3˛0\v \yq-Im-kn-ens\-bpw B-Ã≥-hn√ 3˛2\v kXmw-]v-‰-s\bpw tSm-´≥-lmw 2˛1\v ^pƒ-lm-an-s\bpw X-I¿-Øt∏mƒ kv-t‰m-°v kn-‰nbpw Im-¿- t\m¿-hn-®n-s\-Xn-tc en-h¿-]q-fn-\p th-≠n tKmƒ t\-Sp-∂ eq-bn-kv kp-hmdkv Un-^v kn-‰nbpw tKmƒ-cln-X fp-Iƒ ]n-d-∂ a¬-k-c-Øn¬ ]m¿-Um-Wv (17mw an-\n-‰v) sN¬k-a-\n-e-bn¬ ]n-cn-bp-I-bm-bn- °n-b-Xv. F-an-td-‰v-kv kv-t‰-Un-b-Øn- sN-¬kn 4˛3\v k-≠¿-em-‚ n- kn-bp-sS aq∂mw tKmƒ \n-t£cp-∂p. ¬ \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ an-I-® s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn- ]n-®-sX-¶n¬ ^n¬ _m¿-Uv-kv{]-I-S-\-am-Wv B-gv-k-\¬ Im-gv- cp∂p. C-c´ tKm-fp-Iƒ t\Sn-b en-bp-sS sk¬-^v tKmƒ ªq-knN-h-®-Xv. eo-Kn¬ 14 a¬-k-c-ßCu ko-k-Wn¬ DPz-e {]-I-S-\- ƒ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 11 P-bhp-am-bn ap-t∂-dp-∂ B-gv-k-\¬ ß-fp-am-bn 34 t]m-bn-t‚m-sS-bm- X {_-bm³ H-shbv-tUm-bm-Wv am-©-kv-ä-dn-s\-Xn-tc In-co-S-t^-h-dn-‰p-I-fn¬ ap≥-]- Wv B-gv-k-\¬ X-e-∏-Øv Xp-SF-hÀ«-sâ hnP-b-tKmÄ \n-t£-]n¨Xv ¥n-bn-emWv. I-gn-™ Znh-kw cp-∂Xv. c-≠mw-ÿm-\-Øp-≈ lƒ-kn-‰n-sb F-Xn-cn√m-Ø c- sN¬-kn-°v 30 t]m-bn‚m-Wv kX dq-Wn-¡v Hcp- aÂ-k-c-¯n k-kv-s]³j³ ≠p tKm-fn-\v Xp-c-Øn-hn-´ K- ºm-Zyw. tÆ-gv-kv eo-Kn¬ \m-ep t]m-bn‚n-s‚ eo-Um-Wv A-°u-≠n¬ C-U≥ l-km¿-Um-Wv ªq-kv \n- s‚ hn-P-b-ap-d-∏m-°p-I-bm-bn-cpIq-´n-t®¿-ØXv. \n-¢m-kv s_‚ v\¿ (c-≠mw an-\n-‰v), sak‰v k-≠-¿-em‚n-s\-Xn-tc \-S-∂ c-bn¬ an-I-®p-\n-∂-Xv. 36, 62 an- ∂p. 86mw an-\n-‰n¬ C-Xn-\v {]mHm-kn¬ (47) F-∂n-h-c-m-Wv B- B-th-i-I-cam-b a¬-k-c-Øn- \n-‰p-I-fn-em-bn-cp∂p l-km¿- b-›n-Øw sN-bv-Xv _m¿-Uv-kv gv-k-\-en-\p th-≠n h-e-Ip-ep- ¬ sN¬-kn-°v Pbw. G-gp tKm- Un-s‚ tKm-fpIƒ. {^m-¶v ew- en k-≠¿-em‚n-s‚ aq∂mw

11mw P-b-hp-am-bn K-t®-gv-kv Ip-Xn-¡p¶p

{XnÃ-dn »q-kv Ikdn

C-´y-¡v \m-Ww-sI« tXmÂhn

tZ-io-b lmâv-t_mÄ: tI-c-f So-an-s\ Xn-c-sª-Sp-¯p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ln-am-N¬{]-tZ-in-se _n-em-kv-]q-cn¬ Cu-am-kw 10 ap-X¬ 15 h-sc \S-°p-∂ ]p-cp-j- hn-`m-Kw tZ-iob lm‚ v-t_m-ƒ a¬-k-c-Øn\p≈ tI-c-f So-an-s\ Xn-cs™-Sp-Øp. tI-c-f tÃ-‰v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ C-∂-se Xn-cp-h-\-¥-]pcw sk≥-{S¬ tÃ-Un-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® sk-e-£-≥ {Sb¬-kn-eq-sS-bm-bn-cp-∂p Xn-cs™-Sp∏v. F-kv in-h-{]-km-Zv (_m-ecm-a-]p-cw \-{k-d-Øv tlmw kvIqƒ Im-bn-Im-[ym-]-I≥) So-ans\ \-bn-°pw. ]n sI a-t\m-Pv, \n-Xn≥ cm-Pp Ip-cp-hn-f, tjm_n≥ Nm-t°m, a-\p am-Xyp, B¿ cm-tI-jv, sI d-ao-kv ap_m-d-°v, sI [-t\-jv, jn-t‚m am-Xyp, F-kv in-h-{]-km-Zv, apjv-Xm-°v d-lv-am≥, en-Pp k-°dn-b, hn _m-e-ap-c-fn, B¿ H cPo-jv, B¿ s\-t∏m-fn-b≥, sI sI A-\q-]v, hn F-®v a-p-l-Ω-Zv, _n A-\n¬-Ip-am¿(tIm-®v) F∂n-h-cm-Wv So-aw-K-߃.

C¶s¯ Ifn kv-]m-\n-jv eo-Kv _m-gv-k-tem-W x Im¿-´m-tK-\ (cm-{Xn 2.25) sS≥ B-Ivj≥

C-‰m-en-b≥ eoKv bp-h‚-kv x s_m-tfm-Kv\ (cm-{Xn 1.05) kv-‰m¿ kv-t]m¿-kv 4 kalikkalam@thejasonline.com

aÂ-k-c^ew en-h¿-]qƒ 5˛ t\m¿-hn-®v 1 kzm≥kn 3˛ \yq-Im-kn¬ 0 sN¬kn 4˛ k-≠¿-em‚ v 3 tÃm-°v 0˛ Im¿-Un-^v 0 B-Ã≥-hn√ 3˛ k-Xmw-]v-‰≥ 2 F-h¿´≥ 1˛ am-©-kv-‰¿ 0 B-gv-k\¬ 2˛ lƒ-kn-‰n 0 tSm-´≥-lmw 2˛ ^pƒ-lmw 1 am-©-ÿ kn‰n 3˛ sh-Ãv-t{_mw 2

Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eoKv: sNÂ-kn. en-hÀ-]q-Ä, knän F-¶n-hÀ¡pw P-bw, kp-hm-d-kn-\v- lm-{Sn-¡pÄ-s¸-sS \m-ep tKmÄ

H¶mw G-I-Zn\w: Z-£n-Wm-{^n-¡ 4\v 358, Un-tIm-¡v (135), C-´y 217\v ]pd¯v

Uyq-s\-Un≥: H-ØpI-fn hn-hmZ-Øn¬ ap≥ \yq-kn-e-‚ v Xm-cw eq hn≥-sk‚S-°w aq-∂p t]¿s°-Xn-sc A-¥m-cm-{„ {In°-‰v Iu¨-kn-¬ (sF.-kn.-kn) At\z-jWw \SØpw. tI-kn¬ sF.kn.kn-bpw \yq-kn-e‚ v {In-°‰v t_m¿Upw tN¿-∂mWv A-t\z-jWw \S-Øp-I. A-t\z-j-W-tØm-Sv ]q¿-Æambpw k-l-I-cn-°p-sa-∂v hn≥sk‚ v hy-‡-am-°n. A-t\z-jW-Øn-epƒ-s∏-´ a-‰v c-≠p t]cp-sS t]-cp-Iƒ am-[y-a-߃ ]pd-Øp-hn-s´-¶nepw \yq-kne‚ v {In°-‰v t_m¿Uv hm¿-Ø ÿn-co-I-cn-®n-´n√.

11

kozhikode

sPm-lm-\k - v_ - ¿Kv: Z-£n-Wm-{^n-°b - vs - °Xncm-b H∂mw G-IZn-\ {In°-‰v a¬-k-cØn¬ C-¥y-°v 141 d¨-kn-s‚ \m-Ww-sI´ tXm¬-hn. Z-£n-Wm-{^n-°- \¬Inb 359 d¨-kv hn-P-b-e-£yw ]n-¥p-S¿-∂v C-¥y 41 Hm-hd - n¬ 217 d¨-kn-\v Iq-Sm-cw I-bd - p-Ib - mbn-cp-∂p. 65 d¨-sk-Sp-Ø Iym-]v‰ - ≥ a-tl{μ-kn-Mv t[m-Wn-bm-Wv C-¥y-bp-sS tSm-]vkvtImd¿. aq-∂p hn°-‰v ho-Xw t\Sn-b sU-bv¬ kvs - ‰-bv\pw d-bm≥ a-¢m-c\ - p-am-Wv C-¥y≥ \nc-bn¬ \miw-hn-X® - X - v. t\csØ BZyw _m‰v sNbvX B{^n°-sb sk-©z-dn t\Sn-b Iyq‚¨ Un-tIm°m-Wv (135) hº≥ kvtImdn-seØn®-Xv. G-I-Zn-\-Øn¬ Un-tIm-°n-s‚ c-≠mw-sk©z-dn Iq-Sn-bm-WnXv. lm-jnw Aw-e (65),

Iym-]v‰ - ≥ F-_n Un-hn√n-tb-gvk - v (77) sP-]n Up-an-\n (59*) F-∂n-hc - m-Wv B-{^n-°≥ \nc-bn¬ X-I¿-ØS- n-® a-‰p Xm-c߃. Hm-]W - nMn¬ Aw-ebpw Un-tIm-°v an-I-® XpS-°w \¬-In-bX - m-Wv B-{^n-°s - b an-I® - kvt- Im¿ t\-Sm≥ k-lm-bn-®X - v. C-cp-hcpw tN¿-∂v 152 d¨-kn-s‚ Iq-´p-sI-´m-Wv Z-£n-Wm-{^n°≥ kvt- Im¿ t_m-¿U - n¬ Iq-´n-t®¿-ØX - v. 121 ]-¥n¬ 18 _u-≠d - n-Ifpw aq-∂v kn-Ivk-dp-Ifpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv Un-tIm-°ns‚ C-∂n-Mvkv. A-hkm-\ Hm-hd - p-If - n¬ XI¿-ØS- n-® Up-an-\n 29 ]-¥n¬ A-©v kn-Ivk-dp-Ifpw c-≠v _u-≠d - n-Ifpw A-Sn-®m-Wv 59 d¨-kv t\-Sn-bXv. C-¥y-°m-bn ap-lΩ-Zv j-an aq-∂p hn°-‰v ho-gvØ - n Xn-fßn. c≠mw Z-£n-Wm-{^n-°≥ Xmcw Iyp‚¨ Un-tIm-°n-s‚ _m-‰nMv GI-Zn\w Rmb-dm-gvN \S-°pw.

tKm-ƒ t\-Sn-sb-¶n-epw kz-¥w \v tXm¬-hn h-g-ßp-I-bm-bnIm-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ k-a-\n- cp∂p. 86mw an-\n-‰n¬ tIm-kv-‰-dne-]n-Sn-°m-\m-bn√. ° an-Uv-^o¬-U¿ {_-bm≥ Hshbv-tUm-bm-Wv am-©-kv-‰-dns‚ Lm-X-I-\m-bn F-h¿´-s‚ hnP-b-tKmƒ \n-t£-]n-®-Xv. 21 h¿-j-߃-°p ti-jw BD-dp-tKz-bv≥ Ãm-cv kv-ss{S-°¿ eq-bn-kv kp-hm-d-kn-s‚ A-Xyp- Zy-am-bm-Wv F-h¿-´-t\m-Sv kz{K≥ {]-I-S-\-an-I-hn¬ t\m¿-hn- ¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ sd®v kn-‰n-s°-Xn-tc en-h¿-]q-fn-\v UvsU-hnƒ-kv ]-cm-P-b-s∏-Sp-∂h-º≥ Pbw. lm-{Sn-°pƒ-s∏-sS Xv. a-™-°m¿-Uv e-`n-®-tXm-sS kp-hmd-kv \m-ep tKm-fp-Iƒ \n- \yq-Im-kn-en-s\-Xn-tc \-S-°md-sbm-gn-®-t∏mƒ t\m¿-hn-®v H∂n-s\-Xn-tc A-©p tKm-fp-Iƒ°v \n-jv-{]-`-cm-hp-I-bm-bn-cp∂p. 15, 29, 35, 74 an-\n-‰p-I-fn-embn-cp-∂p D-dp-tKz-bv≥ Xm-cw kz¥w Im-WnI-sf B-th-i-Ønem-gv-Øn-bXv. ti-jn-°p∂ tKmƒ 88mw an-\n-‰n¬ dlow kv-s‰¿en-Mn-s‚ h-I-bm-bn-cp∂p. _m¿-Uven tPm¨-k-\m-Wv t\m¿-hn-®n-s‚ B-izm-k-tKm-ƒ a-S-°n-b-Xv. t\m¿-hn-®n-s\-Xn-tc F∂pw anI-hv ]p-e¿-Øm-dp-≈ kp-hmd-kv A-hkm-\ \m-ep a¬-k-c-ß-fn¬ C-h¿-s°-Xn-tc 11 tKm-fp-I-fm-Wv A-Sn-®p-Iq-´n-bn-´p≈Xv. t\m¿-hn-®n-s\-Xn-tc Xs‚ aq∂mw lm-{Sn-Iv I-s≠-Ønb-tXm-sS kp-hm-d-kn-s\ tX-Sn a-s‰m-cp sd-t°m-Up-sa-Øn. {]oan-b¿ eo-Kv N-cn-{X-Øn-¬ H-tc F-Xn-cm-fn-Iƒ-s°-Xntc aq-∂p X-h-W lm-{Sn-Iv I-s≠-Øp-∂ Xm-c-sa-∂ Jym-Xn-bm-Wv kp-hmd-kn-s\ tX-Sn-sb-Øn-b-Xv.

kp-hmd-kv am-Pn-¡n-Â en-hÀ-]qÄ

am-©-kv-ä-dn-sâ Lm-X-I-\mbn H-shbv-tUm

Cu ko-k-Wn¬ Nmw-]y≥-am¿°p th-≠ ÿn-c-X \n-e-\n¿Øm-\m-hm-sX ]-X-dp-I-bm-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X¬ X-h-W {]o-anb¿ eo-Kv In-co-Sw NqSn-b am-©Ã¿ bp-ss\-‰-Uv. I-gn-™ Znhkw \-S∂ 14mw du-≠v a¬-k-cØn¬ F-h¿-´-t\m-Sm-Wv am-©kv-‰¿ F-Xn-cn√m-Ø H-cp tKm-fn-

an-I-hn¬ {]o-an-b¿ eo-Kn¬ shÃv-t{_m-an-s\-Xn-tc am-©-kv-‰¿ kn-‰n-°p Pbw. c-≠n-s\-Xn-tc aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°m-bn-cp-∂p ap≥ tP-Xm-°ƒ Iq-Snbm-b kn‰n sh-∂n-sIm-Sn \m-´n-bXv. B-{^n-°≥ sπ-b¿ Hm-^v Zn C--b¿ ]p-c-kv-Im-cw G-‰p-hm-ßnb-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv Sp-sd kn-‰n-bp-tSbpw lo-tdm-bm-bXv. sk¿Pntbm A-tKz-tdm-bm-Wv kn-‰n-bp-sS a-s‰m-cp kv-tImd¿.

lƒ-kn-‰n-s°-Xn-tc tKmƒ-t\-´w B-tLm-jn-°p-∂ B-gv-k-\¬ Xm-c߃ \n-cn-°p-∂ A-Sp-Ø a¬-k-cØn¬ am-©-kv-‰¿ kv-‰m¿ kvss{S-°¿ sh-bv≥ dq-Wn-°v I-fn°m-\m-hn√.

eo-Kn¬ 28 t]m-bn‚p-am-bn ]-´nI-bn¬ aq-∂mw-ÿm-\-Øm-Wv kn-‰n-. en-h¿-]qƒ (27), F-h¿-´≥ (27), tSm-´≥-lmw (24), \yq-Imkn¬ (23), k-Xmw-]v‰ - ≥ (22), am©-ÿ (22), B-Ã≥-hn√ (19) F-∂n-hc - m-Wv \m-ep ap-X¬ ]-Øv - f - n-ep-≈Xv. bm-b Sp-sd-bp-sS C-c´ tKm-fn≥ ÿm-\ß

Sp-sd-bv-¡v U-_nÄ; kn-än-¡v P-bw

B-jkv: Hm-ko-kn-\v t`-Z-s¸-« XpS¡w A-Uv-se-bvUv: Cw-•-≠n-s\-Xncm-b c≠mw Bj-kv {In-°-‰v sS-Ãn¬ B-kv-t{X-enb-°v t`-Zs∏-´ Xp-S°w. Cw•-≠v \n¿-Wmb-I aq-∂p Iym-®p-Iƒ \-„-s∏Sp-Øn-b-t∏mƒ B A-hk-cw apX-se-SpØv Hm-ko-kv am-\yam-b kv-tIm-dn-te-°v apt∂-dp-I-bmbn-cp∂p. Hm-]-W¿ {In-kv tdmtP-gv-kpw (72) sj-bv≥ hm-Sv-k\pw (51) tPm¿-Pv s_-bv-en-bpw (53) A¿-[-sk-©z-dn I-s≠Øn-b-tXmsS H-∂mw-Zn-\w kv-‰ws]-Sp-°p-tºmƒ A-©p hn-°-‰n\v 273 d¨-sk-∂ t`-Z-s∏´ \n-ebn-em-Wv Iw-Km-cp-∏-S. 99 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dnI-tfm-sS 48 d¨-sk-Sp-Ø Iym]v-‰≥ ssa-°¬ ¢m¿-°pw G-gv d¨-kp-ambn hn°-‰v Io-∏¿

A¿-[-sk-©z-dn t\Sn-b {Inkv tdm-tP-gv-kv {_m-Uv lm-Un-\p-am-Wv H-∂mwZn\w I-fn \n¿-Øp-tºmƒ {Iokn-ep-≈-Xv. 167 ]-¥n¬ 11 _u≠-dn-I-fpƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv tdmtP-gv-kn-s‚ C-∂n-Mv-sk-¶n¬ 119 ]-¥n¬ B-dv t^m-dp-Ifpw H-

cp kn-Iv-k-dpw A-Sn®mWv hm-Svk≥ A¿-[-sk-©z-dn-bn-seØn-bXv. F-∂m¬, s_-bv-en-bp-sS C∂n-Mv-kn¬ Dƒ-s∏-´n-cp-∂Xv 98 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dn-Ifpw aq∂p kn-Iv-k-dpIfp-am-bn-cp∂p. tU-hn-Uv hm¿-W¿ (29), Ão-h≥ kv-an-Øv (6) F-∂n-h-cm-Wv C∂se ]p-dØm-b a-‰p B-XntY-b _m-‰v-kv-am≥-am¿. a¬-k-c-Øn¬ s_-bv-en-, ¢m¿°v, lm-Un≥ F-∂nh-sc Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ ]p-d-Øm-°m-\p-≈ A-h-k-c-amWv Cw-•o-jv Xm-cß - ƒ \-„s - ∏Sp-Øn-b-Xv. Cw-•-≠n-\m-bn Ãph¿-´v t{_m-Uv c-≠pw sP-bnw-kv B≥-tU-gvk≥, t{K-bw kzm≥, tam-≠n ]-t\-k¿ F-∂nh¿ Hmtcm hn-°‰pw ho-gv-Øn.

2014 tem-II-¸v ^n-Iv-kv-NÀ C-¶v 2017 A-−À 17 tem-I-I-¸v ^p-Sv-t_mÄ C-´y-bn hn³-Uo-kv C-¶n-Mv-kv tXmÂ-hn-bn-te-¡v {]-Jym-]n¡pw dn-tbm Un P\o-tdm: A-Sp-Ø h¿-jw {_-ko-en¬ \-S-°p∂ ^pSvt_mƒ tem-I-I-∏n-s‚ ^n-Iv-kv-N¿ {]-Jym]-\w C-∂v \-S-°pw. Hmtcm Soapw {]m¿Yn°p∂-Xv a-c-W-{Kq-∏n¬ X-ß-fp-≠m-h-cp-Xv F∂m-Wv. {_-ko-en-b≥ X-e-ÿm-\am-b _-ln-b-bn-em-Wv {Kq-∏v {]vJym]-\w \-S-°p-∂Xv. C-¥y≥ ka-bw G-I-tZ-iw cm{Xn F-´-c aWn-°mhpw N-S-ßp-Iƒ A-c-tß-dpI. {Kq-∏p-Iƒ Xn-cn-°m-\p≈ t]m-´p-Iƒ t\c-sØ {]-Jym-]n-®n-cp∂p. ^n-^m dm-¶n-M-\p-k-cn®m-Wv t]m-´p-Iƒ th¿-Øn-cn-®n-cn-°p-∂Xv.

Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-em ao-äv: tagvkn tImf-Pn\v In-coSw ap-Po-_v tN-fm-cn tN-fm-cn: Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em C‚¿-tIm-fo-Pn-b-‰v A-Xv-e‰n-Iv ao-‰n¬ Xp-S-¿-®-bm-b c-≠mw X-h-W-bpw In-co-Sw Nq-Sn ta-gv-kn tIm-f-Pn-s‚ s]¨-]-S I-c-p-Øp-Im-´n. c-≠mw ÿm-\-Øp-≈ {ioIr-j-vW tIm-f-Pv Kp-cp-hm-bq-cn-s\ G-sd ]n-∂n-em-°n-bm-Wv ta-gvkn In-co-Sw \n-e-\n¿-Øn-b-Xv. 12 kz¿-W-hpw H-º-Xv sh-≈n-bpw Hcp sh-¶-e-hpw A-S-°w 102 t]m-bn‚-p-am-bn ta-gv-kn tIm-f-Pv Hm-h-tdmƒ Nmw]y-∑m-cm-bn. c-≠mw ÿm\-°m-cm-b Kp-cp-hm-bq-¿ {io-Ir-jv-W tIm-f-Pn-\v F-´v kz¿-W-hpw aq-∂p sh≈n-bpw A-©p sh-¶-ehpw A-S-°w 66 t]m-bn‚ v e-`n-®-Xv. Nmw-]y≥-am-cm-b ta-gvkn tIm-f-Pn-\v C-∂-se am- F F A-–p¬ e-Øo-^v ssl-Pw{Xw \m-ep kz¿-W-hpw aq- ]n¬ kz¿-Ww t\-Sp∂p. (Kp-cp-hm∂p sh-≈n-bpw e-`n-®p. ]p- bq¿ {io-IrjvW tIm-f-Pv) cp-j hn-`m-K-Øn¬ {io-Irjv-W 57 t]m-bn‚pw Xr-iq¿- sk‚ v tXm-a-kv tIm-f-P-n-\v 40 t]mbn‚pw C-cn-ßm-e-°q-S ss{I-kv-‰v tIm-f-Pn-\v 33 t]m-bn‚pw e-`n-®p. h-\n-Xm hn-`m-K-Øn¬ ta-gv-kn-˛94, hn-a-e-˛57, ]n.F-kv.Fw.H. 13 F∂n-ß-s\-bm-Wv t]m-bn‚ v \n-e. ao-‰n-se an-I-® Xm-c-ß-fm-bn Xriq¿ hna-em tIm-f-Pnse B¿ A-\p-hn-s\bpw C-cn-ßm-e°p-S ss{I-kv-‰v tIm-f-Pn-se {io-Pn-Øv tam-s\bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

{_-ko-en-b: 2017se ^n-^ A-≠¿ 17 tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_m-fn\v C-¥y B-Xn-tY-b-Xzw h-ln-°pw ^n-^ {]-kn-U‚ v sk-]v ªm-‰-dm-Wv C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. {_-ko-en¬ tN¿-∂ ^n-^ \n¿-hm-l-I-k-an-Xn-bp-tS-Xm-Wv Xo-cp-am-\w. tem-I-I-∏v th-Zn°m-bn a¬-k-cn-® Z-£n-Wm-{^n-°, D-kv-s_-In-ÿm≥, A-b¿e≥-Uv F-∂o cm-Py-ß-sf ]n-¥-≈n-bm-Wv C-¥y B-Xn-tY-bXz-Øn-\p-≈ A-h-Im-iw t\-S-n-sb-Sp-Ø-Xv. B-Xn-tY-b cm-Pysa-∂ \n-e-bn¬ C-¥y-°pw tem-I-I-∏n¬ ]-s¶-Sp-°mw. C-¥ybn-se F-´v \-K-c-ß-fn-em-bn-´m-bn-cn-°pw tem-I-I-∏v \-S-°p-I. th-Zn-°m-bn sIm-®nbpw cw-K-Øp≠v.

Pq-\n-bÀ tlm-¡n tem-I-I-¸n-\v C-¶v XpS-¡w

Uyp-s\-Un≥: \yq-kn-e‚n-s\Xncm-b H∂mw {In°-‰v sS-kv-‰n¬ sh-kv-‰v C-≥-Uo-kv C-∂n-Mvkv tXm¬-hn-bn-te-°v \o-ßp∂p. \yq-kn-e-‚ n-s‚ H-∂m-an-∂nMv-kv Iq-‰≥ kv-tImdm-b H-º-Xn\v 609\v a-dp-]-Snbm-b hn≥-Uokv H-∂m-an-∂n-Mv-kn¬ 213 d-¨kn-\v ]p-d-Øm-bn. \m-ep hn°-‰v ho-gvØn-b Snw tkm-Ønbpw aq-∂p t]-sc ]p-d-

Øm°n-b s{S‚ v t_mƒ-´p-amWv H-∂m-an-∂n-Mv-kn¬ hn≥-Uokn-s\ X-I¿-ØXv. C-¥y≥ hwi-P\m-b C≥-tZ-_n¿ kn-Mn-\v c-≠p hn°-‰v e-`n-®p. t^m-tfm Hm¨ hg-ßn c-≠m-an-∂n-Mv-kv _m-‰n-Mv Xp-Sßn-b hn≥-Uo-kv aq-∂mw-Zn-\w c-≠n-\v 168 d¨sk-∂ \n-e-bn¬ s]m-cp-Xp-IbmWv. tXm¬-hn-sbm-gn-hm-°m- hn°-‰v t\Sn-b In-ho-kv Xmcw tkm-Øn-bp-sS B-ÀmZw ≥ 228 d¨-kv Iq-Sn thWw.

tZio-b Pq-\n-bÀ aoäv: tIc-f-¯n-sâ A-¡u-−n-te-¡v G-gp kzÀ-WwIqSn

s]¬-I-cp-¯n shÃp-hn-fn-I-fnÃm-sX tI-c-f-¯n-sâ ap-t¶-äw

\yq-U¬-ln: 10ma-Xv Pq-\n-b¿ tlm-°n tem-I-I-∏n-\v C-∂v U¬-ln-bn¬ Xp-S-°-am-hpw. 18 Soap-Iƒ am-‰p-cb - v° - p-∂ Nmw-]y≥jn-∏n-s‚ ss^\¬ Cu am-kw 15\m-Wv \-S-°p-I. \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b P¿a-\n C-∂v A-¶Ø - ´- n-en-dß - p-∂p≠v. s_¬-Pn-b-am-Wv P¿-a-\n-bpsS F-Xn-cm-fnIƒ. C-h¿-°p ]p-dta hnhn-[ {Kq-∏p-If - n-em-bn 14 Soap-Iƒ C-∂v a¬-k-c-Øn-\n-dßpw. B-Xn-tY-bcm-b C-¥y-bpsS a¬k-cw \m-sf tlm-f≠ - p-ambm-Wv. ]qƒ kn-bn-em-Wv C-¥y Dƒs∏-´n-cn-°p-∂-Xv. I-g-n-™ X-hW H-ºXmw ÿm-\-tØ-°v C¥y ^n\njv sN-bvX-Xv. ]qƒ F-: P¿-a\n, s_¬-Pn-bw, Cu-Pn-]vXv, ]m-In-kv-Xm≥. ]qƒ _n: A¿-P‚o-\, B-kvt{X-en-b, {^m≥kv, kv-s]-bn≥. ]q-ƒ kn: Im\-U, C¥y, sImdn-b, tlm-f≠v. ]qƒ Un: Cw-•≠v, a-teky, \yq- \o-\ sI.Sn (A-≠¿ 18, 5000 ao-‰¿ \S-Øw) kn-e‚ v, Z-£n-Wm-{^n-°.

_mw-•q¿: tZio-b Pq-\n-b¿ AXve - ‰ - n-Iv ao-‰n¬ \n-eh - n-se Nmw]y≥-amcm-b tIc-fw _-lp-Zq-cw ap-∂n¬. H-∂mw-Zn-\w Xp-Sßn-b B-[n-]-Xyw C-∂-sebpw Xp-S¿∂-t∏mƒ ao-‰v A-hk - m-\n-°m≥ c-≠v Znh-kw Iq-Sn ti-jn-s° tIc-fw In-co-S-Øn-te-°v Ip-Xn°p-I-bmWv. ao-‰n¬ tI-c-f-Øns‚ Ip-Xn-∏n-\v Np-°m≥ ]n-Sn-°p∂ s]¨-I-cp-Øv X-s∂-bm-Wv C-∂s - e-bpw Nmw-]y≥-am¿-°v XpW-bm-bXv. C∂-se tIc-fw t\-Sn-b G-gv kz¿-WØ - n¬ Bdpw s]¨-Ic - pØn-eq-sS-bm-Wv tI-cf - Ø - n-\v e`n-®Xv. H-∂mw-ÿm-\Ø - p-≈ tIc-fØ - n-\v C-t∏mƒ 322 t]m-bn‚mWp-≈X - v. 180 t]m-bn‚p-≈ X-an-gv-

\m-Sm-Wv c-≠mw-ÿm-\Øv. tI-cf - Ø - n-\v th-≠n C∂-se kz¿-Ww t\Sn-bh¿: kpPn-X sI.B¿ (A-≠¿ 16, 3000 ao-‰¿ \S-Øw), \oA\-¥p (A-≠¿ \ sI.Sn (A≠¿ 18, 5000 14 ssl-Pw-]v) ao-‰¿ \SØw), A-RP v- p _m_p (A-≠¿ 16, ssl-Pw-]v), Pn-jm hnhn (A≠¿ 20, 400 ao‰¿ Hm-´w), km-\n kmPn (A-≠¿ 18, t]mƒ-hm-ƒ´v), kn-Rv-Pp {]-Im-iv Fw.sI (A-≠¿ 20, t]mƒ-hmƒ-´v), A\¥p sI.Fkv (A-≠¿ 14, ssl-

t]m-bnâv ]«n-I tI-c-fw X-an-gv-\m-Sv bp-]n l-cn-bm-\ a-lm-cm-{„

322 180.500 138.500 138.500 112

Pw-]v). 5000 ao-‰¿ \-SØ - Ø - n-epw A-≠¿ 18,20 t]mƒ-hmƒ-´p-I-fnepw tI-cf - Ø - n-\v X-s∂-bm-Wv c≠mw-ÿm-\w. \o-\b - ° v- p ]n-dI - n¬ _n≥-kn F.F-w 5000 ao-‰¿ - \S-Ø-Øn¬ sh-≈n t\-Sn-b-t∏mƒ t]mƒ-hmƒ-´p-If - n¬ tcjva - cho-{μ-\pw (A-≠¿ 18) Fan-X _m_p-hpw (A-≠¿ 20) c-≠mw-ÿm\w I-cÿ - a - m°n.


CMYK

12 tImgnt°mSv

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

IÆq¿ Ggn-a-e \mhn-I A-°m-Z-an-°p k-ao]-sØ I-S-en¬ kw-L-Sn-∏n-® A-¥m-cm-{„ A-Uv-an-d¬ I-∏n-\p th-≠n-bp-≈ ]m-b°-∏-tem-´ a¬-k-c-w t^m-t´m: j-Ωn h-´-°pfw

tIm-gn-t°m-Sv: hn-I-emw-K-t£a tIm¿-]-td-j-s‚ e-£y-sa¥m-sW-∂p tNm-Zn-®m¬ D-Øc-ap-≠m-hn-√. Aw-K ]-cn-an-X¿°pw A-h-cp-sS sXm-gn¬ kwcw-`-߃-°pw hm-bv-] A-\p-hZn-°-epw k-lm-b D-]-I-c-W߃ hn-X-c-Ww sN-ø-epw am{X-am-Wv C-t∏mƒ tIm¿-]-tdj≥ sN-øp-∂ tPm-en. A-\m-h-iy-am-b I-Spw-]n-SnØw-aq-ew Cu hm-bv-] ]-e¿°pw In-´m-dn-√. hm-bv-] In-´-Wsa-¶n¬ k¿-°m¿ D-tZym-Kÿ≥ Pm-ayw \n¬-°-Ww. CXp ]-e-t∏m-gpw C-h¿-°p _-entI-dm-a-e-bm-Wv. N-{I-°-tk-c, I-Æ-S, Du-∂p-h-Sn, tIƒ-hn klm-bn Xp-S-ßn-b-h hn-X-c-Ww sN-ø-epw h-gn-]m-Sp I¿-a-am-Wv. A-t]-£ \¬-In-bm¬ ho-´n¬ D-]-I-c-W-߃ F-Øn-®p-sImSp-°-W-sa-∂m-Wp N-´-sa-¶nepw F-hn-sS-sb-¶n-epw Iymw-]v \-S-Øn D-]-I-c-Ww hn-X-c-Ww sN-ø-em-Wp ]-Xn-hv. Ir-Xy-amb ]-cn-tim-[-\-bn-√m-sX D-]-Ic-W-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂Xp-sIm-≠v C-h e-`n-°p-∂-h¿°p {]-tbm-P-\-s∏-Sm-dp-an-√.-

kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚bpw tI-{μ hn-I-emw-K tIm¿-]td-j-s‚-bpw ^-≠v tIm¿-]-tdj-\p e-`n-°p-∂p-s≠-¶n-epw CsXm-∂pw A-h-cp-sS t£-a-Øn\p {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øm-dn-√. A-h-cp-sS A-`n-hr-≤n-°m-bn H-

4

cp ]-≤-Xn-bpw tIm¿-]-td-j≥ B-kq-{X-Ww sN-øm-dn-s√∂pw Cu cw-K-Øp {]-h¿-Øn°p-∂-h¿ ]-d-bp-∂p. Cu hn-`mK-Øn-s‚ tPm-en-˛-hn-Zym-`ym-k {]-iv-\-ß-fn-sem-∂pw tIm¿-]td-j≥ C-S-s]-Sm-dn-√. X-e-∏Øv Aw-K-]-cn-an-X-\m-b G-sX¶n-epw cm-{„o-b-°m-c-s\ C-cpØp-∂-sXm-gn-®m¬ hn-I-emw-K

{]- X n- \ n- [ n- I - s f- s bm- ∂ pw tIm¿-]-td-j-\n¬ Aw-K-ß-fm°m-dn-√. hn-I-emw-K-cp-sS {]-iv\-߃ ]Tn-°m≥-t]m-epw t_m¿-Uv X-øm-dm-hp-∂n-s√∂pw B-t£-]-ap-≠v.tI-c-f k¿-°m-cn-\v H-cp hnI-emw-K \-b-an-√m-Ø-Xpw {]-iv\-߃ Kp-cp-X-c-am-°p-∂p. kwÿm-\-Øv F-{X Aw-K ]-cn-anX-cp-s≠-∂ I-W-°p-t]m-epw k¿-°m-cn-\n-√. C-h¿-°p amkw A-\p-h-Zn-°p-∂ Xp-—-am-b s]≥-j-\p ]-I-cw tPm-en e-`n°p-∂-Xp-h-sc D-]-Po-h-\-_Ø-bm-Wv \¬-tI-≠-sX-∂v Pb-cm-Pv I-Ωo-j≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw A-Xv ^-b-en¬ D-d-ßp-I-bm-Wv. am-\kn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂ Ip´n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn th-X-\w \¬-I-Wsa-∂pw \n¿-tZ-i-Øn-ep-≠m-bncp-∂p. _p-≤n-]-c-am-b sh-√p-hnfn t\-cn-Sp-∂-h¿-°m-bn \n-c-h[n ÿm-]-\-߃ tI-c-f-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂p-s≠-¶n-epw H∂p am-{X-am-Wv k¿-°m¿ \n-b{¥-W-Øn-ep-≈-Xv . kz-Im-cy

hy-‡n-I-fpw {S-Ãp-I-fpw \-SØp-∂ a-‰p ÿm-]-\-߃s°m-∂pw bm-sXm-cp k¿-°m¿ k-lm-b-hpw e-`n-°m-dn-√. A`yp-Z-b-Imw-£n-I-fn¬-\n-∂p In´p-∂ k-lm-bw sIm-≠p-am-{Xam-Wv C-h {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. C-Ø-cw k-lm-b-߃ Io-i-bnem-°p-∂-h-cpw Iq-´-Øn-ep-≠v. t]-gv-k¨ hn-Øv Un-kv-F_n-en-‰o-kv B-Iv-‰v `n-∂-ti-jnbp-≈ hy-‡n-I-fp-sS t£-aØn-\m-sW-¶n-epw C-h¿-°p klm-b-߃ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv Ip-Spw-_Ø - n-s‚ hm¿-jn-Ih - c - pam-\w t\m-°n-bm-Wv. C-Xv A¿l-Xs - ∏-´ B-\p-Iq-eyw \-„s - ∏Sp-Øm-\n-S-bm-°p-∂p. ]-e k¿°m¿-ta-f-I-fpw sIm-gp-∏n-°m\p-≈ D-]-I-c-W-ß-fm-bn C-hsc D-]t- bm-Kn-°p-∂ Im-gvN - b - mWv C-t∏mƒ Im-Wp-∂X - v. C-h¿ ho-≠pw ho-≠pw ta-f-I-fn-se bm-N-I-cm-bn F-Øp-∂ A-hÿ-bm-Wv. Xm¬-°m-en-I Bizm-kt- Ø-°m-fp-]c - n h-cpw-Xe - ap-ds - b-°q-Sn k-ap-≤c - n-°m-\p-XIp-∂ ]-≤X - n-If - m-Wv k¿-°m¿X-eØ - n¬ \-S∏ - m-t°-≠X - v.(A-hk - m-\n-®p)

CMYK

CMYK

hn-I-emw-Kt£-a tImÀ-]-td-j³ F¶ sh-Åm-\-

Imgv-N-bp-sS DÂ-k-h-sam-cp-¡n in-£-I-gn-ª- _w-¥m-tZ-in-IÄ am-k-§-fm-bn N-e-¨n-{X-ta-f-bv-¡v C¶p Xncn-sX-fnbpw t]m-en-kv tÌ-j-\nÂ; Fw_-kn Xn-cn-ªp t\m-¡p-¶nà „

A-–p¬-Jm-Z¿ t]-c-bn¬

B-ep-h: in-£ I-gn-™n-´pw _w-•m-tZ-in-I-fm-b B-dp-t]¿ Fw-_-kn A-[n-Ir-X-cp-sS A\m-ÿ-aq-ew am-k-ß-fm-bn t]men-kv tÃ-j-\n¬ I-gn-bp-∂p. tcJ-I-fn-√m-sX C-¥y-bn-se-Ønsb-∂ tI-kn-em-Wv 2011 B-KX

10,000 cq-] ho-Xw ]n-g-bpw hn-[n®p. Xp-S¿-∂v B-dp t]-cpw ]q-P∏p-c sk≥-{S¬ P-bn-en¬ 11 amk-hpw hn-øq-cn¬ H-º-Xp am-khpw I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ c-≠p am-k-hpw X-S-hn¬ Ign-™p. in-£-bv-°n-S-bn¬ P-bn-en¬ tPm-en sN-bv-Xp In-´n-b ]-W-

Pohn-Xw t]m-eo-kp-Im-cp-sS sN-e-hnÂ

kv-Xv 11 \v Xr-iq¿ Pn-√-bn-se aXn-e-I-Øn-\p k-ao-]w ]-g-b Ccp-ºp-I-S-bn¬ tPm-en sN-bv-Xph-cp-I-bm-bn-cp-∂ _w-•m-tZ-inI-fm-b ap-l-Ω-Zv A-∫m-kv (24), A-–p¬-am-en-Iv (50), ap-l-Ω-Zv km-°n¿ (32), ap-l-Ω-Zv ap-\o¿ (30), ap-l-Ω-Zv ssk-^p¬ (27), ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ (28) F-∂n-h-sc a-Xn-e-Iw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Xp-S¿-∂v ]-d-hq¿ tIm-S-Xn Ch¿-°p c-≠p-h¿-jw X-S-hpw

Øn¬-\n-∂p 10,000 cq-] ho-Xw tIm-S-Xn-bn¬ C-h¿ ]n-g \¬-Inb-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Cu h¿jw B-K-kv-Xn¬ tam-Nn-X-cm-bXv. F-∂m¬, C-h¿-°p bm-{Xmtc-J-I-fn-√m-Ø-Xn-\m¬ _n-\m\n-]p-cw t]m-en-kn-\v B-dp t]sc-bpw tIm-S-Xn ssI-am-dp-I-bmbn-cp-∂p. I-gn-™ A-©p am-k-am-bn C-h¿ _n-\m-\n-]p-cw t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ I-gn-™p Iq-Sp-Ibm-Wv. t]m-en-kp-Im-cp-sS k-

_n-\m-\n-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ I-gn-bp-∂ _w-•m-tZ-iv kz-tZ-inIƒ lm-bw sIm-≠m-Wv B-dp t]- ≈n-bn-se-Øn-®n-cp-∂p. ho-´p-Imcpw Po-hn-Xw X-≈n-\o-°p-∂-Xv. cp-am-bn t^m-Wn¬ kw-km-cnB-lm-cw, h-kv-{Xw, a-cp-∂v C-h- °m-\pw ku-I-cyw H-cp-°n. Csb-√mw t]m-en-kp-Im-cp-sS k- Xn-\m-bn Hm-tcm t]m-en-kp-Im-clm-b-Øm-em-Wv e-`n-°p-∂-Xv. \pw \n-›n-X Xp-I i-º-f-Øn¬s]-cp-∂mƒ \-a-kv-Im-c-Øn- \n-∂p kw-`m-h-\ \¬-In-h-cp-I\m-bn C-h-sc t]m-en-kp-Im¿ ]- bm-Wv. C-h-cp-sS tam-N-\-Øn-

\m-bn ap-´m-Ø hm-Xn-ep-I-fn-√. t]m-en-kp-Im¿-X-s∂ ]-e¿°pw \n-th-Z-\w \¬-In. {Km-a-∏©m-b-Øw-Kw Sn Fw I-_o¿ ap≥-ssI-sb-Sp-Øv ap-Jy-a-{¥n, a-{¥n-am¿, Fw.-F¬.-F-am¿, Fw.-]n-am¿, Un.-Pn.-]n, Un.-sF.Pn, F-kv.-]n. F-∂n-h¿-°-S-°w \n-th-Z-\-߃ \¬-In. C-h¿°p \m-´n-se-Øm≥ tc-J-Iƒ \¬-tI-≠ U¬-ln-bn-se _w•m-tZ-iv Fw-_-kn-bp-am-bn _‘-s∏-s´-¶n-epw a-dp-]-Sn-bn-√. B-dp t]-cpw ]-e-h-´w Fw-_kn D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn X-ßsf k-lm-bn-°-W-sa-∂v t^mWn-eq-sS A-`y¿-Yn-s®-¶n-epw DtZym-K-ÿ¿ {]-Xn-I-cn-®n-√. hr≤-cm-b am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°pw Ip-cp-∂p-I-fm-b a-°ƒ-°pw GI B-{i-b-am-b B-dp t]-cpw C\n-sb-∂p \m-´n-te-s°-Øm-\mhp-sa-∂p Nn-¥n-®v tÃ-j-\n¬ I-gn-bp-I-bm-Wv. C-h-cn¬ c-≠p t]¿-°v A-Sp-Øn-sS am-\-kn-Imkzm-ÿy-hpw D-≠m-bn.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Zr-iy hn-kv-ab-ß-sfm-cp-°n 18m-a-Xv cm-Pym¥-c N-e-®n-{X-ta-f-bv-°v C-∂p Xn-cn-sX-fn-bpw. I-\-I-°p-∂nse \n-im-K-‘n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ ssh-Io-´v 6 a-Wn-°v apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-°pw. {]-i-kv-X A-`n-t\-{Xn i-_m\ B-kv-an ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. sa-Iv-kn-°≥ Aw-_m-kU¿ sP-bv-an \yp-hmƒ-´v, a-e-bmf-Øn-s‚ {]n-b-\-Sn a-Rv-Pp hmcy¿, a-{¥n-am-cm-b sI kn tPmk-^v, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, hn F-kv in-h-Ip-am¿, sI ap-c-fo-[c≥ Fw.-F¬.-F. kw-_-‘n°pw. {]-kn-≤ kv-]m-\n-jv kw-hn[m-b-I≥ Im¿-tem tkm-d-bv-°v k-a-{K kw-`m-h-\-bv-°p-≈ ]p-ckv-Im-cw k-Ωm-\n-°pw. kn-\n-abp-sS 100mw h¿-jn-Iw B-tLmjn-°p-∂ ]-›m-Ø-e-Øn-¬ -{]tXy-I ]-cn-]m-Sn H-cp°pw. D-ZvLm-S-\-®-S-ßn-\p-ti-jw C-{ktb-en kw-hn-[m-b-I≥ A-tamkv Kn-Xm-bn-bp-sS "A-\-˛-A-td_y' {]-Z¿-in-∏n-°pw.-

C- ∂ p- a pX¬ F-´p-Znh-kw \o≠p-\n¬-°p∂ ta-f-bn¬ 12 th-Zn-I-fnem-bn 64 cmPy-ß-fn¬\n-∂p-≈ 211 Nn-{X-ß-fm-Wp {]Z¿-in-∏n-°p-∂-Xv. a¬-k-c-hn-`mKw Dƒ-s∏-sS 16 hn-`m-K-߃ taf-bn-ep-≠v. H-cp Zn-h-kw 4 {]-Z¿i-\-߃-h-sc D-≠m-hpw. ap≥ h¿-j-ß-fn-se-t∏m-se Cu h¿j-hpw sU-en-tK-‰p-Iƒ-°v ko-‰v dn-k¿-hv sN-øm-\p-≈ ku-I-cy-

ap-≠m-bn-cn-°pw. s^-Ãn-h¬ Hm-t´m-Iƒ-°p ]p-d-sa ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ kv-{Xo-Iƒ-°v kp-c-£n-X-am-b bm-{Xm-ku-Icy-sam-cp-°m≥ jo Sm-Iv-kn, ]n¶v Hm-t´m F-∂n-h-bp-sS tk-h-\hpw e-`y-am-Wv. {]-Xn-\n-[n-I-fpw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-apƒ-s∏-sS ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]-cm-Wv C-Ø-h-W ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. F√m Zn-h-k-hpw 11 a-Wn-°v kw-hn[m-b-I-cp-sS "ao-‰v Z {]-kv', 2 \v {io Xo-tb-‰-dn¬ A-Xn-Yn-I-fpam-bn "C≥ tIm¨-h¿-tkj≥', 5.-30 \v "ao-‰v Z U-b-d-Iv-S¿' F-∂o ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°pw.

C-¶v aq-¶p hn-`m-K-§-fnembn 26 kn-\n-a-IÄ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: N-e-®n-{X-ta-f-bp-sS B-Zy-Zn-\-am-b C-∂p cm-hn-se 8.-45 ap-X¬ \-K-c-Øn-se 11 Xn-tb-‰-dp-I-fn-em-bn 26 kn-\n-a-Iƒ {]-Z¿-in-∏n-°pw. tem-I-kn-\n-am hn-`m-K-Øn¬ 19 Dw sX-cp-thm-c kn-\n-a hn-`m-K-Øn¬ aq-∂pw I-≠w-]-d-dn amtÃ-gv-kv C≥ t^m-°-kv hn-`m-K-Øn¬ \m-ep-kn-\n-a-I-fpw D≠m-hpw. lm-dq¨ ^-tdm-°n, am¿-t°m _-eq-®n-tbm, X-Im-jn ssa-°v, gm-Mv sd-\zm¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS Nn-{X-ß-fm-Wv Cu hn`m-K-Øn¬ {]-Z¿-in-∏n-°p-∂-Xv.

\mep e-£w hÀ-jw ]-g-¡-ap-Å a-\p-jy Un.F³.F. I-s−¯n; ]-cn-Wm-a-¯n ]pXn-b h-gn-¯n-cn-hv am-{Un-Uv: a-\p-jy ssP-hn-I Ncn-{X-Øn-se G-‰-hpw ]-g-°-ap≈ Un.-F≥.-F. im-kv-{X⁄¿ I-s≠-Øn. a-\p-jy ]-cnWm-a N-cn-{X-Øn-\p hy-‡-X \¬-Ip-∂-Xn-\p ]-I-cw Iq-SpX¬ Zp-cq-l-am-°n-bn-cn-°p-Ibm-Wv ]p-Xn-b I-s≠-ج. \m-ep e-£w h¿-jw ]-g-°-ap≈ Un.-F≥.-F. I-s≠-Øn-bXm-bn t\®¿ F-∂ im-kv-{X {]-kn-≤o-I-c-W-am-Wv sh-fns∏-Sp-Øn-b-Xv. H-cp e-£w h¿-jw ap-ºp-≈ Un.-F≥.-F-bm-Wv C-Xn-\p-apºp I-s≠-Øn-bn-´p-≈-Xn¬ G‰-hpw ]-g-°-ap-≈-Xv. kv-s]-bv-\n¬ I-s≠-Øn-b Xp-S-sb-√n-s‚ t^m-kn¬ \n-

bm-≠¿-Ø-ep-I-fp-sS ap≥-Kman-bp-tS-Xm-hm-sa-∂m-Wv t\-ctØ hn-Z-Kv-[¿ I-cp-Xn-bn-cp∂p. F-∂m¬, a-\p-jy hw-imh-en-bn¬-s∏-´ sU-\n-tkm-h≥kn-s‚ Un.-F≥.-F-tbm-Sm-Wv C-Xn-\p km-ay-sa-∂v Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\-bn¬ hy-‡-am-bn. 80,000 h¿-jw ]-g-°-ap-≈-XmWv C-Xn-\p-ap-ºp I-s≠-Øn-b sU-\n-tkm-h-\p-I-fp-sS Un.F≥.-F. C-t∏mƒ t^m-kn¬ I-s≠-Øn-b ÿ-e-Øp-\n-∂v 4000 ssa¬ In-g-°p-≈ ssk_o-cn-b-bn-em-Wv A-Xp I-s≠Øn-b-Xv. i-co-c-L-S-\-bpw P-\n-X-I sX-fn-hpw X-Ωn-ep-≈ Cu tNcm-bv-a im-kv-{X-⁄-sc A-Zv-`p-

X-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. a-\p-jy ]cn-Wm-a irw-J-e-sb-°p-dn-®v ]p\-›n-¥-bv-°p t{]-cn-∏n-°p-Ibm-Wn-Xv.im-kv-{X-⁄¿-°v C-\n-bpw I-s≠-Øm≥ I-gn-bm-Ø \n-ch-[n a-\p-jy hw-i-߃ Im-eb-h-\n-I-bv-°p-≈n¬ a-d-™p In-S-°p-∂-Xm-bp-≈ km-[y-Xbm-Wv C-Xp \¬-Ip-∂-Xv. Ct∏mƒ I-s≠-Øn-b Un.-F≥.F. Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[n-®m-te C-°m-cyw Iq-Sp-X¬ hy-‡-amhq. h-en-b tNm-Zy-am-Wv Ct∏mƒ X-ß-fp-sS ap-∂n-ep-≈sX-∂v P¿-a-\n-bn-se am-Iv-kv πm-¶v C≥-Ãn-‰yq-´v t^m¿ C-heyq-j-\-dn B-t{¥m-t∏m-f-Pn-bnse P-\n-X-I im-kv-{X-⁄≥ a-

]q¿-hn-I¿-°v \n-bm-≠¿-Ø-epI-fp-am-bpw sU-\n-tkm-h-\p-Ifp-am-bpw H-cp s]m-Xp-]q¿-hnI≥ D-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂pw Ch¿ A-©p e-£w h¿-jw-ap-ºv B-{^n-°-bn¬ Po-hn-®n-cp-∂Xm-bpw im-kv-{X-⁄¿ s]m-Xpth Aw-Ko-I-cn-®n-cp-∂p. Cu s]m-Xp-]q¿-hn-I≥ a-\pjy hw-im-h-en-bn¬-\n-∂v thdn-´p t]m-hp-I-bpw B-{^n-° hn-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. C-h¿ ]n∂o-Sv aq-∂p e-£w h¿-jw-ap-ºv sU-\n-tkm-h-\p-I-fm-bpw \nbm-≠¿-Ø-ep-I-fm-bpw hn-`-Pn®p. \n-bm-≠¿-Ø-ep-Iƒ ]-Sn™m-dv bq-tdm-∏n-te-°pw sU\n-tkm-h-\p-Iƒ In-g-t°m-t´°pw hym-]n-®-Xm-bm-Wv sX-fn-

Xn-bm-kv sa-b¿ ]-d-bp-∂p. kvs]-bv-\n-se kn-a sU tem-kv lyp-tkm-kv (kv-]m-\n-jv `m-jbn¬ F-√p-I-fp-sS Ip-gn) F-∂ Kp-l-bn¬-\n-∂m-Wv a-\p-jy-]cn-Wm-a hn-⁄m-\-Øn¬ hn-πhw kr-„n-t®-°m-hp-∂ t^mkn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. 1970 apX¬ Cu Kp-l-bn¬-\n-∂v ]-Xn\m-bn-c-°-W-°n-\p h¿-jw ]-g°-ap-≈ \n-c-h-[n a-\p-jy t^mkn-ep-Iƒ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. sU-\n-tkm-h≥-kv In-g°≥ G-jy-bn¬ am-{Xw Po-hn®n-cp-∂-h-cpw Im-gv-N-bn¬ \nbm-≠¿-Ø-ep-I-fp-am-bn km-ayan-√m-Ø-h-cp-am-Wv F-∂m-Wv t\-c-tØ I-W-°m-°n-bn-cp-∂Xv. a-\p-jy-cp-sS t\-cn-´p-≈

hp-Iƒ kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. AtX-k-a-bw, B-{^n-°-bn¬-Øs∂ X-ßn-b a-\p-jy-]q¿-hnI¿ c-≠p e-£w h¿-jw-ap-ºv tlm-tam-km-]n-b≥-kn-s‚ ]n-dhn-°p Im-c-W-am-bn. a-\p-jy¿ ]n-∂o-Sv 60,000 h¿jw-ap-ºv B-{^n-°-bn-te-°pw G-jy-bn-te-°pw bp-tdm-∏n-te°pw hym-]n-®p. C-h¿ \n-bm≠¿-Ø-ep-I-fp-am-bpw sU-\ntkm-h-\p-I-fp-am-bpw k-¶-c kr-„n-bn-te¿-s∏-´p. ssh-ImsX sU-\n-tkm-h-\p-I-fpw \nbm-≠¿-Ø-ep-I-fpw C-√m-Xmbn. F-∂m¬, Cu N-cn-{Xw ]pXn-b I-s≠-Ø-tem-sS Xn-cpØn-sb-gp-tX-≠n h-cp-sa-∂v im-kv-{X-⁄¿ ]-d-bp-∂p.

Im-k¿-tIm-Uv: aw-K-em-]p-cw _-Pv-s] hn-am-\-Zp-c-¥-Øn-\v \m-em-≠p ]q¿-Øn-bm-bn-´pw \„-]-cn-lm-c-Øn-\p-th-≠n \n-ba-t]m-cm-´w \-S-Øp-I-bm-Wv H-cp ]n-Xm-hv. 2010 sa-bv 22\v F-b¿ C-¥y hn-am-\-Øn-\p Xo-∏n-Sn-®v 158 t]¿ a-cn-® kw-`-h-Øn¬ a-I≥ \-„-s∏-´ ]n-Xm-hv B-cn-°m-Snbn-se A-–p¬-k-em-am-Wv t]mcm-´w \-S-Øp-∂-Xv. C-t±-l-Øns‚ a-I≥ jm¿-P-bn¬ sk-bn¬kv-am-\m-bn-cp-∂ ap-l-Ω-Zv dm^n(22)bm-Wp a-cn-®-Xv. B-{in-X¿-°p e-`n-t°-≠ \„-]-cn-lm-c-tam k¿-°m¿ hm-KvZm-\w sN-bv-X tPm-en-tbm C-tXh-sc e-`n-®n-´n-√. Ip-Spw-_-\mY≥ \-„-s∏-´ ho-´-Ω-am-cpw a°ƒ \-„-s∏-´ A-Ω-am-cpw sNdp-{]m-b-Øn-se ]n-Xm-hn-s\ \„-am-b Ip-cp-∂p-I-fpw Zp-c-¥Øn-s‚ _m-°n-]-{X-am-Wv. a-cn®-h-cp-sS ar-X-tZ-lw-t]m-epw Im-Wm≥ km-[n-°m-Ø 15Hm-fw Ip-Spw-_-߃ th-sd-bp-ap-≠v.

103 ]p-cp-j≥-am-cpw 32 kv-{Xo-Ifpw 23 Ip-´n-I-fpw \m-ep ssI°p-™p-ß-fpw Dƒ-∏-sS 158 t]cm-Wp a-cn-®-Xv. C-Xn¬ 58 t]cpw a-e-bm-fn-I-fm-Wv. I-Øn-ba¿-∂ hn-am-\-Øn¬-\n-∂v c-≠p a-e-bm-fn-Iƒ Dƒ-s∏-sS F-´p t]-cm-Wv c-£-s∏-´-Xv.A-∂-sØ tI-{μ thym-a-bm\ a-{¥n {]-^p¬ ]-t´¬ a-cn-®h-cp-sS B-{in-X¿-°v 2009¬ Cw•-≠n-se tam¨-{Sn-b-bn¬ D≠m-°n-b I-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ \-„-]-cn-lm-cw \¬-Ipsa-∂p {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. 75 e£w cq-]-bm-Wv A-¥m-cm-{„ D-Sº-Sn {]-Im-cw \-„-]-cn-lm-cw e`n-t°-≠n-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, jm¿-P-bn¬ tPmen-°m-c-\m-bn-cp-∂ k-em-an-s‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv dm-^n-°v 35 e£w cq-] \-„-]-cn-lm-cw \¬Im-sa-∂m-bn-cp-∂p \-„-]-cn-lmcw \¬-Im≥ Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønb \m-\m-h-Xn I-Ωo-j≥ hm-Kv-Zm\w sN-bv-X-Xv. F-∂m¬, Cu XpI hm-ßm≥ k-emw X-øm-dm-bn-

√. C-Xn-s\-Xn-tc ssl-t°m-SXn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xp. A-¥m-cm-{„ D-S-º-Sn {]-Im-c-ap≈ \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. C-Xn-s\Xn-tc F-b¿ C-¥y A-∏o¬ ka¿-∏n-®p. Xp-S¿-∂v F-b¿-{Im-jv hn-Œnwkv ^m-an-en B‚ v dn-te-‰o-hv Atkm-kn-tb-j≥ kp-{]nw tIm-SXn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xp. \-jv-S-]-cn-lm-cw e-`n-®-h-cn¬Ø-s∂ `q-cn-`m-Kw-t]¿-°pw 50 e-£-Øn¬ Xm-sg Xp-I-am-{X-amWp e-`n-®-Xv. F-b¿ C-¥y \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b ap-√ B‚ v ap-√ I-º-\n-bp-sS tIm¨-k¬ P-Ãn-kv \m-\m-hXn a-cn-®-h-cp-sS B-{in-X-cp-ambn N¿-® \-S-Øn I-º-\n-°v A\p-Iq-e-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Bt£-]-ap-b¿-∂n-cp-∂p. F-b¿ C¥y B-{in-X¿-°p tPm-en \¬Ip-sa-∂ hm-Kv-Zm-\-hpw C-tX-hsc \n-d-th-‰-s∏-´n-´n-√.

sIm-®n: l¿-Øm¬ Zn-h-kw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-hm≥ Ign-bm-Ø-Xn-\v 50,000 cq-] \-„-]cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂m-h-iys∏-´v A-`n-`m-j-I≥ ssl-t°mS-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In. I-gn-™ \-hw-_¿ 18 \p \-S∂ l¿-Øm-en-s\ Xp-S¿-∂v sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. A-S-°-ap-≈ K-Xm-K-X kw-hn-[m-\-߃ e-`n°m-Ø-Xn-\m¬ c-≠p tI-kpIƒ-°p lm-P-cm-hm-\m-bn-s√∂p Nq-≠n-°m-´n ssl-t°m-S-Xnbn-se A-`n-`m-j-I-\m-b t_-

kn¬ A-´n-t∏-‰n-bm-Wv l-c-Pn \¬-In-b-Xv. l¿-Øm¬ \n-b-ahn-cp-≤-am-bn kp-{]nw tIm-S-Xnbpw ssl-t°m-S-Xn-bpw {]-Jym]n-®n-´p-≠v. A-Xn-\m¬ Po-h-\°m¿-°pw bm-{X-°m¿-°pw kwc-£-Ww \¬-tI-≠-Xv k¿-°mcn-s‚ _m-[y-X-bm-Wv. X-\n-°p-≠m-b \-„-Øn-\v ]cn-lm-c-am-bn 50,000 cq-] k¿°m¿ \¬-I-W-sa-∂pw A-Xn¬ 25,000 cq-] C-S-°m-em-izm-k-ambn \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´m-Wv l-c-Pn.

kpj-am-kn-Mv apJy hn-h-cm-hIm-i I-½o-jWÀ \yq-U¬-ln: kp-j-am-kn-Mmbn-cn-°pw A-Sp-Ø ap-Jy hn-hcm-h-Im-i I-Ωo-j-W¿. Zo-]-Iv k-‘p Im-em-h-[n ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv kn-Mn-s\ \n-b-an-°p-∂Xv. C-t∏mƒ A-h¿ G-‰-hpw apXn¿-∂ hn-h-cm-h-Im-i I-Ωo-j-

W-dm-Wv. ap≥ sF.-F.-F-kv. DtZym-K-ÿ-bm-b kp-j-am-knMn-s\ {]-[m-\-a-{¥n a≥-taml≥-kn-Mpw tem-Iv-k-`m {]-Xn]-£ t\-Xm-hpw \n-b-a-a-{¥n I]n¬ kn-_-ep-a-S-ßp-∂ k-anXn G-I-I-WvT-am-bm-Wp Xn-cs™-Sp-Ø-Xv. Cu ]-Z-hn h-ln-°p-∂ c-

≠m-a-sØ h-\n-X-bm-Wv kn-Mv. k-‘p-hn-s‚ Im-em-h-[n Cu am-k-sam-Sp-hn¬ Xo-cpw. A-Sp-Ø sa-bv A-h-km-\wh-sc B-bn-cn-°pw kp-j-am-knMn-s‚ Im-em-h-[n. 2009 k-]vXw-_¿ 23\m-Wv kn-Mv hn-h-cmh-Im-i I-Ωo-j-W-dm-bn Np-aX-e-tb-‰-Xv.-

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-306. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

CMYK

hn-am-\-Zp-c-´-w: \-ã-]-cn-lm-c-¯n-\mbn lÀ¯m-Â: \-ã-]-cn-lm-cw B-h-iy-s¸-«v A-`n-`m-j-I³ ]n-Xm-hn-sâ \nb-a-t]m-cm«w

Thejas Epaper general Edition 2013-12-06  

Thejas Epaper general edition. 2013-12-06