Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-303

12 t]Pv

■ `5.00

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n IÀ-Wm-S-I-bn _-Ên-\v Xo-¸n-Sn-¨v G-gp-t]À a-cn-¨p

P-Uv-Pn-s¡-Xn-tc ]o-U-\ B-tcm-]-W-hp-am-bn a-säm-cp A-`n-`m-j-I-bpw

\yq-U¬-ln: ssew-Kn-Im-tcm-]W-Øn¬ Ip-Sp-ßn-b kp-{]nwtIm-S-Xn ap≥ P-Uv-Pn-s°-Xn-tc B-tcm-]-W-hp-am-bn a-s‰m-cp bph A-`n-`m-j-I- IqSn. P-Uv-Pn-sb Hm-^n-kv {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ klm-bn-®n-cp-∂ C-t‚-Wn-bm-Wv X-s∂ ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-s®∂v tªm-Kn¬ F-gp-Xn-bn-cn-°p∂-Xv. \n-c-h-[n X-h-W P-Uv-Pn ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-s®-∂v t]cp- sh-fn-s∏-Sp-Øm-Ø bp-h-Xn ]-d-™p. F-∂m¬, F-Xn¿-Øt∏m-ƒ am-∏p-]-d-bp-I-bpw C-\n H-cm-tfm-Spw tam-i-am-bn s]-cpsIm´nbq¿: I-kv-Xq-cncw-K≥ dn- am-dn-s√-∂pw P-Uv-Pn ]-d-™p. _-lp-am-\-sØ P-Uv-Pn sXt]m-¿-´v \-S-∏m-°m≥ tI-{μ ‰mb n [-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Cu k¿-°m-¿ hn-⁄m]-\w ]p-dP-Uv-Pn-°p-th-≠n {]-h¿-Øn-®ns∏-Sp-hn-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v cp-∂ a-‰p kv-{Xo-I-fp-am-bn kwa-e-tbm-cta-J-ebmb sIm-´nkm-cn-®-t∏mƒ ]o-U-\-ß-fp-sS bq¿ Np¶°p-∂nse s]m´≥h-en-b I-Y-bm-Wv A-dn-bm-\m-btXm´n¬ kwL¿-jw. k¿-th-Xv. C-Xv H-cp-]-t£, am-\-kn-Is°-Ønb tI{μ h\w˛]cn- m-bn-cn-°p-w. hn-jb - w ap-XnÿnXn a-{¥m-e-b-Øn-\p Io-gn- tcm-Ka ep≈ \mew-K D-tZym-K-ÿ-sc \m-´p-Im¿ a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw X-S-™p-h-bv-°p-Ibpw C-h-cpsS Po-∏v Xmtg°p X≈n-bn´v XI¿-°p-Ibpw sN-bv-Xp. I-t√-dn¬ t]m-en-kv hm-l-\-߃°pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ ]-‰n. {]-tZiØv kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e\n¬-°p-I-bmWv. ChnsS C∂v l¿-Øm¬ BN-cn°pw. l-th-cn/I¿-Wm-S-I: _mw-•qcn-¬-\n-∂v apw-ss_-bn-te-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ thmƒthm _- n-\v hym-gm-gv-N ]p-e¿s® Ip-\n-ta-en ]m-e-Øn-\p kao-]w Xo-∏n-Sn-®v G-gp-t]¿ a-cn®p. 40 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. ar-XtZ-l-߃ I-Øn-°-cn-™-Xn\m¬ Xn-cn-®-dn-bm-\m-bn-´n-√.

sIm-«n-bq-cn hm-l-\-§Ä X-IÀ¯p; kw-LÀjw

C¶p ]e-bn-S¯pw lÀ-¯mÂ

CXn-lmkw {IoknÂ; 38 t\m-«u-«v

¿-∂ A-`n-`m-jI - s - c A-dn-bn-®n-cp∂p. Ip-Spw-_s - Ø kw-c£ - n-t°≠-Xn-\m¬ ]o-Un-∏n-°m-≥ {i-an°p-∂ A-Ωm-h≥-am-sc-bpw _‘p-°-sf-bpw X-√m≥ I-gn-bmØ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-sX-∂pw s]¨-Ip-´n Iq-´n-t®¿-Øp. C-tX P-Uv-Pn X-s∂ ]o-Un∏n-s®-∂v I-gn-™-Zn-h-kw a-s‰mcp A-`n-`m-j-I-bpw sh-fn-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. P-Uv-Pn a-‰p aq-∂pt]-sc- ssew-Kn-I-am-bn Nq-jWw sN-bv-X-Xm-bn A-dn-bm≥ km-[n-s®-∂pw C-h¿ Iq-´n-t®¿Øp. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-tXmsS hn-j-bw A-t\z-jn-°m≥ No^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-hw aq-∂pP-Uv-Pn-am-c-S-ßp-∂ kw-Lw cq]o-I-cn-®n-cp-∂p. P-Ãn-kp-am-cmb B-¿ Fw tem-[, F-®v F¬ ZØp, c-Rv-P-\ ]n tZ-im-bn F-∂nh-c-S-ßp-∂-Xm-Wv k-an-Xn. Xn-¶fm-gv-N s]¨-Ip-´n-bn¬-\n-∂p k- Xs‚ hnS-hm-߬ a¬-k-c-Øn-\n-d-ßp∂ k-Nn≥ sS≠p¬°-dn\v sh-kv-‰v C≥-Uo-kv Xm-c-ß-ƒ {]-tXy-I Km¿-Uv- Hm-^v Hm-W¿ \¬-Ip∂p an-Xn sam-gn-sb-Sp-°pw.--

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡m-³ D¯-chv

tIm-gn-t°mSv: I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm-gn-t°m-Sv Pn√-bn-se Xn-cph-ºmSn, Iq-S-c™n, tIm-St©cn, ]p-Xp-∏m-Sn, N-°n-´∏md XpS-ßn-b A©p ]-©m-b-ØpI-fn-¬ C∂p cm-hn-se B-dp apX¬ ssh-Io´v B-dp h-sc l¿Øm-¬ B-N-cn-°m≥ F¬.Un.-F-^v B-lzm-\w sN-bv-Xp.  ]n A-\o-_v C-Sp-°n Pn-√-bn¬ \m-sf F¬.-Un.-F-^n-s‚ t\-Xr-Xz\yq-U¬-ln: ]-›n-aL - ´- w kw-cØn¬ l¿-Øm¬ B-N-cn-°pw. £n-°m-\p-≈ ip-]m¿-iI - ƒ AS-ßn-b tUm. sI I-kv-Xq-cn-cwK≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´v \-S∏ - m-°m≥ kw-ÿm-\-߃-°p \n¿-tZi-w \¬-In tI-{μ h-\w˛]-cnthÀ-]n-cn-ªmepw ÿn-Xn h-Ip-∏v hn-⁄m-]-\-an-d- n-se 123 {Km-aß - ƒ bp.Un.F-^n Xp-S-c-m³ °n. tI-cf- Ø ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-w (C.tPmk-^v hn-`m-K-¯n F-kv.F - .-) B-sW-∂ k-an-Xn-bp[mc-W sS dn-t]m¿-´v X-Øz-Øn¬ AwKo-Ic - n-®m-Wv \-S] - S- n. Cu {]-tZ-"{Km-ao-W tUm-ÎÀ-' i-ß-fn¬ ]p-Xp-Xm-bn J-\-\w, tIm-gv-kn-\v tI-{µ-a-{´n]m-ds - ]m-´n-°¬, a-W¬-J\ - \ - w, Xm-]-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn-Iƒ Fk-`m Aw-Ko-Im-cw ∂n-h-bv-°v \n-tcm-[-\-ta¿-s∏-SpØn. \n-e-hn-ep-≈ ]-≤-Xn-Iƒ {]Xn-tj-[§Ä-¡nsS hn-]p-eo-I-c-n-°p-∂-Xn\pw hn-etIm-a¬-sh-Â-¯v D-¨°p-≠v. 20,000 N-Xp-c-{i ao-‰-tdm tIm-Sn-¡v C-¶p Xp-S-¡w A-Xn-\p ap-If- n-tem D-≈ sI-´n-S߃, 50 sl-Œt- dm ap-If - n-tem D≈ Su¨-jn-∏p-I-fpw hn-I-k-\ hym-P-·m-cp-sS ]-≤-Xn-I-fpw, 1,50,000 N-Xp-c-{i

tI-c-f-¯n-se 123 {Km-a-§Ä ]-cn-Øn-Xntem-ew

DÄt]PpIfnÂ

5 7

9

4 FUnäv t]PnÂ

ao-‰-dn-ep-≈ sI-´n-S-k-ap-®-b-߃, Np-h-∏v Im-‰-K-dn-bn-ep-≈ hyh-km-b-߃ Xp-S-ßn-b-h-sbm∂pw Cu {]-tZ-iß - f - n¬ ]m-Sn-√. G-{]n¬ 17\v ap-ºv A-\p-aX - n e-`n-®-h¿-°v D-Ø-c-hv _m-[-I-a√. tI-{μ a-en-\o-Ic - W - \n-b{- ¥W t_m¿-Un-s‚ Np-h-∏p-]-´n-Ibn-en-√m-Ø hy-h-km-b-߃ kw-ÿm-\ a-en-\o-I-c-W \n-b{¥-W t_m-¿U - n-s‚ ]-´n-Ib - n-ep-

s≠-¶n¬ A-Xpw kw-ÿm-\ß - ƒ \n-tcm-[-\-Øn¬ Dƒ-s∏-SpØ-Ww. G-{]n¬ 17\v ap-ºv ]-cnÿn-Xn A-\p-aX - n-°m-bn hn-hn-[ tI-{μ-˛k - w-ÿm-\ A-tXm-dn-‰n-Iƒ-°p k-a-¿-∏n-®n-cp-∂ ]-≤-XnIƒ-°v A-∂-sØ \n-b-a-Øns‚-bpw am-\-Z-fi-ß-fp-sS-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-\p-a-Xn \¬-Im-w. hy-h-ÿ-Iƒ ]m-en-°mØ-h¿-s°-Xn-tc 1986se ]-cn-

Bi¦ Zqco-I-cn-¡p-sa-¶v ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: -I-kvXq-cncw-K≥ hn-⁄m-]-\-Øn-¬ P-\߃-°v B-i-¶-bpw ]-cn-{`m-¥n-bpw D-≠m-th-≠ Im-c-y-an-s√∂v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n. CXn-s\-°p-dn-®p ]Tn-°m≥ kwÿm-\ k¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® hn-Z-Kv-[k-an-Xn k-a¿-∏n-°p-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-{μk¿-°m-cn-s\ ho-≠pw k-ao-]n-°p-w. ]p-Xn-sbm-cp D-Ø-c-hv h-cp-∂-Xp-h-sc am-{X-ta Cu hn-⁄m-]-\-Øn-\v {]m-_-e-y-ap-≈q-sh-∂v hn-⁄m-]-\Øn-s‚ J-fin-I 10¬ ]-d-™n-´p-≠v. P-\-ß-sf {]-Xn-Iq-e-ambn _m-[n-°p-∂ H-cp hy-h-ÿ-bpw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ AwKo-I-cn-°n-√˛ ap-J-y-a-{¥n hy-‡-am-°n.

ÿn-Xn kw-c-£-W \n-b-a-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-a-\S-]S- n kzo-Ic - n- ° - pw. ]-›n-aL - ´- Ø - n-se 37 i-Xa - m\w ]-cn-ÿn-Xn-tem-e ta-Je - b - msW-∂p hy-‡-am-°n G-{]n¬ 17\m-Wv I-kvX - q-cn-cw-K≥ k-an-Xn dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®-Xv. tI-c-fØn-se `q-{]-tZ-i-Øn-s‚ aq-∂nsem-∂v ]-cn-ÿn-Xn-tem-e-amsW-∂m-bn-cp-∂p k-an-Xn-bp-sS I-s≠-ج. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-e-hn-ep-≈ J-\n-Iƒ A©p-h¿-j-Øn-\-Iw L-´w-L-´am-bn A-S-®p-]q-´-Ww, sse-k≥kv ]p-Xp-°n-\¬-Ic - p-Xv, I¿-i\ - am-b \n-_-‘-\-I-tfm-sS-b-√msX P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn-Iƒ A-\p-h-Zn-°-cp-Xv, Xm-]-ssh-ZypX ]-≤X - n-Iƒ ]mSn√ Xp-Sß - n-b ip-]m¿-i-I-f-m-Wp k-an-Xn \¬In-b-Xv. A-tX-k-a-bw, Im-‰m-Sn ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xns\ tI-{μ hy-hÿ b - n-¬ Dƒ-s∏Sp-Ø-W-sa-∂p ip-]m-¿-i sN-bv-

Xn-´p-≠v. \n¿-Zn-„ C.-F-kv.-F. ta-Je - I - f - n¬ tem-l D-cp-°v, UnÃn-ed - n, h-fw-\n¿-am-W hy-hk - mb-ß-ƒ-°p ]q¿-W \n-tcm-[-\w G¿-s∏-Sp-ØW - w. tlm-´¬-hy-hkm-b-߃-°p \n-b-{¥-W-an-√. ]m-cn-ÿn-Xn-I B-Lm-Xw Ip-d™ ]-≤-Xn-Iƒ t{]m¬-km-ln∏n-°W - w- . \n-eh - n-ep-≈ cq-]Ø - n¬ B-Xn-c∏ - n-≈n ]-≤X - n- Aw-KoI-cn-°m-≥ I-gn-bn-s√-∂v k-an-Xn hy-‡a - m-°n-bn-cp-∂p. ]-›n-aL - ´- kp-ÿn-c hn-Ik - \ \n-[n F-∂ t]-cn¬ B-kq-{XW I-Ωo-j≥ {]-tXy-I ^-≠v G¿-s∏-Sp-Ø-Ww. h-\-hn-`-h-߃ sIm-≠p-t]m-hp-∂X - n-\p-≈ \nb-aØ - n¬ am-‰w-hc - p-ØW - w. Sq-dnkw ]-≤X - n-If - n¬ {]m-tZ-in-I P\-hn-`m-Kß - f - p-sS ]-¶m-fn-Øw Dd-∏p-hc - p-ØW - s - a-∂p-am-bn-cp-∂p a-‰p {]-[m-\ ip-]m¿-iI - ƒ. ]cn-ÿnXnteme {]tZ-i-ß-fpsS ]´nI t]Pv F´n¬

apw-ss_: {In-°-‰v C-Xn-lm-kw k-Nn≥ sS-≠p¬-°-dp-sS hn-Shm-߬ a¬-k-c-Øn-\p km£n-I-fm-hm≥ apw-ss_ hm-w-JsU tÃ-Un-b-Øn-se-Øn-b ]Xn-\m-bn-c-°-W-°n-\v B-fp-Iƒ-°p \n-cm-i-cm-th-≠n-h-∂n-√. B-dp _u-≠-dn k-ln-Xw 38 d¨-sk-Sp-Øp-\n¬-°p-∂ am-ÿ ªm-Ã-dp-sS kz-X-kn-≤-am-b C-∂n-Mv-kv C-∂pw B-cm-[-I¿°v B-kz-Zn-°mw. 34 d¨-kp-am-bn tN-tX-iz¿ ]q-Pm-c-bm-Wv k-Nn-s\m-∏w {Iokn¬. c-≠p -hn-°-‰v \-„-Øn¬ 152 d¨-km-Wv C-¥y-bp-sS kvtIm¿. c-≠mw sS-Ãn-s‚ B-Zy-Zn\-Øn¬ Nm-b-°p ]n-cn-bp-∂-Xn\p ap-ºp-X-s∂ 182 d¨-kn-\v sh-Ãv C≥-Uo-kv _m-‰v-kv-am≥am-sc-√mw Io-g-S-ßn-bn-cp-∂p. adp-]-Sn _m-‰n-Mn-\n-d-ßn-b C-¥y°p-th-≠n in-J¿ -[-hm-\pw ap-cfn hn-P-bv-bpw D-÷z-e- Xp-S-°w \¬-In-sb-¶n-epw, C-cp-h-cpw s]s´-∂p ]p-d-Øm-bn C-Xn-lm-k-

Xm-c-Øn-s‚ {]-I-S-\w Im-Wm≥ {]m¿-Yn-°p-I-bm-bn-cp-∂p ImWn-I-sf-∂v A-h-cp-sS B¿-∏phn-fn-I-fn¬-\n-∂p hy-‡-am-bncp-∂p. sj-bv≥ jn-√n-Mv-t^m¿Un-s‚ Hm-h-dn¬ Hm-]-Wn-Mv _m‰v-kv-am≥-am¿ A-Sp-Ø-Sp-Øv ]pd-Øm-b-t∏mƒ \m-em-a-\m-bn kNn-≥ C-d-ßn-b-Xp -ap-X¬ G-sdt\-cw hm-w-J-sU kv-t‰-Un-bw A- e - d n- h n- f n- ® p- s Im- ≠ n- c p- ∂ p. Im-Wn-Iƒ {]-Xo-£n-®-Xv kNn≥ Xn-cn-®p-\¬-Ip-I-bpw sNbv-X-p. 200m-a-sØ-bpw A-h-km-\sØ-bpw a¬-k-c-Øn-\n-d-ßn-b k-Nn-s\ sh-kv-‰v C≥-Uo-kv Xmc-ß-fpw Aw-]-b¿-am-cpw {]-tXyI Km¿-Uv- Hm-^v Hm-W¿ \¬-Inbm-Wp {Io-kn-te-°v B-\-bn-®Xv. 73 ]-¥n¬-\n-∂m-Wp k-Nn≥ 38 d¨-sk-Sp-Ø-Xv.-

IqSp-X¬ hm¿Ø-Iƒ 11, 12 t]Pp-I-fn¬

sF.-_n. cq-]o-I-cn-¨-Xv sS-e-{Km-an-sâ A-Sn-Øm-\-¯n- \yq-U¬-ln: kn.-_n.-sF-°p ]n-∂m-se cm-Py-sØ {]-[m-\ B-`y-¥-c c-l-kym-t\z-j-W G-P≥-kn-bm-b sF.-_n-bp-sS cq-]o-I-c-W-hpw tNm-Zyw-sN-øs∏-Sp-∂p. 19mw \q-‰m-≠n-s‚ Ah-km-\-Øn¬ H-cp {_n-´o-jv DtZym-K-ÿ≥ A-b-® sS-e-{Km-ans‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv sF._n. cq-]o-I-cn-®-sX-∂v hn-h-cmh-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw e-`n-® tNm-Zy-Øn-\v tI-{μ B-`y-¥-c-a{¥m-e-bw \¬-In-b a-dp-]-Sn ]-dbp-∂p. tI-{μ C‚-en-P≥-kv _yq-tdm cq-]o-I-cn-t°-≠-Xv ]m¿-e-sa‚m-sW-∂m-Wv `-c-W-LS-\-bp-sS G-gmw sj-Uyqƒ ]-dbp-∂-Xv.F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm¿-U¿t]m-epw C-√m-sX-bm-Wv sF._n. cq-]o-I-cn-®-sX-∂v ap≥ I-ctk-\m ta-[m-hn hn sI kn-Mv kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n® s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn-°p≈ a-dp-]-Sn-bn-epw tI-{μ-k¿°m¿ hy-‡-am-°n. {_n-´o-jv cm⁄n-bp-sS Io-gn-ep-≈ C-¥y-bnse sk-{I-´-dn-bm-Wv 1887 Unkw-_¿ 31\v sF.-_n. cq-]o-I-cn°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p sS-e{Kmw A-b-®-Xv. C-¥y-bn-se cm{„o-b hn-h-c-߃ A-dn-b-m-≥ cl-kym-t\z-j-W hn-`m-Kw cq-]oI-cn-°-W-sa-∂ ssh-t{km-bn tem¿-Uv U-^-dn-s‚ ip-]m¿-isb Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p sS-e{Kmw. "sIm-≈-°m-sc-bpw sXΩm-Sn-I-sf-bpw' t\-cn-Sp-∂-Xns‚ Np-a-X-e-bp-≠m-bn-cp-∂ t]m-en-kv kq-{]-≠n-s\-bm-Wv

sF.-_n-bp-sS Np-a-X-e U-^¿ G¬-∏n-®-sX-∂pw tc-J-Iƒ ]-dbp-∂p. ]m¿-e-sa‚n-\p Io-gn-emtWm sF.-_n. {]-h¿-Øn-°p-∂sX-∂p hy-‡-am-°-W-sa-∂v lc-Pn-bn¬ hn sI kn-Mv B-h-iys∏-´n-cp-∂p. ]m¿-e-sa‚n-s‚ ta-¬-t\m-´Øn-em-Wv sF.-_n. {]-h-¿-Øn°p-∂-sX-∂pw ]m¿-e-sa‚-dn I¨-kƒ-t´-‰o-hv k-an-Xn-bp-sS ap-∂n¬ sF.-_n. U-b-d-Œ¿ lmP-cm-h-W-sa-∂m-Wp hy-h-ÿsb-∂pw tI-{μ-k¿-°m¿ a-dp-]Sn \¬-In-. G-Xv D-tZym-K-ÿ-scbpw hn-fn-®p-h-cp-Øm≥ ]m¿-esa‚-dn I¨-kƒ-t´-‰o-hv k-anXn-°v A-[n-Im-c-ap-≠v. F-∂m¬, I-gn-™ aq-∂p-h-¿-j-Øn-\nS-bn¬ Xm≥ sF.-_n. U-b-d-Œsd I-≠n-´n-s√-∂v k-an-Xn-bn-se {]-tXy-I £-Wn-Xm-hpw tIm¨-{K-kv Fw.-]n-bp-am-b a-lm_¬ an-{i ]-d-™p.c-l-kym-t\z-j-W G-P≥kn-Iƒ cq-]o-I-cn-®-Xn-se sshI-ey-߃ hm¿-Øm-hn-X-c-W a{¥n a-\o-jv Xn-hm-cn X-s‚ K-thj-W-{]-_-‘-Øn-¬ Nq-≠n°m-´n-bncp∂p. 1947-se A-[nIm-c-ss°-am-‰-Øn-\p-ti-j-hpw sF.-_n-bp-sS Im-cy-Øn¬ tI{μw sIm-tfm-Wn-b¬ \-bw Xs∂-bm-Wp ]n-¥p-S-cp-∂-sX∂-m-Wp {]-[m-\ B-tcm-]-Ww. I-gn-™-bm-gv-N-bm-Wv kn.-_n.sF. `-c-W-L-S-\m-hn-cp-≤-amsW-∂p Kp-hm-l-Øn sslt°m-S-Xn hn-[n-®-Xv. ]n-∂o-Sn-Xv kp-{]nw-tIm-S-Xn tà sN-bv-Xp.-

tZ-io-b-k-t½-f-\w

]-´n-cn-¡-c s]¬-hm-Wn-`w: aq-¶p {]-Xn-I-fpw I-cn-¸q-cn ]n-Sn-bn tIm-gn-t°m-Sv/I-cn-∏q¿: ]-¥ncn-°-c sk-Iv-kv dm-°-‰v tI-kn¬ tZm-l-bn¬-\n-∂p I-b-‰n-hn´ aq-∂p {]-Xn-I-sf-bpw A-t\zj-W-kw-Lw I-cn-∏q¿ F-b¿t]m-¿-´n¬ h-®v A-d-kv-‰v sN-bvXp. ]-¥n-cn-°-c ao-ج kz-tZin-\n-bm-b ]-Ømw ¢m-kv hnZym¿-Yn-\n-sb ]o-Un-∏n-® tIkn¬ F-S-Øp-¶-c a-Ωp-hn-s‚ aI≥ jm-^n ap-l-Ω-Zv (25), Bbn-em-≠n A-–p-hn-s‚ a-I≥ Pp-ss\-kv (24), B-bn-i a≥-knen¬ aq-k-bp-sS a-I≥ km-_n¿ (24) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-h-sc F-b¿ C-¥ym F-Ivkv-{]- n-¬ I-cn-∏q-¿ hn-am-\Øm-h-f-Øn-se-Øn-®v h-S-I-c

dq-d¬ F-kv.-]n. ]n F-®v A-jv-d-^v, kvs]-jy¬ {_m-©v Unssh.-- F - k v.-]n. ]n sI cmPp F-∂n-h-cpsS t\-Xr-XzØn-¬ A-d- km-_n¿ Ãv tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. C-tXm-sS tI-kn¬ A-dÃn-em-b {]-Xn-I-fp-sS F-Æw F-´m-bn. jm¿-P-bn¬ H-fn-hn¬-°-gnbp-∂ a-s‰m-cp {]-Xn Ip-∂-Øv A≥-km-dn-\p-th-≠n A-t\z-jWw Du¿-Pn-X-am-°n-bn-´p-≠v. aq∂p-t]-sc-bpw C-∂-se s]-cp-h-

]-¥n-cn-°-c s]¨-hm-Wn-`-t°-knse {]-XnI-fmb jm-^n, Pp-ss\-kv F∂n-hsc t]m-en-kv I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬- h-®p ]n-Sn-Iq-Snbt∏mƒ Æm-aq-gn C-dn-tK-j≥ C≥-kv-s]Iv-j≥ _w-•m-hn¬ A-t\z-jW-kw-Lw tNm-Zyw-sN-bv-Xp. Ch-sc C-∂p tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°pw. ]-{X-ß-fn-epw Nm-\-epI-fn-epw t^m-t´m I-≠m-Wv tZm-

l-bn-se a-e-bm-fn-Iƒ C-h-sc Xn-cn-®-dn-™-Xv. Nn-{X-߃ ]n∂o-Sv t^-kv-_p-°v, Kq-Knƒ πkv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tkm-jy¬ ao-Un-bm s\-‰v-h¿-°p-I-fn-te°pw hym-]n-®n-cp-∂p. {]-Xn-I-

sf Xn-cn-®-dn-™ {]-hm-kn-a-ebm-fn-Iƒ hn-h-c-a-dn-bn-®-tXmsS tZm-l-bn-se H-cp hn-√-bn¬ Xm-a-kn-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq-hsc-bpw kv-t]m¨-k¿ X-s∂ Icn-∏q-cn-te--°p- I-b-‰n-hn-Sp-I-bmbn-cp-∂p. ]p-e¿-s® 2.--50\v I-cn-∏q-cn-seØn-b {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\mbn c-≠-c-tbm-sS X-s∂ t]m-enkv kw-Lw hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ Im-h-ep-d-∏n-®n-cp-∂p. hn-am-\an-d-ßn-b D-S-s\ C-h-sc I-kv-‰Un-bn-se-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v F-an-t{K-j≥, I-Ãwkv ]-cn-tim-[-\-Iƒ ]q¿-Ønbm-°n. aq-∂-c-tbm-sS I-cn-∏qcn¬-\n-∂p ]p-d-Øn-d-°n tIm-gnt°m-t´--°p sIm-≠p-t]m-bn.

s]¬-Ip-«n-sb sI-Wn-bn-em-¡n-b ap-Jy-{]-Xn Io-g-S-§n tIm-gn-t°m-Sv: ]-¥n-cn-°-c-bnse sk-Iv-kv dm-°-‰n-s‚ sIWn-bn-e-I-s∏-´v B-fl-l-XysN-bv-X ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb t\-c-tØ {]-W-bw \-Sn-®v ]o-Un-∏n-®-ti-jw \-·Zr-iy-߃ ]-I¿-Øn ]-e¿°m-bn Im-gv-N-h-® ap-Jy-{]-Xn t]m-en-kn¬ Io-g-S-ßn. ]-¥n-cn-°-c I-hp-ßp-≈Nm-en¬ ]-co-Xn-s‚ a-I≥ kmPn-Zv (26) B-Wv C-∂-se sshIo-´v \m-en-\v A-`n-`m-j-I-s\m∏w s]-cp-h-Æm-aq-gn C-dn-tKj≥ C≥-kv-s]-Iv-j≥ _w-•m-

hn-se-Øn A- t\z- j- Wkw-L-Øn\p ap-ºm-sI Io- g - S - ß n- b Xv. \-·-Zriy-߃ ImWn-®p `o-jWn-s∏-Sp-Øn-bm-Wv s]-¨-Ip´n-sb ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-°nb-Xv. tZm-l-bn¬ ]n-Sn-bn-em-b aq-∂p {]-Xn-I-sf \m-´n-se-Øn®v A-d-kv-‰v sN-bv-X-tXm-sS-bmWv km-Pn-Zpw Io-g-S-ßn-b-Xv.-

\-S³ A-K-kv-än³ A-´-cn¨p C-S-a-e-¡p-Sn-bn B-Zn-hm-kn-bp-hm-hn-\v {Iq-c-aÀ-±-\w; hm-¨À-s¡-Xn-tc tI-kv

tIm-gn-t°m-Sv: \-S-\pw \n¿-am-Xm-hp-am-b A-K-kv‰n≥ (58) tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ A-¥-cn-®p. C-∂-se cm-hn-se 10.-15Hm-sS-bmbn-cp-∂p A-¥yw. I-cƒ-tcm-K-sØ- Xp-S¿-∂v I-gn™-Zn-h-kw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. aq-∂n-te-sd h¿-j-am-bn ]-£m-LmX-sØ -Xp-S¿-∂v In-S-∏n-em-bn-cp-∂p. \q-dn-te-sd Nn-{X-ß-fn¬ A-`n-\-bn-® A-K-Ãn≥, a-e-bm-f N-e-®n-{X-cw-K-Øp hy-Xy-kv-X ssi-enbp-sS D-S-a-bm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-S≥ ku-lr-Z°q-´n-se Aw-K-am-bn-cp-∂ A-K-kv-‰n-s‚ A-¥y-thf-bn-epw sF.-kn.-bp-hn-\p ]p-d-Øv A-Sp-Ø kp-lrØp-°-fm-b, kw-hn-[m-b-I-\pw \-S-\p-am-b tPm-bv am-Xyp, kw-hn-[m-b-I-cm-b c-Rv-P-n-Øv, hn Fw hn\p, \-S-∑m-cm-b C-S-th-f _m-_p, kp-tc-jv Ir-jvW Xp-S-ßn-b-h¿ D-≠m-bn-cp-∂p. `u-Xn-I-i-co-cw Su¨-lm-fn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p -h-®p. tIm-gnt°m-Sn-s‚ cm-{„o-b-˛-kmw-kv-Im-cn-I-cw-K-sØ {]K-ev-`¿ A-¥ym-Rv-P-en A¿-∏n-®p.kp-tc-jv tKm-]n, hn-P-b≥ Im-c-¥q¿, Sn kp[m-I-c≥, c-Xv-\m-I-c≥, Km-b-I≥ j-l-_m-kv Aa≥, kp-[o-jv, tIm-gn-t°m-Sv \m-cm-b-W≥ \m-b¿, ]n hn Kw-Km-[-c≥, ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.-F¬.F, I-hn ]n sI tKm-]n F-∂n-h¿ A-K-Ãn-\v B-

Z-cm-Rv-P-en-I-ƒ A¿-∏n-°m≥ F-Øn-bn-cp-∂p. F¬-k-Ω F-∂ B¨-Ip-´n F-∂ kn-\n-a-bn-eqsS \m-bn-I-bm-bn a-e-bm-f-kn-\n-a-bn-te-°p h-∂ B≥ A-K-Ãn-\pw Pn-Øp-hp-am-Wv a-°ƒ. B≥kn-bm-Wv `m-cy. kw-kv-Im-cw C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]m-tdm∏-Sn sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n-bn¬.

A-Sn-am-en: C-S-a-e-°p-Sn-bn¬ t^m-d-Ãv hm-®-dp-sS t\-Xr-XzØn¬ B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s\ {Iq-c-am-bn a¿-±n-®p. C-bm-fn¬\n-∂v 4500 cq-]-bpw sam-ss_¬ t^m-Wpw I-h¿-∂ hm-®¿-s°Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. C-S-a-e-°p-Sn-bn-se Aw-Kp-Z-s‚ a-I≥ a-\p-(20)hn-\m-Wp a¿-±-\ta-‰-Xv. C-bm-sf A-Sn-am-en Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. I-gn-™ 11\v C-S-a-e-°p-Sn hb¿-e-kv tÃ-j-\p k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. Hm-t´m-dn-£-bn¬ Ip-Snbn-te-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ a-\p-hn-s\ t^m-d-Ãv hm-®-dm-b ap-cp-I≥ a-¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-. Xp-S¿-∂v a-\p-hn-s\ h-gn-bn¬ Dt]-£n-®v ap-cp-I≥ hm-l-\-hpam-bn t]m-bn. ]n-∂o-Sv cm-hn-se

Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ B-Zn-hm-kn-bp-hm-hn-s\ A-b¬-hm-kn-Iƒ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v Np-a-∂p-sIm-≠p-h-cp-∂p Cu h-gn h-∂-h-cm-Wv A-h-i-\mbn In-S-°p-∂ a-\p-hn-s\ C-bmfp-sS ho-´n-se-Øn-®-Xv. cm-{Xntbm-sS B-tcm-Ky-ÿn-Xn Iq-SpX¬ Kp-cp-X-c-am-b-t∏mƒ A-

b¬-hm-kn-I-fp-sS k-lm-btØm-sS a-\p-hn-s\ Np-a-∂v tdmUn-se-Øn-®m-Wv B-ip-]-{Xnbn-te--°p sIm-≠p-t]m-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ aq-∂m¿ t]m-en-kv

tI-sk-Sp-Øp. H-fn-hn¬-t∏m-b {]-Xn ap-cp-I-\p-th-≠n F-kv.-sF. tkm-Wn a-Øm-bn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Xn-c-®n¬ Du¿Pn-X-am-°n.--

tUmfÀ 63.22 ■ ]u−v 101.52 ■ bqtdm 85.02 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 167.64 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 222.97 ■ Ham³ dnbm 164.19 ■ kuZn dnbm 16.85 ■ J¯À dnbm 17.36 ■ bp. F. C ZnÀlw 17.23 ■ kznkv {^m¦v 69.02


kozhikode

1189 Xpemw 30

1435 apl¿dw 11

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

\ym-bm-[-n]³-amÀ B-tcm-]-W-apà-cmhWw

ho

-≠pw Pp-Uo-jy-dn kw-_-‘n-® hn-hm-Z߃ I-Øn-∏-S-cp-∂-Xv P-\-߃ izm-kw A-S-°n-∏n-Sn-®n-cp-∂m-Wv Im-Wp-I-bpw hm-bn-°p-Ibpw sN-øp-∂-Xv. P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ aq-∂mw s\Spw-Xq¨ Xp-cp-sº-Sp-°p-∂-Xv s]m-Xp-P-\-sØ Xo¿Øpw \n-cm-i-cm-°pw F-∂-Xp am-{X-a-√, F-Iv-knIyq-´o-hpw se-Pn-kv-te-®-dpw hn-iz-kn-°m≥-sIm-≈mØ X-c-Øn¬ Io-tgm-´p-t]m-b ÿn-Xn-°v i-cm-i-cn C-¥y-°m-c-s‚ G-Im-{i-b-am-bn-cp-∂p tIm-S-Xn-Ifpw \ym-bm-[n-]-∑m-cpw. C-h¿ ]-e-hp-cp ]-e co-Xnbn¬ A-gn-a-Xn-bn¬ Ip-cp-ßn-b kw-`-h-߃ ]p-dØp-h-cm-dp-s≠-¶n-epw P-\w A-X-{X Im-cy-am-°m-dn√. F-∂m¬, Cu-bn-sS A-Sn-°-Sn ]-c-tam-∂-X tImS-Xn-bn-se \ym-bm-[n-]-∑m¿ h-sc B-tcm-]-W-߃°p hn-t[-b-cm-hp-∂-Xv cm-Py-Øn-s‚ A-¥- n-\v tIm-´wX-´n-°pw. Cu-bn-sS hn-c-an-® H-cp P-Uv-Pn tlm-´¬-ap-dn-bn¬ h-®p X-s∂ ]o-Un-∏n-®-Xm-bn H-cp Pq-\n-b¿ A-`n-`mj-I t^-kv-_p-°n-eq-sS sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wp ]pXn-b hn-hm-Zw. C-t‚-Wn-I-fm-th-≠n-h-cp-∂ hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw sa-Un-°¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw K-th-jI¿-°pw a-‰pw A-\p-`-hn-t°-≠n-h-cp-∂ C-Ø-cw ]oU-\-߃ \ym-bm-[n-]-tPm-en-°v ]-cn-io-e-\w t\-Sp∂ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p Iq-Sn kw-`-hn-°p-∂p-sh-∂-Xv cm-Pyw F-Øn-s∏-´ Zp-c-h-ÿ-bp-sS hym-]v-Xn-bm-Wp Im-Wn-°p-∂-Xv. km-[m-c-W \ym-bm-[n-]-∑m-cn¬-\n∂p-t]m-epw P-\-߃ {]-Xo-£n-°m-Ø A-]-cm-[-amWv No-^v P-Ãn-kv ]-Z-hn h¿-j-ß-tfm-fw sIm-≠p-\S-∂-h-cn¬ B-tcm-]n-°-s∏-Sp-∂-Xv. C-h¿ B-cm-bmepw am-Xr-Im-]-c-am-b \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-h-W-sa-∂mWp P-\-߃ B-{K-ln-°p-∂-Xv. a-s‰m-cp ap≥ No-^v P-Ãn-kn-s‚ t]-cn¬ B-tcm]n-°-s∏-´ A-gn-a-Xn-°p-‰-ß-fp-sS tI-kp-Iƒ \n-e\n¬-°p-∂p. kz-Im-cy-ta-J-e-sb I-W-°n-e-[n-Iw ]n¥p-W-®-Xm-bn th-sdm-cp ap≥ \ym-bm-[n-]-s\-Xn-tcbpw B-tcm-]-W-ap-b¿-∂p. I-gn-™ H-∂p-c-≠p-h¿-jØn-\n-S-bn¬ C-Ø-cw B-tcm-]-W-߃ [m-cm-f-am-bn D-b¿-∂ph∂psh∂Xv hn-kv-a-cn-°-cp-Xv. ap-sºm-s° X-ß-fp-sS Pm-Xn-°m-tcm-Sv Iq-dp-Im-Wn-°p-∂ k-h¿W-k-ao-]-\-am-bn-cp-∂p P-Uv-Pn-am-cn¬ B-tcm-]n-°s∏-´n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, C-Xn-\p ]p-d-sa Cu-bn-sS-bmbn A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-W-ß-fpw ]p-d-Øp-h-∂p-Xp-Sßn. A-Xn-\p ]n-∂m-se C-t∏m-gn-Xm ssew-Kn-I Btcm-]-W-ß-fpw h-cp-∂p. _-em¬-kw-Kw B-kz-Zn°m≥ ]-d-bp-∂ kn._n.sF. ta-[m-hn sXm-´v kq-cys\-√n s]-¨-Ip-´n-sb tX-tPm-h-[w sN-bv-X P-Uv-Pn h-sc \-Ωp-sS ap-ºn-ep-≠v. tIm-S-Xn-Iƒ P-\-a-\- n¬ C-t∏m-gpw k¿-hm-Z-cWo-b-]-Z-hn A-e-¶-cn-°p-∂ ÿm-]-\-am-Wv. A-Xn-\m¬Xs∂ A-h-bp-sS ]-hn-{X-X \-„-s∏-Sp-Øm≥ Bsc-bpw A-\p-h-Zn-®p-Iq-Sm. cmPy-sØ \n-b-a-ßfpw ]uc-s‚ A-h-Im-i-ßfpw ]-c-nc-£n-°p-∂ Im-cyØn¬ A-hkm-\ B-{i-bw C-t∏mgpw \o-Xn-]oT߃ X-s∂-bmWv. A-Xn-s‚ Im-X-em-Wv Nn-X-e-cn°p-∂-sX-¶n¬ \n-b-ahy-h-ÿ-bnepw \o-Xn-\ym-b ]cn-]-m-e-\-Øn-ep-ap-≈ hn-izm-kw X-s∂ P-\-ß-ƒ-°p \-„-s∏-Spw. B-Xy-¥n-I-am-bn C-Xv \-Ωp-sS P-\m-[n]-Xy-sØ X-s∂-bm-Wv Zp¿-_-e-am°p-I F-∂ h-kvXp-X Ku-c-h-]q¿-hw Xn-cn-®-dn-bWw.

ImÂ-¸-´n-\p 150 h-b-Êv

1863

H-tŒm-_-dn-em-Wv e-≠-\n-se {^ota-k¨ Sm-th-Wn¬ Nn-e ^p-Sv-t_mƒ ¢∫p-I-fp-sS-bpw kv-Iq-fp-I-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[n-Iƒ ktΩ-fn-®v Im¬-∏-¥p-I-fn-°v Nn-e \n-b-a-ß-fpw N-´-ßfp-sam-s° D-≠m-°n-b-Xv. A-Xp-h-sc tXm-∂n-b-t]mse-bm-bn-cp-∂p A-tkm-kn-tb-j≥ ^p-Sv-t_mƒ F∂p km-t¶-Xn-I-\m-a-ap-≈ ^p-Sv-t_mƒ I-fn-®n-cp-∂Xv. 150 h¿-j-Øn-\p-≈n¬ tem-I-sØ G-‰-hpw P-\{]n-b-am-b I-fn-bm-bn A-Xp am-dn. C-∂v 25 tIm-Sn ^pSv-t_mƒ-I-fn-°m¿ tem-I-Øp-s≠-∂p I-cp-X-s∏-Sp∂p. A-Xn¬ Z-i-e-£-°-W-°n-\p tUm-f¿ th-X-\w hm-ßp-∂ e-b-W¬ sa- n sXm-´v \m-´n≥-]p-d-Øv c≠p I-s√-Sp-Øv tKmƒ-t]m-kv-‰m-°n, ]-g-b Xp-Wn Npcp-´n t_m-fp-≠m-°n I-fn-°p-∂ ]-ø≥ h-sc D-≠mhpw. C-∂v 209 ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fmWp tem-I-Øp-≈-Xv. 1990\p-ti-jw Xn-tam¿ se-kvsX-bpw Z-£n-W kp-Zm-\pw am-{X-am-Wv ]p-Xp-Xm-bn tN¿-∂ Aw-K-cm-{„-߃. 1904¬ ÿm-]n-X-am-b ^n^-bn¬ Aw-K-Xz-Øn-\m-bn I-´n-a-™n¬ Ir-{Xn-a {Ku-≠p-≠m-°n {Ko≥-e≥-Uv Im-Øn-cn-°p-∂p. ^p-Sv-t_mƒ P-\-\-sa-Sp-Ø Cw-•-≠v C-t∏mƒ {_-ko¬, A¿-P‚o-\, kv-s]-bn≥ t]m-ep-≈ h-cØ¿-°p h-gn-am-dn-s°m-Sp-°p-I-bm-Wv. ^p-Sv-t_m-fns\ hn-e-°n-bn-cp-∂ A-ta-cn-°-bn¬ h-sc C-t∏mƒ I-fn Im-Wm≥ h-cp-∂-h-cp-sS F-Æw Iq-Sp-∂p. C-Xph-sc A-d-®p-\n-∂n-cp-∂ kv-{Xo-I-fpw ]-¥p-am-bn {Ku≠n-en-d-ßp-∂p. 26,000 ¢-∫p-Iƒ-s°-¶n-epw C-∂p h\n-Xm So-ap-≠v.

t\Àhc kNn≥ sS-≠p¬°¿ I-fn°-fw hn-Sp-∂p.

4

hym-P-·m-cp-sS tZ-io-b-k-t½-f-\w t]m

-en-tk-am-s‚ bq\n-t^mw a-‰p-≈-h¿ sh-dp-sX-sbm-∂v C-´p-t]m-bm¬ tI-sk-Sp-°m≥ h-Ip-∏p-≈ cmPy-am-Wp \-Ωp-tS-Xv. A-ß-s\bp-≈n-S-Øv A-t\z-j-W-kw-Lß-fn-se {]-am-Wn-X-s∂ hym-P\m-sW-∂p h-∂m-tem? kn.-_n.-sF-bp-sS aq-e-hpw ]qcm-S-hpw \n-b-a-km-[p-X-bn-√m-Ø D-Um-bn-∏n-t∑-em-Wv In-S-°p-∂sX-∂p ]-d-™-Xv Kp-hm-l-Øn ssl-t°m-S-Xn. A-Xp t\-sc-¶n¬, Cu hym-P-kw-Lw h-gn in£n-°-s∏-´-h-sc-sbm-s° F-¥psN-øpw? hym-P t]m-en-kp-Im-c≥ \-S-Øn-b tI-kpw Xo¿-∏pw hymP-am-Wv. A-Xp-X-s∂-bm-Wv 2Pn tI-kn¬ A-I-Øm-b ap≥-a-{¥n cm-P-bpw kn-Jv Iq-´-s°m-e-bp-sS Np-°m≥-]n-Sn-® tIm¨-{K-kv t\Xm-hv k-÷≥-Ip-am-dpw ]-d-bp-∂Xv-˛ X-ß-fp-sS t]-cn-ep-≈ tI-kv d-±m-°-W-sa-∂v. F-S-tß-dn-em-b tI-{μ-k¿-°m-cn-\p ap-∂n¬ H-‰h-gn-tb C-\n-bp-≈q-˛ F-ß-s\bpw kz-¥w hym-P-s‚ X-Sn Im°p-I. A-s√-¶n¬ I-gn-™ A-c\q-‰m-≠n¬ kn.-_n.-sF. h-gn in£n-°-s∏-´-h-sc-√mw ]p-Xn-b tI-kp-am-bn cw-K-Øp-h-cpw. A\p-`-hn-® in-£ ap≥-Im-e-{]m-_ey-tØm-sS d-±m-°m-\p-≈ h-Ip∏v `q-an-bn-¬ I-≠p-]n-Sn-®n-´n-√-Xm\pw. A-Xp-sIm-≠v kp-{]nw-tIm-SXn A-dn-™p-k-lm-bn-°-Ww. tIm-S-Xn A-ß-s\ sN-øp-sa-∂p X-s∂ I-cp-Xmw. {]-iv-\-hpw Ahn-sS-Ø-s∂-bm-Wv. \n-b-a-hn-cp≤-am-bn X-c-s∏-Sp-Øn, \n-b-aw ssI-bn-se-Sp-Øp I-fn-®p-t]m-∂ H-cp kw-L-sØ ap≥-Im-e-{]m-_ey-tØm-sS \n-b-a-km-[p-X-bp≈-Xm-°n-bm¬ kw-K-Xn `-c-WL-S-\m-ew-L-\-a-t√; ta¬-Øcw \n-b-a-ew-L-\-a-t√; k¿-thm]-cn, ]u-cm-h-en-sb ho-≠pw Duin-bm-°p-∂ G¿-∏m-Sn-\v Iq-´p\n¬-°-e-t√? c-≠mw tem-I-bp-≤w \-S-°p∂ Im-ew. {_n-´o-jp-Im¿ C-¥y hm-gp-∂p. {_n-´o-jv k¿-°m-cns‚ bp-≤-h-Ip-∏v t\m-°n-b-t∏mgp-≠v, bp-≤-km-a-{Kn-Iƒ hm-ßp∂-Xn¬ X-´n-∏pw sh-´n-∏pw. AsXm-s° X-S-bm-\m-bn H-cp A-gna-Xn-hn-cp-≤ bq-\n-‰v X-´n-°q-´n, bp≤-h-Ip-∏n-s‚ A-[n-Im-c-hpw A-

Sn-b-¥-cm-h-iy-Øn-te-°p \¬In. 1946¬ bp-≤w Xo¿-∂-t∏mƒ, Cu A-[n-Im-cw ]n≥-h-en-®p. AtXm-sS bq-\n-‰v ]q-´n-t∏m-hp-sa∂p h-∂p. A-Xn-ep-≈ G-am-∑mcp-sS ]-Wn I-f-bm-Xn-cn-°m≥ U¬-ln kv-s]-jy¬ t]m-en-kv F-kv-‰m-ªn-jv-sa‚ v N-´w-˛ 1946 F-∂ \n-b-a-an-d-°n. A-ß-s\ Sn G-P≥-kn-bp-sS B-bp- v {_n-´ojv k¿-°m¿ \o-´n-s°m-Sp-Øp. C¥y kz-X-{¥ dn-]-ªn-°m-bn sIm-√w ]-Øp I-gn-™n-´pw CtX-∏-‰n-sbm-∂pw B-cpw A-{X Ku-\n-®n-√. 1963em-Wv Cu GP≥-kn-bp-sS B-h-iy-I-X-sb-∏‰n tNm-Zy-ap-b¿-∂-Xv. D-S-s\ U¬ln kv-s]-jy¬ t]m-en-kv N-´Øn-s‚ B-dmw-h-Ip-∏v a-d-bm-°n

F ssa-\-kv _n hn-Pp hn \m-b¿

h-W-sa-¶n¬ `-c-W-L-S-\-bn¬ ]d-bp-tºm-se \n-b-a-\n¿-am-Ww hgn-bm-bn-cn-°-Ww A-t\z-j-W GP≥-kn-sb kr-„n-t°-≠-Xv. A°m-cyw `-c-W-L-S-\-bp-sS G-gmw h-Ip-∏v {]-tXy-Iw ]-d-bp-∂p-≠v. A-sXm-∂pw ]m-en-°m-sX A-c\q-‰m-≠m-bn hym-P D-cp-∏-Sn h-®v Hcp cm-Py-sØ ]-‰n-°p-tºmƒ Bcm-Wp i-cn-bm-b {]-Xn? C-hn-sS-h-®m-Wv, Cu N-Xn tIh-ew kn.-_n.-sF-bp-sS Im-cyØn¬ am-{X-am-bn kw-`-hn-® bmZr-—n-I-X-b-s√-∂p Xn-cn-®-dn-tb-

Wm-h-Im-i-tam \n-b-a-K-Xym Ct∏m-gp-an-√! kn.-_n.-sF-sb sh-√p-∂ `o-Ic-lm-ky-am-Wv Ip-{]-kn-≤ H-fnkw-L-am-b C‚-en-P≥-kv _yqtdm-bp-tS-Xv (sF.-_n). 19mw \q-‰m≠n-s‚ H-Sp-hp-Im-e-Øv A-∂sØ ssh-t{km-bn U-^-dn≥ {]`p-hn-\v H-cp Dƒ-hn-fn-˛ X-ß-fp-sS tIm-f-\n-bm-b C-¥y-bn¬ B-`y¥-c ]u-cm-h-en-sb c-l-ky-am-bn \n-co-£n-°m-\pw hn-h-c-sa-Øn°m-\pw ]-‰n-b H-cp Nm-c-∏-S thWw. A-°m-cyw {_n-´o-jv cm-

A-ß-s\ Cu {]m-Ir-X Ir-{Xn-a®-c-°n-\v \n-b-a-km-[p-X-bp-s≠∂ hym-Jym-\-am-Wv tI-{μ-an-d°n-b-Xv. A-hn-sS-bm-Wv Cu X-´n∏n-s‚ a¿-aw. `-c-W-L-S-\-bp-sS G-gmw sj-Uyqƒ hy-‡-am-bn ]d-bp-∂-Xv, "]m¿-e-sa‚n-se \n-ba-\n¿-am-Ww h-gn tI-{μ C‚-enP≥-kv G-P≥-kn cq-]o-I-cn-°mw' F-∂p am-{X-am-Wv. A-ß-s\sbm-cp \n-b-a-\n¿-am-W-ta \-SØm-sX H-cp kw-L-sØ Cu sj-Uyq-fn-s‚ ]-cn-c-£m-a-d-bnte-°p \o-°n-h-® Ip-X-{¥w F¥m-Wp hy-‡-am-°p-∂-Xv? C-¥y-bn-se `-c-W-Iq-Sw \n-ba-\n¿-am-Ww h-gn, `-c-W-L-S-\m\p-kr-X-am-bn X-ß-fp-sS c-lkym-t\z-j-W-kw-L-ß-sf \n-b-

C-´y-bnÂ, kn.-_n.-sF. A-S-¡w H-¼-Xv Câ-en-P³-kv G-P³-kn-I-fp-−v. C-h-bv-s¡-Ãmw ]u-c-\p ta \n-co-£-Ww \-S-¯mw; kz-Im-cy-X-IÄ tNmÀ-¯mw; A-d-kv-äpw X-S-¦-epw A-S-¡-ap-Å-sXm-s¡ sN-¿mw. C-{X-bpw A-[n-Im-c-]-cn-c-£-bpw tKm-]y-Xm-h-Im-i-hp-ap-Å C-¡q-«-cn- H-sc-®w-t]m-epw `-c-W-L-S-\m-\p-kr-X-am-b-à cq-]-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-Xv. A-Xm-Wv H-cp tIm-S-Xn-bpw C-¶pw ]-d-bm-¯ ]-cn-lm-ky-am-b k-Xyw. A-Xp-sIm-−p-X-s¶ Cu \n-b-a-hn-cp-² "\n-b-a-]m-e-I' kw-L-§-fp-sS IpÂ-kn-X A-P-−-IÄ-¡p ta P-\-k-`-IÄ-t¡m tIm-S-Xn-IÄ-t¡m {]-tXy-In-s¨m-cp ]n-Sn-tbm \n-b-{´-Wm-h-Im-i-tam \n-b-a-K-Xym C-t¸m-gp-an-Ã! tI-{μ B-`y-¥-c-a-{¥m-e-bw H-cp F-Iv-kn-Iyq-´o-hv D-Ø-c-hn-d-°p∂p. A-ß-s\-bm-Wp kn.-_n.sF. `q-Pm-X-am-hp-∂-Xv. H-cp F-Iv-kn-Iyq-´o-hv hn-⁄m]-\w h-gn-bp-≠m-°p-∂ tI-{μ GP≥-kn-°v, s^-U-d¬ L-S-\bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kw-ÿm\-ß-fn¬ I-b-dn ta-bm-tam? A-dkv-‰v A-S-°w ]u-cm-h-Im-i-Ønt∑¬ C-S-s]-Sm-\p-≈ tbm-Ky-Xbp-t≠m; C-¥y≥ \o-Xn-\ym-bt°m-S-Xn-bn¬ \n-e-\n¬-°p-∂-Xcw tbm-Ky-X? C-Ø-cw `-c-W-L-S\m-]-c-am-b N¿-®-bn-te-°m-Wp Kp-hm-l-Øn tIm-S-Xn C-Xm-Zy-ambn I-S-∂-Xv. {]-Xy-£-Øn¬-Øs∂-bp-≈ D-Ø-c-hpw tIm-S-Xn X∂p-˛ C-∏-d-™ tbm-Ky-X-bp-≠m-

≠-Xv. C-¥y-bn¬, kn.-_n.-sF. A-S-°w H-º-Xv C‚-en-P≥-kv GP≥-kn-I-fp-≠v. C-h-bv-s°-√mw ]u-c-\p ta¬ \n-co-£-Ww \-SØmw; kz-Im-cy-X-Iƒ tNm¿Ømw; A-d-kv-‰pw X-S-¶-epw A-S°-ap-≈-sXm-s° sN-ømw. C-{Xbpw A-[n-Im-c-]-cn-c-£-bpw tKm]y-Xm-h-Im-i-hp-ap-≈ C-°q-´-cn¬ H-sc-Æw-t]m-epw `-c-W-L-S\m-\p-kr-X-am-b-√ cq-]-s∏-Sp-Ønbn-´p-≈-Xv. A-Xm-Wv H-cp tIm-S-Xnbpw C-∂pw ]-d-bm-Ø ]-cn-lmky-am-b k-Xyw. A-Xp-sIm-≠p-Xs∂ Cu \n-b-a-hn-cp-≤ "\n-b-a-]me-I'kw-L-ß-fp-sS Ip¬-kn-X A-P-≠-Iƒ-°p ta¬ P-\-k-`Iƒ-t°m tIm-S-Xn-Iƒ-t°m {]tXy-In-s®m-cp ]n-Sn-tbm \n-b-{¥-

⁄n-°v F-gp-Xn. 1887 Un-kw-_¿ 31\v cm-⁄nbp-sS sk-{I-´-dn A-Xn-\p-≈ A\p-a-Xn H-cp I-ºn-k-tμ-i-Øn-eqsS ssh-t{km-bn-°v hn-Sp-∂p. ssh-t{km-bn D-S-s\ ]-‰n-b H-cp t]m-en-kv kq-{]-≠n-s\ Xn-cs™-Sp-°p-∂p-˛ \m-´n-se Kp-≠I-fp-sS-bpw sIm-≈-°m-cp-sS-bpw Im-cyw t\m-°n-bn-cp-∂ Xn-I-™ H-cp N-´-ºn. A-bm-sf hn-fn-®v ]pXn-b G-P≥-kn-bp-sS Nm¿-Pv sIm-Sp-°p-∂p. A-ß-s\ {_n-´ojv sk-{I-´-dn-bp-sS I-ºn-ta-ep≠m-b D-cp-∏-Sn-bm-Wv C-∂-sØ sF.-_n. 1950¬ C-¥y≥ `-c-W-L-S-\ \n-e-hn¬-h-∂p. sF.-_n-sb Ggmw sj-Uyq-fn¬ Xn-cp-In-°-b-‰n.

an-°p-∂-Xn¬ {]-I-S-am-bn-Øs∂ F-Xn-cm-Wv. A-ß-s\ sNøp-∂-]-£w Cu G-P≥-kn-Iƒ P-\-k-`-Iƒ-°v D-Ø-c-hm-Z-s∏-´h-cm-hpw; \n-b-a-hy-h-ÿn-Xn-°v _m-[y-X-s∏-´-h-cm-hpw. A-ßs\-bm-hp-∂-Xv tKm-]y-hpw h-{Ihp-am-b A-P-≠-Iƒ \-S-∏m-°n°m≥ h-en-b X-S- -ap-≠m-°pw. Np-cp-°-Øn¬, `-c-W-Iq-S-Øns‚ tXm-∂ym-k-N-´p-I-ß-fm-bn {]-h¿-Øn-°m≥ A-h-iyw th≠-Xv \n-b-a-ß-fp-sS-bpw P-\-ßfp-sS-bpw ]n-Sn-bn¬-\n-∂v kz-X{¥-am-b A-h-ÿ-bm-Wv. A-XpsIm-≠v, \q-‰m-≠v ]-g-In-b sS-en{Km-an-t∑¬ \n-e-sIm-≈p-∂ "C‚-en-P-≥-kv _yq-tdm' k¿-h-X{¥-tXm-∂ym-kn-bm-bn \m-´n¬

hn-cm-Pn-°p-∂p. B-`y-¥-c-h-Ip∏n-s‚ {]-ta-b-°-S-em-kn¬ D≠m-b kn.-_n.-sF, {]-[m-\-a{¥n-bm-∏o-kn-s‚ Io-i-®-´p-I-ambn hn-cm-Pn-°p-∂p. a-‰v G-gp tI{μ-kw-L-ß-fpw kw-ÿm-\-ßfn¬ A-h-bp-sS hm-em-b "kv-s]jy¬ {_m-©v' F-∂ tXm-∂ymk-dm-°-‰pw hn-e-kp-∂p. C-ß-s\ Xm-ºpw I-b-dp-an-√mØ H-fn-kw-L-ß-sf-bpw A-t\zj-W-dm-°-‰p-I-sf-bpw A-Xym-hiy-am-hp-∂-Xv `-c-W-h¿-K cm-{„obw h-®p-]p-e¿-Øp-∂ i-‡n-Iƒ°m-sW-∂p Xn-cn-®-dn-b-Ww. kn._n.-sF-°v kz-bw-`-c-Ww \¬-Ip∂ {]-iv-\-an-s√-∂v tI-{μ `-c-WI-£n C-°-gn-™ Zn-h-k-hpw Bh¿-Øn-®p. A-tX-k-a-bw, hn-hcm-h-Im-i \n-b-a-Øn-s‚ ]-cn-[nbn¬-\n-∂v Cu G-P≥-kn-sb BZyw-ap-X¬-t° H-gn-hm-°n-hn-Sp-Ibpw sN-bv-Xp. C-Xp c-≠pw tN¿sØm-∂p hm-bn-®p-t\m-°q-˛ "Rß-fp-sS N-´p-I-sØ h-®v F-¥pw sN-øpw, B-cpw tNm-Zn-°-cp-Xv'. C‚-en-P≥-kv G-P≥-kn-bpsS ta¬ A-t\z-j-W-a-cp-Xv, A-h¿-°v B-tcm-sS-¶n-epw D-Ø-c-hmZn-Øw \n-b-a-]-c-am-bn I¬-∏n-®pIq-Sm. C-{X ]-®-bm-b \n-b-a-hn-cp≤-X-bpw P-\-hn-cp-≤-X-bp-am-Wv ta¬-∏-d-™ {]-Xy-£-\n-e-]m-SpI-fp-sS hn-]p-eo-Ir-X-cq-]w. A-Xv Iq-Sp-X¬ A-Sp-Ø-dn-bm≥ ]-‰n-b H-cp ^-en-X-_n-μp Iq-Sn ]-d-™v C-Xv A-h-km-\n-∏n-°mw. C-¥y≥ C‚-en-P≥-kv G-P≥kn-bp-sS \n-b-a-km-[p-X-bp-sS A-kv-Xn-hm-cw ]m-sS A-kw-_‘-hpw P-\m-b-Ø-hn-cp-≤-hp-amsW-∂ {]-iv-\w ]-e-cpw D-∂-bn®n-´p-≠v. C-Xp-kw-_-‘n-® Ku-ch-]T-\w \-S-Øn-b-Xv a-\o-jv Xnhm-cn-bm-Wv. A-t±-lw ]n-s∂ Fw.-]n-bm-bn; C-t∏mƒ tI-{μ C≥-^¿-ta-j≥ k-l-a-{¥n-bpw tIm¨-{K- n-s‚ {]-K-ev-`-\m-b D®-`m-jn-Wn-bpw. C-\n sF.-_nsb-∏-‰n I-am-∂p an-≠p-tam, Cu K-th-j-W-Xp¿-°n? C-ß-s\ kv-t‰-‰v hym-P≥-am¿ t`-jm-bn tZ-io-b-k-tΩ-f-\w \-S-Øp-tºm-gm, A-kw tIm-S-Xnbp-sS ]p-´p-I-t®m-Sw. Cu tIkp-sI-´n-s‚ `m-hn-sb-∏-‰n {]tXy-In-®v C-\n h-√-Xpw ]-d-tb≠-Xp-t≠m?

a-{´n-k-Jm-hv ap-\o-dpw k-Xy-{]-Xn-Ú-bpw `

-b-tam ]-£-t`-Z-tam \o-c-ktam C-√m-sX s]m-Xp-tk-h\w \-S-Øp-sa-∂p k-Xy-{]-Xn⁄ sN-bv-Xm-Wp a-{¥n-am¿ A[n-Im-c-ta¬-°p-∂-Xv. tUm. Fw sI ap-\o-dpw C-tX k-Xy-hm-NIw-X-s∂-bm-Wp sNm-√n-b-Xv. kXy-{]-Xn-⁄ Xp-S¿-®-bm-bn ewLn-°p-I F-∂-Xm-Wp a-{¥n ap\o-dn-s‚ ap-J-ap-{Z. s]m-Xp-P-\tk-h-\w F-∂-Xp am-‰n-h-®v kz¥w Im-cy-߃, Ip-Spw-_-Im-cy߃, kz-¥w Nm-\¬-Im-cy-߃˛ C-Xp am-{X-am-Wv A-t±-l-Øns‚ Nn-¥-bpw {]-hr-Øn-bpw. a{¥n F-∂ \n-e-bn¬ {]-tXy-In®p ]-Wn-bn-√m-Ø-Xn-\m¬ ta¬∏-d-™ Im-cy-߃-°m-bn ap-gph≥ k-a-b-hpw \o-°n-h-bv-°m≥ A-t±-l-Øn-\p I-gn-bp-∂p. {]-Xn-]-£-Øv Fw.-F¬.-F.t]m-epw A-√m-Xn-cp-∂ A-©p-h¿jw tI-kp-If - pw kz-¥w Nm-\e - pw Ip-Spw-_h - pw am-{Xw {i-≤n-®n-cp-∂ A-t±-lØ - n-\p ko-‰v In-´p-tam F∂p-X-s∂ kw-i-bn-®n-cp-∂p. BZy-en-kv‰ - n¬ t]-cp-≠m-bn-cp-∂n-√. H-Sp-°w ]mW-°mSv X-߃ C-Ss]-´m-W-t{X kn F-®v ap-l-Ω-Zv tIm-b-bp-sS a-I-\p ko-‰v X-c-s∏Sp-Øn-s°m-Sp-Ø-Xv. `m-Ky-Øn-\p P-bn-°p-Ib - pw bp.-Un.-F^ - n-\p c≠p-t]-cp-sS am-{Xw `q-cn-]-£w D≠m-hp-I-bpw sN-bv-X-Xv tUm. ap\o-dn-\v A-\p-{K-la - m-bn. eo-Kn-s‚ a-{¥n-∏-´n-I-bn¬ tUm. ap-\o-dn-s‚ t]-cp-≠m-bn-cp-

∂n-√. hm-kv-X-h-Øn¬ ap-\o¿ Pbn-°-W-sa-∂p ]m¿-´n-bn-se ]-e {]-ap-J t\-Xm-°-fpw B-{K-ln-®ncp-∂n-√. Xm≥ a-{¥n-bm-hm-Ø a{¥n-k-`-bp-sS k-Xy-{]-Xn-⁄mN-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°n-s√-∂ H-cp {]-Nm-c-Ww A-gn-®p-hn-Sm≥ ap-\odn-\p I-gn-™p. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-se D-∂-X-cm-b Nn-e DtZym-K-ÿ-∑m-cpw I-cm-dp-Im-cpsam-s°-bm-bn-cp-∂p C-Xn-\p ]n∂n¬. hn-h-cw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS sN-hn-bn-se-Øn. Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ I-√p-I-Sn H-gn-hm-°m≥ apJy-a-{¥n D-S-s\ eo-Kv t\-Xm-°fp-am-bn _-‘-s∏-´v kn F-®v apl-Ω-Zv tIm-b-bp-sS a-I-s\ a-{¥nk-`-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂p \n¿-tZ-in-®p. A-ß-s\-bm-Wp a™-fmw-Ip-gn A-en-sb sh-´n tUm. Fw sI ap-\o-dn-s\ a-{¥nbm-°n-b-Xv. hn-hm-Z-am-b A-©mw a-{¥n-]-Z-hn-°p-th-≠n ap-Jy-a{¥n h-g-ßn-s°m-Sp-°m≥ \n¿-_‘n-X-\m-b-Xv A-Xn-\m-em-Wv. Xn-I-®pw A-{]-[m-\-am-b H-cp h-Ip-∏v \¬-In ]m¿-´n Cu tUmŒ-sd hm-kv-X-h-Øn¬ H-Xp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-sXm-s°-bm-sW¶n-epw H-cp a-{¥n sIm-Sn-h-® Imdn¬ A-I-º-Sn-tbm-sS tI-c-f-Øne-tßm-f-an-tßm-fw Np-‰p-∂p. {][m-\ tI-{μw tIm-gn-t°m-´m-Wv. C-hn-S-sØ \-K-c \n-tbm-P-I-afi-e-Øn¬-\n-∂p P-bn-®-XpsIm-≠v a-{¥n-bm-b Fw.-F¬.F. F-t∏m-gpw C-hn-sS X-s∂ th-

a[y-amÀKw ■

]cap

W-a-t√m. km-aq-ln-I\oXn- h-Ip∏p a-{¥n F-∂ \n-e-bn-e-√, tImgn-t°m-Sn-s‚ a-{¥n F-∂ \n-e-bnem-Wp `-c-Ww. a-‰p a-{¥n-am-cp-sS F-√m Im-cy-ß-fn-epw ssI-I-SØm≥ {i-an-°pw. ]-e a-{¥n-amcpw C-Xv A-\p-h-Zn-®p-sIm-Sp-°p∂n-s√-¶n-epw {i-aw Xp-S¿-∂psIm-≠n-cn-°p-∂p. Pn-√-bn-se GXp `-c-W-Im-cy N¿-®-bn-epw Xs∂ ]-s¶-Sp-∏n-°-W-sa-∂p Pn√m I-e-Œ-tdm-Sv {]-tXy-Iw N-´wsI-´p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. G-Xp-

t\-c-hpw t\-cn¬-°m-Wm≥ I-gnbp-∂ kz-¥-am-b H-cp a-{¥n-sb In-´n-b-Xn¬ tIm-gn-t°m-´p-Im¿ `m-Ky-hm-∑m-cm-Wv. G-Xp k¿°m¿ ]-cn-]m-Sn-bn-epw a-‰p s]mXp-]-cn-]m-Sn-bn-epw £-Wn-°m≥ h-cp-∂-h-tcm-Sv ap-\o¿ a-{¥n tNmZn-°p-∂ H-cp tNm-Zy-ap-≠v. kn.]n.-Fw. ta-b-sd £-Wn-t®m; kn.]n.-Fw. Fw.-F¬.-F-sb £-Wnt®m? C-√ F-∂m-Wp a-dp-]-Sn-sb¶n¬ A-h-sc £-Wn-°-W-sa∂p \n¿-tZ-in-°pw. a-{¥n-°n-

t∏mƒ {]-kw-Kn-°-W-sa-¶n¬ Hcp kn.-]n.-F-Ωp-Im-c≥ sXm-´-SpØv D-≠m-bn-cn-°-Ww. A-XpsIm-≠m-Wv tI-c-f a-{¥n-k-`-bnse F¬.-Un.-F-^v. a-{¥n F-∂p tUm. Fw sI ap-\o-dn-s\ hn-tijn-∏n-°p-∂-Xv. c-≠m-gv-N ap-ºv tUm. ap-\o¿ a{¥n tIm-gn-t°m-´v sN-bv-X H-cp tk-h-\-Øn-s‚ hn-h-c-a-dn-™m¬ P-\m-[n-]-Xy-tI-c-fw A-]-am\w-sIm-≠p X-e-Xm-gv-Øpw. Xs‚ k-tlm-Z-co-]p-{Xn-bp-sS a-Ifp-sS hn-hm-l-Øn-\p-th-≠n H-cp tdm-Uv A-t±-lw \-ho-I-cn-®p. tIm-gn-t°m-Sv \-K-c-k-`-bp-sS A[o-\-X-bn-ep-≈ sIm-´m-cw t{Imkv tdm-Uv F-∂ Nn-c-]p-cm-X-\-amb tdm-Um-Wv A-t±-l-Øn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw s]m-Xp-a-cm-aØp h-Ip-∏v \-ho-I-cn-®-Xv. k-º∂-\m-b H-cp I-cm-dp-Im-c-s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-Wn. AXp-sIm-≠v 10 ao-‰¿ \o-f-ap-≈ tdm-Uv Sm-dn-´v ]p-Xp-tam-Sn-bm°m≥ sh-dpw \m-ep-Zn-h-k-ta th≠n-h-∂p-≈q. sh-≈-s∏m-° Zp-cnXm-izm-k ^-≠n¬-\n-∂p ]-Øpe-£w cq-] sN-e-h-gn-®m-Wv Cu tdm-Uv \-ho-I-c-Ww s]m-Xp-a-cma-Øv \-S-Øn-b-Xv. P-\-Io-b-k-`-bm-b tIm¿-]td-j-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ tdmUv Ip-Øn-s∏m-fn-®v ]-Wn \-S-ØW-sa-¶n¬ Iu¨-kn-en-s‚ A\p-a-Xn th-Ww. A-sXm-∂pw D≠m-hm-sX Xn-I-®pw N-´-hn-cp-≤-

am-bn tIm¿-]-td-j≥ tdm-Uv s]m-Xp-a-cm-a-Øv ssI-tb-dp-Ibm-bn-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. ta-b-dmW-t{X C-Xn-s\m-s° A-\p-hmZw \¬-In-b-Xv. k-Xy-{]-Xn-⁄ ew-Ln-®p-sh-∂v B-tcm-]n-®v a{¥n ap-\o-dn-s\-Xn-tc \m-´p-Imcn¬ Nn-e¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. hn-Pn-e≥-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Im≥ a-‰p Nn-e-cpw Cd-ßn-∏p-d-s∏-´n-´p-≠v. tdm-Uv \∂m-°n-Ø-∂-Xn¬ A-`n-\-μn-®psIm-≠v C≥-Izn-em-_v kn-μm-_mZv ap-g-°n k-Jm-°ƒ {]-I-S-\w \S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. C-h-scms° X-Ωn¬ X-Ωn¬ kw-km-cn°p-tºmƒ "k-Jm-hv ap-\o¿' F∂m-Wp ]-d-bp-∂-Xv. h-cm-\n-cn°p-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n¬ F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿Yn-bm-bn k-Jm-hv ap-\o¿ a¬-kcn-°p-sa-∂p h-sc {]-Nm-c-W-hpw \-S-°p-∂p-≠v. Po-hn-X-Øn¬ H-cn-°-epw a-‰p≈-h¿-°p-th-≠n sN-dn-b-tXm-Xnep-≈ Xym-Kw t]m-epw A-\p-`-hn°m-Ø, kz-¥w ap≥-ssI-bn¬ Hcp A-\p-tim-N-\-tbm-Kw t]mepw kw-L-Sn-∏n-®n-´n-√m-Ø C-ßs\-sbm-cmƒ tI-c-f-cm-{„o-bØn-¬ k-I-e ku-`m-Ky-ß-fpw t\-Sn k-kp-Jw hm-gp-I-bm-Wv. ae-bm-fn-Iƒ B-Z-c-thm-sS C-t∏mgpw Im-Wp-∂ kn F-®v ap-l-Ω-Zv tIm-b-bp-sS a-I≥ F-∂ _-lp-aXn am-{X-am-Wv C-t±-l-Øn-s‚ ssI-ap-X¬.

Cu [qÀ-¯v A-h-km-\n-¸n-¨p-Iq-tS? 54mw

kw-ÿm-\ I tem¬-k-h-Øns‚ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw ]m-e-°m-´v tN¿-∂ hm¿-Ø hmbn-®-t∏mƒ tXm-∂n-b Nn-e Imcy-߃ Ip-dn-°p-∂p. C-\n P-\ph-cn I-gn-bp-∂-Xp-h-sc hn-Zym-`ymk h-Ip-∏n-\v H-cp a-c-hn-∏m-bn-cn°pw. F-√mw \n-›-ew. A-[ym-]I¿ I-tem¬-k-h-{]-h¿-Ø-\߃-°m-bn A-Z¿-Uyq-´n-bn¬ t]m-th-≠n-h-cp-∂-Xn-\m¬ ¢msk-Sp-°m≥ B-fn-√m-sX hnZym¿-Yn-Iƒ A-[y-b-\-\-„w kln-t°-≠n-h-cp-∂p. k-_v-Pn-√, d-h-\yq Pn-√, kwÿm-\w F-∂o aq-∂p L-´-ßfn¬ \-S-°p-∂ Cu a-lm-ta-fbn¬ c-£n-Xm-°ƒ, A-[ym-]I¿, I-em-˛-kmw-kv-Im-cn-I t\Xm-°ƒ, hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v F¥n-t\-sd, `-c-W-kw-hn-[m-\w GXm-≠p ap-gp-h-\m-bpw X-s∂ `mK-`m-°m-hp-∂p. ta-f-bp-sS \-SØn-∏n-\m-bn cq-]o-I-cn-°p-∂ hn-

A-Xn-`n-{c]m--s™b kÀth Sp-∏p k-a-b-am-hp-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

tºmƒ Nn-e ÿm-]-\-߃ A`n-{]m-b k¿-th-Iƒ \-S-Øn ^hn-[ h-º≥ I-Ωn-‰n-Iƒ cm-{„o- h-cpw Ip-d-h-√.ew {]-Jym-]n-°p-∂p. Xn-c-s™b-∏m¿-´n-Iƒ ho-Xw-h-s®-Sp-°pC-∂v Hm-tcm `m-j-bv-°pw hn- Sp-∏v \-S-°p-∂-Xn-\p ap-ºm-Wv C∂p. C-h-bv-°v A-\p-h-Zn-® `o-aj-b-Øn-\pw th-sd th-sd ta-fh \-S-Øp-∂-Xv. Xn-c-s™-Spam-b Xp-I th-≠-co-Xn-bn¬ hnIƒ \-S-Øp-∂p. C-Ø-cw ta-f-I- ∏n¬ A-`n-{]m-b k¿-th-Iƒ th\n-tbm-Kn-°-s∏-Sm-sX hn-]p-e-am- fn-se-√mw {]-h¿-Øn-t°-≠n-htWm; th-W-sa-¶n¬ G-Xp-h-scb-tXm-Xn¬ tNm-cp-∂p-sh-∂cp-∂-Xv A-[ym-]-I¿ X-s∂. tabm-hmw Xp-S-ßn-b {]-iv-\w CXpw ]-c-am¿-Y-am-Wv. C-Xv H-cp f-I-fp-sS B-[n-Iy-w A-[y-b-\-\- t∏mƒ tI-{μ Xn-c-s™-Sp-∏p IIm-cyw. „-hpw [-\-\-„-hpw hcp-Øp∂p. Ωo-j-s‚ ]-cn-K-W-\-bn-em-Wv. a-s‰m-∂v, kv-Iqƒ-X-ew apCu a-\p-jy-{]-b-Xv-\-sa√mw {In- F-√m cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-tfm-Spw X¬ kw-ÿm-\-X-ew h-sc kzbm-fl-I-am-bn h-gn-Xn-cn-®p-hn-SpXn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-j≥ A-`n¥w hm-k-\m-_-e-Øn¬ I-gn-hp- ∂-X-t√ \-√-Xv. k¿-K-{]-Xn-`-I{]m-bw B-cm-™n-cn-°p-∂p. sX-fn-bn-®v {]-Xn-`-I-fm-hp-∂-hsf I-s≠-Øn kmw-kv-Im-cn-I _n.-sP.-]n. A-`n-{]m-b-thm-´n-\v cn¬ hn-c-en-se-Æm-hp-∂-h¿ am- h-Ip-∏pw A-°m-Z-an-I-fpw tN¿A-\p-Iq-e-am-Wv. _n.-sP.-]n-sb {X-am-Wv ]n¬-°m-e-Øv A-X-Xp ∂v G-s‰-Sp-Øv A-h-sc A-\pF-Xn¿-°p-∂ tIm¨-{K-kv A-`nta-J-e-I-fn¬ D-d-®p-\n-∂v {]-itam-Zn-°p-I-bpw D-]-cn-]T-\-Øn- {]m-b-thm-´n-\v F-Xn-cp-am-Wv. Akv-X-cm-bn-Øo-cp-∂-Xv. F-∂m¬ \p k-lm-bn-°p-I-bpw sN-øp-∂ `n-{]m-b-thm-´v _n.-sP.-]n. A-\psa-Un-°¬-˛-F≥-Pn-\o-b-dn-Mv ]p-Xn-sbm-cp kw-hn-[m-\-sØIq-e-sa-∂v A-h¿ A-h-Im-i-s∏Xp-S-ßn-b D-∂-X-hn-Zym-`ym-k °p-dn-®v B-tem-Nn-®p-Iq-tS? Sp-∂p. A-`n-{]m-b k¿-th \n-tjta-J-e-I-fn-te-°v t{K-kv am¿-°v [n-°p-∂-Xv `-c-W-L-S-\-bn-se t\-Sn I-b-dm-\p-≈ Ip-dp-°p-h-gn- hm-g-Ip-∂w i-¶-c-\m-cm-b-W≥ A-`n-{]m-b-kzm-X-{¥y-Øn-\v Fbm-bn I-e-sb D-]-tbm-Kn-°p-∂- Xn-cp-th-K-∏p-d Xn-cm-sW-∂p _n.-sP.-]n. t\-Xr-

Xzw A-`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p. A-`n{]m-b k¿-th \-S-Øp-∂-Xv h≥ ÿm-]-\-ß-fm-Wv. `q-cn-]-£w k¿-th-I-fpw sX-‰n-b N-cn-{X-amWp-≈-Xv.

hyh-a-Ø n-Xn-s¡-Xn-cmhWw X-kv-]¿-[ h-f¿-Øn-sb-Sp-

a-tX-X-c-am-Wp `m-cXw. F√m-h-scbpw am-\n-°-em-Wv alm-`m-cXw.\yq-\-]-£-ßsf th-´-bm-S-p-Ibpw ap-kvenwk-apZmb-sØ tN-cnXn-cn-™v B-{Ian-°p-Ibpw sN-øp-∂ \-hPm-X a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚ apJ-Øv "Icn¶-Æm t\m-°-cp-Xv' F-∂-v A]-l-kn-°m-t\ tXP-kv {i-an-®n´p-≈q. h¿-Ko-b-X ]-d-™p ]-®P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ th-en IS∂v tXP-kv Ip-c-®n-´n√.

°p-∂, h¿-Ko-b-X {]-N-cn-∏n-°p∂ am-[y-a-am-bn am-{X-ta tX-Pkn-s\ F-\n-°p Im-Wm≥ ]-‰nbn-cp-∂p≈q. F-∂m¬, kaqlhn-hm-l-sØbpw an-{i-hn-hml-sØbpw t{]m-¬km-ln-∏n°p-∂ hm¿-Ø-Iƒ sIm-Sp-°p∂ tX-P-kn-\v F-ß-s\-bm-Wv B ap-{Z tNcp-Isb-∂ Nn-¥ F\n-°p Xn-cn-®-dn-hp-≠m°n. AsX-s∂ tX-P-kn-s‚ B-fm-°n am-‰n-bn-cn-°p-∂p. hm¿-Ømam-[y-a-߃ F∂pw A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-´-h-cps-S, Po¿-Wn-® hy-h-ÿn-Xn-s°-Xntc-bp--≈ i-–-am-bn-cn-°Ww. AXp-sIm-≠m-bn-cn°mw `-c-Wm[n-Im-cn-Iƒ tX-P-kn-s\ ]-c-kyß-sfm∂pw \¬-Im-sX X-I¿°m≥ t\m-°p-∂-Xv.

A-kv-l¿ ]-´¿-IShv sN-Ωm-Sv

F≥ tKm-]me≥ h-e-ºq¿

A-Uz. F-kv F I-cow h-©n-bq¿

G-Xp th-enI-S-¶p?

C¶s¯ hmNIw

C-\n-bm-Wv ]m¿-e-sa‚n¬-\n∂v hn-°-‰pw dÆpw...!

\yq-\-]-£-ßsf th-´-bm-S-p-Ibpw ap-kvenwk-ap-Zmb-sØ tN-cnXn-cn-™v B-{I-an-°p-Ibpw sN-øp-∂ \-hPm-X a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚ apJ-Øv "I-cn¶-Æm t\m-°-cp-Xv' F-∂-v A-]-l-kn-°m-t\ tXP-kv {i-an-®n-´p-≈q.A-kv-l¿ ]-´¿-IShv, sN-Ωm-Sv

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

Bd-fw ^m-an-se `q-anhn-X-cWw

ssl-t¡mS-Xn kÀ-¡m-cn-sâ hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn sIm-®n: I-Æq¿ B-d-fw ^m-anse `q-an B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v A\p-h-Zn-°p-∂ ]-≤-Xn-bp-sS \memw-L-´-Øn¬ A-\¿-l¿ enkv-‰n¬ I-S-∂p-Iq-Sn-b-Xp kw-_‘n-®v ssl-t°m-S-Xn k¿-°mcn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww tX-Sn. BZn-hm-kn tKm-{X-a-lm-k-`m t\Xm-°-fm-b kn sI Pm-\p, Ko-Xm\-μ≥, I-Æq¿ kz-tZ-in kp-tcjv F-∂n-h¿ \¬-In-b l-c-Pnbn-em-Wv P-kv-‰n-kv ]n B¿ cm-aN-{μ-ta-t\m-s‚ D-Ø-c-hv.B-Zn-hm-kn-I-f-√m-Ø-h-cpw B-Zn-hm-kn-I-fm-sW-¶n-epw am\-Z-fi-{]-Im-cw A¿-l-X-bn√m-Ø-h-cp-am-b C-cp-]-Xn-te-sdt]¿ ]-´n-I-bn¬ I-b-dn-∏-‰n-sb∂m-tcm-]n-®m-Wv l-c-Pn. l-c-Pn°m-c-\m-b kp-tc-jn-\v `q-an e-`n°m≥ A¿-l-X-bp-≠m-bn-´pw ]´n-I-bn¬ C-Sw-e-`n-®n-s√-∂pw l-c-Pn-bn¬ B-tcm-]n-°p-∂p.

"c−v CSXp]mÀ-«n-IÄ am{Xw aÂ-k-cn-¨m P-\-w kzo-I-cn-¡nÃ' B-e-∏p-g: tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ c≠v C-S-Xp-]m¿-´nIƒ am{Xw a¬-k-cn-®m¬ tI-cf P-\-X kzo-I-cn-°n-s√-∂v F≥.kn.]n. kwÿm-\ {]knU‚ v Sn ]n ]o-Xmw-_-c≥ amÿ ]-d™p. I-gn™ temIvk-`m Xn-c-s™-Sp-∏v C-Xn-\p sX-fn-hmWv. CS-Xp ]m¿-´nI-sf kzo-I-cn-°m-\p-≈ A-h-ÿ-bnte-°v tIc-fw F-Øn-bn-´n-√. tI-c-f-Øn¬ 20 \n-tbm-P-I-afi-e-ß-fnepw F≥.kn.]n. IΩn-‰n-Iƒ cq-]o-I-cn-®v Xn-c-s™Sp∏v {]-h¿Ø-\w Xp-Sßn. GXp ko-‰v X-∂mepw kzo-I-cn°pw. am-dn-b km-l-N-cy-Øn¬ ]m¿-´n-bpsS tI-c-f-Øn-se km∂n-[yw sX-fn-bn-°p-∂-Xmhpw B-e-∏p-g-bn¬ \-S-°p-∂ kwÿm-\ k-tΩ-f-\w. I-cn-a-W¬ J\-\w s]m-Xpta-J-e-bn¬ am-{Xta A-\p-h-Zn°m-hq. ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e {]tZ-i-ßfm-b B-dm-´p-]p-g-bnepw Xr-°p-∂-∏p-g-bnepw J\\w A-\p-h-Zn-°-cp-Xv. kwÿm\-sØ {]apJ s]m-XptaJ-em ÿm-]-\-ßfm-b ^mŒpw F-®v.Fw.Snbpw km-ºØnI {]-Xn-k-‘n-bn-emWv. Chbv°v \¬-Im-sa-∂p ]-d-™ncn-°p-∂ km-ºØn-I k-lm-bw \¬-Im-Ø-Xn-\m¬ A-S-®p-]q´¬ `o-j-Wn-bn-em-sW-∂pw At±-lw ]-d™p.

D-]-t`m-àm-hn-\v hn-ebpw \-ã]-cn-lmc-hpw \Â-Im³ hn-[n tIm-gn-t°mSv: Im¿ \n¿amXmI-°-fmb kv-tIm-U Hm-t´mbv°pw a-cn-°m¿ -F≥-Pn-\o-tbgv-kn\pw F-Xntc \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ D-]-t`m-‡m-hn-\v A-\pIq-e-am-bn hn[n. ]-cm-Xn-°mc\m-b Fw kp-tc-{μ-\v Im-dn-s‚ hn-e-bmb 13,51,039 cq-]bpw C≥jp-d-≥-kmb 40,000 cq-]bpw tIkn-s‚ sNe-hn-te-°m-bn 5,000 cq-]-bpw 2005 ap-X¬ C-h-bp-sS 12 i-X-am-\w ]-en-ibpw c-≠pe£w cq-] \-„]-cn-lm-chpw \¬-Im-\m-Wp hn-[n. tIc-f kv-t‰-‰v I¨-kyq-a¿ U-kv-]yq-´v dn-{Uk¬ I-Ωoj≥ {]-knU‚ v P-Ãnkv ]n Iyp _¿-°-Ø-en-bm-Wv D-Øchv ]p-d-s∏-Sp-hn-®-Xv . 2005em-Wv kp-tc-{μ≥ kv-tImU Hm-t´m-am‰nIv Im¿ hm-ßn-b-Xv. Ip-d-®p am-k-߃°-Iw {]-h¿-Ø-\cln-X-am-bXn-s\ Xp-S¿∂v Iº\n A-[n-Ir-X-cp-ambn _-‘-s∏s´-¶nepw Xr-]v-Xn-I-cam-b tkh-\w e-`n-®n√. D-]-t`m-‡r t^mdw Pn√m L-S-I-Øn-\p ]cm-Xn \¬In. A-hn-sS\n-∂p \ma-am-{X \-„]-cn-lm-cw a-m{X-amWp e-`n-®-Xv. Xp-S¿∂v kv-tImU Im¿ Hm-tW-gv-kv A-tkmkntbj≥ cq-]o-I-cn®v kwÿm\ t^m-d-Øn-\p kp-tc-{μ≥ ]-cmXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p-.

l-c-Pn ]-cn-K-Wn-® tIm-S-Xn Pn√m I-e-Iv-S¿ hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-I-W-sa-∂p \n¿-tZ-in-°p-Ibm-bn-cp-∂p.`q-an \¬-tI-≠-h-cp-sS {]mY-an-I ]-´n-I X-øm-dm-°n-b-tijw "Du-cp-Iq-´'Øn-s‚ ]-cn-KW-\-bv-°p hn-S-W-sa-∂m-Wp N´w. C-h¿ Aw-Ko-I-cn-® ]-´n-I Ie-Iv-S-d-S-°w d-h-\yq D-tZym-Kÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw BZn-hm-kn {]-Xn-\n-[n-I-fp-a-S-ßp∂ P-\-Io-b-k-an-Xn-bp-sS ]-cnK-W-\-bv-°p hn-´p ]-cm-Xn-I-fpw \n¿-tZ-i-ß-fpw kzo-I-cn-°p-Ibpw ]-cn-l-cn-°p-I-bpw sN-øWw. F-∂m¬, \m-emw-L-´Øn¬ X-øm-dm-°n-bn-cn-°p-∂ ]-´n-I t\-cn-´v P-\-Io-b k-an-Xn°v ssI-am-dp-I-bpw P-\-Io-b k-an-Xn Nq-≠n-°m-´n-b F-Xn¿∏p-Iƒ h-I-h-bv-°m-sX ]-´n-I Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-

]p-\Êw-L-S-\: sN-¶n-¯-e UÂ-lnbn-te-¡v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssl-°am≥-Uv C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v sI.]n.kn.kn. \n¿-hm-l-Ikan-Xn cq-]o-I-c-Ww A-\n-›n-XXz-Øn-em-b km-l-N-cy-Øn¬ C-Xp-kw-_-‘n-® N¿-®-Iƒ°m-bn sI.]n.kn.kn. {]-knU‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e Rm-bdm-gv-N U¬-ln-bn-te-°p t]mhpw. kw-ÿm-\-Øp\n-∂p k-a¿-∏n-® ]-´n-I- kw-_-‘n-®v ssl-°-am≥-Un-\p-≈ A-Xr-]vXn ]-cn-l-cn-®v A-¥n-a cq-]w \¬-Im-\p-≈ N¿-®-Iƒ U¬ln-bn¬ \-S-°pw. sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚pw ap-Jy-a-{¥n-bpw Aw-Ko-I-cn-®v ka¿-∏n-® Pw-t_m ]-´n-I-bn¬ ImX-em-b am-‰w th-W-sa-∂ \n¿tZ-i-am-Wv ssl-°-am≥-Uv apt∂m-´p-h-®n-´p-≈-Xv. {Kq-∏v k-ahm-Iy-ß-ƒ I-W-°n-se-Sp-Øv X-øm-dm-°n-b 190 t]-cp-≈ ]-´nI-bm-Wv kw-ÿm-\-Øp\n-∂v ssl-°-am≥-Uv A-\p-a-Xn-°mbn k-a-¿-∏n-®-Xv.

Fw._n._n.F-kv. ko-äv X-«n¸v

I-hn-Xbp-sS k-lm-bn-s¡Xntc ep-¡u-«v t\m-«o-kv ]p-d-s¸-Sp-hn-¨p

]nWdmbn Ipähnapà\mbXv Bi¦mP\Iw: apøÅn

sIm-®n: kw-ÿm\-sØ hnhn[ kz-Im-cy -sa-Un-°¬ tIm-fPp-I-fn¬ Fw._n._n.F-kv. {]thi-\w hm-Kv-Zm-\wsN-bv-Xv km-ºØn-I X-´n-∏p \-SØn-b tI-kn-se {]-Xn I-hn-Xm ]n-≈bp-sS k-lm-bn-I-fn¬ H-cmƒ sIm√-sØ kn.]n.Fw. t\-Xmhn-s‚ a-I≥. C-bmƒ-s°-Xn-tc t]m-en-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. tI-kn-se aq∂mw{]-Xnbmb dm-jvem-en-s\Xn-tc-bm-Wv F-d-Wm-Ip-fw sk≥-{S¬ t]m-en-kv eq-°-u-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cn-°p∂Xv. sa-Un-°¬ ko-‰v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp \n-ch-[n hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS c-£n-Xm-°-fn¬\n-∂v Ihn-Xm ]n-≈ ]-Ww X-´n-b-Xn-\p ]n-∂n¬ C-S-\n-e-°m-c-\m-bn {]h¿-Øn®Xv dm-jv-em-em-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. sa-Un°¬ dn-{Iq-´v-sa‚n-\v dm-jv-em-en-

tIm-gn-t°m-Sv: H-cp hn-Sp-X¬ lc-Pn-bp-sS am-{Xw A-Sn-ÿm-\Øn¬ ]n-W-dm-bn-sb em-hv-en≥ tI-kn¬ tIm-S-Xn Ip-‰-hn-ap-‡\m-°n-b-Xn-se B-i-¶ C-t∏mgpw \n-e-\n¬-°p-∂-Xm-bn tI{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏≈n cm-a-N-{μ≥. ]n-W-dm-bn ]-d™-Xp-t]m-se em-hv-en≥ tIkn-se tIm-S-Xn-hn-[n Xm≥ ]Tn°m-sa-∂p ap-√-∏-≈n tIm-gnt°m-´v am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcmSp hy-‡-am-°n. Ip-‰-hn-ap-‡-\m-°n-b Zn-hkw A-t±-lw \-S-Øn-b hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Ip-td Bfp-Iƒ-°p \-μn ]-d-™-Xv F¥n-\m-sW-∂p a-\- n-em-hp-∂ns√-∂pw ap-√-∏-≈n ]-d-™p. \μn ]-d-™-h-cp-sS Iq-´-Øn¬ cta-iv sN-∂n-Ø-e-bpw ap-c-fo-[c-\pw D-≠-t√m F-∂p am-[y-a-{]h¿-Ø-I¿ Nq-≠n-°m-´n-sb-¶nepw A-t±-lw H-gn-™p-am-dn.--

\v Io-gn¬ k-_v G-P‚p-amcpw {]-h¿-Øn-®n-cp-∂s{X. sa-Un°¬ ko-‰n-\v 15 e-£w cq-] hmßn-bm¬ A-Xn¬ \m-epe-£w cq-] F-Sp-Øti-jw _m-°n XpI dm-jv-em¬ A-S-°-ap-≈ GP‚p-am¿°pw k-_v G-P‚pam¿°pw ]-¶n-´p \¬-Ip-I-bmWp sN-bv-Xn-cp-∂-sX-∂mWv Ihn-Xm ]n≈ t]m-enkn-\p \¬In-b samgn. F-∂m¬, dm-jvem¬ A-S-°-ap-≈ {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn tNmZywsN-bv-Xm¬ am-{X-ta X-´n-∏n-s‚ Iq-Sp-X¬ hni-Z-hn-h-c-߃ e-`y-am-Iq-sh-∂v t]m-enkv ]-d-bp-∂p. C-bm-sf tXSn sIm-®n-bn¬\n-∂p≈ t]m-en-kv kw-Lw sIm√-sØ ho-´n¬ aq-∂pX-h-W sN-∂ncps∂¶nepw C-bmƒ H-fn-hn-emsW-∂ hn-h-c-am-Wp e-`n-®Xv. Xp-S¿-∂m-Wv C-bmƒ-s°-Xn-tc ep-°u-´v t\m-´o-kv ]p-d-s∏-Sp-hn®Xv.

Xr-iq¿: cm-{„o-b X-S-hp-Im-cpsS tam-N-\-Øn-\m-bp-≈ k-anXn(kn.-B¿.-]n.-]n)bp-sS tI-cf Nm-]v-‰¿ cq-]o-I-cn-®p. Xr-iq¿ km-ln-Xy A-°m-Z-an N-ß-ºp-g lm-fn¬ \-S-∂ tbm-Kw kn.-B¿.-]n.-]n. X-an-gv-\m-Sv Nm-]v-‰¿ {]kn-U‚ v A-Uz. tI-i-h≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tZ-io-b ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cm-b {]^. ]n tIm-b, Fw F≥ cm-hpÆn, A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h¿ Xn-c-s™-Sp-∏v \n-b-{¥n-®p.tI-c-f Nm-]v-‰¿ `m-c-hm-ln-Ifm-bn ]n F ]u-c≥({]-knU‚ v), Xp-jm¿ \n¿-a¬ km-cYn(P-\-d¬ sk-{I-´-dn), A-Uz. jm-\-hm-kv, bm-an-\n(ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), km-Pn-Zv sI, hn {]-`m-I-c≥, {]-im-¥v kp-{_“-Wy≥(tPm-bn‚ v sk-{I-´-dnam¿), Sn sI hm-kp, sd-\n sFen≥(F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-

A\pIq-e Xo-cp-am-\-ap-−m-bn-sÃ-¦n k-am-´-c I-½n-än-I-fp-−m-¡m\pw \o¡w sXm-Sp-]p-g: ]n kn tPm¿-Pn-s‚ Im-cy-Øn¬ A-\p-Iq-e Xo-cp-am\-ap-≠m-hm-Ø-]-£w th¿-]ncn-™v bp.-Un.-F-^n¬ X-s∂ Xp-S-c-m≥ tI-c-fm tIm¨-{K-kv tPm-k-^v hn-`m-Kw [m-c-W. ]n kn tPm¿-Pv hn-j-b-Øn¬ Cu am-kw ap-∏-Xn-\-Iw Xo-cp-am-\w D-≠m-bn-s√-¶n¬ I-Sp-Ø \-S-]Sn-I-fn-te-°p \o-ß-W-sa-∂mWv {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, B‚Wn cm-Pp Xp-S-ßn-b-h-c-S-°-ap≈-h-cp-sS \n-e-]m-Sv. ]m¿-´n h¿-°n-Mv sN-b¿-am≥ ]n sP tPm-k-^v C-°m-cy-Øn¬ kzo-I-cn-®n-´p-≈ X-Wp-Ø k-ao-

]-\-tØm-Spw C-h¿-°v hn-tbmPn-∏p-≠v. C-\n-sbm-cn-°¬-°q-Sn C-SXp-ap-∂-Wn-bn-te-°n-s√-∂ i‡-am-b \n-e-]m-Sm-Wv ]n sP tPm-k-^n-\p-≈-Xv. Im-c-Ww, {]-tXy-In-®v {]-iv-\-ß-sfm-∂pan-√m-Xn-cp-∂ th-f-bn¬ ss{Ikv-X-h k-`m-[y-£-∑m-cp-sS kΩ¿- ±-sam-∂p-sIm- ≠p-a m-{ X- amWp ]n sP C-S-Xp-ap-∂-Wn-tbmSp k-emw ]-d-™-Xv. hn-am-\-bm{Xm hn-hm-Z-Øn-epƒ-s∏-´-t∏mgpw H-cn-°¬-t∏m-epw kn.-]n.-FtΩm ap-∂-Wn-tbm tPm-k-^nt\m-Sp I-Sp-Ø \n-e-]m-Sv kzo-I-

cn-®n-cp-∂n-√. F-∂n-´pw _-‘w th¿- s ]- S p- Ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p tPm-k-^v sN-bv-X-Xv. a-\- n-√m-a-\-t m-sS ap-∂Wn hn-´-Xn-s‚ hn-j-aw ]n sP ]m¿-´n-bn-se X-s‚ D-‰ A-\p-bmbn-I-tfm-Sv ]-e-t∏m-gpw ]-¶p-h®n-´p-ap-≠v. Cu km-l-N-cyØn¬ ho-≠pw C-S-Xp-ap-∂-Wnbn-te-°p t]m-hp-∂-Xv B-flm`n-am-\-Øn-\p £-X-ta¬-∏n-°psa-∂v ]n sP I-cp-Xp-∂p. -tam-iw B-tcm-Ky-ÿn-Xn-bpw bp.-Un.F-^v. hn-Sp-∂-X-S-°-ap-≈ i‡-am-b \n-e-]m-sS-Sp-°p-∂-Xn\v ]n sP tPm-k-^n-\p X-S- -am-

"Xs¶ th«bmSnbXv ]mÀ«nsb A]IoÀ¯ns¸Sp-¯m³' ]n-W-dm-bn hn-Pb\v P·-\m-«n D-Öz-e h-c-th¸v X-e-t»-cn: ]m¿-´n-sb A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-a-Øns‚ `m-K-am-bm-Wv X-s∂ em-hven≥ tI-kn-s‚ t]-cn¬ th-´-bmSn-bn-cp-∂-sX-∂v kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b≥. em-hv-en≥ tIkn¬-kn.-_n.-sF. tIm-S-Xn Ip‰-hn-ap-‡-\m-°n-b-ti-jw P-∑\m-Sm-b ]n-W-dm-bn-bn¬ {]-h¿Ø-I¿ \¬-In-b kzo-I-c-WØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. X-s∂ hy-‡n-]-c-am-bn tXtPm-h-[w sN-bv-Xv ]m¿-´n-sb XI¿-°m-\m-Wp ]-e-cpw {i-an-®Xv. ssh-Zyp-X-a-{¥n B-bn-cp-∂t∏mƒ {]-iw-kn-® am-[y-a-߃ ]m¿-´n sk-{I-´-dn B-b-t∏mƒ \n-e-]m-Sv am-‰n. tI-kn-s\ bp.Un.-F-^v. cm-{„o-bm-bp-[-am-°n-

am-‰n. Iq-‰≥ sI-´n-S-߃ D-b-cp∂-Xp I-≠m¬ A-Xp ]n-W-dmbn hn-P-b-t‚-Xm-sW-∂p-t]mepw Nn-e tI-{μ-߃ {]-N-cn-∏n®p. C-Ø-c-°m¿-°p-≈ a-dp-]-Snbm-Wp tIm-S-Xn-hn-[n-bn-eq-sS ]p-d-Øp-h-∂-Xv. em-hv-en≥ hn[n kw-_-‘n-®p {]-Xn-I-c-Ww \-S-Øp-∂ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-s∏-´ ÿm-\-ß-fn-en-cn-°p-∂-h¿ hn[n hm-bn-®-ti-jw th-Ww {]-XnI-cn-°m≥. km-[m-c-W P-\-ßfp-sS ]n-¥p-W-bm-Wv X-s‚ hnP-b-Øn-\p Im-c-Ww. \m-Sn-s‚ \-∑-bm-Wp X-s‚ e-£y-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Fw hn P-b-cm-P≥, Fw kptc-{μ≥, sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.-F¬.-F, ]p-©-bn¬ \mWp, sI sI cm-tP-jv kw-km-cn®p. kn.-_n.-sF. tIm-S-Xn hn-[n-

B{I-a-W `o-j-Wn-: C A-l-½-Zn-sâ ho-Sn\v t]m-en-kv kw-c-£Ww I-Æq¿: tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy kl-a-{¥n C A-l-Ω-Zn-s‚ I-Æqcn-se ho-Sn-\p -t\-sc B-{I-a-Wap-≠m-hm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v c-l-kym-t\z-j-W dn-t]m¿-´v. CtX-Øp-S-¿-∂v a-{¥n-bp-sS Xm-Wbn-se h-k-Xn-bm-b kn-Xm-cbn¬ t]m-en-kv kw-c-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. H-cp F-kv.-sF-bp-sS Io-gn¬ ]-tØm-fw km-bp-[ t]m-en-kpIm-cm-Wp Im-h¬-\n¬-°p-∂Xv. sIm-fw-t_m-bn¬ tIm-a¨sh¬-Øv cm-{„-Ø-e-h-∑m-cp-sS tbm-KØ -- n¬ C-¥y ]-s¶-Sp-°p-

∂-Xn-s\-Xn-tc X-an-gv A-\p-Iq-e Z-en-Xv kw-L-S-\-I-fp-sS {]-Xntj-[-ap-≠m-hp-sa-∂pw Nne kwL-S-\-Iƒ a-{¥n-bp-sS h-kXn- B-{I-an-°-m≥ km-[y-X-bps≠-∂p-am-Wv C‚-en-P≥-kv dnt]m¿-´v. C-Xp-h-gn I-S-∂p-t]mhp-∂ ap-gp-h≥ hm-l-\-ß-sfbpw A-]-cn-N-n-X-sc-bpw Zp-cq-l km-l-N-cy-Øn¬ Im-Wp-∂-hsc-bpw t]m-en-kv \n-co-£n°pw. Iq-Sm-sX, _-kv-kv-‰m≥Up-I-fn-epw sd-bn¬-th kv-t‰-j\n-epw {]-tXy-I \n-co-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.-

°p-ti-jw B-Zy-am-bn P-∑-\m´n-se-Øn-b ]n-W-dm-bn hn-P-b\v -Pn-√-bp-sS hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ D-÷z-e h-c-th¬-∏m-Wv kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ \¬In-b-Xv. C-∂-se cm-hn-se a-e-_m¿ F-Iv-kv-{]- n¬ X-e-t»-cn sdbn¬-th tÃ-j-\n-¬ h-∂n-d-ßnb ]n-W-dm-bn-sb sd-Uv thmf‚n-b¿ am¿-®n-s‚-bpw _m‚ v hm-Zy-ß-fp-sS-bpw A-I-º-Sntbm-sS-bm-Wp ho-´n-te-°v B-\bn-®-Xv. ]n-W-dm-bn-bn¬ \¬-Inb kzo-I-c-W-®-S-ßn¬ G-cn-bm I-Ωn-‰n-°p Io-gn-se ]-©m-bØp-I-fn-se {]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶Sp-Øp. ssh-Io-´v I-Æq¿ tÃUn-bw tIm¿-W-dn¬ D-÷z-e dmen-tbm-sS kzo-I-c-W-k-tΩ-f-\hp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

hp-∂-p-≠v.am-Wn-bp-am-bn h-g-°n-\p -hsø-∂p ]-d-bp-tºm-gpw H-Øpt]m-Im-\m-hn-s√-∂ I-Sp-Ø -\ne-]m-Sp-am-bn ap-t∂m-´p t]m-hp∂ {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv Dƒ-s∏sS-bp-≈-h-sc X-≈n-∏-d-bm-\pw ]n sP tPm-k-^n-\p I-gn-bp-∂n√. C-S-Xp-ap-∂-Wn-tbm-Sp h-f-sc A-Sp-∏w-]p-e¿-Øp-∂-bm-fm-Wv {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv. F-∂n-cp∂m-epw h-f-sc B-fl-_-‘-ap≈-Xn-\m¬ ]n sP-sb th-Z-\n∏n-°p-∂ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ C-t±-l-Øn-\p-am-hp-∂n-√. Cu ]-›m-Ø-e-am-Wv th¿-]n-cn-

≠n-bm-Wp i-–n-°p-∂-sX∂pw A-h¿ B-tcm-]n®p. kwÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ B-Zn-hm-knhn-cp-≤ \-b-Øn-s\Xncm-b {]-t£m-`-ß-fp-sS `m-Kam-bn Un-kw-_¿ 10\v sk-{I-t´dn-b-‰v ]-Sn-°¬ P-\-Pm-{K-Xm kXy-{K-lw kw-L-Sn-∏n-°pw. temIvk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \ntj[ thm-´v -sN-øm-\m-Wv F´v B-Zn-hm-kn kw-L-S-\-I-fp-sS kw-bp-‡k-an-Xn D-t±-in-°p-∂Xv. am-thm-hmZn th´bv-°v B-Znhm-knI-sf D-]-tbm-Kn-°m-\p≈ k¿-°m¿ \o-°w Ah-sc Ip-cpXn-sIm-Sp-°m-\m-Wv. k¿°mcpw am-thm-hmZn-Ifpw XΩn¬ A-hn-ip-≤ _-‘-ap-≠v. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn\m-bp-≈ Km-Uv-Kn¬ k-an-Xn dnt]m¿-´n-s\-Xntc \n-e-]m-sS-Sp-

Øn-cn-°p∂-Xv h≥In-S sI´n-S \n¿am-W am-^n-b-I-fm-Wv. sIm®n sa-t{Sm A-S-°-ap-f-f \n¿amW `o-a≥-am-cpsS I-Æv ]-›n-aL-´-Øn-se I√nepw a-Æn-ep-amWv. sa-t{Sm \n¿-an-°m≥ tI-c-fØn-se I√pw a-Æpw th-W-sa∂ A-h-cp-sS B-hiyw C-Xn-\pth-≠n-bmWv. Km-Uv-Kn¬-˛I-kvXq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ {]mtZin-I`m-j-I-fn¬ X-øm-dm°mØ-Xv Ch-sb°p-dn-®v km[m-c-W I¿-j-I¿-°p≈ B-i¶ \n-e-\n¿-Øn ap-∂-Wn-Iƒ-°v cm-{„o-b ap-X-se-Sp-∏v \-S-Øm\mWv. Izm-dn˛J-\-\ am-^n-bIƒ-°v am{Xw F-Xncm-b dnt]m¿-´n¬ I¿-j-I¿-°v ]´-bw sIm-Sp-°-cp-sX-∂v H-cn-SØpw ]d-bp-∂n√. `q-c-ln-X-cn√m-Ø tIc-fw

™m-epw bp.-Un.-F-^n¬ Xs∂ c-≠p tI-c-fm tIm¨-{K p-I-fm-bn \n-e-sIm-≈m-sa-∂ Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≈m≥ tPm-k-^v hn-`m-K-sØ \n¿-_‘n-X-am-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn ]m¿-´n-bn¬ ]-g-b tPm-k-^v- hn`m-K-sØ ]p-\-cp-÷o-hn-∏n-®p k-am-¥-c -{]-h¿-Ø-\w k-Po-ham-°m-\m-Wv C-°q-´-cp-sS \o°w. A-tX-k-a-bw-X-s∂ t]mj-I kw-L-S-\-I-fn¬ k-am-¥c I-Ω-n-‰n-I-fpw cq-]o-I-cn-°pw. B-Zy-L-´-am-bn Un-kw-_¿ H-∂n-\v bq-Øv {^-≠n¬ kwÿm-\ t\-Xm-hv A-Uz. ssa-

°nƒ sP-bnw-kn-s\ A-[y-£\m-°n k-am-¥-c I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-°m≥ Xo-cp-am-\-am-bn-´p≠v. bq-Øv {^-≠v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v-ÿm-\-tØ-°p- t\c-tØ tPm-k-^v {Kq-∏v \n¿-tZin-®-bm-fm-Wv ssa-°nƒ. F∂m¬, C-t±-l-Øn-\p ÿm-\w e-`n-®n-√. C-t∏mƒ \-S-∂p-h-cp-∂ tI-cfm tIm¨-{K-kv saw-_¿-jn-∏v Imw-]-bn-\n¬ k-l-I-cn-°n-s√∂pw ]m¿-´n sN-b¿-am-s\ tI-cfm tIm¨-{K-kv tPm-k-^v- hn-`mKw Hu-tZym-Kn-I-am-bn A-dn-bn-®Xm-bm-Wp hn-h-cw.-

CuSv h-kv-Xp G-sä-Sp-¡Â s\-lv-dp-hn-sâ 125m-w P-·-Zn-\w: hn Fw kp-[o-c³ I-½n-än sN-bÀ-am³ Xn-cp-h-\-¥-]pcw: P-h-l¿em¬ s\-lv-dp-hn-s‚ 125m-w P-∑Zn-\w {]-am-Wn-®v F.sF.kn .knbp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw hn]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS Hcph¿-jw \o-≠p-\n¬-°p-∂ BtLm-jw kw-L-Sn-∏n-°m≥ sI.]n.kn.kn. Xo-cp-am-\n-®p. CXn-\m-bn ap-Xn¿-∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv hn Fw kp-[o-c≥ sNb¿-am-\m-bn H-cp I-Ωn-‰n-°v cq]w \¬-In-b-Xm-bn P-\-d¬ sk{I-´-dn X-ºm-\q¿ c-hn A-dn-bn®p. I-Ωn-‰n- ssh-kv sN-b¿-am\m-bn X-te-°p-∂n¬ _-jo¿, P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bn F≥ th-Wp-tKm-]m¬, I¨-ho-\-dmbn ]n sI th-Wp-tKm-]m¬, JPm©n-bmbn A¬-t^m¨km tPm¨ F-∂n-h-sc-bpw \nb-an-®n-´p-≠v.

A-`n-`m-j-I I-½o-j-³ \n-b-a-hn-cp-²-a-Ã-

sIm-®n: hm-bv-]-sb-Sp-°m≥ _m-¶n¬ \¬-In-b Cu-Sv h-kvXp \n-b-a-]-c-am-bn G-s‰-Sp-Øv _m-¶n-\v ssI-am-dm≥ A-`n-`mj-I I-Ωo-j-s\ Np-a-X-e-s∏-SpØp-∂-Xv \n-b-a-hn-cp-≤-a-s√-∂v ssl-t°m-S-Xn. A-`n-`m-j-I IΩo-j≥ Cu-Sv h-kv-Xp ]n-Sn-s®Sp-°p-∂-Xp X-S-™ sU-_v-‰v dn°-h-dn ss{S-_yq-W-en-s‚ D-Øc-hv tNm-Zyw-sN-bv-Xv s^-U-d¬ _m-¶v \¬-In-b l-c-Pn A-\p-hZn-®p-sIm-≠m-Wv P-kv-‰n-kv hn Nn-Zw-_-tc-jn-s‚ D-Ø-c-hv.F-d-Wm-Ip-fw A-Øm-Wn kz-tZ-in-bm-b F hn ]p-∂q-kv s^-U-d¬ _m-¶n¬-\n-∂v hm-bv]-sb-Sp-°p-∂-Xn-\m-bn h-kv-Xp Cu-Sv \¬-In. hm-bv-] Xn-cn-®-Sbv-°m-Ø-Xn-\m¬ h-kv-Xp ]n-Sns®-Sp-Øv _m-¶n-\v ssI-am-dm≥

F-d-Wm-Ip-fw No-^v Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn A`n-`m-j-I I-Ωo-j-s\ Np-a-X-es∏-Sp-Øn. C-Xn-s\-Xn-tc ]p-∂qkv ss{S-_yq-W-en-s\ k-ao-]n®v kv-t‰ hm-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. A-`n-`m-j-I≥ tIm-S-Xn-bp-sS Io- g v - P o- h - \ - ° m- c - \ - √ m- Ø - X n\m¬ A-t±-l-Øn-s‚ \-S-]-Sn°v km-[p-X-bp-≠m-hn-s√-∂pw sa-t{Sm-s]m-fn-‰≥ tIm-S-Xn-°v am-{X-ta A-`n-`m-j-I I-Ωo-js\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øm-\m-hqsh-∂p-ap-≈ \ym-b-ap-∂-bn-®mWv ss{S-_yq-W¬ tIm-S-Xn-bpsS D-Ø-c-hv. F-∂m¬, sa-t{Sms]m-fn-‰≥ tIm-S-Xn-bn-√m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ kn.-sP.-Fw. tIm-S-Xn C-Ø-c-sam-cp D-Ø-chn-´-Xn¬ sX-‰n-s√-∂v sslt°m-S-Xn D-Ø-c-hn-´p.-

_m-eth-e: A-©p Ip-«nI-sf tam-Nn-¸n¨p Xm-a-c-t»cn: A-S-°m-°-fØn¬ _m-e-th-e-bn-te¿-s∏-´ A-©p-Ip-´nI-sf tam-Nn-∏n®p. Pp-h-ss\¬ P-Ãn-kv Hm-^n-k¿ \-SØn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv Xm-a-c-t»-cn Np-S-e-ap-°n-se AS-°m°-f-Øn¬ tPm-en-bn-te¿s∏-´ Akw kz-tZ-in-Ifmb A©p Ip-´nI-sf tam-Nn-∏n-®-Xv. Pn√-bn-se hnhn-[ tI-{μ-ßfn¬ _m-eth-e \-S-°p-s∂∂ hm¿Ø-sb Xp-S¿-∂m-Wv Pphss\¬ P-Ãn-kv Pn√m {]-t_j≥ Hm-^n-k¿ jo-_ apwXkv ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXv. Ak-

F-∂ ta-\n\-Sn-°m-≥ am-{Xw D]-tbm-Kn-°m-hp-∂ ko-tdm em≥Uvse-kv ]-≤-Xn-sIm-≠v B-Zn-hm-kn- `q-{]-iv-\w ]-cn-l-cn°-s∏-Sn√. c-≠v F-°¿ ÿ-esa-¶nepw Np-cp-ßnb-Xv e-`n-t°≠ Hmtcm B-Zn-hm-kn-°pw Cu ]-≤-Xn-bn-eq-sS aq-∂p sk‚ v ÿ-ew am-{X-am-Wp e-`n-°p-I. h-b-\m-´n-se sh-‰-dn\-dn k¿-hI-em-im-e-bp-sS t]cn¬t∏mepw B-Zn-hm-kn- `q-an ssI-tb-d-s∏-´p. tI-c-f-Øn¬ t]-cn-\p am-{Xap≈ am-thm-hmZn-Iƒ- B-Zn-hmkn Du-cp-I-ƒ am{Xw tI-{μo-Icn-°p-∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-≠v. B-Zn-hm-knI-sf ap≥-\n¿-Øn A-im-¥n]-c-ØpI-bm-Wv A-hcp-sS e-£yw. A-s√-¶n¬ F¥psIm-≠v am-thmhmZn-Iƒ°v

∂m¬, A-S-®n-´ ap-dn-bn-epw AS°m°-f-Ønepw H-fn-∏n-®\n-ebn-em-bn-cp-∂p Ip-´n-Iƒ. Ip-´nIsfs°m-≠v tPm-en-sN-øn-∏n-®Xm-bn a-\- n-em-b-Xmbpw ÿm]-\ D-S-abv-s°-Xn-tc tI-kv FSp-Ø-Xm-bpw jo-_ apwX-kv ]d™p. Ip-´n-Iƒ c-£n-Xm-°ƒs°m-∏-am-Wv C-hn-sS tPm-ensN-øp-∂-sX-∂p ]-d-bp-∂p-s≠¶nepw sX-fn-hp -\¬-Im≥ Ah¿-°m-bn-´n√. Xm-a-c-t»-cn t]mXm-a-c-t»-cn-bn-se A-S-°m°-f-Øn¬ \n∂p tam-Nn-∏n-® Ip-´nI-ƒ en-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn-® Chan¬\n-∂p-≈h¿ tPm-en-sN-øp- ensN-øp-∂n-s√-∂m-bn-cp-∂p -Po- sc Pp-hss-\¬ tIm-S-Xn-bn¬∂ I-f-Øn¬ Ip-´n-I-fmcpw tPm- h-\-°m¿ A-dn-bn-®Xv. F- lm-P-cm°n.

\-K-c-tI-{μo-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-®p-Iq-Sm. 11 tIm-Sn cq-]-bmWv am-thmhmZn th-´-bv°m-bn tI-{μk¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®Xv. e-`yam-b hn-h-cw A-\p-k-cn®v C-Xn¬ H-∂-ce-£w cq-] am-{Xam-Wv C-Xn-\m-bn sN-e-h-gn-®-Xv. tI-{μ ^-≠v X-´n-sb-Sp-°p-∂Xn\p-f-f \nKq-V Iq-´p-sI-´v amthm-hmZn-I-fp-am-bn D-≠mt°≠-Xv B-`y-¥-ch-Ip-∏n-s‚ B-h-iy-am-sW∂pw Ko-Xm-\μ≥ ]-d-™p. hnhn-[ B-Zn-hm-kn kw-LS\m t\-Xm-°-fm-b Sn sP amΩ≥, kn F≥ _m-_p-cmPv, ]n _n P-\m¿-±\≥, N{μ≥ Imcy-ºmSn, A-\o-jv am-Xyp, tkma≥ Im-fnI-bw F-∂n-hcpw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-SpØp.

5

cm-{ão-b X-S-hp-Im-cp-sS tam-N-\-¯n-\m-bp-Å k-an-Xn tI-c-f¯nepw

thÀ-]n-cn-ªmepw bp.Un.F-^n Xp-S-c-m³ tPmk-^v hn-`m-K-¯n [mc-W

kotdm em³Uvse-kv ]²-Xn-bn-eqsS B-Zn-hm-kn ]p-\-c-[nhm-k ]m-t¡-Pv A-«n-a-dn-s¨¶v B-Zn-hm-kn tKm-{X-a-lm-k-` sXm-Sp-]p-g: D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS kotdm em≥Uvse-kv ]≤-Xn 10 h¿-jw ap-ºv F sI B‚-Wn \S-∏m°n-b B-Zn-hm-kn ]p-\-c[nhm-k ]m-t°-Pv A-´n-a-dn°m≥ C-S-bm-°n-sb-∂v B-Znhm-kn tKm-{X-a-lm-k-` A-[y£ kn sI Pm-\phpw `q-]-cnjvI-c-Wk-an-Xn I¨-ho-\¿ Fw Ko-Xm-\-μ-\pw B-tcm-]n®p. B-Zn-h-m-kn-I-fp-sS \-„-s∏´ 30,000 G-°¿ `q-an-°p ]I-cw `q-an \¬-Ip-sa-∂ B‚-Wn-bpsS {]-Jym-]-\-Øn-s‚ km[p-X X-s∂ D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS ]≤Xn C√m-Xm-°n-sb-∂v A-h¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Ip-‰s∏-Sp-Øn. Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´ns\-Xn-tc \n-e-]m-sS-Sp-°p∂ ss{I-kv-X-hk-`m _n-j-∏p-am¿ ]-e-t∏m-gpw am-^n-b-Iƒ-°p th-

kozhikode

߃) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.cm- { „o- b - { ]- h ¿- Ø - \ - ß - f psS t]-cn¬ cm-Py-sØ hn-hn-[ Pbn-ep-I-fn¬ A-\-¥-am-bn I-gntb-≠n-h-cp-∂-h-cp-sS tam-N-\Øn-\m-bn hn-hn-[ a-\p-jym-hIm-i-{]-h¿-Ø-I-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ tZ-io-bm-Sn-ÿm-\Øn¬ cq-]o-I-r-X-am-b-Xm-Wp k-an-Xn. Z-en-Xv-˛-ap-kv-enw-˛-]n-∂m-° hn-`m-K-ß-fn¬-s∏-´ cm-{„o-b-{]h¿-Ø-I¿ tI-c-f-Øn-epw `-c-WIq-S-`o-I-c-X-bv-°v C-c-bm-hp-∂Xm-bn k-an-Xn hn-e-bn-cp-Øn. kw-ÿm-\-Øv C-Ø-cw hn-j-bß-fn¬ C-c-I-fm-°-s∏-Sp-∂-h¿°v \n-b-a-]-c-am-b ]-cn-c-£ D-d∏p-h-cp-Øm≥ k-Po-h-am-bn C-Ss]-Sp-sa-∂v kn.-B¿.-]n.-]n tIc-f Nm-]v-‰¿ cq-]o-I-c-W-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

"Nm-e Sm-¦À- Zp-c-´w: hm-Kv-Zm-\-§Ä \m-ep-am-k-¯n-\-Iw \-S-¸m-¡-Ww-' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-gn-™ -h¿jw B-K-kv-Xv 27\v I-Æq-cn-se Nm-e ss_]m-kn-ep-≠m-b Sm¶¿tem-dn Zp-c-¥-Øn¬ ]-cnt°-‰-h¿-°pw a-cn-®-h-cp-sS _‘p-°ƒ-°pw kw-ÿm-\ k¿°m¿ \¬-In-b hm-Kv-Zm-\-߃ \m-ep-am-k-Øn-\-Iw \-S-∏m-°W-sa-∂v kw-ÿm-\ a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw sI C Kw-Km-[-c≥ D-Ø-c-hn-´p. C-c-Iƒ-°v k¿-°m¿ tPm-entbm tPm-en-°v A¿-l-X-bn-√mØ-h¿-°v {]-Xn-am-kw 5,000 cq] s]≥-j-t\m \¬-Ip-sa-∂mbn-cp-∂p k¿-°m¿ hm-Kv-Zm-\w. \-„-]-cn-lm-c-Øn-\p ]p-dsa-bmWn-Xv. Sm-¶¿ Zp-c-¥-Øn-\v D-Øc-hm-Zn-I-fm-b C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-\n¬ X-s∂ C-cIƒ-°v tPm-en \¬-Ip-sa-∂mbn-cp-∂p k¿-°m¿ ]-d-™-Xv. F-∂m¬, k¿-°m¿ \n¿-tZ-i߃ ]m-en-°m≥ C-¥y≥ Hmbn¬ tIm¿-]-td-j≥ X-øm-dmbn-√. Zp-c-¥w \-S-∂v 14 am-kw Ign-™n-´pw k¿-°m¿ hm-Kv-Zm-\w I-S-em-kn-sem-Xp-ßp-I-bm-sW∂v I-Ωo-j≥ \n-co-£n-®p. hmKv-Zm-\w \-S-∏m-°m≥ C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-\n¬ kΩ¿-±w sN-ep-Øp-I-tbm C-s√¶n¬ k¿-°m¿ t\-cn-´v \-S-∏m°p-I-tbm sN-ø-W-sa-∂v I-Ωoj≥ Aw-Kw sI C Kw-Km-[-c≥ D-Ø-c-hn-´p. D-Ø-c-hv No-^v sk{I-´-dn-°v A-b-®n-´p-≠v.

11Im-cnsb ]o-Un-¸n-¨ ]n-Xm-hv ]n-Sn-bnÂXm-a-c-t»-cn: 11Im-cn-bm-b a-Isf ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-® ]n-Xm-hv t]m-en-kv ]n-Sn-bn¬. Iq-S-Øm-Sn Np-≠-°p-∂v e£who-Sv- tIm-f-\n a-cp-tXmwIp∂p-Ω¬ a-Wn-t®-cn-bn¬ kp-tcjn(36)-s\-bm-Wv Xm-a-c-t»-cn kn.--sF.-- ]n _n-Pp-cm-Pv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv-.

aI-sf ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ kp-tc-jn-s\ sX-fn-sh-Sp-∏n-\v sIm-≠p-h-cp∂p 11-Im-cn-bm-b a-I-sf C-bmƒ H-cp-h-¿-j-am-bn- ]o-Un-∏n-®ph-cpI-bm-bn-cp-∂p.-- ]o-U-\w k-ln°m\mhm-sX s]¨-Ip-´n C-fb-Ω-tbm-Sv hn-h-cw ]-d-bp-I-bmbn-cp-∂p. hn-h-c-a-dn-™ _-‘p°ƒ Xm-a-c-t»-cn kn.--sF-sb A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ÿncw a-Zy-]m-\n-bm-b -C-bmƒ-s°Xn-tc tIm-S-t©-cn t]m-enkv kvt‰-j-\n¬ c-≠p tI-kp-Iƒ \ne-hn-ep-≠v. C-∂p Xm-a-c-t»-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.--

tIm¬-{K-kv {Kq-¸nkw t]m-en-knte¡pw

t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-Uâv cm-Pn-h-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tIm¨-{K n-\p-≈n-se {Kq-∏n-kw t]m-enkv Hm-^ntk-gv-kv A-tkm-kntb-j-\n-te-°pw hym-]n-®p. kwL-S-\-bn-se cq-£-am-b A-`n{]m-bhy-Xym-k-ß-sf Xp-S¿-∂v t]m-en-kv Hm-^ntk-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v ÿm-\-sam-gn-™p. ]Ø-\w-Xn-´ kv-s]-jy¬ {_m©n¬ kn.-sF-bm-b Fw F A–p¬d-lv-am\m-Wv cm-Pn-h-®-Xv. F.-B¿. Iymw-]p-I-fn-sebpw _-‰m-en-b-\p-I-fn-se-bpw t]m-en-kp-Im¿ X-Ωn-ep-≈ ko\n-tbm-dn-‰n X¿-°-Øn¬, kwL-S-\-bn¬ H-cp-]-£w kzo-I-cn® \n-e-]m-Sm-Wv s]-s´-∂p-≠mb {]-tIm-]-\-sa-∂m-Wp kq-N\. {]-Xn-tj-[kq-N-I-am-bn cm-

Pn-°-Øv t\-cn-´v Un-.Pn-.]n.- _me-kp-{_-lv-a-Wy-Øn-\p \¬In. t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ `-c-W-k-an-Xn°p-≈n¬ I-gn-™ Ip-td-°m-eam-bn X¿-°w \n-e-\n¬-°p-Ibm-Wv. tIm¨-{K- n-se F hn`m-K-tØm-Sv B-`n-ap-Jy-ap-≈ A–p¬d-lo-apw sF hn-`m-KtØm-Sv B-`n-ap-Jy-ap-≈ a-dp-]£-hpw X-Ωn¬ ap-ºpw A-`n-{]mb-hy-Xym-k-߃ D-≠m-bn-cp∂p. kw-L-S-\-bp-sS F-Iv-knIyq-´o-hv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\-߃°v h-Ip-∏n¬ A¿-l-am-b ]-cn-KW-\ e-`n-°p-∂n-s√-∂m-Wv F {Kq-∏n-s‚ ]-cm-Xn. kw-L-S-\m Xo-cp-am-\w A-´n-a-dn-°m≥ H-cp hn-`m-Kw D-Z-tym-K-ÿ¿ a-{¥n-amcp-sS Hm-^o-kv tI-{μo-I-cn-®p

{]-h¿-Øn-°p-∂p-sh-∂pw F {Kq-∏v B-tcm-]n-°p-∂p. F, sF {Kq-∏p-Iƒ X-Ωn-ep≈ X¿-°-Øn-\p ]p-d-sa B-`y¥-a-{¥n-bp-am-bp-≈ A-`n-{]mbhy-Xym-kwIq-Sn h¿-[n-®-t∏mgm-Wv kw-L-S-\m {]-kn-U‚ v cm-Pn-h-®-Xv. _p-[-\m-gv-N tN¿∂ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-Kw A–p¬ d-lo-an-s‚ cm-Pn Aw-KoI-cn-®p. \n-e-hn-se ssh-kv {]kn-U‚pw _-‰m-en-b≥ kn.sFbp-am-b F≥ l-cn-Ip-am-dn-s\ ]p-Xn-b {]-kn-U‚m-bn Xn-cs™-Sp-Øp. A-tX-k-a-bw, hy‡n-]-c-am-b Im-c-W-߃-sIm≠m-Wv A-–p¬ d-lnw cm-Pn-h®-sX-∂m-Wv A-tkm-kn-tb-j\n-se a-‰p `m-c-hm-ln-I-fp-sS hni-Zo-I-c-Ww.


tZiobw

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

c-−v _n.-sP.-]n. Fw.-FÂ.-F-amÀ-¡vFXn-tc F-kv.-sF.-Sn. Ip-ä-]-{Xw

ss]-eo³: H-Uo-j-bv-¡v 313 an-ey¬ bp.-F-kv. tUm-f-dn-sâ tem-I-_m-¦v, F.-Un.-_n. k-lm-bw

ap-k-^¿\K¿: ap-k-^¿\-K¿ I-em-]-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tIkn¬ _n.sP.]n. Fw.-F¬.Famcm-b kp-tc-jv dm-W, `-ctX-μp kn-Mv F-∂n-h-c-S-°w 11 t]¿-s°-Xn-tc {]-tXy-Im-t\z-jWkw-Lw (F-kv.sF.Sn.) tImS-Xn-bn¬ -Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n®p. \n-tcm-[-\m-⁄m-ew-L-\-a-S-°ap-≈ Ip-‰ß - f - m-Wv C-h¿-s°-Xnsc-bp-≈Xv. C-¥y≥ in-£m-\nb-a-Øn-se hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-ca - m-Wp Ip-‰] - {- Xw. ap≥ tªm-Iv {]-ap-Jv ho-tcμ¿ knMv, _n.sP.]n. t\-Xm-hv kp-`m-jv _-en-bm≥, D-tajv, amen-Iv, tbm-tKμ¿, k-®n≥, c-hoμ¿-Im-e Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv Fw.F¬.F-am-sc Iq-Sm-sX Ip-‰-]{X-Øn¬ t- ]-cp-≈- a-‰p≈h¿. apk-^¿\-K¿ I-em-]-hp-am-bn _‘-s∏-´v {]-tXy-Im-t\z-j-Wkw-Lw 500te-sd tI-kp-Iƒ A-t\z-jn-°p-∂p≠v. I-e-m-]t°-kp-If - n¬ B-Zy-sØ Ip-‰] - {X-am-Wv C∂-se k-a¿-∏n-®Xv. C-Xn-\nsS, I-em-]w A-t\zjn-°p-∂ G-Imw-K I-Ωo-j-≥ PÃn-kv hn-jv-Wp k-lm-bpsS Im-emh-[n B-dp-am-kw Iq-Sn \o´n.A-t\zj-Ww ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xn-\v Im-emh-[n \o-´m≥ IΩo-j≥ tIm-SXn-tbm-Sv A-`y¿Yn-®n-cp∂p.

`p-h-t\-iz¿: ss]-eo≥ Np-g-en°m-‰v I-\-Ø \m-iw hn-X-® HUo-j-bn¬ ]p-\-c-[n-hm-k-{]h¿-Ø-\-ß-fpw ]p-\¿-\n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-ß-fpw \-S-Øp∂-Xn-\m-bn tem-I-_m-¶pw Gjy≥ hn-I-k-\-_m-¶pw (F.Un.-_n.-) 313 an-ey¨ bp.-F-kv. tUm-f¿ \¬-Ipw. tem-I-_m-¶v, F.-Un.-_n. {]-Xn-\n-[n-Iƒ CXp-kw-_-‘n-®v H-Uo-j ap-Jya-{¥n \-ho≥ ]-Sv-\m-bn-°p-ambn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\n-sS am-‰n-∏m¿-∏n-® Xo-c-tZ-i P-\-Xbv-°m-bn Np-g-en-°m-‰n¬ \n-∂p c-£-t\-Sm-\p-≈ 162 A-`-b-tI{μ-߃ \n¿-an-°m-\p-≈ H-Uoj k¿-°m-cn-s‚ \n¿-tZ-iw {]Xn-\n-[n-Iƒ Aw-Ko-I-cn-®p. CXn-\m-bn 55 an-ey≥ bp.-F-kv. tUm-f-dm-Wv A-\p-h-Zn-°p-I. KRv-Pw, ]p-cn Pn-√-I-fn¬ I-S¬Øo-c-Øp-\n-∂v A-©v In-temao-‰¿ A-I-se D-d-∏p-≈ ho-SpIƒ \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn temI-_m-¶v 153 an-ey≥ bp.-F-kv. tUm-f¿ A-\p-h-Zn-°pw. s_¿-lmw-]q¿ ]-´-W-Ønse tN-cn-hn-I-k-\-Øn-\p ]p-d-

[-\-Rv-P-bv kn-Mv Fw.]n-s¡-Xntc _-emÂ-kw-K tI-kv \yq-U¬ln: _n.F-kv.]n. Fw.]n. [-\-RvP-bv kn-Mv sd-bn¬th Po-h-\-°m-cn-sb _-em¬kw-Kw sN-bv-X-Xm-bn ]-cm-Xn. 2004\pw 2009\p-an-S-bn¬ tXm°n≥ap-\-bn¬ Fw.]n. X-s∂ ]-eX-h-W _-em¬-kw-Kw sNbv-Xp-sh-∂m-Wv 42Im-cn t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p∂Xv. kw`-hw ]p-d-Øp -]-d™m¬ Kp-cp-X-cam-b {]-XymLm-X-ap-≠m-hp-sa∂p `o-j-Wns∏-Sp-Øn-sb-∂pw sU-]yq-´n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ (Cukv‰v) A-P-bv-Ip-am¿ ]-d-™p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. ]-cm-Xn-°m-cn-sb ssh-Zy]cn-tim-[-\-bv-°p hn-t[-b-am°n. {In-an-\¬ \-S]-Sn®-´-Ønse 164mw h-Ip-∏v {]-Im-cw ]-cmXn-°m-cn-bp-sS sam-gn a-Pn-kv-t{S‰v ap-ºm-sI tc-J-s∏-Sp-Øp-sa∂v A-P-bv-Ip-am¿ ]-d-™p. ]q¿-h U¬-ln-bn-se ]mfi-hv \-K¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\n-em-Wv [-\-RvP-bv kn-Mn-s\Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p∂Xv. D-Ø¿-{]-tZ-in-se Pmhp≥-]p¿ a-fi-e-sØ-bm-Wv kn-Mv tem-Iv-k-`-bn¬ {]-Xn-\n[o-I-cn-°p-∂-Xv.

sa-bm-Wn-Xv. tem-I-_m-¶v {]h¿-Ø-I D-]-tZ-„m-hv ssa°¬ lm-\-dn, ap-Xn¿-∂ Zp-c-¥\n-hm-c-W ]-≤-Xn hn-Z-Kv-[≥ Zo]-Iv kn-Mv F-∂n-h-c-S-ßp-∂ tem-I-_m-¶v kw-Lw kw-tbmPn-X Xo-c-tZ-i ta-J-em am-t\Pv-sa‚ v ]-≤-Xn-{]-Im-cw Xo-ctZ-i-tØm-Sv tN¿-∂p-≈ I≠¬-°m-Sp-Iƒ h-f¿-Øm-\p≈ k-lm-b-hpw hm-Kv-Zm-\w-sNbv-Xn-´p-≠v. C-cp G-P≥-kn-I-fp-sS-bpw Dd-∏n-s\-Øp-S¿-∂v Np-g-en-°m-‰v _m-[n-X ta-J-e-I-fn¬ {]-h¿Ø-\-߃ th-K-Øn-em-°m≥ [-\-h-Ip-∏n-\p ]-Sv-\m-bn-Iv \n¿tZ-iw \¬-In. ]p-\-c-[n-hm-k {]-h¿-Ø-\-ß-sf kw-_-‘n®p kw-ÿm-\-k¿-°m-cp-am-bn km-º-Øn-I-Im-cy-h-Ip-∏v U-bd-Œ¿ A-]¿-W `m-´n-b, tZ-io-b Zp-c-¥-\n-hm-c-W am-t\-Pv-sa‚ v A-tXm-dn-‰n-bn-se F-kv.-]n. hmkp-tZ-h F-∂n-h¿ N¿-®-\-SØn-bn-´p-≠v. Ign-™ am-kw H-Uo-j, B{‘-{]-tZ-iv Xoc-Øv B-™-Sn® Np-g-en-°m-‰n¬ I-\-Ø \mi-\-„-am-Wp-≠mbXv.

d-low s\-´q¿

\o-°w. tUm-Œ¿-am-cp-sS i-‡am-b F-Xn¿-∏p-b¿-∂-tXm-sS ]n\yq-U¬-ln: F-Xn¿-∏p-I-sf Xp- ∂o-S-Xv _m-®v-e¿ Hm-^v dq-d¬ S¿-∂v am-‰n-h-®n-cp-∂ -{Km-ao-W sl¬-Øv sI-b¿ tIm-gv-kv FtUm-Œ¿- F-∂ B-i-bw tI-{μ- ∂m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. Fk¿-°m¿ ho-≠pw s]m-Sn-X-´nsb-Sp-°p-∂p. {Km-ao-W-ta-J-ebn-se B-tcm-Ky kw-c-£-WØn-\p-th-≠n {]-tXy-I Im-U¿ cq-]o-I-cn-°m≥ ]p-Xn-sbm-cp tIm-gv-kv Xp-S-ßm-\m-Wp tI-{μ a-{¥n-k-`-bp-sS Xo-cp-am-\w. _n.-F-kv-kn. (I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv) F-∂ aq-∂p-h¿-j _n-cp-Z tIm-gv-kv ap-gp-h≥ kwÿm-\-ß-fn-se-bpw k¿-h-Iem-im-e-I-fn¬ Xp-S-ßn {Km-aß-fn¬ B-Xp-c-ip-{iq-j-bv-°v ∂m¬ C-Xp-kw-_-‘n-® ]m¿-eIq-Sp-X¬ ku-I-cy-sam-cp-°m≥ sa‚-dn Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n \o-°H-cp-ßp-I-bm-Wp tI-{μ-k¿-°m- sØ F-Xn¿-°p-I-bpw ]-I-cw ¿. t\-c-sØ {Km-ao-W-ta-J-e-bv- Fw.-_n.-_n.-F-kv. I-gn-bp-∂-h°p-th-≠n _m-®v-e¿ Hm-^v dq- sc {Km-ao-W ta-J-e-bn¬ \n¿d¬ sa-Un-kn≥ B‚ v k¿-P-dn _-‘ tk-h-\-Øn-\p hn-S-W-satIm-gv-kv Xp-S-ßm-\m-bn-cp-∂p ∂p \n¿-tZ-in-°p-I-bp-am-WpZp-cq-l- kw-`m-h-\-IÄ Bw B-Zv-an ]mÀ-«n Xn-cn-¨-b-¡p-¶p

\yq-U¬-ln: U¬-ln \n-b-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-Jy-a-{¥nbpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b jo-em Zo-£n-Xv \yq-U¬-ln \ntbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®p. Xn-cs™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K-kv ho-≠pw A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-sa-∂v Zo£n-Xv B-fl-hn-izm-kw {]-I-Sn-∏n-®p. 75Im-cn-bm-b Zo-£n-Xv A-hcp-sS a-I-\pw Fw.-]n-bp-am-b k-μo-]v Zo-£n-Xn-\pw a-Iƒ e-Xn-I-bv°p-sam-∏-am-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°m≥ h-c-Wm-[n-Im-cn-°p ap-ºn¬ F-Øn-b-Xv. _n.-sP.-]n. t\-Xm-hv hn-P-tb-μ¿ Kp-]v-X-bpw Bw B-Zvan ]m¿-´n-bp-sS t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pv-cn-hm-fp-am-Wp a-fi-eØn¬ jo-em Zo-£n-Xn-s‚ F-Xn-cm-fn-Iƒ. _n.-sP.-]n-bp-sS ap-Jy-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn l¿-jv h¿-[≥ Ir-jvW-\-K¿ a-fi-e-Øn¬ \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®p. Xn-cs™-Sp-∏n¬ b-Ym¿-Y a¬-k-cw tIm¨-{K- pw _n.-sP.-]n-bpw XΩn-em-sW-∂pw Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°v h-en-b kzm-[o-\w sN-epØm≥ I-gn-bn-s√-∂pw l¿-jv h¿-[≥ ]-d-™p.

\yq-U¬-ln: hn-tZ-i ^-≠n-s\°p-dn-®v tI-{μ-k¿-°m¿ A-t\zj-Ww Xp-S-ßn-b-tXm-sS kw-ib-ap-≈ kw-`m-h-\-Iƒ Bw BZv-an ]m¿-´n Xn-cn-®-b-°m≥ Xp-Sßn. hn-tZ-i -^-≠-√ F-∂-Xn-\p k-Xyhm-Mv-aq-e-hpw Un-Pn-‰¬ H∏pw kw-`m-h-\-Iƒ-s°m-∏w hmßm-dp-s≠-∂v ]m¿-´n t\-Xm°ƒ hy-‡-am-°n. hn-tZ-i ^≠n-s\ Ip-dn-®v tI-{μ-k¿-°m¿ A-t\z-j-Ww {]-Jym-]n-®-tXmsS-bm-Wv ]p-Xn-b hn-i-Zo-I-c-Whp-am-bn t\-Xm-°ƒ cw-K-sØØn-b-Xv. hn-tZ-i-Øp \n-∂p e-`n-°p∂ kw-`m-h-\-I-fp-sS D-d-hn-Sw kq-£v-a-am-bn ]-cn-tim-[n-® tij-ta kzo-I-cn-°m-dp-≈q-sh∂pw kw-i-b-ap-≈-h Xn-cn-®-b°m-dp-s≠-∂pw ]m¿-´n A-h-Imi-s∏-´p. Pq¨ H-∂n-\v ku-c-hv Kp-]v-X F-∂ hy-‡n 50,000 cq-]bp-sS Un-.Un. ]m¿-´n-°p \¬-Inbn-cp-∂p. A-t\z-j-W-Øn¬ ku-c-hv Kp-]v-X A-ta-cn-°≥ ]u-c-\m-sW-∂p sX-fn-™-tXmsS Xn-cn-®p\¬-In. H-tŒm-_¿ 14\v C-Ø-c-Øn-ep-≈ Ggp Un.Un-I-fm-Wv Xn-cn-®-b-®-Xv. C-hsc I-cn-º-´n-I-bn¬ s]-Sp-Øn-bXm-bpw t\-Xm-°ƒ ]-d-™p.

a[y-{]-tZ-in tIm¬-{K-kv Fw.]n. Iq-dp-am-dn _n.sP.]n-bn t`m-]m¬: a-[y-{]-tZ-in-se tIm¨-{K-kv Fw.]n. dm-hp D-Z-bv-{]-Xm]v knMpw A-\p-bm-bn-I-fpw ]m¿-´n-bn¬-\n-∂p cm-Pn-h®v _n.sP.]nbn¬ tN¿∂p. kw-ÿm\-sØ \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°m\n-cn-s° Fw.]n-bp-sS Iq-dp-am-‰w tIm¨-{K- n-\v Xn-cn-®-Sn-bm-bn. tlm-jw-K-_m-Zv tem-Iv-k-`m -a-fi-e-sØ-bm-Wp {]-Xm-]v knMv {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p∂Xv. ap-Jy-a-{¥n in-h-cm-Pv kn-Mv Nu-lm\mWv C°mcyw hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®Xv. D-Z-bv-{]Xm-]v an-I-® cm-jv{So-b-°m-c≥ am-{X-a-s√∂pw \n-ch-[n ta-J-e-Ifn¬ km-aqln-I{]-h¿Ø-\w \-S-Øp-∂ B-fm-sW∂pw Nu-lm≥ ]-d™p. kwÿm-\ tIm¨-{K-kn¬ ^yq-U¬ t\-XrXzw A-Snt®¬-∏n-°p-∂-Xn-\m¬ Xm≥ ho¿-∏p-ap-´p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂mWvv {]-Xm-]v kn-Mv {]-Xn-I-cn®Xv.

\yq-U¬-ln: hn-hm-Z-am-b _em¬-kw-K ]-cm-a¿-i-Øn¬ tJZw {]-I-Sn-∏n-®v kn.-_n.-sF. Ub-d-Œ¿ c-Rv-Pn-Øv kn≥-l tZio-b h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A-b-® t\m-´o-kn-\v a-dp-]-Sn-\¬-In. "Im-bn-I-cw-K-sØ k-Zm-Nm-chpw k-Xy-k-‘-X-bpw \n-b-aØn-s‚ B-h-iy-hpw kn.-_n.sF-bp-sS ]-¶pw' F-∂ hn-j-bØn¬ kw-km-cn-°-sh-bm-Wv hn-hm-Z ]-cm-a¿-iw \-S-Øn-b-Xv.

cm-jv-{Sw s\-lv-dp-hn-sâ kv-a-c-W ]p-Xp-¡n \yq-U¬-ln: {]-Y-a {]-[m-\-a{¥n P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hns‚ 124mw P≥-a-hm¿-jn-I-Zn-\Øn-¬ cm-jv{- Sw A-t±-lØ - n-s‚ kv-a-c-W ]p-Xp-°n. cm-jv-{S-]-Xn {]-W-_v ap-J¿-Pn, D-]-cm-jv-{S-]Xn lm-an-Zv A≥-km-cn, {]-[m-\a - {¥n a≥-tam-l≥-kn-Mv Xp-S-ßn-b-h¿ s\-lv-dp-hn-s‚ i-h-Ip-So-cØn¬ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn.

\yq-U¬-ln: I-S¬-s°m-e-t°kn-se {]-Xn-I-fm-b C-‰m-en-b≥ \m-hn-I¿-s°-Xn-tc tZ-io-b At\z-j-W G-P≥-kn (F≥.-sF.F.-) D-S≥ Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏nt®-°pw. a¬-ky-sØm-gn-em-fnI-sf sh-Sn-h-®p sIm-√p-∂-Xn\p km-£n-I-fm-b \m-ev C-‰m-enb≥ \m-hn-I-cp-sS sam-gn ho-Untbm tIm¨-^-d≥-kn-Mv h-gn e`n-®-tXm-sS A-t\z-j-W-Øn-se kp-{]-[m-\ L-´w ]q¿-Øn-bm-bXm-bn D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. I-S-en¬ sIm-e-]m-X-Iw \-SØn-bm¬ h-[-in-£ \¬-Im≥ hy-h-ÿ-sN-øp-∂ I¿-i-\-am-b kp-h \n-b-a-{]-Im-c-ap-≈ Ip-‰ß-fpw {]-Xn-Iƒ-s°-Xn-tc Np-aØpw. tI-kn-\m-h-iy-am-b i‡-am-b sX-fn-hp-I-fp-s≠-∂pw D-tZym-K-ÿ¿ hy-‡-am-°n. tI-kn¬ B-sI 50 km-£nI-sf-bm-Wv F≥.-sF.-F. tNmZyw-sN-bv-X-Xv. I-∏¬ F≥-dn-° se-Iv-kn-bp-sS Im-]v-‰≥, No-^v Hm-^n-k¿ sP-bnw-kv am‚ v-en kmw-k¨, sk-°‚ v Hm-^nk¿ k-ln¬ Kp-]v-X, ko-am≥ ^ƒ-_m-dn-b a-tc-{μ, Ip-am¿ \tc≥, sI Xn-cp-a¬-dm-hp F-∂nh-cp-tS-Xm-Wv C-Xn-se {]-ap-J sam-gn-Iƒ.

apk-^À\-KÀ C-c-I-fp-sS kz-¯p-¡Ä X-«n-sb-Sp-¡m³ kÀ-¡mÀ KqVm-tem-N-\ eJv-t\m: ap-k-^¿\-K¿ I-em]-Øn¬ A-`-bm¿-Yn-I-fm-°s∏-´-h-cp-sS `q-anbpw a-‰p h-kvXp-h-I-Ifpw X-´n-sb-Sp-°p-∂Xn-\p ln-μpXz-tcm-sSm-∏w k¿°mcpw KqVm-tem-N\ - \-SØ - p∂-Xm-bn B-tcm-]Ww. C-cI - ƒ°p k¿-°m¿ \¬-Ip-∂ A-©p e-£w cq-]b - v° - p ]-Ic - a - m-bn, X߃ C-\n kz-¥w {Km-aØ - n-te°p Xn-cn-®pt]m-hn-s√-∂pw Ahn-sS-bp-≈ X-ß-fp-sS ÿm-hc˛Pw-K-akz-Øp-°-fn¬ A-hIm-i-hm-Zw D-∂-bn-°n-s√∂pw k-Xyhm-Mv-aq-ew F-gp-Xnhmßp-∂X - m-bn sX-fn-hp-Iƒ ]p-dØp-h∂p. F-∂m¬, `q-cn-`m-Kw Ip-Spw-_-ßfpw C-ßs\-sbmcp k-Xy-hm-Mv-aq-ew F-gp-Xn \¬-Im≥ X-øm-dm-bn-´n√. A-tXk-abw, kp-c-£m-`oXn Imc-Ww H-cp Im-c-W-himepw X-ßf - p-sS {]-tZ-it- Ø°p Xn-cn-®pt]m-hm≥ X-ømdn√m-Ø 1800Hm-fw Ip-Spw-_߃-°m-Wv A-©p e-£w cq-] ho-Xw \-„-]-cn-lm-cw {]-Jym]n-®-sX-∂m-Wv k¿-°m-¿hrØ-߃ \¬-Ip-∂ hn-i-Zo--I-

"-{Km-ao-W tUm-ÎÀ-' tIm-gv-kn-\v tI-{µ-a-{´n-k-`m Aw-Ko-Im-cw

jo-em Zo-£n-Xpw lÀ-jv hÀ-[-\pw ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p

c-Rv-Pn-¯v kn³-l h-\n-Xm I-½oj-\v a-dp]-Sn\Â-In

I-SÂ-s¡m-e: F³.-sF.-F. D-S³ Ip-ä-]-{Xw k-aÀ-¸n-¡pw

sX-ep-¦m-\ _n-Ãv ]mÀ-e-saân-sâ io-X-Im-e k-t½-f-\-¯n \yq-U¬-ln: B-{‘-{]-tZ-iv hn-`-Pn-®v sX-ep-¶m-\ kw-ÿm\w cq-]o-I-cn-°m≥ \n¿-tZ-in°p-∂ _n-√v ]m¿-e-sa‚n-s‚ io-X-Im-e k-tΩ-f-\-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-sa-∂v tI-{μ B-`y-¥-c a-{¥n kp-io¬-Ipam¿ jn≥-sU A-dn-bn-®p. CtXm-sS C-Xp-kw-_-‘n-® A`yq-l-߃-°p hn-cm-a-am-bn. io-X-Im-e k-tΩ-f-\w A-SpØ am-kw 5\m-Wv Xp-S-ßp-∂Xv. ]p-Xn-b kw-ÿm-\ cq-]o-Ic-Ww th-K-Øn-em-°p-sa-∂pw jn≥-sU ]-d-™p. B-{‘m hn-`-P-\w kw-_‘n-® Im-cyw ]-cn-tim-[n°m≥ \n-tbm-Kn-® a-{¥n-X-ek-an-Xn tIm¨-{K-kv ssl-°am≥-Un-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw B-{‘-bn-se F-´p cm-{„o-b]m¿-´n-I-fp-am-bn N¿-® \-S-Ønbn-cp-∂p. 18\p a-{¥n-X-e-k-anXn sX-ep-¶m-\ cq-]o-I-c-WsØ F-Xn¿-°p-∂ B-{‘-

bn¬ \n-∂p-≈ tI-{μ-a-{¥n-amcp-am-bpw ap-Jy-a-{¥n F≥ Inc¨-Ip-am¿ sd-Õn-bp-am-bpw N¿-® \-S-Øpw. tI-{μ-a-{¥n-k`-bv-°p ap-ºm-sI k-a¿-∏n-t°≠ Ip-dn-∏v A-Sp-Ø c-≠m-gv-Nbv-°-Iw X-øm-dm-°m≥ a-{¥nX-e k-an-Xn-bp-sS X-e-h≥ IqSn-bm-b jn≥-sU B-`y-¥-c a{¥m-e-b D-tZym-K-ÿ¿-°p \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. sX-ep-¶m-\ cq-]o-I-c-W \n¿-tZ-i-Øn-\p tI-{μ-a-{¥n-k` A-\p-a-Xn \¬-In-bm¬ AXp cm-{„-]-Xn-°p k-a¿-∏n°pw. cm-{„-]-Xn A-Xv A-\p-aXn-°m-bn B-{‘m \n-b-a-k-`bn-te-°v A-b-°pw. Xp-S¿-∂v k¿-°m¿ B-{‘-{]-tZ-iv ]p-\ w-L-S-\m _n-√v X-øm-dm-°n tI-{μ-a-{¥n-k-`-bp-sS Aw-KoIm-c-tØm-sS cm-{„-]-Xn-°v ka¿-∏n-°pw. Xp-S¿-∂m-bn-cn-°pw ]m¿-e-sa‚n¬ _n-√v A-h-X-cn∏n-°p-I.

sN-bv-X-Xv. Cu F-Xn¿-∏p-Iƒ a-dn-I-S°m-\m-Wp km-[m-c-W _n.-Fkv-kn. I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv tIm-gv-kv. {]-tXy-I t]-cn-√m-ØXp-sIm-≠v Im-cy-am-b F-Xn¿-∏pI-fp-≠m-hn-s√-∂m-Wp tI-{μw I-W° - p-Iq-´p-∂X - v. tIm-gvk - v ]q¿-Øn-bm-°p-∂-h-sc tI-{μ Btcm-Ky-a{- ¥m-eb - Ø - n-\p Io-gn-ep≈ k-_v-sk‚-dp-I-fn¬ I-ΩyqWn-‰n sl¬-Øv Hm-^n-k¿-am-cmbn \n-b-an-°m-\m-Wp k¿-°m¿ e-£y-an-Sp-∂X - v. A-Sp-Øh - ¿-jw ap-X¬ tIm-gvk - v B-cw-`n-°pw.t_-kn-Iv A-\m-´-an, tcm-K\n¿-W-bw, km-[m-c-W tcm-K߃-°p-≈ Nn-In¬-k Xp-S-ßnb Im-cy-߃ Cu _n-cp-Z tIm-gvkn-eq-sS ]Tn-∏n-°pw. kp-J-{]k-hw, K¿-`-]-cn-N-c-Ww, {]-k-hkp-c-£, A-Xn-km-cw, \yq-tamWn-b, £-bw, ]-\n, N¿-a-tcm-K߃ Xp-S-ßn-b-h-bv-°v Nn-In¬-

kn-°p-∂-Xn-\v {]-tXy-I ]-cn-ioe-\-hpw tIm-gv-kn-eq-sS e-£yan-Sp-∂p.tZ-io-b ]-co-£m t_m¿-Uv (F≥.-_n.-C.-) tIm-gv-kn-\m-bn Hcp {]-tXy-I ]mTy-]-≤-Xn cq-]s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-Xv D-S≥-Xs∂ kw-ÿm-\ k¿-h-I-em-ime-Iƒ-°v A-b-®p-sIm-Sp-°pw. B-tcm-Ky tk-h-\-hn-`m-Kw Ub-d-Œ¿ P-\-d¬ B-Zyw H-cp ]mTy-]-≤-Xn cq-]-s∏-Sp-Øn-sb¶n-epw sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y C-Xn-s\ F-Xn¿-°pI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wp tZio-b ]-co-£m t_m¿-Un-s\ ]mTy-]-≤-Xn cq-]-s∏-Sp-Øm≥ tI-{μw \n-tbm-Kn-®-Xv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ°pw Cu _n-cp-Z-[m-cn-I-sf Btcm-Ky-{]-h¿-Ø-\-߃-°p Np°m≥ ]n-Sn-°m≥ \n-tbm-Kn-°m\m-hp-sa-∂m-Wp tI-{μ B-tcmKy-a-{¥m-e-bw I-cp-Xp-∂-Xv.

dm-bv-]q-cn "kv-Iq-«À-hm-e' Fw.-FÂ.-F-bp-sS thm-«p-]n-Sn-¯-hpw kv-Iq-«-dn dm-bv-]q¿: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]e A-¶-hpw ÿm-\m¿-Yn-Iƒ ]-b-‰p-∂-Xv ]-Xn-hm-sW-¶nepw Ip¬-Zo-]v-kn-Mv Pp-t\-Pbp-sS {]-Nm-c-Ww Xo¿-Øpw X-s‚ ssi-en-°-\p-kr-X-ambn-´m-Wv. 19\v O-Øo-kv-K-Un¬ c-≠mw-L-´ thm-s´-Sp-∏v \-S°p-∂ dm-bv-]q¿ t\m¿-Øv afi-e-Øn-se kn-‰n-Mv Fw.F¬.-F-bm-Wv Ip¬-Zo-]v Ppt\-P. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ti-jw ]-e Fw.-F¬.-F-am-cpw X-ßfp-sS F.-kn. Im-dn¬ No-dn-∏m™v t]m-hp-∂-Xm-Wv dm-bv-]qcn-se ÿn-cw Im-gvN - . F-∂m¬ Fw.-F¬.-F. B-b-Xn-\p tij-hpw P-\-a-[y-Øn¬ X-s∂bm-Wv tIm¨-{K- p-Im-c-\mb Ip¬-Zo-]v Pp-t\-Pb - pw kvI - q´-dpw. a-fi-e-Øn-se Hm-tcm ap-°n-epw aq-e-bn-epw A-t±-lw X-s‚ B-Œo-h kv-Iq-´-dn¬ I-dßn-\-S-°pw. A-Xp sIm-≠p-Xs∂ P-\-߃ A-t±-l-sØ hn-fn-°p-∂-Xv kv-Iq-´¿-hm-em Fw.-F¬.-F. F-∂m-Wv.-H-cp-Zn-

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn tam-N-\w: {]-Xn-\n-[n-kw-Lw {]-[m-\-a-{´n-sb I-−p \yq-U¬-ln: ]m-In-kv-Xm-\n-sebpw {io-e-¶-bn-se-bpw P-bn-epI-fn¬ I-gn-bp-∂ C-¥y≥ a¬ky-sØm-gn-em-fn-I-sf tam-Nn∏n-°m≥ B-h-iy-am-b \-S-]-SnI-sf-Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v X-an-gv-\m-´n-se-bpw ]p-Xp-t®-cnbn-se-bpw a¬-ky-sØm-gn-em-fnI-fp-sS {]-Xn-\n-[n-kw-Lw {][m-\-a-{¥n-sb I-≠p. Kp-P-dm-Øn-se 280 a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ ]m-In-kv-Xm\n-se P-bn-en-epw X-an-gv-\m-´nse-bpw ]p-Xp-t®-cn-bn-se-bpw 81t]¿ hn-hn-[ {io-e-¶≥ P-bnep-I-fn-epw I-gn-bp-∂p-s≠-∂v {]-Xn-\n-[n-kw-Lw I¨-ho-\¿ Fw C-f-t¶m ]-d-™p. C-Xp IqSm-sX 780 C-¥y≥ t_m-´p-Iƒ ]m-In-kv-Xm≥ A-[n-Ir-X¿ X-S™p-h-®n-´p-s≠-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. hn-j-b-Øn¬ CS-s]-Sm-sa-∂p {]-[m-\-a-{¥n D-d∏p-\¬-In-b-Xm-bpw A-t±-lw hm¿-Øm-te-J-I-sc A-dn-bn-®p.

kozhikode

h-kw A-©p-a-Wn-°q-tdm-fw kv-Iq-´-dn¬ a-fi-e-]-cy-S-\w \-S-Øm-dp-s≠-∂m-Wp Pp-t\P ]-d-bp-∂-Xv. Fw.-F¬.-Fbp-sS se-‰¿-]m-Upw ko-ep-sa√mw kv-Iq-´-dn¬ sd-Un-bm-Wv. Fw.-F¬.-F-bp-sS ip-]m¿-i

B-h-iy-ap-≈-h¿-°v A-t±-lØn-s‚ h-k-Xn-bn¬ t]m-bn I-≠v Im-cyw t_m-[n-∏n-t°≠ Im-cy-sam-∂p-an-√. Im-cWw G-Xp Im-cy-Øn-\pw tdmUn¬-Ø-s∂-bp-≠m-hpw. Xs‚ sh-≈ B-Œn-h ]m¿-°v sN-bv-Xv sN-dn-sbm-cp sj-Un¬ Fw.-F¬.-F. C-cn-∏p-≠mhpw. CXn\p- \m-´p-Im¿ "-kvIq-´¿ Nu-°v-' F-∂m--Wv t]cn-´n-cn-°p-∂-Xv .- _n.-sP.-]n-bpsS {io-N-μv kp-μ-cm-Wn-bm-Wv Pp-t\-P-bp-sS F-Xncmfn.

cWw. A-XpsIm-≠pX-s∂ Ch¿-°p a-s‰-hn-sS-sb-¶nepw ]p\-c-[n-hm-kw km-[y-am-°p-Ibm-Wv \-„-]-cn-lm-c-Øn-eq-sS e-£y-an-Sp-∂s - X-∂pw hn-iZ- o-Icn-°-p∂p. F-∂m-¬, b-Ym¿Y hn-et- b-°mƒ hfsc Ip-d™ \-„] - c - n-lm-cw sIm-SpØv P-\ß-fp-sS kz-Øp I-h¿-s∂-Sp°p∂-Xv `-c-W-LS-\mhn-cp≤hpw \n-b-a-hn-cp-≤-hp-am-sW∂p Nq-≠n-°m-´s - ∏-Sp-∂p. ap-k-^¿\-K-dn¬ ]p-Xp-Xmbn \-S∂ - kw-L¿-jß - ƒ ap-kvenw-I-fp-sS `qan X-´n-sb-Sp-°p∂-Xn-\p Pm-´p-Iƒ B-kq-{XWw sN-bvX - X - m-bn-cp-∂p-sh-∂p tZio-b am-[y-aß - ƒ kw-ib - w {]-I-Sn-∏n-®n-cp∂p. C-Ø-c-°mcp-am-bn k¿-°mcpw ssItIm¿°p-Ib - m-sW-∂m-Wv B-tcm-]n°-s∏-Sp-∂Xv. H-tŒm-_¿ 30\p lp-kb - v≥] - p¿ {Km-aØ - n-se aq∂p ap-kvenw Ip-´nIƒ sIm√s∏-´n-cp∂p. ap-k-^¿\-K¿ Iem-]-Øn-se A-`-bm¿-Yn-Iƒ I-gn-™n-cp-∂ {]-tZ-ia - m-WnXv. sXm-´-Sp-Ø ap-l-Ω-Zv-]p¿ dm-bvkn-Mv {Km-a-Øn-te-°v A-©p

Ip-´n-Iƒ I-cn-ºpw ssht°mepw ti-Jc - n-°m≥ t]m-b k-a-b-Øm-bn-cp-∂p B-{IaWw. ap-kv-enw-Iƒ X-ß-fp-sS {Km-aØ - n-te-°p h-cp-∂X - pw Ah-cp-sS `q-an-bn-ep-≈ h-kv-Xp°ƒ ti-Jc - n-°p-∂Xpw X-Sb - pI-bm-Wv C-Xn-\p ]n-∂n-ep-≈ e£y-sa-∂p {]-tZi-sØ k¿]©m-b jm-\h - m-kv ]-dbp-∂p. 25Hm-fw t]-cm-Wv am-c-Im-bp-[ß-fp-am-bn B-{Ia-Ww \-SØnA-Pva¬, sa-l¿-_m≥, Aw-tdmkv F-∂nh-sc h-[n-®s - X-∂v At±-lw Iq-´n-t®¿Øp. ap-lΩ - Z- v] - p¿ dm-bvkn-Mv {Kma-Øn-se ap≥ {]-[m≥ s^-dp Nu-[-cn- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-apJ-cp-am-bn X-߃ k-am[m-\ N¿-®-Iƒ \-S-Øn-bn-cp∂p. CXn-s‚ ^-ea - m-bn G-Xm\pw t]sc {Km-a-Øn-te-°p a-S-ßm-≥ A\p-h-Zn-°m-sa-∂p k-Ω-Xn°p-Ibpw sN-bvXn-cp∂p. F∂m¬, C-Xp X-I¿-°p-I-bm-bncp-∂p A-{I-an-If - p-sS D-t±iyw. C-t∏mƒ k¿-°mcpw C-h¿-°p Iq-´p-\n¬-°p-Ib - m-sW-∂p {Kma-hm-kn-Iƒ B-tcm-]n-°p∂p.

tIm-a¬-shÂ-¯v D-¨-tIm-Sn: a³-tam-l-sâ Xo-cp-am-\-s¯ B-Z-cn-¡p-¶p-sh-¶v Im-a-d¬

dm-bv-]p¿: am-thm-hm-Zn hn-cp-≤ ssk-\n-I\o-°-Øn-\v B-Zn-hmkn-I-sf D-]-tbm-Kn-°m-\p-≈ kw-ÿm-\ k¿-°mcns‚ Xo-cpam-\w kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-bpsS ew-L-\-am-sW-∂v {]-ap-J a\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I≥ tUm-. _n-\m-bI - v sk≥. H-cp kzIm-cy Nm-\e - n-\v A-\p-hZ- n-® A`n-ap-J-Øn-em-Wv A-t±-lw C°m-cyw hy-‡-am-°n-b-Xv. amthm-hm-Zn-Iƒ-s°-Xn-tc B-Zn-hmkn-Is - f \n-tbm-Kn-°p-∂ co-Xn ]cm-P-b-am-sW-∂p O-Øo-kv-KUn-se km¬-hmPpZqans‚ A\p-`-h-Øn¬ \n-∂p hy-‡-am-bXm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v B-bp[w \¬-In km¬-hm-Pp-Zqw cq-]oI-cn-®-tXm-sS am-thm-hm-Zn-IfpsS ap-Jy-i-{Xp km¬-hmPp-Zqam-bn am-dn. H-Sp-hn¬ km¬-hmPpZq-w \n¿-Ø-em-°m≥ kp{]nw-tIm-S-Xn X-s∂ C-S-s]-´p. km¬-h-m-Pp-Zqapw am-thm-hm-ZnIfpw X-Ωn-ep-≈ G-‰p-ap-´¬ `b-∂p {Km-a-߃ hn-´-h¿ C-Xp-hsc Xn-cn-s®-Øn-bn-´n-√. cm-{„ob-{]-iv-\-߃°p ]-cn-lm-cw Im-tW-≠-Xv \n-b-ahn-cp-≤ am¿K-ß-fn-eq-sS-b-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. am-thm-hmZnIƒs°-Xn-cm-b c-l-kyhn-hc-߃ ti-J-cn-°m≥ 100 B-Znhm-kn-I-sf 500 cq-] Zn-h-k°qen-°v tlmw Km¿-Up-I-fm-bn \nb-an-°m-\m-Wv k¿-°mcns‚ Xo-cp-am-\w.

22 hÀ-j-¯n-\p ti-jw sNss¶ sse-ävlu-kv k-µÀ-i-IÀ-¡m-bn Xpd¶p

\-kw-Jy-bpw A-©n-sem-∂v kº-Zv-L-S-\-bpƒ-s∏-Sp-∂ 54 cmPy-ß-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]s¶-Sp-°p-∂ tIm-a¨-sh¬-Øv D-®-tIm-Sn-bn¬-\n-∂v hn-´p-\n¬°m-\m-hn-s√-∂pw Im-a-d¨ ]-d™p. h-S-°≥ {io-e-¶-bn-se ]´m-f-sØ ]n≥-h-en-°¬, ]-{X{]-h¿-Ø-I-sc-bpw a-\p-jym-hIm-i {]-h¿-Ø-I-sc-bpw `-bs∏-Sp-ج F-∂o hn-j-b-߃ Im-a-d¨ D-®-tIm-Sn-bn¬ D-∂bn-°pw. C-¥y≥ hym-]m-cn-I-fpam-bp-≈ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p tijw Zo-]o-μ¿ lp-sU, A-\p-cmKv Xm-°q¿, A-K-X km-Mv-a, P-b]m≥-U, P-b-¥v Nu-[-cn, a-WnI Sm-Kq¿ Xp-S-ßn-b Fw.-]n-am-cpam-bpw Im-a-d¨ N¿-®-\-S-Øn. a-lo-{μ B‚ v a-lo-{μ ta-[m-hn B-\-μ a-lo-{μ-bp-am-bpw Im-ad¨ t\-c-sØ Iq-Sn-°m-gv-N \-SØn-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS, Kp-P-dm-Øv ap-Jya-{¥n-bpw _n.-sP.-]n-bp-sS {][m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn-bp-am-b \-tc-{μ-tam-Un-bp-am-bn Iq-Sn°m-gv-N \-S-Øm≥ X-øm-dm-sW∂v Im-a-d¨ ]-d-™p.

tIm¬-{K-Ên-\v ]-cm-P-b`oXnsb¶v \-tc{µ-tam-Un

A-©p-hÀ-jw `-cn-¨-t¸mÄ antkm-dm-anse a-{´n-amcpw kv-]o-¡dpw k¼¶À \yq-U¬-ln: Xm-c-X-tay-\ sNdn-b kw-ÿm-\-am-sW-¶n-epw A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-Øn¬ A{X ]n-∂n-e-√m-Ø an-tkm-dmw a{¥n-k-` A-©p-h¿-jw ]n-∂n-´t∏mƒ ]-e a-{¥n-am-cp-sS-bpw \nb-a-k-`m kv-]o-°-dp-sS-bpw kºm-Zyw C-c-´n-®p. 2008se Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn\p k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-ehpw C-t∏mƒ k-a¿-∏n-®n-cn-°p∂ k-Xy-hm-Mv-aq-e-hpw X-Ωn¬ Xm-c-X-ayw-sN-øp-tºm-gm-Wv kº-Øv C-c-´n-bn-e-[n-I-am-bn h¿[n-®-Xv a-\- n-em-hp-∂-Xv.tIm¨-{K-kv a-{¥n-k-`-bnse K-Xm-K-X-h-Ip-∏v ssI-Imcyw-sN-øp-∂ tkm-dw-k≥-•n-bm\-bm-Wv A-©p-h¿-jw-sIm-≠v Iq-Sp-X¬ k-º-∂-\m-b-Xv. 87.-43 e-£w cq-]-bp-sS kz-Øp-≠mbn-cp-∂ A-t±-l-Øn-\n-t∏mƒ 6.53 tIm-Sn cq-]-bp-sS kz-Øm-Wp≈-Xv. G-I-tZ-iw G-gp a-S-ßv h¿-[-\.-kv-]o-°¿ sdm-am-hn-b°v 3.-28 tIm-Sn cq-]-bp-sS kzØp-°-fp-≠v. \m-e-c C-c-´n h¿[-\-bm-Wp-≠m-b-Xv. X-t±-i `-c-W-h-Ip-∏v k-l-a-

sF.-F³.-F-kv. hn-{I-am-Zn-Xy \m-sf \m-hn-I-tk-\-bv-¡v ssI-am-dpw \yq-U¬-ln: Zo¿-L-Im-e-sØ Im-Øn-cn-∏n-\p-ti-jw hn-am-\hm-ln-\n-°-∏¬ sF.-F≥.-Fkv. hn-{I-am-Zn-Xy, C-¥y≥ \mhn-I-tk-\-bp-sS `m-K-am-hp-∂p. C-¥y-bp-sS \m-hn-I-ti-jn-°v DtØ-P-\w ]-I-cp-∂ hn-am-\-hmln-\n, d-jy-bn-se I-∏¬-\n¿-amW-im-e-bn-em-Wp cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-X-Xv. \m-sf d-jy-bn¬ sk-h-tdm-Zo≥-kv-In-bn-se skhv-am-jv I-∏¬-im-e-bn¬-h-®v {]Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn \m-hn-I-tk-\-bv-°p I-∏¬ ssI-am-dpw. \m-ep-Zn-h-k-sØ ]-cy-S-\Øn-\m-bn B‚-Wn {]-Xn-tcm-[sk-{I-´-dn B¿ sI am-Yp¿ A-Sßp-∂ D-∂-X-X-e {]-Xn-\n-[nkw-L-tØm-sSm-∏w C-∂v d-jybn-te-°v t]m-hpw. ssk-\n-I km-t¶-Xn-I k-l-I-c-Ww kw_-‘n-®v C-¥y-˛-d-jy A-¥¿ k¿-°m¿ I-Ωo-j-s‚ tbm-K-

am-thm-hm-ZnIÄ-¡v F-Xn-tc B-Zn-hm-kn-I-sf D-]-tbm-Kn-¡-cp-Xv: _n-\m-b-Iv sk³

\yq-U¬-ln: _-ln-jv-I-cn-°p∂-Xn-ep-]c - n a-\p-jym-hI - m-i {]iv-\-߃ D-∂-bn-°m-\p-≈ thZn-bm-bm-Wv tIm-a¨-sh¬-Øv D-®-tIm-Sn-sb Xm≥ Im-Wp-∂sX-∂v {_n-´o-jv {]-[m-\-a-{¥n tU-hn-Uv Im-a-d¨. A-tX-k-abw, sIm-fw-t_m-bn¬ \-S° - p-∂ D-®-tIm-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠Xn-s√-∂ C-¥y≥ {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥ kn-Mn-s‚ Xocp-am-\-sØ _-lp-am-\n-°p-∂Xm-bpw A-t±-lw ]-d-™p. C¥y≥ hym-]m-cn-I-sf A-`n-kwt_m-[\ - sN-bvX - p kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. D-®-tIm-Sn-°n-sS {io-e-¶≥ {]-kn-U‚ v a-lo-μ c-P-]-Iv-skbp-am-bn {]-tXy-I Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øm-\pw Im-a-d-Wn-\v ]-≤-Xnbp-≠v. {]-iv-\-ß-fp-sS H-ØpXo¿-∏pw a-\p-jym-h-Im-i-hpw B-`y-¥-c-bp-≤-Im-e-sØ kw-`h-hn-Im-k-ß-sf-°p-dn-®p-≈ anI-® A-t\z-j-W-hpw B-h-iys∏-Sp-∂ C-¥y, Im-\-U, {_n´≥ F-∂o cm-Py-߃-°p {io-e¶-tbm-Sv H-tc k-ao-]-\-am-Wp-≈Xv. tem-I-sØ aq-∂n-sem-∂v P-

_n-sa-{X(O-Øo-kv-K-Uv): A`n-{]m-b k¿-th-I-sf F-Xn¿°p-∂ tIm¨-{K-kv \n-e-]m-Sv km-am-\y-t_m-[-Øn-\p \n-c°m-Ø-Xm-sW-∂pw ]-cm-P-b-`oXn-bm-Wv A-Xn-\p Im-c-W-sa∂pw _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\-a{¥n ÿm-\m¿-Yn \-tc-{μ-tamUn. 19\v Xp-S-ßp-∂ c-≠mw-L-´ Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bmbn O-Øo-kv-K-Un-se _n-sa-{Xbn¬ kw-L-Sn-∏n-® Xn-c-s™-Sp∏p {]-Nm-c-W-]-cn-]m-Sn-bn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p tam-Un. O-Øo-kv-K-Uv k¿-°m-cn-\p tI-{μw \¬-Ip-∂ [-\-k-lm-b߃ ^-e-{]-Z-am-bn hn-\n-tbmKn-°p-∂n-s√-∂v tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘nbpw D-]m-[y-£≥ cm-lp¬ Km‘n-bpw hn-a¿-in-®-Xn-s\-bpw tam-Un F-Xn¿-Øp. cm-lp-ens‚ A-Ωm-h-s‚ ho-´n¬-\n-∂mtWm O-Øo-kv-K-Un¬ ]-Ww \¬-Ip-∂-sX-∂v tam-Un tNm-Zn®p. _n.-sP.-]n. k¿-°m-cn-s\-Xntc tIm¨-{K-kv B-tcm-]-W߃ D-∂-bn-°p-I-bm-Wv. c-a¨kn-Mn-s‚ `-c-W-Øn¬ kwÿm-\w ]p-tcm-K-Xn ssI-h-cn®p-sh-∂pw tam-Un ]cn-]m-Snbn¬ ]-d-™p.

Øn¬ B‚-Wn, d-jy≥ {]-Xntcm-[-a-{¥n sk¿-Kn tjm-bv-Kphp-sam-Øv A-[y-£-X h-ln-°psa-∂pw {]-Xn-tcm-[-a-{¥m-e-bw hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.

sF.-F≥.-F-kv. hn-{I-am-Zn-Xy ssI-am-dp-∂-Xn-\v d-jy-bp-am-bn C-¥y I-cm-dn¬ H-∏p-h-®-Xv. sF.-F≥.-F-kv. hn-{I-am-ZnXy 1987¬ _m-°p F-∂ t]-cn¬

Xn-¶-fm-gv-N tam-kv-tIm-bn-em-bncn-°pw tbm-Kw. sF.-F≥.-Fkv. hn-{I-am-Zn-Xy C-¥y≥ \m-hnI-tk-\-bv-°p ssI-am-dpw. N-Sßn¬ tjm-bv-Kp-hpw d-jy≥ D-]{]-[m-\-a-{¥n Zn-an-{Xn tdm tKmkn-\pw ]-s¶-Sp-°pw. 2004¬ F≥.-Un.-F. `-c-W-Im-e-Øm-Wv

d-jy≥ \m-hn-I-tk-\ I-Ωoj≥-sN-bv-X-Xm-Wv. ]n-∂o-Sv AXn-s‚ t]-cv A-Uv-an-d¬ tKm¿jv-tIm-hv F-∂m-°n-am-‰n. A-Xn\p-ti-j-am-Wv I-∏¬ C-¥y°p ssI-am-dm≥ [m-c-W-bm-b-Xv. 44,500 S¨ `m-c-ap-≈ Cu I-∏-en\v 284 ao-‰¿ \o-f-ap-≠v.

7

sNss∂: a-do-\m _n-®o-\v A-`nap-J-am-bp-≈ sNss∂ sse-‰vlu-kv c-≠p ]-Xn-‰m-≠n-\p tijw k-μ¿-i-I¿-°p Xp-d∂psIm-SpØp. I-∏¬ K-Xm-K-X a{¥n Pn sI hm-k-\m-Wv 46 ao‰¿ D-b-c-ap-≈ kmw-kv-ImcnI ss]-Xr-Iw Xp-d∂p-sIm-Sp-ØXv. D-b-c-Øn¬ temI-Øp c≠mw ÿm-\-Øp-≈ Cu sse-‰vlu-kv _w-Kmƒ Dƒ-°-S-en¬ \n-∂p Z-£n-tW-¥y-bnse Cu hm-Wn-Py X-e-ÿm-\-sØ-Øp∂ \m-hn-I-cp-sS I-Æn¬ BZyw s]-Sp-∂ H-∂m-bn-cp-∂p. 90I-fp-sS B-Zy-Øn¬ kpc£m`o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂m-Wv sse-‰v-lu-kv k-μ¿-i-I¿-°p ap-∂n¬ A-S-®n-´-Xv. 1977 ap-X¬ {]-h¿-Øn-°p-∂, Np-h∏pw sh≈bpw Nm-bw ]q-in-bn-´p-≈ Cu sse-‰vlu-kv X-an-gv-\m-Sv Un.Pn.]n. Hm-^nkv, t^m-d≥-knIv e-t_m-d-´dn, Hmƒ C-¥ym tdUn-tbm, km-t¥mw _-k-en° F-∂n-h-bv-°p k-ao-]-am-Wv ÿn-XnsN-øp-∂Xv.

{¥n em¬-Xm≥-en-bm-\-bv-°m-hs´ A-©n-c-´n h¿-[n-®v 23.-39 e£w F-∂-Xv 1.-15 tIm-Sn-bm-bn. \n-b-a-a-{¥n em¬-tkm-Ø-bpsS kz-Øn¬ \m-e-c C-c-´n h¿-[\ kw-`-hn-®n-´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n em¬-X≥-tlm-e-bpw ]n-∂n-e-√. I-gn-™-X-h-W-sØ A-t]-£n®v \m-en-c-´n h¿-[-\ tc-J-s∏-SpØn-b ap-Jy-a-{¥n-X-s∂-bm-Wv a-{¥n-am-cn¬ C-t∏mƒ G-‰-hpw k-º-∂≥. G-I-tZ-iw 8.-7 tImSn cq-]-bp-sS kz-Øp-°-fm-Wv Ct±-l-Øn-\p-≈-Xv.-a-{¥n-k-`-bnte-Xp-t]m-se k-º-Øn-s‚ Imcy-Øn-epw ap-Jy-a-{¥n-°p Xmsg X-s∂ B-`y-¥-c-a-{¥n em¬kn¿-en-bm-\-bp-≠v. C-t±-l-Øns‚ kz-Øp-°ƒ A-©p-h¿-jwsIm-≠v 3.-5 C-c-´n h¿-[n-®v 6.-35 tIm-Sn-bn-se-Øn-\n¬-°p-∂p. F-∂m¬ Im-bn-I-a-{¥n-bpsS kz-Øn¬ h-en-b h¿-[-\sbm-∂p-ap-≠m-bn-´n-√. 2008¬ 2.28 tIm-Sn cq-]-bp-sS kz-Øp-°fp-≠m-bn-cp-∂ Im-bn-I-a-{¥n tkm-Zn≥-Xv-ep-hm-¶-bv-°n-t∏mƒ 2.-29 tIm-Sn cq-]-bp-sS kz-ØmWp-≈-Xv.-

sP-bv-äv-en-bp-sS t^m¬ tNmÀ-¯n-b tI-kv: B-dp-t]À Iq-Sn A-d-Ìn \yq-U¬-ln: _n.-sP.-]n. t\-Xmhv A-cp¨ sP-bv-‰v-en-bp-sS t^m¨-tImƒ hn-h-c-߃ tNm¿-Øn-b tI-kn¬ U¬-ln t]men-kn-se aq-∂v D-tZym-K-ÿ-c-S°w B-dp-t]-sc-°q-Sn C-∂-se A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-tXm-sS tIkn¬ A-d-kv-‰n-em-b-h-cp-sS FÆw 10 B-bn. A-kn-kv-‰‚ v k-_v C≥-kvs]-Œ¿ tKm-]m¬, sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ l-co-jv, Un-‰-Œohp-am-cm-b A-tem-Iv Kp-]v-X, sk-bv-^n, ]p-\n-Xv F-∂n-h-cmWv C-∂-se A-d-kv-‰n-em-b-Xv. U¬-ln t]m-en-kv tIm¨-kv-‰_n-fm-b A-c-hn-μv Z-_m-kv, Un‰-Œo-hp-am-cm-b A-\p-cm-Kv, \o-cPv, \n-Xo-jv F-∂n-h-cm-bn-cp-∂p t\-c-sØ Cu tI-kn¬ A-d-kv‰n-em-b-Xv. CXn-\nsS, A-d-Ãnem-b B-dp-t]-sc-bpw aq-∂p-Zn-hk-sØ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn¬ hn-´p.-


8

kozhikode

F-an-td-äv-kv AÀ-[-hmÀ-jn-I em-`w {]-Jym-]n-¨p sIm-®n: D-b¿-∂psIm-≠n-cn°p-∂ C-‘-\hn-e-bpsS-bpw B-tKm-f km-º-Øn-I k-Ω¿-±ß-fp-sS-bpw ]-›m-Ø-e-Ønepw F-an-td-‰v-kv {Kq-∏v A-Xn-s‚ an-I-® {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS-bpw Zo¿-Lho-£-W-Øn-s‚-bpw KpW-^-e-߃ {]-Xn-^-en-∏n®psIm-≠v A¿-[hm¿-jn-I ^e-߃ ]p-d-Øphn-´p.-\-S-∏p km-º-Øn-I h¿-j-Øns‚ 2013 k-]vXw-_¿ 30\v A-hkm-\n-® B-Zy B-dp am-k-ßfn¬ F-an-td-‰v-kv {Kq-∏v 42.--3 _ney≥ Zn¿-lw ( 11.-5 _n-ey≥ tUm-f¿) h-cp-am-\-am-Wp-≠m°n-b-Xv. ap≥ h¿-j-sØ 37.--5 _n-ey≥ Zn¿-lans\ (10.--2 _ney≥ tUm-f¿) A-t]-£n-®v 13 i-X-am-\w h¿-[-\-hm-Wn-Xv. {Kq-∏n-s‚ A-‰m-Zm-bw ap≥ h¿-j-sØ A-t]-£n-®v \m-ep i-X-am-\w h¿-[-\-tbm-sS 2.--2

_n-ey≥ Zn¿-l-Øn¬ (600 aney≥ tUm-f¿) F-Øn-bn-´p-≠v. {Kq-∏n-s‚ Im-jv s]m-kn-j≥ 2013 am¿-®v 31 se 27.--0 _n-ey≥ Zn¿-lw ( 7.--3 _n-ey≥ tUm-f¿) F-∂-Xn-s\ A-t]-£n-®v 2013 sk-]v-‰w-_¿ 30 \v 18.-2 _n-ey≥ Zn¿-lw (4.--9 _n-ey≥ tUm-f¿) B-bn-cp-∂p. 2013 Pq-sse-bn¬ Im-em-h-[n Xo¿-∂ 1.-8 _n-ey≥ Zn¿-l-Øn-s‚ t_m-≠v Xn-cn-®p \¬-In-b-Xn-\pw H-cp _n-ey≥ tUm-f¿ kp-Ip-In-s‚ B-Zy Xncn-®-S-hm-b 367 an-ey≥ Zn¿-lw \¬-In-b-Xn-\pw ti-j-am-Wn-Xv. B-tKm-f _n-kn-\-kv km-lN-cy-߃ sh-√p-hn-fn-Iƒ \n-d™ co-Xn-bn¬ X-s∂ Xp-S-cp-Ibm-bn-cp-∂psh-∂v F-an-td-‰v-kv {Kq-∏ns‚- sN-b¿-am-\pw kn.-C.H-bp-am-b sibvJv A-lv-a-Zv _n≥ k-Cu-Zv A¬a-Iv-Xqw Nq-≠n°m-´n.

^n-kn-jy³-kv hmÀ-jn-I k-t½-f-\w \m-sf ap-X tIm«-b¯v tIm-´-bw: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v ^n-kn-jy≥-kv Hm-^v C¥y tI-c-f Nm-]v-‰-dn-s‚ 36m-aXv hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w 16, 17 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tIm-´-b-Øv \-S°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ A- d n- b n®p. tIm- ´ - b w hn≥- k ¿ Imkn¬ tlm-´-en¬ \m-sf sshIo- ´ v 6. - 3- 0\v I- e - Œ ¿ A- P n- Ø v Ip- a m¿ k- t Ω- f - \ w D- Z v - L m- S \w sN- ø pw. tUm. \n- l m¬ tXm-a-kv, _mw-•q¿ C‚≥-kohn-kv-‰v tUm. tP-°-_v, {]-^. F≥ kp-Ip-am-c≥, {]-^. kp-Zb- I p- a m¿, {]- ^ . B¿- h n P- b Ip-am¿, tUm. F hn-a-e F-∂nh¿ {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n°pw. tUm. am- X yp tXm- a - k n- \ v sse- ^ v ssSw A- ® o- h v - s a‚ v ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n-°pw.

kzÀWhn-e DbÀ¶p ]h\v 22,600 cq] shfn-s®-Æ............... 10,050 FÆ P\phcn Ah[n............. 11,000 shfns®Æ \hw-_¿.................. 9650 IS-se-Æ.......(16en) Unkw-_¿... 10950 \s√-Æ...(16en) s^{_p-hcn.. 10995 dn-ss^≥UvHm-bn-¬. sIm-{]-................. 6885˛7100 F≈n≥ ]nÆm°v...... ]n-Æm°v... 2300 sIm-{]]n-Æm-°.v ........ - n-Æm-°v ........ tdm-´d - n 2400 IS-e∏ - m-c........ FIvk] v √ - ¿.....-...... 2300 ]-©k sh-√w 60.............. Ip-cpapfIv ssa-Z.90........ A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. C√ i¿°-c.......... C√ Km¿-_nƒ-U.v .....-...... A-hn-¬............... Np°v CS-Øcw...-..... 18500 A-cn..100........... taØcw................ 1950-0 A-cn a-´........ a™ƒ 6200 ]®-cn............ - c - n∏v . tkew ˛CutdmUv 6200˛6500 Xph-c∏ AS° ......... 15000˛16000 a√n............(40 In) - S- e - .. ................ ]gbXv 12500˛13500 I ]©-kmc......-............ 3,150 dh................(100In) apf-I.v ......-.. 7800-˛9500 apf-Iv ......... - w.. Dgp-∂.v ...... 6000˛6600 apf-Iv k-Xy-aw-Ke - n-∏.v ............. sNdp-]b - ¿........6800˛7400 D-gp-∂p-]c IS-e........-......... 4500˛5700 D-gp-∂v Dcp´v apXn-c.....-................... 3750- ˛4000 d_-¿(- I-ntem)........ F≈v.......-...... 5700˛6200 tem-´.v ....................... a√n................... 6300˛7400 H-´p-]m-¬................ - .v ............ ]®-cn......-........... 2350˛2780 Ip-cp-ap-fI ]pgp-°e - c - n........ 2950˛3030 \m-fn-tI-cw......... PmXnsXm≠≥ 350˛375 sIm-{]................ sXm≠n√m-ØX - .v . 625˛650 sIm-´S- ° - X - )v ................... Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 650˛700 (]-gb - .v .................... {Kmºq ....-............... 980 ]pXn-bX It®m-ew... 14000˛17000 t\{¥°mb Im™n-c° - p-cp........ 1850 \mS≥.............. hb\mS≥............... d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 14550˛14750 ta´p∏mfbw...................... d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 15,800 Iip-h≠n ......... H´p-]m¬...... 11300 Nßc-Ipfw sIm´-S° - .v ....... em‰-- I v k .v ... 10000 ]pXn-bX kz¿Ww................. 22,600 c≠mwX-cw- . H-cp {Kmw.. 2825 ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° sh≈n (Hcp Intem) 48000 ]p-Xn-bX - v X¶w.............. 30730 ]-gb - X - v c≠mw Xcw........................ tImgnt°mSv shfns®Æ.......... 11200 sIm{]FSp-Ø] - Sn.. 7500 I¬∏‰ Zn¬]k¥v........... 7650 IpcpapfIv (hb\mSv) dmkv........................ 7450 D≠........ 7400 tN´-≥.- ..... cmPm]q¿................ 8100 Im-- ∏n ]cn∏v............ ]nÆm°v ............. 3150 D≠°m∏n (54In.)..... (tdm´dn)................ 3200 C©n FIvk] v √¿............ 2500 t\{¥°mb...(Intem)... sIm-´t- Øß sNdpXv... 4800˛5200 ]me°mSv hepXv........ 5400˛5600 (hS-Ic)..... 4800˛5200 A-cn a-´ H∂mw-Xc - w.. Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. 48200 c≠mwX-cw................. tN´≥................... 492000 Pb Fw.-]n-................ hb\mS≥............... 50,200 c≠mw X-cw........... I-¿W - mS-I.-.......-.. AS-° ]pXn-bX - .v ... 13300 s]m∂n................... ]gbXv...... 10500 \mS≥ Pb.......... X-cw........... Np°v ....... 12,500 c≠mw tdmkv........................ Gew(]®)................... 900 ]m-e° - m-S≥ - kn H... sh≈.......................... 750 t_m-[\ d_¿4........... 15600 H∂mwX-cw d_¿˛5................... 14800 c≠mw X-cw............... H´p-]m¬........... 10200 F.]n.......................... s]m∂n........................ 28.00 Ipdp-h....................... Ipdph..................... ...... 29.80 ] - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ ]-®c - n....... 21.00˛---- 25.00-- c≠mwXcw...... ]©-km-c... 3020 d-_¿ tem-´v a™ƒ..... 6000 t{K-Uv kv{-v Im-∏v

F³.kn.]n. kw-Øm-\ k-t½-f-\w C-¶p ap-X B-e-∏p-g: F≥.kn.-]n. kwÿm--\ k-tΩ-f-\w C-∂p apX¬ B-e-∏p-g-bn¬ \-S-°p-w. \m-sf ssh-Io-´v 4\v ]m-¿-´n {]-h¿-Ø-I-cp-sS {]-I-S-\w Be∏p-g ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØn¬ \n-∂v XpS-ßn C. Fw.Fkv. tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n°pw. Xp-S¿-∂v \-S-°p-∂ s]mXp-k-tΩ-f-\w F≥.-kn.-]n. tZi-b {]-kn-U‚pw tI-{μ-Ir-jn a-{¥n-bp-am-b i-c-Zv ]-hm¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n ]o-Xmw-_-c≥ am-ÿ A-[y£-X h-ln-°pw. tI-{μ J-\ hy-h-km-b s]m-Xp-ta-J-em a{¥n {]-^p¬ ]-t´¬, Un ]n Xr]mTn Fw.]n.Fw.F¬.F-am-cmb tXm-a-kv Nm-≠n, F sI iio-{μ≥, tZ-io-b sk-{I-´-dn PnΩn tPm¿-Pv, kw-ÿm-\ sshkv {]-kn-U‚ v D-g-hq¿ hn-Pb≥, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v am-a≥ sF-∏v, kw-ÿm-\ J-Pm-©n am-Wn kn Im-∏≥, ]n sI ap-c-fo-[-c≥ kw-km-cn-°pw. 17\v cm-hn-se 9.-30\v B-e-∏p-g ap-\n-kn-∏¬ Su¨lm-fn¬ {]Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w \-S-°pw.

Be-∏pg

ae-∏pdw

16251325 1850 1012 1600 2600 1760 3020 2600 2600 1700 3700 2610 ˛2800 3000 2180 6400˛65003380 4700 1380 7000 9300 5800 5400 155.00 142.00 100.00 49500 21.50 7300 15500-˛16830 -12800--- -- ˛ 13950 44.00 40.00 45.00 4800 12500 10000 12500˛14000 15810˛17590 10200˛12900

48500 48000 9800 2900 2500 40.00

A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 37.50 9,750 7050˛7100

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-k.v F-k 4v .... 15800 B-¿.F-k.v F-k v 5- ... 14900 sF.F-k.v F-≥.B-¿20. ... ........ 14900 60% em-‰I - k -v .v ...... 10525

d_¿: sIm®n B-¿.F-k.v F-kv 4... B-¿.F-k.v F-k-v 5...

26.00 25.00 25.00 24.00 24.00 22.00 144.00 154.00 105.00

{]K-Xn ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-°p-∂ A-¥m-cm-{„ hym-]m-c-ta-f-bn-se tI-c-f ]-h-e-n-b≥ tI-{μa{¥n i-in X-cq¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p-. ]n.B¿.Un. U-b-d-Œ¿ an-\n B-‚-Wn k-ao]w t_m´pw ao≥ ]n-Sn-°p-∂ hn-tZinbpw Sq-dn-kw hn-I-k\-sØ Nn-{Xo-I-cn-°p∂p. tI-c-f-Øns‚ `q-]-Shpw B-Zn-hmkn Du-cp-

Ifpw hnhn-[ Du¿-P-t{km-X p-Ifpw sa-t{Sm s{S-bn\pw IpSpw-_-{io-bp-sS B-Sp{Km-ahpw k-μ¿-i-Isc h-c-th¬ °pw.

Sq-dnkw, ^mw C≥-^¿-ta-j≥ _yq-tdm, ]-©m-b-Øv h-Ip∏v, ]´n-Ih¿-K hnI-k-\h-Ip∏v, t^m-d-kv{Sn C≥-^¿-ta-j≥

_m-t¶m-°v

B¿.F-k.v F-k˛v 1 B¿.F-k.v F-k˛v 2 B¿.F-k.v F-k˛v 3 B¿.F-k.v Fkv˛4 B¿.F-k.v F-k˛v 5

Izm-em-ew-]q¿

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em‰-Ik -v v ˛ shfns®-Æ˛ sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Po-hn-Xssi-eo tcm-K- \n-b-{¥-W- `m-Kam-bn eo-]v (sse-^v-ssì FPyp-t°-j≥ A-hb¿\-kv B‚ v {]n-h≥-j≥) ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn kw-ÿm-\-sØ k¿-°m¿ kv-Iq-fn-se F-´mw¢m-kv ap-Xep-≈ Ip-´n-Iƒ-°v ku-P-\y ssh-Zy-]-cn-tim-[-\bpw Nn-In-¬-k-bpw e-`y-am-°psa-∂v B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿. C≥-kp-en-s\- am-{Xw B-{ibn-t°-≠n-h-cp-∂ {]-tal(ssS-∏v 1)ap-≈ 18 h-b- n¬Øm-sg {]m-b-ap-≈ ap-gp-h≥ Ip-´n-Iƒ-°pw ku-P-\y-NnIn¬-k-bpw a-cp-∂pw e-`y-am°p-∂ -]-≤-Xn Xn-cp-h-\-¥-]pcw ]p-e-b-\m¿-tIm-´ C-¥y≥

C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v U-b-_-‰nkn¬ C-∂v ap-X¬ B-cw-`n-°psa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. temI {]-ta-l-tcm-K-Zn-\m-N-c-WØn-s‚ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-

S-\w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hn.-sP.Sn. l -- m-fn¬ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B-tcm-Ky-h-Ip-∏v, F≥.-B¿.--F-®v.F -- w, hn-Zym-`ym-k-hIp-∏v F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m`n-ap-Jy-Øn-em-Wv eo-]v ]-≤Xn. kv-Iqƒ- sl¬-Øv \-gv-kpam-cp-sS-bpw A-[ym-I-cp-tS-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]≤-Xn \-S-∏m-°p-I. Po-hn-X-ssi-eo tcm-K-\n-b{¥-W-`m-K-am-bn kw-ÿm-\Øv \-S-∏m-°n-h-cp-∂ G-gn-\I¿-a ]-cn-]m-Sn-b-\p-k-cn-®v 30\pw 60-\pw a-t[y -{]m-b-ap-≈ H-cp tIm-Sn-bm-fp-I-sf H-cp-h¿j-Øn-\-Iw kv-{Io≥ sN-øp-∂ ]-≤-Xn {]-Im-cw C-Xn-\-Iw 59 e-£w t]-sc ]-cn-tim-[-\-bv-

Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z..(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

Icn-∏q¿: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n ap-tJ-\-bp-≈ l-÷v k¿ho-kp-Iƒ-°v C-∂p k-am-]\w. C-∂p cm-hnse 7.45\p a-Zo-\bn¬-\n-∂p 282 lm-Pn-am-cp-ambm-Wv A-hkm-\ hn-am-\w FØp-I. I-gn-™ am-kw 31\v Bcw-`n-® l-÷v k¿-ho-kp-Iƒ C∂-se h-sc 28 k¿-ho-kp-Ifm-Wp \-S-Øn-b-Xv.8513 lm-Pnam¿ C-Xn\-Iw Xn-cn-s®-Øn-°gn™p. C-h-cn¬ 4035 ]p-cp-j∑m-cpw 4478 t]¿ kv-{Xo-I-fpamWv. C∂-se c-≠p-hn-am-\-ßfm-Wp lm-Pn-am-cp-am-sb-Øn-bXv. B-Zy-hn-am-\-Øn¬ 265 t]cm-Wp-≠m-bn-cp-∂Xv. C-h¿ e£-Zzo-]p-Im-cm-bn-cp∂p. e-£Zzo-]v Fw ]n lw-Zp√ kCuZv Ch-sc kzo-I-cn-°m-s\-Øn-bncp∂p. D-®-bv°v 2.30\p-≈ hn-am\-Øn¬ 297 t]-cm-W-p-≠m-bn-cp∂Xv. l-÷n-\v t]m-b-h-cn¬ Hcp e-£-Zzo-]v lm-Pn Dƒ-s∏-sS 16 t]¿ a-°-bnepw a-Zo-\-bn-epam-bn a-cn-®n-cp∂p.

ssP-h-ssh-hn-[y tIm¬-{K-kv ap-Jy-a-{´n D-Zv-Lm-S-\w sN¿pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f kw-ÿm-\ ssP-h-ssh-hn-[y t_m-¿-Uv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Ip-´n-I-fp-sS ssP-h-ssh-hn-[y tIm¨-{K-kv C∂m-cw-`n-°pw. I-\-I-°p-∂ sIm-´m-c-Øn¬ cm-hn-se 9\v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 14 Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-am-bn 350 ¬-]-cw kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ ]-s¶-Sp°pw. bp.--]n, ssl-kv-Iqƒ, l-b¿ sk-°≥-U-dn X-e-ß-fn-ep-≈ hnZym¿-Yn hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v ssP-h-ssh-hn-[yw {]-ta-b-am-°n-bp≈ t{]m-P-vIvSv A-h-X-c-Ww, {]-kw-Kw, Izn-kv, Im¿-´q¨, Nn-{X-c-N\, t]m-kv-‰¿ \n¿-am-Ww Xp-S-ßn-b a¬-k-c-߃ \-S-Øpw. \m-sf I-\-I-°p-∂v sIm-´m-c-Øn¬ \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ h-®v hn-Zym-`ym-k a-{¥n A-–p-d-∫v hn-hn-[ C-\-ß-fn-se hn-P-bnIƒ-°v k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-øpw.--

14625 10387 10850 7300 2500

10000 2200 1750 3200 48500 15500 6920 2200

tI-c-f F-Pyq-t¡-j³ tIm¬-{K-kv \m-sf B-cw-`n-¡pw

tIc-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kn-tbj-s‚ a-e-_m¿ k-tΩ-f-\-Øn¬, Aw-K-߃-°p-≈ C≥-jp-d≥-kv ]-cn-c-£ \-S-∏m-°p-∂-Xn-\m-bn t_m-_n sN-Ω-Wq¿ C‚¿-\m-j-\¬ {Kq-∏v \¬-Ip-∂ sN-°v, {Kq-∏n-s‚ P-\-d¬ am-t\P¿ (am¿-°-‰nMv) A-\n¬ kn ]n tI-c-f ar-K-kwc3000...3309 £-W a{¥n sI ]n tam-l\-\v ssI-am-dp∂p. tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a{¥n ap√∏-≈n 3000˛3450 cm-a-N-{μ≥ k-ao]w 2000˛2600 e-`ya√ e-`ya√ e-`ya√

26.00˛34.00 27.00˛30.50 28.00˛34.50 -28.00˛34.50 21.50 29.00 505.00 150˛-156.00 1200.00 1660.00 11066 22.00 23.00 70.00 156.00 145.00 C√

Zq-c-ZÀ-i³ dn-bm-en-än tjm-bp-sS ss^-\-en c-−p a-e-bm-fn-IÄ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Zq-c-Z¿-i\pw bp-h-X-e-ap-d-bv-°n-S-bn¬ `m-c-Xo-b I-e-bpw- kw-kv-Im-chpw {]-N-cn-∏n-°p-I e-£y-an-´v {]-h¿-Øn-°p-∂ kv-]n-Iv-as° F-∂ kw-L-S-\-bpw tN¿-∂p \-S-Øn-h-cp-∂ dn-bm-en-‰n tjm-bp-sS ss^-\-en-te-°v ae-bm-fn-I-fm-b a-lm-tZ-h≥ Fkv, B¿ _n cmw-P-bv- F-∂nh¿ tbm-Ky-X t\-Sn. a-lm-tZ-h≥ I¿-Wm-S-I im-kv-{Xo-b kw-Ko-X hn-`m-KØn-epw cmw-P-bv- ar-Zw-K-Øn-

ep-am-Wv tbm-Ky-X sX-fn-bn-®Xv. tZ-io-b-X-e-Øn¬ \m-Zv t`Zv kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈ dn-bm-en‰n tjm ss^-\¬ \-hw-_¿ 12 ap-X¬ 23 h-sc apw-ss_ Zq-cZ¿-i≥ tI-{μ-Øn¬ \-S-°pw.-sN-ss∂-bn¬ \-S-∂ sk-anss^-\¬ a-¬-k-c-Øn¬ tIc-f-Øn¬ \n-∂pw 12 t]¿ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. kw-Ko-X-temI-sØ A-Xn-Im-b-∑m-cm-b {]^.-- Aw-P-Xv A-en Jm≥, Sn F≥ Ir-jv-W≥, in-h-Ip-am¿ i¿-Ω, B¿ th-Z-h-√n, ]¿-ho-

tI-c-f-¯n-se 123 ]-cn-Øn-Xn tem-e {Km-a-§fpsS ]«nI \yq-U¬-ln: tUm. I-kv-Xq-cn- cw-K≥- kan-Xn- ]-cn-ÿn-Xn- Zp¿-_-e {]-tZ-i-ß-fmbn- I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂ tI-c-f-Øn-se {Km-a-߃. C-Sp-°n- tZ-hn-Ip-fw- Xm-eq-°v-: a-d-bq¿,Io-g-¥q¿,- I-Æ≥- tZ-h≥- ln¬-kv,- Ip-´ºp-g,- sIm-´-Im-ºq-¿,- Im-¥-√q¿,- h-´-h-S,am-¶p-fw,- a-∂w-I-≠w,- ]-≈n-hm-k¬,- B\-hn-c-´n,- Ip-™n-Ø-Æn,- sh-≈-Øq-h¬.]o-cp-ta-Sv- Xm-eq-°v: D-∏p-X-d,- Ip-a-fn,- a™p-a-e,- s]-cn-bm¿,- sIm-°-bm¿,- ]o-cpta-Sv,- æm-∏-d,- s]-cp-h-¥m-\w.sXm-Sp-]p-g Xm-eq-°v-: I-™n-°p-gn,- D-Spº-∂q¿,- C-Sp-°n,- B-c-°p-fw.-

l-Öv kÀ-ho-kp-IÄ-¡v C-¶p k-am-]\w

Adnbn-¸pIÄ

16009 15998 15887 15827 15736

Xriq¿ shfn-s®-Æ.... \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.. (]pXnbXv)... (]gbXv)... c≠mw Xcw....

°v hn-t[-b-cm-°n. C-h-cn¬ 2,80,000 t]¿-°v {]-ta-l-hpw, 3,32,000 t]¿-°v c-‡m-Zn-k-Ω¿±-hpw D-≈-Xm-bn I-s≠-Øn-bn´p-≠v. {]-ta-l-tcm-Kn-I-fp-sS F-Æ-Øn-¬ tI-c-fw H-∂mw ÿm-\-Øm-Wv. C-hn-sS 27iXam\w-]p-cp-j-∑m-cpw 19iX-am\w kv-{Xo-I-fpw {]-ta-l tcm-KnI-fm-sW-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. Iu¨-kn-e¿ kp-tc-jv Ipam¿, sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ¿ tUm.- -hn Ko-X, sF.-sF.--Un. U-b-d-Œ¿ tUm.- -ao-\p l-cn-l-c≥, A-Uo-j-W¬ Ub-d-Œ¿ tUm. ] -- n sI P-∫m¿, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ sk-{I-´-dn kp-Z¿-i-\≥ kw-_‘n-®p.

_yq-tdm, Jm-Zn t_m¿Uv, am¿°-‰vs^-Uv, lm≥-sS-Ivkv, lm≥-hohv, Ip-Spw-_{io XpSßn-b h-Ip-∏p-Iƒ Dƒ-s∏-sS 58 Ãm-fp-I-fm-Wv {I-ao-I-cn-®n-cn°p-∂Xv. Ip-Spw-_{io {]-h¿Ø-I-cm-Wv tI-c-f-Øn-s‚ `-£Wim-e H-cp-°n-bn-cn-°p-∂Xv. D-Zv-Lm-S-\ ti-jw tI-c-f-Ønse Hmtcm kv-‰m-fpw a{¥n kμ¿-in®p. C≥-^¿-ta-j≥ B ‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿ an-\n B‚Wn, t\m U¬ Hm-^n-k¿ sI k-t¥mjvIp-am¿, sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ ]n B¿ tdmbn, ]n.B¿.-Un. A°u-≠vkv Hm-^n-k¿ sI cm-[mIr-jvW≥, C≥-^¿-taj≥ Hm^n-k¿-amcmb tUm. kn th Wp-tKm-]m¬, sI tam-l\≥, F≥ cm-[m-Ir-jv-W-]n-≈, sk Iv-j≥ Hm-^n-k¿ F-kv Kn-cn-[c≥-]n-≈ Xp-S-ßn-b-h¿ N-S-ßn ¬ ]-s¶-Sp-Øp.

15800 14900

IÆq¿ 30.00 29.00 30.00 29.00 32.00 30.00 C√ 26.00 C√ 26.00

\yq-U¬ln: {]K-Xn ssa-Xm-\nbn¬ \-S-°p-∂ A-¥m-cm-{„ hym-]m-c-ta-f-bn¬ tI-c-f ]-hen-b-≥ tI-{μ-a{¥n i-in X-cq¿ DZvLmS-\w sN-bvXp. tI-c-f-Øn-s‚ ap-gp-h≥ hnIk-\t\-´-ß-fpw A-¥m-cm-{„Xe-Øn¬ F-Øn-°p-∂- X-c-Ønem-Wv tI-c-f ]-h-en-b≥ k÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv. C-∂p apX¬ 27 h-sc-bm-Wv A-¥m-cm{„ hym]m-cta-f \-S-°p-∂Xv. k-a-{K- hn-Ik-\w F-∂ Bi-bw Im-gv-N-°m-cn-se-Øn-°m≥ {Kmao-W I¿-j-I Ip-Spw-_Øn-s‚ in¬-∏w H-cp-°n-bn-cn°p∂p. Xp-em-h¿-jhpw C-S-h∏m-Xn-bpw tI-c-f-Øn-s‚ hn-Ik-\-Øn-\p k-lm-bn-®n-´p-s≠∂p hy-‡-am-°p∂ tXm-cm-Ø a-g H-cp-°n-bn-cn-°p∂-Xv ]-henb-s‚ {][m-\ B-I¿-j-WamWv. Im-b-tem-f-ß-fn¬ A-ekam-sbm-gp-Ip-∂ lu-kv

kÀ-¡mÀ kv-IqfpI-fn ku-P-\y ]-cn-tim-[-\-bpw Nn-In-Â-k-bpw: a-{´n

\nehmcw

sIm®n

A§mSn A´m-cm-{ã hym]m-cta-f: tI-c-f ]-h-enb-\v Xp-S-¡-am-bn 15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

X-e-t»-cn- Xm-eq-°v: B-d-fw,- sIm-´n-bq¿,sN-dp-hm-t©-cn.]-Ø-\m-]p-cw- Xm-eq-°v: - ]p-∂-e,- ]n-c-h¥q¿,- F-S-a¨,- sX≥-a-e,- B-cy≥-Im-hv,Xn-¶ƒ-°-cn-°m-°w,- Ip-f-Øq-∏p-g,- N-∂t∏-´.Im-™n-c-∏-≈n- Xm-eq-°v:- Iq-´n-°¬.ao-\-®n¬- Xm-eq-°v: ta-ep-Im-hv,- Xo-t°mbv,- ]q-™m¿- sX-t°-°-c.tIm-gn-t°m-Sv- Xm-eq-°v-: sI-S-hq¿,- ]p-Xp-∏m-Sn,- s\-√n-s∏m-bn¬,tIm-S-t©-cn,- Xn-cp-h-ºm-Sn.sIm-bn-em-≠n- Xm-eq-°v-: sN-º-t\m-S,- cn°-´-∏-´. h-S-I-c Xm-eq-°v: Xn-\q¿,- I-hn-fp-ºm-d.\n-e-ºq¿- Xm-eq-°v-: Np-¶-Ø-d,- Ip-dp-ºne-tßm-Sv-,- h-gn-°-S-hv,- A-I-º-Sw,- I-cp-fmbn,- A-a-c-ºm-ew,- sN-t°m-Sv,- Im-fn-Im-hv,tI-c-f F-kv-t‰-‰v,- I-cp-hm-c-°p-≠v.-

D-Sp-º≥-tNm-e Xm-eq-°v-: Nn-∂-°-\m-¬,- ss_-k¨-hm-en,- cm-P-Ipam-cn,- ]q-∏m-d,- cm-Pm-°m-Sv,- sIm-∂-Øm-Sn,im-¥≥-]m-d,- I-¥n-∏m-d,- hm-Xn-°p-Sn,- NXp-cw-K-∏m-d,- D-Sp-º-tNm-e,- D-∏p-tXm-Sv,- ]md-tØm-Sv,- I¬-°q-¥¬,- X-¶-a-Wn,- A-ø∏≥-tIm-hn¬,- ]m-ºm-Spw-]p-dw,- I-´-∏-\,- B-e-Øq¿- Xm-eq-°v-: In-g-°-t©-cn-˛1.I-cp-Wm-]p-cw,- h-≠≥-ta-Sv,- B-\-°-c,- B- Nn-‰q¿- Xm-eq-°v-: ap-X-e-a-S-˛1,- ap-X-e-a-S-˛2,\-hn-em-kw, N-°p-∏-≈w.s\-√n-bm-º-Xn.-

a-Æm¿-°m-Sv- Xm-eq-°v: ]p-Sp¿,- ]m-S-h-b¬,- A-K-fn,- sIm-´-Ø-d,I-√-a-e,- sjm-f-bq-¿,- ]m-e-°-bw.]m-e-°mSv- Xm-eq-°v: ]p-Xp-∏-cn-bm-cw-˛1,a-e-ºp-g-˛1,- ]p-Xp-t»-cn- Cu-kv-‰v.tIm-g-t©-cn- Xm-eq-°v-: X-Æn-tØm-Sv,- Acp-hm-∏p-ew.dm-∂n- Nn-‰m¿- Xm-eq-°v-: ko-X-tØm-Sv.dm-∂n- Xm-eq-°v-: sIm-√-aq-e,- s]-cp-\m-Sv,h-S-t»-cn-°-c.s\-Sp-a-ßm-Sv Xm-eq-°v-: s]-cn-ß-a-e,- sX∂q¿,- hn-Xp-c,- a-Æp-°-c,s\-øm-‰n≥I-c Xm-eq-°v: h-gn-®m¬,- I≈n-°m-Sv,- A-ºq-cn.ap-Ip-μ-]p-cw- Xm-eq-°v-: ]-cn-bm-cw.am-\-¥-hm-Sn- Xm-eq-°v-: Xn-cp-s\-√n,- Xr»n-te-cn,- t]-cn-b,- sXm-s≠-am-Sv.kp¬-Øm≥- _-tØ-cn- Xm-eq-°v-: In-Sß-\m-Sv,- \q¬-∏p-g.ssh-Øn-cn- Xm-eq-°v: X-cn-tbm-Sv,- A-Nq-cWw,- s]m-gp-X-\,- sIm-´-∏m-Sn,- Np-≠-se,Ip-∂-Øn-S-h-I,- sh-≈-cn-a-e.-

¨ kp-¬-Øm-\, Sn hn i-¶-c\m-cm-b-W≥, l-cn-{]-km-Zv Nu-c-ky Xp-S-ßn-b {]-ap-J-cmWv a-¬-k-c-Øns‚ hn-[n-I¿Øm-°ƒ. Hm-tcm hn-`m-Kw hnP-bn-°pw 2 e-£w cq-] Im-jv A-hm¿-Upw ln-μp-ÿm-\n, I¿-Wm-Sn-°v kw-Ko-X hn-`m-KØn-se hn-P-bn-Iƒ-°v 10 e£w cq-]-bpw Iq-Sm-sX F-√m ss^-\¬ a-¬k-cm¿-Yn-Iƒ°pw ]-Xn-\m-bn-cw cq-] t{]m¬-km-l-\ k-Ωm-\-hpw \¬Ipw.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Ãp-U‚ vkv C-kv-em-an-Iv Hm¿-K-ss\-tk-j-s‚ (Fkv.-sF.H) B-`n-ap-Jy-Øn¬ 16, 17 Xnb-Xn-I-fn¬ X-e-ÿm-\Øv tI-c-f F-Pyq-t°-j≥ tIm¨-{K-kv kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 16\v ssh-In-´v A-©n-\v sk-\-‰v lm-fn¬ h-®v kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tIb≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.--]n, tUm. ]n sI A-_v-Zp¬ A-kokv, tUm. sI F≥ ]-Wn-°¿, tUm. hn F≥ cm-P-ti-J-c≥-]n-≈, tUm. tKm-Ip¬-Zm-kv ]n-≈, tUm. Ip-©-cn-b ]n sF-k-Iv, πm-\nMv t_m¿-Uv sa-w_¿ kn ]n tPm¨ ]-s¶-Sp-°pw. tZ-io-b A-¥¿tZ-io-b hy-‡n-Xz-߃ N¿-®-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v F-kv.s-- F.-H kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv C¿-jm-Zv A-dn-bn-®p.--

¢-ÌÀ-X-e A-[ym-]-I kw-K-aw 16\p \-S-¡pw

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: k¿hin-£m A-`n-bm≥ 16\v kw-ÿm-\-sam´msI \-S-Øp-∂ ¢-ÿ-X-e A-[ym-]-I kw-K-a-Øn¬ A-[ym-]I¿ \n¿-_-‘-am-bpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k Ub-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. tÃ-‰v se-h¬ \m-j-\¬ Sm-e‚ v sk¿-®v ]-co£-bpw \m-j-\¬ sa-dn-‰v Iw ao≥-kv kv-tIm-f¿-jn-∏v ]-co-£-bpw \-hw-_¿ 16-\v \-S-°p-∂-Xn-\m¬ A-∂v kv-Iq-fp-Iƒ-°v A-h-[n {]Jym-]n-®n-cp-∂p.

A-´À-tZ-io-b \m-S-I -in-Â-¸-im-e

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tem-I {]-i-kv-X-am-b eo-tIm-°v kv-Iq-fn¬ ]cn-io-e-\w t\-Sn-b aq-∂v hn-tZ-i h-\n-X-Iƒ \-bn-°p-∂ ^n-kn°¬ Xn-tb-‰¿ in-¬-∏-im-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw A-`n-\-b \m-S-I-]T\ tI-{μw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Cu-am-kw 19 ap-X¬ 22 h-sc I-c-Ipf-Øp≈ A-`n-\-b A-¶-W-Øn-em-Wv in¬-∏-im-e. Zn-h-k-hpw cmhn-se 9 ap-X¬ D-®-bv-°v 1 h-sc B-bn-cn-°pw in-¬-∏-im-e. \m-S-IØn¬ ap≥-]-cn-N-b-ap≈-h¿-°v ap≥-K-W-\. Xm-¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 9387490221, 9387490225 \-º-cp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sp-I.--

Ip-«n-IÄ-¡p t\sc A-Xn-{I-aw: kÀ-¡mcn-X-ckw-hn-[m-\-§-fp-am-bn tNÀ-¶p {]-hÀ-¯n-¡pwþ a-{´n Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-cm-b A-Xn-{I-aß - ƒ X-Sb - m≥ k¿-°m¿ C-X-c- kw-hn-[m-\-ßfp-am-bn tN¿-∂v {]-h¿-Øn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-s≠-∂v a-{¥n Fw sI ap-\o¿. kw-ÿm-\ in-ip-t£-a k-anXn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® in-ip-Zn-\m-tLm-jß - fp-sS kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S\w \n¿-hl - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p a{¥n. C-∂p Ip-´n-Iƒ-°v in-ipt£-a-a-√, \o-Xn-bm-Wv e-`n-t°≠-Xv. ]-et- ∏m-gpw A-h¿-°v e-`nt°-≠ A-h-Im-i-߃ \mw \ntj-[n-°p-∂p. Ip-´n-If - p-sS A-h-

Im-iw D-d∏ - p-hc - p-Øp-∂X - n-\p `-cWm-[n-Im-cn-Iƒ {i-≤n-°-W-sa∂pw a-{¥n ]-d™ p. in-ip-t£-aØn-\pw Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-cm-b AXn-{I-a-߃ X-S-bp-∂-Xn-\pw \nc-h-[n kw-hn-[m-\-߃ \-ap-°p≠v. F-∂n-´pw Ip-´n-Iƒ-°p t\sc-bp-≈ A-Xn-{I-a-߃ h¿-[n°p-∂p. \-Ωp-sS Ip-Spw-_-ßfn¬- \n-∂pX-s∂ Ip-cp-∂p-Iƒ°v Nq-j-Ww t\-cn-tS-≠n-h-cp∂p. ]-©m-bØ - pX-eØ - n¬ {Kma-k-`-Iƒ tN-cp-tºm-ƒ Iq-sS _m-e-k-`-bpw tN-c-Ww. Ip-´n-Isf t_m-[-h¬-°-cn-°-Ww. CXn-eq-sS H-cp ]-cn-[n h - s - c A-{I-a-

ß-sf X-S-bm-\m-hp-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. N-S-ßn¬ Ip-´nI-fp-sS s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \S-∂p. Ip-´n-I-fp-sS {]-[m-\-a-{¥n k-ck - z-Xn hn-Zym-eb - kvI - q-fn-se F-kv sP {ip-Xn k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw-.Fw-. B¿.- F-®v.- F-kv.- kvI - q-fn-se thZ-hym-kv a-\p A-[y-£-X h-ln®p. \n¿-a-e- `-h≥ l-b¿-sk°≥-Ud - n kvI - q-fn-se F F-kv \μ-\ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tIm-´¨ - l - n-¬ F-®v.- F-kv.- F-knse \-h-an F-kv _n-Pp, tlm-fn F-bv-©¬ kv-Iq-fn-se tZ-hn-Im l-cn F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

Øm\-¡-bäw \ÂIm³ \S-]-Sn-sb-Sp-¡Ww: t]m-en-kv Hm-^ntk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tI-cf - t]m-en-kn¬ Im-eß - f - mbn \n-e\ - n¬-°p-∂ ko-\n-tbm-dn-‰n X¿-°w ]-cn-lcn-® Xo-cp-am-\-sØ -tIc-f t]m-en-kv Hm-^n-tk-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ \n¿-hm-lI - kan-Xn- tbm-Kw A-`n-\μ - n-®p. A-tX-ka - b - w, Xo-cp-am\w \-S∏ - m-°p-tºmƒ \n-eh - n¬ {]-tam-j≥ e-`n-®h-sc X-cw-Xm-gØ v- m-sX \n-e\ - n¿-Øp-∂X - n-s\m-∏w A-h-tcm-fw k¿-ho-kv D-≈-h¿-°pw \m-fn-Xp-h-sc {]-tam-j≥ e-`n-°m-Ø-h-¿-°pw {]-tam-j≥ \¬Im≥ \-S] - S- n D-≠m-IW - sW∂pw tbmKw hy‡-

am°n. C-Xn-\m-bn kq-∏¿ \yq-ad - d - n X-kX v- n-I A-\ph-Zn-°W - s - a-∂pw tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. Ip-Spw-_-]-c-am-b Im-c-W-ß-fm¬ ]-Z-hn-bn¬ \n-∂v H-gn-hm-°W - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw F A-–p¬ d-lo-an-s‚ A-t]-£ ]-cn-KW - n-®v A-t±-ls - Ø ÿm-\Ø - p\n-∂v H-gn-hm°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. ]-I-cw \n-e-hn-se ssh-kv {]-kn-U‚ v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw kn-‰n t]m-en-kv C≥kv-s]-Iv-S¿ ]n l-cn-Ip-am-dn-s\ kw-ÿm-\ {]-knU‚m-bn X-nc - s - ™-Sp-Øp.


kmÀhtZiobw

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

kndn-b-bn ln-kv-_pà Xp-S-cpw: lk³ \-kv-dpà s_-bv-dq-Øv: e-_v-\m≥ t]mcm-fn kw-L-S-\ ln-kv-_p-√ A[y-£≥ si-bv-Jv l-k≥ \-kvdp-√ H-cn-S-th-f-bv-°p ti-jw ho≠pw s]m-Xp-a-[y-Øn¬ {]-Xy£-s∏-´p. kn-dn-b-bn¬ ln-kv-

_p-√-bp-sS km-∂n-[yw B-hiy-am-hp-∂-Xp h-sc Xp-S-cp-sa∂v A-t±-lw ]-d-™p. Z-£n-W s_-bv-dq-Øn¬ ap-l¿-dw B-Nc-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kw-Lan-® B-bn-c-°-W-°n-\p in-bmhn-izm-kn-I-sf A-`n-kw-t_m-

F.]n.

[-\ sN-bv-Xp- kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p \-kv-dp-√. B-W-h-{]-iv-\-Øn¬ C-c-´Øm-∏p Xp-S-cp-∂ ]m-›m-Xy-cmPy-ß-fp-sS \-S-]-Sn-sb- hn-a¿-in® A-t±-lw, C-dm-\p-am-bn I-cmdn-se-Øm≥ ]m-›m-Xy cm-Py߃-°p I-gn-™n-´n-s√-¶n¬ A-Xv ta-J-e-bn¬ bp-≤-Øn-\p Im-c-W-am-hp-sa-∂v A-`n-{]m-bs∏-´p. kn-dn-b-bn¬-\n-∂p ]n≥am-d-W-sa-∂ hn-hn-[ tIm-Wp-Ifn¬-\n-∂p-≈ B-h-iyw \-kv-dp√ X-≈p-I-bpw sN-bv-Xp. 2006¬ C-{km-tb-ep-am-bn Hcp am-k-Øn-te-sd \o-≠p-\n-∂ bp-≤-Øn-\p ti-jw A-Xy-]q¿h-am-bn am-{X-sa \-kv-dp-√ s]mXp-]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°mdp-≈q.

A-^v-Km-\n bp.F-kv. ssk-\n-I³ sIm-Ã-s¸-«p Im-_qƒ: A-^v-Km-\n-kv-Xm-\nep-≠m-b t]m-cm-fn-bm-{I-a-WØn¬ A-ta-cn-°≥ A-[n-\nth-i ssk-\n-I≥ sIm-√-s∏´p. Z-£n-W A-^v-Km-\n-ep-≠mb kv-t^m-S-\-Øn-¬ X-ß-fp-sS H-cp ssk-\n-I≥ sIm-√-s∏-´Xm-bn \mt‰m tk\ ÿn-co-I-

cn-®n-´p-s≠-¶n-epw ssk-\n-Is\-tbm B-{I-a-W-Øn-s‚ coXn-sb-tbm Ip-dn-®p-≈ Iq-SpX¬ hn-i-Zo-I-c-W-߃ ]p-dØp-hn-´n-´n-√. C-tXm-sS Cu h¿-jw sIm√-s∏-Sp-∂ A-[n-\n-th-i ssk\n-I-cp-sS F-Æw 147 B-bn.

Cu-Pn-]v-Xv: k-a-c-¡m-cm-b hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v 17 hÀ-jw X-S-hv

sI-bv-tdm: ]-´m-f A-´n-a-dn-s°-Xn-tc {]-t£m-`w \-S-Øn-b 12 hnZym¿-Yn-I-sf Cu-Pn-]v-jy≥ tIm-S-Xn 17 h¿-j-sØ X-S-hn-\p in£n-®p. A-{I-am-k-‡ {]-t£m-`w \-S-Øn-b-Xn-\m-Wv C-h-sc in£n-®-sX-∂pw {]-Xn-Iƒ {]-kn-≤-am-b A¬ A-kv-l¿ k¿-h-I-emim-e-bv-°p t\-sc B-{I-a-W-a-gn-®p-hn-s´-∂pw tIm-S-Xn ]-d-™p. in-£n-°-s∏-´-h-sc-√m-h-cpw A¬ A-kv-l-dn-se hn-Zym¿-Yn-I-fmWv. Pq-sse B-Zy-hm-cw ap¿-kn-sb A-´n-a-dn-® ]-´m-f-\-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®p cm-Py-hym-]-I-am-bn P-\m-[n-]-Xy-hm-Zn-Iƒ \-S-Ønh-∂ k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv A¬ A-kv-l¿ hn-Zym¿-Yn-I-fpw {]-t£m-`w \-S-Øn-h-∂-Xv. ]-´m-f A-´n-a-dn-sb A-\p-Iq-en-® k¿-h-I-em-im-em A-[n-IrX¿-s°-Xn-tc-bpw {]-t£m-`-I¿ ap-{Zm-hm-Iy-߃ hn-fn-®n-cp-∂p.

Ign-™-h¿-jw C-{km-tb¬ \-SØn-b B-{I-a-W-Øns‚ hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v K-km kn-‰n-bn¬ \-SØnb {]-I-S-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ kv-{Xo-I-fpƒ-s∏-sS-bp-≈h¿

C{km-tb-ep-am-bpÅ k-am-[m-\ NÀ-¨: ^-e-kv-Xo-³ {]-Xn-\n-[n-IÄ cm-Pn-h-¨p sh-Ãv-_m-¶v: C-{km-tb¬ A\-[n-Ir-X-am-bn Pq-X-Ip-Sn-epIƒ \n¿-an-°m-\p-≈ \o-°Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v k-am-[m\-N¿-®-bn-¬ ^-e-kv-Xo-s\ {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂ Aw-K-߃ H-∂-S-¶w cm-Pn-h-®p. kzm-C-_v F-d-Im-Xn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-am-Wp cm-Pn-h-®-Xv. Pq-X-Ip-Sn-ep-Iƒ \n¿-an-°p-∂Xv Xp-S-cp-∂-Xn-epw A-\ym-b-ambn Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°p-∂-Xpw aqew k-am-[m-\ N¿-® ]-cm-P-bs∏-Sp-∂-Xn-\v D-Ø-c-hm-Zn-Øw C-{km-tb-en-\m-sW-∂p kw-LØn-se ap-l-Ω-Zv k-Xm-tb-lv ]-d™ p.

F-∂m¬, kw-LØ - n-s‚ cmPn-°-Øv ^-e-kv-Xo≥ A-tXmdn-‰n {]-kn-U‚ v a-lva - q-Zv A-∫m-

a-lv-aq-Zv A-∫m-kv kv kzo-I-cn-®n-´n-√. \n-e-hn-se {]-Xn-\n-[n kw-L-an-s√-¶n-epw N¿-®- Xp-Sc - p-sa-∂v A-∫m-kv ]d-™p. kw-L-tØm-Sv cm-Pn

]n≥-h-en-°m≥ B-h-iy-s∏Spw. A-s√-¶n¬ ]p-Xn-b kw-LsØ cq-]o-I-cn-°p-sa-∂pw A∫m-kv ]-d™ p. A-tX-k-a-bw, A-∫m-kn-\p X-ß-fp-sS cm-Pn kzo-I-cn-°p-Itbm ]p-Xn-b kw-L-sØ \n-ban-°p-It- bm C-t∏m-gs - Ø k-am[m-\ N¿-®-bp-sS co-Xn X-s∂ am-‰-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-Sp-Itbm sN-øm-sa-∂v kw-L-Ønse a-s‰m-cmƒ ]-d™ p. C-°g - n™ Pq-sse-bn¬ A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn tPm ¨- sI-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWv C-{km-tb-ep-am-bn k-am-[m\ N¿-® Xp-S-ßn-b-Xv.

s_m-tIm l-dw A-ta-cn-¡-bp-sS I-cn-¼-«n-I-bn hm-jn-Mv-S¨: ss\-Po-cn-b- Bÿm-\-am-b s_m-tIm l-d-w, A≥-km-dp F-∂n-h-sb A-tacn-° `o-I-c-kw-L-S-\-I-fp-sS ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn. A¬-Jm-C-Zm hn-`m-K-hp-am-bn C-cp-kw-L-S-\-Iƒ-°pw ]-¶ps≠-∂m-tcm-]n-®v A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy- a-{¥m-e-b-Ønt‚-Xm-Wv \-S-]-Sn. ss\-Po-cn-b-bn¬ A-Sp-Øn-

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 9:30 Hm¨ ho¬kv 10:00 \yqkv @ 10 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_n-s{S°v 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 5:00 {]mtZ-inI hm¿Ø-Iƒ 6:00]pXnb ]m´p-Iƒ 6:25 Hm¿Ω-bn¬ Hcp 8:30 B¿Sv It^ 10:00 Hm]¨ t^mdw 10:30 h´tai

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 AI-e-ßfnse C¥y 12:30 Hm¨ sd-t°mUv 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 {]-tXy-I ]-cn-]m-Sn 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 AXn-am-\p-j¿ 5:30 kXyw inhw kpμcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

sS-bp-≠m-b \q-dp-I-W-°n-\mfp-I-fp-sS a-c-W-Øn-\p-Ø-c-hmZn s_m-tIm l-dw B-sW-∂p Ip-‰-s∏-Sp-Øn-b a-{¥m-e-bw, Cu h¿-jw G-gp hn-tZ-i I-cm¿Po-h-\-°m-sc X-´n-s°m-≠pt]m-b-Xv A≥-km-dp B-sW∂pw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d™p. ss\-Po-cn-b-bn-se s_mtIm l-dw ]m-›m-Xy ÿm-]-\-

NmÄ-kn-\v tI-c-fw H-cp-¡n-b kp-c-£-sb ]-cn-l-kn-¨v {_n-«n-jv am-[y-a-§Ä e-≠≥-: Nmƒ-kv cm-P-Ip-am-c≥ {_n-´-\p-]p-d-Øv B-Zy-am-bn ]n-d-∂mƒ B-tLm-jn-°p-∂-Xn-eq-sS tem-I-{i-≤ B-I¿-jn® tI-c-f-Øn-\v Cw-•o-jv am-[y-a-ß-fp-sS ]-cn-lm-kw. Nmƒkn-\p tI-c-fw Hcp-°n-b A-an-X kp- c - £ m- \ - S - ] Sn-I-sf-bm-Wv {]ap-J {_n-´n-jv am[y-a-߃ hn-a¿in-®-Xv. Nmƒ-kv tI-c-f-Øn¬ kp-c-£-bp-sS X-S-hn-se-∂p am[y-a-߃ Btcm-]n-®p. kp-c£-bp-sS ho¿-∏p-ap-´¬ Im-c-Ww ssZ-h-Øn-s‚ kz-¥w \m-Sns\ B-kz-Zn-°m≥ Nmƒ-kn-\p km-[n-®n-s√-∂p sU-bv-en sabn¬ dn-t]m¿-´v -sN-bv-Xp. h-\-Øn-\p-≈n¬ t]m-epw I-\-Ø kp-c-£-sbm-cp-°n-bn-cp-∂-Xn-\m¬ A-t±-l-Øn-\v B-\-Isf Im-Wm-\m-bn-√. A-an-X kp-c-£ Im-c-Ww In-tem-ao-‰-dpIƒ A-∏p-d-tØ-°p ar-K-߃ t]m-b-Xm-bn ]-d-bp-∂ ]-{Xw, Nmƒ-kn-s‚ h-kv-{X-Øn-epw jq-hn-epw sN-fn ]p-c-≠ Nn-{Xß-fpw {]-kn-≤o-I-cn-®p. A-an-X kp-c-£-sb-°p-dn-®p Nmƒkv ]-cm-Xn-s∏-´-Xm-bpw dn-t]m¿-´n-ep-≠v. F-s‚ Po-hn-XØn¬ F-√m-°m-e-hpw C-ß-s\-bm-Wv kw-`-hn-°m-dp-≈-Xv. kp-c-£ F-√m \-√ A-h-k-c-ß-fpw C-√m-Xm-°pw-˛ ]-{Xw Fgp-Xn. -hm-g-®m-en¬ {]-Ir-Xn-tbm-Sn-W-ßn k-©-cn-°m≥ B-{Kln-s®-¶n-epw kp-c-£ X-S- -am-sb-∂p sU-bv-en an-d-¿ dnt]m¿-´v sN-bv-Xp. ]m-ºp-]n-Sn-Ø-°m-c-\m-b hm-h kp-tc-jv A-S-°-ap-≈-h-cp-am-bn Nmƒ-kv Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b- Im-cyhpw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p-≠v.

{]Xn-tj-[§Ä-¡nsS tIm-a¬-sh-Â-¯v D-¨-tIm-Sn-¡v C-¶p Xp-S-¡w sIm-fw-t_m: {]-Xn-tj-[-]-cn]m-Sn-Iƒ-°n-sS 23m-a-Xv tIma¨-sh¬-Øv D-®-tIm-Sn-°v C∂p {io-e-¶-bn¬ Xp-S-°w. D-®tIm-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ _lp-`q-cn-`m-Kw {]-Xn-\n-[n-I-fpw F-Øn-b-Xm-bn D-®-tIm-Sn-bpsS A-[y-£-bpw {io-e-¶≥ {]kn-U‚p-am-b a-lo-μ cm-P-]-Ivsk-bp-sS Hm-^n-kv A-dn-bn-®p. X-an-gv hw-i-P¿-°p t\-sc \-S°p-∂ a-\p-jym-h-Im-i ew-L\-߃-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[-]cn-]m-Sn-Iƒ D-b¿-∂-Xpw Nn-e cm-{„-ß-fp-sS hn-a¿-i-\-ß-fpw D-®-tIm-Sn-bp-sS \n-dw-sI-Sp-Øn-bn-´p-≠v. sh-≈n-bm-gv-N h-sc \o-≠p-\n¬-°p-∂ aq-∂p-Zn-h-ksØ D-®-tIm-Sn-°n-sS X-an-gv A\p-Iq-e kw-L-S-\-I-fp-sS {]-Xn-

߃-s°-Xn-tc \n-c-h-[n B-{Ia-W-߃ \-S-Øn-b-Xn-s\-ØpS¿-∂v k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-cm-hÿ {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. ]p-Xn-b km-l-N-cy-Øn¬ kw-L-S-\-bp-sS km-º-Øn-I C-S-]m-Sp-Iƒ X-S-bm-\pw B-kvXn-Iƒ a-c-hn-∏n-°m-\pw A-XXv G-P-≥-kn-Iƒ-°v D-S≥ hn-tZi-Im-cy-a-{¥m-e-bw t\m-´n-kv A-b-°pw.

6.55 Aay-XwKab 8:00 \yqkv πkv 7:00 ame-tbmKw 8:30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11.00 IkhpØ´w 9:00 Uyq t{Um]vkv 11:30 ap≥jn 10:00 kzc-cmKw 11:35 Kƒ^v \yqkv 12:30 Im≥Un¬ sse‰v 1 1 . 1:00 ayqknIv Atd_y 4:00 h\nXm temIw 6:00 ss^\¬ anIvkv 6:00 lrZ-b-cmKw 7:00 ktX¨ kvss]kv 7:30 sSen-tjm∏v 8:30 Nncntbm Nncn 9:00 Hcn-S-sØmc-cn-SØv 9:30 kn\na 9:30 kzbw-hcw 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4:30 Fw t^m¿ ayqknIv 8:00 hm¿ØIƒ 5:30 kzbw-hcw 9:30 hoSv 6.00 {]Pm]Xn 10:30 h\nX 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 11:30 Hm¿a-®n{Xw 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 12:30 ]pØ≥ ]Sw 10:30 Nncn°pw XfnI 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 11:30 lrZ-b-cmKw 5:30 ]d-bmsX hø 8:30 kI-e-Ie 111:00 lrZ-b-cmKw 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v 8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 h\nXm cXv\w 5 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 9:00 hm¿Ø 2:00A—s‚ s]m-∂p-a°ƒ 10:00 lm∏-\nMv lthgvkv 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ

ssIcfn ho

tj-[-]-cn-]m-Sn-Iƒ ap-≥-Iq-´n°-≠v X-S-bm-\p-≈ {i-a-ß-fpw k¿-°m¿ ssI-s°m-≠n-´p-≠v. {]-t£m-`w `-b-∂v \q-dp-IW-°n-\v X-an-gv A-\p-Iq-en-I-sf sIm-fw-t_m-bn¬-\n-∂p ]p-dØm-°n-. _-kv am¿-Kw sIm-fwt_m-bn-te-°p I-S-°m≥ {i-an® X-an-g-sc a-S-°n-b-b-®p. D-®tIm-Sn dn-t]m¿-´v sN-øm-s\-Øp∂ hn-tZ-i am-[y-a-{]-h¿-ØI¿-°p X-an-gv tI-{μ-߃ kμ¿-in-°p-∂-Xn-\p hn-e-°p-≠v. t\-c-tØ X-an-gv tI-{μ-߃ kμ¿-in-®-Xn-\v B-kv-t{X-en-b≥ sk-\-‰-dpw \yq-kn-e‚ v Fw.]nbpw A-S-ßp-∂ kw-L-sØ A[n-Ir-X¿ X-S-™p-h-®n-cp-∂p. {_n-´-\n-se Nm-\¬ 4 {]-h¿Ø-I-sc X-S-™ e-¶≥ t]m-en-

kn-s‚ \-S-]-Sn-sb {_n-´n-jv hntZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn hn-eyw tl-Kv A-]-e-]n-®p. F¬.Sn.Sn. C. t\-Xm-hm-bn-cp-∂ th-ep-∏n≈ {]-`m-I-c-s‚ a-I-s\ ]-´m-fw sh-Sn-h-®p sIm-√p-∂-Xn-s‚bpw Sn.hn. A-h-Xm-c-I- C-ssk{]n-b-sb _-em¬-kw-Kw sN-bv-

X-an-g-cp-sS {]-Xn-tj-[-w X-S-bm³ \-S-]-Sn-IÄ  {io-e-¦-bv-¡v H-¶pw H-fn-¡m-\n-sÃ-¶v cm-P-]-Iv-sk 

Xp sIm-√p-∂-Xn-s‚-bpw Zr-iy߃ Nm-\¬ 4 B-Wv ]p-d-Øphn-´-Xv. A-tX-k-a-bw, X-߃-°v H∂pw a-d-®p-h-bv-°m-\n-s√-∂v alo-μ cm-P-]-Iv-sk ]-d-™p. X-

C-dm-s\-Xn-tc ho-−pw D-]-tcm-[w; tbm-Pn-¸n-sÃ-¶v sI-dn

hm-jn-Mv-S¨: B-W-h-]-≤-Xn-bp-sS t]-cn¬ C-dm-s\-Xn-tc ho-≠pw D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-t\m-Sv tbm-Pn-∏n-s√∂v A-ta-cn-°≥ hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn. Iq-SpX¬ D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xv B-W-h-{]-iv-\-Øn-s‚ t]-cn¬ C-dm-\p-am-bn C-t∏mƒ \-S-∂p-h-cp-∂ N¿-®-sb {]-XnIq-e-am-bn _m-[n-°m-\n-S-bp-s≠-∂pw A-t±-lw bp.F-kv. tIm¨-{K-kv Aw-K-ß-tfm-Sv ]-d-™p. ]p-Xn-b D-]-tcm-[w G¿-s∏-Sp-Øp-∂-Xp kw-_-‘n-®v bp.F-kv. tIm¨-{K-kv Aw-K-߃-°n-S-bn¬ I-c-Sp cq-]-tc-J X-øm-dm-°n-h-cp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv sI-dn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\. B-dp h≥-i-‡n cm-{„ß-fp-am-bp-≈ C-dm-s‚ B-W-h-N¿-®-bv-°v tIm-´w X-´m-Xn-cn°m≥ Xm¬-°m-en-I-am-bm-Wv D-]-tcm-[-\-S-]-Sn-I-fn¬ \n-∂p ]n≥-am-dm≥ sI-dn \n¿-tZ-iw \¬-In-b-sX-∂v ssh-‰v lu-kv h-‡m-hv sP≥ ]-km-In ]-d-™p.

A-tUm-_v B-{I-a-Ww; t^-kv-_-p-¡v {]-Xn-tcm-[w i-à-am-¡n

e-≠≥: A-tUm-_n-s\-Xn-tc lm-°¿-am¿ \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ kz-¥w D-]-tbm-‡m-°-fp-sS A-°u-≠v hn-h-c-߃ D-d-∏m-°m≥ tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°mb t^-kv-_p-°v \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßn. A-tUm-_n-bp-sS 3.8 tIm-Sn D-]-tbm-‡m-°-fp-sS hn-h-c-߃ lm-°¿-am¿ I-h¿s∂-∂ hm¿-Ø ]p-d-Øp-h-∂-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv \-S-]-Sn. B-{I-a-W km-[y-X-bp-s≠-∂v kw-i-bn-°p-∂ D-]-tbm-‡m°-fp-sS Im-cy-Øn-em-Wv t^-kv-_p-°v {]-Xn-tcm-[w i-‡-am°p-∂-Xv. t^-kv-_p-°pw A-tUm-_pw H-tc t]-cpw c-l-kytIm-Upw D-]-tbm-Kn-®p Xp-d-°p-∂-h-tcm-Sv A-Sn-b-¥-c-am-bn cl-ky-tIm-Uv am-‰-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v C-t∏mƒ k-tμ-iw hcp-∂p-≠v. kw-i-bn-°-s∏-Sp-∂ D-]-tbm-‡m-°-tfm-Sv c-t≠m aq-t∂m kp-c-£m tNm-Zy-߃ D-∂-bn-® ti-jw ]p-Xn-b c-lky-tIm-Uv \¬-Im≥ \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv.

ss{]w ssSw hnt\mZw

an-g-cp-am-bn kw-km-cn-°m≥ Hcp-°-am-sW-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. am-[y-a-hm¿-Ø-I-ƒ-°v B-[m-c-am-b kw-`-h-ß-fn¬ k¿-°m-cn-se-tbm kp-c-£m DtZym-K-ÿ-cn-se-tbm B¿-s°¶n-epw ]-¶p-≈-Xm-bn sX-fn-

ka-Im-enIw

™m¬ A-h-sc \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cpw. e-¶bn¬ i-‡-am-b \n-b-a-kw-hn[m-\-ß-fp-≠v. ]o-U-\w, ssewKn-Im-Xn-{I-aw t]m-ep-≈ Ip-‰ßƒ \-S-∂n-´p-s≠-¶n¬ A-Ø-

cw ]-cm-Xn-Iƒ D-∂-bn-°m-\mbn {]-tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn®n-´p-s≠-∂pw A-t±-lw hy-‡am-°n. {]-[m-\-a-{¥n a≥-taml≥ kn-Mv hn-´p-\n-∂-Xn-s\-°pdn-®p-≈ C-¥y≥ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-cp-sS tNm-Zy-Øn-\v, hn-tZi-Im-cy-a-{¥n k¬-am≥ Jp¿jn-Zv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xn¬ kt¥m-j-hm-\m-sW-∂v A-t±-lw a-dp-]-Sn ]-d-™p. X-an-gv-\m-Sn-s‚ {]-Xn-tj-[sØ-Øp-S¿-∂m-Wv D-®-tIm-Snbn¬ \n-∂p a≥-tam-l≥ kn-Mv hn-´p-\n-∂-Xv. I-t\-Un-b≥ {][m-\-a-{¥n Ão-^≥ lm¿-]-dpw au-do-jy-kv {]-[m-\-a-{¥n -\ho≥-N-{μ dw-Kp-em-\pw D-®-tImSn _-ln-jv-I-cn-°p-sa-∂v {]Jym-]n-®n-cp-∂p.

a-\n-e: i-‡-am-b l-bm≥ Np-gen-°m-‰v X-I¿-Ø ^n-en-∏o≥kn-te°v tem-I-cm-{„-ßfn¬\n-∂p-≈ k-lm-b-߃ FØn-Øp-S-ßn. S¨ I-W-°n-\p `-£y-[m-\y-ß-fpw Ip-Sn-sh-≈hpw a-cp-∂p-I-fp-sS In-‰pw A-Sßp-∂ k-lm-bh-kv-Xp-°fmWv F-Øn-b-Xv. F-∂m¬, Ch B-h-iy-°m¿-°v F-Øn®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn-\pw A-h hnX-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\pw Im-emh-ÿ-bpw X-I¿-∂ tdm-Up-Ifpw X-S- -am-hp-∂p-s≠-∂v Zp-cnXm-izm-k {]-h¿-Ø-I¿ A-dnbn-®p. k-lm-b-h-kv-Xp-°-f-[nI-hpw X-e-ÿm-\-am-b a-\n-ebn-epw k-ao]-sØ sk-_p hnam-\-Øm-h-f-Øn-epw sI-´n-°nS-°p-I-bm-Wv. `-£y-h-kv-Xp°ƒ e-`n-°m-\m-bn a-\n-e-bnte-°pw sk-_p-hn-te-°pw aWn-°q-dp-I-ƒ \-S-∂v \q-dp-I-W°n-\m-fp-Iƒ F-Øn-s°m-≠ncn-°p-I-bm-sW-∂v am-[y-a-߃ dn-t]m-¿-´v -sN-bv-Xp. Np-g-en-°m‰v h≥-\m-iw hn-X-® {]-tZ-i-ßfn¬ B-h-iy-Øn-\p {S-°p-Ifpw C-‘-\-ß-fp-an-s√-∂v ^nen-∏o≥-kn¬ bp.F≥. Zp-cn-Xmizm-k {]-h-¿-Ø-\-ß-fp-sS Npa-X-e-bp-≈ B-ap-kv ]-d-™p.

C¥ym-hn-j≥ 7:30 thm´v B‚ v tSm°v

at\m-c-a \yqkv

AarX

C´ym-hn-j³

Gjym-s\‰v 1.30 kn\na tem-en-t∏m∏v

Gjym-s\‰v \yqkv 11.35 Kƒ^v \yqkv

10.30 bpK-Xmcw 6:00 du≠v A]v 6:30 BtcmKyhnNmcw 7:30 thm´v & tSm-°v 8:30 aym-hq 10:00 {SvqØv ^Ãv 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

9:00 hnkvabw 111:30 A\izcw 2:00 ISn-™q¬-I√ymWw 4:30 \w.1 kv-t\-l-Xo-cw _mw-Kv-fq¿ t\m¿Øv

Inc¬

10:30 Nncn-°p-Sp° 7:30en‰n-¬ \n°v 8:05 Pm°n Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿

6:30 kIp-Spw-_w-iymaf

sIm¨p Sn.hn

_-Kv-Zm-Zv: in-bm-°-ƒ hn-ip-≤Zn-\-am-bn I-cp-Xp-∂ ap-l¿-dw 10se B-iq-dm-Av Zn-\-Øn-se ]-cn-]m-Sn-I-sf e-£yw-h-®v \-S∂ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ 40 t]¿ a-cn-®p. h-S-°≥ _-Kv-Zm-Zn-se in-bm -`q-cn-]-£-{]-tZ-i-am-b Znbm-e-bn-ep-≠m-b D-{K-kv-t^m-S\-Øn¬ 31 t]¿ a-cn-®p. 65Hm-fw t]-¿-°v ]-cn-t°-‰p. l-^v-cn-b-bn-ep-≠m-b B{I-a-W-Øn¬ H-º-Xp t]¿ a-cn®p. D-S-Ø-c In¿-Ip¿-°n-ep-≠mb C-c-´ kv-t^m-S-\-ß-fn¬ A©p-t]-¿-°p ]-cn-t°-‰p. ]p-Wyÿ-e-am-b I¿-_-e-bn¬ B iqdm-Av Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®v ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°-n-\p hnizm-kn-I-fm-Wv Xo¿-∞m-S-\Øn-s\-Øn-b-Xv. B-{I-a-W-`oj-Wn-bp-≈-Xn-\m¬ X-e-ÿm\-am-b _-Kv-Zm-Zn¬-\n-∂v 100 In.ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ I-¿-_-ebn-epw k-ao-]-{]-tZ-i-Øp-am-bn am-{Xw 35,000 ssk-\n-I-sc hn\y-kn-®n-cp-∂p.

1-- 0:00 FIvkv sa≥ 11:00 en‰n-¬ \n°v 2:00 {UmK¨ _qÿ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKƒ 8:00 ]n¶n B‚ v s]¿°n 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

{]-Xn-Zn-\w A-c-e-£w `£y-°n-‰v hn-X-c-Ww -sN-bv-Xp h-cp-∂p-≠v. F-∂m¬, 17 e-£Øn-e-[n-Iw t]-¿ `-h-\-c-ln-Xcm-b cm-Py-Øv C-{X-bpw `-£y°n-‰p-Iƒ F-ßp-sa-Øn-s√-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. Np-g-en°-m-‰v G-‰-hp-a-[n-Iw \-„w h-cpØn-h-® X-¢-_m-≥ \-K-c-Øns‚ {]-h¿-Ø-\-߃ A-h-XmfØn-em-bn-´p-≠v. 2500Hm-fw Poh-\-°m-cp-sS ÿm-\-Øv 70 tPm-en-°m¿ am-{X-am-Wv F-Ønb-Xv. X-¢-_-\n¬ h≥ Ip-gn-am-S-

߃ Ip-gn-®v A-Xn¬ \q-dp-IW-°n-\p ar-X-tZ-l-߃ Iq-´am-bn A-S-°w-sN-bv-Xp. tdm-Ucn-In¬ C-t∏mgpw ar-X-tZ-lßfpw a-‰p A-h-in-„-ßfpw InS-°p-I-bmWv. a-c-W-kw-Jy 2500 am-{X-amsW-∂v ^n-en-∏o≥-kv {]-knU‚ v s_-\n-t·m A-Izn-t\m ]d-™p. bp.F≥. I-W-°-\p-kcn-®v 11 Z-i-e-£w B-fp-I-sf Zpc-¥w _m-[n-®n-´p-≠v. t\-ctØ, 12,000 t]¿ a-cn-s®-∂v dnt]m¿-´p-I-fp-≠m-bn-cp-∂p.

2.00 amPnIv Hmh≥

4.30 Ip´n-∏-´mfw

2.30 Hcp°w 5:30 Kmt\m-]-lmcw 6:00 hm¿Ø-Iƒ 7:30 ^vfmth¿kv Hm^v C¥y 9:30 Ãm¿ dm§nMv

6:00 kq-cy hm¿Ø 6:30B-Im-i-Zq-Xv 7:00 k-cbq 8:00 kn\na

Gjym-s\äv

Gjym-s\äv ¹kv

A\izcw

C-dm-Jn kv-t^m-S-\w: 40 a-c-Ww

^n-en-¸o³-kn tem-I-cm-{ã-§-fp-sS k-lm-bw F-¯n-¯p-S-§n

hnItv Sgvkv Inc¨ 11:30 kn\na

9

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 8:30 t{K‰v Sot®gvkv 9:00HmIvkn-te-j≥ 9:30 Item-’hw 10:00 Ip´nt®mZyw 11:30 IY- ]-dbpw t\cw 12:30 lnb¿ Ckv aoUnb 1:30 Imc-IvS-dn-ÃnIv˛InMvUw 3:00 lo‰v & sX¿tam 5:00 I´v & t]Ãv 6:00 Item-’hw 8:00 IY- ]-dbpw t\cw 9:00 temI-alm kap-{-߃

ssIcfn 10:30 kvt\l-KoXw 6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \nkmcw 7:30 K‘¿h-kw-KoXw 9:30 Nncn Acßv 10:00 KpUv tamWnwKv Kƒ^v 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 If¿ Hm^v IpsshØv

7:00 kn-\n-a Ubdn 9:00 tImaUn FIvkv{]k 10:00 ]mZ-kcw v11:00 AΩ 12:00 ]ckv]cw 1:30 tem-en-t∏m∏v 5:00 tSÃv ssSw 7:00 AΩ 9:00 ]ckv]cw 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv

kqcy

Poh³ 11:00 kq-cy hm¿Ø 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 A¬-˛-_-emKv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 KrlkJn 11:04 Fs‚ hoSv 11:30 ]c-kv]cw 12:30 Ham≥ \nemhv 3:04 Hma-\oøw 5:30 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 Xnssc sX≥-{S¬ 9:30 ip`-cm{Xn 6.00 s]m≥IncWw 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv

aoUnb h¬ 7:30 kqcy {]`m-X-hm¿Ø-Iƒ 8:30 sh≈nØnc 1-- 1:00 kqcy knwK¿ 11:30 tam-l-°S¬ 12:30 ap‰-sØ ap√ 1:30 kn\na

8.30 Ahm≥ Km¿Uv 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk¬k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w


10

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

tem-I-I-¸v t¹Hm-^v H-¶mw-]mZw: t]mÀ-¨p-KÂþ kzo-U³, {^m³-kvþ D-s{I-bv³

t]mÀ-¨p-K-en\pw {^m³-kn\pw C-¶v BZy ]-co-£Ww

kNn³ Ìm-¼p-IÄ ]p-d-¯nd-¡n apw-ss_: {In-°-‰n¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ _m‰nMv C-Xn-lm-kw k-Nn≥ sS≠p¬-°-dns‚ t]m-kv-‰¬ kv-‰mºp-Iƒ ]p-d-Øn-d°n. apw-ss_-bn¬ h-®p \S∂ h¿-Wm-`am-b N-Sßn-¬ \n-b-a-a{¥n I]n¬-kn-_S-em-Wv Ãm-ºv ]p-d-Øn-d-°nbXv. N-S-ßn¬ hnhn-[ {In-°-‰v Xm-c-߃ kNn-\v B-Z-c-a¿-∏n-®p. tI-{μ-a-{¥n ic-Zv ]-hm¿, _n.kn.-kn.-sF. {]-kn-U‚ v F≥. {io-\n-hmk≥, cm-Po-hv ip-¢ F-∂n-h-¿ kw_‘n®p.

kNn³ an-I-¨h³: {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n e-≠≥: F-°m-e-sØbpw an-I-® _m-‰v-kv-am-∑mcn-sem-cm-fm-Wv kNn≥ sS≠p¬-°-sd-∂v {_n-´o-jv {]-[m-\-a{¥n tU-hn-Uv Im-a-d¨. A-t±-lw an-I-® _m-‰v-kv-am-\m-Wv. kNn\v F-√mhn-[ ku-Jyßfpw A-tXm-sSm-∏w A-hkm-\ a¬-k-c-Øn-¬ A-t±-l-Øn-\p anI-® {]-IS-\w \-S-Øm-\m-h-s´-sb∂pw Im-a-d¨ ]-d™p.

hmÀjn-I I-cmÀ: sk-hmKv, k-loÀ]pd-¯v apw-ss_: C-¥y≥ {In°-‰v t_m¿-Un-s‚ hm¿jn-I I-cm¿ ]-´n-I-bn¬-\n-∂v ap-Xn¿-∂ Xm-cßfm-b ho-tc-μ¿ sk-hmKv, klo¿-Jm≥ F-∂n-hsc ]pd-Øm°n. t\csØ t{K-Uv F hn-`mK-Øn-em-bn-cp-∂ C-cp-hcpw Cu ko-kW - n¬ C-¥y°v th-≠n Ifn-®n-cp-∂n√. A-tX-ka-bw. KuXw Kw-`o-dn-s\-bpw bp-h-cm-Pv knMn-s\bpw t{K-Uv _n-bn-te°v X-cw-Xm-gvØ - n-bn-´p≠v.

sNkv: A-©ma-¦w C-¶v sN-ss∂: B-Zy-hnP-bw tXSnb tem-I sN-kv Nmw-]y≥-jn∏n¬ \n-e-hn-se Nmw-]y\pw C¥y≥ {Km‚ v am-Ã-dp-am-b hn-iz\m-Y-≥ B-\μpw tem-I H∂mw \-º¿ Xm-cw am-Kv\-kv Imƒ-k\pw C-∂v A-¶-Ø-´n-en-d-ßpw.

IpÂ-¡À-Wn I-fn-¡nà apw-ss_: shÃv C≥-Uo-kn-s\Xncm-b G-IZn-\ ]-c-º-c-bv-°p≈ C-¥y≥ So-an¬ C-Sw t\Sn-b ]pXp-apJ Xmcw [-hm¬ Ip¬-°¿-Wn-°v I-fn-°m-\m-hn√. ]-cn-°mWv X-cØ - n-\p hn-\b - m-bXv.

c-Rv-Pn t{Sm^n: k-µo-]n-\v aq-¶v hn-¡-äv, {Xn]p-c ]-X-dp¶p ku-lr-Z ^pSv-t_mÄ: Cä-en

{InÃymt\m sdm-WmƒtUm en-kv-_¨/Io-hv: A-Sp-Ø h¿jw {_-ko-en¬ \-S-°p-∂ ^pSvt_mƒ tem-I-I-∏n-\v tbmKy-X D-d-∏n-°m-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ bq-tdm-∏n-se h-º≥-am¿ C-∂v t\¿-°p-t\¿. tem-II-∏v tπ-Hm^n-se B-Zy-]m-Z-Øn¬ c-≠v •m-a¿ t]m-cm-´-߃-°m-Wv C∂v ^pSv-t_mƒ tem-Iw km£nw-h-ln-°p-I. ap≥ tP-Xm-°fm-b {^m≥-kv D-s{I-bv-s\ t\cn-Sp-tºmƒ •m-a¿ Soamb t]m¿®p-K-en-s‚ F-Xn-cm-fn i-‡cmb kzo-U-\m-Wv. C-∂v \-S-°p-∂ a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ {Ko-kv dp-am\n-b-sbbpw s{Im-tb-jy sFkve‚n-t\bpw F-Xn-cn-Spw. kq-∏¿ Xm-c-ßfm-b c-≠v tKm-fS- n ho-c≥-am¿ t\¿-°p-t\-¿ A-¶w-Ip-dn-°p-∂ a¬-k-c-sa-∂ \n-eb - n¬ {i-≤b - m-I¿-jn® t]mcm-´-amWv t]m¿-®p-Kepw kzoU\pw X-Ωn-ep-≈Xv. t]m¿-®p-Ken-s\ d-b¬ am-{Un-Uv kq-∏¿ Xm-cw {In-Ãymt\m sdm-Wm-ƒtUm- \-bn-°p-tºmƒ ]m-cn-kv sk‚ v P¿-sa-bv-s‚ kv-‰m-cv kvss{S°¿ …m-‰≥ C-{_mln-tamhn-®m-Wv kzoU-s‚ {]-Xo-£-Iƒ. Cu kq-∏¿ Xm-cß - f - n¬ B-¿°mhpw {_-ko-en¬ \-S-°p-∂ ^pSvt- _mƒ am-am-¶Ø - n¬ ]-¥v X-´m≥ `mKyw e-`n-°p-Im-sb-∂v D‰p-t\m-°p-Ib - m-Wv B-cm-[I - ¿ - . tem-I ^-pSvt- _m-f¿-°v k-Ωm-\n°p-∂ ^n-^ _m-e¨ Un-tbm¿ ]p-c-kv-Im-c ]-´n-I-bn-¬ CØ-h-

…m-‰≥ C{_m-ln-tam-hn®v

D-dp-tKz-bpw sa-Iv-kn-t¡m-bpw {_-ko-en-\-cn-sI A-Ωm≥: X-I¿-∏≥ P-b-tØm-sS {]-Ya tem-I Nmw-]y≥-amcpw em-‰n-\-ta-cn-°≥ i-‡n-Ifpam-b D-dp-tKz-bpw tIm¨-I-Im^v h-º≥-amcm-b sa-Iv-kn-t°m-bpw {_-ko-en¬ \-S-°p∂ tem-II-∏v tbm-Ky-X-bv-°v sXm-´-cn-In-se-Øn. c-≠mw-]Z t]m-cm-´w {_-ko¬ Sn-°-‰v G-‰p-hm-ß\p≈ H-cp NS-ßv am-{X-am-bn-cp°pw C-\n D-dp-tKz-bv°pw sa-Ivkn-t°m-bv-°pw. D-dptKz F-Xn-cn√m-Ø A©p tKm-fp-Iƒ-°v G-jy≥ Soamb tPm-¿-Zm-s\ I-im-∏v sN-bvX-t∏mƒ Hm-jym-\n-Iv ta-J-ebn¬ \n-∂p-≈ \yq-kn-e-‚ n-s\ 1˛5\v sa-Iv-knt°m ]-cm-P-bs∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. FUn≥-k≥ I-hm-\n-bp-sS C-c´ tKm-fp-I-fm-Wv tPm¿-Zm-s‚ X-´I-Øn¬ D-dp-tKz-bv°v D÷z-e P-bw t\-Sn-s°m-Sp-Ø-Xv. 22, 90 an-\n-‰p-I-fn-em-bn-cp- tKmƒ t\´w ]¶nSp∂ ∂p I-hm-\n D-dp-tKz-bv-°p th- Ddp-tKzbv≥ Xmc߃ ≠n h-e-N-en-∏n-®Xv. {In-Ãym-≥ Ãp-hm\n, \n-tIm-fm-kv temsUbv-tdm, {In-kv-‰ym≥ tdm-{Un-Km-kv F-∂n-h¿ em-‰n-\-ta-cn°≥ So-an-\p th≠n Hmtcm X-hW tKmƒ t\-´-Øn¬ ]-¶m-fnI-fm-bn. F-∂m¬, H-dn-s_ s]-dm¬-‰-bp-sS C-c´ tKm-fp-I-fm-Wv kz¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ \yq-kn-e‚n-s\-Xn-tc sa-Iv-kn-t°mbv°v X-I¿-∏≥ P-bw k-Ωm-\n-®Xv. duƒ Pn-am-s\kv, t]m¬ A-Kz-bve¿, dm-t^¬ am¿-Izm-kv F-∂n-h-cm-Wv sa-Iv-kn-t°mbp-sS a-‰p kv-tIm-d¿-am¿.

W C-cp Xm-cß - fpw ap-≥] - ¥ - n-bnem-Wp-≈Xv. C-Xv a¬-k-c-Øns‚ •m-a¿ Cc´n∏n-°p-∂p-≠v. t]m¿-®p-K-en-s‚ X-´-Iam-b en-kv-_-WmWv H∂mw A-·n-]co-£-bv-°v th-Zn-bm-hp-∂-Xv. sNm-Δmgv-N kzoU-s‚ X-´-ØnemWv c-≠mw-]-Z a¬-k-c-w \-S°p-∂Xv. C-Xv t]m¿-®p-K-en-s\ t\cn-b k-Ω¿-±-Øn-em-°pw. F∂m¬, t]m¿-®p-K-en-s\ A-h-cpsS X-´I - Ø - n¬ ho-gvØ - n c-≠mw]m-ZØ - n¬ ta¬-t°mbva - t\-Sm\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv kzo-Unjv ]S. C-cp- So-apw A-h-km-\w t\¿-°p-t\¿ h∂ c-≠v a¬-kc - ßfpw tKmƒ-cln-X k-a-\n-ebn¬ I-em-in-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, D-s{I-bv-s\ A-hc - p-sS X-´I - Ø - n¬ X-I¿-Øv ap≥-Xq-°w t\-Sm-\p-≈ ]-S-]p-d∏m-Sn-em-Wv {^-©v ]-S. _-tb¨ ayq-Wn-°ns‚ kq-∏¿ Xm-cw {^m¶v dn-_d - n-bnemWv {^m-≥k - n-s‚ {]-Xo-£-Iƒ. I-gn-™ ko-k¨ ap-X¬ D÷ze t^m-an-em-Wv dn_-dn _-tb-Wn-\v th-≠n I-fn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv. C-∂v Pbn-®m¬ \m-´n¬ \-S-°p-∂ c≠mw-]m-Zw A-\m-bm-k-am-hp-sa∂ I-W° - p-Iq-´e - n-em-Wv {^-©v Sow. N-cn{Xw ]cn-tim-[n-®m¬ Ds{I-bv-\p ta¬ {^m≥-kn-\v hy‡am-b B-[n-]-Xy-ap≠v. A-hkm-\w I-fn-® \m-ep a¬-kc - ß - fn¬ aq-∂nepw D-s{I-bv-s\ {^m≥-kv A-Sn-b-d-]-d-bn-®n-cp-∂p.

X-e-t»cn: c-Rv-Pn t{Sm-^n {In°-‰nse H-∂mw-Zn-\-Øn¬ BXn-tY-bcm-b tI-c-f-Øn-\v ap≥Xq°w. {Kq-∏v kn-bn¬ tI-c-fØn-s\-Xn-tc H-∂mw-Zn-\w kv-‰ws]-Sp-°p-tºmƒ {Xn]p-c Hº-Xp hn-°-‰n-\v 136 d¨-sk-∂ \n-ebn-¬ X-I¿-®- t\-cn-Sp-I-bm-Wv. aq-∂p hn°-‰v ho-gvØn-b kμo-]v hm-cydpw c-≠p hn°-‰v hoXw t\Sn-b {]-im-¥v ]-c-ta-izc\pw sI-B¿ {io-PnØpw hn-\q]v a-t\m-l-c-\p-am-Wv tI-c-f _u-fn-Mv \n-c-bn¬ an-∂n-b-Xv.

45 d¨-sk-Sp-Ø hn°-‰v Io∏¿ tbm-tK-jv Xm-°vh-se-bmWv {Xn]p-c \n-c-bn¬ t`-Z-s∏-´ {]-IS-\w \-SØn-b G-I Xmcw. 125 ]-¥n¬ A-©v _u-≠-dnIfpw H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp∂-Xm-Wv X-°vhm-se-bp-sS C∂n-Mvkv. hn-°n km-l-bpw (0*) A-`nPn-Øv Nm{I-t_m¿-´n-bp-am-Wv (5*) {Io-kn¬. 15 Hm-h-dn¬ Ggv sa-bv-U-\p-ƒ-s∏-sS 27 d¨-kv hn-´p-sIm-Sp-Øm-Wv k-μo-]v aq∂p hn°-‰v sIm-bv-X-Xv.

PÀ-a-\n-s¡-Xntc e-≠≥: C-∂v \-S-°p-∂ ^pSvt_mƒ kulr-Z a¬-k-c-ß-fn¬ {]-_-ecm-b So-ap-Iƒ t\¿°p-t\¿ i-‡n ]-co-£n-°pw. C-‰-en P¿-a-\n-sb t\-c-n-Sptºm-ƒ Cw•-≠v Nn-en-bp-am-bpw d-jy sk¿-_n-b-bp-ambpw sImºp-tIm¿-°pw. a-s‰m-cp a¬-k-cØn-¬ C-¥y ^n-en-∏n≥-kp-ambn G-‰p-ap-´p-∂p≠v. tlmw-{Ku≠n-em-Wv C-¥y-bp-sS a¬-kcw.

C¶s¯ Ifn C‰-en x P¿a-\n (cm-{Xn 1.15)

kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv 4 Cw•-≠v x Nnen (cm-{Xn 1.20)

kv-‰m¿ kv-t]m¿-Sv-kv F-®v-Un 1

C´y-bpsS hn¡äv hogm³ {]mÀYn¨v apwss_-bnse ImWn-IÄ apl-ΩZv ]S∂

≠n-cp-∂p. k-Nn-s‚ Zn-h-k-am-b-Xp-sIm-≠p-Xapw-ss_: {In-°-‰n-se CXn-lmkw F- s∂-bmh-Ww C∂-se sh-kv-‰n‚o-kn-s‚ ∂p hn-ti-jn∏n-°p-∂ k-Nn≥ c-ta-jv hn-°-‰p-Iƒ XpS-scØpS-sc hoWp-sImsS≠p¬-°¿ F-∂ Ipdn-b a-\p-jy-s‚ _m-‰n-Mv C-∂p Im-Wm≥ km-[n-°p-sa-∂v hmwJsU tÃUnbw \nd-™p-I-hn™ ImWn-I-fn¬ Hcmƒ t]mepw {]Xo-£n®p-≠m-hn√. ]t£, tem-Iw ap-gp-h≥ {]m¿-Y-\bpw {]Xo-£bp-am-bn h¿-jn°p-tºmƒ km-£m¬ ssZ-h-Øn-\v Fß-s\ t\m-°n\n¬-°m-\m-hpw. I-fn-Im-Wm≥ cm-hn-se ap-X¬ hmwJsU kv-t‰-Un-b-Øn¬ -{]-bm-k-s∏-´v FØn-b {In°-‰v t{]-anI-sf H-cn-°¬ t]mepw \n-cm-i-cm-°m-sX XpS-°w apX¬ ssZ-hw I-\n-™-\p-{K-ln-°p-∂ Imgv-N-bm-Wp ]n-∂o-Sv Im-Wm-\m-bXv. k-Nns‚ am{Xw a¬-k-c-am-bn-cp-∂ C-∂se k-Nn≥ k-Nn≥ ap-g-°-a√m-sX a-s‰m∂pw Km-e-dn-bn¬ tIƒ-°m\p≠mbn-cp- a¬kcw ho£n-°p∂ Xnßn-\n-d™ ∂n√. k-Nn≥ Hmtcm ap-°nepw aq-e-bn- ImWn-Iƒ epw ]-s¥-Sp-°m≥ Hm-Sn-sb-Øn-b-t∏mƒ ≠n-cn-°p-tºmƒ B-cm-[-I¿ {]m¿-Yn-°pB-c-h-߃ tÃUn-b-Øns‚ AXn-cp- I-bm-bn-cp-∂p C-∂v k-Nn-s‚ _m-‰n-Mv ImIfpw t`Zn®v D-—-ÿm-bn-bn-se-Øn-s°m- Wm-\m-hW-ta F∂v. H-cp-]t£, C-¥y-

bp-sS B-Zy-hn-°-‰p-Iƒ ho-gm≥ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ H-cn-¥y-°m-c≥ B-{K-ln-® Znh-khpw hn°-‰v ho-W-t∏mƒ k-t¥m-jn® Zn-h-khpw C-∂sebmbn-cn-°Ww. HSp-hn¬ X-s‚ kz-X-kn-≤amb ssi-enbn¬ B-Im-i-tØ-°v H-cp t\m-°v ]m-bn®v k-Nn≥ F-∂ a-lm {]Xn-` {Io-kn¬ _m-‰v N-en-®-t∏mƒ I-≠p\n-∂-h¿-°v Bfl\n¿-hr-Xn. H-Sp-hn¬ 38 d¨-tkm-sS k-Nn≥ ]-h-en-b-\n-te-°p Xn-cn-®p\-S°p-tºmƒ ]q¿-W-ambpw I-fnI-≠ {]-XoXn-bm-bn-cp-∂p ]-e¿-°pw. \m-´n¬-\n∂p I-fn-Im-Wm-\m-bn apwss_-bn-seØn-b Imk¿-tIm-Uv kz-tZin ssX-ko¿ A-l-Ω-Zn\pw kp-lr-Øp°ƒ°pw tX-Pkn-t\m-Sv ]-d-bm-\p≠mb-Xv Po-hn-X-Øn-se G-‰hpw hn-etb-dn-b \n-an-j-am-bn-cp-∂p X-ß-fp-tSsX-∂m-bn-cp∂p. \n-c-h-[n a-e-bm-fn-Iƒ C∂-se I-fn-Im-Wm≥ apw-ss_-bn-seØp-I-bp-≠m-bn. ]-e¿°pw Sn°-‰v e-`n°m-sX \n-cm-i-cm-th-≠nbpw h-∂n´p≠v. F-¶nepw {]-Xo-£-b¿-∏n-®v Iu≠-dn-\p ap-ºn¬ Im-Øp\n-∂-h¿ G-sdbmWv.

I-kv-Xq-cn-cw-K³: tI-c-f-¯n-sâ B-h-iyw Icn-¸qÀ kzÀ-W-¡S-¯n\v ]n-¶n h³ i-àn-I-Ä \n-cm-I-cn-¨-Xv {]-Xn-tj-[mÀ-lwþ am-Wn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´v A-∏m-sS \-S-∏m°-cp-sX-∂ tI-c-f-Øn-s‚ Bh-iyw \n-cm-I-cn-®v tI-{μw [rXn-]n-Sn-®v D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv {]Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂v [-\-a{¥n- sI Fw am-Wn A-`n-{]m-bs∏-´p. Xo-cp-am-\w ]p-\∏-cn-tim[n-°-Ww. I¿-j-I-t{Zm-l -hy-h-ÿIƒ ]q¿-W-am-bpw H-gn-hm-°nam-{X-ta \-S-∏m-°m-hq. dn-tam-´v sk≥-kn-Mv km-t¶-Xn-I-hn-Zy D]-tbm-Kn-®m-Wv I-kv-Xq-cn-cwK≥ -]-›n-a-L-´ ]m-cn-ÿn-Xn-I -tem-e-{]-tZ-i-߃ am¿-°v sNbv-Xn-cn-°p-∂-Xv. C-Xp I¿-j-Isc t{Zm-ln-°p-∂-Xpw Im¿-jnI-h-f¿-® ap-c-Sn-∏n-°p-∂-Xp-amWv. A-Xp-sIm-≠v G-cn-b¬ k¿-th-bn¬-Iq-Sn A-√m-sX t\cn-´v ÿ-e-߃ Iq-Sn k¿-th sN-bv-X-ti-jw am-{X-ta `q-an-bpsS X-cw-Xn-cn-hv \-S-Øm-hq. CXpkw-_-‘n-®v P-\-{]-Xn-\n-[nI-fp-sS-bpw _-‘-s∏-´ kw-L-S\-I-fp-sS-bpw A-`n-{]m-bw Bcm-™p-sIm-≠n-cn-°p-∂ k-μ¿`-Øn¬ {]-kv-Xp-X dn-t]m¿-´v A∏m-sS Aw-Ko-I-cn-°p-∂-Xv H-´pw i-cn-b-√. C-°m-cy-Øn¬ B-hiy-am-b _-lp-P-\m-`n-{]m-bw

ti-J-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ A-h-kcw D-d-∏p-h-cp-Øm≥ tI-{μw Xøm-dm-h-W-sa-∂pw a-{¥n am-Wn B-h-iy-s∏-´p. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´n¬ Iq-Sp-X¬ a-\p-jy-hm-k-ap≈ {]-tZ-i-߃, Ir-jn-tØm-´ßƒ πm-t‚-j≥ F-∂n-h Dƒs∏-Sp-∂ ÿ-e-ßsf kmw-kvIm-cn-I `q-{]-tZ-i-am-bn-´m-Wp Im-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv. Im-∏n, G-ew Xp-S-ßn-b hn-fIƒ Ir-jn sN-øp-∂ C-Sp-°n-bnse I¿-j-I-tcm-Sv ku-lr-Z-]-cam-b \n-e-]m-Sm-Wv I-kv-Xq-cn-cwK≥ I-Ωn-‰n kzo-I-cn-®-sX-∂v A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p-s≠-¶n-epw C-Sp-°n-bn-se kmw-kv-Im-cn-I `q-{]-tZ-iw ap-gp-h-\pw ]m-cn-ÿnXn-I-tem-e-{]-tZ-i-am-bn-´m-Wv am¿-°v sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. Cu \n-b-a-߃ h-®v C-hn-S-sØ ]cn-ÿn-Xn kw-c-£n-°m-hp-∂Xm-Wv F-∂n-cn-s° Ir-jn-`q-anI-sf ]m-cn-ÿn-Xn-I-tem-e `q{]-tZ-i-am-bn Nn-{Xo-I-cn-®v tI-cf-Øn-se Im¿-jn-I-ta-J-e-sbbpw Ir-jn-°m-sc-bpw X-f¿-Øp∂ H-cp {]-hr-Øn-bpw tI-c-fØn-\v kzo-Im-cy-a-s√-∂pw sI Fw am-Wn hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ hy-‡-am-°n.

sIm-®n: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-hfw-h-gn kz¿-W-°-S-Øv \-S-Ønb-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-® {]-Xn-I-fm-b \-_o¬, j-l-_mkv, A-–p¬ en-bm-kv F-∂n-hcp-sS ]n-∂n¬ h≥ i-‡n-Iƒ Ds≠-∂v U-b-d-Iv-S-td-‰v Hm-^v d-h\yq C‚-en-P≥-kn (Un.B¿.sF)s‚ \n-K-a-\w. Zp-ss_ tI{μo-I-cn-®v {]-h¿-Øn-°p-∂ {]Xn-I-fp-sS _-‘-ß-sf-°p-dn®pw ÿm-]-\-ß-sf-°p-dn-®pw ]-cn-tim-[n-®p-h-cn-I-bm-sW-∂v Un.B¿.sF. D-tZym-K-ÿ¿ ]d-™p. hn-tZ-i-Øp-≈ aq-∂p {]-XnIƒ-s°-Xn-tc hn-am-\-Øm-h-fß-fn¬ ep-°u-´v k¿-°p-e¿ ]pd-s∏-Sp-hn-°m-\p-≈ H-cp-°-Ønem-Wv Un.B¿.sF. C-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]p-tcm-K-an-°pI-bm-sW-∂v A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p. \-_oep-am-bn _-‘-ap-≈ kn-\n-amXm-c-sØ-bpw A-Wn-b-d-{]-h¿Ø-I-sc-bpw Un.-B¿.-sF. DS≥ tNm-Zyw-sN-øpw. \-_o¬ hm-S-I-bv-s°-Sp-Ø F-d-Wm-Ipfw Ip-≠-∂q-cn-se ^v-fm-‰n¬ Ct±-lw \n-c-h-[n X-h-W k-μ¿in-®n-cp-∂-Xm-bn Un.B¿.sF. I-s≠-Øn-bn-cp-∂p.

Adn-bn-∏v F-s‚ t]-cn¬ B-\-°-bw hn-t√-Pnse dn-k.-243/2¬ a-t©-cn k.-d B^o-kn-se 5537/2000 \-{ºv B-[m-c{]-Im-cw Xo-dv e-`n-® 16 sk‚v ÿ-eØn-s‚ A-Sn-bm-[m-c-am-b a-t©-cn k.-d B-^o-kn-se 440/1987 \-{ºv P∑w Xo-cm-[m-cw F-s‚ ]-°¬ \n∂pw bm-{Xm-a-t[y Xn-cn-®v In-´m-Ø-hn[w \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. B-b-Xn-\v 3570/2013 \-{ºm-bn ta-∏-Sn k.-d B^n-kn¬ \n-∂pw F-\n-°v A-\p-h-Zn® k¿-´n-ss^-Uv tIm-∏n Rm≥ {]-kvXp-X B-[m-c-Øn-\v ]-I-c-am-bn D-]tbm-Kn-°p-∂-Xm-sW-∂v Rm≥ C-Xn\m¬ k-I-e-tc-bpw A-dn-bn-®p sIm≈p-∂p. ta-∏-Sn H-dn-Pn-\¬ B-[m-cw D-]-tbm-Kn-®v B-sc-¶n-epw F-s¥-¶nepw _m-[y-X-I-tfm a-t‰m {]-h¿-Øn°p-∂ ]-£w B-b-Xn-\v Xm-t\m kzØp-°-tfm D-Ø-c-hm-Zn-bm-bn-cn-°p∂-X-s√-∂v C-Xn-\m¬ A-dn-bn-®v sIm≈p-∂p.F-∂v, (H-∏v) B-ky, W/o. A-–p¬ d-jo-Zv (Late) Nm-en¬ In-g-t°-X-em-∏n¬ ]n.-H C-cp-ºp-gn, G-d-\m-Sv Xm-eq-°v, a-e-∏p-dw Pn-√.-

\-„-s∏-´p F-\n-°v tIm-gn-t°m-Sv ]m-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kn¬-\n-∂pw A-\p-h-Zn-® ]m-kvt]m¿-´v No.E 2894707 (10.11.2011),]pXp-∏-cn-bm-cw h-®v _-kv bm-{X-bv-°n-Sbn¬ \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. I-≠p-In´p-∂-h¿ Xm-sg hn-em-k-Øn¬ A-dnbn-°p-I. Balan Menon,Thangappan 'Souparnika' Karunagappally P.O - 678559

\-„-s∏-´p F-s‚ 18/764/2010 \-º-dn-se ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv ap-Xp-h-SØq-cn¬-\n-∂p \m-Zm-]p-c-tØ-°p≈ bm-{Xm-a-t[y \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. In-´p-∂-h¿ Xm-sg A-{U-kn-tem t]men-kv kv-t‰-j-\n-tem A-dn-bn-°-W-sa∂v Xm¬-∏-cyw. In-´m-Ø-]-£w Uyqπn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. A-\-kv sI, S/o.Ip-™-l-Ω-Zv I-∏p-d-Øv ˛-ap-Xp-h-S-Øq¿ t^m¨: 0496 2547842

CHANGE OF NAME I, Ibrayan perumthayil, S/o. V. Kader residing at Abidha Manzil, Mattannur P.O, Kannur Dt, Kerala Hereby changed my name as EBRAHIM PERUNTHA, Hereafter the new name Should be appear in all documents

\-„-s∏-´p 1993 (am¿-®v )h¿-j-sØ 24046 c-Pnÿ \-º-dn-ep-≈ F-s‚ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn _p-°v ho-s≠-Sp-°m≥ ]-‰m-Ø-hn-[-Øn¬ ssI-tam-iw h-∂hn-h-cw C-Xn-\m¬ A-dn-bn-°p-∂p. {]-kv-Xp-X _p-°n-s‚ Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m I-Ωo-j-W-dpsS sk-{I-´-dn ap-ºm-sI \n-b-am-\p-kc-W-ap-≈ A-t]-£ \¬-Ip-∂-Xn-\v Xq-cp-am-\n-®n-cn-°p-∂p. C-Xn-t∑¬ B-t£-]-ap-≈-h¿ Cu ]-c-kyw h-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk-{I-´-dn t_m¿Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\-j≥ ]-co-£m-`-h≥ ]q-P-∏p-c Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-Jm-aqew ]-cm-Xn-\¬-tI-≠-Xm-Wv.

sI.F-kv. jm-Pn sIm-t®-∏-d-ºn¬, Cu-cm-‰p-t]-´ tIm-´-bw Pn-√

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Sureshan Olanky, S/o. Sankaran N, residing at Nelliateri House, Padikkachal, Uliyil Post, Kannur Dt , Kerala670702, Do hereby my name as Changed SURESH OLANKY

I, MADHAVA KAYYAR, S/o. Dayananda, residing at Pavithra Nilaya, Ponnethodu, Kayyar Post - 671322, Kasaragod Dist., hereby changed my name as GANESHA DAYANANDA.

\-„-s∏-´p

\-„-s∏-´p

tIm-gn-t°m-Sv ]m-kv-t]m¿-´v Hm-^nkn¬ \n-∂v C-jyp sN-bv-X G 0913258 \-º-dn-ep-≈ F-s‚ ]m-kv-t]m¿-´v a-e∏p-dw Pn-√-bn-se Im-°-t©-cn-bn¬\n-∂v cm-a-\m-´p-I-c-bn-te-°p-≈ bm{Xm-a-t[y \-„-s∏-´n-cn-°p-∂p. In-´p∂-h¿ Xm-sg \-º-dn¬ \¬-I-Ww. A-√m-Ø ]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v At]-£ \¬-Ip-∂-Xm-Wv.

F-s‚ t]-cn-ep-≈ 30/2550/2002 \º-cn-ep-≈ ss{U-hnw-Kv sse-k≥-kv bm-{Xm-a-t≤y \-jv-S-s∏-´p. I-≠p-In´p-∂-h¿ sXm-´-Sp-Ø t]m-eo-kv tÃj-\n-tem, Xm-sg-bp-f-f hn-em-k-Øntem A-dn-bn-t°-≠-Xm-Wv. A-√m-Ø]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv.

d-lnw h-en-bw-]-d-ºv

am-fn-bv-°¬-]-d-ºn¬ ho-b-]p-cw ]n.-H.-, l-cn-∏m-Sv B-e-∏p-g-˛ 690514 t^m¨: 9048430517

sX-°pw-]p-dw-˛-tIm-gn-∏p-dw ]-≈n-°¬ (]n.-H) , a-e-∏p-dw-˛673634

P-bv-^¿ Fw. F.S/o. A-_v-Zpƒ d- m-°v


Ifn¡fw

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

11

kozhikode

c−mw sS-kväv: H-¶m-an-¶n-Mv-kn hn³-Uo-kv 182\v ]p-d¯v, Hm-P-bv-¡v A-©p hn-¡äv, C-´y c-−n-\v 157, k-Nn³ 38*

tem-Iw km£n apw-ss_: H-cp bp-K-]p-cp-j-s‚ hn-Shm-߬ a¬k-cw apw-ss_-bn¬ Ac-tß-dp-tºmƒ C-∂-se tem-Iw ho¿∏-S°n km-£n-bm-bn-. A-tX, {In°-‰v C-Xn-lm-kw am-ÿ ªm-ÿ kNn≥ sS-≠p¬-°¿ hmw-J-sU-bnse ]p¬-ssa-Xm\-Øv Im¬-h-®t∏m-ƒ tem-Iw ap-gp-h≥ B A-]q¿h \n-an-jw ho-£n-®v BkzZn-°pIbmbn-cp-∂p. Im¬ \q-‰m-t≠m-fw {In°-‰v ssaXm-\Øvv ]p-©ncn-tbm-sS X-e-bp-b¿Øn\n-∂ k-Nn-s‚ hn-S-hm-߬ a-¬k-cw {In°-‰v tem-Iw am-{X-a√ C∂se B-tLm-j-am-°n-bXv. tem-Iw apgp-h≥ A-t±l-sØ kv-t\-ln-°p∂ tIm-Sm-\p-t°m-Sn P-\-ß-ƒ IqSn-bmWv. ]-Xn-\mbn-c I-W-°n-\v B-cm-[I¿ C-Xn-lm-k-Øn\v t\-cn-´p B-iw-

cpw hmw-J-sU-bn¬ C∂-se \n-d-km∂n-[y-am-bn-cp-∂p. X-∂n-e¿-∏n-® hnizm-kw B-cm-[-I-cp-sS B¿-∏p-hn-fnbn-epw k-Ω¿-±-Øn-\pw Io-gv-s∏-SmsX k-Nn≥ C∂-se Kw-`o-c-am-°p-Ibpw sN-bv-Xp. apwss_ {In°-‰v A-tkm-kn-tbj-s‚ B-Z-cn-°¬ N-S-tßm-sS-bmWv B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Xp-S°-am-b-Xv. 200mw sS-Ãv I-fn-°p-∂ kNn-s\ hn≥-Uo-kv So-an-\p th≠n \mb-I≥ Um-c≥ k-an am-ÿ ªm-Ã-dn\v Sn- j¿-´v \¬-In B-Z-cn®p. ]n-∂o-Sv tSm-kn-S¬ N-S-ßm-bn-cp∂p. k-Nns‚ Nn{Xw B-teJ-\w sNbv-X kz¿W\m-W-bw D-]-tbm-Kn-®m-bn-cp-∂p N-cn-{X sS-kv-‰v a¬-k-c-Øn-\v Aw-]b¿- tSm-kn-´Xv. tSm-kv hn-P-bn-® C-¥y≥ Iym-]v-

∂ {]-I-S-\-am-Wv hmw-J-sU-bn¬ C∂-se \-S-ØnbXv. Nm-b-bv-°p ]n-cnbpw ap-ºv hn≥Uo-kn-s\ F-dn-™n-´ C-¥y C-Xnlm-k Xm-c-Øn-s‚ _m-‰n-Mv ImWm≥ B-Zy-Zn-\w X-s∂ A-hk-cw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. H∂mw sS-kv‰n¬ X-I¿-∏≥ P-bw kz-¥-am-°n-b So-an¬ am-‰-ß-sfm∂pw h-cp-Øm-sXbm-Wv C-¥y c-≠m-a-¶-Øn-\v I-fØn-en-d-ßn-bXv.

F-dn-ªpXpS-§n

h n ≥ Uo-kns‚ H-∂man- ∂ n- M v - k v kv-tIm-dm-b 182-\v a-dp-]-Sn-bmbn _m-‰n-Mn-\n-dßnb C-¥y-°v Hm-]-W¿am¿ an-I-® Xp-S-°-am-Wv \¬-In-bXv. C-cp-hcpw B-{I-an-®p I-fn-®tXm-sS C-¥y≥ kv-tIm¿ t_m¿Un-\v th-K-X IqSn. F-∂m¬, sjbv≥ jn√nMv-t^m¿-Uv C-cp-h¿°pw X-S-bn-Sp-I-bm-bn-cp∂p. hn-P-bv 43Dw (55 ]¥v, F-´v t^m¿) [-hm≥ 33Dw (28 ]-¥v, G-gv t^m¿) d¨-sk-SpØm-Wv ]p-d-Øm-bXv. Sow kv-tIm¿ t_m¿-Uv 77¬ \n¬-t° hnP-bv ]q-dØm-b-t∏m-ƒ kzm-`m-hn-I-am-bpw C¥y≥ B-cm-[-I¿ \n-cm-i-bn-em-th≠-Xm-Wv. F-∂m¬, C∂-se hmw-J-sU-bn¬ a-dn-®m-Wv kw-`-hn-®Xv. hnP-bv ]pd-Øm-b-tXm-sS Km-e-dn-bn¬ BtLm-jhpw B¿-∏p-hn-fnbpw D-b-cp∂ Im-gv-N-bm-Wv Im-Wm-\m-bXv. AtX, C-Xn-lm-k-Øn-\p-≈ Im-Øn-cn∏v A-h-km-\n-®-Xn-s‚ B-Àm-Zw apwss_ tÃ-Unb-sØ A-£-cm¿-∞-

k-Iƒ t\-cm-s\-Øn-b-t∏mƒ F-{Xtbm Cc-´n- t]¿ P-\-߃ Sn-hn-bn-eqsS-bpw C‚¿-s\-‰n-eq-sSbpw C-Xnlm-kw ssa-Xm-\-Øv s]-bv-Xn-d-ßp∂-Xv Im-Wm-≥ Xn-c-°p-Iq-´n. k-Nn-s‚ am-Xm-hv Dƒ-s∏-sS-bp≈ Ip-Spw-_mwK-ßfpw t_m-fn-hp-Uv kq-∏¿ Xm-c-ßfpw cm-{„o-b {]-ap-J-

‰≥ a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn ^o¬-UnMv Xn-c-s™-Sp-Ø-t∏mƒ B-cm-[-I¿ t\cn-b \n-cm-i-bn-embn. k-Nn-s‚ _m-‰n-Mv hn-cp-∂v Im-Wm≥ C-\nbpw Im-Øn-cn-t°-≠n-h-cp-sa-∂v B-temNn®v. ]t£, C-¥y≥ _u-f¿-am¿ B-cm-[-I¿ F¥mtWm B-{K-ln®Xv A-Xv bm-Ym¿-Yy-am-°n sIm-Sp-°p-

Im-¯n-cn-¸v A-h-km-\n¨p; bp-K-]p-cp-j³ _m-sä-Sp¯p

H∂mw sS-kv-‰n¬ C-∂n-Mv-kv ]cmP-bw cq-Nn-® hn≥-Uo-kv c-≠m-a-¶Øn¬ t]m-cm-´-hocyw ]p-d-sØ-Sp°p-sa-∂m-bn-cp-∂p a¬k-cw Xp-Sßp-∂-Xv hsc \m-b-I≥ k-an-bp-sS {]-Xn-I-cWw. F-∂m¬, C-¥y≥ sS hm-w_u-f¿-am¿-°p ap-∂n¬ H-cn-°¬ IqJ-sU Sn hn≥-Uo-kv Xm-c߃ I-fn a-d-∂B-tLm-t∏mƒ Nm-bbv-°p ap-ºv A-h-cp-sS Hj Xn-an¿∂m-an-∂n-Mv-kv t]m-cm-´-a-h-km-\n®p. ∏n-embn. ImtI-h-ew 182 d¨-kn-\m-Wv hn≥-UoØn-cn-∏n-\v hnkv Iq-Sm-cw I-b-dn-b-Xv. cm-a-an-´v en‰n¬ am80 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠-dn-Ifpw ÿ I-f-Øn-te-°v H-cp kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-sS 48 d¨Hm-tcm Np-h-Sp-h-®-tXmsk-Sp-Ø In-tcm¨ ]-h-em-Wv I-cosS hmwJ-sU am-{X-a√ _n-b-°m-cp-sS tSm-]vkv-tIm-d¿. k-Nn-s\ kv-t\-ln-°p∂ tem-I-sa150mw sS-kv-‰v a¬-k-c-Øn-\n-dßn-b ºm-Sp-ap-≈ B-cm-[-Ihn≥-Uo-kv Xm-cw in-hv¿ Xp-≈n-®mSn. A-tXm\-sc-bv≥ Nμ-¿t]m-fnsSm-∏w ]n-cn-ap-d-°-hpw \v 25 d¨-sk-Sp-°m{]m¿-Y-\-I-fpw. H-Sp-hns\ km-[n-®p≈p. sh-kv-‰v C≥-Uo-kv: {In-kv sK-bv¬ kn tcm-ln-Xv _n j-an 11, ¬ B-cm-[-I¿ {]-XoA-©p hn°-‰v hoIn-tcm¨ ]-h¬ kn [-hm≥ _n HmP 48, Umc≥ {_mthm kn £n-® co-Xn-bn¬ k-NngvØn-b {]-Kym≥ Hm-Pt[m-Wn _n A-izn≥ 29, a¿-tem¨ km-ap-h¬-kv kn hnP-bv ≥ Xp-S-ßn-b-t∏m-ƒ abm-Wv C-¥y≥ _u_n HmP 19, in-hv-\-sc-bv≥ Nμ¿t]mƒ kn A-izn≥ _n `p-h\w-hn-S¿∂p. f¿-am-cn¬ t\-´w sImt\-iz¿ 25, \m¿-kn-Mv Zn-tbm-\-sc-bv≥ kn hnP-bv _n A-izn≥ k-Nn≥ Hmtcm ]bv-XXv. B¿ A-izn≥ 21, Zn-t\-jv cmw-Zn≥ t\m-´u-´v 12, Um-c≥ k-an kn tcm-ln-Xv _-n ¥pw t\-cn-Sp-tºm-gpw aq∂pw `p-h-t\-iz¿ IpA-izn≥ 0, sj-bv≥ jn√nMv-t^m¿-Uv F¬._n.Uªyp _n Hmhmw-J-sU-b-n¬ ssIam¿, ap-lΩ-Zv j-an FP 0, Snt\m s_-kv-‰v kn t[m-Wn _n Hm-P 0, jm-t\m¨ K-{_nø-Sn ]n-d-∂p. π-Im¿∂n-h¿ Hmtcm hn-°tb¬ kn t[m-Wn _n Hm-P 1, F-Iv-kv-{Sm-kv 16, B-sI 55,2 HmUp--Ifpw _m-\-dp-Ifpw ‰pw ho-gv-Øn. h-dn¬ 182. tÃ-Un-bw ap-gp-h≥ \nA-h-km-\ 34 d¨_u-fnMv: `p-h-t\-iz¿ 17˛2˛45˛1, j-an 12˛2˛36˛1, A-izn≥ d-™p-\n-∂p. tN-tXkv hn≥-Uo-kv kv-tIm15˛2˛45˛3, HmP 11.2˛2˛40˛5. iz-¿ ]q-Pm-c-bv-s°m-∏w ¿ t_m¿-Un¬ tN¿C-¥y: apc-fn hnP-bv kn k-an _n jn√nMv-t^m¿-Uv 43, in-J¿ A¿-[-sk-©z-dn Iq-´p°p-∂-Xn-\n-sS A-©p [-hm≥ kn Nμ¿t]mƒ _n jn√nMv-t^m¿-Uv 33, tN-tX-iz¿ sI-´v ]-Sp-Øp-b¿Ønhn-°-‰p-I-fm-Wv C-¥y]pPm-c t\m-´u-´v 34, k-Nn≥ sS-≠p¬-°¿ t\m-´u-´v 38, F-Ivb k-Nn≥ C-¥y-sb an≥ _u-f¿-am¿ hov-gvkv-{Smkv 9, B-sI 34 Hm-h-dn¬ c-≠n-\v 157. I-® \n-e-bn-te-°v \Øn--bXv.

kv-tImÀ t_mÀ-Uv

hnS-hm-߬ a¬kcw ImWm-s\-Ønb kNns‚ AΩ cP\n kNns‚ tcJmNn{X-ap≈ t^mt´m-bp-ambn

Øn¬ ]q-c ]-d-ºm-°n ImWn-Iƒ am- bn-®p. ‰nbn-cp∂p. H-∂mw-Zn-\w kv-‰ws]-Sp-°p-tºmƒ ]p-dØm-hm-sX 38 d¨-km-Wv kNn-≥ t\-Sn-bXv. B-cm-[hmw-Js - Ubpw tem-Ihpw I¿-°v h≥-{]-Xo-£F¥mtWm B-Imw-£- Iƒ \¬-In-bm-Wv tbm-sS Im-Øn-cp∂-Xv k-Nn≥ C-∂-se B kp-Zn-\w ]p-e¿-∂n- I-fw-hn-´-Xv. kcn-°p∂p. C-Xn-lm- Nn-s\ C∂-se kw {U- n-Mv dq-an- ho-£n-°m-s\¬ \n-∂v _m-t‰- Øn-b B-cm-[¥n h-∂-tXm- Icpw kw-Xr]vXn-tbm-sSbm-Wv {Ku≠v h-n-´-Xv.

_m‰n-Mn-\n-d-ßp∂ amÿ ªm-ÿ

73 ]-¥n¬ B-dv a-t\mlc _u- t\m-°n _m-‰v D-b¿Øp-tam-sb-∂m≠-dn-I-fpƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv k-Nn-s‚ Wv C-∂v G-hcpw D-‰p-t\m-°p-∂-Xv. N-cn-{X C-∂n-Mv-kv. 49 ]-¥n¬ \m-ev _u-≠dn-tbm-sS 34 d¨-sk-Sp-Ø ]p-Pm-c-bm-Wv ]p-d-Øm-hm-sX k-Nns\m-∏w {Io-kn-ep-≈-Xv. \yq-tbm¿°v: C-¥y≥ {In°-‰v CXn-lm-kw k-Nn≥ sS-≠p¬-°-dpsS hn-c-an-°¬ hm¿Ø tem-I-saºm-Sp-ap-≈ am-[y-a-ß-fn¬ h≥ k-Nn-s‚ am-Xm-hpw tN-´≥ A-Pn- N¿-®m-hn-j-b-am-hp-tºmƒ cm-{„Xv sS-≠p¬-°dpw B-Zy-am-bm-Wv C- ]n-Xm-hv a-lm-fl Km-‘n-bp-sS a-cXnlm-k Xm-c-Øn-s‚ a¬k-cw ho- W-tØm-Sm-Wv bp.F-kn-se H-cp £n-°m-s\-Øn-bXv. B A-Ω-bv- {]apJ ]-{Xw D-]-an-®Xv. \yq-tbm¿°pw tN-´\pw th-≠n k-Nn≥ sk- °v ssSw-km-Wv k-Nn-s‚ hn-c-an©z-dn t\Sp-tam-? {In-°-‰v tem-Iw ap- °¬ hm¿Ø-sb Km-‘-nbp-sS a-cgp-h≥ C-Xp X-s∂-bm-Wv B-{K-ln- W-tØm-Sv D-]-an-®Xv. Km-‘n°p °p-∂-sX-¶nepw A-Ω-bp-tS-bpw X- ti-jw C-¥y G-‰-hp-a-[n-Iw D-]s∂ _m‰pw ]¥pw ]n-Sn-∏n-® tN-´- tbm-Kn-® t]-cv k-Nn-t‚-Xm-sW-∂v t‚bpw ap-∂n¬ k-Nn≥ B-Im-i-w ]{Xw Nq-≠n-°m-´p-∂p.

hn-S-hm-§Â Km-Ôn-bp-sS a-c-W-t¯m-Sv D-]-an-¨v bp.F-kv. ]{Xw

A-½-bv¡pw tN-«\pw th-−n H-cp sk-©zdn


CMYK

12 tImgnt°mSv

15 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

sIm-®n: tX-P-kv Zn-\-]-{X-Øns‚ "tIm¿-]-td-‰v tkm-jy¬ dkv-t]m¨-kn-_n-en-‰n t{]m{Kmw-˛2013's‚ `m-K-am-bn Im°-\m-Sv k¨-ssd-kv B-ip-]{Xn-bp-am-bn k-l-I-cn-®p \-S∏m-°p-∂ tX-P-kv-˛-k¨-ssdkv tlm-kv-]n-‰¬ kw-bp-‡ B-tcm-Ky ]-cn-c-£m-]-≤-Xn°p Xp-S-°-am-bn. K¿- ` m- i - b - k w- _ - ‘ - a m- b A-kp-J-߃-°v G-‰-hpw an-I® B-[p-\n-I Nn-In-’m-ku-Icy-߃ e-`y-am-b Im-°-\m-Sv k¨-ssd-kv B-ip-]-{Xn-bp-ambn k-l-I-cn-®p \n¿-[-\-cm-b tcm-Kn-Iƒ-°m-bn ku-P-\y ikv-{X-{In-bm ]-≤-Xn-°m-Wv tXP-kv h-gn-sbm-cp-°p-∂-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS Hu-tZym-Kn-I {]-Jym-]-\-hpw [m-c-Wm-]-{Xw ssI-am-d-epw F-d-Wm-Ip-fw ssl-th Km¿-U-\n¬ \-S-∂ NS-ßn¬ C‚¿-ao-Un-b ]-ªn-jnMv en-an-‰-Uv ssh-kv sN-b¿am≥ sI km-Z-Øpw k¨-ssdkv B-ip-]-{Xn sN-b¿-am≥ tUm. l-^o-kv d-lv-am-\pw tN¿-∂p \n¿-h-ln-®p. kv-{Xo-Ifp-sS hn-hm-l-{]m-bw ssh-Ip-

tUm. l-^o-kv d-lv-am≥ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy-L-´Øn¬ G-‰-hpw A¿-l-cm-b ]Øp tcm-Kn-Iƒ-°m-bn-cn-°pw ku-P-\y-am-bn i-kv-{X-{In-b sN-bv-Xp-\¬-Ip-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. B- X p- c - t k- h - \ - t a- J - e bn¬ \n-∂p k¿-°m¿ ]n≥-hmßn-s°m-≠n-cn-°p-∂ km-l-Ncy-Øn¬ k¨-ssd-kv B-ip]-{Xn-bp-am-bn k-l-I-cn-®p tkh-\-{]-h¿-Ø-\-Øn¬ ]-¶m-fnbm-hm≥ km-[n-°p-∂-Xn¬ kt¥m-j-ap-s≠-∂v C‚¿-ao-Unb ]-ªn-jn-Mv en-an-‰-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ sI km-Z-Øv ]-d™p. k-Xy-k-‘-am-b hm¿Ø-Iƒ P-\-ß-fn¬ F-Øn-°p∂-Xn-s\m-∏w Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-߃-°pw h-cpw-\mfp-I-fn¬ tX-P-kv ap≥-ssIsbSp-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-dtX-P-kv Zn-\-]-{Xw k¨-ssd-kv B-ip-]-{Xn-bp-am-bn k-l-I-cn-®p \-S-∏m-°p-∂ B-tcm-Ky ™p. ]-≤-Xn-bp-sS hn-i-Z-hn-h]-cn-c-£m ]-≤-Xn-bp-sS [m-c-Wm-]-{Xw k¨-ssd-kv B-ip-]-{Xn sN-b¿-am≥ c-߃ Un-kw-_¿ H-∂n-s‚ tUm. l-^o-kv d-lv-am≥ C‚¿-ao-Un-b ]-ªn-jn-Mv en-an-‰-Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ sI km-ZtX-P-kv Zn-\-]-{X-Øn¬ {]-knØn-\p ssI-am-dp-∂p. tIm¿-]-td-‰v am-t\-P¿ ap-l-Ω-Zv A-kv-ew A-∂q¿ k-ao-]w ≤o-I-cn-°pw. tIm¿-]-td-‰v am∂-Xpw k-¥m-t\m¬-∏m-Z-\- Xn-b Im-e-Øv K¿-`m-i-b tcm- W-am-hp-∂p-s≠-∂v k¨-ssd- t\-P¿ ap-l-Ω-Zv A-kv-ew AØn-ep-≠m-Ip-∂ Ip-d-hpw ]p- K-߃ h¿-[n-®p-h-cm≥ Im-c- kv B-ip-]-{Xn sN-b¿-am≥ ∂q¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-¨n sa-t{Sm-bv-¡v `mc X ¸ pg b n \n¶ p aW  20 e-£w t]-cp-sS Ip-Sn-sh-Åw ap«pw „ ^-Jv-dp-±o≥

]¥m-hq¿

dp-I-W-°n-\p t]cpsS D-]-Po-h\-am¿-K-am-Wv C-√m-Xm-hp-I. B-h-iy-am-b a-W¬ `m-c-X∏p-g-bn-ep-t≠m F-∂p ]-cn-tim[n-°p-I Iq-Sn sN-øm-sX-bm-Wv a-W-se-Sp-°m≥ k¿-°m¿ A-\pa-Xn \¬-In-b-Xv. sa-t{Sm sdbn¬ \n¿-am-W-Øn-\p ]m-cn-ÿnXn-I A-\p-a-Xn th-≠ F-∂-Xn\m¬ a-W-se-Sp-∏n-\v A-\p-a-Xn e-`n-°p-I-bm-Wv D-≠m-b-sX-∂v sa-t{Sm-bp-sS ap-Jy Np-a-X-e-°mc-\m-b C {io-[-c≥ ]-d-bp-∂p. kp-{]nw-tIm-S-Xn \n¿-tZ-i-ß-sfbpw tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yq-Wen-s‚ \n-tcm-[-\-sØ-bpw \n¿tZ-i-ß-sf-bpw Im-‰n¬-∏-d-Ønbm-Wv a-W¬-hm-cm≥ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≈-Xv. `m-cX - ∏ - p-gb - ° v- p ]p-ds - a s]-cnbm-dn¬ \n-∂p a-W-se-Sp-°m≥

k¿-°m¿ A-\p-aX - n \¬-In-bn-´p≠v. C-tXm-sS 35 e-£w t]-cp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´pw. A-an-Xa - m-b aW-se-Sp-∏p aq-ew N-{a-h´- w ]m-eØn-\p `o-jW - n \n-e\ - n¬-°p-∂Xn-\m¬ l-cn-X ss{S-_yq-W¬ I-gn-™ am-kw Xp-da - p-Jh - I - p-∏ns‚ I-Sh - p-If - n¬ a-Ws - e-Sp-∏v hne-°n-bn-cp-∂p. `m-c-X-∏p-g-bp-sS a-[y-`m-KØp \n-∂v a-W-se-Sp-°m-\m-Wv \o-°w. a-[y-`m-K-Øp-\n-∂p a-Wse-Sp-°m-Ø-Xn-\m¬ A-hn-sS ]p¬-°m-Sp-Iƒ h-f-cp-I-bm-sW∂v sa-t{Sm sd-bn¬ A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬, ]p-g-bp-sS a[y-`m-K-Øp-≈ a-W¬-Øn-´ \-Znbp-sS I-c-fm-sW-∂pw C-Xn-√mXm-°n-bm¬ ]p-g \-in-°p-sa∂pw ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-Zm¿ h-√`v-`m-bv ]-t´-en-s‚ t]-cn¬ cm{„o-b ap-X-se-Sp-∏v \-S-Øp-∂Xn-\m-bn _n.-sP.-]n. N-cn-{XsØ h-f-s®m-Sn-°p-I-bm-sW∂v B-`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. C-Xn-s\ sNdp-Øp-tXm¬-∏n-°p-I X-s∂ th-W-sa-∂pw A-t±-lw B-hiy-s∏-´p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Un.kn.-kn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Km-‘n-˛-s\-lv-dp ss]-Xr-I hmcm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn "kzm-X-{¥y-k-a-c ss]-Xr-I-hpw k-a-Im-en-I cm-{„o-b-hpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® knw-t]m-kn-bw Un.-kn.-kn. Bÿm-\-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hpw h√-`v-`m-bv ]-t´-epw Km-‘n-b≥ Im-e-L-´-Øn-se tZ-io-b-X-bpsS i-‡-cm-b km-c-Yn-I-fpw P-\Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-®-h-cp-ambn-cp-∂p. hn-{K-lm-cm-[-\-sb FXn¿-Ø kzm-an hn-th-Im-\-μ-s‚ Nn-{X-Øn-\p ap-ºn¬ I¿-∏q-c-apgn-bp-∂ _n.-sP.-]n. k-aq-l-a-[yØn¬ A-]-lm-ky-cm-hp-I-bmsW-∂pw Xn-cp-h-©q¿ ]-d-™p. bq-tdm-∏pw A-ta-cn-°, P∏m≥ X-S-ßn-b cm-Py-ß-fpw 2008¬ km-º-Øn-I-Ø-I¿-® t\-cn-´-t∏mƒ C-¥y-sb A-Xp _m-[n-°m-Xn-cp-∂-Xv an-{i kmº-Øn-I \-bw Zo¿-L-\mƒ \ne- \ n- ∂ n- c p- ∂ - X p- s Im- ≠ m- s W∂v knw-t]m-kn-b-Øn¬ kwkm-cn-® tI-c-f k¿-h-I-em-imem km-º-Øn-I hn-`m-Kw ta-[mhn tUm. _n F {]-Im-iv A-`n{]m-b-s∏-´p.

„

km-Zn-Jv D-fn-bn¬

C-cn-´n: `q-c-ln-X-cn-√m-Ø cm-PysØ B-Zy Pn-√-bm-bn I-Æq-cns\ {]-Jym-]n-®-t∏mƒ H-cp Xp≠p `q-an-bp-an-√m-sX Zp-cn-X-Pohn-Xw \-bn-°p-I-bm-Wv B-d-fsØ 32 ap-kv-enw Ip-Spw-_-߃. am-dn-am-dn-h-cp-∂ k¿-°m-cp-I-fpsS A-h-K-W-\-bv-°p ap-∂n¬ kw-L-Sn-X-ti-jn-bpw Bƒ-_e-hp-an-√m-Ø C-h¿ \-c-I-Po-hnXw \-bn-°p-I-bm-Wv. 1952¬ B-d-fw ^m-an-s‚ D-Sa-bm-bn-cp-∂ F sI Ip-™n-amb≥ lm-Pn-bp-sS Io-gn¬ sXm-gnem-fn-I-fm-bn a-e-∏p-d-Øp \n-∂v C-hn-sS-sb-Øn ]n-∂o-Sv ^man¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b IpSpw-_-ß-fm-Wv C-h¿. Hm-´p-dp-a˛-{]m-Wn-i-ey-ap-≈ H-‰-ap-dn ]mSn-bn-em-Wv h¿-j-ß-fm-bn C-hcp-sS Xm-a-kw. 1969¬ Ip-™nam-b≥ lm-Pn B-d-fw ^mw tI{μ Ir-jn-h-Ip-∏n-\p ssI-am-dptºmƒ D-≠m-°n-b I-cm¿ {]-Imcw X-t∂m-sSm-∏w tPm-en sN-bvXp-h-cp-∂ sXm-gn-em-fn-I-sf ^man¬ ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°m-\pw ap-kv-enw-Iƒ-°m-bn hn-hn-[ tªm-°p-I-fn¬ D-≠m-bn-cp-∂ c≠p \-a-kv-Im-c-∏-≈n-I-fpw H-cp P-am-A-Øp-]-≈n-bpw kw-c-£n°p-sa-∂p-am-bn-cp-∂p hy-h-ÿ. F-∂m¬, ^m-an-\-I-Øv Xma-k-°m-cm-bn-cp-∂ ]-Wn-b-˛-Ip-

dn-Ny hn-`m-K-߃-°v H-tc-°¿ ap-X¬ A-t©-°¿ h-sc `q-an ]Xn-®p-sIm-Sp-Øm-Wv k¿-°m¿ ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-®-sX-¶n¬ apkv-enw Ip-Spw-_-߃-°v A-\ptbm-Py-am-b ÿ-ew \¬-In-bn√. ^m-an-\-I-Øp X-߃-°p In´n-bn-cp-∂ sXm-gn¬ \-„-s∏-´psh-∂p am-{X-a-√, ssI-tb-‰-°msc-t∏m-se I-gn-bp-∂-Xn-\m¬ {Xn-X-e ]-©m-b-Øp-Iƒ h-gntbm a-‰p k¿-°m¿ G-P≥-knIƒ h-gn-tbm D-≈ H-cp k-lm-bhpw C-h¿-°p e-`y-am-hp-∂n-√. \n-c-¥-c-am-b ]-cm-Xn-sbØp-S¿-∂v Cu h¿-j-hpw ^m-an\p ]p-d-Øv C-h-sc ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°m≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ap≥-ssI-sb-Sp-Øp ÿ-ew Is≠-Øm-\p-≈ {i-aw \-S-Øn-bncp-∂p-sh-¶n-epw am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hn-h-c-a-√m-sX a-s‰m-∂p-adn-bn-s√-∂v ap-kv-enw Ip-Spw-_߃ ]-d-bp-∂p. I-gn-™-bm-gv-N Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv B-d-fw ^mw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS k-a-cw H-Øp-Xo¿-∏m-°m-\m-bn ap-Jy-a{¥n-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ hnfn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ Bd-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn Sn tXm-a-kv 32 Ip-Spw-_ß-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-{]-iv-\w D-∂-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw Xp-S¿-\S-]-Sn-I-sfm-∂pw D-≠m-bn-´n-√. ^m-an-\-I-Øv G-Xp k-a-bhpw X-I¿-∂p-ho-gm-hp-∂ A-h-

ÿ-bn-ep-≈ Xm-a-k-ap-dn-Iƒ A‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm≥ t]m-epw C-t∏mƒ ^mw am-t\-Pv-sa‚ v Xøm-dm-hp-∂n-√. A-[n-Ir-X¿ kwc-£n-°p-sa-∂v ssI-am-‰-k-a-bØp hy-h-ÿ sN-bv-X ]-≈nIƒ c-s≠-Æw B-cpw Xn-cn-™pt\m-°m-\n-√m-sX X-I¿-∂p. ^mw am-t\-Pv-sa‚ v Hm-^n-kn-\p k-ao-]-sØ P-am-A-Øp-]-≈n ]´n-I-bpw I-gp-t°m-ep-I-fpw X-I¿∂v G-Xp k-a-b-hpw \n-ew-s]mØm-hp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. 1959 ap-X¬ ]-≈n-bn¬ \-akv-Im-c-Øn-\p J-Øo-_v D-≠mbn-cp-s∂-¶n-epw 1970\p ti-jw ^mw am-t\-Pv-sa‚ v Xn-cn-™pt\m-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v At±-lw tPm-en hn-´p-t]m-bn. C-Xn\p ti-jw Ip-Spw-_ Im-c-W-hcm-b ]n sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bmWv ]-≈n ]-cn-]m-en-°p-∂-Xv. ^m-an-\p ]p-d-Øp-\n-∂p-≈ hy‡n-I-sf-s°m-≠v ]-≈n A-‰-Ip‰-∏-Wn \-S-Øn-°m≥ t]m-epw am-t\-Pv-sa‚ v k-Ω-Xn-°m-dn-√t{X. ^m-an-se ap-kv-enw Ip-Spw-_ß-fp-sS A-h-Im-i-t]m-cm-´ßƒ-°m-bn {]m-bw h-I-h-bv°m-sX A-[n-Ir-X-cp-sS hmXn¬-°¬ I-b-dn-bn-d-ßp-∂ Imc-W-h-cm-b a-Ω-Zv-° h¿-j-ßtfm-fw A-√m-lp-hn-\v kp-Pq-Zv sN-bv-X ]-≈n \-in-°p-∂-Xn-ep≈ k-¶-S-Øn-em-Wv.

kp-Øn-c hn-I-k-\]-²-Xn-IÄ-¡v NmÄ-kn-sâ k-lm-bhm-Kv-Zm-\w tIm-´-bw: kw-ÿm-\-Øn-s‚ kp-ÿn-c hn-I-k-\-]-≤-XnIƒ-°v {_n-´-s‚ k-lm-bw Nmƒ-kv cm-P-Ip-am-c≥ hm-KvZm-\w \¬-In-b-Xm-bn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. Ip-a-c-Iw te-Iv dn-tkm¿´n¬ Nmƒ-kv cm-P-Ip-am-c-s‚ 65mw ]n-d-∂m-fn-\v B-iw-k t\-cm≥ F-Øn-b ti-jw am[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-

cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. kw-ÿm-\ hn-I-k-\-Øn\p k-lm-b-I-am-hp-∂ aq-∂p ]-≤-Xn-I-fp-sS cq-]-tc-J ka¿-∏n-®p. 2030se kp-ÿn-c hn-I-k-\w kw-_-‘n-®pw Aw-K-ssh-I-eyw _m-[n-®-hcp-sS D-∂-a-\w e-£y-an-´pw A‘-˛-_-[n-c-˛-aq-I Ip-´n-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-hpw A-S-ßp-

∂ ]-≤-Xn-I-fp-sS k-a-{K dnt]m¿-´v Nmƒ-kv cm-P-Ip-am-c\p ssI-am-dn. tI-c-f k-μ¿-i-\w G-sd k-t¥m-j-hpw kw-Xr-]v-Xnbpw \¬-In-sb-∂v Nmƒ-kv cmP-Ip-am-c≥ hy-‡-am-°n. Bep-h \-K-c-k-`-bp-am-bn G¿s∏-´ I-cm¿ ]m-en-°p-∂-Xn-\p ho-≠pw tI-c-fw k-μ¿-in-°psa-∂ kq-N-\-bpw \¬-In.

CMYK

CMYK

s]m-∂m-\n: F-√m am-\-Z-fi-ßfpw ew-Ln-®v sIm-®n sa-t{Sm \n¿-am-W-Øn-\m-bn `m-c-X-∏p-gbn¬ \n-∂p a-W-se-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w. C-Xp \-S∏m-bm¬ a-e-∏p-dw, ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿ Pn-√-I-fn-se 20 e£tØmfw t]-cp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´p-∂ ÿn-Xn-bp-≠m-hpw. l-cnX ss{S-_yq-W-en-s‚ a-W¬ hmc¬ \n-tcm-[-\w \n-e-\n¬-s°bm-Wv am-\-Z-fi-߃ ew-Ln-®p `m-c-X-∏p-g-bn¬ \n-∂p h-en-b Af-hn¬ a-W-se-Sp-°m≥ k¿°m¿ A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≈Xv. \o-scm-gp-°n-√m-bv-a-bpw Hm-cpsh-≈ `o-j-Wn-bpw a-en-\o-I-cW-hpw aq-ew `m-cX - ∏ - p-g \-in-°p-

∂-Xn-\n-sS h-en-b A-fh - n¬ a-Wse-Sp-°p-∂-Xp e-£-°-W-°n\p t]-cp-sS Ip-Sn-sh-≈a - m-Wv C√m-Xm-°p-I. \-hw-_¿ H-∂n-\mWv a-Ws - e-Sp-°m≥ k¿-°m¿ Xocp-am-\w ssI-s°m-≠-Xv. \m-ep e-£w Iyq-_n-Iv ao-‰¿ a-We - m-Wv sa-t{Sm \n¿-am-WØ - n-\v B-hi - yam-bn h-cp-∂-Xv. A-Xm-b-Xv 1,40,000 tem-dn a-W¬. a-e-∏p-dw, ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿ Pn-√-I-fn-em-bn 125 ]-©m-b-ØpIƒ-°pw B-dp ap-\n-kn-∏m-en-‰nIƒ-°p-am-bn F-gp-]-Ø-t©mfw Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn-I-fm-Wv `m-c-X-∏p-g-bn-ep-≈-Xv. A-an-X-amb a-W¬ J-\-\w ]p-g-sb-Øs∂ C-√m-Xm-°p-sa-∂v ]-cn-ÿnXn {]-h¿-Ø-I¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-Ip-∂p. C-Xn-\p ]p-d-ta ]p-gsb B-{i-bn-®p Po-hn-°p-∂ \q-

_n.sP.]n. N-cn-{X-s¯ h-f-s¨m-Sn-¡p-¶p: B-`y-´-c-a-{´n

Bd-fw ^m-an-\I-Øv ap-kvenw Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn-°p-∂ sI-´nSw

CMYK

CMYK

tX-P-kvþk¬-ssd-kv B-tcmKy ]-cnc-£m ]-²-Xn-¡p Xp-S-¡w

B-d-fw -^m-anse 32 Ip-Spw-_-§Ä-¡v H-cp- Xp-−p `q-an-bnÃ

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-285. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2013-11-15  
Thejas Epaper general Edition 2013-11-15  

Thejas Epaper general edition. 2013-11-15

Advertisement