Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-288

12 t]Pv

■ `5.00

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n I®q-cn t]m-en-kn-\v t\-sc t_mw-t_-dv Iq-Øp-]-d-ºv: kn.-]n.-Fw.-˛-_n.sP.-]n. kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e\n¬-°p-∂ am-ßm-´n-Sw In-W‰n‚-hn-S-bn¬ Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kn-\p t\-sc t_mw-t_dv. t_mw-_n-s‚ No-fp-sX-dn-®v _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-\m-b cm-a-Ir-jv-W-\pw c-≠p h-gn-bm{Xn-I¿-°pw ]-cn-t°-‰p. s]m-´mØ t_mw-_v kw-`-h-ÿ-e-Øp In-S-°p-∂p-≠v. C-hn-sS-\n-∂p \m-ev Ão¬ t_mw-_p-Iƒ I-gn™-bm-gv-N t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Snbn-cp-∂p.

B{Ô-bn _-Ên-\v Xo-¸n-Sn-¨v 45 ac-Ww

Umäm skâÀ: kn._n.sF. A-t\z-j-Whn-Xn-cÚ m]-\w D-S³ p-h-\-¥-]p-cw: Um-‰m

sk‚¿ ssI-am-‰-t°-kv kn._n.-sF-°v hn-´p-sIm-≠p-≈ hn⁄m-]-\w D-S≥ D-≠m-hpw. CXp-kw-_-‘n-®v C-∂-se tN¿∂ a-{¥n-k-`m-tbm-Kw A-¥n-aXo-cp-am-\w ssI-s°m-≠p. 2012 am¿-®v B-dn-\v tI-kv kn.-_n.sF-°v hn-Sm≥ k¿-°m¿ Xo-cpam-\n-s®-¶n-epw hn-⁄m-]-\w C-d-°p-∂-Xv A-S-°-ap-≈ \-S-]Sn-{I-a-ß-sfm-∂pw ]m-en-®n-√. C-Xn-\n-sS kn.-_n.-sF. A-t\zj-W Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°p∂-Xm-bn k¿-°m¿ A-`n-`m-jI¿ kp-{]nw-tIm-S-Xn-sb A-dnbn-®-Xv hn-hm-Z-am-bn. kn.-_n.sF. A-t\z-j-Ww tNm-Zyw-sNbv-Xp Sn Pn \-μ-Ip-am¿ k-a¿-∏n® l-c-Pn I-gn-™-Zn-h-kw kp{]nw-tIm-S-Xn X-≈n-bn-cp-∂p.

_p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® B-{‘-{]-tZ-in-se sa-l-v_q-_v-\-K¿ Pn-√-bn¬ C-‘-\ Sm-¶v s]m-´n Xo-∏n-Sn-® kz-Im-cy B-Uw-_-c _-kv. _-kv A-·n-°nc-bm-b-t∏m-gp-≈ Zr-iyw C≥-sk-‰n¬

kzÀ-W-¡-S-¯v: I-Ìw-kv ta-[m-hn-I-sf ]p-d-¯m-¡n

cp-hn-`m-Kh - pw X-Ωn¬ \n-eh - n-ep≈ tI-kp-Iƒ h-Jv^ - v t_m¿Un-s‚ ta¬-t\m-´Ø - n¬ H-ØpXo-cp-∂p. h-Jv^ - v t_m¿-Uv k_v I-Ωn-‰n aq-∂p-Zn-hk - ß - f - n-embn C-cp-hn-`m-Kh - p-am-bpw \-SØ - nb N¿-®I - f - p-sS ^-ea - m-bn 23 tI-kp-If - n¬ 14 F-Æw H-ØpXo¿-∏m-bn. t\-ct- Ø C-tX k-anXn ]-cn-lc - n-® 15 tI-kp-Iƒ-°p ]p-ds - a-bm-Wn-Xv. h-Jv^ - v t_m¿Uv sN-b¿-am≥ A-Uz. Sn sI ssk-Xm-en-°p-´n, saw-_¿-am-cmb A-Uz. ]n hn ssk-\p-±o≥, ]n ]n A-–p¿-dl - va - m≥ s]-cnßm-Sn, Fw kn am-bn≥-lm-Pn, No-^v F-Ivk - n-Iyq-´o-hv Hm-^nk¿ _n Fw P-am¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. C-cp- ap-Pm-ln-Zv ]-£sØ-bpw {]-Xn-\n-[o-Ic - n-®v kn ]n D-Ω¿ kp-√a - n, \q¿-j, F AkvK - d - e - n, ]m-eØ - v A-–p¿-dl - vam≥ a-Z\ - n, ap-Po-_v tIm-°q¿, kn kn k-eow, ]n Sn ho-cm≥-Ip´n, H A-lva - Z- vI - p-´n, Fw A-–p¿d-lva - m≥ k-e^ - n ]-s¶-Sp-Øp.

DÄt]PpIfnÂ

‰v C-e-Iv-{Sn-kn-‰n t_m¿-Un-\p th-≠n sN-b¿-am-\pw [m-c-Wm]-{Xw H-∏p-h-bv-°pw. sI.-F-kv.-C.-_n-bp-sS 2011 k-]v-Xw-_¿ h-sc-bp-≈ s]≥j≥ ^-≠v _m-[y-X-bm-b 7,584 tIm-Sn cq-] \¬-Ip-∂-Xp kw-_‘n-®v No-^v sk-{I-´-dn A-[y£-\m-b I-Ωn-‰n \n¿-tZ-in-® \S-]-Sn-{I-a-߃ a-{¥n-k-` AwKo-I-cn-®p. C-X-\p-k-cn-®v sI.F-kv.-C.-_n. en-an-‰-Uv H-cp {]tXy-I ^-≠v cq-]o-I-cn-®v \n-ehn-ep-≈-Xpw `m-hn-bn-ep-≈-Xpam-b s]≥-j-\p-Iƒ Hm-tcm h¿j-hpw \¬-tI-≠-Xp-≠v. 2009

am¿-®v h-sc B-h-iy-am-bn h-cp∂ s]≥-j≥ ^-≠v 4,520 tImSn cq-]-bm-Wv. C-Xn¬ 1,600 tImSn kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \¬Ipw. _m-°n 2,920 tIm-Sn cq-]

t]Pn 4 FUnäv Zm-cn-{Zy-w F-¶ Ipä¯n \pw in£ acWw X-s¶!

≈n¬ ]-en-i Dƒ-s∏-sS 2,500 tIm-Sn cq-] A-S-bv-°-Ww. k¿°m-cn-s‚ t]-cn¬ sI.-F-kv.-C._n. Cu-Sm-°p-∂ C-e-Iv-{Sn-kn‰n Uyq-´n-bn¬-\n-∂v {]-Xn-h¿-

s]³-j³ ^-−n A-[n-I_m-[y-X 3,064 tIm-Sn  C\n tÌ-äv C-e-Iv-{Sn-kn-än t_mÀ-Uv en-an-ä-Uv 

sI.-F-kv.-C.-_n. I-º-\n-bn¬\n-∂p e-`y-am-°pw. ^-≠n-te°v 10 ap-X¬ 20 h-sc h¿-jwsIm-≠v Xp-I ap-gp-h≥ A-S®m¬ a-Xn-bm-hpw. C-X-\p-k-cn®v k¿-°m¿ 10 h¿-j-Øn-\p-

jw 250 tIm-Sn cq-] ho-Xw I-º\n-bn¬ X-s∂ \n-e-\n¿-Øn Cu Xp-I I-s≠-Øpw. sI.-Fkv.-C.-_n. ]p-d-s∏-Sp-hn-t°-≠ I-S-∏-{X-Øn-t∑-ep-≈ ]-en-i_m-[y-X \n-d-th-‰n-b-ti-j-hpw

\n-Xzm-Jm-Xv: ku-Zn-bn aq-¶v D-]-tZ-i-I k-an-Xn-IÄ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ku-Zn-bn¬ \n-Xzm-Jm-Xv Im-em-h-[n A-SpØ-am-kw \m-en-\v A-h-km-\n°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ F-Ivkn-‰v ]m-kv hm-ßn \m-´n-te-°p a-S-ßm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿-°v t\m¿-° h-Ip-∏v aq-∂p {]m-tZ-inI D-]-tZ-i-I k-an-Xn-Iƒ cq-]oI-cn-®-Xm-bn a-{¥n sI kn tPmk-^v A-dn-bn-®p. dn-bm-Zv, Pn-±, ZΩmw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv kan-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-®-Xv. a-S-ßn-h-cm≥ B-{K-ln-°p∂-h¿ A-X-Xv ta-J-e-I-fn-se k-an-Xn-sb _-‘-s∏-S-Ww. kan-Xn Aw-K-߃: dn-bm-Zv-˛ Ip™n Ip-º-f-˛ 009665 06699321, A-–p-√ h-√-©n-d-˛ 009665 06932970, jm-Pn B-e-∏p-g-˛ 009665 08121242, Ip-∂p-Ω¬ tIm-b-˛ 009665 03461473, sI B¿ D-Æn-Ir-jv-W≥-˛ 009665 09654951. Pn-±: A-–p¬ a-Po-Zv \m-lm-˛ 009665 467698, sI Sn F ap-\o¿-˛ 009665 56602367, ]-tg-cn

a-S-§p-¶-h-cp-sS bm-{Xm-s¨-e-hv kÀ-¡mÀ h-ln-¡pw: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ku-Zn-A-td-_y-bn-se \n-Xzm-Jm-Xv C-f-hv {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn \m-´n-te-°p Xn-cn-sI-sb-Øm-\m-bn C¥y≥ Fw-_-kn F-Iv-kn-‰v ]m-kv A-\p-h-Zn-®-h-cp-sS bm-{Xms®-e-hv ]q¿-W-am-bpw kw-ÿm-\ k¿-°m¿ h-ln-°p-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. \n-Xzm-Jm-Xn¬ \m-´n-se-Øp-∂-hcp-sS F-Æ-Øn¬ h-en-b h¿-[-\-bp-≠m-bn-´p-≠v. A-Sp-Ø-amkw \m-en-\m-Wv \n-Xzm-Jm-Xv Im-em-h-[n A-h-km-\n-°p-∂Xv. A-hn-sS Xp-S-cm≥ I-gn-bm-Ø-h-sc F-√m tc-J-I-fpw i-cnbm-°n Xn-cn-sI-sb-Øn-°m-\m-bn ta-J-em k-an-Xn-Iƒ klm-bn-°pw. C-h¿-°m-bn t\m¿-° B-hn-jv-I-cn-® ]p-\-c-[nhm-k ]m-t°-Pv A-Sp-Ø a-{¥n-k-`m-tbm-Kw ]-cn-K-Wn-°pw. bm-{Xm-s®-e-hv tI-{μ-k¿-°m¿ Iq-Sn h-ln-°-W-sa-∂ A`y¿-Y-\ tI-{μw \n-c-kn-®m¬ ap-gp-h≥ sN-e-hpw kw-ÿm\w h-ln-°p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, A-l-Ω-Zv ]me-bm-´v-˛ 009665 01821152, hn sI A-–p¬ du-^v-˛ 009665 06670866. Z-Ωmw: ]n Fw \-Po-_v˛ 009665 31570600, _n-Pp I-√p-ae-˛ 009665 01245153, kn lm-jnw-

˛ 009665 02885814, Jm-Z¿ sN-¶-f˛ 009665 00073288, ap-l-Ω-Zv A–p¬ I-cow B-km-Zv-˛ 009665 54572879. k-an-Xn ip-]m¿-i sNøp-∂-h¿-°m-Wv a-S-°-bm-{Xm ku-P-\yw e-`n-°p-I.

5 I-A-®gn-¨q-cp-n-]s-We t]m-n th-eWn-k-snÂa- \m-ep-h-b-Êp-Im-cn-sb A-½bpw Im-ap-I-\pw ¶p bp.-Un.-F-^v.9 26C{km-^-et-kbÂv-Xo-\hn-n-I«-b-sf-¨pIq-Sn sIm¶v Ip-gn-¨paq-Sn; {]-Xn-IÄ A-d-kv-än 11 B-k-N`n\vy-´cm--c P{In--I¡o-b-ä- n- ]-Sn-bnd¡w

Un.F-kv.]n. {io-\n-hm-kv sd-Õn ]d™p. A-]I-Sw \-S-°p-tºmƒ bm{X-°m¿ D-d-°-Øn-em-bn-cp-∂p. Xo- ]S-cp∂-Xp I≠v P-\¬®n√v X-I¿°m≥ Nn-e¿ {i-an-s®-¶nepw ]-cm-Pb-s∏-´p. _-kv D-S-a-ÿ-cpsS Hm-^nkn¬\n-∂p bm-{X-°m-cp-sS ]´nI t]m-en-kv ti-J-cn-®n-´p-≠v. _mw-•qcnepw ssl-Z-cm-_m-Zn-ep-ap-≈-hcmWv bm-{X-°m-cn¬ G-sd-bpw. A©p tkm-^v-‰vsh-b¿ F≥-Pn-\o-b¿-am-cpw a-cn-®-h-cn¬-s∏-Spw. Hm¨-sse≥ _p°n-Mv en-kv-‰n¬\n-∂p 33 bm-{X-°msc Xn-cn-®-dn-™p. a-‰p bm-{X-°m¿ _ n¬ ]n-∂o-Sv I-b-dn-b-Xm-sW-∂p Icp-Xp-∂p. ssl-Z-cm-_m-Zn-se e-Iv-ZnIm-]q-fnepw _mw•q-cnepw _- p-S-aÿ-cpsS Hm-^n-kn¬ hn-h-c-߃ tXSn \n-ch-[n bm-{X-°m-cp-sS _-‘p°ƒ F-Øn-bn-´p≠v. Km-‘n B-ip-]-{Xn-bn-sebpw Dkv-am\n-bm P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bnsebpw tUm-Œ¿-am-cpw ssl-Z-cm-_mZn¬\n-∂p≈ t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[cp-amWv t]m-kv-‰vtam¿-´w \-S-Øp-∂Xv. Zp-c-¥-Øn¬ B-{‘m ap-Jy-a{¥n In-c¨ Ip-am¿ sd-Õnbpw {]-[m-\-a{¥n a≥-tam-l≥ knMpw Zpx-Jw tc-Js∏-SpØn.

ssh-Zyp-Xn t_mÀ-Uv I-¼-\n-bm-¡n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv I-º-\n-bm-°p-∂-Xn\v a-{¥n-k-`m-tbm-Kw Aw-Ko-Imcw \¬-In. tI-c-f tÃ-‰v C-e-Iv{Sn-kn-‰n t_m¿-Uv en-an-‰-Uv F∂m-bn-cn-°pw I-º-\n-bp-sS t]cv. k¿-°m-cn¬ \n-£n-]v-X-am-b t_m¿-Un-s‚ F-√m B-kv-XnsIm-®n: s\-Sp-ºm-t»-cn kz¿_m-[y-X-I-fpw A-h-Im-i-ßÆ°SØv tI-kn¬ A-d-Ãnem-b I-Ãw-kv sU-]yq-´n I-Ωo- fpw ]q¿-W-am-bpw I-º-\n-bn¬ ]p-\¿-\n-£n-]v-X-am-°m-\pw Imj-W¿ kn am-[-h≥, A-kn_n-\-‰v A-\p-a-Xn \¬-In. C-Xn v I-Ωo-j-W¿ A-\n¬-Ipam¿ F-∂n-h-sc k¿-ho-kn¬-\n- \m-bn hn-⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sphn-°pw. tI-c-f k¿-°m-cn-\p-th∂p k-kv-s]≥-Uv sN-bv-XpsIm-≠v tI-{μ-k¿-°m¿ D-Ø-c- ≠n Du¿-P-h-Ip-∏v A-Uo-j-\¬ hn-´p. C-h-sc Iq-Sm-sX A-d-Ãn- No-^v sk-{I-´-dn-bpw tI-c-f tÃem-b I-Ãw-kv {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿ kp-\n¬-Ip-am-dn-s\ t\c-tØ X-s∂ k-kv-s]≥-Uv sN-bv-Xn-cp-∂p.-

apPm-lnZv XÀ¡-§Ä Xo-c- p-n-¶sepCsIm-®n: sI.-F≥.-FΩ

sa-lv-_q-_v \-K¿: kz-Im-cy B-Uw_-c _- n-s‚ C-‘-\-Sm-¶n-\v Xo-∏nSn-®v B-{‘-bn-se sa-lv-_q-_v \-Kdn¬ 45 t]¿ sh-¥p-a-cn®p. _m-w•qcn¬\n-∂p ssl-Z-cm-_m-Zn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ thmƒthm _ n-s‚ Uo-k¬ Sm-¶v ]m-tean-\-SpØp-≈ hf-hv Xn-cn-bp-∂-Xn-\nsS Iep-¶n-en-Sn-®v ]p-e¿s® 5.10\mWv Xo∏n-Sn-®-Xv. an-\n-‰p-Iƒ°-Iw _-kv ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in®p. 52 t]cm-Wv _- n-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. I-Øn°-cn-™-Xn-\m¬ an° ar-X-tZlßfpw Xn-cn-®-dn-bm≥ ]-‰m-Ø \ne-bn-em-Wv. ss{U-h¿ ^n-tdm-kv Jm≥, ¢o-\¿ A-øm-kv F-∂nh-sc IqSm-sX A-©p bm-{X-°mcpw ]-cn-°pI-tfm-sS c-£-s∏´p. Ch-sc hnhn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh∂v Un.sF.Pn. hn \-ho≥ Nm-¥v ]d™p. a-‰p≈hsc Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xn\v Un.F≥.F. ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p≠v. _-‘p-°-fp-sS c-‡kmw-]nfp-Iƒ C-Xn-\m-bn ti-J-cn-°pw. ssl-Z-cm-_m-Zn-se P-∫m¿ {Smh¬-kns‚ thmƒthm _-kv _mw-•qcn¬\n-∂p sNm-Δmgv-N cm-{Xn 11\m-Wv ]p-d-s∏-´Xv. Aan-Xth-Kam-Wv A]I-SIm-c-W-sa-∂p I-cp-Xp-∂-Xm-bn

sIm-®n: A-hn-ln-X-_-‘-Øn\p X-S- w \n-∂ \m-ep-h-b- pIm-cn-bm-b a-I-sf A-Ω-bpw Imap-I-\pw tN¿-∂p sIm-∂v Ip-gn®p-aq-Sn. I-cn-ßm-®n-d Fw.-Un.Fw. F¬.-]n. kv-Iqƒ F¬.-sI.Pn. hn-Zym¿-Yn-\n A-kv-I(\mev)bm-Wp sIm-√-s∏-´-Xv. Ip-´nbp-sS am-Xm-hv ]q-Xr-° A-ØmWn B-ep-¶¬ ho-´n¬ dm-Wn (24), Im-ap-I-\pw H-∂mw-{]-Xn-bpam-b sF-°-c-\m-Sv ao-ºm-d tImWw-]-d-ºn¬ c-Rv-Pn-Øv (29), Cbm-fp-sS kp-lr-Øv Xn-cp-hm-Wnbq¿ \-Sp-°p-cn-iv I-cn-°m-´n¬ t_-kn¬ (19) F-∂n-h-cm-Wv Ad-kv-‰n-em-b-Xv. Ip-´n-bp-sS ar-XtZ-lw B-c-°p-∂-sØ d-_¿tØm-´-Øn-\p k-ao-]w a-sÆ-Sp°p-∂ ÿ-e-Øp-\n-∂p t]m-enkv I-s≠-Sp-Øp. `¿-Øm-hv hn-t\m-Zv D-t]-£n®p-t]m-b dm-Wn c-≠p Ip-´n-I-sf ]n-Xm-hv tPm-k-^n-s\m-∏w \n¿Øn-b-ti-jw F-Iv-kv-I-th-‰¿ ss{U-h¿ c-Rv-Pn-Øn-s\m-∏w Cd-ßn-t∏m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-e

ÿ-e-ß-fn-epw hm-S-I-bv-°p Xma-kn-®v tNm-‰m-\n-°-c A-ºm-Sn-ae-bn-se-Øn. tIm-e-t©-cn saUn-°¬ an-j≥ B-ip-]-{Xnbn¬ A-‰≥-U-dm-bn tPm-en e-`n® dm-Wn A-hn-sS sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ t_-kn-

ep-am-bn A-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v t_kn¬ c-Rv-Pn-Øn-s\m-∏w k-lmbn-bm-bn Iq-Sn. c-Rv-Pn-Øv `¿Øm-hm-sW-∂pw t_-kn¬ Bß-f-bm-sW-∂p-am-Wv ho-´p-S-asb- dm-Wn [-cn-∏n-®n-cp-∂-Xv. GXm-\pw Zn-h-kw ap-ºv dm-Wn aqØ Ip-´n-bm-b A-kv-I-sb tPm-

k-^n-s‚ A-Sp-Øp-\n-∂p Iq-´ns°m-≠p-t]m-∂p. C-∂-se cmhn-se dm-Wn tPm-k-^n-s\ hn-fn®v Ip-´n-sb Im-Wp-∂n-s√-∂v ]-d™p. tPm-k-^v dm-Wn-sb Iq-´n tNm-‰m-\n-°-c t]m-en-kv tÃ-j\n-se-Øn ]-cm-Xn \¬-In. t]men-kv hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw-sN-bvX-tXm-sS ]-I-® dm-Wn Ip-´n-sb c-Rv-Pn-Øv sIm-e-s∏-Sp-Øn-°mWp-sa-∂p ]-d-™p. X-ß-fp-sS _-‘-Øn-\v Ip-´n X-S- -am-bn-cp∂p-sh-∂pw sNm-Δm-gv-N cm-{Xnbn¬ Ip-´n-sb A-Sn-®-t∏mƒ a-cn®p-t]m-sb-∂pw c-Rv-Pn-Øv t]men-kn-t\m-Sp ]-d-™p. Xp-S¿-∂v t_-kn-en-s\m-∏w Ip-´n-bp-sS arX-tZ-lw ss_-°n-en-cp-Øn Bc-°p-∂-Øv I-S-bv-°m-h-f-hn¬ d_¿-tØm-´-Øn¬ a-sÆ-Sp-°p∂ ÿ-e-Øv sIm-≠p-t]m-bn cm-{Xn X-s∂ Ip-gn-®p-aq-Sp-I-bmbn-cp-∂p. t^m¿-´v sIm-®n B¿.Un.-H. ]u-fn-bp-sS km-∂n-[yØn¬ ar-X-tZ-lw ]p-d-sØ-SpØv t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn am-‰n.-

t_m¿-Un-\v h-cp-am-\-Øn¬ _m-°n-h-cp-∂ Xp-I-bpw Xm-cn^v ]-cn-jv-I-c-W-Øn-eq-sS e-`yam-hp-∂ A-[n-I-h-cp-am-\-hpw s]≥-j≥ ^-≠n-te-°v sI.-Fkv.-C.-_n. A-S-bv-t°-≠ Xp-Ibm-bn Cu-Sm-°pw. 2009 am¿-®v 31¬ \n-e-hn-ep≠m-bn-cp-∂ i-º-f-Øn-s‚-bpw s]≥-j-s‚-bpw A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv ^-≠v Xp-I \n-P-s∏Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv. i-º-f-hpw s]≥-j-\pw ]-cn-jv-I-cn-®-Xns‚ ^-e-am-bn s]≥-j≥ ^≠n¬ 3,064 tIm-Sn cq-] A-[n-I_m-[y-X-bp-≠v. C-Xv 35.-4˛64.-6

F-∂ A-\p-]m-X-Øn¬ k¿°m-cpw sI.-F-kv.-C.-_n-bpw hln-°pw. ssI-am-‰ Xn-ø-Xn h-scbp-≈ _m-[y-X-bp-sS \n¿-Wbw I-cm-dn-\p ap-ºv ]q¿-Øn-bm°m≥ I-gn-bm-Ø km-l-N-cyØn¬ I-cm¿ \-S-∏m-°p-∂ Xnø-Xn h-sc-bp-≈ _m-[y-X-I-fpsS b-Ym¿-Y aq-ey-\n¿-W-bw Hcp h¿-j-°m-e-b-f-hn-\p-≈n¬ \-S-Øm-sa-∂pw C-Xn-\v B-hiy-am-b {I-ao-I-c-W-ß-fpw am-‰ß-fpw ^-≠n¬ h-cp-Øm-sa∂p-ap-≈ sI.-F-kv.-C.-_n-bp-sS \n¿-tZ-i-hpw a-{¥n-k-` Aw-KoI-cn-®p.

Zp-_-bn s]m-«n-s¯-dn; F-«vt]À-¡p ]-cn-¡v Zp-_-bv: _¿ Zp-_-bn-se ao-\ _-km-dn-ep-≠m-b s]m-´n-sØdn-bn¬ F-´p-t]¿-°p ]-cn-t°‰p. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn°m-Wv kv-t^m-S-\-ap-≠m-b-Xv. H-cp A-e-°p-I-º-\n-bn-se t_mbne¿ s]m-´n-sØ-dn-®mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. s]m-´n-sØdn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sI-´nS-Øn-se •m-kp-Iƒ 40 ao-‰¿ Zqsc h-sc sX-dn-®-Xm-bn Zr-Ivkm-£n-Iƒ ]-d-™p. ]-cn-t°-‰-h-cn¬ aq-∂p-t]-cpsS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. ]-cn-t°‰-h-sc-√mw D-Ø-tc-¥y-°m-cmWv. D-Ø¿-{]-tZ-in-se e-Jv-t\m kz-tZ-in-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ ÿm-]-\-Øn-em-Wv kv-t^mS-\w \-S-∂-Xv.

Bip-]-{Xn-bp-sS apI-fnÂ\n¶v B-dp-h-b-Êp-Imcs\ Xm-tg-s¡-dn-ªp

B¿-∏q-°-c (tIm-´-bw): tIm-´- sØ {]-k-h-Øn-\m-bn ssK-\bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip- t°m-f-Pn hn-`-mK-Øn¬ Nn-In¬]-{Xn-bpsS H-∂mw\n-e-bn¬\n- kbv - s °- Ø n- b - X m- b n- c p- ∂ p ∂v B-dp-h-b- p-Im-c-s\ bp-hm- tim-`-\. tPm-_n-bp-sS k-tlmku-Zn-A-td-_y-bn-se s]m- hv Xm-tg-°v F-Sp-sØ-dn-™p. Z-c≥ tPm-tK-jn-s‚ `m-cy C-tX Xp-hm-b {]-h¿-Ø-\-߃ GtIm-]n-∏n-°m≥ H.-Un.-]n.-C.kn. sN-b¿-am≥ sI ]n A-l-ΩZv-Ip-´n, sI Fw sj-co-^p-±o≥ Ip-™v, jn-lm-_v tIm-´p-Im-Sv, C-kv-am-bn¬ F-cp-ta-en, A-iv-d^v th-ßm-Sv, hn sI A-–p¬ du-^v F-∂n-h-sc Np-a-X-e-s∏Sp-Øn-.- I-gn-™ G-{]n¬ ap-X¬ ku-Zn-bn¬-\n-∂p a-S-ßn-sbØn-b 13,000 t]¿ hn-am-\-Ømh-f-ß-fn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´ps≠-∂v a-{¥n ]-d-™p. F∂m¬, C-h-sb-√mw \n-Xzm-Jm-Xv ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp∂ B-dp-h-b- p-Im-c≥ kpaq-e-am-sW-∂v ]-d-bm≥ I-gn-bn- PnØv, t]m-en-kv ]n-Sn-bnemb tPm-_n √. \n-Xzm-Jm-Xn-s‚ Im-em-h-[n s]m≥-Ip-∂w Nn-d-°-S-hv km- hn-`m-K-Øn¬ {]-k-hm-\-¥-c C-\n \o-´m-\p-≈ km-[y-X-bn-√. P≥-˛-tim-`-\ Z-º-Xn-I-fp-sS aq- Nn-In¬-k-bn-em-Wv. tim-`-\\-hw-_¿ \m-en-\p-ti-jw Ir- Ø-a-I≥ kp-Pn-Øn-s\-bm-Wv bpw `¿-Øm-hpw \-h-Pm-Xin-ipXy-am-b tc-J-I-fn-√m-Ø-h-cpw F-dn-™-Xv. kw-`-hØn¬ tIm- hn-s‚ ]-cn-tim-[-\bv-°m-bn Fw-_-kn-bn¬ t]-cv c-Pn-ÿ g-t©-cn I-√p-]-d-ºn¬ ]m-d- t]m-b k-a-b-Øm-bn-cp-∂p bpsN-øm-Ø-h-cpw a-S-°n A-b-°- bn¬ tPm¿-Pn-s‚ a-I≥ tPm- hm-hn-s‚ A-Xn-{I-aw. tim-`-\-bp-sS I-´n-en-¬ Cs∏-Spw. C-Xn-\p-≈n¬ tc-J i-cn- _n(27)s\- Km-‘n-\-K¿ t]m-enbm-°-Wsa∂pw a-{¥n Iq-´n- kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. C-∂- cp-∂v I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ kpse D-®-bv°v 12.30\v aq-∂m-a- Pn-Øn-s\ bm-sXm-cp Im-c-Wt®¿-Øp.

hpw Iq-Sm-sX tPm-_n F-Sp-Øv ]p- d - t Ø- s °- d n- b p- I - b m- b n- c p∂p. I-c-®n¬ tI-´v Hm-Sn-sbØn-b sk-Iyq-cn-‰n Km¿-Upw tcm-Kn-I-fp-sS Iq-´n-cn-∏p-Im-cpw tN¿-∂v Ip-´n-sb A-Xym-lnXhn-`m-K-Øn¬ {]-th-in-∏n-®p. F-kv.sF. kp-tc-jv-Ip-am-dpw kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ tPm-_n-bpw tN¿-∂v bp-hmhns\ ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. h-e-Xp ssI--°v H-Sn-hpw X-e-bpsS ]n≥-`m-K-Øv \n- m-c ]-cn°pta‰ Ip-´n A-]-I-S-\n-e X-cWwsN-bv-X-Xm-bn tUm-Œ¿am¿ ]-d-™p. Km-‘n-\-K¿ t]m-en-kv I--ÃUn-bn-ep-≈ tPm-_n-s°-Xn-tc \-c-l-Xym-{i-a-Øn-\v tI-sk-SpØp. C-bm-fp-sS ssI-h-iw H-cp I-Øn I-s≠-Øn-b-Xm-bpw Km‘n-\-K¿ F-kv.sF. ]n B¿ PnPp ]-d-™p. X-s‚ a-I≥ a-t\mtcm-K-Øn-\v tIm-e-t©-cn-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ h¿-j-ß-fm-bn Nn-In¬-kn-®psIm-≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂m-Wv tPm-_n-bp-sS ]n-Xm-hv tPm¿-Pv ]-d-bp∂Xv.

{io-[-c³-\m-b-cp-sS ]-e- sam-gn-Ifps−-¶v ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tkm-fm¿ tIkn¬ ]-cm-Xn-°m-c-\m-b {io-[c≥-\m-bc - p-sS sam-gn-Iƒ ]-eX - ps≠-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. Hm-tcm-cp-Ø-cpw A-h-c-h-cpsS Xm¬-∏-cy-߃-°-\p-k-cn-®v B-h-iy-ap-≈ sam-gn am-[y-a߃-°p \¬-Ip-I-bm-Wv. \n-ehn¬ ]p-d-Øp-h-∂-Xpƒ-s∏-sS A-©p sam-gn-I-fm-Wv {io-[-c≥\m-b¿ \¬-In-b-Xv. Cu A-©p sam-gn-I-fn-epw hy-Xy-kv-X-am-b Im-cy-ß-fm-Wp ]-d-bp-∂-Xv. A©p-{]m-hi - yw sam-gn-Iƒ am-‰n-∏d-tb-≠ km-l-N-cy-sa-¥m-sW∂v B-tem-Nn-°W - w. sam-gn-Iƒ am-‰p-∂-Xn-\p-≈ Im-c-Ww Xm≥ ]n-∂o-Sv hy-‡a - m-°mw. C-t∏mƒ A-tX-°p-dn-®v H-∂pw ]-d-bp-∂n√. {io-[c - ≥-\m-b¿ sam-gn-Iƒ am‰n-∏d - b - p-∂X - v B-cp-sS-sb-¶n-epw k-Ω¿-±w-aq-ea - m-sW-∂v Xm≥ hn]pXnb sFIy-Im-lfw... \yq-U¬-ln-bn-se X¬-°-tØm-d kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-∂ h¿-Ko-b- iz-kn-°p-∂n-√. kz-¥-am-b kX-bvs°-Xn-cm-b P-\-Io-b sF-Iyw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kn.]n.Fw. t]m-fn-‰v _yqtdm Aw-Kw koΩ¿-±w-aq-ea - m-Wv A-t±-lw sam-gnXm-dmw sb-®qcn, sP.Un-.˛ F-kv {]-kn-U‚ v F-®v Un tZ-h-Ku-U, kn.]n.sF. t\-Xm-hv F _n _¿-Z≥, _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n \n-Xo-jv Ip-am¿, F-kv.]n. t\-Xm-hv ap-em-bw kn-Mv bm-Z-hv, Iƒ am-‰p-∂-sX-∂pw am-[y-a-ßkn.]n.Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-cm-´v, sP-Un-˛-bp {]-kn-U‚ v i-c-Xv bm-Z-hv XpS-ßn- fp-sS tNm-Zy-tØm-Sv ap-Jy-a-{¥n {]-Xn-Ic - n-®p. b-h¿ P-\-ß-sf A-`n-hm-Zyw sN-øp-∂p

tUmfÀ 61.22 ■ ]u−v 98.38 ■ bqtdm 84.20 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 162.38 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 217.18 ■ Ham³ dnbm 158.97 ■ kuZn dnbm 16.32 ■ J¯À dnbm 16.81 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.66 ■ kznkv {^m¦v 68.17


kozhikode

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

Zm-cn-{Zy-w F-¶ Ipä¯n\pw in£ acWw X-s¶!

hÀ[n-¨p-h-cp¶ Ip-ä-Ir-Xy§Ä

_

1189 Xpemw 15

1434 Zp¬-l÷v 25

km

-aq-ln-I-hn-I-k-\-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ apºn¬-\n¬-°p-∂ \-Ωp-sS kw-ÿm-\w sIm-e-I-fp-sS-bpw Ip-‰-Ir-Xy-ß-fp-sS-bpw Im-cy-Øn¬ sd-t°m-Un-Sm≥ a¬-k-cn-°p-I-bm-tWm? tIm-gt©-cn-bn¬ A-\p-P-s‚ c-≠p a-°-sf-bm-Wv kzØp-X¿-°-Øn-s‚ t]-cn¬ H-cmƒ I-gp-Ø-dp-Øp-sIm∂-Xv. a-s‰m-cp Zm-cp-W-hpw A-Xn-{Iq-c-hp-am-b kw-`hw \-S-∂-Xv hm-K-a-Wn-\p k-ao-]-ap-≈ H-cp {Km-a-Ønem-Wv. A-hn-sS C-c-´-°p-´n-I-sf-bm-Wv A-Ω I-gp-Ødp-Øp sIm-∂-Xv. Ip-´n-I-sf th-s≠-∂ A-—-s‚-bpw A-Ω-bp-sS-bpw Xo-cp-am-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-embn-cp-∂p-h-t{X A-cpw-sIm-e. a-°-sf A-—≥ Ip-f-Ønse-dn-™p-sIm-∂-Xv Xr-iq-cn-em-Wv. a-s‰m-cp kw-`-hØn¬, apw-ss_-bn¬-\n-∂p h-∂ H-cp \-gv-kv X-s‚ k-tlm-Z-c-s‚ a-I-s\ cm-{Xn In-S-°-∏m-b-bn¬ I-gpØp-ap-dp-°n sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c-\pw `mcy-bpw X-Ωn-ep-≈ {]-iv-\-ß-fn¬ k-tlm-Z-c-s\ klm-bn-°m-\m-W-t{X ]-Øp-h-b- m-b _m-e-s\ Ah¿ izm-kw-ap-´n-®p sIm-∂-Xv. sIm-Spw-{Iq-c-X am-{Xw kv-^p-cn-°p-∂ C-Ø-cw kw-`-h-߃ th-sd-bpw A-\-h-[n-bp-≠v. hy-‡n-]-chpw Ip-Spw-_-]-c-hp-am-bn a-\p-jy-sc h-en-b A-{I-aw sN-øm≥ t{]-cn-∏n-°p-∂ ]-e L-S-I-ß-fpw Im-Wpw. F-∂m¬ ]-e ]m-›m-Xy-\m-Sp-I-fn-epw Im-Wp-∂-t]mse, hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xn-\p {]-bm-k-am-b C-Ø-cw kw-`-h-߃ tI-c-fo-b-k-aq-l-Øn-s‚ k-‘n-_-‘߃ Zp¿-_-e-am-hp-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-Wv. B-[p-\n-tIm-Ø-c k-aq-l-ß-fn¬ Iq-´m-bv-a-Iƒ s]m-Xp-hn¬ ]-c-kv-]-c-_-‘-߃ i-‡n-s∏-Sp-Øp∂n-s√-∂p am-{X-a-√, ]-e-t∏m-gpw Po-h- n-√m-Ø D-]Nm-c-ß-fm-bn am-dn-s°m-≠n-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂p. sam-ss_¬ t^m-Wn-s‚ hym-]-I-am-b D-]-tbm-Kw hn-h-c-hn-\n-a-b-sØ k-lm-bn-°p-sa-¶n-epw b-Ym¿-YØn-ep-≈ ]m-c-kv-]-cy-hpw C-S-]-g-I-epw Ip-d-™p-hcp-∂p-≠v. tkm-jy¬ s\-‰v-h¿-°p-I-fn-se hn-hm-Z-˛kw-hm-Z-߃ X-s∂ F-Sp-Øp ]-cn-tim-[n-®m¬ bYm¿-Y Po-hn-X-Øn¬-\n-∂v A-I-∂p-\n¬-°p-∂-Xn-s‚ G-sd sX-fn-hp-Iƒ e-`n-°pw. a-\p-jy¿ H-‰-s∏-Sp-Ibpw {]-iv-\-߃ k-¶o¿-W-am-hp-tºmƒ ]-cn-lm-cam¿-K-am-bn Ip-‰-Ir-Xy-߃ Xn-c-s™-Sp-°p-I-bpw sN-øp-∂ {]-h-W-X Iq-Sn-h-cp-I-bm-Wv. hy-‡n-Iƒ-°n-S-bn-ep-≈ A-I¬-® Iq-Sn-s°m-≠ncn-°p-∂-Xn-t\m-sSm-∏w B¿-Øn-bpw kzm¿-Y-X-bpw h¿-[n-°p-∂-Xn-\p k-lm-bn-°p-∂ a-´n-em-Wv Im-cyß-fp-sS t]m-°v. G-Im-¥-X A-I-‰m-\pw ]m-c-kv-]-cyØn-eq-sS {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m-\p-ap-≈ {i-a߃ hym-]-I-am-bn \-S-°-W-sa-∂m-Wv C-Ø-cw kw`-h-߃ \-ap-°p \¬-Ip-∂ ]mTw. C-Ø-cw ta-J-eI-fn¬, R-߃ ap-ºv Nq-≠n-°m-´n-b-Xp-t]m-se, a-Xÿm-]-\-߃-°pw kw-L-S-\-Iƒ-°pw \n¿-Wm-b-Iam-bn C-S-s]-Sm≥ ]-‰pw. k-Xy-Øn¬ `u-Xn-I-X-bp-sS i-‡-am-b Ip-ew-Ip-Øn-sbm-gp-°n¬ H-en-®p-t]m-hmsX tI-c-fo-b-k-aq-l-sØ ]n-Sn-®p-\n¿-Øp-∂-Xn¬ aXm-[ym-]-\-߃-°p-≈ ]-¶v H-´pw sN-dp-X-√. H-‰-s∏Sp-∂-h-sc I-s≠-Øm-\pw Ip-‰-Ir-Xy-߃ X-S-bp-∂Xn-\pw ]m-›m-Xy-\m-Sp-I-fn¬-\n-∂p-≈ ]mT-]p-kv-XI-ß-fn¬-\n-∂p I-S-sa-Sp-Ø Nn-In¬-km-co-Xn-I-tf°mƒ ^-e-{]-Z-am-bn C-S-s]-Sm≥ a-Xm-Nm-cy-∑m¿-°pw ]-fin-X-∑m¿-°pw ]p-tcm-ln-X-∑m¿-°pw I-gn-bp-sa∂-Xv \n-kv-X¿-°-am-Wv. C-Ø-cw kw-`-h-߃ s]mXp-k-aq-l-Øn-s‚ \n- w-K-X-sb-bm-Wp b-Ym¿-YØn¬ Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂-Xv.

F

Igp-¯v

-gp-tØm \n-s‚ I-gp-tØm G-sd-°q-td-Xnt\m-sS-∂v H-cp I-hn tNm-Zn-®n-´p-≠v. I-gp-Øv t]m-bm¬ F-gp-Øv A-h-km-\n-°pw. A-Xp-sIm-≠v Igp-Øn-s‚ kw-c-£-Ww X-s∂ {]-[m-\-sa-∂v Po-h\n¬ sIm-Xn-bp-≈ G-Xp I-hn-bpw {]-Jym-]n-°pw. F-∂m¬, F-¥m-Wp I-gp-Øn-s‚ A-h-ÿ? I-gpsØm-Sn-™m¬ Po-h≥ A-kv-X-an-°pw F-∂p-d-∏v. Igp-Øv i-‡n-bm-bn C-S-tØm-t´m h-e-tØm-t´m Xn-cn°p-I-tbm ap-I-fn-te-°pw Xm-tg-°pw C-f-°p-I-tbm sN-øp-tºmƒ t\-cn-sbm-cp i-–w ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂Xp tIƒ-°mw. F-¥m-Wp I-gp-Øn-\-I-Øv \-S-°p-∂ {]-Xn-`m-k-sa-∂p K-th-j-I¿ hn-i-Zo-I-cn-°p-∂p-≠v. sIm-fw-_n-b k¿-h-I-em-im-em kv-t]m¿-Sv-kv saUn-kn≥ h-Ip-∏n-se tUm. {In-kv-‰-^¿ hn-kv-tIm ]d-bp-∂-Xv, I-gp-Øn-\-I-Øv I-ti-cp-°ƒ-°n-S-bn-se hn-S-hn¬ H-cp-X-cw {Zm-h-I-ap-s≠-∂m-Wv. {]-kv-Xp-X `m-Kw A-an-X-am-bn h-f-bv-°p-tºmƒ h-en-b k-Ω¿-±w A-\p-`-h-s∏-Sp-∂p. A-t∏mƒ A-Xv hm-X-Im-h-ÿ-bnte-°p am-dp-I-bpw _-ln¿-K-an-°p-I-bpw sN-øp-∂-XmWv \mw tIƒ-°p-∂ i-–w. A-Xp s]m-Xp-hn¬ \n-cp-]-{Z-h-I-c-am-Wv. ]-t£, ITn-\-am-b k-Ω¿-±w {]-tbm-Kn-®m¬ B-]-Øm-hp-Ibpw sN-øpw. Nn-e-t∏mƒ tIm-i-߃-°pw I-ti-cp°ƒ-°pw A-Xv B-]-Øp-≠m-°n-tb-°pw. {]-[m-\s∏-´ \m-Un-I-fp-sS-bpw c-‡-°p-g-ep-I-fp-sS-bpw H-cp ssl-th-bm-Wv I-gp-Øv F-∂-Xpw Hm¿-°p-I.

t\Àhc kzm-an kz-]v-\-Øn¬ I≠-Xv kz¿-Ww; ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏n-\v In-´nb-Xv I√v.

-td-e F-∂ tKm-{X-h¿-KtZ-iw {]-[m-\ {Km-a-Øn\p ]p-d-Øv G-sd A-I-se-bm-Wp ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. ]p-√p-ta-™ G-Xm-\pw a¨-Ip-Sn-ep-Iƒ tX°p-a-c-߃-°n-S-bn¬ Nn-X-dn-°nS-°p-∂p. a-[y-{]-tZ-in-se sktlm¿ Pn-√-bn-ep-≈ I-t\m-dn-b {Km-aw h-sc R-߃ h-≠n-tbm-Sn®p-sN-∂p. A-hn-sS-\n-∂v Cu sNdn-b ]m¿-∏n-S-{]-tZ-i-tØ-°v FØm≥ Im-´p-h-gn-I-fn-eq-sS-bp-≈ bm-{X-X-s∂ i-c-Ww. X-s‚ A-©p s]¨-Ip-´n-Isf h-[n-®-Xn-s‚ t]-cn¬ a-c-Win-£-bv-°p hn-[n-°-s∏-´n-cn-°pI-bm-Wv Cu {Km-a-Øn-se tKm{X-h¿-K-°m-cn-sem-cm-fm-b a-K≥em¬. 2010 Pq-Wn-em-bn-cp-∂p kw`-hw. F-´p-am-kw-sIm-≠v Pn-√m tIm-S-Xn in-£ hn-[n-®p. in-£ ÿn-c-s∏-Sp-Øm≥ ssl-t°m-SXn F-Sp-Ø k-a-bw ho-≠p-sam-cp G-gp-am-kw. \m-ep-am-kw I-gn™v kp-{]nw-tIm-S-Xn A-bm-fpsS A-∏o¬ l-c-Pn \n-cm-I-cn-®p. h-[-in-£ Po-h-]-cy-¥-am-°n Ipd-bv-°p-∂-Xn-\p-≈ Z-bm-l-c-Pn cm-{„-]-Xn \n-cm-I-cn-°p-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS 2013 B-K-kv-Xv F-´n-\p P-_¬-∏q¿ sk≥-{S¬ Pbn-en¬ h-®p Xq-°n-te-‰-s∏-tS≠-Xm-bn-cp-∂p A-bmƒ. ]-t£, \n-›n-X-k-a-b-Øn\p I-„n-®v a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p apºv, a-\p-jym-h-Im-i-cw-K-Øp {]h¿-Øn-°p-∂ A-`n-`m-j-I¿-°v H-cp tà D-Ø-c-hv e-`n-®-Xn-\m¬ in-£ am-‰n-h-bv-°-s∏-´p. X-te∂p ssh-Ip-t∂-cw kp-{]nw-tIm-SXn No-^v P-Ãn-kn-s\ ho-´n¬ sN∂p I-≠v A-h¿ H-cp l-c-Pn ka¿-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p C-Xv. X-Øz-Øn¬ h-[-in-£-sb F-Xn¿-°p-∂ H-cm-fm-Wp Rm≥. A-]q¿-h-ß-fn¬ A-]q¿-h-am-Wv F-∂p \n-K-an-®v C-¥y≥ \n-b-aØn-se G-‰-hpw D-b¿-∂ in-£ hn-[n-°m≥ tIm-S-Xn-I-sf ]-cym]v-X-am-°p-∂ H-∂m-tWm Cu tIkv F-∂p hy-‡n-]-c-am-bn hn-ebn-cp-Øp-∂-Xn-\p-th-≠n a-K≥em-en-s‚ {Km-aw k-μ¿-in-t°-≠Xv F-s∂ kw-_-‘n-®n-S-tØmfw H-cm-h-iy-am-bn-cp-∂p. A-ßs\ Rm-\-hn-sS t]m-bn.

H-cp Ip-Sn-en-\p ]p-d-Øv G-Xm\pw Ip-´n-Iƒ I-fn-°p-∂-Xv R߃ I-≠p. A-h¿ sX-√p-Zq-c-Øv, I-∂p-Im-en-Iƒ-°p sIm-Sp-°m≥ ]p-√-cn-bp-∂ c-≠p kv-{Xo-I-sf Nq≠n-°m-´p-I-bpw A-bm-fp-sS ktlm-Z-c-∑m-cm-b P-K-s\-bpw A-Ks\-bpw hn-fn-®p-h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. F-√m-h-cpw H-Øp-Iq-Snb-t∏mƒ R-߃ H-cp a-c-Ø-Wen-en-cp-∂p. ]n-Sn-®p-\n¬-°m-\pw Ip-™p-߃-°v B-lm-cw \¬Im-\pw X-߃-°p-≈ I-Sp-Ø {]bm-k-ß-sf-∏-‰n A-h¿ ]-d-™p. Im-Sv sh-´n-sh-fp-∏n-s®-Sp-Ø H-cp-

]m-X-tbmc-¯v ■

l¿jv aμ¿

tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ {Km-a-®¥-bn-se-Øn-°p-∂ hn-d-In-s\bm-Wv. H-cp-sI-´v hn-d-Iv A-h¿ \m¬-∏-Xp cq-]-bv-°v hn¬-°pw. A-Xp-sIm-≠v Ip-´n-Iƒ-°p cm-{Xnbn¬ sdm-´n-bp-≠m-°m-\p-≈ [m\yw hm-ßpw. sIm-e \-S-∂ km-bm-”Øn¬ X-ß-fm-cpw ÿ-e-Øn-√mbn-cp-∂p-sh-∂v F-√m-h-cpw D-d-∏n-

Øp-hn-fn-®p. a-K≥-em¬ im-¥-kz-`m-hn-bmbn-cp-∂p-sh-∂pw a-‰v B-Zn-hm-knIƒ a-Zy-]n-°p-∂-Xn-t\-°mƒ Iq-Sp-X-em-bn a-Zy-]n-®n-cp-∂n-s√∂pw A-{I-a-tam Ip-‰-Ir-Xy-ßtfm sN-bv-X-Xn-s‚ ]q¿-h-Im-e Ncn-{Xw A-bmƒ-°n-s√-∂pw `m-cyam-cpw k-tlm-Z-c≥-am-cpw D-d-∏n®p-]-d-™p. a-‰p {Km-a-hm-kn-I-

t]m-en-kn-s‚ Ip-‰-]-{X-Øn¬ B-tcm-]n-°p-∂p. Cu I-Sw Xo¿°m≥ X-ß-fp-sS C-Øn-cn-t∏m∂ ÿ-ew hn¬-°p-∂-Xn-s\ Ah¿ F-Xn¿-Ø-Xm-Wv X¿-°-Øn\p Im-c-Ww. `m-cy-am-tcm-Spw ktlm-Z-c-∑m-tcm-Spw I-en aq-Øv aK≥-em¬ kz-¥w s]¨-a-°-sf sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂ `mjyw Aw-Ko-I-cn-°p-I-bm-Wv hnNm-c-W-t°m-S-Xn sN-bv-X-Xv. ]t£, A-h¿ B-{i-bn-®-Xv km-lN-cy-sØ-fn-hp-I-sf-bm-Wv; Zr-Ivkm-£n-sam-gn H-∂p-an-√m-bn-cp∂p. Ip-‰w sN-øp-∂-Xn-\v G-Xm-

sIm-e-bm-fn-¡p Ip-äw-sN-bv-X-Xm-bp-Å ]qÀ-h-Im-e-N-cn-{Xw C-Ãm-Xn-cn-¡p-I-bpw Zm-cn-{Zy-hpw I-ã-¸m-Spw am-\-kn-I k-½À-±-hpw A-bm-sf Ip-ä-Ir-Xy-¯n-te-¡v \-bn-¡p-I-bpw sN-bv-X-Xm-sW-¦nÂ, A-h A-bmÄ \n-c-]-cm-[n-sb-¶v A-\p-am-\n-¡p-¶-Xn-\p-Å Im-c-W-§-f-sÃ-¦nÂ-¯-s¶-bpw, h-[-in-£-sb-¶ A-Xy-]qÀ-h in-£-bnÂ-\n-¶v H-gn-hm-¡m³ ]-cym-]v-X-am-Wv F-¶ \n-e-]m-Sm-Wv. Cu kw-K-Xn-IÄ Xn-I-¨pw a-K³-em-en-\pw _m-[-I-am-Wv. ]-t£, A-bm-fp-sS Ip-Spw-_w kzm-[o-\-i-àn-bp-Å H-cp A-`n-`m-j-I-s\ GÀ-s¸-Sp-¯m³ km-[n-¡m-¯-h-®w Z-cn-{Z-am-bn-t¸m-bn F-¶p-am-{Xw. A-bm-sf Xq-¡n-s¡m-Ãm³ am-{Xw a-Xn-bm-b Im-c-W-am-tWm C-Xv?

Xp-≠v h-\-`q-an-bn¬ A-h¿ Ir-jn sN-øp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Im-e-h¿jw \-∂m-bm¬ A-h¿-°v G-Xm\pw am-k-tØ-°p `-£-Ww D-d∏m-Wv; _m-°n-bp-≈ am-k-ßfn¬ h-\w-h-Ip-∏n¬-\n-∂p In-´p∂ Xm¬-°m-en-I tPm-en-sb B{i-bn-°-Ww; A-s√-¶n¬ a-lmflm-Km-‘n sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xnb-\p-k-cn-®v A-]q¿-h-am-bn e-`n°p-∂ sXm-gn-en-s\. ]-e-t∏m-gpw A-h¿ A-Xn-Po-h-\-Øn-\p-th-≠n B-{i-bn-®-Xv Im-´n¬-\n-∂p X-e®p-a-Sm-bn sIm-≠p-h-∂v G-gp In-

®p-]-d-™p. X-߃ Im-´n¬ hn-dIp s]-dp-°m≥ t]m-b-Xm-bn-cp∂p F-∂p-]-d-™p `m-cy-am¿. aK≥-em¬ H-cp a-c-Øn¬ Xq-ßn\n¬-°p-∂-Xp I-≠v Ip-Xn-s®Øn-b-Xm-Wv H-cp k-tlm-Z-c≥. A-bmƒ-°p b-Ym-k-a-bw I-b¿ A-dp-°m≥ I-gn-™-Xn-\m¬ ktlm-Z-c-s‚ Po-h≥ c-£n-°m≥ km-[n-®p. h-[n-°-s∏-´ A-©p Ip-´n-I-sf-bpw Ip-Sn-en-\-I-Øp Is≠-Øn-b-Xv A-bm-fm-Wv. ktlm-Z-c-s\ H-cp a-c-Øn¬ sI-´nbn-´v A-bmƒ B-fp-I-sf B¿-

fpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ `m-jy-amWn-Xv. A-bmƒ kz-¥w a-°-sf, B¨-Ip-´n-I-sf-bpw s]¨-Ip-´nI-sf-bpw, G-sd C-„-s∏-´n-cp-∂psh-∂pw A-h¿ ]-d-™p. Abmƒ F-¥n-\p kz-¥w s]¨-a°-sf sIm-∂p F-∂-Xn-\v bmsXm-cp Im-c-W-hpw Im-Wm≥ Ah¿-°p km-[n-®n-cp-∂n-√. Ip-Spw-_-Øn-s‚ I-Sw s]-cpIn-h-cp-∂p-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂pw a-K≥-em¬ `m-cy-am-cp-am-bpw ktlm-Z-c-∑m-cp-am-bpw H-cp X¿-°Øn- t e¿- s ∏- ´ n- c p- ∂ p- s h- ∂ pw

\pw am-k-߃-°p ap-ºv A-bm-fpsS s]-cp-am-‰-Øn¬ s]m-Sp-∂-s\bp-≠m-b am-‰-ß-sf-∏-‰n {Km-a-hmkn-Iƒ ]-d-™p. A-bmƒ Dƒ-hen-™p. B-fp-I-fp-am-bn kw-kmcn-°p-∂-Xv \n¿-Øn, ]-I¬ GXm-≠v ap-gp-h≥ k-a-b-hpw Im´n¬ A-e-™p-\-S-∂p. A-bmƒ a{¥-hm-Z-Øn-\v C-c-bm-bn F-∂mWp {Km-a-hm-kn-Iƒ I-cp-Xn-b-Xv. F-\n-°p-tXm-∂p-∂-Xv Xm¬-°men-I-am-bn G-tXm am-\-kn-I-tcmKw _m-[n-°p-I-bm-bn-cp-∂p Abmƒ-°v F-∂m-Wv.

4

hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn-bn¬, aK≥-em-en-s‚ k-tlm-Z-c≥-am¿ 5,000 cq-] sIm-Sp-Øv H-cp h-°oen-s\ G¿-∏m-Sm-°n. F-∂m¬, tI-kv ta¬-t°m-S-Xn-bn-se-Ønb-t∏mƒ, A-Xn-s‚ t]m-°n-s\-∏‰n A-h¿-°p bm-sXm-∂pw A-dnbm-Xm-bn. Xq-°n-s°m-√m≥ \n›-bn-® k-a-b-Øn-\p ap-ºv Abm-sf P-_¬-∏q-cn¬ t]m-bn H∂p Im-Wm≥-t]m-epw A-h¿-°p I-gn-™n-√. a-K≥-em-en-s‚ `m-Kt[-bw ku-P-\y \n-b-a-k-lm-bw \¬-Ip-∂ A-`n-`m-j-I-cn¬ _‘n-X-am-bn-cp-∂p. Cu h-°o¬am¿ H-cn-°-epw A-h-sc Im-Wm≥ sa-\-s°-Sp-I-tbm _-‘-s∏-Sp-Itbm sN-bv-Xn-´n-√. tIm-S-Xn-tc-JI-fn¬-\n-∂p \-ap-°v A-\p-am-\n°m≥ I-gn-bp-∂-Xv, a-K≥-em-ens\ Xq-°p-a-c-Øn¬-\n-∂p c-£nt®-°m-am-bn-cp-∂ sX-fn-hp-I-fpsS-bpw hm-Z-ß-fp-sS-bpw ]n-∂mse A-h¿ t]m-bn-´n-s√-∂m-Wv. k-am-\-am-b tI-kp-I-fn¬ tIm-S-Xn-Iƒ ssI-s°m-≠p-t]m∂n-´p-≈-Xv, sIm-e-bm-fn-°p Ip‰w-sN-bv-X-Xm-bp-≈ ]q¿-h-Im-eN-cn-{Xw C-√m-Xn-cn-°p-I-bpw Zmcn-{Zy-hpw I-„-∏m-Spw am-\-kn-I k-Ω¿-±-hpw A-bm-sf Ip-‰-Ir-XyØn-te-°v \-bn-°p-I-bpw sN-bvX-Xm-sW-¶n¬, A-h A-bmƒ \nc-]-cm-[n-sb-∂v A-\p-am-\n-°p∂-Xn-\p-≈ Im-c-W-ß-f-s√-¶n¬-Ø-s∂-bpw, h-[-in-£-sb-∂ A-Xy-]q¿-h in-£-bn¬-\n-∂v Hgn-hm-°m≥ ]-cym-]v-X-am-Wv F∂ \n-e-]m-Sm-Wv. Cu kw-K-XnIƒ Xn-I-®pw a-K≥-em-en-\pw _m-[-I-am-Wv. ]-t£, A-bm-fpsS Ip-Spw-_w kzm-[o-\-i-‡n-bp≈ H-cp A-`n-`m-j-I-s\ G¿-s∏Sp-Øm≥ km-[n-°m-Ø-h-Æw Zcn-{Z-am-bn-t∏m-bn F-∂p-am-{Xw. A-bm-sf Xq-°n-s°m-√m≥ am-{Xw a-Xn-bm-b Im-c-W-am-tWm C-Xv? \mw a-K≥-em-en-s\ Xq-°ns°m-√p-∂-Xn-\p-≈ b-Ym¿-Y Imc-Ww Zm-cn-{Zy-am-tWm? (h-[-in-£ F-∂ hn-j-bsØ-∏-‰n ]Tn-°m≥ th-≠ F-√m K-th-j-W-k-lm-b-ß-fpw F-\n°p sN-bv-Xp-X-∂-Xn-\v Ko-Xm-RvP-en {]-km-Zn-\v \-μn.)

aq¶mwap¶Wn: km[yXIfpw shÃphnfn-bpw ■

]n sI \u^¬

s]m

-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏v A- S p- Ø - t Xm- s S tIm¨-{K- n-\pw _n.sP.]n°pw _-Z-em-bn aq-∂mw-ap-∂-Wn°p-≈ \o-°w k-Po-h-am-bn-. U¬-ln-bn-se a-tX-X-c I¨h≥-j≥ Xn-c-s™-Sp-∏v e-£y-an´-√ F-∂p kn.]n. Fw. hn-i-Zo-Icn-°p-tºmƒ X-s∂ Xn-c-s™-Sp∏n-\p ap-tºm ti-j-tam cq-]-s∏Sm≥ km-[y-X-bp-≈ aq-∂mw-ap-∂Wn-°p th-≠ ap-s∂m-cp-°-ßfm-Wv dm-en-bn-eq-sS e-£y-an-Sp∂-Xv F-∂p hy-‡-am-Wv. tIm¨-{K- n-s‚ km-º-ØnI-\-b-ß-tfm-Spw km-{am-Py-Xz A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sp-I-tfm-Spw B-`n-ap-Jy-an-√m-Ø {]m-tZ-in-I∏m¿-´n-I-fm-Wv C-Ø-h-W-bpw aq∂mw-_-Z-en-\p th-≠n-bp-≈ {ia-Øn-\p ]n-∂n¬. C-S-Xp-]m¿-´nI-fpw P-\-Xm-Zƒ ]m¿-´n-I-fpw kam-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-bp-am-Wv _-Z-en\p-th-≠n cw-K-Øn-d-ßn-bn-cn-°p∂-Xv. Cu Iq-´-Øn-te-°v F. sF.F.Un.Fw.sI-bpw C-°m-ea-{X-bpw F≥.Un.F-bp-sS `m-Kam-bn-cp-∂ P-\-Xm-Zƒ(bp)hpw Iq-Sn tN-cp-tºmƒ aq-∂mw-ap-∂Wn-bp-sS km-[y-X-Iƒ X-≈n-°f-bm≥ km-[n-°n-√. tIm¨-{Kkv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ bp.]n.F. ap-∂-Wn-°v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xn-cn-®-Sn t\-cn-Sp-I-bpw _n.sP.]n-bp-sS ap-∂-Wn a-{¥n-k-`m-cq-

]o-I-c-W-Øn-\v A-Sp-tØm-f-saØp-I-bpw sN-øp-∂ km-l-N-cyap-≠m-bm¬ _n.sP.]n-sb am-‰n\n¿-Øp-I F-∂ e-£y-tØm-sS aq-∂mw _-Z-en-s‚ a-{¥n-k-`-bv°p ]n-¥p-W \¬-Im≥ tIm¨{K-kv \n¿-_-‘n-X-am-hpw. A-Øc-sam-cp km-l-N-cy-am-Wv aq-∂mwap-∂-Wn t\-Xm-°-fpw {]-Xo-£n°p-∂-Xv. C-¥y≥ P-\-X h-en-b {]-Xnk-‘n-I-fn-eq-sS-bm-Wp I-S-∂pt]m-hp-∂-Xv. C-{X-am-{Xw Zp- -lam-b, A-gn-a-Xn-bpw kz-P-\-]-£]m-X-hpw \n-d-™ `-c-Ww apsºm-cn-°-epw D-≠m-bn-´n-√. hn-e°-b-‰w \n-b-{¥-W-an-√m-sX apt∂m-´p-t]m-hp-∂p. hn-e-°-b-‰w ]n-Sn-®p-\n¿-tØ-≠ k¿-°m¿kw-hn-[m-\-߃ s]-t{Sm-fn-bw D¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e-\n-b-{¥Ww F-Sp-Øp-I-f-™v Ip-Ø-I hym-]m-cn-I-fpw hy-h-km-bn-I-fpw C-—n-°p-tºm-se hn-e h¿-[n-∏n°m≥ k¿-h-k-lm-b-hpw sN-øp∂p. A-gn-a-Xn-bm-h-s´, i-X-tImSn-I-fn¬-\n-∂p e-£w tIm-SnIƒ-°p ap-I-fn-te-°p Ip-Xn-®p]m-bp-∂p. {]-[m-\-a-{¥n-bpw {][m-\-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kpw kwi-b-Øn-s‚ \n-g-en-em-Wv. I¿jn-I-ta-J-e-bp-sS X-I¿-® ]q¿W-am-bn-cn-°p-∂p. cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬-\n-∂p I¿-jI B-fl-l-Xy-bp-sS hm¿-Ø-

Iƒ h-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. cmPy-sØ Z-en-Xp-I-fp-sS-bpw \yq-\]-£-ß-fp-sS-bpw A-h-ÿ AXy-¥w ]-cn-Xm-]-I-c-am-bn Xp-S-cp∂p. hn-hn-[ P-bn-ep-I-fn¬ B-bnc-°-W-°n-\p ap-kv-enw sN-dp-∏°m¿ Pm-ayw t]m-epw \n-tj-[n°-s∏-´v X-S-hn¬ I-gn-bp-∂p. _n.sP.]n-sb A-[n-Im-c-Øn ¬-\n-∂p am-‰n-\n¿-Øm≥-th-≠n am-{Xw bp.]n.F. k¿-°m-cn-s‚ sIm-≈-cp-Xm-bv-a-I-sf C-\n-bpw k-ln-t°-≠-Xp-t≠m F-∂ tNmZy-Øn-\p ap-∂n-em-Wv aq-∂mw-_Z¬ {]-k-‡-am-hp-∂-Xv. H-tc-ka-bw h¿-Ko-b-hn-cp-≤ ap-{Zm-hmIyw D-b¿-Øn-∏n-Sn-°p-∂, A-tXk-a-bw tIm¨-{K-kv ap-t∂m-´p-hbv-°p-∂ aq-e-[-\ km-º-Øn-I-\b-ß-tfm-Sv i-‡-am-bn hn-tbm-Pn°p-∂, \yq-\-]-£-ß-fp-sS-bpw Zen-Xp-I-fp-sS-bpw kp-c-£-bv-°p ap-¥n-b ]-cn-K-W-\ \¬-Ip-∂ ]m¿-´n-Iƒ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ a-tX-X-c-tN-cn-°v C-¥y≥ cm-{„ob-Øn¬ {]-k-‡n-bp-≠v. h¿-Kob-X-bv-°pw aq-e-[-\ hn-]-Wn-°psa-Xn-tc \n-e-]m-Sp-I-sf-Sp-°p-∂ ]m¿-´n-I-fp-sS sF-Iyw \n¿-Wmb-I-am-hp-∂-Xv C-hn-sS-bm-Wv. F-∂m¬, Xn-c-s™-Sp-∏v ASp-°p-tºmƒ am-{Xw X-´n-°q-´p-∂ _-Z¬ Iq-´m-bv-a-Iƒ-°p sh-√phn-fn-I-sf A-Xn-P-bn-°m≥ i‡n-bp-t≠m? tIm¨-{K- n-s‚ G-I-I-£n-`-c-W-Øn-\v A-¥ywIp-dn-®p-sIm-≠v `-c-W-Øn-te-dnb tZ-io-b-ap-∂-Wn-°v t\-Xr-Xzw

\¬-In-b P-\-Xm-Z-fn-s\ On-∂-`n∂-am-°n-b-Xv t\-Xm-°-fp-sS X≥-{]-am-Wn-Ø-hpw A-h-k-c-hm-Z \n-e-]m-Sp-I-fpw A-[n-Im-c-tam-lhp-am-bn-cp-∂p. A-tX t\-Xm°ƒ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ hn-hn[ P-\-Xm-Z-fp-I-sf tN¿-Øp-h-®v ho-≠p-sam-cp cm-{„o-b _-Z-en-\v F-{X-am-{Xw hn-P-b-km-[y-X-bp≠v? {]-[m-\-a-{¥n-]-Zw kz-]v-\wIm-Wp-∂-h-cm-Wv aq-∂mw-_-Z-en¬ A-Wn-\n-c-°p-∂ G-Xm-s≠√m t\-Xm-°-fpw. C-tX e-£ywh-®m-Wp ap-em-bw-kn-Mv, a-I≥ A-Jn-te-jv bm-Z-hn-s\ D-Ø¿-{]tZ-iv ap-Jy-a-{¥n-°-tk-c-bn¬ Ip-Sn-bn-cp-Øn-b-Xpw. aq-∂mw-tNcn-bn¬ h-cm≥ km-[y-X-bp-≈ I¿-Wm-S-I P-\-Xm-Zƒ t\-Xm-hmb tZ-h-Ku-U ap≥ {]-[m-\-a-{¥nbp-am-Wv. `m-hn-bn¬ H-cp a-{¥n-k` cq-]o-I-cn-°m≥ aq-∂mw-_-Z-en\v A-h-k-cw e-`n-®m¬ tZ-h-KuU-bpw {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\-Øn\m-bn hn-e-t]-ip-sa-∂v D-d-∏v. AtXm-sSm-∏w X-s∂ \n-Xo-jv Ipam-dpw P-b-e-fn-X-bp-sam-s° Ah-k-cw In-´n-bm¬ a¬-k-c-Ønte-°v I-S-∂p-h-cm-\p-≈ km-[yX-bp-ap-≠v. A-tX-k-a-bw, ]-e ]m¿-´n-Ifp-sS-bpw a-tX-X-c {]-Xn-_-≤-Xbpw kw-i-bm-kv-]-Z-am-Wv. tZ-hKu-U-bp-sS P-\-Xm-Zƒ I¿-Wm-SI-bn¬ _n.sP.]n-bp-sS k-Jy-I£n-sb-t∏m-se-bm-Wp {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. C-S-°m-e-Øv _n. sP.]n-bp-sS ]n-¥p-W-tbm-sS-bm-

Wv tZ-h-Ku-U-bp-sS a-I≥ Ip-amc-kzm-an I¿-Wm-S-I ap-Jy-a-{¥nbm-b-Xv. ]m¿-e-sa‚ v D-]-Xn-cs™-Sp-∏n¬ tZ-h-Ku-U-bp-sS P\-Xm-Z-fpw _n.sP.]n-bpw kw-bp‡-am-bm-Wp tIm¨-{K- n-s\Xn-tc ÿm-\m¿-Yn-sb \n¿-Øn-bXv. tZ-h-Ku-U X-cw-In-´n-bm¬ _n.sP.]n-bp-am-bn tN-cm≥ a-Snbn-√m-Ø A-h-k-c-hm-Z-]-c-am-b \n-e-]m-sS-Sp-°p-sa-∂p hy-‡w. P-b-e-fn-X-bpw k-am-\-am-b cm{„o-b-\n-e-]m-Sn-s‚ D-S-a-bm-Wv. \-tc-{μ-tam-Un-bp-am-bn Du-jv-a-f_-‘-am-Wv P-b-e-fn-X-bv-°p-≈Xv. Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy-b-S°w, \-tc-{μ-tam-Un-s°-Xn-tc Db¿-∂ B-tcm-]-W-ß-sfm-∂pwX-s∂ P-b-e-fn-X H-cp-Im-e-Øpw D-∂-bn-®n-´n-√. {]-[m-\-a-{¥n-]-Zw e-£y-an-´p tam-Un cm-{„o-b-I-cp\o-°w \-S-Øp-tºmƒ tam-Un-°v A-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-sS-Sp°m≥ P-b-e-fn-X-bv-°v a-tX-X-ctN-cn _-‘w H-cn-°-epw X-S- hp-am-hn-√ F-∂p-d-∏v. C-Xn-t\-°mƒ {]-[m-\-s∏-´Xv aq-∂mw-tN-cn-bn-se C-S-Xp-]£ {]m-Xn-\n-[y-am-Wv. ap≥-Im-eß-fn¬ aq-∂mw-tN-cn-°v t\-Xr-]c-hpw B-i-b-]-c-hp-am-b ap-s∂mcp-°-߃ \-S-Øn-bn-cp-∂-Xpw ]c-kv-]-cw I-Sn-®p-Io-dp-∂ hn-hn-[ ]m¿-´n-t\-Xm-°-sf H-cp-an-®n-cpØn-bn-cp-∂-Xpw C-S-Xp-]-£ ]m¿-´n-I-fm-Wv. F-∂m¬ C-Ø-h-W t\-Xr-]-c-am-b D-Ø-c-hm-Zn-Øw h-ln-°m≥ am-{X-ap-≈ kzm-[o-

\w aq-∂mw-tN-cn-bn¬ C-S-Xp-]£-Øn-\p-≠m-hp-tam F-∂p kwi-b-am-Wv. D-d-® tIm-´-bm-bn-cp∂ _w-Kmƒ C-S-Xp-ap-∂-Wn-sb ssI-hn-´n-cn-°p-∂p. kn.]n.F-Ωn\v C-Ø-h-W _w-Km-fn¬-\n-∂p c-≠-°-kw-Jy Xn-I-bv-°m≥ km[n-°n-√ F-∂m-Wp km-l-N-cy߃ hy-‡-am-°p-∂-Xv. Xr-Waq¬ tIm¨-{K-kv _w-Km-fn-se `q-cn-`m-Kw ko-‰p-I-fpw sIm-≠pt]m-hp-sa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. {Xn-]p-c-bn¬-\n-∂p aq-∂p ko-‰pw tI-c-f-Øn¬-\n-∂p ]-Xn-\-t©mfw ko-‰pw t\-Sn-bm¬ t]m-epw tZio-b-X-e-Øn¬ t\-Xr-]-c-am-b DØ-c-hm-Zn-Øw \n¿-h-ln-°m≥ am-{X-ap-≈ {]m-Xn-\n-[yw C-S-Xp]-£-Øn-\p e-`n-°p-∂n-√. aq∂mw-tN-cn t\-cn-Sp-∂ {]-[m-\ sh-√p-hn-fn-bpw C-S-Xp-]-£w t\cn-Sp-∂ Cu Xn-cn-®-Sn-bm-hpw. a-tX-X-c-]m¿-´n-I-fp-sS sFIy-Øn-\pw ap-∂-Wn-°pw {]-k‡n-bpw hn-P-b-km-[y-X-bpw Ds≠-¶n¬-°q-Sn aq-∂mw-tN-cnbn¬ A-Wn-\n-c-°p-∂ ]m-¿-´n-Ifp-sS B-Z¿-i-hy-Xn-bm-\-hpw t\Xm-°-fp-sS X≥-{]-am-Wn-Ø-hpw A-[n-Im-cm-k-‡n-bpw i-‡-amb _-Z-en-\p X-S- -am-hp-∂p. _n.sP.]n-°pw tIm ¨-{K- n-\psa-Xn-tc P-\-߃ hn-[n-sb-gp-Xnbm¬ t]m-epw B A-h-k-cw D-]tbm-Kn-®p P-\-߃ B-{K-ln°pw-hn-[w H-cp _-Z-em-bn am-dm≥ aq-∂mw-tN-cn-°v km-[n-°p-tam F-∂p kw-i-bn-°-Ww.

{]-Ir-XnNn-In-Âkbv¡p ]Icw k¦cNnInÂk C

-¥y-bn¬ hn-hn-[ kwÿm-\-ß-fn-se \m-®-tdm∏-Xn tIm-f-Pp-I-fn¬-\n-∂p ]Tn®p-h-cp-∂ tUm-Œ¿-am¿ H-cp-X-cw k-¶-c-Nn-In¬-k-bm-Wp \-S-Øp∂-Xv. \m-®-tdm-∏-Xn b-Ym¿-Y {]Ir-Xn-Nn-In¬-k-b-√; {]m-Ir-Xob h-kv-Xp-°-fp-]-tbm-Kn-®p-≈ Nn-In¬-k-bm-Wv. i-a-t\m-]m-[nIƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xpw hn-izkn-°p-∂-Xpw b-Ym¿-Y {]-Ir-XnNn-In¬-k-b-√. i-co-c-{]-Ir-Xn kz-bw \-SØp-∂ Nn-In¬-k-bm-Wp {]-IrXn-Nn-In¬-k. A-Xm-b-Xv, \m-®d¬ ssl-Po≥ A-Y-hm Hm¿tØm-∏-Xn. Hm¿-tØm-∏-Xn-sb∂m¬ i-co-c-Øn-\v Kp-W-]-c-amb tcm-Kw F-∂m-W¿-Yw. C-Xv 1880I-fn¬ sF-k-Iv P-∂n-Mv-kv F-∂ tUm-Œ-dn-eq-sS cq-]-s∏-´Xp-am-Wv. \n-c-h-[n h¿-j-sØ {]m-Iv-So-kn-eq-sS A-t±-l-Øn-\v

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p A-tem-∏-Xn-bn¬ hn-izm-kw \„-s∏-Sp-I-bpw Xp-S¿-∂p \n-c-¥c-am-b K-th-j-W-ß-fn-eq-sS tcm-K-Øn-s‚ Im-c-Ww sX-‰m-b Po-hn-X-co-Xn-bm-sW-∂pw sX-‰pXn-cp-Øn Po-hn-°m≥ ]Tn-°p-∂ k-aq-l-Øn¬ tUm-Œ¿-am-cp-sS B-h-iy-ta C-√m-Xm-hp-sa-∂pw A-t±-lw a-\- n-em-°n. a-\p-jy-s‚ sX-‰p-Iƒ-sIm≠-√m-sX tcm-K-߃ D-≠m-hp∂n-√. tcm-Kw i-co-c-_m-ly-am-b H-cp i-‡n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-^e-a-√. \mw km-[m-c-W-bm-bn [cn-®p-h-®n-´p-≈-Xp-t]m-se tcmKw i-{Xp-h-√, an-{X-am-Wv. Btcm-Kyw \n-e-\n¿-Øm-\p-≈ DØ-c-hm-Zn-Øw tcm-Kn-°m-Wv; tUm-Œ¿-°-√. tcm-K-ip-{iq-j-

bn¬ tUm-Œ¿-°p-≈ ÿm-\w A-Xn-Xp-—-am-Wv. tcm-Kw i-a-\-]c-am-b \-S-]-Sn-bm-Wv. tcm-K-i-a\-sØ Nn-In¬-kn-°p-I-sb∂m¬ tcm-K-i-a-\-sØ X-S-bp-Isb-∂¿-Yw. A-tem-∏-Xn-bpw tlm-an-tbm-∏-Xn-bpw a-‰p NnIn¬-km im-kv-{X-ß-fpw F-¥ns\-bm-tWm tcm-K-sa-∂p ]-d-bp∂-Xv A-Xn-s\ Hm¿-tØm-∏-Xn, i-co-cw kz-bw \-S-Øp-∂ tcm-Ki-a-\-{]-{In-b-bm-bn I-W-°m°p-∂p. A-h¿ 2000Øn¬-∏-cw tcm-K-ß-fp-s≠-∂p ]-d-bp-∂p. Hm¿-tØm-∏-Xn-°m¿ ]-d-bp-∂-Xv H-‰-tcm-Kw am-{X-ta D-≈q-sh-∂mWv. a-‰p Nn-In¬-km-im-kv-{X߃ hn-iz-kn-°p-∂-Xpw {]-h¿Øn-°p-∂-Xpw im-co-cn-Im-kzm-

ÿy-߃ Nn-In¬-kn-®p t`-Z-amt°-≠-h-bm-sW-∂m-Wv. C-Xn¬ Nn-In¬-kn-°p-∂ tUm-Iv-S-dpw Hu-j-[-ß-fpw {]-[m-\-am-Wv. tcm-K-i-a-\-{]-{In-b-bn¬ A-h-bv°v H-cp ]-¶p-an-√. C-¥y-bn-epw tI-c-f-Øn-epw {]-Ir-Xn-Nn-In¬-k C-∂pw sX-‰n≤-cn-°-s∏-´ Nn-In¬-km k-{ºZm-b-am-bn Im-W-s∏-Sp-∂p. bYm¿-Y {]-Ir-Xn-Nn-In¬-k Hm¿tØm-∏-Xn {]-N-cn-∏n-t°-≠-Xp≠v. C-Xn-\p tX-P-kv Zn-\-]-{Xhpw hm¿-jn-I-∏-Xn-∏pw Xp-S-°wIp-dn-®-Xp \-∂m-bn.

≠v. C-Xp h¿-j-߃-°p ap-ºv ]-co-£-bn¬ ]-cm-P-b-s∏-´-h¿°v D-]-Im-c-{]-Z-am-Wv. F-∂m¬, C-Xn-\v Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n kv-s]-jy¬ ^o-km-bn hm-ßp∂-Xv A-øm-bn-cw cq-]-bm-Wv (]co-£m-^o-kn-\v ]p-d-sa). C-Xp km-[m-c-W-°m¿-°p Xm-ßm≥ I-gn-bm-Ø-Xm-Wv. H-cp hn-j-bw am-{Xw F-gpXm≥-t]m-epw 5000 cq-] hm-ßp∂-Xv A-\o-Xn-bm-Wv. Cu ^o-kv Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n F-{Xbpw th-Kw \n¿-Ø-em-t°-≠Xm-Wv.

Ir-jv-W≥-Ip-´n hn-f-bq¿

F-kv tPm-k-^v ]-Ø-\w-Xn-´

»w Aan-Fw.Pn. X-^okvk¿-h-I-em-im-e G- t\m\m-t{]mgn-I-bv-°p \m¬-∏-Xp-h-´w Xm-\pw h¿-j-ß-fm-bn ta-gv-kn Nm≥-kv ]-co-£-Iƒ \-S-Øp-∂p-

eo-Kn-s‚ ta-°n-´v tI-dp-∂ Bcym-S-\v t\m t{]m-ªw! Hm-tcm

izm-k-Øn-epw a-{¥n-k-`-bv-°pw bp.Un.F-^n-\pw Hm-tcm sIm-´v, A-√ ho-°v sIm-Sp-°p-∂ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-\pw t\m t{]m-ªw! X-\n-°v tXm-∂p-tºmsgm-s° tIm¨-{K-kv kw-L-S\m-kw-hn-[m-\-sØ [n-°-cn-®p ]-c-ky-{]-kv-Xm-h-\ \-S-Øp-∂ sI ap-c-fo-[-c-\pw t\m t{]mªw! F-√m-‰n-\pw \ym-bo-I-c-Ww A-`n-{]m-b-kzm-X-{¥y-hpw hn-ime-am-b P-\m-[n-]-Xy-t_m-[-hpw! C-sX-√mw Im-Wp-tºmƒ ]mhw s]m-Xp-P-\w D-≈m-se ]-dbp-∂p: "C-Xm-Wp K-Xn-sb-¶n¬ tIm¨-{K-kv ap-∂-Wn A-[n-Imc-Øn¬ h-∂n-s√-¶n-epw t\m t{]m-ªw!' i-cn-bm-Wv aq-°v Xmtgm-´p-≈ B¿-°m-Wv A-h-sc Ip-‰w-]-d-bm≥ I-gn-bp-I?? A-_q Aw-P-Zv I¬-∏-I-t©-cn

C¶s¯ hmNIw

Cu Ip-gn ]p-cm-h-kv-Xp-h-Ip-∏n-s‚ kv-am-c-I-am°-t´ kzmao...?

a-\p-jy-s‚ sX-‰p-Iƒ-sIm-≠-√m-sX tcm-K-߃ D-≠m-hp-∂n-√. tcm-Kw i-co-c-_m-ly-am-b H-cp i-‡n-bp-sS {]-h¿-Ø-\-^-e-a-√. \mw km-[m-c-W-bm-bn [-cn-®p-h-®n-´p-≈-Xp-t]m-se tcm-Kw i-{Xp-h-√, an-{X-am-Wv. Ir-jv-W≥-Ip-´n, hn-f-bq¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


Fw.-FÂ.-F-am-cp-sS A-d-Ìn-\v ap³-IqÀ A-\p-a-Xn th-s−-¶p kv-]o-¡À I-Æq¿: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n-°v t\-sc-bp-≠m-b B-{I-a-W-hp-am-bn _-‘-s∏´p t]m-en-kv {]-Xn-tN¿-Ø Fw.-F¬.-F-am-sc A-d-Ãv sN-øm≥ X-s‚ ap≥-Iq¿ A\p-a-Xn B-h-iy-an-s√-∂p- kv]o-°¿ Im¿-Øn-tI-b≥. kn.-Fw.-]n. t\-Xm-hv Fw hn cm-L-h-s\ k-μ¿-in-°m-s\Øn-b A-t±-lw am-[y-a-{]h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-b-a-k`-bn-tem, ]-cn-k-c-tØm h-®v A-d-Ãv \-S-°p-I-bm-sW-¶n¬ am-{X-ta X-s‚ A-\p-a-Xn B-h-iy-ap-≈q. A-{I-a-hp-ambn Fw.-F¬.-F-am¿-°v _‘-ap-s≠-∂p I-≠m¬ t]men-kn-\v A-d-Ãv sN-ømw. Ad-Ãv \-S-∂m¬ hn-h-cw kv-]o°-sd A-dn-bn-°-W-w.

I-S-Iw]-Ån tI-kv: k-enw-cm-Pn-s\ hn-Pn-e³-kv tNm-Zyw-sN-bv-Xp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-S-Iw-]-≈n `q-an- X-´n-∏p tI-kp-am-bn _-‘s∏-´p ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS ap≥ K¨am≥ k-enw-cm-Pn-s\ hn-Pn-e≥-kv tNm-Zyw-sN-bvX - p. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pc-Øp hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-kn¬ hn-fn-®p-hc - p-Øn-bm-bn-cp-∂p tNmZyw-sN-ø¬. hym-P X-≠-t∏-cp≠m-°n `q-an X-´n-sb-Sp-ØX - m-bn I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ssl-t°m-S-Xn-bm-Wp tI-kn¬ hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øn-\v D-Øc - h - n-´X - v. I-S-Iw-]-≈n `q-an-bn-S-]m-Sn¬ {I-a-t°-Sp I-s≠-Øn-b-Xm-bn hn-Pn-e≥-kv ssl-t°m-SX - n-bn¬ \¬-In-b k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ ]-d-™n-cp-∂p. 10 -Zn-h-k-Øn-\Iw C-Xp-kw-_‘ - n-®v {]m-Ya - n-I dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-∂X - n-\p apt∂m-Sn-bm-bm-Wp tNm-Zyw-sNø¬. hn-Pn-e≥-kv Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw bq-\n-‰v A-t\z-jn-°p-∂ tIkn¬ \n-eh - n¬ k-enw-cm-Pv {]-Xnb-√. Un-ssh.-Fk - v.] - n. cm-tP-{μ-

_Ên-se ]o-U-\-{iaw: s]À-an-äv d-±m¡n kz-¥w {]-Xn-\n[n sIm-®n: Hm-Sn-s°m-≠n-c-p-∂ kzIm-cy-_- n¬ ]-´m-∏-I¬ hnZym¿-Yn-\n-bm-b bp-h-Xn-sb I≠-Œ-dpw ¢o-\-dpw tN¿-∂p ]oUn-∏n-°m≥ {i-an-® kw-`-h-Øn-¬ _- n-s‚ s]¿-an-‰v B¿.--Sn.F. d-±p sN-bv-Xp. B-ep-h-˛-]-\ßm-Sv dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp∂ kn-‰n-k¨ _- n-s‚ s]¿-an‰m-Wv Pn-√m I-e-Iv-S¿ sN-b¿-am\m-b do-Py-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n d-±m-°n-b-Xv. _- p-S-a-tbm-Sp hn-i-Zo-I-cWw B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p-sh-¶nepw a-dp-]-Sn Xr-]v-Xn-I-c-a-√m-Xncp-∂-Xn-\m-em-Wp \-S-]-Sn kzoI-cn-®-sX-∂p sU-]yq-´n {Sm≥kv-t]m¿-Sv I-Ωo-j-W¿ ]n F ssk-\p-±o≥ ]-d-™p. Cu am-kw 22\v ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. CXp-am-bn _-‘-s∏-´p _- n-se I-≠-Œ¿ F-f-a-°-c kz-tZ-in Zneo-]v-Ip-am¿ A-d-kv-‰n-em-bn-cp∂p. B-ep-h-bn¬ \n-∂v _-

C-S-¸-Ån-þ-a-®p-¯n tZ-io-b-]m-X: dn-t]mÀ-«v k-aÀ-¸n-¡Ww sIm-®n: C-S-∏-≈n-˛-a-Æp-Øn tZ-io-b-]m-Xm \n¿-am-W-hpw tSmƒ ]n-cn-hp-am-bn _-‘s∏-´ ]-≤-Xn dn-t]m¿-´v k-a¿∏n-°m≥ tZ-io-b-]m-X AtXm-dn-‰n-°v ssl-t°m-S-Xn \n¿-tZ-iw. H-cp am-k-Øn-\Iw dn-t]m¿-´v \¬-Im-\m-Wp \n¿-tZ-iw. tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\p {]-Xo-£n-® sN-e-hv, tSmƒ Cu-Sm-°p-∂-Xn-\p \n-›-bn®n-cp-∂ ]-≤-Xn-bpw Im-essZ¿-Ly-hpw Xp-S-ßn-b-h Dƒ-s∏-sS-bp-≈ dn-t]m¿-´v ka¿-∏n-°m-\m-Wp No-^v P-kv‰n-kv a-Rv-Pp-fm sN-√q¿, P-kv‰n-kv F Fw sj-^o-Jv F∂n-h-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥ s_-©n-s‚ D-Ø-c-hv. tSmƒ ]n-cn-hn-\p-≈ hn⁄m-]-\w N-´-{]-Im-c-a-s√∂pw \n-e-\n¬-°p-∂-X-s√∂pw tSmƒ ]n-cn-°m≥ I-cmdp-Im¿-°v A-[n-Im-c-an-s√∂pw Nq-≠n-°m-´n tkm-fnUm-cn-‰n F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn j-°o¬ ap-l-Ω-Zv, tdm-Uv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-hpw ap-tº tSmƒ ]n-cn-hn-\p tZ-io-b-]m-Xm AtXm-dn-‰n A-\p-a-Xn \¬-In-bXn-\p ]n-∂n¬ tIm-Sn-I-fp-sS A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂pw Nq-≠n°m-´n s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I\m-b tPm-bn ssI-Xm-cw Xp-Sßn-b-h¿ k-a¿-∏n-® l-c-Pnbn-em-Wv Un-hn-j≥ s_-©ns≥-d D-Ø-c-hv.-

n¬ I-b-dn-b hn-Zym¿-Yn-\n-sb I-f-a-t»-cn ap-X¬ I-≠-Œ¿ iey- s ∏- S p- Ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p- h s{X. _- n¬ B-sfm-gn-bptºmƒ hn-Zym¿-Yn-\n C-cn-°p-∂Xn-s‚ sXm-´p-]n-∂n-se ko-‰n¬ h-∂n-cp-∂m-bn-cp-∂p D-]-{Z-hw. _-kv F-d-Wm-Ip-fw ta-\-I tÃm-∏n-se-Øn-b-t∏mƒ ¢o-\-¿ A-∏p-hpw I-≠-Œ¿-s°m-∏w IqSn. D-d-°-Øn-se-∂ t]m-se ap≥ ko-‰n-te-°v X-e-Nm-bv-®n-cp∂ I-≠-Œ¿ ]n-∂n-eq-sS s]-¨Ip-´n-sb I-b-dn-∏n-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. Xp-S¿-∂p hn-Zym¿-Yn-\n {]-Xn-I-cn-®-tXm-sS _-kv F-dWm-Ip-fw ta-\-I kv-t‰m-∏n¬ F-Øn-b-t∏mƒ C-cp-h-cpw C-dßn-b-ti-jw Zn-eo-]v-Ip-am¿ as‰m-cp _- n¬-I-b-dn ssh-‰n-e sam-_n-en-‰n l-∫n¬ F-Øn. Cu k-a-bw hn-Zym¿-Yn-\n hn-hc-a-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p t]men-sk-Øn Zn-eo-]v-Ip-am-dn-s\ A-d-Ãv -sN-øp-I-bpw _-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p.-

s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-LØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ tNmZyw-sN-ø¬ c-≠p- a-Wn-°q-dn-tesd \o-≠p. I-S-Iw-]-≈n tI-kv cm-{„o-b-t{]-cn-X-am-sW-∂ samgn-bm-Wp k-enw-cm-Pv hn-Pn-e≥-kv kw-L-Øn-\p \¬-In-b-Xv. HutZym-Kn-I-kzm-[o-\w D-]-tbm-KnX

"X−t¸-cv Xn-cp-¯m³ hn-tÃ-Pn t]m-bn-«n-Ã-'

®v X-≠-t∏-cp Xn-cp-Øm-t\m, `qan X-´n-sb-Sp-°m-t\m {i-an-®n-´ns√-∂p ]-d™ k-enw-cm-Pv C-Xn\m-bn I-S-Iw-]-≈n hn-t√-Pv Hm^n-kn¬ t]m-bn-´n-s√-∂pw samgn-\¬-In. F-d-Wm-Ip-f-Øp-≈ X-s‚ _-‘p-am-b a-Po-Zn-\v I-SIw-]≈ - n-bn¬ `q-an-bp-≠v. C-Xv a‰p Nn-e¿ ssI-h-i-s∏-Sp-Øn. CXp ho-s≠-Sp-°m-\p-≈ {i-aØ - ns‚ `m-Ka - m-bn I-SI - w-]≈ - n-bn-ep≈ Nn-e-cp-am-bn kw-km-cn-®n-cp∂p-sh-∂m-Wp k-eow-cm-Pn-s‚

∂-c G-°¿ ÿ-eØ - n-\v C-c´- - ]´-bw \¬-In t]m-°p-h-c-hp \-SØn-b-Xm-bpw t\-c-sØ hn-Pne≥-kv I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. kenw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ I-f-a-t»-cn-bnse `q-an C-S-]m-Sn-s\-°p-dn-®pw hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øn-\p ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hn-´n-cp∂p. A-Xn-\n-sS, I-f-a-t»-cn tIkn¬ \u-jm-Zv, \m-k¿ F-∂nh¿ C-∂-se d-h-\yq -{]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´d - n-°v sam-gn-\¬-In.-

sIm-®n: kz-Im-cy A-\ym-b-ambn a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ h-cp-∂ sN-°v tI-kp-I-fn-se A-∏o-ep-Iƒ sk-j≥-kv tImS-Xn-bn¬ \¬-I-W-sa-∂p ssl-t°m-S-Xn. 2009 Un-kw_¿ 31\v C-Xp kw-_-‘n-®v \nb-aw \n-e-hn¬-h-∂n-´p-≠v. AXn-\m¬ 2009 Un-kw-_-dn-\p ti-j-ap-≈ tI-kp-Iƒ skj≥-kv tIm-S-Xn ]-cn-K-Wn-°W-sa-∂p P-Ãn-kv _n `-h-Zmk≥ D-Ø-c-hn-´p. \n-b-aw \n-e-hn¬-h-∂-tXmsS sk-j≥-kv tIm-S-Xn-I-fmWp tI-kv ]-cn-K-Wn-°p-∂-sX∂p Nq-≠n-°m-´n ssl-t°m-SXn-bn¬ F-Øn-b 69 tI-kp-Ifpw Xo¿-∏m-°n. Iq-Sm-sX 2009\v ti-j-ap-≈ tI-kp-Iƒ kw-_-‘n-® ssl-t°m-S-Xn-bnse tc-J-Iƒ \¬-Im≥ sslt°m-S-Xn c-Pn-kv-{Sn-°v \n¿-tZiw \¬-In.

tIm-gn-t¡m-s« tIm¬-{K-kv t\-Xm-¡-fp-sS ssI-bm-¦-fn: sX-fn-hn-sÃ-¶v I-½o-j³ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tIm-gn-t°m-´v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ X-Ωnep-≠m-b ssI-bm-¶-fn kw-_‘n-®v sX-fn-hn-s√-∂p sI.-]n.kn.-kn. \n-tbm-Kn-® A-t\z-jW I-Ωo-j≥ - . A-tX-ka - b - w, ]m¿-´n°v s]m-Xp-k-aq-l-Øn¬ A-]Io¿-Øn-bp-≠m-°n-b kw-`-hØn¬ sI.-]n.-kn.-kn sk-{I-´d - n°pw sI.-]n.-kn.-kn. \n¿-hm-lI -k-an-Xn Aw-K-Øn-\pw Xm-°o-Xv \¬-I-W-sa-∂p I-Ωo-j-≥ ip]m¿-i sN-bvX - p. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\zjn-® sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kp-am _m-e-Ir-jvW≥ {]-kn-U-‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e-bv-°p dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n®p. tIm¨-{K-kv sF {Kq-∏v tbmK-Øn¬- h-®v sI.--]n-.k - n-.k - n. \n¿hm-l-I -k-an-Xn Aw-K-am-b ]n Fw \n-bm-kn-s\ sI-.-]n.--kn.--kn. sk-{I-´-dn P-b-¥v ap-J-Ø-Sn-s®∂m-bn-cp-∂p ]-cm-Xn. I-gn-™ 22\p tIm-gn-t°m-Sv K-Ãv-lu-kn-

se c-≠mw \-º¿ ap-dn-bn-em-bn-cp∂p ]-cm-Xn-°n-S-bm-°n-b kw-`hw. sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚pw C-tX-k-a-bw K-Ãv lu-kn-ep≠m-bn-cp-∂p. X-√v hm¿-Øb - m-btXm-sS-bm-Wp sI.-]n.-kn.-kn. P\-d¬ sk-{I-´-dn-sb A-t\z-jW-Øn-\p \n-tbm-Kn-®-Xv. \n-bmX

kn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ c-ta-iv sN∂n-Ø-e-bv-°p ]p-d-ta aq-∂pt]¿ Zr-Iv-km-£n-I-fm-sW-∂p ]-d™ n-cp-∂p. sN-∂n-Øe - b - n¬- \n-∂v t^mWn-em-Wv sam-gn-sb-Sp-ØX - v. sI.-]n-.-kn-.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ kp-{_-lv-a-Wy≥, Un-.-kn-.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sF aqk, Un-.-kn-.-kn. ssh-kv {]-knU‚ v ]n sI Nm-t°m Xp-Sß - n-bh¿ kw-`-h-ap-≠m-bn-´n-s√-∂m-

Câ-en-P³-kv Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n-W-dm-bn-bp-sS kp-lr-¯v: X-¦-¨³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-Jy-a-{¥ns°-Xn-cm-b B-{I-a-W-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ I-Æq-cn-se t]m-en-kv kw-hn-[m-\-Øn¬ ka-{K-am-b A-gn-®p-]-Wn th-Wsa-∂p bp.--Un.--F-^v. tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. I-Æq-cn-se H-cp C‚-en-P≥kv Un-ssh.--F-kv.-]n. kn.--]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]nW-dm-bn hn-P-b-s‚ \m-´p-Im-c\pw kp-lr-Øp-w C-S-Xp-]-£ k-l-bm-{Xn-I-\p-am-Wv. C-bmƒ A-S-°-ap-≈ t]m-en-kn-se D-∂X D-tZym-K-ÿ¿ c-l-ky-hn-h-c߃ kn.--]n.--F-Ωn-\p tNm¿-Øn\¬-Ip-∂-p-≠v. A-Xn-\m¬, t]m-

en-kn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v D-≠mb kp-c-£m-ho-gv-N-sb-°p-dn-®v k¿-°m¿ A-t\z-jn-°-W-sa∂p bp.-Un.-F-^v. tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. a-\-∏q¿-hw D-tZym-K-ÿ¿ ho-

∂p ]-d-bm≥ I-g-n-bn-s√-∂p bp.Un.-F-^v tbm-K-Øn-\p-ti-jw \-S-Øn-b hm¿-Øm -k-tΩ-f-\Øn¬ I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ B-h¿-Øn-®p. kn.--]n.--F-Ωnt\m-Sp Iq-dp-]p-e¿-Øp-∂ t]m-

X

kn.-]n.-F-½n-\v t]m-en-kv c-l-ky-§Ä tNmÀ-¯p-¶p X aq-¶p Pn-Ã-I-fn cm-{ão-bhn-i-Zo-I-c-W- tbm-K-§Ä gv-N-h-cp-Øn-bn-´p-s≠-¶n¬ Ah-sc k¿-ho-kn¬ -\n-∂p ]n-cn®p-hn-S-Ww. F-∂m¬, I-Æq-cnep-≠m-b kp-c-£m-ho-gv-N-bn¬ B-`y-¥-c-a-{¥n-°p ]-¶p-s≠-

en-kv D-tZym-K-ÿ-cm-Wp kp-c£m-ho-gv-N-bp-≠m-°n-b-Xv. kpc-£m-ho-gv-N-bp-sS D-Ø-c-hm-ZnØw G-s‰-Sp-°p-s∂-∂ ap-Jy-a{¥n-bp-sS hm-°p-Iƒ A-t±-l-

Øn-s‚ \-√-a-\- m-bn I-≠m¬ a-Xn. I-Æq-cn¬ B-{I-a-Ww \-SØp-∂-Xn-\p sI kp-[m-I-c≥ Iz-t´-j≥ kw-L-sØ sIm-≠ph-∂p-sh-∂ kn.--]n.-F-Ωn-s‚ B-tcm-]-W-sØ-°p-dn-®pw At\z-jn-°-Ww. ap-Jy-a-{¥n-sb hy-‡n-]-c-am-bn X-f¿-Øm-\pw P-\-k-º¿-° -]-cn-]m-Sn-bn¬ -\n∂p ]n-¥n-cn-∏n-°m-\pw i-‡ntI-{μ-am-b I-Æq-cn¬ kn.-]n.Fw. t\-Xr-Xzw t_m-[-]q¿-hw X-øm-dm-°n-b-Xm-Wp B-{I-aWw. I-Æq-cn¬ Iq-Øp-]-d-ºv B-h¿-Øn-°m-\m-Wp kn.--]n.Fw {i-an-®-Xv. ap-Jy-a-{¥n-°p t\-sc A-{I-aw A-gn-®p-hn-´p

Wp sam-gn-\¬-In-b-Xv. \n-bmkpw P-b-¥pw X-Ωn¬ F-t¥m X¿-°w \-Ss - ∂-∂p am-{X-am-bn-cp∂p sam-gn-Iƒ. sI.--]n-.-kn-.-kn {]-kn-U‚ns‚ ap-∂n¬ -h-®v \n-bm-kv X-s‚ j¿-´n-s‚ tIm-f-dn¬ ]n-Sn-®t∏mƒ X-´n-am-‰p-I -am-{X-am-Wp sN-bv-X-sX-∂m-Wp P-b-¥v \¬-

sX-fn-hm-bn \n-bm-kv B-ip-]-{Xn tc-J-IÄ \Â-In-

I-®q-cn-se t]m-en-kn A-gn-¨p-]-Wn th-W-sa-¶p bp.-Un.-F-^v. t]m-en-kv sh-Sn-h-bv-]p-≠mbm¬ A-h¿-°p c-‡-km-£n-Isf In-´pw. A-Xp-h-®v k-l-Xm-]ap-≠m-°n ap-X-se-Sp-°m-sa-∂mWv I-cp-Xn-b-Xv. F-∂m¬, t]men-kv B-fl-kw-b-a-\w ]m-en-®Xn-\m¬ kn.-]n.-F-Ωn-s‚ \o°w ]-cm-P-b-s∏-´p. F¬.Un.F-^n-s‚ A-{I-acm-{„o-bw Xp-d-∂p-Im-´p-∂-Xn\m-bn hn-i-Zo-I-c-W -tbm-K-߃ \-S-Øm-\pw bp.Un.F-^v tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. B-Zy-L-´-sa∂ \n-e-bn¬ A-Sp-Ø-am-kw H∂n-\p Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw Hº-Xn-\p tIm-´-b-Øpw 10\p a-e∏p-d-Øp-am-Wp tbm-K-߃.

In-b sam-gn. A-tX-k-a-bw, sI kp-[m-I-c≥ Fw.--]n-sb sI-.-]n-.kn-.-kn. {]-kn-U‚m-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´ F-kv-.-Fw-.-F-kv. {]-Nm-c-W-sØ-°p-dn-®v tbm-KØn¬ ]-d-™-t∏mƒ X-s‚ apJ-Ø-Sn-°p-I-bm-Wp P-b-¥v sN-bv-X-sX-∂m-Wp \n-bm-kv ]d-bp-∂-Xv. a¿-±-\-ta-‰-Xn-s‚ sX-fn-hmbn B-ip-]-{Xn tc-J-Iƒ \n-bmkv \¬-In-.

F-kv.Un.]n.sF-b-n tNÀ-¶-hÀ¡v \m-sf a-e-¸pd-¯v kzo-I-c-Ww a-e-∏p-dw: hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂pw kw-L-S-\-I-fn¬ \n-∂pw cm-Pn h-®v F-kv.-Un.-]n.-sF-bn¬ tN¿-∂ 1600Hm-fw t]¿-°p a-e∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-am-b \m-sf kzo-I-c-Ww \¬Ipw. a-e-∏p-dw Su¨-lm-fn¬ sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°v c-≠p aWn-°p \-S-°p-∂ kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ ]p-Xn-b Aw-K-ßsf tZ-io-b kw-ÿm-\ t\-Xm°ƒ jmƒ A-Wn-bn-®p kzo-Icn-°pw. ]m¿-´n-bp-sS {]-Y-a tZio-b {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ C A_q-_-°¿ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tZ-io-b ssh-kv {]-kn-U‚ v kmw-Ip-´n tP-°-_v, kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI Fw Aiv-d-^v, kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v Xp-f-ko-[-c≥ ]-≈n°¬ kw-km-cn-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\v hm-Zy-tLm-j-ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS ]p-Xn-b Aw-Kß-sf B-\-bn-®p \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\-hpw \-S-°pw.-

tkm-fmÀ tI-kv: {io-[-c³ \m-b-cp-sS sam-gn FÂ.-Un.-F-^v. k-a-cw P-\-§Ä t\-cn-Sp-sa-¶p ap-Jy-a-{´n A-h-K-Wn-¨v A-´n-a dn-t]mÀ-«v F-kv jm-P-lm≥ ]-Ø-\w-Xn-´: tkm-fm¿ tIkn¬ {io-[-c≥ \m-b-cp-sS samgn A-h-K-Wn-®v t]m-en-kn-s‚ A-¥n-a A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v. {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-LØn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b sNß-∂q¿ Un-ssh.--F-kv.] -- n. _n {]-k-∂≥ \m-b¿ ]-Ø-\w-Xn-´ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v tIm-S-Xn c-≠n¬ I-gn™ 25\p k-a¿-∏n-® A-t\z-jW dn-t]m¿-´m-Wv C-∂-se ]p-dØm-b-Xv. Xm≥ k-cn-X-bv-s°m-∏w apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb I-

≠n-cp-∂-Xm-bn dm-∂n Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰n-\v ap-ºm-sI\¬-In-b c-l-ky-sam-gn-bn¬ {io-[-c≥ \m-b¿ ]-d-™n-cp-∂p. 239 t]-Pv h-cp-∂ A-t\z-jW dn-t]m¿-´n¬ H-cn-S-Øpw apX

Jy-a-{¥n-s°-Xn-cm-b {io-[-c≥ \m-b-cp-sS sam-gn C-s√-∂-Xp {it≤-b-am-Wv. ]-I-cw ap-Jy-a-{¥nbp-sS ap≥ ]n.--F. sS-∂n tPm-∏s\ {io-[-c≥ \m-b¿ ap-Jy-a-{¥nbp-sS Hm-^n-kn¬ h-®p I-≠psh-∂p Ip-‰-]-{X-Øn-ep-≠v.

I-S-Iw-]-Ån `q-an-X-«n-¸ptI-kv FÂ.Un.F-^v F-gp-Xn-¯-Ån: ]n ]n X-¦-¨³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ I-S-Iw-]-f-fn `q-an- X-´n∏p \-S∂ - X - v F¬.-Un.-F^ - v k¿°m-cn-s‚ Im-eØ - m-sW-∂p bp.Un.-F^ - v. I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ Nq-≠n-°m-´n. `q-an-bp-sS X-≠t- ∏cv Xn-cp-Øn-bX - v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-cm-Xn-Iƒ F¬.-Un.-F-^n-s‚ Im-eØ - v D-b¿ - ∂ - p-h∂ - n-cp-∂p. CXn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ 2011¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øn ]-cm-Xn-°p I-gº - n-s√-∂p I-s≠Øn tI-kv F-gp-Xn-Ø-≈n-bn-cp∂p. Cu `q-an-bn-em-Wv C-t∏mƒ

cn-´n, X-et- »-cn, Iq-Øp-]d - º - v taJ-e-I-fn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Unem-Wv F¬.-Un.-F^ - v. {]-h¿-ØI-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ho-Un-tbm ¢n-∏n-Mp-I-fn¬-\n-∂pw ]-{X-ßfn¬ {]-kn-≤o-Ic - n-® t^m-t´m-Ifn¬-\n-∂pw e-`n-® hn-hc - Ø - n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ sam-ss_¬ X

{]-Xn-]£ - t\-Xm-hv hn F-kv ANyp-Xm-\μ - \ - pw D-]t- \-Xm-hv tImSn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W-\pw kμ¿-i\ - w \-SØ - n-bX - v. `q-an C-S] - m-Sp-am-bn _-‘s - ∏´p hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jW - w \-SØn- Ip-‰-hm-fn-I-sf I-s≠-ØWw. kn.-]n.-F-Ωn-\p I-S-Iw-]≈n `q-an-bn-S-]m-Sv D-b¿-Øn-∏n-Sn°m≥ [m¿-an-I-am-b A-h-Im-ian-√. A-Sp-Ø-am-kw 14 ap-X¬ bp.-Un.-F^ - n-se L-SI - I - £ - n-Ifp-am-bp-≈ N¿-®-Iƒ ]p-\-c-m-cw`n-°p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp.

Xp t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fn¬ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. A-tX-k-a-bw, ap-Jy-a-{¥n-bpsS hm-l-\-Øn-\p t\-sc I-√pw {Sm-^n-Iv-tIm-Wp-sa-dn-bp-∂-Xmbn ho-Un-tbm-Zr-iy-ß-fn¬ hy‡-am-b Un-ssh.-F^ - v.s - F. {ioI-WvT-]p-cw tªm-°v J-Pm-©n

23 t]À- Iq-Sn A-d-ÌnÂ; 200 t]-sc Xn-cn-¨-dnªp

S-hd - p-Iƒ tI-{μo-Ic - n-®p \-SØ - nb A-t\z-jW - Ø - n-em-Wp {]-XnIƒ ]n-Sn-bn-em-bX - v. ]n-Sn-Iq-Sn-bh-sc Su¨ kn.-sF. Hm-^n-knse-Øn-®v ho-Un-tbm ¢n-∏n-Mp-Ifpw sam-ss_¬ S-h¿ ]-cn-[n-bpw A-t\z-jn-®v D-d∏ - p-hc - p-Øn-b tij-am-Wv A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Ønb-Xv. B-{I-a-Ww \-S-Øn-b kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ 200te-sd t]-sc t]m-en-kv Xn-cn-®-dn-™p. C-hs - c D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sm≥ A-Xm-

tI-kn¬ k-cn-X, _n-Pp cm[m-Ir-jv-W≥, tPm-∏≥ F-∂nh-cm-Wv H-∂pw c-≠pw aq-∂pw {]Xn-Iƒ. C-h¿-s°-Xn-tc h-©-\, Bƒ-am-dm-´w, sX-fn-hp-\-in-∏n°¬ F-∂o Ip-‰-ß-fm-Wp Np-a-

dnt]mÀ-«n ap-Jy-a-{´n-s¡-Xn-cm-b sam-gn-bnÃ

ap-Jy-a-{´n-s¡-Xn-cm-b B-{I-a-Ww: tI-k-t\z-j-Ww {]-tXy-I-kw-L-¯n-\v I-Æq¿: t]m-en-kv Im-bn-I-ta-fbp-sS k-am-]\ - ® - S- ß - n-s\-Øn-b ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n-°p t\sc-bp-≠m-b A-{I-ak - w-`h - h - p-ambn _-‘-s∏-´v 23 F¬.-Un.-F^v. {]-h¿-Ø-I-sc-°q-Sn t]m-enkv A-dk - v‰ - v sN-bvX - p. {]-Xn-Is - f I-Æq¿ tIm-SX - n dn-am≥-Uv sN-bvXp. C-tXm-sS ]n-Sn-bn-em-b-h-cpsS F-Æw 46 B-bn. B-{I-a-WsØ-°p-dn-®p-≈ hn-i-Zm-t\z-jWw X-fn-∏-d-ºv Un-ssh.-F-kv.]n. sI kp-Z¿-i-\-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ {]-tXy-I-kw-Lw Gs‰-Sp-Øp. kw-LØ - n¬ 15 D-tZym-Kÿ cm-Wv D-≈-Xv. D-Ø-c-ta-J-em sF.-Pn. kp-tc-jv cm-Pv ]p-tcm-lnØn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wp {]-tXy-I-kw-L-w cq-]o-I-cn-®-Xv. {]-tXy-I kvI - zm-Up-If - m-bn Xn-cn™m-Wv C-h¿ {]-h¿-Øn-°p-I. N-°c - ° - √ - v, A-go-t°m-Sv, h-f] - ´- Ww, I-Æq¿ kn-‰n, X-fn-∏d - º - v, C-

hm-Zw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw I-S-Iw-]≈n hn-t√-Pn¬ 19 k¿-th \-ºd - pI-fn-ep-≈ 200 tIm-Sn-bn-e-[n-Iw hn-ea - X - n-°p-∂ 44.-5 G-°¿ `q-an, `q-an X-´n-s®-Sp-°m-\m-bn I-S-Iw]-≈n hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ hymP X-≠t- ∏-cp-≠m-°n-bX - m-bpw H-

sN-¡v tI-kv: A-¸o \Â-tI−Xv sk-j³-kv tIm-S-Xn-I-fnÂ

5

kozhikode

tIcfw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

]n hn cm-tP-jn-s\-bpw Pn-√m _m-¶v A-go-t°m-Sv im-Jm Ass{]-k¿ k-Pn-Øn-s\-bpw Is≠-Øn-bn-√. C-h-sc-√mw H-fnhn¬-t∏m-bX - m-bm-Wp t]m-en-kv \n-Ka - \ - w.kw-`-h-Zn-h-kw kp-c-£m Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ ap-gph≥ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cp-sSbpw tk-\mw-Kß - f - p-sS-bpw hn-iZ-hn-h-c-߃ \¬-Im≥ Un.-Pn.]n-bp-sS Hm-^n-kv \n¿-tZ-in-®p.

Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. {In-an-\¬ KqVm-tem-N-\-°p-‰w {]-Xn-Iƒs°-Xn-tc Np-a-Øn-bn-´n-√. C-Xp ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn-s\ H-gn-hm-°m-\m-Wn-sX-∂v B-tcm]-W-ap-≠v. Ip-‰-]-{X-Øn-s‚ a‰p `m-K-ß-fn¬ k-cn-X, _n-Pp,

tPm-∏≥ F-∂n-h-sc-°p-dn-®p-≈ a-‰p Im-cy-ß-fm-Wp ]-d-bp-∂-Xv. {io-[-c≥-\m-b¿ a-Pn-kv-t{S-‰n-\v \¬-In-b c-l-ky-sam-gn sNm-hmgv-N tIm-S-Xn {]-Xn-]-£ t\-Xmhv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\p ssI-am-dn-bn-cp-∂p. k-cn-X-bv-s°m-∏w ap-Jy-a{¥n-sb I-≠-Xm-bpw tkm-fm¿ ]-≤-Xn-sb ap-Jy-a-{¥n ]n-¥mßn-b-Xm-bpw C-Xn¬ ]-d-bp-∂p≠v. ssh-Zyp-Xn-£m-a-Øn-\v CØ-cw ]-≤-Xn-Iƒ B-h-iy-amsW-∂p ]-d-™ ap-Jy-a-{¥n ]≤-Xn-°p k-_v-kn-Un-bpw F-√mhn-[ k-lm-b-hpw D-≠m-Ip-sa∂p ]-d-™ncp∂p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-\m-[n-]-Xy]-c-am-bn Xn-c-s™-Sp-Ø ap-Jya-{¥n-sb {]-h¿-Øn-°m≥ A-\ph-Zn-°m-Ø X-c-Øn¬ F¬.-Un.F-^v. k-a-cw \-S-Øn-bm¬ AXp P-\-߃ t\-cn-´p-sIm-≈p-sa∂v D-Ω≥-Nm-≠n. Cu -am-kw 10\v F¬.-Un.-F-^v. \-S-Øp-∂ ¢n^v-lu-kv D-]-tcm-[-sØ-°p-dn®p-≈ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-tØm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-\m-[n-]-Xy-Øn¬ hn-izkn-°m-Ø H-cp kw-L-S-\-bmWv C-sXm-s° sN-bv-XsX¶n¬ A-Xn-\p \ym-bo-I-c-W-ap-≠v. am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n-bpw A-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ F¬.-Un.-

F-^pw P-\m-[n-]-Xy-Øn¬ hniz- k n- ° p- ∂ - h - c m- s W- ∂ m- W p Xm≥ a-\- n-em-°p-∂-Xv. A-Øcw H-cp ap-∂-Wn-bn¬ -\n-∂p P\m-[n-]-Xy-h-n-cp-≤ \-S-]-Sn-I-fp≠m-bm¬ A-Xp sN-dp-°m≥ t]m-en-kn-s‚ B-h-iy-an-√. P-\߃ X-s∂ sN-dp-Øp-sIm≈pw. C-Ø-c-Øn-ep-≈ k-a-c߃-°v C-S-Xp-ap-∂-Wn X-s∂ h-en-b hn-e \¬-tI-≠n-h-cpw. I-Æq-cn-¬ X-\n-°p t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-b- kw-`-h-Øn¬ t]m-en-kn-\v ho-gv-N-bp-≠mb-n-´n-√. F-{X {]-tIm-]-\-ap-≠mbm-epw kw-b-a-\w ]m-en-°-Wsa-∂p t]m-en-kn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xp Xm-\m-Wv.

ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ]-cn-°p I≈-am-sW-∂ {]-Xn-]-£- Btcm-]-W-w am-[y-a-{]-h-¿-Ø-I¿ Nq-≠n-°m-´n-b-t∏mƒ I-t√-dn¬ N-X-hp ]-‰n-b s\-©n-s‚ `m-Kw D-Ω≥-Nm-≠n am-[y-a -{]-h¿-ØI-sc Im-Wn-®p. I-t√-dv \-S-Ønb-Xp bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I-\m-b Ip-™p-ap-l-Ω-ZmsW-∂ kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°-fpsS B-tcm-]-W-hpw ap-Jy-a-{¥n X-≈n. A-Ø-cw B-tcm-]-W߃ D-∂-bn-°p-∂-h-cp-sS hniz-k-\o-b-X P-\-ß-fp-sS ap∂n¬ \-„-s∏-Spw. Ip-™p ap-lΩ-Zm-tWm aq-∂p tK-‰p-I-fpw Hcp-an-®v D-]-tcm-[n-®-sX-∂pw apJy-a-{¥n tNm-Zn-®p.

ap-Jy-a-{´n X-sâ t^m¬ D-]-tbm-Kn-¨n-cp-¶p; I-®qÀ P-bn-en-se 22 tI-kv cm-{ão-b-t{]-cn-Xw: k-enw-cm-Pv X-S-hp-Im-sc tam-Nn-¸n-¡p¶p sIm-®n: I-S-Iw-]n-≈n `q-an -X-´n∏p tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´p X\n-°pw `m-cy--°p-sa-Xn-cm-b Btcm-]-W-߃ cm-{„o-b-t{]-cn-Xam-sW-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ap≥ K¨-am≥ k-enw-cm-Pv. am[y-a-{i-≤ t\-Sm-\m-Wp X-s‚ t]-cv tI-kn¬ h-en-®n-g-bv-°p∂-Xv. ap-Jy-a-{¥n kz-¥-am-bn t^m¨ ssI-h-iw h-bv-°m-Ø B-fm-b-Xn-\m¬ A-t±-l-hp-ambn _-‘-s∏-Sm≥ D-tZym-K-ÿcpw cm-jv-{So-b t\-Xm-°-fpw Xs≥-d t^m-Wn-te-°v hn-fn-°m-dp≠m-bn-cp-∂p-sh-∂pw -k-enw-cmPv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n® k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ ]-d-bp-

∂p. ap-Jy-a-{¥n bm-{X sN-øp-∂ th-f-I-fn¬ A-t±-lw X-s‚ t^m¨ D-]-tbm-Kn-°m-dp-≠v. F-∂m¬, km-[m-c-W k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ-\m-b X-\n-°v HutZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xp t\-´-ap-≠m-°m≥ hn[w ap-Jy-a-{¥n-bn¬ kzm-[o-\-an√. 1993em-Wv t]m-en-kv-tk-\bn¬ tIm¨-kv-‰-_n-fm-bn tNcp-∂-Xv. D-Ω≥-Nm-≠n {]-Xn-]£ t\-Xm-hpw C-t∏mƒ ho-≠pw ap-Jy-a-{¥n-bm-b-t∏m-gpw A-t±l-Øn-s≥-d kp-c-£m D-tZym-Kÿ-\m-bn -Xp-S¿-∂p. F-´v kp-c£m D-tZym-K-ÿ-cn¬ H-cmƒ am-

{X-am-Wp Xm≥. A-t±-l-Øn-s≥d bm-{Xm-th-f-I-fn¬ kp-c-£m Np-a-X-e \n¿-h-ln-°¬ am-{X-amWp X-s‚ Zu-Xy-sa-∂pw ap-Jy-a{¥n ]-s¶-Sp-°p-∂ ssZ-\w-Zn-\ tbm-K-ß-fp-am-tbm, a-t‰m _‘-s∏-´p X-\n-°p {]-tXy-I I¿Ø-hy-an-s√-∂pw k-enw-cm-Pv ]d-bp-∂p. -tIm-´-b-Øv sh-≈qcn¬ ]-{¥-≠-c sk≥-dv ÿ-ew tI-kn-se 27mw F-Xn¿-I-£n-bpam-bn tN¿-∂p X-s≥-d `m-cy-bpsS t]-cn¬ hm-bv-]-sb-Sp-Øp hm-ßn-b-Xp am-{X-am-Wv B-sIbp-≈ kz-Øv. -Cu ÿ-e-w ]-Wb-Øn-em-sW∂pw k-Xy-hm-Mvaq-e-Øn¬ ]-d-bp-∂-p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-e-]m-X-I-t°-kn¬ Po-h-]-cy-¥w Pbn¬-in-£-b-\p-`-hn-°p-∂ I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-se 22 X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. C-°mcyw B-h-iy-s∏-´p P-bn¬ D-]-tZ-i-I-k-an-Xn -tbm-Kw k¿°m-cn-\p ip-]m¿-i \¬-In-bn-cp-∂p. ]-tcmƒ In-´m-Ø-Xn\m¬ C-Xp-h-sc ]p-d-Øn-d-ßm≥ ]-‰m-sX h¿-j-ß-fm-bn Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ 23 t]¿-°p ]-tcmƒ A-\p-h-Zn-°m-\pw tbm-Kw ip-]m¿-i sN-bv-Xn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®m-Wp Xo-cpam-\-sa-∂p a-{¥n-k-`m Xo-cp-am-\-߃ A-dn-bn-®v ap-Jy-a-{¥n hy-‡-am-°n. s{S-bn≥ bm-{X-bv-°n-sS kv-{Xo-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn¬ in-£n-°-s∏-´ sa¬-hn≥ ]m-Zp-h, ]m-em ao-\-®n¬ kztZ-in ta-kv-{Xn _m-e≥, sIm-bn-em-≠n Nm-Ø-\m-cn hm-kp, tPm-k-^v F-∂ tkm-P≥, I-Sp-tßm≥ Ip-™n-°-Æ≥, aI≥ ap-c-fo-[-c≥ Xp-S-ßn 22 t]-sc-bm-Wp tam-Nn-∏n-°p-∂-Xv.

BÀ.-Fw.-]n. kn.-]n.-F-½n-\v `o-j-Wn-bm-b-Xm-Wv sIm-e-bv¡v C-S-bm-¡n-b-sX-¶p t{]m-kn-Iyq-j³ tIm-gn-t°m-Sv: B¿.-Fw.-]n. t\Xm-hv Sn ]n N-{μ-ti-J-c-≥ h-[t°-kn¬ am-dm-Sv {]-tXy-I AUo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xnbn¬ A-¥n-a-hm-Zw Xp-S-ßn. kvs]-jy¬ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq´¿ A-Uz. kn sI {io-[c - \ - m-Wv t{]m-kn-Iyq-j-\v -th-≠n hm-Zw Xp-Sß - n-bX - v. H-©n-bw ta-Je - b - n¬ d-he - yqj-\-dn am¿-Iv-kn-kv-‰v ]m¿-´n (B¿.-Fw.-]n.-) cq-]o-Ir-X-am-bXp kn.-]n.-FΩ - n-s‚ \n-e\ - n¬-∏n\p `o-j-Wn- D-b¿-Øn-bn-cp-∂p. 2008em-Wp Sn ]n N-{μ-ti-Jc - s - ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B¿.-Fw.-]n. cq]o-I-cn-®-Xv. A-X-n-\p-ti-jw \-S∂ 2010se ]-©m-b-Øv Xn-cs™-Sp-∏n¬ H-©n-bw ]-©m-bØn¬ kn.-]n.-FΩ - n-\p `-cW - w \„-am-bn. tNm-tdm-Sv, A-gn-bq¿, Gdm-ae - ]-©m-bØ - p-If - n¬ B¿.-

Fw.-]n. i-‡n-{]m-]n-°p-Ib - m-bncp-∂p. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ kn.]n.-FΩ - n-s‚ hn-Zym¿-Yn k - w-LS- \-bm-b F-kv.-F-^v.-sF-bp-sSbpw bp-h-P-\ kw-L-S-\-bm-b Un.-ssh.-F^ - v.s - F-bp-sS-bpw `mc- h m- l - n - b mbn-cp-∂p. ]n∂o-Sv C-t±lw kn.-]n.F-Ωn-s‚ H©n-bw G-cnbm I-Ωn-‰n Aw- K - a m- b n. ]m¿- ´ n- b p- s S \-b-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]p-dØp-h-∂ N-{μ-ti-J-c-\pw Iq-´cpw B¿.-Fw.-]n. cq-]o-I-cn-®t∏mƒ kn.-]n.-F-Ωn-se h-ensbm-cp hn-`m-Kw A-h¿-s°m-∏w am-dn. C-Xm-Wp N-{μ-ti-J-c-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn-\p Im-c-W-am-

b-Xv. tI-kn¬ km-£n-bm-b N-{μti-Jc - s - ‚ `m-cy sI sI c-a km£n-sam-gn-bn¬ C-°m-cyw hy-‡am-°n-bn-´p-≠v. 2009se ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ h-S-I-cbn¬ kn.-]n.-Fw. ÿm-\m¿-Yn A-Uz. ]n k-Xo-tZ-hn 55,000 thm´p-Iƒ-°m-Wp ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-¬-k-cn-® Sn ]n N-{μ-ti-J-c-≥ 21,000 thm-´pIƒ t\-Sn. tI-kn-se 14mw {]-Xn ]n taml-\-≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 2012 G-{]n¬ 2, 10, 20, 24 Xn-øX - n-If - n¬ Sn ]n-sb h-[n-°m≥ Kq-Vm-tem-N-\ \-S∂-Xm-bn km-£n-sam-gn-bp-sS ASn-ÿm-\Ø - n¬ hy-‡a - m-Wv. F´mw-{]-Xn sI kn cm-a-N-{μ≥, Hº-Xmw-{]-Xn kn F-®v A-timI≥, 10mw-{]-Xn sI sI Ir-jv-

W≥, 13mw {]-Xn ]n sI Ip-™\ - ¥≥ F-∂n-hc - m-Wv Kq-Vm-tem-N\-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. Hm¿-°mt´-cn-bn-se ]-S-b-¶-≠n c-ho-{μs‚ I-S-bn-em-Wv G-{]n¬ c-≠n\p Kq-Vm-tem-N-\ \-S-∂-Xv. ]n∂o-Sp sNm-¢n-bn-se k-ao-dm Izmt´-gvk - n-epw ]m-dm-´p-≈ Ip-™\ - ¥-s‚ h-kX - n-bn-epw Kq-Vm-temN-\ \-S-∂p. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´p km-£n-sam-gn- D-s≠-∂p t{]m-kn-Iyq-j≥ t_m-[n-∏n-®p. {]-[m-\ km-£n-I-fm-b {]ko-Xv, Sn ]n c-ta-i≥, Sn ]n a-\ojv-Ip-am¿ F-∂n-h¿ {]-Xn-I-sfbpw {]-Xn-Iƒ k-©c - n-® C-t∂mh Im-dpw Xn-cn-®-dn-™-Xm-bpw t{]m-kn-Iyq-j≥ A-dn-bn-®p.t{]m-kn-Iyq-j≥ hm-Zw \-hw-_¿ F-´n-\v A-h-km-\n-°p-sa-∂mWv kq-N-\. ]n-∂o-Sv {]-Xn-`m-Kw A-`n-`m-jI - c - p-sS hm-Zw \-S° - pw.

tIm-«-bw Pn-Ãm lÀ-¯m ]qÀ-Ww tIm-´-bw: d-_¿ hn-e-bn-Sn-hn-\p Im-c-W-am-b C-d-°p-a-Xn A-hkm-\n-∏n-°m≥ tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ A-Sn-b¥-c- \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v C-S-Xp-]-£ I¿-j-I kw-L-S-\-Iƒ tIm-´bw Pn-√-bn¬ B-lzm-\w sN-bvX l¿-Øm¬ ]q¿-Ww. l¿Øm¬ k-am-[m-\-]-c-am-bn-cp∂p. Pn-√-bn¬ H-cn-S-Øpw A-\n„-kw-`-h-ß-fp-≠m-bn-√. I-S-Itºm-f-߃ A-S-™p-In-S-∂p. kv-Iq-fp-I-fn-epw tIm-f-Pp-I-fnepw A-[ym-b-\w \-S-∂n-√. k¿°m¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ lm-P¿\n-e Ip-d-hm-bn-cp-∂p. kz-Im-cy-_- p-I-fpw Hm-t´m˛-Sm-Iv-kn hm-l-\-ß-fpw \n-cØn-en-d-ßn-bn-√. Pn-√-bn-eq-sS I-S-∂p-t]m-hp-∂ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. Zo¿-L-Zq-c k¿-hokp-I-sf l¿-Øm¬ _m-[n-®n√. A-tX-k-a-bw, sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-bp-sS Pn-√-bn¬ \n∂p-≈ sj-Uyq-fp-Iƒ Ip-d-hmWp k¿-ho-kv \-S-Øn-b-Xv.


tZiobw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

a-cn-¨-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-§-sf tam-Un k-µÀ-in-¡pw

]-Sv-\ kv-t^m-S-\w: D-¯-cw In-«m-¯ tNm-Zy-§Ä \n-c-h-[n

]-Sv-\: kv-t^m-S-\-]-c-º-c-bn¬ acn-® B-dp-t]-cp-sS Ip-Spw-_mw-Kß-sf \-tc-{μ-tam-Un k-μ¿-in°pw. i-\n-bm-gv-N-bm-Wv A-t±lw _n-lm-dn-se-Øp-∂-Xv. kvt^m-S-\-Øn¬ Bdp-t]-cm-Wv acn-®Xv. \nch-[n t]¿-°p ]-cnt°‰ncp∂p. _n-lm-dn-se-Øptºm-ƒ tam-Un-°v ]q¿-W kp-c£ G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂p kwÿm-\-k¿-°m¿ A-dn-bn-®p.

]-Sv-\: Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS dm-en-°nsS ]-Sv-\-bn¬ \-S-∂ kv-t^m-S\-Øn-s‚ A-t\z-j-Ww C¥y≥ ap-Pm-ln-Zo-s‚ t\-sc Xncn-bp-tºm-gpw D-Ø-cw In-´m-Ø tNm-Zy-߃ \n-c-h-[n-sb-∂v {]-ap-J Nn-¥-I-\pw F-gp-ØpIm-c-\p-am-b Pm-th-Zv P-ao¬. kv-t^m-S-\w \-S-∂ k-a-bsØ-°p-dn-®pw kv-t^m-S-\-Øn\p ]n-∂m-se tam-Un-bp-sS-bpw dm-en kw-Lm-S-I-cp-sS-bpw s]cp-am-‰-co-Xn-sb-°p-dn-®p-am-Wv A-t±-lw kw-i-bw {]-I-Sn-∏n°p-∂-Xv. kv-t^m-S-\ ]-c-º-c-bp-sS hm¿-Ø e-`n-®n-´pw F-¥p-sIm≠v kw-Lm-S-I¿ dm-en am-‰n-hbv-°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®v Btem-Nn-®n-s√-∂m-Wv A-t±-lw {]-[m-\-am-bpw D-b¿-Øp-∂ tNm-Zyw. P-\-°q-´-Øn-\n-S-bn¬ t_mw-_v s]m-´n-bm¬ AXp-≠m-°m-hp-∂ Zp-c-¥-sØ°p-dn-®pw kv-t^m-S-\-Øn-\p

ko-am-äv ]-co-£ UÂ-ln ssl-t¡m-S-Xn A-km-[p-hm-¡n \yq-U¬-ln: am-t\-Pv-sa‚ v kvIq-fp-I-fn-te-°p-≈ {]-th-i-\Øn-\v A-Jn-te-¥ym km-t¶-XnI hn-Zym-`ym-k Iu¨-kn¬ (F.-sF.-kn.-Sn.-C.-) \-S-Øn-bncp-∂ ko-am-‰v ]-co-£ U¬-ln ssl-t°m-S-Xn A-km-[p-hm°n. F.-sF.-kn.-Sn.-C. \n-b-a-a\p-k-cn-®p-≈ km-t¶-Xn-I hnZym-`ym-k-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬s∏-Sm-Ø-Xn-\m¬ Fw.-_n.-F. tIm-gv-kp-I-sf \n-b-{¥n-°m≥ F.-sF.-kn.-Sn.-C-°v A-[n-Im-can-s√-∂v No-^v P-kv-‰n-kv Fw Pn c-a-W A-[y-£-\m-b s_-©v DØ-c-hn-´p. A¨ F-bv-U-Uv {]^-j-\¬ hn-Zym-`ym-k C≥-kv‰n-‰yq-´v am-t\-Pv-sa‚p-Iƒ k-a¿∏n-® l-c-Pn-bn-em-Wp tIm-S-Xn D-Ø-c-hv. hn-[n-tbmsS km-t¶-Xn-I tIm-gv-kp-Iƒ \-S-Øp-∂ {]-^j-\¬ tIm-f-Pp-Iƒ-°p ]p-d-sa _n-kn-\-kv kv-Iq-fp-I-fp-sS \nb-{¥-W-hpw Iu¨-kn-en-\v \jv-S-am-bn.

sX-ep-¦m-\: kÀ-h-I-£n-tbm-Kw A-Sp-¯-bm-gv-N \yq-U¬-ln: sX-ep-¶m-\ kwÿm-\ cq-]o-I-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´ hn-hn-[ hn-j-b-߃ N¿-®-sN-øm≥ A-Sp-Ø-bm-gv-N k¿-°m¿ k¿-h-I-£n tbm-Kw hn-fn-®p-Iq-´n. B-{‘-{]-tZ-iv hn`-P-\w kw-_-‘n-® Im-cy-߃ ]-cn-tim-[n-°p-∂ a-{¥n-X-e kan-Xn-bp-sS tbm-Kw A-Sp-Ø-amkw G-gn-\p tN-cp-∂p-≠v. A-Xn\p-ap-ºv k¿-h-I-£n tbm-Kw tN¿-t∂-°p-sa-∂v tI-{μ B-`y¥-c-a-{¥n kp-io¬ Ip-am¿ jn≥-sU A-dn-bn-®p.a-{¥n-X-e k-an-Xn-bp-sS ]-cnK-W-\m hn-j-b-߃ kw-_‘n-®v k¿-h-I-£n tbm-Kw N¿®-sN-bv-Xv \n¿-tZ-i-߃ \¬Ip-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p.-a{¥n-X-e k-an-Xn C-Xn-\p-ap-ºv c≠p-X-h-W tbm-Kw tN¿-∂n-´p≠v. jn≥-sU-bm-Wv a-{¥n-X-e k-an-Xn-bp-sS X-e-h≥.-

]n-∂m-se-bp-≠m-hp-∂ Xn-°nepw Xn-c-°n-epw s]-´v a-cn-°mhp-∂-h-cp-sS F-Æ-sØ-°p-dn®pw A-h¿-°p `-b-ap-≠m-bn-cp∂n-t√ F-∂v A-t±-lw tNm-Zn°p-∂p. ]-cn-]m-Sn am-‰n-h-®n-s√-¶nepw ssZ¿-Lyw Ip-d-bv-°p-∂Xn-\v F-¥p-sIm-≠v {i-an-®n-√? F-¥p-sIm-≠v Hm-tcm {]-kw-KI-cpw bm-sXm-cp ]-cn-{`-a-hpw Iq-Sm-sX Zo¿-L-am-bn kw-kmcn-®p? Np-cp-ßn-b {]-kw-Kw \S-tØ-≠ ÿm-\-Øv F-¥p sIm-≠v tam-Un ]-Xn-hn-epw Zo¿-L-am-bn kw-km-cn-®p? h¿Ko-b ap-{Zm-hm-Iy-߃ D-b¿Øp-∂ ]-Xn-hv co-Xn D-t]-£n®v F-¥p-sIm-≠m-Wv tam-Un X-s‚ kw-ÿm-\-sØ ap-kvenw-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn-sb-°pdn-®v kw-km-cn-®-Xv? kv-t^m-S\-߃ a-Wn-°q-dp-Iƒ \o-≠p\n-∂n-´pw F-¥p sIm-≠m-Wv _n.-sP.-]n. t\-Xm-°ƒ ]-cn{`m-¥-cm-hm-Xn-cp-∂-Xv? A-h¿-

t`m-∏m¬: P-h-l¿-em¬ s\-lvdp-hn-\p ]-I-cw k¿-Zm¿ h-√-`mbv ]-t´¬ C-¥y-bp-sS B-ZysØ {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn-cp-∂psh-¶n¬ _n.-sP.-]n-bpw B¿.F-kv.-F-kpw C-∂p-≠m-Ip-ambn-cp-∂n-s√-∂v tIm¨-{K-kv P\-d¬ sk-{I-´-dn Zn-Kv-hn-P-bv knMv. hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ hm-¿Øm-te-J-I-tcm-Sp kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.h¿-Ko-b I-em-]-Øn-\p t{]cn-∏n-®-Xn-\p B¿.-F-kv.-F-kns\ \n-tcm-[n-®-Xv ]-t´-em-bn-cp∂p-sh-∂v tam-Un Hm¿-°-Ww. a[y-{]-tZ-iv \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ _n.-sP.-]n. hnPbn-°p-sa-∂ k¿-th-Iƒ Zn-Kv-hnP-bv kn-Mv X-≈n. C-¥y-bp-sS {]-Y-a {]-[m-\-a{¥n ]-t´-em-bn-cp-∂p-sh-¶n-¬ C-¥y-bp-sS "hn-[n-bpw ap-J-hpw' a-s‰m-∂m-hp-am-bn-cp-∂p-sh-∂v I-gn-™ Zn-h-kw ]-t´-en-s‚ kva-c-W-bv-°m-bn ]p-Xp-°n-∏-WnX ayq-kn-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\®-S-ßn-¬ \-tc-{μ-tam-Un ]-d™n-cp∂p. F∂m¬ ]-t´¬ F√m-h-sc-bpw H-∂n-∏n-® t\-Xmhm-bn-cp-∂p-sh-∂m-bn-cp-∂p N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-Ø {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mn-s‚ a-dp-]-Sn.-

]Sv-\ kv-t^m-S\w: A-t\zj-Ww F-³.sF.F. G-sä-Sp¯p; H-cm-Ä-Iq-Sn A-d-kv-än ]-Sv-\/dm-©n: ]Sv-\ kv-t^m-S\]-cº-c tI-kn-s‚ A-t\zjWw tZ-io-b A-t\z-j-W GP≥-kn(F≥.sF.F.) G-s‰-SpØp. _n-lm¿ ap-Jy-a{¥n \n-Xojv Ip-amdn-s‚ A-`y¿-Y-\-sbØp-S¿-∂m-Wv tI-kv F≥.-sF.F-°v ssI-am-dn-b-sX-∂v tI-{μ B-`y-¥-c-a{¥n kp-io¬-Ip-am¿ jn≥-sU A-dn-bn®p. C-Xn-\n-sS, kv-t^m-S-\-hp-ambn _-‘-s∏-´v D-÷-bn-¿ A-lvaZv F-∂-bm-sf dm-©n-bn¬ \n-∂v F≥.sF.F. -A-d-Ãv sN-bv-Xp. kv-t^m-S-\-Øn¬ ]-¶p-s≠-∂p kw-i-bn-°p-\-\ Xu-knw, CwXn-bm-kv A≥-km-cn F-∂o c≠p-t]-sc kv-t^m-S-\-Øn-\p ]n∂m-se ]-Sv-\-bn¬ \n∂v A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p. A-tX-k-abw, kv-t^m-S-\-hp-am-bn _-‘-aps≠-∂p I-cp-Xp-∂ F-bn-\p¬ F-∂ Xm-co-Jn-s‚ \n-e Kp-cp-Xc-am-bn Xp-S-cp-I-bmWv. kv-t^mS-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ C-bmƒ c£-s∏-Sm-\p-≈ km[y-X Ip-dhms-W-∂m-Wv tUm-Œ¿-am-cp-sS \n-K-a-\w. kv-t^mS-\w kw-_-

aq¶mw ap¶-Wn: C-S-Xp-]mÀ-«n-I-fpsS hÀKo-bhn-cp-² k-t½f-\w UÂln-bn 

d-low s\-´q¿

\yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn tIm¨-{K-kv-˛-_n.-sP.-]n. C-X-c ]m¿-´n-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®v C-S-Xp]m¿-´n-If - p-sS h¿-Ko-bh - n-cp-≤ ktΩ-f\ - w U¬-ln-bn¬ \-S∂ - p. _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n \n-Xojv Ip-am-dpw k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n (F-kv.-]n.-) A-[y-£≥ ap-em-bw kn-Mv bm-Z-hp-a-S-°w aq-∂mw-ap∂-Wn kz-]v-\w Im-Wp-∂ \n-c-h[n t\-Xm-°ƒ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. bp.-]n.-F. k-Jy-I£n-bm-b F≥.-kn.-]n-bpw tamUn-sb ]-c-ky-am-bn A-\p-Iq-en°p-∂ P-b-e-fn-X-bp-sS A-Æm F.-Un.-Fw.-sI-bpw k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. {]-ap-J N-cn{X-Im-c≥ C¿-^m≥ l-_o-_mWv k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNbv-X-Xv .- Xn-c-s™-Sp-∏v ap-∂n¬°-≠p-≈ k-Jy-a-√ I¨-h≥j-s‚ D-t±-iy-sa-∂v Hm-tcm {]mkw-Kn-I-cpw ]-d-™p-sh-¶n-epw

\p-g-ªp-I-b-ä-¡mÀ-¡v ]m-Iv tk-\-bp-sS k-lm-bw: Bâ-Wn

\yq-U¬-ln: C-˛-sa-bn¬ h-gn cl-ky-߃ tNm-cp-∂-Xp X-Sbm≥ H-cp-am-k-Øn-\-Iw tI-{μk¿-°m¿ C-˛-sa-bn¬ \-bw cq]o-I-cn-°-W-sa-∂v U¬-ln ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hn-´p. hnh-c-߃ ssI-am-dm≥ k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂Xv Pn-˛-sa-bn¬, bm-lq, tlm-´vsa-bn¬ F-∂o k¿-ho-kp-I-fmsW-∂ I-s≠-Ø-en-s\ Xp-S¿∂m-Wv D-Ø-c-hv. ssl-Z-cm-_m-Zn¬ \-S-∂ kvt^m-S-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ \n-∂v F≥.sF.-F. sX-fn-hp ti-J-cn-®n-cp∂p. C-Xn-\v F≥.-sF.-F. D-]tbm-Kn-®-Xv Pn-˛-sa-bn-em-sW∂p Nq-≠n-°m-´n k-a¿-∏n-® s]m-Xp-Xm¬-∏-cy l-c-Pn-bn-emWp tIm-S-Xn C-S-s]-´-Xv. F-√m C-˛-sa-bn-ep-I-fpw \m-j-\¬ C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv sk‚¿ πm-‰vt^mw h-gn A-b-°m-hp-∂ kwhn-[m-\-am-Wv H-cp-°p-∂-Xv. CXp -kw_-‘n® I-c-Sv \-bw a{¥m-e-b-ß-fp-sS A-`n-{]m-b-adn-bm≥ A-b-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Un-kw-_¿ a-[y-tØm-sS ]p-Xnb \-bw {]m-_-ey-Øn¬ h-cpw.

a-Pv-en-sk ap-im-h-d hn-`m-K-§Ä e-bn-¨p; tkm-Wn-b-bp-am-bn Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n \yq-U¬-ln: C-¥y-bn-se G-‰-hpw ]-g-b ap-kv-en kw-L-S-\-I-fnsem-∂m-b a-Pv-en-sk ap-im-h-d-bn¬ hn-L-Sn-®v \n-∂n-cp-∂ hn-`m-K߃ tbm-Pn-∏n-se-Øn. 1964¬ cq-]o-Ir-X-am-b Cu kw-L-S-\ 13 h¿-jw hn-L-Sn-®v \n-∂ ti-j-am-Wv sF-Iy-s∏-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Ø ]-›m-Ø-e-Øn¬ ap-kv-enw-Iƒ-°p IqSp-X¬ {]m-Xn-\n-[yw tX-Sn kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ bp.-]n.-F. A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘n-bp-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. k-øn-Zv i-lm-_p-±o-s‚-bpw au-em-\ k-enw Im-kn-an-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ hn-`m-K-ß-fm-Wv tbm-Pn-®v {]-h¿-Øn°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. kw-L-S-\-bp-sS cq-]o-I-c-W-e-£y-Øn-\v ]pXp-Po-h≥ \¬-Ip-∂-Xm-Wv Cu tbm-Pn-s∏-∂v sF-Iy-kw-L-S-\-bpsS {]-kn-U‚m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ tUm. k-^-dp¬ C-kv-emw Jm≥ ]-d-™p. au-em-\ k-enw Im-kn-an-bm-Wv sN-b¿-am≥. ap-k-^¿ \-K¿ I-em-]-Øn-se C-c-Iƒ-°p Iq-Sp-X¬ tI-{μ-klm-bw \¬-I-W-sa-∂pw h¿-Ko-b I-em-]-hn-cp-≤ _n-√v D-S≥ \-S-∏m°-W-sa-∂pw ap-im-h-d t\-Xm-°ƒ Xn-¶-fm-gv-N tkm-Wn-b-bp-am-bn \-S-∂ Iq-Sn-°m-gv-N-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. C-c-Iƒ-°p Iq-Sp-X¬ klm-bw e-`y-am-°p-sa-∂pw h¿-Ko-b I-em-]-hn-cp-≤ _n-√v ]m¿-esa‚n-s‚ A-Sp-Ø k-tΩ-f-\-Øn¬ X-s∂ sIm-≠p-h-cm≥ {i-an°p-sa-∂pw tkm-Wn-b D-d-∏p-\¬-In. 1960I-fp-sS Xp-S-°-Øn¬ P_¬-]q¿, km-K¿, dq¿-tJ-e, dm-©n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∂ h¿-Kob I-em-]-ß-fp-sS ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv a-Pv-en-sk ap-im-h-d cq-]oI-cn-°-s∏-´-Xv. kzm-X-{¥y-k-a-c-tk-\m-\n-bpw _n-lm-dn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b tUm. sk-bv-Zv a-lv-aq-Zm-Wv C-Xn-\v ap≥ssI-sb-Sp-Ø-Xv. A-°m-e-Øv ap-kv-enw thm-´p-Iƒ kzm-[o-\n-°p∂-Xn¬ kw-L-S-\ {]-[m-\ ]-¶v h-ln-®n-cp-∂p. F-∂m¬, Hmƒ C-¥ym ap-kv-enw t]-gv-k-\¬ tem-t_m¿-Un-s‚ h-c-thm-sS-bm-Wp ap-im-h-d-bp-sS kzm-[o-\w Ip-d-™-Xv. a-Pv-en-sk ap-im-h-d G-sX-¶n-epw cm-jv-{So-b ∏m¿-´n-sb ]n-¥p-W-bv-°p-∂n-s√∂pw F-∂m¬, a-tX-X-c ÿm-\m¿-Yn-I-sf hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ {i-a-߃ \-S-Øp-sa-∂pw i-lm-_p-±o≥ ]-d-™p.

apk-^À-\-K-dn ho−pw A-{Iaw; aq-¶p -bp-hm-¡Ä sImÃ-s¸«p

kq-cy-s\-Ãn: ]n sP Ip-cy-s\ Uo-k-en-\v A-©pw FÂ.]n.Pn-¡v 250Dw {]-Xn-bm-¡-W-sa-¶v lcPn cq] hÀ-[n-¸n-¡-W-sa-¶v ip-]mÀ-i

A-K-kv-X sh-Ìvem³-Uv I-cmÀ ew-Ln-¨p: Bâ-Wn

cm-P-bp-sS Ip-dn-¸v sP.-]n.-kn. dn-t]mÀ-«n-en-Ã

ap-k-^¿\-K¿: I-em-]-_m[nX ap-k-^¿-\-K-dn-se _p-[m-\bn-¬ C∂-se cm-{Xn-bp-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ aq-∂pt]¿ sIm√-s∏´p. ap-l-Ω-Zv]q¿ sd-bvkn-Mv {Km-a-Ønse A^v-tdmkv( 20), sa-l¿-_m≥(21), A-Pva¬(22) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-{Ian-Iƒ X√n-s°m-∂Xv. kw-`-hØn¬ F-´pt]-sc A-d-Ãv sN-bvXp. Pn√-bn¬ kp-c-£ i-‡-am°n-bn-´p-≠v. I-gn-™-am-kw I-em-]-Øn¬ 62t]-cm-Wp sIm√-s∏-´-Xv. Zpcn-Xm-izm-k Iymw-]n¬ I-gn™n-cp-∂h-cm-Wv I-gn-™-Zn-hkw sIm√-s∏-´-Xv. lp-k-bv≥]q¿ {Km-a-Øn-sebpw ap-l-ΩZv]q¿ sd-bv-kn-Mv {Km-a-Øn-sebpw B-fp-Iƒ X-Ωn-e-Sn-®-XmWv aq-∂p-t]-cp-sS a-c-W-Øn¬ I-em-in-®Xv. ap-l-Ω-Zv]q¿ sd-bvkn-Mv {K-ma-sØ B-{I-an-°m≥ ]-≤-Xn-bp-s≠-∂ A-`yq-lw ]c∂-tXm-sS-bm-Wv A-{I-aw s]m´n-∏p-d-s∏-´Xv.

l≥ kn-Mn-s\ Ip-‰-s∏-Sp-Øp∂-Xm-Wp cm-P-bp-sS Ip-dn-∏v. sP.-]n.-kn. ap-ºm-sI t\-cn-´p lm-P-cm-hm≥ X-s∂ A-\p-h-Zn°-W-sa-∂ cm-P-bp-sS B-hiyw k-an-Xn X-≈n-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v k-an-Xn A-b-® tNm-Zym-hen-°p-≈ a-dp-]-Sn-bm-bn-´m-Wv cm-P Ip-dn-∏-b-®-Xv. sS-en-tImw ta-J-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´v 2007 \-hw-_¿ c-≠n-\v {]-[m-\-a-{¥nbp-am-bn Xm≥ I-Øv ssI-am-dnbn-cp-∂p-sh-∂v 17 t]-Pv h-cp-∂ Ip-dn-∏n¬ cm-P ]-d-™n-cp-∂p.

C-tdmw iÀ-an-f-bv-¡v k-µÀ-i-I \n-b-{´-Ww: kÀ-¡m-cn-\v t\m-«o-kv \yq-U¬-ln: a-Wn-∏q-cn-se a-\pjym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I Ctdmw i¿-an-f-sb Im-Wp-∂-Xn-\v k-μ¿-i-I¿-°v G¿-s∏-Sp-Øn-b G-I-]-£o-b-am-b \n-b-{¥-Ww \o-°-W-sa-∂v tZ-io-b a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ B-h-iys∏-´p. C-Xp-kw-_-‘n-®v I-Ωoj≥, kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\p t\m-´o-k-b-®p. Un-kw-_¿ B-dn-\-Iw dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v kw-

\ym-bo-I-cn-®p-sIm-≠v ]m-¿-´n t\-Xm-hv {]-^p¬ ]-t´¬ ]-d™p.-h¿-Ko-b-hn-cp-≤ k-tΩ-f-\Øn¬ ]m¿-´n-bp-sS ]-¶m-fn-Øw D-d-∏m-°-W-sa-∂p P-b-e-fn-X-bv°p \n¿-_-‘-ap-≠m-bn-cp-s∂∂pw X-an-gv-\m-´n¬ \n-b-a-k-` \S-°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv A-h¿s°-Øm≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂-sX∂pw A-Æm Un.-Fw.-sI. {]-Xn\n-[n X-ºn-Zp-ssc ]-d-™p.sP.-Un.-bp. A-[y-£≥ i-cXv-bm-Z-hv, kn.-]n.-sF. t\-Xm-hv F _n _¿-Z≥, Pm¿-J-fiv hnIm-kv a-©v X-e-h-≥ _m-_p-em¬ a-dm-≠n, kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-K-ß-fm-b ko-Xmdmw sb-®q-cn, Fw F t_-_n, tIm¨-{K-kv F-kv t\-Xm-hv I-S∂-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, _n.-sP.Un. {]-Xn-\n-[n Pn ]m-sfi ]s¶-Sp-Øp. F-kv.-]n. A-Wn-Iƒ ap-em-b-an-s\ {]-[m-\-a-{¥n-bm°-W-sa-∂ ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn´m-bn-cp-∂p X¬-°-tØm-d kv-t‰Un-b-Øn-se-Øn-b-Xv.

kÀ-¡mÀ Cþsa-bn \-bw cq-]o-I-cn-¡-Ww: UÂ-ln ssl-t¡m-S-Xn

h≥-j≥. Cu k-tμ-iw C-¥ybn-em-sI hym-]n-∏n-°pw. X-s‚ B-i-b-ß-sf B-sc-¶n-epw FXn¿-Øm¬ A-h-sc `o-j-Wn-s∏Sp-Øp-∂ kz-c-Øn-em-Wv tamUn kw-km-cn-°p-∂-Xv. C-∂v P\m-[n-]-Xyw A-]-I-S-Øn-em-bncn-°p-∂p. ap-k-^¿-\-K-dn-epw a‰pw \yq-\-]-£-߃-s°-Xn-scbp-≠m-b B-{I-a-Ww C-Xn-\p sX-fn-hm-Wv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ I-em-]-ß-fm-Wv a-tX-X-c ]m¿-´nI-sf H-cp Ip-S-°o-gn¬ sIm-s≠Øn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p.ap-k-^¿-\-K¿ I-em-]-Øn\p ]n-∂n¬ h¿-Ko-b i-‡n-I-fmsW-∂v F-kv.-]n. A-[y-£≥ apem-bw-kn-Mv bm-Z-hv ]-d-™p. Ipd-™-]-£w \-Ωƒ H-tc πm-‰vt^m-an¬ A-Wn-\n-c-°p-I-sb¶n-epw sN-bv-Xm¬ C-Ø-cw i‡n-I-sf Xp-c-Øm-\m-hpw. h¿Ko-b i-‡n-I-sf A-a¿-®-sN-bvX ]m-c-º-cy-am-Wv X-ß-fp-sS k¿-°m-cn-\p-≈-sX-∂pw A-t±-

¬ a-dp-h-i-Øv ]m-In-kv-Xm≥ tk-\-bm-Wv. Cu km-l-N-cyØn¬ ]m-In-kv-Xm≥ tk-\ Adn-bm-sX \p-g-™p-I-b-‰w F-ßs\ km-[y-am-hp-sa-∂v A-t±-lw tNm-Zn-®p. ]m-In-kv-Xm-\p-am-bn _-‘w sa-®-s∏-Sp-Øm≥ C-¥y°v B-flm¿-Y-am-b B-{K-l-ap≠v. F-∂m¬ \p-g-™p-I-b-‰w Xp-S-cp-tºmƒ A-Xp bm-Ym¿-Yyam-hn-√. F-∂m¬ G-Xp sh-√phn-fn-bpw t\-cn-Sm≥ \-Ωp-sS ssk-\yw k-÷-am-sW-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ]m-Iv ssk-\n-I-cp-sS sh-Sntb-‰v P-Ωp-I-iv-ao-cn¬ C-¥y≥ `-S≥-am¿ a-cn-°p-∂ km-l-N-cyØn-em-Wv B‚-Wn-bp-sS {]-kvXm-h-\.- sNm-ΔmgvN {]-[m-\-a{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mpw ]m-Iv {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i-co-^pw \yq-tbm¿-°n¬ \-S-Øn-b Iq-Sn°m-gv-N-bn¬ A-Xn¿-Øn-bn¬ k-am-[m-\w D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn\v C-cp-cm-Py-ß-fp-sS-bpw an-en-‰dn Hm-]-td-j≥ U-b-d-Œ¿ P-\d¬-am-cp-sS Iq-Sn-°m-gv-N \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p.

\yq-U¬-ln: 2Pn kv-s]-Iv-{Sw A-gn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ap≥ sS-en-tImw a-{¥n F cm-P k-a¿-∏n-® Ip-dn-∏v sP.-]n.-kn. dnt]m¿-´n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√.cm-P-bp-sS aq-∂p I-Øp-Iƒ t\-c-sØ e-`n-®n-cp-∂-Xm-sW∂pw F-∂m¬ A-h-km-\-sØ Ip-dn-∏v dn-t]m¿-´n¬ tN¿-Øn-´ns√-∂pw sP.-]n.-kn. sN-b¿-am≥ ]n kn Nm-t°m A-dn-bn-®p. cm-Pbp-sS Ip-dn-∏v k-an-Xn ]-cn-tim[n-®-Xm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-

lw ]-d-™p. \-tc-{μ-tam-Un C¥y-sb h¿-Ko-b-am-bn hn-`-Pn°m≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v kn.]n.-Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]Im-iv Im-cm-´v B-tcm-]n-®p. Xm≥ ln-μp cm-jv-{So-b-hm-Zn-bmsW-∂p ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n® tam-Un \¬-Ip-∂ k-tμ-iw A-]-I-S-I-c-am-sW-∂pw A-t±lw ]-d-™p. `m-hn-bn-te-°p-≈ H-Øp-tNc-en-s‚ Xp-S-°-am-Wv k-tΩ-f-\sa-∂v F-kv.-]n. t\-Xm-hv cmwtKm-]m¬ bm-Z-hv ]-d-™p. h¿Ko-b i-‡n-Iƒ-s°-Xn-cm-b t]m-cm-´-Øn¬ ap-gp-h≥ ]n-¥pW-bpw \¬-Ip-∂-Xm-bn ap≥ {][m-\-a-{¥n-bpw sP.-Un.-F-kv. t\-Xm-hp-am-b F-®v Un tZ-h-KuU A-dn-bn-®p.-ap-∂-Wn cm-jv-{Sob-Øn-s‚ Im-e-L-´-Øn¬ Bi-b-hp-am-bn tbm-Pn-°p-∂ G-Xp ]m¿-´n-bp-am-bpw H-∂n-®p {]-h¿Øn-°m-\p-≈ kzm-X-{¥yw Xß-fp-sS ]m¿-´n-°p-s≠-∂v F≥.kn.-]n-bp-sS ]-¶m-fn-Ø-sØ

‘n-®v Iq-Sp-X¬ sX-fn-hp-I-ƒ e`-n-°m-\p-≈ km-[y-X-bm-Wv CtXm-sS a-ßn-bn-cn-°p-∂Xv. C-Xn-\nsS, kw-`-h-Øn¬ ]¶p-s≠-∂p kw-i-bn-°p-∂ A¿jm-Zv A-lva-Zn-s\ I-Ã-Un-bnse-Sp-Øn-´p≠v. _n-lm-dn-se Ing-°≥ N-ºm-c≥ Pn√-bn-se Aeu-en- {Km-a-Øn¬ \n-∂m-Wv Cbm-sf t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bnse-Sp-ØXv. Xp-S¿-∂v A-t\z-jW-kw-L-Øn-\p ssI-am-dp-Ibm-bn-cp∂p. kv-t^mS-\w \-S-∂ Km-‘n ssa-Xm-\n-¬ ip-NoI-cW{]-h-¿-Ø-\ ߃ B-cw-`n®n-´p-≠v. I-gn-™Znh-kw \SØn-b ]cn-tim-[-\-bv-°n-sS aq∂v t_mw-_p-Iƒ Iq-Sn I-s≠Sp-Øn-cp∂p. kv-t^m-S-\-sØ°p-dn-®p-≈ hn-i-Zmw-i-߃ tiJ-cn-°p-∂-Xn-\m-bn kn.-B¿.]n.-F^v. kw-Lw ssa-Xm-\n-bn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. kn.-]n.sF.-Fw.F¬. en-_-tdj-s‚ J-_-¿-Zm¿ dm-en-bp-sS th-Znbmb ho¿N-μv ]-t´¬ ]m-Ønepw an√¿ ssl-kv-Iqƒ ssa-Xm-\Øpw kp-c-£ i-‡-am-°n.

7

`m-hn-bn¬ A-Ø-c-sam-cp ap-∂Wn D-≠m-bn-°q-Sm-bv-I-bn-s√∂p t\-Xm-°-fp-sS hm-°p-Ifn¬ hy-‡-am-bn-cp-∂p.tIm¨-{K- n-\pw _n.-sP.-]n°pw _-Z-em-bn ap-∂-Wn-bp-≠m°p-I-bm-tWm e-£y-sa-∂v ]-ecpw tNm-Zn-°p-∂p-s≠-∂pw CXp-h-sc A-ß-s\ H-cp \o-°-ans√-¶n-epw ^m-jn-k-hpw a-X-auen-I-hm-Z-hpw i-‡-am-bn-s°m≠n-cn-s° C-Xn-\p-≈ km-[y-X X-≈n-°-f-bm-\m-hn-s√-∂p-am-bncp-∂p _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n \nXo-jv Ip-am¿ {]-kw-K-Øn¬ hy‡-am-°n-b-Xv. tam-Un-sb-bpw _n.-sP.-]n-sb-bpw i-‡-am-bn B-{I-an-®m-bn-cp-∂p \n-Xo-jns‚ {]-kw-Kw. 17 {]m-tZ-in-I ]m¿-´n-I-fmWp ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p∂-Xv. P-\-ß-fn¬ h¿-Ko-b-X IpØn-h-®v t\-´w sIm-øm-sa-∂m{K-ln-°p-∂ _n.-sP.-]n-°pw B¿.-F-kv.-F-kn-\p-ap-≈ a-dp-]Sn-bm-Wv h¿-Ko-b hn-cp-≤ I¨-

\yq-U¬-ln: A-Xn¿-Øn-bn¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂ sh-Sn-\n¿-ج ew-L-\-Øn-epw \p-g-™p-I-b‰ {i-a-ß-fn-epw {]-Xn-tcm-[-a{¥n F sI B‚-Wn B-i-¶-{]I-Sn-∏n-®p. ]m-In-kv-Xm≥ tk-\bp-sS ]-tcm-£ k-lm-b-an-√msX \p-g-™p-I-b-‰w km-[y-as√-∂v A-t±-lw ]-d-™p. A-Xn¿-Øn-bn-se kw-`-h-hnIm-k-߃ k-¿-°m¿ {i-≤n-®ph-cn-I-bm-Wv. \p-g-™p-I-b-‰w X-S-bp-∂-Xn-t\m A-s√-¶n¬ AØ-cw {]-iv-\-߃ Ip-d-bv-°p∂-Xn-t\m {i-an-°p-∂-Xn-\p ]-Icw A-h h¿-[n-°p-I-bm-Wv. AXn-\¿-Yw A-Xn¿-Øn-°-∏p-dØp-\n-∂v A-h¿-°v ]n-¥p-W In-´p-∂p-s≠-∂m-Wv. ]-tcm-£am-bpw Nn-e-t∏mƒ {]-Xy-£-ambpw ]m-Iv tk-\ \p-g-™p-I-b-‰°m¿-°p k-lm-bw \¬-Ip-∂ps≠-∂pw B‚-Wn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p.A- X n¿- Ø n- ° n- c p- h - i - h pw km-bp-[-tk-\-I-fp-sS Im-h-ep≠v. H-cp-h-i-Øv C-¥y≥ tk-\bpw _n.-F-kv.-F-^p-am-sW-¶n-

\yq-U¬-ln: A-Xn-hn-in-„ hy‡n-Iƒ-°v k-©-cn-°m-\p-≈ sl-en-tIm-]v-‰-dp-Iƒ hm-ßp-∂Xn-\v C-¥y-bp-am-bp-≠m-°n-b 3,600 tIm-Sn-bp-sS I-cm¿ A-Kk - vX sh-Ãv-em≥-Uv ew-Ln-®p-sh∂v {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚-Wn. I-cm¿ d-±m-°m-\p-≈ \S-]S- n-Iƒ k¿-°m¿ Xp-Sc - p-∂X - n\n-sS-bm-Wv A-t±-lw C-°m-cyw ]-d-™-Xv.- I-cm¿ d-±m-°m-Xn-cn°m≥ Im-cW - w A-dn-bn-°W - s - a∂m-hi - y-s∏-´v I-º\ - n-°v t\m-´ok-b-®n-´p-s≠-∂pw a-dp-]-Sn-\¬Im≥ 21 Zn-h-kw A-\p-h-Zn-®n-´ps≠-∂pw B‚-Wn ]-d™ p.I-º-\n I-cm¿ ew-L-\w \-SØn-sb-∂pw \-S-]-Sn th-W-sa∂pw A-t‰m¿-Wn P-\-d¬ {]-Xntcm-[-a-{¥m-e-b-Øn-\v D-]-tZiw \¬-In-bn-cp-∂p. k¿-°m¿ I-cm¿ a-c-hn-∏n-°p-I-bpw sN-bvXp. I-cm¿ {]m-_-ey-Øn¬-h-cpØp-∂-Xn-\v 360 tIm-Sn cq-] tImg \¬-In F-∂ B-tcm-]-WsØ-Øp-S¿-∂m-bn-cp-∂p \-S-]Sn. 12 sl-en-tIm-]v-‰-dp-Iƒ hmßm-\m-bn-cp-∂p thym-a-tk-\, A-K-kv-X sh-kv-‰v-em≥-Up-am-bn I-cm¿ H-∏p-h-®-Xv.

°v P-\-ß-fp-sS Po-h-s\-°p-dn®v B-i-¶-bp-≠m-bn-cp-∂n-t√? a-c-W-kw-Jy Iq-Sn-bm¬ A-Xv cm-Py-sØ ap-gp-h≥ H-cp h≥ I-em-]-Øn-te-°p \-bn-°p-sa∂v A-h¿-°v A-dn-bn-t√? dm-en a-Wn-°q-dp-Iƒ \o-≠n-´pw ssaXm-\-Øv ÿm-]n-® t_mw-_pIƒ am-{Xw F-¥p sIm-≠v s]m-´n-bn-√? ssS-a-dp-Iƒ D-]tbm-Kn-®n-cp-∂p F-∂v ]-d-bp∂-Xv i-cn-sb-¶n¬ ssa-Xm-\nbn¬ ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂ k-ab-Øv kv-t^m-S-\w kr-„n-®v h≥ \m-i-\-„-ap-≠m-°m-am-bncp-∂n-´pw F-¥p-sIm-≠v A-ßs\ kw-`-hn-®n-√? Cu i-‡nIp-d-™ kv-t^m-S-\w-sIm-≠v B¿-°m-Wv t\-´-sa-∂pw A-t±lw tNm-Zn-°p-∂p. km-[m-c-W C-Ø-cw kvt^m-S-\-߃ `q-cn-]-£ k-apZm-b-sØ _n.-sP.-]n-°v ]n∂n¬ A-Wn-\n-c-Øm-\m-Wp k-lm-bn-°p-I F-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-°p-∂p.

tam-Un-¡v Zn-KvhnP-bv kn-Mn-sâ a-dp]Sn

kozhikode

ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn-°v IΩo-j≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. aWn-∏q¿ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn A-¥m-cm-jv-{S a-\p-jym-h-Im-i X-Xz-ß-fp-sS ew-L-\-am-sW-∂v I-Ωo-j≥ Nq-≠n-°m-´n. I-Ωoj-\n-se c-≠w-K-߃ i¿-an-fsb k-μ¿-in-®n-cp-∂p. t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn-ep-≈ X-s∂ kμ¿-in-°m≥ B-sc-bpw A-\p-hZn-°p-∂n-s√-∂v i¿-an-f ]-cm-Xns∏-´n-cp-∂p.-

\yq-U¬-ln: kq-cy-s\-√n tIkn¬ cm-Py-k-`m sU-]yq-´n sNb¿-am≥ ]n sP Ip-cy-s\ {]-Xnbm-°-W-sa-∂pw kq-cy-s\-√n s]¨-Ip-´n ^-b¬ sN-bv-X tIkn¬ I-£n-tN¿-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v ss{Iw No-^v FUn-‰¿ Sn ]n \-μ-Ip-am¿ l-c-Pn ^-b¬ sN-bv-Xp. X-s‚ ap-∂n¬ h-®m-Wv ]n sP Ip-cy≥ s]¨Ip-´n-sb Ip-a-fn d-Ãv lu-kn¬h-®v _-em¬-kw-Kw sN-bv-X-sX∂v tI-kn-se ap-Jy-{]-Xn-bm-b [¿-a-cm-P≥ t\-c-sØ H-cp hm¿Øm Nm-\-en-t\m-Sp ]-d-™n-cp∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ip-cy-s‚ ]-¶v A-t\z-jn-°W-sa-∂m-Wv B-h-iyw. C-tX B-h-iyw D-∂-bn-®v sXm-Sp-]p-g sk-j≥-kv tIm-SXn-bn-epw ssl-t°m-S-Xn-bn-epw k-a¿-∏n-® l-c-Pn X-≈n-b-Xns\-Øp-S¿-∂m-Wp kp-{]nw-tImS-Xn-sb k-ao-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. Ip-cy-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-t°≠ B-h-iy-an-s√-∂ ssl-t°mS-Xn hn-[n-sb l-c-Pn tNm-ZywsN-øp-∂p. ssl-t°m-S-Xn X-

s‚ `m-Kw tIƒ-°m≥ X-øm-dmbn-√, kq-cy-s\-√n tI-kv ]p-XpXm-bn ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂ P\p-h-cn 31se kp-{]nw-tIm-S-Xn DØ-c-hv ssl-t°m-S-Xn ]-cn-KWn-®n-√, Ip-‰-Ir-Xy-߃ {i-≤bn¬-s∏-´m¬ \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-≥ ]u-c-\v A-[n-Imc-ap-≠v Xp-S-ßn-b hm-Z-ß-fpw \μ-Ip-am¿ D-b¿-Øn-bn-´p-≠v. Ip-cy-s\-°p-dn-®p-≈ ]p-Xnb sh-fn-s∏-Sp-Ø-en-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ A-t\zj-Ww th-W-sa-∂ l-c-Pn Cu am-kw 23\m-Wv ssl-t°m-S-Xn X-≈n-b-Xv. ]o-U-\-Øn-\n-c-bmb bp-h-Xn-bp-sS B-h-iyw A\p-h-Zn-°m-\m-hn-s√-∂v l-c-Pn X-≈n P-Ãn-kv `-h-Zm-k≥ hy‡-am-°n-bn-cp-∂p. tI-kn¬ hnNm-c-W t\-cn-´ [¿-a-cm-P-s‚ sh-fn-s∏-Sp-ج i-cn-bm-sW¶n¬-°q-Sn A-Xn-s‚ sX-fn-hp-aqeyw kw-i-bm-kv-]-Z-am-sW∂pw ap-ºv Ip-cy-s\-Xn-tc \¬-In-b ]cm-Xn-bn-te-°mƒ Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ C-t∏m-gn-s√-∂pw tImS-Xn hn-e-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p.

\yq-U¬-ln: Uo-k¬-hn-e en-‰dn-\v A-©p-cq-] A-Sn-b-¥-c-ambn h¿-[n-∏n-°-W-sa-∂v tI-{μk¿-°m¿ cq-]o-I-cn-® hn-Z-Kv-[ k-an-Xn ip-]m¿-i sN-bv-Xp. s]t{Sm-fn-bw D¬-∏-∂-ß-fp-sS hne \n¿-W-b k-{º-Zm-bw ]-cn-jvI-cn-°m≥ cq-]o-I-cn-® tUm. Inco-Øv ]-tc-Jv k-an-Xn-bp-tS-XmWv ip-]m¿-i. k-_v-kn-Un-tbm-sS \¬-Ip∂ ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠-dp-Ifp-sS F-Æw B-dm-bn sh-´n-®pcp-°-W-sa-∂pw hn-e 250 cq-] A-Sn-b-¥-c-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw dn-t]m¿-´n¬ \n¿-tZ-i-ap≠v. a-sÆ-Æ-hn-e en-‰-dn-\v \mep cq-] h¿-[n-∏n-°-W-sa-∂pw s]-t{Sm-fn-bw a-{¥m-e-b-Øn¬ k-a¿-∏n-® 102 t]-Pp-≈ dn-t]m¿´v ]-d-bp-∂p.- Uo-k¬-hn-e {]-Xnam-kw 50 ss]-k ho-Xw h¿-[n∏n-°m≥ A-[n-Im-cw \¬-In-bn´pw cq-]-bp-sS hn-e-bn-Sn-hpw A¥m-cm-jv-{S hn-]-Wn-bn-se FÆ-hn-e-°-b-‰-hpw-aq-ew F-Æ°-º-\n-Iƒ \-„-a-\p-`-hn-°p-I-

sa-lv-_q-_v \-K-dn F-cn-sªm-Sp-§n-b-Xv H-cm-bn-cw kz-]v-\-§Ä ssl-Z-cm-_m-Zv: B-{‘-{]-tZin-se sa-lv-_q-_v \-K¿ Pn-√bn¬ B-Uw-_-c _- n-s\ XotKm-fw hn-gp-ßn-b-t∏mƒ F-cn™-S-ßn-b-Xv 45 Ip-Spw-_-ßfp-sS H-cm-bn-cw kz-]v-\-߃. Ip-´n-Iƒ, hn-Zym¿-Yn-Iƒ, sF.Sn. {]-^-j-\-ep-Iƒ F-∂n-hcpƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cm-Wp ]mte-an-se Zp-c-¥-Øn-\n-c-bm-bXv. an-\n-‰p-Iƒ-°-Iw F-√mw IØn-b-a¿-∂p. hm¿-Ø ]-c-∂ DS-s\ \m-´p-Im-cp-sS-bpw _-‘p°-fp-sS-bpw H-gp-°m-bn-cp-∂p {]-tZ-i-tØ-°v. D-‰-h-tc-sX-∂v A-dn-bm≥ km-[n-°m-Ø co-Xnbn¬ I-cn-™p-t]m-bn-cp-∂p arX-tZ-l-߃. ssl-Z-cm-_m-Znse-bpw _mw-•q-cn-se-bpw P∫m¿ {Sm-h¬-kn-s‚ Hm-^n-kpI-fn-epw \n-c-h-[n t]¿ F-Øn.]p-e¿-s®-bm-b-Xn-\m¬ _ n-\v Xo-]n-Sn-°p-tºmƒ bm-{X°m-sc-√mw D-d-°-Øn-em-bn-cp∂p. Xo ]-S¿-∂-Xn-\p ti-j-amWv A-[n-I-t]-cpw A-dn-™-Xv. F-¥m-Wp kw-`-hn-®-sX-∂p Xncn-®-dn-bpw-ap-tº F-√mw A-h-

km-\n-®n-cp-∂p. P-\¬-®n-√p-I- _-‘p-°-fp-sS c-‡-kmw-]n-fpƒ X-I¿-Øp c-£-s∏-Sm-\p-≈ Iƒ ti-J-cn-®p-h-cn-I-bm-Wv.kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw h-kvNn-e-cp-sS {i-aw hn-^-e-am-bn.

IØn-b-a¿-∂ _ ns‚ Dƒhiw Nn-e¿ C-cn-∏n-S-Øn¬ X-s∂ a- {X-ß-fpw t\m-°n-bm-Wv c-≠v cn-®-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p. ÿ-e- ar-X-tZ-l-߬ Xn-cn-®-dn-™sØ-Øn-b c-£m-{]-h¿-Ø-I¿ Xv. tkm-^v-‰v-sh-b¿ t{]m-{Km-an_-kv I-ºn-Iƒ ap-dn-®m-Wv ar- s‚ ]p-kv-X-I-߃ _- n¬ \nX-tZ-l-߃ ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. ∂p I-Øn-b \n-e-bn¬ I-s≠Xn-cn-®-dn-bm≥ km-[n-°m-Ø- Øn. sF.-Sn. hn-Zym¿-Yn-I-fpw Xn-\m¬ Un.-F≥.-F. ]-cn-tim- {]-^-j-\-ep-I-fpw _- n-ep[-\-bv-°v ti-j-ta ar-X-tZ-l- ≠m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv C-°m߃ hn-´p-\¬-Iq. C-Xn-\m-bn cyw sX-fn-bn-°p-∂Xv.

bm-sW-∂v ]-co-Jv ]-d-™p. kwÿm-\ {Sm≥-kv-t]m¿-´v tIm¿-]td-j-\p-I-f-S-°-ap-≈ h≥-In-S D-]-t`m-‡m-°-fp-sS k-_v-knUn F-Sp-Øp-I-f-™n-´pw \-„w H-gn-bp-∂n-√. Cu km-l-N-cyØn¬ Uo-k¬-hn-e Xo-cp-am-\nt°-≠-Xp Xp-d-∂ hn-]-Wn-bmbn-cn-°-Ww. F-Æ-°-º-\n-Iƒ°v Uo-k¬ k-_v-kn-Un-bm-bn B-dp cq-] \¬-I-W-sa-∂pw A¥m-cm-jv-{S hn-]-Wn-bn¬ F-Æhn-e h¿-[n-°p-I-bm-sW-¶n¬ Uo-k-¬ hn-e h¿-[n-∏n-®m-bn-cn°-Ww \-„w ]-cn-l-cn-t°-≠sX-∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. A-¥m-cm-jv-{S hn-]-Wn-bn¬ hn-e Ip-d-bp-I-bm-sW-¶n-¬ FÆ-°-º-\n-Iƒ-°p-≈ k-_v-knUn Ip-d-bv-°-Ww. B-dp-cq-] k_v-kn-Un H-cp-h¿-j-Øn-\-Iw L-´w-L-´-am-bn F-Sp-Øp-I-f-bWw. A-¥m-cm-jv-{S hn-]-Wn-bnse hn-e-°-b-‰-Øn-\-\p-k-cn-®v Uo-k¬-hn-e h¿-[n-∏n-°m≥ Iº-\n-I-sf A-\p-h-Zn-°-W-sa∂pw dn-t]m¿-´nep≠v.

H-cp F¬.-]n.-Pn. kn-en-≠-dn\v 555.-44 cq-] k-_v-kn-Un-bm-bn \¬-Ip-∂-Xn-\m¬ F-Æ-°-º\n-Iƒ-°p I-\-Ø \-„-am-Wp≠m-hp-∂-Xv. A-Xn-\m¬ kn-en≠-dn-\v 250 cq-] A-Sn-b-¥-c-ambn h¿-[n-∏n-°-Ww. _m-°n- k_v-kn-Un c-≠p h¿-j-Øn-\-Iw ]q¿-W-am-bn F-Sp-Øp-I-f-bWw. k-_v-kn-Un- kn-en-≠-dp-Ifp-sS F-Æw H-º-Xn¬ \n-∂v Bdm-bn Ip-d-bv-°-Ww. k-_v-knUn ]-W-am-bn \¬-Ip-∂ ]-≤Xn (Un.-_n.-Sn.-F¬.-) H-cp-h¿-jØn-\-Iw cm-Py-Øv ]q¿-W-ambn \-S-∏m-°-Ww. ss]-∏n-eq-sS ]m-N-I-hm-X-Iw hn-X-c-Ww sNøp-∂ kw-hn-[m-\w \-K-c-ßfn¬ hym-]n-∏n-°-W-w. td-j-≥I-S-I-ƒ h-gn hn-X-c-Ww sN-øp∂ a-sÆ-Æ-hn-e en-‰-dn-\v \m-epcq-] h¿-[n-∏n-°-Ww. -Im¿-jn-Ita-J-e-bn-se Pn.-Un.-]n-°-\p-kcn-®v k-a-bm-k-a-b-ß-fn¬ hn-e h¿-[n-∏n-°m≥ F-Æ-°-º-\n-Isf A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw Bh-iy-s∏-´p.

P½p-I-iv-ao-cn ]pXn-b aq¶mw ap¶-Wn cq]o-I-cn¨p {io-\-K¿: tem-Iv-k-`m, \n-b-ak-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ A-SpØp-h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ PΩp-I-iv-ao-cn-se sN-dp-In-S cm-jv{So-b-∏m¿-´n-Iƒ tN¿-∂v P-\-Iob sF-Iy-ap-∂-Wn (]n.-bp.-F^v.-) cq-]o-I-cn-®p. kw-ÿm-\sØ h-en-b cm-jv-{So-b∏ -- m¿-´nIƒ-°p _-Z¬ \-b-߃ \¬Ip-I-sb-∂-Xm-Wp aq-∂mw-ap-∂Wn e-£y-am-°p-∂-Xv. sj-sd I-iv-ao¿ ap-\n-kn-∏¬ ]m¿-°n¬ tN¿-∂ s]m-Xp-dm-en-bn-em-Wv ap-∂-Wn-bp-sS {]-Jym-]-\w \-S∂-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-\p am-{X-ambn-´p-≈-X-√ ap-∂-Wn-sb-∂v dmen-sb A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bvX kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn Fw ssh X-cn-Km-an ]-d™p. kw-ÿm-\-sØ P-\߃ t\-cn-Sp-∂ {]-[m-\ {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn _p-≤n-Po-hn-Iƒ, ]u-c-{]-apJ¿, k-am-\ Nn-¥m-K-Xn-bp-≈ cm-jv-{So-b kw-L-߃, t\-Xm-°ƒ F-∂nh-cn¬ \n-∂pw k-lm-bw tX-Spsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n-bn-se

(Fkv.]n.)si-bv-Jv A-–p¿-d-lvam≥, tem-Iv P-\-i-‡n ]m¿-´nbn-se(F¬.sP.]n.) k-Rv-P-bv k-cm-^v, kn.-]n.-sF-bn-se A–p¿-d-lv-am≥ Sp-{In, Jm≥-kmln-_n¬ \n-∂p-≈ kz-X-{¥ Fw.-F¬.-F. l-°ow ap-l-Ω-Zv bm-kn≥, ap≥ Fw.-]n. A-–p¬ dm-jn-Zv I-_q-en F-∂n-h-cm-Wv aq-∂mw ap-∂-Wn-bp-sS `m-K-am-bh¿. 2014 A-h-km-\-Øn-em-Wv kw-ÿm-\-sØ \n-b-a-k-`m Xnc-s™-Sp-∏v \n-›-bn-®n-cn-°p-∂Xv. P-Ωp-I-iv-ao-cn-se A-¥m-cmjv-{S A-Xn¿-Øn-bn-se kw-L¿j-߃-°v A-dp-Xn-h-cp-Øp-∂Xn-\m-bn ap-∂-Wn t\-Xm-°ƒ C-¥y-bpw ]m-In-kv-Xm-\pw kμ¿-in-°pw. I-iv-ao¿ {]-iv-\Øn¬ am-\y-am-b H-cp ]-cn-lmcw I-s≠-Øp-∂-Xn-\m-bn \yqU¬-ln-bpw C-kv-em-am-_m-Zpw X-Ωn¬ N¿-®-\-S-Ø-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p. km-bp-[tk-\-Iƒ-°v {]-tXy-Im-[n-Imcw \¬-Ip-∂ \n-b-aw(A-^v-kv]) ]n≥-h-en-®v s]m-Xp-kp-c£m \n-b-aw kw-ÿm-\ \n-b-ak-` ]m-km-°-W-sa-∂pw ap-∂-


8

A§mSn

kozhikode

B³t{Um-bn-Uv/hn³-tUm-kv t^m-Wp-IÄ-¡m-bn ssa _n.F-kv.F³.FÂ. B¸v sIm-®n: B≥-t{Um-bn-Uv, hn≥-tUm-kv t^m¨ D-]-tbm-Kn-°p-∂h¿-°m-bn _n.F-kv.F≥.F¬ H-cp ]p-Xnb B-πn-t°-j≥˛ssa _n.F-kv.F≥.F¬. B-∏v ]p-d-Øn-d°n. kv-am-¿-´v t^m-Wp-I-fp-sS h¿-[n-®p-h-cp∂ D-]-tbm-Kw I-W-°n-se-Sp-ØmWv Bπn-t°-j≥ hn-I-kn-∏n-®n-cn-°p-∂Xv. _n.F-kv.-F≥.F-√n-s‚ C˛tk-h-\-߃ IqSp-X-¬ P-\-ß-fn-te-°v F-Øn-°p-hm≥ bqk¿˛-{^≠v-en B-b ssa _n.F-kv.-F≥.F¬. B-∏v k-lm-bn-°pw. cmPyØn-s‚ ap-°nepw aq-e-bn-ep-ap-≈ D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v _n.F-kv.F≥.F-en-s‚ em≥-Uv sse≥/hb¿-se-kv˛Pn.F-kv.Fw/ kn.Un.Fw.F/ssh-am-Iv-kv F-∂o t]mkv-‰v s]-bv-Uv tk-h-\-ß-fp-sS _n√v ]cn-tim-[n-°m-\pw A-\m-bmkw A-S-bv-°m\pw km-[n-°p-∂p. _n.F-kv.-F≥.-F¬ {]o s]-bvUv \-º-dp-Iƒ tSm-]v A-]v/dn Nm¿-Pv sN-øp-hm\pw πm≥- A-dn-bphm\pw am-‰p-hm\pw A-°u-≠v _m-e≥-kv ]cn-tim-[n-°p-hm\pw s]-bv-sa‚ v ln-Ã-dn A-dn-bp-hm\pw km-[n-°p∂p. Kq--Kvƒ sπ/hn≥tUm-kv kv-t‰m¿ F-∂o B-∏v tÃm-dp-I-fn¬-\n-∂p ku-P-\y-am-bn ssa _n.F-kv.F≥.F¬. B-∏v Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv C≥-kv‰mƒ sN-øm-hp-∂-XmWv.

hym-P ^mÀ-a-kn tIm-gv-kp-I-fn h-©n-X-cm-h-cp-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ Nn-e ÿm-]-\-߃ ^m¿a-kn A-kn-Â v F-∂ t]-cn¬ hym-P ^m¿-a-kn tIm-gv-kp-Iƒ \-S-Ønh-cp-∂-Xm-bn {i-≤-bn-¬s∏-´n-´p-≠-v. ^m¿-a-kn B--Œv {]Im-cw ^m¿-a-kn Iu¨-kn-¬ Hm-^v C-¥ybp-sS ap≥-Iq¿ AwKo-Im-cw C-√m-sX ^m-¿-a-kn tIm-gv-kp-Iƒ H-∂pw C-¥ybn¬ H-cn-S-Øpw \-S-Øm≥ A\p-hm-Z-an-√m-ØXmWv. Cu km-l-N-cy-Øn-¬ Cu tIm-gv-kp-I-ƒ-°v ^m¿-a-kn Iu¨-kn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ e`n-°p-∂-X-√ F-∂pw Iu¨kn¬ c-Pn-kv-t{S-j-≥ C-√m-sX ^m¿-a-kn {]m-Iv‰o-kv sN-øm≥ \n-b-aw A-\p-h-Zn-°m-Ø-Xn\m¬, C-Ø-cw tIm-gv-kp-I-fn¬ tN¿-∂v h-©n-X-cm-I-cp-sX-∂pw ^m¿-a-kn Iu¨-kn-¬ c-Pn-kv{Sm¿ A-dn-bn-®p.-

kzÀWhn-e Xm-gv¶p ]h\v 23,040 Be-∏pg

ae-∏pdw

shfn-s®-Æ............... 9400 FÆ P\phcn Ah[n............. 9900 shfns®Æ \hw-_¿.................. 9650 IS-se-Æ.......(16en) Unkw-_¿... 10000 \s√-Æ...(16en) s^{_p-hcn.. 9975 dn-ss^≥UvHm-bn-¬. sIm-{]-................. 6410˛6650 F≈n≥ ]nÆm°v...... sIm-{]]n-Æm-°.v ........ ]n-Æm°v... - n-Æm-°v ........ tdm-´d - n 2300 IS-e∏ - m-c........ FIvk] v √ - ¿.....-...... 2100 ]-©k sh-√w 60.............. Ip-cpapfIv ssa-Z.90........ A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. 46300 i¿°-c.......... 48300 Km¿-_nƒ-U.v .....-...... A-hn-¬............... Np°v CS-Øcw...-..... 15500 A-cn..100........... taØcw................ 16500- A-cn a-´........ a™ƒ 6200 ]®-cn............ - c - n∏v . tkew ˛CutdmUv 6200˛6500 Xph-c∏ AS° ......... 15000˛16000 a√n............(40 In) - S- e - .. ................ ]gbXv 12500˛13500 I ]©-kmc......-............ 3,130 dh................(100In) apf-I.v ......-.. 7500-˛14,000 apf-Iv ......... - w.. Dgp-∂.v ...... 5200˛5700 apf-Iv k-Xy-aw-Ke - n-∏.v ............. sNdp-]b - ¿........6500˛7200 D-gp-∂p-]c IS-e........-......... 4600˛5700 D-gp-∂v Dcp´v apXn-c.....-................... 3750- ˛4000 d_-¿(- I-ntem)........ F≈v.......-...... 5700˛6200 tem-´.v ....................... a√n................... 6300˛7400 H-´p-]m-¬................ - .v ............ ]®-cn......-........... 2350˛2780 Ip-cp-ap-fI ]pgp-°e - c - n........ 2950˛3030 \m-fn-tI-cw......... PmXnsXm≠≥ 300˛325 sIm-{]................ sXm≠n√m-ØX - .v . 575˛600 sIm-´S- ° - X - )v ................... Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 600˛625 (]-gb - .v .................... {Kmºq ....-............... 975 ]pXn-bX It®m-ew... 14000˛17000 t\{¥°mb Im™n-c° - p-cp........ 1850 \mS≥.............. hb\mS≥............... d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 15000˛15200 Xr®n ....................... d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 16,000 Iip-h≠n ......... H´p-]m¬...... 11500 Nßc-Ipfw sIm´-S° - .v ....... em‰-- I v k .v ... 11100 ]pXn-bX kz¿Ww................. 23,040 c≠mwX-cw- . H-cp {Kmw.. 2880 ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° sh≈n ... 50000 ]p-Xn-bX - v Hcp Intem....... ]-gb - X - v X¶w.............. 31330 c≠mw Xcw........................

tImgnt°mSv

shfns®Æ.......... sIm{]FSp-Ø] - Sn.. Zn¬]k¥v........... dmkv........................ D≠........ cmPm]q¿................ ]nÆm°v ............. (tdm´dn)................ FIvk] v √¿............ sIm-´t- Øß sNdpXv... hepXv........ (hS-Ic)..... Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. tN´≥................... hb\mS≥............... AS-° ]pXn-bX - .v ... ]gbXv...... Np°v ....... Gew(]®)................... sh≈.......................... d_¿4........... d_¿˛5................... H´p-]m¬........... s]m∂n........................ Ipdph..................... ...... ]-®c - n....... ]©-km-c... a™ƒ.....

10300 6950 7050 6850 6300 7000 3150 3125 2500 4300˛4500 4800˛5300 3700˛3900

15201325 1850 965 1600 2600 1760 3020 2700 2600 1700 3700 2610 ˛2800 3000 2180 6400˛65003280 4700 1380 7000 9300 5800 5400 159.00 147.00 105.00 43500 21.00 6650 15500-˛1 5--- 000 -12000 45.00 38.00 45.00 4800 17000 9800 12300˛13700 15400˛16850 10200˛12100

I¬∏‰ IpcpapfIv (hb\mSv) tN´-≥.- ..... Im-- ∏n ]cn∏v............ D≠°m∏n (54In.)..... C©n t\{¥°mb...(Intem)...

46500 46000 10000 3000 2400 40.00

]me°mSv

A-cn a-´ H∂mw-Xc - w.. c≠mwX-cw................. 44000 Pb Fw.-]n-................ 45000 c≠mw X-cw........... - mS-I.-.......-.. 46000 I-¿W s]m∂n................... 13500˛14000 \mS≥ Pb.......... 10500˛11000 c≠mw X-cw........... tdmkv........................ 12,500 ]m-e° - m-S≥ - kn H... 900 t_m-[\ 750 H∂mwX-cw 15700 c≠mw X-cw............... 15100 F.]n.......................... 10500 Ipdp-h....................... 28.00 ] - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ 29.80 c≠mwXcw...... 21.00˛---- 25.00-- d-_¿ tem-´v 3020 t{K-Uv 6000 kv{-v Im-∏v

A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 37.50 9,450 6700˛6750

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-k.v F-k 4v .... 15900 B-¿.F-k.v F-k v 5- ... 15100 sF.F-k.v F-≥.B-¿20. ... ........ 15000 60% em-‰I - k -v .v ...... 11630

d_¿: sIm®n B-¿.F-k.v F-kv 4... B-¿.F-k.v F-k-v 5...

_m-t¶m-°v

B¿.F-k.v F-k˛v 1 B¿.F-k.v F-k˛v 2 B¿.F-k.v F-k˛v 3 B¿.F-k.v Fkv˛4 B¿.F-k.v F-k˛v 5

Izm-em-ew-]q¿

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em‰-Ik -v v ˛ shfns®-Æ˛ sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

Xriq¿ shfn-s®-Æ.... \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.. (]pXnbXv)... (]gbXv)... c≠mw Xcw....

26.00 25.00 25.00 24.00 24.00 22.00 148.00 156.00 106.00

Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z..(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ 23 X-t±-i-`-c-W hm¿-Up-Ifn¬ \-hw-_¿ 26\p \-S-°p-∂ D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n-\p C-∂p hn⁄m-]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-sa∂p Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωo-jW¿ sI i-in-[-c≥ \m-b¿ A-dnbn-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: s\-øm‰n≥-I-c \-K-c-k-`-bn-se aq-∂v-I√n≥-aq-Sv, H-‰q¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se I-√-º-ew, sIm-√w: Pn√m ]-©m-b-Øn-se sXm-Sn-bq¿ Un-hn-j≥, a¨-t{SmXp-cp-Øv ]©m-b-Øn-se s]-cp-ßm-ew, Xrt°m-hn¬-h-´-sØ ]m-t¶m-Ww,

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sIm-®n sat{Sm -sd-bn¬ \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ bm¿-Uv hn-I-k-\Øn-\v `q-an G-s‰-Sp-°m≥ X-ømdm-°n-b ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°Pn-\v a-{¥n-k-`m-tbm-Kw Aw-KoIm-cw \¬-In. kw-Ko-X\m-S-I A--°m-Z-an-bn-epw tI-c-f sse-hvtÃm-°v U-h-e-]v-sa‚ v t_m¿Un-se-bpw i-º-fw ]-cn-jv-I-cn°m-\pw a-{¥n-k-` Xo-cp-am-\n®p. 2009 Pq-sse H-∂v ap-X¬ ap≥-Im-e {]m-_-ey-tØm-sS-bm-

2000˛2600 e-`ya√ e-`ya√ e-`ya√

26.00˛34.00 27.00˛30.00 30.00˛34.50 -31.00˛34.00 22.00 31.00 455.00 153˛-156.00 1200.00 1540.00 8800 22.00 22.00 64.00 170.00 160.00 C√

]-Ø-\w-Xn-´: dm-∂n-bn-se sXt°-∏p-dw, tIm-´-bw: cm-a-]p-csØ Nn-d-I-≠w, sIm-gp-h-\m-ense sIm-gp-h-\m¬ -Su¨, Nn-d°-S-hn-se {Km-a-Zo-]w, F-d-WmIp-fw: F-S-bv-°m-´p -h-b-en-se hn-Um-ß-c, tNm-‰m-\n-°-c-bnse In-S-ß-bw, ]n-≠n-a-\-bn-se ap-Øw-Ip-gn, Xr-iq¿: H-cp-a-\-bqcn-se I-cp-hm-c-°p-≠v, sNm-Δ∂q-cn-se ]p-Xp-t»-cn ku-Øv, ae-∏p-dw: s]m-∂m-\n \-K-c-k-`bn-se h-≠n-t∏-´, Xn-cq¿ \-K-ck-`-bn-se s]-cp-h-gn-b-º-ew, Xr-°-e-tßm-Sv ]-©m-b-Øn-se Xr-°-e-tßm-Sv, a-dm-°-c-bn-se

≈ Im-e-Xm-a-kw \-Zn-I-fp-sSbpw P-em-i-b-ß-fp-sS-bpw \m-iØn-\v h-gnsX-fn-°p-sa-∂pw IΩn-‰n hn-e-bn-cp-Øn. P-em-i-b-ß-fn¬ tIm-fnt^mw _m-Iv-So-cn-b- A-]-I-S-I-cam-bhn-[w h¿-[n-°p-∂-Xn-\p Im-c-Ww I-°q-kvam-en-\yw A-S°-ap-≈ Km¿-ln-Iam-en-\y-ßfm-sW-∂v a-en-\o-I-c-W \n-b{¥-W t_m¿-Uv Nq-≠n-°m-´n. ^m-Iv-S-dn-I-fn¬ \n-∂p-≈ a-en\o-I-c-Ww X-S-bm≥ ^-e-{]-Z-amb \-S-]-Sn-Iƒ t_m¿-Uv kzo-Icn-°p-∂p-≠v. tI-c-f-Øn-se hnhn-[ \-Zn-I-fn-em-bn 183 tI-{μß-fn¬ P-e-Øn-s‚ \n-e-hm-cw A-f-°m-\pw t_m¿-Un-\v I-gnbp-∂p. a-en-\o-I-c-Ww \n-b-{¥-W hn-t[-b-am-°m-\m-hp-∂p-s≠¶nepw \-Zo-P-ew A-tX-]-Sn Ip-Sn°p-∂-Xn-\p-≈ \n-e-hm-c-Øn-es√-∂pw t_m¿-Uv A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. _-tbm-sa-Un-

lwZÀ-Zv kÀ-h-I-emim-e I-®qÀ Hm-^v Imw]-kv D-Zv-LmS-\w \msf I-Æq¿: \yq-U¬-ln B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ lw-Z¿-Zv Uow--Uv k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Z-£n-tW-¥y-bn-se B-Zy Hm-^v Imw]-kv \msf tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy k-l-a-{¥n C A-lΩ-Zv IÆq¿ kn-‰n-bn-se Zo-\p¬ C-kv emw k-`m hn-Zym-`ym-k k-ap-®-bØn-¬ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. _n._n.F, _n.kn.F, Fw.-_n.F. XpSßn-b _ncpZ tIm-gv-kp-I-fm-Wv C-hn-sS \n-e-hn-ep-≈Xv. h-cpw-h¿j-ß-fn¬ ]m-cm- sa-Un°¬, \-gv-knMv, _n-kn\-kv am-t\-Pv-sa‚ v, sF.Sn. hn-`m-K-ß-fnse -\q-X-\amb tIm-gv-kp-Iƒ B-cw-`n-°pw. DZv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ a{¥n sI ]n A-–pd-∫v A-[y-£-X h-ln-°pw. k¿-h-I-emim-em kn-‰n {Km‚ v I-Ωo-j≥ sN-b-¿-am≥ {]-^. th-Zv {]-Imiv, Pm-an-A lw-Z¿-Zv ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm. Pn F≥ Jmkn, sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n, F ]n A-–p√°p-´n Fw.-F¬.F, Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI F kc-f, Pn√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬°¿, \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ kn‰n Zo-\p¬ C-kvemw k`m sk-{I´-dn ]n a-lv-aqZv, ]n hn A-–p-¬ k-Øm¿, ]n Ip-™papl-ΩZv, tUm. ]n hn A-–p¿dlow ]-s¶-Sp-Øp.

bn-cn-°pw i-º-fw ]-cn-jv-I-cn°p-I-sb-∂p a-{¥n-k-`m tbm-KXo-cp-am-\-߃ hn-i-Zo-I-cn-® apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-dn-bn®p. sIm-®n sa-t{Sm-sd-bn¬ \n¿am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-dWm-Ip-fw Pn-√m- I-e-Iv-S-¿ X-ømdm-°n-b ]m-t°-Pm-Wv a-{¥n-k` Aw-Ko-I-cn-®-Xv. ]m-t°-Pv {]Im-cw H-∂pap-X¬ 10 sk‚ v `qan h-sc hn-´p-sIm-Sp-°p-∂-h¿°v sk‚n-\v 1.20 e-£w cq-]-bpw sa-t{Sm hn-t√-Pn¬ c-≠v sk‚ v

`q-an-bpw 10 sk-‚ n-¬ Iq-Sp-X¬ `q-an \¬-Ip-∂-h¿-°v 1.20 e£w cq-]-bpw sa-t{Sm hn-t√Pn¬ A-©v sk‚ v `q-an-bpw \¬-Ipw. X-cn-»p`q-an D-S-a-Iƒ°v sk‚n-\v aq-∂v e-£w cq-] ho-Xw \¬-Ipw. sXm-Sp-]p-g a-W-°m-Sv Ir-jn h-Ip-∏n-s‚ 10 G-°¿ `q-an sslsS-Iv Im-en-Øo-‰ ^m-Iv-S-dn \n¿an-°m≥ tI-c-fm-^o-Uv-kn-\v hn´p-\¬-Ipw. G-°-dn-\v \q--dv cq-] ]m-´-Øn-\m-Wv `q-an \¬-Ip-I.

a-e-bm-f-Zn-\m-tLm-jw: \n-b-a-k-`-bn {]-ZÀ-i-\w kw-L-Sn-¸n-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-e-bm-f `m-j-bp-sS-bpw kmln-Xy-Øn-s‚ hn-Im-k ]-cn-Wm-a-ß-sf kw-_‘n-®pw `-c-W-`m-j a-e-bm-fw B-°p-∂-Xn-\v HutZym-Kn-I X-e-Øn¬ kzo-I-cn-®n-´p-≈ \-S-]-Sn-Isf-°p-dn-®pw {]-Xn-]m-Zn-°p-∂ {K-Ÿ-ß-fp-sS-bpw tc-J-I-fp-sS-bpw {]-Z¿-i-\w \-hw-_¿ H-∂v, \m-

I-√m¿-aw-K-ew, tIm-gn-t°m-Sv : \Sp-h-Æq-cn-se I-cp-ºm-s∏m-bn¬, h-b-\m-Sv: I-Wn-bm-º-‰-bnse I-º-f-°m-Sv sh-Ãv, I-Æq¿ : h-f-]-´-W-sØ \-K-cw, Im-k¿tIm-Uv: ss]-h-fn-sK-bn-se kns¥-Sp-°, ]-S-∂-bn-se ]-S-∂ sk‚¿ F-∂n-h-bm-Wv hm¿-UpIƒ. \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I \-hw_¿ 7 h-sc kzo-I-cn-°pw . kq£--a ]-cn-tim-[-\ \-hw-_¿ F´n--\v. \-hw-_¿ 11 h-sc ÿm-\m¿Yn-Xzw ]n≥-h-en-°mw. thm-s´Æ¬ 27\v \-S-°pw. ÿm-\m¿Yn-Iƒ Un-kw-_¿ 26\-Iw sNe-hv I-W-°v \¬-I-Ww.-

\-Zn--þP-em-i-b- kw-c-£-W-¯n-\v B-Ivj³ ¹m³ th-Ww: \n-b-a-k-`m ]-»n-Iv A-¡u-−v-kv I-½n-än

sIm-®n: kw-ÿm-\-sØ \-Zn-I15900 fp-sS-bpw P-em-i-b-ß-fp-sS-bpw 15100 kw-c-£-W-Øn-\p Kw-K B-Iv j≥ πm-\n-s‚ am-Xr-I-bn¬ {]15745 tXy-I {]-h¿-Ø-\- ]-≤-Xn-°v 15626 A-Sn-b-¥-c-am-bn cq-]w\¬-I15517 15458 W-sa-∂p Im-°-\m-Sv I-e-Œ-td15369 ‰n¬ tN¿-∂ \n-b-a-k-`-bp-sS ]ªn-°v A-°u≠v-kv I-Ωn-‰n 14192 tbm--Kw B-h-iy-s∏-´p. ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏p-am-bn _10314 10000 ‘-s∏-´v ]-ªn-Iv A-°u-≠v-kv 6900 I-Ωn-‰n \-S-Øn-b ip-]m¿-i-I2400 fn¬ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-Iƒ hne- b n- c p- Ø p- ∂ - X n- \ m- b n- c p- ∂ p sN-b¿-am≥ tUm. Sn -Fw tXm-a9500 kv sF-k-Iv Fw.-F¬.F-bp-sS 2100 A-[y-£-X-bn¬ tbm-Kw tN¿1750 3100 ∂-Xv. B-Ivj≥ πm≥ X-øm-dm-°p46000 15800 ∂-Xn-\p k¿-°m¿ G-P≥-kn6575 Iƒ-°p ]p-d-sa k¿-h-I-em-im2100 em h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw kz-Imcy ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw k-lm3000...3350 3000˛3450 bw tX-S-Ww. C-°m-cy-Øn-ep-

IÆq¿ 30.00 29.00 30.00 29.00 32.00 30.00 C√ 26.00 C√ 26.00

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-k-ar-≤n ]-≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn A-©ph¿-j-Øn-\n-sS kw-ÿm-\-Øv A-Xyp-¬-∏m-Z-\ti-jn-bp-≈ 15 e£w sX-ßn≥ ssX-Iƒ \´p]n-Sn-∏n-°p-sa-∂v a-{¥n sI ]n tam-l\≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ sk-{I-t´-dnb-‰v h-f-∏n¬ sX-ßn≥ssX -\-´v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-hln-°pw. Xp-S¿-∂v a-{¥n-am-cp-sS-bpw {]-Xn-]-£ t\-Xm-hn-s‚-bpw Hu-tZym-Kn-I h-k-Xn-I-fn¬ A-©p-ho-Xw ssX-Iƒ \-Spw. sX-ßpI-b-‰ sXm-gn-em-fn £m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw \o-c D¬-∏m-Z-\Øn-\v k-lm-b-I-c-hp-am-b co-Xn-bn-em-Wp ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I. ]≤-Xn-bp-sS B-Zy-L-´-am-bn Cu h¿-jw H-cp-e-£w sX-ßn≥ssXIƒ \-Spw. D-b-cwIp-d-™ Un-˛Sn, a-e-b≥ Uzm¿-^v, Nm-h-°m-Sv Uzm¿-^v Xp-S-ßn-b A-Xyp-¬∏m-Z-\ti-jn-bp-≈ ssX-I-fm-Wv \-Sp∂-Xv. {]-Xn-h¿-jw 600 tIm-Sn \m-fn-tI-cw D¬-∏m-Zn-∏n-°p-Ih-gn kwÿm-\-Øn-\v 6000 tIm-Sn- cq-]-bp-sS h-cp-am-\w {]-Xo-£n-°p-∂-Xmbpw a-{¥n ]-d-™p. Hm-tcm ]-©m-b-Øn-epw 100 -ho-Xw ssX-Iƒ F-∂ \n-e-bn-em-Wp ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. tI-c-kp-`n-£ tI-c-f c-£ F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-tØm-sS-bm-Wv tI-c-k-ar-≤n ]-≤-Xn \-S∏m-°p-∂-Xv. \o-c D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xz-cn-Xs∏-Sp-Ønh-cn-I-bm-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√-I-fn¬ H-∂n-e-[n-Iw \o-cm bq-\n-‰p-I-fpw a-‰p Pn-√-I-fn¬ Hm-tcm bq-\n-‰v ho-X-hpw ]-co-£-Wm-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-cw-`n-°psa-∂pw a{¥n ]-d-™p.

sIm-¨n sa-t{Sm hn-I-k\w: ]p-\-c-[nhm-k ]m-t¡-Pn-\v kÀ-¡mÀ Aw-Ko-Imcw

C-cp-]-¯n-aq-¶v hmÀ-Up-I-fn \-hw-_À 26\v D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v

\nehmcw

sIm®n

tI-c-k-ar-²n ]-²-Xn-bn kw-Øm-\-¯v 15 e-£w sX-§n³ssX-IÄ \-Spw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

ev, A-©v Xn-ø-Xn-I-fn¬ \n-b-a-k-`m sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-°pw. a-e-bm-f Zn-\m-tLm-j-Øn-s‚bpw t{i-jvT-`m-jm hm-cm-tLm-j-Øn-s‚-bpw `mK-am-bm-Wv {]-Z¿-i-\w. \-hw-_¿ H-∂n-\v cm-hn-se 11 a-Wn-°v sU-]yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i-‡≥ {]Z¿-i-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

Adnbn-¸pIÄ

temhÀ Unhn-j³ ¢mÀ¡v ]co£ ]-Ø-\w-Xn-´: ]n.-F-kv.-kn. \-S-Øp-∂ tem-h¿ Un-hn-j≥ ¢m¿-°v (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√) X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v H-‰-Ø-h-W c-Pn-kv-t{S-j≥ ap-tJ-\ A-t]-£ k-a¿-∏n-®n-cp-∂ DtZym-Km¿-Yn-Iƒ-°p \-hw-_¿ Hº-Xn-\v D-®-bv-°v c-≠v ap-X¬ 3.-15 h-sc H-_v-P-Iv-‰v co-Xn-bn-ep-≈ H.-Fw.-B¿. ]-co-£ hn-hn-[ ]-co£mtI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øpw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°p ]n.-F-kv.-kn.bp-sS Hu-tZym-Kn-I sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralapsc.gov.in)\n-∂v A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v Uu¨-tem-Uv sN-ømw. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ 1.-30\v ap-ºv ]-co-£mtI-{μ-Øn¬ lm-P-cmhWw. A-Xn-\pti-jw {]-th-in-∏n-°n-√. kv-ss{I-_n-s‚ tk-h\w B-h-iy-ap-≈-h¿ A-t]-£m ]-co-£m Xn-øXn--°p 10 Zn-h-kw apºv ]n.-F-kv.-kn. Hm-^nkn¬ k-a¿-∏n-°-Ww. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ lm-P-cm-°p-∂ A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰n-epw sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿´n-^n-°-‰n-epw _m¿-tIm-Uv, tI-c-f ]-ªn-Iv k¿-ho-kv I-Ωo-j-s‚ Fw-ªw F-∂n-h hy-‡-am-bn ]-Xn-™n-cn-°-Ww. sF-U‚n-^n-t°-j≥- k¿-´n-^n-°‰-- n-se \n-›n-X am-Xr-I-bn-ep≈ Uu¨-tem-Uv sN-bv-X t^m-t´m-bn¬ D-tZym-Km¿-Yn-bp-sS t]cv, t^m-t´m F-Sp-Ø Xnø-Xn F-∂n-h hy-‡-am-bn-cn-°-Ww. A-Uvan-j≥ Sn-°-‰v, I-Ωo-j≥ \n-jv-I¿-jn-®n-´p-≈ G-sX-¶n-epw Xn-cn-®dn-b¬ tc-J-bp-sS A- ¬, ]-I¿-∏v F-∂n-h k-ln-Xw D-tZym-Km¿Yn-Iƒ \n-iv-Nn-X ]-co-£mtI-μ-Øn¬ b-Ym-k-a-bw lm-P-cm-hWw.-

hnhm-l-k-lmbw: hyà-X-h-cp¯n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: km-[p-°-fm-b hn-[-h-I-fp-sS s]¨-a-°ƒ-°p≈ hn-hm-l[-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn {]-Im-cw a-‰p \n-_‘-\-Iƒ ]m-en-°p-∂-Xn-\p hn-t[-b-am-bn, {]m-b-]q¿-Øn-bm-b B¨-a-°-fp-≈ Ip-Spw-_Øn-se hn-[-h-I-fp-sS s]¨-a-°ƒ-°pw °¬ am-en-\y-ß-fp-sS kw-kv-I- ]-≤-Xn{]-Im-cw [-\-k-lm-bw e-`n-°p-∂-Xn-\v A¿-l-X-bp-≠m-bnc-W-Øn-\v {_-lv-a-]p-c-Øv kw- cn-°p-∂-Xm-sW-∂p k¿-°m¿ hy‡-am°n.hn-[m-\-ta¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v s_-∂n _-l-∂m≥ Fw.-F¬.- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f h-\-K-th-j-W ÿm-]-\-Øn¬ 2016 HF \n¿-tZ-in-®p. _-tbm-sa-Un- tŒm-_¿ 31 h-sc Im-em-h-[n-bp-≈ H-cp k-a-b-_-‘n-X K-th-j-W °¬ am-en-\ykw-kv-I-c-W-Øn- ]-≤-Xn-bn-ep-≈ dn-k¿-®v s^-t√m-bp-sS Xm¬-°m-en-I H-gn-hn-te\p-≈ kw-ÿm-\-sØ G-I °v \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn \-hw-_¿ 13\v cm-hn-se 10\v tI-c-f h-\πm‚ v ]m-e-°m-Sm-Wp-≈-Xv. Xn- K-th-j-W ÿm-]-\-Øn-s‚ Xr-iq¿ ]o-®n-bn-ep-≈ Hm-^n-kn¬ hcp-h-\-¥-]p-cw, sIm-®n, tIm-gn- ®v hm-Iv- -C≥ -C‚¿-hyq \-S-Øpw. t°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Iq-Sn hn-i-Z-hn-h-c-߃-°vsI.-F-^v.-B¿.-sF.-bp-sS (www.kfri. πm‚ v ÿm-]n-°-Ww. sIm-®n- res.in)-sh-_v-ssk-‰v k-μ¿-in-°mw.bn-se A-º-e-ta-´n¬ πm‚ v ÿm-]n-°m-\p-≈ ]-≤-Xn tI{μ--Øn-s‚ A-\p-a-Xn-°v k-a¿- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ k¿-°m¿/F-bv-U-Uv ∏n-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw A-\p- F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pp-I-fn-se H-gn-hp-≈ Fw.-sS-Iv. ko-‰p-I-fna-Xn In-´n-bm¬ c-≠p h¿-j-Øn- te-°pff kv-t]m-´v A-Uv-an-j≥ \-hw-_¿ \m-ev, A-©v Xn-ø-Xn-I\-Iw ]q¿-Øn-bm-°m-\m-hp-sa- fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tIm-f-Pv Hm-^v F-≥Pn-\o-b-dn-Mn¬ \-S-Øp∂pw a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W ∂p. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.dtekerala.gov.in sh-_v-ssk-‰n¬.t_m¿-Uv A-dn-bn-®p. Fw.-F¬.F-am-cm-b kn a-Ωq--´n, kn -]n ap- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\-sØ am-\-kn-Im-tcm-Ky -tI-{μ-ßl-Ω-Zv, kn -sI. \m--Wp, Pn-√ I- fn¬ Nn-In¬-k-bv-s°-Øp-∂-h-cn¬ a-cp-∂p-]-co-£-Ww \-S-Øpe-Iv-S¿ ]n -sF si-bvJv ]-co-Xv, ∂-Xv \n-tcm-[n-®p k¿-°m¿ D-Ø-c-hv ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. {U-Kv-kv A-Uo-j-\¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v I¨-t{Sm-f¿ P-\-d¬ Hm-^v C-¥y-bp-sS {]-tXy-Im-\p-a-Xn hm-ßn_n cm-a-N-{μ≥ tbm-K-Øn¬ ]- b ti-j-ta a-cp-∂p ]-co-£-W-ß-fm-Im-hq F-∂pw D-Ø-c-hn¬ hys¶-Sp-Øp. ‡-am-°n-bn-´p-≠v.-

h-\-K-th-j-W Øm-]-\-¯n Xm¡m-en-I H-gn-hv

Fw.-sS-Iv. kv-t]m-«v A-Uv-an-j³

a-t\m-tcm-K Nn-InÂ-k: a-cp-¶p -]-co-£-Ww ]m-Sn-Ã

\yq-\-]-£ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ^o-þ-dn-Cw-t_-gv-kv-saâv kv-Iow Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ap-kv-enw, {In--kv-Xy≥, kn-°v, _p-≤, ]m-gvkn Xp-S-ßn-b \yq-\-]-£ a-X hn-`m-K-ß-fn¬-s∏-Sp-∂ K-h¨sa‚ v Aw-Ko-Ir-X sF.-Sn.-kn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \yq-\-]-£ t£-a h-Ip-∏v ^o-kv B-\p-Iqeyw \¬-Ipw. A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn \-hw-_¿ 15 h-sc \o-´n.A-t]-£m t^m-d-Øn-\pw, Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw www.minoritywelfare.kerala.gov. in sh-_v-ssk-‰n-epw Pn-√m Ie-

Œ-td-‰n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ \yq\-]-£-t£-a sk-£-\n-tem _-‘-s∏-Smw. t^m¨: 0471˛2300-523, 2302090.-

sdbnÂth: a¬kq¬ ssSw-tS-_nÄ Im-emh-[n A-h-km-\n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]pcw: sd-bn¬th a¨-kq¨ ssSwtS-_nƒ Imemh-[n A-h-km-\n-®-Xn-\m¬ \-hw-_¿ H-∂p ap-X¬ sIm-¶¨ h-gn Hm-Sp-∂ s{S-bn-\p-I-ƒ km-[m-c-W k-a-b-{I-aw ]m-en-°p-sa∂p sd-bn¬-th A-dn-bn®p. C-X-\p-k-cn-®p≈ {][m-\-s∏´ s{Sbn-\p-I-fp-sS k-a-b-{I-a-Øn-se am-‰ßƒ: \-º¿ 12617 F-d-WmIp-fw P-Mv-j≥˛l-{k-Øv \n-km-ap-±o≥ aw-K-f F-Iv-kv-{]-kv D®-bv°v 1.20\v. \-º¿ 10216 F-d-Wm-Ip-fw˛a-Uv-Km-hv F-Iv-kv{]kv \-hw-_¿ \m-ep ap-X¬ Xn-¶-fm-gv-N-I-fn¬ D-®bv°v 1.55\v. a¨-kq¨ Im-e-b-f-hn¬ lm-∏ h-sc am{Xw Hm-Sn-bn-cp∂ \-º¿ 16337/16338 F-d-Wm-Ip-fw˛Hm-°ve F-Iv-kv-{]-kv s{S-bn≥ Hm°ve h-sc Hm-Spw. tI-c-f-Øn-\p ]p-d-tØ-t°m-Sp-∂ a‰v s{S-bn\p-I-fp-sS k-a-b-Øn¬ awKem-]pcw P-Mv-j≥ F-Øp∂Xp hsc am-‰-ap-≠m-hn√. awKem-]pcØp \n∂v k-a-b-{I-a-Øn¬ am‰-ap-≠m-hpw. sIm-¶¨ h-gn Xn-cp-h-\-¥-]pcw, sIm-®p-th-fn, \mK¿-tIm-hn¬, F-d-Wm-Ip-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°p-≈ s{Sbn-\p-I-fp-sS k-a-b-Ønepw am-‰-ap-≠m-hpw.

I®qÀ: _n.-F-kvkn. Iw-]yq-«À k-b³-kv ^-ew {]-kn-²o-I-cn-¨p am-ßm-´p-]-d-ºv: am¿-®v 2013¬ \-S-Øn-b c-≠v, \m-ev, B-dv sk-a-kv-‰¿ _n.-F-kvkn. Iw]yq-´¿ k-b≥-kv/C-e-Iv-t{SmWn-Iv-kv (sF.-F-®v.-B¿.-Un.˛2008 A-Uv-an-j≥-˛-t{K-Un-Mv I®qÀ kÀhIemime ]m-t‰¨) k-πn-sa‚-dn ]-co£-I-fp-sS ^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®p. t{K-Uv Im¿-Up-Iƒ k¿-h-I-em-im-ebn¬-\n-∂p \-hw-_¿ 1 ap-X¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw ]p\¿-aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\p-ap-≈ A-t]-£Iƒ \-hw-_¿ 15 h-sc kzo-I-cn-°pw.-

Fw.-kn.-F. s{]m-hn-j-\Â kÀ-«n-^n-¡-äv

^-ew {]-kn-≤o-I-cn-® B-dmw sk-a-kv-‰¿ Fw.-kn.-F. Un-{Kn-bp-sS s{]m-hn-j-\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ Xm-sg sIm-Sp-Ø Xn-øXn-I-fn¬ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-®p ssI-∏-‰-Ww. Nn≥-a-b C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-fPn Nm-e, tUm¨ t_m-kv-tIm tIm-f-Pv Aßm-Sn-°-S-hv-˛ \-hw-_¿ 4, sF.-Sn.-C.-kn. IÆq¿-˛-Im-k¿-tIm-Uv-˛-\-hw-_¿ 5, F¬._n.-F-kv. Im-k¿-tIm-Uv, sF.-Sn.-C.-kn. \ote-iz-cw-˛-\-hw-_¿ 6. ap-I-fn¬ sIm-Sp-Ø Xn-ø-Xn-I-fn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°m≥ km-[n-°m-Ø-h¿-°v \-hw-_¿ 15\p A-t]£ k-a¿-∏n-®v k¿-´n-^n-°-‰v ssI-∏-‰-Ww.-

]n.-Pn.-Un.-kn.-F-kv. ]-co-£ am-än

Z-anIv Ãm^v tIm-f-Pv, bq\n-th-gvkn‰n Hm^v Imen-°‰v, Imen-°‰v bq\n-th-gvkn‰n ]n.H., ae-∏p-dw˛673 635 F∂ hnem-k-Øn¬ \hw-_¿ 21-\v apºmbn At]-£n-°-Ww. apºv tImgvkn¬ ]s¶-Sp-Ø-h¿ At]-£nt°-≠-Xn-√. {]-th-i\w e`n-°p-∂-h¿ 500 cq] cPn-kvt{S-j≥ ^o-kmbn AS-°-Ww. At]£m t^m-dw A°m-Z-anIv Ãm-^v tImf-Pnepw k¿h-I-em-imem sh_vsskImen-°‰v k¿h-I-em-ime HIvtSm-_¿ 30, tX™n-∏ew: Imen-°‰v k¿h-I-em-im- 31 Xnb-Xn-Ifn¬ \S-Øm-\n-cp∂ Untπma k¿h-I-em-imebpsS A^n-en-tb-‰Uv ‰nepw e`y-am-Wv.hnh-c-߃°v: 0494 2400 em hnZq-c-hn-Zym-`ymk hn`m-- C≥ sPtΩm-fPn (2010 B‚ v 2011 {]th-i- tImf-Pp-I-fn¬ bpPn/]nPn tImgvkp-Iƒ- 352, 2407351. Kw \S-Øp∂ ]n.-Pn/]n.-Pn.Un-tπma tImgvkp-I-fn-teBKkvXn¬ \S-Ønb ]m¿´v ssSw djy≥ °pw, _n.-F./_n. tImw (Hmk¿´n-^n-°‰v tImgvkv ]co-£-bpsS ^ew ]¨ kv{Sow) F≥ {S≥kv \w) ]co-£-Iƒ \hw-_¿ A©v, Bdv °p≈ am¿Pn-\¬ ko-‰v h¿[\-bv°v th- sh_vssk‰n¬ {]kn-≤o-I-cn-®p. ]p\¿aqImen¡äv ]co£ Fgp-Xn hnP-bn-®- Xnb-Xn-I-fn-te°v ]p\-{I-ao-I-cn-®p. a‰v ≠n Ah-km\ Xnb-Xn°v tijw e`n® ey-\n¿W-b-Øn\v \hw-_¿ 13 hsc At]kÀhIemime h¿°v Un{Kn {]th-i-\-Øn- ]co-£m sjUyq-fpI-fn¬ am‰-an-√. £n-°mw. At]-£-Iƒ \nc-kn-®p-. \pw ]ng IqSmsX At]-£n°m-\p-≈ Xn øXn \hw-_¿ F´v hsc \o´n. Un {Kn/Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f Untπma tImgvkp-I-fn-te°v 100cq] ]ngk¿-h-I-em-im-e B-K-kvtbm-Sp-IqSn \hw-_¿ F´v hscbpw At]- _n.F/-_n.-F-kv.kn/_n.tImw (hn-Zq-c-hn- k¿h-I-em-im-e-bn¬ A^n-en-tb‰v sNbXn¬ \-S-Øn-b c-≠mw sk-a£n-°mw. Zym-`ym-kw) H∂mw ska-ÿ hnZym¿Yn-I- Xn-´p≈ tImf-Pp-I-fnse F¬.-Un.-¢m¿°v ÿ Fw.-F-kv-kn. sI-an-kvfpsS Cw•ojv tIma¨ tImgvkv {In-´n- apX¬ apI-fn-te-°p≈ XkvXn-I-I-fn¬ {Sn, A-\-en-‰n-°¬ sI-an-kv°¬ dok-WnMv, ssd‰nMv B‚ v {]k-t‚- tPm-en sNøp∂ A\-[ym-]-I¿-°m-bn \ {Sn, A-ssπ-Uv sI-an-kv-{Sn, satIcf j≥ (F 02) DØ-c-°-S-em-kp-I-fpsS aqey- hw-_¿ 25 apX¬ 30 hsc A-°m-Z-anIv Ãm kÀhIemime Un-kn-\¬ sI-an-kv-{Sn ]-coImen-°‰v k¿h-I-em-imem FUyq-t°- \n-¿Wb Iymw-]v \hw-_¿ Hº-Xn\v ^v tImf-Pn¬ {]^-j-W¬ Uh-e-]vsa‚ v £-I-fp-sS {]m-Iv-‰n-°¬ \-hw-_¿ G-gv apj≥ ]T-\-h-Ip-∏n¬ \S-Øp∂ Fw.-FUv cmhnse ]Øp aWn°v Xriq¿ sk‚ v tImgvkv \S-Øpw. aq∂mw L´ Atem-´ vsa ‚ v \hw-_¿ tXmakv tImf-Pn¬ \S-°pw. Iymw]v Hcp Xm¬∏-cy-ap≈ A\-[ym-]-I¿ {]n≥kn- X¬ 27 h-sc hn-hn-[ tIm-f-Pp-I-fn¬ \-SH∂n\v \S-°pw. sa bn≥ dm¶ven-Ãn¬ 401 Znhkw am{Xta D≠m-bn-cn-°q. XpS¿∂v ∏¬ aptJ\ Ub-d-IvS¿, bp.-Pn.-kn-˛-A-°m- Øpw. ssSw-tS-_nƒ sh-_v-ssk-‰n¬ (www.-keralauniversity.ac.in) e-`n-°pw. \\-hw-_¿ 5\v B-cw-`n-°m-\n-cp-∂ H-∂mw sk-a-kv-‰¿ t]m-kv-‰v {Km-tPz-‰v Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-t´-j-\¬ k-b≥-kv(]n.-Pn.-Un.kn.-F-kv.-) ]-co-£ am-‰n-h-®p. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.-

hnZqchnZym-`ymkw At]£m XnbXn \o«n

apX¬ 515 hsc-bp-≈-h¿ cmhnse 9.30-˛\pw, 516 apX¬ 620 hsc-bp-≈-h¿ D®°v 1.30-˛\pw k¿h-I-em-imem sh_vssk‰n¬ \n∂v Uu¨temUv sNbvX satΩm, A ¬ k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ klnXw k¿hI-em-imem FUyq-t°-j≥ ]T-\-h-Ip∏n¬ lmP-cm-I-Ww.

]co£ ]p\-{I-ao-I-cn¨p

tlmw hmtey-j≥ Bbn-cn°pw. ]s¶-Sp-°m≥ Xm¬∏-cy-ap≈ tImfPv A[ym-]-I¿ Ah-cpsS t]cv, tImf-Pv, sam ss_¬ \º¿ F∂o hni-Zmw-i-߃ jce8@universityofcalicut.info F-∂ hnem-kØn-te°v Ab-°p-Itbm 944796-0795, 9496303631 F∂ \º-dpI-fn¬ _-‘-s∏-SpItbm sNøp-I.

koäv hÀ[\: At]£ \nc-kn¨p

]co-£m-^ew

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ

aqey-\nÀWb Iymw]v: A[ym-]-IÀ¡v At]-£n¡mw

Fw.-FUv aq¶mw L« Atem-«vsaâv

A\-[ym-]-IÀ¡mbn {]^-j-WÂ Uh-e-]vsaâv tImgvkv

Fw.-F-kv-kn. {]m-Iv-än-¡Â

hw-_-dn¬ Xp-S-ßp-∂ c-≠mw sk-a-ÿ Fw.--F-kv-kn. _-tbm sI-an-kv-{Sn, Pn-tbm-fPn {]m-Iv-‰n-°¬ ]-co-£-I-fp-sS ssSw-tS_nƒ sh-_v-ssk-‰n¬.

_n.-tImw tIm-ta-gv-kv, tlm-«Â am-t\-Pv-saâv Bâv Im-ä-dn-Mv {]m-Iv-än-¡Â Pq-sse-bn¬ \-SØ - n-b I-cn-b¿ dn-te-‰U - v kn._n.-kn.-F-kv.-F-kv c-≠mw sk-a-ÿ _n.tImw tIm-ta-gv-kv, tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v Im-‰d - n-Mv ]-co-£b - p-sS {]m-IvS- n-°¬ \-hw-_¿ F-´v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ 4.-30 h-sc h¿-°e - F-kv.F - ≥ tIm-fP - n¬ \-SØ - pw.-

Fw.-F. kw-kv-Ir-Xw ssh-h

tI-c-f k¿-h-I-em-im-e hn-Zq-c-]T-\-tI-{μw Fw.-F. kw-kv-Ir-Xw ssh-h \-hw-_¿ Bdv cm-hn-se 10 ap-X¬ Im-cy-h-´w kw-kv-IrXw ]T-\-h-Ip-∏n¬ \-S-Øpw.-

Km-Ôn-b³ ]T-\-tI-{µw DÂ-]-¶-§Ä hn-X-c-Ww

Km-‘n-b≥ ]T-\-tI-{μw Cu am-kw H-∂v apX¬ B-cw-`n-® ku-P-\y kz-bw-sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]Tn-Xm-°ƒ \n¿-an-® hn-hn-[ D¬-]-∂-߃ P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn-se H-º-Xmw hm¿-Un-se \q-tdmfw h-cp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°m-bn C-∂v hn-X-cWw sN-øpw. hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w sI apc-fo-[-c≥ Fw.-F¬.-F \n¿-h-ln-°pw.


kmÀhtZiobw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

kozhikode

A-k-Zp-am-bn C-{_m-lo-an Iq-Sn-¡m-gv-N \-S-¯n a-\p-jym-h-Im-i {]-hÀ-¯-I-sc cm-Pyhn-cp-²-cm-¡p-¶-Xn-s\-Xn-tc bp.-F³.-

hn-a-XÀ-¡v B-bp-[w \Â-Ip-¶-Xv A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-¶v A-k-Zv ZakvIkv: B-`y-¥-c-bp-≤w cq£-am-b kn-dn-b-bn-se {]-Xn-k‘n ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn {]-kn-U‚ v _-»m-dp¬ Ak-Zp-am-bn bp.-F≥.-˛A - d - _ - ve - o-Kv {]-tXy-I {]-Xn-\n-[n A-lvZ- ¿ C{_m-lo-an Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. I-gn-™-h¿-jw k-am-[m-\ ZuXy-ta-s‰-Sp-Ø ti-jw B-Zy-ambm-Wv A-k-Zn-s\ C-{_m-lo-an I-≠X - v. hn-a-X¿-°p hn-tZ-i-cm-Py߃ B-bp-[w \¬-Ip-∂-Xv Ah-km-\n-∏n-°m-sX {]-iv-\-]-cnlm-cw km-[y-as - √-∂v C-{_m-loan-sb A-kZ- v A-dn-bn-®p. kn-dn-bbp-sS `m-hn C-hn-sS-bp-≈ P-\߃ X-s∂ Xo-cp-am-\n-°pw. {]iv\ - ß - ƒ A-hk - m-\n-∏n-°m-\pw A-h¿-°p I-gn-bp-sa-∂v A-k-Zv ]-d-™-Xm-bn Hu-tZym-Kn-I sSen-hn-j≥ dn-t]m¿-´v sN-bvX - p. F∂m¬, N¿-®-bp-sS hn-i-Zmw-i߃ ]p-d-Øp-hn-´n-´n-√. kn-dnb≥ {]-iv-\-Øn¬ A-Sp-Ø-am-

kw 23\v P-\o-hb - n¬ k-am-[m-\ D-®-tIm-Sn-°p ap-t∂m-Sn-bm-bmWv C-{_m-lo-an-bp-sS Iq-Sn-°m-gvN.

bn¬ \-S-°p-∂ A-{I-am-k-‡ {]-t£m-`-Øn¬ kn-dn-b-s°m∏w \n¬-°p-∂ cm-Py-am-Wv Cdm≥. A-k-Zp-am-bn A-Sp-Ø _-

_»m-dp¬ Ak-Zv A-lvZ¿ C-{_m-loan-tbm-sSm∏w D-®t- Im-Sn-bn¬ C-dm-s\-°q-Sn ‘w ]p-e¿-Øp-∂ d-jy-bpw ]-s¶-Sp-∏n-°W - s - a-∂ C-{_m-lo- ssN-\b - pw D-®t- Im-Sn-bn¬ C-dman-bp-sS A-`n-{]m-bw ]-Sn-™m- \pw ]-s¶-Sp-°W - s - a-∂ \n-e] - md≥ cm-Py-ßf - p-sS-bpw kn-dn-b≥ Sp-≈-h-cm-Wv. D-®-tIm-Sn-bn¬ ]{]-Xn-]£ - Ø - n-s‚-bpw F-Xn¿-∏n- s¶-Sp-°p-sa-∂v kn-dn-bb - n-se C\n-Sb - m-°n-bn-cp-∂p. A-kZ- v cm-Pn- dm≥ Aw-_m-kU - ¿ ap-lΩ - Z- v cnh-bv° - W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v c-≠- km kn-_m-\n A-dn-bn-®p. {]-iv\ - c-h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn kn-dn-b- Øn¬ C-dm-s‚ C-S-s]-S-ep-Iƒ

io-X-f-]m-\o-b-§Ä {]-ta-l-km-[y-X C-c-«n-bm-¡p-¶p ]m-cn-kv: a-\p-jy-Po-hn-X-Øn-s‚ `m-K-am-bn am-dn-b io-X-f-]m\o-b-߃ (tkm-^v-‰v {Un-¶v-kv) {]-ta-l-km-[y-X £-Wn-®ph-cp-Øp-∂-Xm-bn ]T-\w. i-co-c-Øn-te-°v Iq-Sn-b A-f-hn¬ ]-©-km-c e-`n-°p-∂-Xv io-X-f-]m-\o-b-߃ ap-tJ-\-bm-Wv. sF-kv-{Io-apw anTm-bn-Ifpw C-°m-cy-Øn¬ io-X-f]m-\o-b-߃-°p ]n-∂n-emsW-∂pw s{I-Un-‰v kyq-kv dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v \-SØn-b ]T-\-Øn¬ I-s≠Øn. H-cp •m-kv io-X-f-]m\o-b-Øn¬ F-´p So-kv]q¨ ]-©-km-c A-S-ßnbn-cn-°p-∂-Xm-bm-Wv I-W°p-Iƒ. C-Xp X-s∂ a-\pjy-i-co-c-Øn-\v km-[m-c-W D-≠m-bn-cn-t°-≠ ]-©-km-c-bpsS A-f-hn-t\-°mƒ Iq-Sp-X-em-Wv. s]m-Æ-Ø-Sn-°p {]-[m-\ Im-c-Ww io-X-f-]m-\o-b-ß-fm-sW-∂pw B-tcm-Ky-hn-Z-Kv-[¿ A-`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p.]-©-km-c {Zm-h-I-cq-]-Øn-em-b-Xn-\m¬ h-f-sc th-Kw ico-c-Øn¬ A-en-™p-tN-cp-I-bpw h-en-b A-f-hn¬ I-tem-dn H-cp-an-®v i-co-c-Øn-te-°p {]-th-in-°p-∂-Xn-\p Im-c-W-am-hpI-bpw sN-øp-∂p. A-Xn-\m¬ `q-cn-`m-Kw t]-cn-epw ssS-∏v 2 {]ta-l-hpw s]m-Æ-Ø-Sn-bpw D-≠m-hm≥ C-Xp Im-c-W-am-hp∂p. A-c-t°m-Sn-tbm-fw B-fp-Iƒ ssS-∏v 2 {]-ta-l-_m-[n-Xcm-Wv. tem-I-P-\-kw-Jy-bp-sS 20 i-X-am-\w t]-cpw s]m-ÆØ-Sn-b≥-am-cm-Wv. A-ta-cn-°, {_-ko¬, B-kv-t{X-en-b, saIv-kn-t°m Xp-S-ßn-b cm-Py-ß-fn¬ io-X-f-]m-\o-b-ßfpsS D-]-t`m-Kw A-an-X-amWv. ssN-\-°m-cm-Wv G-‰-hpw Ip-d-®v ]©-km-c D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿. Zn-h-k-hpw G-gp kv-]q¨ ]©-km-c am-{X-sa A-h¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂p-≈q.

\m-bm-Wv ]-cn-K-Wn-°-s∏-Sp-∂Xv. 2010¬ ]m-Iv t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-X C-t±-lw I-gn-™am-kw tam-Nn-X-\m-sb-¶n-epw ]m-In-kv-Xm-\n¬ X-s∂ I-gn-bpI-bm-Wv.

sS t]-cn¬ C-c-I-fm-°-s∏-Sp∂-h¿-°p \o-Xn-bpw a-Xn-bm-b \-„-]-cn-lm-c-hpw e-`y-am°m≥ a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿Ø-I¿ _-≤-{i-≤-cm-h-Ww. ]≤-Xn-Iƒ B-kq-{X-Ww sN-øptºmƒ _-‘-s∏-´ ]-≤-Xn-I-fpsS C-c-bm-hp-∂-h-cp-am-bpw a\p-jym-h-Im-i-˛-]-cn-ÿn-Xn {]h¿-Ø-I-cp-am-bpw A-[n-Ir-X¿ Iq-Sn-bm-tem-N-\ \-S-tØ-≠-Xv A-\n-hm-cy-am-Wv. kp-Xm-cy-X-bn-√m-bv-a C-c-Ifm-b P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw a\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-cpsS-bpw hn-Im-cw H-cp-t]m-se l\n-°m-\pw C-Ø-cw ]-≤-Xn-Ifn¬ `m-K-hm-°m-b kz-Im-cy Iº-\n-I-fp-sS-bpw k¿-°m-cp-Ifp-sS-bpw hn-izm-ky-X C-√m-Xm°m-\pw Im-c-W-am-hp-∂-XmsW-∂pw bp.-F≥. s]m-Xp-k-`bv-°p ap-ºm-sI k-a¿-∏n-® dnt]m¿-´n¬ sk-Im-Ky A-`n-{]mb-s∏-´p.-

1500 Ip-Sn-tb-ä tI-{µ-§Ä \nÀ-an-¡p-sa-¶v C-{km-tb dm-a-√: A-\ym-b-am-bn X-S-hn-en´ 26 ^-e-kv-Xo≥ ]u-c≥-am-sc Iq-Sn C-{km-tb¬ hn-´-b-®p. kam-[m-\ N¿-® ]p-\-cm-cw-`n-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn C-{km-tbepw ^-e-kv-Xo-\pw X-Ωn-ep-≠m°n-b I-cm-dn-s‚ `m-K-am-bm-Wv hn-´-b-°¬. \m-ep _m-®p-I-fmbn Xn-cn-® X-S-hp-Im-cn¬ c-≠ma-sØ _m-®m-Wv C-∂-se \m´n¬ Xn-cn-s®-Øn-b-Xv. 19 h¿-jw ap-X¬ 28 h¿-jw h-sc P-bnen¬ Ign™ C-h-cn¬ 21 t]¿ _n-Xp-\ A-Xn¿-Øn-h-gn sh-Ãv_m-¶n-epw A-©p-t]¿ C-dn-kv A-Xn¿-Øn h-gn K-k-bn-ep-am-Wv Xn-cn-s®-Øn-b-Xv. P-bn¬-tam-Nn-X¿-°v ^-e-kvXo≥ P-\-X D-÷z-e h-c-th¬-∏v \¬-In. \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fpsS-bpw hm-Zy-tLm-j-ß-fp-sSbpw A-I-º-Sn-tbm-sS-bm-Wv Pbn¬-tam-Nn-X-sc P-\-߃ h-cth-‰-Xv. dm-a-√-bn¬ \¬-In-b kzo-Ic-W-Øn¬ {]-kn-U‚ v a-lv-aq-Zv

I¿-km-bn-bpw ]m-In-kvXm≥ {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv ico-^pw {_n-´n-jv {]-[m-\-a-{¥n tU-hn-Uv Im-a-d-Wn-s‚ A-[y£-X-bn¬ I-gn-™-bm-gv-N e≠-\n¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn-emWv C-S-bv-°p-h-®v \n¿-Øn-h-® k-am-[m-\ \-S-]-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hm≥ Xo-cp-am-\-amb-Xv. k-am-[m-\ \-S-]-Sn-I-fn¬ ]m-In-kv-Xm-\p h-en-b ]-¶p-hln-°m-\m-hp-sa-∂v aq-∂p cm-Pyß-fn-se t\-Xm-°-fpw hn-iz-kn°p-∂-Xm-bn I¿-km-bn-bp-sS Hm-^n-kv {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d™p. 2010em-Wv I¿-km-bn kam-[m-\ Iu¨-kn-en-\p cq-]w \¬-In-b-Xv.

Xp-Wo-ky³ dn-tkmÀ-«v Su-Wn kv-t^m-S-\w Xp-Wn-kv: Xp-Wo-ky≥ kp-Jhm-k ta-J-e-bm-b ku-kn-bnse tlm-´-en-\p ap-∂n¬ i-co-cØn¬ t_mw-_v H-fn-∏n-®-bmƒ s]m-´n-sØ-dn-®p. B-{I-a-WØn¬ B-sc-¶n-epw sIm-√-s∏Sp-I-tbm B¿-s°-¶n-epw ]-cnt°¬-°p-I-tbm sN-bv-X-Xm-bn dn-t]m¿-´n-√. X-e-ÿm-\-am-b Xp-Wn-kn¬ \n-∂v 150 In-tem-ao-

\yq-tbm¿-°v: P-\-߃ Xn-ßn∏m¿-°p-∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ h≥-In-S hn-I-k-\-]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xn-s\ F-Xn¿-°p∂ a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-ØI-sc k¿-°m¿ hn-cp-≤-cpw hnI-k-\-hn-cp-≤-cp-am-bn ap-{Z-IpØp-∂ {]-h-W-X-Iƒ h¿-[n-®ph-cp-I-bm-sW-∂v sF-Iy-cm-{„k-`. P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn-I-fpw B-W-h-tI-{μ-ß-fpw tdm-Up-Ifpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h \n¿-an°p-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ In-S-∏m-Sw \-„-am-b-h¿-°p-th-≠n {]-h¿Øn-°p-∂-h¿ ]-e-hn-[ k-Ω¿±-Øn-\pw `o-j-Wn-Iƒ-°pw Cc- b m- b n- s °m- ≠ n- c n- ° p- I - b msW-∂v bp.-F≥. a-\p-jym-hIm-i {]-tXy-I {]-Xn-\n-[n am¿K-c-‰v sk-Im-Ky hy-‡-am-°n. Cu cw-K-Øp {]-h¿-Øn-°p∂ a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø- am¿-K-c-‰v sk-Im-Ky I¿ h-[-`o-j-Wn-bpw im-co-cn-I ∂p-≠v. h≥ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-I-fpB-{I-a-W-ß-fpw h-sc t\-cn-Sp-

26 ^-e-kv-Xo-\n-I-sf Iq-Sn hn-«-b-¨p

Xm-en-_m-\p-am-bn NÀ-¨: A-^v-Km³ t\-Xm-¡Ä ]m-In-kv-Xm-\n-te-¡v Im-_qƒ: k-am-[m-\ \-S-]-Sn-Ifp-sS `m-K-am-bn ]m-In-kv-Xm \n¬ I-gn-bp-∂ Xm-en-_m≥ t\Xm-hv ap-√ A-–p¬ K-\n _-d-Zmdp-am-bn A-^v-Km-\n-kv-Xm≥ t\Xm-°ƒ Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw. A-^v-Km≥ D-∂-X k-am-[m-\ kan-Xn kw-L-am-bn-cn-°pw ]m-Inkv-Xm≥ k-μ¿-in-°p-I. A-^vKm≥ {]-kn-U‚ v lm-an-Zv I¿km-bn-bp-sS Hm-^n-kv B-Wv C°m-cyw A-dn-bn-®-Xv. Xm-en-_m\p-am-bn t\-cn-´v N¿-®-\-S-Øp-∂Xn-s\ I¿-km-bn t\-c-tØ A\p-Iq-en-®n-cp-∂n-√. ]-c-tam-∂-X t\-Xm-hv ap-√m D-a-dp-am-bn A-SpØ _-‘-ap-≈ _-d-Zm¿, Xm-en_m≥ t\-Xr-\n-c-bn-se c-≠m-a-

F-√m-h¿-°pw A-dn-bm-sa-∂pw C-dm-s‚ A-km-∂n-[yw D-®t- ImSn-bp-sS ^-ew C-√m-Xm-°n-tb°m-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. A-tX-k-a-bw, A-k-Zv A-[nIm-c-sam-gn-™m¬ am-{X-sa N¿®-bv-°p-≈q-sh-∂ \n-e-]m-Sn-emWv {]-Xn-]£ - w. P-\o-h D-®t- ImSn-bn¬ ]-s¶-Sp-°W - t- am th-≠tbm F-∂ Im-cy-Øn¬ {]-Xn-]£-Øn-\n-S-bn¬ A-`n-{]m-b-hyXym-k-hpw D-≠v. km-bp-[ hn-aX¿-s°m-∏w D-®-tIm-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-°n-s√-∂m-Wv A-kZ- v k¿°m-cn-s‚ \n-e] - m-Sv. A-Xn-\n-sS, A-kZ- n-s‚ A-\pa-Xn-bn-√m-sX bp.-Fk - v. A-[n-IrX-cp-am-bn Iq-Sn-°m-gvN - \-SØ - n-bXn-\v D-]-{]-[m-\-a-{¥n ÿm-\Øp \n-∂v Jm-Zn-cn P-ao-en-s\ ]pd-Øm-°n. P-\o-hb - n¬ h-®v kn-dnb-bn-se bp.-Fk - v. ap≥ Aw-_mk-U¿ tdm-_¿-´v t{^m-Up-am-bn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn-b-Xn-\m-Wv A-t±-ls - Ø ]p-dØ - m-°n-bX - v.-

‰¿ A-I-se ÿn-Xn-sN-øp-∂ cmPy-sØ {]-ap-J hn-t\m-Z-k-©mc tI-{μ-am-Wv ku-kn. A-tX-k-a-bw, ap≥ {]-knU‚ v l-_o-_v _q¿-Jn-_-bpsS sam-W-Ãn¿ \-K-c-Øn-se J_-dn-S-Øn¬ kv-t^m-S-\w \-SØm-s\-Øn-b-bm-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. i-co-c-Øn¬ H-fn-∏n-® t_mw-_v s]m-´n-°m-\m-bn {i-

aw \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS C-bm-sf t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cps∂-∂v kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. kn-Zn _u-kn ta-J-e-bn-se km-bp-[ kw-L-߃-s°-Xn-tc ssk-\yw B-{I-a-Ww i-‡-am°n-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv c≠p kw-`-h-ß-fpw dn-t]m¿-´v sNbv-X-Xv.

8:00 \yqkv πkv 8:30 kv{Xo 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

8:30 Uyq t{Um]vkv 9:25 s{^jv {Sm°v 10:00 kzc-cmKw 12:00 Iºkv Nn√okv 4:00 {jn¬ Hu´v 6:00 tIma-Unbpw ananIvkpw 7:00 ktX¨ kvss]kv 8:00 Ãm¿ dm§nMv

Pbn¬tam-Nn-X-\pam-bn k-t¥m-jw ]-¶n-Sp-∂ Ip-Spw-_mw-K߃ A-∫m-kpw {]-ap-J t\-Xm-°fpw ]-s¶-Sp-Øp. X-S-hp-Im-cp-sS A-Sp-Ø _m-®v c-≠p-am-k-Øn\-Iw tam-Nn-X-cm-hp-sa-∂v {]Jym-]n-® A-∫m-kv ap-gp-h≥ X-

S-hp-Im-sc-bpw hn-´-b-°m≥ C{km-tb¬ X-øm-dm-h-W-sa-∂pw X-S-hp-Im-sc hn-´-b-°m-sX kam-[m-\w ]q¿-W-am-hn-s√-∂pw hy-‡-am-°n.

C-{km-tb-en-\p Iq-Sp-X¬ A\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰ tI-{μ-߃ \n¿-an-°m-sa-∂ \o-°p-t]m-°ns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ^-ekv-Xo≥ A-[n-Ir-X¿ X-S-hp-Im-

Nm-c-¸-Wn: PÀ-a³ {_-ZÀ-lp-Uv t\-Xm-hv C-kmw Xn-\n-[n kw-Lw C-dn-bm-s\ ssk-\yw X-S-hn-em-¡n {]A-ta-cn-¡-bn sI-bv-tdm: ap-kv-enw {_-Z¿-lpUv ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hv C-kmw A¬ C-dn-bm-s\ Cu-Pn-]v-Xn-se ]-´m-fw ]n-Sn-®p-sIm-≠p-t]m-bn. \yq sI-bv-tdm-bn-se Xm-a-kÿ-e-Øp \n-∂v C-∂-se cm-hnse-bm-Wv C-dn-bm-s\ ssk-\yw ]n-Sn-®p-sIm-≠p-t]m-b-Xv. P-\m-[n-]-Xy-]cambn Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ cm-Py-sØ BZy {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv ap¿-knsb ssk-\yw Pq-sse-bn¬ A´n-a-dn-® ti-jw C-dn-bm-s\-Xntc A-[n-Ir-X¿ A-d-Ãv hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. A-´n-a-dn°p-ti-jw \n-c-h-[n {_-Z¿-lpUv t\-Xm-°-sf ssk-\yw X-Shn-em-°n-sb-¶n-epw C-t±-lsØ ]n-Sn-Iq-Sm≥ I-gn-™n-cp∂n-√. ap¿-kn-s°-Xn-tc-bpw apl-Ω-Zv _-Zo-Av Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {_-Z¿-lp-Uv t\-Xm-°ƒ-°p-saXn-tcbpw A-Sp-Ø-bm-gv-N \-S°p-∂ hn-Nm-c-W-bn¬ C-dn-bms\-bpw lm-P-cm-°p-sa-∂m-Wp I-cp-Xp-∂-Xv. {_-Z¿-lp-Un-s‚ cm-{„o-b∏m¿-´n-bm-b {^o-Uw B‚ v PÃn-kv ]m¿-´n-bp-sS D-]m-[y-£\m-Wv C-t±-lw. C-t±-l-sØ A-⁄m-X tI-{μ-Øn-te-°p am-‰n-b-Xm-bm-Wp hn-h-cw. F∂m¬, ]p-©n-cn-®p \n¬-°p-∂ C-dn-bm-s‚ Nn-{Xw B-`y-¥-c-a-

{¥m-e-bw sh-_v-ssk-‰n¬ {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. hn-[n-bn¬ \n-∂p c-£-s∏Sm≥ B¿-°p-am-hn-s√-∂pw ]-´m-

C-kmw A¬ C-dn-bm-≥ f A-´n-a-dn A-h-km-\n-®v X-\n°p ]p-d-Øp-h-cm≥ I-gn-bp-sa∂v B-fl-hn-izm-k-ap-s≠-∂pw A-d-Ãn-\p ti-jw C-dn-bm≥ ]d-™-Xm-bn am-[y-a-߃ dnt]m¿-´v sN-bv-Xp.

s_¿-en≥: Nm≥-k-e¿ B≥-Pem sa¿-°-en-s‚ t^m-Wp-Ifpw C-˛-sa-bn-ep-I-fpw tNm¿Øn-sb-∂ dn-t]m¿-´p-Iƒ At\z-jn-°m-\m-bn P¿-a≥ {]-Xn\n-[n kw-Lw A-ta-cn-°-bn-seØn. sa¿-°-en-s‚ hn-tZ-i-Im-cy D-]-tZ-„m-hpw P¿-a≥ c-l-kymt\z-j-W-hn-`m-Kw ta-[m-hn-bpam-Wv A-ta-cn-°-bn-se-Øn-bXv. sa¿-°-en-t‚-X-S-°w \n-c-h[n cm-{„-t\-Xm-°-fp-sS t^mWp-I-fpw C-˛-sa-bn-ep-I-fpw bp.F-kv. tZ-io-b kp-c-£m GP≥-kn (F≥.-F-kv.-F.-) tNm¿Øn-sb-∂ dn-t]m¿-´p-I-sf-ØpS¿-∂v hn-hn-[ cm-Py-߃ A-tacn-°-bv-s°-Xn-tc cw-K-Øp-h-∂Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv k-μ¿-i\w. P¿-a≥ kw-Lw ssh-‰v-lukn¬ hn-hn-[ D-tZym-K-ÿ-cp-ambn Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øpw.A-tX-k-a-bw, Nm-c-∏-Wn sb bp.-F-kv. ho-≠pw \ym-boI-cn-®p. hn-tZ-i-cm-Py-ß-fp-sS \-b߃ A-dn-bp-∂-Xn-\v F-√m cm{„-ß-fpw sN-øp-∂ \-S-]-Sn am{X-sa A-ta-cn-°-bpw sN-bv-Xn´p-≈q-sh-∂v bp.-F-kv. c-lkym-t\z-j-W hn-`m-Kw ta-[mhn P-bnw-kv ¢m-∏¿ ]-d-™p.

cp-sS tam-N-\w X-c-s∏-Sp-Øn-bsX-∂ B-tcm-]-Ww A-t±-lw X-≈n. A-[n-\n-hn-„ In-g-°≥ Pdp-k-te-an-se Ip-Sn-tb-‰ tI-{μØn¬ 1500 ]p-Xn-b ho-Sp-Iƒ \n¿-an-°p-sa-∂v X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-®-Xn-\p ]n-∂m-se C{km-tb¬ {]-Jym-]n-®-Xm-Wv A-∫m-kn-s\-Xn-tc tam-N-\-Øn\m-bn \o-°p-t]m-°v \-S-Øn-sb∂ B-tcm-]-Ww D-bcm≥ Im-cW-am-bXv. In-g-°≥ P-dp-k-te-an-se dam-Xv t«m-tam-bn-em-Wv Pq-X-`-cW-Iq-Sw ho-≠pw A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰ tI-{μ-߃ \n¿-an-°p∂-Xv. F-∂m¬, ^-e-kv-Xo≥ XS-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-°p-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v cm-Py-sØ Xo-{h Pq-X hn-`m-K-߃-°n-S-bn¬ cq]-s∏-´ {]-Xn-tj-[w X-Wp-∏n°m-\m-Wv ]p-Xn-b Ip-Sn-tb-‰w kw-_-‘n-®v C-{km-tb¬ {]-[m\-a-{¥n s_-©-an≥ s\-X-\ymlp {]-Jym-]-\w \-S-Øn-b-sX∂pw dn-t]m¿-´p-≠v.

C-dm-Jn kv-t^m-S-\-]-c-¼-c; 20 a-c-Ww _-Kv-Zm-Zv: C-dm-Jn¬ C-∂-sebp-≠m-b kv-t^m-S-\-]-c-º-cbn¬ 20 t]¿ sIm-√-s∏-´p. \n-ch-[n t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. _-Kv-

Zm-Zv, au-kn¬, Xn-Iv-dn-Xv F-∂nhn-S-ß-fn-em-Wv kv-t^m-S-\-ßfp-≠m-b-Xv. i-co-c-Øn¬ t_mw_v H-fn-∏n-® c-≠p-t]-cm-Wv _Kv-Zm-Zn¬ B-{I-a-Ww \-S-Øn-bXv. B-{I-a-W-Øn¬ 11 ssk-\nI¿ sIm-√-s∏-´p. au-kn-en¬ \-K-c-Øn-t\mSp tN¿-∂ Im-h¬-∏p-c-bn-epw Xn-Iv-dn-Øn¬ t]m-en-kv hm-l\-Øn-\p t\-sc-bp-am-Wv B-{Ia-Ww \-S-∂-Xv. C-dm-Jn¬ kvt^m-S-\-߃ H-gn-™ Zn-h-k߃ Ip-d-hm-Wv. in-bm-˛-kp-∂n ssh-c-Øn-\p I-cp-Øp-]-I¿-∂ 10 h¿-jw \o≠ A-ta-cn-°≥ A-[n-\n-thiw A-h-km-\n-® ti-j-am-Wv C-dm-Jn¬ B-`y-¥-c I-em-]w cq-£-am-b-Xv. \q-cn A¬-am-enIn t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ in-bm `q-cn-]-£ k¿-°m¿ X-ß-sf A- h - K - W n- ° p- ∂ p- s h- ∂ m- W v kp-∂n-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂-Xv.

ssa-t{Im-tkm-^v-än-sâ X-e-¸-¯v C-´y³ hw-i-P³ hm-jn-Mv-S¨: ssa-t{Im-tkm^v-‰n-s‚ X-e-∏-Øv C-¥y≥ hwi-P≥ \n-b-an-X-\m-bn. C‚¿-s\-‰v tkm-^v-‰v-sh-bdm-b kv-ssI-∏v en-¶v I-Ωyq-Wnt°-j≥-kn-s‚ tIm¿-]-td-‰v ssh-kv {]-kn-U‚m-bn N-fioK-Un¬ P-\n-® Kp-cp-Zo-]v kn-Mv ]m¬ B-Wv \n-b-an-X-\m-b-Xv. N-fio-K-Un¬ kv-Iqƒ ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b 46Im-c-\m-b Kp-cp-Zo-]v 1990em-Wv tkm-^v-‰vsh-b¿ F≥-Pn-\o-b-dm-bn ssat{Im-tkm-^v-‰n¬ tN¿-∂-Xv. Hdn-tKm¨ k¿-h-I-em-im-ebn¬ \n-∂v Iw-]yq-´¿ k-b≥kn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw I-c-ÿ-am-°n-bn-´p-≠v. ssat{Im-tkm-^v-‰n-s‚ X-e-∏-sØØp-∂ B-Zy kn-Jv k-ap-Zmbmw-Kw Iq-Sn-bm-Wv Kp-cp-Zo-]v.-

Sn-bm-\³-sa³ kv-Iz-bÀ: A-©p-t]À A-d-ÌnÂ; ssh-KqÀ ap-kv-enw-IÄ `o-Xn-bn s_-bvP - n-Mv: ssN-\b - n-se N-cn-{X-{]-kn-≤a - m-b Sn-bm-\≥-sa≥ kv-Iz-b-dn-se Zp-cq-l-am-b Im-d-]-I-S-t°-kn¬ A-©p-t]-sc A-dà - vs - N-bvX - p. A-Sp-Øn-sS ssN-\o-kv `-cW - I - q-SØ - n-s‚ {Iqc-am-b A-Sn-®a - ¿-Øe - p-Iƒ-°p k-£yw-hl - n-® jn≥-Pn-bm-Mnse ap-kve - nw t]m-cm-fn-If - mWv ]n-Sn-bn-em-bs - X-∂v t]men-kv ]-d-™p. F-∂m¬, ]n-Sn-bn-em-b-h-sc-°p-dn-®p≈ hn-iZ- mw-iß - ƒ t]m-enkv ]p-d-Øp-hn-´n-´n-√. I-gn™-Zn-h-kw Sn-bm-\≥-sa≥ kv-Iz-b-dn¬ Im¬-\-S bm{X-°m¿-°n-Sb - n-te-°v Im¿ C-Sn-®p I-bd - n A-©p-t]¿ acn-®n-cp-∂p. kw-`h - Ø - n-\p ]n-∂n¬ ]-Sn-™m-d≥ {]-hn-iy-bmb jn≥-Pn-bm-Mn-se ssh-Kq¿ ap-kve - nw-If - m-sW-∂v t\-cs - Ø t]m-en-kv B-tcm-]n-®n-cp-∂p. Im¬-\S- b - m-{X-°m¿-°n-Sb - n-te°p Im¿ C-Sn-®p I-b-dp-I-bpw ]n-∂o-S-Xv h≥ i-–-tØm-sS s]m-´n-sØ-dn-°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p. tI-kn¬ A-t\z-jW - w t]m-en-kv Du¿-Pn-Xa - m-°n-bn-cn-s° ssh-Kq¿ ap-kve - nw-If - p-sS `o-Xn C-c´- n-bm-bn-´p-≠v. ap-ºv Icp-Xnb-Xn-t\-°mfpw ssh-Kq¿ ap-kve - nw-If - p-sS `m-hn-sb-°p-dn-®v Ct∏mƒ `-bw tXm-∂p-∂X - m-bn thƒ-Uv ssh-Kq¿ tIm¨-{K-kv A-[y-£ dm-_n-bm J-Zo¿ hm-jn-MvS- W - n¬ {]-kvX - m-h\ - b - n¬ ]-d-™p. kw-`-h-Øn¬ ssh-Kq-dp-I-fp-sS {]-Xn-I-c-Ww A-dnbm≥ ssN-\o-kv A-[n-Ir-X¿ C-Xp-h-sc X-s∂-tbm a-‰p t\Xm-°s - f-tbm _-‘s - ∏-´n-´n-s√-∂pw dm-_n-b A-dn-bn-®p. ssh-Kq¿ P-\X - b - vs - °-Xn-tc ssN-\o-kv `-cW - I - q-SØ - n-s‚ {]-Xn-Im-c \-S] - S- n-Iƒ D-≠m-tb-°m-sa-∂v cm-{„o-b \n-co-£I-cpw I-cp-Xp-∂p. {]-hn-iym A-[n-Ir-Xc - p-sS hn-th-N\ - ] - q¿-Wam-b k-ao-]-\w ]p-Xn-b kw-`-h-tØm-Sp Iq-Sn C-c-´n-bm-hp-sa∂v jn≥-Pn-bm-Mn-se {]-ap-J km-aq-ln-I {]-h¿-ØI - ≥ C¬lmw Xq-Øn ]-d™ p.

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 sshUv BwKnƒ 8:30 A‰v Im^v 10:00 \yqkv @ 10 11:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 Hm¿_ns{SIv 2:30 sÃ] vA]v 4:00 Kƒ^v \yqkv 4:30 B-gvN-°mgvN 5:30 Io FIv{]kvv 6:00 sP._n PwKvj≥ 10:00 A-t\ym\yw 11:00 hm¿Ø

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 Ih¿ k-t‰mdn 12:30 vhm¿Ø-Iƒ 1:30 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏n 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 Hcn-S-sØmcnSØv 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30πkv Ch‚ vkv 5:30 kn\na 9:00 kzbw-hcw

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 _nkn-\kv hoIv 10:30 ]©m-bØv 11:30 C temIw 12:30 Imgv® 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 t\sc sNmΔ 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

ssIcfn ho 6:00 ln‰v enÃv

hnt\mZw

AarX 9:30 kn\na 8:30 jq´v {Sm°v 9:00 Xn-ct\m´w 9:30 ss_-Iv-kv & Im¿kv 10:00 s{]m-P-IvS¿ 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 kn\na 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 7:00 kq∏¿ Um≥kv Pq\n-b¿ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:00 ^nenw Ahm¿Uv 1:00 hm¿Ø 6:30 Cuh-\nßv du≠v A]v 7:30 thm´v & tSm°v 8:00 ^nenw Ahm¿Uv 8:30 ss{]w 9:00 \yqkv ss\‰v

C´ym-hn-j³

Gjym-s\‰v 8:00 tImaUn Ãm¿kv

aoUn-b h¨ 8:00 J-bm¬ 10:00 hnizmkw ........... 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 7:30 tUmdbpsS{]bmWw 8:05 Pm°n-Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿ 10:00 kq∏¿ ssh 11:00 en‰n¬ \n°v 11:30 Pm°n-Nm≥

ka-Im-enIw

Gjym-s\‰v \yqkv 4:30 dotπ

at\m-ca \yqk9:00 Iu≠¿ t]#m-bn‚ v 2:00 {UmK¨ _qÿ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwK¬ 7:30 sX∂men 8:00 t{Ikn t{Skn 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

Inc¬ 1.30 ]nS-t°m-gn-°q-hp-∂ \q-‰m≠v 6:30 dnwKv-tSm¨

9:00Ime-N{Iw 11:30 \μn-\n-H-t∏m-ƒ 02:00 Ipkr-Xn-°m‰v 7:25 ^nenw \yqkv 7:30 cmP-am-WnIyw 10:30 Nncn-°p-Sp° 11:00 Ime-N{Iw

hnItv Sgvkv 6:00 tZ-i-`-‡n-Km-\-߃ 7:00 h≈n-Ømbv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-’hw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-’hw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥ 10:30 \mSI thf

ssIcfn 6:00 Ata-cn-°≥ t^m°kv 6:30 Ata-cn-°≥ It^ 7:30 dnYw

9

9:30 sSen-tjm-∏nMv 1-- 0:00 kn\na1-- :00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 hp-a≥-kv tkm¨ 3:00 PK-s]mK 5:30 Nncn Acßv 6:00 hm¿Ø-Iƒ 8:00 In®≥ amPnIv 9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 kq∏¿ In-Uvkv

Gjym-s\äv 9:00 ]vtf _m°v 10:00 ]mZ-kcw 12:00 ]ckv]cw 1-- :30 Bdmw Xºpcm≥ 5:00 tSÃv ssSw 8:00 tImaUn Ãm¿kv 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk \mY≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 11:00 tImaUn Ãm¿kv 12:00 IÆmSn 12:30 \Ωƒ XΩn¬

kqcy 7:30 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 `mKy-\-£{Xw 11:30 taml-°-S¬

12:30 Kpcp-hm-bq-c-∏≥ 1:15 kq∏¿ Unjv 5:00 {ioI≠≥\mb¿ tjm 6:00 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 kqcy knwK¿ 9:00 taml-°-S¬

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 1-- 0:30 cm-Kebw 1-- 1:04 tKmƒU≥ I-∏nƒ 1-- 1:30 Krl-kJn -- 12:30 {]hm-knbpsS tIcfw 4:00 hm¿Ø5:30 {iocma ]mZw 8:00 Cw•ojv hm¿Ø9:04 ]pØ≥ ]m´v 9:30 ip`-cm{Xn

aoUnb h¬ 6.00 s]m≥-IncWw 7.00 dn-t∏m¿-t´-gv-kv Ubdnv -10.03 ep-°v B≥ ^o¬ 2.30 sk≥-k¿ t_m¿Uv 3.30 hyq t]m-bn‚ v 7.30 ]-Xn-\memw cmhv 8.00 J-bm¬


10

kozhikode

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

IpSpw_w

Xe th-tWm, sl¬a-‰v [-cn°Ww Bbn-cw cq-] ]n-g-b-S-bv°-W-sa-∂n√

H-cp i-X-am-\w hn-P-b-km-[y-X-bp≈ A-h-k-c-ß-fn¬ - t]m-epw k-¶o¿-W-am-b i-kv-{X-{In--b-Iƒ-°p hn-t[-b-cm-hm-≥ \mw k-∂-≤-cmWv. F-¶n¬ 50 i-X-am-\w hn-P-b-km-[y-X-b-p-≈ sl¬-a-‰v io-e-am-°p-∂-Xn-\v F-¥n-\p a--Sn-°Ww?

tam

sl¬a-‰v bm-{X-°mc-s‚ ]-cnN

C-cp-N-{I-hm-l-\ bm-{Xn-I¿ Hm¿-°m≥

sl

¬a-‰p-Iƒ in-c- p-Iƒ-°v D-Ø-a I-h-N-am-Wv \¬-Ip-∂-Xv. C-cp-N{I hm-l-\-bm-{X-°m¿-°v A-]-I-S-ap-≠m-hp-∂ k-a-b-Øv in-c- n-\p kw-c-£-Ww \¬-Ip-∂p F-∂-Xn-\p ]p-d-ta Im-‰v, s]m-Sn-]-S-e-ß-ƒ, {]mWn-Io-S-߃ F-∂n-h I-Æn¬ I-S-°m-sX ap∂n-se •m-kv kw-c-£n-°p-I-bpw sN-øp-∂p. ss_-°v bm-{X-n-I¿-°v G-Im-{K-X \-„-s∏Sp-Øp-∂ ]-e-hn-[ i-–-߃ sN-hnbn¬ I-S-°m-sX kw-c-£-Ww \¬Im-\pw sl¬-sa-‰n-\v I-g-n-hp-≠v. km-[m-c-W ]u-c-∑m-cn¬ sh¬-Un-Mv tPm-en sN-øp-∂-h¿, ImbnIXmc-߃ (Ip-Xn-c-∏-¥-b-w, a-e-I-b‰w, sF-kv tlm-°n, {In-°-‰v), A-]-I-S-I-c-am-b km-l-N-cyØn¬ tPm-en sN-øp-∂h¿ (J\n, \n¿-am-W sXm-gn-em-fnIƒ, I-em-]_m-[n-X ta-J-ebn¬ Uyq-´n-bp-≈ t]m-en-kv DtZym-K-ÿ¿), ss_-°v bm-{XnI¿, a-g-bn¬ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂h¿, cm-k-]-Zm¿-Y \n¿-am-Wime-I-fn¬ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂-h¿ C-h-scm-s° D-∂-X Kp-W-ta-∑bp-≈ sl¬-a-‰v [cn-°-W-sa-∂m-Wv N-´w. I-\Ø B-Lm-X-sØ {]-Xn-tcm-[n-°m≥ X-° Ic-p-Øp-≈-h-Xm-h-Ww sl¬a-‰p-Iƒ.

Im-cy-£a- am-b \n¿-amWw i-‡-am-b B-Lm-Xw {]-Xn-tcm-[n-°m≥

\qdnsâ X«n¸v: Im´-]p-c-¯nsâ ]¦v At\z-jn¡-Ww-þ k-a-kvX a-e-∏p-dw: Ip-‰n-∏p-dw \n-t£-]Ø-´n-∏p tI-kn¬ Io-g-S-ßn-b {]-Xn A-_v-Zp-∂q¿ ap-kv-eym-cpam-bn Im-¥-]p-cw A-_q-_-°¿ ap-kv-eym-cp-sS _-‘-hpw X-´n∏n¬ A-t±-l-Øn-\p-≈ ]-¶pw A- t \z- j - W - h n- t [- b - a m- ° - W sa-∂v k-a-kv-X t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. Im-¥-]p-cw hn-`m-K-Øns‚ A-Jn-te-¥y Hm¿-K-ss\-kdm-bn-cp-∂ A-_v-Zp-∂q¿ Io-g-Sßp-∂-Xn-\v H-cm-gv-N ap-ºp-h-sc Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv Im-¥-]p-cØn-\p Io-gn-se a¿-I-kn-em-bncp-s∂-∂pw C-h¿ B-tcm-]n-®p. A-_v-Zp-∂q¿ A-d-Ãn-em-hp∂-Xn-\v \m-ep Zn-h-kw ap-ºpt]m-epw Im-¥-]p-c-hp-am-bn Htc Im-dn¬ k-©-cn-®v Nm-h-°m´p-≈ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-_-‘n®n-´p-≠v. C-Ø-c-sam-cm-sf-bmWv Xm≥ A-dn-bn-s√-∂pw bmsXm-cp _-‘-hp-an-s√-∂pw ]-dbp-∂-sX-∂v k-a-kv-X t\-Xm°ƒ B-tcm-]n-®p. A-_v-Zp-∂q-dn-\v D-∂-X cm-jv{So-b kzm-[o-\-ap-≠m-b-Xn-\m¬ Io-g-S-߬ \m-S-I-Øn-\v A-hk- c - s am- c p- ß p- I - b m- b n- c p- s ∂∂pw k-a-kv-X t\-Xm-°ƒ Btcm-]n-®p. sI a-Ω-Xv ss^-kn, A-_v-Zp¬ l-ao-Zv ss^-kn Aº-e-°-S-hv kw-_-‘n-®p.

X-°-hn-[w ]-™n, sX¿-tam-tImƒ, ]-^v ap-Xem-b-h sl¬-a-‰ns‚ A-I-Øp \n-d-®v Iq-SpX¬ Im-cy-£-a-am-°n-bm-Wv C-h- \n¿-an-°p∂Xv. sl¬-a-‰p-Iƒ hn-hn-[ B-h-iy-߃-°-\pk-cn-®p hy-Xy-kv-X A-f-hp-I-fn-epw X-c-Øn-epam-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. tamt´m¿ ssk-°nƒ bm{X-n-I-s‚ am-Xr-Ibn-e-√ J\nsØm-gnem- f n- b p- s S sl¬-a-‰v. I-em-]ta-J-e-bn¬ {]- h ¿- Ø n°p-∂ \n-b-a]m-e-I-s‚ ]n≥- I - g p- Ø p kw-c-£n-°p-∂ kw-hn-[m-\w sl¬a-‰n-¬ B-h-iyam-Wv. A-·n-i-a-\-tk\m hn-`m-K-Øn-\p Xo-∏n-Sn-°mØ-Xpw s]m-≈-te¬-°m-Ø-Xp-am-b sl¬-a‰m-Wv th-≠-Xv. sh¬-Un-Mn-\p Xo-s∏m-cn, Nq-Sv, ITn-\-am-b {]-Im-iw, Aƒ-{Smh-b-e-‰v hn-In-c-Ww F-∂n-hbn¬- \n-∂p kw-c-£-Ww \¬-Ip-∂ {]-tXy-I •m-kv L-Sn-∏n-®p≈ sl¬-a-‰m-Wv B-h-iyw. C-Xn-s\m-s° ]-‰n-b hn-hn-[-bn-\w sl¬-a-‰p-

Iƒ C-∂p am¿-°-‰n¬ e-`y-am-Wv. tem-lw, acw, πm-ÃnIv, I-´n-bp-≈ Xp-I¬ ap-X-em-b-h-bmb-n-cp-∂p ]-≠v sl¬-a-‰v \n¿-am-W-Øn\v D-]tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. C-t∏mƒ Hm-Sv, C-cp-ºv, Ão¬, ss^-_¿ \m-cp-Iƒ ap-X-em-b-h-bmWv sl¬a-‰n-\p km-[m-c-W D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. 400 apX¬ 5000 cq-] -h-sc hn-e-bp-≈-h-bm-Wv km-[mc-W sl¬-a-‰p-Iƒ.

tam-Un-bp-sS Im-cy-¯n Xo-cp-am-\-sa-Sp-¯n-«n-sÃ-¶v Im-´-]pcw tIm-gn-t°m-Sv: \-tc-{μ-tam-Untbm-Sp-≈ \n-e-]m-Sn-s‚ Im-cyØn¬ Xo-cp-am-\-sam-∂pw F-SpØn-´n-s√-∂v Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿. Kp-Pdm-Øn-epw I-iv-ao-cn-epw _w-Kmfn-epw H-Uo-j-bn-ep-sam-s° X߃-°v kv-Iq-fp-I-fp-≠v, A-hnsS-sbm-s° t]m-tI-≠n-h-cm-dpap-≠v. A-Xn-\m¬ tam-Un D-≠m°n-b tdm-Un-eq-sS t]m-hm-Xn-cn°m-\m-hn-√. tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bm-hp∂-Xn-s\ `-b-°p-∂p-t≠m F-∂ tNm-Zy-Øn-\v, B h-gn-°p Nn¥n-®n-t´-bn-s√-∂m-bn-cp-∂p Im¥-]p-c-Øn-s‚ a-dp-]-Sn. F-kv.ssh.F-kv. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbp-sS {]-h¿-Ø-\-߃ hn-i-ZoI-cn-°p-∂-Xn-\p tIm-gn-t°m-Sv k-a-kv-X sk‚-dn¬ hn-fn-®ptN¿-Ø hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-ß-tfm-Sp {]-Xn-I-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tam-Un {]-[m-\-a-{¥n-bm-hp∂-Xp kw-_-‘n-® Im-cy-ß-fpw C-¥y-bp-sS {]-[m-\-a-{¥n-bm-bn B-sc-bm-Wp Xn-c-™-Sp-t°≠-Xv F-∂-Xp-sam-s° h-f-sc Ku-c-h-]q¿-hw Nn-¥n-t°-≠ Im-cy-ß-fm-Wv. C-t∏mƒ B Imcy-Øn¬ B-tem-N-\-I-sfm-

Km-Uv-KnÂ: Xn-c-sª-Sp-¸n {]-Xn-I-cn-¡p-wþ P-\-Io-b t^m-dw sIm-®n: Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fp-sS ]-cn-[nbn¬-\n-∂p P-\-hm-k tI-{μ-ßsf-bpw Ir-jn-bn-S-ß-sf-bpw Hgn-hm-°n-bn-s√-¶n¬ Xn-c-s™Sp-∏n¬ {]-Xn-I-cn-°p-sa-∂p ]›n-a-L-´w P-\-Io-b t^m-dw. kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ Pn-√-Ifn¬-\n-∂p-≈ I¿-j-I, hym-]mcn hy-h-km-bn sXm-gn-em-fn kwL-S-\-Iƒ tN¿-∂v cq-]w-sIm-SpØ t^m-dw Un-kw-_¿ B-Zyw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv hn-]p-e-amb {]-t£m-`-k-a-cw \-S-Øpw. CXn-\p-ap-ºm-bn tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e-°m-Sv, h-b-\m-Sv, tIm-´-bw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]m-tZ-in-I k-tΩ-f-\-ß-fpw F-√m {Km-a-ßfn-epw {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-I-fpw ]T-\ in-_n-c-ß-fpw kw-L-Sn∏n-°pw. ]-cn-ÿn-Xn-bpw Im-em-hÿ-bpw kw-c-£n-°p-∂-Xv I¿j-I k-aq-l-am-sW-∂v Aw-KoI-cn-°-W-sa-∂v t^m-dw B-hiy-s∏-´p. ]-cn-ÿn-Xn tem-e-sa-

1. sl¬a-‰v Kp-W-ta-∑-bp-sS ap-{Z-bm-b sF.-F-kv.-sF. -A-S-bm-fw D-≈-h-bmbn-cn-°-Ww.2. C-cp-N-{I-hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂-h¿ sl¬a-‰n-se kv-{Sm-∏v Io-gv-Øm-Sn-bn¬ \-∂m-bn ap-dp-°-Ww.3. sl¬-a-‰v C-√m-sX h-cp-∂-h¿-°v C‘-\w \¬-I-cp-sX-∂ k¿-°m¿ D-Øc-hv s]-t{Smƒ _-¶v A-[n-Ir-X¿ I¿i-\-am-bn ]m-en-°-Ww.4. ]n≥-ko-‰n¬ C-cp-∂p bm-{X sN-øp-∂h-cpw sl¬a-‰v [-cn-°-Ww.5. sl¬-a-‰v I-f-hp t]mIp-∂-Xv H-gn-hm°m≥ ssI-bn¬ kq-£n-°p-I-tbm ss_-°n¬ _-‘n-°p-I-tbm sN-øWw. C-Xn-\v B-h-iy-am-b tem-°v am¿-°-‰n¬ hm-ßm≥ In-´pw.6. B-Zy-am-bn sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn-°p∂-h¿-°v X-e Nq-Sm-hp-∂-Xm-tbm Aan-X-`m-c-ap-≈-Xm-tbm tXm-∂n-tb-°msa-¶n-epw, ÿn-c-am-bn D-]-tbm-K-n®m¬ A-Ø-cw {]-iv-\-ß-ƒ am-dp-∂-XmWv.7. Ip-d-™ th-K-Øn¬ ss{U-hv sN-bvXm¬ A-]-I-Sw C-√m-Xm-hp-sa-∂ [mc-W i-cn-b-√. Ipd™ thK-Øn¬ HmSn-®mepw A]-I-S-Øn¬ s∏Sm\pw Xe-bv°v ]cn°v ]‰m\pw km[y-Xbp-≠v. Npcp-°-Øn¬ th-Kw Ip-d-™ bm-{X-bv-°pw sl¬-a-‰v Iq-Sn-tb Xo-cq F-∂-¿Yw.8. sN-dn-b bm-{X-Iƒ-°pw sl¬-a-‰v D-]tbm-Kn-°-Ww.-

∂pw ]-cn-ÿn-Xn Zq¿-_-e-sa∂pw Nn-e ta-J-e-I-sf am-{Xw th¿-Xn-cn-°p-∂-Xv i-cn-b-√. `qan-bn-se F-√m {]-tZ-i-ß-fpw Hcp-t]m-se ]-cn-ÿn-Xn {]m-[m\y-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fm-sW-∂p t^m-dw Nq-≠n-°m-´n. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v ]Tn-°m-\p-≈ k-an-Xn-bn¬ I¿j-I {]-Xn-\n-[n-I-sf Dƒ-s∏-SpØ-Ww. ]-cn-ÿn-Xn-hm-Zn-I-fpsS {]-ÿm-\-ß-fp-sS-bpw kwL-S-\-I-fp-sS-bpw [-\-t{km-X pw [-\-hn-\n-tbm-K-hpw kn._n.sF. A-t\z-j-W-Øn-\p hnt[-b-am-°-W-sa-∂pw t^m-dw `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. ]m-em-cn-h-´w ]n.H.kn-bn¬ tN¿-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ C-Sp-°n _n-j-]v am¿ am-Xyp B-\n-°p-gn°m-´n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. ]›n-a-L-´w P-\-Io-b t^m-dw sN-b¿-am-\m-bn ^m. sk-_mÃy≥ sIm-®p-]p-d-bv-°-en-s\bpw I¨-ho-\-dm-bn hn hn A-KÃy-s\-bpw Xnc-s™-Sp-Øp.

∂pw \-S-°p-∂n-√. Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy \-S-∂n-´p h¿-j-ßfn-{X B-bn-´pw C-°m-cy-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ F-¥mWp Xm-a-k-sa-∂ tNm-Zy-Øn-\v C-{X-bpw Im-e-am-bn-´pw B-cpw C-°m-cyw tNm-Zn-®n-´n-√-t√m F∂m-bn-cp-∂p Im-¥-]p-c-Øn-s‚ {]-Xn-I-c-Ww. hn-hm-l-{]m-b-{]-iv-\-Øn¬ \n-b-aw \n-e-\n¬-°p-∂n-S-tØmfw A-Xp ]m-en-°-Ww. F-∂mX

Pm-ln-Zp-I-fp-sS-bpw P-am-AsØ C-kv-em-an-bp-sS-bpw hm-Zß-fn¬ ]p-Xn-b Im-cy-ß-sfm∂p-an-√. A-°q-´-Øn-te-°v Ct∏mƒ H-cp-hn-`m-Kw Iq-Sn h-∂psh-t∂-bp-≈q. Xn-cp-h-\-¥-]p-cØp t]m-b-Xv ap-Jy-a-{¥n-sb Im-Wm-\m-Wv. F-∂m¬, eo-Kv t\-Xm-°-sf I-≠p-thm F-∂ tNm-Zy-Øn¬-\n-∂v Im-¥-]p-cw H-gn-™p-am-dn. Ip-‰n-∏p-dw \nt£-]-Ø-´n-∏v kw-`-h-Øn¬ ]n-

s]¬-Ip-«n-IÄ-¡v {]-tXy-I ]-cn-ioe\w \ÂIpw

¬, \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aw \n-e\n¿-Ø-Ww F-∂p hm-Zn-°p-∂n√. P-\-߃ \n-b-aw ssI-bn-seSp-°p-∂-Xp i-cn-b-√. C-°m-cyw F-√m-h-cpw tN¿-∂v k-a-hm-bØn-se-tØ-≠-Xp-≠v. ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS Po-hn-Xw Zpcn-X-]q¿-W-am-°p-∂ \n-e-]m-SpIƒ a-X-kw-L-S-\-Iƒ kzo-I-cn°p-∂-Xv ap-kv-enw-Iƒ t\-Sn-sbSp-Ø km-aq-ln-I ]-Z-hn X-I¿°m-t\ D-]-I-cn-°q. tI-i-hn-hm-Zw kw-_-‘n-®p tIm-S-Xn-bn-se k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sn-s‚ Kp-W-hpw tZm-jhpw k¿-°m-cn-\p X-s∂-bm-bncn-°pw. tI-iw kw-_-‘n-®v ap-

Sn-bn-em-b B-sf X-\n-°v A-dnbn-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. "bu-h-\w \m-Sn-s\ \n¿-an°p-∂p' F-∂ X-e-s°-´n¬ apkv-enw s]¨-Ip-´n-Iƒ-°m-bn \S-Øp-∂ t_m-[-h¬-°-c-W ]cn-]m-Sn-°v \m-sf Xp-S-°w Ip-dn°pw. s]¨-Ip-´nI-sf Ip-Spw-_cw-KØpw km-aqln-I cw-K-Øpw C-S-s]-Sp-∂-Xn-\v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. C-tXm-sSm-∏w B-Xp-cip-{iq-jm cw-K-Øv km-¥z-\w c≠m-L-´ ]-cn-]m-Sn-I-fpw B-cw`n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ s]m-∑-f A-–p¬-Jm-Z¿ ap-kv-eym¿, t]-tcm-Sv A-–p¿-d“m≥ k-Jm-^n ]-s¶-Sp-Øp.

ss_-°v a-dn-™m¬ an-° bm-{X-°mcpw Xe-bn-Sn-®m-Wv ho-gpI. sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn®m¬ 50 i-X-am-\w a-c-W-߃ H-gn-hm-°m≥ Ign-bp-sa-∂m-Wv dn-t]m¿-´p-Iƒ kq-Nn-∏n-°p-∂Xv. bp-≤apJ-sØ `S-\v ]-S-®-´-sb∂t]m-se ss_-°v bm-{X-°mc-s‚ ]-S-®-´-bm-Wv sl¬a‰v. H-cp i-X-am-\w hn-P-b-km-[y-X-bp-≈ A-hk-c-ß-fn¬ -t]m-epw \mw k-¶o¿-W-am-b i-kv{X-{Inb-Iƒ-°p hn-t[-b-cm-hp-∂p. F-¶n¬ 50 i-X-am-\w hn-P-b-km-[y-X-b-p-≈ sl¬-a-‰v ioe-am-°n-°q-tS-sb-∂v B-tem-Nn-°-Ww. 1000 cq] hn-e-bp-≈ sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn-°m≥ I-gnbp-∂-Xn-eq-sS \n-ß-fp-sS-bpw Ip-Spw-_mw-K-ßfp-sS-bpw Po-h-\pw B-tcm-Ky-hpw [-\-hpw F¥n-\p ]m-gm-°-Ww? tam-t´m¿- hm-l-\ A-]-I-S-\n-c-°n¬ A-SpØ Im-e-Øv h≥ Ip-Xn-®p-I-b-‰w A-\p-`-hs∏-Sm≥ Xp-S-ßn-b-t∏m-gm-Wv C-cp-N-{I-hm-l\w D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿ sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn°-W-sa-∂ \n-b-aw I¿-i-\-am-°n-b-Xv. ap-ºpw Cu \n-b-aw C-hn-sS D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw G´n¬ D-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. tam-t´m-¿-hm-l-\ h-Ip-∏v I-Ωo-j-W-dm-bn E-jn-cm-Pv- kn-Mv sF.-]n.-F-kv. Np-a-X-etb‰Xp -ap-X¬ tI-c-f-Øn-se C-cp-N-{I hm-l-\bm{X-°m¿ sl¬-a-‰v [-cn-°-W-sa-∂ ]-g-b- \n-baw s]m-Sn-X-´n-sb-S-p-Øp. a-\an-√m-a-\-t m-sSbm-sW-¶n-epw B-fp-Iƒ sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn®p-Xp-S-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. A-sX-¥m-bm-epw sl¬-a-‰v [-cn-°p-∂-Xv in-c- n-\p ]-c-am-h-[n kw-c-£-Ww e-`n-°p-sa-∂-Xv ]-co-£n-®-dn™ h-kv-Xp-X-bm-Wv.

sl¬-a‰- n-s‚ N-cn{Xw bp-≤-Øn¬ `-S-∑m¿ ]-S-®-´-tbm-sSm-∏w intcm-Ih - N - a - m-bn sl¬-a‰ - v D-]t- bm-Kn-®ph-∂n-cp∂p. {In.ap. 900¬ Ako-dn-b≥ `-S∑ - m¿ sl-¬a - ‰v D-]-tbm-Kn-®-Xm-bm-Wv N-cn-{X-Øn-se B-Zy]-cm-a¿-iw. `-S-∑m-cp-sS sl¬-a-‰n-t\m-sSm-∏w tXmƒ, I-gp-Øv ap-X-em-b-h-sb kw-c-£n-°p∂ kw-hn-[m-\ß - f - pw Dƒs-∏S- p-Øn-bn-cp-∂p. _-ln-cm-Im-i k-©m-cn-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p∂ sl¬-a-‰n¬ hm¿-Øm-hn-\n-a-b kw-hn-[m\w, Hm-Iv-kn-P≥, ap-Jw ap-g-p-h≥ a-d-bp-∂ •mkv I-h-Nw Xp-S-ßn-b-h {I-ao-I-cn-®n-´p-≠v.

saÂ-hn³ ]m-Zp-hP-bnÂ-tamN-n-X-\m-Ip-w I-Æq¿: sIm-e-]m-X-I-t°-kn¬ Po-h-]-cy-¥ in-£m-Im-em-h[n I-gn-™n-´pw ]p-d-Øn-d-ßm\m-hm-sX I-Æq¿ sk≥-{S¬ Pbn-en¬ X-S-hn¬ I-gn-bp-∂ Xr∏q-Wn-Øp-d tIm-´-∏p-dw G-d-\m´v ho-´n¬ sa¬-hn≥ ]m-Zph(42)bp-sS tam-N-\-Øn-\p-≈ km-[y-X sX-fn-™p. sa¬-hn≥ ]m-Zp-h Dƒ-s∏-sS I-Æq¿ sk≥{S¬ P-bnen-se 22 X- S - h p- I msc tam-Nn∏n-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n®p. C-°mcy-am-h-iys∏-´v P-bn¬ D-]-tZsa¬-hn≥ ]mZph i- I - k - a nXn k¿-°m-cn-\v ip-]m¿-i \¬In-bn-cp-∂p. ]-tcmƒ e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ C-Xp-h-sc ]p-d-Øn-d-ßm≥ ]-‰msX h¿-j-ß-fm-bn P-bn-en¬ Ign-bp-∂ 23 t]¿-°v ]-tcmƒ A\p-h-Zn-°m-\pw tbm-Kw ip-]m¿i sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cam-Wv k¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Sn. 1995 ap-X¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-Ibm-Wp sa¬-hn≥. 1994¬ P-b¥n P-\-X F-Iv-kv-{]-kn¬ bp-hXn sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn-emWv A-d-Ãn-em-b-Xv. in-£m-Imem-h-[n 2009¬ A-h-km-\n-s®¶n-epw P-bn¬-tam-Nn-X-\m-bn-√.

Xøm-dm-°n- bXv

-t´m¿ hml\w Hm-Sn-°p-∂-bmƒ tcJIƒ Cs√-¶n¬ t]m-en-kv ssI Im-Wn®m¬ ssek≥kv Hgn-sI-bp≈ tcJ-Iƒ Cs√-¶n¬ D-S≥ B-bn-cw cq-] ]-ng-b-S-t°-≠-Xn-√. Ggp Zn-hk-Øn\-Iw lm-P-cm-°msa-∂ D-d-∏p\¬-In-bm¬ _‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ≥ A-Xp am-\n-°Ww. bm-{Xmth-f-bn¬ a-Xnbmb tcJ C√m-Ø-Xn-\m¬ 100 cq-] ]n-g- am-{Xta Cu-Sm-°m≥ h-Ip-∏p≈q. G-gp Zn-h-kØn\-Iw tI-kn-\p \-ºdn-´v Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ- B-cw`n-°Ww. A-Xn-\m¬ F√mhn-[ A-h-Im-i-hm-Zßfpw G-g-p Zn-h-k-Øn\-Iw D-∂-bn-®v ]-cn-lm-cw Is≠-Ø-Ww. _m-UvPv, ^n-‰v\-kv k¿-´n-^n-°‰v, C≥-jp-d≥kv, s]¿-an‰v, ]p-I-]cn-tim[-\m k¿-´n-^n°-‰v Xp-S-ßn-bh-bmWv Cßs\ lmP-dm-°-∂h A-SpØ Im-e-

Øm-bn kv-]o-Uv K-th-W¿ {]-h¿Ø\£-a-am-sW∂ k¿-´n-^n-°-‰p -Iq-Sn D-≠m-b-ncn-°-W-sa-∂ D-Øchp-≠v. (C-cpN-{I hm-l-\-ß-fn¬ ap-Jy-ambpw sl¬a‰pw sse-k≥-kp-am-Wv A-[n-Ir-X¿ B-h-iy-s∏-Smdp-≈-Xv). Sm-Iv-kn ss{U-h¿-am¿ Im-°n [-cn-°p-∂Xn¬ ho-gv-N h-c-p-Øp-I, bm-{X°m-tcm-Sv A-]-a-cym-Zbm-bn s]-cp-am-dp-I, hm-l-\-Øn¬ ^-ÃvF-bv-Uv t_m-Iv-kv C-√m-Xn-cn-°p-I, ss{Uh¿ a-Zy-]n-®v hml\w Hm-Sn-°p-I, ss{U-h¿ sam-ss_-en¬ kwkm-cn°pI Xp-S-ßn-b-hbv°pw ]n-g-bp-≠v. ]n-g-Iƒ ]-e-Xpw H-∂n-®p h-cp-∂Xp-sIm-≠m-Wv kw-Jy D-b-cp∂Xv. Nn-e hm-l\- ss{U-h¿-am¿-s°-¶nepw kw-i-bapa≈-Xv ]ng e-`n-® H-cmƒ-°v A-∂pXs∂ a-s‰m-cp ÿeØp sN-∂m¬ a-s‰m-cp D-tZym-K-ÿ≥ A-tX Im-c-W-Øm¬ "s]-‰n' \¬-Ip-∂-Xv icntbm F-∂mWv. \n-b-a-]-c-am-bn A-Xp sX-‰√. _-‘-s∏-´ D-tZymK-ÿ≥ hml-\w ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ tc-J-Iƒ ]q¿-W-a-s√-¶n¬ ]n-gbnSmw. A-Xv i-cnbm-b tcJ-Itfm-sS hml-\w k-©-cn-°mØ-Xn\m-emWv. ]n-g e-`n®-Xv A-]q¿-Wam-b tcJ-I-tfm-sS Xp-S¿∂v bm-{X sN-øm\p-≈ A-\-pa-Xnbmhp-∂n√. C-tX∏‰n X-¿°w D-∂-bn-®m¬ \n-e-\n¬-°n√. ]-e-t∏mgpw AØc-°m-sc H-gn-hm-°p∂-Xv am-\pjn-I ]-cnK-W\ aq-e-am-Wv.

tXm-ak - v tPm-k^ - v

X-«-an-«-hÀ-¡v A-ä-Ìv sN-bv-Xp- \Â-In-sÃ-¶v; F.C.H-bv-s¡-Xn-tc ap-Jy-a-{´n¡p ]-cmXn X-e-t»-cn: lmƒ-Sn°-‰v A-‰Ãv sN-øm-s\Øn-b hn-Zym¿-Yn\n-I-tfm-Sv F.C.H. A-]-a-cym-Zbm-bn s]-cp-am-dnb-Xv hn-hm-ZØn-¬. X-e-t»-cn ku-Øv F. C.H. tim-`-\-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw _ncp-Z lmƒ-Sn°-‰v A-‰-Ãv sN-øm-s\Øn-b X-et»-cn-bn-se kz-Im-cy tIm-fPnse hn-Zym¿-Yn-\nI-tfm-Sv A]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-bXv. X-´-an-´ph-cp-∂ Ip-´n-Iƒ-°v A-‰-Ãv sN-bv-Xp X-cm-\m-hn-s√∂p ]d-™v hn-Zym¿-YnI-sf Xn-cn-®-b-°p-I-bm-bn-cp∂p. CXn-\p-apºpw F.C.H-bv-s°-Xntc ]-cm-Xn-I-fp-b¿-∂n-cp-∂p. hnhn-[ B-h-iy-߃-°mbn Hm-^n-kn-se-Øp∂-h-tcm-Sv h¿-Ko-b-®p-h-bp-≈ ]-cm-a¿i-w \SØp-∂-Xmbpw ]-cm-Xnbp-b¿-∂n-cp-∂p.

F-∂m¬, C-Xp-h-sc Bcpw ]-cm-Xn sIm-Sp-°m-≥ X-øm-dmbn-cp-∂n√. I-gn-™ Znh-kw X-e-t»-cnbn-se H-cp kz-Im-cy tIm-f-Pnse hn-Zym¿-Yn-\n-I-tfmSpw C-

tX co-Xn-bn¬ s]-cp-am-dn-btXm-sS- hn-Zym¿-Yn-\n ap-Jya{¥n, hn-Zym-`ym-ka-{¥n, Un.Un.C., a-\p-jym-hIm-i I-Ωoj≥ F-∂n-h¿-°p ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p.

F.C.H-sb ]p-d-¯m-¡-Ww: Imw-]-kv {^-−v I-Æq¿: hn-Zym¿-Yn-\n-It- fm-Sv h¿-Ko-ba - m-bn s]-cp-am-dn-b X-et»-cn ku-Øv F.C.H. tim-`-\-sb k¿-ho-kn¬-\n-∂p ]p-dØm-°W - s - a-∂p Imw-]k - v {^-≠v I-Æq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. hn-Zym-`ym-k-ta-J-e-bn-se D-Ø-c-hm-Z-s∏-´ hy-‡n F-∂ \n-e-bn¬ F.C.H-bp-sS `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-b \-S-]-Sn `c-W-L-S-\m ew-L-\-hpw a-\p-jym-h-Im-i hn-th-N-\-hp-am-Wv. Hu-tZym-Kn-I-]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-X tim-`-\-sb ASn-b-¥-c-am-bn k¿-ho-kn¬-\n-∂p ]p-d-Øm-°m≥ _-‘-s∏-´h¿ X-øm-dm-h-Ww, A-√m-Ø-]-£w i-‡-am-b k-a-c-]-cn-]mSn-Iƒ-°p t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-sa-∂pw Pn-√m {]-kn-U‚ v Pm_n¿ ]p-∂m-Sv, bp kn X≥-ho¿, an-kv-cn-b X-e-t»-cn, D-a¿ X-et»-cn F-∂n-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-dn-bn-®p.

PamA-¯v Iu¬-kn kwØm-\ k-t½f-\w B-e-¸p-g-bn B-e-∏p-g: P-am-A-Øv Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w \-hw-_¿ 1, 2 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-e-∏pg \-K-c-N-Xz-c-Øn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. F ]q-°p-™v hm-¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.1\v kw-ÿm-\ t\Xr-tbm-K-hpw 2\v kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f\-hpw \-S-°pw. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w tI-{μ-k-l-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sk-an-

\m-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n. \n¿-h-ln-°pw. Fw.C. F-kv. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬ K-^q¿, Fw Fw B-cn^v Fw.F¬.F., A-Uz. sI sI l- ≥ ]-s¶-Sp°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. Im-bn-°-c jw-kp-±o≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. D-®-bv-°v c≠n-\v {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ \-S-°pw. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. F ]q-°p-™v dn-t]m¿-´pw {]-ta-b-hpw A-h-X-cn-∏n-°pw.


Ifn¡fw

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

Hm^v{Sm¡v B\s¡m-¼v th-«-b-vs¡-Xn-tc bm-b Spsd

eo-Kv I¸v: sNÂkn 2þ B-gv-k\Â 0, h-¼³ P-b-t¯msS am-©-Ì-dpw sh-kv-äv-lmapw IzmÀ-«-dnÂ

Bgv-k-\epw I-S-¶v »q-kv apt¶m«v

e-≠≥: Cu ko-kW - n¬ an-I® t^m-an¬ Ip-Xn-∏v Xp-Sc - p-Ib - m-bncp∂ B-gv-k-\-en-s\ ho-gv-Øn ap≥ tP-Xm-°fm-b sN¬-kn eoe≠≥: bp.F-∂n-s‚ ]-cn-ÿn- Kv I∏v (Im-]n-‰¬ h¨ I∏v) Sq¿Xn {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ Kp-Uv-hn- W-sa‚n-s‚ Izm¿-´-dn-te-°v ap¬ Aw-_m-k-U-dm-bn am-©-Ã- t∂dn. I-gn-™ Znh-kw \-S-∂ \memw du-≠n-se •m-a¿ t]m-cm¿ kn-‰n Xm-cw bm-b Sp-sd-sb ´-Øn¬ F-Xn-cn√m-Ø c-≠p tKmXn-c-s™-SpØp. ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn Xm-cw sI-\n-b-bn- fp-Iƒ-°m-bn-cp-∂p ªq-kn-s‚ hnse tU-hn-Uv s^¬-{Un-Iv {S-Ãv P-bw. a-‰p a¬-k-c-Øn¬ ap≥ Nmw-]y≥-amcm-b am-©-ÿ bpk-μ¿-in®p. ss\-‰-Uv h-º≥ P-b-tØm-sS A-\p-a-Xn-bn√m-Ø B-\s°m-ºv hym-]m-c-Øn-s\-Xn-tc- Ip-Xn-®-t∏m-ƒ sh-Ãv-lmw bpss\-‰-Upw tÃm-°v kn-‰nbpw bm-Wv Xm-c-Øn-s‚ t]m-cm´w. - n-en-Sw I-s≠-Øn. A-\-[nIr-X IS-Øv hym-]-Iam- Izm¿-´d F∂ m¬, c-≠mw Un-hn-j≥ b Xm-c-Øn-s‚ \mSm-b sFhdn tIm-kv-‰n¬ tIhew 800 B- ¢∫m-b se-bv-k-kv-‰¿ kn‰ntbm-Sv A-{]-Xo£nX tXm¬-hn \-I-fm-Wv _m-°n-bp-≈Xv. h-gßn ^pƒ-lmw Sq¿-W-sa-‚ n¬ \n-∂v ]p-dØ - m-bn. t\m¿-hn-®ns\ F-Xn-cn√m-Ø \m-ep tKm-fpIƒ-°v ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-Øn-bm-Wv am-©Ã - ¿ Izm¿-´d - n-te-°v ap-t∂‰w \-SØ - n-bX - v. sh-kv‰ - vl - mw 2˛0\v t_¨-en-sbbpw kv-t‰m-°v kn-‰n s]-\¬-‰n jq-´u-´n-¬ _¿an-Mvl - m-an-s\bpw a-dn-IS- ∂ - p.

acntbm _-tem-sä-en an-em³ hn-Sn-sÃ-¶v tIm¨v

aÂ-k-c^ew

B-gv-k-\-en-s\-Xn-tc sN¬-kn-bp-sS c≠mw tKmƒ t\Sn-b bp-hm≥ am-´-bp-sS B-ÀmZw ∂p B-gv-k-\epw sN¬-knbpw F-∂n-h-cm-Wv sN¬-kn-°p thX-Ωn-ep-≈ a¬-kcw. F-∂m¬, ≠n h-e-Ip-ep-°n-bXv. C-w-•o-jv B-gv-k-\-en-s‚ tlmw {Ku-≠m- {]o-an-b¿ eo-Kn¬ I-gn-™ Znh- ¿ kn-‰n-sb ho-gvØ - nb F-an-td-‰v-kv kv-t‰-Un-b-Øn- kw am-©Ã ¬ X-I¿-∏≥ {]-I-S-\-tØmsS b sN¬-kn K-tÆ-gv-kn-s\-bpw kq-∏¿ tIm-®v tPm-kv sam-dn- Xpc-Øn ]pXn-b sh√p-hn-fn kr- mWv. K-tÆ-gvk - nt™m-bp-sS Io-gn-ep-≈ sN¬- „n-®n-cn-°p-Ib - n¬ h-∂ ho-gvkn sh-∂n-sIm-Sn ]m-dn-°p-I-bm- s‚ {]Xn-tcm-[Ø Cw-•o-jv {]o-a-n-b¿ eo-Kn-se bn-cp∂p. N-bm-Wv BvZ- y tKm-fn¬ I-em-inH∂pw c-≠pw ÿm-\-°m-cv t\¿sk-km¿ A-kv-s]-en-Iyq-´ s®-¶n¬ A-Xyp-{K≥ _p≈-‰v °p-t\¿ h∂ t]m-cm-´-am-bn-cp- (25mw an-\n-‰v), bp-hm≥ am-´ (66) tjm-´n-eq-sS-bm-Wv am-´ sN¬-kn-

c-RvPn: k-Nn-sâ a-n-I-hn apw-ss_-¡v Pbw, A-k-an-s\-Xn-tc tI-c-f-¯n-\v k-a\ne

B-`y-´-c {In-¡-än-Â k-Nn\v cm-P-Io-b- ]-Sn-bnd¡w

tUm-Sv-ap-−p-am-bn t¢m-]v I-cmÀ \o«n

ayq-Wn°v: s_m-dqky tUmSvap-≠ns‚ ]cn-io-e-I-\mbn bq¿-sK≥ t¢m]v- 2018 h-sc Xp-Scpw. t\csØ 2016 Hm-sS I-cm-¿ A-h-km-\n-°p-∂ t¢m]n-\m-bn h≥In-S ¢-∫p-Iƒ cw-K-Øp≠m-bn-cp∂p. ""h-º≥ ¢-∫p-Iƒ F-s∂ \n-co-£n-°p∂-Xv Aw-Ko-Im-cam-bn Im-Wp-∂p. F-∂m¬, F√m So-ap-Iƒ°pw hnP-bw am]p-©ncn-tbm-sS ]-Sn-bn-d-°w... l-cn-bm-\-bv-s°-Xn-tc apw-ss_-sb P-b-Øn-te-°p \-bn-® {Xw k-Ωm-\n-°m≥ sI¬-∏pkNn-s\ tXm-fn-te‰n k-l-Xm-c-߃ B-Àm-Zw- ]-¶n-Sp∂p ≈-bm-f√ Rm≥'' At±lw tdm-lv-X°v: B-`y-¥-c {In-°-‰n- hn-S-]-d-bm-s\m-cp-ßp-∂ k-Nn- s∏-tS-≠n-h-∂p. 39 d¨-kv eo--Uv A`n-{]m-b-s∏-´p. se X-s‚ A-hkm-\ a¬k-cw s‚ A-hkm-\ B-`y-¥-c a¬-c- h-gßn- c-≠m-an-∂n-Mv-kv B-cw`n® A-kw C∂-se Hº-Xp hnam-kv-‰¿ ªm-kv-‰¿ k-Nn≥ sS- am-bn-cp-∂p CXv. H-∂m-an-∂n-Mv-kn¬ A-©v d- °-‰n-\v 217 d¨-sk-Sp-Øv \n¬≠p¬-°¿ Kw-`o-c-am°n. c-Rv-Pn - ∏-SpØn-b t° a¬k-cw k-a-\n-e-bn-¬ ]nt{Sm-^n {In-°-‰n¬ apw-ss_-°p ¨-sk-Sp-Øv \n-cm-is - n¬ C-Xn- cn-bp-I-bm-bn-cp∂p. kv-tIm-¿: th-≠n I-fn-°m-\n-d-ßn-b k-Nn- k-Nn≥ c-≠m-an-∂n-Mvk ≥ (79*) a¬-k-c-Øn¬ So-an-s\ \p {]m-b-›n-Øw sN-øp-I-bpw A-kw 323 & 217/9. tI-c-fw 362. k-a\n-e h-gß - n-sb-¶nepw Hhn-P-bn-∏n-®m-Wv _m-‰n-Mv I-fw- So-an-s\ hn-P-b-Øn-te-°v B-\bn-°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p. 175 ]-¥n- ∂m-an-∂n-Mv-kn¬ eo-Uv t\Sn-b hn-´Xv. - Ø - n-\v {Kq-∏v kn-bn¬ \n¿c-≠m-an-∂n-Mv-kn¬ l-cnbm- ¬ B-dv _u-≠dn-tbm-sS-bm-Wv tI-cf - aq-∂p t]m-bn‚ v e-`n-®p. \ \¬-In-b 240 d¨-kn-s‚ hn-P- k-Nn≥ 79 d¨-kv X-s‚ A-°u- Wm-bI b-e£yw k-Nn-s‚ am-kv-acn-I ≠n¬ tN¿-Øv. P-bw ]q-¿-Øn- aq-∂p hn°-‰v ho-Xw t\Sn-b kn- - ¿- ]n jm-lnZpw hn-\q-]v a-t\m-lc _m-‰n-Mv an-I-hn¬ \m-emw-Zn-\w bm-°p-tºmƒ [-hm¬ Ip-¬° - n-¬ tI\m-ep hn°-‰v _m-°n \n¿-Øn Wn-bm-bn-cp-∂p (16*) k-Nn-s\m- \p-am-Wv c-≠m-an-∂n-Mvk apwss_ hnP-bw sIm-øp-I-bm- ∏w {Io-kn¬. kvt- Im¿: l-cn-bm- c-f _u-fn-Mv \n-c-bn¬ Xn-f-ßnbn-cp∂p. sh-Ãv C≥-Uo-kn-s\- \ 134 & 241. apw-ss_ 136 & 240/6. bXv. C-c´- sk-©z-dn t\Sn-b ke-≠≥: d-b¬ am-{Un-Uns‚ A-tX-k-abw, A-k-an-s\-Xn- Rv-Pp hn kmw-k-Wm-Wv tI-c-fXn-tc A-Sp-Ø am-kw \-S° - m-\nt]m¿®p-Kokv kq∏¿ Xm-cw cn-°p-∂ sS-Ãv ]-cº-ct- bm-Sv Iq- cm-b c-Rv-Pn {In-°-‰n¬ tI-c-f- Øn-\v eo-Upw aq-∂p t]m-bn‚pw {In-kv-‰ymt\m sdm-Wmƒ-tUm- n¬ \n-∂v ]q-¿W - a - m-bn Øn-\v k-a-\n-e sIm-≠v Xr-]v-Xn- t\-Sm≥ k-lm-bn-®Xv. bv-s°-Xn-tc-bp-≈ hnhmZ ]-cm- Sn {In-°‰ a¿-i-Øn-¬ ^n-^ {]-knU‚ v sk-]v- ªm-‰¿ am-∏v ]-d™p. eb-W¬ sa- n-sbbpw {InÃym-t\m-sbbpw Ip-dn-®p-≈ tNm-Zy-Øn-\p≈ ªm‰-dns‚ adp-]-Sn-bm-Wv hnhm-Z-am-b-Xv. sa nsb ]pI-gvØnb ªm-‰¿ {InÃymt\msb Xcw Xmgv-Øn jm¿-P: Z-£n-Wm-{^n-°-bv-s°-Xncm-b H∂mw G-IZnkwkm-cn°p-I-bmbn-cp∂p. \ {In-°-‰v a¬-k-c-Øn¬ ]m-In-kv-Xm-\v 184 d¨-kv hnP-b-e-£yw. tSm-kv t\-Sn BZyw _m-‰v- sNbv-X Z-£nWm-{^n-°- ]m-In-kv-Xm-s‚ an-I-® _u-fn-Mn-\p ap-∂n¬ 49.5 Hm-h-dn¬ 183 d¨-kn-\v ]p-d-Øm-hp-I-bm-bn-cp-∂p. 56 d¨-sk-Sp-Ø sh-bv≥ ]m¿-\-em-Wv Z-£n-Wm-{^n°-bp-sS tSm-]vkv-tImd¿. tU-hn-Uv an√-dm-Wv (37) B-{^n-°-bp-sS a-s‰m-cp {][m-\ kv-tImd¿. ]m-In-kv-Xm-\m-bn k-Cu-Zv A-Pv-a¬ \m-epw im-ln-Zv A-{^o-Zn aq∂pw hn°-‰v t\-Sn Xn-fßn. kp-ssl¬ X≥-ho-dn-\v c≠pw ap-lΩ-Zv C¿-^m-\v H-cp hn-°-‰pw e-`n®p.

hnhm-Z {]-kv-Xm-h-\-bn »m-äÀ £a tNm-Zn¨p

]m-In-kv-Xm-\v 184 d¬-kv hn-P-b-e£yw

tIm-kv-ä kv-s]-bn-\n-te¡v

hn-°-‰v hogv-N B-tLm-jn-°p-∂ ]m-Iv Xm-c߃ am{UnUv: A-Xv-e‰ntIm am-{UnUv Xm-cw XnbmtKm tIm-kv-‰ X-s‚ h-f¿-Øp-cm-Pyam-b kvs]-bn-\n-\p th-≠n I-fn-°p-sa∂-dn-bn®vv Hu-tZymKn-I I-Øv {_-ko-en-\p ssI-amdn. {_-koen-b≥ hw-i-P-\-mb Xm-c-Øn\p th-≠n C-cp-cm-Py-ßfpw {ian-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv tImÃbpsS hn-i-Zo-I-cWw. Xm-cØ - n-s‚ A-`n-{]m-bØ - n¬ kvs - Im-fm-cn tZ-jy-tØm-sS {]-Xn-Ic - n®p. ""kz-¥w cm-Py-Øn\p th-≠n I-fn-°m-sX a-s‰m-cp cm-Py-Øn-\p th-≠n I-fn-°m-\p≈ tImk-‰b - psS Xo-cp-am-\w icn-b√ - . {_-ko-en-¬ \-S° - p∂ tem-II - ∏ - n-¬ Xm-cw kz-bw £Wn-Xm-h√ - m-Xm-°n- am‰n. e-£°-W° - n-\v B-cm[-Ic - psS kz]v\-Øn-\v hn-]c - o-Xam-bn tIm-à Xocp-am-\s - a-Sp-Øn-cn-°p-Ib - mWv''kvs - Im-fm-cn Nq≠n-°m-´n. kalikkalam@thejasonline.com

lÀ-`-P³ an-¶n; ]-©m-_n-\v C-¶n-Mvkv P-bw sam-lmen: C-¥y≥ kv-]n-∂¿ l¿-`-P≥ kn-Mv an-∂n-b-t∏mƒ c-Rv-Pn t{Sm-^n {In°-‰v Sq¿-Wsa‚n-¬ ]-©m_n-\v C-∂n-Mvkn-\pw 48 d¨kn-s‚bpw XI¿-∏≥ Pbw. c- ≠ n- ∂ n- M v kp- I - f n- e m- b n l¿`-P≥ Hº-Xp hn-°-‰pI-fm-Wv ]-©m-_v Iym-]v-‰≥ IqSnbm-b l¿-`-P≥ sIm-bv-XXv. kv-tIm¿: H-Uo-j 205 & 307. ]©m-_v 560/6.

bp-sS hnP-bw D-d∏ - m-°n sIm-≠v ‰p Xm-c-߃. A-tX-k-abw, ss^-\-¬ hnc≠mw tKm-ƒ I-s≠-Øn-bX - v. kn-en-\v an-\n-‰p-Iƒ ti-jn-s° tem-bvU - v sU-b¿ t\Snb tKm-fns‚ ]n≥-_e - Ø - n-em-Wv se-bvk - sa-Iv-kn-°≥ kv-ss{S-°¿ ÿ 4˛3\v ^pƒ-lm-an-s\ ho-gvPm-hn-b¿ sl¿-Wm≠-kv C-c´ Øn-bXv. \n›n-X k-a-bØpw tKm-fp-I-fp-am-bn an-∂n-b-t∏mƒ A-[n-I k-a-b-Øpw tÃm°pw t\m¿-hn-®v kn-‰n-s°-Xn-tc am- _-¿a - n-Mvl - mapw 4˛4\v ]n-cn-™©-kv-‰-dn-\v X-I¿-∏≥ Pbw. I- Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv s]-\¬-‰n gn-™ Znh-kw Hmƒ-Uv {Sm-t^m- jq-´u-´n-eq-sS hn-P-bI-sf Is≠-Øn-bXv. s]-\¬-‰n-bn-¬ c-≠n-s\-Xntc \m-ep tKm-fp-I-ƒ-°v kv-t‰mse-bv-kÿ kn‰n 4˛ °v hn-P-bw-]n-Sn-s®-Sp-°p-I-bm^pƒ-lmw 3 bn-cp∂p. amXyq sS-bve¿, Pm-Iv tÃm-°v kn‰n 4˛ tIm-fn≥-k≥ F-∂n-hc - p-sS tKm_¿-an-Mv-lmw 4 fp-I-fm-Wv t_-¨-en-s°-Xntc (s]-\¬-‰n jq-´u-´v: 0˛2s‚ P-bw sh-kv‰ - vl - m-an-\v t\kv-t‰m-°v 4˛ _¿-an-Mv-lmw 2) Sn-s°m-Sp-Ø-Xv. am-©-kv-‰¿ bp-ss\-‰-Uv 4˛ t\m¿-hn-®v 0 sh-kv-‰v-lmw 2˛ t_¨-en 0 sN¬kn 2˛ B-gv-k-\¬ 0

slÀ-Wm-−-kvU-_n-fn am-©-kv-äÀ Ik-dn

F-an-td-äv-kv Io-gS-¡n sNÂ-kn an-em≥: kv-ss{S-°¿ a-cn-tbm _-tems‰en F.kn an-em≥ hnSns√-∂v ¢∫v tIm-®v am-knanem-t\m Ase{Kn hy‡-am°n. _-tems‰en ¢-∫v hn´v sN¬-kn-bn-te-°v IqSp-am-dp-sa∂ A-`yq-l-߃-°n-sS-bm-Wv tIm®n-s‚ {]-Jym-]\w. _tem-s‰en°v I-fn-°-fØn-¬ an-I-® {]-IS-\w \-SØm\mhpw. hy-‡n- Po-hn-X-sØ∏‰n N¿-®-sN-tø-≠ Imcy-an-√˛ tIm®v Iq´n-t®¿Øp.

11

kozhikode

_m-gv-k-bv-¡v X-IÀ-¸³ P-bw am-{UnUv: kv-]m-\n-jv \n-e-hnse Nmw-]y≥-amcm-b _m-gv-ktem-Wb - v° - v X-I¿-∏≥ Pbw. Ign-™ Znh-kw \S∂ 11mw du-≠v a-¬k - c - Ø - n¬ sk¬‰-sb F-Xncn√m-Ø aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°mWv _mgv-k X-I¿-Ø-Xv. eo-Knse a-s‰m-cp a¬-kc - Ø - n¬ F-kv]m-t\ymfpw a-em-K-bpw tKm-ƒ-cln-X k-a\ - n-eb - n¬ ]n-cn-™p. A-se-Iv-kn-kv km-©mkv (H-ºXmw an-\n-‰v), sk-Iv s^{_-K-kv (54) F-∂n-h-cm-Wv _mgv-k-bv-°p th-≠n h-e-N-en-∏n®Xv. sk¬-‰ Xmcw tbm-sl¬ tdm-{Un-K-kv sk¬-^v tKm-ƒ h-

g-ßnb-Xv A-h-cp-sS tXm¬-hnbp-sS B-Lm-Xw Iq´n. P-b-tØm-sS c-≠mw-ÿm-\°mcm-b A-Xv-e‰ntIm am-{UnUn-\p ta¬ \m-ep t]m-bn‚n-s‚ eo-Um-°n h¿-[n-∏n-°m\pw _mgv-k-bv-°p km-[n-®p. 11 a¬-k-cß-fn¬ 10 P-bhpw H-cp tXm¬hn-bpw D-ƒ-s∏-sS 31 t]m-bn‚mWv _m-gv-k-bp-sS A-°u-≠n-ep≈-Xv. 10 a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v 27 t]m-bn‚p-am-bn A-Xv-e‰ntIm am-{UnUpw C-{X X-s∂ Ifn-I-fn¬ 22 t]m-bn‚p-≈ d-b¬ am-{Un-Uv aq-∂mw ÿm-\-Øp-amWp-≈Xv.

Un¬ \-S-∂ \memw du-≠v a¬k-c-Øn¬ F-Xn-cn√m-Ø \m-ep tKm-fp-Iƒ-°m-bn-cp-∂p am-©kv-‰-dn-s‚ hn-P-bw. 21, 53 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv sl¿Wm≠-kv sd-Uv sU-hnƒ-kn-\p th-≠n h-e-Ip-ep-°n-bXv. ^n¬ tdmw: C-‰m-en-b≥ eo-Kn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b C‚¿-an-em-\p k-atPm¨-kv (87), dm-t^¬ U kn¬-h (90) F-∂n-h-cm-Wv am-©- am-©k - ‰ v- d - n-\mbn C-c´ tKm-ƒ \n-e-Ip-cp°v. I-gn-™ \-S∂ 10mw du-≠v a¬-k-c-Øn¬ A-‰v-em‚bm-Wv C‚-dns\ 1˛1\v ]n-Sn-®p-sI-´n-bXv. Ã-dn-\p th-≠n e£yw I-≠ a- t\Sn-b sl¿-Wm≠kv

C-äm-en-b³ eoKv: Câdn\p k-a-\n-e- Ip-cp¡v

hn-cm-Sw, in-¡mÀ B-kv-t{X-en-b 350/6, s_-bv-en (156), C´y 4\v 351, tIm-lven (115*), [-hm³ (100) \m-Kv-]p¿: \n¿-Wm-b-I a¬-k-cØn¬ B-kv-t{X-en-b-s°-Xn-tc an-∂p-∂ P-bw t\-Sn G-gp a¬-kc-ß-fp-sS ]-c-º-c-bn¬ C¥y 2˛2\v H-∏-saØn. C∂-se \-S∂ Bdmw G-I-Zn-\-Øn¬ hn-cmSv tIm-lven-bp-tS-bpw (115*) inJ¿ [-hm-t‚-bpw (100) X-I¿-∏≥ sk-©z-dn-I-fm-Wv C-¥y-°v B-th-i-I-cam-b P-bw t\-Sns°m-Sp-ØXv. C-tXm-sS Ggmw G-I-Zn-\w C-cp So-ap-Iƒ°pw ss^-\¬ t]m-cm-´-am-bn amdn. _m-‰v-kv-am≥-am-cp-sS Xmfihw I-≠ \m-Kv-]p-cn¬ BZyw _m-‰v sNbv-X B-kv-t{Xen-b Iym-]v-‰≥ tPm¿-Pv s_-bv-en-bptS-bpw (156) sj-bv≥ hm-Sv-k-t‚bpw (102) sk-©z-dn-I-fp-sS an-Ihn¬ \n›n-X Hm-h-dn¬ B-dp hn-°-‰n-\v 350 d¨-kv A-Sn-s®-SpØp. 114 ]-¥n¬ 13 _u-≠-dnbpw B-dp kn-Iv-kdpw A-Sn-®mWv s_-bven Hm-ko-kn-s‚- tSm]v-kv-tIm-d-dm-bXv. F-∂m-¬, 94 ]-¥n¬ 13 _u≠-dnIfpw aq-∂p kn-Iv-kdpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv hm-Sv-k-s‚ C∂n-Mvkv. A-hkm-\ Hm-h-dp-I-fnemWv Hm-ko-kv _m-‰v-kv-am≥-amX X

kv-tImÀ t_mÀUv

C-¥y-°p th-≠n sk-©z-dn t\Snb tIm-lven-bp-w [-hm\pw ]c-ºc ssI-hn-Sm≥ Iq-‰≥ hn-P-b-e£yw ]n-¥p-S-cp-Im-sb∂ `m-cn-® D-Ø-c-hm-Zn-Xz-am-Wv a-dp]-Sn _m-‰n-Mn-\n-dßn-b C-

]-c-¼-c-bn C´y 2þ2\v H-¸-¯n-s\m¸w ss^-\ t]m-cm-«w i-\n-bmgv-N _mw-¥q-cnÂ

bw k-Ωm-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 66 ]-¥n¬ 18 _u-≠-dn-Ifpw Hcp kn-Iv-k-dpw D-ƒ-s∏-Sp-∂-XmWv tIm-lven-bp-sS sh-Sn-s°-´v C-∂n-Mv-kv. 102 ]-¥n¬ 11 _u≠dn-Itfm-sS-bm-Wv [-hm≥ 100 d¨-kv t\-Sn-b-Xv. 89 ]-¥n¬ Ggv _u-≠-dn-Ifpw aq-∂p kn-Iv-kdp-am-Wv tcm-ln-Xn-s‚ C-∂n-Mvkn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. ]p-d-Øm-hm-sX 23 ]-¥n¬ c≠v _u-≠dn-tbm-sS 25 d¨sk-SpØ Iym-]v-‰≥ a-tl-{μ-knMv t[m-Wn tIm-lven-s°m∏w C-¥y≥ hn-P-b-Øn¬ ]-¶p-tN¿∂p. kp-tc-jv sd-bv-\ (16), bph-cm-Pv kn-Mv (0) F-∂n-h-cm-Wv ]p-dØm-b a-‰p C-¥y≥ Xm-c-

B-kv-t{X-en-b: ^n-en-]v lyqkv kn tIm-lven _n `p-h-t\iz¿ 13, B-c¨ ^n≥-Nv _n A-izn≥ 20, sj-bv≥ hm-Sv-k≥ _n j-an 102, tPm¿-Pv s_bv-en kn tIm-lven _n P-tUP 156, s•≥ am-Iv-kvsh¬ kn `p-h-t\-iz¿ _n A-izn≥ 9, B-Zw thm-Kv-kv t\m-´u-´v 44, an-®¬ tPm¨-k≥ kn [-hm≥ _n P-tU-P 0, {_m-Uv lmUn≥ t\m-´u´v 0, F-Iv-kv-{Smkv 6, BsI 6\v 350. _u-fnMv: `p-h-t\-iz¿ 8˛0˛42˛1, jan 8˛1˛66˛1, P-tUP 10˛0˛68˛2, A-izn≥ 10˛0˛-64˛2, an-{i 10˛0˛78˛0, tIm-lven 2˛0˛15˛0, sd-bv-\ 2˛0˛17˛0. C-¥y: tcm-ln-Xv i¿-a kn t^m-Iv-\¿ _n ^n≥-Nv 79, inJ¿ [-hm≥ _n t^m-Iv-\¿ 100, hn-cm-Sv tIm-lv-en t\m-´u´v 115, kp-tc-jv sdbv-\ kn lmUn≥ _n tPm¨-k≥ 16, bph-cm-Pv kn-Mv _vn tPm¨k≥ 0, a-tl-{μ-kn-Mv t[m-Wn t\m´u-´v 25, F-Iv-kv-{Sm-kv 16, BsI 49.3 Hm-h-dn¬ 4\v 351. _u-fn-Mv: tPm¨-k≥ 10˛0˛72˛2, as° 7˛0˛47˛0, t^mIv\¿ 9.3˛0˛73˛1, sZm-lm¿´n 6˛0˛40˛0, hm-Svk≥ 6˛0˛51˛0, am-Iv-kvsh¬ 7˛0˛40˛0, ^n-≥Nv 4˛0˛20˛1.

¿ d¨-kv hm-cn-Iq-´n-bXv. ]p-dØm-hm-sX 44 d-¨-sk-Sp-Ø B-Zw thm-Kv-km-Wv Iw-Km-cp-°fp-sS a-s‰m-cp {]-[m-\ kv-tImd¿. C-¥y-°m-bn c-ho-{μ P-tUPbpw B¿ A-izn-\pw c-≠p hn°-‰v ho-Xw t\-Sn.

¥y-°p-≠m-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬, Hm-]-W¿-amcm-b [-hm\pw tcm-ln-Xv i¿-a-bpw (79) D÷z-e XpS-°w \¬-In-b-t∏mƒ ]n-∂oSv h∂ tIm-lven- B-™-Sn-®v kz-¥w Im-Wn-Iƒ-°p ap-∂n¬ C-¥y-°v B-th-i-I-cam-b P-

k-Nnsâ hn-c-an-¡Â {In-¡-än-\v Xo-cm-\-ãw-: ap-jv-XmJv

A-−À 17 tem-I-I-¸v: IzmÀ-«À sse-\-¸m-bn

I-dm®n: k-Nn≥ sS-≠p¬°-dn-s‚ hn-can-°¬ {In°‰v tem-I-Øn\v Xo-cm-\-„am-sW-∂v ap≥ ]m-In-kvX - m≥ kv]n-∂-¿ k--J v - s e- b v - ≥ ap-jvX - mJv. Xm≥ _-lp-am-\n-°p-∂ Xmc-ß-fn-sem-cm-fm-Wv k-Nns\∂pw _m-‰v-kv-am≥ F-∂-Xn-ep]cn A-t±-lw h-en-sbm-cp a-\p-jy\m-sW∂pw apjvXmJv A`n{]m-b-s∏-´p. 1999se sNss∂ sS-Ãn¬ 10 hn°-‰v t\-Sn ]m-I-n-kv-Xm-s\ hnP- b - Ø n- s e- Ø n- ° m- \ m- b Xpw k-Nn-s\-Xn-tc ]-s¥-dn-bm≥ km-[n-®-Xpw hen-b Aw-Ko-Im-ckv-K-Un-\p-th-≠n A-Xp¬ i¿-a am-bn Im-Wp-∂-p-sh-∂v A-t±97 d¨-kv- hn-´p-sIm-Sp-Øv aq∂p lw Iq´n-t®¿Øp. hn-°-‰pw ]-¶-Pv-dm-hp, hn-{Im-¥vknMv F∂n-h¿ c≠p hn-°-‰v hoXhpw t\Sn. eoUv hgßn c≠m-an-∂n-MvC-‰m-en-b≥ eo-Kv kv -B-cw-`n-® O-Øo-kv-K-Uv- - \mtdm-a x No-thm ep hn°‰v \-„-Øn¬ 137 d¨(cm-{Xn 1.15) sk-∂ \ne-bn¬ s]m-cp-Xp-IsS≥ kv-t]m¿-Svkv bm-Wv. C-∂nMvkv ]-cm-P-bw Hkv-]m-\n-jv eo-Kv gn-hm-°m≥ N-Øo-kv-K-Un-\v Ahn-øm-d-b¬ x sK-‰ms^ h-km-\ Zn-\amb C∂v 59 d¨kv Iq-Sn t\S-Ww. (cm-{Xn 12.30) C∂se Ifn Ah-km-\n-°pd-b¬ s_-‰n-kv x se-hs‚ tºmƒ hn-im¬ Ip-jzbpw (31) (cm-{Xn 02.20) in-th-{μ knMpamWv (30) {IoÃm¿ kv-t]m¿-Svkv 2 knep≈-Xv.

kn sI \m-bn-Up t{Sm-^n: tI-c-fw hn-P-b-¯n-te-¡v s]-cn-¥¬-a-Æ: s]cn-¥¬-aÆ-bn¬ \S-∂psIm-≠n-cn-°p∂ kn sI \m-bn-Up {In-°-‰v Sq¿-Wsa‚n¬ N-Øo-kvK-Un-s\Xntc tI-c-fw P-b-Øn-te-°v \oßp∂p. NØo-kvK-Uns‚ H∂m-an-∂nMvkv kv-tImdmb 211\p adp-]-Sn-bn¬ tI-cfw 407 d¨kn\p ]pd-Øm-bn. CtXm-sS tIc-f-Øn\v H∂m-an-∂n-Mv-kn¬ 196 d¨-kn-s‚ anI® eo-UmWv e`n-®-Xv. A≥-^-en-s‚ (132) A-Xyp{K-≥ sk-©p-dn-bp-w a-\p-Ir-jvWs‚ (61) A¿[-i-X-I-hp-amWv tIc-fsØ anI® kvtIm¿ t\Sm≥ klm-bn-®-Xv. O-Øo-

sk¬-‰-bv-s°-Xn-tc _mgv-k Xm-cw e-b-W¬ sa- n-bpsS (a-[y-Øn¬) ap-t∂‰w

Zp-_bv: A-≠¿ 17 tem-II-∏v ^pSv-t_m-fn-s‚ Izm¿-´¿ sse\∏v ]q¿-Øn-bmbn. C-∂v a¬-k-can√. \m-sf A¬ sF≥ kn-‰nbn¬ \-S-°p-∂ B-Zy Izm¿-´dn¬ kzo-U≥ tlm-≠p-dm-kns\bpw c-≠mw A-¶-Øn¬ \n-ehn-se Nmw-]y≥-amcm-b sa-Ivknt°m ap≥ tP-Xm-°fm-b {_ko-en-s\bpw t\-cn-Spw. i-\n-bmgv-N D-dptKz ss\-Po-cn-bp-ambpw em-‰n-\-ta-cn-°≥ i-‡n-Ifm-b A¿-P‚o-\ B-{^n-°≥ h-º≥amcm-b sF-hdn-tIm-kv-‰p-ambpw sImºp-tIm-¿-°pw. {]o-Izm¿-´-dn¬ A¿-P‚o\ Xp-Wo-ky-sbbpw ss\-Pocn-b

IzmÀ-«À sse\-¸v 01˛11˛13 {_-ko¬- x sa-Iv-knt°m 01˛11˛13 tlm-≠p-dm-kv x kzo-U≥ 02˛11˛13 D-dp-tKz x ss\-Po-cnb 02˛11˛13 A¿-P‚o-\ x sF-hdn-tIm-kv-‰v C-dm-s\bpw ]-cm-P-b-s∏-Sp-ØpI-bm-bn-cp∂p. Zp-_-bn-¬ \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ H-∂n-s\-Xn-tc aq∂p tKm-fp-Iƒ-°m-bn-cp-∂p A¿-P‚o-\-bp-sS Pbw. sP¿-a≥

߃. c-≠p hn°-‰v t\-Sn-b an®¬ tPm¨-k-\mWv Hm-ko-kv _u-fn-Mn¬ Xn-f-ßn-bXv. tImlven-bm-Wv am≥ Hm-^v Zn am®v. ]-c-º-c-bn-se A-hkm-\ a¬-k-cw i-\n-bmgv-N _mw-•q-cn¬ \-S-°pw.

s^-sc-bv-d, tPm-Izn≥ C-_ms\kv, sk-_m-kv-‰y≥ {Un-bp n F-∂n-h-cm-Wv A¿-P‚o-\-bv°p th-≠n h-e-Ip-ep-°n-bXv. lm-Pv l- -\m-Wv Xp-Wo-jy-bpsS B-izmk tKm-fn-\pS-a. F-∂m¬, A¬ sF-\n¬ \-S∂ {]o-Izm¿-´-dn¬ C-dms\ 1˛4\v ss\-Pocn-b \n-jv-{]-`-cm-°p-Ibm-bn-cp∂p. km-ap-h¬ H-tIm≥, sI-se-Nn C-lm-\m-t®m, apk ap-l-ΩZv, ap-k bm-lvb F∂n-h-cp-sS tKm-fp-I-fm-Wv ss\Po-cnb-°v h-º≥ P-bw t\-Sns°m-Sp-ØXv. A-en tKm-en-kmZm-Wv C-dm-s‚ GI tKmƒ Xn-cn®-Sn-®Xv.

C¶s¯ Ifn

C-dm-s\ tXm-¬-∏n®v Izm¿-´-dn-seØnb ss\-Po-cn-b≥ Xm-c-ß-fp-sS B-tLmjw


CMYK

12 tImgnt°mSv

31 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

jn-bm-kv Cu-cm-‰p-t]-´ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: I-√n-\pw I-cn-s¶m-Sn°pw X-I¿-°m≥ I-gn-bmØ t]m-cm-´-ho-cyhp-ambn tI-c-f-Øn-s‚ kz-¥w Ip-™q-™v F-gp-]-Xn-te°v. {]-Xn-k-‘n-I-sf- \n-›-bZm¿-Vy-tØm-sS t\-cn-Sp-∂-Xn-\n-sS X-e-bnte-‰ tNm-c-∏m-Sp-am-bm-Wv A-t±lw k-]v-XXn-bn-te-°p Im-eq-∂p-∂Xv. B-tcm-]-W-ß-fn¬ Ip-ep-ßmsX, B{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰n-´n-´pw s]m-Xp-{]-h¿Ø-\-Øn-\v C-Sth-f \¬-ImsX P-\\m-b-I\m-bn A-t±-lw ap-t∂-dp-I-bmWv. ]-Xn-hpt]m-se B-tLm-j-ß-fn-√m-sX-bm-Wv CØ-h-W-sØ ]n-d-∂m-fpw I-S-∂p-t]m-hp-∂Xv. 1943 H-tŒm-_¿ 31\p ]p-Xp-∏-≈n I-tcm-´v h-≈-°m-en¬ sI H Nm-≠n-˛t_-_n Nm-≠n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-bn P-\n-® D-Ω≥-Nm≠n _m-e-P-\-k-Jy-Øn-eq-sS-bm-Wv s]mXpho-Yn-bn-te-°p Im-se-Sp-Øp-h-®-Xv. sI.F-kv.bp.- Pn-√m {]-kn-U-‚m-bn. 1964¬ F sI B‚-Wn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚mbn-cn-s° P-\. sk-{I-´-dn-bm-bn-cp∂p. hntam-N-\-k-a-c-Im-e-Øv ap-Ø-—-s‚ t]-cn-ep≈ hn sP D-Ω≥ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-s‚ ]mT-im-e ap-S-°-cp-sX-∂ π-°m¿-Up-ta-¥n ]mT-im-em hm-b-\-°q-´w sl-Uv-am-Ã-dm-bn-cp-∂ kz-¥w A-—-s\-Xntc k-a-cw sN-bv-Xm-Wv Ip-™q-™v k-a-cCu km- l - N - c y- Ø n- ¬ tX- P - ߃-s°-Xn-tc hn-Zym¿-Yn-Iƒ °m¿-Up-I-tf-¥n-bm-Wp hn-Zym- ߃-°p Im-l-f-tam-Xnb-Xv. 1967¬ c-≠mw kn- s \ A- S n- ÿ m- \ - c - l n- X - a m- cw- K - Ø p- h - c - W - s a- ∂ pw tbm- ¿-Yn-Iƒ tbm-K-Øn-¬ ]-s¶-Sp- C Fw F-kv a-{¥n-k-`mIm-eØv sI.FØ-Xv. A≥-jn-X, ^m-kn¬, k- kv.bp. {]-kn-U‚m-bn k-a-c-cw-K-Øp ap≥b B-tcm-]-W-ß-fn-eq-sS \n-»- Kw A-`y¿-Yn-®p. ]mT-im-e ap-S-°-cp-sX-∂ π- ^v-hm≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.–- a m- ° m≥ \- S - ° p- ∂ \o- ° \n-c-bn¬ \n-∂p. 1969¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv

hn-tZ-i-¯v 16.-25 e-£w a-e-bm-fn-IÄ; 88 i-X-am-\-hpw KÄ-^v ta-J-e-bn {]-hm-kn k-À-th dn-t]mÀ-«v kÀ-¡-m-cn-\p ssI-am-dn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ {]-hm-kn-Im-cy h-Ip-∏v _yq-tdm Hm-^v C-°-tWm-an-Iv-kn-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS \-S-Øn-b {]hm-kn k¿-th dn-t]m¿-´v k¿°m-cn-\p ssI-am-dn. kw-ÿm-\Øp \n-∂v 16,25,653 {]-hm-knIƒ hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬ D-≈Xm-bn dn-t]m¿-´v ]-d-bp-∂p. CXn¬ 14,26,853 t]-¿ hn-hn-[ tPmen-I-fn¬ G¿-s∏-´n-cn-°p-∂p. {]-hm-kn-I-sf-°p-dn-®v k-a{K k¿-th kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv B-Zy-am-bm-sW-∂pw Xp-S¿-∂p≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°v k¿-°m¿ B[n-Im-cn-I tc-J-bm-bn I-W-°m°p-∂-Xv Cu dn-t]m¿-´m-bn-cn°p-sa-∂pw a-{¥n sI kn tPm-

k-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. B-sI-bp-≈ {]-hm-kn-I-fn¬ 1,42,674 (88%) t]-cpw Kƒ-^v ta-J-e-bn-em-Wv. tI-c-f-Øn¬ G-I-tZ-iw 50 e-£w t]¿ {]-hmX

≠mw -ÿm-\-Øv. bp.-F-kv.-Fbn¬ 78,357Dw bp.-sI-bn¬ 45,264Dw {]-hm-kn-I-fp-≠v. kwÿm-\-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ {]hm-kn-I-fp-≈-Xv a-e-∏p-d-Øm-Wv˛ 2,92,753 (18%). 14,575 (1%) t]-cp-

dnt]mÀ-«v kÀ-¡mcnsâ B-[n-Im-cn-I tc-J-

kn a-e-bm-fn-I-sf B-{i-bn-°p∂-h-cm-Wv. sXm-gn¬ sN-øp-∂ {]-hm-kna-e-bm-fn-I-fn¬ 11,13,521 (78%) t]-cpw bp-hm-°-fmWv. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ a-e-bm-fnIƒ D-≈ cm-Pyw bp.-F.-C-bm-Wv. 5,73,289 (35%). 4,50,229 (28%) t]cp-≈ ku-Zn A-td-_y-bm-Wv c-

≈ C-Sp-°n-bm-Wv G-‰-hpw ]n∂n¬. C-Sp-°n-bn-se C-S-a-e-°pSn H-gn-sI-bp-≈ F-√m ]-©m-bØp-I-fn-epw {]-hm-kn-Iƒ D-≈Xm-bpw I-s≠-Øn. {]-hm-kn-Ifn¬ 13,25,527 (93%) t]¿ ]p-cpj≥-am-cpw 99,326 (7%) t]¿ kv{Xo-I-fp-am-Wv. h-\n-X-I-fn¬

tX-P-kn-\p ]-c-kyw \n-tj-[n-¨-Xv FÂ.-Un.-F-^v. kÀ-¡mÀ A-dn-bm-sX: kn Zn-hm-I-c³ tX

-P-kn-\p ]-c-kyw \ntj-[n-®p-Xp-S-ßn-b-Xv F¬.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øm-bn-cp-s∂-¶n-epw A°m-cyw k¿-°m¿ A-dn-™n-cp∂n-s√-∂p kn.-]n.-sF. t\-Xm-hv kn Zn-hm-I-c≥ Fw.-F¬.-F. ]c-ky \n-tj-[-Øn-eq-sS tX-Pkn-t\m-Sp hn-th-N-\w Im-´n F∂-dn-bp-∂-Xp a-{¥n-k-` am-dn-bXn-\p ti-j-am-Wv. C-t∏mƒ tX-P-kn-\p Im-cWw Im-Wn-°¬ t\m-´o-kv A-b® \-S-]-Sn P-\m-[n-]-Xy-hn-cp-≤am-b ^m-jn-Ãv \-S-]-Sn-bm-Wv. tX-P-kn-s‚ \-bw cm-Py-t{Zm-l]-c-am-sW-¶n¬ A-Xp P-\-߃°p ap-∂n¬ h-bv-°p-I-bpw tIm-

S-Xn-bn¬ sX-fn-hp lm-P-cm-°p- A-d-_v-\m-Sp-I-fn¬ \-S-°p-∂ PI-bpw th-Ww. G-sX-¶n-epw ]- \m-[n-]-Xy k-a-c-ß-sf-°p-dn{X-Øn-\p Xo-{h-hm-Zn-I-sf D- ®pw a-Av-Z-\n-sb-°p-dn-®p-sams° F-gp-Xp-∂-Xv F-ß-s\ Xo{h-hm-Z-am-Ipw? A-ta-cn-°-bp-sS Np-h-Sp-]n-Sn®p ap-kv-enw-I-sf ap-gp-h≥ Xo-{hhm-Zn-I-fm-bn Nn-{Xo-I-cn-°m-\mWp k¿-°m¿ {i-an-°p-∂-Xv. CS-Xp-]-£w A-[n-Im-c-Øn¬ Xncn-s®-Øn-bm¬ tX-P-kn-\p `-bs∏-tS-≠n-h-cn-√. am- [ y- a - k zm- X - { ¥y- Ø n- \ p th-≠n-bp-≈ k-a-c-Øn¬ ap-gph≥ P-\m-[n-]-Xy hn-izm-kn-I≠m-°n-sb-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa- fpw tX- P - k n- \ p ]n- ∂ n- ¬ A∂p I-cp-Xp-∂n-√. A-¥m-cm-{„ Wn- \ n- c - ° p- s a- ∂ pw A- t ±- l w kw-`-h-hn-Im-k-ß-sf-°p-dn-®pw ]-d-™p.

58,559 (59%) t]¿ \-gv-kp-am-cmWv. h-\n-Xm {]-hm-kn-I-fn¬ IqSp-X¬ t]¿ tIm-´-bw Pn-√-bn¬ \n-∂m-Wv-˛ 22,585 (33%). 1,240 (1%) t]-cp-≈ Im-k¿-tIm-UmWv C-°m-cy-Øn¬ ]n-∂n¬. ]Øp -h¿-j-Øn-\p ap-I-fn¬ {]hm-k-Po-hn-Xw \-bn-® 9,01,980 t]-cn¬ 72,097 (24%) t]¿ a-e-∏pdw Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈-h-cm-sW∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. tPm-en-bp-≈-h-cp-sS Iq-sS 1,98,800 {]-hm-kn-Iƒ Xm-a-kn°p-∂p-≠v. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ km-º-Øn-I k¿-th-bp-sS `m-Kam-bm-Wp {]-hm-kn k¿-th \-SØn-b-Xv. C-Xn-\m-bn tI-c-f-Ønse ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fpw k-μ¿-in-

®p. Nn-e Pn-√-I-fn¬ c-≠m-a-Xpw k-μ¿-in-®p. B-fn-√m-Ø ho-Sp-Ifn-ep-≈-h¿-°v Hm¨-sse-\n¬ cPn-kv-‰¿ sN-øm≥ ku-I-cyw H-cp°n. 5000 t]¿ Hm-¨-sse-≥ kuI-cyw D-]-tbm-Kn-®p. 9500 F-\yq-at- d-‰¿-am-cpw 2300 kq-∏¿-ssh-k¿-am-cpw ]-s¶-SpØp. 1.-85 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zns®-¶n-epw ]q¿-Wa - m-bn sN-eh - mbn-s√-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. hnh-c-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øm-≥ a-Sn°p-sa-∂-Xn-\m¬ {]-hm-kn-I-fpsS km-º-Øn-I ÿn-Xn kw-_‘n-® tNm-Zy-߃ H-gn-hm-°n-bXm-bpw a-S-ßn-h-∂-h-cp-sS I-W°v Dƒ-s∏-´n-´n-s√-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

kz-¥w {]-Xn-\n-[n C-Sp-°n: ]n-Xm-hn-s‚-bpw c≠m-\-Ω-bp-sS-bpw ]o-U-\-Øn\n-c-bm-bn sh-√q¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ A-©p hb- p-Im-c≥ j-^o-Jv \-hw-_¿ 6\p \m-´n-se-Øpw. Pn-√m Bÿm-\-Øn-\p k-ao-]w hm-g-

]-cn-N-c-Ww kw-_-‘n-®p Xo-cpam-\n-®-Xv. Nn-In¬-k ]q¿-W-amsb-¶n-epw Kr-lm-¥-co-£-Øn¬ Nn-In¬-k Xp-S-tc-≠-Xp-s≠∂ sh-√q-cn-se tUm-. tPm¿-Pv Xcy-s‚ ip-]m¿-i-bp-sS A-Snÿm-\-Øn-em-Wp Xo-cp-am-\w. j-^o-Jv ]q¿-W B-tcm-Kyhm-\-√. Hm¿-a-°p-d-hv, Im-gv-N°p-d-hv, D-®m-c-W- kv-^p-S-X-bn-

CMYK

j-^o-Jv (^b¬ Nn{Xw)

cp-‹nWn-tbm-sSm-∏w i-kv-{X{Inb-°v t\-Xr-Xzw -\¬-In-b tUm. bqkp-^v Ip-º-fbpw Po-h-\-°mcpw °¬ F-∏n-Uyq-d¬ A-\-kv-Xo-ky' \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. H-Iv-tSm-_¿ 11\p \-S-Øn i-kv-{X-{In-b A-©p a-Wn-°q¿ \o-≠p-\n-∂p. I¿-Wm-S-I k¿°mcn-s‚ hm-Pv-t]-bn B-tcm-Ky-{io sl¬-Øv kv-Io-an-eq-sS ku-P-\y-am-bm-Wv i-kv-{X-{In-b \S-Øn-bXv. cm-Py-Øv B-Zy-am-bm-Wv CØ-cw ikv-{X-{In-b \-S-Øn-b-sX∂p tUm. bq-kp-^v Ipº-f A-h-Im-i-s∏-´p.

C-f-hp-Im-ew Xo-cp-¶p; B-i-¦-tbm-sS {]-hm-kn-IÄ \n-jm-Zv A-ao≥ Pn-±: hn-tZ-i sXm-gn-em-fn-Iƒ°p sXm-gn¬-˛-Xm-a-k-tc-J-Iƒ \n-b-am-\p-kr-X-am-°p-∂-Xn-\v A-\p-h-Zn-® G-gp am-k-sØ kmh-Im-iw h-cp-∂ Rm-b-dm-gv-N A-h-km-\n-°m-\n-cn-s° tc-JIƒ i-cn-bm-°m≥ I-gn-bm-Ø ]-Xn-\m-bn-c-߃ B-i-¶-bn-embn. C-f-hp-Im-ew C-\n \o-´n-s√∂pw \-hw-_¿ 3\p ti-jw i‡-am-b ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpsa-∂pw A-[n-I-r-X¿ hy-‡-am°n-bn-´p-≠v. 28 e-£-Øn-e-[n-Iw {]-hmkn-I-fn¬ an-°-h-¿-°pw \n-b-am\p-kr-X tc-J-bp-s≠-¶n-epw kvt]m¨-k-dp-sS Io-gn¬ am-{X-ta tPm-en sN-øm-hq- F-∂pw C-Jm-abn¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-b sXm-gnen¬ am-{X-ta G¿-s∏-Sm-hq- F∂p-w ]m¿-´v-ssSw tPm-en A-\p-hZ-\o-b-a-s√-∂p-ap-≈ \n-_-‘-\I-fm-Wv ]-e-sc-bpw `o-Xn-bn-em°p-∂-Xv. {^o hn-k-bn-se-Øn D-

j-^o-Jv a-S-§n-h-cp-¶p, cm-Kn-Wn-bp-sS ssI-I-fn-te-¡v

t_m-[w -sI-Sp-¯m-sX lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b Im-k¿-tIm-Uv: tcm-Kn-sb t_m-[w sI-Sp-ØmsX lr-Z-bi-kv-{X-{In-b. aw-K-em-]p-cw C-¥ym-\ B-i-p-]-{Xn-bn-em-Wv C-Xv ]-co-£n-®-Xv. k-I-tejv-]p-c kz-tZ-in--\n-bm-b cp-‹n-Wn-(36)sbbm-Wv a-b-°msX i-kv-{X-{In-b \-S-Øn-b-Xv. F-{Sn-b¬ sk-]v-‰¬ Un-^-Œv A-Y-hm lrZ-b-Øn-se Xp-f F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ P-∑-ssh---I-ey-am-Wv cp-‹n-Wn°v ]n-Sn-s]-´n-cp-∂-Xv. lr-Z-b-Øn¬ ip-≤-hpw Aip-≤-hp-am-b c-‡w X-Ωn¬ I-e-cp-∂ A-h-ÿbm-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. h-f-sc Im-e-am-bn iz-kn-°m≥ _p-≤n-ap-´p≠m-bn-cp-∂ cp-‹n-Wn-°v Kp-cp-X-c-am-b izm-ktIm-i tcm-Kw D-≠m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ P-\-d¬ A\-kvXo-ky \¬-Ip-∂-tXm sh-‚ n-te-‰-dp-am-bn _-‘n-∏n-°p-∂-tXm Po-h-lm-\n h-cp-Øm≥ h-gnhbv-°p-am-bn-cp-∂p-sh-∂v i-kv-{X-{In-b-°v t\Xr-Xzw-\¬-In-b tUm. bq-kp-^v Ip-º-f ]-d-™p. i-kv-{X-{In-b-°v H-cp Zn-h-kw ap-tº cp-‹n-Wn-bpsS \-s´-√n-s‚ I-\m-en-te-°v, I-gp-Øn-\p ]n-d-Inem-bn H-cp F-∏n-Uyq-d¬ I-Øo-‰¿ I-S-Øn s\©p`m-Kw am-{Xw a-c-hn-∏n-°p-∂ "tem sk¿-hn-

{]-kn-U‚m-bn-cn-s° a-{¥n-k-`-bn-te-°p cw-K-{]-th-iw sN-bv-Xp. kn.]n.F-w. kn-‰n-Mv Fw.F¬.F-bm-bn-cp-∂ Fw tPm¿-Pn-s\ 7258 thm-´n-\p ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ]pXp-∏-≈n a-fi-ew A-t±-lw kz-¥w t]-cn¬ F-gp-Xn-t®¿-Ø-Xv. ]n-∂o-Sv 1977¬ sXmgn¬h-Ip-∏v Ip-™q-™n-s\ G¬-∏n-°p-∂Xn-\p \q-dn-te-sd bq-\n-b-\p-I-fp-sS `m-c-hmln-Xz-hpw sF.F≥.Sn.bp.kn. tIm-´-bw Pn√m {]-kn-U‚ v ]-Z-hpw am-\-Z-fi-am-bn. A-

tØm-∏v h-©n-°-h-e-bn-se kz[¿- sj¬-´¿ tlm-an-em-hpw ASp-Ø B-dp -am-kw j-^o-Jn-s‚ Po-hn-Xw. A-¶-W-hm-Sn Po-h-\-°m-cn cm-Kn-Wn-bm-hpw j-^o-Jn-s‚ t]m-‰-Ω. sh-√q-cn-epw j-^o-Jv C-h-cp-sS ]-cn-N-c-W-Øn-em-bncp-∂p. tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ [-\k-lm-b-tØm-sS {]-h¿-Øn°p-∂ ÿm-]-\-am-Wv kz-[¿ tlmw. C-Sp-°n ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n Pn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS A-[y-£-X-bn¬ -C-∂-se tN¿-∂ tbm-K-am-Wp Ip-´n-bp-sS

√m-bv-a F-∂n-h-bp-≠v. X-\n-sb F-gp-t∂¬-°m-\pw \-S-°m-\pam-hn-√. X-e-t®m-dn-t\-‰ £-Xw aq-e-am-bn-cn-°mw C-sX-∂m-Wp tUm-Œ¿-am-cp-sS hn-e-bn-cp-ج. B-dp- am-k-sØ {]-tXy-I Nn-In¬-k-bn-eq-sS C-Xp km-[mc-W- \n-e-bn-em-Ip-sa-∂m-Wp IW-°p-Iq-´¬. X-e-t®m-dn-se Rc-ºp-I-sf D-±o-]n-∏n-°p-∂ sXdm-∏n-bm-Ipw A-Sp-Ø B-dp -amkw \¬-Ip-I. C-Sp-°n Pn-√m B-ip-]-{Xn, tIm-´-bw sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-hpw Cu Ime-b-f-hn¬ Nn-In¬-k. cm-Kn-Wn°p ]-cn-N-c-W-Øn¬ {]-tXy-I

∂p sI I-cp-Wm-I-c≥ a-{¥n-k-`-bn-epw XpS¿-∂v F sI B‚-Wn a-{¥n-k-`-bn-epw G¬-∏n-°-s∏-´ D-Ø-c-hm-Zn-Øw Ir-Xy-ambn \n-d-th-‰n. cm-Py-Øv B-Zy-am-bn sXm-gnen-√m-bv-am th-X-\-w sIm-≠p-h-∂ a-{¥n-sb∂ Jym-Xn A-ß-s\ D-Ω≥-Nm-≠n--°p kz¥w. 1981 Un-kw-_¿ ap-X¬ 1982 am¿-®v hsc I-cp-Wm-I-c≥ a-{¥n-k-`-bn¬ B-`y-¥ca-{¥n-]-Zw A-e-¶-cn-® ti-jw cm-Pn-h-®p. Xp-S¿-∂v \m-ep- h¿-jw bp.Un.F-^v. I¨ho-\-dm-bn. 1991¬ I-cp-Wm-I-c≥ a-{¥n-k-`-bn¬ [\-a-{¥n-bm-bn-cp-∂p. ]m¿-´n-°p-≈n¬ I-cpWm-I-c≥-˛B‚-Wn hn-`m-K-߃ X-Ωn-ep≈ tN-cn-Xn-cn-hv i-‡-am-bn-cp-∂ B L-´Øn¬ 1994¬ I-cp-Wm-I-c-s\ sh-√p-hn-fn®p a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-h-®p. 2004¬ B‚Wn cm-Pn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v bp.Un.F-^v. I¨-ho-\-dm-bn-cp-∂ D-Ω≥-Nm-≠n ap-Jy-a{¥n-bm-bn. 2006˛11 Im-e-L-´-Øn¬ {]-Xn-]£- t\-Xrÿm-\w h-ln-®p. 2011 sa-bv 18\p ho-≠pw ap-Jy-a-{¥n-bm-bn. P-\-k-º¿-°-Øn-eqsS s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-≈ sF-Iy-cm-{„k-`-bp-sS Aw-KoImcw A-t±-l-sØ-tX-Sn-sbØn. ]m-Xn-cm{Xn-bn-epw ^-b-ep-I-fpam-bn "hn-I-k-\-hpw I-cp-X-ep-'am-bn "A-Xn-th-Kw _-lp-Zq-cw' apt∂-dp-I-bm-Wv Ip-™q-™v. {]-Xn-k-‘n-Ifn¬ Xm-ßmbn `m-cy a-dn-bm-Ω-bpw a-°-fmb Nm-≠n D-Ω-\pw A-®p-hpw a-dn-b-bpw H-∏ap-≠v.

]-cn-io-e-\w \¬-In-bn-´p-≠v. NnIn¬-k-bp-sS hn-i-Zmw-i-߃ Pn-√m s{]m-t_-j-\-dn Hm-^n-ksd A-dn-bn-°-Ww. A-Ω c-ay°pw ]n-Xm-hn-s‚ _-‘p A–p¬- Jm-Z-dn-\pw am-k-Øn-semcn-°¬ j-^o-Jn-s\ Im-Wm≥ A-\p-a-Xn-bp-≠v. j-^o-Jn-s‚ kw-c-£-W-®pa-X-e kw-_-‘n-®v ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n A-¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-√. G-s‰-Sp°m≥ X-øm-dm-bn aq-∂v A-t]£-I-ƒ e-`n-®-Xm-bn sN-b¿-am≥ ]-d-™p. A-Ω c-ay, ]n-Xm-hn-s‚ A-SpØ _-‘p A-–p¬ Jm-Z¿, \ne-hn¬ ]-cn-N-cn-®p-h-cp-∂ cm-KnWn F-∂n-h-cm-Wv A-t]-£\¬-In-b-Xv. j-^o-Jn-s\ D-t]£n-®v Xm≥ a-s‰m-cm-fp-sS Iq-sS t]m-b-X-s√-∂pw X-s∂ ho-´n¬ \n-∂v C-d-°n-hn-Sp-I-bm-bn-cps∂-∂pw A-Ω c-ay A-t]-£-bn¬ ]-d-bp-∂p-. j-^o-Jn-s‚ B-tcm-Ky-\n-e kw-_-‘n-® hn-i-Z-hn-h-c-ß-f-Sßn-b dn-t]m¿-´v sh-√q¿ B-ip]-{Xn A-[n-Ir-X¿ k¿-°m-cn-\p \¬-In-bn-´p-≠v. k¿-°m¿-s®-ehn-em-Wv Ip-´n-bp-sS Nn-In-’ \S-∂-Xv. I-´-∏-\-bn¬ B-ip-]-{Xn sN-e-hn-\-Øn¬ 5.-87 e-£w cq]-bm-Wp k¿-°m¿ \¬-In-b-Xv. Pq-sse 16\m-Wv km-c-am-b ]-cn-°p-I-tfm-sS Ip-a-fn sN-¶-c ]p-Ø≥-]p-c-°¬ j-^o-Jn-s\ Ip-a-fn kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. X-e-bv-°v B-g-Øn¬ ]-cn-t°-‰ j-^o-Jns‚ Im¬ H-Sn-™ \n-e-bn-em-bncp-∂p. Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®-Xn-\v A-d-kv-‰n-em-b ]n-Xm-hv j-co^pw c-≠m-\-Ω A-\o-j-bpw Pbn-en-em-Wv.

]-Po-h-\ am¿-Kw tX-Sp-∂-h¿ \nc-h-[n-bp-≠v. a-Xn-bm-b tc-J-I-fn√m-Ø-h-sc tPm-en-°p \n-tbmKn-°p-∂ sXm-gn¬-Zm-Xm-hpw kvt]m¨-k-dpw in-£m-\-S-]-SnIƒ-°p hn-t[-b-cm-hp-sa-∂ ap∂-dn-bn-∏p h-∂-tXm-sS sXm-gnX

\-bp-S-a-I-fpw I-cp-Xp-∂p. 10 e£-Øn-e-[n-Iw t]¿-°v C-f-hpIm-ew D-]-Im-c-{]-Z-am-sb-∂v C¥y≥ Fw-_-kn A-dn-bn-®p. kv-t]m¨-k-sd-°p-dn-®p-≈ hn-h-c-߃ e-`y-a-√m-Ø-h-cpw CJm-a ssI-h-i-an-√m-Ø-h-cp-am-b

Øm-]-\-§-fn sXm-gn-em-fn-£m-aw

em-fn-£m-aw Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. \n-c-h-[n t]¿ do F≥-{Sn-bn¬ \m-´n-te-°p t]m-bn-´p-≠v. Ct∏mƒ \m-´n¬ t]m-hp-∂-Xm-Wv kp-c-£n-X-sa-∂pw ]-cn-tim-[\m \-S-]-Sn-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn a\- n-em-°n Xn-cn-s®-Øm-sa∂pw sXm-gn-em-fn-I-fpw ÿm-]-

{]-hm-kn-Iƒ-°v C-f-hv D-]-tbmK-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-™n-´n-√. ]mkv-t]m¿-´v Dƒ-s∏-sS- bm-sXm-cp tc-J-I-fpw ssI-h-i-an-√m-Xn-cp∂ 77,054 C-¥y-°m¿-°v Fw-_kn F-a¿-P≥-kn k¿-´n-^n-°-‰pIƒ \¬-Ip-I-bpw C-h-cn¬ 95% t]-cpw \m-S-W-bp-I-bpw sN-bvX-p. {]-tXy-I c-Pn-kv-t{S-j≥ Imw-]-bn≥ \-S-Øn- F-Iv-kn-‰v e`n-°m-Ø-h-cp-sS hn-h-c-ß-ƒ Fw-_-kn-bpw tIm¨-kp-te-‰pw ti-J-cn-®n-cp-s∂-¶n-epw B-bn-cØn¬ Xm-sg t]-¿ am-{X-am-Wv cPn-ÿ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv.

]-cn-tim-[-\m D-tZym-K-ØÀ k-Xy-{]-Xn-Ú sN-bv-Xp

]-cn-tim-[-\m D-tZym-K-ÿ¿ k-Xy-{]-Xn-⁄ sN-øp-∂p dn-bm-Zv: C-f-hp Im-em-h-[n A-h-km-\n-®m¬ ]-cn-tim[-\ \-S-Øp-∂-Xn-\p-≈ DtZym-K-ÿ¿ k-Xy-{]-Xn⁄ sN-bv-Xp. ]-cn-tim-[-\-bv-°p t\-XrXzw \¬-Ip-∂ kq-∏¿-sshk¿-am-cm-Wv sXm-gn¬ a-{¥n F≥-Pn-\o-b¿ B-Zn¬ ^-Joln-\p ap-ºm-sI k-Xy-{]-Xn⁄ sN-bv-X-Xv. X-ß-fp-sS DØ-c-hm-Zn-Øw \o-Xn-]q¿-hw \n¿-h-ln-°p-sa-∂v C≥-kvs]-Œ¿-am¿ D-d-∏p \-¬-In. ÿm-]-\-ß-fn-epw I-º\n-I-fn-epw tc-J-Iƒ-°-v A\p-kr-X-am-bm-Wv ]-cn-tim[-\ \-S-Øp-I-sb-∂v sXmgn¬ a-{¥m-e-bw A-≠¿ sk-{I-´-dn A-_v-Zp-√ A-_qk-\o≥ ]-d-™p. sXm-gn¬ a-{¥m-e-b-Øn-s‚ ]-°-ep-

≈ ^-b-ep-Iƒ-°pw a-‰p tcJ-Iƒ-°pw th-X-\-˛-]-cn-c£m ^-b-ep-Iƒ-°pw A-\pkr-X-am-bn-cn-°pw ]-cn-tim[-\. C-Jm-a-bn¬ tc-J-s∏-SpØn-b-Xn¬ hn-`n-∂-am-b ÿ-e-Øm-Wv tPm-en sN-øp∂-sX-¶n¬ A-Xn-\p hy-‡am-b hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-tI≠n-h-cpw. ]-cn-tim-[-\-°v 200 hml-\-ß-fpw A-h-bn¬ B-[p\n-I D-]-I-c-W-ß-fpw L-Sn∏n-®n-´p-≠v. h-\n-Xm sk‚-dpI-fn-epw _yq-´n tjm-∏p-I-fnep-sa-√mw h-\n-Xm D-tZym-Kÿ-sc-bm-Wv ]-cn-tim-[-\bv-°v \n-›-bn-®n-´p-≈-Xv. A_v-Zp-√ cm-Pm-hn-s‚ \n¿-tZ-i{]-Im-cw B-bn-cw C≥-kv-s]Œ¿-am¿ X-øm-dm-bn-´p-≠v.

RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-270. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

CMYK

I¬-∏-‰: tX-P-kv ]-{X-sØ C√m-Xm-°p-∂-Xn-\p-≈ \o-°Øn¬ \n-∂v A-[-n-Ir-X¿ ]n≥am-d-W-sa-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn tX-P-kv {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ ]mT-im-em hm-b-\-°m-cp-sS Iq´m-bv-a-bm-b ]mT-im-e hm-b-\°q-´w B-h-iy-s∏-´p. hn-Zym¿-YnIƒ-°v G-sd Kp-Ww sN-øp-∂ ]mT-im-e ap-S-°m-\p-≈ \o-°Øn¬ \n-∂p k¿-°m¿ ]n≥-amd-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v {]-tabw A-h-X-cn-∏n-®p. Xn-¶-fm-gv-N-I-fn¬ hn-⁄m\-{]-Z-am-b \n-c-h-[n te-J-\-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn {]-kn-≤o-I-cn°p-∂ ]mT-im-e X-߃-°p \ntj-[n-°-cp-sX-∂m-Wp hn-Zym¿Yn-I-fp-sS B-h-iyw. F¬.-sI.Pn. ap-X¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn h-sc-bp-≈-h¿-°v ]mTy-{]-h¿Ø-\-߃-°v G-sd Kp-Ww sNøp-∂-Xm-Wp ]mT-im-e. kv - I q- f p- I - f n¬ \- S - ∏ m- ° p∂ ]mT-im-em ]-≤-Xn-bn-eq-sS \n- c - h - [ n hn- Z ym- e - b - ß - f n¬ tX- P - k v ]- { X- h pw ]mT- i m- e bpw F-Øp-∂p-≠v. Kp-W-\n-ehm- c - a p- ≈ hn- Z ym- ` ym- k w e£y-an-Sp-∂-h¿-°v tX-P-kv ]mT-im-e G-sd ap-X¬-°q-´m-Wv.

CMYK

CMYK

]mTim-e \n-tj-[n-¡-cp-sX-¶p hm-b-\¡q-«w tim-Wap{Z-tbmsS Ip-ªq-ªn-\p k-]v-X-Xn

Thejas Epaper general Edition 2013-10-31  

Thejas Epaper general edition. 2013-10-31