Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-282

12 t]Pv

■ `5.00

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n XÀ-¡-§Ä _-Ô-¯n-\v X-S-Ê-amhcpXv: {]-[m-\-a{´n s_-bv-Pn-Mv: A-Xn¿-Øn-bn-se kw-L¿-j-hpw \-Zo-P-e X¿-°hpw C-¥y-°pw ssN-\-bv-°p-anS-bn-se \-√-_-‘-Øn-\p X-S -am-hcp-sX-∂v {]-[m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥ kn-Mv. C-cp-cm-Py-ßfpw ]-c-kv-]-cw Xm¬-∏-cy-ß-sfbpw ]-c-am-[n-Im-c-sØ-bpw _lp-am-\n-°-W-sa-∂pw A-Xn-¿Øn-{]-iv-\-߃ s]-s´-∂p-Xs∂ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. ssN-\o-kv IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bp-sS sk-≥{S¬ ]m¿-´n kv-Iq-fn¬ `m-hn-t\Xm-°-sf A-`n-ap-Jo-I-cn-®p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. C-¥y-°pw ssN-\-bv-°p-anS-bn-se D-`-b-I-£n-_-‘-Øn¬ C-Xv X-S- -am-hp-sa-∂m-Wv A-Sp-Ø-Im-e-Øp-≠m-b A-\p`-h-߃ sX-fn-bn-°p-∂-Xv-˛ At±-lw ]-d-™p. ]-c-kv-]-c-w ]¶m-fn-I-fm-hm-\p-≈ \n-›-b-Zm-¿Vyw C-cp-cm-Py-ß-fpw Im-Wn°-Ww. \-Ωp-sS `m-hn k-l-I-cW-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-ep≈-Xm-bn-cn-°-Ww. a-dn-®v G-‰pap-´-en-t‚-Xm-bn-cn-°-cp-Xv. IΩyq-Wn-Ãv ]m-¿-´n Im-U-dp-I-sf A-`n-ap-Jo-I-cn-°m≥ A-h-k-cw e-`n-® A-]q¿-hw hn-tZ-i-t\-Xm°-fn-sem-cm-fm-Wv a≥-tam-l≥ kn-Mv. C-¥y, ssN-\-˛ H-cp ]pXn-b bp-Kw F-∂ hn-j-b-Ønep-≈ A-t±-l-Øn-s‚ {]-kwKw h≥ ssI-b-Sn-I-tfm-sS-bmWp k-Z- v kzo-I-cn-®-Xv. A-Xn¿-Øn-bn¬ kw-L¿-jw H-gn-hm°p-∂-Xn-\m-bn C-¥y-bpw ssN\-bpw I-gn-™-Zn-h-kw A-Xn¿Øn {]-Xn-tcm-[ k-l-I-c-W Icm-dn¬ H-∏p-h-®n-cp-∂p.

tPmÀ-Pn-sâ {]-kv-Xm-h-\-bv-¡v {]-k-àn-bnÃ--: am-Wn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n-°v H-cp ko-‰v a-Xn-sb-∂ ]n kn tPm¿Pn-s‚ hy-‡n-]-c-am-b {]-kv-Xmh-\-bv-°p {]-k-‡n-bn-s√-∂v tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) sNb¿-am≥ [-\-a-{¥n sI Fw amWn. C-°m-cy-sam-s° ]m¿-´n X°-k-a-b-Øv N¿-®-sN-bv-Xp Xocp-am-\-sa-Sp-°pw. ]m¿-´n-sbbpw t\-Xm-°-sf-bpw kw-_‘n-® hn-j-b-߃ s]m-Xp-thZn-bn-e-√, ]m¿-´n t^m-d-Øn-emWv N¿-®-sN-tø-≠-Xv. ]n kn tPm¿-Pv hy-‡n-]-c-am-b Bt£-]-߃ H-gn-hm-°-W-sa∂pw ]-c-kv-]-c-_-lp-am-\w ImØp-kq-£n-°-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´n-´p-s≠-∂v sI Fw amWn ]-d-™p.

DÄt]PpIfn \n-e-]m-Sp-am-bn 5 I-tPm-Sp-¯ k-^v hn-`m-Kw:

7

tI-c-fm tIm¬-{K-Ên B-`y-´-c-I-e-lwD-Ån-hn-e hÀ-[-\-bv-¡p Im-c-Ww hn-X-c-W-¯n-se Ip-g-¸w: cw-K-cm-P³ saÀ-¡-en-sâ t^m-Wpw bp.Fkv. tNmÀ-¯n{In-kv-äym-t\m-bn-te-dn d-bÂ

9 11 t]Pn 4 FUnäv Cu H-fn-tk-h-¡mÀ-¡v B-cp a-Wn-sI-«pw?

a¶m-sU bm-{X-bm-bn

Nn-InÂ-km-¸n-g-hn-\v 5.-96 tIm-Sn \-ã-]-cn-lm-cw

_mw-•q¿: hn-Jym-X Km-b-I≥ {]-t_m-[v N{μ sU F-∂ a-∂m-sU (94) A-¥-cn-®p. A©p-am-k-am-bn _mw-•q-cn-se \m-cm-b-W lrZ-bm-e-b-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. izm-k-X-S- -hpw hr-°-kw-_-‘-am-b Akp-J-hpw A-e-´n-bn-cp-∂ A-t±-lw hym-gm-gvN ]p-e¿-s® 3.-50\m-Wv A-¥-cn-®-Xv. A-h-km-\-th-f-bn¬ a-Iƒ jp-an-Xm tZ_pw a-cp-a-I≥ ⁄m≥-c-Rv-P≥ tZ-_pw kao-]-ap-≠m-bn-cp-∂p. a-s‰m-cp a-Iƒ A-ta-cn°-bn-em-Wv. I-gn-™-h¿-jw P-\p-h-cn-bn-emWv a-∂m-sU-bp-sS a-e-bm-fn-bm-b `m-cy kptem-N-\ Ip-am-c≥ a-cn-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw D-®-tbm-sS A-t±-l-Øn-s‚ B-tcm-Ky-\n-e h-j-fm-hp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v B-ip-]-{Xn h-‡m-hv h-kp-In A-dn-bn-®p. ln-μn, _w-Km-fn, Kp-P-dm-Øn, a-dm-Øn, ae-bm-fn, I-∂-U, A-k-ao-kv Xp-S-ßn H-º-Xp `m-j-I-fn-em-bn 3500 Km-\-߃ B-e-]n-®p. ta-sc lp-kq¿ F-∂ ln-μn Nn-{X-Øn-se-bpw \n-jn-]-Zv-a F-∂ _w-Km-fn Nn-{X-Øn-se-bpw Km-\m-em-]-\-Øn-\v c-≠p-X-h-W tZiob Ahm¿-Uv e-`n-®p. A-©p-]-Xn-‰m-≠v \o-≠p-\n∂ kw-Ko-X-k-]-cy-°v cm-{„w A-t±-l-sØ ]-fl-{io-bpw ]-fl-`q-j-Wpw \¬-In B-Z-cn®p. 2007¬ Zm-Zm km-ln-_v ^m¬-sI Ahm¿-Upw e-`n-®p. ^m¬-sI A-hm¿-Uv e-`n® B-Zy-Km-b-I-\m-Wv a-∂m-sU. 1942¬ A-Ωm-h-\pw kw-Ko-X-kw-hn-[m-bI-\p-am-b Ir-jv-W N-{μ-sU-tbm-sSm-∏w apwss_-°v h-≠n-I-b-dn-b-tXm-sS-bm-Wv a-∂msU t_m-fn-hp-Un-s‚ A-hn-`m-Py-L-S-I-ambn am-dn-b-Xv. sI kn sU, k-®n≥ tZ-_v _¿-

\yq-U¬-ln: Nn-In¬-k-bn-se A-\m-ÿ-aq-ew tcm-Kn a-cn-® kw-`-h-Øn¬ B-ip-]-{Xn A-[n-IrX¿-°pw D-Ø-c-hm-Zn-I-fm-b tUm-Œ¿-am¿-°pw 5.96 tIm-Sn cq-] kp-{]nw-tIm-S-Xn ]n-g hn-[n-®p. 1998¬ Nn-In¬-km-∏n-g-hp aq-ew bp.-F-kn-se C-¥y≥-hw-i-P-\m-b tUm-Œ¿ Ip-\m¬ km-lbp-sS `m-cy A-\p-cm-[ km-l sIm¬-°-Ø F.Fw.-B¿.-sF. B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-® tI-knem-Wv hn-[n. tUm. _¬-dmw {]-km-Zv, tUm. kpIp-am¿ ap-J¿-Pn F-∂n-h¿ 10 e-£w cq-]-bpw tUm. ssh-Zy-\m-Yv lmƒ-U¿ A-©p-e-£w cq]-bpw \¬-I-Ww. _m-°n Xp-I ]-en-i-k-ln-Xw c-≠p-am-k-Øn-\-Iw B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ \¬-I-W-sa-∂v P-Ãn-kp-am-cm-b F-kv sP aptJm-]m-[ym-b, hn tKm-]m-e Ku-U F-∂n-h-c-Sßn-b s_-©v B-h-iy-s∏-´p. `m-cy a-cn-®-Xp aqe-ap-≠m-b ssh-Im-cn-I-t¢-i-Øn-\v 50 e-£w cq] \-„-]-cn-lm-cw th-W-sa-∂ B-h-iyw tIm-SXn X-≈n. 2011¬ tZ-io-b D-]-t`m-‡r X¿-°-]cn-lm-c I-Ωo-j≥ (F≥.-kn.-Un.-B¿.-kn.-) 1.-73 tIm-Sn cq-] \-„-]-cn-lm-cw hn-[n-®n-cp-∂p. 1998¬ bp.-F-kn¬-\n-∂v A-h-[n-°p h-∂ A\p-cm-[-bv-°v tUm. kp-Ip-am¿ ap-J¿-Pn Un-t]msa-t{Umƒ 80 an-√n-{Kmw Ip-Øn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v \n-e tam-i-am-bn. Xp-S¿-∂v F.-Fw.-B¿.-sF. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p-sh-¶n-epw A-hnsS Nn-In¬-km-∏n-g-hv Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sv apw-ss_-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰nsb-¶n-epw A-\p-cm-[ A-hn-sS h-®p a-cn-°p-Ibm-Wp-≠m-b-Xv. `¿-Øm-hv Ip-\m¬ km-l \-SØn-b 15 h¿-j-sØ \n-b-a-t]m-cm-´-Øn-\m-Wv C-t∏mƒ ]-cn-k-am-]v-Xn-bm-bn-cn-°p-∂-Xv.

a≥ F-∂n-h-tcm-sSm-∏w kw-hn-[m-\-k-lmbn-bm-bn {]-h¿-Øn-®p. 1919 sa-bv H-∂n-\v ]q¿-W N-{μ-bp-sS-bpw a-lm-am-b sU-bp-sS-bpw a-I-\m-bm-Wp a∂m-sU-bp-sS P-\-\w. sI kn sU-bm-Wv a∂m-sU F-∂-t]-cv \¬-In-b-Xv. sI kn sU, D-kv-Xm-Zv Zm-_n¿-Jm≥, D-kv-Xm-Zv Aa≥ A-en-Jm≥, D-kv-Xm-Zv A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ Jm≥ F-∂n-h-cn¬-\n-∂p kw-Ko-Xw A-`ykn-®p. 1943¬ X-a-∂ F-∂ Nn-{X-Øn-eq-sSbm-bn-cp-∂p A-c-tß-‰w. 1991¬ {]-lm¿ F∂ Nn-{X-Øn-\p-th-≠n l-am-cn ln ap-´n ta F-∂ A-h-km-\-Km-\-hpw ]m-Sn. ]q-t—m-\m tI-sk ta-s\ (ta-cn kq-c-Øv tX-cn B-wtJw), G ta-sc sjm-l¿ P_o≥ (h-‡v), kn-μ-Kn ssI-kn sl ]-tlen (B-\-μv), sb tZm-kv-Xn (tjm-se), F-Iv N-Xp¿-\m¿ (]-tUm-k≥), em-Km Np-\v-cn ta Zm-Kv (Zn¬-ln tXm sl), sb cm-Øv `o-Kn `oKn (tNm-cn tNm-cn), G ta-sc ]ym-tc h-X≥ (Im-_q-fn-hm-e) F-∂n-h-bm-Wv A-t±-lØn-s‚ ssI-sbm-∏p ]-Xn-™ Km-\-߃. a-e-bm-f-Øn¬ A-t±-lw B-e-]n-® am-\-kssa-t\ h-cq (sN-Ωo≥), sN-ºm sN-ºm (s\-√v) F-∂n-h-bpw Im-e-sØ sh-√p-∂ Km-\-ß-fm-Wv. apw-ss_-bn-se 50 h¿-j-sØ Po-hn-Xw aXn-bm-°n _mw-•q-cn-em-Wv a-∂m-sU X-s‚ in-„-Im-ew I-gn-®-Xv.

IqSp-X¬ hnh-c߃ 4, 7, 12 t]-Pp-I-fn¬

lm-cn-k-Wn-s\-Xn-tc hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww 

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: lm-cn-k¨ a-e-bmfw πm-t‚-j≥ `q-an X-´n-∏p-tI-kn¬ hn-iZ-am-b hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øn-\p ip-]m¿-i. hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿ a-tljv-Ip-am¿ knw-•-bm-Wv tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-Xv A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂p ip-]m¿-i \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. lm-cn-k-Wn-s\-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.-F-kv.-]n. \-μ-\w-]n-≈ \-S-Ønb {]m-Y-an-Im-t\z-j-W-Øn¬ {I-a-t°-Sv I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]Sn. lm-cn-k¨ πm-t‚-j≥-kv hym-P-]-´b-ß-fpw {]-am-W-ß-fpw N-a-®m-Wp `q-an ssI-h-iw-h-®n-cn-°p-∂-sX-∂m-Wv {]m-

∂p-am-Wv Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS ip]m¿-i. Iq-Sm-sX lm-cn-k-Wn-s‚ ssI-h-i-ancn-°p-∂ k¿-°m¿-`q-an {I-b-hn-{I-bw sN-øp-I-tbm ÿ-e-sØ a-c-߃ ap-dn

Y-an-Im-t\z-j-W-Øn¬ hy-‡-am-b-Xv. lm-cn-k¨ I-º-\n-s°-Xn-tc {In-an-\¬ tI-sk-Sp-°-W-sa-∂pw A-\ym-[o-\-s∏´ k¿-°m¿-`q-an Xn-cn-®p-]n-Sn-°-W-sa-

kn-_n am-Xyq-kn-s\-Xn-tc hym-P ]-cm-Xn: kn.-_n.-sF. A-t\z-j-W-¯n-\v hn-Úm-]-\-an-d-§n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C‚-en-P≥kv ta-[m-hn-bm-bn-cn-s° kn-_n am-Xyq-kn-s\-Xn-tc hym-P ]-cmXn D-∂-bn-® kw-`-h-Øn¬ dn-´tb-Uv F-kv.-]n. sI sI tPm-jz A-S-°w aq-∂p-t]¿-s°-Xn-tc kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww Bh-iy-s∏-´p-≈ hn-⁄m-]-\w kw-ÿm-\w tI-{μ B-`y-¥-c-a{¥m-e-b-Øn-\p ssI-am-dn. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-j-WØn¬ hn-izm-k-an-s√-∂p ImWn-®v kn-_n am-Xyq-kv t\-ctØ Un.-Pn.-]n-°v ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. tI-kv kn.-_n.-sF°v ssI-am-d-W-sa-∂pw C-t±lw B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. C-Xp ]-cn-K-Wn-®v A-t\z-j-Ww kn._n.-sF-°v hn-Sm\p≈ Un.-Pn.]n. ip-]m¿-i {]ImcamWv B-

`y-¥-c-sk-{I-´-dn hn-⁄m-]-\w ]p-d-Øn-d-°n-bXv. dn-´-tb-Uv Fkv.-]n. sI sI tPm-jz, hn-Pne≥-kv eo-K¬ A-ssUz-k-dmbn-cp-∂ B¿ F-kv tPym-Xn, A`n-`m-j-I-\m-b hn F-kv hn-\o-Xv Ip-am¿ F-∂n-h¿-°p kw-`-hØn-ep-≈ ]-¶n-s\-°p-dn-®v At\z-jn-°m-\m-Wp \n¿-tZ-iw. hn-Pn-e≥-kv ta-[m-hn-bm-bncn-s° 2009¬ kn-_n am-Xyq-kns\-Xn-tc Sn l-ao-Zv F-∂ t]-cnsem-cm-ƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hnPn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn ^-b¬ sN-bv-Xn-cp-∂p. ]n∂oSv l-c-Pn hym-P-am-sW-∂p I-s≠Øn. F-kv.-]n. tPm-jz A-S-°ap-≈-h-cm-Wv X-\n-s°-Xn-tc hym-P-]-cm-Xn D-∂-bn-®-sX-∂p kn-_n am-Xyq-kv Nq≠n-°m-´n.

∂m-Wp I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xpkw-_-‘n-®p hn-Pn-e≥-kv \-S-Øn-b {]mY-an-Im-t\z-j-W-Øn-s‚ dn-t]m¿-´v B-gvN-Iƒ-°p ap-ºv hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿°v ssI-am-dn-cp-∂p.

hym-P-]-«-b-§Ä N-a-¨p; H-cp-e-£-w G-¡À ssI-h-i-w-h-bv-¡p¶p

®p-am-‰p-I-tbm sN-ø-cp-sX-∂v Im-Wn-®v kv-s]-jy¬ Hm-^n-k¿ t\m-´o-kv \¬-Inbn-cp-∂p. C-°m-cy-߃ Iq-Sn ]-cn-K-Wn®m-Wv hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-W-Øn-\p \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv. F-´p Pn-√-I-fn-em-bn H-cp-e-£-tØmfw G-°¿ k¿-°m¿-`q-an ssI-tb-dn-sb-

t\-c-tØ tI-kv A-t\z-jn-®n-cp-∂ hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.-F-kv.-]n. \-μ-\w]n-≈-sb ÿ-ew-am-‰n-b-Xv hn-hm-Z-am-bncp-∂p. ÿm-\-sam-gn-bp-∂-Xn-\v ap-ºp-Xs∂ \-μ-\w-]n-≈ A-t\z-j-Ww ]q¿-Ønbm-°n dn-t]m¿-´v hn-Pn-e≥-kv F-kv.-]n°v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p.-

a-Av-Z-\n-sb I-®m-ip-]-{Xn-bn-te-¡p am-än 

]n kn A-–p-√

_mw-•q¿: ]-c-∏-\ A-{K-lm-c Pbn-en¬ I-gn-bp-∂ ]n.-Un.-]n. t\-Xm-hv A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z\n-sb kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-{]Im-cw t\-{X Nn-In¬-k-bv-°mbn A-K¿-hmƒ B-ip-]-{Xn-bnte-°p am-‰n. C-∂-se D-®-bv-°v 12.-10\v I\-Ø t]m-en-kv A-I-º-Sn-tbmsS-bm-Wp a-Av-Z-\n-sb A-K¿hmƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®Xv. D-®-bv-°v 1.-20Hm-sS A-K¿hmƒ B-ip-]-{Xn U-b-d-Œ¿ tUm. \o-tc-jn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ \m-ew-K hn-Z-Kv-[-kwLw ]-cn-tim-[n-®p. \m-ep-Zn-h-k-tØm-fw \o-fp∂ ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°p-ti-jta i-kv-{X-{In-b A-S-°-ap-≈ Im-cy-ß-sf-°p-dn-®v Xo-cp-am-\sa-Sp-°m-\m-hq F-∂v tUm. \o-

tc-jv ]-d-™p. aq-∂-c-am-kw apºv A-K¿-hmƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bv-°pti-jw a-Av-Z-\n-°v Xp-S¿-NnIn¬-k e-`y-am-hm-Ø-Xn-\m¬ C-\n hn-i-Z ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-ti-j-ta Xp-S¿-Nn-In¬-k

Xo-cp-am-\n-°m-\m-hq F-∂v tUm. \o-tc-jv tX-P-kn-t\m-Sv ]d-™p. G-Xm-≠v ]q¿-W-am-bn Im-gvN-ti-jn \-„-s∏-´ C-S-Xp-I-Æn\v k-ºq¿-W i-kv-{X-{In-b th≠n-h-cp-sa-∂m-Wp tUm-Œ¿-amcp-sS \n-K-a-\w. h-e-Xp-I-Æn-s‚ Im-gv-N 70% \-„-s∏-´-Xm-bn t\c-tØ ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ hy‡-am-bn-cp-∂p. `m-cy kq-^n-bm a-Av-Z-\n, _‘p-hpw ]n.-Un.-]n. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b ap-lΩ-Zv d-Po-_v, A-`n-`m-j-I≥ ]n Dkv-am≥ F-∂n-h¿ a-Av-Z-\n-sb A-\p-K-an-®n-cp-∂p.tUm. \o-tc-jv Cu-bm-gv-N hn-tZ-i-]-cy-S-\-Øn-\p t]m-hp∂-Xn-\m¬ A-t±-lw Xn-cn-s®Øn-b-ti-j-ta a-Av-Z-\n-sb ikv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-\m-°q F-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv.-

k-enw-cm-Pn-\v tIm-Sn-IÄ F-hn-sS-\n-¶p In-«n-sb-¶v ssl-t¡m-S-Xn 

kz¥w {]Xn-\n[n

sIm-®n: tIm-Sn-Iƒ hn-e-h-cp-∂ `q-an C-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øm≥ t]m-en-kv tIm¨-kv-‰-_nƒ am{X-am-b k-enw-cm-Pn-s‚ ssI-hiw C-{X-am-{Xw ]-W-ap-t≠msb-∂pw C-bmƒ a-‰m-cp-sS-sb¶n-epw _n-\m-an-bm-tWm-sb∂pw ssl-t°m-S-Xn. k-enw-cmPn-s‚ `m-cy-sb em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-W-td-‰n-te-°v sU-]yqt´-j-\n¬ ÿ-ew-am-‰n-b-Xp kw_-‘n-®v A-hy-‡-X-bp-s≠∂pw X-an-gv-\m-´n-se `q-an-X-´n-∏ns‚ co-Xn-bm-Wv C-hn-sS-bpw \-S°p-∂-sX-∂pw P-kv-‰n-kv lm-dp¨ A¬-d-jo-Zv hy-‡-am-°n. k-enw-cm-Pn-s‚ `m-cybv°v ÿ-ew-am-‰w \¬-Im-\p-≠m-b km-l-N-cyw hy-‡-am-°n-bn-´ns√-∂pw tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n.hym-P-tc-J N-a-®v I-S-Iw-]≈n-bn-se `q-an-bp-sS X-≠-t∏¿ Xn-cp-Øn-b-Xm-bn d-h-\yq hn-Pne≥-kn-s‚ A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Øn-sb-∂v l-c-Pn-°m-c≥ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. 2012 P-\p-h-cn \m-en-\v, X-≠-t∏¿ Xncp-Øp-∂ A-t]-£-bn¬ C-Ss]-Sm-\m-hn-s√-∂p Nq-≠n-°m-´n em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-W¿ C°m-cyw Xo¿-∏m-°n-bn-cp-∂p. F∂m¬, s^-{_p-h-cn 17\v k-enwcm-Pn-s‚ `m-cy I-Ωo-j-W-td-‰nte-°v sU-]yq-t´-j-\n¬ ÿew-am-dn-sb-Øn. Xp-S¿-∂v t\-ctØ X-≈n-b A-t]-£ A-\p-hZn-®v em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-Wdp-sS D-Ø-c-hp-≠m-bn. k-enw-cmPn-s‚ _-‘p A-–p¬ a-Po-Zv, Pb-dmw F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ hkv-Xp hm-ßp-∂-Xm-bn I-cm-dp≠m-°n-b-Xv am¿-®v 14\m-Wv. kenw-cm-Pn-s‚ `m-cy em≥-Uv d-h\yq I-Ωo-j-W-td-‰n-te-°v ÿew-am-dn-sb-Øn-b-Xv Dƒ-s∏-sS h-kv-Xp C-S-]m-Sv B-kq-{Xn-X-\o°-Øn-s‚ `m-K-am-sW-∂v l-cPn-°m-c-s‚ A-`n-`m-j-I≥ Btcm-]n-®p. A-t\z-j-Ww X-S-bm≥ kzm-[o-\-ap-≈-bm-fm-Wv k-

enw-cm-sP-∂pw A-Xn-\m-em-Wv kn.-_n.-sF. A-t\z-j-Ww Bh-iy-s∏-Sp-∂-sX-∂pw l-c-Pn°m-c≥ Nq-≠n-°m-´n.44 G-°-dn-s‚ X-≠-t∏-cm-Wv 13 h¿-jw ap-ºv a-cn-®-bm-fp-sS t]-cn-te-°v am-‰n-b-Xv. 150 t]¿ Xm-a-kn-°p-∂ ÿ-e-am-Wv H-‰ X-≠-t∏-cn-te-°v B-°n-b-Xv. A-°-an-´p tc-J-s∏-Sp-Øn-b tNm-Zy-ß-fm-Wv dn-t]m¿-´v k-a¿∏n-°m-\m-bn I-Ωo-j-W-td-‰n¬\n-∂v Io-gp-tZym-K-ÿ-\v \¬-Inb-Xv. t\-c-tØ I-W-°p-Iq-´n-bXp-t]m-se Ir-Xy-am-b D-Ø-c߃ am-{X-am-hpw e-`n-®n-cn-°pI. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv X-≠-t∏-cv am-‰n-\¬-In-b-Xv. 300 tIm-Sn h-cp-∂ ÿ-e-Øn\v hn¬-∏-\-°-cm¿ F-gp-Xn-bh¿-°v tc-Jm-aq-ew sXm-gn-tem h-cp-am-\-tam C-s√-∂pw l-c-Pn°m-c≥ hy-‡-am-°n. C-h¿-°v C-{X-tb-sd ]-Ww F-hn-sS-\n∂m-Wp e-`n-®-sX-∂v tIm-S-Xn B-cm-™-t∏mƒ, "]m-hw tIm¨-kv-‰-_nƒ' am-{X-am-b k-enwcm-Pn-s‚ ]-W-am-Wn-sX-∂pw lc-Pn-°m-c≥ hy-‡-am-°n. X-≠t∏-cv Dƒ-s∏-sS hym-P d-h-\yqtc-J-Iƒ D-≠m-°n-bp-≈ `q-an hn¬-∏-\ C-S-]m-Sp-Iƒ X-an-gv-\m´n¬ hym-]-I-am-sW-∂p tIm-SXn A-`n-{]m-b-s∏-´p. km-[m-cW-\n-e-bn¬ `q-an ssI-h-i-°mc≥ B-cv, B-cn¬-\n-∂v e-`n-®p F-∂o hn-h-c-߃ tc-J-I-fn¬\n-∂p e-`n-t°-≠-Xm-Wv. F-∂m¬, hym-P X-≠-t∏-cns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ X-´n-∏p \-S-Øn-b `q-an F-hn-sS-\n-∂v h∂p-sh-∂-Xn-\v hy-‡-X-bp-≠mhn-√. hym-P-tc-J D-]-tbm-Kn-®v `q-an hm-ßp-∂p. A-Xn-\p-ti-jw A-hn-sS Xm-a-kn-°p-∂-h-sc `oj-Wn-s∏-Sp-Øn C-d-°n-hn-Sp∂p. I-S-Iw-]-≈n-bn-se `q-an-X´n-∏v B-tcm-]n-°-s∏-Sp-∂-Xpt]m-se-bm-Wv \-S-∂n-´p-≈-sX¶n¬ X-´n-∏n-\v X-an-gv-\m-Sv am-XrI-bm-Wv A-h-ew-_n-®n-´p-≈sX-∂pw tIm-S-Xn Nq-≠n-°m-´n.-

"\o-äv ' hn-[n kp-{]nw-tIm-S-Xn ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡pw 

]n A-\o-_v

\yq-U¬-ln: sa-Un-°¬-˛-sU‚¬ Un-{Kn, ]n.-Pn. {]-th-i-\Øn-\v G-Io-Ir-X s]m-Xp-{]-thi-\ ]-co-£ (\o-‰v) \-S-tØ-≠Xn-s√-∂ ap≥ D-Øc - h - v ]p-\∏ - c - ntim-[n-°p-sa-∂v kp-{]nw-tIm-SXn. tI-{μ-k¿-°m-cpw sa-Un-°¬ Iu¨-kn-epw k-a¿-∏n-® l-cPn ]-cn-K-Wn-®m-Wp Xo-cp-am-\w. tI-kn-se I-£n-Iƒ-°p tIm-SXn t\m-´o-kv A-b® - p. \o-‰v `-c-W-L-S-\m-hn-cp-≤hpw \yq-\-]-£-Xm¬-∏-cy-߃ l-\n-°p-∂-Xp-am-sW-∂v Nq-≠n°m-´n-bm-Wv Pq-sse 18\v sa-Un°¬ Iu¨-kn-en-s‚-bpw sUi-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\ {I-ao-I-c-W-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn-\v ]-º-bn¬ tN¿-∂ A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n- kw-km-cn-°p-∂p. B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n.-, tZ-h-kzw t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v Fw ]n tKm-hn-μ≥ \m-b¿, sX-∂-e ‚¬ Iu¨-kn-en-s‚-bpw ]-co_m-e-Ir-jv-W-∏n-≈, a-{¥n-am-cm-b hn F-kv in-h-Ip-am¿, ]n sP tPm-k-^v, k¿-°m¿ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv, Fw.-F¬.-F- £m hn-⁄m-]-\w No-^v P-Ãnam-cm-b ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv, sI in-h-Zm-k≥ \m-b¿, tZ-h-kzw t_m¿-Uv Aw-Kw kp-`m-jv hm-kp, Un.-Pn.-]n. sI -F-kv -_m-e- kv A¬-X-am-kv I-_o¿ A-[ykp-{_-“-Wy-- w k-ao-]w £-\m-b aq-∂w-K s_-©v 2:1 `q-cn-

]-£-Øn¬ d-±m-°n-b-Xv. hn⁄m-]-\-Øn-s\-Xn-tc sh-√q¿ {In-kvX - y≥ sa-Un-°¬ tIm-fP - v A-S-°-ap-≈ kz-Im-cy am-t\-Pvsa‚p-I-fpw \yq-\-]-£ ÿm-]\-ß-fp-am-Wv tIm-S-Xn-sb k-ao]n-®n-cp-∂X - v. aq-∂w-K s_-©n-se P-Ãn-kv A-\n¬ B¿ [-sh hn-[n-bn¬ A-∂p-Xs - ∂ hn-tbm-Pn-∏v {]-IS- n∏n-®p. \o-‰v `-c-W-L-S-\m-X-Øz߃ A-´n-a-dn-°p-sa-∂ I-s≠ج i-cn-b-s√-∂pw k-aq-lØn-s‚-bpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sSbpw Xm-¬∏ - c - y-߃ kw-c£ - n-°W-sa-∂pw 30 t]-Pp-≈ hn-tbm-P\-°p-dn-∏n¬ A-t±-lw hy-‡a - m°n-bn-cp-∂p. \o-‰v a-X\ - yq-\] - £ - ß-fp-sS-bpw a-‰p {]-tXy-I hn-`mK-ß-fp-sS-bpw A-h-Im-i-߃ l-\n-°n-s√-∂pw a-dn-®v, A-h¿°p an-I-® tUm-Œ¿-am-sc e-`n-

°p-∂-Xn-\v A-h-k-c-sam-cp-°p∂-Xm-sW-∂p-am-bn-cp-∂p A-t±l-Øn-s‚ hm-Zw.C-∂-se ]p-\-∏-cn-tim-[-\m l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®-Xv A-\n¬ B¿ Z-sh-bpw hn-{I-am-Pn-Xv sk∂pw F-®v F¬ Z-Øp-hpw A-Sßp-∂ s_-©m-Wv. A¬-Xa - m-kv I-_o¿ hn-c-an-®-Xn-\m-em-Wv Pkv‰ - n-kv Z-Øp ]p-\∏ - c - n-tim-[\ - m l-c-Pn ]-cn-K-Wn-®-Xv. Pq-sse 18\v tIm-SX - n hn-[n {]-Jym-]n-°p∂-Xn-\p ap-ºv D-Ø-c-hv tNm¿s∂-∂pw B-tcm-]-W-ap-b¿-∂ncp-∂p. tIm-SX - n hn-[n h-cp-∂ 18\v ap≥-Zn-h-kw hn-[n kzm-{i-b amt\-Pv-sa‚p-Iƒ-°v A-\p-Iq-e-amsW-∂ hn-h-cw ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. hn-[n-\ym-bØ - n-se t]-Pp-Ifp-sS F-Æh - pw hn-tbm-P\ - ° - p-dn∏p-sa-√mw Ir-Xy-am-bn ]p-d-Ømbn-cp-∂p.-

tUmfÀ 61.48 ■ ]u−v 99.36 ■ bqtdm 84.93 ■ _lvdbv³ Zn\mÀ 163.11 ■ Ipssh¯v Zn\mÀ 218.21 ■ Ham³ dnbm 159.72 ■ kuZn dnbm 16.39 ■ J¯À dnbm 16.88 ■ bp. F. C ZnÀlw 16.74 ■ kznkv {^m¦v 69.07


kozhikode

1189 Xpemw 9

1434 Zp¬-l÷v 19

25 HIvtSm_¿ 2013 sh≈n

\m«p-Im-sc C§-s\ I-c-bn--¡-cp-Xv

k

h - m-f F-∂ h-en-b D-≈n a-eb - m-fn-°v F-{X {]n-b¶ - c - a - m-tWm A-Xn-s‚ ]-Xn-∑S- ß - v hn-in„-t`m-Py-am-Wv h-St- ° C-¥y-°m¿-°v. k-hm-f sXm-enbp-cn-™v A-cn-™p-hb - v° - m-Ø `-£W - w A-h¿-°p k-¶¬-∏n-°m≥-t]m-ep-am-hn-√. k-ao-]I - m-eØ - m-bn a-ebm-fn-bp-sS Xo≥-ta-iI - f - n-epw D-≈n A-cn-™p-hb - v° - p∂ k-{º-Zm-ba - p-≠v. hn-in-„h - n-`h - ß - ƒ ]m-NI - w sNøm≥ H-gn-®p-Iq-Sm-\m-hm-Ø L-SI - a - m-Wp k-hm-f. F-∂m¬, C-¥y-bn¬ Xo-sc hn-e Ip-d-hm-bn-cp-∂ k-hm-f Cu-bn-sS-bm-bn P-\-ß-sf h-√m-sX I-c-bn°p-I-bm-Wv. ap-sºm-s° D-≈n-b-cn-bp-∂ kv{XoIfpsS I-Æn¬ am-{X-am-bn-cp-∂p sh-≈w\n-d-™n-cp-∂sX-¶n¬ C-∂v D-≈n hm-ßm≥ hn-]-Wn-bn-se-Øp-∂ ]p-cp-j-∑m-cp-sS I-Æn-em-Wv sh-≈w \n-d-bp-∂-Xv. tIc-f-Øn¬ D-≈n-hn-e 70 cq-]-bn¬ F-Øn-\n¬-°p-Ibm-sW-¶n-epw ]-e D-Ø-tc-¥y≥ \-K-c-ß-fn-epw AXv 100 cq-] I-hn-™n-cn-°p-∂p. D-≈n-hn-X-c-Ww Ip-d™p-sh-∂pw a-g Im-c-Ww No-™p-t]m-sb-∂p-am-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬, D-≈n-Ip-ØI-°m-cp-sS ]q-gv-Øn-h-bv-]m-Wv hn-e-h¿-[-\-bv-°p bYm¿-Y Im-c-W-sa-∂m-Wp hn-]-Wn-bn¬-\n-∂p-≈ hn-hc-߃. _n-lm-dn-epw I-iv-ao-cn-ep-am-Wv D-≈n-hn-e I-\Ø-tXm-Xn¬ D-b¿-∂-Xv. k¿-h-Im-e sd-t°m-Uv hn-ebn¬-\n-∂v C-¥y-°m-c-s‚ {]-[m-\ `-£y-h-kv-Xp-hns\ ]n-Sn-®n-d-°m≥ k¿-°m-cn-s‚ ssI-h-iw a-{¥-X{¥-ß-sfm-∂p-an-√-t{X. tI-{μ Ir-jn-a-{¥n i-c-Xv ]hm¿ c-≠p-aq-∂m-gv-N Im-Øn-cn-°m-\m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬-\n-∂v \m-s^-Uv h-gn D-≈n C-d°p-a-Xn sN-øp-sa-∂v c-≠p-aq-∂p Zn-h-k-am-bn A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw A-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-{I-a-ßsfm-∂pw B-bn-´n-√. ap-ºv 2010¬ D-≈n-hn-e {I-am-XoX-am-bn h¿-[n-®-t∏mƒ 85 cq-]-bn-e-[n-Iw t]m-bn-cp∂n-√. A-Xn-\m¬, D-≈n-hn-e ]n-Sn-®p-\n¿-Øm≥ tI-{μk¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s]-tS-≠n-bn-cn-°p-∂p. D-≈n hn-e-h¿-[-\-bp-sS {I-am-Xo-X-am-b Ip-Xn-∏v C-Xc A-h-iy-h-kv-Xp-°-sf-bpw _m-[n-°p-sa-∂-Xn-\m¬ A-Xn-\p ap-tº hn-e-°-b-‰w X-S-tb-≠-Xv A-\n-hm-cyam-Wv. s]-t{Sm-fn-\pw Uo-k-en-\pw ]m-N-I-hm-X-I-Øn\pw hn-e A-Sn-°-Sn h¿-[n-°p-I-bpw P-\-߃ \n-XyZp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-I-bpw sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-°p-∂Xn-\n-S-bn-em-Wv D-≈n-£m-aw. A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzoI-cn-t°-≠-Xn-\p ]-I-cw tI-{μ-k¿-°m¿ D-≈n-ap-X-emfn-am¿-°v ku-I-cyw sN-øp-∂ hn-[-Øn¬ k-a-bw \o´n-s°m-Sp-°p-∂ X-{¥-am-Wp ssI-s°m-≈p-∂-Xv. Cu C-S-°m-e-b-f-hn¬ D-≈n ]-c-am-h-[n ]q-gv-Øn-h-®p hne h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ \o-°w \-S-°p-∂p. C-Xn-s‚ KpWw H-cn-°-epw D-≈n-I¿-j-I¿-°p e-`n-°p-∂n-√. a-dn®v, C-S-Ø-´p-Im-cpw Ip-Ø-I-°m-cpw h≥-t\-´-ß-fp≠m-°p-∂p. km-[m-c-W-°m-c-s‚ Po-hn-Xw F-√m A¿Y-Øn-epw s]m-dp-Xn-ap-´p-∂p F-∂n-S-Øm-Wv Im-cy-ßfp-sS In-S-∏v. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂-am-b L-´-ambn-´pw hn-e-\n-b-{¥-W-Øn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xv tI-{μw `-cn-°p-∂ bp.-]n.-F. k¿-°m-cns‚ {]-Xn-—m-b X-I¿-°p-I am-{X-a-√, Xn-c-s™-Sp∏n¬ {]-Xn-Iq-e-am-bn Xn-cn-®-Sn-°p-I-bpw sN-øp-sa-∂Xn¬ kw-i-b-an-√.-

tIm-i-§-fp-sS hmÀ-[Iyw

i

-co-c-tIm-i-߃-°p hm¿-[-Iyw _m-[n-°p-∂Xn-\p k-a-b-{I-a-ap-t≠m? a-\p-jy-cp-sS Un.F≥.-F-bn¬ X-s∂ {]m-bw \n-›-bn-°p-∂ H-cp \mgn-I-a-Wn-bp-s≠-∂m-Wp im-kv-{X-⁄-∑m¿ ]-d-bp-∂Xv. A-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\w {I-ao-I-cn-®m¬ tIm-i߃ _-e-lo-\-am-bn {I-ta-W a-cn-°p-∂-Xv X-S-bm≥ ]-‰p-sa-∂pw A-h-cn¬ Nn-e¿ I-cp-Xp-∂p. Cu-bn-sS {_n-´o-jv P-\n-X-I-im-kv-{X-⁄-\m-b Ão-hv tlmKm¿-Øpw kw-L-hpw G-Xm-≠v 8,000 i-co-c-tIm-i߃ ]T-\-hn-t[-b-am-°n-bn-cp-∂p. Un.-F≥.-F-bn¬ ao-ssX¬ A-S-ßn-b cm-k-]-Zm¿-Y-߃ kw-tbm-Pn°p-I-bpw hn-L-Sn-°p-I-bpw sN-øp-∂ {]-{In-b a-\pjy-cn-em-Wp-≈-Xv. H-cm-fp-sS Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ Cu {]-{In-b \-S-°p-∂p-≠v. tIm-i-ß-fpsS ao-ssX¬ kw-tbm-P-\-˛-hn-L-S-\ {]-{In-b im-kv-{X-⁄-∑m¿ A-]-{K-Yn-®p. ]n-∂o-Sv Hm-tcm tIm-i-Øn-s‚-bpw {]mb-hp-am-bn A-Xp Xm-c-X-ayw sN-bv-Xp. c-k-I-c-am-b Nn-e \n-K-a-\-ß-fn-em-Wv im-kv-{X⁄¿ F-Øn-b-Xv. H-cp kv-{Xo-bp-sS kv-X-\-tIm-i߃ i-co-c-tIm-i-ß-tf-°mƒ {]m-bw Iq-Sn-b-Xm-bncp-∂p. kv-X-\-tIm-i-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ tlm¿-tam¨ D-≈-Xp-sIm-≠m-bn-cn-°pw C-sX-∂v im-kv-{X-⁄¿ I-cp-Xp-∂p. F-∂m¬, t\-sc a-dn-®m-bn-cp-∂p lr-Z-btIm-i-ß-fp-sS ÿn-Xn. a-‰p tIm-i-ß-tf-°mƒ H-ºXp-h¿-jw {]m-bw Ip-d-™-Xm-bn-cp-∂p A-h. hn-ØptIm-i-߃ lr-Z-b-sØ _-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xp-sIm≠m-W-t{X C-Xv. A¿-_p-Z-tIm-i-ß-ƒ a-‰p tIm-i-ßtf-°mƒ h-f-sc {]m-bw Iq-Sn-b-Xm-bn-cp-∂p. ]-e tcmK-߃-°pw Ir-Xy-am-b Nn-In¬-k \n-›-bn-°p-∂-Xn\v Cu \n-co-£-W-߃ k-lm-bn-°p-sa-∂m-Wp I-cpX-s∏-Sp-∂-Xv.

t\Àhc kenw-cmPv BcpsS _n\m-an-bm-sW∂p tImSXn.

4

Cu H-fn-tk-h-¡mÀ-¡v B-cp a-Wn-sI-«pw? tX

-P-kv ]-{X-Øn-s\-Xntc \-S-∂p-h-cp-∂ \o°-sØ A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-°me-sØ t]m-en-kv-cm-Pn-t\m-SmWv X-e-ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-ØI≥ sI Fw tdm-bv Xp-e-\w-sNbv-Xn-cn-°p-∂-Xv. cm-{„o-b-°mcpw a-‰p am-[y-a-ß-fpw C-°m-cyØn¬ C-S-s]-Sm-Ø-sX-s¥-∂v a-\- n-em-hp-∂n-s√-∂p Iq-Sn At±-lw ]-d-™p. \-Ωp-sS cm-{„ob-°m-sc-bpw ]-{X-°m-sc-bpw A-Sp-Ø-dn-bp-∂ Zo¿-L {]-h¿Ø-\-]m-c-º-cy-ap-≈ A-t±-lØn-\p Im-cyw Xn-cn-bm-Ø-X-√, Hu-Nn-Xy-a-cym-Z-sIm-≠m-h-Ww Xp-d-∂-Sn-°m-Ø-Xv. ]- { X- k zm- X - { ¥y- Ø n- t ∑¬ sXm-´p-I-fn-®m¬ Jm-fi-h-Z-l\w \-S-Øn-°-f-bp-sa-∂p `o-jWn-s∏-Sp-Øm-dp-≈ Iq-´-cm-Wv C∏-d-™ c-≠pw. sX-cp-hp-k-a-cØn-\n-sS G-tXm t]m-en-kp-Imc≥ D-¥n, X-≈n F-s∂m-s° ]-d™v ¢n-^v lu-kn¬ I-b-dn hn-c´p-∂ ho-c-iq-c-Xzw C-hn-sS F-{Xtbm-h-´w I-≠n-cn-°p-∂p; A-Xns\m-s°-bp-≈ cm-{„o-b-]n-¥pW-bp-sS ku-≠v ss_-‰pw. A-{X h-en-b A-h-Im-i-t_m-[y-°m-cmWv k-l-Po-hn-bm-b H-cp ]-{XsØ ]q-´n-°m≥ `-c-W-Iq-S-In-¶-c∑m¿ \-S-Øp-∂ ]-®-bm-b \o-°w I-≠n-´v I-am-∂v D-cn-bm-Sm-Ø-Xv. A-Xn¬ Zp-cq-l-X-sbm-∂p-an-√. adn-®v, C-Ωm-Xn-cn th-´-Iƒ-°v B[m-c-am-b Nn-e \m-´p-\-S-∏p-I-fpsS A-\m-h-c-W-{In-b kz-b-a-dnbm-sX \n¿-h-ln-°p-I-bm-W-h¿. H-∂v, `-c-W-Iq-S-N-´p-I-am-b C‚-en-P≥-kv G-am-∑m-cp-sS I-fnbn¬ ]-Xn-hp-t]m-se hn-iz-kv-X tI-s´-gp-Øp-Im-cpw au-en-I-{]ta-b-ß-fn¬ hm-b-t\m-°n-I-fpam-bn-cn-°p-I F-∂ Nn-c-]p-cm-X\ {]-Ir-Xw. c-≠v, ap-Jy-[m-cm am-[y-a-ßfp-sS Xm-t°m¬-ÿm-\-ß-fn-encn-°p-∂ a-[y-h¿-K Ip-´-∏≥-am-cpsS ap-Jw-aq-Sn-bn-´ h¿-Ko-b-X-bpw i-cn-bm-b t\-cp-]-d-bm-\p-≈ t]Sn-bpw. aq-∂v, tI-c-f-Øn-s‚ "apJy-[m-c' aq-Sn-s∏m-Xn-™p kw-c£n-°p-∂ H-cp {]-_-e sk≥-kn_n-en-‰n-bp-≠v. km-ln-Xyw sXm-´v kn-\n-a h-sc, cm-{„o-b-k-¶¬-∏w sXm-´v am-\-hn-I-X h-sc k¿-h {]ta-b-ß-fn-epw A-Xn-\p \n-c-°mØ-sXm-s° \n-cm-I-cn-°p-I, sX‰m-sW-∂p {]-N-cn-∏n-°p-I. Cu \n-e-]m-Sn-s‚ hn-\n-a-b-hm-l-\-amWv C-tX a-\-°q-dp-≈-h¿ In-co-Swh-bv-°p-∂ am-[y-a-ß-fpw. \m-ev, B-hn-jv-Im-c-kzm-X-

{¥y-Øn-\v \q-dp ]q-°ƒ hn-cn-bs´ F-∂ `w-Kn-hm-°v D-]-\y-kn°p-I-bpw Iq-´-Øn-sem-sc-Æw ]q-´n-s°-´n-bm¬ A-{X-bpw ta-®nen-Sw Iq-Sp-X¬ In-´p-sa-∂p I-W°p-Iq-´p-I-bpw sN-øp-∂ am-[y-a°-®-h-S-°m-cp-sS kr-Km-e-\-bw.C-Xn¬ \m-emw-L-S-Iw hnSmw. Im-c-Ww, a-‰p aq-∂pw X-Ωnem-Wv kw-K-X-am-b H-Øp-s]m-cpØw. `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ s]m-Xp \m-Uo-an-Sn-∏m-Wv A-X-Xp-Im-eß-fn¬ `-c-W-Iq-S G-P≥-kn-I-fneq-sS {]-Xn-^-en-°p-I. A-Xn¬ X-s∂ c-l-ky-t∏m-en-kv hn-`m-Kß-fn-em-Wp ]ƒ-kv ]-®-bm-bn apJw-Im-´p-I. a-‰v D-tZym-K-ÿ-ta-Je-Iƒ-°v c-≠p Im-c-W-ß-fm¬ kw-b-a-\w {]-I-Sn-∏n-t°-≠n-hcpw: H-∂v, s]m-Xp-P-\-ß-fp-am-bn t\-cn-´p \n-Xy-k-º¿-°-Øn¬ G¿-s∏-tS-≠-Xp-sIm-≠v. c-≠v,

F ssa-\-kv _n ■

hn-Pp hn \m-b¿

ap-kv-enw-Iƒ. C-kv -em-tam-t^m_n-b-bp-sS B-tKm-f-cm-{„o-bØn¬ C-¥y≥ `-c-W-Iq-Sw ]-¶ptN¿-∂-Xn-s‚ B-`y-¥-c-^-ew. A-√m-sX c-l-ky-t∏m-en-kpIm¿ kz-¥w-\n-e-bv-s°-Sp-Ø \n›-b-sam-∂p-a-√-Xv. A-h-sc kw_-‘n-®v A-sXm-cp im-iz-X \ne-]m-Sp-a-√. `-c-W-Iq-S ]ƒ-kv F-t¥m AX-\p-k-cn-®p {]-h¿-Øn-°pw; sNøp-∂ ]-Wn-tbm-Sv Iq-dp-]p-e¿Øp-tºmƒ C-Ωn-Wn _-ey `-cW-Iq-S-`-‡n D-≠m-bn-t∏m-hpw. B h-gn-°p km-£m¬ `-c-W-IqSw X-s∂ F-S-tß-dn-em-b-Xn-s‚ kq-N-\-bm-Wv, tI-{μ B-`y-¥-c-a-

{„o-b-°m¿ A-a-cw ]n-Sn-®m-tem? H-fn-tk-h-I¿-°v C-ß-s\ ]-eXpw Nn-¥n-°m-\p-≠v.H-cp Z-i-I-Øn-te-sd-bm-bn io-en-®p-t]m-∂ {]-h¿-Ø-\w Hcp B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS km-tcm]-tZ-iw A-\p-k-cn-®v cm-bv-°p-cmam-\w am-‰m-s\m-∂p-am-hn-√. t]msc-¶n¬ kn-an \n-tcm-[-\w F-∂ am-am-¶-∏-Wn-°v "sX-fn-hp-Iƒ' H∏n-°p-I F-∂ Uyq-´n In-S-°p∂p. tZ-i-hn-cp-≤-{]-h¿-Ø-\߃ \-S-°p-∂-Xm-bn ÿm-]n-°Ww. ]p-kv-X-Iw a-dn-®p-t\m-°p∂ Zp-»o-e-an-s√-¶n-epw, A-£-c°-S-I-fm-Wv ap-Jym-{i-bw. Im-cWw, A-®-Sn-® D-cp-∏-Sn-bn¬-\n-∂v

°¬ t\m-´o-kv. F-¥v, F-hn-sSbm-Wv Sn tZ-i-hn-cp-≤-X F-∂p hy-‡-am-t°-≠-Xv ]-{X-a-√, Btcm-]n-®-h-cm-sW-∂ tI-h-e _m[y-X-sb-∏-‰n Xn-c-°-cp-Xv. H-fntk-h-bv-°v \o-Xn-\ym-b-bp-‡n _m-[-I-a-√. B-{I-a-W-sam-s° H-cp ap-kvenw am-t\-Pv-sa‚ v ]-{X-Øn-s\Xn-tc-b-t√, \-S-°-s´ F-∂p tKm]y-am-bn B-Àm-Zn-°p-∂ k-lbm-{Xn-I¿ kz-bw t]m-g-Øw h-cn°p-∂-Xv c-≠p t]m-bn‚n-em-Wv. H-∂v, C-tX Xm-t¥m-∂n-Øw X߃-°p-t\-sc-bpw h-cmw F-∂v Cu B-flm-cm-a≥-am¿ Xn-cn-®-dnbp-∂n-√. A-Xn-\n-t∏m I-hn-Sn \nc-tØ-≠, sXm-´p-]n-∂n-te-s°m∂p t\m-°p-I-tb th-≠q. X-an-gv-\m-Sn-\p-th-≠n \-Zo-P-e tI-kn¬ ]n-ºp-]-Wn sN-bv-sX∂v kw-ÿm-\ C‚-en-P≥-kv G-

am-∑m¿ dn-t]m¿-´v sIm-Sp-Ø-Xv aq∂p {]-ap-J ]-{X-߃-s°-Xn-tcbm-Wv-˛ a-t\m-c-a, am-Xr-`q-an, tIc-f Iu-ap-Zn. H-Sp-hn¬ ap-Jy-a-{¥nsb-s°m-≠v am-∏p-]-d-bn-s®-¶nepw ap-Jy-s\-bpw ]-{X-ß-sf-bpw C-kv-t]-Up-I-fm-°n-b-Xn-\v G-Xv G-am-s\-bm-Wn-hn-sS D-Ø-c-hmZn-Ø-Øn-s‚ Iq-´n¬ I-b-‰n-b-Xv? c-≠v, c-l-kym-t\z-j-W dnt]m¿-´v F-∂ te-_-en¬ \-ΩpsS am-[y-a-߃ bm-sXm-cp D-fp∏p-an-√m-sX G-‰p-hm-ßn O¿-Zn®p-hn-Sp-∂ N-c-°p-I-fp-sS hn-izmky-X. \q-dn¬ 90 i-X-am-\-hpw H∂mw-In-S \p-W-I-fm-bn-´pw h-kvXp-\n-jvT-X-bp-sS tP-W-en-k XØz-߃ ]p-Xn-b ]n-t≈¿-°p

hn-f-ºp-∂ ap-Xn¿-∂ ]-{X-km-d∑m¿-s°m-∂pw {]-iv-\-a-√-˛ H-°pt]-j-\¬ l-mk-Uv F-∂m-Wv Hcp {]-am-Wn C-Xn-\p \ym-bw ]-d™-Xv. C-Xp sXm-gn¬-]-c-am-b A-\n-hm-cy-X-b-√ a-dn-®v, H-fn-tkh-°m¿ t_m-[-]q¿-hw \-S-Øp∂ πm‚n-Mm-sW-∂pw A-h-cp-sS A-P-≠-Iƒ-°p dm≥ aq-fp-∂ hmey-°m-cm-bn Cu sXm-gn¬-∏-S A[x-]-Xn-®-Xm-sW-∂pw Ip-d-™]-£w Cu πm‚¿-am-sc-¶n-epw Xn-cn-®-dn-bp-∂p-≠v. C-Δn-[w km-aq-ln-Im-¥-co£-sØ-bpw am-[y-a-{]-h¿-Ø-\sØ-bpw a-eo-a-k-s∏-Sp-Øp-∂Xn¬ Im-cy-am-b ]-¶p-≈ H-fn-tkh-°m¿-°v B-cp a-Wn-sI-´pw? C°m-cy-Øn¬ cm-{„o-b-°m¿-°p sN-øm-hp-∂, A-h¿ sN-tø-≠p∂ H-cp P-\m-[n-]-Xy [¿-a-ap-≠v. kz-X-{¥ dn-]-ªn-°m-bn B-dp-]Xn-‰m-≠v I-gn-™n-´pw C‚-en-P≥kv G-P≥-kn-I-sf \n-b-a-\n¿-amW-k-`-I-tfm-Sv \n-b-a-]-c-am-bn DØ-c-hm-Z-s∏-Sp-Øp-∂ kp-{]-[m\ \n-b-a-\n¿-am-Ww C-Xp-h-sc D≠m-bn-´n-√. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ H-fn-tkh-°m-cp-sS {In-an-\¬ sN-bv-XnIƒ in-£n-°-s∏-Sm-sX t]m-hp∂p (an-I-® D-Zm-l-c-Ww, tdm-°‰v Nm-c-t°-kn¬ \-ºn \m-cm-bW-s\ {Iq-in-® D-tZym-K-ÿ¿. tIm-S-Xn ]-d-™n-´pw A-h-sc in£n-°n-s√-∂p {]-Jym-]n-®-Xv \Ωp-sS ap-Jy-a-{¥n). am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ sN-tø≠p-∂-Xv sN-dn-b c-≠p Im-cy-ßfm-Wv: H-∂v, "tkm-gv-kv' F-∂ t]cn¬ km-Zm dn-t]m¿-´¿-am¿ Cu \n-cp-Ø-c-hm-Z dm-°-‰p-I-fp-sS kvs‰-t\m-∏-Wn sN-øp-∂-Xv \n¿Øm-\p-≈ h-I-Xn-cn-hp-≠m-°pI. te-J-I¿-°v tP-W-en-k-Ønse A-h-iy-am-b Cu an-\n-aw tbm-Ky-X-bp-s≠-∂v ]-{X-tam-^nkn-en-cn-°p-∂ ta-em-f¿ D-d-∏p-hcp-Øp-I. c-≠v, cm-Py-c-£, Xo-{h-hm-Zw Xp-S-ßn H-fn-tk-h-°m¿ A-h-Xcn-∏n-°p-I-bpw am-[y-a Ip-´q-k∑m¿ kz-bw A-`n-c-an-®p {]-N-cn∏n-°p-I-bpw sN-øp-∂ {]-ta-bß-fn¬ kz-¥w-\n-e-bv-°p ]-cntim-[-\ \-S-Øm≥ Xp-\n-bp-I. A-t∏mƒ hy-‡-am-hpw, H-fn-tkh-bp-sS i-cn-bm-b cm-{„o-b-hpw ap-Jy-[m-c F-∂ t]-cn¬ am-[y-a{]-h¿-Ø-I¿ h-®p-]p-e¿-Øp-∂ hn-h-c-t°-Sn-s‚ B-g-hpw. ]t£, B-flm-cm-a-∑m¿ H-∂pw kzbw ]Tn-°m-dn-√. H-s° "πm‚ v' sN-bv-Xp In-´-Ww.

em-]-\-Øn-se A-\y-kzm-[o-\sam-s° C-√m-Xm-bn-°-gn-™n-cp∂p. kz-¥w B-em-]-\-ssi-en-bpsS Xp-S-°-am-bn-cp-∂p A-Xv. _-k-¥v _-km-dn(1956)¬ AXn-a-t\m-l-c-am-b Km-\-߃ ]mSm≥ a-∂m-sU-°v A-hk - c - w \¬In-b-Xv i-¶¿-˛-P-bv-In-j-∑m-cn-se i-¶d - m-Wv. "kp¿ \m k-sP.-..- '- ]mSm≥ dm-^n km-_n-s\-s°m-≠√ - msX B¿-°pw I-gn-bn-s√-∂p ]-ecpw ]-d-™-Xm-Wv. i-¶¿ ]-t£, D-d® - p-\n-∂p. tim-Ik - m-{μ-am-b anI-® ¢m-kn-Iv Km-\a - m-WX - v. C-tX Nn-{X-Øn¬ X-s∂ P-bv-In-j≥ Cu-W-s∏-Sp-Øn-b "t`-bv _≥-P\.-..- '- F-∂ Km-\h - pw a-∂m-sU a-[pc-Xc - a - m-°n. hm-kX v- h - Ø - n¬, CuW-Øn-s‚ H-cp cq-]t- c-J am-{X-ta P-bv-In-j≥ \¬-In-bn-cp-∂p-≈q. kz-¥-am-b A-\p-[ym-\-Øn-eq-sS A-Xv I-d-Xo¿-sØ-Sp-Ø-Xv Km-bI≥ X-s∂-bm-Wv. a-∂m-sU-bp-sS A-`n-{]m-bØ - n¬ X-eX - v, ap-tI-jv, In-tjm¿ F-∂o Km-b-I¿ ]Tn-∏n®p-sIm-Sp-°p-∂ ]m-´p-Iƒ A-tX co-Xn-bn¬ ]m-Sp-I am-{X-am-Wv sNøp-I. ""A-\p-[ym-\w Ip-d-s®-¶nepw {i-an-®p-t\m-°n-bX - v dm-^n-bmWv. F-∂m¬, A-X-{X hn-P-bn-®pan-√. im-kv-{Xo-b-kw-Ko-X-Øn¬ A-hK - m-la - p-s≠-¶n-te A-Xp km[n-°q. F-\n-°p km-[n-®-Xpw AXp-sIm-≠m-Wv.'- ' tdm-j-\p th-≠n

]m-Sn-b "em-Km Np-\v-cn ta Zm-Kv.-.-.-' (Zn¬ ln sXm tl) B-Wv ]m-Snbn-´p-≈-Xn¬ a-∂m-sU-°p {]n-bs∏-´ a-s‰m-cp im-kv-{Xo-b-Km-\w. cm-Pv-I-]q-dn-s‚ {io 420, tNmcn-tNm-cn F-∂o Nn-{X-ß-fn¬ ln‰p-Iƒ ]m-Sm≥ \¬-In-b i-¶-dnt\m-Sp-≈ I-S-∏m-Sv a-∂m-sU-°v hep-Xm-Wv. cm-Pv-I-]q-dn-s‚ {]n-bKm-b-I-\m-b ap-tI-jn-s\ am-‰n\n¿-Øn "Zn¬ Im lm¬ kp-t\ Zn¬ hm-e.-.-.-' a-∂m-sU-sb-s°m≠p ]m-Sn-®-Xv B Km-\-Øn-\v Bh-iy-am-b k-hn-ti-j-Kp-Ww aptI-jn¬-\n-∂v In-´n-s√-∂v A-dn™p-sIm-≠p-X-s∂-bm-bn-cp-∂p. "]ym¿ lp-hm C-Iv-cm¿ lp-hm.-.-.-' F-∂ {]-W-b-a-[p-c-am-b bp-‹-Km\-hpw a-∂m-sU an-I-hp-‰-Xm-°n. ]-fl-{io, ]-fl-hn-`q-j¨, G‰-hpw an-I-® ]n-∂-Wn-Km-b-I-\v ln-μn-bn-epw _w-Km-fn-bn-ep-ap-≈ tZ-io-b-k-Ωm-\w, ]-›n-a-_wKmƒ, tI-c-fw, a-lm-cm-{„ kwÿm-\ A-hm¿-Up-Iƒ, e-Xm at¶-jv-I¿ A-hm¿-Uv, ]-e bq-\nth-gv-kn-‰n-I-fp-sS-bpw tUm-Iv-S-td‰v˛- a-∂m-sU-°p e-`n-® ]p-ck - vI - mc-ßf - p-sS \o-≠ ]-´n-II - ƒ X-s∂bp-≠v. 2009 sa-bv H-∂n-\v 90mw h-b n-te-°v I-S-∂ a-∂m-sU-bp-sS \-h-Xn ]-›n-a_w-Kmƒ Im-cy-ambn X-s∂ B-tLm-jn-®p.

B-{I-a-W-sam-s¡ H-cp ap-kv-enw am-t\-Pv-saâv ]-{X-¯n-s\-Xn-tc-b-tÃ, \-S-¡-s« F-¶p tKm-]y-am-bn B-Ëm-Zn-¡p-¶ k-l-bm-{Xn-IÀ kz-bw t]m-g-¯w h-cn-¡p-¶-Xv c-−p t]m-bnân-em-Wv: H-¶v, C-tX Xm-t´m-¶n-¯w X-§Ä-¡p-t\-sc-bpw h-cmw F-¶v Cu B-ßm-cm-a³-amÀ Xn-cn-¨-dn-bp-¶n-Ã. A-Xn-\n-t¸m I-hn-Sn \n-c-t¯-−, sXm-«p-]n-¶n-te-s¡m-¶p t\m-¡p-I-tb th-−q. X-an-gv-\m-Sn-\p-th-−n \-Zo-P-e tI-kn ]n-¼p-]-Wn sN-bv-sX-¶v kw-Øm-\ Câ-en-P³-kv G-am-·mÀ dn-t]mÀ-«v sIm-Sp-¯-Xv aq-¶p {]-ap-J ]-{X-§Ä-s¡-Xn-tc-bm-Wv-þ a-t\m-c-a, am-Xr-`q-an, tI-c-f Iu-ap-Zn. H-Sp-hn ap-Jy-a-{´n-sb-s¡m-−v am-¸p-]-d-bn-s¨-¦n-epw ap-Jy-s\-bpw ]-{X-§-sf-bpw C-kv-t]-Up-I-fm-¡n-b-Xn-\v G-Xv G-am-s\-bm-Wn-hn-sS D-¯-c-hm-Zn-¯-¯n-sâ Iq-«n I-b-än-b-Xv? \n-b-a-\n¿-am-W-k-`-I-tfm-Sv \n-ba-K-Xym X-s∂ D-Ø-c-hm-Zn-Ø-ap≈-Xp-sIm-≠v. Cu c-≠p _m-[yI-fp-an-√m-Ø C‚-en-P≥-kv hn-`mK-߃ A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ "]ƒ-kv' {]-I-S-\-Øn¬ k¿-h-X{¥-kz-X-{¥-cm-hp-∂p. {]-h¿-Ø-\-Øn-se Aw-KoIr-X tKm-]y-X-bpw \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-s∏-Sn-s√-∂ D-d-∏pw Cu H-fn-tk-h-°m-sc ]-et∏m-gpw G-am-t\-°mƒ h-en-b G-am≥-`-‡-cm-°p-∂p. `-c-W-IqSw I-gn-™ H-cp Z-i-I-am-bn "`o-Ic-hn-cp-≤' cm-{„o-bw F-∂ s]mXp-]ƒ-kn¬ N-en-°p-tºmƒ Cu N-´p-I-ß-fp-sS H-fn-tk-h-bv°v F-fp-∏-ap-≈ Sm¿-K-‰p-≠m-bn-˛

{¥n X-s∂ \n-c-]-cm-[n-I-fm-b apkv-enw-I-sf ]n-Sn-®v A-I-Øn-´Xn¬ Ip-º-km-cn-®-Xpw A-h¿°p-th-≠n C-\n-sbm-cp tIm-S-Xnbp-≠m-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-bXp-sam-s°. A-Xn-\n-sS ln-μp-Xz `o-I-c≥-am-cp-sS I-Y sI-´-gn-™Xpw F≥-Iu-≠¿ sIm-e-bn-se a-X-h¿-Ko-b-X ]p-d-Øm-b-Xpw `c-W-Iq-S-N-´p-I-߃-°v Im-cy߃ Iq-Sp-X¬ Ip-g-∏n-®p. tNm-cbn-te-‰n-b ]ƒ-kv s]-s´-∂-ßp Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°m-\m-hp-tam-˛ ka-bw ]n-Sn-°pw. t]m-sc-¶n¬ tI{μ-Øn-sem-cp `-c-W-am-‰w h-t∂°mw. s]m-Xp-]ƒ-kn-\v Nn-√-d am‰w h-cp-Øn-Øp-S-ßn-b tIm¨{K-kv `-c-Ww Xo¿-∂v ln-μp-Xz-cm-

ÿ-e-P-e-{`m-¥n tXm-∂n-°p-∂ D-≤-c-Wn-Iƒ k-μ¿-`w sX-‰n-®v Db¿-Øn-°m-´m≥ A-Xm-Wv F-fp∏-h-gn. ]n-s∂ tI-kpw ]p-°m-dpw Xo¿-∂p-In-´m≥ Im-ew Ip-td-sbSp-°pw. A-Xn-\n-sS "Uyq-´n' kv-XpXy¿-l-am-bn sN-bv-Xp ta-\n sImømw; ]ƒ-kv \n-e-\n¿-Ømw.Cu H-fn-tk-h-bn-se te-‰-kv‰v F-∏n-tkm-Um-Wv tX-P-kn-s\Xn-tc-bp-≈ \o-°w. k¿-°m¿ ]c-kyw \n-tj-[n-°m≥ \n-c-¥-cb-Xv-\w \-S-Øn. A-Xp tI-km-bt∏mƒ tIm-S-Xn-°p ap-ºm-sI ]pXn-b \ym-bw \n-c-Ø-Ww-˛ tZ-it{Zm-l-am-Wv ]-{X-Øn¬ h-cp-∂ hr-Øm-¥-sa-∂v. B-b-Xn-te-°v ]-{X-Øn-\p Im-c-Ww-Im-Wn-

am\kssa-\bpw ]-d-¶-I-¶p "am

-\-k-ssa-t\, h-cq.-.-.-' (sN-Ωo≥) F-∂ Hscm-‰ ]m-´n-eq-sS a-e-bm-fn-bp-sS a-\- n¬ F-∂-t∂-°p-am-bn IqSp-Iq-´n-b A-\p-Kr-lo-X-Km-bI≥ a-∂m-sU A-\-¥-X-bn-te°p ]-d-∂-I-∂p. ln-μn N-e-®n-{X kw-Ko-X-N-cn-{X-Øn-se X-e-Xv alv-aq-Zv, ap-l-Ω-Zv dm-^n, ap-tI-jv, In-tjm¿-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b c≠mw-X-e-ap-d-bn-se H-Sp-hn-esØ Km-b-I-\m-Wv 94mw h-b n¬ kw-Ko-X-kv-t\-ln-I-sf ZpxJ-Øn-em-gv-Øn hn-S-hm-ßn-b-Xv.a-∂m-sU-bp-sS Po-hn-X-Ønepw kw-Ko-X-Øn-epw h-en-b kzm-[o-\w sN-ep-Øn-b H-cp a-ebm-fn-kv-{Xo-bp-≠v-˛ B a-lm-Kmb-I-s‚ am-\-k-ssa-\-bm-b X-et»-cn-°m-cn kp-tem-N-\. ]-e kμn-Kv-[-L-´-ß-fn-epw a-∂m-sU°v B-fl-hn-izm-kw ]-I¿-∂psIm-Sp-Ø kp-tem-N-\ hn-tbm-Kap-W¿-Øn-b hn-c-l-th-Z-\-bn-emWp a-∂m-sU A-h-km-\-\m-fpIƒ I-gn-®p-Iq-´n-b-Xv. \m¬-∏X - p-If - n¬ _w-Km-fn lnμn N-e® - n-{X-kw-Ko-Xc - w-Ks - Ø AZv`- p-X{- ]-Xn-`m-ka - m-bn-cp-∂ sI kn tU (Ir-jW v- N - μ - v tU) F∂ A‘-Km-b-I-s‚ A-\-¥-c-h-\m-Wp a-∂m-sU. ¢m-kn-°¬ ln-μpÿm-\n kw-Ko-X-Øn-s‚ F-√m im-JI - f - n-epw Xn-I™ ]-fin-X-

\m-bn-cp-∂ sI kn tU-°v km-[mc-W-°m¿-°v C-„-s∏-Sp-∂ co-Xnbn¬ kw-Ko-X-ap-≠m-°m-\pw ]mSm-\p-am-bn-cp-∂p C-„w. h-S° - ≥ I¬-°Ø - b - n¬ a-Z≥tLm-jv se-bv-\n-ep-≈ bm-Ymÿn-Xn-Ia - m-b H-cp h-en-b Iq-´p-IpSpw-_-Øn-se Aw-K-am-bn-cp-∂p tU. A-t±-l-Øn-s‚ kp-lr-Øp°-tfm? Ip-μ≥-em¬, ssk-Kmƒ, ]-¶P - v a-√n-Iv, Xn-an¿ _m-c≥ Xp-Sßn A-∂s - Ø {]-Ke - v` - kw-Ko-X⁄¿. _w-Kmƒ kn-\n-ab - n¬ \yq Xn-b-t‰-gv-kv Pz-en-®p-\n¬-°p-∂ Im-ew. 1943¬ cmw cm-Py F-∂ Nn{X-Øn-em-Wv a-∂m-sU F-∂ ]n∂-Wn-Km-b-I≥ ]n-d-∂-Xv. "K-bn Xp K-bn ko-Xm k-Xn.-.-.-.-.-'˛ A-Xmbn-cp-∂p B-Zy-Km-\w. L-\k - m-{μhpw Kw-`o-c-hp-am-b H-cp i-–-Øn\p-Sa - b - m-Wv Cu a-lm-\m-b Km-bI≥. ]-e ]n-∂W - n-Km-bI - c - p-am-bn Xm-c-X-ay-s∏-Sp-Øp-tºmƒ i-–{]-Xm-]n-bm-b a-∂m-sU ]m-Sn-b Km-\ß - f - p-sS F-Æw Ip-dh - m-bn-cn°mw. F-∂m¬, ]m-Sn-bs - X-√mw-Xs∂ N-e-®n-{X-kw-Ko-X-Øn-se A-\i - z-cK - m-\ß - ƒ. kv-tIm-´n-jv N¿-®v tIm-f-Pnepw hn-Zym-km-K¿ tIm-f-Pn-epw ]Tn-®v a-∂m-sU ]p-d-Øp-h-∂t∏mƒ A-`n-`m-j-I≥ B-°-Wsa-∂m-bn-cp-∂p A-—≥ ]q¿-W-N{μ tU-bp-sS B-{K-lw. a-I-\m-h-

(a-¶m-sU- 1919þ2013) ■

P-am¬ sIm-®-ßm-Sn

s´, A-Ωm-h-s‚ h-gn ]n-¥p-S-cm\m-bn-cp-∂p Xm¬-∏-cyw. Im-gv-Ni-‡n-bn-√m-Ø A-Ωm-h-\v Du∂p-h-Sn-bm-bn, D¬-km-l-im-enbm-b A-\-¥-c-h≥. Kp-kv-Xn-bnepw t_m-Iv-kn-Mn-epw kw-Ko-XØn-ep-sam-s°-bm-bn tIm-f-Pn¬ hn-e-kn-\-S-∂ Im-ew. C‚¿ sImfo-Pn-b-‰v a¬-k-c-ß-fn¬ aq-∂ph¿-jw A-Sp-∏n-®v H-∂mw-ÿm-\sØ-Øn-b Km-b-I≥. A-Ωm-h\n¬-\n-∂pX-s∂-bm-bn-cp-∂p BZy-sØ kw-Ko-X-]mT-߃. ]n∂o-Sv Zm-_n¿-Jm≥, A-a≥ A-enJm≥, A-–p-d-lv-am≥ Jm≥ Xp-Sßn-b D-kv-Xm-Zp-am-cp-sS in-jy\m-bn. A-Ωm-h-s\-t∏m-se A-\¥-c-h-\pw c-≠pw aq-∂pw a-Wn°q¿ cm-K-hn-kv-Xm-cw \-S-Øm≥ bm-sXm-cp Xm¬-∏-cy-hp-an-√m-bncp-∂p. kw-Ko-Xw km-[m-c-W-°mtcm-Sv kw-h-Zn-°-W-sa-∂ ]-£°m-cm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. A-Ωm-h-s‚ in-jy-∑m-cn¬ Hcm-fm-bn-cp-∂p, ]n¬-°m-e-Øv {]kn-≤ kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-\mbn-Øo¿-∂ k-®n≥-tZ-hv _¿-a≥. k-®n≥-Zm-bp-sS A-\p-\m-kn-IXzw I-e¿-∂ i-–-Øn-s‚ B-cm-

[-I\ - m-bn a-∂. B A-\p-\m-kn-IXzw Dƒ-s∏-sS B-em-]\ - Ø - n-s‚ F-√m Aw-iß - f - pw A-tX-]S- n A\p-Ic - n-®p a-∂m ]m-Sn-bt- ∏mƒ AΩm-h≥ hn-e° - n: ""G-Xp ]m-´pw \ns‚ kz-¥-am-b co-Xn-bn¬ ]m-Sm\m-Wp {i-an-t°-≠X - v.'- ' A-Ωm-h-s‚ Iq-sS kw-Ko-Xkw-hn-[m-\-Øn¬ A-kn-Âmbn a-∂-bpw Iq-Sn. Nn-e ]m-´p-Iƒ ]n-∂-Wn-bn¬ ]m-Sn-sb-¶n-epw A-s∂m-s° s{I-Un-‰v ssS-‰nen¬ t]-cp Im-Wn-°m-Xn-cp-∂-XpsIm-≠v B-cpw {i-≤n-®n-√. A\n¬ _n-izm-kv, tJw-N-μv {]-Imiv, F-kv Un _¿-a≥ F-∂o kwKo-X-in¬-∏n-I-fp-sS A-kn-Âmbpw a-∂m-sU B-Zy-Im-e-Øp {]h¿-Øn-®p. a-jm-en(1950)¬ I-hn {]-Zo-]v c-Nn-® "Du-∏¿ K-K≥ hn-im¬.-.-.-' F-∂ Km-\-am-Wv a-∂m-sU F-∂ Km-b-I-s‚ B-Zy-sØ ln-‰v. Nn{X-Øn-s‚ kw-Ko-X-kw-hn-[m-bI≥ k-®n≥-Zm B-bn-cp-∂p. A\n¬ _n-izm-kn-\p-th-≠n e-Xtbm-sSm-∏w "E-Xp B-tb E-Xp Pmtb k-Jn.-.-.-' (lw-Z¿-Zv-˛ 1953) ]m-Snb-t∏m-tg-°v a-∂m-sU-bp-sS B-

Sq-dn-kw ¢-ºpI-Ä \n-Ý-e-am-¡nb-Xv B-cv? Pn

-√-bn-se kv-Iq-fp-I-fnepw tIm-f-Pp-I-fn-epw Sqdn-kw ¢-∫p-Iƒ Xp-S-ßp-∂-Xn-\v k¿-°m¿ k-lm-bw \¬-Ip-sa∂pw \n-e-hn¬ Pn-√-bn¬ Sq-dnkw ¢-∫p-Iƒ k-Po-h-a-s√-∂pw Sq-dn-kw sh-_v-ssk-‰v tem-©nMv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp-sIm-≠v Sq-dn-kw a-{¥n ]-d-™-Xm-bn ]{X-ß-fn¬ hm-bn-®p. k¿-°m-cn¬-\n-∂p e-`n-®n-cp∂ [-\-k-lm-bw c-≠p-h¿-jw e-`n-°m-Xn-cp-∂n-´pw h-f-sc Bth-i-]q¿-hw ¢-∫v {]-h¿-Ø-\hp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-b H-cp lb¿ sk-°≥-U-dn A-[ym-]-I\m-Wp Rm≥. F¬.--Un.--F-^v. k¿-°m¿ `-cn-®n-cp-∂ Im-e-Øv l-b¿ sk-°≥-U-dn X-e-Øn¬ h-f-sc k-Po-h-am-bn {]-h¿-Øn®n-cp-∂ ¢-∫m-Wv Sq-dn-kw ¢-∫v. Hm-tcm h¿-j-hpw 2500 cq-]-bmbn-cp-∂p [-\-k-lm-bw. aq-∂p-

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p

s‚ t]-cn-em-Wv kv-Iqƒ-X-e Sqdn-kw ¢-∫p-Iƒ-°v h¿-j-ß-fmbn k¿-°m¿ [-\-k-lm-bw \nJym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶-Sp-Ø Un.-- tj-[n-®-Xv? h¿-jw ap-ºv a-e-∏p-dw Sq-dn-kw sh-≈w I-≠m¬-t]m-epw `Sn.--]n.--kn. ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-h-XHm-^n-kn¬ ]p-Xn-b sk-{I-´-dn b-∂p-hn-d-bv-°p-∂ Ip-´n-°v \oNm¿-sP-Sp-Ø-t∏mƒ ¢-∫v {]-h¿- cn-∏n-®-t∏mƒ h-en-b hm-Kv-Zm-\Ø-\w Im-cy-£-a-am-°-W-sa-∂v ߃ ho-≠pw e-`n-°p-I-bpw sN- ¥¬ k¿-´n-^n-°-‰pw B h-gn t{K-kv am¿-°pw e-`y-am-hp-∂ \bv-Xp. A-t±-lw kv-Iqƒ-X-e tIm-˛-HmΩp-sS \m-´n¬ H-cp-]m-Sv sXm-gn¬F-∂m¬, sk-{I-´-dn-bp-sS Un-t\-‰¿-am¿-°p \n¿-tZ-iw \¬hm-°v hn-iz-kn-®v s{]m-P-Iv-‰v X- km-[y-X-I-fp-≈ Sq-dn-kw ta-J-eIn. Hm-tcm bq-\n-‰n-t\m-Spw {Insb-°p-dn-®p Im-gv-N-∏m-Sp-Iƒ øm-dm-°n-b ]-e kv-Iq-fp-Iƒbm-fl-I-am-b \-√ s{]m-P-Iv-‰p\¬-Ip-∂-Xm-Wv Sq-dn-kw ¢-∫pIƒ k-a¿-∏n-°m≥ B-h-iy-s∏- °pw 7500 cq-] t]m-bn-´v In-´ns°m-≠n-cp-∂ 2500 cq-] t]m-epw Iƒ.-Sp-I-bpw k¿-°m¿ [-\-k-lm]n-∂o-Sv e-`n-®n-√. a-e-∏p-dw Un.-bw 7500 cq-]-bm-bn h¿-[n-∏n-®emw In-gn-t»-cn Sn.--]n.--kn. Hm-^n-kn-te-°v ]n-∂o- kXm-bpw A-Xv D-S-s\ e-`n-°p-saSv ]-e X-h-W-I-fn-em-bn sk-{I-´- sIm-t≠m-´n ∂pw A-t±-lw ]-d-™p. R-ß-fp-sS kv-Iqƒ A-cn-{º dn-sb Im-Wm≥ t]m-b h-I-bn¬ kv-Iqƒ-X-e tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿a-e-\n-c-I-fp-sS Sq-dn-kw km-[y{]-`m-h¿-a-bv-°v h-b-em¿ Aam-°v _-kv-Nm¿-Pv \-„-am-b-Xp X-Iƒ ]T-\-hn-j-b-am-°n H-cp hm¿-tUm? A-Zv-`p-X-s∏-´p-t]ms{]m-P-Iv-‰pw ho-Un-tbm kn.--Un- am-{Xw an-®w. bn. F-\n-°p hn-iz-kn-°m-\m-bnD-Ø-c-hm-Zn-Ø Sq-dn-k-sØbpw sk-{I-´-dn-°p \¬-In. B ∏-‰n h-f-sc Ku-c-h-am-bn kw-km- √, F-¥v tbm-Ky-X-bp-sS A-Snho-Un-tbm kn.--Un. a-e-∏p-cw Pnÿm-\-Øn-em-Wv A-hm¿-Uv Acn-°p-∂ A-[n-Im-cn-Iƒ F-¥n√m I-e-Œ¿ tam-l≥-Zm-kv ap-

h-b-emÀ A-hmÀ-Uv

t±-l-Øn-\p sIm-Sp-Ø-sX-∂v. Hcp-]-t£, Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h[-t°-kn¬ kn.-]n.-F-Ωn-s\ A\p-Iq-en-®v te-J-\w F-gp-Xn-bXp-sIm-≠m-bn-cn-°-Ww. tbm-Kycm-b F-{X-tbm F-gp-Øp-Im¿ ae-bm-f-Øn-ep-≠v. A-h¿-°m¿°pw sIm-Sp-°m-sX ar-Ko-b-am-b sIm-e-]m-X-I-sØ sh-≈-]q-in F-gp-Xn-b Bƒ-°v X-s∂ Ahm¿-Uv sIm-Sp-Ø-Xn¬ A-hm¿Uv I-Ωn-‰n-bp-sS [m¿-„y-a-t√ sh-fn-s∏-Sp--∂-Xv? H-cp I-em-Im-c-\n¬-\n-∂p kaq-l-hpw hm-b-\-°m-cpw F-s¥¶n-epw {]-Xo-£n-®p-t]m-bm¬ A-Xn¬ sX-‰p-]-d-bm≥ ]-‰p-tam? I-e-bp-sS B-flm-hn-\pw A-¥ -Ø-bv-°pw tN-cm-Ø \n-e-]mSm-Wv I-em-Im-c≥ kzo-I-cn-°p∂-sX-¶n¬ k-aq-l-Øn-\v Abmƒ F-ß-s\ kzo-Im-cy-\mhpw? F-gp-Øn-s‚ I-cp-Øn-t\-

°mƒ Pm-Xn-bpw kzm-[o-\-i‡n-bpw tem-_n-bn-ßp-am-Wv IW-°n-se-Sp-°p-∂-sX-¶n¬ ]ns∂ F-¥p ]-d-bm-\m-Wv? {]m-bhpw Pm-Xn-bpw t\m-°n-b-√, tbmKy-X ]-cn-K-Wn-®m-Wv A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂-sX-¶n¬ C-t±-l-tØ°mƒ tbm-Ky-X-bp-≈ H-cp-]m-Sv t]¿ a-e-bm-f-Øn-ep-≠v. A-Uz. ]m-hp-º k-l-tZ-h≥ I-cp-\m-K-∏-≈n IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

C¶s¯ hmNIw

_n\m-an-bpsS _n\man Bsc-∂mWv P\-Øn-\-dn-tb-≠Xv...!

ar-Ko-b-am-b Hcp sIm-e-]m-X-I-sØ sh-≈-]q-in F-gp-Xn-b Bƒ-°pX-s∂ hbem¿ A-hm¿-Uv sIm-Sp-Ø-Xn¬ A-hm¿-Uv I-Ωn-‰n-bp-sS [m¿-„y-a-t√ sh-fn-s∏-Sp--∂-Xv? A-Uz. ]m-hp-º k-l-tZ-h≥, I-cp-\m-K-∏-≈n

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

tkm-fmÀ tI-kv: hn F-kn-sâ A-t]-£ C-¶v ]-cn-K-Wn-¡pw ]-Ø-\w-Xn-´: tkm-fm¿ X-´n-∏pam-bn _-‘-s∏-´v tIm-∂n a-t√en¬ C≥-U-kv-{So-kv D-S-a {io-[c≥\m-b¿ dm-∂n kn.--sP.--F-Ωn\p \¬-In-b c-l-ky-sam-gn-bpsS ]-I¿-∏v B-h-iy-s∏-´p-sIm≠v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ \¬-In-b A-t]-£ tIm-S-Xn C-∂p ]-cn-KWn-°pw. tIm-∂n t]m-en-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X 656/2013 \-º¿ tI-knse hm-Zn {io-[-c≥ \m-b¿ \¬In-b sam-gn-bp-sS ]-I¿-∏n-\m-bn I-gn-™ 22\m-Wv hn F-kv ANyp-Xm-\-μ≥ A-Uz. k-eow Imº-t»-cn ap-tJ-\ A-t]-£ \¬In-b-Xv.

"Pm-ay-sa-Sp-¡m-³ I-gn-bm¯ B-Zn-hm-kn-I-sf tam-Nn-¸n¡Ww' Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\sØ k-_vP-bn-ep-I-fn¬ Pm-aysa-Sp-°m≥ km-[n-°m-sX hnNm-c-WØ-S-hp-Im-cm-bn I-gn-bp∂ B-Zn-hm-kn-I-sf \n-b-am-\pk-c-Ww hn-´-b-°-W-sa-∂v kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥ A-[y-£≥ P-Ãn-kv sP _n tIm-in D-Ø-c-hn-´p. B-Znhm-kn-Iƒ-s°-Xntc B-tcm-]n°-s∏-´n-´p-≈ Ip-‰-߃-°p in£n-°-s∏-´m¬ X-s∂ e-`n-°mhp-∂ ]-c-am-h-[n in-£-bp-sS Im-em-h-[n I-gn-™m¬ B-Znhm-kn-I-sf tam-Nn-∏n-°-W-sa∂m-Wv D-Ø-c-hv. I-Ωo-j≥ D-Ø-c-hn≥-ta¬ k¿-°m¿ kzo-I-cn-® \-S-]-SnIƒ B-`y-¥-c h-Ip-∏v sk-{I-´dn-bpw P-bn¬ -h-Ip-∏v ta-[m-hnbpw A-Sp-Ø- amkw 31--\-Iw IΩo-j-s\ A-dn-bn-°-W-sa-∂pw I-Ωoj≥ D-Ø-c-hn¬ B-h-iys∏-´n-´p-≠v. tI-c-f-Øn-se hn-hn[ k-_vP-bn-ep-I-fn¬ 878 B-Znhm-kn-Iƒ Pm-ay-sa-Sp-°m≥ Bcp-an-√m-sX hn-Nm-c-WØS-hpIm-cm-bn I-gn-bp-∂p-sh-∂ t_m_n tXm-a-kn-s‚ ]-cm-Xn-bn-emWv \-S-]-Sn. ]-e-cpw s]-‰n-t°-kn¬ in£n-°-s∏-´-h-cm-Wv. B-tcm-]n°-s∏-´ Ip-‰-߃-°p in-£n-°s∏-´m-epw ]-c-am-h-[n H-cm-gv-Nam-{Xw in-£ In-´pw. F-∂m¬, Pm-ay-sa-Sp-°p-∂-Xn-s\ -Ip-dn-®p≈ ]-cn-N-b-°p-dhpw Pm-ay-sa-Sp°m≥ B-h-iy-am-b tc-J-Iƒ C-√m-Ø-Xp-sIm-≠p-am-Wv Ch¿ h¿-j-ß-fm-bn X-S-hn¬ Ign-bp-∂-Xv. P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A\p-`m-h-]q¿-hw ]-cn-K-Wn-t°≠ hn-j-b-am-Wv C-sX-∂pw PÃn-kv sP _n tIm-in D-Ø-chn¬ ]-d-™p.

hn-ZKv-[k-an-Xn-sb \n-b-an¨-Xv ]-Ýn-a-L-« kw-c£-Ww A-«-na-dn-¡m³: tKm-{Xa-lmk` sIm-®n: Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ ]Tn-°m≥ k¿-°m¿ hn-Z-Kv-[-k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-®-Xv ]-›n-a-L-´ kw-c£-Ww A-´n-a-dn-°m-s\-∂v BZn-hm-kn tKm-{X-a-lm-k-`, tI-cf kw-ÿm-\ h-\m-h-Im-i kw-c£-W k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ kw-bp-‡ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-tcm-]n-®p. A-`n-{]m-bw k-am-l-cn-°m\p-≈ G-P≥-kn am-{X-am-bn k¿-°m¿ {]-h¿-Øn-°-cp-Xv. 135 ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cn¬ \n-∂p am-{Xw A-`n-{]m-bw tX-Snbm¬ t]m-cm. {Km-a-k-`-Iƒ hnfn-®p-Iq-´n P-\m-`n-{]m-bw tX-SWw. dn-t]m¿-´n-s‚ t]-cn¬ I¿j-I-sc `-b-s∏-Sp-Ø-cp-Xv. P-\hm-kw \n-tcm-[n-°m-\-√, J-\\-hpw h≥-In-S \n¿-am-W-{]-h¿Ø-\-ß-fpw A-h-km-\n-∏n°m≥ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xm-Wv dn-t]m¿-´p-Iƒ F-∂p P-\-sØ t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ k¿-°m¿

X-øm-dm-h-Ww. I¿-j-I-sc t{Zm-ln-°m-\mWv Cu dn-t]m¿-´p-I-sf-∂ {]Nm-c-W-Øn-\p ]n-∂n¬ Izm-dn tem-_n-I-fpw h≥-In-S sI-´n-S\n¿-am-Xm-°-fpw dn-b¬-F-kv-tdd-‰v tem-_n-I-fp-am-Wv. hn-j-bØn¬ {Km-a-k-`-Iƒ, ]-cn-ÿnXn kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-bpsS A-`n-{]m-bw B-cm-bm-\p-≈ A-h-k-cw \n-tj-[n-°p-∂ kwÿm-\ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-s°Xn-tc tI-{μ-k¿-°m-cn-\p \n-thZ-\w \¬-Ipw. h-\m-h-Im-i kwc-£-W-Øn-\p i-‡-am-b {]t£m-`-߃ kw-L-Sn-∏n-°pw. C-Xn-\m-bn sIm-®n-bn¬ Iq-Snbm-tem-N-\m tbm-Kw tN-cpw. Un-kw-_¿ 10\p sk-{I-t´-dn-b‰v ]-Sn-°¬ P-\-Pm-{K-X k-Xy{K-lw \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ Fw Ko-Xm-\-μ≥, kn sI Pm-\p, am-Ω≥ am-kv-‰¿ kw-_-‘n-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-fm tIm¨-{K n¬ {]-Xn-k-‘n cq£-am-°n tPm-k-^v hn-`m-Kw ISp-Ø \n-e-]m-Sn-te-°v. A-tXk-a-bw, tPm¿-Pn-s‚ {]-kv-Xm-h\-Iƒ X-≈n ]m¿-´n sN-b¿-am≥ sI Fw am-Wn cw-K-sØ-Ønsb-¶n-epw ]m¿-´n-bn-se cm-{„ob {]-Xn-k-‘n-°v A-b-hp- h-∂n´n-√. ]n kn tPm¿-Pn-s‚ {]-kvXm-h-\-tbm-Sv sI Fw am-Wn \ne-]m-Sv hy-‡-am-°-W-sa-∂p ]n sP tPm-k-^v B-h-iy-s∏-´p. CXn-\n-sS, tPm¿-Pn-s\ hn-a¿-in-®v am-Wnhn-`m-Kw t\-Xm-°-fpw cwK-sØ-Øn-b-Xp {]-Xn-k-‘n cq£-am-°p-∂p. ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]m¿-´n-°v H-cp ko-‰v a-Xnsb-∂ tPm¿-Pn-s‚ {]-kv-Xm-h\ ]m¿-´n \n-e-]m-Sm-tWm-sb∂p hy-‡-am-°-W-sa-∂m-Wv tPm-k-^v {Kq-∏n-s‚ \n-e-]m-Sv. tPm¿-Pn-s\ sN-b¿-am≥ ]-c-kyam-bn X-≈n-∏-d-bm-sX ]m¿´ntbm-K-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°n-s√∂pw C-h¿ ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In. A-tX-k-a-bw, ]n kn tPm¿-Pns\-Xntc I-Sp-Ø \-S-]-Sn th-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v am-Wnhn-`mKw t\-Xm-°-fpw cw-K-sØ-Øn. No-^vhn-∏v ÿm-\-Øp-\n-∂p

tPm¿-Pn-s\ am-‰-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v Fw.F¬.F-am-cm-b tXm-a-kv D-Æn-bm-S-\pw tdm-jn A-K-kv-‰n-\p-am-Wv am-Wn-sb t\-cn¬-°-≠v ]-cm-Xn \¬-In-bXv. tPm¿-Pn-s\ \n-b-{¥n-®n-s√¶n¬ tIm¨-{K p-am-bp-≈ _‘w h-j-fmhp-w. C-Xp tIm-´-bØv ]m¿-´n-°p h≥ Xn-cn-®-Sn-bp≠m-°pw. tIm¨-{K- n-s‚ {]Xn-tj-[w hn-fn-®p-h-cp-Øp-∂ tPm¿-Pn-\p hn-e-t°¿-s∏-Sp-ØW-sa-∂pw Fw.F¬.F-am¿ Bh-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂m-Wv ]n kn tPm¿-Pn-s\ X-≈n-∏-d-™v amWn cw-K-sØ-Øn-b-Xv. tI-c-fm tIm¨-{K n-\v H-cp ko-‰v a-Xn-sb-∂ tPm¿-Pn-s‚ hy‡n-]-c-am-b {]-kv-Xm-h-\-bv-°p {]-k-‡n-bn-s√-∂v am-Wn ]-d™p. C-°m-cy-sam-s° ]m¿-´n X-°-k-a-b-Øv N¿-® -sN-bv-Xp Xo-cp-am-\-n-°pw. ]m¿-´nsb-bpw t\-Xm-°-sf-bpw kw-_-‘n-® hn-j-b-߃ s]m-Xp-th-Zn-bn-e√, ]m¿-´n t^m-d-Øn-em-Wv N¿® sN-tø-≠X -- v. {]-kv-Xm-h-\-Ifn-¬ ]n kn tPm¿-Pv hy-‡n-]-cam-b B-t£-]-߃ H-gn-hm-°W-sa-∂-pw ]-c-kv-]-c- _-lp-am\w Im-Øp-kq-£n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´n-´p-s-≠-∂pw am-

n-em-°m-sX-bm-Wv B-`y-¥-ch-Ip-∏n-s\-Xn-tc B-t£-]w D∂-bn-°p-∂-Xv. `q-an-X-´n-∏p-tIkv kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°p∂-Xn¬ F-Xn¿-∏n-s√-∂m-Wv AUz. P-\-d¬ ssl-t°m-S-Xn-sb A-dn-bn-®-Xv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hu-tZym-KnI h-k-Xn-bm-b ¢n-^v-lu-kn\p ap-∂n¬ C-S-Xp-ap-∂-Wn {]Jym-]n-® A-\n-›n-X-Im-e D-]-

tcm-[-k-a-cw a-\p-jym-h-Im-iew-L-\-am-Wv. tI-´p-tIƒ-hn-bn√m-Ø k-a-c-co-Xn-bm-Wn-Xv. apJy-a-{¥n-bp-sS Ip-Spw-_mw-K-ßfp-sS k-©m-c-kzm-X-{¥y-Øns\-Xn-tc-bp-≈ I-S-∂p-I-b-‰-amWn-Xv. Cu k-a-c-Øn¬-\n-∂p ]n-¥n-cn-bp-∂-Xp kw-_-‘n-®v F¬.-Un.-F-^v. ]p-\-cm-tem-Nn°p-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

45 ao-ä-dn-\p th-−n hm-Zn-¡p¶-Xv A-gn-a-Xn-¡-cmÀ kw-c-£n-¡m³: tZio-b]m-X kw-c£W kan-XnsIm-®n: tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\Øn-s‚ t]-cn¬ _n.--H.--Sn.--- I-º-\nI-fp-am-bn k¿-°m¿ H-∏p-h-® A-gn-a-Xn-°-cm¿ kw-c-£n-°m\m-Wv 45 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ am-‰w h-cp-Øm-Ø-sX-∂p tZ-io-b-]mX kw-c-£-W k-an-Xn.--- \n-ehn¬ H-tc I-º-\n-°p X-s∂-bmWv ]m-X hn-I-kn-∏n-°m≥ \mep I-cm-dpw \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv.---aq-∂p I-cm-dp-I-fn-em-bn I-º-

hn-Xp-c: \-hw-_À 12, 16 Xn-¿-Xn-I-fn km-£n-I-sf hn-kv-X-cn-¡pw tIm-´-bw: hn-Xp-c s]¨-hm-Wn` tI-kn¬ F-√m km-£n-I-sfbpw tIm-´-b-sØ {]-tXy-I tImSXn A-Sp-Ø -am-kw 12\pw 16\pw hn-kv-X-cn-°pw. C-∂-se tI-kv ]-cn-K-Wn-®-t∏m-gm-Wv 15 tI-kp-I-fn-se ap-gp-h≥ km-£nI-fpw lm-P-cm-h-W-sa-∂v tIm-SXn D-Ø-c-hn-´-Xv. Xn-cn-®-dn-b¬ ]-tc-Uv \-S-Øn-b k-a-b-sØ \m-ep a-Pn-kv-t{S-‰p-am-sc-bpw hnkv-X-cn-°p-sa-∂v {]-tXy-I tImS-Xn P-Uv-Pn hy-‡-am-°n. c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ hnkv-Xm-ck-a-b-Øv s]¨-Ip-´n lm-P-cm-th-≠-Xn-s√-∂pw tImS-Xn \n¿-tZ-in-®p. hn-kv-X-cn-°p-∂ Xn-ø-Xn \n›-bn-°p-∂-Xn-\m-Wv tI-kv C∂-se ]-cn-K-Wn-®-Xv. F-√m tIkn-epw s]¨-Ip-´n {]-Xn-I-sf Xn-cn-®-dn-bm-Xn-cp-∂ km-l-N-cyØn-¬ A-t\z-j-W D-tZym-Kÿ-sc am-{Xw hn-kv-X-cn-®m¬ t]m-sc-∂pw ap-gp-h≥ km-£n-Isf-bpw hn-kv-X-cn-°-W-sa-∂pw tIm-S-Xn t\-c-sØ hy-Iv-X-am°n-bn-cp-∂p.

\n-°v ku-P-\y {Km-s‚-∂ t]cn¬ 1313 tIm-Sn cq-] \¬-Im≥ hy-h-ÿ-bp-s≠-∂pw k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn B¿ \o-e-IWvT≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-tcm-]n-®p. tZ-io-b-]m-X kw-c-£n-°m\m-bn C-S-∏-≈n ap-X¬ aq-Ø-Ip∂w h-sc F¬.---Un.---F-^v. 28\p \S-Øp-∂ l¿-Øm-en¬ k-an-Xnbpw ]-s¶-Sp-°pw.---_n.--H.--Sn.--- hy-h-

ÿ H-gn-hm-°n 30 ao-‰-dn¬ \mep-h-cn-∏m-X \n¿-an-°m≥ k¿°m¿ X-øm-dm-h-Ww.--- h¿-j-߃°p ap-ºv Ip-Sn-sbm-gn-∏n-®-h-scbm-Wv C-t∏mƒ _n.--H.--Sn.--- am\-Zfi-Øn-s‚ t]-cn¬ ho-≠pw IpSn-sbm-gn-∏n-°m-s\m-cp-ßp-∂-Xv.--4.--- 5 ao-‰¿ _n.--H.--Sn.--- ]m-X-bv-°m-bn hm-Zn-°p-∂-Xv h≥ A-gn-a-Xn \-SØm-\m-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p.---

Fw Fw a-Wn ho−pw kn.]n.Fw. C-Sp-¡n- PnÃm sk-{I-«-dn-bmhpw

am-[y-a-§Ä-s¡-Xncm-b `-c-W-IqS \o-¡§-sf ap-f-bnte \p-ÅWw: `m-kp-tc-{µ-_m_p

CSp-°n: hn-hm-Z -{]-kw-K-Øns‚ \n-b-a-°p-cp-°n¬-s∏-´p ÿm-\-sam-gn-™ kn.]n.Fw. t\-Xm-hv Fw Fw a-Wn ho≠pw ]m¿Sn Pn√m sk-{I-´-dn-bm-hpw. c-≠p Zn-h-k-am-bn kwÿm-\ sk-{I´-dn ]n-W-dm-bn hn-Pbs‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ Pn√m I-Ωn‰n- tbm-K-am-Wv C-Xp kw-_-‘n-® Xo-cp-am-\-sa-Sp-ØXv. bqØv -tIm¨-{K-kv t\-Xmhv A-t©-cn t_-_n h-[-t°kn¬ {]-Xnbmb Fw Fw aWns°-Xn-tc-bp-≈ Ip-‰-]{Xw tIm-S-Xn-bn¬ \¬-Im-\n-cn-s°bm-Wp ÿm-\-e-œn. cm-{„o-b {]Xn-tbm-KnI-sf ]´n-I X-øm-dm-°n sIm-e-s∏-SpØn-sb-∂ sh-fn-s∏-Sp-ØemWp ]m¿-´n Pn√m sk-{I´dnÿm-\-hpw kwÿm-\k-anXn Aw-K-Xz-hpw a-Wn°p \-„s∏-Sp-Øn-bXv. F-∂m¬, B-dpamk-sØ k-kv-s]≥-j≥ Imem-h-[n-°p ti-jw kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bn¬ ]p-\-{]-th-i-\ap≠m-sb-¶nepw Pn√m sk-{I´dnÿm-\w e-`n-®n-cp-∂n√. sI sI P-b-N-{μ≥ Fw.F¬.F--°p {]-h¿-Ø-\_m-lpeyw ImcWw Pn√m sk-{I-´-dn-sb-∂ `mcn-® D-Ø-c-hm-ZnØw \n-d-th-‰p∂-Xn-\v G-sd _p-≤n-ap-´p-≈-Xmbn tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®n-cp∂p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tX-P-kv Zn-\]-{X-Øn-s\-Xn-cm-b k¿-°m-cns‚ \o-Xn-\n-tj-[-Øn¬ {]-Xntj-[n-°m-\pw am-[y-a-kzm-X{¥yw kw-c-£n-°m-\p-w am-[y-akzm-X-{¥y kw-c-£-W k-an-Xnbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v 3\p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ap-kv-enw A-tkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ {]-Xn-tj-[ k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-°pw. K-h. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿Pv k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-sa-∂v k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. kp-tc-jv ssJ¿-\m¿ (\mKv-]q¿) ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. tX-P-kv F-Un-‰¿ F≥ ]n sN-°p-´n A-[y-£-X h-ln°pw. _n B¿ ]n `m-kv-I¿, `mkp-tc-{μ-_m-_p, Ku-co-Zm-k≥ \m-b¿ (Zn ln-μp), B¿ A-Pn-XvIp-am¿ (aw-K-fw), kn-_n Im-´m-

º-≈n (sI.-bp.-U-ªyq.-sP. Pn√m {]-kn-U‚ v), hn _m-e-tKm]m¬ (sk-{I-´-dn, F.-sF.-F≥.C.-F-^v.-), A-Uz. ]n sI cm-P≥ (kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw, _n.F-kv.-]n), ]n ]n aq-k Xp-S-ßnb {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp-°p-w. 29\p tIm-gn-t°m-´pw k-tΩ-f-\w kwL-Sn-∏n-°pw. am-[y-a-߃-s°-Xn-cm-b \o°-߃ `m-hn-bn¬ h-en-b A-]I-S-ß-fn-te-°p \o-ßm-\p-≈ A- h - ÿ - b p- ≠ m- ° p- s a- ∂ - X n\m¬ A-h-sb ap-f-bn-te \p-≈W-sa-∂v am-[y-a-kzm-X-{¥y kwc-£-W-k-an-Xn `m-c-hm-ln-bpw ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-\pam-b `m-kp-tc-{μ-_m-_p ]-d™p. ]-{X-Øn-s\-Xn-tc Bt£-]w D-b¿-Øm-\p-≈ \n-b-a]-c-am-b A-[n-Im-cw c-l-kymt\z-j-W-hn-`m-K-Øn-\p-≠v. AtX-k-a-bw-X-s∂, ]-{X-Øn-s‚

G-Xv F-Un-t‰m-dn-b-em-tWm AX-s√-¶n¬ G-Xp ho-£-W-amtWm tZ-io-b sF-Iy-Øn-\p Xpc-¶w-h-bv-°p-∂-sX-∂p t_m-[ys∏-Sp-Øm-\p-≈ _m-[y-X-bpw cl-kym-t\z-j-W-hn-`m-K-Øn-\p≠v. F-∂m-¬, C-°m-cyw hn-i-ZoI-cn-°m≥ X-øm-dm-hm-Ø DtZym-K-ÿ-cp-sS G-I-]-£o-bam-b dn-t]m¿-´p-I-fpw \-b-ßfpw A-\p-h-Zn-°m-\m-hn-√. Cu k-©m-c-co-Xn \m-sf a-‰p am-[ya-ß-fp-sS t\-sc-bpw D-≠m-hpsa-∂-Xn-s‚ kq-N-\-bm-Wv tXP-kn-s\-Xn-tc-bp-≈ \o-°w. tX-P-kn-s\-Xn-cm-b ]-c-ky-\ntj-[ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc \n-b-a\-S-]-Sn-Iƒ-°p am-t\-Pv-sa‚ v Xp-\n-bp-∂ k-a-b-Øm-Wv tImgn-t°m-Sv, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw F.Un.-F-Ωp-am¿ 1867se ]n.-B¿._n. B-Œv -{]-Im-cw tZ-io-b sF-

Iy-sØ-bpw cm-Py-Xm¬-∏-cy-ßsf-bpw _m-[n-°p-∂ hm¿-Ø-Ifpw te-J-\-ß-fpw F-Un-t‰m-dnb-ep-I-fpw {]-kn-≤-s∏-Sp-ØnF-∂ B-tcm-]-Ww D-∂-bn-®p tX-P-kn-s‚ Un-¢-td-j≥ d-±m°m-Xn-cn-°m≥ Im-c-Ww Im-Wn°¬ t\m-´o-kv \¬-Ip-∂-Xv. B-tcm-]-W-߃ sX-fn-bn°m≥ ]-cym-]v-X-am-b bm-sXm∂pw Nq-≠n-°m-´m-sX \¬-In-b t\m-´o-kv A-tß-b-‰w A-]-e-]\o-b-am-Wv. A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ°m-e-Øp t]m-epw ss[-cy-s∏Sm-Xn-cp-∂ -X-cw \-S-]-Sn-°v `-cW-Iq-Sw Xp-\n-bp-∂-Xv P-\m-[n]-Xy-Øn-\pw am-[y-a-kzm-X{¥y-Øn-\-p-sa-Xn-cm-b sh-√p-hnfn-bm-sW-∂pw `m-kp-tc-{μ-_m_p ]-d-™p. tX-P-kv F-Iv-knIyq-´o-hv F-Un-‰¿ sI F-®v \mk-dpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-_-‘n-®p.

tIm-´-bw: tI-c-fm tIm¨-{K n-se aq-∂p t\-Xm-°ƒ-s°Xntc K-h. No-^vhn-∏v ]n kn tPm¿-Pn-s‚ ]-cm-Xn. tI-c-fm tIm¨-{K- n-se aq-∂w-KkwLw X-\n-s°-Xn-tc A-Sn-ÿm\c-ln-X-am-b B-tcm-]-W-߃ D-∂-bn-®p {]-iv-\-߃ kr-jv-Sn°p-I-bm-sW-∂m-Wv ]n kn tPm¿-Pn-s‚ ]-cm-Xn. ]m¿-´nbn¬ X-\n-s°-Xntc \-S-°p-∂ Kq-Vm-tem-N-\ kw-_-‘n-® hnj-bw A-Sp-Øp- tN-cp-∂ D-∂Xm-[n-Im-c k-an-Xn N¿-® sN-øW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p-≈ IØv ]n kn tPm¿-Pv C-∂p sI Fw am-Wn-°v ssIam-dpw. tI-c-fm tIm¨-{K-kv e-b-\Øn-\p -ti-jw h-f-sc am-\y-amb k-ao-]-\-am-Wv ]n sP tPm-k^v X-t∂m-Sv ]p-e¿-Øp-∂-sX∂pw ]m¿-´n h¿-°n-Mv sN-b¿-am\m-b ]n sP tPm-k-^p-am-bn X\n-°p bm-sXm-cp {]-iv-\-hpans√-∂pw tPm¿-Pv I-Øn¬ ]-cma¿-in-°p-∂p. X-s∂-bpw tPm-k^n-s\-bpw A-I-‰m≥ ]-g-b tPmk-^v {Kq-∏n-se aq-h¿-kw-Lw {i-an-°p-I-bm-sW-∂m-Wv IØn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂-Xv. ]n sP tPm-k-^n-s\m-∏w tI-c-fm tIm¨- { K- k v ˛ F- Ω n- s e- Ø n- b ]m¿-´n A-ssUz-k-¿ tUm. sI kn tPm-k-^v, kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b {^m≥kn-kv tPm¿-Pv, B‚-Wn cm-Pp

F-∂n-h-sc-bm-Wv I-Øn¬ t]sc-Sp-Øp hn-a¿-in-°p-∂-Xv. Nm-\¬ N¿-®-I-fn¬ X-s∂ tam-i-°m-c-\m-bn Nn-{Xo-I-cn°m≥ aq-∂w-Kkw-Lw \-S-Øp∂ \o-°-߃ ]m¿-´n D-∂-Xm-[nIm-ck-an-Xn A-Sn-b-¥-c-am-bn N¿-® sN-ø-Ww. X-\n-s°-Xn-tc]m¿-´n-°p-≈n¬ D-b¿-∂ ]-cmXn-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xn¬ hn-tcm-[-an-√. C-S-Xp-ap-∂-Wnbn¬ t]m-bm¬ ]n kn tPm¿-Pn\v Cu ]-Wn \-S-°n-s√-∂v {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv Nm-\¬ N¿-®-bn¬ B-tcm-]-Ww D-∂bn-®-Xv th-Z-\-bp-f-hm-°n. X-\n-°p i-cn-sb-∂p tXm∂p-∂ h-kv-Xp-Xm-]-c-am-b Imcy-߃ P-\-ß-sf A-dn-bn°m≥ Xm≥ F°m-e-Øpw {i-an°m-dp-s≠-∂v tPm¿-Pv I-Øn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂p. X-\n-s°-Xntc \p-W-Iƒ ]-d-™p-≠m-°n ]n sP tPm-k-^p-am-bp-≈ _‘w h-j-fm-°m-\pw aq-h¿-kwLw s]-Sm-∏m-Sps]-Sp-I-bm-Wv. tI-c-fm tIm¨-{K-kn-\v H-cp ]m¿-e-sa‚ v ko-‰p- am-{X-ta bp.Un.--F-^n¬ C-t∏m-gp-≈qsh-∂pw c-≠m-a-sXm-∂p-Iq-Sn B-h-iy-s∏-´v {]-iv-\-߃ D≠m-°m≥ ]m-Sn-s√-∂pap-≈ Xs‚ hy-‡n-]-c-am-b A-`n-{]m-bam-Wv I-gn-™ -Zn-h-kw {]-I-Sn∏n-®s-X-∂pw tPm¿-Pv I-Øn¬ ]-d-bp-∂p.-

Wn ]-d-™p. ]m¿-´n-bp-sS D-∂Xm-[n-Im-c k-an-Xn D-S≥ tN-cpsa-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm-°pdn-∏n¬ A-dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw, tPm-k-^v hn`m-K-Øn-s\-Xn-cm-b ]-cm-Xn-I-fpam-bn ]n kn tPm¿-Ppw ]m¿-´n sN-b-¿-am-\p I-Øp \¬-Ipw. X\n-s°-Xn-tc tPm-k-^v hn-`m-Kw t\-Xm-°ƒ Kq-V-\o-°w \-SØp-∂-Xm-bpw hn-hm-Z-ß-fn-te°p X-s‚ t]-cp h-en-®n-g-®p tami-am-°m≥ {i-an-°p-∂p-sh-∂pam-Wv tPm¿-Pn-s‚ ]-cm-Xn. F-∂m¬, D-∂-Xm-[n-Im-ckan-Xn tN¿-∂p ]-cn-lm-cw D-≠mhp-∂-Xp-h-sc ]m¿-´ntbm-K-ßfn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-Xn-s√-∂ Dd-® \n-e-]m-Sn-em-Wv tPm-k-^v hn-`m-Kw. F-∂m¬, ]m¿-´n ]-cn]m-Sn-I-tfm-Sp k-lI-cn-°pw. No-^vhn-∏v ÿm-\-Øp\n-∂p ]n kn tPm¿-Pn-s\ am-‰-W-sa-∂pw bp.Un.F-^v. tbm-K-Øn¬ tIc-fm tIm¨-{K-kv {]-Xn-\n-[n-bmbn tPm¿-Pn-s\ hn-Sp-∂-Xv H-gnhm-°-W-sa-∂p-am-Wv tPm-k-^v hn-`mK-Øn-s‚ {]-[m-\ B-hiyw. D-∂-Xm-[n-Im-ck-an-Xn tbm-K-Øn¬ I-Sp-Ø \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°m-\m-Wv tPm-k-^v {Kq-∏v t\-Xm-°-fp-sS Xo-cp-am-

\w. F-∂m¬, ]n kn tPm¿-Pv \n-e]m-Sn¬ A-b-hp- h-cp-Øm-ØXpw {]-Xn-k-‘n cq-£-am-°p∂p. ]p-Xn-b {]-Xn-k-‘n-I-fpsS ]-›m-Ø-e-Øn¬ D-∂-Xm[n-Im-c tbm-Kw Cu-bm-gv-N Xs∂ tN-cpw. F-∂m¬, ]n kn tPm¿-Pn-\p hn-e-t°¿-s∏-Sp-Øpsa-∂-√m-sX I-Sp-Ø \-S-]-Sn-Ifn-te-°v ]m¿-´nt\-Xr-Xzw t]mhn-s√-∂m-Wv kq-N-\. tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Ø kml-N-cy-Øn¬ ]m¿-´n-°p-≈n-se I-e-l-߃ Xp-S-cp-∂-Xp Xn-cn®-Sn-bm-hp-sa-∂ hn-e-bn-cp-Øem-Wv I-Sp-Ø \-S-]-Sn-bn¬ \n∂p t\-Xr-Xz-sØ ]n-¥n-cn-∏n°p-∂-Xv. tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ \n-e-hn-ep-≈ tIm´-bw ko-‰v am-{Xw a-Xn-sb-∂ tPm¿-Pn-s‚ {]-kv-Xm-h-\-bmWp {]-iv-\-߃-°p Im-c-W-amb-Xv. c-≠m-a-sXm-cp ko-‰v Iq-Sn t\-Sn-sb-Sp-°m≥ ]m¿-´n{i-a߃ \-S-Øp-tºm-gm-Wv tPm¿Pn-s‚ {]-Xn-I-c-Ww. C-tX-ØpS¿-∂p tPm-k-^v hn-`m-Kw C-S™-tXm-sS I-gn-™ -Zn-h-kw \S-°m-\n-cp-∂ tI-c-fm tIm¨-{Kkv (Fw) Ãn-b-dn-Mv I-Ωn-‰n tbmKw am-‰n-h-®n-cp-∂p.

a-Av-Z-\n-¡p \o-Xn: Xn¦-fmgvN a-¡-fp-sS sk-{I-t«-dn-b-äv D-]-hmkw

\ne-¼q-cn-se am-thm-hm-Zn k-µÀ-i-\w: kzX-{´ G-P³-kn A-t\z-jn-¡-W-w

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-_v-Zp∂mkn¿ aAv-Z-\n-°v \o-Xn e-`y-am°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v a-Av-Z-\nbp-sS a-°-fm-b D-a¿ ap-Jv-Xm-dpw k-em-lp-±o≥ A-øq-_n-bpw sk{I-t´-dn-b-‰n-\p ap-∂n¬ 28\v GI-Zn-\ D-]-hm-kw \-S-Øp-sa-∂v tI-c-f ap-kv-enw kw-bp-‡ thZn {]-kn-U‚ v ]m-®-√q¿ A-_vZp -eow au-e-hn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. 28\p cm-hn-se 9 ap-X¬ sshIo-´v 6 h-sc \-S-°p-∂ D-]-hm-kØn¬ a-X˛cm-jv-{So-b˛km-aqln-I˛kmw-kv-Im-cn-I cw-K-ßfn-se t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. ap-kvenweoKv A-Jn-te-¥ym P\-d¬ sk-{I-´-dn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n. [¿-W D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. A-Uz. {]-im-¥v `qj¨, kn Fw C-{_m-low , {]^. P-hm-ln-dp-√ kw-_-‘n°pw. k-a-c-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bmbn _o-am∏-≈n-bn¬ \-S-°p-∂ {]m¿Y\bv-°v k-øn-Zv A-_vZp¬ P-∫m¿ in-lm-_v X-߃ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

Ad_v hk-´w `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ-s¡-Xncm-b P-\-hn-Im-cwþ tUm. Pmknw lp-k-bv³ "Ad_v h-k-´m\-´-c ]-Ýn-tajy' sk-an-\m-dn-\p Xp-S-¡-am-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: P-\-߃ sX-m-gn-en-√m-bv-a sIm-≠pw ]-´n-Wn -sIm-≠pw s]m-dp-Xn-ap-´ptºmƒ `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ kp-J-tem-ep-]-cmbn I-gn-™p-Iq-Sn-b-Xm-Wv A-d-_v- h-k-¥-Ønte-°p \-bn-®-sX-∂v _-lv-d-bv≥ ap≥ Fw-.-]nbpw km-º-Øn-I im-kv-{X hn-Z-Kv-[-\p-am-b tUm. Pm-knw lp-k-bv≥. bp.-Pn.-kn-bp-sS k-lI-c-W-tØm-sS tI-c-f -bq-\n-th-gv-kn-‰n A-d-_nIv Un-]m¿-´v-sa‚ v kw-L-Sn-∏n-® "A-d-_v h-k¥m-\-¥-c ]-›n-ta-jy-≥ k-aq-l-hpw kw-kvIm-c-hpw cm-{„o-b-hpw' A-¥m-cm-{„ sk-an-\mdn¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-Æ-k-º-∂-am-bn-cp-∂n-´pw P-\-ß-fn¬ hen-b hn-`m-Kw Zm-cn-{Zy-Øn¬ I-gn-tb-≠n-h-∂-Xv ]p-Xn-b h-k-¥w tX-Sn-bp-≈ A-d-_v P-\-X-bpsS {]-bm-W-Øn-te-°p \-bn-®p. P-\-t£-aØn¬ Xm¬-∏-cy-an-√m-Ø `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ A-¥¿-tZ-io-b cm-{„o-b-{]-iv-\-ß-sf ap-Jy-hnj-b-am-bn N¿-® -sN-øp-I-bpw P-\-ß-fp-sS ASn-ÿm-\ {]-iv-\-߃ X-a-kv-I-cn-°p-I-bpw sNbv-X-Xm-Wp {]-t£m-`-߃-°p h-gn-h-®-Xv. F∂m¬, ku-Zn, Zp-ss-_, _-lv-d-bv≥ F-∂n-hn-Sß-fn¬ {]-iv-\-߃ D-≠m-hm-Ø-Xv P-\-ß-fpsS A-Sn-ÿm-\-{]-iv-\-ß-ƒ ]-cn-l-cn-°m≥ Cu -cm-Py-ß-ƒ {i-an-®-Xp-sIm-≠m-sW-∂pw A-

5

tXP-kn-\p kÀ-¡m-cn-sâ \o-Xn-\n-tj[w: {]-Xn-tj-[ k-t½-f-\w C¶v

-§Ä I-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-am-bn tPm-k-^v hn-`m-Kw; aq-kr-¶ãw-n-K¡-kp-¶w-Lp:w]n{]-kniv-\tPmÀPv tI-c-fm tIm¬-{K-Ên B-`y-´-c-I-e-lw

F.Pn. sslt¡mSXnbn ]dªXv kÀ¡mÀ \ne]mSv: Xncp-h©qÀ I-Æq¿: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS ap≥ K¨-am≥ k-enw-cm-Pv Dƒ-s∏-´ `q-an-X-´n-∏p-tI-kn¬ A-Uz. P-\d¬ ssl-t°m-S-Xn-bn¬ ]-d™-Xp k¿-°m¿ \n-e-]m-SmsW-∂v B-`y-¥-c a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥. I-Æq-¿ K-Ãv-lu-kn¬ am-[y-a-{]-h¿Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Im-cy-߃ Ir-Xy-am-bn a-\-

kozhikode

t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. A-d-_v- h-k-¥-Øn-\p e-`n-® {]-Nm-c-W-Øn\n-sS ]-›n-ta-jy-≥ {]-Xn-k-‘n-bp-sS aq-e-Imc-W-am-b ^-e-kv-Xo≥ {]-iv-\w X-a-kv-I-cn-°s∏-´-Xm-bn ap≥ A-w-_m-k-U-dpw D-∂-X hn-Zym`ym-k h-Ip-∏v ssh-kv- sN-b¿-am-\p-am-b Sn ]n {io-\n-hm-k≥ ]-d-™p. Cu-Pn-]v-Xn¬ ap¿-kn-sb-t∏m-ep-≈ Xo-{h Ckv-em-an-I-hm-Zn-Iƒ-°m-Wv A-[n-Im-cw e-`n-®Xv. C-Xv A-ta-cn-°-sb A-kz-ÿ-am-°p-∂-Xmbn-cp-∂p. kn-d-n-b-bn¬ H-cp-]-t£, hn-π-hm-\-¥cw A¬-Jm-C-Z-bv-°v ]-¶m-fn-Ø-ap-≈ k¿-°mcm-bn-cn-°pw h-cp-I. F-Æ-k-º-∂-am-bn-cp-∂n´pw P-\-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-{]-iv-\-ß-sf ]-cnl-cn-°m-Xn-cp-∂ `-c-W-Iq-S-ß-tfm-Sp-≈ A-a¿j-am-bn-cp-∂p {]-t£m-`-߃-°v B-[m-c-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. hn-Zym-`ym-k- a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v sk-an\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-c-f bq-\n-th-gvkn-‰n t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. -F≥ hoc-a-Wn-I-WvT≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. ]n A≥-h¿, tPym-Xn-jv-Ip-am¿ Nm-a-°m-e, tUm. ]n tam-l-\-N-{μ≥ \m-b¿, {]-^. P-am-ep-±o≥Ip-™v, C Fw \-Po-_v, Fw -F-kv ss^-k¬ Jm≥, tUm. ap-l-Ω-Zv jm-^n, tUm. ap-l-Ω-Zv _-jo¿, F -A-jv-d-^v kw-_-‘n-®p.

kw-Lw sX-fn-sh-Sp-Øn-cp-∂p. kw-`-hw kw-_-‘n-®v kz-X{¥ G-P≥-kn-sb-s°m-≠v At\z-jn-∏n-®v k-Xym-h-ÿ ]p-dØp- s Im- ≠ p- h - c - W - s a- ∂ pw F≥.-kn.-F-®v.-B¿.-H. `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. kw-LØn-s‚ h-kv-Xp-Xm-t\z-j-W dnt]m¿-´pw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. amthm-hm-Zn km-∂n-[y-Øn-s‚ a-dhn¬ ]-´m-f-sØ C-d-°n ]u-c∑m-cp-sS P-\m-[n-]-Xy A-h-Imi-߃ C-√m-Xm-°m-\p-≈ KqVm-tem-N-\-bp-sS ap-t∂m-Sn-bmWv hym-P am-thm-hm-Zn {]-Nm-cW-ß-sf-∂pw kw-L-S-\ Ip-‰s∏-Sp-Øn. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ F≥.-kn.-F-®v.-B¿.-H. ap≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v t{Km- hm-kp, F≥.-kn.-F-®v.B¿.-H. kw-ÿm-\ J-Pm-©n sI ]n H d-lv-a-Øp-√, kw-ÿm\ k-an-Xn Aw-Kw A-Uz. Fw A–p¬ jp-°q¿, a-e-∏p-dw Pn-√m sk-{I-´-dn ]n F-kv A-en- A-Iv_¿ ]-s¶-Sp-Øp.

a-e-∏p-dw: \n-e-ºq-cn-se a-cp-Xbn¬ J-Zo-P-bp-sS ho-´n-se amthm-hm-Zn km-∂n-[y-sØ-°p-dn®pw k-μ¿-i-\-sØ-°p-dn-®pw k-a-{K-am-b A-t\z-j-Ww \-SØn h-kv-Xp-X-Iƒ ]p-d-ØpsIm-≠p-h-cm≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂p tZ-io-b a\p-jym-h-Im-i G-tIm-]-\ k-anXn (F≥.-kn.-F-®v.-B¿.-H.-) `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. J-Zo-P-bp-sS ho-´n¬ \n-c-¥cw am-thm-hm-Zn-Iƒ h-∂n-cp-∂psh-∂m-Wv J-Zo-P-bpw hm¿-Ømam-[y-a-ß-fpw t]m-en-kpw {]-Ncn-∏n-®n-cp-∂-Xv. Cu ta-J-e-bnse {]-Ir-Xn-hn-`-h-ß-fn¬ IÆp-≈ tIm¿-]-td-‰v `o-a-∑m¿-°v Cu {]-N-m-c-W-Øn¬ ]-¶p-≈Xm-bn kw-i-bn-t°-≠n-bn-cn-°p∂p. tI-c-f t]m-en-kn-\pw C‚en-P≥-kv _yq-tdm-°pw Cu {]N-m-c-W-ß-fp-sS a-d-hn¬ ]-´m-fsØ hn-\y-kn-°m-\pw tI-{μk¿-°m¿ ^-≠p-Iƒ b-tY-„w e-`n-°m-\p-ap-≈ Kq-tVm-t±-iyap-t≠m F-∂pw ]-cn-tim-[n-°-

s∏-S-Ww. \m-´n-se cm-{„o-b°m¿-°pw C-°m-cy-Øn¬ ap-Xse-Sp-∏p \-S-Øm≥ km-[y-X-Ifp-≠v. H-cp {Km-a-sØ-bm-sI kw-i-b-Øn-s‚ apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øn H-‰-s∏-Sp-Øm-\p-≈ Bkq-{Xn-X-am-b Kq-Vm-tem-N-\bpw Cu hym-P-{]-Nm-c-W-߃°p ]n-∂n¬ H-fn-™n-cn-∏p-≠v. am-thm-hm-Zn-Iƒ J-Zo-P-bp-sS ho-´n¬ h-∂p F-∂p kw-i-bmXo-X-am-bn hn-iz-kn-°m≥ F≥.kn.-F-®v.-B¿.-H. kw-L-Øn-\p km-[n-®n-´n-√. c-≠p X-h-W kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´p a-cp-X-bn-epw kao-] {]-tZ-i-ß-fn-epw kw-L-S\ hn-i-Z-am-b sX-fn-sh-Sp-∏pIƒ \-S-Øn-bn-cp-∂p. k-]v-Xw_¿ 5, 20 Xn-ø-Xn-I-fn-em-bn-cp∂p C-Xv. J-Zo-P-°p ]p-d-sa F-S°-c F-kv.-sF. Fw Sn {]-Zo-]vIp-am¿, a-cp-X £o-tcm¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W-kw-Lw sk-{I-´-dn ap-c-fo-[-c≥ F-∂ D-Æn, {]m-tZin-I Nm-\¬ {]-h¿-Ø-I¿, JZo-P-bp-sS A-b¬-hm-kn-Iƒ F∂n-h-sc-sb-√mw t\-cn¬ I-≠v

]m-X C-c-«n-¸n-¡-Â: \n-b-{´-Ww \msf Iq-Sn

i-_-cn-a-e-bn-se hn-I-k-\ {]-hÀ-¯-\-§Ä h-\wh-Ip-¸v X-S-b-cp-Xv: ap-J-y-a-{´n

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: ]n-d-h-Øv Cc-´∏m-X-bp-sS \n¿-am-W-hpw bm¿-Uv ]p-Xp-°-ep-am-bn _-‘s∏-´v K-Xm-K-X \n-b-{¥-Ww \msf -Iq-Sn D-≠mhpw. cm-hn-se 7.30\p ]p-d-s∏-Sp-∂ F-d-Wm-Ipfw˛tIm-´-bw ]mk©¿, 10 aWn-°v ]p-d-s∏-tS-≠ B-e-∏p-g h-gn-bp-≈ G-d-Wm-Ip-fw˛Imbw-Ip-fw ]m-k©¿, 11.45\p-≈ Fd- W m- I p- f w˛- I m- b w- I p- f w ]mk©¿, D-®-°v Hcp a-Wn-°v Im-bw-Ip-f-Øp-\n-∂p ]p-d-s∏-Sp∂ B-e-∏p-g h-gn-bp-≈ G-d-WmIp-fw ]m-k©¿, ssh-Io´v 4.40\p ]p-d-s∏-tS-≠ Im-bw-Ipfw˛Fd-Wm-Ip-fw ]mk©¿, ssh-Io´v 5-.15\p tIm-´-b-Øp \n∂v -]p-d-s∏-tS-≠ tIm-´-bw˛F-d-Wm-Ip-fw ]mk©¿ F∂o h-≠n-Iƒ A-t∂ Zn-h-kw Hm-Sn-√. sIm-√-Øp- \n-∂v cm-hnse 4.-20\p ]p-d-s∏-Sp-∂ sIm√w˛F-d-Wm-Ip-fw ]mk©¿ tIm-´-b-Øv- bm-{X A-h-km-\n∏n-°pw. th-Wm-Sv F-Iv-kv-{]-kvXn-cp-h-\-¥-]p-c-Øn-\pw tIm-´b-Øn-\pw C-S-bn¬ am-{X-ta k¿-ho-kv \-S-Øq.

i-_-cn-a-e: i-_-cn-a-e-bn-se hnI-k-\{]-h¿-Ø-\-߃ h-\whIp-∏v X-S-b-cp-sX-∂pw XS ߃ N¿-®-bn-eq-sS ]-cn-lcn-°-W-sa-∂pw ap-J-y-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n \n¿-tZ-in-®p. Xo¿Ym-S-\ {I-ao-I-c-W-߃ hn-e-bncp-Øp-∂-Xn-\p ]-º-bn¬ tN¿∂ A-h-tem-I-\ -tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. i-_-cn-a-e-bn-se hn-Ik-\{]-h¿-Ø-\-߃ k-a-b-_‘n-X-am-bn sN-øp-∂-h-bm-sW∂pw ]-cn-l-cn-°m≥ _p-≤n-ap-´p≈ {]-iv-\-߃ D-≠m-bm¬ X-Sbp-∂-Xn-\p ap-ºv X-s‚ {i-≤bn¬ sIm-≠p-h-c-W-sa-∂pw apJ-y-a-{¥n ]-d-™p. Xo¿Ym-S-\-hp-am-bn _-‘s∏-´ {I-ao-I-c-W-߃ Hm-tcm h¿-j-hpw h¿[n-∏n-°m-\m-Wv k¿-°m¿ {i-an-°p-∂-Xv. I-gn™ Xo¿Ym-S-\Im-e-sØ {I-aoI-c-W-߃ Xr-]v-Xn-I-c-am-bn-cp∂p. C-Ø-h-W Xo¿Ym-S-\w hnP-b-I-c-am-°p-∂-Xn-\p k¿°m¿-X-e-Øn¬ B-h-i-y-am-b Xo-cp-am-\-߃ F-Sp-ØpI-gn™p. D-tZ-ym-K-ÿ¿ Np-a-X-eIƒ Ir-X-y-am-bn \n-d-th-‰p-Ibpw {I-ao-I-c-W-߃ k-a-b-_-

‘n-X-am-bn ]q¿-Øn-bm-°p-Ibpw sN-ø-Ww. A-W-s°-´p-Iƒ Xp-d-∂p-hnSp-tºmƒ t]m-en-kv˛X-t±iÿm-]-\-߃, _-‘-s∏-´ a‰p h-Ip-∏p-Iƒ, Pn-√m `-c-W-IqSw Xp-S-ßn-b-h ap-tJ-\ ]-ºbn¬ A-dn-bn-∏p \¬-I-Ww. AW-s°-´v Xp-d-∂phn-Sp-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v A-Sn-b-¥-c ÿnXn D-≠m-bm¬ \m-hn-Itk-\-bpsS k-lm-bw tX-S-W-sa-∂pw apJ-y-a-{¥n ]-d-™p. i-_-cn-a-e-bn-se ]m¿-°n-Mv {]-iv-\-߃-°v A-Sp-Ø h¿-jtØm-sS ]q¿-W ]-cn-lm-c-am-hpsa-∂v N-S-ßn¬ -kw-km-cn-® a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ hy‡-am-°n. a-c-°q-´-sØ A-Sn∏m-X-bp-sS \n¿-am-Ww Cu kok-Wn¬ ]q¿-Øn-bm-°pw. am-fnI-∏p-d-sØ \-S-∏-¥¬ ]q¿-ØoI-cn-®p. hr-›n-Iw 1\p ]-º-bnse B-ip-]-{Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S\w ap-J-y-a-{¥n \n¿-h-ln-°pw. A-tem-∏-Xn, B-bp¿-th-Zw, tlm-an-tbm-∏-Xn Nn-In-’mkuI-c-y-߃ C-hn-sS e-`-y-am-°pw. tUm-Iv-S¿-am¿-°p Xm-a-kn-°p∂-Xn-\pw C-hn-sS ku-I-c-y-samcp-°pw.

BÀ.F-kv.F-kv. Im-cy-Im-cn a-Þ C-¶p ap-X sIm-¨n-bn sIm-®n-: cm-j-v{So-b- k-z-bw-tkh-Ikw-L-Øn-s‚- h¿-jwtXmdpw- \-S-°m-dp-≈ A-Jn-e- `m-cXo-b- Im-cy-Im-cn- a-fi¬- C-∂p apX¬ aq-∂p- Zn-h-kw- sIm-®nbn¬ \-S-°p-sa-∂v B¿-.F-kv.F-kv.- AJn-e- `m-c-Xo-b- {]Nm¿- {]-ap-Jv- tUm.- a≥-tam-l≥ssh-Zyhm¿Øm-k-tΩ-f-\Øn¬- A-dn-bn-®p.- tI-c-f- {]m-¥Im-cy-hm-lv- sI- tKm-]m-e≥-Ip´n- am-kv-‰¿,- A-Jn-e- `m-c-Xo-bk-l-{]-Nm¿- {]-ap-Jv- sP \-μ-Ipam¿- F-∂n-h-cpw- hm¿Øm-ktΩ-f-\-Øn¬- kw-_-‘n®p.

A-[ym-]I-s\ B{I-an-¨ tI-kv: Pmayw \n-tj-[n-¨ D-¯c-hv i-cnh¨p sIm-®n: aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ A[ym-]-I-s\ B-{I-an-® tI-knse {]-Xn-°v Pm-ayw \n-tj-[n-® F≥.-sF.-F. tIm-S-Xn D-Ø-c-hv ssl-t°m-S-Xn i-cn-h-®p. B-eph A-tim-I-]p-cw kz-tZ-in-bpw 37mw {]-Xn-bp-am-b ]n hn \u-jmZn-s‚ l-c-Pn-bm-Wv P-kv-‰n-kpam-cm-b sI Sn i-¶-c≥, Fw F¬ tPm-k-^v {^m≥-kn-kv F∂n-h-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥- s_©v X-≈n-b-Xv. A-¥n-a dn-t]m¿-´v \¬-In-bn´pw k-am-\ Ip-‰w Np-a-Ø-s∏-´ ]-e-sc-bpw Pm-ay-Øn¬ hn-´n-´pw X-\n-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-°m-Xncp-∂ \-S-]-Sn tNm-Zyw sN-bv-XmWv l-c-Pn-°m-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. \n-b-a-hn-cp-≤ {]h¿-Ø-\-߃ X-S-b¬ \n-b-a{]-Im-c-ap-≈ tI-kv \n-b-a-hn-cp≤-am-sW-∂pw ]n≥-h-en-°-Wsa-∂pw l-c-Pn-bn¬ B-h-iys∏-´n-cp-∂p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v H-fnhn¬ t]m-b {]-Xn c-≠p h¿-jØn-\p ti-j-am-Wv ]n-Sn-bn-emb-sX-∂pw Pm-ay-Øn¬ hn-´m¬ ho-≠pw H-fn-hn¬ t]m-Im≥ km[y-X-bp-s≠-∂p-ap-≈ t{]m-knIyq-j≥ hm-Zw tIm-S-Xn Aw-KoI-cn-®p. Kq-Um-tem-N-\-bn¬ ]¶m-fn-bm-b {]-Xn-bp-sS hy-‡n]-c-am-b Ip-‰-Ir-Xyw Pm-ay-l-cPn ]-cn-K-Wn-°p-tºmƒ {]-tXyIw I-W-°n-se-Sp-t°-≠ Im-cyan-s√-∂pw F≥.-sF.-F-°p th≠n lm-P-cm-b A-Uz. Fw A-Pbv tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p.

Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-W-w: tkm-fn-Um-cn-än tIm-gn-t°mSv: ]›n-a-L´-sØ X-I¿-°p-∂ \n¿-tZ-i-߃ Dƒs°m-≈p-∂ I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´v X-≈n-°f-™v Km-UvKn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v \-S-∏m°-W-sa-∂v tkm-fn-Um-cn-‰n bqØv aqhv-sa‚ v kwÿm-\ {]-knU‚ v Sn ap-lΩ-Zv th-fw hm-¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏´p. `-cW-Iq-S-Øn-s‚ Xm¬-∏-cy߃ am{Xw Dƒ-s°m-≈n-®p≈XmWv I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿´v. ]-›n-a-L-´-Øn-se tXm-´wta-J-e-I-fpƒ-s°m-≈p-∂ d-h\yq`q-an-I-fnepw h-\wh-Ip-∏v ]m-´-Øn-\p \¬-In-b `q-an-bn-emWv hym-]-I ]m-cn-ÿnXn-I XI¿-® t\-cn-Sp-∂Xv. C-Xn-s\ t\cn-Sm-\p-≈ \n¿-tZ-i-ß-fm-Wv Km-UvKn¬ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´v P\hn-cp-≤-am-sW-∂ sX-‰n-≤mcW ]-c-Øn h≥In-S tXm-´-ap-Sa-I-sfbpw `q-anssI-tb-‰-°msc-bpw J\\˛dn-tkm¿´v am-^nb-I-sf-bpw kw-c-£n-°m-\m-Wv cm„o-b∏m¿-´n-Ifpw a-X˛km-apZmbn-I t\-Xr-Xzhpw -{i-an-°p∂-sX∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏SpØn. kwÿm-\ sk-{I-´dnamcmb km-Zn-Jv D-fn-bn¬, kn Fw i-co-^v ]-s¶-Sp-Øp.


tZiobw

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

cm-jv-{S-]-Xn-bpw {]-[m-\-a-{´nbpw A-\ptim-Nn¨p \yq-U¬-ln: Km-b-I≥ a-∂msU-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ cmjv-{S-]-Xn-bpw {]-[m-\-a-{¥nbpw A-\p-tim-N-\w tc-J-s∏Sp-Øn. k-hn-ti-j-am-b Bem- ] - \ - s si- e n- ° p- S - a - b m- b k-¿-Km-fl-I {]-Xn-`-sb-bm-Wv cm-Py-Øn-\p \-„-am-b-sX-∂p cm-jv-{S-]-Xn {]-W-_v ap-J¿Pn ]-d™ p. a-∂m-sU sa-e-Un-bp-sS cm-Pm-hm-bn-cp-∂p-sh-∂v {]-[m\-a{- ¥n a≥-tam-l≥ kn-Mv ]d-™p. a-∂m-sU-bp-sS \n-cymW-Øn¬ Xm≥ A-Km-[a - m-bn Zpx-Jn-°p-∂p. C-Xn-lm-k Kmb-Is - ‚ a-cW - Ø - n-eq-sS A-Xpey I-em-Im-c≥-am-cn¬ H-cmsf-bm-Wp kw-Ko-X-tem-IØn-\p \-„-am-b-sX-∂pw {][m-\a - {- ¥n Iq-´n-t®¿-Øp. tI-{μ-a-{¥n a-\o-jv Xn-hmcn, ]-›n-a-_w-Kmƒ K-h¿W¿ Fw sI \m-cm-b-W≥, apJy-a-{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn, _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n \n-Xo-jv Ip-am¿, a-lm-cm-jv-{S ap-Jy-a{¥n ]r-Yzn-cm-Pv N-hm≥ F∂n-h-cpw A-\p-tim-N-n®p.

A-XnÀ-¯n-bn ]m-Iv A-{I-aw Xp-S-cp-¶p P-Ωp: A-Xn¿-Øn-bn¬ Im-h¬∏p-c-I-fn-epw P-\-hm-k-tI-{μß-fn-epw ]m-Iv ssk-\yw B-{Ia-Ww Xp-S-cp-∂p. sj-√p-I-fpw tam¿-´m¿ t_mw-_p-I-fpw b-{¥tØm-°p-I-fpw D-]-tbm-Kn-®mWv A-Xn¿-Øn-bn¬ ssk-\yw B-{I-a-Ww \-S-Øp-∂-sX-∂v _n.-F-kv.-F-^v. D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. B{I-a-W-Øn¬ \mep km-[m-c-W-°m¿-°p ]-cnt°‰p. P-Ωp kmw-_ Pn-√-I-fnem-Wv B-{I-a-Ww \-S-°p-∂-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ]m-Iv tk-\ \S-Øn-b B-{I-a-W-Øn¬ _n.F-kv.-F-^v. sl-Uv-tIm¨-kv-‰_nƒ a-cn-®ncp∂p.

t^mÀ-ap-e h-®n-\v F-Xn-cm-b l-c-Pn C-¶p ]-cn-K-Wn-¡pw \yq-U¬-ln: Xn-¶f - m-gvN - t{K-‰¿ t\m-bn-U-bn¬ \-S-°m-\n-cn-°p∂ t^m¿-ap-e h¨ Im-tdm-´ a¬-k-c-Øn-s\-Xn-tc kp-{]nwtIm-SX - n-bn¬ l-cP - n. 2011¬ \-S∂ t^m¿-ap-e h¨ a¬-kc - Ø - ns‚ \n-Ip-Xn C-Xp-hs - c D-Ø¿-{]tZ-iv k¿-°m-cn-\p kw-Lm-S-Icm-b sP-bv] - o {Kq-∏v \¬-In-bn-´ns√-∂p Nq-≠n-°m-´n A-an-Xv Ipam¿ F-∂b - m-fm-Wv l-cP - n k-a¿∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. a¬-k-c-߃ tà sN-ø-W-sa-∂v l-c-Pn-bn¬ A-an-Xv Ip-am¿ B-h-iy-s∏-´p. l-c-Pn-bn¬ C-∂p hm-ZwtIƒ-°p-sa-∂v No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-in-hw A-[y-£-\m-b s_-©v ]-d-™p. 2011¬ \-S-∂ a¬-k-c-Øn-\v A-∂-sØ am-bmh-Xn k¿-°m¿ \n-Ip-Xn C-f-hv \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc A-Jn-te-jv bm-Z-hn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ k-am-Pv-hm-Zn ]m¿´n k¿-°m-cpw kp-{]nw-tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®n-´p-≠v.-

"cmPy-¯n-\p-th-−n Po-h³ sh-Sn-ª-hÀ c-à-km-£nIÄ' \yq-U¬-ln: cm-Py-Øn-\p-th≠n Po-h≥ sh-Sn-™-h¿ c-‡km-£n-I-fm-sW-∂pw A-Xn-\p {]-tXy-I D-Ø-c-hn-s‚ B-h-iyan-s√-∂pw tI-{μ B-`y-¥-c kl-a-{¥n B¿ ]n F≥ kn-Mv. {]-tXy-I hn-`m-K-Øn¬-s∏-´h-c-√ c-‡-km-£n-Iƒ. cm-PyØn-s‚ kp-c-£-bv-°pw D-∂-Xn°pw-th-≠n Po-h≥ sh-Sn-™-hsc-√mw c-‡-km-£n-I-fm-Wv. \mw F-√m c-‡-km-£n-I-sfbpw A-`n-hm-Zyw-sN-øp-∂p-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p. C-t¥m˛-Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]m-enkn-s‚ (sF.-Sn.-_n.-]n.-) ÿm-]I-Zn-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p a-{¥n.

Kp-kv-Xn-¡m-c-\n \n-¶v kw-Ko-X-tem-I-t¯-¡v sIm¬-°-Ø: C-¥y-bn-se anI-® Im-bn-I-Xm-c-am-h-W-sa∂m-bn-cp-∂p {]-t_m-[v N-{μ sU-bp-sS B-{K-lw. F-∂m¬ hn-[n A-t±-l-sØ a-s‰m-cm-fm°p-I-bm-bn-cp-∂p. cm-Py-sØ an-I-® Km-b-I-cn¬ H-cm-fm-b a∂m-sU-bm-hm-\m-bn-cp-∂p At±-l-Øn-s‚ \n-tbm-Kw. hn-Zym-km-K¿ tIm-f-Pv hnZym-`ym-k-Im-e-Øv kw-ÿm-\X-e Kp-kv-Xn-°m-c-\m-bn-cp-∂p A-t±-lw. tKm-t_m¿ _m-_p F-∂-bm-fp-sS Io-gn-em-bn-cp-∂p ]-cn-io-e-\w. A-Jn-e _w-Kmƒ Kp-kv-Xn a¬-k-c-Øn-s‚ ss^\-en-se-Øn-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ip-™p-\m-fn-epw bu-h-\-Ønepw kw-Ko-X-Øn-\m-bn e-`n-® A-h-k-c-߃ A-t±-lw ths≠-∂p-h-®p. X-s‚ G-I B-{Klw C-¥y-bn-se an-I-® Kp-kvXn-°m-c≥ B-h-W-sa-∂m-Wv F-∂p ]-d-™v H-gn-™p-am-dp-Ibm-bn-cp-∂p a-∂m-sU.F-∂m¬ ap-Xn¿-∂-tXm-sS kw-Ko-Xw A-t±-l-Øn-s‚ Poh-s\-bpw B-flm-hn-s\-bpw Iog-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Xs‚ B-fl-I-Y-bm-b sa-Ω-dn-kv

\yq-U¬-ln: D-≈n-hn-e Ip-Xn®p-b-cp-∂-Xn-\p Im-c-Ww hn-X-cW-Øn-se \n-b-{¥-W-ß-fmsW-∂p {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS kmº-Øn-I D-]-tZ-„m-hv kn cw-Kcm-P≥. hn-e-h¿-[-\-bp-sS kzm[o-\w \m-Wy-s∏-cp-∏-sØ Xm¬-°m-en-I-am-tb _m-[n-°q-sh∂pw A-t±-lw ]-d-™p. D-≈n-bp-sS-bpw ]-®-°-dn-Ifp-sS-bpw hn-e h¿-[n-°p-∂Xn¬ hn-X-c-W-L-S-I-Øn-\v DØ-c-hm-Zn-Ø-ap-≠v. A-Xn-\m¬ hn-X-c-W-ta-J-e-bn¬ \-S-]-Snsb-Sp-t°-≠-Xv A-Xym-h-iy-amsW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. D≈n-hn-e 100 I-S-∂ ]-›m-Ø-eØn¬ C-Xp-kw-_-‘n-® am-[ya-{]-h¿-Ø-I-cp-sS tNm-Zy-ßtfm-Sp {]-Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p cw-K-cm-P≥. sam-Ø-hym-]mc-hn-e-kq-Nn-I G-gp-am-k-Øn-\nsS 6.-46 i-X-am-\-sa-∂ D-b¿-∂ \n-c-°v Cu k-]v-Xw-_-dn-em-Wp ssI-h-cn-®-Xv. 18.-40 i-X-am-\Øn-se-Øn-b `-£y-h-kv-Xp-°fp-sS \m-Wy-s∏-cp-∏-\n-c-°m-Wv D-≈n-hn-e Iq-´m-\n-S-bm-°n-b-Xv. k-]v-Xw-_-dn¬ 323 i-X-am-\w

h¿-[-\-bm-Wv D-≈n-hn-e-bn-ep≠m-b-Xv. D-≈n-hn-e-°-b-‰w H-cp Xm¬°m-en-I {]-Xn-`m-k-am-sW-∂pw c-≠p-aq-∂v B-gv-N-Iƒ-°-Iw hn-

\yq-U¬-ln: Sm-‰-bp-am-bn tN¿∂v C-¥y-bn¬ hn-am-\-k¿-ho-kv B-cw-`n-°m-\p-≈ knw-K-]q¿ Fb¿-sse≥-kn-s‚ ]-≤-Xn-°v tI{μ-Øn-s‚ ]-®-s°m-Sn. hn-tZ-i \n-t£-] {]-tam-j≥ t_m-Uns‚ A-\p-a-Xn knw-K-]q¿ F-b¿sse≥-kn-s‚ ]-≤-Xn-°p e-`n-®Xm-bn [-\-Im-cy-sk-{I-´-dn A-chn-μv am-bm-dmw A-dn-bn-®p. 4.-9 tIm-Sn tUm-f¿ {]m-Y-an-I hn-tZ-i-\n-t£-]w ]-≤-Xn-°p th-≠n-h-cpw. Sm-‰m k¨-kv enan-‰-Un-\v 51 i-X-am-\-hpw knw-K]q¿ F-b¿- -sse≥-kn-\v 49 i-

X-am-\-hp-am-Wp I-º-\n-bn¬ Hml-cn ]-¶m-fn-Øw. I-gn-™-bm-gvN ]-≤-Xn-°v I-º-\n Im-cy-a{¥m-e-b-Øn-s‚ A-\p-a-Xn e-`n®n-cp-∂p. B-Zy-L-´-Øn¬ 10 tIm-Sn tUm-f¿ ho-X-am-Wv C-cp I-º-\n-I-fpw ap-X¬-ap-S-°p-I. th-≠ A-\p-a-Xn-Iƒ e-`n-®-tijw A-Sp-Ø-h¿-jw hn-am-\ k¿ho-kv B-cw-`n-°m-\m-Wp Xo-cpam-\w. I-º-\n-bp-sS \n-b-{¥Ww C-¥y≥ I-c-ß-fn¬ X-s∂bm-bn-cn-°p-sa-∂v Sm-‰-bpw knwK-]q¿ F-b¿-sse≥-kpw k¿°m-cn-s\ A-dn-bn-®n-´p-≠v.

hn sI kn-Mn-\v P-½p-I-iv-aoÀ kv-]o-¡-dp-sS t\m-«o-kv {io-\-K¿: kw-ÿm-\-sØ H-cp a-{¥n-°v tIm-g \¬-In-sb-∂ B-tcm-]-Ww D-∂-bn-® ap≥ I-ctk-\m ta-[m-hn P-\-d¬ hn sI kn-Mn-\v P-Ωp I-iv-ao¿ \n-b-a-k`m kv-]o-°¿ t\m-´o-k-b-®p. 23\v A-\p-h-Zn-® A-`n-ap-J-

Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Øn 2.-5 e-£w G-°¿ Ir-jn-bn-S߃ sh-≈-Øn-\-Sn-bn-em-bn. 300 ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. Xo-c-tZi B-{‘-bn-epw dm-b-e-ko-a-bnepw I-\-Ø a-g Xp-S-cp-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ Xm-gv-∂ {]tZ-i-ß-sf-√mw sh-≈-Øn-\-Snbn-em-bn. {io-Im-Ip-fw Pn-√-bn-se {][m-\ \-Zn-I-sf-√mw I-c-I-hns™m-gp-Ip-I-bm-Wv.

Sp-hn-®-Xn-\p ]n-∂m-se A-Uoj-\¬ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v A¿-®-\ km-K¿ hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw tIm¨-{K- ns‚ ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS-bp-≈ Kq-Vm-tem-N-\-bp-sS ^-e-am-Wv tI-sk-∂m-Wv cmw-tZ-hn-s‚ h‡m-hv kz-cq-]v {]-Xn-I-cn-®-Xv.

(Fw.-C.-]n.-) D-b¿-Øn-bn-´p-s≠∂pw I-b-‰p-a-Xn C-t∏mƒ \-S°p-∂n-s√-∂pw i¿-a ]-d-™p. I-\-Ø a-g-aq-ew hn-f-hv \-in-®Xm-Wp hn-e-h¿-[-\-hn-s‚ B-

Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°p tijw `-£y a{¥n sI hn tXm-a-kpw U¬ln ap-Jy-a{¥n jo-em -Zo-£nXpw ]p-d-tØ-°p h-cp∂p e Ip-d-bp-sa-∂m-Wp {]-Xo-£n- °w-Iq-´n-b-sX-∂pw A-t±-lw °p-∂-sX-∂pw Ir-jn-a-{¥n i-c- Iq-´n-t®¿-Øp. D-≈n-hn-e Iq-Sn-b-Xn-s\-ØpXv ]-hm¿ ]-d-™p. cm-Py-Øv D≈n-bp-sS e-`y-X-°p-d-hn-s√- S¿-∂v i-c-Xv ]-hm-dp-am-bpw `∂pw G-Xm-\pw B-gv-N-Iƒ-°- £y-a-{¥n sI hn tXm-a-kp-amIw hn-e Ip-d-bp-sa-∂pw hm-Wn- bpw U¬-ln ap-Jy-a-{¥n jo-em Py--a-{¥n B-\-μv-i¿-a-bpw ]-d- Zo-£n-Xv Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øn. ™p. Ip-d-™ I-b-‰p-a-Xn-hn-e \n-e-hn-se ÿn-Xn Kp-cp-X-c-am-

Sm-ä-þ-knw-K-]qÀ F-bÀ-sse³-kv ]-²-Xn-¡v A-\p-a-Xn

cmw tZ-hn-sâ k-tlm-Z-c-s\-Xn-tc Pm-ay-an-Ãm hm-dâv sU-dm-Uq¨: tbm-K-Kp-cp _m_m cmw-tZ-hn-s‚ k-tlm-Z-c≥ cmw `m-c-Xn-s\-Xn-tc tIm-S-Xn Pm-ay-an-√m hm-d‚ v ]p-d-s∏-Sp-hn®p. ]-X-Rv-P-en tbm-K ]oTv ap≥ Po-h-\-°m-c≥ \n-Xn≥ Xym-Knsb X-´n-s°m-≠p-t]m-b tI-knem-Wv hm-d‚ v. l-cn-Zzm¿ t]m-enkv Xn-c-®n¬ t\m-´o-kv ]p-d-s∏-

\-km-{μ-am-b i-–w, c-ho-{μkw-Ko-X-Øn-ep-≈ A-Km-[-amb A-dn-hpw ]m-›m-Xy ssi-enIƒ tIm¿-Øn-W-°n B-e-]n°m-\p-≈ I-gn-hpw a-d-°m-\mhm-Ø H-t´-sd sa-e-Un-Iƒ kΩm-\n-®p. 1943se X-a-∂ F-∂ Nn-{X-Øn-se kp-c-ø-tbm-sSm∏w bp-‹-Km-\w ]m-Sn-bm-Wv ]n∂-Wn-Km-\-cw-K-tØ-°v A-t±l-Øn-s‚ {]-th-i-\w. A-Xn-k-¶o¿-W-am-b cm-K߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ Km-\-߃ B-e-]n-°m-\pw a-∂m-sUsb-bm-Wv kw-hn-[m-b-I≥ kao-]n-®n-cp-∂-Xv. 1956se _-k¥v _-l-dn-se sI-X-In Kp-em_v Pq-ln F-∂ Km-\w `ow-sk≥ tPm-jn-s°m-∏-am-Wv A-t±lw B-e-]n-®-Xv. i-–-Øn-s‚ k-hn-ti-j-X-sIm-≠v a-‰m¿°pw A-\p-I-cn-°m≥ {]-bm-kam-bn-cp-∂p B ssi-en. i-¶¿ P-bv-In-j-\m-Wp X-∂n-se Kmb-I-s\ Xn-cn-®-dn-™-Xv F-∂v a-∂m-sU X-s‚ B-fl-I-Ybn¬ hy-‡-am-°p-∂p. C-¥y≥ kn-\n-a 100mw hm¿-jn-Iw BtLm-jn-°p-∂ th-f-bn-em-Wv a-∂m-sU-bp-sS hn-tbm-Kw.-

_mw-•q¿: a-∂m-sU-bp-sS kwkv-Im-cw sIm¬-°-Ø-bn¬ \-SØ-W-sa-∂ ]-›n-a-_w-Kmƒ apJy-a-{¥n a-a-Xm _m-\¿-Pn-bp-sS A-`y¿-Y-\ Ip-Spw-_w \n-c-kn®p. k-∂n-Kv-[-L-´-Øn¬ _wKmƒ k¿-°m¿ k-lm-bn-®n-s√∂m-tcm-]n-®m-Wp \-S-]-Sn. ]n-Xm-hn-s‚ _m-¶v tem-°dn¬ \n-∂v ]-W-hpw B-`-c-Whpw _-‘p A-]-l-cn-® tIkn¬ k-lm-bn-°-W-sa-∂v a-aX-tbm-Sv A-`y¿-Yn-®n-cp-∂-Xm-bn a-∂m-sU-bp-sS a-Iƒ kp-an-Xm tZ-_v ]-d-™p. F-∂m¬, k¿°m¿ Xn-cn-™p-t\m-°n-bn-√. B ]-Ww In-´n-bn-cp-s∂-¶n¬ ]n-Xm-hn-s\ Nn-In¬-kn-® \m-cmb-W lr-Z-bm-e-b B-ip-]-{Xnbn-se _n-√v A-S-bv-°m≥ k-lmb-I-am-hp-am-bn-cp-∂p. a-∂m-sU tcm-K-Øn¬ h-e-bp-tºm-gpw ISp-Ø {]-Xn-k-‘n A-\p-`-hn-°ptºm-gpw Xn-cn-™p-t\m-°m-Øh-cp-sS A-`y¿-Y-\-sb X-ß-sf¥n-\v am-\n-°-W-sa-∂pw A-h¿ tNm-Zn-®p.

a-¶m-sU-bv-¡v t_m-fn-hp-Un-sâ B-Z-cm-Rv-P-en \yq-U¬-ln: Im¬-∏-\n-I `m-hap-W¿-Øp-∂ Km-\-߃-sIm≠pw B-[p-\n-I bp-K-Øn-se {Zp-X-th-K-X-bp-≈ kw-Ko-XwsIm-≠pw X-e-ap-d-I-sf ssI-bnse-Sp-Ø kw-Ko-X-tem-I-sØ hn-iz-kv-X≥ a-∂m-sU-bv-°v lnμn kn-\n-am kw-Ko-X tem-I-Øns‚-bpw t_m-fn-hp-Un-s‚-bpw B-Z-cm-Rv-P-en. kp-h¿-W t_m-fn-hp-Uv Ime-sØ A-h-km-\-sØ h-en-b i-–-am-Wv \o-ßn-b-sX-∂pw a∂m-sU F-°m-e-Øpw Hm¿-°s∏-Sp-sa-∂pw a-∂m-sU-bv° - v BZ-cm-Rv-P-en-Iƒ A¿-∏n-®p-sIm≠v X-_-e-am-{¥n-I≥ km-In¿ lp-k-bv≥ Szn-‰-dn¬ Ip-dn-®p. a∂m-sU-sb-t∏m-se A-t±-lw am-{X-ta-bp-≈q-sh-∂v \n-c-h-[nX-h-W A-t±-l-tØm-sSm-∏w th-Zn-]-¶n-´ Km-bn-I D-jm D-Xp∏v A-\p-kva - c - n-®p. ]p-Xp-Xe - a - p-d k-Ko-X-⁄-cm-b kp-\n-[n Nulm≥, ssI-em-jv tJ¿, t_m-fnhp-Uv Xm-cw A-an-Xm-`v _-®≥, Km-\-c-N-bn-Xm-hv Pm-th-Zv A‡¿ F-∂n-h-cpw a-∂m-sU-bpsS th¿-]m-Sn¬ A-\p-tim-Nn-®p.

D-Ån-hn-e hÀ-[-\-bv-¡p Im-c-Ww hn-X-c-W-¯n-se Ip-g-¸w: cw-K-cm-P³

B-{Ô-{]-tZ-in I-\-¯ a-g: 10 a-c-Ww ssl-Z-cm-_m-Zv: B-{‘-{]-tZin¬ Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂p-Zn-hkw s]-bv-X I-\-Ø a-g-bn¬ 10 t]¿ a-cn-®p. 6000Øn-e-[n-Iw B-fp-I-sf Zp-cn-Xm-izm-k Iymw]p-I-fn¬ ]m¿-∏n-®n-cn-°p-I-bmsW-∂v d-h-\yq a-{¥n F≥ c-Lpho-c sd-Õn ]-d-™p. kw-ÿm-\-Øv 19 Zp-cn-Xmizm-k Iymw-]p-Iƒ {]-h¿-Øn°p-∂p-≠v. tZ-io-b Zp-c-¥-\n-hmc-W tk-\ Zp-cn-Xm-izm-k {]-h¿-

Iw F-sse-hn¬ a-∂m-sU ]-dbp-∂p. \-„-s∏-´p-sIm-≠n-cp-∂ Im-gv-N-i-‡n-bpw Kp-kv-Xn ]-cnio-e-\w Xp-S-cm≥ hn-Lm-X-ambn. I-Æ-S h-®v Kp-kv-Xn \-S-Ønb-t∏m-sgm-s° A-]-I-Sw ]n-W™p. Kp-kv-Xn ]m-tS D-t]-£nt°-≠n-h-∂p. X-s‚ b-Ym¿-Y X-´-Iw kw-Ko-X-tem-I-am-sW∂p Xn-cn-®-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p a-∂m-sU ]n-∂o-Sv. A-Xn-bm-b c-≠v B-{K-l-ß-fn¬ \n-∂v H∂v Xn-c-s™-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-sXm-cp i-cn-bm-b Xn-cs™-Sp-∏m-bn-cp-∂p. A-©p ]Xn-‰m-≠p \o-≠ kw-Ko-X-k-]cy. hn-hn-[ `m-j-I-fn-em-bn ]mSn-Øo¿-Ø 3500 Hm-fw Km-\-ßfn¬ G-sd-bpw kq-∏¿ ln-‰pIƒ. hn-hn-[ ssi-en-Iƒ X≥-a-bØ-tØm-sS ]m-Sm-\p-≈ a-∂msU-bp-sS I-gn-hm-Wv A-t±-lsØ a-‰p-≈-h-cn¬-\n-∂v hy-Xykv-X-\m-°p-∂-Xv. ]q-t—m-\ ssI-tk ta-s\ ssc≥ `n-Xm-bn ap-X¬ F-bv ta-sc skm-l¿ P_o¬ h-sc hy-Xy-kv-X-am-b B-em-]-\-ssi-en-sIm-≠v thdn-´p-\n¬-°p-∂ Km-\-߃. L-

kw-kv-Im-cw sImÂ-¡-¯-bn \-S-¯Wsa¶ A`yÀY\ Xffn

kozhikode

kw-`m-j-W-ß-fn¬ kn-Mv hn-hmZ-{]-kv-Xm-h-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. 15 a-{¥n-am-cpw Fw.-F¬.-F-amcpw k-a¿-∏n-® A-h-Im-i-ew-L\-Øn-\p {]-Xn-I-c-W-am-bn-´mWv t\m-´o-kv. 20 Zn-h-k-Øn-\Iw hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-I-Ww.

tam-Un \-à {]-[m-\-a-{´n-bm-hn-Ã: Pm-th-Zv A-àÀ ]-Sv-\: \-tc-{μ-tam-Un-°v \-√ {][m-\-a-{¥n-bm-hm≥ H-cn-°-epw I-gn-bn-s√-∂p Km-\-c-N-bn-Xmhpw cm-Py-k-`mw-K-hpw ]-fl-hn`q-j≥ tP-Xm-hp-am-b Pm-th-Zv A-‡¿. h¿-Ko-b I-em-]-߃ D-≠m-°n-b-Xp am-{X-a-√ I-f-¶nX-\pw P-\m-[n-]-Xy hn-cp-≤-\pam-Wv _n.-sP.-]n-bp-sS {]-[m-\a-{¥n ÿm-\m¿-Yn. H-cp N-S-ßns\-Øn-b A-‡¿ hm¿-Øm-teJ-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. Kp-P-dm-Øn¬ tam-Un P-\m[n-]-Xyw X-I¿-Øp.a-{¥n-am-sc ]yq¨-am-sc t]m-se-bm-Wv tamUn I-W-°m-°p-∂-Xv. C-Ø-cw a-t\m-L-S-\-bp-≈ tam-Un-s°ß-s\ cm-Pyw `-cn-°m-\m-hpw. tam-Un-bp-sS h-f¿-® P-\m-[n-]Xy-Øn-\p sh-√p-hn-fn-bm-Wv˛- A‡¿ ]-d™ p. _n-lm¿ ap-Jy-a{¥n \n-Xo-jv Ip-am-dn-s\ A-‡¿ hm-t\m-fw ]p-Ig - vØ - p-Ib - pw sNbvX - p. _n-lm¿ P-\X - ip-`m-]vX - n hn-izm-k-tØm-sS-bm-Wv `m-hnsb t\m-°n-°m-Wp-∂-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp

sW-∂pw sSw-t]m hm-\p-Iƒ hgn-bp-≈ D-≈n-hn¬-∏-\ ]p-\-cmcw-`n-°m≥ A-\p-a-Xn tNm-Zn-®psIm-≠v Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j\v I-Ø-b-°p-sa-∂pw tbm-K-tijw hm¿-Øm-te-J-I-sc A-dnbn-®p. hn-e-°-b-‰w hym-]m-cn-Iƒ ap-X-se-Sp-°p-I-bm-sW-∂pw em-`-tam \-„-tam C-√m-Ø X-cØn¬ D-≈n-hn-X-c-Ww sa-®-s∏Sp-Øm≥ \m-s^-Un-\v \n¿-tZiw \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw Zo-£nXv ]-d-™p. B-tKm-f-X-e-Øn¬ D-≈n-hn-e S-sÆm-∂n-\v 500˛550 bp.-F-kv. tUm-f-dm-Wv. F-∂m¬ cm-Py-Øv C-Xv 850 F-∂ \n-c°n-em-Wv. 8000 S¨ D-≈n e`yam-bn-´p-s≠∂pw A-Xv Ip-d-™ hn-e-bv-°v hn¬-∏-\-\-S-Øp-sa∂p-a-dn-bn-® Zo-£n-Xv \ym-b-hne-bv-°v D-≈n kw-`-cn-°m≥ alm-cm-jv-{S-bn-te-°v H-cp-kw-LsØ A-b-®-Xm-bpw A-dn-bn-®p. ]q-s\-bn¬ D-≈n-°v In-tem{Km-an-\v 40 cq-]-bm-bn Ip-d-™n´p-≠v. Im¿-jn-tIm¬-∏-∂ hn-]W-\-k-an-Xn \n-b-aw (F.-]n.Fw.-kn.-) ssh-Im-sX t`-Z-K-Xn sN-øp-sa-∂pw Zo-£n-Xv A-dn-bn-

\yq-U¬-ln: Kp-P-dm-Øv apJy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bp-sS I-®m Nn-´ (Zp-jv-{]-hr-ØnIƒ) s]m-Xp-P-\-߃-°p ap∂n¬ sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\v A≥-l-Zpw a-‰p km-aq-ln-I kw-L-S-\-I-fpw ssI-tIm¿°p-∂p. C-S-bv-°n-sS hm¿-Ømk-tΩ-f-\-߃ hn-fn-®v tamUn sN-bv-X A-cp-Xm-bv-a-Iƒ H-cp ]-c-º-c-bm-bn ]p-d-ØpsIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\m-Wp ]-cn]m-Sn. C-Xp tc-J-s∏-Sp-Øn-hbv-°p-∂-Xn-\v www.secularstore.net F-∂ sh-_v-ssk‰pw X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. \-Ωp-sS P-\m-[n-]-Xy-hpw a-tX-X-c-Xz-hpw `o-j-Wn-bp-sS \n-g-en-em-sW-∂v kw-L-S-\Iƒ ]p-d-Øn-d-°n-b kw-bp‡ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ ]-d™p. bp.-]n.-F-bp-sS `-c-WØn-\p h¿-Ko-b ^m-jn-Ãv i‡n-I-fp-sS h-f¿-®-sb X-S-bm\m-bn-´n-s√-∂p am-{X-a-√ ^m-

‰≥ a-Pn-kv-t{S-‰v B-Im-iv sPbn≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. U-¬l - n kz-tZ-in-bm-b dp-am¬ kn-Mv \¬In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S] - S- n. t\-c-sØ A-gn-a-Xn-s°-Xn-

tc C-¥y-bn¬ (sF.-F.-kn.-) Aw-Ka - m-bn-cp-∂p kn-Mv. sF.-F.kn-bn¬ A-∂m l-km-sc, A-chn-μv sI-Pv-cn-hmƒ, In-c¨ t_Zn, Ip-am¿ _n-izm-kv, k-RvP - b - v kn-Mv, a-\o-jv kn-tºm-Un-b, tKm-]m¬ dm-bn F-∂n-h-cm-bn-cp∂p {]-[m-\ Aw-K-߃. ]n-∂o-Sv C-h¿ sX-‰n-∏n-cn-™m-Wv Bw B-Zva - n ]m¿-´n (F.-F.-]n.-) cq-]o-

I-cn-®-Xv. H-cp-h¿-j-tØ-°v lkm-sc \-bn-°p-∂ {]-Nm-c-W-]cn-]m-Sn-I-sf-°p-dn-®p-≈ hn-h-c߃ P-\-ß-fn-te-s°-Øn-°p∂ ]-≤X - n-bm-Wv 2012 s^-{_p-hcn-bn¬ B-cw-`n-® A-Æm F-kv.Fw.-F-kv. Im¿-Uv ]-≤-Xn. F∂m¬ X-°-Xm-b Im-c-W-߃ A-dn-bn-°m-sX tk-h-\w A-hkm-\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 100 tIm-Sn-tbm-fw t\-Sn-b ]≤-Xn C-Ø-c-Øn¬ A-h-km-\n∏n-®-Xp-h-gn \m-ep-tIm-Sn-bn-e-[nIw h-cp-∂ km-[m-c-W-°m-sc h©n-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v l-cPn-bn¬ kn-Mv B-tcm-]n-®p. ]≤-Xn tk-h-\-am-cw-`n-®v H-cp-amk-Øn-\-Iw X-s∂ \n-›-e-ambn. C-Xp-kw-_-‘n-®v sI-Pv-cnhm-fn-s\ A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶nepw tk-h-\w ]p-\-cm-cw-`n-°m≥ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bp-sa-Sp-Øns√-∂pw l-c-Pn-bn¬ B-tcm-]n°p-∂p-≠v.

jn-k-sa-∂p hn-fn-°m-hp-∂ B-i-b-߃-°p Iq-Sp-X¬ kzo-Im-cy-X e-`n-®p sIm-≠ncn-°p-I-bp-am-Wv. h-[-in-£bv-°p-th-≠n-bp-≈ ap-d-hn-fn, \n-b-a-kw-hn-[m-\-tØm-Sp-≈ A-£-a, \yq-\-]-£-ß-sf IrXy-am-b B-kq-{X-W-tØm-sS B-{I-an-°m-≥ t\-Xr-Xzw-sImSp-Ø-bmƒ-°p \-K-c bp-h-P-\߃-°n-S-bn¬ kz-Im-cy-X h¿-[n-°p-∂-Xv, tkz-—m-[n-]Xn-bm-b H-cp t\-Xm-hn-\p-th≠n-bp-≈ B-{K-lw F-∂n-h ^m-jn-Ãv B-i-b-߃-°p IqSp-X¬ kzo-Im-cy-X h¿-[n-®ph-cp-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-sW∂v {]-kv-Xm-h-\ hn-e-bn-cpØn. hm-S-I-bv-s°-Sp-Ø ]-ªnIv dn-te-j≥-kv G-P≥-kn-Isf D-]-tbm-Kn-®v tam-Un-sb hn-ip-≤-\pw C-¥y-sb c-£n°m≥ t]m-hp-∂ t\-Xm-hp-ambn A-h-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wv.

B-bp-[-¡-¸-en-se aq-¶p Po-h-\-¡mÀ t]m-en-kv I-kv-ä-Un-bn Xq-Øp-°p-Sn: X-S-™p-h-® bp.F-kv. B-bp-[-°-∏¬ Fw.-hn. ko-am≥ Km¿-Uv H- l m- t bmhnse aq-∂v Po-h-\-°m-sc tIm-SXn A-©p-Zn-h-k-tØ-°v t]men-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´p. C-¥y-°m-cm-b e-fn-Xv Ipam¿ Kp-cp-Mv, cm-t[-jv [¿ Zzn-thZn, C-•o-jp-Im-c-\m-b t]mƒ Sth-gv-kv F-∂n-h-sc-bm-Wv I-kv‰-Un-bn¬ hn-´-Xv. Iq-Sp-X¬ At\z-j-W-Øn-\m-bn {]-Xn-I-sf G-gp Zn-h-k-sØ I-Ã-Un-bn¬ th-W-sa-∂v t]m-en-kv tIm-S-Xnbn¬ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. C-h-cS-°w 35 {]-Xn-I-fp-sS Pm-ay-l-cPn-bn¬ C-∂p hm-Zw tIƒ-°pw A-\-[n-Ir-X-am-bn C-¥y≥ P-em-Xn¿-Øn-bn¬ {]-th-in-∏n®-Xn-\pw \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn I∏-en¬ B-bp-[-߃ kq-£n-®Xn-\p-am-Wp Po-h-\-°m-sc A-dÃv sN-bv-X-Xv. Cu am-kw 12\mWv Xq-Øp-°p-Sn Xo-c-Øp-\n-∂p I-∏¬ Xo-c-tZ-i tk-\ ]n-Sn-IqSn-b-Xv.- 35 t]-cm-Wv I-∏-en-ep≠m-bn-cp∂Xv.

bm-{X-bm-b-Xv A´ym-`n-em-jw ]qÀ-¯n-bm-hm-sX sIm¬°-Ø: A-¥-cn-® Xs‚ `m-cy kp-tem-N-\-bp-sS kv-a-c-W-bv-°m-bn hnIm-cXo{ham-b H-cp {]-W-bKm-\w sdt°m-Uv sN-ø-W-sa-∂ B-{Klw ]q¿-Øn-bm-°m-sX-bmWp a-∂m-sU bm-{X-bm-b-Xv. A-h-km-\ izm-kwh-sc ]m-SW-sa-∂m-bn-cp-∂p a-∂m-sUbp-sS B-{K-l-sa-∂v A-t±-lØn-s‚ A-Sp-Ø k-l-{]-h¿Ø-I\m-b kp-]¿-W Im-¥n tLm-jv ]-d-™p. kp-tem-N-\-bp-sS kv-a-cW-bv-°mbn Cu h¿-jw \mep c-ho-{μkw-Ko-X-Km-\-߃ ]m-Sm≥ A-t±-lw Xo-cp-am-\n®n-cp∂p. X-s‚ B-tcmKyw sa-®-s∏-Sm≥ A-t±-lw ImØn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a∂m-sU-bp-sS A-h-km\sØ b-Xv-\w {i-t_m-\n afi-ens‚ _w-Km-fn kwKo-X B¬-_w sI-tam¨ At®m Xp-ao F-Iv tlm¨ BWv. A-Xn-se Km-\-߃ Nn-´-s∏Sp-Ønb-Xv a-∂m-sU-bm-bncp∂p. c-≠m-gv-N-ap-ºm-Wv AXp {]-Imi-\wsN-bv-XXv.

A-ta-cn-¡³ I-¸-en-s\-¡p-dn-¨v D-¶-X-X-e A-t\z-j-Ww \-S-¯-Ww: t]m-]p-eÀ {^-−v \yq- U ¬ln: Xq- Ø p- ° p- S nbn¬ Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ C- ¥ y≥ tIm- k v - ‰ v Km¿- U n- s ‚ ]n-Sn-bn-em-b Fw.-hn. ko-am≥ Km¿-Uv H-lm-tbm F-∂ A-tacn-°≥ I-∏-en-s\-°p-dn-®v D-∂X-X-e A-t\z-j-Ww \-S-Ø-Wsa-∂v t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y B-h-iy-s∏-´p. Im- c y- ß ƒ s]m- X p- P - \ ߃- ° p ap- ∂ n¬ Xp- d - ∂ p- ] - d bp- ∂ - X n- \ v A- [ n- I r- X ¿ X- ø mdm-hm-Ø-Xv k¿-°m-cn-\p-ta¬ I-Sp-Ø A-ta-cn-°≥ k-Ω¿-±ap-s≠-∂ kw-i-bw _-e-s∏-SpØp- ∂ - X m- b n t]m- ] p- e ¿ {^≠v tZ- i o- b F- I v - k n- I yq- ´ o- h v Iu¨-kn¬ {]-ta-b-Øn¬ ]d- ™ p. B- b p- [ - h ym- ] m- c Øn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈ A-Uz‚ vt^m¿-´v F-∂ A-ta-cn-°≥ Iº- \ n- b p- t S- X m- W p I- ∏ ¬ F∂m-Wv dn-t]m¿-´v. tc- J - I - f n- √ m- Ø \n- c - h - [ n A- X ym- [ p- \ n- I tXm- ° p- I - f pw sh- S n- t °m- ∏ p- I - f pw I- ∏ - e n¬\n- ∂ p I- s ≠- Ø n- b n- c p- ∂ p. Hº- X v C- ¥ y- ° m- c pƒ- s ∏- s S 10 \m- h n- I - s c- b pw 25 Km¿- U p- I sf- b pw X- a n- g v - \ m- S v t]m- e n- k v A- d - k v - ‰ v sN- ø p- I - b pw sN- b v Xp. cm- P y- Ø n- s ‚ P- e m- X n¿Øn-°-I-Øp Zn-h-k-ß-tfm-fw

\-tc-{µ-tam-Un-bp-sS Zp-jv-{]-hr-¯n-IÄ ]p-d-¯p-sIm-−p-h-cp-¶-Xn-\p Iq-«m-bv-a

l-km-sc-bv-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶ l-c-Pn-bn tIm-S-Xn dn-t]mÀ-«v tX-Sn \yq-U¬-ln: A-∂m F-kv.-Fw.F-kv. Im¿-Up-Iƒ hn¬-°p-Ih-gn \m-ep-tIm-Sn P-\-ß-sf h©n-®-Xn-\v A-∂m l-km-sc-bv°pw A-t±-l-Øn-s‚ ap≥ k-l{]-h¿-Ø-I¿-°p-sa-Xn-tc tIsk-Sp-°-W-sa-∂ l-c-Pn-bn¬ kn-‰n t]m-en-kn¬-\n-∂v tIm-SXn dn-t]m¿-´v tX-Sn. H-cp-h¿-j-tØ-°v e-`y-am-hpsa-∂p hm-Kv-Zm-\w-sN-bv-Xv kwLw hn¬-∏-\-\-S-Øn-b A-∂m F-kv.F - w.-Fk - v. Im¿-Uv ]-≤X - n Im-em-h[ - n-°p ap-ºp-Xs - ∂ A-hkm-\n-∏n-s®-∂pw C-Xp-h-gn \mep-tIm-Sn-bn-e-[n-Iw P-\-ß-sf h-©n-s®-∂p-am-Wv B-tcm-]Ww. C-Xp-h-gn A-∂m kw-Lw 100 tIm-Sn-tbm-fw t\-Sn-sb-∂pw B-tcm-]n-°p-∂p. ]-cm-Xn-bn¬ A-t\z-jW - w \-SØ - n \-S] - S- n dnt]m¿-´v Cu am-kw 30\-Iw k-a¿∏n-°-W-sa-∂v ]m¿-e-sa‚ v kv{So-‰v t]m-en-kn-\v sa-t{Sm-s]m-fn-

®n-´p-≠v. F.-]n.-Fw.-kn. t`-Z-KXn sN-øm-Xn-cp-∂-Xv sam-Øhym-]m-c ta-J-e-bn¬ Ip-Ø-II-sf kr-„n-°p-I-bm-sW-∂v Ir-jn-a-{¥m-e-b D-tZym-K-ÿ¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. X-eÿm-\-Øv 1,500 Hm-fw sam-Øhym-]m-c I-®-h-S-°m-cm-Wp-≈sX-∂pw \n-b-aw U¬-ln k¿°m¿ t`-Z-K-Xn sN-øm-Ø-Xv Ch¿-°p k-lm-b-I-c-am-hp-I-bmsW-∂pw Ir-jn-a-{¥m-e-b-Ønse tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn k-RvPo-hv tNm-{] ]-d-™p. Im¿-jn-Ih - n-]W - \ - kw-hn-[m\-Øn¬ am-‰ß - ƒ sIm-≠p-hc - p∂-Xn-\m-bp-≈ tI-{μ-w A-¥n-aa - mbn Aw-Ko-Ic - n-® F.-]n.-Fw.-kn. _n-√v kw-ÿm-\ß - ƒ - ° - pw tI{μ-`c - W - {- ]-tZ-iß - ƒ-°pw 2003¬ A-b® - p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p. CX\pk-cn®v 16 kw-ÿm-\ß - ƒ - \n-baw t`-ZK - X - n sN-bX v- n-cp-∂p. I¿-jI-cn¬ \n-∂v t\-cn-´v Im¿-jntIm¬-∏-∂-߃ hm-ßm-\pw Icm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ir-jn \-SØm-\pw kz-Im-cy k-l-I-c-W ta-J-e-I-fn¬ hn-]-Wn-Iƒ Xp-Sßm-\pw _n-√n¬ h-Ip-∏p-If - p-≠v.

H-cp hy-‡n-sb-∂-Xn-ep-]-cn a-∂m-sU-bp-sS Km-\-ß-fm-Wv X-\n-t°-‰-hpw ]-cn-N-b-sa-∂v A-t±-l-tØm-sSm-∏w {]-h¿Øn-°m≥ A-h-k-cw e-`n-°mØ A-Iv-X¿ ]-d-™p. a-∂msU-bp-sS a-c-W-hm¿-Ø lr-Z-bt`-Z-I-am-sW-∂pw F-¶n-epw At±-lw P-\-lr-Z-b-ß-fn¬ F∂pw \n-e-\n¬-°p-sa-∂pw kp\n-[n Nu-lm≥ ]-d-™p. a-∂msU kw-Ko-X-tem-I-Øn-\p \¬In-b-Xv ]-I-cw h-bv-°m-\m-hmØ-Xm-sW-∂v ssI-em-jv tJ¿ A-\p-kv-a-cn-®p. a-∂m-sU-bp-sS Km-\ß - f - n-eqsS A-t±-lØ - n-s‚ Hm¿-aI - ƒ \ne-\n¬-°p-sa-∂pw A-t±-l-Øns‚ Ip-Spw-_-sØ A-\p-tim-N\-ad - n-bn-°p-∂p-sh-∂pw A-an-Xm`v _-®≥ ]-d™ p. kn-\n-am kwhn-[m-bI - ≥ Ip-\m¬ tIm-lve - n, a-t\m-Pv _m-Pvt- ]-bn F-∂n-hc - pw A-\p-tim-N-\w tc-J-s∏-Sp-Øn. a-∂m-sU-bp-sS kw-`m-h-\-I-sfbpw B-flm-hn-s\-bpw B-Z-cn°p-∂-Xm-bn Km-bn-I e-Xm-a-t¶jv-I¿ A-\p-tim-N-\-k-tμ-iØn¬ ]-d™ p.

7

F-∂m¬, h-kv-Xp-X-Iƒ a-dn®m-Wp sX-fn-bn-°p-∂-Xv. tamUn-bp-sS Zp-jv-{]-hr-Øn-Iƒ F-∂ ]-c-º-c-bn¬ B-Zy-tØXm-bn tam-Un 2012¬ h≥ {]Nm-c-W-tØm-sS \-S-Øn-b kZv-`m-h-\ D-]-hm-k-Øn-se Agn-a-Xn kw-_-‘n-® hn-h-c-ßfpw kw-L-S-\-Iƒ ]p-d-Øp-hn´p. `p-h-t\-iz¿, ssl-Z-cm-_mZv, tIm-gn-t°m-Sv, e-Jv-t\m, lnkm¿, \q-lv, A-lv-a-Zm-_m-Zv, U¬-ln, ]-Sv-\, t`m-]m-¬, _\m-d-kv, ]q-s\, P-Ωp, dm-bv]q¿, sN-ss∂, C≥-tUm-¿, apw-ss_, s_-√m-cn, sIm¬°-Ø \-K-c-ß-fn-epw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Cu hnh-c-߃ ]p-d-Øp-hn-´p. Kp-Pdm-Øn-se \yq-\-]-£-ß-fpsS ÿn-Xn hy-‡-am-°p-∂ aq∂v tUm-Iyp-sa‚-dn-I-fpw CtXm-sSm-∏w ]p-d-Øn-d-°n-bn´p-≠v.

kw- i - b - I - c - a m- b km- l - N - c yØn¬ I- ∏ ¬ Np- ‰ n- k - © - c n- ® Xv tZ-io-b kp-c-£-bv-°v I-SpØ `o- j - W n- b m- W v D- b ¿- Ø nbn-cn-°p-∂-Xv. sIm-´n-tLm-jn°-s∏-Sp-∂ \-Ωp-sS Xo-c-kp-c£m ]-≤-Xn-bp-sS hn-izm-ky-Xsb-°q-Sn-bm-Wp kw-`-hw tNmZyw-sN-øp-∂-Xv. Iq- S w- I p- f w B- W - t hm¿- P ]-≤-Xn, {I-tbm-P-\n-Iv tdm-°‰v πm‚ v Xp-S-ßn X-{¥-{]-[m-\ ÿm- ] - \ - ß ƒ D- ≈ {]- t Z- i Øm- W p I- ∏ ¬ I- s ≠- Ø n- b sX-∂p {]-ta-bw Nq-≠n-°m-´n. A-\-[n-Ir-X B-bp-[-°-S-Ønepw Nm-c-hr-Øn-bn-epw G¿-s∏´n-´p-≈ \n-c-h-[n A-ta-cn-°≥ I-º-\n-I-fp-≠v. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v A-t\zjn- ° p- ∂ - X n- \ v H- ∂ n- e - [ n- I w G- P ≥- k n- I - f - S - ß n- b kw- L sØ \n- t bm- K n- ° - W - s a- ∂ pw kp- c - £ m ]m- f n- ® - b v - ° p- Ø - c hm- Z n- I - f m- b - h ¿- s °- X n- t c \- S ]- S n kzo- I - c n- ° p- I - b pw P- \ ߃-°p ap-∂n¬ bm-Ym¿-Yyw hy- ‡ - a m- ° p- I - b pw sN- ø - W sa- ∂ pw F≥.- C .- k n. B- h - i ys∏- ´ p. A- t a- c n- ° ≥ k- Ω ¿- ± Øn-\p ap-∂n¬ A-Sn-b-d-hv ]-db-cp-sX-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p.

Xn-cp-h-\-´-]p-cw, ]m-e-¡m-Sv sd-bnÂ-th Un-hn-j-\p-IÄ hn-`-Pn-¡n-à \yq-U¬-ln: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, ]m-e-°m-Sv sd-bn¬-th Un-hn-j\p-Iƒ hn-`-Pn-°m≥ C-t∏mƒ ]≤-Xn-bn-s√-∂p sd-bn¬-th a{¥n a-√n-Im¿-Pp≥ Jm¿-sK hy‡-am-°n. Cu Un-hn-j-\p-Iƒ hn-`-Pn®v aw-K-em-]p-cw tI-{μ-am-°n ]pXn-b sd-bn¬-th Un-hn-j≥ cq]o-I-cn-°m-\pw ]-≤-Xn-bn-s√∂p a-{¥n A-dn-bn-®-Xm-bn Fw _n cm-tP-jv Fw.-]n. ]-d-™p. Fw _n cm-tP-jv, kn ]n \m-cmb-W≥, ]n cm-Po-hv, sI F≥ _m-e-tKm-]m¬, tUm. Sn F≥ ko-a, ]n sI _n-Pp, Fw ]n ANyp-X≥ F-∂n-h¿ \¬-In-b \nth-Z-\-Øn-\p-≈ a-dp-]-Sn-bn-emWv sd-bn¬-th a-{¥n C-°m-cyw A-dn-bn-®-Xv.\n-e-hn-ep-≈ ]m-e-°m-Sv, Xncp-h-\-¥-]p-cw sd-bn¬-th Unhn-j-\p-Iƒ hn-`-Pn-°p-∂-Xv tIc-f-Øn-s‚ sd-bn¬-th hn-I-k\-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n°p-sa-∂pw \n-th-Z-\-Øn¬ Nq≠n-°m-´n-bn-cp-∂p.

tIm-a¬-shÂ-¯v D-¨-tIm-Sn C-´y _-ln-jv-I-cn-¡-Ww: X-an-gv-\m-Sv \n-b-a-k-` sN-ss∂: {io-e-¶-bn¬ A-SpØ-am-kw \-S-Øm≥ \n-›-bn-® tIm-a¨-sh¬-Øv cm-jv-{S-X-eh≥-am-cp-sS tbm-Kw C-¥y _ln-jv-I-cn-°-W-sa-∂v X-an-gv-\mSv \n-b-a-k-` B-h-iy-s∏-´p. CXp kw-_-‘n-® {]-ta-bw k-` G-I-I-WvT-am-bn-´m-Wv Aw-Ko-Icn-®-Xv. {io-e-¶-bn-se X-an-g¿-°v Xp-ey-]-Z-hn \¬-Ip-∂-Xp-h-sc tIm-a¨-sh¬-Øn¬-\n-∂v B cm-Py-sØ Xm¬-°m-en-I-am-bn k-kv-s]≥-Uv sN-øm≥ C-¥y ap≥-ssI-sb-Sp-°-W-sa-∂pw {]ta-b-Øn¬ B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-X-bmWp {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®-Xv. {io-e-¶-bn-se X-an-g-sc kw-c£n-°p-∂-Xn-\p X-s‚ k¿-°m¿ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-Iƒ A-h¿ Du-∂n-∏-d-™p. {io-e-¶-bv-s°Xn-tc km-º-Øn-I D-]-tcm-[w B-h-iy-s∏-´v 2011¬ \n-b-a-k-`

{]-ta-bw ]m-km-°n-b Im-cy-hpw A-h¿ A-\p-kv-a-cn-®p. {io-e-¶bn-se X-an-g-cp-sS t£-a-hp-am-bn _-‘-s∏-´ A-Æm Un.-Fw.-sI. k¿-°m¿ ]m-km-°p-∂ aq-∂m-asØ {]-ta-b-am-Wn-Xv. tbm-KØn-¬ C-¥y-bn¬-\n-∂v {]-XoIm-fl-I {]-Xn-\n-[n-t]m-epw ]s¶-Sp-°-cp-sX-∂m-Wp {]-ta-bØn¬ ]-d-bp-∂-Xv. tIm¨-{Kkv \n-b-a-k-`m-I-£n t\-Xm-hv tKm-]n-\m-Yv, Fw sI Ãm-en≥ (Un.-Fw.-sI.-), kn.-]n.-Fw. Fw.F¬.-F. F ku-μ-c-cm-P≥, Adp-ap-Jw (kn.-]n.-sF.-), Un.-Fw.sI. t\-Xm-hv ]¨-dp-Xn cm-a-N{μ≥ F-∂n-h¿ {]-ta-b-sØ A\p-Iq-en-®p. F-∂m¬ C-¥y F-¥p \-S-]Sn kzo-I-cn-®m-epw A-Xv C-cp-cmPy-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ _-‘w hj-fm-°p-∂-Xn-te-°p \-bn-°-cpsX-∂p tKm-]n-\m-Yv ]-d-™p.


8

A§mSn

kozhikode

N-e-¨n-{XXm-cw ap-tIjpw \À¯In ta-Xn tZ-hn-Ibpw hn-hm-ln-X-cm-bn sIm-®n: {]-i-kv-X N-e-®n-{X-Xm-cw ap-tI-jpw `-c-X-\m-Syw I-em-Imcn ta-Xn¬ tZ-hn-I-bpw hn-hm-ln-X-cm-bn. a-c-Sn-se ap-tI-jn-s‚ hk-Xn-bn¬ \-S-∂ e-fn-Xam-b N-S-ßp-I-tfm-sS-bmbn-cp-∂p hn-hm-lw. N-Sßn¬ Ip-Spw-_mw-K-߃ am-{X-am-Wv ]-s¶-Sp-ØXv. a-c-Sn-se k-_v c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^nkn-se-Øn Ccp-h-cpw hn-hm-lw sd-Pnÿ sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v Xr-∏q-Wn-Øp-d ]p-Xn-b-Im-hv t£-{X-Øn-se-Øn k-¥p-„ Zm-ºXy tlm-a-hpw \-S-Øn.-1989 ¬ \-Sn k-cn-X-sb hn-hm-lw sN-bv-X aptI-jv 2007 ¬ C-h-cp-am-bp-≈ hn-hm-l-_-‘w th¿-s]-Sp-Øn-bn-cp∂p. Cu _-‘-Øn¬ c-≠v Ip-´n-I-fp-ap-≠v. sIm¬-°-Ø c-_o-μ`m-c-Xn k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n-∂v Ip-®p-∏p-Sn-bn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c_n-cp-Zw t\-Sn-b tZ-hn-I `m-c-Xo-Zm-k≥ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \rØ-Øn¬ K-th-j-W-hpw ]q¿-Øn-bm-°n-bn-´p-≠v. C-t∏mƒ tI-c-f I-em-a-fi-e-Øn¬ A-[ym-]n-I-bm-Wv. 36 Im-cn-bm-b tZ-hn-I ]m-e°m-Sv cm-a-\m-Y-]p-cw ta-Xn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv.-ap-tI-jv kw-Ko-X\m-S-I A-°m-Z-an Aw-Kw B-bn-cn-°p-tºmƒ A-°m-Z-an Aw-K-ambn-cp-∂p tZ-hn-I. A-hn-sS h-®p-≈ ]-cn-N-b-am-Wv hn-hm-l-Øn-te°v \-bn-®-Xv.---

]-«n-I-hÀ-K hn-I-k-\ h-Ip-¸n-sâ 12 ]-²-Xn-IÄ-¡v `-c-Wm-\p-a-Xn: a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ h-Ip-∏v bp-hm-°ƒ°m-bn \-S-∏m-°p-∂ ar-K-]-cn]m-e-\ ]-cn-in-e-\ ]-≤-Xn-°v `c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xm-bn a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an A-dn-bn-®p. h-\w-h-Ip-∏n-epw ar-K-im-eI-fn-epw \n-b-a-\w e-`n-°-Ø-°hn-[-Øn¬ tI-c-f sh-‰-dn-\-dn B-\n-a¬ k-b≥-kv k¿-Δ-I-emim-e-bm-Wv C-h¿-°v ]-cn-in-e\w \¬-Ip-I. 27.38 e-£w cq-]-bp-sS `-cWm-\p-a-Xn-bm-Wv \¬-In-bn´p≈-Xv. ]-´n-I-h¿-K bp-h-Xn-˛ bp-hm-°ƒ-°v hn-X-c-Ww sNøm≥ Uo-k¬ Hm-t´m-dn-£ hmßp-∂-Xn-\v 318 e-£w cq-]-bpsS-bpw ]-´n-I-h¿-K ta-J-e-Ifn¬ Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-\w hym-]n-°p-∂-Xn-\v {]-h¿-Ø-\

\nehmcw ]h\v 23,280shfn-s®-Æ............... 9500 FÆ P\phcn Ah[n............. 9700 v\hw-_¿.................. 9650 Unkw-_¿... 10000 HIvt- Sm-_¿.. 9900 sIm-{]-................. 6475˛6750 ]n-Æm°v... tdm-´d - n 2300 FIvk] v √ - ¿.....-...... 2100 Ip-cpapfIv A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. 44500 46500 Km¿-_nƒ-U.v .....-...... Np°v CS-Øcw...-..... 15500 taØcw................ 16500a™ƒ 6200 tkew ˛CutdmUv 6200˛6500 AS° ......... 15000˛16000 ]gbXv 12500˛13500 ]©-kmc......-............ 3,150 apf-I.v ......-.. 7500-˛14,000 Dgp-∂.v ...... 5200˛5700 sNdp-]b - ¿........5900˛6900 IS-e........-......... 4600˛5700 apXn-c.....-................... 3850- ˛4000 F≈v.......-...... 5700˛6200 a√n................... 6300˛7400 ]®-cn......-........... 2350˛2780 ]pgp-°e - c - n........ 2950˛3030 PmXnsXm≠≥ 300˛325 sXm≠n√m-ØX - .v . 575˛600 Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 600˛625 {Kmºq ....-............... 945 It®m-ew... 14000˛17000 Im™n-c° - p-cp........ 1850 d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 14900˛15150 d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 16,000 H´p-]m¬...... 11600 em‰-- I v k .v ... 11300 kz¿Ww................. 23,120 H-cp {Kmw.. 2910 sh≈n ... 52000 Hcp Intem....... X¶w.............. 31660

tImgnt°mSv

shfns®Æ.......... sIm{]FSp-Ø] - Sn.. Zn¬]k¥v........... dmkv........................ D≠........ cmPm]q¿................ ]nÆm°v ............. (tdm´dn)................ FIvk] v √¿............ sIm-´t- Øß sNdpXv... hepXv........ (hS-Ic)..... Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. tN´≥................... hb\mS≥............... AS-° ]pXn-bX - .v ... ]gbXv...... Np°v ....... Gew(]®)................... sh≈.......................... d_¿4........... d_¿˛5................... H´p-]m¬........... s]m∂n........................ Ipdph..................... ...... ]-®c - n....... ]©-km-c... a™ƒ.....

aq-e-[-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v 1.30 tIm-Sn cq-]-bp-sS-bpw ]-≤-XnIƒ-°v `-c-Wm-\p-a-Xn-bm-bn.]´n-I-h¿-K bp-h-Xn-˛-bp-hm-°ƒ°v s\-´q¿ sS-Iv-\n-°¬ s{S-b-

9900 6975 7075 6850 6300 7100 2850 3100 2500 3600˛4000 5000˛5500 3900˛4100

Be-∏pg

ae-∏pdw shfns®Æ IS-se-Æ.......(16en) \s√-Æ...(16en) dn-ss^≥UvHm-bn-¬. F≈n≥ ]nÆm°v...... sIm-{]]n-Æm-°.v ........ IS-e∏ - n-Æm-°v ........ ]-©k - m-c........ sh-√w 60.............. ssa-Z.90........ i¿°-c.......... A-hn-¬............... A-cn..100........... A-cn a-´........ ]®-cn............ Xph-c∏ - c - n∏v . a√n............(40 In) I - S- e - .. ................ dh................(100In) apf-Iv ......... apf-Iv k-Xy-aw-Ke - w.. D-gp-∂p-]c - n-∏.v ............. D-gp-∂v Dcp´v d_-¿(- I-ntem)........ tem-´.v ....................... H-´p-]m-¬................ Ip-cp-ap-fI - .v ............ \m-fn-tI-cw......... sIm-{]................ sIm-´S- ° (]-gb - X - )v ................... ]pXn-bX - .v .................... t\{¥°mb \mS≥.............. hb\mS≥............... Xr®n ....................... Iip-h≠n ......... Nßc-Ipfw sIm´-S° ]pXn-bX - .v ....... c≠mwX-cw- . ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° ]p-Xn-bX - v ]-gb - X - v c≠mw Xcw........................

15001325 1850 965 1600 2600 1760 3060 2720 2600 1700 3700 2610 ˛2800 3000 2180 6400˛65003280 4700 1380 7000 9300 5800 5400 159.00 147.00 105.00 43500 21.00 6650 15500-˛1 5--- 000 -12000 43.00 35.00 45.00 4800 16000 9500 13200˛13960 15600˛16990 10750˛12500

I¬∏‰ IpcpapfIv (hb\mSv) tN´-≥.- ..... Im-- ∏n ]cn∏v............ D≠°m∏n (54In.)..... C©n t\{¥°mb...(Intem)...

44000 43500 11000 3300 2500 30.00

]me°mSv

A-cn a-´ H∂mw-Xc - w.. c≠mwX-cw................. 42000 Pb Fw.-]n-................ 43000 c≠mw X-cw........... - mS-I.-.......-.. 440-00 I-¿W s]m∂n................... 11000˛11500 \mS≥ Pb.......... 14000˛14500 c≠mw X-cw........... tdmkv........................ 12,500 ]m-e° - m-S≥ - kn H... 900 t_m-[\ 750 H∂mwX-cw 15700 c≠mw X-cw............... 13000 F.]n.......................... 10400 Ipdp-h....................... 28.00 ] - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ 29.80 c≠mwXcw...... 21.00˛---- 25.00-- d-_¿ tem-´v 3020 t{K-Uv 6000 kv{-v Im-∏v

A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 37.50 9500 6600˛6650

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-k.v F-k 4v .... 16000 B-¿.F-k.v F-k v 5- ... 15250 sF.F-k.v F-≥.B-¿20. ... ........ 15200 60% em-‰I - k -v .v ...... 11185

d_¿: sIm®n B-¿.F-k.v F-kv 4... B-¿.F-k.v F-k-v 5...

_m-t¶m-°v

16000 15250

B¿.F-k.v F-k˛v 1 B¿.F-k.v F-k˛v 2 B¿.F-k.v F-k˛v 3 B¿.F-k.v Fkv˛4 B¿.F-k.v F-k˛v 5

15914 15795 15687 15627 15539

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em‰-Ik -v v ˛ shfns®-Æ˛ sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

14396 10345 10000 7000 2400

Izm-em-ew-]q¿

Xriq¿ shfn-s®-Æ.... \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.. (]p)....... (]g)... c≠mw Xcw....

9400 2100 1750 3100 45000 15800 6575 2100 3160...3400 3000˛3450 2000˛2600 e-`ya√ e-`ya√ e-`ya√

IÆq¿ 30.00 28.00 30.00 29.00 32.00 30.00 C√ 26.00 25.00 25.00 27.00 26.00 25.00 27.00 25.00 22.00 147.00 157.00 106.00

Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z..(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

\n-Mv ^u-t≠-j-\p-am-bn tN¿∂v (F≥.Sn.Sn.F-^v) sXm-gn-e[n-jvTn-X ]-cn-io-e-\-hpw \n-b-a\-Øn-\v k-lm-b-hpw sN--øp-∂ ]-≤-Xn-°v H-t∂-Im¬-tIm-Sn cq] A-\p-h-Zn-®p. h-b-\m-Sv Pn-√-bn-se am-\-¥hm-Sn {]n-b-Z¿-in-\n So ^m-Œ-dn Xp-d-∂v {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\v 90 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn\v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In. Im™n-c-∏-f-fn aq-∂n-em-hv ]-gp°m-\w sk-‰n¬-sa-‚ n¬ 30 e£w cq-] sNe-hn¬ I-ayq-\n-‰n lmƒ \n¿-an-°pw. h-b-\m-Sv ]qt°m-Sv G-I-e-hy tam-U¬ d-knU≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ ^¿-Wn®¿, F¬.C.-Un. Sn.hn., kvt]m¿-´v-kv D-]-I-c-W-߃ F∂n-h hm-ßp-∂-Xn-\v 16.87 e£w cq-]-bpw Hm-^n-kv tªm-°n-

26.00˛34.50 27.00˛30.00 30.00˛34.50 -31.00˛34.00 22.00 30.50 455.00 153˛-156.00 1200.00 1540.00 8800 22.00 22.00 64.00 170.00 160.00 C√

kz-¥w {]-Xn-\n[n

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: k¿-°m-cns‚ \yq-\-]-£ t£-a-]-≤-XnIƒ Kp-W-t`m-‡m-°-fn¬ FØn-°p-∂-Xn-\m-bn \-S-Øn-b {]-tam-´¿-am-cp-sS {]-h¿-Ø-\w Xp-S-cp-∂-Xv A-\n-›n-Xz-Øn¬. \yq-\-]-£ {]-tam-´¿-am-cpsS \n-b-a-\-Øn-s\-Xn-tc a-{¥nk-`-bn¬ H-cp hn-`m-Kw cw-K-Øph-cn-I-bpw C-h¿-°v tlm-W-tddn-bw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\v [-\h-Ip-∏v F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-°pI-bpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv {]-Xn-k-‘n D-S-se-Sp-Øn-cn-°p∂-Xv. I-gn-™-Znh-kw tN¿-∂ a{¥n-k`m-tbm-K-Øn¬ C-Xpkw-_-‘n-®v a-{¥n-am¿ X-Ωn¬ tN-cn-Xnc-™v X¿-°w D-≠m-bXm-bm-Wv A-dn-bp-∂-Xv. tI-cf tIm¨-{K-kv a-{¥n-amcpw tIm¨-{K-kv a-{¥n-am-cn-se H-cphn-`m-K-hp-am-Wv {]-tam-´¿ \n-ba-\-Øn-s\-Xn-tc cw-K-sØ-Ønb-Xv. tI-{μ˛kwÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS \yq\-]-£ t£-a-]≤-Xn-I-sf Ip-dn-®v P-\-ß-ƒ-°v A-h-t_m-[w \¬-Ip-∂-Xn-\v {]-Xn-am-kw \m-em-bn-cw cq-] \n-c-°n¬ B-bn-cw {]-tam-´¿-

tI-c-f Hm-]¬ kv-IqÄ {]-th-i-\w: \n-_-Ô-\-I-fn C-f-hv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: \m-j-W¬ Hm-]¨ kv-Iq-fn-s‚ Io-gn¬ sk°≥Udn hn-Zym-`ym-kw ]q¿Øn-bm-°n-b-h¿-°v l-b¿ sk°≥U-dn tIm-gv-kn-\v tI-c-f Hm]¨ kv-Iqƒ {]-th-i-\w t\-Sp∂-Xn-\v D-≠m-bn-cp-∂ \n-_-‘\-I-fn¬ C-f-hv h-cp-Øn-b-Xmbn hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n -sI -A_v-Zp-d-∫v A-dn-bn-®p. a-e-bm-fw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-j-b-߃ sk-°≥U-dn X-e-Øn¬ ]Tn®n-cn-°-W-sa-∂ \n-_-‘-\-aqew hn-tZ-i-Øpw a-‰v kw-ÿm-\ß-fn¬ \n-∂p-ap-≈ a-e-bm-fnIƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h-[n hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v kw-ÿm-\ Hm-]¨ kv-Iqƒ {]-th-i-\w e`n-°p-am-bn-cp-∂n-√. A-h¿-°vIq-Sn ]T-\w e-`y-am-°m-\m-Wv k¿°m¿ C-t∏mƒ C-fh - v {]-Jym-]n-®Xv. Cu B-hi - yw hn-Zym-`ym-k hIp-∏v k¿-°m-cn-t\ m-Sv D-∂b - n-®n-cp∂p. Cu A-[y-b\ - h¿-jt- Ø-°v am-{X-am-Wv C-fh - v. l-b¿ sk°≥U-dn-°m-bn t]-cv c-Pn-ÿ sN-bX -v n-´p-≈ B-bn-c° - W - ° - n-\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v {]-tbm-P\ - w e`n-°p-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p.

am-sc \n-b-an-°p-∂-Xn-\v kwÿm-\ \yq-\-]-£t£-a h-Ip-∏m-Wv D-Ø-c-hn-d-°n-bXv. C-X-\p-k-cn-®v 902 t]-sc-bmWv \n-b-an-®v am-k-ß-fm-sb¶nepw C-h¿-°v C-Xph-sc {]Xnam-k Hm-W-td-dn-bw \-¬-Inbn-´n√. C-Xn-\mbn 4.2 tIm-Sn cq-

25˛-\pw c-≠mw sk-a-ÿ _n._n.-F. F¬.-F¬.-_n. d-Kpe¿/-k-πn-sa‚-dn ]-co-£-Iƒ Un-kw-_¿ 11˛-\pw B-cw-`n°pw.

Xm-sg Im-Wn-® F¬.-F¬.-_n. d-Kp-e¿/k-πn-sa‚-dn (2008 {]th-i-\w ap-X¬) ]-co-£-Iƒ {_m-°-‰n¬ ]-d-bp-∂ Xn-b-Xn-Ifn¬ B-cw-`n-°pw. F-´mw sk-aÿ-˛-]-©-h-¬k-cw, \m-emw sk-a-ÿ-˛-{Xn-h-¬k-cw (\-hw_¿ 25), \m-emw sk-a-ÿ-˛-]©-h-’-cw (Un-kw-_¿ \m-ev), c-≠mw sk-a-ÿ-˛-]-©-h-¬kcw (Un-kw-_¿ A-©v), B-dmw sk-a-ÿ-˛-]-©-h-¬k-cw, c≠mw sk-a-ÿ-˛-{Xn-h-¬k-cw (Un-kw-_¿ 17). \m-emw sk-aÿ _n.-_n.-F F¬.-F¬.-_n d-Kp-e¿ ]-co-£-Iƒ \-hw-_¿

c-≠mw h¿-j _n.-Un.-F-kv (G{]n¬ 2013) ]p-\¿-aq-ey-\n¿-Wb ^-ew k¿-h-I-em-im-em sh_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p. D-Ø-c-°-S-em-kv Xn-cn-®-dn-bm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 15 Zn-h-kØn-\-Iw ]-co-£m-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.

]-co-£m-^-ew

Pq-Wn¬ \-S-Øn-b c-≠v, \m-ev sk-a-ÿ Fw.-F-®v.-F ]-co£m-^-ew k¿-h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn®p. ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bw, kq£v-a-]-cn-tim-[-\, D-Ø-c-°-Sem-kn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-°v Hm¨-sse-\m-bn \-hw-_¿ G-gv h-sc A-t]-£n-°mw.

FÂ.-FÂ.-FÂ.-_n. d-Kp-eÀ/k-¹n-saâ-dn ]-co-£ ]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b ^-ew

]-co-£m ^-ew

tIm-´-bw: 2013 G{]n¬/sa-bv am-kß-fn¬ \-S-Øn-b aq-∂pw c-≠pw h¿j _n.-F-kv-kn alm-ßm-KmÔn sa-Un-°¬ td-UnkÀhIemime tbm-f-Pn-°¬ sS-

Iv-t\m-f-Pn Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw \-hw-_¿ A-©v h-sc A-t]-£n-°mw. 2013 sa-bv am-kw \-S-Øn-b \memw sk-a-ÿ Fw.-F kw-kvIr-Xw P-\-d¬ (d-Kp-e¿) Un-{Kn ]-co-£-bp-sS ^-ew {]-kn-≤s∏-Sp-Øn. F-d-Wm-Ip-fw a-lmcm-Pm-kv tIm-f-Pn-se \o-Xp hn F-kv (1847) H-∂mw dm-¶v t\-Sn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw \hw-_¿ G-gp h-sc A-t]-£n°mw. 2013 sa-bv am-kw \-S-Ønb aq-∂pw \m-epw sk-a-ÿ kwkv-Ir-Xw P-d¬ (ss{]-h-‰v) Un{Kn ]-co-£-I-fp-sS ^-ew {]-kn≤-s∏-Sp-Øn. Xr-∏q-Wn-Øp-d Kh. kw-kv-Ir-X tIm-f-Pn-se kvan-X.-F-kv (1421) Hmw dm-¶v t\-Sn. ]p-\¿ aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°pw \hw-_¿ 7 h-sc A-t]-£n-°mw.-

ko-säm-gn-hv

a-lm-flm-Km-‘n k¿-h-I-em-ime kv-Iqƒ Hm-^v C-¥y≥ eoK¬ tXm-´n¬ 2013˛14 A-[y-b h¿-jw {Xn-h¬-k-c F¬.-F¬._n (4 ]n.-Fw 9 ]n.-Fw) tIm-gvkn-\v F-kv.-kn/F-kv.-Sn hn-`m-KØn-\v G-Xm-\pw ko-‰p-Iƒ H-gn-

hp-≠v. Un-{Kn-°v ]m¿-´v H-∂v, c≠v, aq-∂v C-h-bv-°v 40 i-X-am-\w am¿-°m-Wv tbm-Ky-X. Xm¬-∏cy-ap-≈-h¿ H-cp ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m, Pm-Xn, tbmKy-X, {]m-bw F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifp-am-bn 31\v cm-hn-se 11 \v kvIqƒ Hm-]v C-¥y≥ eo-K¬ tXm´n-s‚ kq-cy-Im-e-Sn ln¬-kn-ep≈ Imw-]-kn¬ F-Ø-Ww. t^m¨: 04812310165

s_-Ìv tIm-f-Pv am-K-kn³

a-lm-flm-Km-‘n k¿-hI-em-ime-bp-sS A-^n-en-tb-‰-Uv tIm-fPp-I-fn¬ {]-kn-≤o-I-cn-® 2013˛14 A-[y-b h¿-j-sØ G-‰-hpw an-I-® tIm-f-Pv am-K-kn-\p-Iƒ Xn-c-s™-Sp-°p-Xn-\m-bn Un∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v Ãp-U‚ v k¿ho-k-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. G‰-hpw an-I-® tIm-f-Pv am-K-kn-\pIƒ-°v A-hm¿-Upw t{Sm-^n-bpw Iq-Sm-sX am-K-kn≥ F-Un-‰¿am¿-°v k¿-´n-^n-°-‰pw e-`n°pw. a-’-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°phm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 201213 A-[y-b h¿-j-sØ tIm-f-Pv amK-kn-s‚ aq-∂v tIm-∏n-Iƒ {]n≥kn-∏en-s‚ km-£y-]-{Xw kln-Xw Un-∏m¿-´v-sa‚ v Hm-^v ÃpU‚ v k¿-ho-k-kn¬ \-hw-_¿

\n-b-a-\-Øn-\v [-\-h-Ip-∏ns‚bpw a-{¥n-k-`-bp-sSbpw Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-bn-´n-s√-∂v Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv tlm-W-tddn-bw kw-_-‘n-® ^-b¬ a-S°n- a-{¥n-k-`-bp-sS ]-cn-K-W-\bv-°-b-®-Xv. \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v \-

D¯-c-hn-d-¡n-bXv \yq\-]£ I½o-j³  902 t]À¡v {]Xn-amkw HmWtd-dnbw e`n-¡p¶nà 

] B-h-iy-s∏-´p-≈ ^-b-en¬ [-\-h-Ip-∏v F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xo-cp-am-\-saSp-°m-\m-bn-´n√. Xp-S¿-∂v I-gn™-Znh-kw tN¿-∂ a-{¥nk`m-tbm-K-Øn-s‚ ]-cn-K-W-\bv-°v hnj-bw h-∂-tXm-sS-bmWv H-cp-hn-`m-Kw a-{¥n-am¿ i‡am-b F-Xn¿-∏p-am-bn cw-KsØ-Øn-b-Xv. \yq-\-]-£-h-Ip-∏n-s‚ ip]m¿-i-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ 2012 Pq¨ 16\m-Wv s]mXp-`-c-W-h-Ip-∏v \yq\-]-£ {]tam-´¿ \n-ba-\w Aw-Ko-I-cn-®v D-Ø-c-hn-d-°n-bXv. F-∂m¬

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]n.F-kv.kn.h-gn-b-√m-Ø k¿-°m¿ k¿-hokn-se \n-b-a-\-ß-ƒ-°v B-[m¿-Im¿-Uv \n¿-_-‘-am-°n `-c-W]-cn-jv-I-c-W-h-Ip-∏v D-Ø-c-hv. 2013 Pq-sse-bn-em-Wv ]n.Fkv.kn. C-X-c \n-b-a-\-ß-fn¬ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bm-bn B-[m¿Im¿-Uv \n¿-_-‘-am-°n k¿-°p-e¿ ]p-d-Øn-d-°n-bn-´p-≈-Xv. B-{in-X \n-b-a-\w, kv-t]m¿-Sv-kv-˛ hn-I-emw-K tIm-´ Xp-S-ßn-bh h-gn-\n-b-a-\w e-`n-°p-∂-h¿-°m-Wv B-[m¿-Im¿-Uv \n¿-_‘-am-°n-b-Xv. \n-b-a-\w \-S-°p-∂ k-a-b-Øv B-[m¿-Im-¿-Uv C√m-Ø-h¿ Xn-c-s™-Sp-∏v Xn-cn-®-dn-b¬-Im¿-tUm ]m≥-Im¿tUm tc-J-bm-bn k-a¿-∏n-°-Ww. B-[m¿-Im-¿-Un-se 12 A-° \-º¿ \n-b-a-\ D-Ø-c-hn-epw \n-b-a-\ tc-J-bn-epw Dƒ-s∏-Sp-ØW-sa-∂pw k¿-°p-e-dn¬ \n¿-tZ-i-ap-≠v. k-ao-]-Im-e-Øv k¿°m¿, F-bv-U-Uv, t_m¿-Uv, kz-bw-`-c-W-ÿm-]-\-߃ F-∂nh-bn-te-°p \-S-∂ \n-b-a-\-ß-fn¬ D-≠m-bn-´p-≈ A-]m-I-XIƒ A-t\z-jn-°m-≥ `-c-W ]-cn-jv-I-c-W-hn-`m-Kw C‚-en-P≥kn-s\ k¿-°m¿ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.]n.F-kv.kn. h-gnbm-Wp kw-ÿm-\-sØ \n-b-a-\-ß-fn-e-[n-I-hpw \-S-°p-∂-Xv. ]n.F-kv.kn. \¬-Ip-∂ Xn-cn-®-dn-b¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ \n-b-a\w e-`n-°p-∂-Xn-\v \n¿-Wm-b-I-hp-am-Wv. F-∂m¬ ]n.F-kv.kn. h-gn-b-√m-Ø \n-b-a-\-ß-fn¬ C-h- e-`y-am-In-√. C-Xn-\m-emWv B-[m¿-Im-¿-Uv Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bm-bn \n-jv-I¿-jn-®n-cn°p-∂-Xv.

S-Øn-b s{]m-tam-´¿ \n-b-a-\ß-fn¬ _-lp-`q-cn-]-£-hpw apkvenw k-ap-Zm-b-Øn-\v \¬-Insb∂m-tcm-]n®v -kn-tdm a-e_m¿ k-` cw-K-sØ-Øn-bn-cp∂p. C-Xn-s‚ Np-h-Sp-]n-Sn-®p-≈ F-Xn¿-∏m-Wv I-gn-™-Zn-hksØ a-{¥n-k`m-tbm-K-Øn-ep≠m-b-sX-∂m-Wv kqN-\. hn-j-bw bp.Un.F-^n¬ N¿-® sN-bv-Xv Aw-Ko-Im-cw t\Sn-b ti-jw ^-b-en¬ A¥n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øm¬ aXn-sb-∂ \n¿-tZ-i-am-Wv a-{¥nk`m-tbm-K-Øn¬ D-≠m-b-Xv. C-tXm-sS \yq\-]-£ {]-tam-´¿-

am-cp-sS {]-h¿-Ø-\-hpw {]Xn^-ew \¬-Iepw A-\n-›n-XXz-Øn-em-bn-cn-°p-bm-Wv. cm-Py-sØ ap-kvenw ]n-∂m°m-hÿ-sb Ip-dn-®v ]Tn-® k®m¿ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v \-S-∏m°m≥ \n-tbm-Kn-® ]m-sem-fn IΩn-‰n ip-]m¿-i-I-fp-sS A-Snÿm-\-Øn-¬ kw-ÿm\-Øv kzo-I-cn-® \-S-]-Sn-I-fp-sS XpS¿-®-bm-bmWv \yq\-]-£ {]tam-´¿-am-cpsS \n-ba-\w Dƒ-∏sS-bp-≈ Im-cy-߃ \-S-∂Xv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hnhn-[ Pn√-I-fn¬ \yq\-]-£ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°m-bn ]-co£m ]cn-io-e-\-tI-{μ-߃ Xp-S-ßnbXpw C-Xn-s‚ `m-K-am-bn-cp∂p. kwÿm-\ \yq-\-]-£-hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S°p-∂ hnhn-[ ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn-Ifpw kv-tImƒ-jn-∏pw AS-°-ap-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS- hn-Pb-I-cam-b \-S-Øn-∏n¬ {]-tam´¿-am¿ \n¿-Wm-b-I ]-¶m-Wv hln-°p-∂Xv. {]-tam-´¿-am-cp-sS \n-b-a-\Øn-eS-°w A-\n-›n-XXzw \ne-\n¬-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ \yq\-]-£ h-Ip-∏v kw-L-Sn∏n-°p-∂ hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-h-Xm-f-Øn-em-Ip-sa-∂ Bi-¶bpw i-‡-amWv.

s\-äv tbm-Ky-Xm ]-co-£: bp.Pn.kn. A-¸o ssl-t¡mSXn A-\p-h-Zn¨p sIm- ® n: tZ- i o- b A- [ ym- ] - I tbm-Ky-Xm ]-co-£-bp-sS (s\‰v) tbm-Ky-Xm am¿-°v ]-cn-[n Db¿- Ø n- b - X v d- ± m- ° n- b sslt°m- S - X n knw- K nƒ _- © v DØ- c - h n- s \- X n- t c bp.- P n.- k n \¬- I n- b A- ∏ o¬ Un- h n- j ≥ _-©v A-\p-h-Zn-®p. No-^v P-Ãn-kv a-R-Pp-f sN√q¿, P-Ãn-kv F Fw j-^o-Jv F- ∂ n- h - c - S - ß n- b Un- h n- j ≥ _- © m- W v A- ∏ o¬ A- \ p- h - Z n®-Xv. t_mw-s_ ssl-t°m-SXn hn-[n-s°-Xn-sc-bp-≈ A-∏oen¬ kp-{]ow tIm-S-Xn bp.-Pn.kn \-S-]-Sn i-cn-h-® km-l-Ncy- Ø n- e m- W v ssl- t °m- S - X n Un-hn-j≥ _-©pw bp.-Pn.-knbp-sS A-∏o¬ A-\p-h-Zn-®-Xv. 575000 t]¿ F-gp-Xn-b ]-co-£bn¬ 57550 t]¿ am- { X- a m- W v tbm-Ky-X t\-Sn-b-Xv. knw-Knƒ _-©v hn-[n-bp-≠m-b l-c-Pn-Ifn-se-√mw H-cp A-∏o-em-bn ]cn-K-Wn-°-W-sa-∂ bp.-Pn.-kn B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p.-Cu B-hiy- h pw tIm- S - X n Aw- K o- I - c n®p.

H-gn-hp-Å ko-äp-I-fn-te-¡v {]-th-i-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-e-°v Iogn-se tIm-f-Pp-Ifn-se bp-Pn/]n-Pn tIm-gv-kp-I-fn¬ HImen¡äv gn-hp-≈ ko-‰p-I-fnkÀhIemime te-°v D-]m-[n-Itfm-sS {]-th-i-\w \-S-Øp-∂Xn-\p-≈ A-h-km-\ Xn-ø-Xn HIv-tSm-_¿ 31 B-bn-cn-°pw. hn-hc-߃-°v k¿-h-I-em-im-em tIm-f-Pv sU-h-e-]v-sa‚ v Iu ¨-kn¬ hn-`m-K-hp-am-bn _-‘-s∏Sp-I.

\v ap-I-fn¬ sk-an-˛ s]¿-a-\‚ v sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw IpSn-sh-f-f ]-≤-Xn-°m-bn 69.76 e£w cq-]-bpw A-\p-h-Zn-®p. h-b\m-Sv Pn-√-bn-se ap-°n¬-]o-Sn-I sk-‰n¬-sa-‚ n-¬ ]-Øv {]-Ir-ZØ ho-Sp-Iƒ \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 17.44 e-£w cq-]-bp-sS `-c-Wm\p-a-Xn-bm-bn. h-b-\m-Sv ao-\-ßmSn hm-tI-cn {]o-sa-{Sn-Iv tlmì 56.72 e-£w cq-] sNehn¬ \-ho-I-cn-°pw. C-Sp-°n Im¥-√q¿ Zn-¥p-sIm-ºv {]o-sa-{SnIv tlm-Ã-en-\v 4.25 e-£w cq-] sNe-hn¬ Np-‰p-a-Xn¬ \n¿-an°pw. A-´-∏m-Sn tam-U¬ d-knU≥-jy¬ kv-Iq-fn¬ 5.48 e£w cq-] sNe-hn¬ _-tbmKym-kv πm‚ v \n¿-am-W-Øn-\v `c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xm-bpw a{¥n A-dn-bn-®p.

\n-b-a-\-§-Ä-¡v B-[mÀ-ImÀ-Uv \nÀ-_-Ô-am¡n `-c-W- ]-cn-jv-I-c-W-h-Ip-¸v D-¯-c-hv

\yq\-]-£ {]-tam-«À-amÀ-¡v {]-Xn^-eanÃ; Xp-SÀ-{]-hÀ¯-\w A-\n-Ýn-X-Xz-¯nÂ

kzÀ-Whn-e- DbÀ¶p sIm®n

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

hn- ⁄ m- ] - \ - Ø n¬ hy- ‡ am-°n-bn-cp-∂ Ip-d-™ am¿-°v e- ` n- ® - h - s c- √ mw s\- ‰ v tbm- K yX t\- S n- b - X m- b n I- W - ° m- ° n D- Ø - c - h v ssI- ∏ - ‰ n H- c p am- k Øn-\-Iw A-h¿-s°-√mw k¿´n-^n-°-‰v \¬-I-W-sa-∂ knwKnƒ s_- © v hn- [ n- s °- X n- t cbm-Wv bp.-Pn.-kn A-∏o¬ \¬In-b-Xv.bp.-Pn.-kn-bp-sS A-∏o-en¬ F- { X- b pw th- K w hn- [ n ]- d - b W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v A-Uz.-Imfo- i z- c w cm- P v ssl- t °m- S - X n-

Sn Fw tP-¡-_v sa-t½m-dn-b {S-Ìv A-hmÀUv tIm-Sn-tb-cn¡v

\m-en-\v ap-ºm-bn U-b-d-Œ¿ Hm^v Ãp-U‚ v k¿-ho-k-kv, a-lmflm-Km-‘n k¿-h-I-em-im-e, {]n-b-Z¿-in-\n ln¬-kv.-]n.-H, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥-cn-® tIm-´-bw 686560 F-∂ hn-em-k- tI-c-fm tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Øn¬ k-a¿-∏n-°-Ww.Sn Fw tP-°-_n-s‚ kv-a-c-Wm¿Yw Sn Fw tP-°-_v sa-tΩm-dna-lm-flm-Km-‘n bq-\n-th-gv-kn- b¬ {S-Ãv G¿-s∏-Sp-Øn-b an-I‰n kv-Iqƒ Hm-^v sI-an-°¬ k- ® \n-b-a-k-`m km-am-Pn-I-\p-≈ b≥-k-kn¬ Fw.-F-kv-kn A- ]p-c-kv-Im-cw kn.]n.Fw t]m-fnen-‰n-°¬ B‚ v \yq-¢n-b¿ sI- ‰v _yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn an-kv-{Sn-bn¬ a-Wn-°q¿ A-Sn- _m-e-Ir-jv-W-\v. {]-Xn-]-£-Øpw `-c-W-]-£ÿm-Øn¬ ]Tn-∏n-°m≥ Fw.F-kv-kn. sI-an-kv-{Sn _n-cp-Z-ap- Øpw H-cp-t]m-se Xn-f-ßp-I≈ Hm-]¨ hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ bpw F-Xn-cm-fn-I-fp-sS Dƒ-∏-sS D- t Zym- K m¿- Y n- I ƒ- ° p- t h- ≠ n B-Z-c-hv ]n-Sn-®p-]-‰p-I-bpw \n-b30\v \-S-Øm≥ \n-›-bn-®n-cp-∂ a-k-`m \-S-]-Sn {I-a-ß-fn¬ Duhm-Iv˛C≥˛C‚¿-hyq 31\v \-S- ∂n-\n-∂v i-‡-hpw t\-Xr-]-cØp-hm≥ ]p-\x-{I-ao-I-cn-®p. D- hp-am-b km-∂n-[y-am-bn {]-h¿tZym-Km¿-Yn-Iƒ A-t∂ Zn-h-kw Øn-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xm-Wv cm-hn-se 10.-30v kv-Iqƒ Hm-^n- tIm-Sn-tb-cn-sb A-hm¿-Un-\v kn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m A¿-l-\m-°n-b-sX-∂v A-hm¿Uv \n¿-W-b I-Ωn-‰n hn-e-bn-cp04812731036 Øn. \n-b-a-k-`m \-S-]-Sn {I-a߃ an-I-® co-Xn-bn¬ dn-t]m¿a-lm-flm-Km-‘n k¿-h-I-em-im- ´v sN-øp-∂-Xn-\v G¿-s∏-Sp-Øne kv-Iqƒ Hm-^v se-t‰-gv-kn-se bn-´p-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃-°v a]n-F-®v.-Un 201112 _m-®n¬-s∏-´ e-bm-f a-t\m-c-a Xn-cp-h-\-¥-]phn-Zym¿-Yn-I-fp-sS tIm-gv-kv h¿- cw _yq-tdm kv-s]-jy¬ I-d-kv°n-s‚ ]-co-£ t]-∏¿ H-∂v , c- t]m-≠‚ v C tkm-a-\m-Yv, am-Xr≠v, aq-∂v F-∂n-h b-Ym-{I-aw \- `q-an \yq-kv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hw-_¿ 11, 13, 15 F-∂o Xn-ø-Xn- _yq-tdm dn-t]m¿-´¿ ko-Pn I-SI-fn¬ \-S-°pw.bv°¬ F-∂n-h¿ A¿-l-cm-bn.

Xn-¿-Xn ]p-\-{I-ao-I-cn-¨p

tIm-gv-kv hÀ-¡v

bn¬ A- t ]- £ \¬- I n- b - X ns\-bpw hn-[n-bn¬ Un-hn-j≥ _- © v ]- c m- a ¿- i n- ® p. 2013 HtŒm-_¿ 11 \v tI-kv ]-cn-K-Wn°m≥ en-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. F∂m¬ k- ] v - X w- º ¿ 30 \m- W v Im- f o- i z- c w cm- P v A- t ]- £ \¬-In-b-Xv. l- c - P n ap- º v ]- c n- K - W n- ® t∏mƒ Cu A-`n-`m-j-I-s‚ IqsS k-Ω-X-Øn-em-Wv tI-kv am‰n- b - X v . A- s ∂m- ∂ pw B- t £]- a p- ∂ - b n- ° m- s X- b m- W v ]- c mXn \¬- I n- b - s X- ∂ pw Un- h nj≥ s_-©v Nq-≠n-Im-´n. bp.Pn.-kn. Xo-cp-am-\w \-b-]-c-amb \-S-]-Sn F-∂ \n-e-bn-em-Wv kp-{]nw tIm-S-Xn Aw-Ko-I-cn-®Xv. F- ∂ m¬ {]- t Xy- I I- Ω - ‰ nbm-Wv am-\-Z-fiw ]-cn-jv-I-cn®- s X- ∂ v kp- { ]nwtIm- S - X n- s b A- d n- b n- t °- ≠ - X p- ≈ - X n- \ m¬ ssl-t°m-S-Xn Un-hn-j≥ _©v tI-kn¬ F-{X-bpw th-Kw hn- [ n ]- d - b - W - s a- ∂ B- h - i ys∏-´m-Wv Im-fo-iz-cw cm-Pv At]-£ \¬-In-b-Xv.

sNdp-Im-Sv A-hmÀ-Uv sI.]n.F.kn. e-fnXbv¡v s]-cn-¥¬a-Æ: sN-dp-Im-Sv kvam-c-I {S-Ãn-s‚ 2013se sN-dpIm-Sv A-hm¿-Uv sI.]n.F.kn efn-X°v. kv{Xo a-\- n-s‚ B-gß-fn-te°pw ]-c-∏p-I-fn-te°pw Xo¿-∞-bm-{X \-SØn-b sI.]n.F-kn-bp-sS "I-Y XpScpw' F-∂ B-fl-I-Y-bm-Wv Ahm¿-Un-\v X-nc-s™-Sp-Ø-sX∂v {S-Ãv `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. sN-dp-Im-Sv P-∑-i-Xm-–n Xp-Sßp-∂ \-hw-_¿ 10\p sN-dp-ImSv A-hm¿-Uv s]-cn-¥¬-a-Æ Kh. t_m-bv-kv l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ kn.]n.Fw kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b≥ k-Ωm-\n-°pw. ]-Xn\m-bn-cw cq-]bpw {]-i-kv-Xn ]{X-hp-am-Wv A-hm¿Uv. {S-Ãv sNb¿-am≥ hn i-in-Ip-am¿, am-t\Pn-Mv {S-Ãn ]m-e-Io-gv \m-cmbW≥, sI ]n c-aW≥, kn hmkp-tZh≥, sI sam-bv-Xp-´n kwkm-cn®p.

lÖv: tbm-Kw C¶v

I-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ l-÷v IΩn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p-t]mb-h-cp-sS a-S-°w kw-_-‘n-®v hn-e-bn-cp-Øm≥ l-÷v I-Ωn-‰ntbm-Kw C-∂p tN-cpw. lm-Pn-amcp-sS a-S-° k¿-ho-kp-Iƒ Cu am-kw 31 ap-X-em-Wv B-c-w-`n-°pI. lm-Pn-am¿-°v hn-am-\-Ø-h-fØn-sem-cp-°p-∂ ku-I-cy-߃ hn-e-bn-cp-Øm-\m-bm-Wp l÷v I-Ωn-‰n C-∂p- ssh-Io-´v \men-\v tbm-Kw tN-cp-∂-Xv.

Nn{X-c-N-\m -aÂ-k-cw \-S-¯p¶p sIm®n: tI-c-f ]nd-hn Zn\mtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-hw_¿ 1 \v tI-c-f e-fn-XI-em A°m-Z-an-bpw, ]-ªn-Iv dn-te-j≥ h-Ip-∏pw, tI-c-f B¿-s°-hv-kv h-Ip∏pw kw-bp-‡-am-bn F-dWm-Ip-fw Z¿-_m¿ lmƒ I-emtI-{μ-Øn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn Nn-{X-cN-\m a¬-kcw kw-L-Sn-∏n-°p∂p. ssl-kvIqƒ, bp.]n hn-`m-K-ß-fn-em-Wv a¬k-cw \-S-Øp-∂Xv. hn-P-bnIƒ-°v H∂v, c≠v, aq-∂v k-Ωm\-ß-fm-bn b-Ym-{I-aw 3000, 2000, 1000 cq-]bpw k¿-´n-^n-°‰pw \¬-Ip-w. h-c-bv-°p-hm≥ B-hiyam-b t]-∏¿ A-°m-Z-an-bn¬ \n∂pw \¬-Ip-∂-XmWv. I-f-dpIfpw a-‰p km-a-{Kn-Ifpw hn-Zym¿Yn-Iƒ sIm-≠p-h-tc-≠-XmWv. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ \-hw-_¿ 1\v aq-∂v a-Wn-°v ap-ºm-bn hnZym¿-Yn-I-fm-sW-∂ km-£ys∏-Sp-Øp-∂ k¿-´n-^n-°-t‰m-Sp Iq-Sn F-d-Wm-Ip-fw Z¿-_m¿ lmƒ I-em-tI-{μ-Øn¬ F-Ønt®-tc-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v F-d-Wm-Ip-fw Z¿_m¿-lmƒ I-em-tI-{μ-Øn-se 0484 2367748, 2350155 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-SpI.

{Xn-hÂ-k-c FÂ.FÂ._n. A-h-km-\-L-« A-tem-«v-saâv Xn-cp-h-\-¥-]pcw: tI-c-f-Øn-se k¿-°m¿ tem tIm-f-Pp-I-fnsebpw kz-Im-cy kzm{ib tem tIm-f-Pp-I-fn-se-bpw 2013˛14 h¿j-sØ {Xn-h¬-k-c F¬.F¬._n tIm-gv-kn-te-bv-°p {]-thi-\-Øn-\p-≈ A-h-km-\-L-´ tI-{μoIr-X A-tem-´v-sa‚ v C-∂v ssh-Io-´v A-©n\v www.cee.kerala.gov.in F-∂ sh_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-°pw. C∂-se ssh-Io-´v \m-eph-sc c-Pn-ÿ sNbv-X Hm-]v-j-\p-I-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv A-tem-´v-sa‚ v \-S-Øp-∂-Xv. hn-Zym¿-YnIƒ-°v A-h-cp-sS B-πn-t°-j≥ \-º¿, tdmƒ \º¿, Io \-º¿ F∂n-h tc-J-s∏-Sp-Øn tlmw t]-Pn¬ {]-th-in-®-ti-jw X-ß-fpsS A-tem-´v-sa‚ v satΩm Uu¨-tem-Uv sN-ømw. A-tem-´v-sa‚ v sa-tΩm-bn¬ hn-Zym¿-Yn-bp-sS t]cv, tdmƒ \º¿, A-tem-´v-sa‚ns‚ hn-i-Zmw-i-߃, A-\p-h-Zn-® kw-h-cWw, Syq-j≥ ^okv, Ut∏m-kn-‰v Xp-I Xp-Sßn-b hn-h-c-߃ e-`y-amWv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-tem-´v-sa‚ v sa-tΩm-bp-sS {]n‚u-´v F-Sp-°-Ww. A-tem-´v-sa‚ v e-`n-® F-√m hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS A-h-cp-sS Atem-´v-sa‚ v sa-tΩmbpw t{]m-kv-s]Œ-kv J-finI 16¬ ]-d-bp-∂ A-k¬ tc-J-Ifpw k-ln-Xw 26, 28 F-∂o Xn-ø-Xn-I-fn¬ _-‘s∏´ tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬-am¿ ap-ºm-sI t\-cn-´v lm-P-cm-bn AUv-an-j≥ t\-SWw. A-Uv-an-j≥ k-ab-Øv _-‘-s∏-´ k¿-°m¿ D-Ø-c-hp-Iƒ {]-Im-c-ap-≈ ap-gp-h≥ ^okpw tIm-f-Pn¬ H-Sp°Ww. tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬-am¿ 28\v ssh-Io-´v 5.30\v t\m¨ tPm-bn-\n-Mv dn-t]m¿´v Hm¨-sse-\m-bpw A-Xn-s‚ {]n‚u-´n¬ H∏v tc-J-s∏-SpØn-b ti-jw ^m-Iv-kv ap-tJ-\bpw {]-th-i-\ ]-co£m I-Ωn-j-W¿-°v A-b-®p-X-c-Ww. A-tem-´v-sa‚p-am-bn _-‘-s∏-´ F√m hn-i-Zmw-i-ßfpw A-hkm-\-L-´ A-tem-´v-sa‚n-t\m-S-\p-_-‘n-®v 22\v {]-kn-≤o-I-cn-® hn-i-Zam-b hn-⁄m-]-\hpw www.cee-kerala.org F-∂ sh_vssk-‰n¬ e-`y-amWv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc 0471˛2339101, 2339102, 2339103, 2339104 F∂o sl¬-∏v sse≥ \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-SWw.


kmÀhtZiobw

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

2013se BÀ-«v ]-hÀ en-Ìn J-¯-dn si-bv-J H-¶m-a-Xv

apw-ss_ B-{I-a-Ww: \-hm-kv i-co-^n-\v H-_m-a-bp-sS hn-aÀ-i-\w

e-≠≥: B¿-´v dn-hyq am-K-kns‚ Cu- h¿-j-sØ I-em-temI-sØ i-‡-cm-b \q-dp-t]-cn¬ J-Ø¿ ayq-kn-bw A-tXm-dn‰n(Iyp.-Fw.-F.-) ta-[m-hn si-bv-

{]-Xn-I-sf F-´p-sIm-−v th-Kw hn-Nm-c-W sN-¿p-¶n-Ã: H-_m-a hm-jn-Mv-S¨: 2008se apw-ss_ B-{I-a-W-t°-kn-se {]-Xn-I-fpsS hn-Nm-c-W F-¥p-sIm-≠mWv th-K-Øn¬ \-S-Øm-Ø-sX-

°q¿ \o-≠ Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°nsS P-am-A-Øp-±-Av-h-bp-sS {]h¿-Ø-\-߃, D-km-am _n≥ em-Zn-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn-te-

Sv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ \hm-kv ]-d-s™-¶n-epw G-Xp Xc-Øn-em-Wv I-iv-ao¿ {]-iv-\w D∂-bn-®-sX-∂v A-t±-lw hy-‡am-°n-bn-√. C-¥y-bp-am-bp-≈ kw-L¿jw e-Lq-I-cn-°p-∂-Xn-\p _p≤n-]-c-am-b \o-°-ß-fm-Wp \-

hm-kv \-S-Øp-∂-sX-∂v H-_m-a ]-d-™p. C-¥y-bpw ]m-In-kv-Xm\pw X-Ωn¬ hn-Zym-`ym-kw, kmaq-ln-I-t£-aw F-∂o ta-J-e-Ifn¬ H-cp-an-®p {]-h¿-Øn-°p-∂Xv G-jy≥ D-]-`q-J-fi-Øn-\p X-s∂ \-√ Im-cy-am-sW-∂pw H_m-a A-`n-{]m-b-s∏-´p.-

]m-Iv tIm-S-Xn hn-Nm-c-W ho-−pw \o-«n Jv A¬ a-bm- -bv-°v H-∂mw ÿm-\w. a-bm- -bp-sS kw-LmS-\-Øn-ep-≈ I-gn-hpw hm-߬ti-jn-bpw ]-cn-K-Wn-®m-Wv ]-´nI-bn¬ H-∂mw ÿm-\-w \¬-Inb-sX-∂v am-K-kn-≥ A-dn-bn-®p. 2011se ]-´n-I-bn¬ si-bv-Jv 90mw ÿm-\-Øpw 2012¬ 11mw ÿm-\-Øpw F-Øn-bn-cp-∂p. J-Ø¿ `-c-Wm-[n-Im-cn l-a-Zv _n≥ J-eo-^-bp-sS a-I-fm-Wv abm- . 2011¬ ssN-\o-kv I-emIm-c≥ A-bv sh-bvsh-bv B-bncp-∂p ]-´n-I-bn-¬ H-∂m-a-Xv. CØ-h-W A-t±-lw H-º-Xmw ÿm-\-Øm-Wv.

∂v ]m-In-kv-Xm≥ {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i-co-^n-t\m-Sv bp.-F-kv. {]-kn-U‚ v _-dm-Iv H-_m-a tNmZn-®p. ssh-‰v-lu-kn-se Hm-h¬ Hm^n-kn¬ \-S-Øn-b Iq-Sn-°m-gv-Nbn-em-Wv \-hm-kv i-co-^n-t\m-Sv H-_m-a-bp-sS A-{]-Xo-£n-X tNm-Zyw D-b¿-∂-Xv. c-≠p a-Wn-

°p \-bn-® B-_-´m-_m-Zn-se bp.-F-kv. ssk-\n-I \-S-]-Sn-sb k-lm-bn-® ]m-Iv tUm-Œ¿ i°o¬ A-{^o-Zn-bp-sS A-d-Ãv Xp-S-ßn-b Im-cy-ß-fpw N¿-®m hn-j-b-am-bn. I-iv-ao¿ A-S-°w C-¥y-bpam-bp-≈ F-√m {]-iv-\-ß-fpw N¿-®m-hn-j-b-am-b-Xm-bn ]n-∂o-

e-≠≥: {]-]-©-Øn¬ C-Xp-h-sc I-s≠-Øn-b-Xn¬ h-t®-‰hpw A-I-se-bp-≈ Km-e-Iv-kn im-kv-{X-⁄-cp-sS {i-≤-bn¬s∏-´p. C-k-Uv 8˛ Pn.-F≥.-Un-˛ 5296 F-∂m-Wv Km-e-Iv-kn-°v im-kv-{X-⁄¿ C-´ t]-cv. 1310 tIm-Sn h¿-jw ]-g-°-ap-s≠∂p I-cp-Xp-∂ Km-e-Iv-kn {]-]-©-Øn-s‚ B-Zy-Ime-Øv cq-]-s∏-´-Xm-sW-∂mWp hn-iz-kn-°p-∂-Xv. {]]-©-Øn-s‚ _m-ly-A-Xncn-em-Wv C-Xp \n-e-sIm≈p-∂-Xv. {]-]-©-Øn-s‚ D-Zv-`-h-\m-fp-I-fn¬ F-¥mWv kw-`-hn-®n-cp-∂-sX-∂p ]Tn-°m≥ im-kv-{X-tem-IØn-\v ]p-Xp-Xm-bn I-s≠Øn-b Km-e-Iv-kn k-lm-bn-°p-sa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. l-hmbn-bn¬ sI-°v-˛1 sS-en-kv-tIm-∏n-se ]p-Xn-b kv-s]-t{Œm-kvtIm-∏v D-]-tbm-Kn-®m-Wv Km-e-Iv-kn-bn-te-°p-≈ A-I-ew Kth-j-I¿ ÿn-co-I-cn-®-Xv.a-lm-hn-kv-t^m-S-\w h-gn {]-]-©w \n-e-hn¬ h-∂v 70 tImSn h¿-jw I-gn-™-t∏m-gm-Wv Cu Km-e-Iv-kn cq-]-s∏-´-Xv. \Ωp-sS am-Xr-Km-e-Iv-kn-bm-b B-Im-i-Kw-K-bp-sS 12 i-X-am\w ]n-fiw am-{X-ta ]p-Xn-b Km-e-Iv-kn-°p-≈q. C-Xn¬ `m-cta-dn-b tem-l-ß-fp-sS km-∂n-[yw Iq-Sp-X-em-Wv.

]m-Iv ap³ {]-[m-\-a-{´n-s¡-Xn-tc A-gn-a-Xn A-t\z-j-Ww C-kv-em-am-_m-Zv: Du¿-P ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n¬ A-gn-a-Xn \-S-∂psh-∂ tI-kn¬ ]m-In-kv-Xm≥ ap≥ {]-[m-\-a-{¥n c-Pm ]¿-thkv A-iv-d-^n-s\-Xn-tc \m-j\¬ A-°u-≠-_n-en-‰n _yqtdm(F≥.- F .- _ n.- ) A- t \z- j Ww \-S-Øp-∂p. C-kv-em-am-_m-Zn¬ sN-b¿am≥ Nu-[-cn J-a-dp- -am-s‚ A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-KØn-em-Wv ap≥ {]-[m-\-a-{¥ns°-Xn-cm-b A-t\z-j-W-hp-am- \-am-b-Xv. Du¿-P, P-e-a-{¥n-bmbn ap-t∂m-´p-t]m-hm≥ Xo-cp-am- bn-cn-s° ssh-Zyp-Xn πm‚ v

ÿm-]n-°m≥ 9 I-º-\n-Iƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xp h-gn 22,000 tIm-Sn cq-]-bp-sS A-gn-aXn \-S-∂p-sh-∂ B-tcm-]-WØn¬ th-≠-{X sX-fn-hn-s√∂p Nq-≠n-°m-´n t\-c-tØ c-Pm]¿-th-kn-s\-Xn-cm-b A-t\z-jWw F≥.-F.-_n. \n¿-Øn-h-®ncp-∂p. ap≥ {]-kn-U‚ v B-kn-^-en k¿-Zm-cn-s°-Xn-cm-b A-gn-a-Xnt°-kv ]p-\-c-t\z-jn-°m≥ I-gn™-Zn-h-kw F≥.-F.-_n. Xo-cpam-\n-®n-cp-∂p.

Xp-Wo-ky-bn A-¶-lv-Z Hm-^n-kn-\v t\-sc B-{I-a-Ww

ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 9:30 Hm¨ ho¬kv 10:00 \yqkv @ 10 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_n-s{S°v 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 5:00 {]mtZ-inI hm¿Ø-Iƒ 6:00]pXnb ]m´p-Iƒ 6:25 Hm¿Ω-bn¬ Hcp 8:30 B¿Sv It^ 10:00 Hm]¨ t^mdw 10:30 h´tai

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 AI-e-ßfnse C¥y 12:30 Hm¨ sd-t°mUv 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 {]-tXy-I ]-cn-]m-Sn 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 Ih¿ tÃmdn 4:30 AXn-am-\p-j¿ 5:30 kXyw inhw kpμcw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

Z-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ k¿°m¿ cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v {]-Xn-]£ - w \-SØ - n-hc - p∂ {]-Xn-tj-[-]-cn-]m-Sn-Iƒ IqSp-X¬ A-{I-am-k‡ - a - m-bn h-cpI-bm-Wv. I-gn-™Z- n-hk - w {]-Xn-]£ - w \-SØ - n-b B-{I-aW - Ø - n¬ F-´p kp-c-£m D-tZym-K-ÿ¿ sIm-√s∏-´n-cp-∂p. k¿-°m¿ hn-cp-≤ km-bp-[-kw-L-߃ X-º-Sn-® {]-tZ-iw h-f™ t]m-en-kv kw-

L-Øn-\p t\-sc C-h¿ sh-Sn-hbv° - p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS, A-{I-am-k‡ {]-Xn-tj-[] - c - n-]mSn-Iƒ \-SØ - p-∂ km-bp-[k - w-Lß-sf i-‡-am-bn t\-cn-Sm≥ XpWo-ky≥ D-∂X - m-[n-Im-c k-an-Xn Xo-cp-am-\n-®p. {]-Xn-]-£-Øn-s‚ B-h-iyw ]-cn-K-Wn-®v B-gv-®-Iƒ-°-Iw cmPn-h-bv-°m≥ H-cp-°-am-sW-∂pw N¿-®-bv-°v X-øm-dm-sW-∂pw {]kn-U‚ v hy-‡a - m-°n-bn-cp-∂p.

8:00 \yqkv πkv 8:30 F®v Un 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 bm{X 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv

5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 7:00 _{Zn-\mYv

1

Gjym-s\äv ¹kv1

6:00 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏v 9:00 Hcn-S-sØmc-cn-SØv 9:30 kzbw-hcw 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30 πkv Ch‚ vkv 4:30 Fw t^m¿ ayqknIv 5:30 kzbw-hcw 9:00 Hcn-S-sØm-cn-SØv 9:30 tIma-Un F-Iv-kv-{]kv 10:30 Nncn°pw XfnI 11:30 lrZ-b-cmKw 111:00 lrZ-b-cmKw

AarX

8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 s{]m-P-IvS¿ 9:30 h\nXm cXv\w 5 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 \nem-hv t]mse

s_-bv-Pn-Mv: t]m-en-kv ]n-Sn-®psIm-≠p-t]m-b X-ßf - p-sS te-JI-s\ hn-´-b-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v Xp-S¿-®-bm-bn c-≠mw Zn-hk-hpw H-∂mw t]-Pn¬ ssN-\okv ]-{X-Øn-s‚ A-t]-£. sN≥ tbm-Mv-jp-hn-s\ hn-´-b-°-W-sa∂m-hi - y-s∏-´v \yq F-Ivk - v{- ]-kv ]-{X-am-Wv A-t]-£ {]-kn-≤o-Icn-®-Xv. k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ sI-´n-S-\n¿-am-W D-]-I-cW I-º\ - n-s°-Xn-tc hm¿-Ø dnt]m-¿´- v sN-bvX - X - n-\m-Wv tbm-Mvjp-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-®p sIm≠p-t]m-bX - v.

hym-]-I-Xn-cn-a-dn \-S- -∂-Xn- \n-b-{¥-W k-a-n-Xn- D¬-°-WvT \m-em-Wv I-º-\n-bp-sS Hm-l-cn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. I-Sp-Ø - n-b{- ¥-Ww \n-eh - n-ep-≈ C-Sn-bm≥ Im-cW - a - m-bs - X-∂m-bn- am-[y-a\ ssN-\-bn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-Icp-sS A-d-Ãv ]-Xn-hm-Wv. F∂m¬, B-Zy-am-bm-Wv X-ßf - p-sS te-J-I-s\ hn-´-b-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v H-cp ]-{Xw H-∂mw t]-Pn-¬ A-t]-£ {]-kn-≤o-Ic - n°p-∂X - pw am-[y-a\ - n-b{- ¥-Wk - an-Xn D¬-°W - vT tc-Js - ∏-Sp-Øpcp-∂p \yq F-Ik v- {v- ]-kv dn-t]m-¿´- v ∂-Xpw. cm-Py-sØ Z-£n-W \-K- msN-bX v- X - v. tbm-Mj v- p-hn-s‚ A-d- c-am-b Kp-hm≥-jp B-ÿm-\a kv‰ - n¬ km-[m-cW - b - n¬-\n-∂v hy- bn {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂ ]-{X-amv- {v- ]-kv. Xy-kX v- a - m-bn ssN-\o-kv am-[y-a Wv \yq F-Ik

^-e-kv-Xo-\v {_n-«-sâ 2.-5 tIm-Sn tUm-fÀ k-lm-bw A-Ωm≥: kn-dn-b- A-S° - a - p-≈ Ab¬-cm-Py-ßf - n-¬ A-`b - m¿-Yn-Ifm-bn I-gn-bp-∂ ^-ek - X -v o-\n-Iƒ°v 2.-5 tIm-Sn bp.-Fk - v. tUm-f¿ km-ºØ - n-Ik - l - m-bw \¬-Ip-sa∂v {_n-´≥ A-dn-bn-®p. sF-Iy-cm{„ k-`b - p-sS A-`b - m¿-Yn-Is - f klm-bn-°p-∂ k-an-Xn-°(v bp.F -- ≥. B -- ¿.--Uª - yq.--F.-) B-Wv k-lm-b[-\w ssI-am-dp-Is - b-∂v A-Ωm-\n-

se {_n-´n-jv Fw-_k - n A-dn-bn®p. {_n-´s - ‚ A-¥m-cm-{„ hn-Ik - \ a-{¥n-bm-b A-e≥ U≥-I≥ B-Wv k-lm-bw {]-Jym-]n-®X - .v kn-dn-bb - n¬ A-`b - w tX-Sn FØn-b ^-e-kv-Xo-\n-Iƒ B-`y¥-c kw-L¿-jw Im-c-Ww Ct∏mƒ ]emb-\wsN-tø-≠ Ah-ÿb - n-em-Wv. \q-dp-IW - ° - n-\p ^-e-kv-Xo-\n-I-fm-Wv kn-dn-b-

bp.--F-kv. Aw-_m-k-U-sd PÀ-a-\n hn-fn-¸n-¨p s_¿-en≥: {^-©v D-∂-X-cp-sS t^m¨ hn-fn-Iƒ A-ta-cn-°b - psS Nm-c-h-e-b-Øn¬ Dƒ-s∏-´ hm¿-Øb - v° - p ]n-∂m-se P¿-a≥ Nm≥-ke - ¿ B≥P-em sa¿-°e - ns‚ t^m¨ kw-`m-j-W-ß-fpw tNm¿-Ø-s∏-´-Xm-bn dn-t]m¿-´v. t^m¨ tNm¿-ج A-ta-cn-° \n-tj-[n-®n-´p-s≠-¶n-epw kw-`h - Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bp.--F-kv. Aw-_m-kU - ¿ tPm¨ F-ag - vk - tWm-Sv P¿-a≥ hn-tZ-i-Im-cy-a{¥n Kp-bvt- Um sh-kv‰ - ¿-sh¬ hni-Zo-Ic - W - w B-hi - y-s∏-´p. sa¿- ° - e n- s ‚- X - S - ° - a p- ≈ t^m¨ kw-`m-j-W-ß-fpw bp.-F-kv. tZ-io-b kp-c£ - m G-P≥kn (F≥.--F-kv.F -- .--) tNm¿-Ønsb-∂ hm¿-Ø A-ta-cn-°b - p-ambn A-Sp-Ø _-‘w ]p-e¿-Øp-

ssIcfn ho

9:00 Uyq t{Um]vkv 10:00 kzc-cmKw 12:30 Im≥Un¬ sse‰v . 1:00 ayqknIv Atd_y 4:00 h\nXm temIw 6:00 ss^\¬ anIvkv 7:00 ktX¨ kvss]kv 8:30 Nncntbm Nncn 9:30 kn\na

tdm-]y≥ bq-\n-b≥ D-®-tIm-Snbn¬ C-°m-cyw N¿-® -sN-øp-sa∂v ap-∂-dn-bn-∏pw \¬-In. _p-[\m-gv-N A-h¿ bp.--F-kv. {]-knU‚ v _-dm-Iv H-_m-a-bp-am-bn 

C´ym-hn-j³ 7.00 KpUvtam-WnwKv tIcfw 9:00 hm¿Ø 10:00 lm∏-\nMv lthgvkv

F-∂m¬, sa¿-°-en-s‚ t^m¨ tNm¿-Øn-bn-´n-s√-∂pw C-\n tNm¿-Øn-s√-∂p-am-Wv H_m-a A-ht- cm-Sp ]-d™ X - v. t^m¨ tNm¿-ج kw-`h - w A-ta-cn-°b - p-am-bp-≈ {^m≥-kns‚-bpw P¿-a\ - n-bp-sS-bpw \-bX - {¥-_-‘-sØ _m-[n-°m-\n-Sbp-s≠-∂p \n-co-£I - ¿ A-`n-{]mb-s∏-´p. sF-Iy-cm-{„-k-`-bn¬ {^-©v {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-¥v \n-

e-]m-sS-Sp-°p-sa-∂v A-dn-bp-∂Xn-\m-bn A-hc - p-sS t^m¨- kw`m-jW - ß - f - pw C-˛s - a-bn-ep-If - pw tNm¿-Øn-b-Xn-s\-Xn-tc I-gn™-Zn-h-kw {^-©v {]-kn-U‚ v {^m≥-kzm tlm-fm≥-Zv _-dm-Iv H_m-as - b hn-fn-®v {]-Xn-tj-[w Adn-bn-®n-cp-∂p. A-Sp-Øp \-S-°p-∂ bq-tdm]y≥ bq-\n-b≥- km-ºØ - n-I D-®tIm-Sn-bn¬ hn-jb - w D-∂b - n-°psa-∂v tlm-fm≥-Zv A-dn-bn-®p. {^m≥-kn-se Z-ie - £ - ° - W - ° - n\p t^m¨-hn-fn-If - m-Wv F≥.--Fkv.F -- . tNm¿-Øn-b-Xv. bq-tdm-∏nse Iq-Sp-X¬ cm-{„-߃ F≥.-F-kv.F -- b - p-sS \-S] - S- n-bn¬ A-tacn-°t- bm-Sv hn-iZ- o-Ic - W - w tNm-Zn°p-sa-∂v _n.--_n.--kn. dn-t]m¿-´vsN-bvX - p.

bn¬ ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. A-`bm¿-Yn Iym-w] - p-If - pw B-{I-aW - Øn-\n-c-bm-hp-∂p-s≠-∂pw C°m-cy-ß-sf-√mw A-¥m-cm-{„ k-aq-lw- A-Sn-b¥ - c - a - m-bn ]-cn-KWn-°-W-sa-∂pw U ≥-I≥ ]-d™p. A-©p e-£-Øn-e-[n-Iw ^e-kv-Xo-\n-I-fm-Wv kn-dn-b-bn¬ A-`b - m¿-Yn-If - m-bn I-gn-bp-∂X - v.

en-_n-b³ tI-WÂ sIm-Ã-s¸-«p {Sn-t∏m-fn: en-_n-b≥ thym-atk-\ tI-W¬ tXm-°p-[m-cn-Ifp-sS sh-Sn-tb-‰p a-cn-®p. s_≥Km-kn-bn-se _-\n-\-lv thym-a Xm-h-f-Øn¬ tk-h-\-a-\p-„n°p-∂ B-Zn¬ A¬ X-hm-lnbm-Wp sIm-√s - ∏-´X - v. ho-´n¬-\n∂p h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-t±lw tXm-°p-[m-cn-If - p-sS B-{Ia-WØ - n-\n-cb - m-bs - X-∂v A¬-Pko-d dn-t]m¿-´v sN-bX v- p. 2011¬ ap-AΩ - ¿ J-±m-^n-s°Xn-tc B-{I-aW - w B-kp-{X-Ww sN-øp-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I ]¶p h-ln-® hy-‡n-bm-Wv BZn¬. en-_n-b-bn¬ P-\m-[n-]Xyw ]p-\-ÿm-]n-°-s∏-´n-´ps≠-¶n-epw s_≥-Km-kn-bn-epw a-‰p {]-tZ-i-ß-fn-epw km-bp-[kw-L-ß-fp-sS kzm-[o-\w i‡-am-Wv. J-±m-^n-sb ]p-dØ - m°p-∂-Xn¬ C-h¿ h-en-b ]-¶p h-ln-®n-´p-s≠-¶n-epw ta-J-ebn¬ C-h¿ \-S-Øp-∂ hn-hn-[ B-{I-aW - ß - ƒ k¿-°m-cn-\v I\-Ø sh-√p-hn-fn-bm-bn-cn-°p-Ibm-Wv.

G-ä-hpw h-en-b h-\n-Xm K-±m-^n-bp-sS a-I-\pw k-lm-bn-IÄ-¡pw bq-\n-th-gv-kn-än ku-Zn-bn F-Xn-tc {In-an-\¡p-ä-§Ä Np-a-¯n dn-bm-Zv: tem-I-Øn-se G-‰-hpw h-en-b h-\n-Xm k¿-h-I-em-ime-sb-∂ _-lp-a-Xn C-\n ku-Zn A-td-_y-bn-se {]n≥-k-kv \qdm _n≥-Xv A-–p¿-d-lv-am≥ bq\n-th-gv-kn-‰n (]n.-F≥.-bp.-)°v. X-e-ÿm-\-am-b dn-bm-Zn¬ 2000 G-°¿ ÿ-e-Øv hym-]n-®p InS-°p-∂ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ 60,000 hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°p ]Tn°m-\p-≈ ku-I-cy-am-Wv H-cp°n-h-cp-∂-Xv . tem-I-{]-i-kv-X B¿-In-sS-Iv-N-d¬ I-Ωn-‰n-bm-b s]¿-In≥-kv π-kv hn¬-kv BWv k¿-h-I-em-im-e-bp-sS \n¿am-W-{]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp∂-Xv. tem-I-Øv C-∂p e-`y-amb F-√m B-[p-\n-I ]T-\-kwhn-[m-\-ß-fpw bq-\n-th-gv-kn-‰nbn¬ H-cp-°n-b-Xm-bn A-[n-IrX¿ ]-d-™p. 700 In-S-°-I-fp-≈ A-Xym[p-\n-I sa-Un-°¬ tIm-f-Ppw 30 Imw-]-kp-I-fpw A-S-ßn-b k¿-h-I-em-im-e-bn¬ 12,000 Poh-\-°m-cp-ap-≠v. {]-[m-\-s∏-´ F-√m tIm-gv-kp-I-fpw hn-Zym¿Yn-\n-I-fp-sS Xm¬-∏-cy-Øn-\\p-k-cn-®v Xn-c-s™-Sp-°m≥ Ah-k-c-ap-≠m-hpw. s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p am-{X-sa k¿-h-I-em-im-e-bn¬ {]-th-i\-ap-≈q. C-Xn-s‚ \n¿-am-W-{]-

h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øn-bm-bn-´ns√-¶n-epw A-[y-b-\w B-cw-`n®p I-gn-™p. 1970em-Wv bq-\nth-gv-kn-‰n ÿm-]n-®-sX-¶n-epw 2008em-Wv A-–p-√ cm-Pm-hn-s‚

k-tlm-Z-cn-bp-sS t]-cn¬ bq-\nth-gv-kn-‰n A-dn-b-s∏-Sm≥ Xp-Sßn-b-Xv.ku-Zn A-td-_y-bn-se tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ 50 i-X-am\-hpw s]¨-Ip-´n-I-fm-sW-¶nepw sXm-gn¬-cw-K-Øv 14 i-X-am\w am-{X-am-Wv A-h-cp-sS {]m-Xn\n-[yw. ku-Zn-bn¬ 85 i-X-am\w h-\n-X-I-fpw tPm-en sN-øp∂-Xv hn-Zym-`ym-k ta-J-e-I-fnem-Wv.-

ss{]w ssSw hnt\mZw

{Sn-t∏mfn: en-_n-bb - n-se ap≥ `c-Wm-[n-Im-cn tI-W¬ ap-AΩ - ¿ -K-±m-^n-bp-sS a-I≥ ssk-^p¬ C-kve - m-an-\pw 30 D-∂X - D-tZym-Kÿ¿-°pw F-Xn-tc hn-hn-[ Ip-‰ßƒ Np-a-Øn. K-±m-^n-bp-sS sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-® P-\I - o-b {]-t£m-`s - Ø A-Sn-®- w {Sn-t∏m-fn tIm-SX - n a¿-Øm≥ {i-an-®X - S- ° - a - p≈ hn- c-W Zn-hk hn-[ Ip-‰ß - f - m-Wv C-h¿-s°-Xn- Xo-cp-am-\n-°p-sa-∂v ]-ªn-Iv - p-sS h-‡m-hv kntc Np-aØ - n-bn-cn-°p-∂X - v. hn-Nm- t{]m-kn-Iyq-´d

ka-Im-enIw

hm-jn-Mv-S¨: cm-Py-Øp h≥ P\-tcm-j-Øn-\p Im-c-W-am-b Ata-cn-°-bp-sS t{Um¨ (ss]-e‰n-√m hn-am-\w) B-{I-a-W-߃ ]m-In-kv-Xm≥ k¿-°m-cn-s‚ kΩ-X-tØm-sS-bm-sW-∂v dnt]m¿-´v. bp.-F-kv. Nm-c-kw-L-S\ kn.-sF.-F-bpw ]m-Iv \-b-X{¥ {]-Xn-\n-[n-I-fpw X-Ωn¬ \S-Øn-b I-Øn-S-]m-Sp-Iƒ, B{I-a-W-߃ ]m-Iv A-[n-Ir-X-cpsS k-Ω-X-tØm-sS-bm-Wv \-S°p-∂-sX-∂p hy- -‡-am-sW∂v hm-jn-Mv-S¨ t]m-kv-‰v dnt]m¿-´v sN-bv-Xp. t{Um¨ B-

{I-a-W-߃ A-h-km-\n-∏n-°W-sa-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ B-hiy-߃ D-∂-bn-®v bp.-F-kv. {]kn-U‚ v _-dm-Iv H-_m-a-bp-ambn ]m-Iv {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i-co-^v Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øm-s\Øn-b-t∏m-gm-Wv dn-t]m¿-´v ]p-dØp-h-∂-Xv. 65 B-{I-a-W-߃ hm-jn-Mv-S-Wn-se ]m-Iv Fw-_kn-sb A-dn-bn-®-Xn-\p ti-j-amWv \-S-Øn-b-sX-∂v ]-{Xw ]-dbp-∂p. Nn-e B-{I-a-W-ß-fp-sS e-£y-ÿ-ew kw-_-‘n-®v Ccp-cm-Py-ß-fn-se-bpw D-tZym-Kÿ¿ [m-c-W-bn-se-Øn-bn-cp-∂-

Xm-bpw dn-t]m¿-´n-ep-≠v.hn-Jym-X-am-b hm-´¿-tK-‰v kw-`-hw ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-∂ t_m-_v hp-Uv-hm¿-Upw a-s‰m-cp am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-\pw tN¿∂m-Wv hm¿-Ø dn-t]m¿-´v sN-bvX-Xv. ]m-In-kv-Xm-\n-epw A-^vKm-\n-epw b-a-\n-epw A-ta-cn-° \-S-Øp-∂ t{Um¨ B-{I-a-W߃ bp-≤-°p-‰-hpw \n-b-a-hn-cp≤-hp-am-sW-∂v Bw-\-kv-‰n Dƒs∏-sS-bp-≈ A-¥m-cm-{„ a-\pjym-h-Im-i kw-L-S-\-Iƒ I-gn™-Zn-h-kw hy‡-am-°n-bn-cp ∂p.-

- 11:00 en‰n-¬ \n°v 2:00 {UmK¨ _qÿ 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwKƒ 8:00 ]n¶n B‚ v s]¿°n 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

2.00 amPnIv Hmh≥ 2.30 ]´-W-{]-thiw 5:30 Kmt\m-]-lmcw 6:00 hm¿Ø-Iƒ 7:30 ^vfmth¿kv Hm^v C¥y 9:30 Ãm¿ dm§nMv

4:30 \m´p-cm-Pmhv 6:00 kq-cy hm¿Ø 6:30B-Im-i-Zq-Xv 7:00 k-cbq 8:00 kn\na 11:00 kq-cy hm¿Ø

hnItv Sgvkv Inc¨ 7:30 kn\na

Hfn-ºy≥ A-t¥m-Wn BZw

C¥ym-hn-j≥ 7:30 thm´v B‚ v tSm°v

Gjym-s\‰v 1.30 kn\na IpSpw-_{io {Sm-h¬kv

Gjym-s\‰v \yqkv 11.35 Kƒ^v \yqkv

10.30 bpK-Xmcw 6:00 du≠v A]v 6:30 BtcmKyhnNmcw 7:30 thm´v & tSm-°v 8:30 aym-hq 10:00 {SvqØv ^Ãv 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

9:00 ªm°v Umenb 11:30 Bbn-c-Øn¬ H-cph≥ 2:00 H∂n-ßp h-s∂-¶n¬ 4:30lm¿-´v _o-‰vkv 7:30Hfn-ºy≥ A-t¥m-Wn BZw

Inc¬

7:30en‰n-¬ \n°v 8:05 Pm°n Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿ 1-- 0:00 FIvkv sa≥

6:30 Hcp Ip-S-°o-gn¬

±o-Jv A¬ kq¿ A-dn-bn-®p. sIm-e-]m-X-Iw, ssew-Kn-I]o-U\ - ß - f - n-te-°p \-bn-°p-amdv A-c-£n-Xm-h-ÿ kr-„n-°¬, A-´n-ad - n {]-h¿-Ø\ - w, sIm-≈b - Sn-°¬, s]m-Xp-ap-X¬ - [q¿-ØS- n°¬ Xp-S-ßn-b Ip-‰-ß-fpw Ch¿-s°-Xn-tc Np-a-Øn-bn-´p≠v. kp-c-£mIm-c-W-ß-fm-¬ ]-IpXn-tbm-fw t]-cm-Wv C-∂-se tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-bX - v.

t{Um¬ B-{I-a-W-w ]m-In-kv-Xm-sâ A-\p-a-Xn-tbm-sS-sb-¶v dn-t]mÀ-«v

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 hoSv 10:30 h\nX 11:30 Hm¿a-®n{Xw 12:30 ]pØ≥ ]Sw 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 ]d-bmsX hø 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

∂p. C-Øc - w kw-`h - ß - ƒ F-{Xbpw th-Kw A-h-km-\n-∏n--°-Wsa-∂pw A-h ]-ck - v] - c - hn-izm-kØn-\p tIm-´w X-´p-∂-Xm-sW∂pw A-h¿ ]-d™ p.

hn-j-bw bq-tdm-]y³ bq-\n-b³ NÀ-¨-sN¿pw

t^m-Wn¬ kw-km-cn-®v hy-‡n]-ca - m-bn X-s‚ F-Xn¿-∏v A-dn-bn°p-I-bpw sN-bv-Xp. Z-im-–-ßfm-bn an-I® - _-‘w Xp-Sc - p-∂c - mPy-ßf - m-Wv A-ta-cn-°b - pw P¿-a\n-bp-sa-∂pw sa¿-°¬ ]-d-™Xm-bn A-hc - p-sS h-‡m-hv {]-kvB≥P-em sa¿-°-¬ Xm-hn-®p. k¿-°m¿ ta-[m-hn-If - p∂ P¿-a-\n-sb sR-´n-®n-´p-≠v. sS t^m¨-hn-fn-Iƒ tNm¿-Øpkw-`-h-Øn-¬ i-‡-am-b {]-Xn- ∂-Xp-t]m-ep-≈ kw-`-h-߃ Htj-[w A-dn-bn-® sa¿-°¬, bq- cn-°-epw kw-`-hn-°-cp-Xm-bn-cp-

9

teJIsâ A-d-Ìv: H¶mwt]Pn A-t]-£-bp-am-bn ho−pw ssN-\o-kv ]-{Xw

saÀ-¡-en-sâ t^m-Wpw bp.Fkv. tNmÀ-¯n-

G-ä-hpw A-I-se-bp-Å Km-e-Iv-kn I-s−-¯n

Xp-Wn-kv: Xp-Wo-ky-bn-se `-cW-I£ - n A-∂l - vZ- b - p-sS sI-^nse Hm-^n-kv {]-Xn-]£ - w A-·n°n-cb - m-°n. k¿-°m¿ cm-Pn-hb - v°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]£w \-S-Øn-b am¿-®n-\n-sS-bmWv A-∂-lv-Z-bp-sS B-ÿm-\Øn-\p t\-sc B-{I-aW - w D-≠mb-Xv. Hm-^n-kn¬ I-bd - n-b A-{Ian-Iƒ ^-b-ep-Iƒ Xo-bn-Sp-Ibpw ^¿-Wn-®-dp-Iƒ A-Sn-®p-XI¿-°p-Ib - pw sN-bvX - p. A-∂l - v-

C-kv-em-am-_m-Zv: apw-ss_ B-{I-a-W-t°-kn¬ ]m-In-kvXm≥ `o-I-c-hn-cp-≤ tIm-S-Xn-bn¬ \-S-°p-∂ hn-Nm-c-W c-≠mgv-N \o-´n. tI-kn-se C-¥y≥ km-£n-I-fn¬-\n-∂p ]m-Iv PpUo-jy¬ I-Ωo-j≥ F-Sp-Ø sam-gn-I-fp-sS dn-°m¿-Uv tIm-SXn-bn¬ F-Øm-Xn-cp-∂-Xn-\m-em-Wp hn-Nm-c-W \o-´n-b-Xv. tI-kn¬ dn-°m¿-Up-Iƒ h-f-sc {]-[m-\-am-sW-∂pw hn-Nm-cW A-Sp-Ø-am-kw G-gn-te-°p \o-´p-I-bm-sW-∂pw ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ Nu-[-cn ap-l-Ω-Zv A-kv-l¿ A-dn-bn-®p. 166 t]-cp-sS a-c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b B-{I-a-Ww B-kq-{X-Ww sN-bv-Xp, A-Xn-\v km-º-Øn-I k-lm-bw \¬-In, B-{I-aWw \-S-∏m-°n F-∂o Ip-‰-ß-fm-Wv ]m-Iv tIm-S-Xn Xß fpsS ]u-c-∑m¿-s°-Xn-tc Np-a-Øn-b-Xv. B-{I-a-W-Øn-\v D-]-tbm-Kn-®-sX-∂p I-cp-Xp-∂ t_m-´v hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-bmƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \m-ep- km-£n-Isf tIm-S-Xn hn-fn-∏n-°p-I-bpw -sN-bv-Xp.

kozhikode

sIm¨p Sn.hn

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 8:30 t{K‰v Sot®gvkv 9:00HmIvkn-te-j≥ 9:30 Item-’hw 10:00 Ip´nt®mZyw 11:30 IY- ]-dbpw t\cw 12:30 lnb¿ Ckv aoUnb 1:30 Imc-IvS-dn-ÃnIv˛InMvUw 3:00 lo‰v & sX¿tam 5:00 I´v & t]Ãv 6:00 Item-’hw 8:00 IY- ]-dbpw t\cw 9:00 temI-alm kap-{-߃ 10:30 kvt\l-KoXw

ssIcfn 6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \nkmcw 7:30 K‘¿h-kw-KoXw 9:30 Nncn Acßv 10:00 KpUv tamWnwKv Kƒ^v 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 If¿ Hm^v IpsshØv

Gjym-s\äv 7:00 kn-\n-a Ubdn 9:00 tImaUn FIvkv{]k 10:00 ]mZ-kcw v11:00 AΩ 12:00 ]ckv]cw 1:30IpSpw-_{io {Sm-h¬kv 5:00 tSÃv ssSw 7:00 AΩ 9:00 ]ckv]cw 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk-\m-Y≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv

kqcy 7:30 kqcy {]`m-X-hm¿Ø-Iƒ 8:30 sh-≈nØn-c 8:3sXt°-°c kq∏¿^mÃv 1-- 1:00 kqcy knwK¿ 11:30 tam-l-°S¬ 12:30 ap‰-sØ ap√ 1:30 kn\na

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 A¬-˛-_-emKv 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 KrlkJn 11:04 Fs‚ hoSv 11:30 ]c-kv]cw 12:30 Ham≥ \nemhv 3:04 Hma-\oøw 5:30 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø9:04 Xnssc sX≥-{S¬ 9:30 ip`-cm{Xn 6.00 s]m≥IncWw 7.00 So tSm°v 8.00 {SqØv C¬sskUv 8.30 Ahm≥ Km¿Uv

aoUnb h¬ 9.00 Ip°pw-_¿ kn‰n -- 12.03 sk¬k¿ t_m¿Uv 6.00 Jbm¬ 8.30 tZim-S\w 10.00 hyq t]mbn-s‚ v


10

IcnbÀ

kozhikode

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

sS-∂nkv tIm¿´pw hn-πhhpw XΩn-se¥v

Verbs

πm-Ãn-Iv I-≠p-]n-Sn®-Xv B-cv?

'Be' Verbs

1. πm-Ãn-Iv I-≠p-]n-Sn®-Xv B-cv? 2. ^-Ãv t]-gv-k¨ F∂- Ir-Xn c-Nn-®-Xv Bcv? 3. _-{k Xp-d-ap-Jw G-Xp cm-Py-Øm-Wv? 4. Im-ta-iz-cn cm-K-Øn-\v cq-]wsIm-Sp-Ø-Xmcv? 5. tI-c-f km-ln-Xy A-°m-Z-an-bp-sS {]-Y-a sk-{I-´dn? 6. G-jy-bn-se B-Zy _´¿^vssf ]m¿-°v F-hn-sS-bm-Wv? 7. A-∏p-In-fn F-∂ I-Ym-]m{Xw G-Xp t\m-h-en-em-Wv. 8. kzm-ln-en `m-j kw-km-cn-°-s∏-Sp-∂ `qJ-fiw G-Xm-Wv? 9. tPm¿-Pv C-enb´vv B-cp-sS Xq-en-Im-\m-a-am-Wv? 10. B-Im-i-hm-Wn-bp-sS ]-g-b t]-cv?

A verb shows action or a state of being. I go home. Home is my place to rest. I like the smell of my house. I feel totally relaxed. Home refreshes me. At home, I get ready for a new day. "Be" verbs indicate a state of being. Verbs must match subjects. I am a doctor. He is sleepy. We are here.

D-Ø-c߃ 1. A-e-Iv-km-≠¿ ]m¿-In-Mvkv 2. hv-fm-Znan¿ ]p-Sn≥ 3. C-dm≥ 4. c-hn-i¶¿ 5. ]m-e \m-cm-b-W≥ \mb¿ 6. a-teky 7. J-km°n-s‚ C-Xn-lmkw 8. B-{^n° 9. ta-cn B≥ C-hm≥kv 10. C-¥y t{_m-UvIm-kv-‰n-Mv k¿-ho-kv.

Negative sentences need ‘not' after the verb. I am not a doctor. He is not sleepy. We are not there. The verb comes first in interrogative sentences. Am I a doctor? Is he sleepy? Are we there? "Are not" (is not) can be shortened to "aren't" (isn't). He isn't sleepy. We aren't there.

Remember the variations of "be" verbs Present

Negative

Interrogative

I am

I am not

Am I?

2. kn-en-°¨ U-tbmIv-ssk-Uv G-Xp h-kv-Xp-hn-s‚ cm-k-\ma-am-Wv. a) tNm-°v b) a-W¬ c) kn-a‚ v d) ]uU¿

You are

You are not

(aren't) Are you?

He is

He is not (isn't)

Is he?

3. 1839¬ ˛˛˛ XØz-t_m-[n-\n k-` ÿm-]n®p. a) cm-Pmdmw tam-l≥ tdmbv. b) kzm-an hn-th-Im-\μ≥ c) c-ho-{μ\m-Y SmtKm¿ d) tZ-th-{μ-\m-Yv Sm-tKm¿

She is

She is not (isn't)

Is she?

It was

It was not (wasn't)

Was it?

4. sS-∂nkv tIm¿´v {]-Xn-⁄ G-Xp P-\m-[n]-Xyk-a-c-hp-am-bn _-‘-s∏´n-cn-°p∂-p. a) ssN-\o-kv hn-πhw b) A-ta-cn-°≥ kzm-X-{¥ykacw c) {^-©v hnπhw d) C-¥y≥ kzm-X{¥yka-cw

We are

We are not (aren't)

Are we?

You are

You are not (aren't)

Are you?

They were

They were not (weren't)

Were they?

1. `-c-W-L-S-\m-]-cam-b ]-cn-lm-c-߃-°v C-¥y≥ `-c-W-L-S\-bn¬ hy-h-ÿsN-bv-Xn´p-≈ dn´p-I-fp-sS F-Æw? a) G-gv b) A©v c) \m-ev d) B-dv

5. ssh-Xc-Wn \-Zn G-Xp kw-ÿm-\-Øm-Wv? a) a-[y-{]-tZiv b) ln-am-N¬{]-tZiv c) Akw d) H-Uo-j 6. Ipw-`ta-f \-S-°p-∂Xv \m-kn-°n-se G-Xp \-ZoXo-c-Øm-Wv? a) KwK b) \¿a-Z c) Xm-]vXn d) tKm-Zm-hcn 7. C-‚¿-t]m-fn-s‚ Bÿm-\w F-hn-sS-bm-Wv? a) en-tbm-¨ b) e-≠≥ c) P-\oh d) t_m¨ 8) t_-∏q¿ ]p-g F∂- t]-cnepw A-dn-b-s∏-Sp-∂ \-Zn? a) s]-cn-bm¿ b) Nm-e-°p-Sn-bm¿ c) Nm-en-bm¿ d) `m-c-X-∏p-g 9. Io-S-ß-sf-°p-dn-®p-≈ ]T-\w? a) Hm¿-Wn-tØm-f-Pn b) F‚-tam-f-Pn c) Hm-k-t‚m-f-Pn d) C‡n-tbm-fPn 10. C-¥y-bn¬\n-∂p-≈ B-ZyIm-e Ip-Sn-tb-‰-°m-cp-sS kv-a-cW-°m-bn A-{]-hmkn L´v \n¿-an®-Xv G-Xp cm-Py-am-Wv? a) ^n-Pn b) Z-£n-Wm-{^n° c) {_n´≥ d) au-do-jy-kv.

1. 1947 B-K-kv-Xv 15 G-Xp Zn-h-k-am-bn-cp-∂p? 2. A-ta-cn-°-bn-se G-Xp {]-tZ-i-am-Wv kn-en-°¨hm-en F∂v {]-kn-≤w? 3. tem-Iv P-≥i-‡n ]m-¿´n-bp-sS t\-Xm-hv B-cv? 4. ]p-Ih-enap-‡ tÃ-Un-b-am-bn {]-Jym-]n-°-s∏-´ P-hl¿em¬ s\-lv-dp A-¥m-cm-{„ tÃ-Un-bw F-hn-sS-bmWv? 5. Kp-]v-X-∑m-cpsS Hu-tZymKn-I Nn-”w? 6. G-Xp cm-Py-am-Wv B-Zy-sØ tlm-°n tem-II-∏v t\-Sn-bXv? 7. G-jy-bn-se G-‰hpw hen-b a-cp-`q-an? 8. Sz‚n ˛20 cm-Pym-¥-c {In-°-‰n¬ B-Zy-sØ sk-©z-dn t\Sn-b-Xv? 9. aw-K-ftZ-hn t£{Xw G-Xp Pn√-bn-em-Wv? 10. U¬-‰ cq-]wsIm-≈m-Ø C-¥y≥ \-Zn? DØcw ASp-Ø- e-°-Øn¬

I-gn-™-bm-gv-N-bn-se D-Ø-c߃ 1. sI sI hm-kp 3. A¬taU 5. I¨-^yq-j-\n-kw 7. CERN 9. b{¥w

2. C-kv-Xmw-_qƒ 4. \yq-U¬-ln 6. ln-cm-Ip-Uv 8. H-‰Ø-hW 10. ]n F≥ ]-Wn-°¿

F¬.Un.kn.

k-Ivk-kv a-{¥

D-Ø-c߃ 1. A-©v 3. tZ-th-{μ-\m-Yv Sm-tKm¿ 5. H-Uo-j 7. en-tbm¨ 9. F‚-tam-fPn

2. aW¬ 4. {^-©v hn-πhw 6. tKm-Zmh-cn 8. Nm-en-bm¿ 10. au-do-jykv

sh-≈n-bm-gv-N-Ifn¬ kw-i-b-ßfpw A-`n-{]m-b-ßfpw A-dn-bn°pI thejasservice@yahoo.in

Interrogative sentences begin with do, does, or did. Do you eat bread? Does he eat bread? Action verbs express action and are the most common verbs. Action verbs need s at the end with third-person, singuDoes she walk to the station? lar subjects. Did they finish it? He eats bread. She walks to the station. Do not can be shortened to don't, does not to doesn't, It floats on the sea. and did not to didn't. Negative sentences need do not, does not, or did not. I don't eat bread. I do not eat bread. She doesn't walk to the station. He does not eat bread. It doesn't float on the sea. You did not walk to the station. They didn't finish it. It does not float on the sea.

Action Verbs

Remember the variations of action verbs Affirmative Sentence

Negative Sentence

Interrogative Sentence

I sing a song. You sing a song.

I do not (don't) sing a song. You do not (don't) sing a song.

Do I sing a song? Do you sing a song?

He (she) sings a song.

He (she) does not (doesn't) sing a song.

Does he (she) sing a song?

We sing a song.

We do not (don't) sing a song.

Do we sing a song?

They sang a song.

They did not (didn't) sing a song.

Did they sing a song?

kv-t]mÀ-Sv-kv Iu¬-kn- in-ip-Zn-\m-tLm-jw: A-\m-Ym-e-b-§-fn-se am-[y-a-]p-c-kvIm-c-§Ä Xn-Ip-c«p-hn-I-\-¥Ä--]¡p-cw:m-bIp-n a-´Ân-Iƒ--k-ca¬--§kÄ-c-ß\-ƒm-sD-f≠m-ap-hpw.XÂD-]{]-Jym-]n¨p s°-Xn-tc-bp-≈ A-Xn-{I-a-߃ \ym-k-c-N-\, {]-kw-K-a¬-k-c\„s∏´p 1979 am¿-®n-se 54943 F-∂ \-º-cnep-≈ F-kv.F-kv.F¬.kn. _p-°v Xn-cn-®p In-´m-\m-hm-Ø-hn-[w \-„-s∏´p t]m-bn-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Uyq-πnt°-‰v F-Sp-°p-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂p. ]-cm-Xn-bp-≈-h¿ 15 Zn-hk-Øn-\-Iw sk-{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-an-t\-j≥, Xn-cph-\-¥-]p-cw F-∂ hn-em-k-Øn¬ tcJm-aq-ew A-dn-bn-°-Ww.

sI.Pn.k-Zm-\-μ≥ I-cn-ßm-en ap-I-Sn-bn¬ Im-c-bv-°m-Sv ]n.H., sN-ß-∂q¿

\„s∏´p F-s‚ t]-cn¬ 2005 G-{]n¬ 18 \v tIm-gn-t°m-Sv ]m-kv-t]m¿-´v Hm-^nkn¬ \n-∂pw C-jyq sN-bv-X F 3251063 \-º¿ ]m-kv-t]m¿-´v \-„-s∏´n-´p-≠v. e-`n-°p-∂-h¿ Xm-sg A-{U n¬ A-dn-bn-°p-I. Abdul Raheem Pattanmmarthodi S/o. Kunchali Pallippuram P.O. - 679305 Ph: 9633262326

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

I, Mohamed Shameem, S/o. Abdurahiman Karimbingal Residing at Karimbingal House, Mundekkad, P.O. Ponmundam, Malappuram Dist, Kerala, Holder of Passport No. H 9741814 Issued at Malappuram, Date of Issue 08.07.2010 have changed my name as MOHAMED SHAMEEM KARIMBINGAL.

I, Celestin Jose David Alice Cen, holder of Indian Passport No. W233656 residing at Koonampala House, Vazhoor East P.O, KottayamDt., Do hereby change my name as ALICE THOMAS.

I, Molly Thuruvatharayil, Venmony P.O, Chengannur. Do hereby change my name as JOLLY

CHANGE OF DATE OF BIRTH I,Shinas B.Salam, S/o. Abdul Salam H., Thekkekara House, Kuttapuzha P.O, Thiruvalla, Pathanamthitta Dist.,hereby change my date of birth according to the Government Birth Certificate as 07.04.1989, instead of 08.04.1990 for concerned person please note.

CHANGE OF NAME I, Muhammed Aflal S/o. Abbas Ali Ponnath Kuzhi, residing at Ponnathu Kuzhiyil House, Kodumunda P.O, Palakkad Dt, holder of Passport No. J 2741861 Issued at Malappuram on 13.10.2010, hereby changed my name as MUHAMMED AFLAL PONNATHU KUZHIYIL

^kvJv Im-k¿-t°m-Sv sam-{Km¬-]p-Øq¿ aP¬ lu-kn¬ bq-kp-^n-s‚ a-I≥ kn-≤o-Jv F-∂b - mƒ s]-cp-hf- Ø - v] - d- ºv In-Wm-°q¬-lu-kn¬ Xm-a-kn°p-∂ sI.-]c- o-Xv a-Iƒ sI.-sI.-dq_o-\ F-∂ F-s∂ ]-Xn-aq-∂v h¿-jw ap-ºv \n-°m-lv sN-bv-Xn-cp-∂p. Ct∏mƒ G-gv h¿-jt- Øm-fa- m-bn Rm-\pam-bn _-‘-s∏-Sp-I-tbm F-\n-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw Nn-e-hn-\v X-cn-I-tbm sN-øp-∂n-√. B-bX - n-\m¬ Cu ]-ck - y Xo-bX - n ap-X¬ 7 Zn-hk - Ø - n-\I - w Rm\p-am-bn _-‘-s∏-Sm-Ø-]-£w Cu hn-hm-l-_-‘w C-Xn-\m¬ ^-kv-Jv sN-bvX - X - m-bn A-dn-bn-°p-∂p. F-∂v ,

CHANGE OF NAME I, Naziya, Shameela Manzil, Champad P.O, Kannur Dt, 670694. Hereby changed my name as NAZIYA P., Al-Manzer, Champad P.O.

CHANGE OF NAME I, Achamma George, W/o. K.C.Thomas, Kunnukandathil House, Kuttoor P.O, Thiruvalla, Pathanamthitta Dt, Kerala. Do hereby change my name as VALSAMMA THOMAS

\„s∏´p F-s‚ 1994(am¿-®v) h¿-j-sØ 151719 c-Pn-ÿ \-º-cn-ep-≈ F-kv.F-kv.-F¬.-kn _p-°v ho-s≠-Sp°m≥ ]-‰m-Ø hn-[w \-jv-S-s∏-´n-cn°p-∂p. Uyq-πn-t°-‰v ]-I¿-∏n-\m-bn ]-co-£m I-Ωo-j-W-dp-sS sk-{I-´-dn ap≥-]m-sI \n-b-am-\p-k-c-W-ap-≈ A-t]-£ \¬-Ip-∂p. C-Xn-t∑¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ ]-c-ky-Xo-ø-Xn-apX¬ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sk-{I-´-dn, t_m¿-Uv Hm-^v ]-ªn-Iv F-Iv-km-ant\-j≥-kv, ]-co-£m-`-h≥, ]q-P-∏p-c, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw 15 F-∂ hn-em-kØn¬ tc-Jm-aq-ew ]-cm-Xn \¬-I-≠Xm-Wv.-

sI.-sI.- dp-_o-\

jm-P-lm≥

D/o. sI. ]-co-Xv

sN-dp-]-≈n-°¬ lu-kv Nq-c-°-≠n, D-∏-S ]n.H.

s]-cp-h-f-Øv-]-d-ºv

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2012se tI-cf kv-t‰-‰v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn-en-s‚ am-[y-a A-hm¿-UpIƒ {]-Jym-]n-®p. A-®-Sn-am-[ya-ß-fn-se an-I-® kv-t]m¿-Sv-kv te-J-I-\p-≈ ]p-c-kv-Im-cw am[y-aw Zn-\-]-{X-Øn-se te-JI≥ km-en-lv I-t°m-Sn-\pw anI-® kv-t]m¿-Sv-kv t^m-t´m-{Km^¿-°p-≈ ]p-c-kv-Im-cw am-[y-aØn-se X-s∂ ap-kv-X-^ A-_q_-°-dn-\pw e-`n-®p. P-bv-ln-μv Sn.hn-bn-se tPm-bv \m-b¿-°m-Wv Zr-iy-am-[y-aß - ƒ kw-t{]-j-Ww sN-bv-X an-I-® Im-bn-I-]-cn-]m-Sn-°p-≈ A-hm¿Uv. an-I-® ]p-kv-X-I-Øn-\p-≈ A-hm¿-Un-\v A-W-bm-Ø Zo-]in-Jb - p-sS I¿-Øm-hv k-\¬ ]n tXm-ak - pw A¿-l\ - m-bX - m-bn kvt]m¿-Sv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v ]-fln-\n tXm-a-kv hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p.

X-S-bp-∂-Xn-\pw A-h-km-\n-∏n°p-∂-Xn-\p-ap-≈ H-cp Imw-]-bn\v kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C-s°m-√-sØ in-ipZn-\-Øn¬ Xp-S-°w-Ip-dn-°pw. kw-ÿm-\-sØ k¿-°m¿ A\m-Ym-e-b-߃, k¿-°m¿ a-μnc-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn-se Ip-´nIƒ-°m-bn km-aq-ln-I-\o-Xn-hIp-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS s]-bn‚n-Mv, I-Y-sb-gp-Øv, D-]\ym-k-c-N-\, {]-kw-K-a¬-k-c߃ F-∂n-h-bpw C-tXm-S-\p_-‘n-®p kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. Cu am-kw 26\pw 30\pw C-Sbn¬ A-X-Xp ÿm-]-\-ß-fn¬ h-®m-bn-cn-°pw a¬-k-c-߃ \S-Øp-∂-Xv. s]-bn‚n-Mv, I-Y-sbgp-Øv F-∂n-h-bn¬ A-©p-h-b n-\pw 12 h-b- n-\p-an-S-bn-epw 13\pw 18\pw C-S-bn-ep-ap-≈ Ip´n-I-sf c-≠v {Kq-∏m-bn Xn-cn-®p

߃ F-∂n-h 13\pw 18\pw C-Sbn-ep-≈ Ip-´n-Iƒ-°p-th-≠n am-{X-am-bn-cn-°pw \-S-Øp-I. CXn¬ hn-P-bn-°p-∂-h¿-°v A-SpØ am-kw c-≠n-\v Pn-√m-X-e a¬-k-c-߃ \-S-Øpw. Pn-√m-X-e a¬-k-c-ß-fn-se H-∂mw-ÿm-\-°m¿-°m-bn A-SpØ-am-kw 13\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv am¿ C-hm-\n-tbm-kv tIm-fPn-se dn-\yq-h¬ sk‚-dn¬ kwÿm-\-X-e-a¬-k-c-߃ \-S°pw. C-Xn-se hn-P-bn-Iƒ-°v 14\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv ]-g-b \n-b-a-k-`m-a-μn-c-Øn¬ \-S-°p∂ in-ip-Zn-\m-tLm-j-®-S-ßn¬ k-Ωm-\-߃ \¬-Ipw. a¬-k-cß-fn¬ Ip-´n-I-sf ]-s¶-Sp-∏n°p-∂-Xn-\m-bn A-\m-Ym-e-b߃, k¿-°m¿ a-μn-c-߃ F∂n-h-bp-sS ta-[m-hn-Iƒ km-aqln-I-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ Pn-√m Hm^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww

WANTED

CHANGE OF NAME

CHANGE OF NAME

Travel Sales Executives and Trainees for Online Travel Agency

I, MOOSA KUNHI ASARI MOOLA, S/o. ARABI BEARY, residing at 7/105A, Baithul Mueena, Hillside Cross Road, Hosangadi, Manjeshwar P.O, Kasaragod Dt., Kerala 671323. Here by changed my name as MOOSA KUNHI ARABI BEARY.

I, JUNAID, S/o. MAMMUNHI, residing at PM House, Chedekkal, Perdala P.O, Kasaragod - 671551, Kerala, holding passport bearing No. L2816986 Issued at Kozhikode on 02.08.2013. Here by changed my name as JUNAID CHEDEKAL HOUSE.

M.A .ASHRAF Mundeth House, Mekalady Ph: 9048400885,81118116611 info@tajtravelsandholidays.com


Ifn¡fw

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

kozhikode

11

Hm^v{Sm¡v F¡m-e-s¯bpw an-I-¨ sS-Ìv So-an kNn\pw

{In-kv-äym-t\m-bn-te-dn d-b e≠≥: C¥y≥ CXn-lmkw k-Nn-≥ sS≠p¬-°¿ hn-kv-U-s‚ F-°m-e-sØbpw an-I-® sS-kv-‰v So-an¬ ÿm-\w]n-Sn-®p. C¥y-bn¬ \n∂v Xnc-s™-Sp°-s∏´ GI-Xm-chpw kNn-\mWv. 150 h¿-j-sØ I-fn-°m-cpsS t]-cmWv ]-cn-K-W-\-bv-s°Sp-ØXv. B-kv-t{X-en-b≥ C-Xnlm-k-Xm-cw tUm¨ {_m-Uv-am\m-Wv tem-I C-e-h-s‚ \mbI≥. kNns‚ k-a-ImenIcn¬ sj-bv≥ thmWpw h-kow A{I-hp-am-Wv ]-´n-I-bn¬ C-Sw-]nSn-®Xv. A-{Ihpw k-Nn-\p-am-Wv G-jy-bn¬-\n-∂p-≈ {]-Xn-\n[nIƒ.

t[m-Wn-bp-sS ho-Sn-\pt\-sc I-tÃ-dv

dm©n: C-¥y-≥ \m-b-I≥ atl-{μkn-Mv t[mWn-bp-sS dm©n-bn-se ho-Sn-\p-t\-sc I-t√dv. C¥y˛ B-kv-t{Xen-b \memw G-I-Zn-\-Øn¬ ^o¬-UnMv Xn-c-s™-Sp-Ø-Xm-Wv I-s√dn-bm≥ Im-c-W-sa-∂v I-cp-Xp∂p. kw-`-hka-bw t[m-Wn-bpsS Ip-Spw-_w a¬k-cw Im-Wm≥ kv-t‰-Un-b-Øn-em-bn-cp-∂p. I-t√-dn¬ ho-Sn-s‚ P-\¬ Nn√v X-I¿-∂p. k-am-\-kw-`-hw 2007epw D≠m-bn-cp∂p. A∂-sØ tem-II-∏n¬ Sow B-Zydu≠n¬ ]p-dØm-b-t∏mƒ t[m-Wn-bp-sS hoSv B-cm-[-I¿ B-{I-an-®n-cp-∂p.

_-tb¬ ayq-Wn¡v, am-©-kväÀ bp-ss\-äUv, am-©-kv-äÀ knän, ]n.F-kv.Pn. So-ap-IÄ-¡p P-bw am-{UnUv: t]m-¿-®p-Ko-kv kq-∏¿ Ãm¿ {In-Ãymt\m sdm-WmƒtUm-bp-sS Nn-d-In-te-dn bp-th^ Nmw-]y≥-kv eo-Kn-se a-c-Wt∏m-cn¬ HºXp XhW tP-Xm°fm-b d-b¬ am-{Un-Uv sh-∂ns°m-Sn \m´n. ap≥ Nmw-]y≥-amcpw C-‰m-enb-≥ A-Xn-Imb≥-am-cpam-b bph-‚-kn-s\-bm-Wv tlmw-{Ku≠m-b km‚nbmtKm s_¿-\m_p kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-∂ {Kq∏v _n a¬-k-c-Øn¬ d-b¬ H∂n-s\-Xn-tc c-≠p tKm-fp-Iƒ°p a-dn-I-S-∂-Xv. d-b-en-s‚ c≠p tKm-fp-I-fpw {In-kv-‰ym-t\mbp-sS h-I-bm-bn-cp-∂p. a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ {Kq-∏v Fbn¬ am-©-ÿ bp-ss\-‰-Uv 1˛0\v d-b-¬ tkm-kn-km-Un-s\-bpw _-tb¿ se-h¿-Iypk≥ 4˛0\v j-IvX¿ sUm-sW-kv-In-s\bpw _n-bn¬ K-em-Xvksc 3˛1\v F^v . kn tIm- ] ≥- t l- K - s \- b pw kn-bn¬ ]m-cn-kv sk‚ v P¿-sabv-≥ 5˛0\v B≥-U¿-se-Œn-s\bpw tXm¬-∏n®p. s_≥-^n-°˛H-fnw-]n-bm-t°m-kv a-¬-kcw 1˛1\v A- h - k m- \ n- ° p- I - b m- b ncp-∂p. Un-bn¬ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcm-b _-tb¨ ayq-Wn°v 5˛0\v hn-tŒmdn-b sπ-k-s\bpw am-©-ÿ kn‰n 2˛1\v kn.F-kv.sI.F tam-kv-tIm-sbbpw tXm¬-∏n®p.

F-^v.h¬: kp-{]nw-tImSXn C-¶p hm-Zw-tIÄ¡pw

skÂ-^v tKm-fn am-©-kv-äÀ t\Sn

Cw-•o-jv {]o-an-b¿ eo-Kn-se tam-iw {]-I-S-\w Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ Xß-sf _m-[n-®n-´n-s√∂p sX-fn-bn-®m-Wv {Kq-∏v F-bn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b am-©-ÿ bp-ss\‰-Uv kv-]m-\n-jv Sow db¬ tkm-kn-Um-Un-s\ 1˛0\v adn-I-S-∂Xv. tlmw-{Ku≠m-b Hmƒ-Uv {Sm-t^m¿-Un¬ tkm-knUm-Uv Xm-cw C-\nKntbm am¿´n\-kv c≠mw an-\n-‰n¬Ø-s∂ h-gßn-b sk¬-^v tKm-fm-Wv sd-Uv sU-hnƒ-kn-\p P-b-sam-cp°n-bXv. kq-∏¿ Xm-cw sh-bv≥ dq-Wn C-S-Xp-aq-e-bn-eq-sS tkm-kn-UmUv Un-^‚¿-am-sc sh-´n-sbm-gn™v sXm-Sp-Ø h-ew-Im-¬ tjm´v h-eXp-t]m-Ãn¬ X-´n-sØ-dns®-¶nepw am¿-´n-\-kn-s‚ Im-en¬ X-´nb ]-¥v h-e-bn¬ I-b-dpI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S-¿∂pw C-cp-Soapw Ct©m-Sn-©v t]m-cm-´w Xp-S¿-∂tXm-sS a¬k-cw B-th-i-I-cam-bn amdn. eo-Up-b¿-Øm≥ am©-kv-‰-dn\pw tKmƒ a-S-°m-≥ tkm-kn-Um-Un\pw \n-ch-[n Ah-k-c-߃ e-`n-s®-¶nepw C-hsbm∂pw tKm-fm-bn√. Cu hn-P-b-tØm-sS aq-∂p a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v c-≠p P-bhpw H-cp k-a-\n-e-bp-aS-°w G- gp t]m-bn‚p-am-bn am-©-kv-‰¿ {Kq∏n¬ H-∂mw-ÿm-\w \n-e\n¿Øn. A-tX-k-a-bw, sUm-sW-kvIn-s\-Xn-tc Ão-^≥ Io-kv-enMn-s‚ C-c-´-tKm-fp-I-fm-Wv seh¿-Iyq-k\p 4˛0s‚ X-I¿-∏≥ P-bw t\Sn-s°m-Sp-ØXv. sska¨ tdm¬-^vkpw kn-Uv-\n km-apw Hm-tcmX-h-W h-e-Ipep°n.

t\m-¡u-«v du-−n-\-cnsI dbÂ

am©-ÿ bpss\-‰-Uns‚ hnPbtKmfn\p hgn-h® shbv≥ dqWnsb (he-Xv) Soaw-K-߃ A`n-\-μn-°p∂p \yq-U¬-ln: s{K-bn-‰¿ t\m-bnU-bn¬ Rmb-dmgvN \S°p-∂ t^m¿ap-eh¨ td-kn-s\-Xncmb ]-cm-Xn-bn¬ kp-{]nw-tImSXn C-∂p hm-ZwtIƒ-°pw. No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-inhw Dƒ-s∏-´ s_-©m-Wv hm-Zw tIƒ-°p-I. 2011¬ BZy-t^m¿ap-e h¨ td-kv \-S-∂-t∏mƒ kw-Lm-S-I¿ \n-Ip-Xn A-S-®ns√-∂v B-tcm-]n-®v A-an-Xv Ipam¿ F-∂ B-fm-Wv ]-cm-Xn \¬-Inb-Xv.

F¨v.sF.FÂ: C-kv-s_ÀKv ]pXnb U-b-dÎÀ

\yq-U¬ln: tlm-°n C-¥y eoKn-s‚ (F®v.sF.F¬) 2014 kok-Wn-se Sq¿-W-sa‚ v U-b-d-Œdm-bn t_ym¨ C-kv-s_¿-Kns\ \n-b-an®p. A-Sp-Ø h-¿-jw P-\p-h-cn 23 ap-X¬ s^-{_p-h-cn 23 h-sc-bm-Wv F®v.sF.F√ns‚ c-≠mw F- U n- j ≥ A-c-tß-dpI. Ckvs_¿-Kns‚ hcthm-sS Sq¿W-sa-‚ ns‚ \n-ehm-c-w C-\n-bp-ap-b¿-Øm≥ I-gnbp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂v tlm-°n C-¥y sk-{I´-dn \-coμ¿ _-{X ]-d™p. sa¬_¨: ]-cn-°n-s\ Xp-S¿A-Sp-Ø F-Un-j-s‚ `m-K-am∂v C¥y≥ ]-cyS-\w \-„am-b hm≥ km-[n®-Xv hen-b Aw-KoB-kvt- {X-en-≥ \m-bI - ≥ ssaIm-c-am-bm-Wv Im-Wp-∂-sX°-¬ ¢m¿-°v Xn-cn-®p-hc - p∂p. A-Sp-Ø am-kw \-S° - p-∂ B-j- ∂pw I-gn-™ F-Un-j≥ an-I-®kv ]-cº - c - b - n-eq-sS ¢m¿-°v A- Xm-bn-cp-∂p-sh∂pw 2012se e¥m-cm-{„ a¬-kc - ß - f - n-te-°v a- ≠≥ H-fnw-]n-Iv-kn-s‚ U-b-dŒ¿ Iq-Sn-bm-bn-cp∂C-kv-s_¿S-ßn-hc - p-sa-∂m-Wv kqN-\. B-`y-¥-c {In-°-‰n-eq-sS-bm- Kv {]-Xn-I-cn®p. Wv A-t±-lw kPo-h {In-°-‰nte-°p Xn-cn-®p-h-cp-∂-Xv. Sm-kvam-\n-s°-Xncm-b a¬-k-c-Øn¬ A-t±-lw I-fn-°pw. ]p-dw th--Z\-sb Xp-S¿-∂v C-¥y-s°Xncm-b G-I-Zn-\ ]-c-º-c-bn¬ A-t±-lw I-fn-®n-cp-∂n√.

ssa-¡Â ¢mÀ-¡v Xn-cn-¨p-h-chn-s\m-cp-§p-¶p

db-en-\p-th≠n Cc-´-tKm-fp-Iƒ t\Snb {InÃym-t\mbpsS BÀmZ{]-I-S\w

{Kq-∏n-se G-‰hpw i-‡cmb F-Xn-cm-fn-I-sf-∂p hn-e-bn-cpØ-s∏-Sp-∂ bp-h‚-kn-s\bpw Io-g-S-°n-b-tXm-sS ap≥ Nmw-]y≥-amcm-b d-b¬ am-{Un-Uv {]oIzm¿-´¿ tbm-Ky-X-bv-°v sXm-´-cnIn-seØn. Sq¿-W-sa‚n-se Xp-

e≠≥: `mhn-bn¬ ^pSv-t_mfn¬ h≥ am-‰-ß-fp≠m-hp-sa∂v sN¬-kn an-Uv-^o¬-U¿ {^m-¶v ew-]m¿Uv A`n-{]m-b-s∏-´p. kao-]-`m-hn-bn¬ ]pcp-j, h\nXm Xmc-߃ H-cp-an-®v I-fn-°p-sa∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw A-t±lw ]-d™p. ""Ign™ A©v, 10 h¿jØn\nsS h\nXm ^pSvt_m-fn¬ Gsd hf¿®-bmWv D≠m-bXv. Ct∏mƒ ]pcpj Soap-am-bn s]m-cp-Xm-\p≈ tijn A-h¿°p-≠v''˛Xmcw Iq´n-t®¿Øp. kalikkalam@thejasonline.com

{Kq-¸v F am-©-ÿ bp-ss\-‰-Uv 1 ˛ d-b¬ tkm-kn-Um-Uv 0 _-tb¿ se-h¿-Iyp-k≥ 4 ˛ j-IvX¿ sUm-sW-kv-Iv 0

{Kq-¸v _n d-b¬ am-{Un-Uv 2 ˛ bp-h‚-kv 1 K-em-Xvk-sc 3 ˛ F-^v.kn tIm-]-≥-tl-K≥ 1

{Kq-¸v kn ]m-cn-kv sk‚ v P¿-sa-bv≥ 5 ˛ B≥-U¿-se-Œv 0 s_≥-^n° 1 ˛ H-fnw-]n-bm-t°m-kv 1

{Kq-¸v Un _-tb¨ ayq-Wn-°v 5 ˛ hn-tŒmdn-b sπ-k≥ 0 am-©-ÿ kn-‰n 2 ˛ kn.F-kv.sI.F tamkv-tIm 1

S¿-®bm-b aq∂mw P-b-am-Wv db¬ I-gn-™ Zn-h-kw t\-Sn-bXv. F-∂m¬ I-fn-® aq-∂p a¬-kc-ß-fnepw P-bn-°m≥ I-gn-bmXn-cp-∂ bp-h‚-kn-s‚ t\m-°u´vdu-≠v km-[y-X-Iƒ-°v CtXmsS a-ß-te‰p. bp-h‚-kn-s\-Xntc \memw an-\n-‰n-em-Wv {In-kv-‰ymt\m d-ben-s‚ A-°u-≠v Xp-d-∂Xv. he-Xp-hn-Mn-¬ \n-∂p Un-^‚¿-am¿-°n-S-bn-eq-sS k-an sJ-Zn-d \¬In-b a-t\m-l-cam-b {Xq-t_m-ƒ kzo-I-cn-®v ap-t∂dn-b {In-kv-‰-ymt\m X-s∂ X-S-bm-s\-Øn-b tKm-fn Pn-bm≥ ep-bn-Pn _-^Wn-s\bpw sh´n-sbm-gn-™v tjm-´p-Xn¿-°p-I-bm-bn-cp∂p. 22mw an-\n-‰n¬ s^¿-Wmt≠m tem-sd-s‚ bp-h‚-kn-\p k-a-\n-e k-Ωm-\n®p. am¿-´n≥

I-tk-dn-s‚ t{Im-kn¬ \n-∂p t]mƒ t]m-Kv-_-bp-sS t¢m-kvtd-©v sl-Õ¿ tKmfn sF-I¿ I-knb-kv X-´n-b-I-‰n-sb-¶nepw do_-u≠v sN-bvX ]-¥v tem-sds‚ h-e-bn-te-°v sπ-bv-kv sNøp-I-bm-bn-cp-∂p. B-dp an-\n-‰n\-Iw d-b¬ eoUv Xn-cn-®p-]n-Sn®p. sk¿Pntbm dm-tam-kn-s\ tPm¿-Pntbm Nntb-en-\n t_m-Iv-kn-\p-≈n¬ ho-gv-Øn-b-Xn-s\-Øp-S¿-∂v d-ben-\v A-\p-Iq-e-am-bn s]-\¬-‰n e-`n®p. {In-Ãymt\m s]-\¬-‰n A-\m-bm-kw h-e-bv-°p-≈n-em°p-Ibpw sN-bvXp. Cu tKm-tfm-sS Nmw-]y≥-kv eo-Kv N-cn-{X-Øn-se F-°m-esØbpw an-I® tKmƒ-th-´-°mcn-¬ {In-kv-‰ymt\m aq-∂mw-ÿm\-tØ-°p-b¿-∂p. 57 tKm-fp-Ifm-Wv {In-kv-‰ym-t\m-bp-sS kºm-Zyw. 71 tKm-tfm-sS duƒ tKm-¨-km-e-kpw 62 tKm-fp-I-fpam-bn kq-∏¿ Xm-cw e-b-W¬ sa n-bp-am-Wv B-Zy c-≠p ÿm-\ß-fn-ep-≈Xv. F-∂m¬ {Kq-∏n-se a-s‰m-cp I-fn-bn¬ B-Zy-]-Ip-Xn-bn¬ Xs∂ aq-∂p tKm-fp-I-ƒ A-Sn-s®Sp-Øv tIm-]≥-tl-K-s\-Xn-tc K-em-Xvk-sc P-b-ap-d-∏n-®n-cp∂p. s^-en-]v sa-tem (10mw an-\n‰v), sh-kven kv-ss\-U¿ (38), ZnZn-b¿ t{Zm-Kv-_ (45) F-∂n-h-cmWv K-em-Xvk-sc-bp-sS kv-tImd¿-am¿.

C-{_ am-Pn-¡n ss^-hvÌmÀ ]n.F-kv.Pn.

C{_m-ln-tam-hn®v BÀm-Z-Øn¬ lm-{Sn--°pƒ-s∏-sS \m-ep tKm-fp-Iƒ A-Sn-®p-Iq´nb kzoUn-jv Ãm¿ kv-ss{S-°¿ …m-‰≥ C-{_mln-tam-hn-®n-s‚ an-∂p-∂ {]-I-S-\-amWv B≥-sU¿-se-Œns\-Xn-tc {^-©v Nmw-]y≥-a-m¿ Iq-Snbm-b ]n.F-kv.Pn-sb 5˛0-

s‚ B-[n-Imcn-I P-b-Øn-te°p \-bn-®-Xv. 17, 22, 36, 63 an-\n-‰p-I-fn-em-Wv C-{_ ]n.F-kv.Pn-°p th-≠n \nd-sbm-gn-®Xv. ti-j-n-°p∂ tKmƒ D-dptKz tKm-f-Sn-ho-c≥ F-Un≥-k≥ I-hm-\n-bp-sS h-I-bm-bncp-∂p. Sq¿-W-sa‚n¬ ]n.-F-kv.Pn-bp-sS Xp-S¿-®bm-b aq-∂mw Pb-am-WnXv. -{Kq-∏n-se a-s‰m-cp I-fn-bn¬ s_≥-^n-°-bv-s°-Xn-tc 29mw an\n-‰n¬ A-se-bm≥-t{Um sUman≥K-kv H-fnw-]n-bm-t°m-kn-\p eo-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Øn-cp∂p. ss^-\¬ hn-kn-en-\v c-≠p an-\n‰v ap-ºv Hm-kv-I¿ Im¿-tUm-tkmbp-sS tKmƒ s_≥-^n°-sb tXm¬-hn-bn¬ \n-∂p c-£n®p.

_-tb¬ ap-t¶m-«pXs¶ \n-e-hn-se Nmw-]y≥-amcpw P-¿-a≥ tP-Xm-°-fpam-b _-tb¨ ayq-Wn-°v Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ Xp-S¿-®bm-b aq∂mw P-btØmsS ]-S-tbm-´w Xp-S-cp-I-bmWv. tlmw-{Ku-≠n¬ \-S-∂ aq∂mw-du-≠v a¬-k-c-Øn¬ sNIv dn-]-ªn-°n¬ \n-∂p-≈ hntŒm-dn-b sπ-k-s\ _-tb¨ 5˛0-\v \new-sXm-So-°m-sX ]-d∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. {^-©v kv‰m¿ tπ-ta-°¿ {^m-¶v dn_-dn _-tb-Wn-\p-th≠n c-≠pX-h-W h-e-Ip-ep-°nb-t∏mƒ tU-hn-Uv A-em-_, _m-kv-‰y≥ jzm≥-kv-ss‰K¿, acntbm tKm-Sv-sk F-∂nh¿ HmtcmX-h-W B-tLm-j-Øn¬ ]¶m-fn-I-fmbn. A-tX-k-abw, I-gn-™ a¬k-c-Øn¬ _-tb-Wn-t\m-Sv tXm‰ ti-jw I-f-Øn-en-dßn-b am©-kv-‰¿ kn-‰n kn.F-kv.sI.Fsb tXm¬-∏n-®p hn-P-b-]m-X-bn¬ Xn-cn-s®-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Hcp tKm-fn-\p ]n-∂n-´p-\n-∂ tij-am-bn-cp-∂p kn-‰n-bp-sS Xn-cn®p-h-c-hv. Cc-´-tKm-fp-Iƒ t\Snb sk¿Pntbm A-tKz-tdm-bmWv kn-‰n-bp-sS lo-tdm. _-tb¨ (Hº-Xv t]m-bn‚ v), kn-‰n (6) F-∂n-h-cm-Wv {Kq∏n-¬ B-Zy c-≠p ÿm-\-ß-fnep-≈Xv.

{^©v Hm-]¬ kq-¸À ko-cokv: kv-an-¯n-\v U-_nÄ; Z-£n-Wm-{^n-¡-bv-¡v ta-[m-hn-Xzw sk-bv-\, kn-Ôp P-bn¨p Z-£n-Wm-{^n-¡ \m-en-\v 460, kvan¯v 227*, F-_n Un-hnÃn-tb-gv-kv 157* Zp-_bv: ]m-In-kv-Xm-s\-Xncm-b c-≠m-a-sØbpw A-h-km-\-sØbpw -{In°-‰v sS-Ãn¬ Z-£n-Wm{^n-° ta-[m-hnXzw t\Sn. ]m-In-kv-Xm-s‚ H-∂man-∂n-Mv-kv kv-tIm-dmb 99\p a-dp-]-Sn-bn¬ c-≠mwZn-\w Ãw-s]-Sp-°p-tºmƒ Z-£n-Wm-{^n-° \m-ep hn-°-‰n-\v 460 d¨-sk-∂ i-‡am-b \n-e-bn-emWv. ap≥ \m-b-I≥ t{K-bw kv-an-Øn-s‚ (227*) U_nƒ sk-©z-dnbpw Iym-]v-‰≥ F-_n Un-hn√ntb-gv-kn-s‚ (157*) sk-©z-dn-bp-am-Wv Z-£n-Wm{^n°-sb h≥ kv-tIm-dn-se-Øn-®Xv. Z-£n-Wm{^n-°-bv-°v C-t∏m-ƒ 361 d¨-kn-s‚ an-I-® eoUp≠v. 367 ]-¥n¬ 16 _u-≠-dn-I-f-S-ßn-b-XmWv kv-an-Øn-s‚ C-∂n-Mv-sk-¶n¬ Un-hn√n-tb-gvkv 262 ]-¥n¬ 16 _u-≠-dn-Ifpw H-cp kn-Iv-kdpw ]m-bn®p. aq-∂n-\v 128 F-∂ \n-e-bn¬ C∂-se C-∂n-Mvkv ]p-\-cm-cw-`n-® Z-£n-Wm-{^n-°-bv-°p- Sow kvtIm-dn-te-°v B-dp d¨-kv Iq-Sn Iq-´n-t®¿-°p-∂Xn-\n-sS ss\-‰v hm-®v-am-\m-sb-Øn-b sU-bv¬ sÃ-bv-\n-s‚ hn°-‰v \-„-ambn. G-gp d¨-sk-SpØ sÃ-bv-\n-s\ ap-lΩ-Zv C¿-^m≥ _uƒ-Um°p-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ A-©mw hn-°-‰n¬ kv-an-Øv˛Un-hn√n-tb-gv-kv k-Jyw {Io-kn¬ H-

U_nƒ sk©zdn XnI® kvanØv Øp-tN-¿-∂-tXm-sS Im-cy-߃ Z-£n-Wm-{^n-°bv-°v A-\p-Iq-e-ambn. A-]-cm-Pn-Xam-b A-©mw hn-°-‰n¬ Cu tPm-Sn C-Xn\Iw 326 d¨-kv A-Sns®-Sp-Øp-I-gn™p. ]m-In-kv-Xm-\pth-≠n k-CuZv A-Pv-a¬ c-≠p hn-°-s‰-Sp-Øp.

A-−À 17 tem-I-I¸v: {Kq-¸p-X-e aÂ-k-c-§Ä C-¶-h-km-\n¡pw

`mhn-bn anIvkUv ^pSvt_mÄ hcpw: ew]mÀUv

aÂ-k-c^ew

{_-ko {Kq-¸v tP-Xm¡Ä {_ko-en-\mbn tKmƒ t\Snb sItbm (Xmsg) Soaw-K-tØm-sSm∏w BÀmZw ]¶p-h-bv°p∂p A-_q-Z_n: ap≥ tP-Xm-°fpw Ip-Xn-®p. {Kq-∏v Fbnse A-hem-‰n-\-ta-cn-°≥ •m-a¿ So-apam- km-\ a¬-k-c-Øn¬ tlm-≠pb {_-ko¬ Xp-S¿-®-bm-b aq- dm-kn-s\ F-Xn-cn-√m-Ø aq-∂-p ∂mw P-b-tØm-sS A-≠¿ 17 tKm-fp-Iƒ-°m-Wv a-™-°p-∏mtem-II-∏v ^pSv-t_mƒ Sq¿-W- b-°m¿ I-im-∏p-sN-bv-X-Xv. sa‚n-s‚ {]o-Izm-¿-´-dn-te-°p {Kq-∏n-se a-s‰m-cp I-fn-bn¬

s…m-hmIy FXn-cn-√mØ c≠p tKmfn\v B-Xn-tY-b-cm-b bp.F.C-sb ap-´p-Ip-Øn-®p. C-c-´-tKm-fp-Iƒ t\Sn-b K{_n-tb¬ t_m-kv-In-en-b-bmWv tlm-≠p-dm-kn-s\-Xn-sc {_ko-e-n-s‚ hn-P-b-in-¬∏n. aq∂mw-tKmƒ sI-tbm-bp-sS h-Ibm-bn-cp-∂p. Cu hn-P-b-tØmsS aq-∂p a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v Hº-Xp t]m-bn‚p-am-bn {_-ko¬ {Kq-∏v Nmw-]y≥-am-cm-hp-Ibpw sN-bv-Xp. {Kq∏p-Xe a¬k-c-߃ C∂v Ah-km-\n-°pw. C∂p \mep Ifn-I-fm-Wp-≈-Xv.

C¶s¯ Ifn A¿-P‚o-\ x Im\U Hm-kv-{Sn-b x C-dm≥ ss\-Pocn-b x C-dmJv sa-Iv-knt°m x kzoU≥

]m-cnkv: kq-∏¿ Xm-cw skbv-\ s\-lvhmfpw bph sk≥-tk-j≥ ]n hn kn-‘phpw {^©v Hm-]¨ kq-∏¿ ko-co-kv _m-Uv-an‚¨ Nmw-]y≥-jn∏n-¬ P-b-tØm-sS c-≠mw-du-≠n-te°p ap-t∂dn. F-∂m¬ h-\n-Xm U-_nƒ-kn¬ Pzm-e Kp-´˛Aizn-\n s]m-∂∏ tPm-Sn H-∂mw-du-≠n¬ X-s∂ tXm-‰p ]p-d-Ømbn. \memw ko-Uv Iq-Snbm-b skbv-\ Xm-bv-e≥Un-s‚ \n-°m-thm≥ Pn≥Um-t]m-\n-s\-bm-Wv B-Zy-du-≠n¬ hm-in-tbdnb t]mcn-s\m-Sp-hn¬ 12˛21, 21˛16, 21˛13 F-∂ kv-tIm-dn-\p tXm¬-∏n-®Xv. a¬-k-cw 52 an-\n-‰v \o-≠p-\n∂p. Pn≥Um-t]m\n-s\-Xn-tc C-Xph-sc I-fn-® c-≠p a¬-k-c-ßfnepw P-bw sk-bv-\-bv-s°m-∏-am-bn-cp∂p. Xm-bv-e≥-Un-s‚ X-s∂ bq≥ Pp s_-bvbm-Wv c-≠mw-du-≠n¬ sk-bv-\-bp-sS F-Xn-cmfn. bq-\ns\-Xn-tc a-n-I-® sd-t°m-Um-Wv C-¥y≥ Xm-c-Øn\p-≈Xv. C-Xph-sc F-´p X-h-W C-cp-Xm-c-ßfpw sImºp-tIm¿-Ø-t∏mƒ A-©nepw sk-bv-\-bv°m-bn-cp-∂p Pbw. F-∂m¬ B-K-kv-Xn¬ \-S∂ tem-I Nmw-]y≥-jn-∏n¬ sk-bv\-sb bq≥ ho-gvØn-bn-cp∂p. temI 10mw \-º¿ kn-‘p B-dmw ko-Um-b Z£nW sIm-dn-b-bp-sS Pn lyp≥ kp-Mn-s\ 21˛8, 21˛12\v X-I¿-Øp-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. P-b-Øn-\pth-≠n kn-‘p-hn-\v A-c-a-Wn-°q-¿ am-{X-ta th-

j-an-sb kq-£n-¡-W-sa¶v So-awK-§-tfm-Sv s_-bven dm©n: a-g ap-S°n-b \memw GI-Zn-\-Øn¬ aq-∂p hn°-‰v ]n-gpXv C-¥y≥ _u-fn-Mn-s‚ \-s´√m-b t]-k¿ j-an ap-l-Ω-Zn-s\ h-cm-\n-cn-°p-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ {i-≤n-°-W-sa-∂v B-kvt{X-enb≥ Iym-]v-‰≥ tPm-¿-Pv s_-bven So-aw-K-߃-°p ap-∂-dn-bn-∏v \¬In. ""j-an-bp-sS _u-fn-Mv D-Pz-eam-bn-cp∂p. ]-c-º-c-bn¬ R-߃ C-Xph-sc t\-cn-´n-´n√m-Ø _u-f¿ Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. R-߃ {]-Xo-£n-®-Xn-t\-

°mƒ th-K-ta-dn-b-Xm-bn-cp-∂p j-an-bp-sS _u-fn-Mv''˛ \m-emw G-I-Zn-\-Øn-\pti-jw s_-bven hn-e-bn-cpØn. ""]-c-º-c-bn-se ti-jn-°p-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ Hm-ko-kn-\p _p-≤n-ap-´p-≠m°p-I j-an-bmbn-cn-°pw. A-t±-l-sØ t\-cnSm≥ ]p-Xn-b ]-≤-Xn-Iƒ B-kq{X-Ww sN-tø-≠n-h-cpw''˛ s_bv-en Iq-´n-t®¿-Øp. a¬-k-c-Øn¬ F-t´m-h-dn¬ H-cp sa-bv-U-\pƒ-s∏-sS 42 d¨kn-\v aq∂p hn°-‰v ]ngp-X j-an-

skbv\ s\lvhmƒ

≠n-h-∂p≈q. A-tX-k-abw, C-t¥m-\o-ky-bp-sS sK-∫n dnkv-Xn-bm-\n C-am-hm≥˛Xnbm-d \p-ssdZ tPm-Snbm-Wv Pzm-e˛A-izn-\n k-Jy-sØ H-∂mw-du-≠n¬ Io-gv-s∏-Sp-Øn-bXv. kv-tIm¿: 18˛21, 21˛13, 17˛21.

hmÀ-WÀ 197; Hm-ko-kv sd-t¡mUv kn-Uv\n: s]-cp-am-‰-Zq-jyhpw tam-iw t^mapw Imc-Ww tZiob So-an¬ ÿm-\w \-„am-b Bkv-t{X-en-b-bpsS sh-Sn-s°´v Hm-]-W¿ tU-hn-Uv hm¿-W¿ sdt°m-Uv {]-I-S-\-tØm-sS ske-Iv-‰¿-am-cp-sS {i-≤ ]n-Sn-®p]‰n. B-kv-t{X-en-b-bn-se {]m-tZin-I G-IZn\ Sq¿-W-sa‚m-b s{]m-hn-≥-jy¬ h-Æn-s‚ sk-anbn¬ hn-tŒm-dn-b-s°-Xn-tc kujan apl-ΩZv Øv sh-bv¬-kn-\p-th-≠n 197 dbm-Wv C-¥y≥ _u-f¿-am-cn¬ ¨--km-Wv hm¿-W¿ A-Sn-®p-Iq-´nanI-®p\n-∂Xv. ]-c-º-c-bn¬ j- bXv. {]m-tZ-in-I {In-°‰ - n¬ H-cp an-bp-sS B-Zy-a¬k-cw Iq-Sn-bm- Xm-c-Øn-s‚ D-b¿-∂ kv-tIm-¿ bn-cp-∂p CXv. Iq-Sn-bm-Wn-Xv. 2004¬ P-n-Ωn sal-¿ t\-Sn-b 187 d¨-km-Wv hm-¿W¿ ]-g¶ - Y - b - m-°n-bXv.

sF eo-Kv: kv-t]mÀ-«n-Mv ¢-ºv tKm-h-bv¡v tPm-_n- am-Xyp-hn-\v A-©pe-£w \ÂIpw an-I-¨ Pbw Xncph\¥]pcw: temI Uzma-Uv-Kmhv: sF eo-Kv ^pSv-t_m-fn¬ C∂-se \-S-∂ I-fn-bn¬ ap-≥ Nmw-]y≥-amcm-b kv-t]m¿-´n-Mv ¢-∫v tKm-h-bv-°p an-∂p-∂ Pbw. eo-Kn-se ]p-Xp-ap-J-ßfm-b c-Mv-Z-Pn-sb-Zv bp-ss\-‰-Un-s\ 3˛0\mWv kv-t]m¿-´n-Mv tlmw-{Ku-≠n¬ sI-´p-sI-´n-®-Xv. HKv-_ I-ep \∂ (13mw an-\n-‰v), Zo-]-IvtZ-hv dm-Wn (31), s_mbv-a I¿-s] (71) F∂n-h¿ kv-t]m¿-´n-Mn-\pth-≠n kv-tIm¿ sN-bv-Xp. a-s‰m-cp a-¬-k-c-Øn¬ {]-bm-Kv bp-ss\-‰-Un-s\ ap-l-Ω-Z≥ kvt]m¿-´n-Mv tKmƒ-cln-X k-a-\n-e-bn¬ Ip-cp°n.

]n hn kn‘p

¿^v Hfnw]nIvkn¬ A©v kz¿Ww t\Snb aebmfnXmcw tPm_n amXyphn\p kwÿm\ kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ A©p e£w cq] \¬Ipsa∂v kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ {]kn-U‚ v ]fln\n tXmakv AtUhnUv hm¿W¿ dnbn®p.


CMYK

12 tImgnt°mSv

25 H-IvtSm-_¿ 2013 sh≈n

CMYK

kz¥w {]Xn-\n[n tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv Zn-\-]{X-Øn-\v ]-c-kyw \n-tj-[n-°pI-bpw A-S-®p-]q-´m-Xn-cn-°m≥ Im-c-Ww Im-Wn-°¬ t\m-´o-kv A-b-°p-I-bpw sN-bv-X \-S-]-Sn P-\m-[n-]-Xy-Øn-s\-Xn-cm-b AXn-{I-a-am-sW-∂v ap-Xn¿-∂ am[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ sI Fw tdmbn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ am[y-a -kzm-X-{¥y kw-c-£-W kan-Xn B-tcm-]n-®p. C-¥y≥ P-\m-[n-]-Xy-kw-hn[m-\-Øn-\pw am-[y-a-kzm-X{¥y-Øn-\pw Xp-eym-h-Im-i-߃-°pw t\-sc Kp-cp-X-c-am-b tNm-Zy-߃ D-b¿-Øp-∂-XmWn-sX-∂v 31 {]-ap-J¿ H-∏n-´ {]kv-Xm-h-\ Nq-≠n-°m-´n. Hm-tcm ]-{X-Øn-\pw hy-Xy-kv-X A-fhp-tIm¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂ k¿-°m¿ H-cp ]-{X-Øn-\p-t\-sc D-cp-°p-ap-„n D-]-tbm-Kn-°p-Ibm-Wv. H-cp ]-{X-Øn-s‚ {]-kn≤o-I-c-Ww \n¿-Øn-°m≥ I-cn\n-b-aw D-]-tbm-Kn-®-Xn-eq-sS P\m-[n-]-Xy-kw-hn-[m-\-Øn-s‚ F-√m A-Xn¿-h-cp-ºp-I-fpw ew-

_lvd-bv-\n¬ \S∂ Ct¥m˛_-lvd-bv≥ hym-]m-c {]-Z¿-i-\-Øn¬ H-cp°n-b tXP-kv Ãmƒ hn-tZ-i-Im-cy k-l-a{¥n C A-lΩ-Zv k-μ¿-in-°p-∂p

A-\ym-[o-\-s¸-« `q-an Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m³ B-`y-´-c-h-Ip-¸v t\-cn-«v \-S-]-Sn-¡v kn F k-Po-h≥ C-Sp-°n: Pn-√-bn-se A-\ym-[o-\s∏-´ k¿-°m¿-`q-an Xn-cn-®p-]n-Sn°m≥ d-h-\yq h-Ip-∏n-s\ a-dn-I-S∂v B-`y-¥-c-h-Ip-∏n-s‚ C-S-s]S¬. `q-an-ssI-tb-‰w kw-_-‘n® C‚-en-P≥-kv F.-Un.-Pn.-]n. cm-P≥- a-t[-°-dn-t‚-Xpƒ-s∏-sSbp-≈ G-gv A-t\z-j-W dn-t]m¿´p-Iƒ-°p-ta¬ d-h-\yq h-Ip-∏v A-S-bn-cn-°p-tºm-gm-Wv ssI-tb‰-°m-sc-bpw A-h-sc k-lm-bn-® d-h-\yq-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-scbpw C-S-\n-e-°m-sc-bpw ]n-Sn-IqS-W-sa-∂v B-`y-¥-c- (c-l-ky-hn`m-Kw-˛-F) h-Ip-∏v D-Ø-c-hn-d-°nb-Xv. C-Xn-\m-bn {]-tXy-I A-t\zj-W-kw-L-hpw cq-]o-I-cn-®p. a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-Ws‚ {]-tXy-I \n¿-tZ-i-{]-Im-c-amWv Cu \-S-]-Sn. d-h-\yq h-Ip-∏v

ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-cp-∂-t∏mƒ ssI-tb-‰-°m¿-s°-Xn-tc I¿-°i \n-e-]m-Sm-Wv Xn-cp-h-©q¿ FSp-Øn-cp-∂-Xv. Cu th-f-bn¬ ]e-X-h-W aq-∂m-dn-epw Nn-∂-°\m-en-ep-sam-s° F-Øn ssItb-‰w t\-cn¬ t_m-[y-s∏-´n-cp∂p. F-∂m¬, C-t±-lw Np-a-X-eH-gn-™-tXm-sS ssI-tb-‰-°m¿s°-Xn-cm-b d-h-\yq h-Ip-∏n-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ \n-e-®p.ssI- t b- ‰ - ° m¿- s °- X n- t c kzo-I-cn-t°-≠ \-S-]-Sn-Iƒ hni-Zo-I-cn-°p-∂ B-`y-¥-c-h-Ip∏n-s‚ D-Ø-c-hn¬ {]-[m-\ ssItb-‰-°m-sc t]-sc-Sp-Øp ]-d-bp∂p-≠v. D-Ø-c-hn¬ sh-≈p-°pt∂¬ kv-I-dn-b-bpw a-°-fpw, X®-¶-cn {Kq-∏v (Nn-∂-°-\m¬ `q-anssI-tb-‰w kw-_-‘n-®v tX-Pkv {]-kn-≤o-I-cn-® hm¿-Øm ]-cº-c-bn¬ ]-cm-a¿-in-®n-cp-∂p) Im-™n-c-Øp-¶¬ tam-l-\≥,

sd-Pn sk-_m-kv-‰y≥ Xp-S-ßn-bh-cpw k¿-°m¿-`q-an ssI-tb-dnb-Xv hn-i-Z-am-bn A-t\z-jn-®v `qan Xn-cn-sI ]n-Sn-°p-∂-Xn-\p \nb-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v {]-tXy-I kw-L-Ø-e-h≥

ss{Iw-{_m-©v F.-Un.-Pn.-]n. hn≥-k≥ Fw t]m-fn-\v D-Ø-c-hn-eqsS \n¿-tZ-iw \¬-Ip-∂p. ssI-tb-‰-Øn-\p Iq-´p-\n-∂ D-tZym-K-ÿ-sc-bpw C-S-\n-e-°mcpƒ-s-∏-sS-bp-≈ a-‰p-≈-h¿-s°Xn-tc-bpw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°Ww. A-gn-a-Xn-°m-cm-b d-h-\yq-˛k¿-th h-Ip-∏v Po-h-\-°m-cp-sS ]q¿-Wa - m-b hn-hc - ß - ƒ D-S≥ tiJ-cn-®v k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-°-

W-sa-∂v C‚-en-P≥-kv A-Uo-j\¬ Un.-Pn.-]n-tbm-Sm-Wv k¿°m-¿ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv.Pn-√b - n¬ hym-P- ]-´b - ß - f - pw a-‰p -tc-J-I-fpw D-≠m-°n d-h-\yq DtZym-K-ÿ-cp-sS k-lm-b-tØmsS h≥-tXm-Xn¬ `q-an ssI-tb-dnbn-´p-≠v. A-h C-t∏m-gpw Xp-S-cpI-bm-sW-∂v D-Ø-c-hv hy-‡-am°p-∂p. ssI-tb-‰w-aq-ew B-Znhm-kn-I-f-S-°-ap-≈-h¿-°v `q-an hn-X-c-Ww sN-øm-\m-hp-∂n-√. ssI--tb-‰w kw-_‘ - n-®v c-Pn-ÿ sN-bvX - tI-kp-If - n¬ ]-eX - pw dh-\yq h-Ip-∏n-¬\ - n-∂p tc-JI - ƒ e-`n-°m-Ø-Xp Im-c-Ww A-t\zj-Ww \n-e® - \n-eb - n-em-Wv. hym-P -tc-J-I-fp-sS ]n≥-_-eØn¬ ssl-t°m-S-Xn-bn¬-\n∂pw a-‰pw kv-t‰ hm-ßn ssI-tb‰w kw-c-£n-°p-∂p-ap-≠v. Cu hn-j-bw hn-i-Z-am-bn ]-cn-tim-[n®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv

hym-P -]-´-b-ß-fpw A-Xp-]-tbmKn-®v `q-an kz-¥-am-°n-b-h¿-s°Xn-tc-bpw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂Xn-\v {]-tXy-I A-t\z-j-W-kwL-sØ X-s∂ \n-tbm-Kn-°p-∂sX-∂v D-Ø-c-hn¬ ]-d-bp-∂p. Cu -kw-L-sØ k-lm-bn°m≥ k-Xy-k-‘-cm-b d-h-\yq-˛k¿-th D-tZym-K-ÿ-sc hn-´psIm-Sp-°-W-sa-∂v _-‘s-- ∏-´ D∂-X D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv D-Ø-c-hv B-h-iy-s∏-Sp-∂p. tI-k-t\z-jWw kw-_-‘n-® hn-i-Zmw-i߃ b-Ym-k-a-bw k¿-°m-cns\ A-dn-bn-°-Ww. C-Xn-s‚ kpK-a-am-b \-S-Øn-∏n-\m-bn sslt°m-S-Xn-bn¬-\n-∂p-≈ kv-t‰ DØ-c-hp-Iƒ \o-°-W-w. {]-tXyI A-t\z-j-W-kw-Lw cq-]o-Icn-°p-∂-tXm-sS Pn-√-bn-se d-h\yq `q-an ssI-tb-‰w kw-_-‘n® F-√m ss{Iw tI-kp-I-fpw CXn-\p Io-gn-te-°p am-‰-pw.

ae-bm-f-¯nsâ kz´w a¶mZ a-∂m-sU- `m-cy-°pw a-°ƒ-°p-sam-∏w

d-^o-Jv d-a-Zm≥ tIm-gn-t°m-Sv: H-cp a-e-bm-fn-bp-tS-X-√ B a-[p-c-\m-Z-sa-∂v Xn-cn-®-dn-™-h¿ A-]q¿-hw. "am-\-k-ssa-t\ h-cq.-.-.-' F∂p Xp-S-ßp-∂ k-eo¬ Nu-[-cn kw-KoXw \¬-In-b Km-\w ]m-Sn-b {]-t_m-[vN-{μ sU F-∂ a-∂m-sU-bpw k-eo-ens\-t∏m-se _w-Km-fn-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-e-cpw Xn-cn-®-dn-bp-∂-Xv B ssa-\ ]-d-

∂-I-∂-tXm-sS-bm-hpw. sN-Ωo-\n-se ]co-°p-´n-sb-∂ hn-jm-Z Im-ap-I-s‚ apJw t{]-£-I-cn-se-Øn-b-Xv a-∂m-sUbp-sS A-\-iz-c i-–-Øn-eq-sS-bm-Wv. B Km-\w c-Nn-® h-b-em¿ cm-a-h¿-a a-ebm-fn-I-sf hn-´p-t]m-b-Xv C-Xp-t]m-se H-cp H-tŒm-_-dn¬ X-s∂-bm-bn-cp-∂p F∂-Xv bm-Zr-—n-I-am-hmw. "am-\-k-ssa-t\' ]m-Sp-∂-Xv hn-jm-ZKm-\-߃-°p i-–w \-¬-Im≥ G-‰-hpw tbm-Py-\m-b a-∂m-sU X-s∂-bm-h-Wsa-∂-Xp sN-Ωo-\n-s‚ kw-hn-[m-b-I≥ cm-ap Im-cym-´n-s‚ \n¿-_-‘-am-bn-cp∂p. tb-ip-Zm-kv Pz-en-®p-b-cp-∂ k-a-bØm-bn-cp-∂p C-sX-∂pw Hm¿-°-Ww. F°m-e-sØ-bpw an-I-® hn-jm-Z-Km-\-amb ta-cn kq-d-Xv tX-cn B≥-tL≥ F-∂ Nn-{X-Øn-se "]q-tOm \ ssI-tk taw t\' ]m-Sn-b sU-bp-≈-t∏mƒ a-s‰m-cmƒ F-ß-s\? ˛ C-Xm-bn-cp-∂p cm-ap Nn-¥n-

®-Xv. "I-S-te \o-e I-S-te.-.-.-' ]m-Sn-b Xe-Xv sa-lv-aq-Zn-s\-t∏m-se a-∂m-sUbpw H-‰ Km-\w-sIm-≠v a-e-bm-fn-bp-sS s\-©n¬ Iq-Sp-Iq-´p-I-bm-bn-cp-∂p. IÆq-cp-Im-cn-bm-b `m-cy kp-tem-N-\m Ipam-c-\m-Wp `m-j {]-iv-\-am-hm-Xn-cn-°m≥ k-lm-bn-®-Xv. a-e-bm-f-Øn¬ s\-√n-epw-(sN-º sNº) A-t±-lw ]m-Sn-bn-´p-s≠-¶n-epw am\-k-ssa-\-bp-sS Km-b-I-\m-bm-Wv At±-l-sØ a-e-bm-fn-Iƒ Hm¿-an-°-p-I. tcm-K-i-ø-bn-em-hp-∂-Xp-h-sc kw-KotXm-]m-k-\ Xp-S¿-∂ a-∂m-sU-bn¬-\n∂p ]p-Xp-X-e-ap-d-bn-se Km-b-I¿-°p ]Tn-°m-t\-sd-bp-≠v. H-cp Km-\w A-`ykn-°p-tºmƒ A-Xn-s‚ b-Ym¿-Y `m-hw kzm-b-Ø-am-°m-\m-bn A-`n-t\-Xm-°ƒ Km-\-cw-Kw X-\n-°v A-`n-\-bn-®p-X-∂n-cp∂-Xm-bn a-∂m-sU ]-d-™n-´p-≠v. _¿km-Øn-se "sb cm-Xv `o-Kn `o-Kn', "]ym¿

lp-hm C-Iv-dm¿ lp-hm.-.-.-' F-∂n-h cm-PvI-]q-dpw \¿-Ko-kpw sN-bv-Xp Im-Wn-®psIm-Sp-Ø-Xv D-Zm-l-c-Ww. e-Xm a-t¶-jvI-dn-\pw B-im t`m-kv-te-°pw ap-ºv ZmZm km-ln-_v ^m¬-s° A-hm¿-Uv a∂m-sU-sb tX-Sn-sb-Øn. Cu ]p-c-kvIm-cw e-`n-°p-∂ B-Zy Km-b-I-\m-bn At±-lw. _w-Km-fn-bn-se _m-hp¬ kw-KoX-hpw c-_o-{μ kw-Ko-X-hpw a-∂m-sUsb B-g-Øn¬ kzm-[o-\n-®n-cp-∂p. C¥y-°m-¿ s\-t©-‰n-b ap-l-Ω-Zv d-m-^n tIƒ-°m≥ C-„-s∏-´-Xv a-∂m-sU-bp-sS Km-\-ß-fm-bn-cp-∂p. sU-sb dm-^n Gsd t{]m¬-km-ln-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. 3500te-sd Km-\-߃-°v B am-\-kssa-\- i-–-ta-In. C-∂v tkm-\p \n-Kw, t{i-bm tLm-jm-¬ Xp-S-ßn-b Km-b-I¿ C-hn-sS Np-h-Sp-d-∏n-°p-∂p-sh-¶n-epw a∂m-sU-bp-sS I-tk-c H-gn-™p-X-s∂ In-S-°pw.

Ln-®n-cn-°p-I-bm-Wp k¿-°m¿. s]m-Xp-P-\-߃-°n-S-bn¬ I-Sp-Ø B-i-¶ kr-„n-°p-∂ Cu \-S-]-Sn-s°-Xn-tc i-‡-ambn {]-Xn-tj-[n-°p-∂-Xm-bn {]kv-Xm-h-\-bn-¬ H-∏p-h-®h¿ Nq≠n-°m-´n. ]-{X-Øn-s\-Xn-tc F-s¥-¶nepw B-tcm-]-W-ap-s≠-¶n¬ Xpd-∂-Xpw \n-jv-]-£-hp-am-b At\z-j-Ww \-S-Øn ]p-I-a-d \o°-W-sa-∂v tX-P-kv ]-{Xm-[n]¿ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ B-`y-¥c-a-{¥n-am-tcm-Sv B-h-iy-s∏-´Xm-Wv. \n-b-a-hn-cp-≤ \-S-]-Sn-Iƒ k¿-°m¿ ]n≥-h-en-°-W-sa∂pw tX-P-kn-s\-Xn-cm-bn Fs¥-¶n-epw hn-j-b-߃ D-s≠¶n¬ P-\m-[n-]-Xy-]-c-hpw \n-ba-]-c-hp-am-b \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS A-Xn-\p ]-cn-lm-c-w Im-W-W-sa∂pw -A-h¿ B-h-iy-s∏-´p.ap≥ \m-hn-I-tk-\m ta-[m-hn A-Uv-an-d¬ hn-jv-Wp `m-K-h-Xv (apw-ss_), I-hn- sI k-®n-Zm-\μ≥ (\yq-U¬-ln), ap-Xn¿-∂ am[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ _n B¿ ]n `m-kv-I¿ (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), F-gp-Øp-Im-c-\pw B-Iv-‰n-hn-Ãp-

am-b A-io-iv tIm-Øm-cn (]qs\), Z-en-Xv thm-bv-kv F-Un-‰¿ hn Sn cm-P-ti-J¿ (aw-K-em-]pcw), ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ A-∏p-°p-´≥ h-≈n-°p-∂v (sIm-®n), km-aq-ln-I-im-kv-{X⁄ sP tZ-hn-I (Xn-cp-h-\-¥]p-cw), am-[y-a-\n-co-£-I≥ Zmtam-Z¿ {]-km-Zv (tIm-gn-t°m-Sv), sI A-jv-d-^v (sPm-lm-\-kv_¿-Kv bq-\n-th-gv-kn-‰n, Z-£nWm-{^n-°), U¬-ln bq-\n-thgv-kn-‰n A-tkm-tjy-‰v {]-^-k¿am-cm-b l-\n _m-_p, sP-\n sdm-th-\, ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ Pn i-‡n-[-c≥ (Xn-cph-\-¥-]p-cw), am-[y-a-{]-h¿-ØI-\pw Xn-tb-‰¿ B-Iv-‰n-hn-Ãpam-b iw-kp¬ C-kv-emw (U¬ln), Xn-tb-‰¿-˛-h-\n-Xm B-Iv-‰nhn-Ãv \o-en-a-i¿-a (U¬-ln), aqIv-h-‡ F-Un-‰¿ aq¬-N-μv (U¬-ln), a-\o-jm tk-Yn (Pm-an-A bq-\n-th-gv-kn-‰n), ssh sI i_m-\ (kn.-]n.-Un.-B¿, apwss_), F-gp-Øp-Im-cn-bpw BIv-‰n-hn-Ãp-am-b c-Xo-tZ-hn e-£van (C-√n-t\m-bv, A-ta-cn-°), BIv-‰n-hn-kv-‰v I-a-bm-\n _-en a-

lm-_¬ (apw-ss_), F≥.-kn.F-®v.-B¿.-H. I¨-ho-\¿ sd-\n sF-en≥ (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), tUm. k-tcm-Pv Kn-cn (U¬-ln bq-\n-th-gv-kn-‰n s]m-fn-‰n-°¬ k-b≥-kv Un-]m¿-´v-sa‚ v), _nμp ta-t\m≥ (te-Un {io-dmw tIm-f-Pv, U¬-ln bq-\n-th-gv-kn‰n), A-\n¿-_m≥ I¿ (U¬-ln kv-Iqƒ Hm-^v C-°-tWm-an-Ivkv, U¬-ln bq-\n-th-gv-kn-‰n), ]u-cm-h-Im-i, am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ a-lv-Xm-_v B-ew (U¬ln), ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ kn Ku-cn-Zm-k≥ (Xn-cp-h-\¥-]p-cw), an-√n K-k-‰v F-Un-‰¿ tUm. k-^-dp¬ C-kv-emw-Jm≥ (U¬-ln), I-hn-bpw B-Iv-‰n-hnÃp-am-b Ip-´n tc-h-Xn (sNss∂), ln-am-{Zn _m-\¿-Pn (PmZ-hv-]q¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n, ]-›n-a_w-Kmƒ), F-gp-Øp-Im-c-\pw ]fin-X-\p-am-b Sn Sn {io-Ip-am¿ (knw-K-∏q¿), a-\p-jym-h-Im-i{]-h¿-Ø-I≥ Im¿-Øn-Iv \-hbm≥ (ssl-Z-cm-_m-Zv), km-aqln-I-{]-h¿-Ø-I≥ kp-tc-jv ssJ¿-\¿ (\m-Kv-]q¿) F-∂n-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ H-∏p-h-®p.-

CMYK

tX-P-kn-s\-Xn-cm-b \-S-]-Sn kÀ-¡mÀ A-Xn-{I-aw: am-[y-a -kzm-X-{´y kw-c-£-W k-an-Xn

sK-bn-Â: Fkv.Un.]n.sF. k-a-cPmY k-am-]n¨p

F-kv.-Un.-]n.-sF. k-a-c-Pm-Y-bp-sS k-am-]-\ ktΩ-f\w a-t©-iz-cw kp-¶-X-°-s´-bn¬ tI-{μ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw C A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p a-t©-iz-cw: P-\-hm-k-tI-{μ-ß-fn-eq-sS sK-bn¬ ss]-∏v-sse≥ ÿm-]n-°p-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v I-gn-™ 18\v F-d-Wm-Ip-f-Øv \n∂v B-cw-`n-® F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v A-Uz. sI Fw A-jv-d-^v \-bn-® k-a-cPm-Y C-∂-se ssh-Io-´v a-t©-iz-cw kp-¶-X-°s´-bn¬ k-am-]n-®p. a-‰p Pn-√-I-fn-se kzo-I-c-W-߃-°p-ti-jw C∂-se Im-k¿-tIm-s´-Øn-b Pm-Y-bv-°v hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ h≥ h-c-th¬-∏m-Wp e-`n-®-Xv. \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS-bm-Wv Pm-Y-sb

k-am-]-\-ÿ-e-tØ-°v B-\-bn-®-Xv. k-am-]-\ ktΩ-f-\w tI-{μ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw C A-_q-_°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n sI D-kv-am≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. Pm-Ym eo-U¿ A-Uz. sI Fw A-j-d-^v, tdm-bv A-d-°¬, tPymXn-jv s]-cp-º-p-fn-°¬, Ir-jv-W≥-Ip-´n, P-eo¬ IS-bv-°¬, k-^o¿ ap-l-Ω-Zv, A-–p¬-Jm-Z¿ N-´©m¬, A-–p¬ e-Øo-^v, F F-®v ap-\o¿, kn Sn kp-sse-am≥, A-–p¿-d-km-Jv lm-Pn ]-d-º-Øv, F≥ bp A-–p¬-k-emw, ap-l-Ω-Zv Ip-™n am-hnem-Sw, kn-dm-Pv D-∏-f, Sn hn X-ºm≥ kw-km-cn-®p.

{]n-b-X-a-bp-sS ]n-´p-W-bn h-fÀ-¶p-]-´-en-¨ Km-b-I³ k-a-Zv ]m-ºp-cp-Øn I-Æq¿: a-μ-am-cp-X-s\ t]m-se k-lr-Z-b- a-\- ns\ X-gp-In-b a-∂m-sU-bp-sS h-f¿-®-bv-°p ]n-∂n¬ a-e-bm-fn-bm-b {]n-b-X-a-bp-sS I-e-h-d-bn-√mØ ]n-¥p-W. `m-cy {]-^. kp-tem-N-\ I-Æq¿ sX-°o-_-km¿ kz-tZ-in-\n-bm-Wv. kp-tem-N-\sb Po-hn-X-k-Jn-bm-°n-b-Xn-\p ti-j-am-bn-cp∂p N-e-®n-{X ]n-∂-Wn-Km-\-cw-K-Øv a-∂m-sU-bpsS A-]-cm-Pn-X k-©m-cw. 1965¬ cm-ap sN-Ωo-\n-se "am-\-k-ssa-\'-bneq-sS A-t±-lw a-e-bm-f-Øn-\pw G-sd kp-]-cn-N-nX-\m-bn. apw-ss_-bn¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂p kptem-N-\-bp-sS ]n-Xm-hv H-t≠≥ Im-hp-¶¬ Ip-am-c≥. I-Æq-cn-em-Wv P-\-\-sa-¶n-epw kp-tem-N-\ sNdp-∏-Øn¬ X-s∂ apw-ss_-bn-te-°p Xm-a-kw amdn. A-hn-sS tIm-f-Pn¬ k-l-]mTn-bm-bn-cp-∂p a∂m-sU. ku-lr-Zw {]-W-b-Øn-\p h-gn-am-dn-b-Xv A-hn-Nm-cn-Xw. ssh-Im-sX C-cp-h-cpw H-∂m-b-n. 1953 Un-kw-_¿ 18\v _m-{μ-bn-em-bn-cp-∂p hn-hmlw. tIm-f-Pn¬ A-kn-kv-‰‚ v {]-^-k-dm-bn kptem-N-\ tPm-en-bn¬ {]-th-in-s®-¶n-epw ]n-∂o-Sv cm-Pn-h-®p. C-h¿-°p Iq-´m-bn j-tcm-a, kp-ao-\ F∂o c-≠p s]¨-a-°-fp-ap-≠v. sN-Ωo-\n¬ ]m-Sm≥ cm-ap Im-cym-´v £-Wn-°ptºmƒ B-i-¶-bm-bn-cp-∂p a-∂m-sU-°v. `m-cy ae-bm-fn-bm-sW-¶n-epw h-g-ßm-sØm-cp `m-j. kzcw \¬-Ip-tºmƒ D-®m-c-W-Øn¬ ]q¿-W-X ssIh-cp-tam-sb-∂ kw-i-b-hpw. Hm-^¿ D-t]-£n-°m≥ X-øm-sd-Sp-sØ-¶n-epw `m-cy kp-tem-N-\ k-Ω-

Xn-®n-√. kv-t\-l-]q¿-hw ]n-¥p-W -\¬-In. A-ßs\ kv-‰p-Un-tbm-bn¬ H-cm-gv-N \o-≠ ITn-\-am-b dn-tl-gv-k¬. H-Sp-hn¬, hn-jm-Z-`m-h-tØm-sS _mtK-{io cm-K-Øn¬ a-∂m-sU ]m-Sn; A-{`-]m-fn-bn¬ ]-co-°p-´n I-S-∏p-d-Øv I-c-fp-cp-In I-Æo¿ hm¿Ø B Km-\w. h¿-j-ß-tf-sd ]n-∂n-´n-´pw a-e-bmfn-bp-sS tim-Im¿-{Z-am-b a-\- n-en-∂pw "am-\-k-

kp-tem-N-\-bp-sS I-Æq-cn-se h-k-Xn ssa-t\ h-cq' \-„-{]-W-bw s]m-gn-°p-∂p. `m-cybp-sS-bpw a-°-fp-sS-bpw ]n-¥p-W X-\n-°v B-izmkw ]-I¿-∂-Xm-bn B-fl-I-Y-bm-b sa-Ω-do-kv Iw F-sse-hn¬ a-∂m-sU Hm¿-sØ-Sp-°p-∂p. 1962 Un-kw-_-dn-em-Wv a-∂m-sU-bpw Ip-Spw-_-hpw Ah-km-\-ambn I-Æq-cn-se `m-cym-ho-´n-se-Øn-bXv. ]n-∂o-Sv C-t±-lw C-hn-sS h-∂n-´n-s√-∂v C-t∏mƒ X-d-hm-´p-ho-´n-ep-≈ kp-tem-N-\-bp-sS ]n-Xm-hns‚ a-cp-a-I≥ i-io-{μ≥ tX-P-kn-t\m-Sv ]-d-™p. `-m-an-\n-bm-Wv kp-tem-N-\-bp-sS G-I k-tlm-Z-cn-. A¿-_p-Z-_m-[-sb Xp-S¿-∂v 2012 P-\p-h-cn 18\mbn-cp-∂p kp-tem-N-\-bp-sS \n-cym-Ww.

I-Æq¿: X-S-hp-Im¿-°v P-bn-enen-cp-∂v P-Uv-Pn-am-cp-am-bn kw-hZn-°m-hp-∂ ho-Un-tbm tIm¨^-d≥-knMv kw-hn-[m-\-w I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ Xp-S-ßn. sk≥-{S¬ P-bn-en¬ c-≠pw kvs]-jy¬ k-_v-P-bn-¬, h-\n-Xm P-bn¬, k-_v-P-bn¬, X-e-t»-cn k-_v-P-bn¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ H-∂p-ho-X-hpw ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kn-Mv kw-hn-[m-\-amWp k-÷o-I-cn-®-Xv. ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w B-`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-®p. ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-knMv P-bn¬-km-l-N-c-y-ß-fn-se ]p-Xn-b h-gn-Øn-cn-hm-sW-∂pw

P-bn¬-kw-hn-[m-\-߃ Imtem-Nn-X-am-bn ]-cn-jv-I-cn-°psa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. dn-am≥-Uv A-t]-£ ]-cn-KWn-°p-∂-Xn-\m-bn I-Æq¿ P-bnen-se {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-tºmƒ 150Hm-fw t]m-en-kp-Im-sc \n-tbm-Kn-t°≠ A-h-ÿ-bm-Wv. \q-X-\ kmt¶-Xn-I-hn-Zy h-gn {]-Xn-sb Pbn-en-\-I-Øp-h-®p X-s∂ Pn-√bn-se G-sX-¶n-epw tIm-S-Xn-bnep-≈ P-Uv-Pn-°v dn-am≥-Uv sNøm-\m-hpw. Cu co-Xn kw-ÿm\-sØ a-‰p P-bn-ep-I-fn-te-°pw hym-]n-∏n-°p-w. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f A-[-y--

£-X h-ln-®p. I-Æq¿ Pn-√-bnse H-º-Xv tIm-S-Xn-I-sf-bpw A-©v P-bn-ep-I-sf-bpw _-‘s∏-Sp-Øn-b ho-Un-tbm tIm-¨^-d≥-kn-Mv kw-hn-[m-\w h-gn dn-am≥-Uv X-S-hp-Im-cp-sS Im-emh-[n \o-´m-\pw H-tc-Zn-h-kw Htc {]-Xn-bp-sS H-∂n-e-[n-Iw tI-kp-Iƒ hn-hn-[ tIm-S-Xn-Ifn¬ ]-cn-K-Wn-°m-\pw I-gnbpw. H-cp-tIm-Sn cq-]- hn-\n-tbm-Kn®v \m-j-\¬ C≥-^¿-am-‰n-Iv sk‚¿, t]m-en-kv lu-kn-Mv B-‚ v I¨-kv-{S-Iv-j≥ tIm¿-]td-j≥ F-∂n-h-bp-sS km-t¶Xn-I-ku-I-c-y-߃ D-]-tbm-Kn®m-Wp ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv.

CMYK

CMYK

I-®qÀ sk³-{S P-bn-en ho-Un-tbm tIm¬-^-d³-kn-Mn\v Xp-S-¡w

I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-kv D-Zv-L-m-S-\w a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ \n¿-h-ln-°p-∂p RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-264. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2013-10-25  
Thejas Epaper general Edition 2013-10-25  

Thejas Epaper general edition. 2013-10-25

Advertisement