Page 1

Regd. No: KL/CT/166/2012-14

THEJASS DAILY PUBLISHED FROM KOZHIKODE, THIRUVANANTHAPURAM, KOCHI, KANNUR, KOTTAYAM, RIYADH, DAMAM, JEDDAH, DOHA AND MANAMA

RNI Regd No: KERMAL/2011/51358 Vol.No-3 issue-252

12 t]Pv

■ `5.00

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ tIm´bw www.thejasnews.com

Hät\m«¯n G-jy³ kv-IqÄ Im-bn-I-ta-f-bn C-´y-¡v c-−mwØm-\w; Nn-{X-bv-¡p {Sn-¸nÄ

]m-In-kv-Xm³ {In-kv-Xy³ ]-Ån-bnÂ

]-lm-Mv (a-te-ky): {]-Y-a Gjy≥ kv-Iqƒ {Sm-°v B‚ v ^o¬-Uv Nmw-]y≥-jn-∏n¬ Ct©m-Sn-©v t]m-cm-´-Øn-s\m-Sphn¬ C-¥y-°v c-≠mw-ÿm-\w. B-Xn-tY-b-cm-b a-te-ky-°mWp In-co-Sw. Xm-bv-e≥-Um-Wv aq-∂mw-ÿm-\-Øv.- a-e-bm-fnXm-cw ]n bp Nn-{X-bp-sS aq∂mw kz¿-W-tØm-sS-bm-Wv C¥y c-≠m-a-sX-Øn-b-Xv. C-¥y H-cp-L-´-Øn¬ H-∂m-a-sX-Ønsb-¶n-epw A-h-km-\ a¬-k-cam-b B¨-Ip-´n-I-fp-sS dn-tebn¬ a-te-ky C-¥y-sb ]n-¥≈p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\p sXm-´p-ap-ºv \-S-∂ s]¨-Ip-´nI-fp-sS dn-te-bn¬ kz¿-Ww t\-Sn-b C-¥y t]m-bn‚ v ]-´n-Ibn¬ H-∂m-a-sX-Øn-bn-cp-∂p. a-e-bm-fn Xm-c-ß-fm-b ]n bp Nn-{X, hn hn Pn-j, kn _-_n-X F-∂n-h-c-S-ßp-∂-Xm-Wp s]¨-Ip-´n-I-fp-sS dn-te Sow. t\-c-tØ 3000 ao-‰-dn-epw 1500 ao-‰-dn-epw Nn-{X kz¿-Ww t\-Snbn-cp-∂p. a-te-ky-bpw C-¥ybpw 12 kz¿-Ww ho-Xw t\-Sn-bncp-s∂-¶n-epw sh-≈n-sa-U-ep-Ifp-sS F-Æ-Øn¬ a-te-ky C¥y-sb ]n-¥-≈p-I-bm-bn-cp∂p. 12 kz¿-W-hpw 14 sh-≈nbpw 10 sh-¶-e-hp-am-Wv a-teky-°v. C-¥y 12 kz¿-W-hpw 11 sh-≈n-bpw G-gp sh-¶-e-hpw t\-Sn. Nn-{X-bv-°p ]p-d-sa ap-lΩ-Zv A-^v-k¬ (C-c-´ kz¿]-cn-t°-‰- bp-hm-hn-s\ {In-kv-Xy≥ ]-≈n-bn¬-\n∂p c-£n-°p-∂ ]m-In-kvXm-\n Z-º-XnIƒ Ww), s]¨-Ip-´n-I-fp-sS 100 ao. l¿-Un¬-kn¬ C-Sp-°n hÆ-∏p-dw F-kv.-F≥.-Fw. kv-Iqfn-se Sn F-kv B-cy, 400 ao-‰¿ l¿-Un¬-kn¬ ]m-e-°m-Sv ]-dfn kv-Iq-fn-se hn hn Pn-j F∂n-h-cm-Wv kz¿-Ww t\-Sn-b ae-bm-fn-Iƒ. 1500 ao-‰¿, 800 ao‰¿ Hm-´-Øn-em-Wv A-^v-k¬ kz¿-Ww t\-Sn-b-Xv. s]¨-Ip kz¥w {]Xn-\n[n ´n-I-fp-sS t]mƒ-thmƒ-´n¬ a-ebm-fn-Xm-cw a-cn-b sP-bv-k¨ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-Sp-°n sh-≈n t\-Sn. Umw Xp-d-°p-∂-Xv aq-∂p-Zn-h-kI-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ l-÷v I- d-s∏-Sp-∂ hn-am-\-Øn-se Xo¿- sØ \n-co-£-W-Øn-\p-ti-jw Visit Now Ωn-‰n-°p Io-gn¬ l-÷n-\p t]m- ∞m-S-I-tcm-Sv X-te-∂p ssh-Io- am-{Xw. Um-an-se P-e-\n-c-∏v Ipwww.thejasnews.com hp-∂ Xo¿-∞m-S-I¿ \m-sf ap- ´pw ssh-Ip-t∂-cw ]p-d-s∏-Sp-∂- d-bp-I-bm-sW-∂pw a-g i-‡nX¬ l-÷v Iymw-]n¬ F-Øn- h-tcm-Sv A-∂p cm-hn-se B-dp-a- s∏-´n-s√-¶n¬ Umw Xp-d-t°-≠ Øp-S-ßpw. B-Zy-hn-am-\w _p-[- Wn-tbm-sS-bpw Iymw-]n¬ dn- km-l-N-cy-an-s√-∂pw hy-‡-am\m-gv-N cm-hn-se 9.-05\v B-Wv I- t]m¿-´v sN-øm-\m-Wv B-h-iy- °n Umw kp-c-£m-hn-`m-Kw No^v F≥-Pn-\o-b¿ I-dp-∏≥-Ip-´n cn-∏q-cn¬-\n-∂p ]p-d-s∏-Sp-I. s∏-´-Xv. F-an-t{K-j≥, I-kv-‰w-kv ]- C-∂p k¿-°m-cn-\p dn-t]m¿-´v Cu hn-am-\-Øn¬ t]m-hp-∂ 300 Xo¿-∞m-S-I-cm-Wp sNm-Δm- cn-tim-[-\-Iƒ-°m-bn {]-tXy-I \¬-Ipw. C-∂-se ssh-Io-´v aIu-≠¿ H-cp-°n-bn-´p-≠v. l-÷v {¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zn-t\mgv-N Iymw-]n-se-Øp-I. Iymw-]v _p-[-\m-gv-N cm-hn- sk¬ D-tZym-K-ÿ¿ ap-tJ-\ Spw t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ Fw ]m-kv-t]m¿-´pw in-h-i-¶-dn-t\m-Spw A-t±-lw se ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en ina-‰p tc-J-I-fpw Um-an-se ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ hn-hlm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNs s I - a m - d p w . cn-®p.øpw. Xo¿-∞m-S-I-sc h-c-th¬aq-∂p-Zn-h-kw Um-an-se P-e8,754 t]-cm-Wv °m≥ l-÷v lu-kpw ]-cn-k-cCu h¿-jw I- \n-c-∏v \n-co-£n-®-ti-jw B-hhpw H-cp-ßn. hn-]p-e-am-b kucn-∏q¿ h-gn l- iy-sa-¶n¬ Umw Xp-d-∂m¬ aI-cy-ß-fm-Wv H-cp-°n-b-Xv. `-£÷n-\p t]m-hp- Xn-sb-∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv DW, Xm-a-k-w {]m¿-Y-\C∂sØ I. _p-[-\m-gv-N tZym-K-ÿ-kw-Lw. h-cpw-Zn-hF∂nhbv-°m-bn kv-{Xo-Iƒ]{X-tØm-sSm∏w ap-X¬ A-Sp- k-ß-fn¬ a-g Ip-d-bp-sa-∂ Im°pw ]p-cp-j≥-am¿-°pw {]-tXyØ-am-kw H-º- em-h-ÿm \n-co-£-W-tI-{μI ku-I-cy-ap-≠v. bm-{X-bm-°mXp h-sc 29 hn- Øn-s‚ dn-t]m¿-´v I-W-°n-ses\-Øp-∂h¿-°v {]-tXy-I C-cn∏n-S-hpw ÿm-]n-®p. sa-Un-°¬ am-\-k¿-ho-kp-I-fm-Wp ku-Zn- Sp-Øm-Wn-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ku-I-cy-ß-fpw Iymw-]n¬ e-`n- A-td-_y≥ F-b¿-sse≥-kv Um-an-s‚ hr-„n-{]-tZ-i-ß-fn¬ ap-kv-enw-eo-Kv thm-«v °pw. t]m-en-kpw A-·n-i-a-\- sj-Uyqƒ sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. a-g Ip-d-™-Xn-\m¬ P-e-\n-c-∏v tk-\-bpw 24 a-Wn-°q-dpw D-≠m- e-£-Zzo-]n¬-\n-∂p-≈ 311 t]- Xm-gv-∂n-cp-∂p. C-∂-se cm-hnkÀ-th B-cw-`n-¡p-¶pbn-cn-°pw. _m-tK-Pp-Iƒ kzo-I- cpw am-ln-bn¬-\n-∂p-≈ 59 t]- se H-º-Xp a-Wn-°v 2401.-70 A-Sntem-Ivk`m Xnc-sª-Sp- cn-°p-∂ Iu-≠-dpw c-Pn-kv-t{S- cpw I-cn-∏q¿ h-gn-bm-Wp t]m-hp- bm-bn-cp-∂p Um-an-se sh-≈w. ¸n-\v Acs§m-cp-§p¶p; j≥ Iu-≠-dpw A-Sp-Ø-Sp-Øm- ∂-Xv. A-h-k-cw e-`n-®-h-cn¬ 11 a-Wn-°pw C-tX \n-e Xp-S¿bm-Wv H-cp-°n-b-Xv. cm-hn-se ]p- 202 t]¿ bm-{X d-±m-°n-bn-´p-≠v. ∂p. D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS

kv-t^m-S-\w s]-jm-h¿: ]m-In-kv-Xm-\n-se {]-kn-≤-am-b {In-kv-Xy≥ ]-≈nbn-ep-≠m-b t_mw-_m-{I-a-WØn¬ kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S°w 75 t]¿ sIm-√-s∏-´p. G-ItZ-iw 120 t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. s]-jm-h-dn-se sIm-lm-´n tK-‰n\-Sp-Øp-≈ Bƒ-sk-bn‚ vk - v ]≈n-bn¬ Rm-bd - m-gvN - Ip¿-_m-\bv-s°-Øn-b-h-cm-Wp sIm-√-s∏´-Xv. i-co-cØ - n¬ t_mw-_v L-Sn∏n-®p ]-≈n-bn-se-Øn-b A-{I-anIƒ kz-bw s]m-´n-sØ-dn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂p kn-‰n I-Ωoj-W¿ km-ln-_vk - m-Z ap-lΩ - Z- v A-\o-kv am-[y-aß - t- fm-Sp hy-‡am-°n.aq-∂n-\pw F-´n-\pw C-S-bn¬ {]m-ba - p-≈ \m-ep Ip-´n-If - S- ° - w 75 t]¿ sIm-√-s∏-´-Xm-bpw 120 t]¿-°p ]-cn-t°-‰-Xm-bpw J-bv_¿ ]-Iv-Xp¨-J B-tcm-Ky-a{¥n ju-°-Øv bq-kp-^v-km-bn ÿn-co-Ic - n-®p. a-cn-®-h-cn¬ H-cp t]m-en-kpIm-c\ - pw Dƒ-s∏-Spw. kvt- ^m-S\ - w \-S-°p-tºmƒ ]-≈n-bn¬ 600˛700 t]¿ k-∂n-ln-Xc - m-bn-cp∂p. i-‡-am-b kv-t^m-S-\-

Øn¬ A-Sp-Øp-≈ sI-´n-Sß - ƒ°p tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`h - n-®p.Pp≥-Zp-√m F-∂ kw-L-S-\ kv-t^m-S-\-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-ZnØw G-s‰-Sp-Øp. I-gn-™-Zn-hkw A-ta-cn-° \-S-Øn-b t{Um¨ B-{I-aW - Ø - n-\p-≈ a-dp-]S- nbm-bm-Wp {In-kvX - y≥ ]-≈n B{I-an-®-sX-∂p Pp≥-Zp-√-bp-sS h‡m-sh-∂v A-hI - m-is - ∏-´b - mƒ hm¿-Øm G-P≥-kn-sb A-dn-bn-

120Hmfw t]À-¡p ]-cn-t¡-äp  sIm-Ã-s¸-«-Xv IpÀ-_m-\-bv-s¡-¯n-b-h-À 

®p. A-ta-cn-° t{Um¨ B-{I-aWw \n¿-Øp-∂X - p-hs - c C-Øc - w B-{I-aW - ß - ƒ Xp-Sc - p-sa-∂pw h‡m-hv Iq-´n-t®¿-Øp. h-ko-dn-kvXm-\n-se j-h¬ ta-Je - b - n¬ Ata-cn-° \-S-Øn-b t{Um¨ B{I-a-W-Øn¬ B-dp-t]¿ sIm-√s∏-Sp-I-bpw \m-ep-t]¿-°p ]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. \m-ep an-ssk-ep-I-fm-Wp t{UmWn¬-\n-∂p h¿-jn-®X - v. c-≠p-t]-cm-Wp kv-t^m-S-\w

l-Öv lu-kv H-cp-§n; C-Sp-¡n Umw Xp-d-¡p-¶-Xv aq-¶vXoÀ-°m-S-IÀ \m-sf Zn-h-k-s¯ \n-co-£-W-¯n-\p-ti-jw Iymw-]n-se-¯pw

DÄt]PpIfnÂ

5 7 9

ap-¶-Wn NÀ-¨- k-Po-hw{io-e-¦-bn-se hS¡³ {]-hn-iym Xn-c-sª-Sp-¸v: X-an-gv ]mÀ-«n Xq-¯p-hm-cn sNÂ-kn ho−pw hn-P-b-h-gn-bnÂ

11 t]Pn 4 FUnäv {]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ k-ap-Zmbt\-XrXzw

kz-Im-cy- _¦p-I-fnÂ-\n-¶v Uo-k-Â; tImÀ-]-td-j-\n B-i-b-¡p-g-¸w Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Uo-k¬ {]Xn-k-‘n cq-£-am-b-tXm-sS IqSp-X¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _ p-Iƒ C-∂p-ap-X¬ \n-c-Øn¬\n-∂p ]n≥-hm-ßpw. kz-Im-cy-_¶p-I-fn¬-\n-∂p Uo-k¬ \n-d-bv°p-∂-Xn-\p-≈ A-\p-a-Xn C-Xph-sc-bpw Un-t∏m-Iƒ-°p \¬In-bn-´n-√. C-Xp-kw-_-‘n-®p

tIm-Uv, a-e-∏p-dw, Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn-√-I-fn-em-Wp {]-Xn-k-‘n cq-£w. Uo-k¬-£m-aw-aq-ew 2,500e[n-Iw _- p-Iƒ d-±m-t°-≠n-hcp-sa-∂m-Wv B-i-¶. km-t¶-XnI-{]-iv-\-ß-fp-sS t]-cn¬ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bn-se D-∂-X DtZym-K-ÿ¿ A-\p-a-Xn \¬-

Uo-kÂ-£m-a-an-Ã: Fw.-Un.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn-bn¬ \n-e-hn¬ Uo-k¬-£m-a-an-s√-∂pw Unt∏m-I-fn¬ B-h-iy-Øn-\p Uo-k¬ e-`y-am-°n-bn-´p-s≠∂pw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Fw.-Un. A-dn-bn-®p. Un-t∏mI-fn¬ Uo-k¬ kv-t‰m-°ns√-∂ hm¿-Ø-bv-°v A-Snÿm-\-an-√. Rm-b-dm-gv-N Ah-[n-bm-bn-cp-∂n-´p-Iq-Sn 4,880 k¿-ho-kp-Iƒ Hm-]-td-‰v sNbv-Xp. Uo-k¬-£m-aw aq-ew HsI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bn¬ B-ib-°p-g-∏w D-S-se-Sp-Ø-Xm-Wp Im-c-Ww. \n-e-hn¬ Un-t∏m-I-fn¬ Uok¬ kv-t‰m-°v Xo-cm-dm-b-Xv hcpw-Zn-h-k-ß-fn¬ {]-Xn-k-‘n Iq-Sp-X¬ cq-£-am-°pw. Un-t∏mI-fn¬ I-gn-™ c-≠p-Zn-h-k-ambn Uo-k-se-Øp-∂n-√. h-b-\mSv, tIm-gn-t°m-Sv, I-Æq¿, Im-k¿-

cp k¿-ho-kpw d-±m-°n-bn-´ns√-∂pw A-t±-lw hm¿-Øm°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. Hm-Ww A-h-[n-°p-ti-jap-≈ C-∂-sØ bm-{Xm-_mlp-eyw I-W-°n-se-Sp-Øv IqSp-X¬ k¿-ho-kp-Iƒ \-SØp-∂-Xn-\v F-√m {I-ao-I-cW-ß-fpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´ps≠-∂pw C-Xn-\m-bn Uok¬ F-√m Un-t∏m-I-fn-epw I-cp-Xn-bn-´p-s≠-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp.

P-e-\n-c-∏v 2401.-67 B-bn Ip-d™p. aq-∂p-a-Wn-°pw C-tX \ne Xp-S¿-∂p. Xp-S¿-∂v Im-em-hÿm \n-co-£-W-tI-{μ-Øn-s‚ C-∂-e-sØ dn-t]m¿-´p-Iƒ Iq-Sn ]-cn-tim-[n-®-ti-j-am-Wv aq-∂pZn-h-kw ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ A-htem-I-\w sN-øm-\pw A-Xn-\p-\w. C-Xn-\p ap-ºp-≈ Zn-h-kw 42.-80 Z-i-e-£w bq-\n-‰v ssh-ZypXn-bm-Wv D¬-∏m-Zn-∏n-®-Xv. hm-ßn-b ssh-Zyp-Xn 10.-10 Zi-e-£w bq-\n-‰m-Wv. D-]-tbm-Kam-h-s´, 55.-73 Z-i-e-£w bq-\n‰pw. kw-ÿm-\-sØ G-‰-hpw hen-b P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn-bmb C-Sp-°n-bn-se D¬-∏m-Z-\-hpw h¿-[n-∏n-®n-´p-≠v. Umw Xp-d-t°≠n-h-∂m¬ P-ew \-„-s∏-Sm-Xncn-°m-\m-Wn-Xv. I-gn-™-Zn-h-ksØ D¬-∏m-Z-\w 18.-19 Z-i-e£w bq-\n-‰m-Wv. i-\n-bm-gv-N 16.89 Z-i-e-£w bq-\n-‰m-bn-cp-∂p D¬-∏m-Z-\w. i-_-cn-Kn-cn-bn¬ 7.-

No-^v F³-Pn-\o-bÀ C-¶p dn-t]mÀ-«v \Â-Ipw

ti-jw Umw Xp-d-°p-∂ Im-cyØn¬ A-¥n-a-Xo-cp-am-\-sa-Sp°m-\pw [m-c-W-bm-b-Xv. C-°mcy-߃ k¿-°m-cn-\p \¬-Ip-∂ dn-t]m¿-´n¬ hy-‡-am-°pw. A-tX-k-a-bw, Um-ap-Iƒ \nd-™ km-l-N-cy-Øn¬ sshZyp-tXm¬-∏m-Z-\w ]-c-am-h-[n h¿-[n-∏n-°m≥ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv Xo-cp-am-\n-®p. I-gn™-Zn-h-k-sØ D¬-∏m-Z-\w 45.62 Z-i-e-£w bq-\n-‰m-bn D-b¿∂p. 43.-50 Z-i-e-£w bq-\n-‰m-bncp-∂p i-\n-bm-gv-N-sØ D¬-∏m-Z-

\-SØ - n-bs - X-∂pw Hm-tcm s_¬‰n-epw B-dp In-tem-{Kmw h-sc kvt^m-S-I-h-kv-Xp D-≠m-bn-cp-∂Xm-bpw t_mw-_v \n¿-ho-cy-am°¬ kv-Izm-Uv No-^v j-^v-JØv a-lva - q-Zv ]-d™ p. B-{I-a-W-Øn-s\-Xn-tc {InkvX - y≥ kw-LS- \ - I - ƒ {]-Xn-tj[-hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øn. s]-jmh-dn¬ {]-Xn-tj-[-°m¿ ar-X-ico-c-߃ Iq-´n-bn-´pw S-b-dp-Iƒ

06 Z-i-e-£w bq-\n-‰v ssh-Zyp-Xnbm-Wv C-∂-se D¬-∏m-Zn-∏n-®Xv. C-Xn-\p sXm-´p-ap-ºp-≈ Zn-hk-sØ D¬-∏m-Z-\w 6.-75 Z-i-e£w bq-\n-‰m-bn-cp-∂p. Ip-‰ym-Snbn¬ C-∂-se D¬-∏m-Zn-∏n-®-Xv 4.-77 Z-i-e-£w bq-\n-‰v ssh-ZypXn-bm-Wv. sXm-´p-ap-ºp-≈ Zn-hk-sØ D¬-∏m-Z-\w 4.-53 Z-i-e£w bq-\n-‰m-bn-cp-∂p. A-tX-ka-bw, kw-ÿm-\-sØ Um-ap-Ifn-ep-≈ B-sI sh-≈-Øn-s‚ A-f-hv kw-`-c-W-ti-jn-bp-sS 99 i-X-am-\-am-bn D-b¿-∂p.

I-Øn-®pw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏Sp-Øn. te-Un do-Un-Mv B-ip-]{Xn-bn-epw C-h¿ {]-Xn-tj-[-hpam-sb-Øn. kvt- ^m-S\ - Ø - n-\v C-cb - m-bh - cn¬ G-sd-t∏-sc-bpw C-hn-sS-bmWp sIm-≠p-h∂ - X - v. a-X\ - n-μ \S-Øn-sb-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ am¿®n¬ em-tlm-dn-se {In-kv-Xy≥ tIm-f-\n B-{I-an-°-s∏-´n-cp-∂p. c-≠p ]-≈n-If - pw \q-tdm-fw ho-SpI-fpw A-∂p Nm-ca - m-°s - ∏-´p. ]m-

75 a-c-Ww In-kv-Xm-\n¬ {In-kv-Xym-\n-Iƒs°-Xn-tc \-S-°p-∂ G-‰-hpw I\-Ø B-{I-a-W-am-Wv C-∂-etØ-Xv. 2002 am¿-®n¬ C-kve - m-am_m-Zn-se \-b-X-{¥-ta-J-e-bnse ]-≈n-bn-ep-≠m-b B-{I-aW - Øn-¬ aq-∂p hn-tZ-in-I-f-S-°w A-©p-t]¿ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. 45 t]¿-°p ]-cn-t°¬-°p-Ib - pw sN-bvX - p. ]m-In-kv-Xm≥ {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv i-co-^v B-{I-a-W-sØ A-]-e-]n-®p. Xo-{h-hm-Zn-Iƒ-°p a-Xa - n-s√-∂pw C-kve - m-an-s‚ ]mT߃-°p hn-cp-≤-am-bn \n-jv-I-f¶-cm-b P-\-ß-sf sIm-s∂m-Sp°p-Ib - m-Wv A-h¿ sN-øp-∂s - X∂pw A-t±-lw A-\p-tim-N\ - k - tμ-iØ - n¬ ]-d™ p.C-{am≥-Jm-s‚ ]m¿-´n-bm-b sX-lvc - o-sI C≥-km-^m-Wv J-bv_¿ ]-Iv-Xp¨-J {]-hn-iy `-cn°p-∂X - v. C-hn-Ss - Ø ap-Jy-a{- ¥n s]¿-hm-bn-kv J-´I - v te-Un do-UnMv B-ip-]{- Xn k-μ¿-in-®p. {_n´o-jp-Im-cp-sS Im-e-Øv 1883emWv Bƒ-sk-bn‚ vk - v ]-≈n \n¿an-®-Xv. hn-hn-[ cm-{„o-b-t\-Xm°ƒ kw-`h - ÿ e - w k-μ¿-in-®p.-

sI-\n-b-bn sIm-Ã-s¸-«-h-cn c-−v C-´y-¡m-cpw; a-c-Ww 59 s\-bv-tdm-_n: sh-kv-‰v-tK-‰v sk‚¿ am-fn¬ I-gn-™-Zn-h-kw \-S∂ B-{I-a-W-Øn¬ sIm-√-s∏´-h-cp-sS F-Æw 59 B-bn. sIm√-s∏-´-h-cn¬ c-≠p-t]¿ C-¥y°m-cm-Wv. c-≠p kv-{Xo-I-fpw Hcp s]¨-Ip-´n-bpw Dƒ-s∏-sS \mev C-¥y-°m¿-°p ]-cn-t°-‰n-´pap-≠v. B-sI 200Hm-fw t]¿-°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. C-{km-tb-ens‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-Xm-Wv sh-Ãv-tK-‰v sk‚¿.F-´p-h-b- p-Im-c≥ ]-cmw-ip sP-bn≥, 40Im-c-\m-b {io-[¿ \S-cm-P≥ F-∂n-h-cm-Wp sIm-√s∏-´ C-¥y-°m¿. \-S-cm-P≥ Hcp a-cp-∂p-I-º-\n-bn-se tPm-en°m-c-\m-Wv. _m-¶v Hm-^v _-tdmU-bp-sS tem-°¬ {_m-©v amt\-P-cp-sS a-I-\m-Wv ]-cmw-ip sP-bn≥. s\-bv-tdm-_n-bn-se C¥y≥ \-b-X-{¥-Im-cym-e-bw sIm-√-s∏-´-h-cp-sS Ip-Spw-_mwK-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´n-´p-s≠∂v \yq-U¬-ln-bn-se hn-tZ-iIm-cy-a-{¥m-e-bw h-‡m-hv ]-d™p. \n-c-h-[n t]¿ sI-´n-S-Øn¬ _-μn-I-fm-bn-´p-s≠-∂m-Wp dnt]m¿-´v. A-{I-an-I-fp-sS F-Æw kw-_-‘n-®p hy-Xy-kv-X dnt]m¿-´p-I-fm-Wp ]p-d-Øp-h-cp∂-Xv. 10 ap-X¬ 15 h-sc km-bp-[cm-b A-{I-an-I-fp-s≠-∂m-Wv Hcp a-{¥n ]-d-™-Xv. F-∂m¬, ap-

Jw-a-d-s®-Øn-b \m-ep-t]-cm-Wv B-{I-a-Ww \-S-Øn-b-sX-∂p ZrIv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. G-‰p-ap´¬ C-∂-se-bpw Xp-S¿-∂p. amfn¬-\n-∂v B-bn-c-tØm-fw t]sc ssk-\yw H-gn-∏n-®p. tkm-amen-b≥ t]m-cm-fn-kw-L-S-\-bmb A¬-i-_m-_m-Wv B-{I-aW-Øn-\p ]n-∂n-se-∂m-Wp dnt]m¿-´v. C-\n-bpw am-fn¬ _-μnI-fp-s≠-∂p sI-\n-b≥ B-`y¥-c-a-{¥n tPm-k-^v H-se se¶p ]-d-™p. sI-\n-b≥ {]-kn-U‚n-s‚ _-‘p-°-fpw sIm-√-s∏-´-h-cnep-≠v. i-\n-bm-gv-N {]m-tZ-in-Ik-a-bw D-®-bv-°v 12 a-Wn-tbm-sSbm-Wv A-{I-an-Iƒ sh-kv-‰v-tK-‰v sk‚-dn-\-I-Øv B-{I-a-Ww Bcw-`n-®-Xv. {K-t\-Up-Iƒ F-dn-bpI-bpw b-{¥-tØm-°p-Iƒ D-]tbm-Kn-®v Xp-cp-Xp-cm sh-Sn-bpXn¿-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. BUw-_-c amƒ B-gv-N-bp-sS A-hkm-\-ß-fn¬ sI-\n-b-°m-cpw hn-tZ-in-I-fpw H-Øp-Iq-Sp-∂ ÿ-e-am-Wv. sIm-√-s∏-´ hn-tZ-in-I-fn¬ c≠p Im-\-U-°m-cpw c-≠p {^©p-Im-cpw H-cp Z-£n-W sIm-dnb-°m-c-\p-ap-≠v. C-¥y≥ ssl°-Ωo-j-W¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ap-Xn¿-∂ D-tZym-K-ÿ¿ ]-cnt°-‰-h-sc {]-th-in-∏n-® Bip]-{Xn-Iƒ k-μ¿-in-®p.

]c-thiw

\-am-bn-´n-√. H-‰-aq-en-sb-∂ \n-ebn-em-Wv kz-Im-cy-]-ºp-I-fn¬\n-∂p Uo-k-e-Sn-°m≥ a-{¥n-k`m-tbm-Kw A-\p-a-Xn \¬-In-bXv. ]-I¬ kz-Im-cy-_-¶p-I-fn¬\n-∂p Uo-k-e-Sn-°p-∂-Xv {]mtbm-Kn-I-a-√. k¿-ho-kv I-gns™-Øp-∂ _- p-I-fn¬ cm{Xn Uo-k¬ \n-d-bv-°-W-sa¶n¬ 500 ss{U-h¿-am¿ A-[n-Iw th-Ww. 600 kq-∏¿-ssh-k¿-am¿ th-sd-bpw. cm-{Xn-Im-e A-‰-Ip-‰∏-Wn ap-S-ßp-I-bpw sN-øpw. CXn-s\-√mw ]-cn-lm-c-am-bm-epw kz-Im-cy-_-¶n-¬ ]-Ww \¬-Ip∂-Xv F-ß-s\-sb-∂ Im-cy-Ønepw A-\n-›n-X-Xzw \n-e-\n¬°p-I-bm-Wv. km-º-Øn-I C-S-]m-Sp-I-sf√mw _m-¶v h-gn \-S-Øp-∂ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-¶p-S-a-Iƒ°v F-ß-s\ ]-Ww \¬-Ip-sa∂-Xn-s\-°p-dn-®v C-Xp-h-sc Xocp-am-\-sa-Sp-Øn-´n-√. sh-≈n-bmgv-N \-S-∂ a-{¥n-k-`m-tbm-Kw ASn-b-¥-c-k-lm-b-sa-∂ \n-e-bn¬ A-\p-h-Zn-® ]-Øp-tIm-Sn cq-]bpw C-Xp-h-sc tIm¿-]-td-j-s‚ ssI-bn-se-Øn-bn-´n-√. Iq-Sn-b hn-e-bv-°v sF.-H.-kn-bn¬-\n-∂p Uo-k¬ hm-ßp-tºmƒ {]-Xn-Zn\-\-„w 90 e-£w cq-]-bm-Wv.

Im≥ a-Sn-°p-∂-Xm-Wv {]-iv-\߃-°p Im-c-W-sa-∂m-Wv Po-h\-°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. kz-Im-cy-_¶p-I-fn¬-\n-∂p Uo-k-e-Sn-°m\p-≈ Xo-cp-am-\w \-S-∏m-°nbm¬ 500 ss{U-h¿-am-sc A-[n- t]Pv A©vIw \n-tbm-Kn-t°-≠n-h-cp-sa- Fw]m\¬ ∂m-Wp hn-e-bn-cp-ج. _-¶p-II-≠-Œ¿amsc fn¬ ]-Ww \¬-tI-≠-Xv F-ß]n-cn-®p-hn-t´°pw s\-sb-∂ Im-cy-Øn-epw Xo-cp-am-

H°Øv Zmln-®p-I-c-bp-∂ Ip™v; HmS-bn¬\n-∂v sh-≈w ti-J-cn-°p-∂ AΩ. tIm-gn-t°m-Sv sd-bn¬th tÃj-\v k-ao-]-Øp\n-∂p≈ ImgvN t^m-t´m: Sn B¿ Pn-Xn≥


kozhikode

1189 I∂n 7

1434 Zp¬-J-AvZv 17

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

P\-d hn sI kn-Mnsâ hoc-IrXy--§Ä

P

-\m-[n-]-Xy-]-c-am-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ k¿°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m≥ H-cp ssk-\n-I-ta-[mhn \-S-Øn-b Pp-Kp-]v-km-h-l-am-b N-c-Sp-h-en-I-fp-sS ]n-∂m-ºp-d-°-Y-I-fm-Wv I-c-tk-\m ap≥ ta-[m-hn P\-d¬ hn sI kn-Mp-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-d-Øp-h-∂psIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. ]Z-hn-bnen-cp-∂ k-a-b-Øv Nm-c∏-Wn \-S-Øn-bpw s]m-Xp-^-≠v Zp¿-hn-\n-tbm-Kw sNbv-Xpw P-Ωp-I-iv-ao¿ k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m≥ \o°-߃ \-S-Øn-bpw hn sI kn-Mv sN-bv-Xp-Iq-´n-b A-cp-Xm-bv-a-Iƒ G-sX-¶n-epw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-s‚ A-t\z-j-Wm-fl-I dn-t]m¿-´p-I-fn-eq-sS-b-√, ssk-\yØn-s‚ X-s∂ Hu-tZym-Kn-I G-P≥-kn-bm-b an-en-‰-dn ko-{I-´v t_m¿-Uv Hm-^v Hm-^n-tk-gv-kn-eq-sS-bm-Wv ]p-d-Øp-h-∂-Xv. P-\-d¬ hn sI kn-Mv, Xm≥ X-s∂ cq-]w \¬-Inb an-en-‰-dn C‚-en-P≥-km-b sS-Iv-\n-°¬ k¿-ho-kv Un-hn-js\ D-]-tbm-Kn-®m-Wt{X ]-≤-Xn-Iƒ B-kq{X-Ww sN-bv-X-Xv. sS-Iv-\n-°¬ k¿-ho-kv Un-hn-j s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®pw AXn¬ \S∂ kmº-Øn-I {I-a-t°-Sp-I-sf-°p-dn-®pw kn.-_n.-sF-sbt∏m-ep-≈ G-sX-¶n-epw G-P≥-kn-sb-s°m-≠v At\z-jn-∏n-°-W-sa-∂ ip-]m¿-i-tbm-sSm-∏w kn-Mn-s‚ \-S-]-Sn-I-sf-°p-dn-® dn-t]m¿-´v {]-Xn-tcm-[-a-{¥m-e-bØn-\p k-a¿-∏n-®ncn-°p-I-bm-Wv. P-Ωp-I-iv-ao¿ k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m≥ Irjn-a-{¥n-bm-b Kp-emw l-k≥ A-lv-a-Zv an-dn-\p knMv tIm-Sn-bn-e-[n-Iw cq-] \¬-In-sb-∂m-Wv B-tcm]-Ww. C-t∏m-g-sØ I-c-tk-\m ta-[m-hn P-\-d¬ _n-{Iw kn-Mv X-s‚ ]n≥-Km-an-bm-bn ]-Z-hn-bn-seØm-Xn-cn-°m≥ k¿-°m-cn-X-c kw-L-S-\-bp-sS t\Xm-hn-s\-s°m-≠v tI-kv sIm-Sp-∏n-°p-I-bpw sN-bvXp hn sI kn-Mv. A-Xn-\pw \¬-In c-≠p-tIm-Sn-bne-[n-Iw. Nm-c-{]-h¿-Ø-t\m-]-I-c-W-߃ hm-ßp-∂Xn¬ h≥ km-º-Øn-I Xn-cn-a-dn \-S-Øn cm-{„o-b°m-sc-t∏m-epw \m-Wn-∏n-®p \-Ωp-sS I-c-tk-\m ap≥ ta-[m-hn. G-‰-hpw X-am-i-bp-≈ Im-cyw, hn sI kn-Mv C-Xpam-bn _-‘-s∏-´p \-S-Øn-b {]-Xn-I-c-W-am-Wv. \-tc{μ-tam-Un-s°m-∏w th-Zn ]-¶n-´-Xn-s‚ {]-Xn-Im-c-ambm-W-t{X A-t±-l-Øn-s\-Xn-tc C-Ø-cw dn-t]m¿-´pIƒ ]p-d-Øp-h-cp-∂-Xv. X-\n-s°-Xn-cm-b A-t\z-j-WsØ-°p-dn-®p ]-c-ky-am-°n-b-Xv dn-t]m¿-´v ]p-d-Øp-hn´-h¿ sN-bv-X a-lm-]-cm-[-am-sW-∂-t{X am-\y-tZ-lØn-s‚ Ip-‰-s∏-Sp-ج. \-S-]-Sn-sb-Sp-t°-≠-Xv tI{μ-k¿-°m-cm-Wv. {]-Xn-tcm-[-h-Ip-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ A-gn-a-Xn-°-Y-Iƒ B-Zy-tØ-X-√. kn-Mn-s\-Xn-tc At\z-j-Ww D-≠m-hp-tam-sb-∂v C-t∏mƒ D-d-∏n-°m-\pam-hn-√. ssk-\y-Øn-s‚ B-fl-ho-cyw tNm¿-tØ-≠ F-∂ \ym-bw ]-d-™v k¿-°m-¿ ssI-I-gp-Im\pw km[yX-bp≠v. kn-Mn-\p-th-≠n _n.sP.]n. cw-K-Øp-h-∂-Xn-\p ]n-∂n-se "tZ-i-kv-t\-l-{]-tNm-Zn-X-am-b' \-S-]-Sn hni-Zo-I-c-Ww th-≠-Xn-√m-Ø-hn-[w hy-‡-am-Wv. hn-can-® ssk-\n-I-sc ]-s¶-Sp-∏n-®v \-tc-{μ-tam-Un-°p th-≠n k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-®-Xn¬ kv-Xp-Xy¿-lam-b ]-¶m-Wp kn-Mv h-ln-®-Xv. ssk-\y-Øn-se hº-∑m-cpw _yq-tdm-{Im-‰p-I-fn-se D-∂-X-cpw _n.sP.]nbn-se-Øp-∂-Xv ]pXp-a-bp≈ Im-cy-a-√. Xm-gv-h-c-bn¬\n-∂p ]-fin-‰p-I-sf "Ip-Sn-sbm-gn-∏n-®pw' I-iv-ao-cns\ tNm-c-°-f-am-°n-bpw h¿-Ko-b-X-bv-°p h-f-an-´ PKv-tam-l≥ F-∂ I-iv-ao¿ ap≥ K-h¿-W-dpw _n.-sP.]n-bp-sS {]n-b-]p-{X-\m-bn-cp-∂-t√m!

]¨-{I-§-fp-Å ]pÂ-¨m-Sn

a

-Xn-bmw-h-Æw i-‡n Iq-´m-\pw th-Kw h¿-[n-∏n°m-\p-am-Wv \mw hm-l-\-ß-fp-sS Kn-b¿ am-‰p∂-Xv. I-b-‰w I-b-dm≥ Iq-Sp-X¬ i-‡n th-Ww; At∏mƒ th-Kw Ip-d-bpw. a-dn-®v, k-a-\n-c-∏n-se-Ønbm¬ th-Kw Iq-Sp-I-bm-Wp th-≠-Xv. ]¬-®-{I-߃ D-]-tbm-Kn-®p N-e-\-sØ \n-b-{¥n-°p-∂-Xv a-\pjy≥ am-{X-am-Wv F-∂m-bn-cp-∂p C-Xp-h-sc im-kv-{X⁄-∑m¿ I-cp-Xn-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬, ]-e Im-cy-Ønep-sa-∂-t]m-se C-Xn-epw {]-Ir-Xn-X-s∂-bm-Wp apºn¬. C- -kv F-s∂m-cp j-Uv-]-Zw ]¬-®-{I-߃ D]-tbm-Kn-®m-Wv Xp-≈n-®m-Sp-∂-Xv F-∂p I-≠p-]n-Sn-®Xv Imw-{_n-Pv k¿-h-I-em-im-e-bn-se Po-h-im-kv-{X⁄-∑m¿. bq-tdm-∏n-em-Wv ]p¬-®m-Sn-I-sf-t∏m-se tXm-´-ß-fn¬ Xp-≈n-®m-Sp-∂ C- -kn-s\ Iq-Sp-X¬ Im-Wp-∂-Xv. C- -kn-s‚ ]n≥-Im-ep-I-fn-em-Wv ]¬-®-{I-߃. A-h-bp-sS ]-√p-I-fp-sS ta¬-`m-Kw D-cp-´n-bn-cn-°p-∂p. ]¬-®-{I-߃ ]-c-kv-]-cw tN¿-∂p {]-h¿-Øn-°ptºmƒ s]m-´n-t∏m-hm-Xn-cn-°m≥ hm-l-\-\n¿-am-Xm°ƒ sN-øp-∂ A-tX X-{¥w. Im-ep-I-fn¬ ]¬-®-{I߃ D-]-tbm-Kn-®m-Wv C- -kv Zo¿-L-Zq-cw Nm-Sp-∂-Xv. F-∂m¬, C- -kn-\p {]m-b-]q¿-Øn-bm-hp-∂-tXmsS Kn-b-dp-Iƒ A-{]-Xy-£-am-hp-∂p. j-Uv-]-Z-Øns‚ Xp-S-sb-√n-\p ti-jn Iq-Sp-∂-tXm-sS A-h-bp-sS B-h-iy-an-√m-sX h-cp-∂p F-∂ \n-K-a-\-Øn-em-Wv im-kv-{X-⁄-∑m¿.

t\Àhc Pbn®-Xv tIm¨-{K-s ¶nepw ]m-dnb-Xv eo-Kn-s‚ ]®s°m-Sn-bm-bn-cp-s∂-∂v Ip-™m-en-°p´n.

4

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ k-ap-Zmbt\-XrXzw ap

-kv-enw s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p \n-°m-lv {]m-bw F-{X-sb∂ N¿-® X-e-ßpw hn-e-ßpw \-S°m≥ Xp-S-ßn-bn-´p Im-e-ta-sdbm-bn. "]-Xn-aq-∂n¬ X-s∂ sI-´n®-Ww Hm-sf' F-∂p ]-d-bp-∂-hcpw ]-Xn-s\-´pw t]m-cm C-cp-]-Ønsbm-∂p-Iq-Sn I-gn-b-W-sa-∂p hmZn-°p-∂ \yq-P-\-td-j≥ t\-Xr-Xzhpw Iq-Sn ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øns‚ h-b- -dn-bn-°p-∂ G¿-∏m-SmWv C-t∏mƒ \-S-Øn-s°m-≠n-cn°p-∂-Xv. I-Æ≥ Cu am-Xn-cn h-b -dn-bn-°¬ ]-cn-]m-Sn-bn¬ I£n-b-s√-¶n-epw F-¥n-\pw G-Xn\pw H-cp Nq-cpw sNm-Sn-bp-sam-s° th-t≠ F-∂p tNm-Zn-°p-tºmƒ Bcpw ta-°n-´p-tI-dm≥ h-c-cp-Xv. C-¥y≥ bq-\n-b≥ ap-kv-enweo-Kv F-∂ C-Ωn-Wn _-√y ]m¿´n Fw.F-kv.F-^n-s‚ Ip-´n-°p-cß≥-am-sc-s°m-≠p Np-Sp-tNm-dv am-¥n-°p-∂ ]-Wn \n¿-Øn-bns√-¶n¬ D-S-°n-\n-∂n-cp-∂ k-akv-X-°m¿ ho-≠pw D-S-°pw. sImS-∏-\-°¬ X-d-hm-´n¬ h-®v B-Zc-Wo-b-\m-b ssl-Z-c-en in-lm_v X߃ k-a-kv-X-bv-°pw eoKn-\pw th-≠n C-c-´-tdmƒ A-`n-\bn-®v Xn-cp-tI-i-hn-hm-Z-Øn¬ D-Sº-Sn H-∏p-h-®v a-jn D-W-ßp-∂-Xn\p ap-ºm-Wv tIm-gn-t°m-´-ßm-Snbn¬ h-®p k-a-kv-X-°m¿ D-≠m°n-b (-k-a-kvX-b√, eoKmWv km£m¬ {]Xn-sb∂v Ac-a-\bn-epw Aßm-Sn-bn-epw ]m´p-≠ t{X)h-b- -dn-bn-°¬ ]-cn-]m-Sn Ip-f-am-°m≥ A-jv-d-^-en-sbbpw bq-Øv-eo-Kv t\-Xm-°-sf-bpw sS-en-hn-j-\n-epw ]-{X-Øm-fp-Ifn-epw {]-kv-Xm-h-\-I-fp-am-bn Cd-°n-bn-´p-≈-Xv. eo-Kn-\v th-´-bmSp-I-bpw th-Ww, C-c-tbm-sSm-∏w Hm-Sp-I-bpw th-Ww F-∂p-]-d-bp∂-Xm-Wv I-Æ-\p a-\- n-em-hmØ-Xv. ]m-hw tIm-´p-a-e _m-∏p ap-kveym¿! eo-Kn-s‚ sk-Iyp-e-dn-khpw Zo-\p¬ C-kv-em-apw Xn-cn-bmsX X-´-an-´ s]¨-Ip-´n-I-sf ]-Xns\-´v Xn-I-bp-∂-Xn-\p ap-ºv sI-´n°m≥ h-Ip-∏p-t≠m-sb-∂v At\z-jn-°m≥ tbm-Kw hn-fn-®p. tbm-K-Øn¬ k-ap-Zm-b-Øn-se k-I-e-am-\ tJm-P-cm-Pm-°≥-amcm-b au-e-hn-am-cpw ap-kv-eym°≥-am-cpw tam-tU¨ G-Pp-Imcpw ]-s¶-Sp-Øp. Iq-´-Øn¬ ambn≥-lm-Pn F-∂ ]-Ø-c-am-‰v eoKv t\-Xm-hpw ]n Fw F k-em-apw bp F e-Øo-^v h-°o-epw ]-s¶Sp-Øp. F-∂n-s´-t¥ Xo-cp-am-\n®-Xv? ]-c-tam-∂-X \o-Xn-]oT-am-b kp-{]nw-tIm-S-Xn-tbm-Sv B-h-em-

Xn ]-d-™v 18 F-∂ A-°-Øn≥ta¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-°m≥ Imcp-Wy-ap-≠m-h-W-sa-∂p t_m-[n∏n-°m≥. Xo¿-Øpw se-Pn-‰n-ta-‰v B-b Cu \o-°-Øn-\p ]n-¥p-W \¬-Im-sX tbm-Kw hn-fn-°m≥ apkv-X-^ ap-≠p-]m-d F-∂ tbm-Kwhn-fn-°¬ hn-Z-Kv-[-\m-b km-[phn-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´v ]mew h-en-°p-∂-Xv F-hn-S-sØ G¿-∏m-Sm-Wv? C-Xv H-cp-X-cw ao≥am¿-°-‰n-se ]-Wn-bm-bn. Zo-\p¬ C-kv-em-an¬ s]¨Ip-´n-I-sf sI-´n-°m≥ 18 X-s∂ Xn-I-b-W-sa-∂n-√. 21 I-gn-™mepw Ip-g-∏-an-√. A-Xm-Wp \-√sX-∂m-Wv ap-\o¿ km-ln-_n-s\t∏m-ep-≈ k-I-e-am-\ sk-Iype¿ eo-Kv t\-Xm-°-sf-t∏m-se IÆ-s‚-bpw hy-‡n-]-c-am-b A-`n{]m-bw. F-∂p-h-®v sIm-t≠m-´nbn-se-bpw D-Ω-Øq-cn-se-bpw GsX-¶n-epw ]m-hw a-\p-jy≥ Xs‚ tam-sf Ip-d-®p t\-c-tØ sI´n-®p-hn-´p F-∂-Xn-s‚ t]-cn¬ A-gn-sb-tÆ-≠n-h-cp-I-bm-sW¶n¬ A-Xn-\v D-Ø-cw ]-d-tb-≠ _m-[y-X Ip-™m-∏-bv-°pw _jo-dn-\p-ap-≠v. C-Xn-s\m-cp sN-dnsbm-cp ]-cn-lm-c-am-bm-Wp tI-cf-Øn-se G-‰-hpw h-en-b a-tX-Xc-hm-Zn-bm-b ap-\o¿ km-ln-_v Hcp hm-tdm-e C-d-°n-b-Xv. t\-tc sNm-tΔ A-Xn-s‚ ]n-Xr-Xzw t]mepw aq-∏-cv G-s‰-Sp-Øn-´n-√. A-Xp am-Wn-km-dn-s‚ \n-b-a-h-Ip-∏ns‚ X-e-bn¬ sI-´n-h-bv-°m-\mWp kn F-®n-s‚ A-cp-a-k-¥m\w {i-an-®-Xv. A-sX-¥p-am-h-s´, k-ap-Zm-b-Øn-se H-cp \o-dp-∂ {]iv-\-am-Wn-Xv. \-s√m-cp ]-cn-lmcw th-Ww. k-ap-Zm-b-Øn-\-IØp N¿-®-sN-bv-Xv ]-cn-lm-cw ImtW-≠ hn-j-b-am-Wv ]-≈n ]n-cn™-Xn-\p-ti-jw A-ßm-Sn-bn-en´v A-e-°p-∂-Xv. C-sXm-s° ImWp-tºm-gm-Wv kp-{_-“-Wy kzm-an-bpw sXm-Km-Un-b-bp-sams° G-I kn-hn¬-tIm-Uv th-Wsa-∂p ]-d-bp-∂-Xv. ap-kv-enw hy-‡n-\n-b-aw F∂, C-¥y≥ `-c-W-L-S-\ \¬-Ip∂ h-en-b B-izm-k-Øn¬ \n¬°p-∂ _-e-lo-\-am-b k-ap-Zm-bsØ Cu N-°-f-Øn-t∏m-cn¬ _en-bm-Sm-°m-sX _-‘-s∏-´-h¿ Pm-K-cq-I-cm-h-W-sa-t∂ I-Æ-\p ]-d-bm-\p-≈q. P-am-A-sØ C-kvem-an-°m-cpw ap-Pm-ln-Zp-Im-cpw \m-k¿ ss^-kn-sb-t∏m-ep-≈ \-h k-a-kv-X t\-Xm-°-fp-sams° ]-d-bp-∂-Xv t_m-[-h¬-°-cWw \-S-Øm-\m-Wv tbm-Kw tN¿∂-sX-∂m-Wv. A-Xn-\-√ tbm-Kw

It®dv ■

IÆ≥

tN¿-∂-sX-∂v I-Æ-s\-t∏m-se A-cn-bm-lm-cw I-gn-°p-∂ F-√mh¿-°pw ]n-Sn-Øw-In-´n-bn-´p-≠v. ]p-d-Øv B-sc-¶n-epw F-s¥-¶nep-sam-s° ]-d-bp-sa-∂p t]-Sn-®v Zo-\p¬ C-kv-em-an¬ sh-≈w tN¿-°p-∂ ]-Wn \-∂-√ F-t∂ C-t∏mƒ ]-d-bp-∂p-≈q. \n-b-aw [n-°-cn-®v F-√m s]¨-Ip-´n-Isf-bpw t\-c-tØ sI-´n-°pw Fs∂m-∂p-a-√-t√m ]-d-™-Xv. \oXn-]oT-sØ k-ao-]n-°p-sa-∂ DØ-c-hm-Zn-Ø ]u-c-t_m-[-a-t√ Im-Wn-®p-≈q. ]n-s∂-¥n-\m-Wv t]-Sn-®p-hn-d-®v k-ap-Zm-bw C-ßs\ hn-d-ß-en-®p-\n¬-°p-∂-Xv?

A-Øv ]-d-bpw. ]p-d-Øv h-∂p X≈n-∏-d-bpw. Hm-ev°pw C-t∏mƒ sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n _m-[y-Xbp-≠-t√m. ]-t≠ A-h¿ t\m-´∏p-≈n-I-fm-Wv. ]n-s∂ A-IØpw ]p-d-Øpw c-≠m-bn ]-d™n-s√-¶n¬ \n¬-°-°-≈n-bp≠m-hn-√. ]-S-®-X-ºp-cm-t\, F√mw \o Im-Wp-∂p-≠v-˛ \m-ep thm-´n-\pw sk-Iyp-e¿ Ip-∏m-bØn-\pw th-≠n C-h-cp-sS-sbms° I-c-Ww-a-dn-b-ep-Iƒ. _m-∏p ap-kv-eym-cpw am-bn≥ lm-Pn-bpw B-cn-^-en-bpw A-S-°-ap-≈ F√m-h-tcm-Spw I-Æ-\v H-t∂ ]-dbm-\p-≈q. \n-ß-fv ]m-hw ap-kv-

Ip-™m-∏-bv-°v A-`n-{]m-b-an-s√∂pw C Sn _-jo¿ km-ln-_n-\p a-X-]-c-sa-∂p-sam-° ]-d-™p\n¬-t°-≠n-h-cpw. Im-c-Ww, Ce-Iv-j-s‚ Z-^v-ap-´v Xp-S-ßn-bn-´p≠v A-h-cv. Hm¬-°v Zo-\p¬ C-kvem-an-t\-°mƒ h-ep-Xv A-l-Ω-Zv km-ln-_n-s‚ a-{¥n-°-tk-c-bmWv. A-t∏mƒ 18 h-b- n-s‚ Io-]v´v (Iogvt]m´v F∂p sXfn-a-e-bmfw) F-∂p ]-d-™v ]p-en-hm¬ ]n-Sn-°m≥ h-ø. F-∂m-tem, sI´n-® s]¨-Ip-´n-I-fp-sS-bpw sI´n-°m-≥ t]m-W k-I-e-Pm-Xn s]¨-Ip-´n-I-fp-sS-bpw thm-´v thWw. ]-t£, A-Xn-\v Fw.Fkv.F-^p-Im-sc C-f-°n-°-fn-°pI-b-√-t√m th-≠-Xv. P-am-A-sØ C-kv-em-an-°m¿°p h-en-b sk-Iyp-e¿ t_m-t[mZ-b-ap-≠m-b Im-e-am-Wn-Xv. Ah¿ tbm-K-Øn¬ h-∂p lw-Zpw kz-em-Øp-sam-s° sNm-√n i-co-

enw s]¨-Ip-´n-I-sf t\-c-tØ sI-´n-®n-s√-¶n-epw th-≠n-√, B ]m-h-ß-fp-sS \n-°m-lv ap-S-°-cpXv. k-ap-Zm-b-t\-Xr-Xz-Øn-\v Ieym-Ww-ap-S-°n-I-sf-∂ t]-cptZm-jw h-cm-sX t\m-°p-∂-XmWp \-√-Xv. F-√m-h-cpw Iq-Sn tN¿∂v H-cp s]m-Xp-I-Ωn-‰n D-≠m-°m\p-≈ {]m-b-]-cn-[n B-Zyw Xo-cpam-\n-°v. F-∂n-´p a-Xn sI-´n-°m\p-≈ {]m-bw Xo-cp-am-\n-°-ev F∂m-Wp I-Æ-s‚ kv-t\-l-_p≤ym-bp-≈ Hm¿-a-s∏-Sp-ج.

dn-´-b¿-sa‚ v-Im-e-Øv sNm-dnbpw-Ip-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv B¿°pw C-„-an-s√-¶n-epw H-cp ]-´m-f°m-c-\v A-Xp Xo¿-Øpw A-Nn¥y-am-Wv. km-[m-c-W F-Iv-kv anen-‰-dn-°m¿ \-Ωp-sS \m-´n¬ ]mdm-hp-tPm-en sN-øp-∂-Xv In-´p-∂

s]≥-j≥ H-∂n-\pw Xn-I-bm-ØXn-\m-epw sh-dp-sX-bn-cp-∂v io-ean-√m-Ø-Xn-\m-ep-am-Wv. ]n-s∂, ]-g-b ho-c-iq-c-]-cm-{I-a I-Y-Iƒ, F-Xn-tc h-∂ sh-Sn-bp-≠ ssIsIm-≠p ]n-Sn-®v \n-e-Øn-´-X-S-°ap-≈ sh-Sn-s]m-´n-°-ep-Iƒ Btcm-sS-¶n-epw ]-d-bp-I-bpw thWw. \-Ωp-sS ao-i-am-[-h≥ kn\n-a-bn¬ P-K-Xn {io-Ip-am¿ I-Ym]m-{Xw ]-c-kv-{Xo-K-a-\-Øn-\p t]m-hp-∂ ho-´n-se ]-´m-f-°m-cs\-t∏m-se F-{X-sb-{X c-knI≥ I-Ym-]m-{X-߃ a-e-bm-fkn-\n-a-bn¬ D-≠m-bn-´p-≠v. A-hscm-s° km-Zm ]-´m-f-°m¿. Bbp- n-s‚ Xo-{h-Im-ew ap-gp-h≥ cm-Py-Øn-\p-th-≠n A-Xn¿-Øn Im-°p-I-bpw i-{Xp-hn-s\-Xn-tc s\-©p-hn-cn-®v A-S-cm-Sp-I-bpw sN-bv-Xv in-„-Po-hn-Xw Pz-√-dn°m-c-s‚ Im-h¬-°m-c-\m-hm\pw kn-\n-am-°m-cp-sS-bpw an-an{In-°m-cp-sS-bpw I-Æn-se lmky-I-Ym-]m-{X-am-hm-\pw hn-[n°-s∏-´-h¿. F-∂m¬, ssk-\yØn¬ D-∂-X-ÿm-\-Øn-cn-°p∂-h-cn¬ cm-Py-kz-Øv sIm-≈-bSn-®pw cm-Py-sØ H-‰p-sIm-SpØpw B-fl-h-©-\ \-S-Øp-∂h¿ \n-c-h-[n. tI-W¬ ]p-tcm-lnXn-s\-t∏m-se cm-Py-Øp I-em]w kr-„n-®v cm-Py-kp-c-£ Xs∂ A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-Øn-b \n-c-h-[n t]¿. A-h-cp-sS A-hkm-\ A-`-bw ]-t£, cm-Py-kp-c£-sb-°p-dn-®p Ko¿-hm-Ww ap-g°p-∂-h-cp-sS Iq-Sm-c-Øn-em-sW∂-Xm-Wv I-Æ-s\-t∏m-ep-≈-hsc hn-em-]-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. H-Sp-hn-en-Xm I-c-tk-\-bp-sS 26m-a-Xv ta-[m-hn-bm-bn-cp-∂ P-\d¬ hn-P-bv-Ip-am¿ kn-Mpw tam-Unbp-sS A-Sp-°-f-bn¬ Ip-in-\n°m-c-\m-bn-cn-°p-∂p. dn-´-b¿-sa‚ v-Im-e-Øv H-cp a-{¥n-∏-Wn-sbms° X-c-s∏-´m¬ X-\n-s°-Xn-tcbp-≈ ]m-c-]-Wn i-an-∏n-°p-Ibpw sN-ømw; Ip-d-®p-Im-ew cm-Pmhm-bn hm-gp-I-bpw sN-ømw. C-Xns\-¥m-Wn-{X sX-‰v F-∂m-Wp lcn-bm-\-°mc-\mb kn-Mv tNm-Zn°p-∂-Xv. Xm-s\m-cp tZ-io-b-hm-Znbm-b-Xn-\m¬ tam-Un-tbm-sSm-∏a-√m-sX A-t¥m-Wn-®m-b-s‚bpw tkm-Wn-bm am-U-Øn-s‚bpw ]m¿-´n-bn¬ tN-cm-s\m-°ptam F-∂ tNm-Zy-hpw \ym-bw. dn´-b¿-sa‚ v sN-bv-X-bp-S≥ A-gn-aXn-bm-bn-cp-∂p ]-´m-f-ta-[m-hnsb A-tem-k-c-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂Xv. A-t∏mƒ t\-sc A-∂m lkm-sc-bp-sS A-Sp-Øp-t]m-bn. ]ns∂ tbm-K-hn-cp-X≥ cmw-tZ-hn¬

A-`-bw-tX-Sn. H-Sp-hn¬ tZ-io-bhm-Zn-I-fp-sS I¨-I-≠-ssZ-h-amb km-£m¬ tam-Un-`-K-hm-t\msSm-∏w P≥-a-\m-´n¬ H-cp tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øv X-s‚ ]p-Xn-b \n-e-]m-Sv ]-´m-f-®n-´-bn¬ X-s∂ A-tß-cv {]-Jym-]n-®p. ]-t£, A-tXm-sS B-fv Nn-√d-°m-c-\-s√-∂ C‚-en-P≥-kv dnt]m¿-´v ]p-d-Øp-hn-´v A-d-°-∏-dºn¬ Ip-cy≥ B‚-Wn I-fn Xp-Sßn. dn-t]m¿-´v hm-bn-®m¬ Cu a\p-jy-s\-ß-s\-bm-Wv C-¥y-bpsS I-c-tk-\m-ta-[m-hn-bm-bn Ccp-∂-sX-∂v I-Æ-s\-t∏m-ep-≈h¿ aq-°-Øp hn-c¬-h-®p-t]mhpw. h-b- v Xn-cp-Ø-em-Wv BZyw-ap-X-te kn-Mv km-_n-s‚ {][m-\ tlm-_n. ]n-s∂ k-lssk-\n-I¿-°p ]m-c-]-Wn-b¬. A-sXm-s° I-gn-™v t^m¨tNm¿-ج ]-cn-]m-Sn Xp-S-ßn. anen-‰-dn ^-≠v Xn-cn-a-dn-bm-Wv a-s‰mcp ]-cn-]m-Sn. F-√m-‰n-\pw ao-sX Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ I-iv-ao¿ k¿°m-cn-s\ A-´n-a-dn-°m≥ {i-aw. Ctß-cv k¿-ho-kn-en-cn-°p-tºmƒ I-gn-™-h¿-j-sØ dn-]-ªn-Iv-Zn\ ]-tc-Un-\n-S-bn¬ c-≠p bq-\n-‰v ]-´m-f-°m¿ cm-{„-]-Xn-`-h-\n-te°v A-Sn-h-®p-\o-ßn-sb-∂-Xpw \mw tI-´-Xm-Wv. F-√mw-Iq-Sn hen-b Zp-cq-l I-Ym-]m-{X-am-bn XpS-cp-∂ Cu ssk-\n-I-ta-[m-hn HSp-hn¬ F-Øn-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv ]‰n-b ÿ-e-Øp-X-s∂ F-t∂ IÆ-\p ]-d-bm-\p-≈q. \n-∂p-ap-≈p∂ tam-Un-°v \-S-∂p-ap-≈p-∂ knMv Iq-´v. cm-Py-sØ-°p-dn-®v Nn-¥n®m-ep-S-s\ _n.sP.]n-°m-c≥ B°-cp-sX-∂m-Wp kn-Mn-s‚ ]-cn-`hw. kn-Mn-s\-t∏m-se k-Zm cm-PysØ-°p-dn-®p Nn-¥n-°p-∂-h-scbm-Wv tam-Un-°pw B-h-iyw. AtXm-≠n-\n th-sd ÿ-ew A-t\zjn-°p-∂ ]-Wn \n¿-Øn \n¬°p-∂n-S-Øv D-d-®p-\n-∂m¬ tamUn-bp-sS Io-gn¬ \-s√m-cp `m-hnbp-≠v k¿, Xm-¶ƒ-°v. tam-Unbpw hn sI kn-Mpw tI-W¬ ]ptcm-ln-Xpw Iqa¿ \m-cm-b-W≥am-cp-sam-s° A-S-ßp-∂ cm-Pykv-t\-ln-I-sf-s°m-≠v C-t∏mƒ I-Æ-s‚ am-Xr-cm-Pyw ho¿-∏p-ap´p-I-bm-Wv. A-h-in-„w: h-b-\m-´n-epw h-SI-c-bn-epw P-bn-®-Xv tIm¨-{K m-sW-¶n-epw hm-\n¬ ]m-dn-bXv eo-Kn-s‚ ]-®-∏-Xm-I. ˛ F-d-Wm-Ip-fw, Xn-cp-h-\-¥]p-cw sd-bn¬-th tÃ-j-\p-I-fn¬ ]m-dp-∂-Xpw ]-®-∏-Xm-I X-s∂.

sXm-¸nbpsS atX-X-c-bpàn ■

tPym-Xn ]p≥-hm\n

P

-bv-]q-cn-se tam-Undm-en°p h-∂ ap-kv-enw-Iƒ Ah-cp-sS km-[m-c-W-th-j-߃ A-Wn-™p-sIm-≠p-X-s∂ N-Sßn-\p kw-_-‘n-®n-cp-s∂-¶n¬ F-s¥-¶n-epw kw-`-hn-°p-am-bncp-t∂m? A-Y-hm, X-ß-fp-sS kl-Po-hn-I-fm-b ln-μp-°-fp-tS-Xpt]m-se ]-c-º-cm-K-X cm-P-ÿm\n th-j-Øn¬ ]-c-kv-]-cw C-S-Ie¿-∂m-Wv A-h¿ C-cp-∂-sX¶n¬ B¿-°m-Wp tN-Xw? ]-t£, A-Xn¬ H-´pw Im-cy-an√. `m-hn-{]-[m-\a - {- ¥n A-t±-lw Xcn-ºpw kvt- \-lw Im-Wn-°m-Ø Hcp k-ap-Zm-b-Øn-\v {]n-b-¶-c-\msW-∂p h-cp-Øn-Øo¿-°-W-sa¶n¬ th-j-`q-jm-Zn-I-tfm-sS-bp≈ {]-IS- \ - m-flI - X - I - ƒ Iq-So-tb Xo-cq. am-{X-a√ - , A-h¿ H-cp {]-tXyI tªm-°m-bn am-dn-bn-cn-t°-≠Xp-≠v. sXm-∏n-bp-sS-bpw X-e-∏mhn-s‚-bpw _p¿-JI - f - p-sS-bpw B¿-Øe - b - v° - p-∂ a-lm-ka - p-{Zw! "Zm-Un, tSm-]n, _p¿-J'˛ Cu hm-°p-Iƒ-°v, A-h-bp-sS b-Ym¿Y A¿-Y-߃-°-∏p-d-ap-≈, Nn-e {]-tXy-I A-\p-c-W-\-ß-fm-Wp≈-Xv; Np-cp-ßn-b-Xv apw-ss_ \n-

hm-kn-Iƒ-s°-¶n-epw. in-h-tk\m t\-Xm-hv _m¬ Xm-°-sd-°v \-μn: D-®-cn-°p-tºmƒ tcm-jw tXm-∂p-∂ A¿-Y-am-\-߃ At±-lw Cu hm-°p-Iƒ-°p I¬∏n-®p-\¬-In-bn-cn-°p-∂p. Xm-Sn Ip-ep-°p-∂ tZ-i-t{Zm-ln-I-fm-b ap-kv-enw-I-sf-∏-‰n hn-jw No-‰m\m-Wv B ln-μp lr-Z-b-k-{am-´v X-s‚ km-av-\ D-]-tbm-Kn-®-Xv. {]Xo-Im-fl-I-am-bn ]-®-sØm-∏nIƒ [-cn-°p-∂-Xn-\p tIm¨-{Kkv t\-Xm-°-sf-bpw A-t±-lw IW-°-‰v B-t£-]n-®-Xm-Wv. C-^vXm¿ ]m¿-´n-I-fn¬ A-h¿ b-Ym¿Y-Øn¬ X-s∂ A-h F-Sp-ØWn-™-t∏mƒ A-t±-l-Øn-s‚ t{Im-[w B-fn-∏-S¿-∂p. _n.sP.]n-bpw H-´pw hy-Xy-kvX-am-bn-cp-∂n-√. I-gn-™ C-^vXm¿ hn-cp-∂n-\v sXm-∏n-b-Wn™ a-[y-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥n inh-cm-Pv kn-Mv Nu-lm-s‚ \-S-]-Snsb "No-]v' F-∂m-Wv D-am-`m-c-Xn hn-ti-jn-∏n-®-Xv. `o-cp-°-fm-b tIm¨-{K- p-Im¿ _p¿-J-bp-sS aq-Sp-]-S-Øn-\-Sn-bn¬ H-fn-°m-\mWp Xn-Sp-°w-Im-´p-∂-sX-∂v \-tc{μ-tam-Un ]-d-™-t∏m-gpw kq-N-

\ A-ip-`-I-c-am-bn-cp-∂p. 2002se Kp-P-dm-Øn-\v tl-Xp`q-X-am-b-Xv H-cp-th-f tKm-{[m kvt‰-j\ - n¬ G-Xm-\pw Xm-Sn-°m-sc I-≠X - m-bn-cp-∂p. "Zm-Uo-hm-em ap√-am-sc sIm-√q' F-∂v B¿-Øphn-fn-®p-sIm-≠m-Wv hn.F-®v.]n°m¿ s^-{_p-h-cn-bn-se B {]`m-XØ - n¬ k-_¿-aX - n F-Ivk - v{- ] n¬-\n-∂p Nm-Sn-bn-dß - n-bX - v. {`m¥-am-b B-th-i-tØm-sS A-h¿ em-Øn-ho-ip-I-bpw Xm-Sn-]n-Sn-®p h-en-°p-Ib - pw sN-bvX - p. ]-t£, Xm-Sn-bp-≈ ap-√-am-scbpw au-em-\-am-sc-bpw P-bv-]q¿ dm-en-°m-bn A-Wn-\n-c-Øm-\mWp _n.sP.]n-°m¿ C-Ø-h-W Xn-Sp-°w Im-´n-b-Xv. G-sd hn-]-coXm¿-Y-ß-fp-≈ a-s‰m-cp hm-°mWv au-em-\. ap-em-bw kn-Mn-s\ sX-dn-hn-fn-°m≥ H-cp-Im-e-Øv Ah¿ D-]-tbm-Kn-°m-dp-≈ hm-°v A-Xm-bn-cp-∂p-˛ au-em-\m ap-embw kn-Mv! ap-kv-enw k-ap-Zm-bw apJy-[m-c-bn¬-\n-∂v A-I-em≥, Ah¿ ]n-∂m-°m-h-ÿ-bn¬ X-f-®nS-s∏-Sm≥-˛ F-√mw Im-c-Ww auem-\-am-cm-sW-∂m-bn-cp-∂p C-Xph-sc-bp-≈ ]-cn-hm-c ]-√-hn. hn-Nn-{X-sa-∂p ]-d-b-Ww, apJy-[m-c-bn-te-°p {]-th-in-°m≥ {i-an-®-t∏m-sg-√mw ap-kv-enw-

Iƒ-°p Xp-c-¶w-h-®-Xv ln-μp-Xz¿ X-s∂-bm-bn-cp-∂p. 2002¬ Iq-´tØm-sS A-h-sc sK-t‰m-I-fn-te°p X-f-®n-´-Xv tam-Un-bp-sS Im¿an-I-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p. apw-ss_ \n-hm-kn-Iƒ A-Xn\v ]-e-hp-cp km-£n-bm-b-Xm-Wv. 1984¬ Xm-s\ I-em-]w I-gn-™t∏mƒ H-cp B¿.F-kv.F-kp-Imc≥ ho-ºn-f-°n. sIm-√-s∏-´ 57¬ 55Dw ap-kv-enw-Iƒ. _m-°n c-≠pt]¿ ap-kv-enw-I-sf kw-c-£n-® ln-μp-°ƒ. apw-ss_-bn-se A`yp-Z-b \-K-dpw {]-Xo-£m \-K-dpw 1993 h-sc C-cp-k-ap-Zm-b-ß-fpw CS-I-e¿-∂p Xm-a-kn-® h≥ B-hmk-tI-{μ-ß-fm-bn-cp-∂p. 93se Iem-]-Øn¬ ap-kv-enw-Iƒ Iq-´tØm-sS B-´n-tbm-Sn-°-s∏-´p. A-h¿ \yq-\-]-£-߃ Xn-ßnØm-a-kn-°p-∂ tN-cn-I-fn¬ A`-bw-tX-Sn. 93se I-em-]-Øn¬ "ln-μp'ta-J-e-I-fn¬ Ip-Sp-ßn-b H-‰-s∏´ ap-kv-enw-I-sf am-Xr-Im-]-c-ambm-Wp "ap-Jy-[m-c'bn¬ Iq-´n-hnf-°n-b-Xv. P-bv {io-cmw hn-fn-bpsS A-I-º-Sn-bn¬ Po-h-t\m-sS A-h-sc Xo-°p-fi-ß-fn-en-´v Nps´-Sp-Øp. Xm-Sn-bpw sXm-∏n-bpw t\m-°n-bm-Wv A-h¿ ap-kv-enw-Isf-∂v A-{I-an-Iƒ Xn-cn-®-dn-™-

Xv. Cu th-j-Øn¬ ]p-d-Øn-dßm≥ A-h-sc-ß-s\ ss[-cy-s∏´p-sh-∂v A-∂p Rm≥ A-Zv-`p-Xs∏-´p. X¬-°m-ew a-X-Nn-”߃ th-s≠-∂p-h-®v A-h¿-°p Po-h≥ c-£n-°m-am-bn-cp-∂n-t√? ]-t£, A-Xpw {]-tbm-P-\w sNøp-am-bn-cp-t∂m? D-Sp-Xp-Wn-b-gn®v a-Xw ]-cn-tim-[n-°p-I-bm-Wv A-∂p ]-e-bn-S-Øpw; {]-tXy-In®v a-kv-Pn-Zv _-μ¿ tÃ-j≥ ]-cnk-c-Øp sN-bv-X-Xv. ]-g-b am¿-°‰n¬ tPm-en sN-øp-∂ \q-dp-I-W°n-\v ln-μp-°-fpw ap-kv-enw-Ifpw ]-Xn-hm-bn C-d-ßm-dp-≈-Xv Cu tÃ-j-\n-em-Wv. P-bv-]q¿ dm-en-°v _n.sP.]n. 5000 _p¿-J-I-fpw sXm-∏n-I-fpw ku-P-\y-am-bn hn-X-c-Ww sN-bvXp. _p¿-J io-en-°m-Ø kv-{XoIƒ t]m-epw A-h [-cn-®m-Wp dmen-s°-Øn-b-Xv. X-ß-fp-sS kmwkv-Im-cn-I-Nn-”-߃ h-en-s®-dn™v ln-μp ]m-c-º-cy-hpw kmw-kvIm-cn-I-ss]-Xr-I-hpw kzo-I-cn-°W-sa-∂m-Wp _n.sP.]n. ap-kvenw-I-tfm-Sp I¬-∏n-°m-dp-≈-Xv. cmw a-μn¿ {]-Nm-c-W-Øn-\n-sS alm-cm-{„-bn-se H-cp {Km-a-Øn-se ap-gp-h≥ ap-kv-enw-I-sf-bpw Xm-Snh-Sn-°m≥ B¿.F-kv.F-kv. \n¿_-‘n-°p-I-bp-≠m-bn.

tKm-{[m Zp-c¥ - Ø - n-s‚ A-©pZn-h-kw ap-ºp-X-s∂, cm-hn-se aq∂p-a-Wn-°p-ti-jw H-‰ Xm-Sn-°mc-s\-bpw tÃ-j-\n¬ I-≠p-t]mh-cp-sX-∂v t]m-en-kv \n¿-tZ-in®ncp-∂p. ss^-km-_m-Zn¬ h-®p Xo-h≠ - n I-bd - n-b H-cp kv{- Xo-tbmSv _p¿-J A-gn-°m≥ A-∂p t]men-kv I¬-∏n-°p-Ib - p-≠m-bn. c-≠p-h¿-jw ap-ºv k-Zv` - m-h\ - m dm-en-bn¬ tam-Un sR-´t- em-sS apJw Xn-cn-®p-If - ™ X - v C-tX sXm∏n I-≠-t∏m-gm-bn-cp-∂p. ]-t£, A-tX Bƒ-°p ]n-¥p-W kz-cq-]n°m≥ cm-P-ÿm≥ ap-kv-enw-Iƒ°p \¬-In-b \n¿-tZ-iw sXm-∏n-bWn-™p-h-cm≥! I-≠m¬ "i-cn' ap-kv-enw-I-sf-t∏m-se tXm-∂Ww. A-√m-sX ln-μp-°-fm-sW∂v B-cpw hn-Nm-cn-®p-t]m-hc - p-Xv. c-k-I-c-am-b Im-cyw: cm-Pÿm≥ ap-kv-enw-Iƒ°v th-j-hnXm-\-Øn¬ ln-μp-°-fn¬-\n-∂v H-cp hy-Xym-k-hpw C√. kmw-kvIm-cn-I ssh-Pm-Xy-ß-sf H-cp-\ne-bv-°pw Aw-Ko-I-cn-°m-Ø _n.sP.]n., C-Ø-h-W th-j-Øn¬ A-h¿ "X-\n' ap-kv-enw-I-fm-h-Wsa-∂p iTn-®p-I-f-™p. (]-cn-`m-j: tUm. D-a¿ H X-kv-\ow) IS-∏mSv: Z lnμp

Øn¬, 1981¬ \-S-Øn-b-Xv kh¿-W-hn-`m-K-Øn-s‚ am-{Xw ktΩ-f-\-am-bn-cp-∂p. Cu k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø k-h¿-Wt\-Xm-°-fm-Wv I¿-°-S-Iw cm-amb-W-am-k-am-bn I-cp-Xn F-√m ssl-μ-h-`-h-\-ß-fn-epw cm-am-bWw hm-bn-°-W-sa-∂ Xo-cp-am-\sa-Sp-Ø-Xv. C-X-\p-k-cn-®v k-h¿-W-t£{X-ß-fn¬ cm-am-b-Ww hm-b-\ Xp-S-ßn. F-∂m¬, Cu-g-h ho-SpI-fn-tem Cu-g-h-cp-sS t£-{Xß-fn-tem cm-am-b-Ww hm-b-\ Xp-S-ßn-bn-√. F-kv.F≥.Un.]n. t\-Xr-Xz-Øn¬-\n-∂v cm-lp-e\pw tKm-]n-\m-Y-\pw am-dn-°-gn™-t∏mƒ k¿-°m¿ k¿-hokn¬-\n-∂p s]≥-j≥ ]-‰n-∏n-cn™ Nn-e Cu-g-h h-\n-X-Iƒ Hcp ]-Wn-bp-an-√m-Ø-Xn-\m¬ Kpcp-tZ-h t£-{X-ß-fn-epw Cu-g-h`-h-\-ß-fn-epw sN-∂v cm-am-b-

Ww hm-b-\ Xp-S-ßn. Nn-e-bn-S-sØm-s° Cu hmb-\-°m-sc F-kv.F≥.Un.]n. {]-h¿-Ø-I¿ \n-cp¬-km-l-s∏Sp-Øn-sb-¶n-epw A-Xp h-I-h-bv°m-sX C-h¿ hm-b-\ Xp-S-ßn. Cu s]-Æp-߃ B-sc-bm-Wp h-μn-°p-I-bpw B-Z-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂-sX-∂v C-h¿-°v A-dn™p-Iq-Sm. h-S-t° C-¥y-bn-se kv-{XoIƒ cm-a-e-£v-a-W-∑m-sc B-Zcn-°p-∂n-s√-∂m-Wv F-s‚ A-dnhv. {io-cm-a≥ C-t∏mƒ Po-hn-®ncn-°p-I-tbm A-t±-l-Øn-s‚ `-cW-hy-h-ÿ \n-e-\n¿-Øp-Itbm sN-bv-Xn-cp-s∂-¶n¬ cm-amb-Ww hm-bn-°p-∂ tN-tIm-ØnI-fp-sS X-e a-Æn¬-°n-S-∂v D-cpfp-am-bn-cp-∂p.

]mhw A-Wp-¡Ä \n-c-]-cm-[nIÄ tUm

-Œ¿-am-cp-sS A{i-≤-sIm-≠pw a-cp-∂p-I-fp-sS tZm-j-^-e-߃sIm-≠pw D-≠m-hp-∂ Ip-g-∏߃-°v A-Wp-°-sf Ip-‰-°mcm-°p-∂ X-´n-∏v tUm-Œ¿-am¿ Ah-km-\n-∏n-°-Ww. Ip-μw-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Xn-anc i-kv-{X-{In-b \-S-Øn-b \m-ept]-cp-sS I-Æn-s‚ Im-gv-N \-„s∏-´-Xn-\v A-Wp-°-fm-Wv Im-cW-sa-∂ tUm-Œ¿-am-cp-sS Btcm-]-Ww A-im-kv-{Xo-b-hpw \ncp-Ø-c-hm-Z-]-c-hp-am-Wv. a-\p-jy¿-°p tcm-K-ß-fp-≠m°p-I F-∂-X-√ A-Wp-°-fp-sS tPm-en. {]-]-©-Øn-se Po-hssN-X-\y-Øn-s‚ {]m-Y-an-I-cq-]ß-fm-b A-h a-\p-jy-i-co-c-Øns‚ \n-e-\n¬-∏n-\pw a-\p-jy-s\ B-tcm-Ky-I-c-am-bn Po-hn-°p-∂Xn-\p-sa-√mw k-lm-bn-°p-I-bmWp sN-øp-∂-Xv. a-\p-jy-i-co-c-

B-temcp XpS-§n I ln-μp-a-X k-tΩ-f-\w

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p Øn-ep-≈ ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°n\p tIm-Sn A-Wp-°-sf \n¿-hocy-am-°n-bm¬ \n-an-j-߃-°p≈n¬ a-\p-jy≥ a-cn-°p-I-bmWp sN-øp-I. A-Wp-°ƒ i-{Xp-°-fm-sW∂pw tcm-K-Im-c-W-ß-fm-sW-∂pap-≈ ]-g-©≥ hn-izm-k-sØ B-[p-\n-I ssh-Zy-im-kv-{Xw Xncp-Øn-°-gn-™-Xv \-Ωp-sS \m-´nse tUm-Œ¿-am¿ A-dn-™n-´n-s√∂p \-Sn-°p-∂-Xv I-„-am-Wv. AWp-°-sf sIm-√p-∂ B‚n-_tbm-´n-°p-Iƒ Kp-W-a-√, t{Zm-lam-Wp sN-øp-∂-sX-∂v Xp-d-∂pk-Ω-Xn-®p-sIm-≠v A-Wp-°-sf i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂ t{]m _-tbm´n-°p-I-fn-te-°v B-[p-\n-I sshZy-im-kv-{Xw am-dn-°-gn-™p. Ip-μw-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-

]-{Xn-bn-se i-kv-{X-{In-b-bn¬ tUm-Œ¿-am¿-°v h-∂n-´p-≈ A{i-≤-bpw a-cp-∂p-I-fp-sS tZm-j^-e-ß-fpw X-s∂-bm-h-Ww \mep-t]-cp-sS Im-gv-N \-„-s∏-´-Xns‚ Im-c-Ww. tUm-Œ¿-am-cp-sS Ip-‰-߃ tUm-Œ¿-am¿ X-s∂ A-t\z-jn-°p-∂ C-∂-sØ A-hÿ-bn¬ b-Ym¿-Y Im-c-W-߃ ]p-d-Øp-h-cm≥ km-[y-X-bn-√. F-√m hn-`m-Kw Nn-In¬-k-Icpw kz-X-{¥-cm-b km-aq-ln-I-{]h¿-Ø-I-cpw ]-{X-{]-h¿-Ø-Icpw Dƒ-s∏-´ sa-Un-°¬ t_m¿Uv cq-]o-I-cn-®v C-Ø-cw kw-`-hß-fn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øm≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-th-≠-Xm-Wv. tUm. tP-°-_v h-S-°≥-tN-cn tIm-gn-t°m-Sv

F-∂ t]-cn¬ hn-iz-ln-μp ]-cnj-Øv 1981¬ F-d-Wm-Ip-f-Øp-h®v H-cp ln-μp-a-X-k-tΩ-f-\w \-SØn. Cu k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶Sp-°p-∂-Xn-\v F-√m k-h¿-W-˛A-h¿-W k-ap-Zm-b-kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ-°pw £-W-°-Ø-b®p. A-∂-sØ F-kv.-F≥.-Un.]n. tbm-Kw t\-Xm-°-fm-bn-cp-∂ tUm. cm-lp-e-\pw A-Uz. tKm]n-\m-Y-\pw hn-h-c-ap-≈-h-cm-bncp-∂-Xn-\m¬ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂n-√ F-∂ a-dp-]-Sn sIm-Sp-Øp. F-kv.F≥.Un.]n. {]-h¿-ØI¿ B k-tΩ-f-\-Øn¬-\n-∂v Hgn-™p-\n-∂p. F-kv.F≥.-Un.]n. t\-Xm-°-fp-sS \n-e-]m-S-dn™ a-‰v A-h¿-W-k-ap-Zm-b t\Xm-°-fpw Cu k-tΩ-f-\-Øn¬\n-∂v H-gn-™p-\n-∂p. Np-cp-°-

sI sI Zm-tam-Z-c≥ G-‰p-am-\q¿

C¶s¯ hmNIw A-Wp-°ƒ i-{Xp-°-fm-sW-∂pw tcm-K-Im-c-W-ß-fm-sW-∂p-ap-≈ ]-g-©≥ hn-izm-k-sØ B-[p-\n-I ssh-Zy-im-kv-{Xw Xn-cp-Øn-°-gn-™-Xv \-Ωp-sS \m-´n-se tUm-Œ¿-am¿ A-dn-™n-´n-s√-∂p \-Sn-°p-∂-Xv I-„-am-Wv. CXpw RΩ-fm...!

tUm. tP-°-_v h-S-°≥-tN-cn, tIm-gn-t°m-Sv

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

22 k-]v-Xw-_¿ 2013 Rmb¿

im-ep ta-t\m-\p-am-bn I-cmÀ: t]m-en-kv ]o-U-\-¯n-s\-Xn-tc lcPn

in-ip-a-c-Ww: ]-«n-I-hÀ-K I-½o-j³ tI-sk-Sp¯p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: h-b-\m-Sv Pn√-bn-se B-Zn-hm-kn ta-J-e-Ifn-ep-≠m-b in-ip-a-c-W-ß-ƒ,t]m-j-Im-lm-c-°p-d-hv, A-cnhmƒ tcm-Kw F-∂n-h-sb-°p-dn®p ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I-tKm-{Xh¿-K I-Ωo-j≥ kz-ta-[-bm tIkv c-Pn-ÿ sN-bv-Xv A-t\z-jWw B-cw-`n-®p. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn I-Ωo-j≥ h-b-\m-Sv Pn-√bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ tcm-K-\n¿-W-b -Iym-w-]p-I-fpw ]c-ky-am-b sX-fn-sh-Sp-∏pw \-SØpw. t\-cn-´v Du-cp-Iƒ k-μ¿in-®v sX-fn-sh-Sp-°m\pw Xo-cpam-\n-®n-´p-≠v. Cu am-kw 27-\p h-b-\m-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnepw (am-\-¥-hm-Sn) 28-\p kp¬Øm≥-_-tØ-cn Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-epw tcm-K-\n¿-W-b Iymw-]p-Iƒ \-S-Øpw. 30\p hb-\m-Sv Pn-√m I-e-Œ-td-‰v tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ A-[n-Ir-Xcn¬ \n-∂pw s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ Icn-∏q¿: kwÿm-\ l-÷v I- \n-∂pw sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Øpw. Ωn-‰n-°v Io-gn¬ l-÷n-\p t]mhp-∂ Xo¿-∞m-S-I¿-°p hn-]peam-b ku-I-cy-߃ l÷vlu-kn¬ ]q¿-Øn-bm-hp∂p. Xo¿-∞m-S-I-cp-sS ]mkvt]m¿-´v, A-\p-_-‘ tc-J-I-f-S°-ap-≈ Im-cy-߃ ]cn-tim-[n°p-∂ l-÷v sk¬ C∂-se apX¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®p. Fkv.]n. bp A-–p¬ I-co-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ 32 Aw-K DtZym-K-ÿ-cm-Wp l-÷v sk√nep-≈Xv. Xo¿-∞m-S-I-cp-sS ]mkv-t]m¿-´v, Xn-cn-®-dn-bm\p≈ tem-lh-f, knw- Im¿Uv, I-f-a-t»-cn: tI-c-f-Øn¬ \n¿_m-Uv-Pv Xp-S-ßn-bh th¿-Xn-cn- am-Ww ]q¿-Øn-bm-hp∂ tdm®p-h-bv-°p-∂ {]-hr-Øn-I-fm-Wv Up-Iƒ s]-s´-∂v X-I-cp∂-Xp B-cw-`n-®Xv. hnhn-[ k¿-°m-¿ I-cm-dp-Im-cp-sS B¿-Ønbpw AHm-^n-kp-I-fn¬-\n∂v U-]yq-t´- \mh-iy [r-Xn-bp-w aqeam-sWj-\n-se-Øn-b-h-cm-Wp l-÷v ∂p a{¥n hn sI C-{_m-low-Ipsk¬ D-tZym-Kÿ¿. l-÷v ™v. Hmƒ- tI-c-f K-h¨-sa‚ v Iymw-]v 24 ap-X-em-Wv B-cw-`n- tIm¨-{Sm-tŒ-gv-kv A-tkm-kn°p-I. B-Zy l-÷v hn-am-\w tb-j≥ I-f-a-t»-cn Kh. t]m-fn25\p ]p-d-s∏-Spw. 23\v F√m sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ kw-L-Snthm-f‚n-b¿am-tcmSpw l-÷v ∏n-®- tI-cf tdm-Uv tIm¨-t¢lu-kn-se-Øm≥ \n¿-tZ-in-®n- hv C-∂-th-j≥ 2013 D-Zv-LmS-\w ´p≠v. l-÷v I-Ωn-‰n sN-b¿-am- sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. tdm-Uv \n¿-am-W-Øn¬ Nne s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tbm-K-w \msf tN-cpw. l-÷v Iymw-]v ho- tIm¨-{Sm-Œ¿-am¿ Smdpw sa£n-°m≥ apw-ss_-bn¬ -\n∂p ‰epw B-h-iy-Øn-\v D-]-tbm-KntI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n {]-Xn-\n-[n- °m-ØXpw tdm-Uv X-I¿-®-bv°p Im-c-W-am-hp-∂p≠v. Kp-WIƒ I-cn-∏q-cn-se-Øn-bn-´p-≠v.

sIm®n: tkm-fm¿ X-´n-∏p tIkn¬ A-d-Ãnem-b ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\m-\p-am-bn `qan I-®-h-S-Øn-\p I-cm-dn-te¿s∏-´-Xn-s‚ t]-cn¬ t]m-en-kv ]o-Un-∏n-°p-∂p-sh∂v B-tcm]n-®v N-ß-\m-t»-cn kz-tZ-in sk¬-h-cm-Pv ho≠pw sslt°m-S-Xn-bn¬ lc-Pn \¬-In. im-ep ssI-amdn-b G-gpe-£w cq-]-bpw I-cm-dn-s‚ b-Ym¿-Y ]I¿∏pw lm-P-cm-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´p t]m-en-kv ]o-Un-∏n°p-∂-Xv A-h-km-\n-∏n-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p sk¬-h-cm-Pv BZyw lc-Pn \¬-In-b-Xv.

Icn-¸q-cn l-Öv sk {]-hÀ¯-\w XpS-§n

F-√m Zn-h-k-ß-fn-epw B-Zn-hmkn Du-cp-Iƒ k-μ¿-in-®p I-Ωoj≥ P-\-ß-sf t\-cn¬°-≠p sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-°pw. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ k-a-{Kdn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n k¿-°m-cn\p k-a¿-∏n-°pw. 27-\p am-\-¥hm-Sn ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ am-\-¥-hm-Sn Xm-eq-°vX-e ]-cm-Xn- ]-cn-lm-c A-Zm-eØpw 28\p kp¬-Øm≥ -_-tØcn ]-©m-b-Øv lm-fn¬ kp¬Øm≥- _-tØ-cn Xm-eq-°v-X-e ]-cm-Xn-]-cn-lm-c A-Zm-e-Øpw kw-L-Sn-∏n-°pw. 2008 ap-X¬ IΩo-j-\n¬ Xo¿-∏m-hm-sX A-hti-jn-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ A-Zme-Øn¬ Xo¿-∏m-°pw. ]p-Xn-b ]-cm-Xn-I-fpw kzo-I-cn-°pw. I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ P-UvPn ]n F≥ hn-P-b-Ip-am¿, Aw-Kß-fm-b F-gp-tIm¨ \m-cm-bW≥, A-Uz. sI sI a-t\m-Pv sX-fn-sh-Sp-∏n-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

C-Sp-¡n Umw: s\-Sp-¼m-tÈ-cnbn F-aÀ-P³-kn sk sIm®n: C-Sp-°n Umw Xpd∂phn-´m¬ D-≠m-hp-∂ sh-≈s∏m°w hn-am-\-Øm-h-fØns‚ -{]-h¿-Ø\-sØ _m[n-°p-∂-Xp t\-cn-Sm≥ s\-Spºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ F-a¿-P≥-kn am-t\-Pv-sa‚ v sk¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®p. hn-am-\-Øm-h-f-Ønse kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-Kw sU]yq-´n P-\-d¬ am-t\P¿ sk√ns‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°p t\XrXzw \¬-Ipw. A-Sn-b-¥-c km-l-N-cy-ap-≠m-bm¬ t\-cn-Sp∂-Xn-\m-bn Umw tk-^v-‰n AtXm-dn‰n, C-Sp-°n Umw A-[n-IrX¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-am-bn sk¬am-t\-Pv-sa‚ v \nc-¥-c k-º¿°-Øn-emWv. A-W-s°-´v Xp-d∂p-hn-Sp-∂-Xn-\p -ap-ºmbn hn-am\-Øm-h-f-Øn-\p ap-∂-dn-bn-∏v \¬-I-W-sa-∂p sk-¬ A-`y¿Yn-®n-´p≠v. sh-≈w ]p-d-Øp-≈ I-\m-ep-I-fn-te-°v H-gp-Im≥ am¿K߃ hn-am-\-Øm-h-fØn¬ \n¿-an-®n-´p≠v.

kozhikode

P-e-ssh-Zyp-Xn DÂ-¸m-Z-\-¯n h³ -hÀ[-\ Xncp-h-\-¥-]pcw: kw-ÿm\sØ P-e-ssh-Zyp-X D¬-∏m-Z\-w k¿-hIm-e sd-t°m-Un¬. 41.18 Z-ie£w bq-\n-‰v sshZyp-Xn-bm-Wp sh-≈n-bmgv-Nam-{Xw D-¬∏m-Zn-∏n-®Xv. sI.F-kv.C._n-bp-sS N-cn-{XØn¬ B-Zy-am-bm-Wv C-{XX

hnhm-Zw A-\m-h-iyw: P-amA-¯v tIm-gn-t°mSv: hn-hm-l-{]m-bhp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿-∂p-h∂ ]pXn-b hn-hm-Zw H-gn-hm-t°≠-Xm-bn-cp-∂p-sh-∂p P-amAsØ C-kv-em-an tI-c-f P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n ap-Po-_p¿-d-lv am≥ A-dn-bn®p.\n-›n-X{]m-bw F-Øp-∂-Xn-\p ap-ºp hn-hm-lw \-S-Øp-∂-Xn-s\ \n-cp¬-km-ls∏-Sp-Øm\pw k-ap-Zmb-sØ t_m-[-h¬-°-cn-°m-\p-am-Wp tbm-K-Øn-ep≠m-b s]m-Xp[mc-W. C-Xn-ep-]-cn-bm-bn Fs¥-¶n-epw Xo-cp-am-\-ß-sf-Sp°p-Itbm {]m-tbmKn-I \-S-]-SnI-sf-°p-dn-®v Xo-cp-am-\n-°pItbm sN-bv-Xn-´n√m-Ø km-lN-cy-Øn¬ ]pXn-b hn-hm-Z߃ A-\-h-k-c-Øn-em-sW-∂v A-t±-lw hy-‡-am°n.

]nt¶m«p\bn¡p¶ Xocpam\w a-e-∏p-dw: ssi-i-h hn-hm-l \ntcm-[-\ \n-_-‘-\-I-fn¬ \n∂p k-ap-Zm-b-sØ H-gn-hm-°-Wsa-∂-Xp ap-kv-enw k-ap-Zm-bsØ ]n-t∂m-´p-\-bn-°p-∂ Xocp-am-\-sa-∂v Fw.-F-kv.-F-^v. C-Xv A-\-h-k-c-Øn-ep-≈-XmsW-∂pw Fw.-F-kv.-F-^v. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n A-jv-d^v A-en. ssi-i-h hn-hm-lw t]m-se-bp-≈ km-aq-ln-I hn-]Øp-Iƒ-s°-Xn-t-c tbm-Pn-® {]h¿-Ø-\-am-Wp th-≠-sX-∂pw At±lw ]-d-™p.-

apkvenw hy-àn-\nb-aw kw-c-£n-¡m³ {]-tXyI kwc-£-W k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: hy-‡n-\n-b-aß-fp-am-bn _-‘-s∏-´p ap-kvenw-k-ap-Zm-b-Øn-\p `-c-W-L-S\ A-\p-h-Zn-® A-h-Im-i-hpw kzm-X-{¥y-hpw D-d-∏p-h-cp-ØW-sa-∂p ap-kv-enw -kw-L-S-\-Ifp-sS kw-bp-‡-tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. hn-hm-l-{]m-bw Dƒs∏-sS-bp-≈ hn-j-b-ß-fn¬ apkvv-enw-k-ap-Zm-b-Øn-s‚ au-enIm-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°m ≥ \n-b-a-t]m-cm-´w \-S-Øm ≥ k-a-kv-X sk-{I-´-dn tIm-´p-a-e _m-∏p ap-kv-eym¿ sN-b¿-am-\mbn ap-kv-enw-hy-‡n-\n-b-a kw-c£-W- k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. ap-kv -enw hy-‡n-\n-b-a-Øn ¬ hn-hm-l-{]m-bw \n¿-W-bn-®ns√-∂n-cn-s° A-Xn-\p hn-cp-≤am-bn cm-Py-Øp \-S-∏m-°n-b \nb-a-߃ ap-kv-enw-k-ap-Zm-b-Øns‚ au-en-Im-h-Im-i -ew-L-\-amsW-∂p tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. A-\n-hm-cy-am-b km-l-N-cy-ßfn¬ 18 h-b- n-\p ap-ºv hn-hmln-X-cm-th-≠n-h-cp-∂ ap-kv-enw bp-h-Xn-I-fpw A-h-cp-sS Ip-Spw_-hpw hn-hm-l -{]m-b-]-cn-[n \n¿-W-b-Øn-s‚ t]-cn¬ {]-bmk-߃ A-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. C-°m-cy-Øn¬ B-h-iy-am-b ]cn-lm-c -\-S-]-Sn-Iƒ tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ B-hn-jvI-cn-°-Ww. ap-kv-enw k-ap-Zm-bØn-s‚ Xm¬-∏-cy-߃ kw-c-

£n-°p-∂-Xn-\p-f-f \o-°-߃s°-Xn-tc hn-hn-[ tIm-Wp-Ifn¬ \n-∂v D-b¿-∂p-h-cp-∂ i{Xp-Xm-]-c-am-b k-ao-]-\-Øn¬ tbm-Kw D¬-°-WvT tc-J-s∏-SpØn. k-an-Xn I¨-ho-\-dm-bn Fw kn am-bn≥-lm-Pn-sb-bpw tIm-˛-Hm--Un-t\-‰-dm-bn ap-kv-X-^ ap-≠p-]m-d-sb-bpw Xn-c-s™-SpØp. tIm-gn-t°m-´p \-S-∂ tbmK-Øn¬ A-Uz. ]n Fw F kemw, A-Uz. bp F e-Øo-^v (apkv-enw eo-Kv) {]-^. sI B-en°p-´n ap-kv-eym¿, sI D-a¿ ss^kn, tUm. _-lm-D-±o≥ \-Zv-hn, k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tIm-b X-߃ P-a-ep-ss√-en, tUm. F≥ F Fw A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn, Sn ]n A_v-Zp-√-t°m-b a-Z-\n, tUm. Fw A-_v-Zp¬ A-ko-kv ]m-e-Øv

C-μp-tI-jv Xr-∏\®n

tIm-gn-t°m-Sv: k¿-°m¿`q-anssI-tb-dn {]-Xn-jvT \-SØnb hn-{K-l-߃ \o-°wsN-ømsX H-cp- am-k-am-bn-´pw XZv-ÿm\Øp Xp-S-cp-∂p. hn-{K-lw \o°wsN-øp-sa-∂p ]-e-Xh-W Pn√m `-c-W-Iq-Sw {]-Jym-]n-®ncp-s∂-¶nepw AXp \-S-∏m-bn√. tIm-gn-t°mSv tIm¿-]-tdj≥ ]-cn-[n-bn-se aq-gn-°-en-se hm-´¿ A-tXm-dn-‰n h-I ]-

AXpw ]m-f#. Pe A-tXm-dn-‰n ÿ-ew ]≠p t£{Xw \n-e-\n∂n-cp-∂ ÿ-e-am-sW-∂pw kao]-Øp \n∂p e-`n-® hn-{K-lß-fpw t£-{Xm-h-in-„-ßfpw C-Xm-Wv sX-fn-bn-°p-∂-sX∂pw ]-d-™mWp t£-{X-k-anXn `m-c-hm-ln-Iƒ hn-{K-l- {]-XnjvT \-S-Øn-b-Xv. hn-{K-lw H-cpIm-c-W-h-imepw \o-°wsN-øns√∂pw t£-{X-`q-an hn-´p-\¬In B-cm-[-\ A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw I-e-Œ-td-‰n¬ \-S-∂ A-

A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ a-Z-\n, (sI.F≥.-Fw.-), lp-k-bv≥ a-S-hq¿, tUm. C sI A-lv-a-Zv Ip-´n, kn ]n D-a¿ kp-√-an (\-Zv-h-Øp¬ apPm-ln-Zo≥), A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ s]-cn-ßm-Sn , Fw sI ap-l-Ω-Zen (P-am-A-sØ C-kvem-an), IS-°¬ A-_v-Zp¬ A-ko-kv aue-hn (Z-£n-W tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a), F \-Po-_v au-ehn, k-øn-Zv P-∫m¿ in-lm-_v X߃, sI F k-a-Zv au-e-hn (kw-ÿm-\ tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a), kn Sn k-°o¿ lpk-bv≥, F≥ ]n kn A-_v-Zp¿-dlv-am≥, ]n sI A-_v-Zp¬ eØo-^v, ]n F-®v ap-l-Ω-Zv, hn ]n A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ (Fw.-C.-Fkv), sI hn Ip-™-Ω-Zv, ]n Sn sam-bv-Xo≥ Ip-´n (Fw. F-kv.-Fkv.-) kw-km-cn-®p.-

a-X-kw-L-S-\-I-sft¸m-se {]Xn-I-cn-¡m-\m-hnÃ: C Sn tIm-gn-t°m-Sv: ap-kvenw hy-‡n\nb-aw Dƒs-∏-sS-bp-≈ hn-jb-ß-fn¬ a-X-kw-L-S-\-Iƒ ]-d-bp-∂ A-`n-{]m-b-߃ cm-{„ob∏m¿-´n-Iƒ-°p ]-d-bm-\m-hn-s√∂p apkvenweo-Kv tZio-b sk-{I-´dn- C Sn ap-lΩ-Zv _-jo¿. \n-b-a-Øn-\v F-Xn-cmbn A`n-{]m-bw ]-d-bm≥ a-Xkw-L-S-\-Iƒ-°p kzm-X-{¥y-ap≠v. F∂m¬ cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ-°p ]-cn-an-Xn-Ifn¬ \n-t∂ A-`n-{]mbw ]-d-bm≥ I-gn-bq. apkvenw hy-‡n\n-b-a-߃-s°-Xncm-b k¿-°m¿ \n-b-a-߃ \n-e-\n¬-°n-s√-∂ Fw kn am-bn≥ lmPn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-sb-°p-dn-®p am[y-a {]-h¿-Ø-I-tcm-Sp {]Xn-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.

Ø-ew ssI-tb-dÂ: hn-{K-lw \o-¡m-\m-hm-sX PnÃm- `-c-W-Iq-Sw „

Xn-\m¬ \-Ωp-sS tdm-Uv \n¿-amW-Øn-s‚ ]-g-bIm-e co-Xn Ah-km-\n-∏n-®v tdm-Uv \n¿-am-WØn-\p ]pXn-b kw-hn-[m-\-samcp-°-Ww. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´mWp tI-c-f-Øn¬ tIm¨-{Io-‰v tdm-Up-Iƒ \n¿-an-°m≥ k¿°m¿ \-S]-Sn B-cw-`n-®n-cn-°p∂-Xv. kw-ÿm\-Øp ]-e ]-≤Xn-Ifpw {]-Jym-]n-°m-dp-s≠¶nepw A-Xp I-S-em-kn¬- am-{Xsam-Xp-ßp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv C-∂p-≈-Xv. ]≤-Xn k¿-°m¿ {]-Jym-]n-®v A-Xp b-Ym-ka-bw \-S-∏m-°mØ D-tZym-K-ÿ¿ B-sc-∂p I-s≠-Øn A-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-w. Icm-dp-Im-cp-sS c-Pn-kv-t{S-j≥

2.28 G-°¿ h-cp-∂ ÿ-ew 1961¬ k¿-°m¿ hm-´¿ A-tXmdn‰n-°v Hu-tZym-Kn-I-am-bn A-\ph-Zn-®-Xm-sW∂pw C-hn-sS kwL¿-jw A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw {]-iv-\w c-ay-am-bn ]-cn-l-cn-°psa-∂pw F.Un.F-Ωn-s‚ Npa-Xe h-ln-®n-cp∂ bp \m-cm-bW≥ Ip-´nbpw ]-d-™n-cp∂p. A-Xn-\nsS, kw-`-h-sØ-°p-dn®v ]Tn-®p-h-cn-I-bm-sW∂pw F¥p-h-∂mepw k¿-°m¿ ÿ-eØv H-cp-hn-[-Øn-ep-≈ Zp-cp-]-

h-Åw a-dn-ªv Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-sN-Xß-tZ--∂lq¿:-w I-]-ºsm-−¯n \-Zn-bn¬

sN-ß-∂q¿ Im-Sp-sh-´q¿ I-Shn¬ ss^-_¿ h-≈w a-dn™v H-gp-°n¬-s∏-´p Im-WmXm-b bp-hm-°-fn¬ c-≠m-asØ-bm-fp-sS ar-X-tZ-l-hpw I-s≠-Øn. N-ß-\m-t»-cn s]-cp-∂ D-d-h k-c-kz-Xo hnem-k-Øn¬ \m-cm-b-W-s‚ a-

X

hn-{K-lw am-än-söpw `q-an hn-«p-\Â-IW-sa-¶pw t£-{X-]-cn-]m-e-\ I-½n-än X kw-`-h-¯n\p hn.F-¨v.]n., _n.sP.]n. F¶o- kw-L-S-\-I-fpsS ]n-´p-W ºvlu-kn-\v k-ao]-sØ AtXm-dn-‰n Po-h-\-°m-cp-sS Izm¿t´-gv-kn-\v ap-∂n-em-Wv B-KkvXv 20\p hn{K-l{]-Xn-jvT \-S∂Xv. C-Xp hn-hm-Z-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp c-≠p Zn-h-k-Øn\p-≈n¬ am-‰p-sa-∂p I-e-IvSdpw a-‰pw B-Zy -{]-Jym]-\w \-S-Ønb-Xv. ]n-∂o-Sv hnhn-[ k-a-b-]-cn[n-°p-≈n¬ \o-°w sN-øp-sa∂p `-c-W-Iq-Sw am-‰n-∏-d-s™¶n-epw t£-{X-kw-c-£-W k-anXn-bp-sS F-Xn¿∏pw a-‰pX-c-Ønep-≈ kzm-[o-\hpw aqew

Snb¥c tbm-K-Øn¬ t£-{X]-cn-]m-e-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´n-cp-∂p. A-tX-kabw, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n- Po-h-\-°m-cp-sS Izm¿-t´-gvkpw a‰pw \n-e-\n¬°p-∂ ÿ-ew ho≠pw k¿-th \-S-Ø-W-sa∂pw C-hn-sS t£{X-m-h-in-„w Fß-s\ h-∂p-sh∂Xn¬ hn-i-Zam-b A-t\zjWw \-S-Ø-W-sa-∂p-ap≈ t£{X-k-an-Xn-bp-sS B--h-iyw A-\ph-Zn-°n-s√∂p tIm--gn-t°m-Sv ap≥ B¿.Un.H. ]n hn Kw-Km-[c≥ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p.

tbm-Khpw A-\p-h-Zn-°ns√∂pw ]p-Xp-Xm-bn Nm-¿-Pv FSp-Ø k-_v-I-e-Œ¿ ln-am≥-ipIp-am¿ C∂-se tX-Pkn-t\m-Sv ]-d-™p. I-gn-™ H-cp -am-kambn Cu `mKØp t]m-enkpw Im-h-ep-≠v. A-tX-ka-bw lnμp kw-L-S-\bmb hn.F-®v.]nbp-sSbpw _n.sP.]n-bp-sSbpw ]n-¥p-Wtbm-sS-bm-Wp {]-XnjvTbpw ÿ-ew hn-´p-\¬-I-Wsa-∂v- Bh-iy-s∏-´ tbm-Khpw \-S-∂-sX-∂p-am-Wv A-dn-bp-∂Xv.

I≥ Ir-jv-W-Ip-am-dn (35)s‚ ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se cmhn-se H-º-tXm-sS X-I-gn tIf-aw-K-ew sIm-√w-]-d-ºv ]m-Sti-J-c-Øn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n¬ \n-∂p I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™ 18\p ss^-_¿ h-≈w a-dn-™m-Wv c-≠p bphm-°-sf Im-Wm-Xm-b-Xv. CXn¬ ]m-≠-\m-Sv ap-X-h-gn I√q¿-ho-´n¬ A-\o-jv- Ip-am-dn (24)s‚ ar-X-tZ-lw t\-csØ I-s≠-Sp-Øn-cp-∂p.

A-tX-kabw, ssh-Zyp-Xn D-]-t`m-K-Ønepw h≥- h¿-[-\hm-Wv D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. 55.5 Z-ie-£w bq-\n-‰v ssh-ZyXn-bm-Wp sh-≈n-bm-gv-NsØ D-]-t`mKw. C-Xn¬ 42.30 Z-ie£w bq-\n‰pw C-Sp-°n-bn¬ D¬-∏m-Zn-∏n® ssh-Zyp-Xn-bm-

sh-Ån-bm-gv-N-s¯ DÂ-¸m-Z-\w 41.18 Z-ie£w

tb-sd P-e-ssh-Zyp-Xn H-‰-Znhkw D-¬-∏m-Zn-∏n-°p∂-Xv. C-Sp-°n A-W-s°-´p \n-d™-Xn-s\ Xp-S¿-∂p≠m-b {]Xn-k-‘n a-dn-I-S-°m\m-Wp ssh-Zyp-tXm¬-∏mZ\w h¿-[n∏n-®-Xv. hym-gmgv-N C-Sp-°nbn¬ -\n-∂p 16.67 Z-ie-£w bq-\n-‰v ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn∏n®p. sh-≈n-bmgv-N C-Xp 17 Zie-£w bq-\n-‰m-bn h¿-[n-®p. km-[m-c-W\n-e-bn¬ C-Sp-°nbn¬- \n-∂p 10 ap-X¬ 12 Z-ie£w bq-\n-‰v ssh-Zyp-Xn-bm-Wv

tdm-Up-IÄ X-I-cp-¶-Xn-\v D-¯-c-hm-ZnIÄ I-cm-dp-ImÀ: a-{´n ta-∑-tbm-Sp -Iq-Sn I-cm¿ tPm-enIƒ sN-øm≥ tIm¨-{Sm-Œ¿am¿ X-øm-dm-hWw. A-Xn-\p \nc°p Ip-d-®v \n¿-am-W -tPmen-Iƒ G-s‰-Sp-°m≥ I-cm-dpIm¿ X-øm-dm-h-cp-sX∂pw I-cmdp-Im¿ X-Ωn-ep-≈ A-\mh-iy a¬k-cw H-gn-hm-°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. kw-ÿm\sØ sl-hn tdm-Up-I-fp-sS \n¿am-W-{]-h¿-Ø-\-߃-°v A©p- h¿j-sØ Kymc-≠n D-d-∏m°m≥ k¿-°m¿ Xp-S¿ -\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-w. kw-ÿm-\-sØ-Øp-∂ henb Is-≠-bv-\¿ tem-dn-Iƒ tdmUn-s‚ X-I¿®bv-°p Im-c-W-amhp-∂-Xmbpw a{¥n ]-d-™p. A-

F-Sp-°p-∂-Xv. sh-≈n-bmgv-N am{Xw A-[n-Iw D¬-∏m-Zn-∏n-®Xn¬ 11.68 Z-ie-£w bq-\n-‰v ]h¿ F-Iv-kv-tN-©v h-gn sI.Fkv.C._n hn-‰p-Ign™p. I-gn-™ Zn-h-k-hpw 11 Z-ie-£w bq-\n-‰v hn¬-∏-\ \S-Øn-bn-cp∂p. bq-\n-‰n-\v ]-c-

^o-kv Im-e-L-´-Øn-\-\p-k-cn®m-Wp h¿-[n-∏n-®n-cn-°p-∂Xv. F-∂m¬ C-Xp I-cm-dp-Im¿-°p _p-≤n-ap-´m-bn-´p-s≠-¶n¬ A-hcp-sS {]-iv-\w A-\p-`m-h-]q¿-hw ]-cn-K-Wn-°p-sa∂pw I-cm-dpIm¿ cm-Py-tk-h-\-Øn-\m-bn apt∂m-´p-h-c-W-sa∂pw a{¥n ]d™p. A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m {]-knU‚ v tPm-Wn ]≈n-∏m-S≥ A-[y-£-X -h-ln®p. \m]-Iv U-b-d-Œ¿ _n Pn {iotZhn, tdm-Uv B‚ v {_n-Uv-Pv No^v F≥-Pn-\o-b¿ ]n sI kXoi≥, F.sI.Pn.kn.F. a-[yta-J-em sN-b¿-am≥ sI F A–p√, Pn√m sk-{I´-dn F-®v aplΩ-Zv kw-_-‘n®p.

ap-kvenw kw-LS-\m tbm-K-Xo-cp-am-\w; {]-Nmc-Ww i-cn-bÃþ tkm-fn-Um-cnän tIm-gn-t°mSv: s]¨-Ip-´n-I-fpsS hn-hm-l-{]m-b-hp-am-bn _‘-s∏-´p ap-kvenw a-X-kw-L-S\-I-fp-tS-Xm-bn ]p-d-Øp-h-∂ {]-kv-Xm-h-\ kw-_-‘n-® {]Nmc-Ww i-cn-b-s√-∂p tkm-fnUm-cn-‰n kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Sn ap-lΩ-Zv th-fw {]-kv-Xmhn®p. {]-kvXpX tbm-Kw A-Ø-csam-cp Xo-cp-am-\w F-Sp-Øn-´ns√-∂m-Wv A-dn-bm≥ I-gn™Xv. cm-Py-Øn-s‚ \nb-aw ]m-en-°m≥ F√m-hcpw _m-[yÿ-cmWv. G-Xp \n-b-a-sØ-°pdn®pw B-tcm-Ky-I-cam-b Btem-N-\-Ifpw ]p-\cm-tem-N-\Ifpw \-S-Øm-hp-∂-XmWv. tbm-Kw F-Sp-Ø Xo-cp-am-\w \n-b-a-]m-e-\-Øn-\p k-ap-ZmbsØ t_m-[-h¬-°-cn-°m\pw \nb-aw \n-e-\n¬-s°Ø-s∂ A-Xp ]m-en-°m-sX \-S-Øp-∂ hn-hm-l-ß-fn-se Z-º-XnIƒ°pw Ip-´n-Iƒ°pw ]u-c-Xz]-cn-c-£-Iƒ \-„-s∏-Sm-Xn-cn°m-\p-≈ km-[y-X-I-sf-°p-dn®v ]Tn-°m-\p-am-sW-∂m-Wp a\- n-em-°m≥ km-[n-®Xv. k-apZm-b-Øn-s‚ s]m-Xphm-b t]cn¬ A-tßb-‰w A-\mh-iy hnhm-Z-߃ kr-„n-°m-\p-≈ Nne kw-L-S-\-I-fp-sS {i-a-߃ A-]-e-]-\o-b-amWv.

amh-[n aq-∂pcq-] \n-c-°n-emWp hn¬-∏-\. k-tX¨ do-Py≥ tem-Uv sU-kv-]m-®v sk‚-dn-s‚ I-W°p-{]-Im-cw I-gn-™ G-{]n¬ ap-X¬ Cu- am-kw 20 hsc 220.70 Z-ie-£w bq-\n-‰v sshZyp-Xn sI.F-kv.C._n. hn-‰n´p≠v. C-Xn-eq-sS 66 tIm-Sntbm-fw sI.F-kv.C-._n-°v e`n®p. Cu- am-kw am{Xw hn-‰-Xv 94.54 Z-ie-£w bq-\n-‰mWv. CXphgn 29 tImSn- t_m¿-Un-\v e-`n-®p.

Wv. C-Sp-°n ]-≤-Xn-bn-se Bdp P-\-td-‰-dp-Ifpw ]q¿-W-tijn-bn¬ {]-h¿-Øn-∏n-®m-Wp ssh-Zyp-tXm-¬-∏mZ-\w t_m¿Uv h¿-[n-∏n-®Xv. C-Ø-cØn¬ A-[n-I-a¿-±w G¬-∏n°p∂-Xp b-{¥-߃ tI-Sm°p-sa-∂ B-i-¶-bp≠v. F∂m¬ sh-≈w Xp-d-∂p-hn-Sp∂Xv H-gn-hm-°p-∂-Xn-\m-bn X¬°m-ew ]-c-amh-[n ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-°m-\m-Wp t_m¿Un-s‚ \o°w.

5

c-−pZnhkw -Iq-Sn a-g- Xp-Scpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øp c-≠p Zn-h-kw Iq-Sn C-Sntbm-Sp -Iq-Sn-b a-g-bpw Nm-‰¬-a-gbpw Xp-S-cp-sa-∂p Im-em-h-ÿm \n-co-£-W-tI-{μw A-dn-bn-®p. C-∂-se tI-c-f-Øn-epw e-£Zzo-]n-se Nn-e-bn-S-ß-fn-epw kmam-\yw \-√ a-g e-`n-®p. \m-ev sk-‚ n-ao-‰¿ a-g s]-bv-X C-Sp-°nbn-se ]o-cp-ta-Sv, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se h-S-I-c, ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se sIm-√-t¶m-Sv, h-b\m-Sv ssh-Øn-cn F-∂n-hn-S-ßfn-em-Wv C-∂-se Iq-Sp-X¬ a-g e-`n-®-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw \-Kc-Øn-¬ c-≠p Zn-h-k-tØ-°p C-Sn-tbm-Sp Iq-Sn-b a-g-bv-°p km[y-X-bp-≈-Xm-bpw Im-em-hÿm -tI-{μw A-dn-bn-®p. tI-c-f, e-£-Zzo-]v Xo-c-Øv h-S-°p]-Sn™m-d≥ Im-‰n-s‚ th-K-X 45 apX¬ 55 h-sc-bm-hm≥ km-[y-Xbp-≈-Xn-\m¬ I-S-en¬ a-¬ky_-‘-\-Øn-\m-bn t]m-hp-∂h¿ Pm-{K-X]m-en-°-W-sa-∂pw Im-emhÿm tI-{μw A-dn-bn®p.

kp-µ-cn- h[w: Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se sXm-gnÂX-«n¸v: {]-Xn-sb \m-sf C-c-I-fm-b-h-cn 20 I-®qÀ PnÃ-¡mÀ I-Ì-Un-bn hm-§pw X-fn-∏-d-ºv: tPm-en X-´n-∏n-\n-c- X-s∂ hn-tP-jn-s‚ am-Xm-hv tIm-gn-t°m-Sv: ao-©-¥ h-´-°nW¿ Nn-d-bv-°¬ lu-kn¬ kpμ-cn- sIm-e-t°-kv {]-Xn-sb hn´p-In-´m-\p-≈ ss{Iw-{_m-©ns‚ At]-£ \m-sf tImS-Xn ]cn-K-Wn-°pw. tI-kn¬ dn-am≥-Un¬- I-gnbp∂ tIm-gn-t°mSv ]øm\°¬ \m-bv-∏m-ew kz-tZ-in Ptbjv F-∂ P-∫m-dns\ (28) IÃ-Un-bn¬ hn-´p-In-´m-\p-≈ At]-£-bm-Wp ]-cn-K-Wn-°p-I. {]-Xn-sb hn´p-In-´m-\p-≈ F√m sX-fn-hp-I-fpw tc-J-Ifpw lm-Pcm-°n-bn-´p-s≠∂pw I-Ã-Unbn¬ e-`n-°p-sa-∂m-Wp {]-Xo£-sb∂pw tI-k-t\z-jn°p∂ ss{Iw-{_m-©v Un-‰-Œohv C ]n ]r-Yzn-cm-Pv ]-d-™p. Ign-™h¿-jw Pqss-e 21\m-Wp kpμ-cn F-∂ 65Im-cn-sb P-tbjv sh-´nbpw Ip-Ønbpw sIm-es∏-Sp-Øn-b-Xv.

bm-bn Z-£n-Wm-{^n-°-bn-se sPm-lm\kv-_¿-Kn¬ Zp-cnXPo-hn-Xw \-bn-°p-∂-h-cn¬ 20 t]¿ I-Æq¿ kz-tZ-in-I-sf-∂p kq-N-\. X-fn-∏d-ºv ]p-fn-º-d-ºnse kn- sI hn-tP-jn-\v ]p-d-sa 20 t]¿ Iq-Sn `-£-Whpw sh-≈hp-an√m-sX Zp-cn-Xw A-\p-`-hn°p-I-bm-sW-∂m-Wp hn-hcw. tam-dm-g ]m-fnb-Øv h-f-∏n-ep-≈h-cm-Wv C-h-cn¬ Iq-Sp-X-epw. hnhm-lw \n-›-bn-°-s∏-´-h¿ hsc Iq-´-Øn-ep-s≠-∂m-Wv A-dnbp-∂Xv. 580 a-e-bm-fnI-sf tI-{μk¿°m¿ C-S-s]-´p c-£n-°p-Ibpw hn-tP-jpw {io-l-cn-bp-w am-[y-aß-fn-eq-sS hnh-cw ]p-d-Ø-dn-bn°p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS-bmWp X-´n-∏p ]p-dw-tem-I-a-dn™Xv. hn-h-c-a-dn™p t\m¿-°bp-sS Np-a-X-e-bp-≈ a-{¥n sI kn tPmk-^v I-gn-™Znh-kw

\n¿-a-e-bp-am-bn t^m-Wn¬ _‘-s∏´p ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ Bcm-™n-cp∂p. Xp-S¿-∂v A-t±lw Z-£n-Wm-{^n-°-bn-se C¥y≥ Fw-_-kn-bp-ambpw tI{μ {]-hm-kn-Im-cy a{¥n h-bem¿ c-hn-bp-ambpw _-‘-s∏-´p k-lm-bw A-`y¿-Yn®p. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv 620 a-e-bm-fn-Ifn¬ 580 t]-sc c-£n-®-Xv. c-£s∏-SpØn-b a-e-bm-fn-Iƒ-°v C¥y≥ Fw_-kn `-£-W˛Xm-ak ku-I-cy-ta¿-s∏-Sp-ØpIbpw \m-´n-se-Øm-\p-≈ ]Ww ssI-am-dp-Ibpw sN-bv-Xn´p≠v. A-tX-ka-bw, {Sm-h¬ GP≥-kn-s°-Xn-tc k¿-°m¿ \S]-Sn Xp-Sßn. sPm-lm-\kv_¿-Kn-se ssk-_¿ B¿-°v F-∂ s]-t{Sm-fnbw I-º-\nbn¬ tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bvXm-Wp X-´n-∏p \-S-Øn-bXv.

Sn ]n h-[w: kn._n.sF. "Pq-\n-bÀ {^âv-kv A-t\zj-Ww thWwþ apø-Ån tU' B-N-cn-¨p sIm-®n: Sn ]n h-[-t°-kn¬ KqVm-tem-N-\ ]p-d-Øp-sIm≠p-h-cp-∂-Xn-\p kn._n.sF. A-t\zj-Ww th-W-sa-∂ B-hiy-Øn¬ Dd-®p\n¬-°p-∂-Xmbn tI-{μ-a{¥n ap√-∏-≈n cm-a-N{μ≥. sIm-®n-bn¬ am-[y-a- {]h¿-Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-kns‚ Nm¿-Pv jo-‰n¬ X-s∂ ]-d™n-´p-≠v tI-kn-s‚ c≠mwL´w A-Yhm KqVm-tem-N-\ k-a{K-am-bn A-t\z-jn-°-s∏-S-Wsa-∂ Im-cyw. A-XpsIm-≠p X-

s∂ c≠mwL-´w A-t\zj-Ww G-‰hpw {]-[m-\-am-Wv. Cu At\z-j-W-Øn¬ Sn ]n h-[-hp-ambn _-‘-s∏-´ KqVm-tem-N-\°m¿ ]pd-Øph-cWw. tIkn¬ C-t∏mƒ cw-K-Øp-h-∂n-´pf-f-h¿ kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´p-≠m-b KqVm-tem-N-\bn¬ Dƒ-s∏-´-h-c√. KqVm-temN-\ \-S-Øn-bh-sc \n-b-a-Øn\p ap-∂n¬ -sIm-≠p-h-∂n-s√¶n¬ A-Xp a-e-bm-fn-I-tfm-Sp sN-øp-∂ A-]-cm-[-am-bn-cn-°psa-∂pw ap√∏-≈n ]-d-™p.

A-t©-cn t_-_n h-[w: C-Sp-¡n-bn kn.]n.Fw. t\-XrXzw ho−pw {]-Xn-¡q-«n C-Sp-°n: A-t©-cn t_-_n h-[t°-kn¬ kn.-]n-.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI P-b-N-{μ≥ Fw.-F¬.-F-bv-s°-Xn-tc ap≥ tem-°¬ -I-Ωn-‰n Aw-K-w sam-gn\¬-In-b-tXm-sS C-Sp-°n-bn¬ kn.-]n.-Fw. t\-Xr-Xzw ho-≠pw {]-Xn-ÿm-\-tØ-°v. C-Sp-°n ap≥ Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw aWn {]-Xn-bm-b A-t©-cn t__n h-[-t°-kv A-t\z-j-Ww A-h-km-\-L-´-Øn-em-Wv. ap≥ Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw a-Wn-°v ]p-d-sa kn.-]n.-Fw. C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI P-b-N-{μ-s‚-bpw A-dn-thm sS-bm-Wp t_-_n sIm-√ s∏-´-

sX-∂p tk-\m-]-Xn- ap≥ tem°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-am-Wp t]men-kn-\v sam-gn-\¬-In-b-Xv. kn.]n.-Fw. Pm-Y-sb B-{I-an-®-Xns‚ ssh-cm-Kyw aq-e-am-Wp t__n-sb sIm-∂-sX-∂pw A-Xn¬ sI sI P-b-N-{μ-\pw A-dn-hps≠-∂p-am-Wp sam-gn-sb-∂mWp hn-h-cw. H-cm-gv-N ap-ºm-Wp Cu samgn e-`n-®-Xv. C-Ø-c-Øn¬ sam-gnIn-´n-sb-∂p ÿn-co-I-cn-® {]tXy-I A-t\z-j-W kw-LmwKw Un-ssh.-F-kv.-]n. F bp kp\n¬-Ip-am- hn-i-Zmw-i-߃ shfn-s∏-Sp-Øm-\m-hn-s√-∂p tX-Pkn-t\m-Sp ]-d-™p.-

tIm-gn-t°m-Sv: "I-fn-°mw ]Tn-°mw \-∂m-bn h-f-cmw' F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn kw-ÿm-\-Øv C-∂-se Pq\n-b¿ {^‚ v-kv tU B-N-cn®p. kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S\w a-t©-cn-bn¬ kwÿm\ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ bq-\p-kv h-b-\m-Sv, a-t©-cn ap-_m-d-Iv Cw-•o-jvao-Un-bw kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn kn F-®v Um\n-en-\v Aw-KXzw\¬-In \n¿-h-ln-®p. Ip-´n-I-fn¬ [m¿-an-I-X-bn-eq-∂n-b kz-`mh-cq-]o-I-c-W-Øn-\pw tZ-iob t_m-[-hpw km-tlm-Z-cyhpw h-f¿-Øp-∂-Xn-\pw Pq-\nb¿ {^‚ v-kv {]-tNm-Z-\-taIp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬, dn-bm-kv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), j-ao¿ (sIm-√w), A-_v-Zp-√ (]-Ø\w-Xn-´), A-\o-jv (B-e-∏pg), jw-kv (C-Sp-°n), A-Iv_¿ jm (tIm-´-bw), _m-Zv-j (F-d-Wm-Ip-fw), ap-l-Ω-Z-en (]m-e-°m-Sv), jm-P-lm≥ (Xr-iq¿), ap-kv-X-^ am-kv-‰¿ (a-e-∏p-dw sh-Ãv), A-ko-kv am-ÿ (a-e-∏p-dw Cu-Ãv), dmjn-Zv (tIm-gn-t°m-Sv), jp-lmZv (h-b-\m-Sv), aq-k-°p-´n (IÆq¿), _-jo¿ (Im-k¿-tImUv) F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

{]-`p-cm-Pv h-[w: A-©pt]À Iq-Sn ]n-Sn-bn tIm-gn-t°mSv: {]-`p-cm-Pv h-[t°-kn-¬ A-©p {]-Xn-I-sf t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. AØm-Wn-°¬ "kp-c-`n-e'-bn¬ ssh-im-Jv (20), tN-f-∂q¿ ]≠m-c-∏d-- -ºn-¬ Pnjv-Wp F-∂ In®q-´≥ (19), sh-kv-‰v-ln¬ aÆm-c-sØm-Sn "A-Po-{μ'-Øn¬ B-bp-jv (21), F-S-°m-Sv Ip-dpsØm-Sn Pn-Po-jv F-∂ ap-Øp (21), k-¿-_n≥ F-∂n-h-scbmWv C∂se \S-°m-hv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv A-dÃv sN-bv-X-Xv. tI-kn¬ ]p-Xn-bßm-Sn F-c-™n-°¬ kz-tZ-in B-´-ßm-´v tIm-´-°¬ kp-[m-kv (23), F-S-°m-Sv Ip-≠p-]d-ºv Iu-kp \n-hm-kn¬ hn-th-Iv (24) F-∂n-h¿ 12\p tIm-SXnbn¬ Io-g-S-ßn-bn-cp-∂p. tIknse H-∂mw-{]-Xn ]p-Xn-bm-∏ A-°-c-°m-c≥ tIm-∏‚-I-Øv \n-[n≥ F-∂ I-Æ≥ (22) I-gn™bmgv-N sIm-bn-em-≠n tImS-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-. C-tXm-sS tI-kn¬ Dƒ-s∏-´-h-cp-sS FÆw F-´mbn. C∂-se A-d-Ãnem-bh-sc C-∂p sIm-bn-em-≠n Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv¢m-kv tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°pw. kw`-hw \-S∂-Xv F-e-Øq¿ -kv-t‰-j≥ ]- c n- [ n- b n- e m- b - X n- \ m- e mWp sIm-bn-em-≠n tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-∂Xv. Cu am-kw F-´n\p c-m-{Xn- Ft´m-sS Ip-≠q-∏d-ºv s\√n-°m∏p-fn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-ap-≠mb kw-L-´-\-Øn¬ \-S-°m-hv

Cw-•o-jv ]-≈n-°v k-ao-]w Im´p-h-b¬ tIm-f-\n-bn¬ "A-\p{K-l'-bn¬ cm-P-s‚ a-I≥ B¿ {]-`p-cm-Pv (23) B-Wp sIm√s∏´Xv. C-bm-fp-sS kp-lrØpw

™p. kw-`-h-Øn¬ 20Hm-fw t]¿ D-ƒ-s∏-´n-´p-s≠-∂p ]n-SnIq-Sn-bh-sc tNmZywsN-bv-XXn¬ \n-∂v A-dn-bm≥ I-gns™-∂p t]m-en-kv ]-d™p.

X

tI-kn-se B-Zy-s¯ A-d-kv-äv X aq-¶p {]-Xn-IÄ ap-¼v Io-gS§n A-c-°n-W¿ I-t≠m-Øp ho´n¬ km-Zn-Jn-s‚ a-I-\pamb Xm-cn-Jv (23) tImgn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pn-¬ Nn-In-¬kbn-em-Wv. I-cm-sØ˛t_m-Iv-kn-

tI-k-t\z-j-W-Øn-\v kn-‰n t]m-enkv I-Ωo-j-W¿ Pn kv]¿-P≥ Ip-am-¿, U-]yq-´n I-Ωoj-W¿ sI _n thWp-tKm]m¬ F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-

{]`p-cm-Pv h-[-t°-knse {]-XnI-sf \-S-°m-hv kn sF Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-°n-b-t∏mƒ Mv cw-K-ß-fn-se bp-hm-°ƒ XΩn-ep≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wp sIme-]m-X-I-Øn-\p ]n-∂n-se-∂v tI-k-t\z-jn-°p∂ \-S-°m-hv kn.sF. ]n sI k-t¥m-jv ]-d-

Øn¬ {]-tXy-I A-t\z-jWkwL-sØ \n-b-an-®n-´p-≠v. B-K-kvXv 16\v Kp-cp-hm-bq-c∏≥ tIm-f-Pn¬ h-®v E-jn-tIiv, A-a¿, dCu-kv F-∂n-h¿ X-Ωn-

ep-≠m-b kw-L´-\w ]n-∂o-Sv \K-c-Øn-se Nn-e I-cm-sØ˛In°v t_m-Iv-kn-Mv {Kq-∏p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Iz-t´-j≥ kw-L-߃ G-s‰-Sp-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂p t]m-enkv ]d™p. A-Xn-\n-sS C-cp-kwLhpw H-Øp-Xo¿-∏n-se-Øn-sb¶nepw ]n-∂oSv Cu am-kw F-´n\p ho≠pw G-‰p-ap-´n. I-Æs‚bpw A-`n-em-jn-s‚-bpw {Kq∏n-ep≈ 20Hm-fw t]¿ tN-cn-Xncn-™v G-‰p-ap-´p-I-bm-bn-cp∂p. kw-L-´-\-Øn-\ns-S IÆ-s‚ kw-Lw F-Xn¿-{Kq-∏n¬-s∏-´ {]`p-cm-Pn-s\ I-Øn -sIm-≠p IpØn- s °m√p- I - b m- b n- c p- s ∂∂pw H-∏ap-≠m-bn-cp-∂- Xm-cn-Jns\ X-ebv-°-Sn-®p ho-gv-Øp-Ibm-bn-cp-s∂∂pw t]m-en-kv ]-d™p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Xm-cn-Jv C-t∏mgpw Nn-In-¬k-bnemWv. In-°v t_m-Iv-knMv, I-cmsØ Xp-S-ßn-b B-tbm-[-\Ie-Iƒ ]-cn-io-en-°p-∂-h-cn¬ `qcn-`m-K-hpw \-K-c-Øn-se hnhn-[ tIm-f-Pp-I-fn¬ \n-∂p-≈-h-cmsW-∂pw {In-an-\¬ kz-`m-h-ap≈ Ch-sc ]n-∂o-Sv Iz-t´-j≥ kw-L-߃ D-]-tbm-K-s∏-SpØp-I-bp-am-Wp co-Xn-sb∂pw I-Ωo-j-W¿ Pn kv-]¿-P≥ -Ipam¿ ]-d™p. A-tX-k-a-bw CØ-cw kw-L-߃-s°-Xn-tc \n-co£-Ww i-‡-am-°n-bn-´ps≠-∂pw tI-kn-se _m-°n {]XnI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sp-sa∂pw t]m-en-kv A-dn-bn®p.


tZiobw

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

tNm-Zyw-sN¿Â; cmw-tZ-hn-sâ B-tcm]-Ww kÀ-¡mÀ \n-tj-[n-¨p

\yq-U¬-ln: tbm-Km Kp-cp _m_m cmw-tZ-hn-s\ {_n-´-\n-se lo-{Xp hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ A-[n-Ir-X¿ tNm-Zyw-sN-bv-XXn¬ C-¥y≥ K-h¨-sa‚n-\v ]¶p-s≠-∂ cmw-tZ-hn-s‚ B-tcm]-Ww k¿-°m¿ \n-tj-[n-®p. B-tcm-]-Ww F-¥p-X-s∂bm-bm-epw A-Xn¬ bm-sXm-cp hm-kv-X-h-hp-an-s√-∂v hn-tZ-iIm-cy-a-{¥m-e-b h-‡m-hv A-dnbn-®p.-k-lm-b-Øn-\m-bn C-¥ybn-se a-X-t\-Xm-°ƒ B-h-iys∏-´-t∏mƒ th-≠-Xv sN-bv-X-XpsIm-≠m-Wv Im-cy-߃ `w-Knbm-bn ]-cy-h-km-\n-®-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. cmw-tZhn-s\ F-¥n-\m-Wv A-d-Ãv sNbv-X-sX-∂p hy-‡-am-t°-≠-Xv bp.-sI. A-Xn¿-Øn G-P≥-knbm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wv cmw-tZ-hns\ lo-{Xp hn-am-\-Øm-h-fØn¬ X-S-™p-h-®v tNm-Zyw-sNbv-X-Xv.

tkXpk-ap{Zw: tam-l³ ]-cm-i-c³ kÀ-¡m-cn-\p th-−n lm-P-cm-hnà \yq-U¬-ln: hn-hm-Z-am-b tkXp-k-ap-{Zw ]-≤-Xn kw-_-‘n-®v kp-{]nw-tIm-S-Xn-bn¬ \n-e-\n¬°p-∂ tI-kn¬ k¿-°m-cn-\p th-≠n lm-P-cm-hp-∂-Xn¬-\n∂p tkm-fn-kn-‰¿ P-\-d¬ taml≥ ]-cm-i-c≥ ]n≥-hm-ßn. 25,000 tIm-Sn-bp-sS I-∏¬-K-XmK-X ]-≤-Xn-bm-b tk-Xp-k-ap-{ZsØ F-Xn¿-°p-∂ H-cp I-£nbp-sS tI-kn¬ X-s‚ ]n-Xm-hv sI ]-cm-i-c≥ lm-P-cm-hp-∂-Xn\m-em-Wv Xm≥ ]n≥-am-dp-∂-sX∂pw ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I-\mb cm-Po-hv [-hm≥ k¿-°m-cn-\pth-≠n lm-P-cm-hp-sa-∂pw At±-lw hy-‡-am-°n.

F-kv.-]n. P-\-d sk-{I-«-dn tam-l³kn-Mv A-´-cn-¨p

\yq-U¬-ln: k-am-Pv-hm-Zn ]m¿´n P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw cm-Pyk-`mw-K-hp-am-b tam-l≥-knMv(68) A-¥-cn-®p. Zo¿-L-Im-eam-bn Im≥-k¿ _m-[n-X-\m-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. Hmƒ C-¥ym C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v saUn-°¬ k-b≥-k-kn-em-bn-cp∂p A-¥yw. k-]v-Xw-_¿ 18\mWv A-t±-l-sØ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. `m-cy-bpw c-≠p s]¨-a-°-fp-ap-≠v. c‡m¿-_p-[-am-bn-cp-s∂-∂v Fbnw-kv sa-Un-°¬ kq-{]-≠v Adn-bn-®p. D-Ø¿-{]-tZ-iv ap-Jy-a-{¥n A-Jn-te-jv bm-Z-hp-am-bp-≠m-b A-kzm-c-ky-sØ Xp-S¿-∂v A-SpØn-sS ]m¿-´n-bp-sS tZ-io-b h‡m-hv F-∂ \n-e-bn¬-\n-∂v At±-l-sØ ]p-d-Øm-°n-bn-cp∂p. D-]-cm-{„-]-Xn lm-an-Zv A≥km-cn, ap-em-bw-kn-Mv bm-Z-hv, AJn-te-jv bm-Z-hv, cmw-hn-em-kv ]m-kzm≥ Xp-S-ßn \n-c-h-[n t\Xm-°ƒ A-\p-tim-N-\w tc-Js∏-Sp-Øn.-

tZio-tbm-Zv-{K-Y-\ Iu¬-kn tbm-Kw C¶v 

kz-¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: tZ-io-tbm-Zv-{K-Y\ Iu¨-kn¬(F≥.-sF.-kn.-) tbm-Kw C-∂p tN-cpw. h¿-Ko-b I-em-]-߃ X-S-tb-≠-sX-ßs\-sb-∂pw F-s¥m-s° ap≥-Icp- X - e p- I - s f- S p- t °- ≠ - X p- s ≠∂pw tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øpw. 48 Po-h-\p-Iƒ I-h¿-∂ ap-k-^¿\-K¿ I-em-]-Øn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv F≥.-sF.-kn. tbmKw tN-cp-∂-Xv. {]-[m-\-a-{¥n-bmWv F≥.-sF.-kn. A-[y-£≥. km-ap-Zm-bn-I sF-Iyw h¿[n-∏n-°¬, tkm-jy¬ s\-‰v-h¿°n-Mv ssk-‰p-Iƒ h-gn tZ-iotbm-Zv-{K-Y-\w h-f¿-ج, {]-iv\-km-[y-X I-s≠-ج F-∂nh tbm-K-Øn¬ N¿-®-bm-hpw. kv-{Xo-kp-c-£, h¿-Ko-b-kwL¿-j-߃-°v hn-cm-a-an-´v Bfl-hn-izm-kw h-f¿-Øp-∂ \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°¬, h¿-Ko-b I-em-] km-[y-X \o-°n k-aq-lØn-s‚ F-√m ta-J-e-I-fn¬-\n∂pw k-lm-bw-tX-S¬ Xp-S-ßnb a-‰p hn-j-b-ß-fpw 148 Aw-K F≥.-sF.-kn. N¿-®-sN-øpw.tI-{μ-a-{¥n-am¿, tem-Iv-k-`bn-se-bpw cm-Py-k-`-bn-se-bpw {]-Xn-]-£ t\-Xm-°ƒ, kw-kz-¥w {]-Xn-\n[n

\yq-U¬-ln: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\v am-k-߃ am-{Xw A-h-ti-jn-°-sh tZ-io-b ]m¿´n-I-fpw {]m-tZ-in-I ]m¿-´n-I-fpw I-cp-\o-°-߃ k-Po-h-am-°n. Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc{μ-tam-Un-sb {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn-bm-bn D-b¿-Øn°m-Wn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sP.Un.-bp-hn-s\ \-„-am-b _n.-sP.]n-bpw `-c-Ww \n-e-\n¿-Øm≥ G-X-‰w-h-sc-bpw t]m-Im≥ Xøm-dm-bn tIm¨-{K- pw hn-et]-i¬ i-‡n-I-fm-hm≥ {]m-tZin-I ]m¿-´n-I-fpw tKm-Z-bn¬ Xøm-sd-Sp-°p-I-bm-Wv.-{]m-tZ-inI ]m¿-´n-Iƒ X-s∂-bm-Wv A-SpØ Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ti-jw Bcv C-{μ-{]-ÿ-Øn-se `-c-W-N{Iw Xn-cn-°p-sa-∂v Xo-cp-am-\n°p-I. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ P-\Xm-Zƒ bp-hn-\pw F.-sF.-F.Un.-Fw.-sI.-, Un.-Fw.-sI.-, Sn.Un.-]n.-, Sn.-B¿.-F-k.-v Xp-S-ßn-

b I-£n-Iƒ-°pw Xn-c-s™-Sp∏v am¿-°-‰n¬ C-t∏mƒ X-s∂ h≥ Un-am≥-Um-bn-cn-°p-∂p.I-gn-™ Zn-h-kw _n.-sP.-]n. tZ-io-b A-[y-£≥ cm-Pv-\m-Yv kn-Mv ap≥ k-Jy-I-£n-bm-bn-cp∂ Sn.-Un.-]n-bp-sS A-Sp-°-seØn-bn-cp-∂p. Sn.-Un.-]n. t\-Xmhv N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hpw cmPv-\m-Yv kn-Mpw G-I-tZ-iw H-cpa-Wn-°q-dm-Wv N¿-® \-S-Øn-bXv. F≥.-Un.-F-bv-°v sP.-Un.-bphn-s\ \-„-am-°n-b \-tc-{μ-tamUn X-s∂-bm-Wv ]p-Xn-b k-JyI-£n-Iƒ-°m-bp-≈ ]-≤-XnIƒ X-øm-dm-°n-s°m-≠n-cn-°p∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssl-Z-cm_m-Zn¬ kw-L-Sn-∏n-® dm-en-sb A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-X tamUn, F≥ Sn cm-a-dm-hp-hn-s\ hmt\m-fw ]p-I-gv-Øn-b-Xv Sn.-Un.-]nbp-am-bp-≈ ap-∂-Wn-_-‘-Øn\v _n.-sP.-]n. H-cp-°-am-sW-∂ kq-N-\-bm-bn-cp-∂p. sXm-´p-]n∂m-se-bm-Wv cm-Pv-\m-Yv kn-Mv

Imw-]-kv {^-−v h-\n-Xm I-½o-j-\v \n-th-Z-\w \Â-In

cmPv-\m-Yv kn-Mns\ X-Sª-Xv k-am-[m-\w B-{K-ln¨v: A-Av-kw-Jm³

\yq-U¬-ln: I-gn-™ Z-i-IØn¬ cm-Py-Øv h¿-Ko-b I-em-]ß-fn¬ sIm-√-s∏-´-h-cp-sS FÆw 2,500 I-hn-bp-sa-∂v dn-t]m¿´v.H - c - p-Zi - I - Ø - n¬ C-¥y-bn¬ \S-∂ 8,473 h¿-Ko-b I-em-]-ßfn¬ G-It- Z-iw 2,502 t]¿ sIm√-s∏-´X - m-bm-Wv B-`y-¥c - a - {- ¥me-bw ]p-d-Øp-hn-Sp-∂ I-W-°pIƒ hy-‡-am-°p-∂-Xv. 28,-688 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Cu h¿-jw k-]X v- w-_¿ 15 h-sc-bp-≠m-b apk-^¿-\-K¿ I-em-]w Dƒ-s∏-sSbp-≈ kw-`-h-ß-fn¬ 107 t]¿ sIm-√s - ∏-´X - m-bm-Wv Hu-tZym-KnI I-W° - p-Iƒ. 1,697 t]¿-°v Iem-]ß - f - n¬ ]-cn-t°-‰p.2011¬ 580 kw-`-h-ß-fn¬ 91 t]¿-°v Po-h≥ \-„-s∏-Sp-I-bpw 1,899 t]¿-°v ]-cn-t°¬-°p-Ibpw sN-bv-Xp. 2010¬ \-S-∂ 701 I-em-]-ß-fn¬ 116 t]¿ sIm-√s∏-Sp-I-bpw 2,138 t]¿-°v ]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bmWv I-W-°p-Iƒ hy-‡-am-°p∂-Xv. 2002em-Wv G-‰-hpw Iq-SpX¬-t]¿ sIm-√-s∏-´-Xv. tKm-{[ kw-`-h-Øn-\p-ti-jw ]-S¿-∂p]n-Sn-® Kp-P-dm-Øv I-em-]-Øn¬ 1,130 t]-cm-Wv 722 kw-`-h-ß-fnem-bn a-cn-®p-ho-W-Xv.

\yq-U¬-ln: B-{‘-{]-tZ-in¬ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-sb X-´ns°m-≠p-t]m-bn am-\-`w-K-Øn\n-c-bm-°n-b Im‚o≥ D-S-a kXy-{]-Im-iv kn-Mn-\pw Iq-´¿-°psa-Xn-tc \-S-]-Sn-bm-h-iy-s∏-´v tZ-io-b h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A[y-£ aw-av-X i¿-a-bv-°v Imw-]kv {^-≠v \n-th-Z-\w \¬-In. kz-X-{¥m-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sbSp-°-W-sa-∂m-Wv \n-th-Z-\Øn-¬ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂Xv. s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°m≠p-t]m-bn 17 am-k-am-Wv ]o-Un∏n-®-Xv. F-Xn¿-∏p {]-I-Sn-∏n-® s]¨-Ip-´n-sb hn-hn-[ ÿ-eß-fn-se-Øn-®v ]o-U-\w Xp-S¿∂p. K¿-`n-Wn-bm-b-t∏mƒ H-cp {]m-tZ-in-I tUm-Œ-dp-sS k-lmb-tØm-sS K¿-`-On-{Zw \-S-ØpI-bpw sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw \S-]-Sn-sb-Sp-°m-sX s]¨-Ip-´nsb A-]-am-\n-°p-I-bm-Wv Ah¿ sN-bv-X-Xv. Ip-‰-°m-cm-b tUm-Œ¿-°pw t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°p-saXn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. tI-kn-epƒ-s∏-´ a-‰p-≈-h¿-s°-

dmw-]q¿(D-Ø¿-{]-tZ-iv): I-em]-_m-[n-X-{]-tZ-i-sØ im-¥X-bv-°pw k-am-[m-\-Øn-\pw th≠n-bm-Wv _n.-sP.-]n. A-[y£≥ cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-\v D-Ø¿{]-tZ-iv k¿-°m¿ ap-k-^¿-\K¿ k-μ¿-in-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-Im-Xn-cp-∂-sX-∂v k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n(F-kv.-]n.-) t\-Xmhv ap-l-Ω-Zv A-Av-kw-Jm≥. {Ia-k-am-[m-\-\n-e X-I¿-∂ k-ab-Øv k¿-°m¿ F-¥p-sN-ø-Wsa-∂v bp.-]n. ap-Jy-a-{¥n-bm-bncp-∂ cm-Pv-\m-Yv kn-Mv Xn-cn-®-dnb-W-sa-∂pw kw-ÿm-\ ]m¿-esa‚-dn-Im-cy-a-{¥n-Iq-Sn-bm-b AAv-kw-Jm≥ ]-d-™p.

N-{μ-_m-_p \m-bn-Up-hn-s\ I≠-Xpw. B-{‘-bn¬ bm-sXm-cp kzm-[o-\-hp-an-√m-Ø _n.-sP.]n. \m-bn-Up-hp-am-bp-≈ _‘w h-f-sc {]m-[m-\y-tØm-sSbm-Wp Im-Wp-∂-Xv. _n.-sP.-]n. _-‘w ap-kv-enw thm-´p-Iƒ X-

P-b-efn-X sS \n-e-]m-Sv ]-tcm-£-am-bn {ioe-¶≥ \m-hn-I-tk-\-sb ]n-¥pW-bv-°p-∂-Xm-sW-∂pw P-b-efn-X I-Øn¬ ]-d-bp-∂p. a¬-ky-sØm-gn-em-fn kw-LS-\-I-fp-sS N¿-®-I-fn¬ D-b¿∂p-h-∂ ]-cn-lm-c-\n¿-tZ-i߃ \-S-∏m-°m-\p-≈ Xo-cp-am\-߃ D-≠m-h-W-sa-∂pw {io-

Civd-Xv P-lm³: tam-Un-bp-sS {]n³-kn-¸Â sk-{I-«-dn-sb tNmZywsN-bv-Xp sS h-k-Xn-bn¬ \-S-∂ Kq-Vmtem-N-\-bn¬ Xm-\pw Pn kn ap¿ap, F sI i¿-a, \n-b-a-a-{¥n-bmbn-cp-∂ {]-Zo-]v kn≥-lv P-tUP Xp-S-ßn-b-h-cpw ]-s¶-Sp-sØ∂m-Wp knw-Kmƒ kn.-_n.-sF°p sam-gn \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. ]n-∂o-Sv ]n-Sn-bn-em-bt- ∏mƒ cl-ky-kw-`m-j-Ww c-≠p s]-≥ss{U-hp-I-fn-em-°n knw-Km-ƒ kn.-_n.-sF-°v ssI-am-dp-I-bmWp-≠m-b-Xv. hym-P G-‰p-ap-´¬ A-t\z-jn-°m≥ Kp-P-dm-Øv ssl-t°m-S-Xn \n-tbm-Kn-® {]tXy-I A-t\z-j-W-kw-Lw dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-s‚ Xte-Zn-hk - a - m-bn-cp-∂p Kq-Vm-temN-\. dn-t]m¿-´n-s\ F-√m-hc - pw H‰-s°-´m-bn tIm-SX - n-bn¬ F-Xn¿°-W-sa-∂p {Xn-th-Zn ]-d-bp-∂Xm-bn c-lk - y tS-∏n-ep-≠v. C-tXØp-S¿-∂m-Wp kn.-_n.-sF. ap¿ap-hn-s\-bpw i¿-a-sb-bpw tNmZyw-sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv.

e-fn-X-bp-sS F.-sF.-F.-Un.Fw.-sI-bp-sS ]n-¥p-W e-`n-°psa-∂p-X-s∂-bm-Wv tam-Un-bpsS I-W-°p-Iq-´¬. A-tX-k-a-bw, F-kv.-]n.-, _n.-F-kv.-]n.-, Xr-W-aq¬, C-S-Xv ]m¿-´n-I-sf-bm-Wv tIm¨-{K-kv

N-{µ-_m-_p \m-bn-Up- cm-Pv-\m-Yv kn-Mn-s\ I−p  aq-¶mw-ap-¶-Wn-¡mbn C-S-Xp-]-£-w 

߃-s°-Xn-cm-bn am-‰p-tam F∂ `-b-am-Wv Sn.-Un.-]n-sb A-e´p-∂-Xv._n.-sP.-]n-bp-sS Pm¿-J-finse ]-g-b-Im-e km-c-Yn-bpw Pm¿J-fiv hn-Im-kv tam¿-® t\-Xmhp-am-b _m-_p-em¬ a-dm-≠nbp-am-bpw tam-Un k-Jy-kw-`mj-W-Øn-\v k-∂-≤-X A-dn-bn®p I-gn-™p. ap≥ k-Jy-I-£nbm-b _n.-sP.-Un-sb-bpw _n.sP.-]n. k-ao-]n-°p-∂p-≠v. P-b-

aÂky-s¯m-gn-em-fn {]-iv\w: NÀ-¨-bv-¡v A-h-k-c-sam-cp-¡-W-sa-¶v P-b-efnX ‰w h-∂n-´n-√. Cu hn-j-b-Øn¬ C-¥y≥ hn-tZ-i-Im-cy-h-Ip-∏pw A-[n-Ir-X-cpw Xo-c-kw-c-£-Wtk-\-bpw a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ-°v A-\p-Iq-e-am-b k-ao-]\-sa-Sp-°p-∂n-s√-∂pw A-h-cp-

7

hÀKo-b I-em-]-w: 10 hÀ-j-¯n-\n-sS sImÃ-s¸-«-Xv 2500 t]À

Xn-tc-bpw \n-jv-]-£-am-b At\z-j-Ww \-S-Øn \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂pw \n-th-Z-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.Imw-]-kv {^-≠v tZ-io-b {]-

kn-U‚ v ]n A-–p-∂m-kn¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v B-Øn-b ^n¿-Zu-kv, tZ-io-b sk-{I-´-dn ]n hn ip-sF-_v F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv \n-th-Z-\w k-a¿-∏n-®-Xv.

apk-^À-\KÀ Iem]w: 85 t]À-s¡-Xn-tc tI-skSp¯p tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-\n-sb X-´n-s°m-≠p-t]m-bn am-\-`w-K-Øn-\n-c-bm-°n-b Im‚o≥ D-S-a k-Xy-{]-Im-iv kn-Mn-\pw Iq-´¿-°p-sa-Xn-tc \-S-]-Sn-bm-h-iy-s∏-´v Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y tZ-io-b {]-kn-U‚ v ]n A-–p-∂m-kn¿, ssh-kv {]-kn-U‚ v B-Øn-b ^n¿-Zu-kv F-∂n-h¿ tN¿-∂v tZ-io-b h-\n-Xm I-Ωo-j≥ A-[y-£ aw-av-X i¿-a-bv-°v \n-th-Z-\w \¬-Ip-∂p. sk-{I-´-dn ]n hn ip-sF-_v k-ao-]w

tem-Ivk`m Xnc-sª-Sp-¸n-\v Acs§m-cp-§p¶p: ap-¶-Wn NÀ-¨-IÄ k-Po-hw

sN-ss∂: X-an-gv-\m-´n-se-bpw {io-e-¶-bn-se-bpw a¬-kysØm-gn-em-fn-kw-L-S-\-Iƒ XΩn¬ Un-kw-_-dn¬ N¿-® \-SØp-∂-Xn-\v A-h-k-c-sam-cp-°nØ-c-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v X-an-gv\m-Sv ap-Jy-a-{¥n P-b-e-fn-X {][m-\-a-{¥n a≥-tam-l≥-kn-Mn-\v I-Ø-b-®p. {io-e-¶≥ \m-hn-I-tk-\mw-Kß-fn¬-\n-∂p X-an-gv-\m-´n-se a¬- k y- s Øm- g n- e m- f n- I ƒ- ° p t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-hp-∂Xn-s‚-bpw a¬-ky-sØm-gn-em-fnI-sf X-S-hn-em-°p-∂-Xn-s‚-bpw ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv P-b-e-fnX ]p-Xn-b B-h-iy-hp-am-bn cwK-sØ-Øn-b-Xv.I-gn-™ hym-gm-gv-N-bpw X-angv-\m-´n¬-\n-∂p-≈ 19 ao≥-]n-SnØ-°m-sc {io-e-¶≥ \m-hn-Itk-\ A-d-Ãv sN-bv-Xv A-©p t_m-´p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp∂p. 2011¬ a¬-ky-sØm-gn-em-fn kw-L-S-\-I-fp-am-bn c-≠p-X-hW Cu hn-j-b-Øn¬ {io-e-¶ N¿-® \-S-Øn-bn-cp-∂p. ]-t£, a¬- k y- s Øm- g n- e m- f n- I - t fm- S p≈ {io-e-¶≥ \m-hn-I-tk-\-bpP-Ωp: A-Xn¿-Øn-bn¬ ]m-In-kv- sS k-ao-]-\-Øn¬ C-t∏m-gpw amXm≥ ho-≠pw sh-Sn-\n¿-ج I-cm¿ ew-Ln-®p. I-gn-™-Zn-hkw cm-{Xn c-Pu-cn Pn-√-bn¬ \nb-{¥-W-tc-J-tbm-Sp tN¿-∂ C¥y≥ Im-h¬-∏p-c-bv-°p t\-scbm-Wv bm-sXm-cp {]-tIm-]-\hpw Iq-Sm-sX sh-Sn-h-bv-]p-≠mb-Xv. Cu am-kw C-Xv 19mw X-hW-bpw Cu h¿-jw 97m-a-Xp-amWv ]m-Iv tk-\ sh-Sn-\n¿-ج I-cm¿ ew-Ln-°p-∂-Xv. I-gn-™ \yq-U¬-ln: C-iv-d-Xv P-lm≥ A-©p-h¿-j-Øn-\n-sS G-‰-hpw hym-P G-‰p-ap-´¬-t°-kv A-t\zjn-°p-∂ kn.-_n.-sF. kw-Lw D-b¿-∂ \n-c-°m-Wn-Xv. ]m-Iv sh-Sn-h-bv-]n-s\ Xp-S¿- Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc-{μ∂v C-¥y≥ tk-\ Xn-cn-®-Sn-®- tam-Un-bp-sS {]n≥-kn-∏¬ skXm-bpw kw-`-h-Øn¬ B¿-°pw {I-´-dn Pn kn ap¿-ap-hn-s\-bpw ]-cn-°n-s√-∂pw {]-Xn-tcm-[-h- A-lv-a-Zm-_m-Zv ss{Iw-{_m-©v ‡m-hv F-kv F≥ B-Nm-cy ]-d- tPm-bn‚ v I-Ωo-j-W¿ F sI i¿-a-sb-bpw tNm-Zyw-sN-bv-Xp.™p. tIkn¬ {]-Xn-bm-b ap≥ Cu am-kw 17\p \-S-∂ sh-Snh-bv-]n¬ H-cp _n.-F-kv.-F-^v. sF.-]n.-F-kv. Hm-^n-k¿ Kn-cnP-hm≥ Dƒ-s∏-sS c-≠p-t]¿-°p jv knw-Kmƒ \¬-In-b hn-h-c-ß]-cn-t°-‰n-cp-∂p. ]q-©v ta-J-e- fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-bn-cpbn-se ta-μ-dn-se tZ-cm _m-kn- ∂p tNm-Zyw-sN-ø¬. A-t\z-jbn-em-Wv A-∂v sh-Sn-h-bv-]v \-S- Ww h-gn-sX-‰n-°p-∂-Xn-\pw {]∂-Xv. 16\p ]q-©n-se a≥-Un, Xn-bm-°-s∏-Sm≥ km-[y-X-bpKm¿-ln ta-J-e-bn-epw ]m-Iv ≈-h-sc c-£-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pssk-\yw sh-Sn-h-bv-]v \-S-Øn- am-bn 2011 \-hw-_-dn¬ A-∂bn-cp-∂p. I-gn-™ am-kw kn-hn- sØ B-`y-¥-c-a-{¥n {]-^p¬ en-b≥ ta-J-e-bn-se Im-h¬-∏p- ]-t´-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-Sc-Iƒ-°p-t\-sc \-S-∂ B-{I-a- ∂ D-∂-X-X-e Kq-Vm-tem-N-\ W-Øn¬ B-dp P-hm-∑m-cm-Wv knw-Kmƒ c-l-ky-am-bn ]-I¿sIm-√-s∏-´-Xv. 14 t]¿-°p ]-cn- Øn-bn-cp-∂p. A-Uz-°-‰v P-\-dem-bn-cp-∂ I-a¬ {Xn-th-Zn-bpt°-‰n-cp-∂p.

AXnÀ-¯n-bn ho−pw ]m-Iv sh-Sn

ÿm-\-ß-fn-se-bpw tI-{μ-`-cW {]-tZ-i-ß-fn-se-bpw ap-Jy-a{¥n-am¿ F-∂n-h-cm-Wv F≥.sF.-kn. Aw-K-߃. C-h-sc IqSm-sX tZ-io-b-˛-{]m-tZ-in-I cm{„o-b-∏m¿-´n t\-Xm-°ƒ, tZ-iob I-Ωo-j-\p-I-fp-sS A-[y-£∑m¿, {]-ap-J am-[y-a-{]-h¿-ØI¿, ]u-c-{]-ap-J¿, hym-]m-c-˛-h\n-Xm kw-L-S-\m t\-Xm-°ƒ F-∂n-h-cpw F≥.-sF.-kn-bp-sS `m-K-am-hpw. \n¿-Zn-„ h¿-Ko-b I-em-] _n-√n-s\ Nn-e kw-ÿm-\-߃ F-Xn¿-Øn-cp-∂p. h¿-Ko-b I-em]-߃ D-≠m-bm¬ tI-{μ-k¿°m-cn-\v G-I-]-£o-b-am-bn tI{μ-tk-\-sb A-b-°m-\p-≈ A[n-Im-cw \¬-Ip-∂ _n-√n-se hy-h-ÿ-sb-bm-Wv Nn-e kwÿm-\-߃ F-Xn¿-°p-∂-Xv. Cu hn-j-b-hpw tbm-K-Øn¬ N¿-®-sN-øp-sa-∂m-Wp {]-Xo£n-°p-∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿K-°m¿-s°-Xn-cm-b Ip-‰-Ir-Xy߃ sN-dp-°p-∂-Xn-\m-bp-≈ \-S-]-Sn-Iƒ, an-{i-Pm-Xn-°m-cpsS {]-iv-\-߃ \o-°n F-√m hn`m-K-ß-sf-bpw H-∂n-∏n-°p-I F∂n-h-bpw c-≠p-h¿-j-Øn-\p-tijw \-S-°p-∂ G-I-Zn-\ tbm-KØn¬ N¿-®-sN-øpw.-

kozhikode

e-£y-an-´n-cn-°p-∂-Xv. ap-k-^¿\-K-dn-se I-em-]w X-S-bp-∂Xn¬ ]q¿-W ]-cm-P-b-am-bn-cp∂ A-Jn-te-jv bm-Z-hv k¿-°mcn-s\-Xn-tc Im-cy-am-b hn-a¿-i\-sam-∂pw D-∂-bn-°m≥ tI-{μk¿-°m-tcm tIm¨-{K-t m Xøm-dm-bn-´n-√. am-{X-a-√, A-\-[nIr-X kz-Øp k-ºm-Z-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ ap-em-bwkn-Mv bm-Z-hn-\v B-izm-k-am-Ip∂ co-Xn-bn-em-Wv kn.-_n.-sF.

hn sI kn-Mn-\v cm-Pv-\m-Yv kn-Mnsâ ]n-´p-W-

dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®n-cn-°p-∂Xpw. C-t∏m-gpw bp.-]n.-F-sb ]pd-Øp-\n-∂p ]n-¥p-W-bv-°p-∂ _n.-F-kv.-]n-sb ssI-hn-Sm-Xn-cn°m-\p-≈ ]-cn-]m-Sn-I-fpw bp.]n.-F. B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-´p≠v.-2008¬ _-‘w A-h-km-\n∏n-® C-S-Xp-]-£-sØ-bpw IqsS Iq-´m≥ c-l-ky N¿-®-Iƒ tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xzw \-S-Øp∂p-≠v. AXn-\nsS, aq-∂mw-ap-∂-Wnsb-∂ ]-g-b kz-]v-\w ]q-h-Wnbn-°m-\m-Wv C-S-Xp-]-£-Øns‚ {i-aw. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ign-™ Zn-h-kw kn.-]n.-Fw. P-\d¬ sk-{I-´-dn sP.-Un.-bp. t\Xm-°-fp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bncp-∂p. sP.-Un.-bp. t\-Xm-hv i-cXv bm-Z-hv N-{μ-_m-_p \m-bn-Uphp-am-bn C-∂-se Iq-Sn-°m-gv-N \-S-Øp-I-bp-≠m-bn. A-Sp-Ø tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn H-tŒm-_-dn¬ tIm¨-{K-kv, _n.-sP.-]n. C-X-c ]m¿-´n-I-fp-sS tZ-io-b tbm-Kw

tN-cp-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bmWv C-Xv. F-∂m¬, tbm-K-Øns‚ hn-i-Zmw-i-߃ sh-fn-s∏-SpØm≥ bm-Z-hv hn-k-Ω-Xn-®p. atX-X-c i-‡n-I-sf H-cp Ip-S-bv°p Io-gn¬ sIm-≠p-h-cm-\p-≈ ]-≤-Xn-bp-sS N¿-®-I-fm-Wv \-S∂-sX-∂m-Wp kq-N-\. F≥.-Un.-F-bp-sS `m-K-am-bncp-∂ sP.-Un.-bp. Pq¨ 16\m-Wv 17 h¿-jw \o-≠ _n.-sP.-]n. _‘w D-t]-£n-®-Xv. \-tc-{μ-tamUn-sb _n.-sP.-]n-bp-sS {]-Nm-cW-k-an-Xn A-[y-£-\m-°n-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv. sP.-Un.bp-hn-se H-cp-hn-`m-Kw tIm¨{K- p-am-bn A-Sp-Ø _-‘w ]pe¿-Øp-tºm-gpw ]m¿-´n F-√m-bvt∏m-gpw C-¥y `-cn-°p-∂ tIm¨-{K- n-s\-Xn-cm-sW-∂m-Wv ic-Xv bm-Z-hv ]-d-bp-∂-Xv. s]m-Xp{]-iv-\-ß-fn¬ {]m-tZ-in-I i‡n-Iƒ H-∂n-®p-\n¬-t°-≠-Xns‚ B-h-iy-I-X-sb-°p-dn-®v _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n \n-Xo-jv Ip-am-dpw {]-kv-Xm-hn-®n-cp-∂p.-

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ B-Zn-hm-kn s]¬-Ip-«n Iq-«-_-emÂ-kw-K-¯n-\n-c-bm-bn

e-¶≥ \m-hn-I-tk-\-bp-sS i{Xp-Xm-]-c-am-b \n-e-]m-Sn¬ am‰w-h-cp-Ø-W-sa-∂pw P-b-e-fn-X B-h-iy-s∏-´p. X-an-gv ao≥-]n-Sn-Ø-°m¿ ]-cº-cm-K-X-am-bn B-{i-bn-®n-cp-∂ k-ap-{Z-ta-J-e-I-fn-se B-[n-]Xyw A-h¿-°m-h-iy-am-Wv. AXn¿- Ø n- \ n¿- W - b - Ø n- \ - ∏ p- d w Cu-sbm-cp ]-cn-K-W-\ C-°m-cyØn¬ {]m-[m-\y-a¿-ln-°p-∂Xm-Wv. ]m-Iv I-S-en-Sp-°pƒ-s∏sS-bp-≈ ]-c-º-cm-K-X k-ap-{Zta-J-e-I-fn¬ a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øn-b ao≥-]n-Sn-Ø-°m-sc \m-hn-I-tk-\ I-gn-™ Ip-td h¿-j-ß-fm-bn A-d-Ãv sN-øp∂p-≠v. 1974¬ I-®-Øo-hv Zzo-]n-s\ {io-e-¶-bp-sS `m-K-am-bn Aw-KoI-cn-® C-¥y≥ k¿-°m¿ \-S-]Sn-bpw {]-iv-\-߃-°p Im-c-Wam-sb-∂pw P-b-e-fn-X X-s‚ IØn¬ ]-d-bp-∂p. ]p-Xp-t°m-´, cm-a-\m-Y-]p-cw, Xn-cp-h-cq¿, X©m-hq¿, \m-K-]-´-Ww ta-J-ebn-se a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Ifp-sS Po-hn-X-sØ Cu {]-iv-\߃ {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-sb∂pw I-Øn¬ ]-d-bp-∂p.

\yq-U¬-ln: _n.-sP.-]n-bn¬ tN-cm≥ B-{K-ln-°p-∂-h-sc Ip-g-∏-Øn-em-°m≥ tI-{μ-k¿°m¿ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v ]m¿-´n A-[y-£≥ cm-Pv-\m-Yv-kn-Mv. P-Ωp-I-iv-ao¿ k¿-°m-cn-s\ A´n-a-dn-°m≥ hn sI kn-Mv {]tXy-I c-l-kym-t\z-j-W-kwLw D-≠m-°n-sb-∂ B-tcm-]W-߃ D-b¿-∂-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv hn sI kn-Mn-s\ ]n¥p-W-®p-sIm-≠p-≈ cm-Pv-\m-Yvkn-Mn-s‚ {]-kv-Xm-h-\. B-tcm-]-W-sØ-°p-dn-®v hn sI kn-Mv tk-h-\-Øn-en-cp-∂ Im-e-Øv A-t\z-jn-°m-Ø k¿°m¿, A-t±-lw hn-c-an-®v H-cph¿-j-Øn-\p-ti-jw C-Ø-cw B-tcm-]-W-߃ D-∂-bn-°p-∂Xv F-¥p-sIm-≠m-sW-∂v cm-Pv\m-Yv tNm-Zn-®p. _n.-sP.-]n-bpsS {]-[m-\-a-{¥n-ÿm-\m¿-Yn \tc-{μ-tam-Un-s°m-∏w th-Zn ]¶n-´-Xn-\p ti-j-am-Wv Cu {]-iv\-߃ B-cw-`n-®-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p. _n-lm¿ ap≥ apJy-a-{¥n k-Xo-jv {]-km-Zv _n.sP.-]n-bn¬ tN¿-∂-Xn-t\m-S-\p_-‘n-®p-≈ ]-cn-]m-Sn-°n-sS hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sp kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw.

ZpÀ-Kmi-àn \-m-Kv-]m-en-s\ kÀho-kn Xn-cn-s¨-Sp-¯p

l-tc¬ ]m-Þy h-[w cm-{ão-b Kq-Vm-tem-N-\-sb-¶v Un Pn h³-km-c

e-Jv-t\m: D-Ø¿-{]-tZ-in¬ aW¬ J-\-\ am-^n-b-s°-Xn-tc i-‡-am-b \n-e-]m-sS-Sp-Ø-Xn\v k¿-ho-kn¬-\n-∂v k-kvs]≥-Uv sN-bv-X sF.-F.-F-kv. D-tZym-K-ÿ Zp¿-Km-i-‡n \m-Kv]m-en-s\ Xn-cn-s®-Sp-Øp. ap-Jya-{¥n A-Jn-te-jv bm-Z-hn-s\ kμ¿-in-®v Im-c-Ww t_m-[n-∏n-®Xn-s‚ A-Sp-Ø Zn-h-k-am-Wv kkv-s]≥-j≥ ]n≥-h-en-®-Xv. Im-Z¬-]q¿ {Km-a-Øn¬ \n¿am-W-Øn-en-cp-∂ ap-kv -enw ]≈n-bp-sS a-Xn¬ s]m-fn-°m≥ DØ-c-hn-´-Xn-\m-Wv Zp¿-Km-i-‡nsb Pq-sse 27\v k¿-ho-kn¬-\n∂p ]p-d-Øm-°n-b-sX-∂m-bn-cp∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. F-∂m¬, a-W¬ J-\-\Øn-s\-Xn-tc t]m-cm-Sn-b-Xn-\msW-∂m-Wv Zp¿-Km-i-‡n \m-Kv]m-en-s‚ \n-e-]m-Sv.-B-K-kv-Xv 27\v ]p-Xn-b A-t\z-j-W-Øn-\v k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p.

\yq-U¬-ln: Kp-P-dm-Øv ap≥ B-`y-¥-c-a-{¥n l-tc¨ ]mfiy-bp-sS h-[-hp-am-bn _-‘s∏-´ kp-{]-[m-\ hn-h-c-߃ ap≥ sF.-]n.-F-kv. D-tZym-K-ÿ\pw \n-c-h-[n hym-P G-‰p-ap-´¬ tI-kp-I-fn-se {]-[m-\ {]-Xn-bpam-b Un Pn h≥-km-c kn.-_n.sF-°v ssI-am-dn-b-Xm-bn kq-N\. kp-lv-d-_p-±o≥, Xp-f-kn-dmw {]-Pm-]-Xn hym-P G-‰p-ap-´¬ tI-kv kw-_-‘n-® tNm-Zyw-sNø-en-\n-sS, l-tc¨ ]m-fiym h-[w cm-{„o-b Kq-Vm-tem-N-\bp-sS ^-e-am-bn-cp-s∂-∂v h≥km-c kn.-_n.-sF-°v sam-gn \¬In-b-Xm-bm-Wp hn-h-cw. k-_¿a-Xn P-bn-en¬ A-©p-a-Wn-°qtdm-f-am-Wv kn.-_n.-sF. kwLw h≥-km-c-sb tNm-Zyw-sN-bvX-Xv. hym-P G-‰p-ap-´-ep-Iƒ Kp-Pdm-Øv k¿-°m-cn-s‚ \-b-amsW-∂v ]-c-ky-am-bn {]-Jym-]n-

dm-bv-]q¿: h-S-°≥ O-Øo-kv-K-Un-se Pm-jv-]q-cn¬ {]m-b-]q¿Øn-bm-hm-Ø B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-´n Iq-´-_-em¬-kw-K-Øn\n-c-bm-bn. H-cm-gv-N ap-ºm-Wv kw-`-h-ap-≠m-b-sX-¶n-epw C-∂se-bm-Wv s]¨-Ip-´n ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. kp-lr-Øn-s\m-∏w Cu am-kw 15\v cm-{Xn X-s‚ {Km-a-Øn-te-°p h-cp-tºm-gm-Wv 16Im-cn-bm-b s]¨-Ip-´n ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b-Xv. A-tX {Km-aØn-se tPm-tK-iz¿, Xn-lm-en F-∂n-h-cm-Wv s]¨-Ip-´n-sb B-{I-an-®-Xv. kp-lr-Øv Hm-Sn-c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.Iq-´-_-em¬-kw-Kw, Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-tc-bp-≈ ssew-Kn-ImXn-{I-aw F-∂o h-Ip-∏p-Iƒ-{]-Im-cw C-h¿-s°-Xn-tc tI-sk-SpØp. {]-Xn-Iƒ-°m-bn Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n-b-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p.-

UÂln Iq-«_-emÂ-kwKw: {]-Xn-I-fp-sS h-\yq-[U-i¬-n£ ssl-t¡mS-Xn C-¶p ]cn-tim-[n¡pw ln: U¬-ln-bn¬ bp-h-Xn Iq-´-_-em¬-kw-K-Øn-\n-c-

bm-bn sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ \m-ep {]-Xn-Iƒ-°v h-[-in£ hn-[n-® hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hv D-d-∏m-°p-∂-Xn\v ssl-t°m-S-Xn C-∂p ]-cn-K-Wn-°pw.tI-kn-se {]-Xn-I-fm-b ap-tI-jv, A-£-bv Xm-°q¿, ]-h≥ Kp-]v-X, hn-\-bv i¿-a F-∂n-h¿-°v h-[-in-£ hn-[n-®p-sIm-≠v Cu am-kw 13\v A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv P-Uv-Pn tbm-tK-jv J∂ hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. hn-[n U¬-ln ssl-t°m-S-Xnbp-sS ]-cn-tim-[-\-bv-°m-bn A-b-°m-\pw A-t±-lw \n¿-tZ-in®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv P-kv-‰n-kv tc-h tJ-{X-]-bp-sS A-[y-£-X-bn-ep-≈ s_-©v hn-[n ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xv.hn-Nm-c-W-t°m-S-Xn-bm-Wv h-[-in-£ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-∂sX-¶n¬ A-Xn-\v ssl-t°m-S-Xn-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-t°≠-Xp-≠v.

®v h≥-km-c tam-Un k¿-°m-cns\ {]-Xn-°q-´n-em-°n-bn-cp-∂p. D-tZym-K-ÿ-sc _-en-bm-Sm-°n tam-Un c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cps∂-∂m-Wv h≥-km-c-bp-sS hn-

h≥-km-c a¿-i-\w. l-tc¨ ]m-fiy h-[t°-kn¬ h≥-km-c-sb tNm-ZywsN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]mfiy-bp-sS hn-[-h Pm-Kr-Xn ]mfiy t\-c-tØ kn.-_n.-sF-sb k-ao-]n-®n-cp-∂p.h≥-km-c-bv-°v Iq-Sp-X¬ hn-

ap-k-^¿-\-K¿: ap-k-^¿-\-K-dnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw h¿-Ko-b I-em-]w A-gn-®p-hn-´-Xn\v Jm-]v k-an-Xn X-e-h-\pw At±-l-Øn-s‚ aq-∂p a-°-fp-a-S°w 85 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-SpØp.-I-em-]w \-S-°-sh ^p-K-\ {]-tZ-i-Øp-≈ en-km-Zv {Km-aØn-se X-ß-fp-sS ho-Sp-Iƒ A·n-°n-c-bm-°n-sb-∂v G-Xm-\pw I-em-] C-c-Iƒ \¬-In-b ]-cmXn-sb Xp-S¿-∂m-Wv tI-sk-SpØ-Xv.-Jm-]v k-an-Xn X-e-h≥ _m-_ l-cn-In-j≥ kn-Mv, c-≠p a-°ƒ F-∂n-h-c-S-°w 85 t]¿s°-Xn-tc C-¥y≥ in-£m-\n-baw 153 F, 395, 436 F-∂o h-Ip∏p-Iƒ-{]-Im-c-am-Wv tI-sk-SpØn-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, C-Xph-sc-bpw B-sc-bpw A-d-Ãv sNbv-Xn-´n-√.

Nn-«n ^-−v X-«n-¸v: Xr-W-aq Fw.-]n-sb tNm-Zyw-sN-bv-Xp sIm¬-°-Ø: Xr-W-aq¬ Fw.]n. Ip-Wm¬ tLm-jn-s\ im-cZm Nn-´n X-´n-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv tNm-Zyw-sN-bv-Xp. F∂m¬, A-d-kv-‰n-\p ap-ºv X-s‚ ]-£w hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xn-\pth-≠n hm¿-Øm-k-tΩ-f-\w hnfn-°m≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ Ip-Wm¬ tLm-jn-s‚ B-hiyw t]m-en-kv Aw-Ko-I-cn-®n-√. t]m-en-kv A-t\z-j-W-hp-am-bn k-l-I-cn-°m≥ Xm≥ X-øm-dmsW-∂pw G-Xp-k-a-b-Øpw tNmZyw-sN-ø-en-\v lm-P-cm-hm-sa∂pw tLm-jv hy-‡-am-°n. _n[-∂m-K¿ t]m-en-kv I-Ωo-j-Wtd-‰n-em-Wv Xp-S¿-®-bm-b c-≠mwZn-\-hpw C-bm-sf tNm-Zyw-sN-øen-\p hn-t[-b-am-°n-b-Xv.-

tjm-]n-bm-\n \n-tcm-[-\m-Ú ]n³-h-en-¨p {io-\-K¿: tjm-]n-bm-\n¬ I-gn™ 10 Zn-h-k-am-bn \n-e-\n-∂ncp-∂ \n-tcm-[-\m-⁄ A-[n-IrX¿ ]n≥-he - n-®p. kn.-B¿.-]n.-F^v. P-hm-∑m-cp-sS sh-Sn-tb-‰v A©p-t]¿ a-cn-°m-\n-Sb - m-b kw-`h-sØ Xp-S¿-∂v D-S-se-Sp-Ø kw-L¿-j-am-Wv {]-tZ-i-Øv \ntcm-[-\m-⁄ ]p-d-s∏-Sp-hn°m≥ Im-c-Ww.-C-hn-sS P-\-Pohn-Xw km-[m-c-W-\n-e-bn-em-btXm-sS-bm-Wv \n-tcm-[-\m-⁄ ]n≥-h-en-°p-∂-sX-∂v t]m-enkv h-‡m-hv hy-‡a - m-°n. Cu am-kw F-´n-\m-Wv tjm]n-bm-\n¬ B-Zyw \n-tcm-[-\m⁄ {]-Jym-]n-®-Xv. 11\p ]n≥-hen-s®-¶n-epw kw-L¿-jm-h-ÿ Xp-S-cp-I-bpw H-cmƒ sIm-√-s∏Sp-I-bpw sN-bv-X km-l-N-cyØn¬ ho-≠pw \n-tcm-[-\m-⁄ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

sXep-¦m-\ hncp-² kacw: NÀ-¨-bn Xo-cp-am-\-am-bnÃ

ssl-Z-cm-_m-Zv: B-{‘m kwÿm-\ hn-`-P-\ Xo-cp-am-\w ]n≥- h - e n- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v k-a-cw \-S-Øn-b kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Po-h-\-°m-cp-am-bn B-{‘-{]-tZ-iv a-{¥n-am¿ \-SØn-b N¿-® C-∂-se-bpw Xo-cpam-\-am-hm-sX ]n-cn-™p. hn-`-P-\ Xo-cp-am-\w \-S-∏m°-cp-sX-∂ D-d-® Xo-cp-am-\-hpam-bn-´m-Wv k-a-c-°m¿ ap-t∂m´p-t]m-hp-∂-Xv. hn-`-P-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn h-cp-∂ {]-iv-\-ß-fmWv Po-h-\-°m¿ A-h-X-cn-∏n-°p∂-Xv. k-a-cw sN-øp-∂ Po-h-\°m¿ hn-`-P-\ hn-j-b-Øn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ dnt]m¿-´v B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. N¿®-Iƒ C-\n-bpw Xp-S-cp-sa-∂v h-c-߃ A-dn-bm-sa-∂pw k- k¿-°m¿ A-dn-bn-®p.Xym-h-ÿ A-t±-lw sh-fn-s∏-SpØ-W-sa-∂pw Pm-Kr-Xn ]mfiy A-`y¿-Yn-®p.2003 am¿-®v 26\m-Wv ]m-fiy sIm-e-sN-ø-s∏-´-Xv. tKm-{[ s{Sbn≥ Xo-h-bv-]n¬ sIm-√-s∏-´ I¿-tk-h-I-cp-sS ar-X-tZ-l߃ A-lv-a-Zm-_m-Zn-te-°v \yq-U¬-ln: apw-ss_ B-ÿmsIm-≠p-h-cp-∂-Xn-s\ ]m-fiy \-am-b Im-‰m-Sn-b-{¥ \n¿-am-WF-Xn¿-Øn-cp-∂p. am-{X-a-√, Xp- °-º-\n 100 tIm-Sn cq-]-bp-sS \nS¿-∂p-≠m-b hw-i-l-Xy-°p-ti- Ip-Xn-sh-´n-∏v \-S-Øn-b-Xm-bn jw C-c-I-fp-sS Ip-Spw-_-ß-fp- F-Iv-ssk-kv C‚-en-P≥-kv Iam-bpw k-ap-Zm-b-t\-Xm-°-fp-am- s≠-Øn. I-º-\n-bp-sS Hm-^nbpw ]m-fiy N¿-®-Iƒ \-S-Øn- kn¬ F-Iv-ssk-kv C‚-en-P≥b-Xpw k-lm-bw hm-Kv-Zm-\w sN- kv hn-`m-Kw t\-c-tØ Xn-c-®n¬ bv-X-Xpw kw-L-]-cn-hm-c-sØ \-S-Øn-bn-cp-∂p. Im-‰m-Sn-b-{¥hpw A-\p-_-‘ D-]-I-c-W-ßsNm-Sn-∏n-®n-cp-∂p. h≥-km-c Un.-kn.-]n-bm-bn-cp- fpw \n¿-an-°p-I-bpw ÿm-]n-°p∂ A-lv-a-Zm-_m-Zv ss{Iw-{_m- I-bpw sN-øp-∂ I-º-\n-bn¬ F©m-bn-cp-∂p t\-c-tØ tI-kv Iv-ssk-kv c-l-kym-t\z-j-WA-t\z-jn-®n-cp-∂-Xv. ss{Iw- hn-`m-Kw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\{_m-©n¬-\n-∂m-Wv kn.-_n.- bn¬ \n-Ip-Xn sh-´n-®-Xn-s‚ sXfn-hp-Iƒ I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. sF. tI-kv G-s‰-Sp-Ø-Xv.-

100 tIm-Sn-bp-sS \n-Ip-Xn-sh-«n-¸v I-s−-¯n


8

A§mSn

kozhikode

dn-kÀ-hv _m-¦v \-S-]-Sn: hn-]-Wn-bn D-WÀ-hv apw-ss_: dn-k¿-hv _m-¶n-s‚ hm-bv-]m A-h-tem-I-\w C¥y≥ Hm-l-cn hn-]-Wn-bn¬ i‡-am-b km-t¶-Xn-I-Øn-cp-Øen-\p-≈ A-h-k-c-am-°n am-‰n. _n.--F-kv.C -- . kq-Nn-I Xm-gv-∂ td©m-b 19,619¬-\n-∂v 20,733 h-sc ap-t∂-dn-b-ti-jw hm-cm-h-km\w 20,263em-Wv. hn-]-Wn Xp-S¿-®-bm-b aq∂mw-hm-c-Øn-epw D-W¿-hv \n-e\n¿-Øn-b-Xv Hm-]-td-‰¿-am-cn¬ {]-Xo-£ ]-I-cp-∂p-≠v. \n-^v-‰n kq-Nn-I 5812¬-\n-∂v 6128 h-sc Ip-Xn-∏v Im-gv-N-h-®p. hym-]m-cm¥yw \n-^v-‰n 6012em-Wv. Cu hmcw sU-dn-th-‰n-hv am¿-°-‰n¬ k]v-Xw-_¿ ko-cn-kv sk-‰n¬sa‚m-Wv. Hm-t´m, _m-¶n-Mv, Im]n-‰¬ Kp-Uv-kv, sa-‰¬ hn-`m-Kw Hm-l-cn-I-fn¬ \n-t£-] Xm¬∏-cyw Zr-iy-am-bn. am-cp-Xn kpkp-In-bp-sS Hm-l-cn-hn-e 11 i-Xam-\w h¿-[n-®p. Pn≥-Um¬ kv‰o¬, sK-bn¬, Sm-‰m tam-t´-gv-kv,

N-e-¨n-{X A-¡m-Z-an s^-tem-jn-¸n-\v 25 h-sc A-t]-£n-¡mw

Sm-‰m ]-h¿, sF.-kn.-sF.-kn.- 544 an-ey¨ tUm-f-dn-s‚ h-c-hnsF. _m-¶v F-∂n-h-bpw {i-≤n- eq-sS hn-tZ-i-\m-W-b I-cp-X¬- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ °-s∏-´p. km-º-Øn-I ta-J-e- ti-J-cw 275.-3 _nN-e-®n-{X A-°m-Z-an s^-t√mjn-∏n-\v Cu am-kw 25 h-sc At]-£n-°mw. Cw-•o-jn-tem, a-eey¨ tUm-f-dm-bn. C-Xn-\n-S- bm-f-Øn-tem, a-e-bm-f kn-\n-am bv-°v D-W¿-hp ]-I-cm≥ dn-k¿- bn¬ dn-k¿-hv _m-¶v \-S-Øn-b N-cn-{X-Øn-s‚ hn-hn-[ ta-J-ehv _m-¶v ]n-∂n-´-hm-cw dn-t]m, Np-h-Sp-h-bv-]p-Iƒ t^m-sd-Iv-kv I-sf B-[m-c-am-°n-bp-f-f Bdn-th-gv-kv dn-t]m \n-c-°p-I-fn¬ am¿-°-‰n¬ bp.-F-kv. tUm-f-dn- [n-Im-cn-I {K-Ÿ-߃ {]-kn-≤ot`-Z-K-Xn-Iƒ h-cp-Øn. c-≠p-h¿- \p ap-∂n¬ cq-]-bp-sS aq-eyw 63.- I-cn-°p-I F-∂-Xm-Wp ]-≤-Xnj-Øn-\n-S-bn¬ B-Zy-am-bm-Wv 68¬-\n-∂v 61.-72te- -°v D-b¿- bp-sS e-£yw. B¿.-_n.-sF. ]-en-i-\n-c-°p-I- Øn. B-K-kv-Xv A-h-km-\w hn. 25,000 cq-]-bm-Wp s^-temfn¬ am-‰w h-cp-Øp-∂-Xv. \n-a-b-\n-c-°v 69.-25te-°v C-Sn- jn-∏v Xp-I. Xm¬-∏-cy-ap-f-f-h¿ F-∂m¬ B¿.-_n.-sF-bp- ™n-cp-∂p. km-º-Øn-I D-tØ- sk-{I-´-dn, tI-c-f kw-ÿm-\ NsS \o-°-tØm-sS hn¬-∏-\-k- P-I ]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-cp-sa-∂ e-®n-{X A-°m-Z-an F-∂ t]Ω¿-±-Øn-eq-sS-bm-Wv sh-≈n- bp.-F-kv. s^-U-d¬ dn-k¿-hv cn¬ am-dm-hp-∂ 100 cq-]-bp-sS bm-gv-N C-¥y≥ am¿-°-‰v {]-Xn- sh-fn-s∏-Sp-ج A-ta-cn-°≥ Un-am‚ v {Um-^v-‰v k-ln-Xw skI-cn-®-Xv. hm-cm-¥y-Zn-\-Øn¬ Hm-l-cn hn-]-Wn-I-sf ]n-Sn-®p-e- {I-´-dn, tI-c-f kw-ÿm-\ N-esk≥-sk-Iv-kv H-cp th-f-bn¬ ®p. ®n-{X A-°m-Z-an, im-kv-X-aw-K600 t]m-bn‚ v X-I¿-® A-`n-apUu tPm¨-kv, \m-kvU - m-°v, ew, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛695010 Jo-I-cn-®-ti-jw t¢m-kn-Mv th- F-kv B‚ v ]n kq-Nn-II - ƒ hm- (t^m¨: 0471 2310323) F-∂ hnf-bn¬ \-jv-Sw 382 t]m-bn‚m-bn cm-h-km-\w k-Ω¿-±-Øn-em-Wv. em-k-Øn¬ A-t]-£n-°-Ww. hn-]-Wn Ip-d-®p. hn-tZ-i-\n-t£- Uu tPm¨-kv kq-Nn-I sd-t°m- A-t]-£m t^m-d-hpw a-‰p hn-h]w C-¥y≥ Hm-l-cn-hn-]-Wn-bn- Um-b 15,709¬-\n-∂v t¢m-kn-Mv c-ß-fpw www.keralafilm.com te- -°v {]-h-ln-°p-I-bm-Wv. th-fb - n¬ 15,451te-°v C-Sn-™p. ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

Hmlcn Ah-tem-I\w

hn-]-Wn-bn d-_À hn-e C-Sn-ªp sIm-®n: {]-Xn-Iq-e Im-em-hÿ-bv-°v C-S-bn¬ Sm-∏n-Mv kvXw-`n-®n-´pw S-b¿-tem-_n d-_¿hn-e C-Sn-®X - v D¬-∏m-ZI - s - c Bi-¶b - n-em-°n. ]p-Xn-b I-b‰ - p-aXn Hm¿-U-dp-I-fp-sS A-`m-hw Ip-cp-ap-f-In-\p Xn-cn-®-Sn-bm-bn. X-an-gv-\m-´n¬ sIm-{]-£m-aw. sh-fn-s®-Æ hn-]-Wn-bn¬ ho≠pw ap-t∂-dmw. kz¿-W-hn-ebn¬ Nm-©m-´w. a-g-aq-ew d-_¿-I¿-j-I¿ tXm-´ß - f - n¬ \n-∂p ]n≥-Xn-cn™ A-h-k-c-Øn-epw hy-hkm-bn-Iƒ jo-‰v hn-e C-Sn-®p. D¬-∏m-Z-\w Np-cp-ßn-b-Xn\m¬ S-b¿ \n¿-am-Xm-°ƒ hmc-a-[yw h-sc cw-K-Øp k-Po-ham-bn-cp-∂p. F-∂m¬ hm-cm¥yw Im-em-hÿ A¬-∏w sXfn-™X - p-I≠ - v A-h¿ d-_¿ Ah-[n-hym-]m-c-Øn¬ hn¬-∏-\ k-Ω¿-±w D-f-hm-°n I-cp-Øp-

I-dp-h-¸-« Hm-bn DÂ-¸m-Zn-¸n-¡m³ ¹m-tâ-j³ tImÀ-]-td-j-\v A-\p-a-XnA-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿Im-k¿-tIm-Uv: I-dp-h-∏-´-bn¬ \n-∂v Hm-bn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ πm-t‚-j≥ tIm¿-]-td-j-\p tI{μ-k¿-°m¿ A-\p-a-Xn \¬-In. ssP-h h-fw D-]-tbm-Kn-®p am{Xw Ir-jn sN-øp-∂ Im-k¿tIm-Uv Pn-√-bn-se No-ta-\n, Be-t°m-Sv \m-Sp-Im-Wn F-∂n-hn-Sß-fn-em-bn 600 G-°¿ ÿ-eØm-Wp πm-t‚-j≥ tIm¿-]-tdj≥ D-S-a-ÿ-X-bn¬ I-dp-h-∏-´ Ir-jn-bp-≈-Xv. ]-g-h¿-K-߃ tI-Sp-Iq-SmsX kq-£n-°m≥ I-dp-h-∏-´ Hmbn-en¬ ap-°n-bm¬ km-[n-°psa-∂p ]-co-£-W-߃ sX-fn-bn-

I-dp-h-∏-´®n-´p-≠v. \m-Sp-Im-Wn F-kv-t‰-‰nse I-ip-h-≠n, Ip-cp-ap-f-Iv F∂n-h-bv-°pw ssP-h t_m¿-Uns‚ k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-®n-´p-≠v.

tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ssP-h-k¿´n-^n-°-‰v e-`n-®-tXm-sS I-dp-h∏-´ Hm-bn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-°m≥ \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂p πm-t‚-

j≥ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿am≥ tUm. h¿-Ko-kv tPm¿-Pv tXP-kn-t\m-Sv ]-d-™p. C-t∏mƒ sN-dn-b Ip-∏n-I-fn-em-bn h≥-InS I-º-\n-I-fp-sS I-dp-h-∏-´ Hmbn-em-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. C-Xv h-f-߃ tN¿-Øv Ir-jn sN-øp-∂ I-dp-h-∏-´-bp-sS Hm-bnem-Wv. πm-t‚-j≥ tIm¿-]-tdj≥ a-e-_m¿ ta-J-e B-ÿm\-am-bn tIm-gn-t°m-Sv sh-kv-‰vln-√n¬ H-cp tIm-Sn cq-] sN-ehn¬ do-Py-\¬ Hm-^n-kv ÿm]n-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. A-¥m-cm-{„ Sq-dn-kw tI-{μam-b t_-°-en-\-Sp-Øp-≈ s]-cnb tZ-io-b-]m-X-bv-°-cn-In¬ πm-

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

t‚-j≥ tIm¿-]-td-j-s‚ D-S-aÿ-Xn-bn-ep-≈ ÿ-e-Øp Sq-dnkw tIm-t´-Pp-Iƒ \n¿-an-°m≥ A-\p-a-Xn e-`n-®n-´p-≠v. s]-cn-bbn¬ _-kv-Ãm≥-Uv Iw tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kv \n¿-an-°m≥ tIm¿-]-td-j≥ 50 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bpw sN-b¿-am≥ ]-d-™p. πm-t‚-j≥ tIm¿-]-tdj≥ 2012˛13 km-º-Øn-I h¿-jØn¬ 52 tIm-Sn cq-] em-`w D≠m-°n-b-Xm-bpw sN-b¿-am≥ A-h-Im-i-s∏-´p. 2006 ap-X¬ Xs∂ πm-t‚-j≥ tIm¿-]-td-j≥ em-`-Øn-em-Wp {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. d-_-dn-s‚ hn-e-°-b-‰w tIm¿-]-td-j-\v ap-X¬-°q-´m-bn´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

tNm¿-Øn. 18,650 cq-]-bn¬ \n∂v \m-emw t{K-Uv d-_¿ i-\nbm-gv-N 18,300 te-°v C-Sn-™p. hn-e-Ø-I¿-® kv-t‰m-°n-kv-‰pI-sf hn¬-∏\ - ° - m-cm-°n. C-Xn\n-sS hy-hk - m-bn-Iƒ ap-Jy hn]-Wn-I-fn¬ \n-∂p ]n≥-h-en-

S-Æn-\p 7,450 tUm-fd - m-Wv. sIm®n-bn¬ Km¿-_nƒ-Uv Ip-cp-ap-fIv 42,900 cq-]b - n¬ \n-∂v 42,300 cq-]b - m-bn. D-’h - Zn-\ß - ƒ ASp-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ DØ-tc-¥y≥ hn-]W - n-If - n¬ \n∂p ]p-Xn-b B-h-iy-°m¿ F-

hn]Wn Ignª hmc-¯n ™p. A-©mw t{K-Uv d-_¿ 300 cq-] Ip-d-™v 17,800em-Wv. tSm-t°mw F-Iv-kv-tN-©n¬ d_-dn-\p t\-cn-´ X-f¿-® knw-K∏q¿, ssN-\o-kv am¿-°-‰p-I-fnepw d-_d - n-\v Xn-cn-®S- n-bm-bn. Ip-cp-ap-f-In-\p bp-tdm-]y≥ A-t\z-j-Ww Np-cp-ßn-b-tXmsS Izn‚-en-\v 500 cq-] Ip-d™p. Im¿-jn-I ta-Je - I - f - n¬ \n-∂p-≈ N-c-°p-\o-°w Ip-dhm-Wv. A-¥m-cm-jv-{S am¿-°‰n¬ C-¥y≥ Ip-cp-ap-fI - p hn-e

Ømw.-Hm-Wm-tLm-j-߃ Ign-™-tXm-sS tem-°¬ am¿°-‰n¬ sh-fn-s®-Æ-bv-°p Unam≥-Uv a-ßn. C-tXm-sS F-Æhn-e Xm-gv-∂ sd-bv-©n-te- -°v \o-ßp-sa-∂p I-W-°v Iq-´n-b L-´-Øn-em-Wp X-an-gv-\m-´n¬ sIm-{]-£m-aw s]-Sp-∂-s\ Xe D-b¿-Øn-bX - v. Hm-W Un-am≥-Un¬ sh-fns®-Æb - v° - p e-`n-® D-b¿-∂ hne 8,050 cq-]b - m-Wv. F-∂m¬ D’-h-Zn-\-߃ I-gn-™-tXm-

sS sh-fn-s®-Æ am¿-°‰ - v 8100 cq]-bm-bn. X-an-gv-\m-´n¬ sIm-{] £m-aw t\-cn-´-tXm-sS apwss_-bn-se h≥-In-S I-º-\nIƒ Iq-Sn-b hn-eb - v° - p sIm-{] ti-J-cn-°m≥ \n¿-_-‘n-X-ambn. sh-fn-s®-Æ-bv-°v D-Ø-tc¥y≥ Un-am≥-Uv I-W-°n-seSp-Øm¬ hn-e Iq-Sp-X¬ sa-®s∏-Sm≥ C-S-bp-≠v. tI-c-fØn¬ kz¿-W-hn-e Nm-©m-Sn. ]-h≥ 21,960 cq-]b - n¬ \n-∂v XpS-°-Øn¬ 21,800 h-sc Xm-gv∂p. F-∂m¬ hm-c-Øn-s‚ c≠mw-]I - p-Xn-bn¬ ]-h≥ 22,000 cq-]-bp-sS {]-Xn-tcm-[w a-dn-I-S∂v 22,480 cq-]b - m-bn. hm-cm-¥y t¢m-kn-Mv \-S° - p-tºmƒ 22,320 cq-]b - n-em-Wp ]-h≥. e-≠\ - n¬ kz¿-Ww 1,337 tUm-fd - n¬ \n-∂v 1,375 h-sc D-b¿-∂p. hm-cm-hk - m\w hn-e 1,324 tUm-fd - m-Wv.

A[ym]I \nba\¯n h³ {Iat¡Sv: \nba\w d±p sNbvXp hIp¸pXe D¯chv i-co-^v Iq-te-cn Xr-°-cn-∏q¿: shm-t°-j-\¬ l-b¿- sk-°≥U-dn Xm¬-°men-I A-[ym-]-I \n-b-a-\-Øn¬ h≥ {I-a-t°-Sv. \n-b-a-\-Øn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xp d-±v sN-bv-Xv h-Ip-∏pX-e-Øn¬ DØ-c-hn-d-°n. sN-dp-h-Øq¿ sS-Iv-\n-°¬ l-b¿ -sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn.---F-®v F .--- -kv.--- C. hn-`m-K-Øn¬ hn-hn-[ H-gn-hp-I-fn-te-°v \-S-∂ Xm¬-°m-en-I \n-b-a-\-am-Wv hym-]-I {I-a-t°-Sp-Iƒ I-s≠Øn-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂v hn.---F-®v. --F-kv . C --- . ]-ø-∂q¿ ta-J-e Akn- v U-b-d-Œ¿ d-±v sN-bv-XXv. sa-bv 30\m-Wv sN-dp-h-Øq¿ sS-Iv-\n-°¬ kv-Iq-fn¬ ^n-kvIn-kv, K-Wn-Xw, P-\-d¬ ^ut≠-j≥, Fw.---B¿.---Un.---F. F-∂nh-bn-te-°v Xm¬-°m-en-I A-

bp.Un.F-^v. s]m-XphnX-c-Ww X-IÀ-¡p¶p-:- Im-\w- cm-tP-{µ³-

[ym-]-I \n-b-a-\w \-S-∂-Xv. hn.--F.---®vF .--- -kvC .--- . hn-`m-Kw {]n≥-kn∏¬ hy-‡nXm¬-∏-cy-߃-°\p-k-cn-®pw \n-b-a-\hy-h-ÿIƒ ]m-en-°m-sX-bp-am-Wv \nb-a-\w \-S-Øn-b-sX-∂ D-tZymKm¿-Yn-I-fp-sS ]-cm-Xn-bp-sSbpw hn-h-cm-h-Im-i tc-J-I-fpsS-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv h-Ip-∏pX-e D-Ø-c-hv. I-gn-hpw ap≥- ]-cn-N-b-hpw hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X-bpw ]-cnK-Wn-°m-sX-bm-Wp \n-b-a-\w \-S-∂n-´p-≈-sX-∂v dm-Œn-^nt°-j≥ tc-J-Iƒ hy-‡-am°p-∂p. hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a {]-Im-c-ap-≈ tNm-Zy-߃-°v sX-‰m-b a-dp-]-Sn \¬-In-b-Xmbn Im-Wn-®v D-tZym-Km¿-Yn-I-fnsem-cm-fpw C-tX ÿm-]-\-Ønse ap≥ D-tZym-K-ÿ-\p-am-b sI.--- hn dn-Pn≥ D-∂-X h-Ip-∏p-Ifn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS A-

Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv \n-b-a-\w d±v sN-bv-X-Xv. C‚¿-hyq am-\-Zfi-߃ A-dn-bp-∂-Xn-\v hn. --F-®F v.--- -kC v.--- hn-`m-K-Øn-s‚ sX‰m-b sh-_v-ssk-‰v A-{U-kmWv hn-h-cm-h-Im-i-Øn-\v a-dp-]Sn-bm-bn \¬-In-b-Xv. C‚¿-hyq t_m¿-Un¬ _-‘-s∏-´ hn-jb-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[-cm-b A-[ym]-I¿ H-∂pw-X-s∂ ]-s¶-Sp-Øncp-∂n-√. F-∂m¬ hn-h-cm-h-Im-i adp-]-Sn-bn¬ Nn-e A-[ym-]-I-sc Xn-cp-In°-b-‰p-I-bpw Nn-e-sc Hgn-hm-°n-b-Xm-bpw tc-J-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. ]-©m-b-Øv AwK-hpw ]n-.Sn-.F. {]-kn-U‚pw C‚¿-hyq-hn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa∂m-Wv hy-h-ÿ. F-∂m¬ C-cp-h-cpw ]-s¶-Sp°m-sXX-s∂ C-h-cp-sS H-∏v Xc-s∏-Sp-Øn Ir-{Xn-aw \-S-Øn-bXm-bpw A-dn-bp-∂p.

sI.-F-kv.-C.-_n. P-\-§-sf h-©n-¡p-¶p: ]n kn tPmÀ-Pv

sIm-®n: bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂ ti-jw kw-kv-Ym-\-sØ s]m-Xp hn-X-cW k-{º-Zm-b-sØ X-I¿-°m-\p≈ {i-a-am-Wp \-S-Øp-∂-sX-∂v F.-sF.-Sn.-bp.-kn. kw-kv-Ym-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-\w cm-tP{μ≥. s]m-Xp I-tºm-f-Øn-se-bpw am-th-en kv-t‰m-dn-se-bpw hn-e hy-Xym-ka - n-√m-Xm-bn. s]m-Xp-hnX-c-W k-{º-Zm-b-sØ Zp¿-_-es∏-Sp-Øp-I-bpw A-hn-Sp-sØ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-h-iy߃ \n-cm-Ic - n-°p-Ib - pw sN-øp∂ k¿-°m¿ \n-e] - m-Sn-s\-Xn-tc i-IvX - a - m-b {]-t£m-`w D-b¿-∂p-

h-c-W-sa-∂pw Im-\w ]-d-™p. k-ssπ-tIm h¿-t°-gvk - v s^-Utd-j≥ (F.-sF.-Sn.-bp.-kn.-) kwkv-Ym-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-Kam-bp-≈ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-h-iyß-sf Aw-Ko-Ic - n-°m-sX H-cp `-cW-Iq-S-Øn-\pw ap-t∂m-´p-t]mhm≥ I-gn-bn-√. Ip-ØI - I-º\ - nIƒ-°m-Wp k¿-°m¿ B-\p-Iqey-ß-sf-√mw \¬-Ip-∂-Xv. P-\߃-°p {]-tbm-P\ - {- ]-Za - m-b k_vk - n-Un-Iƒ H-gn-hm-°n C-hs - b√mw Ip-ØI - I - ƒ-°p \¬-Im-\m- k-ssπ-tIm h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j≥ kw-kv-Ym-\ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w F.-sF.-Sn.-bp.-kn. Wp k¿-°m¿ \o-°w. cm-Py-Øn- kw-kv-Ym-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-\w cm-tP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

s‚ ]p-tcm-KX - n sXm-gn-em-fn-If - psS ssI-bn-em-Wv. A-hc - p-sS Bh-iy-ßs - f A-hK - W - n-®v `-cW - w \-S-Øm≥ k¿-°m-cn-\p I-gn-bn√. k¿-°m-cn-s‚ B-tKm-fo-I-cW km-ºØ - n-I \-bØ - n-s‚ `mK-am-bn ]m¿-iz-h¬-°-cn-°-s∏Sp-∂-Xv A-kw-L-Sn-X-cm-b H-cphn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-If - m-Wv. tI{μ-k¿-°m¿ \n-b-a-߃ t]mepw kw-kv-Ym-\ k¿-°m¿ ewLn-°p-∂ ÿn-Xn-bm-Wv. Xm¬°m-en-I Po-h-\-°m-sc kv-Yn-cw Po-h-\-°m-cm-°m-Xn-cn-°p-∂-Xp ap-X-em-fn-am-cp-sS Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°m≥ th-≠n-bmsW∂pw- A-t±-lw ]-d™ p.

sh-fn-bw- `mÀ-K-h-sâ ho-Sv- ]n-W-dm-bnk-µÀ-in-¨p

No-c-¡p-gn: Po-hn-X-bm-{X-bpsS C-{µ-Pm-e-a-dn-bm-sX h-e-ª am-{´n-I³

Imen¡-äv sk\-äv C-¶v Im-en-¡-äv kn³-Un-t¡-äv: Êw-L-Sn-¸n¡pw eo-Kv-þ-tIm¬-{K-kv XÀ-¡w Xp-S-cp-¶p ]p-tX-\™ n-∏-ew: Im-en-°-‰v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A-¥-cn-® ap-Xn¿-∂ kn.]n.sF-. t\-Xm-hv

sh-fn-bw- `m¿-K-h-s‚ ho-´n-seØn-- kn-.]n-.Fw.- kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn- ]n-W-dm-bn- hn-P-b≥A-\p-tim-N-\-a-dn-bn-®p.sh-fn-b-Øn-s‚ `m-cy- kp-\o-Xn A-Ω-sb-bpw- a-Iƒ- a-Rv-Pp, acp-a-I≥- A-Pn-Xv a-‰p Ip-Spw_mw-K-߃ F-∂n-h-scbpw B-iz-kn-∏n-®p.

sI Fw A-Iv-_¿ Xr-iq¿: A-h-km-\ \m-fp-I-fn¬ {]m-c_v-[-ß-fp-sS ]-Sp-Ip-gnbn¬ \n-∂p I-c-I-b-dm-\p-≈ C{μ-Pm-e-a-dn-bm-sX h-e-bp-Ibm--bn-cp-∂p C-{μ-Pm-e Ip-e-]Xn hm-g-°p-∂Øn-s‚ A-cp-a in-jy-\m-bn-cp-∂ No-c-°p-gn DÆn-Ir-jv-W≥. a-tl-{μ-Pm-ew F-∂ I-e-sb tI-c-f-Øn-\-IØpw ]p-d-Øpw \n-c-h-[n k-Z p-I-fn¬ A-h-X-cn-∏n-®v- {]-ikv-Xnt\-Sn-b Cu I-em-Im-c-\v A¿-l-am-b Aw-Ko-Im-c-߃ \¬-Im≥ `-c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ X-øm-dm-bn-√. 2002¬ hm- g - ° p- ∂ Øn- s ‚ P- ∑ - i - X m- _ v - Z n tI- c - f w ap- g ps° B-tLm-jn-®-t∏mƒ No-c°p-gn-bpw B-Z-cn-°-s∏-´-p. IqSm- s X, C- ° - g n- ™ B- K - k v -

Xn¬ tI- c - f kw- K o- X \m- S - I A- ° m- Z - a n ]p- c - k v - I m- c - h pw s]m--∂m-S-bpw \-¬-In. Po-hn-X-Øn-s‚ \-√-Im-ew ap-gp-h≥ C-{μ-Pm-e- I-e-bv-°v k-a¿-∏n-® Cu Pm-e-hn-Zy-°m-c\v C-Xm-bn-cp-∂p k¿-°m¿ BsI \¬-In-b Aw-Ko-Im-c-߃. {]n-b-]-Xv-\n-bp-sS Hm¿-a-Iƒ \n-g-en-°p-∂ Nm-h-°m-Sn-\-SpØv H-cp-a-\-bq-cn-ep-≈ ho-´n¬ G-d-°m-ew G-I-\m-bn I-gn™ No-c-°p-gn h¿-jw- ap-ºmWv a-Iƒ t{]-a-e-X-bp-sS Xr-∏qWn-Øp-d-bn-se ho-´n-te-°p Xm-a-kwam-‰n-b-Xv. hm-g-°p-∂Øn-s‚ Po-hn-®ncp-∂ in-jy-cn¬ G-I-\m-bn-cp∂ Cu am-{¥n-I≥. Kp-cp X-\n°p k-Ωm-\n-® sN-∏-Sn-hn-Zy-Ifp-sS sN-∏pw am-{¥n-I-h-Sn-bpw a-c-W w-h-sc H-c-]q¿-h \n-[n-

km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-¸v Øm-]-\Po-h-\-¡m-sc A-h-K-Wn-¡p-¶-Xp hn-hm-Z-am-hp-¶p tIm-´-bw: km-aq-ln-I-\o-Xn hIp-∏v ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\°m-tcm-Sv A-\o-Xn Im-Wn-°p∂p. \-√ {]-h¿-Ø-\w Im-gv-N-h® Po-h\ - ° - m-sc h¿-jw-tXm-dpw B-Zc - n-°p-tºmƒ A-Xn¬ \n-∂p ÿm-]-\ Po-h-\-°m-sc ÿn-cam-bn H-gn-hm-°p-∂X - p hn-hm-Za - mhp-I-bm-Wv. 2011 \-hw-_¿ 14\v in-ip-Zn-\-Øn¬ h-Ip-∏v a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o-dn-s‚ {]-Jym]-\-Øn-\p hn-cp-≤-am-bm-Wp hIp-∏n-se ]-e ]-≤X - n-If - pw. an-I® - {]-h¿-Ø\ - w Im-gvN - h® kn.-Un.-]n.-H, kq-∏¿-ssh-k¿, A-¶-W-hm-Sn h¿-°¿-am¿ Xp-Sßn-b-h¿-°pw km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏p-am-bn _-‘s - ∏-´p an-I® {]-h¿-Ø\ - w \-SØ - p-∂ Pn-√m Ie-Œ¿ A-S-°-ap-≈ D-tZym-K-ÿ∑m-sc-bpw B-Zc - n-°p-tºm-gm-Wp h-Ip-∏n-se G-‰h - pw {]-bm-kI - c - -

am-b tPm-en-Iƒ sN-øp-∂ a-lnfm a-μn-cw, hr-≤k - Z- \ - w, d-kvI - yq tlmw, {]-Xo-£m-`-h≥, Pp-hss\¬ tlmw F-∂n-hn-S-ß-fnse Po-h-\-°m-sc H-gn-hm-°p-∂Xv. _p-≤n-am-μy-ap-≈-h-sc-bpw kv-{Xo-I-sf-bpw Ip-‰-hm-k-\-bp≈-hs - c-bpw kw-c£ - n-°p-∂ kmaq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏n-se kq-{]≠v, ta-{S¨ sI-b¿ tS-°¿, Bb ap-X-em-b-h-sc-bm-Wv F-√m Im-e-Øpw B-Z-c-hp-I-fn¬ \n∂pw h-Ip-∏v X-g-bp-∂-Xv. h-Ip∏n¬ \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øp-∂ ÿm-]-\-ß-fn-s√-∂p h-cp-ØnØo¿-°m≥ sh-ºp-∂-h¿ h-Ip∏n-\-I-Øp X-s∂-bp-s≠-∂-Xp ]-c-ky-am-b c-l-ky-am-Wv. an-I® Po-h-\-°m-sc B-Z-cn-°p-∂Xp a-‰p-≈-h¿-°p {]-tNm-Z-\-amhp-Ib - pw A-Xp-hg - n ÿm-]\ - ß - -

fn¬ Im-Xe - m-b am-‰ß - f - p-≠m-hpsa-∂-Xp-am-Wv C-hn-sS hn-kv-a-cn°-s∏-Sp-∂-Xv. a-{¥n Fw sI ap\o¿ ÿm-]\ - Po-h\ - ° - m-sc- BZ-cn-°p-∂-h-cn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpsa-∂p ]-c-ky-{]-kv-Xm-h-\ \-SØn-sb-¶n-epw D-tZym-K-ÿ-∑mcp-sS C-St- ¶m-en-S¬ Im-cW - w CXp-h-sc A-°m-cyw {]m-h¿-ØnI-am-bn-´n-√. F - k - v.F - k - v.F - ¬.-kn, π-kSv- p, ]-co-£m-^e - w {]-Jym-]n-®v A-cs°m-√w I-gn-™n-´pw hn-P-bn-Isf B-Zc - n-°m≥ km-aq-ln-It- £a h-Ip-∏n-\p km-[n-®n-´n-s√-∂X - p ÿm-]-\-ß-fn-se Ip-´n-I-tfm-Sp sN-øp-∂ {Iq-cX - b - m-Wv. Iq-Sp-X¬ am¿-°v t\-Sn-b ÿm-]-\-ß-fn-se hn-Zym¿-Yn-Isf ^-ew h-∂v H-cp am-kØ - n-\p≈n¬ X-s∂ B-Zc - n-°p-∂ ]-Xnhn-\m-Wv X-S - w-h∂ - n-cn-°p-∂X - v.-

t]m-se kq-£n-®n-cp-∂p. H-∏w Kp-cp-hn-s‚ am-{¥n-II-Y-bpw ]d-bp-am-bn-cp-∂p. "Xo-h-≠n \oßn-Øp-S-ßn-b-Xn-\m¬ Sn-°s‰-Sp-°m-sX F-d-Wm-Ip-f-tØ°p bm-{X sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p hm-g-°p-∂w. Sn-°-‰v ]-cn-tim-[I≥ F-Øn hm-g-°p-∂Ønt\m-Sv Sn-°-‰v B-h-iy-s∏-´p. Xs‚ ssI-bn¬ Sn-°-‰n-s√-∂pw a-‰p bm-{X-°m-tcm-Sv Sn-°-‰v hmßn-h-cm≥ A-t±-l-tØm-Sv Bh-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬, X-s‚ Pm-e-hn-Zy h-gn a-s‰-√m bm-{X-°m-cp-sSbpw Sn-°-‰p-Iƒ C-t±-lw ssIh-i-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. AZv`pX-s∏´p -\n-∂ bm-{X-°m¿°pw Sn-°-‰v ]-cn-tim-[-I-\pw HcpsI-´v Sn-°-‰p-Iƒ hm-g-°p∂w Im-Wn-®p'sh-∂ I-Y-bmWv No-c-°p-gn ]-d-™n-cp-∂-Xv.

Hm-e-°p-S-bpw \m-W-b-hpw Z-£n-W \¬-In 12mw h-b- nem-bn-cp-∂p am-{¥n-Item-ItØ-°p Ip-™p D-Æn-Ir-jvW-s‚- Im¬-h-bv-]v. 1940¬ tIm-gn-t°m-´v B-Zy-am-bn C-{μPm-e {]-I-S-\w \-S-Øn. tI-c-fsØ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v hn-h-n-[ cm-Py-ß-fn¬ Pm-e-hn-Zy-Iƒ A--h-X-cn-∏n-®p k-Z-ky-sc hnkv-a-bn-∏n-®p. aq-∂ph¿-jw ap-ºp h-sc Xs∂ Im-Wm-s\-Øp-∂-h¿-°p ap-∂n¬ hn-d-bm¿-∂ ssI-Itfm-sS Pm-e-hn-Zy-Iƒ A-h-Xcn-∏n-®n-cp-∂p Cu am-{¥n-I≥. F-∂m¬, sN-∏-Sn-hn-Zy-bn¬ AZv-`p-X-I-c-am-b ssI-b-S-°w {]I-Sn-∏n-®n-cp-∂ No-c-°p-gn Po-hnXw ssI-∏n-Sn-bn-sem-Xp-°m-\mhm-sX-bm-Wv bm-{X-bm-b-Xv.-

a-g-bv-¡p XmÂ-¡m-en-I i-a-\w; 28\p ti-jw i-àn-{]m-]n-¡m³ km-[y-X Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\Øp I-gn-™ H-cm-gv-N-bm-bn i‡-am-bn s]-bv-Xp-sIm-≠n-cn°p-∂ a-g-bv-°p Xm¬-°m-en-I i-a-\w. tI-c-f-Xo-c-sØ A-d-_n°-S-en¬ cq-]w-sIm-≠ \yq-\a¿-±-hpw H-Uo-jm Xo-c-Øv cq-]wsIm-≠ \yq-\-a¿-±-hpw Zp¿-_-eam-b-Xp-sIm-≠m-Wp kw-ÿm\-sØ a-g-bp-sS i-‡n Ip-d™-Xv. Cu c-≠v \yq-\-a¿-±-ß-fmWp tI-c-f-Øn-se Im-e-h¿-jsØ i-‡n-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂Xv. F-∂m¬, Cu am-kw 28\p ti-jw Im-e-h¿-jw ho-≠pw i‡n-{]m-]n-°m≥ km-[y-X-bps≠-∂p Im-em-h-ÿm \n-co-£W-tI-{μw U-b-d-Œ¿ sI kt¥m-jv A-dn-bn-®p. A-d-_n-°-S-en¬ \yq-\-a¿±w - ho-≠pw i-‡-am-hm-\p-≈ km-[y-X-bp-≈-Xn-\m-em-Wn-Xv. C-∂-se tI-c-f-Øn¬ Im-e-h¿-

jw Zp¿-_-e-am-bn-cp-∂p. 54 i-Xam-\w tI-{μ-ß-fn-em-Wv C-∂se a-g e-`n-®-Xv. C-Sp-°n sN-dptXm-Wn Umw aq-∂p Zn-h-k-tØ°p Xp-d-t°-≠ km-l-N-cy-ans√-∂p sI.-F-kv.-C.-_n A-dn-bn®p. a-g-bpw \o-scm-gp-°pw Ip-d™-Xp-sIm-≠m-Wn-Xv. Cu kml-N-cy-Øn¬ ssh-Zyp-tXm¬∏m-Z-\w h¿-[n-∏n-®v A-W-s°-´v Xp-d-°p-∂-Xv H-gn-hm-°m-\m-Wp sI.-F-kv.-C.-_n. {i-an-°p-I. tI-c-f-Øn-epw H-Un-jm Xo-cØpw D-≠m-b \yq-\-a¿-±-߃ Zp¿-_-e-am-b-tXm-sS a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ-°p \¬-In-bncp-∂ Pm-{K-Xm \n¿-tZ-iw ]n≥h-en-®n-´p-≠v. {]-[m-\ ÿ-e-ßfn-se a-g-bp-sS tXm-Xv C-{]-Im-cam-Wv: I-cn-∏q¿ F-b¿-t]m¿-´v, ]m-e-°m-Sv, a-Æm¿-°m-Sv, H-‰-∏mew, Xr-iq¿ F-∂o ÿ-e-ßfn¬ c-≠p sk‚n-ao-‰¿ a-g e-`n®p.

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰n-se ]p-Xn-b kn≥-Un-t°-‰n-te-°v k¿-°m¿ t\m-an-t\-j-\n¬ I-bdn-∏-‰p-∂-Xn-\v eo-Kn-epw tIm¨{K- n-epw X¿-°w aq-ew Xo-cp-am\-am-bn-√. C≥-^¿-ta-j≥-sS-Iv-t\m-f-Pn, _-tbm-sS-Iv-t\mf-Pn hn-Z-Kv-[¿ F-∂-Xn-\p ]-I-cw hn-Zym-`ym-k-hn-Z-Kv-[-cm-b B-dpt]¿-°m-Wv k¿-°m¿ t\m-an-t\j-\n¬ `m-Kyw sX-fn-bp-∂-Xv. C-Xn¬ eo-Kv, tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fn-ep-≈ kzm-[o-\w am{X-am-Wv hn-Zym-`ym-k hn-Z-Kv-[¿ F-∂-Xn-\p \n¿-h-N-\-am-bn kn≥-Un-t°-‰v Aw-K-am-hm≥ ]cn-K-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv. tIm¨-{K n-epw eo-Kn-\pw Iq-Sn \m-ep-hoXw tIm-f-Pv A-[ym-]-I kw-LS-\-I-fp-≠m-bn-´pw C-h-cn-se Ign-hpw tbm-Ky-X-bp-ap-≈-h-sc ]cn-K-Wn-°m-sX-bm-Wv cm-{„o-b ip-]m¿-i {]-Im-cw \n-b-a-\-Øn-

sN¿-∏p-f-t»-cn: Ip-Sn-»n-I ]n-cns®-Sp-°p-∂ Im-cy-Øn¬ sI.F-kv.-C.-_n. \-S-Øp-∂ C-c-´Øm-∏v P-\-t{Zm-l-]-c-am-sW∂p k¿-°m¿ No-^v-hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv ]-d-™p. tI-c-f ]-{X{]-h¿-Ø-I A-tkm-kn-tb-j≥ ta-J-em k-tΩ-f-\w sN¿-∏p-ft»-cn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]n kn tPm¿-Pv. tIm-´-b-sØ tkm-am-en-b≥ I-º\ - n-bp-sS 35 tIm-Sn cq-] sI.F-k.-v-C.-_n. F-gp-Xn-Ø-≈n-bt∏mƒ km-[m-c-W-°m-c-s‚ sNdn-b-Ip-Sn-»n-I-bv-°p t]m-epw I-

\p k¿-°m¿ ap-Xn-cp-∂-Xv. tIm¨-{K- n-\v Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n Imw-]-kn¬ Im-en-°-‰v bq\n-th-gv-kn-‰n So-t®-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ F-∂ kw-L-S-\bpw tI-c-f ss{]-h-‰v tIm-f-Pv Sot®-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ F∂ {]-_-e kw-L-S-\-bpw \n-ehn-ep-≠v. Im-en-°-‰n-se C-t∏mg-sØ ]n.-hn.-kn. c-ho-{μ-\m-Ypw ap≥ kn≥-Un-t°-‰w-Kw {]-^. sI F kn-dm-Ppw sI.-]n.-kn.-Sn.F. Aw-K-ß-fm-bn-cp-∂p. hm-gvkn-‰n B-ÿm-\-Øp-≈ tIm¨{K-kv A-[ym-]-I kw-L-S-\-bmb -Ip-´- -bn-epw tbm-Ky-cm-b A[ym-]-I-cp-s≠-¶n-epw C-h-cn¬ B-sc-bpw ]m¿-´n-°v C-t∏mƒ B-h-iy-an-√. aq-∂v {]-Xn-\n-[n-I-fn-sem-cmsf tIm-fP - v A-[ym-]I - kw-LS- \-bm-b kn.-sI.-kn.-Sn-bn¬-\n∂m-Wp ]-cn-K-Wn-®n-cn-°p-∂-Xv.-

W-Ivj - ≥ hn-t—-Zn-°p-∂ \-S] - S- nbm-Wv A-h¿ \-SØ - p-∂X - v. C-Xv ]q¿-Wa - m-bpw k¿-°m¿ H-Øm-itbm-sS-bm-sW-∂pw ]n kn tPm¿Pv Iq-´n-t®¿-Øp. i-_-cn-a-e-bn¬ tdm-Uv hn-Ik-\-Øn-\p th-≠n H-cp Xp-≠v `qan t]m-epw sIm-Sp-°m-Ø h-\w h-Ip-∏v tkm-am-en-b≥ I-º-\n°v ssI-am-dn-b h-\-`q-an F-{Xbm-sW-∂-Xn-s‚ I-W-°v ]-dtb-≠n h-cp-sa-∂pw ]n kn tPm¿Pv ]-d-™p. N-S-ßn¬ tI-c-f ]{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kn-tbj≥ ta-J-em {]-kn-U‚ v kq-cym kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-®p.

hm-gv-kn-‰n-bn¬ sk-\-‰v C∂v ]p-\ - w-LS- n-∏n-°pw. Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ 61 t]-cpw K-h. sk-{I-´-dn-am¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ 14t]-cpw A-S-°w

75t]¿ Dƒ-s∏-´-Xm-Wv sk\-‰v ]p-\ - w-LS- \ - . ssh-kv Nm≥-k-e¿ ^b-en¬ H-∏p-h-®v D-Ø-c-hnd-°pw. K-h. sk-{I-´-dn-amsc-bpw k¿-°m¿- t\m-ant\-‰v sN-øp-∂ kn≥-Unt°-‰v Aw-K-ß-sf-bpw Dƒs∏-Sp-Øn an-\n kn≥-Unt°-‰n-\pw D-t±-iy-ap-≠v.

\-gv-kn-Mv ta-J-e-bn B-kv-t{X-en-b³ ]-¦m-fn-¯w sIm-®n: B-kv-t{X-en-b-bn-se C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sl¬-Øv B‚ v \-gv-kn-Mpw sIm-®n-bn-se Fw.-U-ªyp.-Sn. C≥-Ãn-‰yq-´v Hm^v sl¬-Øv B‚ v am-t\-Pvsa‚pw sl¬-Øv {]-^-j-\¬kv F-Iv-kv-tN-©v t{]m-{Kmw Bcw-`n-®p. B-tcm-Ky-]-cn-]m-e-\-cwK-Øp an-I-® ]-cn-io-e-\-hpw ssh-Z-Kv-[y-hpw t\-Sn-b {]-^-j\-ep-I-fp-sS h¿-[n-®p h-cp-∂ Bh-iy-I-X t\-cn-Sp-I-bm-Wv t{]m{Km-an-s‚ D-t±-iyw. C-¥y-bn-se-bpw B-kv-t{Xen-b-bn-se-bpw \-gv-kp-am¿-°v sXm-gn¬ ]-c-am-bn Iq-Sp-X¬ hnZym-`ym-kw e-`y-am-°m-\p-≈ thZn Iq-Sn-bm-bn-cn-°pw C-Xv. H-cm-gvN \o-≠ ]-cn-]m-Sn-bn¬ tI-c-fØn-se {]-ap-J B-ip-]-{Xn-I-

fn¬-\n-∂pw \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶Sp-Øp. C-¥y-bn-se-bpw B-kvt{X-en-b-bn-se-bpw \-gv-kp-am-cpsS {]-h¿-Ø-\ ta-J-e Iq-Sp-X¬ D¬-∏m-Z-\-£-a-am-°m-\p-≈ ]cn-]m-Sn-I-fpw B-hn-jv-I-cn-®p. Hmtcm h¿-j-hpw 640 hn-tZ-i \-gvkp-am¿-°v B-kv-t{X-en-b-bn-se sl¬-Øv B‚ v \-gv-kn-Mv C≥Ãn-‰yq-´v ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p≠v. B-kv-t{X-en-b≥ B-tcm-Ky ]-cn-c-£m ku-I-cy-߃ D-]tbm-K-s∏-Sp-Øn hn-tZ-i \-gv-kpam-cp-sS {]-hr-Øn ]-c-am-b D¬∏m-Z-\-£-a-X D-b¿-Øm≥ C-Xph-gn I-gn-™n-´p-≠v. B-tcm-Ky-]cn-]m-e-\-cw-K-Øv \n-e-\n¬-°p∂ hn-S-hv \n-I-Øm≥ F-Iv-kvtN-©v t{]m-{Kmw k-lm-b-I-amsW-∂v Fw.-U-ªyp.-Sn. C≥-Ãn-

‰yq-´v Hm-^v sl¬-Øv B‚ v amt\-Pv-sa‚ v sN-b¿-am≥ _n-tPm Ip-∂pw-]p-d-Øv ]-d-™p. B- k v - t {X- e n- b - b n- s e- b pw tI-c-f-Øn-se-bpw B-tcm-Ky-]cn-]m-e-\ hn-Z-Kv-[¿ C-°m-cyØn¬ \-gv-kp-am¿-°v am¿-K \n¿tZ-iw \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. C-¥y≥ \-gv-kn-Mv tIm-f-Pp-I-sf-bpw ]-s¶-Sp-∏n-®psIm-≠v hn-C-‰n tIm-gv-kp-Iƒ Xp-S-ßm≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v sl¬-Øv B‚ v \-gv-kn-Mv Bkv-t{X-en-b-°v ]-≤-Xn-bp-≠v. B-tcm-Ky-]-cn-]m-e-\-cw-KsØ an-I-hv h¿-[n-∏n-°m≥ ]-cn]m-Sn-Iƒ-°p I-gn-bp-sa-∂v C¥y-bn-se hn-Iv-tSm-dn-b-e≥ ssl-°-Ωo-j-W¿ sa-bv≥ sehn-kv ]-d-™p.


kozhikode

kmÀhtZiobw

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

sa-Iv-kn-t¡m-bn a-®n-Sn-¨nÂ; Im-Wm-Xm-b-hÀ a-cn-s¨-¶v {]-kn-Uâv sa-Iv-kn-t°m kn-‰n: am-\z¬ Np-g-en-s°m-Sp-¶m-‰n-s\ Xp-S¿∂p-≠m-b {]-f-b-Øn-epw a-ÆnSn-®n-en-epw Im-Wm-Xm-b 68 t]¿ a-cn-®n-´p-≠m-hp-sa-∂v sa-Iv-kn°≥ {]-kn-U‚ v F≥-dn-Iv s]\ \o-t‰m. a-Æn-Sn-®n-en¬ X-I¿∂ em ]n‚m-U {Km-aw k-μ¿-in°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. {]-Ir-Xn-Zp-c-¥-Øn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ \m-sf B-cw-`n-

C-dm-Jn kv-t^m-S-\-§Ä; 92 a-c-Ww

°p-∂ bp.-F≥. s]m-Xp-k-`m k- t]¿ a-cn-s®-∂m-Wp I-W-°mtΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°n-s√- °p-∂-Xv. c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn\n-sS sl-en-tIm-]v-‰¿ X-I¿-∂v A-©p D-tZym-K-ÿ¿ a-cn-®n-cp∂p. c-≠p Np-g-en-s°m-Sp-¶m-‰pI-fm-Wv sa-Iv-kn-t°m-bn¬ H-cmgv-N ap-ºv I-\-Ø-\m-iw hn-X-®Xv. em ]n‚m-U-bn¬ \n-∂p 20,000tØm-fw t]-sc hn-am-\∂v \o-t‰m A-dn-bn-®p. hn-hn-[ `m- am¿-Kw sa-Iv-kn-t°m kn-‰n-bnK-ß-fn-em-bn C-Xp-h-sc 170 te-°p am-‰n.

Hm¬-sse-\n Iq-Sp-X ]p-cp-j³-amÀ bp-ss\-‰-Uv \m-j≥-kv: C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-Kn-°p-∂-h-cn¬ Iq-Sp-X-epw ]p-cp-j≥-am-cmsW-∂v bp.-F≥. dn-t]m¿-´v. 280 tIm-Sn P-\-ß-fm-Wv temI-Øv C‚¿-s\-‰v D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv. C-Xn¬ 150 tIm-Sn ]pcp-j≥-am-cm-Wv. A-Sp-Ø aq∂p h¿-j-Øn-\-Iw Cu ta-Je-bn-se kv-{Xo-˛-]p-cp-j hyXym-kw 35 tIm-Sn-bm-bn h¿-[n°pw. B-Zy-am-bm-Wv C‚¿-s\‰v D-]-tbm-Kn-°p-∂ kv-{Xo-Ifp-sS-bpw ]p-cp-j≥-am-cp-sSbpw I-W-°v bp.-F≥. ]-cn-

tim-[n-°p-∂-Xv. kz-¥-am-bn sam-ss_¬ t^mhn-I-kz-c cm-Py-ß-fn-em- Wp-≈ kv-{Xo-I-fpw Ip-d-hmWv. ]p-cp-j≥-am-sc A-t]-£n®v 21 i-X-am-\w Ip-d-hm-Wv kv{Xo-Iƒ. C‚¿-s\-‰v cw-K-sØ kv{Xo-˛-]p-cp-j A-\p-]m-Xw ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\v Xp-S-°-an-´Xv bp.-F≥. sU-h-e-]v-sa‚ v Wv kv-{Xo-˛-]p-cp-j A-\p-]m-X- t{]m-{Km(bp.-F≥.-Un.-]n.-)anØn¬ G-sd hy-Xym-k-ap-≈- s‚ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ slXv. Iw-]yq-´-dp-Iƒ-°pw sam- e¿ ¢m¿-°m-Wv. I-gn-™ h¿ss_¬ t^m-Wp-Iƒ-°pw jw {]-tXy-I kw-Lw cq-]o-ICu cm-Py-ß-fn-ep-≈ hn-e-°q- cn-® ti-j-am-Wv C-t±-lw ]TSp-X-em-Wv C-Xn-\p Im-c-Ww. \-am-cw-`n-®-Xv.-

sI\n-b≥ X-e-ÿm-\am-b s\bv-tdm-_n-bn-se tjm-∏n-Mv am-fn-ep≠m-b sh-Sn-h-bv-]n-\n-sS c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-∂ Ip´n

_p-iv-lÀ B-W-h-\n-e-bw {io-e-¦-bn-se hS¡³ {]-hn-iym Xn-c-sª-Sp-¸v C-dm-sâ \n-b-{´-W-¯n dm≥ B-W-thm-¿-P kw-L-S-\m ta-[m-hn A-en A-Iv-_¿ km-enln ]-d-™p. C-°m-e-b-f-hn¬ d-jy≥ im-kv-{X-⁄¿ \n-e-bØn-ep-≠m-hpw. C-h-cp-sS klm-bw C-dm-\v D-]-tbm-K-s∏-SpØmw. c-≠p-h¿-j-Øn-\p tijw \n-e-bw ]q¿-W-am-bpw C-dms‚ \n-b-{¥-W-Øn-em-hpw. \ne-b-Øn-se c-≠mw bq-\n-‰n-s‚ \n¿-am-Ww D-S≥ B-cw-`n-°p-sa∂v km-en-ln ]-d-™p.C-dm-\p-am-bn B-W-h k-lI-c-Ww i-‡-am-°p-sa-∂v djy≥ Aw-_m-k-U¿ se-h≥ ZK¿-bm≥ I-gn-™-Zn-h-kw ]-d™n-cp-∂p. 2011 k-]v-Xw-_-dnem-Wv _p-iv-l¿ \n-e-bw C-dms‚ ssh-Zyp-X irw-J-e-bp-am-bn _-‘n-∏n-®-Xv. C-dm-\v B-h-iyap-≈-Xn¬ 40 i-X-am-\w sshZyp-Xn-bm-Wv C-hn-sS D¬-∏m-Zn_p-iv-l¿ B-W-h\n-e-bw ∏n-°p-∂-Xv. A-¥m-cm-{„ B-Wthm¿-P kw-L-S-\(sF.-F.-C.C-dm≥ im-kv-{X-⁄¿ \n-e-b- F.-)bp-sS ]q¿-W \n-b-{¥-WØn-se B-Zy bq-\n-‰n-s‚ Np-a- Øn-em-Wv _p-iv-l¿ \n-e-bw X-e G-s‰-Sp-°p-∂-sX-∂v C- {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.sX-lv-dm≥: d-jy≥ k-lm-btØm-sS \n¿-an-® _p-iv-l¿ BW-thm¿-P-\n-e-bw C-∂p apX¬ C-dm-s‚ \n-b-{¥-W-Ønem-hpw. c-≠p-h¿-j-tØ-°m-Wv

X-an-gv ]mÀ-«n Xq-¯p-hm-cn sIm-fw-t_m: C-¥y-b-S-°-ap≈ A-b¬-cm-Py-߃ D-‰p-t\m°n-b {io-e-¶-bn-se {]-hn-iym Xn-c-s™-Sp-∏n¬ X-an-gv ]m¿-´nbm-b X-an-gv tZ-io-b-k-Jy-(Sn.F≥.-F.-)Øn-\v an-∂pw P-bw. Xan-gv `q-c-n-]-£ ta-J-e-bpw ap-ºv X-an-gv-]p-en-I-fp-sS \n¿-Wm-b-I i-‡n-tI-{μ-hp-am-bn-cp-∂ h-S°≥ {]-hn-iy-bn-se A-©p Pn√-I-fn-epw Sn.-F≥.-F. hy-‡-amb B-[n-]-Xyw ÿm-]n-®p. {]-hn-iym k-`-bn-se 38 ko‰n¬ 30Dw Sn.-F≥.-F. t\-Sn. 28 ko-‰n¬ hn-P-bw t\-Sn-b Sn.F≥.-F-°v Xn-c-s™-Sp-∏v {]mXn-\n-[y \n-b-a-{]-Im-cw c-≠p ko-‰v Iq-Sn e-`n-°p-I-bm-bn-cp∂p. G-gp ko-‰v {]-kn-U‚ v a-loμ cm-P-]-Iv-sk-bp-sS bp.-]n.-F^v.-F-°v e-`n-®-t∏mƒ {io-e-

A-gn-a-Xn-t¡-kv: t_m kn-em-bn-¡v Po-h-]-cy-´w XShv s_-bv-Pn-Mv: A-gn-a-Xn-t°-kn¬ {]-Xn-bm-b ap≥ t]m-fn-‰v _yqtdm Aw-Kw t_m kn-em-bn-°v ssN-\o-kv tIm-S-Xn Po-h-]-cy¥w X-S-hp-in-£ hn-[n-®p. A-gna-Xn, ssI-°q-en, A-[n-Im-c Zp¿hn-\n-tbm-Kw Xp-S-ßn t_m-bvs°-Xn-tc- Np-a-Øn-b F-√m tIkp-I-fn-epw {]-Xn Ip-‰w sN-bvsX-∂p I-s≠-Øn-sb-∂v Pn-\m\n-se tIm-S-Xn D-Ø-c-hn¬ ]-dbp-∂p. hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m°p-∂-Xn-\v c-≠p-tIm-Sn bphm≥ (G-I-tZ-iw 20 tIm-Sn cq]) {]-Xn I-cm-dp-Im-cn¬ \n-∂p ssI-°q-en hm-ßn-sb-∂v sX-fn™p. F-√m Ip-‰-ß-fpw t_m-bpsS A-`n-`m-j-I≥ \n-tj-[n-s®¶n-epw {]-Xn A-[n-Im-cw Zp¿-hn\n-tbm-Kw sN-bv-sX-∂ `m-cy Kq ssI-em-bn-bp-sS-bpw hy-h-kmb {]-ap-J≥ kp an-Mn-s‚-bpw sam-gn hn-izm-k-Øn-se-Sp-°p∂p-sh-∂v tIm-S-Xn ]-d-™p. ]Ww A-]-l-cn-s®-∂ tI-kn¬ 15 h¿-jw X-S-hn-\p in-£n-®n-´p≠v. in-£ H-∂n-®-\p-`-hn-®m¬ a-Xn-bm-hpw. 15 h¿-jw X-S-hp-in-

£ am-{X-ta e-`n-°q-sh-∂v t_m-bp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ t\c-tØ B-fl-hn-izm-kw {]-I-S-n∏n-®n-cp-∂p. jm-t¥m-Mv ta¬t°m-S-Xn-bn¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n°m≥ t_m-bv-°v 10 Zn-h-k-sØ k-a-bw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. in£ Ip-d-bv-°m-\n-S-bn-s√-∂mWp tIm-S-Xn hr-Ø-߃ \¬Ip-∂ kq-N-\. t_m-sb s_-bv-Pn-Mn-s‚ {]m-¥-{]-tZ-i-Øp-≈ In≥-sNMv P-bn-en-e-S-bv-°p-sa-∂v am-[ya-߃ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. F∂m¬, Ip-d-®p-Im-ew P-bn-en-en-

´ ti-jw ho-´p-X-S-¶-en-em-°psa-∂m-Wv t]-cv sh-fn-s∏-Sp-ØmØ D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-bp-∂-Xv. 2008¬ 18 h¿-jw X-S-hn-\p in£n-°-s∏-´ t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-K-hpw ap≥ jm-Mv-lm-bv ]m¿-´n sk-{I-´-dn-bp-am-bn-cp-∂ sN≥ en-bm-¶p-hn-\v B-tcm-KyIm-c-W-ß-fm¬ ]-tcmƒ \¬-Inbn-cp-∂p.hn-[n {]-Jym-]-\-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn C-∂-se cm-hnse B-dp e-£-tØm-fw t]-cmWv tIm-S-Xn-bp-sS tªm-Kv ]-cXn-b-Xv.-

8:00 \yqkv πkv 8:30 kv{Xo 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿. 11:35 Kƒ^v \yqkv

9:25 s{^jv {Sm°v 10:00 kzc-cmKw 12:00 Iºkv Nn√okv 4:00 {jn¬ Hu´v 6:00 tIma-Unbpw ananIvkpw 7:00 ktX¨ kvss]kv 8:00 Ãm¿ dm§nMv 9:30 kn\na

9

¶≥ ap-kv-enw tIm¨-{K- n-\v Hcp ko-‰v In-´n. 25 h¿-j-Øn-\p ti-jw {]-hniy-bn¬ \-S-°p-∂ B-Zy Xn-cs™-Sp-∏m-bn-cp-∂p i-\n-bm-gv-NtØ-Xv. Pm-^v\ - , hm-hp-\n-b, Infn-t\m-®n Pn-√I - f - n¬ tc-Js - ∏-Sp-

A-Sp-Ø A-©p-h¿-j-tØ-°v {]-hn-iy Sn.-F≥.-F. `-cn-°p-sa¶n-epw ]q¿-W-am-b A-[n-Im-cw k-`-bv-°p-≠m-hn-√. {]-hn-iy-bnse h≥-tXm-Xn-ep-≈ ssk-\n-I km-∂n-[y-Øn-s\-Xn-tc {]-Xntj-[w i-‡a - m-Wv.-

38Â 30 ko-äpw X-an-gv tZ-io-b-k-Jy-¯n-\v  a-äp {]-hn-iy-I-sfÃmw cm-P-]-Iv-sk-bp-sS ]mÀ-«n¡v 

Øn-b thm-´n-s‚ 80 i-X-am-\Øn-e[ - n-Iw Sn.-F≥.-F. t\-Sn. apss√-Øo-hn¬ 78 i-Xa - m-\h - pw a∂m-dn¬ 61 i-Xa - m-\h - pw Sn.-F≥.F-°m-bn-cp-∂p. C-¥y-bn¬ \n∂p-≈-X-S-°w 2000-tØm-fw hntZ-i-˛-{]m-tZ-in-I \n-co-£-I-sc ta-J-e-bn¬ hn-\y-kn-®n-cp-∂p.

sN-dn-b A-{I-a-kw-`-h-߃ H-gn-®m¬ A-©v {]-hn-iy-I-fnepw Xn-c-s™-Sp-∏v kp-Xm-cy-ambn-cp-∂p-sh-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v IΩo-j-W¿ a-lo-μ tZ-i-{]n-b ]d-™p. a-s‰-√m {]-hn-iy-If - n-epw cm-P] - I - vs - k-bp-sS ]m¿-´n-bm-Wv P-bn-®-Xv. a-[y-{]-hn-iy-bn-se a-

lm-\p-hm-c ko-‰v am-{X-w bp.F≥.-]n-°v e-`n-®p. G-sd Im-eØn-\p ti-jw X-an-g¿ kw-km-cn°m≥ B-cw-`n-s-®-∂v h-S-°≥ {]-hn-iy-bn-se hn-P-b-tØm-Sp≈ {]-Xn-I-c-W-am-bn Sn.-F≥.F.-t\-Xm-hv Fw F kp-a¥ - n-c≥ ]-d™ p. 1988em-Wv h-S-°p-In-g-°v {]hn-iy-m-k-`-I-fn-te-°v B-Zy-ambn Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-∂-Xv. {]tXy-I X-an-gv cm-{„w th-W-sa∂ F¬.-Sn.--Sn.-C-bp-sS {]-Nm-cWw i-‡a - m-b Cu k-ab - w H-cp ]m¿-´n am-{X-am-Wv h-S° - ≥- a-tJe-bn¬ A-∂p Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ ]-s¶-Sp-ØX - v. 2009¬ ]p-en-Is - f {io-e-¶≥ ssk-\yw ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv {]-tZi-Øv Xn-cs - ™-Sp-∏v \-SØ - m-\p≈ \o-°ß - ƒ - B-cw-`n-®X - v.-

_-Kv-Zm-Zv: C-dm-Jn-s‚ hn-hn[ `m-K-ß-fn¬ i-\n-bm-gv-Nbp-≠m-b Im¿-t_mw-_v kvt^m-S-\-ß-fn¬ 92 t]¿ sIm-√-s∏-´p. _-Kv-Zm-Zn-t\mSp tN¿-∂ k-Z¿ kn-‰n-bn¬ a-c-Wm-\-¥-c N-S-ßv \-S-°p∂ ÿ-e-Øv c-≠v B-{I-aW-ß-fn¬ 72 t]-cm-Wp a-cn®-Xv. kv-t^m-S-I-h-kv-Xp-°ƒ \n-d-® Im¿ P-\-߃-°n-Sbn-te-°v C-Sn-®p-I-b-‰n s]m´n-sØ-dn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sXm-´p-]n-∂m-se kv-t^m-SI-h-kv-Xp-°-fp-am-sb-Øn-b hy-‡n-bpw kv-t^m-S-\w \-SØn. N-S-ßn-s\-Øn-b-h-cpsS \n-c-h-[n hm-l-\-߃ IØn-\-in-®p. c-≠p-a-Wn-°q-dn-\p tijw k-ao-]-\-K-c-Øn-ep-≠mb Im¿-t_mw-_v kv-t^m-S-\Øn¬ H-º-Xp-t]¿ sIm-√s∏-´p. _o-Pn, au-kn¬ F∂n-hn-S-ß-fn¬ kp-c-£m DtZym-K-ÿ-sc e-£y-an-´m-bncp-∂p B-{I-a-W-߃. c-≠nS-Øp-am-bn 11 t]m-en-kpIm¿ sIm-√-s∏-´p.-

]-Sn-ªm-d³ i-àn-IÄ C-dm-sâ A-h-Im-iw Aw-Ko-I-cn-¡-Ww: dq-lm-\n sX-lv-dm≥: B-W-h-]-≤-Xn-bpam-bn _-‘-s∏-´p-≠m-°p-∂ GXp I-cm-dn-epw bp-td-\n-bw kºp-„o-I-cn-°p-I F-∂ C-dm-s‚ A-h-Im-iw ]-Sn-™m-d≥ cm-Py߃ Aw-Ko-I-cn-°-W-sa-∂v {]kn-U‚ v l-k≥ dq-lm-\n. A-¥m-cm-{„ \n-b-a-߃ adn-I-S-∂v C-dm≥ {]-h¿-Øn-°n√. C-dm-\n¬ bp-td-\n-bw k-ºp„o-I-cn-°p-I F-∂-Xv X-ß-fpsS A-h-Im-i-am-Wv. B-W-h \n¿-hym-]-\ I-cm¿ C-dm≥ ]men-°p-∂p-≠v. ]-c-kv-]-c _-lpam-\-tØm-sS-bp-≈ N¿-®-bv-°v X-øm-dm-sW-∂pw dq-lm-\n ]-d™p. hm¿-jn-I ssk-\n-I ]tc-Un¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. B-W-h-]-≤Xn-bp-sS Im-cy-Øn¬ C-dm-\p-ambn ]-c-kv-]-c _-lp-am-\-tØmsS-bp-≈ N¿-®-bv-°v A-ta-cn-° X-øm-dm-sW-∂v ssh-‰v-lu-kv hr-Ø-߃ c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv ]-d-™n-cp-∂p.-

A-tX-k-a-bw, A-ta-cn-°≥ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn \-S-Øp-∂ C-S-]m-Sp-I-fn¬ A-]-I-S-ap-≠mhp-sa-∂v C-dm≥ hn-π-h Km¿-Uv \-b-X-{¥ {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°p ap-

∂-dn-bn-∏v \¬-In. \yq-tbm¿°n¬ bp.-F≥. s]m-Xp-k-`-bn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øp-∂ dq-lm\n A-ta-cn-°≥ t\-Xr-Xz-ß-fpam-bn N¿-® \-S-Øp-sa-∂ dnt]m¿-´p-Iƒ-°n-sS-bm-Wv ssk\y-Øn-s‚ ap-∂-dn-bn-∏v. A-ta-cn°-bp-am-bp-≈ N¿-®-I-fn¬ Ft∏m-gpw kq-£n-°-W-sa-∂v Ncn-{Xw C-dm-\n-I-sf ]Tn-∏n-°p∂p-s≠-∂pw ssk-\yw {]-kvXm-h-\-bn¬ ]-d-™p.-

{]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v aÀ-±-\w; P-\o-h kt½-f-\-¯n\v kn-dn-b³ bq-tdm-¸v hn-i-Zo-I-c-Ww tXSn {]-Xn-]-£w D-]m-[n-h-¨p {_-k¬-kv: ^-e-kv-Xo≥-Im¿°v A-h-iy-h-kv-Xp-°-fp-am-sbØn-b bq-tdm-]y≥ {]-Xn-\n-[nI-sf a¿-±n-® C-{km-tb¬ ssk\y-Øn-s‚ \-S-]-Sn-bn¬ bq-tdm]y≥ bq-\n-b≥ (C.-bp.-) hn-i-ZoI-c-Ww B-h-iy-s∏-´p. {]-Xn-\n[n-I-sf X-S-™v a¿-±n-°p-I-bpw k-lm-b h-kv-Xp-°ƒ ]n-Sn-s®Sp-°p-I-bpw sN-bv-X C-{kmtb¬ ssk-\y-Øn-s‚ \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-°m≥ ]-‰n-s√-∂v bqtdm-]y≥ bq-\n-b≥ hn-tZ-i-Imcy \-b-cq-]o-I-c-W-ta-[m-hn ImX-dn≥ B-„-s‚-bpw bq-tdm]y≥ k-∂-≤ k-lm-b -I-Ωo-jW¿ {In-Ã-en-\ tPm¿-Pn-h-bpsS-bpw h-‡m-°ƒ ]-d-™p. C{km-tb¬ `-c-W-Iq-S-hp-am-bn _-‘-s∏-´ kw-`-h-Øn-ep-≈ B-i-¶ ]-¶p-h-s®-∂pw A-h¿ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-dn-bn-®p.sh-≈n-bm-gv-N-bm-Wv G-sd hn-a¿-i-\-Øn-\n-S-bm-°n-b C{km-tb¬ ssk-\n-I-cp-sS \-S]-Sn. sh-Ãv-_m-¶n-se A-`-bm¿Yn-Iƒ-°v A-h-iy-h-kv-Xp-°-fpam-sb-Øn-b bq-tdm-∏n-s‚-bpw bp.-F-∂n-s‚-bpw {]-Xn-\n-[n-Isf ssk-\yw X-S-bp-I-bpw hml-\-Øn¬-\n-∂p ]p-d-tØ-°p

h-en-®n-´v a¿-±n-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. {]-Xn-\n-[n-I-fpw {]-tZ-i-hmkn-I-fpw \n-∂ ÿ-e-tØ-°v ssk-\yw {K-t\-Uv F-dn-bp-Ibpw sN-bv-Xp.^-e-kv-Xo≥ `q-an ssI-tb-dnb {]-tZ-i-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂

Im-X-dn≥ B-„-≥ C-{km-tb¬ kw-L-S-\-Iƒ-°v A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ km-ºØn-I k-lm-bw \¬-In-s√-∂v bq-tdm-]y≥ bq-\n-b≥ Xo-cp-am\n-®n-´p-≠v. C-°m-cy-Øn¬ C{km-tb¬ A-a¿-jw {]-I-Sn-∏n®-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv {]-Xn\n-[n-I-sf a¿-±n-®-Xv.-

Z-a-kv-I-kv: ]q¿-W A-[n-Im-c-ap≈ C-S-°m-e k¿-°m¿ cq-]o-Icn-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sSbm-Wv c-≠mw P-\o-h k-tΩ-f\w \-S-°p-∂-sX-¶n¬ X-߃ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v kn-dn-b≥ {]Xn-]-£-am-b tZ-io-b k-Jyw. bp.-F≥. c-£m-k-an-Xn-°-b-® I-Øn¬ kn-dn-b≥ tZ-io-b kJy(F-kv.-F≥.-kn)Øn-s‚ {]kn-U‚ v A-lv-a-Zv P¿-_-bm-Wv C-°m-cyw hy-‡-am-°n-b-Xv. ]m-›m-Xy-˛-A-d-_v ]n-¥pW-bp-≈ hn-`m-K-am-Wv F-kv.F≥.-kn. A-ta-cn-°-bpw d-jybpw ap≥-sssI-sb-Sp-Øv P-\o-hbn¬ kn-dn-b≥ k-am-[m-\ ktΩ-f-\w \-S-Øm-\p-≈ {i-a߃ ]p-tcm-K-an-°-sh-bm-Wv P¿-_-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww. \msf \yq-tbm¿-°n¬ B-cw-`n-°p∂ bp.-F≥. s]m-Xp-k-`- kn-dnb-bn-se B-`y-¥-c-bp-≤w kw_-‘n-®p N¿-® sN-øpw. k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ C-dm≥ {]-kn-U‚ v l-k≥ dq-lm-\n-bpsS A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w kp-{][m-\-am-bn-cn-°pw. kn-dn-b≥ k¿-°m-cn-\pw {]-Xn-]-£-Øn\p-an-S-bn¬ a-[y-ÿ-X h-ln-Zakv-I-kn d-jy³ Fw-_-kn-¡v t\-sc B-{IaWw

lpw-kv \-K-c-Øn¬ ssk-\y-Øn-s‚ \o-°-߃ \n-co-£n-°p-∂ hna-X-t]m-cmfn °m≥ X-øm-d-m-s-W-∂ dq-lm-\nbp-sS {]-kv-Xm-h-\ {]-Xn-]-£w X-≈n-bn-cp-∂p.A-tX-k-a-bw, a-[y Z-a-kv-Ikn-se d-jy≥ Fw-_-kn-°p t\-sc B-{I-a-W-ap-≠m-bn. Imcym-e-b-Øn-s‚ tImw-]u-≠n¬ sj¬- ]-Xn-®p. B¿-°pw ]-cn-

t°-‰-Xm-bn dn-t]m¿-´n-√. \n-c-h[n hn-tZ-i Fw-_-kn-I-fpw D-∂X kn-dn-b≥ D-tZym-K-ÿ-cp-sS h-k-Xn-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂ {]-tZi-am-Wn-Xv. ta-J-e-bn¬ hn-a-X t]m-cm-fnIƒ sj-√m-{I-a-Ww i-‡-am°n-bn-´p-≠v.

1-- 0:00 kn\na1-- :00 hm¿Ø-Iƒ 1.30 Imcyw \nkmcw 2.00 hp-a≥-kv tkm¨ 3:00 PK-s]mK 5:30 Nncn Acßv 6:00 hm¿Ø-Iƒ 8:00 In®≥ amPnIv 9:00 Imcyw \nkmcw 9:30 kq∏¿ In-Uvkv

12:30 Kpcp-hm-bq-c-∏≥ 1:15 kq∏¿ Unjv 5:00 {ioI≠≥\mb¿ tjm 6:00 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 aebmfn lukv 9:00 taml-°-S¬

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 8:30 h´-tai 10:00 \yqkv @ 10 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_ns{SIv 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 Kƒ^v \yqkv 4:30 hyqthgvkv tNmbnkv 5:30 C¥ym A¨Un-kvI-thUv 6:30 Hm¿Ω-bn¬ Hcp 10:00 Hm]¨ t^mdw 11:30 kvam¿´v tlmwkv

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 IÆmSn 12:30 Hm¨ tdt°mUv 1:30 hnI-SIhn 2:00 hm¿Ø-Iƒ 2:30 tUmIvtSgvkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 temI-Pm-eIw 4:30 dotπ 5:30 Inkm≥ Irjn-Zo]w 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcfw 7:30 F‚¿sSbn≥sa‚ v \yqkv

Gjym-s\äv ¹kv 6:30 lrZ-b-cmKw 7:30 sSen-tjm∏n 8:30 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 Hcn-S-sØmcnSØv 1:00 kq∏¿ sj^v 3:30πkv Ch‚ vkv 5:30 ambm-a-bqcw 9:00 kzbw-hcw

at\m-c-a \yqkv 8:00 hm¿ØIƒ 9:30 _nkn-\kv hoIv 10:30 ]©m-bØv 11:30 C temIw 12:30 Imgv® 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 t\sc sNmΔ 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

ssIcfn ho 6:00 ln‰v enÃv 8:30 Uyq t{Um]vkv

hnt\mZw

ka-Im-enIw

AarX 8:30 jq´v {Sm°v 9:00 A¬ a\m¿ 9:30 ss_-Iv-kv & Im¿kv 10:00 s{]m-P-IvS¿ 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 sdUv Ate¿Sv 5:30 hnZym-`ymk hm¿Ø-Iƒ 7:00 kq∏¿ Um≥kv Pq\n-b¿

C´ym-hn-j³ 8:30 t_mIvkv Hm^okv 9:00 hm¿Ø 10:00 ^nenw Ahm¿Uv 1:00 hm¿Ø 6:30 Cuh-\nßv du≠v A]v 7:30 thm´v & tSm°v 8:00 ^nenw Ahm¿Uv 8:30 ss{]w 9:00 \yqkv ss\‰v 10:00 hnizmkw ...........

c≠mw `mhw 4:30 Inc¨

\c≥ 1:30 Gjym-s\‰v 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

sIm¨p Sn.hn 7:30 tUmdbpsS{]bmWw 8:05 Pm°n-Nm≥ 9:00 en‰n¬ _nb¿ 10:00 kq∏¿ ssh 11:00 en‰n¬ \n°v 11:30 Pm°n-Nm≥ 2:00 {UmK¨ _qÿ

IÆmSn 9:30 Gjym-s\‰v \yqkv

Iu≠¿ t]m-bn‚ v 9:30 at\m-ca \yqkv 5:00 tPm¿Pv Hm^v Z PwK¬ 7:30 sX∂men 8:00 t{Ikn t{Skn 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

Inc¬ 4:00 kn\na 6:30 kn\na (t\m´v Hu´v) 9:00kn\na

11:30]qap-J-∏-Sn-bn¬ \ns∂..... 02:00ISn-™q¬ I√ymWw 4:30 kn\na(c≠mw `mhw) 7:25 ^nenw \yqkv 7:30 kn\na 10:30 Nncn-°p-Sp° 11:00 kn\na

hnItv Sgvkv 6:00 tZ-i-`-‡n-Km-\-߃ 7:00 h≈n-Ømbv 9:00 Dƒ°mgv® 9:30 Item-’hw 11:00 ckw ck-X{¥w 11:30 IY-]-dbpw t\cw 1:30 ^nknIvkv 2:00 ktμ-ln-bpsS kwhmZw 3:00 sImt{Im®v & t{^mKv 4:00 Sptamtdm SpsU 6:00 Item-’hw 8:30 _ntbm≠v Z sSIvÃv 9:00 sI. tIf-∏≥ 10:30 \mSI thf

ssIcfn 6:00 Ata-cn-°≥ t^m°kv 6:30 Ata-cn-°≥ It^ 7:30 dnYw 9:30 sSen-tjm-∏nMv

Gjym-s\äv 9:00 Ãm¿kv 10:00 ]mZ-kcw 12:00 tSÃv ssSw 1-- :30 kn\na (\c≥) 5:00 tSÃv ssSw 8:00 Ãm¿kv 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:00 ssIemk \mY≥ 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 11:30 ]mZ-kcw 12:00 IÆmSn 12:30 \Ωƒ XΩn¬ 2:30 km{amPyw

kqcy 7:30 kqcy hm¿Ø-Iƒ 8:00 `mKy-\-£{Xw 11:30 taml-°-S¬

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 1-- 0:30 cm-Kebw 1-- 1:04 tKmƒU≥ I-∏nƒ 1-- 1:30 Krl-kJn -- 12:30 {]hm-knbpsS tIcfw 4:00 hm¿Ø5:30 {iocma ]mZw 8:00 Cw•ojv hm¿Ø9:04 ]pØ≥ ]m´v 9:30 ip`-cm{Xn

aoUnb h¬ 6.00 s]m≥-IncWw 7.00 dn-t∏m¿-t´-gv-kv Ubdnv -10.03 ep-°v B≥ ^o¬ 10.30 tlm-´v ho¬kv 2.03 kv-t]m¿-´v-kv h¨ 2.30 sk≥-k¿ t_m¿Uv 3.30 hyq t]m-bn‚ v 7.30 ]-Xn-\memw cmhv 8.00 J-bm¬


10

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

kozhikode

sXmgn-Â

Ahk-c-ß-fp-sS Nq-fwhn-fn-

bsf.nic.in

A-hkm-\ Xnø-Xn k-]v-Xw-_¿ 30 A-Xn¿-Ønkpc-£mtk-\ slUv-tIm¨-kv-‰_nƒ, ^n-‰¿ Xp-Sßn-b hnhn-[ X-kv-Xn-I-I-fnem-bp-≈ 811 H-gn-hp-I-fn-te-°v At]-£ £Wn®p.

C-¥y≥ sd-bn¬thbn¬7456 Hgn-hp-Iƒ

ku-Øv sk≥-{S¬ sd-bn¬-th-bn¬ 2801 H-gn-hv.

sk

-°-¥-cm-_m-Zv B-ÿm-\-am-bp≈ ku-Øv sk≥-{S¬ sd-bn¬th {Sm-°v-am≥, sl¬∏¿, A-kn- v t]mbn‚ v-am≥ X-kv-Xn-I-I-fn-se H-gn-hp-I-fn-te°v At]-£ £-Wn-®p. 2,801 H-gn-hp-I-fp-≠v. At]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ XnøXn k-]v-Xw-_¿ 30. e-£-Zzo-]p-Im¿-°v HtŒm-_¿ 15. tbm-Ky-X: 10mw ¢m-kv Pbw. As√-¶n¬ sF.Sn.sF. A-s√-¶n¬ X-Øp-eyw. \n-e-hn¬ tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°m-Wv A-hkcw. {]m-bw: 18˛33 h-b v. 2014 P-\ph-cn H-∂v A-Sn-ÿm-\-am-°n {]mbw I-W-°m-°pw. ]-´n-I-hn-`m-K-°m¿-°v A©pw H._n.kn-°m-¿-°v aq∂pw hn-I-emw-K¿°v ]Øpw h¿j-sØ Cf-hp e-`n-°pw. a-‰v

sN-bv-X Unam‚ v {Um-^v-‰v Btbm A-s√¶n¬ t{Im-kv sNbv-X C-¥y≥ t]m-kv-‰¬ Hm¿-Udmtbm ^o-k-S-bv-°Ww. Un-am‚ v {Um-^v-‰v/C-¥y≥ t]m-kv‰¬ Hm¿-U-dn-s‚ ]n∂n¬ A-t]-£-I-cp-sS t]cpw hn-em-khpw F-gp-X-Ww. At]£ t^mdw www.scr.indianrailways.gov F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. F˛4 ssk-kv 80 Pn.F-kv.Fw t_m-≠v t]-∏dn¬ A-t]£m-t^m-dw X-øm-dm-°Ww. At]£m-t^mdw sh_v-ssk-‰n¬-\n∂p Uu¨-tem-Uv sN-bvXpw D-]-tbm-Kn-°mw. kz-¥w ssI-∏-S-bn¬ t_mƒ-t]m-bn‚ v t]-\ (\oe/I-dp∏v) D-]-tbm-Kn-®v Cw-•ojntem lnμnbntem At]-£ ]q-cn-∏n-°Ww. aq-∂pamk-Øn-\p-≈n-se-Sp-Ø I-f¿ ]mkv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m ({^‚ v hyq) A-t]£mt^mdØn¬ \n›n-X ÿm\-Øv H-´n-°Ww. C-tX t^m-t´m-bp-sS H-cp tIm-∏n Iq-Sn A-t]-

A¿-l-cm-b-h¿°pw N-´-{]-Im-cw Cf-hp e`n-°pw. i-º-fw: 5200˛20200+t{K-Uv t] 1800 cq-]. Xn-c-s™-Sp∏v: F-gp-Øp-]-co-£, im-cocnI£-a-Xm ]cn-tim[-\, ssh-Zy-]cn-tim[-\ F∂n-h A-Sn-ÿm-\-am-°n-bm-Wv Xnc-s™-Sp∏v. im-co-cn-I-£a-Xm ]cn-tim[\ (]p-cpj≥): \m-ep an-\n-‰v 15 sk-°-‚ n\p-≈n¬ 1000 ao-‰¿ Hm´w. kv{Xo: aq-∂p- an-\n-‰v 10 sk-°‚n\p-≈n¬ 400 ao‰¿ Hm´w. A-t]-£m- ^o-kv: 100 cq-]. A-kn- v t]-gv-k\¬ Hm-^nk¿ (dn-{Iq´v-sa‚ v), sd-bn¬-th dn-{Iq-´v-sa‚ v sk¬ sk-°-¥-cm-_m-Zv˛ 500071 F-∂ t]-cn¬ ssl-Z-cm-_m-Zv A-s√-¶n¬ sk-°-¥-cm-_mZn¬ am-dm-hp-∂hn-[-Øn¬ tÃ-‰v _m¶v Hm^v C-¥y A-s√-¶n¬ G-sX-¶nepw tZ-ikm¬Ir-X _m-¶n¬ \n-s∂-Sp-Ø t{Im-kv

F-b¿-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰nbn¬ 100 Pq-\n-b¿ A-kn-Âv

F

-b¿-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y-bp-sS t\m¿-tب do-Py\p Io-gn-ep-≈ F-b¿-t]m¿-´p-I-fn-te-°v Pq-\n-b¿ A-kn-Â v (^-b¿ k¿-ho-k-kv) X-kv-Xn-I-bn-se 100 H-gn-hp-I-fn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. tbm-Ky-X: F-kv.F-kv.F¬.kn./X-Øp-eyw. sa-°m-\n-°¬/ Hm-t´msam_o¬/ ^-b¿ F-∂n-h-bn-sem-∂n¬ 50 iX-am\w am¿-°n¬ Ip-d-bmsX aq-∂p-h¿-j Un-tπm-a. A-s√-¶n¬ π-kvSp (d-Kp-e¿) ]m-kv. `m-c-hm-l\ ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv A-s√-¶n¬ H-cp-h¿-j-Øn-\n-sS t\-Sn-b ao-Unbw sh-ln-°nƒ sse-k≥-kv A-s√-¶n¬ c-≠ph¿-j-Øn-\n-sS t\-Sn-b (2013 H-tŒm-_¿ 15\p ap-ºv) F¬.Fw.hn. sse-k≥-kv D-≠m-bn-cn-°-Ww. i-º-fw: 12500˛28500 cq-]. A-t]-£m-^o-kv: 400 cq-]. www.airportsindia.org.in

Ahkm\ XnøXn: HtŒm_¿ 15.

£-bv-s°m-∏w A-b-°Ww. C-Xn-\p ]n-∂n¬ A-t]-£I-s‚ t]cpw P-\-\-Ønø-Xnbpw Fgp-X-Ww. ^o-kv A-S-® Un.-Un./ t]m-kv-‰¬ Hm¿-U-dn-s‚ A- ¬. {]m-bw sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\v sa-{Sn-°p-te-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v. \n-›n-X hn-Zym-`ym-k/sS-Iv-\n-°¬ tbmKy-X sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpsS ]-I¿-∏v. ]-´n-I-hn-`m-Kw/H._n.kn-°m¿ Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰v. ssh-I-eyw sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰ns‚ ]-I¿-∏v. km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m°w \n¬-°p-∂h¿ \n-›n-X am-Xr-I-bn¬ X-øm-dm-°n-b h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ ]-I¿-∏v. \yq-\-]-£ hn-`m-K-߃ \n-›n-X am-Xr-Ibn¬ X-øm-dm-°n-b Un-¢-td-j≥ k¿-´n^n-°-‰n-s‚ ]-I¿-∏v. hn-ap-‡ `-S-∑m¿ Un-kv-Nm¿-Pv k¿-´n-^n°-‰v. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v www.scr.indianrailways.gov F-∂ sh_v-ssk-‰v Im-WpI.

]

-Sv-\ B-ÿm-\-am-bn-´p-≈ Cu-Ãv sk≥{S¬ sd-bn¬-th-bn¬ hn-hn-[ X-kv-XnI-I-fn-em-bn 4,655 H-gn-hp-≠v. t]m¿-´¿, {Sm-°vam≥, sl¬-∏¿ Xp-S-ßn-b hn-`m-K-ß-fn-embm-Wv H-gn-hp-Iƒ. i-º-fw: 5200˛20,200 + t{K-Uv t] 1800. tbm-Ky-X: 10mw-¢m-kv ]m-kv A-s√-¶n¬ sF.Sn.sF./sk‚¿ Hm-^v F-Iv-k-e≥kv/ X-Øp-eyw. www.rrcecr.gov.in

A-h-km-\ Xnø-Xn: H-tŒm-_¿ 14.

tIm-gn-t°m-Sv: tIm¨-{K- n-s\Xn-tc H-fn-b-ºp-am-bn ap-kv-enw eo-Kpw tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xbpw kz-¥w \n-e-bv-°v tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn\n-d-ßn-b-t∏m-gpw tkm-fm¿ hnhm-Z-Øn-se {Kq-∏v -t]m-cn¬ \n∂v D-W-cm-sX tIm¨-{K-kv. L-S-I-I-£n-I-fp-sS \n-e]m-Sv tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp∏n-s‚ ap-s∂m-cp-°-Øn-\v X-ømdm-bn-´n-√m-Ø tIm¨-{K- n-\pw bp.Un.F-^n-\p ]p-Xn-b X-eth-Z-\-bm-hp-I-bm-Wv. tIm¨{K-kv P-bn-®n-S-Øv D-b¿-∂-Xv eoKn-s‚ sIm-Sn-bm-sW-∂v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bpw bp. Un.F-^v. hn-P-bw eo-Kv Xo-cp-am\n-°p-sa-∂v ap-kv-enw eo-Kv P-\d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zpam-Wv Xp-d-∂-Sn-®-Xv. tem-Iv-k-

bq

\nthgv k n‰n F≥{S≥kv kv I ow {]Imcap≈ tPmen HgnhpIfnte°v F≥Pn\obdnMv hnZym- ¿ YnIfn¬\n∂v Ictk\ At]£ £Wn®p. 2013˛- 1 4¬ aq∂- m wh¿j F≥Pn\obdnMn\v ]Tn- ° p∂h¿°v ]s¶Sp°mw. B¿anbn¬ s]¿-a-\‚ v IΩoj≥ XkvXn-IIfnte°mWv HgnhpIƒ. BsI 60 HgnhpIfmWp≈-Xv. 1. knhn¬ (_n¬-UnMv I¨kv{SIvj≥ sS-Iv-t\mfPn A-S-°w)˛ -15 HgnhpIƒ. 2. B¿InsSIvN¿˛ -c≠v Hgnhv. 3. sa°m\n°¬ -˛Bdv Hgn-hv. 4. s{]mUIv j ≥ (C≥Ukv { Snb¬/am\p^mIv - N dnMv/C≥Ukv{Snb¬ F≥Pn\o-b-dn-Mv B‚ v amt\Pvsa‚ v)-˛ aq∂v Hgnhv.

a-fi-e-߃ Dƒ-s°m-≈p-∂ hb-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn\v B-h-iy-ap-∂-bn-°m-\pw, In´n-bn-s√-¶n¬ tIm¨-{K-kv ]-Xnhm-bn tXm¬-°p-∂ Im-k¿tIm-´v ]n-Sn-ap-dp-°m-\p-am-Wv eoKn-s‚ k-Ω¿-±-X-{¥w. F-∂m¬, F¬.Un.F-^v. L- S - I - I - £ n- b m- b - t ∏m- g p- ≠ mbn-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv a-fi-eØn-\v ]-I-cw h-S-I-c-bm-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X B-h-iys∏-Sp-∂-Xv. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am-dn-\v a¬-k-cn-°m≥ h-S-I-c-bp-sS Imcy-Øn¬ hn-´p-ho-gv-N th-s≠∂m-Wv tIm-gn-t°m-´v tN¿-∂ tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X kw-ÿm\ I-Ωn-‰n \n-e-]m-sS-Sp-Ø-Xv. tIm-gn-t°m-Sv a-fi-ew \¬-ImØ-X-S-°-ap-≈ cm-{„o-b-km-lN-cy-sØ Xp-S¿-∂m-Wv I-gn-™ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p

{ão-b-¯n Cu-g-hÀ `m-cy-sb kp-lr-¯p-¡Ä-¡v Im-gv-N-h-s¨-¶v ]-cmXn: cm-t]-im³ ]Tn-¡-Ww: `À-¯m-hS-¡w \m-ept]À-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p hn-sh-eÅ m-¸-Ån Xn-cq¿: 21Im-cn-sb kp-lr- Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. aØp-Iƒ-°v Im-gv-N-h-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ `¿-Øm-h-S-°w \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc I¬-]I-t©-cn t]m-en-kv tI-skSp-Øp. Xn-cp-\m-hm-b kz-tZ-in\n-sb `¿-Øm-hv ]-´¿-\-S°m-hv ssI-X-°-c Ip-∂-Øv d-km-Jv ]-e-X-h-W ]-Ww hm-ßn kp-lr-Øp-°ƒ-°v Im-gv-N-h-s®-∂m-Wp ]-cmXn. c-≠p-h¿-jw ap-ºv hn-hmln-X-bm-b bp-h-Xn-sb H-∂c-h¿-j-am-bn `¿-Øm-hv ]e¿-°m-bn Im-gv-N-h-bv-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kp-lr-Øp-°-fp-sS ho-SpI-fn¬ sIm-≠p-t]m-bm-bn-cp∂p ]o-U-\w. hn-h-cw ]p-dØp-]-d-b-cp-sX-∂pw ]-d™m¬ Po-h-lm-\n h-sc D≠m-tb-°p-sa-∂pw `¿-Ømhv `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xmbpw bp-h-Xn sam-gn \¬-In-b-

b-°p-a-cp-∂p \¬-In-bpw `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-bp-am-Wv ]oUn-∏n-®-Xv. `¿-Xr-_-‘p-°-fp-sS HØm-i-bpw C-Xn-\p-≠m-bn-cp∂p. F-Xn¿-Ø-t∏mƒ A-«oe Nn-{X-߃ C‚¿-s\-‰n¬ {]-N-cn-∏n-°p-sa-∂v ]-d-™Xm-bpw s]¨-Ip-´n-bp-sS ]cm-Xn-bn-ep-≠v. C-∂-se D-®-°v H-cp-a-Wntbm-sS ]n-Xm-hn-s\m-∏w tÃ-j-\n¬ F-Øn-bm-Wv ]cm-Xn \¬-In-b-Xv. bp-h-Xnsb Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ ssh-Zy-]-cn-tim-[-\-bv°p hn-t[-b-bm-°n. h-fmt©-cn kn.sF. F Fw kn±o-Jn-\m-Wv A-t\z-j-W-®pa-X-e. Iq-Sp-X¬ A-t\z-jW-Øn-\p-ti-jw _m-°n {]Xn-I-fp-sS t]-cn-epw tI-skSp-°p-sa-∂v t]m-en-kv A-dnbn-®p.

Ahkm-\ XnøXn: HtŒm_¿ 3 \mj\¬ sslt{Um Ce{ŒnIv ]h¿ tIm-¿]tdj≥ s{Sbv\n F≥Pn\ob¿amcpsS Hgn-hnte°v At]£ £Wn®p. Ce-{Œn°-¬,- kn-hn¬, sa°m\n°¬ hn`mKßfnemWv HgnhpIƒ. tK‰v 2014se am¿°ns‚ ASn-ÿm-\Ønemhpw \n-b-a\w. www.careers.bhel.in

Ahkm\ XnøXn: HtŒm_¿ 5 sslZcm_mZnep≈ `mcXv slhn Ce-{Œn-°¬kv enan‰Uv (s`¬) D¬∏mZ\ bq\n‰nte°v B¿´nkm≥ XkvXnIbn¬ At]£ £Wn®p. sajn\nÃv, S¿W¿, ^n‰¿, ªmIv-kvanXv, sh¬U¿, Im¿s∏‚¿, Ce{Œojy≥ F∂o t{SUpIfnembn 800 HgnhpIfp≠v.

; kucbqYw ]n∂n´ BZy ]cyth£W t]SIsa∂ ]Zhn

thmtbP¿ H∂n-\v. 1977-emWv \mk CXp hnt£]n®-Xv.

;HØpIfn Btcm]WsØ XpS¿∂v C¥y≥{In°‰v Xmcw

Fkv {ioim¥v, A¶nXv Nhm≥ F∂nh¿°v _n.kn.kn.sF. BPoh\m¥ hnet°¿s∏Sp-Øn. ; C¥ybpsS Zo¿LZq-c `qXe _menÃnIv anssk¬ AKv\n˛5 hnPbIcambn ]co£n®p. HUojbnse hoe¿ Zzo]n¬\n∂mbncp-∂p hnt£]-Ww. ; A¥mcm{„ Hfnw]nIv Iu¨kn¬ {]knU‚mbn ap≥ P¿a≥ s^≥knMv Xmcw tXmakv _m°ns\ Xn-c-s™SpØp. jm°v tdms§ ÿm-\-sam-gn-™-Xn-s\- XpS¿∂mbncp∂p ]pXnb {]knU‚ns\ Xncs™Sp-Ø-Xv.

I-c-tk-\-bn¬ bq\nthgvkn‰n F≥{S≥kv kvIow 5. H-mt´msam_o¬ F≥Pn\ob-dnMv (h¿Iv-tjm-∏v sSIvt\m-f-Pn)˛ -c-≠v H-gnhv. 6. Fbv t dm- t \m´n°¬/- F bv t dmkv t ]kv - / Ghntbm-Wn-Ivkv-˛- -c-≠v H-gnhv. 7. sa‰e¿Pn°¬/sa‰e¿Pn- ° ¬ B‚ v FIv k v tπm-kohv-kv-˛c-≠v H-gnhv. 8. Ce{Œn°¬/ Ce{Œn°¬ B‚ v Cet{Œm--Wn I-vkv˛ -B-dv H-gnhv. 9. Cet{ŒmWnIvkv (Cet{ŒmWnIvkv B‚ v C≥kv-{Sp-sat‚j≥/ssat{Im Cet{Œm-WnIv-kv B-‚ v ssat{Imthhv)-˛ G-gv H-gnhv. 10. Cet{ŒmWnIvkv B‚ v IΩyqWnt°j≥/ Ce- t {Œm- W nIv k v B‚ v sSenI- Ω yqWn- t °- j ≥/ sS-enI-ΩyqWnt°j≥/ km‰sse‰v I-Ωyq-Wnt°--j≥˛ -F´v H-gnhv.

tkm-fmÀ hn-hm-Z-¯nÂ- \n-¶v D-W-cm-sX tIm¬-{Kkv `m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn°p-∂ Im-cy-Øn¬ hn-´p-ho-gv-N th-s≠-∂pw h-S-I-c ko-‰v B-hiy-s∏-Sm-\pw tkm-jy-en-kv-‰v P\-Xm-Zƒ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbpw Xo-cp-am-\n-®p. eo-Kn-s\t∏m-se kz-¥w \n-e-bv-°v I¨h≥-j-\p-I-fp-am-bn cw-K-Øn-dßm-\m-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\X-bp-sS-bpw Xo-cp-am-\w. I-gn-™ X-h-W a¬-k-cn-® s]m-∂m-\n, a-e-∏p-dw a-fi-e߃-°p ]p-d-sa tIm¨-{K- ns‚ kn-‰n-Mv ko-‰p-I-fm-b h-b\m-Sv, tIm-gn-t°m-Sv a-fi-e-ßfn-epw C-∂-se eo-Kv {]-Nm-c-W I¨-h≥-j≥ \-S-Øn. tIm¨{K- n-s\ Im-Øp-\n¬-°m-sX Pn-√m I¨-h≥-j-\p-Iƒ ]q¿Øn-bm-b-ti-jw h-\n-Xm Ip-Spw_-tbm-K-ß-fp-am-bn ap-t∂m-´p t]m-hm-\m-Wv eo-Kv Xo-cp-am-\w. a-e-∏p-d-sØ aq-∂p \n-b-a-k-`m

www.nhpcindia.com/career

CuÃv sk≥{S¬ sdbn¬thbn¬ 4655 Ah-k-cw

eoKpw tkm-jy-en-kv-äv P-\-Xbpw X-\n-¨v {]-Nm-c-W-¯n\v Fw ]n hn-t\m-Zv

www.bhu.ac.in

Ahkm\ Xn-øXn k]vXw_¿ 30 DØ¿{]tZinse _\mdkv lnμp k-¿h-I-emimebn¬ hnhn[ A\[ym]I XkvXnII-fnse HgnhpIfnte°v At]£ £Wn-®p. -U]yq´n cPnkv{Sm¿, AknÃ≥dv cPn-k-v{Sm¿, saUn°¬ Hm^nk¿, Akn v F≥Pn\ob¿ A-S-°-ap-≈ X-kv-Xn-I-I-fn-em-Wv A-hkcw.

Xr-iq¿: tI-c-f cm-{„o-b-Øn¬ Cu-g-h¿ hn-e-t]-im≥ ]Tn-°W-sa-∂v F-kv.F≥.Un.]n. tbmKw P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sh-≈m-∏≈n \-tS-i≥. Xr-iq¿ {io-\m-cmb-W ¢-∫n-s‚ Hm-Wm-tLm-j s]m-Xp-tbm-K-hpw Ip-Spw-_-ktΩ-f\ - h - pw D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. GXv a - p-∂Wn-bm-bm-epw Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Cu-g-h¿-°v ÿm-\m¿-Yn-Xz-tam t_m¿-Uv, tIm¿-]t- d-j≥ F-∂nh-bn¬ A¿-la - m-b {]m-Xn-\n-[ytam \¬-Ip-∂n-√. tI-c-f cm-{„o-b-Øn¬ C-∂v thm-´v-_m-¶v cm-{„o-b-am-Wp-≈sX-∂pw sh-≈m-∏-≈n A-`n-{]mb-s∏-´p. ¢-∫v {]-kn-U‚ v AUz. c-Lp-\m-Yv I-gp-¶n¬ A-[y£-X h-ln-®p. tUm. _n Atim-Iv, ss{Iw-{_m-©v F-kv.-]n. ]n F≥ D-Æn-cm-P, {]o-Xn \-tSi≥, A-Uz. kw-Ko-X hn-iz-\mY≥, Km-bn-I Zo-]v-Xn, ¢-∫v sk{I-´-dn sI sI k-Rv-P-b≥ kwkm-cn-®p.

ap-ºv tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X F¬.Un.F-^v. hn-´v bp.Un.F^n-te-°v tN-t°-dn-b-Xv. aq-∂v Fw.F¬.F-am-cp-am-bn bp.Un.F-^n-te-°p h-∂ ]m¿-´n-tbm-Sv ap-∂-Wn \o-Xn-Im-´n-bn-s√-∂ hnIm-c-am-Wv tkm-jy-en-kv-‰v P-\X-bv-°p-≈-Xv. I-gn-™ X-h-W ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ-\p-th-≠n-bm-Wv h-S-Ic hn-´p-sIm-Sp-Ø-Xv. h-S-I-c-bns√-¶n¬ tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv ko-‰p-I-fn-sem-∂m-Wv kw-ÿm\ A-[y-£≥ Fw ]n ho-tc-{μIp-am-dn-\p th-≠n tkm-jy-enkv-‰v P-\-X B-h-iy-s∏-Sp-I. tIm¨-{K-kv D-]m-[y-£≥ cmlp¬ Km-‘n-bpw Kp-P-dm-Øv apJy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-bpw t\¿-°p-t\-sc h-cp-∂ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ cw-K-Øn-d-ßm≥ F.sF.kn.kn. \n¿-tZ-i-ap≠m-bn-´pw tI-c-f-Øn-se sI.-

]n.kn.kn. t\-Xr-Xzw A-\-ßnbn-´n-√. t\-Xr-tbm-Kw tN¿-∂p ]m¿-´n I¨-h≥-j-\p-I-fpw bp.Un.F-^v. tbm-K-hpw hn-fn-®ptN¿-°m-\pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn´n-√. C-°-gn-™ 10\v F-d-WmIp-fw Un.kn.kn. `-£y-kp-c£m-_n-√p-am-bn _-‘-s∏-´v tI{μ-a-{¥n I-]n¬ kn-_-en-s\ ]s¶-Sp-∏n-®p \-S-Øn-b {]-tXy-I I¨-h≥-j≥ am-{X-am-Wv tIm¨-{K- n-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≈ G-I \o-°w. ]-t£, C-Xp tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kn-s‚ a-fi-e-am-b Fd-Wm-Ip-f-Øv am-{Xw H-Xp-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. eo-Kn-\pw tkm-jyen-kv-‰v P-\-X-bv-°pw ]n-∂m-se C-\n D-b¿-∂p-h-cm-\n-S-bp-≈ CSp-°n ko-‰n-\p-≈ tI-c-fm tIm¨-{K- n-s‚ A-h-Im-i-hm-Z-hpw tIm¨-{K- n-s\ Im-Øn-cn-°p∂ sh-√p-hn-fn-bm-Wv.

11. _tbmsSIv/^pUvsSIv˛ c-≠v H-gnhv. 12. C≥t^msSIv/ Iw]yq´¿ kb≥kv B‚ v F-≥Pn--\ o- b dnMv / I- w ]yq´¿ sSIv t \mfPn/ Fw.Fkvkn. I-w]yq-´¿-˛ A-©v H-gnhv. www.joinindianarmy.nic.in F∂ sh_- v s sk‰n¬ \¬- I n- b n´p≈ amXrIbn¬ 30 X 20 sk.ao‰¿ hep∏ap≈ t]∏dnemWv At]£ Abt°≠Xv. sh≈\nd- Ø nep≈ Ihdn\v ]pdØv GXv Xkv Xn- I bnte°mWv At]£n- ° p--∂ - s X∂v Fgp- X Ww. tIcfØn¬\n∂p≈ At]£I¿ HtŒm_¿ 28\v apºv HQ Southern Command (A Branch), Pune (Maharashtra) PIN411001 F∂ hnemkØn¬ Ab°-Ww. IqSpX¬ hnhc߃-°v: www.davp.nic.in F∂ sh_vssk‰v kμ¿in-°pI

A-\ykw-Øm-\ hnhml{]mbw: t\Xm-¡-fpsS sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Xocp-am-\-¯n\v iàn]-I-c-W-sa-¶v td-j³ ImÀ-Uv Fkv.-ssh.-F-kv. \Â-IWw a-e-∏p-dw: ap-kv-enw s]¨-Ip-´n- ¬ cm-jv-{So-b-°m¿ C-S-s]-Sp-∂tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f-Øn¬ tPm-en-sN-øp-∂ A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v td-j≥ Im¿-Uv \¬-Im-\p-≈ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-W-sa-∂v sP.Sn.bp.kn. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v tUm. \o-e-tem-ln-X-Zmk≥ \m-Sm¿ B-h-iy-s∏-´p. P-\-X t{S-Uv bq-\n-b≥ sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fp-sS kw-ÿm-\-X-e I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn Ir-jv-W-Zm-k≥ A-[y-£-X hln-®p. hn a-t\m-l-c≥, Fw lmjnw, A-c-ßn¬ tKm-]n, Xp-fkn-{]-km-Zv, ]n-t‚m, C cm-P≥, F≥ sI _m-e-Ir-jv-W≥, ]n Sn kn K-^q¿, ]p-jv-]m-I-c≥ Icp-™n, sI ]n {io-[-c≥, AUz. F sI P-b-Ip-am¿, ]n sI A-c-hn-μm-£≥ kw-km-cn-®p.

I-fp-sS hn-hm-l-{]m-bw kw-_‘n-® \n-b-a-Øn-s\-Xn-tc kp{]nw-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°psa-∂ tI-c-f-Øn-se ap-kv-enw kw-L-S-\m t\-Xm-°-fp-sS Xocp-am-\-Øn-\p i-‡n-]-I-cm≥ Jm-kn-˛-a-l-√v I-Ωn-‰n `m-c-hmln-I-tfm-Sv F-kv.ssh.F-kv. Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ssh-kv {]-kn-U‚ v sI F d-lvam≥ ss^-kn A-[y-£-X hln-®p. tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn-bpw kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚pam-b k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tIm-b X߃ P-a-ep-ss√-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l-{]m-bw kw-_-‘n-® apkv-enw kw-L-S-\m t\-Xm-°-fpsS \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc cw-K-Øph-∂ Fw.F-kv.F-^v. \n-e-]m-Sv A-]-lm-ky-am-sW-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. a-X-Im-cy-ß-fn-

Xv A-\m-h-iy hn-hm-Z-߃ D≠m-°pw. i-co-A-Øn-\v hn-cp≤-am-b \n-e-]m-Sv F-Sp-°m≥ B¿-°pw A-h-Im-i-an-√. Fw.F-kv.F-^n-s‚ {]-Xn-I-c-Ww A-⁄-X-aq-e-am-Wv. C-Ø-cw {]-Xn-I-c-W-߃ ap-kv-enw tIc-fw A-h-⁄-tbm-sS X-≈n-°f-bp-sa-∂pw ap-kv-enw hy-‡n\n-b-a kw-c-£-W-k-an-Xn-bpsS {]-h¿-Ø-\-߃-°v I-cpØp ]-I-c-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. P-\: sk-{I-´-dn lm-Pn sI aΩ-Zv ss^-kn, Im-Sm-ºp-g aq-k lm-Pn, lm-Pn bp im-^n, sI sI F-kv X-߃ sh-´n-®n-d, ]n hn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, Im-fm-hv sk-bv-X-e-hn ap-kv-eym¿, keow F-S-°-c, kn Fw Ip-´n kJm-^n, A-en ap-kv-eym¿ I-´p∏m-d, A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿ ss^kn Ip-∂pw-]p-dw N¿-®-bn¬ ]s¶-Sp-Øp.


Ifn¡fw

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

Hm^v{Sm¡v H-¯p-Ifn: Nm-µv-e-bv¡pw hn-e-¡n-\p km[yX

kozhikode

11

Cw¥ojv {]o-a-n-bÀ eoKv: en-hÀ-]q-fn-\v k-Xmw-]v-ä³ I-Sn-ªm-Wn-«p, Bgvk-\-en\v DÖze Pbw

sNÂ-kn ho−pw hn-P-b-h-gn-bn \yq-U¬ln: sF.]n.F¬ HØp-I-fn hn-hm-Z-Øn-epƒ-s∏-´ cm-P-ÿm≥ tdm-b¬-kv Xm-cw A-Pn-Xv Nm-μve-bv-°v B-Po-h\m-¥ hn-e-°n-\p km-[y-X. Cu amkw 29\v A-gna-Xn hncp-≤˛kpc-£m hn-`m-Kw X-e-h≥ c-hn kmlv\nbp-am-bn Xm-cw Iq-Sn-°mgv-N \-S-Øp-sa-∂pw B-Po-h-\m-¥ hne-°v {]-Jym]n-t®-°p-sa-∂pamWv dnt]m-¿´v. I-gn-™ X-hW-sØ A-®-S° k-an-Xn tbm-K-Øn¬ ]-s¶Sp-°m-Xn-cp-∂-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Nmμvebp-sS hne-°v Xo-cp-am\w \o-´n-h-bv-°p-I-bm-bn-cp∂p.

Ipd-ª Hm-hÀ- \n-c¡v: tcm-ln¯n\p ]ng

apw-ss_: I-gn-™ Nmw-]y≥kv eo-Kv Sz‚n a¬-k-c-Øn¬ Ip-d™ Hmh¿ \nc-°n-s\ØpS-¿-∂v apwss_ C-¥y-≥-kv \mb-I≥ tcm-ln-Xv i¿-a-bv-°v ]ng. cm-P-ÿm≥ tdm-b¬-kn-s\Xn-tc \-S-∂ Ifnbn¬ Sow G-gp hn-°-‰n-\p ]-cm-P-b-s∏-´n-cp∂p. tcm-lnØn\p 1500 tUm-fdpw So-aw-K-ß-ƒ-°v 750 tUm-f¿ ho-X-hp-am-Wv ]n-g.

A{I-an-sâ I-cmÀ Im-emh-[n ]m-In-kv-Xm³ \o«n

C-kvem-am-_mZv: ]m-In-kv-Xm≥ _u-fn-Mv- ]-cn-io-e-I≥ ap-lΩZv A-{I-an-s‚ I-cm¿ Im-emh-[n H-cp am-kw -Iq-Sn \o´n. bp.F.C-bn¬ \-S-°p-∂ Z£n-Wm-{^n-°≥ ]-cyS-\w ap∂n-¬-I-≠m-Wv A-{I-an-s‚ Icm-¿ A-h-km-\n-®n-´pw H-cp amk-sØ A-[n-I Im-emh-[n A\p-h-Zn-®Xv. I-gn-™ knw-_m_vsh ]-cy-S-\-tØm-sS A-t±l-Øn-s‚ Icm¿ A-h-km-\n-®ncp-∂p.

dq-Wn-¡v ]n.F-kv.Pn-bn-te-¡v £Ww: knÂh

]m-cnkv: am-©-ÿ bp-ss\-‰Uv hn´v ]m-cn-kv skb‚ v P¿a-\n¬(]n-.F-kv.-Pn) tN-cm≥ sh-bv≥ dq-Wn-°p {_ko¬ Un-^‚¿ XnbmtKm kn¬-hbp-sS t{]c-W. am-©-Ã-dn¬ dq-Wn-bp-sS `mhn A-\n-›n-X-Xz-Øn-em-sW∂pw ^pSv-t_m-f¿ F-∂ \n-ebn-¬ ]pXn-b sh√p-hn-fn G-s‰Sp-°m≥ Xm-cw X-øm-dm-h-W-sa∂pw ]n.F-kv.Pn Iym-]v-‰≥ Bh-iy-s∏´p. I-gn-™ ko-k-Wn-se {Sm≥kv-^¿- Pm-e-I-Øn¬ dq-Wn sN¬-kn-bn-se-tØ≠-Xm-bn-cp∂p. F-∂m¬, am-©-ÿ sN-¬kn-bp-sS Hm-^¿ \n-cm-I-cn-°pI-bm-bn-cp∂p.

eq¡mkv Km³-tkm-bv-¡v tIm-¨nsâ ]n´p-W

^pƒlm-an-s\-Xntc sN¬kn-bpsS c≠mw tKmƒ t\Snb tPm¨ H_n ssa°¬ (CS-Xv) BÀm-Z-Øn¬ e-≠≥: Xp-S¿-®bm-b c-≠p tXm-¬-hn-Iƒ-°p-ti-jw •m-a¿ Soam-b sN¬-kn hn-P-b-h-gn-bn¬ a-S-ß-n-sbØn. Cw-•o-jv {]oan-b¿ eo-Kn-se I-gn-™ a¬-kc-Øn¬ ^pƒ-lm-an-s\-bm-Wv sN¬-kn tlmw-{Ku-≠n¬ FXn-cn√m-Ø c-≠p tKm-fp-Iƒ°p a-dn-I-S-∂-Xv. F-∂m¬ en-h¿-]q-fns‚ -A]-cm-PnXIp-Xn-∏v k-Xmw-]v-‰≥ A-h-km-\n-∏n-®-t∏mƒ B-gv-k\¬ X-I¿-∏≥ P-b-tØm-sS eo-

a-‰p a¬-k-c-ß-fn¬ B-Ã≥Kn¬ X-e-∏-tØ-°p-b¿∂p. C∂-se \-S-∂ I-fn-bn¬ B- hn√ 1˛0\v t\m-¿-hn-®n-s\-bpw gv-k\¬ 3˛1\v tÃm-°v kn-‰n-sb F-h¿´≥ 3˛2\v sh-kv-‰v-lm-anX X X

Bgvk-\Â 3 þ tÌm¡v knän 1 sNÂkn 2 þ ^pÄlmw 0 kXmw-]vä³ 1 þ enhÀ]qÄ 0

\n-jv-{]-`-cm-°p-I-bm-bn-cp∂p. s\-bpw sh-kv-‰v-t{_mw 3˛0\v kk-Xmw-]v-‰≥ 1˛0\m-Wv en-h¿-]q- ≠¿-em‚n-s\-bpw l-ƒ kn‰n 3˛2\v \yq-Im-kn-¬ bp-ss\-‰-Unfn-s\ A-´n-a-dn-®Xv.

P-À-a³ eoKv: h¼³ P-b-t¯m-sS _-tb¬ tUm-Sv-ap−n-s\m¸w s_¿-en≥: P¿-a≥ eo-Kv ^pSvt_mfn¬ X-\n-®v H∂mw-ÿm\-Øv Xp-S-cm-\p-≈ kp-h¿-Wm-hk-cw ap≥ tP-Xm-°-fm-b s_m-dq-ky tUm-Sv-ap-≠v k-a\n-e-tbm-sS \-„-s∏-SpØn. Cu A-hk-cw ap-Xse-Sp-Øv \n-e-hn-se Nmw-]y-∑mcm-b _-tb¨ ayq-Wn-°v X-I¿-∏-≥ P-b-tØm-sS tUm-Sv-ap≠ns\m-∏-sa-Øp-Ibpw sN-bvXp. \yp-dw-_¿-Km-Wv tUm-Sv-ap-≠ns\ 1˛1\v ]n-Sn®p-sI-´n-bXv. _-tb¨ ap≥ Nmw-]y-∑m-¿ Iq-Snbmb jm¬-s°sb 4˛0\v Xp-c-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. tUm-Sv-ap-≠n-s\Xntc s]¿- \n¬-k≥ \yp-dw-_¿Kn-s\ ap-∂n-se-Øn-s®-¶n-epw 38mw an-\n-‰n¬ am¿sk¬ jv-sa¬-k-dp-sS tKmƒ tUm-Sv-ap-≠n-s\ c£n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-tX-k-abw, _m-kv-‰y≥ jz-m≥-kv-ss‰K¿, acntbm am-≥-Uyp-In®v, {^m-¶v dn-_dn, t¢m-Untbm ]n mtdm F-∂n-h-cp-sS tKm-fp-Iƒ-°m-Wv _-tb¨ jm¬-s°-bp-sS I-Y-I-gn-®Xv.

s\bpw ]-cm-P-b-s∏-SpØn. tKmƒ-c-ln-Xam-b H-∂mw-]Ip-Xn-°p tijw Hm-kv-I¿ (52mw an-\n-‰v), tPm¨ H-_n ssa-°¬ (84) F-∂n-h-cp-sS tKm-fp-Iƒ°m-Wv ^pƒ-lm-an-s\-Xn-tc sN¬-kn P-bw ssI-°-em-°n-bXv. I-gn-™ c-≠p a¬-k-c-ß-fn-epw tXm-¬-hn t\-cn-´ ªq-kn\v Cu P-b-tØm-sS B-fl-hn-izm-kw ho-s≠-Sp-°m≥ I-gn™p. sN-¬-kn tIm-®v tPm-kv sam-do-t™m-bv°pw B-izmkw \-¬-Ip-∂-XmWv Cu hn-Pbw. {]o-an-b-¿ eo-Kn¬ F-h¿-´t\m-Spw bpth^ Nmw-]y≥-kv eo-Kn¬ _m-sken-t\mSpw I-gn™ a¬-k-c-ß-fn-¬ sN¬-kn A-{]-Xo£n-X ]-cm-P-b-ta-‰phm-ßn-bn-cp∂p. kv-]m-\n-jv tπta-°¿ bp-hm≥ am-´-sb ho≠pw ]p-d-Øn-cp-Øn-bm-Wv At±-lw sN¬-kn-sb I-f-Øn-end-°n-b-Xv. B-c≥ sdw-kn (A©mw an\n-‰v), s]¿ sa¿-‰-km-°¿ (36), _-°m-cn km-\y (72) F-∂n-h-cmWv kv-t‰m-°n-s\-Xn-tc B-gv-k\-en-\p th-≠n h-e-N-en-∏n-®-Xv. F-∂m¬ 53mw an-\n-‰n¬ sZbm≥ tem-hv-sd‚ v t\Snb tKmfm-Wv enh¿]q-fn-s\-Xntc kXmw-]v‰-\v A-´n-a-dn P-bw k-Ωm\n-®Xv. A-©p a¬-k-c-ß-fn¬ \n-∂v aq-∂p P-bhpw Hm-tcm ka-\n-e-bpw tXm¬-hn-bp-a-S-°w 10 t]m-bn‚p-am-bn en-h¿-]qƒ eo-Kn¬ c-≠m-a-Xm-Wv. i-‡cm-b \yq-Im-kn-en-s\Xntc Hmtcm X-h-Wbpw eo-Uv h-g-ßn-b ti-j-am-Wv tKm-fp-Iƒ Xn-cn-®-Sn-®v lƒ kn‰n A-hnkv-a-c-Wo-b P-bw sIm-bv-XXv. tdm-_n {_mUn, A-lva-Zp¬ apl-Ω-Zn, tkm≥ A-eq-t°m F∂n-h-cm-Wv l-≈n-\p th-≠n e£yw I-≠-Xv.

kpÂ-¯m³ sPmtlmÀ I¸v: C-´y-¡p Pbw

knw-K-∏q¿ kn‰n: t^m¿ap-e h-Æn¬ C∂-se \-S-∂ knwK-∏q¿ {Km‚ v-{]o-bn¬ \n-ehn-se tem-I Nmw-]y\pw sdUv _p-≈n-s‚ P¿-a≥ ss{Uh-dpam-b sk-_m-Ãy≥ sh‰¬ tP-Xm-hm-bn. Cu hn-P-b-tØm-sS Xp-S¿-®bm-b \m-emw tem-I-Inco-S-Øn-\v A-cn-In-se-Øm≥ sh-‰-en-\p I-gn-™p. 247 t]m-bn‚m-Wv ss{Uh¿am-cpsS ]´n-I-bn¬ X-e-∏-Øp-≈ sh-‰-en-s‚ A-°u-≠n-ep-≈-Xv. 187 t]m-bn-t‚m-sS s^¿-Wmt≠m A-tem≥-tkm-bm-Wv c-≠mw-ÿm-\-Øv.

Iz-em-ew-]q¿: kp¬-Øm≥ sPm-tlm¿ I-∏v A-≠¿ 21 tlm°n Nmw-]y≥-jn-∏n¬ C-¥y°p hn-P-b-Øp-S°w. C∂-se \-S-∂ BZy ]qƒ a¬-k-c-Øn¬ Cw-•-≠n-s\-bm-Wv C-¥y H∂n-s\-Xn-tc c-≠p tKm-fp-I-ƒ°p tXm¬-∏n-®Xv. c-a¨-Zo-]v knMpw X¬-ho-μ¿ kn-Mp-am-Wv C-cp-]-Ip-Xn-I-fnep-am-bn C-¥y-°pth-≠n kvtIm-¿ sN-bv-XXv. 67mw an-\n-‰n-¬kmw {^-©v Cw-•-≠n-s‚ tKmƒ a-S°n.

BZyI-fn-bn {Sn\n-UmUv Bâv sSm_mtKm {_nkv_s\ XIÀ¯p

sNss¶-bv-¡v kq¸À P-bw

s°m-Sp-Ø-Xv. Iym-]v-‰-≥ sl≥dn tU-hn-kpw (43 ]-¥n-¬ 52) ssS-‰≥-kn-\pth-≠n an-I-® {]IS-\w \-SØn. A-tX-k-abw, B-Zy-a¬-k-cØn¬ I-co-_n-b≥ Nmw-]y≥-amcm-b {Sn-\n-Um-Uv B‚ v- sSm-_mdn-tbm- Un P\o-tdm: tamiw tKm B-kv-t{X-en-b-bn¬ \n-∂pt^mw aqew {_ko¬ Soan¬ ≈ {_n-kv-_≥ lo-‰n-s\ 25 dÿm\w \jvS-amb kmthm¨-kn-\v ]-cm-P-b-s∏-SpØn. t]m-tfm tπta-°¿ ]utem {Sn-\n-Um-Uv Hº-Xp hn-°-‰nsl≥dnIzv Km≥tkmbv°v ]-cn\v 135 d¨-sk-Sp-Ø-t∏mƒ {_nio-e-I≥ ayp-dnkn damt√m-bpkv-_≥ 18.4 Hm-h-dn¬ 110\v IqsS ]n¥p-W. Sm-cw-I-bdn. tPm t_¨-kv (45) ASpØ h¿j-sØ temIam-{X-am-Wv {_n-kv-_≥ \n-c-bnI∏n-\p≈ {_ko-¬ Soan¬ ¬ Xn-f-ßn-bXv. \m-ep hn°-‰v ICSw Is≠-Øm≥ Km≥tkmsNss∂-s°-Xntc ssS‰≥kv Xmcw Unhn-√n-tb-gvkns‚ S-]p-g°n-b c-hn cmw-t]m-fm-Wv bv°m-hp-sa∂v A-t±lw A`n_m‰nMv {Sn-\n-Um-Un-s‚ hn-P-b-Øn\p {]-mb-s∏-´p. 2012se Hfnw-]n-Ivdm©n: Nmw-]y-≥-kv eo-Kv Sz‚n- kp-tc-jv sdbv-\-bpw 47 d¨-kv Np-°m-≥-]n-Sn-®Xv. kn\p tijw Km≥tkm {_bn-se X-ß-fp-sS BZy a-¬-k-c- ho-X-hpw Uz-bn≥ {_m-thm 38 ko¬ Pgvkn-b-Wn-™n-´n-√. Øn¬ ap≥ tP-Xm-°fm-b sN- d¨kpw t\Sn. t\ctØ damt√m- c≠p ss∂ kq-∏¿ In-Mv-kn-\p Pbw. \n-›n-X Hm-h-dn¬ ssS-‰≥XhW kmt‚m-kns\ IncoS eb¨kv x s]¿Øv hnP-b-Øn-te°v \bn-®-t∏mƒ 186 d¨-kv hn-P-b-e-£y-hpam- kv A©p hn-°-‰n-\v 185 d¨-kv (sshIo´v 4) 23 Imc-\mb Km≥tkm Soan-ep- bn-dßn-b sN-ss∂ 7 ]¥p-Iƒ hm-cn-°q´n. kq-∏¿ Xm-cw F-_n apwss_ x H´mtKm tijn-t° Bdp hn°‰v \-„- Un-hn√n-tb-gv-kn-s‚ (77) sh-Sn≠m-bn-cp-∂p. (cm{Xn 8) Øn¬ e£yw I≠p. sN-ss∂- s°-´v C-∂n-Mv-km-Wv ssS-‰≥Ãm¿ {In°‰v kalikkalam@thejasonline.com °v th-≠n ssa-°v l- nbpw kn-\v Iq-‰≥ kv-tIm-¿ t\-Sn-

kv-]m-\n-jv eo-Kv: _m-gv-k-temW 4 þ dtbm h-sám-t\m 0 am-{UnUv: \n-e-hn-se Nmw-]y≥am-cm-b _m-gvk - t- em-W kv] - m-\njv eo-Kn¬ A-]c - mPn-X Ip-Xn-∏v Xp-S-cp-∂p. Xp-S¿-®bm-b A©mw P-ba - m-Wv I-gn-™ a¬-kc-Øn¬ _mgv-k kz-¥-am-°n-bXv. F-th a¬-k-c-Øn¬ _mgvk dtbm h-s√°m-t\m-sb GI-]-£o-bam-b \m-ep tKm-fp-Iƒ-°p I-im-∏v sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. s]-t{Um- tdm{Un-K-kns‚ lm-{Sn-°m-Wv a¬-k-c-Øn-s‚ k-hn-ti-jX. a-‰p a-¬-k-c-ß-fn¬ A-Xv-e‰ntIm am-{Un-Uv 2˛0\v h√-tUmen-Un-s\ tXm¬-∏n-®-t∏mƒ seh-s‚˛A-¬-sa-dnb (2˛2), am-eK˛d-b¬ tkm-kn-Um-Uv (0˛0) a¬-k-c-߃ k-a-\n-e-bn¬ A-hkm-\n-°p-I-bm-bn-cp∂p. I-gn-™ ko-k-Wn-te-Xpƒs∏-sS eo-Kn¬ Xp-S-¿-®-bmb 17mw P-b-am-Wv h-s√°m-t\m-bvs°-Xn-tc _mgv-k kz-¥-am-°nb-Xv. 32mw an-\n-‰n-em-Wv s]-

_mgvkbv°p th≠n lm{SnIv t\Snb s]t{Umsb eb-W¬ sa n A`n--\μn-°p∂p

t£-]n-®p. 72mw an-\n-‰n-em-Wv A-h-km-\-tKmƒ. A-tX-k-a-bw, h√-tUm-ens]-t{Um ko-k-Wn-¬ X-s‚ BZy lm-{Sn-Iv ]q¿-Øn-bm-°n-bXv. Un-s\-Xn-tc duƒ Km¿-jybpw UntbtKm tIm-kv-‰-bp-am-Wv A-Xv-e-‰n-tIm-bp-sS k-v-tIm-d¿X am¿. A-©p du-≠p-Iƒ ]n-∂n-´t∏mƒ 15 t]m-bn‚ v ho-Xw t\-Sn X _m-gv-kbpw A-Xv-e‰n-tIm-bp-amWv eo-Kn¬ B-Zy c-≠p ÿm-\X ß-fn-ep-≈Xv. H-cp a¬k-cw Ipd-®pI-fn-® t{Um _m-gv-k-bp-sS tKmƒ-th-´- ss^-\-¬ hn-kn-en-\v F-´p an-\n- hn-øm-d-bepw d-b¬ am-{Un-Upbv-°p Xp-S-°-an-´-Xv. 47mw an-\n-‰n- ‰v ap-ºv sk-Iv s^-{_-K-kn-s‚ am-Wv 10 t]m-bn‚p-am-bn sXm-´p¬ s]-t{Um c-≠mw-tKmƒ \n- h-I-bm-bn-cp-∂p _m-gv-k-bp-sS ]n-d-In-ep-≈Xv.

A-Xv-e-äntIm am-{Un-Uv 2 þ hÃ-tUm-en-Uv 0 se-h-sâ 2 þ AÂ-sa-dnb 2 am-eK 0 þ db tkm-kn-UmUv 0

t^m-t«m-^n-\n-jn a-teky kzÀ-W saU-Âth-«-bn C-´ybpw a-te-kybpw H-¸¯n-s\m¸w

Izm‚≥ (a-te-ky): t^m-t´m^n-\njn-s\m-Sp-hn-em-Wv C-¥ysb a-dn-IS-∂v B-Xn-tY-b-cm-b a-te-ky {]-Y-a G-jy≥ kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bn¬ Nmw-]y≥-amcm-bXv. F-¶nepw A-`n-am-\n-°mhp-∂ d-Æ-d-∏v- ]-Z-hn-bp-am-bmWv C-¥y-bp-sS Np-W-°p-´n-Iƒ \m-´n-te-°p a-S-ßp-∂-Xv. C-¥ysb ao-‰n¬ c-≠mw-ÿm-\-sØØn-°p-∂-Xn-¬ \n¿-Wm-b-I-amb-Xv a-e-bm-fn Xm-c-ß-f-p-sS {]_tb¨ Xmc-߃ a¬k-c-tijw I-S-\-am-Wv. C-¥y-°v B-sI eImWn-Isf A`n-hmZyw sNøp∂p `n-® 12 kz¿-W-sa-U-ep-I-fn¬ \n-e-hn¬ 16 t]m-bn‚ v ho-Xw t\-SnbmWv F´pw a-e-bm-fn Xm-c-ß-fp-sS tUm-Sv-ap-≠pw _-tbWpw eo-Kn¬ B-Zy c-≠p kw-`m-h-\-bm-bn-cp-∂p. C-¥y≥ ÿm-\-ß-fn-ep-≈Xv. kw-L-Øn¬ 12 a-e-bm-fn Xm-cß-fm-Wp-≠m-bn-cp-∂Xv. ]n Nn-{X lm-{Sn-Iv kz¿-Ww I-c-ÿ-am-°n-b-t∏mƒ ap-lΩ-Zv A-^v-k¬ C-c-´-kz-¿-Whpw A–p√ A-_q-_°¿, Sn F-kv Bcy, hn hn Pn-j F-∂nh¿ Hm-tcm

knw-K-¸qÀ {Kmâv-{]n: sh-ä-en-\v In-co-Sw

s]-t{Um-bv-¡v lm-{SnIv; _mgv-k hn-P-b-¡p-Xn-¸v Xp-S-cp¶p

kz¿-Whpw I-c-ÿ-am°n. C-∂-se 4˛100 ao dn-te- Soans\m-∏w H-∂m-a-sX-Øn-b-tXmsS-bm-Wv Nn-{X aq∂mw kz¿-WØn-\v D-S-a-bm-b-Xv. 400 ao-‰¿ l¿-Un¬-kn-em-Wv Pn-j C-¥y-

°m-bn kz¿-Ww sIm-bv-X-Xv. 65.69 sk-°‚n-em-Wv Pn-j HmSn-sb-Øn-b-Xv. s]¨--Ip-´n-I-fp-sS tjm-´v-]p´n¬ ta-Lv-\ tZ-hmw-K-bpw sslPw-]n¬ kz-]v-\ _¿-a-\p-amWv C∂-se cm-Py-Øn-\p kz¿-Ww k-Ωm-\n-® a-‰p Xm-c-߃. tjm-

´v-]p-´v ss^-\-en¬ 12.91 ao-‰-¿ F-dn-™m-Wv taLv-\ H-∂m-asX-Øn-bXv. sslw-Pw-]n¬ 1.69 ao-‰¿ Nm-S-n k-]v\ Nmw-]y-\m-hpI-bm-bn-cp∂p. s]¨-Ip-´n-I-fp-sS {Sn-∏nƒ Pw-]n¬ 12.64 ao-‰¿ ]n-∂n-´v tdm®se acn-b C-¥y-°m-bn sh-≈n I-gp-Øn-e-Wn™p. Cu-bn-\Øn-¬ a¬-k-cn-® a-e-bm-fn Xmcw sP-\n tamƒ tPm-bn-°v A©m-as - X-Øm-t\ I-gn-™p-≈q. s]¨-Ip-´n-I-fpsS 4˛100 ao‰¿ dn-te-bn¬ Nn-{X-bv-s°m-∏w hn hn Pn-j, kn __n-X F-∂o ae-bmfn XmcßfS-ßp-∂ So-amWv aq-∂p an-\n-‰pw 53.88 sk-°‚pw sIm-≠v ^n-\n-jv sN-bvXv tP-Xm-°-fm-bXv. Cu kz¿-Wt\-´-tØm-sS a-te-ky-sb a-dnIS-∂v sa-U¬-]-´n-I-bn¬ C¥y H-∂mw-ÿm-\-tØ-°p I-bdn-bn-cp∂p. C-tXm-sS ao‰nse

sa-UÂ-]«n-I (cm-Pyw, kz¿Ww, sh≈n, sh-¶-ew,B-sI F-∂ {I-a-Øn¬)

a-te-ky C-´y Xm-bv-e³-Uv {io-e-¦ tlm-t¦m-Mv

12 14 10 36 12 11 6 29 10 5 3 18 4 6 10 20 1 236

A-h-km\ C\-amb B¨-Ip-´nI-fpsS 4˛100 ao dn-te A-Xy-[nIw B-th-i-I-c-am-bn am-dn. F∂m¬ C-¥y-bp-sS In-co-S-{]Xo£ A-h-km-\n-∏n-®psIm-≠v ateky Cu-bn-\-Øn¬ H-∂m-asXØn. C-¥y A-©mw-ÿm-\tØ- ° p- ] n- ¥ - ≈ - s ∏- S p- I bpw sN-bv-Xp. 12 kz¿-W-hp-am-bn C-cp-cm-Pyß-fpw H-∏Øn-s\m-∏-am-b-tXmsS sh-≈n sa-U-en-s‚ ]n≥-_e-Øn¬ a-te-ky Nmw-]y≥-amcm-hp-Ibmbn-cp∂p. a-te-ky-°v 14Dw C-¥y-°v 11Dw sh-≈n saU-ep-I-fm-Wv e-`n-®Xv.

ho−pw A-«n-adn; sUw-t]mbpw hoWp a-Uv-Kmhv: sF eo-Kn-s‚ ]pXn-b ko-k-Wn¬ A-´na-dn Xp-S-cp∂p. \n-e-hn-se Nmw-]y≥-am-cm-b N-¿-®n¬ {_-tZ-gv-kn-\p ]nd-sI ap≥ tP-Xm-°fm-b sUwt]m tKm-h-bv°pw B-Zy-a-¬-k-c-Øn¬ sR-´n°p-∂ ]-cmP-bw t\-cn´p. C∂-se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ e-tPm-Mv jn-t√m-MmWv 3˛0\v sUw-t]m-sb kv-X-œ-cm-°n-b-Xv. Cc-´-tKm-fp-Iƒ t\Sn-b tIm¿sW-¬ s•-∂m-Wv e-tPm-Mn-\v A-hn-iz-k\o-b hnP-bw t\-Sn-s°mSp-ØXv. a-s‰m-cp I-fn-bn¬ bp-ss\‰-Uv F-kv.kn 2˛0\v ]p-Xp-ap-Jßfm-b c-w-Kv-Zn-sP-Zv bp-ss\-‰-Un-s\ tXm¬-∏n-®-t∏mƒ i‡-cmb tam-l≥ _-Km-s\ as‰mcp ]pXp-apJ Soamb _w-K-eq-cp F-^v.kn 1˛1\p X-f-®p. sUwt]mbpw etPmMpw XΩn-ep≈ a¬k-c-Øn¬ \n∂v

F.F-^v.kn A-−À 16 tbm-KyX: C-´y-¡v k-a-\ne Ip-ssh-Øv kn‰n: F.F-^v.kn A-≠¿ 16 tbm-Ky-Xm-du-≠n-se B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ C-¥y-°p k-a-\n-e. Xm-Pn-°n-kv-Xm-\p-ambm-Wv C-¥y 1˛1\p k-a-\n-e-bn¬ ]n-cn-™Xv. 36mw an-\n-‰n¬ skbv-tZm-hv I-tcm-a-Xyp-tem Xm-Pn-°n-kv-Xm\v eo-Uv t\-Sn-s°m-Sp-Øn-cp-∂p. 56mw an-\n-‰n¬ t{]m-sk≥-Pn-Øv N-{I-h-¿-Øn-bp-sS tKmƒ C-¥y°v k-a-\n-ebpw hne-s∏´ t]mbn-‚pw k-Ωm-\n®p.

C¶s¯ Ifn

sIm-dnb≥ Hm-]¨ sS-∂n-kv Sq¿-W-sa‚n¬ Nmw-]y\mb t]mf-≠ns‚ A-Kv\n-tbkv-I d-Uvhm≥kvI

tZio-b CâÀtkm¬ A-Xv-e-än-Iv-kv: B-ZyZn-\w X-an-gv-\m-Sn-sâ ap-t¶äw kz-¥w {]-Xn-\n-[n sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cmPm-kv tIm-f-Pv kn-¥-‰n-Iv {Sm°n¬ B-cw-`n-® tZ-io-b C‚¿tkm¨ Pq-\n-b¿ A-Xv-e-‰n-Iv Nmw]y≥-jn-∏n-s≥-d B-Zy-Zn-\Øn¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚ ap-t∂-‰w.171.-50 t]m-bn‚p-am-bm-Wv X-an-gv\m-Sv H-∂m-a-sX-Øn-b-Xv. \n-ehn-se Nm-w]y-∑m-cm-b a-lm-cmjv-{S-bm-Wv c-≠m-a-Xv(121). F-´v kz¿-W-hpw \m-ep -ho-Xw sh≈n-bpw sh-¶-e-hp-apƒ-s∏-sS 94 t]m-bn‚m-Wv tIc-f-Øns‚ A°u-≠n-ep-≈-Xv. a-e-bm-fn Xm-c-߃-°p sdt°m-Un-√m-Xn-cp-∂ C-∂-se B-dv sd-t°m-Up-Iƒ Xn-cp-Øs∏-´p. A≠¿ 16 hn`mKw 100 ao‰-dn-em-Wv G-gp h¿-jw ]-g-°-ap≈ tZ-io-b sd-t°m-Uv sa-®-s∏Sp-Øn-b X-an-gv-\m-Sn-s≥-d Fw Fkv A-cp-Wn-s≥-d {]-I-S-\w. 2006-¬ Fw Un ^-bm-kv ÿm-]n® (11.-03) tZ-io-b-sd-t°m-UmWv A-cp¨ a-dn-I-S-∂-Xv. A≠¿ 16 B¨-Ip-´n-I-fp-sS tjm-´v-]p-´n¬ A-`n-tj-Iv an-{i (16.-20 ao-‰¿), C-tX hn-`mKw 400

B¿ \-ho≥ (A≠¿ 14, 100 ao, Xangv\m-Sv) ao-‰-dn¬ ]-›n-a _w-Km-fn-s‚ Nμ≥ _u-cn (49.-25), Un-kv-I-kv t{Xm-bn¬ l-cn-bm-\-bp-sS kNn≥ (55.-30), A≠¿ 20 100 ao-‰dn-¬ X-an-gv-\m-Sn-s≥-d A-K-kv‰n≥ tb-ip-Zm-kv (10.-57), A≠¿ 14 100 ao-‰-dn¬ B¿ \-ho≥ (11.45) F-∂n-h-cm-Wv a-‰v sd-t°m-Uv t\-´-°m¿. ]p-cp-j-, h-\n-Xm hn-`m-K-ßfn-¬ X-an-gv-\m-Sv X-s∂-bm-Wv ap∂n¬. B¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`mK-Øn¬ F-´mw-ÿm-\-Øpw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn-¬ aq-

Pn-kv-\ am-Xyp (A≠¿ 16, 100 ao, tIc-fw) ∂mw-ÿm-\-Øp-am-Wv tI-c-fw. A≠¿ 20 B¨-Ip-´n-I-fpsS 10000 ao-‰-dn¬ H-∂m-a-sX-Ønb Pm¿-J-fin-s≥-d c-Rv-PnXv sI B¿ ]-t´¬ ta-f-bn-se BZy kz¿-W-Øn-\v D-S-a-bm-bn. B¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-KØn-¬ X-an-gv-\m-Sn-s≥-d A-K-kv‰n≥ tb-ip-Zm-kpw s]¨-Ip-´n-Ifp-sS hn-`m-K-Øn¬ X-an-gv-\m-Sns‚ X-s∂ F-kv A¿-®-\-bpw ao‰n-se th-K-ta-dn-b Xm-c-ß-fmbn. C-∂v 39 C-\-ß-fn¬ -ss^\¬ -\-S-°pw. -


CMYK

12 tImgnt°mSv

23 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

\m-S³-I-e-I-sf tUm-Iyp-sa-tâ-j-\n-eq-sS kw-c-£n-¡m³ ]-²-Xn ap-k-^À \-KÀ I-em-]-¯n A-d-Ìn-em-b am-hqÀ Im³-kÀ skâÀ A-\n-Ýn-X-Xz-¯n Fw.-FÂ.-F-¡v P-bn-e-dp-sS kzo-I-c-Ww J-߃, N-cn-{Xw, I-em-Im-c-∑mcp-sS Po-h-N-cn-{Xw Xp-S-ßn-b-hbpw Dƒ-s∏-Sp-Øpw. \m-S≥-I-eIƒ kw-c£ - n-°m≥ k¿-°m-cpw \m-S≥-Ie - m A-°m-Za - n-bpw {]-Xn⁄m-_≤ - a - m-sW-∂p a-{¥n sI

CMYK

N-hn-´p-\m-S-Iw Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ ]-≤-Xn. B-Zy-L-´Øn¬ N-hn-´p-\m-S-I-am-Wp ]-cnK-W-\-bn-ep-≈-Xv. I-em-cq-]-߃ k-ºq¿-W ho-Un-tbm cq-]Øn¬ Nn-{Xo-I-cn-®v kw-c-£n°p-Ib - m-Wp e-£yw. I-em-cq-]-ß-fp-sS A-h-X-cWw, I-em-Im-c-∑m-cp-sS A-`n-ap-

kn tPm-k^ - v {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-em-Wp ]-≤-Xn X-øm-dm-°n-b-Xv. {Km-aoW P-\X - b - p-sS km-aq-ln-I Po-hnX-hp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-c-º-cmK-X Zr-iy-I-em-cq-]-ß-fm-Wv \mS≥-Ie - I - ƒ - . P-\X - b - p-sS A-\p-`h-ßf - pw Po-hn-Xc - o-Xn-bpw km-lN-cy-ß-fp-am-bn-cp-∂p H-cp-Im-e-

A-cqÀ s{S-bn³ Zp-c-´-¯n-\v H-cp h-b-Êv; hm-Kv-Zm-\-§Ä I-S-em-kn-sem-Xp-§p-¶p _n A≥-jm-Zv A-cq¿: tI-c-f-sØ Zpx-J-Ønem-gv-Øn-b A-cq¿ s{S-bn≥ Zp-c¥-Øn-\v C-∂v H-cm-≠v Xn-I-bp∂p. Zp-c-¥-k-a-b-Øv hm-Kv-Zm-\߃ ]mgv hm°m-b-t∏mƒ a-cn®-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-ßfpsS [-\-k-lm-b-Øn-\m-bp-≈ ImØn-cn-∏pw \o-fp-I-bm-Wv.2012 k-]v-Xw-_¿ 23\m-Wv Xncp-s\¬-th-en-˛-lm-∏- F-Iv-kv-{]kv c-≠p-h-b- p-≈ Ip-™-S°w A-©p-t]-cp-sS Po-h≥- Ih¿-∂-Xv. A-cq¿ hn-t√-Pn-\p ]-Sn™m-dv B-fn-√m se-h¬-t{Imkn-¬ C≥-Un-°- Im-dn¬ s{Sbn≥ h-∂n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-tdm-Sn-®n-cp-∂ A-cq¿ I-fØn¬ tkm-a-s‚ a-I≥ kp-tajv(28), A-cq¿ s\-bv-Øp-]p-c°¬ hn≥-sk‚n-s‚ G-I-a-I≥ s\¬-^n≥(c-≠v), ]q-®m-°¬ I-√n-¶¬ sN-√-∏-≥-(50), ssh-∏n≥ F-f-¶p-∂-∏p-g A-Ω-]-d-ºn¬ Im¿-Øn-tI-b-≥-(65), s]-cp-ºfw sIm-®p-]-d-ºn-¬ \m-cm-b-

W≥(56) F-∂n-h-cm-Wv A-]-IS-Øn¬- a-cn-®-Xv. P-\-ß-fp-sS i-‡-am-b {]Xn-tj-[-sØ-Øp-S¿-∂v A-]-ISw \-S-∂ ÿ-e-Øpw h-S-°p-`mK-Øpw F-gp-]p-∂ {io-\m-cm-bW-]p-cw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sdbn¬-th tK-‰v ÿm-]n-s®-¶n-epw A-]-I-S-k-a-b-Øv F-Øn-b a{¥n A-Sq¿ {]-Im-ipw sI kn th-Wp-tKm-]m-epw \-S-Øn-b {]Jym-]-\-߃ H-∂pw-X-s∂ CXp-h-sc-bpw \-S-∏m-bn-´n-√. a-c-W-s∏-´-h-cp-sS B-{inX¿-°p tPm-en-sb-∂ {]-Jym-]\w ]m-gv-hm-°m-bn. B-{in-X \nb-a-\-Øn-\v A¿-l-X-bn-s√∂m-Wv C-Xn¬ sd-bn¬-th-bpsS \n-e-]m-S.-v a-cn-®-h-cp-sS IpSpw-_-Øn-\v sd-bn¬-th-bpw kw-ÿm-\- k¿-°m-cpw kw-bp‡-am-bn sIm-Sp-Ø A-©p-e£w- cq-]-bm-Wv C-Xp-h-sc e-`n® B-sI k-lm-bw. Im-dn-s‚ C≥-jp-d≥-kv Xp-I-bv-°m-bn sdbn¬-th-bp-am-bn C≥-jp-d≥-kv I-º-\n tI-kn-em-Wv.

Øv \m-S≥-I-e-I-fp-sS cq-]-`m-hß-sf \n-b{- ¥n-®n-cp-∂X - v. C-Øc-Øn-¬ tI-c-f-Øn-se e-Øo≥ I-tØm-en-°-cp-sS C-S-bn¬-\n∂v D-bn¿-sIm-≠ I-em-cq-]a - m-Wv N-hn-´p-\m-SI - w. a-[y-Im-e bq-tdm-∏n-se \m-SI-cq-]-ß-sf D-≈-S-°-Øn-epw A-hX - c - W - Ø - n-epw A-\p-Ic - n-®p cq-]-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wn-Xv. t]m¿®p-Ko-kp-Im-cp-sS B-K-a-\-Øn\p ti-j-am-Wv Cu I-e tI-c-fØn¬ cq-]w-sIm-≠-sX-∂v N-cn{X-tc-JI - ƒ ]-db - p-∂p. B-I¿-jI-am-b th-j-hpw Xm-fi-h-{][m-\a - m-b Np-hS- p-If - pw Dƒ-s°m≈p-∂ N-hn-´p-\m-S-Iw H-cp-Im-eØv {]-kn-≤a - m-b I-em-cq-]a - m-bncp-∂p. F-∂m-¬, ]n-¥p-S¿-®° - m¿ C-√m-Xm-bt- Xm-sS {I-ta-W CXv hn-kva - c - n-°s - ∏-´p. N-hn-´p-\m-SI-sØ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\pw {]-Nc - n-∏n-°p-∂X - n-\pw 1991¬ Be-∏p-g-bn¬ Ir-]m-k-\w ]u-cmWn-I cw-KI - e - m-]oTw F-∂ kwL-S-\ ap-t∂m-´p-h-cp-I-bp-≠mbn. tI-c-f-Øn-se \m-S≥-I-e-Isf-°p-dn-®v hn-hc - t- i-Jc - W - w \-SØn tUm-Iyp-sa-‚ v sN-bvX - v kwc-£n-°p-sa-∂p t^m-Ivt- em¿ A°m-Za - n sN-b¿-am≥ {]-^. _n apl-ΩZ- v A-lΩ - Z- v ]-d™ p.-

D-kva - m≥ am-hq¿

I-em-]-Øn-se {]-Xnbm-b Fw.F¬.F-sb sXm-gp-Xv \n¬-°p-∂ P-bn-edpw k-eyq-´v sN-øp∂ t]m-en-kp-Imcpw D-d-bv: ap-k-^¿ \-K-dn-se h¿Ko-b-I-em-]-hp-am-bn _-‘s∏-´v A-d-Ãn-em-b _n.-sP.-]n. Fw.-F¬.-F. kw-Ko-Xv tkman-s\ P-bn-e¿ sXm-gp-ssItbm-sS kzo-I-cn-°p-∂ cw-Kw Im-a-d-bn¬. P-tem≥ Pn-√-bn-se D-d-bv P- b n-e n-\ -I- tØ-° p I-S - °p∂ tkm- a n- s \ km- [ m- c - W th- j - Ø n- e p- ≈ P- b n- e ¿ F¬ ]n kn- M v sXm- g p- s sItbm-sS kzo-I-cn-°p-∂ cw-Kam-Wv ho-Un-tbm-bn-ep-≈-Xv.

P-bn-e¿-s°m-∏w \n¬-°p-∂ G- X m- \ pw t]m- e n- k p- I m¿ tkm- a n- s \ k- e yq- ´ v sN- ø p∂p-ap-≠v. ap-k-^¿ I-em-]w ]-S-cm≥ Im-c-W-am-b hym-P-ho-Un-tbm C‚¿-s\-‰n¬ {]-N-cn-∏n-®-Xv tkm-am-bn-cp-∂p. tkmw, a-s‰mcp _n.-sP.-]n. Fw.-F¬.-F. kp-tc-jv dm-W, _n.-F-kv.-]n. Fw.-F¬.-F. \q¿ k-eow dmW F-∂n-h-sc I-em-]-hp-ambn _-‘-s∏-´v I-gn-™ Zn-hkw A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p.

am-hq¿: a-e_ - m-dn-se B-bn-c° - W-°n-\p Im≥-k¿ tcm-Kn-I-ƒ Nn-In¬-k-bv-°m-bn am-k-߃ Im-Øp-\n¬-°p-tºmƒ am-hq-cnse Im-≥-k¿ C≥-kv-‰n-‰yq-´v A\n-›n-X-Xz-Øn¬. Im≥-k¿ NnIn-¬-k-bv-°p am-{X-am-bn ]q¿Øo-Ic - n-® am-hq¿ Im≥-k¿ sk‚¿ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-Øn-´p aq∂p-h¿-jw Xn-Ib - p-Ib - m-Wv. 2001 B-Kk - vX - v 12\v tI-cf - Kh¿-W-dm-bn-cp-∂ P-Ãn-kv kp-JvtZ-hv-kn-Mv Im-Mm-Wv a-e-_m¿ Im≥-k¿ C≥-Ãn-‰yq-´v B-‚ v dnk¿-®v sk‚¿ s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv hm-¿-Uv D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - X - v. ti-jw td-Un-tbj≥ D-ƒs - ∏-sS-bp-≈ \q-X\ - kwhn-[m-\ß - f - p-sS t]m-cm-bva - b - n¬ {]-h¿-Ø-\w \n-e-®p. ]n-∂o-Sv 2007 am¿-®v 25\v ]m-W° - m-Sv ap-lΩ-Z-en in-lm-_v X-߃ td-Untb-j≥ Hm-t¶m-fP - n _n-¬U - n-Mn\v X-d° - √ - n-´p. C-Xn-\m-hi - y-am-b sI-´n-Sh - pw td-Un-tb-j≥ dq-apw X-øm-dm-sb-¶n-epw k¿-°m-cn-s‚k-lm-bw e-`n-°m-Ø km-l-Ncy-Øn¬ {]-h-¿-Ø-\w \n-e-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v tUm. l-^v-k-Øv Im-Z¿-Ip-´n

sN-b¿-am-\m-b ÿm-]\ - Ø - n-s‚ {S-Ãv I-Ωn-‰n ÿm-]\ - w k¿-°mcn-\p ssI-am-dm≥ Xo-cp-am-\n-°pI-bpw B-dv G-°¿ ÿ-e-hpw sI-´n-S-ß-fpw D-]-I-c-W-ß-fpw 2010 Un-kw-_¿ 18\v B-tcm-Ky-a{¥n ]n sI {io-a-Xn So-®¿-°p ssI-am-dp-Ib - pw sN-bvX - p.k¿-°m¿ G-s‰-Sp-Ø ÿm-]-

Xp-S¿-∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse Hm-t¶m-f-Pn hn-`m-K-hp-am-bn Iq-´n-t®¿-Øv \-ho-I-cn-°m-\pw {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßm-\pw {i-an®n-cp-s∂-¶n-epw A-Xpw bm-Ym¿Yy-am-bn-√.Xn-cp-h-\-¥-]p-cw B¿.-kn.kn. I-gn-™m¬ G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-

Im-Sp-aq-Snbncn-°p-∂ am-hq-cn-se Im≥-k¿ C≥-Ãn-‰yq-´v sI-´n-S-w

\w X-e-t»-cn-bn-se Im≥-k¿ C≥-Ãn-‰yq-´n-\v 300 h¿-j-tØ°p ]m-´-Øn-\p \¬-In. F-∂m¬, k¿-°m-tcm A-\p-_-‘-hIp-∏p-Itfm Xncn™v t\m°mØ--Xn-\m¬ tIm-Sn-Iƒ hn-ea - X - n°p-∂ sI-´n-S-hpw D-]-I-c-W-ßfpw \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bmWv. ÿm-]-\ \-S-Øn-∏v X-e-t»cn Im≥-k¿ sk‚-dn-\v G-s‰-Sp°m≥ I-gn-bn-s√-∂d - n-bn-®X - n-s\

k-bvs - °-Øp-∂X - v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-¬ \n-∂p-Xncn-bm≥ C-S-an-√m-Ø ÿn-Xn-bmWv. \m-j-\¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j≥ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn {]-h¿-Ø\ - w ap-t∂m-´p sIm≠p-t]m-hm≥ ÿ-ew Fw.-F¬.F. ]n Sn F d-low {]-t∏m-k¬ k-a¿-∏n-®n-cp-s∂-¶n-epw C-Xn-\p≈ Aw-Ko-Im-cw C-\n-bpw -In-´nbn-´n-√.

F³-tUm-kÄ-^m³ C-c-I-sf ]-©-K-hy Nn-In-Â-k-bp-sS ]-co-£-W-h-kv-Xp-hm-¡p-¶p F ]n hn-t\m-Zv Im-™-ßm-Sv: F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-sc hn-hn[ Nn-In¬-km ]-≤-Xn-Iƒ-°p≈ ]-co-£-W-h-kv-Xp-hm-bn IW-°m-°p-∂ {]-h-W-X Pn-√-bn¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂p. k¿-°m¿ Aw-Ko-I-cn-® A-tem-∏-Xn, Bbp¿-th-Z, bp-\m-\n, tlm-an-tbm Xp-S-ßn-b Nn-In-¬-km k-{º-Zmb-߃-°p ]p-d-ta {]m-Wn-Iv lo-en-Mv, ]-©-K-hy Nn-In-¬-k Xp-S-ßn-b Nn-In¬-km k-{º-Zmb-߃-°p tcm-Kn-I-sf hn-t[-bam-°p-I-bm-Wv. k¿-°m-cn-s‚-bpw X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sSbpw A-\p-hm-Z-tØm-sS \-S-Øp∂ C-Ø-cw ]p-Xn-b Nn-In¬-km k-{º-Zm-b-߃ tcm-Kn-Iƒ-°p In-t´-≠ b-Ym¿-Y Nn-In-¬-kt]m-epw \n-tj-[n-°m≥ Im-cW-am-hp-I-bm-Wv. H-cp Nn-In¬-

km k-{º-Zm-b-sa-∂ \n-e-bn¬ tI-c-f-Øn¬ C-Xp-h-sc {]-tbmKn-°m-Ø ]-©-K-hy Nn-In-¬-kbm-Wv C-∂-se ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©m-b-Øn¬ F≥-tUm-kƒ^m≥ tcm-Kn-Iƒ-°m-bn ]-co£n-®-Xv. B-tcm-Ky-a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am-dn-s‚ km-∂n-[yØn-em-Wv Cu ]-≤-Xn -Xp-S-ßnb-Xv. Nn-e Xz-Kv-tcm-K-߃-°p ]©-K-hyw Hu-j-[-am-bn D-]-tbmKn-®p h-cp-∂p-≠v. F-∂m¬, F≥-tUm-kƒ-^m≥ t]m-ep-≈ am-c-I Io-S-\m-in-\n-sIm-≠v tcmKw _m-[n-®-h¿-°v C-Xv F-ßs\ B-izm-k-am-hp-sa-∂m-Wv sF.--Fw.--F. `m-c-hm-ln-Iƒ tNmZn-°p-∂-Xv. \m-S≥ ]-ip-hn-s‚ ]m¬, ssX-cv, s\-øv, aq-{Xw, NmW-Iw F-∂n-h kw-tbm-Pn-∏n®m-Wv ]-©-K-hyw D-≠m-°p-∂Xv. ]q-P-Iƒ-°pw ip-≤n-I-e-iØn-\pw ]-©-K-hyw A-\n-hm-cy-

s]-cn-b-bn¬ ]-©K-hy Nn-In¬-km]≤-Xn B-tcm-Ky-a{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p a-t{X. F-∂m¬, ]-©-K-hyw am{X-am-sbm-cp Nn-In¬-km co-Xn tI-c-f-Øn¬ B-bp¿-th-Z saUn-°¬ tIm-f-Pn-sem-∂pw \-S∏n-em-bn-´n-√. I¿-Wm-S-I-bn-se D-b¿-∂ Pm-Xn-°m-cp-sS C-Sbn¬ am-{X-ap-≠m-bn-cp-∂ ]-©K-hy Nn-In¬-k-bv-°v {]-Nm-cw

\¬-Im≥ F≥-tUm-kƒ-^m≥ tcm-Kn-I-sf C-c-I-fm-°p-I-bmsW-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©m-bØn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sSbm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. Cu ]-≤-Xn-°v kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ A-\p-a-Xn hm-ßm-\m-

Wv B-tcm-Ky-a-{¥n-sb-bpw `-cW-˛-{]-Xn-]-£ ]m¿-´n P-\-{]Xn-\n-[n-I-sf-bpw t\-Xm-°-sfbpw £-Wn-®-Xv. ]-cn-]m-Sn hnhm-Z-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-≤Xn k-a¿-∏n-°p-∂ N-S-ßn-\p am{X-am-Wv Xm-s\-Øn-b-sX-∂pw C-Xn-s‚ D-Zv-Lm-S-I-\-s√-∂pw a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ am[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv hn-h-cn®n-cp-∂p. ssP-h I¿-j-I¿-°p Io-S_m-[-sb A-I-‰m≥ G-‰-hpw DNn-X-am-b am¿-Kw A-·n-tlm-{X tlm-a-am-sW-∂p {]-N-cn-∏n-®n-cp∂p. kw-ÿm-\-sØ a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ C-Ø-cw tlm-a߃ {]-N-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. F-∂m¬, hm-\n-e-Ir-jn Iq-´-tØm-sS \-in-®-t∏m-gm-Wv tlm-aw \-S-Øn-b I¿-j-I¿ X߃-°p ]-‰n-b A-a-fn-sb-°p-dn®v a-\- n-em-°p-∂-Xv. F≥-tUm-kƒ-^m≥ hn-j-a-

CMYK

I-Æq¿: Hm-¿-a-bm-hp-∂ ss]-XrI k-º-Øm-b \m-S≥-I-em-cq-]ß-sf tUm-Iyp-sa-t‚-j\ - n-eq-sS kw-c-£n-°m≥ tI-c-f t^m-Ivtem¿ A-°m-Z-an-bp-sS-bpw X©m-hq-cn-se ku-Øv tkm¨

g-aq-ew h-f¿-®-bpw _p-≤n-bpw apc-Sn-®v hn-hn-[ co-Xn-bn-ep-≈ tcmK-߃-°v A-Sn-a-I-fm-b C-c-Isf ]-co-£-W-Øn-\p _-en-bmSm-°-cp-sX-∂m-Wv tUm-Iv-S¿am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cp-sS A`n-{]m-bw. I¿-Wm-S-I-bn-se tKm-I¿W-bn-se cm-a-N-{μm-]p-c aT-Øns‚ aTm-[n-]-Xn cm-L-th-iz-c-`mc-Xn kzm-an-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ am ^u-t≠-j-\m-Wv Chn-sS ]-©-K-hy Nn-In¬-km-coXn \-S-∏m-°p-∂-Xv. C-Xv h≥ NnIn-¬-km co-Xn-bm-°m-\m-bn kwÿm-\-Øv Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, Xr-iq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-Ifn-em-bn B-Zy-L-´-Øn¬ \qtdm-fw tKm-im-e-Iƒ \n¿-an-°m\m-Wp ]-≤-Xn. Pn-√-bn¬ C-Xn\m-bn s]-cn-b, a-t©-iz-cw, s]cn-b B-e-t°m-Sv, s]¿-f F-∂nhn-S-ß-fn¬ ÿ-ew I-s≠-Ønbn-´p-≠v.-

t\-Xm-hn-s\ Im-¯p-\nÀ-¯n-¨ t]m-en-kp-ImÀ-¡v aÀ-±-\w; sF.-]n.-F-kv. Hm-^n-kÀ-¡v k-kv-s]³-j³ ap-dm-Zm-_m-Zv: t\-Xm-hn-s\ ImØp-\n¿-Øn-®-Xn-\v tIm¨-kv-‰_nƒ-am-sc Nq-ep-sIm-≠pw h-SnsIm-≠pw a¿-±n-® ap-Xn¿-∂ sF.]n.-F-kv. Hm-^n-k¿-°v k-kvs]-≥-j≥.ap-dm-Zm-_m-Z-n-se ko-\n-b¿ t]m-en-kv kq-{]-≠v cm-tP-jv tam-Z-Im-Wv Io-gv-Po-h-\-°m-tcmSv \n-b-{¥-Ww-hn-´p s]-cp-am-dn-bXv. X-s∂ ho-´n¬ Im-Wm-s\Øn-b k-am-Pv-hm-Zn ]m¿-´n t\-

Xm-hv F-®v Sn l-k≥ h-∂ hn-hc-a-dn-bn-°m-sX c-≠p-a-Wn-°q¿ t\-cw Im-Øp-\n¿-Øn-®-Xn-\mbn-cp-∂p a¿-±-\w. tIm¨-kv-‰-_nƒ-am-cm-b Kpa≥ kn-Mv, Z-bm In-j≥ Z-hm¬ F-∂n-h¿-°m-Wv Nq-ep-sIm≠pw C-cp-ºp-h-Sn-sIm-≠pw s]mXn-tc X-√p-In-´n-b-Xv. t]m-en-kv kq-{]-≠n-s\ Im-Wm≥ km-[n°m-Ø-Xn¬ Xm≥ ]-cm-Xn-s∏-´ncp-s∂-∂pw F-∂m¬, Po-h-\-

°m-sc a¿-±n-® Im-cyw A-dn-bns√-∂pw l-k≥ ]-d-™p. kq-{]≠v Xn-c-°n-em-sW-∂p ]-d-™Xn-s\-Øp-S¿-∂v Xm≥ a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv kq-{]-≠n-s\ hn-fn®-t∏mƒ Xm≥ ho-´n¬ X-s∂-bp-

CMYK

CMYK

C-Sp-°n A-W-s°-´v j´¿ Xp-d-°p-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn F-d-Wm-Ip-fw Pn√-bn-seØn-b X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-≈ Zp-c-¥-\n-hm-c-W kwLw

≠m-bn-cp-s∂-∂v A-t±-lw ]-d™p. Xm≥ Xn-cn-®p sN-∂-t∏mƒ tIm¨-kv-‰-_nƒ-am-sc hn-fn∏n-®v X-s‚ ap-∂n¬-h-®v No-Ø ]-d-™-n-cp-∂p. F-∂m¬, a¿-±n°p-∂-Xv Xm≥ I-≠n-s√-∂pw lk≥ Iq-´n-t®¿-Øp.

t]m-en-kv kq-{]-≠v a¿-±n-®-Xn-s‚ ]m-Sp-Iƒ tIm¨-kv-‰-_nƒam¿ {]-Z¿-in-∏n-°p∂p RNI Regd No: KERMAL/2006/16289 Vol.No-8 issue-234. Thejas Daily, Printed and Published by Prof. P. Koya on behalf of Thejas Publishing Charitable Trust, Bypass Jn., Nallalam Post, Kozhikode-673 027 and Printed at Unity Offset Print, Media City, Nallalam Post, Kozhikode - 673 027. Editor: N P Chekkutty (Responsible for selection of news under the PRB Act) Phone: 0495-2422240, 3061111, Fax: 0495-2422241e-mail news@thejasonline.com

CMYK

Thejas Epaper general Edition 2013-09-23  

Thejas Epaper general edition. 2013-09-23

Thejas Epaper general Edition 2013-09-23  

Thejas Epaper general edition. 2013-09-23