Page 1

kozhikode

1188 I¿°SIw 30

1434 iΔm¬ 8

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

kzmX-{´y¸p-e-cn-bnse Nne Nn-´-IÄ

cm

-Pyw A-Xn-s‚ 66mw kzm-X-{¥y-∏p-e-cn-bn¬ A-`n-c-an-°p-I-bpw P-\-X a-l-Øm-b Cu aplq¿-Øw k-Ωm-\n-® kzm-X-{¥y-k-a-c t]m-cm-fn-I-fpsS [o-c-kv-a-c-W ]pXp-°p-I-bpw sN-ø-sh, P-Ωp-I-ivao-cn-se In-jv-Xzm¿ A-S-°w A-©p Pn-√-I-fn-se B_m-e-hr-≤w P-\-߃-°v ho-Sn-s‚ ap-‰-tØ-°p-t]mepw C-d-ßm-\m-hm-sX A-S-®n-´ ap-dn-I-fp-sS A-I-Øf-ß-fn¬ kzm-X-{¥ym-tLm-j-sØ H-Xp-°n-\n¿-tØ≠n-h-cp-∂p-sh-∂ hn-tcm-[m-`m-kw Im-Wm-Xn-cp-∂p-IqSm. P-Ωp-I-iv-ao¿ {]-iv-\-I-ep-jn-X {]-tZ-i-am-sW-¶nepw B-kq-{Xn-X-hpw A-Xn-te-sd Zp-cp-]-Zn-„-hp-am-b kw-`-h-Øn-\m-Wp In-jv-Xzm¿ km-£n-bm-b-Xv. kwL-]-cn-hm-c-i-‡n-Iƒ F-{]-Im-c-am-Wv k-aq-tlm¬k-h-ß-sf I-e-°p-∂-Xv F-∂p a-\- n-em-°m≥ Injv-Xzm¿ am-{Xw a-Xn D-Zm-l-c-W-am-bn. sN-dn-b s]-cp-∂mƒ-Zn-h-kw Cu-Zv {]m¿-Y-\mssa-Xm-\n-bn¬ kw-_-‘n-® hn-izm-kn-I-fp-sS t\¿°v H-cp {]-tIm-]-\-hp-an-√m-sX Nn-e¿ sh-Sn-h-bv-°p-Ibpw _-jo¿ A-lv-a-Zv F-s∂m-cp hn-I-emw-K-s\ Po-ht\m-sS ]n-Sn-®v Xo-bn-en-´p sIm-√p-I-bpw sN-bv-Xp. ]I-cw-ho-´-ep-≠m-bn. H-cp A-\n¬-Ip-am-dpw a-s‰m-cm-fpw sIm-√-s∏-´p. G-Xp-\n-e-bv-°pw a-c-W-kw-Jy aq-∂nsem-Xp-ßn. ]-t£, B-k-∂-am-b tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\v C-Ø-cw A-h-k-c-߃ ]m¿-Øp-\-S-°p∂ kw-L-]-cn-hm-cw D-W¿-∂p. In-jv-Xzm¿ kw-`-hØn-\p ]n-∂n¬ ]m-In-kv-Xm-s‚ ]-¶pw `o-I-c-I-c-ßfpw I-s≠-Øm≥ ]n-s∂ Xm-a-k-ap-≠m-bn-√. cm-Pyk-`-bn-se {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv A-cp¨ sP-bv-‰v-en kw-`-h-ÿ-e-tØ-°p Ip-Xn-®p. I-e-ßn-b sh-≈Øn¬ ao≥-]n-Sn-°m-s\-Øn-b ]-cp-¥n-s\ P-Ωp hn-am\-Øm-h-f-Øn¬ A-[n-Ir-X¿ X-S-™p. C-Xn-epw `oI-c-am-b \n-c-h-[n kw-`-h-߃ Xm-gv-h-c-bn-ep-≠m-bn´pw Xn-cn-™p-t\m-°m-Ø-h¿ C-t∏mƒ am-{Xw ]-ds∂-Øm≥ Im-c-W-sa-¥v F-∂m-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n D-a¿ A-_v-Zp-√-bp-sS tNm-Zyw. _n.sP.]n. {]-iv-\w ]m¿-e-sa‚n-s‚ C-cp-k-`-I-fn-epw h-®p s]m-´n-®p. Xm¬-°m-en-I-am-bn B-`y-¥-cw ssI-Im-cyw sN-øp∂ Nn-Zw-_-c-Øn-s‚ a-dp-]-Sn k-a-Nn-Ø-X-tbm-sS-bmbn-cp-∂p. ""F-√m kw-`-h-ß-fp-sS-bpw ]n-d-sI `o-I-c-Xbpw hn-tZ-i-I-c-hpw Z¿-in-°p-∂-Xv i-cn-b-√. In-jv-Xzmdn-s\ 1990 B-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-√.'' 1990¬ C-Xp-t]m-se \n- m-c-ß-fm-b kw-`-h-ß-fp≠m-b-t∏mƒ I-iv-ao¿ ]-fin-‰p-I-sf, I-iv-ao-cn¬ \yq\-]-£-߃-°p c-£-bn-√ F-∂ s]-cp-º-d ap-g-°n A-Uzm-\n-{]-`r-Xn-Iƒ \n¿-_-‘ A-`-bm¿-Yn-I-fm-°n C-¥y-bp-sS X-e-ÿm-\-\-K-cn-bn-te-°p am-‰n-∏m¿-∏n®n-cp-∂p. I-iv-ao-cn¬ ln-μp-°ƒ ]o-Un-∏n-°-s∏-Sp-∂p sh-∂p tem-I-Øn-\v Im-Wn-®p-sIm-Sp-°-em-bn-cp-∂p Cu _-em¬-°m-c {]-hm-k-Øn-se e-£yw. In-jvXzm¿ kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v P-Ωp-I-iv-ao¿ B-`y-¥-ck-l-a-{¥n km-Pn-Zv A-l-Ω-Zv In-Nv-ep cm-Pn-h-bv-°-Wsa-∂v Kp-P-dm-Øv ap-Jy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un B-h-iys∏-´-Xv C-Xn-\n-sS Nn-cn-°m≥ h-I \¬-In. In-Nv-ep cm-Pn-h-®p. ap-Jy-a-{¥n-°v X-s‚ cm-Pn-°-Øv \¬-Ish In-Nv-ep tNm-Zn-®p: ""sh-dpw aq-∂p-t]-cp-sS a-c-WØn-\n-S-bm-°n-b kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v Rm-\n-Xm cmPn-h-bv-°p-∂p; 3,000 t]-cp-sS a-c-W-Øn-\v D-Ø-c-hmZn-bm-b \-tc-{μ-tam-Un F-t∏m-gm-Wp cm-Pn k-a¿-∏n°p-I?'' A-Ø-cw tNm-Zy-߃-°p h¿-Ko-b-hm-Zn-Iƒ a-dp-]-Sn ]-d-bm-dn-√.

G

ssh t{Im-a-tkmw

-Z≥-tXm-´-hpw B-Zn-]n-Xm-hm-b B-Z-apw amXm-hv l-Δ-bpw ]-g-¶-Y-bm-sW-∂p ]-e-cpw ]-d-bp-sa-¶n-epw I-Y-bn¬ Im-cy-ap-s≠-∂v B-[p-\n-I K-th-j-I¿. B-Wn-s‚-bpw s]-Æn-s‚-bpw Un.F≥.F- kw-_-‘n-® ]T-\-ß-fn-em-Wv ]p-cp-j-s‚ B-Zn-cq]-am-b ssh t{Im-a-tkm-apw kv-{Xo-bp-sS ssa-t‰m tIm¨-{Un-b¬ Cu-hpw G-Xm-≠v H-tc-Im-e-Øp {]Xy-£-am-b-Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xv. kv-{Xo-bp-sS Un.F≥.F. ]T-\-ß-fn¬-\n-∂v 1980I-fn¬ K-th-j-I¿ F-Øn-b \n-K-a-\w, A-Xv {]-Xy£-am-b-Xv G-Xm-≠v c-≠p-e-£w h¿-jw ap-ºv B{^n-°-bn-em-sW-∂m-Wv. ]p-cp-j-s‚ ssh t{Im-atkmw kw-_-‘n-® ]T-\-ß-fn¬-\n-∂v A-s∂-Øn-b \n-K-a-\w, G-Xm-≠v H-cp e-£w h¿-j-Øn-s‚ ]-g-°ta A-Xn-\p-≈q-sh-∂m-Wv. ]-t£, k-ao-]-Im-e-Øp \-S-Øn-b ]T-\-ß-fn¬ I-s≠-Øn-b-Xv, A-Xn-t\°mƒ ]-g-°-ap-≈ ssh t{Im-a-tkmw \n-e-\n-∂n-cp∂p-sh-∂m-Wv. ]T-\-^-ew ]-d-bp-∂-Xv, G-‰-hpw {]mNo-\-am-b ssh t{Im-a-tkmw B-{^n-°-bn¬ D-Zv-`-hn®-Xv 1,26,000 ap-X¬ c-≠p-e-£w h-sc h¿-j-Øn-\v A-∏p-d-am-sW-∂m-Wv. kv-{Xo-bp-sS t{Im-a-tkmw D¬∏-Øn kw-_-‘n-® A-h-cp-sS ]T-\w ]-d-bp-∂-Xv, AXn-s‚ ]-g-°w 99,000 ap-X¬ 1,48,000 h¿-jw h-sc Bbn-cn-°p-sa-∂m-Wv. F-∂p-h-®m¬ G-Z≥-tXm-´-Øn-em-bm-epw th-sd F-hn-sS-bm-bm-epw ]p-cp-j-s‚ ssh t{Im-a-tkm-apw kv-{Xo-bp-sS ssa-t‰m tIm¨-{Un-b¬ Cu-hpw H-∂n®p-Im-Wm≥ C-S-h-∂n-cn-°mw F-∂p-X-s∂.

t\Àhc khm-f-bp-sS hn-e Ip-Xn-°p∂p; k¿-°m¿ \-S-]-Sn-Iƒ h-n^ew.

4

kzm-X-{´yw HmÀ-a-bm-hp-Ibm-tWm? h

-cpw-X-e-ap-d-Iƒ Hm¿-a-bn¬ am-{Xw kq-£n-t°-≠nh-cp-∂ A-aq-ey-kz-]v-\-am-bn kzm-X-{¥yw hn-Zq-c-am-bn-s°m≠n-cn-°p-∂ `o-j-W-km-l-N-cysØ-°p-dn-®p-≈ Nn-¥-Iƒ-°mWv P-\m-[n-]-Xy-`-c-Ww 66 h¿jw ]n-∂n-Sp-∂ Cu k-μ¿-`Øn¬ {]-k-‡n-bp-≈-Xv. sshtZ-in-Im-[n-]-Xy-Øn-s\-Xn-tc \Ωp-sS ap≥-Km-an-Iƒ \-S-Øn-b [o-tcm-Zm-Ø-am-b k-a-c-ß-sf°p-dn-®pw s]m-cp-Xn-t\-Sn-b kzmX-{¥yw kw-c-£n-t°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-°p-dn-®pw `-c-WI¿-Øm-°-fpw cm-{„o-b-t\-Xm°-fpw ]u-c-∑m-sc H-cn-°¬-°qSn D-W¿-Øp-∂-Xp \mw tIƒ-°pI-bm-Wv. P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ Im-h-te¬-∏n-°-s∏-´ `-c-W-kwhn-[m-\w P-\-hn-cp-≤-am-bn-s°m≠n-cn-s°, H-cp-Zn-\w A-h-[n-bm°n kzm-X-{¥y-Øn-s‚ km-tcm-]tZ-i-ß-fp-am-bn P-\-ß-sf A-`nap-Jo-I-cn-°p-∂-Xv ]-¥n-tI-Sn-t\°mƒ Im-]-Sy-Øn-s‚ {]-I-S-\am-bm-Wp hn-e-bn-cp-Ø-s∏-tS-≠Xv. tI-h-ew A-[n-Im-c-am-‰-Øn\p th-≠n-bm-bn-cp-∂n-√ \q-‰m≠p-Iƒ \o-≠ \-Ωp-sS kzm-X{¥y-k-a-c-߃. ]-Xn-\-©mw \q‰m-≠n-s‚ A-¥y-Z-i-I-Øn¬ t]m¿-®p-Ko-kv ]-S-bm-fn-I-fp-sS th-j-Øn¬ hn-tZ-i-km-{am-PyXzw a-e-_m¿-Xo-c-Øv Im-ep-IpØn-b-Xp ap-X¬ X-s∂ B-cw-`n®n-cp-∂p A-[n-\n-th-i-Øn-s\Xn-cm-b P-\-Io-b-t]m-cm-´-߃. Ip-™m-en-a-c-°m-cp-sS-bpw a-lmflm-Km-‘n-bp-sS-bpw c-‡-km£y-߃-°n-S-bn-se \o-≠ h-gnZq-c-am-Wv C-¥y≥ kzm-X-{¥y-ka-c-Øn-s‚ N-cn-{Xw. km-bp-[t]m-cm-´-ß-fp-sS-bpw k-l-\-k-ac-ß-fp-sS-bpw \q-en-g-Iƒ tN¿Øp s\-bv-sX-Sp-Ø kzm-X-{¥yØn-s‚ h¿-Wm-`-am-b D-S-bm-S ]pX-®m-Wv C-¥y≥ a-[y-h¿-Kw kpJ-am-bp-d-ßp-∂-Xv. `-c-W-h¿-Kw I-\n-™p-\¬Ip-∂ sN-dn-b kp-J-߃-°p `wKw-h-cm-sX t\m-°n, F-√m s\-dntI-Sp-I-tfm-Spw cm-Pn-bm-hp-I-bmW-h¿. a-\p-jym-h-Im-i-ß-fpw ]u-c-kzm-X-{¥y-ß-fpw I-h¿s∂-Sp-°-s∏-Sp-∂ C-¥y-bn-se \n-»-–-`q-cn-]-£-Øn-s‚ sN-InS-S-∏n-°p-∂ \n-e-hn-fn-Iƒ A-hcn¬ bm-sXm-cp A-tem-k-c-hpw kr-„n-°p-∂n-√; \n-{Zm-`w-Kw D≠m-°p-∂ A-kz-ÿ-X-I-f-√msX. kmw-kv-Im-cn-I ]p-tcm-K-Xn°pw k-aq-ln-I-k-a-Xz-Øn-\pw th-≠n-bp-≈ ]-cn-{i-a-߃-˛ A‘-hn-izm-k-߃-°pw A-k-aXz-߃-°p-sa-Xn-cm-b ap-t∂-‰ßƒ-˛ \-Ωp-sS kzm-X-{¥y-k-a-cØn-s‚ A-hn-`m-Py-hpw A-\n-hmcy-hp-am-b tN-cp-h-I-fm-bn-cp-∂p. 1921¬ A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-´ a-e-_mdn-se am-∏n-f-k-a-c ]-c-º-c-Iƒ {_n-´o-jv ]-´m-f-Øn-s‚-bpw kh¿-W P-∑n-am-cp-sS-bpw A-hn-ip≤-k-Jy-߃-s°-Xn-cm-b ]m-hß-fp-sS t]m-cm-´-am-bn-cp-∂p. PmXn-hn-th-N-\-߃ X-S-bm-\pw Abn-Ø-Pm-Xn-°m¿-°p h-gn-\-S°m-\p-ap-≈ A-h-Im-i-Øn-\pth-≠n t]m-epw, Km-‘n-Pn-sb tI-c-f-Øn-te-°v F-Øn-®-Xv kzm-X-{¥y-sØ-°p-dn-®p-≈ Cu k-a-{K k-¶¬-∏-am-bn-cp-∂p. PmXo-b-am-b A-h-i-X-Iƒ G-‰p-hmßn h-f-cm≥ hn-[n-°-s∏-´ tUm.

Aw-t_-Zv-I¿ cq-]-I¬-∏-\ \¬In-b C-¥y≥ `-c-W-L-S-\ \o-Xn, kzm-X-{¥yw, k-a-Xzw, km-tlm-Zcyw Xp-S-ßn-b am-\-hn-I-Kp-W-ßfp-sS kw-c-£-W-I-h-N-am-b-Xp bm-Zr-—n-I-a-√. cm-{„o-b P-\m-[n]-Xy-tØm-sSm-∏w, kmw-kv-Im-cnI P-\m-[n-]-Xy-hpw km-aq-ln-I P-\m-[n-]-Xy-hpw km-£m¬-°cn-°-s∏-Sp-tºmƒ am-{X-ta, \-ΩpsS cm-{„w A-Xn-s‚ kzm-X-{¥yaq-ey-ß-tfm-Sv \o-Xn-]p-e¿-Ønsb-∂p ]-d-bm-\m-hq. {]m-b-]q¿-Øn thm-´-h-Im-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {I-awsX-‰m-sX Xn-c-s™-Sp-∏p-Iƒ \S-°p-∂-Xpw ssk-\n-I-`-c-W-Øn\v A-\p-h-Zn-°m-sX tI-{μ-Ønepw kw-ÿm-\-ß-fn-epw a-{¥nk-`m-am-‰-߃ kw-`-hn-°p-∂Xpw am-{Xw A-Sn-ÿm-\-am-°n P\m-[n-]-Xyw `-{Z-am-sW-∂p I-cpXm-\m-hn-√. k-aq-l-Øn-se sNdp-Xpw h-ep-Xp-am-b F-√m P-\-hn`m-K-߃-°pw-˛ a-X-k-ap-Zm-b߃-°pw `m-jm-hn-`m-K-߃-

C Fw A-–p¿-d-lv-am≥

X-e-Øn-epw \o-Xn-\ym-b-hn-`m-KØn-epw a-‰p ]n-∂m-°-k-ap-Zm-b߃-°pw kw-h-c-W Izm-´ \n-›bn-°-s∏-s´-¶n-epw ap-kv-enw P-\kw-Jy-bp-sS 60 i-X-am-\-Øn-e[n-Iw F-√m kw-h-c-W-߃-°pw ]p-d-Øm-Wv. Z-en-Xp-Iƒ-°pw a-‰p ]n-∂m° ln-μp-°ƒ-°pw kw-h-c-Ww \¬-In-b-Xn¬ Pm-Xo-b-X ImWm-Ø cm-{„o-b-I-£n-Iƒ, a-s‰√m P-\-hn-`m-K-ß-tf-°m-fpw ]n∂n-se-∂v 2006¬ {]-[m-\-a-{¥n \n-tbm-Kn-® P-kv-‰n-kv k-®m¿ IΩn-‰n I-s≠-Øn-b ap-kv-enw-k-apZm-b-Øn-\v kw-h-c-Ww sIm-Sp°p-∂-Xn-s\ h¿-Ko-b-X-bm-bn I≠v F-Xn¿-°p-I-bm-Wv. au-en-Im-h-Im-i-ß-fm-bn C¥y≥ `- c - W - L - S - \ hy- h - ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ a-X-`m-jm \yq-\]- £ - ß - f p- s S kmw- k v - I m- c n- I kzm-X-{¥yw A-[n-I-∏-‰m-bn Im-

gn-bp-∂, A-\ym-b-am-bn `o-I-c-X Nm¿-Ø-s∏-´ ap-kv-enw-sN-dp-∏°m-sc hn-´-b-°-W-sa-∂pw \n-c]-cm-[n-I-sf ]n-¥p-S-cp-∂ bp.F.]n.F. t`-Z-K-Xn-Iƒ ]n≥h-en-°-W-sa-∂p-ap-≈ k-ap-Zm-bØn-s‚ H-∂-S-¶-ap-≈ B-h-iyw _-[n-c-I¿-W-ß-fn-em-Wp ]-Xn°p-∂-Xv. tIm¨-{K-kv k¿-°m¿ [m¿-jv-Sy-tØm-sS ]p-dw-Xn-cn™n-cn-°p-tºmƒ, a-‰p a-tX-X-cI-£n-Iƒ, ]n-∂m-°-˛-\yq-\-]£ ]m¿-´n-Iƒ t]m-epw, h-gn-]mSv {]-ta-b-ß-fn¬ {]-Xn-I-c-Ww HXp-°n-bn-cn-°p-∂p. tkm-jy-en-kv-‰v U-tam-{Im-‰nIv dn-]-ªn-Iv F-∂ kz-bw-hn-tij-W-am-Wv \-Ωp-sS cm-{„w F-SpØ-Wn-™n-´p-≈-Xv. 1975¬ C-μncm-Km-‘n A-Sn-t®¬-∏n-® A-Sn-b¥-cm-h-ÿ-bn¬, Z-cn-{Z-P-\-hn-`mK-߃-°v A-\p-Iq-e-am-bn Nn-e \-S-]-Sn-Iƒ {]-Jym-]n-®p-sIm-

fn¬ \-c-knw-l-dm-hp-˛-a≥-taml≥ kn-Mv Iq-´p-sI-´v _-lp-Zq-cw ap-t∂m-´p sIm-≠p-t]m-bn. dm-hp Im-e-L-´-Øn-s‚ Zp¿-`-K kw-`mh-\-I-fm-b _m-_-cn Zp-c-¥-hpw Xo-{h-ln-μp-Xz-Øn-s‚ h-f¿-®bpw kz-Im-cy Ip-Ø-I-h¬-°-cW-hpw A-ta-cn-°≥ Zm-ky-hpw C-{km-tb¬ _m-‘-h-hpw ]-c-kv]-cw sI-´p-]n-W-™pIn-S-°p-∂Xv bm-Zr-—n-I kw-`-h-ß-fm-b-√; a-dn-®v, kzm-X-{¥y-Øn-s‚ Aÿn-hm-cw X-I¿-Øp-am-‰n ]-Wnbm-\n-cp-∂ hy-Xy-kv-X-am-sbm-cp cm-{„-Øn-s‚ Xp-S-°-am-bm-Wv. tIm¿-]-td-‰v ap-X-em-fn-Ø-tØmSv D-Zm-c-X-bpw Z-cn-{Z-cpw I¿-j-Icpw sXm-gn-em-fn-I-fpw B-Zn-hmkn-I-fpw Z-en-X-cpw ap-kv-enw-Ifpw Dƒ-s∏-Sp-∂ `q-cn-]-£-P-\-Xtbm-Sv A-h-⁄-bpw ]p-e¿-Øp∂ \-b-ß-sf-bpw k-ao-]-\-ßsf-bp-am-Wv `-c-W-h¿-Kw D-Zm-ch¬-°-c-W-sa-∂p hn-fn-°p-∂-Xv. D-Zm-c-h¬-Ir-X `-c-Ww Im¬-\q‰m-≠v ]n-∂n-Sp-tºmƒ, cm-Py-Øn-

au-en-Im-h-Im-i-§-fm-bn C-´y³ `-c-W-L-S-\ hy-h-Ø sN-bv-Xn-«p-Å a-X-`m-jm \yq-\-]-£-§-fp-sS kmw-kv-Im-cn-I-kzm-X-{´yw A-[n-I-¸-äm-bn Im-Wp-¶ Xo-{h-ln-µp-Xz h-e-Xp-]-£w taÂ-ss¡ t\-Sn-s¡m-−n-cn-¡p-¶p. BÀ.F-kv.F-kn-sâ-bpw _n.sP.]n-bp-sS-bpw \-b-k-ao-]-\-§-fn H-Xp-§p-¶-X-à k-a-Im-en-I C-´y-bp-sS \yq-\-]-£-hn-cp-²-am-b h-e-Xp-]-£ B-`n-ap-Jy-hpw kzm-[o-\-hpw. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv [zw-k-\-¯n-eq-sS a-X-kzm-X-{´y-¯n-sâ {]-Xo-Iw X-¨p-X-IÀ-¡-s¸-«-Xn-sâ D-¯-c-hm-Zn-¯-¯nÂ-\n-¶v tIm¬-{K-Ên-\pw a-äp a-tX-X-c-I-£n-IÄ-¡pw H-gn-ªp-am-dm-\m-hn-Ã. tI-{µ sk-Iyq-cn-än-þ-Câ-en-P³-kv G-P³-kn-I-fp-sS-bpw hn-hn-[ kw-Øm-\-§-fn-se t]m-en-kv tk-\-I-fp-sS-bpw \yq-\-]-£-hn-cp-²-X ]-e kw-`-h-§-fn-eq-sS-bpw a-d-\o-¡n ]p-d-¯p-h-¶n-«pw A-h-bp-sS hÀ-Ko-b-k-ao-]-\-§-fn bm-sXm-cp am-ä-hpw Zr-iy-a-Ã. A-\n-Ýn-X-am-bn Pm-ayw \n-tj-[n-¡-s¸-«p P-bn-ep-I-fn I-gn-bp-¶, A-\ym-b-am-bn `o-I-c-X NmÀ-¯-s¸-« ap-kv-enw-sN-dp-¸-¡m-sc hn-«-b-¡-W-sa-¶pw \n-c-]-cm-[n-I-sf ]n-´p-S-cp-¶ bp.F.]n.F. t`-Z-K-Xn-IÄ ]n³-h-en-¡-W-sa-¶p-ap-Å k-ap-Zm-b-¯n-sâ H-¶-S-¦-ap-Å B-h-iyw _-[n-c-IÀ-W-§-fn-em-Wp ]-Xn-¡p-¶-Xv. °pw Pm-Xn-Iƒ-°pw D-]-Pm-XnIƒ-°pw-˛ k¿-°m-cn¬ a-Xn-bmb {]m-Xn-\n-[yw e-`n-t°-≠-Xv `c-W-L-S-\m-]-c-am-b P-\m-[n-]Xym-h-Im-i-am-Wv. F-∂m¬, C∂p-h-sc ap-kv-enw-Iƒ-°pw Z-enXp-Iƒ-°pw `-c-W-hr-Ø-Øn-s‚ ]p-d-tºm-°p-I-fn¬ am-{X-am-Wp km-∂n-[yw. ]-´n-I-Pm-Xn-bpw ]-´n-I-h¿-Khp-am-bn `-c-W-L-S-\-bn¬ ÿm\w-]n-Sn-® tKm-{X-h¿-K-°m¿°pw A-bn-Ø-Pm-Xn-°m¿-°pw \n-b-a-\n¿-am-W-k-`-I-fn¬ \ntbm-P-I-a-fi-e-߃ kw-h-cWw sN-ø-s∏-´n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ ÿn-Xn A¬-∏w t`-Z-am-Wv. a-X\yq-\-]-£-߃-°pw k-am-\-amb ko-‰v-kw-h-c-W-sa-∂ B-hiyw `-c-W-L-S-\m \n¿-am-W-kan-Xn-bn¬ D-∂-bn-°-s∏-´-t∏mƒ \¬-In-b D-d-∏p-Iƒ ]n-∂o-Sv ]men-°-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn-√. P-\m[n-]-Xy `-c-W-kw-hn-[m-\-Øns‚ c-≠p im-J-I-fm-b D-tZym-K-

Wp-∂ Xo-{h-ln-μp-Xz h-e-Xp-]£w ta¬-ss° t\-Sn-s°m-≠ncn-°p-∂p. B¿.F-kv.F-kn-s‚bpw _n.sP.]n- b p- s S- b pw \- b k-ao-]-\-ß-fn¬ H-Xp-ßp-∂-X√ k-a-Im-en-I C-¥y-bp-sS \yq\- ] - £ - h n- c p- ≤ - a m- b h- e - X p- ] £ B- ` n- a p- J y- h pw kzm- [ o- \ hpw. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv [zw-k-\Øn- e q- s S a- X - k zm- X - { ¥y- Ø ns‚ {]-Xo-Iw X-®p-X-I¿-°-s∏´- X n- s ‚ D- Ø - c - h m- Z n- Ø - Ø n¬\n- ∂ v tIm¨- { K- n- \ pw a- ‰ v atX-X-c-I-£n-Iƒ-°pw H-gn-™pam-dm-\m-hn-√. tI-{μ sk-Iyq-cn-‰n-˛-C‚-enP≥-kv G-P≥-kn-I-fp-sS-bpw hnhn-[ kw-ÿm-\-ß-fn-se t]m-enkv tk-\-I-fp-sS-bpw \yq-\-]-£hn-cp-≤-X ]-e kw-`-h-ß-fn-eq-sSbpw a-d-\o-°n ]p-d-Øp-h-∂n-´pw A-h-bp-sS h¿-Ko-b-k-ao-]-\-ßfn¬ bm-sXm-cp am-‰-hpw Zr-iy-a√. A-\n-›n-X-am-bn Pm-ayw \ntj-[n-°-s∏-´p P-bn-ep-I-fn¬ I-

≠m-bn-cp-∂p A-an-Xm-[n-Im-c-{]tbm-K-߃-°p a-d kr-„n-°-s∏´-Xv. tkm-jy-en-kw cm-{„-kz-`mh-am-bpw kz-Ø-h-Im-iw au-enIm-h-Im-i-a-√m-Xm-bpw {]-Jym-]n°-s∏-Sp-∂-Xv A-ß-s\-bm-Wv. F-∂m¬, ]n-∂o-Sv cm-Po-hv Km‘n-bn¬ Xp-S-ßn \-c-knw-l-dmhp-hn-eq-sS k-º-∂-Xm¬-∏-cy-ßfn-te-°p a-d-bn-√m-sX \o-ßp-∂ km-º-Øn-I-\-b-ß-fm-Wv P-\-X G-‰p-hm-tß-≠n-h-∂-Xv. Xp-S¿∂p `-c-W-ta-‰ F≥.Un.F-bpw bp.]n.F-bpw t£-a-cm-{„ k¶¬-∏w sX-cp-hn¬ X-≈n, BtKm-f-hpw B-`y-¥-c-hp-am-b kmº-Øn-I Ip-Ø-I-Iƒ-°p-th≠n-bp-≈ \n-tbm-en-_-d¬ \-bß-fp-sS I-¶m-Wn-am-cm-bm-Wp h¿-Øn-®-Xv. F¨-]-Xp-I-fn¬ A-©p _n-ey¨ tUm-f¿ sF.Fw.F-^v. hm-bv-]-sb-SpØp-sIm-≠v cm-Po-hv Km-‘n Bcw-`n-® hn-tZ-i hn-t[-b-Xz-hpw IpØ-I-tk-h-bpw sXm-Æq-dp-I-

s‚ km-º-Øn-I-cw-K-sØ Im-gvN-Iƒ H-´pw A-kq-b P-\n-∏n-°p∂-X-√. ˛ P-\-kw-Jy-bp-sS 55 i-X-am\w (645 an-ey¨) Zm-cn-{Zy-Øn¬ I-gn-bp-∂p (Hm-Iv-kv-^-Uv bq-\nth-gv-kn-‰n ]T-\w). ˛ B-tKm-f Zm-cn-{Zy C≥-U-Ivkn¬, 79 cm-Py-߃-°n-S-bn¬ C¥y-bp-sS ÿm-\w 65 (C‚¿-\mj-\¬ ^p-Uv t]m-fn-kn dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v dn-t]m¿-´v 2012). ˛ {]-Xn-Zn-\w \-K-c-ß-fn¬ 32 cq-]-bpw {Km-a-ß-fn¬ 26 cq-]-bpw sN-e-h-gn-°m≥ ti-jn-bp-≈-h¿ Z-cn-{Z≥-am-c-√ (πm-\n-Mv I-Ωoj≥ am-\-Z-fiw). ˛ C-¥y-bn-se 49.8 i-X-am-\w ho-Sp-I-fn¬ tSm-bv-e-‰p-I-fn-√. F∂m¬, 63.2 i-X-am-\-Øn-\v sS-ent^m¨ I-W-Iv-j-\pw 52.3 i-Xam-\-Øn-\v sk¬-t^m-Wp-I-fpap-≠v (2011 sk≥-k-kv). sXm-gn-en-√m-bv-a P-\p. 2010˛-P\p. 2012 Im-e-b-f-hn¬ 10.2 i-X-

am-\w h¿-[n-®p (\m-j-\¬ kmw]nƒ k¿-th Hm¿-K-ss\-tk-j≥ dn-t]m¿-´v). D-b¿-∂ km-º-Øn-I-h-f¿-®bpw {Zp-X-K-Xn-bn-ep-≈ hn-I-k-\hp-am-Wv kz-Im-cy-h¬-°-c-WØn-eq-∂n-b km-º-Øn-I-\-bß-fp-sS Kp-W-ta≥-a-bm-bn hm-gvØ-s∏-Sp-∂-Xv. b-Ym¿-Y-Øn¬ k-º-Øn-s‚ kz-Im-cy Ip-Ø-Ih¬-°-c-W-hpw s]m-Xp-ta-J-ebp-sS-bpw ku-P-\y k¿-°m¿tk-h-\-ß-fp-sS-bpw X-I¿-®-bpam-Wv kw-`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂-Xv. G-sd sIm-´n-tLm-jn-°s∏-´ hn-Zym-`ym-km-h-Im-i \n-ba-hpw C-t∏mƒ ]m¿-e-sa‚n¬ Ah-X-cn-∏n-°-s∏-´ `-£y-kp-c-£m _n-√pw k¿-°m¿ Np-a-X-e-Iƒ ]cn-an-X-s∏-Sp-Øn \n¿-h-Nn-°p-Ibpw H-∏w Cu ta-J-e-I-fn¬ kzIm-cy-Ip-Ø-I-I-fp-sS I-S-∂p-Ib-‰w F-fp-∏-am-°p-I-bp-am-Wv sN-øp-∂-Xv. {]o-ss{]-a-dn X-ew ap-X¬ {]-^-j-\¬ X-ew h-sc hn-Zym-`ym-k hy-h-km-bw em-`-Ic-am-bn h-f-cp-I-bpw k-am-¥-c-ambn s]m-Xp-hn-Zym-e-b-߃ X-I¿∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bpw sN-øp∂-Xm-bn I-W-°p-Iƒ hn-fn-®p-]d-bp-∂p. `-£y-ta-J-e-bn¬ k¿°m¿ H-cp-h-i-Øv 67 i-X-am-\w P\-߃-°v aq-∂p-cq-] \n-c-°n¬ A-©p-In-tem A-cn \¬-Im-sa∂v G¬-°p-∂-Xn-s‚ {]m-tbm-KnI-X-bn¬ A-S-™p-sIm-≠n-cn°p-∂ s]m-Xp-hn-X-c-W-irw-J-ebpw F-^v.kn.sF. tKm-Uu-WpI-fn¬ sI-´p-\m-dp-∂ [m-\y-°qºm-c-ß-fpw kw-i-bw P-\n-∏n-°pI-bm-Wv. k-º-Øpw kzm-[o-\-hpw A[n-Im-c-hpw kzm-b-Ø-am-b sN-dp\yq-\-]-£-am-Wv I-£n-t`-Z-sat\y \-Ωp-sS t\-Xm-°ƒ D-cp-hnSp-I-bpw D-]m-kn-°p-I-bpw sNøp-∂ hn-I-k-\-a-{¥-Øn-s‚ KpW-t`m-‡m-°ƒ. B-fpw A¿-Yhpw hm-cn-°q-´n-bp-≈ Cu hn-Ik-\-°p-Xn-∏n-s‚ C-c-I-fm-bn amdp-I-bm-Wv A-Sn-ÿm-\-h¿-K߃. B-hm-k-`q-an-I-fn¬-\n-∂p ]p-d-¥-≈-s∏-Sp-∂ B-Zn-hm-knIƒ; _-ln-jv-Ir-X-cm-bn-s°m≠n-cn-°p-∂ Z-en-Xp-Iƒ; kw-ibn-°-s∏-Sp-I-bpw ]n-¥p-S-c-s∏-SpI-bpw sN-øp-∂ ap-kv-enw-Iƒ. DZm-c-h¬-°-c-W-\-b-ß-fp-sS _m°n-]-{X-am-bn Cu P-\-hn-`m-K-ßfp-sS Po-hn-Xw Iq-Sp-X¬ tim-N\o-b-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂-Xmbn sX-fn-bn-°p-∂-Xm-Wv F-√m km-aq-ln-I ]T-\-ß-fpw km-ºØn-I k¿-th-I-fpw. \n-e-\n¬-∏pw h-f¿-®-bpw kmº-Øn-I-hpw cm-{„o-b-hp-am-b A-[n-Im-c-ap-]-tbm-Kn-®p X-S-bs∏-Sp-∂ km-l-N-cy-Øn¬, kwL-Sn-X-am-b sN-dp-Øp-\n¬-∏p am-{X-am-bn Np-cp-ßp-∂p C-c-I-fpsS ap-∂n¬ Xp-d-∂p-In-S-°p-∂ hgn. a-Æn-\pw sh-≈-Øn-\pw th≠n, hn-Zym-`ym-k-hpw sXm-gn-epw tX-Sn, hn-th-N-\-߃-°pw ]o-U\-߃-°p-sa-Xn-tc cm-Py-Øns‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ i-‡ns∏-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂ P-\-Io-bk-a-c-߃ Cu Zn-i-bn-te-°mWp hn-c¬-Nq-≠p-∂-Xv. `-c-W-]-£-Øpw {]-Xn-]-£Øpw \n-d-™p-I-fn-°p-∂ ap-Jy cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-sS Cu k-ac-ap-J-ß-fn-se A-km-∂n-[yw C¥y-bn-sem-cp ]p-Xn-b cm-{„o-bØn-s‚ C-Sw \n¿-W-bn-°p-I IqSn sN-øp-∂p-≠v.

kw-L-]-cn-hm-c-¯n-sâ KqV\o¡§Ä tkm

-fm¿ hn-hm-ZØn¬ tIm¨{K- n-se Pm-Xn A-Sn-ÿm-\-Ønep-≈ {Kq-∏v-t]m-cv F-√m Zp¿-K‘-tØm-Sp-Iq-Sn-bpw s]m-´n-sbmen-®p. F-∂m¬, C-Xn¬-\n-∂p ap-X-se-Sp-°m≥ cm-hpw ]-I-epw k-a-cw \-S-Øn-bn-´pw kn.]n.Fw. ap-∂-Wn-°m-hp-∂n-√. C-Xn-\n-Sbn¬ G-sd `-bm-\-I-am-b co-Xnbn¬ kw-L-]-cn-hm-cw tI-c-fo-bk-aq-l-Øn¬ \p-g-™p-I-b-dp∂p-≠v. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃°p ap-ºv Fw.Pn. tIm-f-Pn¬ kw-L-]-cn-hm-cw t_mw-s_-dn™v `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n°p-I-bpw A-[ym-]-I-sc-bpw hnZym¿-Yn-I-sf-bpw {Iq-c-am-bn a¿±n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. F≥.Fkv.F-kv. \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ am-t\-Pv-sa‚ v k-ln-°-h-øm-sXbm-Wv ssl-t°m-S-Xn-sb kw-c£-W-Øn-\m-bn k-ao-]n-°p-Ibpw tIm-S-Xn C-S-s]-Sp-I-bpw sN-bv-X-Xv. tIm-S-Xn-bp-Ø-c-hv ]cn-K-Wn-°m-sX B¿.F-kv.Fkp-Im¿ tIm-f-Pn¬ A-gn-™mSn. B-d-∑p-f-bn¬ ÿ-ew Fw.F¬.F-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b in-h-Zm-k≥ \m-bsc t]m-en-kv km-∂n-[y-Øn¬ kw-L-]-cn-hm-cw ssI-tb-‰w sNbv-Xp. ]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se F-gph-¥-e-bn¬ G-Xm-\pw kw-L-]cn-hm-c-°m-cp-sS [m¿-„y-Øn-\p ap-ºn¬ J-_-d-S-°m-\m-hm-sX aøn-Øv kw-kv-I-cn-°m-sX {^ok-dn¬ h-bv-t°-≠n-h-∂-Xv aq∂p-Zn-h-k-am-Wv. a-l-√n-\p-th≠n ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ-°p ap-ºv hmßn-b J-_¿-ÿm-\n¬ k¿°m¿ A-\p-a-Xn e-`n-®-ti-j-hpw

A-Ðp-¶m-knÀ a-Av-Z-\n--¡v Po-hn-Xm´yw h-sc P-bne-d-tbm ?

hmb\¡mÀ Fgp-Xp¶p J-_-d-S-°w X-S- -s∏-Sp-Øm-\mWv A-h-cp-sS {i-aw. Im-k¿-tImUv Pn-√-bn¬ tkm-jy¬ s\-‰vh¿-°v h-gn {]-hm-N-I-\n-μ \-SØn I-em-]-Øn-\p-≈ {i-aw \-S∂-Xpw sXm-´p-ap-ºm-Wv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv {io ]fl-\m-`-kzm-an t£-{X-Øn¬ inh-tk-\-bp-sS h≥ B-bp-[-tiJ-c-ap-s≠-∂ k-Xyw kp-{]nwtIm-S-Xn \n-tbm-Kn-® A-an-°-kv Iyq-dn-bm-Wp ]p-d-Øp-hn-´-Xv. \Ωp-sS cm-{„o-b-t\-Xm-°-tfm am[y-a-∏-cp-¥p-I-tfm C-sXm-∂pw A-dn-™ a-´n-√. tI-c-fo-b¿-°v B-i-¶-bp-f-hm-°p-∂-Xm-Wv CØ-cw kw-`-h-߃.

F-√m tZ-ho-tZ-h-∑m-cpw I-hn-Ifp-sS `m-h-\m-kr-„n-I-fm-Wv. CØ-cw I-Ym-]m-{X-ssZ-h-߃ c≠m-bn-cw h¿-jw ap-ºp-≈ {Ko°v P-\-X-bv-°p-ap-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, A-hn-sS {In-kv-Xp-a-Xw {]-Nm-c-Øn¬ h-∂-t∏mƒ A-h¿ A-{]-Xy-£-cm-bn. _p-≤-a-XsØ \-in-∏n-®v _p-≤-t£-{X߃ ]n-Sn-s®-Sp-Ø \-ºq-Xn-cnam¿-°p ]-I-cw P-\-߃-°v Bcm-[n-°m≥ th-≠n I-≠p-]n-Sn-® ssZ-h-ß-fm-Wv ]p-cm-W I-Ym]m-{X-߃.

Fw d-jo-Zv hn-f-bq¿ sh-kv-‰v

\n-h]-r-¯ n-tI-Sv ©m-b-Øp Xn-c-s™-Sp-

k-¦I¿-Â-°¸-S-§-IÄw cm-am-a{m-Xwb-W-am-k-

am-bn B-N-cn-°p-∂-Xn-s‚ bp‡n F-{X A-t\z-jn-®n-´pw a-\ n-em-hp-∂n-√. cm-am-b-W-Ønse I-Ym-]m-{X-ß-sf B-cm-[n°m≥ A-h¿ a-\p-jy¿-°p-th≠n sN-bv-X tk-h-\w F-¥mWv? cm-am-b-W-Øn¬ {]-I-S-amhp-∂ Kp-W-ta-∑-Iƒ A-sX-gpXn-b I-hn-bp-sS kw-`m-h-\-bmWv, kw-kv-Im-c-am-Wv. A-Xn-sem∂pw cm-am-b-Ww I-Ym-]m-{X߃-°v H-cp ]-¶p-an-√. cm-am-bW-Øn-se I-Ym-]m-{X-߃ N-cn{X-hy-‡n-I-fm-sW-∂-Xn-\p H-cp sX-fn-hp-an-√. ln-μp-a-X-Øn-se

sI sI Zm-tam-Z-c≥ G-‰p-am-\q¿

tIm¨-{K-kv \n-b-{¥-WØn-ep-≈ C-t∏m-g-sØ I¿Wm-S-I k¿-°m¿, _mw-•q¿ kv-t^m-S-\-t°-kn¬ {]-XntN¿-Øp P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-tbm-Sv Im-Wn-°p-∂-Xv a-\p-jy-Xz-cln-X-am-b k-ao-]-\-am-Wv. tIm¨-{K-kv A-[n-Im-cØn¬ h-cp-tºmƒ \o-Xn-In-´psa-∂p {]-Xo-£n-®n-cn-°ptºm-gm-Wv ap≥k¿-°m-cn-t\°mƒ hm-in-tbm-sS a-Av-Z-\ns°-Xn-tc A-h¿ tIm-S-Xnbn¬ {]-Xy-£-s∏-´-Xv. Pm-ayw \n-tj-[n-°p-I-sb-∂ e-£y-

∏n¬ ]-›n-a-_w-Km-fn¬ F-´p-\ne-bn¬ s]m-´n-b kn.]n.Fw. tIc-f-Øn¬ tkm-fm¿ hn-hm-ZØn¬ A-`n-c-an-°p-∂-Xv \n-hrØn-tI-Sp-aq-e-am-Wv.

t{K-Uv, tI-c-f Im¿-jn-I k¿-hI-em-im-em ¢m-kv t^m¿ \n-a-b\w-˛ C-Xn-s\m-s° k¿-°m¿ GP≥-kn-bm-b F¬._n.F-kv. aptJ-\ ]-co-£ \-S-Øn D-S-s\ \nb-a-\w \-S-Øm≥ A-[n-Im-cnIƒ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww.

\n-km-ap-±o≥ X-t®m-Ww ]m-tßm-Sv

H-cp-Iq-´w D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw

H-gkwn-hpÿ \n-Im-\-¯sh--Wbw¿ lu-kn- sN-¯v ss_-¡n-Mv Im-™q-cm≥ N-ß-cw-Ip-fw Mv tIm¿-]-td-j-\n¬ ¢m-kv t^m¿ t{K-Uv-˛2, a-e-_m¿ do-Py\¬ an¬-a-bn-se H-gn-hp-Iƒ, tIc-f k-l-I-c-W hn-I-k-\ t£-a\n-[n t_m¿-Un-se H-gn-hp-Iƒ, Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em ]yq¨/hm-®v-am≥, A-kn-kv-‰‚ v

F-gp-Xn-b, "am-dp-∂ tdm-Up-Iƒ, am-dm-Ø ss{U-hn-Mv ssi-en' F∂ Ip-dn-∏v (B-K-kv-Xv H-∂v) H-cp]m-Sp bm-Ym¿-Yy-߃ \-tΩm-Sp hn-fn-®p-]-d-bp-∂p. ]-t£, A-t±l-hpw Im-Wm-sX-t]m-b H-cp {][m-\ Im-cy-am-Wv 10\pw 17\pw C-

tØm-sS-bm-Wp t{]m-kn-Iyqj≥ A-t±-l-Øn-s\-Xn-tc \pW-Iƒ \n-c-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-t±-l-sØ B-Po-h-\m¥w P-bn-en¬ In-S-Øm≥, Ign-™ _n.sP.]n. k¿-°m¿ \-S-Øn-b I-cp-\o-°-ß-fp-sS B-h¿-Ø-\-am-Wv C-∂-sØ k¿-°m-cn-s‚ \-b-Øn-epw {]Xn-^-en-°p-∂-Xv. t\-c-tØ ]n-Sn-bn-em-b Nn-e-cp-sS sam-gnb-√m-sX a-Av-Z-\n-°v _mw•q¿ kv-t^m-S-\-hp-am-bn _‘-ap-s≠-∂-Xn-\v hn-izm-ktbm-Ky-am-b sX-fn-hp-I-sfm∂p-an-√. _n.sP.]n. k¿-°m¿

S-bv-°p {]m-b-ap-≈ Ip-´n-I-fp-sS ss_-°v bm-{X. A-h¿-°m¿°pw sse-k≥-kp-≠m-hn-√. H-cp e-°pw-e-Km-\p-an-√m-sX I-gn-hns‚ ]-c-am-h-[n th-K-Øn¬ tdmUn-s‚ \-Sp-hn¬-°q-Sn No-dn-∏mbp-I-bm-W-h¿. dn-b¿ an-d¿ A-gn®p-h-bv-°p-∂ A-h¿ G-Xp-`m-KØp Iq-Sn-bpw a-dn-I-S-°pw. tdmUn¬ ]n-S-™p-a-cn-°p-∂-h-cn¬ A-[n-I-hpw C-°q-´-cm-Wv. kn F-®v ap-l-Ω-Zv ]m-∏n-\n-t»-cn

kn.]n.Fw. _-Ôw tkm-fm¿ X-´n-∏p-am-bn

kn.]n.F-Ωn-\p-≈ _-‘w Iq-Sn t]m-en-kv A-t\z-jn-°p-∂-Xp \∂m-bn-cn-°pw. tI-kn-se H-cp {]-

sX-fn-hp-Iƒ sI-´n-®-a-bv-°pI-bm-bn-cp-∂p F-∂ kw-i-bw {]-k-‡-am-Wv. sIm-Sn-b a-\p-jym-h-Im-i[zw-k-\w t\-cn-Sp-∂ B a-\pjy-s‚ A-¥y-\n-an-jw t]mepw P-bn-en¬-Ø-s∂-bm-hW-sa-∂p hm-in-]n-Sn-°p-∂ h¿-Ko-b-˛-cm-{„o-b A-P-≠-bvs°m-∏-a-√ cm-Py-sØ ]u-c≥am-sc-∂v sX-fn-bn-t°-≠-Xv \mw Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS-bpw Npa-X-e-bm-Wv. Sn sI {]-`m-I-c≥ l-cn-]p-cw

Xn ]n.B¿.Un. U-b-d-Œ¿ ^ntdm-kv kn.]n.Fw. A-\p-`m-hnbm-Wv. k-Ko¿ A-d-bv-°¬ I-f-a-t»-cn

IØ-b-°p-∂-h¿ hcn-Iƒ hn-´pw hm-N-I-߃ Npcp-°nbpw th-≠-{X am¿Pn-\n´pw Fgp-Xm≥ Xm-¬-∏-cyw. IØn-s\m-∏w apgp-h≥ t]-cpw ]q-¿Whn-em-khpw sSe-. \º¿ F∂n-hbpw Dƒs∏-Sp-Øm≥ {i≤n-°p-I. ]q-¿Whn-em-kan-√m-Ø I-Øp-I-ƒ {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂X√.

C¶s¯ hmNIw

`£y-kpc-£m _n√√ th≠-Xv, k-hm-f- kp-c-£m- _n√v...!

ln-μp-a-X-Øn-se F-√m tZ-ho-tZ-h-∑m-cpw I-hn-I-fp-sS `m-h-\m-kr-„n-I-fm-Wv. C-Ø-cw I-Ym-]m-{X-ssZ-h-߃ c-≠m-bn-cw h¿-jw ap-ºp-≈ {Ko-°v P-\-X-bv-°p-ap-≠m-bn-cp-∂p. sI sI Zm-tam-Z-c≥, G-‰p-am-\q¿

hnemkw FUn‰¿ tXPkv Zn\]{Xw aoUnbmkn‰n \√fw tImgnt°mSv 673 027 e-mail: letters@thejasonline.com


tIcfw

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

\m-dm-¯v tI-kv: {]-XnI-sf F³.sF.F. dn-am³-Uv sN-bvXp sIm®n: I-Æq¿ \m-dm-Øv \n¿am-W-Øn-en-cn-°p-∂ sI-´n-SØn-\p k-ao-]-Øp \n∂p hmfpw t_mw-s_-∂p tXm-∂n-∏n-°p∂ h-kv-Xphpw I-s≠-Sp-Ø tIknse 21 {]-XnI-sf sIm-®n-bnse F≥.sF.F. {]-tXyI tImS-Xn dn-am≥Uv sN-bvXp. {]Xn-Iƒ-s°-Xntc-bp-≈ Ip-‰]{Xw I-gn-™ Znhkw F≥.sF.F. tIm-S-Xn-bn¬ ka¿-∏n-®n-cp-∂p. BZyw tem-°¬ t]m-en-kv A-t\z-jn-® tI-kv ]n-∂o-Sv F≥.sF.F. G-s‰-Sp-°p-I-bmbn-cp∂p. tI-kn-se 1 -ap-X¬ 21 hsc {]-Xn-Ifm-b I-Æq¿ ap-gp∏n-e-ßm-Sv j-^oJv, I-Æq¿ ]pXn-b-]-d-ºn¬ ]n ]n A-–p aZv, I-Æq¿ Abnj- a≥-knen¬ ]n Sn \u-jmZv, I-Æq¿ tXm-´-S jp-°q¿ lu-kn¬ ap-lΩ-Zv kmw-{hn, I-Æq¿ ]p-\-°m-bn-hoSv \uj¬, I-Æq¿ Pao-e a≥kn¬ sP ]n ss^k¬, I-Æq¿ Abnj -lu-kn¬ ]n Pw-kn¬, I-Æq¿ a-d-en¬ -ho-Sv ]n j^oJv, I-Æq¿ ss_-Øp¬ dmk-bn¬ ]n dn-Jm-^p-±o≥, IÆq¿ Ip-Ωm-b-°S-hv sI sI Pwjo¿, I-Æq¿ ]p-Xn-b-ho-´n¬ ]n hn A-kokv, I-Æq¿ ss_Øp¬ lu-kn¬ sI ]n \njmPv, I-Æq¿ ss_-Øp¬ a≥knen¬ hn jn-Pn¬, I-Æq¿ jco-^ a≥-knen¬ ]n ]n ap-lΩZv ss^k¬, I-Æq¿ kp-ss_-Z a≥-kn-en¬ ]n Fw A-Pva¬, IÆq¿ Ip-∂n‚hn-S sI ]n lmjnw, I-Æq¿ ss_-Øp¬ l-eoa-bn¬ ]n ]n \u-jmZv, I-Æq¿ j¿-an-\m-kn¬ ]n ]n dm-jnZv, IÆq¿ a¿-h -a≥-kn-en¬ ]n Fw A-Pva¬, I-Æq¿ B-jn-Jv a≥knen¬ H sI B-jnJv, I-Æq¿ dp-ssh-Z -hn√-bn¬ sI ]n d-_mlv F-∂n-h-sc-bm-Wv P-Uv-Pn ]n i-in-[-c≥ dn-am≥Uv sN-bv-XXv.

BKkvXv 17 "aAv-Z-\nsFIyZmÀVy Zn\w': ]n.Un.]n. sIm®n: ISp-Ø- tcm-K-_m-[n-X\pw hnNm-c-WØ-S-hp-Im-c-\pambn _mwKvfq¿ ]c-∏\ A{Klmc sk≥{S¬ Pbn-en¬ Ignbp∂ ]n.Un.]n. sNb¿am≥ A_vZp-∂mkn¿ aAv-Z-\nsb AdÃv sNbvXv aq∂p h¿jw XnI-bp∂ BKkvXv 17\v A_vZp-∂m-kn¿ aAv-Z-\n-tbmSv sFIyZm¿Vyw {]I-Sn-∏n®p aAv-Z\n sFIy-Zm¿Vy-Zn\ ambn BN-cn-°m≥ ]n.Un.]n. tI{μ-I-Ωn‰n Xocp-am-\n-®p.

tSmw tPm-k-^n-s\ ]-cn-K-Wn-¡-Ww: ap-Jy-a-{´n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: A¿-Pp-\ Ahm¿-Uv ]-´n-I-bn¬ \n-∂p a-ebm-fn thm-fn-t_mƒ Xm-cw tSmw tPm-k-^n-s\ H-gn-hm-°n-b-Xv ]p-\∏-cn-tim-[n-°-W-sa-∂v apJy-a-{¥n tI-{μ Im-bn-I-a-{¥n Pn-tX-{μ-kn-Mn-t\m-Sv t^m-Wneq-sS B-h-iy-s∏-´p. tI-c-f-Øns‚ sam-Øw hn-Im-c-am-Wn-sX∂pw ap-Jy-a-{¥n [-cn-∏n-®p.

D-]-cm-jv-{S-]-Xn lm-an-Zv A³-km-cn \n-b-a-k-`-bn {]-kw-Kn-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: D-]-cm-jv-{S-]Xn tUm. Fw lm-an-Zv A≥-kmcn A-Sp-Ø- amkw 11\p tI-c-f \n-b-a-k-`-sb A-`n-kw-t_m-[\ sN-øpw. \n-b-a-\n¿-am-Wk-`bp-sS 125mw hm¿-jn-Im-tLm-jß-fp-sS `m-K-am-bn \n-b-a-k-`bp-sS {]-tX-y-I k-tΩ-f-\Øn¬ ap-J-ym-Xn-Yn-bm-bn ]-s¶Sp-°-W-sa-∂ kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b-s‚ £-Ww kzoI-cn-®-Xm-bn D-]-cm-jv-{S-]-Xn kv]o-°-sd A-dn-bn-®p. hn-i-Z-am-b ]-cn-]m-Sn ]n-∂m-se Xo-cp-am-\n°pw.

\o-Xnbpw {]m-Xn-\n-[y-hp-ap-Å C-´y-¡p th-−n Sn ]n h-[w: ]-¦n-söv cw-K-¯n-d§pIþ t]m-]p-eÀ {^-−v tIm-gn-t°m-Sv: cm-Py-sØ \yq\-]-£-ß-fpw Z-en-Xp-I-fpw BZn-hm-kn-I-fpw Z-cn-{Z-cpw ]m¿-izh¬-°-cn-°-s∏-Sp-∂ k-a-Im-enI ÿn-Xn-hn-ti-j-Øn-\p ]-Icw G-h¿-°pw \o-Xn-bpw {]m-Xn\n-[y-hp-ap-≈ H-cp C-¥y-≥ kaq-l-Øn-\p th-≠n cw-K-Øn-dßm≥ kzm-X-{¥y-Zn-\ k-tμ-iØn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v sNb¿-am≥ sI Fw i-co-^v A-`y¿Yn-®p. ]- c n- ÿ n- X nku- l r- Z - a mbXpw kp-ÿn-c-hp-am-b hn-I-k\am-Xr-I-Iƒ ]p-\-cm-hn-jv-I-cn°m-\pw \-„-s∏-´p-t]m-b t£acm-{„ k-¶¬-∏-߃ Xn-cn-®p]n-Sn-°m-\pw \mw X-øm-dm-th≠-Xp-≠v. kzm-X-{¥y-Øn-s‚bpw tZ-im-`n-am-\-t_m-[-Øns‚-bpw Cu B-tLm-j-th-f 120 tIm-Sn I-hn-™n-cn-°p-∂ C¥y≥ P-\-Xbv-°v ]p-\-c¿-∏-WØn-s‚-bpw Zr-V-{]-Xn-⁄-bpsS-bpw \mƒ -Iq-Sn-bm-Wv. kzm-X{¥yw A-`w-Kp-c-am-sW-∂pw \nXm-¥ Pm-{K-X-bm-Wv A-Xn-\p \¬-tI-≠ hn-e-sb-∂pw \mw a\- n-em-°p-∂p. Zm-cn-{Zy-hpw \nc-£-c-X-bpw tcm-Km-Xp-c-X-bpw cm-{„o-bkzm-X-{¥y-sØ A¿Yiq-\y-am-b ap-{Zm-hm-Iy-am-

°n am-‰p-∂p˛ sI -Fw i-co-^v ]d-™p. G-Xm-≠v 70 i-X-am-\w C¥y-°m¿-°pw km-º-Øn-I-hpw km-aq-ln-I-hp-am-b kzm-X-{¥yw C-∂pw ]q¿-Øo-I-cn-°m-Ø Hcp kz-]v-\-am-Wv. I-gn-™ aq-∂p Z-im_vZ߃-°n-S-bn¬ {]-Xnio¿-j- h-cp-am-\-Øn-s‚-bpw sam-Øw B-`y-¥c D¬-∏m-Z-\Øn-s‚-bpw Im-cy-Øn¬ \mw a‰p -]-e cm-Py-ß-sf-bpw a-dn-I-S∂p-sh-∂-Xp t\-cpX-s∂. imkv-{X-˛-km-t¶-Xn-I ta-J-e-bn¬ ap≥-\n-c-bn-em-b-Xn-epw \-ap-°-v A`n-am-\n-°mw. kz-¥-am-bn hnam-\hm-ln-\n-bpw B-W-h- dnbm-Œ¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ ap-ßn°-∏-epw \mw \n¿-an-®p-I-gn™p. F-∂m¬, b-Ym¿-Y P-\m-[n]-Xy-hpw km-aq-lnI \o-Xn-bpw B-h-iy-s∏-Spw-hn-[w km-ºØn-I- k-a-Xzw D-d-∏ph-cpØm≥ \-ap-°p I-gn-™n-´n-√. aqe-[-\-tI-{μnX-hpw P-\-hn-cp-≤hp-am-b \-h-en-_-d¬ km-ºØn-I \-b-߃ Im-c-Ww A-Snÿm-\ ku-I-cy-ß-fn¬ `q-cn-]£w C-¥y-°m-cpw Z-b-\o-b-amwhn-[w ]n-∂n-em-Wv. tI-kn¬ {]Xn-I-fm-b-h-cpw Ip-Ø-I ap-X-

\memw {]-Xn tIm-gn-t°mSv: Sn ]n h-[-Øn¬ X-\n-°p ]-¶n-s√∂pw tI-knse H-∂p ap-X¬ G-gp hsc {]XnI-sf X-\n-°v A-dn-bns√∂pw \memw {]-Xn Sn sI cPo-jv F-c-™n-∏m-ew {]-tXyI tImS-Xn P-Uv-Pn B¿ \m-cm-bW -]n-jmc-Sn ap-ºm-sI sam-gn \¬In. tI-knse 1mw {]-Xn A\q-]v, 2mw {]-Xn a-t\m-PvIp-am¿, 3mw {]-Xn sIm-Snkp-\n, 5mw {]Xn ap-lΩ-Zv jm-^n, 6mw {]-Xn kn-Pn-Øv, 7mw {]-Xn jn-t\m-Zv F-∂nh-sc X-\n-°v A-dn-bn-s√∂v P-Uv-PnbpsS tNm-Zy-Øn-\p c-Po-jv a-dp]-Sn \¬In. Xn-cn-®-dn-b¬ ]-tc-Un¬ lmPcmb km-£n-Iƒ-°v X-s∂ Xn-cn-®-dn-bm≥ ]-{X-Ønepw Sn.hnbnepw h∂ t^m-t´m- ImWn®p-sIm-Sp-Øp-sh-∂pw, Aß-s\-bm-Wv km-£n-Iƒ Xs∂ Xn-cn-®-dn-™-sX∂pw cPo-jv sam-gn \¬In. a-‰p {]-XnI-fp-sS ]-¶n-s\-°p-dn®pw km£n-Iƒ \¬-Inb sam-gn-I-sf-∏‰nbpw X-\n-°v A-dn-bn√, i-cnb√ F-∂nß-s\ C-bmƒ a-dp]Sn \¬In. a-‰-∂mfpw C-bm-fp-sS tNmZyw sN-ø¬ Xp-S-cpw.

apwss_ Zp-c-´w: Im-Wm-Xm-b-h-cpsS _-Ôp-¡Ä apw-ss_-bn-te-¡p Xn-cn-¨p Be-∏p-g/ Xet»-cn: C∂-se A¿-[-cm-{Xn-tbm-sS apw-ss_bn¬ \m-hn-I-tk-\-bp-sS sF.F≥.Fkv. kn-‘pc-£-Iv ]≥Up-_n F-∂ ap-ßn-°-∏-en-\p Xo-∏n-Sn-®p≠m-b Zp-c-¥Øn-¬ acn-®-Xm-bn I-cp-Xp∂ 18 \m-hn-Itk-\mw-K-ß-fn¬ \m-ep a-e-bmfn-I-fp≠v. Xn-cp-h-\-¥-]pcw s\-øm¿ Umw hm-gn-®m¬ en-Pp tem-d-≥kv, ]q-P∏p-c sh-¶n-´-cmPv, B-e∏p-g ]-≈n-∏m-Sv hnjvWp, X-e-t»-cn hn-Im-kv F-∂n-h-sc-bm-Wp Im-Wm-Xm-b Xv. C-h-cp-sS _-‘p-°ƒ apw-ss_-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p≠v. a-cn-®-Xm-bn I-cp-Xp∂ B-e∏pg l-cn-∏m-Sv ]-≈n-∏m-Sv \o≠q¿ tIm-bn-Ø-d hn-jv-Wp (21), hn-izw-`-c≥˛kp-Pm-X Z-º-XnI-fp-sS a-I\m-Wv. C-bmƒ c-≠-c h¿-j-am-bn C-¥y≥ t\-hnbn¬ tPm-en-sNøp∂p. 12 Zn-h-k-w ap-ºm-Wv ap-ßn-°-∏-en-te°p am-dnbXv. aq-∂p -am-kw apºp ho-´n¬ h-∂pa-S-ßn-b-Xm-bncp∂p. A-¥¿-hm-ln-\n-bn-te-°p I-bdpw ap-ºv hn-jv-Wp ho-´pIm-cp-am-bn t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´n-cp∂p. \-ßym¿-Ipf-ß-c Sn.sI.Fw.Fw. tIm-f-Pn¬ c≠mw h¿j _n.F-kvkn-°p ]Tn-°p-tºm-gm-Wp hn-jv-Wp-hn-\p t\-hn-bn¬ tPm-en In-´nb-Xv. ]p∂-{] Im¿-a¬ t]m-fn-sS-Iv \nIv hnZym¿Yn hn-\m-b-I≥ GI k-tlm-Z-c-\m-Wv. am-th-en-°-c Fw.F¬.F. B¿ cm-tP-jns‚ am-Xr-k-tlm-Z-cn-bp-sS a-I\mWv. cm-hn-se 9 a-Wn-tbm-sS hn-jv-Wp-hn-s\ Im-WmXm-b hnh-cw kp-lr-Øp-°ƒ hn-fn-®v A-dn-bn-®n-cp∂p. ]n-Xm-hv hnizw-`-c\pw _-‘phm-b jn-_phpw apw-ss_-bn-te-°p Xn-cn®p. a-cn-®-Xm-bn -I-cp-Xp∂ hn-Im-kv (22) X-e-t»-cn kz-tZ-insIm-f-t»-cn-bn-se sIm-≈-t»-cn \n-hm-kn¬ Ir-jv-WZmkv˛h¬-k-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I\m-Wv. hn-h-c-a-dn™p c-£nXm-°-fpw _-‘p-°fpw apw-ss_-bn-te-°p Xn-cn-®n-´p≠v. Ir-jvW-Zmkv Hmt´m sXm-gn-em-fn-bm-Wv. k-tlm-Z-c߃: hnZy, sshimJv. C∂se-bp≠m-b apßn°∏¬ Zpc¥w1971\p ti-jw apwss_ I-≠ G-‰hpw h-enb ssk-\n-IZp-c-¥-am-sW-∂p Icp-Xp∂p.

D-]-tcm-[-¯n-se ]n-·m-äw: kn.]n.Fw. I-Sp-¯ {]-Xn-tcm-[-¯n FÂ.Un.F-^n B-i-b-¡p-g-¸w kz-¥w {]-Xn-\n-[n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: sk-{I-t´-dnb-‰v D-]tcm-[-Øn¬ \n-∂p-≈ C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ ]n-∑m-‰-Øns\-Xn-tc hn-a¿-i-\w i-‡-am-hp∂p. A-\n-›n-X-Im-e-tØ-°v {]-Jym-]n-® k-a-c-Øn¬ \n-∂p e-£yw Im-Wm-sX ]n≥-hmtß-≠nh-∂p-sh-∂ hn-a-¿-i-\w i-‡-am-b-tXm-sS C-S-Xp-ap-∂Wn-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ kn.]n.Fw. I-Sp-Ø {]-Xn-tcm-[Øn-em-bn. k-a-cw H-ØpXo¿-∏m°n-b-Xv k¿-°m-cp-am-bn kn.]n.Fw. t\-Xr-Xzw c-l-ky[m-c-W D-≠m-°n-bn-´m-sW∂ B-t£-]w Iq-Sn D-b¿-∂-tXmsS hn-a¿-i-\-ß-sf {]-Xn-tcm-[n®v ]m¿-´n kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ X-s∂ cwK-sØ-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. A-tX-k-a-bw, B-t£-]-

߃-s°-Xn-tc kn.]n.sF-bpw B¿.F-kv.]n-bpw Dƒ-s∏-sS-bp≈ a-‰p L-S-I-I-£n-Iƒ H-∂pw {]-Xn-I-cn-®n-´n-s√-∂-Xpw ap∂Wn-bn¬ C-Xp-kw-_-‘n-®p \ne\n¬-°p-∂ B-i-b-°p-g-∏-amWv hy-‡-am-°p-∂-Xv. ]m¿-´n B-ÿm-\-Øp hm¿Øm-k-tΩ-f-\w \-S-Øn hn-a¿i-\-߃-°p a-dp-]-Sn ]-d-™ ]n-W-dm-bn hn-P-b≥, k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xn-s\-Xn-tc D-b¿-∂ {]-[m-\ B-tcm-]-W-߃-°v Xr-]v-Xn-I-c-am-b hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-Ip-∂-Xn¬ ]-cm-P-b-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p. Pp-Uo-jy¬ At\z-j-W-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-sb-bpw A-t±-l-Øns‚ Hm-^n-kn-s\-bpw Dƒ-s∏-SpØp-I, D-Ω≥-Nm-≠n cm-Pnh-bv°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fn¬ hn-´p-ho-gv-N-bn-s√-∂m-Wv ]n-Wdm-bn C-∂-se hy-‡-am-°n-b-

Xv. F-∂m¬, Cu c-≠v B-h-iyß-fpw Pp-Uo-jy¬ A-t\z-jWw {]-Jym-]n-®-t∏mƒ X-s∂ ap-Jy-a-{¥n X-≈n-°-f-™n-cp∂p. Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]-Jym-]n-°p-∂-Xn-\p ap-t∂m-Snbm-bp-≈ bp.Un.F-^v. tbm-Kw tN-cp-∂ A-tX-k-a-bwX-s∂ F sI Pn sk‚-dn¬ C-S-Xp-ap∂-Wn-bp-sS tbm-Kw hn-fn-®ptN¿-Ø-Xv ap≥-Iq¿ [m-c-W-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-sW-∂ hn-a¿-i-\-hpw kn.]n.F-Ωn-s\bm-Wv {]-Xn-°q-´n¬ \n¿-Øp-∂Xv. cm-hn-se kn.]n.Fw. sk-{It´-dn-b-‰v tbm-Kw tN¿-∂ ti-jw kn.]n.sF. t\-Xm-°-sf Iq-Snbm-tem-N-\-bv-°p hn-fn-°p-Ibpw Xp-S¿-∂v a-‰p L-S-I-I-£nI-sf Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øn tbmKw tN-cp-I bp-ambn-cp-∂p. {]-h¿-Ø-I-cp-sS ]-¶m-fn-Ø-

D-]-tcm-[w A-h-km-\n-¸n-¨-Xn-\p a-[y-Ø-X k-a-cw h-ln-¨-Xv bq-kp-^-en-sb-¶p kp-tc-{µ³ H-¯p-XoÀ-¯-Xn- tIm-gn-t°m-Sv: hy-h-km-b {]-ap- Ωn¬ 1.-20 a-Wn-°q¿ kw-km-cn- Kq-Vm-tem-N-\: J-\m-b Fw F bq-kp-^-en a-[y- ®-Xn-s‚ hn-i-Zmw-i-߃ tI-c-f ÿ-X h-ln-®m-Wv C-S-Xp-ap-∂- t]m-en-kn-s‚ ssI-h-i-ap-s≠- sI -sI -c-a Wn-bp-sS sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]tcm-[-k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®sX-∂p _n.-sP.-]n. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI kp-tc{μ≥. C-Xn-\m-bn ]n-W-dm-bn hnP-b≥, ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, F-f-a-cw I-cow, sI C C-kv-abn¬, jn-_p t_-_n-tPm¨ F∂n-h¿ tN¿-∂p Iq-Sn-bm-tem-N\ \-S-Øn. Zn-h-k-ß-fm-bn D-≠m-bn-h∂ _-lp-P-\ ap-t∂-‰-am-bn-cp∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠ns°-Xn-tc Db¿∂Xv-. A-Xn¬ \n-∂p ]n-∑m-dm≥ ap≥-ssI-sbSp-Ø ]n-W-dm-bn ]-Xn-\m-bn-c°-W-°n-\v C-S-Xp-]-£ {]-h¿Ø-I-sc h-©n-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂p kp-tc-{μ≥ Ip-‰-s∏Sp-Øn. Sn ]n h-[w \-S-∂ cm-{Xn-bn¬kn.-]n.-F-Ωn-s‚ H-cp Pn-√m sk{I-´-dn-bpw kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n-W-dm-bn hn-P-b-\pw X-

∂p kp-tc-{μ≥ A-h-Im-i-s∏-´p. kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°ƒ-s°-Xncm-b i-‡-am-b sX-fn-hm-Wn-Xv. Cu kw-`-h-a-S-°-ap-≈ Im-cyß-fn¬ A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sv k¿-°m-cn¬ \n-∂p {]-Xo-£n®m-Wp ]n-W-dm-bn D-]-tcm-[-ka-c-Øn¬ H-Øp-Xo¿-∏n-\p apXn¿-∂-Xv. Cu H-Øp-Xo¿-∏n-t\m-Sv tbmPn-°p-∂p-thm F-∂p hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ hy-Iv-X-am-°Ww. C-Xn-\p a-dp-]-Sn ]-d-bp-∂ns√-¶n¬ hn F-kv F-∂ s]m-Xp{]-h¿-Ø-I≥ a-cn-®p-t]m-sb∂p P-\-߃ hn-iz-kn-°pw. C-SXp-]-£w ]n-t∂m-´p-t]m-sb-¶nepw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS cm-Pn Bh-iy-s∏-´p- _n.-sP.-]n. ap-t∂m´p-t]m-Ip-I X-s∂ sN-øp-sa∂pw kp-tc-{μ≥ hy-Iv-X-am-°n. cm-Pn B-h-iy-s∏-´v 23\p _n.sP.-]n. I-e-Iv-S-td-‰p-I-fn-te-°p am¿-®v \-S-Øpw.

Pp-Uo-jy A-t\z-j-Ww: cm-{ão-be-£yw Aw-Ko-I-cn-¡n-Ãþ ap-Jy-a-{´n Im-cy-Im-c-Wk-ln-Xw ]-d-bp-¶ Im-cy-§-Ä ]-cn-tim-[n-¡pw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tkm-fm¿ tI-kn¬ Pp-Uo-jy¬ A-t\z-jWw \-S-Øp-∂ Im-cy-Øn¬ k¿-°m-cn-\p Xp-d-∂ a-\- msW-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kns\ A-t\z-j-W]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ B-h-iyw A-Xn-\v A-Sn-ÿm-\-am-b kml-N-cy-߃ k-ln-Xw Nq-≠n°m-´n-bm¬ ]-cn-tim-[n-°p-sa∂pw A-t±-lw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-d-™p. Im-cy-Im-c-W-߃ k-ln-Xw ]-d-bp-∂ Im-cy-ß-ƒ Dƒ-s∏-SpØp-∂-Xn¬ {]-iv-\an√. F∂m¬, cm-{„o-b-e-£y-tØm-sS F-s¥-¶n-epw ]-d-™m¬ AwKo-I-cn-°n-√. C-°m-cyw H-cp cm{„o-b A-P-≠-bm-°m≥ ]-‰ns√-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Hm-^nkn-s\ Dƒ-s∏-Sp-Øm-Ø Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww Aw-Ko-I-cn-°ns√-∂ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s‚ {]kv-Xm-h-\-tbm-Sv {]-Xn-I-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn \-SØm-Xn-cn-°m≥ I-gn-bn-√. ]m-h-

em-fn-am-cpw Ip-Spw-_cm-{„o-bØn-s‚ h-‡m-°-fpw Im-a-dIƒ-°p ap-ºn-se hm-bv-Øm-cn sIm-≠v P-\-tIm-Sn-I-sf I-_-fn∏n-°p-∂p. ]-e-X-cw kp-c-£m\n-b-a-߃ D]-tbm-Kn-®p-sIm≠v cm-jv-{Sw A-kw-Jyw ap-kvenw bp-hm-°-sf-bpw Z-en-Xv˛BZn-hm-kn-I-sf-bpw hn-Nm-c-W- IqSm-sX P-bn-en¬ h-®n-cn-°p-∂p. bp.-F.-]n.-F, A-^v-kv-] t]m-ep≈ ]u-cm-h-Im-ihn-cp-≤-am-b \n-b-a-߃ `cW-IqSw \-S-Øp∂ A-{I-a-߃-°p kw-c-£Ww \¬-Ip-∂p. e-£-°-W-°n-\p tIm-Sn cq]-bpsS s]m-Xp-ap-X-em-Wv C¥y-bn-se `-c-W-h¿-Kw A-gn-aXn-bn-eq-sS A-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. Zp -l-am-b hn-e-°-b-‰w Im-cWw H-∂p-d-s° I-c-bm≥ t]mepw km-[n-°m-Øhn-[w \n- lm-b-cm-bn-cn-°p-I-bm-Wv a-lm`q-cn-]-£w. C-Ø-cw Zu¿-_-ey߃ Nq-j-Ww sN-bv-Xp-sIm≠pw h¿-Ko-b-X B-fn-°-Øn®pw hn-`m-Ko-b-X h-f¿-Øp-∂ I]-S- an-in-l-Iƒ {]-Xy-£-s∏-´psIm-≠n-cn-°p-∂p F-∂-Xpw Cu Zn-\-Øn¬ \mw hn-kv-a-cn°m≥ ]m-Sn-√˛ A-t±-lw ]-d™p.

kozhikode

s∏-´-h¿ {]-Xo-£-tbm-sS D-‰pt\m-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bm-Wn-Xv. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂ Xo-cp-am-\w F-Sp-°m≥ kn.]n.F-Ωn-s\ t{]-cn-∏n-® LS-Iw F-¥m-sW-∂v A-dn-bn-√. A-h-¿ \n-e-]m-Sv am-‰psa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. ]-cn-]m-Sn \S-Øp-∂-Xn¬ F-s¥-¶n-epw {]mtbm-Kn-I {]-iv-\-߃ D-s≠¶n¬ ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ {i-an°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n Nq-≠n°m-´n. tkm-fm¿ tI-kn¬ t]m-enkv A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm°n-bm¬ G-Xp-hn-[-Øn-ep-≈ Im-cy-hpw tIƒ-°m-\pw Dƒs°m-≈m-\pw X-øm-dm-sW-∂p ]-d-™n-cp-∂p. A-°m-cyw \q-dp i-X-am-\w \-S-∏m-°n. bp.Un.F^v. Xo-cp-am-\-{]-Im-c-am-Wv PpUo-jy¬ A-t\z-j-Ww {]-Jym]n-®-Xv. \m-sf tN-cp-∂ a-{¥n-k`m- tbm-K-Øn¬ Xp-S¿-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°pw. C-°m-cyØn¬ {]-Xn-]-£-hp-am-bn bmsXm-cp N¿-®-bpap-≠m-bn-´n-√. c-l-ky-[m-c-W kw-_-‘n-

®pw a-[y-ÿ-sc kw-_-‘n-®pw tIƒ-°p-∂ Im-cy-߃ A-Snÿm-\-c-ln-Xam-Wv. H-cp N¿-® t]m-epw \-S-Øm-sX k-a-cØn¬ \n-∂p ]n-∑m-dn-b-Xns\°p-dn-®v {]-Xn-]-£-tØm-Sv tNm-Zn-°-Ww. k¿-°m¿ N¿-®bv-°p X-øm-dm-bn-cp-∂p. N-¿-®-bv°p-≈ k¿-°m-cn-s‚ £-Ww A-h¿ \n-jv-I-cp-Ww X-≈p-Ibm-bn-cp-∂p. k-enwcm-Pn-s‚ tI-kn¬ F.Pn. lm-P-cm-b-Xv U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ Hm-^v t{]m-kn-Iyq-j\pw hn-Pn-e≥-kv U-b-d-Œ¿-°pw th-≠n-bm-Wv. kz-Im-cy hy-‡n°p th-≠n F.Pn °p lm-P-cmhm≥ I-gn-bn-√. ap-Jy-a-{¥n cmPn-h-bv-°-W-sa-∂ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°m≥ ]n-W-dm-bn hn-Pb-\v A-h-Im-iap≠v. km-ºØn-I Ip-‰-Ir-Xy-sØ Ip-dn-®v Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Ww \-SØp-∂-Xv i-cn-bm-b Io-gv-h-g-°am-tWm F-∂ tNm-Zy-Øn-\v, \m´n¬ \-S-°p-∂-sX√mw \-√ Io-gvh-g-°-am-tWm F-∂ a-dp-tNm-Zyam-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-sS DØ-cw.

hpw kw-Lm-S-\-Øn-se an-I-hpw Nq-≠n-°m-´n D-]-tcm-[k-a-cw Ncn-{X-hn-P-b-am-sW-∂p kn.]n.Fw. A-h-Im-i-s∏-Sptºm-gpw ap-∂-Wn ap-t∂m-´p-h-® ap-{Zm-hm-Iy-߃ _-en-I-gn-t°≠nh-∂p-sh-∂ B-tcm-]-WØn-\p ]m¿-´n-°p-≈n-epw ap-∂Wn-bn-epw kn.]n.Fw. t\-XrXzw hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-tI-≠nh-cpw. tkm-fm-¿ hn-j-b-Øn¬ C-S-Xp-ap-∂-Wn C-Xp-h-sc \-SØnb k-a-c-ß-fn¬ Pp-Uojy¬ A-t\z-j-W-sØ-°m-fp]-cn ap-Jy-a-{¥n-bp-sS cm-Pn °m-Wv Du-∂¬ \¬-In-bn-cp-∂Xv. sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-tcm-[Øn¬ A-Xp Iq-Sp-X¬ i-‡ns∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, cm-{„o-b-am-bn kn.]n.Fw. t\-Xr-Xzw D-b¿-Øp∂ hm-Z-ß-ƒ-°-∏p-dw k¿-°mcn-s\-tbm ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-

≠n-sb-tbm {]-Xn-tcm-[-Øn-em°m≥ k-a-c-Øn-\p km-[n-®ns√-∂ hn-Im-cw ap-∂-Wn-bn¬ {]-I-S-am-Wv. A-Wn-Iƒ-°n-Sbn¬ C-Xp i-‡-am-b hn-Im-c-ambn {]-Xn-^-en-°p-I-bpw sNøpw. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[t°-kn-se Kq-Vm-tem-N-\ ]p-dØp-h-cm-Xn-cn-°m-\m-Wv kn.]n.Fw. k-a-cw H-Øp-Xo¿∏m-°n-b-sX-∂ Sn ]n -bpsS `mcy sI sI c-a-bp-sS B-tcm-]W-Øn-\p {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-\pw kn.]n.sF-bpw B¿.F-kv.]nbpw Dƒs∏-sS-bp-≈ F¬.Un.F-^n-se a-‰p I-£n-Ifpw h-cpw-Zn-\-ß-fn¬ a-dp-]-Sn ]d-tb-≠n-h-cpw. `m-hn]-cn-]m-Sn-Isf Ip-dn-®m-tem-Nn-°m≥ tN-cp∂ C-S-Xp-ap-∂-Wn-tbm-K-Øn¬ C-Ø-cw hn-a¿-i-\-߃ k-Po-hN¿-®-bv-°p h-gn-sbm-cp-°pw.

hym-P -tI-kv: 50,000 cq-] \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Ipw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ssl-t°m-SXn-bn¬ hym-P-tc-J k-a¿-∏n-s®∂ B-tcm-]-W-Øn¬ \n-c-]-cm[n-sb A-d-Ãp sN-bv-Xv A-©p Zn-h-kw I-Ã-Un-bn¬ ]m¿-∏n-® kw-`-h-Øn¬ 50,000 cq-] \-„-]cn-lm-cw \¬-Im≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw sI C Kw-Km-[-c-s‚ D-Ø-c-hns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xocp-am\w. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in kp-P-\-]m-en-\m-Wv \-„]-cnlm-cw \¬-IpI. Cbmƒ-°p≠mb im-co-cn-Ihpw am-\-kn-Ihpam-b _p-≤n-ap-´pIƒ I-W°n-se-Sp-Øv \-„-]-cn-lm-cw \¬-Im≥ D-Ø-c-hn-Sp-I-bpam-bncp-∂p. Xp-I F-Xn¿-I-£n-bm-b k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ cm-P-tKm]m-en¬ -\n-∂v Cu-Sm-°W-sa∂pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hn¬ ]-dbp-∂p. ssh-Zy-c-ßm-Sn kz-tZ-in jm-lp¬-l-ao-Zn-s‚ ]-cm-Xn-bnem-Wv A-∂-sØ sIm-®n sk≥{S¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ cm-P-tKm]m¬ kp-P-\-]m-en-s\ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sS-ent^m¨ _n-√ns‚ hym-P-tc-J-bp-≠m-°n ssl-t°m-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏ns®-∂m-bn-cp-∂p tI-kv.

kcnXbpw _nPphpw tImgnt¡mSv tImSXn-bn c−p Znhkt¯¡p IÌUnbn hn-«p tIm-gn-t°m-Sv: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-kn-se {]-Xn-I-fm-b _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s\-bpw k-cn-X F-kv \m-b-sc-bpw tIm-gn-t°mSv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. Xncp-h-Æq¿ kz-tZ-in X-W-en¬ Sn A-–p¬ a-Po-Zv I-k-_ t]m-enkn¬ \¬-In-b tI-kn-em-Wv C∂-se ssh-Ip-t∂-cw C-h-sc tIm-gn-t°m-Sv Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-°p ap-∂n¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. Sow tkm-fm-dn-s‚ a-e-_m-dnse hn-X-c-W-sa-Sp-°m-\pw ho-´nepw Hm-^n-kn-epw tkm-fm¿ ]m\¬ ÿm-]n-°m-\p-am-bn 42,73,000 cq-] sh-´n-s®-∂m-Wv tI-kv. hn-i-Z-am-b tNm-Zyw-sNø-en-\m-bn C-cp-h-sc-bpw c-≠p Zn-h-k-tØ-°p t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ hn-´p. C-∂-se cm-hn-se hn-øq¿ Pbn-en¬ \n-∂m-Wv C-h-sc tImgn-t°m-t´-°p sIm-≠p-h-∂-Xv. I-\-Ø t]m-en-kv Im-h-en¬ 3 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv k-cn-X-sbbpw _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s\bpw tIm-S-Xn-°p-≈n-te-°p sIm-≠p-h-∂-Xv. 4.-50Hm-sS tImS-Xn \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n C-cp-h-sc-bpw Un.-ssh.-F-kv.]n. P-bv-k¨ sI F-{_-lm-an-

D-]-tcm-[w A-h-km-\n-¸n-¡Â: a-[y-Ø NÀ-¨ \-S-¶n-«n-sÃ-¶v ]n-W-dm-bn am-b {]-t£m-`-Øn-s‚ Nq-tS-‰mbn-cp-∂p k¿-°m-cn-s‚ ]n-∑m‰w. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv ap{Zm-hm-Iy-Øn-s‚ {]-[m-\ `m-Kw A-h-ti-jn-°p-tºmƒ X-s∂ D]-tcm-[w A-h-km-\n-∏n-®-sX∂pw ]n-W-dm-bn hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ Nq-≠n-°m-´n. ¢n-^v-lu-kn¬ bp.Un.F^v. t\-Xr-Xzw Pp-Uo-jy¬ At\z-j-Ww Xo-cp-am-\n-°ptºmƒ- X-s∂ F sI Pn sk‚dn-epw tbm-Kw tN¿-∂v k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xn-\p ]n-∂n¬ \m-SIo-b-X-bn-t√ F-∂ tNm-Zy-Øn\v, k-a-c-Øn-s‚ `-£-W-{I-aoI-c-W-Øn-\m-bn kn.]n.sF. t\-Xm-°-fp-am-bn B-tem-Nn°m-\m-Wv tbm-Kw tN¿-∂-sX∂m-bn-cp-∂p a-dp-]-Sn. A-Xp N¿® sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-s°-bmWv Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-Whm¿-Ø h-cp-∂-Xv. A-t∏m-gm-Wv Cu hn-j-bw N¿-® sN-øm≥ Xocp-am-\n-°p-∂-Xv.

5

cm]-I¬- k-a-cw A-h-km-\n∏n-®-t∏m-gpw bp.Un.F-^n-t\mSv k-‘n sN-bv-sX-∂v B-t£]n-®-h-cm-Wv C-t∏m-gpw ]-g-b B-t£-]w s]m-Sn-X-´n-sb-Sp-°p∂-Xv. Nm-\¬ N¿-®-bv-°v H-cmsf A-b-®n-´v am-dn-\n-∂p hn-a¿in-°p-∂-h¿ B-Zyw A-h-c-h¿ sN-tø-≠ Im-cyw sN-øp-I-bmWv th-≠-Xv. -H-cp {]-t£m-`-hpw \-S-Øn-bn-´n-√m-Ø-h¿-°v hn-a¿in-°mw. Sn ]n h-[w, em-hv-en≥ Xp-S-ßn-b Nn-e C-„-hn-j-b-ßsf-Sp-Øv ssI-Im-cyw sN-bv-Xmsem-∂pw X-ß-fp-sS k-a-c-Øns‚ tim-` sI-Sp-Øm-\m-hn-√. {]-t£m-`-Øn-\p P-\-߃ \¬In-b k¿-´n-^n-°-‰n-\p am-{X-ta X-߃ hn-eI¬-∏n-°p-∂p-≈q-. kn-‰n-Mv P-Uv-Pn-sb Pp-Uo-jy¬ A-t\z-j-W-Øn-\p hn-´p-In-´m≥ No-^vP-Ãn-kv hn-Nm-cn-®m¬ aXn. k¿-°m-cn-\v C-°m-cy-Øn¬ C-S-s]-Sm-\m-hp-sa-∂pw ]n-W-dmbn Iq-´n-t®¿-Øp.

s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-tXyI A-t\z-j-W-kw-L-Øn-\p apºm-sI I-Ã-Un-bn¬ hn-´p. 2012 \-hw-_¿ 9\m-Wv A-_vZp¬ a-Po-Zv I-k-_ t]m-en-kv apºm-sI ]-cm-Xn sIm-Sp-Ø-Xv. _n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-s\ H-∂mw {]-Xn-bpw k-cn-X F-kv \m-b-sc c-≠mw {]-Xn-bp-am-°n-bm-Wv tI-kp sIm-Sp-Ø-Xv. ]-cm-Xnbn¬ C-cp-h-cp-sS-bpw t]-cv B¿ _n \m-b-sc-∂pw e-£v-an \m-bsc-∂p-am-bn-cp-∂p. A-©p L-´ß-fn-em-bm-Wv ]-Ww \¬-In-bXv. \n-›n-X k-a-bw I-gn-™n´pw tkm-fm¿ Uo-e¿-jn-∏v e-`n°m-Xn-cn-°p-I-bpw Xn-cp-h-Æqcn-se ho-´n-epw am-¶m-hn-se Hm^n-kn-epw ]m-\¬ L-Sn-∏n-°msX-h-cn-I-bpw sN-bv-X km-l-Ncy-Øn-em-Wv A-_v-Zp¬ a-Po-Zv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. sF.-]n.-kn. 419, 420, 406 h-Ip∏p-Iƒ {]-Im-cw h-©-\m-°p-‰ß-fm-Wv C-cp-h¿-°p-sa-Xn-tc Np-a-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. I-k-_ tÃ-j≥ Iq-Sm-sX F-e-Øq¿, hS-I-c, X-e-t»-cn tÃ-j-\p-I-fnepw C-h¿-s°-Xn-tc tI-kp-I-fp≠v. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ Cu tI-kp-I-fn-epw C-h-sc tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°pw.

_n-Pphns\-Xntc s{]m-UIvj³ hmdâv ]p-d-s¸-Sp-hn-¨p

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-S-Xpap-∂Wn-bp-sS sk-{It´dn-b-‰v D-]tcm-[k-a-cw H-ØpXo¿-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ Kq-Vm-tem-N-\-bp-s≠∂v Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ `m-cy sI sI c-a. Sn ]n h-[-t°-kn¬ D-∂-X-cm-b {]-Xn-I-fn-te-°v At\z-j-Ww F-Øm-Xn-cn-°p-∂Xn-\p th-≠n-bm-Wv H-ØpXo¿∏p-≠m-b-sX-∂v c-a B-tcm-]n®p. F¬.Un.F-^pw bp.Un.F^pw tI-c-f-Øn-se P-\-ß-sf I- _ - f n- ∏ n- ® psIm- ≠ n- c n- ° p- I bm-Wv. hn -F-kv -A-Nyp-Xm-\μ≥ Iq-Sn A-dn-™m-tWm HØp-Xo¿-∏m-b-sX-∂v A-t±-lw hy-‡-am-°-W-sa-∂pw c-a B-hiy-s∏-´p. Sn ]n h-[-t°-kn¬ KqVm-tem-N-\-bn¬ ]-¶m-fn-Ifm-b ap-gp-h≥ t]-sc-bpw ]p-dØp-sIm-≠p-h-c-W-sa-∂v B-hiy-s∏-´v {]-t£m-`w Xp-S-cp-sa∂pw c-a Iq-´n-t®¿Øp.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: C-S-Xp-ap-∂Wn-bp-sS cm-]-I¬ -sk-{I-t´-dnb-‰v D-]-tcm-[w A-h-km-\n-∏n°m≥ Xm-\-dn-bp-∂ hn-[-Øn¬ H-cp a-[y-ÿ N¿-®-bpw F-hn-sSbpw \-S-∂n-´n-s√-∂v kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ -sk-{I-´-dn ]n-W-dmbn hn-P-b≥. X-s∂ H-cp a-{¥nbpw hn-fn-®n-´n-√. c-≠m-gv-N-tØ°p-≈ X-øm-sd-Sp-∏p-I-tfm-sSbm-Wv F-¬.Un.F-^v. k-a-cw B-cw-`n-®-Xv. k-a-c-Øn¬ Xn-cph-\-¥-]p-cw \n-hm-kn-Iƒ ho¿∏p-ap-´p-∂ \n-e-bp-≠m-bn. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ap-∂-Wnt\Xr-Xzw ]-Iz-am-b \n-e-]m-Sv kzoI-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. _-lp-P-\-i-‡n-bm-Wv X߃ {]-I-Sn-∏n®Xv. sk-{I-t´-dnb-‰v {]-h¿-Øn-°m-Xn-cp-∂ k-ab-Øpw cm]-I¬ k-a-cw I-cpØp {]-I-Sn-∏n-®p. A-Xn-\m¬, sk-{I-t´-dn-b-‰n-\v A-h-[n sImSp-Ø-Xn-eq-sS A-]-lm-ky-cm-bXv k¿-°m-cm-Wv. k-am-[m-\-]-c-

]mT-]p-kvX-I-¯nse hnhmZ ]cm-aÀiw ]n³h-en-¡Ww: Pn.-sF.H. tIcf

Hm-W-¡m-e-¯v hn-e \n-b-{´n-¡m³ 110 tIm-Sn cq-]; 20 e-£w _n.]n.FÂ. Ip-Spw-_-§Ä-¡v ku-P-\y Hm-W-In-äp-IÄ

tIm-gn-t°mSv: kn.-_n.-F-kv.C. Bdmw Xcw tkmjy¬ kb≥kv ]mT-]p-kvX-IØnse ]¿Z-bp-ambn _‘s∏´ hnhmZ ]cm-a¿-iw ]n≥-hen°-W-sa∂v Pn.-sF.H. sk{It-´-dn-b‰v Bh-iy-s∏-´p. ka-Im-enI kaq-l-Øn¬ kv{XoIƒ t\cn-Sp∂ {]iv\ßsf hne-bn-cp-Øp-tºmƒ apkvenw kv{XoIfpsS hkv{Xamb ]¿Z Dƒs∏-Sp-Øn-bXv Gsd A]-e-]-\o-b-am-Wv. kv{Xohnth-N-\sØ°pdn ®pw \oXn\ntj-[sØ°pdn ®pw ]mT-]p-kvX-I-Øn¬ ]cma¿in-°p-tºmƒ kv{Xo[-\tØmSpw imco-cnI]oU-\tØm-Sp-sam∏w ]¿Zsb tN¿ØXv hnZym¿Yn-Iƒ°n-Sbn¬ apkvenw kv{XoI-sf-°pdn®v sX‰n-≤m-c-W-bp-≠m-°m≥ CS-bm-hpsa∂pw sk{I-t´dnb‰v hne-bn-cpØn. U¬ln t\mbnU tI{μ-am-°n-bp-≈ amIvan√≥ ]ªn-t°-j\p Iognep≈ {^m¶v {_tZgvkv B‚ v Iº-\n-bmWv ]pkvX-I-Øns‚ {]km-[-I¿.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Hm-W-°m-eØv A-h-iykm-[-\-ß-fp-sS hne \n-b-{¥n-°m≥ kn-hn¬ kssπ-kv tIm¿-]-td-j≥, I¨kyq-a¿s^-Uv, tlm¿-´n-tIm¿]v F-∂o G-P≥-kn-Iƒ h-gn i-‡am-b hn-]-Wn C-S-s]-S¬ \-SØp-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn k-ssπtIm °v 65 tIm-Sn cq-]-bpw I¨-kyq-a¿-s^-Un-\v 45 tIm-Sn cq-]-bpw A-[n-I-am-bn A-\p-h-Zn°p-w. tlm¿-´ntIm¿]n-\v B-hiy-am-b km-º-Øn-I ]n-¥p-W \¬-Ipw. 20 e-£w _n.]n.F¬. IpSpw-_-߃-°v ku-P-\yam-bn Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww sN-øp-∂Xn-\pw D-®-`-£-W]-≤-Xn-bnep≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v 5 In-tem{Kmw A-cn \¬-Im-\pw ap-Jy-a{¥n-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ -tN¿-∂ D-∂-X-X-e -tbm-Kw Xo-cp-am\n-®p. k-ssπ-tIm °pw I¨-kyqa¿-s^-Un-\pw t\-c-tØ ]-Øp tIm-Sn cq-] ho-Xw \¬-In-b-Xn\p ]p-d-ta-bm-Wv A-[n-I Xp-I A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. C-Xn-\p- ]p-dta k-ssπ-tIm °v hn-]-Wn C-

S-s]-S-en-\v B-h-iy-am-b tdm-fnMv ^-≠v kw-ÿm-\ k-l-I-cW _m-¶n¬ \n-∂p \¬-Ipw. I¨-kyq-a¿-s^-Un-\v sI.F^v.kn-bn¬ \n-∂v k¿-°m¿ Kym-c‚n-tbm-sS 50 tIm-Sn cq-] X

® {]-h¿-Ø-\-߃ B-gv-N- tXmdpw hn-e-bn-cp-Øp-sa-∂v ap-Jy-a{¥n ]-d-™p. aq-∂v G-P≥-kn-I-tfm-Spw HmW-°m-e-sØ B-h-iy-߃ ap≥-Iq-´n I-≠v F-√m km-[-\-

kw-Øm-\-hym-]-I-am-bn Hm-W-¨-´-IÄ

\¬-Ipw. I¨-kyq-a¿-s^-Uv F≥.kn.Un.kn-°v k-a¿-∏n-® 238 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn k¿-°m-cn-s‚ D-d-t∏m-sS \-S-∏m°pw. 20 ap-X¬ 30 i-X-am-\w h-sc hn-e- Ip-d-®v 44 C-\w ]-®-°-dnIƒ tlm¿-´n-tIm¿]v hn-]-Wnbn¬ e-`y-am-°pw. s]m-Xp-hn-]Wn-bn-se hn-e-°-b-‰w \n-b-{¥n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn k_vkn-ssU-kv-Uv \n-c-°n¬ Acn-bpw 13 C-\w A-h-iy-km-[-\ß-fpw k-ssπ-tIm h-gn \¬Ipw. F-√m td-j≥- Im¿-Uv D-S-aIƒ-°pw H-cp In-tem ]-©-kmc k-_vkn-Un \n-c-°n¬ \¬Ipw. aq-∂v GP≥-kn-I-fp-sS-bpw hn-]-Wn C-S-s]-S¬ kw-_-‘n-

ß-fpw B-h-iym-\p-k-c-Ww hmßm-\p-≈ ap≥-I-cp-X¬ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°m≥ \n-¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. k-hm-f hn-e {Iam-Xo-X-am-bn D-b-cp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ tlm¿-´ntIm¿]v Hu-´vse-‰p-Iƒ h-gn C-t∏mƒ \¬-Ip∂ H-cp In-tem k-hm-f-, B-h-iy°m¿-°v c-≠p- In-tem- ho-Xw \¬-Ipw. B-KkvXv 1 ap-X¬ Xp-S-ßnb Hm-Ww sa-t{Sm ]o-∏nƒ _km-dp-Iƒ B-dp \-K-c-ß-fn¬ k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc Xp-S-cpw. B-K-kv-Xv 23 ap-X¬ -k-]v-Xw_¿ 15 h-sc Hm-Ww Su¨ ]o∏nƒ-kv _-km¿ F-´v Pn-√m -tI{μ-߃ Dƒ-s∏-Sp-∂ 11 ]-´-Wß-fn¬ Xp-d-°pw. k-]v-Xw-_¿

Bep-h: tkm-fm¿ X-´n-∏p-tIkn-se {]-Xnbm-b _n-Pp cm-[mIr-jv-W-s\-Xntc B-ep-h PpUo-jy¬ a-Pn-kv-t{S‰v tImS-Xn s{]m-UIvj≥ hmd‚ v ]p-d-s∏Sp-hn-®p. Im-‰m-Sn-b{¥w ÿm-]n®p\¬-Im-sa-∂p ]-d-™v Im-°\m-Sv kz-tZin cm-P-\n¬ \n-∂p 2008¬ 1,58,000 cq-] X-´n-sb-SpØ tI-kp-am-bn _-‘-s∏´mWv _n-Pp -cm-[m-Irjv-W-s\Xn-tc Bep-h Pp-Uo-jy¬ a-Pnkv-t{S-‰v I-hn-Xm Kw-Km-[-c≥ s{]m-U-Ivj≥ hmd-‚ v ]p-d-s∏Sp-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. _n-Pp -cm-[m-Ir-jv-W-\m-Wv tI-kn-se H∂mw {]Xn. Cu tIkn¬ tImS-Xn _n-Pp cm-[m-IrjvW-\p t\c-sØ k-a≥-kv Ab-®n-cp-∂p-sh-¶nepw lm-P-cmbn-cp-∂n√. Cu am-kw 27\v _nPp Beph tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-I-W-sa-∂m-Wv D-Ø-c-hn-´n-cn°p-∂-Xv.

11 ap-X¬ 15 h-sc kw-ÿm-\hym-]-I-am-bn 1250 Hm-W-®-¥Iƒ- {]-h¿-Øn-°p-w. I¨-kyqa¿s^-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬k-]v-Xw-_¿ 1 -ap-X¬ 15 h-sc 4000 hn-]-W-\tI-{μ-߃ Xp-d°pw. tlm¿-´n-tIm¿]n-s‚ 250 hn]-W-\tI-{μ-߃-°p ]p-d-ta kn-hn¬k-ssπ-kv h-Ip-∏p ambn tN¿-∂v 140 hn-]-W-\tI-{μ߃ B-cw-`n-°pw. A-cn-b-S-°ap-≈ A-h-iy-km-[-\-߃-°v k¿-°m¿ k-_v-kn-Un {]-Jym]n-®n-´p-s≠-¶n-epw ]q¿-W-am-bn P-\-ß-fn¬ F-Øp-∂pt≠m F∂ Im-cyw kw-i-b-am-Wv. C-Xns‚ H-cp {]-[m-\ L-S-Iw tNm¿®-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߃ X-S-bp-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. ap-Jy-a-{¥nbp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ a-{¥n-am-cm-b sI Fw am-Wn, A-\q-]v tP-°-_v, No-^v sk-{I-´-dn C sI `-c-Xv -`qj¨, kn-hn¬ k-ssπ-kv˛kl-I-c-W˛Ir-jn-h-Ip-∏v D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿, XpS-ßn-bh¿ ]s¶-Sp-Øp.


tZiobw

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

t_m-[v-K-b kv-t^mS\w: -k-\ym-kn-sb A-d-kv-äv sN-bv-X-Xm-bn kqN-\ ]-Sv\ - : t_m-[vK - b - - a-lm-t_m-[n t£-{X-Øn¬ kv-t^m-S-\-߃ \-S-Øn-b tI-kn¬ A-cq-]v {_lva - N - m-cn F-∂ ln-μp k-\ym-knsb tZ-io-b A-t\z-jW - G-P≥kn (F≥.-sF.-F.-) A-d-Ãv sNbv-X-Xm-bn dn-t]m¿-´v. t]m-en-kns‚ k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv Acq-]v {_-lva - N - m-cn-sb A-dà - v sNbvX - s - X-∂p t]m-en-kv ]-d™ p. ]-›n-a _w-Kmƒ kz-tZ-inbm-b {_-lv-a-Nm-cn t_m-[v-K-bbn¬ Xm-a-kn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p. F≥.-sF.-F. kw-Lw C-bmsf tNm-Zyw-sN-øp-sa-∂pw D-tZymK-ÿ≥ ]-d™ p. F-∂m-¬, A-dÃv ÿn-co-I-cn-°m≥ F≥.-sF.F. X-øm-dm-bn-√. A-tX-k-a-bw, t_m-[v-K-b t£-{Xw am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰nbp-sS A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰n-\pw a-‰v D-∂-X DtZym-K-ÿ¿-°pw tam-i-am-b `mj-bn-¬ C-˛-sa-bn¬ A-b-®-Xn\m-Wv {_-lva - N - m-cn-sb A-dk - v‰ - v sN-bv-X-sX-∂p K-b ko-\n-b¿ t]m-en-kv kq-{]-≠v hn-\-bv-Ipam¿ ]-d™ p.

]-W-s¸-cp-¸ \n-c-¡v 5.-79 i-X-am-\-am-bn hÀ-[n-¨p \yq-U¬-ln: ]-W-s∏-cp-∏ \n-c°v Pq-sse am-k-Øn¬ 5.-79 iX-am-\-am-bn D-b¿-∂p. D-≈n°pw a-‰p ]-®-°-dn-Iƒ-°pw hne Iq-Sn-b-Xm-Wp ]-W-s∏-cp-∏ \n-c-°p h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww. I-gn-™ A-©p-h¿-j-sØ G-‰hpw h-en-b h¿-[-\-bm-Wn-Xv. sam-Ø hn-e kq-Nn-I-bp-sS ASn-ÿm-\-Øn¬ Pq¨ am-k-Ønse ]-W-s∏-cp-∏ \n-c-°v 4.-86 iX-am-\-hpw 2012 Pq-sse-bn¬ CXv 7.-52 i-X-am-\-hp-am-bn-cp-∂p.

I-SÂ-¯o-c-¯v \n-¶p-Å a-W-se-Sp-¸v \n-tcm-[n-¨p \yq-U¬-ln: A-\-[n-Ir-X a-W¬-J-\-\w ]Tn-°m≥ tZ-io-b lcn-X-tIm-S-Xn {]-tXy-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-°pw. a-W-eq-‰n-s\-Xntc _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ ka¿-∏n-® l-c-Pn-bn¬ P-kv-‰n-kv kz-X-¥¿-Ip-am¿ A-[y-£-\m-b s_-©m-Wv D-Ø-c-hn-´-Xv. I-S¬-Øo-c-Øp \n-∂p-≈ aW-se-Sp-∏pw tIm-S-Xn \n-tcm-[n®p. hn-im-e-am-b I-S¬-Øo-c-ap≈ tI-c-fw, X-an-gv-\m-Sv F-∂o kw-ÿm-\-߃ hn-j-b-Øn¬ hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v \¬-I-Wsa-∂pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. ]n-Sn-s®-Sp-Ø I-S¬-aW - ¬, Ip-‰hm-fn-If - p-sS A-dà - v Xp-Sß - n F√m hn-hc - ß - f - pw k-a¿-∏n-°W - w.

`-£y-kp-c-£m _n-Ãv: tem-Iv-k-`-bn NÀ-¨ \-S-¶n-à \yq-U¬-ln: `-£y-kp-c-£m _n-√v tem-Iv-k-`-bn¬ N¿-® sNøm-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ {i-aw sX-ep-¶m-\m hn-j-b-Ønep-≠m-b _-l-f-Øn¬ hn-^-eam-bn. c-≠p-X-h-W ]n-cn-™ tijw D-®-Xn-cn-™p c-≠n-\p k-` ho-≠pw k-tΩ-fn-®-t∏mƒ `-£ya-{¥n sI hn tXm-a-kv _n-√n≥ta¬ {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øm-\mbn F-gp-t∂-‰p. F-∂m¬ sX-ep¶m-\ kw-ÿm-\ cq-]o-I-c-WØn¬ {]-Xn-tj-[n-®p Sn.-Un.-]n. Fw.-]n-am¿ _-l-fw-Xp-S-cp-I-bmbn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS a-{¥n-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ tIƒ-°m≥ I-gnbp-∂n-s√-∂p _n.-sP.-]n. Aw-K߃ hn-fn-®p-]d - ™ p. F-∂m¬ ssa-t{Im-t^m¨ D-]-tbm-Kn°p-I-bm-sW-¶n¬ tIƒ-°m-sa∂m-bn-cp-∂p tIm¨-{K-kv Fw.]n-am-cp-sS a-dp-]S- n. Xp-S¿-∂p k` ho-≠pw aq-∂p a-Wn h-sc \n¿Øn-h-®p. ho-≠pw k-` tN¿-∂t∏mƒ \n-b-{¥-W-tc-J-bn-se sh-Sn-h-bv-]n-s\ A-]-e-]n-®v ]mIn-kv-Xm-s\-Xn-tc {]-ta-bw A-hX-cn-∏n-® ti-jw Xn-¶-fm-gv-NtØ-°p k-` ]n-cn-bp-I-bm-bn-cp∂p.-_n-√n¬ N¿-® th-≠-Xn\m¬ tIm¨-{K-kv Aw-K-߃°p ]m¿-´n hn-∏v \¬-In-bn-cp-∂p. I-gn-™-Zn-h-k-hpw k-am-\-am-b km-l-N-cy-Øn¬ tI-{μ-Øn-s‚ {i-aw ]-cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p.-

X-{´y-Zn-\w: A-`n-em-jv tSm-an-¡v IoÀ-¯n-N-{I; kzmcm-Py-¯p I-\-¯ kp-c-£ I-®³ ap-c-fn-¡v iu-cy-N-{I \yq-U¬-ln: kz-X-{¥yZn-\tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ cm-{„-]Xn-bp-sS tk-\m -sa-U-ep-I-fn¬ \m-hn-Itk-\ se-^v-‰-\‚ v Iam≥U¿ A-`n-em-jv tSm-an-°v Io¿-ØnN-{I. thyma-tk-\-bn¬ F≥-hb¨-sa‚ v k-t∏m¿-´v k¿-ho-kv A-kn-kv-‰‚m-bn-cp-∂ I-Æ≥ ap-c-fn-°p a-c-Wm-\-¥-c _-lp-a-Xn-bm-bn iu-cy N-{Ibpw e-`n-®p. k-am-[m-\Im-e-sØ [o-c-Xbv°p-≈ G-‰-hpw h-en-b Ahm¿-Uv B-b A-tim-IN-{I Hº-Xp am-thm-hm-Zn t\-Xm-°-sf h-[n-°p-∂-Xn¬ ap-Jy ]-¶p-hln-® B-{‘-{]-tZ-iv dn-k¿-hv F-kv.sF. {]-km-Zv _m-_p-hn\p a-c-Wm-\-¥-c _-lp-a-Xn-bmbn \¬-In. aq-∂p Io¿-ØnN-{Ibpw 10 iu-cyN-{I-bpw A-S-°w sam-Øw 29 sa-U-ep-I-fm-Wp {]Jym-]n-®-Xv. ]m-bv-h-©n-bn¬ H-‰-bv-°p tem-Iw-Np-‰n-b t\-´w ssI-h-cn® B-Zy C-¥y-°m-c-\m-Wv Io¿ØnN-{I e-`n-® A-`n-em-jv tSman. ]m-bv-h-©n-bn¬ tem-Iw-Np‰n-b c-≠m-a-sØ G-jy-°m-c-\p-

am-Wv C-t±-lw. 2012 \-hw-_-dnem-Wv C-t±-lw apw-ss_ Xo-cØp- \n-∂p bm-{X-bm-b-Xv. \m-epe-£-tØm-fw In-tem-ao-‰¿ ]n∂n-´ A-`n-em-jv 2013 G-{]n-en¬ 6\p ap-ss_-bn¬ X-s∂ Xn-cns®-Øn. C-t∏mƒ F-d-Wm-Ip-f-

lp-a-Xn-bm-bm-Wv Io¿-Øn-N-{I\¬-In-b-Xv. ]-©m-_v sd-Pn-sa‚n-se taP¿ a-tl-jv Ip-am-dm-Wp Io¿Øn-N-{I-bv-°v A¿-l-\m-b aq∂m-a≥. P-Ωp-I-iv-ao-cn¬ h-®v hn-tZ-in-I-fm-b c-≠p e-iv-I-sd

A-`n-em-jv tSm-an-

I-Æ≥ apcfn

Øp Xm-a-kn-°p-∂ B-e-∏p-g tN-∂w-I-cn heym-d ho-´n¬ hn kn tSm-an-bp-sS a-I-\m-Wv A-`nem-jv tSm-an. A-k-an¬ A-Kv-\n-i-a-\ -{]h¿-Ø-\-߃-°n-sS- 2012 H-tŒm_¿ B-dn-\mWp Ip-am-c-\-√q¿ A-d-bv-°¬ I-Æ≥ ap-c-fn- (23) acn-®-Xv. A-kw t]m-en-kn-se C≥-kv-s]-Œ¿ tem-ln-Xv tkmtWm-hm-fn-\p a-c-Wm-\-¥-c _-

Xz-øn-_ {]-h¿-Ø-I-sc C-t±lw h-[n-°p-I-bp-≠m-bn. Iq-SmsX I-gn-™-h¿-jw H-tŒm-_¿ 21\v sh-Sn-h-bv-]v \-S-Øn-b Bsf-bpw t]m-cm-´-Øn¬ C-t±-lw sIm-e-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. Cu h¿-jw G-{]n¬ 17\v e-iv-I-sd Xz-øn-_ Un-hn-j-\¬ I-am≥-Usd-bpw C-t±-lw h-[n-®p. ]-©m_n-se ep-[n-bm-\ kz-tZ-in-bmWp ta-P¿ a-tl-jv-Ip-am¿.-kz-¥w {]-Xn-\n-[n

\yq-U¬-ln: ap-√-s∏-cn-bm¿ Umw A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-em-sW∂ hm-Zw km-[q-I-cn-°m≥ tI-cf-Øn-s‚ ssI-bn¬ sX-fn-hpt≠m-sb-∂p kp-{]nw-tIm-S-Xn. sX-fn-hp-If - n-√m-sX ta¬-°qc-bn¬ I-b-dn \n-∂v A-]-I-Sw, A-]-I-Sw F-∂p hn-fn-®p-]-d-bp∂-Xv A¿-Y-c-ln-X-am-sW-∂pw 136 A-Sn kp-c£ - n-Xa - m-bX - p sIm≠-t√ \n-ba - k - ` - B ]-cn-[n \n›-bn-®s - X-∂pw tIm-SX - n tNm-Zn®p. A-W-s°-´p L-S-\m-]-c-ambn kp-c-£n-X-a-s√-∂p tI-c-fw hm-Zn-®-t∏m-gm-Wp P-kv-‰n-kv B¿ Fw tem-[ A-[y-£\ - m-b s_-©v tNm-Zy-߃ D-b¿-Øn-bXv. P-e\ - n-c∏ - p Ip-db - v° - m≥ Umw kp-c-£m A-tXm-dn-‰n-°v \n-b-a]-c-am-bn A-[n-Im-c-an-s√-∂pw tIm-SX - n hy-‡a - m-°n. 136 A-Sn-bn-epw Umw kp-c£n-X-a-s√-∂p tI-c-f-Øn-\p th-

≠n lm-P-cm-b ap-Xn¿-∂ A-`n-`mj-I≥ cm-Po-hv [-hm≥ tIm-S-Xn°p a-dp-]-Sn \¬-In. A-‰-Ip-‰-∏Wn \-S-Øn-bn-s√-¶n¬ 136 A-Snbn-epw Umw kp-c-£n-X-a-√. P-\ß-fp-sS kp-c-£ I-W-°n-se-SpØm-Wp \n-b-a-k-` \n-b-aw cq-]oI-cn-®-Xv. C-Xp cm-{„o-b Xo-cp-am\-am-Wv. 136 A-Sn-bm-bn P-e-\n-c∏p \n-›-bn-®-Xp Xm¬-°m-en-Iam-bm-sW-∂pw B-h-iy-sa-¶n¬ Umw Uo I-Ωo-j≥ sN-øp-sa∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. D-∂Xm-[n-Im-c k-an-Xn dn-t]m¿-´n-se G-Xm-\pw {]-iv-\-߃ tI-c-fØn-\p th-≠n lm-P-cm-b ap-Xn¿∂ A-`n-`m-j-I≥ tam-l≥ I´m¿-°n-bpw tIm-SX - n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn. C-∂-se D-®-bv-°p 12.-30HmsS ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ lco-jv km¬-sh \n-b-a-]-c-am-b Im-cy-ß-fn¬ tI-c-f-Øn-s‚ hmZw ]q¿-Øn-bm-°n. 1886se ap-√s∏-cn-bm¿ I-cm-dpw 1970se A-

[n-I I-cm-dpw \n-e-\n¬-°p-∂-Xs√-∂v A-t±-lw hm-Zn-®p. kwÿm-\ ]p-\- w-L-S-\m \n-b-aØn-se 108mw h-Ip-∏v 1950\pw 1956\pw C-S-bn-se I-cm-dp-I-sf am-{Xw _m-[n-°p-∂-Xm-sW-

∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.D-®-bv-°p ti-jw X-an-gv-\m-Sv tI-c-f-Øn-s‚ hm-Z-߃-°p adp-]-Sn \¬-In. 2006se kp-{]nwtIm-S-Xn hn-[n a-dn-I-S-°m-\mWp tI-c-fw \n-b-a-t`-Z-K-Xn \-SØn-b-sX-∂p X-an-gv-\m-Sv B-h¿Øn-®p. F-∂m¬, Um-an-\v Fs¥-¶n-epw A-]-I-Sw kw-`-hn-

P\¯n-sâ I-®p-\nd¨v cmPy-¯v D-Ån hn-e-bn sdt¡mUv hÀ-[-\ \yq-U¬-ln: D-≈n hn-e sdt°m-Uv h¿-[-\-hn-te-°v. N-cn{X-Øn-se G-‰-hpw D-b¿-∂ \nc-°m-bn, In-tem-{Km-an-\v 80 cq]-bm-bm-Wp hn-e h¿-[n-®n-cn°p-∂-Xv. D-f-fn-bp-sS sam-Ø hym-]m-c hn-e A-©p-cq-] h¿[n-®p In-tem-{Km-an-\v 50˛55 cq]-bn-se-Øn-b-Xm-bn G-jy-bnse X-s∂ G-‰-hpw h-en-b samØ hym-]m-c am¿-°-‰m-b A-g-Zv]q¿ a-fin-bn-se D-≈n-hym-]mcn A-tkm-kn-tb-j≥ A-dn-bn®p. sam-Ø hym-]m-c tI-{μ-ßfn¬ D-≈n In-tem-{Km-an-\v 55˛60 cq-] \n-c-°n-em-Wp hn¬-°p∂-Xv. In-tem-{Km-an-\v 70˛80 cq] \n-c-°n-em-Wp sN-dp-In-S hym-]m-cn-I-fp-sS hn¬-∏-\. cm-Py-Øv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ D-≈n D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ a-lmcm-{„-bn¬ hn-e-h¿-[n-®-XmWp U¬-ln-bn-epw hn-e D-bcm≥ Im-c-W-am-b-sX-∂p D-≈n hym-]m-cn A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v kp-tc-{μ _p-≤n-cmPv ]-d-™p. B-{‘-{]-tZ-in¬ \n-∂pw I¿-Wm-S-I-bn¬ \n∂pw D-≈n-bp-sS h-c-hv h¿-[n°p-∂-tXm-sS A-Sp-Ø-am-kw

B-Zyw hn-e Ip-d-t™-°p-sa∂m-Wp {]-Xo-£-sb-∂p tZ-iob tlm¿-´n Iƒ-®-d¬ K-th-jW hn-I-k-\ ^u-t≠-j≥ (F≥.-F-®v.-B¿.-Un.-F-^v.-) U-b-dŒ¿ B¿ ]n Kp-]v-X ]-d-™p. sIm¬-°-Ø-bn-epw sN-dpIn-S hym-]m-cn-Iƒ In-tem-{Km-an-

\v 70 cq-]s - b-∂ \n-c° - n-em-Wp hym-]m-cw \-S-Øp-∂-Xv. 40 Intem-{Km-an-s‚ H-cp Nm-°v D-≈n°v {]-ap-J \-Kc - ß - f - n¬ 2,000 cq]-bv-°p-ta¬ B-Wv hn-e. I-gn™-h¿-jw C-tX k-a-b-Øp In-tem-{Km-an-\v 15 cq-]-bm-bn-cp∂p-sh-∂p hym-]m-cn-bpw sIm¬-°-Ø-bn-se A-{Kn-Iƒ-®¿ am¿-°-‰n-Mv h-Ip-∏v D-]-tZ-i-I\p-am-b jn-_p a-em-I¿ ]-d™p. a-gb - pw D¬-∏m-Z\ - Ø - n-se Ip-d-hp-am-Wp hn-e h¿-[-\-bv°p Im-cW - a - m-bn I-cp-Xp-∂X - v.

´n-cp-∂-Xv.-aq-∂p-t]¿ sIm-√-s∏´ I-em-]-Øn¬ \n-c-h-[n t]¿°p ]-cn-t°-‰n-cp∂p. C-Xn-\n-sS, In-jv-Xzm¿ Pn-√bn¬ B-dmw Zn-hk - h - pw I¿-^yq Xp-S-cp-I-bm-Wv. F-∂m¬ kmw_ Pn-√-bn-epw P-Ωp ta-J-e-bpsS a-‰p `m-K-ß-fn-epw I¿-^yqhn¬ C-f-hp-h-cp-Øn-bn-´p-≠v. ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ sa-®-s∏-´-Xn-

a-Pn-kv-t{S-‰v _-ko¿ Jm≥ ]-d™p.-kmw-_-bn¬ ]-I¬ I¿^yq ]n≥-he - n-®n-´p-≠v. F-∂m¬ tk-\-sb ]n≥-h-en-®n-´n-s√-∂p t]m-en-kv ]-d™ p. d-Pu-cn Pn-√bn-se kp-μ¿-_m-\n-bn-epw ]I¬ I¿-^yq ]n≥-he - n-®p. P-ΩpI-iva - o-cn-em-sI C‚¿-s\-‰v˛- s - amss_¬ t^m¨ tk-h-\w \n¿Øn-h® - n-cn-°p-Ib - m-Wv.-

In-jv-Xzm-dn IÀ-^yq Xp-S-cp-¶p; P-½p-hn C-f-hv  {]tZi¯v Ip-Sp-§n-b sN-Iv Z-¼-Xn-am-sc c-£n-¨p 

s\ Xp-S¿-∂m-Wp I¿-^yq-hn¬ C-f-hp h-cp-Øn-b-sX-∂pw \n-c¥-c-am-bn ÿn-Xn hn-e-bn-cp-Øp∂p-s≠-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. I-gn-™ 24 a-Wn-°q-dn-\-Iw In-jv-Xzm-dn¬ A-\n-„ kw-`-hsam-∂p-ap-≠m-bn-´n-s√-∂p Pn-√m

AXn-\nsS, P-Ωp-I-iv-ao-cnse I-jv-Xzm¿ Pn-√-bn¬ I¿^yq-aq-ew B-K-kv-Xv F-´p ap-X¬ Ip-Sp-ßn-°n-S-°p-∂ sN-Iv Zº-Xn-am-sc I-c-tk-\ c-£n-®p. A¬-F-jn-en-Iv, `m-cy am¿-°-‰ F-∂n-h-sc tk-\m hm-l-\Øn¬ P-Ωp-hn-se-Øn-®n-´p-≠v.

D-≈n hn-e h¿-[-\ tem-Ivk-`-bn-epw N¿-®-bm-bn. iq-\yth-f-bn¬ kn.-]n.-Fw. Aw-Kw ]n I-cp-Wm-I-c-\m-Wp hn-j-bw k-`-bp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Ønb-Xv. D-≈n-bp-sS-bpw a-‰p ]-®°-dn-I-fp-sS-bpw hn-e ]n-Sn-®p\n¿-Øp-∂-Xn¬ k¿-°m¿ ]cm-P-b-s∏-´p-sh-∂v A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. A-h-iy-km-[\-ß-fp-sS hn-e-h¿-[-\-hn-s\°p-dn-®p k-`-bn¬ N¿-® \-SØn hn-e-°-b-‰w X-S-bp-∂-Xn\m-bp-≈ \-S-]-Sn-I-sf-Sp-°-Wsa-∂v A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. hn-j-b-Øn¬ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂p k¿°m-¿ kw-ÿm-\-߃-°p D-d∏p \¬-In. cm-Py-Øv hn-e-h¿[n-® km-l-N-cy-Øn¬ D-≈n Ib-‰p-a-Xn sN-øn-s√-∂p `-£y-˛s]m-Xp-hn-X-c-W k-l-a-{¥n sI hn tXm-a-kv A-dn-bn-®p. {]-Xn-k-‘n a-dn-I-S-°p-∂Xn-\m-bn U¬-ln ap-Jy-a-{¥n jo-em Zo-£n-Xp-am-bpw a-‰p kw-ÿm-\-ß-fp-am-bpw N¿-®sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-sW-∂v At±-lw hm¿-Øm te-J-I-sc Adn-bn-®p.

A-´À-hm-ln-\n Zp-c-´w: cm-Py-k-`-bn B-i-¦ \yq-U¬-ln: apw-ss_-bn¬ \mhn-I-tk-\-bp-sS A-¥¿-hm-ln\n sF.-F≥.-Fk - v. kn-‘p-c£ - Iv ap-ßn-bX - n¬ cm-Py-k` - B-i¶ {]-I-Sn-∏n-®p. hn-j-b-Øn¬ {]-Xn-tcm-[-a-{¥n F sI B‚Wn {]-kv-Xm-h-\ \-S-Ø-W-sa∂v Aw-K-߃ B-h-iy-s∏-´p. in-ht- k-\m Aw-Kw `-cX - vI - p-am¿ du-Øv, _n.-sP.-]n. Aw-Kw Nμ≥-an-{X F-∂n-h-cm-Wp cm-Pyk-`-bn¬ Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®Xv. {]-Xn-tcm-[-a-{¥n apw-ss_-bnte-°p t]m-bn-´p-s≠-∂pw A-t±lw Xn-cn-®p-h-∂-Xn-\p ti-jw {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øp-sa-∂pw cmPy-k` - m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ipcy≥ k-`-sb A-dn-bn-®p.-{]-Xntcm-[ a-{¥n Xn-cn-®p-h-∂ ti-jw k-`-bn¬ {]-kv-Xm-h-\ \-S-Øpsa-∂p ]m¿-e-sa‚-dn-Im-cy a-{¥n cm-Po-hv ip-¢-bpw k-`-sb A-dnbn-®p.- Ign-™ Znh-kw cm-{XnbmWv apw-ss_-bn¬ \m-hn-Itk-\-bp-sS A-¥¿-hm-ln-\n sF.-F≥.-F-kv. kn-‘p-c-£In¬ kvt- ^m-S\ - a - p-≠mbX.v

7

kzm-X-{´y-Zn-\m-iw-kIÄ...

Kphm-l-Øn-bn-se kv-Iq-fn¬ tZio-b]-Xm-I-bp-am-bn kzm-X-{¥y-Zn-\-w B-tLm-jn-°p∂-Xn-\m-bn H-cp-ßp∂ Ip-´n-Iƒ

Umw kp-c-£n-X-a-sÃ-¶-Xn-sâ sX-fn-hv F-hn-sS-sb-¶v kp-{]nw-tIm-S-Xn

In-jv-XzmÀ: ]-cn-t¡-ä-hÀ-¡p c-−p-e-£w h-sc [-\-k-lm-bw \Â-I-W-sa-¶v kp-{]nw-tIm-S-Xn \yq-U¬-ln: P-Ωp-I-iv-ao-cn-se In-jv-Xzm¿ Pn-√-bn-ep-≠m-b Iem-]-Øn¬ ]-cn-t°-‰-h¿-°p c≠p-e-£w cq-] h-sc [-\-k-lmbw \¬-Im≥ kp-{]nw-tIm-S-Xn kw-ÿm-\-tØm-Sp \n¿-tZ-in®p. No-^v P-Ãn-kv ]n k-Zm-inhw A-[y-£-\m-b s_-©m-Wv D-Ø-c-hn-´-Xv. Pp-Uo-jy¬ I-Ωoj≥ dn-t]m¿-´v e-`n-°p-∂-Xp hsc ]-cn-t°-‰-h¿-°p [-\-k-lmb-an-s√-∂ P-Ωp-I-iv-ao¿ k¿°m-cn-s‚ l-c-Pn X-≈n-s°m≠m-Wp s_-©v C-°m-cyw hy‡-am-°n-b-Xv. F-ß-s\-bm-Wp ]-cn-t°-‰h¿-°p [-\-k-lm-b-an-s√-∂p Xo-cp-am-\n-°p-I-sb-∂pw tIm-SXn tNm-Zn-®p. sNm-Δm-gv-N-sØ DØ-c-hv am-‰m≥ I-gn-bn-√. I-em]-Øn¬ sIm-√-s∏-´-h-cp-sS IpSpw-_-Øn-\v A-©p-e-£w ho-Xhpw ]-cn-t°-‰-h¿-°p c-≠p-e£w ho-X-hpw \¬-Im-\m-Wp Ign-™-Zn-h-kw s_-©v D-Ø-c-hn-

\yq-U¬-ln: kzm-X-{¥y-Zn-\mtLm-jØ - n-s‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ cm-Py-Øv kp-c-£ i-‡-am°n. X-e-ÿm-\ \-K-cn-bn¬ thym-a-bm-\ kp-c-£-bpw G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Iq-Sm-sX U¬-ln t]m-en-kn-se-bpw A¿-[tk-\b - n-se-bpw a-lm-cm-{„ sk{I-t´-dn-b‰ - n-\v t\-sc `o-Ic - m-{I-aW-ap-≠m-tb-°m-sa-∂ C‚-enP≥-kv dn-t]m¿-´n-s\ Xp-S¿-∂p kw-ÿm-\-Øp dn-tam-´v I¨t{Smƒ sIm-≠v \n-b-{¥n-°m-hp∂ sN-dp-hn-am-\ß - f - pw ]m-cN - yq´p-I-fpw D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\p \n-tcm-[\ - w G¿-s∏-Sp-Øn. h-S-°p-In-g-°≥ kw-ÿm-\ß-fn¬ B-dp kw-L-S-\-Iƒ kzm-X-{¥y-Zn-\m-tLm-j N-S-ßpIƒ _-ln-jv-I-cn-°p-sa-∂v Adn-bn-®p. C-h¿ C-∂-se ]p-e¿s® 1.-30 ap-X¬ C-∂v 5.-30 h-sc ]Wn-ap-S-°n-\v B-lzm-\w sN-bvXn-´p-≠v. _w-•m-tZ-iv˛- A - k - w AXn¿-Øn A-S® - p-sh-∂pw A-Xn¿Øn kp-c£ - m-tk-\ Pm-{K-X ]pe¿-Øp-∂p-s≠-∂pw A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p. \m-Km-em‚ v-˛-Acp-Wm-N¬ {]-tZ-iv A-¥¿-kwÿm-\ A-Xn¿-Øn-bn¬ I¿^yq G¿-s∏-Sp-Ønbn-´p≠v.

kozhikode

C-´y³ `-S³-am-sc h-[n-¨-Xn tk-\-bv-¡p ]-¦n-Ã: ]m-Iv Øm-\-]-Xn \yq-U¬-ln: \n-b-{¥-W-tc-Jbn¬ A-©v C-¥y≥ `-S≥-am-sc sh-Sn-h-®p sIm-∂-Xn¬ ]m-Inkv-Xm≥ tk-\-bv-°p ]-¶n-s√∂p ]m-Iv ÿm-\-]-Xn k¬-am≥ _-jo¿. \n-b-{¥-W-tc-J-bn-se sh-Sn\n¿-ج I-cm¿ ew-Ln-°-s∏Sp-∂p-t≠m F-∂p ]-cn-tim-[nt°-≠ D-Øc - h - m-Zn-Øw C-cp cmPy-߃-°p-ap-≠v. A-Sp-Ø amkw \-S-Øm≥ \n-›-bn-® C-cp cm-Py-ß-fn-se-bpw {]-[m-\-a-{¥n-

am-cp-sS Iq-Sn-°m-gv-N kp-K-a-ambn \-S° - m≥ C-cp-cm-Py-ßf - pw ]cn-{i-an-°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-]m-In-kv-Xm-s‚ 67mw kzm-X-{¥y-Zn-\m-tLm-j-tØm-S\p-_-‘n-®v ]m-Iv ÿm-\-]-Xn Im-cym-e-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn\p ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-Itcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. N¿-®b - v° - p ]m-Iv {]-[m-\-a-{¥n \-hm-kv j-co-^v ho-≠pw Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn-∏ns®-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

®m¬ tI-c-f-Øn-\m-Wp Iq-SpX¬ {]-iv-\-ß-fp-≠m-hp-I-sb∂p tIm-S-Xn ]-d-™p. \n-b-a-k`-Iƒ-°p {]-tXy-I sX-fn-hp-Ifn-√m-sX-X-s∂ \n-b-aw cq-]o-Icn-°m≥ I-gn-bp-sa-∂pw C-Xns\ tIm-S-Xn-hn-[n-bp-sS ew-L\-am-bn Im-Wm-\m-hn-s√-∂pw tIm-S-Xn hy-‡-am-°n. P-e-X¿-°-tØ-°mƒ {]-iv\w P-\-ß-fp-sS Po-hn-X-am-sW∂p tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. F∂m¬ P-\-ß-fn¬ `o-Xn-h-f¿Øn tI-c-fw A-cm-P-I-Xzw h-f¿Øm≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂p Xan-gv-\m-Sv B-tcm-]n-®p. Xp-S¿-∂v 2006se hn-[n-°v P-\-ß-fp-sS `oXn F-Sp-Øp-I-f-bm≥ I-gn-™n´n-s√-∂p tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. hn-[n-bn¬ s]m-Xp-kp-c-£-sb°p-dn-®v ]-d-™n-´n-√. kp-c-£bn¬ Km-c‚n \¬-Im≥ I-gn-bns√-∂p P-Ãn-kv tem-[ ]-d-™p. F-s¥-¶n-epw A-]-I-Sw kw-`-hn®m¬ km-[m-c-W kw-`-h-ß-sf

t]m-se ssI-Im-cyw-sN-øm≥ ]‰n-√. F-√m kv-]n¬ th-I-fpw Xpd-∂n-Sp-∂-Xp t]m-epw h-en-b {]iv-\-ap-≠m-°p-sa-∂pw tIm-S-Xn \n-co-£n-®p. Cu am-kw 21\p Xan-gv-\m-Sn-s‚ hm-Zw Xp-S-cpw. km-aq-ln-I-{]-h¿-Ø-I-\m-b kn B¿ \o-e-I-WvT-\p th-≠n A-`n-`m-j-I-\m-b k-Rv-P-bv ]co-Jv lm-P-cm-bn. X-s‚ `m-Kw tIƒ-°-W-sa-∂v A-t±-lw Bh-iy-s∏-´p.-F-∂m¬, P-\-߃°p th-≠n tI-cf - w hm-Zn-°p-∂ps≠-∂p Nq-≠n-°m-´n tIm-S-Xn hn-kΩ - X - n-®p. tI-cf - Ø - n-s‚ hmZw F-√m P-\-ß-fp-tS-Xp-am-sW∂p I-cp-X-cp-sX-∂p k-Rv-P-bv ]-co-Jv hm-Zn-®p. tI-c-f-Øn-s\m∏w \n-∂p hm-Zn-°m≥ tIm-S-Xn k-Rv-P-bv ]-co-Jn-t\m-Sv B-hiy-s∏-s´-¶n-epw A-t±-lw hn-kΩ-Xn-®p. Xp-S¿-∂v hm-Zw-tIƒ°m-sa-∂p tIm-SX - n ]-d™ p. F∂m¬ {]-tXy-Iw hm-Zw-tIƒ-°ns√-∂pw tIm-SX - n hy-‡a - m-°n.

{io-\K¿: A-Xn-¿-Øn-bn-se B{I-a-W-ß-fp-sS ]-›m-Ø-eØn-¬ ]m-In-kv-Xm≥ \m-j-\¬ A-kw-ªn sIm-≠p-h-∂ {]-tab-Øn-\v P-Ωp-I-iv-ao¿ ap-Jya{¥n D-a¿ A-–p√-bp-sS hn-a¿i\w. sh-Sn-\n¿-ج ew-Ln-®v \Ωp-sS ssk-\n-I-cp-sS X-e-b-dpØ-Xn-\p ti-jw \-ap-s°-Xn-tc {]-ta-bw ]m-km-°p-∂p F-∂mWv D-a¿ Szn-‰-dn¬ Ip-dn-®Xv. C-

Xp C-cp cm-Py-ß-fn-ep-ap-≈ Xo{h-\n-e-]m-Sp-Im-sc k-lm-bn°p-I am-{X-ta-bp-≈q-sh-∂v At±-lw ]-d™p. I-gn-™ Znh-kw ]m-In-kvXm-≥ \m-j-\¬ A-kw-ªn ]mkm°n-b {]-ta-bØ - n¬, {]-tIm]-\-an√m-sX B-{Ia-Ww \-SØn-b-Xn-\v C-¥y-sb hn-a¿-in°p-Ibpw I-iv-ao-cn P-\-X-bp-sS t]m-cm-´-߃-°p ]n¥p-W {]Jym-]n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

Uok-en\v aq-¶pcq-] hÀ-[n-¸n-t¨¡pw

sl-Uv-en-sb tNm-Zyw-sN-bv-X F³.-sF.-F. D-tZym-K-Ø-cp-sS sam-gn-sb-Sp-¡-Ww: kn.-_n.-sF.-

F-bnw-kv kw-h-c-Ww: `-c-W-L-S-\m t`-Z-K-Xn-¡v km-[y-X

\yq-U¬-ln: Uo-k¬ hn-e H-‰b-Sn-°p aq-∂p cq-]-tbm-fw h¿[n-∏n-°m≥ tI-{μw B-tem-Nn°p-∂p. cq-]-bp-sS aq-eyw C-Sn™-Xn-s‚ B-Lm-Xw a-dn-I-S°m-\m-Wp h¿-[-\-hn-eq-sS e£y-an-Sp-∂-Xv. ]m-N-I-hm-X-I hn-e h¿-[-\ C-t∏mƒ B-temNn-°p-∂n-√.Uo-k-en-\p am-kw-tXm-dpw 50 ss]-k h-sc h¿-[n-∏n-°m-\p≈ A-\p-hm-Zw s]-t{Sm-fn-bw Iº-\n-Iƒ-°p tI-{μw \¬-In-bncp-∂p. H-‰-Ø-h-W h¿-[-\-hn-\p a-{¥n-k-` A-\p-a-Xn \¬-Ip-Ibm-sW-¶n¬ h≥ _m-[y-X-bmhpw km-[m-c-W-°m¿ G-s‰-Spt°-≠n-h-cn-I.- Xp-S¿-®-bm-bn hne h¿-[n-°p-∂-Xn-\m¬ Uo-ken-s‚ \-„w am¿-®n¬ aq-∂p-cq] h-sc-bm-bn Xm-gv-Øm≥ I-gn™-Xm-bpw G-{]n-en¬ cq-]-bpsS aq-eyw 12 i-X-am-\w C-Sn-™Xn-\m¬ Uo-k-en-s‚ \-„w 9.-29 cq-]-bn-te-°p Ip-Xn-s®-∂pw a{¥m-e-bw A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. hn-j-bw ]-cn-K-W-\-bn-em-sW∂pw Xo-cp-am-\-ß-sfm-∂p-sa-SpØn-´n-s√-∂pw s]-t{Sm-fn-bw a{¥n Fw ho-c-∏ sam-bv-en ]-d™p. Cu am-kw H-∂n-\m-Wv Ah-km-\-am-bn Uo-k¬ hn-e h¿[n-∏n-®-Xv.

\yq-U¬-ln: apw-ss_ B-{I-aW-t°-kn-se {]-Xn-sb-∂v Btcm-]-W-ap-≈ tU-hn-Uv tImƒam≥ sl-Uv-en-bp-sS sam-gn-sbSp-Ø ap-∂v F≥.-sF.-F. D-tZymK-ÿ-sc tNm-Zyw-sN-ø-W-sa∂v kn.-_n.-sF. 2004¬ hym-P G-‰p-ap-´-en¬ sIm-√-s∏-´ C-iv-d-Øv P-lm≥ A-S-°-ap-≈-h-sc `o-I-cm-{I-aWw \-S-Øm≥ G¬-∏n-®n-cp-s∂∂p e-iv-I-sd sXm-øn-_ I-am≥U¿ k-°o-dp¬ d-lv-am≥ em-Jvhn kq-N-\ \¬-In-bn-cp-∂-Xm-bn

]mIn-kv-Xm-\v D-a-À A-ÐpÃ-bp-sS hn-aÀi-\w

sl-Uv-en ]-d-s™-∂p hm¿-ØIƒ {]-N-cn-°p-∂-Xn-\m-em-Wv C-Xv. F-∂m¬, sl-Uv-en C-ßs\ ]-d-™n-´n-s√-∂m-Wv F≥.sF.-F. B-`y-¥-c a-{¥m-e-bsØ A-dn-bn-®n-cn-°p-∂-Xv. F≥.-sF.-F. D-tZym-K-ÿ-cp-sS sam-gn-sb-Sp-°m-sX Xo-cp-am-\am-hn-s√-∂p kn.-_n.-sF. ]-d™p. A-ta-cn-°-bp-am-bp-≈ [mc-W-{]-Im-cw apw-ss_ B-{I-aW-hp-am-bn _-‘-s∏-´ sX-fn-hpIƒ a-s‰m-cp tI-kn-epw D-]-tbmKn-°m≥ ]m-Sn-√.-

\n-Xo-jv-Ip-amÀ tam-Un-tb-¡mÄ \-Ã {]-[m-\-a-{´n-bm-hpw: _n.-sP.-]n. Fw.-FÂ.-F.]-Sv-\: P-\-Xm-Zƒ (bp) t\-Xmhpw _n-lm¿ ap-Jy-a-{¥n-bp-amb \n-Xo-jv Ip-am¿ Kp-P-dm-Øv apJy-a-{¥n \-tc-{μ-tam-Un-tb°mƒ \-√ {]-[m-\-a-{¥n B-bncn-°p-sa-∂p _n.-sP.-]n. Fw.F¬.-F. dm-Wm Kw-tK-iz¿. _n-lm-dn¬ sP.-Un.-bp-hp-am-

bn k-Jyw ]n-cn-™-Xn¬ A-t±lw _n.-sP.-]n-sb Ip-‰-s∏-SpØn. \n-Xo-jv Ip-am¿ ap-Jym-XnYn-bm-bn ]-s¶-Sp-°p-∂ N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b At±-lw hm¿-Øm te-J-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-tºm-gm-Wv Cu {]kv-Xm-h-\ \-S-Øn-b-Xv.-

cm-jv{S]-Xn-bp-sS t]m-en-kv sa-UÂ t\Snb a-e-bm-fn-IÄ \yq-U¬-ln: cm-Py-sØ hn-hn[ t]m-en-kv tk-\-I-fn¬ cm{„-]-Xn-bp-sS hn-in-„-tk-h, kv-Xp-Xy¿-l tk-hm sa-U-epIƒ t\-Sn-b-h-cn¬ \n-c-h-[n ae-bm-fn-I-fpw. [o-c-X-bv-°p-≈ A-hm¿-Uv a-cW - m-\¥ - c - _-lpa-Xn-bm-bn sI Ip-am-c\ - v e-`n-®p. hn-in-„-tk-hm sa-U¬: sI _n sN-dn-bm≥ (B-`y-¥-c a-{¥m-e-bw, sP-bv-]q¿), HmÃn≥ Cu-∏≥ (Un.-sF.-Pn. sF.-Sn.-_n.-]n. \yq-U¬-ln), F P-b-N-{μ≥ \m-b¿ (Sow Iam≥-U¿ F≥.-F-kv.-Pn. \yqU¬-ln).kv-Xp-Xy¿-l tk-h-\w: _n {io-I-WvT≥ \m-b¿ (sl-Uv tIm¨-kv-‰-_nƒ, U¬-ln t]m-en-kv), tam-l\≥ \m-cm-b-W≥ (kp-t_-Zm¿ ta-P¿, A-kw ssd-^nƒ a-Wn∏q¿), t_-_n tPm-k-^v (Iam≥-U‚ v _n.-F-kv.-F-^v. A-

ar-Xv-a¿), `m-kv-I-c≥ Xo-bt©-cn X-´m-c-Øv (A-kn-kv ‰‚ vI-am≥-U‚ v _mw-•q¿ _n.F-kv.-F-^v.-), sX-°n-\n-tbØv h-do-Xv ]u-tem-kv (A-knkvv-‰‚ v I-am≥-U‚ v sIm-cm-´v]p-´v _n.-F-kv.-F-^v.-), kn sI cm-P≥-Ip-´n (A-kn-kv -‰‚ v Iam≥-U‚ v _mw-•q¿ _n.-F-kv.F-^v.-), ]n tkm-a≥-\m-b¿ (C≥- k v - s ]- Œ ¿,_n.- F - k v . - F ^v. Xr-iq¿), H ^n-en-∏v Ip-´n (F-kv.-sF. _n.-F-kv.-F-^v. {Xn-]p-c), Sn sI hn-iz-\m-Y Ipdp-∏v (F-kv.-sF. _n.-F-kv.-F^v. _w-Km-ƒ), sI t{]-a-P≥ (kn.-_n.-sF. sl-Uv tIm¨kv-‰-_nƒ U¬-ln), ]n _m-eIr-jv-W≥ (kn.-sF.-F-kv.-F^v. sl-Uv tIm-¨-kv-‰-_nƒ s\-bv-th-en), ]n K-tW-i≥ (kn.-sF.-F-kv.-F-^v. t\m-bvU), sI F tem-d≥-kv (Un.Fw.-B¿.-kn. kn.-sF.-F-kv.-

F-^v.-) Un hn≥-k‚ v tXm-a-kv (sk-°‚ v C≥ I-am≥-Uv kn.B¿.-]n.-F-^v.P-Jm-\n), sI tZ-hv-tZm-kv (U-]yq-´n I-am-≥U‚ v kn.-B¿.-]n.-F-^v.Akw)-, _n c-Lp (A-kn- v Iam≥-U‚ v kn.-B¿.-]n.-F-^v. apw-ss_), sI a-t\m-l-c≥ (C-≥-kv-s]-Œ¿ kn.-B¿.-]n.-F^v. hn-im-J-]-´-Ww) sI Z-i-cY≥ (C-≥-kv-s]-Œ¿ kn.-B¿.]n.-F-^v. a-Wn-∏q¿), sI hn-jvWp \m-b¿ (sl-Uv tIm¨-kv‰-_nƒ kn.-B¿.-]n.-F-^v. Akw), kn F≥ [-\o-jv (sU]yq-´n sk≥-{S¬ C‚-en-P≥kv Hm-^n-k¿ Xn-cp-h-\-¥-]pcw), hn B¿ hm-kp (F-kv.sF.-_n. _mw-•q¿), ]n I-a-eI-Æ≥ (A-kn- v I-am≥U‚ v F≥.-F-kv.-Pn. \yq-U¬ln), _n Im¿-Øn-tI-b≥ (sl-Uv tIm¨-Ã-_nƒ B¿.]n.-F-^v.-).-

\yq-U¬-ln: F-bnw-kn-se kq∏¿ kv-s]-jym-en-‰n h-Ip-∏p-I-fnse A-[ym-]-I \n-b-a-\-ß-fn¬ kw-h-c-Ww sIm-≠p-h-cp-∂-Xns\-Xn-cm-b kp-{]nw-tIm-S-Xn DØ-c-hp a-dn-I-S-°m≥ `-c-W-LS-\m t`-Z-K-Xn-°m-bn tI-{μ-k¿°m¿ B-tem-Nn-°p-∂p. ]m¿-esa‚n-s‚ \-S-∏p-k-tΩ-f-\-Øn¬ t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-cm-\m-Wv B-tem-Nn-°p-∂-sX-∂p k¿°m-¿ A-dn-bn-®p. C-∂-se kv-]o-°¿ ao-cm-Ipam¿ hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fn-se AwK-ß-tfm-Sp hn-j-b-Øn¬ A-`n{]m-b-am-cm-™p. `q-cn-]-£w ]m¿-´n-I-fpw t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-cW-sa-∂m-Wp hy-‡-am-°n-b-Xv. C-°m-cy-Øn¬ Im-e-Xm-a-kw hcp-Ø-cp-sX-∂pw C-h¿ B-h-iys∏-´p.-A-tX-k-a-bw, hn-j-bØn-¬ Xn-¶-fm-gv-N ]p-\-∏-cn-tim[-\m l-c-Pn \¬-Ip-sa-∂p \n-ba a-{¥n I-]n¬ kn-_¬ k-`-sb A-dn-bn-®p. Cu l-c-Pn-bn-se DØ-c-hn-epw am-‰-ap-≠m-bn-s√-¶n¬ k¿-°m-cn-\p `-c-W-L-S-\m t`-Z-K-Xn sIm-≠p-h-cm-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.A-Xn-\nsS, kw-h-c-W Bhiyw D-∂-bn-®v Un.Fw.sI-bnse Sn B¿ _m-ep-hn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ Aw-K-߃ k-`-bpsS \-Sp-Ø-f-Øn-en-dßn.

I-SÂ-s¡m-e: A-t\z-j-Ww ssh-Ip-sa-¶v C-ä-en \yq-U¬-ln: I-S¬-s°m-e tIkn¬ F≥.-sF.-F. A-t\z-jWw ssh-Ip-sa-∂v C-‰-en. \n-›nX k-a-b-Øn-\p-≈n¬ A-t\z-jWw ]q¿-Øn-bm-hp-sa-∂v I-cpXp-∂n-s√-∂v C-‰m-en-b≥ Zq-X≥ kv-‰-^m≥ Un an-kv-Xp-c ]-d™p. C-∂-se an-kv-Xp-c tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy-a-{¥n k¬-am≥ Jp¿-jn-Zp-am-bn N¿-® \-S-Øn. U¬-ln-bn-se C-‰m-en-b≥ Fw-_-kn-bp-sS kw-c-£-W-bn¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-I-fm-b km¬h-tØm-sd Pn-tdm¨, am-kn-anen-bm-t\m e-kv-tXm-sd F-∂nh¿ t\-c-sØ F≥.-sF.-F-°v sam-gn-\¬-Im≥ hn-k-Ω-Xn-®n-cp∂p. tI-kn-se ap-Jy-km-£n-Ifpw \m-hn-I-cp-am-b thm-•n-t\m td-\m-t´m, B≥-t{Um-Wn-t°m a- o-tam, s^m-≠m-t\m Bt‚m-Wn-tbm, tIm-s≠ A-se m-t{≠m F-∂n-h-cp-sS sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øm-\pw C-Xp-h-sc km-[n-®n-´n-√. C-h¿ C-t∏mƒ C‰-en-bn-em-Wv.


8

A§mSn

kozhikode

Ad_vþtI-c-f km-ln-Xy_-Ôw h-fc-Ww: tUm. a-dn-bw sj\mkn tIm-gn-t°mSv: bp.F.Cbpw tIc-fhpw X-Ωn¬ km-ln-Xy-Øneq-sS-bp-≈ kpZr-V _-‘-amWp h-f-tc-≠-sX∂v Ad-_v km-ln-Xy-Im-cnbpw bp.F.C. ]-cn-ÿnXn, P-e a-{¥me-bw A≠¿ sk-{I-´-dn-bpam-b tUm. adn-bw A¬ sj-\m-kn A-`n-{]mb-s∏´p. tIm-gn-t°m-Sv eo-Uv _p-Iv-kn-s‚ ]p-kv-X-I-{]-Im-i\-Øns‚ `m-Kam-b B-Z-cn°¬ N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p Ah¿. Ad-_v tem-Ihpw tI-c-fhpw X-Ωn¬ I-®-h-S-ØneqsS N-cn-{X-]-cam-b _-‘-amWp-≈Xv. F-∂m¬ km-ln-XyØn-eq-sS C-Ø-c-Øn-ep-≈ _‘w h-f¿-∂n-´n√. bp.F.C. A-Xn-s‚ aq-ey-ßfpw \n-b-a-ßfpw kw-c-£n®psIm-≠v temI-sØ hn-`n-∂ kw-kv-Im-cß-sf Xp-d-∂ a-\-t msS-bm-Wp t\m-°n-°m-Wp-∂-Xv.

C-¥y-°m-cS°w 118 cm-Py-ß-fnse ]u-c≥-am¿ bp.F.-C-bnep≠v. Ad-_v ]p-Xp-Xe - ap-d Ad_n `m-j-bn¬ \n∂v A-I-ep-∂Xm-bn Im-Wp-∂p≠v. `m-j-bnepw kw-kv-Im-c-hpw Ad-_v P-\-X ap-dp-sI-∏n-Sn-°p∂-Xn-\p-≈ \-S] - S- n-If - m-Wp kzoI-cn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂s - X∂pw hy-‡a - m°n. N-Sß - n-¬- tUm. ]nsI t]m-°¿ A-[y-£-X -h-ln®p. tUm. JZo-P apw-Xm-kv D-]lm-cw \¬In. N-Sß - n¬ A-©p ]p-kv-X-I-߃ {]-Imi-\w sNbvXp. k-®n-Zm-\μs‚ "kw-kvIm-cØn-s‚ cm-jv{So-bw', tUm. Fw Fw _-jo-dn-s‚ "20 t\m-h-epIƒ', sI Fw sj-co-^n-s‚ "t]m- tam-s\ Z-do-Z', _n Fw kpl-db - p-sS "B-tcm-Sp sNm-t√-≠p \mw', "Hm¿-°nUv Hm-^v h-b\ - mSv' F∂n-hb - m-Wv ]p-kvX - I - ß-ƒ.

IÀ-j-I A-hmÀ-Up-IÄ {]-Jym-]n-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kw-ÿm-\ Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ I¿-j-I Ahm¿-Up-I-ƒ {]-Jym-]n-®p.-s\¬°-Xn-¿ A-hm¿-Uv- h-S-t°-s°m©n-d ]p-©-t°m-ƒ ]mT-ti-J-c k-an-Xn(Xr-»q¿), I¿-j-tImØ-a A-hm¿-Uv- a¨-tdmw-Xp-cpØv I-cp-Wm-e-bw ho-´n¬ sI _n-\p(sIm-√w), l-cn-X-an-{X Ahm¿-Uv -am-f ]-©m-b-Øv ]-√≥ ho-´n¬ ]n B¿ tPm-k-^v (Xr»q¿), D-Zym≥-t{i-jvT A-hm¿Uv- ITn-\w-Ip-fw {io-cw-Kw ho´n¬ hn-t\m-Zv Im¿-Øn-tI-b≥ (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), Ir-jn hn⁄m≥ A-hm¿-Uv- tUm.-Sn Fkv cm-Po-hv(a-Æp-Øn sh-‰n-\-dn tI-m-f-Pv), I¿-j-I-an-{X A-hm¿ep-ep ku-`m-tKym¬-k-h-Øn-se B-Zy \-dp-s°-Sp-∏v I-f-a-t»- Uv- tUm.-sse-Pp Fw ^n-en-∏v, cn ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ P-am¬ \n¿-h-ln-°p∂p. £o-c-[m-c A-hm¿-Uv- Xn-cp-hmI-f-a-t»-cn Iu¨-kn-e¿ ap-lΩ-Zv Ip-™n sh-≈-bn°¬, Wn-bq¿ Xp-cp-Øn-°m-e-a-\U-b-d-Œ¿ Fw F \n-jmZv, _n-kn\- v sl-Uv ]n F \n-jmZv, bn¬ Sn ]n c-ta-i≥(F-d-Wm-Ipdo-s´-bn¬ Hm-]-td-j≥ am-t\-P¿ Ãm≥-en Un-{Iqkv, fw), I¿-j-I-`m-c-Xn A-hm¿-Uvam¿-°-‰n-Mv am-t\-P¿ A-lΩ-Zv ssj≥ F-∂n-h¿ k-ao]w tUm. ]n hn tam-l-\≥ (sh-‰n-\-

kzÀWhne 22,200 Ipcp-ap-fIv hne hÀ[n¨p kv{-v Im-∏v

shfn-s®-Æ............... 7150 FÆ BKkvXv Ah[n............. 6800 k-]v-Xw_¿.................. 6800 HIv-tSm-_¿... 6950 \-hw-_¿.. 6950 sIm-{]-................. 4970 5000 ]n-Æm°v... tdm-´d - n 2100 FIvk] v √ - ¿.....-...... 2000 Ip-cpapfIv 39700 A-¨K - m¿-_n-ƒU - .v- .. 41700 Km¿-_nƒ-U.v .....-...... Np°v CS-Øcw...-..... 15000 taØcw................ 16000a™ƒ 7000 tkew ˛CutdmUv 7000˛7200 AS° ......... 11000˛12000 ]gbXv e-`y-a√ ]©-kmc......-............ 3,320 apf-I.v ......-.. 7500-˛14,000 Dgp-∂.v ...... 5000˛5400 sNdp-]b - ¿........6200˛6700 IS-e........-......... 4300˛5500 apXn-c.....-................... 3750- ˛4000 F≈v.......-...... 5700˛6200 a√n................... 6000˛7200 ]®-cn......-........... 2380˛2780 ]pgp-°e - c - n........ 2800˛2930 PmXnsXm≠≥ 200˛250 sXm≠n√m-ØX - .v . 400˛425 Pm-Xn-]{- Xn-..- .. 650˛800 {Kmºq ....-............... 825 It®m-ew... 14000˛17000 Im™n-c° - p-cp........ 1850 d-_¿ B¿.Fkv.Fkv ˛ 5 t{K-Uv ... 18300˛18,900 d-_¿˛4 t{K-U.v .- . 19,300 H´p-]m¬...... 13500 em‰-- I v k .v ... 15800 kz¿Ww................. 22200 .

tImgnt°mSv

shfns®Æ.......... sIm{]FSp-Ø] - Sn.. Zn¬]k¥v........... dmkv........................ D≠........ cmPm]q¿................

7600 5100 5200 5000 5000 5500

]nÆm°v ............. (tdm´dn)................ FIvk] v √¿............ sIm-´t- Øß sNdpXv... hepXv........ (hS-Ic)..... Ip-cpapfI-v \mS≥...............-. tN´≥................... hb\mS≥............... AS-° ]pXn-bX - .v ... ]gbXv...... Np°v ....... Gew(]®)................... sh≈.......................... d_¿4........... d_¿˛5................... H´p-]m¬........... s]m∂n........................ Ipdph..................... ...... ]-®c - n....... ]©-km-c... a™ƒ.....

2,475 2475 2500 3600˛4000 4300˛4800 4500

ae-∏pdw

Be-∏pg

shfns®Æ 1095 I-Ss - e-Æ.......(16en) 194 \s√-Æ...(16en) 910 dn-ss^≥UvHm-bn-¬. 1100 F≈n≥ ]nÆm°v...... 1600 sIm-{]]n-Æm-°.v ........ 2100 IS-e∏ - n-Æm-°v ........ 1760 ]-©k - m-c........ 3240 sh-√w 60.............. 2650 ssa-Z.90........ 2600 i¿°-c.......... 1700 A-hn-¬............... 3400 A-cn..100........... 1650 ˛3200 A-cn a-´........ 3150]®-cn............ 2300 Xph-c∏ - c - n∏v . 6300 a√n............(40 In) 3300 I - S- e - .. ................ 4700 dh................(100In) 2600 apf-Iv ......... 31200 apf-Iv k-Xy-aw-Ke - w.. 2200 D-gp-∂p-]c - n-∏.v ............. 5000 D-gp-∂v Dcp´v 5400 d_-¿(- I-ntem)........ 193.00 tem-´.v ....................... 175.00 H-´p-]m-¬................ 120.00 Ip-cp-ap-fI - .v ............ 37800 \m-fn-tI-cw......... 1550 sIm-{]................ 4700 sIm-´S- ° (]-gb - X - )v ................... 13400 ]pXn-bX - .v .................... 12800 t\{¥°mb \mS≥.............. 45.00 hb\mS≥............... 44 Xr®n ....................... C√ Iip-h≠n ......... 4800 Nßc-Ipfw sIm´-S° ]pXn-bX - .v ....... 14200 c≠mwX-cw- . ]p-em-at- ¥mƒ sIm-´S- ° ]p-Xn-bX - v ]-gb - X - v 13700˛14500 c≠mw Xcw........................ 8500˛11100

A-cn(]p-©) A-cn(kp-tc-J) A-cn(P-b) D-gp-∂v I-Se ]-cn-∏v sN-dp-]b - ¿ apfIv................ a√n....................... ]©-kmc-.......... shfns®Æ....... sIm-{].........

I¬∏‰ IpcpapfIv (hb) tN´-≥.- ..... Im-- ∏n ]cn∏v............ D≠°m∏n (54In.)..... C©n t\{¥°mb...(Intem)...

39000 38500 12300 3800 7000 40.00

]me°mSv

A-cn - w.. 36700 a-´ H∂mw-Xc 37700 c≠mwX-cw................. 38700 Pb Fw.-]n-................ c≠mw X-cw........... - mS-I.-.......-.. 11300 I-¿W 11800 s]m∂n................... \mS≥ Pb.......... 12,500 c≠mw X-cw........... 950 tdm-k.v ....................... 750 ]m-e° - m-S≥ - kn H... 19100 t_m-[\ 18400 H∂mwX-cw 12700 c≠mw X-cw............... 28.00 F.]n.......................... 29.80 Ipdp-h....................... - ®-cn H-∂mw-Xc - w........ 21.00˛---- 25.00-- ] 32.00 c≠mwXcw...... 6000 d-_¿ tem-´v t{K-Uv

dn k¿-P≥-˛-I-Æq¿), an-I-® I¿j-I-\p-≈ {]-tXy-I A-hm¿-Uva-c-Øw-tIm-Sv Xm-∂n-°¬ t]mƒ-k¨(Xr-»q¿), tI-c-f I¿-jI≥ -h-cn-kw-Jym k-am-l-c-Ww kw-ÿm-\-X-e ]p-c-kv-Im-cw- -IÆq¿ Iq-Øp-]-d-ºv Ir-jn `-h≥, an-I-® £o-c-I¿-j-I A-hm¿-Uva-≠≥-tIm-Sv A-–p¬ P-eo¬( \n-e-ºq¿), an-I-® h-\n-Xm-kw-c`-I- -Iq-h-f-t»-cn Ir-jv-W-{]n-bbn¬ Pn P-b-{io (Xn-cp-h-\-¥]p-cw), an-I-® bp-h-I¿-j-I≥-˛ \-Sp-hn-e-∏p-dw h-b-tem-S-Øv F≥ F-kv dp-]o-jv (F-d-Wm-Ipfw). an-I-® ]uƒ-{Sn I¿-j-I≥-˛ G-\m-Øv h¬-k-e-Kn-cn-bn¬ dPn tXm-a-kv (]-Ø-\w-Xn-´). P¥p-t£-a A-hm¿-Uv-˛ tN-a-t©cn ap-≠p-I≠ - n-bn¬ sI ]n D-ÆntKm-]m-e≥ (tIm-gn-t°m-Sv). an-I® sh-‰d - n-\d - n tUm-Œ¿-˛ tUm. ]n hn \-tc-{μ≥ (sXm-Sp-]p-g Pn-√m

tdm-Uv \nÀ-am-Ww: I-cm-dp-Im-sc I-cn-¼-«n-I-bnÂ-s¸Sp-¯p-sa-¶v -a-{´n

\nehmcw sIm®n

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

126.00 37.00 31.00 27.00 6400 4800 4900 6800 7800 8500 3750 7050 4875˛4925

tIm´bw d_-¿ t_m¿Uv hne B-¿.F-k.v F-k 4v .... 19400 B-¿.F-k.v F-k 5-v .... 19000 sF.F-k.v F-≥.B-¿20. ... ........ 17600 60% em-‰I - k -v .v ...... 15877

d_¿: sIm®n

19400 19000

B-¿.F-k.v F-kv 4... B-¿.F-k.v F-k-v 5...

_m-t¶m-°v

B¿.F-k.v F-k˛v 1 B¿.F-k.v F-k˛v 2 B¿.F-k.v F-k˛v 3 B¿.F-k.v Fkv˛4 B¿.F-k.v F-k˛v 5

16251 16133

16025

15966 15877

Izm-em-ew-]q¿

F-k.v Fw.B¿˛20 ˛ em-‰I - k -v v ˛ shfns®-Æ˛ sIm-{] ˛ ]nÆm-°˛v

14738 10067 7600 4900 2200

Xriq¿ shfn-s®-Æ.... \s√Æ.......... ISseÆ............ F≈n≥]n-Æm°v ........ IpcpapfIv.............. d_¿.... sIm{] ................. tXßm∏ nÆm°v........ ]g™n ASbv° ]gbXvv ]pXn-bXv c≠mwXcw Aae.]p-Xn-b-Xv (]g)... c≠mw -Xcw.

6950 2200 1750 3100 38300 19300 48950 1950 e-`ya√ 2500˛2800 1600 1800 2400˛2800 2400˛2750 1-- 000˛1600

IÆq¿ 30.30 29.00 28.80 28.00 32.00 30.00 C√ 27.00 26.00 26.00 27.50 26.50 26.00 28.00 25.00 22.50 179.00 191.00

Ip-dp-h.......... t_m[-\. s]m∂n.... a-´............. ]-®-cn............... ]©-km-c............. Ip-cp-ap-f-Iv A-S-°............... ssa-Z..(50In-tem) sh-fn-s®-Æ(Sn-≥).... Izn-‚-¬......... tXß.... ]n-Æm-°v..... sIm-{]................... d_¿ 4........ d_¿ (tem´v) Iiph≠n..................

28.50˛34.50 28.50˛29.00 32.00˛37.00 -31.00˛34.00 24.00 32.00 375.00 125˛-130.00 1250.00 1180.00 7866 15.50 21.00 47.00 193.00 175.00 C√

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Kym-c‚n ]ncn-b-Un-\p-f-fn¬ X-I¿-∂ tdmUp-Iƒ \n¿-an-® I-cm-dp-Im-sc I-cn-º-´n-I-bn¬ s]-Sp-Øp-sa∂p s]m-Xp-a-cm-a-Øp a-{¥n hn sI C-{_m-low Ip-™v. Im-eh¿-j-s°-Sp-Xn-bn¬ X-I¿-∂ tdm-Up-I-sf-°p-dn-®p-≈ A-htem-I-\ -tbm-K-Øn-\p ti-jw hm¿-Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. I-gn-™ H-cp h¿-j-Øn-\p≈n¬ X-I¿-∂ tdm-Up-I-fp-sS \n¿-am-W-co-Xn A-t\z-j-W-hnt[-b-am-°pw. C-Ø-c-Øn¬ XI¿-∂ tdm-Up-I-fp-sS I-W-s°Sp-Øp-h-cn-I-bm-Wv. tdm-Uv \n¿am-W-Øn-se A-]m-I-X-aq-ew Im-e-h¿-j-Øn¬ kw-ÿm-\sØ ]-e tdm-Up-Iƒ-°pw tISp-]m-Sp-≠m-bn. Xn-cp-h-\-¥-]pcw Pn-√-bn¬ am-{X-am-Wp tdmUp-Iƒ-°v Im-cy-am-b \m-i-an√m-Ø-Xv. Cu tdm-Up-I-fp-sS I-

cm-dp-Im-sc sIm-≠p-X-s∂ tISp-]m-Sp-Iƒ Xo¿-°pw. k-a-b-]cn-[n-°p-≈n¬ A-h Xo¿-Øns√-¶n¬ a-cm-a-Øv h-Ip-∏v A-Xp sN-øpw. F-∂m¬, C-Xn-\p-≠mhp-∂ sN-e-hv I-cm-dp-Im-cp-sS sk-Iyq-cn-‰n Xp-I-bn¬ \n-∂pw Cu-Sm-°pw. X-I¿-∂ tdm-UpIƒ K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-°p-Ibm-Wv B-Zyw-sN-øp-∂-Xv. ]n-∂o-Sp am-{X-ta ]p-\-cp-≤mc-W {]-hr-Øn-Iƒ \-S-∏m-°q. Xp-em-h¿-jw Iq-Sn I-gn-™m¬ ]-c-am-h-[n tdm-Up-Iƒ _n.-Fw._n.-kn. ap-tJ-\ Sm¿ sN-øpw. Im-e-h¿-j-sØ A-Xn-Po-hn-°p∂-Xm-Wp _n.-Fw.-_n.-kn. tdmUp-Iƒ. s]¿-t^m-a≥-kv Kmy-c‚n ASn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn-°pw C-\n tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\v sS≥U¿ \¬-Ip-I. sS≥-U¿ Xp-Ibn¬ sN-dn-b hy-Xym-kw h-cpØn-bm-epw k-¿-°m-cn-\v C-Xp em-`-am-Wv. \-K-c-tdm-Uv hn-I-k-

dm-¦ven-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 2013˛14 h¿j-tØ-°p-≈ Fw.--F-kv.k -- n \-gvkn-Mv tIm-gv-kp-I-fn-te-°p-≈ {]-th-i-\ ]-co-£-bn¬ tbm-KyX t\-Sn-b P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ A-t]-£n-®-h-cp-sS Xm¬--Imen-I dm-¶v en-Ãpw k¿-ho-kv hn`m-K-Øn¬ A-t]-£n-®-h-cp-sS Xm¬-Im-en-I tbm-Ky-Xm en-kv‰pw {]-kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãp-Iƒ {]-th-i-\ ]-co-£m I-Ωo-j-Wdp-sS www.ceekerala.org F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Wv.

Adnbn-¸pIÄ

ko-\n-tbm-cn-än en-kv-äv ]p-\-{I-ao-I-cn-¡p-¶p

sIm-®n: tI-c-f ssl-t°m-S-Xnbp-sS D-Ø-c-hv {]-Im-cw tI-c-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bn¬ 28˛10˛08¬ {]-kn-≤o-I-cn-® A-∏¿ Un-hnj≥ ¢m¿-°p-am-cp-sS ko-\ntbm--dn-‰n en-kv-‰v ]p-\-{I-ao-I-cn°p--∂p. {]-kv-Xp-X en-kv-‰pw k¿°p-e-dpw s{]m-t^m¿-a-bpw tIc-f hm-´¿ A-tXm-dn-‰n sh-_vssk-‰n¬ www.kwa.kerala.gov.in {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. ]qsIm-®n: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm- cn-∏n-® s{]m-t^m¿-a _-‘-s∏^v am-t\-Pv-sa‚ v-kv Hm-^v sk- ´ tc-J-Iƒ k-ln-Xw Cu-am-kw ¬-^v ss^-\m≥-kn-Mv \-gv-kn-Mv 26\v ap-ºv e-`n-®n-cn-°-Ww. tIm-f-Pv Hm-^v tI-c-fbp-sS Io-gnep-≈ 29\-gv-kn-Mv tIm-f-Pp-Ifn¬ _n.-F-kv.-kn \-gv-kn-ßn-\v H-gn-hp-≈ ko-‰p-I-fn-te-°p kv- tI-c-f kw-ÿm-\ km-£-c-Xmt]m-´v A-tem-´v-sa‚ v Cu-am-kw an-j≥ A-tXm-dn-‰n-bp-sS B-`n-ap17,19 Xo-ø-Xn-I-fn¬ F-d-Wm-Ip- Jy-Øn¬ G-gmw-X-cw Xp-e-y-Xm fw I-eq-cn-ep-≈ dn-\yp-h¬ tIm-gv-kn-s‚ G-gmw _m-®v ]-cosk‚-dn¬ cm-hn-se 10ap-X¬ \- £ 2013 B-K-kv-Xv 17, 18 Xn-ø-XnS-Ø-pw. F.-Fw.-F-kv.-F-^v.- I-fn¬ tI-c-f-Øn-se 14 Pn-√-IF≥.-kn.-sI-bp-sS dm-¶v en- fn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 646 ]Ãn¬ Dƒ-s∏-´n-´p-≈-h-cpw F- co-£m-tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øp∂m¬ \n-e-hn¬ A-tkm-kn-tb- ∂p. 17mw Xn-ø-Xn a-e-bm-fw, Cwj-s‚ Io-gn-ep-≈ tIm-f-Pp-I-fn- •o-jv, ln-μn (F-gp-Øv, hm-Nm) epw F¬.-_n.-F-kv h-gn-bpw A- ]-co-£-I-fpw 18mw Xn-ø-Xn km-aqUv-an-j≥ e-`n-®n-´n-√m-Ø hn- ln-I-im-kv-{Xw, A-Sn-ÿm-\-imZym¿-Yn-Iƒ-°p kv-t]m-´v A- kv-{Xw, K-Wn-Xw F-∂o hn-j-btem-´v-sa‚n-\p k-a-b-{I-a-a-\p- ß-fp-am-Wv. a-e-bm-fw, I-∂-U k-cn-®p ]-s¶-Sp-°m-hp-∂-Xm- `m-j-I-fn-em-bn F-Æm-bn-c-ØnWv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v sh- e-[n-Iw ]Tn-Xm-°ƒ ]-co-£_v-ssk-‰v : www.amsfnck.com.- bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

_n.-F-kvkn. \-gv-kn-Mv kv-t]m-«v A-tem-«v-saâv

\ ]-≤-Xn, sI.-F-kv.-Sn.-]n, kpÿn-c-\-K-c- hn-I-k-\ ]-≤-Xn F-∂n-h C-Ø-c-Øn¬ s]¿t^m-a≥-kv Kym-c‚n A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wp \-S-∏m-°p-∂-Xv. tdm-Uv \n¿-am-W-Øn¬ KpW-\n-e-hm-cw D-d-∏p-h-cp-Øp-sa∂pw a-{¥n ]-d-™p. \-hw-_¿ H∂p- ap-X¬ U¬-ln A-Sn-ÿm-\Øn-ep-≈ \n-c-°m-bn-cn-°pw acm-a-Øv h-Ip-∏n¬ \-S-∏m-°p-I. sh-´n-s∏m-fn-® tdm-Uv ]p-\¿- \n¿an-®n-s√-¶n¬ tdm-Up-Iƒ Ip-gn°m≥ hm-´¿ -A-tXm-dn-‰n-sb a-cma-Øv h-Ip-∏v A-\p-h-Zn-°n-√. ]e-t∏m-gpw Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ t]-cp-]-d-™m-Wp tdm-Up-Iƒ sh-´n-s∏m-fn-°p-∂-Xv. C-Xn-\v ]e-t∏m-gpw km-l-N-cy-Øn-s‚ kΩ¿-±w \n-an-Øw A-\p-hm-Zw \¬-tI-≠n-h-cn-I-bm-Wv. tdmUp-Iƒ ]p-\¿-\n¿-an-°p-∂-Xn-\p≈ sN-e-hp t]m-epw hm-´¿ -AtXm-dn-‰n Ir-Xy-am-bn \¬-Im-dns√-∂pw a-{¥n ]-d-™p.-

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. Po-h-\-¡mÀ ]-Wn-ap-S-¡pw -Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Un.-F. IpSn-»n-I Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-hiy-߃ D-∂-bn-®v Cu-am-kw 21\v ]-Wn-ap-S-°m≥ sI.--F-kv.-B¿-.-Sn-.-kn. Po-h-\-°m¿ Xocp-am-\n-®p. K-Xm-K-X-a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zp-am-bn \S-Øn-b N¿-® ]-cm-P-b-s∏-´Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wp Xo-cp-am\w. sF.-Sn.-bp.-kn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\p-I-fm-Wv {]-[m-\-ambpw ]-Wn-ap-S-°p-∂-Xv.

1. F sI _n-Pp, 2. A-–p¬ P-eo¬, 3. ]n hn \-tc-{μ≥, 4. tUm. tam-l-\-≥, 5. ]n hn P-b-{io, 6. sd-Pn tXm-a-kv, 7. dp-_o-jv F≥ F-kv, 8. D-Æn tKm-]m-e≥ sh-‰d - n-\d - n tI-{μw), an-I® - sse- b-d-Œ¿-˛ ta-gv-kn tXm-a-kv (Xrhv-tÃm-°v C≥-kv-s]-Œ¿-˛ F »q¿). _n Fw ap-l-Ω-Zv (tIm-gnsI _n-Pp (tIm-´b - w a-W¿-°m-Sv t°m-Sv), sI ]n P-b-cm-P≥ (I- tIm-gn-h-f¿-ج tI-{μw). Ir- Æq¿). Ir-jn A-kn- v U-bd jn D-tZym-Kÿ ¿-°p-≈ A-hm¿- Œ¿-˛ sa-gv-kn tPm-k-^v (C-SpUv: {]n≥-kn-]¬ Ir-jn Hm-^n- °n). a-[p tPm¿-Pv a-Øm-bn (B- wk¿-˛ F-kv in-h-{]-km-Zv (Im- e-∏p-g), kp-Pm tPm¿-Pv (]-Ø\ k¿-tIm-Uv). Ir-jn U-]yq-´n U- Xn-´) F∂n-h¿-°v e-`n®p.

kz-Im-cy l-Öv {Kq-¸p-IÄ-¡v Izm-« \Â-Im³ ssl-t¡m-S-Xn a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\-sØ 13 kz-Im-cy l-÷v {Kq-∏p-Iƒ-°p c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ Izm-´ A\p-h-Zn-®p-\¬-Im≥ ssl-t°mS-Xn \n¿-tZ-iw. C-Ø-h-W l÷v Izm-´ A-t]-£ \n-c-kn-® Cu {Kq-∏p-Iƒ tIm-S-Xn-sb kao-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n- m-c Im-c-W-߃ ]-d-™m-Wp l÷v a-{¥m-e-bw X-߃-°p Izm´ \n-tj-[n-®-sX-∂ C-h-cp-sS hm-Zw Aw-Ko-I-cn-®m-Wp tIm-SXn D-Ø-c-hn-´-Xv. c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ Izm-´ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-Wp P-kv‰n-kv hn Nn-Zw-_-tc-jv D-Ø-c-hn´n-cn-°p-∂-Xv. Hm-kv-Im¿ sN-ΩmSv, sI.-F≥-Fw. tIm-gn-t°m-Sv, a¿-I-kv tIm-gn-t°m-Sv, A¬-lnZm-b A-¶-am-en, _n-em¬ B-eph, A¬-˛-A-a¬ tIm-X-aw-K-ew, C-¥y≥ l-÷v k¿-ho-kv Xn-cph-\-¥-]p-cw, Im-en-°-‰v l-÷v {Kq-∏v sIm-Sp-h-≈n, Pn-± {Sm-h¬kv a-t©-cn, A¬-^m-dq-Jv ^tdm-°v, \q¿-P-am¬ F-S-∏mƒ, A¬-k-emw tIm-gn-t°m-Sv F∂o {Kq-∏p-Iƒ-°m-Wp Izm-´ A-

\p-h-Zn-°-W-sa-∂p D-Ø-c-hmbn-cn-°p-∂-Xv. 2013se l-÷v Izm-´-bv-°p≈ A-t]-£-I-fn¬ 35 F-Æw tI-{μ l-÷v a-{¥m-e-bw \n-ckn-®n-cp-∂p. B-K-kv-Xv 12\-Iw \n-c-kn-°m-\p-≈ Im-c-W-߃ Im-Wn-®v C-h¿-°v Im-c-Ww-ImWn-°¬ t\m-´o-kpw \¬-In-bncp-∂p. X-߃-s°-Xn-tc D-∂-bn® Im-c-W-߃-°v Cu {Kq-∏pIƒ a-dp-]-Sn-bpw \¬-In-. C-Xp ]-cn-tim-[n-®m-Wp ssl-t°m-SXn C-h¿-°v Cu h¿-jw-X-s∂ l-÷v-Izm-´ A-\p-h-Zn-°m≥ DØ-c-hn-´-Xv. kw-ÿm-\-Øv \n-∂p c-≠mw Im-‰-K-dn-bn¬-s∏-´ 10 {Kq-∏p-Iƒ°p am-{X-am-Wv C-Ø-h-W 50 hoXw Izm-´ e-`n-®n-´p-≈-Xv. Izm-´-bv°v A¿-l-X-bp-≈ 35 {Kq-∏p-I-fpsS ]-´n-I-bn¬ \n-∂p \-dp-s°-Sp∏n-eq-sS-bm-Wv C-h-sc Xn-cs™-Sp-Øn-cp-∂-Xv. ]-e-X-h-W Izm-´ e-`n-®-Xpw F-∂m¬ C-Øh-W A-tbm-Ky-cm-°-s∏-´-h-cpam-b 13 {Kq-∏p-I-fm-Wp sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv.

c-Pn-kv-{Sm-sd tPm-en-bn {]-th-in-¸n-¡m-¯-Xn-s\-Xn-t-c l-c-Pn sIm-®n: Fw.-Pn. k¿-h-I-em-imem c-Pn-kv-{Sm-dm-bn tPm-en-bn¬ Xp-S-cp-∂-Xn-\p X-S- w-kr-„n°-p-∂p-sh-∂p Nq-≠n-°m-´n Fw B¿ D-Æn ssl-t°m-S-Xn-bn¬ tIm-S-Xn-b-e-£y l-c-Pn \¬In. l-c-Pn-bn¬ No-^v P-Ãn-kv a-Rv-Pp-fm sN-√q¿, P-Ãn-kv sI hn-t\m-Zv-N-{μ≥ F-∂n-h-c-S-ßp∂ Un-hn-j≥ s_-©v F-Xn¿-I£n-I-fm-b k¿-h-I-em-im-e, ssh-kv Nm≥-k-e¿ Xp-S-ßn-bh¿-°v t\m-´o-kv A-b-°m≥ DØ-c-hm-bn. 2013 am¿-®v 18¬

ssl-t°m-S-Xn c-Pn-kv-{Sm-sd tPm-en-bn¬ {]-th-in-∏n-°-Wsa-∂v D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. Cu DØ-c-hv kp-{]nw-tIm-S-Xn-bpw icn-h-®p. F-∂m¬ tPm-en-bn¬ Xp-S-cp-∂-Xn-\p k¿-h-I-em-ime A-\p-h-Zn-°-p-∂n-s√-∂pw Cu \-S-]-Sn tIm-S-Xn-b-e-£y-amsW-∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wp l-c-Pn. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X kw-_-‘n-®v B-tcm-]-W-ap-b¿∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp c-Pn-kv{Sm-¿-s°-Xn-tc k¿-h-I-em-im-e \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xv.

sF._n.]n.F-kv: hn-i-Zo-Ic-Ww \ÂIWw

G-gm-X-cw Xp-e-y-Xm ]-co-£ 17, 18 Xn-¿-Xn-I-fnÂ

_nkvan-bpsS Ggm-asØ tjmdpw sXm-Sp-]p-g-bn¬ a{¥n ]n.sP tPmk^v DZvLm-S\w sNøp-∂p. sXm-Sp-]pg ap\n-kn-∏¬ sNb¿am≥ Sn.sP tPmk^v, hn.F A_vZp¬ lao-Zv, _nkvan {Kq∏v sNb¿am≥ hn. F bqk^v amt\-PnMv Ub-d-IvS¿ hn.F APva¬ F∂n-h¿ kao]w

sIm-®n: sF.-_n.-]n.-F-kv. ]-co£m-^-e-߃ {]-kn-≤o-I-cn°p-∂-Xv F-ß-s\-sb-∂p hy‡-am-°-W-sa-∂v ssl-t°m-SXn. ap-ºv \-S-∂ ]-co-£-bp-sS ^ew sh-_v-ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-Icn-°p-I-tbm ]-c-ky-s∏-Sp-Øp-Itbm sN-bv-Xn-´n-s√-∂ hm-Zw IW-°n-se-Sp-Øm-Wp ]-co-£m^-ew {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xns\-°p-dn-®v hn-i-Zo-I-cn-°m≥ tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®-Xv. aq-∂mw ]-co-£-bv-°v A-t]-£ \¬-Im\p-≈ A-h-km-\ Xn-ø-Xn Cu am-kw 17 B-b-Xn-\m¬ l-c-Pn ho-≠pw _p-[-\m-gv-N ]-cn-K-Wn°pw. sIm-®n kz-tZ-in Zn-eo-]v Un `-´m-Wv l-c-Pn \¬-In-b-Xv.

Imen¡äv kÀ-Æ-I-em-im-e-bn tIm¬-shm-t¡-j³ B-K-kvXv 17-\v tX-™n-∏-ew: tUm.---Fw.---F-kv.--kzm-an-\m-Y≥, tUm.-- s am- t ≠- I v knw-Kv A-ep-hm-enb, P-Ãn-kv ^mØn-am _o-hn FImen¡äv kÀhIemime ∂n-h-sc k¿-Δ-Iem-im-e Hm-W-d-dn Un-en-‰v \¬-In B-Z-cn-°pw. sk-an-\m¿ tIm-π-Iv-kn¬ B-KÃv 17-˛-\v D-®-°v ti-jw 3.--40-˛-\v \-S-°p-∂ N-S-ßn-em-Wv Un-en-‰v \¬-Ip-I.-

Hm-]¬ _n.--F,_n.--tImw. F³-{S³-kv lmÄ-Sn-¡-äv

hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw B-K-Ãv 17, 18 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-Øp-∂ _n.-F, _n.--tImw (Hm-∏¨ kv-{Sow) F≥-{S≥-kv ]-co-£-°p-f-f lmƒ-Sn-°-‰v B-K-Ãv 15 ap-X¬ sh_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-Ipw. B-KÃv 17-˛-\v cm-hn-se 10 ap-X¬ ]-co£ B-cw-`n-°pw. lmƒ-Sn-°-‰n-\v k¿-Δ-I-em-im-em sh-_v-ssk‰m-b www.universityofcalicut.info bn-se Home Page Online Registration F-∂ en-¶n¬ ¢n-°v sN-øpI. ti-jw Hall Tickets SDE Open Entrance Hall Ticket 2013 F-∂ en¶n¬ lmƒ-Sn-°-‰v e-`y-am-Ipw. t^m¨: 0494 2407356, 240-7371-.

tIm¬-Sm-Iv-Sv ¢m-kv

hn-Zq-c-hn-Zym-`ym-kw c-≠mw-sk-

a-ÿ Fw.--_n.--F (2012- {]-th-i\w) Xr-»q¿ tI-{μ-Øn-se tIm¨-Sm-Iv-Sv ¢m- v B-K-Ãv 17-˛-\v B-cw-`n-°pw. tIm-gn-t°m-Sv tI{μw- Xn-c-s™-Sp-Ø hn-Zym¿∞n-I-fp-sS tIm¨-Sm-Iv-Sv ¢m p-Iƒ B-cw-`n-°p-∂ Xo-ø-Xn ]n-∂o-S-dn-bn-°pw.

amÀ-¡v en-Ìv hn-X-c-Ww

]p-\À-aq-ey-\nÀ-W-b ^-ew aq-∂mw s{]m-^-j-W¬ Fw.---_n.--_n.---F-kv ]m¿-´v H-∂v (2013 am¿®v) ]-co-£-bp-sS ]p-\¿-aq-ey\n¿-W-b ^-ew sh-_v-ssk‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p. D-Ø-c-°S-em-kv Xn-cn-®-dn-bm≥ B-{K-ln°p-∂-h¿ 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw A-t]-£n-°-Ww.-

_n-cp-Zm-\-´-c _n-cp-Z G-I-Pm-e-I {]-th-i-\w

Pq-em-bv 31-˛-\v ^-ew {]-kn-≤o-Icn-® aq-∂mw h¿-j _n.--tImw. kvs]-jy¬ k-πn-sa‚-dn (sk-]vXw-_¿ 2012) (]-g-b kv-Iow tIm-´-bw: Fw.--Pn k¿-h-I-emim-e-tbm-Sv A-^n1994˛2000 & 2001-˛2004) ]-co-£en-tb-‰v sN-bv-Xn-´pbp-sS am¿-°v -en-Ãp-Iƒ B-K≈ k¿-°m¿/FÃv 16 ap-X¬ ]-co-£ F-gp-Xn-b bv-U-Uv/kzm-{i-b tI-{μ-Øn¬ \n-∂v hn-X-c-Ww B¿-Sv-kv B‚ v ksN-øpw. ]p-\¿-aq-ey-\n¿-W-bw, alm-ßm-KmÔn b≥-kv tIm-f-Pp-Ikq-£v-a-]-cn-tim-[-\, D-Ø-c-°kÀhIemime fn-te-bpw ]-Ø-\wS-em-kn-s‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-°v Xn´, F-d-Wm-Ip-fw F-∂o ÿA-t]-£n-°p-hm-\p-≈ A-he-ß-fn¬ k¿-h-I-em-im-e t\km-\ Xn-b-Xn B-K-Ãv 31. cn-´v \-S-Øp-∂ tIm-Ãn-‰p-h‚ v tIm-f-Pp-I-fn-te-bpw G-I-Pm-eIw h-gn-bp-≈ H-∂mw h¿-j _n2012 Un-kw-_-dn¬ \-S-Øn-b cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z t{]m-{Km-ap_n.---sS-Iv H-∂v, c-≠v sk-a-ÿ k- I-fn-te-°p-≈ Hm¨-sse≥ cπn-sa‚-dn ]-co-£m-^-ew sh-_v- Pn-kv-t{S-j≥ Cu am-kw 17 h-sc ssk-‰n¬ {]-kn-≤o-I-cn-®p. ]p- \-S-Ømw. {S-b¬ A-tem-´v-sa‚ v \¿-aq-ey-\n¿-W-bw, kq-£v-a-]- 20\p {]-kn-≤o-I-cn-°pw. 20 apcn-tim-[-\, D-Ø-c-°-S-em-kn- X¬ 21 h-sc Hm¨-sse≥ As‚ ]-I¿-∏v F-∂n-h-°v Hm¨- t]-£-bn-se t]-scm-gn-sI-bpsse-\m-bn B-K-Ãv 26 h-sc A- ≈ Xn-cp-Øp-Xn-∂pw Hm-]v-j-\pIƒ ]p-Xp-°p-Xn-\pw ku-I-cyw t]-£n-°mw.

_n.--sS-Iv. k-¹n-saâ-dn ]-co-£m-^-ew

sk-a-ÿ _n.--F-kv kn Iw-]yq´¿ k-b≥-kv (k-πn-sa‚-dn) ^ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ aqey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a ]cn-tim-[-bv-°pw 27 h-sc A-t]£n-°mw.--

kÀhIemimem hmÀ¯IÄ D-≠v. B-Zy A-tem-´v-sa‚ v B-Kkv-Xv 24\p {]-kn-≤o-I-cn-°pw. Hm¨-sse≥ A-tem-´v-sa‚ v kw-_-‘n-® Iq-Sp-X¬ hn-h-cß-fpw t{]m-kv-s]-Iv-S-kpw k¿h-I-em-im-em sh-_v-ssk-‰n¬v.--

]n.--Pn. ko-säm-gn-hv

bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv Hm-^v sa-Un-°¬ F-Pyq-t°-j≥ \-SØp-∂ hn-hn-[ {]-^-j-W¬ tIm-gv-kp-I-fm-b am-ÿ Hm-^v ]ªn-°v ssl¬-Øv tIm-gv-kn¬ F-kv.k -- n, F-kv.‰-- n, Cu-g-h, ap-kvenw, H.--_n.--F-®v, P-\-d¬, F≥.-B¿.--sF Im-‰-K-dn-bn-epw, saUn-°¬ _-tbm sI-an-kv-{Snbn¬ F≥.--B¿.--sF, F-kv.k -- n F-∂o hn-`m-K-Øn-epw, sa-Un°¬ tUm-Iyp-sa-t‚-jn¬ Fkv.‰-- n, F≥.--B¿.--sF F-∂o hn`m-K-Øn-epw G-Xm-\pw ko-‰pIƒ H-gn-hp-≠v.-t^m¨ 0481 2596831

ko-äv H-gn-hv

Fw.--^mw ^m¿-a-kyq-´n-°¬ sI-an-kv-{Sn, ^m¿-am tIm-Kv-t\mkn, ^m¿-am-tIm-f-Pn, ^m¿-akyq-´n-Iv-kv F-∂o hn-j-b-ßfn¬ F-√m hn-`m-K-Øn-epw ko-‰v H-gn-hv D-≠v. Xm¬-]-cy-ap-≈ hnZym¿-Yn-Iƒ \m-sf cm-hn-se

11\p A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw ^o-kp-am-bn Km-‘n-K-dn-ep≈ bq-\n-th-gv-kn-‰n tIm-f-Pv Hm^v sa-Un-°¬ F-Uyq-t°-j≥ U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^n-kn¬ lm-Pkv-Iqƒ Hm-^v C-¥y≥ eo-K¬ cm-I-Ww.-tXm-´n¬ 2013˛-14 A-°m-Z-an-I 2013 sa-bv am-kw kv-Iqƒ Hm-^v h¿-j-sØ F¬.--F¬.--Fw tImC-¥y≥ eo-K¬ tXm-´n¬ s{I- gv-kn-s‚ {]-th-i-Øn-\p-≈ dmUn-‰v B‚ v sk-a-kv-‰¿ co-Xn- ¶v en-Ãv {]-kn-≤o-I-cn-®p. ^-ew bn¬ \-S-Øn-b \m-emw sk-a-kv- k¿-h-I-em-i-em sh-_v ssk‰¿ F¬.--F¬.--_n (Hm-tW-gv-kv- d- ‰n¬ e-`y-am-Wv. t^m¨ 0481 Kp-e¿/]p-\ ]-co-£) ^-ew {]- 2310165 kn-≤-s∏-Sp-Øn.-2012 Un-kw-_¿ am-kw kv-Iqƒ K-th-j-W Im-e-b-f-hv ]q¿-ØnHm-^v sI-an-°¬ k-b≥-k- bm-°p-I-bpw F-∂m¬ Xo-kokn¬ s{I-Un-‰v B‚ v sk-a-kv- kv k-a¿-∏n-°m-Ø-h-cp-am-b K‰¿ co-Xn-bn¬ S-Øn-b aq-∂mw th-j-W hn-Zy¿-Yn-Iƒ-°v \n-esk-a-kv-‰¿ Fw.--F-kv kn (Hm¿- hn-ep-≈ ^o-kv A-S-®v 2015 saKm-\n-Iv sI-an-kv-{Sn/Hm¿-Km-\n- bv 31 h-sc Xo-ko-kv k-a¿-∏nIv sI-an-kv-{Sn/^n-kn-Iv-kv sI- °mw.an-kv-{Sn/t]m-fn-a¿ sI-an-kv-{Sn) ^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn.-am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-h2013 am¿-®n¬ \-S-Øn-b c-≠mw I- e m- i m- e - b p- s S h¿-j _n.--]n.--‰n (d-Kp-e¿/]p-Xnaq-∂mw sk-a-kvb- ]-g-b kv-Iow k-πn-sa‚-dn) ‰¿ Fw.--tImw. (d^-ew {]-kn-≤-s∏-Sp-Øn. ]p-\¿ Kp-e¿/k-πn-sa‚aq-ey-\n¿-W-b-Øn-\pw kq-£v-a dn/Cw-{]q-hv]-cn-tim-[-bv-°pw 21 h-sc Asa‚ v) ]-co-£mI®qÀ t]-£n-°mw.-kÀhIemime ^-ew {]-kn-≤o-I2013 am¿-®n¬ \-S-Øn-b H-∂mw cn-®p. ^-ew k¿-h-I-em-im-e

dm-¦ven-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

]-co-£m ^-ew

]nF-¨v.-Un. Xo-ko-kv

Fw.--tImw. ]-co-£m-^-ew

sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.--

Fw.--sS-Iv. ]-co-£ am-än

B-K-kv-Xv 16\v \-S-Øm≥ \n-ivN-bn-®n-cp-∂ H-∂mw sk-a-kv-‰¿ Fw.--sS-Iv. Un-{Kn (d-Kp-e¿/k-πnsa‚-dn) bp-sS t]-∏¿ A-M-D 102 sa-°m-\n-Iv-kv Hm-^v sa-jn-\-dn ]-co-£ am-‰n-sh-®p. ]p-Xp-°n-b Xo-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw.--

]p-Xp-¡n-b ]-co-£m Xn-¿-Xn

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: tI-c-f k¿h-I-em-im-e BK-kv-Xv 12 ap-X¬ 14 h-sc \-S-Øm\n-cp-∂-Xpw am-‰nh-®-Xp-am-b hn-hntIcf ]-co-£-I-fp-sS kÀhIemime [ ]p-Xp-°n-b Xn-øXn-Iƒ sh-_v-ssk-‰n¬ (www.keralauniversity.ac.in) e`n-°pw. ]-co-£m-tI-{μ-߃-°v am-‰-an-√. Pq-sse 22-\v \-S-Øm\n-cp-∂-Xpw am-‰n-sh-®-Xp-am-b I-cn-b¿ dn-te-‰-Uv kn.-_n.-kn.F-kv.-F-kv c-≠mw sk-a-ÿ _n.-tImw ({Kq-∏v 2 (F) ˛ F-®v.F≥. 1211.-4 ln-μn ˛ s]m-b-{Sn, {Sm≥-k-te-j≥, sS-Iv-\n-°¬ sS¿-an-t\m-f-Pn & I-Ωyq-Wnt°-j≥) ]-co-£ B-K-kv-Xv 20\v D-®-bv-°v 1.-30 ap-X¬ 4.-30 hsc \-S-Øpw. ]-co-£m-tI-{μØn-\v am-‰-an-√.-

]n.-Pn.- Hm¬-sse³ c-Pn-kv-t{S-j³ ]n.-Pn Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{Sj≥ B-K-kv-Xv 20\-Iw \-S-ØWw. c-Pn-kv-t{S-j≥ ]q¿-Øn-bm°n-b-Xn-\p-ti-jw tlmw-t]Pn¬-\n-∂pw Acknowledgement {]n‚ v Hu-´v F-Sp-Øv _-‘-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS kz-bw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Ifpw sN-em-s‚ bq-Wn-th-gv-kn-‰n tIm-∏n k-ln-Xw tPm-bn‚ v cPn-kv-{Sm¿ I-I, tI-c-f k¿-h-Iem-im-e, ]m-f-bw, Xn-cp-h-\-¥]p-cw ˛ 695 034 F-∂ hn-em-kØn¬ X-]m¬ ap-tJ-\-tbm t\cn-t´m F-Øn-°-Ww.-

FÂ.-FÂ.-Fw, Fw.-_n.-FÂ. ]-co-£-IÄ B-K-Ãv 19 ap-X¬ \-S-Øm-\n-cp∂ H-∂mw sk-a-ÿ F¬.-F¬.Fw/ Fw.-_n.-F¬ ]-co-£-Iƒ B-K-kv-Xv 29te-°v am-‰n.-

FÂ.-FÂ.-Fw. ]-co-£ 2012 k-]v-Xw-_-dn¬ \-S-Øn-b H-∂mw sk-a-ÿ F¬.-F¬.Fw ]-co-£-bn¬ ]-cm-P-b-s∏-´h¿-°v B-K-Ãn¬ \-S-Øp-∂ ]co-£-bv-°v ]n-g-Iq-Sm-sX B-Kkv-Xv 17 (50 cq-] ]n-g-tbm-sS BK-kv-Xv 19) h-sc A-t]-£n-°mw.


_w-¥m-tZ-in t]m-en-kv sh-Sn-h-bv-]v; hnZymÀ-Yn sImÃ-s¸«p [-°: P-am-A-sØ C-kv-em-an {]-Jym-]n-® 48 a-Wn-°q¿ ]-Wnap-S-°n-s‚ c-≠mw-Zn-h-k-am-b C∂-se X-e-ÿm-\-Øv t]m-enkv sh-Sn-tb-‰p hn-Zym¿-Yn a-cn®p. P-am-A-Øn-s‚ hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-bp-sS {]-h¿-Ø-I-\mWv sIm-√-s∏-´-sX-∂p ÿn-co-Icn-®p. X-e-bv-°p sh-Sn-tb-‰-XmWv a-c-W-Im-c-W-sa-∂p an-‰vt^m-Uv B-ip-]-{Xn-bn-se tUmŒ¿-am¿ ]-d-™p. [-°-bn-se P{X-_m-cn-bn-¬ t]m-en-kpw k-ac-°m-cpw G-sd-t\-cw kw-L¿-

j-ap-≠m-bn-cp-∂p. am-[y-a-{]-h¿Ø-I-cpƒ-s∏-sS \n-c-h-[n-t]¿°p ]-cn-t°-‰p.`-c-W-L-S-\m hn-cp-≤-am-bn {]-h¿-Øn-s®-∂m-tcm-]n-®v P-am-

A-Øn-s\ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn¬ \n-tcm-[-\ta¿-s∏-Sp-Øn-b ssl-t°m-S-Xn \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv c-≠p-Zn-h-k-sØ ]-Wn-ap-S-°v {]-Jym-]n-®-Xv. P-am-A-Øn-\p kzm-[o-\-ap≈ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-bn-´p-≠v. sa-l¿-]qcn¬ 20Hm-fw t]¿-°p ]-cn-t°‰p. 60Hm-fw {]-h¿-Ø-I-sc t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. X-eÿm-\w C-∂-se-bpw hn-P-\-ambn-cp-∂p.

C-´ym-þ-]m-Iv NÀ-¨-: {]-tXyI {]-Xn-\n-[nCsÃ-¶v bp.F-kv. hm-jn-Mv-S¨: C-¥ym-˛-]m-In-kvXm≥ a-[y-ÿ N¿-®-bv-°m-bn {]-tXy-I {]-Xn-\n-[n-sb \n-b-an°p-sa-∂ hm¿-Ø bp.F-kv. \ntj-[n-®p. C-¥y-°pw ]m-In-kvXm-\pan-S-bn-se {]-iv-\-߃ ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v a-[y-ÿwhln-°m≥ C-cp-cm-Py-ß-fn-sebpw bp.F-kv. Aw-_m-k-U¿am¿ hnkΩXn-®-Xm-bn A-dn-bn-

ssN-\-bn `q-I-¼w; 45,000 ho-Sp-IÄ XIÀ¶p s_-bP v- n-Mv: ssN-\b - n-se Xn-_Ø≥ {]-tZ-i-tØm-Sp tN¿-∂ `m-K-ß-fn-ep-≠m-b `q-I-º-Øn¬ hym-]-I \m-i-\-„w. 45,000 ho-Sp-Iƒ-°p km-c-am-b tI-Sp]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. \q-tdm-fw t]¿-°p ]-cn-t°-‰p. dn-Iv-‰¿ k-vsI-bn-en¬ 6.-1 tc-Js - ∏-Sp-Øn-b `q-Iº - Ø - n-s‚ D-dh - n-Sw a-et- bmc-{Km-aa - m-b dn≥-tKm-bm-Wv. C-hntS-°p-≈ 100 In-tem-ao-‰¿ tdmUv X-I¿-∂p. \n-ch - [ - n sN-dp-Ne - \-߃-°p ti-ja - m-Wv i-‡a - mb `q-I-º-ap-≠m-b-Xv. ssl-thIƒ, ]m-e-߃, P-e-tk-N-\ kw-`-c-Wn-Iƒ F-∂n-h-bv-°pw km-c-am-b tI-Sv kw-`-hn-s®-∂p ssk-\n-I F≥-Pn-\o-b¿ ho lphm-Ip-bv ]-d-™p. ip-No-I-c-W{]-hr-Øn-Iƒ \-S-°p-∂p-s≠∂pw A-t±-lw ]-d™ p.-

A-^v-Km\n h-\n-Xm Fw.]n-sb _-Ôn-bm-¡n Im-_qƒ: A-^v-Km≥ ]m¿-esa‚n-se h-\n-Xm Aw-K-w ^-cn_m A-lv-a-Zn Im-°-dn-s\- A⁄m-X¿ -X-´n-s°m-≠p-t]m-bn. K-kv-\n {]-hn-iy-bn¬ Im-_q-fnte-°p-≈ {]-[m-\-]m-X-bv-°p k-ao-]-ap-≈ h-k-Xn-bn¬\n-∂v aq-∂p a-°s - f-bpw tXm-°pIm-´n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ^-cn_-sb X-´n-s°m-≠p-t]m-b-Xv. Xm-en-_m-\m-Wv kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n-se-∂pw C-h-cp-sS aq∂pa°-sf I-gn-™-Zn-h-kw ssk-\nI-\-S-]-Sn-bn-eq-sS tam-Nn-∏n-s®∂pw t]m-en-kv ]-d™ p. 10 h - ¿j-Øn-\n-sS B-Zy-am-bm-Wv A^vK - m≥ Fw.]nsb Xm-en-_m≥ X-´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂-Xv. A[ym-]n-I-bm-b ^-cn-_ 2005emWv kz-X{- ¥ Aw-Ka - m-bn ]m-¿e - sa‚n-te-°p Xn-c-s™-Sp-°s∏-´X - v.

hn-b-äv-\m-an amÀ-Iv-kn-kw ]T-\w ku-P-\y-am-¡n lm-t\m-bv: hn-Zym¿-Yn-I-sf BI¿-jn-°m≥ hn-b-‰v-\mw k¿-hI-em-im-e-I-fn¬ am¿-Iv-kn-kw ]T-\w ku-P-\y-am-°n. se-\n\n-kw, tlm-Nn-an-s‚ B-i-b߃ F-∂n-h ]Tn-°p-∂-h¿°pw C-\n ^o-kv th-≠. Cu hnj-b-߃-°p hn-Zym¿-Yn-Iƒ tN-cm-Ø-Xm-Wv C-Ø-c-sam-cp Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m≥ k¿-°mcn-s\ t{]-cn-∏n-®-Xv. a-‰p Nn-e kmw-kv-Im-cn-I ]T-\-߃-°pw ^o-kv Ip-d-®n-´p-≠v.

kozhikode

kmÀhtZiobw

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

® bp.F-kv. hn-tZ-i-Im-cy h‡m-hv a-cn-bm lm¿-^v, I-iv-ao¿ hn-j-b-Øn¬ X-ß-fp-sS \n-e]m-Sn-\p am-‰-an-s√-∂pw ]-d™p. A-Xn¿-Øn-bn¬ C-cp-cm-Pyß-ƒ-°n-S-bn-epw kw-L¿-jw cq£-am-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv A-ta-cn-°-bp-sS {]-kv-Xm-h-\. N¿-®-I-fn-eq-sS {]-iv-\-߃ ]-

cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p t\-Xr-Xzw\¬-Im≥ I-gn-bp-sa-∂p X-s∂bm-Wv X-ß-fp-sS ]-Xo-£. F∂m¬, A-Xn-\p {]-tXy-I Zq-Xs‚ B-h-iy-an-√. {]-iv-\-]-cnlm-c-Øn-\m-bn C-cp-cm-Py-ß-fnse-bpw Aw-_m-k-U¿-am¿ A[n-Ir-X-cp-am-bn _-‘-s∏-´p-hcp-I-bm-sW-∂pw h-‡m-hv A-dnbn-®p.

{]-t£m-`-IÀ en-_n-b³ ]mÀ-e-saân I-b-dn {Sn-t∏m-fn: k¿-°m¿ A-h-KW-\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v \yq-\-]-£-amb s_¿-s_¿ P-\-X en-_nb≥ ]m¿-e-sa‚n-te-°v C-c-®pI-b-dn. P-\-ep-I-fpw ^¿-Wn-®dp-I-fpw \-in-∏n-® k-a-c-°m¿ ]m¿-e-sa‚ v Aw-K-ß-sf B{I-an-®n-√. ]m¿-e-sa‚ v k-tΩf-\-Øn-s‚ C-S-th-f-bn-em-Wv kw-`-h-sa-∂v Hu-tZym-Kn-I hrØ-߃ ]-d-™p. Fw.-]n-amcp-sS \n-c-h-[n tc-J-Iƒ ImWm-Xm-bn-´p-≠v. Hu-tZym-Kn-I `m-j-I-fn¬ s_¿-s_-dpw Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-Wv C-h-cpsS {]-[m-\ B-h-iyw. h-S-°≥ B-{^n-°-bn-se X-t±-io-b P-\-X-bm-Wv s_¿s_¿-am¿. J-±m-^n `-cW - I - m-eØv C-hs - c A-Sn-®a - ¿-Øn-bn-cp∂p. C-hc - p-sS `m-jb - pw kw-kvIm-c-hpw {]-N-cn-°p-∂-Xv X-\n°p sh-√p-hn-fn-bm-hp-sa-∂v Icp-Xn-bm-bn-cp-∂p J-±m-^n-bp-sS \o-°w. J-±m-^n hn-cp-≤ hn-πh - Im-e-Øv {Sn-t∏m-fn-°v sX-°p]-Sn-™m-dp-≈ \-^p-k ]¿-hX-\n-cI - f - n¬ i-‡a - m-b B-{Ia-Wa - m-Wv s_¿-s_¿-am¿ \-SØn-bX - v. G-gmw \q-‰m-≠n-¬ ta-

s_¿-s_¿ {]-t£m-`-I¿ ]m¿-e-sa‚n-te-°v \-SØn-b am¿®v - \ - n-cI - f - n-epw C-t∏mJ-eb - n¬ A-d_ - n-°v {]-Nm-ca - p- j. k-lm-d- a-cp-`q-an-bn-epw sS ]¿-hX ≠m-hp-∂-Xn-\p-ap-ºv s_¿- A¬-Po-cn-b, sam-tdm-t°m, Xp- gpw Cu `m-j kw-km-cn-°p-∂- [ - n-bp-≠v. s_¿ B-bn-cp-∂p {]-[m-\ `m- Wo-ky, en-_n-b F-∂n-h-bp- h¿ \n-ch

26 ^-e-kv-Xo-³ImÀ tam-Nn-X-cm-bn Pq-X-`h\§Ä \nÀ-an-¡p-¶-Xv a-d-bn-Sm-\p-Å X-{´-sa-¶v dn-t]mÀ-«v dm-a-√: k-am-[m-\ N¿-®-bp-sS ap-t∂m-Sn-bm-bn 26 ^-e-kv-Xo≥ XS-hp-Im-sc C-{km-tb¬ tam-Nn∏n-®p. C-{km-tb-en ]u-c≥-amsc B-{I-an-s®-∂ tI-kp-Iƒ Np-a-Ø-s∏-´v -A-b-tem¨ P-bnen¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ X-Shp-Im¿ C-{km-tb¬ _-kv aptJ-\ A-h-cp-sS ho-Sp-I-fn¬ FØn-b-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p. dm-a-√-bn-se 11Dw K-km ap\-ºn-se 15Dw X-S-hp-Im-cm-Wv tam-Nn-X-cm-b-Xv. dm-a-√-bn¬ Xn-cn-s®-Øn-b XS-hp-Im-sc ^-e-kv-Xo≥ A-tXmdn-‰n {]-kn-U‚ v a-lv-aq-Zv A-∫mkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw kzo-I-cn-®p. tam-Nn-X-cm-bh-cn¬ Iq-Sp-X-epw a-lv-aq-Zv A∫m-kn-s‚ kw-L-S-\-bm-b ^X-ln¬- s]-´-h-cm-Wv. K-k-bnse-Øn-b- X-S-hp-Im-sc l-am-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥-I-ctLm-j-ß-tfm-sS-bm-Wp kzo-Icn-®-Xv. tam-Nn-X-cm-b-h-cn¬ 20 h¿-jw h-sc P-bn-en¬ I-gn-™h-cpw Dƒ-s∏-Spw. ^-e-kv-Xo-\nI-sf tam-Nn-∏n-°p-∂-Xn-s\-

dma√-bn¬ X-S-hp-Im-sc kzo-I-cn-°p-∂ N-S-ßn¬ ^-e-kv-Xo≥ A-tXm-dn-‰n {]-kn-U‚ v a-lv-aq-Zv A-∫mkv °mƒ \-√-Xv C-{km-tb-en-I-sf L-´-am-bm-Wv _m-°n-bp-≈-h- sS-en-t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´p. tam-Nn-∏n-°p-I-bm-sW-∂v B-h- sc hn-´-b-°p-I-sb-∂v C-{km- A-[n-\n-hn-„ sh-Ãv _m-¶n¬ iy-s∏-´v Xo-{h Pq-X-kw-L-S-\- tb¬ k¿-°m¿ hy-‡-am-°n. 1,200 A-\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰ `-hIƒ P-bn-en-\p ap-∂n¬ {]-Xn- C-\n-bpw 4,500Hm-fw ^-e-kv-Xo- \-߃ \n¿-an-°m≥ Rm-b-dm-gvtj-[-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øn. Zo¿- \n-I-fm-Wv C-{km-tb¬ P-bn-ep- N C-{km-tb¬ A-\p-a-Xn \¬In-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂m-se L-Im-e-am-bn X-S-hn¬ I-gn-bp- I-fn¬ I-gn-bp-∂-Xv.∂ 104 t]-sc- tam-Nn-∏n-°p-saA-Xn-\n-sS, C-{km-tb¬ {]- 920 hoSp-Iƒ Iq-Sn \n¿-an-°m≥ ∂m-Wv C-{km-tb¬ A-dn-bn-®n- [m-\-a-{¥n s_-©-an≥ s\-X- s\-X-\ym-lp k¿-°m¿ Aw-Kocp-∂-Xv. k-am-[m-\ N¿-®-bp-sS \ym-lp-hn-s\ bp.-F-kv. hn-tZ-i- Im-cw \¬-Ip-I-bp-≠m-bn. Cu ]p-tcm-K-Xn-b-\p-k-cn-®v L-´w- Im-cy sk-{I-´-dn tPm¨ sI-dn \-S-]-Sn k-am-[m-\ N¿-®-sb X-

C-´y³ hn-ZymÀ-Yn {_n-«-\n sIm-Ã-s¸-«p e-≠≥: C-¥y≥ sa-Un-°¬ hnZym¿-Yn {_n-´-\n¬ Ip-tØ-‰p acn-®p. ]-›n-a-_w-Km-fn¬ \n-∂p≈ A-Pv-a¬ B-ew (17) B-Wv In-g-°≥ e-≠-\n-se t]m-]v tem-dn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®-Xv. ]T-\Øn¬ anSp-°-\mbn-cp-∂ A-Pv-a¬ F t{KtUm-sS sa- U n- k n≥ ]T-\Øn-\p Xnc-s™-Sp-°-s∏-´n-cp-∂p. kv-Iqfn-se A-®-S-° {]-h¿-Ø-\߃-°p \n-tbm-Kn-°-s∏-´ APv-a-en-s\ ho-Sn-\v G-Xm-\pw ao-‰dp-Iƒ am-{Xw A-I-se-h-®v 12Hmfw h-cp-∂ Iu-am-c-°m¿ Ip-Øns°m-√p-I-bm-bn-cp-s∂-∂v t]men-kv ]-d-™p. A-Pv-a¬ B-{I-

an-°-s∏-Sp-∂-Xp-I-≠v am-Xm-hv dln-a Jm≥ F-Øn-b-t∏m-tg°pw kw-Lmw-K-߃ Hm-Sn- c£-s∏-´p. kp-lr-Øn-s\ a¿-±n°p-∂-Xp X-S-bm≥ sN-∂-t∏mgm-Wv A-Pv-a-en-s\ B-{I-an-®sX-∂m-Wp dn-t]m¿-´v. Xn-¶-fm-gvN ssh-Io-´m-Wp kw-`-hw. as‰m-cp 16Im-c-s‚ ap-J-Øpw IptØ-‰n-´p-≠v. sIm-e-]m-X-I-Øn\p t\-Xr-Xzw \¬-In-sb-∂p kw-i-bn-°p-∂ 19Im-c≥ A-dÃn-em-bn. em-Mv-tSm¨ ]m¿-°v kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn-bm-b A-Pv-a¬ t_m-Iv-kn-Mv Xm-c-hpw Iq-Sn-bmWv. a-X-ku-lm¿-±w t{]m-¬-kmln-∏n-°p-∂-Xn-\v kv-Iq-fn¬-\n∂v D-Ø-c A-b¿-e≥-Un-te-°p t]m-hm≥ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ hn-Zym¿-Yn-bp-am-bn-cp-∂p. e-≠\n¬ tlm-´¬ hy-h-km-bn-bm-b P-lmw-Ko¿ B-e-am-Wv A-Pv-aen-s‚ ]n-Xm-hv.-

In-Sw-a-dn-°p-sa-∂v ^-e-kv-Xo≥ kw-L-S-\-Iƒ hy-‡-am-°n-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv s\-X-\ymlp-˛-sI-dn N¿-®. C-t∏mƒ C-{k-m-tb-en P-bnen-ep-≈ ^-e-kv-Xo-\n-I-fn¬ tI-h-ew A-c-i-X-am-\w am-{X-amWv tam-Nn-X-cm-b-sX-¶n-epw CXn-s‚ a-d-hn¬ IpSn-tb-‰ tI{μ߃ hym-]-I-am-bn \n¿-an-°pI-sb-∂ X-{¥-am-Wv C-{km-tben-\p-≈-sX-∂v B-tcm-]-W-ap≠v. A-\[ - n-Ir-X\ - n¿-am-Ww aq-Snh-bv-°m-\m-Wv `-c-W-Iq-S-w GXm-\pw X-S-hp-Im-sc tam-Nn-∏n-®sX-∂v ^-e-kv-Xo≥ hn-tam-N-\ kw-LS- \ - (]n.-F¬.-H.-)bp-sS apXn¿-∂ t\-Xm-hv sJ-bv-kv A–p¬-Ic - ow ]-d™ p. C-{km-tben-s‚ A-\-[n-Ir-X \n¿-am-WsØ bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\pw A-ta-cn-°-bpw sF-Iy-cm-{„-k`-bpw A-]e - ] - n-®n-´p-≠v. A-tX-ka - b - w, X-Sh - p-Im¿ Xncn-s®-Øn a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw K-k-bv-°p-ta¬ C-{km-tb¬ tdm-°-‰m-{I-a-Ww \-S-Øn. B-f]m-bw D-≈-Xm-bn dn-t]m¿-´n-√.-

D-¯-c sIm-dn-b³ I-¸Â bp.-F³. D-tZym-K-ØÀ ]-cn-tim-[n-¨p ]m-\-a kn-‰n: ]m-\-a ]n-Sn-Iq-Snb D-Øc - sIm-dn-b≥ I-∏e - n-se B-bp-[ß - ƒ bp.-F≥. D-tZym-Kÿ¿ ]-cn-tim-[n-®p. A-t\z-jW-kw-Lw dn-t]m¿-´v bp.-F≥. c-£m-ka - n-Xn-°p ssI-am-dpw. D-Ø-c sIm-dn-b-°v B-bp[w ssI-am-dp-∂X - n-\p-≈ \n-tcm[-\w ew-Ln-°s - ∏-´n-´p-t≠m F∂ Im-cy-Øn¬ c-£m-k-an-Xn A-¥n-a- Xo-cp-am-\s - a-Sp-°pw. XS-hn¬ I-gn-bp-∂ 35 I-∏¬ Po-h\-°m-sc D-tZym-Kÿ ¿ h-cpw-Znh-k-ß-fn¬ tNm-Zyw-sN-øpw. {_n-´-s‚ Aw-_m-k-U-dm-bn-cp∂ tU-hn-Uv am¿-´n≥ bpsU≥ B-Wv bp.-F≥. kw-L-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂X - v. I-gn-™a - m-kw ]m-\a - I-\men-eq-sS t]m-I-sh-bm-Wv D-Øc sIm-dn-b≥ I-∏¬ ]m-\-a-bpsS Xo-cs - sk-\n-I¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. a-b-°p-a-cp-∂v I-S-Øp-I-bmsW-∂ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\ - . F-∂m¬, Iyq-_b - p-sS B-bp-[ß-fm-Wv I-∏-en-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. A-‰I - p-‰∏ - W - n-Iƒ-°v B-bp[-߃ D-Ø-c sIm-dn-b-bn-te°v A-b® - X - m-sW-∂p Iyq-_ ]d-™n-cp-∂p.-

bq-tdm k-¼-Zv-hy-h-Ø-bv-¡v t\cnb D-WÀ-hv {_-k¬-kv: G-sd Im-e-am-bn am-μyw t\-cn-Sp-∂ bq-tdm-taJ-ebnse k-º-Zv-hy-h-ÿ-bv-°v t\-cn-b ]p-tcm-K-Xn. bq-tdm \m-W-bw D-]-tbm-Kn-°p-∂ 17 bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fn¬ I-gn-™ G-{]n¬-˛Pq¨ Im-e-b-f-hn¬ 0.-3 i-X-am-\w h-f¿-® tc-J-s∏-Sp-Øn. 2011 Ah-km-\-Øn¬ X-I¿-∂ bq-tdm k-º-Zv-hy-h-ÿ-bv-°v B-Zy-am-bmWv t\-´w tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-sX-∂v bq-tdm-]y≥ bq-\n-b-\n-se Ãm‰n-Ãn-°¬ Hm-^n-km-b bq-tdm-kv-‰m-‰v A-dn-bn-®p. ]-e bq-tdm-]y≥ cm-Py-ß-fpw km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn-e-Is∏-´-tXm-sS bq-tdm-bp-sS `m-hn X-s∂ Xp-em-kn-em-bn-cp-∂p. kvs]-bn≥, {Ko-kv, C-‰-en F-∂o cm-Py-߃ bq-tdm-taJ-e-bn¬ \n∂p ]p-d-Øp-t]m-hp-sa-∂pw `-b-s∏-´n-cp-∂p. P¿-a-\n-bn-se-bpw {^m≥-kn-se-bpw ]p-tcm-K-Xn-bm-Wv t\-cn-b ap-t∂-‰-Øn-\p Im-cWw.

11Im-c-s\ ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-¸n-¨ bp-h-Xn A-d-Ìn hm-jn-Mv-S¨: Ip-Spw-_-kp-lr-Øn-s‚ 11 h-b- p-≈ a-I-s\ am-kß-tfm-fw ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-°n- h-∂ 35Im-cn-sb A-dÃv- sN-bv-Xp. k-te-an-ep-≈ km-d-s_-Xv tlm-]v-In≥-kv B-Wv A-dkv-‰n-em-b-Xv. 10 e-£w tUm-f-dn-\v C-h-sc ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´p. H-tc ^v-fm-‰n¬ I-gn-bp-∂ -kp-lrØn-s‚ a-I-s\ F-´p-am-k-tØm-fw bp-h-Xn {]-IrXn-hn-cp-≤ ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-°n h-cp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn-™ s^-{_p-hcn-bn-em-Wv B-Zy-am-bn ]o-Un-∏n-®-Xv. c-≠m-gv-N apºv Ip-´n am-Xm-]n-Xm-°-tfm-Sv ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂-Xp-hsc ]o-U-\w Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-bp-sS A-Ω-bp-sS A-Sp-Ø kp-lr-Øm-Wv bp-h-Xn. _-em¬-kw-Kw, {]-Ir-Xn-hn-cp-≤ ]o-U-\w Xp-S-ßn-b ]-tØm-fw Ip-‰-ß-fm-Wv bp-h-Xn-s°-Xn-tc Np-a-Øn-bXv. A-tX-k-a-bw, Ip-‰w k-Ω-Xn-® km-d-s_-Xv, Xm≥ `o-j-Wn-s∏Sp-Øn-b-√ ssew-Kn-I-am-bn D-]-tbm-Kn-®-sX-∂pw Ip-´n F-Xn¿-∏p {]-I-Sn-∏n-®n-cp-∂n-s√-∂pw ]-d-™p. Cu am-kw 19\v {]-Xn-tbm-Sp ho-≠pw lm-P-cm-hm≥ tIm-S-Xn B-h-iy-s∏-´p.-

AÂ-Jm-C-Z b-a-\n-te-¡p Xm-h-fw am-äp-¶p C-kv-em-am-_m-Zv: ]m-Iv AXn¿Ø-nbn¬ \n∂v A¬-Jm-CZ- - Xmh-fw- am-‰p-∂Xmbn dnt]m¿´v. kwL-S\ cq-]o-Ic - n-®v 25 h¿-jw ]n-∂n-´n-cn-s° ]-›n-ta-jy≥ cmPy-am-b b-a\ - n-te-°p Xm-hf - w am‰n-h-cp-I-bm-sW-∂v F.F-^v.]n. dn-t]m¿-´v- sN-bv-Xp. A-Sp-Øn-sS tem-I-hym-]-I-am-bn bp.F-kv. ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc A¬Jm-CZ- B-{I-aW - w \-SØ - m≥ ]≤-Xn-bn-s´-∂ hm¿-Ø-Iƒ ]p-dØp-h∂ - X - v b-a\ - n¬ \n-∂m-sW∂-Xv C-Xn-\p sX-fn-hm-sW-∂p \n-co-£-I¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. A¬-Jm-CZ- b - p-sS k-ap-∂X - t\Xm-hv tUm. A-bva - ≥ - A¬ k-hmln-cn kw-L-S-\-bp-sS A-td_y≥ D-]-`q-J-fi-Øn-se t\Xm-hv \-ko¿ A¬ hp-ssl-in°v B-{I-a-W-k-tμ-iw ssI-amdp-∂-Xn-\n-sS- tNm¿-Øn-sb-∂mWv A-ta-cn-° A-hI - m-is - ∏-´n-cp∂-Xv. B-{I-a-W-`o-j-Wn e-`n-®-Xns\-Øp-S¿-∂v ]-›n-ta-jy-bn-se-

Abv-a≥ A¬ k-hm-lncn

\-ko¿ A¬ hp-ssl-in-

bpw D-Øc - B-{^n-°b - n-se-bpw 19 cm-Py-ß-fn-ep-≈ Fw-_-knIƒ bp.F-kv. A-S® - n-´n-cp-∂p. 2011¬ ]m-In-kv-Xm-\n-¬ bp.F-kv. \-SØ - n-b ssk-\n-I\ - S-]-Sn-°n-sS D-km-am _n≥- emZn≥ sIm-√s - ∏-´X - n-s\ Xp-S¿-∂mWv Cu-Pn-]vj - y≥ in-ip-tcm-Kh - nZ-Kv-[-\m-b k-hm-ln-cn A¬-JmC-Z-bp-sS t\-Xr-ÿm-\-sØØn-b-Xv. h-S-°p-]-Sn-™m-d≥ ]m-In-kvX - m-\n-se s]-jm-hd - n¬ 1988 B-K-kv-Xn¬ ÿm-]n-s®∂p I-cp-Xp-∂ A¬-Jm-C-Z cm-

PyØp i-‡-am-bn Xp-S-cp-∂ps≠-¶n-epw kw-L-S-\-bp-sS B{I-aW - N - p-aX - e - b - p-≈ hn-`m-Ka - mWv b-a-\n-te-°p am-dn-b-sX-∂v Cu ta-J-e-bn-se hn-Z-Kv-[-\m-b d-lo-ap-√m bq-kp-^v km-C ]-d™p. B-{I-aW - c - o-Xn-bpw ÿ-ehpw am-‰n-bn-´p-s≠-¶n-epw k-hmln-cn X-s∂-bm-Wv kw-LS- \ - b - psS D-∂X - s - \-∂v ]m-Iv c-lk - ymt\z-jW - hn-ZK - v[ - ≥ Cw-Xn-bm-kv Kp¬ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. k-hm-ln-cn-sb ]n-Sn-Iq-Sp-∂h¿-°p c-≠-c-t°m-Sn bp.F-kv.

tUm-f-dm-Wv {]-Xn-^-ew {]-Jym]n-®n-cn-°p-∂-Xv. k-hm-ln-cn Ign-™m¬ b-a≥ ]u-c-\m-b hpssl-in-bm-Wv kw-L-S-\-bn-se c-≠m-as - \-∂m-Wv dn-t]m¿-´v. b-a\n-te-°p-≈ A¬-Jm-C-Z-bp-sS am-‰w kw-L-S-\-bp-sS hym-]-\sØ-bm-Wp kq-Nn-∏n-°p-∂-sX∂pw b-a\ - n-se `q-an-im-kv{- X-]c - am-b km-[y-X-Iƒ kw-L-S-\ D]- t bm- K n- ° m- \ n- S - b p- s ≠- ∂ pw bp.F-kv. bp-≤I - m-cy hn-ZK - v[ - ≥tU-hn-Uv K¿-s´≥-sÃbv≥ \n-co£n-°p-∂p. tkm-hn-b‰ - v d-jy-bp-sS A-[n\n-th-i-Øn-s\-Xn-tc t]m-cm-Snbn-cp-∂ Xm-en-_m-s\ k-lm-bn°m≥ hn-hn-[ ap-kve - nw cm-{„-ßfn¬-\n-∂v A-^v-Km-\n-se-Øn-b t]m-cm-fn-If - p-sS Iq-´m-bva - b - m-Wv A¬-Jm-C-Z-bp-sS cq-]o-I-c-WØn-se-Øn-b-sX-∂m-Wv I-cpXs∏Sp-∂-Xv. t\-c-tØ hn-hn-[ {Kq-∏p-If - m-bn {]-h¿-Øn-®n-cp-∂h¿ d-jy-bp-sS ]n≥-am-‰t- Øm-sS A¬-Jm-C-Z-bm-bn ]-cn-W-an-°p-

I-bm-bn-cp-∂-hs{X. tkm-hn-b-‰v d-jy-sb-bpw A-^v-Km-\n-se IΩyq-Wn-kv-‰v A-[n-\nthisØbpw F-Xn¿-Øn-cp-∂ Cu {Kq-∏p-I-sf A-ta-cn-° BZyØn¬ k-lm-bn-°p-Ib - pw sNbv-Xp. ^-e-kv-Xo≥ ]-fin-X-\mb A-–p-√m bq-kp- ^ - v A-Avk - w B-bn-cp-∂p B-Zy-Im-e-Øv CØ-cw {Kq-∏p-I-sf \-bn-®-n-cp-∂Xv. A-–p-√-bp-sS a-c-W-Øn-\p ti-j-am-Wv ku-Zn A-td-_y-bnse F-≥-Pn-\o-b-dm-b D-km-a A¬-Jm-C-Z-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønse-Øn-bX - v. A-tX-k-abw, A¬-Jm-C-Zsb-°p-dn-®p h-cp-∂ ]-e hm¿-ØIfpw bp.F-kv.˛C-{km-tb¬ \n¿-an-Xn-bm-sW-∂p I-cp-Xp-∂ kpc-£m hn-Z-Kv-[-cp-ap≠v. Ct∏mƒ h-cp-∂ hm¿-Ø-Iƒ b-a\n¬ bp.Fkv. hym-]I - a - m-bn \S-Øn-h-cp-∂ t{Um¨ (ss]-e‰n√m hn-am\w) B-{I-aW-sØ \ymbo I-cn-°\ - m-sW-∂v C-h¿ B-tcm-]n-°p∂p.

3.00 PKs]mI

1:30 kn\na 4:00 kn\na 7:00 kcbp 9:00 taml-°-S¬ 9:30 s]¨a-\ v 10:00 KoXm-©en 11:00 kqcy hm¿Ø-Iƒ

ss{]w ssSw ssIcfn ]o¸nÄ 8:00 h¿Ø-am\w 8:30 ]pØ≥ ]m´p-Iƒ 9:00 \yqkv @ 9 11:30 t…m´v 1:30 Hm¿_n-s{SIv 2:30 sltem tUmIvS¿ 4:00 \yqkv t^m¿ Kƒ^v 4:30 hyqthgvkv tNmbvkv 5:30 t{]ms]Ivkv Snhn 6:30 Kƒ^v t^m°kv 8:30 B¿Sv It^ 10:00 ka-Im-enIw 10:30 C{μ-{]ÿw

Gjym-s\äv \yqkv 8:30 hm¿Øm-{]-`mXw 8:55 ap≥jn -9:00 hm¿Ø-Iƒ 9:30 Ih¿ kvt‰mdn 12:30 IuXpI temIw 1:00 hm¿Ø-Iƒ 1:30 AI-e-ß-fnse C¥y 2:30 tUmIvtSkv ssehv 3:00 hm¿Ø-Iƒ 3:30 kvam¿´v ss{Uhv 4:30 Hm¨ sdt°mUv 5:30 tI´Xpw I≠Xpw 6:00 \yqkv ssSw 6:30 kvt]m¿Svkv \yqkv 7:00 t^m°kv tIcf 7:30 F‚¿ssS-sa‚ v \yqkv

8:00 \yqkv πkv 8:30 AXn-am-\p-j¿ 9:00 hm¿Ø-Iƒ 10:00 kvs]jy¬ t{]m{Kmw 10:30 hm¿Ø-Iƒ 11:00 F^v.sF.-B¿ _p≈-‰n≥ 11:30 ap≥jn 11:35 Kƒ^v \yqkv 1

1

Gjym-s\äv ¹kv

6:30 lrZ-b-cmKw 7:30 sSentjm∏v 8:00 {]W-b-cm-K-߃ 9:00 kn\na 1:00 lrZ-b-cmKw 4:30 Fw 4 ayqknIv 6:]® °pXnc 9:00 tImaUn FIvkv{]kv 11:30 lrZ-b-cmKw 111:00 lrZ-b-cmKw

AarX

8:30 jq´v & {Sm°v 9:00 A¬a-\m¿ 9:30 h\nXmcXv\w 10:30 Fs‚ hm¿Ø 11:00 \yqkv \u 1:00 D®-hm¿Ø 1:30 BtcmKy hm¿Ø-Iƒ 2:00 kn\na 8:00 PÃv ^¨ ˛ NpΩm 10:00 tSm]v10 @10

ssIcfn ho

hnt\mZw

9:00 Uyq t{Um]vkv 11:00 t…m´v 12:00 XcwKv 12:30 kn\na 4:00 ehv It\m]n 6:00 Ip°qkv s\Ãv 8:00 ^pUv Hm¨ tdmUv . 9:30 kn\na

8:00 hm¿ØIƒ 9:30 Xncp-hm- F-Xn¿hm 10:30 h\nX 11:30 hoSv 12:30 ]d-bmsX hø 1:00 Hc-p-aWn hm¿Ø 5:30 \nb-{¥-W-tcJ 8:30 kI-e-Ie 9:00- Iu≠¿t]m-bn‚ v

C´ym-hn-j³ 9:00 hm¿Ø 9:30 aymhq 10:00 lm∏-\nßv lh¿kv 1:00 hm¿Ø 6:00hm¿Ø 7:00 hm¿Ø 7:30 thm´v &tSm°v 8:30 aymhq 9:00 \yqkv ss\-‰v

ka-Im-enIw

01:00 lm∏n _¿ØntU 2:00 {UmK¨ _qÿ 4:00 Un‰-IvSohv cmP-∏≥ 8:00 t{Iko t{Sko 10:25 sIm®p hm¿Ø-Iƒ

hnItv Sgvkv Gjym-s\‰v 9.00

at\m-c-a \yqkv

9

sk°°‚ v tjm

kqcy 12:30 Ip´n ∏´mfw 10:00 Imen-Un-kvtIm∏v 10:30 \yqkv ss\‰v FUn-j≥

Inc¬ 6:30 InÆw I´ I≈≥ 9:00 N¥pv 11:30 kIpSpºvw iymaf 11:55 ^nenw \yqkv 12:00 Inc¨ ¢m nIvkv 12:30 sSbve¿ ssSw 2:00 Ipcp-Ij{X

Inc¨ 2.00 Ipcp-t£{X

Gjym-s\‰v 1.30

^nenw Ahm¿Uv 4:30 kn\na 7:30 {]m©n-tb-´≥ & Z skbn \vcv 11:30 Nncn-°p-Sp°

sIm¨p Sn.hn 7:30 tUmd-bpsS {]bmWw 08:00 lm∏n _¿ØntU 8:05 Pm°n-Nm≥ 10:00 kq∏¿ ssh 10:30 tPm¿Pv Hm^v Z PwKvƒ

6:00 tZi-`-‡n-Km-\-߃ 6:30 Nn{X-ime 7:00 hosI‚ v 8:00 Ip´nt®mZyw 9:30 kn\na 11:30 Item¬khw 12:05 t\¿°m-gvN-Iƒ 2:35 Km\-a-bqcw 3:00 Nn{X-ime 4:00 SmtKm¿ 6:00 Ip´n tNmZyw 8:00 Item¬khw 8:35 t\¿°m-gvN-Iƒ 10:30 Km\-a-bqcw

ssIcfn 6:00 kq∏¿ InUvkv 6:30 Imcyw \n mcw 7:30 K‘¿h kwKoXw 9:30 sSen tjm∏n 10:00 kn\na 1:00 hm¿Ø-Iƒ 2.00 hna¨ kv-s]-jy¬

6:00 hm¿Ø-Iƒ 6:30 `mcy B-Wv Xmcw 7:00 PKs]mI 7: 55 Cukn Ip°v 8:30 In®≥ amPnIv 9:00 Imcyw \n- mcw 10:30 hm¿Ø 11:00 Imcyw \n- mcw

Gjym-s\äv 6:45 Nn≥abw 7:30 tImaUn FIvkv{]kv 8:30 sSen tjm∏nMvv 9:00 sk°≥ tjm 11:30 kv{Xo [\w 12:30 ]mZ-kcw 1:25 Ip°dn tjm 1:30 ^nenw Ahm¿Uv 5:00 tSÃo ssSw 7:00 AΩ 9:30 Ip¶p-a-∏qhv 10:30 tImaUn FIvkv{]kv 11:30 ]mZ-kcw

kqcy 6:00 sse^v C≥ Z thƒUv 07:00 sªknßv SpsU 7:30 hm¿Ø-Iƒ 8:30 kvs]jy¬ 9:00 kn\na 12:30Ip´n ∏´mfw 1:00 hm¿Ø-Iƒ

Poh³ 8:30 Sn‚p-tam≥ 9:04 ]pØ≥]m´v 9:30 K^q¿ Im tZmkvXv 10:30 \mf-sØ- hm¿Ø 11:04 Kƒ^v \yqkv 11:30 _yq tamWvkv 12:30 tKmƒU≥ I∏nƒ 3:04 lcn-X-tI-cfw 5:04 Sn‚p-tam≥ 6:30 hm¿Ø8:00 Cw•ojv hm¿Ø 9:04 \mfsØ hm¿Ø 9:04 Ãm¿ Nm‰v 9:30 ip`-cm{Xn

aoUnb h¬ 6.00 thƒUv hnØv Akv 7.00 \nd∏In´v 7.30 kv]¿iw 9.00 kvs]j¬ FUn-j≥ 10.00 hyqt]m-b‚ v 10.30 Sn∏p-kp¬Øm≥


10

kozhikode

15 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

hnt\mZw Sn, Im-knbpw kp-\nbpw c-≠p _p-≈-‰p-I-fnem-bn bm-{X Xp-S-ßp∂p. cm-{„o-b C-S-s]-S-epI-ƒ \-„-am°n-b {]-W-bn-\n-sb tX-Sn-bp-≈ bm-{X-bn¬ tI-c-fw, I¿-Wm-S-I, B-{‘-{]tZiv, H-Uo-j, ]›n-a _w-Kmƒ, Akw, \m-Kmem‚ v F-∂o kw-ÿm-\-߃ ]n-∂n-Sp∂p≠v. b-Ym-¿Y sem-t°-j-\p-I-fn-eq-sS-bp-≈ bm-{X kn-\n-a F-fp-∏-Øn¬ Im-gvN°-m-cn-te°n-d-ßm≥ k-lm-bn-°p-∂p≠v. ]p-cn-bn-se ISepw h-gn-bn¬ I-≠p-ap-´p-∂ _p-≈-‰v ssd-tU-

C-¥y≥ k-am-¥-c kn-\n-a-bp-sS ap-Jw {[n-Xnam≥ Nm-‰¿-Pnbpw \m-b-I I-Ym-]m{Xw sNbvX Zp¬-J¿ k¬-am\pw an-I-® {]-I-S-\-am-Wv kn-\n-a-bn¬ Im-gvNh-®Xv. \m-bI-\p a-\-x]q¿hw "{io-cm-a']-cn-th-jw \¬-Ip-∂n-s√-¶nepw Zp¬-J-dn-s‚ cq-]hpw \njvI-f-¶am-b `m-hhpw H-cp ]-cn-[n h-sc tI-{μ I-Ym-]m-{XsØ "\m-bI≥' X-s∂-bm-°n am‰p-∂p-≠v. kz¿-Whn-`q-jn-Xbm-b D-Ωbpw ]pcm-X-\ X-d-hm-Sn-\p-S-abm-b _m-∏-bp-ap-≈,

c\m-b iym-an-s‚ sIm-e-]m-X-In-sb sIm¬-°-Ø-bn¬ h-®v kp-\n I-≠p-ap-´p∂p≠v. A-Xph-sc H-∂n-®p bm-{X sNbv-X Iq´p-Im¿ sIm-e-]m-X-In-sb Im-Wm≥ th-≠n am{Xw X-\n-®p bm-{X sN-øp∂-Xv A-kzm-`m-hnI-am-bn tXm-∂mw. I-Y-bn¬ Szn-kv-‰p-Iƒ \n¿-an-°p-∂nS-Øv t_m-[-]q¿ham-b C-S-s]-S-ep-Iƒ A-\p-`-hs∏-Sp-∂p≠v. Nn-e hn-Im-c߃, Nn-¥-Iƒ F√mw Im-gvN°m-c-\n-te-°v ]q¿Wam-b A¿-

aebm-f kn-\n-a-bn-se ]pXn-b B-Im-i߃

C-¥y≥ kn-\n-a-bpsS, {]-tXy-In-®v a-ebm-f kn-\n-a-bp-sS N-cn{Xw ]cn-tim-[n-°p-∂ G-sXm-cmƒ°pw tdm-Uv aq-hn F-∂ Bi-bw ]pXn-b Xp-cp-Øm-bn A-\p-`-h-s∏-t´-°mw. H-‰-s∏-´ Nn-e ]-co-£-W-߃-°-∏p-dØv, ]q¿Wamb tdm-Uv aq-hn F-∂ Bi-bw \oem-Im-iw, ]®-°-S¬, Nph∂ `qan F∂ a-ebm-f kn-\n-a-bn-te-°v k-∂n-th-in-∏n-®-Xn-\v k-ao¿ Xm-ln¿ {]-tXy-I ]-cm-a¿-iw A¿-ln-°p-∂p-. Ibpw ]pXn-b bm-Ym¿-Yyß-sf I-s≠-Øp-Ibpw Po-hn-Xw H-cp a-lm-bm-{X am-{X-am-sW-∂v Xn-cn-®-dn-bp-Ibpw sN-øp-∂p F-∂-Xm-Wv Ct∂m-fw tem-Ikn-\n-a-bn-en-d-ßn-bn-´p-≈ F√m tdm-Uv aq-hokpw ]-¶ph-bv-°p-∂ tI-{μ kØv. _n¬-U-≠v-kv tdm-a≥ F-∂ ]-cn-an-Xam-b A-®n¬ hm¿Ø-XpX-s∂-bm-Wv ]pXn-b \oem-Im-ihpw A-\p-`-h-Øn-s‚ ]-®-°-Sepw Pohn-X-bm-Ym¿-Yy-Øn-s‚ Np-h-∂ `q-anbpw tX-Snbp-≈ k-ao¿ Xm-ln-dn-s‚ bm-{X-bpw. C-¥y≥ kn-\n-a-bpsS, {]-tXy-In-®v a-ebmf kn-\n-a-bp-sS N-cn{Xw ]cn-tim-[n-°p-∂ GsXm-cmƒ°pw tdm-Uv aq-hn F-∂ Bi-bw ]pXn-b Xp-cp-Øm-bn A-\p-`-h-s∏-t´-°mw. H-‰-s∏´ Nn-e ]-co-£-W-߃-°-∏p-dØv, ]q¿-W-amb tdm-Uv aq-hn F-∂ Bi-bw a-ebm-f kn-\n-abn-te-°p k-∂n-th-in-∏n-®-Xn-\p k-ao¿ Xm-ln¿ {]-tXy-I ]-cm-a¿-iw A¿-ln-°p-∂p-≠v. hS-°pIn-g-°≥ Izm-´-bn¬ tI-c-f-Øn¬ ]Tn-°m-s\Øn-b A-knsb (kp¿-P _m-e) tX-

k°o-\ Sn sI

kn

\n-a H-cp kw-kv-Im-c-amWv. ]-et∏mgpw H-cm-i-b-Øn\pw {]-Xy-bim-kv-{X-Øn\pw th-≠n \n-e-sIm-≈p-∂Xv. ]t£ \o-em-Imiw, ]-®-°-S¬, Np-h-∂ `q-an F∂ k-ao¿ Xm-ln¿ kn\n-a F-¥m-Wv i-cn-sbt∂m G-XmWv ]m-fi-h]-£sat∂m {]-Xy£-Øn¬ ]d-™pX-cp-∂n√. kn-\n-a-bp-sS t]-cn-t\m-fw A-Km-[am-b C-¥y≥ h-gn-I-fn-eqsS F≥Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-Ifm-b Imknbpw (Zp¬-J¿ k¬-am≥) kp\nbpw (k-Æn sh-bv-≥) \-S-Øp-∂ bm-{X-bn-eq-sS-bm-Wv I-Y ]m-I-X ssI-h-cn-°p-∂Xv. A-XpX-s∂-bmWv "tdm-Uv aq-hn'°v N-e-®n-{X-Im-c≥-am¿ \¬-Ip∂ hn-h-£-bpw.

tdm-Uv aq-hn

ho-Sp hn-´n-d-ßp-∂ tI-{μ I-Ym-]m{Xw bm{X-bn-eq-sS am\kn-I h-f¿-® ssI-h-cn-°p-

a°bn-se Xm-a-k ku-Icyw \-dp-s°-Sp-∏n-eqsS A-kokn-b Im-‰-K-dn-bn-te-°v am‰n-b I-h¿ \-º-dpIƒ

gvkpw I-Y-bv-°v Hm-fw \¬-Ip-∂p≠v. ]p-cnbn¬ \n∂p sIm¬-°-Ø-bn-se-Øp-∂ Imknbpw kp-\n-bpw _na≥ ({Zn-X-am≥ Nm-‰¿-Pn), a-Iƒ Ku-cn (F-∂ km-l) F-∂n-h-cp-am-bn ASp-°p-∂p. _p-≈-‰n-seØn-b sN-dp-∏°m-tcmSv _n-a≥ ""C-hn-sS _p-≈-‰n¬ k-©-cn-°mdp≈-Xv am-thm-hmZnIfpw t]m-en-kp-Imcpw am{X-amWv, \n-߃ C-h-cn-em-cmWv'' F-∂p tNmZn-°p-∂p-≠v. ]d-™p ]-Xn-™-sX-¶nepw BtKm-fh¬-°c-Whpw Iº-\n`-c-Whpw {Kmaß-sf F-{X-am{Xw th-´-bm-Sp-∂p-s≠-∂v ]-gb amthm-hm-Zn t\-Xm-hp Iq-Snbm-b _n-a≥ a\- n-em-°n-s°m-Sp-°p∂p. Xp-S¿-∂p-≈ bm{X-bn¬ a-e-bm-fnbm-b h-≠n-sa-°m-\n-°n-s\ I-≠p-ap-´p-∂p. bm{X e-£y-߃ Io-g-S-°m-\p-≈-Xm-sW∂ s]m-Xp-XXzw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ kn\n-a, \o≠ bm-{X-IfpsS Ah-km-\-Øn¬ Im-knsb F-ß-s\-sbms°tbm A-kn-bp-sS ASpsØØn-°p∂p. ¢o-tj ss¢-am-Iv-km-sW-¶nepw Xn-tb-‰¿ hn-´n-d-ßp-∂ Im-gvN°mc-s\ Xr-]v-Xn-s∏-SpØm≥ kn\n-abv°p I-gn-bp-∂p≠v. Kn-co-jv KwKm-[-c-s\-∂ Om-bm-{Km-l-I≥ a-e-bm-fn-°m-gvN-bp-sS a-t\m-l-chpw i-‡-hpam-b I-Æm-bn am-dn F-∂p ]-d-™m¬ A-Xn¬ A-Xn-i-tbm‡n-bn√. ]-g-b Im-e-Øn-te-°pw `m-hn-bn-te°pw \n-c¥-cw bm-{X sN-øp-∂ kn-\n-a-bp-sS Xnc-°-Y \o-Xn-]q¿hambn A-h-X-cn-∏n-°m≥ lm-jn¿ ap-l-Ω-Zn\pw km-[n-®n-´p-≠v. I-Ym-]m{X Xn-c-s™-Sp-∏n¬, {]-tXy-In®pw kv{XoIYm-]m-{X-߃ an-I-® \n-e-hm-cw ]p-e¿-ØpIbpw i-co-cw F-∂ `m-cw H-gn-hm-°n hy-‡n-Ifm-bn am-dp-Ibpw sN-øp-∂p-≠v. ]-›m-Ø-e kw-Ko-Xw F-Sp-tØm¿an°m≥ I-gn-bm-Xn-cp∂-Xv Po-hn-X-hp-am-bn e-bn®-Xn-\mem-tWm AtXm kw-Ko-Xmw-iw Ip-d™-Xn-\m-emtWm F-∂p Xn-cn-®-dn-bm-sX ImgvN°m-c≥ A-Zv-`p-X-s∏-t´-°mw. ]m´pw Um≥kp-sam-gn-hm-°n B-h-iyam-b kp-c-£n-XXzw \¬-Ip-∂p-≠v kn-\n-a. I-Ym-]m-{X-߃ kzm-`m-hn-I-am-bn s]-cp-amdp-∂nS-Øv kw-hn-[m-bI-s‚ I-søm-∏v \-ap-°p Xn-cn-®-dn-bm≥ km-[n-°pw. {]-tXy-In-®v k-Æn sh-bv-\n-s‚ A-\m-bm-kam-b C-S-s]-S-epIƒ.

`m-cy-bpsS sIm-e: {]-Xn-sb sh-dp-sX-hn-« D-¯c-hv d-±m¡n sIm-®n: `m-cy-sb sIm-e-s∏-SpØn B-`-c-Ww I-h¿-∂v c-£s∏-´ tI-kn-se {]-Xn-sb sh-dpsX-hn-´ Io-gv-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv ssl-t°m-S-Xn d-±m-°n. Xn-cp-h√ Ip-‰-∏p-g kz-tZ-in hn-P-b-s\ ]-Ø-\w-Xn-´ A-Uo. sk-j≥kv tIm-S-Xn \-S-]-Sn-bm-Wv P-kv‰n-kv sI Sn i-¶-c≥, P-kv-‰n-kv _n I-am¬-]m-j F-∂n-h-c-Sßp-∂ Un-hn-j≥ s_-©v d-±m°n-b-Xv. {]-Xn-tbm-Sv Cu am-kw 21\v D®-bv-°v H-∂n-\v Un-hn-j≥ s_©v ap-ºm-sI lm-P-cm-hm-\pw DØ-c-hn-´p. Io-gv-t°m-S-Xn h-kvXp-X-Iƒ th-≠-hn-[w ]-cn-tim[n-°m-sX-bm-Wv hn-[n-{]-kv-Xmhw \-S-Øn-b-sX-∂p Nq-≠n-Im´n-bm-Wv ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chv. Io-gv-t°m-S-Xn hn-[n-s°-Xntc k¿-°m¿ \¬-In-b A-∏o-emWv ssl-t°m-S-Xn ]-cn-K-Wn-®-

Xv. 1993 sa-bv 14\m-Wv hn-P-b-s‚ `m-cy tim-`-sb sIm-√-s∏-´ \n-ebn¬ I-s≠-Øp-∂-Xv. B-Zyw t]m-en-kpw Xp-S¿-∂v ss{Iw{_m-©pw A-t\z-j-Ww \-SØn. {]-Xn-bp-sS am-Xm-hn-s‚bpw A-b¬-hm-kn-bpw Iq-en-∏Wn-°m-c-\p-am-b bp-hm-hn-s‚bpw sam-gn-I-sf B-{i-bn-®v kml-N-cy-sØ-fn-hp-I-fp-sS A-Snÿm-\-Øn-em-Wv tI-kv \-SØn-bn-cp-∂-Xv. bp-hm-hn-s‚-bpw {]-Xn-bp-sS am-Xm-hn-s‚-bpw sam-gn-Iƒ Ahn-iz-k-\o-b-am-sW-∂p Nq-≠n°m-´n kw-i-b-Øn-s‚ B-\p-Iqeyw \¬-In-bm-Wv Io-gv-t°m-SXn {]-Xn-sb sh-dp-sX-hn-´-Xv. sam-gn-Iƒ ]-c-kv-]-c-hn-cp-≤-amsW-∂ Io-gv-t°m-S-Xn-bp-sS Is≠-ج \ym-bo-I-cn-°m-\mhn-s√-∂p Un-hn-j≥ s_-©v Nq≠n-°m-´n.

\-dp-s¡-Sp-¸n-eq-sS A-ko-kn-b Im-ä-K-dn-bn-te-¡p am-än I-cn-∏q¿: {Ko≥ Im-‰-K-dn-bn¬ Xm-a-k ku-I-cyw th-≠-{X e-`y-a-√m-Ø-Xn\m¬ ]-cn-ip-≤ l-÷v I¿-a-Øn-\p kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n ap-tJ-\ A\p-a-Xn e-`n-® {Ko≥ Im-‰-K-dn-bn¬-s∏-´ 275 I-h-dn-ep-≈ 646 t]-sc \-dp-s°-Sp∏n-eq-sS A-ko-kn-b Im-‰-K-dn-bn-te°p am-‰n-b-Xm-bn tI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n

CHANGE OF NAME I, Bennichan Abraham, son of Abraham Kochuvelil Markose, residing at Kochuvelil House, Combayar P.O, Nedumkandam. Do hereby change my name as JACOB MARKOSE

\„s∏´p KL3P4619 c-Pn.-\-º-dn-ep-≈ F-

\„s∏´p km-Zn-Jv A-en C.-Sn. F-∂ F-s‚ Gdm-´v-sXm-Sn lu-kv, Kq-U-em-bv, I¬∏-‰ F-∂ hn-em-k-Øn-ep-≈ ]m-kvt]m¿-´v Xn-cn-®p-In-´m-\m-hm-Ø hn-[w \-„-s∏-´p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ A-dnbn-°m≥ Xm¬-∏-cyw. A-√m-Ø-]£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n-°p∂-Xm-Wv. km-Zn-Jv A-en C.-Sn.G-dm-´v-sXm-Sn lu-kv Kq-U-em-bv, I¬-∏-‰

A-dn-bn-®p. {Ko≥ Im-‰-K-dn-bn¬-\n-∂v A-ko-kn-b Im-‰-K-dn-bn-te-°v A-t]-£ k-a¿-∏n®p am-dn-b-h¿-°v ]p-d-ta-bm-Wn-Xv. {Ko≥ Im-‰-K-dn-bn¬ ]-W-a-S-®-h¿-°v Im-‰-K-dn am-dn-b-Xp-aq-e-ap-≈ Xp-I ]n∂o-Sv tI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n a-S-°n \¬Ip-∂-Xm-Wv.

\„s∏´p

CHANGE OF NAME

F-s‚ t]-cn-ep-f-f KL 54 C 9151 \-º¿ lq-≠m-bv C-tbm¨ Im-dn-s‚ B¿.--kn _p-°v \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. In-´p-∂-h¿ Xn-cn-t®¬-∏n-°mØ-]-£w Uyq-πn-t°-‰n-\v A-t]-£n°p-∂-Xm-Wv. C-°m-cy-Øn¬ Bt£-]-ap-≈-h¿ 7 Zn-h-k-Øn-\-Iw s]m-∂m-\n tPm-bn‚v B¿.--Sn.--H-°v tcJm-aq-ew k-a¿-∏n-°-Ww.-dw-jm-Zv h-en-b-I-Øv ]n..--H. s]m¬-∏m-°-c ]n≥-˛679576

I, Genipamalar Thangappan, holder of Indian Passport No. H 1147883 issued 2008 Cochin. Do hereby change my name as JENI THANGAPPAN

s‚ t]-cn-ep-≈ _-Pm-Pv πm-‰n-\-bpsS B¿.-kn _p-°v \-„-s∏-´n-cn-°p∂p. I-≠p-In-´p-∂-h¿ Xm-sg ImWp-∂ hn-em-k-Øn-tem ]-Ø-\w-Xn´ B¿.-Sn.-Hm-^o-kn-tem A-dn-bn-°Ww. A-√m-Ø-]-£w Uyq-πn-t°-‰n\v A-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv. MUHAMMED RAPHY Valiyaparambil(H) Kulashekharapathi Pathanamthitta P.o Pathanamthitta - 689645

hnZymeb Xncpap‰Øv

Iq´pImtcmsSm∏w

{_m≥U-Uv h-kv-{X-߃ [-cn-°p-∂, _p-≈‰n¬ I-d-ßp-∂, F-∂m¬ {]-Xn-Icn-°p-Ibpw Nn-¥n-°p-Ibpw sN-øp-∂ F-kv.F^v.sF. t\-Xm-hn-s\ C∂-sØ ]m¿-´nimkv{XsØ I-fn-bm-°m≥ Xn-c-°-Ym-Ir-Øv a-\-x]q¿-hw \n¿an-®-XmtWm F-∂-dn-bn√. F-¥m-bmepw A-Xv ]p-Xn-b Im-e-Øn-s‚ A-S-bm-f-amWv. C-∂p \-Ωp-sS Imw-]-kp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn t\-Xm°-sf Im-kn-bn¬ I-s≠-Øm≥ ]pXnb X-e-ap-d-bv-°p I-gn-bp-sa-¶nepw ]-g-b-h¿ s\-‰nNp-fn-t®-°mw. A-h-cp-sS k-¶¬∏-Ønse H-‰-ap-≠p-Sp-Ø, ]n∂n-b Ip-∏m-b-an-´, I´≥Nm-b Ip-Sn-°p-∂ k-Jm-h√t√m C-sX∂pw ]-cn-X-]n-t®-°mw. C-Xp sXt‰m icntbm t_m[-]q¿-htam A-t_m-[-]q¿-htam F-∂p hn-ebn-cp-Øm≥ ]-e-t∏mgpw I-gn-bp-∂n√. kn-\n-a-bn¬ ]t£, t_m-[-]q¿-h-sa-∂v Dd-∏n-®p]-d-bm≥ I-gn-bp-∂ Nn-e \yq-\-X-Iƒ kn-\n-a-bn¬ apg-®p\n¬-°p∂-Xp Im-Wmw. bm-{X-bv-°n-S-bn-se I-≠p-ap-´-ep-Iƒ ]-et∏mgpw kzm-`m-hn-I-X-bn√m-Ø "\n¿am-W{]hr-Øn-'bm-bn am-dp-∂p≠v. C-h-cp-sS Iq-´p-Im-

D-]-tcm-[ kacw: H-¯p-XoÀ-¸-v hy-h-Ø sh-fn-s¸-Sp¯Ww-þ BÀ.Fw.]n. tIm-gn-t°m-Sv: D-Ω≥-Nm-≠nsb ap-Jy-a-{¥n ÿm-\-Øp-\n∂v ]p-d-Øm-°p-sa-∂p {]-Jym]n-®v A-¥n-a-k-a-cw B-cw-`n-® F¬.Un.F-^v. 30 a-Wn-°q¿t]m-epw Xn-I-bv-°m-sX A-\n›n-X-Im-e-k-a-cw ]n≥-h-en-®Xn-\p ]n-∂n¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂p d-h-eyq-j-\-dn am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n kw-ÿm-\ Hm¿-K-ss\kn-Mv I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. Cu H-Øp-Xo¿-∏n-s‚ ]n-d-In-ep-≈ b-Ym¿-Y hy-h-ÿ-Iƒ sh-fns∏-Sp-Ø-Ww. Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ h-[-t°kn-se Kq-Vm-tem-N-\, em-hven≥ tI-kv, sI Sn P-b-Ir-jvW≥ am-kv-‰-dp-tS-Xpƒ-s∏-sS IÆq¿ Pn-√-bn¬ \-S-∂ sIm-e]m-X-I tI-kp-I-fp-sS ]p-\-ct\z-j-Ww Xp-S-ßn-b-h ap≥\n¿-Øn kn.]n.Fw. t\-Xr-Xzw \-S-Øn-b hn-e-t]-i-en-s‚ H-Sphn-em-Wv D-Ω≥-Nm-≠n-sb apJy-a-{¥n-ÿm-\-Øp \n-e-\n¿Øn A-\n-›n-X-Im-e-k-a-cw ]n≥-h-en-®-sX∂pw ]m¿-´n IΩn-‰n B-tcm-]n®p. C-cp ap-∂Wn-I-fpw P-\-ß-tfm-Sp am-∏p-]d-b-W-sa-∂v kw-ÿm-\ sk-{I´-dn F≥ th-Wp {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p.

Y-Øn-se-Øp-∂-Xn-\p apºv ko≥ am-dnh-cp-∂Xmbpw tXm-∂pw. A-hnsS-sbms°, kw-hn-[mb-I-s‚bpw I-Ym-Ir-Øn-s‚bpw a-\- n-\p ]I-cw X-e-t®m-dm-Wv {]-h¿-Øn-®-sX-∂p tXm∂n-t∏m-hpw. ko-\p-I-fnepw tjm-´p-I-fnepw ]q-¿Wambn e-bn-°m≥ I-gn-bm-sX kw-hn-[m-b-I-s‚ \ng¬ ]-e-bn-S-ß-fnepw Im-Wp∂-Xv kn-\n-a-bpsS \yq-\-X-bm-bn X-s∂ hn-e-bn-cp-tØ-≠XmWv. ]t£, C-h I-≠n-s√-∂ph-bv-°m-\pw kn-\n-a-bv-°p th-≠n hm-Zn-°m\pw kn-\n-atbm-Sv Xm-Zm-flyw {]m-]n-°m\pw G-sXm-cmƒ°pw km-[n-°p-∂p-≠v. {]-W-bhpw t]m-cm-´hpw _p≈-‰v bm-{Xbpw ku- l r- Z hpw C- S - X p- ] - £ cm- j - v { Sobhpw C-eIvj≥ A-P-≠-Ifpw a-Xhpw hnZym-`ym-k-°-®-h-Shpw CXn-s\m-s° ]p-dsa kn-\n-a-bp-sS lrZ-bw sXm-Sp-∂ t]cpw tdmUv aq-hn F-∂ ]pXn-b ]-co-£-W bm-{Xbpw k-ao¿ Xm-ln-dn\pw kw-L-Øn\pw ]pXn-b B- I m- i - ß - ƒ t\- S n- s °m- S p- ° p- s a- ∂ - X n¬ kw-i-b-an√.

A-\y-kwØm\ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v hn{i-atI{µw: {]m-hÀ-¯n-I-a-sÃ-¶p kÀ-¡mÀ sIm-®n: A-\y-kw-ÿm-\ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v cm-{Xn hn-{i-a-tI{μw \n¿-an-®p \¬-Ip-∂-Xv {]mh¿-Øn-I-a-s√-∂p k¿-°m¿ ssl-t°m-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. C-Xn-\p-≈ A-Sn-ÿm-\-ku-Icy-ß-tfm km-º-Øn-I-ti-jntbm k¿-°m-cn-\n-s√-∂v kv-t‰-‰v A-t‰m¿-Wn ]n hn-P-b-cm-L-h≥ \¬-In-b k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øn¬ hy-‡-am-°n. _-kv kv-‰m≥-Unepw tdm-U-cn-In-epw a-‰pw In-S∂p-d-ßp-∂ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-f-S-°-ap-≈-h-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°m≥ ss\-‰v sj¬-´-dp-Iƒ Xp-d-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v A-`n-`m-j-I-\m-b t_-kn¬ A-´n-t∏-‰n \¬-In-b l-c-Pn-bn-em-Wv k¿-°m-cn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. I- c m- d p- I m- c p- s S- b pw a- ‰ pw Io- g n¬ kw- L - S n- X sXm- g n- e n¬ G¿- s ∏- ´ n- c n- ° p- ∂ A- \ ykw- ÿ m- \ sXm- g n- e m- f n- I ƒ°p hn- { i- a - t I- { μw A- \ p- h - Z nt°- ≠ _m- [ y- X I- c m- d p- I m- c t\m sXm- g n- e p- S - a - b v - t °m BWp-≈-Xv. tI-c-f C‚¿-kv-t‰-‰v ssa- { K‚ v h¿- ° v - s a≥ (sd- K pte-j≥ Hm-^v Fw-tπm-bv-sa‚ v B‚ v I-Ωo-j≥-kv Hm-^v k¿ho-kv) \n-b-a-{]-Im-cw Cu _m[y-X \n¿-h-ln-°m-Ø-h¿ in£m¿-l-cm-Wv.

sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p 15 Zn-hk-Øn-\-Iw Xm-a-k-ku-I-cysam-cp-°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ _m[y-ÿ-\m-Wv. \n-›n-X k-a-bØn-\-Iw \¬-Im-Ø-]-£w sXm-gn-ep-S-a A-Sp-Ø 15 Zn-h-kØn-\-Iw Cu ku-I-cy-sam-cp°n \¬-I-Ww. Im-em-h-ÿm hy-Xn-bm-\-ßsf {]-Xn-tcm-[n-°m-\p-X-Ip-∂-hbm-h-Ww Cu tI-{μ-߃. kv{Xo-Iƒ-°p {]-tXy-I tI-{μ߃ Xp-d-°-Ww.B-Iv-‰n-se 16mw h-Ip-∏v {]-Im-cw Cu _m-[yX \n¿-h-ln-°m-Ø I-cm-dp-Im-c\pw sXm-gn-ep-S-a-bv-°pw H-cp-h¿jw h-sc ITn-\ X-S-thm 1000 cq] h-sc ]n-g-tbm c-≠pw Iq-Sntbm in-£-b-\p-`-hn-t°-≠n hcpw. A-Xn-\m¬, C-h¿-°p Xm-a-

k-ku-I-cyw H-cp-t°-≠ _m-[yX k¿-°m-cn-\n-√. a-Xn-bm-b hcp-am-\w e-`n-°p-∂p-s≠-¶n-epw an-I-® Xm-a-k-ku-I-cy-Øn-\v {i-an-°m-Ø A-\y-kw-ÿm-\°m-cm-Wv io-e-Øn-s‚ `m-K-ambn tdm-U-cn-In-epw a-‰pw In-S-∂pd-ßp-∂-Xv. hnjbw N¿-®-sN-øm≥ Pn√m te-_¿ Hm-^n-k-dp-sS t\-XrXz-Øn¬ D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbmKw tN¿-s∂-¶n-epw Xm-a-k kuI-cy-sam-cp-°m≥ k¿-°m-cn-\p I-gn-bn-s√-∂v hn-e-bn-cp-Øn. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°n-S-bn¬ kmaq-ln-I hn-cp-≤-cpw D-≠m-hm-sa∂n-cn-s° Xm-a-k-ku-I-cy-samcp-°p-∂-Xv h-en-b {I-a-k-am-[m\ {]-iv-\-߃-°n-S-bm-°p-sa∂pw k¿-°m¿ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper general Edition 2013-08-16  
Thejas Epaper general Edition 2013-08-16  

Thejas Epaper general edition. 2013-08-16