Page 1

2

KOCHI/ekm

\Kcw/ \m«n³]pdw tam-j-W kw-Lw kn.kn.Sn.hn-bn Ip-Sp§n; A-©p-t]À ]n-Sn-bnÂ

Adnbn-¸pIÄ

tem-tKm £-Wn-¨p

sIm-®n: Cu-am-kw A-hk - m-\w sIm-®n-bn¬ tI-cf - t^m-Itv- em ¿ A-°m-Za - n kw-LS- n-∏n-°p-∂ cm-Pym-¥c - t^m-Iv s^-Ãn-he - n\v tem-tKm £-Wn-®p. Xn-cs™-Sp-°s - ∏-Sp-∂ tem-tKm-bpsS c-Nb - n-Xm-hn-\v A-°m-Za - n D-]lm-cw \-eI v- pw. F-˛4 h-en-∏Ø - nep-≈ I-Se - m-kn-em-bn-cn-°W - w tem-tKm h-cb - tv- °-≠X - v. C-tXmsSm-∏w Iw-]yq-´d - n¬ ]n.Un. F^v. t^m¿-am-‰n¬ F-Sp-Ø kn. Unbpw \¬-IW - w. Xm-e] v- c - y-ap≈-h¿ Cu am-kw A-©n-\vsshIo-´v A-©n-\I - w F-dW - m-Ip-fw Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv, ]-gb - I-eI - tv- {S-‰v, ]m¿-°v A-h\yq, sIm-®n 682011 hn-em-kØn¬ e-`n-°W - w.

A-[ym-]-I H-gn-hv-

ssh-∏n≥-: F-f¶ - p-∂∏ - p-g k¿°m¿- l-b¿- sk-°≥-Ud - n- kvI - qfn¬- Cw-•o-jv- hn-`m-KØ - n-te-°p≈- C‚¿-hyp- \m-en-\v- D-®b - ° v- v- c≠n-\v- \-S° - p-sa-∂v- sl-Ua v- n-kv{S-kv- A-dn-bn-®p.- tbm-Ky-cm-bh - ¿A-t]-£b - pw- A- ¬- k¿-´n-^n°-‰p-If - p-am-bn- lm-Pc - m-Ip-I.-

P\ssa{Xn kpc£ ]≤Xn td©v Xe skan\m¿ DZvLmS-\w sIm-®n-bn¬ B-`y-¥-c a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \n¿h-ln°p∂p. ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.F., Z-£n-W ta-J-e F.Un.Pn.]n. F tl-a-N-{μ≥, F.Un.Pn.]n. sI ]-fl-Ip-am¿,ta-b¿ tSm-Wn N-Ω-Wn,am¿-´n≥ sI am-Xyp,cw-K-Zm-k {]-`p,kn-‰n t]m-enkv I-Ωo-j-W¿ sI Pn P-bnw-kv k-ao]w

B-ep-h: h-kv{- X-hym-]m-c ÿm]-\-ß-ƒ tI-{μo-I-cn-®v tam-jWw ]-Xn-hm-°n-b kw-L-sØ t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. in-hI - m-in I-ºw kz-tZ-in-I-fm-b \m-K-Ω, cm-kΩ - , Cu-iz-cn, K-tW-jv, Imh-Ω F-∂n-hc - m-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. kw-Lw A-¶-am-en-bn-se hnkv-a-b sS-Iv-ssì-kn¬ \n-∂v tam-j-Ww \-S-Øp-∂ Zr-iyw Cu ÿm-]\ - Ø - n-se kn.-kn.-Sn.hn.-bn¬ ]-Xn-™n-cp-∂p. C-XmWv {]-Xn-Is - f ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-

Bep-h: Bep-h bp.kn. tIm-fPn-se hn.F-®v. tIm-f-\n \n-hmkn-I-sf- A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm≥ kw-L-]-cnhm-c {iaw. I-gn-™ Znh-kw bp.kn. tIm-fP - n¬ \-S∂ - kw-L¿-jß - fp-am-bn _-‘s - ∏-´v Z-en-Xv tIm-f-

\n-bn-se bp-hm-°ƒ a-b° - p-ac - p∂n\pw a-Zy-Øn\pw A-Sn-a-I-fmsW-∂ hym-P {]N-cW t]m-kv‰-dp-I-fpw bp-h-tam¿-®-bp-tSbpw F._n.hn.]n-bp-sSbpw t]-cn¬ bp.kn. tIm-fP - nepw a‰pw hym-]I-am-bn ]-Xn-®n-cp∂p.

C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®p tIm f-\n \n-hm-kn-Iƒ {]-Xn-tj-[{]-IS-\w \-SØn. bp.kn-bn¬\n∂pw B-cw-`n-® {]-IS-\w a-dnb∏-Sn h-gn h√yp-∏≥]-Sn-bn¬ A-h-km-\n®p. \q‰-º-tXm-fwt]¿ ]-s¶-Sp-Øp.

ø-Øp¬ D-e-a {]-kn-U‚ v D≈mƒ X-ß-fp-sS \n-cym-W-sØ Xp-S¿-∂v F-kv.F-kv.F-^v F-Ivk-e≥-kn sS-Ãv s^-{_p-h-cn H≥-]-Xn-te-°v am-‰n-sh-®-Xm-bn F-kv.F-kv.F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n hm¿-Øm-°p-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.

ka-cw i-à-am-¡p-sa-¶p sXm-gn-em-fnIÄ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

sIm-®n: Xp-d-ap-J-sØ Aƒ-{SmsS-Iv kn-a‚ v ^m-Œ-dn-bn-se b{¥-h¬-°c - W - Ø - n-eq-sS ]-´n-Wnbn-em-hp-∂X - p C-cp-∂q-tdm-fw IpSpw-_ß - ƒ. h¿-jß - f - m-bn C-hnsS sXm-gn-se-Sp-Øp h-cp-∂ sXmgn-em-fn Ip-Spw-_-ß-fm-Wp I-º\n-bp-sS ]p-Xn-b \o-°Ø - n-eq-sS Zp-cn-XØ - n-em-bn-cn-°p-∂X - v. sh-√nw-Kv-S¨ sF-e‚n-se sXm-gn-em-fn t£-a t_m¿-Un¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xm-Wp C-cp-∂qtdm-fw sXm-gn-em-fn-Iƒ C-hn-SpsØ kn-a‚ v πm‚n¬ tPm-en sN-bv-Xp h-cp-∂-Xv.ap-ºp I-∏¬ am¿-Kw ]m-°nw-Mv sN-bv-Xp FØn-bn-cp-∂ kn-a‚ v ]n-∂o-Sp ]m°nw-Kv Iq-Sm-sX sam-Ø-am-bn I∏-en-eq-sS N-c-°p-am¿-Kw FØp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sp CXp ^m-Œ-dn-bn¬ X-s∂ ]m-°nwKv sN-øp-∂ co-Xn-bm-Wp C-t∏mgp-f-f-Xv.Xp-d-ap-J-Øp B-Zyw {]h¿-Ø-\-am-cw-`n-® Aw-_p-P kna‚ v I-º-\n-bn-eq-sS c-≠p jn^v-‰p-I-fn-em-bn {]-Zn-Zn-\w 48 sXm-gn-em-fn-Iƒ tPm-en sN-bvXp h-cn-I-bm-Wv.C-hn-sS bmsXm-cp {]-iv-\-hp-an-√m-Ø X-cØn¬ C-{X-bpw Im-ew sXm-gnem-fn-Iƒ tPm-en sN-bv-Xp h-cnI-bm-bn-cp-∂p.

D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

]-d-hq¿: tI-k-cn _m-e-Ir-jvW-]n-≈ kv-am-c-I {]-kv ¢-∫n ¬ \-S-∏m-°p-∂-Iw-]yq-´¿ h¬°-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \msf \-S-°pw. {]-kv ¢-∫v lm-fn¬ cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ ]-cn-]mSn tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-kn-U‚ v h¿-Ko-kv am-Wn-b-d A-[y-£-Xh-ln-°pw. hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F, sN-b¿-t]-gv-k≥ h¬-k-e {]-k-∂-Ip-am¿, sI cmtP-jv kw-km-cn-°pw.

]n-∂o-Sm-Wp _n¿-f {Kq-∏ns‚ Aƒ-{Sm-sS-Iv kn-a‚ v ^m-Œdn Xp-d-ap-J-Øp {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßp-∂-Xv. I-º-\n {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßn-b D-S≥ X-s∂ C-hnsS Hm-t´m-am-‰n-Iv tem-Unw-Mv bq\n-‰v ÿm-]n-®p. C-tXm-sS C-hnsS I-b-‰n-d-°p tPm-en sN-bv-Xncp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p sXmgn-en-√m-Xm-bn. ]n-∂o-Sp kn. sF.Sn.bp. t\-Xr-Xzw sIm-Sp°p-∂ kn.]n.F¬.bp-hpw sIm-

®n Xp-d-ap-J sXm-gn-em-fn bq-\nb-s‚-bpw `m-c-hm-ln-Iƒ I-º\n-b-[n-Ir-X-cp-am-bn \-S-Øn-b N¿-®-sb-Øp-S¿-∂p F-´p sXmgn-em-fn-I-sf tPm-en-s°-Sp-°pI-bpw C-h¿-°p t\m-°p-Iq-enbm-bn th-X-\w \¬-In h-cn-Ibpw sN-bv-Xp. B-dp- am-k-Øn-\p-≈n¬ {]iv-\-Øn-\p im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wp-sa-∂m-bn-cp-∂p A-∂p bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fpw I-º-\nb-[n-Ir-X-cpw sXm-gn-em-fn-Iƒ°p hm-°p \¬-In-b-Xv.C-Xn-\nS-bn-em-Wp I-º-\n-b-[n-Ir-X¿ ho-≠pw H-cp Hm-t´m-am-‰n-Iv tem-

I-f-a-t»-cn: F-®v.Fw.Sn. F-tÉn-se `q-an ho-≠pw hn¬-°m≥ \o-°w. {]-Xn-tj-[-hp-am-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ cw-K-Øv. sa-Un°¬ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w F®v.Fw.Sn. K-Ãv lu-kv Dƒ-s∏sS-bp-≈ H-tc-°-tdm-fw `q-an-bmWv hn¬-]-\-°p th-≠n am-t\-Pvsa‚ v \o-°w \-S-Øp-∂-Xv.

Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k-\n[n-bn¬ \n-∂m-Wv Xp-I A-\p-hZn-®-Xv. C-∂v C-h-cp-sS ho-Sp-I-fn¬ F-Øn Pn-√m I-e-Iv-S¿ sN-°v ssI-am-dpw.

t¥m_Â C³tUmÀ tÌUnb¯nsâ DZvLm-S\w C¶v B-ep-h: G-eq-°-c tI-{μ-ambp-≈ t•m-_¬ {S-Ãv ]-Wn-Ign-∏n-® t•m-_¬ C≥-tUm¿ tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v ssh-In-´v 6.30 \v a-{¥n hn.sI C-{_m-lnw Ip-™v \n¿h-ln-°pw. N-S-ßn¬ ]n cm-Po-hv Fw.]n, A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.-F¬.F,

kna‚ v Iº\n amt\-Pvsa‚n‚ sXmgn-emfn hncp≤ \ne-]m-Sn-s\-Xntc kwbp‡ ka-c-k-anXn \SØnb am¿®v Unw-Kv sa-jo≥ Iq-Sn C-d-°p-aXn sN-bv-X-Xv. H-cp sa-jo≥ Iq-Sn I-º-\nbn¬ ÿm-]n-®m¬ sXm-gn-em-fnIƒ ap-gp ]-´n-Wn-bn-te-°p \oßp-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n-bm-Wp ]p-Xn-b sa-jo≥ tem-dn-bn¬ \n∂n-d-°p-∂-Xp sXm-gn-em-fn-Iƒ X-S-™-Xv. kw-bp-‡ k-a-c kan-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp sXm-gn-em-fn-Iƒ C-hn-sS sajo≥ C-d-°p-∂-Xp X-S-™-Xv. ]n-∂o-Sp t]m-en-kn-s‚ km-∂n[y-Øn-em-Wp I-º-\n-b-[n-Ir-

X¿ I-gn-™ Zn-h-kw ]p-d-sa \n∂p-≈ sXm-gn-em-fn-I-sf D-]tbm-Kn-®p sa-jo-\p-Iƒ hm-l-\Øn¬ \n-∂p-an-d-°n-b-Xv. tPm-en F-Sp-°m-sX I-º-\nb-[n-Ir-X¿ X-cp-∂ Iq-en ths≠-∂m-Wp sXm-gn-em-fn-Iƒ ]d-bp-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn C-hnsS tPm-en sN-bv-Xp h-cp-∂-hcn¬ ]-e¿-°pw {]m-bm-[n-Iyw aqew C-\n a-s‰m-cp sXm-gn-en-\p t]m-hm≥ km-[n-°m-Ø-h-cmWv. Aƒ-{Sm-sS-Iv I-º-\n-b-[nIr-X¿ ]q¿-W-am-bpw b-{¥-h¬-

Ir-X-hp-am-bn ap-t∂m-´p t]mbm¬ Aw-_p-P kn-a‚ v I-º-\nbpw C-\n h-cm-\n-cn-°p-∂ kphm-cn kn-an‚ v I-º-\n-b-[n-Ir-Xcpw C-tX \o-°-hp-am-bn ap-t∂m´p t]m-hp-sa-∂pw sXm-gn-em-fnIƒ B-i-¶-s∏-Sp-∂p. sXm-gnem-fn Ip-Spw-_-ß-sf ]-´n-Wn-bnte-°p X-≈n hn-Sp-∂ I-º-\n-b[n-Ir-X-cp-sS \o-°-߃-s°-Xnsc h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ k-a-cw i-‡-am-°m-\m-Wp kw-bp-‡ sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-I-fp-sS Xo-cp-am-\w.

F¨v.Fw.Sn. `q-an hnÂ-¡m³ ho−pw \o¡w

Kymkv knen−À s]m«ns¯dn¨ kw`hw: c−p ho«pImÀ¡pw [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn¨p sIm-®n: F-f-¶p-∂-∏p-g-bn¬ Kym-kv kn-en-≠¿ s]m-´n-Ø-dn®v c-≠p ho-Sp-Iƒ \-in-® kw-`h-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n c-≠p ho-´pIm¿-°pw H-cp e-£w cq-] ho-Xw [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-®p. ap-

S-Øn h-∂n-cp-∂-Xv. Nm-e-°p-Snbn¬ k-am-\a - m-b tI-kn¬ ]n-Snbn-em-bn-cp-∂p C-h¿ kw-LØ - nse c-≠p t]-sc Iq-Sn ]n-Sn-In-´m\p-s≠-∂v t]m-eo-kv ]-d-™p. Nm-e° - p-Sn, N-°c - ° - ¬, A-¶a - men t]m-eo-kv tÃ-j-\p-I-fn-epw C-h¿-s°-Xn-sc tI- p-≠v. Bep-h Un-ssh-Fk - v.]n hn sI k\¬-Ip-am-dn-s‚ \n¿-t±-i-{]-Imcw A-¶-am-en kn.-sF. _m-_phn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

Ip-km-äv hn.kn. ]m-\Â; ssl-_n Cu-U³ t\m-an-\n

sIm-®n: Ip-km-‰n¬ C-∂-se IqSn-b kn≥-Un-t°-‰v tbm-K-Øn ¬ ssh-kv Nm≥-k-e-sd I-s≠Øp-∂-Xn-\p-≈ aq-∂w-K k-an-Xnbn-se kn≥-Un-t°-‰v {]-Xn-\n-[nbm-bn ssl-_n Cu-U≥ Fw. F¬.F. F-Xn-cn-√m-sX Xn-cs™-Sp-°-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ Ip-km-‰v ssh-kv Nm≥-k-e¿ (C≥-Nm¿-Pv) tUm.sI ]u-temkv tP-°-_v A-[y-£-X-h-ln®p. F≥.F.F.kn. A-s{I-Unt‰-j-\p-am-bn _-‘-s∏-´v k-a¿∏n-t°-≠ F-√m tc-J-I-fpw ka¿-∏n-®-Xm-bn ssh-kv Nm≥-ke¿ A-dn-bn-®p.

`-h-\-k-μÀ-i-\ ]-cn-]m-SnF-Iv-k-e³-kn sS-Ìv hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \Â-In ]o-U-\w; ssh-∏n≥-: -P-e-k-ºm-Zyw P-eän k-ar-≤n-°m-bn- - `-h-\-k-μ¿-i{]X n ]nS nb n Zen-Xv tIm-f-\n-sb A-]-IoÀ-¯n-s¸-Sp-¯m³ kw-L-]-cnhm-c {i-aw amsIm-®n: k-a-kv-X tI-c-f Pw-C- B-ep-h: hn-hm-l-hm-Kv-Zm-\w \¬-In bp-h-Xn-sb ]o-Sn-∏n-® {]-Xn \ ]-cn-]m-Sn sN-dm-bn tZ-h-kzw-

knaâv ^m-Î-dn-bn-se b-{´-hÂ-¡c-Ww; 200Hm-fw Ip-Spw-_-§Ä ]-«n-Wn-bn „

en-kn-\v k-lm-bI - a - m-bX - .v kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ \n-∂pw kw-Lw tamj-Ww \-S-Øn-bn-´p-≠v. A-SpØn-sS ]-d-hq¿ I-h-e, aq-hm-‰p]p-g, Nm-e-°p-Sn, F-∂o ÿ-eß-fn¬ \n-∂pw C-h¿ tam-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂p. 2 e-£w cq-]b - psS Xp-Wn-Ø-c-߃ A-¶-am-enbn¬ \n-∂pw kw-Lw I-h¿-∂Xm-bn t]m-eo-kv ]-d™ p. Po-h\-°m¿ Ip-d-hp-≈ I-S-I-fn¬ Ib-dn-bm-Wv kw-Lw tam-jW - w \-

2 s^{_p-hcn 2014- Rmb¿

sI sI Pn-∂m-kv, ap≥ Fw.F¬.F F Fw bq-k-^v, ]-s¶Sp-°pw 70 Aw-K-ß-f-S-ßn-b {SÃn-s‚ km-aq-ln-I tk-h-e-Øns‚ B-Zy `m-K-am-bn-´m-Wv B-[p\n-I co-Xn-bn-ep-≈ C≥-tUm¿ j-´n¬ tIm¿-´pw sl¬-Øv ¢_pw A-S-ßp-∂ t•m-_¬ C≥tUm¿ tÃ-Un-bw.

Icms« SqÀW-saâv C¶v Beph: sk≥kmbv keow Imtcm-Øp-Ipgn satΩm-dn-b¬ Hmƒ tIcf Icmt´ Sq¿Æ-sa‚ v C∂v cmhnse 7 ap-X¬ bq.kn tImfPv HUn-t‰m-dn-b-Øn¬ h®v \S°pw. sshIo´v 5 \v kam-]\ ktΩ-f-\w. a{¥n C{_mlnw Ip™v, A≥h¿ kmZØv , tP°∫v ]sß-Sp-°pw.

F-®v.Fw.Sn-bp-sS 70 G-°¿ `q-an dn-b¬ F-tÃ-‰v I-º-\n-°p hn¬-]-\ \-S-Øn-b-Xn-s‚ hn-hmZw sI-´-S-ßp-∂-Xn-\p ap-ºm-Wv ho-≠pw `q-an hn¬-]-\-°p \o°w \-S-Øp-∂-Xv. sa-t{Sm sdbn¬ \n¿-am-W-Øn-s‚ I-cm-dpIm-cm-b F¬.B‚ v.Sn. I-º-\n C-t∏mƒ Cu d-Ãv lu-kv hm-S-

I-°v F-Sp-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv Cu ÿ-ehpw sI-´n-S-hpw hn¬-]-\-°m-bn \o-°w \-S-°p-∂-Xv. hn¬-]-\bp-sS `m-K-am-bn F-®v.Fw.Sn. sajo≥ Sqƒ-kn-s‚ Fw.Un. Cu ÿ-ew C-∂-se k-μ¿-in-°p-Ibpw D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn N¿-® \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. A-tX-

A-d-Ãn-em-bn. am-th-en-°-c sN-´n-°p-f-ß-c Ip-‰n-bn¬ ho-´o¬ kt¥m-jv (44) B-Wv ]n-Sn-bn¬ B-b-Xv. B-ep-h-bn-se kq-∏¿-am¿°-‰n-se ss{U-h-dm-bn tPm-en-sN-bv-Xn-cp-∂-bm-fm-Wv k-t¥m-jv. bp-h-Xn-bp-sS 80,000 cq-] hn-e-a-Xn-°p-∂ B-`-c-W-ß-fpw Cbmƒ X-´n-sb-Sp-Øp. {]-Xn hn-hm-ln-X-\m-Wv.bp-h-Xn B-ep-h t]meo-kv \¬-In-b ]-cm-Xn-sb-Xp-S¿-∂v B-ep-h kn.sF _n. l-cn-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv-{]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

\-S-bn¬- ]-≈n-∏p-dw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Nn-∂-Ω [¿-a≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm HmUn-t\-‰¿ Fw sI -Kn-cn-P A-[y£-bm-bn.- saw-_¿-am-cm-b hmWn l-cn-l-c≥, hn-P-b-e-£v-an, cm-[n-I kw-km-cn-®p.

Xp-d-apJ-¯v knaâv sXm-gn-em-fn-IÄ A-\n-Ýn-XIm-e ka-cw {]-Jym-]n¨p a-´m-t©-cn: sIm-®n-Xp-d-ap-JsØ Aƒ-{Sm-sS-Iv kn-a‚ v I-º\n ssI-s°m-≠n-´p-≈ sXm-gn¬ \n-tj-[-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw B-cw-`n®-Xm-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn hn-√n-MvS¨ sF-e‚n¬ I-∏¬ am¿-§hpw sd-bn¬-am¿-§-hpw h-∂psIm-≠n-cn-°p-∂ kn-a‚ v I-b-‰nd-°v tPm-en sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn°p-∂-h-cp-sS sXm-gn¬ \-„-s∏Sp-∂ co-Xn-bn-em-Wv I-º-\n-bpsS B-[p-\n-Ih - ¬-°c - W - w. b-{¥-h¬-°-c-Ww \-S-∏n-em°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]q¿-Wam-b b-{¥-h¬-°-c-W D-]-I-cWw sIm-≠p-h-∂-t∏mƒ sXm-gn-

em-fn-Iƒ k-a-cw \-S-Øn-bn-cp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂p bq-\n-b≥ t\-Xm-°-∑m-cpw I-º-\n A-[nIr-X-cpw \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ B-dp-am-k-tØ-°p Xm¬-°m-enI [m-c-W-bp-≠m-°n-b-Xm-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-bp-∂p. 500 S¨ kn-a‚ v kq-£n-°p-∂-Xn\pw sIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xn-\p-ambn Xm¬-°m-en-I-am-bn sFe‚n¬ X-s∂ H-cp U-ºn-Mv bm¿Uv kn-Ãw \-S-∏n-em-°m-\pw Chn-sS Zn-h-k-hpw 400 cq-] Iq-enbn¬ F-´p sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p tPm-en \¬-Im-sa-∂p-am-bn-cp∂p [m-c-W-sb-∂v I¨-ho-\¿ sI F-®v I-_o¿ ]-d-™p. Cu Im-e-b-f-hn-\p-≈n¬ Iº-\n-bn¬ sXm-gn¬ A-h-k-cw

D-s≠-∂p I-s≠-Øn-bm¬ tPmen \¬-Im-sa-∂pw [m-c-W-bp≠m-bn. F-∂m¬ I-cm¿ Im-emh-[n I-gn-™v 11 am-kw I-gn-™n´pw Uw-_n-Mv kn-Ãw ÿm-]n°m-t\m I-º-\n-°-I-Øp-≈ sXm-gn-e-h-k-c-Øn¬ kn-a‚ v sXm-gn-em-fn-I-sf I-b-‰m-sX Icm-dp-Im-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ 18 sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p tPmen \¬-In-bn-cn-°p-I-bm-Wv. CtX-Øp-S¿-∂p tPm-en-sb-Sp-°msX-bp-≈ t\m-°p-Iq-en X-߃°p th-s≠-∂p {]-Jym-]n-®n-cn°p-I-bm-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ. I-º-\ \n-tj-[ \n-e-]m-Sv Xp-Scp-I-bm-sW-¶n¬ k-a-c-Øn-s‚ co-Xn am-dp-sa-∂pw sXm-gn-em-fnIƒ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In.

32 CjvSnI s]m«n¨v bphmhv enwI _p-¡n-te-¡v; jnlm³ sI hn _m-_p-hn-sâ {]-I-S-\w 15\v

sIm-®n: i-co-c-ap-]-tbm-Kn-®v 32 C-jv-Sn-I s]m-´n-®v bp-hm-hv enw-I _p-°v thƒ-Uv sd-t°m ¿-Un¬ C-Sw-]n-S-°m≥ H-cp-ßp∂p. 32 a-Wn-°q¿ Xp-S¿-®-bmbn \-©m-°v ho-in enw-I _p°v thƒ-Uv sd-t°m¿-Uv ÿm]n-® jn-lm≥ sI hn _m-_p am-Ã-dm-Wv ]p-Xn-b t\-´-Øn\m-bn H-cp-ßp-∂-Xv. 15\vv sshIn-´v 6.30 \v Xr-∏q-Wn-Øp-d em-

bw {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ {]-IS-\w a-{¥n sI _m-_p D-Zv-LmS-\w sN-øpw ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ kn B¿ th-Wp-tKm]m¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. N-S-ßn¬ _m-_p-hn-\v I-cm-s´ C-Xn-lm-k A-hm¿-Uv - k-am\n-°pw. B-tbm-[-\ I-e-bn¬ _m_p-hn-\v 46 h¿-j-sØ ]-cn-Nb-ap-≠v. Zn-h-k-hpw B-dp a-Wn-

°q¿ ]-cn-io-e-\w \-S-Øp-∂ A-t±-lw am-kv-d-d¿ t{_-°nwMv, ss^-‰v-k,v I-f-cn-]-b-‰v, Km´ Kp-kv-Xn, Pq-tUm, Ip-_ptUm, t_m-Iv-knw-Mv, tjm-t´mIm≥ , tjm-jn≥-Im≥, jn-t‰mcn-bp, Im-Pp Im-tUm, ]-© Kpkv-Xn, l-U-tbm-K, ar-Zw-Kw, IY-I-fn, ^p-Sv-t_mƒ F-∂o taJ-e-I-fn¬ ssh-Z-Kv-Zyw t\-Snbn-´p-≠v.

k-a-bw I-º-\n-bn-se kn.sF. Sn.bp., sF.F≥.Sn.bp.kn. bq\n-b-\p-I-fp-sS t\-Xm-°ƒ Fw. Unsb t\-cn¬ I-≠v {]-Xn-tj[w A-dn-bn-®n-´p-≠v. F-®v.Fw. Sn. `q-an Ip-Ø-I-Iƒ-°v sN-dn-b hn-e-°v hn¬-]-\ \-S-Øm-\p-≈ \o-°-Øn¬ \m-´p-Im-cpw {]-Xntj-[-Øn-em-Wv. hn¬°m≥ {ian-°p∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\p k-ao-]ap≈ F-®v.Fw.Sn. K-Ãv lu-kv


{]mtZ-inIw sX-cp-hp-\m-b-i-eyw: tk\ cq]o-I-cW tbm-K-¯n ]-©m-b-¯p-IÄ hn-«p-\n¶p

2 s^{_p-hcn 2014- Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw

sIm®n: tImf-Pv sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ sa-t{Sm sd-bn¬ tPmen-I-tfm-S-\p-_-‘n-®p t]m-kv‰p-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°p-∂-Xn\m¬ Fw.Pn tdm-Un¬ tPm-kv P-Mv-j≥ ap-X¬ cm-Pm-Pn tdmUv hsc, tIm¨-sh‚ v tdmUv, tIm¨-sh‚ v P-Mvj≥, cm-PmPn tdmUv, ap√-t»-cn I-\m¬ tdmUv, ssh.U-_yp.kn.F ]cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xnap-S-ßpw.

]cn-]mSn  ]-d-hq¿ am-™m-en Xm-a-c-ap°v a-Zv-d-k-lmƒ: X-\n-a I-emkm-ln-Xy-th-Zn bq-Wn-‰v cq-]h¬-°-c-Ww-˛-ssh-Ip-t∂-cw 6.45.  ]-d-hq¿ s]-cp-º-S-∂ sk‚ v. tUm¨ t_m-kv-tIm tZ-hm-e-bw: a-[y-ÿ-Xn-cp-\mƒ˛-Zn-hy-_-en ˛ ssh-Ip-t∂-cw 4.30.  ]-d-hq¿ tKm-Xp-cp-Øv sk‚ v.sk-_m-Ãy≥-kv F¬.]n.kv-Iqƒ: hm¿-jn-ImtLm-jw, D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n sI hn tXm-a-kv-˛-cm-hn-se 9.30.  ]-d-hq¿ Ip-´-Øp-cp-Øv {io-`{Z-Im-fn-t£-{Xw: D¬-k-hw A©mw Zn-h-kw-˛-ssh-Ip-t∂-cw 7.00.  ]p-Xp-ssh-∏v `m-c-Xv hn-Imkv `-h≥: `m-c-Xv hn-Im-kv ]-cnj-Xv ku-P-\y Rm-b-dm-gv-® ¢n\n-Iv-˛-cm-hn-se 10.00.  am-Xm Sq-dn-Ãv tlmw: P-\-XmZƒ(F-kv) F-d-Wm-Ip-fw ]m¿e-sa‚ v I¨-h≥-j≥-˛-ssh-In´v 3.00.  I-eq¿ dn-\yq-h¬ sk‚¿: knw-Knƒ hn-a¨-kv tU-˛2014 sk-an-\m¿(t^m-Ã-dn-Mv ssN¬Uv-lp-Uv)˛-cm-hn-se 9.30.  F-d-Wm-Ip-fw _n.Sn.F-®v lmƒ: k.t_-_n tPm¨ Bdm-a-Xv N-c-a-hm¿-jn-I A-\p-kva-c-W-k-tΩ-f-\w-˛-D-®-bv-°v 2.00.  ]-g-ßm-S-F-®.v-sF.F-®v-.Fkv-.F-kv-. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬-: am¿-°-‰v- tdm-Uv- d-kn-U‚ v-kvA-tkm-kn-tb-j≥- Ip-Spw-_ kw-K-a-hpw- hm¿-jn-I s]m-Xptbm-K-hpw- cm-hn-se 7.-50 ap-X¬-

s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se ]p-Xn-b A-¥m-cm-jv-{S sS¿-an-\-en-s‚ in-em-ÿm-]-\ k-tΩf-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p. tI-{μ a-{¥n sI- hn tXm-a-kv, a{¥n-am-cm-b sI _m-_p, ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, sI Fw am-Wn, hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v, A-\q-]v tP-°-_v, sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.-]n., ]n cm-Po-hv Fw.-]n k-ao]w

Fkv.sF.H. amÀ-¨n kw-LÀjw I-f-a-t»-cn: sIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bn-se F≥Pn-\o-b-dn-Mv \m-emw sk-a-ÿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v s{I-Un-‰v k-{º-Zm-bw \-S-∏m-°m-\p-≈ A-[n-IrX-cp-sS \o-°-Øn-s\-Xn-tc Ip-km-‰v kn ≥-Unt°-‰n-te-°v F-kv. sF.H. \-S-Øn-b am¿-®n¬ kw-L¿-jw. bq-\n-th-gv-kn-‰n I-hm-S-Øn ¬ \n∂pw B-cw-`n-® am¿-®v A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ Hm^n-kn-\p ap-ºn¬ t]m-en-kv X-S-™-tXm-sS-bmWv kw-L¿-jw D-S-se-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿-∂v t\-Xm-°-fpw t]m-en-kv D-tZym-K-ÿcpw C-S-s]-´v cw-Kw im-¥-am-°n. tK-‰n-\v k-ao-]w hn-Zym¿-Yn-Iƒ Ip-Øn-bn-cp-∂p [¿-W \-S-Øn. [¿-W F-kv.sF.H. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n Xu-^o-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Im-cy-am-b B-tem-N-\-I-fpw N¿-®-bp-an-√msX Cu k-{º-Zm-bw \-S-∏m-°p-∂ bq-\n-th-gv-kn‰n A-[n-Ir-X¿ kz-bw-`-c-W-tIm-f-Pp-I-fp-sS km-

ssh-∏n≥: ssh-∏n-\n¬ cq-£am-b sX-cp-hp-\m-b-i-eyw \n-b{¥n-°m-\p-≈ tk-\ cq-]o-I-cn°p-∂-Xn-\p-th-≠n hn-fn-®p tN¿Ø ]-©m-b-Øw-K-ß-fp-sS tbmK-Øn¬ ]-©m-b-Øp-Iƒ hn-´p\n-∂p. \m-ev ]-©m-b-Øw-K-ß ƒ am-{X-am-Wv kw-_-‘n-®-Xv-]≈n-∏p-dw ]-©m-b-Øv A-©mwhm¿-Uw-Kw hn- F-Iv-kv _-\-UnIv-Sv hn-fn-®p tN¿-Ø tbm-K-Ønem-Wv ssh-∏n≥ ta-J-e-bn¬ sam-Øw 106 ]-©m-b-Øw-K-ß ƒ D-≈-Xn¬ 4 t]¿ ]-s¶-Sp-ØXv.- \m-b-c-º-ew ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw tPm-_n-h¿-Ko-kv, ktem-an tk-hym¿,-s_-∂n tXm-akv F-∂n-h-cpw Ip-gp-∏n-≈n-bn¬ \n-∂pw ssh-kv {]-kn-U‚ v _o\ tPm¿-Pv F-∂n-h-cm-Wv tbm-K-

Adnbn-¸pIÄ

]-«n-I-Pm-Xn ]-«n-I-hÀ-K hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bn sk-e-£³ {S-bÂ

a-Zv-d-k-bp-sS 50mw hmÀ-jn-I k-am-]-\- k-t½f-\w

Ifa-t»-cn: ]-≈n-emw-I-c \q-dp¬lp-Z a-kv-Pn-Zv B‚ v l-b¿-sk-°≥U-dn a-Zv-d-k-bp-sS 50mw hm¿-jn-Ik-am-]-\-k-tΩf-\w C-∂v ssh-Io´v 6.30\v(a¿lqw s\√n-°p-gn A-–p¬ d-lv am≥ Dkv-Xm-Zv \K¿) ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-\-Δd-en inlm-_v X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]n cm-Po-hv Fw.]n, F Fw bq-k^v, P-am¬ a-W-°mS≥, F Sqdnkw hIp∏v kwLSn∏n® D]t`m‡y t_m[h¬°cWsØ°pdn®p≈ tZiob Fw ^-co-Zv ]-s¶-Sp-°pw. skan\m¿ tI{μa{¥n sI hn tXmakv DZvLmS\w sNøp∂p

\n-®n-´p-≠v. C-Xv {]m-_-ey-Øn ¬ h-∂m¬ D-S≥-X-s∂ F-b¿tI-c-f ]-≤-Xn-bp-am-bn ap-t∂m´p-t]m-Ipw. sIm-®n≥ C‚¿-\mj-W¬ F-b¿-t]m¿-´v en-an-‰Uv(kn-bm¬) sN-dp-In-S Hm-l-cn D-S-a-Iƒ-°v A-h-Im-i Hm-l-cn \¬-Ip-∂-Xn-\v k¿-°m¿ A-\pIq-e-am-Wv. F-∂m¬ C-t∏mƒ C-Xv \¬-Ip-hm≥ Nn-e X-S-kß-fp-≠v. Cu X-S-k-߃ am-‰n sN-dpIn-S Hm-l-cn D-S-a-Iƒ-°v A-hIm-i Hm-l-cn-Iƒ \¬-Im≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-°pw. hn-am-\-Ømh-fw h-∂-Xp-aq-ew ap-dn-™p t]m-b tdm-Up-Iƒ Iq-´n-tN¿Øp-sIm-≠v H-cp dnw-Kv tdm-Uv \n¿-Ωn-°p-∂-Im-cy-Øn-epw Xocp-am-\-am-bn-´p-s≠-∂v A-t±-lw

]-d-™p. I-Æq¿ hn-am-\-Øm-hfw k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]-Wn Xo¿-°p-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n hy‡-am-°n. G-hn-tb-j≥ kp-c-£m ]-cnio-e-\ C≥-kv-‰yq-´n-s‚-bpw, ]pXp-°n-]-Wn-X A-Xym-[p-\o-I Uyq-´n {^o sh-b¿-lu-kv,knbm¬ tKmƒ-^v tIm-gv-kv, tKmƒ^v A-°m-Z-an-, kw-tbm-Pn-X Fb¿-t]m¿-´v am-t\-Pv-a‚ v kw-hn[m-\-w, 1.100 sa-Km-hm-´v ti-jnbp-≈ tkm-fm¿ ]-h¿ kw-hn-[m\-w F-∂n-h-bp-sS D-Zvm-S-\-hpw NS-ßn¬ \-S-∂p. a-{¥n sI _m_p A-[y-£-X h-ln-®p. tI-{μ a-{¥n {]-^ sI- hn tXm-a-kv,a-{¥n-am-cm-b ]n sI Ip-™m-en-°p-´n, sI Fw amWn, hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v,

sIm-®n: C-¥y≥ sd-bn¬-th-bn ¬ A-kn-Â v tem-t°m-ss]e-‰v, sS-Iv-\o-jy≥ F-∂o X-kvXn-I-I-fn¬ hn-ap-I-Xv-I `-S-∑m¿°v am-{X-am-bn sXm-gn-e-h-k-c߃. Xm-Xv-]-cy-ap-≈ hn-ap-‡`-S-∑m¿ Fw-tπm-bv-sa‚ v \yqkn¬ sk ≥-{S-sse-kv-Uv Fwtπm-bv-sa‚ v t\m-´o-kv \w. 01/2014, <dsrz pune123@rediffmail.com> F-∂ sa-bn¬ A{U-kv ]-cn-tim-[n-°p-I-tbm 020-˛26341217 F-∂ t^m¨ \º-dp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I-tbm sN-øm≥ Pn-√m ssk-\n-I t£a Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

Xn¿-Xn \o-«n

sIm-®n: Ip-Spw-_-{io kn.-Un.F-kp-I-fn-te-°p-≈ _m-¶v-an{X A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xn\p-≈ A-h-km-\ Xo-ø-Xn Cu am-kw A-©v h-sc \o-´n.

sc-bm-Wv t]m-en-kv A-d-Ãv sNbv-X-Xv. a-‰p {]-Xn-Iƒ-°m-bn Du¿-÷n-X A-t\z-j-Ww \-SØn-h-cn-I-bm-sW-∂p Ip-dp-∏w]-Sn k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv -S¿ {I-kv-]n≥ kmw A-dn-bn-®p. A-Pp-tam-s‚ ho-Sn-\p t\-tc t_mw-s_-dn-™p ho-´n-ep-≠mbn-cp-∂ am-Xm-hn-s\-bpw k-tlmZ-cn-tb-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-I-bpw ho-´n¬ A-Xn-{Ian-®p I-b-dn H-cp e-£-tØm-fw

cq-]-bp-sS \m-i-\-„w h-cp-Øp-Ibpw sN-bv-Xp.s\-Sp-ºm-t»-cnbn¬ Hm-t´m-dn-£ ss{U-h-sd sh-´n-b tI-kn¬ B-ep-h k-_v P-bn-en¬ dn-am≥-Un¬ I-gn-™ncp-∂ {]-Xn-I-fm-Wp ]p-d-Øn-dßn-b ti-jw P-bn¬ hm¿-U-\mb sN-߬-I-c-bn¬ F-´n-bm-´pI-c A-Pp-tam-s‚ ho-´n¬ B-{Ia-Ww \-S-Øn-b-Xv. P-bn-en¬ {]-Xn-I-fp-sS \n-ba hn-cp-≤ {]-h¿-Øn-Iƒ-s°-Xn-

t^mÀ«psIm¨nþ-ssh-¸n³ P-¦mÀ: kzImcy Icm-dp-Im-sc am-ä-Ww ssh-∏n≥: t^m¿-´p-sIm-®n-˛ssh-∏n≥ P-¶m¿ k¿-ho-kn-\mbn kz-Im-cy I-cm-dp-Im-sc am-‰n In≥-tIm, P-e-K-Xm-K-X-h-Ip-∏v Xp-S-ßn-b G-P≥-kn-I-sf G¬∏n-°-W-sa-∂ B-h-iyw D-b-cp∂p. s^-dn ]m-k-t©-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Ifm-Wv Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®n-cn°p-∂-Xv. s^-dn k¿-ho-kv kzIm-cy I-cm-¿ I-º-\n Im-Wn-°p∂ A-\m-ÿ Xp-S-cp-I-bm-Wv. C-Xv I-W-°n-se-Sp-Øv kzIm-cy I-º-\n-sb H-gn-hm-°-Wsa-∂ B-h-iyw D-∂-bn-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´v h¿-j-ß-fm-bn. F∂m¬ tIm¿-∏-td-j≥ D-tZym-Kÿ≥-am-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n-t\Xm-°-fpw C-Xv sN-hn-s°m-f-fm-

dn-√. P-\-ß-fp-sS Po-h≥ ]-¥mSn-s°m-≠v I-º-\n Im-e-]-l-cW-s∏-´ t_m-´p-I-fpw P-¶m-dp-Ifp-am-bn Ip-Ø-gn-™ k¿-hokm-Wv Xp-S-cp-∂-Xv. B-gv-N-bn¬ c-≠p Zn-h-k-sa-¶n-epw t_m-´pw P-¶m-dpw F≥-Pn≥ \n-e-®v Im-ben¬ H-gp-Ip-I ]-Xn-hm-Wv. Im-e-]-l-c-W-s∏-´ t_m-´pIƒ-°v ^n-‰v-\-kv \¬-Ip-∂ sIm-®n≥ t]m¿-´n-s‚ \-S-]-Sn-bnepw X-߃-°v hn-tbm-Pn-∏p-≠v ]-e-t∏m-gpw H-cp t_m-´pw H-cp P¶m-dpw am-{X-ta k¿-ho-kn-\p≠m-Ip-I-bp-≈p. C-Xn¬ G-sX¶n-epw H-∂p X-I-cm-dn-em-bm¬ ]-I-cw kw-hn-[m-\-an-√m-Ø-Xn\m¬ P-\w C-cp-I-c-bn-epw \n-∂v s]m-dp-Xn-ap-´p-I-b-√m-sX th-sd h-gn-bn-√.s^-dn Nm¿-Pv Cu A-Sp-

Øv c-≠p cq-]-bn¬ \n-∂pw aq∂p cq-]-bm-°n h¿-[n-∏n-®-t∏m ƒ A-tkm-kn-tb-j≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ta-b-dp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bn-cp-∂p. k¿-ho-kv Imcy-£-a-am-°m-\m-Wv \n-c-°p Iq´n-b-sX-∂m-Wv ta-b¿ ]-d-™-Xv. A-s√-¶n¬ \-S-]-Sn-bp-≠mIp-sa-∂m-Wv ta-b¿ A-dn-bn-®Xv. C-Xn-s‚ c-≠mw Zn-h-kw Xs∂ s^-dn-bpw P-¶m-dpw X-I-cmdm-bn . C-tXm-sS sj-Uyq-fp-Ifpw ap-S-ßn. I-∏-ep-Iƒ I-S-∂p t]m-Ip-∂ sIm-®n A-gn-ap-J-Øv Cu Im-cy-߃ sIm-≠v A-]-IS-߃ D-≠m-Im-\p-f-f km-[y-Xbp-ap-s≠-∂v A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v {^m≥-ko-kv N-Ωn-Wn sk-{I-´-dn ]n sI _m_p ]-d-™p.

A-\q-]v tP-°-_v, sI ]n [-\]m-e≥ Fw.-]n., ]n cm-Po-hv Fw.]n., tPm-k sX-‰-bn¬ Fw.F¬.-F., A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.-F¬.-F. A-¶-am-en \-K-ck-` sN-b¿-am≥ kn sI h¿-Kokv, {io-aq-e-\-K-cw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn am¿-´n≥, Im™q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v an-\n h¿-Ko-kv, s\-Sp-ºm-t»-cn {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ssh. h¿-Ko-kv, A-¶-am-en \K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ ta-cn h¿-Ko-kv, kn-bm≥ U-b-d-Iv-S¿-am-cm-b kn hn tP°-_v, tUm: ]n ap-l-Ω-Zm-en, F≥ hn ,tPm¿-Pv, C Fw _m_p, Fw F bq-k-^-en, knbm¬ Fw.Un - hn sP. Ip-cy-≥ {]-kw-Kn-®p.

tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xn¬ {]tIm-]n-X-cm-b {]-Xn-Iƒ P-bn¬ tam-Nn-X-\m-b ti-jw hm¿-Us‚ ho-Sn-\p t\-tc B-{I-aw \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p t]men-kv A-dn-bn-®p. A-©p ss_°p-I-fn-em-bn ]-tØm-fw {]-XnI-fm-Wv I-gn-™ 27\p cm-{Xn ]tØm-sS A-Pp-tam-s‚ ho-´n-seØn A-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xv. tI-kn¬ B-sI 24 {]-Xn-I-fmWp-≈-Xv.

ap-Jy-a-{¥n-bpsS Cu-h¿jsØ t]m-en-kv sa-U-en-\v A¿-l\m-b Un-ssh.Fkv.]n _n-Pn tPm¿Pv. Beph Un-kv-{Sn-Œv ss{Iw sdt°m¿-Uv _yq-tdm-bp-sS ta[m-hn-bmWv. C-t±-lw Iq-\Ωm-hv kz-tZ-inbm-Wv

°v A-¶-W-hm-Sn So-®¿-am-cp-sS i-º-fw k¿-°m¿ \¬-Ip-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. Iq-Sm-sX _-[n-c aq-I Ip-´nIƒ-°v kw-km-c ti-jn-bpw tI ƒ-hn i-‡n-bpw Xn-cn-®p-e-`n-°p∂-Xn-\p Nn-In¬-k e-`y-am-°p∂-Xn-\v A-©p-e-£w-cq-] h-sc k¿-°m¿ k-lm-b-[-\w \¬-Ipw. N-S-ßn¬ d-h.^m. tPm-kv Ae-Iv-kv H-cp-Xm-b-∏n-≈n A-[y£-X-h-ln-®p. ap-Jym-Xn-Yn-Iƒ°m-bn a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v, ]n cm-Po-hv Fw.]n, Fw. F¬.F-am-cm-b hn Un k-Xo-

s\-Sp-ºm-t»-cn: X-ø¬ sXm-gnem-fn-Iƒ-°v B-\p-Iq-eyw \¬Ip-∂ Im-cy-Øn¬ kw-ÿm-\k¿-°m¿ I-Sp-Ø D-t]-£-Im-´p∂-Xm-bn a-lm-fl sS-bv-te-gv-kv tIm ¨-{K-kv(sF. F≥.Sn.

bp.kn) Pn-√m t\-Xr-kw-K-aw Ip‰-s∏-Sp-Øn. do-ssk-°nƒ sN-bvX h-kv-{X-߃ A-\y-kw-ÿm\-ß-fn¬-\n-∂pw h≥-tXm-Xn¬ \n-Ip-Xn-sh-´n-®v kw-ÿm-\-Øp hn-‰-p-h-cp-∂-Xp-X-S-bm≥ k¿°m¿ \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v am-dºn-≈n A-–p-√ tbm-Kw D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn h-´-∏m-d {io-Ipam¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Po-jv h-enb-ho-´n¬ A-[y-£-X-h-ln-®p.

Sn ]n h-[w: kn._n.sF. Npcp¡¯n A-t\z-j-Ww th-W-wþ hn-I-k-\-sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n-¨p Fw Fw l-k³ sIm-®n: Sn ]n h-[-t°-kn-se {]Xn-I-sf kn.]n.Fw ]n._n AwK-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ t\-Xm°ƒ P-bn-en¬ k-μ¿-in-®-tXmsS tI-kn¬ kn._n.sF A-t\zj-Ww th-W-sa-∂ sI sI c-abp-sS B-h-iy-Øn-\v {]-k-‡n G- d n- b n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ p sI.]n.kn.kn ssh-kv {]-knU‚ v Fw Fw l-k≥. sIm-®nbn¬ am-[y-a {]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw.kn._n.sF A-t\z-jWw sh-W-sa-∂p X-s∂-bm-Wv sI.]n.kn.kn-bp-sS-bpw A-`n{]m-b-sa-∂pw Fw Fw l-k≥ ]-d-™p.]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \S-tØ-≠-Xv tI-c-f c-£m am¿-®√ am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n c-£m am¿-®m-Wv.Sn ]n tI-kn-se {]-XnI-sf ]m¿-Sn ]n _n Aw-K-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ P-bn-en¬ k-μ¿-in-®-tXm-sS kn.]n.Fw {]-Xn-tcm-[-Øn-em-bn. C-tXm-sS ]m¿-´n-bp-am-bp-≈ C-h-cp-sS _‘-am-Wv sX-fn-bn-°-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. Cu km-l-N-cy-Øn¬ ]nW-dm-bn ]m¿-´n-sb c-£n-°m-\mWv am¿-®v kw-L-Sn-∏n-t°-≠sX-∂pw Fw Fw l-k≥ ]-d™p.Sn ]n h-[-Øn¬ ]m¿-´n-°v ]-¶n-s√-¶n¬ ]n-s∂ F-¥n-\mWv ]n _n Aw-K-߃ Dƒ-s∏-sSbp-≈-h¿ C-h-sc k-μ¿-in-°p∂-sX-∂pw A-t±-lw tNm-Zn-®p.

Nn-{X-c-N-\m aÂ-k-cw

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢_n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-´nIƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ cmw-Pn kv-am-c-I-Nn-{X-c-N-\m a¬-k-cw F-´n-\v \-S-°pw. cm-hnse 8.30 ap-X¬ 10.30 h-sc F-dWm-Ip-fw Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°nem-Wv a¬-k-c-߃ \-S-Øp-I. aq-∂p-ap-X¬ 15 h-b-kv h-sc-bp≈ Ip-´n-Iƒ-°v a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°mw.

]-d-hq¿: `-h-\-]-≤-Xn-°pw tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\pw ap≥-K-W\ \¬-In h-S-t°-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 2014˛15 km-º-ØnI h¿-j-sØ hn-I-k-\-sk-an-\m¿ \-S-∂p. ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ sk-an-\m¿ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw Sn Pn A-tim-I≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 2,04,77,000 cq]-bp-sS hn-I-k-\-^-≠pw sa-bn‚-\≥-kv {Km‚m-b 67,85,000 cq], tem-I-_m-¶v k-lm-b-Øn-eq-sS e-`n-°p-∂ 35 e-£w F-∂nh Dƒ-s∏-sS ]-›m-Ø-e-ta-J-e-bn¬ 80,00,000 cq-] h-I-bn-cpØpw. tdm-Uv hn-I-k-\w, `-h-\-]-≤-Xn F-∂n-h-bv-°m-bn 44,50,000 cq-]-bpw \o-°n-sh-°pw. I-c-Sp-tc-J hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ kp-tem-N-\,ÿn-cw k-anXn A-[y-£-∑m-cm-b F≥ hn in-h≥, tPm-bn-j c-Lp-em¬, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw Kn-cn-P A-Pn-Øv, saw-_¿-am-cm-b sI hn tKm-]n-\m-Yv, sI sI A-∏p kw-km-cn-®p.]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im¿-Xym-b-\n k¿-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

sN-kv SqÀ-W-saâv B-cw-`n-¨p

A-¶-am-en: Zn A-¶-am-en sN-kv A-°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Hmƒ tI-c-f Hm-∏¨ sN-kv Sq¿-W-sa‚ v B-cw-`n-®p. A¶-am-en hym-]m-c-`-h-\n¬ B-cw-`n-® Sq¿-Æ-sa‚ v Im-e-Sn kw-kvIr-X k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw.-kn. Zn-eo]v-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v jm-P≥ X-´n¬ A[y-£-X h-ln-®p. _mw-_p tIm¿-∏-td-j≥ sN-b¿-am≥ ap≥ Fw.-F¬.-F. ]n -sP tPm-bn, A-¶-am-en \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ kn -sI h¿-Ko-kv, F¬ .F-^v. B-ip-]-{Xn U-b-d-Iv-S¿ ^m. t]mƒ am-S≥, a¿-®‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v t]mƒ h¿-Ko-kv, ]n -hn -F≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sv, Fw I-Æ≥, Fw -F jnPp, km≥-tPm tPm-k-^v, jn-_p ss]-\m-S-Øv kw-km-cn-®p.

B-ip-]{Xn Zn\m-tLmjw

]-d-hq¿: tUm¨ t_m-kv-tIm B-ip-]-{Xn-bp-sS 19m-a-Xv hm¿jn-Im-tLm-j-߃ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S-Øn. k-tΩf-\w a-W-en-°m-Sv ssa-\¿ sk-an-\m-cn sd-Œ¿ ^m.tPm-bn I-√d-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-ip-]-{Xn U-b-d-Œ¿ ^m.kmPp I-Wn-®p-Ip-∂-Øv A-[y-£-X-h-ln-®p.A-Uz.dm-t^¬ B‚-Wn, A-Uz.A-Rv-P-en ssk-d-kv, \-gv-kn-Mv kq-{]-≠v knÿ a-cn-b h¬-k kv-I-dn-b kw-km-cn-®p. a¬-k-c-ß-fn¬ hnP-bn-®-h¿-°p k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

G-IZn-\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v

]-d-hq¿: kw-ÿm-\ \yq\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v t\m¿-° dq-Svkp-am-bn k-l-I-cn-®v hn-tZi-Øp tPm-en- tXSn-t]m-Ip-∂-h¿°m-bn G-IZn-\ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v \-S-Øp∂p. _p-[-\mgv-N cm-hn-se H≥-]-X-c-bv-°p I-f-a-t»-cn a¿°-kv tImfPv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-LmS-\w Pn√m tIm¿-Un-t\-‰¿ {]-^.Sn ]n Pao-e \n¿-h-ln-°pw. c-Pn-kv-t{Sj\v _-‘-s∏-SpI.t^m¨:8129774694.

ssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g-bn¬ kn.]n-.F-Ωn¬ D-≠m-b hn-`m-Kob-X - kw-ÿm-\ t\-Xr-Xz-w C-Ss]-´v c-ay-Xn-bn-em-°m-\p-≈ {i-aØn-\n-sS Hu-tZym-Kn-I- hn-`m-KØn-se Nn-e¿ C-Xn-s\-Xn-sc cl-ky-\o-°-߃ \-S-Øp-∂-Xmbn kp-N-\. {]-iv-\-ß-fp-sS t]cn¬ ]m¿-´n \-S-]-Sn-kzo-I-cn-®p

]p-d-Øm-°n-b hn.F-kv. ]-£sØ tem-°¬ I-Ωn-‰n-bw-K-hpw am-en-∏p-dw I¿-tØ-Sw _m-¶v {]kn-U‚p-am-b sI -F¬ Zn-eo-]v Ip-am-dn-s\ ]m¿-´n-°v ]p-d-Øp \n¿-Øn-s°m-≠p X-s∂ _m-°nbp-≈-h-sc A-\p-\-bn-∏n-®v {]-iv\w Xo¿-°-W-sa-∂m-Wv HutZym-Kn-I-]-£-sØ Nn-e {]m-tZ-

I-bÀ `q-h-kv-{Xw ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-ambn

DtZym-K-Øcpw P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw ]-s¦-Sp-¯nÃ; Xmeq¡v hnI-k\ kan-Xn-bn Cd-§n-t¸m-¡v

]dhq¿: Nn-‰m-‰p-I-c {K-m-a-]-©mb-Øn¬ sXm-gn-epd-∏p ]≤-Xn {]-Im-cw I-b¿ `q-h-kv-{Xw ]-≤Xn-°p Xp-S-°-ambn. aq∂mw hm ¿-Un¬ \o-≠q-cn¬ \-S-∂ ]-cn]m-Sn ]-©mb-Øv {]-knU‚ v A-cp-W-PX-ºn D-Zv-LmS-\w sNbv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v jwkp-±o≥ A-[y-£-X-h-ln®p. saº¿-amcm-b hmk-¥n ]p-jv]≥, hn F Xm-Pp-±o≥, sI Fw Aao¿, Akn. sk-{I´-dn kn‘p, i≥, s_-∂n _-l-\m≥, ssl- A-ºnfn, \o-Xp kw-km-cn®p. c_n Cu-U≥, \-K-c-k-` sN-b¿- ≠p-e-£wcq-] sN-e-h-gn-®m-Wv am≥ P-am¬ a-W-°m-S≥ ]-s¶- ]≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. Sp-Øp. Im-e-Sn: {io-aq-e-\-K-cw A-I-hq ¿ ssl-kv-Iqƒ hm¿-jn-Iw ImIme-Sn: F-kv.F≥.Un.]n sse- ™q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {_-dn-bn¬ ]m-cn-ÿnXn-I B- an-\n h¿-Ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sNflob-X F-∂ hn-j-b-Øn¬ N bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v hn¿-® \-SØn. B-flm-\-μ Xo¿- ]n kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X-h∞ hn-j-bm-hX-Ww \-SØn. hn ln-®p. tUm.B¿ c-ho-{μ≥ apF c-©≥ A-[y-£-X-h-ln®p. Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI kn C hn N{μ-t_mkv, ]n A-en- am¿-´n≥, Ip-™-Ω tPm¿-Pv, sI bm¿, sI B¿ ]n-≈, hn B¿ hn Pm-\-In, sI Pn l-cn-Zm-kv, hn A-ø¿ ]-s¶-Sp-Øp. sI k-^n-b kw-km-cn-®p.

NÀ-¨-\S¯n

B-\p-Iq-eyw \Â-Ip-¶ Im-cy-¯n D-t]-£-Im-«p-¶p

F-f-¦p-¶-¸p-g: {]-iv-\w c-ay-X-bn-em-¡m-\p-Å {i-a-¯n-s\-Xntc Hu-tZymKn-I ]-£w \o-¡w

km-aq-lnI {]-Xn_-²-X kÀ¡mcn-sâ am{Xw D-¯-c-hm-Zn-Xz-aÃ: ap-Jy-a{´n I-f-a-t»-cn: km-aq-ln-I {]-Xn_-≤-X K-h¨-sa‚n-s‚ am-{Xw D- Ø - c - h m- Z n- X z- Ø - a - s √- ∂ pw \mw Hm-tcm-cp-Ø-cpw A-Xn¬ ]¶m-fn-I-fm-h-W-sa-∂pw ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-`n-{]m-bs∏-´p. cm-P-Kn-cn kv-t]m¿-Sv-kv B‚ v Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚ DZv-Lm-S-\w-\n¿-Δ-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. F-bv-U-Uv kvIq-fp-Iƒ B-°m-Ø _m-°n kvIq-fp-I-ƒ-°v k¿-°m¿ \¬-Ip∂ {Km‚n-\p ]p-d-sa am-\-kn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ Ip-´nI-sf ]Tn-∏n-°p-∂ A-[ym-]-I¿-

3

am-d-ºn-≈n A-–p√

P-bn hmÀU-sâ ho-«n-se t_mw-_m-{I-a-Ww: \mep t]À A-d-ÌnÂ

hn-ap-à-`-S-·mÀ-¡v sXm-gn-e-h-k-c-§Ä

\¬-In-bm-Wv tbm-Kw hn-fn-®-Xv. P-\-tk-h-\-Øn-s‚ t]-cp ]-d™v thm-´v hm-ßn hn-P-bn-® Aw-K-߃ b-Ym¿-Y-Øn¬ P-\ß-fp-sS h-©n-°p-I-bm-sW-∂v kw-Lm-S-I-\m-b s_-\-Un-Iv-Sv B-tcm-]n-®p. h-f-sc Kp-cp-X-c-am-b H-cp hnj-bw-kw-_-‘n-®p-≈ tbm-KØn¬ kw-_-‘n-°m-sX H-gn™p-am-dn-b ]-©m-b-Øw-K-ßfp-sS \n-cp-Ø-c-hm-Zn-Xz-]-c-am-b \-S-]-Sn-bn¬ d-kn-U≥-kv Atkm-kn-tb-j≥ A-∏-Iv-kv Iu ¨-kn¬ {]-kn-U‚ v tPm-bn-aptf-cn-°-epw {]-Xn-tj-[n-®p. -Rmd-°-en¬ d-kn-U≥-kv A-tkmkn-tb-j≥ ap≥-ssI-F-Sp-Øv tbm-Kw hn-fn-°p-sa-∂pw {]-knU‚ v A-dn-bn-®p.

º-Øn-I-Xm¬-]-cy-ß-sf-bm-Wv kw-c-£n-°p-∂sX-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. F-kv.sF.H. kw-ÿm-\ Imw-]-kv sk-{I-´-dn sI Fw j-^vdn≥, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F A-–p¬ ap-fn-kv ]s¶-Sp-Øp.

F-bÀ-tI-c-f bm-YmÀ-Yy-am-¡pw: ap-Jy-a-{´n D-½³-Nm-−n

s\-Sp-ºm-t»-cn: kw-ÿm-\Øn-s‚ kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b F-b¿ tI-c-f bm-Ym¿-Yy-am-°psa-∂pw C-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpam-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-t]mIp-sa-∂pw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n. s\-Sp-ºm-ti-cn hn-am-\Øm-h-f-Øn-se ]p-Xn-b A-¥mcm-jv-{S sS¿-an-\-en-s‚ in-emÿm-]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Kƒ-^v \m-Sp-I-fn¬ G-sd _p-≤n-ap-´p-∂ {]-hm-kn a-e-bmsIm-®n: ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\- fn-I-fp-sS \n-c-¥-c-am-b B-hh-Ip-∏n-\p Io-gn-ep-≈ Xn-cp-h-\- iy-am-bn-cp-∂ ]-≤-Xn-bv-°v tI¥-]p-cw sh-≈m-b-Wn A-ø-¶m- {μ k¿-°m-cn-s‚ c-≠v \n-_-‘fn sa-tΩm-dn-b¬ K-h. tam-U¬ \-I-fm-bn-cp-∂p X-S-k-am-bn \n∂n-cp-∂-Xv. Cu c-≠v thym-a-bmd-kn-U≥-jy¬ kv-t]m¿-Sv-kv \ \n-b-a-߃ am-‰p-hm≥ X-Xzkv-°q-fn-te-°p-≈ 2014-˛15 h¿Øn¬ tI-{μ k¿-°m¿ Xo-cp-amj-sØ A-©mw ¢m-kv {]-thi-\-Øn-\v tbm-Ky-cm-b hn-Zym¿Yn-I-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn\m-bn Cu am-kw 13\v F-d-WmIp-fw tX-h-c tk-{I-Uv lm¿-´v tIm-f-Pv {Ku-≠n¬ sk-e-£≥ {S-b¬ \-S-Øpw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-©mw ¢m-kv ap-X¬ 12mw ¢m-kv h-sc Xp-S¿]T-\-hpw Im-bn-I ]-cn-io-e-\hpw D-d-∏p \¬-Ip-∂p. Im-e-b-f- Im-e-Sn: P-bn¬-hm¿-U-s‚ ho-´nhn¬ `-£-W Xm-a-k ku-I-cy- se t_mw-_m-{I-a-W-w \-S-Øn߃ ku-P-\y-am-bn-cn-°pw. b tI-kn-se \m-ep {]-Xn-I-ƒ Xm-Xv-]-cy-ap-≈ ]-´n-I-Pm-Xn ]- A-d-Ãn¬. H-°¬ tNm-em-a-‰w ´n-I-h¿-K-hn-`m-K-Øn¬-s]-Sp-∂ kz-tZ-in b-[p(24), A-ø-ºp-g hn-Zym¿-Yn-Iƒ kv-Iqƒ A-[nIp-fn-bmw-tXm-Sv h-tSm-∏n-≈n Ir-X-cp-sS I-Øv, t^m-t´m, Pm- t]m-Ø≥ ss_-Pp(ss_-PpXn, P-\-\ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n- ˛38), A-ø-ºp-g Np-≈n Ip-‰n-∏m-d h-bp-sS ]-I¿-∏p-Iƒ k-ln-Xw tIm-Sn-°m-´v A-Po-jv(27), Xp-d13\v cm-hn-se H≥-]-Xn-\v tX-h-c hq¿ X-h-f-∏m-d sN-ß-\m-´v c≥tk-{I-Uv lm¿-´v tIm-f-Pv {Ku- Po-jv(23), a-‰q¿ tXm-´-Iw ssI≠n¬ F-Øn-t®-tc-≠-Xm-sW- Xm-c-Øv _n-t\m-bv(27) F-∂n-h∂v Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9746661446 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-Sp-I.

Øn¬ kw-_-‘n-®-h¿. Iq-Sm-sX Rm-d-°¬ d-knU≥-kv A-]-Iv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v tPm-bn ap-tf-cn-° ¬, Aw-K-ß-fm-b tPm¨ sP amºn-≈n, In-tjm¿ F-∂n-h-cpw kw-_-‘n-®p. Ip-gp-∏n-≈n-bn¬ {Km-a-k-`-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\mem-Wv Aw-K-߃ F-Øm-sX t]m-b-sX-∂v ssh-kv {]-kn-U ‚ v tbm-K-Øn¬ A-dn-bn-®p. F∂m¬ Cu A-Sp-Øv sX-cp-hp-\mb-bp-sS B-{I-a-W-Øn¬ kv{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S-°w 22 t] ¿-°v I-Sn-tb-‰ F-f-¶p-∂-∏p-g, Rm-d-°¬ ]-©m-b-Øp-I-fnse H-cp P-\-{]-Xn-\n-[n-t]m-epw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øn-√. F-√m ]-©m-b-Øw-K-߃°pw {]-tXy-Iw £-W-°-Øv

KOCHI/ekC

hmÀ-jn-Im-tLm-jw

in-I t\-Xm-°-fp-sS B-h-iyw. P-\-ß-fn¬ Zn-eo-]n-\p-≈ kzm-[o-\w C-√m-Xm-°n cm-jv-{Sob-cw-K-Øv \n-∂pw am-‰p-I-bm-Wv Hu-tZym-Kn-I-]-£-Øn-s‚ e£y-sa-∂m-Wv A-dn-bp-∂X - v. HutZym-Kn-I ]-£-sØ H-cp kwÿm-\ t\-Xm-hn¬ C-°q-´¿ kΩ¿-±w sN-ep-Øn-h-cp-I-bm-Wv.

B-ep-h: D-tZym-Kÿ - c - p-sS-bpw, P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - ptS-bpw hn-´p-\n-∂X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v Xm-eq-°v hnI-k\ - k-aX - n-tbm-KØ - n ¬ C-dß - n-t∏m-°v. C-∂se \-S∂ - B-hp-h Xm-eq-°v hn-Ik - \ - tbm-Ka - m-Wv _-lf - Ø - n-epw C-dß - n-t∏m-°n-epw I-em-in-®X - v. Fw.-F¬.-F. A-S° - a - p-≈ P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - pw X-lk - n¬-Zm¿ A-S° - a - p-≈ D-tZym-Kÿ c - pw ÿn-cam-bn tbm-K-Øn¬ \n-∂pw hn-´p-\n¬-°p-I-bm-bncp-∂p. tbm-Kw B-cw-`n-® D-Ss - \ _-lf - w h-®v AwK-ßf - m-b F≥.Fw. P-am¬ (tIm¨-{K-kv) _n.-F. k-Pn (tI-cf - tIm¨-{K-kv _n) Fw.sI kp-tc-jv

(F-kv.-sP.-Un.-bp) sI -sI e-Øo-^v (tI-c-f tIm¨-{K-kv) F-∂n-h-cm-Wv C-d-ßn-t∏m-b-Xv.

kv]-d-I-hqÄ KmÀ-U³ ]-²-Xn q¿: Nn-‰m-‰p-I-c Ir-jn-`-h-s‚bpw ]-©m-bØn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xn-b-Im-hv Kh.F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∏n-em°n-b kv-Iqƒ Km¿-U≥ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w ]-©mb-Øv {]-knU‚ v A-cp-W-PX-ºn \n¿-h-ln®p. t£-aIm-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn F Xm-Pp±o≥, sa-º¿ tim-`m tPm¿Pv, Irjn Hm-^n-k¿ ^m≥-kn ]-c-ta-iz-c≥ ]-s¶-SpØp.

]m-h-§-fp-sS tUm-ÎÀ hn-c-an¨p ]-d-hq¿: ]m-h-ß-fp-sS tUm-Œ¿ F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ tUm.kp-tc{μ-\m-Y ss] k¿-°m¿ tk-h-\Øn¬ \n-∂pw hn-c-an-®p. ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ Xp-S¿-®-bm-bn 13 h¿-j tk- h - \ - Ø n- \ p- t i- j - a m- W v tUm.ss] hn-a-cn-®-Xv. tcm-Kn-Itfm-Sp-≈ k-ao-]-\-Øn-eq-sS tcm-Kn-I-fp-sS {]n-b-¶-c-\m-b-Xv. tKm-Xp-cp-Øv {]m-Y-an-Im-tcm-KytI-{μw, I-cp-th-en-∏-Sn B-ip-]-

F-∂m¬ {]-iv\ - w Xo¿-°W - s - a∂v kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-tb-‰n ¬ H-cw-Kw F-Sp-Ø I-Sp-Ø \ne-]m-Sv C-Xn-s\m-cp X-S-k-am-Ip∂p-sh-∂m-Wv kq-N-\. C-Xn-\nsS {]-iv\ - ] - c - n-lm-cØ - n-\m-bn \ntbm-Kn-® aq-∂w-K I-Ωo-j≥ {iaw {]-iv-\-߃ c-ay-X-bn-√m-°m\p-ff - \o-°w Xp-Sc - p-Ib - m-Wv.

{Xn, h-cm-∏p-g sl¬-Øv sk‚¿ F-∂n-h-S-ß-fn¬ A-t±-lw tkh- \ - a - \ p- „ n- ® p- b m- { X- b - b - ∏ p tbm-K-Øn¬ B-ip-]-{Xn kq-{]≠v tUm.F A-\n-X A-[y-£X h-ln-®p. B¿.Fw.H. tUm.Pb≥, tUm.D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm.a-\p ]n hn-izw, tUm.]n hn\o-X-{]-tam-Zv, G-eym-Ω tPm-k^v, Hm-a-\ F F≥, tUm.B‚Wn, F≥ Fw am¿-´n≥, A-\o-jv kn F-kv kw-km-cn-®p.

I¬-h³j³

sIm®n: tI-c-I¿-j-I-kw-LØn-s‚ kw-ÿm-\-X-e A-hIm-i-{]-Jym-]-\ I¨-h≥-j\pw \o-c D¬-]m-Z-I {]-h¿-Ø-Isk-an-\m-dpw F-´n-\v h-cm-∏p-g Su¨-lm-fn¬ \-S-°pw. tI-{μa-{¥n sI hn tXm-a-kv I¨-h≥j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kwLw kw-ÿm-\-{]-kn-U‚ v sF hn i-im-¶≥ A-[y-£-X h-ln°pw. A-h-Im-i-]-{Xn-I k-a¿-]Ww kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI Fw km-en-lv \n¿-h-ln-°pw.


{]mtZ-inIw

2 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

km-aq-ln-I km-¼-¯n-I sk³-k-kv: I-c-Sv ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

Ip-km-än-te-¡v F-kv.sF.H. \-S-¯n-b amÀ-¨n kw-LÀ-jw

I-f-a-t»-cn: sIm-®n k¿-h-I-emim-e-bn-se F≥-Pn-\o-b-dn-Mv \m-emw sk-a-ÿ hn-Zym¿-YnIƒ-°v s{I-Un-‰v k-{º-Zm-bw \S-∏m-°m-\p-≈ A-[n-Ir-X-cp-sS \o-°-Øn-s\-Xn-tc Ip-km-‰v kn≥-Un-t°-‰n-te-°v Fkv.sF.H. \-S-Øn-b am¿-®n¬ kw-L¿-jw. bq-\n-th-gv-kn-‰n Ihm-S-Øn¬ \n-∂m-cw-`n-® am¿-®v A-Uv-an-\n-kv-t{S-j≥ Hm-^n-kn\p ap-ºn¬ t]m-en-kv X-S-™tXm-sS-bm-Wv kw-L¿-jw D-Sse-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿-∂v t\-Xm-°fpw t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cpw C-S-s]-´v cw-Kw im-¥-am-°n. tK‰n-\v k-ao-]w hn-Zym¿-Yn-Iƒ IpØn-bn-cp-∂p [¿-W \-S-Øn. Fkv.sF.H. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn sI ]n Xu-^o-Jv [¿-W D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.sF.H. kw-ÿm-\ Imw-]-kv sk-{I-´-dn sI Fw j-^v-dn≥, Pn-√m {]-knU‚ v sI F A-–p¬ ap-fn-kv ]s¶-Sp-Øp.

I¿Wm-S-I-bn-se `-Sv-I-en¬ A¬-Pm-an-A-Øp¬ C-kveman-b kw-L-Sn-∏n-® A-d_n˛D-dp-Zp-km-ln-Xy-a¬-k-cØn¬ Ad-_n {]-kw-KØn¬ H∂mw ÿm-\w t\Snb F-d-Wm-Ip-fw C-S-hq¿ I-cbn¬ F-´n-bm´n-c lm-^n-fv aplΩ-Zv A-kv-ew Hm-W-ºn≈n

P-e-k-ºmZyw ip-≤-P-e-k-ar-≤n-°m-bn F-∂ k-tμ-i-hp-am-bn tZ-in-b-k-ºm-Zy-]≤-Xn G-P‚p-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Imw-]-bn-s‚ tªm-°p-X-e D-Zv-LmS-\w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tPm-kv s]-cp-ºn-≈n-°p-t∂¬ \n¿-h-ln-°p∂p

hn-Zym-`ym-k A-hIm-i \nb-aw km-aq-lnIhn¹-hw kr-ãn-¡pw: a{´n tIm-X-aw-K-ew:hn-Zym-`ym-k Ah-Im-i \n-b-aw kmaplnIhnπ-hw kr-„n-°p-sa-∂v a-{¥n A–p-d-∫v. s]m-Xp kz-Im-cy ]-¶m-fnØ-tØm-sS tI-c-f-Øn¬ \-S∏m-°m≥ D-t±-in-°p-∂ hn-Zym`ym-k ]-cn-jv-Im-cw ta-J-e-bnse k-a-{K-am-‰-Øn-\v h-gn-sX-fn°p-sa-∂pw B-[p-\n-I hn-h-ckm-t¶-Xn-I hn-Zy-Iƒ \-√-co-Xnbn¬ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ hn-Zym¿-Yn-I-sf k-aq-lw h-gnIm-Wn-°-W-sa-∂pw a-{¥n ]-d-

™p. hn-Zym-`ym-k-Øn-eq-sS \m-Sn-s‚ k-a-{K am-‰-Øn-\p ASn-Ø-d-]m-Im-\m-Wv k¿-°m¿ D-t±-in-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se F-√m \n-tbmP-I a-fi-e-Øn-epw k¿-°m¿ tIm-f-Pp-Iƒ B-cw-`n-°m≥ \-S]-Sn-kzo-I-cn-°p-sa-∂v a-{¥n ]d-™p.ssl-kv-Iq-fm-bn D-b¿Øn-b-Xn-s‚ Hu-tZym-Kn-I D-ZvLm-S-\w \n¿-Δ-ln-°p-I-bm-bncp-∂p a-{¥n-. tIm-X-aw-K-ew \ntbm-P-I-a-fi-e-Øn-se Ip-´ºp-g ]-©m-b-Øn-se ]n-W-

hq¿-Ip-Sn ss{S-_¬ bp.]n kvIqƒ, s\-√n-°p-gn ]-©m-b-Øv bp.]n kv-Iq-fpw kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v cm-{„o-b am-[y-aw in-£m A-`nbm≥ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn. Sn bp Ip-cp-hn-f Fw.F¬.F A-[y-£-X-h-ln-®p. {Km-a-]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b Fw F hn-izw-`-c≥, Fw Fw A–p¬-I-cow, P-kn km-Pp, tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F tP-°-∫v ]-s¶-Sp-Øp.

]m-h-§-fp-sS tUm-ÎÀ hn-c-an¨p

]-d-hq¿: ]m-h-ß-fp-sS tUm-Œ¿ F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ tUm.kp-tc{μ\mY ss] k¿-°m¿ k¿°m¿ k¿-ho-kn¬ \n∂p hn-c-an®p. ]-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ Xp-S¿-®-bm-bn 13 h¿-j tk- h - \ - Ø n- \ p- t i- j - a m- W v tUm.ss] hn-ca-n-®Xv. tcm-Kn-It- fm-Sp-≈ k-ao-]\ - Øn-eq-sS-bm-Wp A-t±lw tcm-KnI-fp-sS {]n-b¶ - c - \ - m-bXvv. tKm-Xpcp-Øv {]m-Ya - n-Im-tcm-Ky-tI-{μw, I-cp-th-en∏-Sn B-ip-]{- Xn, hcm∏p-g sl¬-Øv sk‚¿ F-∂nh-Sß - f - n¬ A-t±-lw tk-h\ - a - \ - p„n®p.B-ip-]{Xn kq-{]-≠v tUm. F A-\n-X A-[y-£X - h-ln®p.

tIm-X-aw-K-ew:hn-Zym-`ym-k a{¥n ]n sI A-–p-d-∫n-s‚ tImX-aw-K-ew \n-tbm-P-I-a-fi-eØn-se aq-∂v s]m-Xp-]-cn-]m-SnI-fn-epw ]m¿-´n-°p-≈n-se {Kq∏p t]m-cv a-d-\o-°n. tIm-X-aw-K-ew \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se s\-√n-°p-gn, Ip-´ºp-g,]-√m-cn-aw-K-ew ]-©m-bØp-I-fn-se Hu-tZym-Kn-I ]-cn]m-Sn-I-fm-Wv {Kq-∏p-t]m-cn-s\Øp-S¿-∂p \n-dw-a-ßn-b-Xv. ]Øp-h¿-j-am-bn tIm-X-aw-K-ew \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ Xp-S¿∂p-h-cp-∂ I-Sp-Ø {Kq-∏v t]m-cv ]m-c-ay-Øn¬ F-Øn-\n¬-s°bm-Wv C-∂-se a-{¥n-bp-sS ]-cn]m-Sn-I-fn-ep-S-\o-fw \n-g-en-®-Xv. aq-∂-c ]-Xn-‰m-≠n-s‚ ImØn-cn-∏n-s\m-Sp-hn¬ bp.Un.F^n-\p In-´n-b s\-√n-°p-gn ]-©mb-Øv `-c-W-Øn≥-Io-gn¬ P-\ß-tf-sd B-tLm-j-am-°n-b ssl-kv-Iqƒ D-Zv-Lm-S-\-am-Wv {Kq-∏p t]m-cn-s\-Øp-S¿-∂p hnhm-Z-am-b-Xv. ap-kv enw eo-Kv ]n¥p-W-tbm-sS `-c-Ww \-S-Øp-∂ s\-√n-°p-gn ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn-bn-se ssh-kv {]-knU‚ v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ap-kv-enw eo-Kn-s‚ aq-∂v ]-©m-b-Øv sa-w_¿-am-cpw a-‰p ap-kv-enw eo-Kv ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fp-amWv a-{¥n-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bn¬\n-∂p hn-´p-\n-∂-Xv. kz-¥w ]m¿-´n-bn-se a-{¥n ]s¶-Sp-Ø ]-cn-]m-Sn-bn¬- \n-∂v H-cp hn-`m-Kw t\-Xm-°-fpw {]-

P-bn hmÀU-sâ ho-«n-se t_mw-_m-{I-a-Ww: A©pt]À A-d-Ìn Im-e-Sn: P-bn¬-hm¿-U-s‚ ho-´nse t_mw-_m-{I-a-W-w \-S-Ønb tI-kn-se A©p {]-Xn-I-ƒ A-d-Ãn¬. H-°¬ tNm-em-a-‰w kz-tZ-in b-[p(24), A-ø-ºp-g Ip-fn-bmwtXm-Sv h-tSm-∏n-≈n t]m-Ø≥ ss_-Pp(ss_-Pp-˛38), A-ø-ºpg Np-≈n Ip-‰n-∏m-d tIm-Sn-°m-´v A-Po-jv(27), Xp-d-hq¿ X-h-f-∏md sN-ß-\m-´v c≥-Po-jv(23), a‰q¿ tXm-´-Iw ssI-Xm-c-Øv _nt\m-bv(27) F-∂n-h-sc-bm-Wv t]m-en-kv A-d-Ãv v sN-bv-X-Xv. a‰p {]-Xn-Iƒ-°m-bn Du¿-÷n-X A-t\z-j-Ww \-S-Øn-h-cn-I-bmsW-∂p Ip-dp-∏w-]-Sn k¿-°nƒ

Pbn¬-hm¿U-s‚ ho-´n-se t_mw-_m-{Ia-Ww \-SØn-b tI-kn-se {]-Xn-I-fm-b b-[p, ss_Pp, _n-t\mbv, A-Pojv, c-Rv-Po-jv F-∂nh¿ C≥-kv-s]-Iv-S¿ {I-kv-]n≥ kmw A-dn-bn-®p. A-Pp-tam-s‚ ho-Sn\p t\-tc t_mw-s_-dn-™p ho´n-ep-≠m-bn-cp-∂ am-Xm-hn-s\bpw k-tlm-Z-cn-tb-bpw sIm-e-

s∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-I-bpw ho´n¬ A-Xn-{I-an-®p I-b-dn H-cp e£-tØm-fw cq-]-bp-sS \m-i-\„w h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp.s\Sp-ºm-t»-cn-bn¬ Hm-t´m-dn-£

ss{U-h-sd sh-´n-b tI-kn¬ B-ep-h k-_v P-bn-en¬ dn-am≥Un¬ I-gn-™n-cp-∂ {]-Xn-I-fmWp ]p-d-Øn-d-ßn-b ti-jw Pbn¬ hm¿-U-\m-b sN-߬-I-c-

tIm-X-aw-K-ew \-K-c-k-`-bn 9 -tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-¡v Aw-Ko-Imcw tIm-X-aw-K-ew: \-K-c-k-`-bn¬ H≥-]-Xp-tIm-Sn-cq-]-bp-sS hn-Ik-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°p hn-I-k-\ sk-an-\m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬-In. X-¶-f-Øpw ssl-td-©v Ãm‚n-epw B-[p-\n-I- _-kv Ãm‚p-Iƒ, ssh-Zyp-Xn iv-a-im\w, J-c-am-en-\y kw-kv-I-c-W πm‚ v, \n-e-hn-ep-≈ am¿-°-‰n¬ am¿-°-‰v tImw-π-Iv-kv, ap-\n-kn∏¬ K-Ãv lu-kv(ss\-‰v sj¬´¿) F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-Ww A-Sp-Ø km-º-Øn-I-h¿-jw \S-Øpw. 31 hm¿-Up-I-fn-epw tdmUv-\n¿-am-Ww, s]m-Xp-hn-`m-K ho-Sp-Iƒ-°v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°v [-\-k-lm-bw, hn-[-h-Iƒ°pw hn-I-emw-K¿-°pw ]-´n-I-PmXn-°m¿-°pw ho-Sv F-∂n-h-bv°pw Aw-Ko-Im-cw \¬-In-bn-´p-

≠v. Ir-jn,ar-K-kw-c-£ ta-J-ebn-epw s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb‰o-hn-\pw B-{i-b ]-≤-Xn-°pw Xp-I h-I-sIm-≈n-®n-´p-≠v. _-Uv-kv do-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚-dn-\v sI-´n-Sw \n¿-an-°pw. \-K-c-hn-I-k-\ am-ÿ πm≥ hni-Z-am-b N¿-®-Iƒ-°p-ti-jw \S-∏m-°pw. h-gn-hn-f-°p-I-fp-sS ]cn-]m-e-\w Im-cy-£-a-am-°pw. sh-≈-hpw ssh-Zyp-Xn-bpw FØm-Ø ta-J-e-I-fn¬ A-h FØn-°pw. s]m-Xp-Sm-∏p-Iƒ \n¿-Ø-em°p-I h-gn A-h D-]-tbm-Kn-®n-cp∂-h¿-°p hm-´¿ I-W-£-s\-Sp°m≥ [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. am-en-\y-kw-kv-I-c-W-Øn-\v Bh-iy-°m¿-s°-√mw ss]-∏v Iwt]m-kv-‰v bq-\n-‰p-Iƒ \¬-Ipw.

kz-´-am-bn Ir-jn sN-bv-Xv hn-ZymÀ-Yn\nIÄ \nÀ-[-\À-¡v `£-Ww \Â-In

s]-cp-ºm-hq¿: \m-´n-seßpw kvv-Iq-fp-I-ƒ hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ Ir-jn sN-bv-Xp hy-Xy-kv-Y-cm-Ip-tºmƒ kz¥-am-bn Ir-jn sN-bv-X ]-®°-dn-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v `-£Ww X-øm-dm-°n \n¿-[-\¿°v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp {it≤- b - a m- b n- c n- ° p- I - b m- W v s]-cp-ºm-hq¿ tKƒ-kv kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ. Ir-jn-bn-S-Øn¬ \n∂pw hn-f-sh-Sp-Ø ]-®-°dn sIm-≠v X-°m-fn- I-dnbpw sh-≠-bv-°v tXm-c-\pw tcm-Kn-Iƒ-°p≈ D-®-`£-Whn-X-c-Ww s]-cp-ºmhq¿ A-S-ßp-∂ D-®-`-£-Ww X- \-Kc-k-` sN-b¿am≥ sI- Fw F k-emw \n¿-hln-°p∂p øm-dm-°n s]-cp-ºm-hq¿ ®-`-£-Ww hn-X-c-Ww s]-cp- ^m-dq-Jn, hn F- Aw-_n-I, Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se ºm-hq¿ \-K-c-k-` sN-b¿- F≥ Fw k-_o-\, ‰n F ]\n¿-[-\ tcm-Kn-Iƒ-°v hn-X- am≥ sI- Fw F k-emw \n¿- co-Xv, Fw sI ]u-tem-kv, c-Ww sN-bv-Xm-Wv C-h¿ th- h-ln-®p. tPm-_n tP-°-_v t\-Xr-Xzw dn-´ \-∑-Iƒ H-cp-°n-b-Xv. DA-[ym-]-I-cm-b k-enw \¬-In.

hn-a sk³-{S kv-Iq-fn-sâ hmÀ-jn-Im-tLm-j-w s]- c p- º m- h q¿: hn- a sk≥{S¬ kv - I q- f n- s ‚ hm¿- j n- I mtLm-j-am-b hn-a¬-kv tXymlm¿ _n-j-∏v am¿ tXm-a-kv NIy-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn. Fw.kn ta- c n am- X m FUyp- t °- j - W ¬ Iu¨- k ne¿ kn-kv-‰¿ sa-do-\ kn. Fw.

3

hn-Zym-`ym-k a-{´n-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bn eo-Knse {Kq-¸p t]m-cv a-d-\o-¡n

Adnbn-¸pIÄ

aq-hm-‰p-]p-g: tªm-°v ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn-ep-≈ Ip-Spw-_ß-fn¬ \n-∂p km-aq-ln-I-kmº-Øn-I-Pm-Xn sk≥-k-kv {]Im-cw ti-J-cn-® hn-h-c-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b I-c-Sv en-Ãv {]kn-≤o-I-cn-®-Xm-bn aq-hm-‰p-]p-g tªm-°v ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn hn sP {io-Ip-am¿ A-dn-bn®p. F-\yq-a-td-‰¿-am¿ ho-Sp-Iƒ tXm-dpw F-Øn ti-J-cn-® hn-hc-ß-fn¬ Pm-Xn, a-Xw F-∂n-h H-gn-®p-≈ hn-i-Zmw-i-߃ Dƒs∏-´ I-c-Sv ]-´n-I-bm-Wv ]p-dØn-d-°n-b-Xv. {Km-a-∏-©m-bØp-I-fn-epw aq-hm-‰p-]p-g tªm°v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-epw s]m-Xp-P-\-߃-°v I-c-Sv ]-´nI ]-cn-tim-[n-°m-hp-∂-Xm-Wv. Iq-Sm-sX F≥.sF.kn.bp-sS sh-_v-ssk-‰n-epw I-c-Sv en-Ãv e-`y-am-Wv. I-c-Sv ]-´n-I-bn-se t]m-cm-bva-Iƒ kw-_-‘n-®v B-t£-]߃ {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬ k-a¿-∏n-°m≥ aq-∂m-gv-N-sØ k-a-bw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. aqhm-‰p-]p-g tªm-°v ]-©m-bØn¬ ]-cm-Xn ]-cn-lm-c-Øn-\v ku-I-cyw H-cp-°n-bn-´p-≠v. tªm-°v X-e-Øn¬ ]-cn-l-cn°m-Ø ]-cm-Xn-Iƒ Pn-√m-X-eØn¬ ]-cn-l-cn-°pw. ku-P-\y-am-bn e-`n-°p-∂ \n-›n-X-t^m-an¬ th-Ww ]-cmXn-Iƒ k-a¿-]n-°m≥. H-cp IpSpw-_-Øn-se hn-i-Zmw-i-ß-sf°p-dn-®v B-t£-]w k-a¿-]n°m≥ B Ip-Spw-_-Øn-se AwK-Øn-\p am-{X-ta A-h-Im-i-ap≈q.

KOCHI/ekr

kn A-[y-£-X h-ln-®p. {]n≥- k n- ∏ ¬ kn- k v - ‰ ¿ I¨-k-]v-‰, kn. Fw.kn, s^U- d ¬ _m- ¶ v A- k n. P- \ - d ¬ am-t\-P¿ Fw hn cm-Pp, s]-cpºm-hq¿ sk‚ v ta-co-kv ]-f-fn hn- I m- c n ^m. tPm- k v ]m- e Øn- ¶ ¬, tem- ° ¬ am- t \- P ¿

kn- k v - ‰ ¿ B¬- h - c - k v kn. Fw.kn, hn-a-e Cw-•o-jv ao-Unbw kv - I qƒ sl- U v - a n- k v - { S- k v kn- k v - ‰ ¿ Pn- P n a- c n- b k- n . Fw.kn, hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ ]n F- k v c- L p, ]n.Sn. F {]kn-U‚ v sI Fw A-_p kwkm-cn-®p.

Ir-jn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-≤Xn-Iƒ-°v 26e-£w-cq-]-bpw Zmcn-{Z e-Lq-I-c-W ]-≤-Xn-Iƒ-°v 84 e-£w-cq-]-bpw ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\-Øn-\v 70 e-£w-cq-]bpw h-\n-Xm hn-I-k-\-Øn-\v 46 e-£w-cq-]-bpw B-tcm-Ky-{]-h¿Ø-\-߃-°v H≥-]-Xp-e-£w- cq]-bpw hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bv-°v 7.3 e-£w-cq-]-bpw km-aq-ly kpc-£-bv-°m-bn 53 e-£w- cq-]-bpw k-Zv-`-c-W ]-≤-Xn-Iƒ-°v 18 e£w- cq-]-bpw hn-´p-In-´n-b ÿm]-\-ß-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°v 71e-£w- cq-]-bpw h-I-bn-cpØn-bn-´p-≠v. hm¿-Up-I-fn¬ \-S-∏n-em-t°≠ s]m-Xp-a-cm-a-Øv tPm-en-Iƒ°m-bn 4.25tIm-Sn-cq-] am-‰n-h® - n-cn°p-∂p. Su¨ lm-fn-\p-th-≠n

C-Ãn-t¯-m-«n C-¶v a-\p-jy-N-§-e

Im-e-Sn: a-e-bm-‰q¿ ]-©m-bØn-se C-√n-tØm-Sv {]-tZ-i-Øv tdm-Uv \-∂m-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v a-\p-jy-N-ß-e Xo¿°p-∂p. h¿-j-ß-fm-bn X-I¿∂p-In-S-°p-∂ F-h¿-{Ko≥ tdmUv \-∂m-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®m-Wv \m-´p-Im¿ a-\p-jy-Nß-f Xo¿-°p-∂-Xv. Hm-t´m-dn-£-t]m-epw h-cmXm-b-Xn-\m¬ tcm-Kn-I-sf- Np-a∂p-sIm-≠p-t]m-tI-≠ A-hÿ-bm-sW-∂pw _-‘-s∏-´ A[n-Ir-X¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√-∂pw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv c-≠p-In-temao-‰¿ ssZ¿-Ly-Øn¬ tdm-Un¬ a-\p-jy-N-ß-f Xo¿-Øp {]-Xntj-[n-°p-∂-Xv. ]u-c-k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p- sshIo-´v 4\m-Wv a-\p-jy-N-ß-e.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw

Im-e-Sn: {io-aq-e-\-K-cw A-Ihq¿ ssl-kv-Iqƒ hm¿-jn-Iw Im-™q¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v an-\n h¿-Ko-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v hn- ]n kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X-h-ln®p. tUm.B¿ c-ho-{μ≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI kn am¿-´n≥, Ip-™-Ω tPm¿-Pv , sI Pm-\-In, sI Pn l-cn-Zm-kv, hn sI k-^n-b, sF-j jm-P-lm≥ kw-km-cn-®p. I-em-]-cn-]m-SnIƒ, Km-\-ta-f F-∂n-h-bpw \-S∂p.

G-s‰-Sp-Ø ÿ-e-Øn-s‚ _m°n Xp-I \¬-Ip-∂X - n-\m-bn 60 e£w-cq-] Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. 31 hm¿-Up-I-fn-se-bpw s]mXp-hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h-cp-sS hoSp-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°v 47 e-£w-cq-]-bpw h-I-bn-cp-Ønbn-´p-≠v. hn-I-k-\ sk-an-\m¿ ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ sI ]n _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ {]-ao-f k-Æn A-[y-£-X-h-ln-®p. hn-Ik-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ F Pn tPm¿-Pv hn-I-k\-tc-J A-h-X-cn-∏n-®p. Sn bp Ipcp-hn-f Fw.F¬.F ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. `m-\p-a-Xn cm-Pp, hn hn Ip-cy≥, A-Uz.kn-Pp F{_-lmw, {]n≥-kv h¿-°n kwkm-cn-®p.

bn¬ F-´n-bm-´p-I-c A-Pp-tams‚ ho-´n¬ B-{I-a-Ww \-S-Ønb-Xv. P-bn-en¬ {]-Xn-I-fp-sS \n-ba hn-cp-≤ {]-h¿-Øn-Iƒ-s°-Xntc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xn¬ {]tIm-]n-X-cm-b {]-Xn-Iƒ P-bn¬ tam-Nn-X-\m-b ti-jw hm¿-Us‚ ho-Sn-\p t\-tc B-{I-aw \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p t]men-kv A-dn-bn-®p. A-©p ss_°p-I-fn-em-bn ]-tØm-fw {]-XnI-fm-Wv I-gn-™ 27\p cm-{Xn ]tØm-sS A-Pp-tam-s‚ ho-´n-seØn A-{I-a-Ww \-S-Øn-b-Xv. tI-kn¬ B-sI 24 {]-Xn-I-fmWp-≈-Xv.

F-kv in-h-i-¦-c]n-f-f-bv-¡v ]u-c-kzo-I-c-Ww

s]-cp-ºm-hq¿: kzm-X-{¥y-k-ac tk-\m-\n-bpw ap-Xn¿-∂ kn.]n. sF t\-Xm-hp-am-b Fkv in-h-i-¶-c-]n-f-f-bv-°v s]-cpºm-hq-cn¬ Cu am-kw B-dn-\v ]u-c-kzo-I-c-Ww \¬-Ip-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. ssh-Io-´v \m-en-\p ^m-kv HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ s]m-Xp-kt- Ω-f\ - w kn.]n.sF P\-d¬ sk-{I-´d - n F-kv kp-[m-I¿sd-Õn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kmPp-t]mƒ Fw.F¬.F N-Sß - n¬ A-[y-£X - h-ln-°pw. ssh-°w hn-iz≥, ]∂y≥ c-ho{μ≥, ap≥ a{¥n-am-cm-b Sn F-®v ap-kv-X^, F-kv i¿a, sI. C. CF-kv in-h-i-¶- kva- b - n¬ kwc-]n-f-f km-cn-°pw.

h¿-Ø-I-cpw ]-©m-b-Øv sa-w_¿-am-cpw hn-´p-\n-∂-Xv G-sd hnhm-Z-am-bn. ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn-bm-Wv Hcp-hn-`m-Kw _-ln-jv-I-cn-®-Xv. a{¥n- F-Øn-s√-∂ A-`yq-lw ]-cØn-b-Xpw ]-cn-]m-Sn ip-jv-°n°p-∂-Xn-\pw C-S-bm-°n. ssl-kv-Iq-fm-bn D-b¿-Øn-bXn-s‚ Hu-tZym-Kn-I D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-∂-Xn-\v am-k-߃°p ap-ºv ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-LSn-∏-n-°-s∏-´n-cp-s∂-¶n-epw a{¥n F-Øm-Xn-cp-∂-Xn-s\-ØpS¿-∂p am-‰n-h-bv-°p-I-bm-bn-cp∂p. c-≠mw-X-h-W-bpw {Kq-∏p t]m-cn-s‚ t]-cn¬ a-fi-eØn¬ a-{¥n-bp-sS ]-cn-]m-Sn am‰n-h-bv-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-aw Hcp hn-`m-Kw \-S-Øn-b-Xm-bpw Bt£-]-ap-≠v. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ]p-d-Øn-d°n-b t\m-´o-kn-epw s\-√n-°pgn ]-©m-b-Øn-se t\-Xm-°-sf ]-cn-]m-Sn-bn¬-\n-s∂m-gn-hm-°nb-Xn-epw A-a¿-jw i-‡-am-bncp-∂p. A-Sp-Øn-sS {]-iv-\-]-cnlm-c-Øn-\m-bn Pn-√m I-Ωn-‰n afi-e-Øn¬ A-Uv-tlm-Iv I-Ωn‰n-sb {]-Jym-]n-®n-cp-∂p-sh-¶nepw {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\p ^e-am-Ip-∂n-s√-∂ kq-N-\-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sS hn-e-bn-cpØ-s∏-Sp-∂-Xv. am-k-߃-°p ap-ºv ]-√m-cnaw-K-ew ]n.F-®v.kn D-Zv-Lm-S-\Øn-s\-Øn-b s]m-Xp-a-cm-a-Øv

h-t£-{Xw, Ip-S-ap-≠ h-S-°pw]m-Sw {io-Zp¿-K t£-{Xw-, ap-fhq¿ A- t d- ° m- S v `- K - h - X n- t £{Xw, am- \ m- d n Im- ™ n- c - ° m- S v t£- { Xw, a- Æ q¿ a- l m- t Z- h t£- { Xw, I- S m- X n sh- ≈ m- ´ pIm-hv, Ip-´-\m-Sv {io-[¿-a-im-kvXm- t £- { Xw,]m- e - ° m- S v Pn- √ bn¬ c- ≠ v t£- { X- ` - fi m- c ߃, Iq- S m- s X k- l - I - c - W _m- ¶ p- I - f n- e pw [- \ - I m- c y ÿm-]-\-ß-fn-epw kw-Lw Ih¿- ® \- S - Ø n- b - X m- b n A- t \zj- W - Ø n¬ sX- f n- ™ - X m- b n Un- s sh.F- k v . ]n. ]- d - ™ p. s]- c - a w- K - e w k¿- h o- k v k- l I-c-W-_m-¶v, Ip-f-am-hv k¿-hokv _m- ¶ v , ]m- e m ]n- g - I v Fkv . _n.Sn. im- J , Du- ∂ p- I ¬, In- g - ° - º - e w F- ∂ n- h n- S - ß - f nepw I-h¿-® \-S-Øn. tIm- X - a w- K - e w Ip- ∂ p- I p- g nbn¬ [- \ - I m- c y- ÿ m- ] - \ - Ø ns‚ `n- Ø n Xp- c - ∂ v Kym- k v I´¿ D- ] - t bm- K n- ® v sk- b v - ^ v XI¿- ° m≥ {i- a n- s ®- ¶ n- e pw hnP- b n- ® n- √ . B- e - Ø q¿ _o- h td- P v tjm- ∏ n¬ \n- ∂ pw ]- X n\m- b n- c w cq- ] - b pw a- Z y- h pw Ih¿- ∂ p. aq- h m- ‰ p- ] p- g I- S m- X n lyq- ≠ m- b v tjm- d pw Ip- Ø n-

hm-g-¡p-fw k-¼qÀ-W-s]³-j³ ]-©m-b-¯m-bn

s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw kºq¿-W-s]≥-j≥ ]-©m-b-Ømbn hn ]n k-Po-{μ≥ Fw F¬ F {]-Jym-]n-®p. ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v Sn F-®v A-_v-Zpƒ-P_m¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m ]-©m-b-Øv saw-_¿ AUz.A-_v-Zpƒ ap-Ø-en-_v ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. hm-g-°p-fw tªm-°v ssh.{]kn-U‚ v en-kn sk-_m-kv-‰y≥, ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v sF-j A-_q-_-°¿,hn-Ik-\ kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ j-ao¿ Xp-I-en¬, B-tcmKy-hn-Zym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ Fw ]n tZ-h-kn, kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ k-‘y D-Æn-Ir-jv-W≥, tªm-°v saw-_¿-am-cm-b {]-^. F≥ F A-\-kv, sI sF Ir-jvW≥-Ip-´n, sa-w-_¿-am-cm-b sI Pn j-\n¬-Ip-am¿, Aw-_n-I c-mP-∏≥, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn sI Fw A-_v-Zpƒ k-emw kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

kvIqÄ Ip-«nI-sf ]o-Un-¸n-¨-bm-sf t]m-en-kv sh-dp-sX-hn«p

Im-eSn: sIm-Sp-ß√q-cn¬- \n-∂p hn-t\m-Z-bm-{X-s°Øn-b kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnI-sf ]o-Un-∏n-® -{]-Xn-sb sh-dp-sX-hn´ t]m-en-kv \-S]-Sn hn-hm-Z-am-Ip∂p. s]-cn-bm-dn-se ap-X-e-°S-hn-em-Wv hn-hm-Z-Øn-\n-Sbm-b kw-`-hw \-S-∂-Xv. Xr-∏q-WnØp-d kz-tZ-in hn-P-b-\m-Yv(48)BWv kz-Imcy kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-I-cp-a-S-ßp-∂ kwLsØ I-S-∂p-]n-Sn-°p-Ibpw am-\-ko-I-]o-U-\-Øn-\n-c-bm°p-Ibpw sN-bv-XXv. A-Xn-{I-aw X-S-™ A-[ym-]n-I-amtcbpw k-ao-]-Ø-p≠m-bn-cp-∂-h-scbpw C-bmƒ a¿-±n-°p-Ibpw A-k`yw ]-d-bp-Ibpw sN-bv-Xp. F¬.]n hn-`m-Kw Ip-´nI-fp-sS t\¿-°m-bn-cp-∂p B-{I-aWw. ÿ-e-sØØnb t]m-en-kv a¬-∏n-Sp-Ø-Øn-eq-sS-bm-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. F-d-Wm-Ip-fw \-K-c-Øn¬- am-[y-a{]-h¿-ØI-sb I-S-∂p-]n-Sn-® tI-knepw C-bmƒ {]-Xn-bmWv. am-\-ko-I-tcm-Kn-bm-sW-∂p- ]-d-™v C-bm-sf sh-dp-sXhn-´ Ime-Sn t]m-en-kv \-S-]-Sn-bm-Wv {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm°n-b-n-cn-°p-∂Xv.

A-¦-W-hm-Sn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-s]-jy t]m-j-Im-lm-c]²Xn

aq-hm-‰p-]p-g: ]m-bn-{] ]-©m-bØ - v 22 mw hm¿-Un-se Xr-°f - Øq¿, ]m-bn-{] A-¶W - h - m-Sn-If - n-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v hm¿Up-Xe - t£-aI - Ω - n-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kvs - ]-jy¬ t]m-jI - m-lm-c]≤-Xn \m-sf D-ZvL - mS-\w sN-øpw. k¿-°m¿ \¬-In-hc - p-∂ t]m-jI - m-lm-cØ - n-\p ]pd-ta B-gvN - bn¬ H-cp Znh-kw ]mepw ap-´bpw \¬-Ip-∂X - m-Wv ]-cmXn. hm¿-Un-se hnhn-[ ÿm-]-\-ß-fp-sSbpw hy-‡n-I-fpsSbpw k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv ]≤-Xn \-S-∏m-°p-∂Xv. \msf \-S-°p-∂ -k-tΩf-\w ]-©m-b-Øv-{]-knU‚ v am-Xyq-kv h¿-°n D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

ap-Sn-¡Â \S¸m-ew \nÀ-am-Ww Xp-S-§p¶p

s]-cp-ºm-hq¿: h√w ap-Sn-°¬ \S∏m-ew bm-Ym¿Yy-am-Ip∂p. s]-cp-ºm-hq¿ \-K-c-k-`-sb-bpw hm-g-°p-fw {Km-a-∏©m-b-Øn-s\-bpw _-‘n-∏n-°p-∂ h√w ap-Sn-°¬ tXm-Sn\v Ip-dp-sI-bp-f-f ap√-∏n-f-fn-∏m-e-Øn-s‚ sS-≠¿ \-Kc-k` £-Wn-®-tXm-sS-bm-Wv \m-fp-I-fm-bp-f-f \m-´p-Im-cp-sS ImØn-cn-∏n\pw ]-cm-Xn-Iƒ°pw A-h-km-\-am-b-Xv. 2010¬ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n ]m-e-Øn-\v X-d°√n´p. C-Xn-\m-bn 14 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-°p-Ibpw sNbv-Xp. c-≠v tIm-Sn cq-]-tbm-fw sNe-hv hcp-∂ ]m-ew \n¿am-W-Øn-\v Xp-S¿ -{]-h¿-Ø-\-ß-sf√mw A-tXm-sS A-hkm-\n-®p. {]-tZ-i-hm-kn-Iq-Snbm-b ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ sI Fw F kemw ap≥-ssI-sb-Sp-Øm-Wv \-S-∏m-ew \n¿-an-°p-∂Xv. \n-ehn¬ h√w \n-hm-kn-Iƒ-°v ap-Sn-°√n¬ FØm≥ A-©v In-tem-ao-‰-tdm-fw Np-‰n k-©-cn-°-Ww. ]m-ew bmYm¿-Yy-am-Ip-∂-tXmsS C-cp-∂q-dv ao-‰-dm-bn Zq-cw Ip-d-bpw.

h³-I-hÀ-¨m kw-L-¯n-se HcmÄ- A-d-Ìn aq- h m- ‰ p- ] p- g : B- c m- [ - \ m- e - b ߃ Dƒ- s ∏- s S h≥- I - h ¿- ® kw-L-Øn-se Hcmsf t]m-enkv A-d-Ãp sN-bv-Xp. C- S p- ° n am- ¶ p- f w ap- d n- ∏ m- d A- c n- a - ‰ w h- b - e n≥ tPm- ^ n≥ F-∂ tPm-jn(30) B-Wv aq-hm‰p- ] p- g Un- s sh.F- k v . ]n. sI Fw Pn-Pn-tam-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep- ≈ kw- L - Ø n- s ‚ ]n- S n- b nem- b - X v . \m- K - ∏ p- g sk‚ v . taco-kv ]-≈n-bn¬ \-S-∂ tam-jW-hp-am-bn _-‘-s∏-´v I-√q¿°m-´v im-¥n-°m-´v cm-{Xn-Im-e ]- c n- t im- [ - \ \- S - Ø p- I - b m- b ncp- ∂ t]m- e n- k n- s \ I- ≠ v ss_-°v D-t]-£n-®v c-£-s∏-´ kw-L-sØ tI-{μo-I-cn-®v \-SØn- b A- t \z- j - W - Ø n- e m- W v h≥- I - h ¿- ® m- k w- L - s Ø- ° pdn-®v kq-N-\ e-`n-®-Xv. ss_- ° n- s ‚ D- S - a - b m- b I]n¬ F-∂ c-Xo-jn-s\ ]n-Sn-IqSn tNm-Zyw sN-bv-X-tXm-sS-bmWv tam-„m-°-sf-°p-dn-®v hn-hcw In-´n-b-Xv. ]m-em tN¿-∏p-¶¬ tlm-f-n t{Im-kv ]-≈n, aq-hm-‰p-]p-g F\m-\-√q¿ a-ln-f-hm¿ t£-{Xw, Cu- à v I- e q¿ a- l m- t Z- h - t £{Xw, t]m-Øm-\n-°m-Sv a-lm-tZ-

a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™n-s‚ ]-cn-]m-Sn-bpw hn-P-bn∏n-°m-\m-bn-s√-∂v B-t£-]w \n-e-\n¬-s°-bm-Wv hn-Zym-`ymk-a-{¥n-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bn-epw tam-iw A-h-ÿ t\-cn-´-Xv.

Øp-d-∂pw kw-Lw I-h¿-® \S-Øn-b-Xm-bpw t]m-en-kv ]-d™p. tPm-j-n-bp-sS {]-[m-\-Iq-´mfn-bm-b C-Sp-°n kz-tZ-in tPmtam- \ m- W v tam- j - W - k w- L Øn-se kq-{X-[m-c-s\-∂v t]men-kv ]-d-™p. C-bmƒ X-an-gv\m- ´ n- t e- ° p I- S - ∂ p. F- ´ w- K kw- L - a m- W v I- h ¿- ® - ° p- ≠ mbn-cp-∂-Xv. hn-hn-[ kw-L-ß-fn¬ {]-mtZ- i n- I - a m- b _- ‘ - ß - f pw Ih¿- ® - ° v D- ] - t bm- K n- ® - X m- b pw C-Xp-kw-_-‘n-®pw A-t\z-jn®p h- c n- I - b m- s W- ∂ pw Unssh.F- k v . ]n. hy- ‡ - a m- ° n. kw-Lw C≥-Un-° Im-dn¬ k©-cn-®m-Wv tam-j-Ww \-S-Ønb-Xv. Un- s sh.F- k v . ]n.sb- ° qSm- s X kn.sF.bq- \ - k v , Fkv . sF. in- h - I p- a m¿, hn sP tPm¿-Pv, tPm¿-Pv tPm-kv, sI Fw k-eow, sI sI cm-tP-jv, Fw Fw D-ss_-kv, hn F≥ cmP≥, Zn-eo-]v-Ip-am¿ Xp-S-ßn-bh- c m- W v A- t \z- j - W - k w- L Øn- e p- ≠ m- b n- c p- ∂ - X v . {]- X nsb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp.

Kr-l-k-μÀ-i-\Imw-]-bn-\v Xp-S-¡-am-bn

aq-hm-‰p-]p-g: P-ek - º - m-Zyw ip-≤P-e-k-ar-≤n-°m-bn F-∂ k-tμi-hp-am-bn tZ-in-b k-ºm-Zy-]≤ - Xn G-P‚p-am-cp-sS Kr-lk - μ - ¿-i\ Imw-]b - n-\p Xp-S° - a - m-bn. P-e-kw-c-£-W-Øn-s‚ {]m[m-\yw t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\p P-e-hn-`-h-h-Ip-∏n-s‚ Io-gnep-≈ I-ayq-Wn-t°-j≥ B‚ v I-∏m-kn-‰n sU-h-e-]v-sa‚ v bq\n-‰n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-SØp-∂ Imw-]-bn-s‚ tªm-°p-Xe D-Zv-Lm-S-\w tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v tPm-kv s]-cpºn-≈n-°p-t∂¬ \n¿-h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv sk-{I´-dn {io-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ko-\-Øv Dkv-am≥, sI Pn cm-[m-Ir-jvW≥, Pn-Pn-_m-_p, tim-im-Ω tPm¿-Pv, \n-km jm-lp¬-l-ao-Zv kw-km-cn-®p.

I-emta-f

Im-eSn: ]m-d∏ - p-dw _-Zc - n-ø a-Zvd - k-bn¬ I-emta-f kw-LS- n-∏n®p. sI hn D-kv-am≥ _mJ-hn D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ap-Xn¿-∂h - c - ptSbpw c-£m-I¿-Øm-°-fptSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-Zym¿-YnI-fp-sS I-em ssh-⁄m\n-I a¬k-cß - ƒ \-S∂p. hn-Pb - n-Iƒ-°v k-Ωm-\-߃ hn-Xc-Ww sN-bvXp.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014/02/02  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014/02/02

Advertisement