Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

I½oj\p ap-¶nse-¯n-bXv hnhn[ Bh-iy-§Ä; kvtImfÀjn¸v hyh-Ø-I-fn amäw thW-sa¶v

Adnbn-¸pIÄ

hn-`n-¶ ti-jn-bp-Å-hÀ Fw-t¹m-bv-saâv Hm-^n-kn c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

sIm-®n: \yq-\-]-£ I-Ωn-j-\p ap-∂n-se-Øn-b-Xv P-\-ß-fp-sS hn-hn-[ B-h-iy-߃. \n-e-hnep-≈ H.-_n.-kn. kv-tIm-f¿-jn∏v hy-h-ÿ-bn¬ am-‰-߃ A\n-hm-cy-am-sW-∂v sa-° P-\d¬ sk-{I-´-dn A-en B-h-iys∏-´p. \n-e-hn¬ tI-c-f-Øn¬ a-s‰mcp ]-≤-Xn-bn¬ e-Øo≥ ItØm-en-°-cpw ap-kv-en-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂-Xn-\m¬ tI-{μ ]-≤Xn-bn¬ A-t]-£n-°m≥ I-gn-bn√. C-°m-cy-Øn¬ I-Ωn-j≥ CS-s]-S-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw. CXpƒ-∏-sS F-t´m-fw \n¿-tZ-i-ßfm-Wv sa-° I-Ωn-j-\p ap-ºmsI k-a¿-∏n-®-Xv. hn-Zym-`ym-k h-

sIm-®n: Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Ivkv-tN-©v ap-tJ-\ I-cm¿ hy-hÿ-bn¬ \n-b-an-°-s∏-´v 16.08.99 ap-X¬ 31.12.2013 Im-e-b-f-hn¬ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-Xpw 31.12.03 t\m A-Xn-\p ap-tºm 179 Zn-h-kw ]q¿-Øo-I-cn-°p-I-bpw F-∂m¬ 2004¬ tPm-en-bn¬ \n∂pw hn-Sp-X¬ sN-ø-s∏-´-h-cpam-b B-ep-h Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ hn-`n-∂-ti-jn-bp≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ c-Pn-kv-t{Sj≥ Im¿-Upw Cu Im-e-b-f-hnse hn-Sp-X¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Ifp-am-bn Cu am-kw 16\-Iw B- FdWm-Ip-fw I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ \yq-\-]-£ I-Ωo-j≥ sX-fn-sh-Sp-∏n¬ \n∂v ep-h Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v FIv-kv-tN-©n¬ lm-P-cm-I-W-sa∂v Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

A-[ym-]-I H-gn-hv: A-`n-ap-Jw C-¶v

sIm-®n: t\m¿-Øv C-S-∏-≈n Pn.hn.F-®v.F-kv kv-Iq-fn¬ hn.F-®v.F-kn.kn hn-`m-KØn¬ ^n-kn-Iv-kv A-[ym-]-It‚-bpw t¢m-Ønw-Kv B‚ v Fwt{_m-bn-U-dn tIm-gv-kn¬ shmt°-j-W¬ C≥-k-{S-Iv-S-dp-tSbpw Xm-Xv-Im-en-I H-gn-hn-te-°p≈ A-`n-ap-Jw C-∂v cm-hn-se 11\v kv-Iqƒ Hm-^n-kn¬ \-S°pw.

sl-hn- sh-ln-¡nÄ ss{U-hÀ H-gn-hv

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v ]n.Fkv. kn \n-›-bn-®n-cn-°p-∂ tbm-KyX-bpw {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hpw D≈ sl-hn-{U-h-sd B-h-iy-ap≠v. Xm¬-°m-en-I-am-bm-Wv \nb-a-\w. {]-Xn-am-kw 10,000 cq-] \¬-Ipw. X-¬]-cy-ap-≈-h¿ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰pw sse-k≥kpw k-ln-Xw Cu am-kw 16\v cm-hn-se 11\v \-S-°p-∂ kq-{]≠n-s‚ Hm-^o-kn¬ \-S-°p-∂ hm-Iv C≥ C‚¿-hyq-hn¬ lm-Pcm-I-Ww.

t]m-enkv tIm¬-Ì-_nÄ ss{U-hÀ Np-cp-¡-¸-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn-√bn¬ ]n.F-kv.kn. \-S-Øn-b t]m-eo-kv tIm¨-Ã-_nƒ ss{U-h¿ (Bw-Uv _-‰m-en-b≥, sI.F.]n.˛ 1) Np-cp-°-∏-´n-I {]kn-≤o-I-cn-®-Xm-bn Pn-√m Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. ]n.F-kv.kn.bpsS Hu-tZym-Kn-I sh-_v-ssk‰n¬ C-h ]-cn-tim-[-\-bv-°v e`y-am-Wv.

Un-hn-j-\ X-]m A-Zm-e-¯v 26\v

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw t]mì Un-hn-j-s‚ H-cp X-]m¬ A-Zm-e-Øv 26 \v D-® I-gn-™v aq∂n-\v Un-hn-j≥ t]m-Ãv Hm-^nk-kv ko-\n-b¿ kq-{]-≠n-s‚ Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. Cu Un-hnj-\p Io-gn-se X-]m¬ tk-h-\sØ-°p-dn-®p-≈ ]-cm-Xn-I-fmWv A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°pI. ap-ºv ]-cn-K-Wn-°-s∏-´ ]-cmXn-Iƒ A-b-bv-t°-≠-Xn-√. ]cm-Xn-Iƒ ko-\n-b¿ am-t\-P¿, Hm-^n-kv Hm-^v kq-{]-≠v Hm-^v t]m-Ãv Hm-^n-k-kv, F-d-Wm-Ipfw Un-hn-j≥, sIm-®n682 011 F∂ hn-em-k-Øn¬ 23 \v ap-ºmbn In-´-Ø-°-hn-[-Øn¬ A-bbv-t°-≠-Xm-Wv. ]-cm-Xn-Iƒ Ab-bv-°p-∂ I-h-dn-\p ap-I-fn¬ X]m¬ A-Zm-e-Øv F-∂v tc-J-s∏Sp-Ø-Ww.

hoSn-\p Xo-¸n-Sn-¨v e-£-§-fp-sS \ãw a-´m-t©-cn: ho-Sn-\v Xo-∏n-Sn-®v e£-ß-fp-sS \-„w. \-kv-d-Øv Ãm-Nyp P-Mv-j-\v k-ao-]w AØn-s∏m-gn ho-´n¬ cm-Pp tk-hy¿ Xm-a-kn-°p-∂ hm-S-I ho-´nem-Wv A-·n-_m-[ D-≠m-b-Xv . C-∂-se cm-hn-se 11.30\m-Wv kw-`-hw. tjm¿-´v k¿-Iyq-´m-Wv Xo-∏n-Sp-Ø-Øn-\p Im-c-W-sa∂v ^-b¿-t^m-gv-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Kr-tlm-]-I-c-W-߃°m-Wv \m-i-\-„-ap-≠m-b-Xv. a´m-t©-cn-bn¬ \n-∂p-≈ ^-b¿ bq-\n-‰v F-Øn Xo-b-W-®p. ho-Sns‚ D-S-a hn-tZ-i-Øm-Wv.

Hm¸-td-j³ Ip-t_c; I-f-a-tÈ-cn kz-tZ-in ]n-Sn-bn sIm-®n: Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-cbp-sS `m-K-am-bn A-\-[n-Ir-X-ambn ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øn-h-∂bm-sf kn-‰n t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. I-f-a-t»-cn ]-≈n-emw-I-c \μn-\n ho´n¬ apØp-Ipam¿ (34) B-Wv ]nSn-bn-em-bXv. C-bmfp-sS ho´n¬ \n∂pw aq-∂p e- £ - Ø n{]Xn ]-Xn-\-ømap-Øp-Ip-am¿ bn-c-Øn F-Æq-dv cq-]-bpw, 517 {Kmw kz¿-Wm-`-cW-ß-fpw, A-c-In-tem kz¿-Ww ]-W-b-Øn-\v sh-®v 10,72,000cq]-bp-sS c-ko-Xv, A-©p B-[m-cß-fpw a-‰p-tc-J-I-fpw ]n-Sn-s®-SpØp. I-f-a-t»-cn t]m-eo-kv tIsk-Sp-Øp. {]-Xn-sb C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

12 Pq¨ 2014 hymgw

Ip-∏n¬ Pn-√-bn¬ 25 F¬.-]n.F-kv. A-kn-Âp-am-sc \n-b-an°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Bb-t∏mƒ F≥.-sP.-Un. H-gn-hn-ep≈ c-≠v \yq-\-]-£mw-K-߃°v C-Xp \n-b-a-\-Øn-\p-≈ \-S]-Sn B-bn-´n-s√-∂v A-t±-lw Nq≠n-°m-´n. C-°m-cy-Øn¬ A-Snb-¥-c \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ hnZym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S¿-°v IΩn-j≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. ]-›n-a-sIm-®n-bn-se c-≠p ap-X¬ F-´p-h-sc Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ hn-hn-[ hn-`m-Kß-fn-ep-≈ \yq-\-]-£ hn-`m-K߃ ko-tdm em≥-Uv-se-kv ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´n-´n-s√-∂pw 5450 A-t]-£-I¿ C-Xn-\m-bp-

I-©m-hv hn-ä bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn

C¶v _methehncp²Zn-\w

KmÀlnI _methebvs¡Xntc \S-]Sn iàam¡pw: Ie-IvSÀ sIm-®n: Pn-√-bn¬ Km¿-ln-I _m-e-th-e-bpƒ-s∏-sS-bp-≈ \S-]-Sn i-‡-am-°p-sa-∂v I-e-Œ¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw. C-Xn-\m-bn kv-Izm-Up-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w i-‡n-s∏-Sp-Øm\pw ]-cn-tim-[-\-Iƒ Du¿-÷nX-am-°m-\pw te-_¿ Hm-^n-k¿°v (F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) \n¿t±-iw \¬-In. I-gn-™ h¿-jw s]-cp-ºm-hq-cn¬ H-cp Km¿-ln-I _m-e-th-e dn-t]m¿-´p sN-bv-Xncp-∂p. Cu h¿-jw H-∂pw -X-s∂

dn-t]m¿-´p sN-bv-Xn-´n-√. F-¶nepw ]-cn-tim-[-\-Iƒ Xp-S-cpw. Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v ssN¬-Uv te-_¿ do-lm-_n-en-t‰-j≥ IΩ-‰n-bp-sS-bpw ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ skm-ssk-‰n-bp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\-߃ Pn-√-bn¬ i‡-am-Wv. Km¿-ln-I _m-e-th-e \-S°p-∂-Xm-bn kw-i-bn-°-s∏-Sp∂ ho-Sp-I-fn-epw hym-]m-c I-®h-S ÿm-]-\-ß-fn-epw ]-cn-tim-

[-\ \-S-Øpw. Ip-´n-I-sf th-esN-øm≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿s°-Xn-sc ssN¬-Uv te-_¿ At_m-fn-j≥ B‚ v sd-Kp-tej≥ B-Œv A-\p-k-cn-®v tI-skSp-°pw. 20000 cq-] ]n-g-bpw B-dp amkw h-sc X-S-hpw in-£-bm-bn e`n-°m-hp-∂ Ip-‰-am-Wv _m-e-the-sb-∂pw C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\߃ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-∂-h¿ 0484 2423001 F-∂ \-º-cn¬ Adn-bn-°-W-sa-∂pw I-e-Œ¿ A-dn-

]-Ýn-a-L-«{]-tZ-i-¯v F-§n-s\ ]-«-bw\Â-Ip-sa-¶v hy-à-am-¡-Ww: ]n- kn tXm-a-kv sIm-®n:tem-I- ss]-Xr-I -]-Z-hn e-`n-® ]-›n-a-L-´-{]-tZ-i-Øv F-ßn-s\ ]-´-bw- \¬-Im-\m-Ipsa-∂v d-h-\yq-a-{¥n hy-‡-am-°W-sa-∂v tI-c-f-tIm-¨-{K-kv sN-b¿-am≥ ]n- kn tXm-a-kv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. ssI-h-i-`q-an-°v I¿-j-I¿°v ]-´-bw \¬-Ip-∂-Xn-s\-°pdn-®m-tem-Nn-°m≥ P-\-{]-Xn-\n[n-I-fp-sS tbm-Kw- hn-fn-°p-sa∂v a-{¥n A-Sq¿-{]-Im-iv \n-b-ak-`-bn¬ ]-™n-cp-∂p. sF-Iycm-{„-k-`-bp-sS Io-gn-ep-f-f temI-ss]-Xr-I- I-Ω-‰n-bm-Wv ]-›n-

a-L-´ ta-J-e-bv-°p tem-I-ss]Xr-I ]-Z-hn-\¬-In-b-Xv. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-_‘-\ 177˛mw h-Ip-∏p-{]-Im-cw B- ta-J-e-bn¬ h-en-b- sI-´n-S߃ ]-Wn-bp-∂-Xn-\pw `q-ankw-_-‘n-®p-am-‰-߃ h-cp-Øp∂-Xn-\pw tem-I- ss]-Xr-I-I-Ω‰n-bp-sS A-\p-a-Xn- th-Ww. C-°m-cy-Øn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ tI-{μ-k¿-°m-¿-h-gn A-t]-£- \¬-In-bn-s√-¶n¬ IS-em-kn-s‚ hn-e-bn-√m-Ø ]-´bw \¬-In I-_-fn-∏n-°p-I-bmWv sN-øp-∂-Xv.am-[-hv Km-UvKn¬ I-Ω-‰n -dn-t]m¿-´p-h-®m-Wv

In-ä-Iv-kv I-¼-\n-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡Ww: F-kv.Un.]n.sF. B-ep-h: In-‰-Iv-kv Km¿-sa‚ v-kv A-[n-Ir-X¿-°v a-\p-jy-°-S-Øv ]-¶p-s≠-∂ -B-tcm-]-Ww i‡-am-b-tXm-sS I-º-\n-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. h-\n-Xm-hn-`m-Kw I¨-ho-\¿ ssj-em A-iv-d^pw tPm.I¨-ho-\¿ kp-\n-Xm \n-km-dpw kw-bp-‡-{]-kv-Xm--h\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. U¬-ln B-ÿm-\-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ tUm¨ t_m-kvtIm sS-Iv F-∂ ss\-]p-Wy hnI-k-\-ÿm-]-\-am-Wv kv-{Xo-Isf In-‰-Iv-kn-\v F-Øn-®p-sIm-SpØn-cp-∂-Xv. I-\y-Im-Xz-˛-K¿-`-]cn-tim-[-\-bv-°p ti-j-am-W v-kv{Xo-I-sf tI-c-f-Øn-te-°p I-SØn-bn-cp-∂-sX-∂ A-Xo-h-Kp-cpX-c-am-b I-s≠-Ø-epw A-t\zj-W-kw-Lw \-S-Øn-bn-´p-≠v.

kv-{Xo-Xz-sØ A-]-am-\n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ I-º-\n-bp-sS \-S]-Sn-s°-Xn-tc kv-{Xo-kw-L-S-\I-fpw s]m-Xp-k-aq-l-hpw cw-KØp-h-c-Ww. Kp-cp-X-c-am-b ssewKn-Im-Xn-{I-a-Øn-\p hn-t[-b-am°n-b I-º-\n-°pw A-Xn-\p t\Xr-Xzw \¬-In-b am-t\-Pv-sa‚n\p-ta-Xn-tc kv-{Xo kp-c-£m-\nb-a-{]-Im-cw \S]-Sn-sb-Sp-°-Wsa∂pw C-h¿ {]-kv-Xm-hn-®p.

]-›n-a-L-´-Øn-\v tem-I- ss]Xr-I-]-Z-hn t\-Sm≥- I-gn-™-Xv. Cu dn-t]m¿-´n-s\-°p-dn-®v I¿j-I¿-°v B-i-¶-bp-≠v. Cu amkw 21 \v cm-hn-se 10\v tIm-´-bw sI.-]n.F-kv tam-t\m≥ lmfn¬ {]-^.am-[-hv- Km-Uv-Kn-ep-ambn I¿-j-I ]-cn-ÿn-Xv kw-hmZw F-∂- ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n°pw. tI-c-f bq-Ø-{^-≠n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn-em-Wv kw-hm-Zw. I¿-j-I, cm-{„o-b,]-cn-ÿn-Xn ta-I-e-bn-se {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp°p-sa-∂pw ]n kn tXm-a-kv Adn-bn-®p.

bn-®p. km¿-h-tZ-io-b _m-e-Zn\-am-b C-∂v F-d-Wm-Ip-fw Pn√m te-_¿ Hm-^n-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ Im-°-\m-Sv am¿ A-Øt\-jy-kv ssl-kv-Iq-fn¬ cm-hnse 9.30\v _m-e-th-e hn-cp-≤ {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ (F≥-t^m-gvkv-sa‚ v) A-dn-bn-®p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn D-]-\ym-kw, Nn-{X-c-N-\ a-’-c-ß-fpw kw-LSn-∏n-°pw. _m-e-th-e \n¿-am¿÷-\-hpw Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-

kz-bw sXm-gn ]-²-Xn: sk-an-\m-dpw A-t]-£m-t^m-dw hn-sIm-X®-cn:-WPn--h√pwm FwC-¶tπm-v bv-sa‚ v

F-Iv-kv-tN-©n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ h-S-°≥ ]-d-hq¿ Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©pw P≥ in-£≥ k≥-ÿm≥ Pn-√m bq-\n-‰pw kw-bp-‡-am-bn kzw-b sXm-gn¬ ]-≤-Xn-˛ sk-an\m-dpw A-t]-£ t^m-dw hn-X-cW-hpw kw-L-Sn-∏n-°pw. h-S°≥ ]-d-hq¿ K-h.Po-h-\-°m-cpsS k-l-I-c-W _m-¶v lm-fn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßv C-∂v ]-d-hq¿ \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ D-ZvLm-S-\w sN-øpw.t^m¨: 9745235779, 9447292575.

ss]¸v-sse\nÂ- CSn-¨vh©n- ap-§n-; B-f-]m-b-anà ssh-∏n-≥:- \m-b-c-º-ew- ]m-eØn-\Sn-bn-eq-sS hm-´¿- AtXm-dn-‰nÿm-]n-®n-´p-≈ ss]-∏v sse-\n¬ CSn-®v- a¬ky-_‘\Øn-\pt]m-b h©n- ap-ßn.- In-g°v- ]p-gbn¬- a-¬ky-_-‘-\-Øn-\p- t]mIp-I-bm-bn-cp-∂- \m-b-c-º-ew- I-W-°m-´p-ti-cn- {]-Zo-jn-(-48)-s‚- h©n-bm-Wv ]p-e¿-s® A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xvv.- tXm-´n¬- ap-ßn-b {]Zo-jn-s\ k-ao]sØ - am¿-°-‰nep-≠m-bn-cp-∂h¿- F-Øn-bm-Wvc£s∏Sp-Ønb-Xv-.kw-`-h-Øn¬ C-bm-fp-sS he \„s∏´p;- 15,-000 cq-]bp-sS \-jv-S-aps≠∂v- {]Zo-]v- ]d™p.

te-ew 20 \v sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-´p≈ D-]-tbm-K iq-\y-am-b km-[\-߃ Cu am-kw 20\v te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-S-W-sa-∂v kq-{]-≠v \m-bcºew- ]m-eØn-\Sn-bn¬- Ip-dp-sIbn-´n-´p-≈ ss]∏vA-dn-bn-®p. sse\n¬- CSn-®p- ap-ßn-b h©n-

s≠-∂pw k¨-ssd-kv sIm-®n {]-h¿-Ø-I≥ A-_v-Zp-\m-k¿. C-hn-Sp-sØ \yq-\-]-£-ß-fn¬ 60 i-X-am-\-hpw `q-˛-`-h-\ c-ln-Xcm-sW-∂pw C-h¿-°m-bn {]tXy-I ]m-t°-Pv \-S-∏m-°-Wsa-∂p-am-Wv B-h-iyw. ]-›n-asIm-®n-bn¬ \yq-\-]-£-t£-a h-Ip-∏n-s‚ D-]-]-cn-io-e-\ tI{μw Xp-S-ß-W-sa-∂pw B-h-iyap-b¿-∂p. ]-cm-Xn-I-fn¬ c-ay-am-b ]-cnlm-c-Øn-\v {i-an-°p-sa-∂v I-Ωnj≥ sN-b¿-am≥ ho-cm≥-Ip-´n Dd-∏p-\¬-In. I-Ωn-j≥ Aw-K-ßfm-b A-Uz..-hn -hn tPm-jn, AUz.-a-dn-bp-Ω F-∂n-h-cpw sX-fnsh-Sp-∏n¬ ]-s¶-Sp-Øp.

i-ß-fpw F-∂-Xm-Wv D-]-\ym-k hn-j-bw. _m-e-th-e hn-cp-≤ ktμ-i-am-Wv Nn-{X-c-N-\-bp-sS hnj-bw. ssN¬-Uv-sse-\n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ ku-Øv sIm-®n Kh.l-b¿ sk-°≥-U-dn tKƒ-kv kv-Iq-fn¬ cm-hn-se 9.30\v _m-eth-e hn-cp-≤ {]-Xn-⁄-sb-Sp°pw. Xp-S¿-∂p \-S-°p-∂ t]mÿ {]-Im-i-\w Un.kn.]n. B¿ \n-im-¥n-\n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pn-√ te-_¿ Hm-^o-k¿

(F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) {io-em¬ A-[y-£-\m-bn-cn-°pw. ssN¬Uv-sse≥ t\m-U¬ Hm-^n-kv Ub-d-Iv-S¿ tUm. ta-cn ho-\-kv tPm-k-^v, Pn-√m hn-Zym-`ym-k D]-U-b-d-Iv-S¿ ssj≥-tam≥, Kh.l-b¿ sk-°≥-U-dn tKƒ-kv kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ F≥ C kc-kz-Xn, ssN¬-Uv-sse≥ U-bd-Iv-S¿ ^m. Kn¬-´¨, Pn-√m tIm¿-Un-t\-‰¿-am-cm-b F-kv A-\o-jv, {ip-Xn hn-iz-\m-Y≥ kw-_-‘n-°pw.

ssh-∏n≥: kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv I-©m-hv hn¬-∏-\ \-S-Øn-b bphm-hn-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. t^m¿-´p-sIm-®n kz-tZ-in-bpw ku-Øv ]p-Xp-ssh-∏n¬ \-hmkv-(29) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se ]p-Xpssh-∏v km-¥m-{Iq-kv kv-Iqƒ ]cn-k-c-Øv sh-®v Rm-d-°¬ Fkv.-sF. Fw hn ]u-tem-kv BWv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

Po-h-\-¡m-cn-¡v aÀ-±-\-ta-äp; c-−v t]À ]n-Sn-bnÂ

B-ep-h: ]-W-an-S-]m-Sn-s\-s®m√n-bp-≈ X¿-°-Øn-s\ Xp-S¿∂vv Im¿ tjm-dpw Po-h-\-°m-cn°vv a¿-±-\-ta-‰p. kw-`-h-Øn¬ c≠v bp-hm-°ƒ ]n-Sn-bn-em-bn. B-ep-h I-º-\n-∏-Sn-bn-se Im¿tjm-dp-an-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-º-\n-∏-Sn kz-tZ-in-I-fm-b kp_n≥, tPm-k-^v F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

Ifªp-In«n-b kzÀ-Wm-`-c-W-§Ä Xn-cn-t¨Â-¸n-¨v tlm-«Â D-S-a am-Xr-I-bmbn sIm-®n: I-f-™p-In-´n-b 25 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-߃ AS-ßp-∂ _m-Kv D-S-a-ÿ-bv-°v Xn-cn-t®¬-∏n-®v tlm-´¬ D-S-a \m-Sn-\v am-Xr-I-bm-bn. I-eq¿ tÃ-Un-b-Øn-\p kao-]w kn-‰n tlm-´¬ \-S-Øp∂ A-ºm-´p-Im-hv kz-tZ-in tPm-jn-°m-W-v I-gn-™-Zn-hkw cm-{Xn-bn¬ am-aw-K-e-Øp \n-∂v Cu _m-Kv I-f-™p-In-´nb-Xv. ap≥ tI-c-fm ^p-Sv-t_mƒ Sow Xm-c-hpw sk≥-{S¬ F-Ivssk-kv kq-{]-≠p-am-b tImgn-t°m-Sv kz-tZ-in d-^o-°ns‚ `m-cy do-\-bp-sS _m-Km-Wv bm-{Xm-a-t[y \-„-s∏-´-Xv. _m-Kv Xp-d-∂p ]-cn-tim-[n® tPm-jn kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw a-‰pw I-≠v ]m-em-cn-h-´w t]m-en-kn-s\-bpw hym-]m-cnhy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-anXn ]m-em-cn-h-´w bq-\n-‰v Hm-^nkn-epw hn-h-cw A-d-n-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv D-S-a-ÿ-

If™p-In´n-b kz¿-Wm-`-c-W-߃ A-S-ßp-∂ _m-Kv tlm-´¬ D-S-a ]m-em-cnh-´w tÃ-j-\n¬-h-®v D-S-a-ÿ-bv-°v ssI-am-dp∂p sb t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´v ]mem-cn-h-´w t]m-en-kv tÃ-j\n¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn tPm-jnbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ]m-emcn-h-´w F-kv.sF. Fw sI k-

Po-hv B-`-c-W-ß-fpw a-‰pw ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. N-Sßn¬ ]m-em-cn-h-´w P-\-ssa{Xn t]m-en-kv tPm-jn-sb A\p-tam-Zn-®p.

B-Zn-hm-kn-I-Ä-¡v k-lm-b-sa-¯n-¡m³ tlm-«Â Bâv d-tÌmdâv A-tkm-kn-tb-j³ cw-K-¯v tIm-X-aw-K-ew: B-Zn-hm-kn-I-fpsS Ip-Sn-ep-I-fn¬ k-lm-b-saØn-°m≥ Pn-√m tlm-´¬ B‚ v d-kv-t‰m-d‚ v A-tkm-kntb-j≥ cw-K-Øn-d-ßn. Im-e-h¿jw i-‡-am-b-tXm-sS B-Zn-hmkn-Iƒ-°v h-\-hn-`-h ti-J-c-WØn-\p k-m-[n-°p-∂n-√. C-Xv B-Zn-hm-kn-I-fp-sS Pohn-X am¿-K-sØ Xm-fw sX-‰n-°p∂-Xm-bn am-[y-a-߃ dn-t]m¿-´v

sN-bv-Xn-cp-∂p. C-h-cp-sS Zp-cn-X Po-hn-Xw A-dn-s™-Øn-b A-dp]-tXm-fw hym-]m-cn-I-fm-Wv klm-b-Øn-\v ap-∂n-´n-d-ßn-b-Xv. X-e-sh-®-∏m-d tX-c-°p-Sn F∂n-hn-S-ß-fn-se ap-gp-h≥ B-Znhm-kn Ip-´n-Iƒ-°pw ]T-t\m-]I-c-W-ß-fpw ap-Xn¿-∂ Aw-K߃-°v h-kv-{X-ß-fpw `-£-Whpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. hn-X-ctWm-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-

Øv {]-kn-U‚ v Fw F hn-izw-`c≥ \n¿-h-ln-®p. sI.F®v.B¿.F Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw ]n jn-Pp A-[y-£-X-h-ln®p. hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰p X-f¿-∂ \n-e-bn¬ I-gn™p-h-cp-∂ X-e-sh-®-∏m-d-°pSn-bn-se ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym¿Yn A-\o-jn-\v Nn-In¬-km [-\k-lm-b-hpw \¬-In.

]-Ýn-a-sIm-¨n tem-I-I¸vv ^pSv-t_mÄ e-l-cn-bn Cu-\m-bcv-¡-th--fep-nssX-S Xm-cp-hh-fv -am-hp¶p

Iq«-am-sb¯n-b \m-bv-¡Ä B-Sn-s\ I-Sn-¨p-sIm¶p

Xm-c§-sf D-bÀ-¯n-¡m-«n ^v-fIv-kp-IÄ k-Po-hw a-´m-t©cn: C-¥y≥ ^p-Sv-t_mfn-\p tZin-b˛ A-¥¿-tZin-b Xm-cß-sf k-Ωm-\n-® ]-›n-asIm®n tem-I ^p-Sv-t_mƒ amam-¶-e-l-cn-bn-em-Wv. ^p-Sv-t_m ƒ I-f-cn-bp-sS ]-g-b-I-em-\-K-cnbn¬ C-„-s∏-´ Xm-c-ß-sf D-b¿Øn-°m-´n B-cm-[I¿ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-®p I-gn™p. t^m¿-´p-sIm®n, a-´m-t©cn, tXm-∏pw-]Sn, ]-≈p-cp-Øn ta-Je-I-fn¬ I-h-e-Iƒ tI-{μo-I-cn®m-Wv ^v-f-Iv-kp-Iƒ D-b¿-∂n-cn°p-∂-Xv. a-´m-t©-cn Ãm¿ P-Mvj-\n-em-Wv B-tLm-jw D-∂-Xnbn-se-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. {_-koen¬ \-S-°p-∂ ^p-Sv-t_mƒ amam-¶-Øn-\v C-d-ßp-∂ F√m cmPy-ß-fp-sSbpw ^v-f-Iv-kp-I-fpw sIm-Sn-tXm-c-W-ßfpw I-h-ebn¬ \nd-™p I-gn™p. Cu Xh-W tKmƒ-U≥ _q-´n-\v A¿l-cm-Ip-sa-∂v {]-Xo-£n-°p-∂ Nn-e I-fn-°m-cp-sS Nn-{X-ßfpw a-Xn-ep-I-fn¬ ]-Xn-™p-I-gn™p. an-\¿-hm P-Mvj≥, Cu-c-

tem-II-∏v ^p-Sv-t_m-fn-\p ap-t∂m-Sn-bmbn ]›n-a-sIm-®n-bn¬ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ hnhn-[ ^v-f-Iv-kv t_m¿-UpIƒ th-en F-∂n-hn-S-ß-fn¬ I-fn B-kz-Zn-°p∂-Xv a-g X-S- -s∏Sp-Øm-Xn-cn-°m≥ ]-¥-ep-Iƒ k-÷o-I-cn-®p I-gn™p. ]p-e¿-s®-bm-Wv a¬-k-c߃ Iq-Sp-Xepw \-S-°p-∂-Xn\m¬ ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ-

°m-bn C-hn-sS Np-°p-Im∏n H-cp°n-bn-´p≠v. ^p-Sv-t_mƒ am-am¶-Øn-s‚ B-th-iw sh√p-hn-fnI-fp-sS hm-°v i-c-ß-fp-am-bmWv ^v-f-Iv-kp-Iƒ D-b¿-∂n-cn°p-∂-Xv. a¬-k-c-th-f-bn¬ Ifn Im-Wm-s\-Øp-∂-h¿-°v ku-

I-cy-sam-cp-°nbpw hn-Zym¿-YnIƒ-°v a¬-k-c-sam-cp-°n sIm®n-bp-sS ^p-Sv-t_mƒ N-cn{Xw Db¿-sØ-gp-t∂¬-∏n-°m\pw ]cn-]m-Sn-Iƒ B-kq-{X-Ww sN-bvXn-´p≠v. D-Zv-Lm-S-\-ka-bw _o®v ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-

tbj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kmw_m-\r-Øw A-c-tß-dpw. ss^\¬ a¬k-cw \-S-°p-∂ Znhkw h-n-Zym¿-YnI-sf ^p-Svt_mƒ sP-gv-kn A-Wn-™v cwK-Øn-d-°p-∂-Xn\pw ]-cn-]m-SnIƒ X-øm-dm-°n-bn-´p≠v. {_-ko-en\pw A¿-P‚o-\°p-am-Wv B-cm-[-I¿ G-sd-bp≈-Xv. kzm-X-{¥-k-a-c-Im-e-L-´ßƒ-°v ap-tº-bp-≈-Xm-Wv ]›n-a-sIm-®n-bp-sS ^p-Sv-t_mƒ B-th-i-e-lcn. C-cp-]-Xn-te-sd ssa- X m- \ - ß - f p- ≠ m- b n- c p∂ ss]Xr-I cm-P-\-K-cn-bn¬ H-cp L-´-Øn¬ sN-dpXpw h-ep-Xp-amb 40 Hm-fw ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cß-fm-Wv \-S-∂n-cp-∂Xv. kz-X{¥-C-¥y-bn-se B-Zy A-¥m-cm{„ a¬-k-c-Øn¬ ]m-°n-ÿm\n-se ¢-_p-am-bn a¬-k-cn-® Sow sIm-®n-bn-te-XmWv. Im-bnI-kw-L-S-\-Iƒ-°v ]pd-ta kmaq-lnI-kmw-kv-Im-cn-I-kw-L-S\-Ifpw ^p-Sv-t_mƒ B-tLmjw ]-›n-a-sIm-®n-bn¬ D¬-kh-am-°n am-‰n-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

a-´m-t©-cn: Cu-c-th-en {]-tZiw cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ sX-cp-hv\m-bv-°ƒ I-ø-S-°p-∂-Xv {]-tZi-hm-kn-Iƒ-°pw h-f¿-Øp-ar-K߃-°pw `o-j-Wn-bm-Ip-∂p. {]-[m-\-I-h-e-bn¬ t]m-epw \mbv-°ƒ Iq-´-am-bn X-º-Sn-°p-∂Xv \m-´p-Im¿-°v h-en-b _p-≤n-ap´m-Wv kr-„n-°p-∂-Xv. I-gn-™Zn-h-kw cm-{Xn Iq-´-am-sb-Øn-b \m-bv-°q-´w B-Sn-s\ I-Sn-®psIm-∂p. B-Sn-s‚ I-c-®n¬-tI-´v \m-´pIm¿ Hm-Sn-sb-Øn-sb-¶n-epw \mbv-°ƒ B-Sn-s\ `-£n-®v I-gn™n-cp-∂p. H-‰-bv-°p-t]m-Ip-∂-

h-sc-bm-Wv \m-bv-°ƒ Iq-´-am-bn F-Øn B-{I-an-°p-∂-Xv. \m-bi-eyw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\v \-S-]Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv B-hiy-ap-b¿-∂n-´p-≈-Xv.

tem-II¸v-: Iq-«tbm-«w- C¶vssh-∏n-≥:- tem-II∏n-s\- hc th‰v- Rm-d°¬- k¿-°m¿ssl kv-Iq-fn-se ^p-Sv-t_mƒ¢_n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬- C-∂v Iq-´tbm-´w- kw-LSn-∏n-°pw.-


{]mtZ-inIw

12 Pq¨ 2014- hymgw

tUm-Î-td-äv t\Sn-

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw Im-eSn: Ime-Sn sk-Ivj≥ ]cn-[n-bn¬-h-cp-∂ ku-Øv sh≈m-c-∏n≈n, Xr-°-Wn-°-Shv, ]p-Xn-tbSw, ]m-d-∏pdw, h√wIS-hv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂pcm-hn-se 8 ap-X¬ ssh-Io-´v 5 hsc ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw. sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bn¬ h-cp∂ Io-gv]-cn-bmcw, Izm-fn‰n, a-\°-∏Sn, sIm-Sn-™nen, U-b-dn, A-º-e-∏Sn, sN-Øn-t°m-Sv,]ncm-cq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂pcm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. In-g-°-ºew: In-g-°ºew sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ _m-b-°p∂w, ap-dn-hn-eßv, Imcp-Ipfw, Nq-c-t°mSv, tN-e°pfw, Du-´n-a‰w, an-\n-°h-e, h-en-b-Ipfw, tam-´n tImf-\n F∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂v cm-hn-se 9 ap-X¬ 1 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw C-e{Œn-°¬ sk-Ivj‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp∂ ssI-∏q-cn°-c, t\m¿-Øv G-gn-{]w, a-™-s∏´n, Ip-Xn-c-∏-dºv, Im-\mw-]-dºv, sN-ºm-c-Øp-Ip∂v, ap-≈≥Ip∂v, Ãm¿hpUv, k-^, sN-dth-en-°p-∂v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se Hº-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw

]cn-]mSn „

{io-aq-e-\K-cw ta-Ø¿ πmk ssa-Xm\w: P-\-t\-Xm°-fp-sS A-\p-kv-a-c-Ww. sI.]n.kn.kn {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c≥˛ D-®°v 3.00.

Adnbn-¸pIÄ

^b A-Zm-e-¯v 18\vv a-´m-t©cn: a-´m-t©-cn k-_v do-P-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^nkn¬ 18 \v ^-b¬ A-Zme-Øv \-S-Øpw. s]m-Xp-P-\߃ Cu tkh-\w D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ø-Ww.Xo-cp-am-\-am-Im-Ø ^-b-ens\ kw-_-‘n-®p hn-h-c-߃ 17 \p ap-ºm-bn tc-Jm-aq-ew Adn-bn-°-W-sa-∂v tPm.B¿.Sn.H. A-dn-bn-®p.

Ip-Spw-_ kw-K-aw kw-L-Sn-¸n-¨p s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ ss^≥ B¿-Sv-kv skm-ssk-‰n (^m-kv)bp-sS 50˛m-aX - v Ip-Spw-_ kw-Ka - w km-Pp-t]mƒ Fw-F¬. F. D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ^m-kv {]-kn-U‚ v Sn F≥ A-tim-Iv Ipam¿ A-[y-£-X h-ln-®p. bp. Un.F-^v I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. I-em-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S\w ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ sI Fw F. k-emw \n¿-hl - n-®p. ^mkv sk-{I-´d - n k-t¥m-jv tKm-]me-Ir-jvW - ≥, {S-jd - ¿ sI.tam-l\≥ kw-km-cn-®p.

a-c-hym-]m-cn-I-sf sIm-Å-b-Sn-¡p-¶ \-S-]-Sn A-h-km-\n-¸n-¡-Ww aq-hm-‰p-]p-g: a-c-hym-]m-cn-I-sf sIm-≈-b-Sn-°p-∂ A-[n-Ir-X-cpsS \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n-°-Wsa-∂v Hmƒ-tI-c-f Snw-_¿ a¿®‚-kv A-tkm-kn-tb-j≥ aqhm-‰p-]p-g ta-J-em k-tΩ-f-\w k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-kokv ]m-≠ym-c-∏n-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-Øn¬ ta-J-e {]-kn-U‚ v kn hn Ip-™-∏≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

a-´m-t©cn: sIm-®n≥ bq-\n-thgv-kn-‰n-bn¬ \n∂pw a-ssd≥ kb≥-kn¬ tUm-Œ-td-‰v t\Sn-b kz]v-\ sI Fw sIm√-sØ FIvkv-t]m¿v-´v C≥-kv-s]-Œ¿ GP≥kn Hm-^nkn¬ A-kn.U-bd-Œ-dmWv. a-´m-t©-cn Iq\-Øp ho-´n¬ kpteJ˛ J-eo¬ Z-ºXn-I-fp-sS a-Ifpw C-S∏-≈n Ggn tIm-´-bn¬ k-°o¿ lp-ssks‚ `m-cy-bp-amWv.

3

shÅs¡«v-; _o-¨nÂ- P\Po-hn-Xw- Zp-jv-Icw ssh-∏n≥-: am-en-∏p-dw -I-S¬Øo-c-sØ sh-f-f-s°-´v- ]-cn-kc-hm-kn-Iƒ-°v Zp- -l-am-°p∂p.- \m¬-]-tXm-fw- ho-Sp-I-fmWv- sh-≈-Øn-em-bn-´p-≈-Xv.- hoSp-Iƒ-°p- Np-‰n-epw- sI-´n-\n¬°p-∂- sh-≈w- H-gn-™p-t]m-Im≥ am¿-K-an-√.-{]m-b-ta-dn-b-h-cpw- Ip-´n-I-

fpw- kv-{Xo-I-fpw- sh-≈-Øn-eqsS- \o-¥n- I-„-s∏-Sp-∂p-.- -F-f-¶∂-∏p-g- ]-©m-b-Øn-se- H-∂v,- 23 hm¿-Up-Iƒ- Dƒ-s∏-´- {]-tZ-iØm-Wv- sh-≈-s°-´v Zp-cn-Xw- hnX-bv-°p-∂-Xv.- X-l-kn¬-Zm-cp-sS\n¿-tZ-i-{]-Im-cw- F-f-¶p-∂-∏pg- hn-t√-Pv- Hm-^n-k¿- k-t¥m-jvÿ-ew- k-μ¿-in-®p.-

]-©m-b-Øv- Aw-K-ß-fm-b]n F-kv- kn-t\-jv,- sI- F-kv tkm-P≥ - ,- am-en-∏p-dw- `m-kvI - c - ≥-,F¬.F≥.-Pn- A-[n-Ir-X¿- F∂n-h¿- ÿ-ew- k-μ¿-in-®p.-tdmUv- Nm-∏-I-S-∏p-dw-h-sc- \o-´p-∂Im-cyw]-cn-K-Wn-°p-sa-∂pF¬.F-≥.Pn- A-[n-Ir-X¿- A-dnbn-®p-.-

ip-No-I-c-W -{]-hÀ-¯-\-§Ä Im-cy-£-a-am-¡-W-w: Xm-eq-¡v hn-I-k-\-k-anXn F-kv-.F-^v-.sF. {]-h¿-Ø-I¿ I-W-b-∂q¿- Xm-eq-t°m-^n-kv- ]-cn-k-c-tØ-°v- \-S-Øn-b am¿-®v- t]m-en-kv- X-S-™t∏mƒ

F-kv.F^v.sF. {]-hÀ-¯-IÀ amÀ-¨v \S-¯n sIm-®n-: F-kv-.F-^v-.sF {]-h¿-Ø-I-sc tIm-gnt°m-Sv- t]m-en-kv- a¿-Zn-®-Xn¬- {]-Xn-tj-[n-®v- F-kv.F-^v-.sF - Pn-√m- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬F-dW - m-Ip-fØ - v- am¿-®v- \-SØ - n. F-kv.- F-^v.- sF. B-lzm-\w- sN-bvX - ]Tn-∏p-ap-S° - p- k-ac - Ø - n¬- ]s¶-Sp-Ø hn-Zym¿-Yn-I-sf am-ey-¶-c F-kv-.F≥.tIm-f-Pn¬-\n-∂v- A-d-kv-‰v- sN-bv-Xv dn-am≥-Uv- sNbv-X \-S-]-Sn-bn-¬- hn-Zym¿-Yn-Iƒ- {]-Xn-tj-[w- tcJ-s∏-Sp-Øn.F-d-Wm-Ip-fw- a-lm-cm-Pm-kv- tIm-f-Pn-¬ \n∂pw I-W-b-∂q¿- Xm-eq-t°m-^n-kv- ]-cn-k-c-tØ°v- \-S-Øn-b am¿-®v- t]m-en-kv- X-S-™p.- k-a-cw sN-bv-X hn-Zym¿-Yn-I-sf A-d-kv-‰v- sN-bv-Xv- \o-°n.

F-kv-.F-^v-.sF. t\-Xm-°-fm-b k-Pn-X,- k-®n≥,dn-_n≥,- In-c¨,- B-\-μv,- l-kv-\,- {io-\m-Yv,- A-`nPn-Xv- am¿-®n-\v- t\-Xr-Xzw- \¬-In.-

{]-I-S-\hpw tbm-Khpw ]dhq¿: F-kv.F^v.sF. {]-h¿-ØI-sc I-≈tI-kn¬ Ip-Sp-°n P-bn-en-e-S-® h-S-t°-°c t]men-kn-s‚\-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.F^v. sF. ]-d-hq¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-d-hq¿ Su-Wn¬ {]-I-S-\hpw tbm-Khpw \-S-Øn. Sn hn \n-Yn≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. k-μo-]v sI-Sm-aw-K-ew kw-km-cn®p.

a-´m-t©-cn: a-g-°m-e-tcm-K-hym]-\w X-S-bp-∂-Xn-\v sIm-®n Xmeq-°v ]-cn-[n-bn-ep-≈ {]-tZ-iß-fn¬ A-Sn-b-¥n-c-ip-No-I-cW-{]-{In-b-Iƒ \-S-Ø-W-sa-∂v sIm-®n Xm-eq-°v hn-I-k-\-k-anXn-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ssh∏n≥-˛-Ip-º-f-ßn ta-J-e-I-fnse kz-Im-cy-_-kp-Iƒ cm-{XnIm-e {Sn-∏p-Iƒ ap-S-°p-∂-Xn-\v I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°pw. t^m ¿-´p-sIm-®n sk‚ v.tPm¨ ]m´w tIm-f-\n \n-hm-kn-I-fp-sS `qan-°v ]-´-bw \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v k ¿-°m-cn-t\m-Sv A-`y¿-Yn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \m-b-c-º-ew {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U ‚ v tSm-Pn tdm-bn A-[y-£-X h-ln-®p. F≥ sI Ir-], F sP tXm-a-kv kw-km-cn®p. hn-hn-[ h-Ip-∏v ta-[m-hn-I-

fpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

B-inÀ-hm-Z IÀ-½w 13\v ]-d-hq¿: ]p-Xp-°n ]-Wn-X tN∂q¿ sk‚ v B‚-Wn tZ-hm-e-bØn-s‚ B-in¿-hm-Z I¿-Ωw 13 \v ssh-Io-´v 3.30 \v h-cm-∏p-g AXn-cq-]-Xm sa-{Xm-t∏m-eo-Ø tUm. {^m≥-ko-kv I-√-d-°¬ \n-¿-h-ln-°pw. Xp-S¿-∂ \-S-°p∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w sI hn tXm-a-kv Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-Im-cn P-\-d¬ tPm-k^v ]-Sn-bm-cw ]-d-\-ºn¬ A-[y£-\m-Ipw. Fw.F-¬.F.am-cmb F-kv i¿-a, ssl-_n CuU≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h¬-k {^m≥-ko-kv F-∂n-h¿ kw-km-cn-°pw.

sNÃm\w, ssh-¸n-³ Xo-ctZ-i taJ e I f n IS Ât£m` w ià w \n-ch-[n ho-Sp-I-fn sh-Åw-I-b-dn, ]-g-§mSv I-SÂ-`n-¯n X-IÀ¶p a-´m-t©-cn/ssh-∏n≥: Im-eh¿-jw i-‡-am-b-tXm-sS sN√m-\w, ssh-∏n-≥ Xo-c-tZ-i taJ-e-I-fn¬ I-S¬-t£m-`w i-‡am-bn .\n-c-h-[n ho-Sp-I-fn¬ sh≈w I-b-dn. I-S¬-`n-Øn-Iƒ Ihn-™v Xn-c B-™-Sn-®-tXm-sS tdm-Un¬-h-sc sh-≈w I-b-dp∂ ÿn-Xn-bm-bn. sN-√m-\w ^njn-Mv lm¿-_¿,a-dp-h-°m-Sv, KW-]-Xn-Im-Sv, ]p-Ø≥-tXm-Sv, Nmf-°-S-hv, I-Æ-am-en Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-em-Wv I-S¬ B-™Sn-®-Xv. I-S¬ i-‡-am-bn-´pw A[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°mØ-Xn¬ i-‡-am-b {]-Xn-tj-[ap-b¿-∂n-´p-≠v. ku-Zn, am-\m-t»cn, _o-®v tdm-Uv `m-K-ß-fn-epw I-S¬- I-en-Xp-≈p-∂ Im-gv-N-bmWv Im-Wm≥ I-gn-™-Xv. km-[mc-W Im-e-h¿-j-Øn-\p ap-t∂mSn-bm-bn a-W¬-Nm-°p-Iƒ A[n-Ir-X¿ \n-c-Øm-dp-s≠-¶n-epw sIm-®n≥ t]m¿-´n-s‚ F-Xn¿-∏ns\-Øp-S¿-∂v C-Ø-h-W A-Xp≠m-bn-√.

1) ]-g-ßmSvI-S-∏pd-Øv I-S¬ t£m-`-Øn¬ `n-Øn X-I¿-∂ \n-e-bn¬. 2) sN√m\w ta-J-e-bn-se I-S¬-Ib‰w Iu¨-kn-e¿ jn-Pn tdm-bnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´pIm¿ {]-Xn-tj-[n-®-tXm-sS d-h\yq A-[n-Ir-X¿ ÿ-ew k-μ¿in-s®-¶n-epw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn√. H-Sp-hn¬ sUm-a-\n-Iv {]-kt‚-j≥ Fw.F¬.F Pn-√m I-eŒ-sd _-‘-s∏-´-Xn-s\-Øp-S¿∂m-Wv I-e-Œ¿ ÿ-ew k-μ¿-in°m≥-Xo-cp-am-\n-®-Xv. D-®-°v aq-

amÀ¡-äv tdm-Un am-en\yw X-Åp¶p aq-hm-‰p-]p-g: C.C.kn. am¿-°-‰v tdm-Un¬ am-en-\yw X-≈p-∂-Xv ]-I¿-®-hym-[n `o-j-Wn-bp-b¿Øp-∂p. Io-t®-cn-∏-Sn ap-X¬ tÃ-Un-bw ]-cn-k-cw h-sc-bp-≈ `m-K-Øm-Wv am-en-\y \n-t£-]w ]-Xn-hm-bn-cn-°p-∂-Xv. am-en-\y-ap-‡ \-K-c-k-`-sb∂v `-c-W-I¿-Øm-°ƒ A-h-Im-

i-s∏-Sp-tºm-gm-Wv kw-`-hw. \q-dp-I-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-Ifpw a-‰pw k-©-cn-°pp-∂ tdm-Ucn-In-em-Wv am-en-\y \n-t£-] tI-{μ-am-b-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v ]u-c-k-an-Xn {]-kn-U‚ v Pn-tPm ]m-∏m-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \K-c-k-`m sk-{I-´-dn-°v ]-cm-Xn \¬-In.

∂p-a-Wn-tbm-sS I-e-Œ¿ F-Øpsa-∂-dn-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂v P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ Im-Øp-\n-s∂-¶n-epw ssh-Io-´v A-©p-a-Wn-tbm-sSbm-Wv I-e-Œ¿ F-Øn-b-Xv.ÿew k-μ¿-in-® I-e-Œ¿ A-Sn-b¥n-c-am-bn a-W¬-Nm-°p-Iƒ \nc-Øm≥ d-hyq A-[n-Ir-X¿-°p \n¿-t±-iw \¬-In.i-‡-am-b I-

I-f-a-t»-cn: \n-tbm-P-I-a-fi-eØn-se Ip-Sn-sh-≈-hnX-c-W hn]p-eo-I-c-W-{]-h¿-Øn-Iƒ-°mbn 49 e-£w-cq-]-bp-sS `-c-Wm\pa-Xn e-`n-®-Xm-bn a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v A-dn-bn-

Hm-Un-täm-dn-bw D-Zv-Lm-S-\-w \m-sf s]-cp-ºm-hq¿: ku-Øv h√w apkvenw P-am-A-Øv Hm-Un-t‰m-dnbw D-Zv-Lm-S-\-w \m-sf. sshIo´v 4.30\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ssi-Jp-\m A-Øn-∏-‰ sam-bvXo≥-Ip-´n D-kv-Xm-Zv D-Zv-LmS-\w sNøpw. CXn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \-S-°p-∂ a-X-{]-`m-j-W ]-cºc Pq¨ 16, 17, 18 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw.

ss]-∏v s]m-´nbXn-s\Øp-S¿∂v A‰-Ip‰ ]Wn-Iƒ \S-Øp∂p sh-f-f hn-X-c-Ww X-S-k-s∏´-tXm-sS I-eq¿, ]-®m-fw ta-Je-I-fn¬ P-e-£m-aw cq-£-amWv. P-e hn-X-c-Ww X-S-k-s∏-´tXm-sS kz-Im-cy P-e-hn-X-c-W°m-sc B-{i-bn-°p-I-bm-Wv Ch¿. F-∂m¬ kz-Im-cy G-P≥kn-Iƒ am-en-\yw I-e¿-∂ Ip-Snsh-≈w- hn-X-c-Ww- sN-øp-∂Xpw- sIm-®n-bn-epw- ]-cn-k-c-{]tZ-i-ß-fn-ep-ap-≈-h-sc B-i-¶bn-em-°p-∂p.- sa-s{Sm \n¿-amWw- Xp-S-ßn-b ti-jw- c-≠mw- Xh-W-bm-Wv ta-J-e-bn¬ ss]-∏vs]m-´n- P-e-hn-X-c-Ww- X-S-k-s∏Sp-∂-Xv.- sa-s{Sm- I-cm¿- G-s‰-SpØn-cn-°p-∂ I-º-\n-°v hn-i-Zam-b cq-]-tc-J ssI-am-dn-bn-´p-

S-em-{I-a-W-Øn¬ ssh-∏n-\nse F-S-h-\-°m-Sv ]-g-ßm-Sv I-S∏p-d-Øv I-S¬-`n-Øn X-I¿-∂-Xv Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-sf `o-Xn-bnem-gv-Øn. c-≠p-am-kw ap≥-]v ]-Wn Xo¿-Ø I-S¬ `n-Øn-bm-Wv XI¿-∂-Xv. I-S¬-`n-Øn-°v ap-I-fneq-sS-bpw hn-S-hp-I-fn-eq-sS-bpw I-S¬ sh-f-fw I-c-bn-te-°v F-

Øp-∂p-≠v. ho-Sp-I-fn-te-°v shf-fw I-b-dm-\p-f-f km-[y-X-bpw \n-e-\n¬-°p-∂p. ssh-∏n-≥- Xoc-Øv I-S¬-`n-Øn-°v G-‰-hpw- Db-c-°p-d-hp-≈- {]-tZ-i-ß-fnsem-∂m-Wv F-S-h-\-°m-Sv. IS¬-`n-Øn \n¿-am-W-Øn-se ]n-ghm-Wv Xn-c-am-e-Iƒ I-c-bn-te°vv A-S-®p-I-b-dm≥ Im-c-W-sa∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

Ip-Sn-sh-Å hnX-c-W hn-]p-eoI-c-W {]-hÀ-¯n-IÄ-¡v A-\paXn

s≠-¶n-epw- ss]-en-Mv- \-S-°ptºmƒ- {i-≤n-°m-Ø-Xm-Wvss]-∏v s]m-´-en-\v Im-c-W-sa-∂v hm-´¿- A-tXm-dn-‰n- A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p.

i-ß-fn-te-°v P-ew B-Zy-saØm-\m-Wv km-[y-X. Xp-S¿-t∂ a-‰v ta-J-e-I-fn-te-°v sh-≈-w e-`y-am-°p. Cu am-kw H-º-Xn\v ssh-Io-´m-Wv t\m¿-Øv PMvj-\v k-ao-]w 600 Fw.Fw. ss]-∏v s]m-´n-b-Xv. C-tX Xp-S¿∂v I-eq¿,- F-kv-.B¿.-Fw- tdmUv,- ]-®m-fw,- t\m¿-Øv- sd-bn¬th tÃ-j≥,- F-f-a-°-c F-∂nhn-S-ß-fn-te-°p-≈ Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-Ww ap-S-ßn-bn-cn-°pI-bm-Wv. I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿∂v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ssh-Inbm-Wv B-cw-`n-®-Xv. C-∂-se ]I¬ a-g tXm¿-∂p \n-∂-Xn-\m ¬ ]-Wn-Iƒ th-K-Øn-em-°pI-bm-bn-cp-∂p.

t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y Ip-Ω-t\m-Sv bq\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-lvaq-Zv a-kv-Pn-Zn-s‚ A-¶-W-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-ÿn-Xn hm-cm-N-c-W-w al√v J-Øo-_v C-kv-am-bn¬ _m-J-hn hr-£-ssØ \-´v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Npcp¡¯nÂ

ap³-t\-Xm-¡³-amÀ-¡p-Å AÀ-¸-W-t_m-[-w C-s\-tS¸mgp-Å-hÀ-¡v C-Ã: a-{´n p-ºm-t»-cn: ap≥-t\-Xm-°≥-am¿-°v D-≠m-b A¿-∏-Wt_m-[-hpw tk-h-\ k-∂-≤-X-bpw C-t∏m-gp-≈-h¿-°v C-s√∂v a-{¥n hn -sI C-{_m-ln-Ip-™v. A-`n-£n-‡-\m-b ap≥ sI.-]n.-kn.-kn. Aw-Kw tPm-k-^v a-™-fn am-Ã-sd B-Z-cn°¬ N-S-ßv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kwLm-S-I k-an-Xn sN-b¿-am≥ t]mƒ ]n. tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥ Fw.-]n. sI -]n [-\-]m-e≥, ap≥ Fw.-F¬.-F. Fw -F N-{μ-ti-J-c≥, ]m-d-°-S-hv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-Uz. Fw -sI jm-Pn, Ip-∂p-I-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-Pn-X jw-kp, ]m-d-°-S-hv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n -hn tPm-kv, ]m-d-°-S-hv tªm-°v ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v k-c-f tam-l-\≥ kw-km-cn-®p.

sNkv SqÀ-W-saâv; \n-½n F tPmÀ-Pv tP-Xm-hv A-¶-am-en: A-¶-am-en sN-kv A-°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-Jy-

sIm-¨n-bn c−mw Zn-h-khpw Ip-Sn-sh-Å hn-Xc-Ww apS-§n

sIm-®n: Xp-S¿-®-bm-b c-≠mw Znh-k-hpw \-K-c-Øn¬ Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-Ww ap-S-ßn. t\m¿Øv P-Mv-j-\v k-ao-]w hm-´¿ AtXm-dn-‰n-bp-sS ss]-∏v sa-t{Sm \n¿-am-W-Øn-\n-sS s]m-´n-btXm-sS-bm-Wv \-K-c-Øn-s‚ ]›n-a ta-J-e-I-fn-te-°p-≈ P-e hn-X-c-Ww ap-S-ßn-b-Xv. C-∂-se cm-{Xn-tbm-sS ss]-∏n-s‚ X-Icm¿ ]-cn-l-cn-s®-¶n-epw P-e-hnX-c-Ww kp-K-a-am-Im≥ c-≠v Znh-k-sa-¶n-epw th-≠n h-cp-sa∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p. C-∂v P-e hn-X-c-Ww B-cw`n-°p-sa-¶n-epw Sm-¶p-Iƒ Imen-bm-b-Xn-\m¬ Xm-gv-∂ {]-tZ-

KOCHI/ekm

®p. C-tXm-sSm-∏w \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se I-f-a-t»-cn,Geq¿ \-K-c-k-`-I-fn-sebpw I-Spß√q¿, B-e-ßmSv, I-cp-am-eq¿, Ip-∂p-I-c {Km-a-]-©m-b-Øp-Ifn-tebpw ]-{¥-t≠m-fw {]-h¿-

Øn-Iƒ-°v B-sI 4915340 cq-]bm-Wv am-‰n-h-®p. sS-≠¿ \-S-]-Sn-Iƒ th-KØn-em-°n ]≤-Xn k-a-b-_-‘nX-am-bn ]q¿-Øn-bm-°p-sa∂pw a-{¥n A-dn-bn®p.

Øn¬ F-an-tdm-kv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ kn -]n D-dp-ao-kv Hm-∏¨ sN-kv Sq¿-W-sa‚n¬ ap≥ kw-ÿm-\ Nmw-]-y≥ \n-Ωn F tPm¿-Pv (B-ep-h) tP-Xm-hm-bn. sam-Øw 250 t]-cm-Wv a¬-kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. _mw-_p tIm¿-∏-td-j≥ sN-b¿-am≥ ]n sP tPm-bn k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. A-¶-am-en sN- v A-°m-Z-an sk-{I-´-dn km≥-tPm tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln®p. {]-kn-U‚ v Fw -F jn-Pp, sN-kv Kp-cp ]n -F≥ -hn \-ºqXn-cn-∏m-Sv, A-¶-am-en ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ en- n So-®¿, A-¶-am-en tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v ]n -Sn t]mƒ, Im-e-Sn tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v kmw-k¨ Nm-t°m, A-¶-am-en \-K-c-k-` ap≥ sN-b¿-am≥ ]n -F tXm-a-kv kw-_-‘n-®p

l-cn-X-Ip-Sw-_ ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-am-bn A-¶-am-en: Xp-d-hq¿ sk‚ v A-K-Ãn≥-kv ]-≈n-bn¬ l-cn-XIp-Sw-_ ]-≤-Xn-°v Xp-S-°-am-bn. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£W {]m¿-∞-\, {]-Xn-⁄, hr-£-ssØ hn-X-c-Ww F-∂n-h \-S-∂p. ]-≈n-b-¶-W-Øn¬ hn-Im-cn ^m. am-Xyq-kv C-S-t»-cn hr-£-ssØ \-So¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv Un tIm¨sh‚ v a-Z¿ kn-ÿ t{K-kv sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn dntPm X-fn-b≥, tPm-k-^v h-S-°pw-tN-cn, em-Pn t_-_n, t]m-fn ]m-e-a-‰w, t]mƒ-k≥ ]m-em-´n Iq-\-Øm≥, tXm-a-kv ]-S-bm´n, ]u-tem-kv s\-√n-tb-S-Øv kw-km-cn-®p.

tdm-Uv \nÀ-am-Ww C-¶v B-cw-`n-¡pw ]dhq¿: Sn._n tdm-Un-s‚ \n¿-am-Ww C-∂v B-cw-`n-°pw. Cuka-bw C-Xph-gn C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hml-\-K-XmK-Xw \n-tcm-[n-®-Xm-bn s]m-Xp-a-cma-Øv h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p.

tdm-Un-sâ \nÀam-W {]-hÀ-¯-\-§Ä B-cw-`n-¨p s]-cp-ºm-hq¿: au-eq-Zv-]p-c-˛-No-cw-Ip-gn-˛-ap°p-‰n-\-S tdm-Un-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ B-cw-`n-®p. sh-tßm-e ]-©m-b-Ønse ap-°p-‰n-\-S {]-tZ-i-tØ-bpw hm-g-°p-fw ]-©m-b-Øn-se au-eq-Zv-]p-c-˛-No-cw-Ip-gn {]tZ-i-ß-tf-bpw _-‘n-∏n-°p-∂-Xm-Wv Cu tdm-U.v Pn-√m ]-©m-b-Øv sa-w-_¿ Fw ]n cm-P≥ C-S-s]-´m-Wv Pn-√m ]-©m-b-Øn-s\ sIm-≠v ]-≤-Xn G-s‰-Sp-∏n-®-Xv. dm-Upw I-ep-¶pw ]m-e-hpw \n¿-an-°p-∂Xn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw 70 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. \n¿-am-W {]-h¿-Ø\-߃ ]q¿-Øn-bm-Ip-∂-tXm-sS \m-´p-Imcp-sS bm-{Xm-t¢-i-Øn-\v A-dp-Xn-bm-Ipw. tdm-Un-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]©m-b-Øv saw-_¿-am-cm-b A-Uz. A-–p¬ ap-Ø-en-_v, Fw ]n cm-P≥ F-∂n-h¿ tN¿∂v \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ hm-g-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv ÿn-cw -k-an-Xn sN-b¿-am≥ j-ao¿ Xp-Ien¬, {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-ß-fm-b jm-\hm-kv A-en, in-h≥ I-Z-fn, Fw F ap-l-Ω-Zv, F Fw kp-ss_¿, Sn.Fw ]-co-°p-´n, C sI ap-l-Ω-Zv F-∂n-h¿ kw-_-‘n-®p.

au-eq-Zv-]p-c˛No-cw-Ip-gn˛ap-°p-‰n-\S tdm-Un-s‚ \n¿am-tWm-ZvLmS\w Pn√m ]-©mb-Øv Aw-K-ßfmb AUz. A-–p¬ ap-Ø-en_v, Fw ]n cm-P≥ F-∂nh¿ tN¿-∂v \n¿-hln-°p∂p

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-06-12  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-06-12