Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

3 Pq¨ 2014 sNmΔ

Adnbn-¸pIÄ

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v tem-«-kv ¢-_n tbm-K ]-cn-io-e-\w sIm-®n : kv-Iqƒ,tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-th-≠n Pq¨ 15\v F-d-Wm-Ip-fw tem-´-kv ¢_n¬ {]-tXy-I tbm-K ]-cn-ioe-\ ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. {]i-kv-X tbm-Km-Nm-cy tUm. F≥ hn-P-b-cm-L-h≥ \-bn-°p∂ tbm-K- ]-cn-io-e-\ ¢m-kn¬ 12 ap-X¬ 22 {]m-b-]-cn-[n-bn¬s∏-´-h¿-°m-Wv {]-th-i-\w. Pq¨ 15 Rm-b¿ cm-hn-se 10 apX¬ 1.30 h-sc \-S-Øp-∂ tbm-K]-cn-io-e-\ ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿-°v 9847000770 F-∂ \-º-dn-tem minasatish@gmail.com F∂ C-sa-bn¬ sF-Un-bn-tem t]-cv c-Pn-ÿ sN-ømw.

B-tcm-Ky C³-jz-d³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡m³ A-h-k-cw

sIm-®n: B-tcm-Ky C≥-jz-d≥kv Im¿-Un-\m-bn 2014-˛ 2015 h¿jw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ IpSpw-_-߃-°pw 2014 ¬ \n-e-hnep-≈ kv-am¿-Sv -Im¿-Uv ]p-Xp°m-Ø Ip-Spw-_-߃-°pw ]pXn-b Im¿-Uv F-S-°p-∂Xn-\pw \n-e-hn-ep-≈ Im¿-Uv ]p-Xp-°pXn-\pw H-c-h-k-cw Iq-Sn \¬-Inb-Xm-bn Pn-√ te-_¿ Hm-^o-k¿ (F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v) A-dn-bn®p. F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ Bip-]-{Xn, B-ep-h Xm-eq-°v Bip-]-{Xn, tIm-X-aw-K-ew Xm-eq°v B-ip-]-{Xn, ]n-d-hw ]-©mb-Øv lmƒ F-∂o ÿ-e-ß-fnem-Wv ku-I-cyw H-cp-°n-bn-cn°p-∂-Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v t^m-¨: 9349008236.

]-«n-I-Pm-Xn-¡mÀ-¡v hm-bv-]m ]-²-Xn

sIm-®n: tI-c-f kw-ÿm-\ ]-´nI-Pm-Xn ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-K-°m¿-°m-bn \-S-∏n-em-°p∂ kz-bw-sXm-gn¬, hn-hm-lw (s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v) hn-Zym-`ymkw, I-ºyq-´¿, Hm-t´m-dn-£ F∂o hm-bv-]m ]-≤-Xn-I-fn-te-bv°v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]£-I¿ 18\pw 50\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬s∏-´-h-cpw Ip-Spw-_-hm¿-jn-I hcp-am-\w aq-∂-c e-£w cq-]-bn¬ I-hn-bm-Ø-h-cpw B-bn-cn-°Ww. hm-bv-]-Iƒ-°v a-Xn-bm-b Pm-ayw lm-Pm-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v tIm¿-∏-td-j-s‚ ssh-‰n-e-bn-ep-≈ Pn-√m Im-cyme-b-hp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨: 0484-2302663.

P-am A-¯v s^-U-td-j³ Pn-Ãm I¬-sh³-j³ C-¶v

sIm-®n: Pn-√-bn-se P-am A-Øv `m-c-hm-ln-I-fp-sS-bpw C-am-aoß-fp-sS-bpw Pw-C-ø-Øp¬-D-eam, e-Pv-\-Øp¬ ap A-√n-ao≥ Pn√m, Xm-eq-°v, ta-J-em `m-c-hmln-I-fp-sS-bpw kw-bp-‡-tbmKw C-∂v tN-cpw. 3 \v s]-cp-ºmhq¿ k-^m Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ tbm-Kw \-S-°pw. tbm-KØn¬ k-ap-Zm-bw t\-cn-´p-sIm≠n-cn-°p-∂ {]-iv-\-ß-sf-°p-dn®v N¿-® sN-øpw.

C- km-£c- X - b-Úw: B-tem-N-\m-tbm-Kw C-¶v sIm-®n: {K-Ÿ-im-e {]-ÿm-\Øn-s‚ ]n-Xm-hm-b ]n F≥ ]Wn-°-cp-sS A-\p-kv-a-c-Wm¿Yw ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠j-\pw hn-h-c s]m-Xp-P-\ kº¿-°w, hn-Zym-`ym-kw, ]-©mb-Øv h-Ip-∏p-I-fpw kw-bp-‡am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hm-b\m-Zn-\-hm-cm-N-c-Ww, C -km-£c-X b-⁄w F-∂o ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS B-tem-N-\m-tbm-Kw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v Pn-√ I-e-Œ¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iy-Øn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ I-e-Œ-dp-sS tNw-_-dn¬ tN-cpw. _-‘-s∏-´ F-√m h-Ip-∏p-X-e D-tZym-K-ÿcpw X-t±-i `-c-W-ÿm-]-\-ß-fpsS {]-Xn-\n-[n-I-fpw P-\-{]-Xn-\n[n-I-fpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Ie-Œ¿ A-dn-bn-®p.

]p-¯³- DSp-¸pw- hÀ-W-¡p-Sbpw-

BtLmjt¯msS Nn-cn¨pw Ifn¨pw Ipcp¶pIÄ H¶mw¢mkn-se¯n sIm-®n-: ]p-Ø≥- D-Sp-∏pw- h¿-W-°p-S-bpw- ]pkv-X-I k-©n-bp-am-bn- A-Ω-bp-sS ssI-]n-Sn®v- Ip-cp-∂p-Iƒ H-∂mw-¢m-kn-se-Øn. kvIqƒ- _m‚p-ta-f-ß-fp-sS-bpw- Ip-´n-t∏m-eo-kns‚-bpw- sN-≠-ta-f-ß-fp-sS-bpw- A-I-º-Sntbm-sS-bm-bn-cp-∂p Ip-´n-I-sf kzo-I-cn-®-Xv. Iu-Xp-I-ap-W¿-Øn- I-S-∂p-h-∂ Ip-cp∂p-I-sf _-eq-Wp-I-fpw- sXm-∏n-bpw- a-[p-c ]-e-lm-c-ß-fpw- \¬-In- kzo-I-cn-°m≥- So®¿-am-cp-sS-bpw- ap-Xn¿-∂ Ip-´n-I-fp-sS-bpwXn-c-°pw Zy-iy-am-bn-cp-∂p. ¢m-kn-se-Øn_-©n-en-cp-∂ Ip-´n-I-fp-sS A-Sp-Øv- \n-∂pwA-Ω-am¿- ¢m-kn-\p ]p-d-Øn-d-ßn-b-tXm-sS I-c-®n-epw ]n-gn-®n-ep-am-bn-.- c-≠v- am-k-sØ a-[y-th-\-e-h-[n- I-gn-™p C-∂-se kv-Iq-fpIƒ- Xp-d-∂-t∏mƒ- F-d-Wm-Ip-fw- K-h¨sa‚ v- tKƒ-kv- kv-Iq-fn-se A-\p-`-h-am-bn-cp∂p C-Xv-.- I-fn-bpw Nn-cn-bpw ]m-´p-sam-s°bm-bm-Wv K-h¨-sa‚ v tKƒ-kv F¬.-]n. kvIq-fn¬ H-∂mw-¢m-kn-te-°v an-°-h-cp-saØn-b-Xv. F-¶n-epw H-‰-s∏-´ Nn-e¿ tX-ßn tX-ßn I-c-™p X-f¿-∂p. H-∂mw-¢m-kn-se Ip-™n-°q-´p-Im-sc hc-th¬-°m≥ kv-Iq-fn-se tN-®n-am¿ X-s∂ _m≥-Uv-ta-f-hpw sN-≠-bpw sIm-´n tLmj-bm-{X- t]m-bn. h-cn-°-®-° hn-f-™v In-S°p-∂ πm-hv h-sc ¢m-kv-dq-an-sem-cp-°n-bmWv A-[ym-]-I¿ Ip-´n-I-sf Im-Øn-cp-∂-Xv. ¢m-kv-dq-an¬ I-fn-°m-s\m-cp ho-Spw I-Y-]-dbm≥ h¿-W-Nn-{X-ß-fp-ap-≠v. kv-Iq-fn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ P-kv-‰o-kv hn. B¿ Ir-jv-W-øcm-Wv hn-f-°v sX-fn-®v Ip-cp-∂p-I-sf hn-PvRm-\-Øn-s‚ tem-I-tØ-°v \-bn-®-Xv. \-h`m-c-X in-ev-]n-I-fm-Wv- Ip-´n-I-sf-∂pw- A-h¿°m-b A-Sn-kv-Ym-\-]-c-am-b X-d-°-√n-S-emWv- kv-Iqƒ- hn-Zym-`ym-k-sa-∂pw- Ir-jv-Wø¿- ]-d-™p.- hn-Zym-k-ºm-Z-\-Øn-\p tZ-i-`Iv-Xn-tbm-sS ap-t∂m-´v- t]m-Im≥- Ip-´n-Iƒ°m-I-s´ F-∂v- A-t±-lw- B-iw-kn-®p.hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS tLm-j-bm-{X- U-]yq´n- ta-b¿- _n- `-{Z ^v-fm-Kv- Hm-^v- sN-bv-Xp.ssl-_n- Cu-U≥- Fw-.F¬-.F. A-[y-£X h-ln-® N-S-ßn¬- U-]yq-´n- ta-b¿- _n- `-{Z hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS k-tμ-iw- hm-bn-®p.Un-.]n-.H. ^-k¬- , F-C-H {io-I-e,- ta-gv-knSo-®¿- F-∂n-h¿- {]-kw-Kn-®p.- t\-gv-k-dn- kvIq-fn-\m-bn- \n¿-an-® kv-t‰-Pn-s‚ D-Zv-Lm-S-\wU-]yq-´n- ta-b¿- \n¿-h-ln-®p.- k¿-°m¿- kvIq-fp-I-fn¬- G-‰-hpw- an-I-® \n-e-hm-cw- ]pe¿-Øp-∂ Cu- kv-Iq-fn-¬- Cu- h¿-jw- ]p-XpXm-bn- tN¿-∂-Xv- 25 Hm-fw- Ip-´n-I-fm-Wv.- F-dWm-Ip-fw- ]p-t√-∏-Sn- kv-Iq-fn¬- \-S-∂ {]-thi-t\m¬-k-hw- sI hn- tXm-a-kv- Fw-.]n.- D-ZvLm-S-\w-sN-bv-Xp.a-´m-t©-cn: kv-Iq-ƒ {]-th-i-t\m¬-k-h-

FdWm-Ip-fw K-h.tKƒ-kv F¬.]n.kv-Iq-fn¬ \-S-∂ {]-th-i-t\m¬-k-h-Øn¬ \n∂v Øn-s‚ `m-K-am-bn t^m¿-´p-sIm-®n sk‚ v. tPm¨ Un _n-t´m kv-Iq-fn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ h-n-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-fw-_-c-Pm-Y \-SØn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ tbm-Kw Iu¨-kn-e¿ B‚-Wn Ip-co-Ø-d D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v A-Uz.cm-tP-jv B‚Wn A-[y-£-X h-ln-®p. am-t\-P¿ ^m.B‚-Wn X-®m-d, sl-Uv-am-ÿ hn sP kn-dnƒ kw-km-cn-®p. a-´m-t©-cn: k-_v Pn-√m-X-e {]-th-i-t\m¬k-hw ]-\-b-∏n-≈n K-h.ssl-kv-Iq-fn¬ sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ Fw.F¬.F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F¬.sI.Pn. H-∂mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]p-kv-X-I-hn-X-cWw N-S-ßn¬ \-S-∂p. F.C.H. ]n hn ta-gvkn-Ip-´n {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. hn-Zym-`ym-k-a{¥n-bp-sS k-tμ-iw F-®v Fw Sn c-Xv-\m-Ic≥ hm-bn-®p. Iu¨-kn-e¿ Sn sI _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. Pn F-kv Zo-], sI tacn tXm-a-kv, F F-kv ap-l-Ω-Zv, F≥ sI Fw sj-co-^v, e-Øo-^v kw-km-cn-®p. s]-cp-ºm-hq¿: h-f-b≥-Nn-d-ß-c K-h. F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂ {]-th-i-t\m-’hw a-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn F≥ tI-i-h-]n-≈ hm-b-\-im-e A-¶-WØn¬ \n-∂m-cw-`n-® tLm-j-bm-{X shtßm-e ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Fw Ah-dm≥ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ]-co-£bp-sS ]mT-߃ F-∂ ssI-]p-kv-X-Iw Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-

®p. {]o-˛-ss{]-a-dn-bn-te-°v 65 Ip-´n-I-fpw H∂mw ¢m-kn-te-°v 61 Ip-´n-I-fpw C-X-c- ¢mkp-I-fn-te-°v 14 Ip-´n-I-fpw {]-th-i-\w t\Sn. Iq-Sm-e-∏m-Sv sk‚ v tPm¿-Pv F¬.]n kvIqƒ {]-th-i-t\m-’-hw kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. am-Xyp aw-K-e-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Iq-h-∏-Sn tªm-°v sa-w-º¿ A-ºn-fn tPm-jn, hm¿-Uv sa-w-º¿ ]n F-kv k-t\m-cm-Pv, kpio-e sN-√-∏-≥, tPm-k-^v aq-e≥, F-®v.Fw ]n D-j kw-km-cn-®p. ssh∏n≥-: D]Pn-√m- {]thi-t\m-¬khwFSh\°m-Sv- k¿-°m¿- bp .]n- kv-Iq-fn¬Fkv- i¿-a Fw-.F¬-F. DZv-Lm-S\w- sNbvXp.- ]©m-bØv- {]kn-U‚ v- B\μh√nsN√∏≥- A-[y-£-X- h-ln®p- F.C.H Fwh\Pm-£n,- Dj kp-tcjv-_m-_p,- sI sP B¬-_n,- klIcW_m-¶v- {]kn-U‚ v- SnF tPm-k^v,- _n-.]n.H. C≥-Nm¿-Pv- aWn,- ]n.Sn-.F {]kn-U‚ v- sI kn- cm-tPjv-,- kpteJ kw-km-cn-®p.- FS-h-\-°mSv lnZm-bØp¬ -C-kv-emw kvIqfn¬ {]th-it\m¬khw hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-tfmsS \S∂p.- hm-®m°¬ F-kv-.]n- k` kv-Iq-fn¬]©m-bØw-Kw- Ako-\ A_v-Zpƒ-kemwDZv-Lm-S\w- sNbv-Xp.- am-t\P¿- ]n- sI DÆn°r-jv-W≥,- sI B¿- Djm-Ip-am-cn-,- tcJ km-_p - kw-km-cn-®p.Rm-d-bv-°¬- Pn-.hn-.F-®v-.F-kv-F-kn¬]n.Sn-.F- {]-kn-U-‚ v F-≥ F- P-bn-≥ D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp.- Fw- sI- {]-ho¨- A[y£\m-bn.- slkv-an-kv-{Skv- sI Sn- hrμ-Ip-amcn-,- {]n-≥kn-∏¬am-cm-b ]n- Fkv- D-j-,- B¿cm-P-e-£v-an F-∂n-h¿- kw-km-c-®p.- \mb-cºew hmtS¬ sk‚ v tPmk^vkv F¬]nFkn¬- kvIqƒ Akn- v amt\-P¿ ^m. dmt^¬ I√p-ho-´n¬ DZvLm-S\w sNbvXp. ]n.Sn.F. {]kn-U‚ v sI hn- kmw k¨ A[y-£\m-bn.- {]thit\m-’h Øn-s‚ `m-Kam-bn- Hm®-¥p-cpØv F-kv-.F kv- k`-bpsS \gkvdn Iw tπ kvIqfn-s‚ \ho-Icn® sI´nSw ]©m-bØv {]kn-U‚ v _nbm-{Sokv tPmk^v D-ZvLm-S\w sNb vXp. c¨PnØv cmPvhn A[y-£\m-bn.- _n Pp IÆ-ß-\m-´v, ]p√m¿ImSv _m_p, ]n -sI se\n≥, ]n kn _mlp-te-b≥ kwkm-cn-®p.]-≈n-∏p-dw- sk-‚ v ta-co-kn¬- sN-≠-ta-fØn-s‚-bpw- h¿-W_-eq-Wp-I-fp-sSbpw- AI-º-Sn-tbm-sS- dm-en-bm-bm-Wv- \hm-KXsckv-Iqƒ- A-¶-W-Øn-te-°v- B-\-bn-®Xv-.tem-°¬- am-t\-P¿- ^m.-{]n-≥kv- ]-S-am-´pΩ¬- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-X-p.- ]n-.Sn-.F- {]-knU-‚ v- tPm-kv- Un-°p-™- A-[y-£\m-bn-.- ]©m-b-Øv- {]-kn-U-‚ v- Nn-∂-Ω- [¿a-≥,- kn∏n- ]-≈n-∏p-dw Xp-Sßn-bh¿- kw-km-cn-®p.-

kvIqÄ Xpd-¶p

sIm-¨n cq-£amb KXmKX¡p-cp-¡n sIm-®n: kv-Iqƒ Xp-d-∂-tXm-sS sIm-®n A-Xn-cq-£-am-b K-Xm-KX-°p-cp-°n¬. sa-t{Sm \n¿-amWw aq-ew Xn-ßn-sR-cp-ßn-b \K-Øn-te-°p kv-Iqƒ _-kpIƒ Iq-Sn-bn-d-ßn-b-tXm-sS KXm-K-Xw Xm-dp-am-dm-bn. kv-Iqƒ Xp-d-°p-∂-Xn-\p apt∂m-Sn-bm-bn \-Kc - Øn-se K-XmK-XI - p-cp-°g - n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√. {][m-\-kn-·¬ Pw-£-\p-I-fn-se√mw hm-l-\-\n-c In-tem-ao-‰-tdmfw \o-≠p. h-Sp-Xe - ta-Je - b - n¬ K-Xm-K-X-\n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØn-bX - pw kvI - qƒ A-h[ - n-°m-eØm-Wv. A-t∏mƒ t]m-epw C-hnSw Ip-cp-°n-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn-cp∂p. \-Kc - Ø - n-se kvI - q-fp-If - n¬ G-dn-b ]-¶pw tI-{μo-I-cn-®n-cn°p-∂X - v ]-®m-fw h-Sp-Xe - Nn-‰q¿ ta-J-e-I-fn-em-Wv. B-bn-c-°-W°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-h-sc

sIm-≠p-t]m-Im-\p-≈ hm-l-\ß-fpw Iq-Sn \n-c-Øn-en-d-ßn-btXm-sS kv-Yn-Xn `-bm-\-I-am-bn. C-Xn-\p-]p-d-sa {]-tZ-i-sØ A©n-e-[n-Iw kz-Im-cy-B-ip-]{Xn-If - n-te-°p-t]m-Im-\p-≈ tcmKn-If - pw Bw-_p-e≥-kp-If - pw. ta¬-]m-ew \n¿-an-°m≥ ]®m-fw d-bn¬-th tK-‰v A-S-®n-´Xpw, h-Sp-X-e ta-J-e-bn¬ K-XmK-X-\n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Ønb-Xpw kv-Iqƒ A-h-[n-°m-eØm-bn-cp-∂p. sa-t{Sm-\n¿-amWw \-S-°p-∂ Fw-Pn-tdm-Un¬ am-{X-am-Wv kv-Iqƒ-_-kp-I-fpsS Xn-c-°v A-[n-I-an-√m-Ø GI h-gn. F-k.v-B¿.hn. t_m-bvkv, tKƒ-kv kv-Iq-fp-Iƒ D-≈-Xn\m¬ Nn-‰q¿ tdm-Uv hm-l-\-°pcp-°n-em-Wv. ssh-‰n-e, s]m-∂pcp-∂n, Ip-≠-∂q¿ Xp-S-ßn-b kn·¬ P-Mv-£-\p-I-fn-se-√mw Ipcp-°v In-tem-ao-‰-tdm-fw \o-≠p.

Ip-«n-t¸m-en-kv t\-Xr-Xz-¯n K-XmKX \n-b-{´-Ww; Ip-«-nIÄ-¡v Iu-Xp-I-ambn ssh-∏n-≥:- F-S-h-\-°m-Sv- F-kv-.Un-.]n.ssh.- sI-.]n-.Fw -ssl-kv-Iq-ƒ- ]SnISs∂Øn-b \hm-KX¿-°v- tN´∑m-cmb Ip-´n-t]m-eo-kp-Im-cp-sS K-Xm-K-X-\nb-{¥-Ww I≠v- A¤p-Xam-bn.- K-Xm-KXw- \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\p ]p-dta Ip-´n-

\m-«p-Im-cp-sS kz-´w a-½ C¡-b-v¡v \m-Sn-sâ B-Z-cw B-ep-h: {Km-a-Øn-s‚ hn-I-k-\ kz-]v-\߃-s°m-∏w \-S-∂p k-aq-l-Øn-\p t\¿-h-gn-bp-sS C-i-ep-Iƒ k-Ωm-\n-® aΩ-C-°- F-∂v \m-´p-Im¿ tk-\-l-]q¿hw hn-fn-°p-∂ Xm-bn-°m-´p-I-c Ip-™pap-l-Ω-Zn-\p \m-Sn-s‚ B-Z-cw. I-hn-bmbpw \m-Sn-s‚ hn-I-k-\ \m-b-I-\m-bpw Im-e-Øn-\p ap≥-t] \-S-∂p, Po-hn-X-kmbm-”-Øn-se-Øn-b \m-´p-Im-cp-sS kz¥w a-Ω-C-°-sb Fw.C.F-kv Xm-bn°m-´p-I-c bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-gn-™ Zn-h-kw B-Z-cn-®p. Nq¿-Æn-°-c {K-am-∏-©m-b-Øn-s‚ {]-kn-U‚n-\m-bn h¿-j-ß-tfm-fw \m-Sns\ \-bn-°p-I-bpw \n-c-h-[n hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°p Np-°m≥ ]n-Sn-°pI- b pw sN- b v X- aΩ-C-°- C-i-¬ ]m-´p-Im-c-\pw I-hn-bp-a-mWv. tI-c-f-Øn-s‚ I-em-˛-kmw-kvIm-cn-I cw-K-Øv sI sI Xm-bn-°m-Sv F-∂ Xq-enIm \m-a-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ A-t±lw \q-dn-te-sd C-i-ep-Iƒ-°m-Wv cq-]w \¬-In-b-Xv. B-tKm-f `o-I-c-X-s°-Xn-tc k-am-[m\ k-tμ-i-w, ]p-Xn-sbm-cp tem-I-∏n-d-hn,

]cnNbw

∂∏n-≈n sh-tßm-e ]-©m-b-Øv saw-º¿ A-Pn-X jm-Pn-°v \¬-In {]-Im-i-\w sN-bvXp. sl-Uv-an-kv-{S-kv kn cm-Pn {]-th-i-t\m’-h k-tμ-iw \¬-In. \-hm-K-X¿-°p-≈ ]T-t\m]-I-c-W hn-X-c-Ww Fw Fw A-hdm≥ \n¿-Δ-ln-®p. kv-Iq-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿Yn-I-fn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-f-n¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv I-c-ÿ-am-°n-b-h-sc Pn-√m ]-©m-b-Øv hnZym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ sI sI tkm-a≥, cm-b-aw-K-ew ]-©m-b-Øv {]kn-U≥v sI sI am-Øp-°p-™v, a-g-h-q¿ {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI sI tkm-a≥ F-∂n-h-¿ tN¿-∂v A-\p-tam-Zn-®p. Hu-j-[ k-ky-ssØ \-So¬ D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ∏©m-b-Øv sa-w-º¿ Fw ]n cm-P≥ \n-¿-h-ln®p. ssh-kv-sa≥ ¢-_v h-f-b≥-Nn-d-ß-c \¬In-b D-®-`-£-W ]-≤-Xn hm-g-°p-fw tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-k-∂- cm-[mIr-jv-W≥ G-‰p-hm-ßn. F¬.sI.Pn ap-X¬ a-‰v ¢m-kp-I-fn-te-°v 210 Ip-´n-I-fm-Wv kv-Iqfn¬ tN¿-∂Xv. X-t≠-°m-Sv P-am-A-Øv F-®v.F-kv.Fkn¬ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS {]th-it\m¬khw \-S-Øn. th-Zn-bn¬ {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b A-£-c-Xqhm-e-bn¬ A-Ω F-∂ B-Zym-£-cw F-gp-Xn- hm-¿-Uv saw-º¿ dm-_n-b C-{_m-low {]-th-i-t\m-’-hw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-en-bm¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ {]-th-i-\-In-‰v hn-X-c-

tWm-Zv-Lm-S-\w A-l-Ω-Zv jn-dm-kn-\p \¬In am-t\-P¿ kn sI A-_p \n¿-h-ln-®p. hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ a-[p-c-]-e-lm-c hn-X-cWw Pn-√ B-kp-{X-W-k-an-Xn-bw-Kw Fw bp C-{_m-lo-apw ]n.‰n.F-°p-≈ ssI-]p-kv-XIw ]-cn-c-£-bp-sS ]mT-߃ ap≥- ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n F-kv D-Ω¿, ]n.‰n.F {]kn-U‚ v sI F sIm-®-l-Ω-Zn-\p \¬-Inbpw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. ta-°m-e-Sn P-am-A-Øv F¬.]n kv-Iq-fnse {]-th-i-t\m-’-h-Øn¬ P-am-A-Øv sk-{I-´-dn A-–p¬ A-ko-kv dm-en-°v t\Xr-Xzw \¬-In. h-√w sse-hv Hm¿-K-ss\-tkj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ ]Tt\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww am-t\-P¿ F sI Aen \n¿-h-ln-®p. ]n.‰n.F-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Ip-´n-Iƒ-°v ]m-b-k-hpw a-[p-c-]-elm-c hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. Ip-dp-∏w-]-Sn U-b-‰v em-_v kv-Iq-fn-se {]th-i-t\m-’-hw cm-b-aw-K-ew {Km-a-]-©m-bØw-Kw sI sI in-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Ip-dp-∏w-]-Sn Su¨ Np-‰n hn-fw-_-c-Pm-Ytbm-sS-bm-Wv {]-th-i-t\m-’-hw B-cw-`n-®Xv. kv-Iqƒ A-[ym-]-I c-£-I¿-Xr-k-an-Xn {]-kn-U‚ v ss]-en bm-t°m-_v A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m hn-Zym-`ym-k ]-cn-io-e-\ tI{μw {]n≥-kn-∏¬ C≥ Nm¿-Pv tPm. F≥ tkXp-am-[-h≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. kvIqƒ ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\m {]-knU‚ v Fw sI a-Øm-bn Ip-´n-Iƒ-°v k-Ωm\-In-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. U-b-‰v Ãm^v sk-{I-´-dn en-kn kv-I-dn-bm, sse-t{_-dnb≥ Im-e-Sn F-kv ap-c-fo-[-c≥, ao-\p am-Xyp, kv-Iqƒ Ãm-^v sk-{I-´-dn h-’ ]n a-Wn, ko-\n-b¿ A-kn. ]n hn c-a-Wn kw-km-cn-®p. F-kv.F-kv.F _n.B-¿.kn Iq-h-∏-Sn-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ _n.B¿.kn X-e {]-thi-t\m-’-hw Io-gn-√w K-h. bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sdPn C-´q-∏v D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. hn-Zym-`ymk kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ t]mƒ h¿Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. F-®v.Fw B-\-‰v Un-kn¬-h {]-th-i-t\m-’-h k-tμ-iw \¬In. cm-b-aw-K-ew ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI sI am-Ø-°p-™v F-kv.F-kv.F¬.kn ]-co£-bn¬ D-∂X-hn-P-bw I-c-ÿ-am-°n-b -hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-hm¿-Uv \¬-In. ]p-√p-h-gn K-h. bp.]n kv-Iqƒ {]-th-it\m-’-hw tªm-°v sa-w-º¿ _o-\ Zn-hm-Ic≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-fw-_-c-Pm-Ytbm-sS \-S-∂- ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]n.‰n.F {]-knU‚ v ‰n F-kv A-\p A-[y-£-X h-ln-®p. tZ-io-b-˛-kw-ÿm-\ A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv k-\-en-s\ hm¿-Uv saw-_¿ kn-knen tXm-a-kv s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-

kzm-X{- ¥y ka-c-w , hn-\m-iI-ca - m-b a-Zy-w, kv - { Xo- [ - \ w, Ip- S p- _ m- k q{X-Ww Xp-Sßn- b - h - s °Xn-sc- A-t±l-Øn-s‚ Ci-ep-Iƒ Gsd {i-≤-bmI¿- j n- ® n- c p∂p. I-ayq-Wnk-‰m-bn-cp-∂ tIm-´-Ø-e kp-tc-{μ≥ t]m-en-kv a¿-±-\Øn¬ a-c-W-s∏-´-t∏m-gpw sXm-gn-em-fn t\-Xm-hv kn F _m-e-s\ h-[-in-£-°v hn-[n-®-t∏m-gpw A-t±-l-Øn-s‚ I-hn-X h-[-in-£-s°-Xn-tc {]-t£m-`w \-bn-®h¿ B-th-i-tØ-sS s\-©n-te-‰n-. A-‘-hn-izm-k-߃-°pw A-\m-Nmc-߃-°p-sa-Xn-sc-bpw A-t±-lw Xq-enI ]-S-hm-fm-°n-. kz-¥w i-co-c-Øn-\p hne t]-ip-∂ ap-kv-enw bp-h-Xz-tØ-bpw ssZ-h-im-k-\-I-sf -sh-√p-hn-fn-®v a-\pjy-\n¿-an-X \n-b-a-߃-°v ap≥-]n-temSp-∂ B-[p-\n-I ap-kv-enw k-ap-Zm-b-tØbpw A-t±-lw I-hn-X-bn-eq-sS Xm-°o-Xp

sN-bv-Xp. tI-c-f-Øn-epw hn-tZ-i-\m-Sp-Ifn-epw a-Ω-C-°-bp-sS I-hn-X-Iƒ G-sd {]-k-‡-am-bn-cp-∂p.{]-iv-k-X \m-S-I cN-bn-Xm-°-fpw kw-hn-[m-b-I-cp-am-b {ioaq-e-\-K-cw hn-P-b≥, Im-e-Sn tKm-]n, ]n Sn B‚-Wn F-∂n-h-cp-sS \m-S-I-߃-°v C-t±-l-am-Wv C-º-am¿-∂ Km-\-߃ H-cp°n-b-Xv . A-t±-l-sa-gp-Xn-b hn-π-h-Km-\߃ C-∂pw I-ayq-WnÃv th-Zn-I-fn¬ h≥ Un-am‚m-Wv . I-e-bp-sS a¿-aw {K-ln-® A-t±-lw km-ap-ln-I cw-K-Øpw hy-‡n-ap-{Z ]-Xn∏n-®p. ]-©m-b-Øv sa-w-º-dpw, {]-knU‚pw B-bn-cp-∂ A-t±-lw F-S-Ø-e, Nq¿-Wn-°-c ]-©m-b-Øp-I-sf c-≠m°n hn-I-k-\-Øn-\p ]p-Ø-\p-W¿-thIn. Xm-bn-°m-´p-I-c-bp-sS lr-Z-b-`m-KØv ÿ-ew I-s≠-Øn A-hn-sS ]-©mb-Øv Hm-^o-kpw A-\p-tbm-Py-am-b ÿe-Øv K-h. B-bq¿-th-Zm-ip-]-{Xn-bpw \n¿-an-® A-t±-lw \m-´p-Im-cp-sS {]-iwk ]n-Sn-®p-]-‰n. \m-´p-Im-cp-sS G-sd \m-fsØ kz-]-\-am-bn-cp-∂ sd-bn¬ se-h¬ t{Im-kn-\pw A-t±-lw t\-Sn-sb-Sp-°p-Ibpw sN-bv-Xp. tI-c-f k¿-°m¿ A-°m-eØv cq-]o-I-cn-® kn-hn¬ k-ssπ-kv t]m]p-e¿ I-Ωn-‰n-bp-sS sN-b¿-am-\m-bpw {]h¿-Øn-®p.

Isf- tdm-Uv- ap-dn-®p- I-S-°m-\p-w- klmbn-®p. hn-Zym-e-bm-¶-W-Øn-seØn-b t∏m-tgm-; Ahn-sSbpw- Ip-´n-t∏meo-kpIm-cm-Wv- Xßsf ¢m-kp-I-fn-te-°v- \bn-®Xv.- CsX√mw- Iu-Xp-ap-W¿-Ønbt∏mƒ- BZy-am-bn- kv-Iq-fn-seØp-

tºm-gp-≈ ]cn-{`aw- C√m-Xm-bn.- {]-thi-t\m-’-h-Øn-s‚- `m-K-am-bn- kwÿm-\-sam-´m-sI- kv-‰p-U-‚ v- t]m-enkvtI-U-‰v- s{]m-P-Œv- \¬-In-b- \n¿-tZ-isØ XpS¿-∂m-bn-cp-∂p- tI-U-‰p-Iƒ- KXm-K-Xw- \n-b-{¥n®Xpw ]p-Xn-b Iq-´p-

Im-sc- k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-am-bn- Np-aX-e G-s‰-Sp-Ø-Xv.- ]p-Xp-a°m¿-°v{Sm-^n-Iv- \n¿-tZ-i-ß-f-S-ßn-b- e-Lpte-J-I-fpw- hn-XcWw- sNbv-Xp.- h-\nXm- kn-hn¬- t]m-en-kv- Hm-^o-k¿- sI F- {]n-≥kn- t\-Xr-Xzw- \¬-In.- Rm-d°¬- kn-sF Sn -sI -ssj-Pp,F-kv.sF- C Fw- ]p-cp-tjmØ-a-≥ F-∂n-h¿- kv-Iqƒ- kμ¿-in-®p.-

kvIqƒ {]-th-i-t\m¬-k-hZnh-kw F-S-h-\-°m-Sv sI.]n.Fw.F-®v.F-kv kvIq-fn-se Ip´nt]m-en-kn-s‚ k-lm-b-Øm¬ Ip-´n-Iƒ tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p∂p

]n¶Â Xn-cp-hm-Xn-c I-fn-bp-am-bn ]p-cp-j-·mÀ

Bw_pe³kv kÀ-ho-kp-IÄ-¡v s\ävhÀ-¡v kw-hn-[m-\w h-cp¶p

sIm-®n : Xn-cp-hm-Xn-c-I-fn-bn¬ ]p-cp-j-∑m-cpw cw-K-sØ-Øp∂p. ]m¿-h-tW-μp kv-Iqƒ Hm-^v Xn-cp-hm-Xn-c-bp-sS U-b-d-Œ-dm-b am-e-Xn Pn ta-t\m-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv Xn-cp-hm-Xn-c I-fn-bpsS \q-X-\ C-\-am-b ]n-∂ ¬ Xncp-hm-Xn-c I-fn- ]p-cp-j-∑m-sc ]cn-io-en-∏n-°p-∂-Xv. ap-I-fn¬ sI-´n-b F-´v I-b-dp-Iƒ ]m-´nt\m-sSm-∏w I-fn-®v Xm-f-Øn¬ sI-´p-I-bpw A-tX th-K-Øn¬ Xn-cn-®v A-gn-°p-I-bpw sN-øp-∂ I-fn-bm-Wv ]n-∂¬ Xn-cp-hm-Xn-c. Cu am-kw F-´n-\v ]m¿-h-tW-μp kv-Iqƒ Hm-^v Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-°pw. sshIo-´v aq-∂n-\p \-S-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ I-em-a-fi-ew kp-K-‘n D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-sa-∂v am-e-Xn Pn ta-t\m≥ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. kn. Un-Iƒ h-gn-bpw ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿: 9447155950, 9745223352 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sp-I. e£v-an tKm-]m ¬, ]n _n \n-j , ]p-jv-I-e B¿ Zm-kv hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-®n : Bw-_p-e≥-kv k¿-hokp-I-fp-sS Um-‰m-t_-kv \n¿-an®v H-‰ s\-‰v-h¿-°n¬ X-s∂ {]mY-an-I ip-{iq-j-Iƒ h-sc \¬Im≥ I-gn-bp-∂ kw-hn-[m-\-am°m≥ X-øm-sd-Sp-°p-I-bm-Wv Pn-√m `-c-W-Iq-Sw. A-]-I-S-߃ D-≠m-Ip-tºm ƒ {]-Y-a-ip-{iq-j t]m-epw \¬Im≥ I-gn-bm-sX Hm-t´m-dn-£-Ifn-epw Im-dp-I-fn-ep-sa-√mw h-en®n-S-s∏-´v B-ip-]-{Xn-I-fn-seØp-∂-h-cp-sS A-]-I-S-\n-e IqSp-X¬ Kp-cp-X-c-am-Ip-∂p-sh-∂ hn-Z-Kv-[-cp-sS hn-e-bn-cp-ج ]cn-K-Wn-®m-Wp C-Ø-c-sam-cp kw-hn-[m-\-sam-cp-°m≥ A-[nIr-X-tc t{]-cn-∏n-® {]-[m-\ Imc-Ww. Pn-√-bn-se-ßp-ap-≈ Bw_p-e≥-kp-I-sf H-cp s\-‰v-h¿°n-s‚ Ip-S-°o-gn¬ sIm-≠p-hcp-∂-tXm-sS B-h-iy-Øn-\p Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kp-I-fpw {]-Y-a-ip-{iq-j-bpw e-`y-am-Ipw. A-]-I-S-Øn¬s]-Sp-∂-h¿-°p B-[p-\n-I Bw-_p-e≥-kv k¿ho-kp-I-fp-sS tk-h-\w e-`n-°mØ-Xp sIm-≠v kw-`-hn-°p-∂

C-Ø-cw km-l-N-cy-߃ H-gnhm-°m-\m-Wp Pn-√m `-c-W-Iq-SØn-s‚ {i-a-sa-∂v I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw ]-d-™p. Um-‰m-t_-kp-Iƒ G-I-tZiw X-øm-dm-bn-°-gn-s™-∂pw C-Xv Pn-.]n-.F-kv. kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-®v _-‘n-∏n-°p-∂Xn-\pw ss{U-h¿-am¿-°v ]-cn-ioe-\w \¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-≈ \-S]-Sn-Iƒ D-S≥ ]q¿-Øn-bm-Ip-sa∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. a-‰p Pn-√-Iƒ-°p Iq-Sn tk-h-\w km[y-am-Ip-∂ co-Xn-bn¬ F-d-WmIp-fw tI-{μo-I-cn-®v C-Ø-cw Hcp ]v-fm-‰v-t^mw `m-hn-bn¬ kr-

jv-Sn-s®-Sp-°m-\pw B-tem-N-\bp-s≠-∂v I-e-Œ¿ hy-‡-am°n. Um-‰m-t_-kv ]q¿-W-am-bmep-S≥ Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv \-S-Øp-∂-h-cp-sS tbm-Kw hn-fn®v {]m-tbm-Kn-I _p-≤n-ap-´p-Iƒ N¿-® sN-øpw. A-]-I-S-L-´-ßfn¬ s]m-Xp-P-\-ß-fpw Bw-_pe≥-kv k-©-cn-°p-tºmƒ a-‰v hm-l-\-߃ Hm-Sn-°p-∂-h-cpw ]m-en-t°-≠ a-cym-Z-I-fpw D-Øc-hm-Zn-Ø-ß-fpw kw-_-‘n-®p t_m-[-h-Xv-I-c-W ]-cn-]m-Sn-Ifpw tdm-Uv tk-^v-‰n Iu¨-knen-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-LSn-∏n-°pw.


{]mtZ-inIw

3 Pq¨ 2014 sNmΔ

Adnbn-¸pIÄ

hm-Iv-þ-C³-þ-CâÀ-hyq sIm-®n: B≥-t{Um-bv-Uv samss_¬ sS-Iv-t\m-f-Pn ta-J-ebn¬ B-[p-\n-I ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v 22\pw 26\pw at[y {]m-b-ap-≈ ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h-sc Xn-cs™-Sp-°p-∂p. {]-Xn-am-kw 4000 cq-] ssÃ∏‚ v e-`n-°pw. F≥-Pn-\o-b-dnMv/ Un-tπm-a/G-sX-¶n-epw hnj-b-Øn¬ _n-cp-Zw ]m-km-bh-cm-bn-cn-°-Ww. B-dv am-k-amWv ]-cn-io-e-\ Im-em-h-[n.----- At]-£m-^m-d-hpw hn-i-Z-hn-h-cß-fpw www.cybe-srri.org F-∂ sh-_v ssk-‰p-I-fn¬ \n∂v Uu¨-tem-Uv sN-ømw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X, h-b-kv, PmXn C-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS km-£y-s∏-SpØn-b i-cn-]-I¿-∏v k-ln-Xw Pq¨ G-gn-\-Iw ssk-_¿-{io, kn-˛-Un-‰v, Sn.k ----- n. 2. 6/847, ----{]-Imiv, hn.B ----- ¿.F .----- -˛-Un7, hn-a≥-kv tIm-f-Pv tdm-Uv, ssX-°m-Sv, Xncp-h-\-¥-]p-cw F-∂ Hm-^nkn¬ C‚¿-hyq-hn-\v ]-s¶-Sp°-Ww. hn-h-c-߃-°v t^m¨ 0471˛2323949.-----

A-[ym-]-I H-gn-hv sIm-®n: K-h:hn.F ----- -®v.F ----- -kv.F ----- kv t\m¿-Øv C-S-∏-≈n kv-Iqfn¬ hn.F ----- -®v.F ----- -k.vC. hn-`m-KØn¬ ^n-kn-Iv-kv A-[ym-]-Icp-sS Xm¬-Im-en-I H-gn-hp-≠v. Xm-¬∏-cy-ap-≈-h¿ A-k¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn Pq¨ B-dn-\v C‚¿-hyq-hn-\v lm-P-cmI-Ww.

X-Sn te-ew B-dn-\v sIm-®n: ap-hm-‰p-]p-g-bv-°-SpØp-≈ ho-´q¿ k¿-°m¿ X-Sn Un-t∏m-bn¬ tX-°v X-Sn-I-fpw, L-\-a-c-ß-fpw Pq¨ B-dn-\v te-ew sN-øpw. te-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv, ]m≥ Im¿-Uv F∂n-h k-ln-Xw A-t∂ Zn-h-kw cm-hn-se H≥-]-Xn-\v Un-t∏m Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h-W-sa∂v Un-t∏m Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. hn-h-c-߃-°v t^m¨ :9446325640, 9961202032, 9495194197.

Ip-Sn-sh-Åw ap-S-§pw I-f-a-t»-cn: tI-c-f hm-´¿ AtXm-dn-´n-bp-sS I-f-a-t»-cn hm´¿ k-ssπ k-_v Un-hn-j-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ G-eq¿ ap\n-kn-∏m-en-‰n-bn¬ \m-sf cmhn-se F-´p ap-X¬ cm-{Xn F´p h-sc P-e-hn-X-c-Ww D-≠mbn-cn-°p-∂-X-s√-∂v A-kn.--- FIv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

{]-th-i-t\mÂ-k-hw ]-d-hq¿: \-K-c-k-`-bn-se s]-cpº-S-∂ K-h.--F¬.--]n. k -- v-Iq-fn¬ {]-th-i-t\m¬-k-hw, tdm-´-dn ¢_v {]-kn-U‚ v {_n-tK-Un-b¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-hm-K-X-cm-b Ip-´n-Ise Zo-]-ta-¥n h-c-th-‰p. ]n.--Sn.-F. ssh-kv {]-kn-U‚ v ko-a cmtP-jv A-[y-£-X h-ln-®p. k-a-\z-b km-aq-ln-I-tk-hmkw-Lw sk-{I-´-dn F≥ F-kv A-\n¬-Ip-am¿ \-hm-K-X¿-°v _m-Kp-I-fpw i-in Ip-S-I-fpw hnX-c-Ww sN-bv-Xp. ]-cn-ÿn-Xn-Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Hbm-kv-I sk-{I-´-dn hn-Zym-[-c≥ ]n \m-b¿ Hu-j-[-k-ky-hn-X-cW-hpw \-S-Øn. sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fm-b ]n F-kv iin-[-c≥, F-≥ hn k-eow, sl-Uvan-kv-{S-kv sI B¿ jo-e, ko-\bn¿ A-kn-Â v ]n Fw Kw-K-Ω kw-km-cn-®p.

`À-¯m-hn-sâ ]o-U-\-w; ho-Sphn-«n-d-§n-b bp-h-Xn-bpw Ip-«n-I-fpw P-\-tk-h-bn A-`-bw-tX-Sn B-ep-h: `¿-Øm-hn-s‚ ]o-U\w k-ln-°m-\m-hm-sX ho-Sphn-´n-d-ßn-b bp-h-Xn-bpw Ip-´nI-fpw P-\-tk-h in-ip-`-h-\n ¬ A-`-bw tX-Sn. a-e-ºp-g kztZ-in a-Wn-I-WvT-s‚ `m-cy k‘y- (kn-‘p) a-°-fm-b AXp¬-Ir-jv-W (9), A-`n-\-hv (6), A-\-\y (4) F-∂n-h¿ P-\tk-h in-ip-`-h-\n¬ A-`-bw tX-Sn-sb-Øn-b-Xv.-a-e-ºp-g-bv°v k-ao-]w h-en-b-Im-Sv tlmfn ^m-an-en kv-°qƒ hn-Zym¿Yn-I-fm-bn-cp-∂p aq-h-cpw. Sm-∏n-ßv sXm-gn-em-fn-bm-b `¿-Øm-hv a-Wn-I-WvT≥ k‘y-sb \n-c-h-[n X-h-W ]oU-\-Øn-\n-c-bm-°n. H-cn-°¬ `¿-Øm-hv X-s‚ I-gp-Øn¬ sIm-Sp-hmƒ D-]-tbm-Kn-®v ap-dnth¬-∏n-®-Xm-bpw X-s∂ sIm√p-sa-∂v `o-j-Wn-s∏-Sp-Ønsb-∂pw k-‘y ]-d-™p. I-gn-™-am-kw C-bmƒ Cjv-Sn-I-sIm-≠v k-‘y-bp-sS X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-£-Xw G ¬-∏n-®n-cp-∂p. \m-´p-Im-cm-Wv A-∂v k-‘y-sb B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-®-Xv. ]n-∂o-Sv Xr-iq `¿-Ør-]o-U-\-sØ Xp-S¿-∂v P-\-tk-h in-ip-`-h-\n¬ ¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip- A-`-bw tX-Sn-b k-‘y-bpw a-°-fpw

]-{Xn-bn-se c-≠m-gv-N-sØ NnIn-¬-kv-°p-ti-j-am-Wv k‘y t_m-[w ho-s≠-Sp-Ø-Xv. C-t∏mƒ A-[n-Iw kw-km-cn°m-t\m tPm-en sN-øm-t\m km-[n-°m-Ø A-h-ÿ-bn-emWv. A-¶-am-en F-S-°p-∂v am™q-cm≥ ho-´n¬ k-‘y- \n¿[-\- Ip-Spw-_-Øn¬-s∏-´-XmWv. A-—-≥ sN-dp-∏-Øn-te Dt]-£n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v AΩ Hm-a-\ Iq-en-∏-Wn sN-bvXm-Wv Ip-Spw-_w t]m-‰n-bn-cp∂-Xv. C-\n `¿-Øm-hn-t\m-sSm∏w H-cn--°-epw H-∂n-°n-s√∂pw hn-hm-l-tam-N-\-Øn-\pam-bn \n-b-a k-lm-bw tX-Spsa-∂pw k-‘y ]-d-™p. k‘y-bv-°v hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k e-`y-am-°p-sa-∂v P-\-tk-h sN-b¿-am≥ tPm-kv am-th-en hy-‡-am-°n.-`¿-Øm-hn-s\-Xntc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p∂-Xn-\p-ap-≈ F-√m k-lm-bhpw \¬-Ip-∂-sXm-sSm-∏w Ip´n-I-fp-sS kw-c-£-W-hpw Gs‰-Sp-°p-sa-∂pw A-t±-lw Adn-bn-®p.-

kochi/EKC

]-¼n-Mv- kv-tä-j-\-n ssh-Zyp-Xn \n-e-¨p; h-S-¡³-ta-J-e-bn-se Ip-Sn-sh-Åw ap-«n ssh-∏n-≥:- ssh-∏n≥-I-c-bp-sS h-S-°≥-ta-J-e-bm-b \m-b-c-ºew- ap-X¬- ]-≈n-∏p-dw- h-sc-bp≈ ]-©m-b-Øp-I-fn¬- H-cm-gv-Nbn-te-sd-b-bm-bn- Ip-Sn-sh-≈-an√.--- hm-´¿- A-tXm-dn-‰n-bp-sS ]-dhq-cn-se ]-ºn-Mv-kv-t‰-j-\n-se ]-h¿-I-´m-Wv- C-t∏m-g-sØ Ip-Snsh-≈-£m-a-Øn-\p- {]-[m-\-Imc-W-sa-∂p- Nq-≠n-°m-Wn-°s∏-Sp-∂p.--- Zn-h-kw- F-´p-X-h-W h-sc-bm-Wv- C-hn-sS ]-h¿- I-´v- D≠m-hp-∂-Xv.--- ]-≈n-∏p-dw,- Ip-gp∏n-≈n,- F-S-h-\-°m-Sv,- \m-b-c-ºew- ]-©m-b-Øp-I-fn-em-Wv- cq£-am-b Ip-Sn-sh-≈-£m-a-ap-≈Xv.hm--- ´¿- A-tXm-dn-‰n-, sI.--F-kv-.-C.--_n-sb ]-gn-Nm-cn- ssI-sbm-gnbp-I-bm-Wv.]--- wºn-Mv- kv-t‰-j-\nse ]-h¿-h-´v- H-gn-hm-°m-\p-≈ {i-a-an-√.--- t\-c-sØ ssh-Zyp-Xn{]-iv-\w- A-\p-`-h-s∏-´n-cp-∂ ka-b-sØm-s° Ip-Sn-sh-≈ kwhn-[m-\-Øn-\v- Ip-g-∏-an-√m-Xn-cn°m≥- _-‘-s∏-´-h¿- {i-an-®n-cp∂p.--- C-t∏mƒ- D-≠m-bn-´p-≈ {]iv-\w- ]-cn-l-cn-°m≥- _-‘-s∏´-h¿- cw-K-Øp-h-c-W-sa-∂v- ]≈n-∏p-dw- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U ‚ v- Nn-∂-Ω [¿-a-\pw- ssh-kv- {]kn-U‚ v- kn- F-®v- A-en-bpw- Bh-iy-s∏-´p.---

]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§-fp-sS hnÂ-¸-\; 716 I-S-I-fn ]-cn-tim-[-\ sIm-®n: A-[y-b-\ h¿-jw Bcw-`n-® km-l-N-cy-Øn¬ ]p-Ine D¬-∏-∂-߃ hn¬-∏-\ \-SØ-∂ Pn-√-bn-se hn-hn-[ I-S-Ifn¬ B-tcm-Ky h-Ip-∏pw kn-‰n t]m-en-kpw tN¿-∂v an-∂¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn. I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-P-am-WnIy-Øn-s‚ {]-tXy-I \n¿-tZ-i {]-Im-c-am-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\.--kv-Iq-fp-Iƒ-°v k-ao-]-ap-≈ hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fn-em-Wv {]-[m-\-am-bpw ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. 716 I-S-I-fn¬ B-tcmKy h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-

tim-[-\ \-S-Øn. hn-hn-[ I-S-Ifn¬ \n-∂m-bn 8300 cq-] ]n-g CuSm-°p-I-bpw 2600te-sd h-cp-∂ kn-K-c-‰v ]m-bv-°-‰p-Iƒ ]n-Sn-s®Sp-Øv \-in-∏n-®p. kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v F-´v t]¿-s°-Xn-

F-«v t]À-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn tc t]m-en-kv \-S-]-Sn kzo-I-cn®p.--_m-\¿-Pn tdm-Un¬ ,hn-t\mZv hn-lm¿ ho-´n¬ hn-t\m-Zv Ipam¿ (40), I-t®-cn-∏-Sn Kp-cp-Ir-] kv-t‰m-gv-kv \-S-Øp-∂ tKm-]m-

e tj-Wm-bn (65), I-t®-cn-∏-Sn ssh-‰v lu-kv d-kv-t‰m‚ v \-SØp-∂ Nn-‰q¿, h-´w-am-´n¬ ho´n¬ X-¶-®≥ (46), I-t®-cn-∏-Sn I-√-S ]-dw-_v tdm-Un¬ ,th-WptKm-]m¬ (59), I-eq¿, F.--B¿.-Sn kv-t‰m¿ \-S-Øp-∂ h-b-\m-Sv ssh-im-en ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv- Ben (26), I-eq¿,{^o-Uw tdmUn¬ ,No-‰-∏p-d-Øv ho-´n¬ D-Æn (58), I-eq¿ Ir-j-W Iqƒ-_m¿ \-S-Øp-∂ A-km-Zv tdm-Un¬ a\-bv-°-∏-d-ºn¬ X-ºn (59), Bkm-Zv tdm-Un¬ I-Wn-bmw ]-Sn ho-´n¬ B-\-¥-em¬ (40) F-

∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. D-Æn-bp-sS I-S-bn¬ \n-∂p kn-K-c-‰v Iq-Sm-sX A-«o-e ]p-kvX-I-ß-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp.--F-√ kv-Iqƒ sl-Uv-am-ÿ-am-cpw kvIqƒ A-Xn¿-Øn-°p-≈n¬ ]pI-bn-e hn-cp-≤ \n-b-a {]-Im-cap- ≈ ap- ∂ - d n- b n- ∏ v t_m¿- U pIƒ ÿm- ] n- ° - W - s a- ∂ pw 18 h- b - k n- \ p Xm- s g- b p- ≈ Ip- ´ nIƒ- ° v ]p- I - b n- e D¬- ∏ - ∂ ߃ hn¬- ° p- ∂ - X v in- £ m¿lw F- s ∂- g p- X n- b t_m¿- U v ÿm-]n-°-W-sa-∂pw Pn-√ sa-

Un- ° ¬ Hm- ^ n- k ¿ A- d n- b n®p. Pn-√ sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm.--l-ko-\ ap-l-Ω-Zv, B¿.-kn.--F - ® v Hm- ^ n- k ¿ tUm.--i m¥-Ip-am-cn, Pn-√ dq-d¬ sl¬Øv Hm-^n-k¿ ]n F≥ {io-\nhm-k≥, sl¬-Øv C≥-kv-s]Iv - S ¿- a m- c m- b ap- t I- j v , _m_p, Pq- \ n- b ¿ sl¬- Ø v C≥kv - s ]- I v - S ¿- a m- c m- b sI Fw si-co-^v, tPm-k-^v _n-\p, apl- Ω - Z v ln- e m¬, {io- d mw F∂n- h - c - S - ß p- ∂ kw- L - a m- W v ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv.

]-cn-Øn-Xn ku-lr-Z ¢m-kv; BÀ.--]n-am-cp-sS _n.-]n.-FÂ. ImÀ-Up-IÄ Pn-Ãm-X-e ]-cn-io-e-\w C-¶v Xn-cn-t¨Â-¸n-¨n-à sIm-®n: tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn√ km-£-c-Xm an-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z ¢m-kp-Iƒ \-S-Øpw. Pq¨ A©v ap-X¬ 12 h-sc F-√ km-£c-X Xp-S¿-hn-Zym-tI-{μ-ß-fp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn-¬ X-t±-i kzbw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fp-am-bn k-l-I-cn-®m-Wv ¢-kp-Iƒ \-SØp-I. k-ºq¿W km-£-c-X {]-Jym-]-\-Øn-s‚ c-P-X-Pq-_nen B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-ambn-´m-Wv ¢m-kp-Iƒ {]m-tZ-in-I X-e-Øn¬ \-S-Øp-∂-Xv. ¢m-kn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂ dn-tkm-gv-kv t]-gv-k¨-am¿°p-≈ G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn C-∂v cm-hn-se kn-hn¬ tÃ-j-\n-se \m-j-W¬ tkhnMv-kv an-\n tIm¨-{^≥-kv lm-fn¬ Pn-√ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-Uz. F --- ¬-tZm-kv Ip∂-∏n-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ km-£-c-X an-j≥

A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv I-Ωn-‰n-bwKw A-Uz.F --- -F d-km-Jv ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw. im-kv-{X-kmln-Xy ]-cn-j-Øv Pn-√ I-Ωn-‰nbw-Kw sI -sI -c-hn ]-cn-io-e-\Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

tb-j≥ {]-kn-U‚ v ]n F I-adp-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. D-∂X-hn-P-bw t\-Sn-b-h¿-°v A-hm ¿-Uv hn-X-c-W-hpw \n¿-[-\-cm-b Ip-´n-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-hnX-c-W-hpw \-S-Øn.-

hmÀ-jn-Iw

A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww

Im-°-\m-Sv: tXm-∏n¬ Cu-Ãv sd-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j ≥ hm¿-jn-Im-tLm-jw s_-∂n _-l-\m≥ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ jm-Pn hm-g-°m-e ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. t]men-kpw P-\-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ A-I-ew H-gn-hm-t°-≠-Xn-s‚ B-h-iy-I-X-sb-°p-dn-®p Xr°m-°-c A-kn-kv-‰‚ v t]m-enkv I-Ωn-j-W¿ tk-hy¿ sk_m-kv-‰y≥ hn-i-Zo-I-cn-®p. Iu ¨-kn-e¿-am-cm-b sI C A-en, F Fw Ip-™p-a-c-°m¿, {Sm-°v P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Fw A∫m-kv kw-km-cn-®p. A-tkm-kn-

Im-°-\m-Sv: tXm-∏n¬ kz-cm-Pv Iƒ-®-d¬ sk‚¿ hm¿-jn-ImtLm-j-hpw A-hm¿-Uv hn-X-cW-hpw s_-∂n _-l-\m≥ Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v sI sF ap-l-Ω-Zv Ip™-v sa-tΩm-dn-b¬ A-hm¿-Upw ]n ]n tPm-k-^v ]-≈n-∏m-S≥ satΩm-d-n-b¬ A-hm¿-Up-I-fp-amWv \¬-In-b-Xv. {]-kn-U‚ v ]n F I-a-dp-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. A-∂-°p´n B‚-Wn, sI Fw A-∫m-kv, kw-km-cn-®p. \n¿-[-\-cm-b Ip-´nIƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-hn-X-cW-hpw \-S-Øn.-

Im-°-\m-Sv: Zm- c n- { Z tc- J - ° pXm- s g- b p- ≈ - h - c p- s S td- j ≥Im¿- U v ssI- h - i w h- ® n- ´ p- ≈ A-\¿-l¿ Xn-cn-t®¬-∏n-°-Wsa- ∂ \n¿- t Z- i w ]- I p- X n- b n- e [n-Iw t]-cpw ]m-en-®n-´n-√. k ¿- ° m¿ D- t Zym- K - ÿ ¿- ° m- W v I¿-i-\ \n¿-tZ-iw sIm-Sp-Øncp-∂-Xv. sa-bv 31\-Iw Xn-cn-t®¬-∏n°-W-sa-∂ D-Ø-c-hv ]m-en-®n´n-s√-∂v kn-hn¬ k-ssπ-kv hIp-∏v- ]-d-bp-∂p. Pn-√-bn¬ I-gn™-am-kw 31\v 593 Im¿-Up-Ifm-Wv Xn-cn-t®¬-∏n-®-Xv.A-\¿-l-sc I-s≠-Øm≥ ho-Sp-Iƒ I-b-dn ]-cn-tim-[n°m≥ Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nk¿-am¿, td-j-\n-Mv Hm-^n-k¿am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ kv-Izm-Up-Iƒ cq-]o-I-cn®p {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b-Xmbn Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ sI kp-tc-jv Ip-am¿ A-dn-bn-

®p. Pn-√-bp-sS F-√m {]-tZ-iØpw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpw. ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂ Im¿-Up-Iƒ d-±m-°pw. Cu-am-kw 30\-Iw ]cn-tim-[-\-]q¿-Øn-bm-°pw.

]p-I-bn-e hncp² Zn-\-am-N-cn-¨p

a-´m-t©-cn: au-em-\m B-km-Zv sse-{_-dn tem-I-]p-I-bn-e hncp≤ Zn-\-am-N-cn-®p. "]p-I-bne h¿-Pn-°q, B-tcm-Kyw kw-c£n-°q' F-∂ k-tμ-iw {]-Ncn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn sse-{_-dn {]-kn-≤o-I-cn-® e-Lp-te-J sF.-Fw.-F. {]-kn-U‚ v tUm.F {]-Zo-]v-Ip-am¿, sI F Fw bq-k-^n-\p \¬-In {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. F≥ sI Fw si-co-^v A[y-£-X h-ln-®p. kn sP tPm¨-k≥, j-lo¿ A-en kwkm-cn-®p.

3

Pn-U \nÀ-an-¨ am-en-¸p-dw hm-«À Sm-¦n-\p tNmÀ-¨ ssh-∏n≥: am-en-∏p-d-Øv \n¿-amWw I-gn-™ Hm-h¿ sl-Uv hm´¿ Sm-¶n-\p tNm¿-® I-s≠-Øn. am-en-∏p-dw k¿-°m¿ B-ip-]{Xn-°p ]p-d-In-¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® Sm-¶n-em-Wv tNm¿-® I≠-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv.-13.-8 e£w en-‰¿ ti-jn-bp-≈ Sm-¶v PnU Ip-Sn-sh-≈ hn-]p-eo-I-c-W ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv \n¿an-®-Xv. tIm-Sn-Iƒ sN-e-h-gn-®v \n¿an-® Sm-¶v I-Ωo-j≥ sN-øp-∂Xn-\p ap-ºm-bn ]-co-£-Wm¿-Yw sh-≈w ]-ºv sN-bv-Xv \n-d-®t∏mƒ Sm-¶n-s‚ ap-Iƒ `m-KØm-Wv tNm¿-® I-s≠-Øn-bXv.- \n¿-am-W-Øn-ep-≈ A-]m-IX-bm-sW-∂m-Wv B-tcm-]-Ww. Sm-¶v \n¿-an-°p-tºmƒ H-‰-b-Sn°v tIm¨-{Io-‰v sN-øm≥ ]-‰mØ km-l-N-cy-am-b-Xn-\m¬ ]e L-´-ß-fm-bn tbm-Pn-∏n-®m-Wv tIm¨-{Io-‰v sN-øp-∂-Xv. C-Xn\p tPm-bn‚p-I-fn¬ hm-´¿ {]q^n-ßn-\m-bn d-_¿ _o-Un-Mv D]-tbm-Kn-°m-dp-s≠-∂m-Wv Cu ta-J-e-bp-am-bn _-‘-s∏-´v {]h¿-Øn-°p-∂-h¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ C-sXm-∂pw sN-øm-sX Sm-¶v tIm¨-{Io-‰v \-S-Øn-b-XmWv tNm¿-®-bv°v C-S-h-h-cp-Ønb-sX-∂pw Nq-≠n-°m-´p-∂p.

Cu tPm-bn‚p-I-fn¬ Nn-e-Xn-emWv C-t∏mƒ tNm¿-® I-s≠-Ønbn-cn-°p-∂-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn ap-cp°pw-]m-S-Øpw Rm-d-°-epw FS-h-\-°m-Spw C-tX t]m-se ]pXn-b Hm-h¿-sl-Uv Sm-¶p-Iƒ \n ¿-an-®p h-cp-∂p-≠v. F-S-h-\-°mSv H-gn-sI F-√m Sm-¶p-I-fp-tSbpw \n¿-am-W Np-a-X-e H-tc Icm-dp-Im-c-\p X-s∂-bm-Wv. -ssh∏n-\n-se sX-°≥ ta-J-e-bn-se ]-©m-b-Øp-I-fm-b \m-b-c-ºew, Rm-d-°¬, F-f-¶p-∂-∏p-g ]-©m-b-Øp-I-fp-sS Ip-Sn-\o¿£m-aw ]-cn-l-cn-°m≥ Po-U A-\p-h-Zn-® 56 tIm-Sn-cq-]-ap-S°n-bm-Wv aq-∂n-S-Øv Sm-¶p-Iƒ \n¿-an-°p-∂-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-amb am-en-∏p-dw Sm-¶n-s‚ \n¿-amWw c-≠p-h¿-jw ap-ºv ]q¿-Ønbm-b-Xm-Wv. A-tX-k-a-bw hm-´¿ Sm-¶n¬ I-s≠-Øn-bn-´p-≈ tNm¿-® Kpcp-X-c-a-s√-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-´n A-dn-bn-®p. C-Xv kzm-`m-hn-I-ambn I-≠p-h-cm-dp-≈ {]-h-W-Xbm-Wv. I¨-kv-{S-Ivj≥ tPmbn‚n-em-Wv tNm¿-® I-s≠-Ønbn-´p-≈-Xv. C-hn-sS hm-´¿ {]q^nMv \-S-Øn X-I-cm-dv ]-cn-l-cn°p-sa-∂pw D-tZym-K-ÿ¿ A-dnbn-®p.

Npcp¡¯nÂ

kv-Iqƒ N-tem ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v Ip-º-fw bq-\n-‰v F≥.-sF.-sP. F¬.-]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \¬Inb ]T-t\m-]-I-c-W-ßfpsS hn-X-c-tWmZvLmS\w kv-Iqƒ am-t\-P¿ kn sI A-–pƒ a-Po-Zv \n¿-h-ln-°p-∂p

`-£y-h-kv-Xp-¡Ä-¡v h³ hn-e Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

I-f-a-t»-cn: F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ tIm-^n _m-¶p-I-fn¬ `-£y-h-kv-Xp-°ƒ-°v tcm-Kn-Ifn¬ \n-∂pw h≥-Xp-I Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. C-Xv tcmKn-I-fn¬ {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°p-∂p. {]-[m-\-am-bpw {_Uv, _-Æv F-∂n-h-bv-°v Xo-hn-e-bm-Wv C-hn-sS Cu-Sm-°p-∂Xv.-

]-¨m-fw sd-bnÂ-th tK-äv Xp-d-¡-W-sa-¶v

sIm-®n: kv-Iq-fp-Iƒ {]-h¿-Øw B-cw-`n-®-tXm-sS sIm-®n \K-c-Øn-te-bpw {]m-¥ {]-tZ-i-ß-fn-se-bpw K-Xm-K-Xw Xm-dpam-dm-b-Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-Øn¬ \n-∂p Un.--Fw.--B¿.--kn°p H-gn-™-am-dm-\m-hn-s√-∂v t{K-‰¿ sIm-®n≥ sU-h-e-]vsa‚ v hm-®v A-`n-{]m-b-s∏-´p. ]-®m-fw sd-bn¬-th tK-‰v A-S-®n-´-Xv sIm-®n-bp-sS h-S°≥ ta-J-e-bn-se K-X-m-K-Xw Xo¿-Øpw \n-›-em-h-ÿ-bnem-°n-°-gn-™p. F-{X-bpw s]-s´-∂v ]-®m-fw sd-bn¬-th tK‰v Xp-d-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v t{K-‰¿ sIm®n≥ sU-h-e-∏v-sa‚ v hm-®v A-[n-Im-cn-I-tfm-Sm-h-iy-s∏-´p.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw \S¯n

Im-°-\m-Sv: am-Wn-Ip-f-ß-c ssa-X-e d-kn-U≥-kv A-tkm-kntb-j≥ hm¿-jn-Im-tLm-jw Fw.-B¿.-F. lm-fn¬ \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ jm-Pn hm-g-°m-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-knU‚ v l-cn-l-c≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-°p-I-bpw ]T-t\m-]-I-c-W-hn-X-cWw \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Iu¨-kn-e¿-am-cm-b h-cv-Ko-kv ]u-tem-kv, Fw F tam-l\≥, {Sm-Iv P-\.-sk-{I-´-dn sI Fw A-∫m-kv, kmw-kv-Im-cn-I tI-{μw sk-{I-´-dn P-eo¬ Xm-\-Øv, `m-c-hm-ln-I-fm-b Fw Fkv i-c-Xv, Fw F A-–p¬ Jm-Z¿, F F≥ im-¥-Ip-am-cn, Pb-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.-

kn-\n-am-jq-«n-Mv: t^mÀ-«p-sIm-¨n-bn k-©m-cn-IÄ-¡v hn-\-bm-hp-¶p; C-cn-¸n-Sw \-in-¸n-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn tI-c-f {]-tZ-iv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.]n.F-kv.Sn.bp) Pn√m I-Ωn-‰n {]-^. sI hn tXma-kv Fw.]n-°p kzo-Ic-Ww \¬-Ip∂p

]p-Xn-b ]-²-Xn-I-fp-sS Ø-e-sa-Sp-¸v {]-Xn-k-Ôn-bn Im-°-\m-Sv: ]p-Xn-b-Xm-bn Bcw-`n-°p-∂ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bp≈ ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-∂ \-S-]Sn-Iƒ {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn.--Cuh¿-jw P-\p-h-cn H-∂p-ap-X¬ \S-∏n¬-h-∂ tI-{μ ÿ-e-sa-Sp∏p \n-b-aw {]-tbm-Kn-°m≥ I-gnbm-Ø-Xm-Wv Im-c-Ww. C-\n-ap-X¬ k¿-°m¿ ]-≤Xn-Iƒ-°m-bn ÿ-ew G-s‰-Sp°p-∂-Xv ]p-Xn-b \n-b-a-{]-Im-cw th-Ww. C-Xn-\p tI-{μ-\n-b-aØn-s‚ N-´-߃ kw-kw-ÿm-

\-k¿-°m¿ X-øm-dm-°n \n-b-ak-` ]m- m-°-Ww. B-d-p-am-kw B-bn-´pw \-S-]Sn B-bn-´n-√.--]m-em-cn-h-´w-˛-C-S∏-≈n ^v-ssfHm-h-dp-Iƒ 18 amkw sIm-≠v ]q¿-Øn-bm-°p-sa∂v ap-Jy-a-{¥n {]-kv-Xm-hn-®n-cp∂p. ]-t£ ÿ-e-sa-Sp-∏p \-S-]Sn ]q¿-Øn-bm-hm-sX ]-Wn-Xp-Sßm≥ I-gn-bn-√. C-°m-cy-Øn¬ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn-bp-≠m-bns√-¶n¬ ]p-Xn-b ]-≤-Xn-Iƒ \o≠p-t]m-Ipw.--

Kym-kv kn-e-−-dp-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn sIm-®n:tlm-´-en¬ A-\-[n-XrX-am-bn kq-£n-® ]-Xn-aq-∂v Kym-kv kn-e-≠p-Iƒ sIm-®n kn-‰n t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏´vv Im-°-\m-Sv Nn-t‰-Øp-I-c `m-K-Øv Aizn≥ tlm-´ep-S-a ]p-Xpt»-cn ho-´n¬ j-Wvap-Jkp-μ-cw ho´n¬ a-tl-{μ≥ (36) s\ ]n-Sn-IqSn. Xr-°m-°-c t]m-enkv tI-kv F-Sp-Øp .--{]-Xn-sb tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥Uv sNbv-Xp.---

a-´m-t©-cn: t^m¿-´p-sIm-®n-bnse kn-\n-am-jq-´n-Mv hn-t\m-Z-k©m-c-Øn-\p hn-\-bm-hp-∂p.-KXm-K-Xw X-S-k-s∏-Sp-Øn-bp-≈ jq-´n-ßpw C-Xp \n-b-{¥n-°p-∂ Kp-≠m-kw-L-hpw ]-e-t∏m-gpw hn-t\m-Z-k-©m-cn-Iƒ-°v h-en-b _p-≤n-ap-´m-Wv kr-„n-°p-∂-Xv. sIm-®n sl-dn-t‰-Pv I¨-k¿th-j≥ skm-ssk-‰n \¬-Ip-∂ A-\p-a-Xn ]-{X-Øn-s‚ a-d-hn-emWv \-K-c-k-`-bp-sS A-[o-\-X-bn-ep-≈ ÿ-e-ß-fn¬-t]m-epw jq-´n-Mv \-S-Øp-∂-h¿ A-Xn-{Ian-®p I-b-dp-∂-Xv. jq-´n-ßn-\mbn I-S-∏p-d-Øp hn-t\m-Z-k-©m-

cn-Iƒ-°v hn-{i-a-Øn-\m-bn ÿm-]n-®n-´p-≈ Nm-cp-s_-©pIƒ C-f-°n am-‰p-∂-Xpw ]-Xnhm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. A-b¨Im-Ãv D-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-® s_-©p-Iƒ e-£-߃ sN-e-hgn-®m-Wv I-S-∏p-d-Øp ÿm-]n-®n´p-≈-Xv.-C-f-°n am-‰p-∂ C-Ø-cw s_-©p-Iƒ jq-´n-ßn-\p tijw b-Ym-ÿm-\-Øv D-d-∏n-°m ≥ C-h¿ X-øm-dm-hm-dn-√. A-e£y-am-bn C-Sp-∂ s_-©p-Iƒ ]n-∂o-Sv km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ \in-∏n-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. Nm-cps_-©n-s‚ tem-l-`m-K-߃ tam-„n-°-s∏-Sp-∂-Xpw ]-Xn-hm-

bn-cn-°p-I-bm-Wv. Rm-b-dm-gv-® cm-{Xn-bpw I-S-∏p-d-sØ s_-©ns‚ Im-en-s‚ `m-Kw tam-j-Ww t]m-bn-cp-∂p. s]m-Xp-ap-X¬ kw-c-£n-t°-≠-h¿ X-s∂ AXp \-in-∏n-°p-∂-Xn-\v H-Øm-i sN-bv-Xv sIm-Sp-°p-∂ km-l-Ncy-am-Wp-≈-Xv. 7500 cq-]-bm-Wv t^m¿-´p-sIm-®n-bn¬ H-cp Zn-hkw jq-´n-Mv \-S-Øp-∂-Xn-\v I ¨-k¿-th-j≥ skm-ssk-‰n CSm-°p-∂-Xv. F-∂m¬ H-cp X-hW e-`n-°p-∂ A-\p-a-Xn-]-{Xw D]-tbm-Kn-®v Zn-h-k-ß-tfm-fw jq´n-Mv \-S-Øp-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv. C-Xn¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂pw

B- t cm- ] - W - a p- b ¿- ∂ n- ´ p- ≠ v . ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ sN-dn-b kw-LS-\-Iƒ {]-I-S-\w \-S-Øn-bm¬ t]m-epw k-©m-c-kzm-X-{¥yw X-S- -s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v tI-skSp-°p-∂ t]m-en-kpw kn-\n-am°m-cp-sS C-Ø-cw {]-h¿-Øn-I ƒ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-I-bmWv. C-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-I-cn-°p-

∂-h¿ B-cm-bm-epw A-h-sc Kp≠-I-sf D-]-tbm-Kn-®v `o-j-Wns∏-Sp-Øp-I-bpw I-≈-t°-kp-Ifn¬ Ip-Sp-°p-I-bpw sN-øp-I ]Xn-hm-Wv. tdm-Uv X-S- -s∏-SpØn jq-´n-Mv A-\p-h-Zn-®n-´n-s√∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-tºm-gpw C-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-bp-≠mIm-dn-s√-∂-Xv {]-Xn-tj-[-Øn\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v.


{]mtZ-inIw

3 Pq¨ 2014 sNmΔ

Hm]-td-j³ Ip-t_-c; c-−v t]À ]n-Sn-bnÂ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw B-ep-h: 66 sI.hn. sse-\n¬ A-‰-Ip-‰∏-Wn \-S-°p-∂-Xn\m¬ sI.F-kv.C._n. Beph t\m¿-Øv sk-Ivj-\p-Io-gn-ep≈ hn-Sm-°p-g, Ip-∂-tØcn, ss]-∏v sse≥ tdmUv, A-º-e∏-Sn,ap-´w l-cn-P≥ tImf-\n F∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc sshZyp-Xn-ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„Ime-Sn kw-kvIr-X

k¿-Δ-I-emim-e I-\-I[m-c lmƒ: \m-Iv A-{In-t‰-j≥ h¿-°v tjm-∏v˛cm-hn-se 10.00. „A-øºp-g I-´n-Mv Ih-e: P-h-l¿ _m-e-P-\-th-Zn t\Xr-tbm-Kw˛ ssh-Io-´v 6.00.

Adnbn-¸pIÄ

Un-t¹m-a C³ F-Pyqt¡j³: A-t]-£ £-Wn¨p s]-cp-ºm-hq¿: 2014 ˛16 h¿-jtØ-°p-≈ Zzn-h¬-k-c Untπm-a C≥ F-Pyq-t°j≥ (Un.Fkv) tIm-gv-kn-\v F-dWm-Ip-fw Pn√m hn-Zym-`ym-k D]-b-U-b-d-Œ-¿ A-t]-£ £Wn®p. A-t]-£-I¿ π-kv-Spthm XØp-ey ]-co-£tbm hn-P-bn-®ncn-°-Ww. ]n-∂m-° k-ap-Zm-bß-fnepw ]-´n-I-Pm-Xn hn-`m-Kß-fnepw s]-´-h¿-°v kw-h-cW-ap≠v. F-d-Wm-Ip-fw Pn√m hn-Zym`ym-k ]-cn-io-e-\ C≥-Ãn-‰yq´n¬ 40 t]¿-°v {]-th-i-\-Øn\v A¿-l-X-bp-≠m-Ipw. www.education.kerala.go v.in F∂ ssk-‰n¬ \n∂p A-t]-£-Iƒ Uu¨-tem-Uv sN-ømw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£Iƒ Pq¨ 10\v ap-ºm-bn Im-°\m-Sp-≈ hn-Zym-`ym-k D-]-U-bd-Œ-dp-sS H-^nkn¬ e-`n°Ww

hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Un-\v A-t]-£ £-Wn-¨p I-f-a-t»-cn: s]m-Xp-a-cm-a-Øp- a-{¥n hn sI C-{_m-low-Ip™v \-S-∏m-°n-h-cp-∂ D-W¿-hv hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bn F-kvF .--- -kvF .--- ¬.---kn.---, πkv Sp ]-co-£-I-fn¬ F-√m hnj-b-߃-°pw F π-kv t\-Snb hn-Zym¿-Yn-I-sf B-Z-cn-°p∂p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS am¿-°v-enÃn-s‚ km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]I¿-∏pw c-≠p t^m-t´m-bpw ]q¿-W-ta¬-hn-em-k-hpw k-lnXw hym-gm-bv-®-°p ap-ºv I-f-at»-cn ]-Ø-Sn-∏m-e-sØ a-{¥nbp-sS Iymw-]v Hm-^n-kn¬ FØn-°-W-sa-∂v Hm-^n-kv A-dnbn-®p.

X-t≠-°m-Sv P-amA-Øv F-®v.F-kv.F-kn-se {]-th-i-t\m¬kh th-Zn-bn¬ {]-tXy-Iw X-øm-dm°n-b A-£-c-Øp-hm-e-bn¬ "A-Ω' F-s∂gp-Xn- hm-¿-Uv sa-w_¿ dm_n-b C-{_mlow D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

s]cp-ºm-hq¿: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-ambn s]-cp-ºmhq-cn¬ \-SØn-b sd-bv-Un¬ c≠v t]¿ IqSn ]n-Sn-bn¬. s]-cpºm-hq¿ _n.H.kn. tdm-Un¬ Xma-kn-°p-∂ I-t®S-Øv ho-´n¬ _m_p, cm-lp¬-cm-Pv F-∂n-hcm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv . C-cp-h-cpsSho-Sp-I-fn¬ \-S-Øn-b ]cntim-[-\-bn¬ B¿.kn. _p°v, ap-{Z-]-{X߃, ]mkv-t]m¿´v, ªm-¶v sN-°pIƒ, hm-l-\-bpSº-Sn I-cm-dp-Iƒ F∂n-h ]n-Sns®-SpØp.

kv-Iq-fpI-fn hÀ-W-i-_-f-am-b {]th-i-t\mÂkhw Im-e-Sn: Im-™q¿ bq-\n-b≥ F¬.-]n. kvIq-fn¬ {]-th-i-t\m¬-k-hw \-S-Øn. sI sP tkm-^n, ]n.-Sn.-F. `m-c-hm-ln-Iƒ, A[ym-]-I¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. -{io-aq-e-\-K-cw Kh. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ h¿-W-i-_-f-am-b {]-th-i-t\m¬-k-hw kw-L-Sn-∏n-®p. {]-[m-\m-[ym-]n-I sI F ≥ {]-k-∂-Ipam-cn, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v Fw ]n tem-\∏≥, Aw-K-߃, A-[ym-]-I¿,P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ t\-Xr-Xzw \¬-In.- \o-eo-iz-cw Kh. F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ {]-th-i-t\m¬k-hw a-e-bm-‰q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v

cm-[m-Ir-jv-W≥ sN-ßm-´v D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tPm-bv A-thm-°m-c≥, hn-Pn sd-Pn kw-km-cn-®p.-tLm-j-bm-{X, kw-L-Km-\w, a-[p-c-hn-X-c-Ww, F-∂n-h-bp-ap-≠m-bn-cp∂p.-ta-°m-e-Sn P-am-A-Øv F¬.-]n. kv-Iqfn¬ {]-th-i-t\m¬-k-hw kw-L-Sn-∏n-®p. Pam-A-Øv sk-{I-´-dn A-–p¬ A-ko-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. am-t\-P¿ F sI A-en A-[y-£-X-h-ln®p. k-Z¿ \n-km¿, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v \nkm¿ kw-km-cn-®p. _m-Kv, ]m-b-k-hn-X-cW-hpw dm-en-bpw \-S-Øn.

-aq-hm-‰p-]p-g: D-]-Pn√m kv-Iqƒ {]-th-it\m¬k-hw ]p-fn-¥m-\w K-h.kv-Iq-fn¬ tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.F. D-ZvLmS-\w sN-bvXp. I-c™pw Nn-Wp-ßnbpw FØn-b Ip-cp-∂pI-sf h-c-th‰pw a-[p-c-]e-lm-c-߃ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp-am-Wv {]th-i-t\m¬k-hw kw-L-Sn-∏n-®Xv. cm-hnse a-g-bn√m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ {]-th-i-t\m ¬k-hw kp-K-a-ambn. hnhn-[ kv-Iq-fp-I-fn ¬ \n¿-[-\cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ]T-t\m]-I-c-W-ßfpw kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S∂p.

kochi/EKR

k-_vP-bn-en {I-a-k-am-[m-\{]-iv-\-§Ä D-ÅXm-bn dn-t]mÀ-«v kv-s]-jy {_m-©v A-t\zj-Ww B-cw-`n¨p aqhm- ‰ p- ] p- g : aq- h m- ‰ p]p- g k_v P- b n- e n¬ {I- a - k - a m- [ m- \ {]- i v - \ - ß ƒ D- ≈ Xm- b dnt]m¿- ´ n- s \ Xp- S ¿∂v v kv - s ]jy¬ {_m- © v A- t \zj- W w B-cw-`n®p. kq-{]≠pw P-bn¬ Po- h - \ - ° mcpw X- Ω n- e p≠m- b t]m-cn-s\-Xp-S¿-∂v \m-ev hm¿U- ∑ m- s c ÿ- e w am- ‰ n- b - n cp∂p. C-Xn\v ]n-∂m-se-bm-Wv Pbn- e n¬ kwL¿- j km- [ y- X -

{]-Ir-Xn-t£m-`-Øn¬ D-]-tbmK- t bm- K y- a - √ m- X m- b n- Ø o¿- ∂ Ir-jn-ÿ-e-߃ \ym-b-am-b-hne-°v k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°pw. Ir-jn-\m-iw kw-`-hn-®-h¿°v ]p-Xp-°n-b \n-c-°n-ep-≈ \„-]-cn-lm-c-Xp-I A-\p-h-Zn°pw. Zp-c-¥-Øn¬ a-cn-® A-\nXm tKm-]m-e≥ F-Sp-Øn-´p-≈ hn-Zym-`ym-k hm-bv-] Xp-I-bm-b

80,000 cq-] k¿-°m¿ Xn-cn-®-S°pw. ]-cn-t°-‰ cm-tP-jn-\pw c≠p-h-b- p-≈ Ip-´n-°p-ap-≈ hnZv-K-[ Nn-In¬-kmsN-e-hp-Iƒ k¿-°m¿ h-ln-°pw. ho-´p-]-I-cW-߃ \-„-s∏-´ H-cp Ip-Spw-_Øn-\v ]-c-am-h-[n 20,000 cq-] hoXw \-„-]-cn-lm-cw e-`n-°pw. {]Ir-Xn-t£m-`-Øn¬-s∏-´v \-in-®

c-≠p tam-t´m¿ ss_-°p-Iƒ-°v C≥-jp-d≥-kv ]-cn-c-£-bn-s√¶n¬ 30,000 cq-] \¬-Ipw. D-cpƒ-s∏m-´-en-epw {]-Ir-Xn t£m-`-Øn-epw X-I¿-∂ I-Shq¿-˛-a-Wn-∏m-d tdm-Un-s‚ \mep-In-tem-ao-‰¿ `m-Kw s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v G-s‰-Sp-Øv A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°pw. ho-Sp \-„-s∏-´-h¿-°v \n¿-an-®p

B-ep-h: ssh-Zyp-Xn _n¬ A-S-°m-Ø-Xn-s\Øp-S¿-∂v tXm-´-°m-´p-I-c {]n-b-Z¿-in-\n Su¨lm-fn-s‚ ^yp-kv sI.F-kv.C._n A-[n-Ir-XscØn Du-cn. C-tX Xp-S¿-∂v C-hn-sS \-S-Øm ≥ \n-›-bn-®ncp-∂ hnhm-l H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-°m-\m-bn √. I-Sp-ß√q¿ kz-tZ-in tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ a-I-

\¬-Ipw. 13 Ip-Spw-_-߃-°v hn-X-cWw sN-øp-∂-Xn-\p-≈ ho-Sp-Ifp-sS in-em-ÿm-]-\w Cu-amkw 6\v cm-hn-se 11\v a-{¥n ASq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°pw. 65 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv ho-Sp-Iƒ \n¿-an-°p-∂-Xv. N-S-ßn¬ tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-°pw.-

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w Im-e-Sn: {S-j-dn D-tZym-K-ÿ≥ km-_p ]-≠m-e c-Nn-® am-\-hhn-`-h-ti-jn-bpw hy-‡n-Xz hnI-k-\-hpw F-∂ ]p-kv-X-Iw {]Im-i-\w sN-bv-Xp. Im-e-Sn F-kv.-F≥.-Un.-]n .sse-{_-dn-bn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ kw-kv-Ir-X k¿-h-I-emim-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.Fw kn Zn-eo-]v-Ip-am¿ {]-Im-i-

t_-¡-dn-bn \n¶v ]-g-In-b `-£-Ww ]n-Sn-Iq-Sn

\w \n¿-h-ln-®p. Im-e-Sn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI _n km-_p A-[y-£X -h-ln-®p. tUm-.-Ip-™p-ap-lΩ-Zv ]p-e-h-Øv ]p-kv-X-Iw G-‰phm-ßn. [¿-a-cm-Pv A-Sm-´v, ]n sP jm-Pp, Fw hn P-b-{]-Im-iv, sse-{_-dn sk-{I-´-dn Im-e-Sn Fkv ap-c-fo-[-c≥, km-_p ]-≠me kw-km-cn-®p.-

Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_-dn-bn¬ \-S-∂ am-\-hhn-`h ti-jn-bpw hy-‡n-Xz hn-I-k-\hpw ]pkvØIØn-s‚ {]-Im-i-\ I¿-aw Ime-Sn k¿-h-I-emimem ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw kn Zn-eo-]v Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p∂p

sIm-®n: t_-°-dn-bn¬ \n-∂v ]g-In-b `-£-Ww ]n-Sn-Iq-Sn. Nn‰q¿ tdm-Un¬ eq¿-±v B-ip-]-{Xn°v F-Xn¿-h-i-Øp-≈ D-j t_°-dn-bn-em-Wv ]-g-In-b `-£-Wkm-[-\-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. X-e-t»-cn kz-tZ-in Pn-_n≥ B-Wv t_-°-dn-bp-S-a-. t_-°-dn ko¬ sh-®v Pn-_n-s\-Xn-tc Pn- B-ep-h: B-`y-¥-c a{¥n c-ta√m B-tcm-Ky-hn-`m-Kw \-S-]-Sn- iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS ap-kvenw hn-tZz-jw A-]-e-]-\o-b-am-sW Iƒ B-cw-`n-®p.-∂pw D-Ø-tc-¥y-bn¬-\n-∂p-≈ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ b-ØowJm-\ {]-thi-\w X-S-bm-\p-≈ \o°w A-h-km-\n-∏n-°-W-sa s]cp-ºm-hq¿: Pn√-bn-se ssπ- ∂pw tI-c-f ap-kvenw P-amAhp-Uv D-S-a-I-fp-sS tbm-Kw C-∂v Øv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ {]ssh-Io-´v G-gn-\v s]-cp-ºm-hq¿ knU‚ v A-Uz.F ]q-°p-™v Ip-∂-Øm≥ d-kn-U≥-kn-bn¬ B-h-iy-s∏´p. \-S-°pw. Iu¨-kn¬ Pn√m k-tΩfF√m-hcpwtbm-K-Øn ¬ ]- \w B-ep-h-bn¬ D-Zv-LmS-\w s¶-Sp-°-W-sa-∂v `m-c-hm-ln- sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Iƒ A-dn-bn®p. kwÿm-\ P-\.sk-{I´-dn

"sN-¶n-¯-e-bp-sS ap-kvenw kn-hnÂ- kÀ-ho-kv A-¡m-Z-an-bp-sS hn-tZz-jw A-]-e-]-\o-b-w' in-em-Øm-]-\w B-dn-\v

ss¹-hp-Uv D-S-a-I-fp-sS tbm-Kw C-¶v

tUm.P-lmw-Ko¿ A-[y-£-X-hln-®p. h¿-°n-Mv {]-knU‚ v tUm. ]n F ap-lΩ-Zv Ip-™v kJm^n, sh´-Øv ap-lΩ-Zv lm Pn, am-hp-Sn ap-lΩ-Zv lmPn, sI F-®v jw-kp-±o≥, sI Fw \mk-dp-±o≥, A- e n- b m¿ am- Ã ¿, Im- t cm- Ø p- I p- g - n ssl- t {Zmkv, k-Øm¿ lmPn, ]n ]n Aen- b m¿, sI Fw A- – p¬ Icow, P- e men- b Icow lmPn, kn F ]- c oXv , ap- Ø p- I p- ™ v am- Ã ¿ XpS- ß n- b h¿ ]- s ¶SpØp.

aq-hm-‰p-]p-g: aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ A-\p-h-Zn-® kn-hn¬-kv k¿-hokv A-°m-Z-an-bp-sS in-em-ÿm]-\w 6\v cm-hn-se 9.-30\v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°pw.K-h.-tam-U¬ ssl-kv-Iqƒ h-f∏n-ep-≈ C-cp-]-Xp sk‚ v ÿe-Øm-Wv c-≠p-\n-e-I-fn-em-bn A-°m-Z-an- sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂sX-∂v tPm-k-^v hm-g-bv-°≥ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. \n¿- a m- W - { ]- h ¿- Ø - \ - ß ƒ°m-bn k¿-°m¿ 1.-21 tIm-Sn-cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. c-≠v ¢m-kv-ap-

dn-I-fpw hn-im-e-am-b sse-{_-dnbpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ku-I-cy߃ sI-´n-S-Øn-ep-≠m-hpw. k]v-Xw-_-dn¬ A-°m-Z-an {]-h¿Ø-\w-Xp-S-ßp-∂-Xn-\m-Wv k¿°m¿ D-tZin-°p-∂-sX-∂v Fw.F¬.-F. ]-d-™p.sk‚¿ t^m¿ I-≠n-\yq-bnMv F-Pyp-t°-j≥ tI-c-f-bv-°mWv kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°m-Zan-bp-sS Np-a-X-e. lm-_n-‰m-‰n\m-Wv \n¿-am-W-Np-a-X-e \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. kw-ÿm-\sØ c-≠m-a-sØ kn-hn¬ k¿-

sb∂v c- l - k ym- t \z- j - W - h n`m- K w dn- t ]m¿- ´ v \¬- I n- b - X v . C∂- s e P- b n- e n¬ Po- h - \ °m¿ X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n-sb-∂ hm¿- Ø h- s ∂- ¶ n- e pw- kq- { ]≠v \n-tj-[n®p. C- X p kw- _ - ‘ n- ® v At\zj- W w \- S - Ø n- b - t ∏m- g mWv ÿ-ew am‰n-b Po-h-\-°m¿ {]- N - c n- ∏ n- ® - X m- W v P- b n- e n- s e kw-L¿-j-sa-∂m-Wv kq-{]-≠v ]-d-bp-∂Xv. C∂-se cm-hn-se

k- _ v P- b n- e n ¬ Po- h - \ - ° m¿ G- ‰ p- a p- ´ n- b - X m- b n ]- d - b p- ∂ ps≠- ¶ nepw Bdpw Nn- I n¬- k tX-Sn-b-Xm-bn A-dn-hn√. P- b n- e n¬ {I- a - k - a m- [ m- \ w X- I ¿- ° p- ∂ - X n- \ v h¿- j - ß - f mbn C-hn-sS hm¿-U-∑m-cm-bn-cp∂- h ¿ Nn- e X- S - h p- I m- s c D- ] tbm- K n- ® v a- \ - ] q¿- h w {]- i v - \ w kr- „ n- ° p- ∂ - X m- b m- W v c- l kym- t \z- j - W - h n- ` m- K - Ø n- s ‚ hn-e-bn-cpج.

ssh-Zyp-Xn- NmÀ-Pv A-S-¨nÃ; {]n-b-ZÀ-in-\n Su¬-lm-fn-se ^yqkv Ducn

I-S-hqÀ D-cpÄ-s¸m-«-Â: k-lm-bw \ÂIpsa¶v Fw.FÂ.F. aq-hm-‰p-]p-g: I-S-hq¿ D-cpƒ-s∏m´-en¬ \m-i-\-„w kw-`-h-n-®-h¿°v k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\v k ¿-°m¿ D-Ø-c-hm-b-Xm-bn tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. a-cn-® B-dp-t]-cp-sS Ip-Spw-_-߃-°pw aq-∂p-e-£wcq-] ho-Xw \¬-Ipw. `q-an-\-„s∏-´-h¿-°v A-©p sk‚ v ÿe-hpw ho-Spw \n¿-a-n-®p-\¬-Ipw.

3

ho-kv A-°m-Z-an-bm-Wv aq-hm-‰p]p-g-bn-te-Xv.-

k-¼qÀ-W- t£-a s]³-j³ ]-²-Xn

]-≈p-cp-Øn: \-K-c-k-`m 20mw Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-≤-Xn a-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Iu¨-kn-e¿ X-ºn kp-{_-“-Wyw A-[y-£-X hln-®p. t_-bv-kn¬ ssa-e-Ø-d, F sP P-bnw-kv, jm-e sP-tdmw kw-km-cn-®p.

fp-sS hn-hm-lm-h-iy-Øn-\m-bn Su¨-lmƒ _p°v sN-bv-Xn-cp-∂X. cm{Xn F-Øn-b-t∏m-gm-Wv Su¨-lm-fn¬ sshZyp-Xn-\n-e-®-Xv A-dn-bp-∂Xv. hn-hm-l-Øn-s‚ H-cp-°-߃ ]q¿-Øo-I-cn-°p∂-Xn-\m-bn hm-S-I-bv-°p P-\-td-‰¿ G¿-s∏-Sp-Ønbm-Wv ]q¿-Øn-bm-°nbXv.

Npcp¡¯nÂ

t]m-∏p-e¿ {^-≠v ap-Sn-°¬ bq-\n-‰ns‚ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww hm¿-Uv- saw-_¿ jm-\-hm-kv DZvLm-S\w sNøp-∂p

t]m-]p-eÀ {^-−v ]T-t\m-]-I-c-W-§Ä hn-X-c-Ww \-S-¯n

s]-cp-ºm-hq¿: t]m-]p-e¿ {^-≠v ap-Sn-°¬ bq-\n-‰n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ \n¿-[-\-cm-b hn-Zym-Yn-Iƒ-°v- ku-P-\y-am-bn ]Tt\m-]-I-c-W-߃ hn-X-c-Ww \-S-Øn. ap-Sn-°¬ h-©n-\m-Sv PMv-j-\n¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\-w hm-g-°p-fw ]-©m-b-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ j-ao¿ Xp-I-en¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.- ap-Sn-°¬ bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v jm-P-lm≥ Xp-I-en¬ A[y-£-X h-ln-®p. hm¿-Uv- saw-_¿ jm-\-hm-kv ]T-t\m-]-I-cWw hn-X-c-Ww \-S-Øn. hm-g-°p-fw tªm-°v- ]-©m-b-Øv saw-_¿ {]-^. A-\-kv, hm¿-Uv- saw-_¿ d-^n-b sj-^o-Iv, \njm-Zv C-{_m-lnw, \m-k¿ ap-Sn-°¬ kw-km-cn-®p. hm-g-°p-fw: t]m-]p-e¿ {^-≠v tZ-io-b X-e-Øn¬ \-S-Øp∂ kv-Iqƒ N-tem Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn hm-g-°p-fw bq-\n-‰v \n¿-[-\-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ hn-X-cWw sN-bv-Xp.--C-∂-se ssh-Io-´v A-©v a-Wn-tbm-sS sX-s° hm-g-°p-fw X-Sn-bn-´-]-d-ºv P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn hm-g°p-fw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v c-l≥ cm-Pv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v sI F ssk-Xp-ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p.- t]m-]p-e¿-{^-≠v Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn k-l¬ s]-cp-ºm-hq¿ hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn.--F-kv.U -- n.--]n.-sF. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v hn ]n bq-k-^v B-iw-k-Iƒ t\¿∂p.-t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm {]-kn-U‚ v sI sI A-enbm¿ F-kv.U -- n.--]n.-sF. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F jm-\hm-kv, {_m-©v ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n -F-kv d-Du-^v ]-s¶-SpØp

Ip-Sn-sh-Åw e-`n-¨nÃ; -\m-«p-ImÀ D-tZym-KØ-sc D-]-tcm-[n¨p

B-ep-h: Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v v-\m-´pIm¿ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-Kÿ-sc D-]-tcm-[n®p. sIm-SnIp-Øp-a-e-bn-¬ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS Iq-‰≥ Sm-¶v ÿn-Xn sN-øp-∂-sX-¶nepw Cu-`mK-Øv Ip-Sn-sh-≈w Zn-h-k-ß-fmbn e-`n-®n-cp-∂n√. k-a-c-sØ-Øp-S¿-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰nbp-sS D-∂-X D-tZym-K-ÿ-cS-°w ÿe-Øp ]cn-tim-[-\ \SØn D-S≥ {]-iv-\-]-cn-lm-c-ap-≠m-°p-sa-∂v C-h¿ \m-´p-Im¿°v Dd-∏p \¬In.

"Km-Uv-Kn dn-t]mÀ-«v: IÀ-j-I-cp-am-bn NÀ-¨ \-S-¯-W-w' sIm-®n: Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-®v I¿-j-I-cp-am-bn N¿-® \-S-Ø-W-sa-∂v tI-c-f tIm¨-{K-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-a-kv hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v d-±m-°m\pw Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S∏m-°m-\p-ap-≈ Xo-cp-am-\w k¿-°m-cn-\p-≠v. tI-{μ k¿-°m¿ B-h-iys∏-´p-sh-∂ Im-c-W-Øm¬ Pq ¨ \m-en-\v N¿-® kw-L-Sn-∏n-®v Xo-cp-am-\-sa-Sp-°m-\p-≈ X-{X∏m-Sn-em-Wv k¿-°m¿. Km-Uv-

a-e-b-m-‰q¿ \-Sp-h´-Øv B-cw-`n® tSm-fn≥-kv thƒ-Uv kv-Iq-fn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-w I¿-Zn-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

hn-Zym-`ym-k¯neqsS Xn-cn-¨-dn-hv t\-S-Ww-: -P-Ìn-kv Ip-cy³ tPm-k-^v Im-e-Sn: \mw B¿-÷n-°p-∂ hnZym-`ym-kw-sIm-≠v A-dn-hp-am{X-a-√ Xn-cn-®-dn-hpw ssI-h-c-Wsa-∂v kp-{]ow-tIm-S-Xn P-kv-‰nkv Ip-cy≥ tPm-k-^v ]-d-™p. a-em-b-m-‰q¿ \-Sp-h-´-Øv B-cw-`n® tSm-fn≥-kv thƒ-Uv kv-Iq-fns‚ D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\q-_-‘n®vv ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kmw-kv-Im-cn-I D-∂-a-\w ssI-h-cn-°m-Ø hn-Zym-`ym-kw

Kp-W-I-c-a-s√-∂pw P-kv-‰n-kv Iq´n-t®¿-Øp I¿-±n-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tPm-kv sX-‰-bn¬ Fw.-F¬.-F, ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v cm-[m-Ir-jv-W≥ sNßm-´v, Im-e-Sn Su¨ Pp-am-a-kvPn-Zv C-amw ap-Po-_v d-jm-Zn, kzman k-÷-am-\-μ, kv-Iqƒ sN-b¿am≥ tUm.-sI hn-tSm-fn≥, {]n≥kn-∏¬ _o-\ kw-km-cn-®p. amPn-Iv, I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ,kv-t\-

l-hn-cp-∂pw \-S-∂p.-

A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww Im-e-Sn: B-[m-c-sa-gp-Øv Atkm-kn-tb-j-s‚ {io-aq-e-\-Kcw bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£bn¬ D-∂-X-hn-P-bw ssI-h-cn-®h¿-°v A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F-kv kp-tc-jv _m-_p D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.

Kn¬ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°n-bm¬ Kp-W-tZm-j h-i-߃ A-\p-`hn-°p-∂-h-cp-am-bn N¿-® \-SØ-W-sa-∂v dn-t]m¿-´v B-h-iys∏- S p- ∂ p- ≠ v . F- ∂ m¬ C- X v kw-_-‘n-® N¿-®-I-sfm-∂pw C-Xp-h-sc \-S-∂n-´n-√. I¿-jI- c pƒ- s ∏- s S Km- U v - K n¬ dnt]m¿- ´ v _m- [ n- ° p- ∂ F- √ m- h cp- a m- b n k¿- ° m¿ N¿- ® \- S Ø-W-sa-∂pw ]n kn tXm-a-kv B-h-iy-s∏-´p. dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°p-∂-Xn\v ap-ºv tI-c-f-Øn¬ Xn-cp-h-\¥-]p-cw kn-‰n, Xr-iq¿ Su¨,

A- X n- c - ∏ - ≈ n F- ∂ n- h n- S - ß fn¬ am-{X-am-Wv I-Ωn-‰n k-μ-¿i- \ w \- S - Ø n- b - X v . C- X v I- Ω n‰n-bp-sS hn-izm-ky-X-sb tNmZyw sN-øp-∂-Xm-sW-∂pw ]n kn tXm-a-kv B-tcm-]n-®p. dn- t ]m¿- ´ v _m- [ - I - a m- I p- ∂ ta-J-e-I-fn¬ 30 Un-{Kn N-cn-hp≈ {]-tZ-i-Øv Ir-jn-Iƒ H-gnhm-°p-I, I-ºn, kn-a‚ v F-∂nh D- ] - t bm- K n- ® p- ≈ sI- ´ n- S \n¿-am-Ww ]-cn-an-X-s∏-Sp-ØpI, ta-P¿ tdm-Up-Iƒ, sd-bn¬th F- ∂ n- h B {]- t Z- i - ß fn¬ d- ± m- ° p- I , Um- a p- I ƒ 35

ap-X¬ 50 h¿-jw h-sc ]-g-°am- I p- ∂ ap- d - b v - ° v Uo- I - Ω oj≥ sN-ø-p-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fpw ]n kn tXm-a-kv D-∂bn-®p. ]- › n- a - L - ´ - Ø n- \ v tem- I ss]- X r- I ]- Z - h n t\- S n- s b- S pØ-Xv Km-Uv-Kn-¬ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv hn-i-Z-

am-b N¿-® _-‘-s∏-´-h-cp-ambn \-S-Ø-W-sa-∂ tem-I-ss]Xr- X I- Ω n- ‰ n- b p- s S \n¿- t Z- i w tI- { μ k¿- ° m¿ ]m- e n- ® n- s √∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p.Pn√m sk- { I- ´ - d n- a m- c m- b tPm- f n tNm-e-t¶-cn, Pn-tPm, kp-\n¬, Pn-√m {]-kn-U‚ v h¿-Ko-kv aqe≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-06-03  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-06-03