Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw Xn-c-bnÂ-s¸-« Ip«nIsf c£n¡m³ \m«pImcnd§n

KOCHI/ekm

h-J-^v t_mÀ-Un-te-¡v kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-sf \n-b-an-¡-Wwþ P-amA-¯v Iu¬-kn sIm-®n: h-J-^v t_m¿-Un-te°p-≈ a-Xk - w-LS- \ - m {]-Xn-\n[n-I-sf D-S≥ \n-b-an-°-W-sa∂v tI-cf - ap-kv enw P-am A-Øv Iu¨-kn¬ B-ep-h Xm-eq-°v I-Ωn-‰n kw-ÿm-\ k¿-°m-dnt\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. {]-knU‚ v A-Uz. Fw Fw A-en-Ip™v A-[y-£X - h-ln-®p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v am-hp-Sn ap-l-Ω-Zv-lm-Pn, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cm-b ap-lΩ - Z- v sh-´Ø - v, kn F ]-coXv, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Im-tcm-Øp-Ip-gn ssl-t{Zm-kv, Pn-√m sk-{I-´-dn ]n ]n A-enbm¿ s]-cp-ºm-hq¿kwkmcn®p.

`K-Xv tkm-¡À A-Jn-e-tI-c-f ^p-Sv-t_mÄ: ssj³ tkm-Ä-Pn-tb-gv-kv tP-Xm-¡Ä a-c-Sv: tem-II-∏v ^pSv-t_mƒ lw-Km-a-bp-sS `m-K-am-bn ac-Sv am-¶m-bn¬ kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ `K-Xv tkm-°¿ kw-L-Sn-∏n-® ]-Xn-\m-dmaXv A-Jn-e-tI-c-f ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ss^-\¬ a¬-k-c-Øn¬ ss_-km-s‚-bn≥ sIm-®nsb H-∂n-s\-Xn-sc c-≠v tKm-fpIƒ-°v hm-g-°me- ssj≥ tkm-ƒPn-tb-gvkv ]-cm-P-bs∏-Sp-Øn. s_-kv-‰v π-b-dm-bn ssj≥ -tkmƒ-Pntb-gv-kn-s‚ A-\okn-s\bpw s_-Ãv tKm-fn-bmbn ss_-km-s‚≥ sIm-®n-bpsS A-cp-Wns\bpw Xn-c-s™Sp-Øp.

sse^v KmÀUpIÄ F¯nbnsöv Btcm]Ww a-´m-t©-cn: t^m¿-´p-sIm-®n IS-∏p-d-Øv Ip-fn-°p-∂-Xn-\n-sS Xn-c-bn¬-s∏-´ aq-∂p Ip-´n-I-sf \m-´p-Im¿ c-£n-®p. sIm-®n≥ A-Uz≥-t_-gv-kv ¢-_v Aw-K-ßfm-b kn Un \n-jm-Pv, Pq-Uv, Ckv-a-bn¬, {^m-t¶m s]-tc-sc F∂n-h-cm-Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. cm-hn-se bm-Wv

s{sUtU BNcWØns‚ `mKambn \KcØn¬ IfØn∏dºv tdmUv- sU]yp´n tab¿ _n `{ZbpsS t\XrXzØn¬ IpSpw_{io {]h¿ØI¿ ipNoIcW {]h¿Ø\w \SØp∂p

A-d-Ìn sIm-®n: C-Sp-°n-bn¬-\n-∂p I©m-hp sIm-≠p-h-∂v F-d-WmIp-fw \-K-c-Øn¬ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ a-b-°p-a-cp-∂p kw-LØn-se aq-∂p-t]-¿ A-d-Ãn¬. I´-∏-\ A-º-e-°-h-e N-°p-¶¬ ho-´n¬ kmw-k¨(38),tIm-gnt°m-Sv tIm-´p-fn Ip-Xn-c-h-´w ]´w-]-d-ºv Ir-] ho-´n¬ Acp¨(23), D-Z-bw-t]-cq¿ sIm-®p]-≈n `m-K-Øv a-e-ta¬ ho-´n¬ Pn-kv-tam≥(21),B-ep-h Xm-bn°m-´p-I-c sF-Un-b¬ kv-Iq-fn\-Sp-Øv Ip-∂pw-]p-d-Øv ho-´n¬ jm-cq-Jv(21) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-

bn-em-b-Xv. F¬.B‚ v.Sn-bn-se tIm¨{Sm-Œv sXm-gn-em-fn-bm-b kmwk¨ C-Sp-°n-bn-se h≥-In-S I®-h-S-°m-cn¬-\n-∂v I-©m-hv ti-J-cn-®v F-d-Wm-Ip-f-Øv FØn-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. F-dWm-Ip-fw sk≥-{S¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se t]m-en-kv D-tZymK-ÿ-sc tN¿-Øv {]-tXy-I kv-v Izm-Uv cq-]o-I-cn-®v A-t\z-jWw \-S-Øn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. sU-]yq-´n t]m-en-kv I-Ωn-jW¿ \n-im-¥n-\n , F-d-Wm-Ip-fw F.kn sd-Iv-kv t_m-_n A-c-

hn≥ , kn.sF ssh \n-km-ap-±o≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv a-b-°p-a-cp-∂p -hn¬-]-\°-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. {]-Xn-Ifn¬-\n-∂v 400 {Kmw I-©m-hv ]nSn-s®-Sp-Øp.

temImbpà kn-än-Mv sIm®n: tIcf temImbp‡ Pq¨ 10, 11, 12 XobXnIfn¬ FdWmIpfw Kh:KÃv lu kn ¬ kn-‰n-Mv \SØpw. \n›nX t^mdØnepff ]pXnb ]cm XnIfpw kzoIcn°psa∂v cPn kv{Sm¿ Adnbn®p.

H-cp a-Wn-tbm-sS- tIm¨-sh‚nse lm-fn¬ D-d-ßn-In-S-∂ sk ¬-^n-bp-sS (21) tZ-l-Øv a-sÆÆ H-gn-®v Xo-sIm-fp-Øp-I-bmbn-cp-∂p. s]m-≈-te-‰ sk¬-^n-bp-sS \n-e-hn-fn-tI-´v Hm-Sn-sb-Øn-b hn-Zym¿-Yn-I-fpw Po-h-\-°m-cpw tN¿-∂v Xo sI-Sp-Øn-b ti-jw

sk¬-^n-sb ]-d-hq¿ tUm¨t_m-kv-tIm B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sk¬-^n-°v 40 i-X-am-\tØm-fw s]m-≈-te-‰n-´p-≠v. sN-√m-\w I-S-hp-¶¬ ho-´n¬ h¿-Ko-kn-s‚ a-I-fm-Wv sk¬^n. tUm-´¿ Hm-^v B≥-kv k-`bp-sS-Xm-Wv tIm¨-sh‚ v B-

dmw h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n-I-fm-b C-h¿ H-cp-am-kw ap≥-]m-Wv Chn-sS F-Øn-b-Xv. a-s‰m-cp hnZym¿-Yn-\n-bm-b Pn-kv-an-bp-ambn td-®-en-\v Km-V-ku-lr-Z-ambn-cp-∂p. Pn-kv-an-bp-am-bn sk¬-^n Iq-Sp-X¬ ku-lr-Z-Øn-em-bXm-Wv sk¬-^n-tbm-Sv hn-tc-[-

bm-{Xm-t¢iw- ]cn-lcn-¡m³- Xo-ctZi,Imbtemc tdm-Up-IÄ- \nÀ-an-¡Wwssh-∏n≥-: ssh-∏n≥-I-c-bp-sS bm-{Xm-t¢-iw ]-cn-l-cn-°p-∂Xn-\p Xo-c-tZ-i-˛-Im-b-tem-c tdmUp-Iƒ \n¿-an-°-W-sa-∂v- tKm{io a-\p-jym-h-Im-i kw-c-£W-k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® sk-an\m¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Im-b-tem-c-Øv \n-e-hn-ep-≈ tdm-Up-Iƒ Iq-´n-tbm-Pn-∏n-®p ho-Xn h¿-[n-∏n-®m¬ ssh-∏n≥ ap-X¬ ap-\-ºw h-sc Im-b-temc tdm-Up-≠m-°m-\m-Ip-w.¢o-‰kv s]-cp-ºn-≈n hn-j-bw A-hX-cn-∏n-®p-.tI-c-f im-¥n k-an-Xn kwÿm-\ {]-kn-U‚ v P-Ão-kv ]n sI jw-kp-Zo≥ sk-an-\m¿- D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-an-Xn sNb¿-am≥ t]mƒ sP am-ºn-≈n A-[y-£-\m-bn-. P-\-d¬- I¨-

sIm-X-aw-K-ew: ]-≤-Xn \n¿-hl-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ap-gp-h ≥ Xp-I-bpw sN-e-h-gn-® tIm-Xaw-K-ew \-K-c-k-` ap-∂n¬. 139 s{]m-P-Iv-‰p-I-fn-em-bn 31 hm¿Up-I-fn¬ 8 tIm-Sn cq-]-bm-Wv sN-e-h-gn-®-Xv. C-Xv ]-≤-Xn hnl-X-Øn-s‚ 92 i-X-am-\w h-cpw. \q-tdm-fw tdm-Up-Iƒ, Hm-Unt‰m-dn-bw, sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ tI-{μw, ssl-am-Ãv S-h-dp-Iƒ, kn F-^v. em-ºp-Iƒ, Su¨ en¶v tdm-Up-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv \K-c-k-` \-S-∏m-°n-b {]-[m-\ ]≤-Xn-Iƒ. C-Xv Iq-Sm-sX 400 Hmfw ho-Sp-Iƒ-°v sa-bn‚-\≥-kv, I-Ωyq-\n-‰n lmƒ-˛ Aw-K≥-hmSn-I-fp-sS ]p-\¿-\n¿-Ωm-Ww, Xmeq-°v-˛ tlm-an-tbm-˛ B-bp¿-th-

ap-≠m-Im≥ Im-c-Ww.Pq¨ aq∂n-\v Pn-kv-an-tb-bpw sk¬-^ntb-bpw B-{‘-{]-tZ-in-te-°v {]-hr-Øn-]-cn-N-b-Øn-\v A-b°m≥ tIm¨-sh‚ v Xo-cp-am\n-®n-cn-t°-bm-Wv B-{I-a-WWp-≠m-b-Xv. td-®-en-s\ tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

bm-{X-b-b-¸p- \Â-In-

ssh-∏n≥-: I¿-tØ-S-kw- dq-d¬tIm-˛-Hm-∏-td-‰o-hv- skm-ssk-‰nbn¬-\n-∂v- hn-c-an-°p-∂ sk-{I´-dn- F≥- F¬- tPm-k-^v- tPm¿Pn-\v- bm-{X-b-b-∏p- \¬-In.- kph¿-W Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-e \-S∂ bm-{X-b-b-∏p- k-tΩ-f-\w- Fkv- i¿-a Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S\w- sN-bv-Xp.- skm-ssk-‰n- {]kn-U‚ v- kn- F-Iv-kv- B¬-_¿Sv- A-[y-£-\m-bn.-Pn-√m- k-l-Ic-W _m-¶v- {]-kn-U‚ v- F≥- ]n]u-tem-kv,- tªm-Iv- ]-©m-bØv- {]-kn-U‚ v- G-en-bm-Ω sFk-Iv,- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v_n-bm-{Sn-kv- tPm-k-^v,- sIm-®nXm-eq-°v- k-l-I-c-W bq-\n-b≥sN-b¿-am≥- a-øm-‰n¬- k-Xy≥,hn-hn-[ k-l-I-c-W-ÿm-]-\tKm{io a-\p-jym-hIm-i kw-c-£-W-k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m¿ tI-c-f im-¥n k-an-Xn ß-fp-sS {]-kn-U‚p-am-cm-b knkwÿm-\ {]-knU‚ v P-Ão-kv ]n sI jw-kp-Zo≥ - D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂psI tam-l-\≥-,- F sI \-tSi≥,- sI F¬- Zn-eo-]v-Ip-am¿,ho-\¿ tPm-fn tPm-k-^v, A-c-hn- tPm-k-^v \-cn-Ip-fw,- \m-b-c-º- Uz.- a-Pv-\p- tIm-a-Øv,- {]-kv- ¢- ssh-kv-{]-kn-U‚ v- sU-∂n-k≥μm-£≥ _n X-t®-cn, Ão-^≥ ew- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- Sm- _v- {]-kn-U‚ v- A-\n¬- πm-hn- tIm-a-Øv-,- ]-©m-b-Øv- {]-Xn-]tdm-{Un-Iv-kv, P-bnw-kv I-f-cn- Pn- tdm-bn-,- tKm-{io- B-Iv-j≥- b≥-kv,- sI sI c-Lp-cm-Pv- kw- £-t\-Xm-hv- sI F-kv- cm-[m-Ir°¬, hn F-kv c-ho-{μ-\m-Yv,- Iu¨-kn¬- sN-b¿-am≥- A- km-cn-®p. jv-W≥- kw-km-cn-®p.-

]gb dbnÂth tÌj³ \hoIcW-¯n\p {iaw XpS-§n sIm-®n: ]m-k-©¿, k-_¿-_ ≥ s{S-bn-\p-I-fp-sS l-_m-bn ]g-b d-bn¬-th kv-t‰-j≥ ]p-\¿\n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iyw ho≠pw D-b-cp-∂p. ]-g-b d-bn¬-th kv-t‰-j≥ \-ho-I-c-Ww ]p-Xn-b tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ ]-cn-K-W-\bn¬ sIm-≠p-h-cm-\m-Wp {i-awXp-S-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv . h-en-b km-º-Øn-I _m-[y-X-bn-√m-sX ]m-k-©¿ s{S-bn-\p-Iƒ-°m-bn C-hn-sS kv-t‰-j≥ B-cw-`n-°m\p-≈ km-[y-X th-≠-co-Xn-bn ¬ d-bn¬-th a-{¥m-e-b-Øn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øm≥ P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ-°v km-[n-°m-ØXm-Wv ]-≤-Xn-°v Xn-cn-®-Sn-bmbn-Xv. ]m-k-©¿, k-_¿-_≥ s{S-bn-\p-I-fp-sS l-_m-bn, ]-gb d-bn¬-th kv-t‰-j≥ ]p-\¿\n¿-an-°-∂-tXm-sS sIm-®n-bnse bm-{Xm {]-i-\-Øn-\p ]-cnlm-cw D-≠m-Ip-sa-∂m-Wp sIm®n-°m¿ Nq-≠n-°m-´p-∂-Xv. aw-K-f-h-\-tØm-Sv tN¿-∂v InS-°p-∂ ]-g-b d-bn¬-th kv-t‰j≥ ]-cn-k-c-Øv 300 tIm-Sn-bpsS hn-I-k-\ ]-≤-Xn-°m-Wv dbn¬-th ]-≤-Xn-bn-´-Xv. tjm-∏nMv am-tfm-Sp-Iq-Sn hn-I-k-\-]-≤Xn \-S-∏m-In-s√-∂v D-d-∏m-b-tXmsS-bm-Wv d-bn¬-th X-s∂ ]-≤-

kw-`-hw. Ip-´n-I-fp-sS I-c-®n¬ tI-´ \n-jm-Ppw kw-L-hpw \o¥n sN-∂v C-cp-h-sc-bpw I-cs°-Øn-®-ti-jw {]m-Y-an-I ip{iq-j-Iƒ \¬-In.Ip-´n-I-sf \m´p-Im¿ tN¿-∂v c-£-s∏-Sp-Ønb-ti-j-am-Wv sse-^v-Km¿-UpIƒ F-Øn-b-Xv. sse-^v Km¿-Up-Iƒ ssh-In

]²Xn \nÀhlWw; tIm-X-awK-ew a-b-¡p-a-cp-¶p kw-L-¯n-se aq-¶p-t]-À \-Kck-` ap¶nÂ

kl]mTnsb Xoh¨vv sImes¸Sp¯m³ {iaw; bphXn ]nSnbn ]-d-hq¿: k-l-]mTn-sb Xo-h-®v sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tIkn¬ I-\ym-kv-{Xo ]-´-Øn-\v ]Tn-°p-∂ bp-h-Xn A-d-Ãn-embn. ]-d-hq¿ sk‚ v B≥-kv tIm ¨-sh‚n-em-Wv kw-`-hw. tN¿Ø-e A¿-Øp-¶¬ h-en-b ho´n¬ td-®-em-Wv (21) A-d-kv-‰nem-b-Xv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s®

2 Pq¨ 2014- Xn¶ƒ

HmƒUv sdbn¬th tÃj≥ Xn-bn¬ \n-∂v ]n-t∂m-´p-t]m-bXv. F-∂m¬ c-≠p-πm-‰v t^m-apI-fw bm¿-Up-a-S-°w ]m-k-©¿ sS¿-an-\¬ C-hn-sS km-[y-am-Ipsa-∂v d-bn¬-th X-s∂ I-s≠Øn-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b k¿-°m-cns‚ B-Zy d-bn¬-th _-P-‰n¬ ]≤-Xn Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-≈

{i-a-am-Wv C-t∏mƒ B-cw-`n-®n-cn°p-∂-Xv. Z-£n-W-d-bn¬-th P\-d¬ am-t\-P¿ A-km-[y-sa-∂v {]-Jym-]n-®-tXm-sS A-S-™ ]g-b d-bn¬-th kv-t‰-j≥ \-ho-Ic-W-Øn-\v ]p-Xp-Po-h≥ h-bv-°psa-∂m-Wp \-K-c-hm-kn-Iƒ hniz-kn-°p-∂-Xv . ap≥ d-bn¬-th

F-Øn-b-Xv _-l-f-Øn-\p-an-Sbm-°n. Pn-√m Sq-dn-kw s{]m-taj≥ Iu¨-kn-epw sl-dn-t‰-Pv I¨-k¿-th-j≥ skm-ssk-‰nbpw tN¿-∂v \m-tem-fw sse-^vKm¿-Up-I-sf I-S-∏p-d-Øv \n-b-an®n-´p-s≠-¶n-epw C-h-cp-sS tk-h\w b-Ym-k-a-bw e-`n-°p-∂n-√sb-∂m-Wv ]-cm-Xn.

BÀ-`m-S-hn-hm-l-¯n-s\-Xn-tc Fw.F-kv.F-kv. Imw-]-bn³ B-ep-h: Fw.F-kv.F-kv Beph bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B¿-`m-S-hn-hm-l-Øn-s\-Xn-scbp≈ t_m-[h - ¬-°c - W - - Imw-]bn≥ Bep-h sa-Un-°¬ sk ‚¿ lm-fn¬ Bep-h ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ Fw Sn tP°-∫v D-ZL -v mS\w sN-bvXp. Bep-h Fw.F¬. F A≥-h¿-kmZ-Øv ap-Jy-{]-`mjWw \-SØn. bq-\n-‰v {]-kn U‚ v kn Fw A-–p¬ h-lm-_v A-[y£-Xh - l - n®p. A-Uz._n F A–p¬ ap-Øe - n_v, {]-^.hn bp \qdp-±o≥, AUz. ]n sI ap-l Ω-Zv kΩm-\h - n-Xc-Ww \n¿-hl - n®p.

AwiZmb ]ncnhv 3 apXÂ sIm-®n: tI-c-f I¿-j-I sXm-gn-em-fn t£-a \n-[n t_m¿-Uv Aw-iZm-b ]n-cn-hv aq-∂n-\v Xp-S-ßpw. F-d-Wm-Ip-fw Un-hn-j-W¬ Hm-^okv t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]n-cn-hv. Pq¨ 3\v {]m-bn-{], 5\v Ip-dp-Ip-‰n, 9\v Xp-d-hq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-se {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^o-kp-I-fn¬ ]-W-a-S-bv-°mw. 12\v a-Wo-Sv, 16 Xn-cp-am-dm-Sn, 19 ]m-e-°p-g F-∂n-hn-S-ß-fn-epw, 23\v I-S-a-°p-Sn, 26\v h-cm-∏p-g, 30\v F-f-¶p-∂-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fnep-am-Wv ]n-cn-hv. A-X-Xp ÿ-e-ß-fn-se {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^okp-I-fn¬ 10 ap-X¬ 2 h-sc-bm-Wv ]n-cn-hv \-S-°p-∂-Xv.

Z B-ip-]-{Xn-I-fp-sS hn-I-k-\w F-∂n-h-bpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. ]-›m-Ø-e ta-J-e-bn¬ 4.10 tIm-Sn cq-]-bpw, tk-h-\ ta-J-ebn¬ 2.76 tIm-Sn cq-]-bpw, ]-´n-I Pm-Xn ta-J-e-bn¬ 84 e-£w cq]-bpw Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ 20 e-£w cq-]-bpw \-K-c-k-` sN-eh-gn-®p I-gn-™p. H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b tImX-aw-K-ew \-K-c-k-`-bp-sS sNb¿-am≥ sI ]n _m-_p-hn-\v ap\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ tNw_¿ sN-b¿-am≥ P-am¬ a-W°m-S≥ D-]-lm-cw \¬-In. B-Zcn-®p. ]-≤-Xn \n¿-h-l-WØn¬ an-I-hv sX-fn-bn-® Po-h- Io-S-\m-in-\n {]-tbm-Kw aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂ Bep-h \-°m¿-°v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿- Xp-cp-Øv Ip-dpw-º≥-Ip-Sn-bn¬ F-kv.Un.]n.sF Pn√m {]knU‚ v sj-^o¿-ap-lΩ-Zv k-μ¿-in-°p∂p am≥ D-]-lm-c-߃ \¬-In.

hn-Zym-e-b-§-fn k-a-{K-t]m-j-Im-lm-c ]-²-Xn; slÂ-¯v-ImÀ-Uvaq-hm-‰p-]p-g: \n-tbm-P-I a-fie-Øn-se ap-gp-h≥ hn-Zym-e-bß-fn-epw Cu h¿-jw sd-bn≥t_m F-∂ t]-cn¬ k-a-{K Btcm-Ky-t]m-j-Im-lm-c ]-≤-Xn Xp-S-ßp-sa-∂v tPm-k-^v hm-g-bv°≥ Fw-F¬-F A-dn-bn-®p. Fw-F¬-F-bp-sS hn-Zym-`ym-k hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS B-temN-\m-tbm-K-Øn-em-Wv hn-Zym-eb-߃-°v sa-Un-°¬ In-‰v \¬Ip-∂-X-S-°-ap-≈ Im-cy-߃-°v Xo-cp-am-\-am-b-Xv. B-tcm-Kyw, ip-Nn-Xzw, an-I® hn-Zym-`ym-kw, ssk-_¿ ]T\-߃, am-\-kn-Im-tcm-Kyw, kw-tbm-Pn-X hn-Zym-`ym-kw, t]m-j-Im-lm-c D-®-`-£-W ]cn-]m-Sn, `u-Xn-I km-l-N-cyw

sa-®-s∏-Sp-ج F-∂n-h sdbn≥-t_m-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbn-´p-≠v. C-Xn-\m-bn F-√m h-Ip∏p ta-[m-hn-I-sf-bpw hn-Zym-`ymk hn-Z-Kv-[-tc bpw ]-s¶-Sp-∏n-®psIm-≠p-≈ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-Wv Xp-S-°-an-´-Xv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ \-„-s∏-´ Ip-´n-Iƒ-°v km-º-Øn-I klm-bw \¬-Ip-∂ -kv-t\-l-]q ¿-hw- ]-≤-Xn-°pw Xp-S-°w Ipdn-°pw. Cu h¿-jw X-s∂ F√m kv-Iq-fp-Iƒ-°pw Iw-]yq-´¿, sS-en-t^m¨, C‚¿-s\-‰v kuI-cyw e-`y-am-°pw. a-fi-e-sØ Cu h¿-jw -C-tIm¨-Ãn-Ãph≥-kn- B-°m-\pw Xo-cp-am-\ap-≠v. `n-∂-ti-jn-bp-≈ Ip-´n-Iƒ-

°m-bn D-]-Pn-√m-X-e-Øn¬ F√m ku-I-cy-hp-ap-≈ -sF-Ckn dn-tkm-gv-kv dq-ap-Iƒ- k÷-am-°pw. F-√m hn-Zym-e-b߃-°pw sa-Un-°¬ In-‰v, Ip´n-Iƒ-°v sl¬-Øv-Im¿-Uv F∂n-h \¬-Ipw. F-Iv-ssk-kv hIp-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS F-√m ssl-kv-Iq-fp-I-fn-epw lb¿-sk-°≥-U-dn-I-fn-epw e-lcn-ap-‡-¢-_v Xp-S-ßm-\pw ]-≤Xn-bp-≠v. F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v an-I-® hn-P-bw t\-Sm≥ {]-tXy-I ]-cnio-e-\ ]-≤-Xn Xp-S-ßpw. hm-b\m-io-ew h-f¿-Øm≥ bp.]n-Xew ap-X¬ hm-b-\m-Ip-dn-∏v U-bdn hn-X-c-Ww sN-øm-\pw Xo-cp-am\-ap-≠v.

A\m-Ym-eb hnhmZw; \yq\-]-£-k-ap-Zm-bs¯ kwi-b¯n \nÀ¯m-\pÅ \o¡w: ]n.Un.]n. sIm-®n: \yq-\-]-£-k-ap-Zm-bsØ \n-c-¥-c-am-bn kw-i-b-Øns‚ apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øm-\p≈ Nn-e-cp-sS A-P-≠-bp-sS `mK-am-Wv kw-ÿm-\-sØ A-\mYm-e-b-ß-fn-se-Øn-b hn-Zym¿Yn-I-sf kw-_-‘n-®v Nn-e¿ {]N-cn-∏n-°p-∂- A-\m-hn-iy-hn-hmZ-ß-sf-∂v ]n.Un.]n A-`n-{]m-bs∏-´p. A-\m-iym-ky {]-h¿-Ø\-߃-°-√ hn-Zym-`ym-k B-hiy-Øn-\m-Wv Ip-´n-I-sf sIm≠v h-∂-Xv F-∂v A-[n-Ir-X¿°v t_m-[y-s∏-´n-´p-≠v.F-∂n-´pw hn-j-b-Øn¬ s]cp-∏n-® \p-W-Iƒ {]-N-cn-∏n-®pw a-\p-jy-°-S-Øv F-∂ ]-Zw D-]-

tbm-Kn-®pw {]-i\ - s - Ø cq-£a - m°p-I-bm-Wv Nn-e¿.A-\y-kw-kYm-\-Øv \n-e-\n-ev-°p-∂ hn-Zym`y-k ]n-t∂m-°-h-ÿ-bn¬ \n∂v Ip-´n-Is - f c-£n-°m≥ hn-Zym`y-k ]p-tcm-KX - n am-{Xw e-£ywsh-®v am-X] - n-Xm-°ƒ A-[y-]I - tcm-sSm-∏w ]-d-™-b-® Ip-´n-Isf kw-_‘ - n-® A-\m-hn-iy hnhm-Za - p-≠m-°p-∂h - ¿ A-Xn¬ \n∂v ]n≥-am-d-W-sa-∂v ]n.Un.]n kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n apl-ΩZ- v d-Po-_v B-hn-iy-s∏-´p.

¿°mbn aq-hm-‰p]p-g h\n-X sk ‚-dn¬ \-SØn-b taJ-em ¢m-kv knUvtIm U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Kw sI Fw A-–p¬ a-Po-Zv Dv-Z-LmS-\w sN-bvXp. tI-c-f l÷v I-Ωn-‰n A-kn.sk-{I´-dn C kn ap-lΩ-Zv A-[y-£-X-h-ln ®p. ]T-\-¢m-kn-\v am-ÿ s{S-bv\¿ F≥ ]n jm-P-lm\pw Pn√m s{S-bv-\¿ kn Fw A-jv-Idpw t\XrXzw \¬In. tbm-K-Øn¬ sk≥-{S¬ a-kv-Pn-Zv Camw \u^¬ Iuk-cn l-÷v k-tμ-iw \¬In. A-–p¬ d-ln-am≥, jwkp-±o≥, A-–p¬ d-joZv, kn F kp-ss_¿, ]n Fw jw-P¬ kwaq-hm-‰p]p-g: l÷v Xo¿YmSI km-cn-®p.

lÖv km-t¦Xn-I ]T-\-¢m-kv \S¯n

£o-tcm-Â]m-Z-\w-: IÀ-j-I-cp-sS B-h-iy-§Ä-¡v ap-´n-b ]-cn-K-W-\: a-{´n

sIm-®n: £o-tcm-Zv-]m-Z-\ cw-KØv kz-bw ]-cym-]v-X-X D-d-∏m°p-∂-Xn-\m-bn I¿-j-I-cp-sS B-h-iy-߃-°v k¿-°m¿ ap¥n-b ]-cn-K-W-\-bm-Wv \¬-Ip∂-sX-∂v a-{¥n A-\q-]v tP-°_v ]-d-™p. G-I-tZ-iw kwÿm-\-Øn-\m-h-iy-am-b ]m-ens‚ 80 i-X-am-\-tØm-fw Ct∏mƒ \-Ωƒ D¬-∏m-Zn-∏n-°p∂p-≠v. C-Xv 100 i-X-am-\-am-°n D-b¿-Øn P-\-߃-°v K-W-\n-ehm-cw Iq-Sn-b ]m¬ F-Øn-°m ≥ \-ap-°m-h-W-sa-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. tem-I £o-c-Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ Pn-√mX-e £o-c Zn-\m-tLm-j-hpw ^m¿-ta-gv-kv s^-kn-en-t‰-j≥ sk‚-dn-t‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w \n k-l-a-{¥n-Iq-Sn-bm-b H cm-P- ¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±tKm-]m-en-\v {]-tXy-I Xm¬-]- lw. I-gn-™ h¿-j-ß-sf-°m cyw D-≠m-bn-cp-∂ ]-g-b d-bn¬- ƒ 30 i-X-am-\-Øn-s‚ h¿-≤-\th kv-t‰-j-s‚ \-ho-I-c-Ww ]pXn-b tI-{μ-a-{¥n-k-`-bp-sS ]-cnK-W-\-bn¬ sIm-≠p-h-cm-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv ]-g-b d-bn¬th kv-t‰-j≥ hn-I-k-\ k-an-Xn. a´m-t©cn: t^m¿-´v-sIm-®n-bnse N-cn-{X ss]-Xr-Iw kwc _n Sn F®n¬ \S∂ kn ]n aΩp ]pckv°mcw NSßn¬ £n°Wsa∂v Pn√m I-e-Œ¿ a{¥n sI _m_phn¬ \n∂vv Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw. a-´m-t©cn tNw-_¿ lm-fn¬ C-¥y≥ sI Fw tdmbn°v th≠n tNw_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv aI≥ a\p tdmbv G‰phmßp∂p {]^ .sI hn B≥Uv C≥-U-kv{Sn kw-L-Sn∏n-® ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ tXmakv- Fw ]n ,tUm kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A.sk_mÃn≥ t]mƒ t±lw. ,ssl_n CuU≥ ssZ-hm-\p-{K-lw sIm-≠m,Fw.F¬.F ,ssk\_ Wv t^m¿-´p-sIm-®n-bp-sS {]aΩp F∂nh¿ kao]w Ir-Xn-ku-μcyw \n-e-\n¬-°p-

hm-Wv ]m-ep-Zv-]m-Z-\-Øn¬ tIc-fw t\-Sn-b-Xv. C-Xv h-en-b {]Xo-£-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. tI-c-fw ]m-ep-Zv-]m-Z-\-Øn¬ kz-bw ]-cym-]v-X-X t\-Sp-∂-Xns‚ kq-N-\-bm-Wv 30 i-X-am-\Øn-s‚ h¿-≤-\-hv. £o-c ta-Je-bn¬ hn-π-h-I-c-am-b am-‰-ßfm-Wv k¿-°m-cn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S-°p-∂-Xv. I¿-j-I-cpsS kp-c-£n-X-Xz-am-Wv k¿-°m ¿ e-£yw. I¿-j-I-cp-sS {]-Xnk-‘n-Iƒ a-dn-I-S-°m≥ hn-hn[ t£-a, k-lm-b ]-≤-Xn-Iƒ B-h-jv-I-cn-®v \-S-∏m-°p-∂-Xn\v k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m-_-≤-amWv. £o-tcm-Zv-]m-Z-\-Øn¬ kzbw ]-cym-]v-X-X ssI-h-cn-°m≥ I¿-j-I k-aq-lw D-W¿-∂v {]h¿-Øn-°-W-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. 60 h-b-kv I-gn-™ £o-c I¿-j-I¿-°v s]≥-j-\pƒ-s∏-

sS-bp-≈ k-lm-b-߃ k¿-°m ¿ e-`y-am-°n h-cp-∂p-≠v. \n-e-hn-ep-≈ I¿-j-I-sc \ne-\n¿-Øp-∂-Xn-\pw ]p-Xn-b I¿j-I-sc B-L¿-jn-°p-∂-Xn-\pam-bn \q-X-\ ]-≤-Xn-I-fm-Wv k ¿-°m ¿ B-hn-jv-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv I¿-jI¿-°v H-Øp Iq-Sm-\pw {]-iv-\߃ ]-¶p-sh-bv-°m-\pw A-h ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw £o-c kwL-ß-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Xz-cn-Xs∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-am-bn C‚¿s\-‰v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ku-I-cyß-fp-am-bn ^m¿-ta-gv-kv s^-knen-t‰-j≥ sk‚¿ B-cw-`n-®n-cn°p-∂-Xv. hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw X-t±-i ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw tI-{μ-Øn-s‚-bpw k-l-I-c-WtØm-sS Im-en-Øo-‰ k-_v-knUn e-`y-am-°p-sa-∂pw a-{¥n Iq-

´n-t®¿-Øp. N-S-ßn¬ Pn-√ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZmkv Ip-∂-∏n-≈n A-[y-£-X hln-®p. £o-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ tPm¿-PvIp-´n tP-°_ - v dn-t]m¿-´v A-hX - cn-∏n-®p. ]m-ºm-°p-S tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v sF-j am[-hv, Pn-√ ]-©m-b-Øw-Kw Bim k-\¬, ]m-ºm-°p-S tªm-°v ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v tPm-k-^v _m-_p, Xn-cp-am-dm-Sn ]-©m-b-Øv B-Œn-Mv {]-kn-U ‚ v kv-an-X km-Pp, saw-_¿ Ip™-∏≥ ss]-¶n-fn, hn-hn-[ £oc k-l-I-c-W kw-L-ß-fp-sS {]-kn-U‚p-am-cm-b jm-Pn Ip-Snbn-cn-°¬, sI kn tXm-ak - v, Fw hn tbm-l-∂m≥, Fw sP tPmk-^v, a¿-t°m-kv D-e-l-∂m≥, sh-‰-dn-\-dn k¿-P≥ tUm.s¢b¿ Cu-∏≥ kw-km-cn-®p.

t^mÀ-«v-sIm-¨n-bn-se N-cn-{X ss]-Xr-Iw kwc£n¡Ww: IeÎÀ ∂Xv. ss]Xr-I kw-c£-Ww ]-eXpw ]-d-bp-tºmgpw Imcyam-b H∂pw C-hn-sS \-S-∂n´n√. s]m-Xp tSm-bv-se-‰p-I-fpsS Im-cy-Ønepw G-sd ]n-t∂m-°amWv. ÿ-ew e-`n-®m¬ s]m-Xp tSm-bv-se-‰p-Iƒ \n¿-an-°p-sa-∂v Pn√m I-e-Œ¿ ]-d™p. tNw_¿ {]-knU‚ v F F A-–p¬ A-ko-kv A-[y-£-X h-ln®p. cm-Pv-Ip-am¿ Kp]v-X kzmK-Xw ]d™p.


{]mtZ-inIw

2 Pq¨ 2014- Xn¶ƒ

C¶v

sshZypXn apS§pw sIm®n: tImf-Pv sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ Nn-‰q¿ tdm-Un¬ tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ PMv-j≥ ap-X¬ Ir-j-W t\-gv-knw-Kv tlmw h-sc C-∂v cm-hn-se 9 aWn ap-X¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. h-Sp-X-e sk-Ivjs‚ ]-cn-[nbn¬ h-Sp-Xe tUm¨ t_mkvtIm ap-X¬ h-Sp-X-e ]-ºv lukv h-scbpw ]-cn-k-c-ß-fnepw cm-hn-se 9 a-Wn ap-X¬ 5 hscbpw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. tX-h-c skIvjs‚ ]-cn-[nbn¬ a-´Ω¬, am¿-°‰v, ]p-©ncn se-bn≥, sP-´n tdm-Uv F-∂nhn-S-ß-fn¬ cm-hn-se 9 a-Wn apX¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. Xr-°m-°-c skIvjs‚ ]cn-[n-bn¬ B-\-ap°v, B-Z¿-iv tdmUv, Xp-Xn-bq¿, Cμn-c \-K¿ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™ ]-®-°-dn I-b-‰n-h-∂ ]n-°v-A-∏v hm≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ cm-hn-se 9 aWn ap-X¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I-Æ-am-en sk£-s‚ ]-cn[n-bn¬ I-≠-°-Shv, H F≥ cma-´m-t©cn: F ]n tPm-k-^v a≥ tdmUv, Nm-en-∏p-dw `m-K-ßtdm-Uv d-kn-U≥-kv A-tkm-knfnepw ]-cn-k-c-ß-fnepw cm-hnI-f-a-t»cn: ta-´p-]m-fb-Øv \n- ¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. tb-j-s‚ hm¿-jn-I-tbm-Kw Iu se 9 a-Wn apX¬ 4.30 h-sc ∂v G-‰p-am-\q¿-°v ]-®-°-dn I-b¨-kn-e¿ ]n F-kv {]-Im-i≥ Dssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ‰n-h-∂ ]n-°v-˛-A-∏v hm≥ \n-bZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. d-Po-\ eo-\{¥-Ww hn-´v a-dn-™v ss{U-h¿- a-´m-t©-cn: A-K-kv-Xy I-f-cn- kv A-[y-£-X-h-ln-®p. °v ]-cn-t°-‰p. I-f-a-t»-cn sa-Un- bp-sS A-h-[n°m-e Iymw-]v kI-am≥-U¿ hn-t\m-Zv am-Wn, °¬ tIm-f-Pn-\v k-ao-]-am-Wv am-]n®p. kam]\ ktΩf\w tUm. s\-hn≥ tXm-a-kv F-∂nIu¨-kn-e¿ iym-a-f F-kv {]- h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. Fw A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in ^¿-l- `p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kp-∫- F A-_q-_-°¿, j-lo¿ A-en, Øn (24) \m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C- ø≥- sI B-Nm-cn A-[y-£-X-h- A-ao¿ A-en, c-ta-jv _m-_p kw-km-cn-®p. sIm-®n: tI-c-f-Øn¬ A-d-_n- bm-sf F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-° ln®p. Iv bq\n-th-gv-kn-‰n bm-Ym¿-∞yam-°-W-sa-∂v tIc-fm A-d-_nIv ap≥-jo-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn√m t\-XrXzw B-h-iys∏´p. F-d-Wm-Ipf-Øp tN¿-∂ Pn√m kw-K-a-Øn¬ {]-kn-U‚ v ]n F A-–p¬ \m-k¿ A[y£-X h-ln®p. sI Fw A-–p¬ a-en-°v D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI Fw bq k-^v apv-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. sk-{I´-dn Fw F lw-k dn-t]m ¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. Fw F \-Po _v, ]n sI A-_q-_°¿, C sF kn-dm-Pv, Sn Fw A_p, \u-^¬ sI kw-km-cn®p. - v.kw-`h - a - d - n-™v a- ÿ¿ D-d-∏v \¬-In-b-tXm-sS-bm]-≈p-cp-Øn: C-S-s°m-®n-bn¬ s\m-cp-ßn-bX A-⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v ]n-Sn- ´m-t©-cn A-kn.I-Ωo-j-W¿ Wv \m-´p-Im¿ k-a-c-Øn¬ \n-∂v tb-°¬ ho-´n¬ kp-tc-jv a-cW - - Fw _n-t\m-bv, t^m¿-´v sIm-®n ]n≥-am-dn-b-Xv .Cu k-a-bw a-{¥n ]-d-hq¿: \-K-c-Øn-se {][m\ s∏-´ kw-`-h-Øn¬ Ip-‰-°m-sc F-kv.sF. F-kv cm-tP-jv F-∂n- sI _m-_q-hpw ÿ-e-sØ-Øn tdm-Up-I-fn-sem∂m-b Sn._n I-s≠-Øp-∂-Xn¬ ho-gv-N-h-cp- h¿ F-Øn \m-´p-Im-cp-am-bn kw- D-b¿-∂ D-tZym-K-ÿ-cp-a-bn tdm-Uv sh-≈-s°-´n-embn. sa- Øn-sb-∂m-tcm-]n-®v \m-´p-Im¿ km-cn-®-tXm-sS-bm-Wv kw-L-¿- t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´p. bn≥ tdm-Un-t\bpw t^m¿-´v ar-X-tZ-l-hp-am-bn {Sm-^n-Iv tÃ- j-Øn-\v A-bh kw-kv° - m-cØ - n-\p ti-jw ]- v h-∂X - v. tdm-Un-t\bpw _-‘-n-∏n-°p∂ j-\n-te-°v am¿-®v sN-øm-\p-≈ tI-k-t\z-j-Ww {Sm-^n-Iv ≈p-cp-Øn k¿-°nƒ C≥-kv-s]tdm-Um-WnXv. h¿-j-ß-fm-bn Sm- \o-°w D-∂X - t]m-en-kv D-tZym-K- t]m-en-kn¬ \n-∂v am-‰n tem- Œ-dp-sS Hm-^n-kn¬ \-S-∂ N¿-®dnßpw sa-‰-enßpw Cf-In Ip- ÿ¿ F-Øn X-S™ p. C-∂s - e °¬ t]m-en-kv A-t\z-jn-°p- bn¬ {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ {]≠p-Ip-gn-bp-am-bn In-S-°p-I-bm- D-®-bv-°v c-≠v a-Wn-tbm-sS-bm- sa-∂pw Zn-h-k-߃-°-Iw {]-Xn- tXy-I kw-L-sØ \n-tbm-KnWv. C-Xv aq-ew C-Xn-eq-sS hm-l- Wv \m-´p-Im-¿ kv-t‰-j≥ am¿-®n- I-sf ]n-Sn-Iq-Sp-sa-∂pw D-tZym-K- °m≥ Xo-cp-am-\a - m-bn. C-tXm-sS\ K-XmK-Xw {]-bm-k-I-c-am-bncn-°p-I-bmWv. A-Sn-b¥n-c kz-`m-h-tØmsS tdm-Uv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-Øn k©mc tbm-Ky-am-°p- I-f-a-t»-cn: kvI - qƒ N-tem 2014 {]-kn-U‚ v e-Øo-^v sI Fw Asa-∂v \-K-ck-`m A-[n-Ir-X¿ ]- s‚ `m-Ka - h-ln®p. jn-Pp tIm-ºm- m-bn F-®v.Fw.Sn tImf- [y-£X d-™n-cp-∂p-sh-¶nepw C-tXh- \n bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ d, sI Fw jmPn, k-Po_v, Asc hm-°p-]m-en-®n-´n√. ]T-t\m-]I-c-W hn-Xc-Ww \- \o¿ kw-km-cn®p. SØn. N-S-ßv t]m-∏q-e¿ {^-≠v aqhm-‰p-]p-g: t]m-]p-e¿ {^-≠v I-fa - t- »-cn Gcn-b {]-kn-U‚ v hn kv-Iqƒ Ntem ]-cn-]m-Sn-bp-sS Fw C-{_mlow D-ZvL - m S-\w sN- `m-K-am-bn ]p-∂-a‰-Øv kw-L-Snbv-Xp. N-S-ßn¬ jn-\m-kv ]-≈n- ∏n-® ]T-t\m-]I-c-W hn-Xc°¬ A-[y-£X - h-ln ®p. D-Ω¿ Ww bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v ]-co-Xv A-ø-{_mØv, k-°o¿ sh-ep- am-ÿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. tØm-SØv, A-en-bm¿ ]p-∂° - m- sk-{I´-dn d-joZv, F-kv.Un.]n. sF afi-ew {]-knU‚ v lm-cn- n¬ ]-s¶-Sp-Øp. B-ep-h: sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿- Sv N-Sß am-W-Øn-\n-sS s{I-bn≥ ssh- FSØe: kvIqƒ Ntem Imw-]- kv In-g-t°-°-c, j-ao¿ ]p-∂-at\-XrXzw - m-bn t]m-]p-e¿ {^ ‰w,kp¬-^n-°¿ Zyp-Xn se-\n¬ X-´n aq-∂v sXm-gn- bns‚ `m-Ka em-fn-Iƒ-°v s]m-≈-te-‰p. i-\n- ≠v FS-Ø-e Gcn-b I-Ωn-‰nbp \¬In. bm-gv-N A¿-≤-cm-{Xn-bm-Wv A-]- sS t\XrXzØn¬ ]T-t\m-]I-cW hn-Xc-Ww \-SØn. sIm-Sn-Ip- t]m]p-e¿ {^≠v kv-Iqƒ NI-Sw D-≠m-b-Xv. - b - n¬ \-S∂ tbm-KØ - n¬ tem 2014s‚ `m-K-am-bn FB-ep-h I-º-\n-]-Sn `m-K- Øp-ae Øm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. C- C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn√m ®v.Fw.Sn tIm-f-\n-bn¬ \tX Xp-S¿-∂v Cu ta-J-e-bn¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v A\-kv d- SØn-b ]T-t\m-]I-c-W - mS-\w sN-bvXp. t]m- hnX-c-Ww hn Fw C-{_mlow ssh-Zyp-Xn _-‘w X-I-cm-dn-em- “m-\n D-ZvL ]p-e¿ {^-≠v FS-Ø-e Gcn-b \n¿h-ln°p∂p bn.

]n-¡vþA-¸v hm³ a-dn-ªv ss{U-hÀ-¡v ]-cnt¡äp

d-knU- ³-kv A-tkm-knt- b-j³hmÀ-jnI- t- bm-Kw

Iymw-]v k-am-]n¨p

Ad_n-Iv bq-Wn-th-gv-kn-än bm-YmÀ-°y-am-¡Ww

KOCHI/ekm

kzIm-cy _-kv kv-Iq-«-dn-en-Sn-¨v ssI-¡p-ªpÄ-s¸-sS c-−p-t]À-¡v ]-cn¡v ]-d-hq¿: Hm-h¿-tS-°v sN-bv-X kz-Im-cy _-kn-s‚ ]n≥-`m-Kw kv-Iq-´-dn¬ C-Sn-®v ho-´-Ω-am¿°pw aq-∂p-h-b- p-≈ Ip-´n-°pw ]-cn-t°-‰p. kv-Iq-´-tdm-Sn-®n-cp-∂ F-f-¥n-°-c Nu-°-°-S-hv ]p-Xntb-S-Øv Zm-k-s‚ `m-cy tc-WpI(48), Iq-sS bm-{X-sN-bv-Xn-cp∂ F-f-¥n-°-c kz-tZ-in-\n ln-

a N-{μ≥ C-h-cp-sS aq-∂p-h-b- p≈ a-I≥ F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. ]-d-hq¿ Xm-a-c-h-f-hn¬ i-\nbm-gv-N ssh-Io-´v B-d-c-tbm-sSbm-Wv kw-`-hw. ]-d-hq¿-A-¶-amen dq-´n-tem-Sp-∂ F-Iv-kn-Iyq-´ohv kz-Im-cy _-kv kv-Iq-´-dn-s\ Hm-h¿-tS-°v sN-øp-∂-Xn-\n-sS

_-kn-s‚ ]n≥-`m-Kw X-´p-I-bmbn-cp-∂p. X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰ tc-Wp-I F-d-WmIp-fw kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn ¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn ¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. ln-a-tbbpw a-I-s\-bpw ]-d-hq¿ tUm¨ t_m-kv-tIm B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

3

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww I-f-a-t»-cn: tlm-´¬ B‚ v dkv-‰m-d‚ v A-tkm-kn-tb-j-\pw I-am‚¿ sI Ip-cym-t°m-kv sabv-kn ^u-t≠-j-\p-am-bn tN¿∂v hn-Zym¿-∞n-Iƒ-°v ]T-t\m]-I-c-W-hpw \n¿-[-c-cm-b tcm-KnIƒ-°p-≈ [-\-k-lm-b-hpw a{¥n hn sI C-{_m-low Ip-™v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ kn F km-Zo-Jv A-[y-£-X hln-®p. N-S-ßn¬ bq-\n-‰v sk-{I´-dn sI ]n A-en-bm¿,sI bp \mk¿ kw-_-‘n-®p.

\nb{´Wwhn« ^n-jnMv t_m-«v _o-¨n-te-¡v Ibdn a-´m-t©-cn: a-¬-ky-_-‘-\w I-gn-™v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ ^njnw-Kv t_m-´v \n-b-{¥-Ww hn-´v I-S-∏p-d-tØ-°v I-b-dn. Ip-f®¬ kz-tZ-in-bm-b P-e-Ãn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ {]-im-¥n F-∂ t_m-´m-Wv \n-b-{¥-Ww hn-´v I-c-bn-te-°v I-b-dn-b-Xv. i\n-bm-gv-Nv ssh-Io-´v G-gn-\m-bncp-∂p kw-`-hw. I-∏¬ Nm-en-\v B-gw Iq-´p-∂ {]-h¿-Øn-\-Ønte¿-s∏-´ {U-Uv-P-dn-\v ssk-Uv H-Xp-°n sIm-Sp-Ø-t∏mƒ \n-b{¥-W hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v t_m-´n-se Po-h-\-°m¿ ]-d™p. a-¬ky-hp-am-bn tXm-∏pw-]-Sn lm¿-_-dn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp∂ t_m-´v. ]-Øv Po-h-\-°m¿ Cu k-a-bw t_m-´n-ep-≠m-bn-cp∂p. \n≥-_ ¿, a-tUm-W, F-∂o a-’y-_-‘-\ t_m-´p-sI-sfØn {]-im-¥n t_m-´v I-c-bn¬ \n-∂pw h-en-®n-d-°m≥ {i-aw \-S-

\nb-{¥Wwhn´v IS∏p-d-tØ°v ]m™p Ib-dnb ^njnMv t_m´v Øn-sb-¶n-epw hn-P-bn-®n-√. t_m-´n-s‚ jm-^v-‰pw, ]-¶-bpw ]q¿-Wa - m-bpw a-Æn-ep-d® - n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se-tbm-sS

AÚm-X hm-l-\-an-Sn-¨v Kr-l-\m-Y³ a-cn-¨ kw-`hw

t_m-´v h-en-®v am-‰p-∂-Xn-\p-≈ a-ssd≥ F≥-t^m-gv-kv-sa‚n-s‚bpw ^n-j-do-kv h-Ip-∏n-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p {i-aw

hn-P-bn-®n-√. sIm-®n≥ t]m¿-´ns‚ Hm-jy≥ knw-^-Wn F-∂ S§v D-]-tbm-Kn-®m-Wv t_m-´v I-cbn¬ \n-∂pw h-en-®v am-‰n-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

At\zjW¯n hogvNbmtcm]n¨vv \m«pImÀ tÌj³ amÀ¨ns\mcp§n

Sn._n. tdm-Uv sh-Å-s¡-«n-embn

bm-Wv \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[w a- Øv Ir-jn \-S-Øp-∂-Xn-\v 5000 Xn-bm-°n ]n-cn-™v t]m-bX - v. cq-] \n-c° - n¬ [-\k - l - m-bw A\p-hZ- n-°p-∂X - m-Wv. Ip-d-™-Xv 20 sk‚ v ÿetIm-X-awK-ew: £o-c hnI-k\ Øv ]p¬-Ir-jn \-SØ - p-hm≥ Bh-Ip∏ tIm-X-awK-ew tªm-°v {K-ln-°p-∂ I ¿-jI - ¿ I-cw AXo-‰∏ - p¬ Ir-jn \-SØ - p-∂X - n-\v S-® c-ko-Xv ]-I ¿-∏ k-ln-Xw [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°p-∂p. sXm-´-Sp-Ø £o-c k-lI-c-W c-Pn-Ãm¿ sN-øp-∂ I¿-jI - ¿-°v kw-LØn-tem, tIm -X-awK-ew ]p¬-Ir-jn-°v B-h-iyam-b ]p £o-c hnIk-\ Hm-^okntem ¬-°p-S-Iƒ ku-P-\y-am-bn e-`n- Pq¨˛ 15 \-Iw A-t]-£ k-a¿°p-∂-Xm-Wv H-cp G-°¿ ÿe- ∏n-t°-≠X - mWv.

Xo-ä-¸p Ir-jn¡vv \klmbw

]T-t\m-]I-c-W hn-Xc-Ww

B-ep-h: X-W¬ s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n-°p-I-fp-sS Pn-√-bn-se {]-h¿-Ø-\w am-XrIm-]c - a - m-sW-∂v a-{¥n hn sI C{_m-lnw Ip-™v. Xm-bn-°m-´p-Ic Zm-dp- e - mw tI-{μo-Ic - n-®v {]h¿-Ø-\-am-cw-`n-® X-W¬ s]bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n°n-s‚ D-ZvL - m-S\ - w \n¿-Δl - n-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]m-en-tb-‰o-hv cw-K-Øv H-t´td k¿-°m¿ ]-≤-Xn-I-fp-s≠¶n-epw A-h-sbm-∂pw a-Xn-bmhm-Ø X-c-Øn¬ tcm-Kn-Iƒ

h¿-≤n-®p h-cn-I-bm-Wv. X-W¬ t]m-ep-≈ k-∂-≤ kw-hn-[m-\ß-ƒ-°v Cu ta-J-e-bn-se A-]cym-]v-X-X ]-cn-l-cn-°m≥ km[n-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. X-W-en-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°v F-√m ]n-¥p-W-bpw a-{¥n hm-KvZm-\w sN-bv-Xp. X-W¬ sa-Un-em-_n-s‚ D-ZvLm-S-\w B-ep-h A≥-h¿ satΩm-dn-b¬ s]-bn≥ B‚ v ]men-tb-‰o-hv skm-ssk-‰n {]-knU‚ v tUm.kn Fw ssl-Z-cm-en \n¿-h-ln-®p. P-am-A-sØ C-kv-

em-an B-ep-h G-cn-bm {]-knU‚ v sI sI k-eow A-[y-£X h-ln-®p. Nq¿-Æn-°-c {Km-a ∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI sI P-am¬, P-am-A-sØ C-kv -em-an Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sI A-–p¬ P-eo¬, X-W¬ s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ skm-ssk-‰n sN-b¿-am ≥ Fw Fw ap-l-Ω-Zv D-a¿, Xm-bn°m-´p-I-c ap-kv -enw P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v sI Fw-A-–p¬ Icow kw-_-‘n-®p.

A-Uz-©d-kv ss{U-hv ¢-ºn-\v Xp-S-¡-ambn sIm-®n: sIm-®n-bn¬ A-Uz-©d-kv ss{U-hv ¢-∫n-\v Xp-S-°-ambn. I-eq¿ C‚¿-\m-j-W¬ tÃUn-bw {Ku-≠n¬ N-e-®n-{X-Xmcw A-a-e-t]m-fm-Wv sIm-®n≥ Hm-^v tdm-Uv td-kv ¢-∫n-\p ^vfm-Kv Hm-^v sN-bv-X-Xv. tÃ-Unbw {Ku-≠n¬ {]-tXy-Iw k-÷am-°n-b {Sm-°n-em-Wv C-cp-]tXm-fw Po-∏p-Iƒ H-cp a-Wn-°q ¿ t\-cw td-kv \-S-Øn-b-Xv. \-K-c-Øn¬ B-Zy-am-sb-Ønb km-l-kn-I ss{U-hn-Mv hnt\m-Zw-Im-Wm-≥ \n-c-h-[n- B-fpIƒ F-Øn-bn-cp-∂p. F-d-Wm-Ifw,Xr-»q¿, C-Sp-°n F-∂o Pn-√I-fn¬-\n-∂p-≈-h-cm-Wv Po-∏v tdkv ¢-∫n-se Aw-K-߃. C-Xn¬ \n-∂pw e-`n-°p-∂ ]-Ww hn-\ntbm-Kn-®v Po-h-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\-ß-f-S-°-ap-≈ I¿-a-]-cn]m-Sn-I-fm-Wv e-£y-an-Sp-∂-sX∂v ¢-∫n-s‚ {]-kn-U‚ v {]-ho ¨-Ip-am¿ ]-d-™p. km-aq-ln-I t£-a-h-Ip-∏v Aw-Kw tjm¨ tPm¿-Pv sIm-®n≥ Hm-^v tdm-Uv

bp-sS t]-cn¬ cm-Pyw-ap-gp-h≥ {]Xn-tj-[-߃ D-b¿-∂-t∏mƒ CØ-c-Øn¬ sIm-e-sN-ø-s∏-Sp∂ \q-dp-IW - ° - n-\v B-Zn-hm-kn-˛Z-en-Xv s]¨-Ip-´n-I-fp-sS Im-cyØn¬ \n-kw-K-X ]m-en-°p-∂ k-ao-]-\w A-h-km-\n-∏n-°-Wsa-∂pw sI.]n.Fw.F-kv B-hiy-s∏-´p. bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v ]n F l-cn-Zm-kv A-[y-£-X-hln-®p. sk-{I-´-dn F≥ sI hm]-d-hq¿: bp.]n-bn-se _-tUm- k≥, J-Pm-©n sI ]n tPm-jn Wn¬ c-≠p Z-en-Xv s]¨-Ip-´n-I- kw-km-cn-®p. sf Iq-´-am-\-`w-Kw sN-bv-X-Xn-\p ti-jw sIm-e-s∏-Sp-Øn a-c- sIm-®n:]-fin-‰v I-dp∏-s‚ {]Øn¬ sI-´n-Øq-°n-b kw-`-h- Xn-sb A-h-tl-fn-°p-Ibpw XØn-s‚ D-Øc - h - m-Zn-Xzw G-s‰-Sp- I¿-°p-Ibpw sNbv-X \-S-]-SnØv ap-Jy-a{- ¥n A-Jn-te-jv bm-Z- bn¬ tI-c-f Z-en-Xv a-lm k-` Fhv cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂v sI. d-Wm-Ip-fw Pn√m I-Ωn-‰n {]-Xn]n.Fw.F-kv ]-d-hq¿ bq-\n-b≥ tj-[n-®p. At±lsØ A-]-amB-hi - y-s∏-´p. Z-en-Xv kv{- Xo-If - p- \n-® D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-sc amsS Nm-cn-{X-Øn-\p hn-e-bn-Sp-∂ Xr-Im-]-c-am-b in-£-W \-S-]-Sn\-S] - S- n-If - n¬-\n-∂pw k¿-°m-cp- sb-Sp-°Ww.IqSmsX ]n-Sn-s®Iƒ ]n≥-am-d-Ww.U¬-ln-bn¬ Sp-Ø `q-an Xn-cn-®p-\¬-In {]Xn{Iq-c-am-bn _-em¬-kw-K-Øn-\p- a ]p-\-ÿm-]n-°WsW∂pw ti-jw sIm-√s - ∏-´ s]¨-Ip-´n- tbm-Kw D-∂-bn-®p.

td-kv ¢-∫n-s‚ tem-tKm {]-I-mi-\-hpw D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. ¢-∫n-s‚ tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ Sn F k-Pn, lm-≥-Ip-°v S-tb-gvkv kv-t]m¨-k¿ In-c¨,_ntPm-bv kw-_-‘n-®p.

bp.]n-bn-se Iq-«-am-\-`w-Kw; ap-Jy-a-{´n cm-Pn-sh-¡-Ww: sI.]n.Fw.F-kv.

{]Xntj[n¨p

\-Sp-tdm-Un D-t]-£n¨p

B-ep-h: \-K-c-k-`-bp-sS h¿j-Im-e ip-No-I-c-W-]-cn-]mSn-I-fp-sS `m-K-am-bn Im-\bn¬ \n∂pw ]p-d-sØ-Sp-Ø am-en\yw tdm-Un¬ D-t]£n®p. Bep-h \-K-c-k-`-bnse hnhn-[ `m-K-ß-fn-se amen-\y-Im-\-I-fn¬ am-en\yw A-Sn-™p-Iq-Sn-b-Xn-s\-Xp-S¿∂v C∂-se \-Kc-k-` Po-h-\°m¿, \-K-c-Øn-se Im-\-Iƒ ip-No-I-cn-®Xv. F-∂m¬ Im-\-bn¬ \n ∂pw ]p-d-sØ-Sp-Ø am-en \yw tdm-Un¬ D-t]-£n-°pI-bm-bn-cp∂p. D-S≥ X-s∂ \o-°w sN-øp-sa-∂-dn-bn-s® ¶nepw CXv ]men°m≥ A[n IrX¿ Xømdmbn√.

]p-Ibn-e hn-cp-² hm-l-\-{]N-c-W Pm-Y s]-cp-ºm-hq¿: ]p-Ibn-e hn-cp-≤ k-tμ-i-hp-am-bn F≥.ssh. kn Pn√m sk-{I´-dn Pq-_n Fw h¿-Ko-kv \-bn-°p-∂ hm-l-\{]N-c-W Pm-Y am-dw-º-≈n-bn¬ F≥.kn.]n Pn√m {]knU‚ v Sn.]n A-–p¬ A-ko-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥.ssh.kn Pn√m P\.sk-{I´-dn sam-bv-Xo≥-jm k-eow, kwÿm-\ P-\.sk-{I´-dn A-^v-k¬ Ip™p-tam≥, a-Ωn sk-©zdn, tKm-]n F≥ ta-t\m≥, apc-fn ]-pØ≥-then, A¿jm-Zv ap-≠°¬, kn hn h¿Ko-kv kw-km-cn®p.

kuP-\y t\-{X ]cn-tim-[-\m Iymw-]v Ifa-t»-cn: A-¶-am-en en-‰n¬ ^v-f-h¿ B-ip-]-{Xn-, Fkv.ssh.F-kv hn-Sm-°p-g, Ip-∂-tØ-cn bq-\n-‰p-Iƒ kw-bp-‡am-bn ku-P-\y t\-{X ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v \-S-Øn.Ip-∂tØ-cn \q-dp¬ C¿-^m≥ t_m¿-Un-Mv a-Zv-d-k-bn¬ \-S-∂ Iymw-]v \q-dp¬ C¿-^m≥ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ k-bn-Zv in-lm_p-±o≥ tIm-b X-߃ t\-Xr-Xzw \¬-In. A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.F¬. F. Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.ssh.F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn kn F ssl-t{Zm-kv lm-Pn A-[y-£-X-h-ln®p. I-f-a-t»-cn \-K-c-k-` Iu¨-kn-e¿ hn sI X-¶-∏≥, hm¿Uv saw-_¿ cm-Pp Ipw-ªm≥,kn ]n sam-bv-Xo≥ lm-Pn, Fkv.Fw.F Pn-√m sk-{I-´-dn Fw Fw kp-sse-am≥, A-–p¬ l-ao-Zv, kn-±n-Jv ap-kv eym¿, kn sI j-ao¿ ]-s¶-Sp-Øp.

s{I-bn³ ssh-Zyp-Xn sse-\n X-«n sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v s]m-Å-te-äp

]m-en-tb-äo-hv cwK-¯v XW-en-sâ {]-hÀ¯-\w Im\-bn \n¶pw \o¡n-b am-en\yw am-Xr-Im]-cw: a-{´n

sNßa\mSn¬ kwLSn∏n® elcn hncp≤ dmen {Kma∏©mbØv {]knU‚ v- {iotZhn a[p DZvLmS\w sNøp∂p

]T-t\m-]I-c-W§Ä hn-Xc-Ww sN-bvXp s]-cp-ºm-hq¿: Z-enXv k-am-PØ - n-t‚-bpw {io _p-≤ Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãn-t‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]T-t\m-]I-cW - ߃ hnXc-Ww sN-bvXp. Ip-∂Ø - p-\m-Sv F-kv.sF ]n sI i-io-{μ≥ hn-Xc - W - w \n¿-Δl - n®p. s]-cp-ºm-hq¿ kmw-kvI - m-cn-It- h-Zn ssh-kv {]-knU‚ v Fw.F-kv kp-\n¬, Fw.kn X-¶∏≥, A-Pbv Ip-am¿, kn.F X-¶∏≥, Ip-am-c] - p-cw Ip-am-c≥ kw-km-cn®p.

hcm-¸p-gþI-S-a-¡p-Sn Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-bp-sS {S-b d¬ \S¯n ]-d-hq¿: G-sd \m-f-sØ ImØn-cn-∏n-\p-ti-jw ]q¿-Øn-bmb h-cm-∏p-g˛- I - S- a - ° - p-Sn Ip-Sn-sh≈ ]-≤X - n-bp-sS ]-ºn-Mv {S-b¬ d¨ hn-Pb - I - c - a - m-bn \-SØ - n. s]-cn-bm-dn¬ \n-∂pw ti-Jcn-®p ap-∏Ø - S- Ø - v F-Øn-®p ip≤o-I-cn-®-Xn-\p-ti-jw I-S-a-°pSn-bn-te-°v ]-ºn-Mv \-SØ - n hn-Xc-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn-bm-WnXv. \m-e-c-Z-i-e-£w en-‰¿ sh≈-am-Wv Cu kw-hn-[m-\Ø - n-eq-

sS F-Øp-∂-Xv. 2010¬ F¬. Un.F-^v k¿-°m-cm-Wv Pn-Ub - psS k-lm-bt- Øm-sS ]-≤X - n-°p Xp-S° - w-Ip-dn-®X - v. ]n-ge - b - n¬ `qK¿-` P-e kw-`-c-W Sm-¶n-\p kao-]-ap-≈ tam-t´m-dn-s‚ kzn-®v Hm¨ I¿-aw F-kv i¿-a Fw. F¬.F \n¿-h-ln-®p. Xp-S¿-∂p ap-∏-Ø-S-Øp-\n-s∂-Øn-b Ip-Snsh-≈w Ip-S-Øn¬ ti-J-cn-® ti-jw I-S-a-°p-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v h¬-k {^m≥-kn-

Gcn-b I¬-h³-j³ssh∏n≥-: ]´n-IPm-Xn- t£akan-Xn- (]n-.sI.Fkv)- ssh∏n≥Gcn-b I¨-sh≥-j≥- Pn-√m- {]kn-U‚ v- Fw- sI in-hcm-P≥- DZvLm-S\w- sNbv-Xp.- Gcn-b {]kn-U‚ v- F≥- F kp-Ip-am-c≥- A-[y£-X- h-ln®p. F≥- _n- Achn-μm-£≥,- sI sI tPm-jn,- F FkvZn-t\i≥,- sI F Fw-K¬-kv- kw-km-cn-®p.-

kn-\p ssI-am-dn. h-cm-∏p-g-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn ¬ hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬. F ]-ºn-Mv \-SØ - n D-ZvL - m-S\ - w sNbvX - p. ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v tagv-kn tPm-Wn, ssh-kv {]-knU‚ v sI F-kv ap-lΩ - Z- v kw-_‘n-®p. Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n-bp-sS Hu-]N - m-cn-I D-ZL v- m-S\ - w Cu amkw ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿Δ-ln-°pw. a-{¥n ]n sP tPm-k-

^v A-[y-£X - h - l - n-°pw.

aÀ-Zn-¨Xm-bn- ]cm-Xn-

ssh∏n≥-: ap-\ºw- kq-cy- tI _nƒ- DSa Im¿-Øn-tIbs\ ap\ºw- kz-tZin- tPmkn- F∂ bmƒ- a¿-Zn-®Xm-bn- ]cm-Xn.- ap\ºw- t]m-en-kv- tIskSp-Øp.Ip-‰°m¿-s°Xn-sc \S ]SnsbSp-°Wsa∂v- F.sI.kn.H.F^v- FSh\°m-Sv- bq-\n-‰vBhiy-s∏´p.-

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-06-02  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-06-02