Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

XWÂacw IS]pgIn ho-Wv c-−v hm-l-\-§Ä X-IÀ-¶p

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I H-gn-hvA-¶-am-en: ]p-fn-b-\w K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ \mNz-d¬ k-b≥-kv, K-Wn-Xw, kmaq-ly-im-kv-{Xw F-∂n-h-bn-epw F¬.]n.F-kv.F., bp.]n.Fkv.F. hn-`m-K-ß-fn-epw A-[ym]-I H-gn-hp-≠v. Xm¬-Im-en-ImSn-ÿm-\-Øn-em-Wv \n-b-a-\w. tbm-Ky-cm-b-h¿ A- ¬ k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-am-bn 28\v cm-hnse 11\v Hm-^o-kn-se-Ø-W-sa∂v {]-[m-\ A-[ym-]n-I A-dnbn-®p.

Fw.F-Uv. am-t\-Pv-saâv ko-än {]-th-i-\w

sIm-®n: a-lm-flm-Km-‘n bq-\nth-gv-kn-‰n-bp-sS Fw.F-Uv. tIm-gv-kn¬ H-gn-hp-≈ am-t\-Pvsa‚ v ko-‰p-I-fn-te-°v ]q-tØm´ F-kv.F.Fw. tIm-tf-Pv Hm-^v F-Uyq-t°-j-\n¬ {]-th-i-\w X-W¬ a-cw I-S-]pg-In ho-Wv tdm-U-cn-In¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ Im¿ X-I¿-∂ \n-e-bn¬ Xp-S-cp-∂p. {]-th-i-\ tbm-KyX: _n.F-Uv. 55 i-X-am-\w am¿°v/kn.Pn.]n.F. 2.2. t^m¨: 0484 - 2791218, 2792377, 9447871301.

K-Ìv e-Iv-N-dÀ CâÀ-hyq C-¶v

]-d-hq¿: h-S-t°-°-c ]p-Xn-bIm-hv K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ tIm-ta-gv-kv, a-e-bmfw (Pq-\n-b¿) K-Ãv e-Iv-N-d¿ C‚¿-hyq C-∂v cm-hn-se 10\v \S-°pw. A¿-l-cm-b-h¿ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw F-ØWw.

K-Ìv e-Iv-N-dÀ-am-sc-bpw sU-tam¬-kv-t{S-äÀ-am-sc-bpw B-h-iy-ap-−v-

I-f-a-t»-cn: K-h¨-sa‚ v t]mfn sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn¬ Untπm-a C≥ kn-hn¬ F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-gv-kn-\v hn-Zym¿-Yn-Isf ]Tn-∏n-°p-∂-Xn-\v kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv _n-cp-Z-ap-≈ \m-ev K-Ãv e-Iv-N-d¿-am-sc-bpw kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv Untπm-a-bp-≈ aq-∂v sU-tam¨kv-t{S-‰v-am-sc-bpw B-h-iy-ap≠v. {i-h-W-ssh-I-ey-ap-≈ Ip´n-Iƒ-°p-≈ kn-hn¬ F≥-Pn\o-b-dn-Mv Un-tπm-a tIm-gv-knte-°v Fw.F-kv.Uªyq/Fw.F. ssk-t°m-fPn/tkm-tjym-f-Pn C-h-bn¬ F-sX-¶n-epw am-ÿ _n-cp-Z-hpw B¿-kn-sF-bp-sS Aw-Ko-Im-chp-ap-≈ ssk≥ emw-tKz-Pv C‚¿-{]-t‰-j-\n-ep-≈ Un-tπma-bp-ap-≈-h-sc th-Ww.Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ F-√m A- ¬ k¿´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn Pq¨ c≠n-\v 11\v {]n≥-kn-∏¬ ap-ºmsI Iq-Sn-°m-gv-N-°v F-Ø-Wsa-∂v {]n≥-kn-∏m¬ A-dn-bn®p.

sX-§v ]p-\-cp-²m-c-W-¯n-\p [-\-k-lm-bw

kp\man Cd-¨n: BtcmKyhIp¸n-sâ kv-Izm-UpIÄ ]cntim-[-\ XpS-§n

sIm-®n: sIm-®n-bn¬ ho-≠pw kp-\m-an C-d-®n ]n-Sn-Iq-Sn-b kml-N-cy-Øn¬ Pn-√-bn-se hn-hn[ ta-J-e-I-fn¬ hn¬-∏-\ \-SØp-∂ amw-k-Øn-s‚ Kp-W-\ne-hm-cw ]-cn-tim-[n-°m≥ c-≠v {]-tXy-I kv-Izm-Up-I-sf \n-ban-®p. kp-\m-an C-d-®n hn¬-∏-\ \-SØp-∂p-t≠m-sb-∂pw kv-Izm-

Up-Iƒ ]-cn-tim-[n-°pw. C-∂se ap-X¬ kv-Izm-Up-Iƒ ]-cntim-[-\ Xp-S-ßn. A-Xn-\n-sS I-eq-cn¬ \n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b amw-kw hn-i-Z ]-cntim-[-\-°m-bn a-c-Sn-se sh-‰-dn\-dn em-_n-\v \¬-In. ]-cn-tim[-\m-^-ew h-∂-Xn-\p ti-j-ta amw-kw ]-g-In-b-Xm-tWm-sb-∂v A-dn-bm≥ I-gn-bq-sh-∂v B-tcm-

Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. C-d-®n-°-S-bn¬ \n-∂v jmtUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \-K-c-Øn-se Nn-e {]-ap-J tlm´-ep-I-fn¬ \n-∂v ]p-dw-X-≈p-∂ D-]-tbm-K iq-\y-am-b C-d-®n-°jv-W-߃ ti-J-cn-®m-Wv C-hnsS kq-£n-®n-cp-∂-Xv. kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v aq-∂v t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p.

sIm-®n: I-∏¬-Xo-cw hn-´-Xp-aqew sIm-®n-bn¬ Ip-Sp-ßn-b 70 e-£-Zo-]v bm-{X-°m-cpw a-S-ßn. H-cm-gv-N-tbm-fw tlm-´-ep-I-fn¬ X-tß-≠n-h-∂ bm-{X-°m-tcm-Sp ho-≠pw Sn-°-‰v Nm¿-Pv Cu-Sm-°nbm-Wp I-∏-en¬ I-b-dm≥ A-\ph-Zn-®-Xv. t_m¿-Un-Mv ]m-kv \¬-Inbn-cp-∂ bm-{X-°m¿ F-Øm≥ ssh-In-sb-∂m-tcm-]n-®v sh¬-

Øn-b-Xv. Im¿ ]q¿-W-am-bpw XI¿-∂p. sXm-´-∏p-d-Øp-≠m-bncp-∂ ss_-°pw X-I¿-∂p. Cu hm-l-\-ß-fn-sem-∂pw B-fp≠m-bn-cp-∂n-√. F-∂m¬ hr-£-Øn-s‚ inJ-c-߃ Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ hm-l-\-߃-°v ap-I-fn¬ ]-Xns®-¶n-epw B¿-°pw ]-cp-°n-√. kz-¥w hm-l-\-߃-°v ap-I-fnte-°v hr-£w a-dn-™p ho-gp-∂Xv I-≠ C-h¿ H-cp \n-an-jw F-

tcm-Kn-IÄ-¡v D-¨-`-£-Ww \Â-Ip-sa-¶v

Hm]tdj³ Ipt_c

sIm-®n: ^u-t≠-j≥ t^m¿ A-∂w Nm-cn-‰n Cu-kn-s‚ (t^kv) H-∂mw hm¿-jn-I-Øn-s‚ `mK-am-bn Pn-√m K-h¨-sa‚ v Bbq¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn-se tcmKn-Iƒ-°v D-®-`-£-Ww \¬-Ipsa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Cu am-kw 30 \v cm-hn-se 11.30\v I-t®-cn-∏-Sn K-h¨-sa‚ v Bbp¿-th-Z B-ip-]-{Xn-bn¬ ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬-.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-^. Fw sI km-\p A-[y-£-X h-ln°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ {]-kn-U‚ v Sn B¿ tZ-h≥, cmPo-hv \m-b¿, am-t\-P¿ tPm-_n h¿-Ko-kv ]-s¶-Sp-Øp.

¥p sN-ø-W-sa-∂-dn-bm-sX i¶n-®p. in-J-c-߃ hm-l-\-Øn\p-ap-I-fn-se-Øn-b-t∏m-tg-°pw ss{U-h¿-am¿ ]p-d-Øn-d-ßntbm-Sn. ^-b¿ t^m-gv-sk-Øn b{¥-k-lm-b-tØm-sS in-J-c߃ ap-dn-®p am-‰n tdm-Un¬ Ipcp-ßn-b hm-l-\-߃ ]p-d-sØSp-Øp. a-sÆm-en-®p t]m-bX -- p-aqew k-ao-]-Øp-≈ hr-£-ß-fpw a-dn-™p ho-gm-dm-b ÿn-Xn-bnem-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

{]Xnsb c£s¸Sp¯nb t]menkp-ImÀ-¡v Øew-amäw s]-cp-ºm-hq¿: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-am-bn _-‘-s∏-´v I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø {]-Xn-sb hn-´-bbv-°m≥ Iq-´p-\n-∂ s]-cp-ºmhq¿ kv-t‰-j-\n-se A-©v t]men-kp-Im-sc ÿ-ew-am-‰n. F.Fkv.sF. am-cm-b tPm-bv, tPm-kv, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^o-k¿-amcm-b kp-\n¬, Pm-^¿, h-\n-Xm t]m-en-kv tIm¨-Ã-_nƒ knPn dm-t^¬ F-∂n-h¿-°m-Wv ÿ-ew-am-‰w. B-ep-h, Im-e-Sn kv-t‰-j-\pI-fn-te-°m-Wv t]m-en-kp-Im-sc ÿ-ew-am-‰n-bn-´p-≈-Xv. Ip-t_-c A-t\z-j-W-hp-am-bn _-‘-s∏´v 17\v \-S-∂ kw-`-h-am-Wv \-S-]-

^-b¿ Hm-^n-k¿ I-∏¬ ]p-d-s∏- £z-Zzo-]v Hm-^o-kn-\v ap-∂n¬ tim-[-\-bpw I-gn-™v A-[n-Ir- ∏¬ ]p-d-s∏-S-cp-sX-∂m-Wv \n-bSm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-I-bm-bn- cm-hn-se ]-Øv a-Wn ap-X¬ Im- X¿ bm-{X-°m-sc hm¿-^n-se- aw ew-Ln-®m-bn-cp-∂p sh¬Øp \n-∂p t_m¿-Un-Mv ]m-kv Øn-®-Xv 15 an-\n-‰v ssh-In-bm- s^-b¿ Hm-^o-k-dp-sS \-S-]-Sn. cp-∂p. A- [ n- I r- X - c psS `m-K-Øp  Sn¡äpIÄ aS¡nhm§n c−maXpw NmÀPv CuSm-¡n-b \-S]-Sn {]-Xn-tj-[-¯n-\p C-S-bm¡n \n- ∂ p- ≠ m- b ho-gv-®-sb XpFw hn I-h-c-Øn-bn¬ bm-{X- kw-L-Sn-∏n-® bm-{X-°m-cm-Wp Wv. C-{X-bpw t\-cw t]m-epw Im- S¿-∂v bm-{X ap-S-ßn-b-h¿-°msN-tø-≠ bm-{X-°m-cm-Wv sIm- H-Sp-hn¬ I-∏-en¬ I-b-dm≥ I- °m-sX I-∏¬ Xo-cw hn-Sp-I-bpw bn {]-tXy-I I-∏¬ G¿-s]-Sp®n Xp-d-ap-J-Øv Ip-Sp-ßn-b-Xv. gn-bm-sX Ip-Sp-ßn-b-Xv. kn sF sN-bv-Xp. t_m¿-Un-Mv ]m-kv Ø-W-sa-∂pw A-Xp-h-sc Xm-ash-√n-Mv-S¨ sF-e‚n-se e- F-kv F-^n-s‚ kp-c-£m ]-cn- \¬-In-b-h-sc I-b-‰m-sX I- kn-°m-\p-≈ ku-I-cyw \¬-I-

Sn-°v h-gn-sh-®-Xv. Im-™n-c-°mSv ]-d-ºn¬ I-≠-Øn¬ _m-h°p-™n-s‚ h-k-Xn-bn¬ sd-bvUv \-S-Øn 4,96,000 cq-]-bpw sN°p-I-fpw ap-{Z-∏-{X-ß-fpw Is≠-Sp-Øp. Cu k-a-b-Øv _m-h-°p™n-s‚ `m-cy t_m-[-a-‰v ho-Wpsh-∂pw t]m-en-kp-Im-cp-sS {i≤ A-tßm-´v Xn-cn-™-t∏mƒ {]-Xn Hm-Sn-c-£-s∏-´-Xm-Wv kw`-hw. t]m-en-kv a-\x-]q¿-hw {]Xn-sb c-£-s∏-Sp-Øp-I-bm-bncp-∂p-sh-∂v ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Bep-h dq-d¬ F-kv.]n. bp-sS \-S]-Sn.

W-sa-∂p-am-Wv C-h-cp-sS B-hiyw ]-cn-K-Wn-®-Xv H-cm-gv-N-bv°p-ti-jw am-{X-am-bn-cp-∂p. kz-¥w sN-e-hn¬ H-cm-gv-N sIm-®n-bn¬ X-tß-≠n-h-∂-htcm-Sv H-cp-Z-b-bpw Im-´m-sX BZy-Sn-°-‰p-Iƒ a-S-°n-hm-ßn c≠m-a-Xpw Nm¿-Pv Cu-Sm-°n-b e£z-Zzo-]v A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]-Sn {]-Xntj-[-Øn-\n-S-bm-°n.

t\mÀ-¯v sd-bnÂ-th taÂ-]m-e-¯n K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¡pw sIm-®n: sa-t{Sm sd-bn¬ ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t\m¿Øv sd-bn¬-th ta¬-∏m-eØn-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ sat{Sm sd-bn¬-th kv-]m-\p-Ifn¬ Ão¬ K¿-U¿ ÿm-]n°p-∂-Xn-\p-≈ tPm-en \-S°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v cm-{Xn ]-Øv ap-X¬ \m-sf cm-hnse A-©p h-sc t\m¿-Øv sd-bn¬-th ta¬-]m-ew h-gnbp-≈ K-Xm-K-Xw ]q¿-W-ambn \n-tcm-[n-°pw. hm-l-\߃ F F¬ tP-°-_v sdbn¬-th ta¬-∏m-ew h-gntbm, ]p-t√-∏-Sn sd-bn¬-th ta¬-∏m-ew h-gn-tbm \-K-cØn-te-°v {]-th-in-°m-hp∂-Xpw ]p-d-tØ-°p t]mIm-hp-∂-Xp-am-Wv.

In-Uv-kv ImÀ-Wn-h-epw sa-Km _p-Iv s^-b-dpw sa-bv 31 ap-X sIm-®n: Un.kn. _p-Iv-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw Fw.Pn.tdm-Un-se sk≥-{S¬ kv-Iz-b¿ am-fn¬ In-Uv-kv Im¿Wn-h-epw sa-Km _p-Iv s^-b-dpw kw-L-Sn-∏n-°p-w. Pq¨ 8 h-scbm-W-p _n-Kv _-km-dpw sk≥{S¬ kv-Iz-b¿ am-fp-am-bn k-lI-cn-®v Im¿-Wn-h¬ \-S-Øp-∂Xv. hn-hn-[ {]-km-[-I-cp-sS sshhn-[y-am¿-∂ ]p-kv-X-I-߃ AWn-\n-c-Øp-∂ Ip-´n-I-fp-sS ]pkv-X-I-ta-f-tbm-sSm-∏w Ip-´n-I ƒ-°m-bp-≈ hn-hn-[ I-em-a-’c-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. s]bn‚n-Mv , I-f-dn-Mv , tÃm-dn sS-√nMvv C-\-ß-fn-em-Wv a-’-c-߃. In‚¿ Km¿-´¨ ap-X¬ F-´m ¢mkv h-sc-bp-≈ ¢m-kp-I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°v a-’-c-ß-fn¬ ]s¶-Sp-°mw. Iq-Sm-sX {]-iv-kv-X ]-∏-‰v ]-cn-io-e-I≥ F sI Irjv-W-Ip-am¿ \-bn-°p-∂ ]-∏-‰dn B≥-Uv tÃm-dn sS-√n-Mv h¿°v-tjm-∏v Iq-Sn kw-L-Sn-∏n-°p∂p. c-Pn-kv-t{S-j-\pw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw t^m¨: 0484˛ 4041126 , 09946108744.

cm-a³-¡p-«n A-¨³ A-\p-kv-a-c-W-w sIm-®n: cm-a≥-Ip-´n A-®≥ A\p-kv-a-c-W tbm-K-hpw ]p-c-kv°m-c k-a¿-∏W - h - pw ta-bv 31 i-\nbm-gv-N ssh-Io-´v 3.30\v F-d-WmIp-fw ku-Øv Nm-hd - Iƒ-®d - ¬ sk‚-dn¬ \-S-°pw.hn Fw kp[o-c≥ (25,000 cq-]b - pw {]-ik - X v- n ]-{X-hpw) {]-^. Fw sI km-\phn¬ \n-∂pw G-‰p-hm-ßpw.

I-cm-dp-Im-c-\p-am-bn D-tZym-K-Ø-cpsS H-¯p-I-fn G-eqÀ \-K-c-k-`-bv-¡v 28 e-£w cq-] \ãw

kv-IqÄ _-kp-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\ ]qÀ-¯n-bm-bn

ssk≥kv ^nenw s^Ãnh¬ DZvLmS\ thZnbn¬ kwhn[mbI≥ sI Pn tPm¿Pn\v sI B¿ taml\≥ sasas‚m \¬In BZcn°p∂p.tUm. sk_mÃy≥ t]mƒ, ]n cmPohv Fw.]n., Sn hn N{μ≥, ssl_n CuU≥ Fw.F¬.F. F∂nh¿ kao]w

Im-°-\m-Sv: hn-Zym-`ym-k h¿jw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p ap-t∂mSn-bm-bn Pn-√-bn-se kv-Iqƒ _kp-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n ]-cn-tim-[-\ \S-Øn-b-Xm-bn B¿.Sn.H. _n sP B‚-Wn A-dn-bn-®p. 4000 Hm-fw kv-Iqƒ _-kp-I-fm-Wv kv-Iq-fpIƒ tI-{μo-I-cn-®v k¿-ho-kv \S-Øp-∂-Xv. _-kp-I-ƒ-°v kz¿W \n-d-am-Wp \¬-In-bn-cn-°p∂-Xv. kv-Iq-fp-I-fn¬ Ip-´n-I-sf sIm-≠p-h-cp-∂ sS-tºm, Hm-t´mdn-£m Xp-S-ßn-b-h-bp-sS hn-i-Zhn-h-c-߃ tam-t´m¿ hm-l-\-hIp-∏v ti-J-cn-°pw. A-]-I-S cln-X-am-bn hm-l-\-tam-Sn-°p∂p -sh-∂v D-d-∏p-h-cp-Øpw. C-Xn\m-bn ss{U-h¿-am¿-°v t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. sU]yq-´n {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-jW¿ ]n F ssk-\p-±o≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. B¿.Sn.H.am-cm-b _n sP B‚-Wn, F≥ sI c-ho{μ-\m-Y≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn®p. tPm. B¿.Sn.H. ]n F-®v kmZn-Jv A-en, Fw.hn.sF. F Fw kn-±o-Jv F-∂n-h¿ ¢m-sk-SpØp.

ssk³kv Ne¨n{X taf-¡v sIm-¨n-bn XpS¡w

sIm-®n: kv-In¬-kv t^m¿ t{]m{K-kn-s‚(kv-In-∏v) hm¿-jn-I P\-d¬ t_m-Un tbm-Kw Cu amkw 30, 31 Xo-b-Xn-I-fn¬ I-t®cn-∏-Sn B-in¿-`-h-\n¬ \-S-°psa-∂v do-Py-W¬ sk-{I-´-dn ^m. tPm-kv Ip-´n-tI-cn¬ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. 30\v cm-hn-se 10\v kw-ÿm\ l-b¿ F-Pyq-t°-j≥ Iu¨kn¬ ssh-kv-sN-b¿-am≥ Sn ]n {io-\n-hm-k≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 31\v cm-hn-se 9.30\v \-S-°p∂ P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw a{¥n jn-_p t_-_n tPm¿-¨v DZv-Lm-S-\w sN-øpw. C-¥y-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂v 300 t]¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. ^m.tPm-_n, _n-t\m-bv, hn-Œ¿ a-c-°m-t»-cn ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw ]-\-ºn≈n-\-K-dn¬ X-W¬-a-cw I-S-]pg-In ho-Wv tdm-U-cn-In¬ ]m¿°v sN-bv-Xn-cp-∂ c-≠v hm-l-\߃ X-I¿-∂p. \-´p-®-bv-°v Im-‰n-√m-Ø t\c-Øv a-c-Øn-s‚ in-J-cw H-Sn™p ho-gp-sa-∂v B-cpw {]-Xo£n-®n-√. a-c-®p-h-´n¬ ]m¿-°v sN-bv-Xn-cp-∂ A-`n-`m-j-I-s‚ Im-dn-\p-ap-I-fn-te-°m-Wv G-‰hpw h-en-b in-J-cw h-∂p Ip-

XpdapJ¯v IpSp§n-b- e-£-Zo]v bm{X-¡mÀ a-S-§n

sIm-®n: \m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿-Un-s‚ sX-ßv ]p-\-cp≤m-c-W ]-≤-Xn {]-Im-cw sXßp-sh-´n-am-‰n-b-Xn-\v Xn-c-s™Sp-°-s∏-´ I¿-j-I¿-°p-≈ sN°p-Iƒ A-X-Xv D¬-]m-Z-I kwL-ß-fn¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. sa-bv 30 B-Wv [-\-k-lm-bw ssI-∏-t‰-≠ A-h-km-\ Xo-bXn. `-c-Wn-°m-hv, Hm-Wm-´p-I-c, ap-Xp-I-fw `m-K-ß-fn¬ \n-∂p≈ kw-L-߃ [-\-k-lm-bw t_m¿-Uv Hm-^o-kn¬ \n-∂v ssI-∏-t‰-≠-Xm-Wv. hn-i-Z hn-hc-߃-°v: 0484 2376265, 0484 2377266, 0484 2376553.

kv-In-¸v hmÀ-jn-I P-\-d t_m-Un

29 sa-bv 2014 hymgw

sIm-®n: F-´m-a-Xv ssk≥-kv ^n-enw s^-Ãn-h-en-\v sIm-®nbn¬ Xp-S-°-am-bn. kw-hn-[m-bI≥ Sn hn N-{μ≥ s^-Ãn-h¬ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn-\n-a Im-e-sØ A-S-bm-fs∏- S p- Ø p- ∂ - X m- b n- c n- ° - W - s a∂v Sn hn N-{μ≥ A-`n-{]m-b-s∏´p. tI-c-fw sIm-®n≥ ^n-enw skm-ssk-‰n-bp-sS-bpw sa-t{Sm ^n-enw skm-ssk-‰n-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-®ncn-°p-∂ ho-Un-tbm tUm-Iyp-

sa‚-dn ^n-enw s^-Ãv Pq¨ H∂p h-sc F-d-Wm-Ip-fw C.Fw. F-kv Su¨ lm-fn-epw N-n¬{U≥-kv ]m¿-°n-epw {]-Z¿-in-∏n°pw. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\Øn¬ sI B¿ tam-l-\≥ A[y-£-X h-ln-®p. ]n cm-Po-hv Fw ]n, ssl-_n Cu-U≥ Fw F¬ F, tUm .sk-_m-Ãy≥ t]m¬,kn F-kv sh-¶n-tS-jv, F-kv cm-tP-{μ≥ \m-b¿, hn sI tPm-k-^v, F≥ tKm-]n-\m-Y≥ kwkm-cn®p.

]m-¼m-¡p-S-bn k-ss¹-tIm sa-Un-¡Â kv-tämÀ Xp-d-¡pw ]n-d-hw: ]m-ºm-°p-S-bn¬ kssπ-tIm sa-Un-°¬ kv-t‰m¿ A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n A-\q]v tP-°-_v ]-d-™p. ]m-ºm°p-S ]-©m-b-Øn-se c-≠m-asØ am-th-en kv-t‰m¿ A-©¬s∏-´n-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p a-{¥n. tbm-K-Øn¬ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tUm. F-_n F≥. G-en-bm-kv A-[y-£-\m-bn. tªm-°v-]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sF-j am-[h≥ hn¬-]-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

I-f-a-t»-cn: Pm-ay-Øp-I C-\Øn¬ ]n-Sn-®p-h-bv-t°-≠ 28 e£w cq-] I-cm-dp-Im-c-\p X-s∂ hn-´p-sIm-Sp-Ø G-eq¿ \-K-c-k`-bn-se D-tZym-K-ÿ-cp-sS \-S-]Sn hn-hm-Z-am-bn. \-K-c-k-` ]m-Xm-f-Øv \n¿-an°p-∂ Su¨ lm-fn-s‚ ]m¿-´v _n¬ \¬-In-b C-\-Øn-em-Wp D-tZym-K-ÿ¿ I-cm-dp-Im-c-\p-ambn H-Øp-I-fn-®-Xv. Su¨-lmƒ \n¿-am-Ww \-S-Øn-b h-I-bn¬ 2.78 tIm-Sn cq-] I-cm-dp-Im-c-\p \¬-In-°-gn-™p. I-cm¿ hy-hÿ-b-\p-k-cn-®p ]m¿-´v _n-√ns‚ ]-Øp-i-X-am-\w Pm-ay-ØpI-bm-bn \-K-c-k-`-bn¬ ]n-Sn-®ph-bv-°-W-sa-∂m-Wv hy-h-ÿ. F-∂m¬ Cu C-\-Øn¬ \-K-ck-`-bn¬- \n-∂pw I-cm-dp-Im-c-\p _n¬ Xp-I \¬-In-b-t∏mƒ Pmay-Øp-I ]n-Sn-®p-h-bv-°m-sXbm-Wv \¬-In-b-Xv. _n¬ Xp-I ap-gp-h≥ \¬-Ip∂-Xn-\p \-K-c-k-` D-tZym-Kÿ¿ I-cm¿-Im-c-s\ k-lm-bn®-Xm-bn B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≠v. Su¨ lmƒ \n¿-am-WØn¬ ho-gv-N-h-cp-Øn-b D-tZymK-ÿ¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn-th-Wsa-∂ Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS B-

h-iyw C-Xp-h-sc ]-cn-K-Wn-®n-´n√. 15i-X-am-\w sS≥-U¿ - F-Ivk-kv Dƒ-s∏-sS 3,18,09,277 cq-]bvv-°p I-cm¿ D-d-∏n-®p 2012 s^{_p-h-cn 17\m-Wv F-{Kn-sa‚ v H∏p-h-®-Xv. F-∂m¬ h≥-Xp-I-bp-sS FÃn-ta-‰pw πm-\pw Iu¨-kn¬\n-∂pw F-fp-∏-Øn¬ ]m-km°p-∂-Xn-\p πm-\n-epw F-Ãn-ta‰n-epw am-‰w -h-cp-Øn Xp-I Ip-d®p-Im-Wn-®-Xm-bpw B-tcm-]-Wap-≠v . I-ayq-\n-‰n lmƒ \n¿-amW-Øn-se F-Ãn-ta-‰n-epw πm-\nepw am-‰w h-cp-Øn-b D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn-th-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´p X-t±-i-`-cW No-^v sk-{I-´-dn-°v 2013 HtŒm-_¿ H-∂n-\v I-Øv A-b-s®¶n-epw C-Xp-h-sc \-S-]-Sn-bp-ap≠m-bn-´n-√. F-Ãn-ta-‰n-epw πm\n-epw 53 C-\-ß-fn-em-Wv ]n-ghp kw-`-hn-®n-cn-°p-∂-Xv. C-Xn-\n-sS- Su¨-lmƒ \n¿am-Ww ]q¿-Øn-bm-°m≥ \-K-ck-`-bp-sS 49 sk‚ v ÿ-ew Pmay-am-bn \¬-In sI.bp.B¿. Un.F-^v.kn-bn¬- \n-∂pw c-≠ptIm-Sn cq-] hm-bv-]-sb-Sp-Øn-cn°p-I-bm-Wv. hm-bv-] e-`n-s®¶n¬ am-{X-am-Wp I-ayq-\n-‰n

lmƒ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm°m≥ I-gn-bp-I-bp-≈q. 2010¬ G-eq¿ \-K-c-k-` ]©m-b-Øm-bn-cp-∂ Im-e-ØmWp 4.40 -tIm-Sn -cq-]-bp-sS ]-≤Xn-°p `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-bXvv. 2011¬ 3.37 tIm-Sn cq-]-bv-°p km-t¶-Xn-I A-\p-a-Xn e-`n-°pI-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ C-{Xbpw Xp-I-bv -°p-≈ Su¨-lmƒ \-K-c-k-`-°v B-h-iy-an-s√-∂v P-\-hn-Im-cw D-b¿-∂-tXm-sS Fkv-‰n-ta-‰n¬- \n-∂pw C-e-{Œn-^nt°-j≥ sk-Iyq-cn-‰n kn-Ãw, ^-b¿ ss^-‰n-Mv A-td-©v-sa‚ v Xp-S-ßn-b-h-sb-√mw H-gn-hm-°n 3,18,09,277 cq-]-bv-°p I-cm¿ F{Kn-sa‚ v H-∏p-h-®-Xv. Cu F-{Knsa‚ v Xp-I-bm-Wv C-t∏mƒ 2.46tIm-Sn-cq-]-bm-bn D-b¿-∂n-cn°p-∂-Xv. Su¨ lm-fn-s‚ πm-\n-epw F-Ãn-ta-‰n-epw D-tZym-K-ÿ¿ h≥ ho-gv-N-bm-Wv \-S-Øn-bn-cn°p-∂-sX-∂v I-gn-™-Zn-h-kw Iq-Sn-b Iu¨-kn-en¬ Iu¨kn-e¿-am¿ B-tcm-]n-®p.A-sXk-a-bw Su¨ lm-fn-s‚ dn-sshkv sN-bv-X F-Ãn-ta-‰v \-K-c-k-` Iu¨-kn-en¬ _n.sP.]n AwK-ß-fp-sS hn-tbm-P-\-°p-dn-

t∏m-sS ]m-km-°n. dn-ssh-kv sN-bv-X F-Ãn-ta-‰v {]-Im-cw 5. 65 tIm-Sn cq-] sN-e-hp-h-cpw Su¨ lmƒ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bmIm≥. k¿-°m-cn-s\ sX-‰n-≤-cn∏n-®p Su¨-lm-fn-s‚ F-Ãn-ta‰pw πm-\pw ]m-km-°n F-Sp-ØXm-Wv C-t∏mƒ A-[n-Ir-X¿-°p sh-√p-hn-fn-bm-bn-cn-°p-∂-Xv.

C-amwkv Iu¬-kn kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-Ww B-ep-h: C-am-ap-am-cp-sS a-°ƒ°v C-amwkv Iu¨-kn¬ \-S-∏m°p-∂ kv-tIm-f¿-jn-∏v c-≠mw L-´ hn-X-c-Ww \-S-Øn. Ip™p-Æn-°-c F-®v.Fw. a-Zv-d-km lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Camw Iu¨-kn¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \n-km¿ au-e-hn Xncp-h-\-¥-]p-cw kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. C-amw Iu¨-kn¬ Pn-√m ssh. {]-kn-U‚ v A-\-kv d-lv am-\n, C-amw Iu¨-kn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn sj-_o¿ au-e-hn F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

hnhml sskäpIfn ]ckyw \Â-In X-«n-¸v e£§Ä X-«n-b bp-hm-hv A-d-Ìn ]n-d-hw: hn-hm-l ssk-‰p-I-fn¬ ]-c-kyw \¬-In s]¨-Ip-´n-Isf I-_-fn-∏n-®v e-£-߃ X-´nsb-Sp-Ø tI-kn¬ bp-hm-hv Ad-Ãn¬. ]m-ºm-°p-S N-{¥-Øn¬ sdPn kn tam≥-kn (N-{μ-Øn¬ sdPn ˛44) bm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv . ssl-Z-cm-_m-Zn¬ Xm-a-kn-°p∂ a-s‰m-cp s]¨-Ip-´n-bp-sS ka¿-∞-am-b \o-°-sØ Xp-S¿-∂v ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ssl-Z-cm-_mZn¬ Xm-a-kn-°p-∂ a-s‰m-cp s]¨-Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv F-dWm-Ip-fw dq-d¬ t]m-eo-kv kq{]-≠v k-Xo-jv _n-t\m-bv-°v \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂mWp bp-hm-hv A-d-Ãn-em-b-Xv. sd-Pn-bp-sS sI-Wn-bn¬ hoWv ap-∏-Xv e-£w cq-]-tbm-fw \-

„-s∏-´ _mw-K¬-cn¬ Xm-a-kn°p-∂ sIm-®n-°m-cn-bm-b s]¨-Ip-´n, ssk-‰n-se hn-h-cß-fn-eq-sS-bm-Wv C-bm-sf Xn-cn®-dn-™-Xv. C‚¿-s\-‰v h-gn ]-cnN-b-s∏-´ ssl-Z-cm-_m-Zn-se s]¨-Ip-´n-sb I-_-fn-∏n-°m≥ \-S-Øn-b \o-°w Xn-cn-®-dn-™ A-h¿ ssk-‰n¬ hn-h-c-߃ \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Xr-∏q-WnØp-d, tN-cm-\-√q¿, G-eq¿ kvt‰-j-\p-I-fn¬ k-am-\-am-b X-´n∏p-Iƒ-°v C-bmƒ-s°-Xn-sc tIkp-≠v. 2006-¬ F-b¿ tlm-Ã-kn-s\ ]-‰n-® k-am-\-am-b tI-kn¬ Pbn-en-em-b {]-Xn Pm-ay-Øn-en-dßn ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. s\-‰neq-sS-bp-≈ _-‘w D-d-∏n-® tijw X-{¥-]-c-am-bn \p-W-Iƒ ]-

d-™v hn-iz-kn-∏n-®m-Wv e-£ßƒ X-´n-bn-cp-∂-Xv. tN-cm-\-√qcn¬ h-\n-Xm-t Um-Œ-sd I-_-fn∏n-®v 1,36,000 cq-] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ssk-_¿ t]m-en-kv -A-t\z-jn°p-∂p-≠v. a¿-®‚ v t\-hn-bn¬ D-∂-X D-tZym-K-ÿ-\m-sW-∂pw c-≠v tIm-Sn-tbm-fw cq-] _m-¶nep-s≠-∂p-sa-√mw ]-d-™v hniz-kn-∏n-®m-Wv ]-e-bn-S-Øpw X´n-∏v \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv . i-{Xp-Xbn-ep-≈ _-‘p-°ƒ tI-kv sIm-Sp-Øv A-°u-≠v a-c-hn-∏n®n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw a-‰pw ]d-™m-Wv C-bmƒ s]¨-Ip-´nI-sf I-_-fn-∏n-®n-cp-∂-Xv . `m-cysb D-t]-£n-®v X-´n-∏p-am-bn \-S°p-∂ C-bmƒ ap-¥n-b Im-dpIƒ hm-S-I-s°-Sp-Øm-Wv D-]-

tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. ap-¥n-b tlm´-ep-I-fn¬ Xm-a-kn-®m-bn-cp-∂p X-´n-∏v. ]m-ºm-°p-S-bn¬ kz-¥w ho-Spw `q-kz-Øp-ap-s≠-¶n-epw A-]q¿-Δ-am-bn am-{X-ta \m-´n¬ X-ßm-dp-≈q. H-º-Xmw-¢m-kv hn-Zym-`ymkw am-{X-ta-bp-≈q-sh-¶n-epw `w-Kn-bm-bn Cw-•o-jv kw-km-cn°p-∂ {]-Xn s\-‰n-se h≥-In-S ssk-‰p-I-fn¬ ]-c-kyw \¬-Inbm-Wv C-c-I-sf I-s≠-Øn-bn-cp∂-Xv. sIm-®n tXm-∏pw-]-Sn kztZ-in-bm-b s]¨-Ip-´n _mwK¬-cn¬ kz-Im-cy C≥-jp-d≥kv I-º-\n-bn¬ A-kn-Â v amt\-P-cm-bn tPm-en sN-øp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv ssk-‰n-se ]-c-kyØn¬ B-Ir-„-bm-bn C-bm-sf ]-cn-N-b-s∏-´-Xv. ]-c-kv]-cw Im-

Wp-I-t]m-epw sN-øm-sX X-s∂ s]¨-Ip-´n-bn¬ \n-∂v ap-∏-Xv e£-tØm-fw cq-] X-´n-b-Xm-bmWv ]-cm-Xn. Hm¨-sse-\m-bn \S-Øn-b ]-Ww ssI-am-‰-Øn-eq- Cam-ap-am-cpsS a°ƒ°v Camwkv Iu¨kn¬ \S-∏m-°p∂ sS C-cp-]-Xv e-£-Øn-te-sd cq- kvtImf¿jn∏v c≠mw L´ hnX-cWw kwÿm\ sk{I´dn ] X-´n-sb-Sp-Ø-Xn-s‚ tc-J-Iƒ \nkm¿ auehn Xncp-h-\-¥-]p-cw \n¿-h-ln-°p∂p t]m-eo-kn-\v e-`n-®n-´p-≠v. 2013 am¿-®v ap-X¬ H-cp sIm√-Øn-\n-sS-bm-Wv C-{X-bpw ]Ww X-´n-b-sX-∂v tI-k-t\z-jW-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b ]p-Ø≥-Ip-cn-iv kn.sF. sI.B¿. a-t\m-Pv ]-d-™p. {]Xn-bn¬ \n-∂v em-]v-tSm-∏v, aq-∂v sam-ss_-ep-Iƒ, H-º-Xv F.Sn.Fw. Im¿-Up-Iƒ, H-t´-sd knw-Im¿-Up-Iƒ Xp-S-ßn-b-h ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. sd-Pn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.


{]mtZ-inIw amen\yw \ndª Acn hnX-c-W-w-; kn-hnÂ- kss¹kv- ssIsbm-gn-ªp

29 sabv 2014- hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: tImf-Pv sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ ]m¿-°v A-h\yq tdm-Un¬ cm-tP{μ-ssa-Xm-\w apX¬ d-h\yq S-h¿ hsc, sI. Fkv.B¿.Sn.kn. Aw-t_-ZI v- ¿ tÃUn-bw ]-cn-kc - Øpw cm-hn-se H≥]-Xv ap-X¬ aq-∂p h-sc `m-KnI-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw. Kn-cn-\-K¿ sk-Ivjs‚ ]-cn[n-bn¬ Im-hp-¶¬ A-ºew, hr-μm-h≥ tImf-\n F-∂n-hn-Sß-fn¬ cm-hn-se H≥]-Xv ap-X ¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. ]m-em-cnh-´w sk-Ivjs‚ ]cn-[n-bn¬ A-ØmWn, C-tc-gnae, sk‚ v Pq-Uv ]-cn-kcw, hm-b\-im-e, an√pw-]Sn, hn-Im-kh - m Wn, a-\° - ° - S-hv F-∂n-hn-Sß - fn¬ cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw. ac-Sv sk-Ivjs‚ ]-cn-[nbn¬ i-¶¿ \-K-dn¬ cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. a-´m-t©cn sk-Ivjs‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ cm-hn-se ]Øv ap-X¬ aq-∂p h-sc `m-Kn-Iam-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. Xr-∏q-WnØp-d sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ Xr-∏q-WnØp-d t£-{X ]-cn-kcw, I-fn-t°m-´ ]m-ekv, ^m-Œv \K¿, h-en-bImSv, I-Æw-Ip-fß-c, ap-\n-kn∏¬ _-kv Ãm‚ v, ]m-´p-]pc°¬, B¿-´v tIm-fPv, iv-a-im\w F-∂o `m-K-ß-fn¬ cm-hnse Hº-Xv ap-X¬ aq-∂p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ssh∏n≥: h√m¿-]mSw \-Sp®nd ]m-ew ap-X¬ ]-\-ºp-Im-Sv hS-t°b-‰w h-tcbpw ssh-∏n≥ tKm{io PMvj≥ ap-X¬ t^m ¿´v-ssh-∏n≥h-tcbpw cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn assd≥-ss{Uhv: am-º-g s^Ãv ˛10.00 ]-≈p-cp-Øn ssN-{Xw: Ip-´nI-fp-sS Nn-{X {]-Z¿-i-\w˛10.00 Kw-tKm{Xn I-eym-W afi]w: HmUo-j I-c-Iu-i-e taf˛10.00

FdWm-Ip-fw- {]kv- ¢_n-s‚ 2013se kp-h\o¿- e£Zzo-]v- Fw.-]n.- ap-lΩZv- ss^k¬- \S≥Zn-eo-]n-\v \¬In {]Im-i\w- sNøp∂p

{]kv- ¢_v- kp-h-\oÀ- {]Im-i\w- sNbv-XpsIm-®n-: F-d-Wm-Ip-fw- {]-kv- ¢_n-s‚ 2013se kp-h-\o¿- {]-Imi-\w- e-£-Zzo-]v- Fw.-]n.- ap-lΩ-Zv- ss^-k¬- \n¿-h-ln-®p.- \S≥- Zn-eo-]v- B-Zy-{]-Xn G-‰p-hmßn.- I-eq¿- sF.-Fw.-F lmfn¬- \-S-∂ N-S-ßn¬- cmw-Pn- Nn{X-c-N-\m- a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ°p-≈ k-am-\-Zm-\w- \-S≥- Zn-eo]v- \n¿-h-ln-®p.sIm-®n- \m-hn-I-tk-\-bp-sS ]-ªn-Iv- dn-te-j≥-kv- Hm-^n-k¿ÿm-\-Øp-\n-∂v- hn-c-an-°p-∂ I-am-≠¿- tdm-bv- {^m≥-kn-kn-\v{]-kv-¢-∫v- k-ap-Nn-X-am-b bm-{Xb-b-∏pw- \¬-In.- e-£-Zzo-]v- Fw.]n-. ap-l-Ω-Zv- ss^-k¬- {]-kv- ¢_n-s‚ D-]-lm-cw- I-am-≠¿- tdmbv- {^m≥-kn-kn-\v- k-Ωm-\n-®p.I-Æq-cn¬- \-S-∂ tP-W-en-kv-‰vthm-fn-eo-Kn¬- Nm-w-]y-≥-am-cm-b F-d-Wm-Ip-fw- {]-kv- ¢-∫v- So-awK-߃-°v- kzo-I-c-W-hpw- \¬-

dm-¦v ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

I-©m-hp-am-bn bp-hm-¡Ä ]n-Sn-bn ]≈p-cpØn: I-©m-hp-am-bn c≠p bp-hm-°ƒ tXm-∏pw]-Sn t]men-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. a-´m-t©cn Pyq Su¨ hm-cnb-Øv ho-´n¬ A-Jn¬(22), ]-≈p-cp-Øn Nn-d° ¬ πm-hp-¶¬ ho-´n¬ A-jv-I¿ (21) F-∂n-hc - m-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv.

a-´m-t©-cn: ]-≈p-cp-Øn ssN{Xw Nn-{X-I-em hn-Zym-e-bØn¬ 126 hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Nn{X-{]-Z-¿-i-\-Øn-\p Xp-S-°-am-

Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ hn-Ikn-∏n-t°-≠ ]-›n-a sIm-®nsb X-g-™v \-K-c-Øn-s‚ {]-[m\ ta-J-e-Iƒ-°v Iq-Sp-X¬ Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xm-Wv tbm-K-Øn¬ _-l-f-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. 1177 ]-≤-Xn-I-fm-Wv ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xn¬ 732 ]p-Xn-b \¿-t±-i-ß-fpw Dƒs∏-Sp-Øn-bm-Wv Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ N¿-®-°m-bn sh-®Xv. Cu km-º-Øn-I h¿-jw 95 tIm-Sn cq-]-bm-Wv hn-hn-[ C-\ß-fn¬ e-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. I-gn™ h¿-j-sØ an-® Xp-I-bm-b \m¬-]-Xv tIm-Sn Iq-Sn Dƒ-s∏-SpØn-bm-Wv ]-≤-Xn X-øm-dm-°nbn-cn-°p-∂-Xv. \-K-c-Øn-s‚ sk≥-{S¬ tkm¨ am-{Xw tI-{μo-I-cn-®p-

≈ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃°m-Wv \-K-c-k-` ap≥-Xq-°w \¬-Ip-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p {][m-\ B-t£-]w.]-≈p-cp-Øn ta-J-e-sb ]q¿-W-am-bpw H-gnhm-°n-b-Xm-bn Iu¨-kn-e¿am¿ B-tc-m-]n-®p. ssh-‰n-e sam-_n-en-‰n l-∫n-\p k-ao-]-ap≈ B¿-.F-kv-.F-kn. tdm-Uv C‚¿ tem-°v ssS¬ hn-cn-®v tam-Sn-]n-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\v 33 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xn-s\-Xntc Iu¨-kn-e¿-am¿ F-Xn¿-∏v {]-I-Sn-∏n-®p. ]-›n-a sIm-®n-bnse sh-≈-s°-´n-\p ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\pw ]-≈p-cp-Øn 42 A-Sn tdm-Un-s‚ hn-I-k-\hpw h¿-j-ß-fm-bn X-g-™n-cn°p-I-bm-Wv. Cu ]-≤-Xn-bv-°v ]-cn-lm-cw

hmh Aw-KXz- Imw-]-bn³ ssh∏n≥-: ssh∏n≥- B¿-Sn-kv-

‰v- sh¬-s^b¿- Atkm-kn-tb j≥- (hm-h)- Aw-KXz- Im-w]bn ≥- Pq¨- 1 ap-X¬- 25 hsc \S °psa∂v- Adn-bn-®p.

i-àamb Imän hoSnsâ ta¡qc XIÀ¶v ho-Wp ssh-∏n≥: C-∂s - e-bp-≠m-b i‡-am-b Im-‰n¬ ho-Sn-s‚ ta¬°q-c X-I¿-∂v ho-Wp.- tcm-Ki - ø - bn¬ I-gn-™n-cp-∂ hr-≤ A¬`p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p.- sN-dmbn ]-Sn-™m-dv Ip-‰n-e∏ - n-≈n cm-aIr-jv-W-s‚ ho-Sm-Wv X-I¿-∂Xv.- kw-`-hw \-S-°p-tºmƒ cm-aIr-jvW - s - ‚ am-Xm-hv \q-dv h-bk - v I-gn-™ h-≈n-°p-´n ho-´n-ep≠m-bn-cp-∂p. -Hm-Sn-Iq-Sn-b \m-´pIm¿ h-≈n-°p-´n-sb k-ao-]s - Ø a-s‰m-cp-ho-´n-te-°v am-‰n. ho-Sns‚ ap≥-`m-Ka - m-Wv X-I¿-∂X - v.

Im-‰n¬ XI¿∂ ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c

bp-h-Xn-tbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-amdn-b {]-XnI-Ä ]n-Sn-bn sIm-®n: bp-h-Xn-tbm-Sv A-]-acym-Z-bm-bn s]-cp-amdn-b {]XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn.F-d-Wm-Ipfw kp-`m-jv ]m¿-°n-\p k-ao]w tdm-Uv ssk-Un¬ \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂ Xn-cp-h-\-¥]p-cw kz-tZ-in-\nbm-b bp-hXn-tbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-amdn-b Ip-™p-tam≥ F∂p-hn-fn-°p∂ hn-fn-°p-∂ PÃn≥(39), B-e∏p-g kz-tZ-in th-Wp(48), I-Sh-{¥ kz-tZ-in Zn-eo-]v-Ip-am¿(39) F-∂n-h-scbm-Wv F-d-Wm-Ip-fw sk≥{S¬ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C∂-se ssh-Io´v 4.45 HmsS \m-´n-te-°p t]m-Ip-∂-Xn\m-bn Iq-´p-Im-cn-sbbpw ImØp-\n-∂ bp-h-Xn-bp-sS A-SpØp sN-∂v {]-Xn-Iƒ bp-h-Xntbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn kwkm-cn-°p-Ibpw bp-h-Xn-bp-sS ssI-øn¬ I-b-dn-∏n-Sn-°p-I bpw sN-bv-X-p.- Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ Hm-Sn-°q-Sp-Ibpw _l-fw tI-´v ÿ-es - ØØn-b t]m-enkv {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sp-I-bmbn-cp∂p.bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xnbp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ F-dWm-Ip-fw sk≥-{S¬ t]m-enkv tI-kv c-Pn-ÿ sN-bvX - v At\zj-Ww B-cw-`n®p. tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnIsf dn-am≥-Up sN-bvXp.

Npcp¡¯nÂ

Im-Wm-sX \-K-c-{]-tZ-i-ß-fpsS ku-μ-cy-h¬-°-c-W-Øn-\v Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xn-s\-Xn-scbpw {]-Xn-tj-[-ap-≠m-bn. I-gn™ h¿-j-sØ ^-≠v ^-e-{]-Zam-bn hn-\n-tbm-Kn-°m-\m-hm-Ø `-c-W-k-an-Xn-bp-sS ]-cm-P-bw Nq-≠n-°m-´n {]-Xn-]-£ Iu¨kn¿ Fw A-\n¬-Ip-am-dm-Wv N¿-®-Iƒ-°v Xp-S-°-an-´-Xv. I-gn™ h¿-jw A-\p-h-Zn-® Xp-I t]m-epw hn-\n-tbm-Kn-°m≥ \-Kc-k-`-bv-°v B-bn-´n-s√-∂v A-t±lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Nn-e-cp-sS ta-J-e-bn¬ ]-≤Xn-Iƒ hm-cn-t°m-cn sIm-Sp-°ptºmƒ a-‰p Nn-e¿-°v t]-cn-\p am{Xw ]-≤-Xn-Iƒ \¬-In-bn-cn-°pI-bm-sW-∂v kp-[m Zn-eo-]v Nq≠n-°m-´n. B-tcm-]-W-Øn-\v

sXm-gn \n-tj-[-¯n-s\-Xn-tc a\p-jy¨-§-e \S-¯n a-´m-t©-cn: Xp-d-ap-J-sØ Aƒ{Sm-sS-Iv kn-a‚ v I-º-\n-bp-sS sXm-gn¬ \n-tj-[-Øn-s\-Xn-sc a-\p-jy-N-ß-e \-S-Øn. kw-bp‡ k-ac - k - a - n-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ k-a-cw kn.sF. Sn.bp Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sP tP-°-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. aq-∂mw L-´ k-a-c-Øn-s‚ Xp-S°-am-bm-Wv a-\p-jy-®-ß-e \-SØn-b-Xv.Hm-t´m-am-‰n-Iv sa-jo≥

ÿm-]n-®p sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-hi - y-an-s√-∂p ]-d™ n-cp-s∂¶n-epw A-\y-kw-ÿm-\-Øp-\n∂p-sIm-≠p-h-∂-h-sc-s°m-≠v I-º\ - n-°I - s - Ø tPm-en-Iƒ G ¬-∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®p I-gn™ aq-∂p-am-ka - m-bn sXm-gn-em-fnIƒ Xp-da - p-JØ - p k-Xym-{K-lk - a-cw \-SØ - p-Ib - m-W.v C-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv a-\p-jy-®ß - e - b - pw s]m-

Xp-tbm-Kh - pw \-SØ - n-bX - .v kw-bp‡ k-ac - k - a - n-Xn sN-b¿-am≥ A–p¬-Jm-Z¿ A-[y-£X - h - l - n-®p. ap-lΩ - Z- v l-\o-^, kn Un \-μI - pam¿, _n lw-k, hn F-®v jn-lm_p-±o≥, Iu¨-kn-e¿ s_-∂n s^¿-Wm-≠k - v kw-km-cn-®p. a-\p-jy®ße kn.sF.Sn. bp. Pn√m {]-knU‚ v sI sP tP°-_v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

e-l-cn-h-kv-Xp-¡Ä D-]-tbm-Kn-¨p Hmt«mss{U-hn-Mv; C-cp-N-{I -hm-l-\-bm-{Xn-Icm-b Z-¼-XnI-sf C-Sn-¨p-ho-gv-¯n a-´m-t©-cn: e-l-cn-h-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn®v ti-jw Hm-t´m-dn-£ Hm-Sn-® ss{U-h¿ Ccp-N-{I-hm-l-\-bm-{Xn-I-cm-b Z-º-Xn-I-sf CSn-®p-ho-gv-Øn. kw-`-h-Øn¬ Z-º-Xn-Iƒ°pw Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ c-≠p h-b-kp-Imc-\pw ]-cn-t°-‰p. C-∂-se ssh-In-´v G-gp aWn-tbm-sS tXm-∏pw-]-Sn {]-kv ¢-_v tdm-Un\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. s]-cp-º-S-∏ im-kvXm sS-ºnƒ tdm-Un¬ ]o-Sn-tb-°¬ ho-´n¬ Xm-Pp-≤o-≥(39) B-Wv A-]-I-S-I-c-amw-hn-[Øn¬ hm-l-\-tam-Sn-®-Xv. ]-≈p-cp-Øn Fw. F¬.F. tdm-Un¬ A-\-kv(31), j-_v-\(26), B-ln¬(c-≠v) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C-h-sc s]-cp-º-S-∏v ^m-Øn-a B-ip-]-

{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tXm-∏pw-]-Sn-bn¬ \n-∂v ]-≈p-cp-Øn-bnte-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ A-\-kn-s\ CS-tdm-Un¬ \n-∂v I-b-‰n-h-∂ Hm-t´m-dn-£ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-t´m-dn-£ Hm-Sn-°p∂ k-a-b-Øv C-bm-fp-sS ]-°¬ sse-k≥tkm h-≠n-bp-sS tc-J-I-tfm D-≠m-bn-cp-∂n√. kw-`-h-k-a-b-Øp-≠m-bn-cp-∂ tIm-ì F-kv.sF. tPm-k-^v tXm-∏pw-]-Sn t]m-enkn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-s®-¶n-epw C-h¿ F-Ønbn-√. ]n-∂o-Sv am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ {Sm-^n-Iv F-kv.sF.sb t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´-Xns\-Xp-S¿-∂v F-Øn-b t]m-en-kv Xm-Pp-≤os\-bpw Hm-t´m-dn-£-

_lp-P\kacw- ^ew-I−p-; ^n-jdo-kv- tÌjsâ `q-anXn-cn-¨p-\Â-In- D¯chm-bnssh-∏n≥-: tI-c-f ^n-j-do-kv kap-{Z-]T-\ k¿-h-I-em-im-e-(Ipt^m-kv)bp-sS ]p-Xp-ssh-∏v ^nj-do-kv tÃ-j-\n-¬ k¿-°m¿G-s‰-Sp-Ø 20 G-°¿- `q-an- Xn-cnsI \¬-Im≥ D-Ø-c-hm-bn. `q-anG-s‰-Sp-Ø \-S-]-Sn-s°-Xn-tc A-Xn-i-‡-am-bn- k-a-c-ß-fm-WvC-hn-sS A-c-tß-dn-b-Xv. C-tX-Xp-S¿-∂v- \-S-]-Sn- \n¿Øn-h-®n-cp-∂p-.- ^n-j-do-kv- kvt‰-j-s‚ ssI-h-i-ap-≠m-bn-cp∂ 50 G-°-dn¬ \n-∂pw 20 G°¿ `q-an- F¬.F≥.Pn-bp-sS ]h¿ πm‚ v \n¿-an-°p-∂-Xn-\v sI. F-k.v-C._n-°p- \¬-Im-\m-Wvk¿-°m¿ G-s‰-Sp-Ø-Xv.^n-j-do-kv- kv-t‰-j-s‚ hnI-k-\-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn_m-[n-°p-°p-∂-Xn-\m¬- `q-anG-s‰-Sp-°-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´v-

F-Sh - \ - ° - m-Sv hm-®m-°e - p-≈ amth-en tÃm-dn-se tKm-Uu-Wn¬ F-Øn-® A-cn- F-Sp-°m≥ FØn-b-t∏m-gm-Wv Nm-°n-\p ]p-dØv F-en-°m-jvS- h - pw N-Ø ]m-‰I-fpw I-s≠-Øn-bX - v.

3

^-−v hn-\n-tbm-K-s¯s¨m-Ãn Iu¬-kn tbm-K-¯n XÀ¡w

sIm-®n: hn-tI-{μo-I-c-Wm-kq{X-W ]-≤-Xn-bn-se ^-≠v hn-\ntbm-K-sØ sNm-√n Iu¨-kn ¬ tbm-K-Øn¬ X¿-°w. sIm-®n: 2011 sa-bv 31 Xn-øX - n-bn- Iu¨-kn-e¿-am-cn¬ Nn-e¿-°p se K-k‰ - v hn-⁄m-]\ - {- ]-Im-cw am-{X-am-bn ^-≠n-s‚ G-dn-b ]¶pw h-I-bn-cp-Øn-b-Xpw A-SnPn-√b - n¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn¬ 9940˛16580 cq-] i-ºf - \n-c- ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\߃-°v {]m-[m-\yw \¬-Im-sX °n¬ ss{U-h¿ t{K-Uv c-≠v (F¬.Un.hn)(]-´n-IP - m-Xn/h¿- ku-μ-cy h¬-°-c-W-Øn-\m-bn Kw) X-kvX - n-Ib - n-se-°p-ff - (Im- Iq-Sp-X¬ Xp-I Dƒ-s∏-Sp-Øn-b‰-Kd - n \-º¿ 121/2011 Xn-cs - ™- Xm-Wv Iu ¨-kn-e¿-am-sc sNmSn-∏n-®-Xv. A-©v Iu¨-kn-e¿Sp-∏n-\m-bn \-SØ - n-b {]m-tbmKn-I ]-co-£b - p-sS A-Sn-ÿm-\- am¿-°m-Wv ]-≤-Xn-bp-sS KpØn¬ C‚¿-hyq-hn-\v £-Wn-°- Ww e-`n-°p-I-sb-∂v a-‰v Aw-K߃ B-tcm-]n-®p. s∏-Sp-hm≥ tkm-]m-[n-Ia - m-bn 139.88 tIm-Sn cq-]-bm-Wv A¿-lc - m-sW-∂p I-≠ D-tZym2014˛ 2015 h¿-jw hn-tI-{μo-I-cKm¿-Yn-If - p-sS c-Pn-ÿ \-ºc - pIƒ {]-kn-≤o-Ic - n-®p. Iq-Sp-X¬ Wm-kp-{X-W ]-≤-Xn-°m-bn am‰n h-®n-cn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ Ahn-hc - w Pn-√ ]n. F-kv.kn Hm^n-kn¬ A-dn-bmw. Bep-h: am-d-ºn-≈n Fw.C. Fkv. tImf-Pv Cw-•o-jv hn-`m-KØn¬ A-[ym-]-I-cp-sS H-gnhp≠v. tbm-Ky-cm-b-h¿ Pq¨ c≠n-\v ap-ºv A-t]-£n-°-W-w.

126 hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS Nn-{X-{]-ZÀ-i-\w

bn. {]-Z¿-i-\w Ip-´n-Iƒ X-s∂ hn-f-°p sIm-fp-Øn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \m-ev ap-X¬ 15 h-b- p h-sc-bp-≈ Ip-´n-I-fm-Wv Ip-cp∂p-`m-h-\-Iƒ Iym≥-hm-kn-te°v ]-I¿-Øn-bn-´p-≈-Xv. Hmbn¬ t]-ì-kv, P-e-Om-bw, F-Æ-®m-bw, s]≥-kn¬, Nm¿t°mƒ Xp-S-ßn-b-h D-]-tbm-Kn®m-Wv Ip-´n-Iƒ Nn-{X-c-N-\ \-SØn-bn-cn-°p-∂-Xv. {]-Ir-Xn Zr-iy-߃, Ão¬ tam-U-ep-Iƒ Xp-S-ßn ssh-hn[y-am¿-∂ hn-j-b-ß-fm-Wv Ip´n-Iƒ Nn-{X-cq-]o-I-c-W-Øn-\p hn-j-b-am-°n-bn-´p-≈-Xv. Ip-c-p∂p {]-Xn-`-I-sf t{]m¬-km-ln∏n-°p-I F-∂ e-£y-tØm-sSbm-Wv ssN-{Xw Nn-{X-I-em hnZym-e-bw F-√m h¿-j-hpw Nn{X-{]-Z¿-i-\w kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. {]-Z-¿-i-\w 30 \v k-am-]n°pw.

bn F-Øn-® A-cn ^p-Uv tIm ¿-∏td-js - ‚ A-¶a - m-en Un-t∏m-bn¬\n-∂pw hn-X-c-W-Øn-s\-Sp-ØXm-Wv. H-cp-am-kw- ap-ºm-Wv- C-Xv ]-d-hq-cn-se kn-hn¬ k-ssπ-kv tKm-Uu-Wn¬ F-Øn-bX - v. _-‘s - ∏-´ kvI - qƒ A-[n-IrX¿ A-cn A-\p-h-Zn-®p-sIm-≠p≈ tc-J Im-Wn-°p-∂ ap-db - v° - v A-cn- \¬-Ip-I-am-{X-am-Wv knhn¬ k-ssπ-kv- sN-bv-X-sX-∂vA-h¿- ]-db - p-∂p.- G-{]n¬- 23\v-

hn-tI-{µo-I-c-Wm-kq-{X-W ]-²-Xn-

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I-cpsS H-gnhvv

In.- F-d-Wm-Ip-f-Øp-\n-∂v- hn-hn[ bq-\n-‰p-I-fn-te-°v- ÿ-ew- amdn-t∏m-Ip-∂ {]-kv-¢-∫v- Aw-K߃-°m-bp-≈ bm-{X-b-b-∏pwN-S-ßn¬- kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p.{]-kv-¢-_v- {]-kn-U‚ v- sI- c-hnIp-am¿- A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.ssl-_n- Cu-U≥- Fw.-F¬.-F,Pn.-kn.-Un.-F sN-b¿-am≥- F≥th-Wp-tKm-]m¬,- {]-kv-¢-_vsk-{I-´-dn- F-kv D-Æn-Ir-jvW≥,- {S-j-d¿- sI _n -F - I-cow,ssh-kv- {]-kn-U‚ v- ]n i-in-Im¥v,- _n.-sP.-]n- t\-Xm-hv- cm-PtKm-]m¬- kw-km-cn-®p.-

ssh-∏n≥: kvI - q-fp-Iƒ-°v hn-Xc-Ww sN-øm≥ F-Sh - \ - ° - m-Sv amth-en tÃm-dn¬ F-Øn-® A-cnbn¬ am-en-\y-߃ I-s≠-Øn-bkw-`-h-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw ^p-Uv tIm¿-]-td-j-\m-sW-∂v kn-hn¬ k-ssπ-kv.- C-Xn-\p apºpw tam-iw A-cn ^p-Uv tIm ¿-]td-j≥ hn-Xc - W - w sN-bvX - m-bn ]cm-Xn-Iƒ e-`n-®n-´p-≠v-F-S-h-\°m-Sv,- Ip-gp-∏n-≈n ta-Je - I - f - n-se kv-Iq-fp-I-fn¬ hn-X-c-W-Øn-\m-

KOCHI/ekC

\n-c-h-[n- _-lp-P-\-k-a-c-߃\-S-∂n-cp-∂p.- C-sX-√mw- A-h-KWn-®v- 20 G-°¿- `q-an- G-s‰-SpØv- k¿-°m¿- D-Ø-c-hn-d-°n-bncp-∂p.C-tX-Xp-S¿-∂v- i-‡-am-b {]t£m-`-am-Wv Fw.F¬.F-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂-Xv.- Ipt^m-kn-s‚ K-th-j-W kw-cw-`߃-°v G-‰-hpw A-\p-tbm-Pyam-b {]-kv-Xp-X `q-an- Xn-cn-sI \¬-I-W-sa-∂v k¿-h-I-em-ime A-[n-Ir-X-cpw- k¿-°m-cnt\m-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p.I-gn™ k¿-°m-¿- ]p-Xp-Xm-bn- cq]w-\¬-In-b ^n-j-do-kv- k¿-hI-em-im-e-bp-sS Io-gn¬- {]-IrXn-P-\y- a¬-ky-K-th-j-W tI{μ-am-°n- D-b¿-Øm≥- Xo-cp-am\n-®n-cp-∂-Xm-Wv- ^n-j-do-kv- kvt‰-j≥-.-

bpw I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp.

ImcpWy _\heâv ^−v: 1.12 tImSn cq] A\phZn-¨p sIm®n: ImcpWy _-\-h-e‚ v ^-≠n¬ \n-

∂pw 1,12,13,500 cq-] A-\p-h-Zn-®p. Pn-√-bn¬ Nn-In¬-k k-lm-b-Øn-\m-bn A-t]-£n-® 105 tcm-Kn-Iƒ-°m-bn-´m-Wv Xp-I e-`n-°p-I. I-gn-™ Zn-h-kw tN¿-∂ Pn-√m-X-e k-an-Xn tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠Xv. tbm-K-Øn¬ Pn-√ I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-Pam-Wn-Iyw, Pn-√ `m-Ky-°p-dn Hm-^n-k¿ ]n sF \u-jm-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

ta-b¿ hy-‡-am-b a-dp-]-Sn \¬I-W-sa-∂v tIm¨-{K-kv Aw-Kw X-ºn kp-{_-a-Wyw B-h-iy-s∏´p.]-≈p-cp-Øn-bn-se 40 ^o-‰v tdm-Un-\v 25 e-£w cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-cn-°p-∂-Xv. H-cp tIm-Sn cq-]-sb-¶n-epw Ds≠-¶n¬ am-{X-sa tdm-Un-s‚ ]-Wn-Iƒ \-S-∏m-°m-\m-hp F∂pw Aw-K-߃ Nq-≠n-°m-´n. Aw-K-ß-fp-sS ]-cm-Xn-Iƒ ]-cntim-[n-°p-sa-∂v ta-b¿ a-dp-]Sn {]- k w- K - Ø n¬ D- d - ∏ p \¬In. \n¿-tZ-i-ß-fn¬ tbm-Ky-amb- X v Dƒ- s ∏- S p- Ø p- s a- ∂ pw At±-lw ]-d-™p. Sn sP hn-t\mZv , a- t \m- P v , kp- \ n- X m A- j v - d ^v, k-Pn-\n, Kn-cn-P, kn F-®v A- i v - d - ^ v N¿- ® - b n¬ ]- s ¶- S pØp.

\n-b-{¥-Ww hn-´v I-S-bn-te-°p ]m-™p-I-bdnb Im¿

ImÀ \n-b-{´-Wwhn-«v I-S-bn-te-¡v ]m-ªp-I-bdn B-ep-h: bphXn Hm-Sn-®n-cp-∂ Im¿ \n-b-{¥-Ww hn-´v I-S-bnte-°p ]m-™p-I-bdn. Bep-h ]-ºp-I-h-e-bn¬ C∂-se ]pe¿-s® B-tdm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. Bep-h ap-\n-kn-∏¬ tdm-Un¬ \n∂pw sd-bn¬-th tÃ-j≥ `m-K-tØ-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ B-Uw-_-c-Im-dm-Wv ]-ºp-I-h-e-bn-se {Sm-^n-Iv kn-·¬ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\nsS \n-b-{¥-Ww sX-‰n sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Un-se tÃ-j\-dn I-S-bn-te-°p ]m-™p-I-b-dnbXv. Cu ka-bw Bcpw C√m-Xn-cp∂-Xv A-]I-Sw H-gn-hm-bn-.

F-kv.Un.]n.sF. F-d-Wm-Ip-fw t\-Xr-kw-K-aw \m-sf B-ep-h: tkm-jy¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C-¥y-bp-sS F-dW - m-Ip-fw Pn-√b - n-se {_m-©v `m-ch - m-ln-Iƒ ap-X¬ ]-s¶Sp-°p-∂ t\-Xr-kw-Ka - w \m-sf B-ep-h Su¨-lm-fn¬ ssh-In´v \m-en-\v \-S° - pw. F-kv.Un.]n.sF {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n \mep h¿-jw ]n-∂n-Sp-tºmƒ B-Zy-am-bn tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp∏n-s\ t\-cn-Sm-\pw an-I® - {]-IS- \ - w Im-gv® - s - h-°m-\pw I-gn-™X.F-kv.Un.]n.sF. ap-t∂m-´p-sh-°p-∂ Z-en-Xv \yq-\] - £ - ] - nt∂m-° cm-{„o-bØ - n-\v P-\ß - ƒ \¬-In-b kzo-Im-cy-Xb - m-Wv ]m¿-´n t\-Sn-b Cu ap-t∂-‰w hy-‡a - m-°p-∂X - v. Xn-cs - ™-Sp∏n¬ ]m¿-´n-°p-≠m-b ap-t∂-‰ß - f - pw Xn-cs - ™-Sp-∏v A-\p-`h - ß-fpw {]-h¿-ØI - c - p-am-bn ]-¶p-sh-°e - pw t\-Xr-kw-Ka - Ø - ns‚ `m-Ka - m-bn \-S° - pw. t\-Xr-kw-Ka - Ø - n-\v Pn-√m {]-kn-U‚ v j-^o¿ ap-lΩ - Z- v A-[y-£\ - m-bn-cn-°pw. kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzß-fpw Pn-√m t\-Xr-Xzw kw-Ka - Ø - n¬ kw-_‘ - n-°pw.

bm-{X-bb¸vssh∏n≥-: I¿-tØSw- dq-d¬- tIm-˛Hm-∏td‰o-hv- skm-ssk‰nsk{I´dn- F≥- F¬- tPm-k^v- hn-can-°p-∂p.- 31\v sshIn-´v\m-en-\p- \S°p-∂ bm-{Xbb∏p- ktΩf\w- Fkv- i¿-a Fw.F¬-.F DZv-Lm-S\w- sNøpw.-

\-· d-kn-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j³ hmÀ-jn-Iw B-ep-h: A-tim-I-]p-cw \-∑ dkn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-dmw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-knU‚ v F F≥ cm-Pv-tam-l≥ A[y-£-X h-ln-®p. F-{Um-°v Pn-√m ssh-kv {]kn-U‚ v F≥ kp-Ip-am-c≥, {Kma-∏-©m-b-Øw-K-ß-fm-b kn ]n \u-jm-Zv, B-_n-Z A-–p¬-kemw ]-s¶-Sp-Øp. ]p-Xn-b `m-chm-ln-I-fm-bn Fw ]n A_p({]-kn-U‚ v), F F≥ cm-Ptam-l≥(sk-{I-´-dn), F F≥ bm¿-jn≥({S-j-d¿) Xn-c-s™Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

29 sabv 2014- hymgw

tc-J-I-fnÃ; G-gv _w-¥m-tZ-iv bp-hm-¡Ä ]n-Sn-bnÂ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: tImf-Pv sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ ]m¿-°v A-h\yq tdm-Un¬ cm-tP{μ-ssa-Xm-\w apX¬ d-h\yq S-h¿ hsc, sI. Fkv.B¿.Sn.kn. Aw-t_-Zv-I¿ tÃ-Un-bw ]-cn-k-cØpw cm-hnse H≥]-Xv ap-X¬ aq-∂p h-sc `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. Kn-cn-\-K¿ sk-Ivjs‚ ]-cn[n-bn¬ Im-hp-¶¬ A-ºew, hr-μm-h≥ tImf-\n F-∂n-hn-Sß-fn¬ cm-hn-se H≥]-Xv ap-X ¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. ]m-em-cnh-´w sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ A-ØmWn, C-tcgna-e, sk‚ v Pq-Uv ]-cn-kcw, hm-b-\-im-e, an√pw-]Sn, hn-Imk-hm Wn, a-\-°-°S-hv F-∂nhn-S-ß-fn¬ cm-hn-se Hº-Xv apX¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn apS-ßpw. ac-Sv sk-Ivjs‚ ]-cn-[nbn¬ i-¶¿ \-K-dn¬ cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. a-´m-t©cn sk-Ivjs‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ cm-hn-se ]Øv ap-X¬ aq-∂p h-sc `m-Kn-Iam-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. Xr-∏q-WnØp-d sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ Xr-∏q-WnØp-d t£-{X ]-cn-kcw, I-fn-t°m-´ ]m-ekv, ^m-Œv \K¿, h-en-bImSv, I-Æw-Ip-fß-c, ap-\n-kn∏¬ _-kv Ãm‚ v, ]m-´p-]pc°¬, B¿-´v tIm-fPv, iv-a-im\w F-∂o `m-K-ß-fn¬ cm-hnse Hº-Xv ap-X¬ aq-∂p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ssh∏n≥: h√m¿-]mSw \-Sp®nd ]m-ew ap-X¬ ]-\-ºp-Im-Sv h-St°b-‰w h-tcbpw ssh-∏n≥ tKm{io PMvj≥ ap-X¬ t^m ¿´v-ssh-∏n≥h-tcbpw cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Adnbn-¸pIÄ

dm-¦v ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p sIm-®n: 2011 sa-bv 31 Xn-øX - n-bnse K-k‰ - v hn-⁄m-]\ - {- ]-Im-cw Pn-√b - n¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn¬ 9940˛16580 cq-] i-ºf - \n-c°n¬ ss{U-h¿ t{K-Uv c-≠v (F¬.Un.hn)(]-´n-IP - m-Xn/h¿Kw) X-kvX - n-Ib - n-se-°p-ff - (Im‰-Kd - n \-º¿ 121/2011 Xn-cs - ™Sp-∏n-\m-bn \-SØ - n-b {]m-tbmKn-I ]-co-£b - p-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ C‚¿-hyq-hn-\v £-Wn-°s∏-Sp-hm≥ tkm-]m-[n-Ia - m-bn A¿-lc - m-sW-∂p I-≠ D-tZymKm¿-Yn-If - p-sS c-Pn-ÿ \-ºc - pIƒ {]-kn-≤o-Ic - n-®p. Iq-Sp-X¬ hn-hc - w Pn-√ ]n. F-kv.kn Hm^n-kn¬ A-dn-bmw.

A-[ym-]-I-cpsS H-gnhvv

FdWm-Ip-fw- {]kv- ¢_n-s‚ 2013se kp-h\o¿- e£Zzo-]v- Fw.-]n.- ap-lΩZv- ss^k¬- \S≥Zn-eo-]n-\v \¬In {]Im-i\w- sNøp∂p

{]kv- ¢_v- kp-h-\oÀ- {]Im-i\w- sNbv-XpsIm-®n-: F-d-Wm-Ip-fw- {]-kv- ¢_n-s‚ 2013se kp-h-\o¿- {]-Imi-\w- e-£-Zzo-]v- Fw.-]n.- ap-lΩ-Zv- ss^-k¬- \n¿-h-ln-®p.- \S≥- Zn-eo-]v- B-Zy-{]-Xn G-‰p-hmßn.- I-eq¿- sF.-Fw.-F lmfn¬- \-S-∂ N-S-ßn¬- cmw-Pn- Nn{X-c-N-\m- a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ°p-≈ k-am-\-Zm-\w- \-S≥- Zn-eo]v- \n¿-h-ln-®p.sIm-®n- \m-hn-I-tk-\-bp-sS ]-ªn-Iv- dn-te-j≥-kv- Hm-^n-k¿ÿm-\-Øp-\n-∂v- hn-c-an-°p-∂ I-am-≠¿- tdm-bv- {^m≥-kn-kn-\v{]-kv-¢-∫v- k-ap-Nn-X-am-b bm{X-b-b-∏pw- \¬-In.- e-£-Zzo-]vFw.-]n-. ap-l-Ω-Zv- ss^-k¬- {]kv- ¢-_n-s‚ D-]-lm-cw- I-am≠¿- tdm-bv- {^m≥-kn-kn-\v- kΩm-\n-®p.- I-Æq-cn¬- \-S-∂ tPW-en-kv-‰v- thm-fn-eo-Kn¬- Nm-w]y-≥-am-cm-b F-d-Wm-Ip-fw- {]kv- ¢-∫v- So-aw-K-߃-°v- kzo-I-

^v. kw-ÿm-\ Iymw-]v C-∂pw \m-sf-bpw t]-g-bv-°m-∏n-≈n jΩ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. D-®-°v 2\v kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io-´v \-S-°p-∂ s]m-Xpk-tΩ-f-\w ap-√-°-c c-Xv-\m-Ic≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F. sF.ssh.F-^v tZ-io-b sk-{I´-dn ]n k-t¥m-jv-Ip-am¿, ]n {]km-Zv ¢m-sk-Sp-°pw. Im-\w cmtP-{μ≥, sI B¿ N-{μ-tam-l ≥, kn F≥ P-b-tZ-h≥, I-a-em k-Zm-\-μ≥, C F Ip-am-c≥ kw_-‘n-°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A-Uz. sI cm-P≥, ap≥ Fw.F¬.F _m-_p-t]mƒ, Sn Fw lm-cn-kv, F¬-tZm F-{_-lmw kw-_aq-hm-‰p-]p-g: F.sF.ssh.F- ‘n-®p. c-W-hpw- \¬-In.- F-d-Wm-Ip-fØp-\n-∂v- hn-hn-[ bq-\n-‰p-I-fnte-°v- ÿ-ew- am-dn-t∏m-Ip-∂ {]-kv-¢-∫v- Aw-K-߃-°m-bp≈ bm-{X-b-b-∏pw- N-S-ßn¬kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p.{]-kv-¢-_v- {]-kn-U‚ v- sI- chn-Ip-am¿- A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.ssl-_n- Cu-U≥- Fw.-F¬.-F,Pn.-kn.-Un.-F sN-b¿-am≥- F≥th-Wp-tKm-]m¬,- {]-kv-¢-_vsk-{I-´-dn- F-kv D-Æn-Ir-jv-W ≥,- {S-j-d¿- sI _n -F - I-cow,ssh-kv- {]-kn-U‚ v- ]n i-in-Im¥v,- _n.-sP.-]n- t\-Xm-hv- cm-PtKm-]m¬- kw-km-cn-®p.-

F.sF.ssh.F-^v. kw-Øm-\ Iymw-]v C-¶pw \m-sf-bpw

aqhm-‰p]p-g: tc-J-I-fn√m-sX aqhm-‰p-]p-g-bn¬ I-gn™ G-gp _w-•m-tZ-in bp-hm°-sf t]men-kv ]n-Sn-IqSn. aq-hm-‰p-]p-g-bnse A-c-a-\-∏-Sn-bn-se sI-´n-SØn¬ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-ßfn-te¿-s∏-´n-cn-s°-bm-Wv Chsc Pn√m Pn√m t]m-en-kv kq-{]≠n-s‚ {]-tXy-I kv-Izm-Uv ]n-SnIq-Sn-bXv. B-dp-am-kw ap-ºv tIc-f-Øn-seØn-b C-h¿-°p ]mkv-t]m¿t´m a-‰p tcJ-Itfm D-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d™p. ]mkv-t]m¿-´v B-Œv {]Im-cw tI-sk-SpØp.

ta-f am-t\-Pn-Mv I-½n-än Xn-c-sª-Sp-¸v; {]-ap-JÀ cw-K-¯v aq-hm-‰p]p-g: Pq¨ 2\v \-S-°p∂ ta-f am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n Xn-cs™-Sp-∏n¬ {]-ap-J¿ cw-K-Øv . ]-Xn-t\gw-K ]m-\-en-te-°v \ne-hn-se {]-knU‚ v A-Uz.sI kn kp-tcjv, ap≥ Fw.F¬.F _m_p-t]mƒ F-∂n-h¿ \-bn°p-∂ ]m-\epw sk-{I´-dn Fkv tam-l≥-Zmkpw ap≥ {]-kn U‚ v F a-Ωnbpw \-bn-°p-∂ ]m-\epw X-Ωn-em-Wv t]mcm´w. B-bn-c-tØm-fw saw-_¿-amcp-≈ ta-f-bn¬ A-©p-h¿-jØn-\p-ti-j-am-Wv Xn-c-s™-Sp∏p \-S-°p-∂Xv.

tIm-X-aw-K-ew: Io-cw-]m-d ]©m-b-Øn-se hn-I-k-\ ap-c-Sn∏n-\pw, ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fpsS sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-°p-sa-Xnsc-Un.ssh.F-^v.sF. {]-t£m`-Øn-\v H-cp-ßp-∂p. I-gn-™ H∂-c h¿-ja - m-bn Im-cy-am-b hn-Ik-h-{]-h¿-Ø-\-ß-sf-∂pw ]©m-b-Øn¬ \-S-°p-∂n-√. C-Xv ]-©m-b-Øn-se P-\-ß-sf-bmsI _m-[n-®n-cn-°p-Ib - m-Wv. hm

¿-Uv k-`-Iƒ tN-cp-∂n-√. \m-ev am-k-am-bn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ tPm-en sN-bv-X sXm-gn-emfn-Iƒ-°v Iq-en \ - ¬-Im-≥ ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿-°v I-gn-™n´n-√.600¬ A-[n-Iw F-kv.kn./ F-kv.Sn. ho-Sp-Iƒ D-≈ ]-©m-bØn¬ H-cp ho-Sn-\p-t]m-epw sabn-s‚-\≥-kv {Km-‚ v \¬-Im-t\m `-cW - k - a - n-Xn X-øm-dm-bn-´n-√. ]m-d-a-S-Iƒ-°v sse-k≥-kv

]p-Xp-°n \¬-I-epw dn-tkm¿-´pIƒ-°v sse-k≥-kv sIm-Sp-°ep-am-bn ]-©m-b-Øv `-c-Ww Npcp-ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Iq-SmsX I-gn-™ H-∂-c h¿-j-am-bn c-≠, A-©v, B-dv, G-gv, F-´v, ]Øv hm¿-Up-I-fn-se B-dv {Km-a∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-sf Atbm-Ky-cm-°n-bn-´pw Xn-c-s™Sp-∏v \-S-Øm-sX \o-´n-s°m-≠ncn-°p-∂-Xv.

Io-cw-]m-d ]-©m-b-Øn-se {]-kn-U‚pw, ssh-kv {]-kn-U ‚pw tN¿-∂ tIm¨-{K-kn-se Hcp {Kq-∏n-s‚-bpw `-c-W-am-Wv Ct∏mƒ \-S-°p-∂-sX-∂pw Un. ssh.F-^v.sF. B-tcm-]n-®p CXn-s\-Xn-sc _-lp-P-\-ß-sf AWn-\n-c-Øn iv-I-X-am-b k-a-c ]cn-]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬Im≥ Un.ssh.F-^v. sF. Xo-cqam-\n-®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Cu

ssh-∏n≥: kvI - q-fp-Iƒ-°v hn-Xc-Ww sN-øm≥ F-Sh - \ - ° - m-Sv amth-en tÃm-dn¬ F-Øn-® A-cnbn¬ am-en-\y-߃ I-s≠-Øn-bkw-`-h-Øn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw ^p-Uv tIm¿-]-td-j-\m-sW-∂v kn-hn¬ k-ssπ-kv.- C-Xn-\p apºpw tam-iw A-cn ^p-Uv tIm ¿-]td-j≥ hn-Xc - W - w sN-bvX - m-bn ]cm-Xn-Iƒ e-`n-®n-´p-≠v-F-S-h-\°m-Sv,- Ip-gp-∏n-≈n ta-Je - I - f - n-se kv-Iq-fp-I-fn¬ hn-X-c-W-Øn-\m-

A-t]-£ £-Wn-¨p

h-\yq A-[n-Im-cn-Iƒ km-£ys∏-Sp-Øn-b t^m-t´m ]-Xn-® sF-U‚n-‰n Im¿-tUm-Sp-Iq-Sn hn ¬-∏-\ lm-fn¬ {]-th-in-°mw. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ jm-∏p-I-fp-sS sd‚ ¬ Xp-I F-d-Wm-Ip-fw FIv-ssk-kv U-]yq-´n I-Ωo-j-Wdp-sS t]-cn¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv am-dm-hp-∂ Un-am‚ v {Um-^v-‰v FSp-Øn-cn-°-Ww. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS H-cp amk-sØ th-X-\-Øn-\v Xp-ey-amb Xp-I {S-j-dn tk-hn-Mv-kv A°u-≠n¬ \n-t£-]n-°-Ww. 2013˛14 km-º-Øn-I h¿-j-sØ I-f-fv jm-∏v sse-k≥-kn-Iƒ°v sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\v ap≥-K-W-\ \¬-Ipw. IqSp-X¬ hn-h-c-߃ F-d-Wm-Ipfw F-Iv-ssk-kv Un-hn-j≥ Hm^n-kn¬ \n-∂pw F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ Hm-^n-kp-I-fn¬ \n∂pw A-dn-bmw.

s]-cp-ºm-hq¿: ap-kv-enw eo-Kv X-t≠-°m-Sv im-Jbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ss_-Øp-d-“ Xmt°m¬-Zm-\-hpw ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw Cu am-kw 30\v \-S-°pw. ssh-Io-´v G-gn-\v X-t≠°m-Sv B-™n-°m-a-‰w a¿-lqw aq-°-S D-a¿-lm-Pn \-K-dn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn Sn F A-l-Ω-Zv I_o¿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v Xm-t°m¬-Zm-\w \n¿-hln-°pw. -eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw.]n A-–p¬ JmZ¿ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww \-S-Øpw. k-am-KX-am-b d-a-fm≥ dn-eo-^v ^-≠v D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI Fw A-–p¬ a-Po-Zv \n¿-hln-°pw. Pn-√m sk-{I-´d - n Fw bp C-{_m-lnw A-[y-£X h-ln-°pw. t]-gb - v° - m-∏n-≈n sk≥-{S¬ a-kvP - nZv C-amw D-a¿ lp-Zh - n ap-Jy-{]-`m-jW - w \-SØ - pw. ap-kve - nw- eo-Kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ hn kn A-lΩ - Z- v, bq-Øv eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v ]n. F A-lΩ - Z- v I-_o¿, a-fie - w {]-knU‚ v kn.F A-∫m-kv lm-Pn, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n D-Ω¿ tIm-´-bn¬, bq-Øv eo-Kv a-fi-ew P-\-d¬

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ k _v B¿.Sn Hm^n-kn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ tdm-Uv kpc-£m Z-iI-Øn-s‚ `m-K-am-bn kv-Iqƒ hm-l-\-ß-fp-sS ]cntim-[-\ bpw tdm-Uv kpc-£m ¢mkpw \ S-∂p. cm-hn-se F-´v a-Wn ap-X¬ Ip-dp-∏w]-Sn Fw.Un.Fw kv-Iq-fn¬ h-®v kv-Iqƒ hm-l-\-ß-fpsS Im-cy£aX ]cn-tim-[-\-bpw 11.30 ap-X¬ ss{U-h¿-am¿ °pw B-b-am¿°pw tdm-Uv kpc£m ¢mkpw D-®-bv-°v c-≠v a-Wn-ap-X¬ I-Æv ]cn-tim-[-\ bpw \-S-Øn. F-d-Wm-Ip-fw ta-J-em sU-]yq´n {Sm≥kvt]m¿-´v I-Ωo-jW¿ ]n.F ssk-\p-±o≥ ¢m-kv D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. ap-hm-‰p]p-g B¿.Sn.H ]n.]n _m-_p ¢m-kv \-bn-®p. 127 kvI - qƒ hm-l\ - ß - f - mWv ]cn-tim-[\ - s - °-Øn-bX - v. tPm. B¿.Sn.H jmPn am-[h≥, Fw.hn.sF Pn.A-\¥ - I - r-jvW - ≥ F∂n-h¿ hm-l-\-]cn-tim-[-\-bv-°v t\-XrXzw \ ¬In. Kp-cp-Xc - am-b {]-kv\ - ß - ƒ I-s≠Ønb B-

am-kw 30\v ]-©m-b-Øv Hm-^nkv D-]-tcm-[n-°p-\-hm-\pw Xo-cpam-\n-®p. tbm-K-Øn¬ ta-J-em {]-knU‚ v t\m-_nƒ A-≤y-£-X hln-®p. tªm-°v sk-{I-´-dn ssePp,. ]u-tem-kv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-tPm B‚-Wn, t\m_nƒ kn ss]-en, k-\¬ tPmkv, t_-kn¬ tPm-Wn kw-kmcn-®p.

e-l-cn-h-kv-Xp-¡Ä D-]-tbm-Kn-¨p Hmt«mss{U-hn-Mv; C-cp-N-{I- hm-l-\-bm-{Xn-Icm-b Z-¼-XnI-sf C-Sn-¨p-ho-gv-¯n a-´m-t©-cn: e-l-cn-h-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn®v ti-jw Hm-t´m-dn-£ Hm-Sn-® ss{U-h¿ Ccp-N-{I-hm-l-\-bm-{Xn-I-cm-b Z-º-Xn-I-sf CSn-®p-ho-gv-Øn. kw-`-h-Øn¬ Z-º-Xn-Iƒ°pw Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ c-≠p h-b-kp-Imc-\pw ]-cn-t°-‰p. C-∂-se ssh-In-´v G-gp aWn-tbm-sS tXm-∏pw-]-Sn {]-kv ¢-_v tdm-Un\v k-ao-]-am-Wv kw-`-hw. s]-cp-º-S-∏ im-kvXm sS-ºnƒ tdm-Un¬ ]o-Sn-tb-°¬ ho-´n¬ Xm-Pp-≤o-≥(39) B-Wv A-]-I-S-I-c-amw-hn-[Øn¬ hm-l-\-tam-Sn-®-Xv. ]-≈p-cp-Øn Fw. F¬.F. tdm-Un¬ A-\-kv(31), j-_v-\(26), B-ln¬(c-≠v) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C-h-sc s]-cp-º-S-∏v ^m-Øn-a B-ip-]-

{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tXm-∏pw-]-Sn-bn¬ \n-∂v ]-≈p-cp-Øn-bnte-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ A-\-kn-s\ CS-tdm-Un¬ \n-∂v I-b-‰n-h-∂ Hm-t´m-dn-£ CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-t´m-dn-£ Hm-Sn-°p∂ k-a-b-Øv C-bm-fp-sS ]-°¬ sse-k≥tkm h-≠n-bp-sS tc-J-I-tfm D-≠m-bn-cp-∂n√. kw-`-h-k-a-b-Øp-≠m-bn-cp-∂ tIm-ì F-kv.sF. tPm-k-^v tXm-∏pw-]-Sn t]m-enkn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-s®-¶n-epw C-h¿ F-Ønbn-√. ]n-∂o-Sv am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ {Sm-^n-Iv F-kv.sF.sb t^m-Wn¬ _-‘-s∏-´-Xns\-Xp-S¿-∂v F-Øn-b t]m-en-kv Xm-Pp-≤os\-bpw Hm-t´m-dn-£-

aqhm-äp]pg k_vP-bn-en km£-cX ]cn-]mSn Bcw-`n¨p Xyp, sI F - k-t¥m-jv, kp-`m-jv N-{μ≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.

sXm-gn ]-cn-io-e-\ tI{µw Xp-d¶p tIm-X-aw-Kew: sXm-gn¬ ]-cnio-e-\ tI{μw Xp-d∂p. tIm-XawK-ew \-K-c-k-`-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ 4.25 e-£w cq-] Nn-eh-gn-®v cm-a√q¿- e-£w-ho-Sv tImf-\n-bn¬ \n¿-an-® sXm-gn¬ ]-cnio-e-\-tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-LmS\w sN-b¿-am≥ sI ]n _m-_p \n¿-Δ-ln®p. tN-cn hn-Ik-\w ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn kv-{XoIƒ-°v sXm-gn¬ ]-cn-ioe-\w \¬-Im\pw kz-bw sXm-gn¬ Is≠-Øp-∂-Xn\pw th-≠n-bm Wv. sk‚¿ {]-h¿-Øn-°p-∂-X.v N-S-ßn¬ hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ D-j dm-hp A-[y-£-X h-ln-®p. `m-\pa-Xn cmPp, im-en-\n ap-cfn, AUz. A-_p-sam-b-Xo≥ kwkm-cn®p.

bpw I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp.

ImcpWy _\heâv ^−v: 1.12 tImSn cq] A\phZn-¨p sIm®n: ImcpWy _-\-h-e‚ v ^-≠n¬ \n-

∂pw 1,12,13,500 cq-] A-\p-h-Zn-®p. Pn-√-bn¬ Nn-In¬-k k-lm-b-Øn-\m-bn A-t]-£n-® 105 tcm-Kn-Iƒ-°m-bn-´m-Wv Xp-I e-`n-°p-I. I-gn-™ Zn-h-kw tN¿-∂ Pn-√m-X-e k-an-Xn tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≠Xv. tbm-K-Øn¬ Pn-√ I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-Pam-Wn-Iyw, Pn-√ `m-Ky-°p-dn Hm-^n-k¿ ]n sF \u-jm-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

sk-{I-´d - n kn Fw A-\k - v, X-t≠-°m-Sv Pp-am a-kvPn-Zv C-amw ap-l-Ω-Zv ap-\o¿ lp-Z-hn, sh-tßm-e {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ v Fw Fw A-hd - m≥, Pn-√m ]-©m-bØ - v saw-_¿ Fw ]n cm-P≥, tªm°v ]-©m-bØ - v Ãm≥-Un-Mv I-Ω‰ - n sN-b¿-am≥ C ]n j-ao¿, ]n F-kv D-Ω¿ kw-km-cn-°pw.

`o-a-am-b hm-l-\ \n-Ip-Xn Cu-Sm-¡p-¶-Xn {]-Xn-tj-[w s]-cp-ºm-hq¿: tam-t´m¿ hm-l-\-߃-°v `o-a-amb hm-l-\ \n-Ip-Xn Cu-Sm-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v kw-bp-‡-t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn ]-Wn-ap-S-°v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ k-a-c ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v t\-XrXzw \¬-Ip-sa-∂v tI-c-f kv-t‰-‰v tam-t´m¿ B‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv te-_¿ sk‚-dn-s‚ (F-®v. Fw.F-kv.) F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw A-dn-bn-®p.Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn l-ao-Zv sh-´Øn-s‚ A-≤y-£-X-bn¬ \-S-∂ tbm-Kw kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v a-t\m-Pv tKm-]n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.

A-\p-tam-Zn-¨p aq-hm-‰p-]p-g: l-b¿ sk-°≥-Udn hn-`m-K-Øn¬ D-∂-X hn-P-bw I-c-ÿ-am-°n-b aq-hm-‰p-]p-g Fkv.F≥.Un.]n l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I-scbpw, hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw A-\ptam-Zn-°p-∂-Xn-\m-bn kw-L-Sn∏n-® k-tΩ-f-\w a-{¥n sI _m_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kvIqƒ am-t\-P¿ hn sI \m-cm-bW≥ A-[y-£-\m-bn. D-∂-X hnP-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v l-b¿ sk-°≥-U-dn do-P-\¬ sU-]yq-´n U-bd - I - vS- ¿ ]n Fw amb ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-X-c-Ww sN-bvX - p. tPm-k^ - v hm-gb - v° - ≥ Fw.F¬.F bpw, bq-\n-b≥ {]kn-U‚ v F≥ Pn hn-Pb - \ - pw A[ym-]I - s - c A-\p-tam-Zn-®p.

bn F-Øn-® A-cn ^p-Uv tIm ¿-∏td-js - ‚ A-¶a - m-en Un-t∏m-bn¬\n-∂pw hn-X-c-W-Øn-s\-Sp-ØXm-Wv. H-cp-am-kw- ap-ºm-Wv- C-Xv ]-d-hq-cn-se kn-hn¬ k-ssπ-kv tKm-Uu-Wn¬ F-Øn-bX - v. _-‘s - ∏-´ kvI - qƒ A-[n-IrX¿ A-cn A-\p-h-Zn-®p-sIm-≠p≈ tc-J Im-Wn-°p-∂ ap-db - v° - v A-cn- \¬-Ip-I-am-{X-am-Wv knhn¬ k-ssπ-kv- sN-bv-X-sX-∂vA-h¿- ]-db - p-∂p.- G-{]n¬- 23\v-

F-Sh - \ - ° - m-Sv hm-®m-°e - p-≈ amth-en tÃm-dn-se tKm-Uu-Wn¬ F-Øn-® A-cn- F-Sp-°m≥ FØn-b-t∏m-gm-Wv Nm-°n-\p ]p-dØv F-en-°m-jvS- h - pw N-Ø ]m-‰I-fpw I-s≠-Øn-bX - v.

hmh Aw-KXz- Imw-]-bn³ ssh∏n≥-: ssh∏n≥- B¿-Sn-kv-

‰v- sh¬-s^b¿- Atkm-kn-tb j≥- (hm-h)- Aw-KXz- Im-w]bn ≥- Pq¨- 1 ap-X¬- 25 hsc \S °psa∂v- Adn-bn-®p.

kv-IqÄ hm-l-\-§-fp-sS ]cn-tim-[-\bpw tdm-Uv kpc-£m ¢mkpw

jm¸pIfpsS Ip¯ImhImi Xm-t¡mÂ-Zm-\hpw ]T-t\m-]I-c-W hn¸\ Pq¬ \men-\v hn-X-c-W-hpw \msf

sIm-®n: Pn-√-bn-se F-d-Wm-Ipfw-˛-H-∂v, c-≠v, \m-ev, B-dv, F-´v, H≥-]-Xv, Xr-∏q-Wn-Øp-d-˛-c-≠v, B-dv, a-´m-t©-cn-˛-H-∂p ap-X¬ \m-ev h-sc, Rm-d-bv-°¬ H-∂p ap-X¬ A-©v h-sc, h-cm-∏p-g-˛\m-ev, B-ep-h-˛-H-∂v, c-≠v, \ms]-cp-ºm-hq¿: Iq-h-∏-Sn {Km-a-∏- ev, aq-hm-‰p-]p-g-˛12, ]n-d-hw-˛-F-´v ©m-b-Øn-se F.]n.F¬ Im¿- F-∂o F-Iv-ssk-kv td-©p-I-fnUv _n.]n.F¬. Im¿-Uv B-°p- se I-f-fv jm-∏p-Iƒ {Kq-∏v A-Snÿm-\-Øn¬ 2014˛17 km-º∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. Øn-I h¿-j-tØ-°v Ip-Ø-ImIm≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ, hr-° h-Im-i- hn¬-∏-\ Pq¨ \m-en-\v tcm-Kn-Iƒ, hn-[-h-Iƒ, `n-∂cm-hn-se 11 ap-X¬ Pn-√ I-e-Ivti-jn-bp-≈-h¿, Xo-cm-tcm-KnIƒ, bm-sXm-cp tPm-en-bpw sN- t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√ I-e-Iv-S¿ \-S-Øpw. øm≥ I-gn-hn-√m-Ø-h¿, B-{ihn¬-∏-\-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ b Kp-W-t`m-‡m-°ƒ, A-K-XnXm-Xv-]-cy-ap-f-f-h¿ B-h-iy-amIƒ, ap-X-em-b-h¿ \n-b-am-\pkr-X k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln- b tc-J-I-fp-am-bn A-t∂ Zn-hkw cm-hn-se H≥-]-Xn-\v Pn-√ IXw ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-se e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmhn.C.H.bp-sS ]-°-tem, tªmfn¬ F-Ø-Ww. \n-›n-X Xp-I °v Hm-^n-kn-tem A-t]-£ F≥-{S≥-kv ^o A-S-® ti-jw d\¬-tI-≠-Xm-Wv.

3

amen\yw \ndª Acn hnX-c-W-w-; kn-hnÂ- kss¹kv- ssIsbm-gn-ªp

]-©m-b-¯n-se sI-Sp-Im-cy-Ø-X;Un.ssh.F^v.sF. {]-t£m-`-¯n-\v

Bep-h: am-d-ºn-≈n Fw.C. Fkv. tImf-Pv Cw-•o-jv hn-`m-KØn¬ A-[ym-]-I-cp-sS H-gnhp≠v. tbm-Ky-cm-b-h¿ Pq¨ c≠n-\v ap-ºv A-t]-£n-°-W-w.

sIm-®n: aq-hm-‰p-]p-g k-_v-P-bnen-se km-£-c-X ]-cn-]m-Sn \-Kc-k-` sN-b¿-am≥ bp -B¿ -_m_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km£-c-Xm ¢m-kp-Iƒ, Xp-ey-Xm¢m-kp-Iƒ F-∂n-h Iq-Sm-sX t_m-[-h¬-°-c-W {]-h¿-Ø-\ß-fpw P-bn-en¬ B-cw-`n-°p-sa∂v sN-b¿-am≥ ]-d-™p. km-aqln-I-{]-h¿-Ø-I¿ k-am-l-cn-® ]T-t\m-]-I-c-W-߃ sN-b¿am≥ P-bn¬ kq-{]-≠v hn -F cmP-\v ssI-am-dn. P-bn-en-epw kva - m¿-´v ¢m-kvd - qw kw-hn-[m-\w \-S-∏n-em-°-W-sa∂v A-t±-lw ]-d™ p. N-Sß - n¬ do-Pn-b-W¬ sh¬-s^-b ¿ Hm^n-k¿ sI sP-h¿-Ko-kv A-[y£-\m-bn-cp-∂p. km-£-c-X anj≥ Pn-√ tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ sI hn c-Xo-jv ]-≤X - n hn-iZ- o-Ic - n-®p. P-bn¬ kq-{]-≠v hn-F cm-P≥, A-kn- tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ B¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿, am-kn am-

KOCHI/ekR

dv hm-l\ - ß - ƒ {]-iv\ - ß - ƒ ]-cn-lc - n-®v Pq¨ G-gn\v ho≠pw ]cn-tim-[-\-bv-°v lm-P-cm-°m≥ \n¿tZ-in®p.

¹-kv h¬ A-t]-£; Hm¬-sse-\m-¡n-b-Xv hn-ZymÀ-Yn-I-sf _p-²n-ap-«n-em-¡p-¶p s]-cp-ºm-hq¿: π-kv h¨ A-t]-£ A-b-°p-∂Xv Hm¨ sse-\n-eq-sS B-°n-b-Xv hn-Zym¿-Yn-Isf _p-≤n-ap-´n-em-°n-bn-cn-°p-∂p. A-£-b tI-{μß-fn-se Xn-c-°p-aq-ew ]-e hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw Hm¨-sse-\n-eq-sS A-t]-£ A-b-°p-hm≥ I-gnbp-∂n-√. A-t]-£ A-b-t°-≠ A-h-km-\ Zn-hkw Pq¨ c-≠v B-Wv. \o-≠ Iyq-hm-Wv Hm-tcm A-£-b tI-{μ-߃°p ap-ºn-epw. A-t]-£ A-b° - p-∂X - n-\m-bn \men-c-´n-bpw a-‰pw Xp-I-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xm-bpw B-t£-]a - p-≠v.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.Un.]n.sF. F-d-Wm-Ip-fw t\-Xr-kw-K-aw \m-sf B-ep-h: tkm-jy¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv ]m¿-´n Hm-^v C-¥y-bp-sS F-dW - m-Ip-fw Pn-√b - n-se {_m-©v `m-ch - m-ln-Iƒ ap-X¬ ]-s¶Sp-°p-∂ t\-Xr-kw-Ka - w \m-sf B-ep-h Su¨-lm-fn¬ ssh-In´v \m-en-\v \-S° - pw. F-kv.Un.]n.sF {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n \mep h¿-jw ]n-∂n-Sp-tºmƒ B-Zy-am-bn tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp∏n-s\ t\-cn-Sm-\pw an-I® - {]-IS- \ - w Im-gv® - s - h-°m-\pw I-gn-™X.F-kv.Un.]n.sF. ap-t∂m-´p-sh-°p-∂ Z-en-Xv \yq-\] - £ - ] - nt∂m-° cm-{„o-bØ - n-\v P-\ß - ƒ \¬-In-b kzo-Im-cy-Xb - m-Wv ]m¿-´n t\-Sn-b Cu ap-t∂-‰w hy-‡a - m-°p-∂X - v. Xn-cs - ™-Sp∏n¬ ]m¿-´n-°p-≠m-b ap-t∂-‰ß - f - pw Xn-cs - ™-Sp-∏v A-\p-`h - ß-fpw {]-h¿-ØI - c - p-am-bn ]-¶p-sh-°e - pw t\-Xr-kw-Ka - Ø - ns‚ `m-Ka - m-bn \-S° - pw. t\-Xr-kw-Ka - Ø - n-\v Pn-√m {]-kn-U‚ v j-^o¿ ap-lΩ - Z- v A-[y-£\ - m-bn-cn-°pw. kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzß-fpw Pn-√m t\-Xr-Xzw kw-Ka - Ø - n¬ kw-_‘ - n-°pw.

A-\-[nIr-X ]mÀ-¡n-Mv; t]-g-bv-¡m-¸n-Ånbn A]-I-S-§Ä ]-Xn-hm-Ip-¶p aqhm-‰p]p-g: A-\-[nIr-X ]m¿-°n-Mv aq-ew t]-g-bv-°m-∏n-≈n

ta-J-e-bn¬ A-]-I-S-߃ ]-Xn-hm-Ip-∂p.t]-g-bv-°m-∏n-≈n apX¬ ]-≈n-®nd-ß-c h-sc-bp-≈ `m-K-ß-fn-em-Wv tdm-U-cp-In¬ hm-l-\-߃ ]m¿-°p sN-øp-∂-Xm-Wv A-]-I-S-߃-°p Im-cW-am-hp-∂-Xv. Fw.kn tdm-Un-se Xn-c-t°dn-b `mK-Øv hm-l\-߃-°p ]m¿-°n-Mv ku-I-cy-ß-fn√m-Ø-Xm-Wv tdm-U-cpIn¬ hm-l-\-߃ C-Sp-∂-Xn-\p-Im-cWw.

i-Xm-Ðnbm-tLm-j-w aq-hm-‰p-]p-g: K-h.Su¨ bp.]n kv-Iq-fn-se i-Xm-–nbm-tLmj-߃ a{¥n sI _m-_p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tPmk-^v hmg-bv-°≥ Fw.F¬.F A-[y-£-X-h-ln®p. ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-am≥ bp B¿ _m-_p ]q¿-hm-[ym-]I-sc B-Z-cn®p. sI {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, A-Uz.]n Fw C-kv-am-bn¬, F ap-lΩ-Zv _-jo¿, ]n F-kv I-cp-Wm-I-c≥ \mb¿, ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ B-\o-kv _m-_p-cmPv, kvv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-amcm-b sI Pn A-\n¬-Ip-am¿, ]n F≥ k-t¥mjv, \nk A-j-d^v, ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿-amcm-b kn Fw jp°q¿, Fw sI Zn-eo]v, s\-Pn k-lo¿, an-\n cmP≥, knUvtIm U-b-d-Œ¿ sI Fw A-–p¬ a-PoZv kw-km-cn®p.

tI-c IÀ-j-I-cp-sS kw-K-aw tIm-X-aw-K-ew: \m-fn-tI-c D¬-]m-Z-I s^-U-td-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ I-h-f-ßm-Sv kw-L-Sn-∏n-® tI-c I¿-j-I-cp-sS kw-Kaw tPm-k-^v _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s^-U-td-j≥ {]kn-U‚ v ]n ]n a-Øm-bn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. sI sP tPmkv, tPm¿-Pv tXm-a-kv, tPm-kv tXm-a-kv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-05-29  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-05-29

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-05-29  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-05-29