Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw Ihn Ac-ins\t¯Sn AÑ-s\-¯n; P\-tk-h A-]qÀ-h kw-K-a-th-Zn-bm-bn 18 sa-bv 2014 Rmb¿

KOCHI/ekm

Adnbn-¸pIÄ

]-cn-io-e-\ ¢m-kv

sIm-®n: am-\-hn-I hn-j-b-߃°v bp.Pn.kn \-S-Øp-∂ sP.B¿.F-^v/s\-‰v tbm-Ky-X ]-co-£-Iƒ-°v X-bm-sd-Sp-°p∂-h¿-°m-bn (t]-∏¿ H-∂v) sIm-®n≥ bq-\n-th-gv-kn-‰n Fwtπm-bv-sa‚ v C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ssK-U≥-kv _yq-tdm ku-P-\y \n-c-°n¬ \-S-Øp-∂ k-a-{K ]-cn-io-e-\ ¢m-kv sa-bv 22\v B-cw-`n-°pw. Xm¬-]-cy-apf-f-h¿ Hm-^o-kp-am-bn _-‘- km-aq-lnI \o-Xn h-Ip-∏n¬ 1987 ¬ sF.kn.Un.F-kn¬ kq-∏¿ ssh-k¿-am-cm-bn \n-b-an-® s∏-S-Ww. t^m¨ 0484˛2576756, ]-´n-I-Pm-Xn D-tZym-K-ÿ-I-fp-sS A¿-lam-b {]-tam-j\pw ko\n-tbm-cn-‰nbpw ]p-\-ÿm-]n-®p \¬-Ip-I,km-aq-lnI \o-Xn h-Ip-∏n-se Pm-Xn hn-thN-\w A-h-km-\n-∏n°p-I F-∂o 2862153, 9497678390. B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v tI-c-f Z-en-Xv a-lm-k-` kwÿm-\ {]-knU‚ v kn F-kv apc-fn I-e-Œ-td-‰n-se km-aq-lnI-\o-Xn h-Ip-∏v do-Py-\¬ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ aq-∂p Zn-h-k-ambn sIm-®n: ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ \S-Øn h-∂ \n-cmlm-c ka-cw A-h-km-\n-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-kv.Un.]n.sF. h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ Pn-√-bn¬ {]- kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw kp¬^n-°¿ Aen ap-c-fn-°v \mc-ßm \o-cv \¬-Ip∂p h¿-Øn-°p-∂ {]o-˛-sa-{Sn-Iv tlm-Ã-ep-I-fn¬ H-gn-hp-f-f Ip°v/hm-®v-am≥ X-kv-Xn-I-bn¬ Znh-k-th-X-\ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xm¬-Im-en-I-am-bn \n-tbm-Kn- sIm-®n: tI-c-f a-’y-˛-k-ap-{Z ^n-j-do-kv a-{¥n sI _m-_p ∏-W-Øn-\p ]p-d-sa sa-U-ep-I°p-∂-Xn-\v dm-¶v en-Ãv X-bm-dm- ]T-\ k¿-h-I-em-im-e (Ip-t^m- A-[y-£-X h-ln-°pw. N-S- fpw A-hm¿-Up-I-fpw K-h¿-W¿ °p-∂p. A-t]-£-I¿ 18 \pw 45 kv)bp-sS {]-Y-a _n-cp-Z-Zm-\ N-S- ßn¬ C-¥y≥ Iu¨-kn¬ Hm- k-Ωm-\n-°pw. Ip-t^m-kv ssh\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-f-f-h-cpw ßvv Cu am-kw 20\v cm-hn-se ^v A-{Kn-°ƒ-®-d¬ dn-k¿-®v kv Nm≥-k-e¿ tUm._n a-[pA¿-∏-W a-t\m-`m-h-h-hpw ]m-N- 11.30\v K-h¿-W¿ jo-e Zo-£n-Xv (sF.kn.F.B¿) U-b-d-Iv-S¿ kq-Z-\-°p-dp-∏v dn-t]m¿-´v A-h-XI-I-e-bn¬ Xm¬-]-cyw D-f-f-h- D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k¿-h-I- P-\-d¬ tUm.F-kv A-ø-∏≥ ap- cn-∏n-°pw. c-Pn-kv-{Sm¿ tUm.hn cp-am-bn-cn-°-Ww. ]-´n-I-h¿-K em-im-e t{]m-˛-Nm≥-k-e-dm-b Jym-Xn-Yn-bm-Ipw. _n-cp-Z k-a¿- Fw hn-Iv-S¿ \-μn ]-d-bpw. hn-`m-K-Øn¬-s∏-´-h¿-°v ap≥-KW-\-bp-≠m-Ipw. tbm-Ky-X-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ X-bm-dm-°p-∂ en-Ãn¬ \n-∂pw ap≥-K-W-\m-{I-a-Øn¬ A-X-Xv Im-e-L-´-ß-fn¬ dnt]m¿-´v sN-ø-s∏-Sp-∂ H-gn-hp-Ifn¬ \n-e-hn-se k¿-°m¿ N-´ßƒ A-\p-k-cn-®p-f-f Zn-h-kth-X-\-Øn¬ D-tZym-Km¿-YnIƒ-°v \n-b-a-\w \¬-Ipw. At]-£-°v \n-›n-X am-Xr-I-bn√. sh-f-f-°-S-em-kn¬ A-t]£ X-bm-dm-°n Pm-Xn, h-cp-am\w C-h-bp-sS km-£y-s∏-SpØn-b ]-I¿-∏v k-ln-Xw A-t]£ k-a¿-∏n-°-Ww. A-t]-£ sIm-®n: ]m¿-´n-bn-se hn-`m-Ko- ]-W-hpw D-b¿-∂n-´p-≠v. 2009 sa-bv 25 \p ssh-Io-´v A-©n-\p b-X kz-X-{¥ kv-Ym-\m¿-Yn {In- te-Xn-s\-°mƒ ]-Xn-\m-bn-cap-ºm-bn aq-hm-‰p-]p-g ss{S-_¬ kv-‰n s^¿-Wm-≠-kn-s‚ ]-cm-P- Øn¬-]-cw thm-´v Iq-Sp-X¬ t\U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^o-kn-tem b-tØm-sS ho-≠pw X-e-bp-b¿- Sn sXm-Æq-dm-bn-cw thm-´n-s‚ `qB-ep-h/C-S-a-e-bm¿ ss{S-_¬ Øp-tam F-∂ B-i-¶-bn-em-Wv cn-]-£w t\-Sn-b-t∏mƒ C-S-Xpap-∂-Wn-°v I-gn-™ Xn-c-s™F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^o-kn-tem F-d-Wm-Ip-f-Øv kn-]n-Fw. bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn Sp-∏n-te-Xn-s\-°mƒ A-dp-]-Øk-a¿-∏n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v 04852 814957 \-º-cn¬ sI hn tXm-a-kn-\v H-cp L-´-Øn- øm-bn-cw thm-´v Ip-d-™-Xm-Wp epw sh-√p-hn-fn-bm-Im≥ kw- t\-Xm-°-sf A-tem-k-c-s∏-Sp_-‘-s∏-Smw. ÿm-\ t\-Xr-Xzw sI-´n-bn-d-°n- Øp-∂-Xv. sI hn tXm-a-kn-\v ]-Xn-\mb {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kn-\p sIm-®n: ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K d- I-gn-™n-s√-∂ B-tcm-]-Ww bn-c-Øn¬ Xm-sg thm-´v am-{X-amkn-U≥-jy¬ F-Uyq-t°-j≥ ]m¿-´n-bp-sS F-√m L-S-I-ß-fn- Wv 2009 te-Xn-s\-°mƒ Iq-Sn-bskm-ssk-‰n-°p Io-gn¬ B-ep- epw k-Po-h-am-bn I-gn-™p. Xv. C-S-Xp-ap-∂-Wn `q-cn-]-£w h Io-gv-am-Sv {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-sb t\-Xm-°-fpw {]-Xo-£n-® a-fi-e-ß-fn-epƒtam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq- A-Wn-I-fpw Xp-S-°-Øn¬ kzo- s]-sS, tIm-´-bm-b ]-d-hq-cn-e-S- cm-P-bw- Im-c-Ww I-s≠-Øm≥ fn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn Cw-•o- I-cn-°m≥ hn-ap-J-X- Im-´n-b-Xpw °w {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kv ]n- kn.]n.Fw Hu-tZym-Kn-I t\-Xrjv Pq-\n-b¿ A-[ym-]-I-s‚-bpw ÿm-\m¿-Yn \n¿-W-b-Øn-se ∂n¬ t]m-bn. H-cp e-£-tØm- Xzw hn-b¿-°p-sa-∂ Im-cyam-t\-P¿-˛-Iw-˛-d-kn-U‚ v Syq-´- A-]m-I-X-I-fp-am-Wv ]-cm-P-b- fw h-cp-∂ ]p-Xn-b thm-´¿-am- Øn¬ kw-i-b-an-√. dp-sS-bpw H-gn-hp-≠v. H-gn-hp-I-fn- Im-c-W-sa-∂v B-t£-]-ap-≠v. cn¬ \yq-\-]-£w am-{X-am-Wv aF-d-Wm-Ip-fw a-fi-e-Øn¬ te-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ kn.]n.F-Ωn-s‚ thm-´p-Iƒ a-dn- fi-e-Øn¬ C-S-Xn-s\m-∏w \n- C-°p-dn 73.56 i-X-am-\w thm-´p-I\n-b-a-\w \-S-Øp-∂-Xn-\v ]n.F- ®-Xn-\m-em-Wp {In-Ãn s^¿- ∂-sX-∂v hy-Iv-Xw. A-Sp-Ø B- fm-Wv t]mƒ sN-bv-X-Xv. 2009˛¬ kv.kn \n-›-bn-®n-´p-f-f tbm-Ky- Wm-≠-kn-\v Iq-Sp-X¬ am¿-Pn- gv-N kn.]n.Fw Pn-√m I-Ωn-‰n- 72.78 i-X-am-\-am-bn-cp-∂p. 0.78 iX-bp-f-f D-tZym-Km¿-Yn-I-fn¬ \n- \n¬ ]-cm-P-b-s∏-´-sX-∂v hn-hn- tbm-Kw {]-iv-\w N¿-® sN-øpw. X-am-Øn-s‚ h¿-[-\-hv. 2009˛-se ∂pw A-t]-£ £-Wn-®p. \n- [ tIm-Wp-I-fn¬ \n-∂p B-tcm- {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠-kn-s‚ ]- Xn-c-s™-Sp-∏n¬ kn-‘p tPm›n-X am-Xy-I-bn¬ X-bm-dm-°nb A-t]-£-Iƒ (Pm-Xn, P-\-\ Xo-b-Xn, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, {]-hr-Øn ]-cn-N-bw, sS-e-t^m ¨ \-º¿ k-ln-Xw)Pn-√ ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^o-kn¬ e`n-t°-≠ A-h-km-\ Xo-b-Xn sIm-®n: 2013˛-14 d-bn¬-th sa-bv 24. {]m-b-]-cn-[n 2014 P-\p_-P-‰v {]-Im-c-ap-≈ bm-{Xm h-cn H-∂n-\v 40 h-b-kv A-[n-I-cn- aq-hm-‰p-]p-g: a-™-≈q¿ ]-©m- U‚ v kv-Ym-\-tØm-sSm-∏w, H\n-c-°p-Iƒ sa-bv 20\v {]m°-cp-Xv. kw-h-c-W-Øn-\v A¿- b-Øn-se D-]-Xn-c-s™-Sp-∏p {]- ∂mw hm¿-Un-se ]-©m-b-Øw_-ey-Øn¬ h-cpw. ]m-kl-X-bp-f-f ]n-∂m-° k-ap-Zm-b- Nm-c-Ww Nq-Sp-]n-Sn-®-tXm-sS ]- K-Xz-hpw cm-Pn-h-s®m-gn-™ ©¿ A-S-°-ap-≈ F-√m °m¿-°pw ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I- ©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v ss\-kn sUm-an-\n-Iv tIm¨-{Ks{S-bn-\p-Iƒ-°pw 10 i-Xh¿-K-°m¿-°pw \n-b-am-\p-kr- ss\-kn sUm-an-\n-°n-s\-bpw kv kv-Ym-\m¿-Yn-s°-Xn-sc kzam-\w \n-c-°p h¿-[-\ _mX h-b-kn-f-hn-\v A¿-l-X-bp- `¿-Øm-hpw tIm¨-{K-kv a-fi- X-{¥-bm-bn a-’-cn-°m≥ cw-K[-I-am-Wv. dn-k¿-th-j≥ ≠v. l-b¿ sk-°≥-U-dn Cw-•o- ew sk-{I-´-dn-bp-am-b sUm-an-\n- Øn-d-ßn-b-tXm-sS C-hn-sS {Xn^o, kq-∏¿-^m-Ãv k¿-Nm¿jv Pq-\n-b¿ A-[ym-]-I-\v tbm- °n-s\-bpw tIm¨-{K-kv ]m¿-´n- tIm-W a-’-c-am-Wp \-S-°p-∂Pv F-∂n-h-bp-sS \n-c-°p-IKy-X _-‘-s∏-´ hn-j-b-Øn¬ bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°n. Xv. c-≠p am-kw ap≥-]m-Wp fn¬ am-‰-an-√. t\-c-tØ Sn_n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw, _n.FtIm¨-{K-kn-s‚ Hu-tZym-Kn- ss\-kn sUm-an-\n-Iv cm-Pn-h-®°-‰v dn-k¿-hv sN-bv-X-h¿Uv, sk-‰v. {]-Xn-am-kw 18,000 cq- I kv-Ym-\m¿-Yn-s°-Xn-sc a-’- Xv. {]-kn-U‚ v kv-Ym-\w am-{Xw °v h¿-[n-® Sn-°-‰v \n-c-°v d]. am-t\-P¿-˛-Iw d-kn-U‚ v Syq- cn-°p-∂ ss\-kn sUm-an-\n-°n- cm-Pn-h-bv-°m-\m-Wp t\-Xr-Xzw bn¬-th kv-t‰-j-\p-I-fn-se ´¿ X-kv-Xn-I-bn-te-°v ]p-cp- s\-bpw `¿-Øm-hv sUm-an-\n-°n- B-h-iy-s∏-´-sX-¶n-epw, t\-Xr{]-tXy-I Iu-≠-dp-I-fnj≥m¿ am-{Xw A-t]-£n-®m¬ s\-bpw ]m¿-´n-bn¬ \n-∂p ]p-d- Xz-Øn-s‚ I-Sp-Ø \n-e-]m-Sn¬ tem s{S-bn≥ Sn-°-‰v ]-cna-Xn. tbm-Ky-X _n-cp-Z-hpw Øm-°n Un.kn.kn {]-kn-U‚ v {]-Xn-tj-[n-®v ss\-kn ]-©m-btim-[-I-s‚ ]-°-tem A-S_n.F-Upw, {]-Xn-am-kw 16,000 hn sP ]u-tem-kv I-gn-™ Zn-h- Øw-K-Xz-hpw cm-Pn-h-bv-°p-Ibv-°mw. cq-] i-º-fw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c- kw t\m-´n-kv C-d-°n. {]-kn- bm-bn-cp-∂p. ߃-°v Pn-√ ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ Hm-^o-kp-am-tbm 0484˛ 2422256, tam-U¬ d-kn-U≥jy¬ kv-Iqƒ Io-gv-am-Sp-am-tbm 0484˛2623673 _-‘-s∏-Smw.

XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

Ipt^mkv {]Ya _ncpZZm\ NS§v 20\vv

B-ep-h: I-f-a-t»-cn t]m-eokv kw-c-£-W-Øn-\m-bn P-\tk-h in-ip-`-h-\n¬ G¬-∏n®n-cp-∂ I-hn A-c-in-s\-tØSn A-—-s\-Øn. a-I-s\ -ImWm-sX hn-j-an-®n-cp-∂ cm-P°v Xp-W-bm-b-Xv ]-{X-hm¿-Øbm-Wv. I-gn-™- Zn-h-k-am-Wv 12 h-b- v {]m-bw tXm-∂n-°p∂ _m-e-s\ A-h-i-\n-e-bn-¬ I-f-a-t»-cn sd-bn¬-th tÃ-j\n-se tÃ-j≥-am-Ã-dm-b kp[o¿ I-≠-Xv. ]n-∂o-Sv P-\-tkh in-ip-`-h-\n¬ hn-h-cw A-dnbn-®-X-\p-k-cn-®v Ip-´n-bp-sS kw-c-£-Ww P-\-tk-h G-s‰Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. X-an-gv-\m-Sv tX-\n kz-tZ-inbm-b cm-P-bp-sS a-I-\m-Wv Ihn A-c-iv. tI-c-f-Øn¬ ]-ebn-S-Øpw tX-∏v tPm-en- sN-bvXp-h-cn-I-bm-Wv cm-P. A-I-∂_-‘-Øn-ep-≈ H-cp k-tlm-Zcn-sb-tØ-Sn _mw-Kv-fq¿-°v t]m-Ip-∂-Xn-\m-Wv I-hn A-civ I-f-a-t»-cn sd-bn¬-th tÃ-

j-\n¬ F-Øn-b-Xv. F-∂m¬ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ X-\n®n-cn-°p-∂ Ip-´n-bp-sS A-h-iX-I-≠v A-t\z-jn-® tÃ-j≥am-Ã-tdm-Sv am-Xm-]n-Xm-°ƒ acn-®p-t]m-b-Xm- -sW-∂pw A\m-Y-\m-sW-∂p-am-Wv I-hn Ac-iv ]-d-™-Xv. a-I-s\-tØ-Sn P-\-tk-h t_m-bv-kv tlm-an-se-Øn-b cm-P Ip-´n-bp-am-bn kw-km-cn°p-I-bpw ]n-Xm-hn-t\m-sSm-∏w t]m-Ip-hm≥ Xm¬-∏-cyw {]-ISn-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xp{]-Im-cw Ip-´n-sb ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-bn¬ lm-P-cm-°p-I-bpw D-Ø-c-h-\pk-cn-®v ]n-Xm-hn-\v ssI-am-dp-Ibpw sN-bv-X-Xm-bn P-\-tk-h sN-b¿-am≥ tPm-kv am-th-en A-dn-bn-®p.

P-\-tk-h in-ip-`-h≥ kw-c£-W-bn¬ I-gn-™n-cp-∂ I-hn A-c-in-s\-tØ-Sn ]nXm-hv cm-P F-Øn-b-t∏mƒ

I-−p-sI-«n-b 18 h-−n-IÄ ]-c-ky-am-bn te-ew sN-¿pw

{InÌn s^ÀWm-−-kn-sâ ]-cmP-bw-

Imc-Ww I-s−-¯m³ kn.]n.Fw. hn-bÀ-¡pw

tPm-en H-gn-hv

a-ª-ÅqÀ ap³ ]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-s\ ]p-d-¯m-¡n

K-Ìv e-Iv-N-dÀ: A-t]-£ £-Wn-¨p

sIm-®n: I-f-a-t»-cn K-h.sF. Sn.sF.bn¬ hn-hn-[ t{S-Up-Ifn¬ K-Ãv e-Iv-N-d¿ X-kv-Xn-I-bnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. C-e{Œo-jy≥, Hm-t´m-sam-ss_¬ sS-Iv-t\m-f-Pn ¢-ÿ, Fw-tπm-b_n-en-‰n kv-In¬, sh¬-U¿, sajn-\n-Ãv F-∂n-h-bn¬ Hm-tcm Hgn-hp-I-fm-Wp-≈-Xv. tbm-Ky-X: \n-›n-X t{S-Un¬ Un-{Kn/Untπm-a A-s√-¶n¬ F≥.Sn.kn./ F≥.F.kn.bpw Aw-Ko-Ir-Xÿm-]-\-Øn¬ aq-∂v h¿-jsØ {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hpw. Fw-tπm-b-_n-en-‰n kv-In-√n-\p≈ tbm-Ky-X tkm-tjym-f-Pn/ C-°-tWm-an-Iv-kv/ _n. _n.F./ Fw._n.F. Un-{Kn-bpw c-≠v h¿j-sØ {]-hr-Øn-]-cn-N-b-hp-amWv. {]-Xn-am-kw ]-c-am-h-[n 10,000 cq-] e-`n-°pw. Xm¬-] cyap-≈-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-am-bn 20 \v cm-hn-se 11 \v I-f-a-t»-cn K-h.sF.Sn.sF. bn¬ t\-cn-´v F-Ø-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

Fw.kn.F. CâÀ-hyq

B-ep-h: bp.kn tIm-f-Pn¬ Fw.kn.F. tIm-gv-kn-\p-≈ C‚ ¿-hyq sa-bv 20\v Fw.kn.F. Hm^o-kn¬ cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ \-S-°pw. A-h-km-\ h¿-j _ncp-Z hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw ]-s¶-Sp°mw. Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰nbp-sS am-\-Z-fi {]-Im-c-am-bn-cn°pw {]-th-i-\w. hn-h-c-߃-°v 8281107533, 04842603633,

dm-¦v tlmÄ-tU-gv-kv tbm-Kw

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bnse sI.F-kv.C._n. a-kv-Zq¿ ]n.F-kv.kn dm-¶v-tlmƒ-tU-gvkv tbm-Kw Su¨-lm-fn-\p k-ao]w ]-∏≥-tN-´≥ lm-fn¬ C-∂v 10 a-Wn-°v tN-cpw.

Xo-h-−n bm-{Xm \n-c-¡v hÀ-[-\ 20 ap-XÂ

bntbm-Sv a-’-cn-® sI hn tXm-akn-\ 11790 thm-´n-s‚ `q-cn-]-£w am-{X-am-Wv e-`n-®-Xv. A-∂v ]m¿´n A-Wn-Iƒ kn-‘p-tPm-bn-°mbn \-∂m-bn {]-h¿-Øn-®p. F∂m¬ t\-Xr-Xzw sI-´n-bn-d-°nb ÿm-\m¿-Yn F-∂v B-tcm-]Ww D-≠m-b-Xn-\m¬ {In-Ãn-bv°m-bn ]m¿-´n sa-jo-\-dn th-≠{X co-Xn-bn¬ {]-h¿-Øn-®n-√. a-fi-e-Øn-se kn. ]n.F-Ωns‚ i-‡n-tI-{μ-ß-fm-b a-´mt©-cn, ]-≈p-cp-Øn, t^m¿-´psIm-®n F-∂n-hn-S-ß-fn-se Unhn-j-\p-I-fn¬ F¬.Un. F-^v ÿm-\m¿-Yn aq-∂mw ÿm-\mtØ--°m-Wv t]m-b-Xv. \n-b-a-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sIm-®n afi-e-Øn¬ F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn tPm-k-ss^≥ 39769 thm-´p-Iƒ ]n-Sn-® ÿm-\mØv {In-Ãn-bv-°v 30186 thm-´p-Iƒ am-{X-am-Wv ]n-Sn-°m-\m-b-Xv. sI hn tXm-a-kn-\v Xn-cn-®-Sn-bmIp-sa-∂v kn.]n.Fw I-W-°v Iq-

´n-bn-cp-∂ L-S-I-ß-f-pw thm-s´Æ-en¬ {]-Xn-^-en-®n-√. Bw-BZv-an ]m¿-´n tXm-a-kn-\v e-`n-t°≠ A-º-Xn-\m-bn-cw thm-´v ]n-Sn°pw, F-kv.Un.]n.sF. kv-Ym\m¿-Yn ]-Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw thm-´v ]n-Sn-°pw. thm-´v \n-e H-cp e-£-Øn-te-°p-b¿-Øp-∂ _n sP ]n tim-jn-∏n-°p-∂-Xv sI hn tXm-a-kn-s‚ hn-P-b-km-[y-Xbm-bn-cn-°pw-˛ F-s∂m-s°-bmbn-cp-∂p kn.]n.F-Ωn-s‚ I-W°p-Iq-´¬. ]-s£, C-S-Xn-s‚ IW-°p-Iq-´-ep-Iƒ sX-‰n-®v Cu L-S-I-߃ A-\p-Iq-e-am-b-Xv sI hn tXm-a-kn-\m-Wv. ]m¿-´nIƒ Iq-Sp-X-em-bn ]n-Sn-®-Xv F¬.Un.F-^n-s‚ thm-´p-I-fmbn-cp-∂p. ÿm-\m¿-Yn-°m-bn ap-∂Wn-bn-se a-‰p I-£n-Iƒ i-‡am-bn I-f-Øn¬ C-d-ßm-Xn-cp∂-Xpw {In-Ãn-bp-sS hn-P-b-sØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-®p. CsXm-∂pw Iq-Sm-sX t]-sa‚ v

ÿm-\m¿-Yn F-∂ B-tcm-]-Whpw hn-\-bm-bn. ap≥ sX-c-s™Sp-∏p-I-fn¬ F¬.Un.F-^n\p e-`n-® thm-´p-Iƒ t]m-epw e-`n®n-s√-∂p am-{X-a-√, H-cp \n-tbmP-I a-fi-e-Øn-epw {In-Ãn-°p eo-Uv t\-Sm-\m-bn-√. A-h-km-\ L-´-Øn-em-bn-cp-∂p a-fi-eØn-\p ]-cn-N-b-a-√m-Xn-cp-∂ {InÃn--sb ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xv. a-’-cn-°m≥ tbm-Ky-X-bp-≈ ]e-cpw D-≈-t∏mƒ A-]-cn-Nn-Xs\ C-d-°n-b-Xn¬ ]m¿-´n-°p≈n¬ X-s∂ F-Xn¿-∏v D-≠m-bncp-∂p. Hu-tZym-Kn-I ]-£-Øns‚ t\m-an-\n-bm-b-Xn-\m¬ FXn¿-]-£w Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nc-W-ß-fn¬ C-S-s]-Sp-∂n-s√-∂v B-Zyw ap-X¬ X-s∂ kw-km-cap-≠m-bn-cp-∂p. ]m¿-´n thm-´p-If-{X-bpw {In-kv-‰n s^¿-Wm-≠kn-\v e-`n-°p-sa-∂p-d-∏n-®n-cps∂-¶n-epw A-Xp-≠m-bn-√. C°m-cy-߃ Dƒ-s∏-sS ]m¿-´n°v ]-cn-tim-[n-t°-≠n h-cpw.

X-sØ-°p-dn-®pw ]p-\-c-[n-hm-ksØ-°p-dn-®pw \-„-]-cn-lm-csØ-°p-dn-®pw ]Tn-°p-∂-Xv. Ch-cp-sS dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°¬ A-¥n-aL-´-Øn-em-sW-∂v sIm®n sa-t{Sm A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. ]p-\-c-[n-hm-k-sØ-°p-dn-®v hym]m-cn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿°n-S-bn¬ B-i-¶ \n-e-\n¬-°p∂p-≠v. ÿ-e-hpw ho-Spw \-„-amIp-∂-h-cpw ]p-d-tºm-°n¬ Xm-akn-°p-∂-h-cp-sa-√mw ]p-\-c-[nhm-k ]m-t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Spw.

Nn-cn-a-[p-cw hnXdn C-¶-skâv I-eÎ-td-än Im-°-\m-Sv: \¿-a-Øn-s‚ sh-Sns°-´p-Iƒ s]m-´n-®v \n-bp-‡ Nm-e-°p-Sn Fw.]n C-∂-sk‚ v \n-an-j t\-cw sIm-≠v I-e-Œ-td‰n-se Po-h-\-°m-tc-bpw ssIøn-se-Sp-Øp. Xn-c-s™-Sp-∏p tKm-Z-bn¬ \n-∂v Fw.]n-bm-bn I-e-Œ-td‰n¬ Hu-tZym-Kn-I Im-cy-߃°m-bn F-Øn-b-t∏m-gpw A-t±lw \¿-aw ssI-hn-´n-cp-∂n-√. Rm≥ C-hn-sS ho-≠pw h-cp-sa∂vv \n-߃ I-cp-Xo-√m-te...F∂m-bn-cp-∂p D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv C-∂-sk‚n‚ B-Zy {]-Xn-I-cWw. Rm≥ h-∂p. C-Ø-h-W \nß-fp-sS kz-¥w B-fm-bo-´m Rm≥ h-∂-sX-∂p ]-d-™t∏mƒ D-tZym-K-ÿ¿-°pw Nn-cn-

b-S-°m-\m-bn-√. Xn-c-s™-Sp-∏v tKm-Z-bn¬ X-s∂ hn-P-bn-∏n-® Nn-cn U-b-tem-Kp-Iƒ Hu-tZymKn-I Im-cy-߃-°pw a-e-bm-fnI-fp-sS {]n-b \-S≥ k-a¿-∞-ambn X-s∂ {]-tbm-Kn-®p hn-P-bn°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]m¿-e-sa‚n-te-°v Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰v Xn-c-s™-Sp-∏v h-c-Wm-[n-Im-cnbm-b I-e-Œ¿ Fw Pn cm-P-am-WnIy-Øn-s‚ ssI-bn¬ \n-∂pw t\-cn-´p hm-ßp-∂-Xn-\m-Wv i-\nbm-gv-N D-®-tbm-sS A-t±-lw Ie-Œ-td-‰n-se-Øn-b-Xv. I-e-Œ-td-‰n-¬ hn.sF.]n-sb I-≠v Po-h-\-°m-cpw, hn-hn-[ Bh-iy-߃-°m-bn kn-hn¬ kv-t‰j-\n-se-Øn-b-h-cpw B-Zyw H-

ßpw. Xp-S¿-∂v B-ep-h sd-bn¬th tÃ-j-\p k-ao-]-ap-≈ temUv-Pp-I-fn¬ ap-dn-sb-Sp-Øv Xm-akn-®v ]-I¬ k-a-b-ß-fn¬ ]-e th-j-ß-fn¬ `n-£-bm-Nn-°m\m-bn I-S-I-fn-epw a-‰pw I-h¿-® \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. ssI-øn¬ _[n-c-\pw aq-I-\p-am-sW-∂p-≈ k¿-´n-^n-°-‰pw ]-e-cpw ]-Ww sIm-Sp-Ø-Xv tc-J-s∏-Sp-Øn-b I-S-em-kpw D-≠m-Ipw. `n-£ bm-Nn-s®-Øn X-{¥]q¿-hw k¿-´n-^n-°-‰pw I-S-emkpw ta-i-∏p-d-Øn-cn-°p-∂ samss_¬ t^m-Wp-I-fp-sS-bpw ss]-k-bp-sS-bpw ]p-d-Øv h-bv°pw. `n-£-e-`n-®-ti-jw t]mIm-\m-bn C-d-ßp-tºmƒ k¿-´n^n-°-‰pw I-S-em-kp-I-fpw F-Sp°p-∂-Xn-t\m-sSm-∏w samss_¬ t^m-Wpw ss]-k-bpw F-Sp-Øp sIm-≠p-t]m-Ipw. Bep-h-bn¬ \n-∂pw, _-kn¬ k-

∂p sR-´n. h-cm-¥-bp-sS aq-ebn¬ H-gn-™p \n-∂ A-h-cp-sS A-Sp-tØ-°v Hm-Sn-sb-Øn-bmWv C-∂-sk‚ v kw-km-cn-®p XpS-ßn-b-Xv. Nm-e-°p-Sn-bn¬ Xm≥ hn-Pbn-®-Xv C-S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sSbpw thm-´¿-am-cp-sS-bpw an-I-® ]n-¥p-W-sIm-≠m-sW-∂v Fw.]n. k¿-´n-^n-°-‰v hm-ßn]p-d-Øn-d-ßn-b ti-jw am-[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv A-t±-lw ]-d™p. k¿-´n-^n-°-‰v hm-ßm≥ C-∂-sk‚n-s\m-∏w kn-]n-Fw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-Kw kn.F≥. tam-l-\≥, Xr-»q¿ kn-.]n-.Fw Pn-√m sk-{I-´-dn-tb‰v Aw-Kw bp.]n. tPm-k-^v F∂n-h-cp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

]p-\-c-[n-hm-k I-Ωn-‰n-bp-sS ip]m¿- i - b - \ p- k - c n- ® m- b n- c n- ° pw sXm-gn¬ {]m-Xn-\n-[yw Dƒ-s∏sS-bp-≈-h Xo-cp-am-\n-°p-I. I-gn-™-h¿-jw Pq-em-bn-emWv Xm¬-Im-en-I ]p-\-c-[n-hmk ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®-Xv. ÿe-hpw ho-Spw \-„-am-Ip-∂-h¿°v, Xm-a-k-an-√m-Ø sI-´n-S߃, hm-Wn-Py ÿm-]-\-߃ \-„-am-Ip-∂-h¿-°v F-∂n-ßs\-sb-√mw Xm¬-Im-en-I ]m- \nbp-‡ Nm-e-°p-Sn Fw.]n. C-∂-sk‚n-s\ kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ I-e-Œ¿ Fw Pn t°-Pn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. cm-P-am-WnIyw kzo-I-cn-°p∂p

©-cn-®v F-d-Wm-Ip-fw kn-‰nbn¬ F-Øp-∂ C-bmƒ \-K-cØn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b tijw h-f-sc th-Kw c-£-s∏-Spw. tam-j-Ww \-S-∂-bp-S-s\ X-s∂ kn-‰n t]m-en-kv i-‡-am-b sk¿-®v \-S-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw ]-e-t∏m-gpw t]m-en-kn-s‚ IÆp-sh-´n-®v c-£-s∏-´p. ssh-‰n-e sam-_n-en-‰n l-_n\p k-ao-]-ap-≈ hn-t√-Pv Hm-^nkn-se-Øn H-cn-°¬ hn-t√-Pv Hm^o-k-dp-sS sam-ss_¬ t^m ¨ I-h¿-∂p. A-tX Hm-^o-kn ¬ X-s∂ ho-≠pw k-\ym-kn-bmbn `n-£-bm-Nn-®v th-jw am-dnsb-Øn. C-bm-sf kw-i-bw tXm∂n hn-t√-Pv Hm-^o-k¿ A-t\zjn-s®-¶n-epw I-s≠-Øm ≥ Ign-™n-√. t]m-en-kv kv-t‰-j-\nse-Øn-b hn-t√-Pv Hm-^o-k¿ {]Xn-sb Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. tIm-´-bw, B-e-∏p-g, Xr-»q¿,

sIm-®n: a-’y-sØm-gn-em-fnIƒ-°v a-sÆ-Æ s]¿-an-‰v \¬Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ F©n-\p-I-fp-sS-bpw h-f-f-ß-fp-sSbpw ^n-j-do-kv h-Ip-∏v, a-’ys^-Uv F-∂n-h-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ C-∂v (sa-bv 18) \-SØm-\n-cp-∂ kw-bp-‡ ]-cntim-[-\ am-‰n. ]p-Xp-°n-b Xo-bXn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw. B-ep-h: F-S-Ø-e ]-©m-bØn-se ÿn-c Xm-a-k-°m-cm-b sI-´n-S \n-Ip-Xn-bn¬ \n-∂v H-gnhm-°-s∏-´ hn-ap-‡ `-S≥-am¿ Cu h¿-jw C-f-hv e-`n-°p-∂-Xn\m-bn A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Wsa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. tcJ-Iƒ ]-©m-b-Øn¬ k-a¿-∏n°m-Ø-h¿-°v \n-Ip-Xn-bn-f-hv e`n-°n-s√-∂pw A-dn-bn-®p.

bp.Pn.kn., sP.BÀ.F-^v. s\-äv k-b³-kv hn-j-b-§Ä-¡v ]-cn-io-e-\w

sIm-®n: Pq-Wn¬ \-S-°p-∂ bp.Pn.kn., sP.B¿.F-^v. s\-‰v ]-co-£-bv-°v sI-an-kv-{Sn, ^nkn-Iv-kv, am-Ø-am-‰n-Iv-kv hn-jb-߃-°v hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e-\w \¬-Im≥ k-∂-≤-kw-L-S-\-bmb sh¬-s^-b¿ skm-ssk-‰n Xo-cp-am-\n-®p. i-\n, Rm-b¿ Znh-k-ß-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\ ¢mkp-Iƒ. F-d-Wm-Ip-fw F-bnw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv ]-cnio-e-\w .t^m¨: 9895132237.

a-Õy-Ir-jn-¡v A-t]-£n-¡mw

bmN-I-\m-sb-¯n I-hÀ-¨: X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in A-d-Ìn sIm-®n: _-[n-c-\pw aq-I-\p-ambn A-`n-\-bn-®-v `n-£ -bm-Nn-s®Øn I-S-I-fn¬ \n-∂pw samss_¬ t^m-Wp-I-fpw, ]-Whpw I-h-cp-∂ X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-sb ku-Øv t]m-en-kv kvv-t‰j≥ k-_v-C≥-kv-s]-Œ¿ hn tKm-]-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-kv kw-Lw Xn-cp-∏Xn-bn¬ \n-∂pw ]n-Sn-Iq-Sn. X-an-gv-\m-´n¬ Im-´v-]m-Sn-°-SpØv Aw-_q¿ i-¶-cm-]p-cw s\-cnbw-]-´v lu-kv \-º¿ 119/5¬ \m-K-cm-Pv (29) B-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-bmƒ tI-c-fØn-se-ºm-Sp-am-bn 150 Hm-fw tam-j-W-߃ \-S-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®n-´p≠v. Aw-_q¿ hm-\n-bw-]m-Sn sdbn¬-th tÃ-j-\n¬ \n¿-Øp∂ tI-c-f-Øn-te-°p-≈ s{S-bn\p-I-fn¬ I-b-dp-∂ C-bmƒ Bep-hm sd-bn¬-th tÃ-j-\n-en-d-

a-Âky-h-Å-§-fp-sS ]-cn-tim-[-\ am-än

sI-«n-S \n-Ip-Xn-bn-f-hv-

sIm-¨n sa-t{Sm: ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t¡-Pv {]-Jym-]-\w A-Sp-¯ am-kw

sIm-®n: sIm-®n sa-t{Sm ]-≤-Xnbp-am-bn _-‘-s∏-´v ÿ-e-hpw hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fpw \-„am-Ip-∂-h¿-°p-≈ ]p-\-c-[n-hmk ]m-t°-Pv A-Sp-Ø am-kw {]Jym-]n-°pw. Xm¬-Im-en-I ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°-Pm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. km-aq-ln-Im-Lm-X ]T-\-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]mt°-Pv X-øm-dm-°p-∂-Xv. B¿. hn. A-tkm-kn-tb-‰v-kv F-∂ ÿm-]-\-am-Wv km-aq-ln-Im-Lm-

sIm-®n: B-ep-h dq-d¬ Pn-√ t]m-eo-kv I-≠p-sI-´n-b 18 hml-\-߃ ]-c-ky-am-bn te-ew sN-bv-Xv hn¬ °p-∂p. Pq¨ 25\v cm-hn-se 11\v I-f-a-ti-cn km-bp-[-tk-\ Iymw-]n-em-Wv te-ew. an-’p-_n-jn _-kv, alo-{μ Po-∏v, lo-tdm tlm-≠, Sn hn F-kv, _-Pm-Pv, Sm-‰m kp-tam Dƒ-s∏-sS-bp-f-f h-≠n-I-fm-Wv hn¬°p-∂-Xv. km-bp-[ tk-\ Iym-]n-ep-f-f hm-l-\-߃ Hm-^o-kv k-a-bß-fn¬ A-\p-hm-Z-tØm-sS ]-cntim-[n-°mw. sS≥-U¿ \¬Im≥ Xm¬-]-cy-ap-f-f-h¿ \n-›nX \n-c-X-{Z-hyw A-S-® {Um-^v-Sv k-ln-Xw A-kn- v I-am≠‚ v, km-bp-[ tk-\ Iymw-]v , I-f-a-ti-cn F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww.

tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e-°m-Sv Pn-√-Ifn-se hn-hn-[ hym-]m-c-ÿm-]-\ß-fn¬ \n-∂pw ]-W-hpw, samss_¬ t^m-Wpw I-h¿-∂-Xmbpw C-bmƒ t]m-en-kn-t\m-Sv kΩn-Xn-®n-´p-≠v. 2011 ap-X¬ tI-c-f-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn-epw C-S-°n-sS B-{‘, I¿-Æm-S-I, a-lm-cm{„, kw-ÿm-\-ß-fn-se hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂pw samss_¬ t^m-Wp-Iƒ sN-ss∂bn-epw _mw-•q-cn-epw, apw-ss_bn-epw a-‰pw hn-‰n-´p-≈-Xm-bn Adn-hm-bn-´p-≠v. I-gn-™ H-º-Xp am-k-am-bn t]m-en-kv C-bmƒ°m-bn -Xn-c-®n¬ Xp-S-cp-I-bm-bncp-∂p. tam-j-Ww \-S-∂ ÿ-e-ßfn¬ \n-s∂-√mw X-s∂ C-bmƒ°v `n-£-bn-\-Øn¬ B-bn-c-°W-°n-\p cq-] e-`n-®n-´p-≠v. I-gn™ Un-kw-_-dn¬ C-bm-sf

t]m-en-kv ]m-e-°m-Sv h-sc ]n≥Xp-S¿-s∂-¶n-epw ]m-e-°m-Sv sdbn¬-th tÃ-j-\n¬ sh-®v sNss∂ sa-bn-en-s‚ tem-°¬ Iw]m¿-´p-sa‚n¬ \n-∂pw Nm-Sn c£-s∏-´p. tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn[-`m-K-ß-fn¬ C-Ø-c-Øn¬ X´n-∏p-\-S-∂n-´p-≈-Xn-\m¬ X-´n∏n-\v hn-t[-b-cm-b-h¿ F-d-WmIp-fw Su¨ ku-Øv C≥-kv-s]Œ¿ kn-_n-tSm-an-s\ 9497987105 F-∂ \w-_-cn-tem, Su¨ kuØv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ tKm-]Ip-am-dn-s\ 9497980405 F-∂ \º-dn-tem _-‘-s∏-Sp-hm≥ t]men-kv A-dn-bn-®p. F-d-Wm-Ip-fw Su¨ kuØv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ hn tKm]-Ip-am-¿, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^o-k¿ A-\-kv, cm-tP-jv, A-\o-jv F-∂n-h-c-Sß-b kw-L-am-Wv {]-Xn-sb Aw-_q-cn¬ \n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b-

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw a-’yI¿-j-I hn-I-k-\ G-P≥-kn ip≤-P-e-Hm-cp-P-e a-’y-Ir-jn-°p≈ A-t]-£-Iƒ £-Wn-®p. At]-£-t^m-dw a-’y-I¿-j-I hnI-k-\ G-P≥-kn-bp-sS Hm-^okv, X-t±-i `-c-W ÿm-]-\-ß-fnse A-Izm-Iƒ-®¿ tIm-˛ Hm¿Un-t\-‰¿-am¿, a-’y `-h-\p-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p ku-P\y-am-bn e-`n-°pw. kw-ÿm-\, A-¥¿-kw-ÿm-\ X-e-ß-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]-cn-io-e-\ ]cn-]m-Sn-Iƒ-°pw a-’y-I¿-jI¿-°v A-t]-£n-°mw. t^m¨ : 0484 2392660, 2397182.

sSdm-t¡m-« B`cW§fpsS {]ZÀ-i\w- \m-sf ap-XÂsIm-®n-: k-tcm-P-e-£v-an- Unssk≥-kn-s‚ sS-dm-t°m-´ B-`c-Wß - f - p-sS-bpw- ^m-j≥- B-`c - W-ßf - p-sS-bpw- Un-ssk-\¿- kmcn-I-fp-sS-bpw- {]-Z¿-i-\w- \msf F-d-Wm-Ip-fw- {]-kv-¢-_v- B¿-´vKym-ed - n-bn- ¬- B-cw-`n-°pw.\-K-c-k-` sU-]yq-´n- ta-b¿_n- `-{Z 11.-30\v- {]-Z¿-i-\w- D-ZvLm-S-\w- sN-øpw-.- {]-kv-¢-_v-

sk-{I-´-dn- F-kv- D-Æn-°r-jvW≥-,- ssh-kv- {]-kn-U‚ v- KoXm-Ip-am-cn- F-∂n-h¿N-Sßn¬- kw-km-cn-°pw.- ssh-tem∏-≈n- {io-[-c-ta-t\m-s‚ Ip-Spw_-Øn¬-\n-∂p-≈ k-tcm-Pn-\nb-Ω-bpw- a-Iƒ- e-£v-an- th-WptKm-]m-epw- tN¿-∂m-Wv- {]-Z¿-i\w- H-cp-°p-∂-Xv.- {]-Z¿-i-\w21\v- k-am-]n-°pw.-


{]mtZ-inIw t»-Uv am-^n-b-s¡-Xn-tc sd-bv-Uv; H-cmÄ ]n-Sn-bnÂ

18 sabv 2014- Rmb¿

Z´Â FIv-kv-t]m XpS§n sIm®n: Hmƒ tIcf Z¥¬ Uo tegv-kv Atkmkntbjs‚ Z ¥¬ FIv-kv-t]m tlm-´¬ te sa¿Unb≥ I¨h≥j≥ sk‚dn¬ Xp-S-ßn.

sIm-®n: tª-Uv am-^n-b-s°-Xntc t]m-en-kv \-K-c-Øn¬ \-SØn-b sd-bv-Un¬ H-cmƒ ]n-Sn-bnem-bn. ]-\-ßm-Sv am-fw Ip-gnbn¬ ho-´n¬ a-Z-\ (54)\m-Wv jm-tUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXvv. 23,050 cq-]-bpw , ap-{Z-]-{X-ßfpw ,B-[m-c-ß-fpw ,t{]m-an-k-dn t\m-´p-I-fpw,a-‰p tc-J-I-fpw ]nSn-s®-Sp-Øp.]-W-b-s∏-Sp-Øn-b H-cp tam-t´m¿ ssk-°n-fpw t]men-kv ]n-Sn-s®-Øp. ]-\-ßm-Sv t]m-en-kv tI-kv F-Sp-Øp.kvs]-jy¬ {_m-©v A-kn.I-Ωoj-W¿ Fw c-ta-jv-Ip-am¿ , jmtUm F-kv.sF. A-\-¥-em¬,

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: Ieq¿ 110 sI.hn. k_v tÃ-j-\n¬ {]o˛a¨-kq¨ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂Xn-\m¬ C-∂p cm-hn-se F-´v apX¬ 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw C-S∏-≈n sk-Ivjs‚ ]-cn[n-bn¬ s]m-‰-°p-gn ap-X¬ cmPm-Pn tdm-Uv h-scbpw Ir-jv-Wkzm-an tdmUv, ]p-t√∏-Sn ]-cnk-cw, _o-cm≥-Ip-™v tdmUv, am-[y-aw ]-cn-k-c-ß-fn¬ cm-hnse F-´v apX¬ 5.30 h-sc sshZyp-Xn ap-Sßpw ]m-em-cnh-´w sk-Ivjs‚ ]cn-[n-bn¬ am-aw-Kew, N-ߺp-g ]m¿°v, a-°n-Sn ap°v, Hm-_vtdm¨ am-fn-s\-Xn¿-hiw, {io\m-cm-b-W P-Mvj≥, ]-h¿ lu-kv tdmUv, Hmt´m samss_¬ tdmUv, ]m-em-cnh-´w Su¨, A-ø∏-s‚ Aº-ew apX¬ XΩ-\w P-Mv-j≥ h-scbpw P-\-X˛t\m¿Øpw kuØpw `m-K߃, ss]-∏v sse≥, t]m]p-e¿ P-Mvj≥, ]n sP B‚Wn tdmUv, kw-kvIm-c P-Mvj≥ ]-cn-kcw. ssh‰n-e sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ X-Ω-\w˛]p-t√∏-Sn tdmUv, te-_¿ tImf-\n tdmUv, sa-bv ^-Ãv tdmUv, Pq_n-en tdmUv, s^-en-Iv-kv tdmUv, Km-‘n-Pb-¥n tdmUv, {Zu]-Xn tdm-Uv cm-hn-se F-´v apX¬ 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw

]cn-]mSn „

]pXp-ssh-∏v `mc-Xv hn-Im-kv `-h-≥: `mc-Xv hn-Im-kv ]-cnj-Xv kuP-\y ¢n-\n-Iv˛cm-hn-se 10.00.

te sa-dn-Un-b-\n¬ B-cw-`n-® sU‚¬ {]-Z¿-i-\-Øn¬ \n-∂v

a-´m-t©-cn: tdm-Un-s‚ tim-N\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v A-©mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn B¿.Un.H-bv-°v \nth-Z-\w \¬-In. t^m¿-´p-sIm-®n F-Uv th-Uv sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-bm-b Sn sI ^m-cn-kmWv \n-th-Z-\w k-a¿-∏n-®-Xv. Xm ≥ ]Tn-°p-∂ hn-Zym-e-b-Øn-\pap≥-h-i-sØ tdm-Uv X-I¿-∂v Ip-≠pw-Ip-gn-bp-am-bn In-S-°p-∂Xp \m-fp-I-fm-sb-∂pw Ip-gn-bn

I-em-]T-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

d-h-\yq dn-¡-h-dn tIm¬-^-d³-kv 24\v

sIm-®n: G-{]n¬ am-k-sØ dh-\yq dn-°-h-dn tIm¨-^-d≥kv sa-bv 24\v I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dnbn-®p.

tkm-jyÂ-hÀ-¡À XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

sIm-®n: Pn-√-bn¬ km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ t£-a ÿm-]-\ß-fn¬ Iu¨-kn-e¿/tkmjy¬ h¿-°¿-am-sc Xn-c-s™Sp-°p-∂-Xn-\v 23 \v cm-hn-se 10 ap-X¬ 11 h-sc Im-°-\m-Sv knhn¬ tÃ-j-\n-ep-≈ km-aq-lnI \o-Xn Hm-^n-kn¬ hm-°v C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. tbmKy-X-˛ Fw.F-kv.U-ªp/ Fw.F. tkm-tjym-f-Pn. {]m-bw 24 \w 30 \w a-t[y. h-\n-X-Iƒ°v am-{Xw ]-s¶-Sp-°mw.

¬-\n-∂pw D-b-cp-∂ s]m-Sn-aq-ew izm-k-kw-_-‘-am-b A-kp-Jß-fpw im-co-cn-I A-kz-ÿ-X-Ifpw D-≠m-Ip-s∂-∂pw \n-th-Z-\Øn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂p.a-g-°mew B-k-∂-am-b-tXm-sS Ip-gn-Ifn¬ sN-fn-sh-≈w sI-´n-°n-S∂p hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bq-\nt^m-an¬ sN-fn-sX-dn-°p-∂-Xn\pw C-S-bm-°p-w. a-g-°p-ap-ºm-bn ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂p-am-Wv Cu ]Øp-h-b- p-Im-c≥ B¿.Un.H-

hmÀ-Up-X-e ip-No-Ic-Ww sIm-®n: B-e-ßm-Sv {Km-a-∏-©mb-Øn-¬ a-g-°m-e-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn hm¿-Up-X-e ipNo-I-c-W-]-cn-]m-Sn B-cw-`n®p. πm-Ãn-Iv In-‰p-Iƒ kw-`-cn°¬, In-W-dp-I-fn¬ t¢m-dn-t\-j≥ F∂n-h B-cw-`n®p. hm-tg-entØm-Sv ¢o-\nMv, sXm-gn-epd-∏p ]≤-Xn {]-Im-cw B-cw-`n®p. Be-ßm-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv saw_¿ ]n F-kv P-K-Zoi≥, B-eßm-Sv tªm-°v saw-_¿ F Fw A-–p¬-k-emw, Ip-Spw-_{io F.Un.Fkv. {]-knU‚ v k-^nbm Ip-™p-ap-l-ΩZv, sk-{I´-dn i-in-I-e cLp, sI F≥ kp-\n ¬-Ip-am¿, kn.Un.Fkv. Aw-Kw Ko-X X-¶-∏≥ kw-_-‘n-®p.

A-`n-ap-Jw sa-bv 20\v B-ep-h: bp.kn. tIm-f-Pn¬ Fw.kn.F. tIm-gv-kn-te-°p-≈ A-`n-ap-Jw sa-bv 20 \v cm-hn-se ]-Øp-ap-X¬ \-S-Øpw. A-h-km\ h¿-j _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw ]-s¶-Sp-°mw. Fw.Pn.bq-\nth-gv-kn-‰n-bp-sS am-\-Z-fi {]Im-c-am-bn-cn-°pw {]-th-i-\w. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨ : 2603633, 8281107533,

°¬ \n-∂pw tIƒ-°p-I. c-≠am-sØ \-º¿ \n-e-hn¬ C-√mØ-Xm-Wv. aq-∂m-a-sØ \-º-dmI-s´ dn-Mv sN-øp-∂p-s≠-¶n-epw F-Sp-°p-∂n-√.

ssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g ]©m-b-Øm-^n-kn¬ {]-Z¿-in-∏n®n-´p-≈ hn-Pn-e≥-kv B‚ v B ‚n-I-d-]v-j≥ _yq-tdm-bp-sS Adn-bn-∏v t_m¿-Un¬- \¬-In-bn-´p≈ t^m¨- \-º-dn¬- hn-fn-®m¬In-´p-∂-Xv- en-kn- B-ip-]-{Xn.aq-∂v \-º-dp-I-fm-Wv \¬-Inbn-´p-≈-Xv. C-Xn-sem-∂pw Xs∂ B‚n I-d-]v-j≥ _yq-tdmbp-tS-X-√. B-Zy-sØ \-º-dm-b 2402044 F-∂ \-º-dn-te-°v hn-fn®m¬ en-kn B-ip-]-{Xn-bn-te°v kzm-K-Xw F-∂m-Wv a-dp-X-e-

∂p-tIm-Sn- cq-]-tbm-fw- C-t∏mgpw- sN-e-hm-°n-bn-´n-√.- sI-.Fkv-. bp-.Un-.]n- ]-≤-Xn-bn¬- A\p-h-Zn-®- 13.76 tIm-Sn- cq-]-bn¬11.5 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv- sN-e-hm°n-b-Xv-. c-t≠-Im¬- tIm-Sn- cq-] C-Xnepw- _m-°n-bp-≠v-. Cu- ^-≠v- D]-tbm-Kn-®v- sN-øm≥- I-gn-bp-∂ ]-≤-Xn-°p-t]m-epw- k¿-°m-cns‚-bpw- Un-.Fw-.B¿-.kn-bp-sSbpw- ap-∂n¬- \-K-c-k-` ssI-\o´p-I-bm-sW-∂pw- A-h¿- B-cm]n-®p. I-gn-™ Iu¨-kn-en-s‚ Im-e-Øv- sS≥-U¿- sN-bv-X ]-≤Xn-Iƒ am-{X-am-Wv- ]q¿-Øn-bm°n-b-Xv-. \-K-c-Øn-se- Im-\-IƒB-gw- Ip-d-®v- ho-Xn-bn¬- \n¿-an®v- Im-b-en-te-°v- F-Øn-°m-\p≈- ]-≤-Xn-°v- F-ßp-sa-Øn-bn-

√.- sIm-®n- \-K-c-Øn-\v- G-sd- A\p-tbm-Py-am-b- ]-≤-Xn-sb-∂\n-e-bn¬- C-Xn-\v- Aw-Ko-Im-cwe-`n-®n-cp-∂p.- ko-th-Pv- ]-≤-Xn°m-bn- e-`n-® 92 tIm-Sn-X-bn¬- c≠p tIm-Sn- am-{X-am-Wv- \n-ehn¬- sN-e-h-gn-®n-´p-≈-Xv-. ^-≠vsN-e-hm-°m-Ø-Xn-s\-°p-dn-®vta-b¿- a-dp-]-Sn- ]-d-b-W-sa-∂v- {]Xn-\n-[n-Iƒ Iu¨-kn-en¬- Bh-iyw- D-∂-bn-®p. \-K-c-Øn-se- Ip-Sn-sh-≈-hnX-c-Ww- Im-cy-£-a-am-°m-\mbn- ^m-Œn-s‚- D-tZym-K-a-fi¬Un-hn-j-\n¬- sh-dp-sX- In-S-°p∂- Ip-Sn-sh-≈-ip-≤o-I-c-W- πm‚ v- \-K-c-k-`-bv-°v- D-]-tbm-Kn°m-≥ I-gn-bp-∂-X-c-Øn¬- Xocp-am-\-sa-Sp-°m-≥ ta-b¿- C-Ss]-S-W-sa-∂pw tbm-K-Øn¬

B-h-iyw D-b¿-∂p.- C-Xn-\m-bnI-e-Œ- -sd-bpw- hy-h-km-b-a{¥n-sb-bp-w- I-≠v- kw-km-cn-°Ww.- \-K-c-Øn-te-°m-h-iy-amb- Ip-Sn-sh-≈w- Ip-d-™- sN-ehn¬- ip-≤o-I-cn-®v- hn-X-c-WwsN-øm-≥ C-Xp-h-gn- I-gn-bp-sa∂v- {]-Xn-\n-[n-Iƒ tbm-K-Øn ¬ \n¿-tZ-in-®p. C-Xp-kw-_‘n-®v- N¿-® \-S-Øm-sa-∂v- tab¿ tbm-K-Øn¬- A-dn-bn-®p. I-gn-™- th-\¬-a-g-bn¬ku-Øv,- t\m¿-Øv- sd-bn¬-thkv-t‰-j-\n¬- sh-≈w- I-b-dn- KXm-K-Xw- ap-S-ßn.- Im-\-Iƒ- \n-d™v- H-gp-In- \-K-cw- sh-≈-s°-´nem-bn.- Iu-¨-kn-e¿-am-cp-sS- hoSp-Iƒ- Dƒ-s∏-sS- sh-≈-Ø-e-\Sn-bn-em-bn.- ku-Øv- sd-bn¬-thkv-t‰-j-\-Sp-Øv- sa-t{Sm- kv-t‰-j-

X-½-\wþ- ]p-tÃ-¸-Sn- tdm-Uv- kÀ-¡mÀG-sä-Sp-¡-W-sa-¶ {]-ta-bw \-Kc-k-` ]m-km¡n sIm-®n-:- sa-t{Sm- sd-bn¬- \n¿-amW-Øn-s‚- c-≠mw-L-´-hn-I-k\-Øn¬- Dƒ-s∏-Sp-Øn- X-Ω-\w]p-t√-∏-Sn- tdm-Uv- k¿-°m¿- Gs‰-Sp-°-W-sa-∂ B-h-iy-s∏-´psIm-≠p-≈ {]-ta-bw sIm-®n \K-c-k-` ]m-km-°n.`-c-W-]-£Iu-¨-kn-e-dm-b- Sn- sP- hn-t\mZv- A-h-Xm-c-I-\m-bpw- en-t\m- tP°-_v- A-\p-hm-Z-I-\m-bp-am-Wv {]-ta-bw- A-h-X-cn-∏n-®-Xv. tdmUv- \n¿-am-W-Øn-s‚- \n-b-a-X-S -߃- \o-°m-\m-bn- ap-Jy-a{¥n-bp-am-bn- N¿-®- \-S-Ø-W-sa-

∂- {]-Xn-]-£-w B-h-iy-s∏-´p.\n-b-a-X-S- -߃- \o-°m-sX- {]ta-bw- ]m-km-°n-bm¬- tdm-Uvhn-I-k-\w- \o-≠p-t]m-Ip-sa-∂v{]-Xn-]-£-Iu-¨-kn-e¿- A-Uz.Fw- A-\n¬-Ip-am¿- ]-d-™p.tdm-Uv- hn-I-k-\-Øn-\m-bp≈- ÿ-ew- G-s‰-Sp-°m-\m-bnA-\p-h-Zn-®- t^m¿- h-¨- t\m-´n^n-t°-j-s‚- Im-em-h-[n- 24 \vA-h-km-\n-°m-\n-cn-s°-bm-Wvk¿-°m¿- G-s‰-Sp-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v- {]-ta-bw- ]m-km-°nb-Xv.- ÿ-e-ta-s‰-Sp-°m-\pw- tdm-

]m-N-I-hm-X-I kn-en-−-dp-IÄ tam-j-Ww t]m-hp-¶p

ssh-∏n≥: \m-b-c-º-ew ta-J-ebn¬ \n-∂p ]m-N-I-hm-X-I knB-ep-h: B-ep-h bp-.kn. tIm- en-≠-dp-Iƒ tam-j-Ww t]m-Ipf-Pn¬ Cu h¿-j-sØ ∂-Xm-bn ]-cm-Xn. sh-fn-b-ØmwFw.kn.F tIm-gv-kn-te-°p-f-f ]-dº - v `m-KØ - m-Wv I-gn-™Z- n-hC‚¿-hyq 20\v \-S-°p-sa-∂v kw kn-en-≠¿ tam-jv-Sn-°-s∏-´{]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p. A-hXv. tdm-Uc - n-In¬ C-d° - n-sh-®n-cpkm-\ h¿-j _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- ∂ kn-en-≠¿ H-cmƒ Hm-t´m-dn-£I-ƒ-°pw ]-s¶-Sp-°m-w. Fw.Pn. bn¬ F-Øn I-b‰ - n-s°m-≠p t]mbq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS am-\-ZIp-Ib - m-bn-cp-∂p. A-c a-Wn-°q-dnfi-{]-Im-c-am-bn-°pw {]-th-i- \p ti-jw k-ao-]Ø - p-Xs - ∂ C\-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. Ø-cØ - n¬ tam-jW - w \-S∂ - p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v G-P≥-kn Po-h° - m-cpw \m-´p-Im8281107533,0484 2603633 F-∂ \- cpw tN¿-∂v \-SØ - n-b X-c® - n-en-¬ º-dn-tem, mcaucc@gmail.com kn-en-≠¿ I-SØ - n-b hy-‡n-sb F-∂ A-{U-kn-tem _-‘-s∏- I-s≠-Øn. c-≠p kw-`h - ß - ƒSm-hp-∂-Xm-Wv. °p ]n-∂n-epw C-bmƒ X-s∂-bm-

Fw.kn.F. CâÀ-hyp 20\v

sW-∂v ÿn-cn-Ic - n-°p-Ib - pw sNbvX - p. kn-en-≠d - p-Iƒ-°v £m-asam-∂pw C-√m-Ø k-ab - Ø - p-Xs∂-bm-Wv C-Øc - Ø - n¬ tam-jWw \-S° - p-∂s - X-∂v G-P≥-kn A-[n-Ir-X¿ Nq-≠n-°m-´n.

P\Po-hn-Xw Zp-k-l-am-¡n-b-Xn-sâ ^ew

sIm®n: P-\-Po-hn-Xw Zp-k-l-am°n-Øo¿-Ø-Xn-s‚ ^-e-am-Wv tZio-b X-e-Øn¬ tIm¨-{K n-\p≠mb tXm¬-hn-sb-∂v tIc-fm A-d-_n-Iv ap≥-jo-kv Atkm-kn-tb-j≥ ap≥ Pn√m {]knU‚ v sI Fw A-–p¬ a-enIv A-`n-{]m-b-s∏´p.

`oa³ sX-c-−n-I-Ä h-e-bn Ip-Sp§n a-´m-t©-cn: tXm-∏pw-]-Sn ^n-jdo-kv lm¿-_-dn¬ \n-∂p a¬ky-_-‘-\-Øn-\p-t]m-b ^njn-Mv s\-‰v t_m-´n¬ aq-∂p `oa≥ sIm-º≥ sX-c-≠n a¬-ky߃ Ip-Sp-ßn. C-∂-se cm-hnse ]p-d-s∏-´ Po-k-kv F-∂ t_m-´n-em-Wv H-cp S¨ ho-Xw `mcw-h-cp-∂ aq-∂p sIm-º≥ sX-c≠n-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xv. am-\m-t»cn Im-´n-∏-d-ºn¬ sP-bv-°-_ns‚ t_m-´m-Wv Po-k-kv. am-enbn¬-\n-∂v 26 t\m-´n-°¬ A-Ise-h-®m-Wv `o-a≥ sX-c-≠n-Iƒ h-e-bn¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS tXm-∏pw-]-Sn ^n-jdo-kv lm¿-_-dn¬ F-Øn-® sXc-≠n-Iƒ \m¬-∏-tXm-fw t]¿ tN¿-∂m-Wv I-c-bv-s°-Øn-®-Xv. t_m-´n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ Gsd ]-Wn-s∏-´m-Wv C-h-sb I-b‰n-b-Xv. ^n-jn-Mv lm¿-_-dn-se-Øn-

tbm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

Ff-¶p-∂-∏pg ]©m-b-Øm^n-kn\p ap∂n¬ {]Z¿in-∏n® t_m¿Uv

Im-\- \nÀ-am-Ww: \-K-c-k-`-bp-sS\-S-]-Sn-s¡-Xn-tc- hn-aÀ-i\w

-sIm-®n-: Im-\-Iƒ- hr-Øn-bm°m-\pw- \n¿-am-W-Øn-\p-am-bn hn-hn-[- ]-≤-Xn-I-fn¬-s∏-Sp-Øn\¬-In-b- ^-≠v- sN-e-h-gn-°mØ- sIm-®n \-K-c-k-`-bp-sS- \-S]-Sn-s°-Xn-tc \-K-c-k-`m tbmsIm-®n: Xr-∏q-Wn-Øp-d B¿. - n-a¿-i\ - w.- P-\d - w,- sI-. F¬.hn. tIm-f-Pv Hm-^v ayq-kn- K-Øn¬ h F-kv-.bp-.Un-.]n- ]-≤-Xn-I-fn-emIv B‚ v ss^≥ B¿-Sv-kv hnbn- A-\p-h-Zn-®- A-t©-Im¬hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ _n.F, _n. F-^v.F. tIm-gv-kp-Iƒ-°v tIm-Sn- cq-]- sN-e-h-gn-°m-sXA-t]-£ £-Wn-®p. I-em-`n-cp- k¿-°m-cn¬- \n-∂v- ho-≠pw- XpNn-bp-≈ π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ- I- B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv- \-K-c-k-`°v A-t]-£n-°mw. hm-bv-]m-´v, bp-sS- I-gn-hp-tI-Sm-sW-∂v- {]ho-W, ar-Zw-Kw, h-b-en≥, `-c-X- Xn-]-£- Iu-¨-kn-e¿- A-Uz.\m-Syw, tam-ln-\n-bm-´w, I-Y-I- Fw- A-\n¬-Ip-am¿- B-tcm-]n®p.sh-≈-s°-´v- H-gn-hm-°m-\mfn th-jw, I-Y-I-fn kw-Ko-Xw, a-±-fw, Nn-{X-I-e, in¬-∏-I-e, ]- bn- P-\-dw- ]-≤-Xn-bn¬- am-{X-ambn- 9.-78 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv- A-\pc-ky-I-e F-∂o hn-j-b-ß-fnem-Wv tIm-gv-kp-Iƒ. Iq-Sp-X¬ h-Zn-®-Xv.- 6.-54 tIm-Sn- cq-]- am-{Xam-Wv- sN-e-h-gn-®-Xv.- C-Xn¬- aqhn-h-c-߃ www.rlvmusiccolssk-‰p-I-fn¬ e-`y-am-Wv. t^m¨ ˛ 0484 2779757.

sN-bv-Xp. h-cm-∏p-g- ap-´n-\-Iw Nqf-°-S-hv `m-K-Øv Im-´n¬ ho-´n¬ {]-Im-i≥(60)s\-bm-Wv A-dÃp sN-bv-X-Xv. h-cm-∏p-g F-kv.sF tkmtPm h¿-Ko-kv, F.F-kv.sF. sI ]n `m-kn, sI B¿ kp-`m-jv, ]n sP kz-]v-\, F F-^v P-kn¬, ]n Fw jm-Pn, F sF lw-k, F-∂n-h-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 19 e-£-Øn 500 cq-]-bpw 12 ap-{Z-]-{X-ß-fpw F-´v ªm-¶v sN-°p-I-fpw hn-hn-[ tcJ-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-S-Xn-bn ¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dnam≥-Up sN-bv-Xp.

3

dm-Un-sâ tim-N-\o-bm-h-Ø: hn-ZymÀYn t_mÀ-Uv h-gn-sX-än-¡p-¶p; hn-Pn-e³kns\ hn-fn-¨mÂIn-«p-¶Xv- enkn Bip-]-{XnBÀ.Un.H-bv-¡v \n-thZ-\w \ÂIn

Adnbn-¸pIÄ

lege. org, www.rlvmuicfineartscolleg e.org F-∂o sh-_v-

]-\-ßmSv F-kv. sF {ioIp- a m¿, t]m- e okp-Imc m - b s_-∂n, Pq-Uv, hn-ema-Z-\≥ k ≥ , sd-Pn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ B-Wv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. h-cm-∏p-g: sIm-≈-∏-en-i-°m-cs\ h-cm-∏p-g t]m-en-kv A-d-Ãp

KOCHI/ekC

Uv- \n¿-am-W-Øn-\p-am-bn- 390 tIm-Sn- cq-]-bm-Wv- B-h-iy-ap-≈Xv.- `q-an- G-s‰-Sp-°¬- \n-b-a-\pk-cn-®v- {Um-^v-‰v- sU-¢-td-j-≥ \¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-ºv- ]-≤-Xn-bpsS- 80 i-X-am-\w- Xp-I- sI-´n-hbv-°-Ww.F-∂m¬- Cu- Xp-I- B-cv \¬Ip-∂-Xm-sc-∂v- hy-‡-am-°n-bn´n-√.- t\m-´n-^n-t°-j-s‚- Im-emh-[n- 24\v- A-∏p-d-tØ-bv-°v- \o´n-hm-ßn-bm ¬- am-{X-ta- ]-≤-Xns]-s´-∂v- \-S-∏m-°m-\m-hq.- As√-¶n¬- tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚- \n-

h-a-´em-t-I©-Äcn:I-t^m¿¯n-\´p-s-iIm-n-¨®pn

^n-j¿-sa≥ tIm-f-\n-bn¬ Kym-∏n¬ I-√n≥-]p-d-Øv kq£n-®n-cp-∂ h-e-Iƒ I-Øn-\in-®p. ^n-j¿-sa≥ tIm-f-\nbn¬ ssa-°nƒ jm-Pn, tPmfn F-∂n-h-cp-sS h-≈-ß-fnse a¬-ky-_-‘-\-h-e-I-fmWv I-Øn-\-in-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmbn-cn-°pw kw-`-hw. G-I-tZiw 25,000 cq-]-bp-sS \-„w IW-°m-°p-∂p.

kÀ-¡mÀ kv-Iq-fp-IfpsS ip-No-I-c-Ww C-¶v sIm-®n: Pn-√m s\-{lp bp-htI-{μ kw-Lm-X-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ ¢-_v A-‰v kv-Iqƒ bq-Øv ¢-_p-Iƒ ap-tJ-\ \-S°p-∂ k ¿-°m¿ kv-Iq-fp-I-fpsS ip-No-I-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂v cm-hnse 11 \v F-d-Wm-Ip-fw K-h. F-kv. B¿.hn. kv-Iq-fn¬ sIm-®n tIm¿-∏-td-j≥ sU]yq-´n ta-b¿ _n. `-{Z \n¿-hln-°pw.

kw-Øm-\ Nn-{X-I-em Iymw-]v

a¬-ky-_-‘-\-Øn-\p-t]m-b ^n-jn-Mv s\-‰v t_m-´n\v e`n® `o-a≥ sIm-º≥ sX-c-≠nIƒ ® `o-a≥ sX-c-≠n-I-sf ImWm≥ \n-c-h-[n-bm-fp-Iƒ FØn. lm¿-_-dn-se ^v-fm-‰v t^man¬ F-Øn-® sX-c-≠n-Iƒ ]n-

∂o-Sv te-e-Øn¬-hn-‰p. 1,25,150 cq-]-bv-°v sIm-®-ßm-Sn kz-tZ-in \m-k-dm-Wv `o-a≥ sX-c-≠n-Isf hm-ß-n-b-Xv.

sIm-®n: tI-c-f e-fn-X-I-em A°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ am-th-en-°-c ap-\n-kn-∏¬ sse-{_-dn lm-fn¬ kw-ÿm-\ Nn-{X-I-em Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°p-∂p. sa-bv 18 ap-X¬ 20 h-sc \o-fp-∂ Iymw-]v \n-b-a-k-`m kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ \n¿-h-ln-°pw. kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ {]tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p-≈ I-emIm-c≥-am¿ ]-s¶-Sp-°pw.

b-a-a-\p-k-cn-®v- td-m-Uv- hn-I-kn∏n-t°-≠n- h-cpw.- C-X-\p-k-cn-®v100 i-X-am-\w- Xp-I-bpw- ap-≥-Iq´n- sI-´n-h-bv-t°-≠n-h-cpw.- C-Xpk¿-°m-cn-\pw- \-K-c-k-`-°pw- hen-b- km-º-Øn-I- _m-[y-X- hcp-Øn-h-bv-°p-∂-tXm-sSm-∏w- ]≤-Xn- \o-≠p-t]m-Im-\pw- Im-cW-am-Ipw.A-Xn-\m¬- t\m-´n-^n-t°-js‚- Im-em-h-[n- \o-´n- hm-ßm-≥ Iu-¨-kn-epw- ta-b-dpw- C-S-s]-SW-sa-∂m-bn-cp-∂p- {]-Xn-]-£Øn-s‚- B-h-iyw.

≥ \n¿-am-W-Øn-\v- ÿ-ew- hn-´p\¬-Ip-∂-Xn-\p-ap-ºv- hn-e- CuSm-°m-\p-≈- \-S-]-Sn-Iƒ- kzo-Icn-°-W-sa-∂v- {]-Xn-]-£w- B-hiy-s∏-´p.- tX-h-c ^n-jv-em‚n-Mvsk‚¿- \-K-c-k-`-bp-sS ]-≤-Xnb-s√-∂v- dn-t]m¿-´v- \¬-In-b Xl-kn¬-Zm-cp-sS \-S-]-Sn-sb-°pdn-®v- A-t\z-jn-°m-sa-∂v- ta-b¿]-d-™p. A-Uz. sI F≥- kp-\n¬-Ipam¿-, F≥- F j-^o-°v-, ]n- B¿d-\o-jv-, s_-\-Un-Œv- s^¿-Wm≠-kv-, kn- F j-°o¿-, k-Pn-\n P-b-N-{μ≥- , iym-a-f F-kv- {]`p, hn- F {io-Pn-Xv-, sI hn- a-t\mP-Uv-, Fw- ]n- a-tl-jv-Ip-am¿-, t{]-a-Ip-am¿-, ¢m-c≥-kv-, ]-b-kvtPm-k-^v- F-∂n-h¿- N¿-®-bn¬]-s¶-Sp-Øp.

Iym-]v-ä³ Ir-jv-W³-\m-bÀ amÀ-K-ZÀ-in: sI hn tXm-a-kv sIm-®n: C-¥y-bn-se Sq-dn-kw cw-K-Øn-\pw tlm-´¬ hy-h-kmb-Øn-\pw A-Xp-ey-am-b kw-`mh-\-Iƒ \¬-In-b hy-‡n-Xz-amWv Iym-]v-‰≥ Iy-jv-W≥-\m-bcp-tS-sX-∂v {]-^.sI hn tXm-akv ]-d-™p. A-t±-l-Øn-s‚ Po-hn-Xw kw-cw-`-I¿-°v F-°m-e-hpw am¿K-Zo-]-am-bn-cn-°pw. Iym-]v-‰≥ Ir-jv-W≥-\m-b-cp-am-bn A-SpØ hy-‡n-_-‘-am-Wv X-\n-°p≠m-bn-cp-∂-sX-∂pw {]-^. sI hn tXm-a-kv A-\p-kv-a-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

F-sâ t\-«-§-sfÃmw `m-c-X-¯n\pw P-\-§Ä-¡pw: tPm-_n amXyp

Im-e-Sn: X-s‚ t\-´-ß-sf-√mw C-¥ym cm-Py-Øn-\pw P-\-߃°p-sa-∂v ]-©-Kp-kv-Xn Nm-w-]y≥ tPm-_n am-Xyq ]-d-™p. 22 h¿-j-sØ ITn-\-{]-b-flm-Wv hn-P-b-߃-°v ]n-∂n¬. \mw a‰p-≈-h-cp-sS Ip-d-hp-I-fn-e-√ a-dn-®v I-gn-hp-I-fn-em-Wv t\m-t°≠-sX-∂v A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Xp-c-hpw-I-c bq-k-^v kvam-c-I hm-b-\m-im-e-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ \-S-Øn-h-∂ A-Jn-e tI-c-f sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ ta-f-bn¬ hn-P-bn-®-h¿-°v t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ]n sI C-{_m-lnw Ip-´n, Fw ]o-Xmw-º-c-tat\m≥ F-∂n-h-cp \m-a-t[-b-Øn¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b t{Sm-^n-Ifpw, Iym-jv A-hm¿-Up-I-fp-am-Wv hn-P-bn-Iƒ-°v \¬-In-b-Xv.

C-¶-skân-\v kzo-I-c-Ww \Â-In

B-ep-h: Nm-e° - p-Sn tem-Ivk - `- m a-fie - Ø - n¬ \n-∂p hn-Pb - n® F¬.Un.F-^v kz-X{- ¥ ÿm-\m¿-Yn C-∂s - k‚n-\p sdbn¬-th kvt- ‰-j≥ kvI - z-bd - n¬ kzo-Ic - W - w \¬-In. B¿-°pw G-Xp k-ab - Ø - pw X-s∂ k-ao-]n-°m-sa-∂pw F-√m \-√ Im-cy߃-°pw P-\ß - ƒ-s°m-∏w D-≠m-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p.kn.]n.Fw Pn-√m sk-{I-t´-dn-b‰ - v Aw-Kw Sn sI tam-l\≥, G-cn-bm sk-{I-´d - n hn k-enw, kn.]n.sF a-fie - w sk-{I´-dn ]n \-hI - p-am-c≥, k-enw F-SØ - e - , sI Fw Ip-™p-tam≥, H hn tZ-hk - n, ]n Fw k-lo¿, sI F _-jo¿, Fw sP tSm-an, sI sP sUm-an-\n-Iv, a-t\m-Pv Ir-jvW - ≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

tjmÀ-«v ^n-enw s^-Ìn-hÂ

sIm-®n: Nm-h-d aq-hn k¿-°nƒ Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈ tjm-´v ^n-enw s^Ãn-h¬ B-cw-`n-®p. ^m.tPm-kv ]-¥-πmw-sXm-´n-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. tjm¿-´v ^n-enw-kn-s\ C-t∏m-gpw B-cpw th-≠ hn-[-Øn¬ ]-cn-K-Wn-®n-´n-s√-∂v B-iw-km-{]-kw-Kw \-S-Ønb {]-i-kv-X Nn-{X-Im-c≥ I-em-[-c≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. N-Sß - n¬ kw-hn-[m-bI - ≥ tam-l≥ A-[y-£X - h-ln-®p. tjm¿-´v ^n-enw s^-Ãn-h¬ I¨-ho-\¿ tPm-fn ]-th-en¬ kzmK-Xh - pw tk-hy¿ s\¬-_≥ \-μn-bpw ]-d™ p. cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ G-gp h-sc-bm-Wv {]-Z¿-i\ - w. {]-th-i\ - w ku-P\ - yw.

hyàn-Xz-hn-I-k-\- ]-cn-ioe-\w

sIm-®n: tIc-fm kv-]o-®v ^u-t≠j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn hy-‡n-Xz hn-I-k-\-]-cn-ioe-\w \-S-Øpw. 25 \p cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ I-eq-¿ [-\y Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ hy-‡n-Xz hn-I-k-\-Imw-]-bn-\n¬ {]-kw-K]-cn-io-e\w, hy-‡n-Xz-hn-I-k\w, eo-U¿-jn-∏v s{S-bn-\n-Mv Xp-S-ßn-b-h-bn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv ]-cn-io-e-\w. tIc-fm kv-]o-®v ^u-t≠j-s‚ {]-i-kv-Xcm-b s{S-bn-\¿-am-cm-Wv ¢mkv \-bn-°p-∂Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9947438565.

ag-¡metcmK {]Xn-tcm[w: hoSp-I-fn Rmb-dm-gvN-I-fn ss{UtU BN-cn-¡Ww sIm-®n: a-g-°m-e-tcm-K {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bn Rm-b-dm-gv-N tXm-dpw ho-SpI-fn¬ ss{U-tU B-N-cn-°m≥ ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F.bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ A-h-tem-I-\-tbm-K-Øn¬ Xocp-am-\n-®p. Xn-¶-fm-gv-N-I-fn¬ sI-´n-S\n¿-am-W ta-J-e-bn-epw _p-[\m-gv-N kv-Iq-fp-I-fn-epw ss{U-

tU B-N-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n´p-≠v. ÿm-]-\-X-e ss{U-tU Du¿-Pn-X-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn 24\v sk≥-{S¬ t]m-eo-kv tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv ss{U-tU B-N-cn-°pw. a-g-°m-e-tcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-b ho-Sp-I-fpw ÿm-]-\-ß-fpw tI{μo-I-cn-®p \-S-Øp-∂ kv-Izm-Uv {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ P-\-ssa-{Xn

t]m-eo-kv kw-hn-[m-\-sØ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øpw. B-h-iy-sa¶n¬ \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m≥ C-h-cp-sS km-∂n-[yw {]tbm-P-\-I-c-am-Ipw. {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS `m-K-am-bn ]n-t∂m-° {]tZ-i-ß-fn-epw tIm-f-\n-I-fn-epw a-‰pw aq-∂p Nn-In¬-k hn-`m-Kß-sf-bpw kw-tbm-Pn-∏n-®v NnIn¬-k Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn-

sk-dn-{_ ]mÀ-kn tcm-Kw _m-[n-¨ bp-hm-hn-\v Nn-InÂ-k \n-tj-[n-s¨¶v a-´m-t©-cn: t^m¿-´p-sIm-®n k ¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In ¬-k tX-Sn F-Øn-b sk-dn-{_ ¬ ]m¿-kn tcm-K-_m-[n-X-\m-b bp-hm-hn-\v Nn-In¬-k \n-tj-[n®-Xm-bn ]-cm-Xn. Im-en-s‚ F-√p s]m-´n-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂m-Wv dnbm-kv C-hn-sS Nn-In¬-k-s°Øn-b-Xv. B-ip-]-{Xn-bn-se Aÿn-tcm-K-hn-Z-Kv-[≥ Im-cy-ambn Nn-In¬-kn-°m-sX ]m-c-sk‰-tamƒ Kp-fn-I \¬-In hn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. F-Iv-k-td F-Sp-°-W-sa-∂v Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv \n¿-_-‘ns®-¶n-epw tUm-Œ¿ k-Ω-Xn-®n√-. th-Z-\ I-e-i-em-b-t∏mƒ Ip´n-sb kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ sIm-≠p-t]m-b-t∏m-gm-Wv Im-en¬ F-√v s]m-´n-bn-´p-s≠∂ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. C-Xns\-Øp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ B-ip]-{Xn-bn-se-Øn _-l-fw-h-®p.

t^m¿-´p-sIm-®n A-Uo-j-W¬ F-kv.sF ]n Pn tem-d≥-kv FØn-bm-Wv \m-´p-Im-sc A-\p-\bn-∏n-®-Xv.dn-bm-kn-s\ Nn-In¬k-bv-°p- sIm-≠p-h-cp-tºmƒ F-√p s]m-´n-b-Xn-\v bm-sXm-cp e-£-W-hpw I-≠n-s√-∂pw AXp-sIm-≠m-Wv F-Iv-k-td F-Sp°m-\n-cp-∂-sX-∂pw A-ÿntcm-K hn-Z-Kv-[≥ ]-d-™p.

e-l-cn-ap-à-{Km-aw; F-kv.sP.Fw. ss_-¡v dm-en C-¶v a-´m-t©-cn: kp-∂n Pw-C-ø-Øp ¬ ap-A-√n-ao≥ kn¬-h¿ Pq-_nen-bp-sS `m-K-am-bn kp-∂n kwL-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ e-l-cn-ap-‡-{Km-aw ]-cn-]m-Sntbm-S-\p-_-‘n-®v C-∂p ss_°v dm-en \-S-°pw. dm-en t^m¿-

´p-sIm-®n-bn¬ k-am-]n-°pw. Pn√m {]-kn-U‚ v kn Sn lm-jnw X߃,Xm-eq-°v sk-{I-´-dn A-jd-^v k-Jm-^n A¬-Im-an-en,Pn√m P-\.sk-{I-´-dn ]n sI \ko¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

_m-kv-¡-äv t_mÄ Iymw-]v k-am-]n-¨p B-ep-h: Im¿-a¬ ¢-_n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Im¿-a¬ tÃ-Un-bØn¬ kw-L-Sn-∏n-® _m-kv-°‰v t_mƒ k-Ω¿-Iymw-]v k-am]n-®p. 30 Zn-h-k-am-bn \-S-∂p-h-∂ Iymw-]n-s‚ k-am-]-\w A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.F¬.F \n¿-h-ln®p. k-am-]-\-tbm-K-Øn¬ ¢-_v {]-kn-U‚ v sP≥-k¨ ]o-‰¿, sk-{I-´-dn sk-_n hn _m-Ãn≥, P-bv-k≥ ]o-‰¿, tXm-a-kv Nmt°m kw-km-cn-®p.

∏n-°pw. tbm-K-Øn¬ ta-b¿ tSm-Wn N-Ω-Wn, A-Uo-j-W¬ Un.-Fw.-H. tUm.-P-b-{io-,P-\d¬ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm.]n -Pn -B-\n, hn-hn-[ h-Ip-∏v ta[m-hn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-Øp. I-gn-™ h¿-j-ß-sf A-t]£n-®v ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ Pn-√bn¬ K-Wy-am-bn Ip-d-™-Xm-bn tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn.


{]mtZ-inIw t»-Uv am-^n-b-s¡-Xn-tc sd-bv-Uv; H-cmÄ ]n-Sn-bnÂ

18 sabv 2014- Rmb¿

Z´Â FIv-kv-t]m XpS§n sIm®n: Hmƒ tIcf Z¥¬ Uo tegv-kv Atkmkntbjs‚ Z ¥¬ FIv-kv-t]m tlm-´¬ te sa¿Unb≥ I¨h≥j≥ sk‚dn¬ Xp-S-ßn.

sIm-®n: tª-Uv am-^n-b-s°-Xntc t]m-en-kv \-K-c-Øn¬ \-SØn-b sd-bv-Un¬ H-cmƒ ]n-Sn-bnem-bn. ]-\-ßm-Sv am-fw Ip-gnbn¬ ho-´n¬ a-Z-\ (54)\m-Wv jm-tUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXvv. 23,050 cq-]-bpw , ap-{Z-]-{X-ßfpw ,B-[m-c-ß-fpw ,t{]m-an-k-dn t\m-´p-I-fpw,a-‰p tc-J-I-fpw ]nSn-s®-Sp-Øp.]-W-b-s∏-Sp-Øn-b H-cp tam-t´m¿ ssk-°n-fpw t]men-kv ]n-Sn-s®-Øp. ]-\-ßm-Sv t]m-en-kv tI-kv F-Sp-Øp.kvs]-jy¬ {_m-©v A-kn.I-Ωoj-W¿ Fw c-ta-jv-Ip-am¿ , jmtUm F-kv.sF. A-\-¥-em¬,

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: Ieq¿ 110 sI.hn. k_v tÃ-j-\n¬ {]o˛a¨-kq¨ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂Xn-\m¬ C-∂p cm-hn-se F-´v apX¬ 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw C-S∏-≈n sk-Ivjs‚ ]-cn[n-bn¬ s]m-‰-°p-gn ap-X¬ cmPm-Pn tdm-Uv h-scbpw Ir-jv-Wkzm-an tdmUv, ]p-t√∏-Sn ]-cnk-cw, _o-cm≥-Ip-™v tdmUv, am-[y-aw ]-cn-k-c-ß-fn¬ cm-hnse F-´v apX¬ 5.30 h-sc sshZyp-Xn ap-Sßpw ]m-em-cnh-´w sk-Ivjs‚ ]cn-[n-bn¬ am-aw-Kew, N-ߺp-g ]m¿°v, a-°n-Sn ap°v, Hm-_vtdm¨ am-fn-s\-Xn¿-hiw, {io\m-cm-b-W P-Mvj≥, ]-h¿ lu-kv tdmUv, Hmt´m samss_¬ tdmUv, ]m-em-cnh-´w Su¨, A-ø∏-s‚ Aº-ew apX¬ XΩ-\w P-Mv-j≥ h-scbpw P-\-X˛t\m¿Øpw kuØpw `m-K߃, ss]-∏v sse≥, t]m]p-e¿ P-Mvj≥, ]n sP B‚Wn tdmUv, kw-kvIm-c P-Mvj≥ ]-cn-kcw. ssh‰n-e sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ X-Ω-\w˛]p-t√∏-Sn tdmUv, te-_¿ tImf-\n tdmUv, sa-bv ^-Ãv tdmUv, Pq_n-en tdmUv, s^-en-Iv-kv tdmUv, Km-‘n-Pb-¥n tdmUv, {Zu]-Xn tdm-Uv cm-hn-se F-´v apX¬ 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw

]cn-]mSn „ Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_dn: s\¬-k≥ at≠e A-\p-kv-a-cWw˛ ssh-Io´v 6.00

Adnbn-¸pIÄ

I-em-]T-\-¯n-\v A-t]-£n-¡mw

te sa-dn-Un-b-\n¬ B-cw-`n-® sU‚¬ {]-Z¿-i-\-Øn¬ \n-∂v

Im-e-Sn: X-s‚ t\-´-ß-sf-√mw C-¥ym cm-Py-Øn-\pw P-\-߃°p-sa-∂v ]-©-Kp-kv-Xn Nm-w]y≥ tPm-_n am-Xyq ]-d-™p. 22 h¿-j-sØ ITn-\-{]-b-flmWv hn-P-b-߃-°v ]n-∂n¬. \mw a-‰p-≈-h-cp-sS Ip-d-hp-I-fne-√ a-dn-®v I-gn-hp-I-fn-em-Wv t\m-t°-≠-sX-∂v A-t±-lw Iq´n-t®¿-Øp. Xp-c-hpw-I-c bq-k-^v kvam-cI hm-b-\im-e-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ \-S-Øn-h-∂ A-Jn-e tI-

sIm-®n: Pn-√-bn¬ km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ t£-a ÿm-]-\ß-fn¬ Iu¨-kn-e¿/tkmjy¬ h¿-°¿-am-sc Xn-c-s™Sp-°p-∂-Xn-\v 23 \v cm-hn-se 10 ap-X¬ 11 h-sc Im-°-\m-Sv knhn¬ tÃ-j-\n-ep-≈ km-aq-lnI \o-Xn Hm-^n-kn¬ hm-°v C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. tbmKy-X-˛ Fw.F-kv.U-ªp/ Fw.F. tkm-tjym-f-Pn. {]m-bw 24 \w 30 \w a-t[y. h-\n-X-Iƒ°v am-{Xw ]-s¶-Sp-°mw.

c-f sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ ta-fbn¬ hn-P-bn-®-h¿-°v t{Sm-^nIƒ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ]n sI C-{_m-lnw Ip-´n, Fw ]o-Xmw-º-c-ta-t\m≥ F-∂n-h-cp \m-a-t[-b-Øn¬ G¿-s∏-Sp-Ønb t{Sm-^n-I-fpw, Iym-jv A-hm¿Up-I-fp-am-Wv hn-P-bn-Iƒ-°v \¬-In-b-Xv. hm-b-\m-im-e {]-kn-U‚ v ]n F-®v \u-jm-Zn-s‚ A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ k-tΩ-≈-\-Øn¬

73,000 cq-] X-«n-sb-Sp-¯-Xmbn ]-cm-Xn

a-´m-t©-cn: tdm-Un-s‚ tim-N\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v A-©mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn B¿.Un.H-bv-°v \nth-Z-\w \¬-In. t^m¿-´p-sIm-®n F-Uv th-Uv sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-bm-b Sn sI ^m-cn-kmWv \n-th-Z-\w k-a¿-∏n-®-Xv. Xm

tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn A-Sn-am-en t]m-en-kv A-dn-bn-®p. sh-≈nbm-gv-N ]p-e¿-s® ]-{¥-≠-ctbm-tS-bm-Wv kw-`-hw. ap-hm-‰p]p-g-bn¬ \n-∂pw X-an-gv-\m-´n-se s]-cn-b-Ip-f-tØ-°v ]-®-°-dn tem-sU-Sp-°m≥ t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ aq-h¿ kw-L-am-Wv A{I-an-°-s∏-´-Xv. A-Sn-am-en-bnse-Øn-b-t∏m ƒ Nm-b Ip-Sn-® ti-jw tem-dn-bn¬ I-b-dn t]mIm≥ {i-an-°-sh {]-Im-iv tlm´-en-\p k-ao-]w h-®m-Wv A-{I-aWw D-≠m-b-Xv. A-{I-an kw-Lw ssIbn¬ I-cp-Xn-bn-cp-∂ C-cp-ºp ss]∏pw a-c-°-j-W-ß-fpw D-]-tbmKn-®v X-e-bv-°-Sn-®v ho-gn-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kn-\p B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp∂ \¬-In-b sam-gn-bn¬ ]-d-bp-∂p. ap-lΩ-Zv ep-Øp-^p-√, c-RvPp (A≥-h¿), A-^n≥ ]n-∂o-Sv ep-Øp-^p-≈-sb A-cb A-º-e-°m-´v k-Pn, Iq-º≥- sIm-®v), Ip-©n-Ø-Æn kz-tZ- s°-´n¬ kq-£n-®n-cp-∂ 73,000 ]m-d kz-tZ-in Pn-_n≥ (Ip-™p in A-\n¬ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc cq-] A-{I-an-Iƒ X-´n-sb-Sp-Øp.

≥ ]Tn-°p-∂ hn-Zym-e-b-Øn-\pap≥-h-i-sØ tdm-Uv X-I¿-∂v Ip-≠pw-Ip-gn-bp-am-bn In-S-°p-∂Xp \m-fp-I-fm-sb-∂pw Ip-gn-bn ¬-\n-∂pw D-b-cp-∂ s]m-Sn-aq-ew izm-k-kw-_-‘-am-b A-kp-Jß-fpw im-co-cn-I A-kz-ÿ-X-Ifpw D-≠m-Ip-s∂-∂pw \n-th-Z-\Øn¬ Nq-≠n-°m-´p-∂p. a-g-°m-

]m-N-I-hm-X-I kn-en-−-dp-IÄ tam-j-Ww t]m-hp-¶p

ssh-∏n≥: \m-b-c-º-ew ta-J-ebn¬ \n-∂p ]m-N-I-hm-X-I knB-ep-h: B-ep-h bp-.kn. tIm- en-≠-dp-Iƒ tam-j-Ww t]m-Ipf-Pn¬ Cu h¿-j-sØ ∂-Xm-bn ]-cm-Xn. sh-fn-b-ØmwFw.kn.F tIm-gv-kn-te-°p-f-f ]-dº - v `m-KØ - m-Wv I-gn-™Z- n-hC‚¿-hyq 20\v \-S-°p-sa-∂v kw kn-en-≠¿ tam-jv-Sn-°-s∏-´{]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p. A-hXv. tdm-Uc - n-In¬ C-d° - n-sh-®n-cpkm-\ h¿-j _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn- ∂ kn-en-≠¿ H-cmƒ Hm-t´m-dn-£I-ƒ-°pw ]-s¶-Sp-°m-w. Fw.Pn. bn¬ F-Øn I-b‰ - n-s°m-≠p t]mbq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS am-\-ZIp-Ib - m-bn-cp-∂p. A-c a-Wn-°q-dnfi-{]-Im-c-am-bn-°pw {]-th-i- \p ti-jw k-ao-]Ø - p-Xs - ∂ C\-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p. Ø-cØ - n¬ tam-jW - w \-S∂ - p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v G-P≥-kn Po-h° - m-cpw \m-´p-Im8281107533,0484 2603633 F-∂ \- cpw tN¿-∂v \-SØ - n-b X-c® - n-en-¬ º-dn-tem, mcaucc@gmail.com kn-en-≠¿ I-SØ - n-b hy-‡n-sb F-∂ A-{U-kn-tem _-‘-s∏- I-s≠-Øn. c-≠p kw-`h - ß - ƒSm-hp-∂-Xm-Wv. °p ]n-∂n-epw C-bmƒ X-s∂-bm-

Fw.kn.F. CâÀ-hyp 20\v

sW-∂v ÿn-cn-Ic - n-°p-Ib - pw sNbvX - p. kn-en-≠d - p-Iƒ-°v £m-asam-∂pw C-√m-Ø k-ab - Ø - p-Xs∂-bm-Wv C-Øc - Ø - n¬ tam-jWw \-S° - p-∂s - X-∂v G-P≥-kn A-[n-Ir-X¿ Nq-≠n-°m-´n.

ko-säm-gnhv Im-eSn: A-ssZz-Zm-{i-a-Øn-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ {]-h-¿-Øn-°p∂ ss{S-_¬ tlm-kv‰ - e - n¬ A©v, B-dv, G-gv, ¢m- p-If - n¬ ]Tn°p-∂ ]-´n-I h¿-§° - m-cm-b B ¨-Ip-´n-I¬°v G-Xm-\pw kos‰m-gn-hp-≠v. c-£-I¿-Øm-°ƒ 31\-Iw B-{i-a-Øn¬ t\-cn-´v FØWw. t^m¨ 0484 2699435

`oa³ sX-c-−n-I-Ä h-e-bn Ip-Sp§n a-´m-t©-cn: tXm-∏pw-]-Sn ^n-jdo-kv lm¿-_-dn¬ \n-∂p a¬ky-_-‘-\-Øn-\p-t]m-b ^njn-Mv s\-‰v t_m-´n¬ aq-∂p `oa≥ sIm-º≥ sX-c-≠n a¬-ky߃ Ip-Sp-ßn. C-∂-se cm-hnse ]p-d-s∏-´ Po-k-kv F-∂ t_m-´n-em-Wv H-cp S¨ ho-Xw `mcw-h-cp-∂ aq-∂p sIm-º≥ sX-c≠n-Iƒ Ip-Sp-ßn-b-Xv. am-\m-t»cn Im-´n-∏-d-ºn¬ sP-bv-°-_ns‚ t_m-´m-Wv Po-k-kv. am-enbn¬-\n-∂v 26 t\m-´n-°¬ A-Ise-h-®m-Wv `o-a≥ sX-c-≠n-Iƒ h-e-bn¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. C-∂-se D-®-tbm-sS tXm-∏pw-]-Sn ^n-jdo-kv lm¿-_-dn¬ F-Øn-® sXc-≠n-Iƒ \m¬-∏-tXm-fw t]¿ tN¿-∂m-Wv I-c-bv-s°-Øn-®-Xv. t_m-´n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ Gsd ]-Wn-s∏-´m-Wv C-h-sb I-b‰n-b-Xv. ^n-jn-Mv lm¿-_-dn-se-Øn-

Im-™q¿ ]-©m-b-Ø ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Un ]u-tem-kv tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw Ip™-Ω tPm¿-Pv , ]-©m-b-Øw-Kß-fm-b ]n sI A-en A-Iv-_¿, F F k-t¥m-jv, Aw-_n-I _me-Ir-jv-W≥, sI Pm-\-In, sh-‰d≥ Xm-cw ]n C kp-Ip-am-c≥, hn Un i-io-{μ≥ , tZ-h- n-°p-´n ]-S-bm-´n¬ , ]n sF \m-Zn¿-j, ]n sF k-a-Zv, Hm sI \-μ-Ipam¿, F F tKm-]n, ]n Sn A-\q- Xp-d-hpw-I-c bq-k-^v kvam-c-I hm-b-\im-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Ønb sk-h≥-kv ]v kw-km-cn-®p. ^p-Sv-t_mƒ ta-f-bn¬ hn-P-bn-®-h¿-°v t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p

dm-Un-sâ tim-N-\o-bm-h-Ø: hn-ZymÀYn BÀ.Un.H-bv-¡v \n-thZ-\w \ÂIn ew B-k-∂-am-b-tXm-sS Ip-gn-Ifn¬ sN-fn-sh-≈w sI-´n-°n-S∂p hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bq-\nt^m-an¬ sN-fn-sX-dn-°p-∂-Xn\pw C-S-bm-°p-w. a-g-°p-ap-ºm-bn ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂p-am-Wv Cu ]Øp-h-b- p-Im-c≥ B¿.Un.Htbm-Sv B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

h-a-´em-t-I©-Äcn:I-t^m¿¯n-\´p-s-iIm-n-¨®pn

^n-j¿-sa≥ tIm-f-\n-bn¬ Kym-∏n¬ I-√n≥-]p-d-Øv kq£n-®n-cp-∂ h-e-Iƒ I-Øn-\in-®p. ^n-j¿-sa≥ tIm-f-\nbn¬ ssa-°nƒ jm-Pn, tPmfn F-∂n-h-cp-sS h-≈-ß-fnse a¬-ky-_-‘-\-h-e-I-fmWv I-Øn-\-in-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bmbn-cn-°pw kw-`-hw. G-I-tZiw 25,000 cq-]-bp-sS \-„w IW-°m-°p-∂p.

kÀ-¡mÀ kv-Iq-fp-IfpsS ip-No-I-c-Ww C-¶v sIm-®n: Pn-√m s\-{lp bp-htI-{μ kw-Lm-X-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ ¢-_v A-‰v kv-Iqƒ bq-Øv ¢-_p-Iƒ ap-tJ-\ \-S°p-∂ k ¿-°m¿ kv-Iq-fp-I-fpsS ip-No-I-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂v cm-hnse 11 \v F-d-Wm-Ip-fw K-h. F-kv. B¿.hn. kv-Iq-fn¬ sIm-®n tIm¿-∏-td-j≥ sU]yq-´n ta-b¿ _n. `-{Z \n¿-hln-°pw.

kw-Øm-\ Nn-{X-I-em Iymw-]v

a¬-ky-_-‘-\-Øn-\p-t]m-b ^n-jn-Mv s\-‰v t_m-´n\v e`n® `o-a≥ sIm-º≥ sX-c-≠nIƒ ® `o-a≥ sX-c-≠n-I-sf ImWm≥ \n-c-h-[n-bm-fp-Iƒ FØn. lm¿-_-dn-se ^v-fm-‰v t^man¬ F-Øn-® sX-c-≠n-Iƒ ]n-

∂o-Sv te-e-Øn¬-hn-‰p. 1,25,150 cq-]-bv-°v sIm-®-ßm-Sn kz-tZ-in \m-k-dm-Wv `o-a≥ sX-c-≠n-Isf hm-ß-n-b-Xv.

sIm-®n: tI-c-f e-fn-X-I-em A°m-Z-an-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ am-th-en-°-c ap-\n-kn-∏¬ sse-{_-dn lm-fn¬ kw-ÿm-\ Nn-{X-I-em Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°p-∂p. sa-bv 18 ap-X¬ 20 h-sc \o-fp-∂ Iymw-]v \n-b-a-k-`m kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ \n¿-h-ln-°pw. kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ {]tZ-i-ß-fn¬ \n-∂p-≈ I-emIm-c≥-am¿ ]-s¶-Sp-°pw.

3

hmÀ-Up-X-e ip-No-Ic-Ww sIm-®n: B-e-ßm-Sv {Km-a-∏-©mb-Øn-¬ a-g-°m-e-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn hm¿-Up-X-e ipNo-I-c-W-]-cn-]m-Sn B-cw-`n®p. πm-Ãn-Iv In-‰p-Iƒ kw-`-cn°¬, In-W-dp-I-fn¬ t¢m-dn-t\-j≥ F∂n-h B-cw-`n®p. hm-tg-entØm-Sv ¢o-\nMv, sXm-gn-epd-∏p ]≤-Xn {]-Im-cw B-cw-`n®p. Be-ßm-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv saw_¿ ]n F-kv P-K-Zoi≥, B-eßm-Sv tªm-°v saw-_¿ F Fw A-–p¬-k-emw, Ip-Spw-_{io F.Un.Fkv. {]-knU‚ v k-^nbm Ip-™p-ap-l-ΩZv, sk-{I´-dn i-in-I-e cLp, sI F≥ kp-\n ¬-Ip-am¿, kn.Un.Fkv. Aw-Kw Ko-X X-¶-∏≥ kw-_-‘n-®p.

Iym-]v-ä³ Ir-jv-W³-\m-bÀ amÀ-K-ZÀ-in: sI hn tXm-a-kv

Npa-«p sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-{I-a-W-w; aq-¶p hgnbm-{X¡mÀ-¡v ]-cn-¡v

d-h-\yq dn-¡-h-dn tIm¬-^-d³-kv 24\v

tkm-jyÂ-hÀ-¡À XmÂ-¡m-en-I \n-b-a-\w

sN-bv-Xp. h-cm-∏p-g- ap-´n-\-Iw Nqf-°-S-hv `m-K-Øv Im-´n¬ ho-´n¬ {]-Im-i≥(60)s\-bm-Wv A-dÃp sN-bv-X-Xv. h-cm-∏p-g F-kv.sF tkmtPm h¿-Ko-kv, F.F-kv.sF. sI ]n `m-kn, sI B¿ kp-`m-jv, ]n sP kz-]v-\, F F-^v P-kn¬, ]n Fw jm-Pn, F sF lw-k, F-∂n-h-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 19 e-£-Øn 500 cq-]-bpw 12 ap-{Z-]-{X-ß-fpw F-´v ªm-¶v sN-°p-I-fpw hn-hn-[ tcJ-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-S-Xn-bn ¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dnam≥-Up sN-bv-Xp.

F-sâ t\-«-§-sfÃmw `m-c-X-¯n\pw P-\-§Ä-¡pw: tPm-_n amXyp

A-Sn-am-en: Np-a-´p sXm-gn-em-fnI-fp-sS A-{I-a-W-Øn¬ aq-∂p sIm-®n: Xr-∏q-Wn-Øp-d B¿. h-gn-bm-{X-°m¿-°v ]-cn-t°-‰p. F¬.hn. tIm-f-Pv Hm-^v ayq-kn- ap-hm-‰p-]p-g kz-tZ-in-bpw ]-≈n Iv B‚ v ss^≥ B¿-Sv-kv hnC-am-ap-am-b c-≠m¿ I-f-∏p-c-bn hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ _n.F, ¬ lm-^n-fv ap-l-Ω-Zv ep-Øp-^p_n. F-^v.F. tIm-gv-kp-Iƒ-°v ≈ (23), Ip-‰n-bn¬ A-^n≥ sI A-t]-£ £-Wn-®p. I-em-`n-cp- F (18), s]-cp-ºm-hq¿ sh-tßmNn-bp-≈ π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ- e kz-tZ-in Hm-Ww-th-en¬ A≥°v A-t]-£n-°mw. hm-bv-]m-´v, h¿ (c-Rv-Pp-˛20) F-∂n-h¿-°mho-W, ar-Zw-Kw, h-b-en≥, `-c-X- Wv A-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰-Xv. \m-Syw, tam-ln-\n-bm-´w, I-Y-I- X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnfn th-jw, I-Y-I-fn kw-Ko-Xw, t°-‰ ap-l-Ω-Zv ep-Øp-^p-≈a-±-fw, Nn-{X-I-e, in¬-∏-I-e, ]- sb A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]c-ky-I-e F-∂o hn-j-b-ß-fn{Xn-bn¬ {]m-Y-an-I ip-{iq-jem-Wv tIm-gv-kp-Iƒ. Iq-Sp-X¬ Iƒ-°p ti-jw tIm-´-bw sa-Unhn-h-c-߃ www.rlvmusiccol°¬ tIm-f-Pn-te-°v sIm-≠p lege. org, www.rlvmuicfint]m-bn. A-^n≥, A≥-h¿ Feartscolleg e.org F-∂o sh-_v- ∂n-h-sc F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bnssk-‰p-I-fn¬ e-`y-am-Wv. se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ t^m¨ ˛ 0484 2779757. {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ A-Sn-am-en SuWn-se Np-a-´p sXm-gn-em-fn-I-fmsIm-®n: G-{]n¬ am-k-sØ dh-\yq dn-°-h-dn tIm¨-^-d≥kv sa-bv 24\v I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dnbn-®p.

]-\-ßmSv F-kv. sF {ioIp- a m¿, t]m- e okp-Imc m - b s_-∂n, Pq-Uv, hn-ema-Z-\≥ k ≥ , sd-Pn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ B-Wv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. h-cm-∏p-g: sIm-≈-∏-en-i-°m-cs\ h-cm-∏p-g t]m-en-kv A-d-Ãp

KOCHI/ekR

C-Xp X-S-bm≥ {i-an-°-sh c-RvPp, A-^n≥ F-∂n-h¿-°pw a¿-Z\-ta-‰p. A-{I-a-Øn¬ `-b-t∂mSn-b aq-h¿ kw-Lw kz-Im-cy tlm-´-en-\p ]n-∂n¬ H-fn-®p. kw-`-h-a-dn-s™-Øn-b t]m-enkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv tdm-Un¬ c-‡w hm¿-∂ \n-ebn¬ In-S-∂ ep-Øp-^p-≈-tbbpw kw-L-tØ-bpw B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. ]-cn-tim-[-bn¬ ep-Øp-^p≈-bp-sS X-e-bn-se ap-dn-hv km-cap-≈-Xn-\m¬ tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°v d-^¿ sNbv-Xp. kw-`-h-Øn¬ A-Sn-am-en t]m-en-kn-\p ]p-d-sa, C-Sp-°n Pn-√m t]m-en-kv No-^v, Np-a-´p sXm-gn-em-fn t£-a t_m¿-Uv F∂n-h¿-°v ]-cn-t°-‰-h¿ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. C-X-n-\n-sS A{I-an-Iƒ H-fn-hn¬ t]m-b-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p.

t_mÀ-Uv h-gn-sX-än-¡p-¶p; hn-Pn-e³kns\ hn-fn-¨mÂ- In-«p-¶Xv- enkn Bip-]-{Xnssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g ]©m-b-Øm-^n-kn¬ {]-Z¿-in-∏n®n-´p-≈ hn-Pn-e≥-kv B‚ v B ‚n-I-d-]v-j≥ _yq-tdm-bp-sS Adn-bn-∏v t_m¿-Un¬- \¬-In-bn´p-≈ t^m¨- \-º-dn¬- hn-fn®m¬- In-´p-∂-Xv- en-kn- B-ip-]{Xn.aq-∂v \-º-dp-I-fm-Wv \¬-Inbn-´p-≈-Xv. C-Xn-sem-∂pw X-

s∂ B‚n I-d-]v-j≥ _yq-tdmbp-tS-X-√. B-Zy-sØ \-º-dm-b 2402044 F-∂ \-º-dn-te-°v hnfn-®m¬ en-kn B-ip-]-{Xn-bnte-°v kzm-K-Xw F-∂m-Wv a-dpX-e-°¬ \n-∂pw tIƒ-°p-I. c≠-am-sØ \-º¿ \n-e-hn¬ C√m-Ø-Xm-Wv. aq-∂m-a-sØ \-ºdm-I-s´ dn-Mv sN-øp-∂p-s≠-¶nepw F-Sp-°p-∂n-√.

sIm-®n: C-¥y-bn-se Sq-dn-kw cw-K-Øn-\pw tlm-´¬ hy-h-kmb-Øn-\pw A-Xp-ey-am-b kw-`mh-\-Iƒ \¬-In-b hy-‡n-Xz-amWv Iym-]v-‰≥ Iy-jv-W≥-\m-bcp-tS-sX-∂v {]-^.sI hn tXm-akv ]-d-™p. A-t±-l-Øn-s‚ Po-hn-Xw kw-cw-`-I¿-°v F-°m-e-hpw am¿K-Zo-]-am-bn-cn-°pw. Iym-]v-‰≥ Ir-jv-W≥-\m-b-cp-am-bn A-SpØ hy-‡n-_-‘-am-Wv X-\n-°p≠m-bn-cp-∂-sX-∂pw {]-^. sI hn tXm-a-kv A-\p-kv-a-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

thm-fn-t_mÄ- SqÀ-W-saâvssh-∏n≥-: F-S-h-\-°m-Sv- sF-e‚ v- thm-fn- A-°m-Z-an-bp-sS F F-kv- A-_q-_-°¿-˛-F Fw- C-{_m-lnw- kv-am-c-I thm-fnt_m¿- Sq¿-W-sa‚ v- 18 ap-X¬- 21 h-sc Nm-Ø-ßm-Sv- Cu-kv-‰n¬\-S-°p-sa-∂v- `m-c-hm-ln-Iƒ- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- ]-d™p. ssh-Io-´v- 6.-30\v- B-cw-`n-°p-∂ Sq¿-W-sa‚ v F-kv i¿-a Fw-.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.- 21\p- - \-S-°p-∂ k-am-]-\k-tΩ-f-\-Øn¬- ap≥- C‚¿-\m-j-W¬- Xm-cw- sam-bv-Xo≥ss\-\ ap-Jym-Xn-Yn-bm-Ipw.- thm-fn- ]-cn-io-e-I≥- ]n- kn- cm-Lh≥- k-Ωm-\-߃- hn-X-c-Ww- sN-øpw.- - F-´p- a¬-k-c-ß-fm-Wv\-S-°p-∂-Xv.- A-°m-Z-an- sN-b¿-am≥- ]n- sI A-_v-Zp¬- d-kmIv,- sk-{I-´-dn- sF F A-_v-Zp-¬- hm-ln-Zv,- Fw- sI l-co-jvhm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- ]-s¶-Sp-Øp.-

C-¶-skân-\v kzo-I-c-Ww \Â-In B-ep-h: Nm-e-°p-Sn tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn¬ \n-∂p hn-Pbn-® F¬.Un.F-^v kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn C-∂-sk‚n-\p sdbn¬-th kv-t‰-j≥ kv-Iz-b-dn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. B¿°pw G-Xp k-a-b-Øpw X-s∂ k-ao-]n-°m-sa-∂pw F-√m \-√ Im-cy-߃-°pw P-\-߃-s°m-∏w D-≠m-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.kn.]n.Fw Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw Sn sI taml-\≥, G-cn-bm sk-{I-´-dn hn k-enw, kn.]n.sF a-fi-ew sk-{I-´-dn ]n \-h-Ip-am-c≥, k-enw F-S-Ø-e, sI Fw Ip™p-tam≥, H hn tZ-h-kn, ]n Fw k-lo¿, sI F _-jo¿, Fw sP tSm-an, sI sP sUm-an-\n-Iv, a-t\m-Pv Ir-jv-W≥ t\Xr-Xzw \¬-In.

tjmÀ-«v ^n-enw s^-Ìn-h sIm-®n: Nm-h-d aq-hn k¿-°nƒ Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk‚-dn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈ tjm-´v ^n-enw s^Ãn-h¬ B-cw-`n-®p. ^m.tPm-kv ]-¥-πmw-sXm-´n-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. tjm¿-´v ^n-enw-kn-s\ C-t∏m-gpw B-cpw th-≠ hn-[-Øn¬ ]-cn-K-Wn-®n-´n-s√-∂v B-iw-km-{]-kw-Kw \-S-Ønb {]-i-kv-X Nn-{X-Im-c≥ I-em-[-c≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. N-Sß - n¬ kw-hn-[m-bI - ≥ tam-l≥ A-[y-£X - h-ln-®p. tjm¿-´v ^n-enw s^-Ãn-h¬ I¨-ho-\¿ tPm-fn ]-th-en¬ kzmK-Xh - pw tk-hy¿ s\¬-_≥ \-μn-bpw ]-d™ p. cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ G-gp h-sc-bm-Wv {]-Z¿-i\ - w. {]-th-i\ - w ku-P\ - yw.

hyàn-Xz-hn-I-k-\- ]-cn-ioe-\w sIm-®n: tIc-fm kv-]o-®v ^u-t≠j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn hy-‡n-Xz hn-I-k-\-]-cn-ioe-\w \-S-Øpw. 25 \p cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ I-eq-¿ [-\y Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ hy-‡n-Xz hn-I-k-\-Imw-]-bn-\n¬ {]-kw-K]-cn-io-e\w, hy-‡n-Xz-hn-I-k\w, eo-U¿-jn-∏v s{S-bn-\n-Mv Xp-S-ßn-b-h-bn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv ]-cn-io-e-\w. tIc-fm kv-]o-®v ^u-t≠j-s‚ {]-i-kv-Xcm-b s{S-bn-\¿-am-cm-Wv ¢mkv \-bn-°p-∂Xv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9947438565.

Uo³- Ip-cym-t¡m-kn-sâ ]-cm-P-b-¯n-\v ]n-¶m-sebp.Un.F^n s]m-«n-s¯dn tIm-X-aw-K-ew: C-Sp-°n tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-se bp.Un. F^v. ÿm-\m¿-Yn Uo≥- Ip-cymt°m-kn-s‚ ]-cm-P-b-Øn-\v ]n∂m-se-bm-Wv tIm-X-aw-K-e-Øv bp.Un.F-^n¬ s]m-´n-sØ-dn. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ {]-N-c-W-k-a-b-Øv X-s∂ tIm ¨-{K-kn-se H-cp hn-`m-K-hpw, Fw.F¬.F-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ L-S-I-£n-bn-se {]_-e hn-`m-K-hpw {]-N-c-W-cw-KØv k-Po-h-am-Im-Xn-cp-∂-Xv bp. Un.F-^v¬ N¿-®-bm-bn-cp-∂p. Iq-Sm-sX C-e-£≥ ^-≠v kz-¥am-bn ]n-cn-®v Io-i-bn-em-°n IpSpw-_mw-K-ß-sf sIm-≠v t]mepw thm-´v sN-øn-®n-s√-∂v Fw. F¬.F-s°-Xn-tc bp.Un.F-^v. se H-cp hn-`m-Kw B-tcm-]-Ww D-

∂-bn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ Cu hnhm-Z-ß-sf-sb-√mw {]-Xn-tcm-[n®-Xv tIm-X-aw-K-e-Øv bp.Un.F^v. ÿm-\m¿-Yn 13,000 ¬ A-[nIw thm-´v eo-Uv t\-Spw F-∂ IW-°v \n-c-Øn-bm-Wv D-≠m-bXv. ]-t£ thm-´v F-Æn ^-ew h∂-tXm-sS Cu A-h-Im-i-hm-Zw s]m-fn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. 2500 thm-´p-am-{X-am-Wv bp. Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-°v eo-Uv t\-Sm≥ km-[n-®p-≈p. C-Xm-Wv ho-≠pw bp.Un.F-^v. ¬ s]m-´nsØ-dn-°v h-gn sh-®n-cn-°p-∂Xv. \m-fn-Xp-h-sc bp.Un.F-^ns‚ tIm-´-bm-bn A-dn-b-s∏-Sp-∂ tIm-X-aw-K-ew \-K-c-k-`-bn-epw, ]n-≠n-a-\ ]-©m-b-Øv Dƒ-∏-sSbp-≈ {]-tZ-i-ß-fn-epw F¬. Un.F-^v. ap-t∂-‰w -\-S-Øn. H-cp

Xn-c-s™-Sp-∏n¬ t]m-epw F¬. Un.F-^v. aq-∂-°w thm-´p-Iƒ e-`n-°m-Ø tIm-X-aw-K-ew sk ‚ v _q-Øn¬ F¬.Un.F-^v-\v e-`n-® thm-´p-Iƒ bp.Un. F-^v. thm-´p _m-¶n-se hn-≈-ep-I-fmWv kq-Nn-∏n-°p-∂-Xv. ]n-≠n-a-\ ]-©m-b-Øn¬ 2000 tØm-fw thm-´n-s‚ eo-Uv D≠m-bn-cp-∂X - v tI-he - w 500¬ Xmsg-bm-bX - v bp.Un.F-^v. \v Xn-cn®-Sn-bm-bn. bp.Un.F-^v. \v ÿncw eo-Uv-Iƒ k-Ωm-\n-°p-∂ ]©m-b-Øp-I-fn¬ C-S-Xv ]-£w h≥-tXm-Xn¬ thm-´v ]n-Sn-®-Xv tIm¨-{K-kv, tI-cf - tIm ¨-{Kkv {]-h¿-ØI - ¿ X-s∂ thm-´v adn-®X - n-\v sX-fn-hm-bn am-dn. ko-‰v \n-tj-[n-°s - ∏-´X - n-s‚ {]-Xn-Ic - W-sa-∂ \n-e-bn¬ tI-c-f tIm

sk-dn-{_ ]mÀ-kn tcm-Kw _m-[n-¨ bp-hm-hn-\v Nn-InÂ-k \n-tj-[n-s¨¶v a-´m-t©-cn: t^m¿-´p-sIm-®n k ¿-°m¿ B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In ¬k tX-Sn F-Øn-b sk-dn-{_ ¬ ]m¿-kn tcm-K-_m-[n-X-\m-b bphm-hn-\v Nn-In¬-k \n-tj-[n-®Xm-bn ]-cm-Xn. Im-en-s‚ F-√p s]m-´n-b-Xn-s\- Xp-S¿-∂m-Wv dnbm-kv C-hn-sS Nn-In¬-k-s°Øn-b-Xv. B-ip-]-{Xn-bn-se Aÿn-tcm-Kh - n-ZK - v[ - ≥ Im-cy-am-bn Nn-In¬-kn-°m-sX ]m-c-sk-‰tamƒ Kp-fn-I \¬-In hn-Sp-Ib - mbn-cp-∂p. F-Iv-k-td F-Sp-°-Wsa-∂v Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv \n¿-_‘n-s®-¶n-epw tUm-Œ¿ k-ΩX - n-

®n-√-. th-Z-\ I-e-i-em-b-t∏mƒ Ip-´n-sb kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ sIm-≠p-t]m-b-t∏m-gm-Wv Im-en¬ F-√v s]m-´n-bn-´p-s≠-∂ hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. \m-´p-Im¿ B-ip-]{- Xn-bn-se-Øn _-lf - w-h®p. t^m¿-´p-sIm-®n A-Uo-jW¬ F-kv.sF. ]n Pn tem-d≥kv F-Øn-bm-Wv \m-´p-Im-sc A\p-\-bn-∏n-®-Xv.dn-bm-kn-s\ NnIn¬-kb - v° - p- sIm-≠p-hc - p-tºm ƒ F-√p s]m-´n-bX - n-\v bm-sXm-cp e-£-W-hpw I-≠n-s√-∂pw AXp-sIm-≠m-Wv F-Iv-k-td F-Sp°m-\n-cp-∂s - X-∂pw A-ÿn-tcm-

K hn-ZK - v[ - ≥ ]-d™ p.

elcn tam-N-\ Ip-«-tbm«w Im-eS- n: a-cn-b≥ bq-Øv sk‚-dns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf Im™q¿ Su-Wn¬ el-cn tam-N\ Iq-´t- bm-´w \-SØ - p∂p. Iq-´t- bm´w Ime-Sn t]m-en-kv k-_v C≥kv-s]-Œ¿ {io-Ip-am-c≥ \m-b¿ ^v-fmKv Hm-^v sN-øpw. s^m-tdm\ hn-Im-cn ^m. sk-_m-Ãy≥ If-∏p-cb - v°¬, tdm-bv ]-Sb - m-´n F∂n-h¿ t\-XrXzw \¬-Ipw.

¨-{K-kv thm-´v a-dn-s®-∂pw Sn bp Ip-ch - n-f Fw.F¬. F. X-s∂ AXn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Øp F∂pw tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-°p∂p. F-∂m¬ ]n Sn tXm-a-kn-\v ko-‰v \n-tj-[n-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v A-t±-ls - Ø ]n-¥p-W° - p-∂h - ¿ c-l-ky-am-bn F¬. Un.F-^v. s\ ]n-¥p-W-s®-∂m-Wv tI-c-f tIm¨-{K-kv hr-Øß - ƒ C-Xn-\v \¬-Ip-∂ a-dp-]S- n.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-05-18  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-05-18  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-05-18