Page 1

2

27 G-{]n¬ 2014 Rmb¿

KOCHI/ekm

BXntY-bÀ C-t©m-Sn-©v I-temÂ-k-h-¯n-\p C-¶p sIm-Sn-bnd¡w Ip®n-∏p-Sn a¬-k-c-Øn¬ \n∂v

sIm-®n: aq-∂p h¿-jw ap-ºp ssI- Xn-cn-sI ]n-Sn-°m-\p-d-®p a-lm-cmhn-´p t]m-b I-\-I knw-lm-k-\w Pm-kpw B-Yn-]-Xyw \n-e \n¿-Øm≥ sk‚ v sX-tckm-kns‚ s] ¨- ] - S - b pw C- t ©m- S n- © v t]m-cm-´w.Item¬-k-h-Øn-\p sIm-Sn-bn-d-ßm ≥ aWn-°q-dp-Iƒ am {Xw _m-°n \n¬-s° 25 C-\-

Fgp¯v sI Fw A-Iv-_¿ Ip™p-tam≥ A-cq¿ Fw Fw k-emw

Nn{Xw jn-bm-an sXm-Sp]p-g bq-\p-kv sN-t©cn

\w.- Ip-®n-∏p-Sn-bn¬ a-’-cn-s®-¶nepw ^-ew h-∂n-´n-√. B-ep-h bp.kn- tIm-f-Pn-se \o-\p cm-Po-hm-Wvt\-c-sØ Xn-e-I-]-´-Øn-te-°vkm-[y-X-bp-d-∏n-®n-cp-∂-Xv.c-≠n-\-ß-fn¬- H-∂mw-ÿm-\wt\-Sn-b \o-\p aq-∂n-\-ß-fn¬- a’-cn-°p-∂p-ap-≠m-bn-cp-∂p.- F∂m¬- tam-tWm- B-Iv-‰n-se hn-[n {]-kv-Xm-h\- X¬-°m-ew- am-‰n-h-bv°p-I-bpw- Hm-´≥-Xp-≈-en¬- k-Ωm\-an-√m-Xm-Ip-I-bpw- sN-bv-X-tXmsS \o-\p-hn-\p Xn-e-I-∏-´w \-„-am-

bn. hn-c-k-X-bpw \n-h-hm-c-Ø-I¿®-bpw aq-ew kw-Lm-S-I¿ G-sd ]gn-tI-´ I-tem¬-k-h-Øn¬ ]t£ a-’-c-߃-°p Ip-d-hn-√m-bncp-∂p. \m-emw Zn-h-k-am-b C-∂-sebpw ]-Xn-hp t]m-se aq-∂p a-Wn°q-tdm-fw ssh-In-bm-Wv a-’-c߃ B-cw-`n-®-Xv.C-∂-sØ a-’c-߃-°p ti-jw cm-{Xn F-´n-\p {]-[m-\ th-Zn-bm-b Z¿-_m¿ lmƒ {Ku-≠n¬ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w \S-°pw.

sIm-®n: ]p-cm-W-ßfpw C-Xn-lm-k-ß-fp-am-Wp C∂se I-Ym-{]kw-K th-Zn-sb k-Poh-am-°n-b-Xv. F-∂m¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b-Xmh-s´ A-[n-\nth-i hn-cp-≤ hn-π-h \m-bI≥ k-±mw lp-ssk-s‚ I-Y ]-d-™ ARvPn-X e-£v-an-°v. k-±m-an-s‚ [o-c c‡-km-£nXzw X≥-a-b-Xz-tØm-sS A-h-X-cn-∏n-®m-Wp A-RvPn-X ImYn-I th-Znbp-sS a-\w I-h¿-∂Xv. I¿Æ\pw IÆ-Inbpw thep-Xºn Zf-hbpw bpZnØpw kptZjvWbpw kzmXn Xncp-∂mfpw XpSßn Ncn{X CXn-lmk GSp-Iƒ \nd™ a’c thZn-bmbn-cp∂p IYm-{]-kw-K-Ønt‚Xv. lrZy-hpw at\mlc-hp-amb Ah-X-cW-am-bn-cp∂p C-sX∂p hn[n-I¿Øm-°fpw hne-bn-cp-Øn. BsI ]Xn-\mep t]¿ a’-cn-®-Xn¬ s]¨Ip-´n-I-fm-bn-cp∂p IqSp-X¬. BZy \mep ÿm\hpw s]¨Ip-´n-Iƒ Xs∂ Icÿam-°p-I-bpw sNbvXp. IÆ-In-bpsS IY ]d-bp∂ Nn-e-∏-Xn-Im-cw I-Ym-{]kw-K cq-]-Øn-em°n-b Beph bp-.kn tIm-tf-Pn-se \o-\p cm-Po-hn-\m-Wp c≠mw ÿm\w. a-em-e-sb Pzm-e-ap-Jn-bm-bn A-h-X-cn-∏n-® \yq-am≥ tIm-tf-Pn-se Ko-Xp hn-P-b-\m-Wv aq-∂mw ÿm\w. C-Xn¬ AI-º-Sn-°m-cn√m-sX thep-Xºn Z-f-h-bp-sS I-Y ]-d-™ a-∂m-\w sI C tIm-tf-Pnse tUm-W acnb tXm-a-kn-\v \n-d™ ssI-b-Sn-bm-Wv Im-Wn-Iƒ \¬-In-b-Xv. F t{KtUmsS \memw ÿm\hpw tUmW IYm {]kwK a’-c-Øn¬ Ic-ÿ-am-°n. a-’-cm¿-∞n-I-fn¬ `q-cn-`m-Khpw an-I-® \n-e-hm-cw Imgv-N sh-®-Xm-bn hn-[n-I¿Øm-°ƒ A-`n-{]m-b-s∏´p. k-a-Imen-I hn-j-b-߃ N-cn-{X hn-j-b-ß-fn-te-s°-Øn°m-\p-≈ a-’-cm¿-∞n-I-fp-sS {i-aw H-cp ]-cn-[n h-sc hn-P-bn-®p-sh∂pw A-h¿ A-`n-{]mb-s∏´p. c-≠-c a-Wn-°q¿ ssh-In-bm-Wv a’-cw B-cw-`n-®-sX-¶n-epw Ah-[n Zn-\-am-bXn-\m¬ I-Ym-{]-kw-K-th-Zn-bn¬ Im-Wn-I-fp-sS Ipd-hv A-\p-`-h-s∏-´n√. IYI-fn˛c-ay-Ir-jv-W≥ ({io-_p-≤ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-fPv, ]-Ø-\w-Xn´)

F-kv.F-^v.sF-¡m-sc \n-e-b-v¡p \nÀ-¯-W-sa-¶v sI.F-kv.bp.

tI-c-f \-S-\w˛A¿®n-X A-\ojv-Ip-am¿(sk‚ v tX-cm-km-kv tImf-Pv F-d-Wm-Ipfw)

Iƒ hn-´-Xn-\p-ti-j-hpw a-‰p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-co£ {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ A-h-k-c-Øn¬ \-S-Ø-s∏Sp-∂ I-tem¬-k-hw hn-Zym¿-Yn {]m-Xn-\n-[y-an-√m-sX H-cp {]-l-k-\-am-bn am-dn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. 6000tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°p-sa∂p ]-d-™ I-tem¬-k-hw 600 Dw hnZym¿-Yn-I-fn-te-°p Np-cp-ßn-t∏m-bXv Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n bq-\nb-s‚ ]n-Sn-∏p-tI-Sm-Wv. e-£-°-W-°n-\p cq-]-bpsS ^-≠v A-\p-h-Zn-®n-´pw a¬k-cm¿-Yn-Iƒ-°v h-kv-{Xw amdm-t\m ta-°-∏n-Sm-t\m D-≈ ku-I-cy-tam I-tem¬-k-h-thZn-bn-se-Øp-∂-h¿-°v ip-≤-P-etam In-´m-Ø A-h-ÿ-bm-Wp-≈sX-∂pw th-Zn-I-fn¬ th-≠-{X thm-f≠n-b¿-am-cp-≠m-bn-cp-∂n-s√-∂pw sI.Fkv.bp B-tcm-]n-®p. a-lm-cm-Pmkv tIm-f-Pn¬ sI.Fkv.bp {]-h¿-Ø-I-sc F-kv.F-^v.sF-°m¿ B-{I-an®- kw-`-h-Øn¬ km-£n- ]-d-™-Xm-Wv X-s∂ a¬-kc-Øn¬ \n-∂pw hn-e-°m≥ Im-c-W-am-b-sX-∂m-bn-cp∂p kv-t\-l-bp-sS B-tcm-]-Ww. C-tXm-sS X-s∂ a¬-k-c-∏n-°-W-sa-∂-v kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-lnI-tfm-Spw bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-I-tfm-Spw Im-ep ]n-Sn®p I-c-™v B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw B-cpw X-t∂m-Sv Zb-hp Im-Wn-®n-s√-∂pw kv-t\-l- B-tcm-]n-®n-cp-∂p

Hm-«³ Xp-Å k-Z-kn Xm-c-km-¶n-[y-am-bn kvt\-l sIm-®n-:- a-lm-cm-Pm-kvssa-Xm-\n-bn-se- Hm-´≥Xp-≈¬- a-Xv-k-c-Øns‚- k-Z-kn¬- a-Xv-k-cwXp-S-ß-p-∂-X-n-\p- G-sdap≥-t] -X-s∂- Xm-c-km∂n-[y-am-bn kv-t\-lsb-Øn. -a-dn-am-bs-- a-∂lm-ky-]-c-º-c-bn-eq-sSbm-Wp kv-t\-l {i-t≤b-bmbsX¶n-epw- \rØ-th-Zn-I-fn¬- C-t∏mgpw- kv-t\-l- {io-Ipam¿- k-Po-h-am-Wv.ap≥- h ¿- j - ß - f n¬Fw-.Pn- bq-\n-th-gv-kn-‰nI-tem-Xv-k-h-Øn¬- Hm´≥-Xp-≈-en-\pw- I-Y-Ifn-°pw- kv-t\-l- c-≠m-wkv-Ym-\-hpw- t\-Sn-bn-´p≠v.- kv-Iqƒ-I-tem-¬k-

hn- tIm-f-Pv- (27), F-d-Wm-Ip-fwsk‚ v- B¬-_¿-Sv-kv- (25) F-∂nh¿ b-Ym-{I-aw \m-epw A-©pw ÿm-\-ß-fn-ep-≠v. sk‚ v tX-cm-km-kn-se A¿®n-X A-\o-jv-Ip-am¿ I-em-Xn-e-I]-´w- G-sd-°p-sd D-d-∏n-®p I-gn™p. \m-en-\-ß-fn¬- H-∂mwÿm-\-hp-am-bm-Wv- A¿-®n-X Xn-eI-∏-´-Øn-\-l¿-l-bm-b-Xv. `-c-X\m-Syw,- \m-tSm-Sn-\r-Øw,- tam-ln\n-bm-´w,- tI-c-f-\-S-\w- F-∂n-h-bnem-Wv- A¿-®n-X-°p H-∂mw-ÿm-

ImYn-I th-Zn-bn Xm-c-am-bXv A-[n-\nth-i hn-cp-² \m-b-I³ k-±m-w lp-ssk³-

kv-t\-l-¡v A-h-k-cw \n-tj-[n-¨ kw-`-hw sIm-®n: Hm-Uo-j-\n¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-bn-´pw Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem¬-k-h-Øn-se `m-hm-`n\-b a¬-k-c-Øn¬ a-lm-cm-Pmkv tIm-f-Pn-se hnZym¿-Yn-\n kv-t\-l- hn \m-b-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m-Ø-Xns\-Xn-sc sI.F-kv.bp cw-K-Øv. sI.F-kv.bp {]-h¿-Ø-I-sb-∂m-tcm]n-®v kv-t\-l-sb `m-hm-`n-\-b th-Zn-bn¬ \n-∂v C-d-°n-hnSp-I-bpw A-k-`yw ]-d-bpI-bpw sN-bv-X F-kv.F^v.sF t\-Xm-°-sf \ne-b-v °p \n¿-Øm≥ Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n bq-\n-b≥ X-øm-dm-h-Wsa-∂v sI.F-kv.bp Pn-√m {]-kn-U‚ v Pn-t\m tPm¨ hm¿-Øm-Ip-dp-∏n¬ B-h-iy-s∏´p. `m-hm-`n-\-b a-’-c-Øn¬ A-h-k-cw \n-tj-[n®-Xn-s\-Øp-S¿-∂p s]m-´n I-c-™p sIm-≠p kv-t\l-°p th-Zn-°-cp-In¬ \n¬-°p-∂ hm¿-Ø I-gn-™ Zn-h-kw tX-P-kv {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp-∂p. _m-ey-Im-ek-Jn-bpƒ-s∏-sS-bp-≈ a-e-bm-f Nn-{X-ß-fn¬ A-`n-\bn-®p I-gn-hp-sX-fn-bn-® I-em-Im-cn-bp-sS A-h-k-cw I-£n cm-{„o-bw t\m-°n \n-tj-[n-® kw-`-h-Øn¬ Fw.Pn.bq-\n-th-gv-kn-‰n bq-\n-b≥ am-∏p ]-d-b-W-w. aq∂mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-co-£-I-gn-™v tIm-f-Pp-

ß-fp-sS ^-ew h-∂-t∏mƒ 49 t]mbn‚p-am-bn F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cmPm-kpw 47 t]m-bn‚p-am-bn sk‚ v sX-tc-km-kpw I-\-Ø t]m-cm-´Øn-em-Wv. aq-∂p h¿-jw ap-ºm-Wp A-b¬°m-cm-b a-lm-cm-Pm-kn¬ \n-∂pw In-co-Sw sk‚ v sX-tc-km-kv ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°n-b-Xv. 36 s]mbn‚p-am-bn F-d-Wm-Ip-f-Øp \n∂p X-s∂-bp-≈ tX-h-c tk-{I-´v lm¿-´v tIm-f-Pm-Wp aq-∂mw ÿm\-Øv.Xr-∏q-Wn-Øp-d B¿-.F¬.

-¶uv -≠v: C Â n f tnh1.ZZ¿n-I-_m- (¿slh-kmƒv-t-]‰{K¨-\ )˛k10-t.0Ω0 -

NSp-e Xm-f-¯n Nph-Sp h-¨v Xn-e-I-¸-«-¯n-te-¡v

sIm- ® n:\- S - \ - h n- k v - a - b Øn-s‚- F-√m ssh-`-h-ßfpw H-Øn-W-ßn-bn-´p-≠v A ¿-®n-X A-\o-sj-∂ Cu I-em-Imcn-bn¬.I-tem-’-h-Øn-\p Xn-c-io-e ho-gm≥ aWn-°q-dp-Iƒ am-{Xw _m-°n \n¬-s° sh-√p-hnfn-bp-b-¿-Øm≥ X-° F-Xn-cm-fn-I-fn-√m-sX-bmWp I-em-Xn-e-I-∏-´-Øn-te-°p A¿-®n-X-bp-sS Ip-Xn-∏v. ]-s¶-Sp-Ø \m-en-\-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w kz-¥-am-°n-bmWp A¿-®n-X a-’-c-th-Zn-Iƒ°p {]n-b-¶-cn-bm-b-Xv.C-∂se \-S-∂ tI-c-f-\-S-\Øn-epw A¿-®n-X A-\ojv X-s‚ \-S-\-Nm-cp-X {]-I-S-am-°n.tI-c-f \S-\-Øn-eq-sS em-kyhpw Xm-fi-h-hpw tim-I-hpw I-cpW-hpw _o-`¬-khp-w Dƒ-s∏-sS \-h-ck `m-h-ß-fpw \n-anjm¿-[-ß-fn¬ an-∂n-a-d™-t∏mƒ I-em-t{]-an-I-fpsS a-\-kpw Xp-fp-ºn.sk‚ tX-tc-km-kv tIm-tf-Pn¬ c≠mw h¿-j _n-cp-Z tkm-tjym-fPn hn-Zym¿-∞n-bm-Wv A¿-®n-X A-\o-jv.

w m v th-Z-L-Km-\ 0, k-a mf-P 0 w . 2 v tI k -\ ˛ k Pm H-∏ w˛8.00 fm) m-cmkm-t v Hmt f\ -Zn 2.a-l ( mk oHm´≥-Xp-≈¬˛ -°¬ th -≠v: thm tX-tc-k-b kw-K u sk≥ Pm≥-k≥ ¨ K o v ‰ { kv-t X { ‚ v (F-kv. F-®v.tIm-f sh- -Zn 3.skw: im-k h-Øn-epw- Hm-´≥-Xp-≈-en-\pw- IPv, tXhc) th ‰m-dn-b Y-I-fn-°pw- c-≠mw-kv-Ym-\w- t\Un-t B¨) Sn-bn-cp-∂p.Xw( C-t∏m-gpw- th-Zn-I-fn¬- Hm-´≥Xp-≈-epw- I-Y-I-fn-bpw- tam-ln-\nbm-´-hpw- sN-øm-dp-s≠-∂v- kv-t\l- ]-d-bp-∂p.- Hm-´≥-Xp-≈-en¬kv-t\-l-bp-sS- Kp-cp- I-em-a-Wv-Uew- {]-`m-I-c-\m-Wv.- A-t±-l-Øns‚- i-n-jy-cp-sS- a-Xv-k-cw- ImWm≥-Iq-Sn-bm-Wv- kv-t\-l- Hm-´≥Xp-≈¬- th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv.A-`n-\-b-Øn-s‚-bpw- K-th-jW-]-T-\-Øn-s‚-bpw- Xn-c-°p-IƒsIm-®n: Fw.Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem-¬k-h-Øn-se Hm-´≥-Xp-≈¬-th-Zn°n-S-bn¬- \n-∂m-Wv kv-t\-l-sbbn¬ \n-d-™p-\n-∂-Xv hn-Jym-X Xp-≈¬-I-em-Im-c≥ I-em-a-fi-ew {]-`m-IØn-b-Xv. c≥. aq-∂p-]-Xn-‰m-≠m-bn kv-Iqƒ-˛-bq-\n-th-gv-kn-‰n I-tem-’-h-th-Zn-I-fn¬ Fw-.Pn- bq-Wn-th-gv-kn-‰n- Iymin-jy-cp-am-sb-Øp-∂ A-t±-lw C-°p-dn B-dp a¬-k-cm¿-Yn-I-fp-am-bm-Wv º-k-n¬-\n-∂pw- Fw-.^n¬- ]q¿sIm-®n-bn-se-Øn-b-Xv. tX-h-c tk-{I-Uv lm¿-´v tIm-f-Pn-¬ \n-∂pw c-≠pw aØn-bm-°n- sIm¬-°-Ø-bn¬- ]nlm-cm-Pm-kv, A-¶-am-en ^n-km-‰v, B-ep-h bp.kn, B-ep-h `m-c-Xv am-Xm tImF-®v-Un- sN-øm-\m-bn- X-øm-sd-Spf-Pp-I-fn¬ \n-∂pw Hm-tcm-cp-Ø-cpw I-em-a-fi-ew {]-`m-I-c-s‚ Io-gn°p-I-bm-Wv kv-t\-l.em-Wv C-Ø-h-W Xp-≈¬ a¬-k-c-Øn-s\-Øn-b-Xv. C-h-cn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn tX-h-c tk-{I-Uv lm¿-´v tImf-Pn-se- sk≥ Pm≥-k¨ Kp-cp-hn-\v A¿-ln-°p-∂ Z-£n-Wbpw \¬-In. aq-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b sk‚ v sX-tc-km-kv tIm-f-Pn-se \-μn-\n-bpw I-em-a-fi-ew {]-`m-I-c-s‚ injy-bm-Wv.

Xp-Å th-Zn-bn \n-d-ªp-\n-¶-Xv I-em-a-Þ-ew {]-`m-I-c³

`-c-X-\m-Syw,tam-ln-\n-bm-´w,\m-tSm-Sn-\r-Øw,tI-cf-\-S-\w F-∂n C-\-߃-°v C-Xn-\-Iw H-∂mw e-`n-®p-Ign-™p. C-\n Ip-®p-∏-Sn a¬-k-c-Øn-s‚ ^-ew A-dn-bm\p-≠v.I-Æq¿ ku-`m-Ky-bn¬ A-\o-jn-s‚-bpw A-\n-Xbp-tS-bpw G-I-a-I-fm-Wv A¿-®n-X.I-gn-™ h¿-jw `-cX-\m-Sy-Øn-epw tam-ln-\n-bm-´-Øn-epw H-∂mw k-Ωm\w t\-Sn-bn-cp-∂p.Xr-iq-cn¬ \-S-∂- kw-ÿm-\ kv°qƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ tSm-∏-kv-tIm-d¿ B-bn-cp∂p. kv-°pƒ I-tem¬-k-h-ß-fn¬ Xp-S¿-®-bm-bn `-c-X\m-Syw, Ip-®p-∏-Sn, tI-c-f \-S-\w F-∂n-hbn¬ H-∂mw-ÿm-\-°m-cn-bm-Wv. `-c-X-\m-Syw,tam-ln-\n-bm-´w F∂n-h-bp-sS Kp-cp I-em-a-fi-ew eo-em-a-Wn-bm-Wv. Ip-®-p-∏n--Snbn¬ A-\p-]-a- tam-l-\pw,tIc-f-\-S-\w,\m-tSm-Sn \r-Øw F-∂n-h-bn¬ k-Xo-jv I-°mSp-am-Wv. A¿-®n-X-bv-°v- Item-Xv-k-h- th-Zn-bn-se\r-Ø-a-Xv-k-c-߃-°mbn- N-a-b-an-Sp-∂-Xv- h¿-Kokv- Nm-e-°p-Sn-bm-Wv.\m- e mw- h - b - p- a p- X ¬\r-Øw- A-`y-kn-°p-∂p≠v-.- I-Æq¿- ku-`m-Kybn¬- A-\o-jv-Ip-am¿-˛A-\n-X- Z-º-Xn-I-fp-sSa-I-fm-Wv- A¿-®n-X.


{]mtZ-inIw

27 G-{]n-¬ 2014 Rmb¿

_m-e ]mÀ-e-sa-âv kw-L-Sn-¸n-¨p

Adnbn-¸pIÄ

a-\p-jym-h-Im-i I-½o-j³ sX-fn-sh-Sp-¸v sIm-®n: kw-ÿm-\ a-\p-jym-hIm-i I-Ωn-j≥ sN-b¿-am≥ PÃn-kv sP -_n -tIm-in sa-bv 13\v B-ep-h K-Ãv lu-kn-epw 14\pw 28\pw F-d-Wm-Ip-fw I-et{Œ-‰v tIm¨-{^≥-kv lm-fnepw sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øpw.

k-a-{K ]-cn-io-e-\w \msf ap-XÂ

s\-Sp-ºm-t»-cn: Ip-Spw-_-{io _m-e bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ Ip-Sw-_-{io `-h-\n¬ h-®v _m-e ]m¿-e-sa‚ v kw-L-Sn-∏n®p. _m-e ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn-\p am¿-´n≥ A-[y-£-X h-ln-®p.- ]-©m-b-Øv saw-_¿am¿ hn-hn-[ X-e-Øn-ep-≈ DtZym-K-ÿ¿, _m-e-k-`m Ip-´nIƒ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-߃, IS-a-Iƒ, kp-c-£ Xp-S-ßn-b hnj-b-ß-sf-°p-dn-®v N¿-® sN-bvXp. hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂bn-®v _m-e ]-©m-b-Øv X-ømdm-°n-b A-h-Im-i ]-{Xn-I {Kma-∏-©m-b-Øn-\v ssI-am-dp-Ibpw sN-bv-Xp.-

kochi/EKM

B-[m-cw- In-«n-bn-Ã; ]-©m-b-¯v- `q-an-bn-se Xm-a-k-¡mÀ-¡v- ]-«-bw- \Â-In-bn-à ssh-∏n≥-: F-f-¶p-∂-∏p-g s]-cpamƒ-]-Sn-bn¬- ]-©m-b-Øv- h-I `q-an-bn¬- Xm-a-kn-°p-∂ 14 IpSpw-_-߃-°v- ]-´-bw- \¬-Im\p-≈ ]-©m-b-Øv- I-Ωn-‰n-bp-sS Xo-cp-am-\w- \-S-∏m-bn-√.-I¿-tØ-Sw- k¿-ho-kv- k-lI-c-_m-¶n¬-\n-∂v- ]-©m-b-ØvXo-dp-hm-ßn-b `q-an-bp-sS B-[mcw- ]-©m-b-Øv- Hm-^n-kn¬ \n∂v A-{]-Xy-£-am-b-tXm-sS-bmWv {]-Xn-k-‘n-°v Im-c-Ww. I-gn-™-Zn-h-kw- tN¿-∂ ]©m-b-Øv- I-Ωn-‰n-bn¬- C-°mcyw- N¿-®-sN-øp-I-bpw- B-[m-cwI-s≠-Øn-bn-s√-¶n¬- c-Pn-kv-

{Sm¿- Hm-^n-kn¬-\n-∂v- km-£ys∏-Sp-Øn-b ]-I¿-s∏-Sp-Øv- hnt√-Pv- Hm-^n-k¿-°v ssI-am-dm\pw- Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. X -- o-dp-hm-ßn-b `q-an-bp-sS H-dnPn-\¬- B-[m-cw- e-`n-®m-te- d-h\yp-h-Ip-∏n-\v- Cu- 14 Ip-Spw-_߃-°v- ]-´-bw- \¬-Im-\m-hq.--

em^À tbmKhmÀjnIw C¶v

sIm-®n: _n-cp-Zw tbm-Ky-X-bmb hn-hn-[ a¬-k-c ]-co-£-Iƒ°v X-øm-sd-Sp-°p-∂-h¿-°m-bn sIm-®n k¿-h-Im-em-im-e Fwtπm-bv-sa‚ v C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ssK-U≥-kv _yq-tdm ku-P-\y \n-c-°n¬ \-S-Øp-∂ ]-cn-io-e-\w 28\v Xp-S-ßpw. IqSp-X¬ hn-h-c-Øn-\v 0484˛ 2576756, 2862153, 9497678390 F∂o \-º-dp-I-fn¬ hn-fn-°p-I.-

Im-b-en Nm-Sn-b bp-hm-hn-s\ \m-«p-ImÀ c-£n-¨p

k-©m-c-kzm-X-{´yw ]p-\-Øm-]n-¡m³ X-¿m-dm-h-Ww

\³a-sN-¿Â kÀ¡m-cnsâ am{Xw D¯-c-hm-Zn-¯-ambn ImW-cpXv: ap-Jy-a-{´n

]-d-hq¿: tN-μ-aw-K-ew \m-b¿ k-am-Pw sse-{_-dn-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ sa-bv 10\v in¬-]\n¿-am-W-hpw B-kzm-Z-\-hpw ap≥-\n¿-Øn G-I-Zn-\ Iymw-]v \-S-°pw. in¬-∏-I-em A-[ym-]-I≥ sI F-kv kp-Pn-Øv Iymw-]v D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ c-Pn-ÿ sN-øp-I.t^m¨:9447158742.-

a-´m-t©-cn: tX-h-c sh-≠p-cpØn ]m-e-Øn¬ \n-∂v Im-b-en¬ Nm-Sn-b bp-hm-hn-s\ \m-´pIm¿ c-£-s∏-Sp-Øn. Im-°-\m-Sv a-√-∏n-≈n-bn¬ A-cq-cn-s‚ a-I≥ A-Xpem(21)-Wv C-∂-se D-®-bv°v H-cp a-Wn-tbm-sS ]-g-b sh≠p-cp-Øn ]m-e-Øn¬ \n-∂v Imb-en-te-°p Nm-Sn-b-Xv. C-bmƒ Im-b-en-te-°p Nm-Sp∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ ]m-e-Øn ¬ Nq-≠-bn-´v sIm-≠n-cp-∂-h¿

]-d-hq¿: s]-cp-hm-cw a-lm-tZ-h t£-{X-Øn-s‚ ]-Sn-™m-sd \-Sbn-eq-sSbp≈ s]m-Xp-tdm-Uv t£-{X `-c-W-k-an-Xn A-\-[nIr-X-am-bn I-ºn-th-en sI-´n AS-®p-sI-´n-b-Xv s]m-fn-®p-am-‰n k©m-c-kzm-X-{¥yw ]p-\-ÿm-]n°m≥ ap-\n-kn-∏¬ A-[n-Ir-Xcpw k¿-°m-cpw X-øm-dm-h-W-sa∂p kn.-]n.-Fw. G-cn-bm sk-{I´-dn A-Uz.- F≥ F A-en B-hiy-s∏-´p.-

sIm-®n: k-aq-l-Øn-\p-th-≠nbp-≈ \-√ Im-cy-߃ sN-øp-∂Xn-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw k¿-°mcn-s‚ am-{Xw Np-a-X-e-bm-bn-ImW-cp-sX-∂pw k¿-°m-cn-\p-≈ DØ-c-hm-Zn-Xz-tØm-sSm-∏w I-gnhp-≈ G-√m-h-cpw tN¿-∂v Iq-´mb {]-h¿-Øn-t°-≠-Xp-s≠∂pw ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-. tdm-´-dn- ¢-∫v- Hm-^v- an-Uv-Su ¨- I-Ω-´n-∏m-S-Øv- ]-Wn-I-gn-∏n®- tdm-´-dn- an-Uv- Su¨- sk‚-¿ D-

G-I-Zn-\ Iymw-]v

a-®p-am-´n I-¸Â C-Sn-¨v sP-«n `m-Kn-I-am-bn X-IÀ-¶p a-´m-t©-cn: a-Æp-am-¥n I-∏¬ C-Sn-®p-I-b-dn sIm-®n Xp-d-ap-JsØ a-ssd≥ sP-´n `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. C-∂-se cm-{Xn F-´-c a-Wntbm-sS-bm-W-A kw-`-hw. sIm®n Xp-d-ap-J {S-kv-‰n-s‚ D-S-a-ÿX-bn-ep-≈ s\-lv-dp i-Xm-œn F∂ I-∏-em-Wv C-Sn-®-Xv. I-∏-ens‚ \n-b-{¥-Ww X-I-cm-dn-em-bXm-Wv A-]-I-S-Øn-\v Im-c-Wsa-∂m-Wv Xp-d-ap-J {S-Ãv A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®-Xv.kw-`-hw A-Xo-h Ku-c-htØm-sS-bm-Wv Im-Wp-∂-sX-∂v Xp-d-ap-J {S-kv-‰v A-[n-Ir-X¿ hy‡-am-°n. kw-`-hw kw-_-‘n®v Xp-d-ap-J {S-kv-‰v sN-b¿-am≥ t]mƒ B‚-Wn A-t\z-j-WØn-\v D-Ø-c-hn-´p-≠v.-

]m-Sw \n-I-¯v; Ø-e-ap-S-a-bS-¡w c-−pt]-À ]n-Sn-bnÂ

]dhq¿: hm-Wn-b-°m-Sv ]m-Sw \n-I-Ønb-Xv \m-´p-Im¿ X-S™p. ÿ-e-ap-S-a-bS-°w c-≠v t]-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbvXp. I-cn-∏d-ºv {In-kv-Nm-∏¬ tIm-f-Pn-\-Sp-Øv H-tc-°-tdm-fw h-cp-∂ ]m-Sam-Wv \n-I-Øn-bn cn°p∂Xv. I-f-cn-∏-d-ºn¬ lpssk≥ k-tlm-Z-c≥-amcm-b Pam¬, P-∫m¿, F-∂n-h-cp-sS-XmWv ]mSw. C-Xn¬ km-Zn-Jv F-∂ P∫mdpw sP.kn._n. ss{U-h-dpam-Wv A-d-Ãn-em-bXv. \m-´p-Im¿ Pn√m I-e-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v d-h\yq A[n-Im-cn-I-sf-Øn {]-hr-Øn \n¿Øn-sh-∏n-®p.

Ip-Spw-_-{io _m-e-bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® _m-e- ]m¿-e-sa‚ v

D-S≥ Nm-Sn bp-hm-hn-s\ c-£ns®-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. A-\p-`h-a-dn-™v ^-b¿-t^m-gv-kpw lm ¿-_¿ t]m-en-kpw ÿ-e-sØØn-bn-cp-∂p. bp-hm-hn-s\ F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]-co-£-bn¬ am¿-°v Ip-d-™-Xn¬ a-\w s\m¥m-Wv bp-hm-hv Im-b-en¬ Nm-Snb-sX-∂v lm¿-_¿ t]m-en-kv ]d-™p.

a-«m-t©-cn ]m-ew tSmÄ C-¶v A-h-km-\n-¡pw a-´m-t©-cn: tI-c-f-Øn¬ B-Zyam-bn \n¿-an-® a-´m-t©-cn _n.H.Sn. ]m-e-Øn-s‚ tSmƒ ]n-cn-hv Im-em-h-[n C-∂-h-km-\n-°pw. C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v Pn.kn.Un.-F. sN-b¿-am≥ F≥ th-WptKm-]m-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-ew G-s‰-Sp-°pw. P-\-Io-bm-tLm-j-߃-°n-Sbn-em-Wv ]m-ew Pn.-kn.-Un.-F. G-s‰-Sp-°p-∂-Xv. ssh-Io-´v \mep-a-Wn-tbm-sS hn-hn-[ kw-L-S\-I-fp-sS B-tLm-j-]-cn-]m-SnIƒ \-S-°pw. ]m-e-Øn¬ Kma≥ C-¥y ÿm-]n-® \m-ep _qØp-I-fpw A-S-®p-]q-´n ko¬ sN-øpw. Xp-S¿-∂p a-´m-t©-cn

Fw.-F¬.-F. sUm-a-\n-Iv {]-kt‚-j≥ tSmƒ {^o ^v-fm-Kv Db¿-Øpw. -G-sd \m-f-sØ P-\Io-b k-a-c-߃-s°m-Sp-hn-emWv ]-›n-a-sIm-®n-°m-cp-sS im]-am-bn-am-dn-b tSmƒ-]n-cn-hv Ah-km-\n-°p-∂-Xv. tSmƒ ]n-cn-hv k-am-]n-°p-∂-tXm-sS sIm-®nbp-sS ssI-sbm-∏m-bn A-dn-bs∏-Sp-∂ lm¿-_¿ ]m-e-Øn-s‚ i-\n-Z-i-bpw am-dpw. 1999 \-hw_¿ 27\m-Wv 13 sIm-√-hpw HºXp-am-k-hpw \n¿-am-W-Øn\pw tSmƒ ]n-cn-°m\p-am-bn Icm¿ {]m-_-ey-Øn¬ h-∂-Xv. \n¿-am-Ww B-cw-`n-°p-∂ A-∂p-ap-X¬ F-s¥m-s° X¿-

\-am-sb-¶n-epw ]n-∂o-Sp-h-∂ k¿-°m¿ Cu Xo-cp-am-\w AwKo-I-cn-®n-√. Km-a¨ C-¥y tImS-Xn-sb k-ao-]n-®-Xn-s\-Øp-S¿∂v B¿-_n-t{S-j≥ {Sn-_yq-W ¬ cq-]o-I-cn-°p-I-bpw C-\n-sbmcp D-Ø-c-hv h-cp-∂-Xv h-sc tSm ƒ ]n-cn-°m-≥p Km-a¨ C-¥ysb A-\p-h-Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 2020 h-sc tSmƒ ]n-cn-°m≥ B¿-_n-t{S-j≥ D-Ø-c-hm-b-Xmbm-Wv Km-a¨ C-¥y ]-d-™-Xv. C-Xn-s\-Xn-sc _-lp-P-\-kw-LS-\-Iƒ X-øm-sd-Sp-∏p \-S-°p-∂Xn-\n-S-bn-em-Wv Pn.-kn.-Un.-Fbpw k¿-°m-cpw ]m-ew G-s‰-Sp°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv.-

Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. F-√m-h-cpw Iq-´m-bn {]-h¿-Øn-®m¬-am-{X-sa k-aql-Øn-se hn-hn-[ hn-`m-Kw P-\ß-fp-sS _p-≤n-ap-´p-Iƒ-°v ]-cnlm-cw Im-Wm≥ I-gn-bq. tdm-´-dn-¢-∫v \-S-Øp-∂ kmap-ln-Itk-h-\ {]-h¿-Ø-\߃ {]-iw-k-\o-b-am-Wv. a-- -‰p≈-h-cp-sS _p-≤n-ap-´vƒ a-\- nem-°n k-lm-bn-°m≥ X-bm-dmbm¬ A-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-ß-

sIm-e-t¡-kv {]-Xn]n-Sn-bn sIm-®n: a-Zy-]n-® ]-W-sØs®m-√n-bp-≠m-b X¿-°-sØØp-S¿-∂v bp-hm-hv sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-sb ]n-Sn-IqSn. a-c-Sv I-Æm-Sn-°m-Sv Io-tg-Øn ¬ ho-´n¬ jm-Pn(43)sb-bm-Wv sk≥-{S¬ kn.-sF. \n-km-ap-±os‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- Pn-√m tIm-SXn-°v k-ao-]w I-cn-°p-I-®-h-Sw \-S-Øn-bn-cp-∂ Xrjq¿ kztZ in k-t¥m-jm-Wv sIm-√-s∏-´Xv. sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ tdm-U n-¬ C-h¿ XΩnep≠mb X¿-°Øn\nsS- jm-Pn k-t¥m-jn-s\ kq-Nn-sIm-≠v I-gp-Øn-epw s\©n-epw Ip-Øn- sIm√p-I-bm-bncp∂p. tNm-Zyw sNø-en¬ Ch¿ sh-≈n-bm-gv-N a-Zy-]n-®Xns‚ ]Ww k-t¥m-jm-Wv \¬-In-bsX-∂pw ssh-Io-´v ]-Ww Xn-cnsI tNm-Zn-®-Xn-ep-≈ ssh-cmKyam-Wv sIm-e-]m-X-Iw sN-bvX-sX-∂pw t]menkv ]d™p.

k-ss¹-tIm A-¦-am-en ]o-¸nÄ _-kmÀ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-®n: A-¶-am-en-bn¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-® k-ssπ-tIm ]o∏nƒ _-km-dpw sa-Un-°¬ kvt‰m-dpw am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ Pn e-£v-a¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ am-t\-P¿ tP-°-_v tPm-k-^v A-[y-£-\m-bn. kssπ-tIm am¿-°-‰n-Mv am-t\-P¿ B¿ F≥ k-Xo-jv, ]¿-t®-kv am-t\-P¿ Fw -B¿ -Zo-]p, do-Py-\¬ am-t\-P¿ H Ir-jv-W-Ip-amcn, s]-cp-ºm-hq¿ Un-t∏m am-t\-

G-I-tZ-iw aq-∂v Znh-kw ]g°w tXm ∂n-b ar-X-tZ-lw sXcp-hv \mb ]q¿-W-ambpw I-Sn-®v ]-dn-® \n-e-bn-em-bn-cp∂p. Bfl-l-Xy-bm-sW-∂mWv lm¿_¿ t]m-en-kv ]-d-™n-cp-∂Xv. F-∂m¬ t]m-kv‰v-tam¿-´w dnt]m¿-´n¬ sIm-e-]m-X-I-Ønte-°v kq-N-\ \¬-Ip-∂ co-Xnbn-em-bn-cp∂p. aq-¿-®-tbdn-b Bbp-[w sIm≠p-≈ ap-dn-hv sk-_m-kv-‰y-s‚ I-gp-Øn-\v ]n≥h-iØv D≈-Xmbm-Wv dn-t]m¿-´n¬ hy-‡-am°p-∂p-≠v. t]m-kv‰v-tam¿-´w dn-

t]m¿-´n¬ sIm-e-]m-X-I-am-sW∂v tc-J-s∏-Sp-Øn-bn´pw t]m-enkn-s‚ A-t\zj-Ww Im-cy-ambn \-S-∂n√. H-cp am-k-Øn-\v ti-jhpw A-t\z-j-W-Øn¬ ]p-tcm-K-Xnbn-s√-¶n¬ D-∂-X A-t\z-j-WØn-\m-bn sd^¿ sN-ø-W-sa∂ \nb-aw lm¿-_¿ t]m-en-kv kzo-I-cn-®n√. C-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®m-Wv B-£≥ I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-°p-∂Xv. t^m¿-´v sIm-®n kn.sF-°mW-v \n-e-hn-se A-t\z-j-W-NpaX-e.

sIm®n: sIm®n≥ em^¿ tbm K-bpsS aq∂m-aXv hm¿ jn Ihpw IpSpw_kwK-ahpw C∂v \S-°pw. cmhnse F´v apX¬

fn-ep-sS D-≠m-hp-∂ am-‰w h-f-sc h-ep-Xm-bn-cn-°p-w. a-‰p-≈-h-sc k- l m- b n- ° p- I - s b- ∂ - X m- b n- c n°-Ww k-aq-l- \≥-a-sb-∂pw A-Xn-\m-bn-ap-t∂m-´p-h-cp-∂-hsc t{]m¬-km-ln-∏n-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p. a-{¥n sI _m-_p, ta-b¿-tSm-Wn N-ΩWn, \-K-c-k-`m {]-Xn-]-£-t\Xm-hv sI sP tP-°-_v, tPm¿-PvIp-´n, tUm. A-P-bv-Ip-am-¿, _n B¿ A-Pn-Øv kw-km-cn-®p.-

I-f-a-t»-cn: ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ hn¬-∏-\ \-S-Øn-b c-≠p t]-sc \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®p. ku-Øv I-f-a-t»-cn ta¬-]m-e-Øn-\v k-ao-]w I-®-hSw \-S-Øn-h-∂ I-f-a-t»-cn cm-PKn-cn-°v k-ao-]w X-am-kn-°p-∂ F-{_m-lw(51). ^m-Œv Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ tP-°-_v (41). F-∂n-h-sc-bm-Wv ]n-Sn®-Xv. C-h-cn¬ \n ∂v 140 ]m-°-‰v ]p-Ibn-e D¬-∏-∂w I-s≠-Sp-Øp.

F-S-h-\-°m-Sv ]p-Ø≥ ho-´n¬ k-^v-hm-s‚ A-Sp-°-f-ap-‰-Øv h-f¿-∂v ]q-hn-´ Po-c-I-s®-Sn

Xo-c-tZ-i-¯v Po-c-I-s¨-Sn Iu-Xp-I-am-bn ssh-∏n≥: Xo-c-tZ-i-Øv h-f¿-∂ Po-c-I-s®-Sn Iu-Xp-I-am-bn. F-S-h-\-°m-Sv sk‚ v Aw-t{_m-kv ]-f-fn-°v ]-Sn-™m-dp `m-KØp-f-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ k-^v-hm-s‚ A-Sp-°-f-ap-‰-Øm-Wv Po-c-I-®-Sn h-f¿-∂v ]q-hn-´-Xv.-ho-´p-Im¿ A-e-£y-am-bn h-ens®-dn-™ s]-cpw-Po-c-Iw A-Sp-°-f ap-‰-Øv ap-f-°p-I-bm-bn-cp∂p.-am-k-߃-°p ap≥-]v sN-Sn {i-≤-bn¬-s∏-´-¶n-epw Po-c-Is®-Sn-bm-W- C-sX-∂v ho-´p-Im¿-°v a-\-kn-em-bn-√.-]n-∂o-Sv sN-Sn-I-fn¬ a-™-∏q-°ƒ \n-d-™-tXm-sS-bm-Wv sN-Sn {i-≤n°m≥ Xp-S-ßn-b-Xv.- ChnsS A-©v sN-Sn-I-fm-Wv D-f-f-Xv.-

s]m-¡m-fn-¸m-S-¯vIr-jn B-cw-`n-¡-Wwssh-∏n≥-: ssh-∏n≥-I-c-bn-ses]m-°m-fn-∏m-S-ß-fn¬- s\¬Ir-jn-bn-d-°m-\p-≈ \-S-]-Sn- Bcw-`n-°-W-sa-∂v- sI.-F-kv-.-sI.Sn-.-bp.- ssh-∏n≥- G-cn-bm I-Ωn‰n- B-h-iy-s∏-´p. sN-Ωo≥-sI-´vG-{]n¬- 14\v- A-h-km-\n-® kml-N-cy-Øn¬- s\¬-h-b-ep-Iƒsh-≈w- h-‰n-®v- Ir-jn-∏-Wn-IƒB-cw-`n-°p-I-bm-Wv- ]-Xn-hv. F -- ∂m¬- Cu- tPm-en-Iƒ- C-Xp-hsc B-cw-`n-®n-´n-√. `-- -£yZu¿-e`y-hpw- hn-e-°-b-‰-hpw- aq-ew- Zp-cnX-a-\p-`-hn-°p-∂ C-∂-sØ Ime-L-´-Øn¬- s]m-°-fn-Ir-jnIq-Sn- C-√m-Xm-hp-∂-Xv- {]-iv-\߃- h-j-fm-°p-sa-∂v- sI.-Fk.-v-sI.-Sn-.-bp.- Np-≠n-°m-´n.--

a-´m-t©-cn: tXm-∏pw]-Sn _n.H.Sn ]m-e-Øn-se tSmƒ ]n-cn-hv C-∂-h-km-\n-°p-tºmƒ F-kv.Un.]n.sF sIm-®n afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS BtLm-j-߃ \-S-°pw. tXm-∏pw]-Sn sI.F-kv.B¿.Sn.kn Ãm‚n¬-\n∂pw _m‚p-I-fpsS A-I-ºSn-tbm-sS Km-a¨ C¥y-bp-sS {]-Xo-Im-fl-I cq-]w h-en-®p-sIm-≠ph-∂v _n.H.Sn ]m-e-Øn¬-\n∂pw Im-b-en-te-°v G-dnbpw Xp-S¿-∂v Pn.kn. Un.Fbpw k¿-°mcpw ]m-ew G-s‰-Sp-°p-∂-tXm-sS anTm-bn hn-X-c-Whpw \-S-°pw. F-kv.Un.Sn.bp. kw-ÿm-\-sk-{I-´dnbpw F-kv.Un.]n.sF ]m¿-e-sa‚ v afi-ew ÿm-\m¿-Ynbpam-b kp¬-^n-°¿ A-en,sIm-®n afi-ew {]-kn. \-hm-kv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°p-∂Xv.

\-K-c-k-`m hnI-k-\ ]-²-Xn-Ifn {I-a-t¡-sS-¶v dn-t]mÀ-«v aq-hm-‰p-]p-g: \-K-c-k-`-bn-se hn-I-k-\ ]-≤-Xn-I-fn¬ hym-]I {I-a-t°-sS-∂v H-mUn-‰v dn-t]m¿-´v. 2010˛11, 2011˛12 h¿-j-Ønse t^¿-am≥-kv Hm-Un-‰v dnt]m¿-´n-em-Wv {I-a-t°-Sp--Iƒ Is≠-Øn-b-Xm-bn ]-cm-a¿-in-°p∂-Xv. {I-a-t°-Sp-aq-ew ap-\n-kn∏¬ tÃ-Un-b-Øn-\p-≈ H-cp tIm-Sn cq-] \-„-s∏-Sp-∂ A-hÿ-bm-Wv. h-f-°p-gn-bn-se B[p-\n-I J-c-am-en-\y kw-kv-I-cW πm-‚ n-s‚ Np-‰p-a-X-n¬ \n¿am-Ww-Øn-epw A-gn-a-Xn I-s≠Øn. _-kvÃm≥-Uv \n¿-am-Ww, B-[p-\n-I A-d-hp-im-e F-∂nh-bp-sS te-e-Øn-epw \-K-c-k-`-

bp-sS `o-a-am-b \-„-am-Wv D-≠mbn-cn-°p-∂-Xv. C-Xp-aq-ew \-K-ck-`-b-v°p-≠m-b A-©v e-£tØm-fw cq-] \jvSw A-∂-sØ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-cn-tPm¿-Pv, sk-{I-´-dn Iu¨kn-e-¿-am¿ F-∂n-h-cn¬\n-∂p Cu--Sm-°-W-sa-∂pw Hm-Un-‰v \n¿-tZ-in-°p-∂p. Hm-Un-‰v dn-t]m¿-´v ]p-d-Øp-h∂m¬ aq-∂p am-k-Øn-\-Iw ASn-b-¥-c Iu¨-kn-¬ hn-fn-®p N¿-®sN-ø-W-sa-∂m-Wv hy-hÿ. F-∂m¬ dn-t]m¿-´v \-K-ck-`m A-[n-Ir-X¿ a-d-®p-h-bv°pI-bm-bn-cp-s∂-∂v Iu-¨-kne¿ kn Fw jp-°q¿ Ip-‰-s∏-SpØn. C-tX-Xp-S¿-∂v bp.-Un.F-

^v. Iu¨-kn-e¿-am¿ \n-b-a-k`m k-an-Xn ap-ºm-sI ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Xn-¶-fm-gv-® Iu¨-kn¬ tbm-Kw hn-fn-s®¶n-epw 29 A-P≠-I-fm-Wv Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn°p-∂-Xv. Hm-Un-‰v dn-t]m¿-´v GI A-P-≠-bm-bn Iu¨-kn-¬ hn-fn-°-W-sa-∂ hy-h-ÿ ewLn-®-Xm-bpw {]-Xn-]-£w Ip-‰s∏-Sp-Øp-∂p. ap-\n-kn-∏¬ tÃUn-bw \n¿-am-Ww G-s‰-Sp°m≥ K-h. I-cm-dp-Im-sc e-`n-®ns√-¶n¬ am-{X-ta kz-Im-cy- I-cmdp-Im-sc G-¬-∏n-°m-hq-sh-∂ hy-h-ÿ-bpw ew-Ln-®n-cn-°p-Ibm-Wv. C-Xn-eq-sS h≥ A-gn-a-Xn-°m-

Im-än-epw a-g-bn-epw s]-cp-¼m-hq-cn h³ \m-iw s]-cp-ºm-hq¿: C-∂-se sshIo-´p-≠m-b- i-‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-ebn-¬ h≥ \m-i-\-„w.- s]-cp-ºmhq¿ h-√-Øn-\v k-ao-]w sIm-®ßm-Sn-bn¬ sI-´n-S-Øn-\v ap-I-

]-d-hq¿: ho-´-Ω-sb sI-´n-bn-´v sh-´n-b ti-jw F-´p-]-h≥ kz¿Ww Du-cn-sb-Sp-Øv ap-ßn-b tlmw \-gv-kn-s\-bpw Im-ap-Is\-bpw A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]q-¥p-d kz-tZ-in ]-≈n-hn-fm-Iw ho-´n¬ ta-cn s]-tc-c(35), Im-ap-I≥ {ioIm-cyw sN-dp-h-°¬ ho-´n¬ hnjv-Wp F-∂ In-c¨(31) F-∂nh-sc-bm-Wv B-ep-h Un-ssh.-Fkv.-]n. hn sI k-\n¬-Ip-am¿,]d-hq¿ kn.-sF Sn hn hn-P-b≥ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-tXy-I A-t\z-j-W-kw-Lw

a-Wn-°q-dp-Iƒ \o-≠ ]-cn-{i-aØn-s\m-Sp-hn-¬ jo-‰v -am-‰n. -Ai-a-∂q¿ ]-©m-b-Øn-se sN-dpIp-∂w, ]p-∂-bw, hm-bv-°-c, s\Sp-ß-{] s]-cp-ºm-hq¿, H-∂mwssa¬, am¿-_nƒ P-Mv-j≥, F-

]m³ DÂ-¸-¶-§-Ä hnä c-−pt]À ]n-Sn-bnÂ

Npcp¡¯nÂ

ho-«-½-sb aÀ±n¨v kzÀ-Whp-am-bn ap-§n-b tlmw \-gv-kpw Im-ap-I-\pw ]n-Sn-bnÂ

´n¬ A-∫m-kn-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ sI-´n-S-Øn-\v ap-I-fn-¬ ta-™ jo-‰m-Wv ssh-Zyp-Xn sse-\n-\v ap-I-fn¬ -]-Xn-®-Xv.Cu k-a-bw sse-\n¬ sshZyp-Xn C-√m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬ Zp-c-

sshIo´v Bdp-hsc sÃ√ amco kv F∂ HgpIp∂ \uIbn-em Wv hm¿jnI BtLm-j-ß ƒ kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. hm¿ jnI BtLm-j-N-Sßn¬ sIm ®utk∏v Nn‰n-e∏≈n A[y-£-X-h-ln-°pw. em ^¿ tbmK-bpsS tem tKm bpw {]tXyIw Unssk ≥ sNbvX Soj¿´pw C∂se {]Im-i\w sNbv-Xp. sI Sn t__n, Fw kn hn≥k ≥, sska¨ CS∏-≈n, s{Sbv\ ¿ cmtP-{μ≥\m-b¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]s¶Sp-Øp.

F-kv.Un.]n.sF. hnhn-[ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-¸n¡pw

P¿ A-en-°p-´n kw-km-cn-®p.A-¶-am-en sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _-kv Ãm≥-Un-\v F-Xn¿ hiw I-√q-°m-c≥ S-th-gv-kn-emWv ]o-∏nƒ-_-km-dpw sa-Un-° ¬ kv-t‰m-dpw {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. sa-Un-°¬ kv-t‰m-dn¬ 50iX-am-\w h-sc hn-e-°p-d-hn¬ acp-∂p-Iƒ e-`n-°pw. {]-tXy-I kv-°qƒ N-¥-bpw C-tXm-sSm-∏w A-¶-am-en-bn¬ k-ssπ-tIm ]o-∏nƒ _-km-dpw sa-Un-°¬ kv-t‰m-dpw am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ H-cp-°n-bn-´p-≠v. Pn e-£v-a¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sk_mÌy-sâ Zp-cq-l-ac-Ww: B-Ivj³ I-½n-än cq-]o-I-cn-¡p¶p a-´m-t©cn; hm-Øp-cp-Øn henb a-c-Øn-¶¬ ho-´n¬ sk-_mÃy≥ (sk-_m-´n˛35) Zpcp-l km-l-N-cy-Øn-¬ a-cn-® kw-`-hØn¬ D-∂-X A-t\z-j-W-Øn\m-bn B-£≥ Iu¨-kn¬ cq]o-I-cn-°p∂p. C-∂v ssh-Io´v 5.30\v hmØp-cp-Øn IΩyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-°p∂ tbm-K-Øn-em-W-v IΩn-‰n cq-]o-I-cn-°p-∂Xv. am-¿-®v 14\m-Wv hm-Øp-cp-Øn sIm-¶ ¨ bm¿-Un-\v k-ao-]w sk-_mÃy-s‚ P-Uw ]-´n-I-Sn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-bXv.

°-hpw \n-b-a-°p-cp-°p-ap-s≠¶n-epw 1999 \-hw-_¿ 27\p-Xs∂ I-cm¿ Im-em-h-[n B-cw-`n°p-sa-∂v I-cm¿ t]-Pv B-dn¬hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. Zn-h-kw F-{X-X-h-W ]m-eØn-eq-sS k-©-cn-®m-epw tSmƒ F-Sp-t°-≠-Xm-bn h-∂-Xn-s\Øp-S¿-∂v _-lp-P-\ k-a-c-߃ A-c-tß-dp-I-bpw ]n-∂o-Sv aƒ-´n∏nƒ ]m-kv G¿-s∏-Sp-Øp-I-bmbn-cp-∂p.- aƒ-´n-∏nƒ ]m-kv G¿s∏-Sp-Øn-b-tXm-sS B-dp-am-ktØ-°v tSmƒ ]n-cn-hn-s‚ Imem-h-[n \o-´m-\pw h¿-jm-h¿-j w H-cp tIm-Sn 54 e-£w-cq-] \-„]-cn-lm-cw \¬-Im-\pw Xo-cp-am-

3

tdm-Un-epw ]n.-]n. tdm-Un-epw aWn-°q-dp-I-tfm-fw K-Xm-K-Xw XS- -s∏-´-p. Xp-S¿-∂v ^-b¿ t^mgv-kpw \m-´p-Im-cp-sa-Øn a-cw apdn-®p-am-‰n-b ti-j-am-Wv K-Xm-KXw ]p-\-ÿm-]n-°m-\m-b-Xv.-\n-

1. am-hv I-S-]p-g-In ho-Wv I-√n-S-ºn ho-´n¬ Ip-am-c-s‚ ho-Sv X-I¿-∂ \n-e-bn¬ 2. i-‡-am-b Im-‰n-¬ sshZypXn Iºn-bn¬ ]-Xn-® A-ep-an-\o-bw jo-‰v fn¬ ta-™n-cp-∂ A-eq-an-\n-bw ¥w H-gn-hm-bn.- Xp-S¿-∂v \m-´p- kv.-F≥. an-j≥ tlm-kv-]n-‰-en- c-h-[n d-_¿ a-c-ß-fpw hm-g-Ijo-‰v Im-‰n¬ ssh-Zyp-Xn sse- Im-cpw sI.-F-kv.-C.-_n. A-[n- \v k-ao-]w F-∂n-hn-S-ß-fn¬ fpw a-‰v hn-hn-[ Ir-jn-I-fpw Im\n¬ ]-Xn-®p.- h-√w ]p-Øn-cn ho- Ir-X-cpw s{I-bv≥ D-]-tbm-Kn-®v h≥-a-c-߃ I-S-]p-g-In. F.-Fw ‰n-¬ \m-iw hn-X-®n-´p-≠v.

Wv I-f-sam-cp-°n-b-sX-∂pw CXpkw-_-‘n-®v hn-Pn-e≥-kn-\p ]-cm-Xn \¬-Ip-sa-∂pw Iu¨kn-e¿ kn Fw jp-°¿ ]-d™p. A-Xn-\n-sS \-K-c-k-`bvs°-Xn-tc Hm-Un-‰v dn-t]m¿-´v ]p-d-Øph-∂n-´pw C-Xp a-d-®ph®-Xn-\v ]n-∂n¬ `-c-W-˛-{]-Xn-]£ Iq-´p-sI-´m-sW-∂ B-tcm]-W-hpw i-‡-am-bn-´p-≠v.

]qÀh hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw ]-d-hq¿: ]p-√w-Ip-fw {io-\m-cm-

b-W ssl-kvI - q-fn¬ \n-∂pw ]Sn-bn-d-ßn-b 1987 h¿-j-sØ Fkv.-F-kv.-kn _m-®p-Im-cp-sS ]q¿-Δ-hn-Zym¿-Yn-kw-K-aw sa-bv 1\v kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬-\-S°pw.

{]-Xn-jvTm atlmÂkhw

a-´m-t©cn: tXm-∏pw]-Sn h-cºØv {io-I-≠m-I¿-Æ kzm-an t £-{X-Ønse Cu h¿j-sØ B-{‘ I-S-∏ Pn-√-bn-se cm-Pw- ´n kz¿-W-hpambn I-S-∂p-I- tcm-ln-Wn Xn-cp-\mƒ a-tlm-¬ t]-´n¬-\n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]-d- fbpIbm-bn-cp-∂p. {]-Xn-I-sf k-hw 28 ap-X¬ G-{]n¬ c-≠v hhq¿ sI-Sm-aw-K-ew aw-K-e-Øv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n. sc \-S-°pw. tdm-Un¬ i-in-bp-sS `m-cy A-arX-sØ(53) sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n®v kz¿-Ww I-h¿-∂ tI-kn-emWv A-d-Ãv. A-ar-X-Øn-s‚ A-Ω-sb ip{iq-jn-°m≥ \n-tbm-Kn-® tlmw \-gv-kv ta-cn s]-tc-c C-h-sc sISm- a w- K - e - Ø p- ≈ - h o- ´ n¬- \ n- ∂ v ho-´n-te-°p hn-fn-®p-h-cp-Øn Itk-c-bn¬ sI-´n-bn-´p. XpS¿∂v tlmw \-gv-kv hm-°-Øn-bp-am-bn h-∂v ho-´-Ω-bp-sS X-e-bv-°v sh-

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-04-27  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-04-27  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-04-27

Advertisement