Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

_m-¦v Pp-h A-ss{]-tk-gv-kv s^-U-td-j³ kw-Øm-\ I¬-h³-j³ sIm-®n: kz¿-W-∏-W-b hm-bv-]Iƒ \¬-Ip-tºmƒ kz¿-W-Øns‚ am-‰v D-d∏ - m-°p-∂ tPm-en \n¿h-ln-°p-∂ _m-¶v A-ss{]-k¿am-cp-sS tk-h-\ th-X-\ hy-hÿ-Iƒ Nq-j-W-hn-ap-‡-am-°W-sa-∂v Hmƒ C-¥y _m-¶v Fwtπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn Un tPm-k¨ B-hi - y-s∏-´p. Hmƒ tI-cf - _m-¶v Pp-h¬ As{s]-tk-gvk - v s^-Ut- d-j≥ kwÿm-\ I¨-sh≥-j≥ F-dW - mIp-fw F.sF._n.C.F. lm-fn¬ D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. F.sI. _n.C.F-^v. {]-kn-U‚ v sI ap-c-fo-[-c≥ ]n≈ A-[y-£X - h-ln-®p. kw-ÿm-\-X-e A-Uv-tlm°v k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI F-kv Ir-jv-W (sN-b¿am≥), F-kv in-h-cm-a-kp-{_-“Wy≥ (I¨-ho-\¿), tam-l≥cm-Pv, _n F-kv kp-tc-jv-Ip-am¿ (tPm. I¨-ho-\¿-am¿) F-∂n-hsc Xn-c-s™-Sp-Øp.

sk-h³-kv ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv-

a-™p-Ω¬: {^-≠v-kv ^p-Svt_m-tf-gv-kv a-™p-Ω¬ kw-LSn-∏n-°p-∂ Hmƒ tI-c-f sk-h≥kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v 20 ap-X¬ 27 h-sc am-S-∏m-´v ^v-e-Uven-‰v kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. Sq¿-W-sa‚n¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ em-`w \n¿-≤-\-\m-b tcm-Kn-bpsS Nn-In-’m sN-e-hn-\pw an-I® Im-bn-I Xm-c-ß-sf-bpw D-∂X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Isf-bpw B-Z-cn-°p-∂-Xn-\pw D-]tbm-Kn-°pw.

¢-ºp-I-fp-sS _mÀ sse-k³-kv d-±m-¡-Ww: P-Ìn-kv Ir-jv-W-¿À sIm-®n: _m¿ sse-k≥-kv \¬In-bn-´p-≈ ¢-∫p-I-fp-sS ssek≥-kv d-±m-°-W-sa-∂v P-Ãn-kv hn.B¿. Ir-jv-W-ø¿ B-h-iys∏-´p. a-Zy-\-b-Øn-s\-Xn-sc sI. ]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v hn. Fw. kp-[o-c-s‚ {]-kv-Xm-h-\ X-s∂ G-sd k-t¥m-jn-∏n-s®-∂pw At±-lw ]-d-™p. \m-´n¬ _m-dpI-fp-sS-bpw I-≈p-jm-∏p-I-fp-sSbpw F-Æw Ip-d-bv-°-Ww. a-Zy-]n°p-∂ D-tZym-K-ÿ-∑m-sc k¿°m¿ tPm-en-bn¬ \n-∂v \o-°wsN-ø-Ww. cm-{Xn-bn¬ hm-l-\ ]cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°-W-sa∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

{]-Xn-tj-[n¨p sIm®n: ap≥-Im-e-ß-fn¬ A-\ph-Zn-® l-b¿ sk-°≥U-dn kvIq-fp-I-fn¬ A-\-[ym-]I-sc \nb-an-°pw-ap-ºv ]pXn-b l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fp-Iƒ A-\ph-Zn-°m-\p-≈ k¿-°m¿ \o-°Øn¬ tI-c-f F-bvU-Uv kv-Iqƒ t\m¨ So-®n-Mv Ãm-^v A-tkmkn-tb-j≥ kwÿm-\ I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. kw-ÿm-\-{]knU‚ v hn sF tPm-bv A-[y£-X h-ln®p. tXma-kv am-Xyp, P-Xo-{μ≥ sI hn, Sn sP Ip-cp-hnf, hn Fw keow kw-km-cn-®p.

aebmfnbpsS hnjpIWn¡mgv¨Ifn C¯hW ssN\okv A[n-]-Xyw I-Wn-sbm-cp-¡m³ sN-e-hv 500 cq] sIm-®n-: ]-®-°-dn-°pw ]-g-h¿-K߃-°pw am-{X-a-√ a-e-bm-fnIƒ I-Wn-sbm-cp-°p-∂ I-Wns°m-∂-°pw hn-]-Wn-bn¬ Xo]n-Sn-® hn-e. k¿-°m-cn-s‚ C-S-s]-S¬ ^e-{]-Z-a-√m-Xm-b-tXm-sS a-e-bmfn-bp-sS C-Ø-h-W-sØ hn-jp°-Wn ssI-s]m-≈n-°pw. \-K-cØn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ C∂-se cm-hn-se ap-X¬ hn¬-∏\-s°-Øn-b I-Wn-s°m-∂-bpsS sN-dn-b Ip-e-°v 50 cq-]-bmbn-cp-∂p hn-e. I-Wn-sbm-cp°m≥ c-≠v Ip-e-I-sf-¶n-epw th-≠n-h-cpw. 500 ap-X¬ 700 cq-]h-sc s]m-Sn-°m-sX a-e-bm-fn-°v hn-jp-°-Wn H-cp-°m-\m-hn-√. A-sX-k-a-bw a-e-bm-fn-bpsS hn-jp-I-Wn-°m-gv-®-I-fn¬ CØ-h-W ssN-\o-kv A-[n-]-Xyam-Wv. ss^-_-dn¬ Xo¿-Ø C≥-kv-s‰‚ v hn-jp-°-Wn km-[\-߃-°v B-h-iy-°m-tc-sd-

bm-Wv. H-dn-Pn-\-en-s\ sh-√p-∂ ssN-\o-kv πm-Ãn-Iv ]q-°-fpw hn-]-Wn-bn¬ F-Øn-bn-´p-≠v. sN-dn-b X-≠n-\v 25 cq-]-bm-Wv hn-e. A¬-]w h-ep-∏w Iq-Sn-bm¬ hn-e 35 B-bn D-b-cpw. I-Wn H-cp°m≥ H-cp U-k≥ X-s≠-¶n-epw hm-tß-≠n h-cpw. ho-≠pw D-]tbm- K n- ° m- s a- ∂ - X n- \ m- e m- h Wpw πm-Ãn-Iv I-Wn-s°m-∂°pw B-h-iy-°m¿ G-sd. I-S-Ifn¬ Xq-ßn-bm-Sp-∂ Ir-{Xn-a I-

Wn-s°m-∂ hm-ßm-\pw \-√-Xnc-°m-bn-cp-∂p. H-cn-°-epw sIm-gn-bm-Ø sIm-∂-∏q-°ƒ-°v 50 cq-]-bv-°v ap-I-fn-em-Wv hn-e. hn-jp-hn-]Wn e-£y-an-´v ssN-\-bn¬ \ns∂-Øp-∂ Im-gv-®-h-kv-Xp-°ƒ _mw-•q¿ h-gn-bm-Wv tI-c-f-Ønse-Øp-∂-Xv. hn-]-Wn-bn-se hne-°-b-‰w C≥-kv-‰‚ v hn-jp-°Wn h-kv-Xp-°-fn-epw {]-I-S-ambn-cp-∂p. hn-jp-hn-s‚- h-c-hn-t\m-S-\p_-‘n-®v- I-Wn-sh-≈-cn-bm-Wvhn-e- Iq-Sn-b- a-s‰m-cn-\w.- 12 cq-]hn-e-bp-≠m-bn-cp-∂- sh-≈-cn-°v30 cq-]-bm-bn- D-b¿-∂p.- \m-S-≥ sh-≈-cn-°v- Nn-e-bn-S-ß-fn¬- 60 cq-]- h-sc- Cu-Sm-°n. sh-≈-cnbn-√m-sX- I-Wn- ]q¿-W-am-ImØ-Xn-\m¬- hn-e- D-b¿-∂n-´pwB-h-iy-°m-tc-sd-bm-Wv.- ho-SpI-fn¬- [m-cm-f-am-bn- In-´n-bn-cp∂- N-°-bpw- hn-jp-hn-]-Wn-bn-

se- Xm-c-am-Wv.- sN-dn-b- N-°-∏-gØn-\v- 120 cq-]-bm-Wv- Ip-d-™hn-e.- I-Wn-h-bv-°m-\p-≈- hm-g∏-gw,- am-º-gw,- ap-¥n-cn,- B-∏nƒF-∂n-h-bv-°pw- sXm-´m¬- s]m≈p-∂- hn-e-bm-Wv.- C-Xn-\v- b-Ym{I-aw- 50 cq-],- 60 cq-],- 100 cq-],150 cq-]- F-∂n-ß-s\-bm-Wv- hne.hn-jp-°-Wn-bn-se- a-s‰m-cp{]-[m-\ C-\-am-b- \m-fn-tI-cØn-\v- 15 cq-]- ap-X¬- 20 cq-]- hsc-bm-Wv- hn-e.- I-Wn- Im-Wm-\p≈- Ir-jv-W-s‚- {]-Xn-a-bv-°pwhn-e- h¿-[n-®p.- πm-ÿ- H-^v- ]mco-kn¬- Xo¿-Ø- {]-Xn-a-bv-°v100 cq-]- ap-X¬- 350 cq-]- h-sc-bmWv- hn-e.- h-ep-∏w- Iq-Sp-∂-X-\pk-cn-®v- hn-e-bpw- Iq-Sp-∂p.a-e-bm-fn-bp-sS Im¿-jn-Ikw-kv-°m-c-Øn-s‚ B-tLm-jam-Wv hn-jp-sh-¶n-epw Ir-jn ssI-hn-´ a-e-bm-fn-bv-°v hn-jp°m-gv-®-bpw C-\n Ir-{Xn-a-am-Wv.

sIm-®n: Ip-´n-I-sf ^p-Sv-t_mƒ ]-cn-io-en-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn kwL-Sn-∏n-®n-´p-≈ ^m-Œv ^pSvt_mƒ A-°m-Z-an Pnw-t\-jyw Xp-S-ßp-∂-Xn-\v Xo-cp-am-\n-®p. ^p-Sv-t_m-fn¬ ]-cn-io-e-\w \-SØp-∂ A-°m-Z-an-bn-se Ip-´n-Ifp-sS Im-bn-I£-a-X h¿-[n-∏n°p-∂-Xn-\m-Wv Pnw-t\-jyw XpS-ßp-∂-Xv. A-°m-Z-an-bp-sS H-∂mw hm¿jn-Im-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n®v G-eq¿ F-kv.kn.F-kv. tat\m≥ lm-fn¬ Iq-Sn-b Ip-´n-Ifp-sS-bpw c-£n-Xm-°-fp-sS-bpw A-°m-Z-an `m-c-hm-ln-I-fp-sSbpw tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am\w. Ip-´n-Iƒ ]-cn-io-e-\w \-SØp-∂ D-tZym-K-a-fi-en-se ^mŒv {Ku-≠n-s‚ \n-e-hm-cw D-b¿Øp-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]-SnIƒ ssI-s°m-≈p-∂-Xn-\v ^mŒv am-t\-Pv-sa‚n-t\m-Sv B-h-iys∏-Spw. I-gn-™ H-cp h¿-j-Øn-\nsS A-°m-Z-an hn-Zym¿-Yn-Iƒ, 15 h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈-h¿-°mbn \-S-Øn-b kw-ÿm-\ ^p-Svt_mƒ a-’-c-Øn¬ Nm-ºy-∑mcm-bn.

ØetasäSp¡p¶Xn-se A-\n-Ýn-Xm-h-Ø sat{Sm _mÀUv NÀ¨ sN¿pw sIm-®n: Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw Xn-cs™- S p- ∏ p- X n- c - ° n- e m- b - X n\m¬ H-cp-am-k-Øn-\n-sS kv-Y-eta-s‰-Sp-°¬ Dƒ-s∏-sS sa-t{Sm A-\p-_-‘-tPm-en-Iƒ \n-e-®p. ssh-‰n-e ap-X¬ t]-´-h-scbp-≈ ÿ-e-ta-s‰-Sp-°-em-Wv C-\n Pn-√m-`-c-W-Iq-S-Øn-\p-ap∂n-ep-f-f {]-[m-\ sh-√p-hn-fn. Pn-√m-`-c-W-Iq-Sw Xn-c-s™-Sp∏p-Xn-c-°n-em-b-Xn-\m¬ H-cp amk-Øn-te-sd-bm-bn sa-t{Sm kvY-e-ta-s‰-Sp-°¬ \n-e-®- Ahÿ-bn-em-Wv. ]p-Xn-b I-e-Œ¿ Fw.Pn.cm-Pam-Wn-Iyw Np-a-X-e-tb-s‰-Sp-Ø

ti-jw `q-an G-s‰-Sp-°¬ \-S-]Sn-Iƒ \n-e-®p. ]p-Xn-b I-e-Œ¿ sa-t{Sm ÿ-e-ta-s‰-Sp-∏n-s\-°pdn-®v ]Tn-°m≥ k-a-bw In-´pw ap≥-t] I-e-Iv-t{S-‰v Xn-c-s™-Sp∏v Xn-c-°n-e-a¿-∂-Xm-Wp ]-≤Xn-°p hn-\-bm-b-Xv. ÿe- t a- s ‰- S p- ° p- ∂ - X n- s e sa-s√-t∏m-°pw, tIm-®p-I-fp-sS do sS≥-U-dpw sa-bv c-≠n-\v sIm®n-bn¬ tN-cp-∂ sa-t{Sm U-b-dIv-S¿ t_m¿-Uv tbm-Kw N¿-® sN-øpw. `q-an G-s‰-Sp-Øv ssh-‰ne ap-X¬ t]-´-h-sc-bp-≈ `m-Kw ho-Xn-Iq-´n-bm-te Cu `m-K-tØ°p sa-t{Sm \n¿-am-Ww B-cw-`n-

tI-c-f-¯n-epw X-an-gv-\m-«n-epw 200 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-bp-am-bn ImÀ-Wn-h {Kq-¸v

kv-Iq-fp-I-fn Iu¬-k-en-Mv \nÀ-_-Ô-am-¡pw

sIm-®n: apw-ss_ B-ÿm-\-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂ Im¿-Wnh¬ {Kq-∏v Hm-^v I-º-\o-kv Cu h¿-jw tI-c-f-Øn-epw, X-an-gv-\m´n-ep-am-bn 200 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ-°v Xp-S-°-an-Sp-sa-∂v sN-b¿-am≥ {io-Im-¥v-`m-kn hm ¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. aƒ-´n-π-kv Xo-tb-‰-dp-Iƒ, ^p-Uv-tIm¿-Sv-kv, k-ssπ-sNbn≥ am-t\-Pv-sa‚ v, ssd-kv t_kv-Uv I-tΩm-Un-‰n hym-]m-cw Xp-

S-ßn-b kw-c-`-߃-°m-Wv I-º\n Xp-S-°-an-Sp-∂-Xv. s\-Spºm-ti-cn F-b¿-t]m¿´n-\p k-ao-]w I-cn-bm-´n-ep-≈ Iº-\n-bp-sS ^p-Sv-tIm¿-´n-\v sF. F-kv.H A-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv {Kq∏v \-S-Øp-∂ ^p-Uv-tIm¿-´p-Ifp-sS Kp-W-ta≥-a-°v D-Zm-l-cW-am-sW-∂pw {io-Im-¥v-`m-kn ]-d-™p. 2015 Un-kw-_-dn-\p-≈n¬ C¥y-bn¬ 300 aƒ-´n-π-kv Xo-tb-‰-

dp-Iƒ B-cw-`n-°pw. 24 aƒ-´n-πkv Xo-tb-‰-dp-I-fm-Wv \n-e-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn ¬ A-©v aƒ-´n-π-kv Xo-tb-‰-dpIƒ-°v D-S≥ Xp-S-°-an-Sm-\pw Iº-\n ]-≤-Xn-bn-´n-´p-≠v. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, I-cp-\m-K∏-≈n, Im-°-\m-Sv, sIm-Sp-ß√q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bm-Wv C-h. am-t\-Pn-ßv U-b-d-Œ¿-am-cmb i-in-Ip-am¿, ]n hn kp-\n¬, tkm-Wn ]-s¶-Sp-Øp.

aq-hm-‰p-]p-g: Pn-√-bn-se F-√m hn-Zym-e-b-ß-fn-epw hn-Zym¿-YnIƒ-°v Iu¨-k-en-Mv I¨kƒ-´n-Mv \n¿-_-‘-am-°p-∂-Xv B-tem-N-\-bn-ep-s≠-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈n. C¥y≥ tlm-an-tbm-∏-Xn-Iv sa-Un°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\-hpw tUm. km-ap-h¬ lm-\n-am≥ P-∑-Zn-\m-tLm-jhpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw.

]dhqÀ-þ FdWmIpfw dq-«n bm-{X-¡m-cp-sS t]m-¡ävv tNm-cp-¶p k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _- p-I-ƒ Cu-Sm-°p-∂ A-an-X \n-c-°p-Ifn-se t]m-bn‚ v {I-ao-I-cn-®v Xocp-am-\w h-∂v am-k-߃ I-gn™n-´pw \n-c-°v Ip-d-bv-°m≥ Xøm-dm-Im-Ø-Xm-Wp {]-Xn-tj-[Øn-\p Im-c-Ww. A-an-X \n-c-°v Cu-Sm-°p-∂Xn-eq-sS am-kw-tXm-dpw 12 e£w cq-]-tbm-fw e-`n-°p-∂-Xn\m¬ B¿.Sn.F. Xo-cp-am-\w \-

S-∏n-em-°m≥ _- p-S-a-I-fpw Xøm-dm-Ip-∂n-√. F≥-F-®v 17-¬ ]d-hq¿- F-d-Wm-Ip-fw dq-´n¬ Xncp-ap-∏w ap-X¬ tN-cm-s\-√q¿ ssX-°m-hv h-sc-bp-≈ 6 In-temao-‰¿ Xm-sg h-cp-∂ `m-K-Øv \mev t]m-bn‚p-Iƒ I-W-°m-°nbm-Wp bm-{X-°m-cn¬ \n-∂v \nc-°v Cu-Sm-°n-bn-cp-∂-Xv. s^-b¿-kv-t‰-Pv A-]m-Iw Nq≠n-°m-´n bm-{X-°m-cpw hn-hn-[

kw-L-S-\-I-fpw ap-Jy-a-{¥n-°pw h-Ip-∏v a-{¥n-°p-sam-s° ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v B¿.Sn.F tbm-Kw tN¿∂v s^-b¿-kv-t‰-Pv A-]m-Iw N¿® sN-bv-Xp øp-I-bpw {]-iv-\ ]cn-lm-c-sa-∂ \n-e-bv-°v aq-∂v t]m-bn‚m-bn Ip-d-bv-°m-\pw Xocp-am-\n-s®-¶n-epw Iq-´n-b \n-c°vv Ip-d-bv-°m≥ _- p-S-a-Iƒ Xøm-dm-bn-√. a-™p-Ω¬ I-h-e-

bn-se t]m-bn‚m-Wp H-gn-hm-°nb-Xv. Xo-cp-am-\w \-S-∏n-em-°m≥ tPm-bn‚ v B¿.Sn.H h-gn _- p-Sa-Iƒ-°v A-dn-bn-∏pw \¬-In-bncp-∂p. sI.F-kv.B¿. Sn.kn-bpw kz-Im-cy Hm¿-Un-\-dn _- pw B¿.Sn.F. Xo-cp-am-\w A-\p-kcn-®v \n-c-°v Cu-Sm-°n-b-t∏mƒ kz-Im-cy _- p-S-a-Iƒ C-Xn-\p X-øm-dm-Im-Ø-Xm-Wv \n-e-hn-ep≈ {]-iv-\-Øn-\v Im-c-Ww.

t]m-enkvv H¯mi

A-h-[n-bp-sS a-d-hn Im¡\m-Sv ]mSw \nI-¯p-¶p Im-°-\m-Sv: \o-≠ A-h-[n-bpsS a-d-hn¬ s\¬-h-b¬ XÆo¿-Ø-S \n-b-aw ew-Ln-®v Im°-\m-Sv h≥-tXm-Xn¬ ]m-Sw \nI-Øp-∂p. h≥-In-S \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-Øn-\v Kp-≠-I-fp-sSbpw t]m-eo-kn-s‚-bpw k-lm-btØm-sS- ]m-Sw \n-I-Ø-se-∂mWv B-tcm-]-Ww. Xr-°m-°-c \-K-c-k-` {Ku≠n-\v k-ao-]w sIm-√w-Ip-Sn-apIƒ tdm-U-cn-In-se G-°-¿ IW-°n-\p ]m-S-ti-J-c-am-Wv kzIm-cy hy-‡n \n-I-Øm≥ {i-an°p-∂-Xv. H-cn-S-°v \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[-sØ Xp-S¿-∂v \n-Iج \n¿-Øn-h-®n-cp-∂p. A-[nIm-cn-I-fp-sS {i-≤ Xn-c-s™-Sp∏n-te-°p Xn-cn-™-t∏m-gm-Wp cm-{Xn-bp-sS a-d-hn¬ a-Æ-Sn ]p\-cm-cw-`n-®-Xv. 2008 H-tŒm-_-dn¬ kw-ÿm\ k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂s\¬-h-b¬ X-Æo¿-X-S kw-c£-W \n-b-a-{]-Im-cw ]m-S-ti-

^m-Îv ^p-Sv-t_mÄ A-¡m-Z-an Pnw-t\-jyw Xp-S-§pw

sa-t{Sm: Øetasä-Sp-¡epw A\p_ÔtPm-en-I-fpw \n-e-¨p

kzImcy enanäUv tÌm¸v _ÊpS-a-IÄ \n-c¡v Ip-d-¨nà sIm-®n: ]-d-hq¿-˛ F-d-Wm-Ip-fw dq-´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ kzIm-cy en-an-‰-Uv kv-t‰m-∏v _- pS-a-Iƒ B¿.Sn.F. Xo-cp-am-\w ew-Ln-®v \n-c-°v Cu-Sm-°p-∂Xn¬ ]-c-s° {]-Xn-tj-[w. A-an-X \n-c-°v Cu-Sm-°p-∂Xn-s\-Xn-tc bm-{X-°m-cpw _ p-S-a-I-fpw X-Ωn¬ _-l-f-ap≠m-Ip-∂-Xpw ]-Xn-hm-bn-cn-°pI-bm-Wv. h-cm-∏p-g ]m-ew h-gn

15 G-{]n¬ 2014 sNmΔ

Im°-\m-Sv sIm√w-Ip-Sn-ap-Kƒ tdm-Un-\p k-ao-]w ]m-S-tiJ-cw \n-IØn-b \ne-bn¬ J-c-߃ \n-I-Øp-∂-Xv \n-tcm[n-®n-´p-≈-Xm-Wv. F-∂-m¬ Pn-√-bn¬ G-°-dp I-W-°n-\p ]m-S-ti-J-c-ß-fmWv `q-am-^n-b A-[n-Ir-X-cp-sS H-

Øm-i-tbm-sS \n-I-Øp-∂-Xv. t]m-en-kv tÃ-j-\p k-ao-]-amWv ]m-Sw \n-I-Øp-∂-Xv. dn-b¬ F-kv-t‰-‰v am-^n-b h≥-tXmXn¬ Im-°-\m-´pw ]-cn-k-c -{]-

tZ-i-ß-fn-ep-am-bn X-Æo¿ X-Sß-fpw ]m-S-ti-J-c-ß-fpw hmßn Iq-´n-bn-´p-≠v. ap\n-kn-∏m-en‰n-I-fn¬ A-©p sk‚pw ]-©mb-Øp-I-fn¬ ]-Øp-sk‚pw

s\¬-∏m-Sw ho-Sp \n¿-am-W-Øn\p \n-I-Øm≥ k¿-°m¿ A-\pa-Xn D-s≠-¶n-epw A-t]-£-I¿s°m-∂pw A-[n-Ir-X¿ A-\p-hmZw \¬-Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv G°-dp-I-W-°n-\p s\¬-∏m-S߃ `q-am-^n-b \n-I-Øn-sb-Sp°p-∂-Xv. 2011 \-hw-_¿ 11\p k¿-°m¿ ]p-d-Øn-dn-°n-b D-Ø-c-hp {]-Imcw 2008\p ap≥-]v \n-I-Ø-s∏-´ `q-an-bn¬ ]-©m-b-Øn-s‚ A-\pa-Xn-bn-√m-sX sI-´n-Sw \n¿-an°m-sa-∂-v \n¿-tZ-iw D-≠m-bn´pw Cu B-\p-Iq-eyw A¿-ln°p-∂-h¿-°v e-`n-®n-´n-√. Pn-√-bn¬ BIam-\w `q-am^n-b I-Ωo-j≥ hy-h-ÿ-bn¬ ]m-S-ti-J-c-߃ h≥-tXm-Xn¬ \n-I-Øn h-cp∂-p-≠v. sX-tßm-Sv a-\-°-I-S-hv, Xp-Xn-bq¿, Im-°\m-Sv Xp-S-ßn-b-hn-S-ß-fn-se√mw h≥-In-S sI-´n-S \n¿-am-Xm°ƒ-t]m-epw ]-I¬ k-a-b-ßfn¬ ]m-Sw \n-I-Øp-∂-p-≠v.

°m-\m-Iq. A-h-km-\ do-®n-se Nn-e `m-K-ß-fp-sS \n¿-am-W-Icm-dp-Im-sc-bpw Xo-cp-am-\n-®n-´n√. tIm-®p-I-fp-sS do-sS≥-U¿ ]≤-Xn ssh-In-∏n-°p-I-bm-sW∂v Un.Fw.B¿.kn. ap-Jy D-]tZ-jv-Sm-hv C {io-[-c-\pw hy-Iv-Xam-°n-bn-cp-∂p. \n¿-am-W ta-Je-I-fn-se sXm-gn¬ {]-iv-\-ßfpw ]-cn-l-cn-®n-´n-√. Cu km-l-N-cy-Øn¬ X-S-k߃ \o-°n sa-t{Sm \n¿-am-Ww th-K-Øn-em-°m-\p-≈ Xo-cp-am\-ß-fpw sa-bv c-≠n-\v tN-cp-∂ U-b-d-Iv-S¿ t_m¿-Uv tbm-KØn-ep-≠m-tb-°pw.

sIm-¨n-bn I-\-¯ t]m-en-kv kp-c-£ sIm-®n: hn-jp, Cu-ÿ B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn sIm®n kn-‰n t]m-en-kv I-\-Ø kp-c-£ G¿-s∏-Sp-Øn. C-∂-se \-S-∂ tIm-ºn-Mn¬ a-Zy-]n-®v hm-l-\w Hm-Sn-® 132˛-Hm-fw t]tc ]n-Sn-Iq-Sn. \-K-c-Øn-se tem-Uv-Pp-Iƒ sd-bv-Uv sN-bv-Xp kw-i-b-I-c-am-bn Im-W-s∏-´ A-dp-]-tXm-fw t]-sc tNm-Zyw sN-bv-Xp hn-´-b-®p. hm-d-≠v \n-e-hn-ep-≈-Xpw t]m-en-kn-s\ sh-´n-®v \-S-°p∂-Xp-am-b {]-Xn-Iƒ-°v th-≠n Xn-c-®n¬ Du¿-÷n-X-am-°n. D-’-h-Im-e-Øv hn-j-a-Zy Zp-c-¥w X-S-bp-∂-Xn-\p-th-≠n Pn√m A-Xn¿-Øn-I-fn¬ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am-°n. F-√m t]m-en-kv tÃ-j- -I-fn-epw A-Xym-h-iy-°m¿-°v am{Xw A-h-[n A- -h-Zn-®n-´p-≈-Xpw a-‰p-≈-h-sc G-Xv km-l-Ncy-Øn-epw U- -´nbv°v e-`n-°-Ø-°-hn-[w sam-_n-sse-kv sN-bv-Xv \n¿-Øn-bn-´p-≈-Xp-am-Wv. kp-c-£m {I-ao-I-c-W-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´ ]-cn-tim-[\-bpw Xn-c-®n-epw t]m-en-kv _-‘-h- pw Cu-ÿ I-gn-bp-∂Xp-h-sc Xp-S-cpw. A-X-Xv F.kn.]n am- -sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kp-c-£m U- -´n-°m-bn _-‰m-en-b≥ t]m-en-kn-t\-bpw \ntbm-Kn-®n-´p-≠v . hn-jp, Cu-ÿ {]-am-Wn-®v A-\-[n-Ir-X ]-S° hn¬-\ I-s≠-Øp-∂-Xn-\pw X-S-bp-∂-Xn-\p-am-bn {]-tXyI kv-Izm-Uv cq-]o-I-cn-®n-´p-s≠-∂v sIm-®n kn-‰n Pn-√m t]men-kv ta-[m-hn A-dn-bn-®p.

td-j³ ImÀ-Uv ]p-Xp-¡-en-sâ t]-cn X-«n-¸v; I-cp-Xn-bn-cn-¡-W-sa-¶v A-[n-Ir-XÀ sIm-®n: td-j≥-Im¿-Uv ]p-Xp°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v sIm®n \-K-c-Øn¬ X-´n-∏p-Iƒ G-dnh-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ ap-∂dn-bn-∏p-am-bn A-[n-Ir-X¿. \-K-c{]-tZ-i-Øv ho-´-Ω-am-sc td-j≥Im¿-Uv ]p-Xp-°p-hm-s\-∂ t]cn¬ k-ao-]n-®v ]-Ww X-´p-∂ kw-`-h-߃ D-≠m-b-Xn-s\ Xp-

S¿-∂m-Wn-Xv. td-j≥ Im¿-Upam-bn _-‘-s∏-´v H-cp tPm-en°pw F-d-Wm-Ip-fw kn-‰n td-j\n-Mv Hm-^o-kv Np-a-X-e-s∏-SpØn-bn-´n-s√-∂v kn-‰n td-j-\n-Mv Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. td-j≥Im¿-Up-am-bn _-‘-s∏-´ kw-ib-߃-°pw a‰pw _-‘-s∏SpI. t^m¨:0484-2390809

]n¶m-¡ hn-`m-Kw I-Sp-¯ aÂk-cw t\-cn-Sp¶p: P-Ìnkv -_m-e-Ir-jv-W³ sIm-®n: ]n-∂m-°- hn-`m-K-߃°p- a-‰p-≈-h-sc-°mƒ- F-√m-taJ-e-bn-epw- I-Sp-Ø- a¬-k-cwt\-cn-tS-≠n- h-cp-∂p-s≠-∂pw CXn-s\ [o-c-am-bn t\-cn-Sm≥- I-gnb-W-sa-∂pw tZ-io-b- a-\p-jymh-Im-i- I-Ωo-j-≥ P-kv-‰o-kv sI Pn _m-e-Ir-jv-W≥- . tem-tb-gv-kv sk-‚¿- t^m¿tkm-jy¬- P-kv-‰n-kv, Fw-.Pn- {Skv-‰v F-∂n-h-bp-sS- t\-Xr-XzØn¬- F-kv.kn-, F-kv.Sn- hn-`mK-Øn¬-s]-´- A-`n-`m-j-I¿-°pth-≠n- kw-L-Sn-∏n-® {]-tXy-I]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. kw-h-c-Ww- sIm-≠v Ft∏m-gpw- ]n-Sn-®p- \n¬-°m≥- km[n-°-W-sa-∂n-√. \-Ωp-sS- I-gn-hp-I-sf- a-‰p-≈h¿-°p- ap-∂n¬- hy-‡-am-°p-Ibm-Wp- th-≠X - v. ]n-∂m-°- hn-`mK-°m-cp-sS- hn-I-k-\-Øn-\p- th≠n- Aw-t_-Iv-Z¿- \¬-In-b- kw`m-h-\-Iƒ- G-sd- h-ep-Xm-sW∂pw- A-t±-lw- Iq-´n-t®¿-Øp. tem-tb-gk v- v sk-‚¿- t^m¿- tkm-

jy¬- P-kv-‰n-kv {]-kn-U-‚ v AUz. sI F _m-e≥- A-[y-£X h-ln-®p. ssl-t°m-S-Xn- P-Uv-PnP-k‰ v- o-kv _m-_p- am-Xyp- ]n tPmk-^v ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn. _m¿Iu¨-kn¬- Hm-^v tI-cf - - sN-b¿am≥- A-Uz. A-_Zv- pƒ- A-ko-kv, ssl-t°m-S-Xn- A-Uz-°-‰v Atkm-kn-tb-j≥- {]-kn-U-‚ v AUz. F-kv ]n Nm-en, kwkm-cn®p.

Xnc-sª-Sp¯p sIm®n: tI-c-f _m¿ Iu¨-knen-s‚ 33 ma-Xv tbm-Kw A-Uz.Sn F-®v A-–p¬ A-ko-kn-s\ sNb¿-am-\m-bn G-I-I-Wv-tT-\ Xnc-s™-SpØp. tI-cf sslt°m-S-Xn-bn¬ I-gn-™ 43 h¿j-am-bn ssl-t°m-S-Xn-bn¬ {]m-Œo-kv sN-øp∂p. tI-c-f _m¿ Iu¨-kn-en-s‚ {S-j-ddmbpw tlm-Wd-dn sk-{I-´-dnbmbpw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. AUz.kn Sn km-_p-hn-s\ tI-c-f _m¿ Iu¨-kn-en-s‚ ssh-kv sN-b¿-am-\mbpw Xn-c-s™SpØp.

ssI-hn-« kv-a-c-W-I-fp-sS HmÀ-a-s¸-Sp-¯-em-bn dm-kn-bp-sS Nn-{X-{]-ZÀ-i-\w sIm-®n: tIm-cn-s®m-cn-bp-∂ a-g-b-Øv kv-t\-l-®n-d-In-s‚ Nq-Sn¬ H-∂n-®n-cn-°p-∂ tImgn-°p-Spw-_-hpw, hm¿-≤-Iyw _m-ey-Øn-te-bv-°p-f-f Xn-cn®p-t]m-°-em-sW-∂p Hm¿-as∏-Sp-Øn-b ap-Ø-»n-bp-sa√mw ]p-Ø≥-X-e-ap-d-bv-°p-ff k-tμ-i-ß-fm-sW-∂p hn-fnt®m-Xp-∂ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w sIm-®n H-_tdm¨-am-fn¬ Xp-S-ßn. B-ep-h kz-tZ-in dm-kn sdm-km-cn-tbm-bp-sS Cu Nn{X-{]-Z¿-i-\w Po-hn-X-∏m-®nen-\n-sS F-hn-sS-tbm ssI-hn´ kp-J-ap-f-f Nn-e kv-a-c-W-Ifp-sS Hm¿-a-s∏-Sp-Ø-em-Wv . \m-´n≥-]p-d-sØ _m-ey-Im-e kv-a-c-WIƒ s]m-Sn-X-´n a-\kn-te-bv-t°m-Sn-sb-Øp-∂ Hcp-Iq-´w Im-gv-N-Iƒ, ]m-S-hpw, Im-b-epw, a-g-°m-gv-N, am-Xr`m-h-tØm-sS A-\n-b-Øn-°p´n-sb F-Sp-Øp-b¿-Øn \n-emhn-s\-°m-´p-∂ sIm-®p-s] ¨-Ip-´n-bp-sS Nn-{X-ß-fp--sa√mw K-X-Im-e-kv-a-c-W-I-fnte-bv-°v an-gn-Xp-d-°p-∂ a-

t\m-l-c-Nn-{X-ß-fm-Wv. Nn-{X-c-N-\-sb P-\-Io-bam-°p-∂-Xn-s\m-∏w Cu ta-Je-bn¬ hn-]-Wn-bp-sS ]pØ≥ km-[y-X-I-s≠-Øn hnP-bn-® dm-kn sdm-km-cn-tbmbp-sS N-cn-{X-߃ N-e-®n-{XXm-cw tam-l≥ em-epw, kenw-Ip-am-dp-sam-s° kz-¥-am°n-b-h-cm-Wv. D-S-a-kv-Ym-hIm-iw hm-ßp-∂-h¿-°p- \¬In-b-ti-jw H-Sp-hn¬ te-ew sN-bv-Xp In-´p-∂ h-cp-am-\-

Øn-s‚ ]-Ip-Xn \n-t£-]-I\n-te-s°-Øp-∂ ]p-Ø≥ km-[y-X-I-fm-Wv Nn-{X-Imc≥ ]-co-£n-°p-∂-Xv. Nn-{X-c-N-\-bn-eq-sS \nt£-]-km-[y-X I-s≠-Øp∂-Xn-\pw dm-^n sdm-km-cntbm hn-P-bn-®p. B¬-^m ]men-tb-‰o-hv sI-b-dn-se Im≥k¿ tcm-Kn-Iƒ-°m-bp-f-f [\-ti-J-c-Wm¿-Y-am-Wv {]-Z¿i-\w kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂Xvv.

bp-h-Xn-sb KÀ-`n-Wn-bm-¡n-b Sm-Iv-kn ss{U-hÀ A-d-Ìn aq-∂m¿: hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-®v K¿-`n-Wn-bm-°n-b kw-`-h-Øn ¬ Sq-dn-Ãv Sm-Iv-kn ss{U-h-sd t]m-en-kv A-d-Ãp-sN-bv-Xp. aq-∂m¿ \yq tIm-f-\n kz-tZin _m-_p(42) B-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. sI.Un.F-N.v-]n.I-º-\n Nn‰-h-c F-kv-t‰-‰v Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ 20 Im-cn-sb hn-hn[ ÿ-e-ß-fn¬ sIm-≠p-t]mbn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ B-dp-h¿-j-am-bn _m_p bp-h-Xn-bp-am-bn ]-cn-N-bØn-em-bn-cp-∂p. F-kv-t‰-‰n¬

C-kvem-an-Iv s^-bv-Xv sS-Ìpw a-X-{]-`m-j-W-hpw \-S-¯n sIm-®n: tN-cm-s\-√q¿ C-kveman-Iv Z-A-hm sk-√n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C-kvem-an-Iv s^-bv-Xv sS-Ãpw a-X-{]-`m-j-W-hpw \-SØn. sI ]n k-eow ss^-kn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]n A–p¬ P-∫m¿ k-Jm-^n s^-bvXv sS-Ãv A-hm¿-Uv Zm-\w \-SØn.

\n-∂pw bp-h-Xn aq-∂m¿ SuWn¬ h-cp-∂ A-h-k-c-ß-fn¬ tem-Uv-Pp-I-fn-epw h-\ {]-tZ-iß-fn-epw F-Øn-®v ]o-Un-∏n-°pam-bn-cp-∂p. hn-hm-ln-X-\pw aq∂p-Ip-´n-I-fp-sS A-—-\m-b _m_p Cu hn-h-cw bp-h-Xn-bn¬ \n∂v a-d-®p-h-®p. bp-h-Xn-bp-am-bn ]-cn-N-b-Ønem-b-ti-jw _m-_p bp-h-Xn-bpsS ]-°¬ D-≠m-bn-cp-∂ B-dp-]h≥ kz¿-Ww ]-W-bw h-bv°m≥ hm-ßn-bn-cp-∂p. Xn-cn-sI \¬-Im-sa-∂v ]-d™ k-ab - w Ign-™n-´pw \¬-Im-sX h-∂-Xn-

s\ Xp-S¿-∂v bp-h-Xn _m-_p-hnt\m-Sv kz¿-Ww B-h-iy-s∏-´p. Xp-S¿-∂v C-h¿ X-Ωn¬ hm-°pX¿-°-ap-≠m-bn. _m-_p-hn-s\Ip-dn-®v Iq-Sp-X¬ A-t\z-jn-®t∏m-gm-Wv C-bmƒ hn-hm-ln-X\ - msW-∂p bp-h-Xn A-dn-bp-∂-Xv. sN-dp-∏Ø - n¬ X-s∂ bp-hX - n-bpsS am-Xm-]n-Xm-°ƒ a-cn-®p. apØ-®-s‚ kw-c-£-W-Øn-em-Wv I-gn-™p-h∂ - n-cp-∂X - v. ssh-Zy ]cn-tim-[-\-bn¬ bp-h-Xn G-gp-amkw K¿-`n-Wn-bm-sW-∂v I-s≠Øn. {]-Xn-sb tIm-SX - n-bn¬ lmP-cm-°n dn-am‚p sN-bvX - p.-


3 {]mtZ-inIw A-−n-¸n-Ån-¡m-hv C-c-«-s¡m-e]m-X-Iw; tam-j-W-{iaw: X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in {]-Xn-sb dn-amâv sN-bv-Xp ]n-Sn-bnÂ

15 G{]n¬ 2014- sNmΔ

KOCHI/ekm

]cn-]mSn Im-eSn: hn-jp-Zn\m-tLmjw hnhn-[ ÿm-]-\-ß-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ D-®-°v 2 apX¬]cn-Wbw hnhm-ln-X-cmbn Im-e-Sn: sN-Øn-t°m-´v ]-≈Øp-I-S-hn¬ Ip-™p-a-c-bv°m¿-˛-kp-l-d Z-º-Xn-I-fp-sS aIƒ \n-“ (\n-Ωn) bpw, tNm-cm\-√q¿ Xm-a-c-t»-cn ho-´n¬ Aen-°p-™n-s‚-bpw \-ko-a-bpsS-bpw a-I≥ A-_n-\pw hn-hmln-X-cm-bn.

BÀ.F-kv._n.ssh. ImÀ-Uv; A-hk-cw \ÂIpw B-e-ßmSv: A-£-b-bn¬ c-Pnÿ sN-bv-X-h¿-°v ]p-Xp-Xm-bn B¿.F-kv._n.ssh. Im¿-Uv FSp-°m≥ A-hk-cw e-`n-°pw. IqSmsX Im¿-Uv ]p-Xp-°m\pw th≠n \m-sf B-e-ßm-Sv {Km-a-∏©m-b-Øn-se Kp-W-t`m-‡m°ƒ-°v \o-dn-t°m-Sv k¿-ho-kv k-l-I-c-W-_m-¶v Hm-Un-t‰m-dnb-Ønepw kn.C.kn. {S-Ãv sImtßm¿-∏n-≈n-bn-epw cm-hn-se ]Øv ap-X¬ ssh-Io´v A-©p hsc lm-P-cmh-Ww.

"Zn-Jv-dv a-Pv-en-kvþ 2014' Im-e-Sn: {io-aq-e\ - K - c - w cn-^m-Cø Pp-am-a-kv-Pn-Zn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ "Zn-Jd v- v a-Pe v- n-kv ˛2014' \-SØp-∂p. 16ap-X¬ 19h-sc Xo-øX - nI-fn-em-bn a-X-hn-⁄m-\ k-Z pw C-tXm-S\ - p-_‘ - n-®v H-cp-°nbn-´p-≠v. Zn-hk - h - pw cm-{Xn 7.30 apX¬ \-S-°p-∂ hn-⁄m-\ k-Z n¬ hn-hn-[ hn-jb - ß - s - f kw_-‘n-®v A-–p¬ d-jo-Zv k-Jm^n, A-–p¬ P-∫m¿ A¬-Im-anen, A-–p¬ d-“m≥ k-Jm-^n t]-tcm-´v F-∂n-h¿ {]-`m-j-Ww \-SØ - pw. 19\v \-S° - p-∂ a-Pe v- n-kv\v k-øn-Zv ^-kn¬ tIm-b- X-߃ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. A-–p¬ P∫m¿ k-Jm-^n D¬-t_m-[\ - {]kw-Kw \n¿-hl - n-°pw.

hy-àn-Xz hn-I-k-\ A-`n-\-b ]-cn-io-e-\ Iymw-]v sIm-®n: Nm-h-d Iƒ-®-d¬ sk ‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hy-‡nXz hn-Ik - \ - A-`n-\b - ]-cn-io-e\ Iyw-]v kw-LS- n-∏n-°p-∂p. Cuam-kw 28 ap-X¬ sa-bv 8h-sc cmhn-se 9.30 ap-X¬ ssh-Io-´v 4.30 h-sc-bm-Wv Iym-w] - .v Ip-´n-If - p-sS hy-‡n-Xz, kz-`m-h cq-]o-I-c-WØn-\pw G-Xv {]-Xn-k‘ - n-bn-epw a-Sn-Iq-Sm-sX ap-t∂m-´p h-cp-∂X - n\p-ap-≈ ]-cn-io-e-\-ß-fm-Wv \ ¬-Ip-∂-Xv. H≥-]-X h-b-kp-a-X ¬ 15 h-b- p-h-sc-bp-≈-h¿-°mWv {]-th-i-\w \¬-Ip-∂-Xv. {]kw-Kw, A-`n-\-bw, hn-hn-[-X-cw I-fn-Iƒ, {Kq-∏v ssU-\m-an-Iv, s]bn‚n-Mv, {i-≤ hn-I-kn-∏n-°p-I F-∂o hn-j-b-ß-fm-Wv Iymw]n¬ ssI-Im-cyw sN-øp-∂X - v.

]Ø\wXn ´ bq\nth gv kn‰n tImfPv Hm^v A ssπUv sse^v k b≥kn¬ \n∂pw Fw.Pn. bq\nthgv kn‰n- Fw. Fkv.kn. ^njdn _tbmfPn B≥Uv AIzmIƒ®¿ hn`mKØn¬ c≠mw dm¶v t\Snb kp\n ]n ]n. ]pXp ssh∏v t]mWØv ho´n¬ {]`mIcs‚bpw X¶ΩbpsSbpw aIfmWv

DÂ-k-h {]-Xo-Xnbn Geq-cn-se hn-jp -am-䨴 I-f-a-t»-cn: k-º¬ k-ar-≤-amb ]p-Xp-h¿-j-Øn-\p Xp-S-°w Ip-dn-®p-sIm-≠v G-eq-cn¬ h¿j-߃ ]-g-°w sN-∂ hn-jp am-‰-®-¥ D¬-k-h-{]-Xo-Xn P-\n∏n-®p. {Km-a-Øn-s‚ h-f¿-®-bp-sSbpw kw-kv-Im-c-Øn-s‚-bpw {]Xo-I-am-b hn-jp-am-‰-®-¥-bn¬ Kr-lm-¥-co-£-Øn¬ \n-∂pw A- { ]- X y- £ - a m- b n- s °m- ≠ n- c n°p-∂ a¨-I-ew, N-´n, Cu-‰ sIm-≠p-≈ sIm-´-Iƒ Xp-S-ßn \n-c-h-[n h-kv-Xp-°ƒ hn¬-]-\-

s°-Øn-bn-cp-∂p. hn-jp-am-‰-N-¥-°v cm-hn-se X-s∂ B-fp-Iƒ F-Øn-Øp-Sßn. N-¥-bn¬ F-√m h¿-jsØ-t∏m-se-bpw h≥ Xn-c-°mW-\p-`-h-s∏-´-Xv. hn-jp-am-‰ N¥-°v sIm-gp-t∏-Im≥ kw-Lm-SI¿ Km-\-ta-f-bpw kw-L-Sn-∏n-®ncp-∂p. a¨-]m-{X-߃-°p ]p-dta \m-S≥ am-ß-Iƒ, I-Wns°m-∂, ]-S-°w, h-f¿-Øp a¬ky-߃, Xm-dm-hv F-∂n-h-bpsS hn¬-]-\-tI-{μ-am-bn am-dn. G-eq¿ Un-t∏m ]u-c-k-an-Xn-bm-

{]-Im-Xen--Stn:j-\o-[etbmKw \-S-¯n n-iz-cw F-kv. F≥.

ae-bm-äqÀþ A¦-am-en tdm-Un-sâ A-ä-Ip-ä ]-Wn-IÄ \ne¨p

Wv hn-jp kw-{Im-¥n am-‰-®-¥ kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

kzÀ-Wm-`-c-Ww I-f-ªp In-«n sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw a-ssd≥ss{U-hv hm-°v th-bn¬ \n-∂pw I-f-™p In-´n-b kz¿-W- ]m-Z-kc-Øn-s‚ Ip-d-®p-`m-Kw sk≥-{S ¬ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ kq£n-®n-´p-≠v. \-„-s∏-´-h¿ sX-fnhp k-ln-Xw sk≥-{S¬ t]m-enkv tÃ-j-\p-am-bn _-‘-s∏-SpI. t^m¨: 0484 2394500.

Un.]n. ssl-kv-Ipƒ _q-Øn¬ bp.Un.F-^v. G-P‚m-bn-cp-∂ B‚-Wn Io-S-tß-s\ a¿-±n-®Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \o-en-iz-cØv {]-Xn-tj-[ tbm-Kw \-S-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏v Zn-h-kw ssh-Io´v \o-en-iz-cw I-h-e-bn¬ \n¬°p-tºmƒ kn.]n.Fw. {]-h¿Ø-I¿ h-t´-°m-´v tPm-kv G-P ‚n-s\ a¿-±n-°p-I-bpw h-kv-{Xw h-en-®v Io-dp-I-bpw sN-bv-Xp. Cbmƒ-s°-Xn-tc Im-e-Sn t]m-enkv tI-s -Sp-Øn-´p-≠v. {]-Xntj-[ tbm-Kw bp.Un. F-^v. afi-ew sN-b¿-am≥ t]mƒ-k≥ Im-fmw-]-d-ºn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn Un Ão-^≥ A-[y£-X h-ln-®p.

A-¶-am-en: a-e-bm-‰q¿˛ A-¶-amen tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰ ]-WnIƒ ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e-®p. DtZym-K-ÿ-cp-sS-bpw P-\-{]-Xn\n-[n-I-fp-tS-b-bpw A-h-K-W-\bm-Wv A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ ]m-Xn h-gn-bn-em-hm≥ Im-c-Ww. B-bnc-°-W-°v hm-l-\-ß-fpw-\n-c-h[n a-e-bm-‰q-cn-te-°p-≈ Xo¿Ym-S-I-cpw I-S-∂v t]m-Ip-∂ {][m-\ tdm-Um-Wn-Xv. ]-e-bn-S-Øpw tdm-Un-s‚ Acn-Iv C-Sn-™-\n-e-bn-ep-am-Wv. CXv C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ A-]-

In-W-dp-I-fn s]À-t¢m-ssd-äv; B-tcm-Ky h-Ip-¸v dn-t]mÀ«vv ]p-d-¯p-hn-«p

t\m-fw h-cp-∂ tam-Xn-c-hpw tdmkven-bp-sS tZ-l-Øp-\n-∂pw ame-bpw h-f-bpw Du-cn-sb-Sp-Øn-cp∂p.C-Xn-\p ti-jw h-f a-e-∏p-dØv {]-Xn Xm-a-kn-®n-cp-∂ ho-Sns‚ k-ao-]-Øp-≈ I-S-bn¬ 15000 cq-]-bv-°v ]-W-b-s∏-SpØn. ]n-∂o-Sv Cu Xp-I sIm-≠ ]p-Xn-b Sn.hn-bpw tS-_nƒ-^m ≥, k¨-U-b-d-Œ¿ sk-‰v A-∏v t_m-Iv-kv F-∂n-h hm-ßn-b-Xmbn t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn ¬ I-s≠-Øn. F-∂m¬ am-e {]Xn- ho-´n¬ X-s∂ kq-£n-°p-Ibm-bn-cp-∂p.

Im-eSn: k-w-kv-Ir-X k¿-h-Iemim-e Bÿm-\ a-μn-c-Øn\v k-ao-]w Iq-´n-bn-´n-cp-∂ kv{Sm∏v, A-ep-an-\n-bw ]m\¬, Xp-S-ßn-bh tam-„n-°p-hm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in ]n-Sn-bn-embn. a[p-c kz-tZ-in sk¬-h-cm-PmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sk-Iyq-cn‰n-°m-c-\m-Wv tam-„m-hn-s\ I-s≠-Øn-bXv. Hm-Sn c-£s∏-Sp-hm≥ {i-an® tam-„m-hns\ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-\v ssI-amdn.

I-S-Øn¬ s]-Sp-∂-Xn-\v Im-c-Wam-Ip-∂p-≠v. F-{X-bpw A-‰-Ip-‰]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-®v Xo¿∞m-S-I¿-°v ku-I-cy-߃ H-cp°n-bn-s√-¶n¬ ]n.-U-ªp.Un. Hm-^n-kv am¿-®v Dƒ-∏-sS-bp-≈ k-a-c-߃-°v t\-Xr-Xzw sImSp-°p-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

`mc-hm-ln-IÄ Beph: Z-b Xm-bn-°m-´p-I-c `mc-hm-ln-I-fm-bn ap-l-Ω-Zm-en eØo-^v I-√p-¶¬, bq-\p-kv (c£m-[n-Im-cn-Iƒ), Sn sI A-_v-

Zp¬-k-emw ({]-kn-U‚ v) , ]n _n A-\o-jv (ssh-kv. {]-kn-U ‚ v) sI F -A-_v-Zp¬ k-a-Zv (sk-{I-´-dn) ]n sI- \n-jm-Zv (tPm. sk-{I-´-dn) , Sn F \n-bmkv ({S-j-d¿), sI Fw k-emw, ]n sI A-\o-jv, sI sI -d-k¬, Sn Fw -lw-k, Sn -F-kv \-ko¿, kn F-kv dq-^n-bm-kv, sI Fw APm-kv, ]n ]n- A-∫m-kv, Sn _n dn≥-jm-Zv, sI -F. dn-bm-kv, B¿ C-k-Uv. ss^-k¬, Sn sI -\ko¿, F-∂n-h-cm-Wv I-Ωn-‰n AwK-߃.

Npcp¡¯nÂ

P-ew D-]-tbm-Kn-¨-h-cn ssX-tdm-bn-Uv _m-[ Øn-co-I-cn-¨p ∂-Xv. ]-©m-bØ - n-se `p-cn-`m-Kw Im-tcm-Ky tI-{μw ap-∂-dn-bn-∏v t]¿-°pw Cu tcm-Kw ]n-Sn-s]-´- \¬-In-cn-°p-∂X - v. Io-gva - m-Sv {Km-aB-ep-h: Io-gv-am-Sv {Km-a-∏-©m- Xm-bm-Wv B-tcm-Ky hn-`m-Kw hy- ∏-©m-b-Øn-se Ip-f-°m-Sv, \m- v. C-tXm-sS tcm-K- emw-ssa¬ {]-tZ-is b-Øn-se Ip-f-°m-Sv {]-tZ-i- ‡-am-°p-∂X - Ø sF.-FsØ In-W-dp-I-fn¬ hym-]-I-ambn s]¿-t¢m-ssd-‰v I-e¿-∂ kw tcm-K-_m-[n-X-tcm-Sv A-Sn-b-´-c-am-bn Nn-InÂ-k `-h-Øn¬ B-tcm-Ky hn-`m-Kw \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\ dn-t]m¿-´v tX-Sm³ \nÀ-tZ-iw ]p-d-Øp-h-∂p. am¿-®v c-≠n-\v Un.Fw.Hbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬  dn-t]mÀ-«v ]q-gn-¯n-h-¨-Xm-bn B-tcm]Ww In-W-dp-I-fn-se P-ew D-]-tbmKn-®-h-cn¬ \-S-Øn-b c-‡-]-cntim-[-\m dnt]m¿´mWv A-[n- _m-[ ÿn-co-I-cn-®-h-tcm-Sv Pn- kv-B¿.HbmWv Cu {]-tZ-iIr-X¿ ]p-d-Øv hn-´-Xv. √m B-ip-]{- Xn-bn-tem, I-fa - t- »- sØ am-en-\y {]-iv-\-߃-°v In-W-‰n-se P-ew D-]-tbm-Kn- cn sa-Un-°¬ tIm-fP - n-tem hn-Z- Im-cW - sa∂mWv Btcm-]Ww. ®-h¿-°v ssX-tdm-bn-Uv _m-[n-®- Kv-[ Nn-In¬-k-°v hn-t[-b-cm-IF-∂n-´pw sF.-F-kv.-B¿.-H. Xm-bm-Wv dn-t]m¿-´v Nq-≠n-°m-´p- W-sa-∂m-Wv Io-gv-am-Sv {]m-Y-an- I-º\ - n-°v F-Xn-tc \n-ba - \ - S- ] - S- n

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

F-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmbn-´n-√. tcm-Kn-I-fm-b-h¿-°v XpS¿ Nn-In¬-k \¬-Im-sX a-‰v Bip-]{- Xn-If - n-se-Øn kz-¥w Nn-ehn¬ Nn-In¬-k \-S-Ø-W-sa∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-db - p-∂X - v. C-tXm-sS \n¿-≤-\-cm-b \m-´pIm¿ Nn-In¬-k° - v ]-Ww I-s≠Øm-\m-hm-sX B-i-¶-bn-em--bncn-°p-I-bm-Wv. c-‡-]-cn-tim-[\-bn¬ \n-ch - [ - n t]¿-°v tcmKw ]n-Sn-s]-´-Xm-bn hy-‡-am-bn-´pw dn-t]m¿-´v ]q-gv-Øn-sh-°p-I-bmWv A-[n-Ir-X¿ sN-bvX - X - v. Xn-sc-s™-Sp-∏v I-gn-™v ]nt‰ Zn-h-kw c-‡-]-cn-tim-[-\m ^-ew ]n.F-®v. sk‚-dn¬ F-

Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-tcmKy {]-iv-\w I-s≠-Øn-b-h¿-°v Io-gva - m-Sv ]n.F-®v.- kn-bn¬ Xp-S¿Nn-In¬-k ku-P-\y-am-°-W-sa∂pw C-Xn-\m-bn hn-ZK - v[ - tUm-Œsd \n-b-an-°-W-sa-∂pw s]¿t¢m-td-‰v Zp-c-¥ \n-hm-c-W P-\Io-b k-an-Xn k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ]-cn-tim-[-\m dnt]m¿-´v ]q-gvØ - n-h® - v km-[m-cW P-\-ß-fp-sS Po-h≥ ]-¥m-Sn-b Cu \-S-]-Sn I-Sp-Ø-a-\p-jym-hIm-i ew-L-\-am-sW-∂v Zp-c-¥ \n-hm-c-W P-\-Io-b k-an-Xn sNb¿-am≥ tUm. tPm-bv tPm-_v Ipf-th-en¬ I¨-ho-\¿ sI F- _jo¿ B-tcm-]n-®p.

kq-¸À-amÀ-¡-än-\v ap-¶nse amen\y¡q¼m-cw P-\-§Ä-¡v Zp-cn-X-am-hp¶p B-ep-h: _m-¶v P-Mv-j-\v k-ao]-w k-ssπ-t°m kq-∏¿-am¿-°‰n-\v ap-∂nse am-en-\y-°q-ºmcw P-\-߃-°v Zp-cn-X-am-hp-∂p. Zp¿-K-‘-hpw tdm-Un-te-°v Hen-®n-d-ßp-∂ a-en-\-P-e-hpw Im ¬-\-S-bm-{X- _p-≤n-ap-´m-bn-cn°p-bm-Wv. A-[n-Im-cn-I-fp-sS A-dn-thm-sS-bm-Wv am-en-\y-ß ƒ C-hn-sS Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂sX-∂v ]-cn-k-c hm-kn-Iƒ B-

kz-tZ-in-I-fm-b ]-´-° ho-´n¬ t]m-f-®≥ (50), C-S-Ø-e ho´n¬ ta-cn(70), C-S-t»-cn tPmbn(48), tPm-bn-bp-sS 10 h-b- v {]m-b-ap-≈ a-Iƒ F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hnse G-gn-\m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰-h-sc A-¶-am-en-bn-

am-en-\y \o-¡w \n-e-¨-tXm-sS sX-cp-hv\m-b- ieyw cq-£-am-bn \m¬ C-∂pw am-en\yw \o-°w sN-øm≥ km-[y-X-bn√. \-Kck-`m H-cp tIm-Sn sN-e-h-gn-®v ÿm-]n-® B-[p\n-I J-c-am-en\y kw-kvI-c-W πm‚ v t\m-°pIp-Øn-bmbm-tXm-sS-bm-Wv ]-cnkc-sØ P-\-߃-°v Zp-cn-X-am-

bn-cp-∂p.A-d-hpim-e am-en-\y߃ Dƒ∏-sS \-K-c-Øn¬ X≈p-∂-Xm-Wv sX-cp-hp \m-b-°fp-sS A-gn-™m-´w cq-£-am-°nbXv. C-h ]-e-t∏mgpw A-{I-amk-‡-am-hp-∂-Xv P-\-߃-°v `oj-Wn-bm-bn-cn-°p-∂-Xv.

Aw-t_-Zv-I-À P-b-´n B-N-cn-¨p

B-ep-h: `m-c-Xo-b ]-´n-I-P-\ k-am-Pw F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v sF.Sn ]p-cpj≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. Aw-t_-Zv-I-dp-sS Om-bm-Nn-{X-Øn¬ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. _n.]n-.sP-F-kv kw-ÿm-\ ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw sI A-ø-∏≥, kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn cm-Pp Ipw-ªm≥, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw F tKm-]n, Pn-√m sk-{I-´-dn kn kn k-Po-h≥, Pn-√m {S-j-d¿ ]n sI -tKm-]n, tPm. sk-{I-´-dn-am-cm-b sI kn cm-tP-{μ≥, kn sI ]p-cp-j≥ kw-km-cn-®p. sIm-®n: C-¥y≥ `-c-W-L-S-\ in-¬-∏n tUm. _n B¿ Awt_-Zv-I-dp-sS 123 mw P-∑-Zn-\m-tLm-jw Un-.kn.kn Hm-^n-kn¬ sh-®v a-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sI.-]n-.kn.-kn sk-{I-´-dn {]-^. sI sI hn-P-b-e-£v-an, Un-.kn.kn sk-{I-´dn-am-cm-b en-t\m tP-°-_v, hn sI X-¶-cm-Pv, sI hn B‚-Wn, \yq-\-]-£ sk¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v C-Iv-_m¬ h-en-b-ho´n¬, sI sI Ip-am-c≥, F kn N-{μ≥, D-Ø-a≥, sI sI {]-`mI-c≥, X-¶-∏≥,Fw ]n tbm-l-\m≥ ]-s¶-Sp-Øp. ]-≈p-cp-Øn: t{]-£I - e-£ß - s - f {]-_p-≤c - m-°n-b I-em-Imc-\m-bn-cp-∂p Im-Yn-I≥ sI-Sm-aw-Ke - w k-Zm-\μ - s - \-∂v tI-{μ-a{¥n {]-^.sI hn tXm-ak - v. ]-≈p-cp-Øn C sI \m-cm-bW - ≥ kvI - z-bd - n¬ \-S∂ - sI-Sm-aw-Ke - w k-Zm-\μ - ≥ A-\p-kva - c - W - k - tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI-Sm-awK-ew k-Zm-\μ - s - \-t]m-ep-≈ I-em-Im-c∑ - m-cp-sS Hm¿-a kw-c£n-°p-∂X - n-\v kmw-kvI - m-cn-I tI-cf - Ø - n-\pw Np-aX - e - b - p-s≠∂v A-t±-lw ]-d™ p. k-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]n F≥ hn-]n≥-Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. sIm-®n \-Kc - k - ` - m hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ B¿ Xym-Kc - m-P≥, N-e® - n-{X Xm-cw A-\q]v N-{μ≥, Fw hn s_-∂n, ]n-∂W - n-Km-bI - ≥ {]-Zo-]v ]-≈p-cpØn, sI hn k-Xy≥, sIm-®n≥ A- \ - m¿ kw-km-cn-®p.

_m-¶v P-Mv-j-\v k-ao-]-w kssπ-t°m kq-∏¿-am¿-°-‰n-\v ap-∂nse am-en-\y-°q-ºm-cw

se kz-Im-cym-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-Xn¬ ta-cn-bp-sS \n-e-Kp-cp-X-c-am-W-∂v B-ip-]{Xn hr-Ø-߃ hy-‡-am-°n. \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. A-]-I-Sw hcp-Øn-b hm-l-\w Im-e-Sn t]men-kv I-kv-‰-Un-se-Sp-Øp.

sh≈-s°-´nemb Ipgn-th-en∏-Sn˛Im-c-t®m-Sv tdm-Uv

sI-Sm-aw-K-ew k-Zm-\-µ³ A-\p-kv-a-c-Ww

tcm-]n-®p. am-en-\y-߃ C-hn-sS \n-∂pw am-‰p-hm-\p-≈ A-Sn-b¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-s√-¶n ¬ i-‡-am-b k-a-c-]-cn-]m-Sn-I ƒ-°v cq-]w \¬-Ip-sa-∂v \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p.

sImSnIpØpae \pkvdØp¬ A\mw Nmcn‰_nƒ {SÃv B`napJyØn¬ kwLSn∏n® kuP\y hr°tcmK \n¿Wb Iymw]v- InUv\n s^Usdj≥ Hm^v- C¥y kvt‰‰v tIm˛ HmUnt\‰¿ kmPp Nmt°m DZvLmS\w sNøp∂p

aqhm-‰p-]p-g: \-K-c-Øn¬ am-en\y \o-°w \n-e-®-tXm-sS sX-cphv \m-b-ieyw cq-£-am-bn .Xp-S¿®-bm-bn c-≠v Zn-h-kw A-h-[nh∂-tXm-sS-bm-Wv \-K-c-Øn ¬ ]e-bn-S-ß-fnepw am-en-\y-߃ Ip-∂p-Iq-Sn-bXv. hn-jp-hm-b-Xn-

A-t\z-jn-® t]m-en-kv kw-Lw aq-∂mw Zn-h-kw sIm-e-]m-X-Ihp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-Xn \o≠q¿ kz-tZ-in a-e-∏p-d-Øv hm-SI-bv-°v Xm-a-kn-®n-cp-∂ tPm-jn (45)sb A-dk - v‰ - v sN-bX - X - v. dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂ {]-Xnbn¬ \n-∂v Iq-Sp-X¬ sX-fn-hpIƒ e-`n-®-Xm-bn t]m-en-kv hy‡-am-°n. sIm-e-\-S-Øn-b-Xv tam-j-W-Øn-\v th-≠n-bm-bn-cps∂-∂p tPm-jn t]m-en-kn-t\mSv k-Ω-Xn-®n-cp-∂p. sIm-e \-SØn-b-Xn-\p ti-jw tPm-kn-s‚ ssI-øn¬ \n-∂pw ap-°m¬ ]-h-

G-eq-cnse hn-jp am-‰-®-¥bn¬ \n∂v

ImÂ-\-S-bm-{X-¡m-cp-sS C-S-bn-te-¡v ImÀ ]m-ªpI-b-dn; \mept]À-¡v ]-cn¡v Im-e-Sn: a-e-bm-‰q¿ Xo¿-∞m-SI¿ k-©-cn-®n-cp-∂ Im¿ Im¬\-S-bm-{X-°m-cp-sS C-S-bn-te-°v ]m-™v I-b-dn \m-ev t]¿-°v ]cn-t°-‰p. I-Æq¿ kz-tZ-in-Iƒ Xo¿-∞m-S-\w I-gn-™v Xn-cn-sI h-cp-tºmƒ sIm-‰-am-I-h-e-bnem-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. sIm-‰-aw

]-dh - q¿: A-≠n-∏n-≈n-°m-hv C-c´-sIm-ep-]m-X-I-hp-am-bn _-‘s∏-´v ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn-sb ho≠pw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.G-{]n¬ c-≠n\v ssh-Io´v G-tgm-sS-bm-Wv h-St°-°-c Xp-cp-Øn-∏p-dw A-≠n∏n-≈n-°m-hn¬ Ip-\n-b-t¥m-SØv ho-´n¬ tPm-kv (70) C-t±-lØn-s‚ `m-cy tdm-…n (63) F-∂o hr-≤ Z-º-Xn-Iƒ C-cp-\n-e ho´n¬ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Xp-S¿∂v Unssh.F-kv.]n. k-\¬-Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-kv

Aw-t_-Zv-IÀ P-b-´n A-[-Øn-X P-\-X-bp-sS {In-kv-a-k-v: tUm.sk-_m-Ìy³-t]mÄ

Sn.sI.kn.h-Sp-X-e ^u-t≠-j≥, Fw.Pn. {S-Ãv, tem-tb-gv-kv sk‚¿ t^m¿ tkm-jy¬ P-Ãn-kv F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ kwL-Sn-∏n® Aw-t_-Zv-I-dp-sS 123mw- P-b-¥n-bm-tLmjw tUm. sk-_m-Ãy≥-t]mƒ DZvLm-S\w sNøp∂p sIm-®n: C-¥y-bn-se A-[-ÿnX P-\-X-bp-sS {In-kv-a-km-Wv tUm._n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-b-¥n Zn-\-am-b 14 F-∂v tUm. sk-_m-Ãy≥-t]mƒ. Sn.sI. kn.h-Sp-X-e ^u-t≠-j≥, Fw. Pn. {S-Ãv, tem-tb-gv-kv sk‚¿ t^m¿ tkm-jy¬ P-Ãn-kv F∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ tUm.Aw-t_-Zv-I-dp-sS 123mw- P-b-¥n-bm-tLm-jw F-dWm-Ip-fw Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°v Xo-b-‰-dn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-{kmtb-en A-Sn-a-I-fp-sS tam-N-I-\mb tam-k-kn-s\-t∏m-se C-¥y

≥ P-\-X-bp-sS hn-tam-N-I-\m-bncp-∂p Aw-t_-Zv-I¿. X-\n-°p In-´n-b A-h-k-cw D-]-tbm-Kn-®v Cu \m-´n-se Ah- i - P - \ - X - s b ap- g p- h ≥ D- b ¿Øn-sIm-≠p-h-cm-\m-Wv A-t±lw {i- a n- ® - X v . ]- ´ n- I - h n- ` m- K °m-sc D-b¿-Øn-s°m-≠p-h-cm ≥ am-{X-a-√ A-t±-lw b-Xv-\n-®Xv . A- [ - ÿ n- X P- \ - X - b p- s S tam-N-\-Øn-\m-bn Pm-X-\m-IpI- b pw A- X n¬ hn- P - b n- ° p- I bpw sN-bv-X tUm.Aw-t_-Z-dpsS P-b-¥n ]-t£ B-tLm-jnt°-≠-Xv C-¥y≥ P-\-X H-´msI- b m- W v . Xn- c - s ™- S p- ∏ n- \ p

ti- j w \n¬- ° p- ∂ Cu th- f bn¬ B P-\m-[n-]-Xy-t_m-[w \-ap-°p X-∂ hy-‡n-sb-∂ \ne-bn¬ A-t±-lw A-Xv A¿-ln°p-∂p-≠v. ]-t£ C-∂-sØ \-Ωp-sS s]m-Xp-k-aq-l-Øn-s‚ Hm¿-aIƒ G-sd ]p-d-In-em-sW-∂v sk-_m-Ãy≥-t]mƒ A-`n-{]m-bs∏-´p.`m-c-Xo-b-sc ap-gp-h≥ Xpeym-h-k-cw \¬-In D-b¿-ØnsIm-≠p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p At±-l-Øn-s‚ e-£yw. A-XpsIm-≠m-Wv Aw-t_-Zv-I-dp-sS `c-W-L-S-\-bn¬ kw-h-c-W-an-√mXn-cp-∂-Xv. {]-iv-\w a-\-kn-em°m-sX ]n-∂o-Sv km-t¶-Xn-X-Ibp-sS t]-cn-em-Wv A-t±-l-Øns‚ Im-e-Øp-X-s∂ kw-h-c-Ww `-c-W-L-S-\-bn¬ F-gp-Xn-tN¿Ø-Xv. k¿-Km-flI - a - m-b B-bn-cw Zn\-ßf - n-se k¿-Km-flI - a - m-b c-N\-bm-bn-cp-∂p Aw-t_-ZvI - d - p-sS `c-W-L-S-\-sb-∂v A-t±-lw ]-d™p. \o-∏mƒ t]m-sem-cp sN-dnb cm-Pyw ]-Øp-h¿-j-am-bn `-cW-LS- \ - X-øm-dm-°m≥ {i-an-®n´pw \-S-°m-Ø km-l-N-cy-Ønem-Wv Aw-t_-ZvI - d - p-sS `-cW - L - S-\-bp-sS {]-k-‡n-sb-∂v sk_m-Ãy≥-t]mƒ ]-d-™p. cmPyw I-≠ an-I-® cm-Py-X-{¥⁄≥-am-cn¬ A-{K-K-Wy-\m-bncp-∂p tUm.Aw-t_-ZvI - s - d-∂v NS-ßn ¬ A-[y-£-X h-ln-® PÃn-kv sI X-¶∏ - ≥ ]-d™ p. ]-\-ºp-Im-Sv hn sF th-embp-[≥ c-Nn-® I-hn-X-I-fp-sS kn.Un. e-fn-X-I-e A-°m-Z-an sk-{I-´-dn {io-aq-e-\-K-cw tam-l\≥ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. Km-b-

I-\pw kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-\pam-b ko-tdm _m-_p A-Zy-{]-Xn G-‰p-hm-ßn. sI hn a-Z-\≥-amÿ, tem-tb-gv-kv sk‚¿ t^m ¿ tkm-jy¬ P-Ãn-kv {]-knU‚ v A-Uz.sI F _m-e≥ kwkm-cn-®p. Fw.Pn.{S-Ãv sk-{I-´dn tUm.Fw sI ap-Ip-μ≥, Sn sI kn h-Sp-X-e ^u-t≠-j≥ sk-{I-´-dn {io-I-e-N-{μ-lm-k≥ ]-s¶-Sp-Øp.

kn.]n.F-½n-sâ {]-kv-Xm-h-\ k-Xy-hn-cp-²-sa-¶v s]-cp-ºm-hq¿: s]m-ß≥ Np-h-Sv B-Zn-hm-kn tIm-f-\n \n-hm-knI-fp-sS-thm-´v _-ln-jv-I-c-W-hpam-bn km-Pq t]mƒ Fw.F¬. F-°pw tªm-°v ]-©m-b-Øv saw-_¿-am¿-°pw D-Ø-c-hm-Zn-Xzan-s√-∂ a-´n¬ kn.]n.F-Ωn-s‚ {]-kv-Xm-h-\ k-Xy-hn-cp-≤-amsW-∂v Iq-h-∏-Sn tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v d-Pn C-´q-∏pw Ip-dp-∏w-]-Sn tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n {]-kn-U‚ v t]mƒ D-Xp-∏pw kw-bp-‡ {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-tcm-]n-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-04-15  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-04-15