Page 1

2 ImÀ-jn-I- sk-an-\mÀ

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

sIm®n: hym-]m-c-ta-J-e-bp-sS h-f¿-®-bv-s°m-∏w Im¿-jn-I-taJe-sb t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂Xn-\v hym-]m-cn-Iƒ cw-K-Øn-dß-W-sa-∂v tI-c-f hym-]m-cn hyh-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn Pn√m {]-knU‚ v ]n F Fw C{_mlnw B-h-iy-s∏´p. tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\-k-an-Xn h-\n-Xm-hn-`m-Kw s\-Spºm-t»-cn ta-J-e-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ h-´-∏-d-ºn¬ kw-LSn-∏n® Im¿-jn-I-sk-an-\m¿ D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. taJ-em {]-knU‚ v kp-ss_-Z \m-k¿ A-[y-£-X h-ln®p. Pn√m sk-{I´-dn kn ]n X-cnb≥, sI _n kPn, ]n F≥ cm-[m-Ir-jvW≥, ]n B¿ cm-tP{μ≥, {io-tZ-hn {io-h¬k≥, cP-\n d-∏mbn, ]n ]n tXma-kv kw-km-cn-®p.

Aw-t_-Zv-IÀ ZÀi-t\m-Â-k-hw 15\v ssh-∏n≥: Aw-t_-Zv-I¿ P-b¥n Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tIc-f Z-fn-Xv a-lm-k-` 15\v am-en-∏pdw h-f-∏n¬ Aw-t_-Zv-I¿ Z¿-it\m-¬-k-hw kw-L-Sn-∏n-°pw. ssh-Ip-t∂-cw A-©n-\p \S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn sI Fw keow Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. sI kn D-√m-kv A-[y-£X h-ln-°pw.

hm-Kv-Zm-\-§Ä {]-Jym-]-\-¯n H-Xp§p-tam F-¶v B-i-¦ a-´m-t©-cn: thm-s´-Sp-∏v I-gn™p. C-\n \¬-In-b hm-Kv-Zm-\߃ {]-Jym-]-\-Øn¬ H-Xpßp-tam F-∂ B-i-¶-bn-em-Wv \m-´p-Im¿. a-´m-t©-cn _n.H.Sn. ]m-e-Øn-se tSmƒ ]n-cn-hv G{]n¬ 27\v A-h-km-\n-∏n-°p-sa∂m-Wv sUm-an-\n-Iv {]-k-s‚j≥ Fw.F¬.F-bpw Pn.kn. Un.F. sN-b¿-am≥ F≥ th-WptKm-]m-epw {]-Jym-]n-®n-cp-∂-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v Xnø-Xn \n-›-bn-

sIm-®n≥ l\o-^ ^u-t≠j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ {In°-‰v Sq¿-W-sa‚ v Xr-∏q-WnØp-dbn¬ kw-hn-[m-b-I≥ I-a¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p. kw-hn-[m-b-I≥ kn-±oJv, {In°-‰v Xm-cw {io-im-¥v k-ao]w

tIm¬-{K-kv-þ-kn.]n.Fw. kw-LÀ-jw h-S-°m-t©-cn: In-g-°-t©-cn Xr-∏-∂q-cn¬ B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-s\ ]n sI _n-Pp Fw.]n. Xriq¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn¬ k-μ¿-in-®p. I-gn-™ Zn-h-kw Xn-c-s™-

Sp-∏n-\n-tS-bm-Wv kn.-]n.-Fw. tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ G-‰pap-´n-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ ]-cn-t°-‰ sNdp-Ip-∂w Iy-jv-W-Zm-kn-s\-bmWv _n-Pp k-μ¿-in-®-Xv. P-\-hn-[n A-´n-a-dn-°p-∂-Xn-

\m-bn thm-s´-Sp-∏v Zn-h-kw kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿-°v t\-sc B-kq-{Xn-X A-{I-aw A-gn-®p hn´ tIm¨-{K-kv Kp-≠-Iƒ-s°Xn-sc h-[-{i-a-Øn-\p tI-sk-Sp°-W-sa-∂v ]n sI _n-Pp B-hiy-s∏-´p.

Du-«n ]p-jv-]-ta-f Du-´n: G-jy-bn-se-X-s∂ G-‰hpw-he - n-b ]p-jv] - t- a-f F-∂d - n-bs∏-Sp-∂ Du-´n ]p-jv] - t- a-f sa-bv 23, 24, 25 Xnb-Xn-If - n¬ \-S° - pw. thm-s´-Ƭ \-S° - p-∂X - n-\m-emWv ]p-jv-]-ta-f aq-∂mw-hm-c-Øn ¬-\n-∂v \m-emw-hm-c-Øn-te-°v am-‰n-bX - v. 118-ma - s - Ø ]p-jv] - t- a-fbm-Wv Cu h¿-jw \-S° - p-∂X - v.

I-f-a-tÈ-cn 118mw \-¼À _q-¯n ho-−pw thm-s«S-p-¸v; Xn¿-Xn ]n-¶oSv I-f-a-t»-cn: tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ F-d-Wm-Ip-fw temIv k-`m a-fi-e-Øn-se I-f-at»-cn K-h¨-sa‚ v t]m-fn-sS-Iv\n-Iv tIm-f-Pn-se 118mw \-º¿ _q-Øn¬ ho-≠pw thm-s´-Sp-∏v \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\w. C-∂v thm-s´-Sp-∏v \-S-Øm-\m-bn-cp-∂p \n-›-bn-®-sX-¶n-epw Xn-ø-Xn ]n∂o-Sv am-‰n. I-gn-™ Zn-h-kw \-S∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ C-hn-SpsØ _q-Øn-se thm-´n-Mv b-{¥Øn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n ÿm\m¿-Yn-°v thm-´p tc-J-s∏-SpØm-\p-≈ _-´¨ {]-h¿-Øn°m-Ø-Xn-s\-Xp-S¿-∂v c-≠p aWn-°q-tdm-fw thm-s´-Sp-∏v X-Sk-s∏-´n-cp-∂p. Bw B-Zv-an ]m¿´n-bp-sS Nn-”-Øn¬ thm-´p tcJ-s∏-Sp-Øm-\p-≈ _-´¨ Aa¿-Øp-tºmƒ sse-‰v sX-fn™n-cp-∂n-√. Bw B-Zv-an ]m¿´n-°v Cu _q-Øn¬ G-P‚ v C√m- -Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v - B ¿-°pw ]-cm-Xn D-≠m-bn-√. C-Xn-\n-S-bn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°p thm-´p sN-øm-s\Øn-b H-cp thm-´¿-°v thm-´p tc-

I-f-a-t»-cn K-h¨-sa‚ v t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn-se 118mw \-º¿ _q-Øn¬ ho≠pw thm-s´Sp-∏v \-S-Øm≥ \n-›-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Bw B-Zv-an ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ t]m-fn-Mv tÃ-j-\p k-ao]w _q-Øv sI-´p∂p J-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bm-sX h-∂tXm-sS C-t±-lw hn-h-cw ÿm\m¿-Yn A-\n-X {]-Xm-]n-s\ hnfn-®-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. XpS¿-∂v ÿm-\m¿-Yn F-Øn ]-cmXn \¬-In-b-tXm-sS thm-´n-Mv

ap³ an-kv FÀ-¯n-\v a-ebm-f kn-\n-a-bn A-`n-\-bn-¡m³ B-{K-lw sIm-®n: ap≥ an-kv F¿-Øn-\v aebmf kn\nabn¬ A-`n-\bn°m≥ B-{Klw. BZyambn ankv F¿Øv ]´w t\-Sn-b \nt°mƒ^m-cn-b-bmWv Xs‚ B{K-lw {]I-Sn-∏n-®Xv. ep-ep-amfn¬ H-cp {]ap-J hm-®v I-º\nbp-sS ]pXnb tam-U-ep-Iƒ ]pd-Øn-d-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bmWv \n-t°mƒ sIm-®n-bn-se-ØnbXv. \√ Xnc-°-Y In-´n-bm¬ a-

e-bm-f-Øn¬ A-`n-\bn-°pw. t_m-fn-hp-Un-se bm-cn-b≥ F∂ kq-∏¿ ln-‰v kn\n-a-bn-se \m-bn-I-bm-Wv \n-t°mƒ. tamU-en-ßnt\m-Sv A-S-ßm-Ø A`n-\n-th-i-am-sW∂pw A-h¿ Iq´n-t®¿Øp. tKmh kztZin Cbm≥ ^m cnbbpsSbpw ]©m_pImcn A\nXbpsSbpw aIfm-Wv \n t°mƒ.

\n¿-Øn-sh-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-h-cw A-dn-™v _q-Øn-seØn-b A-kn-Â v dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dp-sS \n¿-t±-i-{]-Im-cw a-s‰m-cp-b-{¥w h-cp-Øn c-≠p aWn-°q¿ ssh-In t]m-fn-Mv B-

_q-_-°¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI- F ap-l-Ω-Zv k-^o¿ sI sI C-kv-lm-Jv,Sn F tPm-k-^v,F Fw- kn-±o-Jv, sI F ap-l-Ω-Zv-jao¿,d-^o-Jv, sI F km-Pn-Øv kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-∂p. C-∂v - ssh-Io-´v 5\v \-S-°p∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ {S-

cw-`n-®p. ssh-In-b k-a-bw \o-´n\n¬-Im≥ [m-c-W D-≠m-sb-¶nepw ]n-∂o-Sv A-Xv D-≠m-bn-√. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v ÿm-\m¿Yn \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv dot]m-fn-Mv h-∂-Xv. 1172 thm-´m-Wv

tIm-X-aw-K-ew: C-S-a-e-bm¿ Um-an-\p k-ao-]w ]-cn-t°-‰-v Ah-i-\n-e-bn-em-b Im-´m-\-sb Is≠-Øn. G-I-tZ-iw 20 h-b- v tXm-∂n-∏n-°p-∂ ]n-Sn-bm-\-bpsS ap≥-h-i-sØ C-S-Xp-Im-en¬ B-g-Øn¬ ap-dn-th-‰ \n-e-bn-embn-cp-∂p. Um-an-s‚ h-e-Xp-I-c-tbm-Sp tN¿-∂v I-c-°p I-b-d-bm≥ I-gnbm-sX \n-e-bp-d-∏n-® B-\-sb B-Zn-hm-kn-I-fm-Wv I-≠-Xv. XpS¿-∂v Cu hn-h-cw h-\-]m-e-I-

Ãv sN-b¿-am≥ kn F-kv k-eow A-[y-£-X h-ln-°pw.tI-{μ a{¥n sI- hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. s]m-Xp-a-cm-a-Øv a{¥n hn- sI C-{_m-low Ip-™v hn-in-„m-Xn-Yn B-bn-cn-°pw.AUo-j-W¬ A-Uz-°-‰v P-\-d¬ sI- F A-–p¬-P-eo¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

F-S-h-\-°m-Sv Nm-Ø-ßm-Sv _o-®v F- F sk-bv-Zp-ap-l-Ω-Zv \-K-dn-¬ \-S-∂ "X\na 2014' Iem˛ kmw-kv-Im-cn-I Iq´mbva F-kv i¿-a Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

ب Hm-´w, a-c-ß-´p-]-≈n {Kma-∏©m-b-Øn-se h-f-Ip-gn-bn¬ D-®-bv-°p k-am]n-®-Xn-\v ti-jw ssh-Io´v 4.30\v Ip-d-hn-e-ßm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ {]-th-in-®v Fw.kn tdm-Uv h-gn tIm-´-btØ-°v bm-{X Xp-S¿-∂p. a-c-ßm-´p-∏n-≈n-bn¬ \-S-∂

\w am-{X-am-bn A-h-ti-jn-°ptam F-∂m-Wv \m-´p-Im¿ D-∂-bn°p-∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-º-f-ßn, F-gp-]p∂ ]m-e-Øn-s‚ A-t{]m-®v tdmUv \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°n am¿-®n¬ k-©m-c-tbm-Ky-am-°sa-∂ {]-Jym-]-\-hpw \-S-∏n-embn-√. Ip-º-f-ßn s]-cp-º-S-∏v ]m-e-Øn¬ tSmƒ-]n-cn-hv am¿®n¬ \n¿-Øp-sa-∂ {]-Jym-]-\hpw ^-ew I-≠n-√.

«p-tI-kv: {]-Xn A-d-Ìn sa-ap ]p-\-Øm-]n-¡-Ww: sd-bnÂ-th shN-ß\ - m-t»-cn: am-ßm-]d - n-°p-∂]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Xn-Øns\-¬sk-®m-a√o-]n-bh- p-m-≠km-n-sbb sh-X¿-´°n-∏-sIm-®n: sIm-√w-˛ F-dW - m-Ip-fw sa-ap ]n≥-h-en-°-s∏-´-Xn¬ Hm ƒ tI-cf - sd-bn¬-th ]m-kt- ©gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[w tcJ-s∏-Sp-Øn. sd-bn¬-th tI-c-ftØm-Sv Im-Wn-°p-∂ A-h-K-W\-bp-sS A-h-km-\ D-Zm-l-c-Wam-Wn-sX-∂v k-an-Xn Ip-‰-s∏-SpØn. k-ab - {- I-aw t`-ZK - X - n sN-bvX sa-ap k¿-ho-kv ]p-\c - m-cw-`n-°-

W-sa-∂v tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. {]-kn-U‚ v A-Uz. am-Xypt]m-fn-s‚ A-≤y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ sI hn-Pb≥, A-Uz. sI hn P-b-{]-Imiv, A-Uz. A-\-¥≥ ]n-≈, hn tPm¿-Pv, C _n hn-P-b≥ ta-t\m ≥, t{X-kym-Ω s\-√n-∏p-g, AUz. Sn Un k-eow, sk-Pn aptØ-cn¬, Sn tPm¨ tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.

cn-t°¬-∏n® tI-kn¬ {]-Xn Ad-Ãn¬. No-c-©n-d k-l-I-c-W_m-¶n-\p k-ao-]w N-ß-¶-cn-∏-dºn¬ c-Xo-jn-s\(km-ºm ¿ c-Xojv-˛28)bm-Wv N-ß-\m-t»-cn Fkv.sF P-Ãn≥ kv-I-dn-bm-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãp-sN-bv-XXv. ]m-\q¿ sX-t°-Xn¬ tam-l\(52)\m-Wv I-gn-™ Zn-h-kw sh-t´-‰X - v. C-bmƒ P-\d - ¬ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k - b - n-em-Wv.

ka{K Ip-Sn-sh-Å hnXcW]-²-Xn-; ss]-¸v-sse³ Øm-]n-¡Â \o-fp-¶p F-cp-ta-en: F-cp-ta-en k-a-{K Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W ]-≤-Xn-bpsS ss]-∏v-sse≥ ÿm-]n-°¬ tPm-en-Iƒ ]q¿-Øn-bm-hm≥ Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂p. Cu am-kw 15\v ap-ºv ss]-∏v sse-\pIƒ tdm-Uv Ip-gn-®v ÿm-]n-°p∂ tPm-en-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°psa-∂v P-e-hn-X-c-W A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ D-d-∏v \¬-In-bn-cp∂p. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pns‚ km-∂n-[y-Øn¬ F-cp-ta-en Sn-._n-bn¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv A[n-Ir-X-cp-am-bn \-S-Øn-b N¿-®bn-em-Wv D-d-∏v \¬-In-b-Xv. F∂m¬, ss]-∏v sse≥ ÿm-]n°¬ tPm-en-Iƒ ]-Ip-Xn-t]mepw ]q¿-Øn-bm-bn-´n-√. sa-bn≥ ss]-∏v sse-\n-s‚ ]-Wn-bm-Wv ssh-In-s°m-≠n-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™-bn-sS tZ-io-b-]m-X

\n-e-hm-c-Øn¬ Sm¿ sN-bv-X tdm-Up-I-fp-sS h-i-߃ Ip-gn®m-Wv ss]-∏v-sse≥ ÿm-]n°p-∂-Xv. C-Xn-\v a-cm-a-Øv h-Ip∏v A-\p-a-Xn \¬-Im-Xn-cp-∂-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv No-^v hn-∏v Ccph-Ip-∏p-I-fp-am-bn N¿-® \-SØn-b-Xv. tdm-Up-I-fp-sS h-i߃ Ip-gn-°p-∂-Xn-\v aq-∂ptIm-Sn cq-]-bp-sS F-Ãn-ta-‰v Xbm-dm-°n-bn-cp-∂p. Cu Xp-I acm-a-Øv h-Ip-∏n-\v P-e-hn-X-c-W A-tXm-dn-‰n \¬-I-Ww. F-cp-taen Su¨ tdm-Un¬ ss]-∏v sse\p-Iƒ ÿm-]n-°¬ G-sd-°psd ]q¿-Øn-bm-°n-bn-´p-≠v. i-_-cn-a-e ]m-X I-S-∂p-t]mhp-∂ I-cn-¶-√p-aq-gn ˛ ap-°q-´p-Xd tdm-Un¬ ]-Wn-Iƒ \-S-∂psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ. I-gn-™-bn-sS I-kv-Xq-cn-cw-K≥

{]-iv-\-sØ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ ]-Wn-Iƒ X-S-™ sIm-√-ap-fbn¬ ]-Wn-Iƒ ]p-\-cm-cw-`n-®n´p-≠v. tZ-io-b-]m-X hn-`m-K-Øns‚ A-\p-a-Xn-Iq-Sn F-cp-ta-en Su ¨ tdm-Un-se ]-Wn-Iƒ-°v e-`n-°m≥ Xm-a-kw t\-cn-´n-cp∂p. ]-≤-Xn-bp-sS P-e-t{km-X m-b C-S-Øn-°m-hv ]-ºm-\-Znbn-se s]-cp-t¥-\-cp-hn-bn¬ InW¿ \n¿-am-Ww k-a-b-_-‘n-Xam-bn \-S-Øm≥ I-gn-™n-√. ]cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e {]-tZ-i-am-b sIm-√-ap-f hn-t√-Pn-s\ B-Zyw D ƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv X-S- -Øn\v Im-c-W-am-b-Xv. I-gn-™-bnsS-bm-Wv In-W¿-\n¿-am-Ww ]p\-cm-cw-`n-®-Xv. Fw.-C.F-kv tImf-Pn-\p k-ao-]-sØ P-e ip-≤oI-c-W-im-e-bp-sS \n¿-am-Ww ]ptcm-K-an-°p-I-bm-Wv.

30 F-Xn-cm-fn-I-sf t\-cn-«v tem-I sN-kv Nmw-]y³ ]q-¶p-∂w: ]-Øv h-b- n-\v Xm-sg-bp-≈-h-cp-sS tem-I sN-kv Nm-w-]y-\m-b \n-lm¬ k-cn≥ ]q-¶p∂w sN-kv H-fn-ºy≥-kv A-°m-Z-an kw-L-Sn-∏n-® ssk-ap¬-tS-\n-b-kv {]-Z¿-i-\-a-¬k-c-Øn-¬ H-tc k-a-bw 30 F-Xn-cm-fn-I-sf t\cn-´p. sN-kv A-°m-Zan kw-L-Sn-∏n-® A-h-[n-°m-e sN-kv Iym-w-]n-s‚ `m-K-am-bn-´m-bn-cp-∂p {]-Z¿-i-\-a-¬k-cw. F-√m F-

Xn-cm-fn-I-sf-bpw \n-lm¬ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. 2014¬ Zp-_m-bn¬ \-S-∂ ]-Øv h-b- n-¬ Xm-sg-bp≈-h-cp-sS sN-kv a-¬-k-c-Øn-em-Wv \n-lm¬ Nm-w]y-\m-b-Xv. \n-lm-en-s\ sN-kv H-fn-ºy≥-kv A-°mZ-an A-`n-\-μn-®p. {]-^.- F≥ -B¿ A-\n¬-Ip-am¿, sI sI a-Wn-I-WvT≥, Sn D-Æn-Ir-jv-W≥, sI -B¿ k-\-e≥, F≥ hn c-Lp-cm-Pv kw-km-cn-®p.

sc A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CXn-s\-Xp-S¿-∂v C-S-a-e-bm¿ td©v Hm-^n-k-d-pw kw-L-hpw B\-sb ]-cn-tim-[n-®p. ]n-∂o-Sv tIm-∂n B-\ ]-cn-io-e-\-tI-{μØn-se ssh¬-Uv sse-^v tUmŒ¿ i-io-{μ-s\ h-cp-Øn B-\°v {]m-Y-an-I-ip-{iq-j-bpw `-£W-hpw \¬-In. C-tXm-sS B-\ B-tcm-Kyw ho-s≠-Sp-Ø-Xm-bn h-\-]m-eI¿ ]-d-™p. B-\-sb \n-co£n-®p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

B-\ \-√-co-Xn-bn¬ Nn-In¬-ktbm-Sp k-l-I-cn-°p-∂-Xm-bn h\-]m-e-I¿ ]-d-™p. B-\-Iƒ Iq-´-am-bn k-©-cn-°p-tºm-tgm A-s√-¶n¬ ]-c-kv-]-cw G-‰p-ap-´en-tem B-bn-cn-°mw ]-cn-°p ]‰n-b-sX-∂m-Wv h-\-]m-e-I-cp-sS \n-K-a-\w.

hr-¡ am-änh-bv-¡Â; k-lm-bw tX-Sn sXm-gn-em-fn

sIm-¨n³ am-kv-tä-gv-kv ko-co-kv tKmÄ-^v; ip-`m-¦À iÀ-a-bv-¡v In-co-Sw

a-Æm¿-°m-Sv: C-cp hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b Ip-Spw-_-\m-Y≥ hr-° am-‰n-hb - v° - ¬ i-kv{- X-{Inb-°v ]-Ww I-s≠-Øm≥ klm-bw tX-Sp-∂p. Im-™n-c-∏p-g s]m-‰-t»-cn-bn-se B-en-°¬ ho-´n¬ hm-kp-hm-Wv (50) k-lmbw tX-Sp-∂X - v. c-≠v hr-°I - f - pw X-Ic - m-dn-em-b hm-kp Xr-iq¿ saUn-°¬ tIm-fP - n¬ U-bm-en-knkn-\v hn-t[-b-am-bn-sIm-≠n-cn°p-I-bm-Wv. hr-°-Iƒ am-‰n hbv° - m-\m-Wp tUm-IvS- ¿-am¿ \n¿tZ-in-®n-cn-°p-∂-Xv. km-º-ØnI-am-bn G-sd ]n-∂m-°w \n¬°p-∂ Ip-Spw-_a - m-Wp hm-kp-hns‚-Xv. Ip-Spw-_ß - f - p-sS-bpw \m´p-Im-cp-sS-bpw a-‰pw k-lm-b sIm-≠m-Wv C-Xp-h-sc Nn-In-’ \-S-Øn sIm-≠p t]m-cp-∂-Xv. hm-kp-hpw Iq-Sn In-S-∏n-em-btXm-sS D-]-Po-h-\-Øn-\p t]mepw h-I-bn-√m-Ø kv-Yn-Xn-bmbn. `m-cy-bpw am-\-kn-I sh-√p-hnfn t\-cn-Sp-∂ a-I-fpw Dƒ-s∏-Sp∂ Ip-Spw-_w \n-Xy-hr-Øn-°p t]m-epw h-I Im-Wm-sX hn-ja - n°p-I-bm-Wv. bq-\n-b≥ _m-¶v s]m-‰-t»-cn im-J-bn¬ A-°u≠v Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. A-°u-≠v \-º¿: 40280201001077.

t_m-_n sN-½-WqÀ \-bn-¡p-¶ am-c-¯-Wn-\v kzo-I-c-Ww Ip-d-hn-e-ßm-Sv: c-‡w \¬-Ip Po-h≥ c-£n-°p F-∂ k-tμ-iw {Km-a¥ - c - ß - f - n¬ hn-fw-_c - w sNbv-Xv tIm-´-bw Pn-√-bn¬ {]-thin-® hy-h-km-bn t_m-_n sNΩ-Wq¿ \-SØ - p-∂ am-cØ - W - n-\v kzo-I-c-Ww \¬-In. cm-hn-se ]m-em-bn¬ \n-∂v B-cw-`n-® am-c-

Cu _q-Øn¬ B-sI-bp-≈-Xv. C-Xn¬ 850 t]¿ ]-Ømw Xn-bX - n thm-´v sN-bv-Xn-cp-∂p. C-∂v dot]m-fn-Mv C-∂v \-S-°p-sa-∂v A\u-tZym-Kn-I A-dn-bn-∏v e-`n-®Xn-s\-Xp-S¿-∂v cm-{„o-b-]m¿-´nI-fp-sS {]-h¿-Ø-I¿ do-t]m-fnßn-\p-≈ H-cp-°ß - f - pw B-cw-`n®n-cp-∂p. Bw B-Zv-an {]-h¿-ØI-cm-Wv B-Zyw t]m-fn-Mv tÃ-j\p k-ao-]w _q-Øv sI-´n-bX - v. a-‰p Nn-e cm-{„o-b-]m¿-´n-Iƒ ho-Sp-Iƒ I-b-dn thm-´pw A-`y¿Yn-®p. t]m-eo-kn-s\-bpw Uyq-´n°v \n-›-bn-®-n-cp-∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sm-Wv thm-s´-Sp-∏v am-‰m≥ \n-›-bn-®-Xv. ss{I-kv-X-h k-apZm-bw C-∂v Hm-im-\ Rm-b¿ BN-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´mWv thm-s´-Sp-∏v am-‰n-b-sX-∂mWv A-dn-bp-∂-Xv.do-t]m-fn-Mv \-S°p-sa-∂ hm¿-Ø C-∂-se D-®tbm-sS ]p-d-Øp h-s∂-¶n-epw Hu-tZym-Kn-I tI-{μ-ß-fn¬ \n∂pw hy-‡-am-b D-d-∏p e-`n-°mXn-cp-∂-Xv thm-´¿-am-sc-bpw cm{„o-b-]m¿-´n-I-sf-bpw B-i-¶bn-em-°n.

°p-∂-Xn-\v ap≥-]m-bn-cp-∂p Cu {]-Jym-]-\w. F-∂m¬ thm-s´Sp-∏v I-gn-™-tXm-sS {]-Jym-]\w \-S-∏n-em-°p-tam F-∂-XmWv \m-´p-Im¿ D-∂-bn-°p-∂ tNm-Zyw. Cu-am-kw 27\v ti-jw _n. H.Sn. ]m-e-Øn-eq-sS tSmƒ sImSp-°m-sX k-©-cn-°m≥ I-gn-bpsa-∂ {]-Xn-£-bn-em-Wv ]-›n-asIm-®n \n-hm-kn-Iƒ F-∂m¬ C-Xv a-e¿-s]m-Sn-°m-c-s‚ kz-]v-

C-S-a-e-bmÀ Um-an-\p k-ao-]w A-h-i-\n-e-bn Im-«m\-sb I-s−-¯n

X\n-a Nm-cn-ä-_nÄ -{S-Ìv {]-hÀ¯-\w B-cw-`n¨p ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv tI-{μam-°n-bp-f-f X-\n-a Nm-cn-‰-_nƒ -{S-Ãn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \-S-Øn. CXn-t\m-S-\p-_-‘n-®v F-S-h-\°m-Sv Nm-Ø-ßm-Sv _o-®v F- F sk-bv-Zp-ap-l-Ω-Zv \-K-dn-¬ \-S∂ kmw-kv-°m-cn-I k-tΩ-f-\w F-kv i¿-a Fw.F¬.F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n F-®v A-

13 G{]n¬ 2014- Rmb¿

kzo-I-c-W tbm-K-Øn¬ A-Uz. tam≥-kv tPm-k-^v Fw. F¬. F, D-g-hq¿ hn-P-b≥, a-c-ßm-´p]-≈n {]n≥-kn-∏¬ F-kv.sF tPm¿-Pp-Ip-´n, ap≥ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Fw tXm-a-kv, tXm-a-kv I-W-¥-d, km-_p A-K-Ãy≥, A≥-k-Ω

_m-_p, ap≥ H-fnw-]y≥ A-∂-Ω ]u-tem-kv, ]m-em ª-Uv t^mdw P-\-d¬ I¨-ho-\¿ jn-_p tXm-a-kv, t^m-dw Aw-K-ß-fm-b km-_p F-{_m-lw, cm-tP-jv Ipcy-\m-Sv. Xp-f-kn Zm-kv hn-hn-[ cm{„o- b - k m- a q- l y- c w- K - ß - f n- s e {]-ap-J¿ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

C-S-a-e-bm¿ Um-an-\p k-ao-]w ]-cn-t°-‰-v A-h-i-\n-e-bn-¬ Is≠-Ønb Im-´m-\-

s\-Sp-ºm-t»-cn: sIm-®n≥ C‚ ¿\m-jW - ¬ F-b¿-t]m¿-´v en-an-‰Upw ]n.Pn.Sn.sF-bpw kw-bp‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® cm-Pym¥-c tKmƒ-^v Sq¿-Ws - a‚n¬ KpUvK - m-hv kz-tZ-in ip-`m-¶¿ i¿-a Nmw-]y-\m-bn. C-tXm-sS ]n.Pn. Sn.sF ko-co-kn‚ N-cn-{X-Øn ¬ In-co-Sw t\-Sp-∂ G-‰h - pw {]m-bwIp-d™ Xm-ca - m-bn (17) ip-`m-¶¿ am-dn.C-¥y-bn-se H-∂mw-\-º¿ Xm-cw A-\n¿-_m≥ em-ln-cn, {]ap-J A-¥m-cm-{„ Xm-c-ß-fm-bcm-Pv Nn-°∏ - , A-\p-`h - v tem-l≥ Xp-S-ßn-b-h¿ am-‰p-c-® sIm-®n am-kvt- ‰-gvk - v ko-co-kn-se \m-ep du-≠p-I-fn¬ c-≠v du-≠p-Ifn¬ ip-`m-¶¿ c-≠mw-ÿm-\sØ-Øn-bn-cp-∂p. aq-∂p du-≠p-If - n¬ H-∂mwÿm-\s - Ø-Øn-b dm-jo-Zv Jm ≥, aq-∂mw du-≠n¬ H-∂mw-ÿm-\w ]-¶n-´ k-RP v- b - v Ip-am¿ F-∂n-hsc A-´n-ad - n-®m-Wv ssS t{_-°dn¬ ip-`m-¶¿ In-co-Sw kz-¥a - m°n-bX - .v 9-A≠ - ¿-135 B-Wv ip-`m¶-dn-s‚ kvt- Im¿. ip-`m-¶d- n-\v 8.08 e-£w cq-]b - pw t{Sm-^n-bpw kΩm-\a - m-bn e-`n-®p. dm-jn-Zv Jm-\pw

]n.Pn.Sn.sF. sIm®n≥ amkvt‰gv-kv kocokn¬ Nmw]y\mb ip`m¶¿ i¿abv°v knbm¬ amt\PnMv UbdŒ¿ hn sP Ipcy≥ t{Sm^n kΩm\n°p∂p k-RvP - b - v Ip-am-dpw c-≠mw-ÿm\w ]-¶n-´p. 5.5 e-£w cq-] C-cp-h¿°p-am-bn e-`n-°pw. kn-bm¬ tKm ƒ-^v B ‚ v I-{≠n ¢-_n¬ \-S∂ N-Sß - n ¬ kn-bm¬ am-t\-Pn-Mv Ub-dŒ - ¿ hn sP Ip-cy≥ sF.F.F-

kv. k-Ωm-\Z- m-\w \n¿-hl - n-®p. ]n.Pn.Sn.sF. Sq¿ U-bd - Œ - ¿ ]-cwPn-Xv k-‘p, kn-bm¬ F-Ivk - nIyq-´o-hv U-bd- Œ - ¿ F Fw j-_o ¿, tKmƒ-^v ¢-_v {]n≥-kn-∏¬ AssUz-k¿ ta-P¿ P-\d - ¬ (dn-´)

sI sP tIm-in kw-_‘ - n-®p. sI sP tIm-in tKmƒ-^n-\v \¬-In-b kw-`m-h\ - I - s - f am-\n-®v kn-bm¬ tKmƒ-^v tIm-gvk - n-s‚ sF-e‚ v {Ko-\n-\v P-\d - ¬-kv {Io-°v F-∂v \m-aI - c - W - w sN-bX -v p.

ss_¡n-se-¯nb bphm-¡Ä hr²-bpsS ame IhÀ¶p ssh-∏n≥: hr-≤-bp-sS c-≠-c-]h-s‚ kz¿-Æ-am-e ss_-°n-seØn-b bp-hm-°ƒ I-h¿-∂p. amen-∏p-dw h-f-∏v am¿-°-‰n¬ D-W°-ao≥ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ Ff-¶p-∂-∏-gp I-f-cn-°¬ Ip-™-

Ω-bp-sS(73) kz¿-Æ-am-e-bm-Wv ss_-°n-se-Øn-b A-⁄m-Xbp-hm-°ƒ s]m-´n-s®-Sp-Ø-Xv. sh-≈n-bm-gv-N D-® I-gn-™v c≠-c-tbm-sS D-®-`-£-Ww I-gn°m≥ I-S-bn¬ \n-∂pw ho-´n-te-

°v t]m-Ipw h-gn- h-f-∏v ]-Sn-™mdv {Ku-≠n-\-Sp-Øp-sh-®m-bn-cp∂p I-h¿-® \-S-∂-Xv. \o-e \n-d-Øn-ep-≈ ]ƒ-k¿ ss_-°n-s\-Øn-b c-≠w-K kwLw am-e ]-dn-®p-sIm-≠v I-S-

∂p I-f-bp-I-bm-bn-cp-∂p. hr-≤ H-® sh-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´pIm¿ Hm-Sn-sb-Øn-b-t∏m-tg°pw tam-jv-Sm-°ƒ ÿ-ew hn´p . Rm-d-°¬ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In.


{]mtZ-inIw

13 G{]n¬ 2014- Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: sk≥-{S¬ sk-Ivjs‚ ]-c-n-[n-bn¬ h-cp∂ Fw.Pn. tdm-Un¬ am-[-h ^m¿a-kn PMv-j≥ ap-X¬ cm-Pm-Pn tdm-Uv hsc, sZz-ssc-kzm-an tdmUv, Pyq-kv kv-{So-‰v F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂p cm-hn-se H≥]-Xv apX¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn apS-ßpw.

]cn-]mSn sN-߬ `-K-h-Xn-t£-{Xw: ]qc-a-tlm¬k-hw k-am-]\w˛ssh-Io´v 7.00 am-Wn-°-awK-ew t£{Xw: B-dm-´v a-tlm¬k-hw sshIo´v 5.00 F-d-Wm-Ip-fw _n.Sn.F-®v tlm´¬: sIm-®n _n-\m-se ^u-t≠j-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ IemImc≥ F≥ F-kv l¿-j-bp-sS I-em-{]-`m-jWw˛5.30 ]pXp-ssh-∏v `mc-Xv hn-Imkv `-h-≥: `mc-Xv hn-Im-kv ]cnj-Xv kuP-\y ¢n-\n-Iv˛10.00

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p sIm-®n: C-cp-]-Øn-b-©m-a-Xv Ip-km-‰v C‚¿-\m-j-W¬ td-‰nMv sN-kv Sq¿-W-sa‚n-s‚ \-SØn-∏n-\m-bn Ip-km-‰v ssh-kv Nm≥-k-e¿ C≥ Nm¿-Pv tUm. sI ]u-tem-kv tP-°-_v ap-Jy c-£m-[n-Im-cn-bm-bpw kn≥-Unt°-‰w-Kw k-Æn ]n tPm-kv kzmK-X-kw-Lw sN-b¿-am-\m-bpw 51Aw-K kzm-K-X-kw-Lw cq-]oI-cn-®p. tUm.]n Pn i-¶-c≥, tUm.A-Pn-Xv tam-l≥, Pn A¿®-\,Fw I-Æ≥,tl-a _n \mb¿, C F am-[-h≥ F-∂n-h-cmWv Sq¿-W-sa‚ v tIm¿-Un-t\-‰¿am¿-. sN-kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m sk-{I-´-dn F A-\-¥-Ir-jv-W≥ Sq¿-Wsa‚ v U-b-d-Œ-dpw _n-\p hn ]n sk-{I-´-dn-bpw sN-kv A-tkmkn-tb-j≥ F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m {S-j-d¿ km-Pp am-™m-en ]-ªnIv dn-te-j≥-kv am-t\-P-cp-am-Wv.

I¬-h³-j³ C¶v s]-cp-ºm-hq¿: kn.Fw.]n. Pn√m {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ C-∂v \-S-°pw. cm-hn-se 10\v s]cp-ºm-hq¿ hym-]m-c-`-h-\n¬ \-S°p-∂ ]-cn-]m-Sn kw-ÿm-\ sk{I-´-dn kn ]n tPm¨ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n cm-tP-jv A-[y-£-X h-ln-°pw.

KOCHI/ekm

k-l-hm-k Iymw-]v 14 ap-XÂ

]mew s]m-fn¡Â \n-e-¨p; IS¯v kÀ-ho-kn-\v hn-e-§p-X-Sn-bm-bn B-ep-h: in-h-cm-{Xn B-tLmj-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-W-∏p-dtØ-°v s]-cn-bm-dn-\v Ip-dp-sI \n¿-an-® Xm¬-°m-en-I ]m-ew s]m-fn-®v \o-°¬ \-S-]-Sn \n-e®p. C-tXm-sS I-S-Øv k¿-hokn-\v hn-e-ßp-X-Sn-bm-bn Xm¬ °m-enI ]me-Øns‚ Ah-in„-߃. in-h-cm-{Xn B-tLm-j ]-cn]m-Sn-Iƒ A-h-km-\n-®-tXm-sS

sIm-®n: Fw.Pn.Fw F-d-Wm-Ipfw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°mbp-≈ k-l-hm-k Iymw-]v 14 apX¬ 20 h-sc {io-aq-e-\-K-c-Øv h®v \-S-°pw. Jp¿-B≥, l-Zo-kv, I¿-a-im-kv-{Xw, ssK-U≥-kv B ≥-Uv Iu¨-kn-en-Mv, k¿-Km-flI hn-I-k-\w, N-cn-{X-hn-⁄m\w, hy-‡n-Xz hn-I-k-\w, Btcm-Ky-]Tw F-∂o ta-J-e-bn-emWv ¢m- p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®n-cn°p-∂-Xv. F-kv.F-kv.F¬ kn, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v am{X-am-Wv {]-th-i-\w. c-Pn-kv-t{Sj-\pw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°pw 9387842878, 9496515912 F∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-tS≠-Xm-Wv.

s]m-fn-®p \o-°¬ \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®n-cp-∂p. ]m-ew s]m-fn \n-e-®-tXm-sS \n-c-h-[n t]¿ Zn\w-{]-Xn I-S-∂p-t]m-Ip-∂ I-SØv k¿-ho-kv Zp-cn-X-Øn-em-bncn-°p-I-bm-Wv.

s]m-fn-®v \o-°¬ \-S-]-Sn ]mXn-hgn \n-e-® s]-cn-bm-dn\v Ip-dp-sI \n¿-an-® Xm¬°m-en-I ]m-ew

knbm-ensâ Npäp-a-Xn \nÀ-am-Ww a-e-bm-äqÀ Xn-cp-\mÄ: hn-ip-² hm-cm-N-c-W-¯n-\v C-¶v Xp-S-¡-w \m-«p-ImÀ X-S-ªp Im-e-Sn: sIm-®n A-¥m-cm-{„ hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ Np-‰p-aXn ¬ \n¿-Ωm-Ww \m-´p-Im¿ X-S-™p. B-K-Ãv 5\p-≠m-b sh-≈-s∏m-°-Øn¬ X-I¿-∂ a-Xn-en-s‚ ]p-\¿-\n¿-am-W-amWv C-∂-se cm-hn-se Xp-d-hpwI-c \n-hm-kn-I-sf-Øn X-S™-Xv. sh-≈-s∏m-° sI-Sp-Xn-b\p-`-hn-® {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ-°v kn-bm¬ A-[n-Ir-X¿ \¬-Inbn-cp-∂ D-d-∏p-Iƒ ]m-en-°-s∏-

Sm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v a-Xnen-s‚ ]p-\x-\n-¿-am-Ww A-\p-hZn-°n-s√-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. Xp-d-hpw-I-c-˛-\m-b-tØm-Sv tdmUn¬ hn-am-\-Øm-h-f ^-b¿ tÃ-j-\v k-ao-]-am-Wv 20.ao-‰¿ \o-f-Øn¬ a-Xn ¬ ÿm-]n-®ncn-°p-∂-Xv. X-ß-fp-sS B-h-iy-ß-ƒ D∂-bn-®v hn-am-\-Øm-h-f am¿-®v, [¿-W Xp-S-ßn-b k-a-c-߃ sh-≈-s∏m-° sI-Sp-Xn-b-\p-`hn-® P-\-߃ \-S-Øn-bn-cp-

∂p. F-∂m¬ C-sXm-∂pw ^ew I-≠n-√. C-\n-sbm-cp sh-≈s∏m-°-ap-≠m-bm¬ t\-cn-Sphm≥ B-h-iy-am-b \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°m-sa-∂v kn-bm¬ A-[nIr-X¿ k-Ω-Xn-®n-cp-∂p. C-Xn-\m-bn tIm-gn-t°m-´v F≥.sF. Sn°v ]T-\w \-S-Øphm-\p-≈ ku-I-cy-ß-fpw \¬In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ G-gv amkw I-gn-™n-´pw ]T-\ dn-t]m ¿´v In-´n-bn-s√-∂v ]-d-™v X-Sn-X∏p-I-bm-Wv A-[n-Ir-X¿.

Im-e-Sn: A-¥m-cm-{„ Xo¿-∞mS-\-tI-{μ-am-b a-e-bm-‰q¿ Ip-cnip-a-Sn-bn-se-bpw,sk‚ v tXm-akvv ]-≈n-bn-te-bpw Xn-cp-\mƒ B-tLm-j-߃-°v C-∂v ap-X ¬ Xp-S-°w Ip-dn-bv-°p-∂-sa-∂v sd-Œ¿ ^m. tk-hy¿ tX-e-°m´pw, ho-Im-cn ^m. tPm¨ tX°m-\-Øpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. s]-k-lmhym-gw, Zpx-J-sh-≈n Cu-ÿ Zn\-ß-fn¬ C-hn-sS e-£-I-W°m-b Xo¿-∞m-S-I-cm-Wv h-∂v tN-cp-∂-Xv. C-h-sc-sb-√mw C≥-

jq¿ sN-b-Xn-´p-≠v. B-h-iy-amb sh-fn-®-hpw, ssh-Zy-k-lmbw, hm-l-\ ]m¿-°n-Mv ku-Icyw, Ip-Sn-sh-≈w F-∂n-h X-øm ¿ sN-bv-Xn-´p-s≠-∂pw A-h¿ hy‡-am-°n. K-Xm-K-X-Ip-cp-°n-√mØ hn-[w h¨-th kw-hn-[m-\hpw, s]-cn-bm-dn¬ ]-©m-b-Øns‚ I-S-Øv k¿-ho-kpw, A-]-IS ap-∂-dn-bn-∏v t_m¿-Up-I-fpw, Km¿-Up-I-fp-sS tk-h-\-hpw D-d∏m-°n-bn-´p-≠v. t]m-en-kn-s\ Iq-Sm-sX A-Sn-hm-c-Øv 40 h-f‚nb-¿-am-sc K-Xm-K-X-{I-ao-I-c-W-

]Ýna sIm-¨n-bn Ip-Sn-sh-Å-anÃ; P-\w h-e-bp-¶p Zpcn-X ta-J-e-IÄ F.Un.Fw. k-µÀ-in¨p a-´m-t©-cn: ]-›n-a sIm-®n-bn ¬ Ip-Sn-sh-≈-an-√. P-\w h-e-bp∂p. a-´m-t©-cn aq-∂mw Un-hn-j\n-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-emWv Ip-Sn-sh-≈w e-`n-°m-Ø-Xv. a-´m-t©-cn-bn-se hm-´¿ Sm-¶n¬ \n-∂m-Wv {]-tZ-i-ß-fn-te-°v

B-h-iy-am-b Ip-Sn-sh-≈w hn-Xc-Ww sN-øp-∂-Xv. A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿaq-ew Sm-¶n¬ B-h-iy-Øn-\v sh-≈w \n-d-bm-Ø-Xm-Wv {]-Xnk-‘n-°v Im-c-Ww.Ip-Sn-sh-≈£m-aw cq-£-am-b {]-tZ-i-߃

A-Un-j-W¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S‰v cm-a-N-{μ≥, sIm-®n Xm-ep-°v A-Uo-j-W¬ X-l-kn¬-Zm¿ F≥ sI Z-h≥ F-∂n-h¿ k-μ¿in-®p. sN-√m-\w hn-t√-Pv Hm-^nk¿ F≥ sP P-bn-\n-t\m-Sv C-Xv kw-_-‘n-® Im-cy-߃ tNm-Zn-

®-dn-™p. a-´m-t©-cn Iq-Sm-sX adp-]-°m-Sv, aq-e-N≥ Xp-cp-Øv, s]m-gn-®n-d Xp-S-ßn-b {]-tZ-iß-fn-epw Ip-Sn-sh-≈ £m-aw t\-cn-Sp-∂-Xm-bn hn-t√-Pv Hm-^nk¿ ]-d-™p. C-hn-S-ß-fn-se Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-

∂-Xn-\m-bn Iq-Sp-X¬ Sm-¶¿ tem-dn-Iƒ hn-´p-sIm-Sp-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. A-h-[n Zn-h-k-ßfn-epw Ip-Sn-sh-≈w ap-S-ßp-∂ km-l-N-cyw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®-Xm-bn A-[nIr-X¿ hy-‡-am-°n.

Pw-t_m kÀ-¡-kn-\v a-ssd³ ss{U-hn Xp-S-¡w

]dhq¿ th-Zn dn-k¿-®v ^u-t≠j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® th-Z im-kv-{X sk-an-\mdn-t\m-S-\p-_-‘n-®v {]ap-J tPymXn-j Xm-{¥n-I ]-fin-X\m-b Ip-∂-Øp-cn√m-Øv tUm. hn-jv-Wp \-ºp-Xn-cn-sb ]-d-hq¿ F-kv.F≥.Un.]n. bq-\n-b≥ {]-knU‚ v kn F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ tPymXn-j Xm-{¥n-I N-{I-h¿-Øn ]p-c-kv-°m-cw \¬-In B-Z-cn-°p∂p

kwKo-X B-kzm-Z-IÀ-¡mbn lr-Z-bcm-tKmÂ-k-hw kw-L-Sn-¸n¨p ]-d-hq¿: ]-d-hq-cn-se kw-Ko-X t{]-an-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bm-b kvv{SnMv-kn-s‚ H-∂mw hm¿-jn-ItØm-S-\p-_-‘n-®p ]-d-hq-cn-se 101 Km-b-I¿ B-e-]n-® Km-\߃ B-kzm-Z-I¿-°v lr-Z-b-cmK-am-bn. lr-Z-b-cm-tKm¬-k-hw F-∂ t]-cn-em-Wv ]-d-hq¿ tI-kcn kv-am-c-I Su¨-lm-fn¬ kwKo-X kw-hn-[m-b-I≥ hn-P-bv \mb-c-º-e-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ ]-g-b Km-\-ß-fpw ]p-Xn-b Km\-ß-fpw tIm¿-Øn-W-°n ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. \m-´n-se ap-Xn¿-∂ X-e-ap-d-I-fn¬-s∏-´-h-

cpw ]p-Xn-b X-e-ap-d -Km-b-I-cpw {]-ap-J hy-‡n-I-fpw Km-\-am-e]n-®p. ]-d-hq¿ \-K-c-k-`-bn-se `c-W-˛-{]-Xn-]-£ Aw-K-ß-fn¬s∏-´ ap-Xn¿-∂ Km-bn-Im Km-bnI-∑m-cp-sS ]m-´p-Iƒ kw-Ko-Xt{]-an-Iƒ l¿-jm-c-h-tØm-sSbm-Wv kzo-I-cn-®-Xv. \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-kWpw sI.]n. kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-am-b h-¬k-e {]k-∂-Ip-am¿, Iu¨-kn-e-dpw tI-c-f a-ln-fm-kw-Lw Pn-√m sk-{I-´-dn-bp-am-b F-kv. {io-Ipam-cn, ap-\n-kn-∏¬ {]-Xn-]-£

t\-Xm-hv sI F hn-Zym-\-μ≥ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b P-e-P cho-{μ≥, kp-Ip-am-cn k-en, tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v c-am in-h-i-¶-c≥, s]m-Xp-{]-h¿-ØI≥ Un F≥ tPm-bv, ]n-∂-Wn Km-b-I≥ H bp _-jo¿, B-Imi-hm-Wn Pq-\n-b¿ B¿-´n-kv-‰v A-\p-hn≥ -sI-Sm-aw-K-ew, ssI-cfn Sn hn ]-´p-dp-am¬ _m-e Km-bnI {io-e-£-an, tPm. B¿.Sn.H. B-Z¿-iv-Ip-am¿ Pn \m-b¿ Xp-Sßn-b \q-s‰m-∂p-t]¿ lr-Z-b-cmtKm-¬-k-h-Øn¬ ]m-´p-]m-Sms\-Øn-bn-cp-∂p.

sI.F¬.Fw. ^u-t≠-j≥ hm-c-s∏-´n ]-©mb-Øv kw-L-Sn-∏n-® a-ln-fm-Z¿-i-≥ kuP-\y sXm-gn¬ ]≤-Xn ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n sI N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

A-¼m-Sn-aq-e d-kn-U³-kv A-tkm-kn-tb-j³ hmÀ-jnIw Im°-\mSv: A-ºm-Sn-aq-e d-knU≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ hm ¿-jnIm-tLm-jw Ime-Sn k¿-hI-emim-e h-ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm. Fw kn Zn-eo-]v Ip-am¿

3

D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn U‚ v Pn F-kv ]-Wn-°¿ A-[y£-X h-ln®p. \-Kc-k` - sN-b¿am≥ jm-Pn hm-g°m-e ap-Jy-{]-

`mj-Ww \-SØn. sk-{I´-dn C sI I-cow, Iu¨-kn-e¿ Sn F-kv cm-[m-aWn, {Sm-°v P-\-d¬ sk{I´-dn sI Fw A-∫mkv, Fw B¿ A-`n-em-j kw-km-cn®p.

sIm-®n: \q-tdm-fw I-em-Im-c≥-am¿ A-Wn-\n-c-°p∂ Pw-t_m k¿-°-kn-\v F-d-Wm-Ip-fw a-ssd≥ ss{U-hn¬ Xp-S-°w. 38 Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p∂ {]-Z¿-i-\-Øn-\m-Wv C-∂-se sIm-Sn-tb-dn-bXv. C-tXm-sS \-K-c-Øn¬ hn-jp, Cu-ÿ BtLm-j-߃-°pw Nq-tS-dn. H-cp-]-‰w A-ta-cn-°≥ I-em-Im-c≥-am¿ C-¥ybn¬ B-Zy-am-bn \-S-Øp-∂ ho¬ Hm-^v sU-Øv F-∂ tjm-bm-bn-cp-∂p k¿-°-kn-se {]-[m-\ BI¿-j-Ww. kz-tZ-io-b¿-s°m-∏w \n-c-h-[n hn-tZio-b I-em-Im-c≥-am-cpw Im-Wn-I-sf hn-kv-a-bn-∏n°m≥ F-Øn-bn-´p-≠v. bp-≤-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ A-`ym-k߃ \-S-Øn-b d-jy≥ tlm-gv-kv ssd-Un-ßv ImWn-Iƒ izm-kw A-S-°n ]n-Sn-®m-Wv ho-£n-®-Xv. d-jy-bn¬ \n-∂pw ]-cn-io-e-\w kn-≤n-®-h-cm-bn-cp∂p C-Xn-\p ]n-∂n¬. A-Xn-th-K-Øn ¬ ]m-bp-∂ Ip-Xn-c-bp-sS A-Sn-bn-eq-sS A-`ym-kn-Iƒ sX-∂nam-dn. hn-kv-a-bn-∏n-°p-∂ Pm-e-hn-Zy-I-fpw I-emIm-c≥-am¿ H-cp-°n-bn-´p-≠v. D-®-°v H-cp-a-Wn, ssh-In-´v \m-ev, G-gv F-∂nß-s\-bm-Wv {]-Z¿-i-\w. Sn-°-‰v \n-c-°v 250, 150, 70 F-∂ {I-a-Øn-em-Wv. k¿-°-kn-s‚ {] ta-b¿

a-X-t_m-[-\ lm-fn-sâ B-ioÀ-hm-Zw 14 \v A-¶-am-en: In-S-ßq¿ D-Æn-an-inlm ]-≈n C-S-h-I-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ ap-∂v tIm-Sn- cq-] ap-S°n A-Xym-[p-\o-I kw-hn-[m-\-tØm-sS \n¿-an-®n-cn-°p-∂ a-Xt_m-[-\ lm-fn-s‚ B-io¿-hmZw 14 \v ssh-In-´v A-©n-\v F-dWm-Ip-fw A-Xn-cq-]-X k-lm-bsa-{Xm≥ ^m-Z¿ tPm-kv ]pØ≥ ho-´n¬ \n¿-h-ln-°pw. CS-h-I ]-≈n-bv-°v k-ao-]w B-c G-°-tdm-fw ÿ-ew hn-e-°v hmßn-bm-Wv lmƒ \n¿-an-®n-cn-°p∂-Xv. ]-Xn-\m-bn-cw N-Xp-c-{i ASn hn-kv-Xo¿-W-Øn-em-Wv \n¿am-Ww.{Km-ss\-‰v, am¿-_nƒ, ssS¬-kv F-∂n-h-bm-Wv ^v-tfmdn-ßn-\m-bn D-]-tbm-Kn-®n-cn-°p∂-Xv. lm-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v hm-l-\-߃-°v ]m¿-°v sN-øm\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw D-≠v. ^mZ¿ tPm-jn th-g-∏-d-ºn¬, A-kn v hn-Im-cn ^m-Z¿ tb-ip-Zmkv Np-¶-Øv, ]m-co-jv ^m-an-en bq-Wn-‰v sk≥-{S¬ I-Ω-‰n sNb¿-am≥ s_-‰n tPm-k-^v ap-≠mS≥, \n¿-am-W I-Ωn-‰n I¨-ho\¿ Fw.-Un. B‚-Wn, ssI-°mc≥-am-cm-b ]n -Un A-h-dm-®≥, A-K-Ãn≥ tPm¨, I-Ωn-‰n saw_¿-am-cm-b kn -H tPm-k-^v XpS-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ I-Ωn-‰n-bm-Wv \n¿-am-W-Øn\v Np-°m≥ ]n-Sn-®-Xv.

tSm-Wn N-Ωn-Wn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. N-Sßn¬ sIm-®n≥ sU-h-e-∏v-sa‚ v A-tXm-dn-‰n sNb¿-am≥ F≥ -th-Wp-tKm-]m¬, A-Uo-j-W¬ tIm¿-∏-td-j≥ sk-{I-´-dn A-\p-Pm, sI -B¿ -tP°-_v, B¿ -Xym-K-cm-P≥ ]-s¶-Sp-Øp.

bq-¯v hn-Mn-sâ t\-Xr-Xz-¯n {i-a-Zm-\w \-S-¯n A-¶-am-en: In-S-ßq¿ F¬.-]n.-F-kv. \-K¿ d-knU‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ bq-Øv hn-Mn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ {i-a-Zm-\w \-S-Øn. A-t m-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v kn-tPm tPm-kv I-√q-°m-c≥ {ia-Zm-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v kn -F a-Øm-bn Np-≠-\m-bn, sk-{I-´-dn en-è h¿-§o-kv ]p-Xp-t»-cn, {S-j-d¿ tPm¨ t]mƒ ]m-dbn¬, bq-Øv-hn-Mv {]-kn-U‚ v P-b-cm-Pv sI tP-°_v kw-km-cn-®p.bq-Øv-hn-Mv sk-{I-´-dn _n-\p tXm-a-kv, {S-j-d¿ am¿-´n≥ F≥ -kn Pn-t\m tPmkv, tPm-kv C-S-t»-cn, tPm-kv F≥ -kn, Pn-t‚m h¿§o-kv, kp-tc-{μ≥ ]n -sI t\-Xr-Xzw \¬-In.

߃-°m-bn \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. tlman-tbm-∏-Xn-Iv tlm-kv-]n-‰24 ap-X¬ 27 h-sc-bm-Wv ]p-Xp- en-s‚ U-b-d-Œ¿ tUm. ssj≥ Rm-b¿ Xn-cp-\mƒ. ]-cn-]mSn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tUm. sI hn ssj≥, tUm. c-aW≥ F-∂n-h¿ {]-ta-l-sØ°p-dn-®v t_m-[-h¬°-c-W ¢mkv \-SØn. tUm. P-bn≥, tUm. sS- n, sIm®n: tUm. ssj≥ aƒ-´n kvs]-jym-en-‰n tlman-tbm-∏-Xn-Iv tUm. kp-[ojv, C≥-kv-‰n‰yp tlm-kv-]n-‰-en¬ sh-®v temI j≥ Hm-^v tlman-tbm∏-Xv tItlman-tbm∏-Xn Zn-\-hpw 260ma- c-f F-d-Wm-Ip-fw bq-\n-‰v {]-kn Xv tUm. km-ap-h¬ l-\n-am≥ P- U‚ v tUm. tcWp, {io. {]-`m-I∑-Zn-\hpw B-tLm-jn®p. tUm. c≥ F-∂n-h¿ B-iw-k-{]-kwssj≥ aƒ-´n kv-s]-jym-en-‰n Kw \-S-Øn.

temI tlman-tbm¸-Xn Zn-\m-NcWw

Npcp¡¯nÂ

A-h-b-h-Zm-\ k-½-X-]-{X k-aÀ-¸-W-hpw t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kpwsIm-®n: ku-lr-Zw ]-ck - v] - c - k-lm-bk - w-LØ - n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ A-hb - h - Z- m-\ k-ΩX - ] - {- X k-a¿-]W - h - pw t_m-[h¬-°c - W - ¢m-kpw kw-LS- n-∏n-°p-∂p. C-∂v cm-hn-se ]-Øn\v sX-°≥ Nn-‰q¿ F-kv.F≥-.Un.]n lm-fn¬ \-S° - p-∂ N-Sßv ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.F D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. A-hb-hZ- m-\ k-ΩX - ] - {- Xn-I k-a¿-∏W - w cm-{„o-b \n-co-£I - ≥ AUz.- F. P - b - i - ¶ - d - n-\ C-cp-]X - v bp-hm-°ƒ tN¿-∂v \¬-Ipw. IqSm-sX t_m-[h - ¬-°c - W - ¢m-kv h-k¥ - v tj-Wm-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ kw-LS- n-∏n-°pw. ku-lr-Z ]-ck - v] - c - kw-Lw {]-knU‚ v ]n B¿ cm-Po-hv, tN-cm-s\-√q¿ {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-knU‚ v sI s - Ik - p-tc-jv _m-_p, jn-^n≥ sI ]n ]-s¶-Sp-°pw.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn¨p tIm-Xa - w-Kew: Hmƒ tI-cf - So-t®-gk v- v bq-\n-b≥ kwÿm-\ ]T-\I - ymw-]v kw-LS- n-∏n-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - mbn kzm-KX - k - wLw cq-]o-Ic - n®p. tbm-Kw kn.]n.sF. kwÿm-\ Iu¨-kn-ewKw C sI in-h≥ D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. tPm-jn B≥-{Uq-kv A[y-£X - h-ln®p. F.sI.F-kv.Sn.bp. kwÿm-\ P-\d - ¬ sk{I´-dn F≥ {io-Ip-am¿, F sI hn-\b≥, i-in-[c - ≥ I-t√cn, apPo-_v d-lvam≥ kw-km-cn®p. sI C C-kvam-bn¬, C F Ip-amc≥(c-£m-[n-Im-cn), C sI in-h≥(sN-b¿-am≥), kn F-kv \mcm-bW - ≥ \mb¿, A-Uz.C Fw kp-\n¬-Ip-am¿, F B¿ hn\b≥, F-kv sI Fw _-jo¿(ssh-kv sN-b¿-am≥), tPm-jn B≥-{Uq-kv(I¨-ho-\¿), ap-Po-_v d-lvam≥ (tPm. I¨-ho-\¿ F-∂n-hc - pƒ-s∏-´ 51 Aw-K kzm-KX - k - w-Lw cq-]o-Ic - n-®p.

`n-¶-ti-jn-bp-f-f Ip-«n-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-Ww sN-bvXp s]-cp-ºm-hq¿: Iq-h∏-Sn {Km-a-∏©m-b-Øn-se `n-∂-ti-jn-bp-ff Ip-´n-Iƒ-°v th-≠n-bp-≈ kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-Xc-Ww Iq-h∏Sn K-h.F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. 68 Ip-´n-Iƒ-°m-bn ]-©mbØv, tªm°v, Pn√m-X-e hn-ln-X-\m-bn F-´v e-£w cq-]-bpsS kv-tIm-f¿-jn-∏m-Wv hn-Xc-Ww sN-bv-XXv. Iq-h∏-Sn {Km-a-∏©mb-Øv {]-knU‚ v ]n ssh ]u-tem-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ssh-kv {]-knU‚ v Pm≥-kn tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p.

hmÀjn-Ik½-f\w ssh-∏n-≥:- tIcf ]-S-∂ a-lm-k-` ssh-∏n≥ im-J-bp-S ]p-\cp-≤m-c-W hm¿-jn-I-k-Ω-f-\w kw-ÿm-\ c-£m-[n-Im-cn AUz.]n F N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. im-Jm {]-kn-U‚ v kn _n se-\o-jv A-[y-£-\m-bn. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw sI hn-P-b≥ ]p-\-cp-≤m-c-W k-tΩ-f-\ k-tμ-iw \¬-In. ]p-Xp--Xm-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-I-sf im-Jm sk-{I-´-dn Pn B¿ kp-\n¬-cm-Pv s]m-∂m-S-b-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Å £m-aw: ]-cn-lm-cw tXSn shÂ-s^-bÀ A-tkm-kn-tb-j³ \n-thZ-\w \ÂIn ]-d-hq¿: ]p-Ø≥-th-en-°-c ]©m-b-Øn-se Ip-Sn-sh-≈ £maw ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂-hm-iys∏-´p sIm-≠v ]p-Ø≥-th-en-°c sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj≥ A-[n-Ir-X¿-°p \n-th-Z-\w \¬-In. th-\¬-°m-e-am-b-tXmsS A-Xn-cq-£-am-b sh-≈-£maw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p G-{]n ¬,ta-bv, am-k-ß-fn¬ ap-gp-h≥ k-a-b-hpw ]-ºn-Mv \-S-Ø-W-sa∂m-h-iy-s∏-´m-Wv hm-´¿ A-

tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿-°v \n-th-Z\w \¬-In-b-Xv. th-\¬-°m-e-am-bm¬ ss]∏v sh-≈w am-{X-am-Wp Cu {]tZ-i-hm-kn-I-fp-sS G-I B-{ibw. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p \m´p-Im-cp-sS \n-c-¥-c {]-t£-`-ßfp-sS `m-K-am-bn ]p-Ø≥-th-en°-c-°p am-{X-am-bn Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xv th-≠ hn-[w {]tbm-P-\-s∏-´n-√. C-t∏mƒ 20 a-

Wn-°q¿ ]-ºn-Mv \-S-Øp-∂p-≠v. C-Xv \m-ep-a-Wn-°q¿ Iq-Sn h¿≤n-∏n-°-Ww. ]-ºn-Mv \o-´p-hm≥ Po-h-\-°m¿-°pw ssh-Zyp-Xn D]-tbm-K-Øn¬ Iq-Sp-X¬ h-cp∂ Xp-I \¬-Ip-hm≥ A-tXm-dn‰n-°v I-gn-bm-Ø-Xm-Wv Ip-Sn-sh≈-£m-a-Øn-\p Im-c-W-am-Ip∂-sX-∂v \n-th-Z-\-Øn¬ Nq≠n-°m-´p-∂p. P-e-t{km-X- pw ]-ºv lukpw P-e-ip-≤o-I-c-W πm‚pw

Dƒ-s∏-Sp-∂ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn Zn-\w-{]-Xn 36e-£w en-‰¿ sh≈ hn-X-c-Ww sN-øm≥ ti-jnbp-≠v. C-Xv Iq-Sp-X¬ Im-cy-£a-am-°n Cu {]-tZ-i-ß-fn-se Iq-Sn-sh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂p-Im-´n-bm-Wp A-tkmkn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fm-b sI hn {^m≥-ko-kv, Fw ]n jm-P≥ F-∂n-h¿ \n-th-Z-\w \¬-In-b-Xv.

]qt¯m-« d-kn-Uâ-kv A-tkm-kn-tb-j³ D-Zv-LmS\w sIm®n: ]q-tØm-´ d-kn-U‚-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ D-Zv-LmS\w a{¥n sI _m-_p \n¿-Δ-ln ®p. ]q-tØm-´ \n¿-Ωm-eyw HmUn-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv N-S-ßv kw-L-Sn-∏n-®-Xv. Xp-S¿-∂v s]mXp ip-Nn-Xzhpw am-en-\y \n¿-am ¿-P-\hpw F-∂ hn-j-b-sØ-°pdn-®v ¢m- v kw-L-Sn-∏n®p. a-Æm¿-Im-Sv i-in-Ip-am¿, APn-tam≥, tPm-bn ]n sI ]pcptjm-Ø-a≥ kw-_-‘n®p.

hn-Zym-[n-cm-P F³.F-k.v-F-kv A-¡m-Z-an Xp-d-¶p B-ep-h: hn-Zym-[n-cm-P F≥.F-kv.F-kv A-°m-Z-an D-Zv-Lm-S-\w B-ep-h F≥.F-kv.F-kv bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn F F≥ hn-]n-t\-{μIp-am¿ \n¿-h-ln-®p. A-°m-Z-an {]n≥-kn-∏mƒ {]-^ sI F-kv B¿ ]-Wn-°¿ A-[y£-X h-ln-®p. bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn ]n F-kv hn-izw-`-c≥, h-\n-X bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v P-e-P Ip-am-cn So-®¿ A-°m-Z-an tIm H-Un-t\]qtØm-´ d-kn-U‚-vkv A-tkm-kn-tbj≥ D-Zv-LmS-\w a{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-°p∂p ‰¿ sP l-cn-Ip-am¿ kw-_-‘n-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-04-13  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-04-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you