Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

6 G-{]n¬ 2014 Rmb¿

Adnbn-¸pIÄ

{]-Nm-c-W-¯n-\p Iq-¨p-hn-e-§v

k-ss¹-tIm hn-jp-¨-´-IÄ C-¶v {]-hÀ-¯n-¡pw sIm-®n: hn-jp-˛-Cu-ÿ hn-]W-\-ta-f-I-fp-sS `m-K-am-bn kssπ-tIm-bp-sS am-th-en kv-t‰mdp-Iƒ H-gn-sI-bp-≈ ssl-∏¿kq-∏¿-em-`w am¿-°-‰p-I-fpw, ]o∏nƒ _-km-dp-I-fpw, {]-tXy-I hn-jp-®-¥-I-fpw C-∂v Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°pw.

ap¶WnØm\mÀ-Yn-IÄ¡v X-«p-s]m-fn¸³ {]-Nm-c-Ww \-S-¯m³ I-gn-bp¶nÃ

A-[ym-]-I-cp-sS H-gn-hp-IÄ

]-dh - q¿: ]p-Ø≥-th-en-°c sF. F-®v.B¿.Un. tIm-tf-Pv Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-kn¬ Cw-•o-jv, sIm-ta-gv-kv, K-Wn-X im-kv-{Xw, I-w-]yq-´¿ k-b≥-kv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv, F-∂o hn-jb-ß-fn¬ G-Xm-\pw A-[ym-]I-cp-sS H-gn-hp-Iƒ D-≠v. tbmKy-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Cu am-kw 22\-Iw A-t]-£-Iƒ \¬-I-Ww. t^m¨: 2487790,8547005069.

sk-an-\mÀ 7\v sIm-®n: tI-c-f tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kv B‚ v C≥-U-kv-{Snbpw dm-k¬-ssJ-a {^o t{S-Uv tkm¨ A-tX-dn-‰n-bpw kw-bp‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ skan-\m¿ G-gp ap-X¬ H≥-]-Xv hsc tNw-_¿ lm-fn¬ \-S-°pw. dm-k¬-ssJ-a kzm-X-{¥y hym-]m-c-ta-J-e: `m-hn \n-t£-]Øn-\v D-Nn-X-tI-{μw F-∂ hn-jb-sØ B-kv-]-Z-am-°n-bm-Wv sk-an-\m¿.Np-cp-ßn-b k-a-bw sIm-≠v ]q¿-W D-S-a-ÿ-X-bn¬ {]m-tZ-in-I kv-t]m¨-k-dp-sS k-lm-bw Iq-Sm-sX Ip-d-™ Nne-hn¬ bp.F.C-bn¬ I-º-\n Xp-S-ßm-\m-Ip-sa-∂v dm-k¬ssJ-a {^o t{S-Uv tkm¨ A-[nIr-X¿ Nq-≠n-°m-´n. a-d-™n-cn°p-∂ a-‰p Nn-e-hp-I-fn-s√-∂Xpw Ip-Sp-w-_-tØm-sSm-∏-ap-≈ bp.F.C. hn-k, _m-¶v A-°u≠v F-∂n-h-bpw \n-t£-]-I-\v e`n-°p-∂ k-hn-ti-j-X-I-fm-Wv.

thm-«À-amÀ-¡v hn-h-cw \Â-Im³ tImÄ skâÀ sIm-®n : sI ]n kn kn sF ‰n sk¬ F-d-Wm-Ip-fw Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ thm-´¿-am¿-°v thm-´v sN-øp-∂-Xv kw-_-‘n-® hnh-c-߃ \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn B-cw-`n-® tImƒ sk≥-d¿ ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬. F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sN-b¿-am≥ cm-Pp ]n \mb¿ A-[y-£-X h-ln-® tbmK-Øn¬ sI.]n. kn kn sk{I-´-dn sF sI cm-Pp , sF ‰n sk¬ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kp-[o¿ tam-l≥ Xp-S-ßn-bh¿ kw-_-‘n-®p. C-∂v apX¬ thm-s´-Sp-∏v Xo-cp-∂ ka-bw h-sc tImƒ sk‚-dn¬ sS-en-t^m¨ ap-tJ-s\ thm´¿ sF Un \-º¿ k-ln-Xw _-‘-s∏-´m¬ _q-Øv- \º¿, t]m-fn-Mv tÃ-j≥, {I-a \-º¿, Xp-S-ßn-b hn-h-c-߃ D-S-\-Sn e-`y-am-Ip-∂ hn-[Øn-em-Wv sF ‰n hn-Z-Kv-[¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ tImƒ sk≥-d¿ k-÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv-.

Nme°p-Sn F¬.Un.F^v ÿm\m¿Yn C∂sk‚n\p hnPbmiw kbpam-bn \S≥ aΩq´n Ing°ºesØØn-b-t∏mƒ

tam-Un X-cw-K-an-Ã: k-Cu-Zv ]-≈p-cp-Øn: cm-Py-Øv tam-Un X-cw-K-an-s√∂pw a-dn-®p-≈ {]-NmcWw A-Snÿm-\ c-ln-X-am-sW∂p F-kv.Un.]n.sF tZio-b {]knU‚ v F k-Cu-Zv. ÿm-\m¿-Yn kp¬-^n-°¿ A-en-bp-sS Xn-cs™-Sp-∏p {]-Nc-W-tbm-Kw ]-≈p-cp-Øn-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±lw. cm-Py-sØ _n.sP.]n h¿-Ko-b-h¬-°-cn-°pI-bmWv. P-\-ß-fp-sS {i-≤ Xn-cn-°p-∂-Xn-\p am-[y-a-߃ D-≠m°p-∂ {]-Nm-c-W-am-Wv tam-Un X-cw-Kw. F-∂m¬ tam-Un P-\m-[n]Xy {]-{In-b-bn¬ `-bw-]q-≠v kp-c-£n-Xam-b Xmh-fw tX-Sp-I-bmWv. tam-Un X-cw-K-ap-s≠-¶n¬ F-¥p-sIm-≠m-Wv H-cp ko-‰n¬ am-{Xambn a¬-k-cn-°m≥ ss[cyw Im-Wn-°m-Ø-sX∂pw A-t±-lw tNmZn®p. _n.sP.]n ap-X-em-fnØ kw-kv-Im-cw h-f¿-Øp-∂-Xn-\p-]pdsa A-Sn-ap-Sn cm-Py-w h¿-Ko-bh¬-°-cn-°p-I-bmWv. hn-tZ-i-Øp\n∂p-t]mepw h¿-Ko-b-X C-h¿ C-d-°pa-Xn sN-øp-I-bm-Wv. P-\-ßfpw cm-Py-sØ A-[nIm-c tI-{μ-ßfpw X-Ωn¬ hf-sc A-I-e-am-Wp≈Xv. A-[nIm-c I-tk-c-I-fn¬ C-cn-°p-∂ \m-e-©p-t]¿ am-{X-amWv cm-Py-sØ \-b-\n-e-]m-Sp-Iƒ F-Sp-°p-∂-Xv. bp.]n.F-bnse Cu A-[n-Im-c-tI-{μ-ß-fn¬ `q-cn-`m-Khpw P-\m-[n-]-Xy-sØ `-b-°p-Ibm-sW∂pw k-Cu-Zv ]-d™p. Cu tIm-°-kp-I-fn¬ tkm-Wn-bm-Km-‘n H-gn-sI Bcpw P-\-hn[n tX-Sp-∂n√. km-[m-c-W-°m¿-°n-S-bn-te-°p sN√m≥ C-h¿-°p-`b-amWv. P-\m-[n-]-Xy-Øn¬ A-Sn-bpd-®p hn-iz-kn-®-Xp-sIm-≠√ Ch¿ a¬-k-cn-°p∂-Xp s\-lv-dp Ip-Spw-_-Øn-s‚ Xn-Æ-_-e-Øn-emsW∂p k-Cu-Zv hn-a¿-in®p. P-\-hn-[n bp.]n.F-bv-°p A-\p-Iq-e-ambm¬ Cu tIm-°-kp-I-fn¬-s∏-´-hcpw \n-e-hn¬ a¬-k-cn-°m-sX am-dn-\n¬-°p-∂ cm-{„o-b t\-Xm-°fpw cm-Pyk-`m ko-‰v X-c-s∏-SpØn a{¥n ÿm-\-ß-fn¬ C-cp-∂p P-\ß-sf hn-UvVnI-fm-°pw. P\-hn-[n-sb `-b-s∏-Sp-∂-Xp-sIm-≠m-Wv C-h¿ a¬-k-cn-°m-sX am-dn\n¬-°p-∂-sX∂p k-Cu-Zv ]-cn-l-kn®p. Xr-∏q-WnØp-d afi-ew {]-knU‚ v kp-ss_¿ sI jw-kp A-[y-£-X-h-ln®p. Pn√m sk{I´-dn A-Pv-a¬ C-kv-am-bn¬, ÿm-\m¿-Yn kp¬-^n-°¿ Aen, kp[o¿ bq-k^v, F A\-kv kw-km-cn®p.

sIm-®n: kv-Ym-\m¿-Yn-I-fp-sS a-fiew- {]-Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-hkm-\ L-´-Øn-te-°p F-Øp-tºmgpw ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn-I-ƒ-°p t]m-epw {]-Nm-c-W cw-K-Øv Ip-Xn°m≥ I-gn-bm-sX Xn-c-s™-Sp-∏p IΩn-j-≥ Iq-®p-hn-e-ßn-´-h-ÿ. ap-°nepw aq-e-bn-epw I-Ωn-j≥ kq-£-a\n-co-£-Ww \-S-Øn-b-tXm-sS ap-∂Wn ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°p X-´p-s]m-fn∏≥ {]-Nm-c-Ww \-S-Øm≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bn-em-bn. {]-ap-J ÿm\m¿-Yn-I-fp-sS {]-tZ-in-I {]-Nm-c-WØn-\p _q-Øv , {_m-©-Sn-ÿm-\Øn¬ Np-h-sc-gp-Øn-\p \¬-In-b ]Ww hn-\n-tbm-Kn-°m≥ I-gn-™n-´n√. t]m-Ã-dp-Iƒ ]-Xn-°m≥ t]m-epw a-Xn¬ In-´m≥ I-gn-bm-Ø-h-ÿ-bmbn-cp-∂p Xp-S-°-Øn¬. Hm-tcm Zn-hk-sØ I-W-°p-Iƒ A-∂p X-s∂ I-Ωn-j-\p \¬-I-W-sa-∂ I¿-i \n_n-‘-\-bpw ÿm-\m¿-Yn-I-sf {]Nm-c-W cw-K-Øv \n-∂p ]n-∑m-dm≥ t{]-cn-∏n-®p. {]m-tZ-in-I t\-Xm-°ƒ-°p \¬In-b ]-Ww hn-\n-tbm-Kn-°m≥ I-gnbm-sX sI-´n-°n-S-°p-I-bm-Wv . ]Ww Xn-cn-®p tNm-Zn-°m≥ t\-Xm-°fpw Xm¬-∏-cy-s∏-Sp-∂n-√. ]-Ww Xncn-®p tNm-Zn-®m¬ thm-´p \-„-s∏-sa∂m-Wp t\-Xm-°ƒ `-b-°p-∂-Xv. \ntbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ kv-Ym-\m¿Yn-I-fp-sS a-fi-ew-]-cy-S-\ ]-cn-]mSn-Iƒ C-\n-bp-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ th-K-Øn-em-°m-\m-Wp t\-Xm-°ƒ B-tem-Nn-°p-∂-Xv. aq-∂mw-h-´w `-h\-k-μ¿-i-\-hpw, …n-]v hn-X-c-W-hpsa-√mw C-\n-bp-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ ]q¿-Øn-bm-hpw. tZ-in-b, kw-ÿm-\ t\-Xm-°v-fp-sS {]-Nm-c-W ]-cn-]m-SnIƒ G-sd-°p-sd ap-∂-Wn-Iƒ ]qØn-bm-°n I-gn-™p.

]n kn Nm-t¡m

kp-[o¿ bq-k-^v, A-\-kv kw-km-cn®p.

F F³ cm-[m-Ir-jv-W³

_n sP ]n F-d-Wm-Ip-fw a-fiew ÿm-\m¿-Yn F F≥ cm-[m-Ir-jvW≥ Xr-∏q-Wn-Øp-d a-fi-e-Øn-¬ ]-cy-S-\w ]q¿-Øn-bm-°n. cm-hn-se ac-Sv sIm-´m-cw P-Mv -j-\n-em-bn-cp-∂p c-≠mw L-´ ]-cy-S-\w. Pn-√m sk-{I´-dn A-Pn-Xv Ip-am¿ ]-cy-S-\w D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. k-c-fm ]u-tem-kv, k-l-Pm l-cnZm-kv, k-Pn-\n c-hn-Ip-am¿, C F-kv ]p-cp-tjm-Ø-a≥, hn-P-b-Ip-am¿, a[p-kq-Z-\≥, kp-[o-jv Xp-S-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. a-c-Sv ap-\n-kn-∏men-‰n, ]-\-ßm-Sv, Ip-º-fw {]-tZ-i-ßF-d-Wm-Ip-fw F-kv.Un.]n.sF fn-em-bn-cp-∂p C-∂-se ]-cy-S-\w \-Sÿm-\m¿-Yn kp¬-^n-°¿-A-en- Xr- Øn-b-Xv, cm-{Xn F-t´m-sS ]-f-fp-cp∏q-Wn-Øp-d \n-tbm-P-I a-Wv-U- - Øn sh-fn-bn¬ ]-cy-S-\w k-am-]n-®p. Øn¬ c-≠mw-L-´ ]-cy-S-\w ]q¿Øn-bm-bn. ]q-tØm-´-bn¬ \n-∂m-cw`n-®v D-Z-bw-t]-cq¿ Xr-∏q-Wn-Øp-d Bw-B-Zv-an ]m¿-´n F-d-Wm-Ip-fw s\-´q-cv, Ip-º-fw, C-S-s°m-®n, ]-≈pcp-Øn F-∂n-hn-Sß -- -fn-se kzo-I-c- ÿm-\m¿-Yn A-\n-Xm-{]-Xm-]n-s‚ W-Øn-\p ti-jw I-t®-cn-∏-Sn-bn¬ {]-I-S-\ ]-{Xn-I F-d-Wm-Ip-fw {]-kv k-am-]n-®p. kzo-I-c-W tI-{μ-Øn¬ ¢-_n¬ ]p-d-Øn-d-°n. Ip-Sn-sh-f-fkp¬-^o-°¿ A-en-sb Im-Øn-cp-∂- {]-iv-\w A-S-°-ap-f-f Pn-√-bp-sS {]Xp bp-hm-°-fpw A-h-cp-sS c-£n-Xm- [m-\ {]-iv-\-ß-fpw ]-cn-lm-c km-[y°-fp-am-bn-cp-∂p. ]m¿-´n tZ-io-b A- X-I-fpw F-Sp-Øp-Im-´p-∂p-≠v. A-gn[y-£≥ F k-Cu-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN- a-Xn c-ln-X `-c-W-am-Wv {]-[m-\ hmbv-Xp. Xr-∏q-Wn-Øp-d a-Wv-U-ew {]- Kv-Zm-\w.ÿm-\m¿-Yn A-\n-Xm {]-Xmkn-U‚ v kp-ss_¿ sI. jw-kp-±o≥ ]v, h-‡m-°-fm-b l¿-j, Cu-iz¿ tbm-K-Øn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. kw-_-‘n-®p.

kpÂ-^n-¡À A-en-

A-\n-Xm- {]-Xm-]v

bp.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn {]-^ sI hn tXm-a-kn-s‚ Xn-c-™-Sp-∏v ]cy-S-\w I-≠-\m-Sv I-h-e-bn-em-bn-cp∂p Xp-S-°w. Xr-∏q-Wn-Øp-d \n-tbmP-I a-fi-e-Øn-se ]q-tØm-´ apX¬ ]p-Xn-b Im-hv h-sc ÿm-\m¿Yn-°v Kw-`n-c h-c-th¬-∏m-bn-cp-∂p. Fkv.Un.]n.sF. Nm-e-°p-Sn tI-{μ-Øn¬ kz-X-{¥ ^n-j-do-kv h- ÿm-\m¿-Yn j-^o¿ ap-lΩ-Zv Ip-∏v F-∂ a-’y-sXm-gn-em-fn-I-fp- B-ep-h-bn¬ {]-Nm-c-W-Øn¬ sS B-h-iyw \-S-∏n-em-°p-hm≥ bp.]n. F k¿-°m¿ ap≥-I-sø-Sp-°psa-∂p sI hn tXm-a-kv- ]-d-™p. `£y kp-c-£ t]m-se `-h-\ kp-c£-bpw \-S-∏n-em-°pw .Xr-∏q-WnØp-d-bn¬ hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F, ap≥-kn-∏¬ sN-b¿am≥ B¿ th-Wp-tKm-]m¬ F-∂nh¿ tN¿-∂p kzo-I-cn-®p.

tUm. {In-Ìn s^À-Wm-−-kv

FdWm-Ip-fw CS-Xp kz-X-{¥-ÿm-\m¿-Yn tUm.{In-Ãn s^¿-Wm ≠-kv Xr-°m-°-c a-fi-e-Øn¬ Hm-en-°p-gn-bn¬ thm-´`y¿-Yn-°p∂p

Ø-c-hp-Iƒ a-dn-I-S-∂m-Wp \ne-hm-c-an-√m-Ø _m¿ tlm-´-epIƒ ]-e-Xpw Xp-d-∂n-cn-°p-∂Xvv. Ãm¿ tlm-´-ep-Iƒ-°p A\p-_-‘-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ \n-e-hm-c-an-√m-Ø _m¿ tlm-´ep-I-fm-Wp Xp-d-∂n-cn-°p-∂-Xv. \n-e-hm-c-ap-≈ ]-e _m¿ tlm-´-ep-I-fpw A-S-™p In-S-

°p-tºm-gm-Wp \n-e-hm-c-an√mØ, ]-g-b Nm-cm-b tjm-∏pIƒ-°p k-am-\-am-b _m-dp-IfmWv Xp-d-∂n-cn-°p-∂-Xv. Sq kv‰m¿ ap-X¬ t^m¿ kv-‰m¿ h-scbp-≈ 65 tlm-´-ep-I-fm-Wp tIc-f-Øn-en-t∏mƒ A-\n-iv-Nn-XIm-e-tØ-°v A-S-™p-In-S-°p∂-Xv. \n-e-hm-c-an-√m-Ø 418¬

Xnc-sª-Sp-¸v A´n-a-L-«-¯nÂ: thm«p-b-{´-§-fn NnÓw ]Xn-¨p sIm-®n: tem-Iv-k-` Xn-c-s™Sp-∏n-\p-≈ H-cp-°-߃ A-¥n-aL-´-Øn-te-°v. C-Xn-s‚ `m-K-ambn thm-´p-b-{¥-ß-f-n¬ Nn-”߃ ]-Xn-∏n-®v A-X-Xv hn-X-cW-tI-{μ-ß-fn¬ k-÷-am-°nb kv-t{Sm-Mv dq-ap-I-fn-te-°p am‰n. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ, A-h-cp-sS G-P‚p-am¿, cm-jv-{So-b I-£n {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ _m-e-‰v {I-ao-I-c-W-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp. Pn-√-bn-se 14 \n-b-ak-` a-Wv-U-e-ß-fn-te-bpw thm´n-Mv b-{¥-߃ {I-ao-I-cn-®-Xv afi ew X-e-Øn¬ Hm-tcm tI{μ-Øn-em-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Ip-t∂-c-tØmsS X-s∂ _m-e-‰p-Iƒ {I-ao-Icn-®v hn-X-c-W-tI-{μ-ß-fn-se kvt{Sm-Mv dq-ap-I-fn-te-°v b-{¥ßƒ am-‰n. F-d-Wm-Ip-fw, Nm-e°p-Sn a-fi-e-ß-fn-se \n-co-£I-cm-b F B¿ -sam-l-¥n, Zn-eo]v t_m¿-Xm-°q¿ F-∂n-h¿ cmhn-se ap-X¬ hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ \-S-∂ Nn-”w ]-Xn-°-¬ ho-£n-°m≥ F-Øn-bn-cp-∂p. F-d-Wm-Ip-fw a-fi-e-Øn¬ alm-cm-Pm-kn¬ \-S-∂ Nn-”w ]Xn-°¬ ]q¿-Øn-bm-°m-\m-Wp

FdWm-Ip-fw bp.Un.F^v. ÿm-\m¿-Yn {]-^.sI hn tXma-kv D-Z-bw-t]-cq¿ ^n-j¿-sa≥ tIm-f-\n-bn-se kzo-I-c-W-tbm-K-Øn¬

d-Wm-Ip-fw Pn-√ I-Ωn-¡n B-ep-h \K-c-Øn¬ Iq-´-tbm-´w kw-L-Sn-∏n®p.B-ep-h _m-¶v P-Mv -j-\n¬ \n∂m-cw-`n-® Iq-´-tbm-´w A≥-h¿-kmZ-Øv Fw.F¬.F ^v-fm-Kv Hm^v sNNm-e-°p-Sn bp-.Un-.F-^v ÿm- bv-Xp. _m-e Im-bn-I Xm-c-ß-f-S-°w \m¿-Yn ]n kn Nm-t°m-bp-sS hn-P-b- A≥-]-Xn-te-sd t]¿ ]-s¶-Sp-Øp Øn-\m-bn tZ-io-b Im-bn-I th-Zn G- Iq-´-tbm-´w \-K-cw Np-¡n sd-bn¬th-tÃ-j-\p k-ao-]w k-am-]n-®p. sF.F≥.Sn.bp.kn kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn hn ]n tPm¿-Pv , tZ-io-b Im-bn-I th-Zn {]-kn-U‚ v sP-bnw-kv sIm-t´-°m-Sv ,e-Øo-^v ]q-gn-Ø-d _m-_p ]p-Øm-\m-ßm-Sn B-\-μv tPm¿-Pv , D-kv-am≥ tXm-e-°-c Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-^. sI hn tXm-a-kv

sF.Sn. kn-cm-tI-{μ-am-b Im-°\m-Sv C-S-Xp- kz-X-{¥-ÿm-\m¿-Yn tUm. {In-Ãn s^¿-Wm-≠-kv ]-cy-S\w ]q¿-Øn-bm-°n. C≥-t^m-]m¿°pw, kv-am¿-Sv kn-‰n-bpw In≥-{^]m¿-°pw sIm-®n≥ kv-s]-j¬ C-°tWm-an-Iv tkm-Wpw Dƒ-s∏-Sp-∂ Xr°m-°-c a-fi-e-Øn¬ ]p-Xp-X-e-ap- F-d-Wm-Ip-fw afi-ew ÿm-\m¿-Yn kp¬-^n-°¿ A-en-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Nmc-W-tbm-Kw d thm-´¿-am-sc {In-Ãn A-`n-kw-t_m- F-kv.Un.]n.sF. tZio-b {]-knU‚ v F k-Cu-Zv ]-≈p-cp-Øn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

\n-e-hm-c-anÃm-¯ _m-dp-IÄ A-\-[n-Ir-X-am-bn Xpd-¶p sIm-®n: \n-e-hm-c-an-s√-∂ t]cn¬ k¿-°m¿ A-S-®p-]q-´n-b _m-dp-I-fn¬ ]-e-Xpw \-K-c {]m¥ {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-b-aw ewLn-®v Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°p∂p. Ãm¿ ]-Z-hn-bp-≈ _m¿ tlm-´-ep-I-fp-sS a-d-hn-em-Wp \n-e-hm-c-an-√m-Ø _m-dp-Iƒ Xp-d-∂n-cn-°p-∂-Xv. k¿-°m¿ D-

[-\ sN-b-X v- p. sIm-®n-sb C-¥y-bp-sS sF.Sn. kn-cm-tI-{μ-am-°p-I-sb-∂ kz-]v-\w A-t±-lw ]-¶p-h-®p. sIm-®n-sb Ah-k-c-ß-fp-sS I-hm-S-am-°-W-sa-∂ X-s‚ kz-]v-\w ap-Jy-am-bpw tI-{μoI-cn-®n-cn-°p-∂-Xv sF.Sn. Dƒ-s∏-sSbp-≈ \yq P-\-td-j≥ sXm-gn¬ taJ-e-I-fn-em-sW-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Xr-°m-°-c-a-fi-e-Øn-s‚ `m-Kam-b hm-g-°m-e, sN-ºp-ap-°v, ap≠≥-]m-ew, am-th-en-]p-cw, Im-°\m-Sv, F≥.Pn.H. Izm¿-t´-gv-kv, Xp-Xnbq¿, ]-S-ap-Kƒ, C≥-U-kv-{Sn-b¬ Gcn-b, C≥-s^m-]m¿-°v, \-thm-Z-b, A-Øm-Wn, sX-tßm-Sv F-∂n-hn-S-ßfn-epw ]-cy-S-\w \-S-Øn. Xr-°m-°-c a-fi-e-w ]-cy-S-\-w sX-tßm-´n¬ kam-]n-®p. \m-sf Xr-∏q-Wn-Øp-d-bnem-Wv ]-cy-S-\w.

\n-∂v \n-e sa-®-s∏-Sp-Øn-b _m-dp-I-fp-sS F-Æ-am-Wv 65. sIm-®n \-K-c-Øn-epw k-ao-] ap≥-kn-∏¬, ]-©m-Øp-I-fn¬ \ne-sa-®-s∏-Sp-Øn-b _m-dp-I-fpsS F-Æw h-f-sc Ip-d-hm-Wv. A\-[n-Ir-X-am-bn Xp-d-∂n-cn-°p-∂ _m-dp-I-fn¬ h≥-Xn-c-°m-Wp A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv.

bq-¯v Nmw-]y³-jn-¸v C-¶v Xp-S-§pw sIm-®n: \m-em-a-Xv tI-c-fm tÃ-‰v bq-Øv A-Xv-e-‰n-Iv-kv Nmw- ] y≥- j n- ∏ n\v F - d - W mIp-fw a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pv tÃ-Un-b-Øn¬ C-∂v Xp-S°am-Ipw. 18 h-b- n-\p Xm-sg-bp-≈ B¨-Ip-´n-Iƒ-°pw s]¨Ip-´n-Iƒ-°pw 20 C-\-ßfn¬ ho-Xw a¬-k-c-ß-fp≠m-hpw. a¬-k-c-߃ cm-hnse 6.30 \v Xp-S-ßpw. 14 Pn-√I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v 518 A-Xv-e-‰n-°p-Iƒ a¬-k-cØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.

a-lm-cm-Pm-kn hnZymÀ-Yn-sb Ip-¯n ]-cn-t¡Â-¸n¨p sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cmPm-kv tIm-f-Pn¬ hn-Zym¿-Yn-sb tIm-f-Pn¬ \n-∂v ]p-d-Øm-°nb a-s‰m-cp hn-Zym¿-Yn Ip-Øn ]cn-t°¬-∏n-®p. ^n-kn-Iv-kv A-h-km-\ h¿j hn-Zym¿-Yn hn-th-In-s\-bmWv eq-bn-kv F-∂- hn-Zym¿-Yn IpØn-b-Xv. ]-co-£ \-S-°p-∂ lmfn-\p ap-∂n¬ C-∂-se cm-hn-se 9.15 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. hn-th-In-s\ B-{I-an-°p-∂-Xv I≠v X-S-bm-s\-Øn-b _n-_-n≥ ]-cn-t°-‰ hn-Zym¿-Yn hn-th-Iv F-∂ hn-Zym¿-Yn-sb-bpw eq-bn- B-ip-]-{Xn-bn¬

]-«n-I-hn-`m-K-¡mÀ-¡v `q-an hm-§n-b-Xn-Â X-«n-¸v {Ia-t¡-Sp-IÄ At\z-jn-¡m³ sslt¡m-SXn D¯-c-hv

thm-´n-Mv b-{¥-ß-fn¬ _me-‰v Nn-”-߃ ]-Xn-∏n-°p∂p A¬-∏w Im-e-Xm-a-kw t\-cn-´Xv. C-hn-sS Nn-”w sX-fn-™n-´ns√-∂ ]-cm-Xn-sb-Xp-S¿-∂m-bncp-∂p C-Xv. ]n-∂o-Sv \n-co-£-I-\m-b FB¿ -sam-l-¥n ÿ-e-sØ-Øn thm-´p-b-{¥-Øn¬ Nn-”w ]-Xn°m≥ \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. sam-l-¥n F-d-Wm-Ipfw a-Wv-U-e-Øn-\p ]p-d-sa Xr∏q-Wn-Øp-d, ]-d-hq-cn-se c-≠p tI-{μ-߃ F-∂n-h-bpw k-μ¿in-®p. Nm-e-°p-Sn-bn-se \n-co£-I-\m-b Zn-eo-]v t_m¿-Xm-

°q¿ B-ep-h, A-¶-am-en, sImSp-ß-√q¿ a-fi-e-ß-fn-se hnhn-[ tI-{μ-ß-fn-se Nn-”w ]Xn-∏n-°¬ \-S-]-Sn-Iƒ \n-co£n-®v B-h-iy-am-b \n¿-tZ-i߃ \¬-In. Hm-tcm a-Wv-U-e-Øn-epw AX-Xv k-l-h-c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p Nn”w ]-Xn-∏n-°¬. ÿm-\m¿-YnI-fp-sS G-P‚p-am¿, cm-jv-{So-bI-£n {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-S-ßnb-h¿ Zr-Iv-km-£n-I-fm-bn FØn-bn-cp-∂p.

sIm-®n: I-Sp-ß-√q¿ {Km-a-]©m-b-Øn¬ `q-c-ln-X- ]-´n-I-PmXn Ip-Spw-_-߃-°v ho-Sp h-bv°m≥ ÿ-ew hm-ßp-∂-Xn-\mbn \-S-∏n-em-°n-b ]-≤-Xn-bn-se {I-a-t°-Sp-Iƒ A-t\z-jn-°p-∂Xn-\pw ]-≤-Xn X-S-™p sIm-≠v A-Sn-b-¥-c t\m-´o-kv A-b-bv°m-\pw ssl-t°m-S-Xn D-Ø-chn-´-Xm-bn B-£≥ Iu ¨kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

{]-[m-\-a-{´n C-¶v sIm-¨n-bn sIm-®n: Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-\m-bn {]-[m-\-a-{¥n a≥tam-l≥ kn-Mv C-∂v sIm-®nbn¬ F-Øpw. D-®-bv-°v 12.30\p \m-hn-I-hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ C-d-ßp-∂ {]-[m-\-a-{¥n \m-hnI K-Ãv-lu-kn¬ hn-{i-an-® tijw, ssh-Io-´v \m-en-\v tXm-∏pw]-Sn cm-Po-hv-Km-‘n kv-t‰-Un-bØn¬ kwkm-cn-°pw.

2011˛ 12 km-º-Øn-I h¿-j-Ønem-Wp ]-Øp Ip-Spw-_-߃-°v ho-Sp h-bv-°p-∂-Xn-\m-bn ]-≤Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. ]-©m-b-Øw-K-߃ `q-hp-S-aI-fp-am-bn tN¿-∂v Kp-W-t`m‡m-°-fn¬ \n-∂p ]-Ww X-´nsb-Sp-Ø-Xm-bpw I-c-`q-anbmsW∂p sX-‰n-[-cn-∏n-®p ]p©-\n-ew hm-ßm≥ D-tZym-K-ÿ¿ H-Øm-i sN-bv-X-Xm-bpw B£≥ Iu¨-kn¬ B-tcm-]n-

®p. {I-a-t°-Sp-Iƒ A-t\z-jn°m≥ _-‘-s∏-´ A-[n-Im-cnIƒ-°v \n-th-Z-\w k-a¿-∏n-®n-cp∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dn-°pw ]-©m-b-Øv Ub-d-Iv-S¿-°pw I-Sp-ß-√q¿ {Km-a]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°pw ssl-t°m-S-Xn t\m-´o-kv A-b®-Xv. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ sN-b¿-am≥ F F ap-l-Ω-±v Aen, jm-ep kp-tc-{μ≥, sI sI _n-Pp F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

kv B-{I-an-®p. ]-cn-t°-‰ C-cp-hsc-bpw F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-tX-k-a-bw a-lm-cm-Pm-kn¬ \-S-∂ kw-L-´-\w cm-{„o-b t{]cn-X-a-s√-∂p t]m-en-kv ]-d™p. I-©m-hv am-^n-b-bp-am-bn _-‘-ap-s≠-∂m-tcm-]n-®v eqbn-kn-s\ tIm-f-Pn¬ \n-∂pw aq∂vv am-kw ap-ºv ]p-d-Øm-°n-bncp-∂p. C-Xn-ep-≈ ap≥ ssh-cmKy-am-Wv B-{I-a-W-Øn-\v ]n∂n-se-∂pw t]m-en-kv ]-d-™p

cm-Pym-´-c tKmÄ-^v SqÀ-W-saâv ku-P-\y-am-bn Im-Wm³ A-h-k-cw sIm-®n: Cu am-kw H≥-]-Xv apX¬ 13 h-sc kn-bm¬ tKmƒ-^v ¢-_n¬ \-S-°p-∂ cm-Pym-¥-c ]n.Pn.Sn.sF tKmƒ-^v Sq¿-Wsa‚ v ku-P-\y-am-bn Im-Wm≥ s]m-Xp-P-\-߃-°pw Ip-´n-Iƒ°pw kn-bm¬ A-[n-Ir-X¿ ku-

I-cy-sam-cp-°n.s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am-\-Øm-h-f-tØm-Sp-tN¿-∂ tKmƒ-^v tIm-gv-kn¬ cm-hn-se H-≥-]-Xv ap-X¬ ]-{¥-≠p-h-scbm-Wv tem-I-{]-i-kv-X-cm-b Xmc-߃ A-Wn-\n-c-°p-∂ Sq¿-Wsa‚ v \-S-°p-∂-Xv.


{]mtZ-inIw

6 G{]n¬ 2014- Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

Ip-Sn-sh-f-f Sm-¦À \n-b-{´-Wwhn-«v a-dnªp

sIm®n: tIm-f-Pv sk-Ivjs‚ ]-cn-[n-bn¬ ku-Øv I-f-Øn∏d-ºv tdmUv, I-f-Øn-∏d-ºv t{Im-kv tdmUv, Im-cn-b¿ tÃj≥ tdmUv, ku-Øv sd-bn¬th tÃ-j\pw ]-cn-k-c-{]-tZ-iß-fnepw C-∂p cm-hn-se H≥]Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-ZypXn a-p-S-ßpw.

ssh-∏n≥: Ip-Sn-shf-fw I-b‰n-h-∂ Sm-¶¿ tem-dn \n-b-{¥Ww hn-´v a-dn-™p. B¿°pw ]-cn-°n√. C∂-se D®-°v sN-dm-bn ]mS-Øv ]m-e-Øn-\v Ing-°v h-i-Øm-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Ip-Sn-sh-f-f-hp-am-bn sNdm-bn- _o-®n-se dn-tkm¿-´nte-°v h-cn-I-bm-bn-cp∂ tem-dn-bm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´Xv.

]cn-]mSn chn-]pcw: {ioIrjvW kzm an-t£{Xw atlm-¬k-hw˛7.00 t^m¿´p-sIm®n _p≤-Kmedn: hn -Fw hn\p-hns‚ Nn{Xin¬] {]Z¿-i-\w˛ cmhnse 11.00 Fd-Wm-Ipfw tem´kv ¢∫v: ]pkvX-tIm-¬-k-hw˛ cmhn-se 10.00 CS-∏≈n ]bkv ^vfUven‰v tÃUnbw: skh≥kv ^pSv t_mƒ Sq¿Æ-sa‚ v sshIn´v 7.00 CuÃv etb¨ Iayq-\n‰n lmƒ: kuP\y saUn-°¬ Iymw]v cmhnse 8.30 enkn Bip-]{Xn: lrZ-bkw-K-aw ˛cmhnse 10.00 ]-d-hq¿ sN-dn-b-∏n-≈n Fkv.F≥.Un.]n-°v k-ao-]w:\m-SIw˛ ssh-Io´v 6.00 ]-d-hq¿ sIm-´p-h-≈n-°m-Sv F-®v.Fw.ssh.F-kv.F-®v.Fkv lmƒ: th-Z-im-kv-{X sk-an\m¿˛ 3.30

]-d-hp-cn-se kn-Kv-\Â sse-äp-IÄ X-I-cm-dnÂ

]-dh - q¿: ]-d-hq¿ ta-J-e-bn-se Xn-c-t°-dn-b hn-hn-[ P-M-j-\pI-fn¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ kn·¬ sse-‰p-Iƒ X-I-cm-dn-embn. ap-\n-kn-∏¬ I-h-e-bn-ep≈ kn-·¬ sse-‰v sX-‰m-b hn[-Øn¬ kn-·¬ \-¬-Ip-∂-Xv aq-ew ]-e-t∏m-gpw A-]-I-S-I-cam-b hn-[-Øn-em-Wv hm-l-\߃ I-S∂ - p t]m-Ip-∂X - v. Fw.F¬.F. ^-≠p-]tbm-Kn-®v ÿm-]n-® kn-·¬ sse-‰v sX-‰m-b kn-·¬ ImWn-°m≥ Xp-S-ß-bn-´v H-cp amkw ]n-∂n-´p. tN-μ-aw-K-ew Ih-e-bn-se kn-·-epw sX-‰m-b hn-h-c-W-ß-fm-Wv \¬-In sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. aq-Ø-Ip∂w I-h-e-bn¬ ÿm-]n-® kn·¬ sse-‰v \n-›-e-am-bn-´v amk-ß-fm-bn.

hn-jp-¨-´-IÄ C-¶p-ap-X {]-hÀ-¯n-¡pw sIm-®n: hn-jp ˛-Cu-ÿ hn-]W-\-ta-f-I-fp-sS `m-K-am-bn kssπ-tIm-bp-sS am-th-en kv-t‰mdp-Iƒ H-gn-sI-bp-≈ ssl-∏¿,kq-∏¿, -em-`w am¿-°-‰p-I-fpw, ]o-∏nƒ _-km-dp-I-fpw, {]-tXyI hn-jp-®-¥-Iƒ B-cw-`n-°pw.

Bw B-Zv-an-¡v ]n-´p-W-bp-am-bn A-`n-`m-j-I Ip-«m-bv-a sIm®n: tI-cf ssl-tIm-S-Xnbn-se 320 A-`n-`m-j-I¿ Bw B-Zv-an ]m¿-´n-°v ]n-¥p-W-bp-ambn cw-K-sØØn. ssl-t°mSXn Po-h-\-°m¿, A-`n-`m-jI¿, F-∂n-h-tcm-Sv A-`n-`m-j-I Iq´mbv-a thm-´-`y¿-Yn®p. {io-Pn-Xv tkma≥, Pn ]n inh≥, A-\n¬ tPm¿÷v, hn-th-Iv, \u-jm-Zv, jn_n t\-XrXzw \¬In.

sN-dm-bn ]mS-Øv Ip-Sn-sh-≈ Sm-¶¿ X-e-Io-gm-bn a-dn-™ \n-e-bn¬

a\p-jym-hIm-i I-½oj³ C-S-s]-«p; -Ip-Sn-sh-Åw ap-«n-¨ \-S]-Sn P-e A-tXm-dn-än Xn-cp¯n sIm-®n: hn-[-h-bpw _-[n-c-bmb bp-h-Xn-bp-sS ho-´n-se Ip-Snsh-≈ I-W-£≥ hn-t—-Zn-® kw-`-h-Øn¬ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ C-S-s]-´p. \m-b-c-ºew kz-tZ-in Fw sI am-b-°pw Ip-Spw-_-Øn-\pw ]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-® s]m-Xp-Sm-∏n-s‚ IW-£-\m-Wv hn-t—-Zn-®-Xv-Ip-SnIn-S-∏p-In-´n-b \m-ep-sk‚ v ÿe-Øm-Wv am-b-bpw c-≠p Ip-´nI-fpw Xm-a-kn-°p-∂-Xv. A-b¬hm-kn X-s‚ h-kv-Xp hn-‰-tXm-

sS-bm-Wv {]-iv-\-߃-°p Xp-S°w. a-‰p-≈-h¿-°v h-gn-\-S-°m\m-bn H-cp ao-‰¿ ÿ-ew A-\p-hZn-®n-cp-∂p. C-hn-sS-bm-Wv s]mXp-Sm-∏v ÿm-]n-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ A-b¬-hm-kn-bpsS ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂p P-e-AtXm-dn-‰n I-W-£≥ hn-t—-Zn-®p. s]m-Xp-h-gn-bn-e-√ I-W-£≥ ÿm-]n-®-sX-∂m-bn-cp-∂p Is≠-ج. ho-Sn-\v 300 ao-‰¿ Zqsc \m-b-c-º-ew k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶n-\p-k-ao-]-ap-≈ Sm-

]-d-hq¿: tI-c-f ap-\n-kn-∏¬ B‚ v tIm-¿-∏-td-j≥ Ãm-^v bq\n-b≥ ]-d-hq¿ bq-\n-‰v hm¿jnI k-tΩf-\w \-Kc-k-` {]-Xn-]£ t\-Xm-hv sI F hn-Zym-\μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ F-kv A-\n¬-Ip-am¿, ]n Sn IrjW≥, Fw a-t\m-Pv Ip-am¿, Fkv hn k-Pb≥, sI F-kv kmen, C Un jm≥ F-∂vn-h¿ kw-km-cn®p. `m-c-hm-l-I-fm-bn sI _n \n-[n≥ ({]-kn-U‚ v), C Un jm≥(sk-{I-´-dn), F≥ _n k-Pohv ({S-j-d¿), F-∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp.

sIm-®n: hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \S-Øn-h-∂ t]m-en-kv kw-LsØ A-k-`yw ]-d-bp-I-bpw A{I-an-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kn ¬ c-≠p t]-sc F-d-Wm-Ip-fw Su¨ t\m¿-Øv t]m-en-kv k_v C≥-kv-s]-Œ¿ l-Wn sI Zmkn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw A-d-Ãp sN-bv-Xp. I-eq¿ B-km-Zv tdm-Un¬ I-Wn-bmw-]d-ºn¬ tdm-bn, B-km-Zv tdmUn¬ \m-K-h-≈n-bn¬ {]-ta-jv F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv.

I-f-a-t»-cn: s]-cn-bm-dn-se a¬ky-°p-cp-Xn-°v i-a-\-an-√. ]pe¿-s® A-©p-a-Wn-tbm-sS-bmWv a¬-ky-ß-ƒ N-Øp-s]m-ßnb-Xv. hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-ØpS¿-∂v G-eq-cn-se a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W-t_m¿-Uv D-tZym-Kÿ-sc-Øn kmw-]nƒ ti-J-cn®p. A-tX-k-a-bw kmw-]n-fn-s‚ ]-cn-tim-[-\ dn-t]m¿-´v B-h-iys∏-´v ]-cn-ÿn-Xn- {]-h¿-Ø-I¿ ]n.kn._n Hm-^n-kn¬ F-Øn _-l-fw-h-®p. Xp-S¿-∂v t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn {]-h¿-Ø-Icm-b jn-_p am-\p-h¬(40),ap-lΩ-Zv C-Iv-_m¬(41),j-_o¿(41) F-∂n-h-sc A-d-kv-‰p sN-bv-Xv \o-°n . ]-cn-ÿn-Xn-{]-h¿-Ø-Isc tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m\m-bn hm-l-\-Øn¬ I-b-‰n-bt∏mƒ \-K-c-k-` Iu¨-kn-e¿ kp-ss_-Z lw-k-bp-sS t\-Xr-

t‰-j≥ D-]-tcm-[n-®p. cm-{Xn ssh-In-bm-Wv \m-´p-Im-cpw ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw ]n-cn™p-t]m-b-Xv.

ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v C-¶v ]-cn-ÿn-Xn- {]-h¿-ØI - sc AdÃv sNbvXX - n¬ {]Xn-tj-[n®v \m´p-Im¿ t]menkv- tÃ-j\p ap∂n¬ ap{Zm-hmIyw hnfn-°p∂p Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn ]- j-am-Wv ]-cn-ÿn-Xn-{]-h¿-Ø-Icn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ F-Øn. sc tIm-S-Xn-bn-te-°v sIm-≠pXp-S¿-∂v {]-Xn-tj-[-°m-cpw t]m-b-Xv. A-d-kv-‰p sN-bv-X-ht]m-en-kpw X-Ωn¬ t\-cn-b kw- sc tIm-S-Xn-bn¬ sIm-≠p-t]mL¿-j-ap-≠m-bn.kp-ss_-Z lw- b-Xn-\p- ti-j-hpw \m-´p-Im-cpw k-sb _-ew-{]-tbm-Kn-®p t]m- ]-cn-ÿn-Xn-{]-h¿-Ø-I-cpw apen-kv \o-°w-sN-bv-X-Xn-\p-ti- {Zm-hm-Iy-hp-am-bn t]m-en-kv kv-

]-≈p-cp-Øn: s]-cp-º-S-∏v ^mØn-a B-ip-]-{Xn-bn¬ Hm-t´mdn-£ ss{U-h¿-am¿-°m-bn C∂v ku-P-\y sa-Un-°¬ Iymw]v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-dn-bn-®p. tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏p-am-bn k-l-I-cn-®p {Sm^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p-≠v. tbm-K-Øn¬ sIm-®n _n-j-∏v tUm.tPm-k-^v I-cn-bn¬ A-[y£-X-h-ln-°pw. ^m.]o-‰¿ N-Sb-ßm-Sv ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w

B-ep-h: ho-´n¬ I-©m-hv sN-Sn \-´p-h-f¿-Øn-b tI-kn-¬ H-fnhn¬-t]m-b {]-Xn-sb F-Ivssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. s]cp-ºm-hq¿ X-t≠-°m-Sv a-ßmS≥ km-ep-hn-s\-bm-bm-Wv kvs]-jy-¬ kv-Izm-Uv kn.-sF. sI -sI A-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw ]n-SnIq-Sn-b-Xv. X-t≠-°m-Sp-≈ Cbm-fp-sS ho-´n-¬ \n-∂p-am-Wv I©m-hv sN-Sn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. {]Xn ÿn-c-am-bn I-©m-hv D-]tbm-Kn-°p-∂ B-fm-Wv. I-©mhv-sN-Sn-bp-sS hn-Øp-Iƒ hmßn- ho-´n-se-Øn-® ti-jw πm-

Øn-. cm-hn-se 8.30\v B-ep-h _m-¶v P-Mv-j-\n¬-\n-∂pw Bcw-`n-®v sN-ß-a-\m-Sv, {io-aq-e-\K-cw, Io-gv-am-Sv, F-S-Ø-e, Nq¿Wn-°-c Xp-S-ßn-b ]-©m-bØp-I-fn-se ]-cy-S-\-Øn-\p-tijw Ip-∂-tØ-cn-bn¬ k-am-]n®p.

]m-Sn-s°-Xn-sc ssl-t°m-S-Xntb-bpw kq-{]ow-tIm-SX - n-sb-bpw k-ao-]n-® ap-Jy-a{- ¥n-bm-Wv. kn.]n.F-Ωm-I-s´ \yq-\-]£ t{]-aw A-`n-\-bn-®p \yq-\-]£ th-´ \-S-Øp-I-bm-Wv. aq∂mw bp.]n.F k¿-°m¿ h-∂mse cm-Py-Øv a-tX-X-c-Xz-hpw P\m-[n-]-Xy-hpw \n-e-\n¬-°p-Ibp-≈q. ap-kv-enw eo-Kv ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI sI A-–p√ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-kv-enw eo-Kv ]-d-hq¿ \n-tbm-P-I a-fiew {]-kn-U‚ v hn Fw Im-knw ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. h-\n-Xm eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-

\m-bn t]mbn. Cu ka-bw Im‚o-\n-se Poh-\-°m-c\m-b cm-Pp Ip-´n-bp-sS A-Sp-sØ-Øp-Ibpw tam-ia - m-bn s]-cp-am-dp-Ib - p-am-bn-cp∂p. tImS-Xn-bn¬ lm-Pc - m°n-b C-bm-sf dn-am‚p sN-bvXp.

]n´p-W A-dn-bn¨p ]-d-hq¿: F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv k-`m a-fi-e-Øn¬ ]n-t∂m-° hn`m-K kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Ynbm-bn a¬-k-cn-°p-∂ sI hn `mkv-Ic-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-sa-∂v Ip-Upw-_n tk-hm kw-Lw Adn-bn®p.

dn sj-do-\ A-–p¬ I-cow, ap-kvenw eo-Kv ]-d-hq¿ \n-tbm-P-I-afi-ew sk-{I-´-dn sI F A–p¬-I-cow, ]-©m-b-Øv P-\. sk-{I-´-dn ]n ]n Ip-™p-tam≥, a-fi-ew P-\. sk-{I-´-dn Sn sI C-kv-a-bn¬, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Fw lp-ssk≥, {S-j-d¿ F≥ F l-ao-Zv, {]-hm-kn eo-Kv Pn-√m {S-j-d¿ A≥-h¿ ssI-Xmcw, {]-hm-kn eo-Kv ]-©m-b-Øv P-\. sk-{I-´-dn kn F-kv A-^vk¬, tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fmb sI Fw A-ao¿, F≥ hn cm-P∏≥, A-\-¥≥ am-ÿ kw-kmcn-®p.

]-≈p-cpØn: Ip-º-f-ßn˛ s]-cp-º-S-∏v ]m-e-Ønse tSmƒ ]n-cn-hv am¿-®n¬ \n¿-Ø-em-°p-sa-∂v ]-d-™ ]-©mb-Øv k-an-Xn P-\ß-sf I-_-fn∏n-®-Xm-bn sI.kn.ssh.Fw. Ip-ºf-ßn ta-J-e I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. 215 ao-‰¿ am{Xw \o-f-ap-≈ ]m-ew 1998em-Wv K-Xm-K-X-Øn-\p Xp-d-∂p-sIm-Sp-Ø-Xv. 15 h¿-j߃ ]n-∂n-´n´pw tSmƒ-]n-cn-hv b-tY-„w Xp-S-cp-

sSdkn-\n-ap-IfnÂI©m-hv DW¡p-¶Xn-\n-sS {]Xn - ]n-Sn-bnÂ

ssh-∏n-≥:- ho-Sn-s‚- sS-d-kn¬D-W-°m-\n--´n-cp-∂- I-©m-hv- t]m-en-kv- ]n-Sn-Iq-Sn.- Rm-d-° ¬- \m-ep-sk-‚ v- tIm-f-\n-bnse- Ip-™p-ho-´n¬- cm-Po-hns‚- ho-Sn-s‚- sS-d-kn¬- \n-∂mWv- I-©m-hv- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.cm-Po-hn-s\- t]m-en-kv- IÃ-Un-bn¬- F-Sp-Øp.- ]m-Xn- DW-ßn-b I-©m-hn-\v- \m-ep- Intem-{Kmw- Xq-°w- h-cpw sN-Snho-´p-h-f-∏n¬-X-s∂- \-´p-h-f¿Øn-b-Xm-hm-sa-∂m-Wv- s]meo-kv- I-cp-Xp-∂-Xv.-

B-dp-amk-s¯ Ip-Sn-sh-Å _nÃn e-£w XpI ]-≈p-cpØn: I-gn-™ B-dpam-kw sh-≈-ap-]-tbm-Kn-® _n√v I-≠-t∏mƒ ho-´p-Im¿ sR´n. H-cp-e£-Øn ]-Xns\m-∂m-bn-c-Øn ap-∂q-‰n ]Xn-s\m-∂p cq-]-bm-bn-cp-∂p _n√v. ]-≈p-cp-Øn Zo-]w P-Mvj-\n¬ F-c-tßm-Øv ho-´n¬ kn-_n≥ tPm-bn-°m-Wv hm´¿ A-tXm-dn-‰n h-I {]-lcw. aq-∂w-K-߃ am-{X-ap-≈ IpSpw-_-Øn¬ C-Xn-\p-ap-ºv 136 cq-]-am-{X-am-bn-cp-∂p _n√v. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ Xm-a-kn®n-cp-∂ C-h¿ I-gn-™ \m-eph¿-j-am-bn ]-≈p-cp-Øn-bn¬ ÿn- c - X m- a - k - a m- ° n- b n´v . c≠p-am-kw Iq-Sp-tºmƒ 136 cq-

]-bp-sS _n√v C-h¿ Ir-Xy-ambn A-S-°p-am-bn-cp∂p. C-Xn\n-S-bn¬ ao-‰¿ {]-h¿-Øn-°mXmbn. C-Xp-kw-_-‘n-®v C-h¿ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-IrX¿-°p ]-cm-Xn- -\¬In. H-Sphn¬ ]pXn-b ao-‰¿ hm-ßn-hbv-°p-hm-\m-bn-cp-∂p A-[n-IrX-cp-sS \n¿-tZiw. C-X-\p-kcn-®p 2000 cq-]A - S-®p ]pXn-b ao-‰dpw ÿm-]n®p. A-t∏m-gmWv C-Sn-Øo-t]m-se e-£Øn-s‚ _n√p-h∂ - Xv. G-eq-cnse H-cp kz-Im-cy-Iº-\n Po-h\-°m-c\m-b kn-_n≥ Cu _n√v Fß-s\ A-S-°p-sa-∂ A-¶-em-∏n-emWv.

Ãn-Iv _-°‰n¬ h-f¿Øp-I-bmbn-cp-∂p. tam-jW tI-knepw km-ep aq-∂v am-kw km-epin-£ A\p-`-hn-®n-®n-cp-∂p. ap≥-]pw Xm ≥ I-©m-hv h-®p-]n-Sn-∏n-®- tijw kz-¥w B-h-iy-Øn-\v D-]tbm-Kn-®n-cp-∂-Xm-bn {]-Xn k-ΩXn-®n-´p-≠v. C-bmƒ-°v I-©m-hv sN-Sn h-f¿-Øp-∂-Xn-\m-h-iy-amb k-lm-b-߃ sN-bv-Xp-sIm-

Sp-Ø t]m-™m-t»-cn kz-tZ-inI-sf kw-_-‘n-® hn-h-c-ß-fpw {]-Xn F-Ivs - sk-kn-\v ssI-am-dnbn-´p-≠v. C-h-sc-°p-dn-®p-≈ At\z-jW - w B-cw-`n-®X - m-bn F-Ivssk-kv kw-Lw A-dn-bn-®p. {]Xn-sb s]-cp-ºm-hq¿ tIm-S-Xnbn¬ lm-Pc - m-°n dn-am‚ v sN-bvXp. A-kn. F-Ivs - sk-kv C≥-kvs]-Iv-S¿ kp-{_-“-Wy≥, {]nh‚o-hv Hm-^nk¿ hn F A-_vZp¬ P-∫m¿, kn-hn¬ Hm-^o-k¿am-cm-b Ir-jv-W-Ip-am¿, E-jntI-i≥, a-Wn, Ão-^≥, {]-Zo-]v Ip-am¿, F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

Npcp¡¯nÂ

sN-øpw. ]-d-hq¿ tPm.B¿.Sn.H B-Z¿-iv Ip-am¿ Pn \m-b¿ ¢mkp-Iƒ \-bn-°pw. sl¬-Øv ¢m-kn-\v tUm.A-P-b-Ip-am¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. Nn-In¬-km Iymw-]v sl¬Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Sn sI A-i-d-^v D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ U-b-d-Œ¿ ^m.sP¬-k≥ th-e-t»-cn, sN-b¿-am≥ ^m.]o‰¿ N-S-b-ßm-Sv, ^m.tPm-jn tPmk-^v, tPm-k-^v tPm¨ Nm-Wbn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

IpSpw-_-kw-Kaw C¶v sIm®n: Ben-¶¬ ]-d-ºn¬ \m-em-a-Xv Ip-Spw-_-kw-K-aw C∂v cm-hn-se H≥-]-Xp-a-Wn-apX¬ \-S-°pw. _m-\m¿-Pn-tdmUn-ep-≈ ]m-∏m-fn lm-fn-em-Wv ]cn-]mSn.

j^oÀ ap-l-½-Zn-sâ Bep-h tSmÄ ]n-cnhv; ]-©mb-¯v P-\§-sf ]-cyS-\w {i-t²-b-ambn I-_-fn-¸ns¨¶v B-ep-h: Nm-e-°p-Sn tem-Iv-k`m a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn j-^o¿ ap-l-Ω-Zns‚ B-ep-h a-fi-ew ]-cy-S-\w {i-t≤-b-am-bn. ]-cy-S-\w Im-Wm≥ kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fp-a-S-°w \n-c-h-[nt]¿ kzo-I-c-W ÿ-e-Øv F-

]nSn-bn-emb {]Xn-Iƒ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-t\mS-\p-_-‘n-®p-≈ hm-l-\-]-cntim-[-\-bp-sS `m-K-am-bn I-eq¿ I-Xr-°-S-hv tdm-Un¬ ]-cn-tim[-\ \-S-Øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ Ahn-sS-sb-Øn-b {]-Xn-I-fp-sS hml-\ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b

t]m-en-kp-Im-sc A-k-`yw ]-dbp-I-bpw, Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp∂ A-Uo-j-\¬ F-kv.sF. sk-_m-Ãy≥, kn.]n.H. kp-[o ¿ F-∂n-h-sc B-{I-an-®v ]-cnt°¬-∏n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p-{]Xn-I-sf F-d-Wm-Ip-fw A-Uo-j\¬ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp. ]-cn-t°-‰ t]m-en-kp-tZym-K-ÿ¿ F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

I-©m-hv sN-Sn \-«p-h-fÀ¯n-b tI-kn- H-fn-hnÂ-t]m-b {]-Xn- ]n-Sn-bnÂ

]n.kn._n-bn _l-fwh-¨ ]-cn-Øn-Xn {]-hÀ-¯-IÀ A-d-ÌnÂ

F«p-h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; a[y-h-b-kvI³ ]n-Sn-bn a-´m-t©cn: F-´p-h-b- p-Im-cnsb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® kw-`h-Øn¬ A-º-Øn-\m-ep-Im-c≥ lm¿-_¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bnembn. aq-hm-‰p]p-g ]m-ºm°p-S ]-cp-Øn-°p-t∂¬ ho-´n¬ cm-Pphm-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. C∂-se cm-hn-se 10\v t\-h¬-t_-kv Im‚o-\n-em-Wv kw-`hw. C-¥y≥ Fb¿-t^m-gv-kn-se D-tZym-K-ÿ-\pw `m-cybpw F-´ph-b  - p-Im-cnbm-b a-If - p-sam-Øv t\-h¬ t_-kn¬ tjm-∏n-ßns\-Øn-bX - m-bn-cp-∂p. aI-sf t\h¬ Im‚o-\n-se hn-kn-t‰-gv-kv tem-©n¬ C-cp-Øn am-Xm-]n-Xm°ƒ km-[\ - ß - ƒ hm-ßp-∂X - n-

∏n¬-\n-∂m-Wv am-b ]n-∂o-Sv sh≈- s a- S p- Ø p- s Im- ≠ n- c p- ∂ - X v . ssh-∏n≥-˛-ap-\-ºw tZ-io-b-]mX ap-dn-®p-I-S-∂p sh-≈-sa-Sp°p-∂-Xn-s‚ {]-bm-kw Im-cWw am-b -a-\p-jym-h-Im-i I-Ωnj-s\ k-ao-]n-°p-I-bm-bn-cp∂p. I-Ωn-j≥ A-[y-£≥ P-Ãnkv sP _n tIm-kn P-e A-tXmdn-‰n-°p t\m-´o-k-b-®-Xn-s\Øp-S¿-∂p I-W-£≥ ]p-\ÿm-]n-°m≥ A-tXm-dn-‰n Xo-cpam-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

bq-\n-äv hmÀjn-I k-t½f-\w

3

hm-l-\-]cn-tim-[-\bv-¡n-sS t]m-en-kn-s\ A-{I-an-¨ {]-Xn-IÄ A-d-ÌnÂ

s]-cn-bm-dn-se aÂ-ky-¡p-cp-Xn-¡v i-a-\-anÃ

"\-tc{µ-tam-Un A-[n-Im-c-¯n-te-dn-bm B-\q-Iq-ey-§Ä \-ã-amhpw' ]-d-hq¿: \-tc-{μ-tam-Un A-[nIm-c-Øn-te-dn-bm¬ \yq-\-]-£ßƒ-°v \n-b-]-c-am-bn e-`n-°p∂ B-\p-Iq-ey-ß-fpw kw-c-£W-hpw C-√m-Xm-Ip-sa-∂v h-\nXm eo-Kv F-dW - m-Ip-fw Pn-√m {]kn-U‚ v A-Uz. km-Pn-X kn-≤o°v. ap-kve - nw eo-Kv Nn-‰m-‰p-Ic - ]©m-bØ - v I-Ωn-‰n kw-LS- n-∏n-® Ip-Sw-_k - w-Ka - w D-ZvL - m-S\ - w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p km-Pn-X. G-I kn-hn¬ tIm-Uv \-S∏ - m-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-® tam-Un k-®m¿ IΩn-‰n ip-]m¿-i {]-Im-cw tI-{μk¿-°m¿ \yq-\ ]-£ t£-aØ - n\m-bn \-S-∏m-°n-b 15 C-\ ]-cn-

KOCHI/ekC

∂ km-l-Ncyw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS A-\mÿ-bp-sS sX-fn-hm-sW∂pw tbm-Kw Ip-‰-s∏-SpØn. tbm-K-Øn¬ Ip-ºf-ßn ta-J-e {]-knU‚ v tPm-_n ]-\-°¬ A-[y-£-X-h-ln®p. ^m.sd-Iv-k≥ Np-≈n-°¬, tPm¨-k≥ I-cnt∏m´v, sk¬-_≥ A-d°¬, AP-bv sX-t°-I-fØp-¶¬ kw-km-cn®p.

kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn-¡mÀ {In-Ìn-¡p th-−n cw-K-¯n-d-§pw

ssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g-bn¬ hn F-kv ]-£-°m-cp-sS {]-iv\w ]-cn-l-cn-°m≥ ]n-W-dm-bn C-S-s]-´-Xm-bn kq-N-\. C-Xns‚ `m-K-am-bn Pn-√m sk-{I-´-dn kn Fw Zn-t\-iv-a-Wn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ sh-≈n-bm-gv-N -cm-{Xn A-Sn-b-¥n-c-am-bn kn.]n.Fw. F-f-¶p-∂-∏p-g tem-°¬ I-Ωn-‰n hn-fn-®p tN¿-Øncp-∂p. ÿm-\m¿-Yn-bm-b {In-Ãn s^¿-Wm-≠-kv ]-cy-S-\-Øns\-Øn-b-t∏mƒ F-f-¶p-∂-∏p-g ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Ø-I-cp-sS F-Æw ip-jv-I-am-bn I-≠ km-l-N-cy-Øn¬ ÿm-\m¿-Yn hnh-cw t\-cn-´p ]n-W-dm-bn-sb [-cn-∏n-®n-cp-∂-Xm-bn kq-N-\-bp≠.v I-gn-™-Zn-h-kw Xn-c-s™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\-߃ hn-e-bncp-Øm≥ hn-fn-®p tN¿-Ø ]m¿-´n Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-K-Øn¬ ]n-W-dm-bn ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂p. Iq-´-Øn¬ F-f-¶p-∂-∏p-g hn-j-b-hpw N¿-® sN-bv-X-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]m¿-´n Pn-√m-sk-{I-´-dn-bp-sS km-∂n[y-Øn¬ A-Sn-b-¥n-c tem-°¬ I-Ωn-‰n hn-fn-®p tN¿-Ø-sX∂m-Wv A-dn-hv. ]m¿-´-bn¬ \n-∂pw hn-´v F F-kv kmw-kv-Imcn-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p ]p-d-Øp \n¬-°p-∂-h¿-°v A-\p-Iqe-am-bn N¿-®-Iƒ D-≠m-b-Xm-bm-Wv kq-N-\. F F-kv kmw-kvIm-cn-I k-an-Xn {]-kn-U‚ v sI -F¬ Zn-eo-]v Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂v F-f-¶p-∂-∏p-g F¬-kn-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ tUm. {In-Ãn s^¿-Wm-≠-kn-\p th-≠n Im¬ \-S {]-N-c-WPm-Y-bpw I-h-e {]-kw-K-ß-fpw t\m-´o-kv hn-X-c-W-hpw \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. I¿-tØ-Sw _m-¶v {]-kn-U‚ v sX-c-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n Pn√m sk-{I-t´-dn-tb-‰v \n-›-bn-® Hu-tZym-Kn-I ]-Iv-j ÿm\m¿-Yn-s°-Xn-sc a¬-k-cn-®v hn- F-kv-]-£-°m-c-\m-b Zn-eo-]v Ip-am¿ hn-P-bn-®-Xm-Wv F-f-¶p-∂-∏p-g-bn¬ kn.]n-.F-Ωn¬ Dcpƒ-s]m-´-en-\n-S-bm-°n-b-Xv.

aÂ-ky-sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v an-ssk e-`n¨p

a´m-t©cn: a¬-ky-Nm-I-c e-`n-®p-sh-∂v I-cp-Xn h-e h-©n-bnte-°p h-en-®p-I-b‰n-b a¬-ky-sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-cn-{`m-¥-cm bn. h-e-bn¬ c-≠-c-b-Sn-\o-fw h-cp-∂ an-ssk¬. i-\n-bm-gv-® t^m¿-´p-sIm-®n-bn-se _o-®v tdm-Uv IS-hv tI-{μo-I-cn-®v a¬ky-_-‘-\-Øn-\n-dßn-b jmPn, X-¶-®≥ F-∂n-h¿-°m-Wv an-ss\¬ e-`n®Xv. t^m¿-´p-sIm-®n-bn-se \m-hn-I-]-cn-io-e-\tI-{μam-b sF.F≥.Fkv. t{Zm-Wm-Nm-cy-bn¬ \n∂pw ]-cnio-e-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn sXm-Sp-Øp-hn-´ an-ssk-ep-I-fn¬ H∂m-sW-∂m-Wv \n-K-a\w. t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v \m-hn-Itk-\ D-tZym-K-ÿcpw t]m-en-kp-sa-Øn an-ssk¬ \m-hn-I-]-cn-io-e\-tI-{μ-Øn-te-°p am‰n. I-gn-™-am-khpw Xo-c-I-S¬ a¬-ky_‘-\w \-S-Øp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v an-ssk¬ e-`n-®ncp∂p. an-ssk-e-s‚ `m-cw aq-ew jm-Pn-bp-sS a¬-ky_-‘-\ h-e-bp-sS h-en-sbm-cp-`m-Kw Io-dn-bn-´p≠v.

tdmUv kpc£m ¢mkv \ne-¨p: At]-£-IÀ tPm. BÀ.Sn-.H. Hm^nkv D]-tcm-[n-¨p B-ep-h: tdm-Uv kp-c-£ t_m[-h¬-°-c-W ¢m-kv ap-S-ßn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v sse-k≥-kv At]-£-I¿-°v ]-s¶-Sp-°m-\m-bn√. Xp-S¿-∂v A-t]-£-I¿ tPm. B¿.-Sn.-H. Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®p. C-∂-se cm-hn-sebmWv kw`hw. te-tW-gv-kv ]m-km-Ip∂-h¿-°v sse-k≥-kv sS-Ãv \-SØp-∂-Xn-\v ap≥-]m-bn tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kn¬ \n¿-_-‘-am-bpw lmP-cm-I-W-sa-∂m-Wv \n-b-aw. C-Ø-c-Øn¬- B-ep-h tPm. B¿-Sn-H-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ 200te-sd A-t]-£-I-cm-Wv ¢mkn-¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b-Xv . B-ep-hm-bn-se Nq-≠n tdm-Unse kz-Im-cy sF.Sn-.kn-.bn¬ sh-®m-Wv tdm-Uv t_m-[-h¬-°c-W ¢m-kv. F-∂m¬ A-©v Bgv-N-bn-te-sd-bm-bn ¢m-kv \n-e®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂-se ¢m- p-s≠-∂v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v ssh-∏n≥, ]-d-hq¿, A-¶-amen `m-K-Øp-≈ h-\n-X-Iƒ A-S°w 200 t]¿ ]p-e¿-s® X-s∂

tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv ap-S-ßn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sse-k≥-kv A-t]-£-I¿- tPm. B¿.-Sn.-H. Hm-^n-kv D-]-tcm-[n°p∂p B-ep-hm-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. cm- t]-£-I¿ B¿.Sn. Hm-^n-kn-se- \n-s∂-Øn-b X-ß-se D-tZym-Khn-se B-dn-\m-Wv ¢m- n-s\- Øn D-]-tcm-[w \-S-Øn-b-Xv. ÿ¿ I-_-fn-∏n-®-Xm-bn A-t]Øm≥ A-dn-bn-®n-cp-∂-sX-¶n- X¿-°w cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿- £m¿-Yn-Iƒ B-tcm-]n-®p. Xpepw cm-hn-se 10a-Wn-bm-bn-´pw ∂v t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv \- S¿-∂v A-[n-Ir-X-cpw A-t]-£m ¢m-kv \-S-°m-Øn-Xn-s\Øp-S¿- S-Øp-∂-Xn-\v lm-fn-\v 1000 cq-] ¿-Yn-I-fpw X-Ωn¬ N¿-® sN-bv∂v F-Øn-b-h¿ £p-`n-X-cm-bn. hm-S-I \¬-Im-Ø-Xm-Wv ¢m-kv Xvv ¢m-kv \-S-Øp-hm-\p-≈ Xo-cpC-h¿ A-[n-Ir-X-sc _-‘-s∏- ap-S-ßm≥ Im-c-W-sa-∂m-bn A- am-\-am-b-tXm-sS-bm-Wv A-t]s´-¶n-epw H-cp D-Ø-c-hpw D-≠m- [n-Ir-X¿. F-∂m¬ ]p-e¿-s® 3 £-I¿ {]-Xn-tj-[w A-h-km-\nbn-√. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv A- a-Wn-tbm-sS X-s∂ ho-Sp-I-fn¬ ∏n-®-Xv.

Btcm-Ky C³-jp-d³kv: tXÀ-Uv ]mÀ-«n A-Uv-an-\n-kv-t{S-äÀ {]-hÀ¯-\w B-cw-`n-¨p sIm-®n: s]m-Xp-ta-J-e P-\d¬ C≥-jp-d≥-kv I-º-\n-I-fpsS B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv t]m-fn-kn-I-fn-se s¢-bnw Xo¿∏m-°m-\p-≈ ]p-Xn-b tX¿-Uv ]m¿-´n A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ (Sn. ]n.F.) I-º-\n-bp-sS {]m-cw-`

{]-h¿-Ø-\-߃-°v Xp-S-°-ambn. sl¬-Øv C≥-jp-d≥-kv Sn. ]n.F. Hm-^v C-¥y en-an-‰-Uv F∂m-Wv ]p-Xn-b I-º-\n-bp-sS t]-cv. bp-ssW-‰-Uv C-¥y C≥-jp-

d≥-kv, \yp C-¥y C≥-jp-d≥kv, \m-j-W¬ C≥-jp-d≥-kv, Hm-dn-b‚¬ C≥-jp-d≥-kv, P-\d¬ C≥-jp-d≥-kv tIm¿-∏-tdj≥ Hm-^v C-¥y F-∂o k¿°m¿ ÿm-]-\-ß-fp-sS kw-bp‡ kw-c-`-am-Wn-Xv.

ssl-a k-t½-f-\w sIm-¨n-bn sIm-®n: F-kv.F-kv.F-^v. F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \≥-a-bp-sS a-g-hn ¬ h¿-Wß - f - m-hp-I F-∂ k-tμi-ap-b¿-Øn kp-∂n _m-ekwLw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ssl-a k-tΩ-f\ - w sa-bv 18\v sIm-®n-bn ¬ \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-Ip-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw Kym-kv kn-en-−À s]m-«n-s¯-dn-¨v ho-Sn\v \miw

6 G{]n¬ 2014- Rmb¿

]cn-]mSn sN-߬ `-Kh-Xn t£-{Xw: `-‡n-Km-\-taf˛ssh-Io´v 7.00.

]cn-Wbw hn-hm-ln-X-cm-bn s]-cp-ºm-hq¿: a-e-ap-dn sIm{]w-ºn-≈n ho-´n¬ sI Fw C{_m-lo-an-t‚bpw dw-e-bptSbpw a-Iƒ ap-lv-kn-\bpw Im°-\m-Sv ]-S-ap-Iƒ \-ºn-≈n-]mSw ho-´n¬ A-–p¬ A-ko-knt‚bpw B-an-\-bp-tSbpw a-I≥ kn-±oJpw hn-hm-ln-X-cmbn.

aÂ-ky-sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v ana´m--stsk e-`n¨p ©cn: a¬-ky-Nm-I-c e-`n-

®p-sh-∂v I-cp-Xn h-e h-©n-bnte-°p h-en-®p-I-b‰n-b a¬-kysXm-gn-em-fn-Iƒ ]-cn-{`m-¥-cm bn. h-e-bn¬ c-≠-c-b-Sn-\o-fw hcp-∂ an-ssk¬. i-\n-bm-gv-® t^m¿-´p-sIm-®n-bn-se _o-®v tdm-Uv IS-hv tI-{μo-I-cn-®v a¬ky-_-‘-\-Øn-\n-dßn-b jm Pn, X-¶-®≥ F-∂n-h¿-°m-Wv anss\¬ e-`n®Xv. t^m¿-´p-sIm-®n-bn-se \mhn- I - ] - c n- i o- e - \ - t I- { μam- b sF. F≥.Fkv. t{Zm-Wm-Nm-cybn¬ \n∂pw ]-cn-io-e-\-Øns‚ `m-K-am-bn sXm-Sp-Øp-hn-´ anssk-ep-I-fn¬ H-∂m-sW-∂mWv \n-K-a\w. t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®Xn-s\-Xp-S¿-∂v \m-hn-Itk-\ DtZym-K-ÿcpw t]m-en-kp-saØn an-ssk¬ \m-hn-I-]-cn-io-e\-tI-{μ-Øn-te-°p am‰n. I-gn™-am-khpw Xo-c-I-S¬ a¬ky-_‘-\w \-S-Øp-∂ sXm-gnem-fn-Iƒ-°v an-ssk¬ e-`n-®ncp∂p. an-ssk-e-s‚ `m-cw aq-ew jm-Pn-bp-sS a¬-ky_-‘-\ he-bp-sS h-en-sbm-cp-`m-Kw Io-dnbn-´p≠v.

hn-jp-¨-´-IÄ C-¶p-ap-X {]-hÀ-¯n-¡pw sIm-®n: hn-jp ˛-Cu-ÿ hn-]W-\-ta-f-I-fp-sS `m-K-am-bn kssπ-tIm-bp-sS am-th-en kv-t‰mdp-Iƒ H-gn-sI-bp-≈ ssl-∏¿,kq-∏¿, -em-`w am¿-°-‰p-I-fpw, ]o-∏nƒ _-km-dp-I-fpw, {]-tXyI hn-jp-®-¥-Iƒ B-cw-`n-°pw.

C-Sp-°n a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ aq-hm-‰p-]p-g ]mbn-{]-bn¬ thm´-`y¿Yn°p∂p

ap-l½-Zv j-d-^p-±o³ aq-hm-äp-]p-g-bn ]-cyS-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n ap-hm-‰p-]p-g: C-Sp-°n ]m¿-e-sa ‚ v a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn ap-l-Ω-Zv j-d-^p±o≥ aq-hm-‰p-]p-g A-kw-ªn afi-e-Øn¬ aq-∂mw L-´-]-cy-S\w ]q¿-Øn-bm-°n C-∂-se cmhn-se B-\n-°m-Sv I-º-\n-∏-Sbn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]-cy-S-\ ]-cn]m-Sn B-thm-en, A-b-h-\, ]mbn-{]- F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn-cp∂p. ÿm-\m¿-Yn-sb \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbmsS kzo-I-c-W tI-{μ-ß-fn-te-

°v h-c-th-‰-Xv. a-fi-ew {]-knU‚ v lm-cn-kv In-g-t°-°-c, sk-{I-´-dn e-Øo-^v ap-f-hq¿ ]cy-S-\-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. k-am-]-\-k-tΩ-f-\-\w F-kv. Un.]n.sF. tZ-io-b sk-{I-´-dn A-–p¬-a-Po-Zv ss^-kn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

k-tΩf-\w \-Kc-k-` {]-Xn-]£ t\-Xm-hv sI F hn-Zym-\-μ ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ F-kv A-\n¬-Ip-am¿, ]n Sn IrjW≥, Fw a-t\m-Pv Ip-am¿, Fkv hn k-Pb≥, sI F-kv km en, C Un jm≥ F-∂vn-h¿ kwkm-cn®p. `m-c-hm-l-I-fm-bn sI _n \n[n≥ ({]-kn-U‚ v), C Un jm ]-d-hq¿: tI-c-f ap-\n-kn-∏¬ B ≥(sk-{I-´-dn), F≥ _n k-Pohv ‚ v tIm-¿-∏-td-j≥ Ãm-^v bq-\n- ({S-j-d¿), F-∂nh-sc Xn-c-s™b≥ ]-d-hq¿ bq-\n-‰v hm¿jn-I SpØp.

k-t½f-\w

bn am-en-\yw X-≈n-b-Xv. I-gn-™ cm-{Xn 11.30 a-Wntbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. {]-tZ-ihm-kn-I-fm-b jn-lm-_v, Jm-Z¿, ap-l-Ω-Zv A-Pv-a¬, _n-Pp tPmkv F-∂n-h-sc-bm-Wv s]-cp-ºmhq¿ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-seSp-Øp.C-h¿ am-en-\yw X-≈m-\p-

]-tbm-Kn-® sI.F¬ ˛ 41 ˛ F^v ˛ 9119, sI.F¬ 41 _n 9666 tSm-d-kv hm-l-\-ß-fpw I-s≠-SpØn-´p-≠v. I-gn-™-Zn-h-kw tSmd-kv tem-dn-Iƒ kw-`-h ÿ-eØn-\v k-ao-]-Øp-Iq-Sn \m-´pIm¿ I-≠n-cp-∂p. ]n-s‰ Zn-h-kw cm-hn-se-bm-

a\p-jym-hIm-i I-½oj³ C-S-s]-«p; -Ip-Sn-sh-Åw ap-«n-¨ \-S]-Sn P-e A-tXm-dn-än Xn-cp¯n sIm-®n: hn-[-h-bpw _-[n-c-bmb bp-h-Xn-bp-sS ho-´n-se Ip-Snsh-≈ I-W-£≥ hn-t—-Zn-® kw-`-h-Øn¬ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j≥ C-S-s]-´p. \m-b-c-ºew kz-tZ-in Fw sI am-b-°pw Ip-Spw-_-Øn-\pw ]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-® s]m-Xp-Sm-∏n-s‚ IW-£-\m-Wv hn-t—-Zn-®-Xv-Ip-SnIn-S-∏p-In-´n-b \m-ep-sk‚ v ÿ-

e-Øm-Wv am-b-bpw c-≠p Ip-´nI-fpw Xm-a-kn-°p-∂-Xv. A-b¬hm-kn X-s‚ h-kv-Xp hn-‰-tXmsS-bm-Wv {]-iv-\-߃-°p Xp-S°w. a-‰p-≈-h¿-°v h-gn-\-S-°m\m-bn H-cp ao-‰¿ ÿ-ew A-\p-hZn-®n-cp-∂p. C-hn-sS-bm-Wv s]mXp-Sm-∏v ÿm-]n-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ A-b¬-hm-kn-bpsS ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂p P-e-

A-tXm-dn-‰n I-W-£≥ hn-t—-Zn®p. s]m-Xp-h-gn-bn-e-√ I-W£≥ ÿm-]n-®-sX-∂m-bn-cp∂p I-s≠-ج. ho-Sn-\v 300 ao‰¿ Zq-sc \m-b-c-º-ew k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n-\p-k-ao-]-ap≈ Sm-∏n¬-\n-∂m-Wv am-b ]n∂o-Sv sh-≈-sa-Sp-Øp-sIm-≠ncp-∂-Xv. ssh-∏n≥-˛-ap-\-ºw tZio-b-]m-X ap-dn-®p-I-S-∂p sh-

≈-sa-Sp-°p-∂-Xn-s‚ {]-bm-kw Im-c-Ww am-b -a-\p-jym-h-Im-i I-Ωn-j-s\ k-ao-]n-°p-I-bm-bncp-∂p. I-Ωn-j≥ A-[y-£≥ P-Ãnkv sP _n tIm-kn P-e A-tXmdn-‰n-°p t\m-´o-k-b-®-Xn-s\Øp-S¿-∂p I-W-£≥ ]p-\ÿm-]n-°m≥ A-tXm-dn-‰n Xo-cpam-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

s^-tem-jn-¸v e-`n-¨ km-Pp Xp-cp-¯n-en-s\ A\p-tam-Zn¨p Im-eSn: tI-c-f e-fn-XI-em A°mZ-an s^-tem-jn-∏v e-`n-® kw-kvIr-X k¿-h-I-emim-e A-[ym-]-I≥ km-Pp Xp-cp-Ønen-s\ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw kn Zn-eo-]v-Ip-am¿ D-]-lmcw \¬-In B-Z-cn®p. {]o-Xn k-Xojv, Sn Pn tPymXn-em¬, {io-aq-e-\K-cw taml ≥, F-kv c-Lp-\m-Y≥ kw-km- tI-c-f e-fn-XI-em A-°mZ-an s^-tem-jn-∏v e-`n-® kw-kvIr-X k¿-h-I-emim-e A-[ym-]-I≥ cn®p. km-Pp Xp-cp-Øn-en\v ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw kn Zn-eo-]v-Ip-am¿ D-]-lm-cw \¬-Ip∂p

]©m-b-¯w-K-¯n-sâ Ip-Spw_-s¯ B-{I-an-¨h-sc kw-c-£n-¡p-¶-Xm-bn ]-cmXn Im-eSn: Im-™q¿ ]-©m-bØw-Kw {]n-b-bp-sS `¿-Øm-hns\bpw a-I-s\-bpw B-{I-an-®hsc Ime-Sn t]m-en-kv kw-c-£n°p-∂p-sh-∂v sa-w_¿ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ Ip-‰-s∏-SpØn. am¿-®v 27\v ssh-Io-´v ]p-Xn-tbSw t£-{X D¬-k-h B-dm-´v tLm- j - b m- { X- ° n- s S- b m- b n- c p∂p kw-`hw. Xm-f-ta-f߃, B\,t£-{X-k-an-Xn- `m-c-hm-ln-I ƒ F-∂n-h-sc√mw A-Wn-\-n-c∂ tLm-j-bm-{X X-s‚ ho-Sn-\p-kao-]-sa-Øn-b-t∏mƒ ]-d-\n-d-bv°¬ h-gn-]m-Sv \-S-Øm≥ \n¬-

°p-I-bm-bn-cp-∂ `¿-Øm-hv c Lp, π-kv-Sp-hn-\p ]Tn-°p-∂ a-I ≥ F-∂nh-sc t£-{X `-c-W-kan-Xn sk-{I-´-dn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-Im-c-W-am-bn a¿-±n-°pI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v ]-©m-bØw-Kw hy-‡-am°n. I-p-Spw-_-Øn-s\-Xn-tc h-[`oj-Wn ap-g-°p-Ibpw sN-bv-XXm-bn A-h¿ hn-h-cn®p. C-Xpkw-_-‘n-®p kw-`-h-Znh-kw cm{XnX-s∂ Ime-Sn tÃ-j-\n-seØn ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw t]m-en-kv D-cp-≠p-I-fn-°p-I-bmsW-∂v {]n-b B-tcm-]n®p. Iq-

F«p-h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; a[y-h-b-kvI³ ]n-Sn-bn a-´m-t©cn: F-´p-h-b- p-Im-cnsb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® kw-`h-Øn¬ A-º-Øn-\m-ep-Im-c≥ lm¿-_¿ t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bnembn. aq-hm-‰p]p-g ]m-ºm°p-S ]-cp-Øn-°p-t∂¬ ho-´n¬ cm-Pphm-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. C∂-se cm-hn-se 10\v t\-h¬-t_-kv Im‚o-\n-em-Wv kw-`hw. C-¥y≥ Fb¿-t^m-gv-kn-se D-tZym-K-ÿ-\pw `m-cybpw F-´ph-b  - p-Im-cnbm-b a-If - p-sam-Øv t\-h¬ t_-kn¬ tjm-∏n-ßns\-Øn-bX - m-bn-cp-∂p. aI-sf t\h¬ Im‚o-\n-se hn-kn-t‰-gv-kv tem-©n¬ C-cp-Øn am-Xm-]n-Xm°ƒ km-[\ - ß - ƒ hm-ßp-∂X - n-

\m-bn t]mbn. Cu ka-bw Im‚o-\n-se Poh-\-°m-c\m-b cm-Pp Ip-´n-bp-sS A-Sp-sØ-Øp-Ibpw tam-ia - m-bn s]-cp-am-dp-Ib - p-am-bn-cp∂p. tImS-Xn-bn¬ lm-Pc - m°n-b C-bm-sf dn-am‚p sN-bvXp.

]n´p-W A-dn-bn¨p ]-d-hq¿: F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv k-`m a-fi-e-Øn¬ ]n-t∂m-° hn`m-K kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Ynbm-bn a¬-k-cn-°p-∂ sI hn `mkv-Ic-s\ ]n-¥p-W-bv-°p-sa-∂v Ip-Upw-_n tk-hm kw-Lw Adn-bn®p.

Sm-sX s]-cp-ºm-hq¿ Un-ssh. F-kv.]n°pw ]-cm-Xn \¬In. Ct∏mƒ Cu {]-iv-\w H-Øp-Xo¿°-W-sa∂pw C-s√-¶n¬ X-s‚ `¿-Øm-hn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp°p-sa-∂p-am-Wv t]m-en-kv `mjy-sa-∂v sa-w_¿ Nq-≠n-°m-´n. A-{I-an-I-fp-sS t]-cp-Iƒ k-lnX-am-Wv ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≈Xv. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snbp-≠m-bn-s√-¶n¬ Xn-c-s™-Sp∏p I-gn-™m¬ t]m-en-kv kv-t‰j-\n¬ \o-Xn-°m-bn Ip-Øn-bncn-∏p k-a-c-am-cw-`n-°p-sa-∂pw A-h¿ hy-‡-am°n.

tSmÄ ]n-cnhv; ]-©mb-¯v I-_-fn-¸ns¨¶v ]-≈p-cpØn: Ip-º-f-ßn˛ s]-cpº-S-∏v ]m-e-Øn-se tSmƒ ]n-cnhv am¿-®n¬ \n¿-Ø-em-°p-sa∂v ]-d-™ ]-©mb-Øv k-an-Xn P-\ß-sf I-_-fn-∏n-®-Xm-bn sI.kn.ssh.Fw. Ip-ºf-ßn ta-J-e I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. 215 ao-‰¿ am{Xw \o-f-ap-≈ ]mew 1998em-Wv K-Xm-K-X-Øn-\p Xp-d-∂p-sIm-Sp-Ø-Xv. 15 h¿-j-߃ ]n-∂n-´n´pw tSmƒ-]n-cn-hv b-tY-„w Xp-S-cp-∂ km-l-Ncyw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS A-\m-ÿ-bp-sS sX-fn-hmsW∂pw tbm-Kw Ip-‰-s∏-SpØn.tbm-K-Øn¬ Ip-ºf-ßn ta-J-e {]-knU‚ v tPm-_n ]-\°¬ A-[y-£-X-h-ln®p. ^m. sd-Iv-k≥ Np-≈n-°¬,tPm¨k≥ I-cn-t∏m´v, sk¬-_≥ Ad°¬, AP-bv sX-t°-I-f-Øp¶¬ kw-km-cn®p.

tem-Im-tcm-Ky Zn-\m-N-c-Ww Im-e-Sn: tem-Im-tcm-Ky Zn-\m-Nc-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S\w \m-sf D-®-°v 12\v a-‰q¿ ]≈n ]m-cn-jv lm-fn¬ \-S-°pw. Pn-√m I-e-Œ¿ Fw Pn cm-P-am-WnIyw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm.l-ko-\ ap-l-Ω-Zv A-[y£-X-h-ln-°pw. tUm.sI hn _o-\ ap-Jy-{]-`m-j-W-hpw tUm.Fw sF Pp-ss\-Zv d-lv am≥ B-tcm-Ky Zn-\ k-tμ-i-hpw \¬-Ipw.

I©m-hv DW¡p-¶Xn-\n-sS {]Xn ]n-Sn-bn ssh-∏n-≥:- ho-Sn-s‚- sS-d-kn¬D-W-°m-\n--´n-cp-∂- I-©m-hv- -t]men-kv- ]n-Sn-Iq-Sn.- Rm-d-° ¬- \mep-sk-‚ v- tIm-f-\n-bn-se- Ip™p-ho-´n¬- cm-Po-hn-s‚- ho-Sns‚- sS-d-kn¬- \n-∂m-Wv- I-©mhv- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.cm-Po-hn-s\- t]m-en-kv- I-ÃUn-bn¬- F-Sp-Øp.- ]m-Xn- D-Wßn-b I-©m-hn-\v- \m-ep- In-tem{Kmw- Xq-°w- h-cpw sN-Sn- ho-´p-hf-∏n¬-X-s∂- \-´p-h-f¿-Øn-bXm-hm-sa-∂m-Wv- s]m-eo-kv- I-cpXp-∂-Xv.-

B-f-]m-b-ap-≠m-bn-√. Sn.hn, sam-ss_¬ t^m¨, h-kv-{X߃, tc-J-Iƒ F-∂n-h I-Øn\-in-®p.s]-cp-ºm-hq-cn¬ \ns∂-Øn-b ^-b¿ t^m-gv-kv kwL-am-Wv Xo-b-W-®-Xv. Iq-h-∏-Sn-bn-ep-≈ Xp-d-apIƒ Kym-kv G-P≥-kn-bn¬ \n∂pw F-Sp-Ø ]p-Xn-b Kym-kv kn-en-≠-dm-Wv s]m-´n-sØ-dn-®Xv. kn-en-≠-dn-s‚ ]-g-°-am-Wv s]m-´n-sØ-dn-°v Im-c-W-sa-∂v Im-Wn-®v kp-l-d tIm-S-\m-Sv

tPm-bn-kv tPmÀ-Pn-sâ {]-Nm-c-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p

I-©m-hv sN-Sn \-«p-h-fÀ¯n-b tI-kn- H-fn-hnÂ-t]m-b {]-Xn- ]n-Sn-bnÂ

tIm-X-aw-K-ew: F.sF.F-kv. F-^v. tIm-X-aw-K-ew a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F¬.Un.F-^v C-Sp-°n a-fiew ÿm-\m¿-Yn tPm-bn-kv tPm ¿-Pn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn {]-Nmc-W-Øn-\n-d-ßn. {]-h¿-Ø-I¿ hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fn¬ I-bdn-bn-d-ßn-bpw e-Lp-te-J-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp a-‰p-≈-htcm-Sv thm-´-`y¿-∞n-®p-am-Wv {]Nm-c-Ww \-S-Øn-b-Xv. F.sF. F-kv.F-^v F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚pw a-fi-ew sk-{I-´-dn-bp-am-b Fw B¿ lcn-Ir-jv-W≥, a-fi-ew {]-knU‚ v A-`n-Pn-Øv, sI A-\n¬, Pm-Iv-k¨ ]-s¶-Sp-Øp.

B-ep-h: ho-´n¬ I-©m-hv sN-Sn \-´p-h-f¿-Øn-b tI-kn-¬ H-fnhn¬-t]m-b {]-Xn-sb F-Ivssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. s]cp-ºm-hq¿ X-t≠-°m-Sv a-ßmS≥ km-ep-hn-s\-bm-bm-Wv kvs]-jy-¬ kv-Izm-Uv kn.-sF. sI -sI A-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw ]n-SnIq-Sn-b-Xv. X-t≠-°m-Sp-≈ Cbm-fp-sS ho-´n-¬ \n-∂p-am-Wv I©m-hv sN-Sn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. {]Xn ÿn-c-am-bn I-©m-hv D-]tbm-Kn-°p-∂ B-fm-Wv. I-©mhv-sN-Sn-bp-sS hn-Øp-Iƒ hmßn- ho-´n-se-Øn-® ti-jw πm-

Wv In-‰-Iv-kv I-º-\n-bp-sS I-hdpw Xp-Wn-Ø-c-ß-fp-a-S-ßn-b am-en-\yw \m-´p-Im¿ I-≠-Xv. XpS¿-∂v P-\-߃ t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. h¿j-ß-fm-bn In-‰-Iv-kv I-º-\n-bnse am-en-\yw X-≈p-∂-Xn-s\ XpS¿-∂v \m-´p-Im¿ ÿn-cw {]-

t£m-]-Øn-em-Wv. am-en-\yw aqew {]-tZ-i-sØ In-W-dp-I-fpw ]m-S-ti-J-d-ß-fpw D-]-tbm-K-iq\y-am-bn. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ I-e-Œ¿-°pw a-{¥n-am-cpƒ-∏-sSbp-≈-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-sb¶n-epw ^-ew I-≠n-√.

t]m-en-kn-\v \¬-In-.

Xm-eq-¡v hn-I-k-\ k-an-Xn- tbm-Kw Pq¬ B-dn-\v aq-hm-‰p-]p-g: Xm-eq-°v hn-I-k\ k-an-Xn-bp-sS G-{]n¬, sa-bv am-k-ß-fn-se tbm-Kw tem-Iv-k` Xn-c-s™-Sp-∏n-se s]-cp-am-‰N-´w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m¬ Pq¨ B-dn-\v tN-cp-sa-∂v X-lko¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

Ãn-Iv _-°‰n¬ h-f¿Øp-I-bmbn-cp-∂p. tam-jW tI-knepw km-ep aq-∂v am-kw km-epin-£ A\p-`-hn-®n-®n-cp-∂p. ap≥-]pw Xm ≥ I-©m-hv h-®p-]n-Sn-∏n-®- tijw kz-¥w B-h-iy-Øn-\v D-]tbm-Kn-®n-cp-∂-Xm-bn {]-Xn k-ΩXn-®n-´p-≠v. C-bmƒ-°v I-©m-hv sN-Sn h-f¿-Øp-∂-Xn-\m-h-iy-amb k-lm-b-߃ sN-bv-Xp-sIm-

Sp-Ø t]m-™m-t»-cn kz-tZ-inI-sf kw-_-‘n-® hn-h-c-ß-fpw {]-Xn F-Ivs - sk-kn-\v ssI-am-dnbn-´p-≠v. C-h-sc-°p-dn-®p-≈ At\z-jW - w B-cw-`n-®X - m-bn F-Ivssk-kv kw-Lw A-dn-bn-®p. {]Xn-sb s]-cp-ºm-hq¿ tIm-S-Xnbn¬ lm-Pc - m-°n dn-am‚ v sN-bvXp. A-kn. F-Ivs - sk-kv C≥-kvs]-Iv-S¿ kp-{_-“-Wy≥, {]nh‚o-hv Hm-^nk¿ hn F A-_vZp¬ P-∫m¿, kn-hn¬ Hm-^o-k¿am-cm-b Ir-jv-W-Ip-am¿, E-jntI-i≥, a-Wn, Ão-^≥, {]-Zo-]v Ip-am¿, F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

Npcp¡¯nÂ

hm-l-\-]cn-tim-[-\-¡n-sS t]m-en-kn-s\ A-{I-an-¨ {]-Xn-IÄ A-d-ÌnÂ

sIm-®n: hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-h-∂ t]m-en-kv kw-LsØ A-k-`yw ]-d-bp-I-bpw A-{I-an-°p-I-bpw sN-bv-X tI-kn ¬ c-≠p t]-sc F-d-Wm-Ip-fw Su¨ t\m¿-Øv t]m-en-kv k_v C≥-kv-s]-Œ¿ l-Wn sI Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ãp sN-bv-Xp. I-eq¿ B-km-Zv tdm-Un¬ I-Wn-bmw-]d - º - n¬ tdm-bn, Bkm-Zv tdm-Un¬ \m-Kh - ≈ - n-bn¬ {]-ta-jv F-∂n-hc - m-Wv A-dà - nem-bX - v. tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n-t\m-S\ - p-_‘ - n-®p-≈ hm-l\-]c - n-tim-[\ - b - p-sS `m-Ka - m-bn I-eq¿ I-Xr-°S- h - v tdm-Un¬ ]cn-tim-[\ - \-SØ - p-∂X - n-\n-Sb - n¬ A-hn-sS-sb-Øn-b {]-Xn-If - psS hm-l\ - ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n-b t]m-en-kp-Im-sc A-k` - yw ]-db - p-Ib - pw, Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ A-Uo-j\ - ¬ F-kv.sF. sk-_m-Ãy≥, kn.]n. H. kp-[o¿ F-∂n-hs - c B-{I-an-®v ]-cnt°¬-∏n-°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p-{]-Xn-Is - f F-dW - m-Ip-fw A-Uo-j\¬ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°n dn-am≥-Up sN-bvX - p. ]-cn-t°-‰ t]m-en-kp-tZym-Kÿ ¿ F-dW - mIp-fw P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-kb - n-em-Wv.

A-\-[n-Ir-X I-im-¸v \-K-ck-` XSªp \m-S-I ]T-\-I-f-cn aq-hm-‰p-]p-g: A-\-[n-Ir-X I-im∏v \-K-c-k-`m B-tcm-Ky hn-`mKw X-S-™p C-∂-se hn-hn-[ `mK-ß-fn¬ A-[n-Ir-X¿ \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bm-Wv A-\-[nIr-X I-im-∏v tI-{μ-߃ I-s≠Øn-b-Xv. sIm-®-ßm-Sn, am¿-°-‰v F∂n-hn-S-ß-fn¬ A-\-[n-Ir-X-am-

bn I-im-∏v \-S-Øp-∂-h¿-°v A[n-Ir-X¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. \K-c-k-` H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-] sN-e-hn¬ ÿm-]n-® B-[p-\nI A-d-hp-im-e-bp-sS {]-h¿-Ø\w ssl-t°m-S-Xn X-S-™n-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v ]-d-ºp-I-fnepw a-‰pw A-\-[n-Ir-X- I-im-∏v hym-]-I-am-b-Xv.

_w-Km-fn \n-¶v tI-c-f-¯n-te-¡v I-Å-t\m-«v I-S-¯n-b-Xm-bn kq-N\ aq-hm-‰p-]p-g: _w-Km-fn¬ \n-∂v tI-c-f-Øn-te-°v hym-]-I-am-bn I-≈-t\m-´v I-S-Øn-b-Xm-bn kqN\. I-gn-™ Znh-kw aq-hm-‰p]p-g-bn¬ _m-¶n¬ \n-t£-]n°m≥ sIm-≠p-h-∂-Xn¬ I-≈t\m-´p-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-dv _w-Kmƒ kz-tZinI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p.

\m-´n-se H-cp kp-lr-Øv tIc-f-Øn¬ hn-Xc-Ww sN-øm≥ sIm-Sp-Ø-Xm-sW-∂m-Wv I-≈t\m-´p-am-bn ]n-Sn-bn-em-b-h¿ t]m-en-kn¬ sam-gn \¬-In-bn-cn°p-∂Xv. C-tXm-sS tI-c-f-Ønte-°v hym-]-I-am-bn I-≈-t\m-´v F-Øn-®-Xm-bm-Wv t]m-en-kn-\v e-`n-®n-cn-°p-∂ hn-hcw.

Im-e-Sn: F-kv.F≥.Un.]n sse-{_-dn-bn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn {Xn-Zn-\ \m-S-I ]T-\-I-f-cn B-cw-`n-®p. kn-\n-am \-S≥ sPbnw-kv ]m-d-bv-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sse-{_-dn ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw ]n P-b-{]-Im-iv A-[y-£-X-h-ln-®p. F¬-tZmkv kp-h¿-W, km-\p B‚-Wn, en-_n≥ am-Xyp, Iymw-]v U-b-dŒ¿ _n-Pp ]n \-Sp-ap-‰w kw-km-cn-®p.

ImÀ-jn-I hn-f-IÄ A-án-¡n-c-bm-bn

Im-e-Sn: ]-©m-b-Øn-se ]n-cm-cq¿-˛-]p-fn-bm-ºn-≈n {]-tZ-i-ßfn¬ Xo-]-S¿-∂p-]n-Sn-®p hym-]-I-\m-iw hn-X-®p. Pm-Xn,hmg,sX-ßv, tX-°v Xp-S-ßn-b-h-sb-√mw I-Øn-b-a¿-∂p. h-c-bnem≥ tU-hn-kv, tPm-kv, t]mƒ,]p-fn-aq-´n¬ c-Lp Xp-S-ßn-b-hcp-sS B-sfm-gn-™ ]-d-ºp-I-fn-em-bn-cp-∂p A-·n-_m-[.

Uo³ Ip-cym-t¡m-kn-sâ {]-Nm-c-Ww

aq-hm-‰p-]p-g: bp.Un.F^v. ÿm-\m¿-Yn Uo≥ Ip-cym-t°m-kns‚ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-N-c-Wm¿-Yw tI-{μ-a{¥n h-b-em¿ c-hn am-dm-Sn a-Æ-Øq¿ I-h-e-bn¬ kw-km-cn®p. tPmk-^v hm-g-bv°¬ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p.

ssl-a k-t½-f-\w sIm-¨n-bnÂ

sIm-®n: F-kv.F-kv.F-^v. F-dW - m-Ip-fw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \≥-ab - p-sS a-gh - n ¬ h¿-Wß - f - m-hp-I F-∂ k-tμ-ia - p-b¿-Øn kp-∂n _m-ekw-Lw kw-LS- n-∏n-°p-∂ ssl-a k-tΩ-f\ - w sa-bv 18\v sIm-®n-bn¬ \-S° - p-sa-∂v `m-ch - mln-Iƒ hm¿-Øm-Ip-dp-∏n¬ A-dn-bn-®p.

B-Zn-hm-kn bp-h-Xn-¡v aÀ-±-\-ta-ä kw-`hw; {]-Xn-s¡-Xn-tc A-\pIq-e \-S-]-Sn- kzo-I-cn-¨-Xm-bn ]-cmXn tIm-X-aw-K-ew: B-Zn-hm-kn bph-Xn-°v a¿-±-\-ta-‰ kw-`-h-Øn ¬ {]-Xn-°v A-\p-Iq-e-am-bn t]m-en-kv \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®Xm-bn bp-h-Xn D-∂-X t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°v ]-cm-Xn \¬In. t\-cy aw-K-ew a-Wn-b≥ ]md cm-[ k-Z-\-Øn¬ tim-`-sb A-b¬-hm-kn ho-´n¬ I-b-dn B-

{I-an-°p-I-bpw hm-°-Øn D-]tbm-Kn-®v sh-´n-sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-® kw-`-h-Øn¬ {]Xn-s°-Xn-sc tI-sk-Sp-°m≥ Du-∂p-I¬ t]-m-en-kv X-øm-dmIp-∂n-s√-∂v Im-Wn-®m-Wv Bep-h dq-d¬ F-kv.]n-°pw B-Znhm-kn t£-a-a-{¥n ]n sI P-be-£-an-°pw bp-h-Xn ]-cm-Xn \-

¬-In-b-Xv. am¿-®v 27 \m-Wv bp-h-Xn A{I- a n- ° - s ∏- ´ - X v . bp- h - X n- b p- s S ssI-bn¬ \n-∂pw ]-W-bw h°p-∂-Xn-\m-bn hm-ßn-b h-f amk-ß-fm-bn-´pw Xn-cn-®v \¬-Inbn-√. ]-e X-h-W tNm-Zn-®n-´pw Xn-cn-®v \¬-Im≥ {]-Xn-°q-´m°n-bn-√. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-f

tdmUv kpc£m ¢mkv \ne-¨p: At]-£-IÀ tPm. BÀ.Sn-.H. Hm^nkv D]-tcm-[n-¨p B-ep-h: tdm-Uv kp-c-£ t_m[-h¬-°-c-W ¢m-kv ap-S-ßn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v sse-k≥-kv At]-£-I¿-°v ]-s¶-Sp-°m-\m-bn√. Xp-S¿-∂v A-t]-£-I¿ tPm. B¿.-Sn.-H. Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®p.C-∂-se cm-hn-se _-l-fw \S-∂-Xv. te-tW-gv-kv ]m-km-Ip∂-h¿-°v sse-k≥-kv sS-Ãv \-SØp-∂-Xn-\v ap≥-]m-bn tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kn¬ \n¿-_-‘-am-bpw lmP-cm-I-W-sa-∂m-Wv \n-b-aw. CØ-c-Øn¬- B-ep-h tPm. B¿Sn-H-bp-sS ]-cn-[n-bn¬ 200te-sd A-t]-£-I-cm-Wv ¢m-kn-¬ ]s¶-Sp-°m-s\-Øn-b-Xv B-ep-hmbn-se Nq-≠n tdm-Un-se kz-Imcy sF.Sn-.kn-.bn¬ sh-®m-Wv tdm-Uv t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkv \-S-Øn-h-cp-∂-Xv F-∂m¬ A-©v B-gv-N-bn-te-sd-bm-bn ¢m-kv \n-e-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂-se ¢m-kp-s≠-∂v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v ssh-∏n≥, ]-d-hq¿, A-¶-am-

3

s]-cp-ºm-hq¿: Kym-kv kn-en≠ ¿ s]m-´n-sØ-dn-®v ho-Spw ho´p-]-I-c-W-ß-fpw I-Øn-\-in®p.C-S-hq¿ \m-t\-Øv ho-´n¬ kp-l-d I-co-an-s‚ ho-´n-em-Wv kn-en-≠¿ s]m-´n-sØ-dn-®v A]-I-S-ap-≠m-b-Xv. ]m-N-Iw sNøp-∂-Xn-\v th-≠n Kym-kv Xp-d∂-t∏mƒ Xo-B-fn-°-Øn knen-≠¿ s]m-´n-sØ-dn-°p-I-bmbn-cp-∂p. ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ ]p-dtØ-°v Hm-Sn c-£-s∏-´-Xn-\m¬

In-ä-Iv-kv I-¼-\n- am-en\yw hm-¯n-a-ä-¯v XÅn; \m-ept]À ]n-Sn-bn s]-cp-ºm-hq¿: In-g-°-º-ew In‰-Iv-kv I-º-\n-bn-se am-en-\yw hm-Øn-a-‰-Øv X-≈n-b- \m-ev t]sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. shtßm-e-˛ In-g-°-º-ew ]-©m-bØp-I-fp-sS A-Xn¿-Øn-bm-b hm-Øn-a-‰w B-tº-en-ap-I-fn-emWv c-≠v tSm-d-kv tem-dn-I-fn-em-

KOCHI/ekR

tdm-Uv kp-c-£m t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv ap-S-ßn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sse-k≥-kv A-t]-£-I¿- tPm. B¿.-Sn.-H. Hm-^n-kv D-]-tcm-[n°p∂p en `m-K-Øp-≈ h-\n-X-Iƒ A-S- D-≠m-bn-√. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m- tbm-sS X-s∂ ho-Sp-I-fn¬ \n°w 200 t]¿ ]p-e¿-s® X-s∂ Wv A-t]-£-I¿ B¿.Sn Hm-^n- s∂-Øn-b X-ß-se D-tZym-KB-ep-hm-bn-se-Øn-bn-cp-∂p. cm- kn-se-Øn D-]-tcm-[w \-S-Øn-b- ÿ¿ I-_-fn-∏n-®-Xm-bn A-t]hn-se B-dn-\m-Wv ¢m-kn-s\- Xv. X¿-°w cq-£-am-b-Xn-s\ Xp- £m¿-Yn-Iƒ B-tcm-]n-®p. XpØm≥ A-dn-bn-®n-cp-∂-sX-¶n- S¿-∂v t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv S¿-∂v A-[n-Ir-X-cpw A-t]-£m epw cm-hn-se 10a-Wn-bm-bn-´pw \-S-Øp-∂-Xn-\v lm-fn-\v 1000 cq- ¿-Yn-I-fpw X-Ωn¬ N¿-® sN-bv-Xv ¢m-kv \-S-°m-Øn-Xn-s\ Øp-S¿- ] hm-S-I \¬-Im-Ø-Xm-Wv ¢m- ¢m-kv \-S-Øp-hm-\p-≈ Xo-cp-am∂v ¢m-kn-s\-Øn-b-h¿ £p-`n-X- kv ap-S-ßm≥ Im-c-W-sa-∂m-bn \-am-b-tXm-sS-bm-Wv A-t]-£I¿ {]-Xn-tj-[w A-h-km-\n-∏ncm-bn. C-h¿ A-[n-Ir-X-sc _- A-[n-Ir-X¿. F-∂m¬ ]p-e¿-s® 3 a-Wn- ®-Xv. ‘-s∏-s´-¶n-epw H-cp D-Ø-c-hpw

]-W-bw h-® hn-h-cw {]-Xn-bpsS `m-cy-tbm-Sv ]-d-bpw F-∂v `oj-Wn-s∏-Sp-Øn-b ti-jw cm-[bp-sS ap-J-Øv A-Sn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. a¿-Z-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ bp-hXn-sb \m-´p-Im¿ tIm-X-aw-K-ew k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

B-dp-amk-s¯ Ip-Sn-sh-Å _nÃn e-£w XpI ]-≈p-cpØn: I-gn-™ B-dp-amkw sh-≈-ap-]-tbm-Kn-® _n√v I-≠-t∏mƒ ho-´p-Im¿ sR´n. Hcp-e£-Øn ]-Xn-s\m-∂m-bn-cØn ap-∂q-‰n ]-Xn-s\m-∂p cq-]bm-bn-cp-∂p _n√v. ]-≈p-cp-Øn Zo-]w P-Mv-j-\n¬ F-c-tßm-Øv ho-´n¬ kn-_n≥ tPm-bn-°m-Wv hm-´¿ A-tXm-dn-‰n h-I {]-lcw. aq-∂w-K-߃ am-{X-ap-≈ Ip-Spw_-Øn¬ C-Xn-\p-ap-ºv 136 cq-]am-{X-am-bn-cp-∂p _n√v. c-≠p-amkw Iq-Sp-tºmƒ _n√v C-h¿ IrXy-am-bn A-S-°p-am-bn-cp∂p. CXn-\n-S-bn¬ ao-‰¿ {]-h¿-Øn°m-Xmbn. C-Xp-kw-_-‘n-®v Ch¿ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n A-[n-IrX¿-°p ]-cm-Xn- -\¬In. H-Sp-hn¬ ]pXn-b ao-‰¿ hm-ßn-h-bv-°p-hm\m-bn-cp-∂p A-[n-Ir-X-cp-sS \n ¿-tZiw. C-X-\p-k-cn-®p 2000 cq]-AS-®p ]pXn-b ao-‰dpw ÿm]n®p. A-t∏m-gm-Wv C-Sn-Øot]m-se e-£-Øn-s‚ _n√p-h∂Xv. G-eq-cn-se H-cp kz-Im-cyIº-\n Po-h-\-°m-c\m-b kn_n≥ Cu _n√v Fß-s\ A-S°p-sa-∂ A-¶-em-∏n-emWv.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-04-06  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-04-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you