Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

thm-«À-am-cn `q-cn-]-£w 30þ49{]m-b-¡mÀ; I-¶n-thm-«À-amÀ 1.46 i-X-am-\w

hntij§Ä

"tKm -Hm¬' {]-ZÀ-i-\w -A-Sp-¯-am-kw

sIm-®n: Zn-bm s{]m-U-£≥-kns‚ tKm-˛-Hm¨ kn-\n-a A-SpØ am-kw {]-Z¿-i-\-Øn-\-Øns\-Øp-sa-∂v \-S-\pw kw-hn-[mb-\p-am-b Aw-Pn-Øv Jm≥ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. tem-Pn-°-¬ ^n-£≥ Im-‰K-dn-bn¬ s]-Sp-Øm-hp-∂ kn\n-a-bn¬ kw-`m-j-W i-I-e߃ C-√. Nn-{X-Øn-se tI-{μ L-S-Iw \n¿-am-Xm-hm-b k¬-am ap-l-Ω-±v F-gp-Xn-b G-I Km-\am-Wv.

A-¿³-Im-fn- {]-Xn-a A-\m-Ñm-Z-\w C-¶v

sIm-®n: Im-°-\m-Sv C-S-®n-dbn¬ \n¿-an-® tI-c-f-Øn-se G‰-hpw h-en-b a-lm-fl A-ø≥Im-fn- {]-Xn-a C-∂p sI.]n.Fw.F-kv c-£m-[n-Im-cn ]p-∂e {io-Ip-am¿ A-\m-—m-Z-\w sNøpw. ssh-Io-´v 5\vv \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. ]n cm-Po-hv Fw.]n ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-bn-cn°pw. N-S-ßn¬ in¬-]n cm-Pp G-gn°-c-sb s_-∂n _-l-∂m≥ Fw.F¬.F B-Z-cn-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F≥ sI c-ta-i≥, sI sI k-t¥m-jv, sI sI kp-{_-“-Wy≥, Fw F _n-Pp ]-s¶-Sp-Øp.

hnk X-«n-¸v: c-−p t]À A-d-ÌnÂ

B-ep-h: hn-tZ-i-tØ-°v tPmen hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv \-gv-kp-amcn¬-\n∂pw e-£-߃ X´n-b c≠p-t]-sc Beph t]m-en-kv Ad-kv-‰p sN-bvXp. Bep-h Imknt\m Xn-b-‰-dn-\p k-ao-]w am¿-h¿ P-Mv-j-\n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ ko sse≥ C‚¿-\m-jW¬ F-∂ {Sm-h¬ G-P≥-kn ÿm-]-\- \-S-Øn-∏p-Imcm-b NpW-ßw-th-en Im-c-°m-´p-ho-´n¬ _n-Pp (36), h¿-°-e ]p-Ø≥aTw ho-´n¬ _m-_p(57)F-∂n-hcm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. Zn-\-]-{X-ß-fnepw C‚¿-s\‰nepw ]-ckyw \¬-In-bm-Wv X´n-∏p \-S-Øn-bXv. X-´n-∏n-\n-cbm-b-h-cn¬ ap-gp-h≥ t]cpw \-gvkp-am-cm-Wv. 50,000 cq-]-ap-X¬ A-©-c-e-£w-cq-]-h-scbpw Ch-cn¬ \n∂pw {Sm-h¬ G-P≥kn Cu-Sm-°n-bn-cp∂p. X-´n-∏n\n-cbm-b Xr-»q¿ ]o-®n kz-tZin-\n en-Pn-bp-sS ]-cm-Xn-sbØp-S¿-∂m-Wv {]-XnI-sf t]men-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-ØXv. Xr-»q¿, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√-Ifn¬- \n-∂p-≈-h-cm-Wv X-´n-∏n-\nc-bm-b-h-cn¬ Iq-Sp-X-epw. Ipssh-‰n-epw knw-K-∏q-cnepw sXmgn¬ X-c-s∏-Sp-Øn-sIm-Sp-°m-sa∂m-bn-cp-∂p hm-Kv-Zm\w. {]-Xnam-kw 75,000 cq-]-h-sc-bm-Wv iº-f-am-bn \¬-Im-sa∂vv ]-d™m-bn-cp-∂p X-´n∏v. k-a-bw-I-gn-™n´pw tPm-en e-`n-°m-Xn-cp-∂-Xn-\m-em-Wv GP≥-kn-bp-am-bn D-tZym-Km¿-YnIƒ _-‘-s∏-´-t∏mƒ ]-e Imc-W-߃ ]d-™v H-gn-bp-I-bmbn-cp-∂p. C-tXm-sS-bm-Wv I-_fn-∏n-°-s∏-´-h¿ ]-cm-Xn \¬-InbXv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®p hn-iZ-am-bn A-t\zj-Ww \-S-Øn-hcp-∂-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn®p.

X-Sn-te-ew

ssh-∏n≥ Im-f-ap-°n¬ F¬.Un.F^vv ÿm-\m¿-Yn {In-Ãn s^¿-Wm-≠-kv sXm-gn-em-fnItfmSv thm-´v A-`y¿-Yn-°p∂p

{In-Ìn s^À-Wm-−-kv C-¶v F-d-Wm-Ip-fw, I-f-a-tÈ-cn a-Þ-e-§-fn sIm-®n: F¬.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn tUm.{In-Ãn s^¿-Wm≠-kv ssh-∏n≥, sIm-®n a-fie-ß-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. cm-hn-se sIm-®n≥ jn-∏v-bm¿-Uv tK-‰n¬ jn-∏v-bm¿-Uv tem-°¬ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® F.sI.-Pn. Zn-\m-N-c-W-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v ssh-∏n≥ a-fi-eØn-se ]p-Xp-ssh-∏n-\n¬ tKm{io lm¿-_-dn¬ a-’y-sØm-gnem-fn-I-sf k-μ¿-in-®v thm-´-`y¿Yn-® ti-jw a-fi-e-Øn-se ]pXp-ssh-∏v , F-fw-Ip-∂w-]p-g, Rm-db -- v-°¬, h-√m¿-]m-Sw, ap-f-

hp-Im-Sv, I-Sp-a-°p-Sn {]-tZ-i-߃ k-μ¿-in-®v thm-´-`y¿-Yn-®p. D®-°v ti-jw sIm-®n a-fi-eØn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn. Ip-º-f-ßn, sN-√m-\w, ]-≈n°-¬, a-´m-t©-cn, t^m¿-´v sIm®n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ k-μ¿-in®p thm-´-`y¿-Yn-°p-I-bpw t^m¿-´v-sIm-®n-bn¬ hn-hn-[ _qØv I¨-h≥-j-\p-I-fn-epw ]s¶-Sp-Øp. C-∂v F-d-Wm-Ip-fw, I-f-at»--cn a-fi-e-ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw.

sI hn tXm-a-kn-sâ ]-cy-S-\w C-¶v sIm-®n: bp.Un.F-^.v ÿm-\m¿-Yn {]-^ sI hn tXm-a-kn-s‚ Xn-c-s™-Sp-∏p ]-cy-S-\w C-∂p sI ap-c-fn-[-c≥ Fw.F¬.F DZv-Lm-S-\w sN-øpw. k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{¥n-amcm-b hn sI C-{_m-lnw Ip™p, sI _m-_p , Fw.F¬.F.am-cm-b tUm-an-\n-Iv {]-k-t‚-j≥, s_-∂n _-l\m≥, ssl-_n Cu-U≥, tXma-kv- D-Æn-bm-S≥ ,Pn.-kn.-Un.F. sN-b¿-am≥ F≥ th-WptKm-]m¬ F-∂n-h¿ kw-km-cn°pw. G-{]n¬ 8\p P-∑ \m-Sm-b Ip-º-f-ßn-bn¬ \-S-°p-∂ kam-]-\ dm-en-tbm-sS Xn-c-s™Sp-∏p {]-N-c-Ww k-am-]n-°pw.

sIm-®n: Pn-√-bn¬ thm-´¿-amcn¬ 44.71 i-X-am-\-hpw 30\pw 49 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-f-f-h¿. B-sI 2237176 thm-´¿-am-cn¬ 1.46 i-X-am-\w am-{X-am-Wv 18˛19 {]m-b-°m-cm-b I-∂n-thm-´¿-am¿. 30˛39 {]m-b-°m¿ 22.21 i-X-am\w h-cp-tºmƒ 40\pw 49\pw C-Sbn¬ {]m-b-ap-f-f-h¿ 22.5 i-X-am\-am-Wv. I-gn-™ H-º-Xn-\v ]-´n-I-bn¬ t]-cptN¿-°m≥ A-t]-£n®-h¿-°p Iq-Sn thm-´-h-Im-iw e`n-°p-∂-tXm-sS Cu I-W-°n¬ A¬-∏w am-‰-ap-≠m-Ipw. B-sI thm-´¿-am-cn¬ ]p-cp-j-∑m-cp-sS F-Æw 11,07,755 Dw h-\n-X-Iƒ 11,29,421 Dw B-Wv. i-X-am-\-°W-°n¬ A¬-∏w ]n-∂n-em-sW¶n-epw 40˛49 {]m-b-°m-cm-Wv thm-´¿-]-´n-I-bn¬ F-Æ-Øn¬ ap-∂n¬. 2,34,297 ]p-cp-j-∑m-cpw 2,69,137 h-\n-X-I-fp-apƒ-s∏-sS

Cu {]m-b-°m¿ 5,03,434 t]-cmWp-f-f-Xv. 30˛39 {]m-b-°m¿ 4,96,814 B-Wv. Cu hn-`m-K-Øn¬ h-\n-X-I-sf-°mƒ A¬-∏w ap-I-fn-em-Wv ]p-cp-j thm-´¿-am¿. 2,46,944 h-\n-X-Iƒ ]-´n-I-bnep-f-f-t∏mƒ 2,49,870 ]p-cp-j-∑mcm-Wp-f-f-Xv. 2,926 ]p-cp-j-∑m¿ Cu {]m-b-°m-cn¬ Iq-Sp-X-embp-≠v. thm-´¿-am-cp-sS F-ÆØn¬ aq-∂mw ÿm-\-Øp-f-f-Xv 20˛29 {]m-b-]-cn-[n-bn-ep-f-f-h-cmWv. 4,25,085 thm-´¿-am-cp-f-f Cu K-Ww thm-´¿-am-cn¬ 19 i-X-am\w h-cpw. h-\n-X thm-´¿-am-sc A-t]-£n-®v ]p-cp-j-thm-´¿-am¿ 39,351 t]¿ Iq-Sp-X-em-bp-≠v Cu K-W-Øn¬. 2,32,218 ]p-cp-j-∑mcpw 1,92,867 h-\n-X-I-fp-am-Wv Cu {]m-b-]-cn-[n-bn-ep-f-f-Xv. I-∂n-thm-´¿-am-cp-sS K-W-amb 18˛19 {]m-b-]-cn-[n-bn-epw ]pcp-j-thm-´¿-am¿-°m-Wv ap≥-Xq-

°w. 16,976 ]p-cp-j-∑m-cpw 15,782 h-\n-X-I-fpw Dƒ-s∏-sS 32,758 t]-cm-Wv Cu K-W-Øn¬. 10 hb-kn-\p-ap-I-fn¬ {]m-b-ap-f-f 2887 thm-´¿-am-cm-Wv Pn-√-bn-epf-f-Xv. C-Xn¬ 1170 ]p-cp-j-∑mcpw 1717 h-\n-X-I-fpw Dƒ-s∏-Sp∂p. thm-´¿-am-cn¬ 0.13 i-X-am\-am-Wv C-h-cp-sS {]m-Xn-\n-[yw. 80˛89 {]m-b-K-W-Øn-\v 1.43 i-Xam-\w {]m-Xn-\n-[y-am-Wp-f-f-Xv. B-sI-bp-f-f 32,031 thm-´¿am-cn¬ 19,040 h-\n-X-I-fpw 12,991 ]p-cp-j-∑m-cp-am-Wv. 6049 h-\n-XIƒ F-Æ-Øn¬ Iq-Sp-X-em-Wv. 70˛79 {]m-b-]-cn-[n-bn-ep-f-f-h¿ B-sI thm-´¿-am-cn¬ 1,14,005 B-Wv. C-Xn¬ kv-{Xo-Iƒ 64,767 Dw ]p-cp-j-∑m¿ 49,238 Dw B-Wv. 15,529 kv-{Xo thm-´¿-am¿ ]p-cpj-∑m-sc A-t]-£n-®v Iq-Sp-Xem-bp-≠v Cu K-W-Øn¬. {]m-b-K-W-Øn¬ 60˛69 kwLw thm-´¿-am-cn¬ 10.63 i-X-am\w h-cpw. 1,15,995 ]p-cp-j-∑m-cpw

sXm-gn-em-fnI-sf Xn-c-sª-Sp-¸v {]-N-c-W-¯n-\v D-]-tbm-Kn-¨-Xm-bn ]-cmXn s]-cp-ºm-hq¿: Iq-h∏Sn ]-©-mb-Øn¬ sXm-gn-epd-∏v sXm-gnem-fnI-sf Xn-c-s™-Sp-∏v {]-N-cW-Øn-\p D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xmbn ]-cmXn. sXm-gn-epd-∏v sXm-gnem-fn-I-fp-sS tbm-Kw ]-©mbØv X-e-Øn¬ hn-fn-®n-´p-s≠∂p sX-‰n-≤-cn-∏n-®m-Wp Iq-h∏Sn F≥.F-kv.Fkv Hm-Un-t‰m-dn-

b-Øn¬ \-S-∂ bp.Un.F-^v ]©mb-Øv Xn-c-s™-Sp-∏v I¨sh≥-j-\n¬ sXm-gn-em-fn-sf ]s¶-Sp-∏n-®-Xv. D-®-bv-°v ti-jw tPm-en- \n¿Øn-h-®v ap-gp-h≥ sXm-gn-em-fnIfpw tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°W-sa-∂p ]-©mb-Øv {]-kn-U‚pw hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv v

IΩ-n‰n sN-b¿-am\pw t\-cn-´v \n¿-tZ-in-®-X-\p-k-cn-®v F-Ønb-t∏m-gm-Wv bp.Un.F-^v I¨sh≥-j-\m-Wv \-S-°p-∂-sX-∂p a-\- n-em-b-sX∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. C-Xv kw-_-‘n-®v ]-©mb-Øv {]-Xn-]-£ Aw-K߃ Xn-c-s™-Sp-∏v I-ΩnjW¿-°v ]-cm-Xn \¬-In.

1,21,899 kv-{Xo-I-fpw Dƒ-s∏-sS 237894 thm-´¿-am-cm-Wv Cu-K-WØn-ep-f-f-Xv. 50˛59 {]m-b-]-cn-[nbn-ep-f-f-h-cp-sS {]m-Xn-\n-[yw 17.53 i-X-am-\-am-Wv. 3,92,268 thm-´¿-am-cn¬ ]p-cp-j-∑m¿ 1,95,000 Dw h-\n-X-Iƒ 197268 Dw B-Wv. kv-{Xo-˛-]p-cp-j A-\p-]m-XØn-epw bp-h-thm-´¿-am-cn¬ ]pcp-j-∑m¿-°v A¬∏w ap≥-Xq-°ap-≠v. 18˛19 {]m-b-K-W-Øn¬ 1000 ]p-cp-j-∑m¿-°v 930 B-Wv kv-{Xo A-\p-]m-X-sa-¶n¬ 20˛29 kw-L-Øn¬ C-Xv 831 B-Wv. 30˛39 K-W-Øn¬ C-Xv 988 B-bn´p-≠v. 40 ap-X-ep-f-f a-s‰-√m-K-WØn-epw kv-{Xo-thm-´¿-am-cm-Wv ap-∂n¬. 40˛49 {]m-b-K-W-Øn¬ 1149 Dw 50˛59 {Kq-∏n¬ 1012 Dw 60˛69 kw-L-Øn¬ 1051 Dw BWv kv-{Xo A-\p-]m-Xw. 70˛79 KW-Øn¬ 1315 Dw 80˛89 {]m-b°m-cn¬ 1466 Dw sXm-Æq-dn-\p ap-I-fn-ep-f-f-h-cn¬ 1468 Dw BWv kv-{Xo A-\p-]m-Xw.

F F³ cm-[m-Ir-jv-W-sâ ]-cy-S\w \m-sf B-cw-`n¡pw sIm-®n: _n.sP.]n F-d-Wm-Ipfw ]m¿-e-sa‚ v afi-ew ÿm\m¿-Yn F F≥ cm-[m-Ir-jvWs‚ ]-cy-S-\w \m-sf B-cw-`n°pw. cm-hnse 9\v ]q-Wn-Øp-d Km-‘n kv-Iz-b-dn¬ \n-∂m-Wv ]-cy-S-\-Øn-s‚ Xp-S-°w. sshIo-´v \m-en-\p Ip-Spw-_n tImf\n k-μ¿-in-°p-∂ ÿm-\m¿-Ynbp-sS ]-cyS\w B-en≥-Np-h´n¬ ssh-Io-´v k-am-]n-°pw.

Xn-c-sª-Sp-¸v I-½n-j³ \n-e-]m-Sv IÀ-i-\-am-¡n Pn-Ã-bn {]-Nm-c-W {]-hÀ-¯-\-§Ä a-µ-K-Xn-bn sIm-®n: Xn-c-s™-Sp-∏p I-Ωnj≥ \n-e-]m-Sp I¿-i-\-am-°n-btXm-sS {]-[m-\ ap-∂-Wn ÿm\m¿-Yn-I-fp-sS {]-Nm-c-W {]-h¿Ø-\-߃ a-μ-K-Xn-bn¬. ^v-fIv-k - v t_m¿-Uv, t]m-Ã-dp-Iƒ, Np-a-sc-gp-Øv Xp-S-ßn-b-h-bp-sS I-W-°p hy-Iv-X-am-bn tc-J-s∏Sp-Ø-W-sa-∂ \n¿-tZ-i-hpw XpS¿ ]-cn-tim-[-\-I-fp-am-Wp ]m¿´n-Iƒ-°p Xn-cn-®-Sn-bm-b-Xv. thm-s´-Sp-∏n-\p c-≠-c B-gv-N am-{Xw ti-jn-s° {]-[m-\ P-Mv j-j-\p-I-fn¬ t]m-epw kv-Ym]n-®n-´p-≈-Xv G-Xm-\pw sN-dn-b

t_m¿-Up-Iƒ am-{X-am-Wv. ^v-fIv-kn-t\-‰ {]-l-cw {]-ap-J ]m¿´n-I-fp-sS h-sc {]-Nm-c-W Nn-´-h´-ß-sf Xm-fw-sX-‰n-®n-´p-≠v. kz¥w \n-e-bn¬ t_m¿-Uv kv-Ym]n-°m≥ t]m-j-I kw-L-S-\-Iƒ B-tem-Nn-°p-∂p-s≠-¶n-epw h-bv-°p-∂ kv-Y-e-ß-fn¬ I-Ωnj≥ B-t£-]w D-∂-bn-°p-tam F-∂ `-b-Øn-em-Wp {]-h¿-ØI¿. ap≥-Im-e-ß-fn¬ \n-∂p hyXy-kv-X-am-bn sN-e-hp I-W-°pIƒ \n-iv-N-bn-°p-∂-Xn-\p Np-hsc-gp-Øp-Iƒ hn-Un-tbm-bn¬

]-I¿-Øn-b-ti-jw A-f-∂p tcJ-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv. A-\u¨-kv-sa‚ v hm-l-\߃ ]-cn-tim-[n-°m-\pw a-‰p {I-a-t°-Sp-Iƒ I-s≠-Øm-\pw th-≠n Un-t^-kv-sa‚ v kv-IzmUp-Iƒ C-S-tdm-Un¬ h-sc kPo-h-am-bn-´p-≠v. cm-jv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS {]Nm-c-W hm-l-\-ß-sf-°mƒ IqSp-X-em-Wp \n-c-Øn-ep-≈ -C-eIv-j≥ A¿-P‚ v ]-Xn-® hm-l-\߃. kv-Izm-Up-Iƒ cm-{Xn ]Øp-a-Wn h-sc {]-h¿-Øn-°p∂p-≠v.

k¿-°m¿ `q-an, ]p-d-tºm-°v kv-Y-e-ß-fn¬ kv-Ym-]n-®n-´p-≈ t_m¿-Up-Iƒ \o-°w-sN-øp-∂Xn-\p-≈ sN-e-hv kv-Ym-\m¿-YnI-fn¬-\n-∂v Cu-Sm-°p-sa-∂-Xn\m¬ ]-cn-tim-[n-®p am-{X-ta Nph-sc-gp-Øpw t_m-¿-Up-I-fpw kv- F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se F-kv.Un.]n.sF ÿm-\m¿-Yn kp¬-^n-°¿ A-en Ym-]n-°m-hq F-∂ \n¿-tZ-iw hn-hm-l \n-›-b ho-´n-se-Øn thm-´v A-`y¿-Yn-°p-∂p ]m¿-´n t\-Xr-Xz-߃ X-s∂ {]h¿-Ø-I¿-°p \¬-In-°-gn™p. Xn-c-s™-Sp-∏p cw-Kw Nq-Sp]n-Sn-°p-∂ h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\-Iƒ Iq-Sp-X¬ I¿i-\-am-Im-\m-Wv Xo-cp-am-\w. In-g-°º-ew: tIm¿-]-td-‰pI-sf Iq-´p-]n-Sn-®v v cm- A-t±-lw. A-gn-a-Xn \SØn-bpw tIm¿-]-td-‰p-IƒPy-sØ a-tX-X-c-Xzhpw P-\m-[n-]-Xyhpw X-I¿- °p cm-Py-sØ Xo-sd-gp-Xn-s°m-Sp-Øpw `-cn-°p°m≥ {i-an-°p-∂ ^m-kn-Ãv i-‡nI-sf ]-cm-P- ∂ k¿-°m-cp-Iƒ-°p Xm-°o-Xm-bn-cn-°-Ww Xn-cb-s∏-Sp-Øm≥ P-\-߃ X-bm-dm-I-W-sa-∂p F- s™-Sp-s∏∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ÿm-\m¿-Yn j-^o¿ ap-l-Ω-Zv, F-kv.-Un.kv.Un.]n.sF Pn-√m sk-{I´-dn A-Pv-a¬ C-kv-ambn¬. F-kv.Un.]n.sF Nm-e-°p-Sn tem-Ivk-`m a- Sn.bp. Pn√m {]-kn-U-‚ v ]n Fw A-–p-d-lv am≥, fi-e-w ÿm-\m¿-Yn-bpsS {]-N-m-c-W- k-tΩ-f-\- Ip-∂-Øp-\m-Sv afi-ew {]-kn-U‚ v ]n ]n sskB-eph: bp.Un-.F^v ÿm- Øns‚ D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p \p-±o≥, A-\o-kv A-en kw-km-cn®p. \m¿Yn ]nkn Nmt°m C∂se Bephbn¬ ]cy-S-\ \S-Øn. cmhnse Pn.Sn-.F≥.I-h-e-bn¬ \n∂m-cw-`n®v Fkv.Un. tIm¨sh‚ v, Beph am¿°‰v, F¬.- sIm- ® n: Pn- √ - b n¬ km- b p- [ - X-aw-K-e-Øv, 123 t]¿. cp-ºm-hq-cn-epw 173 ho-Xw k¿F-^v. skan-\m-cn-F-∂n-hn-S-ß- tk-\-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ k¿- h o- k v thm- ´ ¿- a m- c p- s S ho-kv thm-´¿-am-cp-≠v. F-d-Wmfn-seØn thm´v A`y¿∞\ thm- ´ ¿- a m- c p- s S (k¿- h o- k v F-Æ-Øn¬ c-≠mw ÿm-\w ]- Ip-f-Øv k¿-ho-kv thm-´¿-am-cp\S-Øn. thm- ´ ¿- a m- ¿ ) F- Æ w 2483 B- d-hq-cm-Wv , 257 thm-´¿-am¿. Xr- sS F-Æw 169 B-Wv. ∏q- W n- Ø p- d - b n¬ 205 Dw Xraq-hm-‰p-]p-g-bn¬ 155 Dw AWv. ]n-d-hw \n-b-a-k-` a-Wv-U-e- °m-°-c-bn¬ 195 Dw k¿-ho-kv ¶- a m- e n- b n¬ 138 Dw B- e p- h bn¬ 129 Dw I- f - a - t i- c n- b n¬ bp.Un.F^v. Nme°pSn ]m¿- Øn- e m- W v G- ‰ - h pw Iq- S p- X ¬ thm-´¿-am¿ ho-X-ap-≠v. Ip- ∂ - Ø p- \ m- S v a- W v - U - e - 126 Dw sIm-®n \n-tbm-P-I a-Wvk¿- h o- k v thm- ´ ¿- a m- c p- f - f - X v , e-sa‚ v ÿm-\m¿Yn ]n kn 340 t]¿. G-‰-hpw Ip-d-hv k¿- Øn¬ 175 k¿-ho-kv thm-´¿-am- U- e - Ø n¬ 125 Dw k¿- h o- k v Nmt°m B-ep-h-bn¬ ho-kv thm-´¿-am-cp-f-f-Xp tIm- cp-f-f-t∏mƒ ssh-∏n-\n-epw s]- thm-´¿-am-cm-Wp-f-f-Xv. thm´-`y¿-Yn-°p∂p

^m-kn-Ìv i-ànI-sf ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯pI: A-Pv-a C-kv-am-bnÂ

]nkn Nmt¡m Bep-h-bn ]cy-S\w \S-¯n

kÀ-ho-kv thm-«À-amÀ 2483; Iq-Sp-XÂ ]n-d-h-¯v

Xn-c-sª-Sp-¸p ]-cn-io-e-\w: D-tZym-K-ØÀ-¡v Øm-\mÀ-Yn-IÄ-¡v A-]-c-·m-cn-à ]-Ww \Â-In-b-Xn Xn-cnadn

sIm-®n:s]-cp-ºm-hq¿, ap-Sn-°¿ k¿-°m¿ X-Sn Un-t∏m-bn¬ am¿®v 27 \v Cu-´n X-Sn-bpw Cu-´n hnd-Ipw Cu-´n _n-√-‰pw te-ew sNøpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-cw Im°-\mSvv: Xn-c-s™-Sp-∏p 8547604403, 9447382179 \-º-cp-I- Uyq-´n-°p \n-tbm-Kn-°p-∂ Dfn¬ A-dn-bmw. tZym-K-ÿ¿-°p ]-cn-ioe-\w \¬-In h≥ Xp-I X-´n-sb-Sp-ØsIm-®n: tX-°v X-Sn-I-fp-sS Nn- Xm-bn ]-cmXn. ]-cn-io-e-\-Øn√-d hn¬-∏-\ Xp-S-cp-∂p. s]-cp- ¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ D-tZym-K-ÿ¿ºm-hq¿ Sn-º¿ sk-bn¬-kv Un- °p k¿-°m¿ \n-›-bn-® Zn-h-k hn-j-\p Io-gn-ep-f-f ap-Sn-°¬ thX-\w \¬-Im-sX I-_-fn-∏nk¿-°m¿ X-Sn Un-t∏m-bn-em-Wv s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. ]-cn-io-e-\hn¬-∏-\. B-h-iy-°m¿-°v Un- Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø sk-°≥ t∏m-sb k-ao-]n-°m-sa-∂v Hm- t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-am¿-°p k¿°m¿ \n-›-bn-®n-cp-∂-Xv 250 cp^n-k¿ A-dn-bn-®p.

tX-¡v X-Sn hnÂ-¸-\

] hoXw \¬-Im-\m-bn-cp-∂p \n¿-tZiw. ]-cn-io-e\w I-gn™p a-S-ßn-b D-tZym-K-ÿ¿°p 100-Dw 150 Dw cq-] ho-X-amWvv e-`n-®-Xv . Xp-I tc-J-s∏-Sp-ØmØ hu-®-dn¬ H-∏n-´p hm-ßn-bmWp Xp-I \¬-In-b-Xv. A-sXka-bw {]o-ssk-UnMv Hm-^n-k¿-°p \n-›-bn-®n-cp∂ 350 cq-] ho-Xw \¬-Ip-Ibpw sN-bvXp. F-d-Wm-Ip-fw F-kv.B¿.hn kv-Iq-fn¬ c≠vv _m-®p-

s^bv-kv-_p-¡n am-{X-am-bn ]p-Xp-X-eap-d am-dp-¶p: s_-\ym-an³ sIm-®n: Hmtcm kw-`-h-߃ \S-°p-tºmgpw s^-bv-kv-_p-°n¬ H-cp A-`n-{]m-bw tc-J-s∏-SpØn In-S-∂p-d-ßp-∂-h-cm-bn ]pXp-X-eap-d am-dn-sb-∂v F-gp-ØpIm-c≥ s_-\yma≥. ]-{X-{]-h¿Ø-I\m-b c-hn-h¿-a-X-ºp-cm≥ c-Nn-® `-b-¶-cm-ap-Sn F∂ t\mh¬ F-d-Wm-Ip-fw {]-kv-¢-∫n¬ {]-Imi-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. kw`-hw \-S-°p-tºmƒ ]-ckv]-cw ]-gn-Nm-cpw. ]n-s∂ B hn-j-bwX-s∂ a-d-°p-∂ {]-hW-X-bm-Wv Im-Wp-∂Xv. C-Xn\p am-‰w h-tc-≠-X-t√-sb∂v B-tem-Nn-°Ww. ]-c-kv]-cw ]gn-Nm-cn kw-`-hß-sf e-Lq-I-cn°p-I-bm-Wv \mw F√m-hcpw sN-øp-∂Xv. F√mw a-‰m-cp-sStbm Ip-g-∏w-sIm-≠p \-S-°p-∂Xm-sW-∂m-Wv F√m hn-jb-ß-

23 am¿®v 2014- Rmb¿

tfm-Sp-ap-≈ \-Ωp-sS {]-Xn-I-cWw. C-Xn-\p I-S-I-hn-cp-≤am-b Nn-{X-am-Wv c-hn-h¿-a-bp-sS `-b¶-cm-ap-Sn-sb∂pw s_-\ym-an≥ ]-d™p. \-S-°m≥ t]m-Ip∂ Xn-cs™-Sp-∏n¬ Pm-Xn PmXn-tbmSp a¬-k-cn-°p-∂ Im-gv-N-bm-Wv Im-Wp-∂Xv. Hmtcm a-\p-jy-s‚bp-≈nepw Pm-Xn B-g-Øn¬ th-tcm-Sn-bn-cn-°p∂p. F√m taJ-e-bn-ep-≈-hcpw Pm-Xn-Nn-¥h-®p-]p-e¿-Øp-∂-h-cm-bn am-dnbn-cn-°p-I-bmWv. G-Xp cm-{„ob-]m¿-´n \-S-Øp-∂ l¿-Øm-embm¬-t]mepw Pm-Xn-°p th-≠n h-gn-am-dpw. H-cp Pn√ ap-gp-h≥ l¿-Øm¬ B-N-cn-°p-tºmgpw H-cp ]≈n-s∏-cp-\mfnt\m D¬-k-hØn-t\m-th-≠n B `m-Kw H-gnhm-°-s∏-Spw. ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿

t]mepw Pm-Xn-sb-°p-dn-®p Nn¥n-°p∂p. Cu Pm-Xn Fß-s\ {]-h¿-Øn-°p-∂p-sh∂pw Fß-s\ \-sΩ \-in-∏n-°p-∂psh∂pw a-\- n-em-Ip-∂n√. PmXnbpw a-X-ßfpw D-b¿-Øp-∂ A-P-≠-Iƒ t\m-h-en¬ hn-e-bncp-Øp-∂p≠v. B-scbpw kp-Jn∏n-°mØ t\m-h-em-b-Xn-\m¬ `-b-¶-cm-ap-Sn th-dn-´p-\n¬-°p-∂Xm-sW∂pw A-t±-lw ]-d™p. F-d-Wm-Ip-fw {]-kv¢-∫v {]knU‚ v sI c-hn-Ip-am¿ A-[y£-X-h-ln®p. C-S-°pf-ßc tKm--]≥ B-Zy-{]-Xn s_-\ym-a\n¬-\n∂pw G-‰p-hmßn. F-kv.-]n.kn.F-kv ]-ªn-t°j≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ _n iin-Ip-am¿, tUm.aq-™n-\m-Sv ]fl-Ip-am¿, tUm.B-¿ `-{Z≥, _m-_p ]o-‰¿,Pn \n-[o-jv kwkm-cn®p.

I-fn-em-bn cm-hn-se-bpw ssh-Io´p-am-bn-cp-∂p Xn-c-s™-Sp-∏p Uyq-´n-°p-≈ ]-cn-ioe-\w \¬In-bXv. D-®-bv-°p-ti-jw \-S-∂ sk°≥Uvv t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ¿°p \¬In-b Xp-I-bn-em-Wp Xncna-dn \-S-Øn-b-Xm-bn ]-cm-Xn Db¿-∂Xv. ]-cn-ioe-\w I-gn-™p Hm-^n-kp-I-fn¬ F-Øn-b-t∏mgm-Wp ]-e¿-°pw X-´n-∏p t_m[y-s∏-´Xv.

\m-ev Intem kzÀ-W_n-kv-I-äp-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp¯p sIm-®n: Zp-_-bn¬ \n-∂v _mw•q-cn-te-°v I-S-Øm≥ {i-an-® \m-ev Intem kz¿-W- _n-kv-I-‰pIƒ hn-am-\-Øn-s‚ tSm-bv-e-‰n¬ \n-∂pw U-b-d-Œ¿ H-^v d-h\yq C≥-d-en-P≥-kv (Un.-B¿.sF) A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. H-cm-sf A-d-Ãv sN-bvXp. a[pc kz-tZ-in d-lv-am≥(37) B-Wv A-d-Ãn-em-bXv. C∂-se ]p-e¿s® c-≠p aWn°v Zp-_bn-¬ \n-∂pw s\-Spºm-ti-cn hn-am-\-Øm-hfØnse-Øn-b kv-ss] kv- sP-‰v hnam-\-Øn-s‚ tSm-bv-e-‰n-\-I-Øv I-S-em-kn¬ s]m-Xn-™v H-fn-∏n®p h-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p Hmtcm Intem Xq-°-ap-≈ \mev kz¿-W _n-kv-I-‰p-Iƒ. c-l-kyhn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv F-d-Wm-Ipf-Øv \n∂p≈ Un.B¿.sF kwLw hnam-\-Øn¬ ]cn-tim-[-\ \-SØn-bXv.

sIm-®n: ap-∂-Wn ÿm-\m¿Yn-Iƒ-°p `o-j-Wn-bm-b A]-c≥-am¿ C-Ø-h-W F-dWm-Ip-fw, Nm-e-°p-Sn tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-se Xn-cs™-Sp-∏n-en-√. ]-{Xn-I \¬-Im-\p-≈ Ah-km-\-Zn-h-k-am-bn-cp-∂ i\n-bm-gv-N, {]-[m-\ kv-Ym-\m¿-Yn-I-fp-sS t]-cn-t\m-Sp kmay-ap-≈ H-cp A-]-c≥ -t]mepw \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I ka¿-∏n-®v cw-K-Øp-h-∂n-s√-∂ hn-h-cw ÿm-\m¿-Yn-Iƒ°pw B-izm-k-am-bn. A-]-c≥-am¿ s]m-Xp-th A-h-km-\-Zn-h-k-am-Wp ]{Xn-I \¬-Im-dp-≈-Xv. H-´p-an° A-]-c≥-am-cpw kz-¥w Cjv-S-{]-Im-c-am-hn-√ a¬-k-cn°p-∂-Xv. F- X n¿- k v - Y m- \ m¿- Y n- b psS t]-cn-t\m-Sp km-ay-ap-≈ t]-cp-Im-sc I-s≠-Øn h-cWm-[n-Im-cn-bp-sS ap≥-]n-seØn-°p-I A-{X F-fp-∏-ap-≈ ]-Wn-b-√. I-gn-™ tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Pn-√bn-se c-≠p ap-∂-Wn kv-Ym\m¿-Yn-Iƒ-°pw A-]-c≥-amcp-≠m-bn-cp-∂p.

]-{Xn-I k-aÀ-¸-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn; Pn-Ã-bn 43 Øm-\mÀ-Yn-IÄ sIm-®n: ]-{Xn-I-k-a¿-∏-Ww ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ Pn-√-bn¬ 43 t]¿ \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®p. F-d-Wm-Ip-fw, Nm-e-°p-Sn tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fn-se ap-∂-Wn ÿm-\m¿-Yn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈ I-W-°m-Wn-Xv. ]-{Xn-I k-a¿-∏-W-Øn-s‚ A-h-km-\ Zn-h-k-am-b C-∂-se aq-∂p h-sc 15 t]-cm-Wp ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. F-d-Wm-Ip-fw afi-e-Øn¬ 22 t]-cpw Nm-e-°pSn a-fi-e-Øn¬ 21 t]-cp-am-Wv ]-{Xn-I \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS U-Ωn-bmbn ]-{Xn \¬-In-b-h¿ Iq-Sn ]n∑m-dp-∂-tXm-sS ÿm-\m¿-Yn-Ifp-sS C-\n-bpw Ip-d-bpw. C-Xn¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv G-gpw Nm-e°p-Sn-bn¬ F-´v ÿm-\m¿-∞n-Ifp-am-Wv I-e-Œ¿ Fw Pn cm-P-amWn-Iyw ap-ºm-sI i-\n-bm-gv-N ]-{Xn-I sIm-Sp-Ø-Xv. F.F≥. cm-[m-Ir-jv-W≥ (_n-.sP-.]n.), A-\n-X {]-Xm-]v (F.F.]n.), en-t\m tP-°-_v (bp.Un.F-^v. U-Ωn), t_-kn-

Pn-Ãm- I-½n-än A-c-hn-µm-£-s\m-¸w sIm-®n: kn-.Fw.-]n Pn-√m-I-Ωn‰n A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-K-Øn\p ]n-¥p-W- \¬-I-p-∂-Xm-bn Pn-√m-sk-{I-´-dn hn kn c-hn ]-d™p. Pn-√m I-Ωn-‰n-bn-se 86 Aw-K-ß-fn¬ \m-ep-t]-scm-gnsI ap-gp-h≥ B-fp-I-fpw bp.Un.F-^v. hn-Sm-\p-f-f Xo-cp-am\-Øn-s\m-∏-am-Wv.

]n cm-tP-jv,dn-\o-jv-Ipam¿,k-Rv-Pp,\-ko¿ F-∂n-h-cmWv kn ]n tPm-Wn-s\m-∏w \n¬°p-∂-Xv. t\-c-sØ A-`n-{]m-b hy-Xym-k-ap-≠m-b-t∏mƒ Xs∂ I-eq-cn¬ hm-S-I-sI-´n-SØn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Pn-√m-IΩn-‰n Hm-^o-kv ssI-°-em-°nbn-cp-∂p.

¬ A-´n-t∏-‰n (kz-X-{¥), A-a¬ {^m≥-kn-kv (kz-X-{¥), Fw sI Ir-jv-W≥-Ip-´n (kn.]n.sF.-Fw.F¬.), F≥ sP t]mƒ (Fw.kn.]n.sF.(bp) ), tbip-Zm-kv ]-d-∏n-≈n (F¬.Un.F^v. U-Ωn), Pq-tWm tPm¨ t__n(sF.Pn.]n.), sI hn `m-kv-Ic-≥ (kz-X), a-t\m-Pv (kz-X), F F kpƒ-^n-°¿ A-en (F-kv.Un.-]n.sF.), N-{μ-`m-\p (F-kv.B¿.]n.), A-\n¬ Ip-am¿ (kzX), sI sI sd-ln-bm-\-Øv (Fkv.Un.]n.sF. U-Ωn), Im¿-ØntI-b≥ (_n-.F-kv-.]n.), F≥ sI _n-\p (_n-.F-kv-.]n. UΩn), sU≥-kn¬ sa≥-U-kv (P\-Xm-Zƒ-˛-bq-ssW-‰-Uv), Intjm-¿ (kz-X), c-P-\o-jv _m-_p (kz-X) F-∂n-h-cm-Wv \m-a-\n¿tZ-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®n-´p-≈-Xv. Nm-e-°p-Sn-bn¬ ]-{Xn-I \¬In-b-h¿: ]n kn Nm-t°m (bp.Un-.F-^v.), C-∂-sk‚ v (F¬.Un.-F-^v.), _n tKm-]m-e-Ir-jvW≥ (_n.-sP-.]n.), sI F≥ \qdp-±o≥ (B-]v), sI Aw-_p-Pm-

£≥ (sh¬-^-b¿ ]m¿-´n), taml-\≥ (sh¬-^-b¿ ]m-¿-´n UΩn), sI kn ]u-tem-kv (kz-X), Kn-cn-P-h-√-`≥ (kn.]n.-Fw. UΩn), P-b≥ (kn.]n.-sF.Fw,F¬), F≥ in-h-Zm-k-≥ (sF.Pn.]n.), Fw Pn ]p-cp-tjmØ-a≥ (_n.F-kv.]n.), j-^o¿ ap-l-Ω-Zv (F-kv-.Un-.]n.-sF.), kn-bm-Zv (F-kv-.Un.-]n.-sF. UΩn), sI F-®v _-jo¿ (Fw-.kn.]n-.sF. bp), ]n sP-bn-k≥ h¿Ko-kv (kz-X), _m-_p cm-P≥ (kz-X), A-–pƒ I-cow (B¿.sP.-Un.), A-∂-Ω (Hmƒ C-¥y Xr-W-aq¬ tIm¨-{K-kv), k-Pn (in-h-tk-\), hn≥-sk‚ v (kzX), hn-tPm hn-P-b≥ (kz-X)-. Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv ]-{Xn-I-Ifp-sS kq-£v-a-]-cn-tim-[-\. am¿®v 26\v ssh-Io-´v aq-∂p-h-sc ]{Xn-I-Iƒ ]n≥-h-en-°m≥ k-ab-ap-≠v. G-{]n¬ 10\m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v. sa-bv 16\m-Wv thms´-Ƭ. sa-bv 28\m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v {]-{In-b A-h-km-\n°p-∂-Xn-\p-≈ Zn-h-kw.


{]mtZ-inIw

23 am¿-®v 2014 Rm-b¿

t_m-[-h¡-c-W Imw-]-bn³ kw-L-Sn-¸n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw ]-d-hq¿:11sI.hn sse-\n¬ \n¿Ωm-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°p∂-Xn¬ Sn._n tdm-Unepw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fnepw \msf cmhnse 9ap-X¬ 5h-sc ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww ap-S-ßpw.

]cn-]mSn  FdWm-Ipfw sF.Fw.F

lmƒ(a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pn\v k-ao-]w): tPm-bn‚ v {In-kvXy≥ Iu-¨-kn-en-s‚ P-\-d¬ Iu¨- k n¬- t bm- K w,cm- h n- s e 10\v Im-cn-°m-ap-dn B-{i-a-tZ-hmebw: hn-ip-≤ bu-tk∏vv ]n-Xmhn-s‚ Xn-cp-\mƒ,Zn-hy-_en,ssh-Io´v 5.30\v  a-™p-Ω¬ {io-\m-cm-b-Wlmƒ: A-„mw-K-cXv-\ ]p-c-kvIm-c-Øn-\v A¿-l\mb tUm. sI F-kv Kw-Km-[-c≥ ssh-Zysc B-Z-cn-°p-∂p˛ssh-Io´v 4.30\v.  c- h n- ] p- c w- s a- g v - k n- t lm- ´ en¬: sI hn tXm-a-kp-am-bn apJm-ap-Jw-˛-ssh-Io-´v 4.30

Adnbn-¸pIÄ

bp.kn tIm-f-Pn-\v \msf Ah-[n sIm-®n: C-·mØn-tbm-kv kJm {]-Y-a≥ ]m-{Xn-b¿-°o-kv _m-h-tbm-Sp-≈ B-Z-c kq-N-Iam-bn \m-sf bp.kn tIm-f-Pn-\v A-h-[n-bm-bn-cn-°pw. \msf \-St°-≠ bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-co£-Iƒ-°v am-‰-ap-≠m-bn-cn-°ns√-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn®p.

Ggn-¡-c-bn kuP-\y sa-Un-¡Â Iymw]v ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ e-b-¨-kv ¢∫pw G-gn-°-c {Km-a∏-©mbØpw tN¿-∂v tUm¨ t_mkvt°m B-ip-]-{Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y sa-Km sa-Un-°-¬ Iymw]v 30\v cm-hnse H≥]-Xv ap-X¬ G-gn-°-c Kh. l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqfn¬ \-S-Øpw.

s]³-jt\gv-kvt»m-¡v- kt½f\wssh-∏n-≥:- tI-c-f- tÃ-‰v- k¿-hokv- s]-≥j-t\-gv-kv- ssh-∏n-≥ tªm-°v- 22 mw- hm¿-jn-I-k-tΩf-\w- bq-\n-b-≥ Pn-√m-{]-kn-U‚ v- {]^.- -Sn -hn -]u-tem-kv- D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp.- tªm-°v- {]kn-U-‚ v- Fw ]n -_m-_p- A[y£-X h-ln®p. kn-∏n- ]-≈n-∏pdw- ap-Jy-{]-`m-j-Ww- \-S-Øn.sI Fw -hn-izw-`-c-≥,- sI -Pn -{]oXn,- A-Ωn-Wn- Zm-tam-Z-c-≥,- sI sF -Ip-cym-t°m-kv,- ]n F -h¿Ko-kv,- B¿ -hn -cm-P-≥,- ]n sI Ir-jv-W-]n-≈- kw-km-cn-®p.-

càZm\ Iymw]pw A¶Zm\ hnXc-Whpw

B-eph: F.sI.Pn.bp-sS 37 mw N-c-a-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v C¥y≥ tIm-^n lu-kv Po-h-\m°m¿ Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø\-Øn-s‚ `m-K-am-bn c-‡-Zm-\ Iymw-]pw B-ep-h Pn-√ B-ip-]{Xn-bn-se tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ A∂-Zm-\ hn-X-c-W-hpw kw-L-Sn∏n-®p. tem-I ]-©-Kp-kv-Xn Nmw]y≥ tPm-_n am-Xyp N-S-ßv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-l-I-c-W kw-Lw sk-{I-´-dn hn Sn h¿-Kokv A-[y-£-X h-ln-®p. B-ip]-{Xn kq-{]-≠v hn Un A-\n¬Ip-am¿, ª-Uv _m-¶v sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ B¿.Fw.H. tUm jcnw ^m-Øn-a, kw-Lw {]-knU‚ v F-kv F-kv A-\n¬-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

aX-{]-`m-jW ]c-¼-c kw-L-Sn-¸n¨p sNß-a-\mSv: km-aq-ln-I-t£-a{]-h¿-Ø-\-߃ G-s‰-Sp-Øv \S-∏m-°p-∂-Xn¬ kw-L-S-\-Iƒ X-S-k-am-I-cp-sX-∂v {]-ap-J ]fin-X-\pw _mw-•q¿ kn-‰n a-kvPn-Zv C-am-ap-am-b A-^v-k¬ A¬-Jm-kn-an ]-d-™p. bp-h-P-\-kw-L-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ a-X-{]-`m-jW ]-c-º-c D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p C-t±-lw. Np-¶w I-h-e-bn-se A¬ ln-Zm-b \-Kdn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ C{_m-lnw \Pvan {]`m-jWw \SØn.

tem-I P-e-Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n®vv F-S-b-∏p-dw Aw-ºm-´p- PMv-j-\n¬ P-\-i-–w kw-L-Sn-∏n-® "ip-≤P-ew' F∂ sX-cp-hv \mSIw

F³Pn\o-b-dnMv, saUn¡Â tamUÂ F³{S³kv sIm-®n: F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, saUn-°¬ {]-th-i-\ ]-co-£-bv°v X-øm-sd-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn A-©m-a-Xv Sn-]v-kv tam-U¬ F≥-{S≥-kv ]-co-£ Pn-√-bn¬ 3 tI-{μ-ß-fn¬ \-S°pw. aq-hm-‰p-]p-g, B-ep-h, F-dWm-Ip-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ]-co-£m sk‚-dp-Iƒ. am¿-®v 30 cm-hn-se 10 ap-X¬ 12.30 h-sc-bmWv ]-co-£. Fw.F-kv.Fw. kwÿm-\ k-an-Xn-bm-Wv Sn-]v-kv

kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. c-Pn-kv-t{Sj≥ Hm¨-sse≥ h-gn sN-ømhp-∂-Xm-Wv.

At]-£ £-Wn¨p ]-d-hq¿: kw-ÿm-\ k-lI-cW bq-\n-b≥ Io-gn-ep-≈ ]-dhq¿ k-lI-c-W ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn¬ sP.Un.kn.14˛15 _m®n-te-°p-≈ A-t]-£-Iƒ £Wn-°p-∂p. A-hkm-\ Xnø-Xn G-{]n¬ 1.

Beph: tem-I P-e-Zn-\-Øn s‚ `m-K-am-bn P-\-i-–w kwLS-\ \-bn-°p-∂ P-e-kw-c-£W t_m-[-h¬°-c-W Imw-]-bn≥ F-S-b-∏p-dw Aw-ºm-´p PMv-j\n¬ \-S∂p. \o¿-Ø-S-ßfpw Ir-jn-`qanbpw \n-I-Øp-∂-Xn-\v HØm-i sN-øp-∂ ]-©mb-Øv `-c-W {]Xn-]-£ ]m¿-´n-Iƒ-s°-Xn-sc kw-L-Sn-∏n-® Imw-]-bn≥ P-\-i–w sk-{I-´dn ]n sI A-–p-t\XrXzw \¬In. C-tXm-sSm-∏w "ip-≤P-ew' F-∂ sX-cp-hp-\m-SIhpw P-\i-–w I-em-Im-c-∑m¿ A-h-X-cn-∏n-®p.

KOCHI/ekC

{]Xn-I-fp-sS Nn-{X-sa-Sp-¡m³ {i-an¨ am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-s\ X-S-ªp a-´m-t©cn: {]-Xn-I-fp-sS Nn{Xw F-Sp-°m≥ sN-∂ am-[y-a-{]-h¿ØIs\ t]m-en-kv-Im-c≥ X-Sbp-I-bpw A-]-am-\n-®-Xmbpw ]cmXn. t^-kv-_p-°n-eq-sS ]-cn-N-bs∏-´v hnhm-l hm-Kv-Zm-\w \¬In I-_-fn-∏n-® tI-kn-sebpw hn-tZ-i h-\nX-sb \-·-X {]-Z¿in-∏n-® kw-`-h-Øn-se-bpw {]Xn-I-fp-sS Nn-{X-am-Wv F-Sp°m≥ {i-an-®Xv. kw-`-h-Øn-\p am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿ {]-Xo-I-cn-®-tXm-sS kvt‰-j≥ ap-∂n¬ t]m-enkpw am-

t]m-fnMv _q¯n-s\-s¨mÃn XÀ¡w sN-ß-a-\m-Sv: Ip-∂p-I-c ]-©mb-Øn-se ku-Øv A-Sp-hm-t»cn-bn¬ t]m-fnMv _q-Øn-s\s®m-√n X¿-°w. h¿-j-ß-fm-bn t]m-fnw-Mv tÃ-j-\m-bn D-]-tbmKn-®v h-cp-∂ ku-Øv A-Sp-hmt»-cn F-kv. F≥.-Un. ]n. sI-´nS-am-Wv C-Ø-h-W t]m-fnw-Mv tÃ-j-\m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂Xn-s\-Xn-sc F-kv. F≥. Un. ]n. cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≈-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw C-hn-sS Xmeq-°v C-e-£≥ U-]yq-´n X-lkn¬-Zm-dp-sS \n¿-t±-i-{]-Im-cw

t]m-fnw-Mv tÃ-j≥ tc-J-s∏-SpØm-s\-Øn-b Ip-∂p-I-c hn-t√Pv D-tZym-K-ÿ-s\ X-S-™n-cp∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-kv.-F≥.-Un.-]n.-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ Ip-∂p-I-c ta-J-ebn¬ hym-]-I-am-bn t]m-Ã-dpIƒ {]-Xy-£-s∏-´n-´p-≠v. C-e-£≥ I-Ωo-j-s‚ D-Øc-hv \-S-∏n-em-°p-I am-{X-am-Wv X-ß-fp-sS tPm-en-sb-∂pw a-dn®p-≈ hn-hm-Z-߃-°v a-dp-]-Sn ]d-tb-≠-Xp--s√-∂p-am-Wv hn-t√-Pv

A-[n-Ir-X-cp-sS {]-Xn-I-c-Ww. F-∂m¬ H-cp h¿-jw ap≥-]v F-kv.F≥.-Un.-]n. im-Jm sI-´nS-sØ t]m-fnw-Mv tÃ-j-\n¬ \n∂pw H-gn-hm-°n-Ø-c-W-sa-∂v IØv ap-Jm-¥n-cw B-h-iy-s∏-´n´pw -\-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√-∂v Fkv. F≥.-Un.-]n. `m-c-hm-ln-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂p. kw`h-sØ Xp-S¿-∂v t]m-fnMv _q-Øv a-s‰m-cn-S-tØ-°v am‰m-\m-Wv km-[yX.

Im-kv-än-Mv bmÀ-Un tSmd-kv tem-dn 110.sI.hn sse-\nÂ- Ip-Sp§n Ifa-t»-cn: Im-kv-‰n-Mv bm¿Un¬ sa-‰-ep-am-sbØnb tSmdkv Sn-∏¿ tem-dn 110.sI.hn sse\n¬- Ip-Spßn. S-b-dp-Iƒ I-Øn s]m-´n-sØ-dn-®p. ss{U-h¿ AZvv`p-X-I-c-am-bn c-£-s∏-´p. C∂se cm-hn-se ]-Xn-s\m∂-c-tbmsS-bm-Wv A-]-ISw. bm¿-Un¬ sa-‰-ep-amsbØnb tSmd-kv tem-Un-d-°p∂-Xn-\m-bn t_m-Un D-b¿-Øp∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv {_-“-]p-cØp-\n∂pw I-f-a-t»-cn k-_v tÃ-j-\n-te-°p ssh-Zyp-Xn-sbØn-°p-∂ 110sI.hn sse-\n¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. Cu-ka-bw ss{Uh¿ C-Sp-°n I-ºw-ta-Sv tPmtam≥(33)i-–w-tI-´-]m-sS ]p-dtØ-°v Nm-Sn-b-Xn-\m¬ c-£s]-Sp-I-bm-bn-cp∂p. hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\-Øp¿- Im-kv-‰n-Mv bm¿-Un¬ sa-‰-ep-am-sbØnb tSmd-kv tem-dn 110.sI.hn sse-\n¬- Ip-Spßn ∂v C-e-{Œn-kn-‰n A-[n-Ir-X¿ Xo∏n-Sn-®-t∏mƒ

sse≥ Hm-^m°n. G-eq-cn¬\n∂pw ^b¿-t^m-gvkpw I-f-at»-cn-bn¬-\n∂pw t]m-enkpw ÿ-e-sØ-Øn. sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿-am-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \n¿am-W {]-h¿Ø-\w \-S-°p∂ Im-Ãn-Mv bm¿-Up-I-fn¬ kpc-£m {I-ao-I-c-W-Øn¬ h≥ho-gv-N- h-cp-∂-Xm-bn Bt£-]ap≠v. Im-Ãn-Mv bm¿-Unse kp-c-£ D-d-∏m-t°-≠ tk^v-Sn hn-`m-Kw t]-cn-\p- am{Xw {]h¿-Øn-°p-∂p≈q. C∂-se c≠p Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-Iƒ teUn-d-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ A-]-I-SØn¬-s∏-´n-cp∂p. H-∂-c-am-kw ap-ºv Ão¬ C-d°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ sI-´-gn-™p sXm-gn-em-fn-bp-sS Im-en¬-hoWv A-]I-Sw ]-‰n-bn-cp∂p. A-]I-S-ap-≠m-bm¬ {]m-Yan-I NnIn¬-k \¬Im-≥ ku-I-cy-an√.

[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ Gsd H-®-∏m-Sp-≠m-bn. tÃ-j≥ lukv Hm-^n-k-dp-sS A-\p-hmZw hm-ßn-bm-Wv -Im-a-d-am-∑m-cpam-bn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ t^m ¿-´v sIm-®n tÃ-j-\n-se-ØnbXv. Cu ka-bw ap-I-fn-¬ \n∂pw Cd-ßn h∂ k-t¥m-jv F∂ t]m-en-kv-Im-c≥ [m¿-jy-tØmsS s]-cp-am-dp-I-bm-bn-cp ∂p. k w-` -h-Øn¬ sh-Ãv sIm-®n {]- v ¢-_pw tIc-fm tP-W-en-kv-‰v bq\n-b≥ sIm-®n Xm-ep-°p I-Ωn‰nbpw {]-Xn-tj-[n®p

3

]p-jv-]-Ir-jn hn-I-k-\-k-an-Xn-¡v B-Øm-\-ambn ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ Xm-eq-°v ]p-jv]-Ir-jn hn-I-k-\-k-an-Xn-°v kz-¥-am-b B-ÿm-\-a-μn-c-ambn. 2000Øn¬ ÿm-]n-Xam-b Cu k-an-Xn-bp-sS {i-a-^-e-ambn Pn√-bn¬ ap√-Ir-jn hym-]n∏n-°m≥ I-gn™p. I¿-j-I¿-°v D¬-∏m-Z-\-hkv-Xp-°ƒ F-fp-∏w hn-‰-gn°m\pw ku-I-cy-ambn. H-t´-sd t]¿°v Cu cwK-Øv sXm-gn¬ e-`n-°m\pw k-an-Xn h-gn-sbm-cp°n. 22e-£wcq-] sN-e-hn¬ ]d-hq¿ \-K-c-lr-Z-b-Øn-em-Wv aμn-cw \n¿-an-®n-´p-≈Xvv hn Un kXo-i≥ Fw.F¬.F. a-μncw D-ZvLmS-\w sN-bvXp.

kz-Im-cy-_-Êp-I-fpsS aÂk-c-tbm-«w; sh-bn-än-Mv sj-Uv X-IÀ-¯p sN-ß-a-\m-Sv: kz-Im-cy _- pI-fp-sS a-c-W-∏m-®n-en¬ sh-bn‰n-Mv sj-Uv X-I¿-Øp. kw-`-hsØ-Øp-S¿-∂p H-cp a-Wn-°q-dnte-sd kw-L¿-jm-h-ÿ-bp≠m-bn. C-∂-se D-®-bv-°v 12\v A-Øm-Wn-°p k-ao-]w ]pØ≥-tXm-Sv P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p kw-`-hw. B-ep-h Xp-cp-Øn-∏p-dw dq´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ A-Jne _-kpw A-¶-am-en-˛-]-d-hq¿ dq´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ a-bq-

Jv _- n-se Po-h-\-°m-cpw XΩn-em-Wv G-‰p-ap-´n-b-Xv. {]-iv-\Øn¬ \m-´p-Im-cpw C-S-s]-´tXm-sS H-cp a-Wn-°q-tdm-fw Cu dq-´n-eq-sS K-Xm-K-Xw \n-e-®p. sN-ß-a-\m-Sv t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn-bm-Wv C-cp-hm-l-\ß-fpw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te°p \o-°n-b-Xv. hm-l-\-߃ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-em-Wv. Ccp- h m- l - \ - ß ƒ- s °- X n- t c- b pw Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc-bpw t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

ku-Øv I-f-a-t»-cn-bn¬ Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ am-cp-Xn-hm≥ I-Øn-\-in-°p∂p

HmSn-s¡m-−n-cp-¶ am-cp-Xn hm³ I¯n; bm-{X-¡mÀ c-£-s¸-«p I-f-a-t»cn: Hm-Sn sIm-≠n-cp-∂ am-cp-Xn-hm≥ Xo∏n-Sn-®v ]q¿W-ambpw I-Øn-\-in®p. ku-Øv I-f-a-t»-cn-bn¬ hym-]mcnbm-b k-Øm-dn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ am-cp-Xn-hm≥ B-Wv I-Øn-\-in-®-Xv. C∂-se D-®-bv-°v tijw 2.50 Hm-sS ku-Øv I-f-a-t»-cn sd-bn¬th Hm-h¿ {_n-Uv-Pn-\p k-ao-]w C≥-U-kv{Sn-b¬ F-tÃ-‰n-te-°p≈ tdm-Un¬ B-Wv A-]-ISw. Xobpw ]p-Ibpw D-b-cp∂-Xp I-≠v ss{U-h¿ hml-\w \ndp-Øn Nm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Hm-Sn-IqSn-b \m-´p-Im¿ sh-≈w H-gn-®v Xo-b-W-°m≥ {i-an-s®-¶nepw F-eq-cn¬ \n∂pw FØn-b ^b¿-t^m-g-vkv F-Øn-bm-Wv Xo ]q¿-Wambpw A-W-°m≥ I-gn-™-Xv.

]¨mfw HmhÀ{_nUvPv: {]iv\§Ä ]cn-l-cn¨p ln-µn A-[ym-]-I ]-cn-io-e-\-w £btcm-KZn-\w-: \msf a\p-jy-¨§e sIm-®n: ]-®m-fw Hm-h¿-{_n-UP v- ns‚ \n¿-am-Wh - p-am-bn _-‘s - ∏´ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-®-Xm-bn Pn-√ I-eI - Sv- ¿ Fw P - n cm-Pa - m-WnIyw A-dn-bn-®p. D-tZym-Kÿ - c - pw ]-®m-fw {]-tZi-sØ hym-]m-cn-If - p-sS {]-Xn-\n[n-If - p-am-bn I-eI - vS- d - p-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn-em-Wv {]-iv\ - ß - ƒ-°v ]-cn-lm-ca - m-bX - v. \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v DtZym-Kÿ ¿-°v h-gn X-S - s - ∏-SpØp-I-tbm kp-c-£m-Im-c-W-ßfm¬ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ ]-cnk-cw A-S-bv-t°-≠n-tbm h-∂m

¬ A-°m-cyw hym-]m-cn-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Is - f ap≥-Iq-´n A-dn-bn°-Ww. A-°m-cy-Øn¬ B i-¶ th-s≠-∂pw I-eI - Sv- ¿ D-d∏ - p \¬In. tbm-K-Øn¬ A-kn. I-Ωn-jW¿ Pn th-Wp, F.kn.]n. {Sm-^nIv ]n ] - n jm-\p, A-kn. I-Ωo-jW¿ {Sm-^n-Iv sI F-kv t_-_n hn-t\m-Zv, sI.Fw.-B¿.-kn. Pn Fw F-kv. N-{μ-`m-\p, sI.Fw.B¿.-kn. F.-Pn.-Fw. F-kv kp{_-al - W v- y A-ø¿, Un.-Fw.B¿.kn. F.-C. F - ≥ sI sI k-en≥, k-tX¨ sd-bn¬-sh ko-\n-b¿

F-kv.-C. A-e-Iv-km-≠¿ Um-\ntb¬ hym-]m-cn-Is - f {]-Xn-\n-[oI-cn-®v sI Pn th-Wp-tKm-]m¬, sI sI hn-izw-`-c≥, sI sP s\¬-k¨, _n-tPm-bv sI h¬k¨ ]-s¶-Sp-Øp.

I-cn-bÀ ssK-U³-kv ¢m-kv

Im-e-Sn:\o-eo-iz-cw hn-t∂-gv-kv tIm-f-Pn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \-S-Øn. F-kv.Fkv.F¬.kn,π-kv Sp hn-`m-K°m¿-°m-bn \-S-Øn-b ¢m-kv B≥-k¨ tPm-k-^v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp

k-am-]n¨p Beßm-Sv: B-e-ßm-Sv tI-{μob ln-μn a-lm-hn-Zym-e-b-Øn¬ \-S-Øn-b ln-μn A-[ym-]-I ]cn-io-e-\- ]-cn-]m-Sn k-am-]n-®p. tI-{μo-b ln-μn kw-kv-Xm≥ ssa-kq¿ tI-{μw tI-{μ-am-\-h ti-jn hn-I-k-\ a-{¥m-e-b-Øns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn∏n-®-Xv . k-am-]-\-k-tΩ-f-\-Ø n¬ -s]-cn-bm¿ In e-l-tcw-(s]cn-bm-dn-s‚ Xn-c-am-e-Iƒ) F-∂ ln-μn ]-{Xn-I a-e-bm-f km-ln-

tem-I P-e Zn-\w B-N-cn¨p; hn-X-c-W-th-f-bn 40 i-X-am-\w Pe\-jv-S-w: sF.]n.F. sIm®n: C-¥y≥ π-ºn-Mv Atkm-kn-tb-j-\p-w ]n-Un-sse‰pw tN¿-∂v tem-I P-e-Zn-\w BN-cn-®p. hn-X-c-W-ta-J-e-bp-sS {]-h¿-Ø-\w P-\-߃-°v ]-cn-Nb-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p Zn-\mN-c-W-Øn-s‚ e-£yw. km-t¶-Xn-I ta-J-e-bn-se anI-® {]-h-W-X-Iƒ, kw-hn-[m-\߃ F-∂n-h-sb-∏-‰n hn-Z-Kv-[¿ \-bn-°p-∂ ¢m-kp-Iƒ, C-Xp-ambn _-‘-s∏-´ B-tcm-Ky-kw-c-

£-Ww, kp-c-£, hn-hn-[ \-K-cß-fn-se π-ºn-Mv co-Xn-Iƒ F∂n-h-bpw {]-[m-\ hn-j-b-ß-fmbn-cp-∂p. P-e-Øn-s‚-bpw Du¿-P-Øns‚-bpw ]m-gm-I¬ D-≠m-hm-Xncn-°m≥ sI-´n-S \n¿-am-W-Øns‚ `m-K-am-bn kzo-I-cn-t°-≠ km-t¶-Xn-I B-kq-{X-W-sØ-∏‰n s\-‰v ko-tdm _n¬-Un-Mv F∂ hn-j-bw ssl-Z-cm-_m-Zn¬ \n-∂p-≈ sF.]n.F sN-b¿-

am≥ {io-\n-hm-k aq¿-Øn A-hX-cn-∏n-®p. B-tcm-Ky-I-c-am-b hnX-c-W co-Xn-Iƒ D-]-tbm-K-s∏Sp-Øn-bm¬ tIm-f-d-bpw a-™∏n-Ø-hpw t]m-ep-≈ ]-I¿-® hym-[n-I-fp-sS hym-]-\w {]-Xntcm-[n-°m≥ k-lm-bn-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. an-° \-K-c-ß-fn-epw hn-X-cW-th-f-bn¬ \m¬-∏-Xp i-X-am\w h-sc P-e \-„-am-hp-∂p-≠v. eo-°p-≈-Xpw Kp-W-\n-e-hm-c-an-

√m-Ø-Xp-am-b ss]-∏p-Iƒ D-]tbm-Kn-°p-∂-Xm-Wv C-Xn-\v Imc-Ww. Iq-Sm-sX a-en-\-am-hp-I-bpw sN- ø p- ∂ p.\n- e - h m- c - a n- √ m- Ø Xpw A-im-kv-{Xo-b-hp-am-b hn-Xc-W co-Xn-I-fm¬ ]-e-hn-[ tcmK-߃ B-{I-an-°m-\p-≈ km[y-X-bp-s≠-∂v {io-\n-hm-k-aq¿Øn Nq-≠n-°m-´n. sF.]n.F. tI-c-f L-S-Iw sN-b¿-am≥ kp[m-I-c≥ \m-b¿ ]-s¶-Sp-Øp.

C-¶-sk-ân-sâ- ]-cy-S-\¯n\v I-cp-t¯-Im³ hn F-kpw ]n-W-dm-bn-bpw

]me-{]-t»cn Np-¶w I-h-e-bn-se A¬ ln-Zm-b \-K-dn¬ \-S-°p-∂ a-X {]-`mjW ]-cn-]m-Sn-bn¬ C-{_m-lnw \Pv-an kw-km-cn-°p∂p

A-¶-am-en-:- Nm-e-°p-Sn- tem-Iv-k-`m- a-fi-ew- F¬-.Un-.F-^v-. ÿm-\m¿-Yn- C-∂-sk-‚ n-s‚- ]-cy-S-\w- sNm-Δm-gv-N- B-ep-hbn¬- \n-∂m-cw-`n-°pw.- \n-b-a-k-`m- a-fi-e-ß-fn¬- c-≠p-Zn-hkw- -ho-X-am-Wv- ]-cy-S-\w. G-{]n¬- H-∂n-\m-Wv- B-ep-h- a-fie-Øn-se- ]-cy-S-\w.- ÿm-\m¿-Yn-bp-sS {]-Nm-c-W-Øn-\v- I-cpØpw- B-th-i-hpw ]-I-cm-≥ kn-.]n-.F-w tZ-io-b- t\-Xm-°-sfØp-w.- kw-ÿm-\- sk-{I-´-dn- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-≥,- {]-Xn-]-£t\-Xm-hv- hn- F-kv- A-Nyp-Xm-\-μ-≥,- s]m-fn-‰v- _yq-tdm- Aw-K-ßfm-b- F-kv- cm-a-N-{μ-≥-]n-≈,- ko-Xm-dmw- sb-®q-cn,- tIm-Sn-tb-cn_m-e-Ir-jv-W-≥ F-∂n-h¿- hn-hn-[- tI-{μ-ß-fn¬- kw-km-cn°pw.- F-kv- cm-a-N-{μ-≥ ]n-≈- 28\p cm-hn-se- 10\p sIm-Sp-ß√q¿,- ssh-Io-´v- 4\p Nm-e-°p-Sn,- 5\p s]-cp-ºm-hq¿,- 6\p Ip-∂Øp-\m-Sv- a-fi-e-ß-fn-epw- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-≥ 29\p cm-hn-seA-¶-am-en- a-fi-e-Øn-se- Im-e-Sn,- ssh-Io-´v- 5\p Nm-e-°p-Sn-bnse- sIm-S-I-c,- 6\p B-ep-h- F-∂n-hn-S-ß-fn-¬ s]-Xp-tbm-K-ßfn¬- kw-km-cn-°pw.-

Xy-Im-c≥ sIm-Sp-h-g-ß _m-eIr-jv-W≥ {]-Im-i-\w sN-bvXp. B-e-ßm-Sv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Sn bp {]-km-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. tI-{μo-b ln-μn kw-kv-Xm≥ ssa-kq¿ tI{μw A-kn.{]-^. tUm. cm-Pv ho¿ kn-Mv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. B-e-ßm-Sv {Km-∏-©m-bØv sa-w-_¿ ]n F-kv P-K-Z-oi≥, {]n≥-kn-∏¬ ]n F-kv Pb-e-£v-an, ln-μn {]-Nm-cn-I hn F-kv [-\n-X, kw-km-cn-®p.

ssh-∏n-≥:- £b-tcm-K-Zn-\m-N-c-WØn-s‚ `m-Kam-bn- \msf a\p-jy-®ße Xo¿-Ø {]Xn-⁄sbSp-°pw.- FS-h-\-°mSv {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw, {Km-a-∏-©m-b-Øv, Pn√m saUn°¬ Hm^n-kv, Pn√m Sn._n sk‚¿ F∂n-h-bpsS kwbp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ sshIo´v 6.30 apX¬ 7.15 hscbm-Wvssh∏n≥-˛-ap-\ºw kwÿm\ ]mX-bn¬- Nße Xo¿-°p∂Xv.-

I©m-hv hn¸-\; H-cmÄ ]n-Sn-bn Beph: Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtf-Pnepw ]cn-k-cØp-am-bn I©mhv hn¬∏\ \SØp∂ kwL-Ønse Hcmsfv B‚n \m¿t°m-´nIv kvs]jy¬ kvIzmUv ]nSn-Iq-Sn. sIm®n Xmeq-°n¬ ]≈n-∏pdw tImhn-e-IØpw IShn¬ tIm´-∏-d-ºn¬ t]mƒk-s\-bmWv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. C-bm-fn¬ \n-∂pw 50 {Kmw I-©m-hv I-s≠-SpØp.

Xn-c-sª-Sp-¸n kn.]n.Fw. X-I-cpw: a{´n {io-aq-e-\K-cw: kn.]n.Fw Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ G-‰hpw hen-b X-I¿-®-sb-bm-Wv t\-cn-Sm≥ t]mIp-∂-sX-∂v a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™v. AWn-Ifpw Nn-¥m-i-‡n-bp-≈ t\-Xm-°fpw sImgn™p-t]m-b ]m¿-´n-sb Iz-t´-j≥ kw-L-am-Wv \-bn-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. {io-aq-e-\K-cw ]-©mb-Øv bp.Un.^v. I¨h≥-j≥ ta-Ø¿ πm-k Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. A≥-h¿kmZ-Øv Fw. F¬.F. ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. afi-ew {]-kn-U‚ v hn hn sk-_m-Ãy≥ A-[y£-X-h-ln®p. sI Fw sF taØ¿, ap≥ Fw.F¬.F Fw F N-{μ-ti-Jc≥, hn ]n tPm-¿Pv, A-K-kv-‰n≥ tIm-e-t©cn, sI Fw k-enw, Fw sI F eØo^v, ]n Fw A_p, Zn-eo-]v I-{]-t»cn, F≥ Fw P-am¬, ap-lΩ-Zv jn-bmkv, sP-_n taØ¿, hn ]n kp-Ip-am-c≥, ]n F≥ D-Æn-Ir-jvW≥, ]n

kn kp-tc-jv Ip-am¿, ]n F Xm-ln¿, {Km-a-]©mb-Øv {]-knU‚ v sI kn am¿-´n≥, Pn√m ]©m-b-Øw-Kw Fw sP tPman, km-_p ]p-Ø-\ßmSn, k-_o¿ kw-km-cn®p.

Np-aÀ-Nn-{X {]-ZÀi-\w k-am-]n¨p Im-eSn: F-kv.F≥.Un.]n sse-{_-dn-bn¬ \-S∂p-h-∂ Np-a¿-Nn-{X {]-Z¿i-\w k-am-]n®p. Beph F-kv.H.F-kv {Km-a-Ønse A-t¥-hm-knbpw kw-kvIr-X k¿-Δ-I-emim-e Nn-{XI-em hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-bpam-b sI B¿ cm-tP-jn-s‚ Nn-{X-ßfm-bn-cp-∂p {]-Z¿-in-∏n-®n-cp-∂Xv. kv-sI-®pIƒ, F-Æ-—m-b-Nn-{X-߃-I, s]-bn‚n-ßp-I-fp-am-bncp-∂p {]-Z¿-in-∏n-®n-cp-∂Xv. k-am-]\ tbm-K-Øn¬ \-S≥ C-∂-sk‚ v ap-Jym-Xn-Yn-bmbn. Ime-Sn F-kv ap-c-fo-[-c≥,tUm. [¿-a-cm-Pv A-Sm´v, tUm.cam-tZhn, H A-cp¨ ]-s¶-SpØp.

bm-{X-{]-iv-\w: ]p-d-bmÀþ]p-Xp-hm³-Ip-¶v \n-hm-kn-IÄ Xn-c-sª-Sp-¸v _-ln-jv-¡-cn¡pw sN-ß-a-\m-Sv: X-I¿-∂p-In-S-°p∂ ]p-d-bm¿ ]p-Xp-hmw-Ip-∂v tdm-Un-s‚bpw sd-bn¬-th A≠¿ ]m-kn-s‚bpw tim-No-bmh-ÿ ]-cn-l-cn-°m-Ø P-\-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS A-h-K-W-\-s°Xntc tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp∏vv _-ln-jv-°-cn-°p-sa-∂ \n-e]m-Sp-am-bn \m-´p-Im¿. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-dbm-dn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ ^v-f-Iv-kp-Iƒ ÿm-]n-®p-. sNß-a-\mSv, {io-aq-e-\K-cw ]-©mb-Øp-I-fp-sS A-Xn¿-Ønbm-b ]p-d-bm¿ ]p-Xp-hm≥-Ip-∂v {]tZi-sØ tdm-Uv X-I¿-®-bn-embn-´v h¿-j-ß-fmbn. F-∂m¬ bm-sXm-cp A-‰-Ip‰-∏-Wn-Ifpw C-Xph-sc \-S-Ønbn-´n√. Iq-Sm-sX ]p-d-bm¿ sdbn¬ A-Sn∏mX tIm¨-{Io-‰v

Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-°-cn-°p-sa-∂ A-dn-bn-∏p-am-bn ]p-d-bm¿, ]p-Xp-hmw-Ip-∂v \n-hm-kn-Iƒ ÿm-]n-® ^v-f-Iv-kv t_m¿Uvv sN-ø-W-sa-∂ B-h-iyhpw A- thm-´v _-ln-jv-I-c-W-hp-am-bn [n-Ir-X¿ X-≈p-I-bm-bn-cp∂p. \m-´p-Im¿ cw-K-Øn-d-ßn-bn-cnC-Xn-se√mw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv °p-∂-Xv.


{]mtZ-inIw

23 am¿-®v 2014 Rm-b¿

t_m-[-h¡-c-W Imw-]-bn³ kw-L-Sn-¸n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw ]-d-hq¿:11sI.hn sse-\n¬ \n¿Ωm-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-°p∂-Xn¬ Sn._n tdm-Unepw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fnepw \msf cmhnse 9ap-X¬ 5h-sc ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww ap-S-ßpw.

]cn-]mSn  FdWm-Ipfw sF.Fw.F

lmƒ(a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pn\v k-ao-]w): tPm-bn‚ v {In-kvXy≥ Iu-¨-kn-en-s‚ P-\-d¬ Iu¨- k n¬- t bm- K w,cm- h n- s e 10\v Im-cn-°m-ap-dn B-{i-a-tZ-hmebw: hn-ip-≤ bu-tk∏vv ]n-Xmhn-s‚ Xn-cp-\mƒ,Zn-hy-_en,ssh-Io´v 5.30\v  a-™p-Ω¬ {io-\m-cm-b-Wlmƒ: A-„mw-K-cXv-\ ]p-c-kvIm-c-Øn-\v A¿-l\mb tUm. sI F-kv Kw-Km-[-c≥ ssh-Zysc B-Z-cn-°p-∂p˛ssh-Io´v 4.30\v.  c- h n- ] p- c w- s a- g v - k n- t lm- ´ en¬: sI hn tXm-a-kp-am-bn apJm-ap-Jw-˛-ssh-Io-´v 4.30

Adnbn-¸pIÄ

bp.kn tIm-f-Pn-\v \msf Ah-[n sIm-®n: C-·mØn-tbm-kv kJm {]-Y-a≥ ]m-{Xn-b¿-°o-kv _m-h-tbm-Sp-≈ B-Z-c kq-N-Iam-bn \m-sf bp.kn tIm-f-Pn-\v A-h-[n-bm-bn-cn-°pw. \msf \-St°-≠ bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-co£-Iƒ-°v am-‰-ap-≠m-bn-cn-°ns√-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn®p.

Ggn-¡-c-bn kuP-\y sa-Un-¡Â Iymw]v ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ e-b-¨-kv ¢∫pw G-gn-°-c {Km-a∏-©mbØpw tN¿-∂v tUm¨ t_mkvt°m B-ip-]-{Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y sa-Km sa-Un-°-¬ Iymw]v 30\v cm-hnse H≥]-Xv ap-X¬ G-gn-°-c Kh. l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iqfn¬ \-S-Øpw.

s]³-jt\gv-kvt»m-¡v- kt½f\wssh-∏n-≥:- tI-c-f- tÃ-‰v- k¿-hokv- s]-≥j-t\-gv-kv- ssh-∏n-≥ tªm-°v- 22 mw- hm¿-jn-I-k-tΩf-\w- bq-\n-b-≥ Pn-√m-{]-kn-U‚ v- {]^.- -Sn -hn -]u-tem-kv- D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp.- tªm-°v- {]kn-U-‚ v- Fw ]n -_m-_p- A[y£-X h-ln®p. kn-∏n- ]-≈n-∏pdw- ap-Jy-{]-`m-j-Ww- \-S-Øn.sI Fw -hn-izw-`-c-≥,- sI -Pn -{]oXn,- A-Ωn-Wn- Zm-tam-Z-c-≥,- sI sF -Ip-cym-t°m-kv,- ]n F -h¿Ko-kv,- B¿ -hn -cm-P-≥,- ]n sI Ir-jv-W-]n-≈- kw-km-cn-®p.-

càZm\ Iymw]pw A¶Zm\ hnXc-Whpw

B-eph: F.sI.Pn.bp-sS 37 mw N-c-a-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v C¥y≥ tIm-^n lu-kv Po-h-\m°m¿ Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø\-Øn-s‚ `m-K-am-bn c-‡-Zm-\ Iymw-]pw B-ep-h Pn-√ B-ip-]{Xn-bn-se tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ A∂-Zm-\ hn-X-c-W-hpw kw-L-Sn∏n-®p. tem-I ]-©-Kp-kv-Xn Nmw]y≥ tPm-_n am-Xyp N-S-ßv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-l-I-c-W kw-Lw sk-{I-´-dn hn Sn h¿-Kokv A-[y-£-X h-ln-®p. B-ip]-{Xn kq-{]-≠v hn Un A-\n¬Ip-am¿, ª-Uv _m-¶v sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ B¿.Fw.H. tUm jcnw ^m-Øn-a, kw-Lw {]-knU‚ v F-kv F-kv A-\n¬-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

aX-{]-`m-jW ]c-¼-c kw-L-Sn-¸n¨p sNß-a-\mSv: km-aq-ln-I-t£-a{]-h¿-Ø-\-߃ G-s‰-Sp-Øv \S-∏m-°p-∂-Xn¬ kw-L-S-\-Iƒ X-S-k-am-I-cp-sX-∂v {]-ap-J ]fin-X-\pw _mw-•q¿ kn-‰n a-kvPn-Zv C-am-ap-am-b A-^v-k¬ A¬-Jm-kn-an ]-d-™p. bp-h-P-\-kw-L-Øn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ a-X-{]-`m-jW ]-c-º-c D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p C-t±-lw. Np-¶w I-h-e-bn-se A¬ ln-Zm-b \-Kdn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ C{_m-lnw \Pvan {]`m-jWw \SØn.

tem-I P-e-Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n®vv F-S-b-∏p-dw Aw-ºm-´p- PMv-j-\n¬ P-\-i-–w kw-L-Sn-∏n-® "ip-≤P-ew' F∂ sX-cp-hv \mSIw

F³Pn\o-b-dnMv, saUn¡Â tamUÂ F³{S³kv sIm-®n: F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, saUn-°¬ {]-th-i-\ ]-co-£-bv°v X-øm-sd-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn A-©m-a-Xv Sn-]v-kv tam-U¬ F≥-{S≥-kv ]-co-£ Pn-√-bn¬ 3 tI-{μ-ß-fn¬ \-S°pw. aq-hm-‰p-]p-g, B-ep-h, F-dWm-Ip-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ]-co-£m sk‚-dp-Iƒ. am¿-®v 30 cm-hn-se 10 ap-X¬ 12.30 h-sc-bmWv ]-co-£. Fw.F-kv.Fw. kwÿm-\ k-an-Xn-bm-Wv Sn-]v-kv

kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. c-Pn-kv-t{Sj≥ Hm¨-sse≥ h-gn sN-ømhp-∂-Xm-Wv.

At]-£ £-Wn¨p ]-d-hq¿: kw-ÿm-\ k-lI-cW bq-\n-b≥ Io-gn-ep-≈ ]-dhq¿ k-lI-c-W ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn¬ sP.Un.kn.14˛15 _m®n-te-°p-≈ A-t]-£-Iƒ £Wn-°p-∂p. A-hkm-\ Xnø-Xn G-{]n¬ 1.

Beph: tem-I P-e-Zn-\-Øn s‚ `m-K-am-bn P-\-i-–w kwLS-\ \-bn-°p-∂ P-e-kw-c-£W t_m-[-h¬°-c-W Imw-]-bn≥ F-S-b-∏p-dw Aw-ºm-´p PMv-j\n¬ \-S∂p. \o¿-Ø-S-ßfpw Ir-jn-`qanbpw \n-I-Øp-∂-Xn-\v HØm-i sN-øp-∂ ]-©mb-Øv `-c-W {]Xn-]-£ ]m¿-´n-Iƒ-s°-Xn-sc kw-L-Sn-∏n-® Imw-]-bn≥ P-\-i–w sk-{I-´dn ]n sI A-–p-t\XrXzw \¬In. C-tXm-sSm-∏w "ip-≤P-ew' F-∂ sX-cp-hp-\m-SIhpw P-\i-–w I-em-Im-c-∑m¿ A-h-X-cn-∏n-®p.

KOCHI/ekr

{]Xn-I-fp-sS Nn-{X-sa-Sp-¡m³ {i-an¨ am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-s\ X-S-ªp a-´m-t©cn: {]-Xn-I-fp-sS Nn{Xw F-Sp-°m≥ sN-∂ am-[y-a-{]-h¿ØIs\ t]m-en-kv-Im-c≥ X-Sbp-I-bpw A-]-am-\n-®-Xmbpw ]cmXn. t^-kv-_p-°n-eq-sS ]-cn-N-bs∏-´v hnhm-l hm-Kv-Zm-\w \¬In I-_-fn-∏n-® tI-kn-sebpw hn-tZ-i h-\nX-sb \-·-X {]-Z¿in-∏n-® kw-`-h-Øn-se-bpw {]Xn-I-fp-sS Nn-{X-am-Wv F-Sp°m≥ {i-an-®Xv. kw-`-h-Øn-\p am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿ {]-Xo-I-cn-®-tXm-sS kvt‰-j≥ ap-∂n¬ t]m-enkpw am-

t]m-fnMv _q¯n-s\-s¨mÃn XÀ¡w sN-ß-a-\m-Sv: Ip-∂p-I-c ]-©mb-Øn-se ku-Øv A-Sp-hm-t»cn-bn¬ t]m-fnMv _q-Øn-s\s®m-√n X¿-°w. h¿-j-ß-fm-bn t]m-fnw-Mv tÃ-j-\m-bn D-]-tbmKn-®v h-cp-∂ ku-Øv A-Sp-hmt»-cn F-kv. F≥.-Un. ]n. sI-´nS-am-Wv C-Ø-h-W t]m-fnw-Mv tÃ-j-\m-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂Xn-s\-Xn-sc F-kv. F≥. Un. ]n. cw-K-sØ-Øn-bn-´p-≈-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw C-hn-sS Xmeq-°v C-e-£≥ U-]yq-´n X-lkn¬-Zm-dp-sS \n¿-t±-i-{]-Im-cw

t]m-fnw-Mv tÃ-j≥ tc-J-s∏-SpØm-s\-Øn-b Ip-∂p-I-c hn-t√Pv D-tZym-K-ÿ-s\ X-S-™n-cp∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v F-kv.-F≥.-Un.-]n.-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ Ip-∂p-I-c ta-J-ebn¬ hym-]-I-am-bn t]m-Ã-dpIƒ {]-Xy-£-s∏-´n-´p-≠v. C-e-£≥ I-Ωo-j-s‚ D-Øc-hv \-S-∏n-em-°p-I am-{X-am-Wv X-ß-fp-sS tPm-en-sb-∂pw a-dn®p-≈ hn-hm-Z-߃-°v a-dp-]-Sn ]d-tb-≠-Xp--s√-∂p-am-Wv hn-t√-Pv

A-[n-Ir-X-cp-sS {]-Xn-I-c-Ww. F-∂m¬ H-cp h¿-jw ap≥-]v F-kv.F≥.-Un.-]n. im-Jm sI-´nS-sØ t]m-fnw-Mv tÃ-j-\n¬ \n∂pw H-gn-hm-°n-Ø-c-W-sa-∂v IØv ap-Jm-¥n-cw B-h-iy-s∏-´n´pw -\-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√-∂v Fkv. F≥.-Un.-]n. `m-c-hm-ln-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂p. kw`h-sØ Xp-S¿-∂v t]m-fnMv _q-Øv a-s‰m-cn-S-tØ-°v am‰m-\m-Wv km-[yX.

B-Zn-hm-kn-IÄ \nÀ-an-¨ sjUv A-[n-IrXÀ s]m-fn-¨v \o-¡n-b-Xm-bn ]-cmXn tIm-X-awK-ew: Ip-´ºp-g ]©m-b-Øn-se C-fw-ªm-t»-cnbn¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ sI´n-b sj-Uv Ip-´ºpg t]m-enkpw t\-cy-awK-ew h-\w-h-Ip-∏v DtZym-K-ÿcpw tN¿-∂p s]m-fn®-Xm-bn ]-cm-Xn. B-Zn-hm-kn tKm-{X-a-lm-k` kwÿm-\ {]-ko-Un-bw Aw-

Kw Ip-™Ω ssa-°n-fn-\v `q-antI-c-fw ]-≤-Xn-bn¬-Dƒ-s∏-SpØn Ip-´ºp-g hn-t√-Pn¬ 2.40 G-°¿ `q-an-bn¬ B-Zn-hmkn Du-cv-k-` Iq-Sp-∂-Xn-\m-bn sI´nb sj-Um-Wv t]m-enkpw h-\wh-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw tN¿∂p s]m-fn-®p-\o-°n-b-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-b¿-∂Xv. I-

_-kv k-acw; bm-{X-¡mÀ h-gn-bn Ip-Sp§n Im-eSn: Im-e-Sn-bn¬ kz-Im-cy _- p-Im¿ \-SØn-b an-∂¬ kacw bm-{X-°m-sc s]-cp-h-gn-bn-em°n. C∂-se D-®-°v 12\v B-cw-`n® k-a-cw-aq-ew cm-hn-se tPm-en°pw a-‰m-h-iy-߃-°p-am-bn t]mb-h¿ Xn-cn-sI h-cm≥ I-gn-bm-sX I-„-s∏´p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒs∏-sS-bp-≈-h¿ ho-´n¬-\n∂pw a‰pw hm-l-\-߃ hn-fn-®p-h-cp-Ønbm-Wv t]m-bXv. an-∂¬ k-a-c-߃-s°-Xn-sc ]e tIm-Wp-I-fn¬\n∂pw {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂n-´p≠v. ssh-Io´v 6\p-ti-jw Nn-e {]tZ-i-ß-fn¬ _- pIƒ Hm-Snb-Xv bm-{X-°m¿-°v B-izm-k-ambn. B-¿.Sn.Hm-^n-kn¬ _- p-Iƒ-°p s]¿-an-‰p \¬-Ip-∂-Xp-am-bn _‘-s∏-´p≠m-b X¿-°-am-Wv k-a-c-Øn¬ I-em-in-®-Xv.

gn™ 18\v t\-cy-awK-ew sU]yq-´n sd-bv-©v t^m-d-kv‰v Hm^n-kdpw kw-Lhpw Ip-´ºpg t]m-enkpw F-Øn ]-I¬ 11\v s]m-fn-®p-am-‰nb-Xv. B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-Iƒ tI-{μo-I-cn-®p \-Iv-k¬,am-thmbn-kv-‰p-Iƒ C-e-£≥ _-ln-jvI-c-W-Øn-\v B-lzm-\w sN-øp-

∂p-sh-∂ dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ \-Iv-k¬-th-´-bv°p tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] tI{μ k¿-°m¿ kwÿm-\ k¿°m-cp-Iƒ-°v A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. Cu ^-≠v ssI-°-em-°p∂-Xn-\p-≈ Kq-U-\o-°-am-Wv h\w-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ \-S-

Øp-∂-sX-∂v B-Zn-hm-kn tKm{X-a-lm-k-` B-tcm-]n®p. B-Zn-hm-kn-°p-Sn-bn¬ h-\wh-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ \-S-Øp∂ CØ-cw \-S-]-Sn-s°-Xn-sc aq-∂m¿ Un.F-^v.H-, aq-hm-‰p]pg Un-ssh.F-kv.]n F-∂nh¿°v ]-cm-Xn-\¬-Im≥ tKm{X-a-lm-k-` Xo-cp-am-\n®p.

bm-{X-¡n-sS ho-«-½-bp-sS kzÀ-Ww I-fhp-t]m-bn aq-hm-‰p]p-g: _- v bm-{X-°n-sS ho-´-Ω-bp-sS kzm¿-Ww I-fhpt]m-bn. Xn-cp-hm-¶p-fw I-Æw-I≠-Øn¬ cmP-s‚ `m-cy kp-Pbp-sS B-`-c-Wß-fm-Wv \-„s∏-´Xvv. F-d-Wm-Ipf-Øv \n∂pw aqhm-‰p-]p-g-bv-°p-≈- sI.Fkv.B¿.-Sn.-kn. _- n¬ Xn-cp-hm-

¶pf-Øv \n∂pw I-bdn-b kp-P I-Sm-Zn A-º-e-∏-Sn-bn¬ _- n-dßn-b-t∏m-gm-Wv tamj-Ww hn-hc-a-dn-bp-∂Xv. _-‘p-hn-s‚ hn-hm-l-N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\Ønb kp-P ho-´n-te°v t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p C-h¿. _m-Kn-s‚ kn-_v Xp-d-∂ \n-

e-bn-em-bn-cp∂p. D-S≥ aq-hm‰p]pg t]m-en-kn¬ hnh-cw Adn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v Su-Wn¬ _ v t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øv ]cn-tim-[\ \-S-Ønsb-¶nepw tam-jv-Sm-hn-s\ I-≠Øm-\m-bn√. C∂-se ssh-Io-´v A©-c-aWn-tbm-sS-b-mWv kw`hw.

[y-a-{]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ Gsd H-®-∏m-Sp-≠m-bn. tÃ-j≥ lukv Hm-^n-k-dp-sS A-\p-hmZw hm-ßn-bm-Wv -Im-a-d-am-∑m-cpam-bn am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ t^m ¿-´v sIm-®n tÃ-j-\n-se-ØnbXv. Cu ka-bw ap-I-fn-¬ \n∂pw Cd-ßn h∂ k-t¥m-jv F∂ t]m-en-kv-Im-c≥ [m¿-jy-tØmsS s]-cp-am-dp-I-bm-bn-cp ∂p. k w-` -h-Øn¬ sh-Ãv sIm-®n {]- v ¢-_pw tIc-fm tP-W-en-kv-‰v bq\n-b≥ sIm-®n Xm-ep-°p I-Ωn‰nbpw {]-Xn-tj-[n®p

3

]p-jv-]-Ir-jn hn-I-k-\-k-an-Xn-¡v B-Øm-\-ambn ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ Xm-eq-°v ]p-jv]-Ir-jn hn-I-k-\-k-an-Xn-°v kz-¥-am-b B-ÿm-\-a-μn-c-ambn. 2000Øn¬ ÿm-]n-Xam-b Cu k-an-Xn-bp-sS {i-a-^-e-ambn Pn√-bn¬ ap√-Ir-jn hym-]n∏n-°m≥ I-gn™p. I¿-j-I¿-°v D¬-∏m-Z-\-hkv-Xp-°ƒ F-fp-∏w hn-‰-gn°m\pw ku-I-cy-ambn. H-t´-sd t]¿°v Cu cwK-Øv sXm-gn¬ e-`n-°m\pw k-an-Xn h-gn-sbm-cp°n. 22e-£wcq-] sN-e-hn¬ ]d-hq¿ \-K-c-lr-Z-b-Øn-em-Wv aμn-cw \n¿-an-®n-´p-≈Xvv hn Un kXo-i≥ Fw.F¬.F. a-μncw D-ZvLmS-\w sN-bvXp.

kz-Im-cy-_-Êp-I-fpsS aÂk-c-tbm-«w; sh-bn-än-Mv sj-Uv X-IÀ-¯p sN-ß-a-\m-Sv: kz-Im-cy _- pI-fp-sS a-c-W-∏m-®n-en¬ sh-bn‰n-Mv sj-Uv X-I¿-Øp. kw-`-hsØ-Øp-S¿-∂p H-cp a-Wn-°q-dnte-sd kw-L¿-jm-h-ÿ-bp≠m-bn. C-∂-se D-®-bv-°v 12\v A-Øm-Wn-°p k-ao-]w ]pØ≥-tXm-Sv P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p kw-`-hw. B-ep-h Xp-cp-Øn-∏p-dw dq´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ A-Jne _-kpw A-¶-am-en-˛-]-d-hq¿ dq´n¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ a-bq-

Jv _- n-se Po-h-\-°m-cpw XΩn-em-Wv G-‰p-ap-´n-b-Xv. {]-iv-\Øn¬ \m-´p-Im-cpw C-S-s]-´tXm-sS H-cp a-Wn-°q-tdm-fw Cu dq-´n-eq-sS K-Xm-K-Xw \n-e-®p. sN-ß-a-\m-Sv t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn-bm-Wv C-cp-hm-l-\ß-fpw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te°p \o-°n-b-Xv. hm-l-\-߃ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-em-Wv. Ccp- h m- l - \ - ß ƒ- s °- X n- t c- b pw Po-h-\-°m¿-s°-Xn-tc-bpw t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

ku-Øv I-f-a-t»-cn-bn¬ Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ am-cp-Xn-hm≥ I-Øn-\-in-°p∂p

HmSn-s¡m-−n-cp-¶ am-cp-Xn hm³ I¯n; bm-{X-¡mÀ c-£-s¸-«p I-f-a-t»cn: Hm-Sn sIm-≠n-cp-∂ am-cp-Xn-hm≥ Xo∏n-Sn-®v ]q¿W-ambpw I-Øn-\-in®p. ku-Øv I-f-a-t»-cn-bn¬ hym-]mcnbm-b k-Øm-dn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ am-cp-Xn-hm≥ B-Wv I-Øn-\-in-®-Xv. C∂-se D-®-bv-°v tijw 2.50 Hm-sS ku-Øv I-f-a-t»-cn sd-bn¬th Hm-h¿ {_n-Uv-Pn-\p k-ao-]w C≥-U-kv{Sn-b¬ F-tÃ-‰n-te-°p≈ tdm-Un¬ B-Wv A-]-ISw. Xobpw ]p-Ibpw D-b-cp∂-Xp I-≠v ss{U-h¿ hml-\w \ndp-Øn Nm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Hm-Sn-IqSn-b \m-´p-Im¿ sh-≈w H-gn-®v Xo-b-W-°m≥ {i-an-s®-¶nepw F-eq-cn¬ \n∂pw FØn-b ^b¿-t^m-g-vkv F-Øn-bm-Wv Xo ]q¿-Wambpw A-W-°m≥ I-gn-™-Xv.

]¨mfw HmhÀ{_nUvPv: {]iv\§Ä ]cn-l-cn¨p ln-µn A-[ym-]-I ]-cn-io-e-\-w £btcm-KZn-\w-: \msf a\p-jy-¨§e sIm-®n: ]-®m-fw Hm-h¿-{_n-UP v- ns‚ \n¿-am-Wh - p-am-bn _-‘s - ∏´ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-®-Xm-bn Pn-√ I-eI - Sv- ¿ Fw P - n cm-Pa - m-WnIyw A-dn-bn-®p. D-tZym-Kÿ - c - pw ]-®m-fw {]-tZi-sØ hym-]m-cn-If - p-sS {]-Xn-\n[n-If - p-am-bn I-eI - vS- d - p-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn-em-Wv {]-iv\ - ß - ƒ-°v ]-cn-lm-ca - m-bX - v. \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v DtZym-Kÿ ¿-°v h-gn X-S - s - ∏-SpØp-I-tbm kp-c-£m-Im-c-W-ßfm¬ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ ]-cnk-cw A-S-bv-t°-≠n-tbm h-∂m

¬ A-°m-cyw hym-]m-cn-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-Is - f ap≥-Iq-´n A-dn-bn°-Ww. A-°m-cy-Øn¬ B i-¶ th-s≠-∂pw I-eI - Sv- ¿ D-d∏ - p \¬In. tbm-K-Øn¬ A-kn. I-Ωn-jW¿ Pn th-Wp, F.kn.]n. {Sm-^nIv ]n ] - n jm-\p, A-kn. I-Ωo-jW¿ {Sm-^n-Iv sI F-kv t_-_n hn-t\m-Zv, sI.Fw.-B¿.-kn. Pn Fw F-kv. N-{μ-`m-\p, sI.Fw.B¿.-kn. F.-Pn.-Fw. F-kv kp{_-al - W v- y A-ø¿, Un.-Fw.B¿.kn. F.-C. F - ≥ sI sI k-en≥, k-tX¨ sd-bn¬-sh ko-\n-b¿

F-kv.-C. A-e-Iv-km-≠¿ Um-\ntb¬ hym-]m-cn-Is - f {]-Xn-\n-[oI-cn-®v sI Pn th-Wp-tKm-]m¬, sI sI hn-izw-`-c≥, sI sP s\¬-k¨, _n-tPm-bv sI h¬k¨ ]-s¶-Sp-Øp.

I-cn-bÀ ssK-U³-kv ¢m-kv

Im-e-Sn:\o-eo-iz-cw hn-t∂-gv-kv tIm-f-Pn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \-S-Øn. F-kv.Fkv.F¬.kn,π-kv Sp hn-`m-K°m¿-°m-bn \-S-Øn-b ¢m-kv B≥-k¨ tPm-k-^v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp

k-am-]n¨p Beßm-Sv: B-e-ßm-Sv tI-{μob ln-μn a-lm-hn-Zym-e-b-Øn¬ \-S-Øn-b ln-μn A-[ym-]-I ]cn-io-e-\- ]-cn-]m-Sn k-am-]n-®p. tI-{μo-b ln-μn kw-kv-Xm≥ ssa-kq¿ tI-{μw tI-{μ-am-\-h ti-jn hn-I-k-\ a-{¥m-e-b-Øns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn∏n-®-Xv . k-am-]-\-k-tΩ-f-\-Ø n¬ -s]-cn-bm¿ In e-l-tcw-(s]cn-bm-dn-s‚ Xn-c-am-e-Iƒ) F-∂ ln-μn ]-{Xn-I a-e-bm-f km-ln-

Xy-Im-c≥ sIm-Sp-h-g-ß _m-eIr-jv-W≥ {]-Im-i-\w sN-bvXp. B-e-ßm-Sv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v Sn bp {]-km-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. tI-{μo-b ln-μn kw-kv-Xm≥ ssa-kq¿ tI{μw A-kn.{]-^. tUm. cm-Pv ho¿ kn-Mv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øn. B-e-ßm-Sv {Km-∏-©m-bØv sa-w-_¿ ]n F-kv P-K-Z-oi≥, {]n≥-kn-∏¬ ]n F-kv Pb-e-£v-an, ln-μn {]-Nm-cn-I hn F-kv [-\n-X, kw-km-cn-®p.

ssh-∏n-≥:- £b-tcm-K-Zn-\m-N-c-WØn-s‚ `m-Kam-bn- \msf a\p-jy-®ße Xo¿-Ø {]Xn-⁄sbSp-°pw.- FS-h-\-°mSv {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μw, {Km-a-∏-©m-b-Øv, Pn√m saUn°¬ Hm^n-kv, Pn√m Sn._n sk‚¿ F∂n-h-bpsS kwbp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ sshIo´v 6.30 apX¬ 7.15 hscbm-Wvssh∏n≥-˛-ap-\ºw kwÿm\ ]mX-bn¬- Nße Xo¿-°p∂Xv.-

I©m-hv hn¸-\; H-cmÄ ]n-Sn-bn Beph: Fd-Wm-Ipfw alm-cm-Pmkv tImtf-Pnepw ]cn-k-cØp-am-bn I©mhv hn¬∏\ \SØp∂ kwL-Ønse Hcmsfv B‚n \m¿t°m-´nIv kvs]jy¬ kvIzmUv ]nSn-Iq-Sn. sIm®n Xmeq-°n¬ ]≈n-∏pdw tImhn-e-IØpw IShn¬ tIm´-∏-d-ºn¬ t]mƒk-s\-bmWv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. C-bm-fn¬ \n-∂pw 50 {Kmw I-©m-hv I-s≠-SpØp.

A\[nIr-X CãnII-f-§Ä \n-I-¯p-hm³ Xn-c-sª-Sp-¸n kn.]n.Fw. X-I-cpw: a{´n X-l-knÂ-ZmÀ D-¯-c-hn«p Ime-Sn: {io-aq-e-\K-cw ]-©mbØv ]-cn-[n-bn¬ A-\-[n-Ir-X-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂ C-„n-II-f߃- \n-I-Øm≥ Bep-h X-lkn¬-Zm¿ D-Ø-c-hn´p. A-\-[nIr--X- C-„n-I-I-f-߃-s°-Xnsc ]u-c-k-an-Xn t^m¿-´p-sIm-®n B¿.Un.H,X-l-kn¬-Zm¿ Xp-Sßn-b-h¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bncp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v B¿.Un.H

C-h-bp-sS {]-h¿Ø-\w \n-tcm[n-®n-cp∂p. C-sX√mw a-dnIS∂p I-f-ap-S-a-Iƒ ]-cn-ÿnXn-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-ambn ap-t∂m-´p t]m-hp-I-bm-bncp∂p. ]u-c-k-an-Xn C-°m-cy-߃ Nq-≠n-°m-´n ho≠pw X-l-kn¬Zm-sc k-ao-]n-®-t∏m-gm-Wv A-t±lw I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-Øv dnt]m¿-´v sN-øp-hm≥ hn-t√-Pv A-

[n-Ir-X¿-°p \n¿-t±-iw \¬-In- ∂q¿, A-¶-amen, I-dp-Ip‰n, ]-dhq¿, I-Sp-ß√q¿, Ip-∂pI-c, Xrbn-´p-≈Xv. °m°-c, Ip-ºfw, sIm-®n tIm¿∏-td-j≥ F-∂o X-t±-i-kz-bw`c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS Io-gn¬ s]-cp-ºm-hq¿: H-°¬ {Km-a-∏- h-cp-∂ A-t]-£-I-fm-Wv kzo-I©m-b-Øn¬ \n∂pw a-W¬ e- cn-°p-∂-Xv. Xt±-i ÿm-]-\`n-°p-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£ kzo- Øn¬ \n-∂p-≈ km-£y-]-{Xw, I-cn-®v Xp-S-ßn-b-Xm-bn {]- td-j≥-Im¿Uv, Xn-cn-®-dn-b¬ knU‚ v A≥-h¿ ap-t≠-Øv A- Im¿-Uv F-∂n-h-bp-sS tImdn-bn-®p. sh-tßm-e, A-i-a- ∏nbpw lm-P-cm-t°-≠-XmWv.

a-WÂ; At]-£ kzo-I-cn-¨p- XpS§n

C-¶-sk-ân-sâ- ]-cy-S-\¯n\v I-cp-t¯-Im³ hn F-kpw ]n-W-dm-bn-bpw

]me-{]-t»cn Np-¶w I-h-e-bn-se A¬ ln-Zm-b \-K-dn¬ \-S-°p-∂ a-X {]-`mjW ]-cn-]m-Sn-bn¬ C-{_m-lnw \Pv-an kw-km-cn-°p∂p

A-¶-am-en-:- Nm-e-°p-Sn- tem-Iv-k-`m- a-fi-ew- F¬-.Un-.F-^v-. ÿm-\m¿-Yn- C-∂-sk-‚ n-s‚- ]-cy-S-\w- sNm-Δm-gv-N- B-ep-hbn¬- \n-∂m-cw-`n-°pw.- \n-b-a-k-`m- a-fi-e-ß-fn¬- c-≠p-Zn-hkw- -ho-X-am-Wv- ]-cy-S-\w. G-{]n¬- H-∂n-\m-Wv- B-ep-h- a-fie-Øn-se- ]-cy-S-\w.- ÿm-\m¿-Yn-bp-sS {]-Nm-c-W-Øn-\v- I-cpØpw- B-th-i-hpw ]-I-cm-≥ kn-.]n-.F-w tZ-io-b- t\-Xm-°-sfØp-w.- kw-ÿm-\- sk-{I-´-dn- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-≥,- {]-Xn-]-£t\-Xm-hv- hn- F-kv- A-Nyp-Xm-\-μ-≥,- s]m-fn-‰v- _yq-tdm- Aw-K-ßfm-b- F-kv- cm-a-N-{μ-≥-]n-≈,- ko-Xm-dmw- sb-®q-cn,- tIm-Sn-tb-cn_m-e-Ir-jv-W-≥ F-∂n-h¿- hn-hn-[- tI-{μ-ß-fn¬- kw-km-cn°pw.- F-kv- cm-a-N-{μ-≥ ]n-≈- 28\p cm-hn-se- 10\p sIm-Sp-ß√q¿,- ssh-Io-´v- 4\p Nm-e-°p-Sn,- 5\p s]-cp-ºm-hq¿,- 6\p Ip-∂Øp-\m-Sv- a-fi-e-ß-fn-epw- ]n-W-dm-bn- hn-P-b-≥ 29\p cm-hn-seA-¶-am-en- a-fi-e-Øn-se- Im-e-Sn,- ssh-Io-´v- 5\p Nm-e-°p-Sn-bnse- sIm-S-I-c,- 6\p B-ep-h- F-∂n-hn-S-ß-fn-¬ s]-Xp-tbm-K-ßfn¬- kw-km-cn-°pw.-

{io-aq-e-\K-cw: kn.]n.Fw Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ G-‰hpw hen-b X-I¿-®-sb-bm-Wv t\-cn-Sm≥ t]mIp-∂-sX-∂v a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™v. AWn-Ifpw Nn-¥m-i-‡n-bp-≈ t\-Xm-°fpw sImgn™p-t]m-b ]m¿-´n-sb Iz-t´-j≥ kw-L-am-Wv \-bn-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. {io-aq-e-\K-cw ]-©mb-Øv bp.Un.^v. I¨h≥-j≥ ta-Ø¿ πm-k Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. A≥-h¿kmZ-Øv Fw. F¬.F. ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. afi-ew {]-kn-U‚ v hn hn sk-_m-Ãy≥ A-[y£-X-h-ln®p. sI Fw sF taØ¿, ap≥ Fw.F¬.F Fw F N-{μ-ti-Jc≥, hn ]n tPm-¿Pv, A-K-kv-‰n≥ tIm-e-t©cn, sI Fw k-enw, Fw sI F eØo^v, ]n Fw A_p, Zn-eo-]v I-{]-t»cn, F≥ Fw P-am¬, ap-lΩ-Zv jn-bmkv, sP-_n taØ¿, hn ]n kp-Ip-am-c≥, ]n F≥ D-Æn-Ir-jvW≥, ]n

kn kp-tc-jv Ip-am¿, ]n F Xm-ln¿, {Km-a-]©mb-Øv {]-knU‚ v sI kn am¿-´n≥, Pn√m ]©m-b-Øw-Kw Fw sP tPman, km-_p ]p-Ø-\ßmSn, k-_o¿ kw-km-cn®p.

Np-aÀ-Nn-{X {]-ZÀi-\w k-am-]n¨p Im-eSn: F-kv.F≥.Un.]n sse-{_-dn-bn¬ \-S∂p-h-∂ Np-a¿-Nn-{X {]-Z¿i-\w k-am-]n®p. Beph F-kv.H.F-kv {Km-a-Ønse A-t¥-hm-knbpw kw-kvIr-X k¿-Δ-I-emim-e Nn-{XI-em hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-bpam-b sI B¿ cm-tP-jn-s‚ Nn-{X-ßfm-bn-cp-∂p {]-Z¿-in-∏n-®n-cp-∂Xv. kv-sI-®pIƒ, F-Æ-—m-b-Nn-{X-߃-I, s]-bn‚n-ßp-I-fp-am-bncp-∂p {]-Z¿-in-∏n-®n-cp-∂Xv. k-am-]\ tbm-K-Øn¬ \-S≥ C-∂-sk‚ v ap-Jym-Xn-Yn-bmbn. Ime-Sn F-kv ap-c-fo-[-c≥,tUm. [¿-a-cm-Pv A-Sm´v, tUm.cam-tZhn, H A-cp¨ ]-s¶-SpØp.

bm-{X-{]-iv-\w: ]p-d-bmÀþ]p-Xp-hm³-Ip-¶v \n-hm-kn-IÄ Xn-c-sª-Sp-¸v _-ln-jv-¡-cn¡pw sN-ß-a-\m-Sv: X-I¿-∂p-In-S-°p∂ ]p-d-bm¿ ]p-Xp-hmw-Ip-∂v tdm-Un-s‚bpw sd-bn¬-th A≠¿ ]m-kn-s‚bpw tim-No-bmh-ÿ ]-cn-l-cn-°m-Ø P-\-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS A-h-K-W-\-s°Xntc tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp∏vv _-ln-jv-°-cn-°p-sa-∂ \n-e]m-Sp-am-bn \m-´p-Im¿. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v ]p-dbm-dn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ ^v-f-Iv-kp-Iƒ ÿm-]n-®p-. sNß-a-\mSv, {io-aq-e-\K-cw ]-©mb-Øp-I-fp-sS A-Xn¿-Ønbm-b ]p-d-bm¿ ]p-Xp-hm≥-Ip-∂v {]tZi-sØ tdm-Uv X-I¿-®-bn-embn-´v h¿-j-ß-fmbn. F-∂m¬ bm-sXm-cp A-‰-Ip‰-∏-Wn-Ifpw C-Xph-sc \-S-Ønbn-´n√. Iq-Sm-sX ]p-d-bm¿ sdbn¬ A-Sn∏mX tIm¨-{Io-‰v

Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jv-°-cn-°p-sa-∂ A-dn-bn-∏p-am-bn ]p-d-bm¿, ]p-Xp-hmw-Ip-∂v \n-hm-kn-Iƒ ÿm-]n-® ^v-f-Iv-kv t_m¿Uvv sN-ø-W-sa-∂ B-h-iyhpw A- thm-´v _-ln-jv-I-c-W-hp-am-bn [n-Ir-X¿ X-≈p-I-bm-bn-cp∂p. \m-´p-Im¿ cw-K-Øn-d-ßn-bn-cnC-Xn-se√mw {]-Xn-tj-[n-®m-Wv °p-∂-Xv.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-03-23  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-03-23