Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

kn.]n.Fw. A-Wn-I-fn hn-izm-k-anÃm-¯ ]mÀ-«n: ap-Jy-a{´n D½³-Nm−n

Adnbn-¸pIÄ

thm-«À]-«n-I ]-cn-tim-[\: C-¶p _q-¯p-I-fn A-h-k-cw sIm-®n: C-∂p Pn-√-bn-se F√m t]m-fn-wKv_q-Øp-I-fn-epw thm-´¿]-´n-I ]-cn-tim-[n-°m≥ A-h-k-c-ap-≠m-hp-sa-∂p Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k-dm-b Ie-Œ¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw A-dn-bn-®p. F-√m _q-Øpseh¬ Hm-^n-k¿-am-cpw A-h-cp-sS Np-a-X-e-bn-ep-≈ t]m-fnw-Kv_qØn¬ thm-´¿]-´n-I k-ln-Xw F-Øn-t®-c-Ww.]-´n-I-bn¬ t]cp tN¿-°m≥ A-t]-£ \¬-Inb-h¿-°v www.ceo.kerala.gov.in F-∂ ssk-‰n¬-\n∂p A- Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v hn sP ]u-tem-kv \-bn-°p-∂ hn-I-k-\˛a-tX-X-c Pm-Y-bp-sS t]-£-bp-sS \n-P-ÿn-Xn A-dn- k-am-]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w Im-e-Sn-bn¬ ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-L-mS-\w sN-øp∂p bmw. sl¬-∏vsse≥ \-º¿-: 1950. thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ t]-cp tN¿-°m≥ Rm-b-dm-gv-N sshIo-´v A-©p h-sc A-h-k-cw D≠m-bn-cn-°pw.

s_Â-t_m tdm-Un km-aq-lnI hn-cp-²-cp-sS A-gn-ªm-«w ssh-∏n≥: sX-°≥ am-en-∏p-dw s_¬-t_m tdm-Uv a-Zy-]m-\n-Ifp-sS-bpw I-©m-hv I-®-h-S-°mcp-tS-bpw Xm-h-f-am-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. C-Xp ap-ew \-K-c-Øn¬ \n∂pw tPm-en-I-gn-™v k-‘ytbm-sS F-Øp-∂ kv-{Xo-Iƒ°pw a-‰pw sskz-c-am-bn C-Xn-eqsS bm-{X sN-øm≥ km-[n-°p ∂-n-√. km-aq-ly hn-cp-≤¿ Cu `m-KsØ kv-{So-‰v sse-‰p-I-fp-sS ^yqkv Du-cn am-‰p-∂ {]-h-W-X-bpw h¿-[n-®p h-cp-I-bm-sWv ÿ-ehm-kn-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂-p. C°m-cy-Øn¬ t]m-eo-kv A-Sn-b¥n-c-am-bn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂p F≥.kn.]n F-f-¶p- ∏p-g a-Wv-U-ew {]-kn-U‚ v F Fw \-hm-kv B-h-iy-s∏-´p.

k-akv-X P-\-d t_mUn-tbm-Kw B-ep-h-bn Nq¿-Wn°-c: k-a-kv-X-tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ De-am Pn√m IΩn-‰n-bp-sS P-\-d¬ t_mUntbm-Khpw G-IZn-\ ]T-\-Iymw]pw Cu am-kw ]-Xn-s\m-∂n\p cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5hsc Bep-h am¿-°-‰n-\p k-ao-]ap-≈ Fw.sI.F-kv B-Un-t‰mdn-b-Øn¬-\-S-°pw. k-a-kv-XtI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn√m {]-knU‚ v Fw Fw ap-lv bp-±o≥ aue-hn A-[y-£-X- hln-°pw. Fw Fw jw-kp-±o≥ ss^-kn Iymw-]v D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

Iq«mbva kwL-Sn-¸n-¡pw sIm®n: {_Ãv Im≥k¿ ^ut≠-js‚ ]Xn-s\-´m-aXv tZiob ktΩ-f-\-tØm-S-\p-_‘n®v Im≥k¿ dnk-¿®v B‚ v {So‰sa‚ v skmssk-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn-¬ C∂v Iq-´mbva kwL-Sn-∏n-°pw. Im-≥k¿ cwKØp≈ s]mXp-P-\m-tcmKy kwL-S-\Iƒ, tcmK-hn-ap‡n t\Sn-b-h¿, klmb kwL-S-\-Iƒ F∂nh¿ ]s¶-Sp-°pw. I-gn™ 6\v Bcw-`n® ktΩ-f\w Kh¿W¿ \nJn¬Ipam-dmWv DZvvLm-S-\w sN-bv-XXv. hm- ¿ - Ø - m - k tΩ- f - \ - Ø n¬ tUm. Fkv ]c-ta-iz-c≥, tUm. Fw sI alm-P≥, tUm. kRvPbv i¿a, tUm. sP sI knwKv ]s¶-Sp-Øp.

h-tbm-P-\ sa-Un-¡Â Iymw]v \-S-¯n ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv 10˛mw

hm¿-Uv `m-c-X-am-X h-tbm-P-\ ¢∫n-s‚-bpw F-S-h-\-°m-Sv ss{]an-d sl¬-Øv sk‚-dn-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ h-tbm-P-\ saUn-°¬ Iymw-]v \-S-Øn. N-Sßn¬ Sn sI l- ≥ am-ÿ A≤y-£-X h-ln-®p. hm¿-Uv sawº¿ kn F-®v Fw A-j-d-^v D-ZvLm-S-\w \n¿-Δ-ln-®p. hm¿-Uv I-ho-\¿ ]n sI C-{_m-lnw , sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ sP-dn s_-\-Un-Iv-Sv, D-j, kn sI-ap-lΩ-Zm-en kw-km-cn-®p. tUm: jmPn-b k-eow Iymw-]n-\v t\-XyXzw \¬-In.

Ime-Sn: kn.]n.Fw A-Wn-I-fnep-≈ hn-izm-kw \-„-s∏-´ ]m¿´n-bm-bn am-dn-sb-∂p ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-Yn \n¿W-b Im-cy-Øn¬ h-∂n-´p-≈ Xo-cp-am-\-߃ Im-Wn-°p∂-Xv C-XmWv. ÿm-\m¿-YnI-sf C-d-°paXn sN-øp-Ibpw tIm¨-{K-kv t\-Xm°-sf Nm-°n-´p ]n-Sn-°pIbpw sNøp-I h-gn kn.]n.FΩn-s‚ ]m-∏-c-Ø-am-Wv Im-Wn°p-∂-sX∂pw ap-Jy-a{¥n ]d™p.Un.kn.kn {]-kn-U‚ v hn sP ]u-tem-kv \-bn-°p-∂

hn-I-k-\˛a-tX-X-c Pm-Y-bp-sS k-am-]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p \S-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w D-ZvLmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p apJya-{¥n. Km-Uv-Kn¬ dn-t∏m¿-´v kzo-Imcy-a-s√∂pw I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt∏m¿-´v Xn-cp-Ø-W-sa∂pw apJy-a{¥n ]-d™p.]-›n-a-L-´Øn-se P-\ß-sf kw-c-£n-°pw.tI-{μ-k¿-°m¿ C-d°n-b Hm^n-kv sa-tΩm-dm-≠w C-Xn-\p sX-fn-hm-Wv .C-Xp-kw-_-‘n-®p K-k-‰v hn-⁄m]-\w D-S-\p-≠mIp-sa∂pw D-Ω≥-Nm-≠n A-dnbn-®p. Ime-Sn afi-ew {]-

knU‚ v sI kn t_-_n A-[y£-X -h-ln-®p. a{¥n sI _m_p, Fw.F¬.F-amcm-b hn Un k-Xoi≥, A≥-h¿-kmZØv, s_-∂n _-l-\m≥, hn ]n k-Po-{μ≥, ap≥ Fw.F¬.F ]n sP tPmbn, sI.]n.kn.kn `m-chm-ln-Ifm-b Sn ]n lk≥, h¬k-e {]-k-∂-Ip-am¿, A-Uz._n F A-–p¬ ap-Ø-en_v, F kn tPm-kv,]n _n kp-\o¿, sI _n km_p, tPm-bv t]mƒ, Sn ]n tPm¿÷v, {Xn-X-e ]-©mb-Øv P- \ - { ]- X n- \ n- [ n- I ƒ,t]m- j - I kw-LS-\m t\-Xm-°ƒ kw-kmcn-®p.

sk-an-\mÀ \S¯n sIm®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn√-sb kv{Xo kulr-Z Pn√-bm-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn tI-c-f h-\n-Xm I-Ωn-j\pw F-{Um-Iv h-\n-Xm k-an-Xnbpw kw-bp-‡-am-bn tem-I-h-\n-Xm Zn-\m-N-c-Whpw sk-an-\mdpw \-SØn. tI-c-f h\n-Xm I-Ωn-j≥ Aw-Kw tUm. en-kn tPm-kv D-Zv-LmS-\w sNbvXp. a-lm-cm-Pm-kv tImf-Pv ap≥ {]n≥-kn-∏¬ ta-cn sa-‰n¬U ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn.AUz.ta-L Zn-t\-iv hn-j-bm-h-XcWw \-SØn. tUm.B-cy-Ip-am-cnX-¶®n, F¬-kn {]-Zo]v, ta-cn°p´n-tPm¿÷v, sP-bn≥,Hm-a-\ cm-P≥,F-{Um-Iv Pn√m `m-c-hmln-Ifm-b ]n cw-K-Zm-k-{]-`p,F A-Pn-Xv-Ip-am¿, A-–p¬ d-jo-Zv lmPn, Un Pn kp-tcjv, hn sI th-em-bp-[≥ kw-km-cn-®p.

Po-h-Im-cp-Wyw Ip-ä-Ir-Xy-§Ä-¡pÅ "kp-c-£n-X sIm-¨n-¡v ' Hm-t«m sXm-gn-em-fn-IÄ XpS-¡-an«p sse-k³-kÃ: k-µo-]m-\-µ-Kncn sIm-®n-:- Po-h-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\w- Ip-‰-Ir-Xy-߃-°p-≈sse-k-≥k-s√-∂v- kzman k-μo]m-\-μ-Kn-cn.- - Bƒ-ssZ-h-߃hn-Nm-c-W-sN-ø-s∏-Sp-∂p- F∂-t]-cn¬- Un-.ssh-.F-^v-.sF kw-L-Sn-∏n-®- ]-cn-]m-Sn- D-Zv-LmS-\w-sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p- A-t±lw.F-√m-h-cpw- h-ep-Xpw- sN-dpXp-am-b- co-Xn-bn¬- Po-h-Im-cpWy-{]-h¿-Ø-\-Øn¬- G¿-s∏Sp-∂p-≠v.- A-h-sc-√mw- C-Xp- apX-se-Sp-Øv- Ip-‰-Ir-Xy-߃-°vC-d-ßn-Øn-cn-®m¬- k-aq-lw- \mam-h-ti-j-am-Ipw.- hy-‡ym-[njv-Tn-X-a-√- a-dn-®v- X-Xzm-[n-jv-Tn-

X-am-bn-cn-°-Ww- \-Ωp-sS- \n-e]m-Sp-Iƒ.- hy-‡ym-[n-jv-Tn-X-\ne-]m-Sv- ssI-s°m-≈p-tºm-gmWv- hy-‡n-I-sf- B-cm-[n-t°≠n-h-cp-∂-Xv.- C-Ø-cw- hy-‡nB-cm-[-\- ]m-Sn-√.-hn-izm-kntbm- A-hn-izm-kn-tbm- A-√-;- At\z-j-I-\m-bm-Wv- Hm-tcm-cp-Øcpw- am-td-≠-Xv.- hn-izm-k-tØmsSm-∏w- kw-i-b-hp-ap-≠m-Ipw.B-fl-hn-izm-k-am-Wv- \-ap-°vth-≠-Xv.- Bƒ-ssZ-h-ß-tfm-Sp≈- hn-t[-b-Xz-am-Wv- A-h¿-s°Xn-sc- {]-Xn-I-cn-°p-∂-Xn-\v- ]-esc-bpw- ]n-¥n-cn-∏n-°p-∂-Xv.A-h-cn¬- tIm¿-]-td-‰v- am-[ya-ß-fp-ap-≠v.- B-cp-sS-sb-¶n-epw-

ku-P-\yw- ]-‰n- hn-t[-b-cm-bn- amdn-bm¬- A-h¿-s°-Xn-sc- {]-XnI-cn-°m-\m-hn-√.- A-ar-Xm-\-μ-aa-bo- a-T-Øn-s\-Xn-cm-b- hm¿-ØIƒ- X-a-kv-I-cn-°-s∏-Sp-∂-Xv- CØ-cw- hn-t[-b-Xz-Øn-s‚- `m-Kam-sW-∂pw- A-t±-lw- ]-d-™p.Un-ssh-F-^v-sF- Pn-√m- I-Ωn-‰nAw-Kw- ]n- F-kv- \u-jm-Zv- A-[y£-\m-bn.- Pn-√m- sk-{I-´-dn- Fkv- k-Xo-jv,- kw-ÿm-\- I-Ωn-‰nAw-Kw- sI- Sn- ssk-Kmƒ,- Pn-√mssh-kv- {]-kn-U-‚ v- A-Uz.- sIF-kv- A-cp-¨-Ip-am¿,- - tªm-°vsk-{I-´-dn- B¿- \n-jm-Zv-_m-_p,Pn-√m- sk-{I-´-dn-b-‰v- Aw-Kw- sIhn- A-\n¬-Ip-am¿- kw-km-cn®p.

sIm-®n: Hu-]-Nm-cn-I-X-I-sfm∂p-an-√m-sX tem-I-h-\n-X Zn-\Øn¬ kp-c-£n-X sIm-®n-°v Z¿_m¿-lmƒ ssa-Xm-\n-bn¬ HØp-tN¿-∂-h-sc km-£n-I-fm°n Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Iƒ Xp-S°-an-´p. Z¿-_m¿-lmƒ ssa-Xm\n-bn¬ H-Øp-Iq-Sn-b-h¿ F-√mh-cpw ssa-Xm-\ a-[y-Øn¬ H-cp°n-b B-im-a-c-Øn¬ X-ß-fpsS {]-Xo-£-bn-se sIm-®n-sb°p-dn-®p-≈ k-¶¬-∏-߃ F-gpXn-bn-´p. Pn-√ I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iy-hpw `m-cy Un.kn.]n. B¿ \n-jm-¥n-\nbpw Dƒ-∏-sS \q-dp-I-W-°n-\mfp-Iƒ kp-c-£n-X-bp-sS P-\-\Øn-\v km-£yw h-ln-®p. A-Sp-Ø H-cp h¿-j-Øn-\-Iw sIm-®n-sb kp-c-£n-X-am-°p-Ibm-Wv kp-c-£n-X-bp-sS {]-[m-\

e-£yw. C-Xn-s‚ B-Zy-]-Sn-bmWv h-\n-X-Iƒ-°v G-Xp t\-chpw kp-c-£n-X-am-bn bm-{X sNøm≥ I-gn-bp-∂ kp-c-£n-X Hmt´m-dn-£-Iƒ. \-K-c-Øn-se Hmt´m sh¬-^-b¿ skm-ssk-‰nbn-se C-cp-]-tXm-fw sXm-gn-emfn-I-fm-Wv B-Zy-L-´-Øn¬ ]-≤Xn-bn¬ ]-¶m-fn-Im-fm-Ip-∂-Xv. bq-Wn-b≥ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Cu-bm-h-iy-Øn¬ ]-¶p-tN-cm\m-h-iy-s∏-´p H-cp Fkv.Fw.F-kv. A-b-®-X-√m-sX B-sc-bpw \n¿-_-‘n-®v ]-≤-Xnbn-te-°v sIm-≠p-h-∂n-cp-∂n-√. A-Sp-Ø h-\n-X Zn-\-tØmsS sIm-®n-sb kp-c-£n-X-bm°p-I-bm-Wv e-£y-sa-∂p B-apJ-am-bn ]-d-™ Pn-√ I-e-Iv-S¿ cm-P-am-Wn-Iyw Xp-am-bn _-‘s∏-´ H-t´-sd Im-cy-ß-fn¬ C-\n

a-«m-t©-cn-bn h³ a-b-¡p a-cp-¶v th-«: \m-ep t]À ]n-Sn-bn a-´m-t©-cn: I-©m-hv, \n-tcm-[nX ]p-I-bn-e-bp¬-∏-∂-߃ F∂n-h-bp-am-bn hy-Xy-kvX kw-`h-ß-fn-em-bn \m-ept]¿ ]n-Sn-bnem-bn. s]-cp-º-S-∏v- tIm-h-fw `mK-Øp\n-∂p-am-Wp c-≠p bp-hm°-sf I-©m-hpw, a-b-°p-a-cp-∂v Kp-fn-I-fp-am-bn t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn-bXv. s]-cp-º-S-∏v- I-´-X-d ho-´n¬ kp¬-^n-°¿ (20), ]-≈p-cp-Øn C-√-Øp\-K¿ ]-´m-Øn]-d-ºp ho-´n¬ kn-dm-Pv (24) F-∂n-h-scbm-Wv \n-c-h-[n ss\-t{Sm-k¨ Kp-fn-I-fpw, I-©m-hv s]m-XnIfp-am-bn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-´m-t©-cn `m-K-Øp hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬\n-∂m-bn \n-tcm[n-X ]p-I-bn-e D¬∏-∂-am-b lm≥-kn-s‚ h≥ti-J-cw kn-‰n t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. a-´m-t©-cn, ]m-≠n-°p-Sn PMv-j-\n-se H-cp

]nSn-bnem-b {]-XnIƒ tKm-Uu-Wn¬ \n-∂p 2,000Øne-[n-Iw lm≥-kv ]m-bv-°-‰m-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´p ]m-≠n-°p-Sn am-¥nc-tdm-Un¬ {io-cmw-\n-hm-kn¬ Zm-kv- {]-Im-iv- (43) s\-bm-Wv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ lm≥-kv kvt‰m-°v- sN-bv-Xv sN-dp-In-S I-®-hS-°m-¿-°v \¬-Ip-I-bm-Wv ]-Xn-

hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ i-à-am-¡p-sa-¶v sIm-®n: a-Zy-]n-®v hm-l-\w HmSn-® 39 t]¿-s°-Xn-sc kn-‰n-bnse hn-hn-[ kv-t‰-j-\p-I-fn-embn tI-kv F-Sp-Øp. A-]-I-S-Ic-am-b co-Xn-bn¬ hm-l-\w Hm-Sn® 116 t]¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn FSp-Øp. A-Xn-th-K-X Dƒ-s∏-sS a-‰p Ip-‰-Ir-Xy-ß-fn-fn-em-bn 1114 t]¿-s°-Xn-sc s]-‰n tI-kv Nm¿-Pv sN-bv-Xp. 13 t]-cp-sS s{sUhnw-Kv sse-k≥-kv d-±v sN-øm≥

dn-t∏m¿-´v A-b-®p. 1,89,300 cq-] ]n-g Np-a-Øn. ao-‰¿ C-Sm-sX bm{X-°m-cp-am-bn t]m-b 13 Hm-t´m dn-£m s{sU-h¿-am¿-s°-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-Øn-´p-≠v. Xp-S¿ Zn-h-k-ß-fn-epw ]-cntim-[-\ I¿-i-\ am-°p-sa-∂p Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn sI Pn sP-bnw-kv-. sF.]n.F-kv , sU]yq-´n t]m-eo-kv I-Ωo-j-W¿ B¿ \n-im-¥n-\n sF.]n.F-kv F-∂n-h¿ ]-d-™p.

hv. C-∂-se D-®-bv°p ]-{¥-≠p a-Wn-tbm-sS-bm-Wp t]m-en-kv C-hn-sS ]-cn-tim-[-\-bvs°-Ønb-Xv. tIm-b-º-Øq-cn¬ \n-∂mWp C-bmƒ ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ h-cp-Øn-bn-cp-∂-Xv. Iq-SmsX a-´m-t©-cn a-c-°-S-hn¬ lukv \-º¿ 7/114¬ Z-em¬ (72)

t]m-fnMv kv-tä-j-\p-IÄ {]-hÀ-¯n¡pw ]-d-hq¿: tem-Ivk-`m Xn-c-s™Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn thm-t´-gv-kv en-kv-‰n¬ t]-cp-Iƒ Dƒ-s∏-´n-´pt≠m-sb-∂v D-d-∏p-h-cp-Øp-∂Xn-\m-bn I-f-a-t»cn, ]-d-hq¿, \ntbm-P-I-a-fi-e-ß-fn-se F√m t]m-fn-Mv kv-t‰-j-\p-Ifpw C-∂pcm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 hsc Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn-°p-∂-XmsW-∂v Xm-eq-°v C-e-Œ-d¬ c-Pnÿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p.

t]m-fn-Mv tI-{µ-§-fn Iq-Sp-X {i-² th-W-sa-¶p ap-Jy-Xn-c-sª-Sp-¸v Hm-^o-kÀ sIm-®n: I-gn-™ Xn-c-s™-Sp∏n¬ 70 i-X-am-\-Øn¬ Iq-SpX¬ t]¿ thm-´p sN-bv-X tI-{μß-fpw H-cp ÿm-\m¿-Yn-°v 70 iX-am-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ thm-´p e-`n-® tI-{μ-ß-fpw {]-tXy-I-ambn \n-co-£n-°-W-sa-∂p kwÿm-\ ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏v Hm^o-k¿ \-fn-\n s\-t‰m \n¿-tZin-®p. Im-°-\m-Sv I-e-Iv-t{S-‰n¬ Xn-c-s™-Sp-∏v ap-s∂m-cp-°w Ah-tem-I-\w sN-øm≥ F-Øn-bXm-bn-cp-∂p A-h¿. Pn-√-bn-se thm-´¿-am-cn¬ aq∂p e-£w t]¿ 80 h-b-kp I-gn™-h-cm-sW-Xn-\m¬ C-°q-´-cp-

9 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

sS Im-cy-Øn¬ Iq-Sp-X¬ {i-≤ \¬-I-Ww. tdm-Un¬ \n-∂p D-bc-Øn-ep-≈ _q-Øp-Iƒ k-÷oI-cn-°p-tºmƒ dm-ºp-I-fpw a‰pw D-s≠-∂p D-d-∏m-°n-bn-cn-°Ww. C-Ø-cw Im-cy-߃-°v cmjv-{So-b C-X-c kw-L-S-\-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sm-hp-Xm-sWpw apJy-Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^o-k¿ ]d-™p. h-\-{]-tZ-i-sØ t]m-fn-Mv tI-{μ-߃ k-l-h-c-Wm-[n-Imcn-I-fpw C-e-Iv-S-d¬ c-Pn-kv-t{Sj≥ Hm-^o-k¿-am-cpw I¿-i-\am-bpw k-μ¿-in-®v H-cp-°-߃ hn-e-bn-cp-Øn-bn-cn-°-Ww. H-tc

sI-´n-S-Øn¬ H-∂n-e-[n-Iw t]mfn-Mv tI-{μ-߃ D-s≠-¶n¬ Ah-bp-sS Im-cy-Øn-epw {]-tXy-I \n-co-£-Ww B-h-iy-am-Wv. Xmc-]-Z-hn-bp-≈-h¿ ÿm-\m¿-YnI-fm-Ip-tXm-sS t]m-fn-Mv tI-{μ߃-°p-≠m-Ip-∂ Xm-c-a-ln-abpw {]-tXy-Iw \n-co-£n-°-Wsa-∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bn¬ a-‰p Pn-√-I-fn¬ \n∂p hy-Xy-kv-X-am-bn _n.F¬.H. am-cm-bn \n-b-an-°s∏-´n-´p-≈-Xn¬ Iq-Sp-X-epw A¶-W-hm-Sn {]-h¿-Ø-I-cm-b-Xn\m¬ C-h-cp-sS Im-cy-£-a-X IqSp-X¬ {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥

I-gn-b-W-sa-∂p \-fn-\n s\-t‰m \n¿-tZ-in-®p. Xn-c-s™-Sp-∏v kpXm-cy-hpw \o-Xn-]q¿-h-I-hp-am°m≥ Xm-sg-Ø-´n-ep-f-f \n-co£-W-hpw hn-h-c-ti-J-c-W-hpw Im-cy-£-a-am-°-W-sa-∂pw Ah¿ ]-d-™p. Pn-√ Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^ok-dm-b Pn-√ I-e-Iv-S¿ Fw Pn cmP-am-Wn-Iyw, Xn-c-s™-Sp-∏v U]yq-´n I-e-Iv-S¿ F-kv jm-\-hmkv, Xm-eq-°v-X-e Xn-c-s™-Sp-∏v c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^o-k¿-am¿, hn-hn-[ k-a-Xn-I-fp-sS t\m-U¬ Hm-^o-k¿-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

]nSn-IqSn-b ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ s‚ I-S-bn¬\n-∂p hn-ev-]\-bv- C-bmƒ hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bp°m-bn kq-£n-® 59 ]m-bv-°-‰v ≈q-sh-∂p t]m-en-kv ]-d-™p. lm≥-kpw ]n-Sn-Iq-Sn. A-\y-kw- a-b-°p-a-cp-∂v, a-‰p \n-tcm-[n-X ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv C- ]p-I-bn-e D-ev-]-∂-߃ X-S-bph-cn¬\n-∂p hm-ßn D-]-tbm-Kn- ∂-Xn-\v I¿-i-\ \-S-]-Sn ssI°p-∂-Xv. H-cp ]m-bv-°-‰v 30 ap- s°m-≈p-sa-∂v kn-‰n t]m-en-kv X¬ 40 cq-]m h-sc \n-c-°n-em- I-Ωo-j-W¿ A-dn-bn-®p. hn-h-cw Wv C-bmƒ hn-‰p h-∂n-cp-∂-Xv. A-dn-bn-t°-≠ t^m¨ \-º¿: ÿn-cw I-Ã-ta-gv-kn-\p am-{X-ta 9497980430.

F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co£-°p X-øm-sd-Sp-°p-∂ P-\tk-h in-ip-`-h-\n-se Ip-´n-Iƒ sN-b¿-am≥ tPm-kv-am-th-en-s°m∏w Im-iv a-©, kp-ta-jv, a-Wn, a- hn, A-⁄-\, ]-hn-{X, im-¥n Wn-I-WvT≥, \m-K-cm-Pv, A-\q- F-∂n-h-cp-am-Wv ]-co-£ F-gp]v, B¬-_¿-´v-_m-_p F-∂n-h- Xp-∂ Ip-´n-Iƒ. s]¨-Ip-´ncpw tKƒ-kv tlm-an-se {io-tZ- Iƒ Im-™q¿ sk‚ v tPm-k-

hn-i-Z-am-b N¿-®-bpw kw-hm-Zhpw \-S-Øp-sa-∂pw ]-d-™p. kz-ta-[-b ]-≤-Xn-bn-te-°v h-cp∂-h-sc ]-¶m-fn-I-fm-°n kp-c£n-X sIm-®n ]-Sp-Øp-b¿-Øp-

I-bm-Wv e-£yw. k-aq-l-Øn-s‚ \m-\m-Xp-d-Ifn¬ D-≈-h¿ N-S-ßn-\v km£yw h-ln-°m-s\-Øn-bn-cp∂p.

A-bÂ-¡mÀ X-½n-ep-Å XÀ-¡w; bp-hm-hn-sâ sN-hn I-Sn-¨pap-dn-¨p s]-cp-ºm-hq¿: ho-Sn-s‚ ap-Ifn¬ \n-∂p sh-≈w Nm-Sp-∂-Xv kw-_-‘n-®v A-b¬-°m¿ X-Ωnep-≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂p A`n-`m-j-I≥ A-b¬-hm-kn-bp-sS sN-hn I-Sn-s®-Sp-Ø-Xm-bn ]-cmXn. h-´-°m-´p ]-Sn sIm-S-ap-≠-°h-e ]¬-{]-Ip-Sn-bn¬ ]n F-kv i-in-bp-sS a-I≥ i-c-Xv sI iin(24)bp-sS sN-hn-bm-Wv I-Sns®-Sp-Ø-Xv. i-c-Øn-s\ F-dWm-Ipfw sa-Un-°¬ {S-Ãv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cn°p-I-bm-Wv. C-Xpkw-_-‘n-®v i-c-Xv Ip-dp-∏w-]-Sn t]m-enkv kvt‰j-\n¬ A-b¬hm-kn-bmb tKm-]≥, `m-cy X-¶-a-Wn, aI≥ A-Uz. hn-a¬-Ip-am¿ F-∂nh¿-s°-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-bn´p-≠v. X-Sn-an-√n¬ kq-∏¿ssh-k-dmb i-c-Xv A-Uz. hn-a¬-Ip-am-dns‚ sXm-´-Sp-Ø ho-´n¬ Xm-a-kn°p-∂ A-Ω-bp-sS k-tlm-Z-cnbp-sS ho-´n¬ F-Øn-b-Xm-bn-cp∂p. C-cpho-´p-Im-cpw X-Ωn¬ hoSn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂p sh-≈w

i-c-Øn-s‚ sNhn I-Sn-s®-Sp-Ø \n-e-bn¬ Nm-Sp-∂-Xv kw-_-‘n-®v- h-g-°v ]-Xn-hm-bn-cp-∂p.Xp-S¿-∂p \-S∂- kw-L¿-j-Øn-em-Wv i-cØn-s‚ sN-hn hn-a¬Ip-am¿ ISn-s®-Sp-Ø-Xv. F-∂m¬ i-c-Øpw a-‰pw tN¿∂p X-t∂-bpw A-Ω-tb-bpw B- { I- a n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h∂m-Wp hn-a¬Ip-am¿ ]-d-bp-∂Xv.

Fw.F-kv-.Fw. Sn-]v-kv tam-UÂ F³-{S³-kv ]-co-£ 30\vv Zp-B k-t½f-\w G-{]n¬ 10\vv ap-ºm-bn dm-¶v enÃp-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-°pw. H-∂mw ÿm-\w e-`n-°p-∂h¿-°v kz¿-Æ sa-U-epw B-Zy ]-Øp ÿm-\-°m¿-°v F-©n\n-b-dnw-Kv, sa-Un-°¬ In-‰p-Ifpw \¬-Ip-∂-Xm-Wv. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Fw.F-kv.Fw Pn-√m {]-kn-U‚ v P-hm-Zv Im™n-c-a-‰w, I¨-ho-\¿ A-kvl¿ \n-an¬, sk-{I-´-dn k-÷mZv ^m-dp-Jn ]-s¶-Sp-Øp.

C¶v

sIm-®n: ap-Pm-ln-Zv Ãp-U-≥-kv aq-hv-sa‚ v (Fw.F-kv-.Fw) kwÿm-\ k-an-Xn \-S-Øp-∂ A©m-a-Xv Sn-]v-kv tam-U¬ F≥{S≥-kv ]-co-£-bv-°v Pn-√-bn¬ hn-]p-e-am-b H-cp-°-߃ Xp-Sßn-b-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. 30\v kw-ÿm-\-sØ sX-cs™-Sp-°-s∏-´ tI-{μ-ß-fn¬ cm-hn-se 10 ap-X¬ 12.30 h-sc-bm-

Wv ]-co-£. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√bn¬ ap-hm-‰p-]p-g, B-ep-h, F-dWm-Ip-fw F-∂n-h-n-S-ß-fn¬ sk‚-dp-Iƒ D-≠m-bn-cn-°pw. a‰p sk‚-dp-I-sf Ip-dn-®v A-dn-bp∂-Xn-\m-bn 9656-011919, 9946413102 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sm-hp-∂-Xm-Wv. \q-dp cq-]-bm-Wv ]-co-£m ^o-kv. www.tipsexam.org F-∂ sh_v hn-em-k-Øn¬ Hm¨-sse\m-bn 29 h-sc A-t]-£n-°mw.

Dfn-b-¶q-cn \mb-ieyw hym]Iw: ho«p-ar-K-§sf ImWm-Xm-Ip-¶p

kn.]n.F-½n-sâ Øm-\mÀ-Yn-IÄ I-¶mkpw I-S-em-kpw: hn sP ]u-tem-kv

Beph: Dfn-b-∂q¿ taJ-ebn¬ \mb-ieyw hym]-I-am-Ip∂p. \nc-h[n hoSp-I-fnse tImgn, BSv, XpS-ßnb ho´p-arK-ßsf Iq´-am-sb-Øp∂ \mb°q´w B{I-an®v ]cn-t°¬∏n°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. Dfn-b∂q¿ Ipcp-Sw-]-d-ºn¬ A_vZp√, IS-hn-¬ A_vZp¬ dlnam≥, kn±oJv shfp-tØ-S-Øv, F∂n-h-cp-tS-X-S°w ho´p-ar-Kßsf Ign-™- Zn-hkw ImWmXm-bn-cp-∂p. ]´m-∏-I¬ kabØv t]mepw \mbv°q´w B{I-an® kw`-hhpw D≠m-bn´p-≠v. \mb-i-ey-Øn-s\-Xnsc \S-]Sn FSp-°-W-sa∂v \m´pIm-cpsS Bh-iyw.

]¯mw-¢m-kv ]-Sn-I-S-¡m³ sX-cp-hn-sâ a¡Ä X¿m-sd-Sp-¡p¶p B-ep-h: P-\-tk-h in-ip-`-h\n¬ \n-∂pw C-Ø-h-W ]Ømw-¢m-kv ]-Sn I-S-°m-s\Øp-∂-Xp ]-sØm-º-Xp t]¿. 2013 se F-d-Wm-Ip-fw Pn-√ ^p-Sv-t_mƒ Nm-ºy≥-jn-∏v Ic-ÿ-am-°n-b P-\-tk-h t_mbv-kv tlm-an-se 15 Ip-´n-I-fpw P-\-tk-h tKƒ-kv tlm-an-se 4 Ip-´n-I-fp-a-m-Wp C-Ø-h-W F- k v . F- k v . F¬- k n- s °m- c pßp-∂-Xv. s\-Sp-ºm-t»-cn Fw.F.F®v.F-kn¬ ]Tn-°p-∂ _m-_p-, in-h, [¿-Ω, A-Jn¬ `m-kv-°c≥, Pn-jv-Wp `m-kv-°¿, tKm]n _m-e≥, ap-\o-iz¿, i-in, {]-

kp-c£n-X sIm-®n ]-≤-Xn-°p XpS-°w Ip-dn-®p Z¿-_m¿ lmƒ ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Pn√m I-e-Œ¿ cm-P-amWn-Iyhpw `mcy Un.kn.]n. B¿ \njm¥n\nbpw

^v ssl-kv-°q-fn-epw B-ep-h tlm-fn-tlm-Ãv ssl-kv-°q-fnep-am-Wv ]Tn-°p-∂-Xv. P-\-tk-h kv-t]m¿-Sv-kv A°m-Z-an-bn-eq-sS Im-bn-I cw-KØv {]-Xn-` sX-fn-bn-® _m-_phn-s\ 2012 se tI-c-f kw-ÿm\ Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Sow Iym-]v-‰-\m-bn- Xn-c-s™-Sp-Øncp-∂p. 2013 se \m-j-W¬ tdmf¿ kv-sI-bn-‰nw-Kv {In-°-‰v Nmºy≥-jn-∏n-se tI-c-f Iym-]v-‰\m-bn-cp-∂p in-h. D-]-Pn-√m kv°qƒ Im-bn-I-ta-f-bn¬ 50, 100, 200 ao-‰¿ Hm-´-Øn¬ tKm-]n _m-e≥ kz¿-Æ-sa-U¬ t\Snbn-´p-≠v.

s\-Sp-ºm-t»-cn: s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°m≥ Xß-fp-sS k-Jm-°-tf-°mƒ tbm-Ky¿ tIm¨-{K-kp-Im-cmsW-∂p kn.]n.Fw sX-fn-bn-®psIm- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W- ∂ v Un.kn.kn {]-kn-U‚ v hn sP ]u-tem-kv. C-S-Xp-ap-∂-Wn-°p ÿm\m¿-Yn-£m-aw t\-cn-Sp-I-bmWv.I-∂m-kpw I-S-em-kp-am-Wp kn.]n.F-Ωn-s‚ ÿm-\m¿-YnI-fm-bn a-’-cn-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Un.kn.kn {]-kn-U‚n-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ a-tX-X-c-Xz hn-I-k-\ k-

tμ-i Pm-Y-bv-°p {io-aq-e-\-K-cØp \¬-In-b kzo-I-c-WØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. a-fi-ew {]-knU‚ v hn sk-_m-Ãy≥ A-[y£-X-h-ln-®p. sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n, A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.F¬.F, sI.]n.kn.kn sk-{I-´-dn AUz._n F A-–p¬ ap-Ø-en_v, ap≥ Fw.F¬.F Fw F N{μ-ti-J-c≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂∏n-≈n, Un.kn.kn `m-c-hm-ln-Ifm-b hn ]n tPm¿-÷v, F _n km-_p,sF kn B¿ kp-`m-jv,

ssh-∏n≥: Nm-Ø-ßm-Sv a-kv-PnZn¬ kz-em-Øn-s‚ \memw hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v dm-Øo_pw Zp-B k-tΩ-f-\hpw \-SØpw. ssh-Io-´p 7\v k-øn-Zv aplv-kn≥ X-߃ tIm-gn-t°mSv t\-XrXzw \¬-Ipw. Nm-Ø-ßmSv a-kv-Pn-Zv C-amw A-en-bm¿ kJm-^n, l\o-^ ap-kven-bm¿ XØ-∏n-f-fn,A-jvd-^v _m-J-hn, A-–p¬ hm-ln-Zv ]-s¶-Sp-°pw.

sI in-h-i-¶-c≥, ]n Un am¿´n≥, ap-\-ºw k-t¥m-jv, Fw B¿ A-`n-em-jv, kp-[mw-_nI,ap-l-Ω-Zv jn-bm-kv, tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v Zn-eo]v I-{]-t»-cn, `m-c-hm-ln-I-fm-b F≥ Fw P-am¬, ]n kn kp-tcjv-Ip-am¿, sI F tPm-Wn, Un.kn.kn sa-º¿-am-cm-b ]n F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥, hn ]n kpIp-am-c≥, H B¿ B¿ I¿-Ø, {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI kn am¿-´n≥ sN-ß-a-\m-Sv afi-ew {]-kn-U‚ v sI hn ]utem-kv, kn ssh im-t_m¿ kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

9 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

a-dp-h-°m-Sv th-fm-¶-Æn Nm-

H-gn-hp-Zn-h-k-§-fn-epw \n-Ip-Xn-b-S-bv-¡m³ A-hkcw aq-hm-‰p-]p-g: \-K-c-k-`-bn¬ Cu km-ºØn-I h¿-jw A-hkm-\n-°p-∂-Xn-\p Zn-h-k-߃ am{Xw _m-°n-bp-≈-Xn-\m¬ Cu-amk-sØ F√m H-gn-hp-Zn-hk-ß-fnepw h-kv-Xp \n-IpXn, sXm-gn¬ \n-Ip-Xn F∂n-h H-m^n-kn¬ A-S-bv-°m-hp-∂-XmWv. Cu A-hk-cw ]-c-amh-[n {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw P-]vXn, s{]m-kn-Iyq-j≥ \-S-]Sn-Iƒ H-gn-hm-°n \-K-c-k-`-bpsS hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ k-l-I-cn-°-W-sa∂pw sk-{I´-dn A-dn-bn-®p.

kÀ-h-I-em-im-e-bn Xo-¸n-Sn¯w Ime-Sn: kw-kvIr-X k¿-h-Iem-im-em h-f-∏n¬ Xo-∏n-Sn-Ø-w. Im-Sp-]n-Sn-®p-In-S-°p-∂ ÿ-eØm-Wv Xo D-b¿-∂Xv. sI´n-S k-ap-®-b-Øn-\p ]n-∂n-ep-≈ ]p√n-\m-Wv Xo-]n-Sn-®-Xv. Xo Bfn-∏-S¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-¶am-en-bn¬- \n∂pw c-≠p bq-\n-‰v ^-b¿ F≥-Pn-\p-I-sf-Øn Xo-bW-®p.a-‰p \m-i-\-„-߃ kw-`hn-®n√. F√m h¿-jhpw th\¬ cq-£-am-hp-tºmƒ C-hn-sS Xo-]n-Sp-Øw ]-Xn-hm-Wv.

Ir-jn B-\p-Iqeyw Im-eSn: P-\-Io-bm-kq-{X-Ww en-Ãn¬-s∏-´n-´p-≈-h¿-°p Irjn B-\p-Iqeyw. hfw, ]-ºv sk‰v, Ip-‰n-]ºv, tdm-°¿ kvs{]b¿, sX-ßv I-b-‰-b{¥w F∂n-h-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. 11\p ap-ºm-bn A¿-l-cm-b-h¿ Ir-jn`-h-\n¬ At]-£ \¬-I-Ww.

kzo-I-c-Ww \ÂIpw ssh-∏n≥: Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn.-sP. ]u-tem-kv \-bn°p-hn-h hn-I-k-\ a-tX-X-c kwc-£-W-Pm-Y-bv-°v 12- \p cm-hnse \m-b-c-º-ew aw-K-ey Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬Ip-hm≥ ssh-∏n≥-˛-]-≈n-∏p-dw t m-°v tIm-{K- v I-Ωn-‰n-I-fp-sS kw-bp-‡-tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ 2000 {]-h¿Ø-I-sc ]-s¶-Sp-∏n-°pw. tªm°v {]-kn-U‚ v hn F-kv -tkm-fncm-Pv A-≤y-£-X h-ln-®p.

Nn-InÂ-km Iymw-]v ]-d-hq¿: A-´-∏m-Sn ssh-Zy kwL-Øn-s‚bpw X-Ø-∏n-≈n {io\m-cm-b-W hm-b-\-im-e-bp-tSbpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ hm-b-\im-e-bn¬ C-∂p-cm-hnse 8apX¬ ssh-Io´v 5h-sc H-‰-aq-en NnIn¬-km Iymw-]v \-S-°pw. t^m¨:9744695068.

a-´m-t©-cn: F-®v.Fw.F-kv kwÿm\ ssh-kv {]-kn-U-‚pw sIm-®n Xp-dap-J sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ t\-Xm-hpam-b ]n Fkv B-jn-°n-s\bpw a-‰v A-©p sXm-gn-em-fn-I-sfbpw a¿-±n® t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cp-sS \-S]-Sn-s°-Xnsc {]-Xn-tj-[ tbmKw tN¿∂p. sFe‚ v sS¿-an\¬-kn-\p-k-ao-]w tN¿∂ tbmK-Øn¬ kn.Sn.Sn.bp P-\-d¬ sk-{I´-dn hn F-®v jn-lm-_p±o≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. k-am-[m-\-]-c-am-bn \-S-°p∂ k-a-b-am-bn´pw bm-sXm-cp {]-

t]m-en-kv a¿±-\-ta-‰ sXm-gn-em-fn-Iƒ B-ip-]-{Xn-bn¬

tIm-]-\-hp-an√m-sX t]m-en-kv A-{I-aw A-gn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂p bq-\n-b≥ t\-Xm°ƒ ]-d-bp∂p. sXm-gn-em-fnI-sf a¿-±n-®v Po∏n¬ I-b-‰p-∂-Xn-s\-°p-dn-®p tNm-Zn-®-Xn-\v B-jn-°n-s\ t]m-en-kv a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰v A-©p sXm-gn-em-fn-Iƒ I-cp-then∏-Sn a-lm-cm-Pm-kv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. kw-`-h-Øn-\v D-Ø-c-hm-Zn-Ifmb t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿s°-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-

11 e£w thm«Àamcpambn FdWmIp-fw sIm-®n: sIm-®n tIm¿-]-td-j\pƒ-s∏-sS \m-ep \-K-c-k-`-Ifpw 27 {Km-a-]-©m-b-Øp-I-fpw A-S-ßn-b- F-d-Wm-Ip-fw tem-Ivk-` a-Wv-U-ew C-°p-dn 1130040 thm-´¿-am-cp-am-bm-Wv Xn-c-s™Sp-∏n-\v H-cp-ßp-∂-Xv. C-Xn¬ 552754 t]¿ ]p-cp-j-thm-´¿-amcpw 577286 kv-{Xo thm-´¿-am-cpam-Wv. C-∂p-Iq-Sn ]-{Xn-I-bn¬ t]-cp tN¿-°m≥ A-h-k-c-ap-≈Xn-\m¬ A-¥n-a-thm-´¿ ]-´n-Ibn¬ am-‰-ap-≠m-Ipw. 2009se s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp∏n¬ a-Wv-U-e-Øn-se B-sI thm-´¿-am-cp-sS F-Æw 1008696 B-bn-cp-∂p. C-Xn¬ X-]m¬thm-´p-Iƒ Dƒ-∏-sS k-Ω-Xn-Zm\m-h-Im-iw tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv 744869 thm-´¿-am-cm-Wv. C-Xn¬ 342845 thm-´p-Iƒ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn {]-^. sI hn tXma-kpw 331055 thm-´p-Iƒ kn.]n.Fw ÿm-\m¿-Yn kn-‘ptPm-bn-bpw t\-Sn. n 11790 thm-´ns‚ `q-cn-]-£-Øn-\m-Wv sI hn tXm-a-kv hn-P-bn-®-Xv. Pn-√-bn¬ ]q¿-W-am-bp-ap-f-f G-I ]m¿-esa‚ v a-Wv-U-e-am-Wn-Xv. I-f-ati-cn, ]-d-hq¿, ssh-∏n≥, sIm®n, Xr-∏q-Wn-Øp-d, F-d-Wm-Ipfw, Xr-°m-°-c F-∂n-h-bm-Wv F-d-Wm-Ip-fw tem-Iv-k-` a-WvU-e-Øn-ep-f-f \n-b-a-k-` a-WvU-e-߃. ]p-cp-j thm-´¿-am-sc-

°mƒ 24532 h-\n-X thm-´¿-am¿ a-Wv-U-e-Øn¬ F-Æ-Øn¬ ap∂n-em-Wv. I-gn-™-X-h-W Cu A-¥-cw 11642 B-bn-cp-∂p. ]-g-b B-ep-h a-WvU-ew hn-`-Pn-®m-Wv I-f-a-ti-cn aWv-U-e-ap-≠m-°n-b-Xv. B-eßm-Sv, G-eq¿, I-Sp-ß-√q¿, Ip∂p-I-c, I-cp-am-eq¿ F-∂o {Km-a]-©m-b-Øp-I-fpw I-f-a-ti-cn \K-c-k-`-bpw A-S-ßn-b-Xm-Wv If-a-ti-cn \n-b-a-k-` a-Wv-U-ew. thm-´¿-am¿ B¨-˛82632 s]˛85842 B-sI 168474. h-S-°≥ ]-d-hq¿ a-Wv-U-ew ]-g-b t]-cp \n-e-\n¿-Øn-sb-¶nepw A-Xn-cp-I-fn¬ Im-c-y-am-b am-‰-ap-≠m-bn. ap≥ B-ep-h-bpsS `m-K-am-bn-cp h-cm-∏p-g ]-©mb-Øv h-S-°≥ ]-d-hq-cn-s‚ `m-Kam-bn. h-S-t°-°-c-sb a-Wv-Uew A-{]-Xr-£-am-b-t∏mƒ h-St°-°-c, ]p-Ø≥-th-en-°-c ]©m-b-Øp-Iƒ ]-d-hq-cn-s‚ `mK-am-bn. tN-μ-aw-K-ew, Nn-‰m-‰p-Ic, G-gn-°-c tIm-´p-h-f-fn F-∂nh-bm-Wv a-Wv-U-e-Øn-ep-f-f a-‰p ]-©m-b-Øp-Iƒ. ]-d-hq¿ \-K-ck-`-bpw a-Wv-U-Øn-em-Wv. thm´¿-am¿ B¨ ˛ 84244, s]¨-˛ 88789, B-sI-˛173033. 17781 thm´¿-am¿ I-gn-™ s]m-Xp-Xn-cs™-Sp-∏n-t\-°mƒ Iq-Sp-X-embp-≠v. ]-©m-b-Øp-Iƒ am-{X-a-S-

ßn-b \n-b-a-k-` a-Wv-U-e-am-Wv ssh-∏n≥. ap≥ Rm-d-bv-°¬ aWv-U-e-Øn-s‚ `m-K-am-bn-cp-∂ ]-©m-b-Øp-I-sf-√mw ssh-∏n\n¬ ÿm-\w ]n-Sn-®n-´p-≠v. CXn-\p ]p-d-sa ]-g-b F-d-Wm-Ipfw a-Wv-U-e-Øn-em-bn-cp ap-f-hpIm-Sv ]-©m-b-Øv ssh-∏-n-\n¬ tN¿-°-s∏-´p. \-K-c-k-`-I-sfm∂p-an-s√-¶n-epw c-≠p Xm-eq-°pI-fp-sS Io-gn-ep-f-f {]-tZ-i-ßfm-Wv a-Wv-U-e-Øn-te-Xv. I-Wb-q¿ Xm-eq-°n¬-s]-Sp I-S-a-°pSn, ap-f-hp-Im-Sv ]-©m-b-Øp-Ifpw sIm-®n Xm-eq-°n-se F-S-h-

\-°m-Sv, F-f-¶p- -∏p-g, Ip-gp-∏n-ffn, \m-b-c-º-ew, Rm-d-bv-°¬, ]-f-fn-∏p-dw ]-©m-b-Øp-I-fp-amWv a-Wv-U-e-Øn-ep-f-f-Xv. thm¿-am¿ B-˛74982, s]-˛78529, B-sI-˛153511. I-gn-™-X-h-WtØ-°mƒ 13644 thm-´¿-am-cmWv Iq-Sp-X¬. sIm-®n \-K-c-k-`bn-se 17 Un-hn-j-\p-I-fpw sIm®n Xm-eq-°n-se Ip-º-f-ßn sN√m-\w ]-©m-b-Øp-I-fpw A-Sßn-b-Xm-Wv sIm-®n \n-b-a-k-` a-Wv-U-ew. sIm-®n h-∂-tXm-sS kw-ÿm-\-sØ G-‰-hpw sN-dnb a-Wv-U-e-am-bn-cp a-´m-t©-cn C-√m-Xm-bn-cp-∂p. ap≥ ]-f-fp-cp-Øn a-Wv-U-eØn-s‚ `m-K-ß-fm-bn-cpp Ip-º-fßn, sN-√m-\w ]-©m-b-ØpIƒ. thm-´¿-am¿ B¨-˛ 77199,s]¨-˛ 80758,B-sI-˛ 157957. I-gn-™ Xn-c-s™-Sp-∏nte-Xn-t\-°mƒ 16278 thm-´¿am¿ C-hn-sS Iq-Sp-X-em-bp-≠v. Xr-∏q-Wn-Øp-d, a-c-Sv \-K-c-k`-Iƒ, sIm-®n tIm¿-∏-td-j-\nse 11 ap-X¬ 18 h-sc-bp-f-f Unhn-j-\p-Iƒ, Ip-º-fw, D-Z-bwt]-cq¿ {Km-a-]-©m-b-Øp-I-fpw A-S-ßn-b-Xm-Wv Xr-∏q-Wn-Øpd. ap≥ ]-f-fp-cp-Øn-bp-sS `m-Kam-bn-cp-∂p Ip-º-f-w, a-c-Sv X-t±I-ÿm-]-\-߃. sIm-®n, I-Wb-∂-q¿ Xm-eq-°p-I-fp-sS ]-cn-[nbn¬ h-cp- -∂-Xm-Wv a-Wv-U-e

{]-tZ-i-߃. (thm-´¿-am¿ B¨-˛ 85810, s]¨-˛ 89502, BsI ˛ 175312. Iq-Sp-X¬ thm-´¿am-cp-sS F-Æw 16420. H-cp ]-©m-b-Øpw sIm-®n \K-c-k-`-bn-se 22 Un-hn-j-\p-Ifpw A-S-ßn-b-Xm-Wv F-d-Wm-Ipfw \n-b-a-k-` a-Wv-U-ew. ]-g-b Xr-∏q-Wn-Øp-d-bp-sS `m-K-am-bncp tN-cm-\-√q¿ {Km-a-]-©m-bØm-Wv F-d-Wm-Ip-f-tØ-°p h∂-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øp-≠m-bncp-∂ ap-f-hp-Im-Sv ssh-∏n-\n-te°pw t]m-bn. sIm-®n I-W-b-q¿ Xm-eq-°Xn¿-Øn-Iƒ-°p-f-fn-em-Wv a-WvU-ew. thm-´¿-am¿ B¨ ˛ 68754, s]¨-˛ 70876, B-sI ˛139630. 17775 thm-´¿-am¿ a-fie-Øn¬ ]p-Xp-Xm-bp-≠v. ]-g-b Xr-∏q-Wn-Øp-d hn-`-Pn-®v ]p-XpXm-bn cq-]w sIm-≠-Xm-Wv Xr°m-°-c. Xr-°m-°-c \-K-c-k-`-bvs°m-∏w sIm-®n \-K-c-k-`-bnse 16 Un-hn-j-\p-I-fpw A-S-ßnb-Xm-Wv ]p-Xn-b a-Wv-U-ew. ]-gb Xr-∏q-Wn-Øp-d a-Wv-U-e-Ønem-bn-cp-∂ tN-cm-\-√q¿ ]-©mb-Øv Xr-°m-°-c-bn¬ \n-∂pw th¿-s]-Sp-Øn-bn-v-´pp-ap-≠v. thm´¿-am¿ B¨ ˛ 79133 s]¨ ˛ 82990, B-sI ˛162123. I-gn-™ X-h-W-tØ-°mƒ 17612 ]p-Xn-b thm-´¿-am¿ a-Wv-U-e-Øn-ep-≠v.

tNµ-awK-ew I-h-e-bp-sS hn-Ik-\w: hn-Pn-e-³-kv A-t\zj-Ww \-S¯Wsa¶v \nÀ-tZ-i-§Ä _m-en-i-sa¶v ]-d-hq¿: tN-μ-awK-ew I-h-e-bpsS hn-I-k-\-Øn-\v H-cp-`mKsØ ÿ-e-߃ A-Iz-b¿ sNø-W-sa-∂ ip-]m¿-i _m-en-iam-sW∂p ]-d-hq¿ Su¨ U-he-]v-sa‚ v B-£≥ Iu¨kn¬ Ip-‰-s∏-SpØn. tN-μ-awK-ew I-h-e-bp-sS hnI-k-\-Øn-\v s]m-Xp-a-cm-a-Øns‚ Aw-Ko-I-cn-® πmt\m Unsskt\m C√m-sX-bm-Wv ]≤Xn \-S-∏m-°p-∂Xv. B-ep-h˛]-dhq¿ tdm-Un¬ tN-μ-awK-ew Ih-e-bp-sS sX-°p-`mK-Øv I-®hSw \-S-Øp-∂ ]m-h-s∏-´ I-®-h-S-

°m-sc H-gn-∏n®pw Cu-g-h-k-amPw tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-se ]m¿-°n-Mv ku-Icyw C√m-Xm°n-bp-ap-≈-Xm-Wv C-t∏mg-sØ kv-sI®pw πm-\pw. tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\p πm\pw Un-ssk\pw D-≠m-°p-∂Xn-\p s]m-Xp-a-cma-Øv A-[n-IrX-cm-bn-cn-s° Xm-eq°vv k¿-shb¿ Zp-cp-t±-i-]-c-am-bn πm≥ Xøm-dm°n-b kw-`-h-Øn¬ k¿tΔ-b¿-s°-Xn-sc \-S]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v Su¨ U-h-e-]vsa‚ v Iu¨-kn¬ B-h-iys∏´p.

tN-μ-awK-ew I-h-e-bp-sS hnIk-\w A-im-kv-{Xo-b-am-bn \S-∏m-°p-∂ co-Xn-s°-Xn-sc {Sm^n-Iv A-ssUzk-dn I-Ωn-‰nbn¬ D-∂-bn-®h-sc hnI-k-\ hn-tcm-[n-Ifpw h¿Ko-b hm-Zn-Ifp-am-bn Nn-{Xo-I-cn-°p-∂ {]-h¿Ø-\-߃ A-h-km-\n-∏n-°-Wsa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. tbm-K-Øn¬ sN-b¿-am≥ hn F≥ c-ta-i≥ A-[y-£-X-hln®p. ap-lΩ-Zv ep-Jv-am≥,Sn sI {]-Xm]≥, sI F \u-jmZv, km-_p tIm-t´-∏n-≈n-°pSn, dkm-Jv kw-km-cn®p.

]-d-hq¿: B-e-ßm-Sv tªm-°v ]©mbØv Hm-^n-kn¬ \-S-°p∂ P-\-hn-cp-≤am-b \-S-]-Sn-I-sf°p-dn-®pw s]m-Xp-ap-X¬ sIm≈-b-Sn-°p-∂ A-gn-a-Xn-I-sf-°pdn®pw hn-Pn-e≥-kv A-t\zjWw \-S-Ø-W-sa-∂v F-kv.-Un.]n.sF. afi-ew I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. tImv¨-{K- n-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv ]-©mb-Øv `-cWw. `-c-W-I-£n-bp-sS \n-b-a-hn-cp-≤ \n¿-t±-i-߃ A-\p-h-Zn-°m≥ X-øm-dm-Im-Ø _n.Un.H-am-sc \n-c¥-cw ÿ-ew am-‰p-I-bmWv.

I-gn-™ aq-∂-c-h¿-j-Øn-\p≈n¬ ]-Øma-sØ _n.Un.Hbm-Wv Np-a-X-e-tb-s‰-Sp-Øn-cn°p-∂-sX-∂v tªm-°v ]-©m-bØn-se A-cm-P-IXzw sh-fn-hm°p∂p. tIm-´-∏p-d-Øp-Im-c\m-b bq\p-kn-s\-bm-Wv k-Xy-Øn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂-Xn-\p Nm-h-°mt´-°p ÿ-ew am-‰n-bXv. P-\-hncp-≤ hm-gv-N-s°-Xn-sc P-\Io-b {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂pw afi-ew {]-knU‚ v jao¿ am-™m-en ap-∂-dn-bn-∏p \¬In.

sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv {]-Xn-tj[ tbm-Kw tN¿-∂Xv. hnhn-[ t{S-Uv bq-\n-b-\pIsf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v ]n Fw aplΩ-Zv l-\o-^,_n lw-k,sI sP am-Iv-kn, Nmƒ-kv tPm¿÷v, ]n cmPp, k-°-cn-bm s^¿-Wm≠kv, Fw P-am¬ Ip™v, ]n F-kv B-jnIv, ]n Fw A-–p¬ Jm-Z¿ kw-km-cn®p. t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-cp-sS \-S-]-Sn-s°-Xnsc kn-‰n t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿ kwÿm-\ a-\p-jym-hIm-i IΩn-j≥ F-∂n-h¿-°p ]-cm-Xn \¬-In.

s]-cp-ºm-hq¿: sF.F≥.‰n.bp.kn h-\n-Xm hn-`m-Kw s]-cpºm-hq¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew IΩn-‰n ]-\-kw-L-Sn-∏n-®p.h-\nXm hn-`m-Kw do-Pn-b-W¬ {]-knU‚m-bn cm-b-aw-K-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv sa-w-_¿ _n-μp tKm-]m-e-Ir-jv-W-s\ Xn-cs™-Sp-Øp. a-fi-ew {]-kn-U‚p-am-cmbn ssj-\n h¿-Ko-kv , tkm-^n A-Pn-Xv , _n-μp \m-cm-b-W≥ , eo-e F¬-tZm-kv , A-ºn-fn tPmjn , sP- n t_-_n , Ip-am-cn iin F-∂-n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

F®v.Fw.Sn. tImf-\n F¬.]n kv-Iq-fn-s‚ 30mw hm¿jn-I B-tLm-jw Iu¨-kn-e¿ \ko-a a-Po-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw I-f-a-t»cn: F®v.Fw.Sn. tImf-\n F¬.]n kv-Iq-fn-s‚ 30mw hm¿jn-I B-tLm-j-]-cn-]m-Sn 12mw hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ \ko-a a-Po-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. N-{μn-Im ]-fl-\m-`≥ A[y-£-X-h-ln®p. A-[ym-]-Icm-b Pn-\p Xºn, Sn Fw tamfn, l-^v-kØv, an-\n,]n hn jm-Pn,k^v-\ kw-km-cn®p.

ss_-¯p-d-lva `-h-\]²-Xn in-em-Øm-]-\w tIm-X-awK-ew: ss_-Øp-d-lva `-h-\]≤-Xn in-em-ÿm-]\hpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw \-SØn. ap-kvenw eo-Kv s\√n-°pgn ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n \n¿-an-®p \¬-Ip∂ ss_-Øp-d-lva `h-\ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm]-\w ta-X-e ]p-Xp-∏m-ew I-h-ebn¬ sI _n Jm-en-Zv D-kv-Xm-Zv ]m-\n-{] \n¿-hln®p. Xp-S¿∂p \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI Fw Ip-™p_m-h A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-kvenw eo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Sn Fw kenw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn.ss^-k¬ _m_p, Fw ]n A-–p¬-JmZ¿, ]n Fw Aao¿ Aen, kn ]n Ip-™p-ap-lΩ-Zv h-t´-°m-S≥ kw-km-cn®p.

A-\p-tim-N-\ tbm-Kw C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: sI.]n.Fw.F-kv. Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-am-b ]n.kn X-ºn-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ A-\p-tim-N-\-hpw ]n kn X-ºn ^u-t≠-j≥ cq-]o-I-c-W tbm-K-hpw C-∂p D-®-bv-°v c≠n-\p s]-cp-ºm-hq¿ sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-°pw. ]-´n-I-Pm-Xn˛ h¿-K Pn-√m kw-bp-‡-k-an-Xn Aw-K-hpw Iq-Sn-bm-b X-ºn Ign-™ Zn-h-kw tbm-K-Øn-\n-sS Ip-g-™p ho-Wp a-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. km-Pp-t]mƒ Fw.F¬.F, hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F., tem-´-dn t£-a-k-an-Xn sN-b¿-am≥ _m-_p tPm-k-^v, _n.sP.]n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw th-em-bp[≥, Iq-h-∏-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ssh ]u-tem-kv, sI.]n.Fw.F-kv. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw ]n Hm-a-\-°p-´≥, sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn Fw k-°o¿ lp-ssk≥ kw-km-cn-°pw.

\mS³ ]´pIfn aÕ-cw C-¶v apf¥pcpØn: apf¥pcpØn sslkv-Iqƒ ]q¿h hnZym¿Yn kwLS\bpsS \mS≥ ]¥pIfn a’cw apf¥pcpØn sslkv-Iqƒ {Ku≠n¬ C-∂p \men\v \S°pw. apf¥pcpØn Fw.Pn.Fw. Soapw Bc°pw Soapw XΩnemWv a-’cw.

Kp−m-kw-L-§fpsS A\[n-Ir-X -]m-Sw \n-I¯Â hym]Iw

tZhkzw \S-bnse _kvtÌm¸v: \nÊl-I-cWw aqew ]m-fp¶p

Beph: t]meokv HØm-i-tbmsS Beph, Ip∂-tØcn, a\-°∏Sn ISq∏mSw F∂n-hn-S-ß-fn-¬ Kp≠m kwL-߃ Irjn-bn-S߃ \n-I-Øp∂p. ]pcm-X\ Pem-i-b-ßfpw \o¿Ø-S-ßfpamWv Ch¿ \nIØn hcp-∂-Xv. A\-[n-IrX ]mSw \nI-Øen\v t]meo-kns‚ HØm-i-bpap≠v. A¿≤-cm-{Xn-I-fn-emWv Sn∏¿ ac-W-∏m-®n-en¬ asÆ-Øn®p hcp-∂Xv kwc-£Ww \¬Ip-∂-Xn-\mbn \nc-h[n kwL-S-\Ifpw cwK-Øp-≠v. tIm¨-{Kkv, kn.]n-.Fw. AS-°-ap-≈ cmjv{Sob I£n-I-fpsS HØm-ibpw Kp≠m-kw-L-߃°p-≈-Xmbpw ]mSw \nI-Øn-en-s\-Xnsc \m´p-Im-cpsS ]cm-Xn-sb-Øp-S¿∂v Beph t]meo-kn\v hnhcw \¬Inb \ko-dns\ Kp≠m-kw-Lß-ƒ `ojWns∏Sp-Øn-bn-cp-∂p. {]n≥kn∏¬ Fkv. sF.-bpsS Npa-Xe hln-°p∂ t]meokv DtZym-K-ÿ-\mWv aÆ-Sn-s°Xnsc s]mXp {]h¿Ø-Is‚ t^m¨ \º¿ AS°w Kp≠m-X-eh-∑m¿°v \¬In-b-Xv. t]meo-kns‚ \S-]-Sn-s°-Xnsc {]Xn]-g-b tÃm-∏n¬ \n∂p B-sf I-b-‰p-∂ kz-Im-cy_kv tj[w Db¿∂n-´p-≠v.

ssh-∏n≥: ssh-∏n≥-˛-]-f-fn-∏pdw kw-ÿm-\]m-X-bn¬ sN-dmbn tZ-h-kzw \-S-bn-se K-Xm-K-X°p-cp-°n-\v ]-cn-lm-c-am-bn sXt° _-kvtÃm-∏v s]-t{Smƒ ]ºn-\p ap-∂n¬ \n-∂-p am-‰n ÿm]n-® \-S-]-Sn _-kv-Po-h-\-°m-cpsS-bpw t]m-eo-kn-s‚-bpw k-lI-c-W-an-√m-Ø-Xn-\m¬ ]m-fp∂p. kn-·¬ {]-h¿-Øn-®p Xp-Sßn-b-ti-jw hm-l-\-Øn-c-°psIm-≠v s]m-dp-Xn-ap-´m≥ Xp-Sßn-b-t∏mƒ ap-\-ºw t]m-eokm-Wv tÃm-∏v sX-t°m-´p \o°n ]-cn-jv-Im-cw G¿-s∏-Sp-Ønb-Xv.

c-àmÀ-_p-Zw _m-[n-¨ ho-«-½-bv¡m-bn Ip-km-än Iq-«-{]mÀ-Y-\ I-f-a-t»-cn: a-c-W-Øn-s‚ h°n¬ c-‡m¿-_p-[-tØm-Sp s]m-cp-Xp-∂ a-e-bm-fn ho-´-Ω-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m≥ c-‡w \¬tI-≠ tUm-Œ¿-°p \-√ a-\- p≠m-Im≥ Ip-km-‰n-se c-≠m-bnc-tØm-fw _n.sS-Iv hn-Zym¿-YnI-fpw A-[ym-]-I-cpw A-\-[ym]-I Po-h-\-°m-cpw sa-gp-Ip-Xn-cn I-Øn-®v D-]-hm-k {]m¿-∞-\ \S-Øp-∂p. \m-sf D-®-°p 12\mWv kv-Iqƒ Hm-^v F≥-Pn-\o-b-dnMv Imw-]-kn¬ hn-Xy-ÿ-am-b Cu ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. `¿-Øm-hp-sam-Øv 11 h¿-jam-bn _mw-•q-cn¬ Xm-a-kn-°p∂ \n-\n tam¨-kn(36)°p 2012em-Wv Fw.Un.F-kv F-∂ tcm-Kw ]n-Sn-s]-´-Xv. c-‡-Øns‚ t{km-X- m-b t_m¨-amtcm-bn¬ A-©p- i-X-am-\-Øn-

3

Xpd-apJ-s¯ t]m-en-kv aÀ±-\¯ns\-Xntc sF.F³.än.bp.kn. h-\n-Xm hn-`m-Kw: {]-Xn-tj-[-tbm-Kw \-S-¯n _n-µp {]-kn-Uâvv

]cn-]mSn ∏¬ ]-cn-k-cw: s]m-°m-fn-°rjn ]p-\:cp-÷o-hn-∏n-°p-hm-\pf-f P-\-Io-b Iq-´m-bv:4.00 ]p-Xp-ssh-∏v `m-c-Xv hn-Im-kv `-h≥: ku-P-\y Rm-b-dm-gv-N ¢n-\n-Iv,cm-hn-se 10\v D-Z-bw-t]-cq¿ {Km-ao-W hm-b\-im-e: im-c-Z Ir-jv-W-ø¿ sk‚¿ t^m¿ hp-a¨-kv Fw-]h¿-sa‚n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ h-\n-Xm-Zn-\m-tLm-jw,ssh-In´vv 3\v t_mƒ-Km-´n ]m-e-kv: ktX¨ tÃ-‰v _m¿ Iu¨-knte-gv-kv ao-‰v, k-am-]-\-k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w P-Ãn-kv Ipcy≥ tPm-k-^v,cm-hn-se 11\v F-S-Ø-e A¬ A-ao≥ Imº-kv: Fw.F-kv.Fw t{]m-^vtIm¨, cm-hn-se 10\v sk‚ v B¬-_¿-´v-kv tIm-fPv Hm-Un-t‰m-dn-bw(]m-∏m-fnlmƒ): A-¥m-cm-{„ {]-i-kv-Xcm-b 50 h-b-en-\n-Ãp-Iƒ AWn-\n-c-°p-∂ kv-{Snw-Mv Hm¿-°kv-{S, ssh-In-´v 6\v A-_m-Zv \yq-¢n-b-kv amƒ: Ip-´n-Iƒ-°m-bn Xn-tb-‰¿ C≥ F-Uyp-t°-j≥ k-Ω¿ Iymw]v,cm-hn-se 10\v A-¶-am-en- I-c-bmw-]-d-ºv en‰n¬- F¿-Øv {]o-˛ kv-Iqƒ-:ssh-kv-sa≥- I-dp-Ip-‰n-bp-am-bntN¿-∂p-\-S-Øp-∂- In-Uv-kv s^-kv-‰v 2014 ˛ cm-hn-se- 10\v.

KOCHI/ekC

¬ -Iq-Sp-X¬ ªm-kv-‰v I-≠m-emWv Fw.Un.F-kv F-∂ tcm-Kw B-Ip-∂-Xv. C-Xv C-cp-]-Xp i-Xam- \ - Ø n¬- I q- S p- X - e m- b m¬ Iym≥-k-dm-bn am-dpw.sh-√q¿ kn.Fw.kn A-S-°-ap-≈ B-ip]-{Xn-I-I-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-t∏m-gm-Wp tcm-Kw hy-‡am-b-Xv. tcm-Kw ]-cn-]q¿-W-am-bn am-dW-sa-¶n¬ B-[p-\n-I Nn-In¬km co-Xn-bm-b sÃw-sk¬ {Sm≥-kv-πm‚ v A-Y-hm aq-e-tImiw am-‰n-h-bv-°¬ \-S-Ø-Ww. C-Xn-\v ]-tØm-fw L-S-I-߃ tbm-Pn-°p-∂ c-‡w th-Ww. C¥y-bn-epw hn-tZ-i-Øpw \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ C-S-∏-≈nbn-se H-cp kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-se bp-h tUm-Œ-dp-sS c-‡am-Wv C-Xn-\p tbm-Pn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ A-h-km-\ \n-an-jw

Cu tUm-Œ¿ c-‡w Zm-\w \¬Ip-∂-Xn¬-\n-∂pw ]n-∑m-dn-bn-cn°p-I-bm-Wv. c-‡w \¬-Im≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h-cp-sS D-an-\o¿ ti-J-cn-®p A-ta-cn-°-bn-ep-≈ H-cp em-_n¬ A-b-®m-Wv P-\n-XI L-S-\ hn-i-I-e-\w sN-bv-XXv. h-f-sc-tb-sd ]-Ww sN-e-hn´m-Wv sIm-®n-bn-se H-cp Zm-Xmhn-s\ I-s≠-Øm-\m-b-Xv. \n-ch-[n X-h-W Io-tam sX-dm-∏n sN-bv-X tcm-Kn C-t∏mƒ h-f-sc A-h-i-X-bn-em-Wv. bp-h-Xn-bpsS `¿-Øm-hpw F-´pw, A-©pw h-b- p-≈ c-≠p-a-°-fpw Cu tUm-Œ-dp-sS I-\n-hn-\m-bn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. C-h-tcm-sSm∏w `-£-Ww D-t]-£n-®v {]m¿∞-\m b-⁄w \-S-Øp-I-bm-Wv Ip-km-‰v hn-Zym¿-Yn-I-fpw Po-h-\°m-cpw.

h\n-Xm-Zn\w: sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n¨p B-ep-h: h-\n-Xm-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Bep-h bp.kn. tIm-f-Pn¬ {Xn-Zn-\ sk-an-\m¿ kw-L-Sn∏n®p. tUm. JZo-P apw-Xm-kv D-Zv-LmS-\w \n¿-Δln-®p. a-Æn-s\bpw s]-Æn-s\bpw {]-W-bn-°p∂-h¿-°p-am-{X-ta B-flo-b-X-bn¬ Po-hn-°m≥ I-gn-bq-sh-∂v A-h¿ ]-d™p.{]n≥-kn-∏¬

tUm.F s_-∂n sN-dn-bm≥ A-[y-£-X-h-ln®p. tUm.an-\n B-eo-kv ,tUm. cm-Pp sI tPm¨, B¿ B≥-kn kw-km-cn®p. Fkv.sF.H, bp-ss\‰-Uv t_m¿Uv Hm-^v {In-kv-Xy≥ F-Pyp-t°-j≥ C≥ G-jy F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

kv-täj\n-Â- _l-fw: {Sm-^n-IvhmÀ-U³ A-d-Ìn sIm-®n-: kn-‰n- {Sm-^n-Iv- t]m-enkv- kv-t‰-j-\n-¬- _-l-f-ap-≠m°n-b {Sm-^n-Iv- hm¿-U-s\ A-dkv-‰v-sN-bv-Xp.- ssh-‰n-e P-\-X tdm-Un¬- Xm-a-kn-°p-∂ D-a¿^m-dq-Jn-s\-bm-Wv- sk≥-{S¬t]m-en-kv- A-d-kv-‰v-sN-bv-X-Xv.bq-Wn-t^mw- am-‰-Øn¬- {]-Xntj-[n-®p \-K-c-Øn-se {Sm-^n-Ivhm¿-U≥-am¿- sh-≈n-bm-gv-N {Sm^n-Iv- kv-t‰-j-\p-I-fn-te-°p am¿-®v- \-S-Øn-bn-cp-∂p.am¿-®n-\p ap-ºv- sh-kv-‰v- {Sm^n-Iv- kv-t‰-j-\n-se-Øn-b D-a¿-

hmÀ-Up-I-½n-än cq-]o-I-cn¨p Im-eSn: ]-©mb-Øv Ggmw hm¿-Un¬ P-\-{io anj-s‚ hm¿Uv k-`-bv-°p cq-]w \¬-In. 15 bq\n-‰p-Iƒ tN¿-∂ hm¿-Uv k-`-bpsS `m-c-hm-ln-I-fm-bn h¿-Ko-kv πm-°¬(sN-b¿-am-≥), {]n≥-kn _n-Pp(sk-{I´-dn), sI sF tZh-kn-°p-´n(J-Pm-©n) F-∂nhsc Xn-c-s™-SpØp. hm¿-Uvk`m cq-]o-Ic-W-tbm-Kw tªm-°v bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ sIm-®m∏p-]p-fn-°¬ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]u-tem-kv tIm-∂q-cm≥ A-[y-£-X -h-ln®p.

^m-dq-Jv- s]m-en-kp-Im-sc A-k`yw- ]-d-bp-I-bpw- h-b¿-e-kv- sk‰v- X-´n-am-‰p-I-bpw- sN-bv-Xp-sh∂p t]m-en-kv- ]-d-™p.{Sm-^n-Iv- t]m-en-kn-s‚ ]-cmXn-bn¬- tI-sk-Sp-Ø sk≥{S¬- t]m-en-kv- i-\n-bm-gv-N sshIo-´v- D-a¿- ^m-dq-Jn-s\ A-d-kv-‰vsN-bv-Xp.- C-bm-sf dn-am≥-Uv-sNbv-Xp.- Hu-tZym-Kn-I Ir-Xy-\n¿-hl-Ww- X-S-k-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\mWp C-bmƒ-s°-Xn-sc tI-sk-SpØ-sX-∂p sk≥-{S¬- t]m-en-kvA-dn-bn-®p.

bm-{X-°m-cp-sS {i-≤-°m-bn tÃm-∏v am-‰n-s°m-≠v s]-t{Smƒ ]-ºn-\p ap-∂n¬ H-cp t_m¿Upw t]m-eo-kv ÿm-]n-®p. Ip-d®p Zn-h-kw t]m-eo-kv Cu `m-KØv _-kp-I-sf-bpw bm-{X-°msc-bpw \n-b-{¥n-®p \o-°n \n¿Øn-bn-cp-∂-p.t]m-eo-kn-s‚ km∂n-[yw C-√m-Xm-b-tXm-sS _kp-Iƒ ]-ºn-\p ap-∂n¬ X-s∂bm-Wv \n¿-Øp--∂-Xv. ]-cm-Xn ]-d™-t∏mƒ bm-{X-°m¿ ]-g-b ÿ-e-Øv X-s∂ \n¬-°p-Xn-\mem-Wv _-kp-I-fpw \n¿-Øp∂sX-∂m-Wv _-kv Po-h-\°m¿ ]-d-bp-∂-Xv.

Icm-dp-Im-csâ A\mØ; XSn-¡-ÂI-Shv ]me¯nsâ ]Wn Cg-bp-¶p sN-ß-a-\m-Sv: I-cm-dp-Im-c-s‚bpw ]n.-U.-ªyp.Un h-Ip-∏n-s‚bpw A-\m-ÿ aq-ew X-Sn-°¬ I-S-hv ]m-ew ]-Wn C-g-bp-∂p.Ip∂p-I-c I-cp-am-√q¿ ]-©m-b-ØpI-sf _-‘n-∏n-°p-∂ s]-cn-bmdn-\v Ip-dp-sI \n¿-Ωn-°p-∂ ]mew ]-Wn-bm-Wv ap-S-¥n \o-ßp∂-Xv. 2012 Pq-sse G-gn-\v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n in-e-bn-´ ]mew c-≠v h¿-jw sIm-≠v ]-Wn

]q¿-Øn-bm-Ip-sa-∂m-bn-cp-∂p hm-Kv-Zm-\w. F-∂m¬ D-Xv-Lm-S-\ th-Znbn¬ ÿ-ew Fw.F¬-.F-bpw s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v a-{¥nbp-am-b hn sI C-{_m-lnw Ip™v H-∂-c-h¿-j-Øn-\p-≈n-¬ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂m-Wv {]-Jym-]n-®-Xv. A-Xn-\m-bn \_m¿-Uv ^-≠n¬ \n-∂v 31.3tImSn cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-cp-∂Xv.

C-S-∏-≈n-bn-se kz-Im-cy Iº-\n-bm-Wv ]m-ew ]-Wn G-s‰Sp-Øn-´p-≈-Xv. 16 tIm-Sn-tbm-fw \n¿-am-W-°-º-\n C-Xn-t\m-SIw ssI-∏-‰n I-gn-™n-´pw ]m-ew ]-Wn A-[n-Ir-X¿ th-K-Øn-em°p-hm-\m-bn-´n-√. 13 tIm¨-{Io-‰v _o-an¬ H-∂c h¿-jw ]q¿-Øn-bm-Ip-tºm-tg°pw F-s´-Æ-am-Wv C-Xp-h-sc ]q¿-Øn-bm-°m≥ I-gn-™n-´p≈-Xv.

aq¶v G¡-dn dkm-¡nsâ \qdp-ta-\n- hnf-sh-Sp¸v B-ep-h: Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ \qdp-ta-\n hn-X-°p-∂ A-_v-Zp¬ d-km-Jv C-Ø-h-W Ip-º-f-Ønepw \q-dp-ta-\n-bp-sS hn-f-sh-Sp∏v \-S-Øn. B-ep-h D-fn-b-∂q¿ ]p-d-©m-en¬ ho-´n¬ A-_vZp¬ d-km-Jv 50 B-Wv Ir-jnbn¬ ssh-Z-Kv-[yw sX-fn-bn-°p∂-Xv. G-sd \m-f-sØ {]-hm-k Pohn-Xw A-h-km-\n-∏n-® ti-jam-Wv d-km-Jv Ir-jn-bn-te-°n-

d-ßn-b-Xv. ]-e-cn¬ \n-∂pw ]m´-Øn-s\-Sp-Ø `q-an-bn¬ sN-dnb co-Xn-bn-em-bn-cp-∂p B-ZysØ Ir-jn. A-Xv hn-P-bw ssI-h-cn-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv Ir-jn-bn¬ k-Po-h-am-Ip-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Iq-Sp-X-¬ `q-an ]m-´Øn-s\-Sp-Øm-bn Ir-jn. hm-g, No-c, I-∏ Xp-S-ßn-b Ir-jn-bn\-ß-fn-epw d-km-Jv X-s‚ sshZ-Kv-[yw sX-fn-bn-®p. I-gn-™ h¿-jw s\¬-Ir-jn-bn¬ \q-dp-

ta-\n sIm-bv-Xn-cp-∂p. cm-k-h-f-ß-sf-√mw H-gn-hm°n ]q¿-Æ-am-bpw ssP-h-h-f߃ D-]-tbm-Kn-®m-Wv C-bm-fpsS Ir-jn- co-Xn. Cu h¿-jsØ hn-f-hm-b Ip-º-f-Øn-s‚ hn-f-sh-Sp-∏pw I-gn-™ Zn-h-kw sI-t¶-a-am-bn-Ø-s∂ \-S-∂p. \n-c-¥-c-am-b ]-cn-{i-a-hpw {i≤-bp-am-Wv Ir-jn-bn¬ X-s‚ hn-P-b-sa-∂p d-km-Jv ]-d-bp- A-_-vZp¬ d-km-Jv X-s‚ ∂p. Ir-jn-bn-S-Øn¬


{]mtZ-inIw

9 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

sF.F³.än.bp.kn. h-\n-Xm hn-`m-Kw: _n-µp {]-kn-Uâvv

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw aq-hm-‰p]p-g: sh-≈q¿-Ip-∂w Ce-{Œn-°¬ sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ 11sI.hn Su¨ ^o-Udn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ C-∂p cm-hnse 8apX¬ ssh-Io´v 5h-sc t]-g-bv°m-∏n≈n, sh-≈q¿-Ip∂w, an\n kn-hn¬ tÃj≥, Cu-Ãv ISm-Xn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sshZyp-Xn-hn-Xc-Ww X-S- -s∏-Sp-sa∂v A-kn.F≥-Pn-\o-b¿ A-dnbn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

-B-izm-kv- Pn-Ãm-X-e A-Zm-e-¯v 13\v s]-cp-ºm-hq¿: k-l-I-c-W hIp-∏n-s‚ Ip-Sn-»n-I \n¿-am¿-P-\ ]-≤-Xn -B-izm-kv-2014 {]-Imcw B-\p-Iq-ey-߃ e-`n-°mØ-h¿-°v 13\p \-S-°p Pn-√m A-Zm-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Ah-k-cw. hm-bv-] Ip-Sn-in-I-bp≈-h¿ 12\-Iw A-t]-£-bpw _-‘-s∏-´ tc-J-I-fpw Ip-Øp\m-Sv A-kn-Â v c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬) Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n°-Ww. 13\p cm-hn-se 10\p Im°-\m-´p-≈ Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶n-s‚ tIm-^-d≥-kv lmƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv Pn-√mX-e A-Zm-e-Øv.

{]-Xn-tcm-[ Ip-¯n-h-bv-]v

tIc-f tIm¨-{K-kv tP-°_vv hn-`m-Kw Pn√m k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n®vv \-SØn-b sk-an-\m¿ a{¥n A-\q]vv tP°-_v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

hn-tÃPv Hm-^n-knse CâÀ-s\-äv hn-tO-Zn-¨p

A-£-btI-{µw h-gn A-t]-£n¨hÀ_p-²n-ap-«n-embn s]cp-ºm-hq¿: ]W-a-S-°m-Ø-Xn-\m¬ sN-ema‰w hn-t√Pv Hm-^n-knse C‚¿-s\-‰v I-W£≥ _n.F-kv.F≥.F¬ A-[n-Ir-X¿ hn-tO-Zn-®p. CtXmsS A-£-b tI-{μ-߃ h-gn A-t]-£-Iƒ A-b-®-h¿ _p-≤n-ap-´n-embn. I-gn-™ s^-{_p-h-cn 26 ap-X-em-Wv tN-ema‰w hn-t√-Pn¬ Hm-^nkn-se C‚¿-s\-‰v I-W-£≥ ]-W-aS-°m-Ø-Xn-\m¬ A-[n-Ir-X¿ hn-tO-Zn-®-

Xv.F-∂m¬ ]-cm-amh-[n A-t]-£-I-fn¬ hn-t√Pv Hm-^o-k¿ t\-cn-´v Xo¿-∏m-°p-∂p-≠v.A-£-b tI{μ-߃ h-gn A-b-® A-t]-£-I-fn¬ Xo¿-∏m-ImØ-Xn-\m¬ A-t]-£-I¿ t\-cn-´v lm-Pm-dmIm\pw Hm-^nk¿ \n¿-t±-in-°p-I-bm-Wv.A-Sn-b¥c-ambpw Pn√m `-c-W-Iq-Sw C-S-s]-´v Hm-^o-knse C‚¿-s\-‰v I-W-£≥ ]p-\-ÿm-]n-°-W-sa∂m-Wv s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS B-h-iyw.

s]-cp-ºm-hq¿: sF.F≥.‰n.bp.kn h-\n-Xm hn-`m-Kw s]-cpºm-hq¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew IΩn-‰n ]-\-kw-L-Sn-∏n-®p.h-\nXm hn-`m-Kw do-Pn-b-W¬ {]-knU‚m-bn cm-b-aw-K-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv sa-w-_¿ _n-μp tKm-]m-e-Ir-jv-W-s\ Xn-cs™-Sp-Øp. a-fi-ew {]-kn-U‚p-am-cmbn ssj-\n h¿-Ko-kv (ap-S-°p-g a-fi-ew), tkm-^n A-Pn-Xv (s]cp-ºm-hq¿ a-fi-ew), _n-μp \mcm-b-W≥ (A-i-a-∂q¿ a-fiew), eo-e F¬-tZm-kv (sh-ßq¿ a-fi-ew), A-ºn-fn tPm-jn (H°¬ a-fi-ew), sP- n t_-_n (sh-tßm-e a-fi-ew), Ip-am-cn i-in (Ip-dp-∏w-]-Sn a-fi-ew) F∂-n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

ImÀ-Uv ]p-Xp¡Â

Ime-Sn: ka-{K B-tcm-Ky C≥jp-d≥-kv ]-≤-Xn 2014˛15 h¿jsØ Ime-Sn ]-©m-b-Øn-se Im¿-Uv ]p-Xp-°p-∂-Xn-\p kuIcyw H-cp-°n-b-Xm-bn {]-knU‚ v sI _n km-_p A-dn-bn®p. C-∂p-cm-hn-se 10 ap-X¬ ]©m-b-Ønepw Xn-¶-fmgv-N \mkv B-Un-t‰m-dn-b-Øn-epw kuIcyw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

KOCHI/ekR

thm-«À ]-«n-I-bn t]-cp-tNÀ¡Â: A-£-b tI-{µ-§-fn ]-IÂ-s¡mÅ tIm-X-aw-K-ew: A-¥n-a thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ A-£-b-h-gn A-t]£ \¬-Ip-∂-h-cn¬- \n-∂pw Cu-Sm-°p-∂-Xp H-cmƒ-°v A≥]-Xv cq-]. C-Xp-h-gn I-gn-™ Hcm-gv-N-bv-°p-≈n¬ A-£-b \-SØn-b-Xp h≥ sIm-≈. 18h-b- v Xn-I-™-h-cpw ]pXn-b ho-Sp-Iƒ hm-ßn ÿ-ew am-dn h-∂-h-cpw A-¥n-a-thm-´¿]-´n-I-bn¬ C-Sw-t\-Sm≥ Hm¨sse-\m-bn A-t]-£ \¬-Im≥ A-£-b sk‚-dp-I-sf Xn-c-

s]-cp-ºm-hq¿: sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS i-º-f-Ip-Sn»n-I-bpw B-\p-Iq-ey-ß-fpw Ime-Xm-a-kw Iq-Sm-sX sIm-Sp-°W-sa-∂p a-lm-fl-Km-‘n tZ-iob {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fn tIm-{K-kv (sF.F≥.Sn.bp.kn.)s]-cp-ºm-hq¿ \n-tbm-PI a-fi-ew I¨-ho-t\-gv-kv s]m-bp-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.

kz-Im-cyI-¼-\n-bp-sS sa-jn-\-dn- tem-dn-IÄ \m-«p-ImÀ X-S-ªp

s]-cp-ºm-hq¿: Iq-h-∏-Sn K-W-]Xn hn-em-kw ssl-kv-Iqƒ ]q¿h hn-Zym¿-Yn A-tkm-kn-tbj≥ tbm-Kw Rm-b-dm-gv-N 3\p kv-Iqƒ lm-fn¬ \-S-°pw.

s]-cp-¼m-hqÀ ku-¯v h-Ã-¯v kw-LÀ-jw

H-gn-hp-Zn-h-k-§-fn-epw \n-Ip-Xn-b-S-bv-¡m³ A-hkcw aq-hm-‰p-]p-g: \-K-c-k-`-bn¬ Cu km-ºØn-I h¿-jw A-hkm-\n-°p-∂-Xn-\p Zn-h-k-߃ am{Xw _m-°n-bp-≈-Xn-\m¬ Cu-amk-sØ F√m H-gn-hp-Zn-hk-ß-fnepw h-kv-Xp \n-IpXn, sXm-gn¬ \n-Ip-Xn F∂n-h H-m^n-kn¬ A-S-bv-°m-hp-∂-XmWv. Cu A-hk-cw ]-c-amh-[n {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw P-]vXn, s{]m-kn-Iyq-j≥ \-S-]Sn-Iƒ H-gn-hm-°n \-K-c-k-`-bpsS hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-ßfn¬ k-l-I-cn-°-W-sa∂pw sk-{I´-dn A-dn-bn-®p.

kÀ-h-I-em-im-e-bn Xo-¸n-Sp¯w Ime-Sn: kw-kvIr-X k¿-h-Iem-im-em h-f-∏n¬ Xo-∏n-Sp-Ø-w. Im-Sp-]n-Sn-®p-In-S-°p-∂ ÿ-eØm-Wv Xo D-b¿-∂Xv. sI´n-S k-ap-®-b-Øn-\p ]n-∂n-ep-≈ ]p√n-\m-Wv Xo-]n-Sn-®-Xv. Xo Bfn-∏-S¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂v A-¶am-en-bn¬- \n∂pw c-≠p bq-\n-‰v ^-b¿ F≥-Pn-\p-I-sf-Øn Xo-bW-®p.a-‰p \m-i-\-„-߃ kw-`hn-®n√. F√m h¿-jhpw th\¬ cq-£-am-hp-tºmƒ C-hn-sS Xo-]n-Sp-Øw ]-Xn-hm-Wv.

Ir-jn B-\p-Iqeyw

s]-cp-ºm-hq¿: ap-\n-kn-∏m-en-‰nbn¬ ku-Øv h-√-Øv \n¿-an-°p∂ {Ko≥-em‚ v ]-¿-´n-°nƒ t_m¿-Uv I-º-\n-bn-te-°p sa-jn-\dn- I-b-‰n h-∂ tem-dn-Iƒ X-S-bms\-Øn-b \m-´p-Im-sc t]m-en-kv _-ew {]-tbm-Kn-®v A-d-kv-‰v sNbv-X-p\o-°n. t]m-en-kv \-S-]-Snbn¬ {]-Xn-tj-[n-®p tÃ-j≥ D]-tcm-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p {]tZ-i-Øp kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. cm-hn-se F-t´m-sS--bm-Wp Iº-\n-bn-te-°p sa-jn-\-dn-I-fpam-bn tem-dn-I-sf-Øn-b-Xv. F∂m¬ ]-e¿-s® X-s∂ kv-{Xn-Ifpw Ip-´n-I-fp-w hr-≤-cp-a-S-ßp-∂ {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ hm-l-\-߃ X-S-bp-∂-Xn-\m-bn I-º-\n-°v ap∂n¬ X-Sn-®p Iq-Sn-bn-cp-∂p. ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hp {]-Im-cw h≥ t]m-en-kv k-∂m-l-tØm- A-d-Ãv sNbv-X k-a-c-°m-sc Ip-dp-∏w]-Sn t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-®-t∏mƒ sS-bm-Wv sa-jn-\-dn-Iƒ sIm≠p-h-∂-Xv. _m-cn-t°-Sp-I-fpw \n ]-cn-k-c-tØ-°p t]m-en-sk- sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ fw k-a-c-°m-sc A-d-kv-‰v sN-øpt]m-en-kvkw-Lw kv-{Xo-I-fpw I-bpw a-‰p-≈-h-sc I-º-\n-°v apP-e-]o-c-¶n-b-S-°-ap-≈ h≥ k- Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v s]-cp-ºm-hq¿ kn.- Ip-´n-I-fp-a-S-ßp-∂ A-dp-]-tXm- ∂n¬ \n-∂pw H-gn-∏n-®v sa-jn-\Po-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv I-º-

dn-Iƒ I-º-\n-bn-te-°p F-Øn°m≥ ku-I-cyw sN-bv-Xp \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂p \m-´pIm¿ ]-d-™p. k-a-c-°m-sc Ip-dp-∏w-]-Sn tÃ-j-\n¬ F-Øn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v a-‰v kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw \m-´p-Im-cpw A-d-Ãv sN-bv-X-hsc hn-´p In-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v s]-cp-ºm-hq¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥ D-]-tcm-[n-®p. ]n-∂o-Sv Unssh.F-kv.]n-bp-sS \n¿-tZ-isØ Xp-S¿-∂v A-d-Ãv sN-bv-X-hsc hn-´-b-®-tXm-sS-bm-Wv D-]tcm-[w A-h-km-\n-∏n-®-Xv.D-]tcm-[-Øn-\v F-kv.Un.]n.sF s]-cp-ºm-hq¿ G-cn-bm I-Ω-‰nbpw sh¬-^-b¿ ]m¿-´n {]-h¿Ø-I-cpw A-\p-Iq-en-®v F-Ønbn-cp-∂p.]u-c-k-an-Xn {]-knU‚ v ap-l-Ω-Zv, sk-{I-´-dn k-\ojv F-∂n-h¿ D-]-tcm-[-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v h≥ t]m-en-kv k-∂mlw X-s∂ {]-tZ-i-Øv Iymw-]v sN-øp-∂p-≠v.

Iq-h∏-Sn Irjn Hm-^n-k¿ hn._n {]-Xo-]v- ^m-an-en ^m-anMvv F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-s Sp-Øp. h√w s^m-tdm-\ U-b-d-Œ¿ ^m. tPm-bv Nm-IymØv, s]-cpºm-hq¿ ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-kn-en h¿Kokv, H-°¬ {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v an-\n jmPp, hm¿-Uv sa-w_¿ F≥.H tPm¿Pvv, a-Z¿ kq-∏o-cn-b¿ kn-ÿ Xmc F-∂nh¿ kw-km-cn®p.

Im-eSn: P-\-Io-bm-kq-{X-Ww en-Ãn¬-s∏-´n-´p-≈-h¿-°p Irjn B-\p-Iqeyw. hfw, ]-ºv sk‰v, Ip-‰n-]ºv, tdm-°¿ kvs{]b¿, sX-ßv I-b-‰-b{¥w F∂n-h-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. 11\p k-lr-Z-b h-\n-Xm-Zn-\w h√w s^m-tdm-\ ]≈n ]m-cn-jv lmap-ºm-bn A¿-l-cm-b-h¿ Ir-jn- fn¬ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p `-h-\n¬ At]-£ \¬-I-Ww.

a-¡Ä A-Sn-¨n-d-¡n-b- hr-² s]-cp-h-gn-bn 

djo-Zv a√-ticn

s]-cp-ºm-hq¿: ho-´n¬ \n∂p a-°ƒ A-Sn-®n-d-°n-b-Xn¬ Im¿-Øym-\n-°v hn-j-a-an√. ImØn-cp-∂v e-`n-® s]≥-j≥ XpI I-f-™p t]m-b-Xm-Wv hn-ja-ap-≠m-°n-b-Xv. s]-cp-ºm-hq¿ I-Sp-hmƒ ]-≈n ho-´n¬ Im¿Øym-\n-°v 100 hb-kv I-gns™-∂dn-bmw. F-∂m¬ IrXyw hbkv F{X-sb∂p Hm¿-Ω-bn√. 30˛mw hb-kn-em-Wv tIm-X-awK-ew hSm-´p-]m-d-bv-°v k-ao]-Øv \n∂pw s\-ømhm\pw a-‰p Iq-e-nth-e-°p-am-bn Ip-Spw-_-tØmsSm∏w s]-cp-ºm-hq-cn-se-Ønb-Xv. Xp-S¿-∂p ]-e-bn-S-ß-fnepw A-e-™p. Ip-d-®p-\mƒ h√w I-h-e-bnse s\-bv-Øpim-e-bn¬ \m-ev Ip-´n-I-tfbpw sIm-≠v s\-bvØp sj-Un¬ h¿j-ß-tfm-fw

hmÀ-Up-I-½n-än cq-]o-I-cn¨p Im-eSn: ]-©mb-Øv Ggmw hm¿-Un¬ P-\-{io anj-s‚ hm¿Uv k-`-bv-°p cq-]w \¬-In. 15 bq-\n-‰p-Iƒ tN¿-∂ hm¿Uv k-`-bp-sS `m-c-hm-ln-I-fm-bn h¿-Ko-kv πm-°¬(sN-b¿-am≥), {]n≥-kn _n-Pp(sk-{I´-dn), sI sF tZ-h-kn-°p-´n(J-Pm©n) F-∂nh-sc Xn-c-s™SpØp. hm¿-Uvk-`m cq-]o-Ic-Wtbm-Kw tªm-°v bq-\n-b≥ sNb¿-am≥ sIm-®m-∏p-]p-fn-°¬ DZv-LmS-\w sN-bvXp. afi-ew sN-b¿-am≥ ]utem-kv tIm-∂q-cm≥ A-[y-£X-h-ln®p.

Im¿-Øymb\n Im¿-Øym-\n Xm-a-kn-®-Xm-bn Hm¿-a-bp-≠v. Xp-S¿-∂v `¿-Ømhv a-cn-®-Xn-\m¬ kz-¥w \n-ebn¬ ]-Wn-sb-Sp-Øp I-Sphmƒ tIm-f-\n-bn¬ A-©v sk‚ v ÿew hm-ßn sNdn-b Ip-Sn¬ sI-´n. c-≠v B¨-a-°-fn¬ aq-Øh-\m-Wv C-t∏mƒ B ho-´n¬ Xm-a-kn-°p-∂-Xv. F-∂m-¬ X-

s∂ A-hn-sS In-S-Øm-sX aIs‚ `m-cy C-d-°n-hn-s´∂pw Im¿-Øym-\n ]-d-bp-∂p. A-sXm-∂p-a√ F-s∂ th-Z\n-∏n-°p-∂-Xv. aq-∂v am-k-Ønsem-cn-°¬ e-`n-°p-∂ hm¿≤IyIme s]≥-j≥ \m-ev Znhkw ap-ºm-Wv t]m-Ãv Hm-^okn¬ \n-∂pw e-`n-®-Xv. A-sXhn-sS-bm-Wp I-f-™p t]m-bsX-∂v A-dn-bn√.I-Æv i-cn-°v Im-Wn√.tIƒ-hn-bpw Ip-dhmWv. F-∂m¬ F-s‚ t]-cn-ep-≈ A-©v sk‚ v c-≠ma-sØ aIs‚ a-I-\v sIm-Sp-°-W-sa-∂mWv B-{K-lw.sN-d-paI-\v A©v h-b-km-Wv {]mbw.C-Xn\m-bn ]-e-tcbpw I-s≠¶nepw sN-dp-a-I-\p {]m-b-]q¿Øn-bm-Im-Ø-Xn-\m¬ A-Xn-\v I-gn-bn-s√∂pw Nn-e¿ D-]-tZin-®-Xm-bn Im¿-Øym-\n ]-dbp-∂p.

tÌj\n-Â- _l-fw: {Sm-^n-IvhmÀ-U³ A-d-Ìn sIm-®n-: kn-‰n- {Sm-^n-Iv- t]m-enkv- kv-t‰-j-\n-¬- _-l-f-ap-≠m°n-b {Sm-^n-Iv- hm¿-U-s\ A-dkv-‰v-sN-bv-Xp.ssh-‰n-e P-\-X tdm-Un¬Xm-a-kn-°p-∂ D-a¿- ^m-dq-Jn-s\bm-Wv- sk≥-{S¬- t]m-en-kv- Ad-kv-‰v-sN-bv-X-Xv.- bq-Wn-t^mwam-‰-Øn¬- {]-Xn-tj-[n-®p \-K-cØn-se {Sm-^n-Iv- hm¿-U≥-am¿sh-≈n-bm-gv-N {Sm-^n-Iv- kv-t‰-j\p-fn-te-°p am¿-®v- \-S-Øn-bn-cp∂p.- am¿-®n-\p ap-ºv- sh-kv-‰v- {Sm^n-Iv- kv-t‰-j-\n-se-Øn-b D-a¿^m-dq-Jv- s]m-en-kp-Im-sc A-k-

`yw- ]-d-bp-I-bpw- h-b¿-e-kv- sk‰v- X-´n-am-‰p-I-bpw- sN-bv-Xp-sh∂p t]m-en-kv- ]-d-™p.{Sm-^n-Iv- t]m-en-kn-s‚ ]-cmXn-bn¬- tI-sk-Sp-Ø sk≥{S¬- t]m-en-kv- i-\n-bm-gv-N sshIo-´v- D-a¿- ^m-dq-Jn-s\ A-d-kv-‰vsN-bv-Xp.a-Pn-kv-t{S-‰n-s‚ h-k-Xn-bn¬lm-P-cm-°n-b C-bm-sf dn-am≥Uv-sN-bv-Xp.- Hu-tZym-Kn-I Ir-Xy\n¿-h-l-Ww- X-S-k-s∏-Sp-Øn-bXn-\m-Wp C-bmƒ-s°-Xn-sc tIsk-Sp-Ø-sX-∂p sk≥-{S¬t]m-en-kv- A-dn-bn-®p.

°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Sn-b-¥n-cam-bn _-‘-s∏-´-h-sc hn-h-cw A-dn-bn-®p \-S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-≈m-sa-∂p X-l-kn¬-Zm¿ D-d-∏p \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ t]-cp tN¿°m-\p-≈ A-h-km-\-Zn-h-k-amWv C-∂v. A-£-b sk‚-dp-Iƒ \-S-Øn-b C-Ø-cw ]-I¬-s°m≈-s°-Xn-tc A-Sn-b-¥n-c \-S-]Sn kzo-I-cn-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ X-bm-dm-I-W-sa-∂p km-aq-ln-I{]-h¿-Ø-I¿ B-h-iy-s∏-´p.

Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn ]n l-k≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn tIm-{K-kv s]-cp-ºm-hq¿ \n-tbmP-I a-fi-ew I-ho-\¿ tU-hn-Uv tXm-∏n-em≥ A-[y-£-X h-ln®p. sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m P\.sk-{I-´-dn Sn _n l-ssk\m¿, do-Pn-b-W¬ {]-kn. A¬t^m-kv am-jv, do-Pn-b-W¬ h-\n-

Xm hn-Mv {]-kn-U‚ v hn-μp-tKm]m-e-Ir-jv-W≥, Fw hn tUm-an\n-°v tIm-kv, tªm-°v ]-©m-bØv saw-_¿ h-\-P _m-e-Ir-jvW≥, Sn H F¬-tZm, tPm-kv h¿Ko-kv, ]n Pn a-tl-jv, a-Øm-bn X-Sn-Ip-f-ß-c, A-ko-kv, _o-hn A-_q-_-°¿, tkm-P≥ ]utem-kv, \-_o-k A-_q-_-°¿, t_-_n tN-dm-Sn kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

ss_-Øp-d-lva `-h-\]≤-Xn in-em-ÿm-]-\-tØm-S-\p-_‘n-®p kw-L-Sn-∏n® s]m-Xp-k-tΩf-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p -

ss_-¯p-d-lva `-h-\]²-Xn in-em-Øm-]-\w tIm-X-awK-ew: ss_-Øp-d-lva `-h-\]≤-Xn in-em-ÿm-]\hpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw \-SØn. ap-kvenw eo-Kv s\√n-°pgn ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n \n¿-an-®p \¬-Ip∂ ss_-Øp-d-lva `h-\ ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm]-\w ta-X-e ]p-Xp-∏m-ew I-h-ebn¬ sI _n Jm-en-Zv D-kv-Xm-Zv ]m-\n-{] \n¿-hln®p. Xp-S¿∂p \-S-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI Fw Ip-™p_m-h A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-kvenw eo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Sn Fw kenw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn.ss^-k¬ _m_p, Fw ]n A-–p¬-JmZ¿, ]n Fw Aao¿ Aen, kn ]n Ip-™p-ap-lΩ-Zv h-t´-°m-S≥ kw-km-cn®p.

A-\p-tim-N-\ tbm-Kw C-¶v

s]-cp-ºm-hq¿: sI.]n.Fw.F-kv. Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-am-b ]n.kn X-ºn-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ A-\p-tim-N-\-hpw ]n kn X-ºn ^u-t≠-j≥ cq-]o-I-c-W tbm-K-hpw C-∂p D-®-bv-°v c≠n-\p s]-cp-ºm-hq¿ sse-{_-dn lm-fn¬ \-S-°pw. ]-´n-I-Pm-Xn˛ h¿-K Pn-√m kw-bp-‡-k-an-Xn Aw-K-hpw Iq-Sn-bm-b X-ºn Ign-™ Zn-h-kw tbm-K-Øn-\n-sS Ip-g-™p ho-Wp a-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. km-Pp-t]mƒ Fw.F¬.F, hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F., tem-´-dn t£-a-k-an-Xn sN-b¿-am≥ _m-_p tPm-k-^v, _n.sP.]n kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Fw th-em-bp[≥, Iq-h-∏-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ssh ]u-tem-kv, sI.]n.Fw.F-kv. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw ]n Hm-a-\-°p-´≥, sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn Fw k-°o¿ lp-ssk≥ kw-km-cn-°pw.

k-lr-Z-b h-\n-Xm-Zn-\w s]-cp-ºm-hq¿: F-d-Wm-Ip-fw sh¬-^-b¿ k¿-ho-kv t\-Xr-XzØn¬ h√w s^m-tdm-\ ]≈n ]m-cn-jv lm-fn¬ k-lr-Z-b h-\nXm-Zn-\w B-tLm-jn-®p.sI.]n [-\-]m-e≥ Fw.]n D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. s^m-tdm-\ ]-≈n hn-Im-cn ^m. k-°-dn-bm-kv ]-d-\n-ew A[y-£-X h-ln-®p.Iq-h∏-Sn {Kma-∏-©mb-Øv ssh-kv {]knU‚ v Pm≥-kn tPm¿-Pv -h-\nXmZn-\ k-tμ-iw \¬-In.

s™-Sp-Ø Ip-Spw-_-߃-°mWv \q-dpw \q-‰-º-Xpw cq-] ho-Xw \-„-am-b-Xv. Hm¨-sse-\m-bn ]Øp-cq-]-bv-°v F-hn-sS-bpw At]-£ \¬-Im-sa-∂n-cn-s°-bmWp thm-´¿-am¿ hn-izm-k-]q¿-h Xn-c-s™-Sp-Ø A-£-b sk‚p-Iƒ ]m-c-bm-bn am-dn-b-Xv. A-£-b-bn¬ t]-cp tN¿-Ø \n-c-h-[n t]¿ ]-cm-Xn-bp-am-bn h-∂-tXm-sS tIm-X-aw-K-ew Xl-kn¬-Zm-sd t^m-Wn¬ _-‘s∏-´p thm-´¿-am¿ hn-h-cw [-cn-∏n-

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS i-¼-fw: -Ip-Sn-Èn-I D-S³ \Â-I-Ww

ap-f-¥p-cp-Øn: {Km-a-]-©m-bØn¬ tKm-c-£m ]-≤-Xn {]-Imcw Ip-f-ºp-tcm-K Ip-Øn-h-bv-]v 21 h-sc \-S-°pw. t^m¨: 04842742234.

]qÀ-h hn-ZymÀ-Yn tbm-Kw

3

\mS³ ]´pIfn aÕ-cw C-¶v

apf¥pcpØn: apf¥pcpØn sslkv-Iqƒ ]q¿h hnZym¿Yn kwLS\bpsS \mS≥ ]¥pIfn a’cw apf¥pcpØn sslkv-Iqƒ {Ku≠n¬ C-∂p \men\v \S°pw. apf¥pcpØn Fw.Pn.Fw. Soapw Bc°pw Soapw XΩnemWv a-’cw.

a-Zy-e-l-cn-bn ]n-Xm-hv Ip-«nI-sf a-d¶p; t]m-en-kv ho-«n-se-¯n-¨p

aq-hm-‰p-]p-g: a-Zy-e-l-cnbn¬ ]n-Xm-hv Ip-´nI-sf ad∂p. t]m-en-sk-Øn Ip´nI-sf ho-´n-se-Øn-®p. C∂-se cm{Xn F´-ctbm-sS aq-hm-‰p]p-g sI.Fkv.B-¿.Sn.kn Ãm‚n-em-Wv F´pw ]Øpw h-b- p-≈ Ip´nI-sf \n¿-Øn-bn-´mWp ]nXm-hv a-Zy-]n-°m-\m-bn kao]-sØ _m-dn-te-°p t]mbXv. B-\n-°m-Sv C-´n-b-°m´v-a-e-bn¬ Xm-a-k-°m-c\mb ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm-sX Ip-´n-Iƒ Ãm‚n-eq-sS A-ebp-∂-Xp-I-≠ \m-´p-Im¿ hnh-cw Xn-c°n. Xp-S¿-∂p It®-cn-Øm-g-Øp≈ t]m-enkv F-bv-Uv t]m-kv-‰n¬ hn-hc-a-dn-bn®p. t]m-en-sk-Øn Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶nepw ]n-Xm-hn-s\ Im-Wm-Ø-Xns\-Øp-S¿-∂p Ip-´nI-sf Po∏n¬ ho-´n-se-Øn-°p-I-bmbn-cp-∂p.

tImS-Xn sI-«nS k-ap-¨-b- \nÀ-am-Ww sS-³UÀ \-S]-Sn 31\v s]-cp-ºm-hq¿: ]-Xn-\m-d-ct°m-Sn A-\p-h-Zn-® s]-cp-ºmhq¿ tImS-Xn sI-´nS k-ap-®-bØn-s‚ sS-≥U¿ \-S]Sn Cu am-kw 31\p B-cw-`n-°pw. s]-cp-ºm-hq¿ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v, ap≥-kn-^v, hm-l\m]-I-S \-„-]-cnlmc tImSXn-Iƒ ]-g-b sI- n-S-Øn-emWp {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv . 100 h¿jw ]-g-°-ap-≈ sI-´n-S-߃ s]m-fn-®p-am-‰n ]pXn-b sI-´n-S߃ ]-Wn-bp Xn-\p-≈ ]-≤Xn-Iƒ ]-eX-h-W \-S-∏n¬-hcp-Øn-sb-¶n-epw Np-h-∏p-\m-Sbn¬ Ip-Sp-ßn-°n-S-°p-I-bm-bncp∂-p.Xp-S¿∂p 16.35 tIm-Sn Cu k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®-tXmsS-bm-Wv sS-≥-U¿ \-S-]-Sn Xp-Sßn-b-Xv. sI-´n-Sw ]Wn-tbm-sSm-∏w tIzm¿-´v -tdmUv, Fw.kn tdm-Uv k-am-¥-c en-¶v tdm-Uv \n¿-amWhpw B-cw-`n-°pw.

s]-cp-ºm-hq¿ H∂mw¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn \-S-Øn-∏v hn-a≥-kv tlm-kv-‰-en-te-°v am-‰p∂Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v A-hn-sS {]-h¿-Øn-®n-cp∂- A-¶-W-hm-Sn-°m-bn sse-{_-dn-°v k-ao-]w sI-´nSw ]-Wn-bp∂p \n-e-hn-ep-≈ tIm-S-Xn-bp-sS kv tlm-kv-‰-en-te-°p A-Sp-Ø{]-h¿Ø-\w s]-cp-ºm-hq¿ \- am-kw am-‰n-tb-°pw. hn-a≥-kv tlm-kv-‰-en-\p kKc-k` sse-{_-dn-°v k-ao-]-ap≈ ]q-´n°n-S-°n-S-°p∂- sa≥- ao-]w ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp∂

24˛mw hm¿-Uv A-¶-\-hm-Sn am‰p Xn-\p sse-{_dn-tbm-Sv tN¿∂p-≈ an-\n ]m¿-°n¬ ]-Wn B-cw-`n-®n-´p≠v.

"d-tbm¬-kv ]p-\-cp-²m-c-W ]-²-Xn ss_-]m-kv \nÀ-am-W-¯n-\p 25 G-¡À s\Â-h-b \n-b-a-]-cn-[n-bn \n¶p H-gn-hm-¡n hn-izm-k-¯n-se-Sp-¡-cp-Xv ' s]-cp-ºm-hq¿: ss_-]m-kv tdmUn-\p th-≠n G-s‰-Sp-°p-∂ 25 G-°¿ ÿ-ew s\¬-h-b¬-˛-XÆo¿-Ø-S \n-b-a-Øn-s‚ ]-cn-[nbn¬ \n-∂p H-gn-hm-°n k¿°m¿ D-Ø-c-hm-bn. K-Xm-K-X°p-cp-°n¬ ho¿-∏ ap-´p- -∂ s]cp-ºm-hq-cn¬ ]m-e-°m-´p-Xm-gw ap-X¬ a-cp-Xv I-h-e-h-sc aq-∂- -

c In-tem-ao-‰-dp-≈ ss_-]m-kv ]-≤-Xn 10 h¿-jw ap-ºp sIm-≠ph-∂- -sX-¶n-epw \n-c-h-[n hn-hmZ-߃-fm¬ \-S-∏n-em-Im-sX t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂-p. C-Xn-\m-bn 10 tIm-Sn cq-] k¿°m¿ A-\p-h-Zn-s®-¶n-epw CXn¬ F-´p -tIm-Sn ÿ-ew Fw.F¬.F h-Ia - m-‰n-sIm-≈n-®-

Xpw Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ ssIs°m-≈m-Ø-Xn-\m-epw ]-≤-Xn \o-≠p t]m-Ip-Ib - m-bn-cp-∂p.s]cp-ºm-hq-cn-\p k-ao-]a - p-≈ a-‰v \K-c-߃ hn-I-kn-∏n-®-t∏m-gpw ss_-]m-kn-s‚ A-sse-sa‚ v t]m-epw \-S∏ - n-em-°m≥ I-gn-bmØ Fw.F¬.F-s°-Xn-tc cq£-hn-a¿-i\ - a - p-b¿-∂n-cp-∂p.

s]-cp-ºm-hq¿: sX-c-s™-Sp-∏v F-Øn-\n¬-t° K-h. {]-Jym-]n-® dtbm¨-kv ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn hn-izm-k-Øn-se-Sp-°m≥ I-gn-bns√-∂p sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n s]-cp-ºm-hq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n A-`n{]m-b-s∏-´p. C-cp ap-Wn-I-fp-sS-bpw Im-]-Syw sXm-gn-em-fn-Iƒ a-\kn-em-°n-°-gn-™p. k¿-°m-dn-\p C-°m-cy-Øn¬ B-flm¿-Y-X Ds≠-¶n¬ F-{X-bpw s]-s´-∂p sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-h-Im-i-߃ \¬-I-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v tXm-a-kv sI tPm¿-Pv A-Qy-£-X h-ln-®p. sk-{I´-dn ap-l-Ω-Zv, th-Wp tKm-]m¬, Fw Fw \n-km¿, ]n F _m-h-°p™v, sI ]n j-ao¿, kn Fw A-en, C¿-^m≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-03-09  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-03-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you