Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

Xp-d-apJ-s¯ I-cmÀ hy-h-Ø-IÄ A-h-km-\n-¸n-¡-Ww: kpÂ-^n-¡À A-en

Adnbn-¸pIÄ

Ip-km-äv: Iym-äv c-Pn-kv-t{S-j³ C-¶p-h-sc sIm-®n: im-kv-{X km-t¶-Xn-I k¿-h-I-em-im-e-bp-sS _n.sSIv, ]n.Pn.(2014˛15) tIm-gv-kp-Ifn-te-°v {]-th-i-\w e-`n-°p-∂Xn-\m-bn \-S-Øp-∂ tIm-a¨ A-Uv-an-j≥ sS-Ãn-\pw (Iym-‰v˛2014), em-‰-d¬ F≥-{Sn sS-Ãn\pw (se-‰v-˛2014), Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{S-j≥ sN-øm-\p-≈ ka-bw- C-∂-v A-h-km-\n-°pw. am¿-®v H-∂p h-sc ^o-kv A-S-bv°m-hp-∂-Xm-Wv. Fw._n.F., Fw.sS-Iv t{]m-{Km-ap-I-fn-te-°v 2014 am¿-®v 15 ap-X¬ G-{]n¬ 21 h-sc-bpw A-t]-£n-°mw. A-t]-£ A-b-®-h¿ 2014 am¿-®v \m-emw Xn-ø-Xn ssh-Ipt∂-cw A-©n-\v ap-ºm-bn Bπn-t°-j≥ Ãm-‰-kv ]-cn-tim-[n°-Ww. A-t]-£ A-{]q-hv BIm-Ø-h¿ B-πn-t°-j≥ {]nhyq-hn-s‚ {]n‚ v F-Sp-Øv H-∏n-´v ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m ]-Xn-∏n-®v U-b-d-Iv-S¿, sF.B¿.F.F., Ip-km-‰v, sIm-®n-˛22 F-∂ hn-em-k-Øn¬ am¿-®v Ggmw Xn-ø-Xn-°p ap-ºm-bn e-`n°-Ø-°-hn-[-Øn¬ kv-]o-Uv t]m-Ãm-bn A-b-°-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v k¿-h-I-emim-e sh-_v-ssk-‰p-I-fm-b www.cusat.ac. in, www. cusat. nic.in k-μ¿-in-°p-I.

K-kv-äv e-Iv-N-dp-sS H-gn-hv

Im-e-Sn: {io-i-¶-cm-Nm-cy kw-kvIr-X k¿-h-I-em-im-e-bn¬ kwkv-Ir-Xw hym-I-c-Ww, I-ºm-c-‰ohv en-‰-td-®¿ hn-j-b-ß-fn¬ A[ym-]-I-cp-sS H-gn-hp-I-fn-te-°v I-cm¿ hy-h-ÿ-bn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn bp.Pn.kn. tbm-Ky-X-bp-≈-h-cn¬ \n-∂pw A-t]-£ £-Wn-°p-∂p. kw-kvIr-Xw hym-I-c-Ww Cu-am-kw 28 \v cm-hn-se ]-Øn-\pw I-ºm-c-‰ohv en-‰-td-®¿ cm-hn-se 10.30 \pw hm-Iv C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. tbm-Ky-X-bn-ep-≈ D-tZym-Km¿Yn-Iƒ _-tbm-Um-‰-bpw k¿-´n^n-°-‰p-I-fp-sS A- -epw k-lnXw ssh-kv Nm≥-k-e-dp-sS Hm^n-kn¬ lm-P-cm-tI-≠-Xm-Wv.

Ip-km-äv:sS-Iv-\o-jy³ H-gn-hv

sIm-®n: Ip-km-‰n-se sk‚¿ t^m¿ C≥-^¿-ta-j≥ dn-tkm-gvkv am-t\-Pvs - a‚n¬ (kn.sF. B¿.Fw) sS-Iv\ - o-jy≥(t{K-Uv˛1)X-kvX - n-Ib - n¬ c-≠v H-gn-hp≠v. Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv/C-et{Œm-Wn-Ivk - v/C≥-^¿-ta-j≥ sS-Ivt- \m-fP - n F-∂n-hb - n-te-sX¶n-epw hn-jb - Ø - n¬ Un-tπm-abpw Iw-]yq-´¿ lm¿-Uv sh-b¿ sa-bn‚-\≥-kv, tkm-^vS- v shb¿ C≥và - t- e-j≥, s\-‰v h¿°v {S-_nƒ jq-´n-Mv B‚ v sabn‚-\≥-kn¬ Ip-d™ X - v H-cph¿-jw {]-h¿-Øn-]c - n-Nb - h - pw D-≈h - ¿-°v A-t]-£n-°mw. I-cm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-Zyw H-cp h¿-j-tØ-°m-Wv \n-b-a-\w. i-º-fw:13000cq-]. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ A-t]-£Iƒ hn-i-Z-am-b _-tbm-Um-‰bpw tbm-Ky-X k¿-´n-^n-°-‰p-Ifpw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿∏p-I-fpw a-‰p tc-J-I-fpw k-lnXw c-Pn-kv-{Sm¿, A-Uv-an-\n-kvt{S-‰o-hv Hm-^n-kv,sIm-®n im-kv{X km-t¶-Xn-I k¿-Δ-I-em-ime sImv-®n-˛22 F-∂ hn-em-kØn¬ am¿-®v 31\p-ap-ºm-bn e-`n°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°pw A-t]-£m t^m-an-\pw www. cusat.ac.inF-∂ sh-_vssk-‰v k-μ¿-in-°p-I. A-t]£ A-b-°p-∂ I-h-dn-\p-]p-dØv X-kv-Xn-I-bp-sS t]-cv tc-Js∏-Sp-Ø-Ww.

Ip-km-än A-kn-Ìâv {]-^-kÀ H-gn-hv

sIm-®n: Ip-km-‰n-se kvI - qƒ Hm-^v eo-K¬ Ã-Uo-kn¬ Akn.{]-^k - ¿ X-kvX - n-Ib - n¬ Hgn-hp-If - p-≠v. 1.C‚-eI - vN - z¬ t{]m-∏¿-´n ssd-‰vk - v(Hm-∏¨-˛1), 2.tem(F-kv.kn-˛1). 3. tem (Hm∏¨-˛1). 4. sIm-ta-gvk - v(Hm-∏¨˛1), 5.am-t\-Pvs - a‚ v(C.Sn. _n˛1), 6.sIm-ta-gvk - y¬ tem/ {Inan-\¬ tem/Pq-dn-kv{- ]p-U≥kv(H._n.kn-˛1). 7. sIm-ta-gvky¬ tem/te-_¿ tem([o-hc - ˛) F-∂o hn-`m-Kß - f - n-em-Wv H-gnhp-Iƒ. A-t]-£m t^m-an-\pw hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-XI - s - f-°pdn-®p-≈ hn-iZ- a - m-b hn-hc - ß - ƒ°pw k¿-ΔI - e - m-im-e sh-_vssk-‰p-If - m-b www.cus at. ac.in A-s√-¶n¬ www.faculty. cusat.ac.in k-μ¿-in-°p-I. 2014 P-\p-hc - n 1\v 40 h-bk - v Xn-Ib - mØ \n-›n-X tbm-Ky-Xb - p-≈h - ¿ am¿-®v 24\p-ap-ºm-bn Hm¨-sse\m-bn A-t]-£n-°W - w. Fkv.kn/F-kv.Sn hn-`m-KØ - n-\v A-©p-h¿-jh - pw H._n. kn hn`m-KØ - n-\v aq-∂p-h¿-jh - pw Db¿-∂ {]m-b] - c - n-[n-bn¬ C-fh - p e-`n-°pw. {]-Xn-am-k i-ºf - w 15,600˛ 39,100+F. Pn.]n 6,000 cq]-bm-Wv. H-tcm X-kvX - n-II - ƒ°pw {]-tXy-Iw ^o-kpw A-t]£-bpw A-b° - W - w. Hm¨sse≥ h-gn A-b® - A-t]-£bp-sS (]m¿-´v F,]m¿-´v _n) lm¿-Uv tIm-∏n-Iƒ(A-©p sk-‰v), c-Pn-kvt- {S-j≥ ^o-kv, a‰p tbm-Ky-Xm k¿-´n-^n-°‰ - p-Ifp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿∏p-Iƒ k-ln-Xw c-Pn-kv{- Sm¿, sIm-®n≥ bq-\n-th-gvk - n-‰n Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sS-Ivt- \m-fP - n, sIm-®n-˛22 F-∂ hn-em-kØ - n¬ am¿-®v 31\-Iw e-`n-°W - w.

kÀ-«n-^n-¡-äv km-£y-s¸-Sp-¯Â C-à sIm-®n: t\m¿-° dq-´v-kn-s‚ Fd-Wm-Ip-fw Hm-^n-kn¬ \m-sf k¿-´n-^n-°-‰v km-£-b-s∏-Spج D-≠m-bn-cn-°p-∂-X-s√-∂v k¿-´n-^n-°-‰v H-Y‚n-t°-j≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

25 s^{_p-hcn 2014- sNmΔ

Z¿_m¿ lmfn¬ \S∂ H∂maXv cmPym¥c \mS≥ Iemtaf tI{μa{¥n sI hn tXmakv DZvLmS\w sNøp∂p. a{¥n sI kn tPmk-^v, Fw.F¬.Famcmb ssl_n CuU≥, sUman\nIv {]kt‚j≥, eqUn eqbnkv kao]w

ap-−w-th-en cm-Po-hv Km-Ôn an-\n tÌ-Un-bw ap-Jy-a{´n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp NS-§v sF {Kq-¸v Iu¬-kn-eÀ-amÀ _-ln-jv-I-cn¨p a-´m-t©-cn: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n ]-s¶-Sp-Ø N-S-ßv sF {Kq-∏v Iu¨-kn-e¿-am-cpw {]-h¿Ø-I-cpw _-ln-jv-I-cn-®p. tXm∏pw-]-Sn cm-Po-hv Km-‘n an-\n tÃ-Un-b-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ NS-ßm-Wv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-t]-gv-k≥ c-Xv-\-Ω cm-Pp-hns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sF {Kq-∏v Iu¨-kn-e¿-am¿ _-ln-jv-I-cn®-Xv. sF-{Kq-∏v t\-Xm-°-sf N-Sßn¬ A-h-K-Wn-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®m-bn-cp-∂p P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ \n∂v C-d-ßn-t∏m-b-Xv. sF {Kq-∏p t\-Xm-hpw Pn.kn. Un.F sN-b¿-am-\p-am-b F≥

th-Wp-tKm-]m-en-s\ ]-cn-]m-Snbn-te-°v £-Wn-®n-cp-∂n-√. AXp-t]m-se sF {Kq-∏n¬-s∏-´ ]e Iu¨-kn-e¿-am¿-°pw £-W°-Øp-\¬-Im≥-t]m-epw X-ømdm-bn-s√-∂v C-d-ßn-t∏m-∂-tijw sF-{Kq-∏v Iu¨-kn-e-dm-b sI B¿ t{]w-Ip-am¿ ]-d-™p. Iu¨-kn-e¿-am-cm-b sI Fw dlnw, A-Uz.B‚-Wn Ip-co-Ød, ssj-e X-tZ-hq-kv N-S-ßn¬\n-∂v C-d-ßn-t∏m-bn. sF {Kq-∏v t\-Xm-hm-b Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn sP hn-t\m-Zv t\-c-sØ N-S-ßv _-ln-jv-I-cn-®n-cp-∂p. ssh-Io-´v 6.30\m-Wv D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßv \n-

›-bn-®n-cp-∂-sX-¶n-epw \m-ep-aWn-°q¿ ssh-In cm-{Xn 9.45HmsS-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n F-Øn-bXv. cm-Po-hv Km-‘n an-\n kv-t‰Un-b-hpw ap-≠w-th-en ]m¿-∏n-S k-ap-®-b-Øn¬ \n¿-am-W \n¿am-tWm-Zv-Lm-S-\-hpw ap-Jy-a{¥n \n¿-Δ-ln-®p. N-S-ßn¬ sUm-a-\n-Iv {]-kt‚-j≥ Fw.F¬.F A-[y-£X-h-ln-®p. a-{¥n sI _m-_p, Iu¨-kn-e¿-am-cm-b B¿ XymK-cm-P≥, F- n tPm-k-^v, Sn sI A-j-d-^v, ku-an-\n P-bn≥, ta-cn I-en-Ã, sk-en≥ ]o-‰¿, sU-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z ]-s¶Sp-Øp.

Cw-Xn-bm-kv h-[-w: B-dp {]-XnI-sf tNmZyw sN-¿p-¶-Xn-\v A-\pa-Xn

a-´m-t©-cn: sIm-®n-Xp-d-ap-JØp \-S-°p-∂ I-cm¿ kw-kv-Imcw \n-c-h-[n t]-cp-sS sXm-gn¬ \-„-am-Ip-∂ co-Xn-bn-te-°p amdn. ]p-Xn-b sXm-gn-e-h-k-c-߃ kr-„n-°m-Ø Cu {]-h-W-X A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ k-anXn Aw-Kw kp¬-^n-°¿ A-en ]-d-™p. sIm-®n Xp-d-ap-J-Øp\n-∂v Xp-S-ßn-b P-\-hn-Nm-c-W bm-{X-bn¬ kzo-I-c-W-Øn-\pti-jw kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. h-√m¿-]m-Sw I-≠b - v\ - ¿ sS¿an-\¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®-Xn\p-ti-jw sIm-®n Xp-d-ap-J-Øn\p h≥ _m-[y-Xb - m-Wv G-s‰-Spt°-≠n-h-∂-Xv. C-hn-sS-bpw I-

Xv h-tc-bpw {]-h¿-Øn-°p-∂-XmWv. in-h-cm-{Xn \m-fn¬ sI.Fkv.B¿.Sn-kn Hm-^n-kv, Pn-√m B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-Y-a ip-{iqj Hm-^n-kv, tlm-an-tbm NnIn¬-k bq-\n-‰v, F-∂n-h {]-h¿Øn-°pw. a-W-∏p-d-Øv B-cw-`n°p-∂ Xm¬-°m-en-I Hm-^n-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w 27\v ssh-In-´v B-dn-\v sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n D-Zv-Lm-S-\w-sN-øpw AXo-h kp-c-£-tbm-Sv Iq-Sn \n¿Ωn-®n-´p-≈ C-cp-ºv ]m-ew C-∂ 3.30\v Pn-√m I-e-Iv-S¿ cm-P-amWn-Iy-Øn-s‚ km-∂n-≤y-Øn ¬ Fw.F¬-F. A≥-h¿ km-ZØv \n¿-h-ln-°pw. 27\v D-®-ap-X¬ 28mw Xn-ø-Xn D-®-h-sc `-‡-P-\-߃-°v -]mew ku-P-\y-am-bn D-]-tbm-Kn°mw. 28 ap-X¬ ]m-e-Øn-s‚ Hcp h-i-tØ-°v 5 cq-]-bpw c-≠v h-i-tØ-°v 10 cq-]-bp-am-Wv CuSm-°p-I. a-W-∏p-d-Øv B-h-iyam-b sh-fn-®w X-S-kw Iq-Sm-sX e-`n-°p-hm-\pw Zo-]m-em-¶m-c-

Øn-\m-bn sI.F-kv.C._n apJm-¥n-cw Xm¬-°m-en-I sshZyp-Xo-I-c-Ww \-K-c-k-` \-S-∏m°n-bn-´p-≠v . C-Xn-\v 25 e-£w cq-]-tbm-fw \-K-c-k-`-°v Nn-ehp-≠v. Ip-fn-°-S-hp-I-fn¬ B-hiy-am-b ^v-f-Uv sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-°pw. Xn-c-t°-dn-b `m-Kß-fn¬ _m-cn-t°-Up-Iƒ sI-´n \n-b-{¥n-°pw. t\-hn-bp-sS ap߬ hn-Z-Kv-≤-cp-sS tk-h-\w e`y-am-Ipw. \-K-c-k-`-bp-sS-bpw Pn-√m-Bip-]-{Xn-bp-sS-bpw \-K-c-Øn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-I-fp-sS-bpw Bw-_p-e≥-kp-Iƒ a-W-∏p-dØv D-≠m-bn-cn-°pw. {I-a-k-am[m-\ ]m-e-\-Øn-\v B-h-iy-amb 1500Hm-fw t]m-en-kp-Im-cpw 100 F-kv. sF. am-cpw 50Hm-fw kn.sF-am-cpw 6 Un. ssh.Fkv.]n-am-cpw dq-d¬ F-k.v-]n-bpsS Io-gn¬ in-h-cm-{Xn Zn-h-kw \-K-c-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ k-Po-h-am-bn D-≠m-bn-cn°pw. Xn-c-t°-dn-b. `m-K-ß-fn¬

{]-Ir-Xn hn-cp-² ]o-U-\w; B-e¸p-g kz-tZ-in ]n-Sn-bn sIm®n: {]-Ir-Xn hn-cp-≤ ]oU\w \-SØn-b bp-hm-hn-s\ ]mem-cnh-´w t]m-eo-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp.B-e∏pg Xp-tºm-fn kz-tZ-in-bm-b s]m-≈-bn¬ ho´n¬ s_-∂n (20) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv.

ho-Sn-\v k-ao-]w I-fn®p-sIm≠n-cp-∂ Ip-´n-sb X-{¥-]q¿-hw k-ao]-sØ B-sfm-gn-™ I-Sap-dn-bp-sS sÃ-b¿-tI-kn-te-°v hn-fn®p-sIm≠p-t]m-bmWv Cbmƒ Ip-´n-sb ]o-U-\-Øn-\n-cbm-°n-b-Xv.

kw-`-h-Øn-\v ti-jw ÿew hn-´ {]-Xn-sb ]m-em-cnh-´w k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ F-kv hn-Pb-i¶¿, Fkv. sF hn≥sk‚ v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-d-Ãv sN-øp-I-bm-bncp∂p.

s∂-¶n-epw C-sXm-∂pw C-Xp-hsc {]m-h¿-Øn-I-am-bn-´n-√. hnt\m-Z k-©m-cn-I-sf Iq-Sp-X¬ B-I¿-jn-°p-∂-Xn-s‚ a-d-hn¬ sIm-®n Xp-da - p-Jw Sq-dn-kw tI-{μam-°m-\p-≈ c-l-ky A-P-≠Iƒ A-[n-Im-cn-Iƒ D-t]-£n-°W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. ]-≈p-cp-Øn-bn-se \n-c-h-[n tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww G-‰phm-ßn. ss^-k¬- Xm-∂n-∏mSw,sI sI A-jvI - ¿, D-kva - m≥ ]≈p-cp-Øn hn-hn-[ tI-{μ-ßf - n¬ kw-km-cn-®p. X-߃ \-K¿ P-Mvj-\n¬ \-S-∂ k-am-]-\-tbm-KØn¬ sI F-kv kp-ss_¿ A[y-£-X-h-ln-®p. A-\o-jv a-´mt©-cn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. kp-[o¿ kw-km-cn-®p.

sIm®n: Cw-Xn-bm-kv h-[-t°kn-se B-dp {]-Xn-I-sf tIm-SXn tNm-Zyw sN-øp-∂-Xn-\v ss{Iw-{_m-©n-\v A-\p-a-Xn \¬-In. a-c-Sv A-\o-jv, A-Pn-Xv,k-\ojv, tkm-ss\-Ip-am¿, Cu-iz¿, cm-Pv-Ip-am¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv F-d-Wm-Ip-fw Pp-Uo-jy¬ ^Ãv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-˛2 C-∂-se D-®-°v H-∂p-ap-X¬ \mep-h-sc tNm-Zyw sN-øp-∂-Xn-\p hn-´p-\¬-In-b-Xv. tN-cm-\-√q¿ Un-ssh≥ \-Kdn¬ ]p-fn-°-e-I-Øv A-–p¬ A- k o- k n- s ‚ a- I ≥- Cw- X n- b mkv(36) am-cp-Xn-Im-dn¬ sIm-√s∏- ´ \n- e - b n¬ I- s ≠- Ø n- b - kp¬-^n-°¿ A-en \bn-°p∂ P-\-hn-Nm-c-W bm-{X°v ]≈p-cpØn X߃ \K-dn¬ \¬Inb kzoI-cWw Xv.

inhcm{Xn B-tLm-jw; a-W-¸pds¯ Hcp¡-§Ä A´n-aL-«-¯n- B-ep-h: in-h-cm-{Xn B-tLmj-߃-°p-≈ a-W-∏p-d-sØ Hcp-°-߃ A-¥n-a L-´-Øn-te°v \o-ßp-∂p. in-h-cm-{Xn-bp-sS {]-[m-\-N-S-ßm-b ]n-Xr-X¿-∏W-Øn-\m-bn a-W-∏p-d-sØ _en-Ø-d-I-fp-sS \n¿-am-Ww C-∂v ]p¿-Øn-bm-Ipw. a-W-∏p-d-Øpw, B-{i-a-Øn-epw ku-I-cyw H-cp°n-bn-´p-≠v. s]-cn-bm-dn-\v Ip-dpsI-bp-≈ a-W-∏p-d-tØ-°p-≈ Xm¬-Im-en-I C-cp-ºv ]m-ew C∂v Xp-d-∂p-sI-Sp-°pw. in-h-cm{Xn B-tLm-j-tØm-S-\p-_‘n-®v aq-∂v B-gv-N \o-≠v \n¬°p-∂ hym-]-c-ta-f-bpw, hn-t\mZ-]-cn-]m-Sn-I-fpw \-K-c-k-`-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-W-∏p-d-Øv \-S-°pw. 40ÿn-cw Ãm-fp-I-fpIƒ-°m-bn X-d-hn-kv-Xo¿-Æw A-f-∂v Xn-´-s∏-Sp-Øn-I-gn-™p. Xm¬-°m-en-I ap-\n-kn-∏¬ Hm-^n-kv, t]m-en-kv tÃ-j≥, ^b¿-t^m-gv-kv, sI.F-kv.C._n F-∂n-h a-W-∏p-d-Øv \-S-°p-∂ hym-]-c-ta-f A-h-km-\n-°p-∂-

cm¿ kw-hn-[m-\w X-s∂-bm-Wv \- S - ∏ n- e m- ° n- b n- c n- ° p- ∂ - X v . sF.Pn.kn.Sn. sS¿-an-\-en¬ ]Wn-sb-Sp-Øn-cp-∂ \n-c-h-[n t]cp-sS sXm-gn¬ \-„-s∏-´n-cn-°pI-bm-Wv. sIm-®n Xp-d-ap-J-sØ X-I¿-°m≥ {i-an-°p-∂ X-an-gv tem-_n-If - p-sS {i-aß - ƒ Xn-cn-®dn-bm≥ ÿ-ew Fw.]n Iq-Sn-bmb tI-{μ-a-{¥n X-øm-dm-I-W-sa∂pw kp¬-^n-°¿ ]-d™ p. I-Æa - m-en sN-√m-\w {]-tZ-iß-fn¬ cq-£-am-b ip-≤-P-e£m-a-am-bn-´pw C-hn-sS-\n-∂v thm-´p-hm-ßn hn-Pb - n-® {]-Xn-\n[n-Iƒ C-Xp I-≠n-s√-∂p \-Sn°p-I-bm-Wv. ]-≈p-cp-Øn-bn-se tdm-Uv hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘s∏-´p ]-≤-Xn-Iƒ sIm-≠p-h-

Aim-kv-{Xo-b {Sm-^n-Iv ]-cn-jv-¡m-cw; I-s−-bv-\À tem-dnIÄ Hm-Sn-¨v {]-Xn-tj-[n¨p sIm-®n: tZ-io-b ]m-X-bn¬ Is≠-bv-\¿ tem-dn-I-fp-sS K-Xm-KXw X-S-™-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-® C-∂-se cm-hn-se ap-X¬ Ip-≠∂q-cn-¬ \n-∂pw tZ-io-b-]m-X-bneq-sS I-s≠-bv-\¿ tem-dn-Iƒ Hm-Sn-®v {]-Xn-tj-[w kw-L-Sn-∏n®p.]-Øv t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-f-Sßp-∂ tIm-˛-Hm¿-U-t\-j≥ IΩ-‰n-bp-sS-bpw \m-ev s{S-bn-e-dp-Sa-I-fp-am-Wv {]-Xn-tj-[w \-SØn-b-Xv. D-®-tbm-sS hm-l-\-߃ t]m-en-sk-Øn X-S-s™-¶n-epw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[sØ Xp-S¿-∂v hn-´-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p.Ip-≠-∂p¿ Pw-Mv-j\n¬ tN¿-∂ {]-Xn-tj-[ tbm-K-

Sn-ÿm-\-Øn¬ Xm¬-°m-en-I sXm-gn-em-fn-I-sf \n-b-an-®p I-gn™p. {]n-b-Z¿-in-\n Su¨-lmfn-\v ap-ºn-epw a-W-∏p-d-Øpw ^b¿ t^m-gv-kv bq-\n-‰v k-÷-am°n \n¿-Øn-bn-´p-≠v. in-h-cm{Xn Xo-cp-∂-Xn h-sc Xm¬-°men-I P-e-hn-X-c-Ww D-≠m-bn-cn°pw. tXm-´-°m-´p-I-c ap-X¬ B ¬-Ø-d h-sc-bp-≈ tdm-UpI-fn ¬ h-gn-tbm-c-°-®-h-Sw \ntcm-[n-®n-´p-≠v. kz-Im-cy _-kv tÃ-j-\n¬ {]-tXy-I t]m-en-kv sl-Uv t]m-Ãv {]-h¿-Øn-°p-∂Xm-Wv. kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ `-‡-P-\-߃-°v Xm¬-°men-I t]m-eo-kv tÃ-j-\v k-ao]w iu-Nm-e-b-߃ {]-tXy-Iw H-cp-°n-bn-´p-≠v. h-S-t° a-W-∏pd-Øv \m-em-gv-N \o-≠p-\n¬-°p∂ A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿-°v D-≠mbn-cn-°pw. ]-cn-]m-Sn-Iƒ `w-Knbm-bn \-S-Øp-∂-Xn-\v ap-gp-h≥ \m-´p-Im-cpw k-l-I-cn-°-W-sa- I-f-a-t»-cn: hn-hm-l-N-S-ßn¬ ∂v \-K-c-k-` \-S-Øn-b sN-b¿- ]-s¶-Sp-Øp a-S-ßn-b Ip-Spw-_sØ B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ am≥ A-dn-bn-®p. \m-ep-t]¿-s°-Xn-sc I-f-a-t»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Rm-bdm-gv-N cm-{Xn ]-tØm-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-f-a-t»-cn N-ß-ºp-g s\-Sp-ºm-t»cn: tI-c-f A-t{Km sa-jn\-dn tIm¿-]-tdj-s‚ (Imw- \-K-dn¬ jw-kp-±o-\pw(49) IptIm) ]pXn-b ]-h¿-Sn√¿ ^m-Œ-dn-bp-sS ]-Wn am¿-®n¬ B-cw-`n-°p- Spw-_-hpw k-©-cn-®n-cp-∂ hmsa-∂v ImwtIm am-t\-Pn-Mv U-b-d-Iv -S¿ F≥ sI a-t\m-Pv A-dn- l-\w ln-Zm-b-Øv \-K-dn¬ ]p∂-°m-´v P-Mv-j-\n¬-h-®p X-Sbn®p. I-Æq¿˛Iq-Øp-]-d-ºn¬ sI.Fkv.sF.Un.kn. C≥-U-kv-{Sn- ™p-\n¿-Øn H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂ b¬ t{Km-Øv sk‚-dn¬ \n-∂v A-t©-°¿ ÿew C-Xn-\m-bn `m-cy-tb-bpw k-tlm-Z-cn-]p-{X≥ ssI-am-dn-bn-´p≠v. kwÿm-\ k¿-°m¿ ^m-Œ-dn-°v ]-Øv tIm-Sn F-S-Ø-e kz-tZ-in P-eo-_v(29) s\-bpw a¿-±n-s®-∂ ]-cm-Xn. cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. \n-co-£-Ww \-S-Øp-∂-Xn-\v t¢m-kv-Uv k¿-Iyq-´v Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-®n-´p-≠v. a-W-∏p-d-Øv 2 hm-®v S-h-dp-Iƒ ÿm-]n-®n-´p≠v. sI.F-kv.B¿-Sn-kn-bp-sS Ãm‚ v h-S-t° a-W-∏p-d-Øm-bncn-°pw. A-t∂ Zn-h-kw hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂pw 150Hm-fw v _- p-Iƒ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xm-Wv. \-K-c-k-` {]-tZ-i-Øpw aW-∏p-d-Øpw ss{U tU B-N-cn°p-hm≥ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏nt\m-Sv sN-b¿-am≥ B-h-iy-s∏´n-´p-≠v tlm-´-ep-I-fn¬ Kp-W\n-e-hm-c-hpw hn-e-h¿-≤-\-bpw ]-cn-tim-[n-°p-hm≥ I¿-i-\ \ne-]m-Sv kzo-I-cn-®n-´p-≠v. A-an-X hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xv X-S-bm≥ k-ssπ-kv h-Ip-∏v, ^pUv B‚ v tk-^v-‰n D-tZym-K-ÿ ¿ F-∂n-h-sc \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. a-W-∏p-d-tØ-bpw ]-cn-k-c-tØbpw ip-No-I-c-W-Øn-\v ap-¥n-b ]-cn-K-W-\-bm-Wv \¬-Ip-∂-Xv. C-X-\m-bn ÿn-cw sXm-gn-em-fnI-sf Iq-Sm-sX Zn-h-k-°q-en A-

Ip-Spw-_s¯ B-{I-an-¨ kw-`-h-w; \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-sk-Sp¯p

]-hÀ-SnÃÀ ^m-Î-dn \nÀ-amWw A-Sp-¯ am-kw

P\hnNm-cW bm{X: ]cy-S\w Beph aÞ-e-¯n B-ep-h: A-gn-a-Xn-°pw hn-e-°b-‰-Øn-\pw P-\-t{Zm-l \-S-]-SnIƒ-°p-sa-Xn-tc Nm-e-°p-Sn tem-Iv-k-`m a-Wv-U-e-Øn¬ Fkv.Un.]n.-sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sj-^o¿ ap-l-ΩZv \-bn-°p-∂ P-\-hn-Nm-c-W bm{X B-ep-h a-fi-e-Øn¬ ]-cyS-\w Xp-S-ßn. B-ep-h _m-¶v P-Mv-j-\n¬ \n-∂m-cw-`n-® Pm-Y B-ep-h ap\n-kn-∏m-en-‰n, sN-ß-a-\m-Sv ]©m-b-Øv, {io-aq-e- \-K-cw ]©m-b-Øv, F-∂n-hn-S-ß-fn¬ {]N-c-W-Øn-\v ti-jw ssh-In-´v {io-aq-e-\-K-cw Pw-Kv-j-\n¬ kam-]n-®p. hn-hn-[-bn-S-ß-fn-se kzo-I-cW-Øn¬ B-ep-h a-WvU - e - w {]kn-U‚ v d-jo-Zv F-Sb - ∏ - p-dw, sk{I-´d - n A-_vZ- p¬ d-km-Jv, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw dn-bm-kv, K-^q¿ F-S-b-∏p-dw, Xp-S-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p. C∂v ]-cy-S-\w Io-gv-am-Sv ]-

ln-Zm-bØ - v \-Kd - n¬ km-[\ - ߃ hm-ßm≥-Im¿ \n¿-Øn-bt∏m-gm-Wv kw-`-hw. Im-dn-s‚ tUm-dn¬ A-Sn-°p-Ib - pw Im-dn-ep≈-hs - c a¿-±n-°p-Ib - pw A-k`- yw ]-d-™-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬-]-dbp-∂p. _-l-fw-tI-´v I-S-bn¬ km-[\ - ß - ƒ hm-ßm≥-t]m-b Peo-_v Hm-Sn-sb-Øn-bt- ∏mƒ P-eo_n-s\-bpw a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp∂p. kw-`-hw-I-≠p-\n-∂ Nn-e¿ I-fa - t- »-cn t]m-en-kn¬ hn-hc - a - dn-bn-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂p t]m-ensk-Øn-sb-¶n-epw {]-Xn-Is - f ]nSn-Iq-Sm≥ I - g - n-™n-√.

Imw-tIm-¡v H¶mw Øm-\w; kÀ-«n-^n¡-äv hn-X-c-Whpw A-\p-tam-Z-\hpw C¶v s\-Sp-ºm-t»-cn: kw-ÿm-\ Irjn h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ s]mXp-ta-J-em ÿm-]-\-am-b tI-cf A-t{Km-sa-jn-\-dn tIm¿-]-tdj-\v(Imw-tIm) 2012˛13 km-ºØn-I-h¿-j-Øn¬ D¬-]m-Z-\ÿm-]-\-Øn-\p-≈ H-∂mw ÿm-\w e-`n-®p. A-`n-am-\-I-c-am-b Cu t\-´Øn¬ Imw-tIm-sb A-\p-tam-Zn°p-∂-Xn-\pw k¿-´n-^n-°-‰v \¬Ip-∂-Xn-\pw C-∂p cm-hn-se H-≥-

]-Xn-\v {]-tXy-I k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. Ir-jn-h-Ip-∏p-a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ k¿-´n-^n-°-‰v kΩm-\n-°pw. _yq-tdm Hm-^v ]ªn-Iv F‚¿-ss{]-k-kv X-ømdm-°n-b dm-¶v en-Ãn-em-Wv ImwtIm H-∂mw ÿ-m-\-Øp h-∂n´p-≈-Xv. s]m-Xp-ta-J-e-ÿm-]\-ß-fm-Wv C-Xn-\p ]-cn-K-Wn®n-´p-≈-Xv. 1984 ap-X¬ Xp-S¿-®-bm-bn {]-

h¿-Ø-\-em-`-ap-≠m-°p-∂ s]mXp-ta-J-e ÿm-]-\-am-Wv ImwtIm. 1988˛89 ap-X¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\v Xp-S¿-®-bm-bn em-`hn-ln-Xw \¬-In-h-cp-∂p. 2001˛02 ¬ 30 i-X-am-\w em-`hn-ln-Xw \¬-Ip-I-bp-≠m-bn. tI-c-f-Øn¬ C-{X-b-[n-Iw an-I® \n-e-hm-c-Øn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]\w hn-c-f-am-sW-∂v Fw.Un. F≥ sI a-t\m-Pv ]-d-™p.

hn-tÃ-Pv D-tZym-K-س Ø-ew a-dn-¨p \Â-In-b-Xm-bn ]-cm-Xn

sI.F-kv.B¿.-Sn.-kn. s]≥j-≥Im¿ Bep-h-bn¬ \SØp∂ kac ]¥en¬ PmYm Iym]v‰≥ sj^o¿ apl-ΩZv FØn-b-t∏mƒ ©m-b-Øv F-S-b-∏p-dw PKv-j- c ]-©m-bØ - v, F-SØ - e - ]-©m- \-Øn-\v ti-jw ssh-Io´v tImsIm-®n: ]q-Wn-Øp-d hn-t√-Pn¬ \n¬ \n-∂pw Xp-Sß - n Nq¿-Æn-°- b-Øv F-∂n-hn-S-ßn-fn-se-]-cy-S- ºm-db - n¬ k-am-]n-°pw. I-c-a-S-®v h-cp-∂-Xpw ssI-b-hIm-i tc-J-Iƒ D-≈-Xp-am-b H∂-c-sk‚ v ÿ-ew hn-t√-Pv DtZym-K-ÿ≥ A-f-∂v a-s‰m-cmƒ°v \¬-In-b-Xm-bn ]-cm-Xn. sIm-®n: H-∂m-a-Xv cm-Pym-¥-c \m-S≥ I-em- ta-f Iq-Sp-X¬ an-I-hp-‰-Xm-°p-sa-∂v N-S- ∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv th-Zn-Iƒ. C-¥y-bn-em- ssX-°q-Sw in-¬]-im-e tdmta-fb - v° - v sIm-®n-bn¬ Xp-S° - w. Z¿-_m¿ lm- ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® a-{¥n sI kn Zy-am-bm-Wv C-Ø-c-Øn-sem-cp A-]q¿-h hn- Un¬ Xp-≠-Øn¬-]-d-ºv hokv-a-b-Øn-\v th-Zn H-cp-ßp-∂-Xv. Pm-Xn-˛-a-X- ´n¬ tim-`-bm-Wv ]-cm-Xn-bp-amfn¬ \-S∂ - N-Sß - v tI-{μ a-{¥n sI hn tXm- tPm-k-^v ]-d-™p. C-¥y-°-I-Øv \n-∂pw ]p-d-Øv \n-∂p-am- ˛-h¿-Æ-˛-tZ-i hy-Xym-k-߃-°-∏p-dw I-e- bn cw-K-Øv F-Øn-bn-cn-°p-∂a-kv D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ]-cº - c - m-KX - a - m-bn \-ap-°v e-`n-®n-´p-≈ I-em-aq-ey-߃ \n-e- bn 500 Hm-fw I-em-Im-c≥-am-cm-Wv cm-Pym-¥- bp-sS k¿-K-th-Zn-sbm-cp-°n sIm-®n-bp-sS Xv. B-sI-bp-≈ ÿ-ew \-„-am\n¿-Øp-I-sb-∂-Xv k-aq-l-Øn-s‚ _m-[y- c I-em-ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. t^m-Iv- B-kzm-Z-I¿-°v ]p-Xn-b A-\p-`-h-ta-Ip-I- b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v ho-Sp-t]m-epw X-bm-sW-∂v A-t±-lw ]-d™ p. kw-kvI - m-c- tem¿ A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv bm-Wv ta-f-bp-sS ap-Jy e-£yw. Xp-S¿-∂v h-bv-°p-hm≥ I-gn-bm-Ø A-hØn-t‚-bpw am-\h - n-IX - b - p-tS-bpw h-f¿-®b - p- I-em-ta-f A-c-tß-dp-∂-Xv. B-{^n-°-bn¬ tI-c-f-Øn-s‚ X-\-Xp I-em-cq-]-ß-fm-b ap- ÿ-bn-em-sW-∂v tim-` hm¿\n-∂pƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-tZ-i cm-Py-ß-fn¬ Sn-tb-‰v, K-cp-U≥ ]-d-h, Xn-cn-bp-gn-®n¬, N- Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. tS-bpw `m-Ka - m-Wv cm-Pym-¥I - I-em-ta-f. tI-{μ-kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an-bp-sS \n-∂p-ap-≈ I-em-cq-]-߃-s°m-∏w C-¥y- hn-´p \m-S-Iw, B-{^n-°-bn¬ \n-∂v kp-fp C-Xp kw-_-‘n-® ]-cm-Xn ap-Jyk-l-I-c-W-tØm-sS N-hn-´p-\m-S-Iw ]q¿-W- bn-se 20 kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ I-em- Um≥-kv, In-g-°≥ _w-Km-fn¬ \n-∂p-≈ a-{¥n-°pw I-e-Œ¿-°pw ]-cm-Xn cq-]-Øn¬ 26 ap-X¬ sd-t°m¿-Uv sN-øp-I- cq-]-ß-fpw \m-S≥ I-em-ta-f-bn¬ B-kzm-I- \m-Sz Um≥-kv, H-Uo-j-bn¬ \n-∂p-≈ tKm- \¬-In-bn-´p-≠v. bm-sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. h-cp-h¿-j- Z-I¿-°v ap-∂n-se-Øpw. 27 h-sc-bm-Wv I-em- ´n ]p-h Um≥-kv, _o-lm-dn¬ \n-∂p-≈ F-∂m¬ C-Xn¬ \-S-]-Sn-Iƒ ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ cm-Py-ß-fn¬ \n-∂v I-em- ta-f A-c-tß-dp-∂-Xv. F-d-Wm-Ip-fw, t^m¿- ’¿-Wn Um≥-kv, A-cp-Wm-N¬ {]-tZ-in¬ H-∂pw D-≠m-bn-´n-√. X-s‚ A-hIm-c-am-sc F-Øn-®v cm-Pym-¥-c \m-S≥-I-em- ´p-sIm-®n, Xr-∏q-Wn-Øp-d, Im-°-\m-Sv F- \n-∂p-≈ dn-Jw-_ Um≥-kv A-c-tß-dn. ÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-ap-≠m-bn-√.

H-¶m-a-Xv cm-Pym-´-c \m-S³ I-em-ta-f-bv-¡v Xn-cn-sX-fn-ªp

Øn-\p-ti-j-am-bn-cp-∂p sslth h-g-n N-c-°p-\o-°w B-cw-`n®-Xv. {]-Xn-tj-[-tbm-K-Øn¬ sN-b¿-am≥ ]n F-kv B-jn-°v A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ I ¨-ho-\¿ Nmƒ-kv-tPm¿-Pv, hn-hn[ sXm-gn-em-fn kw-L-S-\m t\Xm-°-fm-b sI sP am-Iv-kn, _n lw-k, s_-\-Un-Œv s^¿-Wm≠-kv, hn-izw-`-c≥,kn F a-t\mPv, N-{μ-Zm-kv, ]n sI {]-km-Zv ,cLp-\m-Yv ]-\-th-en F-∂n-h-cpw s{S-bn-e-dp-S-a kw-L-S-\-I-fp-sS tIm-˛-Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI Sn k-Po-hv, I ¨-ho-\¿ ]n F j-ao¿ F≥ FIv-kv cm-Po-hv,B-e-∏m-´v tXm-akvv tPm-bv kw-km-cn-®p.

F-¶n¬ sk-{I-´-dn-tb-‰n-\v ap- X-Iƒ C-√m-Xm-°n Im-cy-߃ ∂n¬ k-a-cw \-S-Øp-sa-∂pw tIm-S-Xn-bm-Wv Xo-cp-am-\n-t°tim-` ]-d-™p. ≠-sX-∂ ap-Sp-¥≥-\ym-b-߃ ]-d-™v P-\-ß-sf sX-‰n-≤-cn-∏n°p-I-bm-Wv I¿-Æm-S-I k¿°m¿.a-Av-Z-\n-sb P-bn-en-en-´v Xn-cs™-Sp-∏n-s\ t\-cn-Sp-∂-h¿-°vsIm-®n: A¿-l-am-b Nn-In-¬-k- A-\o-Xn-s°-Xn-sc i-‡-am-b tbm Pm-ay-tam \¬-Im-sX a-Av- F-Xn¿-∏v A-`n-ap-Jo-I-cn-t°-≠n Z-\n-sb P-bn-en¬ C-√m-bv-a sN- h-cp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p.- aøm-\p-≈ {i-a-ß-fm-Wv `-c-W-Iq- fi-ew {]-kn-U≥-dv Sn sI lS-߃ \-S-Øp-∂-sX-∂v ]n Un \o-^ A-[y-£-X h-ln-®p.-a]n kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´- fi-ew sk-{I-´-dn Fw ]n _dn ap-l-Ω-Zv d-Po-_v {]-kv-Xm-hn- jo¿ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.®p. ]n.Un.]n F-d-Wm-Ip-fw a- Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏-´ sX-cp-hp fi-ew I¨-h≥-j≥ I-dp-I-∏- I-®-h-S-°m-sc ]p-\-c-[n-h-kn-∏n≈n-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I- °m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cnbm-bn-cp-∂p A-t±-lw.Pm-ay-A- °m≥ tIm¿-]-td-j≥ A-[n-Irt]-£-sb F-Xn¿-Øpw a-Av-Z-\n- X¿ X-øm-dm-I-W-sa-∂v tbm-Kw °v Pm-ayw e-`n-°m-\p-≈ km-[y- B-h-iy-s∏-´p.-

a-Av-Z-\n-sb C-Ãm-bv-a sN-¿m-\p-Å {i-aw-: ]n.Un.]n.


{]mtZ-inIw s]m-Xp Im\ ssI-tb-dn \nÀ-amWw; ap³-\-Kc-k`m ssh-kv sN-bÀ-t]-gv-k³ D-]-tcm-[ ka-cw \S¯n

25 s^{_p-hcn 2014- sNmΔ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: sa-t{Sm sd-bn¬ tPmen-bp-sS `m-K-am-bn sk≥-{S¬ sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ am-[-h ^m¿a-kn P-Mv-j≥ ap-X¬ ]fl P-Mv-j≥ h-sc ho£-Ww tdm Uv, C‚¿-\m-j-\¬ tlm´¬ ]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fn ¬ C-∂p cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ c-≠p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. tXm-∏pw]-Sn sk£-s‚ ]-cn[n-bn¬ t]m-f° - ≠w, I-gp-Øva - p´v, Cμn-c P-Mvj≥, tXm-∏pw]-Sn P-Mvj - ≥ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ C∂p cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw. ac-Sv sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ e-t£m¿ tlm-kv-]n-‰¬ ]-cnkcw, sSm-tbm´, sF.F≥.Sn. bp.kn., Cu-Ãv {]-tZiw, im¥nh-\w ]-cnk-cw F-∂n-hn-Sß-fn¬ C-∂p cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ]-d-hq¿: sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ Lfi-I¿-W≥ shfn, h-gn-°pfß-c, Iq-Sw-Ipfw, h-en-b-Ip fw, cw-K-\m-Yv Hm-Un-t‰m-dn-bw ]cn-k-cw,In-g-t°-{]w, ]q-im-cn-∏Sn F-∂n-hn-S-ß-fnepw a-∂w sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ I-co-]dºv, hm-Wn-b-°m-Sv F-∂n-hn-Sß-fn-epw C-∂p-cm-hnse 9apX¬ ssh-Io´v 5h-sc ssh-ZypXn-hnX-Ww ap-S-ßpw.

]cn-]mSn „ Beph {]nbZ¿in\n Su ¨lmƒ: `mcXob {]hmkn ]T\ tI{μw D-Zv-LmS-\w tI{μ a{¥n h-b-em¿ c-hn˛sshIo´v 5.00

A-£-b-Xo-cw D-Zv-Lm-S-\w C-¶v B-ep-h: B-ep-hb - n¬ A≥-h¿ km-ZØ - v Fw.-F¬.F. \-S∏ - n-em°p-∂ k-a{- K hn-Zym-`ym-k ]-≤Xn-bm-b A-£c - X - o-cw D-ZvL - m-S\w C-∂v cm-hn-se 10.30\v B-eph Fw.-Pn. Su¨-lm-fn¬ tI-{μa-{¥n sI hn tXm-ak - v \n¿-hl - n°pw. N-S-ßn¬ sI -]n [-\-]me≥ Fw.-]n. tem-tKm {]-Im-i\ - hpw tI-cf - km-aq-ln-Ik - p-c£ - m an-j≥ F-Ik v- n-Iyq-´o-hv U-bd - I - vS¿ tUm. Sn. ]n. A-id v- ^ - v ]-≤X - n hn-iZ- o-Ic - W - h - pw \-SØ - pw. \-Kc - k-` sN-b¿-am≥ Fw -Sn tP-°_v, Pn-√m {]-kn-U‚ v F¬-tZmkv Ip-∂-∏n-≈n, Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-Pa - m-Wn-Iyw, Un.Un. C. Fw sI ssj≥-tam≥, tªm°v {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚pam-cpw N-Sß - n¬ ]-s¶-Sp-°pw. 53 hnZym-ebßfn-embn 18,000 hn Zym¿Yn-Iƒ°v ]≤-Xn-bpsS {] tbm-P\w e`n-°p-sa∂v A≥h¿ kmZØv Fw.-F¬.F. hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ Adn-bn-®p.

Geq¿: s]m-Xp Im\ ssI-tødn \n¿-am-W-{]-h¿Ø-\w \-SØnb-Xv s]m-fn-®p \o-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap≥-\-Kck`m ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ ssj-Pp s_-∂n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ D-]-tcm-[-ka-cw \-SØn. C-∂-se 11 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. \-K-c-k-`-bp-sS 24 hm¿Un¬ kz-Im-cy-hy-‡n s]mXpIm\ ssI-tø-dn \n¿-am-Ww \-S-Øn-b-Xm-bn D-tZym-K-ÿ¿ I-s≠-Øn-bn-cp∂p. Cu \n¿-amW-{]-h¿Ø-\w s]m-fn-®p \o°m≥ \-Kc-k-` sk-{I´-dn DØ-c-hn-Sp-Ibpw sN-bvXp. A-\[ - nIr-X \n¿-am-Ww s]mfn-®p \o-°p-∂-Xn-\v t]m-en-kv kw-c£-Ww B-hi - y-s∏-´v \-Kck-` sk-{I´-dn G-eq¿ t]m-enkn-\p IØpw \¬In. F-∂m¬ sk-{I-´d - n-bp-sS D-Øc-hv A-´n-adn-®X - n¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv ap≥ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ ssjPp s_-∂n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C∂-se kv-{Xo-I-fS-°w \m-´pIm¿ D-]-tcm-[-ka-cw \-S-Øn-

A-\[ - nIr-X \n¿-am-Ww s]m-fn-®p am-‰m-ØX - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v ap≥ \-Kc - k-`m ssh-kv sN-b¿-t]-gvk - ≥ ssj-Pp s_-∂n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ - D-]t- cm-[ kacw bXv. D®-°v D-tZym-Kÿ ≥-am-sc ]p-d-Øn-d-°msX \-S-Øn-b D-]tcm-[-ka-cw \o-≠-tXm-sS t]menkpw kw-`-h-ÿ-e-sØ-Øn

k-a-c-°m-sc t]m-en-kv A-d-Ãp sN-øp-sa-∂ L-´w F-Øn-bt- Xm sS \-Kc-k` - sN-b¿-am≥ tPmk^v B‚-Wn- C-S-s]´p. A-\-

amÀ¨pw [À-Wbpw \-S¯n

hmÀ-jn-I k-t½-f-\-hpw Nn-InÂ-km k-lm-b hn-X-c-W-hpw ssh-∏n≥: tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv ]-≈n-∏p-dw bq-\n-‰v 22˛mw hm¿-jn-I k-tΩ-f\-hpw \n¿-[-\-tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ km-¥z-\-Nn-In¬-k k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kn-∏n ]≈n-∏p-dw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

\n¿-[-\-cm-b ]-Xn-s\m-∂v tcmKn-Iƒ-°p-≈ km-¥z-\ km-ºØn-I k-lm-bw tªm-°v sk{I-´-dn sI -sI Ip-cym-t°m-kv hnX-c-Ww sN-bv-Xp. hn sI {io-\n-hm-k≥ F≥ ]n- _m-_p, ]n- F-h¿-Ko-kv sI

[nIr-X \n¿-am-Ww kw-_‘ - n-®v C-∂v D-®-bv-°v Xo-cp-am-\w F-Sp°m-sa-∂ D-d∏ - n¬ k-ac - ° - m¿ ]ncn-™Xv.

F cm-L-h≥ ]n sI `m-kn kwkm-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn sI F-cm-L-h≥ ({]-kn-U‚ v), ]n sI `m-kn (sk-{I-´-dn), hn sI{io-\n-hm-k≥ (J-Pm≥-Pn) F∂n-h-c-S-ßn-b I-Ωn-‰n-sb Xn-cs™-Sp-Øp.

]dhq¿: ]n.U-_yp.Un. Hm-^nkn-te-°p hn-hn-[ B-hi - y-߃ D-∂b - n-®p sXm-gn-ep-d∏ - p ]-≤X - n sXm-gn-em-fn-Iƒ am¿-®pw [¿-Wbpw \-SØ - n. F≥.B¿.C. Pn. h ¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn-√m sk{I-´d - n Fw _n ky-a¥ - ` - {- Z ≥ [¿W D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

Im-°-\m-Sv: ko-t]m¿-´v - F-b¿t]m¿-´v tdm-Un¬ Iq-‰≥ P-e-hnX-c-W ss]-∏v s]m-´n aq-∂p Zn-hkw I-gn-™n-´pw tNm¿-® Is≠-Øm-\m-bn-√.Ip-Sn-sh-≈w ]p-\:ÿm-]n-°m≥ C-\n-bpw Znh-k-߃ th-≠n-h-cp-sa-∂mWp kq-N-\. i-\n-bm-gv-N cm-{Xntbm-sS-bm-Wv ko-t]m¿-´v - Fb¿-t]m¿-´v tdm-Un¬ hy-h-kmb-ta-J-e-bv-°v k-ao-]w 300 Fw.Fw. Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v s]m-´n-b-Xv. A-‰-Ip-‰-∏-Wn ]q¿Øn-bm-°m≥ Zn-h-kw F-Sp-°psa-∂-Xn-\m¬ h-en-sbm-cp {]-tZi-Øv Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£am-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv. Cu-®-ap-°v, Xp-Xn-bq¿, NmØ-\mw-Nn-d, B-Z¿-i \-K¿, Cμn-c \-K¿, B-\-ap-°v, cm-a-Ir-jv-

sh-Åw F-¯n-¡m³ ]I-cw kw-hn-[m\w Im°-\m-Sv: ss]-∏v s]m-´n Ip-Sn-sh-≈w -ap-Sßnb ÿ-e-ßfn¬ sh-≈-sa-Øn-°m≥ C-∂p ]I-cw kw-hn-[m-\-sam-cp-°psa-∂v P-e A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. I-gn-™ \m-ep-Znh-k-ß-fm-bn Xr-°m-°-c \-K-c-k-`-bp-sS sX-°p-`m-K-ß-fn¬ sh-≈w e-`n-°m-Xm-bn´v. ko t]m¿-´v˛Fb¿-t]m¿-´v tdm-Un¬ Cu-®-ap-°n-\p k-ao-]-Øm-Wv 300 Fw.Fw ss]-∏v s]m-´n-b-Xpaq-ew sh-≈w ap-S-ßn-bXv. C-Xp-hsc-ss]-∏v s]m-´nb-Xv I-s≠-Øm≥ I-gn-bm-Ø ÿn-X-bn-emWv. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv X¬-°m-ew a-‰p ss]-∏v-sse-\n¬-\n∂pw sh-≈w \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ ku-I-cyß-fm-Wv C-∂p \-S-Øp-I. W \-K¿, ]m-e-®p-h-Sv Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn-se \m-em-bn-c-Øne-[n-Iw Ip-Spw-_-ß-fm-Wp sh≈w In-´m-sX h-e-bp-∂-Xv. ss]∏vv s]m-´n-b `m-Kw I-s≠-Øm≥

I-gn-bm-Ø km-l-N-cy-Øn¬ Hcp In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ ]pXn-b ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-®p IpSn-sh-≈w ]p-\:ÿm-]n-°m-\mWp P-e A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-

X¿ B-tem-Nn-°p-∂-Xv.sNm-Δmgv-N cm-{Xn-tbm-sS ]-Wn ]q¿Øo-I-cn-®p Ip-Sn-sh-≈w \¬Im≥ I-gn-bp-sa-∂p A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. tdm-Un¬ \n-∂p h-fsc B-g-Øn¬ t]m-bn-´p-≈ ss]-∏v sse-\m-Wv X-I¿-∂-Xv. ko-t]m¿-´v - F-b¿-t]m¿-´v tdm-Un¬ F-hn-sS-tbm B-Wp ss]-∏v s]m-´n-bn-cn-°p-∂-Xv . s]m-´n-b `m-Kw I-s≠-Øm≥ tdm-Uv s]m-fn-°¬ {]m-tbm-KnI-a-s√-∂m-Wp A-[n-Ir-X-cp-sS hn-e-bn-cp-ج. Xn-c-t°-dn-b ko-t]m¿-´v -F-b¿-t]m¿-´v tdm-Uv s]m-fn-®m¬ h≥ K-Xm-K-X {]Xn-k-‘n-°p C-S-bm-°pw. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wp H-cp Intem-ao-‰¿ Zq-c-Øn¬ ]p-Xn ss]∏v ÿm-]n-°m≥ A-[n-Ir-X¿

sIm-®n: am-cI - tcm-Ka - p-≈h - c - p-sS Ip-Spw_-߃-°v F.]n.F¬. Im¿-Um-Wv ssIh-ia - p-≈s - X-¶n¬ A-Sn-b¥ - c - ]-cn-tim-[\ \-SØ - n _n.]n.F¬. Im¿-Uv \¬-IW - sa-∂ k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw Pn-√-bn¬ A´n-ad - n-°p-∂p. k¿-°m¿ D-tZym-Kÿ c - p-sS sI-Sp-Im-cy-ÿX - a - q-ew am-cI - t- cm-Ka - p-≈h-cp-sS \q-dp-IW - ° - n-\v A-t]-£I - f - m-Wv Np-h∏ - p-\m-Sb - n¬ Ip-cp-ßn-°n-S° - p-∂X - v. I-e-Œ-td-‰n¬ A-t]-£ \¬-In aq-∂pam-kw I-gn-™n-´pw Cu hn-`m-K-Øn-se `qcn-`m-Kw t]¿-°pw _n.]n.F¬.Im¿-Uv \¬-In-bn-´n-√. A-Xp-sIm-≠v C-h¿-°v

ku-P-\y Nn-In-’-bpw \n-tj-[n-°-s∏-SpI-bm-Wv. Im-°-\m-Sv ]-c-∏-bn¬ ho-´n¬ k-Øm-¿ A¿-_p-Zw _m-[n-®p Nn-In¬kbn-em-Wv. aq-∂v s]¨-°p-´n-I-f-Sßp-∂ Cu Ip-Spw-_w _n.]n.F¬. Im¿Un-\m-bn I-eŒ - t- d-‰n¬ A-t]-£ \¬-Inbn-´v c-≠v am-k-am-bn. F.]n.F¬. Im¿Um-b-Xn-\m¬ H-cp a-cp-∂pw ku-P-\y-ambn In-´p-∂n-√. B-gv-N-bn¬ a-cp-∂n-\v am{Xw c-≠m-bn-cw cq-]t- bm-fw th-Ww. I-Sw hm-ßn-bpw a-‰p-am-Wv C-h¿ Nn-In-’ \-SØp-∂-Xv. ho-´p-Im¿ Hm-tcm-Zn-h-k-hpw _n.]n.F¬. Im¿-Un-\m-bn I-b-dn-bn-d-

ßp-tºm-gpw A-t\z-jW - w ]q¿-Øn-bm-bn´n-s√-∂ a-dp-]-Sn-bm-Wv D-tZym-K-ÿ¿ \¬-Ip-∂X - v. k-Øm-dn-s‚ am-{Xw Im-cy-a√ - C-Xv. CXp-t]m-se H-t´-sd-bm-fp-I-fm-Wv ku-P\y a-cp-∂n-\p-th-≠n _n.]n.F¬. Im¿Uv In-´m≥ A-t]-£ \¬-In-bn-cn-°p-∂Xv. A¿-_p-Zw, hr-°-tcm-Kw, lr-t{Zm-Kw, F-bv-Uv-kv Xp-S-ßn-b tcm-Kn-I-fp-sS IpSpw-_-ß-fm-Wv k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ-cpsS I-\n-hv Im-Øv I-gn-bp-∂-Xv. ap-Jy-a{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ Pn-√-bn¬ B-bn-c-°-W-°n-\v t]-cm-Wv

]q-«n-¡n-S-¶ ho-«n tam-jWw; c−v {]-Xn-IÄ ]n-Sn-bn A-–p¬ _-jo¿, _m-_p ß-fpw tam-jW - w t]m-bX - v. t]men-kv \m-bb - pw t^m-d≥-kn-Iv hn`m-K-hp-sa-Øn ]-cn-tim-[-\ \-SØn-sb-¶n-epw tam-jW - w kw-_‘n-®v kq-N\ - e-`n-®n-√. ]n-∂o-Sv ]-›n-as - Im-®n-bn-se ÿn-cw tam-„m-°-sf tI-{μo-Icn-®p a-´m-t©-cn kn.sF. kn sP am¿-´n≥, F-kv.sF Fw kp-[nem¬ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-

Ip-Sn-sh-Åw F-¯n-¡p-¶-Xn-\v k-a-{K ]²-Xn \-S-¸m-¡Ww: kn.]n.Fw. B-ep-h: Io-gv-am-Sv, F-S-Ø-e ]©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈w F-Øn-°p-∂X - n-\v k-a{- K-am-b ]≤-Xn \-S-∏m-°-sa-∂v kn.]n. Fw. Pn-√m sk-{I-´d - n kn Fw Znt\-iv-a-Wn B-h-iy-s∏-´p. Io-gvam-Sv Ip-f° - m-Sv tIm-f\ - n-bn-epw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw In-W-dpI-fn-se sh-≈Ø - n¬ cm-ka - m-en\yw I-s≠-Øn-b km-l-N-cyØn¬ C-Xn-\p A-Sn-b-¥n-c-]-cnlm-cw I-s≠-ØW - s - a-∂m-hi - ys∏-´v kn.]n.Fw. Io-gv-am-Sv tem°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ \-S∂ - {]-Xn-tj-[I - q-´m-bva - DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p

A-t±-lw. am-en-\y-t{km-X - v Is≠-Øn A-Xv X-S-bm≥ I-gn-bWw. P-\ß - f - p-sS B-i¶ - Zq-co-Icn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-tI≠-Xp-≠v. ho-Sp-I-fn-te-°v ss]∏n-´v sIm-Sp-Øm ¬ am-{Xw t]m-c, \n-tXy-\ sh-≈w e-`n-°p-∂-Xn\p-≈ \-S] - S- n-bpw D-≠m-IW - w. aen-\o-Ic - n-°s - ∏-´ sh-≈w im-kv{Xo-b kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS ip≤o-I-cn-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn°-sW-∂pw Zn-t\-iv a-Wn ]-d™p.G-cn-bm sk-{I-´-dn hn keow, Fw sP tSm-an, tPm-bv tPm_v, sI F _-jo¿, sI hn j¨ap-J≥ kw-km-cn-®p.

Øn¬ \-S-Øn-b A-t\z-j-WØn-em-Wv {]-Xn-Iƒ h-e-bn-emb-Xv. C-h-sc tNm-Zyw sN-bv-Xt∏mƒ tam-j-Ww kw-_-‘n-® hn-hc - w t]m-en-kn-t\m-Sv ]-db - p-Ibm-bn-cp-∂p. {]-Xn-I-fn¬-\n-∂p tam-j-W-h-kv-Xp-°-fm-b F¬. C.Un. Sn.hn, Un.hn.Un,a-‰p-]-Ic-W-߃ t]m-en-kv I-s≠-SpØn-´p-≠v. {]-Xn-I-sf tIm-S-Xnbn¬ lm-Pc - m-°n dn-am‚p sN-bvXp. kz¿-Wm-`-c-W-߃ I-s≠Sp-°p-∂-Xn-\m-bn {]-Xn-I-sf IÃ-Un-bn¬ hm-ßp-sa-∂v- F-kv. sF. Fw kp-[n-em¬ ]-d-™p. kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-amcm-b A-\n¬-Ip-am¿, P-bI - p-am¿ A-t\z-j-W-kw-L-Øn-ep-≠mbn-cp-∂p.

hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\-c-ln-Xw A-¶-am-en: am-{º-bn-se Ip-Snsh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-®p F∂ hm¿-Ø A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xsa-∂v ]m-d-°-S-hv {Km-a-∏-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚ v ]n hn tPmkv. sNm-Δ-cn-bn¬ \n-∂pw ss]∏v C-´v ]p-fn-b-\w Ip-∂n¬ Sm-¶v sI-´n Cu ta-J-e-bn-se Ip-Snsh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn-°p-hm ≥ 10 tIm-Sn cq-] sN-e-hm-°n 14 In-tem-ao-‰-tdm-fw ss]-∏v ÿm]n-®-Xv C-t∏m-g-sØ k¿-°m-cns‚ Im-e-Øm-Wv. C-sX-√mw a-d®p-h-®p-sIm-≠v sh-dpw 30 e£w cq-] am-{Xw A-\p-h-Zn-®v hnX-c-W-Øn-\m-bn ss]-∏v C-Sptºmƒ 3 In-tem-ao-‰¿ Zq-cw am{X-sa sh-≈w F-Øn-°m≥ km[n-°p-I-bp-≈p-sh-∂v ]n -hn tPm-kv ]-d-™p.

_n.]n.F¬.Im¿-Uv \¬-I-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v A-t]-£ \¬-In-bX - v. Cu A-t]-£-I-fn¬ am-c-I tcm-Kn-Ifp-sS Ip-Spw-_-ß-fp-sS-bpw A-t]-£-Ifp-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, A-t]-£-Iƒ Ip-∂p-Iq-Sn-b-tXm-sS Xo¿-∏m-°¬ _p≤n-ap-´m-bn. Xp-S¿-∂v tªm-°n-te-°pw \K-c-k-`-I-fn-te-°pw A-t]-£-Iƒ ssIam-dn. F-∂m¬, C-Xn¬ Xp-S¿ \-S-]-Sn-bp≠m-bn-´n-√. C-Xn-\n-sS P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-b-h¿-X-s∂ I-e-Œ-td-‰n¬ ho-≠pw ]-cm-Xn \¬-In-bn´p-≠v.

Im-°-\m-Sv: th-\¬ B-cw-`n-®tXm-sS Xr-°m-°-c \-K-c-k-`m {]-tZ-iw Iq-Sn sh-≈-£m-a-Øns‚ ]n-Sn-bn-em-bn. ss]-∏v sh-≈sØ B-{i-bn-®p-I-gn-bp-∂-h-cmWv Iq-Sp-X¬ I-„-s∏-Sp-∂-Xv. t\-c-sØ B-gv-®-bn¬ aq-∂p Znh-k-sa-¶n-epw sh-≈w In-´n-bncp-∂p. C-t∏mƒ A-Xv c-≠m-bn Np-cp-ßn. A-Xp-X-s∂ ]-e-t∏mgpw In-´p-∂n-√. C-S-°n-sS ss]-∏v s]m-´p-∂Xpw {]-iv-\-am-Wv. I-e-Iv -S-td-‰n\p k-ao-]w ko-t]m¿-´v-˛-F-b¿t]m¿-´v tdm-Un¬ h-en-b ss]∏p-s]m-´n-bn-´v aq-∂p Zn-h-k-ambn. C-Xp h-sc \-∂m-°n-bn-´n-√. In-W-dp-I-fn¬ \n-∂v sh-≈-

sa-Sp-Øv Sm-¶¿ tem-dn-I-fn¬ hnX-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v \n-tcm-[\w G¿-s∏-Sp-Øn-b-tXm-sS ]Ww sIm-Sp-Øv sh-≈w hm-ßm\pw I-gn-bp-∂n-√. \-K-c-k-`m {]-tZ-i-Øv Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv \n-tcm-[n-®n-´n-s√∂pw ]p-d-tØ-°p sIm-≠p-t]mIp-∂-Xm-Wv X-S-™n-cn-°p-∂sX-∂pw sN-b¿-am≥ jm-Pn hmg-°m-e hy-‡-am-°n. ]-s£ Sm¶¿ tem-dn-°m¿ C-Xv A-w-Ko-Icn-°p-∂n-√. c-≠p Zn-h-k-am-bn k-a-c-Øn-em-Wv. Xr-°m-°-c \K-c-k-`m-{]-tZ-i-Øv Sm-¶¿ temdn-bn-se Ip-Sn-sh-≈-hn-X-c-Ww \n¿-Øn-sh-®n-cn-°p-I-bm-Wv.

]-≈p-cp-Øn: a¬-k-c-tbm-´-Øn\n-sS \n-b-{¥-Ww-hn-´ Im¿ a-cØn-en-Sn-®p a-dn-™v A-©p-hnZym¿-Yn-Iƒ-°p ]-cn-t°-‰p. C-∂se D-®-°p c-≠n-\v sN-√m-\w Nm-f-°-S-hv P-Mv-j-\n-em-Wv kw`-hw. A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ tIm-´b - w kz-tZ-in-If - pw F≥-Pn\o-bd - n-Mv hn-Zym¿-Yn-If - p-am-b kao¿,A-Jn¬,A-a¬, k-\¬-jmPn, sP-bn≥ tP-°-_v F-∂n-hsc B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. X-e-bv-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-

B-tem-Nn-°p-∂-Xv. dn-ss^-\-dnbn-te-°p-≈ Hm-bn¬ ss]-∏v sse-\pw \m-^v-X ss]-∏v-sse\pw Dƒ-s∏-sS I-S-∂p-t]m-Ip-∂ `m-K-am-b-Xn-\m¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn Pm-{K-X-tbm-sS \n¿-h-ln-t°≠n-h-cp-sa-∂v P-e A-tXm-dn-´n A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. Im-e-∏-g°-am-Wv ss]-∏v s]m-´m≥ Im-cW-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. ko-t]m¿-´v -F-b¿-t]m¿-´v tdm-Uv h-cpw-aptº \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ ]-gb Nn-t‰-Øp-I-c tdm-Un¬ ÿm]n-®n-cp-∂ ss]-∏m-Wv s]m-´n-bXv. Rm-b-dm-gv-N ap-X¬ ]-e-bn-Sß-fn¬ Ip-gn-s®-¶n-epw ss]-∏v s]m-´¬ I-s≠-Øm-\m-bn-´n-√. C-tX-Xp-S¿-∂p tNm¿-® I-s≠Øm-\p-≈ {i-aw A-[n-Ir-X¿ Dt]-£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

dkn-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j-\pI-sf £-Wn-¡m-¯-Xn {]-Xn-tj[w sIm-®n: F-fa-°c t]m-enkv kvt‰-j≥ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ dkn-U‚ vk - v A-tkm-kn-tb-j\ - p I-sf £-Wn-°m-Ø-Xn¬ F{Um-°v I-eq¿ t\m¿-Øv ta-Je {]-Xn-tj-[n®p. F√m s]m-Xp-]cn-]m-Sn-If - nepw F-{Um-°n-s\ ]s¶-Sp-∏n-°p-∂ A-[n-Ir-X¿ CXn¬ am{Xw H-gn-hm-°nb-Xv {]-Xntj-[m¿-l-am-sW∂v F-{Um-°v sk-{I´-dn hn kp-{_-“-Wy\pw F-{Um-°v I-eq¿ t\m¿-Øv ta-Je {]-knU‚ v kn F e-Øo^pw {]-kX v- m-h\ - b - n¬ Nq-≠n-°m´n.

cn-t°-‰ k-ao¿, A-Jn¬ F-∂n-hsc F-dW - m-Ip-fw sa-Un-°¬ {SÃv B-ip-]{- Xn-bn-epw a-‰p-≈h - ¿ s]-cp-º-S-∏v ^m-Øn-a B-ip-]{Xn-bn-ep-am-Wv Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. kp-lr-Øn-s‚ ktlm-Z-c-s‚ hn-hm-l B-h-iy-hpam-bn _-‘-s∏-´m-Wv hn-Zym¿-YnIƒ sN-√m-\-sØ-Øn-b-Xv. c-≠p-Im-dp-I-fn-em-bm-Wv Ch¿ F-Øn-b-Xv. Xn-cn-sI tIm-´b-tØ-°p t]m-Im≥ ]p-d-s∏-´ C-h¿ a¬-k-c-tbm-´w \-S-Øp-∂-

^m-Œv k-a-c-Øn-\v A-\p-`m-hw {]-I-Sn-∏n-®v D-tZym-K-a-fi¬ tIm¨-{Sm-Œv A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp-∂ i-b-\-{]-Z-£nWw N-{μ≥ F-∂n-h-cm-Wv i-b-\-{]-Z£n-Ww \-S-Øn-b-Xv. hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v 128 Zn-hk-am-bn ^m-Œv Po-h-\-°m¿ k-ac-Øn-em-Wv. 28 Zn-h-kw ]n-∂n-Sp-

_m-enI-sb ]o-Un-¸n-¨ kw`-hw: H-cmÄ-Iq-Sn A-d-Ìn tIm-X-aw-K-ew: H-º-Xp-Im-cn B-Zn-hm-kn _m-enI-sb ]o-Un-∏n-® kw-`-h-Øn¬ H-cmƒ-°q-Sn A-dÃn-em-bn.Ip-´-ºp-g ]n-W-hq¿-°p-Sn ]-Xn-°¬ tKm-]m-e-s\(52)bm-Wv t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bvX-Xv. I-gn-™ \m-ep h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn Ip-´nbp-sS _-‘p-°-fm-b ]n-W-hq¿-°p-Sn a-cp-Xpw-aq´n¬ cm-a≥-Ip-´n(57), `m-cy e-£v-an(52), c-≠m-\®≥ [-t\-jv(40) F-∂n-h¿ tN¿-∂v \n-c-¥-c-am-bn ]o-Un-∏n-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn¬ cm-a≥-Ip-´n-tb-bpw `m-cy -e-£v-an-sb-

bpw Xn-¶-fm-gv-N X-s∂ t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bvXn-cp-∂p. C-h-sc C-∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp. _m-en-I-bp-sS A-Ω-bpsS A-Ωm-h-\m-Wv ]n-Sn-bn-em-b cm-a≥-Ip-´n. cma≥-Ip-´n-°p ]o-U-\-Øn-\p th-≠ H-Øm-i-Iƒ sN-bv-Xp-sIm-Sp-Øp F-∂p-≈-Xm-Wv e-£v-an-s°Xn-tc-bp-≈ Ip-‰w. Iq-Sm-sX a-‰p {]-Xn-I-fm-b c≠m-\-—≥ [-t\-jpw A-b¬-hm-kn tKm-]m-e-\pw H-fn-hn-em-bn-cp-∂p. C-Xn¬ tKm-]m-e-s\-bm-Wv C∂-se t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-X-Xv.

Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. tdm-Un-\p-k-ao-]w \n-∂n-cp∂ a-c-°p-‰n-bn¬ C-Sn-®p a-dn™ Im¿ k-ao-]-sØ a-Xn-en¬ sN-∂n-Sn-®p \n¬-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ t^m¿Uv Im¿ X-I¿-∂-\n-e-bn-em-Wv. a-´m-t©-cn {Sm-^n-Iv F-kv.sF. tk-hy-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ FØn-b t]m-en-kv ta¬-\-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-®p. kw-`-h-Øn¬ tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

XpcpØv \nhm-kn-Iƒ Ie-Iv-S¿- Fw Pn cmP-am-Wn-°ysØ kzo-I-cn°p∂p

Ie-Iv-SÀ-¡v kzo-Ic-Ww \Â-In Beph: FdWmIpfw Pn√m Ie-Iv-S¿-°v XpcpØv \nhm-knIƒ kzo-I-c-W-sam-cp°n. XpcpØv ]pd-bm¿ Aº-e-°-Shv \S∏me-Øns‚ DZvLm-S-\- NS-ßn-¬ apJym-Yn-Xn-bmbn FØn-b-Xm-bn-cp∂p At±-lw. Npa-X-e-tb‰v Npcp-ßnb \mfpIƒ°p-≈n¬ P\-Iob \S-]-Sn-I-fn-eqsS P\-߃°n-Sbn¬ Xmcam-bn-am-dnb Pn√m IeIvSsd {]Xo-£-tbmsSbmWv \m´p-Im¿ ImØn-cp-∂-Xv. P\-ß-fp-ambn CS-]-g-Inb At±lw \nan-j-t\cw sIm≠v Xpcp-Ønepw Xmc-am-bn.

P\hn-Nm-c-W bm-{X C-¶v F-d-Wm-Ipf¯v sIm®n: A-gn-a-Xn-°pw hn-e-°-b-‰-Øn-\p-sa-Xn-tc F-kv.Un. ]n.sF kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw kp¬-^n-°¿ A-en \-bn-°p∂ P-\-hn-Nm-c-W bm-{X F-d-Wm-Ip-fw am¿-°-‰n¬-\n-∂pw Bcw-`n-®v a-W-∏m-´n-∏-d-ºv, I-dp-I-∏n-≈n, ]p-∂-°¬, C-S-∏-≈n, ]m-em-cn-h-´w sh-Æ-e, N-°-c-∏-d-ºv, N-fn-°-h-´w, ssh-‰n-e F∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-cy-S-\-Øn-\p-ti-jw X-Ω-\w P-Mv-j-\n¬ kam-]n-°pw.

amÀ-¨pw- [À-Wbpw- \S¯nssh∏n≥-: hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v sXm-gn-ep-d-∏p-sXmgn-em-fn-Iƒ ssh-∏n≥ tªm-°v Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿-Æbpw \-S-Øn.th-X-\ Ip-Sn-in-I D-S≥- \¬-Ip-I,- -Zn-h-k-th-X-\w320 cq-]-bm-°p-I,- h¿-j-Øn¬- 200 Zn-h-kw- sXm-gn¬-\¬-Ip-I,tPm-en-k-a-bw- H-º-Xp-ap-X¬- \m-ep-h-sc-bm-°p-I,- \n-b-a-hn-cp≤-am-bn- A-h-[n-Zn-\-ß-fn-¬- tPm-en-sN-øn-°p-∂-Xv- A-h-km-\n∏n-°p-I F-∂o- B-h-iy-߃- D-∂-bn-®m-Wv F≥.-B¿-.C.Pnh¿-t°-gv-kv- bq-\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬- am-¿-®v \-S-Øn-b-Xv. am¿-®pw- [¿-W-bpw- kn-.]n-. Fw- Pn-√m- sk-{I-´-dn- kn- Fw- Zn-t\iv-a-Wn- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.- bq-\n-b≥- G-cn-b {]-kn-U‚ v^n-tem-an-\ B‚-Wn- A-[y-£-bm-bn.- G-cn-b sk-{I-´-dn- FwsI in-h-cm-P≥ kw-km-cn-®p.-

∂ \n-cm-lm-c-k-Xym-{K-l-k-acw ^m-Œv kn Un h¿-t°-gv-kv tIm¨-{K-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn-iz-\m-Y-\m-Wv C-t∏mƒ \n-cmlm-c-k-Xy-{K-lw B-cw-`n-®p-hcp-∂-Xv. ^m-Œv ]m-t°-Pv Aw-Ko-I-cn°p-I, F¬. F≥.Pn. Ip-d-™ \n-c-°n¬ ^m-Œn-\p \¬-Ip-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn®m-Wv k-a-cw.

\v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®v tIm¨{Sm-Œv A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ i-b-\-{]-Z-£n-Wk-a-cw \-S-Øn. F-kv jm-Pn, ]n ]n k-emw,

C-Xn-\n-sS Xr-°m-°-c-bnse {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®n-s√-¶n ¬ Pn-√ ap-gp-h≥ hn-X-c-Ww \n¿Øn-sh-°m≥ Pn-√m Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-W-t£-a A-tkm-kntb-j≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. C-∂v I-e-IvS-dp-am-bn N¿-® \-SØpw. A-Xn-\p-ti-jw k-a-c-]cn-]m-Sn {]-Jym-]n-°pw. tbm-KØn ¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v hn F k-°o¿ lp-ssk≥, ssh-kv {]kn-U‚ v sI Fw bq-k-^v, P-\d¬ sk-{I-´-dn B¿ cm-a-N-{μ≥, {S-j-d¿ ]n D-ss_-Zv kw-km-cn®p. Ip-Sn-sh-≈ {]-iv-\w ]-cn-lcn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´pIm¿ C-∂v I-e-Œ-td-‰n-te-°p am¿-®v \-S-Øpw.

\nb-{´-Ww-hn-« ImÀ a-c-¯n-en-Sn-¨p a-dnªp; A-©p- hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡p ]-cn¡v

^mÎv k-acw: tIm¬-{Sm-Îv A-tkm-kn-tb-j-³ i-b-\-{]-Z-£n-W-ka-cw \-S¯n

G-eq¿: tk-hv ^m-Œn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ ^m-Œv I-º-\n-°p ap-ºn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-SØn-h-cp-∂ A-\n-›n-X-Im-e \ncm-lm-c-k-Xym-{K-l-k-a-c-Øn-

3

IpSn-sh-Åw In-«m-\nÃ; P-\w k-a-c-¯n\v

PehnXcW ss]¸v s]m-«n aq-¶p Znh-kw I-gn-ªn«pw tNmÀ-¨ I-s−-¯m-\m-bnÃ

amcI tcm-Kn-I-Ä-¡p _n.]n.FÂ. ImÀUv \Â-Ip-¶nÃ: PnÃm `-c-W-tI-{µ-¯n DtZymKØcpsS sISpImcy-ØX

a-´m-t©-cn: ]m-e-kv tdm-Un-se _m-¶v lu-kn-\p-ka - o-]s - Ø ]q´n-°n-S∂ - ho-´n¬-\n-∂p kz¿-Wm`-c-W-ß-fpw hn-e-Iq-Sn-b C-et{Œm-Wn-Iv D-]I - c - W - ß - f - pw tamj-Ww t]m-b kw-`-h-Øn¬ {]Xn-Is - f a-´m-t©-cn t]m-en-kv Ad-k‰ v- p sN-bX v- p. am-ln Cu-k‰ v- v dho-k a≥-kn-en¬ A-–p¬ _jo¿(54), ]-≈p-cp-Øn ss]-∏v sse≥ tdm-Un¬ ]-´n-°p-™v _m-_p F-∂p-hn-fn-°p-∂ _m_p(45) F-∂n-h-sc-bm-Wv a-´mt©-cn t]m-en-kv A-dk - ‰ v- p sN-bvX-Xv. Un-kw-_¿ 24\m-Wv tKm-]n\m-Ys - ‚ ]q-´n-°n-S∂ - ho-´n¬- tamj-Ww \-S∂ - X - v. kw-`h - Ø - n ¬ 13 ]-h≥ kz¿-Wm-`c - W - ß - f - pw hn-eIq-Sn-b C-et- {Œm-Wn-Iv D-]I - c - W - -

KOCHI/ekC

F-kv.Un.]n.sF. Øm-]n-¨ t_mÀ-Up-IÄ \-in-¸n-¨p D-fn-b-∂q¿: D-fn-b-∂q¿, G-eq°-c ]m-e-Øn-s‚ A-t{]m-®v tdm-Uv k-a-c-hp-am-bn _-‘-s∏´v F-kv.Un.]n.sF. ÿm-]n-® t_m¿-Up-Iƒ Un.ssh.F-^v. sF.- {]-h¿-Ø-I¿ \-in-∏n-®p. C-Xn-s\-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF D-fn-b-∂q¿, Ip-™p-Æn-°-c {_m-©p-Iƒ {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ I-_o¿ D-fn-b-∂q ¿, A-–p¬ d-lv-am≥, \-Po-_v Ip-™p-Æn-°-c kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

Im-e-Sn: sNm-Δ-c ssh-Zyp-Xn sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ ]-´q¿-Ip-∂v, {io-`q-X-]p-cw, {ioaq-e-\-K-cw, Ip-fn-°-c, ]m-d-sX‰, I-Æm-´p-Ip-fw F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂p cm-hn-se 8.30 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p h-sc ssh-ZypXn ap-S-ßpw. s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw C-e{Œn-°¬ sk£-s‚ Io-gn¬ hcp-∂ Nm-Ø≥-Ipfw, I-º-\n]Sn, H¿-Æ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se 9.30 ap-X¬ sshIo´v 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.

Im-e-Sn Su¨ ]-≈n-b-¶-Ww: Xn-cp-\mƒ s\m-th-\-˛-ssh-In-´v 5.00.

a-äqÀ tIm-f-\n hn-I-k-\-¯n-\v H-cp tIm-Sn Im-e-Sn: a-‰q¿ ]-´n-I-h-n-`m-K tIm-f-\n hn-I-k-\-Øn-\p H-cp tIm-Sn cq-]-bp-sS `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-s®-∂p tPm-kv sX-‰-bn¬ Fw.F¬.F A-dn-bn-®p. k¿-°m-cn-s‚ kz-bw-]-cym-]vX- tIm-f-\n-sb-∂ ]-≤-Xn-bn¬s∏-Sp-Øn-bm-Wp ]-W-w A-\p-hZn-®-Xv. 50¬-∏-cw Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn-°p-∂-Xm-Wv Cu tIm-f\n. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-hn-Ik-\-am-Wp e-£yw. - \n¿-am-W®p-a-X-e F-^v.sF.Sn-°v \¬In-b-Xm-bpw Fw.F¬.F. A-dnbn-®p.

Im-en-¯o-ä [-\-k-lm-b ]-²-Xns]-cp-ºm-hq¿: Iq-h-∏-Sn {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚ 2013˛14 h¿-jsØ ]-≤-Xn-{]-Im-cw Iq-h-∏-Sn £o-c-hn-I-k-\ Hm-^o-kv \-S-∏nem-°n-b Im-en-Øo-‰ [-\-kmlm-b ]-≤-Xn-bp-sS [-\-k-lmb hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sdPn C-´q-∏v \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ssh ]u-tem-kv A-[y£-X h-ln-®p.tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v h-\P _m-e-Ir-jv-W≥, {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Pm≥kn tPm¿-Pv , Ip-™p-tamƒ X-¶∏≥ kw-km-cn-®p.

cm-b-aw-K-ew ]-©m-b-¯n {]-Xn-]-£ hm-¡u-«v s]-cp-ºm-hq¿: cm-b-aw-K-ew ]©m-b-Øn¬ _-Uv-P-‰v N¿-®bn¬ hn-tbm-Pn-∏v tc-J-s∏-SpØn-b F¬.Un.F-^v. Aw-K߃ I-Ωn-‰n tbm-K-Øn¬ \n∂pw hm-°u-´v \-S-Øn. k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©mb-Øm-bn I-gn-™ Un-kw-_dn¬ {]-Jym-]n-s®-¶n-epw C-Xp h-sc B¿-°pw s]≥-j≥ e-`n®n-´n-s√-∂pw tZ-io-b sXm-gn-epd-∏p ]-≤-Xn ^-e-{]-Z-am-bn D¬]m-Z-\ ta-J-e-bn-epw hn-I-k-\ ta-J-e-bn-epw \-S-∏m-°n-bn-√msb-∂pw B-tcm-]n-®m-Wp {]-Xn]-£w C-∂-se \-S-∂ _-Uv-P-‰v N¿-®m-tbm-K-Øn¬ \n-∂pw hm°u-´v \-S-Øn-b-Xv. F¬.Un.F-^v. Aw-K-ß-fmb F≥.]n. A-P-b-Ip-am¿, knPp Ip-cym-t°m-kv, Iu-k-ey inh≥, kp-Ip-am-cn-b-Ω, F.sI. jm-Pn, an-\n-X-¶-∏≥, im-¥ tKm]m-e≥, hn.sI. ]-fln-\n F-∂nh-cm-Wv hm-°u-´v \-S-Øn-b-Xv.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw s]-cp-ºm-hq¿: h-f-b≥-Nn-d-ß-c a-∂w hn-Zym-`-h≥ Cw-•o-jv aoUn-bw F¬.]n. kv-Iq-fn-s‚ 32mw hm¿-jn-Im-tLm-jw 26\p \S-°pw. {]-^. ]n.Pn. l-cn-Zm-kv DZv-Lm-S-\w sN-øpw.

3

BZn-hm-kn _m-enI-sb ]o-Un-¸n-¨ kw`-hw: H-cmÄ-Iq-Sn A-d-ÌnÂ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

]cn-]mSn

KOCHI/ekR

h-fb - ≥-Nnd-ßc - F¬.]n kvI - q-fn-s‚ i-Xm-–n B-tLm-jß - f - p-w hm¿-jn-Ihpw sI ]n [-\] - m-e≥ Fw.]n D-ZL -v m-S\ - w- sN-øp∂p

h-Sm-«p-]m-d-bn cm-{ão-b- kw-LÀ-j-w tIm-X-aw-K-ew: h-Sm-´p-]m-d-bnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-ep-w cm-{„o-b-kw-L¿-j-߃ ]-Xnhm-Ip-∂p. c-≠p Zn-h-kw ap-ºv hSm-´p-]m-d ]-e-h≥ P-Mv-j-\n¬ h-Sw-h-en-bp-am-bn _-‘-s∏-´mWp kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. ]-e-h≥ P-Mv-j-\n¬ am¿-K-XS- w kr-„n-®p h-Sw-h-en {]m-Œokv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cp-sS \-S-]-Sn-sb kn.]n.sF. {]-h¿Ø-I¿ tNm-Zyw sN-bv-X-Xm-Wp kw-L¿-j-Øn¬ I-em-in-®-Xv. Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-K-hpw tN-cnXn-cn-™p G-‰p-ap-´p-I-bm-bn-cp-

∂p. G-‰p-ap-´-en¬ ]-cn-°p ]-‰nb C-cp-hn-`m-Kw {]-h¿-Ø-I-cpw tIm-X-aw-K-ew k¿-°m¿ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. hm-l-\-K-Xm-K-Xw X-S- -s∏Sp-Øp-I-bpw kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈ h-gn-bm-{X-°m-sc bqØv tIm¨-{K-kp-Im¿ A-k-`yw ]-d-bp-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn kn.]n.sF t\-Xm-°ƒ B-tcm]n-®p. Xp-S¿-∂v tIm¨-{K-kv hSm-´p-]m-d a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-co-°-kn-‰nbn¬ {]-Xn-tj-[-tbm-Kw kw-LSn-∏n-°p-I-bpw ]-c-ky-am-bn hSw-h-en-°p-sa-∂pw A-dn-bn-®p.

C-Xn-\n-sS h-Sw-h-en-®m¬ X-Sbp-sa-∂p {]-Jym-]n-®v kn.]n. sF.°m¿ cw-K-Øp h-∂-tXmsS ho-≠pw kw-L¿-jm-h-ÿ DS-se-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v t]m-ensk-Øn cw-Kw i-m-¥-am-°p-Ibm-bn-cp-∂p. {]-Xn-tj-[-tbm-Kw sI.]n. kn.kn. F-Iv-kn.Aw-Kw ]n ]n DXp-∏m≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]-knU‚ v P-bnw-kv tIm-d-tº¬ A[y-£-X h-ln-®p. ssj-P≥ Nmt°m, F¬-tZm-kv Io-t®-cn, ]n sF ss]-en, sI Fw A-–p-≈Ip-™v kw-km-cn-®p.

tIm-X-aw-K-ew: H-º-Xp-Im-cn C X n B-Zn-hm-kn _m-en-I-sb ]o-Un¬ cm-a≥∏n-® kw-`-h-Øn¬ H-cmƒ-Iq-Sn Ip-´n-tbA-d-Ãn-em-bn. bpw `m-cyIp-´-ºp-g ]n-W-hq¿-°p-Sn ]e-£v-anXn-°¬ tKm-]m-e-s\(52)bm-Wv tb-bpw Xnt]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. I¶-fm-gv-N Xgn-™ \m-ep h¿-j-Øn-te-sds∂ t]mbm-bn Ip-´n-bp-sS _-‘p-°-fmen-kv A-db ]n-W-hq¿-°p-Sn a-cp-Xpw-aqÃp sN´n¬ cm-a≥-Ip-´n(57), `m-cy e-£v- {]Xn tKm-]me≥ bv- X n- c pan(52), c-≠m-\-®≥ [-t\-jv(40) ∂p. C-hF-∂n-h¿ tN¿-∂v \n-c-¥-c-am-bn sc C-∂-se tIm-S-Xn-bn¬ lm-P]o-Un-∏n-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp. _m-

XmcZ-¼-Xn-IÄ Ir-jn-bn-d¡nb ]mS-¯v C-¶v sImbv¯p-Âkhw Ing°º-ew: XmcZºXnamcmb BjnIv A_phpw doa I√n¶epw tN¿-∂p Ing°ºew ]©mbØn¬ Irjnbnd°n 157 G°¿ ]mS-Øv C-∂v sImbvØp-’hw. tIcf I¿jIkw Lw AJnte¥ym sshkv {]knU‚ v tImSntbcn _meIrjvW≥ sImbvØp-’hw DZvLmS\w sNøpw. kn\nam\S≥ {io\nhmk≥ apJymXnYnbm-Ipw. hneßv Ata∏mSØv kwLØns‚ t\XrXzØn¬ 100 Znhkw apºv Rmdp\´ ]mStiJc-ØmWp sImbvØp’hØns‚ DZvLmS\w \S°p-∂Xv. Irjnbnd°nbtXmsS ]mStiJc {]tZisØ IpSnsh≈ £ma-Øn\p ]cnlm-c-am-hp-I-bpw InWdpIfnse sh≈w ip-≤-amhpIbpw sNbvXp. aq∂v h¿jambn Duc°mSv ]mStiJcØnepw I¿jIsc Iq´nt®¿Øv Irjnbnd°p∂Xv h≥ hnPbambncp∂p.

amcI tcm-Kn-I-Ä-¡p _n.]n.FÂ. ImÀUv \Â-Ip-¶nà PnÃm `-c-W-tI-{µ-¯n DtZymKØcpsS sISpImcy-ØX sIm-®n:am-c-I tcm-K-ap-≈-h-cpsS Ip-Spw-_-߃-°v F.]n. F¬. Im¿-Um-Wv ssI-h-i-ap≈-sX-¶n¬ A-Sn-b-¥-c ]-cntim-[-\ \-S-Øn _n.]n.F¬. Im¿-Uv \¬-I-W-sa-∂ k¿°m¿ \n¿-tZ-iw Pn-√-bn¬ A-´na-dn-°p-∂p. k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ-cp-sS sI-Sp-Im-cy-ÿ-X-aq-ew am-c-Itcm-K-ap-≈-h-cp-sS \q-dp-I-W°n-\v A-t]-£-I-fm-Wv Np-h-∏p\m-S-bn¬ Ip-cp-ßn-°n-S-°p-∂Xv. I-e-Œ-td-‰n¬ A-t]-£ \¬In aq-∂p-am-kw I-gn-™n-´pw Cu hn-`m-K-Øn-se `q-cn-`m-Kw t]¿-°pw _n.]n.F¬.Im¿-Uv \¬-In-bn-´n-√. A-Xp-sIm-≠v C-h¿-°v kuP-\y Nn-In-’-bpw \n-tj-[n-°-

s∏-Sp-I-bm-Wv. Im-°-\m-Sv ]-c-∏bn¬ ho-´n¬ k-Øm-¿ A¿-_pZw _m-[n-®p Nn-In-’-bn-em-Wv. aq-∂v s]¨-°p-´n-I-f-S-ßp-∂ Cu Ip-Spw-_w _n.]n.F¬. Im¿-Un-\m-bn I-e-Œ-td-‰n¬ At]-£ \¬-In-bn-´v c-≠v am-k-ambn. F.]n.F¬. Im¿-Um-b-Xn\m¬ H-cp a-cp-∂pw ku-P-\y-ambn In-´p-∂n-√. B-gv-N-bn¬ a-cp∂n-\v am-{Xw c-≠m-bn-cw cq-]tbm-fw th-Ww. I-Sw hm-ßn-bpw a-‰p-am-Wv C-h¿ Nn-In-’ \-SØp-∂-Xv. ho-´p-Im¿ Hm-tcm-Zn-h-k-hpw _n.]n.F¬. Im¿-Un-\m-bn I-bdn-bn-d-ßp-tºm-gpw A-t\z-jWw ]q¿-Øn-bm-bn-´n-s√-∂ a-dp]-Sn-bm-Wv D-tZym-K-ÿ¿ \¬Ip-∂-Xv.

k-Øm-dn-s‚ am-{Xw Im-cy-a√ C-Xv. C-Xp-t]m-se H-t´-sd-bmfp-I-fm-Wv ku-P-\y a-cp-∂n-\pth-≠n _n.]n.F¬. Im¿-Uv In´m≥ A-t]-£ \¬-In-bn-cn-°p∂-Xv. A¿-_p-Zw, hr-°-tcm-Kw, lr-t{Zm-Kw, F-bv-Uv-kv Xp-S-ßnb tcm-Kn-I-fp-sS Ip-Spw-_-ß-fmWv k¿-°m¿ D-tZym-K-ÿ-cp-sS I-\n-hv Im-Øv I-gn-bp-∂-Xv.

ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bn¬ Pn-√-bn¬ Bbn-c-°-W-°n-\v t]-cm-Wv _n.]n.F¬.Im¿-Uv \¬-I-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v A-t]-£ \¬In-b-Xv. Cu A-t]-£-I-fn¬ am-c-I tcm-Kn-I-fp-sS Ip-Spw-_-ß-fp-sSbpw A-t]-£-I-fp-≠m-bn-cp∂p. F-∂m¬, A-t]-£-Iƒ Ip-

∂p-Iq-Sn-b-tXm-sS Xo¿-∏m-°¬ _p-≤n-ap-´m-bn. Xp-S¿-∂v tªm°n-te-°pw \-K-c-k-`-I-fn-te°pw A-t]-£-Iƒ ssI-am-dn. F-∂m¬, C-Xn¬ Xp-S¿ \-S-]-Snbp-≠m-bn-´n-√. C-Xn-\n-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-t]£ \¬-In-b-h¿-X-s∂ I-e-Œtd-‰n¬ ho-≠pw ]-cm-Xn \¬-Inbn-´p-≠v.

kakv-X tI-c-f C-kv-emw-a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv Aw-KoIr-X a-Zv-d-k-I-fn¬ \-SØn-b hn-Zym¿-Yn s^-Ãn¬ aq-hm-‰p]p-g td-©n¬ \n-∂v G-‰hpw Iq-Sp-X¬ t]m-bn‚p t\Sn-b ip-≤-P-e-Øn-\v- k-tμ-i-ap-b¿- s_-∂n, k-hn-X {io-Im-¥v, ta- t]-g-bv-°m-∏n-≈n Sn.Fw.F. a-Zvd-km hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-[ym-]-I-tcm-sSm∏w Øn a-ln-fm-{]-[m≥ G-P‚p-am¿ cn ssk-a≥, ]-s¶-Sp-Øp. \-S-Øp-∂ Kr-l-k-μ¿-i-\ ]-cn]m-Sn hm-c-s∏-´n ]-©m-b-Øn¬ Xp-Sß - n. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v s]-cp-ºm-hq¿: an-\n-aw Iq-en 320 ]n.sI. N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ D- cq-]-bm-°p-I, tPm-en-Zn-h-kw Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]- 200 B-°p-I F-∂o B-h-iy©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ߃ D-∂-bn-®v tZ-io-b {Km-aoU-bm-\ t\m-_n, ]-©m-b-Øv W sXm-gn-ep-d-∏p sXm-gn-em-fn- sIm-®n: sa-Un-°¬ ko-‰v hm-Kv- Xp. hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]-Ww X-´nssh-kv {]-kn-U‚ v eo-em-Ω Iƒ Iq-h-∏-Sn tªm-°v Hm-^o-kv Zm-\w sN-bv-Xv tIm-Sn-Iƒ X-´nap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ tIm- sb-Sp-sØ-∂ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw h¿-Ko-kv, C.sI. ssa-Xo≥, _n- ]n-°-‰v sN-bv-Xp. kn.]n.Fw. b tI-kn¬ I-gn-™ Zn-h-kw S-Xn X-≈n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F- kz-tZ-in-I-fp-sS ]-cm-Xn-I-fn¬ μp-i-in, sN-dn-bm≥ tZ-h- n, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰v Aw- Io-g-S-ßn-b sIm-√w ]-´-Øm-\w d-Wm-Ip-fw sk≥-{S¬ t]m-eo- sk≥-{S¬ t]m-eo-kv C-bm-sf c{]n-b k-t¥m-jv, ]-fln-\n kp- Kw hn ]n i-io-{μ≥ ]n-°-‰n-Mv D- kz-tZ-in dm-jv em-en-s\ (30) 14 kv kv-t‰-j-\n-em-Wv C-bmƒ Io- ≠mw {]-Xn-bm-°n tI-sk-SpZn-h-k-tØ-°v dn-am≥-Uv sN-bv- g-S-ßn-b-Xv. sa-Un-°¬ ko-‰v Øn-cp-∂p. Ip-am-c≥, Fw.sI. sd-Pn-tam≥, Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

saUn¡Â koäv X«n¸v: IogS§nb {]Xn dnam³UnÂ

Ip-Sn-sh-Åw tNmÀ-¯nbm {In-an-\ tI-kv: I-e-Iv-SÀ Im-°-\m-Sv: Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏pI-fn¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn sh-≈w tNm¿-Øp-∂-h¿-s°-Xnsc {In-an-\¬ tI-kv Np-a-Øp-sa∂v Pn-√m-I-e-Iv-S¿ Fw. Pn. cm-Pam-Wn-Iyw. Pn-√-bp-sS ]-e `m-K-Øpw IpIm-Sv Ib-dn \-in-°p-∂ ap-Sn-°¬ K-h. ssl-kv-Iq-fn-s‚ ]-g-b sI-´nSw Sn-sh-≈-£m-aw A-\p-`-h-s∏-´pXp-S-ßn-b km-l-N-cy-Øn-emWp Pn-√m `-c-W-Iq-Sw I¿-i-\ \S-]-Sn-s°m-cp-ßp-∂-Xv .Ip-Sn-sh≈w Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xm-epw I-Sp-Ø \-S-]-Sn-bp-≠m-Ipw. IpSn-sh-≈w tNm¿-Øn ^vv-fm-‰p-Ifp-sS-bpw sI-´n-S k-ap-®-b-ß-fps]-cp-ºm-hq¿: kw-ÿm-\-Øv ssl-kv-Iq-fn¬ l-b¿ sk- °¿ ÿ-ew kz-¥-am-bp-≈ kv- sS-bpw \n¿-am-W-Øn-\p D-]km-t¶-Xn-I hn-Zy-`ym-kw ]q¿- °≥-U-dn tIm-gv-kv A-\p-h-Zn-°- Iq-fn¬ tIm-gv-kn-\v A-\p-a-Xn e- tbm-Kn-°p-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn Øn-bm-°n ]p-d-Øn-d-ßp-∂ hn- W-sa-∂ B-h-iy-hp-am-bn \m-´p- `n-®m-epw B-h-iy-Øn-te-sd Zym¿-Yn-I-fp-sS I-gn-hp-Iƒ ]-cn- Im-cpw d-kn-U‚ v A-tkm-kn- ÿ-e-ap-≈-Xn-\m¬ kv-In¬ t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn kw- tb-j-\pw cw-K-Øv h-∂-Xn-s\ ]m¿-°v B-cw-`n-°p-hm≥ X-S-kÿm-\ k¿-°m¿ e-£y-an-Sp-∂ Xp-S¿-∂v kv-Iq-ƒ hn-I-k-\-k-an- ß-fp-≠m-In-√. s]-cp-ºm-hq¿-˛-B-ep-h tZkv-In¬ ]m¿-°v ap-Sn-°¬ K-h. Xn cq-]o-I-cn-°p-I-bpw 2013 ssl-kv-Iqƒ ÿ-e-Øv B-cw-`n- Pq¨ 26\p kv-Ipƒ sl-Uv-an-kv- i-km¬-Ir-X tdm-Un-\-`n-ap-J°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo- {S-kv ap-tJ-\ A-t]-£ k-a¿-∏n- am-bn ]-Wn-°-cp-Ip-Sn _n sIm®p-Æn-]n-≈ k¿-°m-cn-\v hn-´p- s]cp-ºm-hq¿: s^-{_p-h-cn I-cn-°-W-sa-∂v s]-cn-bm¿ d-kn- °p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-\p-a-Xn e-`n-®m¬ D-S≥ kv- \¬-In-b 40 sk‚ v ÿ-e-Øv 17\p Xp-S-ßn-b {I-j¿˛Izm-dn DU‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ BIq-fn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy- \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ kv-Iq- S-a A-\n-›nIme ka-cw ]n≥-hh-iy-s∏-´p. p. kw-ÿm-\-sØ 148 ]-©m-b- ß-sfm-cp-°m-sa-∂p I-cp-Xn-sb- fn-s‚ ]-g-b aq-∂v sI-´n-S-߃ en-® a-{¥n-am-cm-b ]n sI Ip-™mØp-I-fn¬ ]p-Xp-Xm-bn l-b¿ ¶n-epw ssl-t°m-S-Xn-bn¬ aq- \-ho-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\ k-÷- en-°p´n, sI Fw amWn, Xn-cp-hsk-°-≠-dn tIm-gv-kp-Iƒ B- ∂p tI-kp-I-fn¬ A-¥n-a-hn-[n am-°n-bm¬ kv-In¬ ]m¿-°v ©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ F-∂n-hcw-`n-°p-sa-∂ k¿-°m¿ Xo-cp- h-cm-Ø-Xn-\m¬ C-Xp-h-tc-bpw B-cw-`n-°m-sa-∂pw tbm-Kw Nq- cp-am-bn \-SØn-b N¿-®-bn-emam-\w h-∂-bp-S≥ ap-Sn-°¬ K-h. A-\p-a-Xn e-`n-®n-´n-√. B-dp G- ≠n-°m-´n. Wp ka-cw A-h-km-\n-∏n-°m≥

kvIn ]mÀ-¡v K-h. ssl-kv-IqÄ Ø-e-¯v Xp-S-§Ww: A-tkm-kn-tb-j³

\m-K-t©-cn hn-t\m-Z-k©m-c ]²-Xn D-Zv-Lm-S-\w C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: ]-´-W-Øn-s‚ Sqdn-kw hn-I-k-\w e-£y-an-´psIm-≠v s]-cp-ºm-hq¿ \-K-c-k-` B-hn-jv-I-cn-® \m-K-t©-cn hnt\m-Z-k-©m-c ]-≤-Xn bm-Ym¿Yy-am-Ip-∂p. s]-cp-ºm-hq¿ \-K-c-Øn-se \n-_n-U h-\-{]-tZ-i-am-b C-cntßmƒ Im-hn-t\m-Sv tN¿-∂p InS-°p-∂ \m-K-t©-cn a-\-bpw ]cn-k-c-hpw hn-I-kn-∏n-®p Ip-´n-Ifp-sS ]m¿-°v, j-´n¬-˛-thm-fnt_mƒ tIm¿-´v , \o-¥¬ Ip-fw, hn-t\m-Z-k-©m-cn-Iƒ-°p-≈ hn-

{i-a tI-{μw F-∂n-h \n¿-an-°p∂-Xn-\m-Wp ]-≤-Xn e-£y-an-Sp∂-Xv. H-cp tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂ ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v \m-K-t©-cn A-¶-WØn¬ ]-´n-I-Pm-Xn ]n-t∂m-° t£-a a-{¥n F.]n A-\n¬ Ipam¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-°pw. bp.Un. F-^v I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

Npcp¡¯nÂ

Ip-fn-¡-S-hp-IÄ-¡m-bn Fw.FÂ.F. 85 e-£w A-\p-h-Zn-¨p

aq-hm-‰p-]p-g: aq-hm-‰p-]p-g \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-se Ip-fn°-S-hp-Iƒ \n¿-an-°m-\pw \-ho-I-cn-°m-\p-am-bn 85 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tPm-k-^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.F A-dn-bn-®p. aq-hm-‰p-]p-g \-K-c-k-`-bn-se Ip-co-∏-≈n-°-S-hv, a-™mw-IS-hv, aT-Øn-°-S-hv, ]-≈n-°-S-hv hm-f-Iw ]-©m-b-Øn¬ A-cWm-´v-I-S-hv , a-\-°-°-S-hv , am-dm-Sn ]-©m-b-Øn¬ Ip-Sn-en¬ I-S-hv, Xn-cp-a-[p-c-t£-{X-°-S-hv,B-b-h-\ ]-©m-b-Øn¬ {io-`-K-h-Xn im-kv-Xm t£-{X-°-S-hv, X-fn-°m-´v I-S-hv, Bthm-en s\-√n-∏n-≈n-°-S-hv, sXm-≠n-°-S-hv B-c-°p-g Im-°\m-´v I-S-hv , F-∂n-h-bv-°m-bn 4.8 e-£w B-c-°p-g aq-∂mw hm¿-Un¬ ssI-∏n-≈n-°m-hv I-S-hv, a-S-Øn-°-S-hv, t]m-Øm\n-°m-Sv ]-©m-b-Øn-se sN-´n-bmw-Ip-Sn C-©-∏m-d I-S-hv,AØn-a-‰w sN-°v-Um-an-\p k-ao-]w Ip-fn-°-S-hv, a-™-≈q¿ ]©m-b-Øn-se a-Wn-a-e-°-S-hv ,I-ºn-∏m-ew-I-S-hv, ss]-tßm´q¿ ]-©m-b-Øn¬ Nm-Ø-a-‰w D-∏p-Ip-gn-°-S-hv, N-¥-°-S-hv , ]m-bn-{] ]-©m-b-Øn¬ s]-cp-a-‰w ]-≈n-°-S-hv -F-∂n-h-bpsS \n¿-am-W-Øn-\m-Wp Xp-I h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. sS≥-U¿ \S-]-Sn ]q¿-Øn-bm-bn. \n¿-Ωm-Ww D-S≥ Xp-S-ßpw.

kv-Iq-fp-IÄ-¡pw A¦W-hm-Sn-¡pw hm-b-\m ]qÀ-Wn-a ]p-c-kv-¡m-cw

P-e k-¼m-Zyw ip-²-P-e-¯n-\v]²-Xn-¡v hm-c-s¸-«n-bn Xp-S-¡w tIm-X-aw-K-ew: -P-e k-ºm-Zyw ]n.hn. tam-l-\≥, Fw.F-kv. t»m-¡v Hm-^n--kv ]n-¡-äv sN-bv-Xp

en-I-bp-sS A-Ω-bp-sS A-Ωm-h\m-Wv ]n-Sn-bn-em-b cm-a≥-Ip-´n. cm-a≥-Ip-´n-°p ]o-U-\-Øn-\p th-≠ H-Øm-i-Iƒ sN-bv-XpsIm-Sp-Øp F-∂p-≈-Xm-Wv e£v-an-s°-Xn-tc-bp-≈ Ip-‰w. Iq-Sm-sX a-‰p {]-Xn-I-fm-b c≠m-\-—≥ [-t\-jpw A-b¬-hmkn tKm-]m-e-\pw H-fn-hn-em-bncp-∂p. C-Xn¬ tKm-]m-e-s\-bmWv C-∂-se t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. [-t\-jn-\p th-≠nbp-≈ A-t\z-j-Ww t]m-en-kv Du¿-Pn-X-am-°n.

hym-]-I-am-bn-´p-≠v. Ip-Sn-sh-≈w ss]-∏p-I-fn¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn Du-‰nsb-Sp-°p-∂-h¿-s°-Xn-sc {In-an\¬ tI-kv Np-a-Øpw. C-tX Bh-iy-ap-∂-bn-®p e-`n-® ]-cm-Xn-Ifn¬ A-Sn-b-¥n-c ]-cn-tim-[-\Xƒ \-S-Øm-\pw \n¿-tZ-iw \¬In-bn-´p-≠v. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√bp-sS ]-e `m-K-Øpw Ip-Sn-sh-≈£m-aw cq-£-am-bn A-\p-`-h-s∏´p-Xp-S-ßn-b-Xm-bn h-cƒ-®m {]Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-Iƒ N¿-® sNøm≥ tN¿-∂ Pn-√m hn-I-\-k-anXn tbm-K-Øn¬ P-\ {]-Xn-\n-[nIƒ Nq-≠n-°m-´n-bn-cp-∂p. h-cƒ®m {]-Xn-tcm-[-\-S-]-Sn-I-fp-sS `m-

K-am-bn, \n-e-hn¬ \n¿-am-W-Ønen-cn-°p-∂ F-√m Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-I-fpw h-f-sc-th-Kw ]q¿Øn-bm-°m≥ A-X-Xp ]-©m-bØp-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. I-Sa - ° - p-Sn, ssh-∏n≥ Xp-Sß - n F-√m-h¿-j-hpw I-Sp-Ø £m-aw A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ {]-tZ-i-ßfn¬ Sm-¶d - p-If - n¬ sh-≈s - a-Øn°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. Zo¿-L-Im-em-Sn-kv-Ym-\Øn¬ Pn-√-bv-°m-bn P-e-cq-]-tcJ X-bm-dm-°m-\pw Xo-cp-am-\-ambn-´p-≠v. C-Xv 30 Zn-hk - Ø - n-\I - w k-a¿-∏n-°m≥ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bX - m-bn Pn√m-Ie - I - vS- ¿ A-dn-bn-®p.

{I-jÀþIzm-dn D-S-a- A-\n-ÝnXIme ka-cw ]n³-h-en-¨p {I-j¿˛Izm-dn D-S-a-Iƒ Xo-cp-am\n-®-Xv. tIm-ºu-≠v Sm-Iv-kv h¿[n-∏n-®-Xp Ip-d-hp sN-øp-∂-Xv kw-_-‘n-®p \¬-In-b D-d-∏nt‚bpw Izm-dn-Iƒ-°v H-cp h¿-jtØ-°p Iq-Sn ]-cn-ÿn-Xn h-Ip∏n-s‚ A-\pa-Xn H-gn-hm-°n \ne-hn-ep-≈ co-Xn-bn¬ {]-h¿-Øn°m≥ A-\p-h-Zn-°p-Ibpw Sn-∏¿

hm-l-\-߃-°v G¿-s∏-Sp-Ønbn-cn-°p-∂ \n-b-{¥-Ww c-≠p aWn-°q-dm-bn Ip-d-®-Xn-t‚bpw km-l-N-cy-Øn-em-Wp {Ij¿˛Izm-dn tIm˛Hm¿-Un-t\j≥ IΩ-n‰n \-S-Øn-h-∂ kacw ]n≥-h-en-®-sX-∂p aoUn-b sN-b¿-am≥ Sn ]n A-–p¬ Ako-kv ]-d™p.

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ D-]-Pn-√-bn-se aq-∂p bp.]n. kv-Iq-fp-I-sf-bpw H-cp A¶W-hm-Sn-sb-bpw hm-b-\m ]q¿-Wna ]p-c-kv-°m-c-Øn-\p Xn-c-s™-Sp-Øp. Ip-´n-I-fn¬ `m-jm-`nam-\-hpw hm-b-\m-`n-cp-Nn-bpw h-f¿-Øp-∂-Xn-\p Pn-√m `-c-WIq-S-Øn-s‚-bpw kmw-kv-°m-cn-I h-Ip-∏n-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ hn-Zym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy-th-Zn h-gn kw-ÿm-\ _m-e-km-ln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´v 25 hn-Zym-e-b-ß-fn¬ t{i-jvT`m-jm h¿-jm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∏m-°n-b ]-≤-Xnbn-se an-I-hn-s‚ An-ÿm-\-Øn-em-Wp ]p-c-kv-°m-cw. C-S-hq¿ bp.]n.kv-Iqƒ, t\m¿-Øv hm-g-°p-fw K-h. bp.]n. kv-Iqƒ, sa-°m {S-Ãv bp.]n. kv-Iqƒ, s]-cp-ºm-hq¿, shtßm-e ]-©m-b-Øn-se ]p-fn-bm-ºn-≈n A¶W-hm-Sn F∂n-h-bm-Wv ]p-c-kv-°m-c-Øn-\m-bn Xn-c-s™-Sp-Øn-cn-°p∂-Xv. 28-\p C-S-hq¿ bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ tem-´-dn t£-a-\n-[n sN-b¿-am≥ _m-_p tPm-k-^v ]p-c-kv°m-c k-a¿-∏-Ww \-S-Øpw.

FÂ.]n kv-Iq-Ä i-Xm-Ðn B-tLm-j-w

s]-cp-ºm-hq¿: h-f-b≥-Nnd-ß-c F¬.]n kv-Iq-fn-s‚ i-Xm–n B-tLm-j-ß-fp-w hm¿-jn-Ihpw sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n D-Zv-Lm-S-\-w \n¿-h-ln®p.km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p.km-ln-Xy-Im-c≥ km-\p-am-kv-‰¿ ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øn. ¢-mkv dqw \-ho-I-cn-°¬ kv-t]m¨-k¿-jn∏v ]-≤-Xn-bpsS D-Zv-LmS-\w hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©mb-Øv sa-w_¿ {]k-∂ cm-[m-Ir-jv-W-\pw, Iq-´p-Im¿-°v H-cp ssI-Xm-ßv ]-≤Xn-bp-sS D-Zv-LmS-\w a-gp-h-∂q¿ {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v sI sI tkm-a\pw \n¿-h-ln-®p.F-kv.F-kv.F ¢kv ap-dn-I-fp-sS D-Zv-LmS-\w sh-tßm-e ]-©mb-Øv B-tcmKy hn-Zym-`ym-k kv-‰m‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ ‰n ]n G-enbm-kv \n¿-hln-®p. sh-tßme {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v Fw Fw A-h-dm≥, cm-b-awK-ew ]-©mb-Øv saw_¿ tPm-bn ]q-tWen, Fw F-kv l-cn-Ip-am¿, Pn i-in[c≥, Fw sI c-aWn, sI l-aoZv, sI hn sN-dn-bm≥, ]n.‰n.F {]-knU‚ v F≥ ]n A-P-b-Ip-am¿, sl-Uv-an-kv-{Skv kn cm-Pn kw-km-cn®p.

s]³jt\gvkv hmÀ-jn-Iw C-¶v

tImet©cn: tIcfm kvt‰‰v k¿hokv s]≥jt\gv-kv bqWnb≥ ]qØr° ]©mb Øv bqWn‰v hm¿jn-Iw C-∂p 9.30 \v tImet©cn s]≥j≥ `h\n¬ \S-°pw.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-02-25  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-02-25  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-02-25

Advertisement