Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

s]³-j³ {]m-bw hÀ-[n-¸n-¡Ww: ]n ]n X-¦-¨³

hntij§Ä

Dwd ]T-\-¢mkpw l-Öv slÂ-¸v sU-kvIpw I-f-a-t»cn: I-f-a-t»-cn Fw.sF.kn. l-÷v sk√n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v D®bv°v 2.30 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©ph-sc I-f-a-t»-cn a¿°kv tIm-f-Pn¬ Dw-d ]T-\-¢m-kv \-S-°pw. Jp¿-B≥ Ã-Un sk‚¿ Pn√m {]-knU‚ v lmPn Fw Fw A-_q-_-°¿ ss^-kn t\-XrXzw \¬-Ipw. G-Xp {Kq-∏v aptJ-\ Dwd-°p t]m-hp-∂-h¿-°pw ¢m-kn¬ ]s¶-Sp-°mw. kv-{Xo-Iƒ-°v {]tXy-I ku-I-cy-ap-≠v. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v : t^m¨: 0484˛3216648, 9447325962.

Im³-kÀ skm-ssk-än D-Zv-Lm-S-\w a-´m-t©-cn:]p-Xp-Xm-bn cq-]o-Icn-® a-´m-t©-cn Im≥-k¿ skmssk-‰n sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚j≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. skm-ssk-‰n {]-knU‚ v jw-kp bm-°q-_v tk-´v A-[y-£-X -h-ln-®p. skm-ssk-‰n-°p-≈ B-Zykw-`m-h-\ A-_m-Zv ^n-j-do-kv U-b-d-Œ¿ Pm-ho-Zv lm-jnw {]kn-U‚n-\p ssI-am-dn. ap≥ Pn√m I-e-Œ¿ sI B¿ hn-izw-`c≥ t{_m-j¿ {]-Im-i-\w sNbv-Xp. tUm.Pn tam-l≥, jlo¿ A-en, A-iv-d-^v kw-km-cn®p.

G-IZn-\ in¸-im-e kw-L-Sn-¸n¨p sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn√m Fw.F-kv.F-kn-s‚ G-IZn-\ in¬-∏im-e˛2014 kw-L-Sn∏n®p. Fw.F-kv.Fkv. sh¬s^-b¿ sk‚-dn¬ \-SØn-b in¬-∏im-e kwÿm-\ Fw.Fkv.Fkv. {S-j-d¿ P-\m-_v kn ]n Ip-™p-ap-lΩ-Zv km-ln-_v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tbm-KØn¬ Pn√m {]-knU‚ v AUz.]n sI A-_q-_-°¿ A-[y£-X h-ln®p. kwÿm-\ Fw.F-kv.Fkv. P-\-d¬ sk{I´-dn F≥-Pn.]o ap-lΩ-Zv tIm-b ap-Jy-{]-`mj-Ww \SØn. lw-k ]m-e°n, Sn sI A-–p¬-I-cow, kn hn lm-jnw, {]-^.hn bp \q-dp-±o≥, sI bp _m-h kw-km-cn®p.

F-S-h-\-°m-Sv C¿-im-Zp¬ ap-kven-ao≥ k-`-bp-sSbpw F-S-h-\-°m-Sv F-Uyq-t°-j≥ B‚ v I-cn-b¿ ssK-U≥-kv t^m-d-Øns‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ap-kven-w ssa-t\m-dn-‰n F-Uyq-t°-j-W¬ tIm¨-^-d≥-kv 2014 tI-{μa{¥n sI d-l-vam≥ J-m≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ap-kvenw k-aq-lw t\-cn-Sp-¶ {][m-\ {]-iv-\w hn-Zym-`ym-k-¯n-sâ Ip-d-hv: tI-{µa{´n ssh-∏n≥: hn-Zym-`ym-k-Øns‚bpw t_m-[-h¬-°-c-W-Øns‚bpw Ip-d-hm-Wv ap-kveow kaq-lw t\-cn-Sp-∂ {][m-\ {]-iv\-ß-sf-∂v tI-{μ a{¥n sI d-lvam≥ J-m≥. F-S-h-\-°m-Sv C¿-im-Zp¬ apkven-ao≥ k-`-bp-sS-bpw F-S-h\-°m-Sv F-Uyq-t°-j≥ B‚ v I-cn-b¿ ssK-U≥-kv t^m-dØns‚bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ \-S-∂ ap-kveow ssa-t\mdn-‰n F-Uyq-°-j-W¬ tIm-¨^-d≥-kv 2014 D-Zv-LmS-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \m\m ta-J-e-I-fn-ep-f-f ap-kv-eowI-fp-sS ]n-∂m-°-h-ÿ ]-cn-lcn-°m≥ Iq´m-b {i-aw th-Ww. am-\-hn-IX-sb \-bn-°p-Isb-∂ Zu-Xy-hp-am-bn FØn-b

{]-hm-NI-s‚ ]n-¥p-S¿-®-°msc-∂ \n-e-bn¬ ap-kv-enw-Iƒ°v km-aqln-I Im-cy-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ D-Ø-c-hmZnXzam-Wpf-f-Xv. F-∂m¬ hn-Zym-`y-k-Øns‚ Ip-d-hp-aq-ew P-\-ß-fn-te°v F-Øm\pw AØ-cw C-S-s]S-ep-Iƒ \-S-Øm\pw I-gn-bmØ km-l-Ncyw \n-e-\n¬-°p∂p. k¿-°m¿ k-lm-b-Øn-\p Im-Øp \n¬-°m-sX {In-bm-flI ]-≤-Xn-bp-am-bn ap-∂n-´nd-ßn hn-Zym-`ym-k ]p-tcmK-Xn t\SWw. cm-Py-sØ a-p-kv enwI-fn¬ 30 i-X-am-\w-am-{X-am-Wv Z-£ntW-¥y-bn-se-∂pw 70 i-X-am-\tØm-fw h-cp-∂ D-Ø-tc-¥y≥ \n-hm-kn-Iƒ-°n-S-bn¬ t_m-[h¬-°c-Ww kp-{]-[m-\-am-sW-

∂pw A-t±-lw ]-d™p. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿am≥ sI- sI- P-am-ep-±o≥ A-[y£-X h-ln-®p.F-S-h-\-°m-Sv al√v J-Øo-_v P-am-ep-±o≥ A¬ Jm-kn-an Jp¿-B≥ t_m[-\w \-S-Øn. tI-{μ-a{¥n {]-^ sI hn- tXm-a-kv, F-kv i¿-a-Fw.F¬.F., A-Uo-j-W¬ A-Uz°-‰v P-\d¬ sI- F P-eo¬,{]^:]n- sI A-–p¬ A-ko-kv, kn F-kv ap-lΩ-Zv dm-^n, ]n F®v A-_q-_°¿ kwkm-cn®p. tUm-Œ-td‰vv e-`n-® {]ap-J hy‡nI-sf N-S-ßn¬ tI-{μ a{¥n B-Z-cn-®p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ sk-an-\mdn¬ tI-c-f \yq-\-]-£ h-Ip-∏v U-b-d-Œ¿ tUm:]n \-ko¿- \yq\-]-£-߃ t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-

sIm®n: bp-hm-°-fp-sS {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-®v s]≥-j≥ {]mbw h¿-[n-∏n-°-W-sa∂v bp.Un.F^v. I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶®≥ {]-kv-Xm-hn®p. tI-c-f {]-tZiv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ F-d-Wm-Ip-fw Pn√m k-tΩ-f-\w D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. G-Xp -hn-j-b-Ønepw cm{„o-bw I-e¿-Øp-∂ tI-c-f kml-N-cy-am-Wv kw-ÿm-\Øns‚ hn-I-k-\-Øn-\p XS w \n¬-°p-∂Xv. Pn√m {]knU‚ v Ip-cym-t°m-kv Sn sFk-°v A-[y-£-X h-ln®p. ssl_n Cu-U≥ Fw.F¬.F ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. em-en tPm-^n≥, Sn bp km-ZØv, t]mƒ ]n tPm-k^v, Po≥ sk-_mÃy≥,. Nmt°m a-S-Øp-IpSn, doØ F≥ kn, amXyp ]n kn kwkm-cn-®p.

\-K-c-¯n K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww

"sSbvIv an tlmw' {]Im-i\w sNbvXp

]-cn-]m-Sn-bn¬- ]-s¶-Sp-°m-≥ Xr-iq¿,- a-e-∏p-dw,- ]m-e-°m-Sv,tIm-gn-t°m-Sv- `m-K-ß-fn¬ -\n∂p- h-cp-∂- hm-l-\-߃- I-f-ati-cn-bn¬-\n-∂v- I-s≠-bv-\¿sS¿-an-\¬- tdm-Uv- h-gn- t_mƒKm-´n- P-Mv-j-\v- h-S-°v- `m-K-Øp≈- tdm-Un-epw- ssh-∏n-≥ `m-KØp-\n-∂v- h-cp-∂- hm-l-\-߃Nm-Øym-Øv,- tKm-{io- tdm-Unepw- kn-.Fw-.F-^v-.B¿-.sF-bv°v- ]-Sn-™m-dp-`m-K-Øpw- ]m¿°v- sN-ø-Ww.B-e-∏p-g,- sIm-√w,- ]-Ø-\wXn-´,- Xn-cp-h-\-¥-]p-cw,- tIm-´bw- `m-K-Øp-\n-∂pw- ]-›n-asIm-®n-bn¬-\n-∂pw- h-cp-∂- hml-\-߃- ssh-‰n-e- P-wMv-j-\ntem- ]m-em-cn-h-´w- P-Mv-j-\ntem- B-fp-I-sf- C-d-°n- ssh-‰ne- ap-X¬- ]m-em-cn-h-´w-h-sc- tZio-b-]m-X-bp-sS- C-cp-h-i-ß-fn-

ep-ap-≈- k¿-ho-kv- tdm-Up-Ifn¬- ]m¿-°v- sN-ø-Ww.- C-Sp°n,- Im-°-\m-Sv,- aqhm-‰p-]p-g- `mK-Øv- \n-∂pw- k-tΩ-f-\-Øn-\mbn- h-cp-∂- hm-l-\-߃- ]m-emcn-h-´w,- C-S-∏-≈n- I-s≠-bv-\¿sS¿-an-\¬- tdm-Uv- h-gn- t_mƒKm-´n- P-Mv-j-\v- h-S-°v- h-i-ap-≈Nm-Xym-Øv- tdm-Un¬- ]m¿-°vsN-tø-Xm-Wv.- t\-h¬- t_-kv- apX¬- ssl-t°m-S-Xn- P-Mv-j-≥ hsc- tdm-Un-\v- C-cp-h-i-Øpw- ]I¬- 12 ap-X¬- ssh-Io´v- A-©ph-sc- ]m¿-°n-Mv- A-\p-h-Zn-°n-√.hm-Øp-cp-Øn,- tX-h-c,- ]-≈n-ap°v,- tPm-kv,- Un-.kn-.kn.,- sslt°m-S-Xn- P-Mv-j-\p-Iƒ- Dƒ-s∏Sp-∂- F-√m-tdm-Up-I-fn-epw- ]I¬- H-∂p-ap-X¬- ssh-Io-´v- A©p-h-sc- hm-l-\- \n-b-{¥-WwD-≠m-hpw.kn-.kn-.F¬.- a-¬k-c-Øn-\v-

tZ-io-b-]m-X- 47eq-sS- I-eq¿- Ph-l¿-em¬- s\-lv-dp- kv-t‰-Un-bØn-te-bv-°v- h-cp-∂- h-en-b- hml-\-߃- Im-Wn-I-sf- C-S-∏≈n- ss_-∏m-kv,- ]m-em-cn-h-´w,ssh-‰n-e- P-Mv-j-\p-I-fn¬- C-d°n- I-s≠-bv-\¿- tdm-Uv,- tZ-iob-]m-X-bn¬- C-S-∏-≈n- ap-X¬ssh-‰n-e- P-Mv-j-≥ h-sc- C-cp-hi-ß-fn-ep-ap-≈- k¿-ho-kv- tdmUp-I-fn-epw- ]m¿-°v- sN-ø-Ww.sN-dn-b- hm-l-\-ß-fn¬- h-cp∂-h¿-°v- ]m-em-cn-h-´w- du-≠v,X-Ω-\w- tdm-Uv- h-gn-bpw- ]m-emcn- h - ´ w- ˛ - N - f n- ° - h - ´ w˛- s F- j mtdm-Uv-˛-X-Ω-\w- tdm-Up- h-gn-bpwssh-‰n-e- `m-K-Øp-\n-∂v- F-kv.F-. tdm-Uv,- I-S-h-{¥,- I-Xr-°-Shv- Im-c-W-t°m-Sw- h-gn-bpw- kvt‰-Un-b-Øn-s‚- ]n-≥`m-K-ØvF-Ømw.sN-dn-b- hm-l-\-߃- kv-t‰-

am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-sc A-{I-an-¨ kw-`-hw: \m-ev Hmt«m ss{U-{hÀ-amÀ A-d-ÌnÂ

Un-b-Øn-\v- ap-≥h-i-Øp-≈]m¿-°nMv- {Ku-≠p-Iƒ,- sk-‚ vB¬-_¿-´v-kv- tIm-f-Pv- {Ku-≠v,Im-c-W-t°m-Sw- sk-‚ v- Pq-Uv- ]≈n- {Ku-≠v,- sF-.Fw.-F.- {Ku≠v,- kv-t‰-Un-b-Øn-\v- ]n-∂n-sehm-´¿- A-tXm-dn-‰n- {Ku-≠v,- slen- ]m-Uv- {Ku-≠v- F-∂n-h-S-ßfn-epw- ]m¿-°p- sN-ø-Ww.C-S-∏-≈n- ss_-∏m-kv- ap-X¬t\m¿-Øv- ta¬-∏m-ew- h-sc- sat{Sm- sd-bn¬- tPm-en-Iƒ- \-S-°p∂-Xn-\m¬- k¿-ho-kv- _-kpIƒ- H-gn-sI- F-√m- hm-l-\-߃°pw- \n-b-{¥-Ww- G¿-s∏-SpØn.- Cu- tdm-Un¬- ]m¿-°n-Mv\n-tcm-[n-®p.kv-t‰-Un-b-Øn-s‚- {]-[m-\ tK-‰v- ap-X¬- kv-t‰-Un-bw- h-scbp-≈- tdm-Un-epw- kv-t‰-Un-bØn-\v- Np-‰p-ap-≈- tdm-Un-epw]m¿-°n-Mv- A-\p-h-Zn-°n-√.-

FhÀ skbv^v ^-bÀ Bâvv tk^vän I¼-\n Zp-_-bnÂ

kw-`-h-Øn-em-Wv A-d-kv-‰v. I-gn™ hym-gm-gv-N-bm-bn-cp-∂w kw`-hw. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc A-{Ian-® {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-ømØ hn-h-cw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ C-∂-se sIm-®n-bn-se-Øn-b B-`y-¥-c a-{¥n-bp-sS {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂v {]-Xn-I-sf D-S≥ A-dÃv sN-øm≥ B-`y-¥-c a-{¥n Fh¿ skbv^v ^b¿ B‚ v tk^v‰n Iº\nbpsS ]pXnb imJ Zp_bv dmkv A¬ t]m-enkn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In- tJmdn¬ aplΩZv kmew Alv-aZv A¬ \psFan DZvLmS\w sNøp∂p. Fh¿skbv^v amt\-PnMv UbdŒ¿ am\Snbn¬ kPohv kao]w bn-cp-∂p. -

bp-hm-hn-s\ kw-Lw-tNÀ-¶p aÀ-±n-¨-p

K-h¨-sa‚ v sIm-ta-jy¬ C≥-Ãn-‰yq-´v kwÿm-\ I-em Imbn-I a¬k-cw I-f-a-t»-cn t]m-fn-sS-Iv-\n-°n¬ a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

a-´m-t©-cn: bp-hm-hn-s\ kwLw tN¿-∂p a¿-±n-®-p. a-´m-t©cn N-°-c-bn-Sp-°n¬ A-–p¬ hlm-_n-s‚ a-I≥ A-–p¬ kenw(19)s\-bm-Wv \m-ew-K kwLw am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn B{I-an-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°p c-≠-ctbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. s\-©n\pw ap-J-Øpw Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰ bp-hm-hv ]-\-b-∏n-≈nbn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. tIm¨-{Io-‰n-´ h-gn-bn-eq-sS \-S-∂pt]m-b-Xn-\m-Wv bp-hm-hn-s\ kw-Lw a¿-±n-®-Xv. a¿-±-\-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b-h¿ {In-an\¬ kw-L-Øn¬-s∏-´-h-cmsW-∂p B-tcm-]-W-ap-≠v . a-´mt©-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p.

tdm-Uv ]p-\-cp-²m-c-W-¯n\v 1.5 tIm-Sn Im-eSn: a-e-bm-‰q¿ sk-‚ v.-tXma-kv ]-≈n-bn-se Xn-cp-\m-fn-t\mS-\p-_-‘n-®v X-I¿-∂p-In-S-°p∂ hnhn-[ tdm-Up-I-fp-sS timNym-h-ÿ ]-cn-l-cn-®v ]p-\-cp≤m-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ-°m-bn 1.5 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tPm-kv sX-‰-bn¬ Fw.F¬.-F. A-dn-bn-®p. Im-e-Sn˛a-e-bm-‰q¿ tdm-Un-se tXm´ph ssk-^¨ P-Mv-j≥ tdm-Un¬ C‚¿-tem°n-Mv I-´ hn-cn-°p-∂-Xn-\p ]Øp e-£w cq-]bpw Im-eSn˛a™-{] tdm-Un-s‚ ]p-\-cp≤m-c-W-Øn-\m-bn 20 e-£w cq]bpw a-™-{]˛a-e-bm-‰q¿ tdmUn-\v 35 e-£w cq-]bpw \-Sp-h´w˛\o-en-iz-cw tdm-Un-\v 25 e£w cq-]bpw Im-e-Sn˛a-e-bm‰q¿, a-™-{]˛a-e-bm-‰q¿, A-¶am-en˛a™-{] Xp-Sßn-b tdm-

Up-I-fn¬ {Sm-^n-°v am¿-°n-ßn\v A-©p e-£w cq-]bpw \-Sp-h´w˛bq-°m-en tdm--Un¬ C‚¿tem-°v I-´ hn-cn-°p-∂-Xn-\m-bn A-©p e-£w cq-]bpw Im-S-∏md˛h-≈n-bmw-Ip-fw tdm-Un-\v A©p e-£w cq-]-bp-am-Wv A-\p-hZn-®n-´p-≈-Xv. A-Uz.tPm-kv sX‰-bn¬ Fw.F¬.F, a-e-bm-‰q¿ ]-≈n hn-Im-cn d-h.tUm. tPm¨ tX-°m-\Øv, Fw F-kv tZ-hcmP-≥, _n-Pp Nn-d-bØv, a-t\mPv ap√-t»cn, tXma-kv am-Sh-\, ]-hn-{X≥ I¿-Ø Xp-S-ßn-b-h¿ s]m-Xp-a-cm-a-Øp a-{¥n-°v \nthZ-\w k-a¿-∏n-®-Xn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv I-gn-™ Znhkw IqSn-b kw-ÿm\-X-e Sm-kvIv t^m-gv-kv I-Ωn-‰n tdm-Up-I-fpsS ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\m-bn XpI A-\p-h-Zn-®-Xv.

ßfpw Av-h-Im-i-ß-fpw-F-∂ hn-j-b-Ønepw tI-c-f Hm-∏¨ bq-\n-th-gv-kn-‰n kv-s]-jy¬ Hm^o-k¿ k-øn-Zv d-jo-Zv D-∂-X hnZym-`ym-k-hpw˛{]-iv-\-ßfpw ]cn-lm-c-ß-fpw F-∂ hn-j-b-Ønepw {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n®p. ]n- Fw A-–p¬-K-^q¿,F Fap-lΩ-Zv k-Ko¿, A-Uz;FsI ap-l-Ω-Zm-en, \m-k¿ _m_p aw-Ke-Øv kwkm-cn®p. ssh-Io-´p \-S∂ s]m-Xp ktΩf-\w ]n cm-Po-hv Fw.]n DZvLmS-\w sN-bv-Xp. A-Uo-jW¬ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ Hm-^v t{]m-kn-Iyq-j≥ sI sF A–p¬ d-jo-Zv, tUm:lp-ssk≥ c-≠-Øm-Wn, A-Uz:hn-hn tPmjn k-emw F-S-h-\-°m-Sv kw- tI-c-f {]-tZ-iv kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ Pn√m k-tΩf-\w bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p km-cn®p.

kn.kn.FÂ. aÂ-k-c-hpw sI.]n.Fw.F-kv k-t½-f-\-hpw

sIm-®n-: sI.]n-.Fw-.F-kv-. Imb¬- ktΩf\ iXm-–n- kwKaw-,- sken-{_n-‰n- {In-°‰v- eoKv- a¬kc߃- F∂n-h \S-°p∂Xn-\m¬- Rm-bdm-gv-N \KcØn¬- KXm-KX\n-b{¥Whpwkpc£m- { Iao- I cWßfpwG¿-s∏SpØn-bm-Xm-bn- t]menkv- Adn-bn-®p.i-Xm-–n- kw-K-a-Øn¬- ]s¶-Sp-°m-s\-Ø-p-∂- Kp-P-dm-ØvsIm®n: Fgp-Øp-Imcn civan ap-Jy-a-{¥n- \-tc-{μ- tam-Un- \m_≥km-ens‚ ]pkvX-I-amb hn-I- hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬- C-d"sSbvIv an tlmw' {]Im-i\w ßn- Xn-cn-sI- C-hn-sS-\n-∂v- t]msNbvXp. epep-am-fnse t{Imkv hp-∂-Xn-\m¬- hm-Øp-cp-Øn- apth¿Uv _p°v tÃmdn¬ \S∂ X¬- Un-.kn-.kn-. P-Mv-j-≥ h-scNS-ßn¬ civan _≥km¬ bpw- Un-.kn-.kn- P-wMv-j-≥ apt{Imkv th¿Uv kn.-H. Zo]Iv X¬- a-ssd-≥ ss{U-hv- h-sc-bpwI-a-em-k-\≥ ]pkv-X-I-Øns‚ ]-I¬- H-∂p-ap-X¬- ssh-Io-´v- A{]Im-i\w \n¿h-ln-®p. ©p-h-sc-bpw- hn-hn-[- k-a-b-ßXpS¿∂v civan _≥km¬ fn¬- K-Xm-K-X-\n-b-{¥-Ww- D]pkvXIw ]cn-N-b-s∏-SpØn. ≠m-hpw.-

sIm-®n: am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc A-{I-an-® kw-`-h-Øn-¬ \m-ev Hm-t´m ss{U-h¿-am-sc A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. {]-tim-`v, hn-t\m-Zv, tPym--Xn tbm-l-∂m≥, Kn-co-jv F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãn-embh¿. Hm-t´m-dn-£ sXm-gn-em-fnIƒ \-S-Øn-h-cp-∂ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-sX k¿-ho-kv \-SØn-b Hm-t´m dn-£-bn¬ \n-∂pw bm-{X-°m-sc C-d-°n-hn-´-Xv Im-ad-bn¬ ]-I¿-Øn-b am-[y-a {]h¿-Ø-I-sc k-a-c-°m¿ a¿-±n-®

9 s^{_phcn 2014- Rmb¿

]-dhq¿: A_qZ_n tI{μ-ambn {]h¿Øn°p∂ Fh¿ skbv^v ^-b¿ B‚ v tk^v‰n Iº\nbpsS ]pXnb imJ Zp_bv dmkv A¬ tJmdn¬ Xpd∂p. hyhkmb {]apJ≥ aplΩZv kmew Alv-aZv A¬ \psFan DZvLmS\w sNbvXp. F-h-¿skbv^v amt\-PnMv Ub-dŒ¿ am\Snbn¬ kPohv, kpa-\m kPohv, aplΩZv aplvkn≥, Sn F \ko¿, h°w Pbem¬, d^oJv Ip\nbn¬, A–p´n ssI-Xap°v NSßn¬ ]s¶SpØp.

kn-.kn-.FÂ: {]-thi-\w H¶-c apX sIm-®n-: kn-.kn-.F¬.- a¬kcw- \S°p∂ Ieq¿- Phl¿-em¬s\lv-dp A¥m-cm-jv-{S kv-t‰Un-bØnte°v- ]I¬- 1.-30 apX¬{]thi\w- A\phZn-°pw.- a¬kcØn-s‚ `m-Kam-bn- kv-t‰Unbw ]cn-kcØv- kpc£{Iao-IcW߃- G¿-s∏SpØn-bXmbn- t]m-enkv- Adn-bn-®p.- \n-co-£WØn-\m-bn- kv-t‰Un-bØn\-IØpw ]pdØpw kn-.kn-.Sn-hn.- Imad-Iƒ ÿm]n-®p.- aZy]n®p hcp-∂-hsc kv-t‰Un-bØn-\p ]pdØv- XSbpw.- kv-t‰UnbØn-\p≈n¬- Nn√p-Ip-∏nIƒ A\p-h-Zn°n-√.- kv-t‰Un-bØnse Itkc a‰v apX-ep-Iƒ F∂nh \in-∏n-°p-∂-h¿s°Xntc \S-]Sn kzoI-cn-°pw. Hcp tªm°n¬ \n∂v ASpØ tªm°n-tebv°v amdm≥ A\p-h-Zn-°n √. kv-t‰Un-b-Øn¬ {]th-in-® - tijw ]pd-tØbv°v t]mhp∂ h¿°v ho≠-pw {]th-i\w A\p-h-Zn-°n√. Xos∏´n, sse‰¿, knK-d‰v, _oUn, ]S°w apX-embh A-\phZn-°n-√.Dt]-£n-°-s∏´ \ne-bn¬ ImW-s∏-Sp∂ _mKp-Ifpw a‰p hkvXp°fpw Xpd∂p t\m°m≥ {ian-°m-sX t]menkn-s\ Adn-bn-°Ww.- -

alnfm tIm¬{Kkv hml\ PmY 11\v PnÃ-bnÂ

sIm®n: alnfm tIm¨{Kkv kwÿm\ IΩ-‰n-bpsS t\Xr-XzØn¬ Imk¿tKmUp \n∂v Bcw-`n® hml\ {]Nm-c-W-PmY 11,12 Xoø-Xn-I-fn¬ Pn√-bn¬ ]cy-S\w \S-Øp-∂-Xm-sW∂v alnfm tIm¨{Kkv Pn√m {]kn-U‚ v Bim k\¬ Adn-bn®p.11\v cmhnse 9.30\v t\m¿Øv ]d-hq-cn¬ \n∂v Bcw-`n®v 12\v tImX-aw-K-eØv kam-]n-°pw.

Z-en-Xv tIm-f-\n-\n-hm-kn-I-sf A-]-IoÀ-¯n-s¸-Sp-¯n-b kw-`-hw; {]-Xn-tj-[-tbm-Kw \-S-¯n B-eß - m-Sv: hn.F-®v tIm-f\ - n- \nhm-kn-I-sf A-]-Io¿-Øn-]-c-amb {]-Nc - W - ß - ƒ- C-d° - n-b bp-htam¿-®, F._n.hn.]n. F-∂n-hs°-Xn-tc tIm-f\ - n-hm-kn-Iƒ {]I-S-\-hpw {]-Xn-tj-[-tbm-K-hpw kw-LS- n-∏n-®p-. I-gn-™ Zn-hk - w tIm-f-\n-hm-kn-Iƒ a-Zy-Øn-\pw a-b-°p-a-cp-∂n-\pw A-Sn-a-I-fmsW-∂m-tcm-]n-®p t]m-Ã-dp-Iƒ ]-Xn-®n-cp-∂p. C-Xn¬ tJ-Zw {]I-Sn-∏n-®p- `m-cX - o-b P-\X - m bp-htam¿-® I-cp-am-eq¿ ]-©m-b-Øv k-an-Xn C-d-°n-b t\m-´o-kn¬

ho-≠pw tIm-f\ - n-sb B-t£-]n°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn¬ {]-Xntj-[n-®m-bn-cp-∂p tbm-Kw. `m-cXo-b ]-´n-I-P-\ k-am-Pw kwÿm-\ P-\.sk-{I-´d - n cm-Pp Ipªm-≥ kw-km-cn-®p. hn.F-®v tImf-\n-sb B-t£-]n-°m-\p-≈ {iaw k-h¿-W A-P-≠-bp-sS `m-Kam-bn-´m-sW-∂pw C-Xn-s\-Xn-tc i-‡-am-b {]-t£m-`-hp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw F-kv.Un.]n.sF. I-cp-am-eq¿ ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v jm-Pl - m≥ X-Sn°-IS- h - v ]-d™ p.

ka-cw ]Xn-s\m¶mw Zn-h-k-t¯-¡v; tI-{µ jn-¸n-Mv sk-{I-«-dn-bp-am-bn NÀ-¨ \S-¯n a-´m-t©-cn: sIm-®n Xp-d-ap-JØn-s‚ km-ºØn-I {]-Xnk‘n ]-cn-l-cn-°m≥ tI{μw C-Ss]-S-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p tIm˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n \-SØp-∂ A-\n-›n-XIm-e kXym-{K-l-k-a-cw 11 Znh-kw ]n∂n´p. {]-Xn-k-‘n-°p-≈ ]-cn-lmcw tXSn t{S-Uv bq-\n-b≥ t\Xm-°ƒ \yq-U¬-ln-bn¬ tI{μ jn-∏n-Mv sk-{I-´-dn-sb I-≠v N¿-® \-SØn. h√m¿-]m-Sw sS¿an-\-en-s‚ kp-K-aam-b {]-h¿Ø-\-Øn-s\-∂ t]-cn¬ I-∏¬ Nm-en-se B-gw \n-e-\n¿-Øm≥

th-≠n Xp-dap-J J-P-\m-hn¬\n-∂p `o-aam-b Xp-I sN-e-h-gn°p-∂Xpw A-Xn-\v B-\p-]m-XnIam-b h-cp-am-\w e-`n-°m-ØXp-am-Wv {]-Xn-k-‘n-bp-sS apJy-Im-cWw. I-∏-ep-I-fp-sS t]m-°p-hchv kw-_-‘n-®v t]m¿-´v {S-kv-‰ns\ ap≥-Iq-´n A-dn-bn-°m≥ sF.Pn.Sn.]n.F¬ _m-[y-ÿam-bn-cn-s° A-Xp ]m-en-°m-Xncn-°p-Ibpw sN-øp-∂ ]-›mØ-e-Øn¬ {U-Uv-Pn-Mv 12.5ao‰¿ ¢n-]v-X-s∏-Sp-Øm≥ t]m¿-´v {S-kv-‰n-\v \n¿-tZ-iw \¬-I-Wsa-∂v jn-∏n-Mv sk-{I-´dn-tbm-Sv

{]-Xn-\n-[n-kw-Lw B-h-iy-s∏´p. Cu hy-h-ÿ \-S-∏m-bm¬ {U-Uv-Pn-Mv sNe-hv C-∂p-≈-Xns‚ ]-Ip-Xn-bm-hpw. sF.kn.-kn.Sn.-Sn--bn¬ sabn≥ sh-k-ep-I-sf B-I¿-jn°m≥ th-≠n `o-aam-b ku-P\y-߃ I-∏¬ I-º-\n-Iƒ-°p t]m¿-´v {S-Ãv \¬-In-h-cp∂-Xp km-ºØn-I \ne-sb Kp-cp-X-cam-bn _m-[n-®n-´p-≠v. {U-Uv-Pn-ßn-s‚ sNe-hv tI{μ-k¿-°m¿ h-ln-°m≥ \-S-]Sn-sb-Sp-°Ww. {U-Uv-P¿ kz¥-am-bn hm-ßm≥ A-\p-aXnbpw ]-Whpw \¬-I-Ww. Xp-

d-ap-Jw km-ºØn-I {]-Xn-k‘n-bn¬ A-I-s∏-´-Xn-\m¬ CXn-s‚ t]-cn¬ sXm-gn-em-fn-Ifp-sS B-\p-Iq-ey-߃ X-S™p-h-®p-sIm-≠pw sXm-gn¬ \n-tj-[n-®p-sIm-≠p-ap-≈ \-S]-Sn-I-fn-te-°p t]m¿-´v am-t\-Pvsa‚ v I-S-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. Cu {]-iv-\-߃-s°√mw ka-b-_-‘n-X-am-bn ]-cn-lm-cw D≠m-°-W-sa-∂v sI N-{μ≥-]n≈, ]n Fw ap-l-Ω-Zv l-\o^v, A-Uz.sI ]n l-cn-Zmkv, kn Un \-μ-Ip-am¿ F-∂n-h-c-Sßn-b kw-L-am-Wv jn-∏n-Mv sk-{I-´dn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bXv.

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Iq-Sp-XÂ t{]mÂ-km-l\ - w I-¡q-kn\vv a-s®-Sp-¡p¶-Xv X-S-ªp; t]m-en-kv sh-«n-embn \Â-Ipw: a{´n hmÀ-jn-Im-tLm-jw

I-f-a-t»cn: I-em˛Im-bn-I-cwKØv A-`n-cp-Nn-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°v Iq-Sp-X¬ t{]m¬-kml\w \¬-Ip-IbmWv k¿-°m-cns‚ e-£y-sa∂v a{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip-™v. kwÿm-\ km-t¶Xn-I hnZym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ K-h.sIm-ta-gvky¬ C≥-Ãn-‰yq-´p-I-fp-sS kwÿm-\ I-em˛Imbn-I a¬k-cw

I-f-a-t»-cn K-h.t]m-fn-sS-Iv-\n°v tIm-f-Pn¬ D-Zv-LmS-\w sNøp-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n. N-Sßn¬ Pn√m ]-©mb-Øv {]knU‚ v A-Uz.F¬-tZm-kv ]n Ip-∂-∏n-≈n A-[y-£-X hln®p. Pn√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v _n-μp tPm¿Pv, Pn√m ]-©mb-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ kmPn-

Xm kn-≤oJv, Pn√m ]-©m-bØw-Kw ]n F jm-P-lm≥, I-fa-t»-cn \-Kc-k-` Iu¨-kn-e¿ F Sn kn Ip-™p-tam≥ I-cn-°pew, sU-h-e-]v-sa‚ v sk‚¿ sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ ]n F jwkp-±o≥, K-h.t]m-fn sS-Iv-\n°v {]n≥-kn-∏¬ ]n F-kv _nμp, Kh.h\n-X t]m-fn-sS-Iv-\n-°v {]n≥-kn-∏¬ F≥ Fw e-X kwkm-cn®p.

]-≈p-cp-Øn: C-S-s°m-®n ⁄m-t\m-Z-bw ]-ªn-Iv kv-Iq-fnse hm¿-jn-Im-tLm-jw Pn-√m Ip-Spw-_-tIm-S-Xn P-Uv-Pn F≥ eo-em-a-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Fw Un {]-Im-i≥ A-[y£-X- h-ln-®p. Km-\-c-N-bn-Xm-hv cm-Po-hv B-ep¶¬, tdm-kv en≥ tPm-fn, ]n Un kp-tc-jv, Iu¨-kn-e¿ Im¿-anen B‚-Wn kw-km-cn-®p.

aq-hm-‰p-]p-g: I-°q-kv Ip-gn-°v a-sÆ-Sp°p∂-Xv X-S-bm-s\Øn-b t]m-en-kv sh-´nembn. sh-≈n-bm-gv-N In-g-t°-°-c-bn-em-Wv kw-`-hw. sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v ]-Wn-bp-∂-Xn-\mbn k-ao-]-hm-knbm-b bp-hm-hv Ip-gn-sb-Sp°p-∂-Xn-\n-sS t]m-en-sk-Øn-b-tXm-sS-bmWv \m-SI-sb kw-`-h-߃-°v Xp-S°w. D∂-X cm-{„o-b C-S-s]-S-en-s\-Xp-S¿-∂mW{X a-Æv I-b-‰n-b Sn-∏dpw b-{¥-ßfpw ]nSn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv F-Øn-b-sX-∂p ]-d-bp∂p.

kw-`-h-a-dn-™v \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[-hpam-bn cw-K-sØ-Øn-b-tXm-sS t]m-en-kv {iaw \m-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\-Xp-S¿-∂v ]cm-P-b-s∏-´p. a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw t]m-en-kv ÿe-Øv \n-e-bp-d-∏n-®-tXm-sS \m-´p-Im¿ tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.F.bp-ambn _-‘-s∏´p. H-Sp-hn¬ \n¿-tZiw e-`n-®-Xn-s\-Xp-S¿∂v t]m-en-kv a-S-ßn-b-tXm-sS-bm-Wv \m-´pIm¿ ]n-cn-™p t]m-b-Xv. Fw.]n.bp-sS k-lm-bnbm-b bq-Øv

tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv C-S-s]-´m-Wv t]m-enkn-s\ h-cp-Øn-b-sX-∂v ]-d-bp∂p. t\Xmhpw tem-dn ss{U-hdpw X-Ωn-ep≈ sshcm-Ky-am-Wv ]m-h-s∏-´-bp-hm-hv I-°q-kv Ipgn-sb-Sp-°p∂-Xv X-S-bp-∂ t]m-en-kv \-S-]Sn-bn¬ F-Øn-b-Xv.v. tIm¨-{K-kv F hn-`m-K-°m-c\m-b Fw.]n. ]n-Sn-°m≥ ]-d-™ hml\w sF hn-`mK-°m-c\m-b Fw.F¬.F. C-S-s]-´v hn-´psIm-SpØ-Xv ]m¿-´n-bnepw tN-cn-Xn-cn-hn-\nS-bm-°n-bn-´p-≠v.


{]mtZ-inIw

9 s^{_phcn 2014- Rmb¿

A-ta-tkm-þ 2014 InâÀ-KmÀ-«¬ I-temÂ-k-hw kw-L-Sn-¸n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw sIm-®n: tX-h-c sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ tX-h-c P-Mvj≥ ap-X¬ A-‰v-em‚n-kv hscbpw Ing-h-\ `m-K-ß-fnepw C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ sshIo´v 4h-sc `m-Ko-I-am-bn sshZyp-Xn- ap-S-ßpw.

]cn-]mSn  ]p-Xp-ssh-∏v `m-c-Xv hn-Imkv `-h≥: `m-c-Xv hn-Im-kv ]-cnj-Xv ku-P-\y Rm-b-dm-gv-N ¢n\n-Iv-˛-cm-hn-se 10.00.

D-Zv-Lm-S-\ k-t½-f-\w \m-sf a-´m-t©-cn: Sn.sI.]n \-K¿ dUn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf B‚n I-d-]vj≥ ]o-∏nƒ-kv aq-hv-sa‚ v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n kn kn-dnb-Iv \n¿-Δ-ln-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\p I¬-h-Øn I-ayq-\n-‰n lm-fn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ C sI A-–p-tIm-b A-[y-£-X -hln-°pw.

td-j³-hym-]m-cn-I-fp-sS [À-W \m-sf ssh- ∏ n≥:td- j ≥- h ym- ] m- c nIƒ kw-bp-‡ tIm Hm¿-Un-t\j≥ I-Ωn-‰n t\-Xr-Xz-Øn¬ \S-Øn-h-cp-∂ k-a-c-tØm-S-\p-_‘n-®p \m-sf sIm-®n-Xm-eq-°v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ [¿-W \-SØpw. sIm-®n tIm¿-∏-td-j≥ Iu¨-kn-e¿ ]n sI {]-Im-i≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 12\p ssh∏n-\n¬ hm-l-\ {]-N-c-W Pm-Y \-S-Øpw. ssh-∏n-\n-se td-j≥ I-S-I-fn¬ \n-e-hn¬ tÃm-°p≈ km-[-\-߃ 15 \p Xo-cp-∂tXm-sS td-j≥ hn-X-c-Ww ]q¿W-am-bn \n-e-bv-°pw. td-j≥ hym-]m-cn-Iƒ-°p Xp-—-am-b IΩo-j-\m-Wp e-`n-°p-∂-sX-∂p A-h¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. Cu k{º-Zm-bw am-‰n \n-›n-X th-X-\w {]-Xn-am-kw \¬-I-W-sa-∂mWp B-h-iyw. ]-cm-Xn H-gn-hm°m≥ tUm¿- sU-en-h-dn k-{ºZm-bw \-S-∏m-°p-I, td-j≥ I-SI-fp-sS Iw-]yq-´¿ h¬-°-c-WØn-\p ap≥-]m-bn td-j≥ hym]m-cn-I-fp-sS tPm-en ÿn-c-X Dd-∏m-°p-I, s]≥-j≥, Nn-In-¬k k-lm-bw h¿-[n-∏n-°p-I , DtZym-K-ÿ ]o-U-\w A-km-\n∏n-°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fmWp D-∂-bn-°p-∂-Xv.

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv 16\vv A-¶-am-en : Un.-ssh.-F-^v.sF. A-ßm-Sn-°-S-hv bq-\n-‰v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ c-≠m-a-Xv _nPp sa-tΩm-dn-b¬ A-Jn-e-tI-cf sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚ v 16 \v B-cw-`n-°pw. 23 \v k-am-]n-°pw. ssh-In-´v 4.30 \v A-ßm-Sn-°S-hv sa-°m-\-kv ssa-Xm-\n-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ Sq¿-W-sa‚ v tPmkv sX-‰-bn¬ Fw.-F¬.F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. A-¶-am-en \K-c-k-` sN-b¿-am≥ kn.-sI. h¿Ko-kv, kn.-]n.-sF.(-Fw). tI-{μI-Ωn-‰n Aw-Kw Fw -kn tPm-kss^≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n -Sn t]mƒ, kn.-]n.-sF.(-Fw) A-¶am-en G-cn-bm sk-{I-´-dn ]n -sP h¿-Ko-kv, tIm¨-{K-kv a-fiew {]-kn-U‚ v tSm-an h¿-Ko-kv, sI H tZ-h- n-Ip-´n, ]-¶-Pw Ipam-c≥, A-Uz. _n-]n≥ h¿-Kokv, ]n -Sn I-a¬-k¨ kw-_-‘n°pw.

C-S-∏-≈n Iymw-]y≥ kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® In‚¿-Km¿-´¨ C‚¿ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-am-b A-ta-tkm-˛ 14se hn-P-bn-Iƒ-°v kn-\n-am-Xm-c-hpw Sn.hn A-h-Xm-c-I-bp-am-b Ir-jv-W-{]-` k-Ωm-\-߃ \¬-Ip-∂p

ImWmXmb Hmt«mss{UhÀ am\knImtcmKytI{µ¯n a-\w-s\m-´p a-cn-¨ A-½-bp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p sIm-®n-: ImWmXmb Hmt´mss{Uh¿ Ffa°c Imb-∏dºv at\mPvIpamdns\(34) Im°\mSv IpkpaKncn am\-knImtcmKytI{μØn¬ I-s≠Øn. Hm-t´m- k-a-c-Øn-\n-sS- GI- a-I-s\- Im-Wm-X-b-dn-™p a\w-s\m-¥p a-cn® a-t\m-Pn-s‚A-Ω- cm-[-(54)-bp-sS ar-X-tZlw ]®mfw ivaim\Øn¬ \SØn. tcm-K- _m-[n-X-bm-bn- Gsd- \mƒ- Nn-In-’-bn-em-bn-cp-∂cm[ Fdm-Wm-Ipfw- P\d¬- Bip]{Xn-bn-¬ sh-≈nbmgNbmWp a-cn-®-Xv.- Hm-t´m-dnt£m- k-a-cm\p-Iq-en-I-fp-sS a¿Z\-sØ Xp-S¿-∂m-Wp aI-s\ Im-Wm-Xm-b-sX∂pw C-Xn¬ a\w-s\m-¥m-Wp A-Ω a-cn-®sX∂pw B-tcm]-Ww D-b¿-∂ncp∂p.hym-gm-gv-N- Hm-t´m- ]-Wn-ap-

S-°n-s\-Øp-S¿-∂v- ssh-‰n-e- l_n-\v- k-ao-]w -a-t\m-Pn-s\- X-S™p \n¿-Øn k-a-cm-\p-Iq-enIƒ a¿-Zn-s®-∂m-Wp ]-cmXn.Cu- k-a-bw- a-t\m-Pn-s‚- `m-cy{]n-b-bpw- Hm-t´m-bn-ep-≠m-bn-cp∂p.- cm-hn-se- 8.-30\m-bn-cp-∂pkw-`-hw.- ]n-∂o-Sv- 9.-45 h-sc- at\m-Pv- Hm-´w- t]m-bn-cp-∂p.- {]nb- hn-fn-°p-tºmƒ- Ip-g-∏-an-s√∂pw Nm-b- Ip-Sn-°p-I-bm-sW∂pw- ]-d-™p.- XpS¿-∂v- Hm¿-a \jv-Ss∏SpIbm-bn-cp∂p.- 11.-30 B-b-tXm-sS- a-t\m-Pn-s\- samss_-en¬- e-`n-°m-sX-bm-bn.cm-{Xn- sshIn-bpw- Im-WmXbXn-s\ØpS¿-∂v a-c-Sv- t]men-kn¬- ]-cm-Xn- \¬-In-.- A-Ωbp-sS- Nn-In-’-bp-am-bn- _-‘s∏-´v- Zn-h-k-ß-fm-bn- cm-hpw- ]I-epw- D-d-°-an-f-®- a-t\m-Pn-s‚-

am-\-kn-I- \n-e-bn¬- am-‰-ap-≠mb-Xm-Im-sa-∂v- t]m-enkpw- Ipkp-a-Kn-cn- B-ip-]-{Xn- A-[n-IrX-cpw- ]-d-bp-∂p.- Hm¿-a- \-jv-Ss∏-´v- sh-≈n-bm-g-N- ]-I-epw- cm{Xn-bpw- a-t\m-Pv- \-K-c-Øn-epw- a‰p-am-bn- A-e-™p \-S-∂v- B-ip]-{Xn-bn-se-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.kz-¥w- t]cpw- `m-cy-bpsS samss_¬- \ºdpw am-{Xam-Wv- A[n-Ir-Xtcm-Sv- ]d™Xv.]-{X-hm¿-Ø- I-≠v- B-ip-]{Xn- A-[n-Ir-X¿- t]m-enkn¬A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- kv-t‰j-\n-se-Øn-®v- sam-gn-sb-Sp-Øti-jw- t]m-enkp-Im-cp-sS- km∂n-[y-Øn¬- A-Ω-bp-sS- kw-kvIm-c- N-S-ßp-I-fn¬- ]-s¶-SpØp.- Cu- k-a-b-a-{X-bpw- Hm¿-a\-jv-S-am-b-Xp-t]m-e-sb-bm-bncp-∂p a-t\m-Pv. N-S-ßp-Iƒ-°v-

ti-jw- t]m-enkv- a-t\m-Pn-s\- aPn-kv-t{S-´n-s‚- ap-∂n¬- lm-P-cm°p-I-bpw- _-‘p-°ƒ-s°m-∏whn-´-b-°p-I-bp-w- sNbv-Xp. Hmt´m- k-a-c-hp-am-bn- _-‘-s∏-´vk-a-cm\p-Iq-en-I-fp-ambn a-t\mPv hm-°p-X¿-°-ap-≠m-b-Xm-bpw -t]m-enkv- ]-d-™p.- c‡kΩ¿Zw- Iq-Sn- aq-∂vh¿-jam-bn- AΩ cm-[ ho-´n¬Xs∂ Nn-In-’bn-embn-cp∂p.c≠pam-kam-bn- ico-cw- Xf¿∂Xm-bpw- {]n-b ]d™p.- hymgm-gv-N sshIo´v- AkpJw- aq¿On-®Xn-s\ØpS¿-∂v- Xr-∏q-WnØpdbn-se kz-Im-cy- B-ip]{Xn-bn-epw- ]n-∂o-Sv- FdWm-Ipfw- P\d¬- Bip]{Xn-bn-epw{]thin-∏n-®p.- cm-{Xn- ]tØmsS acn-®p.- C∂se ]®m-fw- ivaim-\Øn¬- kw-kv-Icn-®p.-

B-ep-h: hym-]m-cn-bpw tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn {]-kn-U‚p-am-b F≥ -Fw d-^o-Jn-\v a¿-±-\-ta-‰p. ]p-°m-´p-]-Sn-bn-se F≥._n kq-∏¿ tjm-∏v D-S-a-bm-b Cbmƒ I-S Xp-d-°m-s\-Øn-bt∏m-gm-Wv kw-`-hw. ss_-°nse-Øn-b c-≠p-t]-¿ C-cp-ºv hSn-sIm-≠v d-^o-Jn-s‚ X-e-bv°pw ssI-°pw A-Sn-®p ]-cn-

sIm-®n-:- \n¿-Zn-„- ]-®m-fw- sdbn¬-th- ta¬-∏m-e-Øn-\m-bnIn-‰v-tIm- X-øm-dm-°n-b- cq-]-tcJ- A-´n-a-dn-®-Xn-\p- ]n-∂n¬- tI{μ-a-{¥n- sI- hn- tXm-a-km-sW∂v- tKm-{io- ˛-s]m-‰-°p-gn- B¿-.H._n- B-Iv-j-≥ Iu-¨-kn¬ `mc-hm-ln-Iƒ B-tcm-]n-®p. I-s≠-bv-\¿- sS¿-an-\¬-˛tKm-{io-˛-am-aw-K-ew-˛-Im-°-\m-Svhy-h-km-b-ta-J-e- C-S-\m-gn-bpsS- `m-K-am-bn- In-‰v-tIm- ]-T-\w- \S-Øn- X-øm-dm-°n-b- cq-]-tc-Jap-≥ k¿-°m-cpw- \-K-c-k-`-bpwAw-Ko-I-cn-®-Xm-Wv.- F-∂m¬- `qan- \-„-s∏-Sm-\n-S-bp-≈- Nn-e- hy-

a-Zv-d-km hn-ZymÀ-Yn s^-Ìv C-¶v ]-≈p-cp-Øn: k-a-kv-X-tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ sIm®n td-©n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v a-Zv-d-km hn-Zym¿-Yn-˛-A[ym-]-I s^-Ãpw s]m-Xp-k-tΩf-\-hpw \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se ]-≈p-cp-Øn \-ºym]p-cw ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw aZv-d-k A-¶-W-Øn-em-Wv ]-cn-]mSn. ssh-Io-´v 5\v \-S-°p-∂ s]mXp-k-tΩ-f-\w k-a-kv-X tI-{μ ap-im-h-d Aw-Kw lm-Pn Fw Fw ap-lv-bp-±o≥ au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Sn F A-l-a-Zv I_o¿ Fw.F¬.F. A-\p-kv-a-cW {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. k-akv-X-tI-c-f C-kv-emw a-X hn-Zym`ym-k t_m¿-Uv \-S-Øp-∂ A©v, G-gv ¢m-kp-I-fn-se ]-co-£bn¬ Iq-Sp-X¬ am¿-°v hm-ßn-b td-©n-se Ip-´n-Iƒ-°p-≈ Iymjv A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sNøpw. sIm-®n td-©v {]-kn-U‚ v Fw ssh k-Cu-Zv au-e-hn, sNb¿-am≥ C F-kv kp-sse-am≥ Zm-cn-an, sF A-i-d-^v, ssk-^p±o≥ _m-J-hn hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

B-ep-h: In-gv-am-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv 10 hm¿-Un¬ \n¿-an-® 34 \º¿ A-¶-W-hm-Sn sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv -Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-Uz._n F A-_v-Zp¬ ap-Ø-en-_v \n¿-h-ln-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sse-k sk-_m-Ãy≥ A-[-£-X h-ln-®p. hm¿-Uv saw-_¿ ]n F d-Po-_v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-amcm-b Sn -]n -A-ko-kv sj¿-P A-_q-_-°¿, d-_n-bm- -kp-sse-am≥, Aw-K-߃ sI ]n j¨-ap-J≥, sI sI A-Pn-Xv-Ip-am¿, Aw-K-\hm-Sn So-®¿ tim-` ]-s¶-Sp-Øp.

kp-c-£n-X ]m-X-þ-ssh-¸n³ t{]m-P-Îv cq-]o-I-c-W- tbm-Kw tNÀ-¶p Xn-c-t°-dn-b I-h-e-I-fn¬ kn·¬ sse-‰v, Im-a-d ÿm-]n-°¬,-hm-l-\-]-cn-tim-[-\ I¿-i-\am-°p-I Xp-S-ßn-b Im-cy-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn-s°m-≠p-≈ I-c-Sv t{]m-P-Œm-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv. ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w K-Xm-KX -a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Irjv-W≥ 21 \v Rm-d-°¬ h-®v \S-Øpw-tbm-K-Øn¬ F-kv i¿Ω Fw-.F¬-.F-bp-sS A-[y-£X- h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw F sP tSm-an,tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b ku-P-Øv A-–p¬ P-∫m¿,G-en-bm-Ω sF-k-°v,{Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚p-am¿,k-l-I-c-W _m¶v {]-kn-U‚p-am¿,hn-hn-[ cm{„o-b I-£n t\-Xm-°ƒ,{]- v ¢-_v {]-Xn-\n-[n-Iƒ, _-kv,Hmt´m sXm-gn-em-fn kw-L-S-\m {]Xn-\n-[n-Iƒ,sd-kn-U‚ v-kv Atkm-kn-tb-j≥,hym-]m-cn hyh-km-bn {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂nh-cpw sIm-®n X-l-kn¬-Zm¿ _o-Kw Xm-ln-d,ssh-∏n≥ F.C.H h-\-Pm-£n., t]m-eo-

kv , K- X m- K - X w,sI.F- k v . B¿.Sn.kn, d-h-\yq, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏p-I-fn-se D-tZym-K-ÿ-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

kzo-I-c-Ww \Â-In

A-¶-am-en : Cu h¿-j-sØ Fw.-Pn bq-\n-th-gv-kn-‰n Fw.-kn.F. aq-∂mw dm-¶v I-c-ÿ-am-°nb Uo-t]mƒ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn (Un-Ãv)-bn-se Sn-\p ssk-a-Wn\v kzo-I-c-Ww \¬-In. 3900 ¬ 3357 am¿-°v t\-Sn-bm-Wv Sn-\p ssk-a¨ Cu hn-P-bw t\-Sn-bXv. am-f s]-tc-∏m-S≥ ]n -sP ssk-a-Wn-t‚-bpw sP-kn-bp-sSbpw a-I-fm-Wv. Un-Ãn-se Iw]yq-´¿ k-b≥-kv hn-`m-Kw H-cp°n-b kzo-I-c-W-Øn¬ {]n≥kn-∏mƒ d-h. tUm. P-bnw-kv tNe-∏p-d-Øv hn.-kn. D-]-lm-cw kΩm-\n-®p.

‡n-Iƒ-°pw- {]-ap-J- ÿm-]-\߃-°pw- th-≠n- cm-jv-{So-b- t\Xr-Xzw- C-S-s]-´v- ]m-ew- G-gp-ao‰¿- ho-Xn-bn¬- a-Xn-sb-∂v- Xo-cpam-\n-®p.C-Xn-s\-Xn-sc \-K-c-k-`- Iu¨-kn¬- tbm-Kw- \-S-°p-∂- \msf cm-hn-se- {]-tZ-i-hm-kn-I-sfbpw- ]-®m-f-sØ- I-®-h-S-°m-scbpw- kw-L-Sn-∏n-®v- \-K-c-k-`mHm-^n-kn-te-°v- am¿-®v- \-S-Øpsa-∂pw- B-Iv-j-≥ Iu-¨-kn¬`m-c-hm-ln-Iƒ- - ]-d-™p.\-K-c-k-`- `q-an- G-s‰-Sp-Øp\¬-In-bm¬- ]m-ew- \n¿-an-®p\¬-Im-sa-∂v- tdm-Uv-kv- B-≥-Uv-

{_n-Uv-P-kv- sU-h-e-]v-sa-‚ vtIm¿-]-td-j-≥ A-dn-bn-®n-´p≠v.]-Ip-Xn- sN-e-hp- h-ln-°msa-∂v- sd-bn¬-th-bpw- A-dn-bn®n-´p-≠v.- Cu- km-l-N-cy-Øn¬{]-tZ-i-Øn-s‚- K-Xm-K-X-°p-cp°n-\v- ]-cn-lm-cw-Im-Wp-∂- 18 ao‰¿- ta¬-∏m-ew- bm-Ym¿-Yy-am-°W-sa-∂v- `m-c-hm-ln-Iƒ- B-hiy-s∏-´p.P-\-d¬- I-¨-ho-\¿- k-ÆnB-e-t\m-en,- sI- hn- Ir-jv-W-Ipam¿,- tPm¿-Pv- Im-´p-\n-e-Øv- hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬- ]-s¶-SpØp.-

Npcp¡¯nÂ

]m DÂ-¸m-Z-\ ta-J-e-bn h-fÀ-¨-bp-−m-tI-−-Xv AXym-´m-t]-£n-X-w A-¶-am-en: ]m¬ D¬-]m-Z-\ ta-J-e-bn¬ tI-c-f-Øn¬ h-

f¿-®-bp-≠m-tI-≠-Xv A-Xym-¥m-t]-£n-X-am-sW-∂v a-{¥n hn -sI C-{_m-lnw Ip-™v. Ip-∂p-I-c ]-©m-b-Øn-se hnhn-[ t£-a s]≥-j-\p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-c-f-Øn¬ ]m¬ D¬-]m-Zw h¿-≤n∏n-°p-∂-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bm-Wv Ip-∂p-Ic {Km-a-∏-©m-b-Øn-se £o-c {Km-a-am-bn Xn-c-s™-Sp-°phm≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-Xv. Im¿-jo-I, hn-Zym-`ym-k kmw-kv-Im-cn-I ta-J-e-I-fn¬ Ip-∂p-I-c {Km-a-sØ h-f¿-Øn-sb-Sp-°p-hm≥ {i-a-߃ \-SØn h-cn-I-bm-sW-∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n. £o-c ta-J-ebn¬ tI-c-f-Øn-s‚ sb-∂p am-{X-a-√ C-¥y-bv-°v X-s∂ Ip∂p-I-c am-Xr-I-bm-Ip-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. Ip-∂p-I-c {Kma-∏-©m-b-Øv kv-{Xo im-kv-Xo-I-c-W lm-fn¬ \-S-∂ k-tΩf-\-Øn¬ Ip-∂p-I-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v jm-Pn-X jw-kp A-[y-£-X h-ln-®p. ]m-d-°-S-hv tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-Uz. Fw -sI jm-Pn, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw ]n -F jm-P-lm≥, {^m≥-ko-kv X-®n¬ kw-km-cn®p.

NqÀ-Wn-¡-c {Km-a-¸-©m-b-¯v k-¼qÀ-W s]³-j³ {Km-a-am-bn

B-ep-h: Nq¿-Æn-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øv k-ºq¿-W s]≥j≥ {Km-a-am-bn {]-Jym-]n-®p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w sI ]n [-\-]m-e≥ Fw ]n \n¿-h-ln-®p. A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.-F¬.-F., B¿ c-l≥-cm-Pv, sI -sI P-am¬, _m-_p ]pØ-\-ßm-Sn, sse-em- A-_v-Zp¬-Jm-Z¿, kp-ss_-Zm bq-k^v, kn-Pn Ip-™p-tam≥, im-¥m D-Æn-Ir-jv-W≥ ]-s¶-SpØp.

]T-\ ssh-I-ey-ap-Å-hÀ-¡m-bn kv-IqÄ B-cw-`n-¡p-sa-¶v

t°¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. _l-fw tI-´v B-fp-Iƒ F-Øn-btXm-sS B-{I-an-Iƒ ss_--°n¬ c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠v Zn-h-kw ap-ºv I-S-bn¬ \-S-∂ X¿-°-am-Wv B-{I-a-WØn-\v Im-c-W-sa-∂m-Wv \n-K-a\w. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n®v C-∂-se D-®-ap-X¬ ]p-°m-´p- Bep-h C-kv em-an-Iv I-emta-f A≥-h¿ kmZ-Øv Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ]-Sn-bn¬ hym-]m-cn-Iƒ I-S-Iƒ A-S-®v l¿-Øm¬ B-N-cn-®p.

A-¦-W-hm-Sn sI-«n-S-w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

3

]-¨m-fw sd-bnÂ-th taÂ-]m-ew: \-K-c-k-`mHm-^n-kn-te-¡v- \m-sf {]-Xn-tj-[ amÀ-¨v

hym-]m-cn-¡v aÀ-±-\w; ]p-¡m-«p-]-Sn-bn lÀ-¯m B-N-cn-¨p

a-´m-t©-cn Im≥-k¿ skm-ssk-‰n-bp-sS D-Zv-LmS-\w sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ Fw.F¬.F \n¿-Δ-ln-°p-∂p

ssh-∏n≥: kp-c-£n-X ]m-X-˛ssh-∏n≥ t{]m-P-Œv cq-]o-I-c-Ww kw-_-‘n-® tbm-K-w Rm-d°¬ k¿-°m¿ d-kv-‰v lu-kn¬ tN-¿-∂p. ssh-∏n≥-˛-]-≈n-∏p-dw tZ-io-b ]m-X-bn-se A-]-I-S߃ Ip-d-°p-∂-Xn-\pw kp-c£n-X-]m-X-bm-°n am-‰p-∂-Xn\pw D-t±-in-®p-sIm-≠p-≈ ]-≤Xn kw-_-‘n-® I-c-Sp-dn-t]m¿-´v tPm-bn‚ v B¿.Sn.H B-Z¿-iv Ipam¿.Pn \m-b¿ A-h-X-cn-∏n-®p. t_m-[-h-¬-I-c-Ww,km-t¶Xn-I-X D-d-∏m-°¬,\n-b-a-ew-L\-߃ I¿-i-\-am-bn X-S-bp-I F-∂o ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-hm-≥ Dt±-in-°p-∂-Xv.hn-Zym¿-Yn-I-ƒ,Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃,-ss{Uh¿-am¿,bm-{Xn-I¿ F-∂n-h¿-°v t_m-[-h-Xv-I-c-W ]-cn-]m-SnIƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. ^p-´v-]m-Øv \n¿-am-Ww,Bh-iym-\p-k-c-Ww sh-fn-®w D-d∏p-h-cp-ج,ssk≥-t_m¿-UpIƒ,dn-^v-f-Œ-dp-Iƒ F-∂n-h ÿm-]n-°¬,_-kv tÃm-∏v, Hmt´m-kv-‰m‚ v,Sm-Iv-kn kv-‰m‚ v F∂n-h-bp-sS ]p-\-{I-ao-I-c-Ww,-

sIm-®n: In‚¿-Km¿-´≥ C‚¿ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-am-b Ata-tkm-˛ 14 C-S-∏-≈n-bn-se Iymw-]y≥ kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-∂p. hn-hn-[ In‚¿Km¿-´-\p-I-fn¬ \n-∂p-≈ Ip-cp∂p-{]-Xn-`-Iƒ hn-hn-[ C-\-ßfn¬ I-em-{]-I-S-\-߃ Im-gv-Nh-®p. kn-\n-am-Xm-c-hpw Sn-hn Ah-Xm-c-I-bp-am-b Ir-jv-W-{]-` hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln-®p. Iymw-]y≥ FPyp-t°-j≥ skm-ssk-‰n U-bd-Iv-S¿ sI hn tXm-a-kv, kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ eo-em-Ω tXm-a-kv N-S-ßn¬ kw-_-‘n-®p.

KOCHI/ekc

]m-N-I-hm-X-I kn-en-−-À tNmÀ-¶p a-´m-t©-cn: ]m-N-I-hm-X-I knen-≠-dn-s‚ A-Sn-`m-K-Øv tNm¿®-bp-≠m-bn. ho-´p-S-a-bp-sS {i≤-bn¬-s∏-´-Xn-\m¬ h≥ Zp-c¥w H-gn-hm-bn. C-∂-se cm-hnse ]-Ø-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. ap-≠w-th-en P-e-hm-bp hnlm-dn-\p-k-ao-]w ]m-{Sn-Iv Pq-Uns‚ ho-´n-se kn-en-≠-dm-Wv tNm¿-∂-Xv. I-cp-th-en-∏-Sn sFiz-cy Kym-kv G-P≥-kn-bn¬-\n-

∂m-Wv kn-en-≠¿ F-Øn-®-Xv . C-¥y≥ kn-en-≠-dm-bn-cp-∂p CXv. I-gn-™-Zn-h-kw ho-´n-seØn-® kn-en-≠¿ C-h¿ D-]-tbmKn-®n-cp-∂n-√. cq-£-am-b K-‘w A-\p-`-h-s∏-´-tXm-sS ho-´p-S-a ^-b¿-t^m-gv-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. a-´m-t©-cn-bn¬ -\n-s∂-Ønb ^-b¿ bq-\n-‰v ]-cn-tim-[n-®t∏m-gm-Wv kn-en-≠-dn-s‚ A-Sn-

D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

Ip-Sn-sh-Å £m-aw

A-¶-am-en: ]p-fn-b-\w K-h¨sa‚ v l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kwL-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]Wn-I-gn-∏n-® Hm-Un-t‰m-dn-b-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v. kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ D-®-Xn-cn-™v 2.30 \v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-s‚ ka¿-∏-Ww _m-e km-ln-Xy-Imc≥ kn-∏n- ]-≈n-∏p-dw \n¿-h-ln°pw. ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\m {]-kn-U‚ v tUm. Fw F≥ cm[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln°pw. k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_‘n-®v \-S-Øp-∂ Kp-cp-h-μ-\w kn-\n-am-Xm-cw I-em-`-h≥ d-lvam≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F-dWm-Ip-fw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v A-Uz. F¬-tZm-kv Ip∂-∏n-≈n ap-Jy-{]-`m-£-Ww \-SØpw. ]m-d-°-S-hv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]u-tem-kv I-√d-bv-°¬, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-Uz. _n≥-kn t]mƒ, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw Pn¬-Pn tPm-k-^v, Fw -F c-ho{μ≥ \m-b¿, C -F-kv \m-cm-bW≥, _n Fw hm-kp-tZ-h≥, kn -kn B-\n So-®¿, F¬ c-am-tZ-hn, en-k-Ω am-Xyp, ]n -F≥ jm-Pn, ]n -hn A-ø-∏≥, ]n -B¿ th-Wp, Sn -kn G-en-bm-kv kw-_-‘n°pw

`m-K-Øp- \n-∂p-≈ tNm¿-® {i≤-bn¬-s∏-´-Xv. F-w-ko¬ D-]tbm-Kn-®p tNm¿-® X-S-™-tijw G-P≥-kn Hm-^n-kn¬ A-dnbn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. G-P≥-kn Hm-^n-kn¬ \n-∂v F-Øn-b-h¿ kn-en-≠¿ sIm-≠p-t]m-bn. a-´mt©-cn ^-b¿ tÃ-j≥ Hm-^nk¿ Sn Sn kp-tc-jn-s‚ t\-Xr-XzØn-se-Øn-b kw-L-am-Wv kpjn-cw I-s≠-Øn-b-Xv.

sIm-®n:]T-\ ssh-I-ey-ap-≈-h¿-°m-bn th-Z-hn-kv-Xm-c Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-¶-am-en-bn¬ kv-Iqƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-¶-am-en I-c-bmw-]-d-ºn¬ en-‰n¬ F¿-Øv kvIqƒ sI-´n-S-Øn-em-Wv kv-Iqƒ B-cw-`n-°p-∂-Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v 16\vv A-¶-am-en sI.Fkv.B¿.Sn.kn Ãm‚n-\v k-ao-]-ap-≈ hym-]m-cn hy-h-km-bn lm-fn¬ ]T-\-hpw ]T-\ ssh-I-ey-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢n-\n-°¬ ssk-t°m-f-Pn-Ãv tUm. _o-\ tPm¿-Pv \-bn-°p∂ ¢m-kpw \-S-°pw. cm-hn-se 10.30ap-X-em-Wv ¢m-kv. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sN-b¿-am≥ a-t\m-Pv kp-Z¿-i≥ Aø¿, tUm. _o-\ tPm¿-Pv, en-‰n¬ F¿-Øv {]o kv-Iqƒ U-bd-Œ¿ Pn kn-‘p ]-s¶-Sp-Øp.

sX-cp-hv-\m-b \n-b-{´-Ww: Hm-W-td-dn-bw kw-`m-h-\ sN-¿m³ X-¿m-dm-I-Ww

ssh-∏n≥: sX-cp-hp-\m-b- \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\p-≈ sN-e-hn\m-bn H-cp am-k-sØ Hm-W-td-dn-bw kw-`m-h-\ sN-øm≥ {XnX-e ]-©m-b-Øw-K-߃ X-øm-dm-I-W-sa-∂v ]-f-fn-∏p-dw A©mw-hm¿-Uw-Kw hn F-Iv-kv _-\-Un-Œv B-h-iy-s∏-´p. P-\ß-fp-sS sskz-cy-Po-hn-X-Øn-\p th-≠n C-Xn-te-°m-bn Xs‚ H-cp-am-k-sØ Hm-W-td-dn-b-am-b 3500 cq-] kw-`m-h-\ \¬-Im≥ Xm≥ k-∂-≤-\m-sW-∂v A-t±-lw A-dn-bn-®p. \nb-a-]-c-am-bn sX-cp-hp-\m-b \n-b-{¥-W-Øn-\p ^-≠v I-s≠Øm-\p-≈ _p-≤n-ap-´p-Iƒ ]-©m-b-Øp-Iƒ Nq-≠n-°m-´p∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv C-sX-∂v _-\-Un-Œv Nq-≠n-°m-´nb-Xv.

P-e-A-tXm-dn-än-bp-sS A-\m-Ø-bv-s¡-Xn-tc k-a-cap-¶-dn-bn-¸p-am-bn Fw.FÂ.F. ssh-∏n≥: ta-J-e-bn¬ cq-£am-b Ip-Sn-sh-≈-£m-aw A-h-KWn-°p-∂ P-e-A-tXm-dn-‰n-bp-sS A-\m-ÿb -- v-s°-Xn-sc h-cpw-Znh-k-ß-fn¬ {]-Xy-£ k-a-c-]cn-]m-Sn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬Ip-sa-∂v F-kv i¿-a Fw.F¬-.F ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Ip-Snsh-≈-an-√m-sX -Zp-cn-X-a-\p-`-hn°p-∂ P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn _‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ-sc A-dnbn-®n-´pw ^-e-{]-Z-am-b bm-sXmcp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°p-hm≥

X-øm-dm-bn-´n-√. D-tZym-K-ÿ Xe-Øn-se A-\m-ÿ-bpw sI-SpIm-cy-ÿ-X-bpw Im-c-Ww P-\߃ I-Sp-Ø A-a¿-j-Øn-emWv. ssh-∏n-\n-te-°v \¬-tI-≠ Ip-Sn-sh-≈w Pn-√-bn-se a-‰p-`mK-ß-fn-te-°v Xn-cn-®p-hn-´p-sIm≠v Kp-cp-X-c-am-b Ir-Xy-hn-tem]-am-Wv P-e-A-tXm-dn-‰n- sN-bvXp-h-cp-∂-sX-∂v Fw.F¬.F B-tcm-]n-®p. C-°m-cy-Øn¬ hy-‡-am-b hn-h-cw A-t\z-j-W-

Øn¬ a-\- n-em-°p-hm≥ I-gn™-n-´p-≠v.10 Z-i-e-£w en-‰¿ Pe-am-Wv ssh-∏n-\n-te-°v e-`nt°-≠-Xv. s]-cn-bm-dn¬ \n-∂pw B-hiy-am-b P-ew ]-ºp-sN-øp-∂p-ap≠v. F-∂m¬, ]-ºv sN-øp-∂ sh-≈w C-hn-sS-sb-Øp-∂n-√. ]-ºp-sN-øp-∂ sh-≈w h-gn-Xncn-®p-hn-Sp-∂ D-tZym-K-ÿ¿-s°Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn-bp-≠m-IWw. 30,000˛m-fw D-]-t`m-‡m-°-fp-

]-cn-tim-[-\m Iymw-]v ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv {Km-a∏-©m-b-Øv, Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-kv, F-S-h-\-°m-Sv {]m-Y-anI B-tcm-Ky tI-{μw C-h-bp-sS kw-bp-‡ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y Xz-°v tcm-K ]-cn-tim[-\ Iymw-]v \-S-°pw. \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ FS-h-\-°m-Sv ]n.-F-®v.-kn.-bn-emWv Iymw-]v . Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp°p-hm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ cmhn-se 9 a-Wn-°v t]-cv c-Pn-ÿ ssh.Fw.kn.F ku-Øv G-cn-b {_m-©n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C‚¿ kv-Iqƒ sN-ø-≠-Xm-Wv. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Nn-‰q-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® Pn-√m-X-e tdm-f¿ kv-tI-‰nw-Mv Nmw-]y≥-jn-∏v

≈ ssh-∏n-\n¬ h-Ip-∏p-X-e Imcy-߃ ta¬-t\m-´w h-ln-°p∂-Xn-t\m,^o¬-Uv-X-e Im-cy߃ \n¿-Δ-ln-°p-∂-Xn-t\m Po-h-\-°m-cn-√.k¿-°m¿ C-°mcy-Øn¬ Xn-I-™ A-\m-ÿbm-Wv Im-Wn-°p-∂-Xv. s]m-Xp-k-aq-l-Øn¬ D-b¿∂p h-∂ tcm-jw Xp-S¿-®-bm-bn A-h-K-Wn-°p-∂ km-l-N-cyØn-em-Wv i-‡-am-b {]-t£m-`Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂s-- X∂v Fw.F¬-.F A-dn-bn-®p.

P-bn Zn-\m-tLm-jw a-´m-t©-cn: P-bn¬ h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a-´m-t©-cn k_v P-bn-en¬ \-S-∂p-h-cp-∂ Pbn¬-Zn-\m-tLm-jw k-am-]n-®p. ]-cn-]m-Sn a-´m-t©-cn A-kn.IΩn-j-W¿ Fw _n-t\m-bn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-` Btcm-Ky kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ Sn sI A-i-d-^v A-[y£-X -h-ln-®p. sIm-®n Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v A-©p ao-c _n¿-f ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. k-_v P-bn¬ kq-{]-≠v cmPp F-{_-lmw a-[y-ta-J-e do-PnWy¬ sh¬-s^-b¿ Hm-^n-k¿ sI sP h¿-Ko-kv, a-´m-t©-cn kn.sF kn sP am¿-´n≥, ^m.kÆn A-´m-]-d-ºn¬, hn F {Intkm-kv-t‰m, sI _n _n-Pp kwkm-cn-®p. Xp-S¿-∂p I-em-]-cn-]mSn-Iƒ \-S-∂p.


{]mtZ-inIw

9 s^-{_p-h-cn 2014 Rmb¿

Xr-°-Wn-°m-hv {^-≠v-kv ¢_vv hm¿-jnIw: ssh-Io´v 7.00. \o-eo-iz-cw k-lr-Z-b ¢-_v : am-\-h-tk-h-\ ]≤Xn km-¥z\w 2014 D-Zv-Lm-S-\w˛ssh-Io´v 5.00.

Adnbn-¸pIÄ

Bizm-kv 2014 Im-eSn: \o-eo-iz-cw k¿-Δo-kv k-lI-c-W _m-¶n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ \-S-Øp-∂ Ip-Snin-J \n-hm-c-W b⁄w B-izm-kv 2014 Cu-am-kw 14\p B-cw-`nkvIqƒ Item¬khØn¬ s]¨Ip-´n-I-fpsS hn`mKw \mtSmSn \rØ-Øn¬ F t{KUv °pw. a-c-W-a-S-™-h-cp-sS B{in-X¿, amc-I-tcm-Kw _m-[n-®- t\Snb taL s_∂n°v Beph kn.sF _n.-l-cn-Ip-am¿ D]-lmcw \¬Ip-∂p h¿°pw {]-tXy-I At]-£ ka¿-∏n-°m-hp-∂-XmWv. P-]v-Xn \-S-]-Sn-Iƒ°pw Cf-hp e-`n-°p∂ Cu ]-≤-Xn am¿-®v 15\p kam-]n-°pw.

s]-cp-ºm-hq¿: Z-£n-W tI-c-f e-Pv-\-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ s]-cpºm-hq¿ ta-J-em a-Zv -d-km s^Ãv C-∂v X-t≠-°m-Sv P-am-AØv F-®v.F-kv.F-kn¬ \-S°pw. cm-hn-se F-´n-\v A-–p¬ Icow au-eh - n ]-Xm-I D-b¿Øpw.ssh-Io-´v \-S° - p-∂ s]m-Xpk-tΩ-f\ - w X-t≠-°m-Sv P-am-AØv C-amw ap-\o¿ lp-Zh - n D-ZL -v m-S\w sN-øpw.

]-©m-b-¯v saw-t_-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ s]-cp-ºm-hq¿: Hmƒ tI-c-f ap≥ ]-©m-b-Øv saw-t_-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ cq-]-h¬-°-cn°p-∂-Xn-\m-bn 10\v ssh-In-´v \m-en-\v s]-cp-ºm-hq¿ ^m-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tbm-Kw tN-cp-sa-∂v ap≥ tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw H dm-t^¬ A-dn-bn-®p.

I-f-£³ skâÀ Im-e-Sn: Xn-cp-ssh-cm-Wn-°p-fw k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶ns‚ I-f-£≥ sk‚¿ D-Zv-Lm-S\w C-∂p-cm-hn-se 10.30\p _m¶v {]-kn-U‚ v A-_p a-c-bv-°m¿ \n¿-h-ln-°pw. hn F≥ th-embp-[≥ A-[y-£-X -h-ln-°pw.

{]-Xn-tj-[n-¨p

s]-cp-ºm-hq¿: kn.]n.Fw. {]h¿-Ø-I¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv tbm-Kw \-S-°p-tºmƒ lm-fn¬ _-e-am-bn I-b-dn `o-j-Wn-s∏-SpØn tªm-°v saw-_-dpw F-S-Øe ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-b Fw F Fw ap-\o-dn-s‚ A-km∂n-≤y-Øn¬ A-≤y-£-s\ `oj-Wn-s∏-Sp-Øn _-e-am-bn ap\o-dn-s\ k-kv-s]‚ v sN-øn-∏n-® \-S-]-Sn-bn¬ hm-g-°p-fw tªm°v ]-©m-b-Øn-s‚ Io-gn-ep-≈ hn-hn-[ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p{]-Xn-tj-[n-®p. A-Sn-b-¥-c IΩn-‰n-tbm-Kw hn-fn-®p-Iq-´-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v hn-hn-[ ]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am¿ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚n-\v I-Øv \¬-In.

s]-cp-ºm-hq¿: ss{U-h¿-am-cpsS Im-gv-N a-d-bv-°p-∂ co-Xnbn¬ Fw.kn tdm-Uv Im-e-Sn Ih-e-bn¬ kv-Ym-]n-®n-cp-∂ ^v-fIv-kv t_m¿-Up-Iƒ t]m-en-kpw ap-\n-kn-∏¬ A-[n-Ir-X-cpw tN¿∂p \o-°w-sN-bv-Xp. Im-e-Sn I-h-e-bn-ep-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ Sn-∏¿ tem-dn-bnSn-®v h-gn-bm-{X-°m-c≥ tam-l≥ F-{_-lmw F-∂-bmƒ a-cn-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wp t_m¿-Up-Iƒ \o-°w sN-b-m≥ A-[n-Ir-X-tc t{]-cn-∏n-°m≥ Im-c-Ww. Im-gv-N a-d-bv-°p-∂ t_m¿-Up-I-fm-Wp I-gn-™ Zn-h-k-sØ A-]-I-SØn-\p C-S-bm-°n-b-Xv. ao-Un-b-

\p-I-fn¬ kv-Ym-®n-cp-∂ ^v-f-Ivkv t_m¿-Up-Iƒ- aq-ew C-cp-hml-\-ß-fn-se-bpw ss{U-h¿-am¿ ]-c-kv-]-cw Im-Wm-Xn-cp-∂-XmWp A-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-amb-sX-∂p t]m-en-kv ]-d-™p. ]-´-W-Øn¬ ]-e-bn-S-Øpw A-\-[n-Ir-X-am-bn ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym-]n-N-n-cn-°p∂-Xv A-]-I-S km-[y-X-bp-≠m°p-∂-Xm-bn B-tcm-]-W-ap-b¿∂n-cp-∂p.Hu-j-[n P-Mv -j-\n¬ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym]n-N-Xp aq-ew Im-gv-N a-d-™p ss_-°v bm-{Xn-I≥ _- n-Sn-®-v a-cn-N-Xp H-∂-c-am-kw ap≥-]mWv. t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym-]n-

]u-c-k-an-Xn-bp-sS kuP-\y Bw-_p-e³-kv kÀ-ho-kv tIm- X - a w- K - e w: ]u- c - k - a n- X nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P\y Bw- _ p- e ≥- k v k¿- h o- k v Xp-S-ßpw. Xm-eq-°n-se \n¿-[\¿-°p k¿-ho-kv ku-P-\y-ambn- c n- ° pw. km- [ m- c - W - ° m¿°v B- h - i y L- ´ - ß - f n¬ {]tbm-P-\-{]-Z-am-Ip-∂ co-Xn-bnem- b n- c n- ° pw k¿- h o- k v \- S Øp-I. Bw-_p-e≥-kn-s‚ k-a¿-∏Ww Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v \m-en\p tIm-X-aw-K-e-Øp sIm-®utk-^v Nn-‰n-e-∏n-≈n \n¿-h-ln°pw. ]u-c-k-an-Xn {]-kn-U‚ v tPm-Wn am-dm-t®-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. k-tΩ-f-Øn¬ ]u-ck-an-Xn h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v at\m-Pv tKm-]n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ]u-c-k-an-Xn- Aw-K߃ kz-¥-am-bn kz-cq-]n-® ^≠v hn-\n-tbm-Kn-®m-Wp Bw-_pe≥-kv hm-ßn-b-Xv . \n¿-[-\-¿°pw km-[m-c-W-°m¿-°pw

Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv kuP-\y-am-bn-cn-°pw. ]p-d-ta \n-∂p Bw-_p-e≥kv hn-fn-°p-∂-h-cn¬ \n-∂v 40 i-X-am-\-w Nm¿-Pv -Ip-d-®v k¿ho-kv \-S-Øpw. ]u-c-k-an-Xn Aw-K-ß-fp-sS A-h-b-h-Zm-\-kΩ-X-]-{X-Øn-s‚ k-a¿-∏-Whpw N-S-ßn¬ \-S-°pw. sN-b¿am≥ ]n F {]-Im-i-\n¬ \n∂pw In-Uv-\n s^-U-td-j≥ Hm^v C-¥y tÃ-‰v tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰¿ km-Pp Nm-t°m k-Ω-X]-{Xw G-‰p-hm-ßpw. Xp-S¿-∂v Xm-eq-°n-se Xn-cs™- S p- ° - s ∏- ´ \n¿- [ - \ - I pSpw- _ - ß ƒ- ° p- ≈ ku- P - \ y A-cn-In-‰v hn-X-c-Ww h¿-°n-Mv sN- b ¿- a m≥ am¿- t Im- k v I- Æ ¥m-\w \n¿-h-ln-°pw. c-‡-Zm\w a- l m- Z m- \ w ]- ≤ - X n- b p- s S hn-i-Zo-I-c-Ww ap-Jy-c-£m-[nIm- c n `m- \ p- a - X n cm- P p \n¿- h ln-°pw.

InäIvkv aen\o-Ic-Ww: I¼\n tK-än a\pjy N§e I-º-\n-bp-sS a-en-\o-I-c-Ww Ah-km-\n-∏n-°-W-sa-∂ B-h-iyap-∂-bn-®v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \S-Øp-∂ k-a-cw H-∂-c-h¿-jw ]n-∂n-´ km-l-N-cy-Øn-em-bn-cp∂p a-\p-jy N-ß-e Xo¿-Ø-Xv . sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v t{]a Pn ]n-jm-c-Sn {]-Xn-tj-[-N-ße D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-fn-

bm-kv Im-cn-{](In-g-°-º-ew ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v), A-Pv-a¬ C-kv-am-bn¬(Fkv.Un.]n.sF Pn-√m P-\-d-¬ sk-{I-´-dn), _m-_p sk-bv-Xmen(hm-g-°p-fw tªm-°v saw_¿), A-–p¬ d-lv-am≥, Sn ]n bq-k-^-en, ]n sI Ir-jv-W≥Ip-´n, jn-lm-_v, tPm¿-Pv kwkm-cn-®p.

°m≥ \-K-c-k-`-bn¬ \n-∂p A\p-a-Xn hm-ß-W-sa-∂m-Wp \nb-a-sa-¶n-epw ]m-en-°m-dn-√.cmjv-{So-b ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw kwL-S-\-I-fp-sS-bpw t_m¿-UpIƒ A-\p-hm-Zw hm-ßm-sX-bmWp kn-Ym-]n-°p-∂-Xv . ]-cn-]m-Sn-Iƒ I-gn-™m-epw C-h \o-°w sN-ø-m-dn-√. C-ßs\-bm-Wv t_m¿-Up-Iƒ ao-Unb-\p-I-fn¬ s]-cp-Ip-∂-Xv. t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym-]n-°p-∂Xn-\p cm-jv-{So-b k-Ω¿-Z-hp-ap≠vv . ao-Un-b-\p-I-fn¬ tdm-Unte-°v C-d-ßn \n¬-°p-∂ hn-[Øn-em- t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym]n-°p-∂-Xv. Im¬-\-S-bm-{X-

A-\p-tam-Z-\ k-t½-f-\w \-S-¯n hm-g-°p-fw: sa-t{Sm B¿-´v-kv B‚ v kvt- ]m¿-´k v- v ¢-_n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ kw-ÿm-\ kvIqƒ I-tem¬-kh - Ø - n¬ s]¨Ip-´n-I-fp-sS \m-tSm-Sn \r-ØØn¬ F. t{K-Uv t\-Sn-b ta-L s_-∂n-sb A-\p-tam-Zn-°p-Ib - pw tPm-kv sa-tΩm-dn-b¬ F-ht- dm-fnMvv Iym-cw-kv Sq¿-W-sa‚n¬ H∂mw ÿm-\ tPm-Xm-hn-\p-ff - kΩm-\ hn-Xc - W - h - pw \-S∂ - p.‰n.]n \u-jm-Zn-s‚ A-[y-£X-bn¬ \m-emw-ssa¬ P-Mv -j\n¬ \-S-∂ A-\p-tam-Z-\ k-tΩf-\w B-ep-h k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv-S¿ _n.-l-cn-Ip-am¿ D-Zv vLm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv saw_¿ ‰n.]n A-ko-kv, jn-_p h¿Ko-kv, Sn.-F≥ kp-\n¬ Ip-am¿, F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p, ¢-_v ssh-kv {]-kn-U≥¿ ‰n.F A-jvd-^v {S-j-d¿ en≥-k¨ t]mƒ ]-s¶-Sp-Øp.

s]³-j³ Xp-I-bpw ]m-kv-_p-¡pw \-ã-am-bn s]-cp-ºm-hq¿:_-kv bm-{X-°nsS dn-´. t^m-d-Ã-dp-sS s]≥j≥ Xp-I-bpw ]m-kv-_p-°pw \„-am-bn. Np-≠-°p-gn Ip-∂Øm≥ ho-´n¬ sI ]n sF-k°n-s‚ 10,600 cq-]-bpw 1072 \º¿ ]m-kv-_p-°pw B-Wv \-„am-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N D-®- v 12 a-Wntbm-sS s]-cp-ºm-hq¿ k-_v {Sj-dn-bn¬ \n-∂v s]≥-j≥ hmßn tIm-X-aw-K-ew `m-K-tØ-°p≈ _- n-em-Wv bm-{X sN-bv-XXv. K-h. B-kv-]-{Xn-bn¬ \n-∂v _- n¬ I-b-dn Ip-dp-∏w-]-Sn Xob-‰¿ Pw-Kv-j-\n-en-d-ßn-b-t∏mgm-Wv ]-W-hpw ]m-kv _p-°p-a-Sßn-b _m-Kv \-„-am-b hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. s]-cp-ºm-hq¿ t]m-eo-kv tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In.

Po-hn-X ssi-eo tcm-K-\nÀ-W-b Iymw-]v Im-e-Sn: a-e-bm-‰q¿ {]m-Y-ao-Imtcm-Ky tI-{μw ap-f-¶p-gn tlm-´v kn-‰n ¢-_p-am-bn k-l-I-cn-®p tcm-K-\n¿-W-b Iymw-]v kw-LSn-∏n-®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]Œ¿ N-{μ-ti-J¿, sl¬-Øv \-gvkv kn-an k-μo-]v t\-Xr-Xzw \¬In.

tIm-X-aw-K-e-¯v sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. kÀ-ho-kp-IÄ sh-«n-¡p-d-¨p bm-{X-¡mÀ Zp-cn-X-¯n tIm-X-aw-K-ew: I-≠-Œ¿-am-cpsS Ip-d-hp aq-ew tIm-X-aw-K-ew Un-t∏m-bn¬ k¿-ho-kp-Iƒ \n¿-Ø-em-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. sI.F-kv.B¿.Sn.kn. tImX-aw-K-ew Un-t∏m-bn¬ I-≠Œ¿-am-cp-sS Ip-d-hp aq-ew k¿-hokp-Iƒ ]-e-Xpw \-S-°p-∂n-√. CXp-aq-ew tIm¿-∏-td-j-\p e-£ß-fp-sS \-„-am-Wv D-≠m-Ip-∂Xv. Rm-b-dm-gv-N C-cp-]-Xpw Xn-¶fm-gv-® 12 Dw k¿-ho-kp-I-fm-Wv d-±m-°n-Xv. i-cm-i-cn 10,000 cq-] h-sc Ie-£≥ e-`n-°p-∂ k¿-ho-kp-I-

s]-cp-ºm-hq¿: {I-j-dp-Iƒ-°v hn¬-∏-\ \n-Ip-Xn tIm-ºu-≠nMvv \m-ev C-c-´-bn-bm-bn h¿-≤n∏n-®-Xn-\m¬ G-{]n¬ H-∂p apX¬ Pn-√-bn-se {I-j¿ D-S-aIƒ Sm-Iv-kv tIm-ºu-≠n-Mv Hgn-hm-°n k¿-°m¿ \n-›-bn-®ncn-°p-∂ 14.5 i-X-am-\w \n-Ip-Xn D-]-t`m-‡m-°-fn¬ \n-∂p hmßp-hm≥ {I-j¿ Hm-tW-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \n-e-hn-ep-≈ Xp-I-bn¬ \n-∂p

h≥-Xp-I-bm-Wv h¿-≤n-∏n-®n-cn°p-∂-Xv. Fw-km‚n-\p {]-tXy-I \nIp-Xn h¿-≤n-∏n-®n-´n-√.C-Xv sIm-®n sa-t{Sm A-S-°-w k¿°m-cn-s‚-bpw s]m-Xp-P-\-ß-fpsS-bpw \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃-°v 30 i-X-am-\w A-[n-IXp-I I-s≠-tØ-≠n-h-cpw. \n-Ip-Xn h¿-≤-\ ]n≥-h-en°-W-sa-∂v k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´v \n-th-Z-\w \¬In-bn-´v \-S-]-Sn-bp-≠m-Im-Ø

km-l-N-cy-Øn-em-Wp \n-Ip-Xn D-]-t`m-‡m-°-fn¬ \n-∂p hmßm≥ {I-j¿ D-S-a-Iƒ Xo-cp-am\w. tIm-ºu-≠n-Mv \n-Ip-Xn h¿≤-\-hpw Izm-dn ta-J-e-bn-se {]iv-\-ß-fpw kw-_-‘n-®v N¿-® sN-øp-∂-Xn-\m-bn kw-bp-‡ {I-j¿ A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Cu amkw 11\p \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ {I-j¿ D-S-a kw-K-a-Øn¬ Pn-√bn¬ \n-∂pw 200 t]-sc kw-L-

S-∏n-°m-\pw tbm-K-w Xo-cp-am-\n®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn Fw A_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p.kw-ÿm-\ c-£m-[n-Im-cn ‰n sI sF A-l-Ω-Zv sj-co-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn Fw F A-en, kw-ÿm-\ aoUn-bm sN-b¿-am≥ Sn ]n A–p¬ A-ko-kv, tXm-a-kv ]-ø∏n-≈n, kn ]n kp-ss_-dp-±o≥, ]n F-kv P-em¬, F Fw kpss_¿ kw-km-cn-®p.

h-gn-bm-{X-¡mc-sâ a-c-Ww: ImeSn Ihebn kvYm-]n-¨ ^vf-Iv-kpIÄ amän

Iº-\n a-en-\o-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \-SØn-b a-\p-jy®ße

s]-cp-ºm-hq¿: a-en-\o-I-c-Ww aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂ In-‰Iv-kv I-º-\n A-S-®p ]q-´-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v a-en-\o-I-c-W hn-cp-≤ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-º-\n tK-‰n-\p ap-ºn¬ a-\p-jy N-ß-e Xo¿-Øp. ]-©m-b-Øn¬ tN-e-°p-fw-˛Nq-c-t°m-Sv `m-K-Øp {]-h¿-Øn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ In-s‰-Iv-kv

3

hÀ-[n-¸n-¨ \n-Ip-Xn D-]-t`m-àm-¡-fn \n-¶p Cu-Sm-¡m³ {I-j-À D-S-a kw-Lw Xo-cp-am\w

]cn-]mSn

a-Zv-d-km s^-Ìv C-¶v

KOCHI/ekR

fm-Wn-h. {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn-eqsS-bp-≈ k¿-ho-kp-I-fm-Wv CØ-c-Øn¬ \n¿-Ø-em-°p-∂Xn¬ A-[n-I-hpw. C-Xp-aq-ew {Km-a-{]-tZ-i-ß-fnse P-\-ß-fp-sS bm-{Xm-t¢-ifpw Zp-cn-X-hpw Iq-Sn. Iq-Sm-sX AXn-cm-hn-se Un-t∏m-bn¬ tPm-ens°-Øp-∂ \n-c-h-[n ss{U-h¿am-cpw sXm-gn-en-√m-sX a-S-ßnt∏m-tI-≠n-h-cn-I-bm-Wv. A-Xn\m¬ Un-t∏m-bn¬ B-h-iy-amb I-≠-Œ¿-am-sc D-S≥ \n-b-an-®v P-\-ß-fp-sS bm-{Xm-t¢-iw ]-cnl-cn-°m≥ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-

s°m-≈-W-sa-∂pw bq-\n-‰v I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p.I-≠-Œ¿ dm-¶v en-Ãv \n-e-\n¬-°p-tºm-gpw \bn-a-\w \-S-Øm-Ø-Xm-Wv k¿ho-kv \n¿-Ø-em-°p-∂-Xn-\pw A-Xp-h-gn e-£-ß-fp-sS \-„w D≠m-Ip-∂-Xn-\pw Im-c-Ww.

\n-‰v {]-kn-U‚ v F≥ Fw d-^o°n-\m-Wp C-∂-se cm-hn-se Hº-Xv a-Wn-tbm-sS c-≠w-K kwLw a¿-±n-®-Xv. cm-hn-se I-S Xpd-°m≥ F-Øn-b d-^o-°v ss_°n-se-Øn-b kw-L-hp-am-bn hm-°p-X¿-°-ap-≠m-bn. Xp-S¿∂m-Wv A-{I-a-Ww. d-^o-°n-s\ B-ep-h Xm-eq°v B-ip-]-{X-bn¬ {]-th-in-∏n®p. hym-]m-cn-°v a¿-±-\-ta-‰Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]p-°m-´p-]s]-cp-ºm-hq¿: hym-]m-cn hy-h- Sn-bn¬ C-∂-se D-®-bv-°v H-∂p km-bn {]-kn-U‚n-s\ a¿-±n-®- ap-X¬ A-©v h-sc l¿-Øm¬ Xm-bn ]-cm-Xn. ]p-°m-´p-]-Sn bq- B-N-cn-®p.

hym-]m-cn hy-h-km-bn {]-kn-Uân-s\ aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

°m¿-°pw hm-l-\-K-Xm-K-X-Øn\pw X-S- -am-bn kv-Ym-]n-®-n-´p≈ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ, _m-\-dp-Iƒ, a-‰p ]-c-ky-߃ F-∂n-h am-‰-W-sa-∂m-h-iy-s∏´m-Wp \-K-c-k-` t\m-´n-kn-d-°nb-Xv. t_m¿-Up-Iƒ am-‰m≥ sslt°m-S-Xn D-Ø-c-hp-s≠-∂pw {Sm^n-Iv s]m-eo-kv B-h-iy-s∏-´n´p-s≠-∂pw t\m-´o-kn¬ hy-Iv-Xam-°p-∂p. t_m¿-Up-Iƒ kv-Ym]n-®-h¿ \o-°n-bn-s√-¶n¬ \-K-ck-` kz-¥w \n-e-bn¬ \o-°p-sa∂pw sN-e-hv Cu-Sm-°p-sa-∂pw t\m-´n-kn¬ hy-Iv-X-am-°p-∂p. A-Xn-\n-sS Im-e-Sn I-h-e-bn¬

t_m¿-Up-Iƒ \o-°p-∂-Xn-s\Xn-tc kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I¿ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØØn. 13\v s]-cp-ºm-hq-cn¬ kzo-Ic-Ww \¬-Ip-∂ tI-c-f c-£mam¿-®-n-s‚ t_m¿-Uv K-Xm-K-X XS-k-ap-≠m-°m-Ø hn-[-Øn¬ kv-Ym-]n-®-p sIm-≈m-sa-∂p `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®-n-cp-∂p. ]n∂o-Sv t_m¿-Uv I-h-e-bn¬ Xs∂ H-cp h-i-Øv kv-Ym-]n-®-p. Db-c-Øn¬ kv-Ym-]n-®-n-cn-°p-∂ t_m¿-Up-Iƒ \o-°w sN-b-m≥ C-tXm-sS-bm-Wv s]m-eo-kpw ap\n-kn-∏¬ A-[n-Ir-X-cpw Xo-cpam-\n-®-Xv.

Ip™p-ssI-I-fn¬ H-cp tIm-gn-°p-™v ]≤-Xn {io-aq-e-\K-cw ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI kn am¿-´n≥ sNm-Δ-c k¿-°m¿ ssl-kv-Iq-fn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kv-Iq-Ä h-{P Pq-_n-en B-tLm-jw s]-cp-ºm-hq¿: s]m-Xn-bn¬ F¬.]n B≥-Uv \-gk v- d - n kvI - q-fns‚ h-{P Pq-_n-en B-tLm-j߃ Cu am-kw 15\p s]m-Xp-ac - ma-Øv a-{¥n hn sI C-{_m-low Ip™v D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw. ÿm-]-

I am-t\-P¿ F F≥ hm-kp-tZh≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-s\ hn ]n kPo-{μ≥ Fw.F¬.F B-Zc - n-°pw. ]q¿-hh - n-Zym¿-Yn kw-Ka - w ap≥ Fw.F¬.F F Fw bq-k^ - v D-ZvLm-S\ - w sN-øpw.

]m-d-a-S-s¡-Xn-tc ]-cn-k-c-hm-kn-IÄ k-a-c-cw-K-¯v: kv-{Xo-I-fpÄ-s¸-sS -t]m-en-kv I-Ì-Un-bn aq-hm-‰p-]p-g: \m-´p-Im-cp-sS i-‡am-b F-Xn¿-∏v A-hK - W - n-®v {]-h¿Øn-°p-∂ t]m-bm-en-ae - ]m-da - S- bn-te-°p h-∂ tem-dn X-S™ kv{Xo-If - pƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-Xn-t\-gp t]-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ t]m-enkv tÃ-j≥ D-]t- cm-[n-®p. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw`-hw. B-h-iy-am-b tc-J-I-fn-√msX P-\-Po-hn-Xw Zp- -l-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ ]m-d-a-S-s°-Xn-

tc {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ am-k-ßfm-bn {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-KØp-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ D-S-a Kp-≠-I-fp-sS k-lm-b-tØm-sS ]m-d-a-S-bp-sS {]-h¿-Ø-\w X-S-bp-I-bm-bn-cp∂p. sh-≈n-bm-gv-N ]m-d-a-S-s°Xn-tc {]-Xn-tj-[n-®-h-sc a¿-±n®v B-ip-]-{Xn-bn-em-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-tX-Xp-S¿-∂m-Wv C∂-se kv-{Xo-I-fpƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ cw-K-Øp h-∂-Xv. hm-l-

\w X-S-™-tXm-sS ÿ-e-sØØn-b t]m-en-kv C-h-sc I-ÃUn-bn-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-h-sc tÃ-j-\n-se-Øn-®tXm-sS {]-Xn-tj-[-hp-am-bn \m´p-Im¿ F-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. {]Xn-tj-[w t]m-en-kv tÃ-j≥ D]-tcm-[-Øn-te-°v \o-ßn-btXm-sS kw-L¿-jm-h-ÿ D-Sse-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Xp-S¿∂v t\-Xm-°ƒ C-S-s]-´v I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø-h-sc hn-´-b-®-

tXm-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ {]-Xntj-[w A-h-km-\n-∏n-®p ]n-cn™p-t]m-b-Xv.

hn-I-k-\ sk-an-\mÀ s]-cp-ºm-hq¿: th-ßq¿ ]-©mb-Øv hn-I-k-\ sk-an-\m¿ Iqh-∏-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sd-Pn C-´q-∏v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]-k-∂m-Ip-am-cn hm-kp A-[y-£-X h-ln-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-02-09  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-02-09  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-02-09