Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

bp-hm-hn-s\ h-Sn-hm-fn-\m-{I-an-¨ Kp-− ]n-Sn-bnÂ

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: Pn-Ã-bn ap-s¶m-cp-¡w k-Po-hw

sIm-®n: bp-hm-hn-s\ h-Sn-hm-fn\m-{I-an-® Kp-≠ \m-ep am-kØn-\v ti-jw ]n-Sn-bn¬ tN-cms\-√q¿ h-Sp-X-e tZ-i-Øv am¿°-‰v tdm-Un¬ h-b-en≥ ho-´n¬ hn sP tPm-k-^v (37)bm-Wv jmtUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 25˛-10-˛2013 cm-{Xn 9.30 a-Wn-°v tN-cm-s\-√q¿ kz-tZ-in I-Æ≥ F-∂-bm-sf sP-bv-k-s‚ t\-XrXz-Øn¬ aq-∂p-t]¿ tN¿-∂v B{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-ew \n-I-Øp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿-°-am-Wv B-{I-aW-Øn¬ I-em-in-®-Xv. kw-`-hØn-\v ti-jw C-bm-fp-sS ho- 20 amXv Hmƒ tIcf C‚¿ tImfPn‰nhv dh.knÿ satΩmdnb¬ _mkv°‰vt_mƒ ´n¬ \n-∂pw h-Sn-hmƒ t]m-eo-kv Sq¿Wsa‚nse hn-P-bn® B-eph sk‚ v- tkhygvkv tImfPv Sow I-s≠-Sp-Øp. tPm-k-^n-s\-Xnsc Pn-√-bn¬ \n-c-h-[n tÃ-j-\pI-fn¬ B-{I-a-W-tI-kp-Iƒ \ne-hn-ep-≠v.

Kp-cp-hm-bqÀ ]m-k-©À kÀ-ho-kv `mKn-I-am-bn d-±m-¡n sIm-√w: \m-sf-bpw a-‰-∂m-fpw

]p-\-eq¿-˛-Kp-cp-hm-bq¿ ]m-k©-dpw(56366) Kp-cp-hm-bq¿-˛-]p\-eq¿ ]m-k-©-dpw(56365) ]p\-eq-cn-\pw F-d-Wm-Ip-f-Øn-\pan-S-bn¬ k¿-ho-kv \-S-Øn-s√∂v Z-£n-W sd-bn¬-th a-[p-c Un-hn-j-\n¬ \n-∂pw A-dn-bn®p. I-Sp-¥p-cp-Øn sd-bn¬-th ]m-e-Øn-s‚ tK-Pv am-‰-hpw ]n-dhw tdm-Uv sd-bn¬-th kv-t‰j≥ \-ho-I-c-W-hpw \-S-°p-∂Xn-\m-em-Wv k¿-ho-kv `m-Kn-Iam-bn sh-´n-°p-d-®n-cn-°p-∂-Xv.

sIm-®n: tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp∏v hn-⁄m-]-\-Øn-\v ap-t∂m-Snbm-bn Pn-√-bn¬ {]m-Y-an-I aps∂m-cp-°-߃ k-Po-h-am-bn. F-d-Wm-Ip-fw, Nm-e-°p-Sn, aq-hm‰p-]p-g tem-Iv -k-`m a-fi-e-ßfp-sS ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ {]-tZi-ß-fm-Wv Pn-√-bn-ep-≈-Xv. CXn¬ G-gv \n-b-a-k-` a-fi-e-ßfp-am-bn F-d-Wm-Ip-fw am-{X-amWv ]q¿-W-am-bpw Pn-√-bn¬ Dƒs∏-Sp-∂-Xv. Nm-e-°p-Sn a-fi-eØn-¬ Pn-√-bn-se \m-epw tIm-´bw a-fi-e-Øn¬ H-∂pw C-Sp°n a-fi-e-Øn¬ c-≠pw \n-b-ak-`m a-fi-e-ß-fm-Wp-≈-Xv. CXn¬ F-d-Wm-Ip-fw, Nm-e-°p-Sn a-fi-e-ß-fp-sS h-c-Wm-[n-Imcn Pn-√ I-e-IvS-dm-Wv. Pn-√-bn¬ B-sI 2027 _q-

Sm-Iv-kn-IÄ-¡v {]-tXy-I kv-ämâv: ]-©m-b-¯n-sâ Xo-cp-am-\w _m-[-I-sa-¶v ssl-t¡m-S-Xn sIm-®n: Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°pw Hm-t´m Sm-Ivk - n-Iƒ-°pw {]-tXyI-am-bn kv-‰m≥-dv \n-›-bn-®n-´ns√-¶n¬ ]-©m-bØ - v Xo-cp-am-\n°p-∂n-SØ - v ]m¿-°nw-Kv _m-[I - sa-∂v ssl-t°m-SX - n. Xr-iq¿ Af-K∏ - \ - K - ¿ a-Æw-t]-´ ssh-Zy-ime-∏-Sn-bn-se Hm-t´m-kv-‰m≥-dn¬ X-s≥-d Hm-t´m Sm-Iv-kn ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv Hm-t´m-dn-£ ss{Uth-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s≥-d t\-Xy-Xz-Øn¬ X-S-bp-∂-Xn-s\Xn-sc A-fK - ∏ - \ - K - ¿ kz-tZ-in dok¨ \¬-In-b l-c-Pn Xo¿-∏m°n-bm-Wv ssl-t°m-SX - n D-Øc - hv.]-©m-b-tØm \-K-c-k-`-tbm A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≈ ]m¿°nw-Kv ÿ-es - Ø F-Xn¿-°m≥

Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn bq-\nb-\p-Iƒ-° I-gn-bn-s√-∂pw No^v P-k‰ v- n-kv a-RP v- p-f sN-√q¿, Pkv‰ - n-kv sI Fw sj-^o-Jv F-∂nh-c-S-ßp-∂ Un-hn-j≥-s_-©v hy-‡a - m-°n. Hm-t´m Sm-Ivk - n-Iƒ°v {]-tXy-I kv-‰m≥-Up-Iƒ \n›-bn-®v hn-⁄m-]\ - w ]p-ds - ∏-Sphn-®n-´n-√m-Ø-]-£w X-t±-i-kzbw-`c - W - ÿm-]\ - ß - ƒ A-\p-aXn \¬-In-bn-S-Øv ]m¿-°v sNøm≥ _-‘-s∏-´ hm-l-\-bp-S-a°v A-h-Im-i-ap-≠v. C-Xn-s\-Xnsc Nn-e¿-°v kz-¥a - m-bn Xo-cp-am\-sa-Sp-°m≥ I-gn-bn-s√-∂pw tIm-SX - n \n¿-tZ-in-®p. A-f-K-∏-\-K¿ ]-©m-b-Øns≥-d A-\p-a-Xn-tbm-sS Aw-Ko-

Iy-X Hm-t´m-kv-‰m≥-Un¬ ]m¿°nw-Kn-\v {i-an-® X-s∂ D-]-{Z-hn°p-∂-Xm-bpw hm-l-\w Ip-Øn°o-dn \-in-∏n-°p-∂-Xm-bpw Nq≠n-°m-´n-bm-Wv l-c-Pn-°m-c≥ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. \n-b-a]-c-am-bn Cu kv-‰m≥-Un¬ ]m¿°v sN-øm≥ A-\p-a-Xn-bp-≠mbn-´pw C-Xv X-S-bp-∂-Xn-s\-Xn-sc t]menkv kw-c-£-Ww tX-Sn-bmWv l-c-Pn \¬-In-b-Xv. ]-©m-bØn-\v Io-gn-ep-≈ a-‰v B-dv kv‰m≥-dp-If - n-epw Cu {]-iv\ - a - n-s√∂pw X-߃ A-\p-a-Xn \¬-Inbn-´pw a-Æw-t]-´ ssh-Zy-im-e-∏Sn kv-‰m≥-Un¬ Hm-t´m Sm-Iv-kn ]m¿-°v sN-øm≥ Hm-t´m-dn-£ ss{U-h¿-am¿ A-\p-h-Zn-°p-∂n-

s√-∂p-am-bn-cp-∂p ]-©m-b-Øns≥-d hn-i-Zo-I-c-Ww. \n-b-a-{]Im-cw Hm-t´m-dn-£b - pw Hm-t´m SmIv-kn-bpw H-cn-S-Øp X-s∂ ]m¿°v sN-øm≥ I-gn-bn-s√-∂pw Hmt´m ss{U-th-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. C-°m-cyw B-h-iy-s∏-´v sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-´p-s≠∂pw C-h¿ hy-‡-am-°n. sh-tΔsd kv-‰m≥-Up-Iƒ th-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v l-c-Pn \¬-In-bn-´ps≠-∂-Xn-s≥-d t]-cn¬ Hm-t´m-dn£m kv-‰m≥-dn¬ Hm-t´m-Sm-Iv-kn ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv X-S-bm≥ Hmt´m ss{U-h¿-am¿-°v A-[n-Im-can-s√-∂v Un-hn-j≥-s_-©v Nq≠n-°m-´n.

]p\-c-[n-hmkw ]qÀ¯o-I-cn-¡Ww: tIm-þHmUn-t\-j³ I½n-än

hÃmÀ]mSw: IpSn-sbm-gn-¸n-¡-s¸« IpSpw-_-§Ä sXcp-hn AWn-tNÀ-¶p sIm-®n: h-√m¿-]m-Sw ]-≤-Xn°p-th-≠n aq-e-ºn-≈n-bn¬ \n∂pw Ip-Spw-_-ß-sf Ip-Sn-sbmgn-∏n-®-Xn-s‚ B-dmw hm¿-jn-IZn-\w B-N-cn-®p. Zn-\m-N-c-WØn-s‚ `m-K-am-bn ta-\-I-bn-se k-a-c-]-¥-en¬ kw-L-Sn-∏n-°s∏-´ {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bv-a ap≥ d-h-\yq-h-Ip-∏v a-{¥n sI- ]n -cmtP-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-√m¿-]m-Sw ]-≤-Xn-°p-th-≠n hn-hn-[ tI-{μ-߃ A-\m-h-iyam-b Xn-Sp-°-am-Wv Im-´n-sb-∂ A-t±-lw B-tcm-]n-®p. cm-jv-{Sob k-¶p-Nn-X-Xzw am-‰n-h-®p-sIm≠v \n-cm-ew-_-cm-b Cu Ip-Spw_-߃-°p \o-Xn e-`y-am-°m≥ k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-h-c-W-sa-∂v A-t±-lw D-∂-bn-®p. ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°-Pv ]q ¿-Øo-I-cn-°p-I, Ip-Sn-sbm-gn-∏n-

th-≠n Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°-s∏-´ 316 Ip-Spw-_-ß-fn¬ tI-h-ew 38 Ip-Spw-_-ß-fm-Wv ]p-\-c-[n-hkn-∏n-°-s∏-´-sX-∂v N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® tIm-˛-Hm¿Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n P-\-d¬ I ¨-ho-\¿ {^m≥-kn-kv I-f-Øp¶¬ Nq-≠n-°m-´n. Iq-´m-bv-a-bn¬ {]-^. sI -Ac-hn-μm-£≥, k-a-c-k-lm-b kan-Xn sN-b¿-am≥ kn -B¿ -\o-eI-WvT≥, I¨-ho-\¿ Sn -sI -kp[o¿-Ip-am¿, ^m.-{]-im-¥v ]m-e°-∏n-≈n, sI -c-Pn-Ip-am¿, tIm¿ F-∏n-kv-t°m-∏ tXm-a-kv I-≠aq-e-ºn-≈n-bn¬ \n-∂pw Ip-Spw-_-ß-sf Ip-Sn-sbm-gn-∏n-®-Xn-s‚ B-dmw hm¿-jn-I- Zn-\m-N-c-W- Øn¬, Ip-cp-hn-f am-Xyq-kv, Geq¿ tKm-]n-\m-Yv, ]n Fw -Zn-t\Øn-s‚ `m-K-am-bn ta-\-I-bn-se k-a-c-]-¥-en¬ kw-L-Sn-∏n-® {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bv-a i≥, hn -sI -A-_v-Zpƒ-Jm-Z¿, °-s∏-´ Ip-Spw-_-ß-fn¬ \n- °m¿ D-Ø-c-hv \-S-∏m-°p-I, tam- h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv {]-Xn- tUm.-kn -Fw -tPm-bv, hn -]n -hn¬∂pw H-cmƒ-°v ho-Xw ]-≤-Xn- Wn-‰-dnw-Mv I-Ωn-‰n D-S-\-Sn k¿- tj-[ Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-°- k¨, F-kv hn-P-b-N-{μ≥, skbn¬ tPm-en \¬-Ip-sa-∂ k¿- °m¿ hn-fn-®p-Iq-´p-I F-∂o B- s∏-´-Xv. h-√m¿-]m-Sw ]-≤-Xn-°p- e-Ãn≥ am-ÿ kw-_-‘n-®p.

"I-em-] hn-cp-² _n A-h-X-c-Ww ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯n-b \o-¡w \yq\]£ t{Zm-lw' sIm-®n: h¿-Ko-b I-em-] hn-cp≤-_n¬ A-h-X-c-Ww tem-I-k`-bn¬ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b C-SXp-]-£w A-S-°-ap-≈ cm-jv-{Sob-]m¿-´n-I-ƒ cm-Py-sØ \yq-\-]£-ß-tfm-Sv I-Sp-Ø t{Zm-l-amWv Im-´n-b-sX-∂v ]n.Un.]n tI{μ-I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. _n¬ \n-b-a-am-°n-bn-cp-s∂-¶n¬ h¿-

Ko-b I-em-]-߃-°pw hw-i-lXy-Iƒ-°pw t\-Xr-]c - a - m-b ]-¶v h-ln-°p-I-bpw `-c-a-W-Iq-S -HØm-i sN-bv-Xp-sIm-Sp-°p-Ibpw sN-bv-X-h¿ \n-e-hn-ep-≈ \nb-a-ß-fp-sS ]-gp-Xn-eq-sS c-£s∏-Sp-I-bpw Ip-‰-hn-ap-‡-cm-°s∏-Sp-Ib - pw sN-øp-∂X - v H-cp ]-cn[n-h-sc H-gn-hm-°p-hm≥ I-gn-bp-

HmSn-sIm-−n-cp¶ kvIq«À I¯n-\-in-¨p B-ep-h: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ kvIq-´¿ I-Øn-\i - n-®p. C-∂s - e cmhn-se 7.30 Hm-sS B-ep-h ]-ºv PMvj - \ - p k-ao-]Ø - m-bn-cp-∂p kw`-hw. B-ep-h tXm-´p-ap-Jw ]-Wn°-t»-cn ho-´n¬ l-\o-^ Hm-Sn-®psIm-≠n-cp-∂ ssI-\-‰n-°v tlm≠-bm-Wv I-Øn-bX - v. hm-l-\-Øn-s‚ ]n-∂n¬ \n∂v Xo-bpw ]p-I-bpw D-b-cp-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im-cm-Wv _-lf - w-h® - v

7 s^{_p-hcn 2014- sh≈n

\n¿-Øn-®X - v. C-tXm-sS Xo B-fn∏-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. Xo A-W°m-\m-bn Xo-AW - ° - p-∂ D-]I - c-Ww D-]t- bm-Kn-s®-¶n-epw ^-eap-≠m-bn-√. ]n-∂o-Sv ^-b¿ t^mgvk - v F-Øn-bm-Wv Xo A-W® - X - v. C-Xn-\n-sS ss_-°v ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in-®n-cp-∂p. 2 s]t{Smƒ ]-ºp-Iƒ {]-h¿-Øn-°p∂n-SØ - v \-S∂ - Xo ]n-Sp-Øw \m´p-Im-cn¬ ]-cn-{`m-¥n-]c - Ø - n.

Hm-Sn-s°m-≠n-cnt° I-Øn-\-in-® kv-Iq-´¿

Im-b k-t½-f-\ kv-a-c-W i-Xm-Ðn kw-K-aw H³-]-Xn-\v sIm-®n: sI.-]n.-Fw-.F-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ sIm-®n Im-b¬ k-tΩ-f-\-kv-a-c-W i-Xm-–n kw-K-aw H≥-]-Xn-\v a-ssd≥ss{U-hn¬ \-tc-{μ-tam-Un D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. N-S-ßn¬ a-lm-fl A-ø-¶m-fn-bp-sS N-cn-{X c-N-\-bp-am-bn _-‘-s∏-´ k-ap-Zm-b Aw-Kß-fm-b Sn F-®v-]n sN-¥m-c-ti-cn, Ip-∂p-Ip-gn F-kv a-Wn, F hn Znhm-I-c≥, ]n F-kv A-\n-cp-≤≥, a-lm-flm A-ø-¶m-fn, kn-\n-am \n¿am-Xm-hm-b kq-cy-tZ-h, \-S≥ A-Pp Im¿-Øn-tI-b≥, Km-\-c-N-bnXm-hm-b cm-Po-hv B-ep-¶¬, Km-bn-I ssh-°w hn-P-b-e-£v-an,Km-bI≥ a-[p Nn-e-sºm-en, km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I≥ F-∂n-h-sc {]-Xn`m ]p-c-kv-Im-cw \¬-In B-Z-cn-°pw. N-S-ßn¬ F-kv-.F≥.-Un-.]n tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´-dn sh-≈m∏-≈n \-tS-i≥, ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, _n.-sP.-]n kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c≥ ]-s¶-Sp-°pw.

am-bn-cp-∂p._n.sP.]n tbm-S-∏w k-l-Icn-®v _n¬ ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-sX-¥n-s\-∂v {]-Xn-]-£ cm-jv-{So-b-]m¿-´n-Iƒ a-dp-]-Sn ]d-tb-≠n-h-cpw. \yq-\-]-£-߃°v Kp-WI - c - a - m-Ip-∂ ]-e- \n-ba - ß-fpw \-S∏ - n¬ h-cp-Øp-∂X - n¬ A-am-¥w Im-Wn-°p-I-bpw tZm-

j-I-c-am-bn _m-[n-°p-∂-h thK-Øn¬ \-S∏ - n-em-°p-Ib - pw sNøp-∂-Xv cm-Py-sØ \yq-\-]-£ßƒ-°n-S-bn¬ I-Sp-Ø A-kln-jv-W-X kr-jv-Sn-°p-∂p-sh∂ Xn-cn-®-dn-hv cm-jv-{Sn-b-I-£nIƒ-°v D-≠m-h-W-sa-∂pw ]n. Un.]n. tI-{μ-I-Ωn-‰n hm¿-Øm Ip-dn-∏n¬ ]-d™ p.

s^-Uv-sse-äv {In-¡-äv aÂ-k-cw B-ep-h: A-Jn-e tI-c-f s^-Uvsse-‰v {In-°-‰v a¬-k-cw B-cw`n-®p. bp.-Un-.F-^v Pn-√m I¨ho-\¿ Fw -H tPm¨ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sj-ao¿ ao-{¥-° ¬, sI. sI. P-am¬, ap-l-Ω-Zv sj-^o-°v, ^m-kn¬ l-ssk≥ l-kow Jm-en-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

tUm.kp-Ip-amÀ A-go-t¡m-Sv kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p sIm-®n: tUm. kp-Ip-am¿ A-got°m-Sn-s≥-d kv-a-c-W-°m-bn t\®¿ sse-^v C≥-d¿-\m-j-W¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b ]m-cn-ÿn-Xn-I am-[y-a {]-h¿-Ø-\-Øn-\pw Alnw-km-Xv-a-I P-\-Io-b k-a-cØn-\p-ap-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃ kzm-an A-Kv-\n-th-iv {]-Jym-]n®p. fm-l tKm-]m-e-\v A-lnwkm-Xv-a-I ]p-c-kv-Im-c-hpw X-ebv-°p ap-I-fn¬ C-˛-am-en-\y߃ F-∂ ]-c-º-c X-ø-dm-°nb Zo-]n-I Xn-cp-h-\-¥-]p-cw _yqtdm-bn-se Ãm-^v dn-t]m¿-´¿ dn®m¿-Uv tPm-k-^n-\v am-[y-a ]pc-kv-Im-c-hpw \¬-Ipw. 10001 cq-]-bpw ^-e-I-hpw AS-ßn-b ]p-c-kv-Im-c-߃ am¿-®v H-º-Xn-\v F-d-Wm-Ip-f-Øv tN-cp-

∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\-Øn¬ kΩm-\n-°pw. tUm. Fw.Pn.F-kv \m-cm-b-W≥ sN-b¿-am-\pw Un {]-Zo-]v Ip-am¿, P-kv-d-dn-kv ]n sI jw-kp-±o≥, Xm-bm-´v _m-e ≥, I¬-]-‰ \m-cm-b-W≥ F-∂n-

h¿ A-S-ßp-∂ k-an-Xn-bm-Wv ]p-c-kv-Im-c \n¿-W-bw \-S-Ønb-Xv. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. tP-°-_v h-S-°≥-tN-cn, ⁄m-\-tZ-h≥ F-∂n-h-cpw ]s¶-Sp-Øp.

Øp-I-fn-em-bm-Wv thm-´¿-am¿ thm-´p tc-J-s∏-Sp-Øp-I. C-{Xbpw _q-Øp-Iƒ-°m-bn A-ømbn-c-tØm-fw C-e-Iv -t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-ßf - p-sS I-cp-X¬ ti-Jc - a - m-Wv kn-hn¬ kvt- ‰-j\ - nse kvt- {Sm-Mv dq-an-ep-≈X - v. sIm®n, ssh-∏n≥, ]-dh - q¿, I-fa - t- »cn, Xr-°m-°-c, Xr-∏q-Wn-Øp-d, F-dW - m-Ip-fw F-∂n-hb - m-Wv Fd-Wm-Ip-fw tem-Iv-k-` a-fi-eØn-se G-gv \n-ba - k - ` - m a-fie - ߃. B-ep-h, A-¶a - m-en, Ip-∂Øp-\m-Sv, s]-cp-ºm-hq¿ a-fie - ß-fm-Wv Pn-√s - b {]-Xn-\n-[m-\w sN-bv-Xv Nm-e-°p-Sn a-fi-e-Ønep-≈-Xv. ]n-d-hw a-fi-e-am-Wv tIm-´-b-Øn-s‚ `m-Kw. aq-hm-‰p]p-g, tIm-X-aw-K-ew \n-b-a-k-`m a-fie - ß - ƒ C-Sp-°n tem-Ivk - ` -

a-fie - Ø - n-s‚ `m-Kw. Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Jym-]\ - w h∂m-ep-S≥ C-Xp-am-bn _-‘s - ∏-´ tPm-en-I-fn-te-°v I-S-°p-∂-Xn\p-≈ F-√m H-cp-°-ß-fpw I-eIvSt- d-‰n-se Xn-cs - ™-Sp-∏v hn-`mK-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. Xnc-s™-Sp-∏v tPm-en-Iƒ-°m-bn \ntbm-Kn-°m-hp-∂ D-tZym-K-ÿ-cpsS k-ºq¿-W ]-´n-I, B-hi - y-ambn h-cp-∂ hm-l\ - ß - ƒ F-∂n-h A-S° - a - p-≈ ÿn-Xn-hn-hc - ° - W - °p-If - pw k-am-lc - n-®p I-gn-™p. A-¥n-a thm-´¿ ]-´n-I I-gn-™am-kw {]-kn-≤o-I-cn-s®-¶n-epw \m-a\ - n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏W - Øn-\v sXm-´p ap-ºp h-sc Hm¨sse-\n-en¬ thm-´¿-am-cp-sS t]-cv tN¿-°m≥ I-gn-bpw. aq-∂v tem-Ivk-` a-fi-e-ß-fn-em-bn Dƒ-s∏-

Sp-∂ 14 \n-ba - k - ` - a-fie - ß - f - nem-bn sam-Øw 22,37,176 thm-´¿am-cm-Wv Pn-√b - n-ep-≈X - v. C-Xn¬ 11,07,755 thm-´¿-am¿ ]p-cp-j≥-am-cpw 11,29,421 thm-´-¿am¿ kv{- Xo-If - p-am-Wv. 40˛49 {]mb-°m-cm-Wv thm-´¿-am-cn¬ Iq-SpX¬ ˛ 22.54 i-Xa - m-\w. 30˛39 {]mb-{Kq-∏m-Wv sXm-´p ]n-∂n¬ 22.24 i-Xa - m-\w. A-tX-ka - b - w I∂n-thm-´¿-am-cm-b 18˛19 {]m-b{Kq-∏n¬ 0.76 i-Xa - m-\w t]¿ am{X-am-Wv thm-´¿ ]-´n-I-bn-ep-≈Xv. 20˛29 ˛ 18.89, 50˛59 ˛ 17.65, 60˛61 ˛ 10.81, 70˛79 ˛ 5.35, 80˛89 ˛ 1.6, 90\v ap-If - n¬ ˛ 0.16 F-∂n-ßs\-bm-Wv a-‰v {]m-b{- Kq-∏p-If - n¬ h-cp-∂ thm-´¿-am-cp-sS i-Xa - m-\°-W° - v. 2483 k¿-ho-kv thm-´¿am-cpw Pn-√b - n-ep-≠v.

sXm-gn-epd-¸p ]²-Xn PnÃm s{]mP-Îv U-b-d-ÎÀ A-]-am-\n-¨-Xm-bn Hw-_p-Uv-kv-am-sâ ]-cmXn Im-°-\m-Sv: a-lm-flm Km-‘n tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn Pn-√m s{]m-P-Œv U-b-d-Œ¿-s°Xn-sc Hmw-_p-Uv-kv-am≥ sI sN¥m-a-cm-£≥ kn-‰n t]m-en-kv IΩn-j-W¿-°p ]-cm-Xn \¬-In. bm-sXm-cp Im-c-W-hp-an-√m-sX s{]m-P-Œv U-b-d-Œ¿ hn-t\m-Zn-\n X-s∂ A-]-am-\n-°p-∂-Xm-bn t]m-eo-kv I-Ωn-j-W¿-°p \¬In-bn-´p-≈ ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn \-SØn-∏n-se {I-a-t°-Sp-Iƒ Is≠-Øp-hm≥ hn-t\m-Zn-\n-s°Xn-sc hn-Pn-e≥-kv F≥-Iz-b-dn \- S - Ø - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ p k¿-°m-cn-\p dn-t]m¿-´v \¬-Inbn-´p-≈-Xm-bpw Hmw-_p-Uv-kvam≥ ]-d-™p. A-h¿-s°-Xn-sc ]-e A-hm¿-Up-I-fpw ]m-km-°n-

bn-´p-≠v. C-Xn¬ Xr-»q¿ hn-Pne≥-kv A-t\z-j-Ww \-S∂ -- p-h-cpI-bm-Wv C-Xn¬ {]-tIm-]n-X-bmbn-´m-Wv X-s∂ A-]-am-\n-°m≥ {i-an-°p-∂-sX-∂v Hmw-_p-Uv-kvam≥ ]-d-™p. X-s‚ t]-cn¬ Ir-{Xn-a-am-bn s^-bv-kv-_p-°v A-°u-≠v cq]n-I-cn-®v A-Xn¬ A-«o-e Nn-{Xß-fpw hm-°p-I-fpw {]-N-cn-∏n-®p tam-i-°m-c-\m-°m≥ C-h¿ {ian-®-Xm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-b ]cm-Xn H-cp Kq-Um-tem-N-\-bn-e-qsS-bm-Wv \-S-∂n-´p-≈-Xv. C-Xpkw-_-‘n-® F-√m-sX-fn-hp-Ifpw X-s‚ ]-°-ep-s≠-∂pw CØ-c-Øn-ep-≈ lo-\-am-b {]h¿-Ø-\-߃ \-S-Øn-b-h¿s°-Xn-sc C-¥y≥ in-£m \n-b-

a-{]-Im-cw sF.Sn B-Œv {]-Im-chpw tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv Hmw-_p-Uvkv-am≥-]-cm-Xn-bn¬ hy-‡-am°p-∂-Xv.

hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a inÂ-¸-im-e \m-sf sIm-®n: \m-j-W¬ Imw-]-bn≥ t^m¿ ]o-∏nƒ-kv ssd-‰v Sp C≥^¿-ta-j-\pw kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a t_m¿-Upw kw-bp‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hnh-cm-h-Im-i in¬-∏-im-e \m-sf Im-°-\m-Sv Pn-√ ]-©m-b-Øv lm-f-n¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ 9447148265, 9447062204 F-∂o \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏Sp-I.

sIm-¨n \-K-c-¯n Hm-t«m-dn-£-IÄ A-\n-Ýn-X-Im-e ]-Wn-ap-S-¡v B-cw-`n-¨p sIm-®n: ao-‰¿ ]-cn-tim-[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sIm-®n \-K-c-Ønse H-cp hn-`m-Kw Hm-t´m-dn-£m sXm-gn-em-fn-Iƒ A-\n-›n-X-Ime ]-Wn-ap-S° - v B-cw-`n-®p. ao-‰¿ ]-cn-tim-[-\ A-h-km-\n-∏n-°pI, \n-c-°v h¿-≤n-∏n-°p-I, {]o s]-bvU - v kw-hn-[m-\w \-S∏ - m-°pI F-∂o B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®mWv Hm-t´m ss{U-th-gv-kv tIm˛ Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \-K-cm-Xn¿-Øn-bn ¬ ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-∂-Xv. \K-c-Øn-se c-≠m-bn-c-Øn-e-[nIw Hm-t´m-dn-£-I-fm-Wv k-a-cØn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂X - v. \-K-c-Øn-se Hm-t´m-dn-£°m¿ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°p∂p-sh-∂ ]-cm-Xn hym-]-I-am-bXn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv ao-‰¿ Nm¿-

Pn-¬ Iq-Sp-X¬ Xp-I Cu-Sm-°p∂ Hm-t´m-dn-£-Iƒ-s°-Xn-tc sIm-®n t]m-en-kv \-S-]-Sn i-‡am-°n-b-Xv. I-gn-™ B-gv-N-I-fnem-bn \-S-∂ ]-cn-tim-[-\-bn¬ ao-‰¿ {]-h¿-Øn-∏n-°m-sX Hm-Snbn-cp-∂ \n-c-h-[n Hm-t´m-dn-£Iƒ-s°-Xn-sc \-S-]-Sn F-Sp-Øncp-∂p. H-cm-gv-N sIm-≠v H-cp e£-Øn-te-sd cq-]-bm-Wv ]n-g- C\-Øn¬ Cu-Sm-°n-b-Xv. ao-‰¿ \n-c-°v,dn-t´¨ Nm¿-Pv F-∂n-h kw-_-‘n-®v k¿-°m¿X-e-Øn ¬ ]T-\w \-S-Øp-I,F√m Hm-t´m-dn-£ kv-‰m≥-Up-I-fnepw {]o-s]-bv-Uv Hm-t´m kw-hn[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßnb B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v I-gn™ B-gv-N \-S-Øn-b kq-N-\m ]-Wn ap-S-°v hn-P-bn-°m-Ø-Xn-

s\-Øp-S¿-∂m-Wv kn.sF.Sn. bp., _n.Fw.F-kv kw-L-S-\-Ifn¬-s∏-´ sXm-gn-em-fn-Iƒ A-\n›n-X-Im-e ]-Wn ap-S-°n-te-bv°v Xn-cn-™-Xv. \-K-c-Øn-se `qcn-`m-Kw Hm-t´m-dn-£-I-fpw ao-‰¿ {]-h¿-Øn-∏n-°m-sX-bm-Wv k¿Δo-kv \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. an-\n-aw Nm¿-Pv Cu-Sm-t°-≠ Zq-c] - c - n-[n-bn¬-t]m-epw Hm-t´m-dn£-°m¿ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm°n-bn-cp-∂p. Cu-Sm-°p-∂ Nm¿Pvv Iq-S-X-em-sW-∂v I-≠v ao-‰¿ C-t√-sb-∂v tNm-Zn-°p-∂ bm-{X°m-sc No-Ø hn-fn-°m-\pw Ak-`yw ]-db - m-\pw C-h¿-°v a-Sn-bn√. C-ß-s\ Hm-t´m-dn-£-°m¿s°-Xn-sc-bp-≈ ]-cm-Xn-Iƒ hym-]-I-am-b-t∏m-gm-Wv ao-‰¿ ]cn-tim-[\ - I¿-i\ - a - m-°n-bX - v.

shÂ-s^-bÀ I-½n-än hmÀ-jn-I-hpw a-X-hn-Úm-\ k-Z-Êpw hm-g° - p-fw: X-Sn-bn-´] - d - º - v ap-kvenw bq-Øv sh¬-^b - ¿ I-Ωn-‰nbp-sS H-∂mw hm¿-jn-I-hpw a-Xhn-⁄m-\ k-Z - pw X-Sn-bn-´] - d - ºv ap-kv enw P-am-A-Øv Aw-KW-Øn¬-kw-LS- n-∏n-®p sX-s° hm-g° - p-fw sh¬-^b - ¿ I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v ‰n sI jm-Pn-bp-sS A-[y-£-Xn-bn¬ tN¿-∂ hm¿jn-I s]m-Xp k-tΩ-f\ - w P-am-AØv J-Øo-_v kp-ssl¬ _m-Jhn A¬ ^-em-ln D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. P-am-AØ - v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v A-_v-Zp¬ I-cnw, sk-{I-´d - n ss^-k¬ _n≥ ap-lΩ-Zv B-iw-kI - ƒ A¿-∏n-®p. bq-Øv sh¬-^-b¿ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b ]n F jm-\-hm-

ap-kvenw bqØv sh¬^-b¿ IΩn‰nbpsS H∂mw hm¿jnI ktΩ-f\w XSn-bn´ ]dºv Pam-AØv JØo_v kpssl¬ ^emln A¬ _mJhn DZvvLm-S\w sNøp-∂p kv, I-Ωn-‰n c-£m-[n-Im-cn Ωn-‰n sk-{I-´-dn k-Øm¿ kzm-Kskbv-Xp-ap-l-Ω-Zv au-e-hn kw- X-hpw J-Pm-©n \n-km¿ \-μnkm-cn-®p. bq-Øv sh¬-^-b¿ I- bpw ]-d-™p.


{]mtZ-inIw kz-Im-cy _-kv kÀ-ho-kp-IÄ sh-«n-¨p-cp-¡n-b-Xm-bn ]-cm-Xn

7 s^{_p-hcn 2014- sh≈n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw sIm®n: tImf-Pv sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ Fw.Pn.tdm-Un¬ saUn-°¬ {S-Ãv ap-X¬ tPm-kv PMv-j≥ h-sc sh-≈n-bm-gv-® cmhn-se Hº-Xv ap-X¬ A-©p hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I-eq¿ sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ I-eq¿ tÃ-Un-bw ap-X¬ ]m-em-cnh-´w P-Mv-j≥ h-scbpw I-eq¿ I-Xr-°S-hv tdmUv, ]pt√∏-Sn ]m-ew ]-cn-kcw, sk ‚ v {^m≥-kn-kv N¿-®v tdmUv, kn._n.sF. tdmUv, N-Ωn-Wn tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I-eq¿ sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ I-eq¿ tÃ-Un-bw ap-X¬ ]m-em-cnh-´w P-Mv-j≥ h-scbpw I-eq¿ I-Xr-°S-hv tdmUv, ]pt√∏-Sn ]m-ew ]-cn-kcw, sk ‚ v.{^m≥-kn-kv N¿-®v tdmUv, kn._n.sF. tdmUv, N-Ωn-Wn tdmUv, F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se H≥]-Xv ap-X¬ A©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]-d-hq¿: ]-d-hq-cn-¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ kz-Im-cy _-kv k¿ho-kp-Iƒ sh-´n-®p-cp-°n-b-Xmbn bm-{X-°m¿ ]-cm-Xn D-∂-bn®p-. tKm-Xp-cp-Øv-˛-tIm-´-bn¬ tIm-hn-e-Iw ]-d-hq-cn¬-\n-∂p am-™m-en tdm-Uv h-gn a-\-°-∏Sn kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ {]-thin-®v Xn-cp-hm-eq¿ h-gn B-ep-hbn¬ F-Øp-∂ c-≠v _-kp-Iƒ, X-Ø-∏n-≈n-bn-te-°p-≈ k¿ho-kp-Iƒ d-±m-°n-b-Xm-bn-´mWv A-dn-bp-∂-Xv.

Im≥-k¿ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-d-hq¿ Su¨ a¿-®‚ v-kv bq-Øv hnMv, Sow ssk-°nƒ ]-d-hq¿, sP.kn.sF. F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-SØn-b Po-hn-X-ssi-en k-tμ-i-bm-{X ]-d-hq¿ kn.sF. P-b-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kotdm _me³kv ]²Xn; At]-£-IÀ¡v `qan Pnáv ]pd¯v

B-ep-h: kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ ko-tdm _m-e≥-kv ]-≤-Xn A-t]-£-I¿-°v Zp-cn-X-am-Ip∂p. ]-≤-Xn {]-Im-cw Pn-√-bn¬  FdWmIpfw Nn¬{U≥kv Xo-b-‰¿: cmPym¥ \mS≥Iem \n-∂pw A-t]-£ \¬-In-b-h¿taf kzmKXkwLw Hm^n-kv °m-Wv Im-k¿-tIm-Uv Pn-√bn¬ `q-an A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. D-Zv-Lm-S-\w ˛cm-hn-se 11.00 Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn-te-°v  Xmt¥m∂nØp-cpØv: t_m Ip-´n-Iƒ A-S-°-ap-≈ Ip-Spw´vP´n\n¿amtWmZvLmS-\w _-߃ Xm-a-kn-°m≥ I-gn-bna{¥n F ]n A\n¬Ipam¿ s√-∂-dn-bn-®v `q-cn-`m-Kw A-t]˛ssh-Io´v 4.00 £-I-cpw A-Xm-Xv hn-t√-Pv Hm F-d-Wm-Ip-fw F-kv.B¿.hn ^o-kp-Iƒ-°v hn-h-cw \¬-Inkv-Iq-ƒ: sI.]n.F-kv.Sn.bp Pn√m k-tΩf-\w˛cm-hnse 9.30 bn-´p-≠v.

]cn-]mSn

P-\-Pm-K-c-W Pm-Y \m-emw-L-«w sIm-¨n-bn a-´m-t©-cn: hn-hn-[ B-h-iy-ßfp-∂-bn-®p sI.F-kv.B¿.Sn. kn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ IÆq¿ ap-X¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw hsc \-S-°p-∂ P-\-Pm-K-c-W PmY-bp-sS \m-emw L-´w sIm-®nbn¬ \-S-°p-sa-∂p `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-dn-bn-®p. Rm-b-dm-gv-N cm-hnse 8.30\v B-cw-`n-°p-∂ Pm-Y tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ]n cm-Po-hv Fw.]n, sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚j≥ Fw.F¬. F, tUm. sk_m-kv-‰y≥ t]m ƒ, ta-b¿ tSmWn N-Ωn-Wn ]-s¶-Sp-°pw. PmY I-Æ-am-en-bn ¬ k-am-]n°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ ^m. tPm-kn I-≠-\m-´v-Ø-d, ^m.B‚-Wn Ip-gn-th-en, s\¬k¨ tIm-t®-cn ]-s¶-Sp-Øp.

P-e-k-¼m-Zy ]-²-Xn-¡v Xp-S-¡-w A-¶-am-en: aq-°-∂q¿ {Km-a-∏©m-b-Øn¬ P-e-k-ºm-Zy ]-≤Xn-°v Xp-S-°-am-bn. a-g-sh-≈ kw-`c - Ø - n-s‚-bpw P-e a-en-\o-Ic-Ww X-St- b-≠X - n-s‚-bpw B-hiy-IX - s]m-Xp P-\ß - s - f t_m[y-s∏-Sp-Øm-\m-bn tZ-io-b kºm-Zy ]-≤X - n h-Ip-∏pw P-eh - n-`h h-Ip-∏n-\v Io-gn-ep-≈ kn.-kn.Un.-bpw. tN¿-∂m-Wv ]-≤X - n \-S∏n-em-°p-∂-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn aq-°-∂q¿-]-©m-b-Ønse a-ln-fm-{]-[m≥ G-P‚p-am¿ {Km-a] - © - m-bØ - n-se 4000 ho-NpI-fn-se-Øn P-e-kw-c-£-W-hpam-bn _-‘s - ∏-´ Im-cy-߃ IpSpw-_mw-K-ß-tfm-Sv hn-i-Zo-I-cn°pw. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n-Pp ]m-em-´n \n¿-hl - n-®p. ssh-kv{- ]kn-U‚ v im-¥ B‚-Wn A-[y£-X h-ln-®p. {Km-a∏ - © - m-bØ - v Aw-Kß - f - m-b t]mƒ ]n tPm-k^v, en- n bm-t°m-_v, P-b cm-[mIr-jvW - ≥, ap≥ ] - © - m-bØ - v {]kn-U‚ v Sn -Fw h¿-Ko-kv, ap≥ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v Sn ] - n th-em-bp-[≥, F s - F. c-hn, _o-\ c-hn, h¬-k Zm-kv, tkm-^n h¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.

hn-h-cm-hIm-i inÂ-¸im-e \msf Im°-\m-Sv: F≥.kn.]n.B¿. sFbpw bph-P-\ t£-a-t_m¿Upw tN¿-∂v \m-sf-cm-hn-se apX¬ G-IZ- n-\ hn-hc - m-hI - m-i in ¬-]i - m-e kw-LS- n-∏n-°p-∂p. Pn√m ]-©m-b-Øv {]n-b-Z¿-in-\n lm-fn-em-Wv in¬-]i - m-e \-S° - p∂-Xv. Xm¬-]c - y-ap-≈h - ¿ c-Pn-Ã ¿ sN-øp-I.t^m¨: 9447148265.

`m-c-hm-ln-IÄ a-´m-t©-cn: tI-cf - m am-∏n-f I-em A-°m-Z-an sIm-®n ta-J-em `m-chm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. sI sI \-Zo¿({]-kn-U‚ v), \hm-kv sam-bv-Xp(ssh-kv {]-knU‚ v), hn F _n \-hm-kv(P\.sk-{I-´-dn), sj-_o¿(J-Pm©n), kp-\n-X(tPm.sk-{I-´d - n).

k¿-°m-cn-s‚ `q c-ln-X Pn-√ F-∂ ]-≤-Xn ]-cm-P-b-sa-∂v D-d∏m-bn-´p-≠v. `q-c-ln-X¿-°p-≈ `q-an Pn-√-bn¬ X-s∂ \¬-I-Wsa-∂v Nq¿-Æn-°-c ]-©m-b-Øv Aw-Kw sI sI in-hm-\-μ≥ d-h\yq a-{¥n, Pn-√m I-e-Iv-S¿-°v F-∂n-h¿-°v \¬-In-b \n-th-Z-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.

Øn-am B-ip-]-{Xn-bn¬ ku-P\y hr-°-tcm-K ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v sNm-Δm-gv-N \-S-°pw. tUm.]n c-Rv-Pn-Øv, tUm. hn]n≥ tPm¨ Iymw-]n-\p t\-XrXzw \¬-Ipw. B-Zyw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ \qdp-t]¿-°m-Wv Nn-In¬ ku-P\y-am-bn \¬-Ip-∂-Xv. tUm.kμo-]n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ aq{Xm-i-b kw-_-‘-am-b bq-tdmf-Pn hn-`m-K-Øn-s‚ tk-h-\hpw e-`y-am-Wv. t^m¨:0484 ]-≈p-cp-Øn: s]-cp-º-S-∏v ^m- 2238845.

ku-P-\y hr-¡-tcm-K ]-cn-tim-[-\m Iymw-]v

ssh-∏n-≥:- Hm-´w-hn-fn-® Hmt´m-dn-£-bp-am-bn bp-hm-hv IS-∂p-I-f-™-Xm-bn ]-cm-Xn. ssl-t°m-S-Xn- kv-‰m‚n¬- HmSp-∂ F-S-h-\-°m-Sv- tN-tem°-∏-d-ºn¬- A≥-km-dn-s‚ Hm-t´m-bm-Wv- tam-j-Ww- t]mb-Xv.F-d-Wm-Ip-f-Øp-\n-∂v Acq¿-°p-≈ bm-{X-bn¬- C-S-bv°v- ss{U-h¿- A≥-km¿- sh≈w- Ip-Sn-°m-\m-bn- Hm-t´m-\n¿Øn- I-S-bn-te-°p- \-S-∂-t∏mgm-Wv- bm-{X-°m-c≥- Hm-t´m-bpam-bn- I-S-∂-Xv.- F-d-Wm-W-Ipfw- sk≥-{S¬,- A-cq¿,- Rm-d°¬- t]m-en-kv- kv-t‰-j-\p-Ifn¬- ]-cm-Xn- \¬-In-bn-´p-≠v.-

I-f-a-t»-cn: sIm-®n k¿-h-Iem-im-e-bn-te-°v F-kv.F-^v. sF. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`-nap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b am¿-®n ¬ kw-L¿-jw. k-a-cw a-Wn-°qdp-I-tfm-fw \o-≠-t∏mƒ t]men-kv P-e-]o-c-¶n {]-tbm-Kn-®p. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wn-tbmsS-bm-Wv tlm-ì ku-I-cy߃ h¿-[n-∏n-°p-I, ]n.F-®v. Un. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v s^-t√mjn-∏v Im-e-Xm-a-kw C-√m-sX sIm-Sp-°p-I, Ip-km-‰n¬ A[ym-]-I \n-b-a-\-Øn-\p-≈ ssl-t°m-S-Xn D-Ø-c-hv D-S≥ \-S-∏m-°p-I Xp-S-ßn-b \n-c-h[n B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv F-kv.F-^v.sF. Pn-√m I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ am¿-®v B-cw-`n-®-Xv. am¿-®v Ip-km-‰v A-Uv-an-\n-kvt{S-‰o-hv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w t]m-en-kv X-S-™p. Xp-S¿-∂v

3

kw-Øm-\-]m-X-bn-se A-]-I-S-§Ä-: tbm-Kw- tN-cpw-

Wv B-t£-]w. {Km-ao-W Dƒ-{]-tZ-i-ß-fn-eqsS-bp-≈ Cu k¿-Δo-kp-Iƒ P\-߃-°v G-sd {]-tbm-P-\-I-cam-Wv. sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°pth-≠n {Km-ao-W P-\-X-bp-sS bm-{Xm ku-I-cyw \n-tj-[n-°p∂ K-Xm-K-X-h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xcp-sS \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n-°W-sa-∂v F.sF.Sn.bp.kn ]-dhq¿-a-fi-ew sk-{I-´-dn F sI kp-tc-jv B-h-iy-s∏-´p.

ssh-∏n≥-: ssh-∏n-≥-˛-ap-\-ºwkw-ÿm-\-]m-X-bn¬- A-Sn-°-Snbp-≠m-Ip-∂- hm-l-\m-]-I-S-ß ƒ- \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\v- Xp-S¿-\S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\pam-bn- F-kv i¿-a- Fw-F¬-Ftbm-Kw- hn-fn-®p.- s^-{_p-h-cnF-∂n-\v- aq-∂n-\v- Rm-d-°¬- k¿°m¿- d-kv-‰v-lu-kn-em- -Wv- tbmKw.- Pn-√m- ]-©m-b-Øw-K-߃, {Km-a-˛-tªm-°v- {]-kn-U-‚p-am¿,hn-hn-[- cm-{„o-b-I-£n- t\-Xm°ƒ, -tam-t´m¿- sXm-gn-em-fn- bq\n-b-≥ t\-Xm-°ƒ,- sd-kn-U-‚ vkv- A-s∏-Iv-kv- Iu-¨-kn¬- {]Xn-\n-[n-Iƒ- ]-s¶-Sp-°p-w.

Ip-Sn-sh-Å £maw; A-kn.- F-³Pn-\o-bÀHm-^nkv- \m-«p-ImÀ- D-]-tcm-[n-¨p ssh-∏n-≥:- F-f¶ - p-∂∏ - p-g ]-©m-bØ - n-se- ]p-°mSv- Ip-Sn-sh-≈w- F-Øm-ØX - n¬- {]-Xn-tj-[n-®v- \m´p-Im¿- P-e- A-tXm-dn-‰n- am-en-∏p-dw- A-kn.- F-≥P - n\o-b¿- Hm-^n-kv- D-]-tcm-[n-®p.- C-tX-Xp-S¿-∂p- Hm^n-kv- Po-h-\-°m¿-°v Xp-d-°m-\m-bn-√.- Po-h-\°m¿- k-ao-]s - Ø- a-c® - p-h´- n¬- k-ab - w- I-gn-®p- Iq´n.- ]p-e¿-s®- c-≠n-\pw- aq-∂n-\pw- C-Sb - n¬- \q¬-hÆ-Øn¬- Nn-e- Sm-∏p-If - n¬- F-Øp-∂s - Xm-gn-®m¬]p-°m-Sv- sh-≈w- e-`n-°p-∂n-s√-∂p- \m-´p-Im¿- Nq≠n-°m-´n.- In-tem-ao-‰-dp-Iƒ- \-S-∂pw- hm-l-\-ßfn¬- t]m-bp-am-Wv- sh-≈w- ti-Jc - n-°p-∂X - v.cm-hn-se- ap-X¬- ssh-Io-´v- \m-ep-h-sc- D-]-tcm[w- Xp-S¿-∂n-´pw- A-[n-Ir-X-cm-cpw- F-Øn-bn-√.- ]n∂o-Sv- A-kn.- F-Iv-kn.- F-≥-Pn-\o-b¿- ]n `m-kv-°-c\p- -am-bn- t^m-Wn¬- \-S-Øn-b- N¿-®-bn¬- P-e-hnX-c-Ww- kp-K-a-am-°m-≥ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa-

F-kv.F^v.sF amÀ-¨n kw-LÀjw; t]m-en-kv P-e-]oc-¦n {]-tbm-Kn-¨p fpw t]m-en-kpw D-¥pw X-≈-epam-bn. Xp-S¿-∂v F-kv.F-^v.sF. kw-L-S-\-bp-sS A-©p-t]¿-°v Ip-km-‰v A-[o-Ir-X-cp-am-bn N¿®-°v k-a-bw A-\p-h-Zn-®p. N¿-® \o-≠-tXm-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ ho≠pw ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn apt∂m-´p \o-ßm≥ Xp-Sß - n. Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-I-fpw t]m-en-kpw X-Ωn¬ ho-≠pw D¥pw X-≈-ep-am-b-Xn-s\-Xp-S¿∂m-Wv t]m-en-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p t\-sc P-e] - o-c¶ - n {]-tbm-Kn®-Xv. C-Xn-\n-S-bn¬ Ip-km-‰v t{]m˛-ssh-kv Nm≥-kn-e¿ sI ]utem-kv tP-°-_p-am-bn N¿-® \S-Øn-b F-kv.F-^v.sF. t\-Xm°ƒ-°v A-h¿ D-∂-bn-® Im-cysIm-®n k¿-h-I-em-im-e-bn-te-°v F-kv.F-^v.sF. \S-Ønb am¿®n¬ t]menkv ÿm]n® am-Wv A-\p-`m-h-]q¿-hw ]-cn-K_mcn-t°Uv ka-c-°m¿ s]mfn-°m≥ {ian-°p∂p Wn-°m-sa-∂ tc-Jm-aq-e-ap-≈ Dt]m-en-kv kr-„n-® _m-cn-t°- Øp. Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ A- °p I-S-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw d-∏n-s\-Xp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ - w ]n≥-he - n-®X - v. Up-Iƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-I¿- Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv Hm-^n-kn-te- t]m-en-kv X-S™ p. hn-Zym¿-Yn-I- k-ac

∂p- D-d-∏p- e-`n-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v- k-a-cw- ]n-≥-h-en®p.- F-f-¶p-∂-∏p-g- ]-©m-b-Øv- Aw-K-ß-fm-b- eIv-kn- sk-_m-Ãy-≥,- b-ap-\- in-h-Zm-kv- F-∂n-h¿t\-Xr-Xzw- \¬-In.-

cm-Pv-I-a kÀ-¡-kv {]-ZÀ-i-\w C-¶p-ap-X ]-d-hq¿: cm-Pv-I-a¬ k¿-°-kv tIm-´p-h-≈n hn-t√Pv Hm-^n-kn-\p-k-ao-]w C-∂p-ap-X¬ {]-Z¿-i-\w B-cw-`n-°p-∂p. ar-K-ß-fp-sS A-`ym-k-{]-I-S-\߃-°p t\-cn-´p-h-cp-∂ \n-tcm-[-\w ap-∂n¬-I≠v Pnw-\m-kv-‰n-°n¬ A-[n-jvTn-X-am-b A-`ym-k {]-I-S-\-߃-°m-Wv ap≥-Xq-°w \¬-In-bn-cn-°p∂-sX-∂v am-t\-P¿-am-cm-b B-\-μv, F-kv.sF l\o-^v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. D-®°v H-∂n-\pw ssh-Io-´v \m-en-\pw G-gn-\p-am-Wv {]Z¿-i-\-߃.

Npcp¡¯nÂ

G-I-Zn-\-]-cn-io-e-\-Iymw-]v \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v Pn√m tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ tUm.Sn ]n Pao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

\yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-¸v ]-cn-io-e-\Iymw-]v \-S¯n

sIm®n: kwÿm-\ \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v t\m¿-° dq-´vkp-am-bn k-l-I-cn-®v hn-tZi-Øp tPm-en tX-Sn t]m-Ip-∂-h¿°m-bn G-I-Zn-\-]-cn-io-e-\-Iymw-]v \-SØn. I-f-a-t»-cn a¿°kv tImf-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv ]-cn-ioe-\w \¬-I-n-bXv. hn-tZ-i- sXm-gn¬ \n-b-a߃, hn-k˛{Sm-h¬ B≥-Uv F-ant{Kj≥, Ad-_n `m-j-bn¬ A-Xym-hiyw {]m-ho-Wyw, hy‡n-Xz hn-Ik-\w F-∂o hn-j-b-ß-fn-em-bn-cp-∂p ]-cn-ioe\w. ]-cn-io-e-\-Iymw-]v \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v Pn√m tIm˛Hm¿-Un-t\-‰¿ tUm.Sn ]n Pao-e D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn F-kv A-_q-_-°¿ A-[y-£X h-ln®p. \-Kc-k-` ap≥ sN-b¿-t]-gv-k≥ hn Fw B-cn-^, kn-≤o-Jv sN-ß≠d, A-Uz.F ]n C-{_m-lnw, sI Fw \mk¿, apw-Xm-kv Im-Z¿-Ip-™v kw-km-cn-®p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _-kv A-\p-h-Zn-¨p

PnÃm Bip-]{Xnbnse tam-Zn-sb ]-s¦-Sp-¸n-¡p¶-Xv aÀ±n-X Imâo³ AS¨v]q«n P-\-X-tbm-Sp-Å h©-\: Imw]-kv {^−v B-ep-h: tam-i-am-b `-£-Ww \¬-Ip-∂-Xm-b ]-cm-Xn-sb-ØpS¿-∂v B-ep-h Pn-√m B-ip-]{Xn-°p-≈n-se Ip-Spw-_-{io Im ‚o≥ A-S-®v ]q-´n-®p. G-sd \m-fm-bn Cu Im‚o≥ kw-_-‘n-®v \n-c-h-[n ]-cm-XnIƒ D-b¿-∂n-cp-∂p. Im‚o-\nse-Øp-∂-h-tcm-Sv Im‚o≥ \-S-

Øn-∏p-Im¿ tam-i-am-bn s]-cp-amdp-∂-Xpw ip-Nn-Xz-an-√m-bv-a-bpw ]-g-In-b `-£-Ww hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xpw B-t£-]w D-b¿∂n-cp-∂p. ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv Un. Fw.-H. Im‚o≥ ]-cn-tim-[n-® ti-jw A-S-®v ]q-´m≥ \n¿-t±-iw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p.

sIm-®n: sI.]n.Fw.F-kv. kwL-Sn-∏n-°p-∂ Im-b¬ k-tΩ-f\-Øn¬ \-tc-{μ-tam-Zn-sb ]-s¶Sp-∏n-°p-∂-Xv a¿-±n-X P-\-X-tbmSp-≈ h-©-\-sb-∂v Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y F-d-Wm-Ipfw Pn-√m sk-{I-´-dn kn F Aøq-_v. C-¥y I-≠ G-‰-hpw h-en-b hw-i-l-Xy-°v t\-Xr-Xzw \¬-

Bip]{Xnbn Nn-InÂk tXSnb hnZymÀYn-\n-sb Po-h-\-¡m-c³ ]o-Un-¸n¨p A-¶-am-en: A-¶-am-en K-h¨sa‚ v Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn-b hn-Zym¿-Yn-\nsb B-ip-]-{Xn Po-h-\-°m-c≥ ]o-Un-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. A-¶am-en-bn-se H-cp kz-Im-cy tIm-fPn¬ π-kv-Sp-hn-\v ]Tn-°p-∂ amf kz-tZ-in-\n-bm-b hn-Zym¿-Yn-\nsb-bm-Wv Po-h-\-°m-c≥ ]o-Un∏n-®-Xm-bn A-¶-am-en t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p∂-Xv. _p-[-\m-gv-N cm-hn-se tIm-f-Pn¬ F-Øn-b hn-Zym¿-Yn\n X-e-I-d-°-sØ Xp-S¿-∂v Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ tUm-Iv-Ssd Im-Wm≥ F-Øn-b-t∏m-gm-bncp-∂p kw-`-hw. A-¶-am-en K-h¨-sa‚ v Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se A-‰≥-

U¿ t{K-Uv Po-h-\-°m-c-\m-b ]n F-kv hn-P-b-s\-Xn-sc-bm-Wv hn-Zym¿-Yn-\n ]-cm-Xn \¬-In-bncn-°p-∂-Xv. tUm-Iv-S-sd I-≠-Xn\p-ti-jw hn-Zym¿-Yn-\n sh-bv‰nw-Mv ap-dn-bn¬ hn-{i-an-°p-∂Xn-\n-sS, {U- nw-Kv dq-an¬ hn-{ian-°m-sa-∂v ]-d-™v A-I-Øv Ib-‰n-bm-Wv hn-P-b≥ ]o-Un-∏n-®Xv. X-e-°-d-°-sØ Xp-S¿-∂v IqSp-X¬ £o-Wn-X-bm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hm¿-Un-te-°v am-‰n-bt∏m-gm-Wv ]o-Un-∏n-® Im-cyw Ip´n t\-gv-kp-am-tcm-Sv ]-d-bp-∂-Xv. Ip-´n-bp-sS `-b-∏m-Sv I-≠v Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ t\-gvkp-am¿ hn-i-Z-am-bn tNm-Zn-®t∏m-gm-Wv hn-Zym¿-Yn-\n Cu Imcyw ]-d-™-Xv. Xp-S¿-∂v B-ip-

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨v \-S¯n Im°-\mSv: Im-°-\m-Sv t_mw_v kv-t^mS-\w kw-_-‘n-®p A-t\zjWw Du¿-÷n-X-s∏-SpØ-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ t]men-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v \-SØn. Im-°-\m-Sv P-Mv-j-\n¬ \-Kc-k` sN-b¿-am≥ jm-Pn hm-g°m-e D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xv B-cw-`n-® am¿-®v t]m-en-kv kv-t‰-j-\p \qdp-ao-‰¿ AI-se t]m-en-kv X-S™p.A-ø-∏ tk-hm kw-Lw ÿm-]n-®n-cp-∂ C-S-Øm-h-f-Øn\-Sp-Øv am-th-en-]p-cw tdm-Unem-Wv kv-t^mS-\w \-S-∂Xv. I-gn-™-am-kw G-gn-\v cm{Xn ]-Ø-c-bv-°m-Wv kv-t^mS-\w \S-∂Xv. kv-t^m-S-\-Øn¬ H-cp

Hm-t«m-dn-£-bp-am-bn bm-{X-¡m-c³ ap-§n-

_-‘p-°-fp-sS s]¿-an-‰v Imem-h-[n Xo¿-∂v A-Xv ]p-Xp-°phm≥ sN-√p-tºm-gm-Wv k¿-hokv ]-d-hq¿ h-sc-bm-°n A-[n-IrX¿ sh-´n-®p-cp-°p-∂-Xv. C-tX-∏‰n tNm-Zn-°p-tºmƒ Cu dq-´pIƒ sI.F-kv.B¿.Sn.kn-°pth-≠n am-‰n-sh-®n-´p-≈-Xm-bn-adp-]-Sn. H-cp ]-Xn-‰m-≠v-ap-ºv KXm-K-X h-Ip-∏n-d-°n-b t\m-´n^n-t°-j-s‚ a-d-]-‰n P-\-ß-sfbpw _-kp-S-a-I-tf-bpw A-[n-IrX¿ t{Zm-ln-°p-I-bm-sW-∂m-

KOCHI/ekC

A-ø-∏ `‡-s‚ ssI-Ø≠-°p ]-cn-°p-]-‰n-b-Xm-bn A-ø-∏-tkhm kw-Lw {]-h¿-Ø-I¿ t]men-kn-\p sam-gn \¬-In-bn-cp∂p.F-∂m¬A-t\z-j-WØn¬ A-Xv hm-kv-X-h-a-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-bp∂p. X-s∂-bpa√ kv-t^mS-\w \-S-∂ k-abØv kw-`-h-ÿ-e-Øp-≠m-b-Xmbn ]-d-b-s∏-´ hm-l-\-Øn-s‚ \º¿ hym-P-am-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv I-s≠Øn. C-S-Øm-h-f-Øn¬ F-Øn-bncp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS \-º-dpIƒ C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-I¿ _p°n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. A-X-\p-k-cn-®m-Wv B hm-l-\sØ-°p-dn-®p t]m-en-kv A-t\z

j-Ww \-S-Øn-bXv. kv-t^mS\w \-S-∂-Xp-kw-_-‘n-®p tI{μ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ ÿ-e-sØ-Øn-sb-¶nepw H-cpam-kw I-gn-™n´pw bm-sXm-cp Xpºpw e-`n-®n-´n√m-Ø km-lN-cy-Øn¬ F≥.sF.F At\z j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI¿ k¿-°mcn-t\m-Sv B-h-iys∏-Sp-∂Xv. kv-t^m-S-\-Øn-\v D-Ø-c-hmZn B-cm-bmepw \n-b-a-Øn-\p-ap∂n¬ sIm-≠p-h-cm≥ t]m-enkn-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw i-‡amb A-t\z-j-W-am-Wv th-≠-sX∂v D-Zv-Lm-S-I≥ jm-Pn hm-g°me ]-d-™p.

]-{Xn A-[n-Ir-X¿-°pw t]m-eokn-\pw hn-Zym¿-Yn-\n ]-cm-Xn \¬-In. B-tcm-]-W-hn-t[-b-\mb ]n F-kv hn-P-b-s\-Xn-sc CXn-\p-ap-ºpw kv-{Xo-I-tfm-Sv A-]a-cym-Z-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xm-bn ]-cm-Xn e-`n-®n-´p-s≠-∂v B-ip]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. hn-Zym¿-Yn-bp-sS ]-cm-Xn-sbXp-S¿-∂v Un. Fw.H-bp-sS \n¿-t±i-{]-Im-cw sl¬-Øv hn-Pn-e≥kv sk‚ v tkm¨ A-Uo-jW¬ U-b-d-Iv-S¿ tUm. P-b-¥nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn sX-fn-sh-Sp-∏v \S-Øn. t]m-eo-kv A-t\z-j-Ww i-‡-am-°n. {]-Xn-sb D-S≥ IÃ-Un-bn¬ F-tØ-°p-sa-∂mWv kq-N-\.

In-b \-tc-{μ-tam-Zn-sb sh-≈ ]q-im-\p-≈ kw-L-]-cn-hm¿ {ia-Øn-\v Iq-´p-\n¬-°p-I-bm-Wv sI.]n.Fw.F-kv. C-Xn-eq-sS sN-øp-∂-Xv. \q-dp h¿-j-߃°p ap-ºv I-c-bn¬ k-tΩ-fn-°m ≥ A-\p-hm-Z-an-√m-Xn-cp-∂ Z-enXv P-\-X Im-b-en¬ k-tΩ-fn-® N-cn-{X kw-`-h-sØ A-´n-a-dn-°pI-bm-Wv sI.]n.Fw.F-kv.

\-tc-{μ-tam-Zn-sb ]-s¶-Sp-∏n°p-∂-Xn-eq-sS Z-en-Xv k-aq-lsØ ap-gp-h≥ A-]-l-kn-°p-Ibm-Wv sI.]n.Fw.F-kv. sN-øp∂-Xv. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®psIm-≠v C-∂v tIm-f-Pp-Iƒ tI{μo-I-cn-®v {]-Xn-tj-[-[¿-W kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw Pn-√m sk-{I-´-dn kn F A-øq-_v A-dnbn-®p.

I-cp-am-√q¿: ]p-d∏ - ≈ - n-°m-hv, ap-dn-bm-°¬, a-\b - v° - ∏ - S- n, sXt°-Øm-gw h-gn ]-dh - q-cn-te-°pw Xn-cn-®pw sI.F-kv.B¿.Sn. kn. _-kv A-\p-hZ- n-®p. a - {- ¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™n-s‚ A`y¿-Y\ - s - b-Xp-S¿-∂v a-{¥n Xn-cp-h© - q¿ cm-[m-Ir-jvW - \ - m-Wv _kv k¿-ho-kv \-SØ - m≥ \n¿-t±-iw \¬-In-bX - v. \n-eh - n¬ cm-hnse-bpw ssh-In-´p-am-Wv sj-Uyq-fp-Iƒ D-≈X - v. ]p-d∏ - ≈ - n-°m-hv, Nn-‰a - \ - ] - ≈ - w, a-≠f - , ap-dn-bm-°¬ {]-tZ-isØ P-\ß - ƒ-°v h-fs - c B-izm-kI - c - a - m-Wv Cu _-kv _-kn\v ]p-d∏ - ≈ - n-°m-hv `-Kh - X - n t£-{X-Øn-\p ap-∂n¬ ap-dn-bm°¬ P-Mvj - \ - n-epw kzo-Ic - W - w \¬-In. I-cp-am-√q¿ ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v _o-\ _m-_p, Pn-√m ]-©m-bØ - v saw-_¿ ]n F jm-Pl - m≥, bq-Øv eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v hn C A-–p¬ K-^q¿, ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v, sI F-kv ]u-tem-kv, tIm¨-{K-kv I-cp-am-√q¿ a-fie - w {]-kn-U‚ v F Fw A-en, tªm-°v sk-{I-´d - n sI hn Zm-tam-Zc - ≥ ]n-≈, sI Fw sse-Pp t\-Xr-Xzw \¬-In.

ssk-_À kn-änbn ]p-d-t¼m-¡v `q-an D-s−-¶v B-tcm-]Ww; F³.kn.]n. {]-hÀ-¯-IÀ Ip-SnÂ-sI«n I-f-a-t»-cn: \n¿-Zn-„ ssk-_¿kn-‰n sF.Sn ]-≤-Xn-°m-bn lukn-Mv U-h-e-]v-sa‚ v B‚ v C≥{^m-kv-s{S-Iv-N¿ en-an-‰-Uv(F®v.Un.sF.F¬) F-®v.Fw.Snbn¬-\n-∂pw hm-ßn-b 70 G-°¿ `q-an-bn¬ ]p-d-tºm-°p `q-an-bps≠-∂v B-tcm-]n-®v F≥.kn.]nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-‰-ºtXm-fw-t]¿ Ip-Sn¬-sI-´n Xm-ak-am-°n. C-∂-se cm-hn-se Ggp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv ap-∂q-tdmew-h-cp-∂ F≥.kn.]n {]-h¿Ø-I¿ Ip-Sn¬-sI-´¬ B-cw-`n®-Xv. D-®-tbm-sS \q-‰-º-tXm-fw Ip-Sn-ep-Iƒ-ÿm-]n-®p. 2006 \-hw-_¿ 16\m-Wv F-

®v.Fw.Sn-bn¬ \n-∂pw ªq-kv‰m¿ dn-b¬ F-kv-t‰-‰v 70 G-°¿ ÿ-ew c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xp hmßn-b-Xv. A-∂p-ap-X¬ hn-hm-ZØn-em-b Cu `q-an-bn¬ C-S-Xp k¿-°m-cn-s‚ A-h-km-\ h¿jw \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\-hpw \S-Øn-bn-cp-∂p. F-®v.Fw.Sn ªqkv-‰m-dn-\p hn-‰ `q-an an-®-`q-anbn¬-s]-´ ÿ-e-a-s√-∂p sslt°m-S-Xn A-∂p \n-tbm-Kn-® k¿-th kw-Lw 2008 \-hw-_dn¬ dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-´p-≈Xm-Wv ÿ-ew hn¬-]-\ 2009¬ ssl-t°m-S-Xn i-cn-h-®n-´p-ap-≈Xm-Wv. Cu `q-an hy-h-km-b Bh-iy-Øn-\p am-{X-ta D-]-tbm-Kn-

°m≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂v-tIm-S-Xn A-∂v D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. `q-an hn¬-]-\ kw-_-‘n-®v 2010 P-\ph-cn 8\v kp-{]ow-tIm-S-Xn-bpw icn-sh-®n-cp-∂p. Cu `q-an-bn-em-Wv 23 G-°t- dmfw ]p-dt- ºm-°v D-s≠-∂v B-tcm]n-®v F≥.kn.]n. {]-h¿-Ø-I¿ C-∂-se Ip-Sn¬-sI-´¬ k-a-cw B-cw-`n-®-Xv. F-®v.Fw.Sn F-®v. Un.sF.F¬-\v hn¬-]\ - \-SØ - n-

b 70G-°¿ `q-an-bn¬ ]p-d-tºm°v `q-an-bp-s≠-∂v X-ß-fp-sS ssI-h-iw tc-J-I-fp-s≠-∂v F ≥.kn.]n t\-Xm-°ƒ ]-d™ p.

{]tXy-I {Km-ak`IÄ- C¶v ssh∏n≥-: sk≥-kkv- IcSv]´n-I ]cn-tim-[n-®v- Aw-Ko-Icn°p-∂Xn-\\v- \m-bcºew- {Kma∏©m-bØn-se {]tXy-I {Kmak`Iƒ- C-∂v tNcpw.


{]mtZ-inIw

7 s^-{_p-h-cn 2014 sh≈n

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y t\-{X ]-cn-tim-[-\mIymw-]v

tdm-Uv Xp-d-¶p s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw tªm°v, sh-tßm-e ]-©m-b-Øp-Ifp-sS kw-bp-Iv-X ]-≤-Xn-bm-b sh-tßm-e ]-©m-b-Øv aq-∂mw hm¿-Un-se X-t≠-°m-Sv Ip-‰n∏m-Sw ss_-]m-kv tdm-Uv tªm°v ]-©m-b-Øv kv-Yn-cw k-an-Xnb-[y-£≥ C ]n j-ao¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv AwKw dm-^n-b C-{_m-lnw A-[y£-X h-ln-®p.

Pn√m bp-h-Pm-{K-X-bp-sS k-am-]\--tØm-S-\p-_-‘n-®v tIm-X-aw-Ke-Øv \-SØn-b sX-cp-hp-\mSIw

\m-b tdm-Un\p h-«w Nm-Sn; ss_-¡v \n-b-{´-Ww-hn-«v bp-hm-¡Ä-¡v ]-cn¡v

aq-hm-‰p-]p-g: \m-b h-´w Nm-Sn-bXn-s\-Xp-S¿-∂v ss_-°v \n-b{¥-Ww hn-´v a-dn-™v c-≠v bp-hm°ƒ-°v ]-cn-°v. \-K-c-Øn¬ s\-lv-dp ]m¿-°n¬ C-∂-se D®-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. I-SmXn kz-tZ-in-I-fm-b bp-hm-°ƒ°m-Wv tdm-Un¬ ho-Wv ]-cnt°-‰-Xv. \-K-c-k-`m ]-´n-]n-Sn-Øpw Im-eSn: kwÿm-\ bp-hP-\- \n¿-Øn-b-tXm-sS-bm-Wv \-K-cw t£-a-t_m¿Upw Ime-Sn k¿-h- sX-cp-hp-\m-bv-°-fp-sS ]n-Sn-bnI-emim-e sI.F-kv.bp. bq-\n-‰p- em-hp-∂-Xv. am¿-°-‰v, F-h-d-Ãv Iam-bn k-l-I-cn-®v a-Zyw, a-b-°p-acp-∂v F-∂n-h-s°-Xn-tc t_m-[h¬-°-c-W- Imw-]-bn≥ \-SØn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw bp-h-P-\߃-°p-am-bn t_m¿-Uv H-cp-°nbn-´p-≈ bp-h-Pm-{K-Xm bm-{X-bpsS `m-K-am-bm-Wv Imw-]-bn≥ kw-L-Sn-∏n-®Xv. k¿-h-I-emime kn≥-Un-t°-‰w-Kw ent‚m ]n B‚p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

Imw-]-bn³

]m-ew D-]-tcm-[n-¨p s]-cp-ºm-hq¿: Im-e-Sn ]m-eØn¬ h¿-j-ß-fm-bn \n-e-\n¬°p-∂ K-Xm-K-X-°p-cp-°v H-gnhm-°p-∂-Xn-\v tI-{μ kwÿm\ k¿-°m-cp-Iƒ \-S-]-Sn-I-sfm ∂pw kzo-I-cn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®p F≥.kn.]n {]-h¿-ØI¿ Ime-Sn ]m-ew D-]-tcm-[n-®p. k-am-¥-c-]m-ehpw ss_-]m-kv tdmUpw D-S≥ \n¿-an-°-W-sa∂p k-a-c-°m¿ B-h-iy-s∏-´p.

dn-^v-f-ÎÀ Øm-]n¨p Im-eSn: ta-°me-Sn {]-tZi-Øv hm-l-\m-]-I-S-߃ H-gn-hm°m≥ tdm-Un¬ ssk≥ dn-^v-fŒ¿ ÿm-]n-®-Xm-bn ]-©m-bØw-Kw k¬-a kn-≤o-Jv A-dnbn®p. saw-_-dp-sS {i-a-^-e-ambm-Wv s]m-Xp-a-cm-a-Øp-h-Ip-∏v dn-^v-f-Œ-dp-Iƒ ÿm-]n-®-Xv.

h-e, s\-lv-dp ]m¿-°v, I-t®-cnØm-gw, sh-≈q¿-°p-∂w, hm-g∏n-≈n Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ \m-bv-°ƒ Iq-´-tØm-sS A-gn™m-Sp-∂-Xv. hm-l-\-bm-{X°m¿-°pw Im¬-\-S-bm-{X-°m¿°pw `o-j-Wn-bm-bm-Wv C-h \-Kc-Øn¬ s]-cp-In-bn-cn-°p-∂-Xv. am-k-߃-°p ap-ºv \-K-c-k`m C-S-s]-´v Ip-sd \m-bv-°-sf \n¿-am¿-P-\w sN-bv-Xn-cp-∂p. {Km-a-{]-tZ-i-ß-fn¬ I-im-∏p Ip-d-™-tXm-sS am-en-\y-߃

tX-Sn \m-b-Iƒ \-K-c-ß-fn-te°v F-Øn-bn-cn-°p-I-bm-Wv . Ae-™p-Xn-cn-bp-∂ \m-bv-°-fn¬ t]-_m-[n-®-h-bpw D-≈-Xm-bmWv hn-h-cw. ho-Sp-I-fn¬ h-f¿-Øp \m-bv°-sf tcm-Kw _m-[n-°p-tºmƒ c-l-ky-am-bn sX-cp-hn¬ D-t]£n-°p-I-bm-Wv ]-Xn-hv. ho-´n¬ h-f¿-Øp-∂ \m-bv-°ƒ-°v {]-Xntcm-[-Ip-Øn-sh-bv-∏p-Iƒ F-Sp°m-dn-s√-∂pw B-t£-]-ap-b¿∂n-´p-≠v.

]p-kv-X-tImÂ-k-hw B-cw-`n-¨p Im-e-Sn: F-kv.F≥.Un.]n. sse{_-dn-bn¬ hn-hn-[ ÿm-]-\-ßfp-tS-bpw kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-kv-X-tIm¬k-hw B-cw-`n-®p. kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm.Fw kn Zn-eo-]v-Ipam¿ Dv-Z-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI _n km-_p A-[y-£-X h-ln-®p. Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv C-amw ap-Po_v d-jm-Zn, tUm.t]mƒ ssI{]w ]m-S≥, kzm-an in-th-i-ssNX-\y, ]n B¿ c-Lp, P-b≥ F≥ i-¶-c≥ kw-km-cn-®p. ]-cn-]m-Sn 13\p k-am-]n-°pw.

53 Xt±iØm]-\-§Ä-¡v temI_m¦v [\klm-bw

sIm-®n:Pn-√-bn-se 49 ]-©m-bØp-I-fpw \m-ep ap-\n-kn-∏m-en‰n-I-fpw \-S-∏p km-º-Øn-I h¿j-Øn¬ tem-I _m-¶n-s‚ [-\k-lm-b-Øn-\p A¿-l-X-t\-Sn. 35 ]-©m-b-Øp-Iƒ Cu ^-≠n\v A¿-l-X-t\-Sm-Ø-Xn-\m¬ A-h¿-°p-≈ [-\-k-lm-bw \„-am-tb-°pw. Pn-√-bn¬ B-sI 84 ]-©mb-Øp-I-fm-Wp \n-e-hn-ep-≈-Xv. tIm-X-aw-K-ew, s]-cp-ºm-hq¿, ac-Sv, Xr-∏q-Wn-Øp-d \-K-c-k-`-Ifm-Wp ^-≠n-\p A¿-l-X t\-Snb \-K-c-k-`-Iƒ. 11 \-K-c-k-`-Ifm-Wp Pn-√-bn-ep-≈-Xv . B-eßm-Sv, B-º-√q¿, B-c-°p-g, Bthm-en, tN-μ-aw-K-ew sN-ß-a-

\m-Sv, Nq¿-Wn-°-c, tNm-‰m-\n-°c, F-S-°m-´p-h-b¬, I-Sp-ß√q¿, Im-e-Sn, Im-™q¿, I-dp-Ip‰n, I-cp-am-√q¿, In-g-°-º-ew, IqØm-´p-Ip-fw, tIm-´p-h-≈n, Ipº-fw, Ip-º-f-ßn, Ip-∂p-°-c, Ip-´-ºp-g, Ip-gp-∏n-≈n, a-e-bm‰q¿ \o-eo-iz-cw, a-Wo-Sv, a-™≈q¿, am-dm-Sn, ap-S-°p-g, ap-f-¥pcp-Øn, \m-b-c-º-ew, s\-Sp-ºmt»-cn, s\-√n-°p-gn, Rm-d-°¬, ss]-tßm-´q¿, ]m-bn-{], ]-√mcn-aw-K-ew, ]m-ºm-°p-S, ]m-d-°S-hv, ]n-d-hw, cm-a-aw-K-ew, cm-baw-K-ew, {io-aq-e-\-K-cw, Xn-cp-amdm-Sn, h-S-t°-°-c, h-S-hp-tImSv,]p-Ø≥-Ip-cn-iv, hm-c-s∏-´n, hcm-∏p-g, hm-g-°p-fw, sh-tßm-e,

th-ßq¿ F-∂o {Km-a-]-©m-bØp-I-fm-Wv ^-≠n-\p Aw-KoIm-cw t\-Sn-b-Xv. {]m-Y-an-I L-´-Øn¬ A¿l-X \-„-am-b ]-©m-b-ØpIƒ-°pw \-K-c-k-`-Iƒ-°pw A∏-te-‰v A-tXm-dn-´n ap-ºm-sI A-∏o¬ \¬-Im-\pw A¿-l-X \-„-s∏-Sm-\n-S-bm-b kq-N-Iw ]cn-tim-[n-®v Xn-cp-Øm-\pw A-hk-c-ap-≠v. sI. F¬.Pn.F-kv.Un.]n. bp-sS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ t{]m-P-Œv am-t\-Pv-sa‚ v bq-\n‰n-\p Cu am-kw 10\-Iw A∏o¬ \¬-Im-hp-∂-Xm-sW∂pw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-

\w, C- K-th-W≥-kv, `-c-W-\ho-I-c-Ww, hn-hn-[ B-h-iy߃-°p-≈ sI-´n-S \n¿-am-Ww Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\-߃°p-≈ ^-≠m-Wv tem-I _m¶n-s‚ [-\-k-lm-b-Øn-\p A¿l-X-bn-√m-Ø ]-©m-b-ØpIƒ-°pw \-K-c-k-`-Iƒ-°pw \„-am-Ip-I. X- t ±- i - ÿ m- ] - \ - ß - f n- s e B-kv-Xn hn-I-k-\-Øn-\m-Wv [\-k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xv. temI _m-¶v A-\p-h-Zn-°p-∂ klm-b-Øn-\v A-\p-]q-c-I-am-b ]-≤-Xn-Iƒ ]-©m-b-Øp-I-fpw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fpw X-øm-dm°n \¬-I-W-sa-∂-Xm-Wv ]-≤Xn-bp-sS N-´w.

Im-e-Sn: kw-kv-Ir-X k¿-h-Iem-im-e a-e-bm-f-hn-`m-Kw A[ym-]-I-s\-Xn-tc- hn-Zym¿-Yn-\nbp-sS ssew-Kn-I-m-tcm-]-Ww. hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS ]-cm-Xnsb-Xp-S¿-∂v A-[ym-]-I-s\ Np-aX-e-fn¬ \n-∂v k¿-h-I-em-im-e A-[n-Ir-X¿ am-‰n. A-[ym-]-Is‚ Io-gn¬ K-th-j-Ww \-S-Øp∂ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wp ]-cm-Xn°m-cn. F-∂m¬ hn-Zym¿-Yn-\n ]cm-Xn F-gp-Xn \¬-In-bn-´n-s√∂p k¿-h-I-em-im-e A-[n-IrX¿ hy-‡-am-°n. k-l-]mTn-Itfm-Sm-Wp hn-Zym¿-Yn-\n A-[ym-

Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ka-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ apA-√n-ao≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v hn sI ap-l-Ω-Zv Zm-cn-an k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm-˛ Hm¿-Un-t\-j≥ ta-Jem P-\. I¨-ho-\¿ F≥ sI apl-Ω-Zv ss^-kn A-[y-£-X hln-®p. Xm-eq-°v P-\. sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv k-Po¿ ss^-kn a-Zvlp-d-kq¬ {]-`m-j-Ww \-S-Øn. {S-j-d¿ A-en au-e-hn, h¿-°nMvv I¨-ho-\¿ kn-bm-Zv sN-º-d°n kw-km-cn-®p. k-øn-Zv j-d-^p-±o≥ X-߃ ss^-kn {]m¿-Y-\-bv-°v t\-Xr-

aq-hm-‰p-]p-g: K-h.P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ a-cp-∂p-I-S-Øp-∂ kw-L-߃ k-Po-h-am-b-Xm-bn kqN-\. B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xym-hiy-a-cp-∂p-Iƒ-°v Dƒ-s∏-sS ISp-Ø-£m-aw A-\p-`-h-s∏-´ kml-N-cy-Øn-em-Wv C-Xp-kw-_‘n-® kq-N-\-Iƒ ]p-d-Øp-h∂n-cn-°p-∂Xv. tUm-Œ¿-am¿ ÿn-c-am-bn Ip-dn-®p-sIm-Sp-°p-

P-bv-`m-c-Xv tIm-f-Pn taf-bv¡v XpS¡w s]-cp-ºm-hq¿: A-d-bv-°-∏-Sn Pbv-`m-c-Xv F-©n-\o-b-dn-Mv tIm-fPn¬ kmw-kv-Im-cn-I ta-f˛{]-bp‡n 14s‚ D-Zv-Lm-S-\w tÃ-‰v Iu¨-kn¬ t^m¿ k-b≥-kv sS-Iv-t\m-f-Pn B‚ v F≥-htbm¨-sa‚ v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv ssh-kv {]-kn-U‚ v tUm. hn F≥ cm-P-ti-J-c≥ \n¿-h-ln®p. P-bv-`m-c-Xv F-Uyq-t°-j≥ ^u-t≠-j≥ sN-b¿-am≥ F Fw I-cow A-[y-£-X h-ln®p.{]-Z¿-i-t\m-Zv-Lm-S-\w s\kv-‰v {Kq-∏v No-^v sS-Iv-t\m-f-Pn Hm-^o-k¿ sI B¿ kp-tc-jv \m-b-cpw kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]mSn-Iƒ sI.F-kv.F-^v.Un.kn sN-b¿-am≥ km-_p sN-dn-bm\pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.ap≥ km-ln-Xy A-°m-Z-an sk-{I-´-dn ]m-bn-{] cm-[m-Ir-jv-W≥ kp-h\o¿ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. tUm. Fw F-kv \-ko-ap±o≥, tUm. Sn Pn k-t¥m-jv Ipam¿ kw-km-cn-®p.

Xzw \¬-In. k-a-kv-X Pn-√m P\. sk-{I-´-dn C F-kv l- ≥ ss^-kn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kv]n-∂n-Mv an¬ sN-b¿-am≥ Fw ]n A-–pƒ-Jm-Z¿, Pw-C-øØp¬ ap-A-√n-ao≥ Pn-√m {S-jd¿ ap-l-Ω-Zv-Ip-™v au-e-hn tNe-°p-fw, ssh. {]-kn-U‚ v ]n Jm-Z¿-]n-f-f au-e-hn, ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m ssh. {]-kn-U‚ v F≥.hn.kn. A-l-Ω-Zv, F Fw ]-co-Xv, ]n sI P-eo¬, \m-k¿ k-Jm-^n h-b-\m-Sv, k-øn-Zv j^o-Jv X-߃, D-Ω¿ tIm-´bn¬, ‰n ]n a≥-kq¿ am-kv-‰¿, Pek-ºmZyw ip≤-P-e k-ar-≤n-°m-bn F-∂ k-tμ-i-hp-am-bn tZ-in-b-k-ºm-Zy-]≤-Xn A-_p h-´-°m-´p-]-Sn, ]-co-Xv-Ip- G-P‚p-am¿ aq-hm-‰p]p-g \-K-c-k-`-bn¬ B-tcm-Ky-Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n F≥ ™v ]-d-t°m-S-v kw-km-cn-®p. k-t¥m-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Kr-l-k-μ¿i-\w \-S-Øp∂p

{Smh³IqÀ dtbm¬kn-sâ Ø-ew BÀ.Sn Hm^n-kn-\p \Â-Im³ B-temN\ s]-cp-ºm-hq¿: ]q-´n-°n-S-°p-∂ {Sm-h≥-Iq¿ d-tbm¨-kn-s‚ 67 G-°-dn¬ \n-∂p tPm-bn‚ v B¿.Sn Hm-^n-kn-\p ÿ-ew \¬Im≥ B-tem-N-\. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS km-∂n-[y-Øn¬ Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv \-S-∂ tbm-K-Øn¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-Wp d-tbm ¨-kn-s‚ c-≠v G-°¿ kv-Y-ew hn-´p-sIm-Sp-°-W-sa-∂p B-hiyw D-∂-bn-®-Xv v .s]-cp-ºm-hq¿ C.F-kv.sF B-ip-]-{Xn-bp-sS \n¿-am-W-Øn-\v A-©v G-°¿ kv-Y-ew A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-h-iy-Øn-s\m-∏-am-Wv C-°mcy-hpw D-∂-bn-®-Xv. hm-S-I-s°-´n-S-Øn¬ Hm-^n-

kpw tdm-U-cn-In¬ hm-l-\-]-cntim-[-\-bpw \-S-Øp-∂ tPmbn‚ v B¿.Sn Hm-^n-kpw ÿ-ehpw A-\n-hm-cy-am-sW-∂m-Wp P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS \n-e-]m-Sv. tI-{μ-^-≠v e-`y-am-bn-´pw N´-{]-Im-c-ap-≈ kv-Y-e-an-√m-ØXn-\m¬ -C.F-kv.sF B-ip-]{Xn-bp-sS sI-´n-S \n¿-am-W-hpw {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn-cn-°p-I-bmWvv. C.F-kv.sF Un-kv-s]≥-kdn-°pw B¿.Sn Hm-^n-kn-\pw kvY-ew ssI-am-dm≥ Xo-cp-am-\n®m¬ I-º-\n-bp-sS hn-kv-Xr-Xn 60 G-°-dm-bn Np-cp-ßpw. kv-Yew hn-´p-\¬-Ip-∂-Xn¬ sXm-gnem-fn-Iƒ-°n-S-bn¬ {]-Xn-tj-

[w D-b-cm≥ km-[y-X-bp-≠v. F∂m¬ a-{¥n-k-`m tbm-K-Øn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v B-\p-Iqeyw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-N-Xn\m¬ {]-Xn-tj-[-Øn-\p km-[yX-bn-s√-∂m-Wp P-\ {]-Xn-\n-[nI-fp-sS I-W-°p-Iq-´¬. ]-´m-en¬ hm-S-I-s°-´n-SØn¬ kv-Y-e-]-cn-an-Xn-bn-em-Wv B¿.Sn Hm-^n-kn-s‚ {]-h¿-Ø\-sa-∂p P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ tbm-K-Øn¬ Nq-≠n-°m-´n. hml-\-]-cn-tim-[-\ Xn-c-°p-≈ B-ep-h-˛-aq-∂m¿ tdm-U-cn-In-emWvv. hm-l-\-ß-fp-sS \o-≠ \n-c A-]-I-S-߃-°pw K-Xm-K-X-°pcp-°n-\pw C-S-bm-°p-∂-Xp ]-Xnhm-Wv. C-hn-sS \n-∂p ]-cn-tim-

A-d-bv-°∏-Sn P-bv-`mc-Xv F≥Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-® kmw-kv-Imcn-I ta-f {]-bp-‡n 14 s‚ D-Zv-Lm-S-\w tUm. hn F≥ cm-P-ti-J-c≥ \n¿-h-ln-°p∂p

[-\ am-‰-W-sa-∂p s]m-Xp-P-\ß-fpw D-tZym-K-kv-Y-cpw B-hiy-s∏-s´-¶n-epw kv-Y-e-an-√m-ØXn-\m¬ \-S-]-Sn-bn-√. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv B¿.Sn Hm-^n-kn-\p c-≠v G-°¿ kv-Y-ew A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-h-iyw D-b¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. ]´m-en¬ s]-cn-bm¿-hm-en-bp-sS A-[o-\-X-bn-ep-≈ 7.92 G-°¿

kv-Y-e-Øp \n-∂p c-≠v G-°¿ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v tPm-bn‚ v B¿.Sn.H Pn-√m I-eIv-S¿-°p I-Øp \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn¬ Xo-cp-am-\-ambn-´n-√. s]-cn-bm¿-hm-en kv-Y-eØp-\n-∂v 50 sk‚pw sI-´n-S-hpw ^-b¿-t^m-gv-kv B-kv-Ym-\-Øn\m-bn t\-c-sØ A-\p-h-Zn-N-n-cp∂p.

]-I-≥ ]o-Un-∏n-® hnhcw ]-d™-Xv.]n-∂o-Sv k-l-]mTn-Iƒ ae-bm-f hn-`m-Kw ta-[m-hn-°v ]-cmXn \¬-In.- ]o-U-\ hn-h-cw sshkv Nm≥-k-e¿- h-\n-Xm ]-cm-Xn sk-√n-\v ssI-am-dn-bn-cn-°p-Ibm-Wv. A-[ym-]-I-s‚ Io-gn¬ a-ebm-fw ]Tn-°p-∂- hn-Zym¿-Yn-Iƒ tN¿-∂v ]T-\ B-h-iym¿-Yw Imw-]-kn-\p ]p-d-Øp t]m-b- Znh-k-am-Wp ]-cm-Xn-°v C-S-bm°n-b kw-`-hw. C-Xn-\n-sS hnZym¿-Yn-kw-L-S-\-Iƒ A-[ym-]I-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn

cw-K-sØ-Øn-. C-S-Xv A-[ym-]-I -kw-L-S-\-bp-sS t\-Xr-ÿm-\Øvv \n-∂pw A-[ym-]-I-s\- H-gnhm-°n. ap≥ hn.kn. tUm.sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W-s\-Xn-tc -k-a-c߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-In C-SXp A-\p-Iq-e kw-L-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-te-°p D-b¿-∂ A[ym-]-I-\m-Wp C-t∏mƒ Btcm-]-W-hn-t[-b-\m-bn-cn-°p-∂Xvv. A-[ym-]-I-s\ k¿-h-I-emim-e ]p-d-Øm-°-W-sa-∂m-Wp hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-I-fp-sS Bh-iyw.

kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bn a-cp-¶p-I-S-¯p- kw-L-w k-Po-hw

hn-izm-kn k-aqlw \-_n-bp-sS ]m-X-bn- ap-t¶m-«v t]m-I-Ww: kp-¶n bph-P-\ kwLw s]-cp-ºm-hq¿: am-\-p-jn-I aq-eyß-fpw [¿-a-Nn-¥-bpw I¿-a-hnip-≤n-bpw D-b¿-Øn-∏n-Sn-®v ap-lΩ-Zv \-_n-bp-sS ]m-X-bn-eq-sS apt∂m-´v t]m-Ip-hm≥ hn-izm-kn k-aq-lw b-Xv-\n-°-W-sa-∂v kp∂n bp-h-P-\ kw-Lw kw-kv-Ym\ sk-{I-´-dn A-_v-Zpƒ l-ao-Zv ss^-kn A-º-e-°-S-hv. k-a-kv-X s]-cp-ºm-hq¿ ta-Jem tIm-˛ Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn‰n ap-\n-kn-∏¬ kv-t‰-Un-bØn¬ kw-L-Sn-∏n-® {]-hm-N-I {]-Io¿-Ø-\ k-Z-kn-t\m-S-\p-_‘n-®v \-S-∂ B-Z¿-i k-tΩ-f-\Øn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-

3

A-[ym-]-I³ ]o-Un-¸n-s¨-¶v hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS ]-cm-Xn

]cn-]mSn Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_-dn A-¶Ww: ]p-kv-XtIm¬-k-hw˛cm-hn-se 10.00.

Im-e-Sn: \o-en-iz-cw F-kv.F≥. Un.]n. ssl-kv-Iqƒ A-¶-WØn¬ \m-j-\¬ sl¬-Øv ¢_v, tSm-Wo-kv B-ip-]-{Xn F∂n-h-bp-sS k-l-I-c-W-tØmsS ku-P-\y-t\-{X ]-cn-tim-[\m-Iymw-]v \-S-Øpw. H-º-Xn-\v cm-hn-se ap-X¬ \-S-°p-∂ Iymw-]n¬ ku-P-\y i-kv-{X{In-b-bpw a-cp-∂p-hn-X-c-W-hpw D-≠m-bn-cn-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9447607296.

KOCHI/ekR

C-Ém-apw k-e^n-bpw: hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw \m-sf s]-cp-ºm-hq-¿: C-…m-apw k-e^n-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ hnip-≤ Jp¿-B-\n-t‚-bpw l-Zokn-t‚-bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \m-sf ssh-Io-´v B-dn-\v s]-cpºm-hq¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bw {Ku-≠n¬ hn-i-Zo-I-c-W tbmKw \-S-°pw. Ku-kn-ø kp-∂n Pw-C-øØp¬ D-e-a t\-Xm-°-fm-b ssi-Jv A-–p¬ P-eo¬ _m-Jhn, ^-fv-ep-f-f ss^-kn h-entbm-d, A-∫m-kv ss^-kn h-gn°-S-hv, A-–p¬ a-Po-Zv lp-Z-hn ]q-tßm-Sv kw-km-cn-°pw.

∂ a-cp-∂p-Iƒ ]-eXpw B-ip-]{Xn-bn¬ D-≈-t∏m-gm-Wv ]-ecpw ]pd-Øp \n-∂v hm-tß-≠n-hcp∂-Xv. Ip-dn-∏p-am-bn G-sd t\-cw Iyq-hn¬ \n-∂v ^m¿-a-kn-bn-seØp-tºm-gm-Wv a-cp-∂p-I-fn¬ `qcn-`m-Khpw e-`n-°m-sX h-cp∂Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ ÿn-c-ambn D-≈ a-cp-∂p-I-fm-Wv tUmŒ¿-am-cn¬ `q-cn-`m-Khpw Ip-dn-®p-

sIm-Sp-°p-∂Xv. A-Sn°-Sn A-Xym-h-iy-a-cp∂p-Iƒ-°v £m-aw t\-cn-´-tXmsS-bm-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ C-Sthf-°p ti-jw a-cp-∂p-IS-Øv k-Po-h-am-sW-∂ hnh-cw e-`n°p-∂Xv. hn-e-IqSn-b a-cp-∂pIƒ-°v \n-c¥-cw £m-aw A-\p`-h-s∏-Sp-∂-Xv ]m-h-s∏-´ tcm-KnIƒ-°v Zp-cn-X-am-bn-cn-°p-I-bmWv.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.Un.]n.sF ku-Øv h√w {_m-©n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \-S-∂ sa-w-_¿jn-∏v hn-Xc-Whpw cm-{„o-b hn-iZoI-cW tbm-K-Ønepw F-kv.Un.]n.sF C-Sp-°n Pn√m I-Ω-‰n-bw-Kw \u-jm-Zv Imknw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp∂p

Kp-−-I-sf c-£n-¡m-³ -kn.]n.Fw c-£m am-À-¨v : F-kv.Un.]n.sF s]-cp-ºm-hq¿: kn.]n.Fw tIcf c-£m am-¿-®n-eq-sS e-£y-anSp-∂-Xp Ip-™\-¥≥ A-S-°w -Sn ]n h-[-t°-kn-se in-£n°-s]-´ Kp-≠-I-sf c-£n-°m-\m-sW-∂p F-kv.Un.]n. sF CSp-°n Pn√m I-Ω-‰n-bw-Kw \u-jm-Zv Im-knw. F-kv.Un. ]n.sF ku-Øv h√w {_m-©v kw-L-Sn-∏n-® sa-w_¿-jn-∏v Iymw-]bn\pw cm-{„o-b hn-i-ZoI-cW tbm-K-Ønepw ap-Jy-{]-`mjWw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.hn-e-°b-‰w X-S-bp-∂ Imcy-Ønepw A-{Ia-sØ sN-dp-°p-∂ Im-cy-Ønepw tI-{μ k¿°m¿ ]-cm-P-b-s∏-´n-cn-°p-I-bm-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ku-Øv h√w Km-‘n-\-K¿ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w \-S∂ ]cn-]m-Sn F-kv.Un.]n.sF Pn√m {]-knU‚ v k-^o¿ ap-lΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.sa-w-_¿jn-∏v hn-Xc-Ww F-kv.Un.]n. sF kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw H A-en-bm¿ \n¿-h-ln-®p.kuØv h√w {_m-©v {]-kn-U‚ v bm-k¿ e-Øo-^v A-[y-£-X h-ln-®p. s]-cp-ºm-hq¿ afi-ew {]-knU‚ v bqk-^v Nm-a°m-Sn, F-kv.Un.]n.sF ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v A-Iv-_¿, sk-{I´-dn Fw F jw-kp-±o≥, ku-Øv h√w {_m-©v sk-{I´-dn kn sI km-en-lv kw-km-cn®p.

HÀ-® `m-K-¯v- Ip-Sn-sh-Å-£m-aw cq-£w s]-cp-ºm-hq¿: sh-tßm-e ]-©mb-Øv Bdmw hm¿-Un-se H¿-Æ `m-K-Øv-Iq-Sn H-gp-Ip-∂ s]-cn-bm¿-hm-en I-\m-en-s‚ sNdp-tXm-Sp-Iƒ h¿-j-ß-fmbn a-Æn´paq-Sn In-S-°p-∂-Xn\m¬ Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£-am-Ip-∂-Xm-bn ]-cm-Xn.C-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\m-bn hm¿-Uv saw_-sd k-ao-]n-s®¶nepw ÿ-ew k-μ¿-jn-°m≥-t]mepw saw_-¿ X-øm-dm-bns√-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. Iq-Sm-sX s\-Spw-tXm-Sv `mK-Øv sh-≈w sI-´n-°n-S-°p∂Xv aq-ew sIm-Xp-Ip-Iƒ ap-´-bn-´v P-ew a-en-\-am-Ip-∂-Xm-bpw ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-S¿-∂v ]n-Sn-°m≥ km-[y-X-bp-s≠∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ D-S≥ ]-cnlm-cw Im-W-W-sa∂pw A√m-Ø]-£w i-‡am-b k-a-c-]cn-]m-Sn-I-fp-am-bn cw-K-Øn-d-ßp-sa∂pw \m-´p-Im¿ ]-d™p.

A-¿¼p-g ]-©m-b-¯n Ip-Sn-sh-Å-anÃ: P-\-§Ä {]-t£m-`-¯n-te¡v Im-eSn: A-øºp-g ]-©m-b-Øn-s‚ `q-cn-`m-Kw {]-tZ-i-ßfnepw th-\¬ I-Sp-Ø-tXm-sS Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£ ambn. A-a-em-]pcw, I-\-°-Wmw-]m-d, Xm-Wn-t°mSv sF-c∏v, Np-≈n D-Z-b-\-Kcw, ap-cn-ßm-S-Øv-]m-d, t]m-´, I-´n-Mv Xp-Sßnb {]-tZ-i-ß-fm-Wv sh-≈-an√m-sX h-e-bp-∂Xv. \q-dp I-W°n-\v Ip-Spw-_-߃ In-tem-ao-‰-dp-Iƒ k-©-cn-®m-Wp -sh≈w ti-J-cn-®v Zm-l-a-I-‰p-I-bm-Wv. h√-t∏m-gm-Wv s]m-Xp-Sm∏n¬ sh-≈-ap-≠m-Ip-∂Xv. Nn-e-bn-S-ß-fn¬ {I-j¿ ˛ ]m-d-a-Sbp-S-a-Iƒ tem-dn-bn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-Xc-Ww sN-øp-∂n-s√∂pw ]c-s° ]-cm-Xn-bp-≠v.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-02-07  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-02-07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you