Page 1

2 amw-k-w sIm-−p-h-cp-¶-Xn-\v A-\p-a-Xn-

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

Im-gv-N-I-fp-sS hÀ-W h-k-´-sam-cp-¡n-b A-Izm-tjm-bv-¡v C-¶v k-am-]-\w

sIm-®n: A-©v sN-°v t]m-kv-‰pI-fn-eq-sS A-b¬ kw-ÿm-\-ßfn¬ \n-∂p amw-kw sIm-≠p-h-cp∂-Xn-\v D-]m-[n-I-tfm-sS A-\p-aXn \¬-In-b-Xm-bn k¿-°m¿ ssl-tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-®p. tcm-K-_m-[-bn-√m-Ø I-∂pIm-en-I-fp-sS amw-kw Ip-a-fn-bS-°-ap-≈ A-©v sN-°v t]m-kv‰p-I-fn-eq-sS sIm-≠p-h-cm-\mWv A-\p-a-Xn \¬-In-b-sX-∂v k¿-°m¿ tIm-S-Xn-bn¬ hy-‡am-°n. tcm-K-_m-[ C-s√-∂ sh-‰-dn\-dn k¿-P-s‚ km-£y-]-{Xw Im-°-\m-Sv kn-hn¬ tÃ-j≥ {Ku-≠n¬ \-S-∂ dn-∏-ªn-°v Zn-\ ]-tc-Uv th-W-sa-∂pw C-h sN-°v t]mkv-‰p-I-fn¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am-°p-sa-∂pw ay-K-t£a h-Ip-∏v A-Uo-j-W¬ U-b-dŒ-dp-sS t\-Xy-Xz-Øn-ep-≈ kwL-am-Wv ]-cn-tim-[n-°p-∂-sX∂pw k¿-°m¿ A-dn-bn-®p.

hn-ZymÀ-Yn-IÄ \-·-bp-sS `m-hn hm-Kv-Zm-\-§-fm-h-Ww: Pq-\n-bÀ {^-âv-kv

A-{I-a-¯n-\n-c-bm-b bp-h-Xn-¡v [-\-k-lm-bw e-`y-am-¡pw: Fw.FÂ.F. B-ep-h: a-t\m-tcm-Kn-bm-b B{I-a-W-Øn-\n-c-bm-b bp-h-Xnsb A≥-h¿ km-Z-Øv Fw. F¬.F. k-μ¿-in-®p. F-f-a-°-c l-cn-hn-lm-dn¬ Ir-jv-W-s‚ `mcy e-X-bm-Wv B-{I-a-W-Øn-\nc-bm-b-Xv. C-h-cp-sS h-e-sØ Imen-te-°v Nm-°n-em-°n-¬ I-cp-Xnb I-cn-¶¬ C-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v c-≠v hn-cep-Iƒ ap-dn-®p am-‰n-bn-cp-∂p. Ch-cp-sS Nn-In¬-k-°m-h-iy-am-b Xp-I ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xmizm-k \n-[n-bn¬ \n-∂p e-`y-am°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Fw.F¬.F A-dn-bn-®p.

B-ep-h: hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-∑-bpsS `m-hn hm-Kv-Zm-\-ß-fm-I-W-sa∂v Pq-\n-b¿ {^-‚ v-kv kw-ÿm\ Im-cy-Z¿-in k-enw I-c-a-\. Bep-h-bn¬ \-S-∂ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv F-√m a\p-jy-sc-bpw H-∂m-bn Im-Wp∂-Xpw kzm-X-{¥yw, k-a-Xzw, Xpey \o-Xn, km-tlm-Z-cyw F-∂nh Du-∂n-∏-d-bp-∂-Xp-am-b `-c-WL-S-\ \n-e-hn¬ h-∂-Xn-s‚ hm¿-jn-I-am-Wv dn-]-ªn-Iv Zn-\am-bn B-tLm-jn-°p-∂-Xv. tUm. _m-_m km-ln-_v Aw-t_-Zv-I-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ X-øm-dm-°n-b tem-I-Øn-se X-s∂ G-‰-hpw am-Xr-Im-]-c-hpw In-S-b-‰-Xp-am-b `-c-W-L-S-\ hn`m-h-\w sN-øp-∂- kzm-X-{¥yw,

km-tlm-Z-cyw, Xp-ey-\o-Xn, k-aXzw, F-∂n-h cm-Py-Øv \-S-∏n¬ h-cp-Øp-hm≥ `-c-W Iq-Sw Xmdm-Ip-∂n-√. Cu A-h-ÿ-b-°v am-‰-ap-≠m-I-W-sa-∂pw k-enw I-c-a-\ ]-d-™p. \o-Xn-bp-sS ]£w tN¿-∂v \-∑-bp-sS h-‡m°-fm-bn ]p-Xn-b H-cp-C-¥y-sb kr-jv-Sn-°p-hm≥ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv X-øm-dm-I-W-sa-∂pw kenw I-c-a-\ B-h-iy-s∏-´p. Fs‚ ]-co-£ F-s‚ hn-P-bw- F∂ hn-j-b-Øn¬ s^-{_p-h-cn am-k-Øn¬ Pq-\n-b¿ {^-‚ v-kv bq-\n-‰p-I-fn¬ ¢m-kp-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-hm≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. Pq-\n-b¿ s^-Ãv˛ 2014 G-{]n¬, sa-bv am-k-ß-fn¬ bq\n-‰v ap-X¬ kw-ÿm-\ X-ew hsc I-em-Im-bn-I a-¬-k-c-ßtfm-sS \-S-Øm-\pw Ip-´n-I-fp-sS

kr-jv-Sn-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øns°m-≠v Pq-\n-b¿ {^-≠v-kns‚ N-cn-{Xw hn-h-cn-°p-∂ kp-h\o¿ C-d-°m-\pw kw-ÿm-\ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kw-ÿm-\ I-tem¬-k-hØn¬ ]-s¶-Sp-°p-hm≥ a-e-∏p-dØp-\n-∂p-sa-Øn-b hn-Zym¿-YnI-sf Xo-{h-hm-Zn-Iƒ F-∂p-hnfn-®-[n-t£-]n-® Un-ssh.Fkv.]n. Sn sI a-[p- s]m-Xp k-aql-tØm-Sv am-∏p-]-d-b-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sP A-ao¿ A-[y£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn F -F-kv d-Cu-k , k-Zo-Z kp¬-Øm-\, I-Ωn-‰n Aw-K-ßfm-b \-lm-kv F-∂n-h¿ kw-_‘n-®p.P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw F-kv ap-l-Ω-Zv k-am≥ kzm-K-Xhpw ssh-kv {]-kn-U‚ v F -sP

∂ A-©p-t]-c Hm-Sn-sb-Øn Cbm-sf c-£-s]-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p. kw-`-h-Øn¬ X-e-bv-°pw, ssI-Iƒ-°pw, Im-en-\pw ]-cnt°-‰ Zp-lm-cn-sb C-h¿-tN¿-∂v B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-hn-sS ]p-en-sb I-≠-tXmsS {]-tZ-i-sØ P-\-߃ ]-cn{`m-¥n-bn-em-Wv. A-Xn-c-∏-≈n h\-ta-J-e-bn¬ G-gm-‰p-ap-Jw t^m-d-kv-‰v Un-hn-j-s‚ Io-gn-emWv ]p-en-bn-d-ßn-b {]-tZ-iw.Chn-sS ]p-en-bn-d-ßn-sb-∂ hm¿Ø ]-c-∂-tXm-sS \m-´p-Im¿ Xnc-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw C-Xns\ I-s≠-Øn-bn-√. Xn-c-®n-en\m-bn h-\w-h-Ip-∏n-s‚ k-lmbw tX-Sn-bn-cn-°p-I-bm-Wv \m-´pIm¿. ]pen-sb ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn h-\w h-Ip-∏v Iq-Sv ÿm-]n-®p.

∂pw F-Øn-b A-·n-i-a tk-\I-fm-Wv c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-SØn-b-Xv. G-gv a-Wn-°q¿ sIm≠m-Wv Xo ]q¿-Wam-bpw \n-b{¥-W-hn-t[-b-am-°n-b-Xv. tjm ¿-´v k¿-Iyq-´m-Wv Xo-]n-Sn-ØØn-\v Im-c-W-sa-∂v kw-i-bn°p-∂p. \m-i-\-„-sØ-s‚ tXmXv A-f-°m≥ I-gn-™n-´n-√.

ssπ-hp-Uv Iº\n A-·n-°n-c-bm-b-t∏mƒ

sIm-¨n Im³-kÀ- skâÀ: kXym-{Klka-cw kw-L-Sn-¸n¨p sIm-®n-: sIm-®n- Im≥-k¿- sk ‚-dn-\m-bn- kw-ÿm-\ k¿-°m¿_-P-‰n¬- Xp-I h-I-bn-cp-ØmØ-Xn¬- {]-Xn-tj-[n-®v- P-kv-‰nkv- hn- B¿- Ir-j-W-ø-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬- k-Xym-{K-l-k-acw kw-L-Sn-∏n-®p.- k¿-°m¿- Ah-K-W-\-bv-s°-Xn-tc I-W-b∂q¿- Xm-eq-t°m-^n-kn-\p-ap∂n-em-Wv- sIm-®n≥- ]u-c-k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\Io-b [¿-W-bpw- k-Xym-{K-lhpw- \-S-Øn-b-Xv.-sIm-®n-bn-¬- k¿-°m¿- D-S-aÿ-X-bn¬- A-¥m-cm-jv-{S \n-ehm-c-Øn-ep-≈ Im≥-k¿- K-thj-W-˛ Nn-In-¬-k -tI-{μw- thW-sa-∂ B-h-iy-Øn-\v- h¿-jß-fp-sS ]-g-°-ap-s≠-∂v- [¿W D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-X P-kv-‰n-

kv- hn- B¿- Ir-jv-W-ø¿- ]-d™p.- a-{¥n-k-` Aw-Ko-Im-cwsIm-Sp-Ø ]-≤-Xn-bv-°v- _-P‰n¬- H-cp- cq-]-t]m-epw- am-‰n-h-bv°m-Xn-cp-∂-Xn¬- A-Xn-bm-b {]-Xn-tj-[-ap-≠v.- sIm-®n-bn¬A-¥m-cm-jv-{S \n-e-hm-c-Øn¬H-cp- Im≥-k¿- sk‚¿- h-cp-∂Xv- H-t´-sd tcm-Kn-Iƒ-Iv- Bizm-kw- ]-I-cpw.C-Xn-\m-h-iy-am-b `q-an-bpwa-‰v- ]-iv-Nm-Ø-e-ku-I-cy-ßfpw- sIm-®n-bn-ep-≠v.- C-°m-cy߃- Nq-≠n-°m-´n- Xm-\pw- FwsI km-\p-hp-w- tUm.- kn- sI cma-N-{μ-\p-w- sI B¿- hn-izw-`-c\pw- tUm.- k-\¬-Ip-am-dp-sams°- ap-Jy-a-{¥n-bpƒ-s∏-sS-bp≈-h¿-°v- ]-e X-h-W \n-th-Z\w- \¬-In-b-Xm-Wv.- F-∂m¬-

_-P-‰n¬- C-°m-cyw- ]-cn-K-Wn-®tX-bn-√.- C-Xn¬- A-a¿-j-aps≠-∂pw- P-kv-‰n-kv- Ir-jv-Wø¿- ]-d-™p. -Fw- sI km-\p,- tUm.- knsI cm-a-N-{μ≥,- \-Sn- ao-cm- \-μ≥,sIm-®n- ta-b¿- tSm-Wn- N-Ωn-Wn,ap≥-ta-b¿- tkm-a-kp-μ-c-∏-Wn°¿,- kn-.]n-.Fw-. kw-ÿm-\ IΩn-‰n-bw-Kw- sI N-{μ≥-]n-≈,Un.-kn.-kn.- {]-kn-U‚ v- hn- sP ]u-tem-kv,- Pn-.kn.-Un.F. sNb¿-am≥- F≥- th-Wp-tKm-]m¬,tUm-.- k-\¬-Ip-am¿,- kn-.]n-. Fw.- F-d-Wm-Ip-fw- G-cn-bm- IΩn-‰n- sk-{I-´-dn- F-kv- Ir-jv-Waq¿-Øn,- ssh-‰n-e G-cn-bm- sk{I-´-dn- F≥- k-Xo-jv,- kn-.]n-. sF. Pn-√m- sk-{I-´-dn- ]n- F Ipam-c≥ kw-km-cn-®p.- -

sIm-®n- Im≥-k¿- sk‚-dn-\m-bn- _-P-‰n¬- Xp-I h-I-bn-cp-Øm-Ø-Xn¬- {]-Xn-tj-[n-®v\S-Ønb k-Xym-{K-l-k-a-cØn¬ \Sn aocm \μ≥ kwkm-cn-°p∂p

B-{I-a-W-¯n bp-hm-hn-sâ Imgv-N \-ã-ambn ssh-∏n≥-: s\-Sp-ßm-Sv- `m-K-Øv H-cp kw-Lw B-fp-I-fp-sS B-{Ia-W-Øn¬- bp-hm-hn-s‚ Im-gv-N \-„-am-b-Xm-bn Rm-b-dm-gv-N cm{Xn- Sq-dn-kw-ta-f-bp-sS `m-K-am-b Im-em-]-cn-]m-Sn- Im-Wm- -s\Øn-b s\-Sp-ßm-Sv- ]-Wn-°-ticn- hn-\p-hn-(34)s‚ Im-gv -N i‡n-bm-Wv \-„-am-b-Xv. Iq-Sm-sX k-tlm-Z-c≥- hnPp(37) -hn-s\-bpw- _-‘p- hn-jvWp-(22)-hn-\pw B-{I-a-W-Øn¬]-cn-t°-‰n-cp-∂p.- ]-cn-]m-Sn- ImWm-s\-Øn-b C-h-cn¬- H-cm-fpsS `m-cy-sb H-cp- kw-Lw- sN-dp∏-°m¿- I-fn-bm-°n.- C-Xp- tNmZyw- sN-bv-X-Xn-\m-Wv B-{I-a-Wap-≠m-b-Xv.-

Im- Ø n- c n- ° p- ∂ - X v . ip- ≤ - P - e Øn-se `o-a-Im-c-cm-b A-dmss∏-a ap-X¬ Km¿, a-e-_m¿ kvt\-°v sl-Uv F-∂n-h-bpw IS¬ a-¬-k-y-ß-fn-se h¿-Æm-` C-\-ß-fm-b ]q-ºm-‰, knw-l-a’-y-߃, Umw-k¬, aq-dn-jv sF-tUmƒ a-¬-k-y-߃, tImam-fn a-¬-k-y-߃, I-S¬-∏q-° ƒ, \-£-{X a-¬-k-y-߃, I-S¬°p-Xn-c-Iƒ, hn-hn-[-bn-\w IS¬-∏m-b-ep-Iƒ, ]-hn-g-∏p-‰p-I ƒ, I-°-˛ Nn-∏n C-\w h¿-§-bn-\߃ h-sc A-Izm-tjm-bn-eq-sS s]m-Xp-P-\-ß-fn-te-s°-Øp-∂Xv. Ip-d-™ Sn-°-‰v \n-c-°n¬ hn-hn-[ X-cw A-e-¶m-c a-¬-k-y߃, A-tI-z-dn-b-߃, Xo-‰-I ƒ, a-cp-∂p-Iƒ, A-\p-_-‘ kma-{Kn-Iƒ F-∂n-h-bp-sS tem-I

\n-e-hm-c-Øn-ep-f-f {]-Z¿-i-\hpw hn-]-W-\-hp-am-Wv A-Izmtjm \-K-cn-bn¬ X-bm-dm-b-Xv. hn-hn-[ cm-P-y-ß-fn¬ \n-∂p-ap-ff h¿-Æ a-¬-k-y-ß-sf {]-Z¿-in∏n-°p-∂ Ãm-fp-Iƒ ta-f-bn-se ap-Jy B-I¿-j-W-am-Wv. I-S-en-se hn-hn-[-bn-\w h¿Æ a-¬-k-y-bn-\-ß-fp-sS \n-d°m-gv-N H-cp-°p-∂ e-£-Z-zo-]n ¬ \n-∂p-ap-f-f Ãm-fm-Wv a-s‰mcp {]-tXy-I-X. cm-hn-se H≥-]Xv ap-X¬ cm-{Xn H≥-]-Xv h-scbm-Wv {]-Z¿-i-\w. kw-ÿm-\ ^n-j-do-kv h-Ip-∏pw ^n-j-do-kv dn-tkm-gv-kv am-t\-Pv-sa‚ v skmssk-‰n-bpw tI-{μ Im¿-jn-I a{¥m-e-b-hpw Im-hn-epw kw-bp‡-am-bm-Wv A-Izm-tjm kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv.

A-c-hn-µm-£-sâ I-®v c-−p t]À-¡v sh-fn-¨-ta-Ipw

CS-apf ]p-g- kw-c-£n-¡p-¶-Xn-\v \-S]-Sn B-cw-`n¨p

Beph: tN-cm-s\-√q¿ kz-tZin-bm-b tUm. hn F A-c-hn-μm£-s‚ (66) I-Æp-I-fm-Wv C-∂se Zm-\w sN-bv-X-Xv. B-ep-h Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ sh-®mbn-cp-∂p C-t±-lw C-∂-se a-cn®-Xv. tUm. cm-[m-Ir-j-W-s‚ _‘p-hm-b B-ep-h Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-se tUm. A-\n¬-Ip-amdn-s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw B-ep-hbn-se tUm. tSm-Wo-kv sF kvs]-jym-en-‰n B-ip-]-{Xn-bn-se A-[n-Ir-X-sc-Øn-bm-Wv C-∂se ssh-Io´v 4.30 a-Wn-tbm-sS I-Æp-Iƒ F-Sp-Ø-Xv. tUm-Iv-Sdp-sS B-{K-l-am-bn-cp-∂p I-ÆpIƒ Zm-\w sN-bv-X-Xv.

B-ep-h: Nq¿-Wn-°c - b - n-se C-Sap-f ]p-g- kw-c-£n-°p-∂-Xn-\p≈ \-S] - S- n B-cw-`n-®p.\m-fn-Xp-hsc-bm-bn a-Æn-Sn-™pw I-tø-‰w aq-eh - pw H-gp-°v \n-e® - A-hÿ bn-em-bn-cp-∂p. ]p-g t\-cn-Sp-∂ {]-iv\ - ß - ƒ-°v ]-cn-lm-cw Im-WW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Nq¿-Æn°-c ]-©m-bØ - v I-Ωn-‰n I-eŒ - ¿°v \n-th-Z\ - w \¬-In-bc - p-∂p. ]pg-bp-sS C-cp-h-i-ß-fn-ep-ap-≈ Im-Sp-Iƒ \o-°w sN-bvX - ti-jw a-Æv \o-°n B-gw h¿-≤n-∏n-®psIm-≠p-ap-≈ {]-h¿ - Ø - n-If - m-Wv C-t∏mƒ B-cw-`n-®n-cn-°p-∂X - v. C-Xn-\m-bn c-≠v F-kvI - t- h-‰dn-s‚ k-lm-bw e-`y-am-°n-bn-´p≠v. ta-P¿ C-dn-tK-j≥ Un-∏m¿-´v-

I-Æn-\p- Kp-cp-X-c-am-bn- ]-cnt°-‰ hn-\p-hn-s\ tIm-´-bw- saUn-°¬- tIm-tf-Pv- B-ip-]-{Xnbn¬- {]-th-in-∏n-®p. Xp-S¿-∂v A-Sn-b-¥-c - i-kv-{X-{In-b-bv-°v hn-t[-b-\m-°n- F-∂m¬- C-S-XpI-Æn-s‚ Im-gv-N \-„-am-b-Xmbn- tUm-Iv-S¿- A-dn-bn-®p.- hn-Pp\n-s\-bpw- hn-jv-Wp-hn-s\-bpwRm-d-°¬- k¿-°m¿- B-ip-]{Xn-bn-em-Wv- {]-th-in-∏n-®n-´p≈-Xv.hn-Pp-hn-s‚ X-e-bv-°m-Wv- ]cn-t°-‰n-´p-≈-Xv.- B-ip-]-{Xnbn¬- \n-∂v- Rm-d-°¬- t]m-enkn¬-A-dn-bn-s®-¶n-epw- F-Ønbn-s√-∂v- B-ip-]-{Xn-bn-ep-≈h¿- A-dn-bn-®p.-

_Ên-Sn¨v Hm-t«m-ss{UhÀ-¡v- ]-cn-t¡äp ssh∏n≥-: Hm-t´m-bn¬ kz-Im-cy _- n-Sn-®p. hymgmgvN sshIo´vRm-d°¬- ]m-ew- Cdßn- hSt°m-´p-t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ ^mØn-a- kz-Im-cy-_kv- hS°p-\n-∂pw- hcn-Ibm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bn¬CSn-°p-Ibm-bn-cp-∂p.-Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ i-kv{X-{In-b-bv°v hn-t[-b-\m°n. Rmd-°¬- {]kv¢-_n-\p k-ao-]-ambn-cp-∂p A-]-I-Sw. Hmt´m-dn£ ss{Uh¿- Rmd-°¬ ]≠m-c-°¬ k\p-Ip-amdn(47)-\m-Wv X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰-Xv.

sa-s‚ I-go-em-Wv ]p-g-bp-sS \ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-Øn-\v Np°m≥ ]n-Sn-°p-∂X - v. h-fs - c h¿j-ß-fm-bn P-\-߃ B-h-iys∏-´p-sIm-≠n-cp-∂ H-cp h-en-b {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°-s∏-Sp-∂-Xph-gn ]-©m-bØ - n-se Ip-Sn-sh-≈£m-a-Øn-\v ]-cn-lm-c-a-hpw. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v im-¥ DÆn-Ir-jv-W≥, ssh-kv {]-knU‚ v sI s - I P-am¬, ÿn-cw kan-Xn sN-b¿-am≥ _m-_p ]p-Ø\-ßm-Sn, hm¿-Uv- sa-w-_¿ hn Fw. A-∫m-kv, cm-Pp Ipw-ªm≥, kn. ]n. \u-jm-Zv, F-∂n-h¿ ]p-g kw-c-£-W k-an-Xn-bp-am-bn _‘-s∏-´v ÿ-e-sØ-Øn {]-h¿Ø-\w hn-eb - n-cp-Øn.

In-g-¡-¼-ewþ- ]p¡m-«p-]-Sn tdm-Uv XIÀ¨; \m-«p-ImÀ D-]-tcm-[n-¨p s]-cp-ºm-hq¿: In-g-°-º-ew ˛]q-°m-´p-]-Sn tdm-Uv \-∂m-°mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´pIm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. In-g-°-º-ew Xm-ac-®m-en-em-Wv C-∂-se cm-hn-se 10\v Hm-t´m sXm-gn-em-fn-I-fpw \m-´p-Im-cpw Dƒ-s∏-sS \q-tdm-fw t]-cm-W D-]-tcm-[n-®-Xv. In-g-°º-ew ap-X¬ ]q-°m-´p-]-Sn h-scbp-≈ tdm-Up-I-fn¬ h≥ K¿Ø-߃ cq-]w s]-´n-´v \m-fp-Ifm-bn. Sq-hn-e-dp-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ hm-l-\-߃ Ip-gn-bn¬ hoWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂-Xv ]Xn-hm-Wv. \n-c-h-[n X-h-W _‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿-°v tdmUn-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v ]-cm-

ss¹-hp-Uv I-¼-\n-bn h³ Xo-¸n-Sn-¯w s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq-cn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sI.sI. ssπhp-Uv-kn¬ h≥ Xo-∏n-Sn-Øw. C∂-se ]p-e¿-s® 5.15 kw-`-hw. kw-`-h-Øn¬ ]o-enw-Mv bp\n-‰pw ssπ-hp-Up-I-fpw ]q¿-Æam-bpw I-Øn-\-in-®p. k-ao-]w h-√-Øv _-jo-dn-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈-Xm-Wv Cu ÿm-]-\w. s]-cp-ºm-hq¿, A-¶-am-en, B-eph, aq-hm-‰p-]p-g, tIm-X-aw-K-ew, G-eq¿ F-∂o bq-\n-‰p-I-fn¬ \n-

sIm-®n: \m-ep Zn-h-k-ß-fn-embn a-ssd≥-ss{U-hv ssa-Xm-\nbn¬ Im-gv-N-I-fp-sS h¿-W h-k¥-sam-cp-°n-b G-gm-a-Xv C-¥ym C‚¿-\m-j-W¬ A-Izm-tjm C∂vv k-am-]n-°pw. \n-d-h-k-¥ a¬-ky-߃ h¿-W-߃ hm-cnhn-X-dn \o-¥n-Øp-Sn-°p-∂ AtIzm-tjm \-K-cn I-gn-™ Zn-hk-ß-fn¬ P-\-km-K-c-Øn¬ apßn. cm-hn-se ap-X¬ ssh-Ipt∂-cw h-sc 20,000 Sn-°-‰p-I-fmWv R-b-dm-gv-N am-{Xw hn-‰p-t]mb-Xv.Rm-b-dm-gv-N Ip-´n-I-fp-sSbpw kv-{Xo-I-fp-sS-bpw cm-hn-se ap-X-ep-≈ H-gp-°v \-K-cn-sb IqSp-X¬ k-Po-h-am-°n. 120˛¬ A-[n-Iw ssh-hn-[yam¿-∂ tÃm-fp-I-fm-Wv A-tIz tjm \-K-cn-bn¬ F-Øp-∂-h-sc

D-a-dp¬ ap-‡m¿ \-μn-bpw ]-d™p. F-s‚ ]-co-£ F-s‚ hnP-bw F-∂ hn-j-b-Øn¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sa-l-_q_v am-jv ¢m-kv A-h-X-cn-∏n-®p. kw-ÿm-\ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ bq-\p-kv h-b-\m-Sv, kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw j-dm-^-Øv a-eyw F-∂n-h¿ N¿-®-Iƒ-°v t\-XrXzw \¬-In. kw-ÿm-\ k-an-Xnbw-Kw ^n-tdm-kv dn-]-ªn-Iv Zn-\ k-tμ-i-hpw A-Iv-_¿-jm au-ehn k-am-]-\ k-tμ-i-hpw \¬In.kp-h-\o¿ kr-jv-Sn-Iƒ (Ihn-X, I-Y, Nn-{X-c-N-\, N-cn-{Xw, A-`n-ap-Jw, I-Ym-{]-kw-Kw, Xp-Sßn-b-h) Pq-\n-b¿ {^-≠v-kv, bq\n-‰n lu-kv, cm-Pm-Pn tdm-Uv, tIm-gn-t°m-Sv ˛4 F-∂ hn-em-kØn¬ A-b-°-W-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. Pq-\n-b¿ {^-‚ v-kv kwÿm-\ I-Ωn‰n-tbm-K-Øn¬ {]-knU‚ v sP A-ao¿ kw-km-cn-°p∂p

]p-en-bn-d§n; B-{I-a-W-¯n A-\y kw-Øm\ sXm-gn-em-fn-¡v ]-cn-¡v A-¶-am-en: P-\-hm-k tI-{μØn¬ ]p-en-bn-d-ßn. ]p-en-bpsS B-{I-a-W-Øn¬ A-\y kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-bv-°v ]-cnt°-‰p. H-Uo-j kz-tZ-in-bm-b tkm-Z Zp-lm-cn (25) B-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se ]men-t»-cn-bn-em-Wv ]p-en-bn-d-ßnb-Xv. ta-°m-´p-]-d-ºn¬ sIm-®∏-s‚ ho-´n-\p k-ao-]-ap-≈ InW-dn-\-Sp-Øv cm-hn-se ]-tØmsS-bm-Wv ]p-en-sb I-≠-Xv. ho´p-Im¿ _-l-fwh-®-tXm-sS ]pen k-ao-]-sØ ss]-\m-∏nƒ IrjnbnS-tØ-°v Hm-Sn°-b-dn. Cu k-a-bw C-hn-sS tPm-en sN-bvX - n-cp-∂ Zp-lm-cn-bp-sS t\¿°v ]p-en Nm-Sn-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. C-bmƒ _-l-fw sh-®-tXm- ]m-en-t»-cnbn¬ ]pen-bn-d-ßn-b-Xns\ XpS¿∂v \m´p-Im-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Xnc-®n¬ sS k-ao-]Ø - v tPm-en-sN-bvX - n-cp- \S-Øp-∂p. C≥ssk-‰n¬ ]pen-bpsS B{I-a-W-Øn¬ ]cn-t°‰ H-Uo-j kz-tZ-in- Zp-lm-cn

28 P\p-hcn 2014- sNmΔ

Xn \¬-In-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ \S-]-Sn-sb-Sp-Øn-√. tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p-sa-∂v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´pw ]-cnlm-c-ap-≠m-bn-√.Iq-Sm-sX \m-fpIƒ-°v ap-ºv Nq-≠n ]p-°m-´p-]Sn tdm-Uv F-S-Ø-e-bn¬ \m-´pIm¿ D-]-tcm-[n-®n-cp-∂p. F∂m¬ A-‰-Ip-‰ ]-Wn \-S-Øn B-gv-N-Iƒ-°p-≈n¬ X-s∂ tdmUv k-©m-c tbm-Ky-a-√m-Xm-bn. H-cp am-k-Øn-\p-≈n¬ tdm-Uv ]q¿-am-bn Sm-dn-Mv \-S-Øm-sa-∂p≈ Fw.F¬.Fbp-sS hm-Kv-Zm\-hpw \-S-∏n-em-bn-√-∂v F-S-Øe \n-hm-kn-Iƒ ]-d-bp-∂p. sI sP tPm¿-Pv. Fw hn tPm¿-Pv, ]n cm-P≥, F≥ F¬ ]u-tem-kv, tPm-kv ]-dm-´p-Ip-Sn, tP-°-_v ]n kn, tPm¨-k¨ tXm-´p-¶¬,

sI kn A-K-Ãn≥ D-]-tcm-[-Øn\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

]-d-hqÀ- s]-¬-hm-Wn-`w:km-£n- hn-kv-Xm-cw am-än sIm-®n-:- ]-d-hq¿- s]-¨-hm-Wn`-tI-kn¬- c-≠v- tI-kp-I-fp-sSkm-£n- hn-kv-Xm-cw- tI-kv ]-cnK-Wn-°p-∂ {]-tXy-I- tIm-S-Xns^-{_p-h-cn- 17,- 19 Xo-b-Xn-I-fnte-°v- am-‰n.- {]-tXy-I- tIm-S-XnP-Uv-Pn- ]n -Pn- A-Pn-Xv- Ip-am¿B-Wv km-£n hn-kv-Xm-cw am-‰nb-Xv.H-∂mw- km-£n-bm-b- s]¨-Ip-´n-bp-sS- sam-gn- tc-J-s∏-SpØp-∂-Xn-\m-Wv- tI-kv- am-‰n-bXv.- s]-¨-Ip-´n-bp-sS- ]n-Xm-hvkp-[o¿,- am-Xm-hv- kp-ss_-Z- F∂n-h-cm-Wv- tI-kn-se- H-∂pw- c≠pw- {]-Xn-Iƒ.-


{]mtZ-inIw

28 P\p-hcn 2014- sNmΔ

]cn-]mSn Im-°-\m-Sv ap-\n-kn-∏¬ Iayq-Wn-‰n lm-ƒ: I-S-e-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-cn-io-e-\-]cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sN-b¿-am≥ jm-Pn hm-g°m-e˛cm-hn-se 10.00.  Xr-°m-°-c \-K-ck-`m Iayq-Wn-‰n lmƒ: In-e-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ Iu¨-kn-e¿am¿°pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°p-am-bn ]-cnioe-\w ˛ cm-hn-se 10.00.  I-e-Œ-td-‰v k-tΩ-f-\-lmƒ: tlm-antbm sa-Un-°¬ Iymw]v˛cm-hn-se 10.00. 

Adnbn-¸pIÄ

tPm-en H-gnhv Im-°-\mSv: a-c-Sn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ Pn√m a-Æp-]-cn-tim-[-\ e-m-_n¬ H-cp k-b‚n-^n-Iv Akn-Ân-s‚ H-gn-hp≠v. C-Xn-\p≈ Iq-Sn-°m-gv-® A-Sp-Ø-am-kw \m-en-\v kn-hn¬ tÃ-j-\n-ep≈ Pn√m Ir-jn Hm-^n-kn¬ cmhn-se ]-Øn-\v \-S-Øpw. t^m¨: 2422224.

Kym-kv kn-en-−À s]m-«n-s¯-dn-¨p s]-cp-ºm-hq¿: tN-em-a-‰w t]m-Ø≥ ]-t{Xm-kn-s‚ ho´n¬ Kym-kv kn-en-≠¿ s]m´n-sØ-dn-®p. s]-s´-∂v-X-s∂ ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn-b-Xn\m¬ Xo ]-S¿-∂p-]n-Sn-®n-√. hm-j¿ eo-°v sN-bv-X-Xm-Wv s]m-´n-sØ-dn-°m≥ Im-c-Wam-b-sX-∂v ]-d-bp-∂p.

Fkv.sI.F-kv.F-kv.F^v. Pn√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jy Pmen-I a-{¥n C-{_mlnw Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sIm-®n: ta-J-e Im≥-k¿ sk‚dn-s‚ \n¿-am-Ww Cu h¿-jw Xs∂ Xp-S-ßp-sa-∂v a-{¥n sI _m-_p. hn-i-Z-am-b ]-≤-Xn dnt]m-¿-´v e-`n-®m-ep-S≥ B-h-iy-amb ]-Ww k¿-°m¿ A-\p-h-Zn°pw. sIm-®n k-l-I-c-W sa-Un°¬ tIm-f-Pv G-s‰-Sp-°¬ Cu h¿-jw X-s∂ ]q¿-Øn-bm-°psa-∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n. Im°-\m-Sv kn-hn¬ tÃ-j≥ {Ku≠n¬ \-S-∂ dn-∏-ªn-°v Zn-\ ]tc-Un¬ k-tμ-iw \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. bp.]n.F k ¿-°m¿ \-S-∏m-°n-b hn-hn-[ I¿a-]-≤-Xn-Iƒ cm-Py-sØ {Km-a߃-°v ]p-Xp-Po-h≥ ]-I¿-∂Xm-bn a-{¥n Nq-≠n-°m-´n. a-lmfl-Km-‘n {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏v ]-≤-Xn. `-£y-kp-c-£ \n-b-

\msS§pw dn]»n-Iv Zn-\amtLmjn¨p a-´m-t©cn: ]-›n-a-sIm-®n-bn ¬ hnhn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ 65˛mw dn-]-ªn-Iv Zn\w B-tLm-jn®p. au-em-\m B-km-Zv sse-{_-dn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {]knU‚ v F≥ sI Fw si-co-^v ]-Xm-I-bp-b¿Øn. kn sP tPm ¨-k≥ A-[y-£-X h-ln®p. kwKo-X \m-S-I A-°m-Z-an-bpsS I-em-cXv-\ s^-tem-jn-∏n-\v A¿-l-X t\Sn-b s\¬-k≥ s^¿-Wm-≠-kn-s\ B-Z-cn-®p. cm-Po-hv-Km-‘n sh¬-s^b¿ t^m-dw sIm-®n \n-tbm-P-Ia-fi-e-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬

\-S-∂ N-S-ßn¬ \u^n-Z Um-\n ]-Xm-I-bp-b¿Øn. P-bv-k≥ hn Fw A-[y-£-X h-ln®p. a-´m-t©-cn lm-Pn-kv lm-Pn aq-k sa-tΩm-dn-b¬ ssl-kvIq-fn¬ ]n.Sn.F. {]-knU‚ v sI _n P-∫m¿ ]-Xm-I-bp-b¿ Øn. sd-Uv tdm-kv Iƒ-®-d¬ skm-ssk-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ ap-lΩ-Zv P-do-kv ]-Xm-Ibp-b¿ Øn. sI I-cp-Wm-I-c≥ kv-am-c-I tI{μw sIm-®n \n-tbm-P-I-a-Wve-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ ]n F A≥-h¿ ]Xm-I-bp-b¿Øn. Zo-]w ]-≈p-cp-

Øn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n Fw A-tim-I≥ ]-Xm-I-bp-b¿Øn. Im-eSn: H-°¬ F-kv.F≥.Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iqƒ ]n.Sn.F bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \S-Ønb ]cn]m-Sn-bn¬ ]n.Sn.F {]-knU‚ v ]n sF \m-Zn¿-j ]-Xm-I-bp-b¿ Øn. ssh-kv {]-knU‚ v Fw F jm-Pn k-tμ-iw \¬In. {]-[m\m-[ym]n-I hn-P-b-e-£van, _nμp So®¿, ]n F Im¿-Øn-tIb≥ kw-km-cn-®p. tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n-bp-sS dn-∏-ªn-Iv Zn-\m-tLm-

jw {]-kn-U‚ v kmw-k¨ Nmt°m D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Un.kn.kn. Aw-Kw tPm-bv t]m ƒ k-tμ-iw \¬-In. tªm-°v, afi-ew `m-c-hm-ln-Iƒ, ]-©mb-Øw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp. tIm¨-{K-kv Im-™q¿ afi-ew B-dmw hm¿-Uv I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]-ªnIv Zn-\w B-tLm-jn-®p. hm¿-Uv saw-_¿ Ko-X A-Pn-Xv-Ip-am¿ ]Xm-I-bp-b¿-Øn. a-fi-ew sk{I-´-dn Sn F≥ th-em-bp-[≥ dn]-ªn-Iv Zn-\-k-tμ-iw \¬-In. ]n hn t]m-f-®≥, sI Un h¿-Kokv, F sI A-Pn-Xv-Ip-am¿ kwkm-cn-®p.

aw, hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-baw F-∂n-h C-Xn-\v D-Zm-l-c-Wß-fm-Wv. 2020¬ C-¥y-sb h≥ km-º-Øn-I-i-‡n-bm-°p-∂-Xn\v D-X-Ip-∂ ]-≤-Xn-I-fm-Wv tI{μ k¿-°m¿ B-hn-jv-I-cn-®v \-S∏m-°p-∂-Xv. hn-I-k-\-hpw I-cp-X-epw H-cpan-∏n-°p-∂ k¿-h-X-e kv-]¿-inbm-b hn-I-k-\-am-Wv k¿-°m¿ \-S-∏m-°p-∂-Xv. P-\m-[n-]-Xy k{º-Zm-b-Øn¬ kp-Xm-cy-X-bpw hn-I-k-\-cw-K-Øv Ip-Xn-∏pw e£y-an-´m-Wv tk-h-\m-h-Im-i \nb-aw k¿-°m¿ \-S-∏m-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p.A-Snÿm-\-ku-I-cy hn-I-k-\ cw-KØv kw-ÿm-\w h≥ Ip-Xn-∏mWv Im-gv-N-h-bv-°p-∂-Xv. sa-t{Sm sd-bn¬, kv-am-¿-´v kn-‰n ]-≤-Xn-

a-´m-t©-cn: sIm-®n Xp-d-ap-JØn-s‚ {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lmc-ap-≠m-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Xp-d-ap-J-sØ sIm-®n≥ t]m¿-´v tPm.t{S-Uv bq-\n-b≥ t^m-dw \S-Øn-h-cp-∂ {]-t£m-`w c-≠mw L-´-Øn-te-°v.h≥-hn-I-k-\-]≤-Xn-sb-∂v hn-ti-jn-∏n-®v h√m¿-]m-S-Øv {]-h¿-Ø-\-am-cw`n-® A-¥m-cm-{„ I-≠-bv-\¿ sS¿-an-\¬ aq-∂p h¿-j-Øn-\p ti-j-hpw -]p-tcm-K-Xn t\-Sn-bn´n-s√-∂v k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ Adn-bn-°p-∂-Xn-\m-bn hn-fn-®p tN¿-Ø hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. {]-h¿-Ø-\-e-£y-am-b G-gp e-£w I-≠-bv-\-dp-I-fp-sS ]-IpXn am-{X-am-Wv C-t∏m-gpw ssIIm-cyw sN-øp-∂-Xv. C-Xv cm-Pohv-Km-‘n I-≠-bv-\¿ sS¿-an-\¬

{]-h¿-Øn-®n-cp-∂-t∏mƒ ssIIm-cyw sN-bv-Xn-cp-∂-Xv am-{X-amWv. h-√m¿-]m-Sw sS¿-an-\-en-\v sse-k≥-kv F-{Kn-sa‚n¬ hyh-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ a-Xn-bm-b A-Sn-ÿm-\-ku-I-cy-߃ Xp-dap-J {S-Ãv G¿-s∏-Sp-Øn-b-n-´p≠v. I-t_m-´m-jv \n-b-a-Øn¬ 

sS¿-an-\¬ k-÷-am-°p-∂Xn-\m-bn 15.95 ao-‰¿ B-gw Iq-´n \¬-In. C-{X-bpw H-s°-bm-bn´pw I-cm-dp-Im-cm-b Un.]n thƒUv N-c-°v B-I¿-jn-®v e-£y{]m-]v-Xn-bn-se-Øn-°m≥ {i-an°p-∂n-s√-∂pw t\-Xm-°ƒ Btcm-]n-®p.I-cm¿ hy-h-ÿ-I-fp-

\m-sf ap-XÂ A-\n-Ýn-XIm-e k-Xym-{K-lw

C-f-hv \¬-In. sa-bn≥ sse≥ I≠-bv-\-dp-Iƒ h-√m¿-]m-S-tØ°v B-I¿-jn-°p-∂-Xn-\m-bn h≥ _m-[y-X-bp-≠m-°n sh-k¬ dn-te-‰-Uv Nm¿-Pn¬ 86 i-X-am\w C-f-hp-Iƒ A-\p-h-Zn-°p-Ibpw ^o-U¿ sh-k-ep-Iƒ-°v ku-P-\y-߃ e-`y-am-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p-≠v.

sS t]-cn¬ I-∏¬ Nm-en¬ Bgw \n-e-\n¿-Øm≥ {]-Xn-h¿-jw 140 ap-X¬ 170 tIm-Sn h-sc sN-eh-gn-°p-tºmƒ h-√m¿-∏m-S-Øp \n-∂p-≈ h-cp-am-\w 50 tIm-Sn am{X-am-Wv. {]-h¿-Ø-\-Øn-s‚ B-Zyh¿-j-ß-fn¬ h-cp-am-\-°p-d-hp≠m-Ip-sa-∂v ]-≤-Xn-bp-sS dn-

t]m¿-´v X-øm-dm-°n-b G-P≥-kn Nq-≠n-°m-´n-bn-´p-≈ hn-h-cw t]m¿-´v {S-Ãv X-s∂ hn-i-Zo-I-cn®n-´p-≠v. B-Zy-h¿-j-ß-fn¬ B-gw \n-e-\n¿-Øm≥ tI-{μk¿-°m-cn-s‚ k-lm-bw e-`y-amt°-≠-Xv A-\n-hm-cy-am-sW-∂v ]-d-bp-∂p. Cu B-h-iyw tI-{μkw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-tfm-Sv ]d-™n-´pw A-\p-Iq-e-am-b \-S-]Sn D-≠m-bn-´n-√. ]-≤-Xn Im-cy-£-a-am-bn {]h¿-Øn-®n-cp-∂ Xp-d-ap-J-sØ km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn¬ A-I-s∏-Sp-Øn. A-Xn-\p ]-cnlm-cw Im-Wm-\p-≈ km-[y-X tI-{μ-k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-Wsa-∂v t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. Icm-dn-se hy-h-ÿ-Iƒ ]p-\-]-cntim-[n-°-I, Xp-d-ap-J-Øn-\v kz¥-am-bn {U-Uv-P¿ hm-ßm≥ A-

I-fp-sS X-S-k-߃ \o-°n-btXm-sS C-h A-Xn-th-Kw ap-t∂dp-I-bm-Wv. I-Æq¿ hn-am-\-Ømh-fw, hn-gn-™w Xp-d-ap-Jw F∂n-h-bpw D-S-s\ bm-Ym¿-Yy-amIpw. Po-h-Im-cp-Wy-cw-K-Øv k¿°m¿ B-hn-jv-I-cn-® Im-cp-Wy]-≤-Xn ]p-Xn-sbm-cp kw-kv-Imcw X-s∂ kr-jv-Sn-®p. Im-cp-Wy tem-´-dn-bn-eq-sS kam-l-cn-® Xp-I {]-tbm-P-\-s∏-SpØn tIm-Sn-°-W-°n-\v cq-]-bmWv tcm-K-Nn-In-¬-k-bv-°m-bn k¿-°m¿ hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. kn-hn¬ tÃ-j≥ ssa-Xm-\-sØ ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ B-Zy-sØ dn∏-ªn-°v ]-tc-Un-\v km-£n-bmIm≥ D-tZym-K-ÿ-c-S-°w h≥ P\m-h-en k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. ]-tc-Un¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-sb-

Øn-b a-{¥n sI _m-_p-hn-s\ Pn-√ I-e-Iv-S¿ ]n sF sj-bv-°v ]-co-Xv, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ sI Pn P-bnw-kv, A-Uo-jW¬ Pn-√ a-Pn-kv-t{S-‰v _n cm-a-N{μ≥, t^m¿-´p-sIm-®n k-_v I-eIvv-S¿ kzm-K-Xv `-fim-cn c¨-ho¿N-μv, A-kn-. I-e-Iv-S¿ F-kv kplm-kv F-∂n-h¿ tN¿-∂v kzo-Icn-®p. Fw.F¬.F-am-cm-b s_∂n _-l-∂m≥, sUm-an-\n-Iv {]k-t‚-j≥, A≥-h¿ km-Z-Øv, eq-Un eq-bn-kv F-∂n-h-cpw k∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. tZ-io-b-]Xm-I D-b¿-Øn-b ti-jw a-{¥n Xp-d-∂ Po-∏n¬ ]-tc-Uv I-am≥U¿ sIm-®n Bw-Uv dn-k¿-hv t]m-en-kv C≥-kv-s]-Iv -S¿ Fw hn ]u-tem-kn-s‚ A-I-º-Sntbm-sS ]-tc-Uv ]-cn-tim-[n-®p.

hn-I-k-\-]-²-Xn-; hn-`n-¶-ti-jn-bp-Å-h-À-¡v Du-¶Â \Â-I-Ww: PnÃm ]-©mb-¯v {]-knUâv Im-°-\m-Sv: X-t±-i-ÿm-]-\-ßfp-sS hn-I-k-\-]-≤-Xn-Iƒ Xøm-dm-°p-tºmƒ hn-`n-∂-ti-jnbp-≈-h-¿-° Du-∂¬ \¬-I-Wsa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈n. Xr-°m-°-c \-K-c-k-`-bp-sS hnI-k-\-sk-an-\m¿ Im-°-\m-Sv Iayq-Wn-‰n lm-fn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-b-n-cp-∂p- A-t±-lw. Pn-√-bn¬ hn-`n-∂-ti-jn-bp≈ 282 Ip-´n-Iƒ D-≠v. C-h-sc klm-bn-°m≥ Pn-√m ]-©m-b-Øns‚ ]-≤-Xn-bn¬ ap≥-K-W-\

sIm-¨n Xp-dap-J {]-Xn-kÔn; sXm-gn-em-fn-IÄ k-a-c-¯n-te¡v \p-a-Xn \¬-Ip-I-bpw ]-Ww A\p-h-Zn-°p-I, t\-hn, jn-∏v bm¿Uv F-∂n-h-sb B-\p-]m-Xn-I hn-ln-Xw h-ln-°p-I, tI-{μ-k¿°m¿ A-\p-h-Zn-°p-∂ hm-bv-] ]p- \ - { I- a o- I - c n- ° p- I ,sF- e ‚nse ÿm-]-\-ß-sf Ip-Sn-sbm-gn∏n-°m-\p-≈ \o-°w D-t]-£n°-Ww. Cu B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v C-∂v ssh-In-´v aq-∂n-\v sFe‚ v t\m¿-Øv F≥-Un¬ sXmgn-em-fn kw-K-aw \-S-Øpw. \msf ap-X¬ A-\n-›n-X-Im-e kXym-{K-l-hpw B-cw-`n-°-p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sN-b¿am≥ ]n Fw ap-l-Ω-Zv l-\o-^, tXm-a-kv sk-_m-Ãy≥, ]n _n ap-Øp, sI _n Zm-tam-Z-c≥ ]s¶-Sp-Øp.

\¬-In-bn-´p-≠v . \-K-c-k-` sNb¿-am≥ jm-Pn hm-g-°m-e A-[y£-X h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿t]-gv-k≥ A-Uz.sj-do-\ jp°q¿, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am-∑m-cm-b h¿-Ko-kv ]u-tem-kv, A-Pn-Xv _m-_p-tPm-k-^v, A-PnX X-¶-∏≥, Iu¨-kn-e¿-am-cmb Fw F tam-l-\≥, Fw sP kn-Iv-k≥, F Fw Ip-™p-a-c°m¿, F F C-{_m-lnw Ip-´n, PntPm Nn-ßw-X-d, \-K-c-k-`m sk{I-´-dn Un km-Pp, ap-\n-kn-∏¬ F≥-Pn-\o-b¿ {]-Im-i≥, \-K-c-

k-` tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ I-cow F-∂n-h¿ hn-I-k-\-]-≤-Xn-I-fpam-bn _-‘-s∏-´v kw-km-cn-®p.

A-Úm-X-Po-hn B-Sn-s\ sIm-¶pIm-eSn: sIm‰-aw em-b-∏n-≈n h¬-k-bp-sS A-©p am-kw {]mbam-b B-´n≥-Ip-´n-sb A-⁄mX-Po-hn sIm-∂p-. H-cp am-kw apºv Np-≈n ]u-tem-kn-s‚ B-Sns\ C-Øc - Ø - n¬ A-⁄m-XP - ohn B-{I-an-®n-cp∂p. cm-{Xn-bn-embn-cp-∂p kw-`h - ß - ƒ \-S∂ - X - v.

Npcp¡¯nÂ

hm«À A-tXm-dn-än-bp-sS A\p-a-Xn-bnÃm-sX sI-«n-Sw s]m-fn-¨p ]-Wn-b-cpXv

sIm®n: I-eq¿ hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bq-sS ]-cn-[n-bn-eq-≈ hm-´¿ I-W-°v-j≥ \n-e-hn-eq-≈ D-]-t`m-‡m-°ƒ sI-´n-Sw s]m-fn°q- tºmgqw hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bqw s]m-‰-°q-gn ]qXnb tdmUn-eq-≈ A-kn-Â v F-©n-\o-b-dp-sS ap≥-Iq¿ A-\p-hm-Zw hm-ßn-t°-≠-XmWv. A√m-Ø]-£w sI-´n-Sw ]-Wn-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂ sh≈w, ip-≤P-ew D-]-tbm-Kn-®v \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-Øn-\p]-tbm-Kn-°p-∂-Xm-bn I-W-°m-°n ]n-g Cu-Sm-°p-∂Xpw \n-ba-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xp-am-bn-cn-°pw.

k-am-´-c-]m-ew D-S³ \nÀ-am-W-am-cw-`n¡Ww

Im-eSn: K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\v im-iz-X-]-cn-lm-c-am-bn k¿°m¿ {]-Jym-]n-®n-´p-≈ k-am-¥-c-]m-ew D-S≥ \n¿-am-W-am-cw`n-°-W-sa-∂v B-{i-aw \-K¿ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ hm¿jn-I s]m-Xp-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]m-ew \n¿-am-W-Øn-\mbn 42 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-ncp∂p. ]t£, A-\m-h-iy-X¿-°-ß-fn¬ \n¿-am-Ww \o≠p. ]m-ew D-S≥ \n¿-an-°-W-sa-∂v tbm-Kw \n¿-t±-in®p. ]n Un AK-Ãn≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

]-Åp-cp-¯n \mÂ-]X-Sn tdmUv; dn-]-»n-Iv- Zn-\ dm-en-bpw ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâpw Iq-«mbv-a kw-L-Sn-¸n¨p ]-≈p-cp-Øn: \m¬-∏X-Sn tdm-Un-s‚ \n¿-am-W{- ]-{In-bI - ƒ ]q¿-ØoI-cn-°m-Ø-Xn-s\-Xp-S¿-∂v I-gn-™ C-cp]-Xp h¿-j-ambn Cu {]tZi-sØ ho-Sp-Iƒ A-‰I - p-‰ ]WnsN-øp-∂X - n-t\m, {I-bh - n-{I-bw \S-Øp-∂X - n-t\m I-gn-bm-sX Zp-cn-Xw A-\p-`h - n-°p-∂ ÿ-ew G-s‰-Sp°¬ \-S] - S- n-°v hn-t[-ba - m-bh - c - p-sS Iq-´mbva - kw-LS- n-∏n®p. ]u-c-k-an-Xn P-Mv-j-\n¬ IqSn-b tbm-K-Øn¬ Iu¨-kn-e¿ A-Uz.kp-\n-em si¬-h≥ A-[y-£-X h-ln®p. ]n Fw l-\o^v, hn sP X-¶®≥, k-Xy-tZ-h≥ kw-km-cn-®p. _-Z-dp-±o≥ sN-b¿-am\mbpw kq-cy-I-e I¨-ho-\-dm-bpw 31 Aw-K I-Ωn-‰n-°p tbm-Kw cq]w sIm-SpØp. \-K-c-k-`-bp-sS \-S-]-Sn-bn¬ \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°m\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

s]-cp-ºm-hq¿: Pq-\n-b¿ {^-‚ v kv s]-cp-ºm-hq¿ k¿-°n-fn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]ªn-Iv-Zn-\ dm-en-bpw ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa ‚pw \-S-Øn. Im-™n-c-°m-Sv ]≈n-∏-Sn-bn¬ \n-∂pw B-cw-`n-® dm-en h-√w-˛ Nq-≠n Pw-Mv-j-\n¬ A-h-km-\n-®p. s]-cp-ºm-hq¿ k ¿-°nƒ {]kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv B-kn-^v, sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv A-kv-ew F∂n-h¿ dm-en-°v t\-Xr-Xzw \¬In. Xp-S¿-∂v \-S-∂ ^p-Sv-t_mƒ

Sq¿-W-sa‚n¬ Pq-\n-b¿ {^-≠v I-≠-¥-d bq-\n-‰v Sow hn-P-bn-®p. hn-P-bn-Iƒ-°v t]m-]p-e¿ {^≠v s]-cp-ºm-hq¿ Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn k-l¬ ]m-d-∏p-dw t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Pq-\n-b¿ {^-‚ vkv G-cn-bm c£m-[n-Im-cn A≥-kn¬ ta-°me-Sn, t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm sk-{I-´-dn jn-lm-_v h-√w, Unhn-j≥ Iu¨-kn¬ Aw-Kw kp¬-^n Im-™n-c-°m-Sv, Pam¬ h-√w kw-_-‘n-®p.

a-\p-jy-Pmen-I C-´y³ a-tX-X-c-Xz-¯n-sâ sh-fn¨w: a{´n

sat{Sm bm-ÀUn-se sXm-gn XÀ¡w: NÀ-¨ C-¶v sXm-gn-em-fn-IÄ ho−pw ]-Wn-ap-S-¡n

I-f-a-t»-cn: F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v. dn-∏-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ h¿-j-ß-fm-bn \-S-Øn-h-cp-∂ a\p-jy-Pm-en-I C-¥y-bn-se-∂-√ tem-I-cm-{„-ß-fn¬ t]m-epw \S-°m-Ø {i-t≤-b-am-b ]-cn-]mSn-sb-∂v -a-{¥n hn sI C-{_mlnw-Ip-™v. cm-{„-c-£-°v kulr-Z-Øn-s‚ I-cp-X¬ F-∂ {]ta-b-Øn¬ F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√ a\p-jy-Pm-en-I I-f-a-t»-cn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-øp-I-bm-bn-cpsa-Un-°¬ tImf-Pv tIm-ºu-≠n¬ ]S¿∂p ]n-Sn-® Xo ^-b¿-t^m-gv-kv A-W-bv-°p∂p ∂p A-t±-lw. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ lp-ssk≥ lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Hm-W-ºn≈n ap-l-Ω-Zv ss^-kn, Pn-√m {]kn-U‚ v k-øn-Zv j-^o-Jv X߃ ss^-kn, Fw Fw A-_qsIm-®n: tI-c-f A-Uv-an-\n-kv- I-f-a-t»-cn: dn-]-ªn-Iv Zn-\-Øn Wv Xo-∏n-Sn-®-Xv . Im-‰p ho-in-b- _-°¿ ss^-kn, Pn-√m P-\-d¬ t{S-‰o-hv ss{S-_yq-W¬ F-d-Wm- ¬ sIm-®n sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xo-∏n-Sp-Øw i- sk-{I-´-dn ss^-k¬ I-ß-c-∏Ip-fw s_-©v {]-h¿-Ø-\w s^- tIm-ºu-≠n-¬ A-·n-_m-[ D- ‡-am-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Sn kw-km-cn-®p. {_p-h-cn 10\v Xp-S-ßm≥ ssl- ≠m-bn. kw-`-hw Po-h-\-°m-scXp-S¿-∂v Xr-°m-°-c-bn¬ \ntIm-S-Xn \n¿-tZ-iw. Cu Zn-h- bpw tcm-Kn-I-sf-bpw B-i-¶-bn- ∂pw ^-b¿-t^m-g-sk-Øn-bmkw kn-‰n-ßv Xp-S-ßp-sa-∂-dn-bn- em-gv-Øn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn- Wv Xo A-W-®-Xv. sa-Un-°¬ ®v ]p-d-s∏-Sp-hn-® hn-⁄m-]-\w se ]-h¿ tÃ-j-\p k-ao-]w ]- tIm-f-Pn-s‚ ]-h¿ tÃ-j-\p k]-≈p-cp-Øn: {]-k-h-sØ-Xptc-J-s∏-Sp-Øn-bm-Wv No-^v P- S¿-∂p ]n-Sn-® D-W-°-∏p-√-\m- ao-]-am-Wv Xo-∏n-Sn-®-Xv. S¿-∂v bp-h-Xn a-cn-°m-\n-S-bm-b Ãn-kv a-Rv-Pp-f sN-√q¿, P-kv-‰nkw-`-h-Øn¬ k-a-{K A-t\z-jkv F Fw sj-^o-Jv F-∂n-h-cWw B-h-iy-s∏-´v s]-cp-º-S-∏v S-ßp-∂ Un-hn-j≥-s_-©n-s≥^m-Øn-am B-ip-]-{Xn-bn-te-°v d D-Ø-c-hv. ]-Øv ap-X¬ 14 h-sc ]-¥w-sIm-fp-Øn {]-I-S-\w \-SUn-hn-j≥-s_-©n-t≥-d-bpw 17 Øn. km-aq-ln-I-kp-c-£m-th-Znap-X¬ 21 h-sc knw-Knƒ-s_-©nt≥-d-bpw kn-‰nw-Mv sIm-®n-bn¬ s]-cp-ºm-hq¿: h-√w \m-t\-Øm≥ sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb- bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b \-S-Øp-sa-∂m-Wv ss{S-_yq-W j≥ hm¿-jn-I k-tΩ-f-\w D-]-tZ-i-I k-an-Xn Aw-K-hpw A¿-_≥ {]-I-S-\w sI sI tdm-j≥-Ip¬ A-dn-bn-®-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-c- _m-¶v U-b-d-Œ-dp-am-b F≥ F d-lnw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-√w K- am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-ip-]-{Xn-bn-ep-≠m-b ImØpw sIm-®n-bn-epw ]-cn-K-Wn- Ãv lu-kn¬ {]-kn-U‚ v F≥ F I-co-an-s‚ A-[y-£-X-bn¬ \-St°-≠ tI-kp-Iƒ C-hn-sS ^- ∂ tbm-K-Øn¬ ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kn-e¿ F≥ F ep-Jv-am≥ ap- cy-߃ bp-h-Xn-bp-sS `¿-Øm-hv tPm-Pn-bpw k-tlm-Z-c≥ tPmb¬ sN-øm-sa-∂pw F-∂m¬, Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. D-]-tZ-i-I k-an-Xn sN-b¿-am≥ H A-en-bm¿, hm-g-°p-fw tªm- kpw hn-i-Zo-I-cn-®p. ]n ]n a-t\mF-hn-sS-bm-Wv ]-cn-K-Wn-t°-≠ -sX-∂p ap≥-Iq-´n A-dn-bn-°-W- °v ]-©m-b-Øv saw-_¿ F≥ F A-\-kv, F≥ F k-enw ^m-dq- Pv, sI Un Z-bm-]-c≥, kn Fw [sa-∂pw hn-⁄m-]-\-Øn¬ A- Jn, l-^o-kv X-kv-enw, F≥ F l-k≥, F≥ ]n D-kv-am≥, F≥ hn \q-jv, tPm-bn Ip-∏-°m-´v kwap-l-Ω-Zv, F≥ ]n k-enw kw-km-cn-®p. km-cn-®p. dn-bn-®n-´p-≠v.

sI.F.Sn. _-©v s^-{_p-h-cn 10 \v Xp-S-§m³ ssl-t¡m-S-Xn \nÀ-tZ-iw

3

Im³-kÀ skâÀ- \nÀ-amWw Cu hÀ-jw Xp-S-§pw: a-{´n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw sIm-®n: tIm-f-Pv sk-£-s‚ ]cn-[n-bn¬ ]n.Sn.D-j.tdm-Uv, Sn.Un.tdm-Uv, \m-c-I-Ø-d tdmUv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cmhn-se H-º-Xv ap-X¬ A-©p hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. I-eq¿ sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ s]m-‰-°p-gn tdm-Un¬ \n∂pw ssh-d-kpw ]-cn-k-c-{]-tZi-ß-fn-epw C-∂p cm-hn-se H-ºXv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-ZypXn ap-S-ßpw. sh-Æ-e sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ Ko-Xm-Rv-P-en, N-fn-°-h´w, {Km-ao-W-hm-b-\-im-e, Zo-]w tdm-Uv, I-co-tØm-Sv, Ir-jv-W]n-≈ P-Mv-j≥, I-Wn-bm-th-en F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hnse H-º-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ]-\-ßm-Sv sk-£-s‚ ]-cn[n-bn¬ F≥.Fw. P-Mv-j≥ apX¬ ]-\-ßm-Sv sX-t°-b-‰w hc-bp-≈ `m-K-ß-fn¬ C-∂p cmhn-se H-º-Xv ap-X¬ A-©p hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. a-c-Sv sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ hn-Im-kv \-K-dn-epw ]-cnk-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw C-∂p cmhn-se H-º-Xv ap-X¬ A-©p hsc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ]-≈p-cp-Øn sk-£-s‚ ]cn-[n-bn¬ \-ºym-]p-cw tdm-Unepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw C-∂p cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. s]-cp-ºm-hq¿: 11 sI.hn. sse\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ s]-cp-ºm-hq¿ C-e{Œn-°¬ sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn ¬ h-cp-∂ ]m-e-°m-´p-Xm-gw, koam-kv ]-cn-k-cw, ]p-Xn-b ss{]-h‰v _-kv Ãm‚ v, Im-e-Sn I-h-e, ]n ]n tdm-Uv, ]m-Øn-∏m-ew F∂o `m-K-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se H≥-]-Xv ap-X¬ ssh-In-´v A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

KOCHI/ekm

sIm-¨n sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-\v k-ao]w A-án_m-[

]-´w-sIm-fp-¯n {]-I-S-\w \-S-¯n

shÂ-s^-bÀ A-tkm-kn-tb-j³ hmÀ-jn-I k-t½-f-\w

I-f-a-t»-cn: ^m-Œv Im-Ãn-Mv bm ¿-Un-se sXm-gn¬ X¿-°w kw_-‘n-®v C-∂v bq-\n-b≥ t\-Xm°-fpw I-cm-dp-Im-cpw X-Ωn¬ N¿® \-S-°p-sa-∂v bq-\n-b≥ t\-Xm°ƒ A-dn-bn-®p.G-eq-cn-se ^mŒv `q-an-bn¬ tkm-a I¨-h-£≥ I-º-\n-bp-sS bm¿-Un¬ B-Wv C-∂-se sXm-gn¬-X¿-°-sØ-XpS¿-∂v C-∂-se ]-Wn-ap-S-°v \-S-

FS-Øe: Pq-\n-b¿ {^‚ vkv F-S-Øe k¿-°n-fn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ dn-]-ªn-Iv-Zn-\-dm-en \-S-Øn. a-W-e-n-ap-°n¬ \n-∂mcw-`n-® dm-en tIm-ºm-d-bn¬ kam-]n-®p. Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv F-S-Ø-e k ¿-°nƒ {]-kn-U‚ v Pw-jm-Zv, sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv A-Pv-a¬ F∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. Pq-\nb¿ {^‚ v-kv F-S-Ø-e tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ B-cn-^v dn-]-ªn- Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv F-S-Øe k¿-°n-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Iv Zn-\ k-tμ-iw \¬-In. \S-Ønb dn-]-ªn-Iv-Zn-\-dm-en

Øn-b-Xv. A-tX-k-a-bw bm¿-Unse ]-Wn-ap-S-°v kw-_-‘n-®v {]iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p th≠ A-Sn-b-¥n-c-\-S-]-Sn D-S≥ kzo-I-cn-°p-sa-∂v tkm-a I-º-\n A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. X-t±-i-hm-kn-Iƒ-°v sXmgn¬ \n-tj-[n-°p-∂-Xn¬ {]-Xntj-[n-®m-Wv \m-´p-Im-cm-b sXmgn-em-fn-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n-b-Xv.

Pq\n-bÀ {^âvkv kwK-ahpw Iznkv aÂ-k-chpw hm-g-°p-fw: Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv sh-tßm-e G-cn-bm k¿-°nƒ kw-K-a-hpw Ip-´n-I-fp-sS {]-hm-NI≥ F-∂ {]-ta-b-sØ A-Snÿm-\-am-°n-bp-f-f Izn- v a¬k-c-hpw \-S-∂p. C-∂-se sh-Io´v \m-en-\v sN-º-d-°n A-hn-sk∂ kv-Iq-fn¬ h-®v \-S-∂ ]-cn-]mSn-bn¬ \n-c-h-[n-Ip-´n-Iƒ ]-s¶Sp-Øp. \m-emw ¢m- v ap-X¬ H≥-]Xmw ¢m-kv h-sc-bp-f-f hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® Izn v a¬-k-c-Øn¬ ap-\o¿ Xt≠-°m-Sv (H-∂mw ÿm-\w)-, apl-Ω-Zv A-{^n≥ hm-g-°p-fw(c≠mw ÿm-\w),- ap-l-Ω-Zv km-ZØv a-e-bn-sS-Xp-cp-Øv(-aq-∂mw ÿm-\w),- ^m-Øn-Ω t]m-™mt»-cn(-\m-emw-ÿm-\w) hn-P-bnI-fm-bn. hn-P-bn-Iƒ-°p-f-f k-Ωm-\hn-X-c-Ww t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm^v C-¥y Pn-√m {]-kn-U‚ v ju°-Øv t]m-™m-t»-cn ,Un-hn-

j≥ {]-kn-U‚ v sI -F-kv \ujm-Zv, G-cn-bm {]-kn-U‚ v A-enbm¿,-Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv Un-hnj≥ c-£m-[n-Im-cn A-\-kv hmg-°p-fw tN¿-∂v \n¿-h-ln-®p. t]m-]p-e¿-≠v {^-≠v G-cn-bm sk-{I-´-dn D-ssa¿ sI ap-l-Ω-Zv,Pq-\n-b¿-{^-≠v G-cn-bm c-£m[n-Im-cn ^-k¬ s]-cp-ºm-hq¿ ]-s¶-Sp-Øp. I-f-a-t»-cn: dn-∏-ªn-Iv Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v Pq-\n-b¿ {^-≠v F-®v.Fw.Sn. tIm-f-\n bq\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Iznkv t{]m-{Kmw \-S-Øn. Izn-kv t{]m-{Km-an¬ A-º-tXm-fw hnZym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v kn.kn.F-^n¬ \S-∂ N-S-ßn¬ F-kv.Un.]n. sF. {_m-©v sk-{I-´-dn k°o¿ lp-ssk ≥ hn-P-bn-Iƒ°p-≈ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln®p. N-S-ßn¬ ]-co-Xv F F A[y-£-X h-ln-®p.

A-tX-k-a-bw sa-t{Sm bm¿-Un\m-bn ap-´-Øv \n-I-Øp-∂ `q-hpS-a-Iƒ-°v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw ]Ww \¬-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v ]m-S-ti-J-cw a-Æ-Sn-® \nI-Øp-∂ tPm-en `q-hp-S-a-Iƒ XS-™-Xv. A-dp-]-tXm-fw h-cp-∂ ]m-S-ti-J-c D-S-a-Iƒ-°v ]-Ww \¬-Im-sX `q-an aÆn-´p \n-IØp-I-bm-Wv B-dp am-kw ap-ºv

Pn-√m I-e-Iv-S¿ H-cp tbm-Kw hnfn-®p tN¿-Ø-√m-sX `q-hp-S-aIƒ-°v `q-an G-s‰-Sp-Ø-Xm-bn A-dn-bn-∏p-Iƒ H-∂pw X-s∂ CXp-h-sc e-`n-®n-√. A-tX-k-a-bw aq-∂p-am-k-am-bn `q-hp-S-a-I-fp-sS A-\p-a-Xn-bn-√m-sX ]m-Sw \n-IØp-∂ \-S-]-Sn sa-t{Sm sd-bn¬th \-S-Øn-h-cn-I-bm-∂v sXm-gnem-fn-Iƒ B-tcm-]n-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2014-01-28  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2014-01-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you