Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw tamt{Sm sdbnÂ: B-ep-h-bn \n-tcm[n-X ]p-Ibn-e DÂ-¸-¶-§-fp-sS h³ tiJ-cw ]n-Sn-IqSn KXmKX \nb-{´-Ww C-¶v 26 k]vXw-_¿ 2013- hymgw

KOCHI/ekm

Adnbn-¸pIÄ

I-cn-ao³ Ir-jn-¡v A-t]-£ £-Wn-¨p sIm-®n: a¬-ky k-ar-≤n ]-≤Xn {]-Im-cw I-cn-ao≥ Ir-jn°m-bn F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bnse X-t±-i ÿm-]-\-߃, a¬ky-I¿-j-I ¢-∫p-Iƒ F-∂n-hbp-sS ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS kwÿm-\ a¬-ky-am-b I-cn-ao-\ns‚ D-Zv-]m-Z-\w h¿-≤n-∏n-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wn-Xv. H-∂p ap-X¬ aq-∂v sk‚ v hsc h-en-∏-ap-≈ sN-dn-b Ip-fß-fpw Sm-¶p-I-fpw D-≈-h¿-°v 100 I-cn-ao≥ hn-Øv \-ev-Ip-∂ A-Sp-°-f Ip-f-ß-fn-se I-cnao≥ Ir-jn ]-≤-Xn, kz-¥-amtbm ]m-´-Øn-s\-Sp-Ø-tXm Bb ÿ-e-Øv a¬-ky Ir-jn \-SØm-\p-t±-in-°p-∂-h¿-°m-bn 3000 F-Æw hn-Øv \-ev-Ip-∂ Ip-f-ß-fn-se I-cn-ao≥ Ir-jn ]≤-Xn, 10 sk‚ v h-en-∏-ap-≈ Ipf-ß-fn¬ X-≈-°-c-ao≥ I¿-jI¿ \n-t£-]n-®v C-h-bp-sS {]P-\-\w \-S-Øp-∂-X-\p-≈ A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp-°p∂-Xn-\v 15,000 cq-] k-_v-kn-Un \-ev-Ip-∂ I-c-ao≥ hn-Øp-ev-]mZ-\ hn-X-c-W bq-\n-‰v ]-≤-Xn F-∂n-h-bv-°v A-t]-£ £-Wn®p. Iq-Sm-sX kz-bw k-lm-b-I kw-L-߃, Ip-Spw-_-{io, a¬ky-sØm-gn-em-fn {Kq-∏p-Iƒ, a¬-ky-sØm-gn-em-fn k-l-I-cW kw-L-߃ F-∂n-h¿ H-gpIp-∂ ]p-g-I-fn-epw Im-b-ep-I-fnepw H-cp ao-‰¿ Iyq-_v h-en-∏-ap≈ 10 Iq-Sp-I-fn¬ I-c-ao≥ hnØp-Iƒ \n-t£-]n-®v h-f-Øp∂-Xn-\v 25,000 cq-] h-sc \-ev-Ip∂ Iq-Sv a¬-ky Ir-jn ]-≤-Xnbn-te-°pw A-t]-£n-°mw. A-t]-£ t^m-d-߃ a¬ky I¿-j-I hn-I-k-\ G-P≥kn-bp-sS A-d-Wm-Ip-fw Hm-^nkn¬ \n-∂pw a¬-ky k-ar-≤n ]-≤-Xn-bp-sS ]-©m-b-Øv-X-e B-Izm Iƒ-®¿ tIm Hm¿-Unt\-‰¿-am-cn¬ \n-∂pw e-`n-°pw. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ H-Iv-tSm_¿ 11\v ssh-Io-´v A-©n-\-Iw F-d-Wm-Ip-fw a-¬-ky I¿-j-I hn-I-k-\ G-P≥-kn-bp-sS Hm^n-kn¬ e-`n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 2392660, 2397182.

Pn-Ãm km-£-c-Xm k-an-Xn tbm-Kw C-¶v

B-ep-h: \n-tcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fp-sS h≥-ti-J-cw ]n-Sn-Iq-Sn. tlmƒ-sk-bn¬ hym]m-cn-I-fm-b k-tlm-Z-c-∑m-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. Bep-h am¿-°-‰n-\p k-ao-]w cm-P tÃm-gv-kv F-∂ tlmƒ-sk-bn ¬ ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂p-am-Wv C-∂-se 12,000 ]m-°v lm≥-kpw an-\m-dpw F-∂n-ß-s\-bp-≈ \ntcm-[n-X-]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß ƒ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-S-bp-sS D-S-a-I-fm-b tkhy¿, t]mƒ tPm-bn F-∂n-h-scbm-Wv {]n≥-kn-∏¬ F-kv.-sF. ]n F ss^-k-en-s‚ t\-Xr-Xz-

B-ep-h am¿-°-‰n-\p k-ao-]w cm-P tÃm-gv-kv F-∂ tlmƒ-sk-bn¬ ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂v]nSn-Iq-Snb ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃

]dhqÀ ]o-U\w: F-¨v.sF.hn. _m-[n-Xbm-b {]Xn-¡v Pmayw sIm-®n: ]-d-hq-¿ ]o-U-\ tI-knse {]-Xn-bm-b F-®v.-sF.-hn. _m-[n-X-°v ssl-t°m-S-Xn Pmayw A-\p-h-Zn-®p. tI-kn-se 106mw {]-Xn-bpw Xy-iq¿ Iq¿-°t©-cn kz-tZ-in-bp-am-b bp-h-Xn°m-Wv P-kv-‰n-kv ]n `-h-Zm-k≥ Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. tcm-K-_m[n-X-bm-sW-∂-Xpw H-º-Xv amkw {]m-b-am-b Ip-™n-s≥-d A-

Ω-bm-sW-∂-Xpw I-W-°n-se-SpØm-Wv D-Ø-c-hv.]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b s]¨Ip-´n-sb 2010 sa-bn¬ s]-cp-ºmhq¿ _-kv kv-‰m≥-Un-se-Øn-®v 158mw {]-Xn-°v ssI-am-dm≥ C-S\n-e \n-∂ tI-kn-em-Wv bp-h-Xn {]-Xn-bm-b-Xv. 4000 cq-]-°m-Wv s]¨-Ip-´n-sb ssI-am-dn-b-Xv. B-bn-cw cq-] I-ao-j-\pw ]-‰n.

2011 Hm-K-kv-‰n¬ ]n-Sn-bn-em-sb¶n-epw F-®v.-sF.-hn _m-[n-Xbpw K¿-`n-Wn-bp-am-bn-cp-∂ ]›m-Ø-e-Øn¬ hn-´-b-®p. ]n∂o-Sv {]-k-h-hpw \-S-∂ ti-jw 2013 Hm-K-kv-‰v 29\m-Wv ho-≠pw A-d-kv-‰n-em-Ip-∂-Xv. C-t∏mƒ Hº-Xv am-kw {]m-b-ap-≈ Ip-™ns\m-∏-am-Wv P-bn-en¬ I-gn-bp∂-Xv.-

tk^vän Bâv Izmfnän tamWn-ä-dn-Mn XmÂ]cyw {]I-Sn-¸n¨v BtKmf I¼-\n-IÄ sIm-®n: sIm-®n sa-t{Sm sd-bn ¬ ]-≤-Xn-bp-sS tk-^v-‰n B‚ v Izm-fn-‰n tam-Wn-‰-dnw-Mv Np-a-Xe h-ln-°m-\p-≈ I-º-\n-I-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn-\p apt∂m-Sn-bm-bn {]o -sS-≠¿ tbmKw tN¿-∂p. sI.--Fw.--B¿.--F¬ B-ÿm-\-Øv tN¿-∂ tbm-KØn¬ tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ]-Xn-\t©m-fw I-º-\n {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-Øp. {_n-´-\n¬ \n-∂p-≈ tam-´v aIv-sUm-Wmƒ-Uv, C‚¿-^v-fo-‰v, {^-©v I-º-\n-bm-b kn-kv-{X, kv-s]-bn-\n¬ \n-∂p-≈ sk-

\¿, tlmw-Kv-tImw-Kv I-º-\n-bmb _m¿-kn¬,kzn-‰v-k¿-e‚n¬ \n-∂p-≈ F-kv.Pn.kn, P¿-a≥ I-º-\n-bm-b Un.-_n C‚¿-\mj-W¬, knw-K-∏q-cn¬ \n-∂p≈ F.--C-tImw, P-∏m≥ Hm-dnb‚¬ I¨-kƒ-´‚ v, eo-]v C≥{^, ssd-‰v-kv B‚ v _m¿-kn¬ Xp-S-ßn-b B-tKm-f I¨-kƒ´n-Mv I-º-\n-I-fp-sS {]-Xn-\n-[nI-fm-Wv {]o-˛-sS≥-U¿ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.tk-^v-‰n B‚ v Izm-fn-‰n tamWn-‰-dn-Mn-\m-bn t\-c-tØ sI.-Fw.B¿.F¬ B-tKm-f sS-≠¿ hn-fn-®n--cp-∂p. C-Xn¬ Xm¬-]-

_kv ss{Uhsd sh«n-s¡m-e-s¸-Sp¯nb kw`hw: \mep {]Xn-IÄ Ad-ÌnÂ

P-\-d \-gv-kn-Mv: ]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

{Sm³-kv-t^mÀ-aÀ- NmÀ-PvsNbv-Xp-

sIm-®n: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n®v Pn-√-bn¬ \-S-Øn-b Jm-Zn Xp-Wn-Ø-c-ß-fp-sS hn-e-]-\bn¬ k¿-h-Im-e sd-t°m¿-Uv. Pn-√-bn¬ 3.-60 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-ev-]-\ \-S-∂-Xm-bn Jm-Zn t_m¿-Un-s‚ F-d-Wm-Ip-fw Pn√-bp-sS Np-a-X-e-bp-≈ ]n.F≥.-{]-k-∂-Ip-am¿ A-dn-bn®p.

fn-te-°p am-‰p-∂-Xn-\m¬ t]men-kv \n-c-h-[n {]m-h-iyw sd-bvUv sN-bv-Xn-´pw ]n-Sn-Iq-Sm≥ km-[n-®n-√. C-∂-se \-S-Øn-b sd-bvUn¬ _n-kv-°-‰v s]-´n-I-fn-epw sX¿-tam-tImƒ t_m-Iv-kp-Ifn¬ kp-c-£n-X-am-bn H-fn-∏n-® \n-e-bn-em-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. CXn-\p ap-ºv am¿-°-‰n-\p k-ao-]sØ a-‰p c-≠v tÃ-j-\-dn samØ hym-]m-c-ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p-am-bn \n-tcm-[n-X ]p-I-bne D¬-∏-∂-ß-fp-sS h≥-ti-J-c߃ t]m-en-kv ]n-Sn-In tI-skSp-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.-

sIm¨n sat{Sm

ssh-∏n≥: kz-Im-cy _-kv ss{U-h-sd sh-´n-s°m-e-s∏-SpsIm-®n: Pn-√-bn-se km-£-c-X Øn-b kw-`-h-Øn¬ \m-ep t]Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k {]-h¿-Ø-\- sc Rm-d-°¬ t]m-en-kv A-d߃ A-h-tem-I-\w sN-øp-∂- Ãp sN-bv-Xp. ssh-∏n≥ ˛-F-dXn-\pw `m-hn {]-h¿-Ø-\-߃ Wm-Ip-fw dq-´n¬ k¿-Δo-kv \-SB-kq-{X-Ww sN-øp-∂-Xn-\p-am- Øp-∂ ep-ep _-kn-s‚ ss{Ubn Pn-√ km-£-c-X k-an-Xn h-dpw D-S-a-I-fn-sem-cm-fp-am-b tbm-Kw C-∂v ssh-In-´v aq-∂n-\v F-S-h-\-°m-Sv aq-cn-∏m-Sw A-√-∏Pn-√ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚nd-ºn¬ A-a¬ cm-Pv (30) sIm-√s‚ A-[y-£-X-bn¬ tNw-_s∏-´- kw-`-h-Øn-em-Wv A-d-Ãv.dn¬ tN-cpw. sNm-Δm-gv-N F-f-¶p-∂-∏p-g s]t{Smƒ ]-ºn¬ Uo-k¬ \n-d°m≥ F-Øn-b-t∏m-gm-bn-cp-∂p B-{I-a-Ww. sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw K-h. \kw-`-h-Øn¬ Rm-d-°¬ s]gv-kn-Mv kv-Iq-fn-se 2013se P-\- cp-ºn-≈n ]-Wn-°-t»-cn se-\od¬ \-gv-kn-Mv tIm-gv-kn-te-°p- jv-(26), F-S-h-\-°m-Sv hm-®m≈ ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. ]°¬ kz-tZ-in-I-fm-b ]-g-ºn-≈n cm-Xn-bp-≈-h¿ 10 Zn-h-k-Øn-\- k-μo-]v-(20),-Np-≈n-∏-d-ºn¬ AIw tc-Jm-aq-ew {]n≥-kn-∏m-fn^v-k¬-(19), \m-b-c-º-ew ]p\v ]-cm-Xn \¬-I-Ww.Ø≥ N-°m-e-°¬ {]-ho¨ (19 )F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. C-h-sc Iq-Sm-sX {]-Xn-I-fn¬ Hcm-sf c-£-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®ssh-∏n≥: -Iº\n-∏o-Sn-I Xn-\p Rm-d-°¬ kz-tZ-in A_kv-kv-t‰m-∏n-\p- kaoap-≈ Uz. _n-_n≥ F-∂-bm-sf-bpw 160sI hn-.F {Sm≥-kv-t^m¿a¿- t]m-eo-kv A-d-Ãv sN-bv-Xn-´pNm¿-Pv-sNbv-XXm-bn- sI.Fk.vC._n-. Adn-bn-®p.-

hn-ev-]-\-bn kÀ-h-Im-e sd-t¡mÀ-Uv

Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw Ad-Ãv sN-bv-Xp. C-Ø-cw D¬-∏-∂ß-fp-sS \n-tcm-[-\-Øn-\p tij-hpw Cu ÿm-]-\-Øn¬ lm≥-kv, ]m≥-]-cm-Kv, ao-\m¿, Xp-S-ßn-b D¬-∏-∂-߃ hym-]I-am-bn hn¬-]-\ \-S-Øn-cp-∂Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. C-Xn-\p-ap-ºv H-cp {]m-h-iyw Cu ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂pw h≥-ti-J-cw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p. cm-hn-se G-gp a-Wn-ap-X¬ ]-Øp h-sc C-h¿ C-Ø-cw D¬]-∂-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øp-Ibp-≈q. ]n-∂o-Sv I-S-bn¬ \n∂pw am-‰n a-‰p c-l-ky-tI-{μ-ß-

≠v.-A-tX k-a-bw kw-`-h-Ønse {]-[m-\ {]-Xn-bm-b F-S-h-\°m-Sv hm-®m-°¬ Xm-∂n-∏n-≈n c-©p(32) H-fn-hn-em-Wv. C-bmƒ F-f-¶p-∂-∏p-g ]p°m-Sv Zn-eo-]v h-[-t°-kn-se {][m-\ {]-Xn-bm-sW-∂v t]m-eo-kv A-dn-bn-®p. sIm-√-s∏-´ A-a¬ cm-Pv 2006 ¬ F-S-h-\-°m-Sv AWn-b¬ kz-tZ-in-bm-b tkhym¿ F-∂ -bp-hm-hn-s\ C-cpºp-h-Sn-°v A-Sn-®p sIm-∂ tIkn-se {]-Xn-bm-sW-∂v t]m-eokv ]-d-™p. C-Xn-ep-≈ {]-XnIm-c-am-Wv sNm-Δm-gv-N-bn-se sIm-e-]m-X-Iw. {]-[m-\ {]-Xn- c©p-hn-s‚ kp-lr-Øm-bn-cp-∂p 2006¬ sIm-√-s∏-´ tk-hym¿. C-tX Xp-S¿-∂v X-°w ]m¿Øn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ c-©p kp-lr-Øp-°-fp-sam-cp-an-®v A-aen-s\ B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp∂p-. A-a-en-s\ sh-´n-b-Xv c-©phm-Wv. a-‰p-≈-h¿ C-cp-º-Sn-°v A-Sn-°p-I-bpw sN-bv-sX-s∂-∂v t]m-eo-kv A-dn-bn-®p. kw-`-hØn-\p-ti-jw {]-Xn-Iƒ Hm-Sn c£-s∏-´p. B-{I-a-W-Øn¬ Kp-

\n¬ F-Øn-®p. A-hn-sS \n-∂v t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c-£n°m-\m-bn-√. B-ip-]-{Xn-bn-seØn-®-t∏m-tg-°pw Bƒ c-‡w hm¿-∂v a-cn-®n-cp-∂p. B-ip-]{Xn-te-°v sIm-≠p-t]m-Ipw-h-gn A-h-i-\n-e-bn-em-b A-a¬ cm-Pv \¬-In-b a-c-W-sam-gn-bp-sS ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv t]m-en-kv {]-Xn-I-sf Xn-cn-®-dn-™-Xv. B-ep-h dq-d¬ Un.-ssh.--Fk.-v-]n hn sI k-\n¬-Ip-am-dn-s‚ \n¿-t±-i-{]-Im-cw kn.--sF. -Sn Fw h¿-Ko-kv, F-kv.-sF. tkmtPm h¿-Ko-kv F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b k-Xz-c \S-]-Sn-I-fm-Wv `q-cn-`m-Kw {]-Xn-Itf-bpw ]n-Sn-Iq-Sm≥ I-gn-™-Xv. ar-X-tZ-lw t]m-eo-kv C≥-Iz-Ãv X-øm-dm-°n t]m-Ãp-tam¿-´-Øn1. ss{Uh-sd sIm-e-s∏-SpØn-b tIknse {]-XnI-sf \p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´pRm-d-°¬ t]m-enkv tÃ-j-\n¬ sIm-≠p h-cp∂p sIm-Sp-Øp. F-S-h-\-°m-Sp-≈ 2. sIm√-s∏-´ A-a¬ cmPv (C≥sk-‰n¬) ho-´n¬ F-Øn-®v h≥ P-\m-h-encp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-a-en- I¿ _-kn¬ X-s∂ sXm-´-Sp-Øp- bp-sS km-∂n-≤y-Øn¬ kw-kvs\-bpw sIm-≠v k-l-{]-h¿-Ø- f-f Rm-d-°¬ t]m-eo-kv tÃ-j- °-cn-®p.-

H¶c-¡ntem I-©m-hp-am-bn c-−v A-\y-kwØm-\ sXm-gn-em-fn-IÄ ]n-Sn-bn ∂Xv. FIv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ ¿ I-©m-hn-s‚ B-h-iy-°m-sc∂ hymtP-\ Ch-sc k-ao-]n-®mWv {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. sdbv-Un¬ {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿ hn F P-∫m¿, kn-hn¬ FIv-sskkv Hm-^n-k¿-amcm-b Sn Un tPmkv, hn C A-øq-_v, Fw sI {]-k∂≥, km-en-lv hn Fkv, ssjPp, Fw Pn {]-Zo-]v-Ip-am¿, Sn hn tPm¨k≥, ss{U-h¿ k°o¿ lp-ssk≥ ]-s¶-Sp-Øp.

B-ep-h: H-∂-c-°ntem I-©mhp-am-bn Im-°-\m-Sv hy-h-km-bta-Jebv°p k-ao]-Øp \n ∂pw c-≠v A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fnI-se FIv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-IzmUv, FIvssk-kv C≥-kv-s]-Iv -S¿ Sn Pn sIm-®n: 01.-08.-.-1994 ap-X¬ 31.-12.- Ir-jv-W-Ip-amdpw kw-Lhpw ]nSn-IqSn. ]-›n-a-_w-Km-fn-se ap¿1996 h-sc hn-hn-[ k¿-°m¿, jn-Zm-_m-Zv kz-tZ-in sk-bvA¿-≤ k¿-°m¿, X-t±-i kzbw-`-c-W ÿm-]-\-߃ F-∂n- Xp¬ tj-Jv(41), B mw kz-tZh-bn¬ Xm-Xv-Im-en-Im-Sn-ÿm-\- in lm-dq¨ d-jo-Zv(30) F-∂n-hØn¬ tPm-en sN-bv-Xv hn-SpX¬ k¿-´n-^n-°-‰v Ip-∂-Øp\m-Sv Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v FIv-kv-tN-©n¬ c-Pn-ÿ sN-bvXn-´p-≈ hn-Im-ew-K-cm-b D-tZymKm¿-Yn-Iƒ tPm-en ]-cn-N-b k¿-´n-^n-°-‰pw c-Pn-kv-t{S-j≥ Im¿-Upw F-√m A- ¬ k¿-´nsIm-®n: h-cp-∂ tem-Ivk`m Xn-c^n-°-‰p-I-fpw k-ln-Xw H-IvtSm-_¿ 12\-Iw Ip-∂-Øp-\m-Sv s™-Sp-∏n¬ cm-Py-sØ P-\߃ am‰w B-{K-ln-°p-∂X - mbn Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^n-kn¬ Hmƒ C¥ y ka Xz a° ƒ I£n lm-P-cm-I-W-sa-∂v Fw-tπm-bv{]-kn-U‚pw X-an-gv kn-\n-am-Xm-csa‚ v Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p. hpam-b i-c-Xv-Ip-am¿.Xn-c-s™Sp-∏n¬ P-\ß - f - p-sS Cu hn-Im-cw sIm-®n: ]n.-F-kv.-kn-bp-sS 31.{]-Xn-^-en-°p-sa∂pw A-t±-lw 08.-2010se K-k-‰v hn-⁄m-]-\ ]-d™p. k-aXz a-°ƒ I-£n {]-Im-cw F-d-Wm-Ip-fw Pn-√]m¿-´n-bp-sS tI-c-f-Ønse kw bn¬ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n¬ ÿm-\ I-Ωn-‰n {]-Jym-]\ - t- Ømhn-a≥ F-Iv-ssk-kv Km¿-Uv XS-\p-_-‘n-®p-f-f hm¿-Øm kkv-Xn-I-bv-°v \-S-Øn-b H.-Fw.tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-IB¿ ]-co-£-bp-sS A-Sn-ÿm-\- bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Øn¬ Im-bn-I-£-a-X ]-co-£tam-Un cm-Py-Øp am-‰w sImbv-°v hn-fn-°-s∏-Sm≥ A¿-l-X ≠p hcp-tam-sb-∂-Xm-Wp P-\t\-Sn-b D-tZym-Km¿-Yn-I-fp-sS Np- ߃ D-‰p t\m-°p-∂-Xv.A-Xp cp-°-∏-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®n-´pIm-Øn-cp-∂p Im-tW-≠-Xm-Wv. ≠v. en-Ãv I-Ωo-j-s‚ www.-k-er- _n.sP.]n-bp-am-bn Xn-c-s™-Spa-l-ap-sc.-or-g F-∂ sh-_v hn-em- ∏n¬ k-Jy-ap-≠m°p-tam-sb∂ k-Øn-epw Pn-√ Hm-^n-kn-epw e- tNm-Zy-Øn-\p X-s‚ ]m¿-´n C`y-am-sW-∂v ]n.-F-kv.-kn. Pn-√m Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

cm-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. _w-Kmfn¬ \n∂pw B- m-an¬ \n∂pw In-tem-bv-°v 1500 cq-] \n-c-°n¬ hm-ßn-°p-∂ I-©m-hv Chn-sS ssIm-≠ph-∂v h≥ hn-e-°m-Wv hn¬-]-\ \-S-Øp-∂Xv. Im-°-\m-Sv hy-h-km-b-ta-Je tI-{μo-I-cn-®p-≈ sI-´n-S-\n¿am-W-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ F-∂ t]-cn-em-Wv Im-°-\m-Sv Xma-kn-®v B-h-iy-°m¿-°v I-©mhp hn¬-]-\ \-S-Øn-s°m-≠n-cp-

s\-äv ]-cn-ioe\w

as®® ]nSn-Iq-Snb kw`hw; Hcmsf AdÌv sNbvXp

sIm®n: Un-kw-_-dn¬ \-S-°p∂ s\-‰v ]-co-£-°p sI-an-kv{Sn, ^n-kn-Ivkv, am-Ø-am-‰n-Ivkv F-∂o hn-j-b-߃-°v hnZKv-[ ]-cn-ioe-\w \¬-Ip-hm≥ A-[ym-]-I-cp-sS kw-L-S-\bmb Fbnw Xo-cp-am-\n®p. Rm-bdm-gv-N-I-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\ ¢m- p-Iƒ.t^m¨:98951 32237.

ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-d-Øv 22 _mc¬ a-sÆ-Æ ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-`h-Øn¬ ÿ-e-hm-kn-bm-b ssI-X-h-f-∏n¬ kp-tc-jn-(44) s\ Rm-d-°¬ kn.-sF. Sn Fw h¿-Ko-kv A-d-Ãv-sN-bv-Xp. ]-f-fn∏p-dw F-kv-.-F-kv A-c-bm kv-Iqfn-\p ]p-d-Ip h-i-Øp-≈ ]-dºn¬ \n-∂pw I-gn-™ hym-gm-gv-

N-bm-Wv ap-\-ºw t]m-en-kv asÆ-Æ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ°v C-{X-b-[n-Iw a-sÆ-Æ kq£n-°m-t\m hn¬-∏-\ \-S-Ømt\m sse-k≥-kn-√. C-Xv ew-Ln®-Xn-\m-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv. B-Zyw D-S-a-ÿ-\n-s√-∂v ]-d™v ap-\-ºw t]m-enkv kn.-B¿.kn.-]n 102 h-Ip-∏v tN¿-Øv B¿.-

]n.-F-kv.-kn. A-dn-bn-¸v

en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p

th¿ Xn-cn-°n√. sXm-gn-en√mbva cmPyw t\-cn-Sp-∂ {] [m-\ sh√phn-fn-bm-Wv.sXm-gn-en√mbv-a cmPy-Øp \n∂pw XpS-®p \o-°p-∂Xn-\p {i-an-°pw. X-an-g\ v- m-Sv Iq-SmsX apw-ss_,U¬-ln F-∂n-hn-Sß-fnepw k-aXz a-°ƒ I-£nbp-sS {]-h¿Ø-\w k-Po-h-am Wv. kn-\n-am Xm-c-sa-∂ C-ta-Pne√ Xm≥ tI-cf - Ø - n-se P-\ßsf {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂-Xv.{]_p-≤cm-b P-\-ß-fm-Wp tI-c-fØn-ep-≈X - v. tI-cf - Ø - n¬ ]m¿-´n°p h≥ {]-Xo-£-I-fm-Wp-≈sX∂pw i-cX - vI - p-am ¿ Iq-´n-t®¿Øp.F-d-Wm-Ip-fw t\m¿-Øv am[-h ^m¿a-kn Pw-Kv-j-\n¬ {]h¿-Ø-\-am-cw-`n-® ]m ¿-´n-bp-sS kwÿm-\ I-Ωn‰n Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\hpw i-c-Xv-Ip-am¿ ]n∂oSv \n¿-hl - n®p.

Un.-H tIm-S-Xn-°p dn-t]m¿-´p \ ¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv dq-d ¬ Un.-ssh.--F-kv.-]n hn sI k\n¬ Ip-am-dn-s‚ \n¿-t±-im-\p-kc-W-am-Wv tI-kv A-t\z-jn-®v {]Xn-sb I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. C∂-se ]-d-hq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-°v tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p.

dm-¦v tP-Xm-¡Ä-¡v sa-¡ A-hmÀ-Uv \Â-Ip¶p sIm-®n: 2013 ¬ {]-^-j-\¬ Un {Kn tIm-gv-kn¬ dm-¶p t\Sn-b Fd-Wm-Ip-fw Pn√-bn¬ \n-∂p-ap≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v sa-° F-dWm-Ip-fw Pn√m I-Ωn-‰n A-hm¿Up \¬-Ip-∂p. dm-¶v tP-Xm-°fm-b hn-Zym¿Yn-Iƒ A-h¿ ]Tn-®n-cp-∂ tIm f-Pv {]n≥-kn-∏-en-s‚ km-£n]{X k-ln-X-ap-≈ A-t]-£ HtŒm-_¿ H-∂n-\p ap-ºm-bn F-dWm-Ip-fw I-eq¿ ]o-Sn-tb-°¬ tdm-Un-ep-≈ sa-° sl-UvIzm¿-t´-gv-kn¬ F-Øn-t°-≠Xm-Wv.

ss{Uhsd sIme-s¸-Sp-¯nb kw`hw; kzImcy _kv kÀhokv kvXw`n¨p ssh-∏n≥: kz-Im-cy _-kv ss{U-h-dpw _-kp-S-a-bp-am-b FS-h-\-°m-Sv A-√-∏-d-ºn¬ A-a¬cm-Pn-s\ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Ønb kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ssh-∏n≥ ta-J-e-bn¬ C-∂-se kz-Im-cy-_-kp-Iƒ ]-Wn-ap-S°p \-S-Øn. kz-Im-cy _-kn-\p t\-sc Kp-≠m kw-Lw \-S-Øn-b B-{I-a-W-Øn¬ sXm-gn-em-fn-Ifpw _-kp-S-am kw-Lw t\-Xm-°fpw {]-Xn-tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øn. tPm-en-°n-sS _-kv ss{U-h-sd sIm-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-h-Øn ¬ ssh-∏n≥-˛-]-d-hq¿ kz-Im-cy

_-kv sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥( Fkv.-Un.-‰n.-bp )ta-J-e I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[n-®p.-{]-kn-U‚ v kp-[o¿ F-S-h-\-°m-Sv ,k-Po¿ ]p-Xp-ssh∏v kw-km-cn-®p. ap-gp-h≥ {]-Xn-I-tf-bpw A-dÃv sN-ø-W-sa-∂v C-h¿ B-hiy-s∏-´p. A-tX k-a-bw _-kv ]Wn-ap-S-°n-b-tXm-sS s]m-Xp P\w s]-cp-h-gn-bn-em-bn. cm-{Xn \-S∂ kw-`-h-am-b-Xn-\m¬ ]p-e¿s® bm-{X-°m-bn F-Øn-b-h¿ G-sd _p-≤n-ap-´n. sI.F-kv.B ¿.Sn.-kn k¿-Δo-kv \-S-Øn-b-Xv P\-߃-°v B-izm-k-am-bn.-

A\-[n-Ir-X-ambn kq£n¨ 2400 enäÀ as®® ]nSn-IqSn ssh-∏n≥: ap-\-ºw ,am-ey-¶-c ta-J-e-I-fn¬ dq-d¬ F-kv.-]n. k-Xo-jv _n-t\m-bp-sS kv-Izm-Uv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ am-ey-¶-cbn¬ \n-∂pw 2400 en-‰¿ a-sÆ-Æ ]n-Sn-Iq-Sn. am-ey-¶-c-bn¬ iq-e]m-Wn F-∂-bm-fp-sS ÿ-e-Øv sj-Uv sI-´n sse-k≥-kn-√msX A-\-[n-Ir-X-am-bn a-sÆ-Æ

I-®-h-Sw \-S-Øn h-∂n-cp-∂ ]≈n-∏p-dw tIm¨-sh‚ v ap-√-∏-dºn¬ am-Iv-kn-(32) F-∂-bm-sf t]m-eo-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. sjUn¬ \n-∂pw 22 _m-c-ep-I-fn¬ kq-£n-®n-cp-∂ 2400 en-‰¿ a-sÆÆ-bpw 34 Im-en _m-c-ep-I-fpw t]m-eo-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp {]-Xn°v tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p.

Nn-{X-¨-´- Xp-S-§n: s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn-se Km-e-dn \-hw-_À B-Zy-hm-c-¯n sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Z¿-_m¿lmƒ B¿-´v Km-e-dn-bn¬ Nn-{XN-¥-bv-°v Xp-S-°-am-bn. Cu-amkw 28 h-sc cm-hn-se 10 ap-X¬ B-cw-`n-°p-∂ Nn-{X-N-¥-bn¬ F-gp-]-tXm-fw I-em-Im-c-∑m-cpsS Nn-{X-ß-fm-Wv hn¬-∏-\-bv°p-≈-Xv. H-cp ho-´n¬ H-cp Nn{Xw F-∂ e-£y-tØm-sS tI-cf e-fn-X-I-e A-°m-Z-an kw-LSn-∏n-°p-∂ Nn-{X-N-¥-bp-sS hnP-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n kwÿm-\-sØ {]-ap-J tI-{μ-ßfn¬ C-Xn-\v ku-I-cy-sam-cp-

tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸n P-\-§Ä am-äw B-{K-ln-¡p-¶p: i-c-Xv-Ip-amÀ kzÀ-®-¡-S-¯v t∏mƒ P-b-e-fn-X-bp-am-bn k-JyØn-em-sW∂pw _n.sP.]n-bpam-bp-≈ kJyw Xn-c-s™-Sp-∏Sp-°p-tºmƒ am-{X-ta N¿-® sNøq-sh-∂p-am-bn-cp-∂p a-dp-]Sn.bp-hm-°ƒ cm-{„o-b-Øn¬ \n∂pw A-I-ep-I-bm-Wv.bp-hm °-sf cm-{„o-b-Øn-te-°p A-Sp∏n-°m-\m-Wp X-s‚ ]m¿-´n {i-an°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se bp-hm-°ƒ Xs‚ ]m¿-´n-sb ]n-¥p-W-°p-sa∂m-Wp {]-Xo-£n-°p-∂Xv.Agna-Xn c-ln-Xam-b H-cp C-¥y-sbbm-Wp k-aXz a-°ƒ I-£n hn`mh-\w sN-øp-∂-Xv.cm-Py-Øns‚ k-º-Zv hy-h-ÿ-bp-sS \-s´ √v Ir-jn-bm-b-Xn-\m¬ Im ¿jnI cwK-sØ A-`n-hr-≤n-°p ap≥ Xq-°w \¬-Ipw. Pm-Xn-,a-X,enwK,`m-jb - p-sS t]-cn¬ P-\ß-sf

cyw {]-I-Sn-∏n-® I-º-\n-I-fp-sS kw-i-b \n-hm-c-W-Øn-\m-bmWv {]o-˛-sS≥-U¿ tbm-Kw tN¿∂-Xv. I-º-\n-°v th-≠ tbm-KyX-I-sf Ip-dn-®pw sX-c-s™-Sp∏v am-\-Z-fi-ß-sf Ip-dn-®pw sIm-®n sa-t{Sm A-[n-Ir-X¿ Iº-\n {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v kw-ib- -\n-hm-c-Ww \-S-Øn. ]-≤-Xn-°m-bp-≈ sS-≠¿ \S-]-Sn-I-fn¬ B-tKm-f I-º-\n-Iƒ Im-Wn-°p-∂ Xm¬-]-cy-Øn ¬ A-Xn-bm-b k-t¥m-j-ap-s≠∂v sIm-®n sa-t{Sm sd-bn¬ t{]m-P-Œv U-b-d-Iv-S¿ a-tl-jvIp-am¿ ]-d-™p.-

sIm®n: sat{Sm sd-bn¬ ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t\m¿Øv sd-bn¬-sh ta¬-]m-eØn¬ \n¿-Ωm-W-{]-h¿-Ø\-߃ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C∂v - cm-{Xn 10 ap-X¬ \m-sf cm-hn-se 05.-30h-sc C-Xp-h-gnbp-≈ K-Xm-K-Xw ]q¿-Æ-ambn \n-tcm-[n-°p-sa-∂v kn-‰n{Sm-^n-°v t]m-en-kv I-Ωo-jW¿ hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ Adn-bn-®p. hm-l-\-߃ F.-F¬ tP-°-_v sd-bn¬-sh ta¬]m-ew h-gn-tbm, ]p-t√-∏-Sn sd-bn¬-sh ta¬-]m-ew h-gntbm \-K-c-Øn-te-bv-°v {]th-in-°m-hp-∂-Xpw ]p-dtØ-bv-°v t]m-Im-hp-∂-Xpam-Wv.

F³.-sF.-F. A-t\z-jn-¡-Ww: ap-Ã-¸-Ån

]-tøm-fn: sIm-®n s\-Sp-ºmt»-cn cm-Pym-¥-c hn-am-\-Ømh-f-Øn-se kz¿-Æ-I-S-Øv tI-kv F≥.-sF.-F A-t\z-jn°-W-sa-∂v tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N{μ ≥. kw-ÿm-\ t]m-en-kv Ct∏mƒ X-s∂ A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v. A-t\z-jWw G-Xp Zn-i-bn-te-°m-Wv t]m-hp-∂-sX-∂v ]-d-bm≥ Ign-bn-√. tI-kn-s\-°p-dn-®p ]Tn-t°-≠-Xm-bn-´p-≠v. tI-kv F≥.-sF.-F A-t\zjn-°p-∂-Xn¬ k-t¥m-j-tabp-≈q-sh-∂pw tI-{μ-a-{¥n ]d-™p.- h-S-I-c ]m-¿-e-sa‚ v afi-e-Øn¬ X-s‚ hn-P-bØn-\v ap-kv-enw-eo-Kv B-flm¿X-am-bn {]-h¿-Øn-®n-´p-s≠∂pw ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fpsS hn-hm-l-{]m-bw Ip-d-bv-°p∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm ¨-{K-kn-s‚ A-`n-{]m-bw ]-dtb-≠-Xv sI.-]n.-kn.-kn {]-knU‚m-sW-∂pw A-t±-lw ]tøm-fn-bn¬ ]-d-™p.

°pw. tI-c-f-Øn¬ C-Ø-c-samcp kw-cw-`w N-cn-{X-Øn¬ B-Zyam-bm-Wv.C-Xn-\n-sS s\-Sp-ºm-ti-cn hnam-\-Øm-h-f-Øn¬ Xp-S-ßp-∂ {]-Z¿-i-\-˛-hn-]-W-\ ta-f Km-edn \-hw-_¿ B-Zy-hm-cw {]-h¿Øn-®p-Xp-S-ßpw. C-Xp-kw-_‘n-® [m-c-W-]-{X-Øn¬ knbm¬-˛ tI-c-f e-fn-X-I-e A-°mZ-an {]-Xn-\n-[n-Iƒ H-∏n-´p. 24 aWn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p-∂ Kme-dn-bn¬ tI-c-f-Øn-se {]-i-kvX-cm-b F-√m Nn-{X-Im-c-∑m-cp-

sS-bpw Nn-{X-߃ e-`y-am-°p-sa∂v A-°m-Z-an sk-{I-´-dn {io-aqe-\-K-cw tam-l≥ ]-d-™p. CtXm-sSm-∏w Im-e-Sn kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-e-bn-se Km-e-dnbpw \-h-º¿ B-Zy-hm-cw D-Zv-LmS-\w sN-øp-sa-∂v A-t±-lw ]-d™p.- tI-c-f-Øn-se A-dn-b-s∏Sp-∂ F-gp-]-tXm-fw I-em-Im-c∑m-cp-sS Nn-{X-ß-fm-Wv Nn-{X-®¥-bn¬ hn¬-∏-\-bv-°p-≈-Xv. ssI-øn-sem-Xp-ßm-hp-∂ ]W-Øn-\v Nn-{X-߃ hm-ßn hoSp-I-fn¬ kq-£n-°m-sa-∂-Xm-

Wv C-Xn-s‚ {]-tXy-I-X. ]-≤-Xn hn-P-bn-®m¬ {]-ap-J-tI-{μ-ßfn¬ N-¥ kw-L-Sn-∏n-°pw. ]s¶-Sp-°p-∂-h-cn¬ ]-Xn-\-t©mfw h-\n-X-I-fpw D-s≠-∂-Xv Gsd B-I¿-j-Wo-b-am-Wv.- Nn-{XN-¥-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kn F≥I-cp-Wm-I-c≥ \n¿-h-ln-®p. N-Sßn¬ A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ sI F {^m≥-kn-kv A-[y-£X h-ln-®p. sI F¬ tam-l-\h¿-a, Sn B¿ D-Z-b-Ip-am¿, sk{I-´-dn {io-aq-e-\-K-cw tam-l≥ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

B-ip-]-{Xn ]-cn-kc-¯v a-Zyime: kÀ-¡m-cn-sâ hn-i-Zo-Ic-Ww tXSn sIm®n: B-ip-]{Xn ]-cn-kcØv a-Zy-im-e-Iƒ ÿm-]n-°p ∂-Xv \n-tcm-[n-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v k-a¿-]n-® l-c-Pn-bn¬ ssl-t°mS-Xn k¿-°mcn-t\m-Sv hn-i-Zo-Ic-Ww tX-Sn.H-cp am-kØn\-Iw hn-i-Zo-Ic-Ww \¬-IW-sa-∂v No-^v P-Ãn-kv a-RvPpf sN√q¿, P-Ãn-kv F Fw j^o-Jv F-∂n-h-cpƒ-s∏-´ Un-hnj≥ _-©v D-Ø-c-hn´p. B-ip-]{Xn ]-cn-kc-Øv a-Zyim-e-Iƒ ÿm-]n-°p∂-Xv aqew tUm-Œ¿-am¿°pw kv-‰m-^pIƒ°pw B-ip-]-{Xn-bn-te-°v

hmÀ-jn-Iw ]-dh - q¿: _m-ek - m-ln-Xy-ka - n-Xnbp-sS 16 mw hm¿-jn-Ihpw ]n Sn `m-kvI - c - ∏ - W - n-°¿ _m-ek - m-lnXy ]p-c-kvIm-c k-a¿-∏-W-hpw 28\v cm-hnse 9.30 \v tN-μ-awKew s]≥-j≥ `-h\ - n¬ \-S° - pw. {]-knU‚ v kn Pn P-b] - m¬ A[y-£-X h-ln-°pw. km-ln-XyIm-c≥ ]p-Ø≥-th-en-°c - kp-Ipam-c≥ D-ZvL - mS-\w sN-øpw.

{]-th-in-°p-∂-Xn-\p XS-kw kr-„n-°p-I-bpw Po-h-\-°m-sc ssI-tø-‰w sN-øp-∂-Xn-\v Im-cW-am-Ip-Ibpw sN-øp-∂p-s≠∂p Nq-≠n-Im-´n k-a¿-]n-® l-cPn-bn-em-Wv tImS-Xn \n¿-tZ-iw. D-Ø¿-{]-tZiv, I¿-WmS-I, shÃv _w-Kmƒ, B{‘, cm-P-ÿm ≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ a-Zy-im-eIƒ B-ip-]{Xn ]-c-n-kc-Øp \n-∂pw 200 ao-‰¿ AI-se am-{Xta ÿm-]n-°m-dp-≈q. kp-c-£n-Xam-b Nn-In-’ e`n°p-I F∂-Xv ]uc-s‚ au-enIm-h-Im-i-ß-fn¬ s]-´-Xm-Wv.

kv-Iq-fpIƒ, a-X-ÿm-]-\-߃, F-kv.kn/ F-kv.Sn tIm-f-\n, sk-an-tØ-cn Xp-S-ßn-S-ß-fn¬ \n-∂pw 200 ao-‰¿ am-dn-am-{X-ta aZy-im-e-Iƒ ÿm-]n-°m-hq-sh∂v A-_v-Im-cn \n-b-a-Øn¬ ]-dbp-∂p≠v. F-∂m¬ B-ip-]-{XnI-sf kw-_-‘n-® C-Ø-c-Øn¬ \n_-‘-\-bn-s√∂pw Nq-≠n-Im-´nbm-Wv k¿-°m¿, FIv-ssk-kv I-Ωn-jW¿, _m¿ tlm-´¬ Atkm-kn-tb-j≥ F-∂nh-sc FXn¿-I-£n-I-fm-°n lc-Pn \¬In-bXv. -


{]mtZ-inIw

26 k-]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

]n-Sn-¨p]-dn tI-kn-se {]-Xn-sb dn-am³-Uv sN-bvXp

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw s]cp-ºm-hq¿: K-h:tlm-kv-]n‰-¬ ]-cn-kcw, B-{i-aw kv-Iqƒ]-cn-kcw, H-∂mw-ssa¬, ]´m¬, C-cn-tßmƒ F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂v cm-hn-se HºXv a-pX¬ ssh-Io´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Im-e-Sn: I-gn-™ Zn-h-kw Xn-cpssh-cm-Wn-°p-f-Øv ho-´-Ω-bpsS am-e-]-dn-® tI-kn-se {]-Xn A-√-{] ]p-Ø≥-]m-e-Øn-¶¬ jm-Pn(31) sb dn-am≥-Uv sN-bvXp. tam-„n-® ss_-°n-se-Øn Xn-cp-ssh-cm-Wn-°p-fw t£-{XØn-\p k-ao-]w \-S-∂p-t]m-b ho-´-Ω-bp-sS am-e- s]m-´n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im-cm-Wv C-bm-sf ]n-SnIq-Sn t]m-en-kn-\p ssI-am-dn-bXv. C-Sp-°n, s]-cp-ºm-hq¿, Bep-h, sh-≈-Øq-h¬, Im-e-Sn F-∂o tÃ-j-\p-I-fn¬ C-bmƒs°-Xn-tc tI-kp-I-fp-≈-Xm-bn Im-e-Sn F-kv.s-- F. F ko-a at\m-Pv-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

"sI.--F-kv.-C.--_n. I-¼-\n-hÂ-¡-c-W \-S-]-Sn \nÀ-¯n-h-bv-¡-Ww' aq-hm-‰p-]p-g: sI.--F-kv.C -- .--_n. Iº-\n-h¬-°-c-W \-S-]-Sn ]p-\-]cn-tim-[n-°-W-sa-∂v C-e-{Œnkn-‰n Fw-tπm-bo-kv tIm¨-s^U-td-j≥ (sF.--F≥.--Sn.--bp.--kn.--) aq-hm-‰p-]p-g Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. sI.--F-kv.C -- .--_n. I-º-\n-h¬°-c-W-Øn-s\-Xn-tc kw-L-S-\bp-sS \n-b-a-k-a-c t]m-cm-´-Øn\v A-©p-h¿-jw ]q¿-Øn-bm-bXn-t\m-S-\p-_-‘n-®v tIm¨s^-U-td-j-s‚ hn-i-Zo-I-c-Wtbm-Kw Un-hn-j≥ Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ \-S-∂p. tbm-Kw Un-hnj≥ {]-kn-U‚ v am-Xyq kv-I-dnb D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n F®v Fw _-jo¿, ]n sI Zm-kv, sI ]n _m-_p, jm-Pp kn Fw, ]n B¿ cm-Pp kw-km-cn-®p.

{_m-©v k-t½f-\w tIm-X-aw-Kew: kw-ÿm\sØ \-K-c-k-`-I-fn-se km-ºØn-I-ÿn-Xn tam-i-am-b-Xn\m¬ Po-h-\-°m-cp-sS i-ºfhpw s]≥-j\pw k¿-°m¿ Gs‰-Sp-Øv \¬-I-W-sa-∂v ap-\nkn-∏¬ sN-b¿-am≥ sI ]n _m_p B-h-iy-s∏´p. ap-\n-kn-∏¬ Ãm-^v A-tkmkn-tbj-s‚ tIm-X-awK-ew {_m-©v k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. bq-\n-‰v {]-knU‚ v sI hn hn≥k-‚ v A-[y-£-X h-ln-® tbmK-Øn¬ sk-{I-´-dn-tb-‰v saw_¿ _m-_p-t]mƒ kzmK-Xw ]d™p. {]-Xn-\n-[n k-tΩf-\w kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn _n i-in-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. Iu¨-kn-e-dw-K-ßfmb F Pn tPm¿÷v, {]ao-f k-Æn, `m-\pa-Xn cmPp, hn hn Ip-cy≥, kn-Pp F-{_lmw kw-km-cn-®p.

in-em-Øm]\w aq-hm-‰p-]p-g: tIm¨-{K-k v(sF) ]m-bn-{] a-fi-ew I-Ωn‰n Hm-^n-kv a-μn-c-in-em-ÿm-]\w \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\v ]m-bn-{] I-h-e-bn¬ sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂nØ-e \n¿-h-ln-°pw. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI ]n tPm-bn-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ A-Uz.-]n Sn tXm-a-kv Fw.-]n.-, tPm-k-^v hm-g-°≥ Fw.-F¬.-F.-, Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v hn sP ]u-temkv, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk{I-´-dn Sn ]n l-k≥, sk-{I-´-dn P-bv-k≥ tPm-k-^v, A-Uz.-h¿Ko-kv am-Xyp, A-Uz.-sI Fw keow, F ap-l-Ω-Zv _-jo¿, sI Fw ]-co-Xv, am-Xyq-kv h¿-°n kw-km-cn-°pw.

inÂ-¸ime C-¶v s]cpºmhq¿: ku-Øv C-¥ybn-se hn-hn-[ tIm-f-Pp-I-fn¬ \n-∂m-bn 250 Hm-fw hn-Zym¿-YnIƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ B¿-°n-sSIv-N¿ in¬-∏-im-e ku-Øv hm-g°p-fw tlm-fn {I-k‚ v tIm-f-Pv Hm-^v B¿-°n-sS-Iv-N-dn¬ C-∂v. cm-hn-se 10 ap-X¬ h-cp-∂ 28 hsc B¿-´v-_m-tdm F-∂ B¿-°nS-Iv-N¿ h¿-Iv-tjm-∏v \-S-°pw. {]-i-kv-X in¬-∏n hn-\p Zm\n-tb-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \S-°p-∂ in¬-∏-im-e-bn¬ hn-hn[ cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈ s{]m^-j-W¬ in¬-∏n-I-fpw ]-s¶Sp-°pw. I-fn-a-Æp-sIm-≠p-≈ in¬-∏-ß-fm-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv.

tIm-X-awK-ew am¿-tØm-a sNdn-b ]-≈n-bn-se I-∂n C-cp]-Xp s]-cp-∂m-fn-\v hn-Im-cn ^m. t_-_n aw-Ke-Øv ]XmI Db¿Øp-∂p

h-\n-Xm-]T-\, sXm-gnÂ-kw-cw-` tI-{µ-¯n-sâ a-µn-tcm-Zv-Lm-S-\w 28\v aqhm-‰p-]p-g: ap-f-hq-cn¬ Pn√m tªm-°v ]-©mb-Øv kw-bp-‡am-bn ]Wn-X h-\n-Xm-]T-\, sXm-gn¬ kw-cw-`w ]-≤-Xn-bp-sS a-μn-tcm-Zv-LmS-\w 28 \v ssh-Io´v aq-∂n-\v \-S-°pw. tPmk-^v hm-g-bv-°≥ Fw.F¬.-Fbp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ h-\n-Xm

Im-eSn: ]p-d-bm¿ se-h¬ t{Imkn¬ ta¬-∏m-ew \n¿-an-°m≥ sd-bn¬-th a-{¥m-e-b-Øn-s‚ A-\pa-Xn e-`n-®-Xm-bn sI ]n [\-]m-e≥ Fw.]n.]-d™p. sNmΔ-c sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ \ho-I-cn-® πm-‰v t^m-ap-I-fp-sS DZv-LmS-\w \n¿-h-ln-®p kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. C-hn-sS ta¬-∏m-etam A-Sn∏m-Xtbm th-W-sa-∂ B-h-iyØn-\v h¿-j-ß-fp-sS ]-g-°ap≠v. A-c-a-Wn-°qdpw A-Xn-e[n-Ihpw tK-‰-S-°p-∂Xpw tK-‰v Xp-d-∂m¬ a¬-k-c-tbm-´hpw A]-I-S-ßfpw ]-Xn-hmWv. Cßs\ Xp-S-cp-hm-\m-hn-s√∂pw ta¬-∏m-ew \n¿-an-°-W-sa-∂pam-h-iy-s∏-´v \n-ch-[n k-a-c߃°pw C-hn-Sw th-Zn-bm-bn´p≠v. D-Zv-Lm-S-\ -k-tΩ-f-\-Øn¬ sd-bn¬-th Un-hn-j-\¬ am-t\P¿ cm-tP-jv A-K¿-hmƒ, {io-aqe-\K-cw ]-©mb-Øv {]knU‚ v sI kn am¿-´n≥,

s]- c p- º m- h q¿: tdm- U n¬ Aim- k v - { Xo- b - a m- b pw ap- ∂ - d n- b n∏n- √ m- s X- b pw \n¿- a n- ® n- ´ p- ≈ l-ºp-Iƒ aq-ew hm-l-\m-]-ISw D-≠m-bm¬ A-Xv \n¿-an-® hIp- ∏ v D- t Zym- K - ÿ ¿ \- „ - ] - c nlm-cw \¬-Ip-hm≥ _m-[y-ÿcm-sW-∂v kw-ÿm-\ a-\p-jymh- I m- i I- Ω o- j ≥ D- Ø - c - h v . sN- d p- I p- ∂ w kz- t Z- i n Pn≥k¨ eq-bn-kv I-Ωo-j-\p \-¬In- b ]- c m- X n- b n- e m- W v D- Ø - c hv. A-im-kv-{Xo-b-am-bn ]-Wn I-gn-∏n-® l-ºn-s\ kw-_-‘n®v hm-l-\-߃ Hm-Sn-°p-∂-h¿°v t\-c-sØ a-\- n-em-°p-∂ ssk≥ t_m¿-Up-I-fpw l-ºv D- s ≠- ∂ p hy- ‡ - a m- ° p- ∂ \n-

e-ß-fn¬ hn-i-Zo-I-c-W ¢m- pI-fpw \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®p. am-dw-]-f-fn Ãm¿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Fkv .- U - n.-- ] n.--s F. hm-g-°p-fw ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n F jm\-hm-kv A-[y-£-X h-ln-®p,sk-{I-´-dn \m-k¿ ap-Sn-°¬, aWv-V-ew {]-kn-U‚ v ssk-\p≤o≥, {_m-©v {]-kn-U‚ v sk{I-´d - n-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. kzm-K-X kw-Lw `m-c-hm-lnI-fm-bn d-^o-°v am-dw-]-f-fn, ssk-Xp-ap-lΩ - Z- v, s - s\-k¬, A - ko-kv, -]n F k-Cu-Zv, j-co-^v, jm-P-lm≥ F-∂n-h-sc Xn-cs™-Sp-Øp.

Xyhpw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v ]-cnt°¬-°p∂-Xv ]-Xn-hmWv. hen-b -hm-l-\-߃ Ip-gn-bn¬ ho-Wv \n-b-{¥-Ww hn-´v Im-\bnepw a‰pw ]-Xn-°p-∂Xpw \nXy-kw-`-h-am-Wv. 30 ¬∏-cw _ p-I-fm-Wv C-Xn-se k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xv. a-e-bm-‰q¿, C√n-tØmSv, ap-f¶p-gn F-∂o a-e-tbm-c-{Km-a-hmkn-Iƒ kz-Im-cy-_-kn-s\ am{Xw B-{i-bn-®m-Wv bm-{X sN-øp-∂-Xv. H-Iv -tSm-_¿ H-∂p ap-X¬ k¿-ho-kp-Iƒ \n¿-Øn-

tIm-X-aw-Kew: I-em-e-b-kwL¿-jw \-K-c-Øn-te-°p hym]n-°p∂p. tIm-X-awK-ew \-K-cØn-sebpw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ßfn-tebpw tIm-f-Pp-I-fn¬ hnZym¿-Yn kw-L-´-\-߃ ]-XnhmWv. tIm-X-aw-Ke-sØ b¿tZm am¿ _-tk-en-tbmkv, s\√n-°p-gn C-μn-cm-Km-‘n tImfPv, tIm-´∏-Sn am¿ G-en-bm-kv F-∂o tIm-f-Pp-I-fn-em-Wv kwL¿-jw ]-Xn-hm-Ip∂-X.v C-μn-cm-Km-‘n tIm-f-Pn¬ ]Tn-°p∂ F F kl¬, sI Fw Aen, kn _n \u-^¬ F∂nh-sc H-cp kw-Lw I-gn-™ Znh-kw B-{I-an-®n-cp∂p. C-h¿ ]-cn-°p-I-tfm-sS Xm-eq-°v B-

b-a {]-Im-c-ap-≈ A-S-bm-f-ßfpw D- ≠ m- b n- c n- ° - W - s a- ∂ pw A- X n- \ v k¿- ° m- c pw K- X m- K - X h- I p- ∏ pw s]m- X p a- c m- a - Ø v hIp- ∏ pw {]- t Xy- I w {i- ≤ n- t °≠- X m- s W- ∂ pw hn- [ n- \ ym- b Øn¬ ]-d-bp-∂p.tI- c - f - Ø n- s e tZ- i o- b - k wÿm-\ ]m-X-I-fn-epw {Km-ao-W tdm- U p- I - f n- e pw F- Æ - a - ‰ lºp-I-fm-Wv ÿm-]n-®n-cn-°p-∂sX- ∂ pw th- K - X \n- b - { ¥n- ° phm-\m-Wv C-h ÿm-]n-®n-cn-°p∂- s X- ¶ n- e pw ^- e - Ø n¬ `q- c n`m-Kw l-ºp-I-fpw A-]-I-S-ßfp-sS {]-`-h tI-{μ-am-sW-∂pw C- h hm- l - \ bm- { X- ° m- c p- s S Po- h - \ v `o- £ - W n- b m- s W- ∂ pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.

tIm-X-aw-Kew: s\√n-°p-gn C-μn-cm-Km-‘n tIm-fPn¬ F-kv.F^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿-°p t\-sc B-{I-Ww. _p-[-\m-gv-® D®-°v H-cp a-Wn-tbm-SpIq-Sn-bm-Wv s\√n-°p-gn kz-tZ-in-Ifm-b A-\okv, A-Pmkv, C-tX tIm-f-Pn-se _n-cp-Z- hn-Zym¿-YnIfm-b Aa¬, Ir-jv-W-\pÆn, A-£bv, ap-lΩZv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv F-kv.F^v.sF. {]-h¿-ØI-sc a¿-±n-®-Xm-bn ]-dbp-∂Xv.

A-¦-W-hm-Sn-bn tam-j-Ww Iq-Sp¶p s\-Sp-ºm-ticn: A-I-∏d-ºv sdbn¬-th tK-‰n-t\m-Sp -tN¿-∂p≈ ]-©mb-Øv {Ku-≠n¬ {]h¿-Øn-°p-∂ A-¶-W-hm-Snbn¬ km-aq-lnIhn-cp-≤-cp-sS hn-f-bm-´hpw tam-j-W-hpw h¿[n-®p-h-cp-∂p. A-¶-W-hm-Sn-bn¬ A-Xym-hiyam-b sh-fn-®w C√m-Ø-Xn\m¬ C-Ø-c-°m¿-°v ku-I-cyta-dp∂p. ]-©mb-Øv th-≠ \S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°-W-sa-∂v bp-htam¿-® kwÿm-\ k-an-Xn-bwKw _m-_p I-cn-bm-Sv B-h-iys∏-´p. tbm-K-Øn¬ F ]n h¬k-cmPv, sI sI APn, km-P≥ tKm-]m¬, F C k-t¥mjv, _nPp Sn B¿ kw-km-cn-®p.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. ss{U-h-sd ]o-Un-¸n-¡p-¶-Xm-bn ]-cmXn B-ep-h: `q-an I-®-h-S-Øn-s‚ ad-hn¬ e-£-߃ X´n-b sI.Fkv.B¿.Sn.kn. D-tZym-K-ÿ≥ ss{U-h-sd ]o-Un-∏n-°p-∂-Xmbn ]-cmXn. sI.F-kv.-B¿.Sn.kn. Bep-h Unt∏m F≥-Pn\o-b¿ Fw sI hn-P-b-Ip-am-dns\-Xn-sc-bm-Wv ]-cmXn. Bep-h sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Un-t∏m-bn-se ss{U-hdmb F-S-b-∏p-dw ap-≠q¿ ho-´n¬ Fw F-kv t{]-am-\-μ-\m-Wv ]-cmXn-°mc≥. sa-bv am-k-Øn¬ Xs∂ k-ao-]n-®v Xm≥ I-Sp-Ø km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn-emsW∂pw A-Xn-\m¬ X-s‚ `mcym-]n-Xm-hn-s‚ t]-cn¬ sXmSp]p-g C-S-sh-´n `m-K-Øp-≈ 12 sk‚ v ÿ-ew hn¬-]-\ \-S-Øp-

sa∂pw A-dn-bn®p. C-Xv hm-ßp∂-Xn-\m-bn t{]-am-\-μ-\n¬ \n∂v c-≠p e-£w cq-] Unt∏m F≥-Pn-\o-b¿ ssI-∏-‰p-Ibpw sN-bvXp. ]n-∂o-Sv G-sd \mƒ Ign-™n´pw h-kv-Xp B-[m-cw sNbv-Xp \¬-Im≥ C-bmƒ X-øm-dmbn√. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv X-∂n¬ \n∂pw hmßn-b ]-Ww Unt∏m F≥-Pn-\o-b¿ hy-‡n-]-cam-b B-h-iy-߃-°m-bn D-]-tbm-Kn®-sX-∂v hy-‡-am-bXv. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v ]-Ww Bh-iy-s∏-´-tXm-sS-bm-Wv ta-eptZym-K-ÿ\m-b C-bmƒ Io-gptZym-Kÿ-s\ am-\-kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-°p-∂Xv. X-s∂ I-≈t°-kp-I-fn¬ Ip-Sp-°n tPm-en \-„-s∏-Sp-Øp-sa∂pw ÿ-ew

G-P³-kn-IÄ kn-en-−-dp-I-fn \n¶v Kym-kv tNmÀ-¯p-¶-Xm-bn ]-cmXn s]-cp-ºm-hq¿: ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠-dn¬ \n-∂v G-P≥-knIƒ Kym-kv tNm¿-Øp-∂p-sh-∂v ]-cm-Xn. ]-e ho-Sp-I-fn-epw GP≥-kn-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂ knen-≠-dp-Iƒ Xp-d-∂m-Wn-cn-°p∂-sX-∂v B-Zyw ap-X¬ hym-]I-am-b ]-cm-Xn \n-e-\n¬-°p-∂p≠v. I-gn-™ Zn-h-kw Im-™n-c°m-Sv kz-tZ-in {io-\n-hm-k-s‚ ho-´n¬ Xp-d-∂n-cp-∂ kn-en-≠¿ eo-°v sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xo-∏n-Sn-s®-¶n-epw s]-´-∂v AW-®-Xn-\m¬ A-]-I-Sw H-gn-hm-

h-bv°p-sa-∂m-Wv Im-eSn, A-¶am-en taJ-em kz-Im-cy _-kv Hm-]td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ A-dn-bn-®n-´p-≈Xv. Uo-k¬ sNe-hv hen-b tXm-Xn-em-sb∂pw C-h¿ Nq-≠n°m-´p∂p. C-h¿ ]-Wn-ap-S-°nbm¬ hn-Zym¿-Yn-I-fpƒ-s∏-sSbp-≈ \q-dp-I-W-°n-\p bm-{X°m¿ Zp-cn-X-Øn-em-hpw. A-Sn-b¥-c-am-bn tdm-Uv k-©m-c-tbmKy-am-°-W-sa-∂m-Wv a-e-bm‰q¿˛C√n-tØm-Sv \n-hm-kn-Iƒ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.

bn. kn-en-≠¿ Xp-d-∂n-cp-∂ hnh-cw sIm-≠p h-∂-t∏mƒ Xs∂ G-P≥-kn-°m-sc A-dn-bn®n-cp-∂p. km-[m-c-W 40 Zn-h-kw h-sc Kym-kv D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ ]-e¿-°pw ]-Ip-Xn Zn-h-k-߃ t]m-epw Kym-kv D-]-tbm-Kn°m≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂ ]-cm-Xnbp-ap-≠v. C-∂-se s]-cp-ºm-hq-cn-se H-cp ho-´n¬ _m-_p Kym-kv GP≥-kn-kn-bn¬ \n-∂pw sIm≠p-h-∂ Kym-kv kn-en-≠¿ s]m´n-®n-cn-°p-∂-Xv I-≠v ho-´p-S-a kn-en-≠¿ Xq-°n t\m-°-W-sa-

∂m-h-iy-s∏-´-t∏mƒ A-Xv Kymkv G-P≥-kn-bp-sS tKm-Uu-Wnte ]-‰p-I-bp-≈p-sh-∂v ]-d™p kn-en-≠¿ Xn-cn-®p sIm≠p-t]m-bn. ho-´p-S-a C-Xp kw_-‘n-®v F-d-Wm-Ip-fw C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j≥ A-[nIr-X-tcm-Sv sam-ss_-en¬ ]-cmXn-s∏-´-t∏mƒ 48 a-Wn-°q-dn-\p≈n¬ ]-cn-lm-cw D-≠m-°m-sa∂ a-dp-]-Sn e-`n-®v a-Wn-°q-dpIƒ-°-Iw kn-en-≠-dn-s‚ _p°n-Mv Im≥-k¬ sN-bv-X a-dp-]Sn-bm-Wv F-kv.F -- w.--F-kn-eq-sS e-`n-®-Xv.

ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnemWv. C-Xp-Iq-Sm-sX I-gn-™ Zn-h-k-ap≠m-b kw-L¿-jØn¬ F-kv.F^v.sF. G-cnbm-I-Ωn-‰n-bw-Kw A-Jn-te-jv A-S-°-ap-≈-h¿-°v ]-cn-t°-‰ncp∂p. tIm-f-Pn-\-IØpw ]p-dØpw \-S-°p-∂ sN-dp-Xpw- h-ep-Xpamb kw-L¿-j-߃ Iz-t´-j≥ kw-L-߃ G-s‰-Sp-°p-∂-tXmsS-bm-Wv kw-L¿-jw \-Kc - Ø - nte°pw hym-]n-°p-∂Xv. hnZym¿-Yn-Ifpw Iz-t´-j≥ kw-Lßfpw X-Ωn-ep-≈ _-‘-am-Wv C-Ø-c-Øn¬ kw-L¿-jw hym]n-°m-\p-≈ Im-cWw. Su-Wn¬ d-h\yq Sh¿, am¿°-‰v F∂nh

ssI-{μo-I-cn-®v hn-Zym¿-Yn-Ifpw Iz-t´-j≥ kw-L-ßfpw X-º-Sn°¬ ]-Xn-hm-Wv. F-kv.F^v.sF. G-cn-bm -IΩn-‰n-bw-Kw A-Jn-te-jn-s\ a¿±n®-Xv tNmZyw sN-bv-X hym-]mcn-hy-h-km-b k-an-Xn Pn√m IΩn-‰n-bw-Kam-b sI F \u-jm-Zns\ Iz-t´-j≥ kw-Lw B-{I-an°p-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F¬.Un.F-^n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \-K-c-Øn¬ {]-Xntj-[-{]-I-S-\w \-SØn. kn.sF.Sn.bp. G-cn-bm sk-{I´dn sI F tPmbn, ko-Xn ap-lΩZv, kn F kn-≤oJv, Fw bp Ajvd - ^v, F¬-tZm-kv F-∂n-h¿ {]I-S-\-Øn-\p t\-XrXzw \¬-In.

F-kv.F^v.sF. {]-hÀ-¯-IÀ-¡p t\-sc B-{Ia-Ww

[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hm-b am-d-ºn-≈n \p-kv-d-Øp¬ C-kvemw shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°≥-U-dn {]n≥-kn-∏¬ Sn hn apc-fo-[-c-s\ \m-sf ssh-Io-´v aqsNm-Δ-c sd-bn¬-th tÃj-s‚ \-ho-I-cn-® πm-‰v-t^mw sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w ∂n-\v kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \sN-øp-∂p S-°p-∂ N-S-ßn¬ B-Z-cn-°pw. hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.--F¬.-Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw Fw sP km- c n- ® p. πm- ‰ v - t ^m- a p- I - f p- s S Wv \-ho-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-amtPman, sI ]n ]u-temkv, \o- f hpw D- b - c hpw h¿- [ n- ∏ n- ® v bn \-S-Øn-b-Xv. 1.80 tIm-Sn cq- F. A-[y-£-X h-ln-°pw. a\ko- a m k- e mw, lko- \ m ap- ta¬°q-c ÿm-]n-®v Im-Øn-cn- ]-bm-Wv C-Xn-\m-bn sN-e-h-gn- {¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. l- Ω Zv , A- t im- I v Ip- a m¿ kw- ∏p tI{μw ÿm-]n-°p-I-bp-am- ®-Xv.

l-¼p-IÄ aq-eap−mhp¶ hm-l-\m-]IS§Ä¡v \-ã]cnlmcw \Â-I-W-sa¶v

3

I-em-e-b-kw-LÀ-jw \-K-c-¯n-te-¡v hym-]n-¡p¶p

BZ-cn-¡pw s]-cp-ºm-hq¿: kw-ÿm-\ A-

tdm-Uv X-IÀ¶Xpaqew kzImcy_-Êv Hm«w \nÀ¯p¶p Im-eSn: Im-e-Sn˛a-e-bm-‰q¿ tdmUv X-I¿-∂-Xp-aq-ew kz-Im-cy _- p-Iƒ Hm-´w \n¿-Øn-hbv°p∂p. I-gn-™ a-g-°me-Øv X-I¿-∂ Im¬-\-S t]mepw km[y-a√m-Ø hn-[-Ønem-b \n-ebn-emWv Cu ]m-X. ta-°m-eSn, sIm-‰aw, \o-eoizcw, ]-≈p-s]-´, a-e-bm-‰q¿, C√n-tØm-Sv h-sc Hº-Xv Intem-ao-‰¿ Zq-cw h≥ K¿-Ø-߃ cq-]-s∏-´v sh-≈-hpw sN-fnbpw \n-d-™ \n-e-bn-em-Wv. C-cp-N{I-hm-l-\-߃ Dƒ-s∏-sS \n-

Iƒ-°m-bp-≈ sXm-gn-e-[n-„n-XtIm-gv-kpIƒ, sXm-gn¬- ]-cn-ioe\w, D¬-∏-∂ \n¿-amWw, hn]W-\w Xp-Sßn-b e-£y-an-´v aq∂p \n-e-I-fn-em-bn 2250 kv-Izb¿ ^o-‰v a-μn-c-am-Wv \n¿-an-®n-´p≈-sX-∂v tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v \n-km jmlp¬ l-ao-Zv ]-d-™p.

Bep-h: ap-kv enw eo-Kv Nm-e°p-Sn ]m¿-e-sa‚ v \n-tbm-P-Iafi-ew I¨-h≥-j≥ 27 \v aq∂n-\v Bep-h {]n-b-Z¿-in-\n Su¨-lm-fn¬ \-S-°pw. eo-Kv kwÿm-\ {]-knU‚ v ]m-W°m-Sv k-øn-Zv ssl-Zc-en in-lm_v X-߃ I¨-h≥-j≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. t\-Xm-°fmb C Sn ap-lΩ-Zv _-jo¿ Fw.]n, A-–p- a-Zv ka-Zm-\n Fw.F¬.F, a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™v, Sn F AlΩ-Zv I-_o¿ Fw.F¬.F. ]s¶-Sp-°pw.

]p-d-bmÀ sdbnÂ-th taÂ-¸m-e-¯n-\v A-\p-a-Xn: Fw.]n.

Fkv.-Un.-]n.sF. ]Z-bm-{X: kzmKXkwLw cq]o-I-cn-¨p hm-g-°p-fw: `o-I-c cm-jv-{So-bw A-h-km-\n-∏n-°p-I F-∂ {]-tabw A-Sn-ÿm-\-am-°n \-S-Øs∏-Sp-∂ F-kv.U --- n.---]n.--sF. tZ-iob Imw-]b - n-\n-s‚ `m-Ka - m-bn hmg-°p-fw ]-©m-b-Øv I-Ω-n-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-©m-bØv X-e ]-Zb - m-{X \-SØ - pw. 30-\v am-hn≥-Np-h-Sv I-h-ebn¬ \n-∂v B-cw-`n-°p-∂ ]-Zbm-{X ap-Sn-°¬,- h-©n-\m-Sv,- a™-s∏-´n, am-dw-]-f-fn,- sN-º-d°n h-gn sX-s° hm-g° - p-fw I-he-bn¬ k-am-]n-°pw. ]-Z-bm-{Xbp-sS `m-K-am-bn ]-©m-b-Øv ]cn-[n-bn¬ {]-Nm-c-W t_m¿-UpIƒ ÿm-]n-°m-\pw {_m-©v X-

]T-\-tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v \n¿-h-ln-°pw. sXm-gn¬-kw-cw`w tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈nbpw \n¿-h-ln-°pw. k¿-°m¿, {Xn-X-e ]-©mbØv k-lm-b-tØm-sS h-\n-X-

I¬-h³-j³ 27\v

kochi/EKR

am-‰w hm-ßn-Ø-cp-sa∂pw Unt∏m F≥-Pn-\o-b¿ `o-j-Wns∏-Sp-Øn-b-Xm-bn t{]-am-\-μ≥ ]-d-bp∂p. Unt∏m F≥-Pn-\o-bdp-sS ]o-U-\-Øn-s\-Xn-tc sI.F-kv.-B¿.Sn.kn. ss{U-h¿ hIp-∏p-a-{¥n, sI.F-kv.-B¿.-Sn.kn. Fw.Un., hn-Pn-e≥-kv U-bd-IvS¿, F.Sn.H. F-∂n-h¿-°v ]cm-Xn \¬-In.

tbmKw C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: Pn√-bn-se ssπ-

hp-Uv D-S-a-I-fp-sS H-cp A-Snb¥c tbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v G-gn-\v s]-cp-ºm-hq¿ Ip-∂Øm≥ d-kn-U‚ v-kn-bn¬ tN-cpsa-∂v sk-{I´-dn A-dn-bn-®p. apgp-h≥ ssπ-hp-Uv D-S-a-Ifpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v A-dn-bn-®p.

am-K-kn³ {]-Im-i-\w sNbvXp hm-g-°p-fw: am-dw-]-f-fn Fw.-- C .-F- k v . tIm-f-Pv A-d-_n-°v Un∏m¿-´v-sa‚n-s‚ am-K-kn≥ {]-Imi-\-hpw A-d-_n-°v A-tkm-kntb-j≥ ao-‰pw \-S-∂p. Fw.--CF .--- -kv. tIm-f-Pv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Fw.---CF .--- -kv. Pn-√m {]-kn-U‚ v k-°o¿ lp-ssk≥ \n-∂v a-lmcm-Pm-kv tIm-f-Pv A-d-_n-Iv Un∏m¿-´v-sa‚ v A-kn- v {]-^.-sb-lv-b-Jm≥ G-‰p-hm-ßn {]Im-i\ - w \n¿-hl - n-®p. N-Sß - n¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm.--F _n-Pp. A-d_ - n-°v F-®v.H--- .--Un. JZo-P _o-hn A-[ym-]I - c - m-b ssdlm-\Ø - v. j-d^ - p-±o≥,P--- l - v^ - ¿, \n-jm-Zv Fw F-kv F-∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp.--

B-{I-a-W-Øn¬ k-l¬ F F, A-en sI Fw, \u-^¬ kn _n F-∂n-h¿-°p ]-cn-t°‰p. Ch¿ tIm-X-awK-ew K-h¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. B-{I-a-W-Øn¬ F-kv.F^v.-sF. G-cn-bm I-Ωn-‰n i-‡-am-bn {]-Xn-tj[w tc-J-s∏-Sp-Øn. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂v G-cn-bm I-Ωn-‰n {]-kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p.

Npcp¡¯nÂ

t]m]p-e¿ {^≠v shtßme Gcnbm IΩn‰n \S-Ønb l÷v kpc£m ssKUv hnXcWw Pn√m {]kn-U‚ v hn sI ju°-Øen lmPn Aen k-Zn-°n\v \¬In \n¿h-ln-°p-∂p

lmPn-amÀ¡v bm{X-b-b¸p \-ÂIn hmg-°pfw: t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm-^v C-¥y sh-tßm-e G-cnbm I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ta-J-e-bn-se lm-÷m-Pnam¿-°v bm-{X-b-b-∏pw l-÷v th-f-bn¬ D-]-tbm-Kn-°m-hp-∂ kp-c-£m ssK-Un-s‚ hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. t]m-™m-t»-cn k-lr-Z-b sse-{_-dn lm-fn¬ h-®v kw-L-Sn-∏ N-S-ßn¬ t]m-]p-e¿-{^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v hn sI ju-°-Ø-en- Aen k-Zn-°v lm-Pn°v kp-c-£m ssK-Uv \¬-In. sI -F-kv \u-jm-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. Fw sI A-iv-d-^v ap-hm-‰p-]pg l-÷m-Pn-am¿-°p-f-f am¿-K-\n¿-tZ-i-ß-fpw kp-c-£m ssKUn-s‚ D-]-tbm-K-hpw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn. C-amw-kv Iu¨kn¬ Pn-√m tPm-bn≥ sk-{I-´-dn \n-km¿ au-e-hn Zp-B-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

F-kv.Un.]n.sF. ]-Z-bm-{X aq-hm-‰p-]p-g: F-kv.Un.]n.sF. ]m-bn-{] ]-©mb-Øv ]-Z-bm{X t]-g-bv-°m-∏n-≈n ]-≈n-∏-Sn-bn¬ afi-ew {]-knU‚ v \ko¿ ]p-Xp-∏m-Sn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. afi-ew sk-{I´-dn eØo-^v ap-f-hq¿ \-bn-® ]-Z-bm-{X hnhn-[ ÿ-e-ß-fn-se kzoI-c-W-Øn-\v ti-jw ssh-Io´v s]-cp-a‰-Øv k-am-]n®p. k-am]-\-k-tΩf-\w C-Sp-°n Pn√m sk-{I´-dn \u-jm-Zv _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. jn-lm-_v au-ehn, Icow Im-e-ºqcv, jw-kv ap-f-hq¿ F-∂n-h¿ t\-XrXzw \¬In. ap-\n-kn-∏¬ ]-Zbm-{X C-∂v In-g-t°-°-c td-j≥ I-S-]-Sn-bn¬ \n-∂m-cw-`n°pw.

d-kn-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j³ D-Zv-Lm-S-\w s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ Su¨ sk≥-{S¬ d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ D-Zv-Lm-S-\hpw HmWm-tLm-jhpw sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n \n¿-h-ln-®p. A-tkm-kn-tb-j≥ {]knU‚ v Sn Fw k-°o¿ lp-kbv≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kmPp t]mƒ Fw.F¬.F. ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. l-cn-Ipam¿, Sn F-kv {]-`m-Ic≥, hn ]n JmZ¿, sI lcn, t]mƒ ]mØn°¬, ]n F-kv cLp, Cμn-c cm-P≥ kw-km-cn®p.

sse-k³kv d-±m¡n s]cpºm-hq¿: H-°¬ ]-©m-b-Øn-se Ip-f-Øp-ß-am-en ]-´nI-Pm-Xn tIm-f-\n-tbm-Sv tN¿-∂p-≈ B-Iv-k¨-kv ssπ-hp-Uv I-º-\n-°v sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-® ap≥ I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\w d-±m-°m≥ ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. I-gn-™-am-kw 24\v Iq-Sn-b ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-K-Ønem-Wv sse-k≥-kv \¬-Im-\p-≈ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv.-

`m-c-hm-lnIÄ

s]cpºmhq¿: tIcf hym-]mcn hyh-kmbn GtIm]\ k-anXn s]cpºmhq¿ taJe s]mXptbmKw Pn√m sk{I´dn kn sI A–p≈ DZvLmS\w sNbvXp. sNb¿am≥ Fw sI cm[mIrjvW≥ A-[y-£-X h-ln®p. ]pXnb `mc-hmlnI-fmbn t__n InfnbmbØv ({]knU‚ v), C ]n Pbnwkv, kn ]n tKm]meIrjvW≥, kn B¿ ]utemkv, _nt\mbv kvIdnb (sshkv {]knU‚pam¿), Fw F≥ caW≥ (P\d¬ sk{I´dn), hn ]n \ujmZv, tPm¿Pp-Ip´n, iin shtßme, aplΩZv hmg°pfw (sk{I´dnam¿), sI C \ujmZv (J-Pm©n) Fw sI cm[mIrjvW≥, B¿ tPm¿Pv, hnZym[c≥, B‚Wn Xp-cpØn, t_kn¬ tP°_v, Fw bp l-aoZv (I-Ωn‰n AwK߃) F∂nh-sc Xncs™SpØp.


{]mtZ-inIw

26 k]vXw-_¿ 2013- hymgw

]cn-]mSn  F-d-Wm-Ip-fw Su¨ lmƒ: ap-kvenw eo-Kv ]m¿-e-sa‚ v I¨-h≥-j≥˛cm-hn-se ]Øn\v.  F-d-Wm-Ip-fw K-h¨-sa‚ v tem.tIm-fPv: te-Uo-kv tlm-Ã-en-s‚ sI-´n-S-\n¿amW D-Zv-Lm-S-\w ssl_n CuU≥ Fw.F¬.F.˛cm-hn-se 10.00  t\m¿Øv I-f-a-ti-cn tIm-´∏p-dw B¿-t°-Un-s‚ XmgsØ \n-e: Im\-dm _m-¶n-s‚ ]p-Xn-bim-J D-Zv-Lm-S-\w s]mXp-a-cm-a-Øp- a{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip-™v cm-hn-se ˛9.00  F-d-Wm-Ip-fw ss^≥ B¿´v-kv lmƒ: tI-c-f kwKo-X \mS-I-A-°m-Z-an-bp-sS {]-Xnhm-c \m-S-Iw˛ssh-In´v 6.30

Adnbn-¸pIÄ

a-´v tcm-K \nÀ-W-b ]-cn-tim-[-\ sIm-®n: Pn-√ sh-Iv-S¿ I¨t{Smƒ Hm-^n-kn-s‚ t\-Xz-Øn ¬ C-∂v cm-{Xn Ip-º-fw ]-©mb-Øn-se 13˛mw hm¿-Un-se d-aZ dn-tkm¿-´n-\-Sp-Øp-≈ tNm-bvkv lu-kv ap-X-ep-≈ ho-Sp-Ifn¬ a-¥v tcm-K \n¿-W-b ]-cntim-[-\ \-S-Øp-sa-∂v ko-\nb¿ _-tbm-f-Pn-Ãv A-dn-bn-®p. s]m-Xp P-\-ß-fpw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-cpw ]-cn-tim-[-\-bpam-bn k-l-I-cn-°-Ww. cm-{Xn F-´n-\p ti-jw am-{Xta a-\p-jy i-co-c-Øn¬ \n∂pw a-¥p tcm-K-hn-c-I-sf Is≠-Øm≥ I-gn-bq F-∂-Xn\m¬ F-´p ap-X¬ 10 h-sc-bmbn-cn-°pw ]-cn-tim-[-\-bv-°mbn Po-h-\-°m¿ ho-Sp-I-fn¬ \n∂pw c-‡ km-ºn-fp-Iƒ ti-Jcn-°p-I-bp-≈q-sh-∂pw A-t±lw A-dn-bn-®p.

At]£ £Wn-¨p-

ssh∏n≥-: Rm-d°¬- {Kma∏©m-bØn-e sSIn-\n-°¬Akn-kv-‰‚n-s‚bpw- F≥.B¿.-C.Pn.-Fkv- F≥Pn-\obdp-sSbpw- Hgn-hn-te°vAt]£ £Wn-®p.- Ahkm\Xo-bXn- HIv-tSm-_¿- A©v.

I-f-a-ti-cn: sIm-®n sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ A-kn- v F≥-Pn\o-b-dn-Mv(C-e-Iv -{Sn-Iv) kq-∏¿ ssh-k¿ (kn-hn¬) F-∂o X-kvXn-I-bn-te-°v C‚¿-hyq-hn¬ A-tbm-Ky-cm-bn I-s≠-Øn-b DtZym-Km¿-Yn-I-sf \n-b-an-®-Xmbn ]-cm-Xn. X-kv-Xn-I-bv-°m-bn 20 h¿-jw ap≥-]-cn-N-bw am-\-Zfi-am-°n-bm-Wv C‚¿-hyp A[n-Ir-X¿ \-S-Øn-b-Xv. F-∂m¬ C-sXm-∂pw t\m°m-sX A-kn- v F≥-Pn-\osIm®n Xpd-ap-J-Øns‚ {]Xn-k‘n ]cn-l-cn-°m≥ \S-]Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v b¿(C-e-Iv -{Sn-Iv) X-kv-Xn-It]m¿´v kwbp‡ sXmgn-emfn kwL-S-\-IfpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Ønb Im¬\S {]N-cW bn¬ \n-b-a-\w \-S-∂-Xm-bn-´mPmY tXm∏pw]Sn--bn¬ ap≥ Fw.F¬.-F. tPm¨ s^¿Wm-≠kv DZvLm-S\w sNøp∂p Wv C ‚¿-hyp-hn¬ ]-s¶-Sp-Ø

sIm-®n: tN-cm-s\-√q¿ `m-K-Øv c-≠p ÿ-e-ß-fn-em-bn A-\-[nIr-X-am-bn kq-£n-®n-cp-∂ A-dp]-Øn-c-≠v tem-Uv ]p-g-a-W-epw c-≠p hm-l-\-ß-fpw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. tN-cm-s\-√q¿ X´mw-]-Sn `m-K-Øp tdm-Un-\p-h-S°p-h-iw tIm-Xm-Sv,I-S-a-°p-Sn tXm-´-I-Øn¬-ho-´n¬ s_-∂n (45) \-S-Øn-h-∂ a-W¬ ssk‰n¬-\n-∂v 50 tem-Upw.-tN-cm-s\√q¿ ssX-°m-hv, tN-∂mw-]n-≈n ho-´n¬ A-Pv-a¬(38), tN-cm-s\√q¿ ssX-°m-hv h-en-b-ho-´n¬ a≥-kq¿(38) F-∂n-h¿ \-S-Ønh-∂ ssk-‰n¬ kq-£n-®n-cp-∂ ]-{¥-≠p tem-Uv a-W-ep-am-Wv t]m-eo-kv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. C-cp ÿ-e-ß-fn¬ \n∂pw c-

≠v tem-U¿ h-≠n-I-fpw ]n-Sns®-Sp-Øn-´p-≠v. s_-∂n \-S-Ønh-∂- a-W¬ ssk-‰v tN-c-s\√q¿ C-S-b-°p-∂w I-t∏-f, I-≠Øp-]-d-ºn¬ ho-´n¬ A-\n¬Ip-am¿(45) F-∂-bm-fp-sS sse

cn-a-W-ep-am-bpw a-´n-a-W-ep-ambpw an-Iv-kp sN-bv-X \-√-a-W¬ B-sW-∂ co-Xn-bn-em-Wv C-h¿ hn ¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. Xr-°m-°-c ]o-Sn-tb-°¬ ho-´n¬ A-–p¬ A-ko-kv(52)

]n-Sn-s¨-Sp-¯-Xv 15 e-£w cq-]-bp-sS aWÂ

k≥-kn-bn-ep-≈-Xm-Wv. I-c-aW¬ am-{X-am-Wv kq-£n-°phm≥ sse-k≥-kv Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v \¬-In-b-n-cn-°p-∂-Xv. CXn-s‚ a-d-hn-em-Wv I-S-hp-I-fn¬\n-∂pw A-\-[n-Ir-X-am-bn ]p-g-aW¬ tem-dn-bn¬- I-b-‰n C-hnsS F-Øn-®-Xn-\p-ti-jw ]m-e°m-Sv `m-K-Øp-\n-∂pw h-cp-∂ I-

F-∂-bm-fp-sS sse-k≥-kn-s‚ a-d-hn-em-Wv A-Pv-a¬, a≥-kq¿ F-∂n-h¿ _n-kn-\-kv \-S-Ønbn-cp-∂-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v s_-∂n-, A-Pv-a¬, a≥kq¿ sse-k≥-kn D-S-a-I-fm-b A-\n¬-Ip-am-¿, A-–p¬ A-kokv, ÿ-ew- D-S-a-Iƒ F-∂n-h¿s°-Xn-sc tI-sk-Sp-Ø-Xm-bpw

IãX-IÄ-¡n-S-bnepw I-f-ªp-In«n-b ]-Ww D-S-a-bv-¡v Xn-cn-sI \ÂIn a-´m-t©-cn: Po-hn-X-Øn¬ H-cp]m-Sv I-„-∏m-Sp-s≠-¶n-epw h-gnb-cn-In¬ \n-∂p e-`n-® ]-Xn-\mbn-c-߃ e-`n-®n-´pw sk-_mÃy≥ kz-¥-am-°m≥ {i-an-®n√. I-f-™p In-´n-b ]-Ww Xncn-sI \¬-In Hm-t´m ss{U-h¿ Iq-Sn-bm-b sk-_m-Ãy≥ amXr-I-bm-bn. C-∂-se D-®-°v Hcp a-Wn-°v Ãm¿ Xn-tb-‰¿ tdmUn¬ \n-∂m-Wv sk-_m-Ãy≥ A-º-Øn-A-øm-bn-cw cq-]-bpw a-‰p tc-J-I-fp-a-S-ßn-b πm-ÃnIv _m-Kv e-`n-®-Xv. H-cp Im-dn-\p ]n-d-In¬ \n-∂p ho-W _m-Kv I-≠m-Wv sk-_m-Ãy≥ A-Xv G-s‰-Sp-Ø-Xv. _m-Kn¬ ]-Wam-sW-∂-dn-™-tXm-sS sk_m-Ãy≥ A-Xv a-´m-t©-cn t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ G¬-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-∏-e-≠n-ap-°v kz-tZ-in A–p-√-bp-sS a-I≥ k-^o-dn-s‚ ]-W-am-Wv \-„-s∏-´-Xv. kp-K‘-hy-Rv-P-\ hym-]m-cn-bm-b A-–p _m-¶n-¬ A-S-°p-∂-Xn\m-Wv k-^o-dn-s‚ ssI-øn¬ ]-Ww \¬-In-b-Xv. C-Xn-\n-Sbn¬ k-^o-dpw kp-lr-Øpw t^m-t´m-Ãm-‰v F-Sp-°p-∂-Xn\m-bn F-Øn-b-t∏mƒ \n¿-Ønbn-´n-cp-∂ Im-dn-s‚ Un-°n-°p

]Whpw a-‰p tc-J-I-fp-a-S-ßn-b _m-Kv sk-_m-Ãy≥ a-´m-t©-cn t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ G¬-∏n-°p-∂p ap-I-fn¬ I-h¿ sh-°p-I-bm-bn- tÃ-j-\n¬ sh-®p \-S-∂ N-Scp-∂p. I-h¿ F-Sp-°p-∂-Xn-\v ßn¬ sk-_m-Ãy-s\ t]m-enXn-cn-™-t∏mƒ Im¿ hn-´p-t]m- kv A-`n-\-μn-®p. ]-W-hpw tc-J-bpw a-´m-t©hp-I-bpw sN-bv-Xp. ]-Ww \-„s∏-´ hn-j-a-Øn¬ C-cn-°p- cn A-kn.-I-Ωo-j-W¿ Fw _ntºm-gm-Wv tÃ-j-\n¬ \n-∂v t\m-bn k-^o-dn-\p ssI-am-dn. t]m-en-kv k-^o-dn-s‚ ho-´n-se- _-jo¿ \¬-In-b ]m-cn-tXm-jnØn-b-Xv. cq-] Im-dn-ep-≠m-bn- Iw sk-_m-Ãy-\p ssI-am-dn. cp-∂ _m-¶n-se ]m-kv-_p- tXm-∏pw-]-Sn sI hn tXm-a-kv °n¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-b ta¬- tdm-Un¬ A-ar-X Ip-So-c-Øn¬ hn-em-kw A-t\z-jn-®m-Wv ho- Xm-a-kn-°p-∂ sk-_m-Ãy-\v Sv I-≠p-]n-Sn-®-Xv. a-´m-t©-cn aq-∂p a-°-fm-Wp-≈-Xv.-

]-›n-a-sIm-®n ta-J-e-bn-se cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ, Iu¨kn-e¿-am¿ Xp-S-ßn-b sl¬-a-‰n√m-sX bm-{X-sN-øp-∂-h-sc ImWp-tºm-gm-Wv t]m-en-kv I-Æ-Sbv-°p-∂-sX-∂ B-t£-]w D-bcp-∂-Xv. H-fn-®pw ]m-Øpw ]-e-bn-S-ß-

fn-epw t]m-en-kv ]p-Xn-b \n-b-aØn-s‚ a-d-hn¬ sl¬-a-‰v C-√mØ C-cp-N-{I-hm-l-\-bm-{Xn-Isc ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv. F-∂m¬-]-cn-tim-[-\-bv-°p \n¬-°p-∂ t]m-en-kv cm-{„o-b°m-sc Im-Wp-tºmƒ Xn-cn™p-\n¬-°p-I-bm-Wv.

an-°p-∂ D-tZym-Km¿-Yn-°v 13,500 cq-]-bm-Wv ]-d-™n-cp-∂Xv. Iq-Sm-sX kq-∏¿-ssh-k¿ (kn-hn¬) X-kv-Xn-I-bn-te-°v 20 h¿-jw ]n.-U-ªyq.-Unbn¬ Hm-h¿-kn-b¿, {Um-^v-‰v-am≥ Xkv-Xn-I-bn¬ ap≥-]-cn-N-b-hpw 56˛65 h-b- p {]m-b-hpw \n-b-a\w e-`n-°p-∂-h¿-°v 12,000 cq]- i-º-f-hpw \¬-Ip-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™n-cn-°p-∂Xv. F-∂m¬ tI-∏v C-t∏mƒ \nb-a-\w \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv sa-Un-°¬ U-b-d-IvS¿ A-tbmKy-cm-sW-∂p I-≠-h-sc-bmsW-∂m-Wp ]-d-bp-∂-Xv.

A-tX-k-a-bw sIm-®n sa-Un°¬ tIm-f-Pv k¿-°m¿ G-s‰Sp-°m≥ \-S-]-Sn B-cw-`n-®n-cn°p-∂ Cu L-´-Øn¬ C-t∏mƒ C-hn-sS \-S-°p-∂ \n-b-a-\-Øn ¬ A-gn-a-Xn-bp-s≠-∂v sXm-gnem-fn-Iƒ B-tcm-]n-°p-∂p. kl-I-c-W-h-Ip-∏p-am-bn _-‘s∏-´ Nn-e Hm-^n-kp-Iƒ \n-b-a\-Øn¬ C-S-s]-Sp-∂-Xm-bpw B -t£-]-ap-b¿-∂n-´p-≠v. k¿°m ¿ G-s‰-Sp-°-p-sa-∂p {]-Jym]n-®-Xn-\p ti-jw \-S-∂n-cn-°p∂ \n-b-a-\-ß-sf-°p-dn-®v At\z-j-Ww th-W-sa-∂m-Wv Poh-\-°m-cp-sS B-h-iyw.

Npcp¡¯nÂ

sNm-dn-b³ ]p-gp i-eyw; K-h.kv-Iq-fn-\v Ah-[n \ÂIn ]-d-hq¿: sNm-dn-b-]p-gp ieyw aq-ew In-g-t°{]w Kh.bp.]n.kv-Iq-fn-\v Ah-[n \¬-In. sNm-Δm-gv-® ]-co-£ am{Xw \-SØn. C-∂p ap-X¬ kv-Iqƒ {]-h¿-Øn-°p-sa-∂v slUv-an-kv-{S-kv Pb-kq A-dn-bn-®p.

ImÂ-\-S {]-N-c-WPm-Y \-S¯n

t]m-en-kv ]-d-™p. ]m-e-°m-S≥ a-W-se-∂pw Im-e-Sn a-W-se-∂pw t]-cp-]-d™v D-b¿-∂ hn-e-bv-°m-Wv hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xv. sIm-√w, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw `m-K-tØ-°mWv Iq-S-X-epw a-W¬ hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø aW-en-\v D-t±-iw ]-Xn-\-©p-e£w-cq-] hn-e-h-cp-sa-∂pw {]-XnI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sp-sa-∂pw t]m-eo-kv ]-d-™p. kv-s]jy¬ {_m-©v A-kn.-I-Ωn-jW¿ tSm-an sk-_m-kv-‰y≥, jmtUm F-kv.-sF F A-\-¥em¬, tN-cm-s\-√q¿ F-kv.-sF hn-Zym-[-c-Ip-am¿,t]m-en-kp-Imcm-b D-Ω¿,{]-Zo-]v, Pq-Uv,s_∂n, hn-em-k≥,jm-Pn,jm-Pn-

tam≥,th-Wp F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. aW¬ tem-_n-s°-Xn-sc i-‡am-b \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°p-sa-∂v kn-‰n t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿ Adn-bn-®p.-

k-ss¹-t¡m-bp-sS {Ko³ tdm-Uv tjm-bv-¡v Xp-S-¡-am-bn

a-{´n-bp-sS ^v-f-Iv-kv t_mÀ-Uv tdm-Uv kp-c£-¡v `o-j-Wn-bm-hp¶p

sIm-®n: {Ko≥ I¨-kyq-a¿ Zn\m-N-c-W-Øn-s≥-d `m-K-am-bn k-ssπ-tIm kw-L-Sn-∏n-°p-∂ {Ko≥ tdm-Uv-tjm-bv-°v sIm-®nbn¬ Xp-S-°-am-bn. k-ssπ-tIm tI-{μ Im-cym-e-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Nmƒ-kv U-b-kv Fw.]n tdm-Uv tjm ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. k-ssπ-tIm P-\-d¬ am-t\-P¿ tP-°-_v tPm-k-^v A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. N-e-®n-{X \-S-\pw an-an-{In I-em-Im-c-\p-amb km-P≥ ]-≈p-cp-Øn, k-ssπtIm hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-k¿ Fw sI-]p-jv-°-c≥, F-d-WmIp-fw ta-J-em am-t\-P¿ D-ÆnIy-jv-W≥, am-t\-P¿ (Sn B‚ v _n-]n) sj¬-Pn tPm¿-Pv F-∂nh¿ {]-kw-Kn-®p.]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z D-]t`m-K io-e-߃ {]-N-cn-∏n-°p∂-Xn-\m-Wv tdm-Uv-tjm kw-LSn-∏n-°p-∂-Xv. tdm-Uv-tjm sk]v-‰w-_¿ 27 h-sc \o-≠p \n¬°pw. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bp-sS hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ tdm-Uvtjm ]-cy-S-\w \-S-Øpw. I-em]-cn-]m-Sn-Iƒ, hn-hn-[ a¬-k-c߃ F-∂n-h tdm-Uv-tjm-bp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. a¬-k-c hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\ß-fpw hn-X-c-Ww sN-øpw.-

sXm-gnÂ-cln-X thX\wssh∏n≥-: \m-bcºew- {Kma∏©m-bØn-se sXm-gn¬-clnX thX\w- hym-gw,- sh≈n- Znhkßfn¬- 11 ap-X¬- aq-∂p-hsc hn-XcWw- sNøp-sa∂v- sk{I ´dn- Adn-bn-®p.- ]≈n-∏p-dw- {Kma∏©m-bØn-se sXm-gn¬-clnX thX\w- hn-XcWw- Bcw-`n®p.- C-Xv hym-gm-gvN - hsc Xp-Scpw.-

I-f-a-ticn: `-£y-kp-c-£-bpsS `m-K-am-bn ÿm-]n® a{¥n sI hn tXm-a-kn-s‚ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ tdm-Uv kp-c£°p `o-j-Wn-bm-Ip∂p. `-£ykpc-£m _m-Kv ]m¿-e-sa‚n¬ ]m-km-°n-b-Xn-\p ti-jw tI-cf-Øn-seØn-b tI-{μ-a-{¥n-°v A-`n-hmZyw A¿-∏n-®p-sIm-≠p≈ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-I-fm-Wv tZ-in-b-]m-X-bn¬ hm-l-\-߃-

a-´m-t©cn: hn-I-k-\-Øn-s‚ t]-cn¬ X-I-cp-∂ sIm-®n Xp-dap-J-Øn¬ {]-Xnk-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ \-S]Sn kzo-I-cn-°p-I, Zp-_m-bv t]m¿-´v thƒ-Up-am-bp-≈ I-cm¿ hy-h-ÿ-Iƒ ]p-\-]cn-tim-[n°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D∂-bn-®p sIm-®n≥ t]m¿-Sv tPm-bn‚ v t{S-Uv bq-\n-b≥ t^m-dØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t^m¿-´p-sIm-®n, a-´m-t©-cn ta-J-eI-fn¬ Im¬-\-S {]-N-c-WPm-Y \-SØn. tXm-∏pw-]-Sn-bn¬-\n-∂m-cw-`n-® Pm-Y ap≥ Fw.F¬.F tPm¨ s^¿-Wm≠-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI sP am-Iv-kn A-[y-£-X-h-ln®p. kn ]n \-μ-Ip-am¿, hn F-®v jn-lm-_p±o≥, P-am¬-Ip™v, Pn cm-P≥ kw-km-cn®p.]n Fw A-–p¬ Jm-Z¿ Iym-]v-‰\pw Pn cm-P≥ ssh-kv Iym-]v-‰\pw sI _n Ajd-^v am-t\-P-cp-am-bp-≈ a-´m-t©-cn taJ-em Pm-Ybpw s_∂n s^¿-Wm≠-kv Iym-]v-‰\pw sI sP tPm¿-Pv ssh-kv Iym]v-‰\pw sI sI \-Zo¿ am-t\-P-cp-am-bp-≈ a-´m-t©-cn taJ-em Pm-Ybpw hnhn-[ {]-tZ-i-߃ Np-‰n k-©-cn-®p a-´m-t©-cn sNd-fm-bn I-S-hn¬ k-am-]n®p. Xp-S¿-∂p \-S-∂ k-am-]-\-k-tΩf\w A-Uz.sI ]n l-cn-Zm-kv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

°v A-]-I-S- `o-j-Wn-bp-b¿-Ønbn-cn-°p-∂Xv. s\-Sp-ºm-ti-cn apX¬ sIm-®n h-sc ÿm-]n-®n-´p≈ a-{¥n-bp-sS ]-Sw sh-® ^v-fIv-kp-I-fm-Wv tZ-in-b-]m-X-bnse ao-Un-b-\n¬ ÿm-]n-®n-cn°p-∂ sX-cp-hp-hn-f-°p-Im-en¬ sh-®n-cn-°p-∂Xv. C-Xn¬ ]-eXpw tdm-Un-te°v Xq-ßn-°n-S-°p-∂ A-h-ÿbmWv. hen-b -hm-l-\-߃ tdm-

Un-eq-sS t]m-Ip-tºmƒ A-Xns‚ Im-‰p-sIm-≠v A-Sp-Ø ^v-fIv-kv t_m¿-Up-Iƒ Im¿ Dƒs∏-sS-bp-≈ sNdn-b hm-l-\߃-°m-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X¬ `o-j-Wn-bm-Ip-∂Xv.tZ-in-b-]mX-bn-se ^v-f-Iv-kv t_m¿-UpIƒ \o-°w sN-ø-W-sa-∂v Pn√m `-c-W-Iq-Shpw \n¿-t±-iw \¬-In-sb-¶nepw C-sXm∂pw t]m-en-kv \-S-∏m-°p-∂n√.

Hmw-_p-Uv-kvamsâ Hm-^n-kv {]-hÀ-¯-\-w A-\n-Ýn-X-Xz-¯n Im°-\m-Sv: sXm-gn-epd-∏p ]-≤Xn-bn-se ]-cm-Xn-Iƒ A-t\z-jn°p-∂ Hmw-_p-Uv-kvams‚ Hm^n-kns‚ {]-h¿-Ø\-sØ kw_-‘n-® A-\n-›n-XXzw Xp-Scp∂p. Hmw-_p-Uv-kv-am≥ P-Uv-Pn sN-¥m-a-cm-£-\m-Wv Hm-^n-kn √m-Ø ÿn-Xn-bn-em-bXv. Pn√m B-ÿm\-Øv I-et{Œ-‰n¬ \¬-In-bn-cp-∂ ap-\nUn-km-ÿ am-t\-Pv-sa‚ v sU]yq-´n I-e-Iv -S¿-°p th-≠n-bmWv Hmw-_p-Uv-kv-am-s\ am-‰p-∂ Xv. ]I-cw C-S-∏-≈n tªm-°v ]-

©m-b-Øp-h-I Im-°m\-Sv Ip-gn°m-´p-aq-e-bn-ep-≈ sI-´n-S-Øn ¬ ap-dn H-cp-°n sIm-Sp-sØ-¶n epw \n-e-hn-ep-≈ F.kn. ap-dn hn-´p-sIm-Sp-°m≥ Hmw-_p-Uv-kvam≥ X-øm-dm-Im-Ø-Xm-Wv {]-iv\w k-¶o¿-W-am-bXv. Hmw-_p-Up-kv-am-s‚m-^n-knse ^¿-Wo-®dpw Iw-]yq-´dpw ]pXn-b Hm-^n-kn-te-°p am-‰pIbpw sN-bvXp. C∂-se Hm-^n-kn-se ¢¿°n-t\m-Sv ]pXn-b Hm-^n-kn-te°p t]m-I-W-sa-∂v \n¿-t±-in-

"shfn-¨w'- aq-¶mw-hÀ-jw- DZv-Lm-S\w- sNbv-Xp-

ssh-∏n≥: k¿-°m¿ F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn- -Iƒ°m-bn F-kv i¿-Ω Fw.-F¬.--F \-S-∏m-°p-∂ sh-fn-®w Xo-{h-hnZym-`ym-k hn-I-k-\ ]-≤-Xn-, ku-P-\y F≥-{S≥-kv tIm-®n-Mv]-≤-Xn ]n-.-F-kv-.-kn- sN-b¿-am≥tUm. sI F-kv- cm-[m-Ir-jv-W≥D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. sh-fn-®w]-≤-Xn- aq-∂mw-h¿-j-Øn-te-°pI-S-∂n-cn-°-bm-Wv.-- F-kv- i¿-a Fw-F¬-F A-[y-£-\m-bn. ssh-∏n≥ \n-tbm-P-I-a-fi-eØn-se Im¬-e-£-tØm-fw hcp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS k-a-{K-hnI-k-\w e-£y-an-´v \-S-∏m- -°n-hcp-∂ sh-fn-®w ]-≤-Xn-bn¬ t]m£-I k-ar-≤-am-b D-®-`-£-Ww \¬-Ip-∂ -A-Ω-X≥ `-£-Ww ]-≤-Xn-bp-ap-≠v. K-bn¬ C-¥ym en-an-‰-Un-s‚ kn-‰n Hm-t´m-dn-£ s]¿-an-‰n-\m-bn \SØ-nb A-Zm-e-Øn¬ B¿.Sn.H k-tΩ-f-\-lm-fn-\p sU-]yq-´n P-\-d¬ am-t\-P¿ ap-∂nse A-t]-£-I-cp-sS \o-≠ \n-c (I¨-kv-{S-Iv-j≥)- -sI ]n c-ta°-W-sa-¶n¬ k¿-°m¿ D-Ø-c- jv, A¬-t^m¨-kv I-Æ-¥mkw s]¿-an-‰n-\v \¬-Ip-∂-Xn-\p H. ]-d™p. F-dW - m-Ip-fw B¿.Sn. H- \n¿- hp-≠m-bm-te km-[n-°p-I-bp- \w A-°m-Z-an t^m¿ I-cn-b¿ tbm-Ky-cm-b-h-tcm-Sv A-Sp-Ø amkw H-º-Xn-\p ti-jw Hm-t´m-dn- t±-in-°p∂-Xp {]-Im-c-am-bn-cn ≈q-sh∂pw B¿. Sn.H. ]-d™p. F-Iv-k-e≥-kn-s‚ P-\-d¬ am£-Iƒ lm-P-cm-°m≥ \n¿-t±- °pw s]¿-an-‰p-Iƒ \¬-Ip-I. knin-°pw. ap≥h-iw a-™ s]- ‰n s]¿-an-‰p-Iƒ ]q¿-W-am bpw bn‚pw ko¬ sNbv-X ao-‰dpw L- \¬-In-°-gn-™m¬ C-t∏m-gSn-∏n-® Hm-t´m-dn-£-Iƒ hm-l-\- sØ-t∏m-se a-‰v Hm-t´m-Iƒ-°v h-Ip-∏p-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim-[n- kn-‰n-bn¬ Hm-Sm≥ A-\p-hZ- n-°p®v Xr-]v-Xn-I-c-am-sW-¶n¬ s]¿- I-bn√. A-Xn-\p-ti-jw ]p-Xp-Xman-‰p-Iƒ \¬-Ip-sa∂pw B¿.Sn. bn kn-‰n-bn¬ s]¿-an-‰v A-\p-hZ- n-

slÂa-äv th-«; cm-{ão-b-¡msc t]m-en-kn-\v `-bhpw _-lp-am-\hpw a-´m-t©-cn: km-[m-c-W-°m-cmb C-cp-N-{I-hm-l-\-bm-{Xn-Isc sl¬-a-‰n-s‚ t]-cn¬ t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn sse-k≥-kv d±m-°p-tºmƒ sl¬-a-‰n-√m-sX bm-{X-sN-øp-∂ cm-{„o-b-{]-h¿Ø-I-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-enkn-\p a-Sn.

D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ D-∂-bn-°p-∂Xvv. 2013 Pq-sse 23 \m-Wv sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ A-kn- v F≥-Pn-\o-b¿(C-e-{Œn-Iv) kq∏¿ ssh-k¿(kn-hn¬) F-∂o X-kv-Xn-I-bn-te-°v C‚¿-hyq \S-Øn-b-Xv. A-kn- v F≥-Pn-\o-b¿°v C-e-{Œn-Iv F≥-Pn-\o-b-dn-Mn ¬ 20 h¿-j-sØ ap≥ ]-cn-N-bhpw ]n.-U-ªyq.-Un.-, sI.-F-kv.C.-_n.-, F.-C. A-s√-¶n¬ XØp-ey t]m-Ãn¬ tPm-en sN-bvXn-cn-°-W-sa-∂pw \n-_-‘-\ \¬-In-bn-cp-∂p. I-cm¿ hy-h-ÿ-bn¬ \n-b-

h³ a-WÂ-th-«: 62 tem-Uv ]p-g-a-Wepw c-−p hm-l-\-§fpw ]n-Sn-s¨-Sp-¯p

kn-än Hm-t«m-dn-£ s]À-an-än-\m-bn 5000 A-t]-£-IÀ Im°-\mSv: kn-‰n Hm-t´m-dn-£ s]¿-an-‰n-\m-bn B¿.Sn.H A-Zme-Øn¬ Pn√-bn¬ -\n-∂v 5000 A-t]-£ I-cm-Wv lm-P-cm-bn C∂-se A-Xn-cm-hn-se A-ZmeØv \-S-°p∂ I-e-Iv-S-td-‰v Imw]-kn-se B¿.Sn.H.bp-sS k-tΩf-\-lm-fn-\p ap-ºn¬ A-t]-£I-cp-sS \o-≠ \n-c Im-Wm-am-bncp-∂p. B-sI 4000 Hm-t´m-dn-£ s]¿-an-‰p-I-fm-Wv kn-‰n-bn¬ t\ c-sØ A-\p-h-Zn-®n-´p-≈Xv. A-Xn¬ \n-e-hn¬ 1200 Hmt´m-dn-£ƒ kn-‰n s]¿-an-‰n¬ HmSp-∂p≠v. _m-°n 2800 t]¿-°mWv ]p-Xp-Xm-bn s]¿-an-‰p-Iƒ \¬-Ip-∂Xv. C∂-se A-Zm-eØn-seØn-b A¿-l-cm-b-h-cn ¬ 3500 Hm-fw t]¿-°v tSm-°¨ \¬In. A-Xn¬ B-bn-cw t]-cpsS tc-J-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v ^o kpw kzo-I-cn-®v s]¿-an-‰v \¬-Ip∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øo-I-cn-®-Xm-bn B¿.Sn.H. _n sP B‚-Wn ]-d™p. _m-°n tSm-°¨ \¬-In-bn´p-≈ 500 t]¿-°v C-∂v tc-J-Iƒ k-a¿-∏n®vv ^o-k-S-°pw. _m-°nbp-≈-h-cn¬ Xp-S¿-∂p-≈ Zn-h-kß-fn¬ 100 t]-cp-sS ho-Xw tc-JIƒ ]-cn-tim-[n-®v \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. A-Sp-Ø-am-

3

I-cmÀ \n-b-a\w; Atbm-Ky-cm-bn I-s−-¯n-bhsc \n-b-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw sIm®n: Kn-cn-\-K¿ sk£s‚ ]-cn-[n-bn¬ Nn-e-h-∂q¿, hn-t\m-` \K¿, l-cn-P≥ tImf-\n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂p-cm-hnse 9ap-X¬ sshIo´v 5h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. sk≥-{S¬ sk£-s‚ ]-cn[n-bn¬ Su¨-lmƒ ]-cn-kcw, amXyp ss]-en tdmUv, ho£Ww tdmUv, sk‚ v s_-\-Un-Œv tdm-Uv, bp F _o-cm≥-Ip-™v tdmUv, Nn-‰q¿ tdm-Un¬ I-t®cn∏-Sn ap-X¬ ]p-t√∏-Sn hscbpw _m-\¿-Pn tdm-Uv F-∂nhn-S-ß-fn¬ C-∂p-cm-hnse 9apX¬ ssh-Io´v 5h-sc ssh-ZypXn-ap-S-ßpw. a-´m-t©-cn sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ h-cp-∂ N-°m-amSw, Pyq Su¨, _-km¿ tdmUv, a-´m-t©-cn Kh.tlm-kv-]n-‰ ¬ ]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fn ¬ C-∂p-cm-hn-se 10ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc ssh-Zyp-Xnap-S-ßpw. ]-≈p-cp-Øn sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ C-S-s°m-®n ap-X¬ ]-jv-Wn-tØm-Sv-]m-ew h-sc C∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xnap-S-ßpw.

KOCHI/ekc

t\-P¿ N-{μ-ti-J¿ F-∂n-h¿ hn- i n- j v - S m- [ n- Z n- I - f m- b n- c p- ∂ p. sh-fn-®w ]-≤-Xn-bp-sS ssh-kv sN-b¿-am≥ kn-∏n ]-≈n-∏p-dw ]≤-Xn A-h-tem-I-\w sN-bv-Xp-. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m hn-Zym`ym-k Hm-^o-k¿ ssj≥-tam≥ kzm-K-X-hpw ssh-∏n≥ F.-C.--H. Fw h-\-Pm-£n, sI B¿ kp-`mjv, Fw sP tSm-an, k¿-°nƒ kl-I-c-W bq-\n-b≥ sN-b¿-am≥ a-øm-‰n¬ k-Xy≥, ssh-∏n≥ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v A-Uz.ku-P-Øv A-_v-Zpƒ P-∫m¿, ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚p-am-cm-b Nn-∂-Ω [¿-Ω≥, Sn Pn hn-P-b≥, Sm-Pn tdm-bv, Pq-Uv ]p-fn-°≥, F sI Zn-\-I-c≥ F∂n-h¿ k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p.-

a-lm-_-en-sb bm-{X-bm¡n Xr-°m°-c: hym-]m-cn-hy-h-kmbn G-tIm-]-\-k-an-Xn Xr-°m°-c bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬

\S-∂ Hm-Wm-tLm-j-tØm-S-\p_-‘n-®v a-lm_-en X-ºp-cms\ bm-{X-bm°n. N-S-ßn¬ hym-]m-cn-hy-h-kmbn F-d-Wm-Ip-fw Pn√m {]knU‚ v ]n F Fw C-{_m-lnw, Xr-°m-°-c ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ ]n sF ap-l-Ω-Zmen, Xr°m-°-c b-q-\n-‰v {]-knU‚ v sI sI A-Iv_¿, Xr-°m-°-c k-_v C≥-kv-s]-Iv -S¿ A-–p¬ kØm¿, bq-\n-‰v sk-{I´-dn kn F I-cow, {S-j-d¿ tdm-_¿-´v tPm¨, Iu¨-kn-e¿-amcm-b jm-Pn hm-g-°m-e, hn Un kptcjv, Ip-™≥ a-c-bv-°m¿ ]s¶-Sp-Øp.

®p-sIm-≠v Un.B¿.Un.F. s{]m-P-Iv-Sv Hm-^n-k¿ hn-t\m-Zn\p I-Øp \¬-Ip-Ibpw sNbvXp. C-tXm-sS Hmw-_p-Uv-kvam≥ am-{X-ambn. \n-e-hn-ep-≈ ]q´n-b Hm-^nkv Xn-dp-∂m¬ A-hn-sS I-b-dnbn-cn-°m-\m-Wv Xo-cp-am-\-sa ∂pw P-Uv-Pn sN-¥m-a-cm-£≥ ]-d™p. C-∂-se t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏-´-X-\p-k-cn-®v Xr°m-°-c Fkv.sF. F-Øn At\z j-Ww \-S-Øp-Ibpw sNbvXp.

A\p-tim-Nn¨pssh∏n≥-: {_-“-{io- A-ø-ºn≈n- [¿-Ω-≥ X-{¥n-I-fp-sS- \ncym-W-Øn¬ A-ø-ºn-≈n- Fkv.F-≥-.Un-.]n- im-J-bp-sS- B`n-ap-Jy-Øn¬- Im-cp-Wyw- tkhm-k-an-Xn- Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬\-S-∂- tbm-Kw- A-\p-tim-N-\wtcJi∏Sp-Øn.- im-J- sN-b¿am-≥ ]n hn -X-¶-∏-≥ A-[y-£\m-bn-. -{Km-a-]-©m-b-Øv- {]-knU-‚ v- Sn Pn- hn-P-b-≥,- tªm-°v- ]©m-b-Øw-Kw- A-ø-ºn-≈n- `mkv-I-c-≥,- {Km-a-]-©m-b-Øv- AwKw- _n-μp-hn-P-b-≥, -kn-]nsF Fw- tem-°¬- sk-{I-´-dn- sI. sI tKm-]n,- Pn-≥j-In-tjm¿(kn-.]n-.sF-),- {]-Im-i-≥ Xp-≠Øpw-IS-hn¬, sI -kn -P-b-≥,kp-tcjv kw-km-cn-®p.-

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013/09/26  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013/09/26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you