Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

d-_À Sm-t¸-gv-kv skâÀ k-t½-f-\w \m-sf-

hntij§Ä

kÀtKmÂ-k-hw \m-sf sIm-®n: sI.F≥.Fw. hn-Zym-

`ym-k t_m¿-Um-b kn.sF.C.B-dn-\v Io-gn¬ a-Zv-d-k hnZym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°p-∂ F-dWm-Ip-fw Pn-√m k¿-tKm¬-khw \m-sf C-S-∏-≈n A¬- Aao≥ ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ \-S°pw. G-gv hn-`m-K-ß-fn-em-bn A-©v th-Zn-I-fn-e-mWv a¬-kcw. 9.30\v B-cw-`n-°p-∂ k-tΩf-\w sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ {S-j-d¿ Fw kz-em-lp-±o≥ a-Z\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI.F≥.-Fw. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw Fw _-jo¿ a-Z-\n A-[y£-X h-ln-°pw. Pn-√m sk-{I´-dn A-–p¬ K-\n kz-em-ln, sF.sF.F-kv.Fw. Pn-√m {]kn-U‚ v sI sI lp-ssk≥ kz-em-ln, Fw.F-kv.Fw. Pn√m {]-kn-U‚ v P-hm-Zv A-lvk≥, sI bp A-–p-d-lnw ^mdq-Jn, Fw sI im-°n¿ {]-kwKn-°pw. ssh-Io-´v 5\v \-S-°p-∂ k-am-]-\-k-tΩ-f-\w sI.-F≥.Fw. ku-Øv tkm¨ {]-knU‚ v hn ap-l-Ω-Zv kp-√-an D-ZvLm-S-\w sN-øpw. sF.F-kv.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ^n-tdmkv sIm-®n, Fw.F-kv.Fw. Pn√m sk-{I-´-dn k-Pm-Zv ^m-dq-Jn, A-–p- -emw C-kv-em-ln, A–p-∂m-k¿ Im-°-\m-Sv kw-kmcn-°pw.

sIm-®n: sN-dp-In-S d-_¿ Sm-t∏gv-kv B‚ v h¿-t°-gv-kv sk‚-dns‚ {]-Y-a kw-ÿm-\-k-tΩ-f\w \m-sf ap-X¬ F-d-Wm-Ip-fw Su¨-lm-fn¬ \-S-°p-w. 28apX¬ 30 h-sc tN-cp-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ sN-dp-In-S-tXm-´w D-S-aÿ-cpw sXm-gn-em-fn-I-fpw A-`nap-Jo-I-cn-°p-∂ {]-iv-\-߃ N¿-® sN-øpw. 30 \v \-S-°p-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w tkm-jyen-kv-‰v P-\-X kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v hn ]n h¿-°n A-[y-£X h-ln-°pw F-®v.Fw.F-kv kw-ÿm-\ h¿-°n-Mv {]-knU‚ v a-\-b-Øv N-{μ≥ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw.

assd≥ss{U-hn¬ Bcw-`n® IpSpw-_{iotaf-bn¬ \S≥ kn≤oJv ]©-c-Xv\-]p´v NpSp∂p

Ip-Spw-_-{io-ta-f-: {In-kv-a-kv Zn-\-¯n h³ P-\-]-¦m-fn-¯w

sIm-®n: {In-kv-a-kv Zn-\-Øn¬ Ip-Spw-_-{io-ta-f-bn¬ h≥ P-\]-¶m-fn-Øw. A-\y-kw-ÿm-\°m-c-S-°-ap-≈-h-¿ Ip-Spw-_{io ta-f k-μ¿-in-°m-s\-Ønbn-cp-∂p. k-μ¿-i-I¿ h-S-°p ap-X¬ sX-°p h-sc-bp-≈ \mS≥ `-£-W-Øn-s‚ cp-Nn- Bkz-Zn-®m-Wv a-S-ßn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw \-S≥ kn±o-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X ]-©sIm-®n: ap≥ Pn-√ I-e-Iv-S¿ sI -B¿ -cm-P-s‚ t]-cn¬ \¬- c-Xv-\-]p-´n-\m-bn-cp-∂p B-hIp-∂ t{]-c-Iv A-hm¿-Un-\m-bn iy-°m-tc-sd. ]p-Xn-b s\-√nA-t]-£ £-Wn-®p.-Pn-√-bn-se s‚ A-cn-, sN-ºm ]p-´p-s]m-Sn, Xp-S¿ hn-Zym-tI-{μ-ß-fn-se-bpw ]-®-°-dn-Iƒ, sN-Ωo≥, \m-fohn-I-k-\ tI-{μ-ß-fn-se-bpw t{]-c-Iv-am¿-°v A-t]-£n-°mw. I-gn-™ H-cp-h¿-j-°m-e-sØ {]-h¿-Ø-\-߃ ]-cn-tim-[n®m-Wv A-hm¿-Uv \¬-Ip-I. sh≈-t]-∏-dn¬ X-øm-dm-°n-b At]-£ P-\p-h-cn 15 \v ap≥-]mbn Pn-√ km-£-c-X-an-j≥ Hm^n-kn¬ F-Øn-°-Ww. A-t]£-tbm-sSm-∏w A-Xm-Xv X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-Øn-s‚ A-[y-£≥-am-cp-sS km-£y-]{X-hpw k-a¿-∏n-°-Ww. cm-P-s‚ A-\p-kv-a-c-W Zn-\-Øn¬ kwssh-∏n-≥:- a-s‰m-cp hm-l-\L-Sn-∏n-°p-∂ N-S-ßn¬-h-®v Øn-\v ssk-Uv sIm-Sp-°p-∂A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sN-øpw. Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww sX-‰n-b ssh-In-e-`n-°p-∂ A-t]-£Sn-∏¿ tem-dn {Sm≥-kv-t^ma-dnIƒ ]-cn-K-Wn-°p-∂-X-s√-∂v te-°v ]m-™p-I-b-dn. B-f-]mPn-√m tIm Hm-Un-t\-‰¿ An-db-an-√. C-∂-se D-®-tbm-sS bn-®p. sIm-®-º-ew- _- v-kv-t‰m-∏n-\pk-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. C-hn-sS ÿm-]n-® {Sm≥-kvt^m¿-a-dn-te-°m-Wv tem-dn-bnsIm-®n: im-kv-{X-km-t¶-Xn-I Sn-®p I-b-dn-b-Xv. ]-d-hq-cn¬-\nk¿-h-I-em-im-e-bn-se Ãm-‰n∂v- ssS¬- I-b-‰n-h-∂ Sn-∏-dmÃn-Iv-kv h-Ip-∏v bp.Pn.knbp-am- Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. C-Snbn tN¿-∂v -{Xn-Zn-\ A-¥¿-tZbp-sS B-Lm-X-Øn¬ {Sm≥-kvin-b in¬-∏-im-e \-S-Øp-∂p. t^m¿-a¿ ]q¿-W-am-bpw X-I¿31 \v cm-hn-se 9.30\v ^n-kn-Iv∂p. - C-tXm-sS Cu- `m-K-sØ kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ t{]mssh-Zyp-Xn- hn-X-c-Ww- ap-S-ßn.ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. sI kw-`-h-a-dn-™v- s]m-eo-kpw]u-tem-kv tP-°-_v in¬-∏-im- sI.F-kv-.C._n. Dƒ-s∏-sS-bpe D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-izm≈ D-tZym-K-ÿ-cpw- ÿ-e-sØky-X-im-kv-{X-hpw B-bp¿Øn-.- {Sm≥-kv-t^m¿-a¿- am-‰nssZ¿-Ly-hp-am-bn _-‘-s∏-´ sh-°¬- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ tPmk¿-ssh-h¬ A-\m-en-kn-kv en-Iƒ C-∂p Xp-S-ßp-sa-∂v AF-∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-Øp-∂ [n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. in¬-∏-im-e 2013 Un-kw-_¿ 31 Cu- sse-\n-\p- ap-I-fn-eq-sSap-X¬ 2014 P-\p-h-cn c-≠p-h-sc- t]m-Ip-∂ ssl-sS≥-j≥- ssebm-Wv. dn-e-b-_n-en-‰n Xn-b-dn \n-\pw- tI-Sp-]m-Sp-≠v.-{Sm≥-kvB‚ v k¿-ssh-h¬ A-\m-ent^m¿-a¿- am-‰n-sh-°¬- Dƒ-s∏kv ta-J-e-bn-se hn-Z-Kv-[¿ sS-bp-≈ a-‰p- tPm-en-Iƒ- shin¬-∏-im-e-bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ Un-kw-_¿ 30\-Iw t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. c-Pn-kvt{S-j-\pw Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°pw t^m¨: 0484 2575893, 274693, 9847348528.

tI-cw Xp-S-ßn-b-h tN¿ØmWv ]-©-c-Xv-\ ]p-´v X-ømdm-°p-∂-Xv. tI-c-f-Øn¬ h-∂n´v Ip-d-®p Im-e-am-sb-¶n-epw C{X-bpw cp-Nn-I-c-am-bn `-£-Ww X-߃ I-gn-®n-s√-∂v A-\y-kwÿm-\-Øp-\n-∂p-ap-≈-h¿ ]-d™p. `-£-W Ãm-fp-I-fn-se Xn-c°p Im-c-Ww Ãm-fp-I-fp-sS FÆw kw-Lm-S-I¿ Iq-´n-. Nm-bbp-sS-bpw sN-dp-I-Sn-I-fp-sSbpw Ãm-fp-Iƒ Iq-Sm-sX ]p-XpXm-bn Hu-j-[ kw-`m-c-Øn-s‚ Ãm-fpw ta-f-bn¬ B-cw-`n-®n-´p-

sIm-®n: ]p-\¿-\n¿-an-® F-d-WmIp-fw t\m¿-Øv ta¬-∏m-ew Cuam-kw 29\v D-®-bv-°v c-≠n-\v apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \m-Sn-\v k-a¿-∏n-°pw. C-tXm-S-\p-_-‘n®v F-d-Wm-Ip-fw Su¨-lm-fn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v A-[y-

£-X h-ln-°pw. tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. a-{¥n-am-cm-b B-cym-S≥ apl-Ω-Zv, sI _m-_p, A-\q-]v tP°-_v, ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn F-∂n-h¿ hn-in-jv-Sm-Xn-Yn-I-fmbn-cn-°pw. Fw.]n-am-cm-b ]n.cm-

Adnbn-¸pIÄ

sI BÀ cm-P³ kv-am-c-I t{]-c-Iv A-hmÀ-Uv

≠v. I-c-Iu-i-e h-kv-Xp-°-fpw ap-f-Ip s]m-Sn-bpw a-™ƒ s]mSn-bpw tkm-∏p-I-fp-sa-√mw ]-Xnhn-epw Iq-Sp-X¬ hn-‰p-. h-b-\m-S≥ Im-´p tX-\pw c‡-N-μ-\-hpw I-kv-Xq-cn-a™ƒ s^-kv-]m-°p-sa-√mw taf-bn-ep-≠v. \-√ hn-‰p h-c-hm-Wv {In-kv-a-kv Zn-\-Øn¬ X-߃°p-≠m-b-sX-∂v Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿ hy-‡-am-°n. hcpw Zn-\-ß-fn¬ C-Xp Xp-S-cp-sa∂p X-s∂-bm-Wv X-ß-fp-sS {]Xo-£-sb-∂pw C-h¿ Iq-´n-t®¿Øp.

Ip-km-än-\v Hm-h-tdmÄ d-®À A-¸v sIm-®n: I¿-Wm-S-I-bn-se _mw•q¿ k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \-S∂ 29m-a-Xv Z-£n-W-ta-J-e A¥¿-k¿-h-I-em-im-e bp-h-Pt\m¬-k-h-Øn¬ sIm-®n imkv-{X-km-t¶-Xn-I k¿-h-I-emim-e Hm-h-tdmƒ d-Æ¿-A-∏mbn. a¬-k-c-ß-fn¬ -Bdv H-∂mw ÿm-\-ß-fpw H-cp c-≠mw ÿm\-hpw \m-ep aq-∂mw ÿm-\-hpw k¿-Δ-I-em-im-e I-c-ÿ-am-°n. tI-c-fw, X-an-gv-\m-Sv, I¿-Wm-S-I, B-{‘m-{]-tZ-iv F-∂o kwÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ap-∏tXm-fw k¿-h-I-em-im-e-Iƒ bph-P-t\m¬-k-h-ß-fn¬ ]-s¶-SpØp. 36 hn-Zym¿-Yn-I-f-S-ßn-b kw-Lw bq-Øv sh¬-s^-b¿ Un-∏m¿-´v-sa‚ v U-b-d-Œ¿ tUm.]n sI t_-_n-bp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv bp-h-P-t\m¬-k-hØn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv.

Sn-¸À {Sm³-kv-t^m-a-dn-te-¡v ]m-ªp-I-b-dn; B-f-]m-b-an-Ã

A-´À-tZ-io-b inÂ-¸-im-e 31\v

\m-b-c-º-ew- sIm-®-º-e-Øn-\-Sp-Øv- kw-ÿm-\-]m-X-bn¬- Sn-∏dn-Sn-®p- X-I¿-∂ {Sm≥-kv-t^ma¿≈n-bm-gv-N Xp-S-ßp-sa-∂v- t]m-kv-‰n¬- C-Sn-®p-I-b-dn-bn-cp- ß-fm-bn.F.C. A-dn-bn-®p.- Cu- sse-\n- ∂p. tdm-Un-te-°v- I-b-dn]-©m-b-Øv- {]-kn-U-‚ v- Sm\pap-I-fn-eq-sS-t]m-Ip-∂ \n¬-°p-∂ {Sm≥-kv-t^m¿-a¿- Pn- tdm-bn,- ssh-kv-{]-kn-U-‚ vssl-sS≥-j≥- sse≥- t]m-kv- am-‰n-ÿm-]n-°-W-sa-∂v- ]- Fw- B¿- hn-iz-\m-Y-≥,- ]-©m‰n-\p-w- tI-Sp-]m-Sp-≠v.- I-gn-™ ©m-b-Øv- A-[n-Ir-X¿- B-h- b-Øv- Aw-K-߃- F-∂n-h¿sNm-Δm-gv-N H-cp- am-cp-Xn- Hm-av-\n- iy-s∏-Sm≥- Xp-S-ßn-bn-´v- h¿-j- ÿ-e-sØ-Øn-bn-cp-∂p.-

t\mÀ-¯v taÂ-¸m-ew 29\v apJy-a{´n DZvLm-S\w sN¿pw

tbm-Kw am-än

sIm-®n: Pn-√ hy-h-km-b tI{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂v \-S-Øm-\n-cp-∂ knw-Knƒ hn≥-tUm ¢n-b-d≥-kv t_m¿Uv, hy-h-km-b hn-I-k-\ k-anXn, k-_v-kn-Un I-Ωn-‰n tbm-K߃ am-‰n-h-®p.

hn-ZymÀ-Yn-sb B-t£-]n-¨ kw-`-hw; sI.F-kv.bp. D-]-h-kn-¨p sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw tem tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn kp-ta-jv ]n tkm-a-s\ A-[ym-]-I≥ Pm-Xn]-d-™v B-t£-]n-® kw-`-hØn¬ t]m-en-kv \-S-Øp-∂ At\z-j-Ww kp-Xm-cy-am-°-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v sI.F-kv.bp {]-h¿-Ø-I¿ {In-kv-a-kv Zn-\Øn¬ D-]-h-kn-®p. tem tIm-f-Pv tK‰n-\v ap∂n¬ \-S-Øn-b D-]-hm-kw Pn√m {]-kn-U‚ v Sn-t‰m B‚-Wn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-k-t\zjn-°p-∂ kn-‰n t]m-en-kv Akn. I-Ωo-j-W-dp-sS \n-e-]m-SpIƒ tI-kn-s\ a-μ-K-Xn-bn-em°n-b-Xm-bn {]-h¿-Ø-I¿ B- F-d-Wm-Ip-fw tem tIm-f-Pv hn-Zym¿-Ynsb A-[ym-]-I≥ tcm-]n-®p. ssh-Io-´v \m-tem-sS B-t£-]n-® kw-`-h-Øn¬ {]Xn-tj-[n®v sI.F-kv.-bp. D-]-hm-kw A-h-km-\n-∏n-®p. D]-hmkw \SØp∂p

Po-hv, Nmƒ-kv U-b-kv, Fw.F¬.Fam-cm-b ssl-_n CuU≥, sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚j≥, s_-∂n _-”m≥, Pn-√ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F¬-tZmkv Ip-∂-∏-f-fn, Pn.kn.Un.F sN-b¿-am≥ F≥ th-Wp-tKm]m¬ ]-s¶-Sp-°pw.

\nth-Z\w \ÂIn sIm-®n: tk-h-\-\n-Ip-Xn-b-S°m-\p-≈ kv-Io-an-s‚ (thm-f‚dn Iw-π-b≥-kv F≥-I-td-Pv-sa‚ v kv-Iow) A-h-km-\-Xo-ø-Xn 2014 Pq¨ 30 h-sc Zo¿-Ln-∏n-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Hmƒ tI-cf k¿-ho-kv Sm-Iv-kv {]m-Œo-jtW-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U‚ v A-Uz. am-Xyp-t]mƒ tI-{μ-[-\- -a-{¥n-bv-°v \n-th-Z\w \¬-In. Cu-am-kw 31 B-Wv A-h-km-\-Xo-ø-Xn.

sIm-¨n- am-c-t¯m¬: 29\v K-Xm-K-X-\n-b-{´-Ww

27 Unkw-_¿ 2013- sh≈n

"k-l-]mTn-s¡m-cp `-h-\w' tPm-k-^n-\v Xp-W-bm-bn; ho-sS-¶ kz-]v-\w bm-YmÀ-Yy-w a-´m-t©-cn: kz-¥-am-bn `-h-\an-s√-∂ k-¶-Sw C-\n tPm-k^n-\p-≠m-In-√. hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS am-Xr-Im-]-c-am-b {]-h¿Ø-\-Øn-eq-sS a¬-ky-sXm-gnem-f-n-bm-b tPm-k-^n-\v e-`n-®Xv Po-hn-Xm-`n-em-j-am-Wv. tXm∏pw-]-Sn Hu-h¿ te-Uo-kv tIm¨-sh‚ v tKƒ-kv sslkv-Iqƒ k-aq-l-ku-lr-Z hnZym-e-b-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ k-l-]mTn-s°m-cp `-h\w ]-≤-Xn-bn-eq-sS-bm-Wv tPmk-^n-\p ho-Sv \n¿-an-®p \¬-Inb-Xv. kv-t\-l-Xm-gv-h-c F-∂p t]-cn-´n-cn-°p-∂ ho-Sn-s‚ Bin¿-hm-Z I¿-aw I¿-±n-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn \n¿-h-ln®p. a¬-ky-sØm-gn-em-fn-bm-b Ip-cn-in-¶¬ tPm-k-^v tk-hy-

\-√-co-Xn-bn¬ \-S-Øp-∂-Xv tIc-f-Øn-em-sW-∂v A-t±-lw- kqNn-∏n-®p. km-tlm-Z-cy-Øn-s‚bpw ku-lm¿-±-Øn-s‚-bpw a-Xam-Wv C-kv-emw. F-√m-h-tc-bpw kv-t\-ln-°m-\m-Wv ]Tn-∏n-°p∂-sX-∂v k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S\w sN-bv-X tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv ]-d-™p. ]m-e-°-apKƒ ap-Z-cn-kv ap-l-Ω-Zv Xz-øn-_v _m-J-hn-bp-sS {]m¿-∞-\-tbmsS-bm-Wv N-S-ßv B-cw-`n-®-Xv .\q-dp¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv B‚ v a-Zv-

˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ kn-ÿ en- n N-°m-e-°-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Ip-´n-Iƒ k-am-l-cn-® A-c-e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v ho-Sp-]-Wn B-cw-`n-®-Xv -]n-∂oSv kp-a-\- p-I-fp-sS k-lm-btØm-sS c-≠p-am-kw sIm-≠v \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. N-S-ßn¬ tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv, a-{¥n sI _m-_p, ]n cm-Po-hv Fw.]n., sUm-an-\nIv {]-k-t‚-j≥ Fw.F¬.F, ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n X-¶®≥, kn-ÿ tdm-kv -en≥, t{Kkn ssa-°nƒ, knw-t{_m-knb, kn Fw Nq-t´m-h, dn-Uv-P≥ dn-_-tKm, en-√n t]mƒ, jm-ena tPm¿-Pv, kn-ÿ en-kn N-°me-°¬ kw-km-cn-®p.

l-\mY-s\ kn sI ]-ß-\m-`-³ ]-cn-j-¯n-sâ Krho-«n-Â-Ib-dn th-Znbn A-{I-an-¨p a-´m-t©-cn: Kr-l-\mY-s\ aqsIm-®n: km-º-Øn-I {I-a-t°Sn-s‚ t]-cn¬ kn.-]n-.F-w. ]pd- Ø m- ° n- b ap≥ I¿- j - I - k Lw P- \ - d ¬- sk- { I- ´ - d n kn sI ]- fl - \ m- ` - ≥ im- k v - { X- k mln-Xy-]-cn-j-Øn‚ th-Zn- ]-¶n´p. im- k v - { X- k m- l n- X y ]- c n- j Øv F-d-Wm-Ip-fw a-lm-cm-Pmkv tIm- f - P n¬ kw- L - S n- ∏ n- ® hn- I - k - \ - t Im¨- { K- k n¬ tIc-f-Øn‚ Im¿-jn-I-ta-J-e-sb°p-dn-®p-f-f sk-an-\m-dn-em-Wp tam- U - t d- ‰ - d m- b n A- t ±- l w F-

Øn-b-Xv . kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v A-t±l- s Ø G- c n- b - I- Ω - n - ‰ n- b n- t e°v X-cw Xm-gv-Øn-b-Xv. Im¿-jn-I -k¿-h-I-em-im-e A- t km- k n- t b- ‰ v {]- ^ - . tUm.Pn-Pp ]n- A-e-Iv-kv hn-jbm-h-X-c-Ww \-S-Øn. ap≥ Fw.F¬.-F sI Ir-jvW≥- Ip- ´ n,tUm.]n- F- k v tPm¨,kn cm- a - N - { μ≥, sI Fw Zn-\-I-c≥,tUm.jn-t\m-Pv kp- { _- a - W yw,tUm.a- [ p - k w_-‘n-®p.

∂w-K-kw-Lw ho-´n¬-Ib-dn a¿±n-®-Xm-bn ]-cmXn. \-kvd-Øv hn.B¿._n A-∏m¿-´v-sa‚n¬ ]p-Ø≥-]p-c-bv-°¬ kp-\n¬ F∂ tPm¿-Pv tdm-Uv-dn-°n-\mWv a¿-±-\-ta-‰Xv. C-bmƒ ]-\-b∏n-≈n Ku-Xw B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. {In-kv-Xpakv Zn-\-Øn¬ cm-hnse 8.30\mWv kw-`hw. ap-JØpw aq°n\pw Kp-cp-X-c-]-cn-t°-‰ kp\n¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. a-´mt©-cn t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

A-Xp-eyw ]-²-Xn: \n-tbm-P-I a-Þ-e-§-fn- ]T-\-tI-{µ-§Ä sIm-®n: \m-emw X-cw Xp-ey-X ]-co-£-bm-b A-Xp-eyw ]-≤-Xnbp-sS c-≠mw L-´w B-cw-`n-°m\p-≈ H-cp-°-Øn-em-Wv Pn-√m km-£-c-X an-j≥. Pn-√-bn-se F-√m Fw.-F¬.Fam-cp-tS-bpw ta¬-t\m-´-Øn¬ A-h-cp-sS \ntbm-P-I a-fi-e-ß-fn¬-s∏-Sp∂ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂p k¿-th-Iƒ \-S-Øpw. k¿-th-bn-eq-sS I-s≠-Øp∂ 16 h-b-kn-\pw 50 h-b-kn-\pw C-S-bn-¬ {]m-b-ap-≈-h-cn¬ \memw ¢m-kv ]m-km-hm-Ø-h-sc \n¿-_-‘-am-bpw ¢m-kp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°pw. {]m-b-]-cn-[nbn¬ Dƒ-s∏-Sm-Ø-h-sc I-s≠Øm≥ I-gn-™m¬ A-h-tc-bpw

]-≤-Xn-bn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°pw. P\p-h-cn ap-X-em-Wv ]-≤-Xn B-cw`n-°p-∂-Xv.- P-\p-h-cn, s^-{_p-hcn, am¿-®v am-k-ß-fn-em-Wv ¢mkv \-S-Øp-∂-Xv. hm¿-Up-I-fn¬ ¢m-kp-Iƒ \-S-Øp-∂-Xn-\v Hmtcm-cp-Ø-sc Np-a-X-e-s∏-SpØpw. G-{]n¬ B-Zy-am-Wv ]-co£ \-S-Øp-∂-Xv. G-{]n¬ ]-Xn-s\-t´m-Sp-Iq-Sn ap-gp-h≥ t]-cpw ]-co-£- P-bn-®Xm-bpw hm¿-Up-I-sf Xp-ey-X ]co-£ ]m-km-b-h-cm-bn {]-Jym]n-°pw. hm-b-\-im-e-I-fn-epw, s]m-Xp-C-S-ß-fn-ep-am-bn-cn-°pw ¢m-kp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂Xv. km-£-c-X an-j-s‚ hn-ZymtI-{μw D-≈ hm¿-Up-I-fn¬ tI-

A-\-[n-Ir-X- Nn-«n-Øm]-\-§Ä:\S-]Sn kzoI-cn-¡p-sa¶v sIm-®n: A-\-[n-Ir-X-am-bn Nn´n-Iƒ- \-S-Øp-∂ ÿm-]-\߃-°pw hy-‡n-Iƒ-°p-sa-Xnsc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ A-Uo-j-W¬ Pn-√ a-Pnkv-t{S-‰v _n cm-a-N-{μ-s‚ A-[y£-X-bn¬ tN-¿-∂ Pn-√m-X-e tam-Wn-‰-dn-Mv sk¬ tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. Pn-√-bn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xv Aw-Ko-Im-c-tØm-sS {]-h¿-Øn°p-∂-Xv 370 Nn-´n-I-fm-Wv. Nn-´nI-fn¬ tN-cp-∂-Xn-\v ap-ºv AwKo-Im-cw kw-_-‘n-®v h-cn-°msc t_m-[y-s∏-Sp-Ø-Ww. Nn-´nI-fp-sS c-Pn-tÃ-Uv Hm-^n-kp-Ifn¬ C-Xp kw-_-‘n-® c-Pn-Ãdp-I-fpw a-‰p tc-J-I-fpw ]-cntim-[-\-bv-°m-bn kq-£n-°-Wsa-∂pw F.Un.Fw. hy-‡-am°n. A-\-[n-Ir-X Nn-´n-Iƒ Is≠-Øp-∂-Xn-\p-≈ kv-Izm-UpIƒ ]-cn-tim-[-\-bv-s°-Øp-

tºmƒ tc-J-Iƒ lm-P-cm-°Ww. A-\-[n-Ir-X Nn-´n-Iƒ-s°Xn-sc C-¥y≥ in-£m-\n-b-aØn-s‚-bpw Nn-´n \n-b-a-Øn-s‚bpw A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-skSp-°pw. tI-c-f-Øn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ F-√m Nn-´n-I-fpw _-‘s∏-´ c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kp-Ifn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cn-°-Ww. a-‰p kw-ÿm-\-ß-fn-se c-Pn-kvt{S-j-s‚ t]-cn¬ tI-c-f-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Nn-´n-Iƒ-s°Xn-sc-bpw \-S-]-Sn F-Sp-°pw. Un-.ssh.F-kv.]n. hn sI k\n¬-Ip-am¿, I-ta-gv-ky¬ Sm-Ivk-kv A-kn. I-Ωo-j-W¿ F-kv kp-[o¿, kn.sF. ss_-Pp ]utem-kv, Pn-√m c-Pn-kv-{Sm¿ sI kn a-[p, F-kv.sF. ]n sI kpIp-am-c-≥, Nn-´n C≥-kv-s]-Iv -S¿am-cm-b ]n sI \-ko-¿, Fw F≥ i-in tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{μ-Øn¬-Ø-s∂ kw-L-Sn-∏n°pw. F-√m ]-©m-b-Øp-I-fnepw ¢m-kv tIm¿-Un-t\-‰¿-am-cmWv ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xv.-{]N-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bn Hm-tcm ]-©m-b-Øn-epw hm-l-\-Pm-Y, t\-{X ]-cn-tim-[\ Iymw-]v F-∂n-h kw-L-Sn-∏n°pw. kw-ÿm-\ -X-e-Øn¬ 140 ]©m-b-Øp-I-fn¬ ]-≤-Xn \-S-∏nem-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sN-b¿-am-\m-b kwLm-S-I k-an-Xn-bm-Wv Pn-√m Xe-Øn¬ ]-≤-Xn tam-Wn-‰¿ sNøp-∂-Xv. ]-©m-b-Øp-I-fp-sS X\-Xv t{]m-P-Iv-Sv B-bn-´m-Wv ]≤-Xn \-S-∏n-em-°p-∂-Xv.

DÂ-k-hw 2013þ14 sIm-®n: hn-t\m-Z-k-©m-c h-Ip∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√ Sq-dnkw s{]-tam-j≥ Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ D¬-k-hw 2013˛14 s‚ G-gm-a-Xv F-Un-j≥ 29\v Xp-S-°-am-Ipw. P-\p-h-cn 19 h-sc c-≠v th-Zn-I-fn-em-bn \-S°p-∂ tI-c-f B¿-Sv-kv s^-Ãnh¬ i-\n, Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fnem-bm-Wv \-S-°p-I.tI-c-fo-b \m-tSm-Sn A-\p-jvTm-\ I-em-cq]-ß-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ th-e-Ifn, ap-Sn-tb-‰v, \m-S≥-]m-´v, ]-cp¥m-´w, I-f-sa-gp-Øv ]m-´v, N-c-Sp]n-∂n-°-fn, hn¬-∏m-´v, sX-øw, ]q-c-°-fn, ]-S-b-Wn, Im-c-I-\rØw, tIm-X-aq-cn B-´w, I-º-S-hv I-fn Xp-S-ßn-b ssh-hn-[y-ß-fmb ]m-c-º-cy-I-em-cq-]-ß-fm-Wv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. t^m¿-´vsIm-®n, sN-dm-bn _o-®v F-∂nhn-S-ß-fn¬ ssh-Io-´v B-dn-\mWv ]-cn-]m-Sn.I-em-Im-c≥-am¿°v Sq-dn-kw h-Ip-∏v [-\-k-lmb-w \¬-Ipw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 0484˛2367334 F-∂ \º-cn¬ _-‘-s∏-Smw.

a-®p ]-cy-th-j-WtI-{µ-¯n-sâ {]-hÀ-¯-\-§-Ä P-\-§fnte-¡v

sIm-®n: sIm-®n am-c-tØm¨ e-≠nap-°v- h-gn tXm-∏pw-]-Sn `m2013s‚ `m-K-am-bn 29\v cm-hn- K-tØ-bv-°v t]m-tI-≠-Xm-b se B-dp-ap-X¬ H≥-]-Xp h-sc _- p-Iƒ H-gn-®p-≈ a-‰v-hm-l\-K-c-Øn¬ K-Xm-K-X-\n-b-{¥- \-߃ t^m¿-´v-sIm-®n- sh-fn, sIm-®n: a-Æp ]-cy-th-j-W tIWw G¿-s∏-Sp-Øp-sa-∂v t]m- _o-®v tdm-Uv, ]-∏-ßm-ap-°v, ]- {μ-Øn-s‚ Io-gn¬ \-S-°p-∂ Fcn-∏v-Pw-Mv-j≥, km-t¥mw tIm- √m a-Æp kw-_-‘-am-b-Xpw, eo-kv A-dn-bn-®p. Fw.Pn. tdm-Up-h-gn ]-›n-a- f-\n, sIm-®p-]-≈n tdm-Un-eq- k¿-th-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-Øn shsIm-®n-bn-te-bv-°v t]m-tI-≠- sS Xn-cn-™v C.-F-kv.sF. tdm- _v-ssk-‰v B-cw-`n-°pw. I¿-jhm-l-\-߃ Nn-‰q¿ tdm-Un-eq- Uv- -h-gn _n.H.Sn ]m-e-Øn-se- I¿-°v A-h-cp-sS Ir-jn-bn-S-ßsS k-tlm-Z-c≥ A-ø-∏≥ tdm- Øn A-e-Iv-km-≠-¿ ]-d-ºn-Ø- fn-se k¿-th \-º¿ D-]-tbm-KnUp-h-gn _n.H.Sn. ]m-e-Øn-eq- d -tdm-Un-eq-sS Ip-≠-∂q¿ ssh- ®v Ir-jn-bp-sS A-\p-tbm-Py-XsS- ]-›n-a sIm-®n-bn-te-bv-°pw ‰n-e h-gn-tbmcw, t^m¿-´v-sIm- bpw ^-e`q-hn-jv-S-X-bp-sS tXmXn-cn-®pw t]m-Im-hp-∂-Xm-Wv. ®n-˛ ssh-∏n≥ Pw-Km¿ k¿-ho- Xpw sh-_v-ssk-‰n-eq-sS A-dn_n-.H.Sn. ]m-e-Øn-eq-sS ]-›n- kp h-gn-tbm F-d-Wm-Ip-fw kn- bm≥ km-[n-°pw. Pn-√-bn¬ ]-da sIm-®n-bn-te-bv-°pw Xn-cn- ‰n-bn-te-bv-°v {]-th-in-°m-hp- hq¿ Xm-eq-°n-\p Io-gn¬ h-cp®pw K-Xm-K-Xw `m-Ko-I-am-bn \n- ∂-Xm-Wv. ∂ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-d-hv sh-√n-ßv-S¨ sF-e‚ v `m- ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn tI-{μw tcm-[n-°p-w. Fw.Pn. tdm-Up-hgn ]-›n-a-sIm-®n-bn-te-bv-°v K-Øp -\n-∂p F-d-Wm-Ip-fw `m- sl¬-Øv Im¿-Up-Iƒ hn-X-ct]m-tI-≠ hm-l-\-߃ tX-h- K-tØ-bv-° t]m-tI-≠- hm-l- Ww sN-øpw. c Pw-Mv-j-\n-se-Øn ]-fin-‰v \-߃ kn-^v-‰v Pw-M-j≥, _n.sl¬-Øv Im¿-Un-\m-bp-≈ I-dp-∏≥ tdm-Up-h-gn tX-h-c H.Sn. Cu-Ãv Pw-M-j≥, Ip-≠- ]p-Ø≥th-en-°-c, tIm-´p-hs^-dn Pw-M-j-\n-se-Ø-Ww. ∂¿ Pw-Mv-j≥, ssh-‰n-e Pw-M-v ≈n, tN-μ-aw-K-ew ]-©m-b-Øpt^m¿-´v-sIm-®n-, a-´m-t©-cn `m- j≥ h-gn kn-‰n-bn¬ {]-th-in- I-fp-sS km-ºnƒ I-f-Ivj≥ ]qd-k {]-kn-U‚ v F Fw ]-co-Xv, K-ß-fn¬ \n-∂p ]-d-hm-\, I-∏- t°-≠X -- m-Wv. \q-dp¬ lp-Zm a-kv-Pn-Zv J-Øo_v ap-l-Ω-Zv A-\-kv _m-J-hn, ]m-e-°-ap-K-ƒ Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]kn-U‚ v F≥ Fw A-–p¬ dln-am≥, \-K-c-k-` Ãm‚n-Mv I- sIm-®n: tKm-{io Zzo-]v hn-I-k-\ A-tXm-dn-‰n (Pn- Sn-˛-Nm-Ø-\m-Sv ]m-e-Øn-t‚-bpw ssh-Io-´v \m-enΩn-‰n sN-b¿-am≥ F sI _- U) hn-`m-h-\w sN-bv-X aq-e-ºn-≈n Nm-Ø-\m-Sv \v ]n-gn-e sk‚ v {^m≥-kn-kv kv-Iqƒ ssa-Xm-\njo¿, hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ P- tdm-Uv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-b c-≠p ]m-e-ß-fp- bn¬ aq-e-ºn-≈n-˛-]n-gn-e ]m-e-Øn-t‚-bpw \n¿-am∫m¿ ]p-Ø≥-ho-S≥,A-_q-_- sS \n¿-am-Ww 29\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv- tWm-Zv-Lm-S-\w \-S-Øpw. N-S-ßp-I-fn¬ tI-{μ-a{¥n sI hn tXm-a-kv, a-{¥n-am-cm-b a-™-fmw-Ip-gn °¿ lp-Z-hn ap-≠w-]-d-ºv, \q- Lm-S-\w sN-øpw. he nb I S a ° pS n˛ N mØ \ mS v ]me w, aqe º nA-en, hn sI C-{_m-low-Ip-™v, sI _m-_p, dp¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv sk-{I-´-dn kn bp A-–p¬ d-km-Jv kw-km- ≈n-˛-]n-gn-e ]m-ew F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-W-am-Wv Fw.F¬.F-am-cm-b F-kv i¿-a, sUm-an-\n-°v {]Xp-S-ßp-∂-Xv. Nm-Ø-\m-Sv {io `p-h-t\-iz-cn t£- k-t‚-j≥, hn Un k-Xo-i≥, ssl-_n Cu-U≥ cn-®p. {Xm-¶-W-Øn¬ ssh-Io-´v aq-∂n-\v h-en-b-I-S-a-°p- ]-s¶-Sp-°pw.

a-Zv-d-k hn-Zym-`ym-kw Znim-t_m[w \ÂIp¶p: a-{´n C{_mlnwIpªv I-f-a-t»-cn: a-Zv-d-k hn-Zym-`ymkw ]p-Xp-X-e-ap-d-bv-°p a-Xt_m-[-hpw Zn-im-t_m-[-hpw \¬-Ip-∂-Xn¬ h-en-b ]-¶m-Wv h-ln-®-sX-∂v a-{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip-™v. I-f-a-t»-cn ]-≈n-emw-I-c \qdp¬ lp-Zm a-kv-Pn-Zn-s‚-bpw lb¿-sk-°≥-U-dn a-Zv-d-k-bp-tSbpw tKmƒ-U≥ Pq-_n-en D-ZvLm-S-\ N-S-ßn¬ A-[y-£-X-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tem-I-Øp a-Zv-d-k-hn-Zym-`ym-kw

dn-s‚ aq-Ø-a-Iƒ tkm-\ ]q¿W-am-bpw X-f¿-∂p In-S-°p-Ibm-Wv. C-f-b-a-Iƒ kv-t\-l Cu hn-Zym-e-b-Øn-se F-´mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. `m-cy ado-\-°v tkm-\-sb ip-{iq-jnt°-≠-Xn-\m¬v tPm-en- D-t]£n-®p. tPm-k-^v tk-hy¿ c≠p-e-£w cq-] hm-bv-]-sb-SpØm-Wv `-h-\-\n¿-am-Ww B-cw`n-®-Xv. F-∂m¬ C-Xn-\n-sS lr-Zbm-Lm-Xw aq-ew tPm-k-^n-s\ A-Sn-b-¥-c i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-am-°n. Nn-In¬-k°pw a-‰p-am-bn h≥ sN-e-hv h∂-tXm-sS ho-Sn-s‚ \n¿-am-Ww \n-e-®p. kv-t\-l-bp-sS A-hÿ a-\- n-em-°n-b kv-Iqƒ k-aq-l-hn-Zym-e-b-k-an-Xn tIm-

Pn-U ]m-e-§-fp-sS \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w 29\v

¿-Øn-bm-bn. sl¬-Øv Im¿-UpI-ƒ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ {]-tbmP-\-s∏-Sp-∂-Xv I¿-j-I¿-°m-bncn-°pw. G-Xp co-Xn-bn-ep-≈ h-fam-Wv Ir-jn-°v A-\p-tbm-Pysa-∂pw, a-Æn¬ A-S-ßn-bn-cn°p-∂ h-f-hpw, e-h-Wmw-i-hpw A-dn-bp-∂-Xn-\pw k¿-th \º¿ A-S-°-ap-≈ hn-h-c-ß-fpwIm¿-Un¬ tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-cn°pw. sh-_vssk-‰v h-cp-∂-tXmsS ssl-sS-Iv Ir-jn-°m¿-°pw kv-Iqƒ, tIm-f-Pv ˛-K-th-j-W hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw H-cp t]mse ^-e-{]-Z-am-Ipw. ]-›n-aL-´ hn-I-k-\ ]-≤Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn \o¿-Ø-Sß-fp-sS A-Xn¿-Øn-Iƒ I-≠p]n-Sn-°p-∂-Xv Pn-√ a-Æp ]-cyth-j-W tI-{μ-am-Wv. ]n-d-hw˛

I-°m-Sv, Io-cw-]m-d˛ ap-´-Øv-I≠w tdm-Uv F-∂o A-Xn¿-Øn \n¿-Æ-b-hpw ]q¿-Øn-bm-bn. Hmtcm ]-©m-b-Øn-s‚-bpw Iogn¬ h-cp-∂ P-e t{km-X- pIƒ, ÿm-]-\-߃, F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn tkm-bn¬ k¿th B≥-Uv em≥-Uv dn-tkm-gvkv dn-t]m¿-´p-Iƒ X-øm-dm-°p∂p. dn-t]m¿-´n¬ Hm-tcm ]-©m-bØn-s‚-bpw `q-]-S-hpw X-øm-dm°p-∂p-≠v. ]-d-hq¿, B-ep-h Xmeq-°p-I-fn-em-Wv Pn-√-bn¬ k¿th tPm-en-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°m\p-≈-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv hIp-∏n-s‚ tkm-bn¬ ayq-kn-bw 2014 P-\p-h-cn H-∂n-\v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.


{]mtZ-inIw

27 Unkw-_¿ 2013- sh≈n

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw sIm-®n: tXm-∏pw-]-Sn sk-£s‚ ]-cn-[n-bn¬ ]p-en-ap-´v ]mew ]-cn-k-cw, kp-dn-bm-\n ]-≈n ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂p-cm-hn-se 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw. a-c-Sv sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ IÆm-Sn-°m-Sv, Nn-e-h-∂q¿ tdmUv, N-º-°-c, Ip-≠-∂q¿ sS-w]nƒ ]-cn-k-cw, i-¶¿ \-K¿, tate-Øv _-≠v tdm-Uv F-∂n-hn-Sß-fn¬ `m-Ko-I-am-bpw tXm-a-kv ]p-cw, ]-cp-Øn-®p-h-Sv F-∂n-hn-Sß-fn¬ ]q¿-W-am-bpw C-∂p-cmhn-se 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw. t^m¿-´p-sIm-®n sk-£-s‚ ssh∏n≥- Im¿-Wn-hen-\p- Xp-S°w-Ip-dn-®v- Zo-]in-J sXfn-°p-∂p]-cn-[n-bn¬ ]-´m-fw, ]-tc-Uv {Ku-≠v, _o-®v ]-cn-k-cw, I¬h-Øn, K-h.tlm-kv-]n-‰¬, Rma-´m-t©cn: tXm-∏pw]-Sn sken-∏-d-ºv, Nn-c-´-∏m-ew, B-kv‚ v. sk-_m-Ãy≥ l-b¿ sk]n≥-hmƒ ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S°≥U-dn kv-Iq-fn-se Ãp-U‚ vß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc ssh-Zyp-Xn-ap-S- ssh-∏n-≥: kq-\m-an- Zp-c-¥- \m-bn.- AUz.- sI- F-kv- ssj- kv t]m-en-kv tI-U-‰p-I-fp-sS Øn¬- a-c-W-a-S-™-h¿-°p- B- Pp-,- Sn- B¿- i-¶¿-Zm-kv-,- Sn- Un- {In-kva-kv sh-t°-j≥ Iymw-]nßpw. Z-cm-Rv-P-en- A¿-∏n-®p-sIm-≠v- - sk_m-kv-‰y≥,- F≥- sI k-®p- \p Xp-S-°-ambn. ^n-kn-°¬ s{S-bn-\nMv, ]-tc-Uv s{S-bn-\n-Mv ssh-∏n-≥ Im¿-Wn-h-en¬- Xp- kw-km-cn-®p.S°am-bn.F-f-¶p-∂-∏p-g- ]-©m-b-Øv- F∂n-h Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ „a-lm-cm-Pm-kv tImf-Pv: tI-cZp-c¥Øn¬-s∏´h-sc A- {]-kn-U-‚ v- _n-bm-{Sn kv- tPm- Iymw-]n-s‚ D-Zv-LmS-\w ^m.{]f im-kv-{X km-ln-Xy ]-cnj\pkv-acn-®v- am-en-∏p-dw- kz- k-^v- ]-Xm-I- D-b¿-Øn.- C∂v a- Zo-jv \n¿-h-ln®p. kv-Iqƒ slØv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tI-c-f X{¥ssaXm-\n-bn¬- Zo-]w- sX- {¥n- hn sI- C-{_m-lnw- Ip-™v- Uv-an-kv-{S-kv ^n¬-kn N-S-ßn¬ hnI-k\ tIm¨-{K-kv:10.00 fn-®p.- C-S-∏-≈n- tªm°v- ]-©- Im¿-Wn-h¬- D-Zv-Lm-S-\w- sN- A-[y-£-X h-ln®p. FIv-ssk„ss{^-tU ¢-∫v: F-kv.ssh.b-Øv- {]-kn-U-‚ v- G-en-bm-Ω- øpw.- N-e-®n-{X-Xm-cw- P-b-kq-cy- kv C≥-kv-s]-Iv -S¿ c-Rv-PnØv, F-kv. Pn√m \-_nZn-\ dmsF-k-°v- NSßv- D-Zv-Lm-S-\w- ]-s¶-Sp-°pw.- a-c-Sv- \m-´n-≥Iq-´w- F F-kv tPm¨, lWn, Fw enbpw ao-em-Zv k-tΩ-f-\sN-bv-Xp.- Im¿-Wn-h¬- sN-b¿- \m-S-≥]m-´pw- Zr-iym-hn-jv-Im-c- sI k-Po-hv kw-km-cn®p. Iymwhpw:6.30 ]v 28 \v k-am-]n-°pw. am-≥ B-‚-Wn- k-Pn- A-[y-£- hpw- \-S-Øpw.„sS-e-t^m¨ F-Iv-kv-tN-©v ]-cnk-cw: ]m-N-I hm-X-I-Øn\v B-[m¿ \n¿-_-‘-am-°p-∂Xn-s\-Xn-tc P-\-Xm-Zƒ(Fkv)am¿®pw [¿-W-bpw:10.00 „]-®m-fw Pw-Mv-j≥: ]-®m-fw B¿.H._n. D-S≥ \n¿-an-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´p sh¬-^-b¿ ]m¿-´n {]-Xntj-[ k-tΩf\w:6.00 „XΩ-\w hn-t\m-Z B¿-Sv-kv ¢∫v: {In-kv-Xpa-kv \-h h¬kcm-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-ambn ]-g-b Im-e \m-S-I \-S≥-amsN-bv-XXv. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pa-´m-t©cn: {In-kva-kv B-tLm- A-d-Ãp sN-bv-Xp. sc B-Z-cn-°epw \m-S-I{In-kva-kv B-tLm-j-hp-am- cm°n-b {]-Xn-sb dn-am≥-Up j-Øn-\n-sS-bp≠m-b kw-L¿hpw:6.00 j-Øn¬ c-≠p-t]¿-°v Ip- bn _-‘-s∏-´v A-b¬-]°- sN-bvXp. „]q-tØm-´ t£-{X {]-th-it؉p. I-cp-th-en∏-Sn hn-Im-kv sØ Ip-´n-Iƒ tN¿-∂v I-tcmƒ \ sa-tΩm-dn-b¬ kv-Iqƒ: \tdm-Un¬ _p-[-\m-gv-® cm{Xn F- ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-t∏mƒ ∑ Ip-´n-I-fp-sS Iymw]pw km]S-°w s]m-´n-®n-cp-∂p. h¿-Kot´m-sS-bm-Wv kw-`hw. aqln-I hn⁄m-\ {]-Z¿-i-\hn-Im-kv tdm-Un¬ Pn-tam≥ kv Ip-´nI-sf i-Im-cn®p. sIm-®n: ]-c-º-cm-K-X hy-h-kmhpw:10.00 C-Xv Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm- b-ß-sf X-I¿-®-bn¬ \n-∂v kwF-∂v hn-fn-°p-∂ sk-kv-en ssa„If-a-ti-cn F-®v.Fw.Sn Pw°nƒ, sP-bnw-kv F-∂n-h¿-°m- °ƒ tNmZyw sN-bv-X-tXm-sS- c- £ n- ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v Kvj≥: Hmƒ tI-c-f ]m¿-k¬ k¿-ho-kv Fw-tπm-bn-kv bq-\n- Wv Ip-tØ-‰Xv. ]-cn-t°-‰hsc bm-Wv kw-L¿-jw D-S-se-Sp- kn-.sF.Sn.-bp t\-Xr-Xz-Øn¬ F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-°¬ {S-Ãv ØXv. kw-L¿-jw cq-£-am-b- C-∂v ]-c-º-cm-K-X ta-J-e kw-cb≥ kwÿm-\ k-tΩB-ip-]-{Xn-b¬ {]-th-in-∏n®p. tXm-sS t]mƒ h¿-Ko-kv I-Øn- £-W-Zn-\-am-bn- B-N-cn-°pw.- Znf\w:4.00 kw-`-h-Øn¬ {]-Xnbm-b hn-Im- sb-Sp-Øv C-cp-h-tcbpw Ip-Øp- \m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn„Bep-h \-ºq-cn aTw lmƒ: kv tdm-Un¬ t]mƒ h¿-Ko- I-bm-bn-cp∂p. kw-`-h-Øn-\p √-bn¬- 9 tI-{μ-ß-fn¬- km-bmBƒ tI-cf tUm-Iyp-sa‚ v kv(43)s\ tXm-∏pw]-Sn ti-jw H-fn-hn¬ t]m-b {]-Xn- ”-[¿-W \-S-Øpw.ssd-t‰-gv-kv B‚ v kv-ss{I-_vFkv.sF. Fw sI k-Po-h≥ sb cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv A-d-Ãp sXm-gn-em-fn-°v sXm-gn¬ Akv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f-\w:10.30

ssh¸n³- Im-À-Wn-hen-\v- kp-\m-ankv-acWtbm-sS Xp-S¡w

Iymw-]v Xp-S-§n

]cn-]mSn

KOCHI/ekC

`qX¯m³sI«n dn-hÀ s^-Ìn-\v Bchw D-bÀ¶p tIm-X-aw-K-ew: {In-kv-a-kv apX¬ ]p-Xp-h-’-cw h-sc \o-fp∂ `q-X-Øm≥-sI-´v dn-h¿ s^Ãn-\v Xp-S-°-am-bn.h¿-Wm-`-am P-e-tI-fn kw-ÿm-\-sØ Sq-dnkw ta-J-e-bv-°p ]p-Ø-\p-W¿hm-Ipw. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v ap-t∂m-Snbm-bn sN-¶-c-bn¬ \n-∂v s^Ãv \-K-cn-bn-te-°v am-ctØm¨ kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p. hn-tZ-in-Iƒ Dƒ-s∏-sS ]-s¶-Sp°p-∂ I-bm-°n-Mv a-’-c-߃ `q-X-Øm≥-sI-´v dn-h¿ s^-Ãv hn-t\m-Z k-©m-cn-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h-cp-sS a-\w I-h¿-∂p. Un.Sn.]n.kn.bpw sU-Ãn-t\-j≥ am-t\-Pv-sa‚ v Iu¨-kn-epw tN¿-∂p kw-L-Sn-∏n-® s^-Ãv P-e-tk-N-\-a-{¥n ]n sP tPm-

k-^m-Wv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®-Xv . `q-X-Øm≥-sI-´v dn-h¿s^-Ãv P-e-tk-N-\-a-{¥n ]n sP tPm-k-^m-Wv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-Xv. {]-Ir-Xn c-a-Wo-bam-b `q-X-Øm≥-sI-´v B-tKm-fX-e-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sm≥ s^Ãv D-]-I-cn-°pw. hn-{i-a-Øn\pw hn-t\m-Z-Øn-\pw F-Ønt®-cm≥ ]-‰p-∂ C-S-am-bn `q-XØm≥-sI-´v h-f-sc th-Kw h-fcp-I-bm-sW-∂pw a-{¥n ]-d™p. I-bm-°n-Mv t]m-ep-≈ hm´¿ kv-t]m¿-´v-kv a¬-k-c-߃°v ÿn-cw th-Zn-bm-Ip-∂-tXmsS `q-X-Øm≥-sI-´v Iq-Sp-X-¬ tem- I - { i- ≤ - b m- I ¿- j n- ° p- s a∂v I-bm-°n-Mv a¬-k-c-߃ DZv-Lm-S-\w sN-bv-X a-{¥n sI

F ]n sP A-ÐpÂ-Iemw C-¶v B-ep-h-bn Bep- h : ap≥ cm- { „]- X n F.]n.sP A- – p¬Iemw C- ∂ v B- e p- h - b n¬. Bep- h sk‚ v tkthy- g v - k v tIm- f - P n- s ‚ kn¬- h ¿ Pq- _ n- e nbmtLm- j ]- c n- ] m- S n D- Z v - L mS- \ w sN- ø m- \ m- W v A- t ±- l w F- Ø p- ∂ - X v . D- ® - ° p 12\v tIm- f - P n¬ hn- Z ym¿- Y n- I - f p- a mbn H- c p a- W n- ° q¿- k a- b w B- i - b - h n- \ na- b w \S- Ø pw. 1964 Pq- s se 6\v ÿm- ] n- X amb tIm- f -

Pv 50 h¿- j w ]n- ∂ n- ´ n- c n- ° p- I - b mWv . h- c m∏p- g hn- I m- c n P- \ - d ¬ tam¨. A- K - k v - ‰ n≥ h- S - ° pwX- e , sI ]n [- \ - ] me≥ Fw.]n, A≥- h ¿- k mZ- Ø v Fw.F¬.F, tImf- P v {]n≥- k n- ∏ ¬ kn- Ã ¿ do- Ø m- Ω , {]^.A- º m- ´ v hn- P - b - I p- a m¿, Ãp- U ≥- k v Iu¨kn¬ sN- b ¿- t ]- g v - k ≥ t]ƒ A- K - Ã n≥ ]- s ¶Sp- ° pw.

{In-kva-kv B-tLm-j-¯n-\n-sS kw-LÀ-jw; c-−p-t]À-¡p Ip-t¯äp ]-c-¼-cm-K-X ta-J-e kw-c-£-W-Zn-\m-N-c-Ww

Adnbn-¸pIÄ

ssk-t¡m-f-Pn-¡Â Iymw-]v B-ep-h: A≥-h¿ sa-tΩm-dnb¬ B-ip-]-{Xn-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ 29 \v Iuam-c {]-iv-\߃ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bp≈ ssk-t°m-f-Pn-°¬ Iymw]v kw-L-Sn-∏n-°p∂p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 0484 2625204, 6596731 \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏S-Ww.

_o-¨v h-Swh-en aÂk-cw \msf a-´m-t©-cn:A-Jn-e-tI-c-f _o®v h-Swh-en a¬k-cw \m-sf t^m¿-´p-sIm-®n ku-Øv _o®n¬-\-S-°pw. \-Kck-` H∂mw Un-hn-j≥ IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv a¬-kcw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-SpI. t^m¨:9447015334.

]-©mb-¯v {]-kn-Uân\pw Aw-K-¯n\pw aÀ±-\w h-cm-∏p-g: Iq-\-Ωm-hv ]-≈n-°Shv tdm-Un-se A-‰-Ip-‰-]-WnIƒ X-S-k-s∏-´ kw`-hw A-t\zjn-°m-s\-Øn-b ]-©mb-Øv {]-kn-U‚n\pw saw-_¿°pw a¿-±-\-ta‰p. kw-`h-sØ Xp-S¿∂vv aq-∂p-t]¿ ]n-Sn-bn-em-bn. B‚n I-d-]v-j≥-kv ]o-∏nƒkv aq-hv-sa‚ v `m-c-hm-ln-Ifm-b Iq-\-Ωm-hv I-eq¿ tkhy¿(34),Ip-dp∏-Øv km-Pp(45), Im-hn¬-\-S A-Ω-ho-´n¬ {io-IWvT≥-\m-b¿(62) F-∂n-h-scbm-Wv h-cm∏p-g F-kv.sF Sn sI Zn-t\-i\pw kw-Lhpw A-dÃp sN-bv-XXv. hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F-bp-sS {]m-tZin-I hnI-k-\ ^-≠p-]-tbm-Kn-®mWv Cu tdm-Uv Sm¿ sN-øp-∂Xv. Sm¿ sN-øp-∂-Xn-\p ap-ºm-bn

hen-b Ip-gn-I-f-S-°p∂ tPm-enbm-Wv BZyw X-S- -s∏-Sp-ØnbXv. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ns‚ ]-cm-Xn-sb-Øp-S¿-∂m-Wv aq∂p-t]-scbpw t]m-en-kv A-d-kv‰p sN-bv-XXv. ]-©mb-Øv {]kn-U‚n-t\bpw Aw-K-tØbpw a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C∂se k¿-Δ-I£n-tbm-Khpw hn-iZo-I-c-Whpw \-S∂p.

Bcw-`n¨p sN-ß-a-\mSv: Xp-cp-Øv ap-kv-enw P-amA-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ 11 ma-Xv kz-em-Øp\mcn-b a-Pv-en-kv B-cw-`n®p. Ppap-A a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ k-øn-Zv sslt{Zm-kv tIm-b X-߃ D-Zv-LmS\w sN-bvXp.

_m-_p ]-d-™p. k-tΩ-f-\Øn¬ Sn bp Ip-cp-hn-f Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ sI ]n _m-_p, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI sF tP°-_v, sI.F-^v.Un.kn. sNb¿-am≥ km-_p sN-dn-bm≥ kw-km-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\-k-tΩf-\-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn sN¶-c-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® am-ctØm¨ Sn bp Ip-cp-hn-f Fw.F¬.F. ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bvXp. C-∂v D-®-I-gn-™v c-≠n-\v s]m-Xp-P-\-߃-°m-bp-≈ sNdp-h-≈w Xp-g-®n¬ a¬-k-c-hpw ssh-Io-´v 30e-[n-Iw I-em-Im-c∑m¿ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ N-hn-´p\m-S-I-hpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v.

]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n®p. t]-g-bv-°m-∏n-≈n X-´p-]d-ºv amS-h-\-®m-en¬ A-–p¬-kemw(34)B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® Bbh-\ tXm-´-t©-cn Im-°-\m-´pIm-hn-s‚ {io-tIm-hnepw Hm-^nkpw Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww I-hcm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS {]-`mX-{]m¿-Y-\-s°-Øn-b-h-sc°≠v tam-„m-hv Hm-Sn-c-£-s∏-Sp-Ibm-bn-cp∂p. Hm-t´m-dn-£-bn-emWv C-bmƒ tam-j-W-Øn-s\aqhm-‰p-]p-g: t£{Xw Ip-Øn- Øn-bXv. {]-Xn-sb tIm-S-XnØpd-∂v tam-j-Ww \-S-Øp-∂- bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up sNXn-\n-sS bp-hm-hn-s\ \m-´p-Im¿ bv-Xp.

s√-¶n¬ B-izm-k ]-≤-Xn, an\n-aw-Iq-en D-b¿-Øp-I, s]≥j≥ {]-Xn-am-kw 2000 cq-]-bm°p-I, ]n.-F-^v. s]≥-j≥ {]Xn-am-kw an-\n-aw 3000 cq-]-bm°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂bn-®v ]-c-º-cm-K-X ta-J-e-bn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ 30 \v kw-L-Sn∏n-°p-∂ sk-{I-´-dn-tb-‰v- am¿-®ns‚ `m-K-am-bm-Wv- km-bm-”-[¿Æ-Iƒ \-S-Øp-∂-Xv-.

tam-jvSmhv ]nSn-bnÂ

]p-Xp-ssh¸v- _o-¨v-taf; _o-¨v-tdkvBth-i-ambn ssh-∏n-≥: ]p-Xp-ssh-∏v- _o-®vSq-dn-kw- ta-f-bn¬- \-S-∂- _o-®vtd-kv- Im-Wn-Ifn¬- Bthiw]-I¿-∂p.C-c-ºn-sb-Øn-bss_-°p-I-sf- B¿-∏p-hn-fn-Itfm-sS-bm-Wv P-\߃ - F-Xn-tc‰Xv.- ss^-\¬- a-¬k-cw ImWm≥ -F-Øn-bh-sc sIm≠v _o-®v- P-\-\n-_n-U-am-bn.]p-°m-Sv- A-a¬- H-∂mw-kΩm-\w- t\-Sn.- Rm-d-bv-°¬- Fk.v sF- tjm-tPm- h¿-Ko-kv- ^vfm-Kv- Hm-^v- sN-bv-Xp.- C-S-∏-≈ntªm-°v- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- G-en-bm-Ω- sF-k-°v- kΩm\Zm-\w- \n¿-hln-®p.- ta-f- sNb¿-am-≥ F F-kv s_-∂n- , P-\d¬ I-¨-ho-\¿- ]n- _n- a-t\mPv,- ]n- F-kv sj-dn- - kw-km-cn-®p.- ]p-Xp-ssh∏v- _o-®n¬- \S∂ _o-®v- tdkn¬-\n-∂v-

3

ImÀ-WnhÂ: ]-«w-]-d-¯Â aÂk-cw B-th-iw ]IÀ¶p a´m-t©-cn: Im¿-Wn-h¬ BtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn \kvd-Øv {_-tZ-gv-kv kw-L-Sn-∏n® ]-´w-]-d-ج a¬kcw ImWn-Iƒ-°v B-th-i-am-bn. hnhn[ h¿-W-ß-fnepw h-ep-∏-Ønep-ap-≈ ]-´-ß-fm-Wv a¬-k-cØn¬ D-]-tbm-Kn-®-Xv . A-dp-]-tXm-fw t]-cm-Wv ]-´w]-d-ج a¬-k-c-Øn¬ A-Wn\n-c-∂Xv. t^m¿-´p-sIm-®n shfn {Ku-≠n-em-bn-cp-∂p a¬kcw. ap-Xn¿-∂-hcpw Ip-´n-Ifpw a¬-k-c-Øn¬ A-Wn-tN¿∂p. a¬k-cw t^m¿-´p-sIm-®n Fkv.sF F-kv cm-tP-jv D-Zv-LmS\w sN-bvXp. am-[y-a-{]-h¿-ØI≥ tk-hy¿ cmPp, hn sP sslkn¥v, hn F sl≥-{Sn-‰, F ]n h¿-Kokv, Fw F tem-d≥-kv kw-km-cn-®p. ]-{¥-≠p-Im-c≥ tcm-ln-Xv B-th-i-]q¿-ham-b a¬-k-c-am-Wv Im-gv-N-h-®Xv. Ahkm-\ du-≠v h-sc tcm-ln-Xv a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

G-IZn-\ ]T-\ ¢m-kv

s]-cp-ºm-hq¿: h-´-bv-°m-´p]-Sn al√v bph-P-\ s^-U-tdj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂v G-IZn\ ]T-\ ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. ssh-Io´v 6.30\v P-amAØv HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\v k-ao-]w \-S°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ tUm. ]n F Icow ¢m-s -Sp-°pw.

Npcp¡¯nÂ

sNdm-bn- _o-®v- Sq-dn-kw-taftbm-S\p-_‘n-®p- \S∂ kmw-kv-Im-cn-IktΩf\w Pkv-‰n-kv- sI kp-Ip-am-c≥DZv-Lm-S\w sNøp-∂p-

sNdm-bn- _o-¨v-taf ssh-∏n-≥:- sN-dm-bn- _o-®v- Sq-dn-kw-ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®v- \-S∂- kmw-kv-I-cn-I- k-tΩ-f-\w- P-Ão-kv- sI- kp-Ip-am-c-≥ D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp.kn-∏n-]-≈n-∏p-dw- A-[y-£-X-h-ln®p. A-Uz. -]n -sP- tXma-kv,- {]-^. hn -sP- ]m-∏p,- ]q-b-∏n-≈n- X-¶-∏-≥, -A-Uz. a-Pv\p- tIm-a-Øv, -Fw -sI -ko-cn,- a-øm-‰n¬- k-Xy-≥,- tUm-.- sI sI -tPm-jn- kw-km-cn ®p. -kp-\m-an- Zp-c-¥-Øn-s‚- Hm¿-a ]pXp-°m-≥ P-\-Io-b-hm-b-\-im-e-bp-sS- B-`n-ap-Jy-Øn¬- IS¬-Xo-c-Øv- im-¥nZo-]w- sX-fn-bn-®p.-

\-h-hÂ-k-cm-tLm-jw kw-L-Sn-¸n¨p ]-≈p-cpØn: Zo-]w ]-≈p-cp-Øn-bp-tSbpw kwÿm-\ bp-h-P\-t£-a-t_m¿-Un-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-h-h¬-k-cmtLm-jw kw-L-Sn-∏n®p. ]-cn-]m-Sn ta-b¿ tSm-Wn NΩ-Wn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Un.kn.]n. hn Fw ap-lΩ-Zv d-^o°v, _-kv ss{U-h¿ F Pn j¨-ap-J≥ F-∂nhsc sF-.Pn.]-fl-Ip-am¿ B-Z-cn-®p. Iu¨-kn-e¿ sI B¿ t{]w-Ip-am¿, Zo-]w h¬-k≥. X-ºn kp-{_-“-Wyw, A-Uz.kp-\n-em si¬h≥, Sn sI kp-μ-c≥ kw-km-cn®p. ]n F k-Ko¿ e-l-cn-hn-cp-≤ {]-Xn-⁄ sNm√ns°m-SpØp. Nn-{X-cN-\m a¬k-cw ]n cm-tP-jv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ap≥ Fw.F¬.F. tPm¨ s^¿-Wm-≠-kv k-Ωm-\Zm-\w \n¿-h-ln-®p. Fw F-®v I-_o¿ A-[y-£-X h-ln-®p.

hn-Zym-`ym-k kt½f\wssh-∏n-≥:- Xo-c-tZ-i- am-\-h-i-‡n- hn-`-h-hn-I-k-\- tI-{μ-(kn.kn-.Fw-.B¿.-Un-)-Øn-s‚- B-`n-ap-Jy-Øn¬- \-S-∂- hn-Zym-`ymk-˛-A-\p-tam-Z-\- k-tΩ-f-\w- F-kv- i¿-a- F.w-F¬.-F- D-Zv-LmS-\w- sN-bv-Xp.{]-kn-U-‚ v- sI -sI -th-em-bp-[-≥ A-[y-£-X-h-ln®p. hnP-bw- t\-Sn-b- hn-Zym¿-Yn-I-ƒ-°v - ]p-c-kv-Im-cw- \¬-In-.- N-Sßn¬- tUm.- sI- F-kv- ]p-cp-j-≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww- \-S-Øn.kw-Ko-X-kw-hn-[m-b-I-≥ sI- cm-L-h-≥ am-kv-‰-sd- A-\p-kv-acn-®v- {]-^.- Fw- kn- jo-e- {]-`m-j-Ww- \-S-Øn

sXm-gn-em-fn bq-\n-b³ cq-]oI-cn¨p

sF.F³.Sn.bp.kn t\-Xm-hn-\v C-c-«-]Zhn

sF {Kq-¸n ho−pw I-elw sI I-cp-Wm-I-c≥ sa-tΩm-dn-b¬ {S-Ãv s\-Sp-ºm-t»-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.F¬-.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

B-ep-h: tIm¨-{K-kv ]p-\-kwL-S-\-bn¬ sF.F≥.Sn.bp.kn. t\-Xm-hn-\v C-c-´-]Zhn \¬-Im\p-≈ Xo-cp-am-\-Øn¬ {]-Xntj-[n-®v B-ep-h-bn¬ sF {Kq∏n¬ ho≠pw I-elw. t\csØ A¿-l-cm-bh-sc H-gn-hm°n-bp-≈ `m-c-hm-ln-Xz en-Ãns\-s®m√n-bp-≈ hn-hm-Z-߃ \n-e-\n¬-s°-bmWv sF.F-≥.Sn.bp.kn. t\-Xm-hn-s‚ C-c-´]Z-hn ho≠pw X¿-°-Øn-\p Im-c-W-am-hp-∂Xv. sF.F≥.-Sn.-bp.-kn. Beph tªm-°v {]-kn-U‚m-b Bƒ-

°m-Wv tIm¨-{K-kv tªm-°v I-Ωn-‰n ssh-kv {]-kn-U‚m-bn Xo-cp-am-\n-®n-´p-≈Xv. sF {Kq∏n¬ \n-∂p Xs∂ Cu Xo-cp-am\-Øn-s\-Xn-tc i-‡am-b FXn¿-∏p-I-fm-bn-cp-∂p D-b¿-∂ncp-∂Xv. F-∂m¬ {]-h¿-Ø-I¿ t]mepw A-dn-bm-sX-bm-Wv Cbm-sf ho-≠pw `m-c-hm-ln-Xz-]´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈Xv. \n-ba-k-` sX-c-s™-Sp-∏neS-°w Bep-h Fw.F¬.Fs°-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p-Ibpw F {Kq-∏n¬ \n∂pw In-´m-hp∂-

{X B-\p-Iq-ey-ß-sf√mw ssI∏‰n-b ti-jw A-Sp-Øn-sS am{Xw sF {Kq-∏n-se-Øp-Ibpw sNbv-X B-sf C-c-´-`m-c-hmlnXzw \¬-Im-\p-≈ \o-°Øn-s\-Xn-tc A-Wn-Iƒ ]-cky-am-bn cw-K-sØ-Øn-bn´p≠v. Cu \o-°-Øn-s\-Xn-tc F {Kq-∏pw {]-Xn-tj-[w A-d-n-bn-®n´p≠v. H-cmƒ-°v c-≠v `m-c-hmlnXzw \¬-Ip-∂ \-S]-Sn A-\ph-Zn-°n-s√-∂mWv sF {Kq-∏n¬ \n-∂p-≈ `q-cn-`m-Kw A-Wn-I-f-ptSbpw \n-e-]m-Sv.

hr-² k-Z-\-¯n-sâ a-d-hn hym-P-tc-J-IÄ: kw-hn-[m-b-I³ em-en-sâ a-I³ hn-hm-ln-X-\mbn aq-¶p t]À-s¡-Xn-tc tIkv s]-cp-ºm-hq¿: hn-tZ-i-a-e-bm-fnIƒ \-S-Øp∂ hr-≤ k-Z-\-Øns‚ a-d-hn¬ hym-P-tcJ-Iƒ N-a®vv e-£-߃ X-´n-sb-Sp-°m≥ {i-an® -ÿm-]-\-Øns‚ eo-K¬ A-ssUz-k¿ Dƒ-s∏-sS aq-∂p t]¿-s°-Xn-sc Ip-dp-∏w]-Sn t]m-eo-kv tI-sk-Sp-Øp. ÿm]-\-Øn-s‚ ap≥ eo-K¬ AssUz-kdm-b ]m-Wn-tb-en Cu®-c≥-Ip-Sn-bn¬ t_kn¬ tPmbn, In-g-°-ºew hne-ßv X-Æn°m-´n¬ sdPo-\ tem-\-®≥, ]dhq¿ H-f-\m-Sv a-tcm-´n-∏-dºn¬ Fw sP tkm-Wn F-∂n-h¿-s°Xn-tc h-©-\m-°p-‰-Øn-\mWp tI-kv . ]m-Wn-tben sIm-®p-]p-c-bv°¬-I-S-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h-e-cnbn¬ sF-∏v Nmt°m satΩm-dn-b¬ tlmw t^m¿ ko\n-b¿ kn-‰n-k¨-kv hr-≤ k-Z\-Øn-s‚ se-‰¿ sl-Upw koepw kv-Ym-]-\-Øn-s‚ {S-jddm-b sI F-kv h¿-Ko-kn-s‚

ssI-søm-∏pw hn-ce-S-bm-fhpw hym-P-am-bn \n¿-an-®v e-£-߃ X-´p-∂-Xn-\m-bn s]-cp-ºmhq¿ k_vtIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nsb-∂mWp tI-kv . sI F-kv h¿-Ko-kv am-{X-am-Wv \m-´n-ep≠m-bn-cp-∂-Xv. a-‰p-f-f-h-sc√mw hn-tZ-i-Øm-bn-cp-∂p. eo-K¬ A-ssUz-kdm-b t_-kn¬ tPmbn-bm-Wv kv-Ym-]-\-Øn-s‚ ssZ\w-Zn-\-Im-cy-߃ t\m-°n-bn-cp∂-Xv. ]-Ww ssI-Imcyw sN-øp∂-Xn¬ A-]m-I-X-Iƒ I-≠-Xns\-Øp-S¿-∂v ]n-∂o-Sv C-bm-sf kv-Ym-]-\Øn¬ \n∂p H-gn-hm°n-bn-cp-∂p. hr-≤-k-Z-\-Øn¬ a-c-n-® en√n tem-\-®-s‚ _-‘p-°-sf Iq-´p-]n-Sn-®v hym-P-{]-amW-߃ D-≠m-°n k-_v tIm-S-Xn-bn¬ Iº-\n D-S-a-Iƒ-s°-Xn-tc \oßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v h¿-Kokv ]-cm-Xnbn¬ ]-d™p. C-tXØp-S¿-∂v hn-tZ-i-Øp-f-f D-S-aIfn¬ ]-e¿°pw ]-eh-´w \m-´n-

te-°v tI-kn-s‚ B-h-iy-Øn\mbn FtØ-≠ A-h-kv-Y-bnep-am-bn. F∂m¬ X-߃ as‰m-cmƒ°pw \¬Im-Ø tcJIƒ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nsb-∂-dn-™-tXm-sS Ip-dp-∏w-]Sn t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-IpI-bm-bn-cp∂p.C-tX-Øp-S¿-∂mWv Ip-dp-∏w]-Sn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øv A-t\zj-Ww B-cw`n-®Xv.

b,- kmw-kv-Im-cn-I cw-KsØ Ht´sd t]¿NSßn¬]s¶SpØp.- lWo- _o- kn-\nabpsS kw-hn-[m-bI\m-WvPo≥-t]mƒ- em-¬.-

im-kv-{X-Úbv-¡v A-hmÀ-Uv

D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp s]-cp-ºm-hq¿: kwÿm-\ kp∂n bph-P-\ s^-U-td-j-≥ (Fkv.ssh.F^v) tbm-Kw Pn√m k-an-Xn-bw-Kw jw-kp-±o≥ auehn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.Pn√m h¿-°n-Mv sk-{I´-dn ]n Fw \Po-_v hl-_n A-[y-£-X hln-®p.tÃ-‰v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw \-Po-_v Ip-‰w-then, A–p¬ a-Po-Zv _m-Jhn, sI sI A-–p¬ Jm-Z¿ _m-Jhn, ]n sI P-eo¬ kw-km-cn®p.

Po≥-t]mƒ emepw h[p -sªkn kqk\pw sIm®n: kw-hn-[m-b-I\pw \n¿am-Xm-hpam-b em-en-s‚bpw \m≥-kn-bp-sSbpw a-I-≥ Po≥t]mƒ em¬- hn-hm-ln-X\m-bn.Nm-e-°∏m-d ]p-∂-°m-∏m-ebn¬ Nm-t°m-h¿-Ko-kn-s‚bpw Ip-´n-b-Ω-bp-sSbpw a-Iƒ- sªkn kq-k\m-Wv- h[p.sIm-®n h√m¿-]m-Sw ]-≈n-

bn-¬- sshIn-´v- 4.-30\m-bn-cp∂p hn-hm-l-®-S-ßpIƒ. ssh-In-´v t_mƒ-Km-´n ]m-e-kn-se hncp∂n¬- - aΩq-´n,- taml≥em¬ Dƒ-s∏sSbp≈ {]apJ \So\S≥-am-cpw tPm-jn,- kn-±o-Jv,Pbcm-Pv- XpSßn-b kw-hn-[mbIcpwkn-\n-am{]h¿ØIcpw- ]s¶SpØp.- cm-jv-{So-

s I m ® n : ssl-Z-cm-_mZn¬ \-S-∂ C¥y≥ F≥-Pn\o-tb-gv-kv tIm¨-{Kkn¬ F≥.]n.H.-F¬. im-kv-{X-⁄ kp-am i¿-a-bv-°v A-hm¿-Up \¬In. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv cwKØv k-a-{K-kw-`m-h-\-bv-°m-Wv A-hm¿Uv. C≥-Ãn-‰yq-j≥ Hm^v F≥-Pn-\n-tb-gv-kv(C¥y) {]knU‚ v F-kv F-kv c-tØm-Ubm-Wv A-hm¿-Uv \¬-In-bXv.

F-kv.Un.Sn.bp. Ip-´-Ω-t»-cn bq-\n-‰v {]-knU‚ v A-en a-c-Øm≥-I-Sn ]Xm-I D-b¿Øp∂p Ip-´-Ω-t»-cn: F-kv.Un.Sn.bp. tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ Ip´-Ω-t»-cn I-h-e-bn¬ cq-]o-I-cn®p. F-kv.Un.Sn.bp Ip-´-Ω-t»-cn bq\n-‰v {]-knU‚ v A-en a-c-Øm≥-I-Sn ]Xm-I D-b¿Øn. Fkv.Un.]n.sF Io-gv-am-Sv ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n {]-knU‚ v a-Po-Zv Nme°¬, F-kv.Un.Sn.bp bq-\n-‰v sk-{I´-dn A-jd-^v h-´-]-d-ºn¬, F-kv.Un.Sn.bp I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Ifm-b ap-Po-_v I-f-Øn¶¬, A∫mkv, A-^vk¬, k-enw, \m-k¿ ]-s¶-SpØp.


{]mtZ-inIw

27 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

]cn-]mSn Ime-Sn \m-kv Hm-Un-t‰m-dnbw: \r-Ø kw-Ko-tXm¬-k-hw˛ ssh-Io´v 4.00 apX¬. tªm-°v ]-©mb-Øv lmƒ: h¿-°n-Mv {Kq-∏v tbm-Kw˛cm-hnse 10.00. Im-™q¿ t]m-tÃm-^o-kv Ih-e: tIm¨-{K-kv afi-ew k-tΩ-f-\w˛ssh-In´v 5.00.

Adnbn-¸pIÄ

DuÀPn-X \n-Ip-Xn]n-cn-hv Im-eSn: Im-™q¿ ]-©m-b-Ønse 2013˛14 h¿j-sØ \n-Ip-Xn ]n-cn-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ tI-{μ-ß-fn¬ Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. 28 ap-X¬ P-\ph-cn aq-∂p hsc-bm-Wv Iymw-]p-Iƒ-. ]-©m-bØn-se F√m hm¿-Up-I-fnepw C-Xn-\p-≈ ku-I-cy-sam-cp-°psa-∂v sk-{I´-dn A-dn-bn-®p.

G-IZn-\ ]T-\¢m-kv C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: h-´-bv-°m-´p]-Sn al√v bph-P-\ s^-U-tdj-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂v G-IZn\ ]T-\ ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. ssh-Io´v 6.30\v h-´-bv-°m´p]-Sn P-amAØv Hm-Un-t‰m-dn-bØn-\v k-ao-]w \-S-°p-∂ ]-cn]m-Sn-bn¬ Po-hn-X-ssi-en tcmK-ßfpw {]-Ir-Xn Nn-In-’bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. ]n F Icow tIm-gn-t°m-Sv ¢m-s -Sp°pw.

kp-¶n bph-P-\ s^-U-td-j-³ `m-c-hm-ln-I-Ä s]-cp-ºm-hq¿: kwÿm-\ kp∂n bph-P-\ s^-U-td-j-≥ (Fkv.ssh.F^v) tbm-Kw Pn√m k-an-Xn-bw-Kw jw-kp-±o≥ auehn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.Pn√m h¿-°n-Mv sk-{I´-dn ]n Fw \Po-_v hl-_n A-[y-£-X hln-®p.tÃ-‰v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw \-Po-_v Ip-‰w-then, A–p¬ a-Po-Zv _m-Jhn, sI sI A-–p¬ Jm-Z¿ _m-Jhn, ]n sI P-eo¬ kw-km-cn®p. ]pXn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn Fw Fw jw-kp-±o≥ h-l_n ({]-knU‚ v), A-–p¬ a-Po-Zv _m-J-hn (ssh-kv {]-knU‚ v), sI sI A-–p¬ Jm-Z¿ _mJhn (P-\-d¬ sk-{I´-dn), A¬ lm-^n-fv am-ln≥ au-ehn (tPmbn‚ v sk-{I´-dn), ]n sI Peo¬ (J-Pm-©n), Fw F A-–p emw h-l-_n, sI Fw \m-kndp-±o≥ h-l_n (F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-K-߃) F-∂nh-sc Xn-cs™-SpØp.

Fkv.ssh.F-^v.]pXn-b `m-chm-ln-I-fm-bn Xn-c-s™SpØ Fw Fw jw-kp-±o≥ hl_n ({]-knU‚ v), sI sI A-–p¬ Jm-Z¿ _m-Jhn (P\-d¬ sk-{I´-dn)

aq-I-\m-b A-Úm-X³ Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn s]-cp-ºm-hq¿: Cu t^mt´m-bn¬ Im-Wp-∂ kw-kmc-ti-jn-bn-√m-Ø Bƒ s]pºm-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn- b n¬ A-h-i-\ne-bn¬ Nn- I n- ’ bn-em-Wv. C-bmsf-Ip-dn®v F-s¥¶n-epw hnh-cw A-dn-bp-∂-h¿ s]-cpºm-hq¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ A-dn-bn-t°- -≠-XmWv.t^m¨: 0484˛2591411, F-kv.sF:9497980487.

Im-e-Sn: s]-cn-bm-dn≥ Xo-c-sØ Nn-e¶ - b - W - n-bn-®v {io-i¶ - c - \ - r-Økw-Ko-tXm-’-h-Øn-\v Xp-S-°w. tem-I-{]-i-kv-X \¿-Ø-In-am¿ Dƒ-∏-sS 600 I-em-{]-Xn-`-Iƒ ]s¶-Sp-°p-∂ \r-tØm-’-hw \mSym-Nm-cy hn.]n.[-\R - P v- b - ≥ D-ZvLm-S\ - w sN-bX -v p. \m-Sy-cw-K-Øv A-c-\q-‰m-≠v ]q¿-Øn-bm-°n-b Kp-cp I-em-aW - vU-ew tam-l-\-Xp-f-kn-°v Kp-cpt{i-jvT] - p-ck - v° - m-ch - pw B-Zn-i¶-cm-Nm-cy sse-^v ssSw A-®o-h-v sa‚ v A-hm¿-Uv \m-Sy-Kp-cp {]^.kn.]n.D-Æn-Ir-jvW - \ - pw an-I® ]n-F® - U -v n {]-_‘ - Ø - n-\p-≈ B-K-am-\-μ-]p-c-kv-°m-cw tUm.F-S-\m-Sv cm-P≥ \-ºym¿°pw \m-Sym-Nm-cy hn.]n.[-\R - P -v b≥ k-a¿-∏n-®p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ hn.Un. l-cn A-[y-£X - h-ln-®p. sI.-]n.[-\-]m-e≥ Fw.-]n,- _mw-_qtIm¿-∏-td-j≥ sN-b¿-am≥ ]n.sP.-tPm-bn F-∂n-h¿ \r-Ø{- ]-Xn-

{ioi-¶-c kvIqƒ Hm^v Um≥kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Ime-Sn-bn¬ \S-°p∂ tZiob {ioi-¶-c-\r-Ø-kw-Ko-tXm-’-h-Øns‚ DZvLm-S\w \mSymNmcy hn ]n [\RvPb≥ \n¿hln-°p∂p. tUm.-kn.-]n.-D-Æn-Ir-jvW≥, Iem-a-WvUew taml-\-Xp-f-kn,hn.-Un.-l-cn,{]^.]o.-hn.-]o-Xmw-_-c≥,FS-\mSv cmP≥ \ºym¿,-sI.-Sn.-kenw kao]w

`-I-sf A-\p-tam-Zn-®p. F-kv-.Fkv.Un-.Fw-.F-^.v No-^v tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ {]-^.-]o.-hn.]oXmw-_c - ≥ kzm-KX - h - pw sI.-Sn.-kenw \-μn-bpw ]-d™ p. {io-i¶ - c - ayq-kn-Iv A-°m-Za - n-bn-se hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ kn-‘p th-Wp-tKm-]men-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ - kwKo-Xm-cm-[\ - {i-t≤-ba - m-bn. {]-ik - X -v \ - ¿-ØI - n I-em-aW - -v U-ew t£-am-hX - n tam-ln-\n-bm´w A-h-X-cn-∏n-®p. Zq-c-Z¿-i≥ sF.kn.kn.B¿ I-em-Im-cn-bpw {]-i-kv-X \¿-Ø-In-bp-am-b kp[m-]o-Xmw-_-c-s‚ i-‡n-{X-boiz-cn \r-Ø-]-cn-]m-Sn-bpw A-ctß-dn. t•m-_¬ a-eb - m-fn Iu¨kn¬ sN-b¿-am≥ h¿-Ko-kv aq- Kpcp-I-em-a-WvUew e≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p.- C- t£am-hXn- Ah-X-cn-∏n® ∂v ssh-In-´v 3\v \r-Ø-hn-Zym¿- tamln-\n-bm´w ∞n-\n-If - p-sS A-ct- ß-‰w. km-Ppt]mƒ Fw-F¬-F ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. cm-{Xn 7\v ]-fl{- io tUm.Ko-Xm-N{- μ≥ (\q-U¬-ln)`c-X\ - m-Syw A-hX - c - n-∏n-°pw.

I-em-a-WvUew t£am-h-Xn-bp-sSbpw kp[m-]o-Xmw-_-c-sâbpw tamln-\n-bm-«-§Ä \rt¯m-Õ-h-th-Znsb Ahn-kva-c-Wo-b-am¡n Im-e-Sn: Kp-cp-I-em-a-Wv-U-ew t£-am-h-Xn-bp-sS-bpw {]-i-kvX \¿-Ø-In kp-[m-]o-Xmw-_-cs‚-bpw tam-ln-\n-bm-´-am-bn-cp∂p tZ-io-b {io-i-¶-c-\r-tØm’-h-Øn-s‚ B-Zy-Zn-\w A-hnkv-a-c-Wo-b-am-°n-b-Xv. kzm-Xn-Xn-cp-\m-fn-s‚ km-thcn cm-K-Øn-ep-≈ \-h-cm-{Xn Io¿-Ø-\-ß-fm-Wv km-tc-Xn h¿-W-Øn¬ Kp-cp-I-em-a-Wv-U-

ew t£-am-h-Xn tam-ln-\n-bm-´cq-]-Øn¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. Kpcp-]-h-\-]p-cn-bn¬ Kp-cp-hm-bp-c∏-s\ Iq-h-f-am-e-bp-am-bn Z¿-in°m-s\-Øp-∂ `-‡-bm-b -a-RvPp-f \-S- A-S-™v In-S-°p-∂-XmWv Im-Wp-∂-Xv. Iq-h-f-am-e `-K-hm-\v k-a¿-∏n°p-hm-\m-bn im-¥n-°m-c-s\ G¬-∏n-®v a-S-ßp-∂p. ]n-t‰-Zn-hkw \-S-Xp-d-°p-hm-s\-Øn-b

im-¥n am-e-Im-Wp-∂n-√. F∂m¬ {io-tIm-hn¬ Xp-d-∂t∏mƒ `-K-hm-s‚ hn-{K-l-Øn¬ am-e-Im-Wp-∂ I-Y-bm-Wv A-hX-cn-∏n-®-Xv. kp-K-X-Ip-am-cn-bp-sS ]m-Z-{]Xn-jvT I-hn-X-bpw `-P-\-bpw lw-k-\-μn cm-K-Øn¬ Xn-√m-\bpw cw-K-Øv A-h-X-cn-∏n-®p.i‡n-kz-cq-]n-Wn-bm-b B-Zn-]-cmi-‡n-bp-sS hy-Xy-kv-X `m-h-

߃ i-‡n-{X-bo-iz-cn-bm-bn {]i-kv-X \¿-Ø-In kp-[m ]o-Xmw_-c≥ tam-ln-\n-bm-´-cq-]Øn¬ A-h-X-cn-∏n-®-t∏mƒ tZhn-bp-sS A-\p-{K-l-]p-Wyw \pI¿-∂- A-\p-`q-Xn-bm-Wv G-h¿°pw e-`n-®-Xv. I- \ - I m- [ m- c - k v - t Xm- { X- Ø neq-sS {io-i-¶-cm-Nm-cy¿ tZ-hnsb kv-Xp-Xn-°p-∂-Xpw {io-\mcm-b-W-Kp-cp-tZ-h≥ Im-fo-\m-S-

I-Øn-ep-sS tZ-hn-sb kv-Xp-Xn°p-∂-Xp-am-Wv tam-ln-\n-bm-´Øn-ep-sS kp-[m-]o-Xmw-_-c≥ km-£m-Xv-I-cn-®-Xv. {]-tXy-Iw Nn-´-s∏-Sp-Øn-b Cu tam-ln-\n-bm-´-Øn-s‚ c-N\-bpw kw-hn-[m-\-hpw tUm.kn.]n.D-Æn-Ir-jv-W-\pwv kwKo-X-kw-hn-[m-\w Fw.-F-kv.-D- kp[m-]o-Xmw-_-c≥ Ah-XÆn-Ir-jv-W-\pw \n¿-Δ-ln-®n-cn- cn-∏n® i‡n-{X-bo-iz-cn tamln-\n-bm´w °p-∂p.

Sq-dn--k-¯n-\p ]p-¯-\p-WÀhvv

s]-cp-ºm-hq¿: ssh.-Fw.-kn.-F. bp-sS-bpw F-Iyp-sa-\n-°¬ ¢¿Pn tIm¨-^d- ≥-kn-s‚-bpw B-`nap-Jy-Øn¬ kw-bp-‡ ss{I-kX -v h {In-ka -v k - v dm-en-bpw s]m-Xp-ktΩ-f\ - h - pw Rm-bd- m-gN -v \-S° - pw. s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e-bn-ep≈ ss{I-kv-X-h C-S-h-I-I-fp-tSbpw B-flo-b kw-L-S-\-I-fp-tSbpw ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw k¨-tU-kv-°qƒ, Ip-Spw-_ bq\n-‰p-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bp-tS-bpw ]-¶m-fn-Ø-tØm-Spw k-l-I-cW-tØm-Spw Iq-Sn-bm-Wv dm-en kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. ssh-Io´vv 5.30 \v s]-cp-ºm-hq¿ Kh.t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øp \n-∂p dm-en B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂v ap-\n-kn-∏¬ tÃUn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ s]m-Xpk-tΩ-f-\w a-e-¶-c I-tØm-en° aq-hm-‰p-]p-g cq-]-Xm-[y-£≥ tUm. G-{_-lmw tam¿ bq-entbm-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. bmt°m-_m-b k-`- ssh-Zn-I skan-\m-cn d-kn-U‚ v sa-{Xm-t∏meo-Ø-bpw an-Un¬ Cu-Ãv B‚ v bq-tdm-∏v `-{Zm-k-\m-[n-]-\p-am-b tUm. Ip-cym-t°m-kv am¿ sXtbm-^n-tem-kv sa-{Xm-t∏m-eoØ {In-kv-Xp-a-kv k-tμ-iw \¬Ipw. kw-Lm-S-I k-an-Xn sN-b¿am≥ ^m.tPm-kv ]m-e-Øn-¶¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. bp.Un.F-^v I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶® - ≥, sI ]n [-\] - m-e≥ Fw.]n.,km-Pp t]mƒ Fw.F¬. F., \-Kc - ] - n-Xm-hv sI Fw F kemw, ssh.-Fw.-kn.-F. {]-kn-U‚ v C sP ]u-tem-k,v ^m. k-°d- n-bmkv ]-d\ - n-ew, ^m. h¿-Ko-kv sXt°-°c - , t_-_n t]mƒ a-WU -v ] - Øn¬ kw-km-cn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

`qX¯m³sI«v dn-hÀ s^-Ìv Xp-S-§n tIm-X-aw-K-ew: {In-kv-a-kv apX¬ ]p-Xp-h-’-cw h-sc \o-fp-∂ `q-X-Øm≥-sI-´v dn-h¿ s^-Ãn-\v Xp-S-°-am-bn. h¿-Wm-`-am P-etI-fn kw-ÿm-\-sØ Sq-dn-kw ta-J-e-bv-°p ]p-Ø-\p-W¿-hmIpw. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v ap-t∂m-Snbm-bn sN-¶-c-bn¬ \n-∂v s^-Ãv \-K-cn-bn-te-°v am-c-tØm¨ kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p. hn-tZ-inIƒ Dƒ-s∏-sS ]-s¶-Sp-°p-∂ Ibm-°n-Mv a-’-c-߃ `q-XØm≥-sI-´v dn-h¿ s^-Ãv hnt\m-Z k-©m-cn-Iƒ Dƒ-s∏-sSbp-≈-h-cp-sS a-\w I-h¿- `qX-Øm≥-sI-´n-se dn-h¿-s^-Ãv \-K-dn¬ ss_-°n¬ ∂p.Un.Sn.]n.kn.bpw sU-Ãn- A-`ym-k-{]-IS-\w \-S-Øp-∂ am¿-´n≥ ta-bv-°-am-en¬

t\-j≥ am-t\-Pv-sa‚ v Iu¨kn-epw tN¿-∂p kw-L-Sn-∏n-® s^-Ãv P-e-tk-N-\-a-{¥n ]n sP tPm-k-^m-Wv D-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-®-Xv. {]-Ir-Xn c-a-Wo-b-am-b `q-XØm≥-sI-´v B-tKm-f-X-eØn¬ A-dn-b-s∏-Sm≥ s^-Ãv D]-I-cn-°pw. hn-{i-a-Øn-\pw hnt\m-Z-Øn-\pw F-Øn-t®-cm≥ ]-‰p-∂ C-S-am-bn `q-X-Øm≥-sI´v h-f-sc th-Kw h-f-cp-I-bm-sW∂pw a-{¥n ]-d-™p. I-bm-°n-Mv t]m-ep-≈ hm´¿ kv-t]m¿-´v-kv a¬-k-c-߃°v ÿn-cw th-Zn-bm-Ip-∂-tXmsS `q-X-Øm≥-sI-´v Iq-Sp-X-¬

P\Io-b kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-Whpw hn-Zym-`ym-k sk-an-\m-dpw s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw tªm°v ]-©mb-Øv h-©n-\m-Sv Unhn-j-\n¬ P-\Io-b kv-tIm-f¿jn-∏n-s‚ c-≠mw-L-´ hn-X-cWhpw ]m-kv πkv hn-Zym-`ym-k sk-an-\mdpw sXm-gn-epd-∏v ]p-ckvIm-c hn-X-c-Whpw kw-L-Sn∏n®p. au-eq-Zv]p-c Fw.C.Fkv. ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ \-S-∂ NS-ßv hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©mbØv {]-knU‚ v B¿ c-l≥ cmPv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. tªm°v ]-©mb-Øv saw-_¿ {]^.F≥ F A\-kv A-[y-£-X h-ln-®p. F-d-Wm-Ip-fw Ub-‰v eIv-N-d¿ tUm. Ip-™p-ap-lΩ-Zv ]p-eh-Øv ap-Jy-{]-`mj-Ww \SØn. h-©n-\m-Sv Un-hn-j-\n¬ \-S∏m-°p-∂ km-aq-ln-It£-a ]≤-Xn-I-fp-sS `m-K-am-bmWv ]Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v P-\Io-b kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-Ip∂Xv. C-tXm-sSm-∏w \S∂ π-kv ]m-kv hn-Zym-`ym-k sk-an-\m-dn\v B-Ivk-kv C-¥y ko-\n-b¿

C∂se hn-hm-ln-Xcm-b kwhn-[m-b-I≥ Po≥-t]mƒ emepw h-[p sª-kn kq-k\pw ]s¶SpØp.- kn-\n-am,- cm-jv-{Sob,- kmw-kv-Im-cn-I cw-KsØ Ht´sd t]¿NSßn¬]s¶SpØp.- lWo- _o- kn-\nabpsS kw-hn-[m-bI\m-WvPo≥-t]mƒ- em-¬.-

tem- I - { i- ≤ - b m- I ¿- j n- ° p- s a∂v I-bm-°n-Mv a¬-k-c-߃ DZv-Lm-S-\w sN-bv-X a-{¥n sI _m-_p ]-d-™p. k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn bp Ip-cphn-f Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ sI ]n _m-_p, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI sF tP-°-_v, sI.F-^v.Un.kn. sNb¿-am≥ km-_p sN-dn-bm≥ kwkm-cn-®p. am-c-tØm¨ Sn bp Ip-cp-hn-f Fw. F¬.F ^v-fm-Kv Hm-^v sNbv-Xp.

ku-P-\y t\-{X ]-cn-tim-[-\ Im- e Sn: am- W n- ° - a wK- e w Nmcn- ‰ - _ nƒ {S- Ã n- s ‚ B- ` n- a p- J yØn¬ 28\p ku- P - \ y- t \- { X ]- c n- t im- [ - \ m- I ymw- ] v \- S Øpw. tN-ema-‰w tKm-Ip-ew I-eymW-a-fi-]-Øn¬ \-S-°p-∂ Iymw-]n¬ i-kv-{X-{In-b th-≠nh-cp-∂-h¿-°v Al-ey ^u-t≠j-\n¬ ku-P-\y-am-bn \-S-Øns°m-Sp-°p-w. \n¿-[-\- tcm-KnIƒ-°v - Nn-In¬-kbpw a-cp-∂p-w Dƒ-s∏-sS-bp-≈h {S-Ãv \-S-Øns°m-Sp-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p.

au-eq-Zv]p-c Fw.C.Fkv. ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©mb-Øv h-©n-\m-Sv Un-hn-j-\n¬ P-\Io-b kv-tIm-f¿-jn-∏v c≠mwL-´ hn-X-cW-®-S-ßn¬ tXP-kv ]mT-im-em ]≤-Xn-bpsS D-Zv-LmS-\w Sow U-h-e-t]-gv-kv am-t\-Pn-Mv ]m¿-Sv\¿ hn ]n A-–p¿-d-low hnZym¿-Yn {]-Xn-\n[n tPm-tamƒ tPm-bn-°v \¬-In \n¿-h-ln-°p∂p s{S-bv-\¿ AUz. F F dlow ae-∏p-dw t\-XrXzw \¬In. sXmgn-epd-∏p ]≤Xn ]p-c-kv-Im-c hnXc-Ww Fw.C.Fkv. Pn√m {]knU‚ v Sn Fw k-°o¿ lp-

ssk-\pw kv-tIm-f¿-jn-∏v hnXcWw F-kv.Un.]n.sF. Pn√m {]-kn-U-‚ v sj-^o¿ ap-l-ΩZpw \n¿-h-ln-®p. tXP-kv ]mT-im-em ]≤-Xn

D-Zv-LmS-\w Sow U-h-e-t]-gv-kv am-t\-Pn-Mv ]m¿-Sv\¿ hn ]n A–p¿-dlow hn-Zym¿-Yn {]-Xn-\n[n tPm-tamƒ tPm-bn°v \¬-In \n¿-h-ln-®p.

]T-\-¢mkv Im-eSn: \m-fntI-c hn-I-k-\t_m¿-Uv Im-™q¿ ]-©m-bØp-am-bn k-l-I-cn-®v \m-fntIc I¿-j-I¿-°v ]T-\-¢m-kv \SØn. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v an\n h¿-Ko-kv A-[y-£-X hln®p. t_m¿-Un-s‚ D-tZym-Kÿcm-b {]-ko-X, A-\o-‰ F∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-Øp.

hr-² k-Z-\-¯n-sâ a-d-hn hym-P-tc-J-IÄ: aq-¶p t]À-s¡-Xn-tc tIkv s]-cp-ºm-hq¿: hn-tZ-i-a-e-bm-fnIƒ \-S-Øp∂ hr-≤ k-Z-\-Øns‚ a-d-hn¬ hym-P-tcJ-Iƒ N-a®vv e-£-߃ X-´n-sb-Sp-°m≥ {i-an® -ÿm-]-\-Øns‚ ap≥eo-K¬ A-ssUz-k¿ Dƒs∏-sS aq-∂p t]¿-s°-Xn-sc Ipdp-∏w]-Sn t]m-eo-kv tI-sk-SpØp. ap≥ eo-K¬ A-ssUz-kdmb ]m-Wn-tb-en Cu-®-c≥-Ip-Snbn¬ t_kn ¬ tPm-bn, In-g-°ºew hne-ßv X-Æn-°m-´n¬ sdPo-\ tem-\-®≥, ]-dhq¿ H-f\m-Sv a-tcm-´n-∏-dºn¬ Fw sP tkm-Wn F-∂n-h¿-s°-Xn-tc h-

©-\m-°p-‰-Øn-\mWp tI-kv. ]m-Wn-tben sIm-®p-]p-c-bv°¬-I-S-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h-e-cnbn¬ sF-∏v Nmt°m satΩm-dn-b¬ tlmw t^m¿ ko-\nb¿ kn-‰n-k¨-kv hr-≤ k-Z-\Øn-s‚ se-‰¿ sl-Upw koepw kv-Ym-]-\-Øn-s‚ {S-j-ddm-b sI F-kv h¿-Ko-kn-s‚ ssIsøm-∏pw hn-ce-S-bm-fhpw hym-Pam-bn \n¿-an-®v e-£-߃ X-´p∂-Xn-\m-bn s]-cp-ºmhq¿ k_vtIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°nsb-∂mWp tI-kv. sI F-kv h¿Ko-kv am-{X-am-Wv \m-´n-ep-≠m-bn-

cp-∂-Xv. a-‰p-f-f-h-sc√mw hn-tZ-iØm-bn-cp-∂p. eo-K¬ A-ssUzkdm-b t_-kn¬ tPm-bn-bm-Wv kv-Ym-]-\-Øn-s‚ ssZ-\w-Zn-\Im-cy-߃ t\m-°n-bn-cp-∂-Xv. ]-Ww ssI-Imcyw sN-øp-∂Xn¬ A-]m-I-X-Iƒ I-≠-Xns\-Øp-S¿-∂v ]n-∂o-Sv C-bm-sf kv-Ym-]-\Øn¬ \n∂p H-gn-hm°n-bn-cp-∂p. hr-≤-k-Z-\-Øn¬ a-c-n-® en√n tem-\-®-s‚ _-‘p°-sf Iq-´p-]n-Sn-®v hym-P-{]amW-߃ D-≠m-°n k-_v tImS-Xn-bn¬ Iº-\n D-S-a-Iƒ-s°Xn-tc \o-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-

∂v h¿-Ko-kv ]-cm-Xnbn¬ ]d™p. C-tX-Øp-S¿-∂v hn-tZ-iØp-f-f D-S-a-Ifn¬ ]-e¿°pw ]eh-´w \m-´n-te-°v tI-kn-s‚ B-h-iy-Øn-\mbn FtØ-≠ A-h-kv-Y-bn-ep-am-bn. F∂m¬ X-߃ a-s‰mcmƒ°pw \¬Im-Ø tcJ-Iƒ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-sb∂-dn-™-tXm-sS Ip-dp-∏w-]-Sn t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-Ibm-bn-cp∂p.C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv Ip-dp-∏w]-Sn t]m-en-kv tI-skSp-Øv A-t\zj-Ww B-cw-`n®Xv.

tI{µ-ip-]mÀ-i ]p-\-]-cn-tim-[n-¡Ww: kz-X-{´-IÀ-j-I-kw-Lw Im-e-Sn: A-S-bv-°m-Ir-jn \ntcm-[n-°-W-sa-∂ tI-{μ-Btcm-Ky-a-{¥m-e-b-Øn-s‚ ip]m¿-i ]n≥-h-en-°-W-sa-∂v kzX-{¥-I¿-j-I-kw-Lw Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ]m-tam-bn-en-\v \¬-Ip-∂ Xmßp-hn-e sh-fn-s®-Æ-°pw G-¿s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw Im-e-Sn-

3

{In-kv-a-kv dm-en-bpw s]m-Xp-k-t½-f-\-hpw

Iebp-sS tI-fn-sIm-«n {ioi¦c\r-¯-kw-Ko-tXmÂkhw

kw-hn-[m-b-I-³ Po³-t]mÄ emÂhn-hm-ln-X\m-bn sIm®n: kw-hn-[m-b-I\pw \n¿am-Xm-hpam-b sh-‰n-e-°mc≥ em-en-s‚bpw \m≥-kn-bpsSbpw a-I-\pw kw-hn-[m-b-I\pam-b Po≥-t]mƒ em¬- hn-hmln-X\m-bn.Nm-e-°∏m-d ]p-∂-°m-∏m-ebn¬ Nm-t°m-h¿-Ko-kn-s‚bpw Ip-´n-b-Ω-bp-sSbpw a-Iƒ- sªkn kq-k\m-Wv- h[p.- sIm-®n h√m¿-]m-Sw ]-≈n-bn-¬sshIo´v- 4.-30\m-bn-cp∂p hn-hml-®-S-ßp-Iƒ. t_mƒ-Km-´n ]m-e-kn-se hncp∂n¬- a{¥n- sI _m-_p,- aΩq´n,taml≥em¬ Dƒs∏sSbp≈ {]apJ \So-\S≥am-cpw tPm-jn,- kn-±o-Jv,- PbcmPv- XpSßn-b kw-hn-[m-bIcpwkn-\n-am{]h¿-ØIcpw-

KOCHI/EKR

bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw tI-{μ-˛tI-c-f k¿-°m-cp-I-tfm-Sm-h-iys∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Fw A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Ipdp-t°m-fn A-_q-_-°¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Fw sI A-en, hn ]n ap-l-Ω-Zv, hn Fw A-en, F `qX-Øm≥-sI-´n¬ B-cw-`n-® dn-h¿-s^-Ãn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n ]n sP tPmk-^v \n¿-h-ln-°p∂p Fw ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

{]hm-kn-t^m-dw s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e saw-_¿-jn-∏v D-Zv-LmS-\w {]-hm-kn t^m-dw Pn√m {]-knU‚ v bqk-^v Nm-a-°m-Sn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øp∂p

t£-{X-¯n tam-j-Ww \-S-¯n-b bp-hm-hn-s\ \m-«p-ImÀ ]n-Sn-Iq-Sn aqhm-‰p-]p-g: t£{Xw Ip-Øn-Øpd-∂v tam-j-Ww \-S-Øp-∂Xn-\n-sS bp-hm-hn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬∏n®p. t]-g-bv-°m-∏n-≈n X-´p-]d-ºv am-S-h-\-®m-en¬ A-–p¬k-emw(34)B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® Bb-h-\ tXm-´-t©-cn Im-°-\m-´pIm-hn-s‚ {io-tIm-hnepw Hm-^n-kpw Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww Ih-cm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS {]-`m-X-{]m¿-Y-\-s°-Øn-b-hsc°-≠v tam-„m-hv Hm-Sn-c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. Hm-t´m-dn£-bn-em-Wv C-bmƒ tam-j-W-Øn-s\-Øn-bXv. \m-´p-Im¿ ]n¥p-S¿-∂-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Hmt´m D-t]-£n-®v k-ao]-sØ a-ebn¬ H-fn-®n-cp-∂p- tam-„m-hn-s\ \m-´p-Im¿ c-≠p-a-Wn-°q¿ Xn-c-®n-¬ \-S-Øn-bm-Wp ]n-Sn-Iq-SnbXv. Nn√-d \m-W-b-߃ am-{X-am-Wv In-´n-bXv. I√q¿-°m-Sv t]m-en-kn-\p ssI-amdn-b {]-Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp.

hm-jn-Mv-sa-jo³ \-¶m-¡p-¶-Xn\v Cu-Sm-¡n-b ]Ww aS-¡n \Â-Im³ D-¯-chvv aq-hm-‰p-]p-g: tISm-b ]pXn-b hm-jn-Mv-sa-jo≥ \-∂m-°p-∂Xn\v Cu-Sm-°n-b 6400 cq-] aS-°n \¬-Im≥ F¬.Pn.I-º-\ntbm-Sv \n¿-tZin-®v F-d-Wm-Ip-fw Pn√m D-]-t`m-‡r-]-cn-lm-ct_m¿-Uv D-Ø-c-hm-bn. Iq-Øm-´p-Ip-fw kz-tZ-i-n ta-gv-kn P-bvk≥ \¬In-b ]-cm-Xn-sb-Xp-S¿-∂m-Wv D-Ø-chv. ]m-\¬t_m¿-Uv F-en I-c-≠-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv hm-jn-Mv-sa-jo≥ hmßn H-cm-gv-N-°p-≈n¬ {]-h¿-Ø-\-c-ln-X-am-bXv.

thm-«p-_m-¦n I-®pw\«v _n.sP.]n.bp-sS {In-kv-Xpa-kv ]p-Xp-hÂ-k-cm-tLmjw tIm-X-aw-Kew: {In-k-Xy≥-thm-´p-Iƒ e-£y-an-´v _n.sP.]n.bp-sS {In-kv-Xpa-kv ]p-Xp-h¬-k-cm-tLmjw. _n.sP.]n. tIm-X-awK-ew \yq-\-]-£-tam¿-® afi-ew I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hnhn-[ {In-kv-Xy≥ k-apZm-b Aw-Kß-sfbpw k-`m-t\-Xr-Xz-tØbpw ]-s¶-Sp-∏n-®m-bn-cp-∂p BtLm-jw. sh-≈n-bm-gvN ssh-Io´v A-©n-\p tIm-X-aw-Ke-Øv ku-lr-Z-Iq-´mbv-a-bmWp kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-X.v {In-kv-Xy≥ k-apZm-b Aw-K-߃ _n.sP.]n.tbm-Sp ImWn-°p-∂ A-I¬-® Ip-d-°p-∂-Xn-\pw k-apZm-b t\-Xr-Xz-ßfp-am-bn _-‘w ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-Iq-Sn-bm-Wv _n.sP.]n. afi-ew t\-XrXzw e-£yw-sh-°p-∂Xv. tIc-fm tIm¨-{Kkv am-Wn- hn-`m-K-Øn-s‚bpw t\-Xm-°-sfbpw ]-cn-]m-Sn-°v £-Wn-®n-´p≠v. Fw.F¬.F., ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥, a-‰p kw-L-S-\m-{]-Xn-\n-[nIƒ F-∂n-h-sc-°q-Sm-sX {In-kvXo-b k-apZm-b Aw-K-߃ \-S-Øp-∂ hn-Zym-`ym-k-ÿm-]-\-ß-fpsS A-[n-Im-cn-I-sfbpw ]-cn-]m-Sn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-12-27  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-12-27

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-12-27  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-12-27