Page 1

2 {In-kv-a-kv B-tLm-jn-¨p

\Kcw/ \m«n³]pdw tUm-Iv-S-dp-sS ]o-U-\hpw t]m-en-kn-sâ `o-j-Wn-bpw; bp-h-Xn-bpw `À-¯mhpw B-ß-l-Xym-`o-j-Wn-bn 25 Unkw-_¿ 2013- _p[≥

KOCHI/ekm

sIm-®n: {]- v ¢-∫n¬ {In-kv-Xpa-kv B-tLm-jw kw-L-Sn-∏n®p. U-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z N-Sßv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {In-kv-a-kv G-h¿-°pw k-am-[m-\-Ønt‚-bpw km-tlm-Z-cy-Øn-t‚bpw k-tμ-iw \¬-I-s´ F-∂v A-h¿ B-iw-kn-®p. {]-kv-¢-_v {]-kn-U‚ v sI c-hn-Ip-am¿ A[y-£-X h-ln-®p. tI-c-f tNw-_¿ Hm-^v sImta-gv-kv ap≥ sN-b¿-am≥ C F-kv tPm-kv, tI-c-f hym-]m-c hy-hkm-bn tIm¨-s^-U-td-j≥ P\-d¬ sk-{I-´-dn _n-∂n C-Ω-´n, ssh-kv {]-kn-U‚ v-am-cm-b Fkv i-in-Im-¥v, Ko-Xm-Ip-am-cn, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fmb kn F Fw I-cow, B¿ tKm-]- FdWm-Ip-fw {]-kv ¢-∫n¬ \-SØn-b {In-kva-kv B-tLm-jw U-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z Ip-am¿, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-Kw Sn tI-°p ap-dn-®v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p H tUm-an-\n-Iv kw-_-‘n-®p.

C-e-{În-Iv tI-_n-fn-\v Xo-¸n-Sn¨-p Bep-h: C-e-{Œn-Iv tI-_n-fn-\v Xo-∏n-Sn®-Xv ]-cn-{`m-¥n ]-cØn. C∂-se ssh-In-´v \m-tem-sS Bep-h sk‚ v.ta-co-kv kvI - q-fn\p k-ao-]-Øm-bn sI.F-kv. C. _n.bp-sS tI-_nƒ I-S-∂p-t]mIp-∂ `m-K-Øm-bn ssh-t°m-en\p t\cn-b tXm-Xn¬ Xo-]n-Sn-®ncp∂p. Xo k-ao]-sØ C-e{- Œn-Iv tI-_n-fp-I-fn-te-°v Iq-Sn ]-S-cpI-bm-bn-cp∂p. Bep-h ^-b¿ t^m-gv-kv ÿ-e-sØ-Øn-bm-Wv Xo A-W® - Xv. tI-_n-fp-Iƒ ]q¿W-ambpw I-Øn-\i - n®p.

amÀ-¨pw [À-W-bpw

sIm-®n: tem-´-dn sXm-gn-em-fn sF-Iy-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Pn-√m tem-´-dn Hm-^n-kpI-fp-sS ap-∂n¬ P-\p-h-cn 1\v am¿-®pw [¿-W-bpw kw-L-Sn-∏n°p-w.

Ip-Spw-_{io ta-f-bn-se Xm-c-§-fpsS km-\n-[yw B-th-i-am-bn sIm-®n: \-S≥ kn-±o-Jpw \-Sn-amcm-b k-Pn-Xm t_-´n-bpw Ip-Spw_-{io ta-f-bn¬ F-Øn. `-£yta-f-bn-se ]-©-c-Xv-\ ]p-´n-s‚ D-Zv-Lm-S-\- N-S-ßn-s\-Øn-b Ch-sc Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿°vv B-th-i-I-c-am-bn h-c-th-‰p. ]p-Xn-b s\-√n-s‚ A-cn-bpw sN-ºm ]p-´p-s]m-Sn, ]-®-°-dnIƒ, sN-Ωo≥, \m-fo-tI-cw Xp-Sßn-b-h tN¿-Øm-Wv ]-©-c-Xv-\ ]p-´v X-øm-dm-°p-∂-Xv. ]p-´n-s‚ hn-e A-dp-]-Xp cq-]-bm-Wv. [-\{io h-S-t°-°-c-bm-Wv ]p-´v Xøm-dm-°p-∂-Xv. {In-kv-a-kv A-h[n-°m-e-am-b-Xn-\m¬ ta-f-bvs°-Øp-∂ Ip-Spw-_-ß-fp-sS FÆ-hpw h¿-≤n-°p-I-bm-Wv. s]m-

Xp-sh C-Ø-cw ta-f-I-tfm-Sv ]pdw Xn-cn-™p \n¬-°p-∂ ]p-Xp X-e-ap-d-bp-sS H-gp-°v ta-f-bv-°v Du¿-÷w ]-I-cp-∂p-≠v. s]¨-`m-h-\-bn¬ hn-cn-™ I-c-Iu-i-e h-kv-Xp-°-fn-se ]q¿-Æ-X ta-f-Im-Wm-s\-Øp-∂h-sc A-¤p-X-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. bm-sXm-cp ]-cm-Xn-Iƒ-°pw C-S\¬-°m-Ø-co-Xn-bn-em-Wv Hmtcm h-kv-Xp-°-fp-sS-bpw \n¿-amWw ]q¿-Øo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. ]m-h-bv-° sIm-≠m-´w A-cn-sIm≠m-´w, ap-f-Iv sIm-≠m-´w F-∂nh tX-Sn-bpw Iq-Sp-X¬ t]¿ ta-fb-s°-Øp-∂p-≠v. ]m-e-°m-S≥ A-cn sIm-≠m-´-sa-∂ t]-cn¬ hn]-Wn-bn¬ In-´p-∂ ]-e-Xpw am-

bw I-e¿-∂-Xm-sW-∂m-Wv s]mXp-th-]-cm-Xn. C-Ø-c-°m-cp-sS ]-cm-Xn Xo¿-°m-\m-W am-b-ß ƒ tN¿-°m-Ø hn-`-h-ß-fp-am-bn F-Øn-b-sX-∂v Ip-Spw-_-{io Iq´m-bv-a ]-d-™p.

ku-P-\y ]-cn-io-e-\w C-¶v

A-¶-am-en: sIm-®p-Ip-´n-I-fp-sS k¿-K-hm-k-\-Iƒ I-s≠-Øp∂-Xn-\m-bn ku-P-\y ]-cn-io-e\w-C-∂v B-cw-`n-°pw. A-¶-am-en I-c-bmw-]-d-ºv en-‰n¬ F¿-Øv {]o-kv-Iq-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv c-≠v hb-kn-\pw B-dp-h-b-kn-\pw C-Sbn-ep-≈ Ip-´n-Iƒ-°v ]-s¶-Sp°mw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨: 8111921977, 9633913438.

]-≈p-cp-Øn: ]o-U-\-hn-h-cw ]pd-Øp ]-d-bm-Xn-cn-°m≥ tUm-IvS¿ I-≈-t°-kn¬-s]-Sp-Øn-sb∂m-tcm-]n-®v ]-≈p-cp-Øn kz-tZin-bm-b bp-h-Xn-bpw `¿-Ømhpw cw-K-sØ-Øn.1999 Un-kw_-dn¬ C-Xp t]m-sem-cp {I-kv-akvv Zn-h-k-am-Wp bp-h-Xn tUmŒ-dp-sS ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-Xv.ap∏-Ø-©p-Im-cn-bm-b bp-h-Xnbpw `¿-Øm-hpw am-[y-a {]-h¿Ø-I¿-°p ap≥-]n¬ A-h-X-cn∏n-® I-Y C-ß-s\: 17 m-a-sØ h-b-kn-em-Wv ]≈p-cp-Øn-bn-se Hu-h¿-te-Uokv B-ip-]-{Xn-bn¬ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-Xv . 1999 Un-kw-_¿ 24\p a-‰p-≈-h¿ A-h-[n-bm-b-Xn\m¬ ¢n-\n-°n¬ \n¬-°-W-sa∂v a-[y-h-b-kv-I-\m-b tUm-Iv S¿ B-h-iy-s∏-´p. A-∂v D-®-bv°v H.]n.bn-te-°p hn-fn-∏n-® Fs∂ tUm-Œ¿ I-S-∂p- ]n-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. H-®-h-bv-°m ≥ {i-an®-t∏mƒ hm-bv s]m-Øn-∏n-Sn-®-p. B-ip-]-{Xn-°p \m-W-t°-Sp-≠m°-cp-sX-∂pw tUm-Œ ¿ A-`y¿Yn-®p. B kw-`-Øn-\p ti-jw F-t∂-bpw a-‰p A-©p Po-h-\°m-tc-bpw N-¥n-cq-¿ am-Xm saUn-°¬ sk‚-dn-te-°v am-‰n. ]n∂o-Sv Xn-cn-®v ]-≈p-cp-Øn-bn-te-

sIm-®n: sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øn h-S-t°-°-c {Km-a-∏-©m-b-Øn-se 20 hm¿-Up-I-fn-epw H-∂p-ho-Xw Dƒ-tXm-Sp-Iƒ°v I-b¿-`q-h-kv-{Xw hn-cn-®p. 25000 N.ao-‰tdm-fw C-Ø-c-Øn¬ I-b¿-`q-h-kv-{Xw hn-cn®n-´p-≠v. `q-h-kv-{Xw hn-cn-® sXm-gn¬ C-\Øn¬ 1200t]¿-°v 12 Zn-h-kw sXm-gn¬ \¬-

Nn¡³þa«³þ aÂky hn`h§Ä¡v hne DbÀ¶p Xn¬ \-S-Øp-∂p-s≠-¶n-epw tcm-K `o-Xn aq-ew B-h-iy-°m¿ Ip-d-™-Xv Xn-cn-®-Sn-bm-bn. Ip-f-ºp-tcm-Kw hym-]-I-am-btXm-sS A-\y kw-ÿm-\-Øp \n-∂pw Im-en-I-sf I-im-∏p sNøp-∂-Xv A-[n-Ir-X¿ \n-tcm-[\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. CtX Xp-S¿-∂v hym-]m-cn-Iƒ I-S-

b-S-®v k-a-c-hp-am-bn cw-K-sØØn. C-tXm-sS am-´n-d-®n hym-]mcw {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn. In-kv-akn-\v h≥ hn¬-∏-\ {]-Xo-£n®n-cp-∂ am-´n-d-®n- hn¬-∏-\-bn¬ Ip-f-ºp-tcm-Kw {]-Xn-k-‘n-bmWv ir-„n-®n-cn-°p-∂-Xv. am-´n-d-®n hn¬-∏-\ C-Sn-™tXm-sS B-fp-Iƒ am-‰v amw-k

A-[ym-]-I-s\-Xn-tc-bp-Å tI-kv ssl-t¡mS-Xn d-±m¡n

hn-`-h-ß-sf B-{i-bn-t°-≠nh-∂p. C-t∏mƒ hn-]-Wn-bn¬ Nn-°-\pw a-´-\pw Iq-Sm-sX Xmdm-hn-\p-am-Wv B-h-iy-°m¿ Gdp-∂-Xv. Iq-Sm-sX a¬-ky-߃-°pw hn-`-Wn e-`n-°p-∂p-≠v. {In-kv-akn-\v ap≥-]v 75 cq-]-bp-≠m-bn-cp∂ Nn-°-\v C-t∏mƒ110˛120 cq-]-

fn¬ sIm-≠p-t]m-bn \n-c-h-[n X-h-W ]o-Un-∏n-®p. C-Xn-\n-sS ho-´p-Im-cp-sS \n¿-_-‘-Øn-\p h-g-ßn sIm-√w kz-tZ-in-sb hnhm-lw I-gn-®p. K¿-`n-Wn-bm-b Rm≥ ho-´n¬ h-∂-t∏mƒ tUmŒ¿ Im-Wp-I-bpw `¿-Øm-hv Kƒ^n-em-b-Xn-\m¬ Iq-sS sN-√-Wsa-∂pw A-s√-¶n¬ `¿-Øm-hns\-bpw ho-´p-Im-sc-bpw hn-h-cw A-dn-bn-°p-sa-∂v `o-j-Wn-s∏-SpØn. ]n-∂o-Sv tX-h-c, ]-\-ßm-Sv, sIm-√w, aq-hm-‰p-]p-g, A-cq¿, N¥n-cq¿, Ip-º-f-ßn, ]-≈p-cp-Øn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sIm-≠p-t]mbn ]o-Un-∏n-®p. tUm-Iv-S-dp-sS kp-lr-Øn-\p h-g-ß-W-sa-∂v `o-j-Wn-s∏-SpØp-I-bpw tUm-Œ-dp-sam-∂n-®p≈ \-·-t^m-t´m sam-ss_en¬ kp-lr-Øv ]-I¿-Øn. XpS¿-∂v `¿-Øm-hn-s\ C-√m-Xm°m-\m-bn \-S-°p-∂ {i-a-a-dn™p kw-`-hw `¿-Øm-hn-s\ Adn-bn-®p. C-X-dn-™ -tUm-Œ¿ bph-Xn-sb-sb-bpw `¿-Øm-hn-s\bpw A-\p-P-Øn-sb-bpw Iq-´p-{]Xn-bm-°n 2013 sa-bv A-©n-\v kn-‰n I-Ωn-j-W¿-°p ]-cm-Xn \¬-In. ªm-°v sa-bn¬ sN-bvXp ]-Ww X-´m≥ {i-an-°p-∂-Xmbm-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. C-

tX-Xp-S¿-∂v ]-≈p-cp-Øn tÃ-j\n¬ h-®v `¿-Øm-hn-s\ kn.sF.bpw F-kv.sF.bpw Dƒs∏-sS-bp-≈ A-©w-K kw-Lw {Iq-c-am-bn a¿-±n-°p-I-bpw tUmŒ¿ ]-Øp e-£w cq-] X-cp-sa∂pw ho-Spw X-cm-sa-∂pw t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿ ]-d-™p. F-∂m¬ H-∂pw th-≠ `¿Øm-hn-s\ hn-´p-X-∂m¬ a-Xnsb-∂v B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ \o A-h-s\ D-t]-£n-t®-°v \n-s∂ tUm-Œ¿ t\m-°n-s°m-≈p-sa∂pw t]m-en-kp-Im¿ ]-d-™p. h-g-ßm-Xn-cp-∂-Xn-s\-Xp-S¿-∂v 20 e-£w X-cp-sa-∂pw B-temNn-®v ]-d-™m¬ a-Xn-sb-∂p ]d-™p `¿-Øm-hn-s\ hn-´-b-®p. ]n-∂o-Sv `¿-Øm-hn-s\ H-∂-c-Znh-kw tem-°-∏n-en-´v tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n. `¿-Øm-hv dnam≥-Un¬ I-gn-™ k-a-b-Øv t]m-en-kv h-°o-en-s\ am-‰p-Ibpw tI-kn-s√-∂p ]-d-™v H-∏v C-Sp-hn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tUmŒ-dp-sS-bpw t]m-en-kn-s‚-bpw `o-j-Wn-sb-Xp-S¿-∂v B-fl-lXy-bp-sS h-°n-em-sW-∂pw At\z-j-W D-tZym-K-ÿ-sc am-‰W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®-Xm-bpw bp-h-Xnbpw `¿-Øm-hpw ]-d-™p.

hSt¡¡c ]©m-b-¯n 20 hmÀUp-I-fn IbÀ `q-hkv{Xw

Ipf¼p-tcmKw: am-«n-d-¨n \n-b-{´-Ww {In-kv-a-kv B-tLm-j-s¯ _m-[n¨p ssh-∏n≥: Ip-f-ºp tcm-Kw-hym]-I-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v am-´n-d®n hn¬-∏-\-°v G¿-s∏-Sp-Øn-b \n-b-{¥-Ww hn-]-Wn-sb {]-Xnk-‘n-bn-em-°n. C-tX Xp-S¿-∂v a-‰v amw-k hn-`-h-߃-°v hn-]Wn-bn¬ s]m-≈p-∂-hn-e-bm-Wv A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. Pn-√-bn¬ am-´n-d-®n hn¬-∏-\ t\-cnb tXm-

°p X-s∂ sIm-≠p-t]m-bn. Fs∂ Iq-Sm-sX \-gv km-b a-s‰m-cp kv-{Xo-bp-am-Wv N-¥n-cq-cn-se ¢n\n-°n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. N-¥n-cqcn¬ sS-d-kn-s‚ ap-I-fn¬ \n-∂v am-ß ]-dn-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS sX-∂n ho-gp-I-bpw ap-dnth¬-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. Cu hn-h-cw k-l-{]-h¿-ØI-cm-b -\-gv-kp-am¿ tUm-Œ-sd Adn-bn-°p-I-bpw ap-dn-bn-se-Øn-b tUm-Iv-S¿ ap-dn-hv F-hn-sS-sb-∂v tNm-Zn-®p F-s‚ ]p-d-Ip-h-isØ km-cn \o-°n t\m-°m≥ {ian-®-t∏mƒ F-Xn¿-Øp. C-tX-XpS¿-∂v tUm-Iv -S¿ Kp-fn-I X-cn-Ibpw hm¿-Un¬ t]m-bn In-S-°phm-\pw ]-d-™p. Ip-d-®p t\-cw I-gn-™p D-W¿-∂-t∏mƒ tUmIvv-S¿ A-Sp-Øp-≠m-bn-cp-∂p. ]nt‰-∂pw tUm-Iv-S¿ Kp-fn-I-bp-ambn h-∂p. _m-Øv-dq-an¬ t]m-bn h-cp-∂-Xn-\n-sS tUm-Iv -S¿ I-S∂p-]n-Sn-°p-I-bpw A-Sp-Øp-≈ dq-an¬ sIm-≠p-t]m-bn {Iq-c-ambn ]o-Un-∏n-®p. kw-`-hw tUm-Œdp-sS `m-cy-tbm-Spw t]m-en-knt\m-Spw ]-cm-Xn-s∏-Sp-sa-∂v ]-d™-Xn-s\-Xp-S¿-∂v A¿-[-\-·am-b t^m-t´m Im-Wn-®v `o-j-Wns∏-Sp-Øn. Xp-S¿-∂v Cu t^mt´m-Iƒ Im-Wn-®v ]-e ÿ-e-ß-

h-sc-bm-Wv hym-]m-cn-Iƒ CuSm-°p-∂-Xv. a-´-\v 400 cq-]-°v apI-fn-em-Wv hn-e. C-Xv-Iq-Sm-sX I-cn-ao-\n-\pw I-W-ºn-\pw 500 hsc h¿-≤n-®p. Xm-dm-hv In-tem 260 cq-]-h-sc-bm-bn. hn-hm-l Bh-iy-߃-°p t]m-epw B-cpw am-´n-d-®n D-]-tbm-Kn-°m-Ø ÿn-bm-Wp-≈-Xv.

Im≥ km-[n-®-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am°n. th-en-tb-‰-hpw th-en-bn-d-°-hpw t\-cnSp-∂ Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ ]-e Dƒ-tXm-Sp-Ifpw a-Æn-Sn-®n¬ `o-j-Wn-bn-em-bn-cp-∂p. tXm-Sp-Iƒ sh-´n-°-b-‰n-b-Xn-\v ti-jw I-b¿ `q-h-kv-{Xw tXm-Sp-I-fn-se N-cn-hp-Ifn¬ D-d-∏n-°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv.

ap-f-Iƒ sh-´n No-¥n-bm-Wv I-b¿-`q-h-kv{Xw D-d-∏n-°p-∂-Xv. ]n-∂o-Sv I-b-dn-s‚ Hmtcm C-g-Iƒ-°v \-Sp-hn-epw ]p¬-sN-Sn-Iƒ \-´p-]n-Sn-∏n-®v sh-≈w \-\-bv-°p-∂p. I-b¿ Cu¿-∏w \n-e-\n¿-Øm≥ D-]-I-cn-°p-∂-Xv sIm-≠v sN-Sn-Iƒ B-g-Øn¬ th-cq-∂n tXm-Sp-I-fp-sS I-c-bn¬ h-f-cp-∂p.

ep-ep-am-fn e-b¬ Um³-kv sIm-®n: {In-kv-Xp-a-kv ˛-]p-Xp-h¬- k - c - B - t Lm- j - ß - t fm- S - \ p_-‘n-®v ep-ep-am-fn¬ ssN-\bn-se ]-c-º-cm-K-X \r-Ø-am-b e-b¨ Um≥-kv A-c-tß-dn. ssN-\-bn-se jm-ßv-lm-bn-bn ¬ \n-∂p-≈ G-gp-t]-cm-Wv kwL-Øn-ep-≈-Xv. B-Zy-am-bn tIc-f-Øn¬ F-Øn-b \r-Ø kwL-w G-gp Zn-h-k-߃ Cu ]-cº-cm-K-X ssN-\o-kv \r-Ø-hpam-bn ep-ep-am-fn-ep-≠m-hpw. Zpμp-`n ta-f-Øn-\pw ssN-\o-kv kw-Ko-X-Øn-\p-sam-∏w \¿-ØI¿ knw-l-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-hcq-]-߃ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ \rØ- ]-cn-]m-Sn-bm-Wv C-Xv. knw-l-Øn-s‚ A-tX i-co-c `m-h-߃ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Cu \r-Ø ]-cn-]m-Sn-bn¬ \¿-

Ø-I-sc b-Ym¿-Y knw-l-ß-fmbn tXm-∂pw F-∂-Xm-Wv {]tXy-I-X. tI-c-f-Øn¬ B-Zy-ambm-Wv H-cp tjm-∏n-ßv am-fn¬ Cu ]-c-º-cm-K-X \r-Ø cq-]w A-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. Pn-bm-Mvkp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ \¿-Ø-I kw-Lw h-iy-am-b Nph-Sp-Iƒ sIm-≠v tem-I-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-ep-≈ t{]-£I-sc A-º-c-∏n-®n-´p-≠v. e-b¨ Um≥-kv Iq-Sm-sX Itcmƒ, {In-kv-Xp-a-kv {So A-e-¶cn-°¬, {I-kv-Xp-a-kv Kn-^v-‰v \n¿-am-W a¬-k-c-ß-fpw ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn∏n-®n-´p-≠v. Iq-Sm-sX k-©-cn°p-∂ I-tcm-fp-Iƒ, C‚-dm-Iv-Sohv a-Pn-jy≥ F-∂n-h-bpw D-≠mIpw. Iq-Sm-sX Nn-e `m-Ky-im-en-

I-fp-sS `-h-\-߃ km‚m t¢mkv I-gn-™ Zn-h-kw k-μ¿-in®p. -tjm-∏v hn≥ B‚ v ssj≥a¬-k-c-hpw kw-L-Sn-∏n-®p-≠v. ]-≤-Xn-bn¬ H-cp Zn-h-kw 5000 cq]-bv-t°m A-Xn-\p ap-I-fn-tem D≈ km-[-\-߃ hm-ßp-∂ D-]t`m-‡m-h-\v Zn-h-tk-\ \m-W-b߃ kz-¥-am-°m-\p-≈ A-hk-c-ap-≠v. _w-_¿ k-Ωm-\-am-bn sSmtbm-´ C-´n-tbm-kv Im-dpw kn-¶∏p-cn-te-°p-≈ hn-t\m-Z-bm-{Xbv-°pw t\-Sp-hm-\p-≈ A-h-k-cap-≠v. -tjm-∏v hn≥ B‚ v ssj ≥- -\n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v X-ß-fp-sS _n-√v ep-ep am-fn-ep≈ tjm-∏v B‚ v ss{U-hv Iu≠-dn¬ Im-Wn-®v c-Pn-ÿ sNøm-hp-∂-Xm-Wv.

A\[nIr-X a-Zy-hnÂ-¸-\ X-S-bm³ IÀ-i-\ \-S]Sn

sIm-®n: Im-°-\m-Sv am¿ A-Øt\-jy-kv ssl-kv-°q-fn-se A[ym-]-I≥ ssa-Xo≥-jm-bv-s°Xn-sc Xy-°m-°c t]m-en-kv cPn-ÿ sNbv-X tI-kv d-±m-°m≥ ssl-t°mS-Xn D-Ø-c-hv. kv-Iqfn-se hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ \¬Inb ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv A[ym-]-I-s\-Xn-sc tI-sk-Sp-°pIbpw k¿-ho-kn¬ \n ∂pw kkv-s]‚ v sN-øp-I-bpw sN-bvXXv. C-sX Xp-S¿-∂m-Wv A-[ym]-I≥ ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao]n-®Xv. tI-kn¬ B-tcm-]-Ww D-∂bn-® Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm°ƒ-°v \n-e-hn¬ ]-cm-Xn C√mXn-cn-°p-Ibpw sX-‰n-≤m-c-W-bp-

sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv ]-cmXn \¬-In-bn-´p-≈-sX∂pw hy‡am-b km-l-N-cy-Øn-em-Wv P-kv-‰n-kv ]n `-h-Zm-k≥ tI-kv d-±m-°m≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. A-[ym]-I-s\-Xn-sc-bp-≈ ]-cm-Xn sXfn-bn-°-s∏-´n-´n√m-Ø-Xn-\m¬ F-d-Wm-Ip-fw Pn √m hn-Zym-`ymk D-] U-b-d-Œ¿ ]n Sn tPm¿-Pv A-[ym-]I-s\ k¿ho-kn¬ Xncn-s®-Sp-°m≥ D-Ø-c-hn´p.

t´m-sam-ss_¬, tI-c-f tam-t´m ¿ t£-a-\n-[n ]-≤-Xn-bn-se AwK-߃ X-ß-fp-sS _m-¶v A°u-≠v \-º¿, t£-a-\n-[n AwK-Xz-Im¿-Uv, 40cq-] c-Pn-kv-t{Sj≥ ^o-kv a-‰v A-\p-_-‘ tcJ-Iƒ k-ln-Xw A-Sp-Øp-≈ A£-b tI-{μ-Øn¬ Un-kw-_¿ 31\-Iw c-Pn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v Pn-√ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. P-\p-h-cn H-∂p apX¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-≈ t£-a-\n-[n B-\p-Iq-ey-߃ _m-¶v A-°u-≠v h-gn am-{X-ta e-`n-°p-I-bp-≈q. A-£-b tI{μ-ß-fnƒ \n-∂v e-`n-°p-∂ c-koXv sXm-gn-em-fn-Iƒ kq-£n-°sIm-®n: 1991se Hm-t´m-dn-£, Hm- W-sa-∂pw A-t±-lw A-dn-bn-®p.

sIm-®n: A-\-[n-Ir-X a-Zy-hn¬∏-\-bv-°v X-S-bn-Sm≥ I¿-i-\ \S-]-Sn-Iƒ-°v F-Iv-ssk-kv h-Ip∏v cq-]w \¬-In. a-Zy-Øn-s‚ KpW-\n-e-hm-cw ]-cn-tim-[n-°m\pw A-\-[n-Ir-X kv-]n-cn-‰v I-SØv X-S-bp-∂-Xn-\pw I¿-i-\ ]cn-tim-[-\ G¿-s∏-Sp-Øpw. kvIqƒ Ip-´n-I-fn¬ e-l-cn-hn-cp-≤ t_m- [ - h ¬- ° - c - W - Ø n- \ m- b n F-√ kv-Iq-fp-I-fn-epw ]-cm-Xns∏-´n-Iƒ ÿm-]n-°pw. a-Zy- D-]-tbm-Kw \n-b-{¥n-°phm≥ e-£y-an-´v 29 \v cm-hn-se B-dn-\v F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ lm-^v am-cب Iq-´-tbm-´w Pn-√-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw. tk t\m Sp {U-Kv-kv, tk t\m Sp {Un-¶v-kv

F-∂ k-tμ-i-hp-am-bm-Wv Iq-´tbm-´w kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. amc-Ø-Wn¬ ap-∂q-tdm-fw t]¿ ]s¶-Sp-°pw. {In-kv-Xp-a-kv ]p-Xp-h-¬-k-ctØm-S-\p-_-‘n-®v A-\-[n-IrX a-Zy hn-]-W-\w {i-≤-bn¬s∏-´m¬ s]m-Xp-P-\-߃-°v ]cm-Xn-s∏-Sm-hp-∂-Xm-Wv. F-dWm-Ip-fw F-Iv-ssk-kv Un-hnj≥ Hm-^n-kn-te-°v 0484 23906 57 F-∂ \-º-dn-te-°pw F-dWm-Ip-fw sU-]yq-´n I-Ωo-jvW¿ Hm-^v F-Iv-ssk-kv 944717 8059 F-∂- \-º-dn-epw A-kn-à ‚ v F-Iv-ssk-kv I-Ωo-jv-W¿ F-d-Wm-Ip-fw 9496002867 F-∂ \-º-dn-te-°pw ]-cm-Xn-s∏-Sm-hp∂-Xm-Wv. sIm®n epep amfn¬ C∂se Ac-tß-dnb eb¨ Um≥kv

"B[p\n-I Nn-InÂ-k B-bqÀth-Z kn-²-ssh-Zy-¯n-te-¡v am-dp-¶p'

P\-tkh inip-`-h-\n {Inkvakv BtLm-j-w

bq-¯v thm-fn-t_mÄ Nmw-]y³-jn-¸n-\v Xp-S-¡-w

hm-g-°m-e: B-[p\nI ssh-Zyim-kv{Xw B-bp¿th-Z kn-≤ssh-Zy-im-kv-{X-Øn-te-°v am-dpI-bm-sW∂vv tI-{μ-a{¥n sI hn tXma-kv. hm-gm-°m-e-bn¬ im¥n-Kn-cn B-bp¿th-Z kn-≤Bip]{XnbpsS D-Zv-Lm-S-\w sNøpIbmbncp∂p A-t±lw. im-¥n-Kn-cn B-{iaw Hm¿-K-ss\knw-Kv sk-{I´-dn kzm-an Kp-cp-cXv-\w ⁄m-\ X-]kzn A-[y£-X h-ln®p. kzm-an Kp-cp-an-{X≥, Kn-co-jv cmPv, thWp-tKm-]m¬ kn sI, B¿ k-Xo-i≥ F-∂n-h¿ kwkm-cn®p.

B-ep-h: P-\-tk-h in-ip-`-h-\nse A-t¥-hm-kn-Iƒ {In-kv-Xpa-kv B-tLm-j-n-®p. a-e-¶-c bmt°m-_m-b kp-dn-bm-\n k-`-bpsS ap-hm-‰p-]p-g `-{Zm-k-\ sa-{Xms]m-eo-Ø A-`n-h-μy tUm. amXyq-kv am¿ A-¥o-tam-kv BtLm-j-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pm-Xn a-X Nn-¥-Iƒ-°v AXo-X-am-bn a-\p-jy¿ ]-c-kv-]-cw kv-t\-lm-Z-c-߃ ]-¶p-h-bv-°pI F-∂-Xm-Wv {In-kv-Xp-a-kns‚ k-tμ-i-sa-∂v am-Xyq-kv am ¿ A-¥o-tam-kv ]-d-™p. Cu k-tμ-iw {]m-h¿-Øn-Iam-°n-s°m-≠ {]-h¿-Øn-°p-∂ P-\-tk-h in-ip-`-h-s‚ {In-kv-

BtLm-j cm-hp-IÄ-¡n-S-bn tam-ãm-¡Ä k-Po-hw; a«mt©cnbn tamjW]c¼c

t£-a-\n-[n Aw-K-§Ä c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

Xp-a-kv B-tLm-j-ß-fn¬ ]-¶ptN-cm≥ I-gn-™-Xn¬ k-t¥mj-ap-s≠-∂v A-t±-lw ]-d-™p. P-\-tk-h in-ip-`-h-s‚ P-\-tkh in-ip-`-h≥ sN-b¿-am≥ tPmkv am-th-en, {]-kn-U‚ v Iym-]v‰≥ F-kv -sI \m-b¿, in-ip-`-h\n-se Ip-´n-I-ƒ F-∂n-h¿ tN¿∂v _n-j-∏n-s\ kzo-I-cn-®p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn A-t±-lw a[p-cw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. _nj-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Kmb-I kw-Lw in-ip-`-h-\n-se Ip´n-Iƒ-°m-bn I-tcmƒ Km-\߃ A-e-]n-®p. ]-cn-ÿn-Xn {]h¿-Ø-I≥ Nn-∂≥ Sn ss]-\m-SØv N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

ssh-∏n≥: kw-ÿm-\ ]p-cp-jh-\n-X bq-Øv thm-fn-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏v a¬-k-c-߃-°v sN-dm-bn-bn¬ Xp-S-°w. {io-\mcm-b-W \-K-dn¬ \-S-∂ N-S-ßn ¬ tI-{μ a-{¥n sI hn tXm-akv Nmw-]y≥-jn-∏v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv- i¿-a Fw.-F¬. F A-[y-£-X -h-ln-®p. kw-ÿm-\ thm-fn-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Nm¿-fn tP-°-_v ]-Xm-I D-b¿Øn. ]p-cp-j-hn-`m-K-Øn¬ Bdpw h-\n-Xm hn-`m-K-Øn¬ aq∂pw a¬-k-c-ß-fm-Wv B-Zy Znh-kw \-S-∂-Xv. kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ Pn√-I-fn¬ \n-∂pw 14 ]p-cp-j-So-apI-fpw 11 h-\n-X So-ap-I-fpw ]-s¶Sp-°p-∂p-≠v. \m-ep-]q-fp-I-fnem-bm-Wv a¬-k-cw.29 \m-Wv ss^-\¬. {]-th-i-\w ku-P\y-am-bm-Wv.

a-´m-t©-cn: {In-kv-a-kv ]p-Xn¬h¬-k-cm-tLm-j-߃ A-c-ßv X-I¿-°p-∂-Xn-\n-sS a-´m-t©cn, t^m¿-´p-sIm-®n ta-J-e-bn¬ tam-j-W ]-c-º-c. a-´m-t©-cnbn¬ ]q-´n-In-S-∂ ho-´n¬ \n-∂v 15 ]-h≥ tam-j-Ww t]m-bn. ]me-kv tdm-Uv sIm-Øp-hmƒ sse\n¬ tKm-]n-\m-Yn-s‚ ho-´n¬ \n-∂m-Wv B-`-c-W-ß-fpw F¬. C.Un. So.hn A-S-°-ap-≈ C-et{Œm-Wn-Iv-kv D-]-I-c-W-ß-fpw tam-j-Ww t]m-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N A¿-≤-cm-{Xn-°v ti-j-am-Wv tam-j-Ww \-S-∂sX-∂m-Wv A-\p-am-\w. tam-jW \-S-∂ k-a-b-Øv tKm-]n-\mYv tPm-en-°v t]m-bn-cp-∂p. Cmfp-sS-`m-cy-bpw Ip-´n-bpw ho-´n¬ D-≠m-bn-cp-∂n-√.]q-´n-bn-´n-cp-∂

A-´À-tZio-b sk-an-\mÀ

P\-tk-h-bnse {Inkvakv BtLm-j-߃ DZvLm-S\w sNøm-s\-Ønb ae-¶c bmt°m-_mb kpdn-bm\n k`-bpsS `{Zm-k\ sa{Xm-s]m-eoØ tUm. amXyqkv am¿ A¥o-tam-kv Ip´n-I-tfm-sSm∏w

sIm-®n: sIm-®n im-kv-{X kmt¶-Xn-I k¿-h-I-em-im-e-bn-se kv-Iqƒ Hm-^v a-ssd≥ k-b≥-kv hn-`m-K-hpw tI-c-f sse-{_-dn Atkm-kn-tb-j≥ F-d-Wm-Ip-fw do-Pn-b-\pw kw-bp-‡-am-bn GI-Zn-\ A-¥¿-tZ-io-b sk-an\m¿ \-S-Øp-∂p. P-\p-h-cn aq-∂n\m-Wv sk-an-\m¿. dn-k¿-®v ]-ªn-t°-j≥ t{]m-k-kv, t•m-_¬ dn-k¿-®v s\-‰v h¿-°v, dn-k¿-®v ]-ªn-t°j-s‚ H-]v-‰n-ssa-tk-j≥ F∂o hn-j-b-ß-fn¬ hn-Z-Kv-[¿ ¢m-kv F-Sp-°pw. 75 t]¿-°m-Wv

{]-th-i-\w. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ P-\p-h-cn H-∂n-\-Iw t]-cv c-Pn-ÿ sN-tø≠-Xm-sW-∂v kv-Iqƒ Hm-^v assd≥ k-b≥-k-kv U-b-d-Œ¿ tUm. kn F _m-_p A-dn-bn-®p. hn-h-c-߃-°v ]n.sP am-\p-h¬, {]-kn-U‚ v, sI.F¬.F F-dWm-Ip-fw do-Pn-b-W≥ B‚ v Akn- v sse-t{_-dn-b≥, kvIqƒ Hm-^v a-ssd≥ k-b≥-kkv, sIm-®n≥ bq-\n-th-gv-kn-‰n, sIm-®n ˛16 F-∂ hn-em-k-Øntem 9496276307 F-∂ \-º-cntem _-‘-s∏-Sp-I.

ho-Sn-s‚ Xm-gv A-dp-Øm-Wv tam„m-°ƒ A-I-Øv {]-th-in-®n-´p≈-Xv. s_-Uv-dq-an-se A-e-am-cbn¬ kq-£n-®n-cp-∂ B-`-c-Wß-fm-Wv tam-„n-®-Xv. A-dp-sØSp-Ø Xm-gpw sIm-fp-Øpw k-ao]-sØ H-gn-™ ]-d-ºn¬ \n-∂v I-s≠-Øn. cm-hn-se ho-´p-Im¿ F-Øn-bt∏m-gm-Wv tam-j-Ww kw-_‘n-® hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. hoSn-\v F-Xn¿-h-i-ap-≈ sI-´n-Shpw B-sfm-gn-™-Xm-Wv. kw-`h-sØ Xp-S¿-∂v a-´m-tt©-cn k ¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ F sP am ¿-´n≥ F-kv.sF. Fw kp-[n-em ¬ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ t]m-en-kpw hn-c-e-S-bm-f hn-ZKv-[-≥ sI Fw \-ko-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ^nw-K¿-{]n‚ v _y-

tdm A-[n-Ir-X-cpw ÿ-e-sØØn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Xr∏p-Wn-Øp-d-bn¬ \n-∂v tUm-Kv kv-tIzm-Upw ÿ-e-sØ-Ønsb-¶n-epw bm-sXm-cp-Xp-ºpw e`n-®n-´n-√. t]m-en-kv \m-b F-Øn aWw ]n-Sn-®v tdm-Up-h-sc Hm-Sn \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-cp-ºv I-j-W-ß-ƒ am-{Xw D-≈-Xn-\m ¬ \m-b-°v a-Ww e-`n-°m≥ Ign-bm-Ø A-h-ÿ-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. {]-tZ-isØ Ip-dn-®pw ho-´p-Im-sc kw_-‘n-®pw hy-‡-am-bn a-\- nem-°n-b-h-cm-bn-cn-°mw tam-jW-Øn-\v ]n-∂n-se-∂m-Wv kwi-bn-°p-∂-Xv. a-s‰m-cp kw-`-hØn¬ t^m¿-´p-sIm-®n-bn¬ hoSn-\v ap-∂n¬ kq-£n-®n-cp-∂

ss_-°v tam-„m-°ƒ I-S-ØnsIm-≠p-t]m-bn. sIm-´-]-≈v tdm-Un-se ho-Sn-\v ap-∂n¬ ]m¿°v sN-bv-Xn-cp-∂ ss_-°m-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. A¿-≤-cm{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. ss_-°v tam-„n-®-ti-jw-Dt]-£n-°p-∂ kw-Lw ]-›n-asIm-®n-bn¬ hym-]-I-am-Wv. ss_-°n¬ Np-‰n-\-S-∂v k-©-cn®v Ip-‰-Ir-Xy-߃ sN-bv-X-Xn-\v ti-jw s]-t{Smƒ Xo-cp-tºmƒ D-t]-£n-°p-∂-Xm-Wv co-Xn. CØ-c-Øn¬ \n-c-h-[n kw-`-h߃ a-´m-t©-cn, t^m¿-´p-sIm®n `m-K-ß-fn¬ \-S-∂n-´p-≠v. t^m¿-´p-sIm-®n F-kv.sF Fkv cm-tP-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv tam-j-Ww kw-_-‘n®v A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

Hä-¯-hW XoÀ¸m-¡Â ]²Xn 31 hsc sIm-®n: kw-ÿm-\ `-h-\ \n¿- tI-kp-I-fn-epw Cu ]-≤-Xn-bp- t_m¿-Un-s‚ Pn-√-bn-se Un-hnam-W t_m¿-Un-s‚ Ip-Sn-»n-I- sS B-\p-Iq-ey-߃ A-\p-h-Zn- j≥ ˛ {_m-©v Hm-^n-kp-am-bn ∏n-cn-hv Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Øp-∂- °p-∂-Xm-Wv. Ip-Sn-»n-I-°m¿ _-‘-s∏-S-Ww. Xn-\m-bn h-ºn-® B-\p-Iq-ey-ßtfm-sS \-S-∏m-°n-h-∂ H-‰-Ø-hW Xo¿-∏m-°¬ ]-≤-Xn-bp-sS Im-em-h-[n 31 \v A-h-km-\n°pw. t_m¿-Un-s‚ hn-hn-[ hmbv-]m-˛-l-b¿ ]¿-t®-kv ]-≤-XnI-fn-se Ip-Sn-»n-I-°m-cm-b KpW-t`m-‡m-°ƒ-°v ]-≤-Xn {]Im-cw ]n-g-∏-en-i ]q¿-Æ-am-bpw ap-S-°-∏-en-i 50 i-X-am-\w apX¬ 70i-X-am-\w h-sc-bpw C-fhp e-`n-°pw. P-]v-Xn-˛-d-h-\yp dn°-h-dn \-S-]-Sn-I-fn-en-cn-°p-∂


{]mtZ-inIw

25 Unkw-_¿ 2013- _p[≥

aXn XIÀ¯p; F³.kn.]n. t\XmhS¡w 30 t]À ]nSnbnÂ

]cn-]mSn sa-°-lmƒ: Fw.F-kv.F-kv tXm-´-Øpw]-Sn bq-\n-‰n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ "]T-\w Fßs\ F-fp-∏-am°mw' F-∂ hn-jb-Øn¬ Fw _n ap-lΩ-Zv kJo-dns‚ ]T-\-¢mkv: 2.00 ]-d-hq¿ F-kv.F≥.F-®v.Fkv kv-Iqƒ: F≥.F-kv.F-kv Iymw-]v,{In-kva-kv B-tLm-jw cm-hnse 9.30 \v ]-d-hq¿ am-´p-]p-dw tlm-∏n tImf-Pv: PohnX ssi-en tcm-K߃ sk-an-\m¿ D-®°v˛ 1.30 \v

sIm-®n: A-`y-kv-X-hn-Zy-cpw sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\w e-`n-®-hcp-am-b ]-´n-I-Pm-Xn bp-h-P-\ß-fn¬ \n-∂pw \n-∂pw hn-tZ-ibm-{X-bv-°pw A-\p-_-‘ sN-ehp-Iƒ-°p-am-bn [-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]-£ £Wn-®p. 50000 cq-]-bm-Wv H-‰-Øh-W [-\-k-lm-bw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°pw A-t]-£ ka¿-∏n-°p-∂-Xn-\p-am-bn ]-´n-IPm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kp-Ifn¬ _-‘-s∏-Sp-I. A-h-km-\Xn-ø-Xn P-\p-h-cn 10.

A-ä-tÌ-j³ C-Ã

sIm-®n: t\m¿-° dq-´-kn-s‚ F-d-Wm-Ip-fw Hm-^n-kn¬ Cu am-kw 26, 27 Xo-ø-Xn-I-fn¬ A‰-tÃ-j≥ D-≠m-bn-cn-°n-s√-∂v k¿-´n-^n-°-‰v H-Y‚n-^n-t°j≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

sS-³UÀ

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw Pn-√-bnse B-ip-]-{Xn-I-fn¬ `-£-Whpw A-\p-_-‘ D¬-∏-∂-ßfpw hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-\v sS-≠¿ £-Wn-®p. Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃-°v Pn-√ sa-Un-°¬ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.

td-j³ hn-X-c-Ww 28h-sc

sIm-®n: _n.]n.F¬ Ip-Spw-_߃-°v 2013 \-hw-_¿ am-ktØ-°v A-\p-h-Zn-®n-´p-≈ tdj≥ ]-©-km-c 28 h-sc tdj≥ I-S-I-fn¬ \n-∂pw e-`n-°psa-∂v Pn-√ k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

a-{´n-¡v \n-th-Z-\w \Â-In ]-d-hq¿: tZ-io-b ]m-X 17 aq-ØIp-∂w ap-X¬ h-cm-∏p-g h-sc Gs‰-Sp-Ø ap-∏-Xv ao-‰¿ ho-Xnbn¬ \m-ep-h-cn \n¿-an-°p-I, hcm-∏p-g ]m-e-Øn-se tSmƒ k{º-Zm-bw A-h-km-\n-∏n-°p-I B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v kw-bp‡ k-a-c kw-Lm-S-I-k-an-Xn kw-ÿm-\ s]m-Xp-a-cm-a-Øv a{¥n-°v \n-th-Z-\w \¬-In. k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n cmPp, I¨-ho-\¿ A-Uz. F≥ F A-en, c-£m-[n-Im-cn-I-fm-b lmjnw tN-μm-ºn-≈n, kn F≥ cm[m-Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿ tN¿∂m-Wv a-{¥n hn sI C-{_m-lnw Ip-™n-\v \n-th-Z-\w \¬-In-bXv. tZ-io-b ]m-X hn-I-k-\w kw_-‘n-®v P-\p-h-cn H-∂n-\v Xn-cph-\-¥-]p-c-Øv ap-Jy-a-{¥n DΩ≥ Nm-≠n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ N¿®-\-S-Øn \-S-]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂-a-{¥n D-d-∏v \¬-In-b-Xmbn I¨-ho-\¿ F≥ F A-en ]d-™p.

Ip-Sn-sh-Å £maw: A-\n-ÝnXIm-e kacw- Bcw-`n¨p

hmÀ-jn-I k-t½-f-\-hpw inÂ-¸-im-e-bpw

ssh-∏n-≥:- Rm-d-°¬- ]-©m-bØn-se Ip-Sn-sh-≈-£m-aw- ]-cnl-cn-°p-∂-Xn¬- - A-[n-Ir-X-cpsS \n-kw-K-X-bn¬- {]-Xn-tj-[n®v- {]-Xn-]-£ Aw-K-߃ ]©m-b-Øv- Hm-^n-kn-\p-ap-∂n¬A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw- B-cw`n-®p.k-a-cw- kn.]n.Fw G-cn-b IΩn-‰n-bw-Kw- F B¿- N-{μ-t_mkv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.-]-©mb-Øv- Aw-K-ß-fm-b F F kptc-jv-_m-_p,- sI Fw- Zn-t\-

ssh-∏n≥: F-kv.-F≥.-Un.-]n.tbm-Kw Ip-am-cn-kw-Lw ssh∏n≥ bq-\n-b≥ hm¿-jn-I ktΩ-f-\-hpw-G-I-Zn-\ in¬-∏-ime-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. ssh-∏n≥ bq-\n-b≥ {]-knU‚ v Sn Pn hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-am-cn-kw-Lw {]-knU‚ v A-Uz P-b-e-£v-an A-[y£-X-h-ln-®p.-h-\n-Xm kw-Lw tI-{μ-k-an-Xn sk-{I-´-dn kw-KoX hn-iz-\m-Yv ap-Jy-{]-`m-j-Ww Ime-Sn-bn¬ \S∂ a¨-a-d-™ ]-{X-{]-h¿-ØI-sc A-\p-kv-a-cn-°p-∂ NS-ßv apXn¿∂ am[ya {]h¿Ø-I≥ sI Fw tdm-bn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p \-S-Øn.

i≥,- A-\n-X _m-_p- F-∂n-hcm-Wv- k-a-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬- I-gn-™ c≠p-am-k-am-bn- Ip-Sn-sh-≈w- In´m-\n-√.- Zq-sc ÿ-e-ß-fn¬ \n∂pw - hm-l-\-ß-fn-epw- h-©n-bnepw- k-©-cn-®m-Wv- sh-≈w- tiJ-cn-°p-∂-Xv.{In-kv-a-kv- Zn-\-Øn-epw- Ip-Snsh-≈w- e-`n-®n-s√-¶n-¬- k-a-cw\o-fp-sa-∂v v- kn-.]n- .Fw- tem°¬- sk-{I-´-dn- ]n- sI {^m≥-

B-ep-h: sa-t{Sm bm¿-Uv \n¿-am-W-Øns‚ a-d-hn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ]m-S-tiJ-cw \n-I-Øp-∂-Xn-s\-Xn-tc \m-´p-Im-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-bp-‡ k-a-c-k-anXn \-S-Øn-b cm-∏-I¬ k-a-cw H-Øp-Xo¿∂p. Un.Fw. B¿.kn. {]-Xn-\n-[n-I-fpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw N¿-®-°v X-øm-dm-btXm-sS-bm-Wv c-≠p Zn-h-k-am-bn Xp-S-cp∂ k-a-cw H-Øp-Xo¿-∂-Xv. bm¿-Uv \n¿-am-W-Øn-s‚ a-d-hn¬ 250 G-°¿ ]m-S-ti-J-c-am-Wv \n-I-Øn-s°m≠n-cp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc-bm-bn-cp-∂p \m-´p-Im-cp-sS k-a-cw. B-dp am-k-am-bn Xp-S-cp-∂ ]m-Sw \nI-Ø-en-s\-Xp-S¿-∂v hm-l-\-ß-tfm-Sn

{In-kva-kv kwKo-X km-bm-Ów ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv F-_t\-k¿ {]-b¿ sk‚-dn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ {In-kva-kv kwKoX km-bm-”w \-S-Øpw. C-∂v ssh-Io´v 5.30\v hm-®m°¬ PwMvj-\p k-ao-]w \-S°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-ikv-X Km-b-I¿ ]-s¶-Sp-°pw. d-h.cm-Pp B-\n-°m-Sv {In-kva-kv k-tμ-iw \¬-Ipw.

Cu ]-cn-k-c-ß-fn-se tdm-Up-I-fpw XI¿-∂n-cp-∂p. k-a-c-sØ B-Zyw A-[n-IrX¿ Im-cy-am-bn Ku-\n-®n-s√-¶n-epw k-ac-Øn-\v Iq-Sp-X¬ ]n-¥p-W-tb-dn-b-tXmsS-bm-Wv A-[n-Ir-X¿ N¿-®-Iƒ-°v Xøm-dm-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn-]T-\w \-S-Øn sh-≈s°-´v H-gn-hm-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-kzoI-cn-°p-I-bpw tdm-Up-Iƒ D-S-\-Sn A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-sa-∂v tbm-KØn¬ Xo-cp-am-\-am-bn {Km-a-∏-©m-bØw-Kw sI sI in-hm-\-μ≥, A≥-km¿ A-ºm-´p-Im-hv, sj-^o-°v, jw-jm-Zv, Sn F-kv kp-[o¿, tam-l-\≥, Jm-en-Zv am-{¥°¬ F-∂n-h-cpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw

ssh-∏n≥: a-Zy-Øn-\pw a-b-°p-a-cp-∂n-\p-sa-Xn-tc Rm-d-°¬ P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ C-∂v t_m-[-h-Xv-°-c-W- dm-en-bpw ¢m- pw kw-L-Sn-∏n-°pw. I-S-tem-c Pm-{K-X k-an-Xn, kn.Un-.F-kv, F≥.-F-k.v-F-kv,-Ãp-U‚ v t]m-enkv, d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂n-h-bpsS kw-bp-Iv-X k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-]mSn. ssh-Io-´v A-©n-\v B-cw-`n-°p-∂ dm-en Rm-d°¬ sP-bv-ln-μv ssa-Xm-\n-bn¬ k-am-]n-°pw. XpS¿-∂v \-S-°p-∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\w F-kv i¿-a Fw.F¬.F D-ZL -v m-S\ - w sN-øpw. dq-d¬ F-k.v ]n .kXo-jv _n-t\m A-[y-£-X h-ln-°pw.

Un.Fw.B¿.kn. {]-Xn-\n-[n-I-fpw N¿-®- \v a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™n-s‚ bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. A-[y-£-X-bn¬ tI-{μ-a{¥n sI hn tXma-kv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v hnhn-[ Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]mSn-I-fn¬ ]n cm-Po-hv Fw.]n., Sn F AlΩ-Zv I-_o¿ Fw.F¬.F., ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ P-am¬ a-W-°mS≥, saUn-°¬ tImf-Pv U-b-d-Iv -S¿ tUm.PpI-f-a-t»cn: ]-≈nemw-I-c \q-dp¬-lp-Zm ss\-Zv d-lv-am≥ ]-s¶-Sp-°pw. a-kv-Pn-Zv, l-b¿ sk-°≥U-dn a-Zv-d-ktKmƒ-U≥ Pq-_n-en-tbm-S-\p-_-‘nF∂nhbpsStKmƒ-U≥ Pq-_n-en B- ®v A-\p-kv-a-c-W-k-tΩ-f\w, sa-Un-°¬ tLm-j-߃-°v C-∂v Xp-S-°-am-hpw. Iymw]v, am-Xr-kw-Kaw, kp-h-\o¿ {]-ImUn-kw-_¿ 25 ap-X¬ P-\p-h-cn 29 h-sc- i\w, el-cn hn-cp-≤-dmen, hn-⁄m-\-k\o-≠p-\n¬-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-I-fpsS Hu Z v, I-em-km-ln-Xy-a¬-k-cw Xp-S-ßn-b]-Nmcn-I D-Zv-LmS-\w C-∂v ssh-In´v 6.30 h \-S-°pw.

ƒ-°m-bn k-÷-am-°n-b kv-t‰Un-b-Øn-se ^v-f-Uv sse-‰p-I-fpsS kzn-®v Hm¨ I¿-Ωw Hm¿-Kss\-kn-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n sI A-–p¬ e-Øo-^v \n¿-hln-®p. hn F tk-hym¿ A-[y£-X h-ln-®p. ]n F-®v \m-k¿, Fw Fw k-enw, Sn B¿ hn-t\m-Zv kw-km-cn-®p. 26 \v Xp-S-ßp-∂ a¬-k-cw a-{¥n hn sI C-{_mlnw Ip-™v D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 29 \v \-S-°p-∂ sk-en-{_o‰n a¬-k-cw tI-{μ a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

a-´m-t©-cn: A¿-P‚o-\≥ Xm-chpw ^p-Sv-t_mƒ cw-K-sØ CXn-lm-k-hp-am-b a-d-tUm-W-bpsS ssI-sbm-∏v Nm¿-Øn-b ^pSv-t_m-fn-\v t^m¿-´p-sIm-®n-bn ¬ h≥-kzo-I-c-Ww. sIm-®n≥ _o-®v ^p-Sv-t_m-tf-gv-kn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ t^m¿-´p-sIm-®n a-lm-fl Km-‘n _o-®n¬ 26 apX¬ 29 h-sc \-S-°p-∂ kwÿm-\ _o-®v ^p-Sv-t_mƒ a¬k-c-Øn-s‚ In-t°m-^n-\m-bmWv a-d-tUm-W-bp-sS ssI-sbm∏v Nm¿-Øn-b ^p-Sv-t_mƒ F-

Øn-®-Xv. t^m¿-´p-sIm-®n sh-fn ssa-Xm-\-Øp-\n-∂pw I-fn-\-S°p-∂ ÿ-e-tØ-°v I-em-cq-]ß-fp-sS-bpw hm-Zy-ta-f-ß-fp-tSbpw A-I-º-Sn-tbm-sS-bm-Wv ^p-Sv-t_mƒ B-\-bn-®p-sIm≠p-h-∂-Xv. ]-¥v \m-hn-I tk-\-bp-sS sl-en-tIm-]v-S-dn¬ \n-∂pw Int°m-^n-\v th-≠n I-fn-°m¿-°v C-´p-sIm-Sp-Ø-tXm-sS {]-tXyIw k-÷-am-°n-b tIm¿-´n¬ ss^-hv-kv ^p-Sv-t_mƒ a¬-kcw B-cw-`n-°p-∂-Xv. a¬-k-c-ß

]-©m-b-¯m-^n-kn Po-h-\-¡m-cn-sÃ-¶v ]-cm-Xn

I½yp\nÌv ]mÀ-«n-IÄ sXm-gn-em-fn-h-À-K XmÂ-¸-cy-§Ä D-t]-£n-¡p¶p ]-d-hq¿: I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´nIƒ sXm-gn-em-fn-h-¿-K Xm¬-]cy-߃ D-t]-£n-°p-I-bpw a-[yh¿-K kw-c-£-I-cm-bn am-dp-Ibpw sN-bv-X-Xm-Wv A-h-bp-sS Po¿-W-X-bv-°v Im-c-W-sa-∂v \yq s{S-bv-Uv bq-\n-b≥ C-\ntjy-‰o-hn-s‚ kw-ÿm-\ sk-{I´-dn sI B¿ k-Zm-\-μ≥ ]-d™p. {]-ap-J I-Ωyq-\n-Ãv t\-Xmhm-bn-cp-∂ F≥ sI am-[-h-s‚ N-c-a hm¿-jn-Iw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. H-∂-c Z-im-–w ap-ºv F≥ sI am-[-h≥ kn.]n.Fw s‚ he-Xp-]-£ h-Xv-°-c-W-sØ hna¿-in-®n-cp-∂p. C-t∏mƒ kn.]n. Fw k-ºq¿-Æ-am-bn h-e-Xp-]£-h-Xv-°-cn-°-s∏-´p. ]-cn-ÿn-Xn {]-iv-\-Øn-embm-epw Xo-c-tZ-i kw-c-£-W \n-b-a-Øn-em-bm-epw I-cm¿ hyh-ÿ-bp-sS Im-cy-Øn-em-bmepw I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-Iƒ

F-Sp-°p-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ sXmgn-em-fn h¿-K hn-cp-≤-am-bn amdp-∂p. ]n tKm-]n A-[y-£-X h-ln®p. ap-X-em-fn-Ø km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn-epw sXm-gn-em-fnh¿-Kw t\-cn-Sp-∂ {]-iv-\-ß-fpw hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ \-S∂p. hn F-kv tam-l≥-em¬ , sI ]n tKm-hn-μ≥, F≥ sP ]b-kv, Fw sI hn-P-b≥, _n sP e-£v-a-W≥ kw-km-cn-®p.

k-]v-X-Zn-\ Iymw-]v A-¶-am-en: Uo-t]mƒ C≥-ÃnSyq-´v Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sSIv-t\m-f-Pn-bn-se \m-j-W¬ k¿-ho-kv kv-Io-an-s‚ t\-Xr-XzØn¬ k-]v-X-Zn-\ Iymw-]v kwL-Sn-∏n-®p. Im-™q¿ {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v an-\n h¿§o-kv Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp ^m. sP-bnw-kv tN-e-∏p-d-Øv A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

tKmÄ-U³ Pq-_n-en BtLmjw C¶v

\n-b-{´-Wwhn-« Bw-_p-e³-kv ssh-Zyp-Xn t]m-Ìp-IÄ X-IÀ-¯p

AJn-e tI-c-f _o-¨v ^pSv-t_mÄ aÂ-k-cw

B-ep-h: ]p-\¿P-\n t{]m-P-Œns‚ `m-K-am-bn Bep-h Pn√ Bip-]-{Xn-bn-se \-ho-I-cn-® Sn. _n. hm¿-Uv C-∂v ssh-In´v 4.30 \v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬h-®v a {¥n hn sI C-{_mlnw Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

kn-kv- A-dn-bn-®p.-

t_m-[-h-¡-c-W- ¢mkv

sa-t{Sm bmÀ-Uv ]m-Sw \n-I¯Â; cm-]I ka-cw H-¯p-XoÀ-¸mbn

A¶amen: InS-ßq¿ F¬.-]n.F-kv. \-K¿ d-kn-U≥-kv A-t mkn-tb-j≥ h-\n-X hn-Mv cq-]o-Icn-®p tbm-K-Øn¬ Ãm≥ ‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn hn hn-iz\m-Y≥ A-[y-£X - h-ln-®p. \n-b-{¥-Wwhn´ Bw-_p-e≥-kv a-Xn-en¬ C-Sn-®p \n-¬°p∂p

Sn._n hmÀ-Uv DZvvLmS\w C¶v

a-´m-t©-cn: ao-Un-bm-hn-j≥ Nm-\-epw sIm-®n≥ Sq-dn-kv-‰v sU-h-e-]v-sa‚ v skm-ssk-‰nbpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øn-b sa-Km-tjm-bp-sS `m-K-am-bn hnhn-[ ta-J-e-bn¬ \n-∂m-bn {]mK¬-`yw sX-fn-bn-®-h-sc B-Z-cn®p. tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn-\n-am cw-K-sØ I-em-`-h≥ l-\o-^v, ju-_n≥, am-[y-a-{]-h¿-Ø-Icm-b A-knw lw-k, sI _n kemw, Fw Fw k-enw, Km-b-I-cmb k-Pn-Øv, {io-Pn-Øv, _n-kn-\kv ta-J-e-bn¬ \n-∂p-≈ ]n F A-–p¬ d-jo-Zv, A-–p¬ kemw F-∂n-h-sc-bm-Wv N-S-ßn ¬ B-Z-cn-®-Xv. F Fw A-øq-_v A-[y-£-X h-ln-®p. Iu¨-kne¿-am-cm-b Sn sI A-jv-d-^v, sI sP tkm-l≥ kw-km-cn-®p.

Ip-Sn-sh-≈-£m-aw- ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn¬- -{]-Xn-tj-[n-®v- {]-Xn-]-£ Aw-K-߃ ]-©m-b-ØvHm-^n-kn-\p -ap-∂n¬ Bcw-`n® A-\n-›n-X-Im-e k-a-cw

h\nXm hnMv cq]o-I-cn¨p

ssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw ]-©m-bØn¬ B-h-iy-Øn-\p Po-h-\°m-cn-√m-Ø-Xv ]-©m-b-Øn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ Xm-fw sX-‰n°p-∂-Xm-bn {]-Xn-]-£ Aw-K hn F-Iv-kv s_-\-Un-Œv. s]≥j≥ sk-£-\n-se ko-‰v am-kß-fm-bn H-gn-™p In-S-°p-I-bmWv. em-Ãv t{K-Uv hn-`m-K-Øn¬ aq-∂v H-gn-hp-Iƒ D-≠m-bn-´pw \nI-Øp-∂n-√.Po-h-\-°m-sc \n-ban-®v H-gn-hp-Iƒ \n-I-Øm≥ ASn-b-¥n-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°-W-sa-∂v ]-©m-b-Øv sU]yq-´n U-b-d-Œ-tdm-Sv B-h-iys∏-´p.

bn-. kw-`-h-ÿ-e-Øv \n-e-bp-d-∏n-®n-cp-∂ t]m-enkv C-S-s]-´m-Wv kw-L¿-jw H-gn-hm-°n-b-Xv.

3

B-Z-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: ]p-d-tºm-°v `q-an ]n-Sn-s®-Sp-°m-\p≈ F≥.kn.]n. \-S-Øn-b k-a-c-Øn-\n-S-bn¬ kz-Im-cy-hy-‡n-bp-sS a-Xn¬ X-I¿-Ø-Xn-s\Xp-S¿-∂v F≥.kn.]n. kw-ÿm-\ t\-Xm-hv A-S°w 30 t]¿-s°-Xn-tc I-f-a-t»-cn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. I-f-a-t»-cn \-K-c-k-`-bn¬ ap-Ip-‰n-If-hpw A-\p-_-‘-ÿ-e-hpw hn-´p-In-´-W-sa-∂mh-iy-s∏-´m-bn-cp-∂p F≥.kn. ]n. k-a-cw. ]p-dtºm-°v `q-an-bn-te-°v I-S-°p-∂-Xn-\v h-gn C-s√∂p ]-d-™m-Wv sX-‰-bn¬ l-ssk-\m¿ (68) s‚ a-Xn¬ X-I¿-Ø-Xv. F≥.kn.]n. {]-h-¿-Ø-I¿ {]I-S-\-am-bn X-s∂-bm-Wv a-Xn¬ X-I¿-Ø-Xv. C-Xn-\n-S-bn¬ Un. ssh.F-^v.sF. ap≥ I-f-at»-cn tªm-°v {]-kn-U‚ v F≥ c-hn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cpw F≥.kn. ]n. {]-h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ D-¥pw X-≈pw D-≠m-

Adnbn-¸pIÄ

hn-tZ-i sXm-gnÂ: A-t]-£ £-Wn-¨p

KOCHI/ekC

Im-°-\m-Sv: C-d-°-Øn¬ \n-b{¥-Ww sX-‰n-b Bw-_p-e≥-kv ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Iƒ - X-I¿-Øv a-Xn-en¬ C-Sn-®p \n-∂p. Im-°\ - mSv k¿-°m¿ {]- n-\p k-ao-]w ]m´p-]p-c\ - K - ¿ tIm-f\ - n-bn-em-Wv A]-I-Sw. C-∂-se ssh-Io´v \mtem-sS tcm-Kn-sb-bpw sIm-s≠Øn-b an-\n Bw-_p-e≥-km-Wv A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´X - v. tcm-Kn-sb C-d-°n-b ti-jw ap-t∂m-s´-Sp-°p-tºm-gm-Wv Bw_p-e≥-kv \n-b-{¥-Ww sX-‰n ]n-∂n-se t]m-Ãp-Iƒ C-Sn-®p \n-c-Øn-b-Xv. A-]-I-S-Øn¬ Ieq¿ ]n.hn.F-kv. B-ip-]-{Xn-bnse Bw-_p-e≥-kv ss{U-h¿ F¬-tZm-bv-°v ]-cn-t°-‰p. s]m-

´n-ho-W ssh-Zyp-Xn-sse≥ ]n∂o-Sv Po-h-\-°m-sc-Øn sshZyp-Xn-_-‘w hn-t—-Zn-®p. km[m-c-W ssh-Ip-t∂-c-ß-fn¬ Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ h-gnb-cn-In¬ \n¬-°m-dp-≠v. C-∂se Ip-´n-Iƒ B-cpw h-gn-bn-ep≠m-bn-cp-∂n-√. A-Xp-sIm-≠pX-s∂ h≥-Zp-c-¥-am-Wv H-gn-hmb-Xv. \n-b-{¥-Ww sX-‰n-b Bw_p-e≥-kv k¿-°m¿ {]- n-s‚ ]n≥-h-i-Øp-≈ a-Xn-en-em-Wv C-Sn-®p \n-∂-Xv.

‡n- hn-`hhn-Ik\ tI{μ(kn.kn-.Fw.-B¿-.Un)-Øn-s‚ B`nap-Jy-Øn¬ hn-Zym-`ym-k˛A\ptam-Z\ ktΩf\w- Fkv- i¿-a Fw.-F¬.-F DZv-Lm-S\wsNøpw. Aøºn-≈n- klIcW \nebØn¬- C∂v sshIo-´v- aq∂n-\p- \S°p-∂ NSßn¬- kn.kn-.Fw-.B¿.-Un- {]kn-U‚ vsI sI them-bp-[≥- A[y£\m-Ipw.tUm.- sI Fkv- ]p-cp-j≥- apJy-{]`m-jWw- \SØpw.- kw-KoXkw-hn-[m-bI≥- sI cm-L h≥- am-kv-‰sd A\p-kv-acn-®v{]^.- Fw- kn- jo-e {]`m-jWwssh-∏n-≥:- Xo-ctZi am-\hi \SØpw.- -

A\p-tam-Z\ kt½-f\w- C-¶v

]qb-∏n-≈n-bn¬ \-S-∂ Iq-Sv a¬-ky-Ir-jn-bp-sS hn-f-sh-Sp∏v

aÂky-Ir-jn hn-f-sh-Sp-¸v ]-d-hq¿: Nn-‰m-‰p-I-c {Km-a-]-©mb-Ønse Iq-Sv a¬-ky Ir-jnbp-sS hn-f-sh-Sp-∏v {]-kn-U‚ v A-cpW-Pm X-ºn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]-Øv am-k-°me-sØ h-f¿-®-sbØn-b Xn-cp-X, Icn-ao≥ a¬-ky-ß-sf-bm-Wv h-e sIm-≠p-≠m°n-b {]-tXy-I Iq-´n¬ h-f¿-Øn-sb-Sp-Ø-Xv. 400 {Kmw Xq-°w-h-cp-∂ a¬-ky-ß-sf-bm-Wv Iq-´n¬ D-≠mbn-cp-∂Xv. B-dp sN-dp-∏-°m-cm-Wv a¬-ky-Ir-jn \-S-Øn-bn-cp∂Xv. hm¿-Uv sa-w_¿ an-\n cm-tP-jv A-[y-£-X h-ln®p. t£-a-Im-cy Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn F Xm-Pp-±o≥ B-Zy-hn¬-∏-\ \n¿-h-ln®p. tUm. sa¬U tPmk-^v ap-Jy-{]`mj-Ww \-SØn.

Im³-kÀ t_m-[-h¡-c-W ¢m-kv B-ep-h: FS-Ø-e a-e-bn¬ ]-≈n ap-kvenw sh¬-^-b¿ Atkm-kn-tbj-s‚ s]m-Xp P\m-tcm-Ky t_m-[-h¬°-c-W ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn C∂vv Im≥ k¿ t_m[h¬°cW ¢mkv kwLSn∏n°pw. ssh-Io-´v 4 ap-X¬ 6 h-sc FS-Ø-e cm-Po-hv Km-‘n klIc-W Hm-Un-t‰m-dn-b-ØnemWv ¢mkv kwLSn ∏n®ncn°p∂Xvv. Im≥-k¿ tcm-K hn-Z-Kv-[≥ tUm. hn ]n KwKm-[c-≥ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv \bn°pw.

F-kv.ssh.F-kv. bq-\n-äv cq-]o-I-cn-¨p ssh-∏n≥: F-kv.ssh.F-kv ]-f-fn-∏p-dw bq-\n-‰v cq-]o-I-cn®p.`m-c-hm-ln-I-fm-bn sI-Fw jw-kp-±o≥({]-knU‚ v),sI sI \n-jm-Zv(sk-{I´-dn),A-ao¿(J-Pm-©n)F-∂nh-sc Xn-cs™-Sp-Øp.tbm-K-Øn¬ F-kv.ssh-.Fkv. ]-d-hq¿ tkm¨ {]-kn-U‚ v e-Øo-^v A-lv-k-\n,sk-{I´-dn jm-\-hm-kv ]-dhq¿,dn-Pm-kv kplv-cn kw-km-cn®p.

s]m-Xp-taJ-em Øm-]-\-§-fp-sS X-IÀ¨-bv¡p ]n¶n tI-{µ¯nsâ sXäm-b \bw: F-kv.Un.Sn.bp. ∏n-\p th-≠n-bm-Wv ^m-Œv Po-h\-°m¿ k-a-cw \-S-Øp-∂-Xv . ^m-Œn-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\v bq-dnb πm‚n-s‚ {]-h¿-Ø-\w D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa-∂pw tI-{μk¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. 65 Zn-h-k-am-bn ^m-Œv Po-h-\-°m¿ \-S-Øp-∂ k-Xym-{K-l k-a-cØn-\v A-`n-hm-Zyw A¿-∏n-®v Fkv.Un.Sn.bp. {]-h¿-Ø-I¿ {]-IS-\w \-S-Øn.

^m-Œn-s\ c-£n-°p-I-sb-∂ ap-Zy-hm-Iy-ap-b¿-Øn \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-Xym-{K-l-Øn-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v F-kv.Un.Sn.bp. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kp¬-^n-°¿ A-en kw-km-cn-°p∂p \-b-߃-°v P-\-߃ \¬-In-b a-dp-]-Sn-bm-Wv U¬-ln Dƒ-s∏sS-bp-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-≠sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-h-Imi-߃-°v th-≠n-b-√ a-dn-®v sXm-gn¬ im-e-bp-sS \n-e-\n-¬-

I-fa - t- »-cn: F-^v.F.kn.Sn. Dƒs∏-sS s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\ß-fp-sS X-I¿-®-°p {]-[m-\-Imc-Ww tI-{μ-k¿-°m-cp-sS sX-‰mb \-b-am-sW-∂v F-kv.Un.Sn. bp. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn kp¬-^n-°¿ A-en. tk-hv

^m-Œn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ ^mŒn-s\ c-£n-°p-I-sb-∂ ap-Zyhm-Iy-ap-b¿-Øn \-S-Øn-h-cp-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-Xym-{K-lØn-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v kwkm-cn-°p-I-bm-b-Sn-cp-∂p A-t±lw. `-c-W-h¿-K-Øn-s‚ sX-‰m-b

{In-kva-kv Kn-^v-äv hn-Xc-Ww

]-¨m-fw taÂ-¸m-ew 30 ao-äÀ ho-Xn-bn \nÀ-an¡-Ww: F-{Um-¡v

a-´m-t©cn: bqØv-tIm¨-{K-kv Np-≈n-°¬ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {In-kv-a-kv Kn-^v-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Fw. F¬.F sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚j≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. _m-kv-‰n≥ _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v I-Ωn-‰n P-\d¬ sk-{I-´-dn ]n F-®v \m-k¿, A-Pn-Øv A-ao¿ _m-h, en-t\mb tk-hym¿ kw-km-cn-®p.

sIm-®n: tKm-{in-˛-am-aw-K-ew tdm-Uv hn-I-kn-∏n-®v ]-®m-f-Øv \n¿an-°p-∂ ta¬-∏m-ew 30 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ thm-W-sa-∂v F-d-WmIp- f w Pn- √ m d- k n- U ‚ v A- t km- k n- t b- j ≥ A- ] - I v - k v Iu ¨kn¬ F-{Um-°v h-\n-X k-an-Xn Pn-√m-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. sIm-®n-bn¬ Im≥-k¿ sI-b¿ sk‚¿ ÿm-]n-°p-I, ssh-‰n-e ^v-ssf Hm-h¿ \n¿-am-Ww D-S≥ B-cw-`n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iyß-fpw tbm-Kw D-∂-bn-®p. Pn-√m-{]-kn-U‚ v s]m-∂-Ω ]-c-ta-iz-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n cw-K-Zm-k {]-`p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

A£-b A-Zm-e-¯v 28\vv A-¶-am-en: A-£-b-bp-sS t\-

Xr-Xz-Øn¬ 28 \v A-£-b A-Zme-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. A-¶am-en Sn.-_n. Pw-Mv-j-\n-ep-≈ A£-b-tI-{μ-Øn¬ cm-hn-se 11 \v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ A-¶am-en \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ kn sI h¿-Ko-kv A-Zm-e-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ssh-kv sN-b¿-t]gv-k¨ ta-cn h¿-Ko-kv A-[y-£X h-ln-°pw. B-[m¿ kw-_-‘n®p-≈ hn-h-c-߃ hn-t√-Pv Hm^n-kn-se ]p-Xn-b Hm¨ sse≥ co-Xn-, k-a-{K A-tcm-Ky C≥-jqd≥-kv ]-≤-Xn, td-j≥ Im¿-Uv, ]m≥-Im¿-Uv, ]m- v-t]m¿-´v, F ¬.-]n.-Pn. B-[m¿ kn-Un. F-∂nh-sb-°p-dn-®v N¿-® \-S-°pw.


{]mtZ-inIw

25 Un-kw_¿ 2013 _p[≥

{]m-tZ-in-I-]-{X{]-hÀ-¯-\w tem-I -am-Xr-I: sI Fw tdm-bn

Im³-kÀ t_m-[-h¡-c-W ¢m-kv B-ep-h: FS-Ø-e a-e-bn¬ ]≈n ap-kv enw sh¬-^-b¿ Atkm-kn-tbj-s‚ s]m-Xp P\mtcm-Ky t_m-[-h¬°-c-W ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn C∂vv Im≥ k¿ t_m[h¬°cW ¢mkv kwLSn∏n°pw. ssh-Io-´v 4 ap-X¬ 6 h-sc FS-Ø-e cm-Po-hv Km-‘n klIc-W Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn emWv ¢mkv kwLSn∏n ®ncn °p∂Xvv. Im≥-k¿ tcm-K hn-Z-Kv[≥ tUm. hn ]n Kw-Km-[c-s‚ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv DZvLmS\w sNøpw.

B-tcm-Ky sk-an-\mÀ \-S-¯n

s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e-bn-se {Km‚ v tI-cf tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h¬ Iq-∏¨ hnX-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ap-hm-‰p]p-g C‚-en-P≥-kv Akn. I-ΩnjW¿ Hm-a-\-°p-´≥ \n¿hln-°p∂p

tjm-¸n-Mv s^-Ìn-h Iq-¸¬ hnX-c-tWm-Zv-LmS-\w s]-cp-ºm-hq¿: hym-]m-cn hym-hkm-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn s]-cpºm-hq¿ ta-J-e-bn-se {Km‚ v tI-cf tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h¬ ko-k¨ G-gn-s‚ Iq-∏¨ hnXc-tWm-Zv-LmS-\w \-S-Øn. hym-]m-c-`h≥ Hm-Un-t‰m-dn-

b-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿am≥ sI Fw F kemw A-[y£-X h-ln-®p. bq-\n-‰p-Iƒ-°p-≈ Iq-∏¨ hnX-c-tWm-Zv-LmS-\w ap-hm-

‰p]p-g C‚-en-P≥-kv Akn. IΩo-jW¿ Hm-a-\-°p-´≥ \n¿hln-®p. Aw-K-߃-°p-≈ Iq-∏¨ hnX-c-tWm-Zv-Lm-S-\w kn.sF {In-kv-]n≥ kmw \n¿-hln-®p. taJ-em {]-knU‚ v t_-_n In-

fn-bm-bØv, P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw F≥ c-aW≥, sk-bn-¬ SmIvkv Hm-^nk¿ ]-t{Xmk,v kn sI A-–p-≈, sI C \u-jmZv, Fw A-Pnwkv, tam-l-\≥, kpIp-amc≥, Fw sI cm-[m-Ir-jvW≥ kw-km-cn®p.

tIm-X-aw-K-ew: `q-X-Øm≥-sI´n¬ G-°¿ I-W-°n-\p s]-cnbm¿-hm-en ÿ-ew a-Æn-´v \n-IØn ssI-tb-‰w. h¿-j-߃-°p ap-ºv I¿-jI-sc c-£n-°m-\pw P-e-Zu¿-e`y-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂Xn-\p-am-bn tIm-Sn-Iƒ ap-S-°n \n¿-an-® s]-cn-bm¿-hm-en C-dntK-j≥ s{]m-P-Œv {]-tZ-i-hpw

ssI-tb-‰-°m-cp-sS ]n-Sn-bn-emWv.C-dn-tK-j≥ s{]m-P-Œn-s‚ DZv-`-h-ÿm-\-am-b `q-X-Øm≥sI-´v _m-tK-Pn-s‚ {]-tZ-i-ßfpw Dƒ-s∏-sS-bm-Wp dn-h¿ s^Ãn-s‚ a-d-hn¬ \n-I-Øp-∂-Xv. Xp-≠w h-\-ta-J-e-bn¬ \n∂pw C-S-a-e-bm¿ P-e-tk-N-\-]≤-Xn-bp-sS I-\m¬ I-c-I-fn¬ \n-∂pw -B-bn-c-°-W-°n-\v tem-

Uv a-Æm-Wv A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Øn-s°m-≠p-t]m-Ip-∂-Xv. Pn-√m I-e-Iv -S¿ I¨-ho-\-dpw B¿.Un.H.bpw Un-ssh.Fkv.]n.bpw tPm.I¨-ho-\-dp-amb dn-h¿ s^-Ãn-s‚ a-d-hn-em-Wv ]-I¬-s°m-≈ \-S-°p-∂-Xv. `q-X-Øm≥-sI-´v ]-g-b-]m-eØn-\v C-cp-h-i-ß-fn-epw I-cn¶¬-sI-´n kw-c-£-W- `n-Øn

Xo¿-Ø In-tem-ao-‰-dp-Iƒ h-cp∂ Cu-‰ I-\m¬ C-Xn-t\m-S-Iw \n-I-Øn-I-gn-™p. h¿-j-Im-eß-fn¬ C-S-a-e-bm¿-˛-`q-X-Øm ≥-sI-´v tdm-Uv sh-≈-Øn-\-Snbn-em-Ip-sa-∂ `o-Xn-bn-em-Wp {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ. dn-h¿ s^-Ãn-s‚ a-d-hn¬ ]≤-Xn-{]-tZ-i-tØ-bpw h-\-ta-Je-bn-se-bpw Un.Sn.]n.kn. ssI-

`q-X¯ - m³-sI-«v dn-hÀ-s^-Ìn-\v C-¶v XpS-¡w tIm-X-aw-K-ew: `q-X-Øm≥-sI´v dn-h¿ s^-Ãn-h-en-\v C-∂v XpS-°-am-Ipw. ssh-Io-´v \m-en-\v \S-°p-∂ k-tΩ-f-\-w tI-{μ -a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sNø-pw. a-{¥n-am-cm-b ]n sP tPm-k^v, sI _m-_p, Fw.]n., Fw.F¬.F.am¿ D-Zv-Lm-S-\-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. D-®°v c-≠n-\v sN-¶-c-bn¬ \n-∂mcw-`n-°p-∂ am-c-tØm¨ `q-XØm≥-sI-´n¬ F-Øp-∂-tXmsS s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn-\v Xp-S°-am-Ipw. A-¥¿-tZ-in-b-Xm-c-ß-fm-b ssa-°nƒ(d-jy), sU-∂okv(bp.F-kv.F), A-cn-tfm-f(Zp_m-bv), km-cn-Jm≥(t\-∏mƒ), k-Pn-Øv({io-e-¶), dq-^ntem({_-ko¬), h-\n-Xm-Xm-cß-fm-b B-tI-iv(Zp-_m-bv), Fbv-©¬(sU≥-am¿-°v), Pqen(sI-\n-b), C-¥y≥-Xm-c-ßfm-b A-tbm-[y(D-Ø-cm-Jfiv), a-e-bm-fn-bm-b am-Xyq-kv F-∂n-h-cpw A-¥¿-tZ-in-b Ibm-°n-Mv a¬-k-c-ß-fn¬ am-‰p-c-

I-bm-°n-Mv ]-cn-ioe-\w \-S-Øp∂ Sn bp Ip-cphn-f Fw.F¬.F. °pw. I-bm-°v, ]m-bv-°-∏¬, kv]o-Uv t_m-´v, d-kv-Iyq t_m-´v, ssk-en-Mv t_m-´v, Hmƒ-Uv It\m-bn, hn≥-k-^v, hm-´¿ ssk°nƒ, hm-´¿ kv-Iq-´¿ F-∂n-hbn-em-Wv a¬-k-c-߃ \-S-°p∂-Xv. a¬-k-cm-\-¥-cw 6.30 \p

]n-∂-Wn- Km-bn-I dn-an-tSm-an-bpw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ kw-Ko-X-hn-cp-∂pw D-≠m-bn-cn°pw. {]-th-i-\w ]m-kv-aq-ew \nb- { ¥n- ® n- c n- ° p- ∂ - X n- \ m¬ I\- Ø kp- c - £ - b m- W v `q- X -

cp X-cw-Kn-Wn ]mT-im-ebpw t_m[-h¡-cW ¢mkpw Kps]-cp-ºm-hq¿: F-kv.F≥.Un.

k-]v-X-Zn-\ Iymw-]v

kzmK-X-kw-Lw cq-]o-I-cn¨p Im-e-Sn: bq-Øv tIm¨-{K-kv [y-£≥ sI F-kv ap-l-Ω-Zv j-

∏-©m-bØ - v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥-am-cm-b sI.-F® - v.k - n-≤o°v,-H.-Fw.-kp-ss_¿,-ap-l-Ω-Zv lm-Pn a-‰-Øn¬,-A-_v-Zp¬ Ako-kv au-e-hn, H.-F-kv.-am-ln≥ {]-kw-Kn-°pw. ]m-T-im-e-°v J-a-dp-±o≥ Iman¬ k-Jm-^n,-Fw.-]n.-A-_vZp¬-I-cow k-Jm-^n,-kn.-Fw.-Aen-bm¿ ap-…n-bm¿ F-∂n-h¿ t\{X-Xzw \¬-Ipw. -Xp-S¿-∂v F¬.kn.-Un.-¢n-∏n-Mv k-ln-Xw \-S°p-∂ t_m-[-h¬-°-c-W ¢mkn-\v tI-c-f kv-]o-®v ^u-t≠j≥ U-b-d-Iv-S¿ sI.-Fw.-\mk¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

]n. tbm-Kw 887-mw \-º¿ A-d-bv°-∏-Sn im-J-bn-se I-em-Im-c∑m-cp-sS kw-cw-`-am-b Kp-cp X-cwKn-Wn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w im-Jm {]-kn-U‚ v sI F≥ kp-Ip-amc≥ \n¿-h-ln-®p. im-Jm sk-{I-´-dn sI sI A\n¬, ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cmb sI _n A-\n¬, F≥ hn-izw`-c≥, sI hn hm-kp-tZ-h≥, ]n F≥ N-{μ≥, H F-kv km-P≥, sI Sn _n-t\m-bv, sI F≥ jmPn, sI sI A-\o-jv, A-_n≥ cm-Pv, in-h-k-t¥m-jv, sI F _m-e-Ir-jv-W≥, ]n F-kv k\o-jv kw-km-cn-®p.

Øm≥- s I- ´ n- e pw ]- c n- k - c Øpw t]m- e n- k v H- c p- ° n- b n- c n°p-∂-Xv. C-∂p ap-X¬ Un-kw-_¿ 31 h- s c `q- X - Ø m≥- s I- ´ n- e pw ]cn- k - c - Ø pw D¬- k - h - O m- b ]I-cp-∂ Zn-\-cm-{X-ß-fm-Wv.

kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tIm-X-aw-K-ew F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿-°v In´n-b c-l-ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ hm-l-\-]-cn-tim[-\ \-S-Ø-th am-Xn-c-∏n-≈n-bnem-Wp {]-Xn-Iƒ ]n-Sn-bn-em-bXvv. hm-K¨-B¿ Im-dn¬ 750 an√n-bp-sS 228 Ip-∏n a-Zy-hp-am-bmWp {]-Xn-Iƒ A-d-Ãn-em-b-Xv . tI-c-f-Øn¬ \n-Ip-Xn A-S-bv °m-sX hn¬-∏-\-°m-bn sIm≠p- h - ∂ - X m- s W- ∂ m- b n- c p- ∂ p

j-«n _m-Uv-an⬠hn-P-bn-IÄ

50 ho-Sp-I-fn ss]-¸v I-t¼m-Ìv

Im-e-Sn: ap-f-¶p-gn tlm-´v kn-‰n ¢-_n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ j-´n¬ _m-Uv-an‚¨ Sq¿-Wsa‚n¬ C-√n-tØm-Sv ku-lm¿Z ¢-_n-se \n-[n≥ _m-_p, enZn≥ k-Po-hv F-∂n-h¿ hn-P-bn®p. h-Pn-bn-Iƒ-°v t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. F ]n _nPp, F F-kv k-Pn-Øv, A-Jn¬, Pn-_n≥ _m-_p -]s¶-SpØp.

h-iw h-®n-cn-°p-∂ s]-Xp-ÿ-etØ-bpw \q-dp I-W-°n-\v a-c-ßfm-Wv I-S-Øn-s°m-≠p-t]m-Ip∂-Xv. s]-cn-bm¿ hm-en A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ-°m-bn A-\p-h-Zn-® ]Øp e-£w cq-]-bpw Pn-√m Sq-dnkpw {]-tam-j≥ Iu¨-kn-¬ A-\p-h-Zn-® Xp-I-bpw X-´n-sb-Sp°p-∂-Xn-\p-≈ \o-°-ß-fpw AWn-b-d-bn¬ k-Po-h-am-Wv.

kv-tIm-fÀ-jn-¸vhn-X-c-W-hpw ]m-kv ¹-kv ]T-\-¢m-kpw C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: hm-g-°p-fw tªm°v ]-©m-b-Øv h-©n-\m-Sv Unhn-j-\n¬ Xn-c-s™-Sp--Ø ]Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ P-\-Io-b kv-tIm-f¿-jn-∏v hnX-c-W-hpw B-Iv-k-kv C-¥y \S-Øp-∂ ]m-kv π-kv ]T-\-¢mkpw C-∂p cm-hn-se 9.30\v aueq-Zv-]p-c Fw.C.F-kv ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. h-©n-\m-Sv Un-hn-j-\n¬- \n∂p tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏p-]-≤Xn-bn-se an-I-® k-∂-≤ tk-hI¿-°p-≈ ]p-c-kv-Im-c- hn-X-cW-hpw C-tXm-sSm-∏w kw-L-Sn∏n-®n-´p-≠v. hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B¿ cl≥-cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw {]-^.F≥ F A-\-kv A-[y£-X- h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-bØw-Kw A-Uz.A-–p¬ ap-Øen-_v, {Km-a-]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn F-®v A-–p¬ P-∫m¿ ]p-c-kv-Im-c-hn-X-c-Ww \-S-Øpw.

aX-{]-`m-jW ]c-¼-c C-¶papXÂ ap-hm-‰p-]p-g-: ap-f-hq¿ Nn-d-∏-Sn \q-dp¬ lp-Zm a-kv-Pn-Zn-s‚ B`y-ap-Jy-Øn¬ a-X-{]-`m-j-W ]-c-º-c-°v C-∂v Xp-S-°-w.cm-{Xn F-´n-\v B-cw-`n-°p-∂ a-X-{]-`mj-W ]-c-º-c-bp-sS D-Zv -Lm-S\w ap-f-hq¿ sk≥-{S¬ Pp-am-akv-Pn-Zv C-amw Fw.-_n.-A-_vZp¬ Jm-Z¿ au-e-hn \n¿-h-ln°pw.a-l¬ C-amw A-j-d-^v kJm-^n A-[y-£-X h-ln-°pw.Xp-S¿-∂v Zm-\-[¿-aw C-…m-an¬ F-∂-hn-j-b-Øn¬ lm-^n-fv A-_p-j-Ωm-kv ap-l-Ω-Z-en au-

e-hn {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.\m-sf I¿-Ωm-\p-jvTm-\߃ im-kv-{X ho-£-W-Øn¬ F-∂- hn-j-b-Øn¬ tUm.-hn._n.-ap-l-Ω-Zv dn-bm-kpw 27-˛-\v ]ptcm-K-a-\w ]-cm-P-b-Øn-te-°v F-∂- hn-j-b-Øn¬ ap-≈q¿-°c ap-l-Ω-Z-en k-Jm-^n-bpw 28-\v kv-t\-l Ip-Spw-_w F-∂ hn-jb-Øn¬ tZ-h¿-tim-e A-_vZp¬ k-emw ap-…n-bm-cpw 29-\v apØv-\-_n hn-izm-kn-bp-sS kv-t\l-`m-P-\w F-∂- hn-j-b-Øn¬ A≥-h¿ ap-l-b-±o≥ lp-Z-hnbpw {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

s]m-Xp-taJ-em Øm-]\- § - f- p-sS X-IÀ¨bv¡v ]n¶n tI-{µ¯nsâ sXäm-b\bw: F-k.v Un.Sn.bp.

^o-°v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v en-t‚m ]n B‚p A-[y-£-X h-ln-®p. ]n F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥, sI kn am¿-´n≥, hn hn sk-_m-Ãy≥, I-f-a-t»cn: F-^v.F.kn.Sn. DsI F tPm-Wn kw-km-cn-®p. ƒ-s∏-sS s]m-Xp-taJ-em ÿm]-\-ß-fp-sS X-I¿®-°p {]-[m\-Imc-Ww tI-{μ-k¿-°m-cp-sS sX‰m-b \-b-am-sW-∂v Fkv.Un.Sn.bp. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn kp¬-^n-°¿ Aen. S-ßn-b tPm-en-I-fm-Wv G-s‰tk- h v ^m- Œ n- s ‚ B- ` n- a pSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. Jy-Øn¬ ^m-Œn-s\ c-£n-°pZn-hk - h - pw cm-hn-se H-ºX - v I-sb-∂ ap-Zy-hm-Iy-ap-b¿-Øn ap-X¬ ssh-Io-´v \m-ep h-sc\-S-Øn-h-cp-∂ A-\n-›n-XImbm-Wv tPm-en. `-£-W-apƒe k-Xym-{K-l-Øn-\v A-`n-hms∏-sS-bp-≈ ku-I-cy-߃ Zy-a¿-∏n-®v kw-km-cn-°p-I-bmsse-{_-dn `-cW - k - a - n-Xn C-h¿b-Sn-cp-∂p A-t±lw. `-c-W-h¿°m-bn H-cp-°n-bn-´p-≠v. K- Ø n- s ‚ sX‰m- b \- b - ß ƒA- £ - c - t k- h - \ w- ˛ 2013 °v P-\-߃ \¬In-b a-dp-]-SntUm.sI Pn Zn-eo-]v-Ip-am¿ Dbm- W v U¬- l n Dƒ- s ∏- s S- b pZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm.]n ≈ Xn- c - s ™- S p- ∏ n¬ I- ≠ sP B‚p, P-b≥ F≥ i-¶sX∂pw A-t±-lw ]-d™p. c≥, D-Z-b-c-hn, ]n sF \m-Zn¿sXm- g n- e m- f n- I - f p- s S A- h j, Zn-b e-£v-an, \n-j {]-`p Im- i - ß ƒ- ° v th- ≠ n- b √ a- d nkw-km-cn-®p. ®v sXm-gn¬ im-e-bp-sS \n-e-\n-

Ah[n-¡m-ew A-£-c-tk-h-\-¯n\v: hn-ZymÀ-Yn-IÄ \m-Sn\p am-Xr-IIm-e-Sn: A-h-[n-°m-e-Øv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v hm-b-\im-e-bn¬ A-£-c tk-h\w. aq-°-∂q¿ ^n-km-‰v F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pv hnZym¿-Yn-I-fm-Wv A-h-[n-°me-Øv -th-dn-´ h-gn Xn-c-s™Sp-Ø-Xv. Im-e-Sn F-kv.F≥.Un. ]n. sse-{_-dn-bn-em-Wv 12 hnZym¿-Yn-I-ƒ- ]p-kv-X-I-ß-fpsS tI-Sp Xo¿-°¬, tÃm-°v c-Pn-ÿ X-øm-dm-°¬, \-ºcn-´v C-\w Xn-cn-°¬, ]p-kv-XI-ti-J-c-Ww, ss_‚n-Mv Xp-

^mŒv k-a-c-Øn-\p A-`n-hmZyw A¿-∏n-®p- F-kv.Un.Sn.bp. kwÿm-\ sk-{I´-dn kp¬-^n-°¿ A-en kwkm-cn-°p∂p ¬- ∏ n- \ p th- ≠ n- b m- W v ^m- Œ v bqdn-b πm‚n-s‚ {]-h¿Ø-\w Po- h - \ - ° m¿ ka- c w \- S - Ø p- D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa∂pw tI{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. ∂Xvv . 65 Zn-h-k-am-bn ^m-Œv Po-h-\^m-Œn-s‚ \n-e-\n¬-∏n-\v

t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv.hm-l\w k¿-°m-cn-te-°v I-≠p-sI´n-bn-cp-∂p. H-∂mw {]-Xn ss{Uh-dpw c-≠mw {]-Xn Iq-´m-fn-bp-ambn-cp-∂p. tI-kn¬ Hu-tZym-Kn-I km£n-Iƒ H-gn-sI-bp-≈-h¿ Iq-dpam-dn-bn-cp-∂p. ]n-g-b-S-®n-s√¶n¬ B-dp am-kw Iq-Sn ITn-\-XS-hv A-\p-`-hn-°-Ww. t{]m-knIyq-j-\p th-≠n A-Uo-j-\¬ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´¿ AUz.tPm-kv h¿-Ko-kv lm-P-cmbn.

aq-hm-‰p-]p-g: am-ln-bn¬ \n-∂v Im-dn¬ I-S-Øn-s°m-≠p-h-∂ 228 Iq-∏n a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b tIkn¬ {]-Xn-Iƒ-°p c-≠p h¿-j X-S-hpw e-£w cq-] ]n-g-bpw hn[n-®p. {]-Xn-I-fm-b tIm-´-bw ImW-°m-cn B-‰p-hm-bn¬ ho-´n¬ en-_n≥, G-‰p-am-\q¿ B-°-°pt∂¬ ho-´n¬ k-Pn F-∂n-h-sc aq-hm-‰p-]p-g A-Uo-j-\¬ skj≥-kv P-Uv-Pv kn hn {^m≥-knkv B-Wv in-£n-®-Xv. 2010 sk]v-Xw-_¿ 19 \m-Wp tI-kn-\m-

`q-X-¯m³-sI-«v s]-cn-bmÀ-hm-enØ-e-¯v hym]I ssI-tb-äw

s]-cp-ºm-hq¿: ko-\n-b¿ kn-‰nk¨-kv {^-≠v-kv sh¬-s^b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Iq-h-∏Sn sk≥-{S¬ bq-\n-‰n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ B-tcm-Ky sk-an\m¿ \-S-Øn. Iq-h-∏-Sn K-W-]-Xn hn-emkw ssl-kv-Iqƒ am-t\-P-cpw kw-L-S-\-bp-sS ap-Xn¿-∂ Aw-Khp-am-b sI aw-K-fmw-_mƒ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v A-Uz. sI ‰n Ip-cym-t°m-kv A-[y-£X h-ln-®p. h-tbm-P-\-ß-fp-sS B-tcm-Ky ]-cn-N-c-Ww B-bq¿th Z-Øn-eq-sS F-∂ hn-j-bsØ-∏-‰n tI-c-f B-bp¿-th-Z kvs]-jym-en-‰n ¢n-\n-°n-se tUm. tPm-bn-kv sI tPm¿-Pv -¢m-sk-SpØp. Iq-h-∏-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ssh ]u-tem-kv, ]-©m-b-Øv sa-w-_¿ Fw H tPmkv, bq-\n-‰v sk-{I-´-dn F≥ K- ap-hm-‰p-]p-g-: F-kv.-ssh.-F-kv.- q¿ bq-\n-‰v I-Ωn-‰n-bptW-i-i¿-a, Fw F-kv K-W-]- sh-Ãv ap-fh sS B-`y-ap-Jy-Øn¬ \m-sf D-®Xn kw-km-cn-®p. I-gn-™v aq-∂n-\v sh-Ãv ap-fh - q¿ X¿-_n-b-Øp¬ C-…mw a-{Z-kA-¶-am-en : Uo-t]mƒ C≥-Ãn- °v k-ao-]w(kn.-Fw.-he - n-bp-≈mSyq-´v Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sS- ln \-K¿) ]mT-im-eb - pw t_m-[Iv-t\m-f-Pn-bn-se \m-j-W¬ h¬-°c - W - ¢m-kpw \-S° - pw. k¿-ho-kv kv-Io-an-s‚ t\-Xr-XzD-ZL -v m-S\ - w tªm-°v ]-©m-bØn¬ k-]v-X-Zn-\ Iymw-]v kw- Øv saw-_¿ A-ko-kv ]m-≠ym-cL-Sn-∏n-®p. ∏n-≈n \n¿-h-ln-°pw.-bp-\n-‰v {]Im-™q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv kn-U‚ v A-_vZ- p¬ d-jo-Zv A¬{]-kn-U‚ v an-\n h¿-§o-kv Iymw- Jm-kn-an A-[y-£X - h-ln-°pw.]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ^m. sP- k-øn-Zv ko-Xn-tIm-b X-߃ {]m¿bnw-kv tN-e-∏p-d-Øv A-[y-£- Y-\b - ° -v v t\-{X-Xzw \¬-Ipw.-Fw.X h-ln-®p. Fw.-a° - m¿ lm-Pn,-]m-bn-{] {Km-a-

kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv \-bn-°p-∂ bp-h tI-c-f bm-{X-bp-sS h-c-th¬-∏n\m-bn {io-aq-e-\-K-c-Øv kzm-KX-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. B-ep-h \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-b-

3

am-ln-bn \n-¶v a-Zy-¡-S¯v: {]-XnI-sf in-£n-¨p

]cn-]mSn Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_dn: _p-[ kw-Kaw˛ssh-In´v 6.00. sNm-Δ-c P-\-c-Rv-Pn-\n hm-b-\im-e: {In-kv-Xpa-kv B-tLmjw˛cm-hn-se 10.00. s]-cp-ºm-hq¿ Ip-∂p-tΩ¬ K-h. ssl-kv-Iqƒ {Ku≠v: ^pUv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ss^ \¬: cm-{Xn 8.00.

Im-e-Sn: {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿Ø-\-Øn-\v tem-I-Øn-\v X-s∂ am-Xr-I-bm-Wv tI-c-f-sa-∂v {]i-kv-X ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ sI Fw tdm-bn. \m-Sy-a-fi-]-Øn¬ a¨-a-d-™ ]n F-kv Ip-™psam-bv-Xo≥, X-¶-∏≥ ]-≠m-e, sI sP {^m≥-kn-kv tPm-bn F∂o {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-ØI-sc A-\p-kv-a-cn-®v kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-\m-[n-]-Xy-Øn-s‚ \m-ev Xq-Wp-I-f-n¬ H-∂m-Wv hm¿Øm-am-[y-a-߃ F-∂v ]-d-bptºmƒ a-‰v aq-∂p Xq-Wp-I-fpw k¿-°m¿ te-_-en¬ ]-Ww ]‰n-bm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. Ch¿ aq-∂p t]-cpw \m-Sn-s‚ kv-]μ-\w A-dn-™p {]-h¿-Øn-®-hcm-sW-∂pw C-h-sc B-Z-cn-°pI h-gn Cu \m-Sm-Wv B-Z-c-hv ]nSn-®p-]-‰p-∂-sX-∂pw sI Fw tdm-bn A-\p-kv-a-cn-®p-. Im-e-Sn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz.sI _n km-_p A[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Sn t]mƒ, ]-©m-b-Øw-K-ßfm-b Fw Sn h¿-Ko-kv, am¿-´n≥ B‚-Wn, sI Sn k-eow, {]-^. ]o-Xmw-_-c≥, kp-[ So-®¿ kwkm-cn-®p. a¨-a-d-™-h-cp-sS hm¿-Ø-I-fp-sS-bpw hm¿-Øm-Nn{X-ß-fp-sS-bpw kw-L-Sn-∏n-®ncp-∂p.

KOCHI/EKR

°m¿ \-S-Øp-∂ k-Xym-{K-l k-a-c-Øn-\v A-`n-hmZyw A¿-∏n®v F-kv.Un.Sn.bp. {]-h¿-Ø-I¿ {]-IS-\w \-S-Øn.

aq-hm-‰p-]p-g: X¿-_n-b-Øv {S-Ãv shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hn.F®v.F-kv.kn. hn-`m-Kw \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow bq-\n-‰n-s‚ hm¿-jn-I k-]v-X-Zn-\ Iymw-]ns‚ `m-K-am-bn \-K-c-k-` 12 mw hm¿-Un-se ªm-a-‰w tIm-f-\n-bnse 50 ho-Sp-I-fn¬ ss]-∏v Itºm-Ãv \n¿-an-®p \¬-In. aq-hm-‰p-]p-g ap-\n-kn-∏m-en-‰n-

bp-tS-bpw ip-Nn-Xz-an-jt- ‚-bpw kl-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-]mSn \-S∏ - m-°n-bX - v. D-ZL v- m-S\ - w Btcm-Ky-Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ ]n F≥ k-t¥m-jv \n¿-hln-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ \n-k ko-Xn A-[y-£X - h-ln-®p. tbm-KØn¬ sP≥-kv am-Xyp, cm-P≥ Fw F, kp-\n¬ tXm-ak - ,v Ko-Xm-Ip-amcn, _n-Pp am-Xyp kw-_‘ - n-®p.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.-ssh,-F-kv.-km-¥z\w ]≤-Xn-bpsS `mK-am-bp≈ saUn-°¬ Im¿Uv hnX-cWw tªm°v ]©m-bØv saw_¿ Akokv ]m≠ym-c-∏n≈n \n¿h-ln-°p-∂p

{]-hm-kn-I-fpsS ]p-\-c-[n-hm-k-¯n-\v B-bn-cw tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp¯Ww

aq-hm-‰p-]p-g: {]-hm-kn-I-f-p-sS ]p-\-c-[n-hm-k-Øn-\m-bn kwkYm\ _-Uv-P-‰n¬ B-bn-cw tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Ø-W-sa∂v tI-c-f {]-hm-kn s^-U-td-j≥(sI.]n.F^v) aq-hm-‰p]pg afi-ew k-tΩ-f-\w B-iy-s∏´p. tI-c-f-Øn-s‚ k-º-ZvL-S-\-bp-sS \-s´√m-b {]-hm-kn-I-tfm-Sv k¿-°m¿ Xn-I-™ A-h-K-W-\-bm-Wv ]p-e¿-Øp-∂-sX-∂v k-tΩf-\w Ip-‰-s∏SpØn. sI apc-fn `-h-\n¬ \-S-∂ k-tΩf-\w kn.]n.sF Pn√m sk-{I´-dn C F Ip-am-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kn Fw Icow A-[y-£-X h-ln®p. {]-hm-kn s^-U-tdj≥ kwÿm-\ {S-j-d¿ I-am¬ Fw a-°n-bn¬, Pn√m {]knU‚ v A-Uz.sI F≥ kp-KX≥, sk-{I´-dn F Fw C-kva-bn¬, kn.]n.sF.afi-ew sk-{I´-dn F¬tZm F-{_-lmw, sI F \-ko¿, ]n ]n ao-cm≥, ]n ssh \q-dp-±o≥, kw-kmcn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn Fw Icow({]-kn-U‚ v), Fw sI C-{_mlnw(ssh-kv {]-knU‚ v), ]n ]n ao-cm≥(sk-{I´-dn), ]n ssh \q-dp-±o≥(tPm.sk-{I-´dn) F-∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp.

sa-t{Sm bmÀ-Uv ]m-Sw \n-I¯Â; cm-¸-I ka-cw H-¯p-XoÀ-¸mbn

B-ep-h: sa-t{Sm bm¿-Uv \n¿-am-W-Øn-s‚ a-d-hn¬ A-\-[nIr-X-am-bn ]m-S-tiJ-cw \n-I-Øp-∂-Xn-s\-Xn-tc \m-´p-Im-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn \-SØn-b cm-∏I¬ ka-cw H-Øp-Xo¿∂p. Un.Fw.B¿.kn. {]-Xn-\n-[nIfpw P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw N¿®-°v X-øm-dm-b-tXm-sS-bm-Wv c-≠p Zn-h-k-am-bn Xp-S-cp-∂ k-a-cw H-Øp-Xo¿-∂Xv. bm¿-Uv \n¿-am-W-Øn-s‚ a-d-hn¬ 250 G-°¿ ]m-S-ti-J-cam-Wv \n-I-Øn-s°m-≠n-cp-∂Xv. C-Xn-s\-Xn-tc-bm-bn-cp-∂p \m´p-Im-cp-sS k-acw. B-dp am-k-am-bn Xp-S-cp-∂ ]m-Sw \n-I-Øen-s\-Xp-S¿-∂v hm-l-\-ß-tfmSn Cu ]-cn-k-c-ß-fn-se tdm-UpIfpw X-I¿-∂n-cp∂p. k-ac-sØ BZyw A-[n-Ir-X¿ Im-cy-ambn Ku-\n-®n-s√-¶nepw k-a-c-Øn-\v Iq-Sp-X¬ ]n-¥p-W-tb-dnb-tXm-sS-bm-Wv A-[n-Ir-X¿ N¿-®-Iƒ-°v X-øm-dm-bXv. ]-cn-ÿn-Xn-]T-\w \-S-Øn sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°p-∂-Xn\p-≈ \-S-]-Sn-kzoIcn°pIbpw tdm-Up-Iƒ D-S\-Sn A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-sa∂vv tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn.

]-¨m-fw taÂ-¸m-ew 30 ao-äÀ ho-Xn-bn \nÀ-an¡-Ww: F-{Um-¡v

sIm®n: tKm-{in˛am-awK-ew tdm-Uv hn-I-kn-∏n-®v ]-®mf-Øv \n¿-an-°p-∂ ta¬-∏m-ew 30 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ thmWsa∂vv F-d-Wm-Ip-fw Pn√m d-knU‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ A-]-Ivkv Iu¨-kn¬ F-{Um-°v h\n-X k-an-Xn Pn√m-tbm-Kw Bhiys∏´p. sIm-®n-bn¬ Im≥-k¿ sI-b¿ sk‚¿ ÿm]n-°p-I, ssh‰n-e ^vssf Hm-h¿ \n¿-am-Ww D-S≥ B-cw-`n°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ßfpw tbm-Kw D-∂-bn®p. Pn√m-{]kn-U‚ v s]m-∂-Ω ]-c-ta-iz-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. ]n cwKZm-k {]-`p D-Zv-LmS-\w sNbvXp

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-12-25  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-12-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you