Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/ekm

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

k-ap-{Z-a-en-\o-I-c-Ww aÂ-ky-hy-h-km-b-s¯ X-IÀ-¡pw-: inÂ-¸-im-e

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.Un.kn. am-Xr-Im ]-co-£ 15\vv sIm-®n: sF.F-kv.Fw. F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS hn-Zym-`ym-k-hn-`m-K-am-b ]o-kns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F¬.Un. kn. am-Xr-Im ]-co-£ 15\v cmhn-se 10 ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc sIm-®n, B-ep-h, F-S-h-\-°m-Sv F-∂o tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. c-Pn-kv-t{S-j-\pw Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°pw 9995122430, 9037464689, 9495219915 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww

Izn-kv a-Â-k-cw 17\v

sIm-®n: sIm-®n _n-kn-\-kv kvIqƒ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m- a-´m-t©-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ap-kv-enweo-Kv sIm-®n \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ a-{¥n ap-\o¿ bn \-S-Øp-∂ Izn-kv a¬-k-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 17\v \-S-°pw. hn-h-[ tIm-f-PpI-fn¬ \n-∂m-bn 500 e-[n-Iw hnZym¿-Yn-Iƒ a-¬k-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-sa-∂v sIm-®n _n-kn\-kv kv-Iqƒ A-[n-Im-cn-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9387981635, 9745020370 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sp-I.hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ am¿-tØma F-Pyp-t°-j≥ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v ^m. Sn F-_n Sn amΩ≥, tUm ]n F l-_o-_v dln-am≥, {]-^ {io-Im-¥v F-kv hn ]-s¶-Sp-Øp. a-´m-t©-cn: Im-bn-I-ta-J-e-bn \-Øv \-S-°m≥ t]m-hp-∂ tZ-io- Øo-I-cn-°p-sa-∂pw D-Ω≥-Nm- s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Iq-Sm-sX tÃHm-]¨ ¬ I-gn-™-Im-e-ß-fn¬ {i-≤- b sK-bnw-kv C-Xn-\p-≈ A-h-k- ≠n ]-d-™p. 258 ao-‰¿ \o-f-hpw Un-b-Øn-\p-Np-‰pw tI-{μo-I-cn-°m-\m-bn-s√-∂v ap- c-am-bn-cn-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d- 137 ao-‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ sh-fn- {Kn¬ co-Xn-bn¬ s^≥-kn-Mpw Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. t^m¿-´v- ™p. k¿-°m¿- \¬-Ip-∂ \n- {Ku-≠v ap-gp-h-\m-bn a-Æn-´p \n- s{U-bn-t\-Pn-\p-th-≠n Hm-S-bpw sIm-®n sh-fn {Ku-≠n¬ \n¿-an- tbm-P-I-a-fi-e B-kv-Xn-hn-I- I-Øp-I-bpw a-[y-`m-K-Øv 175 ao- \n¿-an-°pw. ]-≤-Xn ]q¿-Øo-I°p-∂ kv-t‰-Un-b-Øn-s‚ in-em- k-\ ]-≤-Xn-Iƒ ]-e-hn-[ {]- ‰¿ \o-f-Øn-epw 100 ao-‰¿ ho-Xn- cn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n ÿm-]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm- h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-tºmƒ bn-epw a-Æpw a-W¬-an-{in-X-hpw 12 am-k-am-Wv. I-f-a-t»-cn: Inw-kv B-ip-]-{Xn bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.F¬.F sUm-a-\n-Iv {]sIm-®n a-fi-e-Øn-\p e-`n-® tN¿-Øv A-Xv-e-‰n-Iv {Sm-°pw S¿Ãm¿ C≥-jp-d≥-kn-s‚ k-l-Ik¿-°m¿-X-e-Øn¬ Cu ta- A-©p-tIm-Sn--bpw kvv-t‰-Un-bw ^n-tßm-Sp-Iq-Sn-b ^p-Sv-t_mƒ k-t‚-j≥ N-S-ßn¬ A-[y-£c-W-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ k-a- J-e A-h-K-Wn-°-s∏-´n-´pw H-t´- \n¿-am-W-Øn-\p-th-≠n-am-{Xw tIm¿-´p-am-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. X-h-ln-®p. ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn{K C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS sd t\-´-ß-fm-Wv tI-c-f-Øn¬ hn-\n-tbm-Kn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. I-fn-Iƒ \-S-°p-tºmƒ sh- Wn, kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿D-Zv-Lm-S-\w \-K-c-k-` ssh-kv e-`n-®-Xv. Cu- ta-J-e-bv-°p {]t^m¿-´vsIm-®n-bn-se Cu ≈-s°-´v H-gn-hm-°p-∂-Xn-\p k- am≥-am-cm-b sI sP tkm-l≥, sN-b¿-t]-gv-k≥ A-\n-X e-Øo- tXy-I {i-≤bpw t{]m¬-km-l- \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\w kw- _v k¿-^-kv s{U-bn-\p-I-fpw Sn sI A-j-d-^v, B¿ Xym-K-cm^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-Zy \-hpw \¬-Im-\m-Wv k¿-°m¿ ÿm-\-Øn-\p am-Xr-I-bm-Wv. ]- tÃ-Un-b-Øn-\p-Np-‰pw 1.50 ao-‰¿ P≥, ku-an-\n P-bn≥, tIm¨t]m-fn-kn ap≥ \-K-c-k-` sN-b¿- {i-≤-sN-ep-Øp-∂-Xv . kw-ÿm- ≤-Xn k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿- ho-Xn-bn¬ hm-°v th-bpw Dƒ- {K-kv t\m¿-Øv tªm-°v I-Ωn-‰n am≥ F≥ sI ]-hn-{X-\p ssIam-dn-bm-Wv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-XXv. N-S-ßn¬ sa-Un-°¬ U-b-dŒ¿ tUm-.tPm-kv Sn ]m-∏-\-t®cn, sI c-Rv-Pn-Øv kw-km-cn-®p. sIm-®n: sIm-®n≥ tIm-f-Pv t_m-´-Wn hn-`m-K-Øn-s‚ t\a-lm-flm-KmXr-Xz-Øn¬ h-\w h-Ip-∏n-s‚ ‘n bq-\n- p-am-bn kv{- Xo- ]-{Xn-bn-se-Øn A-]-am-\n-X-bm- k-l-I-c-W-tØm-sS 16\v tZ-ioa-´m-t©-cn: I-cp-th-en-∏-Sn k¿- Øn¬ {]-Xn-tj-[h th-gv-kn-‰n- B-ip-]{- Xn-bn- b kv-{Xo-tbm-Spw Uyq-´n-bn-ep- b sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-sa°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬- bp-sS _-‘p-°ƒ bp-sS 2013 k-bn¬ I-gn-bp-∂ a-[y-hb - k - vI - - se-Øn-b-tXm-sS kw-L¿-jm-h- ≠m-bn-cp-∂ tUm-Œt- dm-Spw hn-i- ∂v {]n≥-kn-∏¬ tUm tPm-kv se Fw. Zo-Ic - W - w tX-Sn. A-‰≥U-sd k- ]n F-{_-lmw A-dn-bn-®p. - e-Sp-Øp. sb B-ip-]{- Xn-bn-se Po-h\ - ° - m- ÿ D-Ss F-kvkn. cm-hn-se 10\v tUm-an-\n-°v kv s ]≥Uv sN-bv-Xv A-t\z-jBi p] { Xn kq{ ]≠ nt \mS p c≥ A] a m\ n® X mb n ]c mX n. akv-‰m-‰n-kv-‰n{]-k-t‚-j≥ Fw.-F¬.-F sImWw \S Ø W s a∂ Bh i y]c mX ns ∏s ´¶ ne pw \S ] S nb pa p´mt ©c n kzt Zi n\ nb mb kv { XoIvkv hn-Xv - m¿ D-d® - p-\n- ®n≥ tIm-f-Pv sk-an-\m¿ lmsb-bm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-se A- ≠m-bn-s√-∂v _‘p-°ƒ ]-d- Øn¬ {]-Xn-tj-[° Iw-]yq-´¿ fn¬ sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ∂t Xms S sU] yq´ n Un.Fw.H, ™p. Iu¨k ne ¿ F F® v \n‰≥U d mb kpt cj v _m_ p A(t^m¿-Øv \n¿-h-ln-°pw. tUm. c-ho-{μ≥, Un.Fw.Ht bmS p _‘ s ∏S pI bmk ns ‚ t\X rX zØ n¬ bph ]a m\ n® X mb n ]c mX n. hymg mg v sk-a-kv-‰¿) ]-co-£-bn¬ H- m-c\ - m-b Po-h\ - ° - m-c- tUm Fw sI {]-km-Zv ¢m-sk-SpN ssh-Io-´v 5\v B-ip-]-{Xn-bn- P-\ kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I-cpw bpw Ip-‰° ∂mw dm-¶v t\-Sn-b kp-P-bv - h - n-t[-ba - m-bn k- °pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ se A-Xym-ln-Xhn-`m-K-Øn¬ ÿ-e-sØ-Øn Pn-√m sa-Un- s\ A-t\z-jW sI F-kv. h-S-t°-°-c kv s ]≥Uv sNø m≥ Xocp-am-\n- Un-hn-j≥ t^m-d-kv-‰v Hm-^n°¬ Hm^ nk d pa mb n _‘ s ∏Ime ns e apd nh v {U v sNø p∂ I-´-Øp-cp-Øv Ip-∂n-t»-cn Xn-\p sIm-≠p-h∂ - t- ∏m-gm-Wv kv- ´p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂p sU-]yq-´n ®-Xm-bpw A-dn-bn-®t- Xm-sS-bm-Wv k¿ D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm. an-\n ho-´n¬ kp-tc-jn-s‚-bpw ]n a-Øm-bn ]-s¶-Sp-Øp. - v. {Xo-sb A-]-am-\n-®-Xv.kw-`-h- Un.Fw.H. tUm.Um-en-b B-ip- \m-´p-Im¿ ]n-cn-™p-t]m-bX a-Wn-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv

sIm-®n: k-ap-{Z-a-en-\o-I-c-Ww C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-se a¬-ky-k-º-Øn-\v `o-j-Wn-bpbp¿-Øp-∂-Xm-bn \n-co-£-Ww. a¬-ky-ß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-s\ A-]-I-S-Øn-em-°p-∂ hn-jmw-i߃ I-e¿-∂ am-en-\y-߃ kap-{Z-Øn-te-°v H-gp-°n-hn-Sp-∂X - v aq-ew C-¥y≥ a-lm-ka - p-{Z Xo-cw ]-¶n-Sp-∂ cm-Py-ßf - n-se a¬-kyhy-h-km-b-sØ Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-°p-sa-∂v tI-c-f ^n-j-dokv k-ap-{Z-]T - \ - k¿-hI - m-em-ime (Ip-t^m-kv) tI-{μ hn-tZ-iIm-cy a-{¥m-e-b-hp-am-bn tN¿∂v kw-L-Sn-∏n-® cm-Pym-¥-c in¬-∏im-e-bn¬ A-`n-{]m-b-ap-

Im-bn-I-ta-J-e-bn kÀIm-cn\v {i-²-tI-{µo-I-cn-¡m-\m-bn-Ã-: ap-Jy-a-{´n

Inw-kv-þ-ÌmÀ C³-jp-d³-kv ]-²-Xn

{]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬ eØo-^v, ap-kv-enw eo-Kv a-fi-ew {]-kn-U‚ v F≥ sI \m-k¿, F≥ sI F e-Øo-^v, Sn ssh bq-k-^v, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv kq-{]-≠v Fkv lp-a-bq≥, Iuv¨-kn-e¿-amcm-b Sn sI _m-_p, A-Uz.B‚Wn Ip-co-Ø-d, ap≥ C-¥y≥ Imbn-I {]-Xn-`-I-fm-b Sn F Pm^¿, sI ]n hn-eyw-kv, tk-hy¿ ]-b-kv, dp-^-kv Un-kq-k, s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n ]n s_∂n kw-km-cn-®p.

b¿-∂p. k-ap-{Z-ae - n-\o-Ic - W - w aqew a¬-ky-ßf - p-sS B-hm-kh - yh-ÿ-bv°v \m-iw kw-`-hn-°psa-∂pw sh-≈-Øn-s‚ Kp-W-\ne-hm-cw X-Ic - p-sa-∂pw "k-ap-{Z-aen-\o-I-c-W-hpw ^n-j-do-kv amt\-Pv-sa‚pw'F-∂ sk-j-\n¬ kw-km-cn-® tUm. F≥ N-{μ-taml-\I - p-am¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. kw-c£ - n-XP - e - Ø - n¬ Ir-jn\-SØ - p-∂X - n-eq-sS Xn-tcm-[m-\w kw-`-hn-°p-∂ a¬-ky-ß-sf Hcp ]-cn-[n-h-sc kw-c-£n-°m-sa∂pw tUm. N-{μ-tam-l-\-Ip-am¿ ]-d™ p. Ir-{Xn-a- B-hm-kh - y-hÿ-Iƒ kr-jvS- n-®pw a¬-ky-kº-Øn-s\ Im-cy-£-a-am-°m-sa-

∂pw A-t±-lw ]-d™ p. {]-Xn-k-‘n-I-sf t\-cn-Sp-∂Xn-\v im-kv{- Xo-ba - m-b ]-cn-lm-cam¿-K-߃ cq-]-s∏-Sp-Øp-∂ps≠-¶n-epw a¬-ky-sØm-gn-emfn-Iƒ-°n-Sb - n-te-°v C-Øc - w Is≠-Ø-ep-I-fpw _-Z¬ \n¿-tZi-ß-fpw F-Øp-∂n-s√-∂pw in¬-∏-im-e-bn¬ A-`n-{]m-b-apb¿-∂p.sIm-®n s_mƒ-Km-´n ]me-kn¬ \-S-°p-∂ in¬-∏im-ebn¬ C-¥y≥ k - a - p-{Z-Xo-cw ]-¶nSp-∂ Sm≥-km-\n-b, {io-e¶ - , a-UKm-kvI - ¿, sam-km-ºn-Iv, sb-a≥ F-∂o cm-Py-ßf - n-se {]-Xn-\n-[nI-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. in¬∏-im-e 21-\v k-am-]n-°pw.

k-a-c-¡m-sc I-_-fn-¸n-¨v ap-Jy-a-{´n th-Zn-bn a-´m-t©-cn: t^m¿-´vsIm-®n sh-fn {Ku-≠v tÃ-Un-bw \n¿-am-W-hpam-bn _-‘-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°m-\m-bn aq∂p ÿ-e-ß-fn-em-Wv kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ kw-L-Sn-®-Xv. F∂m¬ k-a-c-°m¿ \n¬-°p-∂ h-gn-bn-eq-sS k-©-cn-°m-sX Du-S-p-hgn-bn-eq-sS-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. t^m¿-´vsIm-®n am-{¥ P-Mv-j≥ sh-fn, C.Fw.F-kv. hm-b-\-im-e-°p k-ao-]w, Bbp¿-tΔ-Z B-ip-]-{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°p∂-Xn-\m-bn k-a-c-°m¿ kw-L-Sn-®-Xv. F-∂m¬, I-∏-e-≠n-ap-°v hgn, B-\-hm-Xn¬ P-Mv-j-\n¬ \n-∂pw C-S-tØm-´v Xn-cn-™v A-a-cmh-Xn h-gn-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. ]-≈-Øv cm-a≥ {Ku-≠n-tem-´p k-a-c-°m-sc t]m-en-kv A-Sp-∏n®n-√. 20 an-\n-‰v k-a-b-sØ D-Zv-Lm-S-\ \-S-]-Sn-Iƒ-°p ti-jw ap-Jya-{¥n th-Zn-bn¬ \n-∂n-d-ßp-∂ k-a-bw ]-cm-Xn-bp-am-sb-Øn-b bph-Xn ap-Jy-a-{¥n-sb h-´w ]n-Sn-®-Xv kp-c-£m-Po-h-\-°m-sc-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-sf-bpw ]-cn-{`m-¥n-bn-em-°n. sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m¿ bp-h-Xn-sb ]n-Sn-®p am-‰n-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v bp-h-Xn H-®Øn¬ I-c-™-Xv ]-cn-`-m-¥n ]-c-Øn. H-Sp-hn¬ bp-h-Xn-bp-sS ssIøn¬ \n-∂pw ap-Jy-a-{¥n \n-th-Z-\w kzo-I-cn-®-Xn-\p ti-j-am-Wv aS-ßn-b-Xv . D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßp-Iƒ-°p ti-jw ap-Jy-a-{¥n Xn-cn-®p t]m-Ip-∂ h-gn-bn¬ t^m¿-´p-sIm-®n sh-fn C.Fw.F-kv. hm-b-\im-e-°p k-ao-]w Iu¨-kn-e¿ F F-®v \n-bm-kv, sI sP am-Iv-kn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-®p.

a-[y-h-b-kv-I-sb B-ip-]-{Xn Po-h-\-¡m-c³ sk-an-\mÀ 16\vv A-]-am-\n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

C-´y³ Xo-c-kw-c-£-W tk-\-bp-sS sF.--kn.--Pn.--F-kv. B-tZ-iv \o-än-en-d-¡n

a-lm-cm-Pm-kv ssa-Xm-\w hn-«p-sIm-Sp-¡m³ [m-c-W-bm-bn

Ff¶p-∂∏p-g kp-{_-“-Wy-kzm-an t£-{X-Øn¬ D¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ e-£-Zo-]-°mgvN

t\-hn s^-Ìv B-cw-`n-¨p; \m-sf h-sc s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v k-µÀ-in-¡mw sIm-®n: t\-hn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sIm-®n-bn-se Z-£n-W \m-hn-Itk-\m B-ÿm-\-Øv kw-LS- n-∏n-°p-∂ t\-hn s^-Ãn\vv Xp-S° - a - m-bn. ssh-kv A-Uva - nd¬ k-Xo-jv tkm-Wn D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. \ - m-sf h-sc s]m-XpP-\ß - ƒ - ° - v k-μ¿-i\ - w A-\p-h-

Zn-®n-´p-≠v. \m-hn-I B-ÿm-\Øv \-¶q-ca - n-´n-cn-°p-∂ A-©v bp≤-°∏ - e - p-If - n-se Im-gvN - I - ƒ ImWm≥ k-μ¿-i-I¿-°v A-h-k-cap-≠v. s^-Ãn¬ t\-hn-bp-sS 10 Ãmfp-If - S- ° - w 21 Ãm-fp-If - m-Wv H-cp°n-bn-´p-≈-Xv. sIm-®n-bn-se hn-

hn-[ \m-hn-I ]-cn-io-e\ - kvI - q-fpI-fp-sS-bpw t\-h¬ jn-∏v dn-∏b - ¿ bm¿-Un-s‚-bpw t\-h¬ F-b¿{Im-^v‰ - v bm¿-Un-s‚-bpw t\-h¬ B¿-as - a‚ v Un-t∏m-bp-sS-bpw kv‰m-fp-Iƒ C-°q-´Ø - n-ep-≠v. cm-hnse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-hsc-bm-Wv k-μ¿ - i - \ - k-ab - w.

sIm-®n: a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pv ssa-Xm-\w sa-t{Sm d-bn¬ tÃj≥ \n¿-am-W-Øn-\m-bn hn-´psIm-Sp-°m≥ [m-c-W-bm-bn. ssa-Xm-\n-bn-se 15 sk‚ v ÿe-am-Wv C-Xn-\m-bn hn-´p-sIm-Sp°p-I. tIm-f-Pv A-[n-Ir-X¿, hnZym¿-Yn kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[nIƒ, Un.Fw.B¿.kn., sI.Fw. B¿.F¬. {]-Xn-\n-[n-Iƒ F∂n-h-cp-am-bn Pn-√ I-e-Œ¿ ]n sF. sj-bv-Iv-]-co-Xv \-S-Øn-b N¿-®-bn-em-Wv Xo-cp-am-\w. CtXm-sS tÃ-j≥ \n¿-am-Ww kpsF.k ---- n.---- Pn. F ---- -kv. B-tZ-iv I-Ωo-j≥ sN-bv-X ti-jw Z-£n-W-ta-J-em \m-hn-Itk-\ K-aa - m-bn \-SØ - m≥ I-gn-bpw. a-‰p ta-[m-hn k-Xo-jv tkm-Wn, sF.--kn.--Pn.--F-kv. B-tZ-iv I-am≥-UnMv Hm-^nk¿ Im-cy-߃ k¿-°m¿ X-eØ - n¬ F-kv B¿ \m-tK-{μ≥, tI-W¬ F-kv ]n F-kv _-{i F-∂n-h¿ sh-k-en¬ sIm-®n:C-¥y≥ Xo-c-kw-c-£- £m {]-h¿-Ø-\-߃, ssh-Zy °¬ ssa¬ h-sc \n-co-£-Ww N¿-® sN-bv-Xv Xo-cp-am-\n-°p-sa∂v I-eŒ - ¿ ]-d™ p. W tk-\-b-°m-bn X-t±-io-b-am- k-lm-b-sa-Øn-°¬ Xp-S-ßn- km-[y-am-hp-∂-Xp-am-Wn-Xv. Xo-c-kw-c-£-W tk-\-bpbn \n¿-an-® A-Xn-th-K \n-co-£- b ta-J-e-I-fn¬ Xo-c kw-c-£W bm-\-am-b sF.---kn.---Pn.---F-kv. W tk-\-bp-sS {]-h¿-Ø-\w sS Xq-Øp-°p-Sn tÃ-j-s‚ ]-cnB-tZ-iv \o-‰n-en-d-°n. sIm-®n≥ Du¿-Pn-X-am-°m≥ k-lm-bn- [n-bn-em-Ipw sF.--kn.--Pn.--F-kv B-tZ-in-s‚ tk-h-\w e-`y-amjn-∏v bm¿-Un¬ \m-hn-I tk-\ °p-∂-Xm-Wv bm-\w. tk-\-bv-°p th-≠n sIm-®n hp-I. Xo-c-kw-c-£-W-tk-\ Z-£n-W I-am≥-Uv ta-[m-hn ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv I-∏¬-im-e \n¿-an-°p-∂ 19 \n- ]q¿-h ta-J-e I-am≥-U¿ F-kv sIm-®n: c-≠ma-Xv dn-k¿-hv _mtkm-Wn \o-‰n-en-d-°¬ D-Zv-Lm- co-£-W bm-\-ß-fn¬ B-Zy- B¿ \m-tK-{μ-\m-Wv B-tZ-in- ¶v Hm-^v C-¥y ku-Øv tkm¨ tØ-Xm-Wv C-Xv.--- B-tZ-in-\v 50 s‚ I-am≥-UnMv Hm-^o-k¿.--- Iq- Iƒ-®-d¬ ao-‰v ˛2013 C∂vv D-®S-\w sN-bv-Xp. sIm-®n≥-jn-∏v bm¿-Uv en-an- ao-‰¿ \o-f-am-Wp-≈-Xv. 33 t\m- Sm-sX A-©v Hm-^nk¿-am-cpw bv°v 2.30\p tI-cf ss^≥ B¿‰-Um-Wp I-∏¬ \n¿-an-®-Xv. k- ´n°¬ h-sc th-K-X ssI-h-cn- 34 Po-h-\-°m-cpw I-∏-en¬ D- Sv-kv lm-fn¬ {]-^. Fw sI km- sIm-®n-bn-se Z-£n-W \m-hn-Itk-\m B-ÿm-\-Øv \-S-°p-∂ t\-hn s^-Ãv D-Zv-Lm-S-\w \p D-Zv-LmS-\w sN-øpw sN-bv-X ti-jw ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv tkm-Wn Ãmƒ k-μ¿-in-°p-∂p ap-{Z \n-co-£-Ww, Xn-c-®n¬, c- °m-\m-hp-∂-Xpw 1500 t\m-´n- ≠v.---

ku-¯v tkm¬ IÄ-¨-d ao-ävþ2013 C¶v

Hm-hÀtem-Uv: h-ÃmÀ-]m-S-¯v I-s−-bv-\À tem-dn-IÄ K-Xm-K-Xw \nÀ-¯nh-bv-¡pw sIm-®n: I-s≠-bv\¿ tem-dn taJ-e-bn¬ I-gn-™ Ip-sd-°m-eam-bn Hm-h¿tem-Up-am-bn _-‘s∏-´ {]-iv-\-߃ ]-cn-lm-c-an√m-sX Xp-S¿-∂psIm-≠n-cn-°p∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-\n-›Im-e-tØ-°v N-c-°pK-Xm-K-Xw \n¿-Øn-h-bv-°p-sa-∂v h-√m¿∏m-Sw s{S-bn-e¿ Hm-tW-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. sF.kn.Sn. sS¿-an-\-en¬ \nd C-d-°p-∂ N-c-°psI-≠-bv-\dp-Iƒ sh-bv{_n-Uv-Pn-eq-sS-bmWv ]p-d-tØ-°v h-cp-∂-Xv C-Xv Hm-h¿-tem-Um-sW-∂p tXm-∂p∂ ]-£w A-hn-sS h-®v X-s∂ ]n-g A-S-®pt]m-Im-hp-∂ km-lN-cyw D-≠m-°-W-sa-∂pw `m-chm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. sN-

°v t]m-Ãp-I-fn-epw a-‰p A-\ymb-am-b ]-W-∏n-cn-hm-Wv \-S-°p∂-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ {]-iv-\߃ t{S-Un-s\ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂p-s≠-∂pw A-h¿ ]-d-™p. Cu {]-iv-\-߃ \n-c-h-[n Xh-W A-[n-Ir-X-sc A-dn-bn-®n´pw ]-cn-lm-c-ap-≠mhm-Ø kml-N-cy-Øn¬ a-‰p A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fp-am-bn N¿-® \-S-Øn. Rm-b-dm-gv-N A¿≤-cm-{Xn ap-X¬ N-c-°v K-Xm-KXw \n¿-Øn h-bv-°p-∂ km-l-Ncy-Øn-te-°v X-߃ \o-ßp-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ap-∂-dn-bn∏p \¬-In. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kw-L-S-\m P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n F j-ao¿, Sn ]n jmPn, ss^-k¬ hm-ln-Zv, kp\n¬, B‚-Wn ]-s¶-Sp-Øp.

A-anX ]-en-i: c-−p-t]À ]n-Sn-bn sIm-®n: A-\-[n-Ir-X ]-en-i ]ncp-hp- \-S-Øn-b c-≠p t]-sc ]®m-fw `m-K-Øp-\n-∂pw jm-tUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-b-º-Øq¿ kz-tZ-in-bmb N-{μ-ti-J-c≥ (40) ]-g-\n kztZ-in-bm-b I-dp-∏p-kzm-an (40) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]®m-fw `m-K-Øv ]n-cn-hp \-S-Øp∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-h-¿ t]m-enkn-s‚ h-e-bn-em-b-Xv. I-eIvj≥ Xp-I-bm-b 10,360 cq-] C-hcn¬ \n-∂v t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØp. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. I-Ωo-j-W¿ tSm-an sk-_mÃy≥, jm-tUm F-kv.sF. F A-\-¥-em¬, t\m¿-Øv Fkv.sF. ap-l-Ω-Zv- \n-km¿ jmtUm t]m-en-kp-Im-cm-b {]-Zo-]vIp-am¿, s_-∂n, hn-em-k≥, PqUv, jm-Pn, tk-Xp-cm-a≥ F-∂nh-cpw tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf Ad-Ãv sN-bv-X-Xv.

kv-Iq-fp-IÄ tI-{µo-I-cn-¨v I-©m-hp hnÂ-¸-\; H-cmÄ- ]n-Sn-bn sIm-®n: kvI - q-fp-Iƒ tI-{μo-Ic - n-®v I-©m-hvh - n¬∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ bp-hm-hv ]n-Sn-bn-em-bn. Ieq¿,I-dp-I] - n-≈n D-≈m-´n¬ ho-´n¬ l- ≥ a-I≥ ssk-^p-Zo (24)s\ jm-tUm t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. {]-Xn-sb Xr-°m-I-c t]m-en-kn-s‚ k-lm-btØm-sS ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. C-bm-fp-sS-]° - ¬ \n-∂pw

230 {Kmw I-©m-hpw 900 cq-]-bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. s]-cp-ºm-hq-cn-ep-≈ H-cmƒ tX-\n I-º-Øp \n∂pw hm-ßn bm-Wv {]-Xn-°v F-Øn-®n-cp-∂X - v. Cbm-sf-bpw t]m-en-kv A-t\z-jn-°p-∂p-≠v.tIm-SXn-bn¬-lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥Uv sN-bvXp.

A-Sp-¯ hÀ-jw ap-XÂ cm-Pym-´-c _mw-_q-ta-f: a-{´n C-{_m-low-Ip-ªv

sIm®n-bn¬ B-cw-`n® _mw_q- s^-Ãn-s‚ D-Zv-LmS\w a{¥n hn sI C{_mlow-Ip-™v \n¿-h-ln-°p∂p sIm-®n: F-´p-h¿-ja - m-bn sIm-®n- [y-£-X h-ln-® a-{¥n sI _m- cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´pbn¬ \-SØ - p-∂ _mw-_q-s^-Ãv _p A-`n-{]m-bs - ∏-´p. ≠v. A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ cm-Pymcm-Py-sØ 11 kw-ÿm-\-ßN-S-ßn¬ Fw.F¬.Fam-cm¥-c-ta-f-bm-bn kw-L-Sn-∏n-°p- fn¬ \n-∂m-bn 61 {]-Xn-\n-[n-If - m- b ssl-_n Cu-U≥, ta-b¿ tSmsa-∂v a-{¥n hn sI C-{_m-low- Wv ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. Wn N-Ω-Wn, tUm-a-\n-Iv {]-kIp-™v. sIm-®n-bn¬ C-s°m-√- tI-c-f-Øn-\p sh-fn-bn¬ \n-∂v t‚-j≥, s_-∂n _-l\ - m≥, BsØ _mw-_q-ta-f D-Zv-Lm-S-\w {Xn-]p-c, N-Øo-kv-K-Uv, a-Wn- kq-{X-W-t_m¿-Uv Aw-K-hpw sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ∏q¿, A-kw, kn-°nw, _n-lm¿, _mw-_q an-j≥ D-]m-[y-£\ - p-amap-fb - p¬-∏∂ - ß - ƒ-°v B-`y-¥c - - \m-Km-em≥-Uv, ta-Lm-eb - , Pm¿- b kn.]n.tPm¨, _mw-_p ˛-hn-tZ-ihn-]W - n I-s≠-Øm-\pw J-fiv, a-lm-cm-jv{- S kw-ÿm-\- tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ ]n Cu- ta-Je - b - n-ep-≈h - ¿-°v sXm- ß-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 17 h- sP tPm-bv, ku-Øv G-jy _mwgn¬km-[y-X Iq-´m-\pw ta-f D-]- sc \-S-°p-∂ ta-f-tbm-S-\p-_- _p ^u-t≠-j≥ {]-kn-U‚ v I-cn-°p-∂-Xm-bn N-S-ßn¬ A- ‘n-®v F-√m Zn-h-k-hpw I-em-]- Im-ta-jv k-emw ]-s¶-Sp-Øp.

F-kv.F-^v.sF-. B{I-aWw: hn-ZymÀ-Yn-¡p ]cn¡v I-f-a-t»-cn:sIm-®n bq-\n-th-gvkn-‰n bq-\n-b≥ Xn-c-s™-Sp∏n¬ hn-Zym¿-Yn-°p t\-sc Fkv.F-^v.sF-°m-cp-sS B-{I-aWw. a¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ e-ntbm tPm¨(20)s\ sIm-®n saUn-°¬ tIm-fP - n¬ {]-th-in-∏n®p. C-∂-se-bm-Wv Ip-km-‰v bq\n-b≥ Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-∂-Xv. \n-b-a-hn-`m-K-Øn¬-\n-∂p-am-Wv F-kv.F-^v.sF. Pn-√m {]-knU‚pw kw-ÿm-\-k-an-Xn-bw-Khp-am-b kzm-Xn-bpw sI.Fkv.bp-hn-s‚ en-tbm tPm-Wpw a¬-k-cn-®-Xv. a¬-k-c-Øn¬ Fkv.F-^v.sF t\-Xm-hn-\v G-gp thm-´p-am-{X-am-Wv In-´n-bX - v. a¬k-cØ - n¬ ]-cm-Pb - s - ∏-´t- Xm-sSbm-Wv F-kv.F-^v.sF-˛-sI.Fkv.bp. kw-L-´-\w \-S-∂-Xv. a¿±-\-Øn¬ en-tbm-bp-sS ap-J-Øn\p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p.

I¬-h³-j³ C-¶v ]dhq¿: Xm-eq-°v ap-kvenw PamA-Øv Iu¨-kn¬ kv-s]jy¬ I¨-h≥-j≥ C-∂p sshIo´v 3\v ]-d-hq¿ hym]m-c `-h≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa∂v sk-{I´-dn Sn sI Ip-™p-aplΩ-Zv A-dn-bn®p.

UÂ-ln- ]o-U-\w: 16\v \nÀ-`-bm Zn-\-am-bn B-N-cn-¡p-w sIm-®n: U¬-ln-bn¬ ]o-U-\Øn-\n-c-bm-bn a-cn-® s]¨-Ip´n-bp-sS kv-a-c-W-bn¬ 16\v \n¿-`bm-Zn-\-am-bn B-N-cn-°p-sa-∂v kv-{Xo-kp-c-£m k-an-Xn hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kv{Xo kp-c-£m Iq-´m-bv-a kw-LSn-∏n-°pw ssl-t°m¿-´v PMv-j\n¬ \-S-°p-∂ Iq´m-bv-a {]-^. Fw sI km-\p D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v \-S-°p∂ Nn-{X-Im-c≥-am-cp-sS Ip-´m-bva kn F≥ I-cp-W-\pw, P-Ãn-kv sP F-kv h¿-a I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´pw kv-{Xo-kp-c-£-bpw F∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-°p-∂ skan-\m¿ P-Ãn-kv sI kp-Ip-am-c-

\pw I-hn-b-c-ßn-s‚ D-Zv-Lm-S\w tUm ayq-kv ta-cn-bpw, kw-KoX k-`-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kw-KoX h¿-Ω-bpw \n¿-h-ln-°pw. kvv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw t\sc \-S-°p-∂ A-Xn-{I-a-߃-°v A-dp-Xn h-cp-Øp-I. P-Ãn-kv sP F-kv h¿-Ω IΩo-j≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-I, a-Zy-Øn-s‚ Ip-sØm-gp-°v X-Sbp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Spsa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n im¥-Ip-am-cn, Fw sI D-j, sse-e d-jo-Zv, sI sI tim-`, sI tKm]n-\m-b¿, F≥ B¿ tam-l-\≥ ]-s¶-Sp-Øp.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kochi/ekm

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

k-ap-{Z-a-en-\o-I-c-Ww aÂ-ky-hy-h-km-b-s¯ X-IÀ-¡pw-: inÂ-¸-im-e

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.Un.kn. am-Xr-Im ]-co-£ 15\vv sIm-®n: sF.F-kv.Fw. F-dWm-Ip-fw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS hn-Zym-`ym-k-hn-`m-K-am-b ]o-kns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ F¬.Un. kn. am-Xr-Im ]-co-£ 15\v cmhn-se 10 ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc sIm-®n, B-ep-h, F-S-h-\-°m-Sv F-∂o tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. c-Pn-kv-t{S-j-\pw Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°pw 9995122430, 9037464689, 9495219915 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-S-Ww

Izn-kv a-Â-k-cw 17\v

sIm-®n: sIm-®n _n-kn-\-kv kvIqƒ _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m- a-´m-t©-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ap-kv-enweo-Kv sIm-®n \n-tbm-P-I-a-fi-ew {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ a-{¥n ap-\o¿ bn \-S-Øp-∂ Izn-kv a¬-k-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 17\v \-S-°pw. hn-h-[ tIm-f-PpI-fn¬ \n-∂m-bn 500 e-[n-Iw hnZym¿-Yn-Iƒ a-¬k-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-sa-∂v sIm-®n _n-kn\-kv kv-Iqƒ A-[n-Im-cn-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9387981635, 9745020370 F-∂o \º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-Sp-I.hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ am¿-tØma F-Pyp-t°-j≥ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v ^m. Sn F-_n Sn amΩ≥, tUm ]n F l-_o-_v dln-am≥, {]-^ {io-Im-¥v F-kv hn ]-s¶-Sp-Øp. a-´m-t©-cn: Im-bn-I-ta-J-e-bn \-Øv \-S-°m≥ t]m-hp-∂ tZ-io- Øo-I-cn-°p-sa-∂pw D-Ω≥-Nm- s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Iq-Sm-sX tÃHm-]¨ ¬ I-gn-™-Im-e-ß-fn¬ {i-≤- b sK-bnw-kv C-Xn-\p-≈ A-h-k- ≠n ]-d-™p. 258 ao-‰¿ \o-f-hpw Un-b-Øn-\p-Np-‰pw tI-{μo-I-cn-°m-\m-bn-s√-∂v ap- c-am-bn-cn-°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d- 137 ao-‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ sh-fn- {Kn¬ co-Xn-bn¬ s^≥-kn-Mpw Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. t^m¿-´v- ™p. k¿-°m¿- \¬-Ip-∂ \n- {Ku-≠v ap-gp-h-\m-bn a-Æn-´p \n- s{U-bn-t\-Pn-\p-th-≠n Hm-S-bpw sIm-®n sh-fn {Ku-≠n¬ \n¿-an- tbm-P-I-a-fi-e B-kv-Xn-hn-I- I-Øp-I-bpw a-[y-`m-K-Øv 175 ao- \n¿-an-°pw. ]-≤-Xn ]q¿-Øo-I°p-∂ kv-t‰-Un-b-Øn-s‚ in-em- k-\ ]-≤-Xn-Iƒ ]-e-hn-[ {]- ‰¿ \o-f-Øn-epw 100 ao-‰¿ ho-Xn- cn-°p-∂-Xn-\p-≈ k-a-b-]-cn-[n ÿm-]-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm- h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-tºmƒ bn-epw a-Æpw a-W¬-an-{in-X-hpw 12 am-k-am-Wv. I-f-a-t»-cn: Inw-kv B-ip-]-{Xn bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw.F¬.F sUm-a-\n-Iv {]sIm-®n a-fi-e-Øn-\p e-`n-® tN¿-Øv A-Xv-e-‰n-Iv {Sm-°pw S¿Ãm¿ C≥-jp-d≥-kn-s‚ k-l-Ik¿-°m¿-X-e-Øn¬ Cu ta- A-©p-tIm-Sn--bpw kvv-t‰-Un-bw ^n-tßm-Sp-Iq-Sn-b ^p-Sv-t_mƒ k-t‚-j≥ N-S-ßn¬ A-[y-£c-W-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ k-a- J-e A-h-K-Wn-°-s∏-´n-´pw H-t´- \n¿-am-W-Øn-\p-th-≠n-am-{Xw tIm¿-´p-am-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. X-h-ln-®p. ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn{K C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bp-sS sd t\-´-ß-fm-Wv tI-c-f-Øn¬ hn-\n-tbm-Kn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. I-fn-Iƒ \-S-°p-tºmƒ sh- Wn, kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿D-Zv-Lm-S-\w \-K-c-k-` ssh-kv e-`n-®-Xv. Cu- ta-J-e-bv-°p {]t^m¿-´vsIm-®n-bn-se Cu ≈-s°-´v H-gn-hm-°p-∂-Xn-\p k- am≥-am-cm-b sI sP tkm-l≥, sN-b¿-t]-gv-k≥ A-\n-X e-Øo- tXy-I {i-≤bpw t{]m¬-km-l- \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\w kw- _v k¿-^-kv s{U-bn-\p-I-fpw Sn sI A-j-d-^v, B¿ Xym-K-cm^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-Zy \-hpw \¬-Im-\m-Wv k¿-°m¿ ÿm-\-Øn-\p am-Xr-I-bm-Wv. ]- tÃ-Un-b-Øn-\p-Np-‰pw 1.50 ao-‰¿ P≥, ku-an-\n P-bn≥, tIm¨t]m-fn-kn ap≥ \-K-c-k-` sN-b¿- {i-≤-sN-ep-Øp-∂-Xv . kw-ÿm- ≤-Xn k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿- ho-Xn-bn¬ hm-°v th-bpw Dƒ- {K-kv t\m¿-Øv tªm-°v I-Ωn-‰n am≥ F≥ sI ]-hn-{X-\p ssIam-dn-bm-Wv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-XXv. N-S-ßn¬ sa-Un-°¬ U-b-dŒ¿ tUm-.tPm-kv Sn ]m-∏-\-t®cn, sI c-Rv-Pn-Øv kw-km-cn-®p. sIm-®n: sIm-®n≥ tIm-f-Pv t_m-´-Wn hn-`m-K-Øn-s‚ t\a-lm-flm-KmXr-Xz-Øn¬ h-\w h-Ip-∏n-s‚ ‘n bq-\n- p-am-bn kv{- Xo- ]-{Xn-bn-se-Øn A-]-am-\n-X-bm- k-l-I-c-W-tØm-sS 16\v tZ-ioa-´m-t©-cn: I-cp-th-en-∏-Sn k¿- Øn¬ {]-Xn-tj-[h th-gv-kn-‰n- B-ip-]{- Xn-bn- b kv-{Xo-tbm-Spw Uyq-´n-bn-ep- b sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-sa°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬- bp-sS _-‘p-°ƒ bp-sS 2013 k-bn¬ I-gn-bp-∂ a-[y-hb - k - vI - - se-Øn-b-tXm-sS kw-L¿-jm-h- ≠m-bn-cp-∂ tUm-Œt- dm-Spw hn-i- ∂v {]n≥-kn-∏¬ tUm tPm-kv se Fw. Zo-Ic - W - w tX-Sn. A-‰≥U-sd k- ]n F-{_-lmw A-dn-bn-®p. - e-Sp-Øp. sb B-ip-]{- Xn-bn-se Po-h\ - ° - m- ÿ D-Ss F-kvkn. cm-hn-se 10\v tUm-an-\n-°v kv s ]≥Uv sN-bv-Xv A-t\z-jBi p] { Xn kq{ ]≠ nt \mS p c≥ A] a m\ n® X mb n ]c mX n. akv-‰m-‰n-kv-‰n{]-k-t‚-j≥ Fw.-F¬.-F sImWw \S Ø W s a∂ Bh i y]c mX ns ∏s ´¶ ne pw \S ] S nb pa p´mt ©c n kzt Zi n\ nb mb kv { XoIvkv hn-Xv - m¿ D-d® - p-\n- ®n≥ tIm-f-Pv sk-an-\m¿ lmsb-bm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-se A- ≠m-bn-s√-∂v _‘p-°ƒ ]-d- Øn¬ {]-Xn-tj-[° Iw-]yq-´¿ fn¬ sk-an-\m-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ∂t Xms S sU] yq´ n Un.Fw.H, ™p. Iu¨k ne ¿ F F® v \n‰≥U d mb kpt cj v _m_ p A(t^m¿-Øv \n¿-h-ln-°pw. tUm. c-ho-{μ≥, Un.Fw.Ht bmS p _‘ s ∏S pI bmk ns ‚ t\X rX zØ n¬ bph ]a m\ n® X mb n ]c mX n. hymg mg v sk-a-kv-‰¿) ]-co-£-bn¬ H- m-c\ - m-b Po-h\ - ° - m-c- tUm Fw sI {]-km-Zv ¢m-sk-SpN ssh-Io-´v 5\v B-ip-]-{Xn-bn- P-\ kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I-cpw bpw Ip-‰° ∂mw dm-¶v t\-Sn-b kp-P-bv - h - n-t[-ba - m-bn k- °pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ se A-Xym-ln-Xhn-`m-K-Øn¬ ÿ-e-sØ-Øn Pn-√m sa-Un- s\ A-t\z-jW sI F-kv. h-S-t°-°-c kv s ]≥Uv sNø m≥ Xocp-am-\n- Un-hn-j≥ t^m-d-kv-‰v Hm-^n°¬ Hm^ nk d pa mb n _‘ s ∏Ime ns e apd nh v {U v sNø p∂ I-´-Øp-cp-Øv Ip-∂n-t»-cn Xn-\p sIm-≠p-h∂ - t- ∏m-gm-Wv kv- ´p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂p sU-]yq-´n ®-Xm-bpw A-dn-bn-®t- Xm-sS-bm-Wv k¿ D-Æn-Ir-jv-W≥, tUm. an-\n ho-´n¬ kp-tc-jn-s‚-bpw ]n a-Øm-bn ]-s¶-Sp-Øp. - v. {Xo-sb A-]-am-\n-®-Xv.kw-`-h- Un.Fw.H. tUm.Um-en-b B-ip- \m-´p-Im¿ ]n-cn-™p-t]m-bX a-Wn-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv

sIm-®n: k-ap-{Z-a-en-\o-I-c-Ww C-¥y≥ a-lm-k-ap-{Z-Øn-se a¬-ky-k-º-Øn-\v `o-j-Wn-bpbp¿-Øp-∂-Xm-bn \n-co-£-Ww. a¬-ky-ß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-s\ A-]-I-S-Øn-em-°p-∂ hn-jmw-i߃ I-e¿-∂ am-en-\y-߃ kap-{Z-Øn-te-°v H-gp-°n-hn-Sp-∂X - v aq-ew C-¥y≥ a-lm-ka - p-{Z Xo-cw ]-¶n-Sp-∂ cm-Py-ßf - n-se a¬-kyhy-h-km-b-sØ Kp-cp-X-c-am-bn _m-[n-°p-sa-∂v tI-c-f ^n-j-dokv k-ap-{Z-]T - \ - k¿-hI - m-em-ime (Ip-t^m-kv) tI-{μ hn-tZ-iIm-cy a-{¥m-e-b-hp-am-bn tN¿∂v kw-L-Sn-∏n-® cm-Pym-¥-c in¬-∏im-e-bn¬ A-`n-{]m-b-ap-

Im-bn-I-ta-J-e-bn kÀIm-cn\v {i-²-tI-{µo-I-cn-¡m-\m-bn-Ã-: ap-Jy-a-{´n

Inw-kv-þ-ÌmÀ C³-jp-d³-kv ]-²-Xn

{]-kn-U‚ v ]n sI A-–p¬ eØo-^v, ap-kv-enw eo-Kv a-fi-ew {]-kn-U‚ v F≥ sI \m-k¿, F≥ sI F e-Øo-^v, Sn ssh bq-k-^v, s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv kq-{]-≠v Fkv lp-a-bq≥, Iuv¨-kn-e¿-amcm-b Sn sI _m-_p, A-Uz.B‚Wn Ip-co-Ø-d, ap≥ C-¥y≥ Imbn-I {]-Xn-`-I-fm-b Sn F Pm^¿, sI ]n hn-eyw-kv, tk-hy¿ ]-b-kv, dp-^-kv Un-kq-k, s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v F-Iv-kn-Iyq´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n ]n s_∂n kw-km-cn-®p.

b¿-∂p. k-ap-{Z-ae - n-\o-Ic - W - w aqew a¬-ky-ßf - p-sS B-hm-kh - yh-ÿ-bv°v \m-iw kw-`-hn-°psa-∂pw sh-≈-Øn-s‚ Kp-W-\ne-hm-cw X-Ic - p-sa-∂pw "k-ap-{Z-aen-\o-I-c-W-hpw ^n-j-do-kv amt\-Pv-sa‚pw'F-∂ sk-j-\n¬ kw-km-cn-® tUm. F≥ N-{μ-taml-\I - p-am¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. kw-c£ - n-XP - e - Ø - n¬ Ir-jn\-SØ - p-∂X - n-eq-sS Xn-tcm-[m-\w kw-`-hn-°p-∂ a¬-ky-ß-sf Hcp ]-cn-[n-h-sc kw-c-£n-°m-sa∂pw tUm. N-{μ-tam-l-\-Ip-am¿ ]-d™ p. Ir-{Xn-a- B-hm-kh - y-hÿ-Iƒ kr-jvS- n-®pw a¬-ky-kº-Øn-s\ Im-cy-£-a-am-°m-sa-

∂pw A-t±-lw ]-d™ p. {]-Xn-k-‘n-I-sf t\-cn-Sp-∂Xn-\v im-kv{- Xo-ba - m-b ]-cn-lm-cam¿-K-߃ cq-]-s∏-Sp-Øp-∂ps≠-¶n-epw a¬-ky-sØm-gn-emfn-Iƒ-°n-Sb - n-te-°v C-Øc - w Is≠-Ø-ep-I-fpw _-Z¬ \n¿-tZi-ß-fpw F-Øp-∂n-s√-∂pw in¬-∏-im-e-bn¬ A-`n-{]m-b-apb¿-∂p.sIm-®n s_mƒ-Km-´n ]me-kn¬ \-S-°p-∂ in¬-∏im-ebn¬ C-¥y≥ k - a - p-{Z-Xo-cw ]-¶nSp-∂ Sm≥-km-\n-b, {io-e¶ - , a-UKm-kvI - ¿, sam-km-ºn-Iv, sb-a≥ F-∂o cm-Py-ßf - n-se {]-Xn-\n-[nI-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. in¬∏-im-e 21-\v k-am-]n-°pw.

k-a-c-¡m-sc I-_-fn-¸n-¨v ap-Jy-a-{´n th-Zn-bn a-´m-t©-cn: t^m¿-´vsIm-®n sh-fn {Ku-≠v tÃ-Un-bw \n¿-am-W-hpam-bn _-‘-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-sb I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°m-\m-bn aq∂p ÿ-e-ß-fn-em-Wv kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ kw-L-Sn-®-Xv. F∂m¬ k-a-c-°m¿ \n¬-°p-∂ h-gn-bn-eq-sS k-©-cn-°m-sX Du-S-p-hgn-bn-eq-sS-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. t^m¿-´vsIm-®n am-{¥ P-Mv-j≥ sh-fn, C.Fw.F-kv. hm-b-\-im-e-°p k-ao-]w, Bbp¿-tΔ-Z B-ip-]-{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-°p∂-Xn-\m-bn k-a-c-°m¿ kw-L-Sn-®-Xv. F-∂m¬, I-∏-e-≠n-ap-°v hgn, B-\-hm-Xn¬ P-Mv-j-\n¬ \n-∂pw C-S-tØm-´v Xn-cn-™v A-a-cmh-Xn h-gn-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. ]-≈-Øv cm-a≥ {Ku-≠n-tem-´p k-a-c-°m-sc t]m-en-kv A-Sp-∏n®n-√. 20 an-\n-‰v k-a-b-sØ D-Zv-Lm-S-\ \-S-]-Sn-Iƒ-°p ti-jw ap-Jya-{¥n th-Zn-bn¬ \n-∂n-d-ßp-∂ k-a-bw ]-cm-Xn-bp-am-sb-Øn-b bph-Xn ap-Jy-a-{¥n-sb h-´w ]n-Sn-®-Xv kp-c-£m-Po-h-\-°m-sc-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-sf-bpw ]-cn-{`m-¥n-bn-em-°n. sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m¿ bp-h-Xn-sb ]n-Sn-®p am-‰n-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v bp-h-Xn H-®Øn¬ I-c-™-Xv ]-cn-`-m-¥n ]-c-Øn. H-Sp-hn¬ bp-h-Xn-bp-sS ssIøn¬ \n-∂pw ap-Jy-a-{¥n \n-th-Z-\w kzo-I-cn-®-Xn-\p ti-j-am-Wv aS-ßn-b-Xv . D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßp-Iƒ-°p ti-jw ap-Jy-a-{¥n Xn-cn-®p t]m-Ip-∂ h-gn-bn¬ t^m¿-´p-sIm-®n sh-fn C.Fw.F-kv. hm-b-\im-e-°p k-ao-]w Iu¨-kn-e¿ F F-®v \n-bm-kv, sI sP am-Iv-kn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw I-cn-s¶m-Sn Im-Wn-®p.

a-[y-h-b-kv-I-sb B-ip-]-{Xn Po-h-\-¡m-c³ sk-an-\mÀ 16\vv A-]-am-\n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

C-´y³ Xo-c-kw-c-£-W tk-\-bp-sS sF.--kn.--Pn.--F-kv. B-tZ-iv \o-än-en-d-¡n

a-lm-cm-Pm-kv ssa-Xm-\w hn-«p-sIm-Sp-¡m³ [m-c-W-bm-bn

Ff¶p-∂∏p-g kp-{_-“-Wy-kzm-an t£-{X-Øn¬ D¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ e-£-Zo-]-°mgvN

t\-hn s^-Ìv B-cw-`n-¨p; \m-sf h-sc s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v k-µÀ-in-¡mw sIm-®n: t\-hn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sIm-®n-bn-se Z-£n-W \m-hn-Itk-\m B-ÿm-\-Øv kw-LS- n-∏n-°p-∂ t\-hn s^-Ãn\vv Xp-S° - a - m-bn. ssh-kv A-Uva - nd¬ k-Xo-jv tkm-Wn D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. \ - m-sf h-sc s]m-XpP-\ß - ƒ - ° - v k-μ¿-i\ - w A-\p-h-

Zn-®n-´p-≠v. \m-hn-I B-ÿm-\Øv \-¶q-ca - n-´n-cn-°p-∂ A-©v bp≤-°∏ - e - p-If - n-se Im-gvN - I - ƒ ImWm≥ k-μ¿-i-I¿-°v A-h-k-cap-≠v. s^-Ãn¬ t\-hn-bp-sS 10 Ãmfp-If - S- ° - w 21 Ãm-fp-If - m-Wv H-cp°n-bn-´p-≈-Xv. sIm-®n-bn-se hn-

hn-[ \m-hn-I ]-cn-io-e\ - kvI - q-fpI-fp-sS-bpw t\-h¬ jn-∏v dn-∏b - ¿ bm¿-Un-s‚-bpw t\-h¬ F-b¿{Im-^v‰ - v bm¿-Un-s‚-bpw t\-h¬ B¿-as - a‚ v Un-t∏m-bp-sS-bpw kv‰m-fp-Iƒ C-°q-´Ø - n-ep-≠v. cm-hnse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-hsc-bm-Wv k-μ¿ - i - \ - k-ab - w.

sIm-®n: a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pv ssa-Xm-\w sa-t{Sm d-bn¬ tÃj≥ \n¿-am-W-Øn-\m-bn hn-´psIm-Sp-°m≥ [m-c-W-bm-bn. ssa-Xm-\n-bn-se 15 sk‚ v ÿe-am-Wv C-Xn-\m-bn hn-´p-sIm-Sp°p-I. tIm-f-Pv A-[n-Ir-X¿, hnZym¿-Yn kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[nIƒ, Un.Fw.B¿.kn., sI.Fw. B¿.F¬. {]-Xn-\n-[n-Iƒ F∂n-h-cp-am-bn Pn-√ I-e-Œ¿ ]n sF. sj-bv-Iv-]-co-Xv \-S-Øn-b N¿-®-bn-em-Wv Xo-cp-am-\w. CtXm-sS tÃ-j≥ \n¿-am-Ww kpsF.k ---- n.---- Pn. F ---- -kv. B-tZ-iv I-Ωo-j≥ sN-bv-X ti-jw Z-£n-W-ta-J-em \m-hn-Itk-\ K-aa - m-bn \-SØ - m≥ I-gn-bpw. a-‰p ta-[m-hn k-Xo-jv tkm-Wn, sF.--kn.--Pn.--F-kv. B-tZ-iv I-am≥-UnMv Hm-^nk¿ Im-cy-߃ k¿-°m¿ X-eØ - n¬ F-kv B¿ \m-tK-{μ≥, tI-W¬ F-kv ]n F-kv _-{i F-∂n-h¿ sh-k-en¬ sIm-®n:C-¥y≥ Xo-c-kw-c-£- £m {]-h¿-Ø-\-߃, ssh-Zy °¬ ssa¬ h-sc \n-co-£-Ww N¿-® sN-bv-Xv Xo-cp-am-\n-°p-sa∂v I-eŒ - ¿ ]-d™ p. W tk-\-b-°m-bn X-t±-io-b-am- k-lm-b-sa-Øn-°¬ Xp-S-ßn- km-[y-am-hp-∂-Xp-am-Wn-Xv. Xo-c-kw-c-£-W tk-\-bpbn \n¿-an-® A-Xn-th-K \n-co-£- b ta-J-e-I-fn¬ Xo-c kw-c-£W bm-\-am-b sF.---kn.---Pn.---F-kv. W tk-\-bp-sS {]-h¿-Ø-\w sS Xq-Øp-°p-Sn tÃ-j-s‚ ]-cnB-tZ-iv \o-‰n-en-d-°n. sIm-®n≥ Du¿-Pn-X-am-°m≥ k-lm-bn- [n-bn-em-Ipw sF.--kn.--Pn.--F-kv B-tZ-in-s‚ tk-h-\w e-`y-amjn-∏v bm¿-Un¬ \m-hn-I tk-\ °p-∂-Xm-Wv bm-\w. tk-\-bv-°p th-≠n sIm-®n hp-I. Xo-c-kw-c-£-W-tk-\ Z-£n-W I-am≥-Uv ta-[m-hn ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv I-∏¬-im-e \n¿-an-°p-∂ 19 \n- ]q¿-h ta-J-e I-am≥-U¿ F-kv sIm-®n: c-≠ma-Xv dn-k¿-hv _mtkm-Wn \o-‰n-en-d-°¬ D-Zv-Lm- co-£-W bm-\-ß-fn¬ B-Zy- B¿ \m-tK-{μ-\m-Wv B-tZ-in- ¶v Hm-^v C-¥y ku-Øv tkm¨ tØ-Xm-Wv C-Xv.--- B-tZ-in-\v 50 s‚ I-am≥-UnMv Hm-^o-k¿.--- Iq- Iƒ-®-d¬ ao-‰v ˛2013 C∂vv D-®S-\w sN-bv-Xp. sIm-®n≥-jn-∏v bm¿-Uv en-an- ao-‰¿ \o-f-am-Wp-≈-Xv. 33 t\m- Sm-sX A-©v Hm-^nk¿-am-cpw bv°v 2.30\p tI-cf ss^≥ B¿‰-Um-Wp I-∏¬ \n¿-an-®-Xv. k- ´n°¬ h-sc th-K-X ssI-h-cn- 34 Po-h-\-°m-cpw I-∏-en¬ D- Sv-kv lm-fn¬ {]-^. Fw sI km- sIm-®n-bn-se Z-£n-W \m-hn-Itk-\m B-ÿm-\-Øv \-S-°p-∂ t\-hn s^-Ãv D-Zv-Lm-S-\w \p D-Zv-LmS-\w sN-øpw sN-bv-X ti-jw ssh-kv A-Uv-an-d¬ k-Xo-jv tkm-Wn Ãmƒ k-μ¿-in-°p-∂p ap-{Z \n-co-£-Ww, Xn-c-®n¬, c- °m-\m-hp-∂-Xpw 1500 t\m-´n- ≠v.---

ku-¯v tkm¬ IÄ-¨-d ao-ävþ2013 C¶v

Hm-hÀtem-Uv: h-ÃmÀ-]m-S-¯v I-s−-bv-\À tem-dn-IÄ K-Xm-K-Xw \nÀ-¯nh-bv-¡pw sIm-®n: I-s≠-bv\¿ tem-dn taJ-e-bn¬ I-gn-™ Ip-sd-°m-eam-bn Hm-h¿tem-Up-am-bn _-‘s∏-´ {]-iv-\-߃ ]-cn-lm-c-an√m-sX Xp-S¿-∂psIm-≠n-cn-°p∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-\n-›Im-e-tØ-°v N-c-°pK-Xm-K-Xw \n¿-Øn-h-bv-°p-sa-∂v h-√m¿∏m-Sw s{S-bn-e¿ Hm-tW-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. sF.kn.Sn. sS¿-an-\-en¬ \nd C-d-°p-∂ N-c-°psI-≠-bv-\dp-Iƒ sh-bv{_n-Uv-Pn-eq-sS-bmWv ]p-d-tØ-°v h-cp-∂-Xv C-Xv Hm-h¿-tem-Um-sW-∂p tXm-∂p∂ ]-£w A-hn-sS h-®v X-s∂ ]n-g A-S-®pt]m-Im-hp-∂ km-lN-cyw D-≠m-°-W-sa-∂pw `m-chm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. sN-

°v t]m-Ãp-I-fn-epw a-‰p A-\ymb-am-b ]-W-∏n-cn-hm-Wv \-S-°p∂-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ {]-iv-\߃ t{S-Un-s\ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-∂p-s≠-∂pw A-h¿ ]-d-™p. Cu {]-iv-\-߃ \n-c-h-[n Xh-W A-[n-Ir-X-sc A-dn-bn-®n´pw ]-cn-lm-c-ap-≠mhm-Ø kml-N-cy-Øn¬ a-‰p A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-I-fp-am-bn N¿-® \-S-Øn. Rm-b-dm-gv-N A¿≤-cm-{Xn ap-X¬ N-c-°v K-Xm-KXw \n¿-Øn h-bv-°p-∂ km-l-Ncy-Øn-te-°v X-߃ \o-ßp-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ap-∂-dn-bn∏p \¬-In. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kw-L-S-\m P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n F j-ao¿, Sn ]n jmPn, ss^-k¬ hm-ln-Zv, kp\n¬, B‚-Wn ]-s¶-Sp-Øp.

A-anX ]-en-i: c-−p-t]À ]n-Sn-bn sIm-®n: A-\-[n-Ir-X ]-en-i ]ncp-hp- \-S-Øn-b c-≠p t]-sc ]®m-fw `m-K-Øp-\n-∂pw jm-tUm t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-b-º-Øq¿ kz-tZ-in-bmb N-{μ-ti-J-c≥ (40) ]-g-\n kztZ-in-bm-b I-dp-∏p-kzm-an (40) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ]®m-fw `m-K-Øv ]n-cn-hp \-S-Øp∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-h-¿ t]m-enkn-s‚ h-e-bn-em-b-Xv. I-eIvj≥ Xp-I-bm-b 10,360 cq-] C-hcn¬ \n-∂v t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØp. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. I-Ωo-j-W¿ tSm-an sk-_mÃy≥, jm-tUm F-kv.sF. F A-\-¥-em¬, t\m¿-Øv Fkv.sF. ap-l-Ω-Zv- \n-km¿ jmtUm t]m-en-kp-Im-cm-b {]-Zo-]vIp-am¿, s_-∂n, hn-em-k≥, PqUv, jm-Pn, tk-Xp-cm-a≥ F-∂nh-cpw tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf Ad-Ãv sN-bv-X-Xv.

kv-Iq-fp-IÄ tI-{µo-I-cn-¨v I-©m-hvp hnÂ-¸-\; H-cmÄ- ]n-Sn-bn sIm-®n: kvI - q-fp-Iƒ tI-{μo-Ic - n-®v I-©m-hvh - n¬∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂ bp-hm-hv ]n-Sn-bn-em-bn. Ieq¿,I-dp-I] - n-≈n D-≈m-´n¬ ho-´n¬ l- ≥ a-I≥ ssk-^p-Zo (24)s\ jm-tUm t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. {]-Xn-sb Xr-°m-I-c t]m-en-kn-s‚ k-lm-btØm-sS ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. C-bm-fp-sS-]° - ¬ \n-∂pw

230 {Kmw I-©m-hpw 900 cq-]-bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. s]-cp-ºm-hq-cn-ep-≈ H-cmƒ tX-\n I-º-Øp \n∂pw hm-ßn bm-Wv {]-Xn-°v F-Øn-®n-cp-∂X - v. Cbm-sf-bpw t]m-en-kv A-t\z-jn-°p-∂p-≠v.tIm-SXn-bn¬-lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dn-am≥Uv sN-bvXp.

A-Sp-¯ hÀ-jw ap-XÂ cm-Pym-´-c _mw-_q-ta-f: a-{´n C-{_m-low-Ip-ªv

sIm®n-bn¬ B-cw-`n® _mw_q- s^-Ãn-s‚ D-Zv-LmS\w a{¥n hn sI C{_mlow-Ip-™v \n¿-h-ln-°p∂p sIm-®n: F-´p-h¿-ja - m-bn sIm-®n- [y-£-X h-ln-® a-{¥n sI _m- cn-]m-Sn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´pbn¬ \-SØ - p-∂ _mw-_q-s^-Ãv _p A-`n-{]m-bs - ∏-´p. ≠v. A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ cm-Pymcm-Py-sØ 11 kw-ÿm-\-ßN-S-ßn¬ Fw.F¬.Fam-cm¥-c-ta-f-bm-bn kw-L-Sn-∏n-°p- fn¬ \n-∂m-bn 61 {]-Xn-\n-[n-If - m- b ssl-_n Cu-U≥, ta-b¿ tSmsa-∂v a-{¥n hn sI C-{_m-low- Wv ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. Wn N-Ω-Wn, tUm-a-\n-Iv {]-kIp-™v. sIm-®n-bn¬ C-s°m-√- tI-c-f-Øn-\p sh-fn-bn¬ \n-∂v t‚-j≥, s_-∂n _-l\ - m≥, BsØ _mw-_q-ta-f D-Zv-Lm-S-\w {Xn-]p-c, N-Øo-kv-K-Uv, a-Wn- kq-{X-W-t_m¿-Uv Aw-K-hpw sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ∏q¿, A-kw, kn-°nw, _n-lm¿, _mw-_q an-j≥ D-]m-[y-£\ - p-amap-fb - p¬-∏∂ - ß - ƒ-°v B-`y-¥c - - \m-Km-em≥-Uv, ta-Lm-eb - , Pm¿- b kn.]n.tPm¨, _mw-_p ˛-hn-tZ-ihn-]W - n I-s≠-Øm-\pw J-fiv, a-lm-cm-jv{- S kw-ÿm-\- tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ ]n Cu- ta-Je - b - n-ep-≈h - ¿-°v sXm- ß-fm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. 17 h- sP tPm-bv, ku-Øv G-jy _mwgn¬km-[y-X Iq-´m-\pw ta-f D-]- sc \-S-°p-∂ ta-f-tbm-S-\p-_- _p ^u-t≠-j≥ {]-kn-U‚ v I-cn-°p-∂-Xm-bn N-S-ßn¬ A- ‘n-®v F-√m Zn-h-k-hpw I-em-]- Im-ta-jv k-emw ]-s¶-Sp-Øp.

F-kv.F-^v.sF-. B{I-aWw: hn-ZymÀ-Yn-¡p ]cn¡v I-f-a-t»-cn:sIm-®n bq-\n-th-gvkn-‰n bq-\n-b≥ Xn-c-s™-Sp∏n¬ hn-Zym¿-Yn-°p t\-sc Fkv.F-^v.sF-°m-cp-sS B-{I-aWw. a¿-±-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ e-ntbm tPm¨(20)s\ sIm-®n saUn-°¬ tIm-fP - n¬ {]-th-in-∏n®p. C-∂-se-bm-Wv Ip-km-‰v bq\n-b≥ Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-∂-Xv. \n-b-a-hn-`m-K-Øn¬-\n-∂p-am-Wv F-kv.F-^v.sF. Pn-√m {]-knU‚pw kw-ÿm-\-k-an-Xn-bw-Khp-am-b kzm-Xn-bpw sI.Fkv.bp-hn-s‚ en-tbm tPm-Wpw a¬-k-cn-®-Xv. a¬-k-c-Øn¬ Fkv.F-^v.sF t\-Xm-hn-\v G-gp thm-´p-am-{X-am-Wv In-´n-bX - v. a¬k-cØ - n¬ ]-cm-Pb - s - ∏-´t- Xm-sSbm-Wv F-kv.F-^v.sF-˛-sI.Fkv.bp. kw-L-´-\w \-S-∂-Xv. a¿±-\-Øn¬ en-tbm-bp-sS ap-J-Øn\p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p.

I¬-h³-j³ C-¶v ]dhq¿: Xm-eq-°v ap-kvenw PamA-Øv Iu¨-kn¬ kv-s]jy¬ I¨-h≥-j≥ C-∂p sshIo´v 3\v ]-d-hq¿ hym]m-c `-h≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa∂v sk-{I´-dn Sn sI Ip-™p-aplΩ-Zv A-dn-bn®p.

UÂ-ln- ]o-U-\w: 16\v \nÀ-`-bm Zn-\-am-bn B-N-cn-¡p-w sIm-®n: U¬-ln-bn¬ ]o-U-\Øn-\n-c-bm-bn a-cn-® s]¨-Ip´n-bp-sS kv-a-c-W-bn¬ 16\v \n¿-`bm-Zn-\-am-bn B-N-cn-°p-sa-∂v kv-{Xo-kp-c-£m k-an-Xn hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kv{Xo kp-c-£m Iq-´m-bv-a kw-LSn-∏n-°pw ssl-t°m¿-´v PMv-j\n¬ \-S-°p-∂ Iq´m-bv-a {]-^. Fw sI km-\p D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v \-S-°p∂ Nn-{X-Im-c≥-am-cp-sS Ip-´m-bva kn F≥ I-cp-W-\pw, P-Ãn-kv sP F-kv h¿-a I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´pw kv-{Xo-kp-c-£-bpw F∂ hn-j-b-Øn¬ \-S-°p-∂ skan-\m¿ P-Ãn-kv sI kp-Ip-am-c-

\pw I-hn-b-c-ßn-s‚ D-Zv-Lm-S\w tUm ayq-kv ta-cn-bpw, kw-KoX k-`-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w kw-KoX h¿-Ω-bpw \n¿-h-ln-°pw. kvv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw t\sc \-S-°p-∂ A-Xn-{I-a-߃-°v A-dp-Xn h-cp-Øp-I. P-Ãn-kv sP F-kv h¿-Ω IΩo-j≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-I, a-Zy-Øn-s‚ Ip-sØm-gp-°v X-Sbp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-Spsa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n im¥-Ip-am-cn, Fw sI D-j, sse-e d-jo-Zv, sI sI tim-`, sI tKm]n-\m-b¿, F≥ B¿ tam-l-\≥ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

14 Un-kw-_¿ 2013 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

G-I-Zn-\ t\-Xr-XzIymw-]v

B-ep-h: 11 sI.hn. sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂-Xn\m¬ sI.F-kv.C._n. B-ep-h t\m¿-Øv sk-£-\p Io-gn-ep≈ F-d-Wm-Ip-fw tdm-Uv, No-c°-S, Im-tcm-Øp-Ip-gn, kq-cy sse≥, a-kv-Pn-Zv tdm-Uv F-∂nhn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ ssh-In-´v A-©p h-sc ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww ap-Sßp-sa-∂v A-kn.F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. sIm-®n: tIm-f-Pv sk-Ivj-s‚ ]-cn-[n-bn¬ tPm-kv P-Mv-j≥ ap-X¬ cm-Pm-Pn tdm-Uv h-scbpw ]n Sn D-j tdm-Uv, Sn Un tdm-Uv, tlm-kv-]n-‰¬ tdm-Uv, ap-√-t»-cn I-\m¬ tdm-Uv F∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ A-©p h-sc `mKn-I-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

B-ep-h: h-\n-Xm-eo-Kv Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS G-I-Zn-\ t\-Xr-XzIymw-]v C-∂v XpSßpw. cm-hnse ]-Øn-\v B-ep-h a-lm-\m-an Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v J-a-dp-∂n-k A≥-h¿, kwÿm-\ {S-j¿ J-Zo-P Ip-‰q¿, Pn√m {]-kn-U‚ v A-Uz.k-Pn-X kn-≤o-Jv ]-s¶-Sp-°pw. \yq-\-]£ I-Ωo-j-\w-Kw A-Uz. sI ]n a-dn-bp-Ω ¢m-kv \-bn-°pw. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w Sn F Al-Ω-Zv I-_o¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. eo-Kv Pn-√m t\-Xm-°-fm-b Fw ]n A-–p¬-Jm-Z¿, sI Fw A-–p¬-a-Po-Zv ]-s¶-Sp-°pw.

]cn-]mSn

„I-t®-cn∏-Sn hn-a-em-ebw sk‚ v B‚-Wn kv-Iqƒ: sI.kn.ssh.Fw kwÿm-\ Item¬k-hw ˛cm-hn-se 10.00 „Ipkm-‰v kv-Iqƒ Hm-^v assd≥ k-b≥kv Hm-Un-t‰m-dnbw: A-e-bm-gn-bn-se N-e-\߃ F∂ ]p-kv-X-I-Øns‚ {]-Imi-\w : 10.00 „sNdm-bn Agot°m-S≥- kvam-cI hm-b\-im-e: AdnhcMv Izn-kv- Sow- a¬-kcw˛ cmhn-se 10\v. „F-S-h-\-°m-Sv Nm-Ø-ßm-Sv _o®v: A-\p{K-l bph-P-\ kw-L-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ a-X-{]-`mj-Ww sshIo´v 7\v „tk-{I-Uv lm¿-´v l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iqƒ tX-h-c: ]n.Sn.F kw-K-aw˛cm-hnse 9.30.

Adnbn-¸pIÄ

sh-ädn-\-dn tUm-Iv-SÀ: CâÀ-hyq 17\v sIm-®n: ar-Km-ip-]-{Xn tk-h-\߃ e-`y-a-√m-Ø k-a-b-ßfn¬ I¿-j-I¿-°v ar-K ]-cn-]me-\ tk-h-\-߃ e-`y-am-°p∂-Xn-\v Iq-h-∏-Sn, aq-hm-‰p-]p-g tªm-°p-I-fn¬ I-cm¿ A-Snÿm-\-Øn¬ H-cp h¿-j-tØ°v sh-‰-dn-\-dn tUm-Iv-S-dm-bn tPm-en sN-øm≥ Xm-Xv-]-cy-ap-ff sh-‰-dn-\-dn _n-cp-Z-[m-cn-Ifn¬ \n-∂p A-t]-£ £-Wn®p. Xm-Xv-]-cy-ap-f-f-h¿ 17\v D-®bv-°v ti-jw c-≠n-\v tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A-k¬ k¿-´n^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw F-d-WmIp-fw ¢-∫v tdm-Un-ep-f-f Pn-√ ar-K kw-c-£-W Hm-^n-kn¬ C‚¿-hyq-hn-\v lm-P-cm-h-Ww. \n¿-±n-jv-S tbm-Ky-X-bp-f-f _ncp-Z-[m-cn-I-fp-sS A-`m-h-Øn¬ dn-´: sh-‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿-amsc-bpw ]-cn-K-Wn-°pw. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ 0484˛2360648 \-º-cn¬ A-dn-bmw.

Pn√m Hm¿-^-t\-Pv s^-kv-‰n¬ \memw X-h-Wbpw Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-amcmb sIm-®n≥ b-XowJm-\ A-t¥-hm-kn-Iƒ tI-{μ-a{¥n sI hn tXm-a-kn¬-\n∂v t{Sm-^n G-‰p-hm-ßp∂p

Ìp-Uâv t]m-en-kv tIU-äv ]-²-Xn-¡v A-\paXn ]-d-hq¿: Ãp-U‚ v-t]m-en-kv tIU-‰v ]-≤-Xn-°p ssI-Xm-cw shmt°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v A-\p-a-Xn e-`n-®p. 22 s]¨-Ip-´n-I-sf-bpw 22 B¨Ip-´n-I-sf-bpw ]-≤-Xn-°m-bn Xnc-s™-Sp-Øp. c-≠v A-[ym-]I¿ I-ayq-\n-‰n t]m-en-kv Hm-^nk¿-am-cm-hpw. C-∂p ssh-Io-´v 4\v kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ P-kv-‰n-kv hn sI tam-l-\≥ ]-

≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn Un k-Xo-i≥ Fw. F¬ . F.- A-[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m-- t]m-en-kv ta-[m-hn k-Xo-jv _n-t\m ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-n°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. \S≥ Sn-\n tSmw, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v {io-c-Rv-Pn-\n hn-iz-\m-Y≥ ]-s¶-Sp-°pw.

]p-Xn-b td-j³-ImÀ-Up-IÄ c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

sIm-®n: Pn-√-bn-se hn-hn-[ Xmeq-°v k-ssπ/kn-‰n td-j-\n-Mv Hm-^n-kp-I-fn¬ \n-∂pw 2008 \p-ti-jw ]p-Xn-b td-j≥-Im¿Uv hm-ßn-bn-´p-f-f-h¿ aq-∂p Znh-k-Øn-\-Iw td-j≥-I-S-Ifn¬ Im¿-Uv c-Pn-ÿ sN-ø-Wsa-∂v Pn-√ k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p. ]p-Xn-b td-j≥Im¿-Uv h-m-ßn td-j≥-I-S-bn¬ c-Pn-ÿ sN-øm-sX ssI-h-iw sh-®n-´p-f-f-h¿ X-ß-fp-sS Im¿Uv c-Pn-ÿ sN-øm≥ \n¿-tZ-in®n-´p-f-f td-j≥-I-S-bn-em-Wv cPn-ÿ sN-tø-≠-Xv. \n-›n-X td-j≥-I-S-bn¬ C-Xn-\p-ti-jhpw c-Pn-ÿ sN-øm-Ø-h-cp-sS td-j≥-Im¿-Up-Iƒ H-cp ap-∂dn-bn-∏pw Iq-Sm-sX d-±p-sN-øp-sa∂v Pn-√ k-ssπ Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p.

]-d-hq¿: tZ-in-b-]m-X 17 ¬ ]-´Ww I-h-e-bn¬ ho-≠pw Ip-Snsh-≈-ss]-∏v sse≥ s]m-´n-bXn-s\-Xp-S¿-∂v Xo-c-tZ-i {Km-a∏-©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈£m-aw cq-£w. \m-ep am-k-Øn\n-sS \n-c-h-[n X-h-W-bm-Wv 400 Fw.Fw. hym-k-ap-≈ ss]∏p-s]m-´n-b-Xv. 30 h¿-jw ]-g-°-ap-≈-ss]∏p-I-fm-Wv \n-e-hn¬ C-hn-sS D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. Im-emh-[n I-gn-™ C-Ø-cw ss]-∏p-

Iƒ am-‰n ]p-Xn-b-Xv ÿm-]n-°W-sa-∂v P-\-߃ ap-d-hn-fn Iq´p-∂p-s≠-¶n-epw C-tX-h-sc \-S]-Sn-Iƒ H-∂pw B-bn-´n-√. ]p-Xnb-Xv ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v ^-≠v A-\p-h-Zn-®n-´p-s≠-¶n-epw Xp-S¿\-S-]-Sn kv-Xw-`-\-Øn-em-Wv. ss]-∏v sse≥ s]m-´n-b-tXmsS h-S-t°-°-c, Nn-‰m-‰p-I-c {Kma-∏-©m-b-Øp-I-fn¬ Ip-Sn-sh≈-hn-X-c-Ww {]-Xn-k-‘n-bnem-bn-cn-°p-I-bm-Wv. h-S-t°-°c-bn¬ tXm-´p-h-≈n-°m-Sv, am-ey-

¶-c, sN-´n-°m-Sv, Ip-™n-ssØ Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn-epw Nn‰m-‰p-I-c-bn-se h-S-°p-]-Sn-™md≥ ta-J-e-bn-epw ss]-∏psse≥ h-gn-bp-≈ hn-X-c-Ww `mKn-I-am-Wv. A-tX k-a-bw I-gn-™ Zn-hkw s]m-´n-b ss]-∏v C-∂-se D®-tbm-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \S-Øn. F-∂m-epw ]q¿-W-am-btXm-Xn¬ C-t∏m-gpw tNm¿-® AS-bv-°m≥ I-gn-™n-´n-√. ss]∏n-s‚ s]m-´n-b `m-K-Øv L-Sn-∏n-

hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\w, Iym-®v {_n-tK-Uv D-Zv-Lm-S-\w, tjm¿-´v ^n-enw kzn-®v Hm¨ I¿-aw F∂n-h \m-sf \-S-°pw. cm-hn-se 11\v h-gn-°p-f-ß-c cw-K-\m-Yv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ {]-^. Fw sI km-\p D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. hn Un k-Xo-i-s‚ A-[y-£-bn¬ Aw-K-Xz-hn-X-cW D-Zv-Lm-S-\w sI ]n [-\-]m-

ssh-∏n≥: I-°q-kv am-en-\yw tXm-´n¬ X-≈n-b-Xm-bn ]-cm-Xn A-ø-ºn-≈n P-\-X tÃm-∏n-\p In-g-°p-h-i-Øp-≈ s]m-XptXm-´n-em-Wv am-en-\yw X-f-fn-bXv. Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ sIm-≠ph-∂m-Wv am-en-\yw X-≈n-b-sX∂vv ]-d-b-p-∂p. A-b-ºn-≈n {]m-Y-an-Im-tcmKy tI-{μw sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm-Iv-S¿ kp-tc-jv Iq-am-dn-

s‚ \n¿-t±-i-a-\p-k-cn-®v sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ sP-dn s_\-Un-Iv-Sv ÿ-ew k-μ¿-in-®v ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v \-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. C-Ø-cw Im-cy-߃ X-S-bp-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn Pn hn-P-b-s‚ \n¿-t±-im-\p-kc-Ww {]-tZ-i-Øv ]-©m-b-Øv saw-_-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kvIzm-Uv cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v.

Aø-ºn≈n P\X tÃm∏n\p Ing-°p-h-i-Øp≈ s]mXptXm-´n-te-°v X≈n-b I-°q-kv am-en\yw

I-c-s\Â-Ir-jn hn-f-sh-Sp-¯p ssh-∏n≥-: ]-≈n-∏p-dw {Km-∏©m-b-Øn-se tI-hn-e-I-ØpwI-S-hv I-c-s\¬-Ir-jn-bp-sS hnf-sh-Sp-∏v D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Nn-∂-Ω [¿-a≥ \n¿-h-ln-®p. Ir-jn sIm-bv-sXSp-°m≥ Ip-Spw-_-{io {]-h¿-ØI¿ k-lm-bn-®p. Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw sI B¿ kp-`m-jv, {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv-{]-knU‚ v kn F-®v A-en, ]-©m-bØw-K-ß-fm-b Kw-K kp-\n¬-Ipam¿, hn-P-b-e-£v-an ]p-cp-j≥, Ir-jn Hm-^n-k¿ B¿ tkm-Wnb F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øne-bn-cp-∂p hn-f-sh-Sp-∏v.

bq-\m-\n do-Py\ skâÀ F-S-¯e-¡v \-ã-am-hp¶p B-ep-h: cm-{„o-b a¬-k-c-ßfp-sS `m-K-am-bn F-S-Ø-e ]©m-b-Øn-se bq-\m-\n sk‚¿ F-S-Ø-e-°v \-„-s∏-Sm≥ km[y-X-tb-dn. \n-e-hn¬ F-S-Ø-ebn-se Xm¬-°m-en-I sI-´n-SØn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂ NnIn¬-km-tI-{μw \q-X-\-am-b ku-I-cy-ß-tfm-sS do-Py-\¬ sk‚-dm-bn D-b¿-Øm≥ tI-{μk¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®n-´v h¿-jß-fm-bn. F-∂m¬ sI-´n-S-\n¿-am-WØn-\v A-\p-tbm-Py-am-b ÿew kw-_-‘n-®p-≈-X¿-°w \o-

fp-∂-Xn-\m-em-Wv sk‚¿ F-SØ-e-bn¬ \n-∂pw am-‰n ÿm-]n°m-\p-≈ \o-°w \-S-°p-∂-Xv. t\-c-sØ ]-©m-b-Øn-se ÿe-߃ C-Xn-\m-bn I-s≠-Ønbn-cp-s∂-¶n-epw X¿-°-߃ aqew H-cp Xo-cp-am-\-hpw ssIs°m-≈m≥ I-gn-™n-´n-√. Cu km-º-Øn-I h¿-jtØm-sS Xo-cp-am-\-am-Im-Ø ]£w bq-\m-\n sk‚¿ F-S-Øe-bn¬ \n-∂pw ÿ-ew \¬Im≥ X-øm-dm-bn-´p-≈ a-‰n-S-ßfn-te-°v am-‰n ÿm-]n-°m-\mWv \o-°w \-S-°p-∂-Xv.

\-ß-fn¬ a¬-k-c-߃ \-S-°pw. 16 h-b- p-ap-X¬ 80 h-b- p-h-sc {]m-b-ap-≈-h¿ a¬-k-cn-°m-\mbn F-Øpw. F-√m Pn-√-I-fn¬ \n-∂pw I-tem-¬k-h-Øn¬ H∂mw ÿm-\w t\-Sn-b-h-cm-Wv Chn-sS-sb-Øp-I. ]-Ip-Xn-bn¬-Gsd-bpw ho-´-Ω-am-cm-bn-cn-°pw. 27 \v D-®-I-gn-™v aq-∂n-\v kmw-kvIm-cn-I tLm-j-bm-{X-tbm-sS-bm-hpw I-tem¬-k-hw B-cw-`n-°pI. 13 Pn-√-Iƒ-°m-bn a-¬k-cm-Snÿm-\-Øn-em-Ipw tLm-j-bm{X \-S-Øp-I. Pn-√-bn-se tªm-°v, \-K-c-k`-Iƒ X-Ωn-em-hpw tLm-j-bm-

{X-bn¬ a¬-k-cn-°p-I. Pn-√ ]©m-b-Øn¬ tN¿-∂ kw-Lm-SI k-an-Xn cq-]o-I-c-W-tbm-Kw Pn-√ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v _n-μp tPm¿-Pv A≤y-£-bm-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\ km-£-c-Xm an-j≥ U-b-d-Iv-S¿ tUm. Ko-X k-Po-hv B-ap-J {]`m-j-Ww \-S-Øn. kw-ÿm-\ km-£-c-X an-j≥ `-c-W-k-a-Xn sN-b¿-am≥ k-enw Ip-cp-h-º-ew ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. AUz. F F d-km-°v I-tem¬-kh ]-cn-]m-Sn-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p.

A-{`m-Zn-X ssa-{X _m-\À-Pn-bp-sS kw-Ko-X-k-ZÊv \m-sf sIm-®n: kw-Ko-X-Øn-se an-Ihn-\p-≈ {]-Y-a e-X a-t¶-jv-°¿ A-hm¿-Uv 1988 ¬ I-c-ÿ-am-°nb {]-ap-J ln-μp-ÿm-\n kw-KoX-⁄ A-{`m-Zn-X ssa-{X _m\¿-Pn \-bn-°p-∂ kw-Ko-X k-Zkv \m-sf U¿-_m¿ lmƒ Hm]¨ F-b¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ ssh-Io-´v 6.30 -\v \-S-°pw. F-d-Wm-Ip-fw Pn-√ `-c-W-IqS-hpw Un.Sn.]n.kn-bpw tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-an-bpw

\-S-Øn-h-cp-∂ {]-Xn-hm-c-I-emk-‘y-bp-sS `m-K-am-bm-Wv C-Xv. X-e-ÿm-\-\-K-cn-bn¬ ap-‡mwK≥ F-∂ t]-cn¬ kw-Ko-X hnZym-e-bw \-S-Øp-∂ A-{`m-Zn-X, kr-jv-Sn F-∂ t]-cn¬ H-cp kwKo-X _m≥-Upw \-S-Øp-∂p-≠v. X-_-e-bn¬ Zn-eo-]pw lm¿tam-Wn-b-Øn¬ k-Rv-Po-hpw Xm-f-e-b-߃ Xo¿-°pw. {]-thi-\w ku-P-\y-am-bn-cn-°p-sa∂v I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

A-\p-kv-a-c-W{]-`m-j-Ww

A-¶-am-en {]-kn-U≥-kn ¢-∫v- A-Jn-e- tI-c-f j-´n¬ Sq¿-W-sa‚n-¬ {]-^-j-\¬ hn-`m-K-Øn¬ tP-Xm-°-fm-b F-d-Wm-Ip-fw So-an-\v t{Sm-^n kn-\n-am-\-S≥ Sn-\n tSmw k-Ωm-\n-°p-∂p

F-f-a-¡-c t]m-en-kv kv-tä-j³ bm-YmÀ-Yy-am-¡-Ww-: F-{Um-Iv sIm-®n: F-f-a-°-c t]m-en-kv kv-t‰-j≥ F-{X-bpw th-Kw bmYm¿-Yy-am-°-W-sa-∂v F-{Um-Iv I-eq¿ ta-J-e I-Ωn-‰n A-[nIr-X-tcm-Sv B-h-iy-s∏-´p. am-aw-K-ew-˛-tKm-{io tdm-Uv ho-XnIq-´n bm-{X kp-K-a-am-°-W-sa-∂pw ]-®m-fw sd-bn¬-th ta¬∏m-ew A-Sn-b-¥n-c-am-bn \n¿-an-°-W-sa-∂pw I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. F-{Um-Iv sk-{I-´-dn hn kp-{_-“-Wy≥ A-[y-£-X-hln-®p. ta-J-em sk-{I-´-dn Sn hn A-en-bm¿ dn-t]m¿-´v Ah-Xcn-∏n-®p. sI sI A-_p, Hm-a-\-°p-´≥ kw-km-cn-®p.

am-ªm-en-bn am-th-en- kv-tämÀ B-cw-`n-¡p-¶p

]-d-hq¿: kw-ÿm-\ kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j≥ kssπ-tIm am-th-en-kv-t‰m¿ am-™m-en-bn¬ B-cw-`n-°p-∂p. am-™m-en k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-°p-∂ tÃm-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂p-ssh-Io-´v 5\v a-{¥n A-\q-]v tP-°-_v \n¿-h-ln-°pw. a-{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip-™v A-[y-£-X-h-ln-°pw. am-™m-en k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v F Fw A-_q-_-°¿ B-Zyhn¬-∏-\ \-S-Øpw. B-e-ßm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v dm-Wn a-Øm-bn, I-cp-am-eq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ^m-Øn-a jw-kp-±o≥ ]-s¶-Sp-°pw.

]-c-ky-a-Zy-]m-\w tNm-Zyw sN-bv-X bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w

]-≈p-cp-Øn: ]-c-ky-a-Zy-]m-\w tNm-Zyw sN-bv-X bp-hm-hn-s\ a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. a-´m-t©-cn ap-∏-Øn-aq-∂v ]-d-ºn¬ Xm-akn-°p-∂ tdm-bv-k¨(43)B-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ]-≈p-cp-Øn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sI.]n.]n.F. kw-Øm-\ k-t½-f-\w I-Ω-´n-∏m-Sw `m-K-tØ-°v ]p-Xn-b-Xm-bn \n¿-an® tIm¨-{Io‰v ssS¬ tdm-Un-s‚ D-Zv-LmS-\w ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn \n¿-h-ln-°p∂p

B-ep-h: tI-c-fm ss{]-h-‰v ^m¿-a-kn-Ãv-kv A-tkm-kn-tbj≥ (sI.]n.]n.F.) 27mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w C-∂pw \msf-bp-am-bn B-ep-h-bn¬ \-S-°pw. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-ambp-≈ sk-an-\m¿ C-∂v ssh-In-´v c-≠n-\v ]-d-hq-cn¬ F-kv i¿-a Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f\w a-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

Ip-Spw-_{io DÂ-¸m-Z-\tI-{µ-¯n-sâ \nÀ-am-Ww XÀ-¡-¯n-te¡v

A]vdn≥ s{]mPŒv- Beph ss_]mkv {Sm^nIv I¨t{Smƒ Im_n\nte°v \¬Inb ^m≥ Iº\n sNb¿am≥ Sn Fkv- kp[o¿ Fkv sF tKm]Ipamdn-\v ssIam-dp-∂p

B-ep-h: tIm¨-{K-kv {Kq-∏v hg-°n-s‚ `m-K-am-bn F-S-Ø-e {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ Ip-Spw-_{io D¬-]m-Z-\ tI-{μ-Øn-s‚ \n¿-am-Ww X¿-°-Øn-te-°v. Ign-™-Zn-h-kw km-aq-ln-I-t£a-h-Ip-∏v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ in-e-bn-´ Ip-Spw-_-{io tI-{μØn-s‚ \n¿-am-W-am-Wv C-tXmsS hn-hm-Z-am-hp-∂-Xv. D¬- ∏ m- Z - \ - t I- { μ- Ø n- s ‚ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂-Xv Ip-fØn-em-sW-∂pw Ir-jn-`q-an \nI-Øn-bm-Wv ]-©m-b-Øv A-[n-

d-h\yq h-Ip-¸n-sâ A-\m-Ø; kÀ-¡mÀ s]³-j-\v A-t]-£ \Â-I-Ww \ÂIn-b `q-an tc-J-I-fn ]m-«-`qan h-cm-∏p-g: I-cp-am-√q¿ ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn¬ 60 h-b- v ]q¿Øn-bm-°n-b F-√m-h¿-°pw k¿-°m¿ D-Ø-c-hp {]-Im-cw s]≥-j≥ \¬-Ip-∂p. A-t]£-I¿ aq-∂p e-£w cq-]-bn¬ Xm-sg h-cp-am-\w D-≈-h-cm-bn-cn°-Ww A-t]-£-I¿. A¿-l-Xbp-≈-h¿ 20\v ap-ºm-bn ]-©mb-Øn¬ A-t]-£ \¬-I-Ww.

e≥ Fw.]n. \n¿-h-ln-°pw. tUm-. hn ]n Kw-Km-[-c≥ ap-Jym-Xn-Ynbm-hpw. sk-{I-´-dn Sn _n \-ko¿ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øpw. \-S≥ kn-±n-Jv ^n-enw {]-Z¿i-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F-gpØp-Im-c≥ sI F-kv A-\n-b≥ ]-s¶-Sp-°pw. Iym-®v thm-f-≠nb¿-am¿-°p-≈ ¢m- v tUm. jmtcm¨ t_-kn¬ \-bn-°pw.

°p-∂ tIm-fm¿ tbm-Pn-°m-Ø- e ap≥ ssh-kv Nm≥-k-e-dp-amXm-Wv {]-iv-\w cq-£-am-bn-cn-°p- b tUm. cm-P≥ Kp-cp-°-fm-Wv ∂-Xv. {]-`m-j-I≥. hn-⁄m-\ k-º-Zv hy-h-ÿ-bpw C-¥y-bpw F-∂Xm-Wv {]-`m-j-W-hn-j-bw. bp kn tIm-f-Pn-se C-°-tWm-an-Ivkv hn-`m-Kw ÿm-]-I -{]-^-kB-ep-h: tUm. Fw hn Ip-cy≥ dm-bncp-∂p tUm. Fw hn Ip-cyA-\p-kv-a-c-W -{]-`m-j-Ww 19\v ≥. tIm-f-Pn-se C-°-tWm-an-Iv. C-¥y≥ C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v k- kv hn-`m-K-am-Wv {]-`m-j-W ]-cnb≥-kv, _mw-•q-cn-se sk‚¿ ]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. cm-hnt^m¿ I-≠-º-d-dn hn-`m-Kw {]- se ]-Øv ap-X¬ Sn _n ssl^-k-dpw Fw.Pn. k¿-h-I-em-im- \m≥ lm-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn.

I-¡q-kv am-en\yw tXm-«n X-Ån-b-Xm-bn ]-cm-Xn

hn-hm-l-§Ä c-Pn-ÌÀ sN-¿m³ A-h-k-cw

]-d-hq¿: h-S-t°-°-c {Km-a-∏©m-b-Øn¬ C-Xp-h-sc c-Pnÿ sN-bv-Xn-´n-√m-Ø-Xp-am-b hn-hm-l-߃ B-h-iy-am-b tcJ-Iƒ k-ln-Xw Cu-am-kw 31 h-sc h-S-t°-°-c ]-©m-btØm-^n-kn¬ c-Pn-ÿ sNømw. h-[q-h-c-∑m-cp-sS Hm-tcmcp-Ø-cp-sS-bpw \m-ep-ho-Xw ]mkv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m, h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n^n-°-‰v, hn-hm-lw \-S-∂p-sh∂p sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n°-‰v F-∂n-h-k-ln-X-am-Wv lmP-cm-tI-≠-sX-∂p ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. t^m¨: 2442265.

sIm-®n: B-dm-a-Xv kw-ÿm-\ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k I-tem-¬khw Un-kw-_¿ 27, 28, 29 Xn-ø-XnI-fn¬ Im-°-\m-Sv \-S-°pw. kwÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂m-bn c-≠m-bn-c-tØmfw a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ aq-∂v Zn-hk-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ Item¬-k-h-Øn¬ ]-¶m-fn-I-fmhpw. km-£-c-X ]Tn-Xm-°ƒ, Xp-ey-X tIm-gv-kp-I-fn-se ]TnXm-°ƒ, ]-Ømw X-cw Xp-ey-X ]Tn-Xm-°ƒ, km-£-c-X t{]-cIv-am¿ F-∂n-h¿-°p th-≠n-bp≈-Xm-Wv I-tem¬-k-hw. aq-∂v hn-`m-K-ß-fn-em-bn 53 C-

Im³-kÀ tcm-Kn-IÄ-¡v B-izm-k ]²-Xn \-S-¸m-¡p¶p ]-d-hq¿: Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ°v B-izm-k-ta-Im≥ ]-d-hq¿ Xm-eq-°v d-kn-U≥-kn A-tkmkn-tb-j≥ A-]-Iv-kv Iu¨kn¬ Iym-®v ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂p. do-Py-\¬ Im≥-k¿ sk‚¿ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øn-s‚--bpw ku-Øv C-¥y≥ _m-¶n-s‚-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS B-cw-`n°p-∂ ]-≤-XnbpsS Aw-K-Xz-

3

kwØm\ XpSÀhnZym-`ymk Item-Âkhw Im¡-\m«v; kwLm-SIkan-Xn-bm-bn

]-«-W-¯v ho-−pw Ip-Sn-sh-Å ss]-¸v s]m-«n; Pe£m-aw cq-£w

Ìm-^v \-gv-kv: Xm-¡m-en-I \n-b-a-\w

sIm-®n: Pn-√-bn-se B-tcm-Kyh-Ip-∏n-\p Io-gn¬ h-cp-∂ ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-e-hn-ep-f-f Ãm-^v t\-gv-kv t{K-Uv-˛-c-≠v Xkv-Xn-I-bn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v Xm-Xv-Im-en-I \n-b-a-\-Øn-\v F-d-Wm-Ip-fw K-h: kv-Iqƒ Hm^v \-gv-knMn¬ \n-∂v tIm-gv-kv ]m-km-bn-´p-f-f-h-cn¬ \n-∂p A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£Iƒ 16\p-f-fn¬ Pn-√ sa-Un°¬ Hm-^n-kn¬ e-`n-°-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn-√ sa-Un-°¬ Hm-^n-kp(B-tcmKyw)am-bn _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 0484˛2360802.

kochi/EKc

I-f-a-t»-cn:F-®v.Fw.Sn-°p th≠n `q-an-tb-s‰-Sp-Ø-t∏mƒ k¿°m¿ \¬-In-b `q-a-bpƒ-s∏-sS \n-ch - [ - n {]-tZ-iß - ƒ d-h\ - yq tcJ-bn¬ ]-´b - ` - p-an-bm-bn. \-Kc - k - ` {]-tZ-iØ - v d-h\ - yq h-Ip-∏v ÿe-Øn-s‚ hn-e \n-›-bn-®-tXmsS-bm-Wv {I-a-t°-Sv ]p-d-Øm-b-

Xv. kz-¥-am-bn B-[m-c-hpw hnt√-Pv Hm-^n-kn¬ I-cw A-S-bv°p-∂h - c - pw B-Wv k¿-°m¿ tcJ-Iƒ ]p-dØ - p-h∂ - t- Xm-sS k¿°m¿ ]p-dw-t]m-°p `q-an-bm-bn tc-Jb - n¬ h-∂n-cn-°p-∂X - v. 2010 am¿-®n¬ ]p-d-Øn-d-°nb K-k-‰v hn-⁄m-]-\-Øn-em-

Wv ]n-g-hv I-≠-Xv. Xr-°m-°-c t\m¿-Øv hn-t√-Pv tªm-°v \º¿ A-©n-epw B-dn-epw-s]-´ k¿-th \-º¿ 200 ap-X¬ 300 hsc-bp-≈ F-Æq-tdm-fw t]-cp-sS `q-an-bm-Wv k¿-°m¿ `q-an-bm-bn tc-J-bn¬ h-∂n-cn-°p-∂-Xv. tc-J-I-fn¬ k¿-°m¿ `q-an-

bm-sW-¶n-epw C-h-cn¬-\n-∂p I-cw kzo-I-cn-°p-∂p--≠v. B¿.Un.-H-bv-°v am-{X-ta tc-J-bn¬ Xn-cp-ج-h-cp-Øm≥ I-gn-bp-Ibp-≈q. tc-J-bn¬ h-∂n-´p-≈ Cu ]n-g-hp Xn-cp-Øm≥ \m-eph¿-j-sa-¶n-epw th-≠n-h-cp-sa∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

Ir-X¿ Ip-Spw-_-{io D¬-]m-Z-\tI-{μw \n¿-an-°p-∂-sX-∂p Btcm-]n-®m-Wv tIm¨-{K-kn-se H-cp-hn-`m-Kw tIm¨-{K-kv `-cWw \-S-Øp-∂ ]-©m-b-Øv `-cW-k-an-Xn-s°-Xn-sc cw-K-Øp-h∂n-´p-≈-Xv. F-∂m¬ t\-c-sØ Cu ÿe-Øn-\p k-ao-]-sØ F-S-Ø-e k-l-I-c-W _m-¶v sI-´n-S-\n¿am-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ X-S-™n-cp-∂p. C-hn-sS sI-´n-S- \n¿-am-W-Øn-\m-bn F-SØ-e k-l-I-c-W _m-¶v \¬-

In-b A-t]-£ ]-©m-b-Øv IΩn-‰n \n-c-kn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-tX `m-K-Øm-Wv C-t∏mƒ IpSpw-_-{io D¬-]m-Z-\ tI-{μw \n¿-an-°p-∂-sX-∂m-Wv H-cp {Kq∏n-s‚ B-t£-]w. 99¬ kz-Im-cy-hy-‡n-bn¬\n-∂pw ]n-Sn-s®-Sp-Ø ]p-d-tºm°p `q-an-bn-em-Wv sI-´n-S \n¿-amWw \-S-°p-∂-sX-∂pw Cu ÿe-Ø-s‚ D-S-a-ÿm-h-Im-iw {Kma-∏-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿-°msW-∂pw C-hn-sS 2010¬ tªm°v ]-©m-b-Øv ]-cn-io-e-\-tI-

{μ-hpw 2011¬ A-¶-W-hm-Sn sI´n-S-hpw \n¿-an-®-Xm-sW-∂p-amWv tIm¨-{K- v `-c-W-k-an-Xnbp-sS hm-Zw. X¿-°w aq¿-—n-°p-∂-tXm-sS Ip-Spw-_-{io sI-´n-S-\n¿-am-Whpw \n-e-bv-°m-\m-Wv km-[y-X-. F-∂m¬ k-l-I-c-W _m-¶v {]kn-U‚n-s‚-bpw Nn-e-cp-tS-bpw \o-°w A-]-e-]-\o-b-am-sW∂pw hn-I-k-\-]-≤-Xn-I-sf Xpc-¶w-h-bv-°m-\p-≈-Xm-sW--∂pw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw F Fw ap-\o¿ ]-d-™p.

\hPm-X in-ip-hn-sâ lr-Z-b-¯nÂ-\n¶v Syq-aÀ \o-¡w sN-bvXp sIm-®n: \-h-Pm-X in-ip-hn-s‚ lr-Z-b-tØm-Sp tN¿-∂p P-≥a \m D-≠m-bn-cp-∂ Syq-a¿ ]n.hn.F-kv. B-ip-]-{Xn-bn¬ i-kv{X-{In-b-bn-eq-sS \o-°w sN-bvXp. P-\-\-Øn-\pw ap-ºp-≈ Ip´n-bp-sS kv-Im-\n-ßn¬ s\©n¬ ap-g-bp-≈-Xm-bn I-≠n-cp∂p. lr-Z-bm-h-c-W-Øn-\-I-Øv

\o¿- s °- ´ v ( s]- c n- I m¿- U n- b ¬ F-^yq-j≥) D-≠m-bn-cp-∂-Xp \o-°w sN-øp-I-bpw Xp-S¿-∂p i-kv-{X-{In-b-bn-eq-sS ap-g \o°w sN-øp-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-´n-bp-sS lr-Z-b-Øn-t\°m-fpw h-ep-Xm-bn-cp-∂ Syq-a-dn\v B-dp-sk‚n-ao-‰¿ h-ep-∏-hpw 50 {Kmw Xq-°-hp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

\n-tbm-\-t‰m-f-Pn-kv-‰v tUm. tSmWn am-ºn-≈n, ]o-Un-bm-{Sn-Iv k¿-P-≥am-cm-b tUm. ]n F-kv _n-\p, tUm.Fw Pn tPm-bv, A\-kv-X-‰n-kv-‰v tUm. k≥-Po-hv Xºn F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv i-kv-{X-{In-b \-S-∂-Xv. ikv-{X-{In-b-°p-ti-jw kp-Jw {]m-]n-® Ip-´n B-ip-]-{Xn hn-´p


{]mtZ-inIw

14 Unkw-_¿ 2013 i\n

Irjn-¡mÀ¡vv k-lmbw s]-cp-ºm-hq¿: cm-b-aw-K-ew Ir-jn-`-h-\n¬ hm-g, sX-ßv Irjn-Iƒ-°v h-f-Øn-\pw In-W¿ Ip-gn-°m-\pw k-lm-b-Øn-\mbn A-t]-£n-®-h-cp-sS en-Ãv {]-Jym-]n-®p. en-Ãn¬ t]-cp-≈h¿ I-c-a-S-® c-ko-Xpw _m-¶v ]m-kv _p-°n-s‚ ]-I¿-∏pw kln-Xw Cu am-kw 30\-Iw Irjn-`-h-\n¬ lm-P-cm-I-W-sa∂v Ir-jn Hm-^o-k¿ A-dn-bn®p.

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ ]m-d-∏p-dw Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ In-Uv-\n s^-U-td-j≥ Hm-^v C-¥y-bpsS k-l-I-c-W-tØm-sS Cu-amkw 18\p cm-hn-se H≥-]-Xv apX¬ ssh-Io-´v \m-ep h-sc ku-P-\y hr-°-tcm-K-\n¿-W-b Iym-w-]v kw-L-Sn-∏n-°pw. Xm¬-]-cy-ap-f-f-h¿ ]m-d-∏pdw Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\p F-Xn¿-hi-Øp-f-f {S-kv-‰n-s‚ ¢n-\n-°v l-m-fn¬ 15,16 Xo-ø-Xn-I-fn¬ t\cn-s´Øn c-Pn-kv-‰¿ sN-øWw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ :9447169716, 9847474852

IpfºptcmKw aqew NØ ]ip°fpsS DSaÿ¿°p-≈ [\-k-lm-bw hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F ssI-am-dp∂p

Ipf¼ptcmKw:£oc IÀ-j-IÀ-¡v [-\k-lm-bw \Â-In s]-cp-ºm-hq¿: Ip-f-ºp-tcm-Kw aq-ew N-Ø ]-ip-°ƒ-°-fp-sS DS-a-ÿ¿-°p k¿-°m¿ {]-Jym]n-® 20,000 cq-]-bp-sS k-lm-bw hn-X-c-Ww,Pn-√-bn¬ B-Zyw tcmKw dn-t]m¿-´v sN-bv-X In-g-°-ºew {Km-a-]-©m-b-Øv A-¶-WØn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F. \n¿h-ln-®p. Ip-f-ºp-tcm-Kw aq-ew B-Zyw N-Ø \m-ep ]-ip-°ƒ-°p-≈ [\-k-lm-b-am-Wv I¿-j-I¿-°p

hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. a-e-bn-SwXp-cp-Øv A-Øm-Wn-]-d-ºn¬ {io-P k-Xy-Ip-am¿, In-g-°-ºew ap-S-°m-e-bn¬ Fw ]n a-Ømbn, In-g-°-º-ew ]m-Wm-]-dºn¬ ]n Un tXm-a-kv, Du-c-°mSv I-°m-S≥ ss]-en Ip-cym-t°mkv F-∂n-h¿-°m-Wv 20,000cq-]bp-sS sN-°p ssI-am-dn-b-Xv. £o-c I¿-j-I-sc sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp∂ Im-cy-Øn¬ {i-an-°p-sa-∂pw Fw.F¬.F. ]-d-™p. A-\y-

kw-ÿm-\-Øv \n-∂v sIm-≠p-hcp-∂ ]-ip-°ƒ-°m-Wv tcm-Kw hym-]-I-am-bn I-≠p-h-cp-∂-Xv. 1750 I-∂p-Im-en-Iƒ-°m-Wv Pn√-bn¬ C-Xp h-sc Ip-f-ºp-tcmKw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. 159 I-∂p-Im-en-Iƒ C-Xp hsc Ip-fº - p-tcm-Kw aq-ew N-sØmSp-ßn-bn-´p-s≠-∂v Pn-√m ar-Kkw-c£ - W - Hm-^o-k¿ t]mƒ Sn Ip-∂Ø - v ]-d™ p. In-g° - º - e - w {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tPm-fn t_-_n, s-- sh-kv {]-kn-

U‚ v G-en-bm-kv Im-cn-{], tªm°v ]-©m-bØ - v saw-_¿ sI Ip™p-ap-l-Ω-Zv, tªm-°v ]-©mb-Øv Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n-bw-Kw _m-_p sk-bv-Xm-en, ]-©m-bØw-K-ß-fm-b cm-P≥ sIm-º\m-en¬, dw-e D-Ω¿, Sn sI tPm¿Pv, k-^n-b k-enw, Aw-_n-I P\m¿-Z-\≥, sF-k¨ a-Øm-bn, kp-P k-Po-h≥, dw-e \q-dp-Zo≥, tUm. {]o-X sI ]n, tUm. ]n tZh-cm-P≥, tUm. ]n F≥ i-in-[c≥ kw-km-cn-®p.

d-_À-Ir-jn-¡v [-\-k-lm-bw

aq-hm-‰p-]p-g: ta-J-e-bn¬ d-_¿ ]p-Xp-Ir-jn/B-h¿-Ø-\-Ir-jn sN-bv-Xn-cn-°p-∂ I¿-j-I¿-°v [-\-k-lm-b-Øn-\p-≈ A-t]£-Iƒ d-_¿ t_m¿-Un¬ ka¿-∏n-°m-\p-≈ A-h-km-\ Xn-øXn 31 h-sc \o-´n. A-t]-£m-t^m-dw aq-hm-‰p-]pg d-_¿-t_m¿-Uv do-Pn-b\ - ¬ Hm^n-kn-tem ^o¬-Uv Hm-^n-kp-Ifn-tem e-`n-°pw. www.rubberboard.org.in sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-°n-bn-´p-≈ t^m-d-Ønepw A-t]-£m k-a¿-]n-°m-hp∂-Xm-Wv. 2013 ¬ d-_¿-Ir-jn sN-bv-Xn-cn-°p-∂ ÿ-e-Øn-s‚ d-^v kv-sI-®n-t‚-bpw A-t]-£bp-sS-bpw c-≠v tIm-∏n-Iƒ hoXw aq-hm-‰p-]p-g d-_¿ t_m¿-Uv do-Pn-b-\¬ Hm-^n-kn¬ \¬-IWw.

A-\p-kv-a-c-Ww aq-hm-‰p-]p-g: B¿-Sn-Ãv Fw.H. tPm-k-^n-s‚ kva-c-Wm¿Yw aqhm-‰p-]p-g A-P¥ - kvI - q-ƒ Hm-^v B¿-Svk - n¬ 1970 ap-X¬ Nn-{X-Iem-]T-\w \-S-Øn-b hn-Zym¿-YnIƒ tN¿-∂p kv-a-c-Wn-I ]p-dØn-d-°p-∂p. P-\p-h-cn-bn¬ \-S°p-∂ hn-Zym¿-Yn-kw-K-a-Øn-epw kv-a-c-Wn-I-bn-epw hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS c-N-\-I-fpw _-tbm-Um-‰bpw Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p th≠n kw-Lm-S-I-k-an-Xn-bp-am-bn D-S≥ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

tIm-X-aw-K-ew: s\-√n-°p-gn-{Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\[n-Ir-X-am-bn ssI-tb-dn \-S-Ønb ]m-d-J-\-\w \n-tcm-[-n-®p. {Kma-∏-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Un¬ ap-≠-°m-∏-Sn-°p k-ao-]w A©p-h¿-j-am-bn \-S-Øn-h-∂ ]md-J-\-\-am-Wp d-h-\yp A-[n-IrX¿ \n-tcm-[n-®-Xv.

\m-´p-Im¿ \¬-In-b ]-cm-Xnsb-Øp-S¿-∂m-Wp ]m-d-J-\-\w \n¿-Øn-h-bv-°m≥ A-Uo-j\¬ X-l-kn¬-Zm-¿ D-Ø-c-hn-´Xvv. -{Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw Fw A-–p¬ I-co-ans‚ D-a-ÿ-X-bn-ep-≈ 1.10 G-°dn¬ A-©p h¿-jw ap≥-]m-Wp ]m-d J-\-\-Øn-\p ssa-\n-Mv

B≥-Uv v Pn-tbm-f-Pn A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv k¿-°m-dns‚ 50 sk‚ v Iq-Sn ssI-tb-dn J\-\w \-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂p.k-ao]-hm-kn-I-fp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂p Xm-eq-°v k¿shb¿ \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-¬ A-\[n-Ir-X ssI-tb-‰w I-s≠-Øn-b-

n-cp-∂p. ssa-\n-Mv B≥-Uv Pn-tbmf-Pn h-Ip-∏v v A-\p-h-Zn-®-Xn-epw Iq-Sp-X¬ ÿ-ew ssI-tb-dn ]md-s]m-´n-®X - m-bpw ]m-da - S- A-]I - Sm-h-ÿ-bn-em-sW-∂pw k¿shb¿ dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂p. s\-Spw-ßw-{]-bn¬ Fw Fw jwkp-±o≥ F-∂-bmƒ-°m-bn-cp-∂p ]m-d J-\-\-Øn-\p sse-k≥-kv

\¬-In-bn-cp-∂-Xv .sse-k≥-kn√m-Ø G-tgm-fw ]m-da - S- I - f - m-Wv s\-√n-°p-gn ]-©m-bØ - n-s‚ hnhn-[ {]-tZ-i-ß-fn¬ {]-h¿-Øn°p-∂X - v Cu ]m-da - S- I - ƒ-s°-Xntc \m-´p-Im¿ \m-fp-I-fm-bn {]t£m-`-Øn-em-Wv. a-‰p ]m-d-a-SIƒ-s°-Xn-tc-bpw \-S] - S- n th-Wsa-∂ B-hi - yw i-‡a - m-Wv.

Ing-¡-¼-ew -]©m-b-¯n Sm-dn-Mv saä-en hym]-I {Iat¡Sv s]-cp-ºm-hq¿: In-g-°-º-ew ]©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ Sm-dn-Mn-\m-bn Iq-´n-bn-´n-cn°p-∂ sa-‰-en¬ hym-]-I {I-at°-Sv I-s≠-Øn. F-d-Wm-Ipfw- ˛ tX-°-Sn tdm-Un¬ ]-´n-a-‰w ˛ -In-g-°-º-ew `m-K-Øv tdm-Uv Sm¿ sN-øp-∂-Xn-\m-bn C-d-°n-b sa-‰-en-em-Wv In-g-°-º-e-sØ hy-h-km-bn-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bmb Sz‚n-20bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬

\m-´p-Im-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ Sz‚n-20 No-^v tIm-˛-Hm¿-Un-t\‰¿ km-_p Fw tP-°n-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv {Ia-t°-Sv I-s≠-Øn-b-Xv. H-cp In-tem-ao-‰¿ h-cp-∂ `mKw Sm¿ sN-øp-∂-Xn-\pw Ip-gn-bS-°¬ tPm-en-°p-am-bn Rm-d≈q¿, ssa-em-Spw-Ip-∂v `m-KØm-Wv sa-‰¬ Iq-\ Iq-´n C-´n-cn°p-∂-Xv. \n-c-∏m-b ÿ-e-Ø-√

sa-‰¬ Iq-\ Iq-´n-bn-cn-°p-∂-Xv. C-Xv A-f-hn¬ Ir-{Xn-aw Im-Wn°m-\m-sW-∂p Sz‚n-20 `m-c-hmln-Iƒ B-tcm-]n-®p. Im¬ C-©v sa-‰-en-s‚ ap-Ifn¬ \m-en-©v I-\-Øn¬ ap°m¬ C-©n-s‚ sa-‰¬ ]p-X-∏n®n-cn-°p-∂ \n-e-bn-em-Wv sa‰¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xv. I-W°n¬ h≥ Ir-{Xn-a-am-Wv I-cm-dpIm-c≥ \-S-Øn-Xn-cn-°p-∂-Xv. A-

[n-Ir-X-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS Icm-dp-Im-c≥ \-S-Øn-b A-gn-a-Xn°v Iq-´p \n-∂ F-√m-h-sc-bpw \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠ph-c-W-sa-∂v Sz‚n -20 No-^v tIm˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ B-h-iy-s∏-´p. A-gn-a-Xn \-S-Øn-b I-cm-dpIm-c-s\ I-cn-º-´n-I-bn¬-s∏-SpØn \n¿-am-Ww X-S-b-W-sa-∂pw tdm-Uv \n¿-am-W-Øn¬ Sz‚n20bp-sS ta¬-t\m-´w Aw-Ko-I-cn-

Øn¬ t\-Xm-°ƒ kq-N-\ \¬In-. s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ B`y-¥-c a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W≥, tI-{μ-k-l-a-{¥n sIm-Sp-°p-∂n¬ kp-tc-jv, s_∂n _-l-\m≥ Fw.F¬.F XpS-ßn-b {]-ap-J¿ ]-s¶-Sp-°p-∂p≠v. C-Xn-\n-sS k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{¥n-am-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m-sX i-Iv-Xn-{]-I-S-\w Zp¿-_-e-am°m≥ sF {Kq-∏pw A-Wn-b-dbn¬ \o-°w B-cw-`n-®n-´p-≠v. ap≥-h¿-j-ß-fn¬ Pn-√-bn-¬ F, sF {Kq-∏v t]m-cv G-‰-hpw IqSp-X¬ \n-e-\n-∂-Xpw s]-cp-ºmhq-cn-em-bn-cp-∂p. C-Xn-\v ti-jw sF {Kq-∏v ]©m-b-Øp-I-fpw \-K-c-k-`-bpw Iq-´-tØm-sS ssI-b-S-°n-bn-cp∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v {Kq-∏v t]mcv sI-´-S-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p. F∂m¬ sF {Kq-∏p-Im-c-\m-b sI.]n.kn.kn P-\. sk-{I-´-dnbpw sF. F≥.‰n.bp.kn Pn-√m {]-kn-U‚p-am-b Sn ]n l-k-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ s]-cp-ºm-hqcn¬ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ X-e-

Øn-¬ A-Wn-Iƒ Iq-´-tØm-sS kw-L-Sn-®-tXm-sS-bm-Wp F-dWm-Ip-f-tØ-°p am-dn-b s_∂n _-l-\m-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ho-≠pw s]-cp-ºm-hq-cn¬ {Kq-∏v t]m-cv i-Iv-X-am-°n-bn-cn°p-∂-Xv. C-Xn-\n-sS F {Kq-∏n-ep-≠mbn-cp-∂ {]-ap-J-cm-b ]-e-cpw sF {Kq-∏n-te-°v am-dn-bn-cp-∂p. C-Xpw F {Kq-∏n-s\ sNm-Sn-∏n-®ncn-°p-I-bm-Wv. s]-cp-ºm-hq¿ ta-J-e-bn-se t]m-en-kv tÃ-j≥ Dƒ-s∏-sSbp-f-f k¿-°m¿ Hm-^o-kp-Ifn¬ h≥ A-gn-a-Xn-I-fpw {I-at°-Sp-I-fpw \-S-°p-I-bm-sW∂pw C-Xn-\p Nn-e `-c-W-I-£n t\-Xm-°ƒ A-\p-hm-Zw \¬-IpI-bm-sW-∂pw F {Kq-∏v t\-Xm°ƒ hn-fn-®p-tN¿-Ø ]-{X-ktΩ-f-\-Øn¬ hy-Iv-X-am-°n. CXn-s\-Xn-tc _-lp-P-\ {]-t£m`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw t\Xm-°ƒ A-dn-bn-®n-´-p-≠v. C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n-\m-Wv ktΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂Xv.

Xp kw-_-‘n-®v sa-Un-°¬ kw-Lw {]-tZ-iw k-μ¿-in-®v ]T-\w \-S-Øn A-Sn-b-¥-c \-S-]Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂p ]©m-b-Øv saw-_¿ F¬-tZm F{_-lmw B-h-iy-s∏-´p. Im≥-k¿, lr-Zb - ˛- h - r-° kw_-‘-am-b tcm-K-߃, Sn._n., Kp-cp-X-c-am-b Xz-°v tcm-K-߃ aq-ew \n-ch - [ - n Ip-Spw-_ß - ƒ hnj-an-°p-I-bm-Wv. km-[m-c-W°m-cn-epw sXm-gn-em-fn-I-fn-ep-am-

Wv tcm-Kw _m-[n-®-h-cn¬ G-sdbpw. ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ {]tZ-i-ß-fn¬ ssπ-hp-Uv I-º-\nIƒ, ]m-da - S- I - ƒ, πm-Ãn-Iv I-º\n-Iƒ, sN-dp-In-S, hy-h-km-b߃ Dƒ-s∏-sS \q-dn-e-[n-Iw ÿm-]-\-߃ aq-e-ap-≈ a-en-\oI-c-Ww Kp-cp-X-c-am-Wv. \n-c-h-[n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-XnIƒ D-s≠-∂p ]-d-bp-tºm-gpw ]©m-b-Øn-se ip-≤-P-e-hn-X-cW-hpw A-h-Xm-f-Øn-em-Wv. ]-

°-W-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw tdm-Uv \n¿-am-WØn-s‚ hn-i-Zmw-i-߃ B-hiy-s∏-´n-´p-s≠-¶n-epw C-Xp-hsc e-`y-am-bn-´n-√. tdm-Uv \n¿-amW-Øn-se {I-a-t°-Sn-s\ kw‘n-®v h-Ip-∏v a-{¥n, No-^v F©n-\o-b¿, hn-Pn-e≥-kv F-∂nh¿-°v I-Ø-b-®n-´p-s≠-∂pw `mc-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.

cm-b-aw-K-ew k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯m-bn

tkm-an¬ Hm-tW-gv-kv B‚ v ssπ-hp-Uv am-\p-^m-tŒ-gv-kv Atkm-kn-tb≥ A√-{] taJem I-Ω-n‰n Hm-^nkv Pn√m {]-knU‚ v Fw Fw ap-Po-_v d-lm-am≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

ss¹-hp-Uv am-\p-^m-tÎ-gv-kv A-tkm-kn-tbj³ taJe I½-nän cq-]o-I-c-n¨p s]-cp-ºm-hq¿: tkm-an¬ HmtW-gv-kv B‚ v ssπ-hp-Uv am-\p^m-tŒ-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ A-√-{] ta-J-em I-Ω-n-‰n cq-]o-Ic-W-hpw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\hpw Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw Fw ap-Po-_v d-“m≥ \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ \n¿-[-\ tcm-Kn-Ifm-b c-hn, kn Fw kp-sse-am≥, A-en-bm¿ F-∂n-h¿-°p-≈ [-\k-lm-b hn-X-c-Ww Pn-√m sk{I-´-dn sI Fw A-–p¬ I-cow,

]m-bn-{] ]-©mb-¯v Im³-k-dn-sâ ]n-Sn-bnÂ; Imc-Ww I-s−-¯-W-sa-¶v P-\§Ä aq-hm-‰p-]p-g: ]m-bn-{] {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Xr-°-f-Øq¿, ]mbn-{] ta-J-e-I-fn¬ Im≥-k¿ hym-]-I-am-Ip-∂-Xn-s\ kw-_‘n-®v B-tcm-Ky-hI - p-∏v ]T-\w \S-ØW - s - a-∂v B-hi - y-ap-b¿ - ∂ - p. Im≥-k¿ _m-[n-X-cp-sS F-Æw A-\p-Zn-\w h¿-[n-°p-Ib - m-Wv. Xr-°-f-Øq¿ ta-J-e-bn¬ am-{Xw 18 t]¿ Im≥-k¿ Nn-In¬k-bn-em-Wv. hn-Zym¿-Yn-I-sf t]m-epw Im≥-k¿ ]n-Sn-s]-Sp-∂-

s]-cp-ºm-hq¿: Ip-Ω-t\m-Sv bp.]n kv-Iqƒ a-μn-c \n¿-am-WØn-\m-bn hn ]n k-Po-{μ≥ Fw.F¬.F.bp-sS hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw H-cp tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. In-g-°-º-ew {Km-a-∏©m-bØv tam-U¬ k-Iq-fm-bn D-b¿Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ^≠v A-\p-h-Zn-®-Xv. \q-‰m-≠v ]-g°-ap-≈ sI-´n-Sw s]m-fn-®p \o°n-bm-Wv ]p-Xn-b a-μn-cw \n¿-an°p-∂-Xv. 6 ¢m-kv ap-dn-I-fpw a-‰p ku-I-cy-ß-fpw sI-´n-S-Øn-ep≠m-Ipw. \n-e-hn¬ {]o-ss{]-a-dn-bpw Cw-•o-jv ao-Un-b-hpw {]-h¿Øn-°p-∂p-s≠-¶n-epw ¢m-kv ap-dn-I-fp-sS A-]-cym-]v-X-X aqew h-f-sc-b-[n-Iw _p-≤n-ap-´nem-bn-cp-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ. kvIqƒ hn-I-k-\ k-an-Xn-bp-sSbpw {Km-a-]-©m-b-Øv `-c-W-kan-Xn-bp-sS-bpw \n-c-¥-c B-hiy-sØ Xp-S¿-∂m-Wv ^-≠v A\p-h-Zn-®-sX-∂v Fw.F¬.F. ]d-™p. \n-e-hn¬ 250Hm-fw Ip-´nI-fm-Wv kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂Xv.

ssI-tbäw: s\-Ãn-¡p-gn- ]©mb-¯v {]-kn-Uân-sâ ]m-d a-S-bv-¡v \n-tcm[\w

X-¦¨sâ X-«-I-¯n F hn-`m-K-¯n-sâ i-Iv-Xn-{]-I-S-\w C¶v s]-cp-ºm-hq¿: bp.Un. F-^v I¨-ho-\-¿ ]n ]n X-¶-®-s‚ X´-I-Øn¬ F hn-`m-K-Øn-s‚ Nph-Sp-d-∏n-°m≥ Ip-dp-∏w-]-Snbn¬ C-∂v i-Iv-Xn-{]-I-S-\w. th-ßq¿ ta-J-em t^m-d-kv-‰v B‚ v P-\-d¬ h¿-t°-gv-kv bq\n-b-s‚ te-_-en-em-Wp C-Øh-W F {Kq-∏v i-Iv-Xn sX-fn-bn°m≥ cw-K-sØ-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. ssh-Io-´v \-S-°p-∂ {]-I-S-\Øn-\pw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Ønepw kw-ÿm-\ t\-Xm-°-sf AWn \n-c-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw sF {Kq-∏n-s‚ t\-Xm-°-sf ]q¿W-am-bpw H-gn-hm-°n-bn-cn-°p-Ibm-Wv. F {Kq-∏v ]p-d-Øn-d-°n-b t\m-´o-kn-epw ^v-f-Iv-kv t_m¿Up-I-fn-epw B‚-Wn {Kq-∏v t\Xm-°-sf am-{X-am-Wv Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-f-f-Xv. C-Xn¬ {]-tIm]n-X-cm-b H-cp hn-`m-Kw -^-vf-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ I-gn-™ Zn-h-k-w \-in-∏n-®n-cp-∂p. k-tΩ-f-\w F {Kq-∏n-s‚ i-Iv-Xn sX-fn-bn-°psa-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-

3

Ip-½-t\m-Sv bp-.]n. {_Ò]p-c-¯v B[p-\n-I kv-Iq-fn-\v Jcamen\y ¹mâv \nÀ-an¡pw: a{´n In- º - e - w: {_-“] - p-cØ - v A- cm-a-Øv h-Ip-∏pw kw-bp-‡-amH-cp tIm-Sn cq-] Sp-Øg° Un-kw-_t- dm-sS B-[p-\n- bn Im-°\ - m-Sv ]m-et- ®m-Sv tdm-Uv

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y hr-¡-tcm-K\nÀ-W-b Iym-w-]v

KOCHI/EKR

©m-b-Øn¬ \-S-°p-∂ sa-Un°¬ Iymw-]p-Iƒ P-\-ß-fn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-\pw ^-e-{]-Z-ambn \-S∏ - m-°p-∂X - n-\pw I-gn-™n√. B-bn-c° - W - ° - n-\v A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ A-[n-hkn-°p-∂ {]-tZ-i-߃ hr-Ønlo-\-am-b tI-{μ-ß-fn-em-Wv. sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn {]-h¿-Ø\w \-S-°p-∂p-s≠-¶n-epw Hm-SIƒ, tXm-Sp-Iƒ F-∂n-h-bp-sS ip-No-Ic - W - w \-S° - p-∂n-√.

Pn-Ãm kv-Iq-Ä I-temÂ-k-hw aq-hm-äp-]p-g-bn aq-hm-‰p-]p-g: F-d-Wm-Ip-fw d-h\yq Pn-√m kv-Iq-ƒ I-tem¬-khw P-\p-h-cn B-dp ap-X¬ H-ºXp h-sc aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ \-S°pw. ]-Xn-\m-ev hn-Zym-`ym-k D]-Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ I-em-{]Xn-`-Iƒ ]s¶-Sp-°pw. ta-f-bpsS tem-tKm {]-Im-i-\-hpw kzmK-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S\-hpw 16 \p cm-hn-se 11 \p ap-Jyth-Zn-bm-b K-h.tam-U¬ shmt°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-Udn-bn¬ \-S-°pw. c-Pn-kv-t{S-j≥ tIc-f t^m-dà - v s{]m-´Œ - o-hv Ãm-^v A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n tIm-Xa - wKew X-t´-°m-Sv P-\p-h-cn \m-en-\v \-S-°pw. kw-LS- n-∏n-® ]T-\I - ymw-]v C-Sp-°n ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ sI k-Pn D-ZL v- mS-\w sN-øp∂p

J-Pm-©n kn sI A-–p¬ a-PoZv, tPm. sk-{I-´-dn kn Fw C-kvam-bn¬ F-∂n-h¿ tN¿-∂v \n¿h-ln-®p. I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fmbn kn Fw A-jv-d-^v ({]-knU‚ v), ‰n hn k-eow, kn Fw APn, (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), ]n Fw d-jo-Zv (P-\. sk-{I-´-dn), F-_n h¿-Ko-kv, kn F-kv Pem¬ (tPm. sk-{I-´-dn-am¿), ‰n Fw d- m-Jv (J-Pm-©n) F-∂nh-sc Xn--cs™-Sp-Øp.

hym-P-Nm-cm-bw ]n-Sn-Iq-Sn tIm-X-aw-K-ew: F-d-Wm-Ip-fw F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kvIzm-Uv \-S-Øn-b Xn-c-®n-en¬ hym-P-Nm-cm-bw ]n-Sn-s®-Øp. {In-kv-a-kv ]p-Xp-h¬-k-cmtLm-j-ß-fp-sS h¿-[n-® B-hiyw ap-∂n¬ I-≠v I-n-g-°≥-taJ-e-bn¬ hym-P-hm-‰-pw A-\-[nIr-X a-Zy-hn¬-]-\-bpw hym-]-Iam-sW-∂p c-l-ky-hn-h-c-sØXp-S¿-∂m-Wv F-Iv-ssk-kv kvs]-jy¬ kv-Izm-Uv kn.sF A\n¬-Ip-am-d-n-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-Lw C-©-sØm-´n, ]m-e-a-‰w, ]p-t∂-°m-Sv, X-t´°m-Sv, Ip-´-ºp-g, h-Sm-´p-]m-d, C-Sa-e-bm¿ tI-{μo-I-cn-®v Xn-c-®n¬ \-S-Øn-b-Xv. Xn-c-®n-en¬ Ip-´-ºp-g-bn¬ \n-∂pw c-≠p en-‰¿ hym-P-Nm-cmbw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Ip-´-ºp-g Ipd-º-Øv a-Øm-bn a-I≥ tdm-bn F-∂p hn-fn-°p-∂ F-{_lmw(49) s\ kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´p ]n-Sn-Iq-Sn. {]-Xn-sb tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-\p ti-jw tIm-X-aw-K-ew tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp. ta-J-e-bn¬ \-S-°p-∂ A-\[n-Ir-X a-Zy-hn¬-]-\-bv-°pw hyP hm-‰n-\w F-Xn-tc ]-cn-tim-[\-bpw \-S-]-Sn-bpw Ip-´-ºp-g td©v F-Iv-ssk-kn-\p Io-gn¬ \-S°p-∂n-s√-∂p ]-cm-Xn hy-m-]-Iam-Wv.

s]-cp-ºm-hq¿: A-dp-]-Xv ]q¿Øn-bm-°n-b F-√m-h¿-°pw kmaq-ly-kp-c-£m s]≥-j≥ ]-≤Xn \-S-∏m-°n-b ]-©m-b-Øm-bn cm-b-aw-K-e-sØ kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ {]-Jym-]n-®p. 4461 t]¿-°m-Wv ]-©m-b-Øv hgn s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xv. {]-Xn-h¿-jw \m-ep-tIm-Sn cq] C-Xn-\m-bn sN-e-h-gn-°pw. aq∂p-e-£-Øn¬ Xm-sg hm¿-jnI h-cp-am-\-ap-≈ F-√m-h¿-°pw s]≥-j≥ e-`n-°pw. bp.Un.F^v I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-Ppt]mƒ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI sI am-Øp-°p-™v, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn U‚ v sd-Pn C-´q-∏v, Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw Nn-∂-Ω h¿-Ko-kv, ]©m-b-Øv sU-]-}-´n U-b-d-Œ¿ sI A¿-Pp-\≥, Aw-_n-I ap-cfo-[-c≥, tPm-bv ]q-tW-en, t]mƒ D-Xp-∏v, F≥ ]n A-P-bIp-am¿ kw-km-cn-®p.

I ku-Ic - y-ßt- fm-Sp Iq-Sn-b ]pXn-b- J-ca - m-en-\y πm‚n-s‚ \n¿am-Ww ]q¿-Øn-I-cn-°p-sa-∂v a{¥n a-™f - mw-Ip-gn A-en. {_-“]p-c-Øv \n-e-hn-ep-≈ J-c-am-en\y πm‚ v k-μ¿-in-®v kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]p-Xn-b πm‚n-\p-≈ sS≥U¿ \-S-]-Sn-Iƒ t\-c-sØ ]q¿Øn-bm-°n-bn-cp-s∂-¶n-epw sSIv-t\m-f-Pn kzo-Im-cy-am-bn-cp∂n-√m-Ø-Xn-\m¬ D-t]-£n-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-I-cn-°phm≥ In-‰v-tIm-sb Np-a-X-se-∏Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂pw a-{¥n ]-d™p. am¿-®v 31\-Iw sS≥-U¿ \S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-I-cn-®v G-{]ntem-sS ]p-Xn-b πm‚n-s‚ \n¿am-Ww Xp-S-ßpw. Iq-Sm-sX πm‚n-\p k-ao-]w Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂ πm-Ãn-Iv th¿Xn-cn-®v tdm-Up-I-fp-sS Sm-dn-Mn\m-bn D-]-tbm-Kn-°p-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. πm-Ãn-Iv am-en\yw 10 i-X-am-\w Sm-dn¬ tN¿Øp tdm-Uv \n¿-an-°p-∂ ]-≤X - n°v Xp-S° - w Ip-dn-°p-Ib - m-Wv. \K-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏pw s]m-Xp-a-

\n¿-an-°m≥ ]-≤-Xn-bn-´p-≠v. ]≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w 20\p s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hn sI C{_m-low Ip-™v \n¿-h-ln-°pw. kw-ÿm-\-sØ ap-gp-h≥ tdm-Up-I-fpw πm-Ãn-Iv am-en-\yw D-]-tbm-Kn-®v Sm¿ sN-øp-sa-∂v a{¥n ]-d-™p. sIm-®n≥ tIm¿-∏td-j≥ ta-b¿ tSm-Wn N-Ω-Wn, sU-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z, Btcm-Ky Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ A-jv-d-^v, ¢o≥ tI-c-f I-º-\n am-t\-P¿ I-_o¿ _n lm-dq¨ Xp-S-ßn-b-h-cpw a-{¥ntbm-sSm-∏w {_-“-]p-cw πm‚ v k-μ¿-in-®p.

{]-I-S-\w \-S-¯n s]-cp-ºm-hq¿: {Km‚ v tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-en-s‚ Iq∏¨ I-cm¿ d-±m-°n-b sslt°m-S-Xn hn-[n kzm-K-Xw sN-bvXp kw-kv-Ym-\ hym-]m-cn - hy-hkm-bn k-an-Xn s]-cp-ºm-hq-cn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. G-cn-b {]-kn-U‚ v ]n ]n tU-hn-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.Cu-Ãv bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v hn. ap-c-fn A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

Ing°ºew ]©mbØns‚ hnhn[ `mKßfn¬ Sm-dnMn\mbn Iq´nbn´ncn°p∂ sa-‰-¬ hyhkmbnIfpsS Iq´mbvabmb Sz‚n- 20bpsS t\XrXzØn¬ \m´pImcpsS km∂n[y-Øn¬ ]-cn-tim-[n-°p∂p

Ip-f-¼p-tcm-Kw _m-[n-¨ I-¶p-Im-en C-d-¨n hnÂ-¸-\ hym-]-Iw s]-cp-ºm-hq¿: Ip-f-ºp-tcm-Kw _m-[n-® I-∂p-Im-en-I-sf Adhp-im-e-I-fn¬ I-im-∏p sN-bv-Xp hn¬-°p-∂-Xmbn ]-cmXn-. Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ tcm-Kw _m-[n-® I-∂p-Imen-I-sf Ip-d-™ hn-e-bv -°v hm-ßn-bm-Wv A-d-hp-im-e-I-fn¬ F-Øn-°p-∂-Xv. tcm-Kw _m-[n-® I-∂p-Im-en-Isf In-´p-∂ hne-bv-°m-Wp I¿-j-I¿ I-im-]p-Im¿-°v hn¬-Ip-∂-Xv. In-g-°-º-ew, ]p-°m´p-]-Sn, sh-tßm-e, Nq-≠n, `m-K-ß-fn¬ \n-c-h-[n A-d-hp-im-eI-fm-Wv sse-k≥-kn-√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. A-d-hp-im-eI-fn¬ \n-∂pw C-d-®n hm-ßp-∂-h¿ Iq-Sp-X¬ Pm-{K-X ]p-e¿Ø-W-sa-∂p A-[n-Ir-X¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In.

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: ssk-XI - w _p-°v-kv ]p-dØ - n-d° - p-∂ kp-tc-jv In-gn-√Ø - n-s‚ B-Im-it- Ø-°p-≈ Zq-cw F-∂ I-Ym-ka - m-lmc-Øn-s‚ {]-Im-i\ - h - pw km-ln-Xy-kw-Ka - h - pw km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw.\m-sf cm-hn-se 10\v s]-cpºm-hq¿ hym-]m-c `-h\ - n¬ \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ sI Fw F k-emw A-[y-£X - h-ln-°pw.ssk-XIw am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ P-Ãn≥ tP-°_ - v kw-km-cn-°pw.

tam-jWw: F._n.hn.]n. t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]-cmXn Im-eSn: kw-kvIr-X k¿-hI-em-im-e-bp-sS t_m-bokv tlmÃ-en¬ \-S-∂ tam-j-W ]-c-º-c-Iƒ-°p ]n-∂n¬ F._n.hn.]n. bq-\n-‰v sk-{I-´-dn-bm-sW-∂p Nq-≠n-°m-´n hnZym¿-Yn-Iƒ Ime-Sn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. ]Ww, saΩ-dn-Im¿Uv, F.Sn.Fw. Im¿-Uv F-∂n-h-bm-Wv tamj-Ww t]m-bXv. k¿-hI-emim-e A-[n-Ir-X¿°pw tam-jW-sØ kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p-I-bmWv. ]-cm-Xn-°m¿s°-Xn-tc F._n.hn.]n. {]-h¿-Ø-I¿ `oj-Wn ap-g-°p-∂psh∂pw \-„-s∏-´ ]-Whpw a‰pw ho-s≠-Sp-Øv \¬-I-Wsa∂pw ]-cm-Xn-°m¿ B-h-iy-s∏-´p.

]m-bn-{]-bn `q-c-ln-XÀ kÀ-¡mÀ `q-an-bn Ip-Sn sI«pw aq-hm-‰p-]p-g: kwÿm-\ k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® kotdm em‚ vse- v ]-≤-Xn-{]-Im-cw ]m-bn-{]∏-©m-b-Øn¬ H-cmƒ-°pt]mepw `q-an sIm-Sp-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]-©mb-Øv {]-tZi-sØ k¿-°m¿ `q-an ssI-tbdn Ip-Sn¬ sI-´p-∂-Xp-ƒs∏-sS-bp-≈ k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v aq-hm-‰p]p-g P\-k-` .ap-f-hq¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-te-°v `q-c-ln-X-¿ \-SØnb am¿-®v ^m.sP-bnw-kv h-S-t°¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

sh-t§me hn-tÃPv Hm-^o-kn-Â Hm-^nk-sd \n-b-an¡Ww: bq-¯v tIm-¬-{K-kv s]-cp-ºm-hq¿: sh-tßm-e ]m-da-S Zp-c-¥-sØ Xp-S¿-∂v I-gn™ B-dp am-k-am-bn k-kvs]≥-j-\n-em-b hn-t√-Pv Hm-^ok¿-°v ]-I-cw a-s‰m-cp Hm-^o-ksd \n-b-an-°m-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v bq-Øv tIm-¨-{K-kv sh-tßm-e a-fi-ew I-Ω-‰n shtßm-e hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\v ap∂n¬ kq-N-\m k-a-cw \-S-Øn. B-dv am-k-am-bn sh-tßm-e hnt√-Pv Hm-^n-kn¬ Hm-^n-k¿ C√-Xm-bn-´v. A-d-bv-°-∏-Sn, hm-g-°p-fw hnt√-Pp-I-fn-se Hm-^n-k¿-am¿-°v Xm¬-°m-en-I Np-a-X-e \¬-Inbm-Wp sh-tßm-e hn-t√-Pn-se tPm-en-Iƒ -sN-bv-Xn-cp-∂-Xv.F∂m¬ Cu Hm-^o-k¿-am¿ ct≠m aq-t∂m Zn-h-kw Iq-Sptºmƒ ssh-Io-´v aq-∂v a-Wn-°v ti-jw h-cn-I-bpw s]-s´-∂p Xncn-®p t]m-hp-I-bpw sN-øp-∂ Ah-ÿ-bm-Wp-≈-sX-∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-®p. A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aqew ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw e-`nt°-≠ hm¿-≤-Iy-Im-e s]≥j≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h-[n t£-a ]-≤-Xn-Iƒ-°p hn-t√Pn¬ \n-∂pw k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ In-´m-sX P-\w _p-≤n-ap-´p-I-bmWv. I-gn-™ \m-ev am-k-am-bn

hn-t√Pv Hm-^nk-sd \n-b-an-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v bq-Øv tIm-¨-{K-kv sh-tßm-e a-fi-ew IΩn-‰n hn-t√Pv Hm-^nkn\v ap-∂n¬ kqN-\m k-a-cw \-S-Øp∂p ]p-Xn-sbm-cp hn-t√-Pv Hm-^n-ksd \n-b-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v ]-e kw-L-S-\-I-fpw cw-K-Øv h-s∂-¶n-epw A-[n-Ir-X-cp-sS `mK-Øv \n-∂pw bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw ssI-s°m-≈m-Ø km-l-Ncy-Øn-em-Wp bq-Øv tIm¨-{Kkv kq-N-\m k-a-c-w \-S-Øn-b-Xv. bq-Øv tIm¨-{K-kv \n-tbmP-I a-fi-ew {]-kn-U‚ v tPmPn tP-°-_v k-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.a-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw B¿ dn-bm-kv A-[y-£-X hln-®p.a-fi-ew `m-c-hm-ln-I-fmb bp Fw j-ao¿, t_-kn¬ tP°-_v, ]n F jn-lm-_v, sI sI

j-ao¿, A≥-km¿ A-ko-kv kw_-‘n-®p.

Pohn-X ZÀ-i-\ sk-an-\mÀ Im-eSn: a-‰q¿ sk‚ v.B‚-Wokv F¬.]n.kv-Iq-fn¬ c-£n-Xm°ƒ-°m-bn Po-hn-X-Z¿-i-\ skan-\m¿ \-SØn. am-t\-P¿ ^m.tPm¨ A-b-\n-bm-S≥ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI F-kv Zn-eo-]v A-[y-£X h-ln®p. kn-ÿ tc-J, _n-μp sk-_m-Ãy≥ kw-km-cn®p. AUz.Nm¿-fn t]mƒ ¢m-s -Sp-Øp.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-12-14  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-12-14  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-12-14