Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

2 \hw-_¿ 2013- i\n

Adnbn-¸pIÄ

-kz-´w-`mj-sb

am-t\-Pv-saâv tIm-gv-kp-I-fn {]-th-i-\w

a-e-bm-fn-IÄ Zo-]v-X-am-bn; \-µn ]d-ªv {]-^.Fw sI km-\p A-h-K-Wn-¡p-¶p: sIm-®n: F-gp-Ø-—≥ ]p-c-kv- Ã-sd a-{¥n sI _m-_p, e-fn-X- jn-\v F-gp-Ø-—-\v ]p-c-kv-Im-cw Im-c-\n-d-hn¬ Im-cn-bv-°m-ap-dn- I-em A-°m-Z-an- {]-kn-U‚ v {io- \¬-Im≥ I-gn-bp-∂-Xn-¬ Nm-cnkm\p amÌÀ bn-se k-‘y Zo-]v-X-am-bn. {]- aq-e-\-K-cw tam-l≥,ta-b¿ tSm- Xm¿-∞y-ap-s≠-∂v a-{¥n A-dn-

sIm-®n: cm-P-Kn-cn sk‚¿ t^m¿ _n-kn-\-kv kv-‰-Uo-kns‚ am-t\-Pv-sa‚ v tIm-gv-kp-Ifn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Fw._n.F, Fw.F-®v.B¿.Fw, ]n.Pn.Un.Fw C‚¿ \m-j-W¬ F-Iv-kv-tN-©v Fw._n.F t{]m{Kmw F-∂o tIm-gv-kp-I-fn-te°m-Wv {]-th-i-\w. hn-h-c߃:www.rajagiri.edu- F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. t^m¨:2426554.

I-c-Sv en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p sIm-®n: hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fnte-°v 2014˛16 h¿-j-ß-fn¬ ]cn-K-Wn-°-s∏-tS-≠ hn-ap-‡ `S≥-am-cp-sS I-c-Sv sk-e-Iv-Sv enÃv Pn-√ ssk-\n-I t£-a Hm^n-kn¬ {]-kn-≤o-I-cn-®n-´p≠v. Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿-°v Hm^n-kp-am-bn _-‘-s∏-´v en-Ãv ]-cn-tim-[n-®v ]-cm-Xn-I-tfm \n¿-tZ-i-ß-tfm B-t£-]-ßtfm D-s≠-¶n¬ \-hw-_¿ 30 h-sc Hm-^n-kn¬ k-a¿-]n°mw. e-`n-® ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-tim[n-® ti-jw Ip-‰-a-‰ en-Ãv Unkw-_¿ 31\-Iw {]-kn-≤o-I-cn°p-sa-∂v Pn-√m ssk-\n-I sh¬-s^-b¿ Hm-^n-k¿ ]n sP tP-°-_v A-dn-bn-®p.

Cu h¿j-sØ F-gp-Ø-—≥ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v A¿-l\m-b {]-^ Fw sI km-\p-hn-s\ a{¥n sI kn tPm-k^v ho-´n-se-Øn A-\p-tam-Zn-°p∂p. a{¥n sI _m-_p, ssl_n Cu-U≥ Fw.F¬.F., sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn NΩ-Wn k-ao]w

tZiob ImgvN-¸mSv tIm¬{K-kn-\p -am{Xsa¶v \yp\-]-£-skÂ

Rm-d-°¬: cm-Py-Øv tZ-io-amb Im-gv-N-∏m-Sv tIm¨-{K-kn-\p am-{X-sa-∂v tIm¨-{K-kv (sF) \yq-\-]-£-sk¬ kw-ÿm-\ sIm-®n: h-cm-∏p-g k¿-°m¿ X- {]-kn-U‚ v sI sI sIm-®p-apSn-Un-t∏m-bn¬ hn-hn-[ ¢m-kpl-Ω-Zv {]-kv-Xm-hn-®p. h¿-Ko-bI-fn¬-s∏-´ tX-°v X-Sn-Iƒ te- X-°pw Xo-{h-hm-Z-Øn-\p-sa-Xne-Øn-\v X-bm-dm-bn-´p-≠v. \-hw- sc \yq-\-]-£ tIm¨-{K-kv ]_¿ B-dn-\v cm-hn-se 10\m-Wv ≈n-∏p-dw tªm-°v {]-kn-U‚ v te-ew. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v hn F-Iv-kv _-\-Un-Œn-s‚ t\G-eq¿ Un-t∏m Hm-^n-kn-tem Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ hm-l-\-{]9446345803, 8547604408 F-∂o N-c-W-Pm-Y-bp-sS k-am-]-\w \-º-cp-I-fn-tem _-‘-s∏-SpD¬-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cphm≥ Un-t∏m Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p.

X-Sn-te-ew

∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv Iq-Sp-Xem-bpw {]m-tZ-in-I hn-Im-c-Øns‚ ]p-d-Øv h-f¿-∂p-h-cp-∂ I£n-I-fm-Wv D-≈-Xv. C-h¿-°v tZ-in-b-am-b H-cp Im-gv-N-∏m-Sn-√. a-tX-X-c-Xzw cmPy-Øn-s‚ ]p-tcm-K-Xn-°pw \ne-\n¬-∏n-\pw B-h-iy-am-Wv. F∂m¬ C-Xn¬ I-f-¶w Nm¿-Øn _n.sP.]n A-[n-Im-c-Øn¬ hcm≥ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Iq-´n-t®¿Øp.- Xn-c-s™-Sp-∏n¬ h¿-Ko-b-

hn-Im-cw B-fn-°-Øn-®v cm-PyØn-s‚ A-J-Wv-U-X X-I¿-°m ≥ {i-an-°p-∂ _n.sP.-]n-sb P\-߃ Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂v ktΩ-f-\-Øn¬ A-[y-£-X h-ln® Pm-Ym Iym-]v-‰≥ hn- F-Iv-kv_-\-Un-Iv-Sv B-h-iy-s∏-´p. sI -B¿ -kp-`m-jv,- an-\n Zneo-]v, F -sI k-c-k≥, -A-c-hnμm-£≥ _n X-t®-cn, th-WpIm-°-\m-S≥,- tPm-k-^v t_kn¬, a-t\m-l¿ ]-\-°¬ {]kw-Kn-®p.

sIm-®n: B-flm-`n-am-\-Øn‚ A- ` m- h w- a q- e w- k z- ¥ w- ` m- j - s b A-h-K-Wn-°p-I-bm-Wv a-e-bmfn-I-sf-∂v {]-^.Fw -sI-km-\p. sk‚ v-sX-tc-km-kv tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tI-c-f `mjm-hm-cm-N-c-W-Øn‚ `m-K-ambn-\-S-∂ {]-`m-j-W-]-c-º-c D-ZvLm- S - \ w- s N- ø p- I - b m- b n- c p- ∂ p A-t±-lw. I-Æm-Sn- I-f-fw-]-d-bp-t_m ƒ F-∂-Xm-bn-cp-∂p -hn-j-bw. am-[y-a-߃ Po-hn-X-Øn‚ t\ ¿-°p-]n-Sn-°p-∂ -I-Æm-Sn-bmWv. B-tcm-Ky-I-c-am-b- ho-£Ww-h¿-[n-∏n-°m≥- C-∂-sØ am-[y-a-߃ -{i-an-°p-∂p-t≠msb-∂v ]-cn-tim-[n-t°-≠-XmWv. em-t`-—-bp-≠m-°n-{]-h¿Øn-°p-∂-h¿-°v h-gn-sX-‰mw. em-t`-O- H-c-Xn¿-Øn-I-gn™m¬ a-\p-jy-\p-{]m-[m-\ywsIm-Sp-°p-∂-Xn-\p-]-I-cw ]-WØn-\p-{]m-[m-\yw-sIm-Sp-°pw. au-en-I- am-b-kr-jv-Sn-Iƒ -A-hX-cn-∏n-®p-sIm-≠m-Wv `m-j-bv°p t{i-„-X-sIm-Sp-t°-≠-Xv. kz-¥w-`m-j-bn¬ H-cp-\n-L-≠pD-≠m-°≥-a-e-bm-fn X-]-kv- A\p-jv-Sn-°p-∂n-√. t{i-„ `m-jm-]-Z-hn- sIm≠p-I-cy-an-√. a-e-bm-f-sØ c≠mw-`m-j-bm-bn-Im-Wp-∂-Xp-ah-km-\n-∏n-°-Ww. `m-j-sb-]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\p-f-f ]cn-{i-a-ß-fm-Wv th-≠-Xv. {]^.Fw tXm-a-k v-am-Xyp, {]n≥kn-∏ƒ kn-ÿ- {So-k kw-_‘n-®p.

F-¨v.kn.FÂ. dn-{Iq-«v-saâv sIm-®n: _-lp-cm-{„ I-º-\nbm-b F-®v.kn.F¬. apw-ss_bn-se H-cp {]-ap-J s\-‰v h¿°n-Mv I-º-\n-bm-b kn.Fw. F-kv. C≥-t^m kn-Ãw-kv ss{]-h-‰v en-an-‰-Un-s‚ sIm®n-bn-ep-≈ s{S-bn-\n-Mv Unhn-j-\n¬ sh-®v sS-Iv-\n-° ¬ k-t∏m¿-´v Hm-^n-k¿ X-kvXn-I-bn-te-°v dn-{Iq-´v-sa‚ v \S-Øp-∂p. \q-dv H-gn-hp-I-fm-Wp≈-Xv. _n-cp-Z-[m-cn-Iƒ, {Xn-h¬-kc Un-tπm-a, F≥-Pn-\o-b-dn-Mv _n-cp-Z-[m-cn-Iƒ F-∂n-h¿-°v ]-s¶-Sp-°mw. k-πn-sa‚-dn D-≈h-sc-bpw ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xm-bncn-°pw. A-Sn-ÿm-\ Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w, Cw-•o-jn¬ an-I® B-i-b-hn-\n-an-b-ti-jn F∂n-h A-`n-Im-ayw. 13,000 ap-X¬ 15,000 h-sc-bmWv {]-Xn-am-k i-º-fw. Xm¬-]cy-ap-≈-h¿ c-≠p tIm-∏n _tbm-Um-‰-bp-am-bn \-hw-_¿ \men-\v cm-hn-se ]-Øn-\v kn.Fw.F-kn-s‚ sIm-®n {_m©n¬ t\-cn-´v lm-P-cm-hp-I. t^m¨: 0484 6503380, 9809341331.

A-[ym-]-I H-gn-hp-IÄ Xr-°m-°-c-: Pn.hn.F-®v.Fkv.F-kv Xr-°m-°-c-bn¬ bp.]n hn-`m-K-Øn¬ ]m¿-´v ssSw Pq-\n-b¿ kw-kv-Ir-Xw A-[ym-]-I H-gn-hn-te-°v a-Xnbm-b tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ Zn-hk-th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ \nb-a-\w e-`n-°p-∂-Xn-\v A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Cu-am-kw 6\v D-®-°p 2\v kvIqƒ Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-tI≠-Xm-Wv.

hn-j-am-en\yw H-gp-¡nb a-®n hn FÊ ns â an¶  kµ Ài\w am-en\yw H-gp-¡n-b Xp-Xn-bqÀ ]-cn-t¸-¨n-d- hn F-kv k-µÀ-i-n-¨p sIm-®n: Im-°-\m-Sv I-b-‰p-a-Xnkw-kv-I-c-W ta-J-bn-¬ \n-∂p hn-j-am-en-\yw H-gp-°n P-\-Po-hnXw Zp- -l-am-b Xp-Xn-bq¿ ]-cnt∏-®n-d tXm-´n¬ {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μs‚ an-∂¬ k-μ¿-i-\w. ]-cm-Xn \¬-In-b P-\-߃ t]m-epw hn.F-kn-s‚ k-μ¿-i-\w {]-Xo£n-cp-∂n-√. hn.F-kv. Xp-Xn-bqcn¬ F-Øn-b A-tX-k-a-bw Xs∂ Im-°-\m-Sv kn-hn¬ tÃj≥ ]-cn-k-c-Øp ]m¿-´n \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ ]-´n-I Pm-Xn t£-a k-an-bp-sS I-e-{Œ-td-‰v [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-øm≥ FØn-b kn.]n.Fw Pn-√m sk-{I´-dn kn Fw Zn-t\-iv a-Wn-bpw hn F-kn-s‚ k-μ¿-i-\w A-dn-™ncp-∂n-√. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ kn ]n Fw {]-ap-J t\-Xm-°-fm-cpw hn F-kn-s\ A-\p-K-an-®n-cp-∂n-√. C-∂-se cm-hn-se ]-Ø-c-tbmsS-bm-Wp Xp-Xn-bq-cn¬ hn F-kv F-Øn-b-Xv .Pn-√-bn-se {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw ÿe-Øv F-Øn-bn-cp-∂n-√.bp-hI¿-j-I≥ sI sI hn-P-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-dp-I-W-°n\p \m-´p-Im-cp-sS km-∂n-[y-Øn-

I-b-‰pa-Xn-kw-kvI-c-W ta-J-ebn-¬ \n∂p hn-j-am-en\yw H-gp-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p am-en\yw \n-d-™ Im-°-\m-Sv ]-cn-s∏-®-d hn F-kv k-μ¿-in-°p∂p em-Wp hn-jw Xn-∂ a-Æn-se Zpcn-X-°m-gv-N-Iƒ hn F-kn-s\ Im-Wn-®-Xv. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bn-epw {]-tZ-i-sØ P-\-߃ \¬-In-bn-cp-∂p.F∂m¬ {]-tZ-i-Øp am-en-\y {]iv-\w C-s√-∂p dn-t]m¿-´p \¬In-b a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥ t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ P-\-ßfp-sS ]-cm-Xn A-h-K-Wn-°p-I-

Un.kn. A-´m-cm-{ã ]p-kv-X-I ta-f-¡v Xp-S-¡-w

]p-kv-X-I-§Ä k-aq-l-¯n-sâ kz-s¯-¶v K-hÀ-WÀ \n-Jn Ip-amÀ sIm-®n: ]-sØm-º-Xm-a-Xv Un. kn. A-¥m-cm-{„ ]p-kv-X-I taf-°v F-d-Wm-Ip-fw a-ssd≥ss{U-hn¬ Xp-S-°-am-bn. ]-Xn\m-ev Zn-h-kw \o-fp-∂ ]p-kv-XI ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w K-h¿W¿ \n-Jn¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln®p. A-dn-hn-eq-sS-bp-≈ im-‡oI-c-W-am-Wv hm-b-\-bp-sS ZuXy-sa-∂pw ]p-kv-X-I-߃ k-aql-Øn-s‚ kz-Øm-sW-∂pw Kh¿-W¿ ]-d-™p. ]p-kv-X-I ta-f-I-sf t{]m¬km-ln-∏n-t°-≠-Xv k-aq-lØn-s‚ I-S-a-bm-Wv. a-tX-X-c-Xzhpw tkm-jy-en-k-hpw {]m-h¿Øn-I-am-°p-∂-Xn¬ tI-c-f-Øns‚ ]-¶v {]-iw-k-\o-b-am-sWsW-∂pw `-c-W-L-S-\-bp-sS Cu A-Sn-ÿm-\ {]-am-W-ß-tfm-Sp-

≈ {]-Xn-_-≤-X tI-c-fw Xp-S¿∂pw \n-d-th-‰p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn-bp-sS A-[y-£-X- hln-®p. a-{¥n sI _m-_p, {]-^. Fw sI km-\p, Sn ]-fl-\m-`≥, jm¿-P-bn-se lw-{an-b {^otkm¨ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ tUm.d-jo-Zv A-eow, kn B¿ Hma-\-°p-´≥, A-\o-kv _-jo¿ kw-km-cn-®p. Un kn In-g-t°-apdn-bp-sS I-dp-∏pw sh-fp-∏pw F∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Im-i\w Sn ]-fl-\m-`-\v \¬-In N-Sßn¬ K-h¿-W¿ \n¿-h-ln-®p. ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-s\°p-dn-®p-≈ k-a-{K-hn-h-c-߃ Dƒ-s∏-Sp-Øn X-øm-dm-°n-b aƒ´n-ao-Un-b A-πn-t°-j-s‚ {]Im-i-\-hpw K-h¿-W¿ \-S-Øn. c-

hn Un kn kzm-K-X-hpw A-cp¨Ip-am¿ \-μn-bpw ]-d-™p. C-¥y-°v A-I-Øpw ]-d-Øpap-≈ 350 {]-km-[-I¿ ]-s¶-Sp°p-∂ ta-f-bn¬ hn-hn-[ ta-J-ebn¬ \n-∂p-≈ ]-Xn-\-©v e£w ]p-kv-X-I-߃ A-Wn-\n-cØn-bn-´p-≠v. ta-f-bp-sS `m-K-ambn Zn-h-k-hpw ]p-kv-X-I {]-Imi-\-߃, kmw-kv-Im-cn-tIm¬k-h-߃ F-∂n-h-bp-ap-≠v. F√m Zn-h-k-hpw cm-hn-se 10 apX¬ cm-{Xn 9 h-sc-bm-Wv s]m-XpP-\-߃-°v {]-th-i-\w. C-∂v ssh-In-´v tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv c-Nn-® hn-f-°pa-c-߃ F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Im-i-\-hpw tKm-]n-\m-Yv ap-XpIm-Sn-s‚ am-Pn-Iv {]-I-S-\-hp-ap≠m-Ipw.

]-sØm-º-Xm-a-Xv Un.kn. A-¥m-cm-{„ ]p-kv-X-I ta-f- F-d-Wm-Ip-fw a-ssd≥-ss{U-hn¬ K-h¿-W¿ \n-Jn¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

bm-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂mWp {]-tZ-i hm-kn-Iƒ hn F- n\p ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. Im-°-\m-Sv {]-tXy-I km-ºØn-I ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ \q-tdm-fw I-º-\n-I-fn¬ Nn-e-Xm-Wp cm-k-hn-j am-en\yw ]-cn-t∏-®-d tXm-´n-te-°p Hgp-°p-∂-Xv . ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ Ip-fn-°m-\pw h-kv-{Xw I-gp-Im\pw D-]-tbm-Kn-°p-∂ ]-cn-t∏-®n-

hm-l-\-tam-jv-Sm-hv ]n-Sn-bn ssh-∏n≥: hm-l-\ ]-cn-tim-[\-°n-sS tam-jv-Sn-® -tam-∏-Up-ambn bp-hm-hn-s\ Rm-d-°¬ t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn. ]-Wn-°-cp-]-Sn sh-fp-tØ-S-Øv \n-Jn¬ B‚Wn-(27 )sb B-Wv hm-l-\ ]-cntim-[-\-°n-sS- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ tc-J-Iƒ ImWn-°m≥ B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw C-Xn-\p X-øm-dm-Im-sX C-bmƒ Hm-Sn c-£-s∏-Sm≥ {i-an-°p-Ibm-bn-cp-∂p. F-k.v-sF. tjm-tPm h¿-Kokpw t]m-en-kp-Im-cm-b A-PnØv, km-_p F-∂n-h-cpw tN¿-∂v C-bm-sf Hm-Sn-®n-´v ]n-Sn-Iq-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. hn-i-Z-am-b tNmZyw sN-ø-en¬ hm-l-\w tXm∏pw ]-Sn-bn¬ {]n≥-kv _m-dn-s‚ k-ao-]-Øp-\n-∂pw tam-jv-Sn-s®Sp-Ø-Xm-sW-∂v C-bmƒ t]m-enkn-t\m-Sp ]-d-™p.- ssh.Sp.sI. ssI-\-‰n-Iv tlm-≠-bm-Wv ]n-SnIq-Sn-bn-cn-°p-∂-Xv.

^m-ZÀ B-t_ A-\p-kv-a-c-Ww sIm-®n: I-e-bp-sS hn-f-\n-e-amb I-em-`-h-s‚ ÿm-]-I-\m-b ^m-Z¿ B-t_-en-s‚ 12˛m-a-Xv Nc-a-Zn-\-w B-N-cn-®p. I-em-`-h≥ {]-kn-U‚ v B≥-{Uq s\-‰n-°mS≥, sk-{I-´-dn sP-bnw-kv Ip-fØn-¶¬, {S-j-d¿ sI -F A-enA-Iv-_¿,-tPm-kv F-´p-]-d-bn¬,sI -F-kv {]-km-Zv kw-km-cn-®p. I-em-`-h-\n-se A-[ym-]-I¿, Hm^n-kv kv-‰m-^p-Iƒ, I-em-`-h-\nse hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ \q-dp-I-W-°n-\m-fp-Iƒ ]s¶-Sp-Ø N-S-ßn¬ hn-Zym¿-YnIƒ B-t_-e-®≥ c-Nn-® hn-hn[ {]m¿-Y-\m-Km-\-߃ B-e]n®p I-em-`-h-s‚ sk-{I-´-dnbpw ssh-kv {]-kn-U‚pw B-bncp-∂ F-d-Wm-Ip-fw ap≥ ta-b¿ F sI ti-jm-{Zn-bp-sS \n-cymW-Øn¬ tbm-Kw A-\p-tim-N\w tc-J-s∏-Sp-Øn.

]p-c-kv-Im-c-\n-d-hn Im-cn-bv-¡m-ap-dn-bn-se k-Ôy ^.Fw sI km-\p am-jn-s‚ Fd-Wm-Ip-f-sØ ho-Sn-s‚ t]-cmWv kv-‘y. I-gn-™ 45 sIm-√am-bn am-jpw `m-cy c-Xv-\-Ω-bpw Cu C-cp-\n-e-ho-´n-em-Wv Xm-akw.ap-I-ƒ \n-e-bn¬ ap-Ø-aI≥ c-Rv-Pn-Øpw Ip-Spw-_-hpw Xm-a-kn-°p-∂p. a-ssd≥ ss{Uhn¬ \-S-°p-∂ A-¥m-cm-{„ ]pkv-X-tIm¬-k-h th-Zn-bn¬ {]kw-Kn-®p \n¬-°p-tºm-gm-Wv km-\p-am-jn-\v Cu-h¿-j-sØ F-gp-Ø-—≥ ]p-c-kv-Im-cw \¬Ip-∂ hm¿-Ø-sb-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂p {]-`m-j-W-Øn-\pti-jw ho-´n-se-Øn-b km-ap am-

Wn N-Ωn-Wn-b-S-°-ap-≈-h-cpw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cp-am-Wv kzmK-Xw sN-bv-X-Xv. G-Xm-\pw sk°≥-Up-Iƒ-°p-≈n¬ kmw-kvIm-cn-I a-{¥n-bm-b sI kn tPmk-^v, tI-c-f km-ln-Xy A-°mZ-an {]-kn-U‚ v s]-cp-º-S-hw {io-[-c≥, sk-{I-´-dn tKm-]m-eIr-jv-W≥ F-∂n-h¿ C-hn-sSsb-Øn. km-\p-am-jn-s‚ I-cw-]n-Sn-®psIm-≠v a-{¥n F-gp-Ø-—≥ ]p-ckv-Im-c {]-Jym-]-\w \-S-Øn. tI-c-f-∏n-d-hn Zn-\-Øn¬ a-e-bmfw t{i-jvT-`m-j-bm-bn sIm-≠mSp-∂ A-h-k-c-Øn¬ km-\p-am-

bn-®p. ]p-c-kv-Im-c-߃ F-√mw e`n-°p-∂-Xv k-t¥m-j-I-c-amsW-∂pw `m-jm-]n-Xm-hn-s‚ t]cn-ep-≈ ]p-c-kv-Im-cw Iq-Sp-X¬ k-t¥m-jw \¬-Ip-∂-Xm-bpw {]-^ Fw sI km-\p ]-d-™p. A-hm¿-Uv \n¿-W-bn-® P-Uv-PnMv I-Ωn-‰n-°pw kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n-°pw k¿-°m-cn-\pw \-μnbp-≠v. `m-hn-{]-h¿-Ø-\w Iq-SpX¬ tX-tPm-a-b-am-°p-sa-∂v kz-bw B-iw-kn-°p-∂-Xm-bpw A-t±-lw ]-d-™p. tc-J,Ko-X, ko-X,lm-cn-kv F-∂n-h-cm-Wv a‰p a-°ƒ.

ho-−pw ]p-kvX-I th«, hN-\w _p-Iv-kv am-t\-PÀs¡-Xntc tI-sk-Sp-¯p tIm-gn-t°m-Sv: 35 h¿-j-am-bn ae-bm-f-Øn¬ {]-Nm-c-ap-≈ CuPn-]v-Xn-se C-kv-eman-I ]-finX≥ k-øn-Zv Jp-Xp-_n-s‚ h-gn-bS-bm-f-߃ F-∂ ]p-kv-X-I-w hnXc-Ww sN-bv-X-Xn\p tIm-gnt°m-Sv am-hq¿ tdm-Un-se hN\w _p-Iv-kv am-t\-P¿ ]n Sn kn≤o-Jn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-p. kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ kv-]¿-P≥ Ip-am¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®-XmWnXv. h¿-Ko-b-X-h-f¿-Øp-∂psh∂pw P-\m-[n-]-Xy-Øn-s\Xntcbp- ≈ - X p- s a- ∂ m- t cm- ] n- ® v sF.]n.kn 153 F _n h-Ip-∏pIƒ {]-Im-c-amWv tI-kv. C-¥y-

bn-se-hn-sSbpw \n-tcm-[n-°mØ ]p-kv-X-I-am-Wv k-øn-Zv JpXp-_n-t‚-Xv. 1978¬ C-‚¿˛C-kvem-an-Iv s^-U-td-j≥ kv-‰p-U≥kv Hm¿K-ss\-tk-j-\m-Wv ]p-kvX-Iw a-e-bm-f-Øn-te-°v hn-h¿Ø-\w sN-bv-XXv. C-t∏mg-sØ P-amAsØ C-kv em-an A-kn.A-ao¿ ssj-Jv ap-lΩ-Zv Im-c-°p-∂mWv Cu ]p-kvX-Iw hn-h¿Ø-\w sN-bv-XXv. \≥-a _p-Iv-kv 2013 ¬ {]-kn-≤o-I-cn-® ]p-kv-X-I-amWv hN-\w _p-Iv-kn¬-\n-∂pw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØXv. l^-vk-bm-Wv ]p-kvX-Iw ]-cn-`mj-s∏-Sp-Øn-b-Xv. 2000Øn-¬ k-

øn-Zv Jp-Xp-_n-s‚ ]p-kvX-Iw ssa¬-tÃm¨-kv F-∂ t]-cn¬ U-¬-ln-bn-se a¿I-kn a-Jv-X_ {]-kn-≤o-I-cn-®n-cp∂p. D-¿Zp, Ad-_n, X-a-n-gv a-e-bm-fw A-S-°ap-≈ `m-j-I-fn-te-°pw Cu ]pkvX-Iw ]-cn-`m-j-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v. ]p-kvX-Iw hn¬-°-cp-sX∂v t]m-en-kv t\m-´o-kv \¬Inbn-´n-s√∂pw ]-dbp∂p. -\K-c-Øn-se C-kvem-an-I {]km-[-I-cp-sS ]p-kv-X-I-im-e-Ifn¬ I-b-dn-bn-d-ßn `o-I-cm-¥co-£w kr-„n-°p-∂-Xn-s\Xntc hym-]-I {]-Xn-tj-[w D-b-cp∂-Xn-\n-sS-bm-Wv t]m-enkv ]pkv-X-I-th-´- Xp-S-cp-∂Xv.

I-Å-¡S-¯v ]n-Sn-Iq-Sm³ I-kv-äw-kn-\v ap-XÂ-Iq-«mbn tUm-Kv kv-IzmUpw

s\-Sp-ºm-t»-cn: I-≈-°-S-Øv, a- Øv F-∂n-h X-S-bp-∂-Xn-\v s\- Ivv-kpw, sk-a-\-bpw s\-Sp-ºmb-°p-a-cp-∂v F-∂n-h I-s≠- Sp-ºm-t»-cn-bn-se I-Ãw-kv D- t»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ XnØp-∂-Xn-\p {]-tXy-I ]-cn-io-e- tZym-K-ÿ-tcm-sSm-∏w C-\n-ap- cn-s®-Øn-b-Xv. \w e-`n-® em-{_-tUm¿ hw-i-P- X¬ Pm-K-cq-I-cm-bn cw-K-ØptUm-Kv kv-Izm-Uv {]-h¿-Øcm-b c-≠p \m-b-Iƒ s\-Sp-ºm- ≠m-Ipw. B-dp-am-kw {]m-b-ap- \ D-Zv-Lm-S-\w I-Ãw-kv I-Ωo-jt»-cn hn-am-\-Øm-h-f-Øn-se I- ≈-t∏m-gm-Wv Cu \m-bv-°p-´n-I- W¿ sI F≥ cm-L-h≥ \n¿-ΔÃw-kv hn-`m-K-Øn-se-Øn. A-e- sf I-kv-‰w-kn-\p e-`n-®-Xv. ln-®p. F-b¿-t]m¿-´v U-b-d-Œ¿ d-bn-epw hn-j am-en-\yw \n-d- Iv-kv,sk-a-\ F-∂o t]-cn-ep-≈ C-Xn-\n-sS am-k-߃ \o-≠ F kn sI \m-b¿, I-kv-‰w-kv ™-tXm-sS sh-≈w D-]-tbm-K- H-cp h-b-kv {]m-b-ap-≈ \m-b- hn-tZ-i-]-cn-io-e-\w ]q¿-Øn-bm- sU-]yq-´n I-Ωn-j-W¿ \-hmiq-\y-am-bn. kw-kv-I-c-W ta-J- Iƒ a-b-°p-a-cp-∂v, kz¿-W-°-S- °n I-gn-™ -Zn-h-k-am-Wv A-e- kv,Zn-t\-jv kw-_-‘n-®p. bn-se am-en-\yw B-Zyw H-gp-Insb-Øp-∂-Xp ]-cn-t∏-®n-d-bnepw A-hn-sS \n-∂p Nm-Ø-\mwNn-d tXm-´n-eq-sS H-gp-In H-∂-c In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ Nn{X-∏p-g-bn-em-Wp am-en-\yw FØp-∂-Xv. am-en-\yw H-gp-Ip-∂ tXm-Sn\p C-cp-h-i-Øp-≈ ]-cn-k-c-hmkn-I-fp-sS In-W-dp-I-fn¬ Ip-Snsh-≈w ap-´n-b-tXm-sS-bm-Wp \m-´p-Im¿ kw-L-Sn-®v ]-cm-Xn \¬- I n- b - X v . kw- k v - I - c - t a- J - e bv-°-I-sØ am-en-\y kw-kv-IW πm‚ v Im-cy-£-a-am-bn {]h¿-Øn-°m-Ø-Xp aq-e-am-Wp {]-tZ-i-Øv am-en-\yw \n-d-bm≥ Im-c-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ Nq≠n-°m-´n.P-\-ß-fp-sS k-a-csØ Xp-S¿-∂p tIm-Sn-Iƒ ap-S°n-bm-Wp hy-h-km-b ta-J-e A-[n-Ir-X¿ h¿-j-߃-°p ap ≥-]v hy-h-bm-b ta-J-bv-°-I-Øv am-en-\y kw-kv-I-W πm‚ v ÿm-]n-®-Xv. F-∂m¬ ]n-∂n-Sv C-h {]-h¿-Ø-\ c-ln-X-am-btXm-sS {]-tZ-i-Øv am-en-\yw I-≈-°-S-Øv, a-b-°p-a-cp-∂v F-∂n-h I-s≠-Øp-∂-Xn-\p {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w e-`n-® em-{_\n-d-bm≥ Xp-S-ßn-b-Xv. tUm¿ hw-i-P-cm-b \m-b-Iƒ

sIm-gp-¸p Ip-d-ª ]men\v AanX hne; bq-¯v tIm¬-{K-kv anÂ-a Fw.Unsb D-]-tcm-[n¨p I-f-a-t»-cn: F-d-Wm-Ip-fw, Be-∏p-g, C-Sp-°n, Xr-iq¿ Pn-√-Ifn¬ an¬-a ]m-en-s‚ Kp-W\ - n-ehm-cw Ip-d® - v hn-e° - q-´n hn¬-°p∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv I-f-a-t»-cn a-fiew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ an¬-a am-t\-Pn-Mv U-bd - I - vS- ¿ kpio¬ N-{μ-s\ D-]t- cm-[n-®p. I-gn™ Zn-h-kw ]-{X-ß-fn-eq-sS ]m¬ I-h-dn-s‚ cq-]-am-‰w h-cpØn-b Im-cyw am-{X-am-Wv an¬-a ]-ck - yw \¬-In-bn-´p-≈X - v. ]m-en-s‚ sIm-gp-∏p Ip-d-® Im-cyw ]-d-bm-sX P-\-ß-sf I_-fn-∏n-°p-I- h-gn an¬-a-°v {]Xn-am-kw H-∂-c-t°m-Sn cq-]-bpsS em-`w e-`n-°p-∂p-s≠-∂pw ]m-en-s‚ sIm-gp-∏v ]-g-b \n-c°n-te-°v Xn-cn-®p sIm-≠p-h-cpI-tbm C-t∏mƒ hn-X-c-Ww sNøp-∂ sIm-gp-∏p Ip-d-™ ]m-en\v hn-e-Ip-d-°p-I-tbm th-W-sa∂m-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kp-Imcp-sS B-h-iyw. kw-ÿm-\-hym]-I-am-bn an¬-a-]m-°-‰n-s‚ cq-] am-‰-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]m-ens‚ Kp-W-\n-e-hm-cw G-Io-I-cns®-∂m-bn-cp-∂p A-[n-Ir-X-cpsS hn-i-Zo-I-c-Ww. bq-Øv tIm¨-{K-kv D-∂-bn® ]-cm-Xn A-Sp-Ø U-b-d-Iv -S¿ t_m¿-Un¬ D-∂-bn-®v D-Nn-X-amb Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≈p-sa-

bq-Øv tIm¨-{K-kv I-f-a-t»-cn afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ an¬-a am-t\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿ kp-io¬ N-{μ-s\ D-]-tcm-[n°p∂p ∂v am-t\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿ D-d-∏p \¬-In-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv bqØv tIm¨-{K-kp-Im¿ k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xv. k-a-c-Øn-\v bq-

Øv tIm¨-{K-kv ap≥ kw-ÿm\ sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv jn-bmkv,Sn F A-–p¬-k-emw, A-jv°¿ ]-\-b-∏n-≈n, d-^o-°v sX-

H-fn-hn I-gn-ª {]-Xn-s¡-Xn-sc hn-Nm-c-W \m-en\v sIm®n: sIm-e] - m-XI - tI-kn¬ hn-Nm-c-W-°n-S-bn¬ \m-Sp-hn-´p 13 h¿-jw H-fn-hn¬ I-gn-™ {]Xn-s°-Xn-sc hn-Nm-cW - \m-en-\p B-cw-`n-°pw. Ip-af - n-bn¬ 13 h¿jw B-\° - m-c\ - m-bn Bƒ-am-dm´w \S-Øn I-gn-™ s\-´q¿ X-

≠m-ti-cn tImf-\n [¿-a-cm-P-¬ {]-Xnbm-b tIkv F-dW - m-Ip-fw A-Uo.sk-j≥-kv P-Uv-Pv ap-lΩ-Zv C-{_m-ln-w ap-ºm-sI-bm-Wv hn-Nm-cW - sN-øp-∂X - v. 1997 sa-bv 30 \p s\-´q¿ X≠m-ti-cn tIm-f-\n-bn-se Iu-k-

ey(45)s\ C-cp-ºp ]m-c-sIm≠p X-e-bv-°-Sn-®p sIm-e-s∏-SpØn-sb-∂m-Wv t{]m-kn-Iyp-j≥ tIkv. t{]m-kn-Iyp-j\ - p-th-≠n t{]w-k¨ t]mƒ am-™m-a‰w, {]-Xn-`m-K-Øn-\p-th-≠n _n.F®v a≥-kq¿ lm-Pc - m-hpw.

°≥, A-Uz.h-lm-_v, jn-_p Xe-t°m-´n¬ jn-lm-_v \o-‰p߬, F sI \n-jm-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.

t{i-jvT-`m-jm hm-cm-N-c-Ww a-´m-t©-cn: au-em-\m B-km-Zv sse-{_-dn kw-L-Sn-∏n-® a-e-bmfw t{i-jvT-`m-jm hm-cm-Nc-Ww A-Uz.ssj-Pp C-c-´-Ip-fw D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ]n Fw ap-cfo-[-c≥ A-[y-£-X-h-ln®p. aa-X k-t¥m-jv Ip-am¿ `m-j {]Xn-⁄ sNm√n.


{]mtZ-inIw

2 \hw-_¿ 2013- i\n

{]-hÀ-¯-\w B-cw-`n-¨p

]cn-]mSn F-d-Wm-Ip-fw Z¿-_m¿ lmƒ ssa-Zm-\n-bn¬: `m-j hm-cm-N-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√ `-cW-Iq-S-hpw Pn-√ C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-kpw tN¿-∂v kw-LSn-∏n-°p-∂ Im-hy-k-‘y-˛-sshIo-´v 5.30 Ip-km-‰v C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv h-Ip-∏v Hm-Un-t‰m-dn-bw: Ip-km‰n-s‚ kv-Iqƒ Hm-^v F≥-Pn-\ob-dn-ßn-se kn-hn¬ F≥-Pn-\ob-dn-Mv hn-`m-Kw \-S-Øp-∂ Pn.sF.F-kv., dn-tam-´v sk≥kn-Mv B‚ v Pn.]n.F-kv B-πnt°-j≥-kv C≥ F≥-Pn-\o-b-dnMv- F-∂ hn-j-b-Øn-se {lkz-Im-e ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Snbp-sS D-Zv-Lm-S-\w-˛-cm-hn-se 9.30. hm-Zn-d-lv-a l-÷v, Dw-d k¿-ho-kv B-ep-h-bn¬ B-cw-`n-® ]p-Xn-b Hm-^n-kv A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

aÂ-ky-s^-UvA-hmÀ-Up-IÄssh-∏n-≥:- -a¬-ky-s^-Uv- G¿s∏-Sp-Øn-b an-I-® a¬-ky-sXmgn-em-fn- k-l-I-c-W kw-L-Øn\p-≈ -a¬-ky-{io- - A-hm¿-UvRm-d-°¬-˛-\m-b-c-º-ew- a¬ky-sXm-gn-em-fn- hn-I-k-\ t£a kw-Lw- {]-kn-U‚ v- ]n- Pn- P-bIp-am¿- a-{¥n- sI _m-_p-hn¬-\n∂v- G-‰p-hm-ßn.- C-Xv- Dƒ-s∏-sS a¬-ky-s^-Un-s‚ aq-∂p- Ahm¿-Up-If - pw- Cu- kw-LØ - n-\pX-s∂-bm-Wv- e-`n-®-Xv.- kw-LØn-s‚ Io-gn-ep-≈ \o-Xn-am≥{Kq-∏n-\v- an-I-® a¬-ky-_-‘-\ {Kp-∏n-\p-≈ A-hm¿-Uv- F-kv- i¿a Fw-.F¬.-F-bn¬-\n-∂v- {Kq-∏veo-U¿- ]n- F ap-lΩ - Z- p- an-I® kz-bw-k-lm-b {Kq-∏n-\p-≈ Ahm¿-Uv- ku-]¿-Wn-I {Kq-∏n-\pth-≠n- tªm-°v- ]-©m-bØ - v- {]kn-U‚ v- ku-P-Xv- A-_v-Zpƒ- P∫m-dn¬-\n-∂v- e-Xn-I a-Wn-bpwG-‰p-hß - n.-Ah - m¿-Uv- hn-Xc - W - wk-tΩ-f\ - w- a-{¥n- sI _m-_p- DZvL - m-S\ - w- sN-bvX - p.- a-¬k - y-s^Uv- sN-b¿-am-≥ hn Zn-\I - c - ≥ - A[y-£-\m-bn.- hn-Zym-`ym-k- Ahm¿-Up-Iƒ- ssl-_n- Cu-U-≥ Fw-F¬-F-bpw- F -_n -am-Xyphpw- hn-X-c-Ww- sN-bv-Xp.- Pn-√mam-t\-P¿- ]n- F-®v- A-_v-Zp¬-Iemw,- a¬-ky-s^-Uv- P-\-d¬- amt\-P¿- ]n- ]n- kp-tc-{μ≥,- A-kn.Pn-√m- am-t\-P¿- ]n- F Kn-cn-PI - pam-cn- F-∂n-h¿- kw-km-cn-®p.-

amÀ-¨pw [À-W-bpw ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ \-K-c-k-` sNb¿-t]-gvk - ¨ h¬-ke - {]-k∂ - Ip-am¿ cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v C-SX - p-]£ Iu ¨-kne¿-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ \-Kc-k-` am¿-®pw [¿-W-bpw \-SØn. Iu¨-kn-en¬ `q-cn-]£ - w \-jvS- s - ∏-´ sN-b¿-t]-gvk - ¨ cmPn-h-bv-°pw-h-sc {]-t£m-`w XpS-cp-sa-∂v am¿-®v D-ZvL - m-S\ - w sNbv-X \-K-c-k-` ap≥ sN-b¿-am≥ A-Uz F≥ F A-en ]-d-™p. Iu¨kn-e¿amcmb sI F hn Zym-\μ - ≥, Fkv {io Ip-am-cn, kn F cmPo-hv, F≥ sF ]utem-kv t\XrXzw \¬In.

]-≈p-cp-Øn: sN-√m-\w H-∂mw hm¿-Un-te-°v Iq-Sn-sh-≈-hp-amsb-Øn-b Sm-¶¿ tem-dn I-f-{X Nm-en-te-°p a-dn-™p. X-e-Iogm-bn ho-W Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ \n-∂v ss{U-h¿ A¬-`p-X-I-c-ambn c-£-s∏-´p. I-f-{X tXm-WntØm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w C∂-se D-®-°v c-≠-c-tbm-sS-bmWv kw-`-hw. ]m-e-Øn-\p ap-Ifn¬ Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\m-bn \n¿-Øn-b-t∏mƒ t{_-°v \-„-s∏-´ tem-dn ]nt∂m-´p-t]m-hp-I-bpw k-ao-]sØ Nm-en-te-°p Ip-Ø-s\ adn-bp-I-bp-am-bn-cp-∂p. tem-dn-bp-sS ]n-∂n¬ Ip-Snsh-≈w ti-J-cn-°p-∂-Xn-\m-sbØn-b ssj-\n-sb-∂ ho-´-Ωbpw Nm-en¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp∂ X-an-gv\ - m-Sv kz-tZ-in-If - m-b c≠p-t]-cpw tem-dn-h-cp-∂-Xp I≠v Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. tem-dn-bp-sS ss{U-h¿ I-Æ-

Iq-Snsh-≈-hp-am-sbØn-b Sm-¶¿ tem-dn If-{X Nm-en-te-°p a-dn-™-t∏mƒ

B-ep-h: ]m-N-I-hm-X-I G-P≥kn D-]-t`m-‡m-°-sf h-e-°p∂-Xm-bn ]-cm-Xn. B-ep-h-bn-se C-¥y≥ Kym-kv G-P≥-kn-bm-b a-\p ^v-f-bn-Mv F-∂ ÿm-]-\am-Wv D-]-t`m-‡m-°-sf Zp-cn-XØn-em-°p-∂-Xv. kn-en-≠¿ _p-°v sN-bv-Xn-´v c-≠p am-k-am-bn-´pw ]m-N-I-hmX-Iw D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v \¬Im≥ G-P≥-kn X-øm-dm-Ip-∂ns√-∂m-Wv ]-cm-Xn.

kn-en-≠¿ e-`y-am-Ip-∂-Xn-\v B-[m¿ \n¿-_-‘-am-°n-bn-´ns√-∂n-cn-s° Cu G-P≥-knbn¬ B-[m¿ Im¿-Up-am-bn _‘-s∏-´pw D-]-t`m-‡m-°-sf he-°p-∂-Xm-bpw I¨-kyq-ta-gvkv s^-U-td-j≥ Hm-^v tI-c-f B-ep-h Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v at\m-Pv ]-´m-Sv, sk-{I-´-dn hn F aPo-Zv F-∂n-h¿ A-[n-Ir-X¿-°v \¬-In-b \n-th-Z-\-Øn ¬ ]-dbp-∂p.

‡-am-bn-´p-s≠-∂p s^-U-d¬ _m-¶v Fw-tπm-bo-kv bq-\nb≥, s^-U-d¬ _m¶v Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j\pw B-tcm-]n°p∂p. _m-¶ns‚ Hm-l-cn-I-fn¬ hntZ-i-\n-t£-]w 74i-X-am-\whsc D-b¿-Øp-∂-Xn-\v F-^v. sF. ]n._n-bp-sS A-\p-hm-Zw hm-ßn-b-Xn-s\ kw-_-‘n®pw _m-¶v am-t\-Pv-sa‚ v \¬In-b hn-i-Zo-Ic-Ww B-i-¶-Iƒ D≠m-°p-∂-Xm-sW-∂v kw-L-S-

\-Iƒ kw-bp-‡-am-bn ]-dbp∂p. km- a q- l nI{]- X n- _ ≤- X tbm-sS {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ s^-U-d¬ _m-¶n-s\ X-I¿-°m\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-sc i-‡ am-b k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn cw-K-Øn-d-ßp-sa-∂v s^-U-d¬ _m-¶v Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n ]n h¿Kokv, Hm-^n-tk-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ sk-{I´-dn t]mƒ ap≠m-S≥ A-dn-bn®p.

]-d-hq¿: s]-cp-º-S-∂ K-h F¬ ]n kv-°qƒ h-f-∏n¬ Aw-K≥-hmSn sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn kv-°qƒ A-[n-Ir-X-cp-sS A-\phm-Z-an-√m-sX hm¿-Uv Iu¨-kne-dpw A-\p-bm-bn-I-fpw tN¿-∂v kv-Iqƒ a-Xn¬ s]m-fn-®v A-IØv I-S-∂-Xv hn-hm-Z-am-bn. kv°qƒ sl-Uv-an-kv-{S- n-t\-bpw

]-≈p-cp-Øn: sN-√m-\w ]-©mb-Øn¬ \-S-∏m-°m≥ D-t±-in°p-∂ ip-≤-P-e ]-≤-Xn-sb kw_-‘n-® ]-c-tim-[-\ \-S-Øp∂-Xn-\v hn-Z-Kv-[ kw-Lw ]-≤-Xn{]-tZ-iw k-μ¿-in-®p. tI-{μ-a{¥n sI hn tXm-a-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ F-´w-K kw-L-am-Wv k-μ¿-in-®-Xv. I-S¬-sh-≈-Øn ¬-\n-∂p ip-≤-P-e-ap-≠m-°p-∂ X-an-gv-\m-´n-se \-cn-∏-øq¿ am-XrI-bn-em-Wv sN-√m-\-Øv ]-≤-Xn

]-d-hq¿: h-´n-∏-en-i-°m-c-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-´∏p-dw h-t≈mw-X-øn¬ am-\ph¬ a-I≥ sl≥-{Sn-sb (41) bm-Wv B-e-ßm-Sv F-kv sF F A-\q-]pw kw-L-hpw ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-bm-fp-sS ho-´n¬\n-∂pw 16 sN-°v eo-^v, 5 B¿ kn _p-°v, ap-{Z-]-{X߃, 16,000 cq-] Xp-S-ßn-bhpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb B-ep-h k-_v P-bn-en¬ dnam‚ v sN-bv-Xp.

C-©n _m-_p dn-am³Un ]-dh - q¿: hn-hn-[X - c - w hm-bv] - I ƒ X-cs - ∏-Sp-Øn X-cm-sa-∂v P-\ß - s - f hn-iz-kn-∏n-®v tImSn-Iƒ X-´n-sb-Sp-Ø {]-Xn-sb dn-am‚p sN-bvX - p. am-f h-Sa - aÆ-¥-d ap-\m-kv _m-_p (C©n _m-_p 48) hn-s\ tNmZyw sN-bvX - X - n-\p-ti-jw tImS-Xn-bn¬ lm-Pc - m-°n. Pm-ayw \n-tj-[n-® C-bm-sf t]m-enkv I-ÃU - n-bn¬ hm-ßn.

]n-©p-Ip-«nbpsS Xe Xq-Wp-IÄ-¡n-S-bn Ip-Sp§n B-ep-h: sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n ¬ Ip-Spw-_-tØm-sSm-∏w FØn-b ]n-©p-Ip-´n X-e Xq-WpIƒ-°n-S-bn¬ Ip-Sp-ßn. C-∂se cm-hn-se 9a-Wn-tbm-sS Bep-h sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n-emWv kw-`-hw. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂ _n-lm¿ kz-tZin P-b-{]-Im-in-s‚ a-I≥ \m-eph-b- p-Im-c-\m-b B-Zn-Xy-Ipam¿(\m-ev)s‚ I-fn-bm-Wv Im-cyØn¬ I-em-in-®-Xv.

sd-bn¬th kv-t‰-j-s‚ ssk-Un¬ kp-c-£-°m-bn \n¿an-®n-´p-≈ C-cp-ºp Xq-Wp-I¬°p \-Sp-hn-se I-´n-tb-dn-b C-cpºp tK-U-dp-Iƒ-°p-≈n-em-Wv Ip-´n-bp-sS X-e Ip-Sp-ßn-b-Xv. Xe ]p-d-tØ-°v F-Sp-°p-hm≥ km-[n-°m-sX Ip-´n-bp-sS I-c-®n ¬-tI-´m-Wv am-Xm-]n-Xm-°ƒ {i≤n-®-Xv. ]-cn-{`m-¥-cm-b am-Xm-]n-Xm°-fp-tS-bpw I-c® - n¬-tI-´v B-fp-

Iƒ Hm-Sn-°q-Sn-sb-¶n-epw Ip-´nbp-sS X-e-]p-d-tØ-s°-Sp-°p-∂Xn-\v B¿-°pw km-[n-®n-√. hn-hc-a-dn-™v sd-bn¬-th t]m-enkpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN¿-∂p Ip-´n-bp-sS X-e ]p-d-sØ-Sp-°phm≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sd-bn¬-sh t]m-en-kn-s‚ A-kn.k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ tPmkpw ^-b¿-t^m-gv-kv Hm-^n-k¿ A-\n-epw tN¿-∂v Ip-´n-bp-sS Xe h-f-sc X-{¥-]-c-am-bn ]p-d-

©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn-Pn hn-Pb≥,A-Uz:Fw -hn t]mƒ, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b sI B¿- kp-`m-jv, hn-P-b-tam-l≥, Ip-gp-∏n-f-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b F F-kv Ip-´≥, kp-`m-jn-Wn-tPm-jn, X-¶-a-Wni-in,A-\n-cp-≤≥ ]-s¶-Sp-Øp.

kt½f\wam-än ssh-∏n-≥:- \-hw-_¿- aq-∂n-\v- \-

S-Øm-\n-cp-∂- A-Jn-e- tI-c-fI¿-j-I- sXm-gn-em-fn- bq-\n-b-≥ Pn-√m- k-tΩ-f-\w- Un-kw-_¿- H∂n-te°p- am-‰n-bXm-bn- B¿-.Fkv-.]n- afiew- sk{I´dn- ]n- Snkp-tcjv-_m-_p- Adn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]m-ew D-Zv-LmS-\w sN-bvXp A¶-amen: Nme-°pSn ]pg-bm¬ Np‰-s∏´v Iqgp¿, Ip∂p-Ic ]©m-bØ - p-If - psS `mK-ambn InS°p∂ ]mbn-Xp-cp-Øn-tebv°p≈ ]mew a{¥n hn sI C{_m-lnw-Ip™v DZvLm-S\w sNbvXp. B‰p-]pdw PMvj\ - n¬ \S∂ ktΩ-f\ - Ø - n¬ Sn F≥ {]Xm-]≥ Fw.F¬.F A[y-£X hln-®p. Fkv i¿Ω Fw.F¬-.F, ]md-°S- hv tªm°v ]©m-bØv {]knU‚ v AUz. sI Fkv jmPn, Ip∂p-Ic {Km-a∏ - © - m-bØv {]kn-U‚ v kmPnX jwkp, Pn√m ]©m-bØv AwKw ]n F jmP-lm≥, tªm°v ]©m-bØv AwKw {^m≥knkv Xdbn¬ {]kw-Kn-®p. B‰p-]p-dØ - p-\n∂pw ]mbvXp-cp-Øn-te°p≈ ]me-Øn\v 75.96 ao‰¿ \ofhpw 8.45 ao‰¿ hoXn-bp-ap≠v. aq∂v kv]m\p-If - nem-bn-´mWv ]mew \n¿an®n-´p-≈X - v. 6 tImSn 27 e£w cq] sNehv h∂ ]mew tIcf tÉv I¨kv{S-j≥ tIm¿∏-td-j\ - mWv \n¿an-®X - v. aq∂v h¿jw apºv ]Wn ]q¿Øn-bmb ]me-Øns‚ DZvLm-S\w A[n-Ir-XcpsS A\m-ÿa - q-ea - mWv \o≠p-t]m-bX - v. bqØv tIm¨{Kkns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ CXn-s\-Xnsc {]Xn-tj-[k - a - c - ß - fpw a‰pw \S-∂n-cp-∂p. Nme-°pSn ]pg-bm¬ Np‰-s∏´ Cu XpcpØn¬ 43 IpSpw-_ß - fpw 200 Hmfw Bfp-If - p-amWv D≈Xv. ]mbvXp-cp-Øn¬\n∂pw Ip≠q-cn-te°v IS-°p-∂X - n-\mbn aq∂v h¿jw apºv Xq°p-]mew \n¿an-®n-cp-∂p. Xq°p-]m-ea - mb-Xn-\m¬ CXn-eqsS hml-\ß - ƒ sIm≠p-t]m-Ip-∂X - nt\m H∂pw Ign-™n-cp-∂n-√. ]mbvXp-cp-Øv˛- B - ‰ - p-]pdw ]mew h∂tXmsS Cu Zpc-hÿ bv°v am‰w h∂n-cn-°p-Ib - m-Wv.

_kv Poh-\-¡m-c-s\-Xnsc \S-]-Sn-thWw ]d-hq¿: ]d-hq¿˛I-eq¿ dq´n¬ k¿Δokv \S-Øp∂ inev] _kv Poh-\-°m-c-s\-Xnsc thW-sa∂v Iq\-Ωmhv _kv ]mk-t©gvkv Atkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-ln-Iƒ Bh-iys∏-´p. hnZym¿∞n-\n-I-tfmSv A«oe hm°p-Iƒ ]d-bp-Ibpw ico-c-Øn¬ kv]¿in-°p-Ibpw sNøp∂Xv bm{X-°nsS \n Xy-kw-`-h-ambn amdn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. inev] _kv tdmUn ¬ XS™v Atkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-ln-Iƒ Xm°oXv sN bvXp. ]d-hq¿ tPmbn‚ v B¿.Sn.H BZ¿ivIpam¿ Pn \mb¿ °v ]cm-Xnbpw \evIn.

]n.Sn.F tb-bpw A-dn-bn-°m-sXbm-Wv a-Xn¬ s]m-fn-®-Xv. C-°m-cyw ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-t]-gv-k-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-SpØn-b-t∏mƒ hn-Zym-`ym-k h-Ip∏n¬-\n-∂pw A-\p-a-Xn-bp-s≠∂m-Wv ]-d-™-Xv. G-Xm-\pw a-Wn-°q¿ I-gn™-t∏mƒ ÿ-ew Fw.F¬.

F. hn Un k-Xo-i≥ kv-°q-fnse-Øn ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p∂ Aw-K≥-hm-Sn sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\ I¿-Ωw \n¿-Δln-®p. ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX kv°qƒ a-Xn¬ s]m-fn-®-Xn-\v Iu ¨-kn-e¿-s°-Xn-sc sl-Uv-ankv-{S- v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

ssh∏n≥-: hn-Zym-cw-Kw- I-em-km-ln-Xy-th-Zn- ssh-∏n-≥ D-]-Pn√- km-ln-tXym¬k-hw ]-≈n-∏p-dw- sk-‚ v-ta-co-kv- ssl-kv-Iqfn¬- \-hw-_¿- F´v,- HºXv Xo-øXn-Ifn¬- cm-hn-se HºXp-apX¬- sshIn-´v- \m-ep-hsc \S°pw.- cm-hn-se HºXn-\v- ]q-b-∏n≈n- X-¶-∏-≥ km-ln-tXym¬khw- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.- F.C. H. Fw -h-\-Pm-£n- A-[y-£bm-Ipw.

Hmt«m-IÄ Iq«n-bn-Sn¨p ]d-hq¿: ]pØ≥]-≈n-bn¬ am\-ºmSn It∏-f-bv°p-k-ao]w Hmt´m-dn-£-Iƒ Iq´n-bn-Sn®v ss{Uh¿am¿°v ]cnt°-‰p. CSnbpsS BLm-X-Øn¬ \nb-{¥Ww hn´ Hcp Hmt´m Im¬\-S°m-cn-tbbpw CSn-®p-ho-gvØn. ss{Uh¿am-tcbpw kv{Xotb bpw AarX Bip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. c≠v Hmt´m-dn£Ifpw ]q¿Æ-ambpw XI¿-∂p.

ISÂ-sh-Å-¯nÂ-\n-¶v ip-²P-ew; ss]¸v- s]m-«n- ip-²Pewhn-ZKv-[kw-Lw sNÃm-\w k-µÀ-in¨p ]m-gm-hp-¶p-

dn-am³UvsN-bv-Xp

epep ku-`m-tKym¬k-h-Øn-se _-º¿ k-Ωm-\am-b kv-tIm-U dm-∏n-Uv sIm√w kz-tZ-in sP-tdmw B‚-Wn°v a{¥n sI _m-_p k-Ωm-\n-°p∂p jmZv, ep-ep do-t´-bn¬ Hm-∏-td- ^v ss^-k¬ ]-≈p-cpØn, h¿j≥ am-t\-P¿ Ãm-en≥ Un-{Iq Ko-kv amXyp B-e-∏p-g, dow tPmkv, epep do-t´-bn¬ am¿-°‰ - nw-Kv kv C-S-∏≈n, k^v-\ ap-Po-_v am-t\-P¿ A-lΩ-Zv ssj≥ F- s]-cp-ºm-hq¿, ep_o-\ I-Æq¿ F-∂nh¿ kv-tIm-U ^m_n-b ∂n-h¿ - {]-kw-Kn®p. sI F k-eow B-ep-h, k-\p Im¿ kz-¥-am°n. ep-ep I-WŒv, {^m≥-knkv ssX-°qSw, ImP- ep-ep ^mj≥, ep-ep ssl-∏¿ ¬ D-kv-am≥ B-ep-h, F-_n A- am¿°-‰v F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n K-Ãn≥ Xr-iq¿, tZ-ho Ir-jv-W ∂pw Hmtcm B-bn-cw cq-]-bp-sS tN¿Ø-e, A-\q]v kp-[m-I-c≥ ]¿-t®-kn\v e-`n-°p∂ Iq-∏C-S-∏≈n, kn F®v Ip-™- WpIfn¬ \n-∂m-Wv \-dp-s°-Sp–p≈ tIm-gn-t°mSv, A¬-Øm- ∏v \-S-Øn-bXv.

kq-cy≥ A-kv-X-an-°p-tºm ƒ kz-bw {]-h¿-Øn-°p-∂ C-hbn-se 6 sse-‰p-Iƒ cm-{Xn 12 \p ti-jw X-\n-sb A-W-bpw. sI ¬-t{Sm-Wm-Wv H-∂-c-am-kw sIm≠v \n ¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°nb-Xv. Ip-gp-∏n-f-fn _o-®n¬ sslam-kv sse-‰p-Iƒ C-√m-Ø-Xn\m¬ k-μ¿-i-I¿ G-sd _p-≤n ap-´n-bn-cp-∂p. sh-fn-®-an-√m-ØXn-\m¬ C-cp-´p-∂ k-b-Øv kμ¿-i-I¿ _o-®n¬ X-ßn-bn-cp∂n-√. Ip-gp-∏n-f-fn _o-®n¬ \-S∂ N-S-ßn¬ ssh-∏n≥ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz: ku-P-Øv A-–p¬-P-∫m¿,]-

kvIqfnsâ aXn \K-c-k` s]mfn-¨Xv D]Pn-Ãm- km-ln-tXymÂkhwhnhm-Z-ambn

epep ku-`m-tKymÂk-hw: ImÀ k-½m-\n-¨p h-«n-¸-en-i-¡m-c-s\ sIm-®n: ep-ep-am-fn-se ep-ep IWŒv, ep-ep ^mj≥, ep-ep ssl-∏¿-am¿-°-‰v F-∂n-h-S-ßfn¬ \S-Øn-b ep-ep ku-`mtKym¬k-hw hn-P-bn-Iƒ°va{¥n sI _m-_p k-Ωm-\-am-bn Im-dp-Iƒ hnX-c-Ww sN-bvXp. Hcmƒ-°v kv-tIm-U dm-∏n-Upw 12 t]¿-°v kv-tIm-U ^m_n-b Imdp-am-Wv kΩm-\-am-bn \-dp-s°Sp-∏n-eq-sS e-`n-®Xv. sIm√w kz-tZ-inbpw dn-´. sI.F-kv.C._n. D-tZym-Kÿ - \ - pam-b sP-tdmw B‚-Wn-°v _º¿ k-Ωm-\am-b kv-tIm-U dm∏n-Up-w Hm-tcm 48 a-Wn-°q-dnepw \S∂ \-dp-s°-Sp-∏n-eqsS 12 t] ¿°v k-Ωm-\a - m-bn e-`n-® kvt- ImU ^m_n-b Imdpw a{¥n k-Ωm\n-®p. Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU-‚ v F¬tZmkv Ip-∂∏ - ≈ - n A[y-£X - h-ln®p. Pn√m ]-©mbØv saw-_¿ _n F A-–p¬ apØen-_v, kvt- Im-U a-cn-°m¿ Ub-dŒ - ¿ c-Pvh¥ - v s_≥, Akn. P\-d¬ am-t\-P¿ kp-[o-jv cmPv, ep-ep {Kq∏v U-bd - Œ - ¿ Fw F \njmZv, epep sk-en-{_n-‰n U-bd - Œ¿ ap-lΩ-Zv A-ao≥- tk´v, ep-ep _nkn\-kv sl-Uv ]n F \n-

ssh-∏n≥: Ip-gp-∏n-f-fn _o-®n¬ ssl-am-kv sse-‰p-Iƒ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ip-gp-∏n-f-fn _o®n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tI-{μ a{¥n sI -hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. {Km-a-Zo-]w ]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv _o-®n¬ ]-Øv e-£w cq-] Nn-ehn¬ c-≠v ssl-am-kv sse-‰pIƒ ÿm-]n-®n-´p-f-f-Xv. Cu ]≤-Xn {]-Im-cw ssh-∏n≥ I-cbn¬ A-\p-h-Zn-® B-Zy ssl-amkv sse-‰p-I-fm-Wv Ip-gp-∏n-f-fnbn-te-Xv. H-cp S-h-dn¬ 12 sse-‰pIƒ ho-Xw D-f-f C-h sk≥-k¿ h-gn-bm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.

am-en kz-tZ-in tkm-_n≥(30) s\ X-e-Io-gm-bn a-dn-™ tem-dnbn¬ \n-∂v \m-´p-Im¿ h-en-®p ]pd-tØ-°v F-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. c-≠m-gv-®-bm-bn {]-tZ-i-Øv Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am-bn-´v. hym-gmbv-®-bpw C-hn-sS-sb-Øn-b Ip-Snsh-≈ Sm-¶¿ tem-dn sN-fn-bn¬ D-d-™n-cp-∂p. sh-≈w ]-ºp sNbv-Xv Nm-en¬ I-f-™-Xn-\p-tij-am-Wv tem-dn sN-fn-bn¬ \n-∂v ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. C-hn-sS tdm-Un-\p ho-Xn-bn√m-Ø-Xpw Ip-Ø-s\-bp-≈ ]me-hpw A-]-I-S-߃-°p Im-cW-am-hp-∂p-≠v. A-¶-am-en kztZ-in tPm-bn-bp-tS-Xm-Wv a-dn™-hm-l-\w. a-dn-™ tem-dn ]n-∂o-Sv sP.kn._n. D-]-tbm-Kn®p \o-°n.

]mN-I-hmX-Iw e-`n-¡p-¶nÃ; D-]-t`m-àm¡-Ä h-e-bp¶p

3

Ip-gp-¸nf-fn _o-¨n ssl-am-kv sse-äv an-gn Xp-d¶p

Sm-¦À tem-dn Nm-en-te-¡v X-e-Io-gm-bn a-dnªp; ss{U-hÀ c-£-s¸«p

_m¦nâFw-»w A-{]-Xy-£am-b kw-`-hw: Xo-sd-gp-Xm-\p-Å \o-¡-¯n-sâ `m-K-am-sW-¶v Bep-h: s^-U-d¬ _m-¶n-s‚ Fw-ªw A-{]-Xy-£am-b kw`hw _m-¶n-s\ Nn-e¿-°p Xo-sdgp-Xm-\p-≈ \o-°-Øn-s‚ `m-Kam-sW-∂v B-tcm-]Ww. _m-¶ns‚ {]m-cw-`-L-´w- ap-X¬ _m-¶n\p-≠m-bn-cp-∂ Fw-ªw Zpcq-l km-l-N-cy-Øn¬ A-{]-Xy-£am-Ip-I-bm-bn-cp∂p. ]pXn-b _m-¶v am-t\-Pv-sa‚ns‚ \-S-]-Sn-Iƒ G-sd B-i-¶Iƒ kr-„n-°p-∂-Xm-sW-∂v \nch-[n kw-`-h-߃-sIm-≠p hy-

B-ep-h: hm-Zn-d-lv-a l-÷v,Dw-d k¿-ho-kv B-ep-h-bn¬ B-cw-`n® ]p-Xn-b Hm-^n-kv A≥-h¿-kmZ-Øv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ \n¿-[-\-cmb A-\m-Y hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-tWmZv-Lm-S-\w B-ep-h \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Fw Sn tP-°-_v \n ¿-h-ln-®p. ap≥ Fw.F¬.F. F Fw bq-k-^v lm-Pn-am-sc B-Z-cn®p. \-K-c-k-` Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ^m-kn¬ lp-ssk ≥, e-Øo-^v ]q-gn-Ø-d, B-ep-h tk-´v a-kv-Pn-Zv J-Øo-_v hn ]n F ^-co-Zp-±o≥ au-e-hn, Su¨ Pp-ap-A-a-kv-Pn-Zv J-Øo-_v ^-coZp-±o≥ au-e-hn Im-fn-bm¿, Bep-h A≥-h¿ tlm-kv-]n-‰¬ Fw.Un tUm.kn Fw ssl-Z-cmen ]-s¶-Sp-Øp.

KOCHI/ekC

sØ-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

tI-sk-Sp-¯p ]-d-hq¿: ap-Jy-a{- ¥n-sb B-{I-an®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I-cp-am-√qcn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn-b bq-Øv tIm¨-{K-kp-Im¿ sI-.F-kv. B¿.Sn.kn _- n-s‚ Nn-√v X-I¿Øp. kw-`-h-Øn¬ I-≠m-e-dnbm-hp-∂ 150 t]¿-s°-Xn-sc tIsk-Sp-Ø-Xm-bn B-e-ßm-Sv Fkv sF F A-\q-]v A-dn-bn-®p.

\-S-∏m-°m≥ D-t±-in-°p-∂-Xv. tUm.F Un Zm-tam-[-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tUm.c-Lp-\-μ ≥, {]-^.dm-sW, tUm.{]-`m-I ¿,{]- ^ .sd- Õ n,tUm.{]- k m- Z v , tUm.k-am-[m-\w, {]-^.kn F cm-tP-ti-J-c≥ F-∂n-h-c-S-ßp∂ kw-L-am-Wv C-∂-se ]-≤Xn-{]-tZ-iw k-μ¿-in-®-Xv. I-S¬-sh-≈Ø - n¬-\n-∂v H-cp Fw. F¬.Un. ip-≤P - e - h - pw H-cp sa-Km-hm-´v ssh-Zyp-Xn-bpw D¬-∏m-

Zn-∏n-°m≥ ]-≤X - n \-S∏ - m-°p-∂tXm-sS I-gn-bp-sa-∂m-Wv hn-eb - ncp-Øp-∂-Xv. ]-≤-Xn-{]-tZ-iw kμ¿-in-® hn-Z-Kv-[-kw-Lw {]-tZiw ]-≤-Xn-°v A-\p-tbm-Py-amsW-∂p hn-e-bn-cp-Øn. ]-≤-Xn kw-_-‘n-®v ]T-\w \-S-Øp-∂Xn-\v t\-c-sØ tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-ak - n-s‚-bpw sUm-a\ - n-Iv {]-kt- ‚-j≥ Fw.F¬.F-bp-tSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \-cn-∏-øqcn¬ k-μ¿-i\ - w \-SØ - n-bn-cp-∂p.

ssh-∏n≥-:- kw-ÿm-\- ]m-X-bn ¬- am-en-∏p-dw- I-ayq-\n-‰n- sl¬Øv- sk-‚¿- I-hm-S-Øn-\p- ap∂n¬- ss]-∏v- s]m-´n- h-≥-tXmXn¬- ip-≤P - e - w ]m-gm-hp-∂p. sh≈-Øn¬- N-hn-´n-th-Ww- sl¬Øv- sk-‚-dn-te-°p- h-cp-∂-h¿°v- A-It- Ø-°p- I-S° - m≥.- \nc-h-[n-t]¿- _-kv- C-d-ßp-I-bpwI-bd - p-Ib - pw- sN-øp-∂ kvt- ‰m-∏nem-Wv- ss]-∏v- s]m-´n- sh-≈w- sI-

´n-\n¬-°p-∂-Xv.- sXm-´-Sp-Øp-Xs∂-bm-Wv- P-e- A-tXm-dn-‰n- Akn-kv-‰‚ v- F-≥-Pn-\o-b-dp-sS Hm^n-kv.B-gv-N-I-fm-bn- - sh-≈w- ]mgm-bn-´pw- P-e-A-tXm-dn-‰n-°v- A\-°-an-√.- sX-°≥-am-en-∏p-dw,]p-Xp-ssh-∏v- F-∂n-hn-S-ß-fnepw- ss]-∏p-sse-≥ s]m-´n- sh≈w- kw-ÿm-\- ]m-X-bn¬- ]-c°p-∂p-≠v.-

Sqdn-k-¯nsâ ad-hn A\m-im-ky-sa¶v ssh-∏n≥: Sq-dn-kØ - n-s‚ a-dh - n ¬ ssh-∏n-\n-se dn-tkm-´p-I-fnepw tlmw kvvt- ‰-If - n-epw A-\mim-kyw \-S-°p-∂-Xm-bn \m-´pIm¿-°n-Sb - n¬ hym-]I - ]-cm-Xn. ta-Je - b - n-se sN-dm-bn ,ap-\º - w, Xp-S-ßn-b _o-®p-I-fn-se dntkm¿-´p-I-fn-epw tà tlm-ap-Ifn-epw A-\m-im-kyw \-S° - p-∂Xm-bm-Wv ]-cm-Xn-. D-∂X - ≥-am-cmb B-fp-If - m-Wv C-Øc - w ÿ-e-

ß-fn¬ F-Øp-∂s - X-∂m-Wv Btcm-]W - w. C-Xn-s\-Xn-sc t]m-enkv \-S-]-Sn-I-sfm-∂p-an-√m-Ø-Xv hym-]-I-am-b B-t£-]-Øn-\n-Sbm-°n-bn-´p-≠v. C-S-°n-sS-bp-≈ t]m-en-kv km-∂n-[yw sIm-≠v Cu {]-h-W-X H-gn-hm-°m-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. am-{X-a-√ h≥-In-S dn-tkm¿-´p-I-fn¬ h≥ sk-Ivk - v dm-°‰ - p-am-bn _-‘s - ∏´v {]-h¿-Øn-°p-∂h - c - p-sS {]-h¿-

Ø-\ß - f - pw D-s≠-∂v kw-ib - a - p≠v. I-gn-™ B-gv-N ap-\-ºw t]m-en-kv c-Pn-ÿ sN-bv-X kv{Xo ]o-U-\-t°-kn¬ {]-Xn bph-Xn-sb ]o-U\ - Ø - n-\p hn-t[-bbm-°n-b-Xv sN-dm-bn _o-®n-se H-cp dn-tkm¿-´n¬ sh-®m-Wv. bph-Xn-bp-sS sam-gn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ t]m-en-kv _p-[\m-gv-N dn-tkm¿-´n-se-Øn sX-fnsh-Sp-∏v \-SØ - n-bn-cp-∂p.

C-Xp-t]m-se Ip-d® - p-\mƒ apºv ]-≈n-∏p-dw tIm¨-sh‚ v I-S∏p-d-Øv A-\m-im-ky-Øn-s\Øn-b kw-Ls - Ø \m-´p-Im¿ ]nSn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n-°p-Ibm-Wp-≠m-b-Xv. F-∂m¬ t]men-kv kz-ta-[-bm D-≈ \-S-]-SnIƒ H-∂pw X-s∂ sN-øm-ØX - n\m¬ C-Øc - w B-fp-If - p-sS FÆw \mƒ-°p-\mƒ h¿-[n-®p hcp-Ib - m-sW-∂m-Wv B-t£-]w.

C-µn-cm-Km-Ôn A-\p-kv-a-c-Ww I-cp-am-eq¿: bq-Øv tIm¨-{Kkv I-cp-am-eq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-cp-ameq¿ B-i-p-]-{Xn-∏-Sn-bn¬ C-μncm-Km-‘n A-\p-kv-a-c-W k-tΩf-\w \-S-Øn. sI.]n.kn.kn sk-{I-´-dn A-Uz._n F A-–p ¬ ap-Ø-en-_v D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v Sn F ap-Po-_v A-[y-£-X-h-ln-®p. Un.kn.kn sa-º¿ sI hn t]m ƒ, Fw Sn P-b≥, F Fw A-en, hn sF I-cnw, Zm-tam-[-c≥-]n-≈, bq-Øv tIm¨-{K-kv I-cp-am-eq¿ afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-i-p-]-{Xn-∏-Sn-bn¬ Um-\n, sI Fw sse-Pp, A-Uz. C-μn-cm-Km-‘n A-\p-kva-c-W k-tΩ-f-\w sI.]n.kn.kn. sk-{I-´-dn A-Uz._n F A-–p¬ d-kn-b _o-hn,kp-aw-K-en jm-Pn, ap-Ø-en-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ssk-^p-∂n-k ]-s¶-Sp-Øp.

cm-Pn- Bhiy-s¸«v- {]Xn-]£w- D]hkn-¨p-

]q-hm-eiey-sa¶p- ]cm-Xn

ssh-∏n-≥:- A-gn-a-Xn- B-tcm-]nX-\m-b F-f-¶p-∂-∏p-g {Km-a-∏©m-b-Øv- ssh-kv-{]-kn-U‚ns‚ cm-Pn- B-h-iy-s∏-´v- {]-Xn-]£-sØ F-´v- Aw-K-߃- F¬.Un-.F-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬]-©m-b-Øv- Hm-^n-kn-\p-ap-∂n ¬- D-]-h-kn-®p.cm-hn-se 10\m-cw-`n-® D-]-hmkw- ssh-In-´v- A-©n-\v- A-h-km-

ssh-∏n-≥:- ap-\-ºw am-Wn- _-km-dn¬- ]q-hm-e-i-ey-sa-∂p- ]-cm-Xn. _-tÃm-∏n¬ Iq-´-am-bn \n¬-°p-∂ ]q-hm-e≥-am¿ hn-Zym¿-Yn-\n-Isf i-eyw- sN-øp-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. ]-e-bn-S-ß-fn-¬-\n-∂v- ss_°n¬- F-Øp-∂-h¿- C-hn-sS X-º-Sn-®m-Wv- i-eyw.am-ey-¶c - tIm-fP - n-te-°p- t]m-Ip-Ip-Ib - pw- h-cn-Ib - pw- sN-øp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ- C-Xp-hg - n- I-S∂ - p-t]m-Ip-∂X - v- C-hc - p-sS i-eyw- kln-®m-sW-∂v- \m-´p-Im¿- ]-d™ p.- cm-hn-se-bpw- ssh-Io-´pw- C-hn-sS t]m-en-kv- Uyq-´n- G¿-s∏-Sp-Øn-bm¬- am-{X-ta Ip-´n-Iƒ-°v- t]-Sn-IqSm-sX C-Xp-h-gn- k-©-cn-°m-\m-hq.- {]-tZ-i-sØ Nn-e I-S-Iƒ- tI{μo-Ic - n-®m-Wv- C-h¿- X-ºS- n-°p-∂X - v.-

\n-∏n-®p.- C-S-∏-≈n- tªm-°v- ]©m-b-Øw-Kw- F sI i-in- D-]hm-k-k-a-cw- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp.- sI F-kv- cm-[m-Ir-jv-W≥,]n- F-kv- jm-Pn,- ]n- B¿- ap-c-fn,]n- F-®v- hm-ln-Z,- B-\n- tPm¿-Pv,b-ap-\ in-h-Zm-kv,- hn- sI kt¥m-jv,- ]n- F-kv- kn-\o-jv- F∂o- ]-©m-b-Øv- Aw-K-ß-fm-Wvk-a-c-Øn¬- ]-s¶-Sp-Ø-Xv.-


{]mtZ-inIw

2 \hw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn \o-en-iz-cw k¿-°m¿ F¬.]n. kv-Iqƒ: A-dn-hv˛2013 Izn-kv a¬-k-cw˛cm-hn-se ]Øn\v.

cm-Pn- Bhiy-s¸«v{]Xn-]£wD]hkn-¨p-

KOCHI/EKR

{]-^-j-\Â \m-S-I-aÂ-k-cw C-¶v tIm-X-aw-K-ew: tIm-X-aw-K-ew t_m-[n-bp-sS I-em-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 15 m-a-Xv kwÿm-\-X-e {]-^-j-\¬ \m-S-Ia¬-k-cw C-∂p tIm-X-aw-K-eØv B-cw-`n-°pw. ssh-In-´v Bdn-\v I-em Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I-A-°m-Zan sN-b¿-am≥ Sn Fw A-{_lmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ sI ]n _m-_p A-[y-£-X h-ln°pw. B-e-∏p-g `-c-Xv I-ayq-Wnt°-j≥-kn-s‚ a-g-hn-√v ]q-°p∂- A-h-Im-iw F-∂ \m-S-I-ap≠m-bn-cn-°pw. Rm-b-dm-gv-® Imbw-Ip-fw sIm-®p-Æn, Xn-¶-fm-gv® tIm-gn-t°m-Sv cw-K-`m-j-bp-sS D-Ø-c-cm-am-b-Ww, sNm-Δm-gv-® Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tkm-]m-\Øn-s‚ In-\m-hn¬ H-cp I-fn-hoSv, _p-[-\m-gv-® sIm-®n≥ tI-fnbp-sS \m-Sn-∂-Iw \m-S-Iw, hym-

ssh-∏n-≥:- Agn-aXn- Btcm-]nX\m-b Ff¶p-∂∏p-g {Kma∏©m-bØv- sshkv-{]knU‚n-s‚ cm-Pn- Bhiy-s∏´v{]Xn-]£sØ F´v- AwK߃F¬-.Un-.F^n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬- ]©m-bØv- Hm^n-kn-\p-ap-∂n¬- D]hkn-®p.cm-hn-se 10\m-cw-`n-® D]hmkw- sshIn-´v- A©n-\v- Ahkm\n-∏n-®p.-CS∏≈ntªm-°v]©m-bØw-Kw- F sI iinD]hm-kkacw- DZv-Lm-S\wsNbv-Xp.sI Fkv- cm-[m-Ir-jv-W≥,]n- Fkv- jm-Pn,- ]n- B¿- ap-cfn,]n- F®v- hm-ln-Z,- B\n- tPm¿-Pv,bap-\ in-hZm-kv,- hn- sI kt¥m-jv,- ]n- Fkv- kn-\o-jvF∂o- ]©m-bØv- Aw-Kßfm- Im-e-Sn: ]-´-W-Øn-se K-Xm-KWv- kacØn¬- ]s¶Sp-ØXv. X-°p-cp-°n-\p ]-cn-lm-cw Im-WW-sa-∂pw k-am-¥-c-]m-ew \n¿am- W - a m- c w- ` n- ° - W - s a- ∂ pw ss_-]m-kv tdm-Uv a-‰q¿ h-sc \o-´-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p Cu am-kw B-dn-\p l¿-Øm¬ ]d-hq¿ : sIm®m¬˛Icn-ßmw- \-S-Øp-∂-sX-∂v K-Xm-K-X-{]-ivXpcpØv tdmUn¬ kv{XoI- \-]-cn-lm-c-th-Zn `m-c-hm-ln-Iƒ tfmSv tami-ambn s]cp-am-dp- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnIbpw sNøp-∂-Xmbn ]cm-Xn. bn-®p. H‰bv°v \S-∂p-h-cp∂ H-cp h¿-jw ap-ºv ap-Jy-a-{¥n kv{XoI-tfm-SmWv ss_°n-se- D-Ω≥-Nm-≠n Im-e-Sn k-am-¥-cØp∂ ]qhm-e-∑m¿ ieyw sNøp-∂-Xv. hcm-∏pg t]menkn¬ ]cmXn \ev-In-.

skâv.tPmÀ-Pn-\p In-co-Sw

gm-bv-® s\-øm-‰n≥-I-c kz-tZ-im`n-am-\n-bp-sS ]-I¬-t]m-se kXyw F-∂o \m-S-I-߃ a¬-k-cØn-\m-bn A-c-ßn-se-Øpw. sh-≈n-bm-gv-® ssh-In-´v Bdn-\v Km-‘n kn-kv ^u-t≠-j≥ sk-{I-´-dn sI ]-c-ta-iz-c i¿-a Km-‘n-Pn A-\p-kv-a-c-Ww \-SØpw. Xp-S¿-∂v Xr-iq¿ \-Sm-Iku-lr-Zw A-h-X-cn-∏n-°p-∂ A-a-Nz¿ \m-S-I-ß-fpw \-S-°pw. C-∂p \-S-°p-∂ k-am-]-\-ktΩ-f-\-Øn¬ sI.-]n.-F.-kn. Km-bn-I ]n sI ta-Zn-\n k-Ωm-\Zm-\w \n¿-h-ln-°pw.

I¬h³j³ Im-eSn: tI-c-f ]p-e-b¿ a-lm-k` bq-Øv aq-hv-sa‚ v Im-™q¿ {io-aq-e-\K-cw bq-\n-‰v I¨-h≥- tIm-X-awK-ew hn-Zym-`ym-k D-]-Pn√m Im-bn-I-ta-f-bn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\Sn-b j≥ Pn√m {]-knU‚ v kp-\n¬ sk‚ v-tPm¿-Pv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\v Sn bp Ip-cphn-f Fw.F¬.F. t{Sm-^n in-h≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. k-Ωm-\n-°p∂p

Im-e-Sn-bn K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v: B-dn\p lÀ-¯mÂ

kv{XoIsf ieyw sN¿p-¶-Xmbn ]cmXn

am-t\-Pv-saâv tIm-gv-kp-I-fn {]-thi\w Im-°-\mSv:cm-P-Kn-cn sk‚¿ t^m¿ _n-kn\-kv kv-‰-Uo-kns‚ am-t\-Pv-sa‚ v tIm-gv-kp-I-fnte-°v At]-£ £-Wn®p. Fw._n.F, Fw.F®v.B¿.Fw, ]n.Pn.Un.Fw C‚¿ \m-j-W¬ F-Iv-kv-tN©v Fw._n.F t{]m-{Kmw F-∂o tIm-gv-kp-I-fn-te-°m-Wv {]-thi\w. IqSpX¬ hn-h-c߃: www.rajagiri.edu ¬ e-`n-°pw. t^m¨:2426554.

aÂky-s^UvAhmÀ-Uvssh-∏n-≥:- -a¬ky-s^Uv- G¿s∏Sp-Øn-b an-I-® a¬ky-sXmgn-em-fn- klIcW kw-LØn\p-≈ a¬ky-{io - Ahm¿-UvRm-d°¬-˛\m-bcºewa¬ky-sXm-gn-em-fn- hn-Ik\ t£a kw-Lw- {]kn-U‚ v- ]nPn- PbIp-am¿- a{¥n- sI _m-_phn¬-\n-∂v- G‰p-hm-ßn.CXv- Dƒ-s∏sS a¬kys^Un-s‚ aq-∂p- Ahm¿-UpIfpw- Cu- kw-LØn-\pXs∂bm-Wv- e`n-®Xv.kw-LØn-s‚ Io-gn-ep-≈ \o-Xn-am≥- {Kq-∏n-\v- an-I-® a¬ky-_‘\ {Kp-∏n-\p-≈ Ahm¿-Uv- Fkv- i¿-a Fw-.F¬.Fbn¬-\n-∂v- {Kq-∏v- eo-U¿- ]nF ap-lΩZp an-I® kz-bwklm-b {Kq-∏n-\p-≈ Ahm¿-Uvku-]¿-Wn-I {Kq-∏n-\p-th≠ntªm-°v- ]©m-bØv- {]knU‚ v- ku-PXv- A_v-Zpƒ- P∫mdn¬-\n-∂v- eXn-I aWn-bpw- G‰ph-ßn.Ahm¿-Uvhn-XcWwktΩf\w- a{¥n- sI _m-_pDZv-Lm-S\w- sNbv-Xp.- a-¬kys^-Uv- sN-b¿-am-≥ hn Zn-\-I-c≥ A-[y-£-\m-bn.hn-Zym-`ym-k- A-hm¿-Up-Iƒssl-_n- Cu-U-≥ Fw-F¬-Fbpw- F -_n -am-Xyphpw- hn-X-cWw- sN-bv-Xp.Pn-√m- am-t\P¿- ]n- F®vA_v-Zp¬-Iemw,- a¬ky-s^UvP\d¬- am-t\P¿- ]n- ]n- kptc{μ≥,- Akn.- Pn√m- am-t\P¿]n- F Kn-cn-PIp-am-cn- F∂n-h¿kw-km-cn-®p.-

Hmt«m-IÄ Iq«n-bn-Sn¨p ]d-hq¿ : ]pØ≥]-≈n-bn¬ am\-ºmSn It∏-f-bv°p-k-ao]w Hmt´m-dn-£-Iƒ Iq´n-bn-Sn®v ss{Uh¿am¿°v ]cnt°-‰p. CSn-bpsS BLm-X-Øn¬ \nb{¥Ww hn´ Hcp Hmt´m Im¬\S-°m-cn-tbbpw CSn-®p-ho-gvØn. ss{Uh¿am-tcbpw kv{Xotbbpw AarX Bip-]{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. c≠v Hmt´m-dn-£Ifpw ]q¿Æ-ambpw XI¿-∂p.

im-kv-{Xta-f kw-L-Sn-¸n¨p

]m-e-Øn-\p 42 e-£w cq-] A\p-h-Zn-®p D-Ø-c-hn-´n-cp-∂p. CXn-s‚ k¿-th \-S-]-Sn-Iƒ-°mbn c-≠p e-£w cq-] A-\p-h-Zn°p-I-bpw k¿-th \-S-Øp-I-bpap-≠m-bn. ]m-e-Øn-\m-bn \n¿-an-°p-∂ A-t{]m-®v tdm-Un-s‚ ]p-Xn-b A-sse≥-sa‚n¬ D-´-ºp-g tXmSp h-sc-bm-Wv ssZ¿-Lyw ImWn-®n-´p-≈q. C-Xv K-Xm-K-X-°pcp-°v C-c-´n-bm-°p-sa-∂pw C-Xn\p ]n-∂n¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚m-sW-∂pw th-Zn B-tcm-]n®p. Pn-√m hn-Z-Kv-[ k-an-Xn, A-¶am-en tªm-°v ]-©m-b-Øv, Fw.F¬.-F. am-cpw ss_-]m-kv tdmUv a-‰q-cn¬ h-sc F-Ø-W-sa∂m-Wv Xo-cp-am-\n-®n-´p-≈-Xv. hn-am-\-Øm-h-fw tdm-Uv, i_-cn sd-bn¬-th tÃ-j≥, kzIm-cy _-kv Ãm‚ v, Im-™q¿ tdm-Uv, Xm-∂n-∏p-g F-∂n-h-sb _-‘n-∏n-®p th-Ww tdm-Uv \n¿an-°m-s\-∂pw A-h¿ \n¿-tZ-in®p. C-Xn-s\-√mw t\-Xr-Xzw \¬-

In ]-©m-b-Øpw `-c-W-I¿-Øm°-fpw am-Xr-I Im-´-W-sa-∂p amXyq-kv tIm-e-t©-cn, Fw F≥ hn-iz-\m-Y≥, Fw Sn h¿-Ko-kv, Fw.-F¬.-F-am¿, hn sI Un X¶-®≥, B¿ in-h-i-¶-c-∏n-≈, C Sn ]u-tem-kv, _n-Pp am-Wn-°aw-K-ew hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. F-∂m¬ ]m-e-Øn-\pw tdmUn-\pw ]-Ww A- -\p-h-Zn-°m≥ ap≥-ssI-sb-Sp-Ø Pn-√-bn¬ \n∂p-≈ a-{¥n-am-cm-b sI _m-

IpSn-sh-ÅSm-¦À tem-dn Nm-en-te-¡v a-dnªp ]-≈p-cp-Øn: sN-√m-\w H-∂mw hm¿-Un-te-°v Iq-Sn sh-≈-hp-amsb-Øn-b Sm-¶¿ tem-dn I-f-{X Nm-en-te-°p a-dn-™p. X-e-Iogm-bn ho-W Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ \n-∂p ss{U-h¿ A¬-`p-X-I-cam-bn c-£-s∏-´p. I-f-{X tXm-Wn-tØm-Sv ]m-eØn-\p k-ao-]w C-∂-se D-®-bv °v c-≠-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. ]m-e-Øn-\p ap-I-fn¬ Ip-Snsh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn\m-bn \n¿-Øn-b-t∏mƒ t{_-°v \-„-s∏-´ tem-dn ]n-t∂m-´p-t]mhp-I-bpw k-ao-]-sØ Nm-en-te°p Ip-Ø-s\ a-dn-bp-I-bp-am-bncp-∂p. tem-dn-bp-sS ]n-∂n¬ Ip-Snsh-≈w ti-J-cn-°p-∂-Xn-\m-sbØn-b ssj-\n-sb-∂ ho-´-Ωbpw Nm-en¬ tPm-en sN-bv-Xn-cp-

tI-c-f-¸n-d-hnBtLm-jn¨p

_−v \nÀ-am-Ww Xp-S-§n IpSn-sh-≈ Sm-¶¿ tem-dn I-f-{X-bn¬ a-dn-™-t∏mƒ ∂ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b c- ∂p. tem-dn-bp-sS ss{U-h¿ I- ™ tem-dn-bn¬ \n-∂v \m-´pkz-tZ-in tkm- Im¿ h-en-®p ]p-d-tØ-°v F-Sp≠p-t]-cpw tem-dn-h-cp-∂-Xp I- Æ-am-en ≠v Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp- _n≥(30)s\ X-e-Io-gm-bn a-dn- °p-I-bm-bn-cp-∂p.

bpw ]n.-Sn.-F tb-bpw A-dn-bn°m-sX-bm-Wv a-Xn¬ s]m-fn-®Xv. C-°m-cyw ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-t]-gv-k-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-SpØn-b-t∏mƒ hn-Zym-`ym-k h-Ip∏n¬-\n-∂pw A-\p-a-Xn-bp-s≠∂m-Wv ]-d-™-Xv. G-Xm-\pw aWn-°q¿ I-gn-™-t∏mƒ ÿ-ew

Fw.-F¬.-F hn Un k-Xo-i≥ kv-Iq-fn-se-Øn ]p-Xp-Xm-bn \n¿an-°p-∂ Aw-K≥-hm-Sn sI-´n-SØn-s‚ in-em-ÿm-]-\ I¿-Ωw \n¿-Δ-ln-®p. ap-∂-dn-bn-∏n-√m-sX kv-Iqƒ a-Xn¬ s]m-fn-®-Xn-\v Iu¨-kne¿-s°-Xn-sc sl-Uv-an-kv-{S- v t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.-

Ip-gp-¸nf-fn _o-¨n ssl-am-kv sse-äv an-gn Xp-d¶p ssh-∏n≥:Ip-gp-∏n-f-fn _o-®n¬ ssl-am-kv sse-‰p-Iƒ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.-Ip-gp-∏n-f-fn _o®n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tI-{μ a{¥n sI -hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p.-{Km-a-Zo-]w ]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv _o-®n¬ ]-Øv e-£w cq-] Nn-ehn¬ c-≠v ssl-am-kv sse-‰pIƒ ÿm-]n-®n-´p-f-f-Xv.Cu ]-≤-Xn {]-Im-cw ssh∏n≥ I-c-bn¬ A-\p-h-Zn-® B-Zy ssl-am-kv sse-‰p-I-fm-Wv Ip-gp∏n-f-fn-bn-te-Xv.-H-cp S-h-dn¬ 12 sse-‰p-Iƒ ho-Xw D-f-f C-h sk≥-k¿ h-gn-bm-Wv {]-h¿-Øn°p-∂-Xv.-kq-cy≥ A-kv-X-an-°p-

_p, hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v F-∂n-h-cp-sS \n¿-tZ-im-\p-k-cW-am-Wv A-sse≥-sa‚ v ^n-Ivkv \n-›-bn-®-X-sX-∂p ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI _n km_p tX-P-kn-t\m-Sp ]-d-™p. \n-e-hn¬ A-\p-h-Zn-®n-´p-≈ ]-Ww sN-e-hn-´v H-∂mw L-´w ]q¿-Øn-bm-°n-b ti-jw c≠mw L-´-am-bn am-{X-ta tdm-Uv \o-´p-∂ Im-cyw Xo-cp-am-\n-°qsh-∂pw A-t±-lw hy-‡-am°n.

Im-e-Sn: ta-°m-e-Sn tkm-jy¬ P-Ãn-kv sk‚-dn-s‚ B-`-n-ap-JyØn¬ tI-c-f-∏n-d-hn-bm-tLmjw \-S-Øn. kp-[o¿ ap-t≠-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n sP tXm-a-kv, P-em¬ Aen-bm¿, ap-l-Ω-Zv km-enw, h¬k tXm-a-kv, F F ^n-tdm-kv kw-km-cn-®p. A-£-c k-Z-kv, `mjm {]-Xn-⁄, I-hn-Xm-em-]\w, D-]-\ym-k-c-N-\, {]-kw-Kw, Izn-kv a¬-k-c-hpw B-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂p.

kvIqfnsâ aXn \K-c-k` s]mfn-¨Xv hnhm-Z-ambn ]-d-hq¿ : s]-cp-º-S-∂ K-h F¬ ]n kv-Iqƒ h-f-∏n¬ Aw-K≥-hmSn sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn kv-°qƒ A-[n-Ir-X-cp-sS A-\phm-Z-an-√m-sX hm¿-Uv Iu¨-kne-dpw A-\p-bm-bn-I-fpw tN¿-∂v kv-Iqƒ a-Xn¬ s]m-fn-®v A-IØv I-S-∂-Xv hn-hm-Z-am-bn. kv-Iqƒ sl-Uv-an-kv-{S- n-t\-

tºmƒ kz-bw {]-h¿-Øn-°p-∂ C-h-bn-se 6 sse-‰p-Iƒ cm-{Xn 12 \p ti-jw X-\n-sb A-Wbpw.-sI¬-t{Sm-Wm-Wv H-∂-c-amkw sIm-≠v \n¿-am-Ww ]q¿-Ønbm-°n-b-Xv.-Ip-gp-∏n-f-fn _o®n¬ ssl-am-kv sse-‰p-Iƒ C√m-Ø-Xn-\m¬ k-μ¿-i-I¿ Gsd _p-≤n ap-´n-bn-cp-∂p. sh-fn-®-an-√m-Ø-Xn-\m¬ Ccp-´p-∂ k-b-Øv k-μ¿-i-I¿ _o-®n¬ X-ßn-bn-cp-∂n-√.-Ip-gp∏n-f-fn _o-®n¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ssh-∏n≥ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz:ku-P-Øv A–p¬-P-∫m¿,]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Sn-Pn hn-P-b≥,A-

Uz:Fw -hn t]mƒ, Pn-√m ]-©mb-Øv Aw-K-ß-fm-b sI -B¿kp-`m-jv, hn-P-b-tam-l≥,Ip-gp∏n-f-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-Kß-fm-b F F-kv Ip-´≥, kp-`mjn-Wn-tPm-jn, X-¶-a-Wn- iin,A-\n-cp-≤≥ ]-s¶-Sp-Øp.

NÀ-¨ \S¯n Im-eSn: F-kv.F≥.Un.]n. sse{_-dn-bn¬ Im-eS- n-bp-sS N-cn{Xw H-cp ]p-\¿-hm-b\ - F-∂ hn-jb - Øn¬ N¿-® \-S-Øn. tP°-_v \m-b-tØm-´v A-[y-£-X hln®p. D-Æn-Ir-jvW - ≥, hn B¿ cm-Pvt- aml≥, ]n X-ºm≥, Fw ]n tPm¿-Pv kwkm-cn®p.

[À-W \S¯n Im-eSn: Im-™q¿ \-ºn-≈n F¬.sF kvIow k¿-°m¿ Gs‰-Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]©m-b-Øm-^o-kn-\p ap-ºn¬ [¿-W \-SØn. ]-≤-Xn-{]-h¿Ø-\w \n-e-®Xmbpw C-Xp-aq-ew Im¿-jn-I-hnf-Iƒ \-in-°p-∂-Xmbpw k-a-c°m¿ Nq-≠n-°m´n. sI sP tPmbn, Fw F kt¥mjv, B‚p X-fnb≥, _n-\p a-t\m-Pv t\-XrXzw \¬-In.

ssh-∏n≥: kw-tbm-Pn-X \o¿-ØS ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn ]-f-fn∏p-dw {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]pØ≥-]m-S-ti-J-c-Øn-s‚ ]p-dw_-≠v \n¿-am-Ww Xp-Sß - n. _-≠n\v 12 e-£h - p-w Xq-ºn-\v H-ºX - p- e£-hp-am-Wv- A-\p-hZ- n-®n-´p-≈X - v. ]p-dw _-≠n-s‚ \n¿-am-W-w h-gn I¿-j-I¿-°v a-Æv, P-ew, ssP-h-k-º-Øv kw-c-£n-°p∂-Xn-\p-]p-d-sa Ir-jn-bp-sS Bh¿-Ø-\-s®-e-hv H-gn-hm-°m-\pw I-gn-bpw. ]-f-fn-∏p-dw {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Nn-∂-Ω [¿-a≥ A-[y-£-bm-bn. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. ku-P-Øv A-_vZp¬ P-∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp-.

Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv {]-[m-\s∏-´ Xo-cp-am-\-߃ t]m-epw IS-em-kn-sem-Xp-ßp-∂-Xv. \-K-cØn-se K-Xm-K-X {]-iv-\-߃, Xn-c-t°-dn-b tdm-Un¬ \n-∂v aZy-im-e am-‰n ÿm-]n-°¬, s]mXp-P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn-Iƒ Xp-Sßn-b-h-s°m-∂pw ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ D-tZym-K-ÿ¿ {i-an°p-∂n-s√-∂m-Wv B-tcm-]-Ww D-b¿-∂n-cn-°p-∂-Xv. P-\-ß-fp-

sS-bpw a-‰pw ]-cm-Xn-Iƒ-°v DS≥ ]-cn-lm-cw Im-Wp-I-sb-∂ e-£y-tØm-sS F-√m am-k-hpw B-Zy-i-\n-bm-gv-®- hn-I-k-\-k-anXn- tbm-Kw tN-cp-∂-Xv. F-∂m¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS hn-hn-[ h-Ip-∏p-ta-[m-hn-Ifpw ]-Xn-hm-bn tbm-K-Øn-s\Øm≥ Xm¬-]-cy-sa-Sp-°p-∂n-√. Fw.-F¬.-F.-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN-tc-≠ tbm-Kw ]-e-t∏m-

Im-°-\mSv:]m-cºcy Du¿P t{km-X- p-Iƒ Zp¿-e-`-am-bns°m-≠n-cn-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ {]-Ir-Xn-Z-Øam-b Du¿Pt{km-X- p-I-fp-sS {]m[m\yw G-dn-h-cp-∂ C-°me-Øv cm-P-Kn-cn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pn¬ Du¿-P-kw-c-£-Whpw D-]-tbm-K-hpw F-∂ hn-j-bØn¬ kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°m-bn im-kv-{Xta-f kw-L-Sn-∏n®p. Fw.F¬.F tXma-kv D-Ænbm-S≥ ta-f D-Zv-LmS-\w sNbvXp. Du-P-Øn-s‚ Aan-X D-]tbm-K-sØ-°p-dn®pw apJy Du¿P-t{km-X m-b F-Æ-bpsS e-`y-X-sb-°p-dn-®pw tUm.^m.B‚-Wn I-cn-bn¬ kw-km-cn-®p. F.Un.Pn.]n. sk≥-Ip-am-dn-s\-Xn-tc-bp-≈ B-tcm-]-Ww kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.-sF {]-h¿-Ø-I¿ tIm-X-aw-K-e-Øv \SØnb{]-Xn-tj-[ -{]-I-S-\w

tIm-X-aw-K-ew: D-]-Pn-√m Im-bnI-ta-f-bn¬ sk‚ v.-tPm¿-Pn-\p In-co-Sw. 537 t]m-bn-t‚m-sS-bmWp sk‚ v.-tPm¿-Pv H-∂mw ÿm-\w I-c-ÿ-am-°n-b-Xv. 61 kz¿-W-hpw 52 sh-≈n-bpw 32 sh-¶-e-hp-am-Wv sk‚ v.-tPm¿-Pv t\-Sn-b-Xv. ÿn-cw F-Xn-cm-fn-Ifm-b am¿ t_-kn-en-s\ _-lp-Zqcw ]n-¥-≈n-bm-Wv sk‚ v.tPm¿-Pv H-∂mw ÿ-m-\-tØ-°p Ip-Xn-®-Xv. c-≠mw ÿ-m-\-°m-cm-b am¿ t_-kn-en-\p 29 kz¿-W-hpw 38 sh-≈n-bpw 38 sh-¶-e-hpw Dƒs∏-sS 329 t]m-bn‚ v t\-Sn. aq∂mw ÿm-\w en-‰n¬ ^v-f-h¿ F¬.-]n.-kv-Iqƒ Du-∂p-I¬ Ic-ÿ-am-°n. 12 kz¿-W-hpw c≠p sh-≈n-bpw A-©v sh-¶-ehpw Dƒ-s∏-sS 91 t]m-bn‚m-Wv I-c-ÿ-am-°n-b-Xv. am¿-t_-kn-

epw sk‚ v.-tPm¿-Ppw X-Ωn¬ In-co-S-Øn-\m-bn hm-in-tb-dn-b t]m-cm-´-am-Wv \-S-Øn-b-Xv. F-∂m¬ Im-e-ß-fm-bn XpS¿-∂p-h-cp-∂ sk‚ v.-tPm¿-Pns‚ A-{]-am-Zn-Xz-Øn-\p sh-√phn-fn-bp-b¿-Øm≥ am-¿-t_-knen-\p I-gn-™n-√. 12 kz¿-W-hpw G-gp sh-≈n-bpw \m-ep sh-¶-ehpw Dƒ-s∏-sS 86 t]m-bn‚p t\Sn. am-Xn-c-∏n-≈n K-h.-shm-t°j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ \m-em-a-Xv F-Øn. \-K-c-k` hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F≥ kn sN-dnbm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn bp Ip-cp-hn-f Fw.-F¬.-F. k-Ωm-\Zm-\w \n¿-h-ln-®p. hn hn Ipcy≥, sI hn tXm-a-kv, Un.-C.-H. F≥ F-kv {io-e-X, F.-C.-H. ]n hn kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

tIm-X-awK-ew ]p-kv-X-tIm¬k-hw ]m-bn-{] cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sse³ I-¼n s]m-«n- ssh-Zyp-Xn_-Ôw X-I-cm-dn-embn tIm-X-aw-K-ew: sse≥ I-ºn s]m-´n-ho-Wp hm-c-s∏-´n-bn¬ ssh-Zyp-Xn-_-‘w X-I-cm-dn-em-bn. tem-h¿ s]-cn-bm-dn¬ \n∂p hm-c-s∏-´n h-gn I-S-∂p-t]m-Ip-∂ 110 sI.-hn. sse-\m-Wv hm-c-s∏-´n I-°m-´q¿ `m-K-Øv s]m-´n-ho-W-Xv. C-Xn-s\-Øp-S¿∂v sse-\n-s‚ Xm-sg-bp-≈ A-t©m-fw C-e-Iv-{Sn-Iv t]m-ÃpIƒ a-dn-™p-ho-Wp. 1996 ¬ ÿm-]n-® 110 sI.-hn. sse-\n-s‚ Kp-W\ - n-eh - m-ca - n√m-Ø I-ºn-Iƒ Xp-cp-sº-Sp-Øp {Z-hn-®X - p-aq-ea - m-Wv s]m-´nho-WX - v. \yq-{S¬ sse-\n-s‚ I-ºn-bm-bX - n-\m¬ A-]I - S- w Hgn-hm-bn.

C-Sn-an-¶-en hym-]-I -\m-i-\ãw aqhm-‰p-]p-g: C∂-se ssh-In-´p≠m-b i-‡am-b C-Sn-an-∂en¬ hym-]-I-\m-i-\„w. ho-Sp-I-fn-sebpw ÿm-]-\-ß-fnsebpw C-e-Iv-{Sn-Iv D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in®p. Sn.hn., {^n-UvPv, Iw-]yq´¿, a-‰v C-e-Iv-{Sn-Iv D-]-I-c-W߃-°m-Wv \m-iw kw-`-hn-®Xv. hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ Ir-jn\m-ihpw kw-`-hn-®n-´p-≠v.

FÂ.Un.F-^v. a[y-taJem Pm-Y aq-hm-‰p-]p-g: tkm-fm¿ A-gn-a-Xn-bn¬-s∏-´ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n cm-Pn-sh-°p-I, hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v F¬.---Un.---F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ kn Zn-hm-I-c≥ Fw.---F¬.---F \-bn-°p-∂ a-[y-ta-Jem-Pm-Y aq-∂n-\p aq-hm-‰p-]p-g-bn-se-Øpw. Pn-√-bn-se 13 a-fi-e-ß-fn-epw ]-cy-S-\w ]q¿-Øn-bm-°n aq-hm-‰p-]p-g I-t®-cn-Øm-g-Øv k-am-]n-°pw. Pm-Y-bn¬ B-\Ø-e-h-´w B-\-μ≥, F≥ sI t{]-a-N-{μ≥, P-ao-e {]-Im-iw Fw.---F¬.---F, ]n kn tXm-a-kv, D-g-hq¿ hn-P-b≥, A-\n¬ Im™n-en F-∂n-h¿ Pm-Ym Aw-K-ß-fm-Wv. kn Fw Zn-t\-iv-aWn, C F Ip-am-c≥ kw-km-cn-°pw.

hmbv]m X«n¸v: C©n_m_p dnam³Un ]d-hq¿ : hnhn[Xcw hmbv]-Iƒ Xc-s∏-SpØn Xcm-sa∂v P-\-ß-sf hn-iz-kn-∏n-®v tImSn-Iƒ X´n-sb-SpØ {]Xnsb dnam‚p sNbvXp. amf hSa aÆ-¥d ap\mkv _m_p (C©n _m_p 48) hns\ tNmZyw sNbvX-Xn-\p-tijw tImS-Xnbn¬ lmP-cm-°n. Pmayw \ntj-[n® Cbmsf t]menkv IÃ-Un-bn¬ hmßn.

\S-]-Sn-thWsa¶v ]d-hq¿ : ]d-hq¿˛I-eq¿ dq´n¬ k¿hokv \S-Øp-∂ _kv Poh-\-°m-c-s\-Xn-tc \-S]Sn thW-sa∂v Iq\-Ωmhv _kv ]mk-t©gvkv Atkm-kn-tbj≥ `mc-hm-ln-Iƒ Bh-iys∏-´p. hn-Zym¿Yn-\n-I-tfmSv A-«oew ]d-bp-Ibpw ico-c-Øn¬ kv]¿in-°p-Ibpw sN-øp∂Xp bm{X-°nsS \nXy-kw-`-h-ambn amdn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. _kv tdmUn¬ XS™p Atkm-kn-tb-j≥ `mc-hm-lnIƒ Xm-°oXp sNbvXp. ]dhq¿ tPmbn‚ v B¿.Sn.H BZ¿ivIpam¿ Pn \mb¿°v ssh-∏n≥ Ip-gp-∏n-f-fn _o-®n¬ ÿm]n® ssl-am-kv sse-‰p-Iƒ ]cm-Xnbpw \¬In.

hn-I-k-\-k-an-Xn Xo-cp-am-\-§Ä I-S-em-kn-sem-Xp-§n aq-hm-‰p-]p-g: Xm-eq-°v hn-Ik - \ - k-an-Xn tbm-K Xo-cp-am-\ß - ƒ DtZym-K-ÿ¿ \-S-∏m-°p-∂n-s√∂p ]-cm-Xn. am-kß - ƒ-°v ap-sºSp-Ø Xo-cp-am-\ß - ƒ t]m-epw \S-∏m-°m-sX-bm-Wv hn-I-k-\-kan-Xn {]-lk - \ - a - m-hp-∂X - v. D-tZym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n[n-I-fpw hn-I-k-\-k-an-Xn-bn¬ Ir-Xy-am-bn F-Øm-sX {]-l-k\-am-Ip-∂-Xv \n-Xy-kw-`-h-am-b-

3

gpw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcp-sS A-[y-£-X-bn-em-Wv tN-cp∂-Xv. A-Xn-\n-sS-bm-Wv hn-I-k\-k-an-Xn-bn¬ B-dp-am-kw apsº-Sp-Ø Xo-cp-am-\-߃ t]mepw \-S-∏m-°m-Ø-Xv. t\-c-sØ k-an-Xn-bp-sS ap-ºm-sI [m-cm-fw ]-cm-Xn-Iƒ e-`n-°p-I ]-Xn-hmbn-cp-∂p. F-∂m¬ D-Ø-c-hm-ZnXz-s∏-´-h¿ ]-s¶-Sp-°m-sX {]l-k-\-am-°p-∂-Xm-Wv ]-e ]-

cm-Xn-Iƒ-°pw ]-cn-lm-cw \n¿tZ-in-°m≥ I-gn-bp-∂n-√. a-dp-]-Sn \¬-tI-≠ D-tZym-Kÿ¿ tbm-K-Øn¬ C-√m-Ø-Xv ho-gv-®-bm-bn I-W-°m-°n hn-iZo-I-c-Ww t]m-epw tNm-Zn-°p∂n-√-t{X. C-Xm-Wv ap-∏-tXm-fw t]¿ ]-s¶-Sp-t°-≠ k-an-Xnbn¬ hn-c-en-se-Æm-hp-∂-h¿ am{Xw F-Øp-∂-sX-∂pw Nq-≠n°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p.

t]m-en-kv cmPv: F-kv.Un.]n.sF {]-Xn-tj-[-{]-IS-\w \-S¯n tIm-X-aw-K-ew: F.Un.Pn.]n sk≥- I p- a m- d n- s \- X n- t c- b p- ≈ B-tcm-]-Ww kn.-_n.-sF. At\z-jn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v t]m-ÿ ]-Xn-® {]-h¿-Ø-I¿s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø t]m-enkv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ tIm-X-aw-K-e-Øv {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w \-S-Øn. ssh-In-´v A-©n-\p tIm-Xaw-K-ew K-h.-B-ip-]-{Xn- ]-cnk-c-Øp \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S\w Su¨ Np-‰n _-kvÃm‚ v ]cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. {]-I-S-\Øn-\p F-kv.-Un.-]n.-sF tImX-aw-K-ew a-fi-ew {]-kn-U‚ v

ap-l-Ω-Zv km-en-lv, sk-{I-´-dn l-\o-^ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. s]cp-ºm-hq¿: t]m-en-kv cm-Pv A- h - k m- \ n- ∏ n- ° - W - s a- ∂ m- h iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF. s]cp-ºm-hq¿ afi-ew I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Su-Wn¬ {]-Xn-tj-[-{]-IS-\w \-SØn. afi-ew {]-knU‚ v bqk^v Nm-a-°mSn, sk-{I´-dn A–p¬ d-jo-Zv, ssh-kv {]-knU‚ v A-jvd-^v tXm-ew-Ipgn, a\m-^v Hm-S-°men, k-°o¿ tIm∂w-IpSn, kp¬-^n-°¿ Im™n-c-°m-Sv {]-I-S-\-Øn-\v t\XrXzw \¬In.

h-«n-¸-en-i-¡m-c-s\ ]n-Sn-Iq-Sn ]-d-hq¿ : h-´n-∏-en-i-°m-c-s\ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. tIm-´-∏pdw h-t≈mw-X-øn¬ am-\p-h¬ a-I≥ sl≥-{Sn-sb (41) bmWv B-e-ßm-Sv F-kv sF F A-\q-]pw kw-L-hpw ]n-Sn-IqSn-b-Xv. C-bm-fn¬ -\n-∂pw 16

sN-°v eo-^v, 5 B¿ kn _p°v, ap-{Z-]-{X-߃, 16,000 cq]b-pw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-Xn-sb B-ep-h k_v P-bn-en¬ dn-am‚ v sN-bvXp.-

]-«n-I-Pm-Xn t£-a-k-an-Xn- amÀ-¨v \-S¯n Xr-°m-°-c: kz-Im-cy-ta-Je-bn-epw \n-b-aw-aq-ew kw-hc-Ww \-S-∏m-°p-I, kzm-{i-b hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn-epw kw- h - c - W m- \ p- I q- e y- ß ƒ \¬-Ip-I Xp-S-ßn-b B-h-iyß-fp-∂-bn-®p-sIm-≠v kwÿm-\-hym-]-I-am-bn \-S-°p∂ am¿-®n-s‚ `m-K-am-bn F-dWm-Ip-fw I-e-Œ-td-‰n-te-°v B-bn-c-߃ ]-s¶-Sp-Ø am¿®v \-S-∂p. \q-dp-I-W-°n-\p kv-{Xo-Ifpw hn-Zym¿-Yn-\n-I-fpw am¿®n¬ ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√-bn-se 18 G-cn-bm I-Ωn-‰n-I-fn¬ \n∂p-≈ ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-kan-Xn Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-Øp. Xr-°m-°-c Pn-√m k-l-I-cW _m-¶n-\p-k-ao-]w tI-{μoI-cn-®p cm-hn-se ]-Ø-c-tbmsS {]-I-S-\-am-bn I-e-Œ-td-‰ns‚ sa-bn≥ sK-bn-‰n-te-°p am¿-®p \-S-Øn. ]n sI F-kv Pn-√m {]-knU‚ v Fw sI in-h-cm-Pv, sk{I-´-dn Fw F kp-tc-{μ≥, hn

bp {]-ho¨, tPm.-sk-{I-´-dn sI sI kp-tc-jv _m-_p, ]n H kp-tc-{μ≥, Pn-√m I-Ωn-‰-nbw-K-ß-fm-b sI sI am-eXn, hn B¿ im-en-\n, Aw-_nIm i-in,kp-[¿-a cm-Pp, Fw sI N-{μ-_m-_p,Fw F taml-\≥, kn sI jm-Pn t\-XrXzw \¬-In. kn.-]n.-Fw F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m sk-{I-´-dn kn Fw Znt\-iv a-Wn am¿-®v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw sI in-h-cm-P≥ A-[y-£-X-h-ln®p. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw F kp-tc-{μ≥, kw-ÿm-\ I-Ωn‰-n-bw-Kw hn hn {]-ho¨, kn.]n.-Fw I-f-a-t»-cn G-cn-bm sk-{I-´-dn kn sI ]-co-Xv, kn.-sF.-Sn.-bp Pn-√m sk-{I-´dn sI F≥ tKm-]n-\m-Yv, aln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m sk-{I-´-dn sl-∂n t__n, Un.-ssh.-F-^v.-sF Pn√m sk-{I-´-dn F-kv k-Xo-jv, F≥ sI hm-kp-tZ-h≥,Fw sI N-{μ-_m-_p kw-km-cn®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-11-02  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-11-02  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-11-02