Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw tem-t¡m-sj-Uv s]m-fn-¨p \o-¡m-\p-Å {i-a-s¯ sN-dp-¡pw: ]n cm-Po-hv Fw.]n.

9 HIvtSm_¿ 2013- _p[≥

KOCHI/ekm

hntij§Ä

tI-c-tfm-Â-k-hw-

ssh-∏n≥-:- \m-b-c-º-ew {Km-a-∏©m-b-Øv tI-c-tfm-¬-k-hw kam-]-\-k-tΩ-f-\w tªm-°v ]©m-b-Øv- hn-I-k-\-Im-cy sNb¿-t]-gv-k¨ an-\n Zn-eo-]v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sm-Pn tdm-bn A-[y£-bm-bn-. B-tcm-Ky-˛-hn-Zym-`ymk- sN-b¿-t]-gv-k¨ k-tem-an tk-hy¿,- ]-©m-b-Øv saw-_-¿am-cm-b hn-Pn km-_p, ]n sI ^¬-Kp-\≥, A-Pn-X-]p-jv-I-c≥, ssj-e _m-_p, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Fw -Fw ssj-\n,t{]m-{Kw I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-amcm-b _n -B¿ {io-Ip-am¿, Fw F-kv kp-ta-jv kw-km-cn-®p.Fkv.-F≥.-Un.]n. tbmKw ssh∏n≥ bq\n-b≥ h\n-Xm- kwLw, i-_cn Iu¨kenMv sk‚¿ Fh-∂n-h-bpsS kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ Iu¨kenMv Iymw]v kn\n-amXmcw hn[p-_m-e DZvLm-S\w sNøp∂p ssh-∏n-≥:- sN-dm-bn- ]-fin-‰v- Idp-∏-≥ kmw-kv-Im-cn-I-k-an-Xn,[o-h-c- bp-h-P-\-k-an-Xn sIm-®nXm-eq-°v- I-Ωn-‰n- F-∂n-h tN¿∂v- A-ø-ºn-≈n- k¿-°m¿- -Bip-]-{Xn-bn-se- hm-´¿-Sm-¶p-Iƒ{i-a-Zm-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn ipNo-I-cn-®p.- [o-h-c-bp-h-P-\-k-anXn- kw-ÿm-\- sk-{I-´-dn- {io-cm- sIm-®n: sa-t{Sm sd-bn¬ \n¿-am- °m≥ I-gn-bq. sa-t{Sm-bp-sS ]n ho-Xnbpw Iq-´n-bp≈ \n¿-amPv- s\-Sp-ßm-Sv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv- Ww B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p ap≥-]v √-dp-Ifpw A-Xn-t∑¬ {Sm-°p-I Ww th-K-Øn¬ ]p-tcm-K-an-°pXp.- Fw -F-kv jn-_n,- F F-kv - ku-Øv sd-bn¬th ta¬-∏m-e- fpw h-∂-Xn-\p ti-jw ]m-ew ]- ∂p-≠v.F-∂m¬ ku-Øv d-bn¬Øns‚ C-cp-h-ihpw ho-Xn-Iq-´n Wn A-km-[y-am-bn-Xo-cp-w. ]m-e- th ta¬-∏m-e-Øns‚ C-cp-hhn-¬-k-≥,- {io-]-Xn,- Pn-tjm-bvF-∂n-h¿- t\-Xr-Xzw- \¬-In.- k- \n¿-an-°-W-sa-∂p kn.]n.Fw Øn¬ C-t∏m-gp≈ Ip-∏n-I-gp- ihpw ho-Xn-Iq-´n \n¿-an-°p-∂ ap-Zm-b- N-{μn-I- k-`,- kp-[¿-tam- F-d-Wm-Ip-fw G-cn-b I-Ωn-‰n Øv A-\-¥-am-bn Xp-S-cp-∂-Xn- {]-h¿Ø-\w A-\n-›n-X-Xz-ØnZ-bw- k-`- F-∂o- I-c-tbm-K-ß-fn- B-h-iy-s∏-´p. Cu B-h-iy-ap- \p C-S-bm-°p-Ibpw sN-øpw. ]- emWv. ∂-bn-®p \m-sf ta¬-∏m-ew D-]- \-ºn-≈n \K¿, Kn-cn-\-K¿ Xp-SC-Xn-\v 100 tIm-Sn cq-] {]se {]-h¿-Ø-I¿- ]-s¶-Sp-Øp.tcm-[n-°p-sa-∂p Gcn-b sk- ßn ]m-e-Øn-\p In-g-°p-`mK- tXy-I-am-bn th-≠n h-cp-sa {I´-dn F-kv.Ir-jv-W-aq¿-Øn Øv K-Xm-K-X Ip-cp-°v A-Xn-cq- ∂pw Cu kw-Jy C-t∏mƒ sa]-dh - q¿: Pn√-bn¬ Iq-Sp-X¬ cA-dn-bn-®p.cm-hn-se 11\m-Wp D- £-am-°p-∂-Xn\pw C-Xp CS- t{Sm-bp-sS A-S-¶-en¬ C-s√ ‡-Zm-\w \n¿-hl - n-®X - n\v sF. ]-tcm-[w.]n.cm-Pohvv Fw ]n ka- bm-°pw. ∂pw A-Xn-\m¬ Cu L-´-Øn Fw.F \¬-Ip-∂ A-hm¿-Un-\v cw D-Zv-LmS-\w sN-øpw. F-kv.F tdm-Uv sh-kv-t‰¨ ¬ ]m-ew hn-Ik-\w km-[y-aam-™m-en F-kv.F≥ Pn-Ãv A ]m-e-Øn-s‚ C-cp-h-i-Øp- F-Iv-kv-‰¨-j≥ ]-≤-Xn- ^-e- s√-∂pw sI. Fw.B¿.F¬ ¿-lX - t\Sn. sk-{I´-dn Aa-Xv ap-≈ F-kv.F tdm-Un-s‚ ho-Xn- Øn¬ A-{]-k-‡-am-°p-Ibpw Fw.Un {]-Jym-]n-® km-l-NtPm t{Sm-^n G-‰p-hmßn. t{]m- °-\p-k-cn-®v ]m-ehpw C-cp-h- sN-øp-sa-∂p kn.]n.Fw {]-kv cy-Øn-em-Wp D-]-tcm-[w kw{Kmw Hm-^n-k¿ kn Pn P-bd - mw, ihpw ho-Xn-Iq-´n ]-Wn-sX-¶n¬ Xm-h-\-bn¬ Nq-≠n-°m´n.t\m¿- L-Sn-∏n-®n-´p-≈-sX-∂p t\-Xml-cn-Ir-jvW - ≥ ]-s¶-Sp-Øp. am-{X-ta K-XmK-Xw kp-K-a-am- Øv ta¬-∏m-e-Øn¬ D-b-chpw °ƒ hy-‡-am°n.

{i-a-Zm-\w- \-S-¯n-

sIm-®n-: kw-ÿm-\-sØ G-I tem-t°m-sj-Uv s]m-fn-®p \o°m-\p-≈ {i-a-sØ F-¥p hn-esIm-Sp-Øpw sN-dp-°p-sa-∂p ]n cm-Po-hv Fw.]n. tem-t°m sjUv A-S-®p ]q-´m-\p-≈ sd-bn¬sh-bp-sS \n-¿-t±-iw- A-Sn-b-¥-cam-bn- ]n≥-h-en-°-W-sa-∂pw At±-lw B-h-iy-s∏-´p. F-d-WmIp-fw- ku-Øv- sd-bv¬-sh tÃ-j\n-¬ Uo-k¬- tem-t°m- sj-UvA-S-®p ]q-´p-∂-Xn-s\-Xn-sc Po-h\-°m¿- \-S-Øn- h-cp-∂ k-a-cØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-tZ-lw. C-tXm-sS k-a-cw

]m-ew \nÀ-am-W-¯n-\v Sn cq-]-bp-sS ku-¯v taÂ-¸m-e-w ho-Xn-Iq-«n \nÀ-an-¡-Ww: 52`-ctIm-Wm-\p-a-Xn

\m-sf kn.]n.Fw. D-]-tcm[w

sF.Fw.F. A-hmÀ-Uv

]-d-hq¿: Nm-Ø-\m-Sv-˛ h-en-b I-S-a-°p-Sn ]m-e-Øn-s‚ \n¿am-W-Øn-\v `-c-Wm-\p-a-Xn e`n-®-Xm-bn hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. ]-dhq-cn¬ \n-∂pw F-d-Wm-Ip-fsØ-Øp-∂ sIm-®n ˛ ]-d-hq¿ Xo-c-tZ-i ]m-X-bn-se G-‰-hpw {]-[m-\-s∏-´-Xpw h-ep-Xp-am-b ]m-e-am-Wn-Xv. 52 tIm-Sn cq-]bm-Wv F-Ãn-ta-‰v Xp-I-bm-bn I-W-°m-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. Cu ]m-Xb - n-se ]n-ge - ˛ aqe-ºn-≈n ]m-e-Øn-\v t\-csØ `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®n-cp∂p. sS≥-U¿ \-S] - S- n-{I-aß - ƒ th-K-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-°n Un-kw-_-dn¬ \n¿-am-W {]-h ¿-Ø-\-߃ B-cw-`n-°p-sa-∂v Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p.

]-ip-¡Ä N-¯v ho-gp-¶Xv Bi¦; ¹m-Ìn-Iv `-£n-¨sX¶v ar-K-tUm-ÎÀ ]-≈p-cpØn: {in-`-hm-\niz-c `{Z ssa-Xm-\n-bn¬ ]-ip-In-Sm-hpIƒ N-Øv ho-gp∂-Xv \m-´p-Im¿°n-S-bn¬ `o-Xn-]-c-Øp∂p. C ∂-se cm-hn-se F-´p-a-Wn-tbmsS ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂n-cp-∂ c-≠v ]-ip-In-Sm-hp-I-fm-Wv N-Øv ho-WXv. C-Xn¬ H-∂n-s\ ar-Kkv-t\-ln-Iƒ tN-¿-∂v ]-≈p-cpØn ar-K-m-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-

®v {]-Y-a-ip-{iq-j \¬-In-sb-¶n epw D-®-tbm-sS NØp. I-gn-™-bmgv-N P-b-e-£v-an Xo-ø-‰-dn-\v k-ao-]-Øv ]ip InSmhv NØv hoWXv \m-´p-Im¿-°nS-bn¬ `o-Xn ]-c-Øn-bn-cp∂p. hnj hkvXp°ƒ D≈n¬ sN ∂XmWv ]ip-°ƒ N-Ø-sX-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®ncp∂p. F∂m¬ h-gn-h-°n¬ In-S-°p-

∂ πm-kv-Sn-Iv am-en\yw `-£n-®v A-Xv Ip-S-en¬ Ip-Sp-ßn-bm-Wv a-c-W-Im-c-W-sa-∂v ar-K-tUmŒ¿ A-dn-bn®p. F-∂m¬ h-gn-b-cp-In¬ Ae™v Xn-cn-™v \-S-°p-∂ ]-ipIn-Sm-hpI-sf sIm-®n \-Kc-k-` ]n-Sn-®p-sI-´n D-S-a-ÿ-cn¬ \n∂v ]ng Cu-Sm-°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw. F-

∂m¬ Ae-™v Xn-cn-™v \-S°p-∂ ]-ip-In-Sm-hp-I-fn¬ ]-IpXnbpw A-d-hp-Im-cp-tS-Xm-sW∂m-Wv hym-]-I ]-cmXn. cm-hn-se A-gn-®p-hn-´v sshIp-t∂-c-tØm-sS ho-Sp-I-fn¬ Ib-dn-∏-‰p-∂ In-Sm-hp-Iƒ tdm-Ucp-In¬ hml-\w X-´n N-Øm epw \-Kc-k-` X-s∂ sIm-≠p t]m-bn Ip-gn-®n-tS-≠ A-h-ÿm-

bm-Wp-≈Xv. k-‘y-bm-bn I-gn™m¬ ss_-°v bm-{X-°m-cpsS t]-Sn-kz-]v-\-am-Wv h-gn-bn¬ Ae-™v Xn-cn-™v \-S-°p-∂ \m¬-°m-enIƒ. C-Xn-t\mS-Iw X-s∂ \n-ch[n t]cpw A-]-I-S-Øn¬-s]-´n´p≠v. N-Ø ]-ip-In-Sm-hpI-sf sIm-®n \-Kc-k-` {_-“-]pc-Øv Ip-gn-®v aqSn.

s\-Sp-¼m-tÈ-cn-bn am-en-\y \nÀ-amÀ-P-\-¯n-\v "Gähpw \à Iu¬kenMv tI{µw IpSpw-_-am-bn-cp-¶p-' k-a-{K-]-²-Xn \-S-¸m-¡pw sIm-®n: s\-Sp-ºm-t»-cn cm-Pym¥-c hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ kao-]-{]-tZ-i-ß-fn¬ am-en-\yw X≈p-∂-Xv X-S-bm-\pw am-en-\y \n ¿-am¿-P-\-Øn-\pw A-Sn-b-¥n-c \S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ F-b¿-^o ¬-Uv F≥-h-b¨-sa‚ v am-t\-Pvsa‚ v I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. s\-Sp-ºm-t»-cn, Im-™q¿, {io-aq-e-\-K-cw {Km-a-∏-©m-bØp-I-fpw sIm-®n cm-Pym-¥-c hnam-\-Øm-h-f I-º-\n-bpw kw-bp‡-am-bm-Wv am-en-\y \n ¿-am¿-P\-Øn-\v cw-K-Øn-d-ßp-I. πm-Ãn-Iv \n-tcm-[-\w \-S-∏m°m-\pw C≥-kn-\-td-‰-dp-Iƒ ÿm-]n-°m-\pw \-S-]-Sn kzo-Icn-®p h-cn-I-bm-sW-∂v {Km-a-]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿ ]-d™p. ip-Nn-Xz an-j≥, a-en-\o-Ic-W \n-b-{¥-W t_m¿-Uv F-

∂n-h-bp-sS {]-Xn-\n-[n-I-sf Dƒs∏-Sp-Øn hn-]p-e-am-b tbm-Kw C-°m-cy-Øn¬ hn-fn-°m-\pw Xocp-am-\-am-bn. a-g-°m-e-Øv hn-am-\-Øm-h-fhpw ]-cn-k-c-hpw sh-≈-s°-´n-ea-cp-∂-Xn-\v im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ k-a-{K-]-≤-Xn-°v cq]w \¬-Ipw. \m-j-W¬ C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v sS-Iv-t\m-f-Pn-bp-sS ]T-\ dn-t∏m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv ]-≤-Xn-°v cq-]w \¬Ip-I. tbm-K-Øn¬ A-Uo-jW¬ Pn-√ a-Pn-kv-t{S-‰v _n. cm-aN-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcm-b ]n.-ssh. h¿-Ko-kv (s\-Spºm-t»-cn), an-\n h¿-Ko-kv (Im™q ¿), {io-tZ-hn a-[p (sN-ßa-\m-Sv) sI -kn am¿-´n≥ {io-aq-e\-K-cw), F-b¿-t]m¿-´v U-b-d-Iv-

S¿ F kn sI \m-b¿, F-Iv-knIyp-´o-hv U-b-d-Œ¿ F -Fw j_o¿, Un. ssh.-F-kv.]n hn -sI k-\n¬-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

\m-emw X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£ 261 t]À F-gp-Xn sIm-®n: Pn-√-bn¬ \m-emw X-cw Xp-ey-X ]-co-£ F-gp-Xm≥ 261 t]¿ lm-P-cm-bn. tIm-gn-∏n-≈n K-h¨-sa‚ v F¬.-]n.-F-kn¬ ]-co-£ F-gp-Xn-b 71 Im-cn-bm-b a-dn-bm-Ω h¿-Ko-kn-\m-Wv ]-co£ F-gp-Xn-b-h-cn¬ G-‰-hpw IqSp-X¬ {]m-bw. ]-co-£ F-gp-Xnb-h-cn¬ 193 t]-cpw kv-{Xo-I-fmWv. km-£-c-Xm an-j≥ \-S-Øp∂ \m-emw X-cw Xp-ey-X ]-co£ ]m-km-Ip-∂-h¿-°v G-gmw X-cw Xp-ey-X tIm-gv-kn-\p tNcm-hp-∂-Xm-Wv.

JZÀ I¨hS¯n\mbn B{Ô kwLw sIm¨nbn I-f-a-t»-cn: B-{‘m-{]-tZ-iv hn-`-P-\-sØ Xp-S¿-∂v I-®-hSw \-S-Øm≥ km-[y-am-hm-sX h-∂-tXm-sS H-cp kw-Lw B{‘m kz-tZ-in-Iƒ J-Z¿ Xp-WnI-®-h-S-hp-am-bn sIm-®n-bn-seØn. B-{μm-{]-tZ-iv, ssl-{Z_m-Zv kz-tZ-in-I-fm-b ap-l-Ω-Zv k-eo-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 8 Aw-K kw-Lw \m-ev Im-dp-I-fnem-bn-´m-Wv F-d-Wm-Ip-f-Øv I®-h-S-Øn-s\-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂-am-b-Xn-\m-epw tI-c-fØn¬ X-s∂ G-‰-hpw Iq-Sp-X ¬ t]¿ J-Z¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ Pn-√ F-d-Wm-Ip-fw B-b-Xn-\m ¬ B-Wv C-h¿ I-®-h-S-Øn-\mbn C-hn-sS Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. a-lm-cm-{„-bn-se kq-d-‰n¬ \n∂pw an-√p-I-fn¬ t]m-bn t\-cn´v hm-ßp-∂ Xp-Wn-Ø-c-߃ B-Wv C-h-¿ C-hn-sS hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. tdm-U-cp-In¬ \n-c-Øp-∂ Xp-Wn-Ø-c-߃-°v Np-‰pw B-

\n-tcm[nX ]p-Ibn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn ]-d-hq¿: s]-´n-°-S-bn¬ hn¬-∏\-bv-°m-bn kq-£n-®n-cp-∂ \ntcm[nX ]p-Ibn-e D¬-∏-∂߃ jmtUm t]m-en-kv ]n-SnIqSn. a-dn-b∏-Sn th-Æm-´v ho´n¬ sIm-®p-Æn-bp-sS a-dn-b-∏-Snbn-ep-≈ I-S-bnepw ho-´nepw \n∂p-am-bn 239 lm≥-kv ]m°-‰v ]n-Sn-s®-SpØp. jmtUm Fkv.sF _n-t\mbv ]n h¿-Kokv, B-e-ßm-Sv Fkv.sF A-\q-]v F F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]cn-tim-[-\ \-S-∂-Xv.

sIm®nbn¬ ]mXtbmcØv J-Z¿ I-®-h-S-w \SØp∂B-{‘m kz-tZ-in-Iƒ fp-Iƒ Iq-Sp-I-bm-Wv. \m-´p-Im- kn-\v 200 cq-]-bp-am-Wv hm-ßpsc G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-I¿- ∂-Xv. Zn-\w {]-Xn 10000 ap-X¬ jn-°p-∂ I-f-dn-ep-≈ Xp-Wn- 20000 cq-]-bp-sS I-®-h-Sw \-SØ-c-ß-fm-Wv G-‰-hpw Iq-Sp- °m-dp-s≠-∂v I-f-a-t»-cn-bnX¬ hn-‰-gn-°p-∂-Xv. H-cp j¿-´v se I-®-h-S-°m-c-\m-b ap-l-Ω]o-kn-\v 150 cq-]-bpw ]m‚ v ]o- Zv lm-enw ]-d-™p.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-IÄ ]-Wn-ap-S-¡n -sIm-®n: hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®p tI-c-fm ^n-j-do-kv tIm-˛-Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bnse ]-c-º-cm-K-X a¬-ky-sØmgn-em-fn-Iƒ C-∂-se ]-Wn-ap-S°n. a¬- k y- ° - ® - h - S - ° m- c p- s S te-e-°n-gn-hv A-h-km-\n-∏n-°pI, C-S-Ø-´p-Im-cn¬ \n-∂pw a¬ky-ta-J-e-sb kw-c-£n-°p-I, hn-]-Wn-bn¬ k¿-°m¿ C-S-s]Sp-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-

ssh-∏n≥: Iq-´p-Ip-Spw-_-w \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ Im-e-Øv G-‰hpw \-√ Iu¨-ken-Mv tI-{μw Ip-Spw-_-am-bn-cp-∂p-sh-∂ kn-\nam-Xm-cw hn-[p-_m-e. A-°m-e-Øv ap-Ø-»n-am-cm-bn-cp-∂p Iu¨kn-e¿-am¿.F-kv.-F≥.-Un.]n. tbm-Kw ssh-∏n≥ bq-\n-b≥ h-\n-Xmkw-Lw,i-_-cn Iu¨-kn-en-Mv sk‚¿ F-h-∂n-h-bp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ A-ø-ºn-≈n k-l-I-c-W-\n-e-bw Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-∂ Iu¨-kn-en-Mv Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-h¿.- C-∂-sØ G-‰-hpw h-en-b {]-iv-\w _-‘-ß-fn-ep-≈ sX-‰n-≤m-c-W-bm-Wv s]¨-Ip-´n hn-hm-l-Øn-\v X-øm-dm-Ip-∂-Xv t]m-se-X-s∂ B¨-Ip-´n-tb-bpw \-Ωƒ hn-hm-l-Øn-\m-bn {]m-]vX-cm-°-Ww.am-\-kn-I-am-bpw ssh-Im-cn-I-am-bpw B¨-Ip-´n-I-tf-bpw s]¨-Ip-´n-I-tf-bpw X-øm-dm-°n-b-Xn-\v ti-j-ta hn-hm-ln-X-cm-°mhp.- A-ßn-s\ h-∂m¬ A-h¿ \-√ Im-gv-N-∏m-Sp-≈-h-cpw ho-£-W-ap≈-h-cp-am-bn-cp-sa-∂pw-A-h¿ A-_n-c-{]m-b-s∏-´p. P-Ão-kv ]n.-Fkv tKm-]o-\m-Y≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. F-kv.-F≥.-Un.]n tbm-Kw ssh-∏n≥ bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v Sn Pn hn-P-b≥ Iymw-]v k-tμ-iw \¬-In.-A-Uz tPm¿-Pv sa¿-tfm ]-≈-Øv, t]mƒ A¬-t^m ¨-kv, F-kv.-F≥.-Un.]n tbm-Kw ssh-∏n≥ bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn ]n Un iymw-Zm-kv, {]-^. ]n sP B‚-Wn,-tkm-a-Ip-am¿,-kn-\n-am-Xm-cw A`n-am-[-hv ,A-Uz _n-μp {io-Ip-am¿,-U-bm-\ tP-°-_v {]-kw-Kn-®p.

bn-®m-bn-cp-∂p k-a-cw. ]-Wn-ap-S-°n-s\ Xp-S¿-∂p Im-f-ap-°v, sN-√m-\w lm¿-_-dpI-fp-sS {]-h¿-Ø-\w kv-Xw-`n®p. ]-Wn-ap-S-°n-b sXm-gn-em-fnIƒ F-d-Wm-Ip-fw I-W-b-∂q¿ Xm-eq-°v Hm-^n-kn-te-°p am¿®p \-S-Øn. ssl-t°m-S-Xn Pw-Mv-j-\n¬ \n-∂pw B-cw-`n-® am¿-®v Xm-eq°v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ t]m-enkv X-S-™p. Xp-S¿-∂p \-S-∂ {]-Xn-tj-[ k-tΩ-f-\w a¬ky

s^Uv sNb¿am≥ hn Zn-\-Ic≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kn sI tKm-]me≥, I¨-ho-\¿ Nmƒ-kv tPm¿Pv, sI sP B‚-Wn, F sI kc-k≥, ]n H B‚-Wn, tPm-k^v tk-hy¿, Pm-Iv-k¨, Ip-ºfw cm-P-∏≥, ]n _n Zm-tfm, F sI i-in, sI Pn ^¬-K≥, Sn _n D-Æn-Ir-jv-W≥, sI sI ]pjv-I-c≥, Ip-™p-tam≥, t{]wN-μv kw-km-cn-®p.

c-≠mw- Zn-h-k-Øn-te-°v- I-S-∂p.Un-.B¿.-C.bp,- F-k.v-B¿.C.F-kv- kw-L-S-\-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ cq-]o-I-cn-® Uok¬- tem-t°m- sj-Uv- kw-c-£W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv- k-a-cw-.-Uo-k¬- temt°m- C-e-Iv-{Sn-Iv- tem-t°m-bnte-°v- am-‰p-∂p F-∂m-Wv- sdbn¬-sh-bp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬- C-ß-s\ sN-øp-∂-Xn\v- \n-e-hn-ep-≈ tem-t°m- sjUv- H-cn-S-Øpw- A-S-®p ]q-´n-bn-´ns-√-∂pw ]n cm-Po-hv Fw.]n ]-d™p.- tI-c-f-Øn¬- am-{Xw- sd-

bn¬-sh Cu- Xo-cp-am-\w- F-Sp°p-∂-Xn-s‚ bp-‡n- a-\-kn-emhp-∂n-√.bm-{Xm-˛-N-c-°v- Xo-h-≠n-IƒDƒ-s∏-Sp-∂ 53 Uo-k¬- temt°m-I-fm-Wv- F-d-Wm-Ip-f-ØvssI-Im-cyw- sN-øp-∂-Xv.- C-Xv- Xan-gv-\m-´n-te-°v- am-‰n-bm¬- C-hnS-sØ B-h-iy-Øn-\v- 600 Intem-ao-‰-dn¬- A-[n-Iw- bm-{X sN-tø-≠n- h-cpw.- X-an-gv-\m-Sn-s‚ B-h-iy-Øn-\m-bn- tI-c-f-Ønse tem-t°m- sj-Uv- A-S-®p ]q´m≥- A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw At±-lw ]-d-™p.

]o-U-\-{i-aw; X-an-gv-\m-Sv kz -tZ-in A-d-Ìn a-´m-t©cn: I-S-bn¬ I-b-dn sk-

bn¬-kv tK-fn-s\ ]o-Un-∏n-°phm≥ {i-an-® kw-`-h-Øn¬ X-angv-\m-Sv kz-tZ-in-s°-XntctIsk-Sp-Øp. Ip-f-®¬ kz-tZ-in tP-°-_v(55)s\-bm-Wv \m-´p-Im ¿ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn tXm-∏pw-]Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®-Xv. Xn¶-fm-gv-N cm-{Xn H-º-Xv a-Wn-tbmsS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. tXm∏pw-]-Sn _n.Fw. sk‚-dn-\v kao-]-sØ I-S-bn¬ H-‰-°v \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂ Po-h-\-°mcnsb C-bmƒ I-S-∂p ]n-Sn-°phm≥ {i-an-°p-I-bpw C-h¿ H-®sh-®-tXm-sS \m-´p-Im¿ ]n-Sn-IqSn t]m-en-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn°p-I-bp-am-bn-cp-∂p.

h-tbm-P-\- ]o-U-\w X-S-bm³ \n-b-aw IÀ-i-\-am-bn \-S-¸m-¡pw sIm-®n: h-tbm-P-\-ß-tf-bpw am-Xm-]n-Xm-°-tf-bpw am-\-koI-am-bpw im-co-cn-I-am-bpw D-]-{Zhn-°p-∂-h¿-s°-Xn-sc \n-b-a \S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v 2007 ¬ \n-e-hn¬ h-∂ sa-bn‚-\≥-kv B≥-Uv sh¬-s^-b¿ Hm-^v ]mc‚ v-kv B≥-Uv ko-\n-b¿ kn-‰nk¨-kv B-Iv-‰v I¿-i-\-am-bn \S-∏m-°m≥ I-e-Œ-td-‰n¬ tN¿∂ Pn-√m-X-e h-tbm-P-\ Iu¨kn¬ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \n-b-a-sØ Ip-dn-®v k-aq-lØn-¬ A-h-t_m-[-an-√m-Ø-Xv ]o-U-\-߃ h¿-[n-°m≥ Im-cW-am-Ip-∂p-s≠-∂v tbm-Kw hne-bn-cp-Øn.\n-e-hn¬ B¿.Un.H Hm-^n-kp-I-fn¬ e-`y-am-Ip∂ t^m-an-em-Wv h-tbm-P-\-

߃ ]-cm-Xn-Iƒ B¿.-Un.H-bv°v k-a¿-∏n-t°-≠-Xv. F-∂m¬ \n-b-a {]-Im-cw X-t±-i kz-bw `c-W ÿm-]-\-ß-fn-epw, t]m-eokv tÃ-j-\p-I-fn-epw Xm-eq-°v Hm-^o-kp-I-fn-epw ]-cm-Xn \¬Im-hp-∂-Xm-Wv. K-h¨-sa‚ v B-ip-]-{Xn-Ifn-epw X-t±-i kz-bw `-c-W ÿm]-\-ß-fn-epw \n-b-a-sØ Ip-dn®p-≈ hn-h-c-ß-fpw in-£m-co-XnI-fpw hn-h-c-ß-fpw hn-i-Z-am-°p∂ t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-°psa-∂v F.-Un. Fw _n cm-a-N{μ≥ ]-d-™p. am-Xm-]n-Xm-°ƒ°v B-h-iy-am-b `-£-W-tam acp-t∂m \¬-Im-sX am-\-ko-Iam-bpw im-co-cn-I-am-bpw ]o-Un∏n-°p-∂-h-cp-sS F-Æw h¿-[n-

°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv \nb-aw I¿-i-\-am-bn \-S-∏m-°p-∂Xv. km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-cp-tSbpw, Pm-{K-X k-an-Xn-I-fp-tS-bpw, kw-L-S-\-I-fp-tS-bpw k-lm-btØm-sS t^m-ap-Iƒ h-tbm-P-\ß-fn-te-°v F-Øn-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. A-Uo-j-W¬ Pn√ a-Pn-kv-t{S-‰v _n cm-a-N-{μ≥ A[y-£-X h-ln-®p. Pn-√ km-aq-ln-I-\o-Xn Hm-^nk¿ sI sI hn-\-b≥, ssN¬Uv sh¬-s^-b¿ I-Ω-‰n saw_¿ sI sI jm-Pp, Fw-tπm-bsa‚ v Hm-^n-k¿ Un N-{μn-I, Unkv-{Sn-Iv-‰v sa-Un-°¬ Hm-^n-kv sS-Iv-\n-°¬ A-kn-Â v kn ]n Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.

`-£W - ¯ - n am-en-\yw; Xpd-¶v {]-hÀ-¯n¨ Imâo³ ho−pw ]q«n¨p I-f-a-t»cn: sIm-®n sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ {Xnth-Wn Im‚n-\n¬ \n∂pw hn-Xc-Ww sNbv-X km-ºm-dn¬ ]p-gphn-s\ I-≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Btcm-Ky h-Ip-∏v AS-∏n-® Im-‚ n ≥ C∂-se Xpd-∂v {]-h¿-Øn-®-p. Im‚n≥ Xpd-∂v {]-h¿-Øn®-Xv {]Xn-tj-[-߃-°n-S-bm°n. \K-ck-`m B-tcm-Ky-hn-`m-K-Øn-

s‚ tc-Jm-aq-e-ap-≈ A-\pa-Xn e-`n-°m-sX Xpd-∂v {]-h¿-Øn∏n-°m≥ A-\p-h-Zn-∏n-°n-s√-∂v ]d-™v tImf-Pv A-[n-Ir-X¿ Im‚n≥ ]n-∂o-Sv ho≠pw A-S∏n®p. Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv B-ip-] {Xn Po-h-\-°mc-\v akme tZmi-s°m-∏w hn-Xc-Ww sNbv-X km-ºm-dn¬ ]p-gp-hn-s\ I-≠Xv.

bt¡m _m-¦v Po-h-\-¡mÀ ]-Wn-ap-S-¡n

A\-[n-IrX \nÀamWw: ]©m-b¯v sk{I-«-dnD¯-chv \S-¸n-em-¡Wsa¶v

sIm-®n: I-cm-dp-Iƒ \-S-∏n-em°p-I, B-h-iy-Øn-\p Po-h-\°m-sc \n-b-an-°p-I, D-`-b-I£n N¿-®-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°pI, t£-a ]-≤-Xn-Iƒ-\-S-∏n-em°p-I, t{S-Uv bq-\n-b≥ A-h-Imi-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-I Xp-Sßn-b- B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®p bt°m _m-¶v Hm-^o-k¿-am-cpw Po-h-\-°m-cpw ]-Wn-ap-S-°n. _m-¶n-s‚ tI-c-f-Øn-se F√m-im-J-I-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø\w ]-Wn-ap-S-°p aq-ew X-S- -s∏´p. sIm-®n, tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e°m-Sv, sIm-√w, Xn-cp-h-\-¥-]pcw, Xp-S-ßn hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ kw-bp-‡- k-a-c-k-an-Xn {]Xn-tj-[ {]-I-S-\-߃ kw-L-Sn∏n-®p. {]-t£m-`w c-ay-am-bn H-ØpXo¿-°m≥ am-t\-Pv-sa‚ v k-∂≤-am-Im-Ø-]-£w tZ-io-b-X-eØn-te-°p hym-]n-°m-\-m-Wp kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn-bp-sSXo-cp-am-\w.

ssh-∏n≥: A-\-[n-Ir-X-am-bn \n¿-an-®n-´p-≈ sI-´n-S-߃ s]mfn-®p-am-‰m≥ ]-©m-b-Øv sk{I-´-dn-am¿-°v I¿-i-\ \n¿-t±-iw \¬-Ip-∂ ]p-Xn-b k¿-°m¿ DØ-c-hv F-{X-bpw th-Kw \-S-∏nem-°-W-sa-∂v ]-f-fn-∏p-dw ]©m-b-Øv Aw-Kw hn- F-Iv-kv- _\-Un-Œv B-h-iy-s∏-´p. ]-©m-b-Øn-se A-\-[n-IrX \n¿-am-W-Øn-\pw I-tø-‰-Øn\p-sa-Xn-sc \-S-]-Sn- th-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v I-gn-™ 14 Zn-hk-am-bn {]-kn-U‚n-s‚ ap-dn-°pap-∂n¬ hm¿-Uw-K-am-b hn FIv-kv _-\-Un-Œv k-a-cw \-S-Ønh-cn-I-bm-Wv. ]p-Xn-b k¿-°m¿ D-Ø-c-hv \-S-∏n-em-°n-bm¬ sN-dm-bn _o®n-se \n-c-h-[n dn-tkm¿-´p-I-ƒ s]m-fn-®p \o-t°-≠n-h-cp-sa∂pw C-h-sc kw-c-£n-®v \n¿-

C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-Kc-k-` Btcm-Ky hn-`m-Kw \-SØn-b ]cntim-[-\-bn¬ ^o-k-dnepw a‰pw a-en-\-am-bn I-≠-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Im‚n-≥ B-tcm-Ky-hn-`m-Kw AS-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-tXka-bw am-en\yw I-≠-Xn-s\-Xnsc Xp-S¿-∂v B-tcm-Ky h-Ip-∏v Im‚n≥ A-[n-Ir-X-cn¬ \n-∂v 2000 cq-] ]n-g Cu-Sm°n.

Øp-∂-`-c-W-]-£-Øn-\v C-\n ap-t∂m-´p-t]m-Im-\m-In-s√-∂pw {]-Xn-]-£ Aw-Kw Nq-≠n-°m-´n. ]-≈n-∏p-dw ]-©m-b-Øn¬ Xo-ctZ-i-\n-b-aw ew-Ln-®v I-S-tem-c Im-b-tem-c {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-ch-[n A-\-[n-Ir-X \n¿-am-W߃ \-S-∂n-´p-s≠-∂v C-t±-lw B-tcm-]n-°p-∂p. km-[m-c-W-°m-c-\v H-cp ho-Sv \n¿-an-°-W-sa-¶n¬ I-S-º-I-tfsd-bm-Wv. dn-tkm¿-´p-Iƒ ]-Wnbp-hm-\pw, tlmw-tÃ-Iƒ ]-Wnbp-hm-\pw ]-≈n-∏p-dw ]-©m-bØn¬ bm-sXm-cp _p-≤n-ap-´pw C-√. C-Ø-cw A-\-[n-Ir-X \n¿-amW-߃ I-s≠-Øn Ip-‰-°m¿s°-Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-hm≥ A-[n-Ir-X¿ X-ømdm-I-W-sa-∂pw C-t±-lw B-hiy-s∏-´p.

]d-hqcn 6.40 tImSn-bpsS \nÀamW {]hÀ¯-\w- XpS§pw ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ \n-tbm-P-I-afi-e-Øn¬ Cu am-kw 6.40 tIm-Sn cq-]-bp-sS \m-ev sI-´n-Sß-fp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ B-cw-`n-°p-sa-∂v hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.-F. A-dnbn-®p. 3.60 tIm-Sn D-]-tbm-Kn-®v \n¿an-°p-∂ ]-d-hq¿ Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bp-sS in-em-ÿm-]-\w

H-Iv-tSm-_¿ 24\v ssh-In-´v \men-\v -v a-{¥n hn sI C-{_m-lnw Ip-™v \n¿-Δ-ln-°pw. kwÿm-\ _-P-‰n¬ A-\p-h-Zn-® Xp-I D-]-tbm-Kn-®m-Wv \n¿-amW {]-h¿-Ø-\w.Fw.-F¬.-F. bp-sS B-kv-Xn-hn-I-k-\ ^≠n¬-s∏-Sp-Øn 1.65 tIm-Sn cq-] D-]-tbm-Kn-®v \n¿-Ωn-°p-∂ ]pØ≥-th-en-°-c Xm-eq-°v B-

ip-]-{Xn-bp-sS ]p-Xn-b sI-´n-SØn-s‚ in-em-ÿm-]-\w H-IvtSm-_¿ 26 \v ssh-In-´v aq-∂n-\v v a-{¥n hn sI C-{_m-lnw Ip-™v \n¿h-ln-°pw. tN-μ-aw-K-ew K-h.-l-b¿-sk°-dn kv-Iq-fn-s‚ ]p-Xn-b sI-´nS-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w H-IvtSm-_¿ 10 \v cm-hn-se 11\v hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.-F.\n¿-

h-ln-°pw. Pn-√ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F¬-tZm-kv Ip-∂-∏n≈n A-[y-£-X h-ln-°pw. ]-d-hq¿ K-h.-l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ Cu am-kw BZyw B-cw-`n-®n-cp-∂p. 50 e-£w cq-]-bm-Wv C-Xn-\m-bn sN-e-hgn-°p-∂-Xv.

ss{U-h-sd aÀ-±n-¨v ]-Ww ]pg kwc£W¯n\v BÀ.Fw.F^n \n¶v 41.70 e£w cq] A\p-h-Zn-¨p I-hÀ-¶-Xm-bn ]-cm-Xn ssh-∏n≥: ap-\-ºw lm¿-_-dn ¬ \n-∂pw a¬-kyw I-b-‰p-∂ hm-l-\-Øn-se ss{U-h-sd a¿±n-®v ]-Ww I-h¿-∂-Xm-bn ]-cmXn. ]-≈n-∏p-dw a-W-Ø-d ho´n¬ A-P-b-\m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xm-bn ]-cm-Xn-bp-f-f-Xv.I-gn-™Zn-h-kw ]p-e¿-s® \m-en-\v ap-\ºw lm¿-_-dn-te-°v t]m-Iptºmƒ F-kv.hn._-km¿ sX°p-`m-K-Øp-sh-®m-Wv kw-`hw.a-W¬ am-^n-b-bn¬-s∏-´ bp-hm-hm-W-s{X C-bm-sf a¿-±n®-Xv.a¿-Z-\-ta-‰-Xn-\p ]p-d-sa Iøn-ep-≠m-bn-cp-∂ 80,000 cq-]bpw \-jv-S-s∏-´n-´p-s≠-∂v ]-cmXn-bn¬ ]-d-bp-∂p. A-P-b-s‚ tP-jvT-s‚ ho-Sp-]-Wn-°v a-Wen-d-°n-b-Xp kw-_-‘n-® X¿°-am-Wv v a¿-±-\-Øn-\p Im-c-Wam-bn C-bmƒ Nq-≠n-°m-´p-∂-Xv. ssI-°pw hm-cn-sb-√n-\pw aq-

°n-\pw I-Æn-\pw ]-cn-°p-≠v. F-∂m¬ tI-k-t\z-jn-°p-∂ ap\-ºw t]m-en-kv C-Xp-h-sc {]Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-Xn-´n-√. AP-b-\p ]-cn-°n-s√-∂pw ]-Ww \jv-S-s∏-s´-∂v ]-d-bp-∂-Xv sh-dpsX-bm-sW-∂p-am-Wv ap-\-ºw t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv. Cu kml-N-cy-Øn¬ {]-Xn-sb t]m-enkv c-£n-°p-hm≥ t\m-°p-I-bmsa-∂m-Wv A-P-b-\pw Ip-Spw-_hpw ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ kw-`-h-Øn¬ {]Xn-sb Xn-cn-®-dn-™p-sh-∂pw ]Ww \-jv-S-s∏-´p-sh-∂p ]-d-bp∂-Xn-\p ]n-∂n-ep-≈ h-kv-Xp-X t]m-en-kv A-t\z-jn-®p h-cp-Ibm-sW-∂pw ap-\-ºw F-kv.sF.- A-dn-bn-®p.kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-P-b-\pw Ip-Spw_-hpw dq-d¬ Un.ssh-.F-k.v-]n°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

]-d-hq¿: ]-d-hq¿ \n-tbm-P-I aWv-U-e-Øn¬ ]p-g-I-fp-sS ]m ¿-iz `n-Øn-Iƒ kw-c-£n-°p∂-Xn-\v dn-h¿ am-t\-Pv-sa‚ v ^≠n¬ \n-∂pw 41.70 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn hn Un k-Xoi≥ Fw.-F¬.-F. An-d-bn-®p. Nn-‰m-‰p-I-c ]-©m-b-Øv hm ¿Uv \-º¿ 10 ¬ s]-cn-bm-dn¬ sN-dn-b-]-√w-Xp-cp-Øv I-S-Øv I-S-hn-s‚ \n¿-am-W-Øn-\v 4.50 e-£-hpw ]p-Ø≥-th-en-°-c ]©m-b-Øv 16mw hm¿-Un¬ s]cn-bm-dn¬ ]-d-¶n \m-´n-b Ip-cnin-¶¬-I-S-hn-s‚ \n¿-Ωm-WØn-\v 4.50 e-£-hp-am-Wv A\p-h-Zn-®-Xv. a-‰p {]-hr-Øn-I-fpw hn-h-chpw tN-μ-aw-K-ew ]-©m-b-Øv hm¿-Uv \-º¿ 16 ¬ sIm-®-ßmSn ]-©m-b-Øv I-S-hn-s‚ \n¿-amW-hpw ]-d-hq¿ tXm-Sn-s‚ kw-c-

£-W-hpw-˛4.50 e-£w, h-S-t°°-c ]-©m-b-Øn¬ aq-Ø-Ip∂w sh-Ãv \-ºq-cn-b-®≥ I-S-hns‚ \n¿-am-W-hpw s]-cn-bm-dns‚ Xo-c-kw-c-£-W-hpw-˛4.50 e£w. G-gn-°-c ]-©m-b-Øv hm¿Uv 12¬ I-t°-S-hv ]p-Ø≥-tXmSn-s‚ Xo-c kw-c-£-W-hpw I-S-

hn-s‚ \n¿-am-W-hpw-˛ 4.50 e£w, tIm-´p-h-≈n ]-©m-b-Øv hm¿-Uv 12 ¬ e-£-an \m-cm-b-W t£-{X-Øn-\v k-ao-]w s]-cn-bmdn-s‚ Xo-c-kw-c-£-Ww-˛ 4.50 e£w, tN-μ-aw-K-ew ]-©m-b-Øv hm¿-Uv \-º¿ 3 ¬ Ip-dp-º-Xp-cpØv ]-g-bp-sS Xo-c-kw-c-£-Ww ˛ 14.70 e-£w.


{]mtZ-inIw

9 HIvtSm_¿ 2013- _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw ssh∏n≥: 11 sI.hn sshZypXn sse\n¬ A‰-Ip-‰p-]Wn \S°p-∂-Xn-\m¬ C∂v cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 5 hsc ]≈Ømw-Ip-f-ßc _o®v apX¬ sNdmbn _o®v hsc sshZypXn ap-S-ßpw. sIm®n: sk-≥-{S¬ sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ i-¶-cm-{i-aw tdmUv, kn-‰n-k¨ t{Im-kv tdmUv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se 9 ap-X¬ 5 a-Wnh-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. h-Sp-X-e sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ tUm¨-t_m-kvt°m apX¬ h-Sp-X-e hf-hv h-sc ]p-jv]I tdmUv, tUm¨-t_mkvtIm tdmUv, I-f-Øn-∏d-ºv , imkv-{Xn tdmUv, K-W]-Xn sSºnƒ sh-Ãv tdmUv, F-∂n-hn-Sß-fn¬ C-∂v cm-hnse 9.30 apX¬ 5.30 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw Kn-cn-\-K¿ sk£-s‚ ]-cn[n-bn¬ DZ-b-tImf-\n ]-cnkcw, am-th-en tdmUpw ]-cn-kc-ß-fnepw C-∂v cm-hn-se 9 apX¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. ac-Sv sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ C-©°¬, sIm-∏m-≠p-ticn, Im-fm{X, _n.‰n.kn tdmUv, imkv-{Xn-\K¿, hn-{Iw-km-cm-`mbv, Pb-¥n tdmUv, tXm-a-kv-]pcw, sF-\n t£{Xw F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂v cm-hn-se 9 ap-X¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw Xr-∏p-WnØp-d sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ C-cp-ºv ]mew, ^mŒv \K¿, _-kv Ãm‚ v, In-Sßv, tXm-∏n¬ `m-K-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se 9 ap-X¬ 5 h-sc `m-Ko-Iam-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. a-´m-t©-cn sk£-s‚ ] -cn-[n-bn¬ P-h-l¿ tdmUv, Su¨ l mƒ tdmUv, Bem-Øv Ip-‰n tdmUv, hn-t´m_ \K¿, Ip-h-∏m-Sw F-∂nhn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn apSßpw tXm-∏pw]-Sn sk-£≥-sc ]cn-[n-bn¬ N-°-\m-´v t£-{Xw, Np-≈n-°¬ `m-K-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se 9 ap-X¬ 5 h-sc sshZyp-Xn ap-S-ßpw. Ip-ºf-ßn sk£-s‚ ]-cn[n-bn¬ ]-g-ßm-Sv P-Mv-j≥ apX¬ Ip-ºf-ßn sX-t°b-‰w hsc-bp-≈ `m-K-ß-fn¬ C-∂v cmhn-se 9 apX¬ 5.30 h-sc sshZyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn  F-d-Wm-Ip-fw d-Ãv lu-kv lm-fn¬: i-e-`-ta-f 2013 s‚ Pn√m kzm-K-Xkw-L cq-]o-I-cWw D-Zv-LmS-\w ssl_n CuU≥ Fw.F¬.F ssh-In´v 5 .00  sNdm-bn- ktlm-Zc `h\n ¬-: ssh∏n≥- \m-SIthZn-bp-sS {]Ya\m-SIw- caWs‚ ac Ww- Hcp- ^v-fm-jv- _m-°v-˛ssh In-´v- 6.-30 ]p-t√∏-Sn am-[yaw Hm-Unt‰m-dn-bw: Kp-P-dm-Øv C-¥ytbm-Sv ]-d-bp∂-Xv F-∂ hn-jb-Øn¬ Kp-P-dm-Øv ap≥ Un. Pn.]n B¿ _n {io-Ip-am¿ kwkm-cn-°p∂p. ssh-In´v 4.30 \v

sa-t{SmbpsS t]cn X-®oÀ¯-Sw \n-I-¯Â: {]-Xn-tj-[w i-à-am-hp-¶p B-ep-h: sa-t{Sm bm¿-Un-\pw sa-t{Sm hn-t√-Pn-\p-am-bn I-s≠Øn-b Nq¿-Æn-°-c ]-©m-bØn-se C-cp-∂q-‰n \m¬-∏-Xv G°-tdm-fw Ir-jn \n-ew a-Æn-´v \nI-Øm≥ B-cw-`n-®p. 40 G-°tdm-fw ÿ-e-am-Wv C-Xn¬ bm¿Un-\v B-h-iy-ap-≈-Xv. C-Xn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ 240 G-°¿ X-Æo¿-Ø-Sw Dƒ-s∏-Sp∂ Ir-jn \n-e-am-Wv ]m-cn-ÿnXn-I {]-Xym-Lm-Xw ]Tn-°pw apºv A-[n-Ir-X-cp-sS au-\m-\p-`mh-tØm-sS a-Æn-´v \n-I-Øp-∂sX-∂v Nq¿-Æn-°-c ]-©m-b-Øv sa-w-_¿ sI sI in-hm-\-μ≥ B-tcm-]n-®p. sa-t{Sm hn-t√-Pn-\p-th-≠n G-s‰-Sp-°p-∂ 240 G-°¿ Ir-jn

\n-ew \n-I-Øn-bm¬ D-≠m-Ip∂ ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv-\-߃ ]Tn-®-ti-j-ta \n-ew \n-Iج B-cw-`n-°p-I-bp-≈p-sh∂v c-≠v am-kw ap-ºv Pn-√m I-eŒ¿ D-d-∏p \¬-In-bn-cp-∂-Xm-Wv. Cu D-d-∏v ]m-e n-°m-sX-bm-Wv ]-©m-b-Øn-se {]-[m-\ P-et{km-X- m-b X-Æo¿-X-Sw a-Æn´v \n-I-ج Xp-S-cp-∂-Xv. h≥ ]m-cn-ÿn-Xn-I Zp-c-¥Øn-\v C-S-h-cp-Øp-∂ Cu \-S]-Sn D-S≥ \n¿-Øn-h-®v P-\-ß ƒ-°v \¬-In-b D-d-∏v ]m-en-°m ≥ I-e-Œ-dpw sa-s{Sm sd-bn¬ A-[n-Ir-X-cpw X-bm-dm-h-W-sa∂v Nq¿-Æn-°-c ]-©m-b-Øv saº¿ sI sI in-h-\-μ≥ B-hiy-s∏-´p.

sIm-®n: C-¥y-bp-sS `-£y-kpc-£ \n-b-aw F-√m P-\-߃°pw, `-£y [m-\y-߃ Xp-ey A-f-hn¬ D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-XmsW-∂v tdm-an¬ \-S-°p-∂ 40 m-aXv `-£y-˛-Im¿-jn-I kw-L-S-\bp-sS B-tKm-f a-{¥n-X-e ktΩ-f-\-Øn¬ tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv ]-d-™p. `-£y-[m\y e-`y-X k¿-°m-dn-s‚ t£-a ]-cn-]m-Sn-I-fn¬ \n-∂pw P-\-ßfp-sS A-h-Im-i-am-bn am-‰n F-SpØp F-∂-Xm-Wv ]p-Xn-b \n-baw h-gn \-S-∏n-em-°n-b-sX-∂p a{¥n A-dn-bn-®p. C-¥y-bn¬ `£y [m-t\ym-Xv-]m-Z-\-Øn¬ Ip-d-hp h-∂n-´n-s√-∂pw, 2011 apX¬ A-cn-°pw tKm-X-ºn-\p-ap-ff I-b-‰p-a-Xn \n-b-{¥-Ww F-SpØp I-f-™p F-∂pw a-{¥n ]-d-

tI{μ a{¥n sI hn tXma-kv tdm-an¬ \-S-°p-∂ 40 ma-Xv `£y-Im¿jn-I kw-L-S-\-bp-sS B-tKm-f a-{¥n-X-e k-tΩ-f-\-Øn¬ ™p. 2012˛13 Im-e-b-f-hn¬ 150 t±-lw ]-d-™p. ∂pw hn-ap-‡-cm-bn-´p-s≠-∂pw, e-£w S¨ A-cn-bpw tKm-XI-gn-™ h¿-j-sØ A-t]- h-cpw h¿-j-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ ºpw cm-Py-Øn-\p I-b-‰n A-b- £n-®p tem-I-Øp aq-∂p tIm-Sn t]¿ ]-´n-Wn-bn¬ \n-∂pw hn-ap°m≥ I-gn-™n-´p-s≠-∂pw A- P-\-߃ Iq-Sn ]-´n-Wn-bn¬ \n- ‡n t\-Sp-sa-∂pw tem-I-`-£y

H_vkÀthj³ tlm-w; Ip-«n-IÄ c-£-s¸-Sm³ Imc-Ww kp-c-£m-hogvN Im¡\mSv H_vkÀthj³ tlm-w Ip-«n-I-fp-sS \c-Iw sIm-®n: B-dp Ip-´n-Iƒ c-£s∏-´ Im-°-\m-Sv H-_v-k¿-thj≥ tlm-an¬ Kp-cp-X-c-am-b kpc-£m ho-gv-N.{]-Xn-Iƒ c-£s]-Sm-\n-S-bm-°n-b-Xv kp-c-£sbm-cp-°m≥ B-fn-√m-Ø-Xn-\mem-sW-∂m-Wp t]m-en-kv At\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Øn-.amk-߃-°v ap≥-]v C-hn-sS \n∂p Nm-Sm≥ Ip-´n-Iƒ ]-≤-Xn Xbm-dm-°n-bn-cp-∂-Xm-bpw C-Xn\m-bn `n-Øn Xp-c-∂-Xm-bpw t]m-en-kv hy-Iv-X-am-°n. C-Xv Im-cw-kv t_m¿-Uv h-®v a-d-®n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Poh-\-°m¿ Ip-d-hm-b Zn-h-kw kq£n-∏p-Im-c-s\ B-{I-an-®v ap-dnbn¬ ]q-´n-bn-´ ti-jw c-£-s]Sm-\p-≈ ]-≤-Xn s]-s´-∂v X-bm-

dm-°n-b-Xm-Wv. Im-°-\m-Sv Nn¬{U≥-kv tlm-an-\v kp-c-£m kwhn-[m-\-߃ \n- m-c-am-sW-∂v sX-fn-bn-°p-∂-Xm-Wv Ip-´n-I-fpsS c-£-s∏-S¬. kw-`-hw \-S-∂ Zn-h-kw sshIn-´v C-h-sc ]m¿-∏n-®n-´p-≈ H_-k¿-th-j≥ tlm-an¬ Uyq-´n°p-≠m-bn-cp-∂-Xv H-cp sI-b¿tS-°¿ am-{X-am-Wv. aq-∂v sI-b¿tS-°¿-am¿ th-≠ ÿm-\-ØmWn-Xv. c-≠v ÿn-cw Po-h-\-°mc-\pw H-cp Xm-¬-°m-en-I Po-h-\°m-c-s\-bp-am-Wv Uyq-´n-°v \ntbm-Kn-®n-´p-≈-Xv. ÿn-cw Po-h\-°m-c-\m-b tXm-a-kv B-Wv kw-`-h Zn-h-kw tPm-en-bn-ep≠m-bn-cp-∂-Xv.]-d-hq¿, h-cm-∏pg, tIm-X-aw-K-ew ]o-U-\-tI-kp-

I-fn¬ Dƒ-s∏-´ s]¨-Ip-´n-Isf A-Sp-Ø-Im-ew h-sc Xm-akn-∏n-®n-cp-∂-Xpw C-hn-sS-bmWvv .Ip-´n-I-fp-sS kp-c-£-sb ap≥-\n¿-Øn- \-ho-I-c-W \-S-]Sn-Iƒ B-cw-`n-s®-¶n-epw ]m-Xnh-gn¬ D-t]-£n-®p.40 Ip-´n-Iƒ°v am-{Xw Xm-a-kn-°m≥ ku-Icy-ap-≈ Nn¬-{U≥-kv tlm-an¬ C-t∏mƒ Xn-ßn-∏m¿-°p-∂-Xv 120 Hm-fw t]-cm-Wv. {]m-b-Øn-\-\p-k-cn-®v A-hsc th¿-Xn-cn-°m≥ ku-I-cy-an√. In-S-°m≥ I-´n-tem In-S-°tbm C-√. Ip-fn-ap-dn-bpw I-°qkpw Z-b-\o-b A-h-ÿ-bn-emWv. 120 t]¿ Xm-a-kn-°p-∂p-sh¶n-epw aq-∂v _m-Øv-dq-ap-I-tfbp-≈q. A-©p ap-X¬ 18 h-sc

\nc-¡v hÀ[\; tSmÄ-_p-¯v A-Sn-¨p-X-IÀ-¯p ]-d-hq¿: h-cm∏p-g ]m-e-Øns‚ tSm-ƒ \nc-°v C-©n-c-´nbm-bn h¿-≤n-∏n-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v _n.sP.]n {]-h¿-ØI¿ {]-I-S-\-am-sb-Øn tSmƒ _q-Øv A-Sn-®p-X-I¿Øp. _qØn-s‚ Iu-≠-dp-Ifpw Nn√pI-ep-am-Wv X-I¿-ØXv. Iu-

≠-dn-\p-≈n¬ Sn-°‰v hn-XcWw sN-øm-s\Øn-b Po-h-\°m¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. 12 h¿-j-Øn-\p ap-ºv 30 tIm-Sn ap-S-°n-bm-Wv ]m-ew \n ¿-an-®Xv. tSmƒ \n-c-°v h¿-≤n∏n-® \-S]-Sn ]n≥-h-en-°-Wsa-∂v hn Un k-Xo-i≥ Fw.

F¬.F. tI-{μ-a-{¥n-a-cm-bm sI hn tXm-akv, Hm-kv-I¿ s^ ¿-Wm-≠-kp-am-bn hn Un k-Xoi≥ Fw.F¬.F. N¿-®-\-S Øn. Xm¬-°m-en-I-am-bn ]n-cnhv h¿-≤\-hv \n¿-Øn-h-bv-°p∂-Xm-bn Fw. F¬.F ]n∂oSv A-dn-bn®p.

Pehn-Xc-Ww X-S-Ês¸Spw a-´m-t©cn: s]-cp-am-∂q¿ ]º-v lu-kn¬ \n∂pw ]-Sn™m-dv sIm-®n {]-tZ-i-tØ°v ip-≤P-ew ]-ºv sN-øp-∂ {][m\ ss]-∏n¬ A-‰-Ip-‰-]Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ hym-gmgv-N cm-hn-se 8 ap-X¬ sIm-®n≥ tIm¿-∏-td-j-\n¬ Dƒ-s∏-Sp∂ tXm-∏pw-]Sn, a-´mt©cn, t^m¿-´p-sIm®n, sN √m-\w ]-©m-b-Øn-se hSs° A-‰w ap-X¬ I-≠-°-S-hv h-sc P-e-hn-Xc-Ww X-S- s∏-Sp-sa-∂v I-cp-th-en∏-Sn k_v-Un-hn-j≥ Akn. F-Iv-knIyq-´o-hv F-≥-Pn-\o-b¿ A-dnbn®p.

Rm-d¡en h³ I©m-hv- th«; {]Xn Hm-Sn-c£s¸«p\n-∂p-≈- kq-N-\-b-\p-k-cn-®mbn-cp-∂p- kv-s]-jy¬- kv-Izm-UvsNm-Δm-gv-N ssh-In-´v- Rm-d-°en¬- ]-cn-tim-[-\- \-S-Øn-b-Xv.dq-d¬- F-k.v-]n- k-Xo-jv- _nt\m-bp-sS- kv-s]-jy¬- kv-IzmUv- F-kv-.sF- tSm-an- sk-_m-kv‰y-s‚- t\-Xr-Xz-Øn¬- t]m-enkp-Im-cm-b- j¿-\m-kv,- _n-\n¬,Zo-]p,- A-Pn,- cm-Po-hv,- {]-tim-`vkn- ta-t\m-≥ F-∂n-h-cm-Wv- ]-cntim-[- \-S-Øn-b-Xv.-

_-lp-P-\ amÀ-¨v D-Z-bw-t]-cq¿: DZ-bw t]-cq¿ ]©m-b-Øn-se H∂v, c-≠v hm-¿Up-I-fn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-lc - n-°p-∂X - n¬ {]-Xn-tj-[n-

®v kn.]n.sF(Fw)t\-Xr-Xz-Øn ¬ Xr-∏p-WnØp-d hm-´¿ A-tXmdn´n Hm-^nkn-te-°v _-lp-P-\ am¿-®v \-SØn. am¿-®n¬ ho-´-Ωam¿ Im-en-Ip-S-ß-fp-am-bn-bm-Wv ]-s¶-Sp-ØXv. F-kv.F≥ P-Mvj - \n¬ \n∂pw B-cw-`n-® am¿-®n¬ \q-dp-IW - ° - n-\v B-fp-Iƒ ]-s¶SpØp. Xp-S¿-∂v P-\ß - ƒ hm-´¿ A-tXm-dn-´n F.C. sb D-]t- cm-[n ®p. ka-cw kn.]n.sF(Fw) ap-f¥p-cp-Øn Gcn-b B-Œn-Mv sk{I´-dn Sn kn jn-_p D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. Fw Pn D-Z-b≥ A-[y£-X h-ln®p. hm¿-Uv sa-º¿ ]n sI kp-{_-“-Wy≥, hn sI hnth-Iv, sI F≥ kp-[o¿, an\n {]km-Zv kw-km-cn®p.

3.750 en-äÀ aZyw ]n-Sn-Iq-Sn ]-d-hq¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn ssI-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ 3.750 en-‰¿ aZyw ]-d-hq¿ FIv-sskkv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ Sn _n tPm¿Pv, h-cm∏p-g {]nh‚n Hm-^o-k¿ kn _n c-RvPp, Akn.FIv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ hn F sk-_m-Ãy≥ F-∂n-h-c-Sßp-∂ kw-Lw ]n-Sn-IqSn. hcm∏p-g `-K-h-Xn-∏-d-ºn¬ \m-cm- ]pt√∏-Sn Zm-dp¬ Deqw l-b¿-sk-°‚-dn kv-Iq-fn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn°v F√m b-W-s\(65) B-Wv FIv-ssk- hn-j-b-Øn\pw F π-kv t\Sn-b jm-K¬ km-Pn-Zn-\v Fw.F¬.F. ssl_n Cu-U≥ kz¿-Wsa-U¬ k-Ωm-\n-°p-∂p kv kw-Lw tI-sk-Sp-ØXv.

Im¿-jn-I kw-L-S-\-bp-sS U-bd-Œ¿ P-\-d¬-tPm-kv t{K-knt\m Um kn¬-h ]-d-™p.H-cmgv-N \n-≠p \n¬-°p-∂ tdm-an-se k-tΩ-f-\-Øn¬ `-£y kp-c£, ssP-h C-‘-\w, sN-dp I¿j-I-cp-sS `-£y-kp-c-£-bpw, t]m-jm-Im-lm-c-hpw D-d-∏p h-cpØm≥ Iq-Sp-X¬ [-\-k-lm-bw Xp-S-ßn-b hn-j-b-߃ N¿-® sN-bv-Xp \n¿-t±-i-߃ k-a¿-∏n°pw.40 cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-f-f `-£y-˛-Ir-jn a-{¥n-am¿ 40˛m-asØ Cu B-tKm-f k-tΩ-f-\Øn¬ kw-_-‘n-°p-∂p-≠v. C¥y-sb {]-Xn-\n-[o-I-cn-®p kwkm-cn-® sI hn tXm-a-kv C-¥y ≥ `-£y-kp-c-£ \n-b-a-sØ°p-dn-®v k-tΩ-f-\-Øn¬ hn-iZo-I-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Nq-−nþ]q-¡m-«p]-Sn tdm-Un-sâ tim-N-\o-bm-h-Ø; 3.20 tImSn A-\p-h-Zn¨p

B-ep-h: X-I¿-∂v k-©m-c-tbm-Ky-a√mXm-b Nq-≠n˛]q-°m´p]-Sn tdm-Un-s‚ tim-N-\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn 3.20 tIm-Sn A-\p-h-Zn®p. Zn-\w {]-Xn \n-ch-[n _kv k¿-hokp-Iƒ AS-°w \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fpw, P-\-ßfpw k-©-cn-°p∂ tdm-Uv G-sd \m-fm-bn X-I¿-∂v tim-N-\o-bm-hÿ-bn-em-bn-cp∂p. tdm-Un-s‚ X-I¿-® H-gn-hm-°p-∂-Xnepw tdm-Uv A-¥m-cm{„m \n-e-hm-c-Øn-¬ ]p-\¿-\n¿-an-°p-∂-Xn\p-am-bn-´m-Wv A≥-h¿ kmZ-Øv Fw.F¬.F bp-sS {i-a-^-eam-bn _n.Fw._n.kn k¿-s^-bnMv \n¿-am-W-Øn-\m-bn 3.20 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®Xv.

{]m-b-ap-≈-h-cm-Wv C-hn-S-sØ A-t¥-hm-kn-Iƒ. \m-ev h-iØpw Np-‰p-a-Xn-ep-s≠-¶n-epw CXn-\p-≈n¬ Xm-a-kn-°p-∂-h-sckp-c-£-bp-sS Im-cy-Øn¬ Bi-¶-bp-W-cp-I-bm-Wv. \n-e-hn¬ Nn¬-{U≥-kv tlm-an¬ sk-Iyqcn-‰n-bp-sS X-kv-Xn-I-bn-s√-∂mWv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. Ip´n-Iƒ-°v tcm-Kw h-∂m¬ B-ip]-{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-Ip-∂Xn-t\m- a-‰v B-h-iy-߃-t°m hm-l-\ ku-I-cy-an-√. \n-e-hn¬ F-s¥-¶n-epw Bh-iy-Øn-\v C-h-sc ]p-d-Øv sIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xv Hm-t´m-dn£-bn-epw a-‰p-am-Wv. I-\-Ø kp-c-£ D-s≠-∂p ]-d-b-s∏-Sptºm-gpw ]-Xn-hm-bn C-hn-sS \n-

∂pw s]¨-Ip-´n-Iƒ Nm-Sn t]mIm-dp-s≠-∂v A-[n-Ir-X¿ Xs∂ k-Ω-Xn-°p-∂p. ]-e-Xpw t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-°p-∂-Xn\v ap≥-]v I-s≠-Øp-∂-Xn-\m¬ ]p-dw-tem-Iw A-dn-bp-∂n-s√-∂p am-{Xw. Np-‰p-a-Xn¬ h-∂-tXm-sS {]-iv-\-߃ H-∂p-an-s√-∂m-Wv C-h-cp-sS A-h-Im-i-hm-Zw. F∂m¬, sk-Iyq-cn-‰n-°v B-fn-√mØ-Xn-\m¬ B¿-°pw C-Xn-\p≈-te-°p {]-th-in-°m-hp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv. C-Ø-cw tlmap-I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°v Ir-Xy-amb C-S-th-f-I-fn¬ Iu¨-kn-enMv \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv \n¿-tZiw. F-∂m¬ t]-cn-\p t]m-epw Iu¨-kn-en-Mv D-≠m-Im-dn-s√∂v B-t£-]w.

tUm-Î-td-äv e-`-n-¨p

I-©m-hv hnÂ-¸\, Aan-X ]en-i c-−p t]À ]n-Sn-bnÂ

B-ep-h: {io i-¶-cm-Nm-cy kwkvIr-X k¿-h-I-em-im-e-bn¬ \n∂pw ln-μn km-ln-Xy-Øn¬ tUm-Œ-td-‰v t\Sn-b \n-j kn aplΩ-Zv(Fw.C.F-kv D-tZym-Kfi¬ kv-Iqƒ, G-eq¿) Beph bp.kn tImf-Pv I-Sq-∏m-Sw hmtg-en-∏-d-ºn¬ A-–p¬ d-joZns‚ `m-cybpw sh-tßm-e Nß≥ tN-cn ho-´n¬ kn Fw ap-lΩ-Zn-s‚ a-I-fp-am-Wv.

B-ep-h-bn¬ tI-c-tfm¬-k-h-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-®p sIm-≠p-≈ ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.F¬.F. In-t°m-^v sN-øp-∂p

ssh-∏n≥: Rm-d-°¬-\n-∂v- aq∂-c-In-tem-{Kmw- I-©m-hv- ]n-SnIq-Sn.- sN-dp-]p-jv-]w- tZ-hm-e-bØn-\p- k-ao-]w- No-cm-ti-cn- \n[o-jv- F-∂p-hn-fn-°p-∂- {]-ho¨-Ip-am-dn-(35)-s‚- ho-´n¬-\n∂m-Wv- e-£w- cq-]- hn-e- a-Xn-°p∂ I-©m-hp- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- {]ho-¨-Ip-am¿- Hm-Sn-c-£-s∏-´p.ta-J-e-bn¬ \n-∂v C-{X-tØmfw- I-©m-hv- ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv- BZy-am-Wv. s]-cp-ºm-hq-cn-se- sam-Ø-°®-h-S-°m-c-\n¬-\n-∂p- ti-J-cn°p-∂- I-©m-hv- Rm-d-°¬- FØn-®v- sN-dn-b- s]m-Xn-I-fm-°nhn¬-]-\- \-S-Øp-∂-bm-fm-Wv- {]ho-¨-Ip-am¿.- s]-cp-ºm-hq-cn¬-

3

`£ykpc£ \nbaw: FÃmhÀ¡pw XpeyAfhn `£y[m\yw Dd¸m¡p¶XmWvþ tI{µa{´n

tI-c-tfmÂ-k-hw B-ep-h: B-ep-h \-K-c-k-`-bnse tI-c-tfm¬-h-Øn-\v Xp-S-°am-bn. ap≥-kn-∏m¬ tÃ-Un-bØn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ^p-Svt_mƒ a¬-k-cw In-t°m-^v sN-bv-Xp sIm-≠v A≥-h¿-km-ZØv Fw F¬ F D-Zv-Lm-S-\w \n¿-Δ-ln-®p. \-K-c-k-` sN-b¿am≥ Fw Sn tP-°-_v A-[y-£X h-ln-®p. Ãm‚n-ßv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b Fw cm-[-Irjv-W≥ Fw ]n ssk-Ω¨ \-Kc-k-` {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv sI hn kp-[m-I-c≥ Iu¨-kn-e¿am-cm-b sI _n ap-l-Ω-Zv _jo¿ K-øn¬-kv tZ-h-kn ]-ø-∏n≈n e-Øo-^v ]q-gn-Ø-d Sn-Ωn So®¿ tem-en-X in-h-Zm-k≥ en-k tPm¨-k¨ tI-c-tfm¬-k-hw I¨-ho-\¿ Nm¿-fn {^m≥-kn-kv aq-tØ-S≥ Sn \m-cm-b-W≥ Fw ]n sP-bnw-kv kw-km-cn-®p.

KOCHI/ekC

tN-cm-\-√q¿: tN-cm-\-√q¿ `m-KØv I-©m-hv hn¬-∏-\ \-S-Øn-b cm-ta-iz-cw hn-t√-Pn¬ a¬-ky]p-cn ]n.H bn¬ hm-Øp-cp-Øn \n-I¿-Øn¬ ho-´n¬ A-Pva¬(18) B-Wv jm-tUm t]m-enkn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hn¬-∏-\bv-°m-bn sIm-≠p-h-∂ 88 {Kmw I-©m-hv C-bm-fn¬ \n-∂pw t]men-kv I-s≠-Sp-Øp. X-an-gv-\m´n¬ \n-∂p-am-Wv C-bmƒ I-©mhv sIm-≠p-h-∂n-cp-∂-Xv. lm¿_¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥, sFe‚ v(H-cp X-an-gv-\m-´p-Im-c-s‚ 30000 cq-] a-‰p c-≠p-t]¿-Iq-Sn tN¿-∂v ]n-Sn-®p-]-dn-® tI-kv), tIm-gn-t°m-Sv d-bn¬-th t]m-enkv kv-t‰-j≥ (tIm-gn-t°m-Sv dbn¬-th kv-t‰-j-\n¬ s{S-bn\n¬ \n-∂pw t^m ¨ tam-„n-®Xp-ap-bn _-‘-s∏-´p B¿.]n.F^v A-d-Ãp-sN-bv-Xp) F-∂n-hn-Sß-fn¬ ]n-Sn-®p-]-dn tI-kv \n-ehn-ep-≈-Xpw P-bn¬ in-£ A\p-`-hn-®-bm-fp-am-Wv. hm-Øp-cpØn-bn¬ H-cp _m¿-_¿ tjm-∏n

amÀ-¡-äv I-\m-en-sâ \-ho-I-c-Ww B-cw-`n-¨p

sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw am¿-°-‰v I-\m-en-s‚ \-ho-I-c-W {]-h¿Ø-\-߃ B-c-w-`n-®p. kw-ÿm-\ P-e-tk-N-\ h-Ip-∏v A-\p-hZn-® H-cp-tIm-Sn F-gp-]-Øn-c-≠v e-£w cq-]-bp-sS \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv B-cw-`n-®-sX-∂v ssl-_n Cu-U≥ Fw. F¬. F A-dn-bn-®p. sP. kn. _n D-]-tbm-Kn-®p-≈ I-\m-en-s‚ ip-No-I-c-W-am-Wv C-∂-se B-cw-`n-®-Xv.I-\m¬ hr-Øn-bm-°n I-gn-™m¬ h-i-ß-fn¬ I-cn-¶¬ `n-Øn-Iƒ \n¿-Ωn-°pw. I\m-en-te-°v am-en-\yw h-en-s®-dn-bm-Xn-cn-°m≥ πm-Ãn-°v tIm´nßp-≈ s\-‰v ÿm-]n-°pw. I-\m-en-te-°v am-en-\yw X-≈p-∂h-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ \n-co-£-W Im-a-d-I-fpw ÿm-]n-°p-sa-∂v ssl-_n Cu-U≥ A-dn-bn-®p. I-\m-en-s‚ ]q¿-Æ-am-bpw X-I¿-∂ `m-K-Øv I-cn-¶¬ `nØn \n¿-Ωn-°p-sa-∂pw C-Xn-eq-sS Ip-td-tb-sd ÿ-ew em-`n°m-\pw Cu `m-K-sØ K-Xm-K-X X-S-kw H-gn-hm-°m-\pw I-g-nbp-sa-∂v ssl-_n Cu-U≥ Nq-≠n-°m-´n.

¬ ap-Sn-sh-´m≥ F-Øn-b sN-dnb-Ip-´n-bp-sS am-e s]m-´n-®p tjhnw-Kv {Io-an-s‚ A-I-Øv H-fn-∏n®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kv HØp-Xo¿-∏m-°n. tN-cm-\-√q¿ t]m-en-kv tI-kv F-Sp-Øp. Xr-°m-°-c a-c-h-´n-t®m-Sv `mK-Øv A-an-X ]-en-i-bv-°p ]Ww sIm-Sp-°p-∂ C-S-∏-≈n Iq\w ssX aq-´-bn¬ ho-´n¬ sPeo¬(46) t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. C-bm-fp-sS ]-°¬ \n-∂pw 5560 cq-]-bpw I-f-£≥ _p-°p-I-fpw jm-tUm t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØp. Xr-°m-°-c t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. kv-s]-jy¬ {_m-©v A n.I-Ωo-j-W¿ tSm-an sk-_mkv-‰y-\v In-´n-b c-l-ky-hn-c-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ jm-tUm F-kv.sF A-\-¥-em¬, tN-cm\-√q¿ F-kv.sF hn-Zym-[-c-Ipam¿, Xr-°m-°-c F-kv.sF A–p¬ k-Øm¿, D-Ω¿, th-Wp, \-ko¿, iymw Ip-am¿, kp-tc-jv, k-\p-tam≥, jm-Pn F-∂n-h¿

tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-IqSn-b-Xv.

Ip-gn-IÄ \n-I-¯n tdm-Uv \nÀ-an-¡-Ww ]-≈p-cp-Øn: Ip-º-f-ßn-˛-F-gp]p-∂ tdm-Un¬ sX-s°≥ ta-Je-bn¬ tdm-Un¬ cq-]-s∏-´n-´p-≈ h≥ Ip-gn-Iƒ \n-I-Øn tdm-Uv ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \m-´p-Im¿ tdm-Un-se Ip-gnbn¬ Ip-Øn-bn-cp-∏v k-a-cw \-SØn. Xp-S¿-∂v tdm-Un-se `o-a≥ Ip-gn-bn-se sh-≈-Øn¬ \m-´pIm¿ h-e-ho-in a¬-ky-ß-sf ]nSn-®-Xv Iu-Xp-I-am-bn. A-Sn-b-¥nc-am-bn tdm-Uv \-∂m-°m-Ø ]£w tdm-Uv D-]-tcm-[w t]m-ep≈ k-a-c ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v cq-]w sIm-Sp-°p-sa-∂v tdm-Uv B£≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p. F-kv.F≥. Un.]n {]-kn-U‚ v ]n sI Atim-I≥, _n.sP.]n {]-Xn-\n-[n hn F-kv k-t¥m-jv ]-s¶-Sp-Øp.

PnÃbnse t]m-en-kv ]-cm-Xn A-tXm-dn-änAhXmf¯nÂ; AhtemI\ tbmKw tNcp¶nà Im-°-\m-Sv: Pn-√-bn-se t]m-enkp-Im-sc Ip-dn-®v s]m-Xp-P-\߃ \¬-Ip-∂ ]-cm-Xn-Iƒ ]cn-K-Wn-®v Xo¿-∏m-°p-∂ t]m-enkv ]-cm-Xn A-tXm-dn-‰n-bp-sS {]h¿-Ø-\w \n-e-®p. I-gn-™ h¿jw Un-kw-_-dn-em-Wv k-an-Xnbp-sS A-h-km-\-am-bn tbm-Kw tN¿-∂-Xv.ssl-t°m-S-Xn-bn-se ap≥ c-Pn-kv-{Sm-dpw tIm-´-bw Pn√ ssl-t°m-S-Xn-bn-se ap≥ Pn√m P-Uv-Pn-bp-am-bn-cp-∂ sI kn tPm¿-Pm-Wv C-t∏mƒ A-tXm-dn‰n-bp-sS sN-b¿-am≥. C-t±-lw Np-a-X-e-tb-‰-ti-

jw C-Xp-h-sc A-h-tem-I-\ tbm-Kw tN¿-∂n-´n-√. F-d-WmIp-fw, tIm-´-bw Dƒ-s∏-sS G-gp Pn-√-I-fp-sS Np-a-X-e-bm-Wv sNb¿-am-\p-≈-Xv. A-Xm-Xp Pn-√-Ifn-se I-e-Œ¿-am¿, t]m-en-kv kp-{]-≠v F-∂n-h-cpw k-an-Xn-bnse Aw-K-ß-fm-Wv. k¿-°m¿ bm-{Xm ku-I-cy-sam-cp-°m-ØXn-\m-em-Wv Pn-√m A-tXm-dn-‰n tbm-Kw tN-cm-Ø-sX-∂-dn-bp∂p. Pn-√-bn¬ 236 ]-cm-Xn-I-fmWv Xo¿-∏p-I¬-∏n-°m-\p-≈-Xv. 2009 se 21 Dw 2010 se 54 Dw 2011 se 53 Dw 2012 se 69 Iq-Sm-sX

A-hmÀ-Uv Zm-\hpw A\p-tam-Z\ tbm-Khpw kw-L-Sn-¸n-¨p sIm-®n: ]p-t√-∏-Sn Zm-dp¬ D-epw hn.F-®v.F-kv.C. kv-Iq-fn¬ \n∂pw 2013 se F-kv.F-kv.F¬. kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b߃-°pw F π-kv t\-Sn-b jmK¬ km-Pn-Zn-\p-≈ kz¿-W saU-epw s]m-Xp-]-co-£-bn¬ \qdp i-X-am-\w hn-P-bw I-c-ÿ-am°n-b hn.F-®v.F-kv.C. hn-`m-KØn-\p-≈ A-hm¿-Upw ssl_n Cu-U≥ Fw.F¬.F. hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ am-t\-P¿ F-®v C ap-l-Ω-Zv _m-_p tk-´v A-[y£-X h-ln-®p. F-d-Wm-Ip-fw Un.C.H., Fw sI ssj≥-tam≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Iu ¨-kn-e¿-am-cm-b kp-[m Zn-eo]v, en-t\m tP-°-_v, sa¿-®‚ v-

kv bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v hn F ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, sI sI _m\p So-®¿, \-^o-k So-®¿, ]n.Sn. F {]-kn-U‚ v Fw ]n Xm-Pp±o≥ Xp-S-ßn-b-h¿ B-iw-k-I ƒ t\¿-∂p. {]n≥-kn-∏¬ _-jo ¿ Fw._n Ãm-^v sk-{I-´-dn hn ap-l-Ω-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

s]-cp-¶mÄ; Ah-[n A-\p-h-Zn¡-Ww sIm®n; _-en-s]-cp-∂mƒ {]-amWn-®v H-tŒm-_¿ 15,17 Xo-ø-Xn-Ifn¬ Iq-Sn hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-߃-°v Ah-[n A-\p-h-Zn-°W-sa-∂v tIc-fm A-d-_n-Iv ap≥jn-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ap≥ Pn√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ amen-Iv ap-Sn-°¬ B-h-iy-s∏´p.

Cu h¿-jw sa-bv h-sc e-`n-® 39 °m-\p-am-Wv k¿-°m¿ Ch-sc \n-b-an-®n-´p-≈Xv. Cu h¿-jw ]-cm-Xn-I-fpw C-Xn¬-s]-Spw. s^-{_p-h-cn˛am¿-®v am-k-ß-fnem-bn 53 t]-sc-bm-Wv Pn√-bn¬ Im-°-\mSv: Pn√-bn-se \yq\-]- \n-ba - n-®X - v. 4000 cq-]b - m-Wv am-k £ {]-tam-´¿-am¿-°v C-Xph-sc A-e-h≥-kv \n-›-bn-®n-cp-∂Xv. A-e-h≥-kv e`n®n√. \yq-\-]- B Zyw dw-km-\p \-¬-Im-sa-∂p £-߃-°m-bn k¿-°m¿ \-S∏ - m- ]-d™p. ]n-∂oSv Hm-W-Øn-\p °p-∂ ]-≤X - n-Is - f-°p-dn-®v t_m- \¬-Im-sa-∂m-bn hm-Kv-Zm-\w. ][-h¬-°c-Ww \-SØ - m \pw th- s£ Cu c-≠p {]-Jym-]-\-ß≠ k-lm-bw sN-bv-Xp-sIm-Sp- fpw \-S∏mbn√.

Ae-h³-kv CÃ


{]mtZ-inIw

9 H-IvtSm-_¿ 2013 _p[≥

in-em-Øm-]-\w F-d-Wm-Ip-f-w kv{Xokulr-Z \-S-¯n PnÃ-bm-¡-pw: tUm. en-kn tPm-kv

]cn-]mSn

„Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n

sse-{_-dn-: _p-[-kwK-aw sshIn-´v 06.00.

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y- Im³-kÀ ]-cn-tim-[-\ C-¶vssh-∏n≥: I¿-tØ-Sw- dq-d¬tIm-˛-Hm-∏-td-‰o-hv- skm-ssk-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬- _p-[\m-gv-N I¿-tØ-S-k- kp-h¿-W Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬- ku-P-\yIm≥-k¿- ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v C-∂v - \-S-°pw.- cm-hn-se 10 apX¬- D-®-bv-° H-cp-a-Wn-h-sc-bmbn-cn-°pw- Iym-w-]v {]-h¿-Øn°p-I.-B¿-.kn.-kn-bp-sS I-eq¿sk‚-dn-se hn-Z-Kv-[-cm-b tUmŒ¿-am-cm-Wv- ]-cn-tim-[-\ \-S{io-aq-e-\K-cw k-_v- c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kv k-ap-®-b-Øn-\v A≥-h¿-km-ZØvv Fw.F¬.F. Øp-∂-Xv.- t]-cv- c-Pn-kv-‰¿- sN-bv- in-em-ÿm]-\w \-S-Øp-∂p Xn-´p-≈-h¿- _p-[-\m-gv-N cm-hnse 9.-30\v- F-Øn-t®-c-Ww.

amÀ-¡-äv I-\m-en-sâ \-ho-I-c-Ww B-cw-`n-¨p sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw am¿-°-‰v I-\m-en-s‚ \-ho-I-c-W {]-h¿Ø-\-߃ B-c-w-`n-®p. kwÿm-\ P-e-tk-N-\ h-Ip-∏v A\p-h-Zn-® H-cp-tIm-Sn F-gp-]-Ønc-≠v e-£w cq-]-bp-sS \-ho-I-cW {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv B-cw`n-®-sX-∂v ssl-_n Cu-U≥ Fw. F¬. F A-dn-bn-®p. sP.kn._n. D-]-tbm-Kn-®p≈ I-\m-en-s‚ ip-No-I-c-W-amWv C-∂-se B-cw-`n-®-Xv. I\m¬ hr-Øn-bm-°n I-gn™m¬ h-i-ß-fn¬ I-cn-¶¬ `nØn-Iƒ \n¿-Ωn-°pw. I-\m-ente-°v am-en-\yw h-en-s®-dn-bmXn-cn-°m≥ πm-Ãn-°v tIm-´n-ßp≈ s\-‰v ÿm-]n-°pw. I-\m-ente-°v am-en-\yw X-≈p-∂-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ \n-co-£-W Im-a-dI-fpw ÿm-]n-°p-sa-∂v ssl_n Cu-U≥ A-dn-bn-®p. I-\m-en-s‚ ]q¿-Æ-am-bpw XI¿-∂ `m-K-Øv I-cn-¶¬ `n-Øn \n¿-Ωn-°p-sa-∂pw C-Xn-eq-sS Ip-td-tb-sd ÿ-ew em-`n-°m\pw Cu `m-K-sØ K-Xm-K-X X-Skw H-gn-hm-°m-\pw I-g-n-bp-sa∂v ssl-_n Cu-U≥ Nq-≠n°m-´n.

_-lp-P-\ amÀ-¨v \S¯n D-Z-bw-t]-cq¿: D-Z-bw t]-cq¿ ]©m-b-Øn-se H-∂v, c-≠v hm-¿Up-I-fn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v kn.]n.sF(Fw) t\-Xr-XzØn ¬ Xr-∏p-Wn-Øp-d hm-´¿ AtXm-dn-´n Hm-^n-kn-te-°v _-lpP-\ am¿-®v \-S-Øn. am¿-®n¬ ho´-Ω-am¿ Im-en-Ip-S-ß-fp-am-bnbm-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. F-kv.F≥. P-Mv-j-\n¬ \n∂pw B-cw-`n-® am¿-®n¬ \q-dp-IW-°n-\v B-fp-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v P-\-߃ hm-´¿ AtXm-dn-´n F.C. sb D-]-tcm-[n ®p. k-a-cw kn.]n.sF(Fw) ap-f¥p-cp-Øn G-cn-b B-Œn-Mv sk{I-´-dn Sn kn jn-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Pn D-Z-b≥ A-[y£-X h-ln-®p. hm¿-Uv sa-º¿ ]n sI kp-{_-“-Wy≥, hn sI hn-th-Iv, sI F≥ kp-[o¿, an-\n {]-km-Zv kw-km-cn-®p.

s{S-bv-\n-Mv skâÀ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf sIm-®n: ]-´n-I Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-ep-h-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ {]o F-Iv-km-an-t\-j≥ sk‚-dn-s‚ _-lp-\n-e a-μn-cw \m-sf sshIn-´v \m-en-\v a-{¥n F ]n A\n¬ Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln°pw. sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n, Fw.-F¬.-F-am-¿, Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.

kn.Fw.BÀ.FÃns\ c-£n-¡m³ \S]Sn thWsa¶v tIm¬{Kkv B-ep-h: A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp°-fp-sS Zu¿-e-`yw aq-ew {]-Xnk-‘n-bn-em-b F-S-bm-dn-se kn.Fw.-B¿.-F√ns\ c-£n-°m≥ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn D-≠m-h-Wsa-∂v tIm¨-{K-kv I-Sp-ß-√q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. kn.-Fw.-B¿.-Fen-s‚ {]-Xnk-‘n A-\p-_-‘ hy-h-km-b-

ß-fm-b Sn.-kn.-kn, F-®v.-F≥.F¬ Xp-S-ßn-b ÿm-]-\-ß-sfbpw _m-[n-°pw. I-cn-a-W¬ I≈-°-S-Øn-s\-°p-dn-®pw A-Xn\p Iq-´p-\n-∂-h-sc-°p-dn-®pw kn._n.-sF. A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂pw a-fi-ew I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´p. tbm-Kw Un.-kn.-kn ssh-kv

3.75 en-äÀ a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn ]-d-hq¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn kq£n-®n-cp-∂ 3.75 en-‰¿ a-Zyw ]-dhq¿ F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ Sn _n tPm¿-Pv, hcm-∏p-g {]n-h‚n Hm-^o-k¿ kn _n c-Rv-Pp, A-kn.F-Iv-sskkv C≥-kv-s]-Œ¿ hn F sk-_mÃy≥ F-∂n-h-c-S-ßp-∂ kwLw ]n-Sn-Iq-Sn. h-cm-∏p-g `-K-hXn-∏-d-ºn¬ \m-cm-b-W-s\(65) B-Wv F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]nSn-Iq-Snb-Xv.

Ip-«n-IÄ Hfn-t¨m-Sn-bXv kp-c-£m-hogvN aqe-w sIm-®n: B-dp Ip-´n-Iƒ H-fnt®mSnb Im-°-\m-Sv H-_v-k¿th-j≥ tlm-an¬ Kp-cp-X-c-am-b kp-c-£m ho-gv-N. {-- ]-Xn-Iƒ IS∂p-I-fbm-\n-S-bm-°n-b-Xv kp-c£-sbm-cp-°m≥ B-fn-√m-ØXn-\m-em-sW-∂m-Wp t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Øn-.-am-k-߃-°v ap≥-]v C-hn-sS \n-∂p Nm-Sm≥ Ip-´n-Iƒ ]-≤-Xn X-bm-dm-°n-bn-cp-∂-Xm-bpw CXn-\m-bn `n-Øn Xp-c-∂-Xm-bpw t]m-en-kv hy-Iv-X-am-°n. C-Xv Im-cw-kv t_m¿-Uv h-®v a-d-®n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Poh-\-°m¿ Ip-d-hm-b Zn-h-kw kq£n-∏p-Im-c-s\ B-{I-an-®v ap-dnbn¬ ]q-´n-bn-´ ti-jw c-£-s]Sm-\p-≈ ]-≤-Xn s]-s´-∂v X-bmdm-°n-b-Xm-Wv. Im-°-\m-Sv Nn¬-{U≥-kv tlm-an-\v kp-c£m kw-hn-[m-\-߃ \n- m-cam-sW-∂v sX-fn-bn-°p-∂-XmWv Ip-´n-I-fp-sS c-£-s∏-S¬.--

kw-`-hw \-S-∂ Zn-h-kw ssh-In´v C-h-sc ]m¿-∏n-®n-´p-≈ H-_vk¿-th-j≥ tlm-an¬ Uyq-´n°p-≠m-bn-cp-∂-Xv H-cp sI-b¿tS-°¿ am-{X-am-Wv. aq-∂v sI-b¿tS-°¿-am¿ th-≠ ÿm-\-ØmWn-Xv. c-≠v ÿn-cw Po-h-\-°mc-\pw H-cp Xm-¬-°m-en-I Po-h-\°m-c-s\-bp-am-Wv Uyq-´n-°v \ntbm-Kn-®n-´p-≈-Xv. ÿn-cw Po-h\-°m-c-\m-b tXm-a-kv B-Wv kw-`-h Zn-h-kw tPm-en-bn-ep≠m-bn-cp-∂-Xv.-]-d-hq¿, h-cm-∏p-g, tIm-X-awK-ew ]o-U-\-tI-kp-I-fn¬ Dƒs∏-´ s]¨-Ip-´n-I-sf A-Sp-ØIm-ew h-sc Xm-a-kn-∏n-®n-cp-∂Xpw C-hn-sS-bm-Wv. I -- p-´n-I-fp-sS kp-c-£-sb ap≥-\n¿-Øn- \-hoI-c-W \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-s®¶n-epw ]m-Xn-h-gn¬ D-t]-£n®p.-40 Ip-´n-Iƒ-°v am-{Xw Xm-akn-°m≥ ku-I-cy-ap-≈ Nn¬-

{U≥-kv tlm-an¬ C-t∏mƒ Xnßn-∏m¿-°p-∂-Xv 120 Hm-fw t]cm-Wv. {]m-b-Øn-\-\p-k-cn-®v Ah-sc th¿-Xn-cn-°m≥ ku-I-cyan-√. In-S-°m≥ I-´n-tem In-S-°tbm C-√. Ip-fn-ap-dn-bpw I-°qkpw Z-b-\o-b A-h-ÿ-bn-emWv. 120 t]¿ Xm-a-kn-°p-∂p-sh¶n-epw aq-∂v _m-Xv-dq-ap-I-tf-bp≈q. A-©p ap-X¬ 18 h-sc {]mb-ap-≈-h-cm-Wv C-hn-S-sØ At¥-hm-kn-Iƒ. \m-ev h-i-Øpw Np-‰p-a-Xn-ep-s≠-¶n-epw C-Xn-\p≈n¬ Xm-a-kn-°p-∂-h-sc- kp-c£-bp-sS Im-cy-Øn¬ B-i-¶bp-W-cp-I-bm-Wv. \n-e-hn¬ Nn¬-{U≥-kv tlm-an¬ sk-Iyq-cn-‰n-bp-sS Xkv-Xn-I-bn-s√-∂m-Wv A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂-Xv. Ip-´n-Iƒ-°v tcm-Kw h-∂m¬ B-ip-]-{Xnbn¬ sIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xn-t\ma-‰v B-h-iy-߃-t°m hm-l-\ ku-I-cy-an-√. \n-e-hn¬ F-s¥-

¶n-epw B-h-iy-Øn-\v C-h-sc ]p-d-Øv sIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xv Hmt´m-dn-£-bn-epw a-‰p-am-Wv. I-\Ø kp-c-£ D-s≠-∂p ]-d-b-s∏Sp-tºm-gpw ]-Xn-hm-bn C-hn-sS \n∂pw s]¨-Ip-´n-Iƒ Nm-Sn t]mIm-dp-s≠-∂v A-[n-Ir-X¿ X-s∂ k-Ω-Xn-°p-∂p. ]-e-Xpw t]m-enkn-s\ A-dn-bn-°p-∂-Xn-\v ap≥]v I-s≠-Øp-∂-Xn-\m¬ ]p-dwtem-Iw A-dn-bp-∂n-s√-∂p am{Xw. Np-‰p-a-Xn¬ h-∂-tXm-sS {]iv-\-߃ H-∂p-an-s√-∂m-Wv C-hcp-sS A-h-Im-i-hm-Zw. F-∂m¬, sk-Iyq-cn-‰n-°v B-fn-√m-Ø-Xn\m¬ B¿-°pw C-Xn-\p-≈-te°p {]-th-in-°m-hp-∂ A-h-ÿbm-Wv. C-Ø-cw tlm-ap-I-fn-se Ip-´nIƒ-°v Ir-Xy-am-b C-S-th-f-Ifn¬ Iu¨-kn-en-Mv \-S-Ø-Wsa-∂m-Wv \n¿-tZ-iw. F-∂m¬ t]-cn-\p t]m-epw Iu¨-kn-en-Mv D-≠m-Im-dn-s√-∂v B-t£-]w.

Im-eSn: F-d-Wm-Ip-fw Pn√-sb kv{Xo kulr-Z Pn√-bm-°psa∂v h-\n-Xm I-Ωnj≥ Aw-Kw tUm. en-kn tPm-kv hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. 2014 HtŒm-_¿ 2\p Zu-Xyw ]q¿-Ønbm-°n {]-Jym]-\w \-S-Øpsa∂pw A-h¿ hn-i-Z-am°n. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn skan-\m-dpIƒ, A-Zm-e-ØpIƒ, N¿-®Iƒ, e-Jp-te-Jm- hn-XcWw \-S-Øp-sa∂pw ]-©m-bØp-I-fn¬ Pm-{K-Xm-k-an-Xn-Ifp-sS {]-h¿Ø-\w Ip-‰-a-‰-Xm°p-sa∂pw en-kn tPm-kv hy-

s]-cp-ºm-hq¿: tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yqW-en-s‚ hn-[n ew-Ln®p sh-tßm-e ]-©m-b-Øn-se ]q-t°m-fn a-e-bn¬ a-Æv am-^nb h≥ tXm-Xn¬ a-sÆ-Sp-Øn´pw A-[n-Ir-X¿ au-\w ]m-en°p-Xm-bn ]-cm-Xn. ]-cn-kv-Yn-Xn A-\p-a-Xn-bn-√msX a-sÆ-Sp-°p-∂-Xp \n-tcm-[n®v tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yqW¬ I-gn-™ am-kw A-h-km\-am-Wv hn-[n {]-Jym-]n-®-Xv. \ntcm-[-\w ]m-en-°-s∏-Sp-∂-p-

ssh-∏n≥: Rm-d-°¬-\n-∂v- aq-∂-c- In-tem-{Kmw- I-©m-hv- ]n-Sn-IqSn.- sN-dp-]p-jv-]w- tZ-hm-e-b-Øn-\p- k-ao-]w- No-cm-ti-cn- \n-[o-jvF-∂p-hn-fn-°p-∂- {]-ho-¨-Ip-am-dn-(35)-s‚- ho-´n¬-\n-∂m-Wv- e-£wcq-]- hn-e- a-Xn-°p-∂ I-©m-hp- ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.- {]-ho-¨-Ip-am¿- Hm-Snc-£-s∏-´p.- ta-J-e-bn¬ \n-∂v C-{X-tØm-fw- I-©m-hv- ]n-Sn-Iq-Sp-∂Xv- B-Zy-am-Wv. s]-cp-ºm-hq-cn-se- sam-Ø-°-®-h-S-°m-c-\n¬-\n-∂p- ti-J-cn-°p∂- I-©m-hv- Rm-d-°¬- F-Øn-®v- sN-dn-b- s]m-Xn-I-fm-°n- hn¬-]\- \-S-Øp-∂-bm-fm-Wv- {]-ho-¨-Ip-am¿.- s]-cp-ºm-hq-cn¬-\n-∂p-≈kq-N-\-b-\p-k-cn-®m-bn-cp-∂p- kv-s]-jy¬- kv-Izm-Uv- sNm-Δm-gv-N ssh-In-´v- Rm-d-°-en¬- ]-cn-tim-[-\- \-S-Øn-b-Xv.- dq-d¬- F-k.v-]nk-Xo-jv- _n-t\m-bp-sS- kv-s]-jy¬- kv-Izm-Uns‚- t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv-.sF.- tSm-an- sk-_m-kv-‰y-≥, t]m-en-kp-Im-cm-b- j¿-\m-kv,_n-\n¬,- Zo-]p,- A-Pn F-∂n-h-cm-Wv- ]-cn-tim-[- \-S-Øn-b-Xv.-

\yq\-]-£ {]-tam-«-À-amÀ-¡v Ae-h³-kv e`n-¨nà Im-°-\mSv: Pn√-bn-se \yq\-]£ {]-tam-´¿-am¿-°v C-Xph-sc A-e-h≥-kv e`n®n√. \yq-\-]£-߃-°m-bn k¿-°m¿ \-S∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v t_m-[-h¬-°c-Ww \-S-Øm\pw th-≠ k-lm-bw sN-bv-XpsIm-Sp-°m-\p-am-Wv k¿-°m¿ Ch-sc \n-b-an-®n-´p-≈Xv. Cu h¿-jw s^-{_p-h-cn, am¿-®v am-k-ß-fn-em-bm-Wv \nba-\w \¬-In-b-Xv. 53 t]-sc-bmWv Pn√-bn¬ \n-b-an-®-Xv. 4,000 cq-]-bm-Wv am-k A-e-h≥-kv \n›-bn-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬ CXv C-Xph-sc \¬Inbn√. BZyw dw-km-\p \-¬-Im-sa-∂p ]d™p. ]n-∂oSv Hm-W-Øn-\p \¬-Im-sa-∂m-bn hm-Kv-Zm-\w .]s£ Cu c-≠p {]-Jym-]-\-ßfpw \-S∏n-em-bn√.

FcqÀ `-h³-kv hn-Zym-a-µnÀ tPXm-¡Ä sIm-®n: Sm-‰m I¨-kƒ-´≥-kn k¿-ho-k-kv kw-L-Sn-∏n-® Sn.kn.F-kv. sF.-Sn hn-kv-Izn-kv a¬-k-c-Øn¬ F-cq¿ `-h≥-kv hn-Zym-a-μn-dn-se k-®≥ F-kv, A-`n-Pn-Xv ta-t\m≥ k-Jyw hn-Pbn-I-fm-bn. Im-°-\m-Sv `-h≥-kv B-Z¿-i hn-Zym-e-b-Øn-se Im¿Øn-Iv K-W-]-Xn-˛-hm-kp-tZ-hv N{I-h¿-Øn k-Jy-Øn-\m-Wv c≠mw ÿm-\w.

Nn-d-bp-sS Np-‰p-`m-K-ß-fn-embn G-I-tZ-iw aq-∂-c G-°-tdmfw kz-Im-cy hy-Iv-Xn-Iƒ I-tødn-°-gn-™p. Nn-d ]q¿-W-am-bn hr-Øn-bm-°n N-fn am-‰n ]m¿-iz`n-Øn sI-´n kw-c-£n-°p-I-bmsW-¶n¬ 500 G-°-tdm-fw ]m-Sti-J-c-Øn-se Ir-jn-°pw Ip-Snsh-≈-Øn-\pw {]-tbm-P-\-s∏Spw.]-©m-b-Øp-I-fp-sS X¿-°w A-h-km-\n-∏n-®v Nn-d kw-c-£n°p-∂n-Xp-≈ \-S-]-Sn-Iƒ F-{Xbpw-th-Kw Bw-c-`n-°-W-sa-∂mWv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.-

s≠-∂v D-d-∏m-°m≥ F-√m kwkv-Ym-\ No-^v sk-{I-´-dn-am¿°pw ss{S-_yqW¬ D-Ø-c-hv \¬-In-bn-cp-∂p. tZ-io-b X-e-Øn¬ _m-[-Iam-b D-Ø-c-hv sh-tßm-e ]©m-b-Øv A-h-K-Wn-°p-I-bmsWm-Wv B-tcm-]-Ww. l-cn-X ss{S-_yq-W¬ hn-[n ew-Ln-®v ]q-t°m-fn-a-e-bn¬ a-sÆ-Sp-°p∂Xp kw-_-‘n-®v A-t\z-jWw th-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp- C≥^mw tIm-X-awK-ew taJ-em I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® tI-c I¿-j-I I¨-h≥-j≥ \m-fntI-c hnI-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ Sn sI tPm-kv D-Zv -LmS-\w sN-øp∂p sS B-h-iyw.-

Ip¯n-bn-cp¸p kacw \S¯n ]-≈p-cp-Øn: Ip-º-f-ßn-˛-F-gp]p-∂ tdm-Un¬ sX-°≥ ta-Je-bn¬ tdm-Un¬ cq-]-s∏-´n-´p≈ h≥ Ip-gn-Iƒ \n-I-Øn tdmUv ]p-\¿-\n¿-an-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \m-´p-Im¿ tdm-Un-se Ip-gn-bn¬ Ip-Øn-bn-cp-∏v k-a-cw \-S-Øn. tdm-Uv \-∂m-°m-Ø ]-£w tdm-Uv D-]-tcm-[w t]m-ep-≈ ka-c ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v cq-]w sImSp-°p-sa-∂v tdm-Uv B-Ivj≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. F-kv.F≥.Un.]n. {]kn-U‚ v ]n sI A-tim-I≥, _n.sP.]n. {]-Xn-\n-[n hn F-kv k-t¥m-jv ]-s¶-Sp-Øp.

∂Xv. lm¿-_¿ t]m-en-kv kvt‰j≥, sFe‚ v, tIm-gn-t°m-Sv d-bn¬-th t]m-en-kv kv-t‰-j≥ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]n-Sn-®p]-dn tI-kv \n-e-hn-ep-≈bmfpw Pbn¬ in-£ A-\p-`-hn-®-bm-fpamWv. hm-Øp-cp-Øn-bn¬ Ip-´nbp-sS am-e s]m-´n-® tI-kv HØp-Xo¿-∏m°nbncp∂p. Xr-°m-°-c a-c-h-´n-t®m-Sv `mK-Øv Aan-X ]-en-i-bv-°p ]Ww sIm-Sp-°p-∂ C-S∏-≈n Iq\wssX aq-´-bn¬ ho-´n¬ sPeoens\(46)bmWv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSnbXv. C-bm-fp-sS ]-

°¬ \n-∂pw 5,560 cq-]bpw I-fIvj≥ _p-°p-Ifpw jmtUm t]m-en-kv ]n-Sn-s®-SpØp. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn. I-Ωo-j-W¿ tSm-an sk-_m-kv‰y-\v In´n-b c-l-ky-hn-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ jmtUm Fkv.sF. A-\-¥-em¬, tN-cm\√q¿ Fkv.sF. hn-Zym-[-c-Ipam¿, Xr-°m-°-c Fkv.sF. A–p¬ k-Øm¿, DΩ¿, thWp, \-ko¿, iymw Ip-am¿, kp-tcjv, k\p-tam≥, jm-Pn F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-XnI-sf ]n-Sn-IqSn-b-Xv.

PnÃm t]m-en-kv ]-cm-Xn A-tXm-dn-än{]-hÀ¯-\w \n-e-¨p Im-°-\m-Sv: t]m-en-kp-Im-sc °p-dn-®v s]m-Xp-P-\-߃ \¬Ip-∂ ]-cm-Xn-Iƒ Xo¿-∏m°p∂ t]m-en-kv ]-cm-Xn AtXm-dn-‰n-bp-sS {]-h¿Ø-\w Pn√-bn¬ \n-e®p. I-gn-™ h¿jw Un-kw-_-dn-em-Wv k-an-Xn A-h-km-\-am-bn tbm-Kw tN¿∂-Xv. tIm´-bw ap≥ Pn√m P-Uv-PnsI kn tPm¿-Pm-Wv C-t∏mƒ A-

tXm-dn-‰n-bpsS sN-b¿-am≥. Ct±-lw Np-a-X-e-tb-‰-ti-jw CXph-sc AhtemI\ tbm-Kw tN¿-∂n- ´ n√. F- d - W m- I pfw, tIm´-bw Dƒ-s∏-sS G-gp Pn√I-fp-sS Np-a-X-e-bm-Wv sN-b¿am- \ p- ≈ Xv . A- X Xp Pn√- I - f nse I-e-Œ¿-am¿, t]m-en-kv kp{]- ≠ v F- ∂ n- h cpw k- a n- X n- b nse Aw-K-ß-fmWv. k¿-°m¿ bm{Xm ku-I-cy-

F-s‚ hoSv, F-s‚ \mSv, F-s‚ hn-Zyme-bw ]-≤-Xn- hm-g-°pfw tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v B¿ c-l≥-cm-Pv D-Zv-Lm-S\w sN-øp∂p A\n-e Ip-am-¿, sl¬-Øv kq- ap-lΩ-Zv dm^n, _n¬tPm sI ∏¿ ssh-k¿ tPm-bn tPm-k^v, h¿-Kokv, sI F \u-jm-Zv kwt{]m-{Kmw tIm˛Hm¿-Un-t\-‰¿ km-cn®p.

3

I-f-ªp-In-«n-b ]-W-hpw sam-ss_-epw Xn-cn-¨v \Â-In bp-hm-hv am-Xr-I-bm-bn s]-cp-ºm-hq¿: I-f-™p-In-´nb 5,880 cq-]-bpw sam-ss_epw A-S-ßn-b _m-Kv Xn-cn-®p \¬-In bp-hm-hv am-Xr-I-bmbn. hm-bv-°-c ]-≈n-bm-∏p-dw ho-´n¬ h¿-Ko-kn-s‚ a-I≥ _m-_p-hn-\m-Wv F.-Fw. tdmUn¬ sN-dp-Ip-∂w `m-K-Øph-®v _m-Kv I-f-™p-In-´n-bXv. Ip-dp-∏pw-]-Sn t]m-eo-kv _m-Kv ]-cn-tim-[n-®-t∏mƒ Xm-t°m-en-se Io-®-bn-\n¬ \n-∂pw e-`n-® hn-em-k-Øn¬ _-‘-s∏-´v D-S-a-ÿ-\p _mKv Xn-cn-®v \¬-In. Pn-√m I-eŒ¿ sj-bv-°v ]-co-Xn-s‚ K¨-am-\m-b km-_p-hn-s‚ k-tlm-Z-c-\m-Wv _m-_p.-

\m-«c-§v kwL-Sn-¸n¨p Im-eSn: F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_-dn-bn¬ k¿-§-kw-K-aØn-s‚ `m-K-am-bn \m-´c-ßv \S∂p. \m-S≥ ]m-´v I-em-Im-c≥ I-S-ß√q¿ X-¶-∏≥ ]m-´p-Iƒ A-h-X-cn-∏n®p. Fw hn P-b-{]Im-iv A-[y-£-X h-ln®p. hn F c-©≥ , C hn N{μ-t_m-kv F-kv ap-c-fo-[-c≥ kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

s]-cp-ºm-hq¿ D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn-s‚ temtKm km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F. {]-Imi-\w sN-øp∂p

I-tem-Âk-h temtKm {]-Imi-\w s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem-¬k-hØn-s‚ temtKm {]-Imi-\w km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp.tN-cm-s\√q¿ K-h. l-b¿ sk-°≥Udn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Pn√m ]-©mb-Øv hn-I-k-Im-cy Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ _m-_p tPmk-^v A-[y-£-X h-ln-®p.F.C.H. Sn A-lΩ-Zv Ip´n, tªm-°v ]-©mb-Øv {]knU‚ v sd-Pn C-´q∏v, ssh-kv {]-knU‚ v h-\-P _m-e-Ir-jvW≥-, {Km-a-]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n ssh ]u-temkv, F H tPmkv, kn-‘p A-c-hnμv, kv-Iqƒ sl-Uv-an-kv-{S-kv Fw Fw jo-e, {]n≥-kn-∏¬ F sI Nn∂-Ω, e-£v-an-°p-´n So®¿, ]n.Sn.F. {]-knU‚ v Fw hn tPmk-^v kw-km-cn®p.

ho-Sp-I-Ä \Â-In s]-cp-ºm-hq¿: Iq-h∏-Sn tªm-°v ]-©mb-Øv {Km-a-hnI-k-\ hmcm-tLm-j- ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn sF.F.ssh. ]≤Xn {]-Im-cw ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-® ho-Sp-I-fp-sS Xm-t°m¬ hnX-c-Ww km-Pp t]mƒ Fw.F¬.F-. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.`-h\ \n¿-am-W-Øn-\p A¿-l-X e-`n-® Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°p≈ [-\-klm-b hn-Xc-Ww tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sd-Pn C-´q-∏v \n¿-hln-®p.tªm-°v ]-©mb-Øv hn-I-k-\-Imcy Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ _n-μp tKm-]m-e-Ir-jvW≥ A-[y-£-X h-ln®p.

]-hÀ-lu-kv k-µÀ-in-¨p Im-eSn: sNm-Δ-c-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ip-≤P-e hn-X-c-WtI-{μw A≥-h¿-kmZ-Øv Fw.F¬.F. k-μ¿-in-®p. P-e-hn-Xc-W-Øn-¬ A-Sn-°-Sn-bp-≠m-hp-∂ XS w H-gn-hm-°p-hm-\p≈ \-S-]-Sn-bp-≠m-h-W-sa-∂v D-tZymK-ÿ-¿-°p Fw.F¬.F. \n¿-tZ-iw \¬-In.XS- w Iq-Sm-sX P-e-hn-X-c-Ww D-d-∏m-°phm≥ ]pXnb tam-t´m¿ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw, A-\p-_-‘-{]h¿-Ø-\-߃-°p-am-bn 10 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-°p-sa∂pw Fw.F¬.F. ]-d™p.

tdm-Uv \ho-I-cW¯n\v 3.20 tIm-Sn B-ep-h: k-©m-c-tbm-Ky-a√mXm-b Nq-≠n˛]q-°m-´p]-Sn tdmUn-s‚ tim-N-\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-bn aq-∂p tIm-Sn 20 e-£w A-\p-h-Zn®p. \q-dp-I-W-°n-\p hm-l-\-ßfpw P-\-ßfpw k-©-cn-°p∂ tdm-Uv G-sd \m-fm-bn X-I¿∂p tim-N-\o-bm-h-ÿ-bn-em-bn-cp∂p. tdm-Un-s‚ X-I¿-® Hgn-hm-°p-∂-Xnepw tdm-Uv A-¥m-cm{„m \n-e-hm-c-Øn-¬ ]p\¿-\n¿-an-°p-∂-Xn-\p-am-bn-´m-Wv A≥-h¿ kmZ-Øv Fw.F¬.Fbp-sS {i-a-^-e-am-bn _n.Fw._n.kn. k¿-s^bnMv \n¿-am-W-Øn-\m-bn cq-] A-\p-h-Zn-®Xv.

kn._n.F-kv.C. I-temÂk-hw 11 apXÂ

B-ep-h: sk≥-{S¬ tI-c-f ktlm-Zb tImw-π-Iv-kn-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ kn._n.F-kv.C. Item¬k-hw 11 apX¬ 19h-sc Bep-h tPym-Xn \n-hm-kv kv-Iqfn¬ \-S-°pw. C-Sp-°n, F-d-Wm-Ip-fw Pn√sam- c p- ° m- Ø - X n- \ m- e m- W v Pn- I-fn-se 70 Hm-fw hn-Zym-e-b-ß√m A-tXm-dn-‰n tbm-Kw tN-cm- fn¬ \n-∂pw 4,000Øn-te-sd {]Ø- s X- ∂ mWp - A - [ n- I r- X - c p- Xn-`-Iƒ a¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶sS hn-i-Zo-I-c-Ww. Sp-°pw. \m-ep hn-`m-K-ß-fn-emPn√- b n¬ 236 ]- c m- X n- I - f mWv Xo¿-∏p-I¬-∏n-°m-\p-≈-Xv. 2009 se 21 Dw 2010 se 54 Dw 2011se 53Dw 2012se 69Dw IqSmsX Cu h¿-jw sa-bv h-sc e-`n-® 39 ]-cm-Xn-Ifpw C-Xn¬s∏-Spw.

Xt−-¡mSv Pam-A¯v F¨v.Fkv.-Fkn {]IrXn kwc£W Imw]-bn\v XpS-¡w s]-cp-ºm-hq¿: X-t≠-°m-Sv PamA-Øv F-®v.F-kv.F-kn-se kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uvkv, Pq-\nb¿ sd-Uv t{Im-kv skm-ssk‰n, sl¬-Øv ¢-_v t\-Xr-XzØn¬ {]-Ir-Xn kw-c-£-Ww ˛ am-\-h kw-c£-Ww F-∂ Iymw-]-bns‚ `m-K-am-bn F-s‚ hoSv, Fs‚ \mSv, F-s‚ hn-Zyme-bw ]≤-Xn-°v XpS-°w Ip-dn-®p. hm-g-°p-fw tªm-°v ]-©mbØv {]-knU‚ v B¿ c-l≥-cm-Pv D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln®p. tªm°v B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k kv‰m‚n-Mv IΩ-n‰n sN-b¿-am≥ _m_p sk-bv-Xmen, tªm-°v saº¿ sI Ip-™p-ap-l-ΩZv, tUm.-

‡-am°n. a-Zyw, a-b-°p-a-cp∂v, e-l-cn h-kv-Xp-°ƒ aq-e-ap-≠mIp-∂ Ip-Spw-_-{]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xn-\v kuP-\y Iu¨-kn-en-Mv sk‚dp-Iƒ B-cw-`n-°p-w. h-\n-Xm IΩnj≥ C-S-s]-S-ep-Iƒ hym-]I-am-°p-w. 26\p tIm-X-aw-Ke-Øv IΩnj-s‚ A-Zme-Øv \-S-°psa∂pw F√m hn-`m-Kw P-\߃°pw hn-hm-l ]q¿-Δ ]T-\¢m-kv ku-P-\y-am-bn H-cp-°psa-∂pw en-kn tPm-kv A-dnbn®p.

Rm-d-¡-en h³ I-©m-hp th-«; {]-Xn Hm-Sn- c-£-s¸-«p-

]q-t¡m-fn a-e-bn h³tXm-Xn a-s®-Sp-¸v

I-©m-hp hnÂ-¸\þ Aan-X ]en-i: c-−pt]À ]n-Sn-bn tN-cm-\√q¿: I-©m-hv hn¬-∏-\ \-SØn-b bphmhpw Aan-X- ]en-ibv°p ]Ww sImSp-°p∂bm-fpw ]nSn-bn¬. tN-cm-\√q¿ `mK-Øv I©mhv hn¬∏\ \SØnb cm-ta-iz-cw hn-t√-Pn¬ a¬-ky-]p-cnbn¬ hm-Øp-cp-Øn \n-I¿-Øn¬ ho-´n¬ A-Pva¬(18) B-Wv jmtUm t]m-enkn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bXv. hn¬-]-\-bv-°m-bn sIm-≠ph-∂ 88 {Kmw I-©m-hv C-bm-fn¬ \n∂pw t]m-en-kv I-s≠-SpØp. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-am-Wv Cbmƒ I-©m-hv sIm-≠p-h-∂n-cp-

{]-kn-U‚ v in-h-i-¶-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-knU‚ v hn sI jm-\-hm-kv A-[y£-X h-ln-®p. sI sI Pn-∂mkv, Sn Fw sk-bv-Xp-Ip-™v, F Pn tkm-a-cm-P≥, Sn sP ssS-‰-kv, F kn kp-[m tZ-hn, F-kv Fw tPm-k-^v, hn F A-–p¬ d-joZv ]-s¶-Sp-Øp.-

Im-e-Sn: {io-aq-e-\-K-cw k-_v cPn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kv k-ap-®-bØn-s‚ in-em-ÿm-]-\w A≥h¿-km-Z-Øv Fw.-F¬.-F. \n¿h-ln-®p. Im-™q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v an-\n h¿-Ko-kv A[y-£-X h-ln-®p. H-cp h¿-jw-sIm-≠v B-[p-\nI ku-I-cy-ß-tfm-Sv Iq-Sn-b c≠v \n-e-sI-´n-Sw bm-Ym¿-∞ymam-Ip-sa-∂v Fw.-F¬.-F. ]-d™p.-{Xn-X-e ]-©-bm-Øv P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ, D-tZym-K-ÿ¿, I-£n-t\-Xm-°ƒ, B-[m-c-sa-gpØp-Im¿ kw-_-‘n-®p.-c-Pn-kvt{S-j≥ h-Ip-∏n-s‚ ssI-h-i-ap≈ 85 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv ]-gb-sI-´n-Sw \n-e-\n¿-Øn-sIm-≠v ]p-Xn-b Hm-^o-kv k-ap-®-bw \n¿-an-°p-∂-Xv.-

Im¡\mSv H_vkÀthj³ tlm-w \c-IXpeyw

]©mb¯pIÄ X-½n XÀ¡w; sXm«pNnd \mi-¯n s]-cp-ºm-hq¿: Iq-h-∏-Sn, H-°¬ ]-©m-b-Øp-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°w aq-ew tN-cm-\-√q¿ sXm´p-Nn-d \m-i-Øn¬. Iq-h-∏-Sn ]©m-b-Øn-s‚ tc-J-bn-ep-≈ Nnd-bp-sS A-h-Im-iw H-°¬ ]©m-b-Øn-\p-ap-s≠-∂ A-h-Imi-hm-Z-am-Wp kw-c-£-W-Øn-\v X-S- -am-Ip-∂-Xv. A-h-Im-i X¿-°w \n-e-\n¬°p∂-Xp-sIm-≠v Nn-d-bp-sS ]m¿-iz-`n-Øn sI-´m-t\m hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\w \-S-Øm-t\m Bcpw X-bm-dp-hp-∂n-s√-∂m-Wv Bt£-]w.

kochi/EKR

bn 60 Hm-fw C-\-ß-fn-em-bn-´mWv a¬-k-cw. 18 th-Zn I-fn-em-bncn°pw a¬-k-c-߃. 17\p \-S-°p-∂ I-tem¬khw A≥-h¿ kmZ-Øv Fw.-F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. dq-d¬ F-kv.]n. k-Xo-jv _nt\m sF.]n.F-kv. ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cn-°pw. k-am-]-\ k-tΩf-\w a-{¥n sI _m-_p D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-10-09  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-10-09