Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

a-e-¼m-¼n-s\ ]n-Sn-IqSn

hntij§Ä

sN-dp-]p-jv-]w tZ-hm-e-b-¯n [ym-\w C-¶m-cw-`n-¡pw sIm-®n: F-fw-Ip-fw sN-dp-]p-jv]w tZ-hm-e-b-Øn¬ hn-ip-≤ sIm-®p-t{X-kym-bp-sS Z¿-i-\ Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v [ym-\w C-∂v B-cw-`n-°pw. 25 h-sc \o-≠p-\n¬-°-∂ [ym-\ I¿-Ω-ß-°v ^m. t]m-fn I-ƺp-g ^m. sk-_m-Ãy≥ I-≠Øn¬ F-∂n-h-cm-Wv t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. N-S-ßp-I-fp-sS `mK-am-bn cm-hn-se 5:45 \pw G-gn\pw F-´-c-bv-°pw hn-ip-≤ Ip¿_m-\. ssh-Ip-t∂-cw \m-e-c-bv°v P-]-am-e, A-©n-\v Ip¿-_mBƒ-tI-c-f K-h¨-sa‚ v tIm¨-{Sm-tŒ-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ I-f-a-t»-cn Kh. \, B-cm-[-\. F-∂n-h \-St]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ kw-L-Sn-∏n-®- "tI-cf tdm-Uv tIm¨-t¢-hv C-∂-th-j≥ 2013' Øpw. D-Zv-LmS-\w a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v \n¿-h-ln-°p∂p

Adnbn-¸pIÄ

]p-dw t]m-¡v `q-an: I-e-ÎÀ- tbm-Kwhn-fn-¡pwssh-∏n≥: -]-≈n-∏p-dw- ]-©m-bØp- {]-tZ-i-sØ d-h-\yq- `q-anI-s≠-Øn- A-f-∂p-Xn-´-s∏-SpØp-∂-Xn-s\-Ip-dn-®v- B-tem-Nn°m≥- A-Sp-Ø-bm-gv- I-e-Œ¿- Xe-Øn¬ tbm-Kw- hn-fn-°p-sa-∂v {]-kn-U‚ v- Nn-∂-Ω≥ A-dn-bn®p. ssh-kv-{]-kn-U‚ v- kn- F-®vA-en-bpw- {]-kn-U‚pw I-e-Œsd- Iym-w-]v-lu-kn¬- sN-∂v kμ¿in®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv tbm-Kw- hn-fn-°p-∂Xv.

sIm-¨p-®n-am-ÌÀ A-\p-kva-c-W k-t½-f-\w kw-L-Sn-¸n-¨p sIm-®n: kz-¥w ]-Z-hn-Iƒ \n-e\n¿-Øm≥ cm-{„o-b-X-{¥-⁄X D-]-tbm-Kn-s®-¶n¬ sIm-®pÆn am-ÿ a-{¥n-bpw sI.-]n.-kn.kn. {]-kn-U‚p-sam-s°-bm-bn am-dp-am-bn-cp-s∂-∂v tI-{μ-a-{¥n ap-√-∏-fn cm-a-N-{μ≥. sIm-®nbn¬ \-S-∂ F F sIm-®p-Æn-amÿ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. cm-{„o-b-Øn¬ \„-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ \-∑bp-sS ap-J-am-Wv sIm-®p am-Ã-dnt‚-Xv. F-√m hn-[-Øn-epw B-Z¿i-Øn-s‚ ]p-cp-j-cq-]-am-bn-cp-

A-\-[nIr-X \nÀ-am-W-§Ä `o-j-Wn-bmhpw Im-°-\m-Sv: \Zn-sbm-gp-Ip-∂ hgn ssI-tø-dn \n¿am-W {]-h¿Ø-\-߃ \-S-Ønb-Xv Umw Xpd-∂v hn-Sp-∂-tXm-sS sh-≈Øn-\-Sn-bn-em-Ipw. 22 h¿-jw ap≥-]p-≈ `q-an-bpsS A-h-ÿ-b√ an-°-bn-SØpw C-t∏mƒ D-≈Xv. Xt±-i kz-bw `-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS Dƒ∏-

sS \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-Zo Xoc-Øv \-S-∂n-´p-≠v. Umw Xp-d-∂m¬ F-{Xam {Xw hym-]v-Xn-bn-¬ sh-≈w hcp-sa-∂v ap≥ Iq-´n \n-›-bn°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬, GsX√mw sI-´n-S-߃ sh-≈Øn-\-Sn-bn-em-Ip-sa-∂v B¿°pw D-d-∏n√.

I¬-t{SmÄ dqw Xpd¶p sIm-®n: C-Sp-°n Um-w Xp-dt°-≠ km-l-N-cy-ap-≠m-bm ¬ A-Xv t\-cn-Sp-∂-Xn-s‚ `mK-am-bn Pn-√-bn-se F-√m Xmeq-°n-epw I-e-Œ-td-‰n-epw I¨-t{Smƒ dpw Xp-d-∂p. C-hnS-ß-fn-se t^m-¨ \-º-dpIƒ Np-h-sS tN¿-°p-∂p.-

I-e-Œ-td-‰v-2423513,sIm-®n˛2215559,I-W-b-∂q¿˛2360704,]-d-hq¿˛2442326,tIm-X-aw-K-ew˛0485˛2822298,aq- h m- ‰ p- ] p- g ˛0485˛2813773,B-ep-h˛2624052,Ip-∂-Øp-\m-Sv˛2522224.-

∂ A-t±-l-sØ kv-a-cn-°p-Isb-∂-Xv \-Ωp-sS I¿-Ø-hy-amWv. C-Xp-t]m-se {]-km-Zm-fl-I Po-hn-X-Øn-ep-S-\o-fw \n-e-\n¿Øn-b a-\p-jy≥ th-sd D-≠m-hns√-∂v A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. tI-{μ-a-{¥n sI hn tXm-a-kv A-\p-kv-a-c-W-{]-`m-j-Ww \-SØn. sIm-®p-Æn-am-ÿ kv-am-cI-k-an-Xn sN-b¿-am≥ Iq-Sn-bmb P-Ãn-kv hn B¿ Ir-jv-W-ø¿ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw Fw l-k≥, sIm-®n ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, sUm-an-\n-Iv {]-k-t‚j≥ Fw.-F¬.-F.-, Pn.-kn.-Un.-

F sN-b¿-am≥ F≥ th-WptKm-]m¬, ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F.-, F sI ap-l-Ω-Zv Xm-ln¿ kw-km-cn-®p. sIm-®nbp-sS {]-Y-a ta-b¿ \n-b-a-k-`mwKw, t{S-Uv bq-\n-b≥ hn-Zym-`ymk {]-h¿-Ø-I≥, {]-`m-j-I≥, k-ap-∂-X-\m-b tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv F-∂o \n-e-I-fn¬ \n-d™ hy-‡n-Xz-am-bn-cp-∂p F F sIm-®p-Æn am-Ã-dp-tS-Xv. ktΩ-f-\-Øn¬ sIm-®p-Æn am-Ãdp-sS Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-apƒ-s∏sS h-en-sbm-cp k-Z- v km-∂n[y-am-bn-cp-∂p.

\n-Ip-Xn ]n-cn-hv Iymw-]p-IÄ XpS§n ]-d-hq¿: h-S-t°-°-c ]-©m-b-Øn-¬ H-∂p ap-X¬ 12 h-sc-bp-≈ hm¿-Up-I-fn-se \n-Ip-Xn ]n-cn-hv Iymw]v Bcw-`n®p. ]-Øv ap-X-¬ aq-∂p a-Wn-h-sc-bm-Wv Iymw]p-Iƒ {]h¿Øn°p∂Xv k-a-bw. ]d-hq¿ \-K-ck-`m ]-cn-[n-bn-ep-≈ \n-Ip-Xn-Zm-b-I¿ H-∂mw A¿-[h¿j-sØ h-kv-Xp˛sXm-gn¬ \n-Ip-Xn-Iƒ 30 \p ap-ºm-bn A-S-°W-sa∂pw sk-{I´-dn A-dn-bn-®p.

sIm-®n: C-Sp-°n Umw \n-d-™v sN-dp-tXm-Wn Um-an-se j-´-dpIƒ Xp-d-∂p-hn-Sp-∂-sXm-gn-hm°m≥ ssh-Zyp-Xn D-Xv] - m-Z\ - w ]c-am-h-[n D-b¿-Øn-bm-epw F-dWm-Ip-fw Pn-√-bn¬ sh-f-f-s∏m° `o-j-Wn. sN-dp-tXm-Wn Uman-se j-´d - p-Iƒ Xp-d∂ - p-hn-´m¬ s]-cn-bm-dn¬ H-cp ao-‰¿ h-sc P-e\n-c-∏p-b-cm-sa-∂m-Wv hn-e-bn-cpج.-D-Xv-]m-Z-\w Iq-Sp-∂-X-\pk-cn-®v H-gp-In-sb-Øp-∂ A-[n-IP-ew Dƒ-s°m-≈m≥ C-S-a-ebm¿, a-e-¶-c Um-ap-Iƒ-°v I-gnbn-√.- aq-e-a-‰-sØ ssh-Zyp-tXm

Im°-\m-Sv: CSp°n AW-s°´p Xp-d-°p-tºmƒ s]cn-bm-dn se Pe-\n-c-∏p-b-cp∂ kml-N cyw I-W-°n-se-Sp-Øv Pn√-bpsS Zp-c-¥\n-hm-c-W {]-h¿-Ø-\߃ G-tIm-]n-∏n-°p-∂p. C-Xpkw-_-‘n-®v hn-Z-K≤-sc ]-s¶Sp-∏n-®p-sIm≠v C∂v cm-hnse Iymºv Hm-^o-kn¬ tbm-Kw tNcp-sa-∂v Pn√m I-e-Œ¿ ]n.sF. sj-bv-°v ]-co-Xv A-dn-bn-®p. t]m-eokv, A-·ni-a-\ tk-

AÂ-jn-ta-gv-kv t_m-[-hÂ-¡-c-WIq-«mbv-a kwL-Sn¸-n¨p sIm®n: tem-I A¬-jn-ta-gv-kv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v A¬jn-ta-gv-kv B‚ v dn-te‰-Uv Untkm ¿-tU-gv-kv skm-ssk-‰n Hm^v C-¥y-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-ssd≥ ss{U-hn¬ t_m-[-h¬°-c-W-Iq-´mbv-a \-SØn. Ãp-U ‚ v-kv t]m-enkv, Aar-X \-gv-knßv tIm-fPv, en-kn \-gv-kn-Mv tIm-fPv, `-h-≥-kv hn-Zym-a-μn¿, bp.kn.tImf-Pv B-ep-h F-∂n-

hn-S-ß-fn-¬ \n-∂p-≈ hn-Zym-¿Yn-Iƒ A¬-jn-ta-gv-kv tcmKsØ kw-_-‘n-®p-≈ tπ-°m¿Up-I-fp-ta-¥n \-K-c-{]-Z-£nWw \-S-Øn-bm-Wv k-tΩ-f-\th-Zn-bn-se-Øn-bXv. F.B¿.Un.Fkv. sN-b¿t]-gv-k≥ e-Xm tPmk-^v kzmK-Xw ]-d™p. sIm-®n≥ jn-∏v bm¿-Uv P-\-d¬ am-t\-P¿ Fw Un h¿-Ko-kv ap-Jy-{]-`mj-

Ww \-SØn. dn-´.Un.Pn.]n.am-[-h≥ \ºym¿, tdm´-dn ¢-_v `m-c-hm-ln \n-kmw kw-km-cn-®p. 40 e-£tØm-fw A¬-jn-ta-gv-kv _m-[nX¿ C-¥y-bn-ep≠v. C-h¿-°v Xm ßpw X-W-ep-am-Ip-∂-Xn-\p-th≠n-bm-Wv F.B¿.Un. Fkv. F-∂ kwL-S-\ {]-h¿-Øn-°p∂-sX-∂v kw-Lm-S-I¿ hy-‡am°n.

I-f-ªp-In«n-b ]-Ww Xn-cn-sI \Â-In bp-hm-hv am-Xr-I-bmbn a-´m-t©cn: h-gn-b-cn-In¬ \n∂p If-™p In´n-b ]-Ww Xncn-sI \¬-In bp-hm-hv am-Xr-Ibmbn. sh-Ãv I-cp-th-en-∏-Snbn¬ tIm-bn¬ a-°m-´n¬ ho´n¬ In≥-kn-en-bm-Wv X-\n-°p If-™p In´n-b C-cp-]-Xn-\mbn-cw cq-] Xn-cn-sI \¬-In kXy-k-‘-bv-°p am-Xr-I-bmbXv. C∂-se ssh-In-´v tXm∏pw]-Sn lm¿-_¿ ]m-e-Øn¬ \n-∂m-Wv In≥-kn-en-°p ]-Ww e-`n-®Xv. ]-\-ºn-≈n \-K-dn-se s]‚-K≥ a-ssd≥ F-∂ ÿm]-\-Øn-se A-kn.am-t\-Pdmb In≥-kn-en ho-´n-te-°p h-cp-

∂ h-gn-bm-Wv ]-Ww e-`n-®Xv. ]-Ww e-`n-® In≥-kn-en F¥p sN-ø-W-sa-∂-dn-bm-sX kp-lr-Øp Iq-Snbm-b t^m¿´p-sIm-®n A-Uo-j-\¬ Fkv. sF. P-bnw-kn-t\m-Sv D-]-tZ-iw tXSn. P-bnw-kv tXm-∏pw]-Sn tÃ-j-\n¬ A-dn-bn-°p-Ibpw ]-Ww tÃ-j-\n¬ kq-£n-°pIbpw sN-bvXp. ]-Ww e-`n-® Imcyw am-[y-a-ß-fn-eq-sS Adn-bn-°p-Ibpw sN-bvXp. tXm∏pw-]-Sn-bn¬ X-s∂-bp-≈ {^m≥-kn-kv F-∂-bm-fp-tS-Xmbn-cp-∂p ]Ww. I-Sw hmßn-b ]-Ww Xn-cn-

sI \¬-Im≥ t]m-Ipw-h-gn-bmWv \-„-s∏-´Xv. `m-cy-bp-sS kz¿-Ww ]W-bw sh-®m-Wv ]Ww kw-L-Sn-∏n-®Xv. kz¿-W∏-Wn-°m-c-\m-b {^m≥-kn-kv am-[y-a-ß-fn¬ hm¿-Ø I-≠Xn-s\-Xp-S¿-∂v A-Sbm-f kln-Xw tÃ-j-\n-se-Øn. tXm∏pw-]-Sn-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ an-an{In Xm-cw cm-Po-h≥ {^m ≥-kn-kn-\v ]-Ww G¬-∏n®p. ]m-cn-tXm-jn-I-am-bn In≥-knen-°v {^m≥-kn-kv \¬In-b ]-Ww F-kv.]n.kn. tIU-‰v ]≤-Xn-bn-te-°p kw-`m-h-\ sNbv-Xp.

B-ep-h-bn-Â im-]-am-bn am-en-\y-¡q-¼m-cw B-ep-h: am-en-\y-\o-°w \n-e-®tXm-sS Bep-h \-K-c-Øn-\p im-]-ambn. \-K-c-Øp-S-\o-fw amen-\y-°q-ºm-cw Ip-∂p-Iq-Sn.\-Kc-Øn-se an-°-hmdpw P-\-hm-ktI-{μ-ß-fnepw C-t∏mƒ amen\yw Ip-∂p-IqSn-b \n-e-bn-emWvv. B-ep-h _m-¶v Ih-e, tI-

U¿ sse≥, ss{]h-‰v _-kv Ãm‚ v, am¿-°-‰p-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fnepw am-en-\y-°q-ºm-c߃ hym-]-I-am-bn-´p≠v. Bep-h \-K-c-k`-°p Io-gnep-≈ a-lm-flm-Km-‘n Su¨lmƒ C-t∏m-ƒ am-en-\y-ti-J-cam-°n \-Kc-k-` am-‰n-bn-cn-°p-Ibm-Wv.

£o-cIÀ-jI I¬-h³-j³ssh-∏n≥: Im-en-Øo-‰-bv-°v- A≥]-Xv- i-X-am-\w- k-_v-kn-Un\¬-Ip-I,- £o-c-I¿-j-I-scsXm-gn-ep-d-∏v- ]-≤-Xn-bn¬- Dƒs∏-Sp-Øp-I,- en-‰-dn-\v- 10 cq-]- C≥k-‚o-hv- \¬-Ip-I- Xp-S-ßn-bB-h-iy-߃- D-∂-bn-®p-sIm≠v- sk-]v-Xw-_¿- 24\v- £o-c- hnI-k-\- sU-]yq-´n- U-b-d-Iv-S¿- Hm^nkn-te-°v- \-S-Øp-∂- am¿-®ns‚- `m-K-am-bn- sN-dm-bn¬- \-S-∂£o-c-I¿-j-I- I-¨-h-≥j-≥ I¿-j-I-kw-Lw- G-cn-b- {]-knU-‚ v- F- B¿- N-{μ-t_m-kv- D-ZvLm-S-\w- sN-bv-Xp.- £o-c-I¿-jI- bq-\n-‰v- {]-kn-U-‚ v- sI- kntKm-]m-e-Ir-jv-W-≥ A-[y-£\m-bn.- G-cn-b- sk-{I-´-dn- tUm.sI- sI- tPm-jn,- a-øm-‰n¬- k-Xy≥,- ]n- Un- C-{μ-em¬,- sI- sItKm-]n,- sI- _m-e-N-{μ-≥,-H- sIkp-Kp-W-≥ kw-km-cn-®p.-

slÂ-a-äv th-«: 60 t]-cp-sS sse-k³-kv d-±m-¡nsIm-®n: sl¬-a-‰v [-cn-°msX bm-{X sN-bv-X 60 t]-cp-sS sse-k≥-kp-Iƒ tam-´m¿ hml-\-h-Ip-∏v d-±m-°n.-th-K-∏q-´n√m-Ø c-≠p _-kp-I-fp-sS ^n‰v-\-kpw d-±m-°n. ap-∏-Xp Zn-hk-tØ-bv-°m-Wv sse-k≥-kv d- ± m- ° n- b - X v . - { Sm≥- k v - t ]m¿- ´ v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv-kn-Mns‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw Pn-√bn¬ sl¬-a-‰v ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°n-bn-´p-≠v. H-cp Zn-hk-sØ ]-cn-tim-[-\-bn-emWp sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX bm{X sN-bv-X-h¿ Ip-Sp-ßn-b-Xv. C-h-cp-sS F-√mw sse-k≥-kv k-kv-s]‚p sN-øm-\p-≈ \-S]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa-∂v hm-l\-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. i-\n-bm-gv-N Pn-√-bn¬ G-gv kv-Izm-Up-I-fm-bm-Wv ]cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ t]m-eo-kp-ambn tN¿-∂v ]-cn-tim-[-\-bpw \-S-]-Sn-I-fpw Iq-Sp-X¬ i-‡am-°m-\m-Wv tam-t´m¿ hm-l\-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS Xocp-am-\w.-sIm-®n \-K-c-Øn-epw dq-d¬-ta-J-e-I-fn-epw ]-e kvIzm-Up-I-fm-bn Xn-cn-™m-bncp-∂p ]-cn-tim-[-\. \-K-cØn¬ 42 t]-cpw dq-d¬-ta-J-eI-fn¬ 18 t]-cp-am-Wv sl¬-a‰v [-cn-°m-sX tam-t´m¿ hm-l\-h-Ip-∏n-s‚ h-e-bn-e-m-b-Xv. sl¬-a-‰v [-cn-°m-Ø-h-cp-sSbpw A≥-]-Xp In-tem-ao-‰-dn¬ Iq-Sp-X¬ th-K-Øn¬ C-cp-N-

{I hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂-h-cpsS-bpw ss{U-hn-Mv sse-k≥kv d-±m-°p-sa-∂p {Sm≥-kvt]m¿-´v I-Ωn-j-W¿ I-gn-™Zn-h-kw A-dn-bn-®n-cp-∂p. C-cpN-{I hm-l-\-ß-fp-sS ]-c-am-h[n th-Kw N-´-{]-Im-cw a-Wn°q-dn¬ 50 In-tem-ao-‰-dm-Wv. C-Xn-epw th-K-Øn¬ Hm-Sn-°p∂-Xp tam-t´m¿-hm-l-\ \n-b-aØn-se 112˛mw h-Ip-∏n-s‚ ewL-\-am-hpw. A-Sp-Ø Zn-h-kß-fn¬ {K-m-a-{]-tZ-i-ß-fn-epw C-S-tdm-Up-I-fn-epw ]-cn-tim-[ I¿-i-\-am-°pw.-sl¬-a-‰v \n¿_-‘-am-°n-b-Xn-\p ti-jw a‰p kw-kv-Ym-\-ß-fn¬ C-cp-N{I hm-l-\m-]-I-S-ß-fn-se a-cW-\n-c-°p K-Wy-am-bn Ip-d™n-cp-∂p-sh-∂pw F-∂m¬ tI-c-f-Øn¬ C-Xp-]-tbm-Kn°m-sX hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂Xn-\m¬ a-c-W-\n-c-°p Iq-Sp∂p-sh-∂pw E-jn-cm-Pv ]-d™p. A-an-X-th-K-Øn-epw sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX-bpw Ccp-N-{I-hm-l-\w Hm-Sn-°p-∂-hcp-sS ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv A-\n-iv-Nn-X-Im-e-tØ-°p d±m-°pw. Ip-‰-Øn-s‚ Xo-{h-X A-\p-k-cn-®m-hpw Im-e-]-cn-[n \n-›-bn-°p-I. sU-]yq-´n {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ ]n.-sF. ssk-\p-±o-≥, F≥t^m-gv-kp-sa‚ v B¿-Sn-H F≥.-sI. c-ho-{μ-\m-Yv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p ]-cn-tim-[-\.-

amÀ tPm-kv ]p-¯³-ho-«n k-lm-b-sa-{Xm-\m-bn sIm-®n: F-d-Wm-Ip-fw-˛-A-¶am-en A-Xn-cq-]-X-bp-sS k-lmb- sa-{Xm-\m-bn am¿-tPm-kv ]pØ≥-ho-´n¬ A-`n-jn-‡-\mbn. ko-tdm a-e-_m¿ k-` taP¿-B¿-®v- _n-j-]v I¿-Zn-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn-bp-sS ap-Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn-¬ C-∂se F-d-Wm-Ip-fw sk-‚ v ta-cokv I-Øo-{U¬ _-kn-en-°-bnem-bn-cp-∂p sa-{Xm-`n-tj-I- NS-ßp-Iƒ \-S-∂-Xv.D-®-I-gn-™p c-≠-c-bv-°p \n-bp-‡-sa-{Xm-\pw a-‰p sa{Xm-∑m-cpw ssh-Zn-I-cpw- Xn-cp-hkv-{X-ß-f-Wn-™p ta-P¿ B¿-®v-_n-j-]v-kv lu-kn¬ \n∂p- {]-Z-£n-W-am-bm-Wp _kn-en-°-bn¬ F-Øn-b-Xv.Xp-S¿-∂v \-S-∂ N-S-ßn¬ A-Xn-cq-]-X k-lm-b-sa-{Xm≥ am¿- sk-_m-Ãy≥ F-S-b-{¥Øv, X-e-ti-cn B¿-®v- -_n-j-]v am¿ tPm¿-Pv h-en-b-a-‰w F-∂nh¿ k-l-Im¿-an-I-cm-bn. Xriq¿ B¿-®v- _n-j-]v am¿ B≥{Uq-kv Xm-g-Øv h-N-\- k-tμiw \¬-In. C-¥y-bn-se h-Øn°m-≥ {]-Xn-\n-[n B-¿-®v-_n-j]v tUm.-km¬-h-tØm-sc s]\m-°n-tbm am¿-]m-∏-bp-sS Biw-k- A-dn-bn-®v {]-kw-Kn-®p. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n , B¿-®v-_n-j-]v tUm. {^m≥-kn-kv I-√-d-bv-°¬, kp{]ow-tIm-S-Xn P-Uv-Pn P-Ão-kv Ip-cy≥ tPm-k-^v, F-kv.-Un k-\ym-kn-\n k-` kq-∏n-co-b¿ P-\-dmƒ kn-ÿ kv-an-X, d-h. tUm. Ip-cym-t°m-kv ap-≠mS≥,kn.-Fw.-sF k-`- s{]mhn≥-jymƒ d-h. -tUm. tPm-kv A-e-Iv-kv H-cp-Xm-b-∏n-≈n kwkmcn-®p.-

CSp¡n Umw: FdWmIp-fw shffs¸m-¡ `o-Xn-bn ¬-]m-Z-\w \q-dp i-X-am-\-am-°n h¿-≤n-∏n-®n-´pw P-e-\n-c-∏v \n-b{¥n-°m-\m-hp-∂n-√m-sb-∂m-Wv I-W° - p-Iƒ hy-IvX - a - m-°p-∂X - v.A-W-s°-´v Xp-d-∂m¬ sh≈-sam-gp-In-sb-Øp-∂ C-Sp-°nbn-se-bpw F-d-Wm-Ip-f-tØbpw s]-cn-bm¿ Xo-c-ß-fn¬ Pm{K-Xm \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p≠v. P-\-߃ ]-cn-{`m-¥-cm-tI≠ km-l-N-cy-an-√m-sb-∂pw Pn√m `-c-W-Iq-S-߃ hy-Iv-X-am°n.-h-en-b tXm-Xn¬ a-g Ip-d-bpI am-{X-am-Wv C-\n A-W-s°-´v Xp-d-°p-∂-sXm-gn-hm-°m-\p-≈

c-´-\nhm-cW {]-hÀ-¯-\-§Ä Zpc-´-\n-hmc-Wtk-\ C-s¶¯pw ZpIm-°-\mSv: {]IrXnt£m` {]tZißfn¬ B[p\nI coXn bn¬ G-tIm-]n-¸n-¡p-¶p c£m{]h¿Ø\w \SØp∂ \mj-W¬ Un-km-ÿ sdkv-t]m ¨kv t^m-gv-kn-s‚ 65 kw-Lw Rm-b-dmgvN B-ep-h-bn-seØpw. X-an-gv-\m-Sv B-c-t°m-W-Øp \n-∂p-≈ kw-L-am-Wv C-Xn-\m-bn FØp-∂-sX ∂v Pn√m I-f-Œ¿ ]n.sF. sj-bv-°v ]-co-Xv A-dn-bn®p.

a-´m-t©cn: tXm-∏pw]-Sn hm-eptΩ¬ tdm-Un-\p k-ao-]-ap-≈ Ip-‰n-°m-´n-¬ \n-∂v a-e-ºm-ºns\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-IqSn. F´-Sn \o-fhpw ]-Øp Intem `m-c-hpap-≈ ]m-ºn-s\-bm-Wv \m-´pIm¿ tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Ip‰n-°m-´n¬ \n-∂p ]mºv ]p-d-Øndßn-b k-a-b-Øm-Wv \m-´pIm¿ ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. ]n-Sn-® ]-m-ºn-s\ \m-´p-Im¿ ]≈p-cp-Øn t]m-en-kv tÃ-j\n¬ G¬-∏n®p. t]m-en-kv h\w-h-Ip-∏v A-[n-IrX-sc hn-h-ca-dn-bn-®n-´p≠v. hm-ep-tΩ¬ tdmUn-se Ip-‰n-°m-´v C-g-P-¥p-°fp-sS hn-lm-c-tI-{μ-am-sW-∂v ]cm-Xn-bp-b¿-∂n-´p-≠v.

22 k]vXw_¿ 2013- Rmb¿

Ip-Spw-_{io h-\n-X-Iƒ tiJ-cn-°p-∂ a-m-en-\y-߃ am-kß-fm-bn Fw.Pn.Su¨ lm-ƒ ap‰-Øm-Wv ti-J-cn-®n-´p-≈Xv. Bgv-®-Iƒ ]n-∂n-´v No-™-fn-™ am-en-\y-Øn¬ \n-∂p-≈ Zp¿K‘w aqew ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ-s°m-cp-ßp-IbmWv.

\mhn-`mKw, B-kv-]-{XnIƒ, F ¿-Øv-aq-hnw-Kv F-Iyq-]v-sa‚ v-kv F∂-n-h-bmWv {]-[m-\-am-bn ] ≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn°p∂-Xv. sh-≈-s∏m°w, a-ÆnSn-®n¬, IS¬-t£m-`w F-∂n-hbm-Wp Pn√m t\-cn-Sp∂- {][m-\ Zp-c-¥-߃. A-W-s°-´p Xp-d°p-tºmƒ Hmtcm h-Ip-∏p-I fpw sN-tø-≠ Im-cy-ßfpw tbm-Kw hn-i-Z-am-bn N¿-® sN-øp-sa ∂v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

bm-{X-bb-¸v k-t½f-\w ]-d-hq¿: C-cp-]-Øn-b-©p-h¿jsØ tk-h-\-Øn-\p-ti-jw hnc-an-°p-∂ F¬.sF.kn ]-dhq¿ {_m-©n-se U-h-e-]v-sa‚ v Hm-^n-k¿ sI F¬ sP-bnw-kns‚ bm-{X-bb-∏v k-tΩf\w C∂p tN-μ-awK-ew I-h-e-bv-°p k-ao-]-ap-≈ hym-]m-c-`-h≥ lmfn¬ \-S-°pw. C-tXm-S-\p-_-‘n®p cm-hn-se 10.30\v \-S-°p-∂ k-tΩe-\w tI-{μ-a-{¥n sI hn tXma-kv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F A-[y-£-X-h-ln-°pw. sI ]n [\-]m-e≥ Fw.]n, \-Kc-k-` sNb¿-t]-gv-k≥ h¬-k-e {]-k-∂Ip-am¿ kw-km-cn-°pw.

ap-Pm-ln-Zv Pn-Ãm {]-Xn-\n-[n kw-K-aw C-¶v s]-cp-ºm-hq¿: F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m ap-Pm-ln-Zv {]-Xn-\n-[n kwK-aw C-∂p cm-hn-se 9 ap-X¬ s]-cp-ºm-hq¿ A¿-_≥ _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. sI.-sP.-bp kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Fw au-e-hn Bep-h D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-cf ap-kv-enw \-thm-∞m-\w F-∂ hn-j-b-Øn¬ lw-k kp-√-an aqtØ-Sw kw-km-cn-°pw. sI.F≥.-Fw Pn-√m J-Pm-©n hn apl-Ω-Zv kp-√-an A-[y-£-X-hln-°pw. Fw sI im-°n¿, sI sI lp-ssk≥ kz-em-ln kwkm-cn-°pw.D-®-bv-°p-ti-jw \-S-°p-∂ {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ sI.F≥.-Fw kw-ÿm-\ J-Pm-©n Fw kz-em-lp-±o≥ a-Z-\n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. sI.-F≥.-Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cm-b tUm.ap-kv-X-^ ^m-dq-Jn, A-_q-_°¿ au-e-hn, sF.-F-kv.-Fw kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn k-ao¿ Im-bw-Ip-fw, Fw.-F-kv.-Fw kwÿm-\-sk-{I-´-dn k-Ko-d-en ]¥m-hq¿ hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ kw-km-cn-°pw.

G-I h-gn.ssh-Zyp-Xn D-Xv-]m-Z-\w Iq-´nbm¬ C-S-a-e-bm¿, a-e-¶-c Umap-I-fn-se j-´-dp-Iƒ Xp-d-t°≠n h-cp-sa-∂-Xpw F-d-Wm-Ipfw Pn-√-bn-se Xm-gv-∂ {]-tZ-iß-sf B-i-¶-bn-em-gv-Øp-∂p.-ag-bp-sS i-Iv-Xn Ip-d-bp-∂p-s≠¶n-epw Hm-tcm \n-an-j-hpw C-Sp°n A-W-s°-´n-se P-e-\n-c-∏pb-cp-I-bm-Wv. Cu \n-e-bn¬ ]-cam-h-[n kw-`-c-W-ti-jn-bm-b 2403 A-Sn-bn-se-Øm≥ A-[n-I Zn-h-k-߃ th-≠n-h-cn-√m-sb∂m-Wv hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xv.

2402 A-Sn ]n-∂n-Sp-∂-tXm-sS A-W-s°-´v Xp-d-°p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fm-cw-`n-t°-≠n h-cpw.A-tX-k-a-bw, C-Sp-°n A-Ws°-´v Xp-d-∂p hn-Sm≥ km-[y-Xbp-s≠-∂ ap-∂-dn-bn-∏n-s\ XpS¿-∂v A-Sn-b-¥-c km-l-N-cyw t\-cn-Sm≥ s\-Sp-ºm-ti-cn hn-am\-Øm-h-f-Øn¬ F-a¿-P≥-kn sk¬ cq-]o-I-cn-®p.-sN-dp-tXmWn A-W-s°-´v Xp-d-∂p hn-tS≠n h-∂m-ep-≈ km-l-N-cyw t\-cn-Sm≥ h≥ ap-s∂m-cp-°-ßfm-Wv k¿-°m¿ ssI-s°m-≠n´p-≈-Xv.F-d-Wm-Ip-fw-˛-A-¶-am-en A-Xn-cq-]-X k-lm-b-sa-{Xm-\m-bn A-`n-jn-‡\mb am¿-tPm-kv ]p-Ø≥-ho-´n-en\v ko-tdm a-e-_m¿ k-` ta-P¿-B¿-®v-_n-j-]v I¿-Zn-\mƒ am¿ tPm¿-Pv B-e-t©-cn- ÿm-\ Nn-”w \¬-Ip∂p

\nÀWm-b-I-am-b 12 a-Wn-¡qÀ Im-°-\m-Sv: Gsd \n¿-Æm-bIam-b ]-{¥-≠v a-Wn-°q-dp-Ifm-Wv tIc-fw Im-Øn-cn-°p∂Xv. sNdp-tXm-Wn A-Ws°-´n-s‚ j-´¿ D-b¿-tØ≠n h-∂m¬ B-dv a-Wn-°q¿ ap≥-t] _-‘-s∏-´h-sc hnhcw A-dn-bn-°pw. sh-≈w H-gpIn-sb-Øm\pw B-dv a-Wn-°q ¿ k-a-b-sa-Sp-°pw. Cu ka-bw B-h-iyam-b c-£m {]-h¿-Ø-\-߃-°v {]m-[m\yw \¬-Im≥ km-[n-

°p-sa-∂m-Wv _-‘-s∏-´-h-cpsS hn-e-bn-cp-ج. D-®-`m-jn-Wn-bn-eq-sS A\u¨-kv-sa-s‚ v \-S-Øn \-ZnI-fpsS Xoc-Øv Xm-a-kn-°p ∂-h-tcm-Sv Pm-ss{K-Xm \n¿-t±iw \¬-Im≥ an-° Xt±-i kz-bw`-c-W ÿm-]-\-ßfpw X-øm-dm-bn I-gn™p. B-hiy-am-b X-øm-sd-Sp-∏p-Iƒ t]m-eo-kv tk-\-bpw, ^-b¿ B‚ v sd-kvIyq k¿-Δo-kpw \-S-Øn-bn-´p≠v.

kam-[n-Zn-\w- BNcn-¨pssh-∏n≥: {io-\m-cm-b-W- Kp-cp hn s‚- 86m a-Xv- k-am-[n-Zn-\wssh-∏n-≥ F-kv.F-≥.-Un.-]n- bq-\n-b-s‚- Io-gn-ep-≈- 21 im-Jm- Bÿm-\-ß-fn-epw- Ip-Spw-_- bq-\n-‰v- B-ÿm-\-ß-fn-epw- B-N-cn-®p. sN-dm-bn- hn -hn -k-`,- B-im-≥ kv-am-c-I- im-J, -Kp-cp-[¿aΩ- {]-Nm-cW-k-`- F-∂n-h-bp-sS- kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬- Kp-cp-a-fi-]Øn¬- ta¬-im-¥n- Fw Pn- cm-a-N-{μ-s‚- ap-Jy-Im¿-an-I-Xz-Øn¬- Kpcp-]q-P- \-S-∂p.- -Xp-S¿-∂v- B-cw-`n-®- D-]-hm-k-w F-kv.F-≥.-Un-.]ntbm-Kw- ssh-∏n-≥ bq-\n-b-≥ sk-{I-´-dn- ]n -Un -iymw-Zm-kv- D-Zv-LmS-\w- sN-bv-Xp.-sI -]n -tKm-]m-e-Ir-jv-W-≥, Sn -F-≥ -_m-_p,- sI B¿ -hn-\o-jv,-A-ø-ºn-≈n- `m-kv-I-c-≥, -sI -]n -hn-P-b-≥,- F F- Znhm-I-c-≥,-sI -sI -c-Xv-\-≥ kw-km-cn-®p.- -

aq-hm-äp-]p-g-bn-te-¡v A-tam-Wn-bw ss\-t{S-äv I-S-¯p-¶ kw-Lw k-Po-hw aq-hm-‰p-]p-g: X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂v \m-j-\¬ s]¿-an-‰v hm-l-\-ßfn¬ aq-hm-‰p-]p-g-bn-te-°v Atam-Wn-bw ss\-t{S-‰v I-S-Øp-∂ kw-Lw k-Po-hw. C-Xp-kw-_‘n-®v c-l-kym-t\z-j-W hn-`mKw t\-c-sØ X-s∂ D-∂-X t]men-kv D-tZym-K-ÿ¿-°v hn-h-cw \¬-In-sb-¶n-epw \-S-]-Sn-bp-≠mbn-√. I-gn-™ Zn-h-kw A-™qdp In-tem A-tam-Wn-bw ss\-t{S‰p-am-bn kv-tIm¿-]n-tbm F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Snbn-cp-∂p. C-tXm-sS-bm-Wv aq-hm‰p-]p-g tI-{μo-I-cn-®v h≥-tXmXn¬ kv-t^m-S-I-h-kv-Xp F-Øp-

∂-Xm-bn hn-h-cw e-`n-®-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-s∂-Øp-∂ tem-dn-I-fp-sS Iymw-]n-\p ap-Ifn¬ A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰v \nd-®v jo-‰n-´v a-d-®v c-l-ky-am-bmWv I-S-Øp-∂-Xv. t]m-en-kv hml-\-߃ ]-cn-tim-[n-°p-sa-¶nepw ap-I-fn¬ I-b-dn t\m-°m-ØXm-Wv C-Ø-cw kw-L-߃-°v A-\p-{K-l-am-hp-∂-Xv. X-an-gv-\m´n¬ A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰v btY-„w kw-`-cn-®p \¬-Im≥ {]tXy-I kw-L-߃ {]-h¿-Øn°p-∂p-≠v. A-hn-sS 40˛50 Intem h-cp-∂ Nm-°v A-tam-Wnbw ss\-t{S-‰n-\p ]-Xn-\m-bn-cw

cq-] ap-X-em-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. F-∂m¬ A-Xv tI-c-f-Øn-seØp-tºmƒ H-cp In-tem-°v Aøm-bn-cw cq-]-bm-Wv I-cn-®-¥bn¬ hn¬-°p-∂-Xv. ]m-d-a-S-Ifn¬ ]m-d s]m-´n-°p-∂-Xn-\m-Wv A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰v D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv. ]m-d-a-S-I-fp-sS a-d-hn¬ A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰v A-\-[n-Ir-X-am-bn ti-J-cn-°p∂ kw-L-ß-fpw k-Po-h-am-Wv. A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn \-SØ - p-∂ ]m-da - S- I - f - m-Wv Iq-Sp-Xe - m-bn I-cn®-¥b - n¬ kvt- ^m-SI - h - k - X v- p hmßp-∂-Xv. aq-hm-‰p-]p-g-bn¬ FØn-°p-∂ A-tam-Wn-bw ss\-

t{S-‰v ]n-dh - w tdm-Un¬ iq-ew-Ib - ‰-Øn-\p k-ao-]a - p-≈ ho-´n-em-Wv ti-J-cn-°p-∂-sX-∂m-Wv ]-d-bp∂-Xv. iq-eØ - pw ]-cn-kc - ß - f - n-epam-bn 17 A-\[ - n-Ir-X ]m-da - S- I - f - mWv {]-h¿-Øn-°p-∂X - v. c-≠p h¿jw ap-ºv C-hn-sS \n-∂v kv-s]jy¬ {_m-©v H-cp Nm-°v A-tamWn-bw ss\-t{S-‰v ]n-Sn-Iq-Sn-btXm-sS-bm-Wv C-h kq-£n-°p-∂ c-l-ky-k-t¶-Xw Xn-cn-®-dn-™Xv. A-tam-Wn-bw ss\-t{S-‰n-s‚ Dd-hn-Sw A-[n-Ir-X¿-°v A-dn-bmsa-¶n-epw D-∂X - _-‘w-aq-ew CXv I-s≠-Øm≥ I-gn-bm-sX-t]mhp-∂X - m-bpw B-tcm-]W - a - p-≠v.

IpSpw-_-h-g-¡n-s\ Xp-S-À-¶v hyàn-Xz hnI-k-\ Iymw-]v hr-²³ sImÃ-s¸«p; c-−pt]À A-d-Ìn Kp-cp-hm-bq¿: ]p-∂-Øq¿ tIm-´°v k-ao-]w sh-≈n-bm-gv-® \-S∂ Ip-Spw-_ -h-g-°v sIm-e-]m-XI-Øn¬ I-em-in-®p. c-≠p {]-XnIƒ A-d-Ãn¬. Xn-cp-h-{X kz-tZ-in Xn-cp-h{X -ho-´n¬ a-Wn(62) B-Wv sIm√-s∏-´-Xv. a-I-ƒ an-\n-tbm-sSm∏w `¿-Xr-ho-´n¬ F-Øn a-S-ßp∂-Xn-\n-tS- C-h¿ k-©-cn-®n-cp∂ Im¿ h-gn-bn¬ X-S-™v Iz-t´j≥ kw-Lw A-{I-an-°p-I-bmbn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ tIm-´-∏-Sn ]qt°m-´n¬ ho-´n¬ In-tjm¿ (32), tIm-´-∏-Sn sX-t°-]p-c-°¬ ho´n¬ hn-_o-jv (27) F-∂n-h-tcKp-cp-hm-bq¿ kn.sF sI kp-Z¿i-\pw, F-kv.sF Sn Pn Zn-eo-]pw

B- e p- h :\yq- \ - ] - £ - h n- ` m- K Øn¬-s∏-Sp-∂ tIm-f-Pv hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn kw-ÿm-\ -\yq-\]-£ t£-a-h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n® ]m-kv th-Uv F-∂ t]-cn¬ hy‡n-Xz hn-I-k-\-Iymw-]n-\p XpS-°-am-bn. am-d-ºn-≈n Fw.-C.-F-kv.tIm-f-Pn¬ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w Ip-∂-Øp-\m-Sv Fw.-F¬.-F. hn ]n i-io-{μ≥ \n¿-h-ln-®p. I-eIvv-t{S-‰n-se Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v

t]m-en-kv A-d-Ãp-sN-bv-X In-tjm-dpw,hn-_o-jpw kw-L-hpw A-d-Ãp-sN-bv-Xp. Ct∏mƒ ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn-I-sf Iq-Sm-sX an-\n-bp-sS `¿-Ør-]nXm-hv Ip-™n-°p-´≥, am-Xm-hv I-a-ep, Ip-{]-kn-≤ Kp-≠ ]p-∂ \u-jm-Zv, kp-ta-jv, Zm-tam-Z-c≥, a-[p, _m-e-Ir-jv-W≥, j-ao¿ F-∂n-h¿ Dƒ-∏-sS F-´p-t]¿-IqSn {]-Xn-I-fm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

jn-_p ]n t]mƒ A-[y-£-X hln-®p. hm-g-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F-®v A-–p¬-P∫m¿, \yq-\-]-£ t£-a-h-Ip-∏v C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ ]n hn A-–p¬-A-ko-kv, tIm-®n-Mv sk‚¿ {]n≥-kn-∏¬ tUm.-Sn ]n P-ao-e kw-km-cn-®p. Iymw-]n¬ Pn-√m I-e-IvS¿ ]n sF sj-bv-°v ]-co-Xv kw-_-‘n®p.Iymw-]v C kam]n°pw.


{]mtZ-inIw sK-bv ]-²Xn: kÀ-¡mÀ h³-Zpc-´w £-Wn-¨p-h-cp-¯p-¶pþ tdm-bv A-d-¡Â

22 k]vXw-_¿ 2013- Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw sIm®n: tXm-∏pw]-Sn sk£s‚ ]-cn-[n-bn¬ I-gp-Øp-ap´v, tXm-∏pw-]Sn, ]ym-cn P-Mvj≥, _n.H.Sn ]m-ew F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw.

]cn-]mSn -

Xr-∏q-Wn-Øp-d sI.-hn.-F≥.F-kv lmƒ: tI-c-f sh-fp-tØS-Øv \m-b¿ k-am-P-Øn-s‚ Pn-√ I¨-sh≥-j≥-˛-cm-hnse 10.-00  Z¿-_m¿ lmƒ: C-ta-Pv/ Im¿-t\-Pv kw-L-Nn-{X {]-Z¿-i]-d-hq¿ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ F-kv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bv A-d-°¬ \w A-P-bv ti-J-dpw Nn-{X-Imc≥ Sn ap-c-fn-bpw ˛-cm-hn-se 11 ap- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂-p X¬ ssh-Io-´ 7.-00 h-sc  a-lm-cm-Pm-kv tIm-f-Pv kn¥-‰n-°v {Sm-°v: kn¬-h¿ Pp_n-en \m-j-W¬ C‚¿ tkm¨ Pq-\n-b¿ A-Xv-se-‰nIv Nmw-]y≥-jn-∏v 2013 D-Zv-LmS-\w a-{¥n sI _m-_p ˛-D-®-bv°v 2.-00  F-d-Wm-Ip-fw I-eq¿ dn-\yph¬ sk‚-dn¬: ]m-c-º-cy \m´p-ssh-Zy kw-K-aw ˛-D-®-bv-°v 2.-00

]-d-hq¿: sK-bv¬ hm-X-I-ss]-∏v sse≥ ]-≤-Xn{]-Im-cw k¿-°m¿ h≥ Zp-c-¥w £-Wn-®p-h-cpØp-I-bm-sW-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw tdm-bv A-d-°¬ ]-d-™p. P-\-hmk tI-{μ-Øn-eq-sS-bp-≈ hm-X-I ss]-∏p-Iƒ-°v A-]-I-Sw kw-`-hn-®m¬ \n-an-j-t\-cw-sIm-≠v B {]-tZ-iw H-cp Xo-tKm-f-am-bn am-dpw. a-\p-jy-Po-h\pƒ-s∏-sS h≥ \-„-ap-≠m-°n-b Nm-e Sm-¶¿ Zpc-¥w \-sΩ Hm¿-a-s∏-Sp-Øp-∂-Xv A-Xm-Wv. tI-cf-Øn-se kp-c-£m kw-hn-[m-\-߃ h-f-sc ]-cnan-X-am-sW-∂pw B-b-Xn-\m¬ k¿-°m¿ Cu P-\hn-cp-≤ ]-≤-Xn-bn¬-\n-∂pw ]n-∑m-d-W-sa-∂pw At±-lw B-h-iy-s∏-´p. F-kv.-Un.-]n.-sF ]-d-hq¿ a-fi-ew I¨-h≥j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-fi-ew {]-kn-U‚ v \m-knw ]p-fn-°¬ A-[y-£-

X-h-ln-® N-S-ßn¬ Pn-√m P-\.-sk-{I-´-dn A-Pva¬ C-kv-am-bn¬, kp-[o¿ G-eq-°-c, a-\p-am-Xyp, ss^-k¬ Xm-∂n-∏m-Sw, \n-km¿ A-Øm-Wn kwkm-cn-®p.-

K-em bp-h-kwK-aw C¶v ]-d-hq¿: hn-izm-k-h¿-jm-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n®v s^m-tdm-\ X-e-Øn¬ bph-Xn bp-hm-°ƒ-°mbn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ K-em¬ bp-h-kwK-aw C-∂v tIm-´-°m-hv sk‚ v.tXma-kv ]-≈n lm-fn¬ kwL-Sn-∏n-°pw. cm-hnse 9.30 \v _nj-∏v am¿ sk_m-Ãy≥ F-S-b-{¥-Øv kwKaw D-Zv-LmS-\w sNøpw. s^m-tdm-\ hn-Im-cn ^m.tPmk-^v sX-°nt\¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. s^m-tdm-\-bn-se 24 C-S-h-I-I-fn¬ \n-∂m-bn 500 bp-h-P-\-߃ kwK-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

tdmUn A\-[n-Ir-X aÂky-hn¸\; P\§Ä ZpcnX¯nÂ

Adnbn-¸pIÄ

ssh-∏n≥: am-en-∏p-dw I¿-tØ- ©m-b-Øn-s‚ H-Øm-i-bp-s≠Sw tdm-Un-se A-\-[n-Ir-X a¬- ∂m-Wv P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn-sbky-Ãmƒ P-\-߃-°v _p-≤n-ap- ¶n-epw ]-©m-b-Øv saw-_¿´p-≠m-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. kv- am¿ C-Xv \n-cm-I-cn-°p-I-bm-Wv. ‰m-fn¬ \n-∂v h-gn-h-°n-te-°v a- C-hn-S-sØ Ãm-fn¬ ]-g-In-b ssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g {Km-a- en-\ P-ew H-gp-Ip-∂-Xp-aq-ew C- a¬-kyw hn¬-°p-∂-Xp kw-_∏-©m-b-Øv- tI-c-tfm-¬-k-hwXp-h-gn-bp-≈ hm-l-\ bm-{X- ‘n-®v I-gn-™ B-tcm-Ky Rm-b-dm-gv-N ap-X¬- 29 h-sc hn- °m¿-°pw Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-t°- Ãm‚nw-Mv I-Ωn-‰n-bn¬ ]-cm-a¿h-[ a¬-k-c-ß-tfm-sS \-S-°p≠n h-cp-∂p-≠v .-kw-ÿm-\ ]m- iw ap-≠m-bn-cp-s∂-∂pw kq-Nsa-∂v- sk-{I-´-dn- A-dn-bn-®p.-X-bn¬-\n-∂pw I¿-tØ-S-tØ- \-bp-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn¬ °v Xn-cn-bp-∂ `m-K-Øm-Wv a¬- F-f-¶p-∂-∏p-g ]-©m-b-Øn-se sIm-®n: _n.--]n.--F¬.-/F.--F.A-\-[n-Ir-X a¬-ky-Ãm-fp-Iky-Ãmƒ ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. ssh. Ip-Spw-_ß - ƒ-°v B-Kk - v- C-Sp-ßn-b tdm-Un-s‚ h-e-Xp-h- fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øm≥ IXn-se hn-Xc - W - Ø - n-\v A-\p-hZ- n- i-sØ \-s√m-cp `m-Kw A-\-[n- Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. ® ]-©k - m-c, Hm-Wt- Øm-S\ - pIr-X-am-bn I-tø-dn Nn-e kz-Im- kz-Im-cy-_-kv k¿-Δo-kv D-≈ _-‘n-®v F-√m Im¿-Uv D-Sa - I - ƒ- cy-hy-‡n-I-fm-Wv a¬-ky Cu tdm-U-cp-In¬ Ãm-fpw ao≥ °pw hn-Xc - W - w sN-øp-∂ H-cp Ãmƒ \-S-Øp-∂-Xv.- C-Xn-\v ]- t_m-Iv-kp-I-fpw h-≠n-I-fpw In-tem-{Kmw kvs - ]-jy¬ ]-©km-c F-∂n-h sk-]vX - w-_¿ 28 h-sc A-XX - v td-j≥-IS- I - f - n¬ \n-∂pw e-`n-°p-sa-∂v Pn-√m k]-d-hq¿: ssl-t°mS-Xn hn-[n Im-‰n¬ ]-d-Øn-s°m-≠v I-am-\ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.ßfpw ]-c-ky-t_m¿-Up-Ifpw hym-]-I-am-hp∂p. ]-d-hq¿ ap-X ¬ hcm∏p-g ]m-ew h-sc tdm-Un-se kn-·-ep-Iƒ Im-Wm-Ø co-Xnssh-∏n≥: ]-≈n-∏p-dw- -]-©m-b- bnepw ]-c-ky-t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-®n-cn-°p∂-Xv A-]-I-S-ap-≠mØn-se- sXm-gn¬- c-ln-X- th-X- °p∂p. I-s≠-bv-\¿ tem-dn X-´n I-am-\-ß-fn-se Xp-Wn Io-dn Xm\w- 24,- 25,- 26 Xo-ø-Xn-I-fn¬- - hn- sg ho-Wv C-cp-N-{I-hm-l-\-bm-{Xn-I¿-°v A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-∂Xv X-c-Ww- sN-øpw. ]-Xn-hmbn. C-Ø-c-Øn¬ K-Xm-K-X-X-S- -ap-≠m-°p-∂-h¿-s°-Xnssh-∏n≥: F-f-¶p-∂-∏p-g {Km-a- tc t]m-en-kv \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂ B-h-iyhpw i-‡-amWv. ∏-©m-b-Øn¬- sXm-gn¬-c-ln-Xth-X-\w- 24,- 25,- 25 Xo-ø-Xn-Ifn¬- hn-X-c-Ww- sN-øp-sa-∂vsk-{I-´-dn- A-dn-bn-®p.--

tI-c-tfm-Â-k-hwC-¶p-ap-XÂ-

td-j³ hn-X-c-Ww

]-c-ky-t_mÀ-Up-IÄ hym-]-I-w

sXm-gnÂ-c-ln-X th-X-\w-

s]m-Xp-tbm-K-§Ä

ssh-∏n≥: s]-cp-ºn-≈n- tIm-˛Hm-∏-td-‰o-hv- skm-ssk-‰n,- I¿tØ-Sw- dq-d¬- tIm-˛-Hm-∏-td-‰ohv- skm-ssk-‰n-,- Ip-gp-∏n-≈n- kl-I-c-W _m-¶v-,- A-go-°¬-˛-Ff-¶p-∂-∏p-g a-’y-sØm-gn-em-fnhn-I-k-\ t£-a-kw-Lw- F-∂nh-bp-sS s]m-Xp-tbm-K-߃- C∂vv tN-cpw- s]-cp-ºn-≈n-bn¬- ]I¬- c-≠n-\p kv-Iqƒ- lm-fn-epw,- I¿-tØ-S-Øv- cm-hn-se 10.--30\vkp-h¿-W Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn ep-w- Ip-gp-∏n-≈-bn¬- ]-I¬- c≠n-\v- Pq-_n-en- lm-fn-epw- a¬ky-sØm-gn-em-fn- kw-Lw- tbmKw- ]-I¬- c-≠n-\v- am-en-∏p-dwsF.-sF.-hn-.-]n- kv-Iq-fn-ep-amWv- \-S-°p-∂-Xv-.--

25 e-£w A-\p-h-Zn¨p ]-d-hq¿: ]-d-hq-cn-se Xn-c-t°dnb s]-cp-ºS-∂, sI.Fw. sI.PMv-j-\p-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn\m-bn ]n.U-ªyq.Un.h-gn 25 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn AUz.hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬. F. A-dn-bn®p.

Ip-Xn-c-IqÀIcn \n-hm-kn-IÄ-¡v t]m-fn-Mv _q-¯mbn ]-≈p-cpØn: A-Sn-ÿm-\ku-I-cy-߃ H-∂p-an-s√¶nepw Ip-Xn-c-Iq¿I-cn- \n-hmkn-Iƒ-°v k-Ω-XnZm-\ A-hIm-iw hn-\n-tbm-Kn-°m≥ C\n In-tem-ao-‰¿ k-©-cn-t°≠. Zzo-]n¬ t]m-fn-Mv tÃj≥ ÿm-]n-°m-\p-≈ Xo-cpam-\-Øn-\p Xn-c-s™-Sp-∏p IΩo-j≥ Aw-Ko-Im-cw \¬In. t\c-sØ I-cn \n-hm-kn-Iƒ thm-´p tc-J-s∏-Sp-Øn-bncp∂-Xv sNdn-b I-S-hn-se t]m-fn-Mv _-q-Øn-em-Wv. Zzo]n¬ \n-∂v C-hn-sS-sb-Ø-Wsa-¶n¬ IS-Øp h-©n-sb B-{i-bn-°p-Itbm A-s√¶n¬ G-gp In-tem-ao-‰¿ Np-‰n k-©-cn-®v tdm-Uv am¿-Ktam th-W-am-bn-cp-∂p F-Øm≥. Zzo-]n¬ X-s∂ t]m-fn-Mv tÃ-j≥ ÿm-]n-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w bm-Ym¿-Yy-am-btXm-sS I-cn-\n-hm-kn-Iƒ-°v C-\n k-©m-cw H-gn-hm-bn In´pw. Ip-Xn-c-Iq¿ I-cn-bn-se en-

‰n¬ ^v-f-h¿ Cw-•o-jv ao-Unbw tπ kv-Iqƒ sI-´n-S-Ønse sX-t° `mK-sØ lm-fmWv t]m-fn-Mv tÃ-j-\m-bn \n›-bn-®n-´p-≈Xv. sIm-®n \n-tbm-P-I-a-fie-Øn-se 112mw \-º¿ _q-Øn ¬ sN√m-\w ]-©m-b-Øn-se ]-g-b ]Ømw hm¿-Un-se 485 ap-X¬ 534 h-sc-bp-≈ ho-´p \º-dn-se k-Ω-Xn-Zm-b-I-cm-Wv thm-´v A-h-Im-iw hn-\n-tbmKn-°p-I. B-sI 188 thm-´¿am-cm-Wv Ip-Xn-c-Iq¿ I-cn-bnep-≈Xv. A- S n- ÿ m- \ - k u- I - c y- ß ƒ H∂pw X-s∂ F-Øn t\m°n-bn-´n√mØ B Zzo-]n¬ \√ tdm-tUm, h-gn-hn-f-t°m, B-h-iy-Øn-\v ip-≤-P-etam e-`n-°m-dn√. t]m-fn-Mv tÃ-j≥ ÿm]n-X-am-b-tXm-sS a-‰p hn-I-k\-ßfpw Xß-sf tX-Sn-sbØp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv I-cn-\n-hm-kn-Iƒ.

ku-tcmÀ-P kw-hn-[m-\w; B-Zy K-Up 26\v e-`n¡pw Im-°\ - m-S:v Pn-√m `-cW - k - n-cm-tI{μ-am-b kn-hn¬ kv-t‰-j-\n ¬ ku-tcm¿-P kw-hn-[m-\w H-cp-°p∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn B-cw-`n-®p. sam-Øw 1.-3 tIm-Sn-cq-] sN-eh - p-hcp-∂ ]-≤-Xn-°p-≈ F¬.-F≥.Pn s]-t{Sm-ss\-‰v \¬-Ip-∂ BZy K-Up-hm-b 35e-£w-cq-] 26\v \n¿-an-Xn-tI-{μ-Øn-\v ssI-am-dpw. apw-ss_ B-ÿm-\-am-bp-≈ A-·n- -F-∂ I-º-\n-bm-Wv kmt¶-Xn-I k-lm-bw \¬-Ip-∂X - v.]-≤-Xn-bp-sS km-t¶-Xn-tIm]-tZ-i k-an-Xn A-Sp-Ø-bm-gv-Ntbm-Kw tN-cp-sa-∂pw I-e-Œ¿ ]n sF sj-bv-Iv ]-co-Xv A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn-°p-≈ c-≠mw K-Up-hmbn ]m-c-º-tcy-X-c Du¿-÷-h-Ip∏v 42e-£w \¬-Ipw. sIm-®n dnss^-\-dn ]-Øp-e-£-hpw _m-

°n kw-ÿm-\ k¿-°m¿ h-ln°pw. ]-≤-Xn ]q¿-Øn-bm-bm¬ ssh-Zyp-Xn-Nm¿-÷n-\-Øn¬ amkw H-cp-e-£w cq-] e-m-`n-°mw.-

A-t{]m-¨v tdm-Uv ]qÀ-¯o-I-cn-¡Ww sIm®n: Fw.Pn tdm-Un¬ B-cw`n-°p∂ sIm-®n sa-t{Sm \n¿-amWw bp-≤-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn ¬ ]q¿-Øo-I-cn-°p-Ibpw ]pt√∏-Sn ]m-e-Øn-se \n-b-a-hn-cp≤-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ tSmƒ _q-Øv s]m-fn-®p \o-°-Wsa∂pw F-d-Wm-Ip-fw hn-I-k-\k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® k-tΩf-\w B-hiy-s∏´p. Fw.Pn.tdm-Un¬ \n∂pw F F¬ tP-°_v, ]p√-

Bc-¡p-¶¯vv sI.Fkv.BÀ.Sn.kn. _ÊpIÄ Iq«nbnSn-¨p sIm-®n: sh-´n-s∏m-fn-® tdm-Unse N-fn-bn¬ sX-∂n sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. _- p-Iƒ Iq-´n-bnSn-®v \n-c-h-[n t]¿-°v ]-cn-t°‰p. F-d-Wm-Ip-fw -]n-d-hw tdmUn¬ B-c-°p-∂-Øv tSm-Iv F®v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-\p ap-∂n-ep-≈ h-f-hn¬ h-®m-Wv _- p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. cm-a-]p-c-Øv \n-∂v F-d-WmIp-f-tØ-bv-°pw, F-d-Wm-Ip-fØv \n-∂v ]n-d-h-tØ-bv-°pw k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _- p-I-

fm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv.-Xe-bv-°pw A-ÿn-Iƒ-°pw ]-cnt°-‰ aq-∂p t]-tc F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. B-cp-sS-bpw ]-cn-°v Kp-cp-Xc-a-√. c-≠p _- p-I-fn-em-bn 20H-fw bm-{X-°m-cp-≠m-bn-cp∂p. C-∂-se cm-hn-se F-t´msS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv .A-]-I-Sw-aq-ew Xn-c-t°-dn-b tdm-Un¬ H-cp a-Wn-°q-tdm-fw KXm-K-Xw ap-S-ßn.-

t∏-Sn ta¬-∏m-e-Øn-te-°p-≈ ho-£Ww, A-Ω≥-tIm-hn¬, Pyq-kv kv-{So ‰v, cm-PmPn, Fkv.B¿.hn Xp-S ßn-b tdm-Up-Ifn-te-°p-≈ K-Xm-K-X-kuIcyw kp-K-a-am-°-W-sa∂pw k-tΩf-\w B-h-iy-s∏-´p. F-dWm-Ip-fw hn-I-k-\-k-an-Xn {]knU‚ v sI e-£v-ao-\m-cm-bWs‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ hnhn-[ kw-L-S\m-`mhm-ln-Ifm-b A-Uz.]n B¿ ]-fl-\m-`≥ \m b¿, ]n cwK-\m-Y-{]`p, Ip-cphn-f am-Xyqkv, s_-∂n tPm-k^v, sI F-kv Zneo-]v Ip-am¿, F-kv _m-e-IrjvW≥, tPm-bn ]m-tem-°mc≥, kn Pn cm-P-tKm-]m¬, G-eq¿ tKm-]n-\mYv, ]n F _m-e-IrjvW≥ kw-km-cn-®p.

ao≥ hm-ßm≥ F-Øp-∂-h-cpw Iq-Sn-bm-Ip-tºmƒ a-‰p hm-l-\߃-°pw Im¬-\S- ° - m¿-°pw CXn-eq-sS I-S∂ - p t]m-Im-\m-In-√. \n-Xy-hpw sN-dn-b A-]I - S- ß - ƒ \-S° - p-∂p. sXm-´S- p-Øv \n-ch - [ - n `-£W - im-eI - f - pw a-‰p hym-]m-c ÿm-]\-ß-fpw C-Xp-aq-ew _p-≤n-ap-´v A-\p-`-hn-°p-∂p-≠v. ]-©m-btØm-^n-kn-t‚-bpw am-en-∏p-dw I-Ωyq-\n-‰n sl¬-Øv sk‚-dns‚-bpw k-ao-]-Øm-Wv Cu Ãmƒ ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. kw-`hw \m-´p-Im¿ A-[n-Ir-Xc - p-sS {i≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-sb-¶n-epw \-S]-Sn- F-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ a-Sn-

°p-I-bm-sW-∂m-Wv P-\-ß-fp- _m_p, tU-hn-kv ]-\°¬, DsS ]-cm-Xn.j e-apw-_, ]n F≥ a-Rv-Pp kwkm-cn®p. Iymw-]n¬ 60 Ip-´n t]m-enkv ]-s¶-SpØp. {]-Ir-Xn kw-c£-W-sØ-°p-dn-®v Ime-Sn td]-d-hq¿: F-f-¥n-°c ssl-kv- ©v Hm-^n-k¿ i-io-{μ≥, hyIq-fn-se Ãp-U‚ v-kv t]m-en-kv ‡n-Xz hn-I-k-\-sØ-°p-dn-®v tIU-‰v bq-\n-‰n-s‚ aq-∂p Zn-h sIm-Sp-h-g-ß _m-e-Ir-j-JvW k-sØ Iymw-]v ]p-Ø≥-th-en- ≥, tdm-Uv tk-^v-‰n-sb-°p-dn-®v °-c ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kvjo-\ sk-_m-Ãy≥ D-Zv-LmS-\w s]-IvS¿ c-Pojv, aq-ey-kw-c-£sN-bvXp. ]n.Sn.F.{]-knU‚ v W-sØ-°p-dn-®v B-ep-h Un. Sn _n kp-[o-jv A-[y-£-X h- ssh.F-kv.]n. _n-Pn tPm¿Pv, ln®p. sl-Uv-am-ÿ F≥ Pn c- {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-Who-{μ≥, ]p-Ø-t≥-en-°-c Fkv. sØ-°p-dn-®v Sn _n apc-fn ¢msF. B¿ in-h-i-¶c≥, Ko-X sk-SpØp.

Ìp-Uâv-kv t]m-en-kv Iymw-]v

Pq-\n-bÀ {^âvkv saw-_À-jn-¸v hn-X-c-Whpw bq-\n-äv cq-]o-I-c-Whpw ssh-∏n≥: Pq-\n-b¿ {^≠kv tU- tbm-S-\p-_-‘n-®v ssh-∏n ≥ G-cn-b-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ hn-h-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øn. F-S-h-\-°m-Sv am-bm _-km¿, Nm-Ø-ßm-Sv _o-®v F-∂n-hn-Sß-fn-em-Wv bq-\n-‰p- cq-]o-I-c-Whpw sa-w_¿-jn-∏v hn-X-c-Whpw \-S-∂-Xv.CXn-t\m-S-\p-_-‘n-®v Ip-´n-I-fpsS I-em˛Imbn-I a¬k-c-߃ kw-L-Sn-∏n®p. sI -F A-–p¬-ap-Po-_v, sI -F A-d-^ ,dko-\ ka-Zv t\XrXzw \¬-In.F-S-h-\-°m-Sv ambm-_-km¿ bq-\n-‰v `-c-hm-ln-Ifm-bn sI- F Benw({]-knU

‚ v), k-em-lp-±o≥ A-øq_n (ssh-kv:{]-knU‚ v), jw-\mkv C F-kv(sk-{I´-dn), A-–p √ kn- F≥(tPm:sk-{I´-dn) FS-h-\-°m-Sv Nm-Ø-ßm-Sv _o-®v `m-c-hm-ln-I-fm-bn d-_n≥ ({]knU‚ v),A-am≥ Sn-F (ssh-kv {]-knU‚ v),C-Pm-kv sI -F (sk-{I´-dn), d-k¬ ]n- B¿( tPm:sk-{I´-dn)F-∂nh-sc Xn-cs™-SpØp. a-´m-t©-cn: Pq-\n-b¿ {^-≠kv saw-_¿-jn-∏v hn-Xc - W - hpw t^m¿-´p-sIm-®n bq-\n-‰n-s‚ cq-]o-I-cWhpw sI F-®v \u-^¬ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ]n F kn-bm-Zv

3

izm-k-tIm-i tcm-K \nÀ-W-b Iymw]v C-S-∏≈n: Inw-kv B-ip-]-{Xn-bn ¬ Cu-am-kw 24,25 Xo-ø-Xn-I-fn ¬ kuP-\y izm-k-tIm-i-tcm-K \n¿-W-b Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°p∂p. {]-ikv-X ]ƒ-a-t\m-f-Pn-kv-‰v tUm.]¿-ta-kn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xv. km-[m-c-W izm-kw-ap´¬, ]p-I-h-en-aq-e-ap-≠m-Ip-∂ _p≤n-ap-´pIƒ, A-¥co-£ a-en-\oIc-Ww aq-e-ap-≠m-hp-∂ Ae¿Pn, P∑-\m D-≠m-hp-∂(X-Icm-dp-≈) izm-kw-ap-´¬ Xp-S-ßnb A-kp-J-߃ t\-cn-Sp-∂h¿ Cu Iymw-]n¬ ]-s¶p-S-°mw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏SpI.t^m¨:0484 3041000.

Npcp¡¯nÂ

F-kv.Un.]n.sF. Pn√m sk-{I-´-dn A-Pv-a¬ C-kv-am-bn-en¬ \n-∂pw ]≈p-cp-Øn \-ºym-]p-cw d-lvam-\n-b Pp-am a-kv-Pn-Zv al√v sk-{I´-dn sa-w_¿-jn-∏v kzo-I-cn-°p-∂p

A-h-[n-Zn-h-kw a-Zy hnÂ-¸-\: H-cmÄ A-d-ÌnÂ

Im°-\mSv: A-h-[n-Zn-h-kw a-d-bm°n kn-hn¬-tÃ-j-\p kao]w a-Xn¬-s°-´nI-sØ Ip-‰n-°m-´n¬ hntZ-i a-Zyw H-fn-∏n®v hn¬-∏-\ \-SØn-b Bƒ A-d-Ãn¬.I-ß-c∏-Sn ]-d-tº-Øv hn-P-b≥(49)B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv.C-bm-fn¬ \n-∂p A-c-en-‰dn-s‚ 31Ip-∏n hntZ-i a-Zyw t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp.a-Xn¬s°-´n-\I-sØ Ip-‰n-°m-´n¬ a-Zyw H-fn-∏n-®v h-®m-bn-cp-∂p hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv.C∂-e Kp-cptZ-h k-am-[n Zn-h-kam-b-Xn-\m¬ _o-h-td-Pv hn¬-∏-\ im-e-Ifpw _m-dp-Ifpw Ah-[n-bm-bn-cp-∂p. X-te-Znh-kw hm-ßn kq-£n-®n-cp-∂ a-Zy-am-Wv hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv.Xr-°m-°-c A-kn.t]m-en-kv I-Ωn-j-W¿ _ntPm A-e-Iv-km-≠-dn-\v e-`n-® cl-ky hn-h-c-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ F-kv .sF A-–pƒ k-Øm¿, A-Uo-j-\-W¬ F-kv .sF Xn-e-I-cmPv, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-amcm-b hn-\m-bI≥, lw-k, t_-kn¬ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xnsb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

B-tem-N-\m-tbm-Kw

]-d-hq¿: Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-K-c-Øn¬ ip-NoIc-Ww \-S-Øp-∂-Xn-s\-°p-dn-®v B-tem-Nn-°m≥ \-Kc-k-` A-Xn¿-Øn-bn-ep-≈ ap-gp-h≥ kw-L-S-\-I-tfbpw Dƒ-s∏-SpØn-s°m-≠v _p-[-\m-gv-® aq-∂n-\v Iu¨-kn¬ lm-fn¬ Btem-N-\m-tbm-Kw tN-cp-sa-∂v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k≥ h¬-k-e {]-k-∂-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

d-kn-Uâv-kv A-tkm-kn-tb-j³

Pq-\n-b¿ {^‚ vkv ssh-∏n≥ G-cn-b-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Sn- Fw A-ao¿ sa-w_¿-jn-∏v hn-Xc-Ww sN-øp∂p

bm-{X-b-b-¸v k-t½-f-\w tN-e-°p-fw: cm-Pym-Xn¿-Øn-I ƒ I-S-∂p tem-I-Øn-s‚ \m-\m`m-K-Øp-\n-∂pw l-÷n-\m-bn A-d-^-bn¬ H-cp-an-°p-tºmƒ hn-iz-km-tlm-Z-cy-Øn-s‚ ktμ-i-am-Wv Zr-iy-am-Ip-∂-sX-∂v Z-£n-W-tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ De-a kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn A_p¬ _p-j-d au-e-hn A-`n-{]mb-s∏-´p. tN-e-°p-fw ap-kvenw P-am-AØn¬ kw-L-Sn-∏n-® l-÷v bm{Xn-I¿-°p-≈ bm-{X-b-b-∏p ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. P-am-A-Øv {]-kn-U‚ v hn F-kv Ip-™p-ap-l-Ω-Zv P-am-AØv C-amw A-–p¬ d-jo-Zv ss^-kn, ]n sI Ip-™p-ap-lΩ-Zv, sI F A-en-bm¿,]n Fw Ip-™p-ap-l-Ω-Zv, F≥ sI A_q-_-°¿, A-en-bm¿ kw-kmcn-®p.-

Øn-em-Wv. A-Xn¬-\n-s∂-√mw bp-hm-°-sf ]n≥-Xn-cn-∏n-°m-\p≈ t_m-[h - ¬-°c - W - w C-Øc - w I-em-e-b-ß-fn-eq-sS \-S-Øm≥ Fw.-C.-F-kn-\p I-gn-b-W-sa∂pw P-kv‰ - n-kv kq-Nn-∏n-®p. [m¿an-IX - s - b ap-dp-sI-∏n-Sn-®p a-Xa - ueo-I-hm-Zn-bm-bn k-ap-Zm-b-sØ ap-{Z-Ip-Øp-∂X - n-s\ tNm-Zyw sNøm≥ Fw.-C.-F-kv t]m-ep-≈ kw-LS- \ - I - ƒ X-øm-dm-IW - w. km-tlm-Z-cy-hpw a-tX-X-c-Xzhpw ap-J-ap-{Z-bm-bn D-ƒ-s°m≈p-hm≥ I-gn-bp-∂-hn-[w bp-hm°-sf hm¿-sØ-Sp-°m≥ I-gn-bW-sa-∂pw A-t±-lw hy-‡-am-

Pq-\n-b¿ {^-‚ vkv F-®v.Fw.Sn. tImf-\n bq-\n-‰v cq-]o-Ic - W - hpw sa-w_¿-jn-∏v Imw-]-bn-s‚ D-Zv-LmS-\hpw Pn√m C≥-Nm¿-Pv _mZp-j \n¿hln°p∂p

{io-\m-cm-b-W Kp-cp-k-am-[n B-N-cn¨p ]-≈p-cp-Øn: {io-\m-cm-b-W-Kpcp-tZ-h-s‚ 86 mw a-lm-k-am-[n hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ B-N-cn-®p. F-kv.F≥.-F-kv.-ssh.-F-kn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]-≈p-cp-Øn kvt\-l-`-h-\n-se Ip-´n-I-tfm-sSm∏w kv-t\-l-hn-cp-∂pw {]m¿-Y\-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. {]-ap-J \m-S-I-kw-hn-[m-b-I≥ sI Fw [¿-a≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-a-kv-X tI-c-f km-ln-Xy-]-cnj-Øv sk-{I-´-dn Fw hn s_∂n, \-K-c-k-` hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ B¿ Xym-K-cm-P≥, Im-Yn-I≥ C-S-s°m-®n k-eow-Ip-am¿, am[y-a-{]-h¿-Ø-I-cm-b hn ]n {ioe≥, Fw Fw k-eow, sX-cp-thmcw ap-cp-I≥, Fw F-kv l-cn-Ipam¿, kn Pn kp-tc-jv F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

"hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn hn-¹-h-I-cam-b am-ä-w Fw.C.F-kn-\p kz´w' Im-°-\m-Sv: hn-Zym-`ym-k ta-J-ebn¬ A-º-Xp-h¿-jw-sIm-≠p hn-π-h-I-c-am-b am-‰-߃ h-cpØp-hm≥ Fw.-C.-F-kn-\p I-gn™n-´p-s≠-∂v ssl-t°m-S-Xn PUv-Pn kn sI A-–p¬ d-lnw ]-d™p. Fw.-C.-F-kv I-W-b-∂q¿ Xm-eq-°n¬ kw-L-Sn-∏n-® I¨h≥-j≥ sIm-®n≥ ]-ªn-Iv kvIq-fn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw.-]p-Xn-b bp-hX-e-ap-d-sb hm¿-sØ-Sp-°p-∂-Xv I-em-e-b-ß-fn-eq-sS-bm-Wv. a-Zy-hpw a-b-°p-a-cp-∂pw bphm-°f - n¬ th-cp-]n-Sn-°p-∂X - v C∂-sØ I-em-e-b-A-¥-co-£-

A-[y-£X - h-ln®p. sI Fw \hmkv, a-l^ v- q-kv kw-km-cn-®p. I-f-a-t»-cn: Pq-\n-b¿ {^-≠v tU-bp-sS `m-K-am-bn F-®v.Fw.Sn tImf-\n bq-\n-‰v cq-]o-I-c-Whpw sa-w_¿-jn-∏v hn-X-c-WImw-]-bn\pw \-S-Øn. sa-w_¿jn-∏v Imw-]-bn-≥ Pq-\n-b¿ {^≠v Pn√m C≥-Nm¿-Pv _mZp-j DZv-LmS-\w sN-bvXp. k-°o¿ sN ß-≠-d A-[y-£-X-h-ln®p. Aen-bm¿ ]p-∂-Im-Sv kw-_-‘n ®p. A≥-]-tXm-fw hn-Zym¿-YnIƒ N-S-ßn¬ ]-s¶-SpØp. hnZym¿-Yn-I-fp-sS I-em-Imbn-I a ¬-k-c-ßfpw \-S∂p.

KOCHI/ekc

°n. N-S-ßn¬ Xm-eq-°v {]-knU‚ v C Fw \n-km¿ A-[y-£X-h-ln-®p.- Fw.-C.-F-kv A-Jnte-¥y ssh-kv {]-kn-U‚ v sI sI A-_q-_-°¿, kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F Fw A_q-_-°¿, sk-{I-´-dn Fw Aen, Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn Fw k°o¿ lp-ssk≥, sk-{I-´-dn hn F-kv sk-bv-Xp-ap-l-Ω-Zv, Xm-eq°v sk-{I-´-dn kn F A-–p¬ e-Øo-^v, tPm.-sk-{I-´-dn sI Fw A-–p¬ \-ko¿, bq-Øv hnMv Pn-√m sk-{I-´-dn Fw sF A–p¬ j-co-^v,tIm Hm¿-Un-t\‰¿ l-°nw kw-km-cn-®p.-

F-kv.-F≥.-Un.-]n. t^m¿-´psIm-®n im-J-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ k-am-[n Zn-\m-N-cW-Øn-\v Im-¿-Øn-tI-b- t£{Xw im-¥n i-in-Ip-am¿ t\-XrXzw \¬-In. Kp-cp-a-fi-]-Ønse ]q-P-°p ti-jw {]m¿-Y-\tbm-sS {io- P-\m¿-≤-\-t£-{X I- e ym- W - a - fi - ] - Ø n- s e- Ø nbm-Wv {]m¿-Y-\ \-S-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂v A-∂-Zm-\-hpw kw-LSn-∏n-®p. F-kv.-F-≥.-Un.-]n. tbm-Kw tIm-Ww im-J-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-∂ k-am-[n-Zn-\m-N-cWw kn F-kv ]-¶-Pm-£≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. cm-hn-se im¥n-bm-{X-bpw \-S-∂p. Xp-S¿-∂v A-∂-Zm-\-hpw \-S-Øn. F-kv.-F≥.-Un.-]n.-tbm-Kw s]-cp-º-S-∏v im-J-bp-sS Io-gn-ep-≈ Ip-Spw_-bq-\n-‰p-I-fp-tS-bpw h-\n-Xm-

Hm-Wm-tLm-jw C-¶v sIm-®n: h-Sp-X-e k-am-Pw tdmUv d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tbj-s‚ Hm-Wm-tLm-j ]-cn-]m-Snbpw Ip-Spw-_-kw-K-a-hpw-C-∂v cm-hn-se \-S-°pw. ]-g-ºn-≈n tXm-a-kv \-K-dn¬ cm-hn-se 9- 30\v ]q-°-fw Xo¿Øp ]-cn-]m-Sn B-cw-`n-°pw. cmhn-se 10- \v {Xo-F-^v C≥-U-kv{So-kv en-an-‰-Un-s‚ am¿-°-‰n-ßv P-\-d¬ am-t\-P¿ F-kv. a-[p-kqZ-\≥ `-{Z-Zo-]w sX-fn-bn-®v HmWm-tLm-j ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. N-S-ßn¬-]n.-F-kv.kn. sN-b¿-am≥ tUm.-sI F-kv .-cm-[m-Ir-jv-W≥ ap-Jym-Xn-Ynbpw sIm-®n tIm-cv-∏-\-td-j≥ sU-]yq-´n ta-b¿ _n `-{Z hn-in„m-Xn-Yn-bpw B-bn-cn-°pw.-

a-´m-t©cn: Xp-cp-Øn an-\n am¿°-‰v tI-{μo-I-cn-®v Sn sI ]co-°p-´n-bp-sS \m-a-Øn¬ sd-knU‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ cq]o-I-cn®p. cq-]o-I-c-W- k-tΩf-\w Sq-dnkw t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]IvS¿ ]n Pn tem-d≥-kv D-Zv-LmS\w sN-bvXp. A-tkm-kn-tbj≥ kwÿm-\ sk-{I´-dn sI Fw lp-ssk≥ sI ]n tPm¿Pv kw-km-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn C sI A-–p-t°m-b ({]knU‚ v) F C-eym-kv,( P-\-d¬ sk-{I´-dn) Fw ]n ap-lΩ-Zv (h¿-°n-Mv {]-knU‚ v) ]n F sk-eow ({S-j-d¿) Xn-c-s™-SpØp.

thm-fn ¢-ºv tP-Xm-¡Ä

]-d-hq¿: ]-d-b-°m-Sv Un.-]n.-k-` {Ku-≠n¬ \-S-∂p-h-cp-∂ Pn-√m ko-\n-b¿ ]-d-hq¿ ta-J-em thmkw-L-Øn-t‚-bpw _m-e-P-\- fn Nmw-]y≥-jn-∏n¬ aq-Ø-Ipkw-L-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m- ∂w thm-fn ¢-∫v tP-Xm-°-fm-bn. `n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ k-am-[n-Zn\m-N-c-Ww bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn Fw F-kv km-_p D-Zv-Lm-S-\w ]-d-hq¿: tI-c-f bp-h-P-\-t£-asN-bv-Xp. _m-_p hn-P-bm-\-μv t_m¿-Un-s‚-bpw I-cp-am-eq¿ ]A-[y-£-X h-ln-®p. ©m-b-Øn-s‚-bpw t\-Xr-XzØn¬ tI-c-tfm¬-k-hw 28, 29, ]-d-hq¿: h-S-t°-°-c ]-©m-b- 30 Xn-ø-Xn-I-fn-em-bn \-S-°pw. a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\mØn¬ H-∂p-ap-X¬ 12 hm¿-Up{K-ln-°p-∂-h¿ Aw-Ko-Ir-X XnI-fn¬ \n-Ip-Xn-]n-cnhv Cu-amkw 30 h-sc \-S-°pw. cm-hn-se cn-®-dn-bn¬ Im¿-Up-am-bn ]10ap-X¬ ssh-Io´v 3h-sc-bm-Wv ©m-b-tØm-^o-kn¬ t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww. k-abw.

tI-c-tfmÂ-k-hw

\n-Ip-Xn-]n-cn-hv Iymw-]p-IÄ


{]mtZ-inIw

22 k]v-Xw_¿ 2010 Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-X-aw-K-ew:66sI.hn k-_v kv-t‰-j-\n¬ -\n-∂p-≈ t\-cyawK-ew Su¨,tIm-gn∏-≈n F∂o do-U-dp-I-fn¬ A-‰-Ip-‰-∏Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C∂p-cm-hnse 8ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc tIm-X-awK-ew Su¨ {]tZ-i-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn X-S- s∏-Sp-sa-∂v tIm-X-awK-ew \º¿ 2 C-e-{Œn-°¬ sk-£-\nse A-kn.F≥-Pn-\o-b¿ A-dnbn®p.

]cn-]mSn  Im-™q¿ sk‚ v sk-_m-

Ãy≥ ssl-kv-Iqƒ {Ku≠v:Im-™q¿ ]-©mb-Øv tIc-tfm¬k-hw D-Zv-Lm-S\w˛ssh-Io´v 4.00.  {io-aq-e-\K-cw hn-⁄m-\]oTw kv-Iqƒ:ssh-kv-sa≥-kv ¢-∫n-s‚ kuP-\y Z-¥-]cntim[-\m Iymw-]v˛cm-hnse 9.00.  Im-™q¿ cm-Po-hv `h≥: P\{io kp-ÿn-c-an-j≥ Im™q¿ afi-ew k`m-tbmKw. cm-hn-se.10.00.

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.Un.¢À-¡v ]-cn-io-e-\ ¢mkv tIm-X-aw-Kew: P-\p-h-cn-bn¬ \-S-°p-∂ F¬.Un.kn. ]co£-°p ]-s¶-Sp-°p-∂ D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°p th-≠n F√mw Rm-b-dm-gv-®bpw H-∂p ap-X¬ \m-ep h-sc A-Sn-hm-´v ke-^n a-Zv-d-k-bn¬ ]-cn-io-e-\-tIm-gvkv kw-L-Sn-∏n-°p-w. Cw-•ojv, I-W°v, a-e-bm-fw hn-j-b-߃-°v {]m-apJyw \¬Ip-∂p ¢m- p-fm-bn-cn°pw. F√m am-khpw tam-U¬ ]-co£bpw \-S-Øpw.-Iq-Sp-X¬ hnh-c-߃ 9946807310, 9447171814.

sXm-gnÂc-ln-X -thX\w

tIm-X-awK-ew:]√m-cn-awK-ew {Km-a-]-©m-b-Øn-se sXm-gn¬cln-X th-X-\- hn-XcWw Cuam-kw 23,24 Xo-ø-Xn-I-fn¬ cmhn-se 11ap-X¬ ssh-In´v 3 h-sc \-S-Øpw.-

tI-c-tfmÂ-k-hw 28, 29, 30 Xn-¿-Xn-I-fnÂ

Pq-\n-bÀ {^âvkv Zn-\m-N-c-W-w

Pq\n-bÀ-{^âvkv tU

s]- c p- º m- h q¿: s]- c p- º m- h q¿ k¿- ° n- f n¬ \S∂ Pq- \ n- b ¿ {^‚ v k v Zn- \ m- N - c - W - Ø ns‚ `m-K-am-bn h√w, I≠-¥-d bqWn-‰p-I-fn¬ sa-w_¿-jn-∏v hnXcWw \-S-Øn. h√w bq- \ n- ‰ n- s ‚ t\- X r- X zØn¬ \- S - ∂ ]- c n- ] m- S n- b n¬ ]pXn- b `m- c - h m- l n- I ƒ- ° p- ≈ sa- w _¿- j n- ∏ v t]m- ] p- e ¿ {^≠v s]- c p- º m- h q¿ G- c n- b m IΩn-‰n-bw-Kw kn ]n P-am¬ D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. ]pXn- b `m- c - h m- l n- I - f m- b n ‰n ssh B- k n^v ({]- k nU‚ v ) , sI F A- ^ v k ¬ (sshkv {]- k nU‚ v ) , sI F- k v aplΩ-Zv jm^n (sk-{I-´-dn), ]n

hm- g - ° p- f w: Pq- \ n- b ¿- { ^‚ v - k v tU- t bm- S - \ p- _ - ‘ n- ® v sX- s ° hm- g - ° p- f w bq- \ n- ‰ n- s ‚ saw_¿- j n- ∏ v hn- X - c - W - h pw `m- c hm- l n Xn- s ™- S p- ∏ pw \- S - ∂ p. F- k v .- U n.--] n.--s F. hm- g - ° pfw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F jm- \ - h m- k v saw- _ ¿- j n- ∏ v hn-X-c-W D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. t]m- ] p- e ¿- { ^- ≠ v bq- \ n- ‰ v {]-kn-U‚ v k-Cu-Zv, F-kv.U -- n.-]n.-sF. {_m-©v {]-kn-U‚ v ]n F A-\-kv, Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv c- £ m- [ n- I m- c n ss^- k ¬ dmkn, Imw-]-kv {^-≠v `m-c-hm-lnI-fm-b k¬-am≥,- k-÷m-Zv F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.Pq- \ n- b ¿ {^‚ v - k v hm- g - ° pfw bq- \ n- ‰ v `m- c - h m- l n- I - f m- b n

sI Jm-Z¿ (tPm-bn‚ v sk-{I-´dn), ]n F-kv jm\p (J-Pm©n) F-∂nh-sc Xn-c-s™-Sp-Øp. I≠- ¥ - d bq- \ n- ‰ n- s ‚ t\Xr- X z- Ø n¬ \- S - ∂ ]- c n- ] mSn hm- g - ° p- f w tªm- ° v ]- © mbØv sa-w-_¿ s{]m-^. F≥ F A\-kv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. bq-\n‰v c-£m-[n-Im-cn A-bm-kv ap-lΩ-Zv A-[y-£-X h-ln®p. ]pXn- b `m- c - h m- l n- I - f m- b n ‰n sI ^m-cnkv ({]-knU‚ v), dn-km¬ ap-‡m¿ (P-\-d¬ sk{I´-dn), C F-kv Aw-PZv (sshkv {]-knU‚ v), B-jn-Iv jmPn (tPm-bn‚ v sk-{I´-dn), APm--k v A√{] (J- P m©n) F- Pq\n-b¿ {^‚ vkv hmg-°pfw bq\n‰v saw_¿jn∏v hnX-cWw hn Fkv jao-dn\v \¬In Fkv.-Un.-]n.sF. hmg-°pfw ]©mbØv {]kn-U‚ v jm\-hmkv DZvLm-S\w sNøp∂p ∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp.

s]-cp-ºm-hq¿: 12 h-¿-j-am-bn ]q´n-In-S-°p-∂ {Sm-h≥-Iq¿ dtbm¨-kv sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-߃ \¬-I-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v d-tbm¨-kv sXmgn-em-fn kw-c-£-W k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ s]-cp-ºmhq¿ kn-hn¬ tÃ-j-\p ap-∂n¬ \m-sf Iq-´ D-]-hm-kw \-S-Øpw._m-¶p-I-fp-tS-bpw [-\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fp-tS-bpw _m-[y-XIƒ Xo¿-°p-∂-Xn-\v ap-Jy-a-{¥n H-cp-am-k-sØ k-a-b-]-cn-[n sIm-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬ ]-eIm-c-W-ß-ƒ ]-d-™p k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-߃ ssh-In-°p-bmsW-∂ B-tcm-]-W-ap-≠v.I-W-°-\p-k-cn-®v 2011\v tijw d-tbm¨-kn-se 83 sXm-gn-

em-fn-I-fm-Wv a-c-W-S-™-Xv.-\nc-h-[n sXm-gn-em-fn-Iƒ Im≥k¿ tcm-K-_m-[n-X-cm-bn. -32 sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v A-\m-tcmKyw aq-ew I-gn-™ h¿-j-sØ D-’-h-_-Ø hm-ßm≥ I-gn™-´n-√.-Cu h¿-j-sØ D-’-h_-Ø hn-X-c-W-Øn-\n-sS H-cp sXm-gn-em-fn Ip-g-™p ho-Wp acn-°p-I-bpw sN-bv-Xp.-\n-c-h-[nbm-fp-Iƒ I-S-s°-Wn aq-ew Bfl-l-Xy sN-bv-Xn-´p-ap-≠v. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v B-\p-Iqeyw \¬-Ip-∂-Xn-\v 50 tIm-Sn-bne-[n-Iw cq-]-bp-sS D-]-I-c-W߃ I-º-\n-°-I-Øv D-≠m-bncn-s° k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w a-\]q¿-Δw ssh-In-°p-∂-Xv Nn-e-cpsS hy-‡n-Xm¬-]-cy-am-sW-

∂pw sXm-gn-em-fn-Iƒ B-tcm-]n®-p.-Fw.-F¬.-F-bpw bp.-Un.-F^v I¨-ho-\-dpw k¿-°m-cn¬ k-Ω¿-Zw sN-ep-Øn Zn-h-k߃-°-Iw ]-cn-l-cn-°p-hm≥ I-gn-bp-∂ {]-iv-\w h-f-s®m-Sn-®v \o-´n-s°m-≠v t]m-Ip-I-bm-sW∂p-am-sW-∂m-Wv k-a-c-k-an-Xnbp-sS B-tcm-]-Ww.-

A\p-tim-Nn¨p Im-e-Sn:kn.--]n.--sF t\-Xm-hv shfn-bw-`m¿-K-h-s‚ \n-cym-WØn¬ A-\p-tim-Nn-®p. kn.--]n.-sF Im-e-Sn tem-°¬-I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ tbmK-Øn¬ sk-{I-´-dn Fw ]n a-Wn A-[y-£-X-h-ln-®p. sI sI {]`,C Sn ]u-tem-kv kw-km-cn-®p.--

j-ao¿({]-kn-U‚ v),^-lnw (ssh- k v {]- k n- U ‚ v ) , \n- k mw (- s k- { I- ´ - d n), \m- k nw (tPmbn≥ sk- { I- ´ - d n), k¬- a m≥(- { Sj- d ¿) F- ∂ n- h - s c Xn- c - s ™- S pØp.FSØ-e: Pq-\n-b¿ {^‚ v - k v t]-ßm-´p-t»-cn bq-\n-‰n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv tU kw-L-Sn-∏n®p. Ip-´n-I-fp-sS hnhn-[ I-em-Imbn-I-a¬-k-c-ß-fpw ]pXn-b AwK-߃-°p sa-w_¿-jn-∏v hn-X-cWhpw F≥.U-_yp.F-^v. Pn√m {]-knU‚ v dlo-am A-en-bm¿ \n¿-hln®p. Pq-\n-b¿ {^‚ v bq-\n-‰v sk-{I´-dn A-jv-I¿ kwkm-cn®p.

D-Zv-LmS\w

Ime-Sn:Im-™q¿ ]-©m-b-Ønse Xn-cp-\m-cm-b-W-]p-cw ]-´n-IPm-Xn tIm-f-\n-bn¬ \n¿-an-® hn⁄m≥ hm-Sn-I-fp-sS D-Zv-LmS\w A≥-h¿-kmZ-Øv Fw.F¬. F \n¿-Δ-ln®p. C-hn-sS {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-® A-£-b-tI{μw tªm-°v ]-©mb-Øv {]knU‚ v ta-cn B‚-Wn D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v an\n h¿-Ko-kv A-[y-£-X-hln®p. ssh-kv {]-knU‚ v sI Un ]u-temkv, tªm-°v ]-©mb-Øw-K-ßfm-b k-Pn ]-≈n∏mS≥, Ip-™Ω tPm¿-Pv , ]©m-b-Øw-K߃, sI {]-`m-I- F≥.U-_yp.F-^v. Pn√m {]-knU‚ v dlo-am A-en-bm¿ Pq\n-b¿ {^‚ vkv Aw-K-߃-°v sa-w_¿-jn-∏v hn-Xc-Ww \-S-Øp-∂p c≥ kw-_-‘n®p.

C-Sp-¡n Umw Xp-d-¡Â; In-g-¡³ ta-J-e B-i-¦-bn tIm-X-aw-K-ew: Um-ap-Iƒ Xp-d°p-sa-∂ Pm-{K-Xm-\n¿-tZiw h∂-tXm-sS tIm-X-aw-K-ew ta-Je-bn¬ s]-cn-bm-dn-s‚ Xo-c-Øp≈-h¿ B-i-¶-bn¬. C-Sp-°n sN-dp-tXm-Wn Umapw, tem-h¿ s]-cn-bm¿ ]mw-ª Umapw Xp-d-∂m¬ F-¥p am{Xw P-e-\nc-∏v D-b-cp-sa-∂-dn-bm-sX s]-cn-bm-dn-s‚ Xoc-Øv Xm-a-kn°p-∂-h¿ B-i-¶-bn-emWv. \o≠-]m-d, t\-cy-aw-K-ew, C-©sØm´n, X-t´-°mSv, `q-X-Øm≥-

sI´v, th-´mºm-d {]-tZ-i-Øp≈-h-cm-Wv B-i-¶-bn-em-bXv. `q-X-Øm≥ sI-´v Um-an-s‚ 15 j-´-dp-I-fn¬ 13 F-Æhpw H-cp amk-°m-e-am-bn Xpd-∂p sh-®n-cn°p-I-bmWv. C-S-a-e-bm¿ Um-ans‚ ]-c-amh-[n kw-`-c-W-ti-jnbm-b 169 ao-‰-dm-bn D-b¿-∂-Xns\-Xp-S¿-∂v A-[n-IP-ew H-gp°n-°-f-bp-∂-Xn-\m-bn B-K-Ãv \m-en\pw sk-]v-Xw-_¿ 12 \pw \m-ev j-´-dp-I-fn-¬ aq-s∂-Æw Hcp ao-‰¿ D-b¿-Øn P-e-hn-[m-\w

{I-a-s∏-Sp-Øn-h-cn-I-bmWv. C-Xp-aq-ew s]-cn-bm-dn-se Hgp-°v i-‡-am-bn Xp-S-cp-∂-Xn-\nsS-bm-Wv a-‰v A-W-s°-´p-Ifpw Xp-d-°p-sa-∂ Adn-bn-s∏-ØnbXv. aq-ea-‰w ]-h¿-lu-kn-se D¬-]mZ-\w ]-c-amh-[n B-°nbXv ae-¶-c Um-an¬ \n-∂-p-≈ Pe-{]-hm-lhpw aq-hm-‰p]p-g Im-fnbm¿ ]p-g-I-fn-se \o-scm-gp-°v i‡am-b \n-e-bn-ep-am-Wv. a-‰p Um-ap-Iƒ Xp-d-°p-∂tXm-sS ssI-h-gn-I-fn-eq-sS F-

{]-Xo-Im-ß-I P-bnÂ-hm-k k-a-cw kw-L-Sn-¸n¨p

K-em bp-h-kwK-aw C¶v

ssl-t°mS-Xn ]-cn-K-Wn-®t∏mƒ I¿-Wm-S-I ]-ªn-Iv t{]mkn-Iyq-´¿ D-∂-bn-® Xo-{hhm-Z B-tcm-]-W-߃ A-Xn-s‚ sXfn-hp-I-fm-sW-∂v jm ]-d™p. ]n.Un.]n tIm-X-awK-ew \n-tbmP-I-afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-® {]-Xo-Im-fl-I P-bn¬-hmk ka-cw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-

bm-bn-cp-∂p A-t±lw. afi-ew ssh-kv {]-knU‚ v Sn F-®v C{_mlnw A-[y-£-X-h-ln®p. Sn F ap-Po-_v d-lv am≥, sjPo¿ Ip-∂-tØ-cn kw-km-cn®p. k-a-c-Øn-\p-ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S∂ {]-I-S-\-Øn-\v Sn Fw Aen, dlnw sF-cq¿-]mSw, C ]n Jmen-Zv t\-XrXzw \¬In.

25 e-£w A-\p-h-Zn¨p

]-d-hq¿: ]-d-hq-cn-se Xn-c-t°dnb s]-cp-ºS-∂, sI.Fw.sI.PMv-j-\p-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn\m-bn ]n.U-ªyq.Un.h-gn 25 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn AUz.hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F. A-dn-bn®p.

B-tem-N-\m-tbm-Kw

]n.Un.]n. tIm-X-awK-ew \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® {]-Xo-Im-fl-I P-bn¬-hm-k ka-cw tI-{μ-I¿-a-k-an-Xn-bw-Kw ssa-e-°m-Sv jm DZv-LmS-\w sNøp∂p

Øp-∂ sh-≈hpw sIm-®n˛[-\qjv tIm-Sn ]m-X-bn¬ K-XmK-Xw kv-Xw-`n-t®-°p-sa-∂ B-i-¶-bpam-W.v ^-b¿-t^m-gv-kpw, t]m-enkpw d-h\yq A-[n-Ir-Xcpw k∂-≤-{]-h¿-Ø-Icpw Pm-{K-X-bnemWv. sh-≈-ap-b¿-∂m¬ Zp-cn-Xmizm-k-Iymw-]p-Iƒ Xp-d-°m≥ hnhn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ k-÷o-Ic-W-sam-cp-°n-b-Xm-bn X-lkn¬-Zm¿ Sn F A-_q-_-°¿ A-dn-bn-®p.

s]-cp-ºm-hq¿: {io-\m-cm-b-W Kp-cp-tZ-h-s‚ P-b-¥n B-tLmj-hpw k-am-[n-Zn-\m-N-c-W-hpw k¿-°m¿ Hu-tZym-Kn-I N-S-ßmbn \-SØ - W - s - a-∂v tI-{μ B-`y¥-c h-Ip-∏v k-l-a-{¥n ap-√-∏≈n cm-a-N-{μ≥ B-h-iy-s∏-´p. tI-cf - o-b k-aq-lØ - n-\pw \-thm∞m-\-Øn-\pw A-aq-ey-am-b ]¶m-Wv Kp-cp-tZ-h≥ h-ln-®X - v. tIc-f \-thm-∞m-\-Øn-s‚ ap-Jyin¬-∏n {io-\m-cm-bW - Kp-cp-tZ-h\m-sW-∂pw ap-√∏ - ≈ - n ]-d™ p. {io-\m-cm-b-W Kp-cp-tZ-h-s‚ 86-˛mw k-am-[n-Zn-\m-N-c-W-tØmS-\p-_-‘n-®v Ip-∂-Øp-\m-Sv Fkv.-F≥.-Un.-]n bq-Wn-b≥ B-`nap-Jy-Øn¬ s]-cp-ºm-hq-cn¬ \S-∂ k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n.-bqWn-b≥ {]-kn-U‚ v sI sI I¿Æ-s‚ A-[y-£-X h-ln-®p. tIc-f sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm: _n A-tim-Iv, sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.-]n, bq-Wn-b≥ sk-{I-´-dn F _n P-b-{]-Im-iv, {io-\m-cm-b-W Kp-cp-Kp-ew {S-Ãv sk-{I-´-dn AUz: ‰n F hn-P-b≥, tbm-Kw C≥-

kzmK-Xw sN-bvXp

]-dh - q¿: P-\{- ]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v HmW-td-dn-bw B-bn-cw cq-] h¿-[n-∏n°p-Ib - pw 68 e-£w cq-] \-Kc - k`-°p s]≥-j≥ ^-≠v A-\p-hZn-°p-Ibpw sNbvX - bp.Un.F^v.K-h¿-¨s - a‚n-s‚ \-S] - S- n-sb `-cW - ˛{]-Xn-]£ - Iu¨-kn-e¿am¿ kzmK-Xw sN-bX v p.

tIm-X-aw-K-ew: _- p-Iƒ ssl -td-©v _-kv-kv-‰m‚n¬ Ib-dn-bn-d-ß-W-sa-∂v Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n-bp-sS D-Ø-c-hv. tIm-X-aw-K-e-Øp- \n-∂pw aqhm-‰p-]p-g-bn-te-°pw s]-cp-ºmhq-cn-te-°pw ]p-d-s∏-Sp-∂ _-

p-Iƒ sN-dn-b-]-≈n-Øm-g-Øp≈ ssl-td-©v Ãm‚n¬- \n-∂p k¿-ho-kv B-cw-`n-°-W-sa-∂v 2004se B¿.-Sn.-F Xo-cp-am-\w \-S-∏m-Im-Ø km-l-N-cy-Øn-¬ Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn‰n-°p tIm-X-aw-K-ew P-\-k-` \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-t∑-em-Wv \-

Xpd-hpw-I-c-{Km-aw sh-Å-s¸m-¡ `o-j-Wn-bn d¨-th kp-c-£n-X-am-°p-Ibpw sN-bvXp. Umw Xp-d∂ - m¬ tXm-Sp I-c-I-hn-bp-Ibpw H-gp-In-t∏m-hm\m-Im-sX Xp-dh - pw-Ic - {Km-aw sh≈-Øn-\-Sn-bn-em-hp-Ibpw sNøpw. C-Xp-ap-∂n¬I-≠p P-\-{]Xn-\n-[nIƒ, kw-LS-\m {]-h¿ØI¿, cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ XpS-ßn-b-h¿ C∂-se ho-Sp-Iƒ Ib-dn sh-≈-s∏m-° ap-∂-dn-bn∏p \¬-Ip-Ibpw ho-sSm-gn-bp-∂Xn-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏p-Iƒ \-SØp-hm-\p-≈ ap-∂-dn-bn-∏p \¬Ip-Ibpw sN-bvXp. Iq-Sm-sX hn-am-\-Øm-h-f A[n-Ir-X¿ hm-l-\-߃ X-øm-dm°n \n¿-Øn P-\ß-sf am-‰n-∏m¿∏n-°p-hm≥-th-≠ k-lm-bß - f - pam-bn cw-K-Øp-h-∂n-´p≠v. I-gn™ X-hW - b - p≠m-b sh-≈s - ∏m°w kw-_-‘n-®p ap-∂-dn-bn-∏p \¬Imt\m kp-c-£ Dd-∏p hcpØmt\m X-øm-dm-Im-sX cm-{Xn-

bn-em-bn-cp-∂p sh-≈w Xp-d∂ - p-hn´Xv. CXpw P-\-ß-fp-sS B-i-¶tb-‰p-∂ kw-`h - a - m-bn am-dp-Ibpw sN-bvXp.

S-]-Sn. tIm-X-aw-K-e-Øp- \n-∂pw k¿-ho-kv B-cw-`n-°p-I-bpw Ah-km-\n-°p-I-bpw sN-øp-∂ F√m _- p-I-fpw H-tŒm-_¿ G-gp ap-X¬ D-Ø-c-hv \-S-∏n¬ h-cpØ-W-sa-∂pw C-Xp c-Pn-kv-‰-dm°n {Sm-^n-Iv t]m-en-kv kq-£n°-W-sa-∂pw \n¿-tZ-i-ap-≠v.

Pq-\n-bÀ {^âvkv Npcp¡¯n tU kw-L-Sn-¸n¨p A-\u¬-k-À-¡v aÀ-±\w; hym]I {]Xn-tj[w aqhm- ‰ p- ] p- g : Pq- \ n- b ¿ {^tIm-X-aw-Kew: P-bn¬hm-k k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn {]-Nc{^‚kv tU ]p- ∂ - a - ‰ - Ø p \S∂p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn hnhn-[ a¬-k-c-߃ kw-L-Sn-∏n®p. aq- h m- ‰ p]p- g bq- \ n- ‰ v - X - e saw_¿-jn-∏v hn-Xc-Ww kn sI ]co-Xv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kp¬-^n-°¿ ]p-∂a-‰w apJy-{]-`m-j-W \-SØn. sj-ao¿ ]p-∂-a‰w, jn-lm-_v a-ue-hn F∂nh¿ t\-XrXzw \¬In. aq- h m- ‰ p]p- g bq- \ n- ‰ v I- Ω n- ‰ n kw- L - S n- ∏ n- ® ]- c n- ] m- S n- b n¬ A- º - t Xm- f w Ip- ´ n- I - ƒ ]- s ¶Sp-Øp.

Kp-cpPb´n HutZymKnI NS-§m-¡-Ww: apøÅn

_-Êp-IÄ ssl-td-©v Ìmân I-b-d-Ww :eo-K kÀ-ho-kv I-½n-än-

Ime-Sn:s]-cn-bm-dn-s‚ ssI-hgnbm-b sN-߬ tXm-Sn-s‚ C-cp I-c-I-fn-ep-am-bn Xp-d-hpw-I-c {]tZ-iw sh-≈s - ∏m-° `o-jW - n-bn¬.I-gn-™a - m-kw A-©n-\p≠mb sh-≈s - ∏m-°Ø - n¬ H-gn-∏n-°s∏-´ {Km-aa - m-Wv Im-™q¿ ]-©mb-Øn-se Xp-dh - pw-Ic - {- Kmaw. ap-∂q-dn¬∏-cw Ip-Spw-_ß - ƒ Xm-a-kn-°p-∂ {]-tZi-Øp I-gn™ hym-gmgvN - C-Sp-°n Umw Xpd-°p-sa-∂ A-dn-bn-∏p h-∂X - pa - pX¬ P-\-߃ B-i-¶-bn-emWv. hn-am-\Ø - m-hf - d¨-th \n¿-an-®t∏mƒ tXm-Sn-s‚ sIm-Sn-™n-en `mK-Øp a-Æn-´p \n-IØ - p-Ibpw tIm-ºu-≠v `n-Øn \n¿-an-°pIbpw sN-bvX-Xv \m-´p-Im¿°p hn-\-bmbn. I-gn-™ a-e-sh-≈∏m-®n-en¬ d¨-sh-bn-te-°p aXn¬- X-I¿-Øp sh-≈w-Ib - d - p-Ibm-bn-cp∂p. B ÿe-Øp tIm¨-{Io-‰v a-Xn¬ \n¿-an-®p

3

{Sm-h³-IqÀ d-tbm¬-kv: \msf Iq-« D-]-hm-kw hn-Úm³-hm-Sn

]-d-hq¿: tI-c-f bp-h-P-\-t£-at_m¿-Un-s‚bpw I-cp-am-eq¿ ]-©m-b-Øn-s‚bpw t\-Xr-XzØn¬ tI-c-tfm¬-k-hw 28, 29, 30 Xn-ø-Xn-I-fn-em-bn \-S-°pw. a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m{K-ln-°p-∂-h¿ Aw-KoIr-X Xncn-®-dn-bn¬ Im¿-Up-am-bn ]©m-b-tØm-^o-kn¬ t]-cv cPn-ÿ sN-ø-Ww. tIm-X-aw-Kew: \o-Xnbpw \n-bahpw t\m-°m-sX `-c-W-Iq-S-ßfp-sS Xm¬-]-cy-߃ kw-c-£]-d-hq¿: hn-izm-k-h¿-jm-N-cW-Øn-\p-th-≠n Pp-Uo-jy-dnW-tØm-S-\p-_-‘n-®v s^msb-t∏mepw kzm-[o-\n-°p-I-bmtdm-\ X-e-Øn¬ bph-Xn bphm-°ƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-°p- sW-∂v ]n.Un.]n tI-{μ-I¿-a-kan-Xn-bw-Kw ssa-e-°m-Sv jm. ∂ K-em¬ bp-h-kwK-aw C-∂v A-–p-∂m-kn¿ a-Av-Z-\n-bptIm-´-°m-hv sk‚ v.tXma-kv ]sS Pm-aymt]-£ _mw-•q¿ ≈n lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw. cm-hnse 9.30 \v _nj-∏v am¿ sk-_m-Ãy≥ F-S-b-{¥-Øv kwKaw D-Zv-LmS-\w sN-øpw. s^m-tdm-\ hn-Im-cn ^m.tPmk^v sX-°n-t\¬ A-[y-£-X hln-°pw. s^m-tdm-\-bn-se 24 C-S-h-I-I-fn¬ \n-∂m-bn 500 bph-P-\-߃ kw-K-a-Øn¬ ]-s¶Sp-°pw.

]-d-hq¿: Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S\p-_-‘n-®v \-K-c-Øn¬ ip-NoIc-Ww \-S-Øp-∂-Xn-s\-°p-dn®v B-tem-Nn-°m≥ \-Kc-k-` A-Xn¿-Øn-bn-ep-≈ ap-gp-h≥ kw-L-S-\-I-tfbpw Dƒ-s∏-SpØn-s°m-≠v _p-[-\m-gv-® aq∂n-\v Iu¨-kn¬ lm-fn¬ Btem-N-\m-tbm-Kw tN-cp-sa-∂v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k≥ h¬-k-e {]-k-∂-Ip-am¿ A-dnbn-®p.

KOCHI/EKR

kv-s]-Œn-Mv Hm-^o-k¿ k-Pn-Øv \m-cm-b-W≥, tbm-Kw U-b-d-Œ¿am-cm-b Sn F≥ k-Zm-in-h≥, Fw F cm-Pp, sI.-]n.-kn.-kn sk-{I-´dn-am-cm-b A-Uz. sP-bv-k¨ tPm-k-^v, Sn Fw k-°o¿ lpssk≥, {io-\m-cm-b-W Fw-tπmbo-kv sh¬-s^-b¿ t^m-dw bq\n-b≥ {]-kn-U‚ v sI Fw kPo-hv kw-km-cn-®p.

c-£-IÀ-Xr-kw-K-ahpw A\p-tam-Z\ tbm-Khpw Bep-h: Nm-e-°¬ A¬ a-Zv-dk-Øp¬ C-kv em-an-ø-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ c-£-I¿-Xr-kw-Kahpw A\p-tam-Z\ tbm-Khpw aZv-d-k I-Ωn-‰n {]-knU‚ v sI Fw _m-h D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. N-S-ßn¬ Z-£n-W-ta-J-e a-Pv-enkv A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ {]knU‚ v ap-Po-_v d-lv am≥ Fw F sj-^o-Jv ^m-dqJn, sI Fw ^mlnw kw-_-‘n®p.

Hmt«m sXmgn-em-fnIÄ amÀ¨v \-S-¯pw

s]-cp-ºm-hq¿: s]-cp-ºm-hq¿ \-K-c-Øn¬ Hm-t´m SmIvknsXm-gn-em-fn-I-sf k-hm-cn-°-\p-h-Zn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v F-®v.-Fw.-F-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ \msf s]-cp-ºm-hq¿ ap-\n-kn-∏¬ Hm-^o-kn-te-°v am¿-®v \-SØpw. sXm-gn¬ \n-tj-[-Øn-s\-Xn-tc ssl-t°m-S-Xn-sb kao-]n-® Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Iƒ k-a¿-∏n-® tI-kn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ Hm-t´m SmIvknIƒ-°v A-\p-Iq-e-am-b hn-[n e`y-am-Ip-I-bpw a-‰v Hm-t´m-Iƒ-s°m-∏w Hm-Sm-sa-∂v ssl-t°mS-Xn \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p-. F-∂m¬ ap-\n-kn-∏¬ A-[n-Ir-X-cpw tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-Hbpw t]m-en-kpw ssl-t°m-S-Xn hn-[n \-S-∏m-°p-hm≥ X-øm-dmIm-Xn-cn-°p-I-bm-sW-∂v bq-Wn-b≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v a-t\m-Pv tKm-]n ]-{X-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p.

{]-Xn-tj-[-{]-IS-\w \-S-¯n

tIm-X-awK-ew: Iq-dp-am-‰w \-S-Øn Ip-´ºp-g ]-©mb-Øv `cWw A-´n-a-dn-®p bp.Un.F-^n-s\bpw aq∂mw hm¿-Un-se P-\ß-sfbpw h-©n-® sa-º¿ Fw F hn-izw-`-c≥ sa-º¿-ÿm\w cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew I-Ωn-‰n-bp-sSbpw tIm¨-{K-kv aq∂mw hm¿-Uv I-Ωn‰n-bp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xntj-[ {]-IS-\w \-SØn. ]m¿´n Hm-^n-kv- ]-Sn-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® {]-IS-\w A-co-°-kn‰n-bn¬ k-am-]n®p. bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew {]-knU‚ v km-_p tPm-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. tIm¨-{K-kv afi-ew {]-knU‚ v sP-bnw-kv tIm-d-tº¬ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n sF ss]en, tPm-bn Ip-cym-t°mkv, ]n Sn k-Pn kw-km-cn®p.

2014 P-\p-h-cn H-∂p- ap-X¬ \nb-a-ew-L-\w \-S-Øp-∂-h¿-s°- Im-™q¿ ]-©mb-Øv G¿-s∏-SpØn-b hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Up-Iƒ A≥-h¿-kmZ-Øv Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn-bp-≠m-Ip- Fw.F¬.F. hn-Xc-Ww sN-øp-∂p sa-∂v Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-hokv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw tIm-Xaw-K-ew a-Pn-kv-t{S-‰p-am-b Pn N{μ-ti-J-c≥ hn-[n-bn¬ hy-‡am-°n.Im-e-Sn: Im-™q¿ ]-©m-b-Øv G¿-s∏-Sp-Øn-b hn-Zym-`ym-k Ahm¿-Up-Iƒ A≥-h¿-km-Z-Øv Fw.-F¬.-F hn-Xc - W - w sN-bX v- p. ∂w thm-fn ¢-∫v tP-Xm-°-fm-bn. ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ 29 ap-X¬ am-ey-¶-c-bn¬ \-S-°p- N-S-ßn¬ {]-kn-U‚ v an-\n-h¿∂ ko-\n-b¿ kq-∏¿ eo-Kv Sq¿-W- Ko-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]sa‚n¬ Sow A¿-l-X t\-Sn. ©m-b-Øv {]-tZ-i-Øv F-kv.-Fkv.-F¬.-kn,π-kv Sp ]-co-£-Ifn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F.-π-kv hm-ßn-b-h¿-°m-bn-cp∂p A-hm¿-Up-Iƒ \¬-In-b-Xv. F≥.- k n.- k n,kv- I u- ´ v- k v B‚ v ssK-Uv-kv, sd-Uv-t{Im-kv F-∂o hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p {]-iw-km ]-{X-hpw k-Ωm\n-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-K-ßfm-b Fw sP tPm-an,_m-_p tPm-k-^v, tªm-°v,{Km-a-]-©mb-Øw-K-߃, ssl-kv-Iqƒ A[ym-]-I-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Uvhn-Xc-Ww sN-bvXp

aq-¯-Ip-¶w thm-fn ¢-ºv tP-Xm¡Ä ]-d-hq¿: ]-d-b-°m-Sv Un.-]n.-k-` {Ku-≠n¬ \-S-∂p-h-cp-∂ Pn-√m ko-\n-b¿ ]-d-hq¿ ta-J-em thmfn Nmw-]y≥-jn-∏n¬ aq-Ø-Ip-

Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ hml-\w X-S-™p \n¿-Øn A\u¨k-sd {Iq-c-am-bn a¿-±n-°p-Ibpw sNbv-Xn¬ ]n.Un.]n. \n-tbm-P-I-afi-ew I-Ωn-‰n i-‡-am-bn {]-Xn-tj-[n®p. Ip-‰°m¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°-W-sa∂p tbmKw B-h-iy-s∏-´p. tIm-X-aw-Kew: tIc-fm tÃ-‰v l-b¿ Kp-Uv-kv Hm-tW-gv-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ tIm-X-awK-ew taJ-em I-Ωn-‰n-bw-Khpw s\√n-°p-gn F-kv.F.Fkv. ku-≠v D-S-a-bpam-b j-d-^p-±os\ I-gn-™ Znh-kw A-\u¨-kv-sa‚ v hm-l-\-hp-am-bn t]m-Ip-∂ ka-bw H-cp ]-‰w km-aq-ly-t{Zm-ln-Iƒ a¿-±n-®-hi-\m-°n-b-Xn¬ A-tkm-kn-tb-j≥ taJ-em I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n-®p. Ip-‰-°mcm-b {]-XnI-sf D-S≥ A-d-Ãp sN-ø-Wsa∂pw A-√m-Ø]-£w tIm-X-awK-ew ta-J-e-bn-se ap-gph≥ sse-‰v B‚ v ku-≠v, sU-°-tdj≥, Sm-Iv-kn lu-kv ÿm-]-\-ßfpw k¿-°m¿, cm-{„o-b ]-cn-]m-Sn-Ifpw _-ln-jvI-cn-°p-sa-∂v A-tkm-kn-tb-j≥ t]m-en-kn-\p \¬In-b ]cm-Xn-bn¬ A-dn-bn-®p. taJ-em {]-knU‚ v C sI A-Pn-Xv-Ipam-dn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ IqSn-b tbm-K-Øn¬ _n-t\mPv, ]n sI ]-fl-Ip-am¿, P-b≥ B-cy kw-km-cn-®p.

am-dw-]n-≈n-bn¬ \S∂ Pq-\nb¿ {^‚ vkv saw-_¿-jn-∏v hn-XcWw Gcn-bm tIm˛HmUn-t\-‰¿ kq-\o¿ \n¿-h-ln°p∂p

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-09-22  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-09-22

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-09-22  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-09-22

Advertisement