Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

X-an-gv- kv-{Xo-I-fp-sS "Hm-W-¯Ãv' ]-d-hq¿: ]q-°ƒ hn¬∏-\-bv °m-sb-Øn-b X-an-gv-kv-{Xo-Iƒ X-Ωn¬ Hm-W-Ø√vv. ]m-Xmfw P-Mv-j-\n¬ G-eq¿ \-K-ck-` hym-]m-c-k-ap-®-b-Øns‚ {]-th-i-\ I-hm-S-Øn¬ Im-\-bp-sS …m-_n-\p ap-I-fn ¬ S¿∏m-b hn-cn-®v ]q-°ƒ hn ¬-∏-\ \-S-Øn- h-∂-h¿ X-Ωnem-Wv C∂-se cm-hn-se X¿°-ap-≠m-b-Xv. H-cp kv{Xo ap-dp-°n Xp∏nb-Xv X-s‚ ]q-hn¬ sX-dn®p F-∂p ]-d-™m-bn-cp-∂p hm-t°-‰w Xp-S-ßn-bXv. \m-´pIm¿ C-S-s]-´v {]-iv-\w ]-cn-lcn-®p.

15 k]vXw-_¿ 2013- Rmb¿

sF.F-kv.Fw. JpÀB³ k-t½f-\w C-¶p I-eqÀ tÌ-Un-b-¯n sIm-®n: tI-c-f \-Zv-h-Øp¬ apPm-ln-Zo-s‚ bp-h-P-\ hn-`m-K-amb sF.-F-kv.-F-Ωn-s‚ Io-gn-se tI-c-f-Øn-se G-‰-hpw h-en-b A-\u-]-Nm-cn-I Jp¿-B≥ ]T\-th-Zn-bm-b Iyp.-F-®v.-F¬.-Fkv(Jp¿ B≥ l-Zo-kv te-Wn-Mv kv-Iqƒ) ]Tn-Xm-°-fp-sS kwÿm-\ k-tΩ-f-\w C-∂p I-eq¿ cm-Pym-¥-c tÃ-Un-b-Øn¬ {]tXy-Iw X-øm-dm-°n-b ]-¥-en¬ \-S-°pw. C-¥y-°-I-Øpw ]p-dØp-ap-≈ B-bn-c-Øn-e-[n-Iw tI-{μ-ß-fn¬ \n-∂p-≈ ]Tn-Xm°ƒ k-tΩ-f-\-Øn-s\-Øpw. Jp¿-B≥ k-tμ-i-tc-Jm hn-

X-c-Ww, kn.-Un. hn-X-c-Ww, Jp¿-B≥ F-Iv-kn-_n-j≥, Jp¿-B≥ kw-hm-Zw F-∂n-h \-S°pw. cm-hn-se 9\v tI-{μ-a-{¥n h-b-em¿ c-hn D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. sI.-F≥.-Fw. ssh-kv {]kn-U‚ v F-®v C ap-l-Ω-Zv _m_p-tkTv A-[y-£-X- h-ln-°pw. a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Cu-h¿-j-sØ Jp¿ B≥ A-hm¿-Up-Iƒ A-–p-¿-d-lnam≥ c-≠-Øm-Wn Fw.-F¬.-F. hn-X-c-Ww sN-øpw. A-iv-d-^v km-ln-_v H-am≥, ssl-_n CuU≥ Fw.-F¬.-F.-, Fw ]n A-

sXäbnensâ aI³ ssewKnIambn D]tbmKn-s¨-¶v clkysam-gn Fd-Wm-IpfØp \S∂ -em-h-Wyw tLm-j-bm-{Xbn¬\n∂v

"tdUntbm tPm-¡n-'bp-sS em-`w Im³-kÀ tcm-Kn-IÄ-¡v sIm-®n: td-Un-tbm tPm-°n F∂ kn-\n-a-bp-sS ap-gp-h≥ em-`hpw Im≥-k¿ _m-[n-X¿-°v \¬Ip-sa-∂v Nn-{X-Øn-s‚ kw-hn-[mb-I≥ cm-P-tk-\-\pw \n¿-am-Xmhv cm-tP-jv ]n-≈-bpw A-dn-bn®p. c-≠v td-Un-tbm tPm-°n-Ifp-sS I-Y ]-d-bp-∂ kn-\n-a-bn¬

A¿-Pp-\≥, \n-an-j kp-tc-jv F∂n-h-cm-Wv {]-[m-\-I-Ym-]m-{Xß-sf A-h-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. kv-Xm-\m¿-_p-Z km-[y-X-Isf Xp-S¿-∂v D-d® - Xo-cp-am-\ß - ƒ \-S-∏m-°n-b tlm-fn-hp-Uv Xm-cw B-RvP - e - o-\ tPm-fn-sb Ip-dn-®pf-f ]-cm-a¿-i-߃ kn-\n-a-bn¬

Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. kv{- Xo im‡o-Ic - W - w, a-Xk - u-lm¿-Zw, {]W-bw F-∂o X-eß - f - n-eq-sS-bmWv Nn-{Xw I-S-∂p-t]m-hp-∂-sX∂v cm-Pt- k-\≥ ]-d™ p. Ip-Spw-_ I-Ym-{]-X-߃-°v ap≥-K-W-\ \¬-Ip-∂ X-s‚ ]Xn-hv Nn-{X-߃-°v hn-]-co-X-am-

bn X-\n \yq P-\t- d-j≥ kn-\n-abm-Wv td-Un-tbm tPm-°n-sb-∂v A-t±-lw ]-d™ p. t]ƒ hn-j≥ _m-\d - n¬ \n¿-an-® kv{- Xo I-Ym]m-{X tI-{μo-I-X-am-b kn-\n-a sh-f-fn-bm-gv-N dn-eo-kv sN-øp-sa∂v C-cp-hc - pw hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ A-dn-bn-®p.-

sIm-®n: tPm-kv sX-‰-bn¬ Fw.F¬.-F. Dƒ-s∏-´ ]o-U-\-t°kn¬ ]-cm-Xn-°m-cn-bm-b bp-hXn Fw.-F¬.-F-bp-sS a-I≥ BZ¿-in-s\-Xn-tc c-l-ky-sam-gn \¬-In. B-ep-h c-≠mw ¢m-kv aPn-kv-t{S-´v tIm-S-Xn-c-≠v ap≥-]msI-bm-Wv bp-h-Xn c-l-ky-samgn \¬-In-b-Xv. B-Z¿-iv hn-hml hm-Kv-Zm-\w \¬-In ssew-KnI-am-bn D-]-tbm-Kn-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. Fw.-F¬.-F. ]o-Un-∏n-s®∂v B-Zyw ]-cm-Xn \¬-In-b A¶-am-en a-™-{] kz-tZ-in-bm-b bp-h-Xn C-∂-se a-Pn-kv-t{S-´v Ihn-Xm Kw-Km-[-s‚ ap≥-]m-sI

lm-P-cm-bm-Wp sam-gn \¬-In-bXvv. hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In ssew-Kn-I-am-bn D-]-tbm-Kn-s®∂pw ]-W-am-bn 30,000 cq-] BZ¿-iv hm-ßn-sb-∂pw ]-cm-Xn°m-cn c-l-ky-sam-gn-bn¬ ]-d™-Xm-bm-Wp hn-h-cw. B-ep-h c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkn¬ hn-hm-lw I-gn-°m-sa-∂p ]-d-™p hn-fn-®p-h-cp-Øn-b BZ¿-iv A-Xn¬ \n-∂v ]n-∑m-dn-bXm-bpw c-l-ky-sam-gn \¬-In-bn´p-≠v. tIm-S-Xn-k-a-bw I-gn-™ti-jw \m-e-c-bv-°v Xp-S-ßn-b sam-gn tc-J-s∏-Sp-ج H-cp-aWn-°q¿ \o-≠p. Fw.-F¬.-F. ]o-Un-∏n-s®-

∂v B-Zyw ]-cm-Xn \¬-In-b bph-Xn- ho-Un-tbm Zr-iy-߃ Unssh.-F-kv.-]n. _n-Pn tPm¿-Pn\p A-∂p ssI-am-dn-bn-cp-∂p. Zr-iy-߃ ssI-h-i-ap-s≠∂v F-d-Wm-Ip-fw dq-d¬ F-kv.]n-°v \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-epw bp-h-Xn hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. {]m-Y-an-I ]-cn-tim-[-\ \-S-Ønb tem-°¬ s]m-en-kv, kn-.-Un. B-ep-h ^-Ãv-Iv-fm-kv Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wp C-∂se bp-h-Xn-bp-sS c-l-ky-sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

–p¬-Jm-Zn¿, sI sI A-_q-_°¿, kn-dm-Pv tN-te-{º, A-\-kv \-Zv-hn, i-co-^v ta-te-Xn¬ kwkm-cn-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\p \-S-°p∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Bƒ C-¥y A-lv-se l-Zo-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-kv-K¿ A-en C-amw a-lv-Zn A- -e-^n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI.-F≥.-Fw. {]-knU‚ v Sn ]n A-–p-√-t°m-b a-Z\n A-[y-£-X -h-ln-°pw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v apJym-Xn-Yn-bm-hpw. F ]n A–p¬ Jm-Zn¿ au-e-hn ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw.

hn-e-¡-b-ä-w: F-kv.Un.]n.sF. {]-Xn-tj-[n¨p Xr-∏q-Wn-Øp-d: cq-£-am-b hne-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc F-kv.Un.-]n.-sF. Xr-∏q-Wn-Øp-d afi-ew I-Ωn-‰n ]-≈p-cp-Ønbn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-SØn. hn-e-°-b-‰w ]n-Sn-®p-\n¿Øm≥ k¿-°m-cn-\pw hn-e-°-b‰-Øn-s\-Xn-tc P-\-hn-Im-cw C-f°n-hn-Sm≥ {]-Xn-]-£-hpw X-ømdm-hm-Ø-Xv tIm¿-]-td-‰p-I-sf k-lm-bn-°m-\m-sW-∂v {]-I-S\-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ins°m-≠v Xr-∏q-Wn-Øp-d a-fiew {]-kn-U ‚ v A-en-s\-´q¿ Btcm-]n-®p. a-fi-ew sk-{I-´-dn A-iv-d-^v, bq-\n-b≥ ta-J-em sk-{I-´-dn kp-ss_¿, j-lo¿ ]-≈p-cp-Øn Xp-S-ßn-b-h¿ {]-IS-\-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In.

-"em-h-Wyw 2013' \v hÀ-Wm-`-am-b Xp-S-¡w sIm-®n: Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Hm-WmtLm-jw -"em-h-Wyw 2013'-\v h ¿-Wm-`-am-b Xp-S-°w. ssh-Io-´v A-©n-\v a-ssd≥-ss{U-hn¬ \n∂p-am-cw-`n-® tLm-j-bm-{Xtbm-sS-bm-bn-cp-∂p Hm-WmtLm-Øn-\v sIm-Sn-tb-dn-b-Xv. sF.-Pn sI ]-fl-Ip-am¿ tLm-j-bm-{X ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-bv-Xp. Z¿-_m¿-lmƒ ssaXm-\n-bn¬ k-am-]n-® kmw-kvIm-cn-I tLm-j-bm-{X-bn¬ H

≥-]-tXm-fw ]p-en-°-fn-Iƒ AWn-\n-c-∂p. th-S-∑m¿, I-c-Im´w, s]m-bv-°m¬, Xm-e-s∏m-en Xp-S-ßn-b-h-bp-sS A-I-º-Sntbm-sS-bm-bn-cp-∂p kmw-kv-Imcn-I-tLm-j-bm-{X. tLm-j-bm{X-bp-sS G-‰-hpw ]n-∂n-em-bn P-\-ß-sf A-`n-hm-Zy-a¿-]n-®v {]-tXy-Iw X-bm-dm-°n-b c-YØn-em-bn-cp-∂p a-lm-_-en-bpsS bm-{X.tLm-j-bm-{X-bv-°v ti-jw Z¿-_m¿ lm-fn¬ \-S-∂ N-S-

ßn¬ Hu-]-Nm-cn-I D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-®p. C-∂-se-I-fp-sS \≥-a-I-sf Hm¿a-s∏-Sp-Øp-∂ Hm-W-Øn-s‚ ktμ-iw bm-Ym¿-Yy-am-°p-∂-Xn\v Iq-´m-b {]-h¿-Ø-\-hpw k-lI-c-W-hpw B-h-iy-am-sW-∂v a{¥n ]-d-™p. sF-iz-cyw hn-fnt®m-Xp-∂ Hm-Ww G-‰-hpw BÀm-Z-I-c-am-°p-I-bm-Wv k¿°m-cn-s‚ e-£yw. Hm-Ww k-apNn-X-am-bn B-tLm-jn-°p-∂-Xn\v F-√m hn-`m-Kw P-\-߃-°pw

k-lm-b-߃ e-`y-am-°n-bn-´p≠v. Hm-W-Øn-s‚ a-l-Øm-b k-tμ-iw bm-Ym¿-Yy-am-°p-∂Xn-\v F-√m-h-cpw H-‰-s°-´m-bn ap-t∂m-´v t]m-h-W-sa-∂pw a{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. N-S-ßn¬ ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X h-ln®p. eq-Un eq-bn-kv Fw.-F¬.F.-, Pn-√ I-e-Iv-S¿ ]n sF sjbv-Iv ]-co-Xv, kw-hn-[m-b-I≥ kn-±n-Jv, t^m¿-´v sIm-®n k-_v I-e-Iv-S¿ `-Wv-Um-cn kzm-K-Xv

c¨-ho¿ N-μv, A-kn I-e-Iv-S¿ F-kv kp-lm-kv, sI F¬ taml-\-h¿-a, Sn sI c-ta-i≥, I-ctbm-Kw sk-{I-´-dn th-Wp, hnhn-[ km-aq-ln-I km-kv-Im-cn-I cw-K-sØ {]-ap-J¿ Xp-S-ßn-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp. I-∂-S \m-tSm-Sn \r-Ø-tØmsS-bm-Wv I-em ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°-am-b-Xv. ti-jw tIm-a-Un B¿-´n-Ãv sI F-kv {]-Zo-]pw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n-® sa-Km tjm-bpw A-c-tß-dn.

If-a-t»cn-bn¬ \S∂ Bh-Wn-tLm-j-bm{X

tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p B-ep-h: X-I¿-∂p-In-S-°p-∂ ISp-ß-√q¿ tXm-´-bv-°m-´p-I-c tdmUv D-S≥ ]p-\¿ \n¿-an-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Un.-ssh.-F-^v.sF. I-Sp-ß-√q¿ C-Ãv ta-J-e IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Spß-√q¿ tXm-´-bv-°m-´p-I-c tdmUv D-]-tcm-[n-®p. ap≥ Fw.-F¬.F. F Fw bq-k-^v D-]-tcm-[w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ta-J-em {]-kn-U‚ v ]n sI A-cp¨ A[y-£-X h-ln-®p. kn.-]n.-Fw. I-Sp-ß-√q¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b sI F≥ c-Xo-jv ,]n B¿ cm-tK-jv , F-kv A-Pn-Xv-Ip-am¿, ]n Fw hnt\-jv C-Iv-_m¬ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.-

kv-{Xo-IÄ-¡p t\-sc A-Ço-e-{]-ZÀi-\w \-S¯n-b bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

sIm-®n: s]m-Xp tdm-Un¬ kv{Xo-Iƒ-°p t\-sc A-«o-e-{]Z¿-i-\w \-S-Øn-b bp-hm-hv Dƒs∏-sS A-©p-t]¿- hn-hn-[ tIkp-I-fn¬ t]m-en-kv ]n-Sn-bn¬. Xr-iq-¿ sIm-c-´n sh-Æ-°m-c≥ ho-´n¬ k-Æn(38)B-Wp A-dÃn- e m- b - X v v . - k o- t ]m¿- ´ v - F - b ¿t]m¿-´v tdm-Un¬ s]m-Xp-h-gnbn¬ kv-{Xo-Iƒ-°p t\-sc A«o-e-{]-Z¿-i-\w \-S-Øn-b C-bmsf Xr-°m-°-c t]m-en-kv A-dÃp sN-bv-Xp.I-cn-©-¥-bn¬ td-j≥ asÆ-Æ hn-‰ ]-e-N-c-°p hym-]mcn Im-°-\m-Sv Nn-t‰-Ø-I-c Ip-gnUn.-ssh.-F-^v.-sF. I-Sp-ß√q¿ tXm-´-bv-°m-´p-I-c tdm-Uv ∏-d-ºn¬ jw-kp-±o≥(46), A-anD-]-tcm-[w ap≥ Fw.-F¬.-F. X-]-en-i-bv-°p ]-Ww sIm-SpF Fw bq-k-^v D-Zv-Lm-S-\w °p-∂ h-Sp-X-e sN-dp-Xp-cp-Øn sNøp∂p ho-´n¬ k-Pn(44), a-b-°p-a-cp-

Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ-¡m-bn 60.-80 tIm-Sn: a-{´n sIm-®n: kw-ÿm-\-sØ Xo-ctZ-i ta-J-e-bp-sS k-a-{K hn-Ik-\-Øn-\m-bn 60.-80 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. \-_m¿-Un-s‚ {Kmao-W A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hnI-k-\ ^-≠n¬ \n-∂m-Wv Xp-I hm-bv-]-bm-bn A-\p-h-Zn-®-sX-∂v a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn-®p. Xoc-tZ-i Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn, ^nj-do-kv tÃ-j-\p-I-fp-sS \n ¿-amWw, a¬-ky-ta-J-e-bn-se A-Snÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\w, Xoc-tZ-i hn-Zym-`ym-k B-tcm-Kyÿm-]-\-ß-fp-sS hn-I-k-\w F∂o ]-≤-Xn-I-fm-Wv tI-c-f kwÿm-\ Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ h-gn \-S-∏m-°p∂-Xv. Xo-c-tZ-i Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-Iƒ-°m-bn 12.-45 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. sIm-√-sØ \o-≠-I-c, B-e∏p-g-bn-se Xr-°p-∂-∏p-g, F-dWm-Ip-fs - Ø sN-√m-\w, Xr-»q-cnse I-bv-]-aw-K-ew, Im-k¿-tKms´ A-Pm-\q¿ F-∂o a¬-ky-{Kma-ß-fn-em-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p∂-Xv. C-h ]q¿-Øn-bm-°p-∂tXm-sS Cu {]-tZ-iß - f - n-se IpSn-sh-≈ £m-aØ - n-\v H-cp im-izX ]-cn-lm-c-ap-≠m-hpw. B-e-∏pg, Xr-»q¿, a-e∏ - p-dw, Im-k¿-tKmUv F-∂o \m-ev Pn-√I - f - n-epw Hmtcm ^n-jd - o-kv tÃ-js - ‚ \n¿-amW-Øn-\m-bn 50 e-£w cq-] hoXw h-Ib - n-cp-Øn-bn-´p-≠v. Xo-c-tZ-i hn-Zym-`ym-k Btcm-Ky ÿm-]-\-ß-fp-sS hn-Ik-\-Øn-\m-bn 19.-63 tIm-Sn cq-]bpw a¬-ky-ta-J-e-bp-sS a-‰p ASn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\ ]≤-Xn-Iƒ-°m-bn 26.-72 tIm-Sn cq]-bpw A-\p-h-Zn-®p. {]-kv-Xp-X

]-≤-Xn-I-fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ s]m-gn-bq¿ K-h¨-sa‚ v bp.-]n. kv-Iqƒ, ]q-hm¿ sh-t°j-W¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ, sIm-√-sØ ]p-Ø≥-Xp-d K-h¨-sa‚ v F.-F-kv.-F-®v.-Fkv B-e-∏p-g-bn-se h-en-b-gn°¬ K-h¨-sa‚ v F-®v.-F-kv-˛F-kv, ]-√-\ K-h¨-sa‚ v F¬.]n. kv-Iqƒ, Xr-°p-∂-∏p-g Kh¨-sa‚ v F¬.-]n. kv-Iqƒ, ]m\q¿ K-h¨-sa‚ v F¬.-]n. kvIqƒ, Xr-»q-cn-se I-bv-]-aw-K-ew K-h¨-sa‚ v l-b¿-sk-°≥-Udn kv-Iqƒ, a-e-∏p-d-sØ A-cn-b√q¿ K-h¨-sa‚ v bp.-]n. kv-Iq ƒ, Im-k¿-tKm-s´ ap-tkm-Un Kh¨-sa‚ v F¬.-]n.-kv-Iqƒ, tIm-´n-°p-fw K-h¨-sa‚ v lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-∂nhn-S-ß-fn¬ A-°m-U-an-Iv tªm°p-I-fp-sS \n¿-am-W-hpw ]p-√phn-f I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn-\v sF.-]n. tªm-°pw et_m-d-´-dn-bpw s]m-ø ]n.-F-®v.kn.-°v sF.-]n. tªm-°v \n¿-amW-hpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. a¬-ky-ta-J-e-bn-se A-Snÿm-\ ku-I-cy-hn-I-k-\ ]-≤Xn-If - n¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw, sIm√w, B-e∏ - p-g, F-dW - m-Ip-fw, Xr»q¿, tIm-gn-t°m-Sv, I-Æp¿ F∂o Pn-√-I-fn¬ 175 e-£w cq-]bp-sS ssl-am-kv-‰v sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-°pw. Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ a-cn-b-\m-Sv, A-©p-sX-ßv, ]p-Xp-°p-dp-®n, F-d-Wm-Ip-fsØ D-Z-bw-t]-cq¿, Xr-»q-cn-se ssI-bv-∏-aw-K-ew F-∂n-hn-S-ßfn¬ 390 e-£w cq-]b - p-sS ^n-jv em‚n-Mv sk‚-dp-Iƒ, Xn-cp-h\ - ¥-]p-cs - Ø I-cpw-Ip-fw, B-e∏ - p-

g-bn-se A¿-Øp-¶¬, F-d-WmIp-f-sØ D-Z-bw-t]-cq¿, I-Æp-cnse A-go-t°m-Sv F-∂n-hn-S-ßfn¬ 149.-5 e-£w cq-]b - p-sS s\-‰v sa≥-Unw-Kv bm¿-Up-Iƒ, Xn-cp-h\-¥] - p-cw, tIm-gn-t°m-Sv, Im-k¿tKm-Uv Pn-√I - f - n¬ 17.-94 tIm-Sn cq]-bp-sS ^n-jd - o-kv tdm-Uv \¿-amWw. Im-k¿-tKm-Uv ]-S-∂-bn¬ 21 e-£w cq-]-bp-sS Iƒ-h¿-´v \n¿-am-Ww, 142 e-£w cq-]b - p-sS H-º-Xv sj¬-‰¿ sj-Up-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. tI-c-f-Øn-se 222 Xo-c-tZ-i a¬-ky-{Km-a-ß-fp-tS-bpw, 123 Dƒ-\m-S≥ a¬-ky-{Km-a-ß-fp-tSbpw k-a-{K-am-b hn-I-k-\-Øn-\v 3000 tIm-Sn cp-]-bp-sS ]-≤-Xn Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿-]-tdj≥ k¿-°m-cn-te-°v k-a¿-∏n®n-cp-∂p. C-Xv L-´w-L-´-am-bn \S-∏n-em-°p-∂-Xn-em-bn, 150 tImSn cq-]-bp-sS `-h-\-hm-bv-] l-UvsIm-bn¬ \n-∂v tIm¿-]-td-j≥ hm-bv-] F-Sp-°pw. C-Xn-\v k¿°m¿ A-\p-a-Xn e-`n-®p I-gn™p. \-_m¿-Un¬ k-a¿-∏n-® 200 tIm-Sn cq-] sN-e-hp h-cp-∂ ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy-L-´-sa-∂ \n-e-bn¬ 60.-80 tIm-Sn cq-]-bv-°v `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®p. 2011-˛12 km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬, Xn-cph-\-¥-]p-cw Pn-√-bn¬ Xo-c-tZ-i A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v \-_m¿-Uv 10.-89 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. G-I-tZ-iw 71.-69 tIm-Sn cq-]bp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy hnI-k-\ ]-≤-Xn-I-fm-Wv Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j≥ h-gn Xo-c-tZ-i-Øv \-S-∏n-em-°p-∂sX-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.-

∂p hn¬-∏-\ \-S-Øn-b ]m-Sn-h´w ]n sP B‚-Wn tdm-Un¬ sX-°≥-tN-cn Xp-≠-bn¬ {]ho¨(18), F-∂n-h-cm-Wp A-dÃn-em-b a-‰p {]-Xn-Iƒ. I-cn-©-¥-bn¬ td-j≥ asÆ-Æ ]-e-N-c-°p hym-]m-cn-bpsS I-S-bn¬ \n-∂p 40 en-‰¿ asÆ-Æ Xr-°m-°-c t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øp. A-an-X-]-en-i-bv°p ]-Ww sIm-Sp-°p-∂ h-´n-∏en-i-°m-s‚ 5950 cq-]-bpw ]n-cnhp \-S-Øp-∂ _p-°p-I-fpw ]n-Sns®-Sp-Ø sk≥-{S¬ t]m-en-kv C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-sk-SpØp. a-b-°p-a-cp-∂p hn¬-∏-\°m-c-\n¬ \n-∂p 17 s]m-Xn I©m-hpw 39 s\-{Sm-hn-‰v Kp-fn-Ifpw B-dp t{]m-Iv-kn-h¨ π-kv Kp-fn-I-fp-w ]m-em-cn-h-´w t]m-en-

kv I-s≠-Sp-Øp.-kv-s]-j¬ {_m-©v A-kn.-I-Ωo-j-W¿ tSman sk-_m-Ãy-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-L-am-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.-

Hm-W-¸q-¡-faÂk-cw aq-hm-‰p-]p-g: _n.F-kv.F≥. F¬. tIm˛Hm-Un-t\-j≥ ¢-∫ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ aqhm-‰p-]pg-bn-se hnhn-[ _n.F-kv.F≥. F¬. Hm-^n-kp-I-fn¬ Hm-W-∏q°-f-a¬k-cw \-S-Øn. Xp-S¿-∂p \-S-∂ k-tΩf-\w k-_v Un-hnj-\¬ F≥-Pn-\o-b¿ tPmk-^v h¿-Ko-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. B¿ e-X, sI tam-l\≥, ]n Fkv tkm-a≥ kw-km-cn-®p.

A-\y-kwØm-\ sXm-gn-em-fnIÄ sImSpw Np-j-W-¯n ssh-hn-[y D-¸-¶-§-fp-sS \n-d-hn Ip-Spw-_-{io Hm-W-¨-´ ]-d-hq¿: \n-dh - v ]-≤X - n-bn¬ ]©m-b-Øn-se 18 hm¿-Up-I-fnse Ip-Spw-_-߬-°v \¬-Inb ap-´-t°m-gn-°p-™p-ß-fn¬ \n-∂pw ti-J-cn-® ap-´-I-fpw, DÆn-b-∏w, Im-b h-dp-Ø-Xv, Iq¥¬, I-°-bn-d-®n, sN-Ωo≥, I-∏-ß, a-Ø≥ F-∂n-h-bn¬ D-≠m-°n-b hn-hn-[-bn-\w A®m-dp-I-fm-epw k-º-∂-am-Wv Nn-‰m-‰p-I-c {Km-a-∏-©m-b-Øv Ip-Spw-_{- io Hm-WN - ¥ - . \n-dh - v ]-≤-Xn-bn¬ D¬-∏m-Zn-∏n-® 3000 ap-´-I-fm-Wv N-¥-bn-seØn-bn-´p-≈-Xv. 1700 F-Æw CXn-\-Iw hn-‰-gn-™p. F-´v Fkv.-F-®v.-Pn. {Kq-∏p-I-fpw, 50 ssa-t{Im kw-cw-`-ß-fpw A-hcp-sS D-ev] - ∂ - ß - f - p-am-bn Hm-WN-¥-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂p.- ]q°-®-h-S-hpw N-¥-bn¬ X-IrXn-bm-bv \-S° - p-∂p. km-cn, ss\-‰n Dƒ-∏-sS-bp≈ hn-hn-[ C-\w {U- p-I-fpw hn¬-∏-\-bv-°p-≠v. kw-L-Irjn-bn-eq-sS aq-∂v G-°-dn¬ hnf-bn-® hnhn-[-bn\w ]-g-ßfpw, a-™ƒ, Ip-cp-ap-f-Iv Dƒ-∏sS-bp-≈ 250 Hm-fw D¬-∏-∂-ßfpw N-¥-bn¬ F-Øn-bn-´p-≠-v. h-cpw h¿-jw ]-©m-b-Øn¬ c≠v C-S-ß-fn-em-bn N-¥ kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂pw F-√m amk-hpw Ip-Spw-_-{io N-¥-Iƒ Xp-S-ßm≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ ]©m-b-Øv B-kq-{X-Ww sN-bvXn-´p-s≠-∂pw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v A-cp-W-P Xºn ]-d-™p.-

sXmgnemfnIfp-sS ]qÀWhnhc-§Ä tiJcn¡-Wsa¶ \nÀ-tZiw \-S-¸m-bnà sIm-®n: C-Xc - kw-kvY - m-\ sXmgn-em-fn-I-fp-sS ]q¿-W-hn-h-c߃ t]m-en-kv ti-Jc - n-°W - s - a∂ \n¿-tZ-iw sI-´n-S \n¿-am-W DS-a-I-fp-sS k-a¿-±-Øn-\p h-g-ßn \-S-∏m-bn-√. t]m-en-kn-\p t]mepw Xn-cn-®-dn-bm-\m-hm-Ø co-Xnbn¬ C-X-c kw-kv-Ym-\ sXm-gnem-fn-I-fp-sS F-Æw h¿-[n-®tXm-sS {I-a-k-am-[m-\w D-d-∏p-hcp-Øm-\pw I-gn-bm-Ø km-l-Ncy-am-Wp \n-e\ - n¬-°p-∂X - v. AwKo-Ir-X I-cm-dp-Ic - p-sS ]-Wn-°mcm-bn h-cp-∂h - c - pw G-P‚p-am¿ aptJ-\ Iq-en-∏-Wn-°m-bn h-cp-∂h-cpw Dƒ-s∏-sS B-bn-c-°-W°n-\p C-Xc - kw-kvY - m-\ sXm-gnem-fn-If - m-Wv Pn-√b - n-se hn-hn-[ ]-©m-bØ - p-If - n-em-bn h-kn-°p∂-Xv. sX-gn-em-fn-I-sf ]-‰n hy‡-am-b I-W-°n-√m-Ø-Xv sIm-

≠vv \n-b-am-\p-kr-X-am-b B-\pIq-ey-ß-fpw C-X-c kw-kv-Ym-\ sXm-gn-em-fn-I-ƒ-°p e-`n-°p-∂n√. Ip-d™ th-X\ - w \¬-In Nqj-Ww sN-øp-∂ sI-´n-S D-Sa - I - ƒ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnIƒ-°p Xm-a-kn-°m-\p-≈ kuI-cyw t]m-epw sN-bv-Xp sIm-Sp°p-∂n-√. sI-´n-bp-≠m-°n-b Xm¬-°men-I sS-≥-‚p-I-fn¬ hr-Øn-lo\-am-b Np-‰p-]m-Sp-I-fn-em-Wp sXm-gn-em-fn-Iƒ I-gn-™p-Iq-Sp∂-Xv. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS th-X\-Øn¬ knw-l-`m-K-hpw X-´n- sb-Sp-°p-∂ G-P‚p-am-sc \n-b{¥n-°m-\pw A-[n-Ir-X¿ X-ømdm-hp-∂n-√.-^v -fm-‰p-I-fp-sS \n¿am-Ww A-h-km-\n-°p-∂-tXmsS \n-b-a-]-c-am-b B-\p-Iq-eyw \¬-Im-sX D-t]-£n-°p-I-bm-

Xq-i-\n-e-bv-¡pw s]m-Åp-¶ hn-e sIm-®n: ]-®-°-dn-°pw ]-e-N-c°v km-[-\-ß-°p am-{X-a-√, HmW-k-Zy hn-f-ºm-\p-≈ Xq-i-\n-ebv-°pw s]m-≈p-∂ hn-e. c-≠-ccq-] ap-X¬ \m-ep-cq-]-h-sc-bmWv H-cn-e-bv-°v F-d-Wm-Ip-fw am¿-°-‰n-se hn-e. Hm-W-a-Sp-ØtXm-sS B-h-iy-°m-tc-dn-bn¬ hn-e C-\n-bpw D-b-cm-\p-≈ km[y-X-bpw hym-]m-cn-Iƒ X-≈n-°-

f-bp-∂n-√. I-gn-™ h¿-j-tØXn-t\-°mƒ H-∂p-ap-X¬ H-∂-c cq-]-h-sc hn-e-h¿-[n-®n-´p-≠v. t]-∏-dn-e-bpw πm-kv-‰n-°n-ebp-sa-√mw hn-]-Wn-bn-ep-s≠-¶nepw Hm-W-°m-e-Øv h-g-bn-e-bv°v X-s∂-bm-Wv \-K-c-Øn-epw {]n-bw.- AXn\v sXfnhmWv hn]Wnbn¬ sImgp°p∂ Cu hmgbne°®-hSw.

Wp sI-´n-S-\n¿-am-Xm-°ƒ. A\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fpsS X-≈n-°-b-‰w kw-ÿm-\sØ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-hk-c-ß-fpw C-√m-Xm-°n-bn-´p-≠v. ]m-\m-bn-°p-fw, sIm-tßm¿-]n≈n, Iq-\-Ωm-hv, sN-´n-`m-Kw `m-Kß-fn-em-bn \q-dp-I-W-°n-\p CX-c kw-kv-Ym-\ sXm-gn-em-fn-Ifm-Wv Zn-\w-{]-Xn cm-hn-se tPmen-tX-Sn {]-[m-\ I-h-e-I-fn¬ Iyq \n¬-°p-∂-Xv. sN-dp-In-S tPm-en-Iƒ-°p \m´n¬ \n-∂pw B-sf In-´m-Xm-btXm-sS-bm-Wv H-do-k, ]-©m-_v, bp.-]n.-, _w-Kmƒ Xp-S-ßn-b kwkv-Ym-\-ß-fn¬ \n-∂pw ]-e-cpw C-hn-tS-°v F-Øn-b-Xv. A-hn-sS In-´p-∂ Iq-en-tb-°mƒ Iq-SpX¬ Xp-I C-hn-sS In-´p-sa-∂-XmWv {]-[m-\ B-I¿-j-Ww. F-

∂m¬, C-Ø-c-Øn¬ h-cp-∂-h¿ F-hn-sS Xm-a-kn-°p-∂p-sh-∂pw C-h-cp-sS {In-an-\¬ ]-iv-®m-Øe-hpw ]-e-t∏m-gpw s]m-en-kn-\p t]m-epw A-dn-bm-sX t]m-hp-∂Xm-Wv {]-iv-\-am-hp-∂-Xv. kz-¥w \m-´n¬ hn-hn-[ tIkp-I-fn¬ {]-Xn-I-fm-bn-´p-≈-hcpw {In-an-\¬-t°-kp-I-fn¬ G ¿-s∏-´n-´p-≈-h-cpw t]m-epw Xm ¬-°m-en-I c-£m-tI-{μ-am-bn tI-c-fw Xn-c-s™-Sp-°p-∂p-sh∂ c-l-kym-t\z-j-W h-Ip-∏ns‚ dn-t]m¿-´v \-Sp-°p-∂-Xm-Wv. ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬ Xm-akn-°p-∂ C-X-c kw-kv-Ym-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-h-c-߃ ti-J-cn-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ s]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp \n-∂p≠m-h-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ B-hiy-s∏-´p.


{]mtZ-inIw

15 k]vXw-_¿ 2013- Rmb¿

I-eq¿ C‚¿-\m-j-W¬ tÃUn-bw: sF.F-kv.Fw. Jp¿B≥ l-Zo-kv k-tΩ-f\w˛ cmhn-se ˛9.00  sIm-®n ep-ep am-ƒ: thm-Ut^m¨ HmWw te-k¿ tjm ssh-Io-´v 6.00  h-f-∏v-: sk≥-{S¬- sd-knU‚ v-kv- A-tkm-kn-tj-s‚- HmWm-tLm-j-hpw- sa-dn-‰v- A-hm¿Uv- hn-X-c-W-hpw- kp-{_-lv-aWy- k-am-P lm-fn¬- cm-hn-se 10.--30\v.- Rm-d-°¬-: sF-e‚ v- ¢-_ns‚ Hm-Wm-tLm-jw- ]p-√q-‰v-]-dºv- t£-{X-]-cn-k-c-Øp-\n-∂vhm-Zy-ta-f-ß-tfm-sS tLm-j-bm{X-bpw- Xp-S¿-∂v- ¢-_v-]-Xm-I Db¿-Ø-epw- cm-hn-se 8.--15\v.-B{i-b Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv B≥Uv kv-s]-jy¬ kv-Iq-fns‚ sh_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n-bp-sS `m-cy a-dn-bm-Ωm D-Ω≥ \n¿-h-ln-°p∂p  Rm-d-°¬-: sk‚ v-ta-co-kv]-≈n- C-S-h-I Iq-´m-bv-a-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- Hm-Wm-tLmjw- cm-hn-se 10.--30\v Ime-Sn Su¨ d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tbj≥: HmWmtLmjw. D-®bv°v 2apX¬. 

sXm-gn c-ln-X-th-X-\w aqhm-‰p-]p-g: ]m-bn-{] Bb-h\ ]-©m-b-Øn-se sXm-gn¬ cln-X-th-X-\w 19, 20 Xn-ø-Xn-Ifn¬ hn-Xc-Ww sN-øpw.

3

kv-s]-jy kv-IqÄ sh_v-ssk-äv D-Zv-Lm-S-\w hm-l-\-]-cn-tim[-\:

]cn-]mSn

Adnbn-¸pIÄ

KOCHI/ekm

s]-cp-ºm-hq¿: B-{i-b Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãv B≥-Uv kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ sh-_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bpsS `m-cy a-dn-bm-Ω D-Ω≥ \n¿-hln-®p. k-t¥m-j-]q¿-h-am-b a\-tkm-sS ap-t∂m-´v t]m-h-Wsa-∂v Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm°-tfm-Sv a-dn-bm-Ωm D-Ω≥ ]-d™p. ssh-I-ey-ap-≈ Ip-™p߃-°m-bn cm-Py-sØ B-ZysØ sh-_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-øm≥ I-gn-™-Xn¬ G-sd k-t¥m-j-ap-s≠-∂pw a-dn-bmΩm D-Ω≥ Iq-´n-t®¿-Øp.Xp-S¿-∂v \-S-∂ Ip-Spw-_-kwK-aw km-Pp-t]mƒ Fw.-F¬.-Fbpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\w \-K-c-k`m sN-b¿-am≥ sI Fw F k-

em-apw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B{i-b Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv {]-knU‚ v sI Fw \m-k¿ A-[y-£X h-ln-®p. P-Ãn-kv hn B¿ Irjv-W-ø¿ A-\p-{K-k k-tμ-iw \¬-In. e-b¨-kv ¢-_v {]-knU‚ v tUm. Fw B¿ \m-b¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. P-Ãnkv ]n Fw jw-kp-±o≥, ap≥ \-Kc-k-`m sN-b¿-am≥-am-cm-b Sn ]n l- ≥, A-Uz. F≥ kn tam-l\ ≥, sF-jm So-®¿, ap-\n-kn∏¬ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b hn ]n Jm-Z¿, Pn kp-\n¬-Ip-am¿, {]n≥kv ]-´m-ti-cn, kn sI A-–p-≈, sj-ao¿ Xp-I-en¬ kw-km-cn-®p.

Ip-Spw-_{io kn.-Un.-F-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-cw-`n-® HmW-®-¥ {]-kn-U‚ v an-\n h¿-Kokv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.-Un.-F-kv. {]-kn-U‚ v jnPn Ão-^≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b tXm-a-kv tIm-bn-°-c, dq-_n tU-hn-kv, sI Un ]u-tem-kv, Ko-Xm A-Pn-Xv-Ipam ¿, Ip-™-Ω tPm¿-Pv ]-s¶-SpØp. Im-™q¿ Su-Wn-em-Wv CXn-s‚ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®-Xv. Ime-Sn: sX-°pw-`m-Kw k-l-I-cW-_m-¶ns‚ Hm-W-®-¥ _m-¶v {]-knU‚ v A-_p a-c-bv-°m¿ DZv-LmS-\w sN-bvXp. t_-_n hnZym-[c≥, Ko-X _m-_p, hn ]o‰ ¿, IhnX F \mb¿, A-Uz.k Im-eSn: Im-™q¿ ]-©mb-Øv \n-X ap-l-Ω-Zm-en kw-km-cn®p.

Hm-W¨-´ B-cw-`n¨p

I-Sp-§ÃqÀþap-¸¯-Sw tdm-Uv; ]-¯p-ao-äÀ ho-Xn-Iq-«m³ Xo-cp-am-\w

B-ep-h: Xn-c-t°-dn-b I-Sp-ß√q¿-˛-ap-∏-Ø-Sw tdm-Uv ]-Øp-ao‰¿ A-f-hn¬ ho-Xn-Iq-´m≥ Xocp-am-\w. C-∂-se B-ep-h-bn¬ \-S-∂ D-]-k-an-Xn -tbm-K-Ønem-Wv Xo-cp-am-\w. tdm-Un-s‚ ho-Xn-°p-d-hp-aq-ew Zn-\w-{]-Xn s]-cp-ºm-hq¿: am-th-en tÃm¿ \q-dp-I-W-°n-\p hm-l-\-߃ C-√m-Ø G-I ]-©m-b-Øm-b k-©-cn-°p-∂ tdm-Un¬ K-XmH-°¬ ]-©m-b-Øn¬ am-th-en K-X-°p-cp-°p cq-£-am-bn-cp-∂p. tÃm¿ Xp-S-ßm≥ Xo-cp-am-\-ambn. C-S-hq¿ F-kv.-F≥.-Un.-]n. _n¬-Un-ßn-epw c-≠m-a-sØ am-th-en tÃm¿ H-°-en¬ Xp-Sßp-∂-Xn-\pw ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn {]-kn-U ‚ v A≥-h¿ ap-t≠-Øv hm¿-Øm s]-cp-ºm-hq¿: sh-≈-s∏m-°Ip-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. C-Xn-\v Øn¬ H-°¬ Xp-cp-Øn-epw kB-h-iy-am-b Xp-I ]-©m-b-Øv ao-] {]-tZ-i-ß-fn-ep-ap-≈ ho-Sp^-≠n¬ \n-∂pw sN-e-h-gn-°p- I-fn-epw sh-≈w I-b-dn-b-Xn-s\ sa-∂pw {]-kn-U‚ v A-dn-bn-®p.- Xp-S¿-∂v Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]pI-fn¬ I-gn-tb-≠n h-∂-h¿-°p≈ ew-]v-kw {Km‚ v hn-X-c-Ww Ime-Sn: F-kv.F≥.Un.]n. sN-bv-Xp. H-°¬ ]-©m-b-Øv sse-{_-dn-bn¬ Im-Xn-°p-Sw {]-kn-U‚ v A≥-h¿ ap-t≠-Øv tI-c-f-Øn-emWv F-∂ hn-j-b- hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-lnØn¬ N¿-® \-SØn. tam-l≥- ®p. t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ω-nZm-kv sImS-I-c hn-j-bm-h-Xc- ‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n sI knWw \-SØn. sse-{_-dn I-Ωn-‰n- ‘p i-in A-[y-£-X h-ln-®p.bw-Kw ]n sF \m-Zn¿-j A-[yssh-kv {]-kn-U‚ v an-\n jm£-X- h-ln®p. B¿ kn tiJ¿, Pp, sa-w-_¿-am-cm-b ]n sI ap-lsI B¿ ]n-≈, ]n A-en-bm¿, Ω-Zv-Ip-™v, ‰n Pn _m-_p, Fw sI F≥ N-{μ-{]-Im-iv, ]n sI hn s_-∂n, hn-Pn tPm¿-Pv, kpchn, kp-tc-jv aq-°-∂q¿, {]-` io-em sN-√-∏≥, ]n F-kv kkp-tc-jv kw-km-cn®p. t\m-cm-Pv, sI ]n ss]-en, an-\n

am-th-en tÌmÀ Xp-S-§p¶p

tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\m-bn a{¥n \m-e-c-t°m-Sn-cq-] A-\p-hZn-®n-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw ÿ-ew G-s‰Sp-Øp tdm-Uv ho-Xn- Iq-´p-∂-Xn\p {]-tZ-i-hm-kn-I-sf ]-s¶-Sp∏n-®p \-S-∂ tbm-Kw A-e-kn-∏ncn-™n-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv C-Xpkw-_-‘n-®p Xo-cp-am-\-ß-sfSp-°p-∂-Xn-\m-bn D-]-k-an-Xn-

sb Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v 15 ao-‰¿ ho-Xn Iq´p-∂-Xn-\m-Wv Xo-cp-am-\n-®n-cp∂-sX-¶n-epw {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ F-Xn¿-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂p ]Øp-ao-‰-dm-°n-. F-∂m¬ ]-Øp-ao-‰¿ ho-XnIq-´¬ tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\p Kp-Ww sN-øn-s√-∂m-bn-cp-∂p hn-e-bn-cp-ج. D-]-k-an-Xn

tbm-K-Xo-cp-am-\-߃ ]-cn-k-chm-kn-Iƒ Aw-Ko-I-cn-°m-Ø-]£w A-Izn-kn-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n tdm-Uv hn-I-k\w \-S-Øm-\p-≈ Xo-cp-am-\-ßsf-Sp-°p-hm-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. I-Sp-ß-√q¿ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI sI Pn-∂mkv A-[y-£-X- h-ln-®p. A≥-h

¿-km-Z-Øv Fw.-F¬.-F.-, B-eph \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Fw Sn tP-°-_v, ssh-kv sN-b¿-t]-gvk≥ en-kn F-{_-lmw, B-eßm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Sn bp {]-km-Zv, I-Sp-ß-√q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ÿn-cw k-anXn sN-b¿-am≥ hn sI jm-\-hmkv, ]n.-U-_yp.-Un. D-tZym-K-ÿ ¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

ew-]vkw {Kmâv hn-X-c-Ww

NÀ-¨ -\S¯n

km-P≥, sI Un jm-Pn, F≥ H tPm¿-Pv, Zo-] A-\n¬, X-lkn¬-Zm¿ F≥ hn-izw-`-c≥, U]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ sI Fw F¬-tZm, kq-{]-≠v _m-_p-Ip´≥, tN-em-a-‰w hn-t√-Pv Hm-^nk¿ ]n hn t]mƒ, kv-s]-jy¬ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ _n-\n¬ Ipam¿ kw-_-‘n-®p.-

K-Xm-KX- ¡ - p-cp-¡nÂbm-{X-¡mÀ heªp ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ ap-\n-kn-∏¬ P-Mv-j-\n¬ ssl-th t]m-enkn-s‚ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ K-Xm-K-X X-S- -Øn-\n-S-bm °n. ssl-th t]m-en-kv C≥kv-s]-IvS¿ ]n F kp-tc-jns‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim[-\. t]m-en-kv Po-∏v ap-\n-kn∏¬ P-Mv-j-\n-se h-f-hn-en-´mbn-cp∂p hm-l-\-]-cn-tim-[\ \-S-Øn-bXv. C-Xp-aq-ew hml-\-߃ Xn-cn-°p-∂-Xn-\p G-sd _p-≤n-ap-t´-≠n-h-∂p.

Npcp¡¯nÂ

Hm-W-¡n-äv hn-X-c-Ww s]-cp-ºm-hq¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv s]-cp-ºm-hq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn-se 27 hm¿Up-I-fn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ \n¿-[-\-cm-b Ip-Spw-_߃-°v Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. bp.-Un.-F-^v. I¨ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. s]-cp-ºm-hq¿ afi-ew {]-kn-U‚ v I-am¬ i-in A-[y-£-X h-ln-®p. sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Sn ]n l- ≥, ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-am≥ sI Fw F k-emw, Un.-kn.-kn. ssh-kv {]kn-U‚ v H tZ-h- n, bp.-Un.-F-^v. s]-cp-ºm-hq¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew I¨-ho-\¿ tXm-a-kv ]n -Ip-cp-hn-f, a-t\m-Pv ap-√-ticn, tPm-Pn tP-°-_v, A¿-_≥ _m-¶v {]-kn-U‚ v C F-kv cmP≥, F F-kv A-Pn-Xv-Ip-am¿, tU-hn-Uv tXm-∏n-em≥, jm-Pn Ip-∂-Øm ≥, km-Zn-Jv h-√w kw-_-‘n-®p. ]-d-hq¿: ap-∏-tXm-fw t]m-en-kp-Im¿ Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-am-bn tN-cm-\√q¿ tÃ-j-\n¬ Hm-W-am-tLm-jn®p. A-kn.I-Ωo-jW¿ kp-\o-jv _m_p, t\m¿-Øv kn.sF. F≥ Pn km_p, tN-cm-\√q¿ Fkv.sF. Pn hn-Zym-[-c-Ip-am¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-\-Ωm-hn-se am-\knI ssh-I-ey-ap-≈-h-cpsS tI-{μam-b C-hm-©-em-{i-a-Øn¬ Hm-W-°n‰pw \¬-In. ]cn-]m-Sn-Iƒ B-{i-aw U-b-d-Iv-S¿ {_-Z¿ A-a-¬ t\-XrXzw \¬-In. ssh-∏n≥: s]-cp-ºn-≈n- £o-c-hy-h-km-b k-l-I-c-W-kw-LØn¬- £o-c-I¿-j-I¿-°pw- Po-h-\-°m¿-°p-ap-≈- Hm-W-°n-‰vhn-X-c-Ww- {]-kn-U‚ v- ]n- ]n- cm-[m-Ir-jv-W≥- D-Zv-Lm-S-\wsN-bv-Xp.-- ssh-kv-{]-kn-U‚ v- H sI Im¿-Øn-tI-b≥- A-[y£-X h-ln-®p.-- t_m¿-Uv- Aw-K-ß-fm-b Sn- Ip-am-c-ta-t\m≥,F≥- ]n- {]-k-∂,- sk-{I-´-dn- sI Fw- a-Wn- F-∂n-h¿- kw-kmcn-®p. Rm-d-°¬- \m-S-I-kw-Lw-{]-h¿-Ø-I¿- sN-dp-]p-jv-]wA-K-Xn-a-μn-c-Øn-se A-t¥-hm-kn-Iƒ-°v- Hm-W-k-Zy- \¬-In. t]mƒ- sP am-ºn-≈n- D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.

Hm-W-t¡m-Snaqhm-‰p-]p-g: tZio-b sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ \q-dp-Zn-\߃ ]q¿-Øn-bm°n-b sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v k¿-°m¿ \¬-Ip∂ Hm-W-t°m-Sn-bp-sS tªm-°p-X-e hn-X-c-tWm-Zv-LmS-\w tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tPm-kv s]-cp-ºn-≈n-°pt∂¬ \n¿-h-ln®p. \n-k jm-lp¬ l-ao-Zv A-[y-£-X hln®p. sI Pn cm-[m-Ir-jvW≥, tPm-fn tPm¿Pv, A-ko-kv ]≠n-bmw-]n≈n, ko\-Øv D-kv-am≥, Ip™p-ssa-Xo≥, ]n ]n leo-Z kw-km-cn-®p.

H-°¬ ]-©m-b-Ønse Zp-cn-Xm-izm-k Iymw-]p-I-fn¬ I-gn-™h¿-°p-≈ ew-]vkw {Km‚ v hn-X-c-Ww ]-©mb-Øv {]-knU‚ v A≥-h¿ ap-t≠-Øv \n¿-h-ln-°p-∂p

hn-ZymÀ-Yn-I-Ä Im-tdm-Sn-¨v A-]-I-S-ap-−m¡n; ]d-hqÀ t]m-en-kv- Hm-W-¡n-äp-IÄ lrZbXmfw ]²Xn-bpsS I-W¡v \ÂIn A-Ñ-s\-Xn-tc t]m-en-kv tI-kv ASnb´c I-½n-änbn-epw A-hXcn-¸n-¨nà ]-d-hq¿: Iq-´p-Im¿-s°m-∏w Im-tdm-Sn-®p A-]-I-Sap-≠m-°n-b hn-Zym¿-Yn-bp-sS A-—-s\-Xn-tc t]men-kv tI-kv .hn-Zym¿-Yn-bpw Iq-´p-Im-cp-apƒ-s∏-sS \m-ep t]¿-s°-Xn-tc-bpw ]-d-hq¿ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø -a-I-\v ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv C-s√-∂-dn-™n-´pw hm-l-\-tam-Sn°m≥ \-¬-In-b-Xn-\m-Wv ]n-Xm-hv ap-\-ºw ]-≈n∏p-dw kz-tZ-in k-Xo-i-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-sX∂v kn.-sF.-F-kv P-b-Ir-jv-W≥ A-dn-bn-®p. ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b kw-Lw ]q hm-ßm-\m-bn Im-dn¬ A-an-X-th-K-Øn¬ A-e£y-am-bn Hm-Sn-®p F-´p hm-l-\-ß-ƒ C-Sn-®p XI¿-Øn-cp-∂p. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k≥ h-¬k-em {]-k-∂-Ip-am¿ k-©-cn-® Iu ¨-kn-e¿ cta-iv Un Ip-dp-∏n-s‚ Im-dpw C-Sn-®p tI-Sp-h-cp-Ønbn-cp-∂p. A-an-X-th-K-X-bn¬ Ip-Xn-®p-]m-™ Im¿ \m´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sm≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv ss{]-h-‰v _-kv Ãm‚n-\p k-ao-]w Iu¨-kn-e-dp-

sS Im-dn¬ D-c-kn-b-Xv. ]n-¥p-S¿-∂p ]n-∂m-se h∂ ss_-°p-Im¿ Im¿ X-S-™p \n¿-Øn. Iu¨-kn-e-dp-sS Im¿ \-∂m-°n- X-cm-sa-∂v Ip-´n-Iƒ ]-d-™-Xn-\m¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-√. A-]-I-S-ap-≠m-°n-b kv-tIm¿-]n-tbm- Im¿ t]men-kv I-Ã-Un-bn-em-Wv.

P\m-tcm-Ky-k-an-Xn cq-]oI-cW tbmKw a-´m-t©-cn: P\m-tcm-Ky k-an-Xn cq-]oI-cW tbmKw tUm.tP°-_v h-S-°≥-tN-cn-bp-sS A-[y-£X-bn¬ tN¿∂p. `m-c-hm-ln-Ifm-b F≥ sI Fw j-co-^v (sN-b¿-am≥), Fw _n ap-lΩ-Zv k-Ko¿ (ssh-kv sN-b¿-am≥), A-en-km¿ sj-co-^v (P-\d¬- I¨-ho\¿), Sn Fw lp-kbv≥ (J-Pm-©n) F-∂nh-sc Xn-c-s™-SpØp. k-an-Xn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ B-tcm-Ky-hn-j-bß-sf A-[n-I-cn-®v F√m-am-khpw kv‰-Un ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n®p.

]-d-hq¿: ]-d-hq¿ P-\-ssa-{Xn t]m-en-kp-tZym-K-ÿ¿ tIm-f\n-I-fn¬ Hm-W-°n-‰p-Iƒ \¬In. k¿-°m-cn¬ \n-∂pw e-`n-® s^-Ãn-h¬ A-e-h≥-kv ti-Jcn-®v \-K-c-k-`-bn-se tXm-∂yIm-hv Aw-t_-Zv-I¿ tIm-f-\n, I≠n-P ≥-kn tIm-f-\n F-∂n-hn-Sß-fn-se 50 ho-Sp-I-fn¬ t]m-enkp-Im-sc-Øn-bm-Wv Hm-W-°n‰p-Iƒ \¬-In-b-Xv. tIm-f-\n-°m-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂v ]q-°-f-sam-cp-°n. N-Sßv hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-\nkn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k≥ h¬k-em {]-k-∂-Ip-am¿ A-[y-£X h-ln-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ c-ta-iv Un Ip-dp-∏v, k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv -S¿ F-kv P-b-Ir-jv-W-≥,

Hm-W-¸p-S-h \Â-In

bm-{X-b-b-¸v ssh-∏n≥: \m-b-c-º-ew a-l-√n ¬-\n-∂pw Cu h¿-jw l-÷n-\v t]m-hp-∂-h¿-°v Ip-cp-Sw-]-d-ºn ¬ Nm-cn-‰-_nƒ -{S-Ãn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ bm-{X-b-b-∏v \¬-In. F-S-h-\-°m-Sv sF.-kn.-F.-lm-fn ¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ {]-kn-U‚ v sI F A-–p-√-bp-sS A-[y-£X h-ln-®p. sk-{I-´-dn sI Fw km-Pp, sI F A-–p¬ P-eo¬, sI sF A-–p¬ a-Po-Zv, sI sF B-kn-^v, sI F A-–p¬ P-∫m¿, sI Fw A-–p¬ d-Du^v kw-km-cn-®p.-

s]-cp-ºm-hq¿: sh-tßm-e ]©m-b-Øn-se lr-Z-b-Xm-fw ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn ]n-cn-s®-SpØ ]-W-Øn-s‚ I-W-°v A-Snb-¥-c I-Ωn-‰n-bn-epw A-h-X-cn∏n-°m≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v hn-k-Ω-Xn-®p. ]-≤-Xn-bn¬ {I-a-t°-Sp-s≠-∂ B-tcm-]-WsØ-°p-dn-®v N¿-® sN-øm≥ hnfn-®p tN¿-Ø A-Sn-b-¥-c I-Ωn‰n-bn¬ A-P-≠ ]q¿-Øn-bm-°msX {]-kn-U‚ v C-d-ßn-t∏m-bn. {]-kn-U‚n-s‚ \-S-]-Sn {]-Xntj-[m¿-l-am-sW-∂v {]-Xn-]£ Aw-K-ß-fpw `-c-W-I-£n-bnse H-cp hn-`m-K-hpw ]-d-™p. N ¿-®-bp-sS hn-h-cw an-\n-Sv-kn¬ tc-J-s∏-Sp-Øm-Xn-cp-∂ ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn-sb Iu¨kn¬ lm-fn¬ {]-Xn-]-£ Aw-

K-߃ X-S-™p-h-®-Xpw {]-Xntj-[-Øn-\n-S-bm-°n. C-sX-Øp-S¿-∂v N¿-®-bp-sS hn-h-cw an-\nSv-kn¬ tc-Jm-s∏-Sp-Øm-sa-∂pw an-\n-Sv-kn-s‚ ]-I¿-∏v b-Ym-k-aw \¬-Im-sa-∂p-≈ D-d-∏n-em-Wp sk-{I-´-dn-sb {]-Xn-]-£w ]p-dØp-t]m-hm≥ A-\p-h-Zn-®-Xv.-

hn-Zym-`ym-k ]p-c-kv-Im-cw s]-cp-ºm-hq¿: tI-c-f hn-iz-I¿a k-` A-d-bv-°-∏-Sn im-J-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-Zym-`ym-k ]pc-kv-Im-c hn-X-c-Ww \-S-∂p. P\n \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X hln-®p. bq-Wn-b≥ {]-kn-U‚ v ]n \m-cm-b-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-cm kp-tc-jv, cm-P-

sX-øm-c-Øv, a-t\m-l-c≥, ∏≥ hm-kp-tZ-h≥, sI Pn kp-tc{μ≥, sI B¿ hn-P-b≥ kw-kmcn-®p.- ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fmbn P-\n \m-cm-b-W≥ ({]-knU‚ v), ]n _n tam-l-\≥ (sshkv {]-kn-U‚ v), sI Pn a-Wn (sk-{I-´-dn), A-\o-Xv tKm-]n (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), Sn Fw km-Pp (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.-

l-Öv ]T-\-¢m-kv aqhm-‰p-]pg: sk≥-{S¬ al√v P-am-A-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn ¬ kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂ l÷v ]T-\-¢m-kv \m-sf \-S-°pw. X¿-∫n-b-Øp¬ C-kv emw h-\nXm sk‚-dn-¬ cm-hn-se ]-Øn\m-Wv ¢mkv.

sd-bnÂ-th taÂ-¸m-e-¯n-se \-S¸m-X X-IÀ-¶-p

Bep-h: I-Sp-ß√q¿ {Km-a-∏©mb-Øv Ggmw hm¿Um-b Ip™p-Æn-°-c-bn-se sXm-gn-epd∏p sXm-gn-em-fn-Iƒ°v F-kv. Un.]n.sF. {_m-©v I-Ωn-‰n HmW-∏p-S-h \¬In. hm¿-Uv sa-w_¿ ko\-Øv Peo¬ ]-cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sNbvXp. N-S-ßn¬ {_m-©v {]-kn U‚ v A-–p¿-d-lvam≥, \-Po_v, D-ss_Zv, Ip-™p-ap-lΩ-Zv ]s¶-SpØp.

Ip-™p-Æn-°-c-bn-se sXmgn-epd-∏p sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v F-kv.Un.]n.sF. {_m©vv IΩn-‰n \¬In-b Hm-W-∏p-S-h hm¿-Uv saw-_¿ ko\-Øv P-eo¬ k-Ωm-\n-°p-∂p

Bep-h {]-kv t^m-dw `m-c-hm-ln-I-Ä B-ep-h: {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿Ø-I¿-°p t£-a-\n-[n Dƒ-s∏sS-bp-≈ B-\p-Iq-ey-߃ D-S≥ \-S-∏m-°-W-sa-∂pw Cu hn-j-bØn¬ k¿-°m-cn-s‚ hn-th-N\w A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂pw B-ep-h {]-kv t^m-dw hm¿-jnI P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw Bh-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ {]-knU‚ v tPm-kn ]n B≥-{Uq-kv A[y-£-X- h-ln-®p. d-^o-Jv A-lΩ-Zv dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. F sP dn-Pm-kv, _m-_p h¿Ko-kv, tPm¨, A-tim-I-]p-cw \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p. ]pXn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn tPm-kn ]n B≥-{Uq-kv ({]-kn-U‚ v ˛ho-£-Ww), dn-bm-kv Ip-´-Ω-t»cn (ssh-kv {]-kn-U‚ v-˛-sU≥ \yq-kv Nm-\¬), d-^o-Jv A-l-

F-kv.-sF. ]n {io-Ip-am-c≥ \mb¿, t{K-Uv F-kv.-sF-am-cm-b F≥ ]n em-ep, ¢o-‰-kv, k-Po-hv, F.-F-kv.-sF. t_m-kv F-∂nh¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Ω-Zv (sk-{I-´-dn-˛ a-t\m-c-a- \yqkv), sd-\n tPm¿-Pv(tPm.-sk-{I´-dn-˛ Zo-]n-I), F sP dn-Pm-kv (JPm-©n-˛ km-bm-”-ssI-c-fn)F∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.-

Hm-W-¨-´ Im-e-Sn: {io-aq-e-\-K-cw ]-©mb-Øv Ip-Spw-_-{io kn.-Un.-Fkn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-cw`n-® Hm-W-®-¥ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ssj-an ]m-∏-®≥ A[y-£-X- h-ln-®p. Aw-K-ß-fmb sI ]n A-\q-]v, ko-\-Øv Xmln¿, jo-Pm l-cn-Zm-kv, hn hn sk-_m-Ãy≥, F≥ kn D-jm-Ipam-cn, kn ]n ap-l-Ω-Zv, Fw ]n _n-\p, an-\n Hu-tk-^v kw-kmcn-®p. ]-©m-b-Øv sI-´n-S-Ønem-Wv Hm-W-®-¥.-

B-ep-h: sd-bn¬-th ta¬-∏m-eØn-se \-S-∏m-X X-I¿-∂n-´p amk-߃ ]n-∂n-´p. Pn-√m B-ip-]{Xn-°pw Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zn\pw sXm-´-Sp-Øp-≈ sd-bn¬-th ta¬-∏m-e-Øn-s‚ Im¬-\-S-bm{X-°m¿-°p-≈ ]m-X-bm-Wv XI¿-∂-Xv. {]-Xn-Zn-\w kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-I-fpw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øp∂-h-cp-a-S-°w \n-c-h-[n-bm-fp-Ifm-Wv C-Xn-eq-sS k-©-cn-°p-∂Xv. \-S-∏m-X-bn-se …m-_p-Iƒ X-I¿-∂p Xm-tg-bv-°p Xq-ßn°n-S-°p-∂ \n-e-bn-em-Wv. Im¬\-S-bm-{X-°m-cp-sS {i-≤ sX-‰nbm ¬ …m-_pƒ-s∏-sS Xm-sg-bp≈ sd-bn¬-∏m-e-Øn¬ ]-Xn°p-sa-∂pw F-{X-bpw-th-Kw \-S∏m-X \-∂m-°m-Ø-]-£w _lp-P-\-{]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n°p-sa-∂pw \m-´p-Im-cpw k-ao-]I-eq¿: P-h-l¿em¬ s\-lv-dp C‚¿-\m-j-W¬ kv-t‰-Un-b-Øn¬ sØ hym-]m-cn-I-fpw A-dn-bn-®p.Pn.kn.Un.F. ssk‰v Hm-^n-k,v tI-c-f {In°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥, sP.F≥.sF. ¢∫v, tjm-∏v B‚ v Hm-^n-kv tlmƒ-tU-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡ HmWm-tLm-jw \-S∂p. Hm-Wm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn a¬-k-c߃, ]m-b-k-hn-X-c-Ww, sd-bn¬-th ta¬-∏m-e-Øn]q-°-f-a¬-k-chpw \-S-∂p. Xp-S¿∂p k-Ωm-\-Zm-\hpw \-SØn. se X-I¿-∂ \-S-∏m-X a-´m-t©-cn: tI-c-f tP-W-en-Ãv bq-\n-b≥ sIm-®n Xm-eq-°v I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® HmWm-tLm-j ]-cn-]m-Sn tXm∏pw]-Sn F-kv.sF. Fw sI k-Po-hv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. \-K-c-k` B-tcm-Ky kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn sI A-iv-d-^v, Iu¨-kn-e¿ A-Uz.-B‚-Wn Ip-co-Ø-d, t^m¿-´p-sIm-®n F-kv.sF. F-kv cm-tP-jv, a-´m-t©-cn F-kv.-sF. Fw kp-[n-em¬, ]n F-®v \m-k¿, am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-cm-b tk-hy¿ cm-Pp, ]n F A- tIm-X-awK-ew: \Sp-tdm-Un¬ –p¬ d-jo-Zv, hn sI A-–p¬ I-cow, bq-\n-b≥ `m-c-hm-ln-I-fm-b bp-hm-hn-s\ {Iq-ca - m-bn X√n-®X - sI _n k-emw, A-knw lw-k, Pn ]n in-h-≥-Ip-´n kw-km-cn-®p. ® kw-`h - Ø - n¬ c-≠p-t]-¿ ]n-Snjm-Pn Ip-dp-∏-t»-cn, Fw ]n in-h-Z-Ø≥, ap-l-Ω-Zv A-kv ew, jn- bn¬. X-et- °m-Sv X-®≥-Ip-Sn _ntPm B‚-Wn kw-_-‘n-®p.t\m-bv F-∂ ac-Ww _n-t\m-bv Im-eSn: ap-f-¶p-gn tlm-´v kn-‰n ¢-∫ns‚ HmWm-tLm-jw C-∂p-ap- (33), ]p-Ø≥-Ip-cn-iv ]p-Ø≥-]pX¬ B-cw-`n-°pw. C∂p- ssh-Io´v Hm-Ww am-c-ب a¬-k-c- c-°¬ A-\q-]v(26)F-∂n-h-sctØm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°-am-hp-∂Xv. ]q-°-f-a¬- bmWv Du-∂p-I¬ t]m-en-kv Akcw, h-Sw-hen, Hm-W-°-fnIƒ, s]m-Xp-k-tΩ-f\w, k-Ωm-\-hn- d-kv‰ - v sN-bvXX - v. Xc-Ww F-∂n-h-bp-≠m-hpw. _p-[-\mgv-N cm {Xn H≥-]-

HmWm-tLm-jw \-S-¯n

bp-hm-hn-s\ aÀ±n-¨ kw-`-h-w; c-−p-t]-À ]n-Sn-bn tXm-sS-bm-Wv ]p-Ø≥-Ip-cn-iv Ih-e-bn¬ G-gw-K-kw-Lw ]pØ≥-Ip-cn-iv a-‰-Øn¬ tPm¿-Pv tk-hy¿(45)s\ \Sp-tdm-Un-en-´p {Iq-c-am-bn X√n-®-X-®-Xv. a¿-±-\Øn¬ ]-cn-t°-‰v A-h-i-\n-ebnem-b tk-hy-dn-s\ tIm-Xa - wKew k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn ¬ {]-th-in-∏n-®n-cp ∂p. kw-`-h-Øn-\p-ti-jw H-fn-

hn¬t]m-b {]-Xn-I-fn¬ c-≠pt]-sc-bm-Wv C∂-se t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Ch-sc Beph tIm-S-Xn-bn ¬ lm-P-cm-°n dn-am≥Uv sN-bv Xp. a-‰p {]-Xn-Iƒ-°m-bn t]m-enkv A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-am°n-. F-kv.sF. cm-tPjpw kwLhpam-Wv {]-Xn sb ]n-Sn-Iq-SnbXv.

k-t½f-\w C¶v a-´m-t©-cn: s\-lv-dp kmw-kv-Im cn-I tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \-S-°p-∂ HmWm-tLmj ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn \S-°p-∂ kmw-kv-Imcn-I k-tΩf\w C∂p -ssh-Io´v 5\v t^m¿-´psIm-®n hmkv-tIm-UKm-a kv-Izb-dn¬ a{¥n sI hn tXma-kv DZv-LmS-\w sN-øpw. sUm-a-\n-Iv {]-k-t‚-j≥ Fw.F¬.F. A[y-£-X- h-ln-°pw.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-09-15  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-09-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you