Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

Hm-W-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v sd-bv-Uv: 14 t]À ]n-Sn-bnÂ

Adnbn-¸pIÄ

_n.-]n.-FÂ.-In-äv hn-X-c-Ww 13 h-sc sIm-®n: kw-ÿm-\-sØ _n.]n.-F¬. Ip-Spw-_-߃-°v \¬Ip-∂ ku-P-\y Hm-W-°n-‰p-Ifp-sS hn-X-c-Ww 13 h-sc \o-´n-bXm-bn k-ssπ-tIm A-dn-bn-®p. k-ssπ-tIm-bp-sS hn¬-∏-\-ime-Iƒ h-gn-bm-Wv In-‰p-Iƒ hnX-c-Ww sN-øp-∂-Xv. C-\n-bpw In-‰v ssI-∏-‰n-bn-´n-√m-Ø _n.]n.-F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ 13 \v ap-ºv ssI-∏-‰-W-sa-∂v k-ssπtIm A-dn-bn-®p.

s]-em-Pn-Iv h-e; \m-ep -]-t{SmÄ t_m-«p-IÄ hm-S-I-bv-s¡-Sp-¡pw ssh-∏n≥: tI-c-f Xo-c-Øv s]em-Pn-Iv h-e D-]-tbm-Kn-®v a-¬ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂-Xv X-Sbm≥ Xm¬-Im-en-I-am-bn \m-ep]-t{Smƒ t_m-´p-Iƒ hm-S-I-bvs°-Sp-°m≥ A-\p-a-Xn-bm-bn. B-e∏ - p-g, s]m-∂m-\n, A-©v sXßv, Im-™-ßm-Sv ta-J-e-bn ¬ ]-t{Sm-fn-Mv \-SØ - m-\m-Wn-Xv. I-cbn-epw Xp-d-ap-J-ß-fn-epw ]-cntim-[\ - I¿-i\ - a - m-°n-bn-´pw s]em-Pn-Iv t{Sm-fn-Mv Xp-S-cp-∂p-sh∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv Iq-SpX¬ ]-t{Sm-fn-Mv t_m-´p-Iƒ I-Sen-en-d° - m≥ Xo-cp-am-\n-®X - v. tI-c-f a-ssd≥ ^n-j-do-kv N´w A-\p-k-cn-®v s]-em-Pn-Iv t{Smfn-Mv tI-c-f I-S¬ A-Xn¿-Ønbm-b 12 t\m-´n-°¬ ssa-en-\-IØp am-{X-ta \n-tcm-[n-®n-´p-≈psh-∂m-Wv ^n-j-do-kv A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂-Xv. Cu `m-K-Øv s]-em-Pn-Iv t{Sm-fn-Mv \-S-°p-∂n√. ]p-dw-I-S-en¬ s]-em-Pn-Iv t{Sm-fn-Mv \n-b-{¥n-°m≥ tImÃv Km¿-Un-s\-tbm t\-hn-tbtbm Np-a-X-e-s∏-Sp-Ø-W-sa∂m-Wv C-h-cp-sS B-h-iyw.

sh-Å-s¸m-¡ Zp-cn-Xm-izm-kw Hm-W-¡m-e-¯pw e-`n-¡n-à aq-hm-‰p-]p-g: sh-≈-s∏m-° sISp-Xn-°n-cb - m-bh - ¿-°p k¿-°m ¿ {]-Jym-]n-® A-Sn-b-¥-c Zp-cn-Xmizm-kw Hm-W-°m-e-Øpw e-`n°n-√. I-gn-™ B-Kk - vX - v 5,6 Xnø-Xn-I-fn-ep-≠m-b sh-≈-s∏m°-Øn¬ k¿-h-Xpw \-„-am-bh¿-°m-Wv k¿-°m¿ A-Sn-b¥ - c - Zp-cn-Xm-izm-kw {]-Jym-]n-®-Xv. B-bn-c-tØm-fw Ip-Spw-_-߃°p c-≠m-bn-cw cq-]-ho-Xw \¬Ip-∂X - n-\m-Wv d-h\ - yq h-Ip-∏v Xocp-am-\n-®-Xv. F-∂m¬ B-Zy-]-Snbm-bn \m-\q-tdm-fw Ip-Spw-_-ßfn¬-am-{Xw k-lm-bw H-Xp-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. sh-≈-s∏m-°-ap≠m-b ap-gp-h≥ Ip-Spw-_-߃°pw k-lm-bw \¬-IW - s - a-∂mWv Pn-√m I-e-Œ¿ ]-s¶-Sp-Ø tbm-K-Øn-ep-≠m-b [m-c-W. Ncn-{X-Øn-se G-‰h - pw h-en-b a-esh-≈∏ - m-®n-en¬ F-√mw \-„a - mb-h¿-°m-Wv k¿-°m¿ {]-Jym]n-® k-lm-bw \¬-Im-ØX - v.-

11 k]vXw-_¿ 2013- _p[≥

]n Sn ap-lΩ-Zv km-Zn-Jns‚ "sam-bv-Xo≥˛Im-©-\am-e' F-∂ ]p-kvX-Iw kw-hn-[m-b-I≥ B-jn-Iv A-_p \Sn do-a I√n-¶-en-\p \¬-In {]-Imi-\w sN-øp∂p

sIm-®n: Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n®v \-S∂ - sd-bvU - n¬ 14 t]¿ ]n-Snbn¬. F-d-Wm-Ip-fw Sn.-Un.-tdmUn-se \m-j-\¬ Ão¬-kv B‚ v ss]-]vk - v F-∂ ÿm-]\ - Øn¬ \n-∂pw aq-∂c - e-£w cq-]bp-sS km-[-\-߃ tam-„n-® Hdo-k kz-tZ-in-If - m-b _-bvk - n dmhp (30), N-μp-_m-cI - v(28), Xn-temØw dm-W(38), {Xn-]m-Un(30) F∂n-hs - c-v A-dà - p sN-bvX - p. {]-XnIƒ Cu ÿm-]-\-Øn-se Po-h\-°m¿ X-s∂-bm-Wv. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Ãm ‚n¬ t]m-°-‰-Sn-°m≥ {i-an-® tIm-´-bw Ip-dp-hn-e-ßm-Sv kz-tZin k-t¥m-jv(28) F-∂-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn.

Aw-t_-Zv-I¿ tÃ-Un-b-Øn\-Sp-Øv jm-tUm t]m-en-kv N-a™p c-≠p-t]-cn¬ \n-∂pw ]Ww X-´m≥ {i-an-® N-fn-°-h-´w ssh-‰n-e kz-tZ-in Pn-Øp(28), tIm-gn-t°m-Sv t]-cm-{º kz-tZin _-\o-jv(28) F-∂n-h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn. ]-Ww h-®v No-´p-I-fn \-S-Ønb tI-kn¬ ssX-°q-Sw kz-tZin-I-fm-b jm-^n(32), tPm-_v (35), ap-c-fn(40), tPm-jn(42) F∂n-h-sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sh-Æ-e-bn¬ A-an-X ]-en-ibv-°p ]-Ww sIm-Sp-Ø tIkn¬ sh-Æ-e Xp-cp-Øn¬ ho´n¬ hn-P-b≥(55) F-∂-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn. F-d-Wm-Ip-fw Pyq-kv-

{So-‰n¬ A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S]m-Sp \-S-Øn-b Ip-∂w-Ip-fw ta°m-´p-]-d-ºn¬ Ão-^≥(49) s\ C-cp-]-Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw cq]-bpw No-´p-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn. \n-tcm-[n-°-s∏-´ 723 lm≥kp-am-bn tN-cm-\-√q¿ kz-tZ-in jw-kp-±o≥(62) F-∂-bm-sf ]nSn-Iq-Sn. kv-s]-jy¬ {_m-©v A-kn.I-Ωo-j-W¿ tSm-an sk-_mÃy≥, jm-tUm F-kv.-sF. F A-\-¥-em¬, sk≥-{S¬ F-kv.sF. hn-a¬, ]m-em-cn-h-´w F-kv.sF. hn-P-b-i-¶¿, tN-cm-\-√q¿ F-kv.-sF. hn-Zym-[-c-Ip-am¿ F∂n-h-c-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

ssh¸n-\n-te-¡p cm{Xn- _-ÊnÃ; ab¡pacp¶p IeÀ¶ `£Ww \ÂIn s{Sbn\n bm-{X-¡mÀ Zpcn-X-¯n tamj-Ww; Be¸pg kztZinIÄ Ahi\nebn ssh-∏n≥: F-d-Wm-Ip-f-Øp- \n∂pw ssh-∏n-\n-te-°p-≈ H-Sp-hne-sØ cm-{Xn-_-kv H-cp am-kØn-te-sd-bm-bn k¿-ho-kv \-SØp-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. C-Xp-aqew Zq-c-ÿ-e-ß-fn¬ t]m-bn cm{Xn Xn-cn-s®-Øp-∂ Zzo-]v \n-hmkn-I-fm-Wp bm-{Xm Zp-cn-X-a-\p-`hn-°p-∂-Xv . cm-{Xn 10.-10-\m-Wv A-h-km-\ cm-{Xn _-kv sslt°m-S-Xn- I-h-e-bn¬ \n-∂pw ]pd-s∏-´n-cp-∂-Xv. C-t∏mƒ cm-{Xn 9.30 I-gn-™m¬ F-d-Wm-Ip-f-Øp\n-∂pw ssh-∏n≥ ta-J-e-bn-te°v _-kv k¿-ho-kn-√. Zq-c ÿ-e-ß-fn¬ t]m-bn Xncn-sI h-cp-∂-h¿ 300 cq-]- 400 cq-

]-h-sc ap-S-°n- Hm-t´m-dn-£ ]n-Sn®m-Wv cm-{Xn ho-Sp-I-fn-se-Øp∂-Xv. t\-c-sØ C-tX-t]m-se k¿-ho-kv ap-S-ßn-b-t∏mƒ kn-‰n {Sm-^n-Iv t]m-en-kv C-S-s]-´p k¿-ho-kv ap-S-ßm-sX \-S-Øn-bncp-∂-Xm-Wv. s]¿-an-‰p-≈ _- n\p F-s¥-¶n-epw Im-c-W-h-im ¬ cm-{Xn k¿-ho-kv \-S-Øm≥ Ign-bm-sX h-∂m¬ ]-I-cw _-kv G¿-∏m-Sm-°-W-sa-∂pw cm-{Xn k¿-ho-kv _- p-Iƒ Rm-d-°¬ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ H-∏p-h-bv°-W-sa-∂pw hy-h-ÿ-bp-≠mbn-cp-∂p. F-∂m¬ I-Ωo-j-W¿ am-dn-b-tXm-sS _- p-Im¿ hy-hÿ-bpw ew-Ln-®p-.-

27,000 cq]bpw tcJIfpw \ã-ambn sIm-®n: Xo-h-≠n-bm-{X-°n-sS `£-W-Øn¬ a-b-°p-a-cp-∂v Ie¿-Øn t_m-[-c-ln-X-cm-°n-b ti-jw bm-{X-°m-cp-sS ]-Whpw A-\p-_-‘-tc-J-bpw tamj-Ww \-S-Øn-b-Xm-bn ]-cm-Xn. C-∂-se ssh-Io-´v B-dn-\v a-UvKm-hv-˛ F-d-Wm-Ip-fw F-Iv-kv-{]kv s{S-bn-\n-em-Wv kw-`-hw. Ah-i-\n-e-bn-em-bn C-h-sc F-d-Wm-Ip-fw ku-Øv sdbn¬-th t]m-en-kv P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

B-e-∏p-g kz-tZ-in-I-fm-b tkma≥, _n-\p F-∂n-h-cm-Wv Nn-In ¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-sX-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. C-h¿ bm{X B-cw-`n-® tKm-h-bn-em-Wv kw-`-hw. kw-`-h-sØ Ip-dn-®v t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xn-ß-s\: tKm-h-bn¬-\n-∂v \m-´n-te-°v Xn-cn-®-h-cm-Wv tam-j-W-Øn-\v C-c-bm-b-Xv . tKm-h-bn¬-h-®v ]-cn-N-b-s∏´ ln-μn-°m-cm-b aq-∂p-t]-cmWv C-Xn-\v ]n-∂n-se-∂v C-h¿

t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d-™p. Xo-h≠n tKm-h t_m¿-U¿ I-S-∂tXm-sS cm-{Xn I-gn-™n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv a-s‰m-cp tÃ-j-\n-seØn-b-t∏mƒ C-h¿ ]p-d-Øpt]m-bn tIm-f-bpw a-‰p-am-bn a-Sßn-sb-Øn C-cp-h¿-°pw \¬Ip-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn¬ I-e¿-Øn-b a-b-°pa-cp-∂v D-≈n¬ sN-∂-tXm-sS bphm-°ƒ Xo-h-≠n-bn¬ Ip-g™p-ho-Wp. A-t_m-[m-h-ÿbn-em-b bp-hm-°-sf sIm-®n-bn

A-gn-a-Xn Btcm-]-Ww; Fw.F-kv.F-^v. PnÃm I-½n-än a-c-hn-¸n-¨p

¬ F-Øn-b-t∏m-gm-Wv kw-`-hw ]p-d-Ø-dn-bp-∂-Xv. D-S≥-X-s∂ sd-bn¬-th t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-sc-Øn C-cp-h-sc-bpw B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-h-cp-sS ]-°-ep-≠m-bn-cp∂ 27,000 cq-]-bpw F.-Sn.-Fw. Im ¿-Up-I-fpw sam-ss_¬ t^mWp-I-fpw \-„-s∏-´p. t]m-en-kv a-l- ¿ X-øm-dm°n tI-kv tKm-h t]m-en-kn-\v ssI-am-dm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂-Xv.

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

sIm-®n: ap-kv-enw kv-‰p-U≥-kv s^-U-td-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS {]-h¿-Ø-\w a-c-hn-∏n-®p. kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-ep-h a-lm\m-an tlm-´-en¬ tN¿-∂ Pn-√m F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tbm-K-Øn-emWp Pn-√m I-Ωn-‰n-sb a-c-hn-∏n-®Xm-bn kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®-Xv. A-gn-a-Xn-bm-tcm]-Ww kw-_-‘n-®p Ip-‰m-tcm]n-X¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°m-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am\n-®-n-´p-≠v. kv-‰p-U≥-kv eo-Kv Pn-√m t\Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc-bp-b¿-∂ Agn-a-Xn-bm-tcm-]-W-hpw H-cp h¿j-am-bn kw-L-S-\-bp-sS \n¿-Po-

h-m-h-ÿ-bpw I-W-°n-se-SpØm-Wp I-Ωn-‰n-bp-sS {]-h¿-Ø\w a-c-hn-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®Xvv. eo-Kv lu-kn¬ tN-cm-\n-cp∂ Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbmK-Øn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-hpsa-∂pw A-Xp-h-gn am-[y-a-ß-fneq-sS P-\-߃ A-dn-bp-sa-∂pw I-≠m-Wp B-ep-h-bn-te-°p tbm-Kw am-‰n-b-Xv. Pn-√m {]-knU‚n-\pw sk-{I-´-dn-°p-sa-Xntc h≥ A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-Ww `m-c-hm-ln-Iƒ D-∂-bn-®-p. B-dp-am-kw ap-ºp tIm¨{Sm-Œ-dm-b hy-h-km-bn-bn¬ \n∂p A-t±-l-Øn-s‚ t_m-´n-enMv πm-‚ n-\p Im-°-\m-Sv hy-h-kmb ta-J-e-bn¬ {]-h¿-Ø-\m-\pa-Xn i-cn-bm-°n \¬-Im-sa-t∂‰p A-©p e-£w cq-] ssI-°q-

en hm-ßn-sb-∂m-bn-cp-∂p Btcm-]-Ww. ]n-∂o-Sv Xm≥ I-_fn-∏n-°-s∏-s´-∂p a-\- n-em-°nb hy-h-km-bn, eo-Kv Pn-√m t\Xr-Xz-tØm-Spw s]m-Xp-a-cm-aØv a-{¥n-tbm-Spw ]-cm-Xn-s∏-´p. X-߃-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-bp≠m-hp-sa-∂p a-\- n-em-bt∏mƒ Cu ]-Ww hy-h-km-bnbn¬ \n-∂p ]-en-i-bv-°p hm-ßnb-Xm-sW-∂p h-cp-Øn-Øo¿°m-\pw {i-a-ap-≠m-bn. F-∂m¬ ap-{Z-]-{X-hpw sN°p-I-fp-a-S-°-ap-≈ sX-fn-hpIƒ k-ln-Xw H-cp hn-`m-Kw t\Xr-Xz-Øn-\p ]-cm-Xn \¬-In-btXm-sS bp-h t\-Xm-°ƒ-°p c£-s∏-Sm-\p-≈ km-[y-bn-√-Xmbn. B-ep-h-bn¬ Iq-Sn-b tbm-KØn-epw _-l-f-sØ Xp-S¿-∂p

cm-{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wp A-hkm-\n-®-Xv. H-cp h¿-jw ap-ºmWp Pn-√m I-Ωn-‰n \n-e-hn¬ h∂-Xv. A-∂p ap-X¬ kw-L-S-\-bpsS {]-h¿-Ø-\w- \n¿-Po-h-amsW-∂m-Wp I-Ωn-‰n-bn-se H-cp hn-`m-Kw kw-ÿm-\ t\-Xr-XzØn-\p \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. Fw.-F-kv.-F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS \n¿-tZi {]-Im-cw \-S-tØ-≠n-bn-cp-∂ ]-e ]-cn-]m-Sn-I-fpw Pn-√-bn¬ ap-S-ßn. Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ ]e-cpw ]T-\m-h-iy-߃-°m-bn _mw-•q-cpw sN-s∂-bn-ep-ap-≈Xn-\m-em-Wp {]-h¿-Ø-\-߃ ap-t∂m-´p t]m-hm-Ø-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-´p. Pn√m I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fn-se Nn-e¿

sIm-®n: C-¥y-bn-se ap≥-\n-c kn-a‚ v \n¿-am-Xm-°-fm-b kmwKn kn-a‚ v tI-c-f hn-]-Wn-bn-te°v. Kp-P-dm-Øv I-®n¬ I-S-en-\p k-ao-]-ap-≈ πm‚n¬ \n-∂pw aq∂v an-ey≥ S¨ kn-a‚m-Wv {]-Xnh¿-jw D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xv. ]Sn-™m-d≥ kw-ÿm-\-ß-fn¬ hn-]p-e-am-b hn-X-c-W irw-J-ebp-≈ kmw-Kn kn-a‚ v-kv tI-c-fØn-epw km-∂n-[yw D-d-∏n-°p-Ia-Zy-Øn-\pw a-b-°p a-cp-∂n-\pw bm-Wv. Kp-P-dm-Øn¬ \n-∂pw PA-Sn-a-I-fm-sW-∂pw H-cp hn-`mKw Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂p. I-gn-™ X-h-W F-d-Wm-Ip-fw K-Ãv lukn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√bn-se Imw-]-kp-I-fp-sS Np-a-Xe-bp-≈-bmƒ a-Zy-]n-®p Fw.-Fkv.-F-^v. kw-ÿm-\ P-\-d¬ ssh-∏n≥: C-‘-\-Øn-\p Xosk-{I-´-dn-sb ssI-tb-‰w sNhn-e-bp-≈ C-°m-e-Øp \-Ωƒ øm≥ {i-an-®-Xpw hn-hm-Z-am-bn]-c-ta-iz-c-s\ I-≠p ]Tn-°cp-∂p. Ww. A-º-Øn-tb-gp-Im-c-\m-b {]-am-Z-am-b ]o-U-\-t°-kpF-f-¶p-∂-∏p-g sh-ßm-´p-X-d ]I-fn-se {]-Xn-I-fp-sS _-‘p-°c-ta-iz-c≥ hn-√n-Mv -S¨ sFsf Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fm-bn \ne‚n-ep-≈ Hm-^n-kn-te-°pw b-an-®-Xn-epw Pn-√m I-Ωn-‰n-bn-¬ A-hn-sS \n-∂p ho-´n-te-°pw H-cp hn-`m-Kw A-Xr-]v-Xn tc-Jssk-°nƒ k-hm-cn \-S-Øp-∂s∏-Sp-Øn. G-Xm-\pw h¿-°n-Mv Xp 34In-tem-ao-‰-tdm-f-w. l¿I-Ωn-‰nw-K-ß-fm-Wp Pn-√m t\-XØm-tem hm-l-\ _-t¥m _°ƒ-s°-Xn-tc t\-Xr-Xz-sØ kv ]-Wn-ap-S-t°m ]-c-ta-iz-ck-ao-]n-®-Xv. s‚ bm-{X-bv-°p {]-iv-\-ta-b-√. cm-hn-se ho-´n¬ \n-∂pw ssk°n-fn¬ bm-{X Xn-cn-°p-∂ ]-cta-iz-c-≥, tKm-{io-]m-e-߃ I-S-∂p F-d-Wm-Ip-fw, tX-h-c∏m-ew h-gn t\-h¬ t_-kn-seØpw. G-I-tZ-iw H-cp-a-Wn-°qdn¬ Iq-Sp-X¬ k-a-bw th-Ww C-hn-sS-sb-Øm≥. tPm-en I-gnMv sk-{I´-dn tdm-b¬ \u-jmZv, ™p Xn-cn-®p t]m-hp-∂-Xpw Ckwÿm-\ sk-{I´-dn F \utX h-gn-bn-eq-sS X-s∂-bm-Wv.jmZv hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ c-≠v ]-Xn-‰m-≠n-e-[n-I-am]-s¶-Sp-Øp. bn A-t±-lw bm-{X Xp-Sc - p-∂p. H-cn-°¬ ]-c-ta-iz-c-s‚ ssk°n-ƒ tam-jW - w t]m-bn-´pw bmssh-∏n≥: kn-.-]n.--sF. t\-Xm{X ap-S-ßn-bn-√. kv-Iq-´¿ hm°-fm-bn-cp-∂ Fw- sI l- ≥ ßn-Iq-sS-sb-∂p ]-ec - pw tNm-Znam-kv-‰-dp-sS-bpw- sI Fw- _m-h°p-∂p-s≠-¶n-epw ssk-°nƒ bp-sS-bpw- kv-a-c-W ]p-Xp-°p-∂ssI-hn-Sm≥ ]-c-ta-iz-c≥ H-cpXn-\m-bn- F-f-¶p-∂-∏p-g tem-° °-a√ - . Im-cW - w ssk-°nƒ D¬- I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ]-tbm-Kn-°-p-∂-Xp- aq-ew ]-W¬- C-∂p A-\p-kv-a-c-W-tbm-Kwem-`h - pw i-co-cØ - n-\p hym-bm-atN-cpw.--

sIm-®n: P-e-\n-c-∏v ]-c-am-h[n ti-jn-bn-se-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-S-a-e-bm¿ A-Ws°-´v G-Xv \n-an-j-hpw Xp-dt∂-°p-sa-∂v Pn-√ I-e-Iv-S¿ ]n -sF sj-bv-°v ]-co-Xv A-dnbn-®p. A-W-s°-´n-s‚ hr-jv-Sn{]-tZ-i-Øv C-S-hn-´p-≈ a-g XpS¿-∂m¬ P-ew s]-cn-bm-dn-te°v H-gp-t°-≠n h-cp-sa-∂v

Umw tk-^v-‰n C-S-a-e-bm¿ k_v Un-hn-j≥ A-kn-Â v FIv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b-dpsS dn-t]m¿-´v e-`n-® km-l-Ncy-Øn-em-Wv I-e-Iv-S-dp-sS ap∂-dn-bn-∏v. C-S-a-e-bm-dn-s‚-bpw s]-cnbm-dn-s‚-bpw C-cp-I-c-bn-ep-ap≈-h¿ A-Xo-h Pm-{K-X ]pe¿-Ø-W-sa-∂pw I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

Nn-¶p-hn-\p i-kv-{X-{In-b sh-Ån-bm-gv-N; {]À-Y-\-tbm-sS kp-a-\-kpIÄ sIm-®n: X-e-bn¬ B-g-Øn-ep≈ ap-dn-hn-s‚ th-Z-\-bp-am-bn am-Xm-hn-s\m-∏w `n-£m-S-\w \S-Øp-tºmƒ km-aq-ln-I-{]-h ¿-Ø-I-cpw t]m-en-kpw tN¿∂p c-£-s∏-Sp-Øn-b \m-tSm-Sn _m-en-I Nn-∂p-hn-s‚ i-kv-{X{In-b sh-≈n-bm-gv-N \-S-°pw. F-d-Wm-Ip-fw kv-s]-j-en-Ãv B-ip-]-{Xn-bn-em-Wp Nn-∂phn-s\ {]-th-in-∏n-®n-cn-°p-∂Xv. i-co-c-Øn-s‚ a-‰p-`m-K-ßfn¬-\n-∂pw amw-k-sa-Sp-Øp X-e-bn-se ap-dn-hn¬ Xp-∂nt®¿-°m-\m-Wv {i-aw. A-©p sk‚n-ao¿ \o-f-hpw H-∂-c sk‚-n-ao-‰¿ B-g-hp-ap≈ ap-dn-hm-Wv aq-∂p-h-b- pIm-cn-bp-sS X-e-bv-°p- ]n-∂nep-≈-Xv. tUm-Œ¿ B-i-bm-Wv i-kv-{X-{In-b-bv-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. G-Xm-\pw Zn-h-kam-bn Ip-™n-s‚ B-tcm-Ky\n-e \n-e-\n¿-Øm-\p-≈ {i-aØn-em-Wp tUm-Œ¿-am¿. I-gn-™ A-©n-\m-Wv F-dWm-Ip-fw ku-Øv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬- \n-∂pw sX-cp-hpsh-fn-®w ]-≤-Xn P-\-d¬-sk{I-´-dn F-kv ap-cp-I≥, Xr-∏qWn-Øp-d tÃ-j-\n-se t]m-enkp-Im-c≥ _n-Pp, km-aq-ln-I{]-h¿-Ø-I-\m-b A-tim-I≥

W-Im-cy-Øn¬ B-tcm-Ky-hIp∏pw Xt±-i ÿm]\ A-[nIr-Xcpw ]-c-kv]-cw ]-gn Nm-cp∂ {]hWX A-h-km-\n-∏n°Ww. ^p-Uv tk-^v-‰n I-Ωo-jW-td-‰n-se ^p-Uv tk-^v-‰n Hm^n-k¿-am-cp-sS H-gn-™p In-S°p-∂ X-kv-Xn-I-Iƒ F-{Xbpw s]-s´-∂v \n-I-ØWw. ]-cntim[-\m em-t_m-d-´-dn-Iƒ bp≤-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn√Iƒ tXmdpw ÿm-]n-°Ww. kp-\m-an C-d-®n- F-∂ t]-cn¬ A-dn-b-s∏-Sp-∂ amwkw D-]-tbm-

Kn-°p-∂ G-sX-¶nepw t_°-dn bq-\n-‰p-Iƒ tI-c-f-Øn-ep-s≠¶n¬ ko¬ sN-bv-Xv AS-®p ]q-´W-sa∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏´p. kp-\m-an Cd-®n-bpsS hn]W-\ irw-J-e-sb-°p-dn-®v ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n, B-`y-¥-c-a-{¥n, B-tcm-Ky-a{¥n, ^p-Uv-kv tk-^v-‰n I-Ωo-jW¿ F-∂n-h¿°v \n-th-Z\w \ ¬-Ip-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn®p. kwÿm-\ {]-knU‚ v ]n Fw i-¶c≥, Hm¿-K-ss\-kn-

A-\p-kv-a-c-Ww-

hmbv-] Ip-SnÈn-J h-cp-¯n-b k-lI-c-W kw-L-§Ä¡v k-a³-kv \-S]-Sn kÀ-¡mÀ D-¯-c-hnÃm-sX 

F-d-Wm-Ip-fw kv-s]-jy-en-Ãv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® \m-tSm-Sn-_menI Nn∂p km-aq-lnI{]-h¿-Ø-Ibm-b C-μp-hn-t\msSm∏w ]-¥-fw F-∂n-h-cm-Wv a-t\m- Ãv B-ip-]-{Xn-bn¬ Ip-´n-bptcm-Kn-bm-b am-Xm-hv hn-P-b-bv- sS i-kv-{X-{In-b-b-S-°-ap-≈ s°m-∏w `n-£m-S-\w \-S-Øn- Nn-In¬-k-bp-sS sN-e-hv h-lnbn-cp-∂ Nn-∂p-hn-s\ B-ip-]- °p-∂-Xv. B-{‘m-{]-tZ-in¬- \n-∂p{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B- ≈ \m-tSm-Sn-I-fm-Wv hn-P-bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® bpw a-Iƒ Nn-∂p-hpw. a-t\mIp-´n-°p Ir-Xy-am-b ]-cn-N-c- tcm-K e-£-Ww I-≠-Xn-s\Ww e-`n-°m-Ø-Xn-s\-Øp-S¿- Øp-S¿-∂p A-Ω-sb Im-°-\m∂m-Wp kv-s]-j-en-Ãv B-ip- Sv am-\-ko-I-tcm-Km-ip-]-{Xn]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. P- bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cn-°p-I\-tk-h-bm-Wp- kv-s]-jy-en- bm-Wv.

B¿ _m-e-N-{μ≥

sIm-®n: hm-bv-] Ip-Sn-»n-J A-Sbv-°p-∂-Xn¬ ho-gv-N- h-cp-Øn-b k-l-I-c-W kw-L-߃-°v tIc-f tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv U-h-e-∏vsa‚ v sh¬-^-b¿ ^-≠v t_m¿Uv k-a-b≥-kv A-b-®p. \n-ehn¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ `-c-WØn-s‚ Io-gn-ep-≈ k-l-I-c-W kw-L-߃-°pw {]-h¿-Ø-\ cln-X-am-b kw-L-߃-°p-amWv tI-c-f tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv Uh-e-∏v-sa‚ v sh¬-^-b¿ ^-≠v t_m¿-Uv k-a≥-kv A-bn-®n-cn°p-∂-Xv. 50 e-£w cq-]-h-sc hm-bv-] F-Sp-Ø kw-L-ß-fpw \n-ehn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kw-Lß-fpw k-a≥-kv A-b-®-h-bn¬

Dƒ-s∏-´n-´p-≠v. k-a≥-kv {]-Imcw \n-›n-X Zn-h-k-Øn-\-Iw ap ≥ `-c-Wmw-K-ß-fpw {]-kn-U ‚pw Dƒ-∏-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ t_m¿-Un-s‚ Hm-^n-kn¬ F-Øn Im-c-Ww Im-Wn-°m-\mWv D-Ø-c-hv. C-Xv kw-_-‘n-®v sh¬-^-b¿ ^-≠v t_m¿-Up-ambn ap≥ kw-L-Øn-se `-c-W-kan-Xn Aw-K-߃ _-‘-s∏-s´¶n-epw hy-‡-am-b D-Ø-cw \¬Im≥ A-[n-Ir-X¿-°v I-gn-™ns√-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. \n-e-hnse k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn-te‰v am-k-߃ ]n-∂n-´-t∏mƒ BWv `-c-W-k-a-Xn-sb Iq-´-tØmsS ]-n-cn-®v hn-´-Xv. `-c-W ]-cm-P-b-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv `-c-W k-an-Xn ]-cn-®p-hn-´-sX-∂m-Wv k¿-°m-

dn-s‚ hm-Zw. Xp-S¿-∂v kw-LØn-s‚ `-c-Ww A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿ G-s‰-Sp-Ø-tXm-sS kw-Lß-fp-sS `m-hn Iq-Sp-X¬ A-\n›n-X-Xz-Øn-em-b-Xm-bpw Bt£-]-ap-≠v. C-Xn-\n-sS-bm-Wv t_m¿-Uns‚ k-a≥-kpw. h-Ip-∏v `-c-W Xe-h-\m-b c-Pn-kv-{Sm¿-°v k-a≥kn-s\ kw-_-‘n-®v bm-sXm-cp D-Ø-c-hpw \¬-In-bn-´n-s√-∂mWv A-[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂ hn-iZo-I-c-Ww. k-a≥-kv kw-_-‘n®v hm¿-Ø ]p-d-Øp-h-∂-tXm-sS Ip-Sn-»n-J A-S-bv-°m≥ I-gn-bmØ ap≥ kw-Lw `m-c-hm-ln-Iƒ B-i-¶-bn-em-Wv. X-ß-sf `-cW-Øn¬ Xp-S-cm≥ H-cp ]-t£ k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®n-cp-s∂¶n¬ Ip-Sn-»n-J \n-h-cm-Ww \-S-

\n-ch-[n tam-j-W-t¡-kp-I-fnse {]-Xn-Isf A-d-Ìv sN-bv-Xp Im-°-\m-Sv: \n-ch-[n tam-j-Wt°-kp-I-fn¬ {]-Xn-Ifm-b aq∂p bp-hm°-sf Xr-°m-°-c t]m-en-kv A-d-Ãp sN-bv-Xp. Im-°-\m-Sv I√p-Ip-gn-bn¬

kq-∏n F-∂p hn-fn-°p-∂ tPm-bn (47), N-¥n-cq¿ ]m-eØ - n-\p k-ao]w Xp-≠n-∏-d-ºn¬ A-^v-k ¬ (30), Im-°-\m-Sv A-Øm-Wn \mWn-°¬ {Zp-]≥(37) F-∂n-h-cm-

in-em-Øm]\w C-¶v ssh-∏n≥: F-S-h-\-°m-Sv NmØ-ßm-Sv _o-®v C- -Øp¬ apkven-ao≥ kw-L-Øn-s‚ Io-gnep-f-f _-Zvcn-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv tjm-∏nMv tImw-π-Iv-kn-s‚ inem-ÿm]\w C∂v ssh-Io-´v 4 \v \-S-°pw. ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv A-∫mken in-lm-_v X-߃ in-em-ÿm ]-\w \n¿-h-ln-°pw. CXn-t\m-S\p-_-‘n-®v tN-cp-∂ k-tΩf-\w F-kv i¿-a Fw.F¬.-F. D-ZvLmS-\w sN-øpw. kw-Lw {]-kn U‚ v ]n F-®v A-–p¬-Jm-Z¿ A-[y-£-X h-ln-°pw.

e am¿-K-am-Wv tI-c-f Xp-d-ap-JØv kn-a‚ v F-Øn-°p-∂-Xv. sIm-®n-bn¬ C-fw-Ip-f-Øv B-cw-`n-® Hm-^n-kv am¿-°-‰n-Mv sl-Uv ssk-te-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ I-º-\n F.-Pn.-Fw. Ku-cw-Kv Xm-°q¿, A-Uvssh-k¿ B¿ ]n kn-Mv, tI-c-f sl-Uv Ãp-th¿-´v d- m-cn-tbm, hn-X-c-W-°m-cm-b F-^v.k -- n. 15 s{S-tU-gv-kv Fw Un A-_v-Zpƒ I-emw ]-s¶-Sp-Øp.-

]-c-ta-iz-c³ ^-bÀ-am-\m-Wv, bm-{X ssk-¡n-fnÂ

C-S-a-e-bmÀ A-W-s¡-«v kp\m-an C-d¨n: ss{I-w-{_m-©v A-t\z-jn-¡-W-sa¶v Xp-d-¡pw; s]-cn-bmÀ Xo-c-¯v t_-t¡-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Pm-{K-Xm- \nÀ-tZ-iw sIm®n: kp-\m-an Cd-®n F-∂ t]-cn¬ sIm-®n-bn¬ ]n-Sn-°-s∏´ ]-gInb amw-k-Øn-s‚ hn-]-W\-irw-J-e-sb-°p-dn-®v ss{Iw{_m-©v A-t\z-jn-°-W-sa-∂v t_-t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIƒ B-h-iy-s∏´p. tI-c-f-Ønse `-£y-kw-kv-I-c-W-hn-X-c-Wta-Je-sb H-∂S-¶w _m-[n-°p∂ CØ-cw kw-`-h-߃-°v ]-ca-{]m-[m\yw \¬-In A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-°-Ww. Po-h≥ \n-e-\n¿-Øp-∂ `-£-

Im-°-\m-Sv: kv-t^m-S-\-sØØp-S¿-∂p I-e-Œ-td-‰n¬ \n-ban-® kpc-£m Po-h-\-°m¿°p ho≠pw iº-fw ap-S-ßn. \m-ep-am-k-am-bn iº-fw In-´nbn´v. C-Xn-\p-apºpw amk-ßtfm-fw i-º-fw \¬-In-bn-√. k¿-°m-cn¬- \n-∂p C-Xph-sc ^-≠p e-`n-°m-Ø-Xm-Wp iº-fw ap-S-ßm≥ Im-cWw. A-tX-kabw Hm-Ww {]am-Wn-®v C-h¿-°p i-º-fw \ ¬-Im≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-®-Xmbn I-e-Œ¿ ]n sF sj-bv-Iv ]-co-Xv A-dn-bn®p. Im-cp-Wy-`m-Ky-°p-dn-bn¬ \n-∂p-≈ h-cp-am-\-Øn¬- \n∂p X¬-°m-ew aq-∂p-amksØ iº-fw \¬-Ipw. k¿°m¿ ^-≠-\p-h-Zn-®m-te ap-S°w- Iq-Sm-sX thX-\w \¬Im≥ I-gn-bp-I-bp≈q.

kmw-Kn kn-aâv-kv Hm-^n-kv Xp-d-¶p

hy-h-km-bn-bn \n¶p A-©pe-£w ssI-¡q-en hm-§n-sb-¶v hn-a-X]£w 

IeÎ-td-än-se kp-c-£mPo-h-\-¡mÀ-¡v i¼-fw ap-S-§n

Wv t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bXv. HmW-tØm-S\ - p-_‘ - n-®v cm-{Xn Ime ]-t{Sm-fn-Mn-\n-Sb - n¬ Im-°\ - mSv kn-·¬ P-Mvj - \ - n¬ sh-®m-Wv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bX - v.

Øm ≥ I-gn-bp-sa-∂v C-h¿ hy‡-am-°p-∂p. X-ß-sf ]p-d-Øm-°n-Xn-eqsS kw-L-Øn-s‚ \n-e-hn-se _m-[y-X-Iƒ A-Uv-an-\n-kv-t{S‰¿-°m-sW-∂m-Wv C-h-cp-sS hm-Zw. kw-L-߃-°v hm-bv-] Xn-cn-®-S-°m-\p-≈ I-gn-hp-≠v. F-∂m¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿°v C-Xn-\p-≈ \n¿-tZ-iw A-[nIr-X¿ \¬-Im-Ø-Xm-Wv Xn-cn®-Sn-bm-hp-∂-Xv . C-sX-√mw Nq≠n-Im-´n sh¬-s^-b¿ ^-≠v t_m¿-Un-\v I-Øv \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®n-cn-°p-I-bm-Wv kl-Im-cn-Iƒ.

Ff-¶p-∂-∏p-g-bn¬ \n∂pw hn√n-MvKvS¨ sFe‚nte°p ssk°n-fn¬ tPmen-°p-t]m-hp∂ ]c-ta-iz-c≥ hpw In-´p-sa-∂m-Wp ]-ct- a-iz-cs‚ ]-£w. sF-e‚n-ep-≈ Z£n-Wt- a-Je - m t\-h¬ I-am≥Uvv B-ÿm-\-Øv eo-Un-Mv ^b¿-am-\m-bm-Wv tPm-en sN-øp∂-Xv. F-S-h-\-°m-Sv hm-®m°¬ kz-tZ-in-bm-b ]-ct- a-iz-cs‚ ÿn-cX - m-ak - w C-t∏mƒ Ff-¶p-∂∏ - p-gb - n-em-Wv. ssh-∏n≥ I-cb - n-epw ]-dh - q-cn-epw _-‘p°-fp-sS ho-Sp-If - n¬ t]m-hp-∂Xpw ssk-°n-fn-em-Wv.

kv{Xo-IÄ-s¡-Xn-tc-bp-Å A-{I-aw: IÀi\ \-S]-Sn kzo-I-cn-¡Wwþ tI-{µ-a{´n sIm-®n: kv-{Xo-I-fp-sSbpw Ip-´nI-fp-sSbpw t\-sc D-≠m-bns°m-≠n-cn-°p-∂ A-Xn-{I-a-ß ƒ X-S-bm≥ tI-{μ˛kwÿm-\ k¿-°m-cp-I-fpw Xt±-i ÿm-]\-ßfpw I¿i\ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tI-{μ-a{¥n I-]n¬ kn-_¬. sIm-®n-bn ¬ am-[y-a{]-h-¿Ø-I-tcm-Sv kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. U¬-ln-bn¬ bp-h-Xn-sb Iq´-_-em¬-kw-Kw sN-bv-Xv sIme-s∏-SpØn-b {]-Xn-I-sf \nbaw in-£n-°pw. kv-{Xo-I-tfmSpw Ip-´n-I-tfmSpw Im-´p-∂ {Iq-c-X A-h-km-\n∏n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ km-aqly-]-camb -am-‰w C-hn-sS A-\nh-mcy-am-Wv. kv-{Xn-Iƒ-°p k-aql-Øn¬ Xp-ey-{]m-[m\yw e-`n°-W-sa∂pw I-]n¬ kn-_¬ ]-d™p.


{]mtZ-inIw

11 k]vXw-_¿ 2013- _p[≥

{]-Xntj-[ Iq-«m-bv-a

C¶v ssh-Zyp-Xn -ap-S§pw sIm®n: C-S∏-≈n sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ N-{μ-Øn¬ tdmUv, _m-¶v P-Mvj≥, _m-eI - r-jvW - ta-t\m≥ tdmUv, hn-\m-bI - \ K¿, c-WZ- n-sh tdmUv, I-Æ t¥mS-Øv se-bn≥ F-∂n-hn-Sß-fn¬ C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ 5 h-sc ssh-Zyp-Xn a - p-Sß - pw. ac-Sv sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ I-Æm-Sn-°mSv, tXma-kv ]pcw, N-º°-c, A-bn-\n-t£{Xw ]cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C∂p-cm-hnse 9.30ap-X¬ ssh-Io´v 5 h-sc ssh-Zyp-Xn- ap-S-ßpw. h-Sp-X-e sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ t_m-´p-sP-´n tdm-Un¬ s\-Snb-X-d {Sm≥kv-t^m-a¿ ]cn-kcw, P-\Iob tdmUv, Nm≠n-an√v ]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5.30h-sc ssh-Zyp-Xnap-S-ßpw. tImf-Pv sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ cm-a≥-Ip-´n-b-®≥ tdmUv, I-Æ-t¥mS-Øv se-bn≥, Nn-‰q¿ tdm-Un¬ h-f-™º-ew ap-X¬ ap√-t»-cn I-\m¬ tdm-Uv h-sc, kzm-an Nn-∑-bm-\-μ se-bn≥ F∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p-cm-hnse 9ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc `m-KoI-am-bn ssh-Zyp-Xn- ap-S-ßpw. ]-≈p-cp-Øn sk£-s‚ ]cn-[n-bn¬ C-S-s°m®n, ]m-ºmbn-aq-e, C-μn-cm-Km-‘n tdmUv, I-Æ-ßm-´v ]-cn-kcw, A-Izn-\mkv tImf-Pv ]-cn-kcw, I-º-\n∏-dºv, tNm-bv-kv tdmUv, ]-jvWn-tØm-Sv ]-cnk-cw F-∂n-hn-Sß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se 10ap-X¬ ssh-Io´v 5h-sc ssh-Zyp-Xnap-S-ßpw. ssh∏n≥: ktlm-Zc\K¿- apX¬- shfn-bØmw-]dºp-h-scbpw- A∏ßm-Sv- ap-X¬- Ip-gp-∏n≈n-hscbpw- cm-hn-se HºXpap-X¬- sshIo´v- 6.-30 hsc ssh-Zyp-Xn- ap-Sßpw.-

Ime-Sn: ta-Je - d-kn-U≥-kv Atkm-kn-tb-j≥ G-tIm-]-\-kan-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]Xntj-[ Iq-´mbv-a kw-L-Sn-∏n ®p. Su-Wn¬ A-\p-`-h-s∏-Sp-∂ K-Xm-K-X-°p-cp-°n-\p im-iz-X-]cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iys∏-´p \-S∂ - ]-cn-]m-Sn a¿-®‚ vk - v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v Fw F≥ hn-iz-\m-Y≥ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. C F≥ hn-iz-\mY≥ A-[y-£X - - h-ln-®p. hn _n kn-Zn¬ Ip-am¿, kn sI A≥h¿, h¿-Ko-kv tIm-bn°-c, kn ]n N{μ-{]-Im-iv t\-XrXzw \¬In.

ImeSn ta-J-e d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-L-Sn-∏n® {]-Xntj-[ Iq-´mbv-a

tk-hv ^m-Îv B-Ivj³ I-½n-än-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯n Po-h-\-¡mÀ [À-W \S¯n I-f-a-t»-cn: I-gn-™ 11 am-k-ambn {]-h¿-Ø-\w ]p-\-ÿm-]n°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tk-hv ^m-Œv B-£≥ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ^m-Œv sl-Uv Hm-^n-kv tK-‰n-\p ap-ºn¬ Po-h\-°m¿ Iq-´-[¿-W \-S-Øn. [¿W sI N-{μ≥-]n-≈ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F¬.-F≥.-Pn-bpsS hn-e tZ-io-b i-cm-i-cn-bn¬ e-`y-am-°p-I-bpw ]p-Xn-b bq-dnb πm‚ v A-\p-h-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xm-te ^m-Œn-\v em-`-ap≠m-°m≥ I-gn-bp-I-bp-≈q-sh∂v- N-{μ≥-]n-≈ A-`n-{]m-b-s∏´p. em-`-ap-s≠-¶n¬ am-{Xw {]-

h¿-Øn-®m¬ a-Xn-sb-∂ tI-{μkw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-sS \b-߃ Xn-cp-Ø-W-sa-∂pw \-„Øn¬ \n-∂pw ^m-Œn-s\ c-£s∏-Sp-Øm≥ K-h.-G-P≥-kn \n¿tZ-in-® km-º-Øn-I ]m-t°-Pv D-S≥ A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. Iq-´-[¿-W-bn ¬ ]n F-kv sk≥ A-[y-£-X h-ln-®p. t{S-Uv bq-\n-b≥ t\Xm-°-fm-b ]n F-kv A-iv-d-^v, hn F-kv ap-c-fn, F Fw bq-k-^v kw-km-cn-®p.-

ssk-‰n-°p-th-≠n ]-g-b sI.Fkv.B¿.Sn.kn. Ãm‚n-\p- k-ao]w \n-¿-an-® Hm-^n-kv a-μn-cw Fkv i¿-a Fw.F¬.F. D-Zv-LmS\w sN-bvXp. hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X -hln®p. Fw _n ky-a-¥-`-{Z≥, Fw Un ]u-temkv, F≥ F Aen, sI _n A-dp-ap-J≥, Fw sI \m-k¿ ]-s¶-SpØp.

¢m-kv

]-d-hq¿: B-e-ßm-Sv P-\-ssa {Xn t]m-en-kv ]-©m-b-Øn-se Ip-Spw-_{io Aw-K-߃-°p-th]-d-hq¿: Xm-eq-°v Fw-tπm-bo- ≠n t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv kv tIm˛Hm-]-td-‰o-hv skm- \-SØn.

D-Zv-LmS-\w

hn-tÃPv Hm-^nksd \n-b-an-¡-Ww: A-©p e-£w ImÀ-Up-S-a-IÄ¡v bq-¯v tIm¬-{K-kv `-£y-kp-c-£m-]-²-Xn-bp-sS B-\p-Iq-eyw Im-°-\m-Sv: Pn-√-bn¬ A-©p e-£-tØm-fw Im¿-Up-S-a-Iƒ°p `-£y-kp-c-£m-]-≤-Xn-bpsS {]-tbm-P-\w e-`n-°pw. \n-ehn¬ Pn-√-bn¬ B-sI 8,06,570 td-j≥ Im¿-Up-I-fm-Wp-≈-Xv. ]-Ip-Xn-bn-e-[n-I-hpw `-£y-kpc-£m ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-sa∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. kw-ÿm-\-sØ 3.-33 tIm-Sn td-

j≥ Im¿-Up-I-fn¬ 1.-56 tIm-Snbpw `-£y-kp-c-£ kv-Io-an¬ Dƒ-s∏-Spw. Pn-√-bn¬ \n-e-hn-se Im¿Up-I-fn¬ _n.-]n.-F¬. hn-`m-KØn¬-s∏-´ 10,400 Im¿-Up-Im¿°pw F.-F.-ssh. h-n-`m-K-Øn¬s∏-´ 39,100 Im¿-Up-Iƒ-°pw Hcp cq-] \n-c-°n-epw F.-]n.-F¬. F- k v . - F - k v . - h n- ` m- K - Ø n- s e

hn-ZymÀ-YnI-sf B-Z-cn¨p

B-ep-h: Xm-bn-°m-´pI-c sF-Un-b¬ ]-ªn-Iv kv-Iqƒ B-`n-ap-JyØn¬ D-b¿-∂ hnP-bw t\Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf B-Z-cn®p. dq-d¬ F-kv.]n. k-Xo-jv _nt\m sF.]n.F-kv.]-cn-]m-Sn D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]n.Sn.F. {]-knU‚ v {iol-cn A-[y-£-X h-ln®p. Nq¿-Wn°-c {Km-a-∏-©mb-Øv {]-knU‚ v im-¥m D-Æn-Ir-jv-W≥, kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ dq-_n kn-dn-bIv, am-t\-P¿ kn Fw bm-°q_v, kn sI ap-lΩ-Zv I-_o¿, sI F lm-cnkv, aq-k, ko\-Øv ]-s¶-Sp-Øp.

4,24,290 Im¿-Up-Iƒ-°v c-≠p cq] \n-c-°n-epw F.-]n.-F¬. hn-`mK-Øn¬-s∏-´ 2,41,780 Im¿-Up-Sa-Iƒ-°v 8.-90 cq-] \n-c-°n-epw A-cn e-`n-°p-∂p-≠v. Iq-Sm-sX bm-sXm-cp-hn-[ k¿-°m¿ s]≥-j-\p-I-fpw e-`n°m-Ø \n-cm-ew-_-cm-b-h¿-°v ]-Øp In-tem A-cn ku-P-\yam-bpw \¬-Ipw.-B-´ ]m-°-‰n-\v

12 cq-]-bpw I-d‚n-√m-Ø-h¿-°v en-‰-dn-\p 16 cq-] \n-c-°n¬ asÆ-Æ-bpw ]-Xn-hp t]m-se \¬-Ipw. Hm-Ww {]-am-Wn-®v F-√m-h¿°pw 14.-50 cq-] \n-c-°n¬ H-cp In-tem ]-©-km-c-bpw td-j≥ I-S-Iƒ h-gn hn-X-c-Ww sN-øp∂p-s≠-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. 2013 A-h-km-\-tØm-sS

_n.F-kv.F³.FÂ. sa-Km-ta-f

Zm-dp-Êemw FÂ.]n. kv-Iq-fn-s\ ssl-kv-Iq-fm-¡W-sa¶v

hmÀjn-I s]mXp-tbm-Kw

]-Ån-ta-S-bp-sS B-inÀ-hm-Zw

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y ]-cn-io-e-\ ¢m-kv s]-cp-ºm-hq¿: ]n.-F-kv.-kn. F¬.-Un. ¢m¿-°v ]-co-£-bv-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn-\v Ip-∂Øp-\m-Sv, tIm-Xw-aw-K-ew, aq-hm‰p-]p-g Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©p-I-fp-sS ]-cn-[n-bn-ep-≈ hn-I-emw-K D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ°m-bn ku-P-\y ]-cn-io-e-\ ¢m-kv s]-cp-ºm-hq-cn¬ kw-LSn-∏n-°p-∂p. ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Ip-∂-Øp-\m-Sv Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN©p-am-sbm 0484 2594622, 9497687806, 9496419946 F-∂ \º-dp-I-fn-sem _-‘-s∏-tS-≠Xm-Wv. B-Zyw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ 50 t]¿-°v am-{X-ta {]-th-i-\-ap≠m-bn-cn-°p-I-bp-≈q-sh-∂v Hm- t]m-]p-e¿-{^≠v sh-tßm-e G-cn-b B-tcmKyt_m-[-h¬°-c-W Imw-]-bn≥ Pn√m {]-knU‚ v hn sI ju-°Ø-en D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ^n-k¿ A-dn-bn-®p.-

Ip-Spw-_{io B-{i-b-¡mÀ-¡v Hm-W-¡näv hn-X-c-Ww -sN-bv-Xp I-f-a-t»-cn: I-f-a-t»-cn \-K-c-k-` Ip-Spw-_-{io \S-∏m-°p-∂ B-{i-b-]-≤-Xn-bn-se A-K-Xn-Iƒ°p-≈ Hm-W-°n-‰n-s‚-bpw h-kv-{X-ß-fp-sS-bpw hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w sN-b¿-am≥ P-am¬ a-W°m-S≥ \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn ¬ \-K-c-k-` sshkv-sN-b¿-t]-gv-k≥ A-\n-Xm e-Øo-^v A-[y-£X h-ln-®p.

Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-∑m-cm-b Sn F-kv A-_q-_-°¿, jn-Pp kp-[n-Ip-am¿, Iu¨-kn-e¿am-cm-b kn-±o-Jv, Zn-eo-]v, A-en-°p-™v, i-in, t__n, an-\n-I-cow, N-{μn-Im -]-fl-\m-`≥, _n.-Un.-Fkv. sN¿-t]-gv-k≥-am ¿, _n.-Un.-F-kv. I-Ωn-‰n-bwK-߃ B-{i-b-A-K-Xn-Iƒ F-∂n-h¿-N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

B-{i-b-]-≤-Xn-bn-se A-K-Xn-Iƒ-°p-≈ Hm-W-°n-‰v hn-X-c-tWm-Zv-LmS-\w I-f-a-t»-cn \-Kc-k-`m sN-b¿-am≥ P-am¬ a-W-°m-S≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

hn-ZymÀ-Yn bq-\n-b³ cq-]o-I-cn¨p Bep-h: F-S-b-∏pdw, a-\-°Øm-gw X-Jvh a-kv-Pn-Zv a-Zv-d-kbn¬ hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ cq-]oI-cn®p. D-kv-Xm-Zv sI Fw F-kv e-Øo-^v A-[y-£-X h-ln®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn sI ^mdqJv, C _n A-^v-km-\(eo-U¿am¿), kp-ssl¬ sI Fw, sI

3

Npcp¡¯nÂ

s]-cp-ºm-hq¿: _n.F-kv.F≥.F¬. s]-cp-ºm-hq¿ Un-hn-j≥ C-∂pw \m-sf-bpw ap-\n-kn-∏¬  Xr-∏q-Wn-Øp-d kn-tbm¨ k-ky-am¿-°‰ - n¬ sa-Km-ta-f \-SHm-Un-t‰m-dn-bw: Xr-∏q-Wn-ØpØpw. F-√m-hn-[ D¬-∏∂ - ß - f - pw d \-K-c-k-`-bp-sS B-`n-ap-Jyk¿-ho-kp-If - pw Hm-^d - p-If - pw CØn¬ A-Øw ˛2013]-cn-]m-Snhn-sS-\n-∂pw e-`n-°p-∂-Xm-Wv. bp-sS `m-K-am-bn hn-hn-[ I-em-]- s]-cp-ºm-hq¿: k-akv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√n-ao≥ hm-g- ta-f cm-hn-se F-´v ap-X-¬ sshcn-]m-Sn-Iƒ ˛-ssh-Io-´v 6.-00, ]m- °p-fw td-bv-©v hm¿jn-I s]mXp-tbm-Kw \-S-∂p. sN-ºd-°n _Zvv- Io-´v B-dp-hs - c D-≠m-bn-cn-°pw. cn-kv e-£v-an A-h-X-cn-∏n-°p-∂ cn-ø a-Zv d-k-bn¬ IqSnb tbm-K-Øn¬ F-kv.sI.sF.Fw.hn. `-c-X-\m-Syw-˛ ssh-Io-´v 6.-30, Xr- t_m¿-Uv ap-^-Øn-iv sI sI ^-co-Zp-±o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sd∏q-Wn-Øp-d B¿.-F¬.-hn. hnbv-©v {]-knU‚ v ]n F D-kv-am≥ _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Zym¿-Yn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ hn F ap-l-Ω-Zv-Ip-™v aue-hn tN-e-°pfw, sN-ºd-°n ap-kvenw P]-d-hq¿: h-≈p-h-≈n sIm-®m¬ \r-Ø k-‘y-˛ cm-{Xn ˛7.-30 amA-Øv {]-knU‚ v A-lΩ-Zv tXm-´-Øn¬ , ]n ]n A-ivd-^v a-∂m- sk‚ v.B‚-Wo-kv ]-≈n-ta-S  Im-e-Sn F-kv.F≥.Un.]n. \n kw-km-cn®p. _n-j-∏v am¿ t_m-kv-tIm ]psse-{_-dn: _p-[-kw-K]n F D-kv-am≥ _m-Jhn ({]-knU‚ v), F ]n ap-lΩ-Zv A-ivd- Øq¿ B-in¿-h-Zn-®p. hn-Im-cn.aw˛ssh-Io´v 6.00. ^v au-ehn, kn Fw l- ≥ au-ehn (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), hn ^m.\n-t°m-fm-kv a-Wn-]-d-ºn Xp-d-hpw-I-c: c≠mw \-º¿ F ap-l-Ω-Zv-Ip-™v aue-hn tN-e-°pfw (P-\-d¬ sk-{I´-dn), ]n A-¶-W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\-`m-K-am- Fw l- ≥ au-ehn, kn Fw A-–p¬ A-ko-kv au-ehn (tPm- ¬, tUm.tPm-kv Ip-dn-b-S-Øv, tUm.sN-dn-bm≥ Ip-\n-b-t¥m-Sbn kv-Izm-Uv h¿-°v˛cm-hn-se bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), kn-±o-Jv tam-f-Øv ({S-j-d¿), ]n ]n A-jv-d-^v Øv, ^m.sk-_m-Ãy≥ i-¶q-cn11apX¬. a-∂m\n (]-co£ t_m¿-Uv sN-b¿-am≥), sI D-kv-am≥ A-lv-k\n °¬, ^m.B‚-Wn k-l-Im¿(ssh-kv sN-b¿-am≥). an-I-Xzw h-ln-®p.

]cn-]mSn

KOCHI/ekm

_n Pp_v-\(k-_v eo-U¿-am¿), Fw F-®v A-Pv-a¬(_m-e-th-Zn {]-knU‚ v), sI sF A-\kv, sI F≥ A≥-km-^v(ssh.{]kn-U‚p-am¿), sI F-kv BZn¬(sk-{I´-dn), _-Z¿ Sn F, Pmknw sI _n (tPm.sk-{I-´-dnam¿), ^¿-lm≥ kn sI ({S-j-

d¿). _m-en-Im-th-Zn A¬jn-b sI Fw ({]-knU‚ v), sI Fw \n-In-e, lmcn-\ ]n Sn(ssh.{]kn-U‚p-am¿), sI Fw ap-lvkn\(sk-{I´-dn), sI Fw A-^v-Zn\, \bo-d sI F®v (tPm.sk{I´-dn), ]n F A-a¬ ^m-Øn-a ({S-jd¿) Xn-c-s™-Sp-Øp.

A-\p-kv-a-c-W -k-t½-f-\w Im-°-\m-Sv: Xr-°m-°-c a-fiew {]-kn-U‚pw \-K-c-k-` Iu ¨-kn-e-dp-am-b sI sF ap-l-ΩZv Ip-™v A-\p-kv-a-c-W-k-tΩf-\w ]-S-ap-K-fn¬ tªm-°v tIm ¨-{K-kv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn sI ap-l-Ω-Zm-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I¿-j-I tIm¨-{K-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® N-S-ßn¬ sF.-F≥.-Sn.-bp.kn. kw-ÿ-m-\ k-an-Xn-bw-Kw sI Fw D-Ω¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. a-ln-fm tIm¨-{K-kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn em-en tPm^n≥ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b jmPn hm-g-°m-e, A-Pn-Xm X-¶∏≥, P-jo-\m \n-jm-Zv, a-fi-ew sk-{I-´-dn sI sI A-\n¬-Ipam¿, Sn ]n X-¶-∏≥, jm-Pn πmti-cn, d-^o-°v kw-km-cn-®p. I¿j-I tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]kn-U‚ v ]n F ^-k-ep A-[y£-X h-ln-®p.

Bep-h: Nm-e° - ¬ tI-{μ-am-bn 30h¿-j-°m-e-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ Zm-dp- emw F¬.]n.. kvIq-fn-s\ ssl-kv-Iq-fm-°n D-b¿Øm-\p-≈ \-S]-Sn A-Sn-b¥ - c - a - mbn ssI-s°m-≈W - s - a-∂p ]n.Sn. F. tbm-Kw k¿-°mcn-t\m-Sv Bh-iy-s∏´p. Cu ta-J-e-bn¬ aqeym-[n-jvTn-Xhpw am-Xr-Im-]-chp-am-bn tk-h\ - w- \-SØ - n-hc - p-∂ hn-Zym-eb - a - m-Wv Zm-dp- e - mw. B-bn-c-Øn-e-[n-Iw hn-Zym¿Yn-Iƒ ]Tn-°p-∂ hn-Zym-e-bØn¬ G-sd B-[p\n-I ku-Icy-ßfpw \n-e-hn-ep≠v. ]-Øph¿-jw ap-ºp K-Ãv hn-⁄m-]-\Øn¬ C-Sw-tX-Sn-bn´pw A-hkm-\-\n-anjw Cu kv-Iq-fn-s\ H-gn-hm-°p-I-bm-bn-cp∂p. kv-Iqfn-s\ ssl-kv-Iq-fm-°n D-b¿-

]p-Xn-b Im¿-Up-Iƒ \¬-tI≠-Xm-Wv. A-Xn-s‚ \-S-]-Sn-Iƒ H-∂pw X-s∂ C-Xp-h-sc B-cw-`n-®n-´n√. ]p-Xn-b Im¿-Up-Iƒ hn-X-cW-Øn-\p X-øm-dm-hp-tºmƒ `£y- k p- c - £ m- ] - ≤ - X n- b n- s e Im¿-Up-S-a-I-sf th¿-Xn-cn-®n-cn°pw. H-cmƒ-°v A-©p-In-tem A-cn-bm-Wp e-`n-°p-I.

Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p Im¬e-£w t]¿ H-∏n-´ \n-thZ\w hn-Zym-`ym-k-h-Ip-∏v a-{¥n°S-°w \¬-Ip-hm\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. ]n.Sn.F. `m-c-hmln-Ifm-b sI F-kv DΩ¿, APn-Øv-Ip-am¿, N-{μn-I, sse-e, A-–p¬ Icow I√q¶¬, sI Fw _m-h, kv-Iqƒ am-t\-P¿ A–p¬ k-emw, F-®v.Fw. sI F ^mlnw kw-_-‘n®p.

{]-Xn-tj-[n¨p tIm-X-aw-Kew: P-∑-`q-an te-JIs\ B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ {]Xn-Iƒ-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v {]-kv ¢-_v {]-knU‚ v sI F-kv kp-Kp-W ≥, sk-{I´-dn tPm-jn A-d-°¬ B-h-iy-s∏-´p.

s]-cp-ºm-hq¿: sh-tßm-e ]md-a-S Zp-c¥-sØ Xp-S¿-∂v kkv-s]≥-j-\nem-b hn-t√Pv Hm-^n-k¿-°v ]I-cw a-s‰m-cp Hm^nksd \n-b-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew IΩ-‰n cw-K-sØ-Øn. k¿-°m-cn-s‚ _-lp-P-\ ]-≤Xnbm-b kntdm em‚ vse- v _-≤-s∏-´ Kp-W-t`m-‡m-°-ƒ°v B-h-iyam-b tc-J-Iƒ e-`n-°p-hm≥ sh-tßm-e hn-t√Pv Hm-^nkn¬ XS w t\-cn-Sp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew IΩn-‰n {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØØn-bXv. Fw B¿ dn-bm-kv ]n F jn-lm_v, sI sI j-ao¿, t_-kn¬ tP-°_v, H bp j-ao¿ kw-km-cn®p.

bph-Xn-sb Im-Wm-\n-sÃ-¶v ]-cmXn

]-d-hq¿: c-≠p-Ip-´n-I-fp-sS A-Ωbm-b bp-h-Xn-sb Im-Wm-\ns√-∂ ]-cm-Xn-bn-t∑¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp. sIm√w \n-c∏n¬-ho-´n¬ Ip™p-tam-s‚ a-Iƒ c-ay(24)sb a-™p-Ω-enep-≈ hm-S-I-ho-´n¬-\n-∂pw Im-Wm-\n-s√-∂m-Wv ]-cmXn. Cuam-kw Ggmw Xn-ø-Xn-ap-X-em-Wv H-cp-h-b- p-≈ C-f-b s]¨Ip-´n-bp-sam-Øv Im-Wm-Xm-bXv. aq-Ø-Ip-´nbpw `¿-Ømhpw Kƒ-^n-emWv. G-eq¿ F-kv.sF. F≥ Fw kp-tc-jv tI-skSp-Øv A-t\zj-Ww B-cw-`n®p.

HmW-¨-´ B-cw-`n¨p

Ime-Sn: Im-™q¿˛Im-en dq-d ¬ k-lI-c-W _m-¶ns‚ HmW-®-¥ Im-™q-cn¬ B-cw-`n®p. \n-tXym-]-tbm-K h-kv-Xp-°fp-sS hn-e ]n-S-n-®p-\n¿-Øm≥ k¿-°m¿ s]m-Xp-hn-]-Wn-bn ¬ C-S-s]-Sp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xpd-∂ Hm-W-®-¥ A≥-h¿-kmZØv Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. _m-¶v {]-kn-U‚ v tPm-bv t]mƒ A-[y-£-X- h-ln®p. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v an-\n h¿-Ko-kv B-Zy-hn¬-∏-\ \-SØn. sI Un ]u-temkv, kPn ]-≈n-∏mS≥, sI kn am¿-´n≥, B‚p X-fnb≥, Fw sF tZ-h- n-°p´n, kn-dn¬ C-S-t»-cn kw-km-cn®p.

_m-¦v D-Zv-LmS\w

]-d-hq¿: I-cp-am-eq¿ k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶n-s‚ \-ho-Icn-® B-ÿm-\-a-μn-cw _m-¶v {]-knU‚ v hn F≥ kp-\n¬ DZv-LmS-\w sN-bvXp. ssh-kv {]-knU‚ v sI _n Ir-jv-W-Zmkv A-[y-£-X- h-ln®p. Fw sI tPm¿Pv, Pq-Un‰v, Fw sI _m_p, Sn ]n jmPn, ]n B¿ cLp, sI B¿ \-μ-Ip-am¿, sI kn hn-t\m-Zv Ip-am¿, Fw F¬ tPmbv, H sI B-\-μ ≥ kwkm-cn-®p. _m-¶n-s‚ sh _v-ssk-‰v, tk-^v sU-t∏m-kn-‰v tem°¿, hm¿-[-IyIm-e s] ≥j≥, hn-Zym-`ym-k ]p-c-kv-Imc-hn-Xc-Ww F-∂n-hbpw \-S∂p.

t]m-]p-eÀ-{^-−v B-tcmKyt_m-[-h¡-c-W Imw-]-bn³ sh-tßm-e: -t]m-]p-e¿-{^-≠v B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W Imw-]-bn-s‚ sh-tßm-e G-cnbm-X-e D-Zv-Lm-S-\w t]m-™mt»-cn P-Mv-j-\n¬ Pn-√m {]-knU-‚ v hn sI ju-°-Ø-en \n¿h-ln-®p. D-ssa¿ sI ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. hm-g-°pfw tªm-°v sa-w-_¿ F≥ F A\-kv B-tcm-Ky k-tμ-iw \¬In. tbm-K-{]-Z¿-i-\w hn sI d^o-Jpw kw-L-hpw \-S-Øn. t]m-™m-t»-cn bq-\n-‰v {]-knU‚ v sI ]n jw-\m-kv, sI Fkv \u-jm-Zv kw-km-cn-®p. s\-Spt¥m-Sv P-Mv-j-\n¬- \n-∂m-cw-`n® ssk-°nƒ dm-en t]m-™mt»-cn-bn¬ k-am-]n-®p.B-e-ßm-Sv: hym-bm-aw io-e-am-

°q, B-tcm-Kyw kw-c-£n-°q F-∂ t]m-]p-e¿ {^-≠v Imw-]bn-s‚ B-e-ßm-Sv G-cn-bm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \-S-Øn. Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn kw-

L-Sn-∏n-® Iq-´-tbm-´w F-kv.Un.-]n.-sF. B-e-ßm-Sv ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn k-em-lp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v t_m-[-h¬-°-c-

W ¢m-kpw tbm-K-¢m-kpw \-S∂p. G-cn-bm {]-kn-U-‚ v sj_o¿, sk-{I-´-dn k-Øm-¿ tIm´-∏p-dw F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn \S∂ Iq-´-tbm-´w F-kv.Un.]n.sF. B-e-ßm-Sv ]-©mb-Øv sk-{I´-dn k-em-lp-±o≥ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p

tdm-Uv kpc-£; Iq-Sp-X b-{´-§Ä hm§pw e-Iv-kn-ao-ä-dpw sU-kn-_ ao-ä-dpw hm-§m³ Xo-cp-am\w Im-°-\m-Sv: {Sm-^n-Iv \n-b-a-ewL-\-߃ I-s≠-Øm≥ B-[p\n-Ib - {- ¥-߃ e-`y-am-°m≥ Ie-IvS- ¿ ]n sF sj-bv° - v ]-co-Xns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tdm-Uv kp-c-£m-k-an-Xn-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. hm-l-\-ß-fp-sS sh-fn-®-Øn-s‚ A-f-hp I-s≠Øm≥ e-Iv-kn-ao-‰-dpw tlm-Wns‚ i-–w A-f-°p-∂ sU-kn_¬ ao-‰-dpw A-Sn-b-¥-c-am-bn hm-ßpw. t]m-en-kn-\pw tam-t´m¿hm-l-\-h-Ip-∏n-\pw C-h c-s≠Æw ho-Xw B-Zyw e-`y-am-°pw. C-Xn-\p-≈ ^-≠n-\m-bn kwÿm-\ tdm-Uv kp-c-£m-k-an-Xnsb k-ao-]n-°pw. ÿn-c-am-bn KXm-K-X-\n-b-a-ew-L-\w \-S-Øp∂-h-sc I-s≠-Øm≥ {]-tXy-I tkm-^v‰ - v sh-b¿ D-≠m-°pw. tdm-

Up-If - n¬ sse≥ {Sm-^n-Iv I¿-i\-am-bn \-S-∏m-°pw. C-Xn-\p-≈ ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°pw. tdmUv Sm-dp sN-øp-∂ I-cm-dp-Im-cs‚ t]-cpw t^m¨ \-º-dpw {]Z¿-in-∏n-°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp°pw. tdm-Uc - n-In¬ A-\[ - n-Ir-X ]-c-ky-߃ ÿm-]n-°p-∂-Xns\-Xn-tc-bp-≈ \-S] - S- n Xp-Sc - pw. C-Xp-h-sc sIm-®n \-K-c-Øn ¬ am-{Xw 22 ÿm-]-\-߃-s°Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp. ]-cntim-[-\ I¿-i-\-am-°n-b-tXmsS ]n-g-bn-\-Øn¬ h¿-j-Øn¬ 15 tIm-Sn cq-] k¿-°m-cn-te-°p In-´p-∂p-≠v. t]m-en-kpw tamt´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏pw tN¿-∂mWv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. ssk-°n-fp-I-fn¬ I-dp-Ø s]bn‚n-\p ]-Ic - w Xn-fß - p-∂h - A-

Sn-®m¬ cm-{Xn-bn-ep-≠m-hp-∂ A]-I-Sw H-gn-hm-°m-sa-∂ \n¿-tZiw tbm-K-Øn¬ D-b-¿-∂p. sIm®n \-Kc - Ø - n¬ \m-ep ta¬-∏m-e߃ \n¿-an-°m≥ Xo-cp-am-\a - m-bXm-bn I-eI - vS- ¿ A-dn-bn-®p. C-S∏ - ≈n, ssh-‰n-e, I-fa - t- »-cn, Ip-≠∂q¿ F-∂n-hn-Sß - f - n-em-Wn-Xv. CS-∏-≈n-bn-te-Xn-\p-≈ ÿ-e-saSp-∏v \-S-]-Sn Xp-S-ßn. ssh-‰n-ebn¬ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p-≈ cq-

]-tc-J B-bn. sa-t{Sm sd-bn-ep-ambn _-‘-s∏-´v Fw.-Pn.-tdm-Un¬ ]-Wn Xp-Sß - p-tºmƒ K-Xm-KX - w c-≠p-h-cn-bm-t°-≠n-h-cpw. Cu Im-e-b-f-hn¬ Ip-sd hm-l-\߃ ]p-t√-∏-Sn ]m-e-Øn-eq-sS Xn-cn-®p-hn-t´-≠n-h-cpw. A-Xn-\m ¬ Cu ]m-eØ - n-se tSmƒ ]n-cnhv Ip-d-®p-Im-e-tØ-°v \n¿-Ønh-bv-°m≥ k¿-°m-cn-t\m-S-`y¿Yn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-09-11  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-09-11  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-09-11

Advertisement