Page 1

2 AZ_n-¿ h-\n-Xm tImf-Pv bq-\n-b³ `m-c-hm-ln-I-Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

sIm-®n: A-Z-_n-ø h-\n-Xm tImf-Pn-se X-lv-Zo-_p D-e-_ hnZym¿-Yn A-tkm-kn-tb-j-s‚bpw sh-fn-®w am-K-kn-s‚-bpw 2013˛14 h¿-j `m-c-hm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp. `m-c-hm-ln-I-fm-bn a≥-kn-ø a-™p-Ω¬({]-kn-U‚ v), ap-lvkn-\ ]-≈n-°-c(P.-sk-{I-´-dn), dp-ss_-Z G-eq¿(ssh.-{]-knU‚ v), kp-a-ø ap-∏-Ø-Sw(tPm.sk-{I-´-dn), saw-_¿-am-cm-bn k\q-P ssh-°w, A¿-^n≥ ]-≈n°-c, k-Pn ssk-Xp ]-≈p-cpØn, jw-kn-e s]-cn-ßm-e, ^mØn-a im-¥n-Kn-cn, j-ao-\ Ip©m-´p-I-c, j-l-\ sh-fn-b-Øp\m-Sv F-∂n-h-tc-bpw Xn-c-s™Sp-Øp. sh-fn-®w am-K-kn≥ `m-c-hmln-I-fm-bn ap-_o-\ sN-ß-a-°mSv(F-Un-‰¿), ap-^o-Z tXm-´p-apJw, A≥-kn-e F-S-Ø-e(k-_v F-Un-‰¿) F-∂n-h-tc-bpw d-lv-aØv F-S-Ø-e, ^-ko-e ]-≈n-°c(sse-t{_-dn-b≥), C- -Øv Ip-©m-´p-I-c, ap-^o-Z tXm-´p-apJw, a≥-kn-b a-™p-Ω¬, ap_o-\ sN-ß-a-\m-Sv, kp-a-ø _ohn \o-dn-t°m-Sv, sj≥-kn-b Geq¿ F-∂n-h-sc b-Ym-{I-aw Cw•o-jv ¢-_v, A-\m-\m-Zn¬ A-d_n, a-e-bm-fw k-am-Pw `m-c-hmln-I-fm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

sk-an-\mÀ XpS§n I-f-a-t»cn: I-f-a-t»-cn sk‚ v. t]mƒ-kv tIm-f-Pv km-º-Øn-I im-kv-{X hn-`m-K-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Zzn-Zn-\ in¬-∏-im-e tIm-f-Pv sk-an-\m¿ lm-fn¬ Bcw-`n-®p. a-{¥n C-{_m-lnw-Ip-™v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tIm-f-Pv amt\-P¿ ^m-Z¿ s^-en-Iv-kv N°m-e-°¬ A-[y-£-X h-ln®p. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm.F-Uv hn≥ tk-hy¿, km-º-ØnI im-kv-{X ta-[m-hn tUm.-kmen-bm-Ω tPm-_v, {]-^.-hn kn B‚-Wn, sIm-®n dq-d¬ A-°mZ-an U-b-d-Iv -S¿ tUm.-am¿-´n≥]m-{Sn-Iv kw-km-cn-®p.

a-Zv-d-k{]-th-i-t\mÂ-khw Bep-h: Ip-cp-∂p-Iƒ A£-ctem-I-tØ-s°-Øn-b-t∏mƒ k¶-Shpw ]-cn-`-h-hp-am-bn a-Zv-d-kI-fn-se {]-th-i-t\m¬-khw hn-]p-e-am-bn \-S∂p. A-[y-b-\h¿-jm-cw-`-tØm-S-\p-_-‘n-®mWv Bep-h ta-J-e-I-fn-se hnhn-[ a-Zv-d-k-I-fn¬ {]-th-it\m¬-k-h-߃ h¿-Wm-`-h-ambn kw-L-Sn-∏n-®Xv. B-Zym£-cw \p-I-cm-s\Ønb Ip-cp-∂p-Iƒ-°p a-[p-c-]-elm-c-߃-°p ]pd-sa ]m-b-khn-X-c-Whpw ]-e-bn-S-ß-fnepw kw-L-Sn-∏n-®n-cp∂p. F-S-b-∏p-dw Jm-Pm ap-Av-\p±o≥ Nn-jv-Øn-b {_m-©v a-Zv-dk(sI. Fw.kn)bn¬ \-S-∂ NS-ßp-Iƒ-°v D-kv-Xm-Zv sI Fw F-kv e-Øo-^n t\-XrXzw \¬ In. ku-Øv A-Sp-hm-t»-cn _pkv-Xm-\p¬ Deqw a-Zv-d-k-bn¬ -\S-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v Camw A–p√ ss^kn, C-{_mlnw apkveym¿, A-–p¬ ka-Zv Zm-cnan, B-ep-h tk-´v a-kv-Pn-Zv a-Zv-d-kbn¬- \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v JØo-_v hn ]n F ^-co-Zp-±o≥ auehn, sj-^o-Jv _m-Jhn, kn sI A-ao¿, A-{¥q-´n t\-XrXzw \¬In.

sh-t§m-e-bn `-c-Ww A-«n-a-dn-¡m³ \o-¡w; hn-a-X hn-`m-Kw cw-K¯vv s]-cp-ºm-hq¿: tIm¨-{K-kn¬ {Kq-∏p X-¿-°w cq-£-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p ssh-kv {]-kn-U‚ v ÿm-\w \-„-am-b sh-tßm-e ]-©m-b-Øn¬ `-c-W-am-‰-Øn\p km-[y-X. {]-kn-U‚n-s\-Xntc A-hn-izm-kw sIm-≠p-h-cm\m-Wp hn-a-X hn-`m-Kw A-Wn-bd-bn¬ c-l-ky-\-o-°w k-Po-ham-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ssh-kv {]kn-U‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ HutZym-Kn-I ÿm-\m¿-Yn-sb ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn F {Kq-∏v ÿm\m¿-Yn hn-P-bn-®-tXm-sS-bm-Wp `-c-W-am-‰-Øn-\p I-f-sam-cp-ßn-

Øn-se ssj-\n hn-P-bn-®-Xv. sa ¿-en tdm-bv B-bn-cp-∂p Hu-tZymKn-I kv-Ym-\m¿-Yn. tIm¨-{K-kv Aw-K-hpw hnZym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\p-am-b Sn ]n G-eymkn-s‚ thm-´p A-km-[p-hm-bn. a-s‰m-cw-Kw in-h≥ I-Z-fn Xn-cs™-Sp-∏n¬ \n-∂p hn-´p-\n-∂p. C-Xv -F- hn-`m-Kw H-cp-°n-b Xnc-°-Y-b-\p-k-cn-®m-bn-cp-∂p. apkv-enw eo-Kn-s‚ aq-∂p Aw-K-ßfn¬ H-cmƒ am-{X-am-Wv Hu-tZymKn-I kv-Ym-\m¿-Yn-°v thm-´v sNbv-X-Xv. dm-^n-bm C-{_m-lnw,

sI ]n A-–pƒ P-em¬ F-∂nh¿ -F- hn-`m-K-tØm-sSm-∏w \n-∂p. D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ hn-Pbn-® sI C Ip-™p-ap-l-Ω-ZmWv F- hn-`m-K-Øn-s‚ A-´n-adn \o-°-sØ F-Xn¿-Ø ap-kvenw eo-Kn-s‚ Aw-Kw. C-S-Xp-ap∂-Wn B-Zyw X-ß-fp-sS kv-Ym\m¿-Yn-I-sf \n-›-bn-®p-sh-¶nepw tIm¨-{K-kn-se ]-S-e-∏nW-°w ap-X-em-°n kv-Ym-\m¿Yn-sb ]n≥-h-en-®p -F- hn-`mK-sØ ]n-¥p-W-bv-°p-I-bm-bncp-∂p.-

C-dn-tK-j³ I-\m ssI-tb-dn a-Xn- sI-«m³ {iaw; tNc-am³ ]-en-i-cln-X [-\-Im-cy Øm]-\w hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ \nÀ-am-Ww XSªp cm-Py-¯n-\v am-Xr-I-bm-h-Ww: sF.F-kv.Fw. sIm-®n: C-¥y-bn-se B-ZysØ ]-en-i-c-ln-X [-\-Im-cy ÿm-]-\-am-b tN-c-am≥ ss^\m≥-jy¬ k¿-ho-kn-s‚ {]h¿-Ø-\-߃ cm-Py-Øn-\p amXr-I-bm-hp-∂ cq-]-Øn¬ sIm≠p-t]m-Ip-hm≥ {In-bm-fl-I \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sF.-F-kv.-Fw. Pn-√m sk-{I-´dn-tb-‰v B-h-iy-s∏-´p. ]-en-i-c-ln-X [-\-I-cy-ÿm]-\-߃-°p th-≠n a-e-bm-fn-

Iƒ Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. A\p-h-Z-\o-b-am-b am¿-K-Øn¬ kº-Øn-\p h-f¿-®-bp-≠m-°-Wsa-∂v B-{K-ln-°p-∂-h-cp-sS B-h-iyw \n¿-h-ln-®p-sIm-Sp°p-hm≥ Cu ]-en-i-c-ln-X [-\Im-cy-ÿm-]-\-Øn-\p I-gn-bWw. Im-Sp-]n-Sn-®p-In-S-°p-∂ hJ-^v kz-Øp-°-fp-sS b-Ym¿-Y h-f¿-®-bv-°pw k-ap-Zm-b-t\-´Øn-\pw Im-c-W-am-hp-∂ tN-cam≥ \n-t£-]- ]-cn-]m-Sn-I-sf-

°p-dn-®p a-l-√p-Iƒ Ku-c-h-amb ]T-\w \-S-Ø-Ww. k-]v-Xw-_¿ 15\p \-S-°p-∂ Iyp.-F-®v.-F¬.-F-kv. kw-K-aØn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ tbmKw hn-e-bn-cp-Øn. tbm-K-Øn¬ Pn-√m-{]-kn-U‚ v A-\-kv \-Zv-hn A-[y-£-X- h-ln-®p. ]n C A^v-k¬, ]n F-^v A-kv-ew, dnbm-kv _m-h, A≥-h¿, Fw sI k-Ko¿, Fw F-®v ^m-cn-jv, ^nbm-kv ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.-

B-ep-h: Ip-´-a-ti-cn K-h.-sslkv-Iq-ƒ ssa-Xm-\-Øn-\-cn-In-eqsS-bp-≈ I-\m¬ _-≠v ssItb-dn a-Xn¬ sI-´m-\p-≈ {i-aØn-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn \¬-In. C-tX-Xp-S¿-∂v d-h-\yq hn-t√Pv Hm-^n-k¿ ÿ-e-sØ-Øn Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-am-Ww \n¿-Øn-h-∏n-®p. I-\m¬ _-≠n-te-°n-d-°n aXn¬ sI-´p-∂-Xv C-Xn-eq-sS-bp≈ bm-{X-°v _p-≤n-ap-´p-≠m°p-s∂-∂pw ssI-tb-‰w X-S-bW-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´m-Wv ]cm-Xn \¬-In-b-Xv. A-h-[n Zn-h-

k-ß-fn¬ a-Xn¬ sI-´m-\p-≈ {i-aw \m-´p-Im-cn-S-s∏-´p X-S™n-cp-∂p. ssa-\¿ C-dn-tKj≥ hn-`m-Kw a-Xn¬ sI-´p-∂Xn¬ X-S- -an-s√-∂p Im-Wn-®v B-h-iyw h-∂m¬ s]m-fn-®p am‰-W-sa-∂p-≈ \n-_-‘-\-tbmsS a-Xn¬ sI-´m≥ F≥.-H.-kn. \¬-In-b-Xv ssI-tb-‰-amsW-∂p A-dn-™p sIm-≠p Xs∂-bm-sW-∂v ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ I\m-en-te-°p sk-]v-Sn-Iv Sm-¶v Hu-´v-se-‰v h-®-Xn-s\-Xn-tc-bpw ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ hn-`m-K-Øn\p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw \-

Xr-¡m¡c \-K-ck-`m- tbm-K-¯n F,sF I-¿m-¦-fn Im-°-\m-Sv: sN-b¿-am≥ ÿm-\sØ- -s®m-√n X¿-°w cq-£-amb Xr-°m-°-c \-K-c k-`m-tbm-KØn¬ F,sF Iu¨-kn-e¿-am¿ X-Ωn¬ I-øm-¶-fn. an-\n-Sv-kv e`n-°m-Ø-Xn-s\-s®m-√n-bp-≠mb X¿-°w -Iu¨-kn¬ tbm-KØn¬ hm-t°-‰-hpw _-l-f-hpw aq-ew A-e-t¶m-e-s∏-´p. t]m-enkv Im-h-en¬ ]n-∂o-Sv tbm-Kw Xp-S¿-s∂-¶n-epw A-P-≠ N¿-® sN-øm-sX c-≠p a-Wn-tbm-sS sN-b¿-am≥ ]n sF ap-l-Ω-Zm-en tbm-Kw ]n-cn-®p hn-Sp-I-bpw sNbv-Xp. \-K-c-k-` Iu¨-kn¬ cmhn-se 11 \p tN¿-∂-t∏m-gm-Wp kw-`-h-߃ A-c-tß-dn-b-Xv. Ign-™ B-dp Iu ¨-kn¬ tbmK Xo-cp-am-\-Øn-s‚ an-\n-´v-kns‚ tIm-∏n B-h-iy-s∏-´p tIm

¨-{K-kv Aw-K-hpw hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\p-amb h¿-Ko-kv ]u-tem-kv cw-K-Øp h-∂-tXm-sS-bm-Wp {]-iv-\-߃°p Xp-S-°w. X¿-°-Øn-\n-sS -¢¿-°n-t\mSp A-P-≠ hm-bn-°m≥ sN-b¿am≥ \n¿-tZ-in-®p. A-Xp-{]-Imcw ¢¿-°v A-P-≠ hm-bn-®p Xp-Sßn-b-t∏mƒ ssa-°v ]n-Sn-®p hmßp-I-bpw X¿-°w ]-cn-l-cn-°msX A-P-≠ {]-Im-c-ap-≈ \-S-]Sn {I-a-߃ Xp-S-ßm≥ A-\p-hZn-°p-I-bn-s√-∂pw h¿-Ko-kv ]u-tem-kv ]-d-™p. Cu k-abw hm-t°-‰-hpw _-l-f-hpw D≠m-°n-b h¿-Ko-kn-s\ tbm-KØn¬ \n-∂p k-kv-s]‚p sN-bvX-Xm-bn sN-b¿-am≥ {]-Jym-]n®p. h¿-Ko-kn-t\m-Sp Iu¨-kn

¬ lmƒ hn-´p ]p-d-Øp t]m-hW-sa-∂pw sN-b¿-am≥ B-h-iys∏-´p.-- F-∂m¬ C-Xv Aw-Ko-I-cn°m-sX Iu¨-kn¬ lm-fn¬ h¿-Ko-kv Ip-Øn-bn-cn-∏p k-a-cw \-S-Øn. C-Xn-\n-sS \-K-c-k-`-bn-se C-S-Xp Iu¨-kn-e¿-am-cpw _l-fw h-®-tXm-sS {]-iv-\w Iq-SpX¬ cq-£-am-bn. k-kv-s]≥-Uv sN-ø-s∏-´ Iu¨-kn¬ Aw-KsØ ]p-d-Øm-°m-sX tbm-K \S-]-Sn-Iƒ Xp-S-cm-\m-hn-s√-∂mbn-cp-∂p C-S-Xp Iu¨-kn-e¿am-cp-sS B-h-iyw. C-tX-Øp-S¿∂p t]m-en-kn-s\ hn-fn-®p k-kvs]≥-UvsN-bv-X Aw-K-sØ ]pd-Øm-°m-\m-bn sN-b¿-am≥ Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS A-`n-{]mbw B-cm-™p. 43 Aw-K Iu¨-

kn-e¿-am-cn¬ 42 t]¿ lm-P-cmbn-cp-∂-Xn¬ tIm¨-{K-kn-se A-©p Iu¨-kn-e¿-am¿ H-gnsI a-s‰-√m-h-cpw sN-b¿-am-s‚ A-`n-{]m-b-Øn-\p A-\p-Iq-e-amb \n-e-]m-sS-Sp-Øp. I-f-a-t»-cn kn.-sF. Pn-\-tZ-h-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-sk-Øn sN-b¿am-\p-am-bpw h¿-Ko-kp-am-bpw kw-km-cn-s®-¶n-epw C-cp-hn-`m-Khpw A-h-cp-sS Xo-cp-am-\-Øn¬ D-d-®p \n-∂p. Iu¨-kn-e¿-am¿ X-Ωn¬ ]c-kv-]-cw t]m¿-hn-fn-bpw hm¿°p X¿-°-hpw A-c-tß-dn-b lm-fn¬ A-\n-„ kw-`-h-߃ D≠m-hm-Xn-cn-°m≥ t]m-en-kv ]pd-Øp \n-e-bp-d-∏n-®p. c-≠p aWn-tbm-sS `-£-W-Øn-\m-bn tbm-Kw ]n-cn-®p-hn-´-tXm-sS-bm-

Wp kw-L-j¿-Øn-\p A-b-hp≠m-b-Xv. aq-∂-c-tbm-sS ho-≠pw tbmKw tN-cp-∂-Xn-\m-bn Iu¨-kne¿-am¿ lm-fn¬ {]-th-in-®-t∏gpw P-\-°q-´w \-K-c-k-`- Hm-^nkn-\p Np-‰pw Zr-Iv -km-£n-I-f-mbn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv \-S-∂ Iu¨kn¬ tbm-K-Øn¬ h¿-Ko-knt\m-Sp lmƒ hn-´p ]p-d-Øp t]mh-W-sa-∂pw h¿-Ko-kn-s\-Xn-tcbp-≈ A-®-S-°-\-S-]-Sn-bpw t]men-kn¬ \¬-In- ]-cm-Xn-bpw ]n≥-h-en-°p-∂-Xm-bpw sN-b¿am≥ A-dn-bn-®p. {]-Xn-]-£mw-K߃ \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[- {]I-S-Øn-\p Fw F tam-l-\≥, F Fw Ip-™p-a-c-bv -°m¿, Fw sP Un-Iv-k≥, ]n kn a-\q-]v F∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-hm-¯ s]¬-Ip«-n¡v ]o-U\w; am-Xm-hpw Im-ap-I-\pw A-d-Ìn sIm-®n-: hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w\¬-In- {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-® tIkn¬ am-Xm-hn-s‚ Im-ap-I-≥ Ad-kv-‰n¬. a-I-sf ]o-Un-∏n-°m≥ H-Øm-i sN-bv -X am-Xm-hn-s\bpw A-d-Ãp sN-bv-Xp. N-º-°-cbn¬- hm-S-I-bv-°v- Xm-a-kn-°p∂ B-c-°p-∂w- kz-tZ-in-bm-b am-Xm-hv sk-en≥ tPm-k-^v (42), Im-ap-I≥ tN¿-Ø-e \m-ep-

kn-en-−-dp-IÄ I-cn-©-´-bn kp-e-`w fw Im-Øn-cn-t°-≠ Zp-c-h-ÿbm-Wv. tlm-´-ep-Iƒ, X-´p-I-SIƒ, t_-°-dn, t_¿-a, Im-‰-dn-Mv k¿-ho-kp-Iƒ F-∂n-h¿-°m-Wv Iq-Sn-b hn-e-bn¬ I-cn-©-¥bn¬ hn¬-°p-∂-Xv. k-]v-Xw_¿ B-Zy-hm-c-tØm-sS k-_vkn-Un _m-¶p h-gn B-°p-sa-∂ {]-Jym-]-\w h-∂-tXm-sS B-hp∂-{X em-`w tIm-øm-\p-≈ \o-°am-Wv C-t∏mƒ k-Po-h-am-bn-´p≈-Xv. cm-{Xn Im-e-ß-fn-epw Ak-a-b-Øpw tKm-Uu-Wp-I-fn¬ \n-∂pw C-Ø-cw H-fn-®p I-Sج ]-Xn-hm-Wv. t\-cy-aw-K-ew, Du-∂p-I¬, Nm-Ø-a-‰w {]-tZ-i-ß-fn¬ Km¿ln-I D-]-t`m-‡m-°-fp-sS I-W£≥ ]m-kv _p-°p-Iƒ 50 apX¬ 100 h-sc ssI-h-i-ap-≈ Icn-©-¥-°m¿ \n-c-h-[n-bm-Wv. ]¥¬ U-°-td-j≥ ÿm-]-\-ßfpw tKmƒ-Uv tÃm-td-Pv F-∂n-hbp-am-Wv kn-en-≠-dn-s‚ kq-£n∏p tI-{μ-߃. Iq-Sm-sX Hm-t´msam-ss_¬ h¿-°v-tjm-∏p-Iƒ tI-{μo-I-cn-®pw A-\-[n-Ir-X

bm-{X-,- A-©n-\v- A-\p-kv-a-c-Wk-tΩ-f-\w- F-∂n-h \-S-°pw.k-tΩ-f-\w- F-kv- i¿-a Fw.F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.P-Ão-kv- sI- X-¶-∏-≥ ap-Jy-{]`m-j-Ww- \-S-Øpw.A-ø-¶m-fn-bp-sS- P-∑-Zn-\hm-cm-tLm-j-hpw- I-hn-Xn-e-I≥ ]-Wv-Un-‰v- -I-dp-∏-s‚- ]q¿-WIm-b- {]-Xn-am- A-\m-Om-Z-\-hpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-cn-]m-Sn-Iƒ21 ap-X¬- 28 h-sc- sN-dm-bn- Aw-

I-\m _-−v tdm-Uv \nÀam-tWm-Zv-Lm-S-\w s]-cp-ºm-hq¿: tI-c-f k¿-

Kym-kv Du-‰p tI-{μ-߃ In-g°≥ ta-J-e-bn¬ k-Po-h-am-Wv. k-‘y a-b-ßp-∂-tXm-sS Kymkv Hm-t´m-dn-£-I-fpw Im-dp-I-fpw °m-cn-s‚ \n-tbm-P-I a-fiC-Ø-cw h¿-°v-tjm-∏p-I-fn¬ ew B-kv-Xn hn-I-k-\ ^\n-d-°m≥ F-Øpw. H-cp k-_v≠n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 35 ekn-Un kn-en-≠¿ hm-l-\£w sN-e-h-gn-®v \n¿-an-°pØn¬ \n-d-®p \¬-Ip-∂-Xn-\v ∂ s]-cn-bm¿-hm-en-˛-]m-WnIm-dv H-∂n-\v 1000 cq-]-bpw Atb-en {_m-©v I-\m¬ _©p In-tem Xq-°w h-cp-∂ Hm≠v tdm-Un-s‚ \n¿-am-tWmt´m-dn-£-Iƒ-°m-bp-≈ kn-enZv-Lm-S-\w km-Pp t]mƒ ≠-dp-Iƒ-°v a-dn-®p \¬-Ip-∂Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. Xn-\v 100 cq-]-bm-Wv Cu-Sm-°n h{Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kncp-∂-Xv. U ‚ v {]-k-∂ Ip-am-cn hmh≥ A-]-I-S-km-[y-X hn-fnkp A-[y-£-X h-ln-®p. ®p h-cp-Øp-∂ C-Ø-cw {]-h¿tªm-°v ]-©m-b-Øv {]Øn-Iƒ \-S-°p-∂-Xv \-K-c-a-[ykn-U‚ v sd-Pn C-´q-∏v, em-\n ß-fn¬ X-s∂-bm-Wv. A-\-[nc-hn, sI hn tPm-fn, Nn-∂-Ω Ir-X Kym-kv kn-en-≠-dp-Iƒ h¿-Ko-kv, tdm-bn h¿-Ko-kv ssI-h-iw h-bv-°p-∂-Xpw C-h F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.I-cn-©-¥-bn¬ hn-‰v sIm-≈-em`w sIm-øp-∂-Xn-\p-sa-Xn-tc knhn¬ k-ssπ-kv h-Ip-∏p-I-fp-sS \-S-]-Sn-Iƒ I¿-i-\-am-°-W-sa∂ B-h-iy-hp-am-bn Km¿-ln-I D]-t`m-‡m-°ƒ {]-t£m-`-Ønssh-∏n≥-: F¬.-F-≥.-Pn.-,- h-√m \v H-cp-ßp-I-bm-Wv. ¿-]m-Sw- I-s≠-bv-\¿- sS¿-an-\¬F-∂n-h-bp-am-bn- _-‘-s∏-´p- a¬-ky-sØm-gn-em-fn- tIm-˛-Hm-Unt\-j-≥ I-Ωn-‰n-°p- \¬-In-bhm-Kv-Zm-\-߃- ]m-en-°-W-sat_-Zv-I¿- _o-®n¬- \-S-°pw.- ∂m-h-iy-s∏-´v- 27\p- -sXm-gn-em-fn28\v- aq-∂n-\v- A-ø-¶m-fn- A-\p- Iƒ- sIm-®n-≥ t]m¿-Sv- B-ÿmkv-a-c-W- tLm-j-bm-{X- sN-dm- \-tØ-°p- am¿-®v- \-S-Øpw.bn- Ku-co-iz-cw- t£-{X-ssa-XmsXm-gn-em-fn-Iƒ- h-©n- I-b\n-bn¬- \n-∂pw- B-cw-`n-°p-w-.- ‰n-h-bv-°p-∂- F¬.-F≥-.-Pn.- ]ssh-Io-´v-A-©n-\v- \-S-°p-∂ ≤-Xn-{]-tZ-i-Øn-\-Sp-sØ sXA-ø-¶m-fn- A-\p-kv-a-c-W- k- t°-I-S-hv- A-hn-sS-\n-∂p- am-‰n- tΩ-f-\-w- F-kv -i¿-a- Fw-.-F¬.-- ÿm-]n-°m-sa-∂p- P-\p-h-cnF.- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.- ]n-.-F- 19\p- ^n-j-do-kv- a-{¥n-bp-sSkv-.-kn.- sN-b¿-am-≥ tUm. -sI - km-∂n-[y-Øn¬- tN¿-∂- D-∂F-kv -cm-[m-Ir-jv-W-≥ {]-Xn-a- X-X-e-tbm-Kw- Xo-cp-am-\n-®n-cpA-\m-Om-Z-\w- sN-øpw-.s∂-¶n-epw- \-S-∏m-bn-√.- ]n-∂o-Sv-

A¿¦m-fn 151mw- Pb´n- \m-sf ssh-∏n≥-: A-ø-¶m-fn-bp-sS151mw- P-b-¥n 21\v- A-Jn-e- ssh∏n-≥ ]p-e-b-hw-tim-≤m-c-Wnk-`-bp-sS- B-`n-ap-Jy-Øn¬- \mb-c-º-ew- sh-fn-b-Ømw-]-d-ºvtZ-hn-hn-em-kw- kv-Iq-fn¬- hn-hn[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS \-S-°pw.cm-hn-se- H-º-Xn-\v- ]-Xm-I- Db¿-ج,- A-ø-¶m-fn- {]-Xn-abn¬- ]p-jv-]m¿-®-\,- ssh-Io-´v\m-en-\v- \m-b-c-º-ew- sIm-®-ºe-Øn-\-Sp-Øp-\n-∂v- tLm-j-

b-Xv. ssh-kv {]-kn-U‚n-s\ ]pd-Øm-°n Iq-´p-sI-´n-eq-sS {]kn-U‚n-t\-bpw A-Xp-h-gn `-cW-tØ-bpw A-´n-a-dn-°m-\m-Wp kn.-]n.-Fw.-, eo-Kv, F {Kq-∏v kJyw I-cp-°-ƒ \o-°p-∂-Xv. 23-Aw-K-ß-fn-¬ 16 t]-cp-sS `q-cn-]-£-ap-≈ bp.-Un.-F-^v. `c-W-k-an-Xn-bn¬ ssh-kv {]-knU‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-em-Wp sF {Kq-∏n-\p ÿm-\w \-jv-S-amb-Xv . C-S-Xp ap-∂-Wn-bp-sS Ggpw ap-kv-enw eo-Kn-s‚ c-≠pw tIm¨-{K-kn-s‚ c-≠pw thm-´pIƒ t\-Sn-bm-Wv -F- hn-`m-K-

ap-kvenw Fw-tπm-bn-kv Iƒ-®-d¬ A-tkm-kn-tbj≥(sa-°-) ÿm-]-I Zn-\Øn¬ I-eq¿ kn F hm-ln-Zv sk‚-dn¬ \S∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\-Øn¬ t]m-]p-e¿-{^-≠v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Ic-a-\ A-ivd-^v aue-hn kw-km-cn-°p-∂p. F≥ sI A-en, Fw A-en-bm-cp-Ip-´n, F-®v C ap-lΩ-Zv _m-_p tkTv, keow ^m-dq-Jn, sI bp _m-h, ]-co-Xv lm-Pn k-ao-]w

Beph F-S-b-∏p-dsØ a-Zv-d-k-bn¬ \S∂ {]-th-i-t\m¬-khw

tIm-X-aw-K-ew: k-_v-kn-Un Kym-kv kn-en-≠-dp-Iƒ I-cn-©¥-bn¬ kp-e-`w. tIm-X-aw-K-ew Xm-eq-°n-se C-¥y≥, `m-c-Xv Kym-kv G-P≥-kn-Iƒ A-h-cp-sS tKm-Uu-Wp-I-fn¬ \n-∂pw GP‚p-am¿ ap-tJ-\ 550 Dw 600 Dw cq-]-bv-°v H-∂p ap-X¬ ]-Øv Ip‰n-Iƒ h-sc Zn-t\-\ \¬-In-h-cp∂p. ss]-tßm-´q¿, t\-cy-aw-Kew Kym-kv G-P≥-kn tKm-UuWp-Iƒ B-Wv {]-[m-\ D-d-hn-S߃. Hm-t´m-dn-£-bpw H-av-\n hml-\-Øn-ep-am-bn F-Øp-∂ GP‚p-am¿ H-∂p-ap-X¬ ]-Øv knen-≠-dp-Iƒ h-sc I-b-‰n-t∏m-hp∂-Xv ]-Xn-hv Im-gv-®-bm-Wv. t\-cy-aw-K-ew, ]p-Ø≥-Ip-cniv, Du-∂p-I¬, B-thm-en-®m¬, Iq-‰w-th-en, ss]-tßm-´q¿, NmØ-a-‰w, t]m-Øm-\n-°m-Sv F-∂nhn-S-ß-fn-se ap-dp-°m≥ I-S-Ifn¬ t]m-epw 800 ap-X¬ 1000 cq] h-sc \¬-In-bm-¬ k-_v-knUn kn-en-≠-dp-Iƒ e-`y-am-Wv. F-∂m¬ b-Ym¿-Y Kp-W-t`m‡m-hn-\m-h-s´ Zn-h-k-ß-tfm-

21 BKkvXv 2013- _p[≥

Ip-f-ß-c I-Æm-´p-]-d-ºn¬ \nI¿-Øn¬ ho-´n¬ d-Pp (33)F∂n-h-cm-Wp- A-d-Ãnem-b-Xv . Ch-sc tIm-S-Xn-bn¬- C-∂v lm-Pcm-°pw. F-d-Wm-Ip-fw- ku-Øv- kn.sF. Pn- th-Wp,- a-c-Sv- F-kv-.-sF. F _n- hn-_n≥,- h-\n-X kn-.-]n-.H-am-cm-b _n-Pn,- kp-e-` F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p A-t\z-j-Ww.

S-]-Sn-sb-Sp-Øn-cp-∂n-√.

kwkvIrX hmcmtLmjw sIm-®n: Im-e-Sn {io i-¶-cm-Nmcy kw-kv-Ir-X bq-Wn-th-gv-kn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn∏n-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e kw-kvIr-X hm-cm-tLm-j-Øn-\v C-∂v Xp-S-°-am-Ipw. cm-hn-se 10\v Bcw-`n-°p-∂ N-S-ßn-s‚ D-Zv-Lm-S\w kw-kvI - r-X bq-Wn-th-gvk - n-‰n ssh-kv Nm≥-kv-e¿ tUm.-Fw kn Zn-eo-]vI - p-am¿ \n¿-hl - n-°pw. t{]m.-ssh-kv Nm≥-kv-e¿ tUm.-

kp-tN-X \m-b¿ A-[y-£-X hln-°p-∂ N-S-ßn¬ kn≥-Unt°-‰v saw-_¿ tUm.-sI Sn am-[h≥ ap-Jy {]-`m-jW - w \-SØ - pw.-

Xn-c-sª-Sp-¯p sIm®n: F-d-Wm-Ip-fw _m¿ Atkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚m-bn A-Uz.tPm¿-Pv sa¿tem ]≈Øv, A-Uz.F _m-e-tKm-]m-e≥ (ssh-kv {]-kn-U‚ v) A-Uz. eo≥ tPm-kv ]n (P-\-d¬ sk-{I´-dn-) A-Uz.Pn _m-e-tKm-]m¬ (tPm.sk-{I-´-dn)- A-Uz.i-¶-cta-t\m≥ ({S-j-d¿) Xn-c-s™-Sp°-s∏-´p.

F-kv.F^v.sF.þ BÀ.F-kv.Fkv. Iq-«p-sI-«v Xn-cn-¨-dn-bp-I: Imw]-kv {^−v aq-hm-‰p-]p-g: C-em-ln-b F≥Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn-se F-kv.F- ^ v . - s F.- ˛ - B ¿.- F - k v . - F - k v . A-hn-ln-X Iq-´p-sI-´v Xn-cn-®-dnb-W-sa-∂v Imw-]-kv {^-≠v Hm^v C-¥y F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ Zn-h-kw tIm-f-Pnse F-kv.-F-^v.-sF-bp-sS P-\m[n-]-Xy hn-cp-≤ \n-e-]m-Sp-Iƒs°-Xn-tc A-Wn-\n-c-∂ hn-Zym¿Yn-I-sf F-kv.-F-^v.-sF. {]-h¿Ø-I¿ kw-Lw tN¿-∂v a¿-±n-°p-

I-bp-≠m-bn. a¿-±-I kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂ [-\q-jv B¿.-Fkv.-F-kn-s‚ k-Po-h {]-h¿-ØI-\m-Wv. F-kv.-F-^v.-sF-bp-sS ^m-kn-‰v A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sv hnZym-¿-Yn k-aq-lw Xn-cn-®-dn-b-Wsa-∂v ]-cn-t°-‰-h-sc B-ip-]{Xn-bn¬ k-μ¿-in-® ti-jw Imw]-kv {^-≠v Pn-√m sk-{I-´-dn kn F A-øq-_v, I-Ωn-‰n-bw-Kw jmlp¬ tIm-X-aw-K-ew, k-±mw shfn-b-Øp-\m-Sv F-∂n-h¿ {]-kv-Xmh-\-bn¬ A-dn-bn-®p.

I¸Â kpc£: h-e ]n-Sn-s¨-Sp-¯pssh-∏n≥-: {Z-ho-Ir-X {]-Ir-Xnhm-X-I-hp-am-bn- F¬-.-F≥.--Pn-. sS¿-a-en-\-en-te-°v- I-∏¬- A-SpØ-t∏mƒ- B `m-K-Øv- h-©nbn¬- a¬-ky-_-‘-\w- \-S-Ønbn-cp-∂ aq-∂p-t]-cp-sS h-e tImkv-‰¬- s]m-en-kv- ]n-Sn-s®-SpØp.-- d-low,- tPm¨,- cm-Pp- F∂n-h-cp-sS aq-∂p- h-e-I-fm-Wv- ]nSn-s®-Sp-Ø-Xv.-- ]n-∂o-Sv- Rm-d°¬- s]m-en-kv- kv-t‰-j-\n-seØn-b C-h¿-°v- h-e Xn-cn-®p\¬-In.-- F-∂m¬- H-cp- h-e-bp-sS Ip-td-`m-Kw- am-{X-ta e-`n-®p-≈psh-∂v- sXm-gn-em-fn-Iƒ- ]-d™p.-- \o-´n-bn-cp-∂ h-e h-en-s®Sp-°m≥- {]-bm-k-ap-≠m-b-t∏m ƒ- s]m-en-kv- Ip-td-`m-Kw- ap-dn-®pI-f-bp-I-bm-bn-cp-∂-t{X.-sNm-Δm-gv-N cm-hn-se G-tg-ap°m-tem-sS-bm-Wv- I-∏¬- s_¿Øn¬- A-Sp-∏n-®-Xv.- sh-fp-∏n-\vA-©n-\p-Xs - ∂ I-\Ø s]m-enkv- k-∂m-l-am-Wv- H-cp-°n-bn-cp-

∂-Xv.-- B-ep-h dq-d¬- F-kv.- ] - n-bpsS \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww- Rm-d°¬,- ]-dh - q¿,- s\-Sp-ºm-ti-cn,- hS-t°-°c - ,- B-ep-h F-∂n-hn-Sß - fn-se A-©p- kn-.s - F-am-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬- C-cp-∂q-tdm-fw- s]men-kn-s\-bm-Wv- hn-\y-kn-®X - v.-

Un-.ssh.F-^v-.sF. amÀ-¨v- C¶vssh∏n≥-: -Rm-d°¬- Xm-eq-°vBip-]{Xn-bn¬- Ggp- tUm-Iv¿am-cp-≠m-bn-´pw- cm-{Xn-Im-eß fn¬- hcp-∂ tcm-Kn-Isf t\m°m≥- Xø-dm-hp-∂n-√.- sNm-Δm-gvN cm-{Xn- Ip-´n-bp-am-bn- h∂ kv{Xo-sb tUm-IvS- ¿- B´n-tbm-Sn-®psh∂m-Wv- ]cm-Xn-.- tUm-Iv-S¿-amcp-sS \S]Sn-bn¬- {]Xn-tj[n-®v_p-[\m-gvN - cm-hn-se 10\v- Bip]{Xn-bn-te°v- Un-.ssh.F-^v.sF. am¿-®v- \SØp-sa∂v- tªm°v- sk{I´dn- Adn-b®p.-

bp-hm-h-v Ip-g-ªp ho-W kw-`-hw; tIm-SXn sa-Un-¡Â dn-t]mÀ-«v B-h-iy-s¸-«p s]-cp-ºm-hq¿: t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø bp-hm-h-v tIm-SXn-bn¬ Ip-g-™ ho-W kw-`-hØn¬ tIm-S-Xn sa-Un-°¬ dnt]m¿-´v B-h-iy-s∏-´p. F-∂m¬ t]m-en-kv a¿-Zn-®n-´n-s√-∂p {]n≥-kn-∏¬ F-kv .-sF. kp[o¿-a-t\m-l¿ tIm-S-Xn-bn¬ ]d-™p. hm-l-\m-]-I-Sw kw-`-hn®-t∏mƒ D-≠m-b ]-cn-°p-I-fmWp t]m-en-kv a¿-±n-®-sX-∂p {]Xn tIm-S-Xn-bn¬ ]-d-™n-cn-°p∂-sX-∂pw t]m-en-kv hy-‡-am°n. Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®-Xp kw-_-‘n-®p-≠m-b X¿°-am-Wp t]m-en-kn-s\ {]-Xn-

°q-´n-em-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. X¿-°w Xo¿-°m-s\-Øn-bXn-s\-Øp-S¿-∂p kv-t‰-j-\n¬ ]n-Sn-h-en \-S-Øn-b bp-hm-h-v tIm-S-Xn-bn¬ Ip-g-™ ho-gp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂-p. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-®-bm-Wp ]q-∏m-\n sXm-Sm-]-d-ºv C-S-b-Øv ho-´n¬ k-t¥m-jn(36)s\ Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-® kw-`-hhp-am-bn _-‘-s∏-´p t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-b-v X-Xv. Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ `m-cym-]n-Xm-hv sIm-º-\m-Sv \m-S-ti-cn ho-´n¬ hn-P-b ≥(51) s\-bpw A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p.

C-cp-h-sc-bpw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-t∏m-gm-Wp t]men-kv {Iq-c-am-bn a¿-±n-®q-sh-∂p ]-d-™p \m-S-Io-b-am-b cw-K߃ A-c-tß-dn-b-Xv. k-t¥mjpw `m-cy ]n-Xm-hv hn-P-b-\pw k-©-cn-®n-cp-∂ ss_-°pw {KntKm F-∂ bp-hm-hn-s‚ Im-dpw X-Ωn-em-Wp Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A]-I-S- -Øn¬ {]-tIm-]n-X-\m-b k-t¥m-jv {Kn-tKm-sb B-{I-an°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. -C-tXØp-S¿-∂m-Wp t]m-en-kv kw-`Øn¬ C-S-s∏-´-Xv. tÃ-j-\n¬ F-Øn-b kt¥m-jv F-kv.-sF-tbm-Sv I-b¿-

hm-Kv-Zm-\ ew-L\w-: aÂky-s¯m-gn-em-fn- amÀ-¨v- 27\vPn-√m- I-e-Œ¿- ÿ-ew- k-μ¿-in®pw- C-tX- \n¿-tZ-iw- \¬-In-bncp-∂p.F¬.-F-≥.-Pn-. ]-cn-k-c-sØXo-c-°-S-en¬- a-¬-ky-_-‘-\ \n-tcm-[-\-ap-≈- ÿ-ew- th¿-Xncn-®p- t_m-b- ÿm-]n-°-W-sa∂- \n¿-tZ-i-hpw- \-S-∏m-°n-bn-´n√.-- Xo-c-°-S-en¬- H-cp- `m-Kw- \ntcm-[n-X- ta-J-e-bm-b-tXm-sSA-hn-sS- a-¬-ky-_-‘-\w- \-SØn-bn-cp-∂- sXm-gn-em-fn-IƒsXm- g n¬- c - l n- X - c m- b n- c n- ° p- I bm-Wv.-- C-Xp- ]-cn-K-Wn-®p- sXmgn-em-fn-I-fp-sS- Ip-Spw-_mw-K߃-°v- F¬.-F-≥.-Pn.--,- sIm-®n≥ t]m¿-Sv- F-∂n-hn-S-ß-fn¬sXm-gn¬- \¬-I-W-sa-∂- B-h-

iy-hpw- tIm-˛-Hm-Un-t\-j-≥ IΩn-‰n- D-∂-bn-°p-∂p.h-√m¿-]m-Sw- I-s≠-bv-\¿sS¿-an-\-en-\p- th-≠n- tZ-io-b]m-X- \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw- sdbn¬- ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw- 327 Du-∂n-h-e-I-fpw- aq-∂p- No-\-h-eI-fpw- \o-°w -sN-bv-Xn-cp-∂p.- 20 sN-Ωo-≥ sI-´p-I-fp-sS- {]-h¿Ø-\-hpw- \n¿-Ø-em-°n-.- C-Xn\m-bn- 195 h-©n-I-fn-se- sXmgn-em-fn-Iƒ-°v- \-„-]-cn-lm-c-ambn- 96 e-£w- cq-]- \¬-Im-≥ Xocp-am-\n-®n-cp-∂p.-C-Xn¬- sd-bn¬-th- 27 e-£wcq-]- \-„-]-cn-lm-cw- \¬-In-sb¶n-epw- ti-jn-°p-∂- Xp-I- tZ-iob-]m-X- A-tXm-dn-‰n- C-Xp-h-sc-

\¬-In-bn-´n-√.-- C-°m-cy-߃-°vA-Sn-b-¥-c- ]-cn-lm-cw- B-h-iys∏-´m-Wp- am¿-®v- \-S-Øp-∂-sX∂v- I-¨-ho-\¿- Nmƒ-kv- tPm¿Pv- A-dn-bn-®p.-

°p-I-bpw {Kn-tKm-sb sh-√p-hnfn-°p-I-bpw sN-bv-X-t∏m-gm-Wp F-kv.-sF-bpw a-s‰m-cp t]m-enkp-Im-c-\p-am-bpw ]n-Sn-h-en-bp≠m-b-Xv. Xp-S¿-∂v F-kv.-sF-°pw t]m-en-kp-Im-c-\pw sN-dn-b tXm-Xn¬ ]-cn-t°ƒ-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. {]-Xn-s°-Xn-tc Pm-ay-an-√m- h-Ip-∏-\-p-k-cn-®p tI-sk-Sp-sØ-¶n-epw sa-Un°¬ dn-t]m¿-´n¬ ]-cn-°p-Isfm-∂pw C-s√-∂m-Wp Im-Wn®n-cp-∂-Xv. C-Xm-Wp t]m-en-kn\v C-t∏mƒ X-e-th-Z-\-bm-bn-cn°p-∂-Xv.-

_nj-¸v Ip-co-¯-d A-hmÀUv a-´m-t©cn: _nj-∏v tPmk-^v Ip-co-Ø-d ^u-t≠-j≥ G¿s∏-SpØn-b Ip-co-Ø-d sa-tΩmdn-b¬ A-hm¿-Uv am-[y-a-{]-h¿Ø-I≥ tk-hy¿ cm-Pp-hn\pw A-[ym]n-I acnb ssj-\n°pw \¬-Ip-sa-∂p A-dn-bn®p.


{]mtZ-inIw

21 BKkvXv 2013- _p[≥

]m-e-§-fp-sS \nÀ-am-Ww D-S³

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw sIm-®n: Kn-cn-\-K¿ sk-£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ ]-\-ºn-≈n \-K¿ tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kv ]-cn-kcw, ssl-kv-Iqƒ ]-cn-k-cw, ]-d∏n-≈n se-bn≥, k-ssπ-tIm ]cn-k-cw, F-fw-Ip-fw P-Mv-j≥ ]cn-k-c-ß-fn-epw C-∂p-cm-hn-se 9ap-X¬ ssh-Io-´v 5h-sc sshZyp-Xn- ap-S-ßpw. C-S-∏-≈n sk-£-s‚ ]-cn-[nbn¬ N-{μ-Øn¬ tdm-Uv, _m-¶v P-Mv-j≥, _m-e-Ir-jv-W tat\m≥ tdm-Uv, hn-\m-b-I \K¿, N-ß-ºp-g ]m¿-°v F-∂nhn-S-ß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se 9apX¬ ssh-Io-´v 5 h-sc ssh-ZypXn- ap-S-ßpw. a-´m-t©-cn sk-£-s‚ ]-cn- ko-t]m¿-´v-˛-F-b¿-t]m¿-´v c-≠mw L-´ ]m-e-ß-fp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃-°mbn Bep-h Xp-cp-Øn¬ Xpd∂ Xm¬°m-enI Hm^nkv [n-bn¬ a-ßm-´p-ap-°v, I-∏-e≠n-ap-°v, Kp-P-dm-Øn tdm-Uv, Ph-l¿ tdm-Uv, N-°m-am-Sw, C-√n°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc ssh-Zyp-Xn- ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn  Ime-Sn F-kv.F≥.Un.]n. sse-{_dn: _p-[-kw-K-aw˛ ssh-Io´v B-dn-\v

B-[mÀ ImÀUv: ho-Sp-I-fn-se-¯n hn-h-c-§Ä ti-J-cn¡pw ]-d-hq¿: B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp°m-Ø-h-cpw tcm-Kw _m-[n-®v B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp-°m≥ ]‰m-Ø-hcpw ^nw-K¿ {]n‚ v F-Sp°m≥ I-gn-bm-Ø-h¿-°p-am-bn sh-≈n-bm-gv-® \-K-c-k-`m-Xn¿Øn-bn-se F√m hm¿-Up-I-fn epw ho-Sp-I-fn-se-Øn B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ ku-Icyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´ps≠-∂v ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]gv-k≥ h¬-k-em {]-k-∂-Ip-am ¿ A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v hm¿-Uv Iu¨-kn-e-dpam-bn _-‘-s∏-SpI.

t]m-]p-eÀ {^-−v {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w tIm-X-aw-K-ew: Cu-Pn-]v-Xn¬ ssk-\n-I `-c-W-Iq-Sw B-bn-c°-W-°n-\p \n-cm-bp-[-I-sc Iq´-°-im-∏p sN-bv-X-Xn¬ {]-Xntj-[n-®pw P-\m-[n-]-Xy {]t£m-`-I¿-°v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym-]n-®pw t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^-v C-¥y tIm-X-aw-K-ew G-cnbm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ s\-√n-°p-gn-bn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. s\-√n-°p-gn I-h-e-bn¬ \n∂pw B-cw-`n-® {]-I-S-\-Øn-\p t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥ym tIm-X-aw-K-ew G-cn-bm {]-knU‚ v A-kv-l-dp-±o≥, G-cn-bm sk-{I-´-dn \n-bm-kv, d-^o-°v s\-√n-°p-gn t\-Xr-Xzw \¬-In.

A-Zm-e-¯v sIm-®n: s]m-Xp hn-Zym-`ym-k hIp-∏pw ]-co-£m `-h-\pw kw-bp‡-am-bn \-S-Øp-∂ ]-cm-Xn ]cn-lm-c A-Zm-e-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w Fw.--F¬.-F. ssl-_n CuU-s‚ A-[y-£-X-bn¬ sIm®n≥ tIm¿-]-td-j≥ ta-b¿ tSmWn N-Ωn-Wn 24 \v F-d-Wm-Ip-fw F-kv.B -- ¿.-hn. kv-Iq-fn¬ cm-hnse 10 \v \n¿-h-ln-°pw. ]-co£m-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn tPm¨kv hn tPm¨, hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ B¿ -Xym-K-cm-P≥, hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Fw Un apc-fn, F-kv.B -- ¿.-hn. kv-Iqƒ slUv-an-kv-{S-kv hn-em-kn-\n Sn Pn Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw.-

sIm-®n: Pn-√-bn-se \-Zn-I-fp-sS kw-c-£-W-Øn-\m-bn hn-hn-[ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v 13.-43 tIm-Sn tIm-Sn cq-] A-\p-hZn-®-Xm-bn d-h-\yp a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn {]Im-cw 54 {]-hr-Øn-Iƒ-°m-bn 13.-43 tIm-Sn cq-]-bm-Wv A-\p-hZn-®-Xv.\-Zn-I-fp-sS h-i-ß-fn-se `n-

B-ep-h: {]m-b-]q¿-Øn-bm-ImØ a-I-sf ]o-Un-∏n-®p K¿-`n-Wnbm-°n-b ]n-Xm-hpw H-Øm-i sNbvv -X am-Xm-hpw h¿-j-߃-°p ti-jw A-d-Ãn-¬. B-ep-h Io-gvam-Sv F-en-k-_-Øv ]m¿-°v tImf-\n-bn¬ Pm-Xn-°m-∏-d-ºn¬ kPn(48),`m-cy Nn-∂-Ω(45) F-∂nh-sc-bm-Wp B-ep-h kn.-sF. _n l-cn-Ip-am-dpw kw-L-hpw Ad-Ãp-sN-bv-X-Xv. 15mw h-b- n¬ ]n-Xm-hp ]oUn-∏n-®p K¿-`n-Wn-bm-°n-b 21 Im-cn-bm-b a-Iƒ C-t∏mƒ hnhm-ln-X-bm-Wv v . a-I-ƒ {]-k-hn® Ip-™n-s\ aT-Øn-em-°n-bncn-°p-bm-bn-cp-∂p. `m-cy-bp-sS-

Øn-Iƒ _-e-s∏-Sp-Øn-bpw C√m-Ø ÿ-e-ß-fn¬ ]p-Xn-b-h \n¿-an-®pw \-Zn-I-fp-sS tim-jW-hpw ssI-tb-‰-hpw X-S-bp-∂Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-h¿-Ø-\߃-°m-Wv ]-Ww A-\p-h-Zn-®n´p-≈-Xv. Im-e-h¿-j-Øn-s‚ B[n-Iy-hpw A-Sn-°-Sn D-≠m-hp-∂ sh-≈-s∏m-°-hpw \-Zo-Xo-c `nØn-I-fp-sS _-e-£-b-Øn-\v

Im-c-W-am-bn-´p-≠v. C-Xv I-W°n-se-Sp-Øv Pn-√ hn-Z-Kv-Z k-anXn-bp-sS ip-]m¿-i-Iƒ I-gn-™ Zn-h-kw Iq-Sn-b kw-ÿm-\ -D-∂X-X-e k-an-Xn N¿-®- sN-bv-X-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv A-Snb-¥-c-am-bn Xp-I A-\p-h-Zn°m≥ Xo-cp-am-\n-®-sX-∂v a-{¥n ]-d-™p.I-S-{º-bm¿ ]p-g-bp-sS kw-c-

£-W-Øn-\pw ]m-b-epw Ip-fhm-g-bpw \o-°n P-e-K-Xm-K-Xw kp-K-a-am-°p-∂-Xn-\pw \-Zo-Xo-c `n-Øn-I-fp-sS _-ew h¿-[n-∏n°p-∂-Xn-\-\p-am-bn G-gv tIm-Sn cq-]-bpw ]-≤-Xn-bn¬ A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. \-Zo kw-c-£-W-Øn\m-bn G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Xp-I A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xpw F-d-WmIp-fw Pn-√-°m-Wv.-

P-e-Zu¿-e-`yw t\-cn-Sp-∂ {]tZ-i-ß-fn-se Ir-jn B-h-iyØn-\v sh-≈w e-`y-am-°p-∂-Xn\p-≈ sN-°v Um-ap-Iƒ-°pw ]Ww A-\p-h-Zn-®p. ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn A-\p-h-Zn®n-´p-≈ Xp-I ^-e-{]-Z-am-bn bYm-k-a-bw D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm\pw a-{¥n Pn-√m `-c-W-Iq-S-߃°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠-v.-

kz-Im-cy Nn-«n: {]-tem-`-\-§-fn sIm-Xp-Ip-]n-Sp-¯ aÂk-cw {i-t²-b-am-bn h-©n-X-cm-h-cp-sX-¶v sIm-®n: tI-{μ Nn-´n \n-b-aw sk-£≥ A-©v {]-Im-cw A-\pa-Xn Iq-Sm-sX Nn-‰m-f-\v Nn-´n XpS-ßp-∂-Xn-\p-f-f e-Lp-te-J-Itfm ]-c-ky-ß-tfm t\m-´o-tkm a-t‰-sX-¶n-epw tc-J-I-tfm ]p-ds∏-Sp-hn-°m≥ ]m-Sp-f-f-X-√ F∂ hy-h-ÿ-bp-f-f-Xm-sW-∂v Pn-√ c-Pn-kv-{Sm¿ P-\-d¬ A-dnbn-®p. F-∂m¬ Pn-√-bn-se Nn-e kz-Im-cy Nn-´n I-º-\n-Iƒ C-{]Im-cw A-\p-a-Xn Iq-Sm-sX ]-e tam-l-\-hm-Kv-Zm-\-ß-fpw \¬In ]-{X-am-[y-a-ß-fn¬ ]-c-ky߃ \¬-Ip-∂-Xm-bn {i-≤bn¬-s∏-´n-´p-≠v. C-Xv tI-{μ Nn´n \n-b-a-߃-°v hn-cp-≤-am-Wv.

1982 se tI-{μ Nn-´n-\n-b-aØn¬ Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kz-Im-cy-Nn-´n I-º-\n-Iƒ-°v am{X-am-Wv Nn-´n \-S-Øp-∂-Xn-\p-ff ap≥-Iq¿ A-\p-a-Xn \¬-In-bn´p-f-f-Xv. k¿-°m¿ A-\p-a-Xn Iq-SmsX-bp-f-f C-Ø-cw Nn-´n-I-fn¬ {]-tem-`n-X-cm-bn s]m-Xp-P-\߃ h-©n-X-cm-Ip-∂-sX-∂pw C-{]-Im-c-ap-f-f hym-P-Nn-´n-sb°p-dn-®p-f-f hn-h-c-߃ Pn-√ cPn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬)\v tc-Jm-aqew A-dn-bn-t°-≠-Xm-sW-∂pw Pn-√ c-Pn-kv-{Sm¿ (P-\-d¬) A-dnbn-®p. t^m¨ 0484˛ 2375128, sam-ss_¬ 9846203286.-

]-≈p-cp-Øn: tem-I sIm-Xp-IpZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v B-‚ n tam-kv-In-t‰m sIm-®n t^m-d-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬- \-S-Øn-b sIm-Xp-Ip-]n-Sp-Ø a¬-k-cw {it≤-b-am-bn. ]-c-∂ Ão¬ ]m-{XØn¬ F-Æ-]p-c-´n sIm-Xp-Ip]n-Sn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p a¬-kcw. A-c-a-Wn-°q-dm-bn-cp-∂p a¬k-c-ssZ¿-Lyw. 39 sIm-Xp-Ip-Isf ]m-{X-Øn¬ -Ip-cp-°n-b kn Pn- {In-Ãn-°m-Wv H-∂mw ÿm\w. sIm-Xp-Ip-h-e, C-e-t{Œm-WnIv sIm-Xp-Ip-_m-‰v, H-cp-U-k≥ sIm-Xp-Ip-Xn-cn ]m-°-‰v F-∂n-hbm-bn-cp-∂p H-∂mw-ÿm-\ tPXm-hn-\v k-Ωm-\-am-bn \¬-In-bXv. \-K-c-sØ {]-Y-a kw-c-£I≥ In-co-S-hpw k-Ω-m-\n-®p. c-≠mw-ÿm-\w t\-Sn-b ]n

B¿ _m-_p-hn-\v C-e-t{Œm-WnIv _m-‰pw A-c-U-k≥ sIm-XpIp-Xn-cn-bpw ]m-°-‰pw k-Ωm-\n®p. H-∏w \-K-c-Øn-s‚ B-tcmKy-c-£-I≥ {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw \¬-In. 32 sIm-Xp-Ip-I-sf-bmWv C-bmƒ sI-Wn-bn¬-s∏-SpØn-b-Xv. aq-∂mw ÿm-\-°m-c≥ Pn-Xn-\v aq-∂p sIm-Xp-Ip-Xn-cn ]m-°-‰p-Iƒ- k-Ωm-\n-®p. 28 sIm-Xp-Ip-I-fm-Wv Pn-Xn≥ FÆ-bn¬ ho-gv-Øn-b-Xv. 12 t]¿ a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp. ]-s¶-Sp-Ø-h-cn¬ G-‰hpw {]m-bw-Ip-d-™ ]-Xn-s\m∂p-h-b- p-Im-c≥ kp-ssl-en\p t{]m-¬-km-l-\ k-Ωm-\-ambn H-cp ]m-°-‰v sIm-Xp-Ip-am-‰pw k-Ωm-\n-®p. 20 sIm-Xp-Ip-Iƒ kp-ssl-epw ]m-{X-Øn-em-°n.

a¬-k-c-߃ t^m-dw {]-knU‚ v Fw F ^n-tdm-kv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.

^À-Wo-¨dn\p-th−n ]-Ww hm-§n ap§n ]-d-hq¿: Zn-hm≥ tIm-´v \¬-Imsa-∂p ]-d-™v 5500 cq-]-bp-ambn hn¬-∏-\-°m¿ ap-ßn-b-Xmbn ]-cmXn. tIm-´ph-≈n ]-©mb-Øn¬ tªm-°p-]-Sn-bn¬ sX∂-Øp]-Sn ho-´n¬ ]-¶-Pn-s‚ ssI-øn¬ \n-∂m-Wv ]-Ww hmßn-bXv. c-ko-Xv {]-Im-c-ap-≈ t^m-Wn¬ hn-fn-®-t∏mƒ a-dp-]Sn-bn√. Xm≥ sIm-Sp-Ø ]-W-hpam-bn hn-cp-X≥ ap-ßn-sb-∂p ImWn-®v t]m-en-kn¬ ]¶-Pv ]-cmXn \¬-In.

an\n-tem-dn Im-\-bn-te-¡p a-dn-ªp ]-≈p-cp-Øn: C-„n-I I-b-‰n-h∂ an-\n-tem-dn Im-\-bn-te-°p adn-™p. ]-≈p-cp-Øn tIm-Ww tZ-im-`n-am-\n P-Mv-j-\p- k-ao-]sØ Im-\-bn-te-°m-Wv a-dn™-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11\mbn-cp-∂p kw-`-hw. k-ao-]-sØ kz-Im-cy-hy‡n-bp-sS ho-Sp- \n¿-am-W-hp-ambn F-Øn-b a-lo-{μ tem-dn Im\-bn-te-°p a-dn-™-tXm-sS tem-dn-bn-se C-„n-I ap-gp-h-\mbpw k-ao-]-sØ Hm-a-\-bp-sS ho-

Sn-s‚ Np-‰p-a-Xn-en-te-°p ho-Wp. C-„n-I C-d-°m≥ h-∂ sXm-gnem-fn-I-fm-Wp a-dn-™p-ho-W hm-l-\-Øn ¬-\n-∂p ss{U-hsd ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. tZ-im-`n-am-\n tdm-Uv X-I¿∂p Ip-≠pw Ip-gn-bp-am-b-Xn-\m ¬ C-Xn-eq-sS-bp-≈ bm-{X G-sd Zp-jv-I-c-am-Wv. Ip-≠pw-Ip-gn-bpw H-gn-hm-bn hm-l-\-߃ bm-{X sN-øp-∂-Xv A-]-I-S-߃-°n-Sbm-°p-∂p-≠v. {Sm-^n-Iv t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

a-g ]q¿-W-am-bpw am-dn-b tijw Xr-iq¿ Pn-√-bn-se h-gn-b-ºew ap-X¬ sN-dn-b-∏n-≈n h-scbp-≈ tdm-Uv 16.-64 tIm-Sn cq-] ap-S-°n _n.-Fw.-˛-_n.-kn tPm-enIƒ \-S-Øn tdm-Uv ]q-¿-W-ambpw k-©m-c-tbm-Ky-am-°p-sa∂pw Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p.

]\b-∏n-≈n a-Ωp-kp¿-° ]-≈n-°p k-ao-]w tem-dn C-Sn-®p X-I¿∂ ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰v

\yq\-]£ hnZymÀYn-IÄ¡v Icn-bÀ ssKU³kv ]²Xn sIm®n: \yq\-]£ hn`m-K-ß-fn¬s∏Sp∂ hnZym¿Yn, hn Zym¿Yn-\n-I-fpsS A`n-cp-Nn-°-\p-k-cn®v hnhn[ tImgvkpIƒ Xnc-s™-Sp-°p-∂-Xn-\mbn \yq\-]£ t£a hIp∏ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√-Iƒ tI{μo-I-cn®v Icn-b¿ ssKU≥kv ¢mkp-Iƒ kwL-Sn-∏n-°p-∂p.- F-kv.-F-kv.F¬.kn., πkv Sp, shmt°j-W¬ lb¿ sk°≥Udn XpSßnb ¢mkp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂-h¿°pw _ncpZ hnZym¿YnIƒ°pamWv ¢mkp-Iƒ \S-Øp-∂-Xv. ]qcn-∏n® A-t]-£ U]yq´n Ie-IvS¿(-P-\-d¬), Pn√m \yq\-]£ t£a-sk¬, Pn√m Ie-IvS-td‰v F∂ hnem-k-Øn¬ 31 \v apºmbn At]£n-°p-I. At]-£m-t^m-an\pw hniZ hnh-c-߃°pw 0471˛ 2302090, 2300523, www.minoritywelfare.kerala.gov.in

I-bÀ sXm-gn-em-fn-IÄ amÀ-¨p \-S¯n ]-d-hq¿: I-b¿ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-Sn-b-¥n-cm-h-iy߃ HmW-Øn-\p-ap-ºv A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p I-b¿ sXm-gnem-fn-Iƒ I-b¿ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Uv ]-d-hq¿ doPy\¬ Hm-^n-kn-te-°p am¿-®pw [¿-Wbpw \-SØn. I-b¿ h¿-t°-gv-kv sk‚¿ kwÿm-\ sk-{I´-dn Sn B¿ t_m-kv [¿-W D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ssh-∏n≥ ta-J-e I-b¿ -hy-hkmb sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ sk-{I´-dn ]n _n k-Po-h≥ A-[y£-X -h-ln-®p. D-Z-bw-t]-cq¿ I-b¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ sk{I´-dn ]n Un a-t\m-lc≥, ]-d-hq¿ I-b¿ h¿-t°-gv-kv bq-\nb≥ sk-{I´-dn sI Fw Aw-t{_mkv, hn F≥ _me≥, sI F≥ k-Xo-i≥ kw-km-cn®p. t_m¿-Uv Aw-Ko-I-cn-® dn-´-b¿sa‚ v _-\n-^n-‰v A-Sn-b-¥-c-am-bn hn-Xc-Ww sN-øp-I, 2010 apX-ep-≈ F√m s]≥-j\pw Ip-Sn-»n-J-bpƒ-s∏sS Hm-W-Øn-\pap-ºp hn-Xc-Ww sN-øp-I, sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p t_m¿-Uv \¬In-h-cp-∂ a-‰v B-\p-Iq-ey߃ Hm-W-Øn-\p-ap-ºp hn-Xc-Ww sN-øp-I, \n-e-hn-ep-≈ s]≥-j≥ B-bn-cw cq-]-bm-°n h¿-[n∏n°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-bn-cp-∂p k-a-cw.

\nÀ-[-\ Ip-Spw-_-§Ä-¡v A-cn-hn-X-c-Ww ]-d-hq¿: B-fw-Xp-cp-Øv \-∑ km-[p-P-\-k-lm-b-\n-[n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-hm-l-klm-b ^-≠v ssI-am-‰hpw A≥]Xp \n¿-[-\ Ip-Spw-_-߃-°v A-cn-hn-X-c-Whpw \-SØn. h-St°-°-c ap-k-cn-kv lm-fn¬ \-S-∂ NS-ßv hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. hn-hm-l-[-\-k-lm-b-ambn kz-cq-]n-® ]-Ø-c-]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fp-sS ssI-amd¬ h-S-t°-°-c Pp-am-a-kvP-Zv J-Øo-_v lm-^n-kv kn-±n-Jv A¬ Iuk-cn \n¿-h-ln®p. al√v {]-knU‚ v _m-h km-ln_v A-[y-£-X -h-ln®p. B-fw-Xp-cp-Øv a-kv-Pn-Zv Camw k-ønZv C-º®n-tIm-b Aw-P\n, Nn-‰m-‰p-I-c {Km-a∏-©mb-Øv t£a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn F Xm-Pp-±o≥, saw_¿ sI Fw A-ao¿, \∑ {]-kn-U-‚ v Fw F sj-bv-Iv, tPm.sk-{I´-dn kn F \m-k¿ kw-km-cn®p.

I-s−-bv-\À tem-dn-¡p Xo-¸n-Sn¨p

]-Ýn-a-sIm-¨n-bn a-b-¡p-a-cp-¶p hym-]-I-w a-´m-t©-cn: ]-›n-a-sIm-®n-bn¬ a-b-°p-a-cp∂p tem-_n-Iƒ k-Po-h-am-Ip-∂p. sN-d-fmbn-°-S-hv ]p-√p-]m-e-Øn-s‚ ap-I-fn¬ a-b°p-a-cp-∂p I-®-h-S-°m-cp-tS-bpw D-]-tbm-Kn°p-∂-h-cp-tS-bpw i-eyw G-dn-b-Xn-\m¬ {^≠v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-´m-t©-cn, t^m¿-´p-sIm-®n t]m-en-kv kv-t‰j-\p-I-fn¬ ]-cm-Xn- \-¬-In. a-´m-t©-cn k-_v Un-hn-j≥ X-e-Øn¬ t]m-en-kv I¿-i-\ \-S-]-Sn-Iƒ F-Sp-Ø-Xns\ -Xp-S¿-∂p a-b-°p-a-cp-∂p-hn-]-W-\w ]›n-a-sIm-®n-bn¬ Ip-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬ G-sd-\m-fs - Ø C-St- h-fb - v° - p-ti-ja - m-Wv I®-h-Sw C-t∏mƒ Du¿-Pn-X-am-bn-cn-°p-∂-Xv. s]-cp-ºS- ∏ - v, tIm-hf - w, I-t®-cn-∏S- n, \-{k-Øv, aq-e-¶p-gn, tXm-∏pw-]-Sn, I-cn-∏m-ew ssa-Xm\w sN-d-fm-bn-°-S-hv, ]m-e-kv tdm-Uv, Iq-h∏m-Sw, t^m¿-´p-sIm-®n sh-fn F-∂n-hn-Sß - f - nem-Wv I-®h - S- w hym-]I - a - m-bn-cn-°p-∂X - v. D-]-t`m-‡m-°-sf t^m-Wn¬ hn-fn-®p \n-›n-X-k-a-b-Øn-\p-≈n-em-Wv hn¬-∏-\. Iu-am-c-°m-sc-bpw hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn-

Npcp¡¯nÂ

]-d-hq¿: Ip-Sn-sh≈ ss]-∏v A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°m-bn F-Sp-Ø Ip-gn-bn¬ Nc-°p tem-dn Xm-gv∂p. B-e-ßm-Sv tIm-´-∏p-dw sI.C.Fw. ssl-kv-Iq-fn-\p ap-∂n¬ Xn-c-t°dn-b tdm-Un-se i-cnbm-b hn-[w aq-Sm-Ø Ip-gn-bn-em-Wv tem-dn Xm-gv-∂-Xv.

]-d-hq¿: tIm-´ph-≈n ]-©m-b-Øn¬ X-Ø-∏n-≈n ssX-sh-∏p ho´n¬ ]-tc-X\m-b P-\m¿-±\-s‚ `m-cy Pm-\-In(75) 18 ap-X¬ Im-Wm\n-s√-∂p C-f-b a-I≥ k-Xo-i≥ ]-d-hq¿ t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ ]cm-Xn \¬In. Fkv.sF. ]n {io-Ip-am-c≥ \m-b-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ tI-sk-Sp-Øv A-t\zj-Ww \-S-Øn-h-cp∂p. Im-Wm-Xm-hp-tºmƒ ]-® ªukv, ep-¶n ap≠v, I-gp-Øn¬ sh≈ tXm¿Øv, A-c-]h-s‚ kz¿-W-am-e, I-Ω¬ F-∂n-hbpw [-cn®n-´p≠v. I-≠p In-´p-∂-h¿ ]-d-hq¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-°Ww. ]≈pcpØn tZim-`n-am\n tdmUn¬ Im\-bn-te°p adn™ Sn∏¿ t^m¨: 24455253.

kv-t{S-´v Pn cm-tP-jv in-£n-®-Xv. s\-√n-°p-gn-bn¬ C-S-\m-Sv aqe-\-I-tØm-´v Ip-cy≥ t]m-fns‚ [-\-Im-cy ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂v 37 {Kmw Xq-°-ap-≈ ap-°p]-≠w ]-W-bw h-®v 18,100 cq-] X-´n-sb-Sp-Øp-sh-∂m-Wv tI-kv.-

Ad-Ãn-emb amXmhpw ]nXmhpw Iq-Sn k-lm-b-tØm-sS-bm-Wp aI-sf C-bmƒ ]o-U-n-®n-cp-∂-Xv. aq-∂p-a-°-fp-≈ Z-º-Xn-I-fpsS B-dp-h-b- p-≈ Ip-´n-sbbpw ]n-Xm-hv ]o-Un-∏n-°m≥ {ian-®n-cp-∂p. kw-`-hw Ip-´n ]Tn-

°p-∂ hn-Zym-e-b-Øn-se A[ym-]n-I-sb A-dn-bn-®-Xn-s\- XpS¿-∂p B-ep-h h-\n-Xm kn.-sF. cm-[m-a-Wn ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n ap-tJ-\ \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wp {]-Xnsb ]n-Sn-Iq-Sm-\m-b-Xv. ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b aq-Øa-Iƒ ]n-Xm-hn-s\-Xn-tc-bpw Iq´p-\n-∂ am-Xm-hn-s\-Xn-tc-bpw sam-gn- \¬-In. C-h-cp-sS B-dp-hb- p-Im-cn-sb-bpw F-´p-h-b- p≈ B¨-Ip-´n-sb-bpw F-d-WmIp-f-sØ in-ip-kw-c-£-W tI{μ-Øn-te-°p am-‰n.- tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-I-sf dn-am‚ v sN-bv-Xp.-

tdm-Un-se Ip-gn-bn Sn-¸À Xm-gv¶p

hr²-sb Im-Wm-\n-sÃ-¶p ]-cm-Xn-

Smdn-Mv: 16.64 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨-p: hn Un k-Xo-i³ Fw.FÂ.F. ]-d-hq¿: ]-d-hq¿ \n-tbm-P-I-afi-e-Øn¬ aq-Ø-Ip-∂w apX¬ sN-dn-b-∏n-≈n I-h-e h-sc tam-ia - m-bn In-S° - p-∂ \m-j\ - ¬ ssl-th 17 ¬ Sm¿ D-]t- bm-Kn-®p≈ A-Sn-b-¥-c A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ B-cw-`n-®-Xm-bn hn Un kXo-i≥ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p.

Bep-h: Bep-h Xp-cp-Øn¬ ko-t]m¿-´v-˛-F-b¿-t]m¿-´v c≠mw L-´ ]m-e-ß-fp-sS {]m-cw` \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v Cu am-kw A-h-km-\w Xp-S-°w Ip-dn-°pw. tXm-´p-ap-Jw-˛-Xp-cp-Øv, Xp-cpØv-˛-sNm-Δ-c ]m-e-ß-fp-sS \n¿am-W-am-Wv B-cw-`n-°p-I. ss]en-Mv tPm-en-I-fm-Wv B-Zyw Bcw-`n-°p-I. C-cp-]m-e-ß-fp-sSbpw \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-ß-fpsS Xp-S-°w Xp-cp-Øn¬ \n-∂mbn-cn-°pw. \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-ß-fpsS B-h-iy-Øn-\m-bn I-cm¿ ÿm-]-\-Øn-s‚ Xm¬-°m-enI Hm-^n-kv Xp-cp-Øn¬ {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-®p.

3

aI-sf KÀ-`n-Wn-bm¡n-b ]n-Xm-hpw H¯m-i sN-bv-X am-Xm-hpw A-d-Ìn-Â

Xockwc-£Ww: PnÃbv¡v 13.43 tImSn; IS{¼bmÀ kwc£W¯n\v 7 tIm-Sn

ap-¡p]−w ]-Wbs¸Sp¯n X-«n¸v; {]-Xn-¡v X-Shpw ]n-gbpw s]-cp-ºm-hq¿: ap-°p-]-≠w ]W-bw h-®v ]-Ww X-´n-b tI-knse {]-Xn-sb H-cp h¿-jw ITn-\X-S-hn-\pw 10,000 cq-] ]n-g-bpw hn[n-®p. am-d-ºn-≈n ap-Sn-°¬ imkv-Xmw-]-d-ºn¬ N-{μ-s\-bm-Wv s]-cp-ºm-hq¿ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-

KOCHI/ekm

\m-bn D-]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂p-≠v. Sq-dn-kw taJ-e-bn¬ hn-tZ-i-k-©m-cn-Iƒ-°p a-b-°pa-cp-∂v F-Øn-°p-∂-Xn-\m-bn {]-tXy-I dm°-‰v X-s∂ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. I-®-h-S°m-cpw D-]-tbm-Kn-°p-∂-h-cpw kv-{Xo-I-tfmSpw a-‰pw tam-i-am-bn s]-cp-am-dp-∂ {]-h-WX-bpw G-dn-h-cp-∂p-≠v.- a-‰p ÿ-e-ß-fn-se {In-an-\-ep-I-fm-Wv ]-›n-a-sIm-®n-bn-seØn a-b-°p-a-cp-∂p I-®-h-Sw \-S-Øp-∂-Xv.

a-b-¡p-a-cp-¶p-am-bn ]n-Sn-bn ]-≈p-cpØn: a-b-°p-a-cp-∂p-am-bn A-\ykwÿm-\ sXm-gn-em-fn ]n-Sn-bn-em-bn. a[pc Iq-S√q¿ ]p-®n-sX-cp-hv kz-tZ-in ]-c-a≥ (49)B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. C∂-se cm-hnse 11\v ]-≈p-cp-Øn hm-´¿ Sm-¶n-\p k-ao-]Øph-®v F-kv.sF. cmP-s‚ t\-Xr-Xz-Ønem-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. {]-Xn-bn¬\n∂pw 32 s]m-Xn- I-©m-hp ]n-Sn-s®-SpØp. t]m-en-kp-Imcm-b _nPp-tam≥, ^m_n,

]-d-hq¿: C∂-se ]p-e¿-s® At©m-sS h-cm∏p-g Xn-cp-ap-∏w Is≠-bv-\¿ tÃm-°v bm¿-Un-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Is≠-bv-\¿ tem-dn-bp-sS Iymw_n-\p Xo-∏n-Sn®-Xv ]-cn-{`m-¥n ]cØn. tem-dn-bn¬ D-≠m-bn-cp∂ A-\y-kw-ÿm-\-°m-c\m-b ss{U-h¿ DS-s\ Nm-Sn c-£s∏´p. hn-h-c-a-dn-™v h-cm∏p-g

B\p-Iq-ey-§-fnÃ; \m-fntI-c IÀ-j-IÀ {]-Xn-k-Ôn-bnÂ

tKm]n, ]n Pn a-[p F-∂n-hcpw kw-L-Øn- B-ep-h: Ir-jn-`-h-\p-Iƒ h-gn ep-≠m-bn-cp-∂p. C-bm-sf C-∂p tIm-S-Xn- bp≈ B-\p-Iq-ey-߃ e-`nbn¬ lm-P-cm-°pw. °m-Xm-b-tXm-sS I-Sp-ß-√q¿ ]©m-b-Øn-se tI-c-I¿-j-I¿ {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn. ]-d-hq¿: h-cm∏p-g tKm]n-I _m-dn¬ a-Zy-]nsX-ßv kw-c-£-W-Øn-\pw °m-s\-Øn Po-h-\-°m-sc B-{I-an-® tI- h-f-an-S-en-\pw hn-hn-[ ]-Wn-Iƒkn¬ H-cmƒ A-d-Ãn¬. N-cn-bw-Xp-cp-Øv hn- °pw A-\p-h-Zn-°p-∂ [-\-kX-b-Øn¬ Zn-Yn≥(28)s\ h-cm∏p-g Fkv.- lm-b-ß-fm--Wv Ir-jn-`-h≥ h-gn sF. Sn sI Zn-t\-i≥ A-d-Ãv sN-bv-Xp. \¬-Im-≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmhm-Ø-Xv. ]Ww -ap-S-°n h-fw hm-ßn Im-e-Sn: Xp-d-hpw-I-c-bnepw k-ao-]-{]-tZ-iß-fnepw sh-≈w I-b-dn-bp-≠m-b \m-i-\„-߃ kw-_-‘n®pw C-Xn¬ sIm-®n A¥m-cm-{„ hn-am-\-Øm-h-f A-tXm-dn-‰n F-Spt°-≠ \-S-]-SnI-sf kw-_-‘n®pw N¿-® \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, kn-bm¬ Fw.Un., I-e-Iv-S¿, k-a-c-k-anXn `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂nh-sc ]-s¶-Sp-∏n-®mWv B-Zy-L-´ N¿-®-sb-∂v a{¥n sI _m_p A-dn-bn-®p.

A-{I-aw: {]-Xn A-d-ÌnÂ

NÀ-¨ 24 \v

t]m-enkpw ]-d-hq-cn¬ \n-∂psaØn-b aq-∂v bq-\n-‰v ^-b¿t^m-gvkpw Iq-Sn B-fn-∏-S¿-∂ Xo A-W-®p. tem-dn-bn-se Uo-k¬ Sm-¶nte-°p Xo ]-S-cp-∂-Xn-\p ap-ºv Xo-b-W-®-Xn-\m¬ h≥ A-]ISw H-gn-hmbn. tjm¿-´v k¿-Iyq´m-Wv Xo-∏n-Sp-Ø-Øn-\p Im-cW-sa-∂p kw-i-bn-°p-∂p.

am-k-߃ I-gn-™n-´pw I¿-jI-cp-sS _m¶v A-°u-≠n¬ k_v-kn-Un \¬Ip∂ ]≤Xn IpØ-gn-™n-cn-°p-I-bm-Wv. tI-c-I¿-j-I¿-°v \¬-Ip-∂ B-\p-Iq-ey-߃ b-Ym-hn-[n \¬-Ip-hm≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmh-W-sa-∂p tI-c-f I¿-j-I-kwLw B-ep-h G-cn-bm I-Ωn-‰n Aw-Kw ]n A-–p¬ Jm-Z¿ Irjn-a-{¥n-°p \¬-In-b \n-th-Z-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p.-

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-08-21  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-08-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you