Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw em`-hn-ln-Xw \Â-Im-sa-¶p {]-tem-`n-¸n-¨v X-«n-¸v; {]-Xn ]n-Sn-bn-em-b-Xm-bn kqN-\

11 BKkvXv 2013- Rmb¿

KOCHI/ekm

Io-cºm-d k-lI-c-W _m¶pw s]-cn-bm¿ ^m¿-ta-gv-kv ¢∫pw kw-bp-‡-am-b-n kw-L-Sn-∏n-® Im¿jn-I kwK-aw Sn bp Ip-cphn-f Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p. t_m-_n D-Xp∏v, t_-_n am-Xyp, sI sI Zm\n, tPm-Wn A-co-t°m´v, en-kn h¬-ke - ≥ k-ao-]w

]-¦m-fn-¯ s]³-j³ ]-²-Xn ]-cm-P-b-s¸-«p: F³.Pn.H. s]-cp-ºm-hq¿: k¿-°m¿ k¿Δo-kn¬ \-S-∏m-°n-b ]-¶m-fnØ s]≥-j≥ ]-≤-Xn ]-cm-P-bs∏-s´-∂v tI-c-f F≥.Pn.H kwLw kw-ÿm-\ h¿-°nw-Mv {]kn-U‚ v sI Zn-t\-i≥ ]-d-™p. s]-cp-ºm-hq-cn¬ \-S-∂ Fw.Pn. H F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. _n.Fw.F-kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v AUz: sI kn ap-c-fo-[-c≥, F≥. Pn.H kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n F≥ D-Æn-Ir-jv-W≥, ]n sI hn\-b-Ip-am¿, sI F cm-a-Ir-jvW≥, sI F≥ tKm-]m-e-Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p.

`£ykpc£m HmÀUn-\³kn-s\-Xn-tc I-cn-Zn-\w B-N-cn¡pw: tdj³ Uotegvkv s]-cp-ºm-hq¿: A¿-l-cm-b IpSpw-_-ß-sf I-s≠-Øp-∂-Xn-\p≈ am-\-Z-fiw \n-›-bn-°m-sX cm-Py-sØ 45 tIm-Sn P-\ß - ƒ-°v td-j≥ \n-tj-[n-°p-∂ `-£ykp-c-£m Hm¿-Un-\≥-kn-s\-Xntc A-Jn-te-¥ym X-eØ - n¬ 20\v I-cn-Zn-\w B-N-cn-°p-sa-∂v Hmƒ C-¥ym td-j≥ Uo-te-gvk - v A-tkm-kn-tb-j≥ tZ-io-b P-\d¬ sk-{I-´-dn t_-_n-®≥ ap°m-S≥, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ _n in-hZ- m-kv F-∂n-h¿ Adn-bn-®p. sk-]v-Xw-_¿ 23-\v sk{I-´d - n-tb-‰v ]-Sn-°e - pw H-tŒm-_¿ c-≠n-\v U¬-ln-bn-epw td-j≥

hym-]m-cn-Iƒ D-]h - m-kk - a - c - w \S-Øp-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p.`£y-kp-c£ - m Hm¿-Un-\≥-kv {]Im-cw \-K-c-{]-tZ-i-Øv ]-Ip-Xn t]¿-°pw, {Km-a{- ]-tZ-iØ - v 25 iX-am-\w Ip-Spw-_-߃-°pw tdj≥ e-`n-°n-√. tI-c-f-Øn¬ ]Ip-Xn Ip-Spw-_ß - ƒ-°v am-{X-sa td-j≥ e-`n-°p-Ib - p-≈p. G-Xv am-\-Z-fi-{]-Im-c-amWv ]-Ip-Xn t]¿-°v td-j-\pw, td-j≥ Im¿-Upw \n-tj-[n-°p∂-sX-∂v k¿-°m¿ hy-‡-am-°Ww. am-\-Z-fiw \n-›-bn-®v A¿-l-cm-b-h-cp-sS ]-´n-I ]-cky-s∏-Sp-Øm-sX `-£y-kp-c-

£m ]-≤-Xn \-S-∏m-°-cp-sX∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p.

{]Xn-tj[amÀ-¨vssh-∏n-≥:- F¬.F≥.-Pn ]≤ Xn {]tZ-isØ sXm-gnen-Sw\„s∏´ a’y-sØm-gn-em-fnIƒ-°p- \¬-In-b hm-Kv-Zm-\w\S∏m-°m-ØXn¬- {]Xn-tj[n®v- Xoc-tZi a’y-sXm-gn-emfn Iƒ Kym-kv- I∏-e-Sp-°p∂ Rmbdm-gv-N cmhnse 10\v- {]Xn-tj[-am¿®v \S-Øp-sa∂v- bq-Wnb≥- {]kn-U‚ v- ]n- _n- Zbm-\ μ≥- Adn-bn-®p.- Nmƒkv tPm¿ Pv DZvLm-S\w sNøpw.

sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn-tbm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`hw. D-kva - m-s‚ `m-cy C-h-cp-sS ho-Sn-t\m-Sp-tN¿∂p \-S-Øp-∂ _n-kv-an Nn-°≥ sk‚¿ F-∂ ÿm-]-\-Øn-se Øn-b Ip-∂t- Ø-cn kz-tZ-in IpXn-c∏ - d - º - n¬ kn-≤o-Jv B-Wv X

ß-sf B-{I-an-®-sX-∂v C-h¿t]m-en-kn-\p \¬In-b sam-gn-bn ¬ ]-db - p∂p. ]-cn-t°-‰ ho-´Ω - am-{X-ap-≠mbn-cp-∂ Nn-°≥ I-S-°p-≈n-te°p Ib-dn kn-≤o-Jv Kp-≠m-∏n-cnhp B-h-iy-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p.

F-∂m¬ ]-Ww C-s√-∂p a-dp]-Sn ]-d-bp-∂-Xn-\n-S-bn¬ X-s∂ I-Sbn-se ta-i Xpd-∂v ]-Ww _-ea - mbn F-SpØ-Xv X-Sb - m≥ {i-an-® ho´Ω-sb C-bmƒ B-{I-an-°p-Ib - mbn-cp∂p. _l-fw tI-´v ho-´n¬ \n∂pw Hm-Sn-sbØn-b `¿-Øm-hn-

\-ºym-]p-cw {]-tZi-Øv I-Sap-dn-bn¬ anTm-bn-°-®h-Sw \-SØn-bn-cp-∂ bp-hm-hv anTm-bn hntZ-i-tØ-°p t]mepw I-b-‰n Ab-°p-∂-Xn-\m-bn B-bp¿tΔ-Z acp-∂p I-®-h-S-Øn-\p ]-Ww ap-S°n-bm¬ em-`-hn-ln-Xw \¬-Imsa-∂p {]-tem-`n-∏n-®m-Wv bp-hmhv \n-ch-[n t]-cn¬ \n∂pw ]Ww X-´n-bXv.

kuP-\y sa-Un-¡Â Iymw]v

"]mÝm-Xy-i-àn-I-Ä- Ckveman-s\-Xn-tcI-Å-{]-Nm-c-Ww- \-S-¯p¶p'

Im-eSn: \o-eo-iz-cw a-∂w-Ip-Sn ^m-an-en A-tkm-kn-tb-j≥ kwL-Sn-∏n-® kuP-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v a-e-bm-‰q¿ ]-©mb-Øp {]-knU‚ v cm-[m-Ir-jvW - ≥ sNßm-´v D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. Kp-cpX-ct- cm-Kw _m-[n-® \n¿-[\ - c - m-bh-cp-sS Hm-∏t- d-j≥ Dƒ-s∏-sS-bp≈ Nn-In¬-km-s®-eh - p-Iƒ kuP-\y-am-bn \-SØ - n-s°m-Sp-°p-sa∂v A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p.

Zn-\m-NcWw Im-eSn: Im-™q¿ afi-ew bqØv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Izn-‰v C¥ym Zn-\m-Nc-Ww \-SØn. {]-kn U‚ v sk-_m-Ãy≥ t]mƒ ]Xm-I-bp-b¿-Øn. Xp-S¿-∂v {]-Xn⁄-°p ti-jw ]m-d-∏p-dw t_m-bv-kv tlm-an-se Ip-´n-Iƒ°v `£-Ww \¬In. Xp-S¿-∂v In-‰v C¥ym k-tμ-iw ]-I¿∂p. sI Un ]u-temkv, Fw sF tZh- n-°p´n, sI H tem-d≥kv, Fw.sF.Un., sI hn t]m-f®≥ t\-XrXzw \¬-In.

t\bpw C-bmƒ a¿-±n-®p. 5000 cq-]tbm-fw C-bmƒ I-Sb - n¬ \n∂pw X-´n-bt- i-jw c-£s - ∏-´X - m-bn a¿±-\-ta-‰p Bep-h Pn√m B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ Z-ºX - n-Iƒ ]d™p. t]m-en-kv A-t\zj-Ww B-cw-`n®p.

Izn-äv C´ym Zn-\-¯n bq-¯v tIm¬-{K-kv ]-Z-bm-{X \S-¯n tXm-∏pw-]Sn: Izn-‰v C¥ym Zn-\Øn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Izn-‰v _n.H. Sn.]-Z-bm-{X \S-Øn ]-≈p-cpØn t\m¿-Øv afi-ew I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b ka-cw kwÿm-\ sk-{I´-dn Xºn kp-{_-“Wyw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. _n.H.Sn. ]m-e-Øn-\p ap-∂n¬ t]m-en-kv ]-Zb - m-{X \-S™-Xv kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm °n. kw-L¿-j-sØ-Xp-S¿-∂p Xm¬-°m-en-I-am-bn tSmƒ ]n-cnhp \n¿-Øn-sh®p. Xp-S¿-∂v] - m-eØn-\p k-ao-]-Øp-≈ Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®p. ]m¿-e-sa‚ v sshkv {]-knU‚ v Zn-eo-]v Ip-™p´n, tªm-°v {]-knU‚ v sI B¿ cPojv, _-_o-jv Ip-am¿ Xp-S-ßnb-h¿ t\-XrXzw \¬-In.

sIm-®n-kn-‰n: ]m-›m-Xy-i-‡nI-ƒ- C-kv-em-an-s\-Xn-tc- I-≈-{]Nm-c-Ww-\-S-Øp-∂p-˛-tUm.-A–p¬-a-Po-Zv-k-em-ln C-kv-em-anI- B-i-bw tem-Iw-Aw-Ko-I-cn°p-∂- km-l-N-cy-Øn-em-Wv -Ckv-em-an-s\-Xn-sc I-≈-{]-Nm-cW-ß-fp-am-bn -k-m-{am-Py-Xz- i‡n-I-ƒ cw-K-sØ-Øn-bn-cn-°p∂-sX-∂v- sF.F-kv.Fw.kwÿm-\-{]-kn-U‚ vtUm-.-A–p¬-a-Po-Zv-kz-em-ln- ]-d-™p. I-eq¿-P-h-l¿-em¬-s\-lv-dp-c-mPym-¥-c-tÃ-Un-b-Øn¬- I-eq¿Cu-Zv-Km-lv- I-Ωn-‰n- kw-L-Sn-∏n®- Cu-Zv-\-a-kv-°m-c-Øn¬ -D-Zvt_m-[-\- -{]-`m-j-Ww- \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂p- A-t±-lw. C-kv-em-an-I- cm-Py-ß-fn¬- IS-∂p-I-b-‰w -\-S-Øp-I-bpw- Ah¿-°n-S-bn¬ `n-∂-X-b-p-≠m°n, ssk-\y-sØ- Iq-´p-]n-Sn-®vP-\m-[n-]-Xy-co-Xn-bn¬- Xn-cs™-Sp-°-s∏-´- k¿-°-m-cp-I-sf-

Xp-S-°-Øn¬ 25,000 hpw 50,000 hpw hm-ßn-®v A-Xn-\p-≈ em-`-hn-ln-Xw \¬-In hn-iz-ÿX h-cp-Øp-Ibpw ]n-∂o-Sv e-£ßƒ hm-ßn-®p ap-ßp-I-bm-bncp∂p. \n-e-hn¬ X-´n-∏n-\n-c-bmb 12 Hm-fw t]¿ ]-≈p-cp-Øn t]m-en-kn¬ bp-hm-hn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \¬-In-b-Xmbpw kq-N\-bp-≠v.

A-´n-a-dn-°p-I-bpw -e-£-°-W°n-\v a-\p-jy-sc-sIm-s∂m-Sp°p-I-bpw -kn-dn-b-, Cu-Pn-]v-Xv Xp-S-ßn-b- C-k-v em-an-I -cm-Pyß-fn¬ -k-m-{am-Py-Xz-i-‡n-Iƒ \-S-Øp-∂- \-c-\m-bm-´n¬- C-cIƒ-°p th-≠n-bpw, _m-ey-ImØp-X-s∂- am-Xm-]n-Xm-°-fn¬\n-∂v -sIm-Spw-]o-U-\-Øn-\v hnt[-b-\m-tI-≠n-h-∂- sj-^o°n-s‚-tcm-K- i-a-\-Øn-\m-bn {]m¿-∞-\-\-S-Øm≥ -hn-izm-knIƒ- Cu-Zv -kp-Zn-\w {]-tbm-P-\s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw A-t±-lw-]d-™p.- \≥-a-bpw- k-t\-l-hpwIp-Sp-_-_-\v-[-ß-fpw- kz-¥w Po-hn-Øn-eq-sS- k-aq-l-Øn-\vIm-´n-sIm-Sp-Ø {]-hm-N-I-am-XrI D¬-sIm-≈m≥ \mw -X-øm-dmI-W-sa-∂-t±-lw- ]-d-™p. Imem-h-ÿ-bp-sS {]-Xn-Iq-e-kml-N-cyw I-W-°n-se-Sp-Øv-Iq‰≥-]-¥¬- C-´n-cp-∂p.- kv-{Xo-If-S-°w-k-aq-l-Øn-s‚- \m-\m-Xp-

d-I-fn¬-s∏-´ B-bn-c-I-W-°n-\v hn-izm-kn-I-ƒ -Cu-Zv-Km-ln-seØn-bn-cp-∂p.

I©mhv hnÂ-¸\ tNmZywsNbv-X \m-«p-Im-À¡v aÀ-±\w Bep-h: I-©m-hv hn¬-∏\-sb tNmZyw sNbv-X \m-´p-Im¿-°pt\tc Kp-≠m B-{Ia-Ww. B{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰ G-gp-t]¿ B-ip-]-{Xn-bn-¬ Nn-In-¬k tXSn. sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn-bn¬ Io-gv-am-Sv skm-ssk-‰n-∏-Sn-bn-embn-cp-∂p kw-`hw. C-hnS-sØ I≈p-jm-∏n-\p k-ao-]-Øm-bn I©m-hp-hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xns\ \m-´p-Im¿ tNmZyw sN-bv-XXn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv kw-L-Sns®Øn-b Kp-≠m-kw-Lw \m-´pIm-sc B-{I-an-®Xv. Beph t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\zjn-®p-h-cp∂p.

k-½m-\-s¸-cp-a-g-bp-am-bn tKmÄ-Uvkq¡n "a-l DÂ-k-hv' Un-kw-_À 31-h-sc sIm-®n: ssh-‰n-e tKmƒ-Uv kp°n¬ Un-kw-_¿ 31-h-sc tKm ƒ-Uv kp-°v "a-l D¬-k-hv' kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂v tKmƒ-Uv- kpIv ssh-kv sN-b¿-am≥ B-jn-jvKp-]v-X hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-dn-bn-®p.tKmƒ-Uv kp-Ins\ sIm-®n-bp-sS I-em-kw-kv°m-cn-I-tI-{μ-am-°p-I-sb-∂ e£y-tØm-sS-bm-Wv a-l D-’-hv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-sX-∂pw At±-lw ]-d-™p. \n-t∏m¨-S-tbm-´-bm-Wv a-l D-’-h-Øn-s‚ ap-Jy-{]m-tbm-PI¿. In-Uv-kv-s^-Ãv, ^m-j≥tjm,C‚¿ tIm-fn-Pn-b-‰v, C‚ v kv-Iqƒ a-’-c-߃, Um≥-kv, tdm-°v, _m‚ v a-’-c-ß-fpw Cu Im-e-b-f-hn¬ kw-L-Sn-∏n-

°pw. hn-P-bn-Iƒ-°v \n-c-h-[n t{]m¬- k m- l - \ - k - Ω m- \ - ß ƒ \¬v-Ip-∂-Xm-Wv. kv-Iqƒ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v A-h-cp-sS I-em A-`n-cp-Nn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-°p∂-Xn-\p-≈ {]-tXy-I th-Zn-bpw k-÷-am-°pw. tKmƒ-Uv kp-Iv Hu-´v se-‰pI-fn¬-\n-∂v km-[-\-߃ hmßp-∂-h¿-°v B-gv-N-Iƒ-tXmdpw \-dp-s°-Sp-∏n-ep-sS hn-]p-eam-b k-Ωm-\ ]-≤-Xn-I-fpw \-S∏m-°pw. Hm-Ww, {In-kv-Xp-a-kv,_w-_¿ k-Ωm-\-am-bn \nt∏m¨-S-tbm-´ \-ev-Ip-∂ \nt∏m¨ S-tbm-´ en-h Im¿ \-dps°-Sp-∏n-ep-sS hn-P-bn-Iƒ-°v \¬v-Ip-∂-Xm-Wv. h-\n-X kulr-Z-am-fm-bn tKmƒ-Uv kp-Iv am-

‰p-∂-Xn-\m-bn h-\n-X-Iƒ-°v {]tXy-I ]-cn-K-W-\ ]-≤-Xn-I-fpw \-S-∏m-°p-∂-Xm-Wv. a- l - D - ¬ k- h n- t \m- S - \ p- _ ‘n-®v {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\-ta-fbpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. {]-tXyIw k-Po-I-cn-®n-cn-°-∂ F-Ivkn-_n-j≥ Ãm-fp-I-fn¬ \ntXym- ] - t bm- K - h - k v - X p- ° - f pw tk-h-\-ß-fpw e-`y-am-bn-cn-°pw. \n-t∏m¨ N-tbm-´ am¿-°-‰nw-Mv sk-bn¬-kv ssh-kv {]-kn-U‚ v F¬-tZm _-©-an≥, ssh-‰n-e tKmƒ-Uv kp-Iv U-b-d-Iv-S¿ A_p-_-°¿, _n F≥ Iyp C-h‚ v am-t\-Pp-sa‚ v Fw Un P-b-N{μ≥, U-b-d-Iv-S¿ _n-_n≥ tXma-kv F-∂n-h-cpw hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{io-\m-cm-b-W Pb-´n B-tLm-jhpw kmw-kv-Imcn-I tLm-j-bm-{Xbpw h-cm-∏p-g: {io-\m-cm-b-W Kp-cptZ-h-s‚ 159 ma-Xv Pb-¥n BtLm-j k-tΩ-fw 22 \v B-`y-¥c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xpjm¿ sh-≈m-∏n-≈n-bp-sS A-[y£-X-bn¬ sI ]n [-\-]m-e≥ Fw.]n. P-b-¥n-k-tμ-iw \¬Ipw. hn-in-„ hy-‡nI-sf hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F. BZ-cn-°pw. hn[-hm hm¿[-Iy s]≥-j≥ hn-Xc-Ww F-kv i¿-a Fw. F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. an-I-® tLm-j-bm-{X-°p bq-\n-b≥ {]-

_n.H.Sn.sIm-®n hn-S-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p-sIm-≠v Izn-‰v C-¥ym Zn-\-Øn¬ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ _n.H.Sn. ]m-e-Øn-te-°p \-SØn-b ]-Z-bm{X

A-Úm-X-tcm-K-¯n-sâ C-cbm-b Ip-Spw-_-¯n-\v k-lm-bl-kv-X-hp-am-bn ku-lr-Z- Iq-«mbv-a tXm-∏pw-]S- n: A-⁄m-Xt- cm-KØn-s‚ C-c-I-fm-b A-_o-jns‚-bpw(25) C-tX tcm-K-sØ Xp-S¿-∂ C-c´- k - t- lm-Zc - ß - f - mb en-kn, en≥-kn F-∂ c-≠p a°-sf a-c-Ww X-´n-sb-Sp-Ø ZpJ-Øn¬ X-I¿-∂ a-™\ - ° - ms´ B‚-Wn-bp-sS Ip-Spw-_Øn-te-°v {]-Xo-£-bp-sS-bpw

Im-eSn: {io-aq-e\ - K-cw A-Ih - q¿ ssl-kv° - qƒ ]n.Sn.F.bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ Cu-Zp¬-^n-Xz¿ BtLm-jn-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-Ka - mbn 12 \v kvI - q-fn¬ Cu-¥∏ - g - hpw X-cn-°-™nbpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ °pw A-[ym-]I - ¿°pw c-£n-Xm°ƒ°pw \¬-Ipw. Xp-S¿-∂v sN dn-b s]-cp-∂mƒ k-tμ-iw \¬Ipw. Iq-Sm-sX 14 \v hn-Zym¿-YnIƒ°v Hu-j-[°-™n hn-X-cW-hpw 15\v kzm-X-{¥y-Zn-\- dmenbpw \-SØ - p-sa-∂v ]n.Sn.F.{]knU‚ v A-dn-bn-®p.

]-≈p-cpØn: I-®-h-S-Øn¬ ]Ww ap-S-°n-bm¬ em-`-hn-ln-Xw \¬-Im-sa-∂p {]-tem-`n-∏n-®v X´n-∏p \-SØn-b {]-Xn ]-≈p-cpØn t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bXm-bn kqN-\. I-gn-™ H-cp h¿j-am-bn ]-≈p-cp-Øn \-ºym]pc-Øv Xm-a-kn-®n-cp-∂ Nm-h°m-Sv kz-tZ-inbm-b bp-hm-hmWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

Kp-−m-¸n-cn-hv \Â-InbnÃ; ho-«-½-sbbpw `À-¯m-hn-s\bpw B-{I-an-¨p B-ep-h: Kp-≠m-∏n-cn-hp \¬-ImØ-Xn-\v Z-º-XnI-sf {Iq-c-am-bn a¿-±n®p. Bep-h \-Kc-k-` sNb¿-am-s‚ ss{U-hdpw Ip-∂t- Øcn ]p-Ø≥]p-c ho-´n¬ D-kvam≥(35), `m-cy k-Pn-X(33) F-∂nh¿-°m-Wv a¿-±\ - t- a-‰Xv.

Cu-ZpÂ-^n-XzÀ B-tLmjw

]n-I a-cn-b eo-e F-∂n-h¿s°m-∏w ssI-\n-ds - b k-Ωm-\ß-fp-am-bn ss H-cp Iq-´w hnZym¿-Yn-\n-If - p-am-Wv A-_o-jns‚ ho-´n-se-Øn-bX - v. C-c-´ s]¨-a-°ƒ H-∂n-\p ]p-d-sI H-∂m-bn \-„-s∏-´ B‚-Wn-˛-B-\n Z-º-Xn-I-fp-sS {]-Xo-£ A-_o-jv F-∂ G-I-

Wn a-I-s‚ Nn-In¬-km-s®-ehp I-s≠-Øp-∂X - v. am-kw 5000 cq-]-tbm-fw a-cp-∂n-\p am-{X-ambn th-≠n-h-cpw. Cu Ip-Spw-_Øn-s‚ Cu Z-p-cn-Xm-h-ÿ Adn-™v kn-ÿ en-kn N-°m-e°-epw kw-Lh - pw A-hn-sS-sbØn A-_o-jn-s‚ Nn-In¬-kms®-e-hv kp-a-\- p-I-fp-sS k-

ssh-Zyp-Xn- k-_v-kn-Un]p-\ -Øm-]n-¡p-I ssh-∏n-≥:- I-\-Ø a-g s]-bv-XvtI-c-f-Øn-se F-√m- Um-ap-Ifpw- \n-d-™ km-l-N-cy-Øn¬ssh-Zyp-Xn-Nm¿-Pv- Ip-d-bv-°p-∂Xn-\p-]-I-cw- \n-e-hn-ep-≈ k-_vkn-Un- F-Sp-Øp-I-f-™ k¿°m¿- \-S-]-Sn- {]-Xn-tj-[m¿-lam-sW-∂v- ssh-∏n≥- P-\-Io-b {]-Xn-I-c-W-th-Zn- {]-kv-Xm-h-\bn¬- ]-d-™p.120 bq-\n-‰v-h-sc D-]-tbm-Kn°p-∂ km-[m-c-W-°m-¿-°p-≠mbn-cp-∂ k-_v-kn-Un-bm-Wv- FSp-Øp-I-f-™-Xv.- C-°-gn-™ Pq-sse-ap-X¬- 55 e-£w- D-]-t`m‡m-°ƒ-°p-ta-em-Wv- Cu- {]l-cw.

knU‚ v kn F≥ cm-[m-Ir-jvW≥ t{Sm-^n-Iƒ \¬-Ipw. BK-kv-Xv 15 \v \-S-°p-∂ tPym-Xn ]-cy-S-\ k-tΩf-\w a{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v D-Zv-LmS\w sN-øpw. F-kv.F≥.Un.]n. tbm-Kw {]-knU‚ v tUm.Fw F≥ tkm-a≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. hn-Zym-`ym-k kv-tIm-f¿-jn-∏pIƒ tN-μ-awK-ew ]-©mb-Øp {]-knU‚ v ]n hn a-Wn So-®¿ hnXc-Ww sN-øpw. ta-J-em-X-e a¬-k-c-hn-Pbn-Iƒ-°v bq-\n-b≥ sk-{I´-dn

l-cn-hn-P-b≥ k-Ωm-\-߃ \¬-Ipw. Xr-iq-cn¬ \n-∂p-≈ ]p-en°fn, hnhn-[ I-em-cq-]߃, hm-Zy-ta-f-߃ F-∂n-h-bp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS \m¬-∏-Xn-\mbn-c-tØm-fw t]¿ Pb-¥n kmwkv-Imcn-I tLm-j-bm-{X-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v bq-\n-b≥ {]knU‚ v kn F≥ cm-[m-Ir-jv W≥, sk-{I´-dn l-cn-hn-Pb≥, ssj-Pp a-\-°-∏Sn, Un _m _p, Fw ]n _n\p, sI _n kp`mjv, A-Uz.A-Rv-Pp tamƒ Adn-bn-®p.

C-i-ep-IÄ s]-bv-Xn-d-§n-b s]cp-¶mÄ B-tLm-j-cm-hv sIm-®n: D¬-k-h-Im-e-߃ sIm-®n \n-hm-kn-Iƒ-s°m-∏w B-tLm-jn-°p-∂ Pn-√ `-c-WIq-S-Øn-s‚ s]cp-∂mƒ BtLm-jw A-hn-kv-a-c-Wo-b I-em-k-‘y-bm-bn. ]n-∂-Wn-Kmb-I≥ A-^v-k-epw k-tlm-Zc≥ A≥-km-dpw \-bn-® am-∏n-fKm-\-k-‘y B-kz-Zn-°m≥ B-

bn-c-ß-fm-Wv Z¿-_m¿-lmƒ ssa-Xm-\n-bn-te-°v F-Øn-b-Xv. a-g-sbm-gn-™ Im-em-h-ÿbpw B-kzm-ZI - c - p-sS B-\μ - Ø - n\v am-‰p-Iq-´n. `-‡n-Km-\t- Øm-sS B-cw-`n-® I-em-ta-f-bn¬ s]-bvXn-d-ßn-b C-i-ep-Iƒ-s°m-∏w C-Sb - v° - n-sS kn-\n-am- Km-\ß - f - pw tIm¿-Øn-W° - n-bX - v F-√m-hs - c-

bpw kw-Xr-]v-X-cm-°n. Km-bn-Iam-cm-b- C-kv-a-Øpw A-Jn-e-bpw an-I® - Km-\ß - ƒ B-e] - n-®t- ∏m ƒ s]¨-i-_v-Z-Øn¬ ]m-Sn-b Km-b-I≥ B-\-μpw t{im-Xm-°fp-sS ssI-øS- n t\-Sn. hm-cm-¥y-߃ I-em-]-cn-]mSn-Iƒ B-kz-Zn-°m-\p-≈ ÿncw-th-Zn-bm-b Z¿-_m¿-lmƒ

ssa-Xm-\n-bn-em-Wv daZm≥ BtLm-j-cm-hpw kw-L-Sn-∏n-®-Xv. N-S-ßv tI-{μ-a-{¥n- sI hn tXma-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssl_n Cu-U≥ Fw.F¬.F. A[y-£-X h-ln-® tbm-K-Øn¬ ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, Pn-√m I-e-Œ¿ ]n sF, sj-bv-Iv- ]-co-Xv F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sat{Sm sd-bn \nÀ-am-W-¯n\v \-K-cw -K-Xm-K-X-¡p-cp-¡nÂ- hoÀ-¸pap-«-p-t¼mÄ ]p-P \S¯n t]men-kn-\v hml-\-]-cn-tim[-\

k-aq-l-ku-lr-Z hn-Zym-e-b-k-an-Xn tImUn-t\-‰¿ kn-ÿ en- n N-°m-e-°-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A_o-jns‚ hoSv kμ¿in-°p∂p kv-t\-l-Øn-s‚-bpw km-¥z-\- a-I-\m-Wv. F-∂m¬ A-_o-jn- lm-b-tØm-sS G-s‰-Sp-°p-I- p. Cu hm¿-Ø AØn-s‚-bpw k-lm-b-l-kv-X- s\-bpw Cu A-⁄m-Xt- cm-Kw bpw sN-bvX hp-am-bn ku-lr-ZI - q-´m-bva - s - b- ]n-Sn-s]-´v ]q¿-W-am-bpw X-f¿- dn-™ A-[ym-]n-I-am-cpw hn- n-em-Wv. a-°f - p-sS Nn- Zym¿-Yn-\n-I-fpw kn-Ã-dn-t\mØn-. tXm-∏pw-]-Sn Hu-h¿ te- ∂p In-S∏ - m-bn F-√mw \-„s - ∏- sSm-∏w tN¿-∂p. Cu h¿-jUo-kv tIm¨-h‚ v tKƒ-kv kv- In¬-k° Iq-fn-se k-aq-l-ku-lr-Z hn- Sp-Øn-b Ip-Spw-_w C-t∏mƒ sØ dw-km≥ B-tLm-jw AZym-eb - k - a - n-Xn tIm¿-Un-t\-‰¿ kz-¥-am-bn H-cp Xp-≠v `q-an _o-jn-s‚ Ip-Spw-_-tØm-sSmkn-ÿ en- n N-°m-e-°-en- t]m-ep-an-√m-sX ]-≈n-°m¿ ]- ∏w \-S-Øm≥ A-[ym-]-I-cpw - pw Iq-Sn-t®¿-∂s‚ t\-XX - z-ج sl-Uva - n-kv- Wn-Xp-sIm-Sp-Ø H-cp sIm-®p- hn-Zym¿-Yn-\n-If {S-kv knw-t{_m-kn-b, sk-{I-´- ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv. t∏mƒ A-Xv H-cp Im-cp-Wy-°S- dn en-√n t]mƒ, ]q¿-Δ A-[ym- Iq-en-∏-Wn sN-bv-Xm-Wv B‚- em-bn am-dn.

B-ep-h: sa-t{Sm sd-bn-en-s‚ H∂mw L-´ \n¿-am-W-tØm-S-\p_-‘n-®v B-ep-h-bn¬ C∂-se ]q-P \SØn. H-cp {]ap-J ]q-Pmcn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p sa-t{Sm sd-bn¬ D-tZym-Kÿ-cp-sSbpw t]m-en-kn-s‚bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-tSbpw km∂n-[y-Øn¬ ssl-μ-hm-Nm-c{]-Im-c-ap-≈ ]q-P \-S-Øn-bXv.

]qP-°v Un.Fw.B¿.kn. {]Xn-\n-[n ]n {io-dmw, No-^v F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ jmPn k-°-dn-b, ]n.B¿.H.\m-cmbW≥, kn C ]n _me≥, F¬ B‚ v Sn {]-Xn-\n-[n-Ifm-b Aiz-\n-Ip-am¿ Nu-[-cn-, \-Kc-k-` Iu¨-kn-e¿ sP-_n ta-Ø¿ ln-jmw, {Sm-^n-Iv Fkv.sF. tU-hn-Uv ]-s¶-Sp-Øp.

No-«p-I-fn kw-Lw ]n-Sn-bn s]-cp-ºm-hq¿: ¢-_n-en-cp-∂v ]-Ww-h-®v No-´p-I-fn-® A-©w-K kwL-sØ s]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn.C-h-cp-sS ]-°¬ \n-∂pw 16,570 cq-]bpw s]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp. tIm-´-∏-Sn Pw-Mv-j-\n-ep-≈ ¢-_n¬ I-gn-™ cm-{Xn F-t´m-sS No-´p-I-fn-®p-sIm-≠n-cp-∂ A-cp¨, en-_n≥, c-Po-jv, Xm-l, t__n F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv Ip-dp-∏pw-]-Sn kn.sF {In-kv-]n≥kmw, F-kv.sF i-io-{μ≥, tIm-´-∏-Sn F-kv.sF sI sI ]-co-Xv F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. c-l-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv kw-Lw t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

sIm-®n-kn-‰n:- \-K-c-Øn-se-KXm-K-X-Ip-cp-°n¬ -P\w-ho¿-∏pap-´-p-tºm-ƒ- t]m-eo-kv-\-S-Øp-∂- sl¬sa-‰v th-´-bpƒ-∏-sS-bp-≈- hm-l-\-]-c-n-tim-[-\Iƒ- h≥{]-X-nt-j-[-Øn-\n-S-b-m-°p-∂p. sIm-®-n-sat{Sm-bpsS- \n¿-am-Whp-am-bn-_‘-s∏-´v- kn-‰n-{Sm^n-Iv -\-K-c-Øn¬- G¿s-∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂ -K-XmK-X- kwhn-[m-\-Øn-e-q-sS- bm{X-sN-øp-∂-h¿-°mWv t]m-eo-kn-s‚-h-I -]-cntim-[-\-bpw -]m-c-ntXmjn-I-hpw. Ip-cp-°n¬-\n-∂p c-£-s∏-´phcp-tºmgm-Wv a-s‰m-cp Ip-cp-°n¬- Nm-Sp-∂Xv. Hm-h¿-{_n-Uv-Pn\-Sn-bn-epw - C-Sp-ßnb- tdm-UpI-ƒ, h-f-hp-I-ƒ- Xp-S-ßn- ]m-ew -C-d-ßn-h-cp-∂- hml-\-ßsf- tdm-Un-se- K-´-dpIƒ- t]m-epw- t\m-°msX-bmWv- s]-s´-∂p- X-S-™p\n¿-Øn ]cn-tim-[\- k-Po-h-am-bn- \-S-°p-∂-X.v h≥ A-]-I-S-߃- D≠m-°p-∂X-c-Ønep-≈- hml\]cn-tim-[-\-s°Xn-tc bm-{X-°m-cpw -d-kn-U≥-kv- A-tkm-kn-tbj\p-I-fpw- {]Xn-tj[hp-am-bn- cw-K-Øp≠v. G-‰-hpwIp-SpX¬- hm-l-\-߃- Ip-Sp-ßp-∂-Xv- ]p-t√-∏-Sn˛X-Ω-\w-˛I-Xr-°-S-hv˛-]p-t√-∏-Sn-]-m-ew- Xp-S-ßn-bnS-ßfn-em-Wv. D∂-X-tI-{μ-߃- A-dn™p-sIm-

≠p-≈Xm-tWm- ]cn-tim-[sb-∂p -hy-‡-a√. ]cn-tim-[-\-°v- B-cpw- F-Xn-c-s√-∂pw- B-Zywtdm-Up-I-fn-se- Ip-gn-I-f-S-°m≥ -_-‘-s]´-h¿- Xbm-dmI-W-sa-∂pw- ]cn-tim-[-\-bpsS- t]-cn-¬- ]oU-\w- \-S-Øcp-sX∂pw bm-{X-°m¿- ]-d-bp∂p.

t_m-[-\- Imw-]-bn³ tIm-X-aw-Kew: im-kv{X-t_m-[hpw bp‡n-t_m[hpw k-aq-l-Øns‚ s]mXp-t_m-[w B-I-Wsa-∂ k-tμ-iw \¬In H-cp-h¿-jw \o-≠p-\n¬°p-∂ im-kv-{X kmw-kv-ImcnI t_m-[-\- Imw-]bn≥ hm-c-s∏-´n-bn¬ \-S-Øp∂p. Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn hm-c-s∏-´n ]-©m-bØp-X-e-Øn¬ ]p-tcmK-a-\ I-em-km-ln-Xy kwLw hm-c-s∏-´n bq-\n‰v, sse-{_-dn ]-©mb-Øv t\-Xr-k-an-Xn ]-cnj-Øv C-©q¿ bq-\n-‰v F-∂n-hbp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂p ssh-Io´v 3\v I-°m-´q¿ ]-ªn-Iv sse-{_-dn lm-fn¬ sk-an\m¿ kw-L-Sn-∏n-°pw. Ime-Sn kw-kvIr-X k¿-ΔI-emkm-e Akn. {]^.tUm.sI Fw kw-K-tai≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.


{]mtZ-inIw

11 BKkvXv 2013- Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

a-e-¼m-¼v `o-Xn]-c¯n

sIm®n: tXm-∏pw]-Sn sk£s‚ ]-cn-[n-bn¬ 11 sI.hn.sse\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p∂-Xn-\m¬ tXm-∏pw]-Sn ap-X¬ _n.H.Sn.]m-ew h-sc C-∂p cmhn-se Hº-Xv ap-X¬ D®-°v H∂p h-sc ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww ap-S-ßpw.

]cn-]mSn Xp-d-hpw-I-c ]-≈n ]m-cn-jvlmƒ: _-lp-P-\-I¨-h≥j≥˛ssh-In-´v A©v.  I√-bw ]p-Xp-ti-cn tP-°_n-s‚ hkXn: B-tem-N-\mtbm-Kw˛ssh-In-´v \mev.  Ime-Sn \m-kv lmƒ: Iym-‰vkv ¢-_v hm¿-jn-Iw˛ssh-In-´v G-gn\v. 

h-cm¸p-g ]m-e-¯n A-]ISw h-cm∏p-g: ]m-e-Øn‚ a-[y-`mK-Øv Im-dpw {S-°-dpw Iq-´n-ap´n. A-an-X-th-K-X-bn-em-bn-cp∂p C-cp-hm-l-\-hpw h-∂-Xv. C-Sn-bp-sS i-‡n-bn¬ C-cphm-l-\-߃-°pw tI-Sp-]m-SpI-fp-≠m-bn. A-c-a-Wn-°q-dn-e-[n-Iw KXm-K-X-X-S- -ap-≠m-bn. h-cm∏p-g tN-cm-s\-√q¿ t]m-enkpw ssl-th t]m-en-kpw FØn-bm-Wv {]-iv-\w ]-cn-l-cn®-Xv. h-cm-∏p-g ]m-e-Øn¬ ÿn-cw hm-l-\-\n-b-{¥-WØn-\pw A-an-X-th-K-X X-Sbp-∂-Xn-\p-am-bn ]m-e-Øn-\pk-ao-]w t]m-en-kv F-bv-Uv t]m-kv-‰v ÿm-]n-®n-´p-s≠-¶nepw G-Xm-\pw B-gv-N-Iƒ {]h¿-Øn-®p. ]n-∂o-Sv D-]-tbm-Kiq-\y-am-bn. h-cm-∏p-g ]m-e-Øn-se A]-I-S-߃ I-W-°n-se-SpØp t]m-en-kn-s\ \n-b-an-°phm≥ th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ C-\nbpw F-Sp-Øn-s√-¶n¬ A-]-IS h¿-[-\-hpw a-c-W-hpw D-≠mtb-°mw. ]m-e-Øn¬ {Kn-∏n√m-Ø-Xpw A-]-I-S-߃-°p Im-c-W-am-Ip-∂p-≠v.

]-d-hq¿ \-Kc-k-` P-\-Io-bm-kq{X-W ]-≤-Xn 2012˛13 ¬ Dƒ-s∏-SpØn im-co-cn-I-am-\kn-I sh√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿-°pth-≠nbp≈ ap®-{I hm-l-\-hn-Xc-Ww hn Un k-Xo-i≥ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p

I-f-a-t»cn: i-‡-am-b a-g-sbXp-S¿-∂v Um-ap-Iƒ Xp-d-∂p hn´p-≠m-b sh-≈-∏m-®n-en¬ XI¿-∂ Ip-Sn-sh-≈-ss]-∏n-s‚ X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn-®-Xm-bn hm-´¿ A-tXm-dn-´n D-tZym-K-ÿ ¿ A-dn-bn-®p. X-I-cm¿ ]-cn-l-cn®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v G-eq-cn-te°p-≈ Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww C-∂v ]p-\-cm-cw-`n-°p-sa-∂v A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. I-f-a-ti-cn ]p-Xn-b-]m-e-Øn-\p Io-sg s]cn-bm-dn-s‚ ssI-h-gn-bm-b ap-´m∏p-g-bn¬ B-g-Øn¬ Ip-dp-sI ÿm-]n-®n-cp-∂ F-®v.Un.]n.C. 314 Fw.Fw.ss]-∏m-Wv X-I¿∂-Xv. I- g n- ™ _p- [ - \ m- g v - N - b mWv hm-´¿ A-tXm-dn-´n A-[n-IrX¿ ss]-∏n-se X-I-cm¿ I-s≠Øn- b - X v . I- g n- ™ \m- e p Zn- h k-am-bn D-tZym-K-ÿ-cpw hn-Z-Kv- s]-cn-bm-dn¬ s]m´n-b Ip-Sn-sh-≈-ss]-∏n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂p

]dhq¿: tdm-Un-se K-´-dn¬ ho-Wv C-cp-N-{I-hm-l-\-°m¿-°p ]-cnt°‰p. ]-d-hq¿ am¿-°-‰n-\p k-ao]-Øv h¨-sh tdm-Un¬ hr-μmh≥ tÃm-∏n-\p k-ao]-sØ tdm-Up X-I¿-∂p cq-]-s∏-´ Ip-gn-bn¬ ho-Wv h-S-t°-°-c Ip-™nssØ kz-tZ-in-Ifm-b In-W-‰n≥-I-cbn¬ sI sI A-–p√(45), th-Wm-Sv ho-´n¬ ao-Xn-b≥(37) F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. hym-gmgv-N cm-hn-se ]-d-hq¿ ]p√w-Ip-fw kv-Iq-fn¬ \S-∂ Cu-Zv Km-ln¬ ]-s¶-Sp-Øp a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. BŒo-h kv-Iq-´¿ Hm-Sn-®n-cp-∂ ao-Xnb-\v \n m-c ]-cn°m-Wp-≈Xv. ]n-∂n-en-cp-∂ k-©-cn-®n-cp-∂ A-–p√-bp-sS C-S-XpIm-en-s‚ ap-´p Nn-c-´ X-I¿-∂p-t]mbn. C-h¿ ]-d-hq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-emWv. tXP-kv ]-{X-Øn-s‚ ]-d-hq¿ te-J-I\pw tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn-bp-am-Wv A-–p√.

ssl-t{Zm-kv samÃm-¡-bv-¡v ]p-d-bmÀ-{Km-aw hn-S-\ÂIn bn-em-bn-cp-∂ C-t±-lw C-∂se-bm-Wv a-c-W-s∏-´-Xv. t\-csØ s\-´q¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv ap´w Pp-ap-a-kv-Pn-Zp-I-fn¬ tkh-I-\m-bn-cp-∂ C-t±-l-Øns‚ ar-X-tZ-lw C-∂-se D-®bv-°p aq-∂p-a-Wn-tbm-sS ]p-dbm¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ J-_-d-S-°n. A≥-h¿-km-Z-Øv Fw. F¬.F. Pn-√m-]-©m-b-ØwKw Fw sP tPm-an, sN-ß-a\m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kn sI A-ao¿, F-kv.Un.]n.sF a-fi-ew J-Pm-©n A-–p¬ K-^q¿ F-S-b-∏p-dw, a-X-]fin-X-∑m-cm-b Fw Fw _mh au-e-hn, hn ]n F ^-co-cp±o≥ au-e-hn Xp-S-ßn-b \n-ch-[n t]¿ N-S-ßn¬ ]-s¶-SpØp.

Bw-]yqÄ tI-kn H-cmÄ ]n-Sn-bn sIm-®n: B-ep-h F-cp-a-Ø-e tIm-f-\n-∏-Sn \n-∂pw eq-]n-sPkn-Iv hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ Bw]yq-fp-I-fpw kn-dn-©p-I-fp-am-bn H-cm-sf B-ep-h t]m-en-kv A-dÃp sN-bv-Xp. B-ep-h Nq-≠n `mK-Øv th-g-∏n-≈n ho-´n¬ s_∂n sk-_m-Ãy-\m-Wv(40) kv-s]jy¬ kv-Izm-Uv F-kv.sF.tSman sk-_m-Ãy≥ B-ep-h Fkv.sF. ]n F ss^-k¬ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãp sN-bv-X-Xv. B-ep-h sP.F-^v. kn.Fw.sF. tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n dn-am≥-Up sN-bv-Xp.

PzÃ-dn-bn tamj-Ww \-S-¯p-¶-Xn-\n-sS bp-hm-hv ]n-Sn-bn ssh-∏n≥: Pz-√-dn-bn¬ tam-jWw \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS bp-hm-hns\ Pz-√-dn- Po-h-\-°m¿ I-tømsS ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n®p. I-gn-™ Zn-h-kw F-f-¶p-∂∏p-g \-S-h-gn-bn-ep-≈ tZ-ho Pz-√dn-bn-em-Wv kw-`-hw. ap-cp-°pw ]m-Sw kz-tZ-in-bpw F-f-¶p-∂-∏pg `m-K-Øv hm-S-°p Xm-a-kn-°p∂-Xp-am-b sX-‰-bn-tΩ¬ {]-kmZv- (31 )B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Pz√-dn-bn¬ F-Øn-b C-bmƒ tamXn-cw t\m-°n-sIm-≠n-cn-s°

hm-g-°p-fw: \n-tcm-[-\w \n-e\n¬-s° hm-g-°p-fw ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn¬ hym-]-I-am-bn-cp∂ ]m≥-a-km-e D¬-∏-∂-ß-fpsS -hn¬-]-\ t]m-eo-kn-\v Ip-d-bv°m-\m-bn. X-Sn-bn-´-]-d-ºv t]m-eo-kv taJ-e-bn-se hym-]ym-c-ÿm-]-\ß-fn¬ \n-co-£-Ww i-‡-am°n-b-tXm-sS-bm-Wv ]m≥ hn¬]-\-bn¬ Ip-d-hv h-∂-Xv. hm-g-°pfw ,sh-tßm-e,-]p-°m-´p-]-Sn `mK-ß-fn¬ hym-]-I-am-bn lm≥kv A-S-°-ap-f-f \n-tcm-[n-X e-lcn D¬-∏-∂-߃ h≥-tXm-Xn¬ sIm-f-f em-`-Øn-\v hn-‰-gn-°p-∂Xn-s\ Ip-dn-®v I-gn-™ Zn-h-kw tX-P-kn¬ {]-kn-±o-I-cn-® hm¿Ø-sb Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p t]meo-kv \-S-]-Sn.]-cn-tim-[-sb Xp-S¿-∂v hm-g°p-fw ta-J-e-bn¬ \n-∂v am-{Xw ap-∏-Øn A-øm-bn-c-tØm-fw cq-

sk-bn¬-kv tK-fn-s‚ {i-≤ Xncn-®v I-øn¬ I-cp-Xn-bn-cp-∂ ap°p-]-≠-Øn¬ Xo¿-Ø kz¿Æ tam-Xn-cw c-s≠-Æw t_m-Ivkn¬ sh-®v ]-I-cw c-≠v kz¿-Ætam-Xn-cw ssI-°-em-°n. F-∂m¬ C-bm-fp-sS {]-h¿Øn-Iƒ ho-£n-®p sIm-≠n-cp∂ a-‰p Po-h-\-°m¿ bp-hm-hns\ I-tøm-sS ]n-Sn-Ip-Sn Rm-d°¬ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-Ibm-bn-cp-∂p. aq-∂-c {Kmw ho-Xw Xq-°-ap-≈ c-≠p tam-Xn-c-am-Wv

C-bmƒ I-h¿-s∂-Sp-Ø-Xv. F-f-¶p-∂-∏p-g-bn-se X-s∂ H-cp ^m≥-kn tÃm-gv-kn¬ \n∂pw hm-ßn-b 25 cq-] hn-e-h-cp∂ tam-Xn-cw D-]-tbm-Kn-®m-Wv C-bmƒ X-´n-∏p \-S-Øn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-bm-sf Pz√-dn-bn-epw ^m≥-kn tÃm-gn-knepw F-Øn-®p sX-fn-sh-Sp-∏p \S-Øn. tam-j-W-Øn-\p tI-skSp-Ø {]-Xn-sb sIm-®n ^-Ãv¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n.

[- c m- b sXm- g n- e m- f n- I - f pw cmhpw ]-I-epw \-S-Øn-b ]-cn-{ia-Øn-s‚ ^-e-am-bn-´m-Wv ss]∏n-se tNm ¿-® A-S-°m≥ I-gn™- X v . I- f - a - t i- c n ]- º v lukn¬ \n-∂pw G-eq¿ \-K-c-k-`bn- te- °pw h- cm-∏p- g ]-©m-bØn- t e- ° pw Ip- S n- s h- ≈ - s aØn- ° p- ∂ ss]- ∏ m- W p X- I ¿∂-Xv. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v \m-ep Zn-hk-am-bn G-eq¿ \-K-c-k-`-bn-epw h-cm-∏p-g ]-©m-b-Øn-epw Ip-Snsh-≈w e-`n-®n-cp-∂n-√. hm-´¿ A-tXm-dn-´n F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F ≥-Pn-\o-b¿ _m-_p tXm-a-kv, A-kn-Â v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F ≥-Pn-\o-b¿ ]n sI kp-[, Akn.F-≥-Pn-\o-b¿ A-Pn-Xv-Ip-am ¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-bn-cp-∂p A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-b-Xv.

]-bp-sS lm≥-kv,-Kp-Uv-I Dƒ-]sS-bp-f-f ]m≥-a-km-e D¬-]-∂߃ ]n-Sn-s®-Sp-Øn-cp-∂p. kw`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v c-≠v hym-]m-cn-I-sf t]m-eo-kv A-dÃv sN-øp-I-bpw D-≠m-bn. A-\ykw-ÿm-\-Øv \n∂pw ]m≥-a-km-e F-Øn-°p-∂h-tc Ip-dn-®v A-t\z-j-Ww i‡-am-°n.

kwc-£-W `n-¯n ]p-\À-\nÀ-an-¡-Ww s]-cp-ºm-hq¿: C-S-a-e-bm¿ j´¿ Xp-d-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ sh-≈-s]m-°-Øn¬ X-I¿∂ h√w ˛ Km-‘n-\-K¿ ]m-e-Øns‚ kwc-£-W `n-Øn ]p-\¿\n¿-an-°-W-sa-∂m-hiyw i-‡ambn. h√w˛ap-Sn-°¬ `m-K-߃sf XΩn¬ _-‘n-∏n-°p-∂ ]m

e-am-b-Xn-\m¬ s]-cp-ºm-hq¿ \K-c-k-`-bp-tSbpw hm-g-°p-fw ]©m-b-Øn-t‚bpw A-Xn¿-Ønbm-Wv Km-‘n-\-K¿-]m-ew. sh≈-s]m°-sØ Xp-S¿-∂v kw-c£-W-`n-Øn X-I¿-∂v tXm-´n¬ ]-Xn-®-tXmsS Cu h-gn `m-c-hml-\-߃-°v k-©-cn-°m≥ ]‰m-Xm-bn. Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ I√pw sIm-Snbpw a-‰v A-]m-b t_m¿Up-Ifpw \nc-Øn hm-l-\-߃°v A-]-I-S kq-N-\ \¬-In-bncn-°p-I-bm-Wv. {]-tZi-Øv sh-≈-s]m-°sØ-Xp-S¿-∂v h≥-\m-i-\-„-ßfm-Wp-≠m-bXv. Km-‘n-\-K-dn-se \n-ch-[n ho-Sp-I-fn-se D-]-I-c-W-ßfpw k-ao]-sØ {Ko≥-em‚ v B-Uw`-c hn√-I-fn-se hm-l-\-߃hsc sh-≈-s]m-°-Øn¬ \-in-®ncp∂p.

Npcp¡¯nÂ

tdm-Uv \nÀ-amWw:hmÀUwKw Ip¯n-bncn¸p kacw \S-¯pw ssh-∏n≥: ]≈n-∏pdw tImhn-e-IØpw IShv hnt√Pv tdmUv ]p\¿-\n¿an-°m≥ ]©m-bØv {]kn-U‚ v \¬Inb hmKv Zm\w ]men-°p-∂n-s√∂v Btcm-]n®v A©mw hm¿UwKw IpØn-cn∏p kacw \S-Øpw. 13\v cmhnse tImhn-e-IØpw IS-hnepw {]iv\-Øn\p ]cn-lm-c-an-s√-¶n¬ 19 \v ]©m-bØn\p ap∂nepam-Wv ]-©m-bØvv saw-º¿ hn- F-Iv-kv _-\UnŒv IpØn-cn∏v kacw {]Jym-]n-®n-cn-°p-∂-Xv. 350 ao‰¿ hcp∂ tdmUv Ip≠pw Ipgn-bp-am-b-Xn-\m¬ ]p\¿-\n¿am-WØn-\mbn ]©m-bØv Ign-™-h¿jw XpI hI-bn-cp-Øn-bXmsW∂pw ]©m-b-Øns‚ {]tXyI Xm¬]-cy-Øn¬ ]Ww a‰p h¿°n-\mbn am‰n-a-dn-®Xm-sW∂pw A©mw hm¿UwKw Btcm-]n-®p. A∂v _lfw Iq´n-b-t∏mƒ Ipgn \nIØpIbpw ASp-Ø-h¿jw GsX-¶nepw ]≤-Xn-bn¬ s]SpØn \n¿Ωn-°m-sa∂pw Dd∏p \¬In-bn-cp-∂-Xm-W-t{X. F∂m¬ Cu Dd∏pw ]men-®n-√. tdmUm-sW-¶n¬ Ct∏mƒ k©m-c-tbm-Ky-a-√m-Xm-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

l-Öv ]T-\-¢m-kn-\p Xp-S-¡-ambn I-f-a-t»cn: Cu h¿-jw l-÷n-\p t]m-Ip-∂-h¿-°m-bn \-SØ-s∏-Sp-∂ l-÷v ]T-\-¢m-kv I-f-a-ti-cn a¿-°- n¬ B-cw`n®p. Fw Fw A-_q-_-°¿ ss^-kn ¢m-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\I¿-aw \n¿-h-ln®p. N-S-ßn¬ \-Pm-Øv tlm-kv-]n-‰¬ Fw. Un.tUm.Fw A-∫m-kv lm-Pn A-[y-£-X h-ln®p. K-h¨sa‚ v l-÷v I-Ωn-‰n h-gn t]m-Ip-∂ 250 ¬∏-cw lm-Pn-am¿ ¢mkn¬ ]-s¶-Sp-°pØp. F√m Zn-h-khpw ssh-In-´v G-gp ap-X¬ Hº-Xp h-sc-bm-Wv ¢mkv. \-a-kv-Im-c-Øn-\pw t\m-ºp Xpd°pw ku-I-cy-߃ D≠v. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ a¿°kv hm-^n tImf-Pv sk-{I´-dn l-ao-Zv a-tÆm-∏n≈n, U-b-d-IvS¿ A-Uz.F ]n C-{_m-lnw-am-ÿ, a¿°-kv U-b-d-Iv-S¿ kn Fw C-{_m-lnw-lmPn, Fw _n A-_q-_-°¿ lmPn, Jp¿B≥ Ã-Un sk‚¿ U-b-d-Iv-S¿ Fw _n ap-l-ΩZv B-iw-kIƒ t\¿∂p.

Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-w; bp-hm-¡Ä ap-¶n-«n-d-§Ww: ]n ]n X-¦-¨³ dnMv tdm-Uv \nÀ-an¡Ww ap-S-°p-g: tI-c-f-Øn-se {]-f-bs°-Sp-Xn aq-e-ap-≈ Zp-cn-Xm-izmk {]-h¿-Ø-\-߃-°v bp-h-P\-߃ ap-∂n-´n-d-ßn `-£-Ww, h-kv-{Xw, Nn-In¬-km ku-Icyw, `-h-\ \n¿-am-Ww F-∂n-hsbm-cp-°m≥ bp-hm-°ƒ t\-XrXzw \¬-I-W-sa-∂v bp.Un.F^v.I¨-ho-\¿ ]n ]n X-¶-®≥ B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\w a-gs°-Sp-Xn aq-ew A-h-i-X-b-\p-`-

hn-°p-∂ k-a-b-Øv {]-Xn-]-£w A-\m-h-iy k-a-c-]-cn-]m-Sn-Ifn¬ \n-∂p hn-´p \n-∂v P-\m-[n]-Xy a-cym-Z Im-Wn-°-W-sa∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. bq-Øv tIm¨-{K-kv ap-S-°pg a-fi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® Izn-‰v C-¥ym Zn-\ A-\p-kv-a-cW k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. bqØv tIm¨-{K-kv a-fi-ew-{]-

]«m-¸-IÂ ho-«-½-bp-sS am-e-s]m-«n-¡m³ {i-aw Bep-h: ]-´m-∏-I¬ h-gn-bm-{X°m-cn-sb B-{I-an-®p kz¿-Wame X-´m-\p≈ tam-„m-°-fp-sS {i-aw ho-´-Ω-bp-sS C-S-s]-S¬-aqew hn-^-e-ambn. C∂-se cm-hnse 7.15\v Bep-h am¿-°-‰n-\p k-ao]-sØ hn-P-\am-b {]-tZ-iØm-bn-cp-∂p kw-`hw. tUm-Œsc I-≠-tijw ho-´n-te-°p a-Sßp-I-bm-bn-cp-∂ Bep-h _m¶v I-h-e-bn-se A-Iv-_¿ {Smh¬-kn-se Po-h-\-°m-cnbpw tXm-´-°m-´p-I-c kz-tZ-in-\nbpam-b en-kn(44)sb-bm-Wv A{I-an-®p am-e X-´m≥ {i-an-®Xv. h-gn-bn-eq-sS \-S-∂p-h-cn-Ibm-bn-cp-∂ ho-´-Ω-bv-°p ap-∂nse-Øn-b 30 hb-kv tXm-∂n-°p∂ H-cmƒ sRm-Sn-bn-S-bn¬ C-hcp-sS ap-J-Ø-Sn-®p Imgv-N a-d-®ti-jw am-e-s]m-´n-t®m-Sm≥ {ian-°p-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬ Cu ka-bw ]-X-dm-sXX-s∂

3

]m³a-kme: ]cn-tim-[-\ i-à-am¡n

ss]-¸p-I-fp-sS X-I-cmÀ ]-cn-l-cn¨p; Ip-Sn-sh-Å hnX-cWw ]p-\-cm-cw-`n-¡pw

Ipgnbn ho-Wv C-cp-N-{Ihm-l-\-¡mÀ-¡p ]-cn-t¡äp

B-ep-h: ]-≈n-tk-h-I-\m-bn Po-hn-Xw D-gn-™p-h-® sslt{Zm-kv sam-√m-°-bv-°p ]p-dbm¿-{Km-aw hn-S-\¬-In. C-∂se A-¥-cn-® ]p-d-bm¿ kz-tZin ssl-t{Zm-kv sam-√m-°°m-Wv P-∑-tZ-iw hn-S-sNm-√nb-Xv. a-c-W-s∏-Sp-tºmƒ B-eph tk-´p Pp-ap-A a-kv-Pn-Zv tkh-I-\m-bn-cp-∂ sam-√m-° Hcp-am-kw ap-ºp-am-{X-am-Wv tcm-K-_m-[n-X-\m-b-Xv. Im≥k¿ tcm-Kw i-co-c-sØ Im¿∂p Xn-∂p-tºm-gpw B-sc-bpw A-dn-bn-°m-sX-X-s∂ A-t±lw ]-≈n-bn¬ tk-h-I-\m-bn I-gn-™p-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. tcm-Kw aq¿-—n-®v A-h-i-\ne- b n- e m- b - X n- s \- Ø p- S ¿- ∂ v B-ep-h-bn-se A≥-h¿ ]m-entb-‰o-hv sI-b-dn¬ Nn-In¬-k-

B-ep-h: ]p-g-b-cn-In-se a-cØn¬ I-bdn-b a-e-ºm-ºv \m-´p-Im-cn¬ `o-Xn ]-cØn. Bep-h ]p-fn-t©m-Sp `m-KØp-≈ ]m-dm-´v sse-\n-se s]-cn-bm-dC-s‚ Xo-c-Øm-Wv C∂-se ssh-Io-t´msS Iq‰≥ a-e-ºm-ºn-s\ I-s≠Øn-bXv. a-c-Øn¬ Ib-dn Np‰n C-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ a-eºm-ºn-s\ Im-Wm≥ hn-h-c-adn-™v B-bn-c-Øn¬-∏-cw B-fp-Iƒ X-´n-®p-IqSn. ]-Øv A-Sn-bn¬ A-[n-Iw \o-fhpw B-dn-©v h-Æ-hp-ap≈-Xm-Wv a-e-ºmºv. \m-´pIm¿ hnh-cw A-dn-bn-®-Xn-s\Xp-S¿-∂v t]m-en-kv h-\w-hIp-∏-[n-IrX-sc hnh-cw A-dnbn-s®-¶nepw C-h¿ FØpw ap-ºv ]m-ºv c-£-s∏´p.

KOCHI/ekm

A-{I-an-sb X-≈n- a-dn-®n-´p-sh¶nepw C-bmƒ ho≠pw am-es]m-´n-°m≥ {i-an®p. C-Xn-\n-S-bn¬ ho´-Ω H-®h®-tXm-sS A-{Ian Hm-Sn-a-d-bp-Ibm-bn-cp∂p. sIm-≈-kw-LØn¬ c-≠p-t]-cp-≠m-bn-cp-∂Xm-bn ho-´-Ω ]-d-bp∂p. H-cp ss_-°n¬ H-cmƒ A¬-]w amdn h-gn-b-cp-In¬ \n¬-°p-Ibpw a-s‰m-cm-sf-Øn-bm-Wv A-{I-an-®sX∂pw ho-´-Ω ]-d-bp∂p. _-lfwh-®p ]-cn-k-c-hm-kn-I-sf-Ønb-tXmsS Cu ss_-°n-em-Wv c≠p-t]cpw c-£-s∏-´Xv. A-\ykw-ÿm-\-°m-c-\m-Wv X-s∂ B-{I-an-°m≥ {i-an-®-sX-∂p ]cn-t°-‰ ho-´-Ω ]-d-bp-∂p.

ssl-kv-Iq-fn¬ I¿-j-I-kwKaw kw-L-Sn-∏n®p. Io-cw]m-d klI-c-W kw-Lhpw s]-cn-bm¿ ^m¿-ta-gv-kv ¢∫pw kw-bp-‡am-bm-Wv I¿-j-I-kwK-aw kwL-Sn-∏n-®-Xv. C∂-se cm-hn-se 10\v tIm-X-awK-ew Fw.F¬.F Sn bp- Ip-cphn-f D-Zv-LmS-\w sNbvXp. I¿-j-I-kw-K-a-tØm-S-\p_-‘n-®p Im¿jn-I ]p-jv-] ^e k-ky {]-Z¿-i-\hpw \m-S≥ I-∂p-Im-en {]-Z¿-i-\hpw hnhn[ C-\w h-f¿-Øp-ar-K-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw \-S∂p. I¿-j-Ikw-K-a-tØm-S-\p-_-‘n-®p \-S∂ I-∂p-Im-en {]-Z¿-i-\-Øn¬ Ip-™≥ BSpw Ip-™≥ tImgn-Ifpw P-\-ß-fp-sS {i-≤ ]n-Sn®p-]‰n. ]-Øp-ap-X¬ 20h¿-jw h-sc B-bp- p-≈ B-Sp-Ifpw A-Xyp¬-]m-Z-\ ti-jn-bp-≈ a‰n-\w h-f¿-Øp-ar-K-ßfpw ta-fIo-cw]md bv-°p sIm-gp-t∏-In.

IÀ-j-I-kwK-aw kw-L-Sn-¸n¨p tIm-X-aw-Kew:

km-ln-Xy kw-K-ahpw ]p-kv-X-I {]-Im-i-\hpw s]-cp-ºm-hq¿: B-im≥ km-lnXy th-Zn-bp-sS {]-Xnam-k kmln-Xy kw-K-ahpw ]p-kv-X-I {]Im-i-\hpw \-S-Øn. I-hn tUm. ssI-∏n-≈n tI-i-h≥ \-ºq-Xncn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. km-ln-Xy-th-Zn {]knU‚ v tUm. sI ]n `m-kv-I-c≥ A-[y£-X h-ln-®p. I-Sm-Xn jm-Pnbp-sS A-Ω a-g \\-™p \n¬°p-I-bm-Wv F-∂ sN-dpI-Ym k-am-lm-cw km-ln-Xy \n-cq-]I≥ tUm. sI F≥ D-Æn-Ir-jvW≥ {]-Imi-\w sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v _m-e-km-ln-XyIm-c≥ k-Xy≥ Xm-∂n-∏p-g-bpsS ]pXn-b ]p-kvX-Iw kzm-an hn-th-Im-\-μ≥ I-Y-Iƒ F∂ ]p-kvX-Iw th-em-bp-[≥ hShp-tIm-Sv ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn. ]n-∂o-Sv \-S-∂ k¿-§-kw-K-aØn¬ I-hn Im-cp-Ip-fw in-h-i¶-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sk{I´-dn kp-tc-jv In-gn√w, {S-jd¿ Fw kp-Ip-am-c≥ kw-kmcn®p.

I-Sm-Xn jm-Pn-bpsS I-Ym kam-lm-cw km-ln-Xy \n-cq-]I≥ tUm. sI F≥ D-Æn-Irjv-W≥ km-ln-Xy-th-Zn {]knU‚ v tUm. sI ]n `mkv-I-c-\v \¬-In {]-Imi-\w sN-øp∂p

kn-U‚ v F Sn A-Pn-Xv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ P-\.sk-{I-´-dn Sn Pn kp-\n¬, Un.kn.kn. ssh-kv {]-kn-U‚ v H tZ-h-kn, \n-tbm-PI {]-kn-U‚ v tPm-Pn tP-°-_v, Sn F kp-\p-tamƒ, ]n ]n A-hdm-®≥, tPm-jn tXm-a-kv, en-kn Ip-cym-t°m-kv, a-Øm-bn Sn tP°-_v, hn Sn ]-t{Xm-kv kw-kmcn-®p.

bm-{X-b-¸v \Â-In B-ep-h: tkm-fm¿ X-´n-∏n¬ apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS cmPn B-h-iy-s∏-´v \m-sf-ap-X¬ F¬.Un.F-^v \-S-Øp-∂ sk{I-t´-dn-tb-‰v D-]-tcm-[-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂ k-a-c hm-f-≠n-b¿am¿-°v F¬.Un.F-^v B-ep-h Su¨ I-Ωn-‰n bm-{X-b-∏v kzo-Ic-Ww \¬-In. sI.F-kv.B¿.Sn.kn _-kvÃm‚n-\p-k-ao-]w \-S-∂ tbmKw kn.]n. Fw G-cn-b I-Ωn-‰nbw-Kw {]-^.tPm-bv tPm-_ v-Ip-fth-en¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn.]n. Fw B-ep-h tem-°¬ sk-{I-´-dn ]n-Fw k-lo¿ A-[y£-X h-ln-®p. F¬.Un. F-^v t\-X-°-fmb A-Uz hn k-eow F F-jwkp-±o≥ in-h-cm-Pv tI-ºm-d Ip™p-tam≥ am-™q-cm≥ cm-Pp tXm-a-kv Sn Pn k-Æn Xp-S-ßn-bh¿ {]-kw-Kn-®p.

Im-eSn: Im-™q¿ {io-aq-e-\K-cw ]-©m-b-Øp-I-fn-em-bn tdmUpI-sf _-‘n-∏n-®v dn-Mv tdm-Uv \n¿-an-°-W-sa-∂v P-\Io-b k-an-Xn hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. ap-dn-™p t]m-b tdm-Up-Iƒ-°p ]I-cw A-im-kv-{Xo-b co-Xn-bn¬ tdmUp-≠m-°n-b-Xm-Wv I-gn-™ Znh-kw Im-™q¿, Ime-Sn ]©m-b-Øp-I-fn-se hnhn-[ hm¿-Up-I-fn¬ sh-≈w I-b-dn- \miw hn-X-®-Xv Cu tdm-Up-Iƒ Db-cw h¿-[n-∏n-®v im-kv-{Xo-bam-bn \n¿-an-°-W-sa∂pw sIm-Sn-™n-en tXm-Sv ]p-\-ÿm-]n°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´v _-lp P-\-k-a-c-am-cw-`n-°psa∂pw k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. sh-≈-s∏m-° Zp-cnX-a-\p-`-hn-°p-∂ P-\ß-sf k-lm-bn-°p-I-tbm, Zp-cn-Xm-izmk Iymw-]p-I-fn-se-Øp-Itbm sN-øm-Ø kn-bm¬ A-[n-Ir-Xcp-sS \-S]-Sn {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW-∂v A-en A-Iv_¿, F F k-t¥mjv, B‚p X-fn-b≥, ]n sF k-aZv, ]n B¿ c-Lp, Fw sF tZ-h- n-°p-´n kw-km-cn-®p.

Hmt«m ss{Uh-dpsS kXy-k-Ô-X-; ]-Whpw tc-J-Ifpw Xncn¨p \ÂIn ssh-∏n≥: Hm-t´m ss{U-h-dpsS k-Xy-k-‘-X- sIm-≠v \„-s∏-´ ]-W-hpw a-‰p tc-J-Ifpw ho-s≠S-p-°m-\m-bn. F-f¶p-∂-∏p-g {io kp-{_-“-Wyt£-{X-Øn-\-Sp-Øv Um≥-kv ¢m-kv \-S-Øp-∂ D-Z-b So-®¿°v \-jv-S-s∏-´ 2000 cq-]-bpw hn-e-s∏-´ k¿-´n-^n-°-‰p-amWv \-„-s∏-´-Xv Um≥-kv-¢mkn¬ Hm-t´m-bn¬ h-∂n-d-ßnb- C-h¿ ]-W-hpw k¿-´n-^n°-‰p-I-fpw A-S-ßn-b t]-gv-kv \-jv-S-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v At\z-j-Ww \-S-Øn-sb-¶n-epw t]-gv-kv I-s≠-Øn-bn-√. CXn-\n-S-bn-em-Wv Rm-d-°¬

Hm-t´m Ãm‚n-se C-cn-ßmØp-cp-Øn¬ k-\n-e≥ F-∂ ss{U-h¿ So-®-sd tX-Sn-sbØn-b-Xv. C-bmƒ F-f-¶p-∂-∏p-g t£-{X-Øn-\p k-ao-]-Øp tdm-U-cn-In¬ \n-∂m-Wv ]-Whpw k¿-´n-^n-°-‰pw e-`n-®-Xv. k¿-´n-^n-°-‰p-I-fn¬ \n-∂v e`n-® ta¬-hn-em-kw A-\p-kcn-®m-Wv C-bmƒ So-®-sd tXSn-sb-Øn-b-Xv. cq-]-bpw k¿´n-^n-°-‰pw Xn-cn-sI \¬-In k-Xy-k-‘-X Im-Wn-® k-\ne-s\ \m-´p-Im-cpw t]m-eokpw k-l-{]-h¿-Ø-I-cpw Gsd A-`n-\-μn-®p.

tdmUv \nÀamWw: Fw.FÂ-.Fbpw kÀ¡mcpw Dd¡w \Sn-¡p¶pþ sF.F³.Sn-.bp.kn. ssh-∏n≥: ssh-∏n≥ a-fi-eØn-se tdm-Up-Iƒ X-I¿-∂v Xcn-∏-W-am-bn-´pw C-Xv ]p-\¿ \n¿-a-°p-∂-Xn¬ A-ew-`m-hw Im-Wn-°p-∂ k¿-°m-s\-Xn-tcbpw ÿ-ew Fw.-F¬.-F.bpw F-Xn-tc i-‡-am-bn hn-a¿-i-\hp-am-bn cw-K-sØ-Øn. X-I¿∂ tdm-Up-Iƒ bp-≤-Im-em-Snÿm-\-Øn¬ ]-cn-lm-c \-S-]-SIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sF.F≥.-Sn.-bp.-kn. ssh-∏n≥ do-Pnb-W¬ I-Ω-‰n tbm-Kw B-h-iy-

s∏-´p. ssh-∏n≥- ssl-th-bpw A\p-_-‘ C-S-tdm-Up-I-fpw XI¿-∂n-´v G-sd \m-fp-I-fm-bn.-F√mw k¿-°m-cn-s‚-ta¬ ]-gn-Nmcp-∂ Fw.-F¬.-F. {]m-h¿-ØnI-am-Ip-∂-sX-√mw X-s‚ I-gnhpw A-√m-Ø-sX-√mw k¿-°mcn-s‚ I-gn-hp-tI-Sp-am-bn Nn-{XoI-cn-®v c-£-s]-Sm≥ {i-an-°pbm-sW-∂v tbm-Kw Ip-‰-s∏-SpØn. - do-Pn-b-W¬ {]-kn-U‚ v Sn. Fw. kp-Ip-am-c-]n-≈-bp-sS

A-≤y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbmK-Øn¬ tU-hn-Uv ]n C-e-™n°¬, cm-Pp I-√p-a-T-Øn¬, Fw F t{]w-Ip-am¿, sI F-kv D-Z-b`m-\p, F sI ap-l-Ω-Zm-en, Sn F k-Po-h≥, sI. ]n. ]o-Xmw-_c≥, hn. sP. tPm-bv, F. sI. Nn∂≥, sI. F. k-Po-h≥ Xp-S-ßnb-h¿ kw-km-cn-®p. ]p-Xn-b sF.-F≥.-Sn.-bp.kn. a-fi-ew {]-kn-U‚p-am-cpsS en-Ãv tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. hn. sP. tPm-bv (h-√m¿-]m-Sw),

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À-¡p ]-cn¡v ]-d-hq¿: Im-dp-Iƒ X-Ωn¬ Iq-´nbn-Sn-®p Im¬-\-S-bm-{X-°m-cpƒs∏-sS c-≠p-t]¿-°p ]-cn°v. sh-≈n-bm-gv-® cm-{Xn 11 Hm-sS tN-μ-awK-ew I-h-e-bn-em-bn-cp∂p A-]-ISw. Im¬-\-S-°m-c\m-bn-cp-∂ Nn-‰m-‰p-I-c Nn-‰m-‰pI-c ]-´w ]m-S-Øp-]-d-ºn¬ \mcm-bW-s‚ a-I≥ en-tP-jv(28) \v Kp-cp-X-cam-b ]-cn-°p-I-tfmsS tIm´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n®p. A-]-I-S-

Øn¬-s∏-´ C≥-U-n-° Im-dn-s‚ ss{U-h¿ X-an-gv-\mSv, s]m-≈m®n Ip-cp-Xn-∏mf-bw A-cp¨ auhn-s‚ a-I≥ k-Xo-jn-\p-am-Wp ]-cn°v. C-bm-sf F-d-Wm-Ip-fw sa-Un-°¬ {S-Ãn¬ Nn-In¬-kbn-emWv. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ c-≠masØ Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ ]cn-°p-I-fn√m-sX c-£-s∏´p. sIm-Sp-ß√q¿ A-go-t°m-Sv ]-gq∏-d-ºn¬ _o-cm-s‚ am-cp-Xn-°m-

dm-bn-cp∂p. C-h¿ Ip-Spw-_-kta-Xw ep-ep-am-fn¬ t]m-bn Xn-cn®p t]m-hp-I-bm-b-n-cp-∂p. tN-μawK-ew `mK-Øp \n∂pw A-an-Xth-K-Øn¬ kn-·¬ I-S°-sh k-Xo-jv Hm-Sn-®n-cp-∂ C≥-Un° Im¿ h-∂n-Sn-°p-I-bm-bncp∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im¿ sX-∂n \o-ßn entP-jn-s‚ ta-en¬ C-Sn-°p-I-bmbn-cp-s∂-∂v ]-d-hq¿ t]m-en-kv ]-d™p.

]n. B¿. ssU-t\-jy-kv (I-S-a°p-Sn), sF. F-kv. \n-Iv-k¨ (]p-Xp-ssh-∏v), Sn Fw tIm-b (F-f-¶p-∂-∏p-g), sI ]n ]o-Xmw_-c≥ (Rm-d-°¬), F≥ B¿ Kn-co-i≥ (\m-b-c-º-ew), F sI ap-l-Ω-Zm-en (F-S-h-\-°mSv), sI-F-kv D-Z-b-`m-\p (Ip-gp∏n-≈n), a-\p sI k-Xy≥ (]≈n-∏p-dw ku-Øv), F-F-®v. lm-cn-jv (]-≈n-∏p-dw t\m¿Øv) F-∂n-h-cm-Wv ]p-Xn-b {]kn-Un‚p-am¿.

h-Å-§Ä I-s−-¯m-\m-bn-à s]-cp-ºm-hq¿: sh-≈-s]m-°sØ Xp-S¿-∂v h-√w sa-°-I-Shn¬ \n-∂v H-gp-In-t∏m-b h-©nIƒ I-s≠-Øm-\m-bn-√.C-S-a-ebm¿ j-´¿-Xp-d-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂p-≠m-b sh-≈-s]m-°-Ønem-Wv ]-tØm-fw h-cp-∂ h-≈߃ H-gp-In-t∏m-b-Xv. Iq-Sm-sX Iq-´n-sI-´n-bn-cp-∂ h©n-Iƒ ]m-e-ß-fn-tem a-t‰m X´n sI-´-gn-™v t]m-Ip-I-tbm apßp-I-tbm sN-bv-Xn-´p-≠m-I-Wsa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv.

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-08-11  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-08-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you