Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

KOCHI/ekm

Xo-c-¯-Sn-ª Iq-ä³ Xn-anw-K-e-s¯ Ip-gn-¨paq-Sn ssh-∏n-≥:- F-S-h-\-°m-Sv ]-gßm-Sv I-S-∏p-d-Øv A-Sn-™ Iq‰≥ Xn-anw-K-e-sØ Ip-gn-®p aq-Sn. hym-gm-gv-N I-c-bv-°-Sn-™ Xn-anwK-e-sØ D-b¿-Øm-\p-f-f {i-aw]-cm-P-b-s∏-´-Xn-s\-Xp-S¿-∂v- C∂-se h-en-b s{I-bn≥- sIm-≠ph-∂v- I-S¬-Øo-c-Øp-X-s∂ Ipgn-®p aq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.sa-t{Sm-sd-bn¬- \n¿-am-WØn-\p-]-tbm-Kn-°p-∂ s{I-bn ≥- cm-hn-se-X-s∂ F-S-h-\-°mSv- ]-g-ßm-Sv- I-S-∏p-d-sØ-Øn-®ncp-∂p.-- ^-b¿- t^m-gv-kn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬- \m-ep- sXm-gn-em-fnI-fm-Wv- Xn-anw-K-e-Øn-\p -ta¬h-en-b h-Sw- sI-´m≥- k-lm-bn®-Xv.-- Xp-S¿-∂v- I-S¬-`n-Øn-°p- apI-fn-eq-sS s]m-°n- `n-Øn-°-SpØm-bn- X-øm-dm-°n-b Ip-gn-bn-end-°p-I-bm-bn-cp-∂p. cm-hn-se B-b-t∏m-tg-°pw- H-gp-°n¬- Xnanw-K-ew- Ip-d-®p-Iq-Sn- h-S-°p-h-itØ-°p- \o-ßn-bn-cp-∂p.- A-©pa-Wn-°q¿- ITn-\m-[zm-\w- sN-bvXm-Wv- 22 -S-Æn-e-[n-Iw- `m-c-hpw 30 A-Sn-bn-e-[n-Iw \o-f-hp-ap-f-f Xn-anw-K-e-sØ a-d-hp-sN-bv-X-Xv.-h-en-b hm-b D-≈ C-Xn-s‚ Idp-Ø \n-d-Øn-ep-f-f i-co-cw Agp-In-b -\n-e-bn-em-Wp-f-f-Xv-.sXm-en A-S¿-∂p-am-dn-. B-gv-N-Ifp-sS ]-g-°-ap-s≠-∂v I-cp-X-s∏-

k-sss¹-tIm Hm-Ww sa-t{Sm _-kmÀ C-¶p- ap-XÂ

sIm-®n: k-ssπ-tIm Hm-Ww d-a-Zm≥ hn-]-W-\-ta-f-bp-sS `m-K-am-bp-≈ sa-t{Sm ]o-∏n-fv _-km¿ I-eq¿ cm-Pym-¥-c kvt‰-Un-b-Øn¬ C-∂v Xp-Sßpw. k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc \n≠p-\n¬-°p-∂ sa-t{Sm ]o∏nƒ _-km¿ cm-hn-se 10 \v a{¥n A-\q-]v tP-°-_v D-Zv-LmS-\w sN-øpw. a-{¥n sI _m-_p B-Zy hn¬-∏-\ \n¿-h-ln-°pw. a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip-™v apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.F A-[y-£-X h-ln-°pw. P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, cm-{„o-b t\-Xm-°ƒ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp°pw. 13 A-h-iy km-[-\-߃ k-_v-kn-Un \n-c-°n-epw a-‰p km-[-\-߃ hn-]-Wn-hn-e-tb°mƒ Ip-d-™ \n-c-°n-epw ]n-∏nƒ _-km-dn¬ e-`n-°pw

FSh\°m-Sv- ]gßm-Sv- Xo-cØSn-™ Xn-anw-KesØ Ip-gn-®p -aqSp∂Xn-\m-bn- s{Ibn-\n¬Db¿-Øp-∂pSp-∂p. km-[m-c-W ]p-dw-I-S-en¬ am-bn- _-‘-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v- tem-I-fm-b A-Jn-¬-,- iymw- FIm-W-s∏-Sp-∂ C-Ø-cw Xn-anw-K- ^-b¿-t^m-gv-kp-w- s{I-bn-\pw- F- ∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-e-ep-≈ ew I-∏-en-s‚ t{]m-∏-√-dn¬ X-´n- Øn-sb-¶n-epw- Xn-anw-K-e-sØ D- kw-Lw- ÿ-e-sØ-Øn-.- G-Xp bm-bn-cn-°mw A-]-I-S-Øn¬-s∏- b¿-Øm-\m-bn-√. C-tX-Xp-S¿- hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ Xn-anw-K-e-am´-sX-∂v I-cp-X-s∏-Sp-∂p. s]m-en- ∂m-Wv- C-∂-se cm-hn-se h-en-b sW-∂v- A-dn-bp-∂-Xn-\m-bn- sXmkpw- P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw- h≥-P- s{I-bn≥- sIm-≠p-h-∂-Xv.en-bp-sS km-ºnƒ- ti-J-cn-®v- kn\m-h-en-bpw- kw-`-h-ÿ-e-Øv Fhn-h-cw- A-dn-™v- ^n-j-do-kv- .-Fw-.-F-^v-.-B¿-sF-bn¬- {]-h¿Øn-bn-cp-∂p.bq-\n-th-gv-kn-‰n- ]p-Xp-ssh-∏v- kv- Øn-°p-∂ \m-j-W¬- _yq-tdmF-kv- i¿-a Fw.--F¬-.-F hym- t‰-j-\n-se A-kn. {]-^-k¿- Hm-^v- ^n-jv- P-\-‰n-Iv- dn-tkmƒgm-gv-N X-s∂ Pn-√m- `-c-W-Iq-S-hp- tUm-.-- sI Zn-t\-jv,- dn-k¿-®v- s^- kn-¬- F-Øn-®n-´p-≠v.-

"B-en-b' \n-kv-¡m-c sa-¯ hn-]-Wn-bn sIm-®n: D¬-∏-∂ ssh-hn-[y-h ¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hnhn-[-ß-fm-b \q-X-\ D¬-∏-∂߃ I-b¿-s^-Uv hn-]-Wn-bn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \n-kv-Im-c sa-Ø hn-]-Wn-bn-seØn-°p-∂p. Cu t{i-Wn-bn-se G-‰-hpw ]p-Xn-b D¬-∏-∂-am-Wv B-en-b \n-kv-°m-c sa-Ø-. dw-km≥ hr-X-ip-≤n-bp-sS G‰-hpw t{i-jvT-am-b A-h-km-\ 10 Zn-\-߃ Dƒ-s∏-Sp-∂ Cu Ime-b-f-hn¬ I-b¿-s^-Uv hn-]Wn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Cu \q-X-\ D¬-∏-∂-Øn-\v K-Wy-amb hn-]-W-\w ssI-h-cn-°p-hm≥ I-gn-bp-sa-∂v I-b¿-s^-Uv A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ sI Fw cm-Pp ]-d-™p. \m-ev A-Sn \o-f-hpw 2 1/4 A-Sn ho-Xn-bpw 1/2 C-©v L-\-hp-ap≈ sa-Ø-Iƒ a-S-°n D-]-tbm-Kn°p-hm≥ I-gn-bp-∂ X-c-Øn¬ \m-ev t^mƒ-Up-I-fm-bm-Wv cq-]s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-sX-∂pw C-Xns‚ hn-e Un-kv-Iu-≠v I-gn-®v 440 cq-]-bm-bn-cn-°p-sa-∂pw am-t\-PnMv U-b-d-Iv-S¿ sI Fw ap-l-Ω-Zv A-\n¬ ]-d-™p. tI-c-f-Øn-se F-√m I-b¿-s^-Uv tjm-dq-ap-Ifn-epw, G-P≥-kn tjm-dq-ap-I-fnepw D¬-∏-∂w e-`n-°p-∂-Xn-\mh-iy-am-b {I-ao-I-c-W-߃ cq-]s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. hn-i-Z hn-h-c߃-°v 9400054109 F-∂ \-ºcn¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

]-bv-°v I-W-h e-`n-® t_m-´p-Ifpw D-≠v. sN-dn-b In-fn-ao-\p-I-fmbn-cp-∂p A-[n-I-hp-sa-¶n-epw 40 In-tem sIm-≈p-∂ t_m-Iv-kpIƒ-°v 2000 cq-]-h-sc hn-e-hoWp. h-en-b In-fn-ao-\p-Iƒ-°v apcp-°pw-]m-S-Øv 3800 cq-]-h-sc hne-h-∂p. A-tX-k-a-bw C-∂-se ap-\-º-sØ hn-e 1200 B-bn N-cpßn. C-t∏mƒ B-`y-¥-c hn-]-Wnbn-te-°p ao≥ I-b‰ - p-∂ I-®h - S- °m-cm-Wv Iq-Sp-Xe - m-bn In-fn-ao≥ hm-ßp-∂-Xv. I-b-‰p-a-Xn-°m¿ lm¿-_-dn¬ F-Ø-W-sa-¶n¬ In-fn-ao≥ Iq-Sp-X-em-bn F-ØnØp-Sß - W - w. C-∂p-ap-X¬ Iq-SpX¬ t_m-´p-Iƒ _m¿-_-dp-Ifn¬ F-Øn-Xp-Sß - pw. c-≠p Zn-hk-Øn-\p-≈n¬ a¬-ky-£m-aØn-\p A-dp-Xn-hc - p-Ib - pw C-t∏mg-sØ Xo-hn-e s]m-Sp-∂s - \ C-Snbp-I-bpw sN-øp-sa-∂p-am-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-db - p-∂X - v.

ssh-∏n≥: H-∂-c-am-kw \o-≠p\n-∂ t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w I-gn™v I-S-en¬ t]m-b a¬-ky-_‘ t_m-´p-Iƒ-°v In-fn-ao≥ sImbv-Øv. I-gn-™ Zn-h-kw t_m-´pIƒ Xo-ca - W - ™ X - v h-e \n-ds - b In-fn-ao-\p-If - p-am-bn. C-hs - °m-∏w ap-cp-°pw-]m-S-sØ Nn-e t_m-´pIƒ-°v Ip-d™ tXm-Xn ¬ I-cn°m-Sn sN-Ωn-\pw e-`n-®p. ap-\º - Øpw ap-cp-°pw-]m-SØ - p-am-bn 100 ¬-∏c - w t_m-´p-If - m-Wv lm¿-_d - pI-fn¬ A-Sp-ØX - v. sN-dn-b t_m-´p-I-fm-bn-cp-∂p A-[n-I-hpw. F≥-Pn≥ X-I-cm-dns\ Xp-S¿-∂v C-S-°p-h-®v a¬-ky_-‘-\w A-h-km-\n-∏n-® t_m´p-I-fpw C-h-bn¬ D-≠m-bn-cp∂p. B-Zy-Zn-\-am-b-Xn-\m ¬ In´n-b ao-\p-Iƒ-°v C-∂-se \-√ hn-e e-`n-®p. Nn-e t_m-´p-Iƒ-°v c-≠-c e-£w cq-]-bv-°p-h-sc Infn-ao≥ e-`n-®p. ap-\-º-Øv \m-e-c e-£w cq- ssh-∏n-\nse lm¿-_-dp-I-fn¬ Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂p In-fn-ao≥

_-Ên-Sn¨v Hmt«m a-dn-ªp

Xn-bn-√m-sX sh-´n-°-f-™n-cp∂p. C-Xn-s‚ Im-c-Ww B-h-iys∏-´m-Wv A-t]-£ \¬-In-bn-cp∂-Xv. F-∂m¬ Cu a-cw Im-‰n¬ ho-gm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂pw CXp kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn-bp-s≠∂pw ]-d-™v sh-´n-°-f-b-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v I-Ø-b-®n-cp∂-Xm-sW-∂m-bn-cp-∂p ]-©mb-Øn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. F-∂m¬ I-Øv C-bmƒ-°v e`n-®n-cp-∂n-√. C-Xn-s‚ tc-J-Ifm-Wv C-bmƒ B-h-iy-s∏-´-Xv. C-Xv ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw e`n-®-Xn-s‚ ]n-t‰-∂m-Wv tc-JIƒ e-`n-°-W-sa-¶n¬ c-≠p cq] ^o-kv A-S-°-W-sa-∂ c-Pndm-bn tZ-h-kzw \-S-bn-¬ kz-Im-cy _- n-Sn-®v X-e-Io-gm-bn kv-t{S-Uv I-Øv A-t]-£-I-\p sNa-dn-™ Hm-t´m e-`n-°p-∂-Xv.

sN-dm-bn: kz-Im-cy _- n-Sn-®v s]-´n Hm-t´m X-e-Io-gm-bn a-dn™v \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hn-se sN-dm-bn tZ-hkzw \-S-bn-em-Wv A-]-I-Sw. kw`-h-Øn¬ _-kv Im-Øp \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂ t^m-´p-sIm®n sN-d-fm-bn A-iz-\n ho-´n¬ F B¿ B-\-μv(70), Hm-t´m-°v A-Sn-bn¬-s∏-´v km-c-am-bn ]-cn°-‰ C-bm-sf F-d-Wm-Ip-f-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-bm-sf Iq-Sm-sX sslt°m-S-Xn Po-h-\-°m-c-\m-b sNdm-bn tZ-h-kzw-]-d-ºn¬ {]-Zo]v(46), Hm-t´m ss{U-h¿ F-S-h\-°m-Sv I-W-°-t»-cn kn-_n (20), kn-_n-bp-sS ]n-Xm-hv Awt{_m-kv(58) F-∂n-h-sc ]-d-hqcn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®p.

A-{I-a-w; F-kv.Un.]n.sF. {]-Xntj-[n¨p s]-cp-ºm-hq¿: Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv F-kv.-Un.-]n.-sF. Hm-^n-kv km-aq-ln-I-hn-cp-≤¿ X-√n-ØI¿-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v s]cp-ºm-hq¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. s]cp-ºm-hq¿ Sn.-_n-bn¬ \n-∂pw B-cw-`n-® {]-I-S-\w \-K-cw- Np-‰n bm-{Xn-\n-hm-kn-\v k-ao-]w A-hkm-\n-®p. hn ]n bq-k-^v ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. km-aq-ln-I \o-Xn°v th-≠n t]m-cm-Sp-∂ {]-ÿm\-sØ A-{I-a-Øn-eq-sS A-Sn-®a¿-Øp-hm≥ {i-an-®m¬ ]-Xn≥a-S-ßv i-‡n-bm-bn h-f-cp-sa∂pw {]-Xn-I-sf I-s≠-Øn \nb-a-Øn-\v ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cW-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. s]-cp-ºm-hq¿ a-fi-ew {]-knU‚ v kn-±o-Jv, sk-{I-´-dn d-jo-Zv

H

I-≠-¥-d, k-°o¿ tIm-∂w-IpSn, lw-k h-√w, \n-jm-Zv h-≈qcm≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.sIm-®n: F-kv.-Un.-]n.-sF. kwÿm-\ I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-\p t\sc-bp-≠m-b A-{I-a-Øn¬ {]Xn-tj-[n-®p Xr-°m-°-c a-fiew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \S-Øn. ]m-em-cn-h-´w P-Mv-j-\n¬ \n∂m-cw-`n-® {]-I-S-\w tZ-im-`n-am\n P-Mv-j≥ Np-‰n ]m-em-cn-h-´Øp k-am-]n-®p. a-fi-ew {]-knU‚ v ]n F jn-lm-_v, sk-{I-´dn lm-cn-kv, I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fmb a-Po-Zv X-Ω-\w, d-jo-Zv kw-_‘n-®p.-

\-S-Øn-bh-sc A-d-Ãp sN-ø-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n. sF. I-cp-am√q¿ ]-©mb-Øp I-Ωn-‰n {]-IS-\w \-SØn. am-fnIw-]o-Sn-I P-Mv-j-\n¬ \n-∂v Bcw-`n-® {]-I-S-\-Øn-\v sj-ao¿ am-™men, jm-P-lm≥ X-Sn-°°-Shv, _-jo¿ tIm-´-∏p-dw t\XrXzw \¬-In. B-ep-h: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw kw`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ Bep-h-bn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-S-Øn. B-ep-h _m-¶v I-h-ebn¬ \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S-\w Su¨ Np-‰n _m-¶v I-h-e-bn¬ k-am-]n-®p. {]-I-S-\-Øn-\p \n-tbm-P-I-afi-ew {]-kn-U‚ v A-–p¬ dB-e-ßm-Sv: kwÿm-\ I-Ωn-‰n jo-Zv F-S-b-∏p-dw, A≥-h¿, kHm-^n-kn-\p t\-sc A-{Ia-Ww ^o¿, jn-lm-_v F-S-∏-≈-Øv,

dm-^n {io-aq-e-\-K-cw t\-Xr-Xzw \w \-S-Øn. a-fi-ew {]-knU‚ v Fw C C-kv-am-bn¬, sk\¬-In.{I-´-dn ]n Fw kn-bm-Zv, jm-Pn, Xr-∏-q-Wn-Øp-d: C-cp-´n-s‚ a-d- A-\o-jv a-´m-t©-cn, A-l-Zv t\hn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-cp-h- Xr-Xzw \¬-In.kw-ÿm-\-sØ km-aq-ln-I ¥-]p-cw Pn-√ Hm-^n-kn-\p t\sc km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ \-S-Øn- A-¥-co-£w X-I¿-°p-∂-Xnb A-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-bn ^m-kn-Ãv C-S-Xp Iq-´p]-≈p-cp-Øn ta-J-em I-Ωn-‰n {]- sI-´v kw-Pm-X-am-bn-cn-°p-∂Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-S-Øn. a- Xm-bn a-fi-ew {]-kn-U‚ v fi-ew sk-{I-´-dn A-iv -d-^v, a- Fw C C-kv-am-bn¬ {]-Xn-tjfi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v A- [-{]-I-S-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv\-kv am-jv, bq-\n-b≥ ta-J-em Xp -]-d-™p. c-l-kym-t\z-j-W hn-`m-Ksk-{I-´-dn kp-ss_¿ t\-Xrhpw t]m-en-kn-se H-cp-hn-`m-KXzw \¬-In. a-´m-t©-cn: F-kv.-Un.-]n.-sF. hpw C-Xn-\p Iq-´p-\n¬-°p-I-bmkw-ÿm-\ I-Ωn-‰n- Hm-^n-kv H- Wv. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Hm-^n-kv cp-kw-Lw B-{I-an-®-Xn¬ {]-Xn- B-{I-an-®-h¿-s°-Xn-tc am-Xrtj-[n-®p a-´m-t©-cn-bn¬ sIm- Im-]-c-am-b \-S-]-Sn- kzo-I-cn®n a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n- °m≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Wap-Jy-Øn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S- sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p.-

kzÀKw

-cp bp-≤-th-f-bn¬ {]-hm-N-I≥(k)tbm- °pw A√m-lp {]-Jym-]n-® {]-Xn^-ew kz¿-KsSm-∏w bp-≤-Øn-\p t]m-hp-∂ Im-cy- am-Wv. im¥w, kp-μcw, Kw-`ocw, a-\p-jy-a\Øn¬ H-cp hm-∏bpw a-I-\p-am-bn X¿-°-ambn. v B-in-°p-∂-sX√mw \n¿-tem-`w e-`n-°p-∂ B-cv t]m-h-W-sa-∂p Xo-cp-am-\n-°m≥ H-Sp- A-\-¥Po-hn-Xw. A-Xp e-`n-®n-s√-¶-n-¬ ]n-s∂ t]m-hm-\p≈-Xv ITn-\-in-£-bp-sS hn¬ \-dp-°n-Sm≥ \n-›-bn®p. \-dp\-c-I-Øn¬ am-{X-am-Wv. aq-∂ma-Xv °p In-´nb-Xv a-I-\m-bn-cp∂p. AH-cn-S-an√. A-Xn-\m¬ Po-hn-Xm-izmt∏mƒ hm-∏ a-I-t\m-Sp ]-d™p: k-Øn\pw hn-P-b-Øn-\pw a-\p-jy\o sN-dp-∏-amWv. C-\nbpw {]-hm-N\v kz¿-Kw e-`n-t® a-Xn-bm-hq. I\p-sam-∂n-®v bp-≤-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ \n\-°v A-hk-cw e-`n°pw. a-t\m-tam-l-\-ßfm-b kz¿-KoA-Xn-\m¬ Cu {]m-hiyw \o ho-´p bm-\p-`q-Xn-I-sf-°p-dn-®v B-im-hIm-cy-߃ t\m-°n°-gn-bp-I; bplam-b A-t\-Iw h¿-W-\-Iƒ Jp¿≤-Øn-\v Rm≥ t]m-hmw. ]-t£, B\pw {]-hm-N-I h-N-\-ßfpw \¬a-I≥ A-\p-h-Zn-®n√. C-Xp kz¿-KIp-∂p≠v. Xm-gv`m-K-ß-f-n-eq-sS AØn-s‚ Im-cy-amWv; a-s‰-s¥-¶n-epcp-hn-Iƒ H-gp-Ip-∂ B-cm-a߃, aam-bn-cp-s∂-¶n¬ ]-cn-K-Wn-°m-amWn-am-fn-I-Iƒ Nm-cp-a-©-߃, kzbn-cp∂p F-∂m-bn-cp-∂p aI-s‚ F F h-lm-_v ¿-W-sh-≈n N-j-I߃, ]-cn-ip{]-Xn-I-cWw. a-s‰m-cp bp-≤th-f≤cm-b C-W-Iƒ, lq-dn-Iƒ, ]-gbn¬ H-cmƒ {]-hmN-I-t\m-Sp tNm-Zn-®p, Xm-\n- ߃, a[p-c ]m-\o-b-߃ XpS-ßn a-\p-jy-a-\t∏mƒ bp-≤w sN-bv-Xp sIm√-s∏-´m¬ X-\n-  n-s‚ Im≥-hm-kn¬ sIm-≈m-Ø h¿-W-\s°-¥p e-`n-°p-sa∂v. kz¿Kw F-∂m-bn-cp- Iƒ. F√m-‰n\pw D-]-cn-bm-bn {k-„m-hn-s‚ Zn∂p {]-hm-NI-s‚ a-dp-]Sn. Xn∂p-sIm-≠n-cp-∂ hy-Z¿i-\w. A-\p-`q-Xn-bp-sS ]m-c-ayw. PohnIm-c-° ap-gp-h≥ Xn-∂pXo¿-°m≥ \n-∂m¬ A- Xkm-^eyw. H-cp IÆpw Im-Wm-ØXpw H-cp {Xbpw ssh-Ip-sa-∂p ]d-™v A-Xp Zq-scsb- a-\ pw Nn-¥n-°m-Ø-Xpam-b A-\-¥m-\p-`qdn-™p c-Wm-¶-W-Øn-te-°v ]m-™pt]mb Xn. Po-hn-Xw A-hn-sS-s®-∂v F-Øn-bn-s√-¶n¬ B tbm-≤m-hv c-‡-km£yw h-ln-®p. F√mw \-„-Ønepw \m-i-Ønepw I-em-inc-‡-km-£n-I-fp-sS \n-e kz¿-K-Øn¬ hf- °pw. sc D-∂-Xn-bn-em-Wv. {]-hm-NIs-‚ ASp°¬ k-Xy-Øn¬ hn-iz-kn-°p-Ibpw kz¿-K-Øn\n-∂v B bm-Ym¿Yyw ]Tn-® A-\p-bm-bn-Iƒ- \m-bn ]-cn-{i-an-°p-Ibpw sN-øm-\m-Wv k-Xy°p kw-i-b-ap-≠m-bn-cp-∂n√. B Zr-V-t_m- hn-izm-kn \n¿-tZ-in-°-s∏-´n-´p-≈-Xv. ]-›m[yw {]m-tbm-Kn-I-X-bn¬ {]-I-S-am-b-Xn-s‚ Nn- Øm-]hpw ]m-]-tam-N-\m-`y¿-Y-\-bpw kz¿-Kw e {l-kz Nn-{X-ß-fm-WnXv. k-Xy-hn-izm-k- tX-Sepw kz¿-K-I-hm-Sw Xp-d-∂n-cn-°p-∂ Cu Øn-\pw kZv-I¿-am-\p-jvTm-\-Øn\pw {]-t_m- ]-hn-{Xam-k-Øn¬ [m-cm-fw sN-øm≥ {]-hm-N[-\-Øn\pw A-Xn-\p-≈ Xym-K]-cn-{i-a-߃- I≥ ]Tn-∏n-®n-´p≠v.

Infn-ao-\p-I - fpam-bn t_m-«p-Isf¯n

c−p cq] ^okS¡m³ 25 cq] sNe-hn ]©m-b-¯nsâ cPn-kvt{SUv I¯v Rm-d-°¬: hn-h-cm-h-Im-i \nb-a-{]-Im-cw tc-J-Iƒ B-h-iys∏-´-bm-sf c-≠p cq-] ^o-kv AS-∏n-°m≥ 25 cq-] sN-e-hm-°n Rm-d-°¬ ]-©m-b-Øv I-Ø-b®p. B-h-iy-°m-c≥ th-≠ tcJ-Iƒ ]-©m-b-Øn¬ h-∂p tiJ-cn-®-Xn-\p-ti-j-am-Wv ]-©mb-Øn-s‚ Cu hn-Ir-Xn. am-{X-a√ A-t]-£-bn¬ ho-´p-Im-c-s‚ sam-ss_¬ \-º-dpw a-‰p hn-h-cß-fpw D-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂-Xpw {i-t≤-b-am-Wv. Rm-d-°¬ k-tlm-Z-c-\-K-dn\p k-ao-]w sIm-®p-]p-c-°¬ kt¥m-jn-\m-Wv ]-©m-b-Øv Cu I-Ø-b-®-Xv. C-bm-fp-sS ho-Sns‚ A-Xn¿-Øn-bn¬ \n-∂n-cp-∂ ]p-fn-a-cw Cu A-Sp-Øv A-\p-a-

3 BKkvXv 2013 i\n-

tZ-h-kzw \-S-bn¬ cw-` ^yqh-en-\p ap≥-h-iw h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-d-hq-cn¬ \n-∂pw ]®-°-dn I-b-‰n ssh-∏n≥ `m-KtØ-°v h-cp-I-bm-bn-cp-∂ s]-´nHm-t´m-sb ap-\-º-Øp \n-∂pw hcp-I-bm-bn-cp-∂ tZ-hn F-∂ _kv Hm-h¿-tS-°v sN-bv-X-t∏m-gmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-sX-∂v Zrkm-£n-Iƒ ]-d-bp-∂p. C-Sn-bpsS B-Lm-X-Øn¬ Hm-t´m-dn-£ X-e-Io-gm-bn a-dn-™p.

kzo-Ic-Ww C¶v ]-≈p-cpØn: bq-Øv tIm¨-{Kkv kwÿm-\ sk-{I´-dn X-ºn kp-{_-lv-a-Wy-\v C-∂v kzo-IcWw \¬-Ip∂p. cm-hn-se ]-Øn\v F-kv.F≥.Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn a{¥n sI _m-_p D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

]-en-i-¡m-c³ ho-«n Ib-dn aÀ-±n-¨- kw-`-hw; A-t\zj-Ww Im-cy-£-a-a-sÃ-¶v s]-cp-ºm-hq¿: ]-en-i \¬-ImØ-Xn-\v h-´n-∏-en-i-°m-c≥ ho´n¬ I-b-dn a¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v t]m-en-kv Im-cy-£-a-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn.sF-ap-dn C-f-º-I-∏n-≈n tXm∏n¬ ho-´n¬ P-tb-jn-s\-bm-Wv ]-en-i \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v C-f-º-I-∏n-≈n Im-e-° ho´n¬ _m-_p a¿-±n-®-Xv. Xp-S¿-∂v P-tb-jv tIm-S-\m-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw {]-Xn°v H-Øm-i sN-bv-Xv \¬-Ip-I-

bm-Wv sN-bv-X-sX-∂v Im-Wn-®v P-tb-jv B-ep-h dq-d¬ F-kv.-]n°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.c-≠v h¿-jw ap-ºv 20,000 cq-] ]-en-i-s°-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v am-kw 2000 ho-Xw 36,000 cq-] \¬-In-sb-∂pw Xp-S¿-∂v B-dv am-k-sØ ]-en-i-bpw ap-X-epw H-cp-an-®v \¬-In-bn-s√-¶n¬ ho-Sv X-s‚ t]¿-°v F-gp-Xn \¬-I-Wsa-∂pw _m-_p ]-d-™n-cp-∂p. C-Xv k-Ω-Xn-°m-Ø-Xn-\m-Wv Xs∂ ho-´n¬ I-b-dn a¿-±n-®-sX∂m-Wv cm-tP-jv ]-d-bp-∂-Xv.

A]I-S-¯n ]-cn-t¡-ä Kr-l-\m-Y³ Nn-In-Â-km k-lm-bw tX-Sp-¶p sIm-®n: hm-l-\m-]-I-S-Øn ¬ Im-ep-Iƒ-°p ]-cn-t°-‰ Kr-l-\m-Y≥ Nn-In-¬-km klm-bw tX-Sp-∂p. s]-cp-ºmhq¿ ap-Sn-°-en-\p k-ao-]w hmS-I-bv-°p Xm-a-kn-°p-∂ apt®-Øv ho-´n¬ k-em-lp-±o≥(50)B-Wp D-Zm-c-a-Xn-I-fpsS Im-cp-Wyw tX-Sp-∂-Xv.aq-∂p-h¿-jw ap-ºp Kƒ^n ¬ h-®p-≠m-b hm-l-\m-]I-S-Øn-em-Wp k-em-lp-±os‚ C-S-tØ Im-en-s‚ Aÿn-Iƒ-°p ]-cn-t°-‰-Xv. XpS-¿-∂p \m-´n-te-°p Xn-cn-sIsb-Øn H-∂-c h¿-j-tØm-fw Nn-In-¬-k sN-bv-X ti-jw Fd-Wm-Ip-f-Øp kz-Im-cy hml-\w Hm-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS ho≠pw A-]-I-S-ap-≠m-hp-I-bmbn-cp-∂p. ho-≠pw ]-cn-t°-‰Xn-\m¬ C-S-Xp ssI-øn-\pw CS-Xp Im-en-\pw a-c-hn-∏v _m-[n®p C-t∏mƒ tPm-en sN-øm≥ h-øm-Ø A-h-ÿ-bn-em-Wv. F-d-Wm-Ip-fw eq¿-±v Bip-]-{Xn-bn-se Nn-In-¬-k-I ƒ-°m-bn {]-Xn-am-kw B-bn-c-

Øn-e-[n-Iw cq-] sN-e-hp hcpw. C-Xn-\n-sS `m-cy-bpw a-I\pw A-kp-J-_m-[n-X-cm-tbmsS Ip-Spw-_w I-S-s°-Wn-bn-

k-em-lp-±o-≥ em-Wv. k-em-lp-±o-s\-bpw Ip-Spw_-sØ-bpw k-lm-bn-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ ap-t®-Øv lu-kv, ap-Sn-°¬ ]n.-H. s]-cpºm-hq¿, t^m¨: 7736100846 F-∂ hn-em-k-Øn-epw 67141187376 F-∂ F-kv.-_n.Sn. A-°u-≠v \-º-dn-epw _‘-s∏-S-Ww.-

ssh-än-e-þ-Im-¡-\m-Sv t_m-«v kÀ-ho-kv Hm-W-¯n-\p-ap-¼v: a-{´n B-cym-S³ sIm-®n: ssh-‰n-e-˛-Im-°-\m-Sv t_m-´v k¿-ho-kv sIm-®n \n-hmkn-Iƒ-°v Hm-W-k-Ωm-\-am-bn B-cw-`n-°p-sa-∂v a-{¥n B-cymS≥ ap-l-Ω-Zv. bm-{X-°m¿-°p ]pd-sa 10 ss_-°pw I-b-‰m-hp-∂ X-c-Øn-ep-≈ Ão¬ t_m-´v Xma-kn-bm-sX k-÷-am-hpw. sIm®n \-K-c-sØ-bpw hn-hn-[ {Km-a∏-©m-b-Øp-I-sf-bpw _-‘n-∏n°p-∂ kw-ÿm-\ P-e-K-Xm-K-X h-Ip-∏n-s‚ F-d-Wm-Ip-fw-˛-h-cm∏p-g t_m-´v k¿-ho-kv Nn-‰q¿ s^-dn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.kw-ÿm-\-Øv P-e-K-Xm-K-Xh-Ip-∏n-s‚ h-cp-am-\w F-´p tImSn cq-]-bpw sN-e-hv 28 tIm-Sn cq-

]-bp-am-Wv. F-∂m¬ Zzo-]v \n-hmkn-Iƒ-°v G-sd Kp-Ww sN-øpsa-∂-Xn-\m-em-Wv \-jv-Sw k-ln®pw Cu k¿-ho-kn-\v Xp-S-°-anSp-∂-Xv. F-d-Wm-Ip-fw sP-´nbn¬ \n-∂v h-cm-∏p-g-bn-te-°v \ntXy-\ F-´p k¿-ho-km-Wp-≠mhp-I. 18 In-tem-ao-d-d¿ Zq-c-ap-≈ k¿-ho-kn-\m-bn X-øm-dm-°n-b t_m-´n-\v 54 e-£w cq-]-bm-Wv sN-e-hv. 100˛125 t]¿-°v bm-{X sN-øm-\m-hpw. _-tbm tSm-bv-e-‰v Dƒ-∏-sS-bp-≈ B-[p-\n-I kuI-cy-߃ t_m-´n¬ X-øm-dm-°nbn-´p-≠v.ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. Fw.F¬.-F-am-cm-b F-kv i¿-a, hn

Un k-Xo-i≥, eq-Un eq-bo-kv F∂n-h¿ ap-Jym-Xn-Yn-I-fm-bn-cp∂p. ta-b¿ tSm-Wn N-Ωn-Wn, P-eK-Xm-KX - h - I - p-∏v U-bd - I - vS- ¿ jmPn hn \m-b¿, C-S∏ - ≈ - n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v G-enbm-Ω sF-k-Iv, B-e-ßm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv dm-Wn aØm-bn, ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚pam-cm-b kp-tc-jv_ - m-_p, h¬-k {^m≥-kn-kv, sa-gvk - n tPm¨, F sI Zn-\I - c - ≥, Pn-√ ]-©m-bØ - wKw tb-ip-Zm-kv ]-d∏ - ≈ - n Xp-Sß - nb-h¿ ]-s¶-Sp-Øp. hn-Zym¿-YnIƒ Dƒ-∏-sS-bp-≈-h-cp-am-bn ]ng-e ]m-ew h-sc bm-{X sN-bv-Xti-ja - m-Wv a-{¥nbpw Fw.-F¬.F-am-cpw ]n-cn-™X - v.

Hm-Ww-þ-d-a-Zm³ ta-f

F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ I-Ωn‰n Hm-^n-kn-\p t\-sc-bp≠m-b B-{I-a-WØn¬ {]-Xn-tj-[n-®p Fd-Wm-Ip-fØpw Bep-h-bnepw amfnIw]oSn-I-bnepw \-SØn-b {]-Xntj-[ {]-IS\w

sIm-®n: Hm-Ww-˛-d-a-Zm≥ ta-f-bv°m-bn Jm-Zn t_m¿-Uv H-cp-°ßƒ A-h-km-\-L-´-Øn¬. Ieq-cn-se Jm-Zn S-hd - n¬ \-ho-Ic - n® hn-]W - \ - k-ap-®b - Ø - n-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw ta-f-bp-sS kw-ÿm\-Xe - D-ZvL - m-S\ - h - pw C-∂v ap-Jya-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln°pw. k-l-I-c-W-a-{¥n kn.-F≥._m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X hln-°p-∂ tbm-K-Øn¬ Jm-Zn-taf-bp-sS `m-K-am-bp-≈ k-Ωm-\-]≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w t_m¿Uv D-]m-[y-£≥ sI ]n \q-dp-±n\pw kn¬-°v ]-h-en-b-s‚ D-ZvLm-S\ - w ssl-_n Cu-U≥ Fw.F¬.-F.-bpw \n¿-hl - n-°pw.-


3 {]mtZ-inIw s]cn-bmÀ Ic-I-hnªp; C-Sap-fbn \qä-¼-tXm-fw ho-Sp-IÄ sh-ůnÂ

3 BKkvXv 2013 i\n-

KOCHI/ekm

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw sIm®n: sk≥-{S¬ sk£-s‚ ]-cn-[n-bn¬ Ir-jv-W-kzm-an tdmUv, Ir-jv-W-kzm-an t{Im-kv tdmUv, kn.]n.D-Ω¿ tdm-Uv `mK-ß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se 10apX¬ ssh-Io´v 5h-sc ssh-ZypXn- ap-S-ßpw. tX-h-c sk£-s‚ ]-cn-[nbn¬ h-cp-∂ ]n.B‚ v.Sn apX¬ tX-h-c s^-dn h-sc-bp-≈ `m-K-ß-fn¬ C-∂p-cm-hn-se 10apX¬ D-®-bv-°p 2 h-sc ssh-ZypXn- ap-S-ßpw.

Adnbn-¸pIÄ

A-£-b- skâ-À : A-t]-£- £-Wn-¨p sIm-®n: Pn-√b - n¬ \n-eh - n¬ Hgn-hp-≈ B-dv A-£b - tI-{μ-ß ƒ Xp-Sß - p-∂X - n-\v \n-›n-X tbmKy-Xb - p-≈h - c - n¬ \n-∂pw Hm¨sse-\m-bn A-t]-£ £-Wn-®p. Hm-Ãv 19 h-sc A-t]-£n-°mw. ap-fh - p-Im-Sv {Km-a∏ - © - m-bØ - nse h-√m¿-]m-Sw hm-b\ - i - m-e, ]√m-cn-aw-Kw-ew ]-©m-bØ - n-se Iq-h≈ - q¿, s]-cp-ºm-hq-¿ \-Kc - k-`b - n-se a-c° - m-¿ P-Mvj - ≥, t\m¿-Øv ]-dh - q¿ \-Kc - k - ` - b - nse tN-∂a - w-Ke - w P-Mvj - ≥ - , sIm-®n≥ tIm¿-]t- d-j\ - n-se I∏-e≠ - n-ap-°v, C-S∏ - ≈ - n F-®v Fkv P-Mvj - ≥ F-∂o {]-tZ-iß - fn-em-Wv H-gn-hp-Iƒ D-≈X - v. At]-£I - ¿ 18 h-b - v ]q¿-Øn-bmb-hc - pw, Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\hpw, π-kv Sp tbm-Ky-Xb - p-≈h - cp-am-bn-cn-°W - w. hn-iZ- h - n-hc - ߃-°pw Hm¨-sse-\m-bn At]-£n-°p-∂X - n-\pw akshaya. kerala.gov.in F-∂ sh-_vs - sk‰v Im-Wp-I.- Iq-Sp-X¬ hn-hc - ߃-°v 0484˛ 2422693 F-∂ \º-dn-¬ _-‘s - ∏-SW - w.-

B³-t{Um-bn-Uv thÄ-Uvsk-an-\mÀ - A©n\v

sIm-®n: kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ sF.Sn.skm-eyp-j≥ ÿm]-\a - m-b kn-Un-‰v tIm-fP - v hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kw-LS- n-∏n°p-∂ B - ≥-t{Um-bn-Uv thƒUv- sk-an-\m¿ sIm-®n k¿-hI-em-im-eb - n-se C-et- {Œm-WnIvk - v h-Ip-∏v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ A-©n-\v \-S° - p-∂p. {]ap-J sam-ss_¬ tkm-^v‰ - vs - hb¿ I-º\ - n-bm-b t- am-_va - n-bpsS {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. cm-hn-se 10 \v B-cw-`n-°p-∂ sk-an-\m¿ sIm-®n k¿-hI - e - mim-e t{]m - ssh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm. sI ]u-tem-kv tP-°_ - v D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw.

kn-þ-Un-äv ku-tcmÀ-P ]-cn-io-e-\w

sIm-®n: tI-c-f k¿-°mcns‚ sk-‚¿ t^m¿ sU-h-e-]v-sa‚ v Hm-^v C-ta-Pn-Mv sS-Iv-t\m-fPn(kn-˛-Un-‰v) ku-tcm¿-P ]-≤Xn-Iƒ cq-]-I¬-∏-\ sN-øp-∂Xn-epw C≥-Ãm¿ sN-øp-∂-Xn-epap-≈ ssh-Z-Kv-[yw sS-Iv-\ojy≥-am¿-°p \¬-Ip-∂-Xn-\p th-≠n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, Imbw-Ip-fw, F-d-Wm-Ip-fw, I-Æq¿ F-∂o tI-{μ-ß-fn¬ B-K-kvXn¬ c-≠p Zn-h-kw ho-Xw ssZ¿Ly-ap-≈ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip∂p. hn-i-Z-hn-h-c-߃ www.cdit.org ¬ e-`y-am-Wv.

s]-cn-bm-dn¬ sh-≈-ap-b¿-∂Xns\ XpS¿∂v G-eq¿ C-S-ap-f `m-K-Øp ho-Sp-I-fn¬ sh-≈w I-b-dnbt∏mƒ

G-eq¿: C-S-a-e-bm¿ Umw Dƒs∏-sS Xp-d-∂p-hn-´-Xn-s\ -Xp-S¿∂p s]-cn-bm-dn¬ sh-≈-ap-b¿∂p. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-Wv s]-cn-bm-dn¬ sh-≈w D-b-cm≥ Xp-S-ßn-b-Xv. G-eq¿ C-S-ap-f `mK-Øp \q-‰-º-tXm-fw ho-Sp-Ifn¬ C-Xn-\-Iw sh-≈w I-b-dn. C-h-sc Ip-‰n-°m-´p-I-c kv-Iq-fnte-°pw sF.-F.-kn-bp-sS bq-\nb≥ Hm-^n-kn-te-°pw am-‰n Xm-akn-∏n-°m≥ Xm-eq-°v A-[n-IrX¿ \-S-]-Sn-bm-cw-`n-®p. ap≥-I-cpX¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn-\v Geq¿ \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ tPmk-^v B‚-Wn, ]-d-hq¿ U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ F-∂n-h¿ C-S-ap-f

s]cn-bm-dn sh-Åw-s]m-§n; hym-]-I Ir-jn-\m-iw B-ep-h: A-{]-Xo-£n-X-am-bn s]-cn-bm-dn¬ sh-≈w D-b¿-∂tXm-sS hym-]-I Ir-jn-\m-iw kw-`-hn-°p-I-bpw hn-hn-[ {]-tZi-߃ sh-≈-Øn-em-hp-I-bpw sN-bv-Xp. B-e-ßm-Sv, I-cp-ameq¿, sN-ß-a-\m-Sv, Ip-∂p-I-c, {io-aq-e-\-K-cw `m-K-ß-fn-em-Wv Ir-jn-\m-i-ap-≠m-b-Xv. C-∂-se ap-X¬ {I-am-Xo-Xam-bn-´m-Wv s]-cn-bm-dn¬ sh≈w D-b¿-∂-Xv. hm-g, I-∏, tN-\ Xp-S-ßn-b Ir-jn-bn-\-ß-fm-Wv C-Xp-aq-ew sh-≈-Øn-\-Sn-bn-emb-Xv. B-ep-h- a-W-∏p-d-sØ in-ht£-{X-hpw sh-≈-Øn¬ apßn. \o-scm-gp-°p i-‡-am-b-Xv Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-sØ _m[n-°n-s√-¶n-epw I-e-°¬ i‡-am-sW-∂-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°p- hn-t[-b-amt°-≠-n h-t∂-°mw. H-gp-°p h¿-[n-®-tXm-sS s]-

`m-K-Øv F-Øp-I-bpw d-h-\yq A[n-Ir-X¿ kw-`-h-ÿ-e-Øp c£m-{]-h¿-Ø-\-߃-°p t\-XrXzw \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp.-

acw -ho-Wv ho-Sv X-IÀ-¶p

tN-e-°p-fw: hr-£-in-J-cw H-Sn™p-ho-Wp ho-Sv `m-Ko-I-am-bn X-I¿-∂p. In-g-°-º-ew {Km-a-∏©m-b-Øn-se B-dmw hm¿Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ sF-a-\m°p-Sn A-–p-√-bp-sS ho-Sn-\p apI-fn-te-°m-Wv tdm-U-cn-In¬

bq-¯v tIm-¬-{K-kv tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

a-´m-t©-cn: s]m-´n-Ø-I¿-∂p KXm-K-X-tbm-Ky-a-√m-Xm-bn-Øo¿∂ ]-\-b-∏n-≈n tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´p bq-Øv tIm-¨{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ tdm-Uv D-]tcm-[n-®p. ]-\-b-∏n-≈n a-fiew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Ønem-Wv {]-h¿-Ø-I¿ tdm-Uv D-]tcm-[n-®-Xv. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-Kÿ-cpw I-cm-dp-Im-cpw X-Ωn-ep≈ H-Øp-I-fn-bp-sS `m-K-am-Wv tdm-Up-Iƒ X-I-cm≥ Im-c-W-amb-sX-∂p bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm-]n-®p. Fw.F¬.-F C-S-s]-´p {]-iv-\-Øn-\v A-Sn-b-¥-c ]-cn-lm-c-ap-≠m-°W-sa-∂pw {]-h¿-Ø-I¿ B-hiy-s∏-´p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-^vk¬ A-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-bn-cp-∂p D-]t- cm-[w. F F-kv ap-dm-Zv, _n F k-^o¿, ]n \n-jmZv, kp-ssl¬, sj-^o¿ d-jo-Zv, A-Pv-a¬ l-\o-^v, ]n _n-Pp ]s]-cn-bm-dn¬ sh-≈-ap-b¿-∂Xns\ XpS¿∂v B-ep-h- a-W-∏p-dw ap-ßnb \ne-bn¬ s¶-Sp-Øp. {]-iv\ - Ø - n-\p-]c - n-lmcn-bm-dn¬ \o¿-\m-b i-eyw h¿- Iƒ-°p X-S- -ap-≠m-bn-´n-√. A- km-[y-X. s]-cn-bm-dn-t\m-Sp c-an-√m-Ø] - £ - w a-\p-jy-®ß - e - [n-®n-´p-≠v. sh-≈-w D-b¿-s∂-¶n- Sp-Ø Zn-h-kw-Iq-Sn C-Ø-c- tN¿-∂p-≈ Xm-gv-∂ {]-tZ-i-ß- bpƒ-s∏-sS-bp-≈ k-ac - ß - ƒ-°p epw s]-cn-bm-dn-s‚ hn-hn-[ `m-K- Øn¬ sh-≈-ap-b¿-∂m¬ ]m- sf-√mw sh-≈-s∏m-° `o-j-Wn- cq-]w \¬-Ip-sa-∂v A-^v-k¬ ß-fn¬ \-S-°p-∂ ]m-ew-]-Wn- ew ]-Wn-Iƒ \n-e-bv-°m-\m-Wv bn-em-Wp-≈-Xv. A-en ap-∂d - n-bn-∏p \¬-In.-

sIm-®n-: A-an-X th-K-X-bn¬ \nb-{¥-Ww sX-‰n-b kz-Im-cy _kvv ss_-°n¬ C-Sn-®p bp-hm-hn\p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. A]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ ss_-°p bm-{Xn-I≥ I-S-h-{¥ a-\-°¬ ho-´n¬ Zo-]-Iv ]n G-en-bm-kn (28)s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se ]tØm-sS ]m-em-cn-h-´w-˛-Im-°\m-Sv dq-´n¬ sN-ºp-ap-°v A-ø\m-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]-am-bncp-∂p- A-]-I-Sw. Im-°-\m-Sv \n-∂pw bm-{X°m-cp-am-bn h¨-th sX-‰n-®p A-an-X th-K-Øn¬ ]m-™ kz-

Im-cy _-kv bp-hm-hn-s\ C-Sn-®p sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]I-S-sØ-Øp-S¿-∂p _- n-se Po-h-\-°m¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. CS-∏-≈n {Sm-^n-Iv t]m-en-km-Wp Zo-]-°n-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv. A-]-I-S-Øn¬ bp-hm-hn-s‚C-cp ssI-I-fpw Hm-Sn-™p. X-ebvv-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s‚ \n-e Kp-cp-X-c-amsW-∂p B-ip-]-{Xn A-Xn-IrX¿ ]-d-™p. {Sm-^n-Iv F-kv.sF. tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-ØzØn-ep-≈ t]m-en-kv _-kv I-ÃSn-bn-se-Sp-Øp.-

sIm®n: k¿-^m-kn _m-¶v P-]vXn h-©-\-s°-Xncm-b k-a-c-kan-Xn Im-°-\m-Sv \n-ew-]-Xn™n tIm-f-\n-bn-se Z-en-Xv IpSpw-_-Øn-s‚ B-dp sk‚ v ]pc-bn-Sw kz-¥w t]-cn-em-°n _m¶n¬ h-®v 25 e-£w cq-]-bp-sS hmbv-] X-´n-∏p \-SØn-b In-g°º-ew hne-ßv sIm-®m-°≥ G-en-bm-kn-s‚ ho-´p-]-Sn-°te-°p am¿ ®pw Ip-Øn-bn-cn-∏p k-a-chpw \-S-Øn. k-a-c-]-cn]m-Sn In-g-°º-ew am¿-°-‰v PMv-j-\n¬ P-\Io-b a-\p-jym-hIm-i-{]-ÿm-\-Øn-s‚ kw

ÿm-\ sk-{I´-dn Xp-jm¿ \n¿a¬ kmc-Yn D-Zv-LmS-\w sNbvXp. k¿-^m-kn \n-b-a-Øn-eqsS Cu-Sp-h-® h-kv-Xp hn¬-°m-\p≈ A-an-Xm-[n-Im-cw _m-¶n-\p \¬-In-bn-cn-°p-I-bm-sW∂pw [-\-aqe-[-\ Xm¬-∏-cy-ß-sfbm-Wv A-Xv tk-hn-°p-∂-sX ∂pw P-\-hn-cp-≤am-b k¿-^mkn \nb-aw d-±m-°-W-sa∂pw At±-lw ]-d-™p. F-d-Wm-Ip-fw Pn√-bn¬ X-´n∏n-\n-cbm-b ]-Øv Z-en-Xv Z-cn-{X Ip-Spw-_-߃°pw A-h-cp-sS

B-[m-cw Xn-cn-sI \¬-Im\pw I-S-_m-[y-X-bn¬ \n-∂v Ah-sc hn-ap-‡-cm-°m\pw k¿-°m ¿ \S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v A-[y£-X h-ln-® hntPm hn-P-b≥ B-h-iy-s∏-´p. sI sI a-Wn(Fkv.F¬.F^v.), sI Pm-^¿(Fkv.Un.]n.sF.), tkm-a≥Pn(sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n), kn Pn _n-Pp(kn.]n.sF.), hn kn sP-∂n(hn-π-h kv-{Xo-hm-Zn {]ÿm-\w), ]n sP am-\p-h¬, ]n sI hn-Pb≥, ]n hn cm-Pp, F-_n c-Xojv, Hm-a-\-°p-´≥ kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

I-s−-bv-\À-þ-s{S-bn-eÀ sXm-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te-¡v

a-´m-t©-cn: sXm-gn-epw hy-h-km-b-hpw kw-c-£n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v I-s≠-bv-\¿-˛-s{S-bn-e¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ {]t£m-`-Øn-te-°v. G-Io-Ir-X hm-S-I \n-c-°v \-S-∏m-°p-∂-Xn\v A-Sn-b-¥-c kw-hn-[m-\-ap-≠m-°p-I, Xo-c-°-S¬ N-c-°p KXm-K-X-hp-am-bn _-‘-s∏-´p-≠m-Ip-∂ sXm-gn¬ \-„w ]-cn-lcn-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I, K-Xm-K-X ]-cn-jv-Im-c-߃ sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-I-fp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv \-S-∏m-°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv {]-t£m-`w. t_-∏q¿, ]pXn-bm-∏ Xp-S-ßn-b sN-dp-Xp-d-ap-J-ß-fn¬ \n-∂pw sN-dp I-∏ep-I-fn¬ I-s≠-bv-\-dp-Iƒ h-√m¿-∏m-S-tØ-°p sIm-≠p-hcm≥ \o-°w B-cw-`n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Xp-d-ap-J-Ø 1800 temdn-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ \m-em-bn-cw sXm-gn-em-fn-I-sf Cu \o-°w {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-sa-∂v tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. tbm-K-Øn¬ ]n F-kv B-jn-°v `m-c-hm-ln-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. tbm-K-Øn¬ ]n F-kv B-jn-°v A-[y-£-X h-ln-®p. Nmƒ-kv tPm¿-Pv, hn F-®v jnlm-_p-±o≥, _n lw-k, Sn sI j-_o-_v, s_-\-Un-Œv ^¿Wm-≠-kv kw-km-cn-®p.

tXm-Sv-þ-tdm-Uv ]p-d-t¼m-¡p-hm-kn-I-fp-sS hn-h-cw ti-J-cn-¡p-¶p

Im-°-\m-Sv: tXm-Sv, tdm-Uv, ]p-g, I-\m¬ F-∂n-h-bp-sS k-ao]w ]p-d-tºm-°p `q-an-bn¬ Xm-a-kn-°p-∂-h-cp-sS hn-h-c-߃ ti-J-cn-°pw. hn-t√-Pv Hm-^n-kv h-gn-bm-Wn-Xv. C-t∏mƒ Xm-akn-°p-∂-h¿-°v k¿-°m¿ ssI-h-im-h-Im-i tc-J am-{X-amWp \¬-Ip-∂-Xv. A-Xn-\m¬ C-h¿-°v ]-e B-\p-Iq-ey-ßfpw \n-tj-[n-°p-∂p. C-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn F-√m-h¿-°pw ]-´-bw \¬-Im-\m-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m¿ D-t±-in-°p-∂-Xv. `q-an-bn-√m-Ø-h¿-°v `q-an \¬-Im-\m-bn B-hn-jv-I-cn-®n-´p-≈ ko-tdm em‚ v-e-kv ]-≤-Xn-bn¬ C-h-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv ]-´-bw \¬-Ip-I.

{]-Xntj-[ N-Xz-cw C¶v

Np-g-en-¡m-än hym]I \miw

Np-g-en-¡m-äv; ]-d-hqcn hym]I \m-iw

sa-Un-¡Â Iu¬-kn- tc-J-bn sIm-¨n sa-Un-¡Â tImf-Pv kÀ-¡mÀ B-ip-]{Xn [n-∏n-®-Xn-s\-Øp-S¿∂v Cu ko-‰p-Iƒ X-c-∏-Sp-Øn-sb-Sp°m-\m-Wv C-Xn-eq-sS e-£yan-Sp-∂Xv. k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bmsW-¶n¬ Iq-Sp-X¬ ko-‰v e-`n°pw. Cu C-\-Øn¬ aq-∂-ce£w cq-] \¬-In-bm¬ a-Xn, A-s√-¶n¬ sa-Un-°¬ Iu ¨-kn-en-\v G-g-c-e-£wcq-] \¬-tI-≠n-h-cpw. C-Xp-Iq-SmsX B-tcm-Ky k¿-h-I-em-ime-bv-°p h¿-jw tXmdpw \¬tI-≠ Xp-I-bnepw a-‰p ^okp-I-fnepw k¿-°m¿ B-ip]-{Xn-Iƒ-°v A-\p-Iq-ey-ßfp≠v. C-Xp t\-Sn-sb-Sp-°m \pw k¿-°m¿ F-∂p tN¿-ØXp-aqew km-[n-°pw.

]dhq¿: A¿-[-cm-{Xn-bn¬ A{]-Xo-£n-X-am-bn B-™-Sn-® Np-g-en-°m-‰v ]-d-hq¿ Xm-eq-°nse Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ \m-iw hn-X®p. hym-gmbv-N cm{Xn ]-{¥-≠-ctbm-sS-bp≠m-b Np-g-en-°m‰n¬ am-™m-en Ip-∂pw-]pdsØ Hº-Xp ho-Sp-Iƒ X-I¿ ∂p. H-cp ho-Sv ]q¿-W-ambpw F´p ho-Sp-Iƒ `m-Ko-I-am-bp-am-Wv X-I¿-∂Xv. Ip-∂pw-]p-dw tXm∏n¬ ho-´n¬ A-–p¬-I-co-ans‚ ho-Sm-Wv tX-°pa-cw ho-Wv ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂Xv. Icoan\pw `m-cy dw-e°pw ]-cnt°‰p. Ch-sc Nm-em-° sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n®p. F-f-¶p-∂∏p-g ho-´n¬ C Fw am-Ø-®≥, Nq-f-]-d-ºn¬ kn Fkv A-iv-d^v, sN-cp-]-d-ºn¬ kn F A-–p-k-emw, A-øm-en¬ F F _-jo¿, Nm-e-°¬ ho-´n¬ Pn-tPm, Nq-f-°-∏-d-ºn¬ Ip™p-ap-l-ΩZv, Nme-Ø-d ]d-ºv kn sI lw-k, \m¬∏m-d ]pØ≥-N-¥-bn¬ A-–p¿-d-lv am≥ F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fm-Wv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂Xv. C-Xn¬ Nq-f-°-∏-d-ºn¬ Ip-™p-ap-lΩ-Zn-s‚ ho-Sn-s‚ \q-tdm-fw Hm-SpIƒ ]-d-∂p-t]mbn. Pn-tPm-bpsS ho-Sn-s‚ 25 Hm-fw Hm-Sp-I-fpw \-in®p. an-° -ho-Sp-Iƒ-°v ap-Ifn-epw a-cw ho-Wm-Wv \m-i-\-„ap-≠m-b-Xv. Nn-‰m-‰p-I-c ]-©m-b-Øn¬s∏-´ a∂w, am-°-\m-bn `mK-Øv hoin-b Np-g-en-°m-‰n¬ a-cp-∂p\n¿-am-W-im-ebm-b Um-]v-tIm-

k-]-dc-hn-q¿:Xsb Im-Wm-s\-¯n-bhsc t]m-¡-ä-Sn¨p tkm-fm¿ tI-kn-se {]-[m-\-{]-Xnbm-b k-cn-Xm

A-`-bv F-kv tdm-bv d-jy-bn-te-¡v

kv Fw.-]n.-, A-Uz.-sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F.-, Sn F A-lΩ-Zv I-_o¿ Fw.-F¬.-F.-, ap≥a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ≥, tUm.-sk-_m-Ãy≥ t]mƒ, ]n kp-tc-{μ≥, `m-kp-tc-{μ-_m-_p, Sn Un cm-a-Ir-jv-W≥, ]m-f-bw C-amw au-e-hn P-am-ep-±o≥ a-¶S, tN-c-am≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv IØo-_v sI Fw kp-sse-am≥ au-e-hn Xp-S-ßn cm-{„o-b-˛-k-aqly-˛-kmw-kv-Im-cn-I a-X-cw-K- hmbv-] X-´n-∏p \-SØn-b In-g-°º-ew hne-ßv sIm-®m-°≥ G-en-bm-kn-s‚ ho-´p-]-Sn-°-¬ \-S-Ønb Ip-Øn-bn-cn-∏p k-a-cw sØ {]-ap-J¿ kw-km-cn-°pw.

]-tØm-fw ho-Sp-Iƒ-°v tISp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. ]-Øp e£w cq-]-bp-sS \m-i-am-Wv {]mY-an-I-am-bn hn-e-bn-cp-Øn-bn-´p≈-Xv. A≥-h¿ km-Z-Øv Fw.-F¬.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\-{]Xn-\n-[n-I-fpw D-tZym-K-ÿ-cpw {]-tZ-i-߃ k-μ¿-in-®p. hn-hn[ \m-i-\-„-߃-°v C-c-bm-bh¿-°v \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-Wsa-∂v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI kn am¿-´n≥ A-[n-Ir-X-tcmSm-h-iy-s∏-´p.

]-≈p-cpØn: s]-cp-ºS-∏v ^mØn-a B-ip-]-{Xn-bp-sS Bdmw hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v kuP-\y Xz-°p-tcm-K Nn-In¬kbpw N¿-a kuμ-cy sk-an-\mdpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tIm-kvsa-‰n-Iv sk¿-a-t‰m-f-Pn-Ãv tUm.ao-cm P-bnw-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Xz-°p-tcm-K Nn-In¬-k-bn-se B-[p-\n-I-co-Xn-Ifm-b te-k-¿ Nn-In¬-k, sI-an-°¬ ]o-en-Mv td-Untbm {^oIz≥kn, tIm´-dn Nn-In¬-k F∂n-h ku-P-\y-am-bm-Wv \¬Ip-I. BZyw c-Pn-ÿ sN-øp-∂ 100 t]¿-°m-bn-cn-°pw \m-sf \-S-°p-∂ Iymw-]n¬ Nn-In¬-k \¬-IpI.

\mb-sc Im-Wm-s\-Øn-b Nn-e-cp-sS t]m-°-‰-Sn-®-Xm-bn ]cmXn. Ip-™nssØ kz-tZ-in tPm-kv F-∂-bm-fp-sS ]-gv-knep-≠m-bn-cp-∂ 1500 cq-]bpw a-s‰m-cm-fp-sS 800 cq-]-bp-am-Wv tamj-Ww t]m-bXv. tIm-S-Xn- ]-cn-kc-Øp \q-dp-I-W-°n-\v B-fp-I-fm-Wv X-Sn-®p-Iq-Sn-bXv.

sIm-®n: Cu-Pn-]v-Xn¬ P-\-Iob-am-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ sIm-®n: sIm-®n tI-{μ-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ _-lp-cm-jv-{S k¿-°m-cn-s\ A-´n-a-dn-® ssk\n-I `-c-W-Iq-Sw \-S-Øp-∂ PI-º-\n-bn-te-°v π-kv Sp I-gn™-h-sc-bpw _n-cp-Z-ap-≈-h-sc- \m-[n-]-Xy-I-im-∏n-s\-Xn-tc Pbpw \n-b-an-°p-∂p. ]-co-£, A- \-Io-b t]m-cm-fn-Iƒ-°v sF-IyZm¿-Vyw {]-Jym-]n-®v P-am-A`n-ap-Jw F-∂n-h-bp-sS A-SnsØ C-kv-em-an tI-c-f L-S-Iw ÿm-\-Øn-em-Wv \n-b-a-\w. C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v F-d-WmIq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ A-©mw \n-e-bn¬ Ip-fw a-ssd≥-ss{U-hn¬ {]-Xn{]-h¿-Øn-°p-∂ Fw-tπm-b-_v- tj-[ N-Xz-cw Xo¿-°p-∂p. hn B¿ Ir-jv-W-ø≥, ]n sI en-‰n sk‚-dn¬ e-`n-°pw. jw-kp-±o≥, Fw sF jm-\-hmt^m¨ 0484 2422452.-

I-f-a-t»cn: k-lI-c-W A°mZ-an(tI-∏ns‚) Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sIm-®n saUn-°¬ tImf-Pv k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bm-sW-∂v C-¥y≥ sa-Un-°¬ Iu¨-kn-ens‚ tc-J-. A-tX-ka-bw ]-cnbm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv {Skv-‰n-s‚ Io-gn-em-sW-∂m-Wv tc-Jbn¬ ]d-bp-∂Xv. 2000Øn¬ {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-® sIm-®n k-lI-c-W sa-Un-°¬ tImf-Pv {S-kv-‰mbn-´m-Wv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-cn°p-∂Xv. F-∂m¬ Cu- h¿jsØ tc-J-bn-em-Wv k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bm-bn Im-Wn-®n´p≈-Xv. k¿-°m¿ sa-Un-° ¬ tIm-f-Pp-I-fn¬ ko-‰v h¿-

s]cn-bmÀXo-c-§-fn Pm{K-Xm- \nÀtZiw

hmbv-] X-«n-¸v; Ip-¯n-bn-cp-¸p k-a-cw \S¯n ss_-¡n _-ÊnSn¨v kuP-\y Xz-¡p-tcm-K- Nn-InÂ-kbpw bphm-hn\p Kpcp-X-c ]-cn-¡v sk-an-\mdpw

tPm-en H-gn-hv

Im-e-Sn: C-∂-se cm-hn-se hoin-b-Sn-® Np-g-en-°m-‰v {io-aq-e\-K-cw ]-©m-b-Øv {]-tZ-i-Øv hym-]-I \m-iw hn-X-®p. ssI-{], F-S-\m-Sv, I-√-bw, Ip-fn-°-c, ]m-d-sX-‰, sh-≈m-c-∏n-≈n F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv Pm-Xn-bpƒs∏-sS-bp-≈ a-c-ß-fpw sI-´n-Sw, ]-c-ky-t_m¿-Up-Iƒ, ssh-ZypXn t]m-Ãp-Iƒ F-∂n-h-bpw a‰pw \-in-®-Xv. {io-aq-e-\-K-cw tam-l-\-s‚ ]-d-ºn¬ \n-∂ 31 Pm-Xn-a-c-ß-fpw cp-{Zm-£-a-c-hpw I-S-]p-g-In ho-Wp.

ho-Sn-\p- k-ao-]w \n¬-°p-∂ `o- Wv ho-Sn-\p -ap-I-fn¬-\n-∂p hram-Im-c-am-b B¬-a-c-Øn-s‚ in- £-in-J-cw \o-°n-b-Xv. J-cw H-Sn-™p-ho-W-Xv. aq-∂w-Kß-fp-≈ Cu ho-´n-se c-≠p-t]cpw {]m¿-Y-\-bv-°m-bn ]-≈nbn¬ t]m-b k-a-b-Øm-bn-cp-∂Xn-\m¬ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. cm-hn-se A-t©m-sS i-‡- sIm-®n: C-S-a-e-bm¿ A-Wam-b Im-‰n-em-Wv hr-£-in-J-cw s°-´n¬ \n-∂pw P-ew Xp-dH-Sn-™p-ho-W-Xv. ho-Sn-s‚ H-cp- ∂p-hn-Sm≥ km-[y-X-bp-≈`m-Kw ]q¿-W-am-bpw \-in-®p. A- Xn-\m¬ C-S-a-e-bm-dn-s‚-bpw ]-I-Sw kw-`-hn-® D-S-s\ \m-´p- s]-cn-bm-dn-s‚-bpw Xo-c-Øv Im¿ Hm-Sn-°q-Sn hr-£-in-J-cw Xm-a-kn-°p-∂-h¿ Pm-{K-X \o-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw km-[n- ]p-e¿-Ø-W-sa-∂v Pn-√ I-eIv-S¿ ]ns-- F sj-bv-°v ]-co-Xv ®n-√. Xp-S¿-∂p s]-cp-ºm-hq-cn¬- A--dn-bn-®p.\n-∂p ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn-bm-

Np-g-en-°m-‰n¬ X-I¿-∂ a-∂w Um]vtIm I-º-\n-bp-sS Np-‰p-a-Xn¬ bp-sS sI-´n-S-Øn-\p ta¬ \n-ch- I-S-]pg-In ho-Wv tK‰pw a-Xnepw k-°o¿, Sn F ap-Po-_v Xp-S-ßnb-hcpw H-∏-ap-≠m-bn-cp∂p. F [n tX-°p-a-c-߃ I-S-]pg-In X-I¿-∂p. Np-g-en-°m-‰v \m-iw hn-X-® Un Fw _n cm-a-N-{μ≥, hn-t√-Pv ho-Wv \m-i-\-„-ß-fp-≠mbn. sS-d-kn-\p ap-I-fn¬ H-´n-®n-´p-≈ Ip-∂pw-]p-dw a{¥n hn-sI C- Hm-^n-k¿ Ku-X-a≥ F-∂n-h¿ \q-dn-e-[n-Iw A-e¶m-c Hm-Sp- {_m-lnw-Ip-™v k-μ¿-iw \- k-μ¿-in®p. Np-g-en-°m-‰n¬ \m-i\-„w SØn. I-cp-am√q¿ {Km-a-∏-©mbIƒ X-I¿∂p. H-cp `mK-sØ a-Xn¬ ]-q¿-W- Øv {]-knU‚ v ^m-Øn-am jw- kw-hn-®-h¿-°v \-„-]-cn-lm-cw am-bn X-I¿-∂n-´p≠v. Um-]v-tIm- kp-±o≥, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN- \¬-I-W-sa-∂v F-kv.Un.]n. bp-sS k-ao-]-Øp ÿn-Xn sN- b¿-am≥ F Fw Aen, tIm¨- sF. I-f-a-ti-cn afi-ew {]-kn øp-∂ a-lm-tZ-h-t£-{X-h-f- {K-kv afi-ew {]-knU‚ v kn U‚ v j-ao¿ am-™m-en B-h∏n¬ \n-ch-[n tX-°p a-c-߃ Fw lw-k, Sn F \-hmkv, ]n F iy-s∏-´p.

Im-e-Sn: am-Wn-bv-°-aw-K-ew F≥.-F-kv.-F-kv. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-bpw F≥.-kn.-kn tI-U-‰p-am-b A-`bv F-kv tdm-bn-°p d-jy-bn¬-\S-°p-∂ bq-Øv F-Iv-kv-tN-©v F-∂ ]-cn-]m-Sn-bn-te-°p £Ww e-`n-®p. I-gn-™ dn-∏-ªn-Iv Zn-\ ]-tc-Un¬ U¬-ln-bn¬ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. tI-c-f-Øn¬-\n-∂p ]-s¶-Sp°p-∂ G-I-hy-‡n-bm-Wv A-`bv. k-]v-Xw-_¿ 30ap-X¬ H-tŒm-

_¿ 10h-sc-bm-Wv t{]m-{Kmw. ]T-\w, F≥.-kn.-kn, I-em-cw-KØpw an-I-hp ]p-e¿-Øp-∂-h-scbm-Wv C-Xn-te-°p sk-e-Œv sNøp-∂-Xv. aq-∂p-h¿-j-Øn-\p-tij-am-Wv C-¥y≥ tI-U-‰p-Iƒ°v Cu A-h-k-cw e-`n-®-Xv. C¥y-bn¬-\n-∂p ]-Øp-t]-cm-Wv ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. F≥.-kn.-knbv-°p ]-Øp-h¿-j-߃-°p tij-am-Wv C-ß-s\-sbm-c-h-k-cw e-`n-°p-∂-sX-∂p Iym-]v-‰≥ {io-\n-hm-k≥ A-dn-bn-®p.-

Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-08-03  
Thejas Epaper ernakulam Edition 2013-08-03  

Thejas Epaper ernakulam edition. 2013-08-03

Advertisement