Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/KPI

ssI-tb-äw H-gn-¸n-¡m³ ssl-t¡m-S-Xn \nÀ-tZiw

tIm-«-bw a-tlm-Â-k-hw: `-£y-ta-f Xp-S-§n

t]m-en-kp-Im-sc X-S-ªhsc A-d-Ìv sN-bv-Xv \o-¡n; tÌj-\p-Ån `P\

tIm-´-bw: tIm-´-bw a-tlm-¬k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xn-cp-\°-c ssa-Xm-\n-bn¬ `-£y-ta-f B-cw-`n-®p. D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿-ae Pn-Ωn \n¿-h-ln-®p. A-Uo-j\¬ Pn-√m a-Pn-kv-t{S-‰v Sn -hn kp-`m-jv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿ t]-gvk≥ kp-[m Ip-cy≥, Un.-‰n.-]n.kn. \n¿-hm-l-I-k-an-Xn Aw-Kw F sI N-{μ-ti-J-c≥, Un.‰n.]n.-kn. sk-{I-´-dn Pn-Pp tPm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

Im-äpw- a-g-bpw; N-§-\m-tÈ-cn-bn h³ \-ãw N-ß-\m-t»-cn: sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bn¬ ho-in-b-Sn-® i-‡am-b a-g-bn¬ N-ß-\m-t»-cn-bnepw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw e£-ß-fp-sS \-„w. \n-c-h-[n hoSp-I-ƒ-°pw Ir-jn-°pw \m-iw kw-`-hn-®p. I-dp-I-®m¬ Iq-{X-∏≈n ]p-Xp-∏-d-ºn¬ tdm-k-Ω tPm-k-^n-s‚ ho-Sv ]q¿W-ambpw X-I¿-∂p. \o- e w- t ]- c q¿ ]- © m- b - Ø nse A-©mw hm¿-Un¬ ]p-©mbn¬ kp-_m-jv, 46¬ e-Xo-jv, k-Pn-`-h-\n¬ hn-P-b-∏≥, 46¬ s]m- ∂ - Ω F- ∂ n- h - c p- s S ho- S pI-fm-Wv `m-Ko-I-am-bn X-I¿-∂Xv. Xr-s°m-Sn-Øm-\w ]p-Xp-∏-dºn¬ sP-kn tXm-a-kv, B-epΩq-´n¬ sk-_m-Ãy≥, I-ÆwIp-fw B‚-Wn sN-dn-bm≥ F∂-n-h-cp-sS ho-Sp-I-fpw `m-Kn-I-ambn X-I¿-∂n-´p-≠v. ssI-\-Sn, N°-®w-]m-°, sN-cp-I-c F-∂n-hnS-ß-fn-epw hym-]-I-am-b Ir-jn \-in-®n-´p-≠v. ssh-Ip-t∂-c-Øp≠m-b i-‡-am-b Im-‰n¬ \-K-cØn-¬ \n-c-h-[n ^vf-Iv-kv t_m ¿-Up-I-fpw X-I¿-∂n-cp-∂p.

a¬-Xn-« C-Sn-ªv ho-Sv X-IÀ-¶p aq-∂m¿-: I-\-Ø a-g-bn¬ a¨Xn-´ C-Sn-™v ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂p. Z-º-Xn-I-fpw \m-ep-hb- p-Im-cn-bpw A-Zv-`p-X-I-c-ambn c-£-s∏-´p. C-°m-\-K-dn-se km-dm lu-kn¬ cm-P-bp-sS hoSm-Wv I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bnse I-\-Ø-a-g-bn¬ X-I¿-∂-Xv. ho-´n¬ In-S-∂p-d-ßn-b cm-P-bpw `m-cy-bpw aq-Ø-a-Iƒ ss{_-‰nbpw a-Æn-Sn-bp-∂ i-_v-Zw tI-´v C-d-ßn-tbm-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ho-Sn-\v ]n-∂n-ep-≈ a¨-Xn-´bpw kw-c-£-W `n-Øn-bp-am-Wv C-Sn-™-Xv. kw-c-£-W `n-Øn C-Sn-™-tXm-sS C-Xn-t\m-Sp tN¿-∂p-≈ ]m-dmw-Ip-Sn-bn¬ lm-jn-an-s‚ ho-Spw \n-ew ]-Xn°m-hp-∂ kv-Yn-Xn-bn-em-Wv.

Pq-sse A-©n-\v IÀ-j-I lÀ-¯m B-e-∏p-g: s\-√v kw-`-c-Ww \-SØn-b h-I-bn¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ s\-√p-hn-e sIm-Sp-Øp Xo¿-°m-\p-≈-Xv A-Jn-e Ip-´\m-Sv Im¿-jn-I ta-J-e-bn-emsW-∂pw tIm-´-bw, B-e-∏p-g, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-Iƒ Dƒ-s∏-Sp∂ s\¬-Im¿-jn-I ta-J-e-bnse aq-∂p-am-k-am-b s\-√v hn-e Ip-Sn-»nI 30\p-≈n¬ hn-X-c-Ww sN-øm-Ø ]-£w {]-Jym-]n-® k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´v t]m-Ip-sa-∂v A-Jn-e Ip´-\m-Sv s\¬-˛-\m-fn-tI-c I¿-jI s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v t_-_n ]m-d-°m-S≥ ]-d-™p.

hm-l-\w \n-b-{´-Wwhn-«v a-dn-ªp sN-ß-∂q¿: Fw.kn. tdm-Un¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ hm-l-\w X-e Io-gm-bn Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn™p. C-∂-se ]p-e¿-s® \mtem-sS sN-ß-∂q¿ lm-®-dn PMv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw `m-K-tØ-°v t]m-b sI.F¬-˛ 21 sI 700 \º-cn-ep-≈ ssk-tem hm-\m-Wv a-dn-™-Xv. k-ao-]-sØ ssh-Zyp-X t]mÃn¬ C-Sn-®-ti-jw Xm-gv-N-bnte-°v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. B¿-°pw ]-cn-°n-√. ss{U-h¿ D-d-ßn-t∏m-b-Xm-Imw A-]-I-S Im-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-bp∂p.

aÀ-±n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn N-ß-\m-t»-cn: C-cp-hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-em-b ho-´-Ω-sb a-Zy-]ns®-Øn-b-bmƒ ho-´n¬ I-b-dn a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. \m-eptIm-Sn ap-´-tØ-´v Ip-™p-tamfn(52)sb-bm-Wv sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io´v B-dp-a-Wn-tbm-sS a¿±n-®-Xv. C-h-sc P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.Xrs°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kn-¬ ]cm-Xn \¬-In.

D-Zv-L-S-\w sN-bv-Xp

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

AdÃn¬ {]-Xn-tj-[n-®v t]m-en-kv -tÃ-j-\p-≈n¬ `-P-\ \-S-Øp-∂h¿

tN¿-Ø-e: ssl-t°m-S-Xn hn[n \-S-∏m-°m-s\-Øn-b t]m-enkp-Im-sc t£-{X `m-c-hm-ln-Ifpw `-‡-P-\-ß-fpw X-S-™tXm-sS \m¬-∏-tXm-fw t]-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv \o°n. h-b-em¿- {io-\m-cm-b-W-]pcw- P-K-Zo-iz-c t£-{X ]-cn-k-cØm-Wv- C∂se cm-hn-se t]men-kv- \-S-]-Sn- D-≠m-b-Xv.- t£{X-Øn-\v- k-ao-]w- ÿm-]n-® N-ab-ß-fpw- a-‰pw- ssl-t°m-S-Xn- DØ-c-h-\p-k-cn-®v- t]m-en-kv- \o°w- sN-bv-Xp.- X-S- w- kr-„n-® `-‡-sc t]m-en-kv- A-d-kv-‰v- sNbv-Xp.- A-d-Ãn-em-b-h¿- t]m-enkv- tÃ-j-\p-≈n¬- `-P-\ \-SØn- {]-Xn-tj-[n-®p.- k-ao-]-Øvkz-Im-cy- hy-‡n-bp-sS ]p-c-bn-S-

Øn¬- t£-{X-Øn-s‚ t_m¿Up-I-fpw- N-a-b-ß-fpw- ÿm-]n®p-sh-∂m-tcm-]n-®v- D-S-a sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-I-bpwA-\p-Iq-e hn-[n- k-ºm-Zn-°p-Ibpw- sN-bv-Xn-cp-∂p.kz-Im-cy- hy-‡n-bp-sS `q-anbn-se ssI-tb-‰w- H-gn-∏n-°m-\mbn-cp-∂p- D-Ø-c-hv.- hn-[n- \-S-∏m°m≥- t]m-en-kv- F-Øn-b-t∏mgm-Wv- kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS X-S w- kr-„n-®-Xv.- C-h-sc A-d-kv‰v- sN-bv-Xv- \o-°n-b t]m-enkvtIm-S-Xn- D-Ø-c-hv- \-S-∏m-°n.- Ad-Ãn-em-b kv-{Xo-Iƒ- -Dƒ-s∏-sS -\m¬-∏-tXm-fw- t]-sc tÃ-j\n¬- F-Øn-®-t∏m-gm-Wv- Iu-XpI-I-c-am-b cw-K-߃- D-≠m-b-Xv.tà j-\p-≈n¬- `-P-\ \-S-Øn-

bm-Wv- C-h¿- {]-Xn-tj-[w- {]-ISn-∏n-®-Xv.- H-cp a-Wn-°q-tdm-fw\o-≠p-\n-∂ `-P-\ A-h-km-\n-®Xv- A-d-Ãn-em-b-h-sc Pm-ayØn¬- hn-´-tXm-sSbmWv.- A-Xn\n-sS kw-`-h-Øn¬- {]-Xn-tj-[n®v- Xn-¶-fm-gv-N h-b-em¿- ]-©m-bØn¬- cm-hn-se B-dv- ap-X¬ssh-In-´v- B-dv- h-sc l¿-Øm¬\-S-Øm≥- t£-{X-k-an-Xn- Xp-cpam-\n-®-Xm-bn- {]-kn-U‚ v- B¿P-tb-jv- A-dn-bn-®p.- ssh-Io´vA-©n-\v- \m-Kw-Ip-f-ß-c I-h-ebn¬- {]-Xn-tj-[-k-tΩ-f-\w- tNcpw.- ssl-t°m-Xn- D-Ø-c-hn-s‚ a-d-bn¬- tKm-]p-cw- A-Sn-®p-X-I¿°p-I-bpw- A-ip-≤n- h-cp-Øp-Ibpw- sN-bv-Xp-sh-∂m-Wv- C-h-cpsS ]-cm-Xn.- -

F-Ãm-hÀ-¡pw Ip-Sn-sh-Åw kÀ-¡m-cn-sâ e-an-j£³ 676 yw: ap-ap³-JKy--Wa-{-\´nIp-SD-n-s½h-ų--¯Nn-m-\− n v ]-Ø-\w-Xn-´: F-√m-h¿-°pw IpSn-sh-≈w e-`y-am-°p-I-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ e£y-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n. A-bn-cq¿-˛-Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bpsS \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w A-bncq-cn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\ k¿°m¿ {]-Jym-]n-®n-cn-°p-∂ anj≥ 676 ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∏m-°p-∂ tk-h-\, t£-a ku-I-cy-ß-fn¬ H-∂m-a-Xm-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv F√m-h¿-°pw Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am°p-I-sb-∂ e-£y-am-Wv. an-j≥ 676 ]-≤-Xn Im-e-b-fhn¬ B-h-iy-am-b Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ Xp-S-ßp-I-bpw ]q¿Øn-bm-°m-\p-≈-h I-Ωo-j≥ sN-øp-I-bpw sN-øpw. ]p-Xp-Xmbn B-h-iy-am-b ]-≤-Xn-Iƒ°m-bn t{]m-P-Iv-Sv X-bm-dm-°p-Ibpw \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ ^≠v I-s≠-Øp-I-bpw sN-øpw. kw-ÿm-\-sØ P-\-ß-fp-sS G-

A-bn-cq¿-˛-Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bp-sS \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w A-bn-cq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-∂p. a-{¥n ]n sP tPm-k-^v, cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥, B-t‚m B‚-Wn Fw.-]n, cm-Pp G-{_-lmw Fw.F¬.-F. k-ao-]w ‰-hpw h-en-b B-h-iy-am-Wv ip- c-≠p Zn-h-k-Øn-\p ti-jw Ip- Øn¬ F-√m-h-cp-sS-bpw ]n-¥p≤-am-b Ip-Sn-sh-≈w. \-Zn-I-fpw Sn-sh-≈ £m-aw Xp-S-ßpw. C-Xn- W-bpw k-l-I-c-W-hpw B-hX-Sm-I-ß-fpw \-ap-°v G-sd-bp- \p im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wp- iy-am-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d≠v. ∂-Xn-\m-Wv P-e hn-`-h a-{¥n ]n ™p. Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-hp-am\-√ a-g-bpw e-`n-°p-∂p-≠v. sP tPm-k-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ]-t£, sh-≈-s∏m-°w I-gn-™v ¬ Xp-S-°-an-´n-´p-≈-Xv. C-°m-cy- bn _-‘-s∏-´ ]-≤-Xn-Iƒ-°m-

F-«mw ¢m-kp-Im-cn-sb {Iq-c-am-bn aÀ-±n-¨ k-tlm-Z-c³ A-d-Ìn Im-™n-c-∏-≈n-: F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-°v k-tlm-Z-c-s‚ {Iq-c-a¿-±-\w. kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v Nn-d-°-S-hv sh-´n-°m-´v tSm-Wn-(27)-sb t]m-en-kv A-dÃv sN-bv-Xp. s]¨-Ip-´n--°v c-≠v h-b- p-≈-t∏mƒ A-Ω a-c-n®p.A-Ω-bp-sS a-c-W-tØm-sS ]nXm-hp tcm-Kn-bm-bn. tSm-Wn-bpsS `m-cym Kr-l-Øn¬ \n-∂m-Wv s]¨-Ip-´n ]-Tn-®n-cp-∂-Xv. Im™n-c-∏-≈n-bn-se {]-ap-J- kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-sb ]-T-\-Øn¬ D-g∏v Im-Wn-°p-∂p-sh-∂v B-tcm]n-®v C-bmƒ h-Sn-sIm-≠v {Iq-cam-bn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. s]¨-Ip´n-bp-sS ]-cm-Xn-bn

¬ kvIqƒ A[n- I r- X ¿ Pn-√m t]m-en-kv ta- [ m- h nsb hn-hcw A-dnbn-®p. XpS¿∂v Im-™n-c-∏-≈n t]m-en-kv tSmWn-sb A-d-Ãp sN-øp-I-bm-bncp-∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS tZ-lØv ]-gp-∏n-® N-´p-Iw D-]-tbm-Kn®v s]m-≈n-® ]m-Sp-I-fpw I-≠tXm-sS hn-h-c-߃ B-cm-™ t]m-en-kn-t\m-Sv ap-ºpw k-tlmZ-c≥ \-S-Øn-b {Iq-c a¿-±-\-ß-

fp-sS hn-h-c-߃ s]¨-Ip-´n sh-fn-s∏-Sp-Øn. ssh-Zy ]-cn-tim-[-\-bn¬ apºpw im-co-cn-I ]o-U-\w \-S∂Xm-bn hy‡-ambn. kz-Øns‚ t]-cn-epw k-tlm-Z-c≥ a¿-±n°m-dp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v s]¨-Ip-´n t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™p. -s]¨-Ip-´n-sb Im-™n-c∏-≈n A-ko-kn _m-e-k-Z-\Øn¬ {]-th-in-∏n-®p.Im-™n-c-∏-≈n Un-ssh.-Fkv-.]n ]n hn Ip-cym-t°m-kv, Im™n-c-∏-≈n A-Uo-j\¬ Fkv.sF c-ta-iv-Ip-am¿ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv kw`h-sØ-°p-dn®v A-t\z-j-Ww \S-°p-∂-p≠v.

bn kw-ÿm-\-Øv Cu h¿-jw 730 tIm-Sn cq-]-bp-sS A-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-s≠-∂v tbm-K-Øn ¬ A-[y-£-X h-ln-® ]n -sP tPm-k-^v ]-d-™p. A-bn-cq¿-˛Im-™o-‰p-I-c ip-≤-P-e hn-X-cW ]-≤-Xn-bp-sS c-≠mw-L-´ ^≠v D-S≥ A-\p-h-Zn-°pw. an-j≥ 676¬ ]-Ø-\w-Xn-´ Pn-√-bn-se \n-c-h-[n kv-Io-ap-Iƒ Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. F-√m ]-≤-Xn-Ifpw k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿Øn-bm-°pw. I-gn-™ h¿-jw h-cƒ-®m Zpcn-Xm-izm-k ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn 106 tIm-Sn cq-] sN-eh-gn-®v 170 sN-°v Um-ap-Iƒ IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS t{km-X p-Iƒ-°p k-ao-]w \n¿-an-s®∂pw a-{¥n ]-d-™p. cm-Py-k-`m D-]m-[y-£≥ ]n -sP Ip-cy≥ hnin-jv-Sm-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. B-t‚m B‚-Wn Fw.]n, cmPp G-{_-lmw Fw.F¬-.F., Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kPn Nm-t°m, ssh-kv {]-kn-U‚ v

sI -Pn A-\n-X, tIm-bn-{]w tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-∂-]q¿-Wm-tZ-hn, A-bncq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v {io-I-em l-cn-Ip-am¿, Pn√m ]-©m-b-Øv tªm-°v-˛-{Km-a∏-©m-b-Øv Aw-K-߃, P-e AtXm-dn-‰n Z-£n-W-ta-J-em No-^v F≥-Pn-\o-b¿ cm-tP-{μ≥, cm-jv{So-b I-£n t\-Xm-°-fm-b ]n tam-l≥-cm-Pv, hn-Iv-S¿ Sn tXm-akv, sI -C A-_-Zp¿ d-lv -am≥, k-t\m-Pv ta-a-\, tPm¿-Pv h¿-Kokv, tPm F-Æ-°m-´v, sI -B¿ l-co-jv, A-e-Iv-kv I-Æ-a-e kwkm-cn-®p. A-bn-cq¿ ]-©m-b-Øn-se ip-≤-P-e £m-aw ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m-cp-I-fp-sS kw-bp-‡ [-\-klm-b-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]≤-Xn-bp-sS {]-tbm-P-\w 25000 t]¿-°v e-`n-°pw. 24. -97 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-bn¬ B-Zy L-´-am-bn 14 tIm-Sn cq-] I-gn™ h¿-jw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p.

Ip-t_-c: {]-XnI- s- f kw-c-£n-¡p-¶-h-À tk-\-bn-ep-−m-hn-Ãþ c-ta-iv sN-¶n-¯-e]o-cp-ta-Sv: Ip-t_-c tI-kpI-fn¬ {]-Xn-I-sf kw-c-£n°p-∂ D-tZym-K-kv-Y¿ ]n-∂oSp tk-\-bn-ep-≠m-hn-s√-∂v B-`y-¥-c a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e. ]o-cp-ta-Sv ^-b¿ tÃ-j≥ D-Zv-Lm-S-\-Øn-s\Øn-b c-ta-iv am-[y-a-{]-h¿ ØItcm-Sp kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. B-`y-¥-c h-Ip∏n-s‚ Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c tI-c-fo-b k-aq-lw Aw-Ko-Icn-®p. kw-kv-Ym-\ hym-]-Iam-bn 900 t]-sc-bm-Wv Ipt_-c-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tXm-´w sXmgn-em-fn-Iƒ A-S-°-ap-≈-hsc A-b¬-kw-kv-Ym-\ tem_n ]-W-Øn-s‚ t]-cn¬ I_-fn-∏n-®v h≥-Xp-I-Iƒ ssI-°-em-°p-I-bm-Wv. B-`y-¥-c, hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-∂v \-S-∏m°p-∂ ¢ - o≥ Im-w]-kv, tkhv Im-w]-kv- ]-≤-Xn {]-Imcw \-SØ - n-b \-S] - S- n-bn¬ 150 t]¿ tI-kp-I-fn¬ ]n-Sn-bnem-bn. kvI - q-fp-Iƒ e-lc - n-apIvX - a - m-°m≥ 30\v kw-kvY - m\-sØ kv-Iq-fp-I-fn¬ e-lcn hn-cp-≤ {]-Xn-Pv-R-b-S-°ap-≈ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™ p.-

aq¶m-dn `o-Xn-]-c-¯n ]p-en ho-−pw ]-ip-hn-s\ sIm-¶p aq-∂m¿-: aq-∂m¿ ta-J-e-sb ho-≠pw `o-Xn-bn-em-gv-Øn K¿-`n-Wn-bm-b ]-ip-hn-s\ ]p-en sIm-∂p. sI.-Un.-F®v.-]n. I-º-\n sN-≠p-h-ssc F-kv-a-‰-‰n¬ tem-h¿ Un-hnj-\n¬ I-\-I-cm-Pv-˛-ao-\ Zº-Xn-I-fp-sS ]-ip-hn-s\-bmWv ]p-en sIm-∂-Xv. ho-Sn-\v k-ao-]-sØ sXmgp-Øn¬ sI-´n-bn-´ ]-ip-hns\ Im-Wm-Xm-b-n-cp-∂p. XpS¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv C-∂-se cm-hnse k-ao-]-Øv Xm-a-kn-°p∂ A-tim-In-s‚ ho-Sn-\v kao-]w `m-Kn-I-am-bn `-£n-® \n-e-bn¬ ]-ip-hn-s‚ A-hin-jv-S-߃ I-≠-Xv. B-gv-NIƒ-°v ap-ºv C-tX kv-Y-eØv ]p-en-bp-sS B-{I-a-WØn ¬ ]-ip-°ƒ N-Øn-cp∂p.

Im-«p-t]m-¯n-s\ sh-Sn-h-¨p sIm-¶ tI-kn c-−p-t]À-¡q-Sn ]n-Sn-bn A-Sn-am-en: Im-´p-t]m-Øn-s\ sh-Sn-h-®p tI-kn¬ c-≠v t]-sc°q-Sn h-\-]m-e-I¿ A-d-Ãv sNbv-Xp. kw-`-h-Øn-\v ti-jw H-fnhn¬-t∏m-b A-Sn-am-en ]-©m-bØn-se F-f-ªm-t»-cn sk-‰n¬sa‚n¬ Xm-a-kn-°p-∂ kp-{]≥ (52), c-hn-am-cn (45) F-∂n-h-scbm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \m-bm´n-\p t]m-b C-h-cp-sS Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂ kp-lr-Øv l-cn-Zmkvv Im-´p-t]m-Øn-s‚ sh-t´-‰v Ign-™ sa-bv 10\p sIm-√-s∏-´n-cp∂p. kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂ cm-[m-Ir-jv-W-s\ I-gn-™ Bgv-N A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. sa-bv 5\v kp-lr-Øp-I-fm-b

\m-ew-K kw-Lw \m-bm-´n-\m-bn t\-cy-aw-K-ew h-\-Øn¬ t]mbn. c-≠mw Zn-h-kw h-\-Øn¬ Im-´p-t]m-Øn-s\ I-s≠-Øn sh-Sn-h-®p. F-∂m¬ sh-Sn-tb-‰ t]m-Øv Hm-Sn c-£-s∏-´p. sa-bv 10\v kw-Lw h-\-Øn¬ A-e-bp∂-Xn-\n-sS sh-Sn-tb-‰ Im-´p-t]mØv A-h-i-\n-e-bn¬ In-S-°p-∂Xv I-≠p. A-Sp-sØ-Øn-b l-cnZm-kns\ hn-c-s≠gp-t∂-‰ t]mØv sh´n. I-gp-Øn-\v sh-t´-‰ C-bmƒ C-hn-sS h-®v a-cn-°p-Ibpw sNbvXp. Im-´p-t]m-Øpw N-Øp. CtXm-sS aq-∂w-K kw-Lw sIm-√s∏-´ l-cn-Zm-kn-s\ Np-a-∂v tIm-

]n-Sn-bn-em-b kp-{]-\pw c-hn-am-cnbpw X-aw-K-e-sØ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. a-c-Øn¬ \n-∂p hoWv a-cn-®-Xm-sW-∂v sam-gn-\¬In. ]n-∂o-Sv `¿-Øm-hn-s‚ a-c-WØn¬ kw-i-bw tXm-∂n-b `m-

cy kn-μp h-\-]m-e-I¿-°pw t]men-kn-epw ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. C-tXm-sS h-\-]m-eI¿ h-\-Øn¬ \-S-Øn-b A-\zj-W-Øn¬ sh-Sn-tb-‰v sIm-√s∏-´ \n-e-bn¬ Im-´p-t]m-Øns‚ P-Uw I-s≠-Øn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ A-\z-j-W-Øn-em-Wv BZyw cm-[m-Ir-jv-W≥ h-\-]m-eI-cp-sS ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Un-.F^v-.H. sI -sP km-ap-h¬, A-Snam-en td-©v Hm-^n-k¿ sI- F≥ _m-_q, U-]yq-´n td-©¿ F-kv cm-tP-{μ≥, t^m-d ÿ-am-cm-b A-∫m-kv, sI- sI P-b-{]-Im-iv F-∂n-h-cm-Wv tI-kv A-\z-jWw \-S-Øn-b-Xv.

2.4 tIm-Sn -cq-] sNe-hn t]m-en-kv- IzmÀ-t«-gv-kn-\m-bn- X-e-bm-gw ]-©m-b-¯v k-¼qÀ-W l-cn-¸m-«v ^v-fm-äv \nÀ-an-¡pw: a-{´n c-ta-iv- sN-¶n-¯-e s\Â-Ir-jn-bn-te-¡v l-cn-∏m-Sv: 20 t]m-en-kp-Im¿-°vXm-a-kn-°m-hp-∂ X-c-Øn¬ 2.4 tIm-Sn-cq-] sNe-hn¬- l-cn-∏m-´v ^v-fm-‰v \n¿-an-°psa-∂v B-`y¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d™p. X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ lcn-∏m-s´ t]m-en-kv- tIzm¿-t´-gvkv k-μ¿-in-°m-s\-Øn-b-Xmbn-cp-∂p a-{¥n. tI-c-fm t]m-enkv- skmssk-‰n-°m-Wv \n¿-am-W ®p-a-Xe. c-≠p-h¿-j-Øn-\p-≈n¬ ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m-hp-sa- ∂mWv {]-Xo-£-sb-∂pw a-{¥n ]-d-

™p. Im-e-∏-g-°-sØ Xp-S¿-∂v {Z-hn-®p X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ Izm¿-t´-gv-kv- k-μ¿-in-® ti-jam-Wv- a-{¥n C-°m-cyw- A-dn-bn®-Xv. sI-´n-S-Øn-s\m-∏w- Np-‰p-aXn-epw \n¿-an-°pw. Izm¿-t´-gvkv \n¬-°p-∂ ÿ-e-sØ D-]-tbmK-iq-\y-am-bn-In-S-°p-∂ sI-´n-S߃ s]m-fn-®p-am-‰n-b-ti-j-ambn-cn-°pw -\n¿-am-Ww B-cw-`n°p-I. \n¿am-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿- ÿe ]-cn-tim-[-\-bv-°v D-S≥ F-

ImÀ sIm-¡-bn-te-¡v a-dn-ªv aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-t¡-äp aq-∂m¿-: aq-∂m-dn-se-Øn-b Z-º-Xn-Iƒ k-©-cn-® Im¿ \n-b-{¥Ww hn-´v sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v aq-∂p-t]¿-°v ]-cp-t°-‰p. ssakq¿ kz-tZ-in-I-fm-b a-©p tN-X≥ -(29), `m-cy ]-hn-{X- (23), kp-lrØn-s‚ `m-cy c-£n-X B-cm-[y (24) F-∂n-h-cm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. C-h-sc aq-∂m¿ Sm-‰m So B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kp-lr-Øv A-\n¬-Ip-am¿ B-cm-[y ]-cp-°p-I-fn-√m-sX c-£-s∏-´p. C-∂-se cm-hn-se B-dp-a-Wn-°m-Wv X-e-bm¿ Ip-Sp-Ip-ap-dn-°p k-ao]-w C-h¿ k-©-cn-® Im¿ I-\-Ø aq-S¬ a-™n-s\ Xp-S¿-∂v sIm°-bn-te-°v a-dn-™-Xv. A-Xp-h-gn h-∂ a-‰v bm-{X-°m-¿ kw-L-sØ B-ip-]-{Xn-bn-em-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

N-ß-\m-t»-cn: tUm. k-°o¿ lp-kbv≥ sa-tΩm-dn-b¬ sF. ‰n.sF-bp-sS tdm-Uv kp-c-£m ¢∫pw tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn td-Un-tbm aoUn-bm hn-t√-Pn-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS {]-t£-]-Ww sN-øp∂ tdm-Uv kp-c-£m Po-h≥ kpc-£m ]-c-º-c-bp-sS D-Zv-Lm-S\w B¿.‰n.H. ‰n sP tXm-a-kv \n¿-h-ln-®p. sF.‰n.sF {]n≥-kn-∏¬ sI F e-Øo-^v A-[y-£-X hln-®p. tPm-bn‚ v B¿-.-Sn.H A≥-jm-Zv Jm≥, Fw. hn. sF _n {io-{]-Im-iv, hn-]n≥-cm-Pv kw-km-cn-®p. sIm-°-bn-te-°v a-dn-™ Im¿

Øp-sa-∂pw a-{¥n kq-Nn-∏n-®p. B-sI 16 sI-´n-S-ß-fm-bn-cp-∂v D-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-Xn¬ -B-sdÆw-h-f-sc t\-c-sØ s]m-fn-®p \o-°n-. \m-ep ]-Xn-‰m-≠n-e-[n-Iw ]g-°-ap-≈-Xm-Wv- C-t∏mƒ D-]tbm-Kn-°p-∂ sI-´n-S-߃. Xma-k-°m-sc- H-gn-∏n-°m-sX-Xs∂ \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-Xn\p-≈ ]-≤-Xn-I-fm-Wv B-hn-jvI-cn-°p-∂-Xv. Izm¿-t´-gv-kv -ap-X¬- In-gt°m-´p-In-S-°p-∂ B-º-°m-´v -

tdm-Uv \-ho-I-cn-°-W-sa-∂ {]tZ-i-hm-kn-I-fp-sS- A-`y¿-Y-\bpw -k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]-cn-KWn-°m-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. a-{¥n-s°m-∏w -tPm¨-tXm-a-kv, _m-_p-cm-Pv- Fw- k-Po-hv-, hn-aem-Im¿-W-h¿-, Im-bw-Ip-fw Unssh.-F-kv.]n _n Ir-jv-WIp-am¿-, l-cn-∏m-Sv kn.-sF -sI F-kv D-Z-b-`m-\p, -l-cn-∏m-Sv- Fkv.-sF- sI Sn- k-μo-]v, s]m-Xpa-cm-a-Øv-F-Iv-kn. F-≥Pn-\ob¿ -dw-em-_o-hn, F.C kn-\n F-∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

ssh-°w: A-∏¿-Ip-´-\m-Sn-s‚ s\-√-d-bm-b X-e-bm-gw {Km-a-∏©m-bØ - n-se 1600Hm-fw G-°¿ ÿ-eØ - v s\¬-Ir-jn sN-øp-∂ 1300Hm-fw I¿-j-I¿-°v X-cn-ip-cln-X X-e-bm-gw F-∂ e-£yw ssI-h-cn-°p-∂-Xn-\p th-≠n-bp≈ ]-≤X - n X-øm-dm-hp-∂p. C-Xns‚ `m-Ka - m-bn 2014˛15 hm¿-jn-I I¿-a ]-≤X - n-bn¬-s∏-Sp-Øn ap-gph≥ I¿-jI - ¿-°pw 32 In-tem hoXw s\¬-hn-Øv ku-P-\y-am-bn hn-Xc - W - w sN-øpw. 100 G-°d - n¬ A-[n-Iw s\¬-

Ir-jn sN-øp-∂ ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-KØ - n¬-s∏-´ I¿-jI - ¿-°v Bh-iy-am-b s\¬-hn-Øpw \n-ew Hcp-°p-∂X - n-\v B-hi - y-am-b Xp-Ibpw ]-©m-bØ - n¬ \n-∂v ku-P\y-am-bn hn-Xc - W - w sN-øp-w. X-ebm-gw ]-©m-bØ - v D¬-∏m-Z\ - t- aJ-eb - n¬ F-Sp-°p-∂ _-Z¬ \-b߃ F-´p h¿-j-am-bn Im¿-jntIm¬-∏m-Z\ - cw-KØ - v h≥ Ip-Xn∏p-≠m-°m≥ I-gn-™n-´p-≠v. tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏v ]-≤X - n-bn¬-s∏-Sp-Øn X-eb - mg-sØ 35Hm-fw ]m-St- i-Jc - ß - f - p-

\-K-c-k-` Øm-]n-¨ s]m-Xp-ta-J-em _m-¦n-sâ t_mÀ-Uv \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v Im-«n \o-¡n tN¿-Ø-e: \-K-c-k-`-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ÿm-]n-® s]m-Xpta-J-em _m-¶n-s‚ t_m¿-Uv \nb-a-hn-cp-≤-sa-∂v Im-´n \o-°w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m- `-c-W-t\Xr-Xz-Øn-\pw- sk-{I-´-dn-°pwF-Xn-sc {]-Xn-]-£w- Iu¨-kn ¬- tbm-K-Øn¬- D-b¿-Øn-b Agn-a-Xn- B-tcm-]-Ww- h-kv-XpXm]-c-sa-∂v- sX-fn-™p.- ap-\n-kn]¬- tjm-∏n-Mv- tImw-π-Iv-kv- h-f∏n¬- A-\-[n-Ir-X-am-bn- ÿm-]n®n-cp-∂ ]-c-ky-t_m¿-Upw- A\p-_-‘ km-a-{Kn-I-fpw- sk-{I´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- \o°w- sN-bv-Xp.{]-Xn-]-£w- tc-Jm-aq-ew- Bh-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®v- A-gn-a-XnB-tcm-]-W-߃- N¿-® sN-øm

≥- sh-≈n-bm-gv-N {]-tXy-I Iu ¨-kn¬- tbm-Kw- tN¿-∂n-cp-∂p-.-\-K-c-k-`-bp-am-bpw- Xm-eq-°mip-]-{Xn-bp-am-bpw- _-‘-s∏-´ A-gn-a-Xn- B-tcm-]-W-߃- tbmK-Øn¬- F¬-.Un-.F-^v- Iu¨kn-e¿-am¿ D-∂-bn-®p.A-h-sb-°p-dn-®v- hn-Pn-e≥kv- A-t\z-j-W-hpw- B-h-iys∏-´p.- ap-\n-kn-]¬- tjm-∏n-MvtImw-π-Iv-kv- h-f-∏n¬- A-\-[nIr-X-am-bn- ]-©m-_v- \m-j-\¬_m-¶v- ]-c-ky-Øn-\v- ÿm-]n-® km-a-{Kn-Iƒ- \o-°w- sN-øm-ØXv- A-gn-a-Xn-°v- sX-fn-hm-sW-∂v{]-Xn-]-£w- tbm-K-Øn¬- Nq≠n-°m-´n.F-∂m¬- B-tcm-]-W-ß-sf `-cW - ] - £ - w- X-≈p-Ib - pw- A-t\z-

j-W B-h-iyw- \n-cm-I-cn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p.- i-\n-bm-gv-N cm-hnse ap-\n-kn-]¬- sk-{I-´-dn- cmtI-jv- Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬- Po-h-\-°m¿- F-Øn- hnhm-Z ]-ck - y-t_m¿-Upw- a-‰pw- \o°w- sN-bvX - p.- H-cp- h¿-jw- ap-ºmWv- ]-©m-_v- \m-j-\¬- _m-¶vC-hn-sS ]-c-kyw- ÿm-]n-®-Xv.A-t∂ A-gn-a-Xn- B-tcm-]-Whpw- hn-hm-Zh - pw- D-b¿-∂X - m-Wv.I-cm-dp-Im¿- ap-tJ-\-bm-Wv_m-¶v- ]-ck - y-Øn-\v- h≥-Xp-I apS-°n- km-a-{Kn-Iƒ- ÿm-]n-®-Xv.I-cm-dp-Im¿- X-s∂-bm-Wv- \-K-ck-` Dƒ-s∏-sS A-[n-Im-cn-I-sf k-ao-]n-®v- A-\p-a-Xn- X-c-s∏-SpØp-∂-Xpw- a-‰pw.- A-Xn-\m-bn- sN-eh - m-Ip-∂- - Xp-I Iq-Sn- I-W-

°m-°n-bm-Wv- I-cm¿- \¬-Ip-∂Xv.tN¿-Ø-e-bn¬- C-°m-cywkm-[n-°p-∂-Xn-\v- e-£-߃- ]n∂m-ºp-d-Øv- sN-e-hm-°n-b-Xmbn- A-∂p-X-s∂ ]p-d-Øp-h-∂Xm-Wv.- ssl-t°m-S-Xn- hn-[n-bpwIu¨-kn¬- Xo-cp-am-\-hpw- \n-e\n¬-s°-bm-Wv- hn-cp-≤-am-bn- Chn-sS t_m¿-Uv- ÿm-]n-®-XpwA-Xv- \n-e-\n-∂-Xpw.- F¬-.Un-.F-^v- Iu¨-kn-e¿-am¿- Iu-¨kn-en¬- C-Xm-Wv- i-‡n-bp-‡wNq-≠n-°m-´n-b-Xv.- C-tXm-sS sNb¿-t]-gv-k¨- Dƒ-s∏-sS {]-Xntcm-[-Øn-em-hp-I-bm-bn-cp-∂p.]n-t‰-Zn-h-kw- X-s∂ bp-≤-Imem-Sn-ÿm-\-Øn¬- ]-c-ky- kma-{Kn-Iƒ \o-°w- sN-bv-Xp.-

sS s]m-Xp-®m-ep-Iƒ P-e-tk-N\ tbm-Ky-am-°n. s\¬-hn-Øv hnX-cW - Ø - n-s‚ ]-©m-bØ - v X-e D-ZvL - m-S\ - w {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]kn-U‚ v F-kv tZ-hc - m-P≥ ]m-e®p-hS- v ]m-St- i-Jc - Ø - n¬ h-®v \S-Øn. B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm≥-Un‚ v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn sI cm-P-∏≥ A-[y-£-X hln-®p. ]n F-kv ]p-j° v- c - ≥, F {]-`m-Ic - ≥, F Nm-t°m, ]m-St- iJ-c-k-an-Xn {]-kn-U‚ v km-_p, sk-{I-´-dn sN-√-∏≥, A-Jn¬. F B¿ kw-km-cn-®p.

_-joÀ hm-b-\ B-kzm-Z-\ aÂ-k-cw C-¶v ssh-°w: ssh-°w ap-l-Ω-Zv _jo-dn-s‚ 20m-a-Xv N-c-a-hm¿-jn-IØn-s‚ `m-K-am-bn _-jo¿ kv-amc-I k-an-Xn _-jo¿ km-lntXym- ¬ - k - h - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®v π-kv Sp h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ _-jo¿ hm-b-\ B-kzm-Z-\ F-gp-Øv a¬k-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v X-etbm-e-∏-d-ºv _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 9447869193.

kuP-\y ]-cn-ioe-\w tIm-´bw: sXm-gn¬ ss\-]p-Wy h-Ip-∏v- \-S-∏m-°p-∂ kuP-\y kv-t]m-°¨ Cw-•ojv, Smen, A-\n-taj≥, Hm-t´m-Im¿Uv, _m-¶n-Mv B≥ A-°u-≠nMv, _n.]n.H s{S-bv-e-dnMv, _yq-´oj≥ tIm-gv-kp-I-fn-se {]-th-i\-Øn-\v A-t]-£ £-Wn®p. t^m¨: 9400560484.


{]mtZ-inIw

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn  A-º-e-∏p-g Ip-©≥ \ºym¿ kv-am-c-Iw: I-hn-b-c-ßv, Pn√m I-e-Œ¿ F≥ ]-fl-Ipam¿˛ D-®-bv°v 2.30  Be∏p-g \-K-c N-Xzcw: tI-c-f kwÿm\ hym-]m-cn hyhkm-b k-an-Xn B-e-∏p-g G-cnbm I¨-h-≥-j\pw F-kv.Fkv.F¬.kn. π-kv Sp hn-Zym¿YnI-sf A\p-tam-Zn-°-epw˛ ssh-Io´v 3.30  Be∏p-g sF-izcy Hm-Unt‰m-dnbw: sF.F¬.H. {]-Xn\n-[n-bm-bn Xn-c-s™-Sp-Ø sF.F≥.Sn.bp.kn. kwÿm-\ {]-knU‚ v N-{μ-ti-J-cn-\v kzoI-c-Ww, c-ta-iv sN-∂nØ-e˛ D®-bv°v 2.00  \-c-knw-l-]pcw Hm-Un-t‰mdnbw: tI-c-f hn-iz-I¿a-k-` Pn√m {]-h¿-Ø-I k-tΩ-f\w˛ D-®-bv°v 2.00 F-kv.Un.]n.sF. ÿm-]-I-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®vv B-e∏p-g k-°-cn-bm _-km-dn¬ Pn√m  A-º-e∏p-g {io-aq-ew Su¨-lmƒ: `m-c-Xo-b th-e≥ P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw kmenw ]Xm-I D-b¿-Øp∂p skm-ssk-‰n Pn√m k-tΩ-f\w˛ cm-hn-se 10.00  B-e∏p-g lm-in-an-ø: aJmw D-dqkn-t\m-S-\p-_-‘n-®v kuP-\y lr-Zv tcm-K ]cn-tim[-\m Iymw]pw Xp-S¿ Nn-In¬km ]-≤-Xn-bpw˛ cm-hnse 9.00

Adnbn-¸pIÄ

Cw-¥o-jv A-[ym-]-I H-gn-hv: Xm-¡m-en-I \n-b-a-\w

Fkv.Un.]n.sF. Øm-]-I-Zn\w B-e-∏p-g: F-kv.Un.]n.sF. ÿm-]-I-Zn-\am-b C∂-se Pn√bn-se hnhn-[ ta-J-e-bn¬ ]-XmI-bp-b¿-Øn ÿm-]-I-Zn-\w BN-cn®p. B-e∏p-g ap-\n-kn-∏¬ ta-J-e-bn¬ hn-hn-[-bn-S-ß-fnem-bn 24Hm-fw ]-Xm-I-Iƒ Db¿Øn. B-e∏p-g h-en-b-Ip-fw {_m-©v h-en-b-Ip-fw P-Mv-j\n¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Snbn¬ taJ-em {]-knU‚ v k-_n h-en-b-Ip-fw ]-Xm-I-bp-b¿Øn. sk-{I´-dn A≥-kn¬, J-Pm-©n A-^vk¬, tPm. sk-{I´-dn A\ojv, {_m-©v {]-knU‚ v ss\kmw ]-s¶-Sp-Øp. B-e∏p-g k-°-cn-bm _-kmdn¬ Pn√m P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw km-enw ]Xm-I D-b¿Øn. {_m-©v sk-{I´-dn ss\-kmw, {]-knU‚ v A-jv-d^v, ssh-kv {]-knU‚ v ssk-^p-±o≥, tPm. sk-{I´-dn A-\q-]v ]-s¶-SpØp.

KOttayam/alp

Kym-kv kn-en-−-dn \n-¶p Xo ]-SÀ-¶v ho-«-½-bv-¡v s]m-Å-teäp h-en-b-Ip-fw: Kym-kv kn-en-≠dn¬ \n-∂p Xo ]-S¿-∂v ho-´-Ω-bv°v s]m-≈t- e‰p. e-Pv\Ø - v hm¿Uv \-ht- dm-Pn ]p-cb - n-SØ - n¬ \u^-en-s‚ `m-cy- ko-\-(36)°m-Wv s]m-≈t- e-‰Xv. D-®-`£-Ww X-øm-dm-°p-∂Xn-\n-sS Kym-kv kn-en-≠-dn¬ \n-∂p ]-S¿-∂v ]-cn-t°¬-∏n-°pIbmbn-b-cp∂p. ap-J-Øpw h-bdnepw ssI-bv°pw s]m-≈-te‰n´p≠v. ^b¿-t^m-gv-kv F-Ønbm-Wv Ch-sc P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-®Xv. kn-en-≠-dnte-°v IW-Œv sNbv-X Syq-_n¬ \n-∂p Kym-kv eo-°p-≠m-b-XmWv A-]-I-S-Øn-\v Im-c-Ww. ico-cØ - n¬ Xo ]-S¿∂p ]n-Sn°p∂-Xv I≠v ko-\ _l-fw

kÀ-thm-Z-b-]pc-¯v am-en-\y- \n-t£-]w ]-©mb¯v \n-tcm-[n¨p

Be∏pg: ]p-∂-{] tUm. Awt_-Zv-I¿ sa-tΩm-dn-b¬ K-h. tam-U¬ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqfn¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn Cw-•ojv A-[ym-]-I-sc I-cm¿ A-Snÿm-\-Øn¬ Xm-¬°m-en-I-ambn \n-b-an-°p-∂p. C‚¿-hyq-hneq-sS-bm-Wv \n-b-a-\w. tbm-KyX: _-‘-s∏-´ hn-j-b-Øn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-hpw _n.F-Upw. sk-‰pw. {]m-bw, hn-Zy-m`ym-k tbm-Ky-X, ap≥-]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p≈ tc-J-I-fp-sS km-£y-s∏-SpØn-b ]-I¿-∏v k-ln-X-ap-≈ A-t]-£ 28\v ssh-Io´v \m-en\-Iw ko-\n-b¿ kq-{]-≠v, tUm. Aw-t_-Zv-I¿ sa-tΩm-dnb¬ K-h¨-sa‚ v tam-U¬ dkn-U≥-jy¬ kv-Iqƒ, hm-S-bv°¬ ]n.H. ]p-∂-{] F-∂ hnem-k-Øn¬ e-`n-°-Ww. t^m¨: 0477 2268018, 2268442.

a-Æ-t©-cn: k¿-thm-Z-b-]pcØv am-en-\y-߃ \n-t£-]n°p∂-Xv \n-tcm-[n-°p-∂-Xn\pw \-Kc-k-` \-SØn-b N-´-ew-LØn-\p-]n-g-bm-bn 16750 cq-] CuSm-°m\pw am-cm-cn-°p-fw sX-°v {Km-a-∏-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ Xo-cp-am-\n®p. tI-c-f ]-©m-b-Øv cm-Pv \nb-a-{]-Im-cw am-en-\y-߃\nt£-]n-°p∂-Xv hn-e-°n-s°m≠p≈ t_m¿Upw k¿-thm-Z-b]p-cw am-en-\y-\n-t£-]-I tI{μ-Øn-\p ap-∂n¬ ]-©mb-Øv ÿm-]n®p. CXn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ 23mw Xn-ø-Xn B-e∏p-g \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-¬ \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂ l¿Øm¬ D-t]-£n-®-Xm-bpw 48 Znh-k-am-bn Xp-S-cp-∂ dn-te k-Xy{K-lw A-h-km-\n-∏n-°m\pw ka-c k-an-Xn Xo-cp-am-\n®p. F∂m¬ am-en-\y \n-t£-]-Øns\-Xn-tc-bp-≈ ka-cw Xp-S-cpw. k-a-c-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn®p. C∂-se cm-hn-se ]-©mbB-e-∏p-g: B-e∏p-g Zd-kv Pp-am- Øv Aw-K-ß-fp-sS tbm-K-Øna-kv-Pn-Zv a-kv-Pn-Zv al√v I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \n¿-an°p-∂ k-øn-Zv A-–p¿-d-lv-am≥ _m^-Jn X-ß-fp-sS \m-a-t[-bØn-ep-≈ a-Zv-d-k-bp-sS H-∂mwL-´ \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn®p. C-∂p ssh-Io´v \m-en-\v Fw am∂m¿: -`n-£m-S-\-Øn-s‚-bpw ]n A-–p- a-Zv k-a-Zm-\n DZv- B{In s]-dp-°-en-s‚-bpw a-dLmS\w \n¿-h-ln-°pw. hn¬ tam-j-Ww \-S-Øp-∂ \mev X-an-gv \m-tSm-Sn kv-{Xo-I-sf am-∂m¿ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv]q-®m-°¬: sI.]n.Fw.F-kv. Xp. Xn-cp-∂¬-th-en Fw-Pn-B¿ tN¿-Ø-e bq-\n-b-s‚ B-`n-ap- tIm-f-\n-bn-se Ip-am-dn-s‚ `m-cy Jy-Øn¬ A-ø¶m-fn-bp-sS 73 ma- `-hm-\n(20),- si¬-hw `m-cy apXv N-c-a hm¿-jn-I Zn-\w B-N-cn- Øp(20),- si¬-hw `m-cy am®p. ]q-®-m-°-en¬ h-®v \-S-∂ k- cn(43),- a-Wn-bp-sS `m-cy Po-h(23) tΩ-f-\w sI.]n.Fw.F-^v. kw- F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ÿm-\ {]-kn-U-‚ v F≥ sI Pam-∂m-dn-ep-≈ sF-Un-bm S\m¿-±-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-dn¬ kq£n-®n-cp-∂ _m-‰-dn-II-S-hn¬ c-hn A[y£-X h-ln- fpw tI-_n-fp-I-fpw tam-jv-Sn-®v I®p. Sn k-t¥m-jv-Ip-am¿ A-\pkv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI hn tPm-jn, Sn in-h-cm-a≥, kn hn D-Z-b-Ip-am¿, kp-io-e X¶-®≥ kw-km-cn-®p.

aZvvd-km D-Zv-LmS\w C¶v

  

\-K-c-k-`-bpsS N-«-ew-L-¯n-\p- 16750 cq-] ]-©mb-¯v ]n-g-bn«p am-en-\y tI-{µ-¯n-\v ap-¶n am-en-\y- \n-t£-]w \n-tcm-[n-¡p¶ t_mÀ-Uv Øm-]n¨p dn-te k-Xy-{K-lhpw \m-sf \-S-¯m-\n-cp-¶ lÀ-¯mepw k-a-c-k-an-Xn ]n³-h-en¨p

k¿thm-Z-b-]pc-Øv am-en\yw \n-t£-]n-°p∂-Xv \n-tcm-[n-®p sIm-≠v am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n hn k-Xy-t\i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t_m¿-Uv ÿm-]n-°p∂p em-Wv Xo-cp-am-\w ssI-s°m- ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p \-K-ck≠Xv. I-gn-™ amkw 22\v k¿- `m A-[n-Ir-X¿-°v ]-©mb-Øv thm-Z-b-]pc-Øv \n-∂p am-en-\y- sk-{I´-dn I-Øv \¬-In-bn-cp߃ ]q¿-W-ambpw \o-°w-sN- ∂p. H-cp-am-kw ]n-∂n-´pw D-Nn-

Xam-b a-dp-]-Sn \¬-Im≥ \-Kck-` X-øm-dm-hm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv \n-tcm-[-\ D-Øc-hv ]p-ds∏-Sp-hn-°m≥ ]-©m-Øn-s\ t{]-cn-∏n-®Xv. C∂-se ssh-Io-´v ]-©mbØv {]-knU‚ v ]n hn k-Xyt\i-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ `-c-W {]-Xn-]-£ Aw-K-߃ H-∂S-¶w k¿-thm-Z-b-]p-c-sØ-Øn πm‚n\p ap-∂n¬ t\m-´o-kv ]-Xn-°pIbpw {]-th-i-\ I-hm-S-Øn-\p k-ao-]w t_m¿-Uv ÿm-]n-°pI-bp-am-bn-cp∂p. ap≥ ]-©mbØv {]-knU‚ v F≥ ]n kv-t\lP≥, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv Sn hn B-\μ≥, Pn√m ]-©m-bØw-Kw ]n ]n kw-Ko-X, ]©mb-Øv Akn. sk-{I´-dn ]n hn-]n-\-N-{μ≥ F-∂n-h-cp-sS t\-

Xr-Xz-Øn-em-Wv D-Øc-hv \-S∏m-°n-bXv. {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \-S-Øn-hcp-∂ k-Xy{K-l ka-cw A-hkm-\n-∏n-°-W-sa∂pw ]-©mbØv P\-ßt- fm-sSm-∏a - m-sW-∂pw {]-knU‚ v k-a-c-k-an-Xn Aw-K߃-°v D-d∏p-sIm-Sp-Øn-cp∂p. F-∂m¬ ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn \nt£-]n-® am-en-\y-Iq-ºm-cw ]q¿W-ambpw \o-°w sN-øm-sX ka-c-Øn¬ \n-∂p ]n-∑m-dn√ F∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv \m-´p-Im¿. am-cm-cn-°p-fw sX-°v ]-©m-bØv 17 mw hm¿-Un-se k¿-thm-Zb-]p-c-Øv 13 Hm-fw G-°-dm-Wv \-K-c-k-`-bv-°p-≈Xv. C-hn-sS ]©m-b-Øn-s‚ A-\pa-Xn hmßm-sX-bm-Wv \-Kc-k-` am-en\y-߃ \n-t£-]n-®n-cp-∂Xv.

tamj-Ww: \mev Xangv \mtSmSn t]m-enkv aÀ±\w: ]n-©p Ip-ªp-am-bn bp-hm-hv kv{XoIÄ Ad-Ìn B-ß-l-Xy-`oj-Wn ap-g¡n

N-c-a hmÀ-jn-Iw

D-¯-c-hn-«p A-º-e-∏p-g: tXm-´-∏-≈n-bn¬ t]menkv F-bv-Uv t]m-Ãv ÿm]n-°m≥ B-`y-¥-c a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Ø-c-hn-´p. F-kv.F≥.Un.]n tbm-Kw 2189 tXm-´∏-≈n im-Jm tbm-Kw `m-c-hm-lnIƒ \¬-In-b \n-th-Z-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv \S]Sn. F-bv-Uv t]m-Ãp-am-bn _-‘-s∏´ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn\v Pn-√m t]menkv No-^n-\v a{¥n \n¿-tZ-iw \¬-In.

IpSn-Èn--I \Â-I-Ww F-S-Xz: lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-

cn-® I-cm-dp-Im-c-≥ F-S-Xz I-´-∏pdw sk-_m-Ãy≥ tXm-a-kn-s‚ c-≠v h¿-j-sØ _n-√v Ip-Sn-»nI D-S≥ \¬-I-W-sa-∂v tIm-¨{Sm-Iv-tS-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s]-´p.

ag¡m-e ]qÀ-h-ip-NoI-c-Ww; XmÂ-¡men-I Po-h-\-¡mÀ-¡v i¼-fw In-«p-¶n-sÃ-¶v ]-cmXn B-e-∏p-g: a-g°m-e ip-NoI-cW {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂Xn-\v Xm¬-°m-en-Im-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-an-® Po-h-\-°m¿-°v iº-fw In-´p-∂n-s√-∂v ]-cmXn. B-e∏p-g P-\-d¬ B-ip-]{Xn, I-S-∏p-dw h-\n-Xm-in-ip Bip-]{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-ban-® Po-h-\-°m¿-°mWv Hº-Xv am-k-am-bn thX-\w e`n-°m-ØXv. B-ip-]-{Xn- hr-Ønbm-bn kq£n-°p-∂-Xn-\v cm-hpw ]-Iepw A-[zm-\n-°p-∂ C-°q-´¿-°v thX-\w e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ Ip-Sp_w I-„-X-bp-sS \-Sp-hn-emWv.

P-\-d B-ip-]-{Xn-bn-se hm-«À Sm-¦n \n¶p ip²P-ew \-ã-s¸-Sp-¶-Xm-bn B-t£]w B-e-∏p-g: B-e-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se B-h-iy-߃-°m-bn ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ Pe-kw-`-c-W -Sm-¶n¬ \n-∂v ip≤P-ew ]m-gm-hm≥ Xp-S-ßn-bn-´v H-cp h¿-j-Øn-tesd. 10 e-£w en-‰¿ P-e kw-`-cW-ti-jn-bp-≈ Sm-¶n¬ \n-∂pw hm¬-hp-I-fp-sS X-I-cm¿ -aq-e-amWv P-ew C-S-X-S-hn-√m-sX ]p-dtØ-°v H-gp-In-s°m-≠n-cn-°p∂-Xv. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se F-√m B-h-iy-ß-ƒ-°pw Cu Sm¶n¬ \n-∂m-Wv Pesa-Sp°p-∂Xv. F-∂m¬ P-ew ]m-gm-bn-t∏mhp-∂-Xp-aq-ew ]-e-t∏m-gpw Bip-]-{Xn-bn¬ aXnbmb sh-≈w In-´p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. Sm¶v \n-d-bp-tºmƒ X-\n-sb A-Sbp-∂ hm¬-hp-I-fp-sS A-`m-h-amWv Cu P-e-\-„-Øn-\v Im-c-Wam-bn ]-d-bp-∂-Xv. \n-eh - n-ep-≈ c-≠p-hm¬-hp-Ifpw A-S° - m-t\m, Xp-d° - m-t\m ]‰m-Ø A-hÿ - b - n¬ tI-Sm-b \ne-bn-em-Wp-≈-Xv. C-Xp-am-‰n {]h¿-Ø-\-£-a-am-b hm-¬-hp-Iƒ ÿm]n®m¬ H-cp-h¿-ja - m-bn XpS-cp-∂ P-e\ - „ - w ]-cn-lc - n-°m≥

A-d-Ãn-em-b \m-tSm-Sn kv-{Xo-Iƒ S-°m≥ {ian-°p-∂-Xn-\n-S-bn-emWv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. kwibw tXm∂n-b \m-´p-Im¿ C-h-sc X-S-™v h-®v t]m-en-kn¬ G¬∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

F-S-Xz: tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn ]-dbms\-Øn-bt∏mƒ t]m-en-kv a¿-±n-s®-∂m-tcm-]n-®v c-≠v h-b p-≈ a-I-\p-am-bn \-Sp tdm-Un¬ In-S-∂v bphmhv B-fl-l-Xym`o-j-Wn ap-g-°n. I-dp-I-bn¬ t_m¿-a-bn¬ ]m-td-®n-d hn-\o-Xv (38) B-Wv `o-j-Wn ap-g-°n-b-Xv. C-∂-se ssh-Io´v A-©v aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. Ip-Spw-_ h-g-°n-s\-Xp-S¿∂v tÃ-j-\n-seØn-b bp-hm-hns\ t]m-en-kv a¿-±n-°p-I-bm-bn- \m-´p-Im¿ bp-hm-hn¬ \n∂vv cp∂p. Xp-S¿-∂v C-hn-sS \n-∂n- Ip-´n-sb c-£n-°p-∂p

Xo-c-tZi-sØ km-[m-c-W°mcm-b ho-´-Ω-am-cm-Wv CØcw tPm-en-sN-øm≥ F-Øn-bn-cn°p-∂Xv. t{Sm-fn-Mv \n-tcm[-\w aq-ew `¿-Øm-°-∑m¿ a¬-ky-_‘-\-Øn-\v t]m-hm≥ ]-‰m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ C-h-cp-sS h-cpam-\-am-bn-cp-∂p Ip-Spw-_-Øns‚ G-I B-{ibw. F-∂m¬ H-º-Xp-am-k-am-bn thX-\w In-´m-Xm-bt- Xm-sS Po-hnXw Zp-jv-I-c-am-bn-cn-°p-I-bmsW∂v Po-h\ - ° - m¿ ]-d™p. IqSm-sX kvI - qƒ Xp-d° - p-∂ Im-eb - f-hn¬ ]-e-cn¬ \n∂p I-Sw hm-

ßn-bm-bn-cp-∂p Ip-´n-I-fp-sS ]pkv-X-Ihpw bq-Wn-t^mapw a-‰pw hm-ßn-bXv. Ip´n-If - p-sS Xp-S¿ hnZym-`ym-k sN-e-hn-\v F-¥p sNø-Ws - a-∂d - n-bm-sX hn-ja - n-°p-Ibm-Wnh¿. Po-h\ - ° - m¿ ]-eX-hW \n-thZ-\w \¬-In-bn´pw ^≠n-s√-∂p-≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv A[n-Ir-X¿ \¬-Ip-∂X - v.

I-S-bn A-án-_m-[ A-cq¿: ]-g-b a-c D-cp-∏-Sn-Iƒ hn¬-°p-∂ I-S-bn¬ A-·n-_m-[. tZ-io-b-]m-X-bn¬ N-¥n-cq¿ Huh¿-teUn Hm-^v ta-gv-kn l-b¿-

sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\p kao]-sØ I-S-bn-em-Wv C∂-se ]p-e¿-s® A-·n _m-[-bp-≠mbXv. I-S-bv-°p-≈n¬ D-d-ßn-°nS-∂n-cp-∂-bm-fm-Wv Xobpw ]pIbpw I-≠Xv. C-bm-fp-sS \n-ehn-fn tI´v Hm-Sn-°qSn-b \m-´pImcpw A-cq¿ t]m-enkpw tN¿∂p Xo-b-W®p. tN¿Ø-e, a-´mt©-cn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \ns∂Øn-b ^b¿-t^m-gv-kv bq\n‰pw c-£m-{]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ]-¶m-fn-bmbn. A-©pe-£w cq]-bp-sS \m-i\-„w I-W-°m°p∂p.

dßn-b bp-hmhv F-S-Xz PMv-j\n-se-Øn \-Sp-tdm-Un¬ Ip-Ønbn-cp-∂p {]-Xn-tj-[n®p. K-XmKXw X-S- -s∏-´-tXm-sS \m-´pImcpw t]m-enkpw C-S-s]-´v ]n¥n-cn-∏n-°m≥ {i-an-s®-¶nepw ssI-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ Ip-™pam-bn B-fll-Xy `oj-Wn ap-g°p-I-bm-bn-cp∂p. C-Xn-\n-Sbn¬ Ip-´n-sb \m-´p-Imcpw t]menkpw tN¿-∂v C-bm-fn¬ \n-∂v c-£n-s®-SpØp. ap-°m¬ a-Wn°q-tdm-fw K-Xm-K-X-hpw X-S- s]-´p.

tam-Sn Iq-«³ tam-Un ]m-h§ - s- f ]n-gn-bp-¶p: bq-¯v tIm¬-{Kk - v F-S-Xz: sd-bn¬-th bm-{Xm \n-c°v Ip-Ø-s\ h¿-[n-∏n-®v k¿°m¿ h-cp-am-\w D-b¿-Øm≥ {ian-°p-∂ tam-Un ]m-h-ß-sf ]ngn-™v tam-Sn Iq-´m≥ {i-an-°p-Ibm-sW-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv am-th-en-°-c ]m¿-e-sa‚ v-I-a-a‰n B-tcm-]n-®p. am-th-en-°-c ]m¿-e-sa‚ v {]kn-U‚ v-k-Pn tPm-k-^v DZvv-LmS-\w sN-bv-Xp. Zn-t\-iv _m-_p, c-Xo-jv In-fn-X-´n¬, s_≥-k¨ tPm-k-^v, h-cp¨ a-S-bv-°¬, ko-a {io-Ip-am¿, ]p-jv-] entPm, kp-tc-jv N-{μ≥, k-μo-]v F-kv. \m-b¿, Zn-eo-]v sF-h-dpIm-e, Aw-_n-I, hn-t\m-Zv Fkv., {]-Zo-]v-Ip-am¿ {]-kw-Kn-®p.

ssh-Zyp-Xn t]m-kv-äv \nÀ-am-W-¯n \n-e-hm-c-anà B-e-∏p-g: \n¿-am-W-Øns‚ Hmtcm L-´-Ønepw AXo-h kq£v-a-Xbpw {i-≤bpw B-hiyamb ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰ns‚ \n¿-amWv \n-e-hm-c-an√m-ØXm-sW-∂v B-t£]w. c-≠p C©v I-ºnbpw Ipd-®p sa-‰epw kn-a‚p-ap-s≠-¶n¬ H-cp sshZyp-Xn t]m-kv-‰v X-øm¿ F∂ Ah-ÿ-bn-em-Wv C-t∏mƒ t]m-kv‰p-I-fp-sS \n¿-amWw. G-‰hpw A-]I-Sw ]n-Sn® ssh-Zyp-Xn {]-kc-Ww I-S∂p- P\d¬ B-ip-]-{Xn-°v t]m-Ip-∂ A-ep-an-\n-bw I-ºnI- k-ao-]w a-cw ho-Wv X-I¿-∂v sf Xm-ßn-\n¿-Øp-∂ ssh-Zyp- ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰v

Xn t]m-kv-‰v am-\-Z-fi-߃ ]men-°m-sXbmWv \n¿-am-Ww \-SØp-∂-sX∂v B-t£-]w D-bcp∂p. I-gn-™ Znh-kw P-\-d¬ B-ip-]{Xn h-f-∏n-\p-≈n¬ a-cwho-Wp Hcp-t]m-se X-I¿∂pt]m-b \m-ep ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰p-Ifpw c-≠n-©v I-\-Øn-ep-≈ I-ºn-bn-´v hm¿-sØ-Sp-Ø-Xm-bncp∂p. \m-en-s‚bpw Np-hSp-s]mfn-™m-Wv Htc-t]m-se \n-ew-∏Xn-®Xv. km-[m-c-W ssh-Zyp-Xn t]mkv-‰p-I-fp-sS \n¿-am-W-Øn-\v sI.F-kv.C._n. I-cm¿ \¬-Ip-

I-bm-Wv sN-øp-∂Xv. Pn√-bn¬ F-hn-sSbpw ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰p-Iƒ \n¿-an-°p-∂ ÿ-ew C√mØ-Xn-\m¬ ]p-dw Pn√-°m-cm-Wv C-h \n¿-an-®p C-hn-sS F-Øn-°p∂Xv. \n¿-am-WØ - n-\p-th-≠ am\-Z-fi-߃ I-cm¿ sIm-Sp-°ptºmƒ ]-d-bp-∂p-s≠-¶nepw CØ-cw \n¿-tZ-i-߃ I-cm-dpIm¿ ]m-en-°p-∂n-s√-∂m-Wv A\p-`-h-߃ kq-Nn-∏n-°p-∂Xv. ssh-Zyp-Xn t]m-kv‰ - p-If - p-sS \n¿am-W-Øn¬ _-‘-s∏-´-h¿ Pm{K-X ]m-en-°W - s - a∂v ta-Je-bn-ep-≈h - ¿ ]-db - p-∂p.

D-Zv-LmS-\w sN-bvXp B-e-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn-se P-e-kw-`-c-W-bn¬ \n-∂v IpSnsh-≈w ]m-gmhp∂p I-gn-bp-sa-∂v ]-db - p-∂p. Iq-Sm-sX Sm-¶n-se eo-°p-aq-ew k-ao-]-{]tZ-iØ - v P-eZ- u¿-e` - yw cq-£a - mWv. v ]-cn-lc - n-°W - s - a-∂pw \m-´pIm¿ B-hi - y-s∏-´p. hn-hn-[ ÿe-ß-fn-te-°v hn-X-c-Ww tN-tø≠ ip-≤P - e - h - pw C-Xp-aq-ew ap-Sßp-Ib - m-sW-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v.

3

Im-bw-Ip-fw: Fw.F-kv.Fw. tIm-f-Pv kph¿-W Pq-_n-en-bmtLm-j-Øn-s‚ kzm-K-XkwLw Hm-^n-kn-s‚ D-ZL v- m-S\ - w kn sI k-Zm-in-h≥ Fw.-F¬.F. \n¿-h-ln®p. \-K-c-k-` sN-b¿t]-gk v- ¨ ssk-d\ - p-Pp-ap-±o≥ A[y-£-X h-ln-®p. K-th-WnMv t_m-Un sN-b¿-am≥ ]n F -- l -- nem¬-_m-_p ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØ - n. tUm.P -- nt-- km-a\ - m-Y≥-]n≈, {- ]-^.- F j -- m-Pl - m≥, tUm.F _-jo¿, tUm.--F-kv B-an-\ Imbw-Ip-fw Fw.F-kv.Fw. tImf-Pv kph¿-W Pq-_n-en-bm-tLm-j-Øn-s‚ kzm-K-XkwLw ,sj-bvJ - v ]n l -- m-co-kv, s-- j-bv° - v Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-LmS-\tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ k-tΩf\w kn sI k-Zm-in-h≥ A-lΩ - Z- v kw-km-cn-®p. Fw.F¬.F. DZv-LmS-\w sN-øp∂p

en-≠d - n-\p ap-If - n¬ \-\™ Nm°n-´pw Xo-bW - b - v° - m≥ {i-an®ncp∂p. C-Xn-\n-Sb - n¬ hn-hc - a - d- n-bn®X\p-kc - n-®v ^-b¿-t^m-gvs - kØn kn-en-≠d - n-se Xo ]q¿-Wambpw sI-Sp-Øp-Ib - pambn-cp∂p. Xo-bW - ° - m-\m-sbØn-b ^b¿t^m-gvk - v hm-l\ - w B-e∏pg ]n.F-k.v kn. Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ tem-dn-bp-am-bn C-Sn-®p A]I-Sa - p≠mbn. CXv I-eŒ - t- d-‰v tdm-Un¬ K-Xm-KX - Ip-cp°v cq-£a - m-°n-.

sa-Km sa-Un-¡Â- Iymw]vv

Xos∏m-≈-te-‰v B-ip-]-{Xnbn¬ I-gn-bp-∂ ko\ h®p. Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im¿ sh≈-sam-gn-®p Xo sI-Sp-Øm≥ {i-an-s®-¶nepw hnP-bn-®n√. kn-

A-º-e-∏p-g: A-º-e-∏p-g t^m°-kpw am-\-h-tk-hm {S-Ãpw tN¿∂v 29\v I-cp-am-Sn Fkv.F≥.F¬.]n kv-Iq-fn¬ saKm sa-Un-°¬ -Iymw]vv kw-LSn-∏n-°p-∂p.

Npcp¡¯nÂ

I-b¿-s^-Uv Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{K-kv I-b¿-s^-Uv slUv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ \-SØn-b [¿-W Un.kn.kn. {]-knU‚ v F F jp-°q¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

[À-W \S¯n B-e-∏pg: tIm-S-Xn-hn-[n-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ I-b-¿-s^Un-se Po-h-\-°m¿-°v £m-a-_-Ø \¬-I-W-sa-∂m-h-iys∏-´p I-b¿-s^-Uv Fw-tπm-bo-kv tIm¨-{K- n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ I-b¿-s^-Uv slUv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ [¿-W kw-L-Sn-∏n®p. [¿-W Un.kn.kn. {]-knU‚ v F F jp°q¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn√m {]-knU‚ v _m-_p tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln®p. hn kn A-temjykv, ]n Xºn, B¿ tam-l≥-Zm-kv kw-km-cn-®p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ

h-≈n-Ip-∂w: tI-c-f h-tbm-P-\ sh¬-s^b¿ Hm¿-K-ss\tk-j≥ Pn-√m-I-Ω-‰n-bp-sS-bpw h-b-\m-S≥ B-Zn-hm-kn ]m-cº-cy Nn-In-¬km-e-b-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√m-X-e h-tbm-P-\ B-tcm-Ky kw-c-£-W sk-an-\m¿ \SØn. h-≈n-Ip-∂w Im-™n-c-Øpw-aq-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ sI.Fw. tlm-kv-]n-‰-en¬ \-S-∂ skan-\m¿ tlm-kv-]n-‰-¬ Fw.Un. tKm-]m-e-]n-≈- A-[y-£-X hln®p. h-≈n-Ip-∂w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B¿ cm-P-e£v-an D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. Xm-a-c-°p-fw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Æn-Øm≥, sa-w_¿ ]-flm-[-c≥, tUm. B-\-μ i¿a ssh-Zy¿, h-≈n-Ip-∂w Jmen-Zv, tPm¿-Pv km-ap-h¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-Po-_v Nq-\mSv, ]n sI I-dp-Ø-Ip-™v kw-km-cn-®p. \n¿≤\-cm-b 50 hb- n-\v ta¬ {]m-b-ap-≈ tcm-Kn-I-fm-b 10 h-tbm-P-\-߃°v B-ip-]-{Xn-bn¬ Xm-a-kn-∏n-®v Nn-In-¬k \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]-£ £-Wn®p. t^m¨ : 7558836438

"Fw.FÂ.F. ]-W-¸n-cn-hv \-S-¯p¶p'

]q-®m-°¬: A-cq¿ tPm-_v s^-Ãn-s‚ a-dh - n¬ F Fw B-cn^v Fw.F¬.F. ]-W∏ - n-cn-hv \-SØ - p-∂X - m-bn bq-Øv- tIm-¨{K-kv A-cp¿ \n-tbm-PI - a-fie - w I-Ωn- ‰ - n B-tcm-]n-®p. s^Ãn-s‚ hn-izm-ky-X sX-fn-bn-°m≥ Fw.F¬.F. ]-ck - y kwhm-ZØ - n-\v X-øm-dm-bn-s√-¶n¬ ]-cn-]m-Sn X-S - s - ∏-Sp-Øm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. I-gn-™ h¿-jw tPm-_v s^-Ãn¬ F{X D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp-, G-sXm-s° ÿm-]\ - ß - fn¬ F-{X t]¿-°v F{X c - q-] i-ºf - Ø - n¬ tPm-en e-`n-®pF∂n-h sh-fn-s∏-Sp-ØW - w. CXn-s\-Xntc Fw.-F¬.F. Hm^n-kn-te-°v am¿-®pw D-]t- cm-[h - pw \-SØ - pw. ]m¿-es - a‚ v afiew {]-kn-U‚ v F-kv Zo-]p D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

B-tcm-Ky -h-Ip-¸n-sâ ]cn-tim[\ {]-l-k-\-am-hp-¶p A-cq¿-: -A-cq-cn¬- B-tcm-Ky -hIp-∏v D-tZym-Kÿ¿ ]cntim[\ {]-l-k-\-am-hp-∂p. amen-\y-kw-kv-I-c-W-an√m-Ø-Xns‚ t]-cnepw ]-gIn-b `-£-W km-[-\-߃ hn¬-∏-\ \-S-Øp∂-Xn-s‚ t]-cn-epw tlm-´-ep-Ifn¬ \-S-Øp-∂ ]cn-tim-[-\Iƒ-s°-Xn-tc-bm-Wv B-t£]w D-b¿-∂n-cn-°p-∂Xv. A-cq¿, F-gp-]p-∂ ]-©m-bØp-I-fn¬ A-\-[n-Ir-X tIm-gn°-S-I-fpw C-d-®n-hym-]m-c-hpw hym-]I - a - m-bn \-S° - p-tºmgpw Ch-Iƒ-s°-Xn-tc \-S] - S- n-sb-Sp-°p∂-Xn-\v ]Icw Nne ÿm-]\ßfn¬ an-∂¬-∏cn-tim[\ \-SØ - n \-S]-Sn kzo-Ic - n-°p-Ib - mWv. kv-Iq-fp-Iƒ-°v k-ao-]w e-l-

cn-h-kv-Xp°ƒ hn¬-∏-\ \-SØp-∂-Xn-s\-Xn-tc \-S]-Sn kzoI-cn-°m≥ A-[n-Ir-X¿-°v km[n-®n-´n√. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-Sbn¬ e-l-cn-bm-bn ssh-‰v-\¿ D]-tbm-Kn-°p-∂ {]-hW-X h¿[n-®p-h-cn-I-bmWv. B- i p- ] - { Xn- I - f pƒ- ∏ - s S- b p≈ ÿ-e-ß-fn-¬ am-en-\ykwkv-Ic-Ww i-cn-bm-b-hn[w \-S∏m-°m≥ I¿-i-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Ø-W-sa-∂pw Ip-‰-°m-scin-£n-°W-sa-∂pw sP.ssh.Fkv. kw-ÿm-\ k-an-XnAw-Kw hn sI Ku-co-j≥ B-hiy-s∏-´p. {]-l-k-\- sd-bv-UpIƒ-s°-Xntc k-a-c ]-cn-]m-SnIƒ-kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw At±-lw ap-∂-dn-bn-∏v- \¬-In.

t»m-¡v ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv Øm\-s¯ sNmÃn XÀ¡w cm-a-¶-cn: sh-fn-b-\m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]-ZsØ-sNm-√n kn.]n.sF. kuØ,v t\m¿-Øv a-fi-ew I-Ω-‰nI-fn¬ A-`n-{]m-b hy-Xym-kw cq£-w. CtX -Xp-S¿-∂v X¬-ÿm\w cm-Pn-hbv-°m≥ Pn√m t\Xr-Xzw {]kn-U‚n-\v A-¥y-imk-\w \¬In. cm-a-¶-cn a-fi-ew I-Ω-‰n-bw-K-hpw h-\n-Xm kwLw Ip-´-\m-Sv a-fi-ew {]-knU‚p-am-b en-k-Ω kv-°-dn-bm-bv°mWv A-¥y im-k-\w e`n-®Xv. C-∂-se ssh-Io´v B-dn-\v ]m¿-´n Pn-√m I-Ω-‰n B-^nkn¬ hn-fn-®p h-cp-Øn-b ti-jw B-bn-cp-∂p A-¥y-im-k-\w. F∂m¬ Ch¿ {]-kn-U-‚ v ÿm\-Øv Xp-S-cm≥ Xo-cp-am-\n®-tXm-sS kw-`-hw hn-hm-Z-am-bn. {]-tZ-i-sØ a-fi-ew I-Ω-‰n-bpsS Xo-cp-am-\-sØ a-dn-I-S-∂psIm-≠p-≈ Pn-√m I-Ω-‰n-bp-sS cm-Pn B-h-iy-Øn-\v {]-k-‡n bn-s√-∂v C-h¿ hy-‡-am°n. Hcw-Kw t]m-epw X-\n-s°-Xn-sc IΩ-‰n-bn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bmØ km-l-N-cy-Øn¬ s]m-Sp-∂s\ Xm≥ cm-Pn-sh-°-W-sa-∂ Pn-√m I-Ω-‰n-bp-sS B-h-iyw kw--i-b-Øn-\v C-S-\¬-Ip-∂-XmW-∂pw C-h¿ ]-d-™p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-22  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-06-22

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-22  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-06-22