Page 1

2

aÂ-kysXm-gn-em-fn-I-sf c-£n-¨p tIm-h-fw: b-{¥-Ø-I-cm¿-aq-ew H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn Dƒ-°-Sen¬ A-I-s∏-´ a¬-ky-_-‘-\t_m-´pw C-Xn-ep-≠m-bn-cp-∂ Hº-Xv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sfbpw Xo-c-kw-c-£-W-tk-\ c£n-®p. C-h-sc hn-gn-™w hm¿^n¬ F-Øn-®p. X-an-gv-\m-´n-se Xq-Øq¿ kztZ-in-I-fm-b tdm-_n≥-k¨, tPm¨-k¨ F-∂n-h-cp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv F-∂ a¬-ky-_-‘-\-t_m-´mWv b-{¥-Ø-I-cm-dp-aq-ew I-cbn¬-\n-∂v 47 t\m-´n-°¬ ssa¬ A-I-se Dƒ-°-S-en¬ F-kv-.Un-.]n.-sF tZ-hn-Ip-fw \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ A-Sn-am-en-bn-¬ B-cw-`n® bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. I-∏-en- k¿-ho-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w tZ-hn-Ip-fw A-kn- v tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ ap-Po-_v ]n F-kv \n¿-h-ln-°p-∂p s‚ D-S-a-I-fn¬ H-cm-fm-b tPm¨-k≥ (47), A-hp-f-∏≥ (50), C-\o-tKm (42), hn-P-b≥ (40), hn¬-k≥ (36), Zm-k≥ (28), ap-Ø-ø≥ (45), d- ¬-cm-Pv (42), tkm-°n≥ (58) F-∂n-h-cmWv H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn Dƒ-°-Sen¬ Ip-Sp-ßn-b-Xv. I-gn-™ \men-\m-Wv kw-Lw hn-gn-™w Xoc-Øp-\n-∂v a¬-ky-_-‘-\-Øn\p t]m-b-Xv. B-dn-\m-bn-cp-∂p Dƒ-°-S-en¬ t_m-´v- F-©n≥ XI-cm-dn-em-b-Xv. Øn¬ F-Øn sXm-gn-em-fn-Iƒ- am-en s]m-fn-™-]m-e-Øv hm-SA-Sn-am-en: Ip-t_-c ]-cn-tim-[- Xv. C-bm-fn¬ \n-∂p 1800 cq-]- °v B-bn-cw ap-X¬ ]-Xn-\m-bn- I-s°-´n-S-Øn-em-Wv. F-∂m¬ \-bp-sS `m-K-am-bn sh-≈-Øqh¬, im-¥≥-]m-d tÃ-j-\p-I- bpw I-f-Iv-j≥ tc-J-I-fpw I- cw h-sc ]-en-i-bv-°v \¬-Ip-∂- C-hn-sS t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw tc-J-I-sfmsXm-Sp-]p-g: ap-´w- ]-©m-b- fn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv- s≠-Øn. im-¥≥-]m-d t]m-en- h-cm-Wv. B-gv-®-bn¬ Rm-b-dm-gv-® I- ∂pw I-s≠-Øn-bn-√. C-h-sc XnØn¬- 2013˛14 h¿-j-sØ h-kv- Un¬ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm- kv D-Sqw-_≥-tNm-e-bn¬ \n-∂p Xp-\n-Ip-Xn- (sI-´n-S-\n-Ip-Xn)- Ip- b aq-∂p I-e-Iv-j≥ G-P‚p-am- tXm-\n kz-tZ-in kq-tc-jv (25), fn-em-Wv C-h¿ sXm-gn-em-fn-I- ¶-fm-gv-® tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cmXp-cq-∏q¿ kz-tZ-in A-tim-Jv fn¬ \n-∂p I-e-Iv-j≥ F-Sp-°p- °pw. sh-≈-Øp-h¬ F-kv-.sF Sn-»n-I h-cp-Øn-b-h¿-°v- 30h-sc sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. sh-≈-Øp-h¬ t]m-en-kv X- (23) F-∂n-h-sc-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn- ∂-Xv. Cu hn-h-cw t]m-en-kn-\p hn-P-b-tam-l-\≥, im-¥≥-]m-d ]n-g-∏-en-i-bn-√m-sX Ip-Sn-»n-I A-S-bv-°m-sa-∂v- sk-{I-´-dn- A- an-gv-\m-Sv cm-P-]m-f-bw kz-tZ-in b-Xv. C-h-cn¬ \n-∂p I-e-Iv-j≥ e-`n-®-tXm-sS-bm-Wv C-h¿ ]n-Sn- F-kv-.sF Nm¿-fn F-∂n-h-cp-sS kp-μ-c-s\ (24) ]-Wn-°≥-Ip-Sn- tc-J-I-fpw I-s≠-Øn. C-h-sc- bn-em-b-Xv. t\-Xy-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cndn-bn-®p-.bn¬- h-®m-Wv A-d-Ãv sN-bv-X- √mw X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p tI-c-fC-h¿ Xm-a-kn-°p-∂-Xv A-Sn- tim-[-\.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: aq-¶v X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-IÄ ]n-Sn-bnÂ

h-kv-Xp- \n-Ip-XnA-S-bv-¡-Ww-

]-«n-I-Pm-Xn-¡mcpsSs]m-Xp-k-`

16 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPi

sXm-Sp-]p-g-bm-ä-n-Â ho-W s]¬-Ip-«n-sb \m-«p-ImÀ c-£-s¸-Sp-¯n

sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \-K-c-k`m-]-cn-[n-bn¬- Dƒ-s∏-´n-´p-≈ `qc-ln-X `-h-\-c-ln-X-cm-b ]-´n-IPm-Xn- hn-`m-K-Øn-s∏-Sp-∂-h-cpsS s]m-Xp-k-` \msf cmhnse11\v- \-K-c-k-`m- tIm¨-^-d≥-kv- sXm-Sp-]p-g: Iq-´p-Im-cn-bp-sS lm-fn¬- tN-cpw.t^m¨ \-º¿ Nn-e¿-°p \¬In-sb-∂ ]-cm-Xn-bn¬ t]m-enkv hn-fn-®p h-cp-Øn-b 13Im-cn sXm-Sp-]p-g-bm-‰n¬ Nm-Sn Po-hsXm-Sp-]p-g: F-kv-.F-kv-.F¬- s\m-Sp-°m≥ {i-an-®p. sXm-Sp-]p-g ]m-e-Øn-s‚ \-S.kn,- π-kv- Sp- ]-co-£-I-fn¬- F√m -hn-j-b-߃-°pw- F π-kv- ∏m-X-bn¬ \n-∂p Nm-Sn-b s]¨t\-Sn-b sXm-Sp-]p-g G-cn-b-bn- Ip-´n-sb G-Xm-\pw ao-‰¿ A-Ise kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn- se \n-∂v Hm-t´m ss{U-h¿-amI-sf _m-e-kw-Lw- sXm-Sp-]p-g cpw \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gvG-cn-bm I-Ωn-‰n- A-\p-tam-Zn- kpw tN¿-∂v c-£n-®v kz-Im-cy. °pw.- 28\v- sXm-Sp-]p-g A¿-_≥- B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. C-∂se cm-{Xn 7.30Hm-sS-bm-Wv kw-`_m-¶v- lm-fn-em-Wv- ]-cn-]m-Sn-.hw.

_m-e-kw-LwA-\p-tam-Zn-¡pw-

a-W-°m-Sv Ip-∂-Øp-]m-d kztZ-in-bm-b s]¨-Ip-´n A-]-I-S\n-e X-c-Ww sN-bv-Xp. k-l-]mTn-bp-sS t^m¨ \º¿ s]¨-Ip-´n Nn-e B¨-Ip´n-Iƒ-°v \¬-In-sb-∂pw C-h¿ t^m¨ hn-fn-®v Iq-´p-Im-cn-sb i-ey-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw ]-d-bp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v Iq-´p-Im-cn-bpsS ho-´p-Im¿ t]m-en-kv tÃ-j\n¬ ]-cm-Xn \¬-In. t]m-en-kv B-h-iy-s∏-´-X-\p-k-cn-®v s]¨-Ip-´n A-Ω-tbm-sSm-∏w C∂-se ssh-Io-´v tÃ-j-\n-se-

Øn. F-kv.sF Im-cy-߃ tNmZn-® ti-jw ]-cm-Xn ssk-_¿ sk-√n-\p ssI-am-dp-sa-∂v A-dnbn-®v C-∂v tÃ-j-\n-se-Ø-Wsa-∂v \n-¿-tZ-in-®v s]¨-Ip-´nsb hn-´-b-®p. Xp-S¿-∂v tÃ-j-\v sh-fn-bnen-d-ßn-b s]¨-Ip-´n ]m-eØn¬ \n-∂p ]p-g-bn-te-°p NmSp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cm-Xn-bn≥-ta¬ tNm-Zyw sN-øm≥ hn-fn-∏n-® t]m-en-kv tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xm-Wv s]¨-Ip-´n-sb B-‰n¬ Nm-Sm≥ t{]-cn-∏n-®-sX-∂p ]-d-bp-∂p.

km-ä-sse-äv- tI-{µwB-cw-`n-¡pwsXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g \yqam≥- tIm-f-Pn¬- C≥-Ãn-‰yq-´v- Hm^v- tIm-Ãv- A-Iu-≠≥-kn-bp-sS km-‰-sse-‰v- tI-{μw- B-cw-`n°pw.- tIm-kv-‰v- B≥-Uv- am-t\-Pvsa‚ v- A-Iu-≠‚ v- B-Im-\p-≈ B-Zy-]-Sn-bm-b ^u-t≠-j≥tIm-gv-km-Wv- Cu- h¿-jw- B-cw`n-°p-∂-Xv.- π-kv- Sp ]m-km-b Ip´n-Iƒ-°v- A-t]-£n-°mw.i-\n,- Rm-b¿- Zn-h-k-ß-fn-¬\-S-Øp-∂ ¢m-kn¬- 30 t]¿-°mWv- {]-th-i-\w.- Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿- 20\v- ap-ºm-bn- A-t]-£n-°Ww-. hn-h-c-߃-°v- 9447851808, 9947094962 F-∂o t^m¨- \-ºcp- I-fn¬- _-‘-s∏-Smw.-

bq-\n-än Bw-_p-e³-kv kÀ-ho-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp A-Sn-am-en: km-aq-ln-I tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv k¿-hokv {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. F-kv.Un-.]n.-sF tZ-hn-Ip-fw \n-tbmP-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS Iogn¬ A-Sn-am-en-bn-em-Wv Bw_p-e≥-kv k¿-ho-kv B-cw-`n-®Xv. tZ-hn-Ip-fw A-kn- v tamt´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]Œ¿ a-p-Po-_v ]n F-kv k¿-ho-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. tbm-K-Øn-¬ \n-tbm-P-I a-fiew P-\-d¬ sk-{I-´-dn sj-ao¿

\-Sn C-\n-b-bp-sS ho-«n-se tam-j-Ww: {]-Xn-I-sf dn-am³Uv sN-bvXp Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: N-e-®n-{X-Xmcw C-\n-b-bp-sS ho-´n¬ tam-jWw \-S-Øn-b {]-Xn-I-sf tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. \-Sn-bp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS {]-Xn-{ip-X- h-c≥ ]m-‰q¿ kz-tZin jm-_n≥, kp-lr-Øv h-en-bXp-d kz-tZ-in k-Pn F-∂n-h-scbm-Wv dn-am≥-Uv sN-bv-X-Xv. AtX-k-a-bw tam-j-W-Øn¬ t\cn-´p ]-¶p-≈ h-en-b-Xp-d kz-tZin cm-P-\p-th-≠n-bp-≈ Xn-c®n¬ t]m-en-kv Du¿-Pn-X-am-°n. tam-j-W-Øn¬ A-©p e-£w cq-]-bm-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv.

B¿-∏p-°-c: tUm-Œ-dp-sS A\m-ÿ- aq-ew t]m-Ãv-tam¿-´w apS-ßn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn k¿-P-dn Xo-{h ]-cn-N-cW hn-`m-K-Øn¬ I-gn-™n-cp-∂ tcm-Kn a-cn-®p a-Wn-°p-dp-Iƒ Ign-™n-´pw ar-X-tZ-lw k-a-b-Øv F- Ø n- ° m- Ø n- X m- \ m- e m- W v t]m-Ãp-tam¿-´w ap-S-ßn-b-Xv. D-®-bv-°v 1.30\v a-cn-®-bm-fpsS ar-X-tZ-lw 4.45Hm-sS-bm-Wv _-‘-s∏-´-h¿-°v ssI-am-dn-bXv. C-e-™n ap-cp-Spw-Im-´v cm-P∏≥ (52) ar-X-tZ-l-am-Wv sshIn-b-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N

∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn-kn- _- nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. i-\n-bmgv-N C-hn-sS \n-b-{¥-Ww hn-´ Po∏v 30 A-Sn Xm-gv-N-bn-te-°p a-dn™v \m-ep X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-inIƒ-°p ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

B-ß-l-Xym tI-kv; bphXn dn-am³-UnÂ

h-«-h-S-bn-se hn-hn-[ `m-K-§-fn dn-tkmÀ-«v am-^n-b ]n-Sn-ap-dp-¡p-¶p

ap-≠-°-bw a-cp-Xpw-aq-Sn-\p k-ao-]w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- pw s_m-te-tdm Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®-p≠m-b A-]ISw

a-d-bq¿-: _m-¶n¬ ]-W-bw h-® kz¿-W D-cp-∏-Sn-Iƒ Xn-cn-sI FSp-°m≥ k-lm-bn-®-bm-sf N-Xn®v ap-ßn-b hr-≤-\-S-°w aq-∂pt]-sc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXp. Iq-´p-Im-c-s\ N-Xn-®-h-sc tX-Sn-∏n-Sn-®v t]m-en-kn¬ G¬∏n-®-t∏mƒ Iq-´p-Im-c-\pw tIkn¬ {]-Xn-bm-bn. a-d-bq¿ tIm-hn¬-I-S-hv kztZ-in-bm-b H-d-h-e-°p-Sn-bn¬ ss]-en -(83), ap-≠-°-bw th-ß∏m-d-bn¬ Ir-jv-W≥ -(tkm-a≥˛-54), ]m-e-°m-Sv Xn-cp-hn-ezm-a-ebn¬ kp-tc-jv (32) F-∂n-h-scbm-Wv ]m-e-°m-Sv Su¨ kuØv t]m-en-kv tÃ-j≥ F-kv.sF kn -N-{μ-s‚ t\-Xy-XzØn¬ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kn-\nam-°-Y-I-sf sh-√p-∂ X-c-Ønem-Wv aq-∂-c e-£w cq-] X-´nsb-Sp-Ø-Xv. k-lm-bn-®-h-sc h-´-h-S Du¿-°m-Sn-\p k-ao-]w \n¿-am-Ww \S°p∂ dn-tkm¿-´v sh-´n-®v X-an-gv-\m-´n-te-°v I-S-∂Øn-b-Xn-\v ti-j-am-Wv Cu A- \n-∂pw 50 In-tem-ao-‰-dn-e-[n-Iw Xpw C-Ø-cw \n¿-am-W-߃ h-sc ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv C-h¿ k-©hm-l-\-Øn-se \-[n-Iy-X \n¿-am-W-߃. aq- Zq-c-ap-≈ C-hn-tS-°v s]-s´-∂v I- hym-]-I-am-Im≥ k-lm-b-am-hp- cn-®n-cp-∂ ss{U-h-dpw Im-¥-√q¿ Kp-l-\m∂m-dn¬ \n-∂pw tZ-hn-Ip-f-Øp- S-∂p-sN-√m≥ km-[n-°m-Ø- ∂p-≠v.

Ãv tdm-Un-\v A-cn-In-te-bv-°p am-‰n ÿm-]n-°-W-sa-∂p bm-{X°m-cpw \m-´p-Im-cpw \n-c-h-[n Xh-W B-h-iy-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. F-∂m¬ D-tZym-K-ÿ¿ C-Xn-\p X-øm-dm-bn-√. A-]-I-S-a-dn-™v F-Øn-b \m-´p-Im¿ Iq-´-am-sbØn I-™n-°p-gn sI.-F-kv.-C._n-bp-sS Hm-^n-kv D-]-tcm-[n®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ap-Xn¿∂ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn \-S-Ønb N¿-®-sb Xp-S¿-∂v tdm-Un-\v \-Sp-hn¬ \n-∂ t]m-Ãv D-S≥ Xs∂ am-‰n-bn-´p. sI.-F-kv.-C._n D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-aqe-am-Wv kp-[o-jn-\p Zm-cp-W-amb A-¥yw kw-`-hn-®-sX-∂v \m´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

Iq-Øm-´p-Ip-fw `m-K-Øp h-®v Cbm-ƒ k-©-cn-® ss_-°n¬ A⁄m-X hm-l-\-an-Sn-®v ]-cn-t°‰v Nn-In¬-kn-bn-em-bn-cp-∂p. tcm-Kn a-cn-®-bp-S≥ _-‘p-°ƒ t]m-Ãp-tam¿-´pw \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Iq-Øm-´p-Ip-fw -t]men-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn-®n-cp∂p. Hu-tZym-Kn-I A-dn-bn-∏v e-`n°pw ap-ºv X-s∂ t]m-en-kpw B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ t]m-en-kv F-Ønbn-´pw ar-X-tZ-lw Xo-{h-]-cn-N-cW-hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v ]p-d-tØ-

s°-Sp-°m-Øm-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ _-l-fw h-®p. XpS¿-∂v Km-‘n-\-K¿ t]m-en-skØn _-‘p-°-fp-am-bn kw-kmcn-®v {]-iv-\w ]-cn-l-cn-®-t∏m-tg°pw t]m-Ãp-tam¿-´pw \-S-tØ≠ k-a-bw ]n-∂n-´n-cp-∂p. C-tXm-sS Iq-Øm-´p-Ip-fw t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv am-{Xw \-SØn ar-X-tZ-lw tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-∂p t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-°pw. `m-cy D-j. a-°¬ tKm-Ip¬ cmlp¬

Cu-cm-‰p-t]´: lnZm-b-Øp¬ Ckvemw k-`-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Ip-Spw-_ kwK-aw \SØn. X≥an-b C-kvem-an-Iv kv-Iqfn¬ \-S-∂ Ip-Spw-_ kwK-aw aqhm-‰p]p-g A-ivd-^v aue-hn D-ZvLmS-\w sN-bvXp. kn F-®v \nkm¿ auehn A-[y-£-X hln®p. Im-™n-c∏-≈n ss\-\m¿ Pqam-a-kv-Pn-Zv Camw jn-^m¿ auehn, tIm´-bw tk-´v Pp-am-a-kvPn-Zv Camw km-Zn-Jv a-∂m\n, AIv-_¿ jm au-ehn, \m-k¿ ]n F, kenw aq-hm-‰p-]p-g, \-bm-kv Im-™n-c-∏≈n, ]n F-kv A–p¬-I-cow, ss\kmw kw-kmcn®p. ln-Zm-b-Øp¬ C-kvemw

Km-b-{Xn-bn¬ _m-_p-cm-Pn-s‚bpw (s^-U-d¬ _m-¶v X-¶n imJ A-kn. am-t\-P¿) ken-e-bp-sS-bpw (h-f-h-\mSv ]n.sP. F¬.]n. kvIqƒ A-[ym-]n-I) a-I\m-Wv. ap-l-Ω sI.C Im¿-a¬ kv-Iqƒ 10mw -¢mkv hn-Zym¿-Yn hn-]n≥ ktlm-Z-c-\m-Wv. kw-ÿm\ X-e-Øn¬ ]-´n-I-PmXn c-≠mw- dm-¶v t\-Sn-b i-c-Øn\v \m-´p-Im-cpw kv-Iqƒ A-[n-IrX-cpw A-`n-\-μn-®p.

3.-5 e-£w X«n-b kw`hw; hr-²-\-S-¡w aq-¶p-t]-À dn-am³UnÂ

bp-hm-hn-sâ acWw; sI.-F-kv.-C.-_n-¡v lnZm-b-¯p C-kvemwk-` Ip-Spw-_ kwK-aw \-S-¯n F-Xn-tc hym-]-I {]-Xn-tj-[w kp-[o-jn-\p Xn-cn-sI tIm-X-awK-e-Øn-\p t]m-tI-≠-Xn-\m¬ 4.-30-\v ]-¥p-I-fn I-≠ ho-´n¬ \n-∂v Ip-fn-°p-∂-Xn-\p th-≠n _-‘p-ho-´n-te-b-°v ss_°n¬ t]m-hp-tºm-gm-Wv A-]-IS-ap-≠m-b-Xv. ho-Sn-\p sXm-´-SpØp-h-®v X-s∂ A-]-I-S-ap-≠mb-Xn-\m¬ kp-ly-Øp-°ƒ HmSn-sb-Øn D-S-s\ B-ip-]-{Xnbn¬ sIm-≠p-t]m-sb-¶n-epw ac-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. s]m-∂-cp-Øm≥ sh-◊-Wn tdm-Un-s‚ ho-Xn-Iq-´n-bp-≈ \n¿-am-Ww \-S-Øn-bn-´v am-k-ßfm-bn. tdm-Un-\v \-Sp-hn¬ K-XmK-X-Øn-\v X-S- -am-bn \n¬-°p∂ sI.-F-kv.-C.-_n-bp-sS t]m-

sXm-Sp-]p-g: hn-t√-Pv- Hm-^n-k-dpw Po-h-\-°m-cpw a-Zy-e-l-cnbn¬ A-`n-`m-j-I-s\ A-]-am-\n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-`-bp-sS B-Zy-sN-b¿-am-\pw ko-\n-b¿ A-`n-`m-j-I-\pam-b A-Uz. F≥ N-{μ-\m-Wv- ss_-k-¨-hm-en hn-t√-Pv- Hm-^nkn¬ \n-∂-p Zp-c-\p-`-hw D-≠m-b-Xv-. C-Xp-kw-_-‘n-®v- A-Uz. N-{μ≥ I-e-Iv-S¿-°v- ]-cm-Xn \¬In. sXm-Sp-]p-g k-_v- tIm-S-Xn-bn-se H-cp tI-kn-se I-£n-Ifm-b X-an-gv-\m-Sv- tk-ew kz-tZ-in-I-fm-b {]-Xm-]v- kn-Mv-, a-t\ml¿ kn-Mv- F-∂-n-h-scm-Øv- ss_-k-¨-hm-en hn-t√-Pn-ep-≈ tI-kn-se ÿ-ew k-μ¿-in-°m≥ t]m-bn. Xp-S¿-∂-v a-s‰m-cp ÿ-e-Øn-s‚ `q-\n-Ip-Xn sI-´m≥ hn-t√Pv- Hm-^n-kn¬ D-®-I-gn-™v- aq-∂-n-\v- sN-∂-t∏m-gm-Wp a-Zy-]n®p e-°p-sI-´ D-tZym-K-ÿ¿ tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xv.-

a-Æ-t©-cn: tI-c-fm F≥-Pn-\ob-dn-Mv F≥-{S≥-kv {]-th-i-\- ]co-£-bn¬ c-≠mw-dm¶v I-c-ÿ-am-°n I™n-°p-gn kz-tZ-in ic-Øv \m-Sn-\v A-`n-am\-am-bn. F-kv.F≥ ]p-cw. F-kv.F≥ {S-Ãv lb¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ π-kv-Sp-hn-t\msSm-∏-am-Wp i-c-Øv F≥-Pn-\ob-dn-Mv F≥-{S≥-kv F-gp-Xn-b-Xv. I-™n-°p-gn F-kv.F≥. ]p-cw

tNm-fn-b-∏≥ (30), k-Xo-jv-Ipam¿ (23) F-∂n-h-sc ap-∏-Øn-b©mw ssa-en-se kz-Im-cym-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-cp hml-\-ß-fpw Iq-´n-bn-Sn-®-ti-jw Po-∏v tdm-Un¬ a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p.- C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. -X-an-gv-\m´n¬ \n-∂p s_m-te-tdm Po-∏n¬ h-∂ kw-Lw i-_-cn-a-e k-μ¿i-\w I-gn-™p a-S-ßp-∂-Xn-\n-Sbn¬ F-Xn¿-Zn-i-bn¬ \n-∂p h-

sN-dp-tXm-Wn: tdm-Un-\p \-Sphnse t]m-Ãn¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hm-hv a-cn-®-Xn¬ sI.-F-kv.C.-_n-s°-Xn-tc hym-]-I {]-Xntj-[w. C-∂-se sh-fp-∏n-\v 4.-30\v I-™n-°p-gn, s]m-∂-cp-Øm\n¬ D-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ tIm-X-aw-K-ew kz-tZ-in s\-√nbm-¶¬ tKm-]n-bp-sS a-I≥ kp[o-jv (35)- B-Wv a-cn-®-Xv. C-bmƒ _-‘p-hm-b s]m-∂cp-Øm≥ A-≈pw-]p-d-Øv ]oXmw-_-c-s‚ ho-´n¬ F-Øn-bXm-bn-cp-∂p. cm-{Xn _-‘p-°fpw kp-ly-Øp-°-fp-sam-Øv kao-]-hm-kn-bm-b C-d-I-≠Øn¬ cm-P-s‚ ho-´n¬ ]-¥p-Ifn Im-Wp-∂-Xn-\v t]m-bn-cp-∂p.

hn-tÃ-Pv- Hm-^n-k-dpw Po-h-\-¡m-cpw a-Zy-e-l-cn-bn A-]-am-\n-s¨-¶v

{]thi\ ]-co-£-bn c-−mw- dm-¦v; i-c-¯v \m-Sn-\v A-`n-am-\-am-bn

ap-≠-°-bw: tZ-io-b-]m-X-bn¬ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ aq-∂p-t]¿°v ]-cn-°v. -Zn-fip-°¬-˛-sIm´m-c-°-c tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap≠-°-bw a-cp-Xpw-aq-Sn-\p k-ao]w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn _ pw s_m-te-tdm Po-∏pw Iq-´nbn-Sn-®-Wv aq-∂p i-_-cn-a-e Xo¿∞m-S-I¿-°p ]-cn-t°-‰-Xv.- A-]I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰ X-an-gv-\m-Sv I-cq¿ kz-tZ-in-I-fm-b Nn-∂m-∏f-fn F-tÃ-‰n¬ [-\-]m¬ (29),

aq-∂m¿-: h-´-h-S-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ dn-tkm¿-´v am-^n-b ]n-Sn-ap-dp-°p-∂p. A-Xo-h ]-cnÿn-Xn tem-e {]-tZ-i-hp-am-b h-´-h-S-bn-em-Wv \n-c-h-[n A-\[n-Iy-X sI-´n-S \n¿-am-W-߃ hym-]-I-am-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn {]m[m-\y-ap-≈ `m-K-sØ a-e-I-fpw Ip-∂p-I-fpw b-{¥ k-lm-btØm-sS C-Sn-®p-\n-c-Øn-bm-Wv C-hn-sS sI-´n-S-߃ ]-Wn-XpsIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. Du¿-°m-Sn-\p k-ao-]-Øm-bp≈ Rm-h-fm¿-tXm-Sv, k-ao-]-ap≈ h≥-a-e, tIm-hn-eq¿ F-∂o {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv h≥ sI-´n-Sß-fp-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃ \-S-°p-∂-Xv. ]-´n-I-Pm-Xn, ]-´n-I-h¿-K hn`m-K-Øn¬-s∏-´ P-\-߃ A-[nh-kn-°p-∂ {]-tZ-i-Øv C-h-cpsS ]-°¬ \n-∂p \n-km-c Xp-IIƒ \¬-In `q-an ssI-h-i-s∏-Sp-

Øn¬ ssh-Zy-k-lm-bw e-`y-am°m≥ bq-\n-‰n Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv {]-tbm-P-\-I-c-am-Ipsa-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw D-kvam≥ I-´-∏-\ ]-d-™p. tbm-KØn¬ sI-.]n-.Fw-.F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn sI sI cm-P≥, \mk¿ sI -]n, A-en ]q-h-Øpw-aq´n¬, F-kv F sam-bv-Xo≥, Ajv-d-^v B-t°m-Øv, ap-Po-_v Iqº≥-]m-d, d-jo-Zv sI F-kv, keow ]-´-fm-bn¬ kw-km-cn-®p. Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv e-`n°m≥ 9744033311 \-º-cn¬ _‘-s∏-Smw.

tUm-Î-dp-sS A-\m-Ø; tIm«bw sa-Un-¡Â tIm-f-Pn t]m-Ìv-tamÀ-«w ap-S-§n

ap-−-¡-b¯v _-Êpw Po-¸pw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

t]-cq¿-°-S: A-©w-K-Ip-Spw-_Øn-s‚ Iq-´ B-fl-l-Xym {i-ahp-am-bn _-‘-s∏-´v a-c-W-s∏-´ Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-hv dn-am‚n¬. \m-em-©n-d A-£-bm Km¿-U≥kv tkm-]m-\w ho-´n¬ cm-tP-jns‚ `m-cy tZ-hn (29) B-Wv dnam≥-Un-em-b-Xv. ]n-Sn-bn-em-hp-tºmƒ C-h¿s°m-∏w Im-ap-I≥ k-Rv-Pp D≠m-bn-cp-∂n-√. B-fl-l-Xym t{]-c-Wm-°p-‰-am-Wv tZ-hn-s°Xn-tc Np-a-Øn-bn-´p-≈-Xv. tZ-hnbp-sS ]-c-]p-cp-j-_-‘-Øn¬ a\w-s\m-¥v I-gn-™ am-kw 26\mWv X-s‚ aq-∂p a-°-fm-b a-tliz-c≥, hn-Lv-t\-iz-c≥, in-hm\n F-∂n-h¿-°pw am-Xm-hv {ioIp-am-cn-°pw hn-jw-I-e¿-Øn \¬-In `¿-Øm-hv cm-tP-jv Bfl-l-Xy-°p {i-an-®-Xv. hn-jw I-gn-® hn-Lv-t\-iz-c\pw in-hm-\n-bpw a-cn-®n-cp-∂p. Ip-´n-I-fp-sS a-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´v cm-tP-jv dn-am≥-Un-emWv. k-Rv-Pp-hn-\m-bp-≈ A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-am-°n-bn-´ps≠-∂v t]-cq¿-°-S t]m-en-kv ]d-™p.

]-´-fm-bn¬ A-[y-£-X h-ln®p. 24 a-Wn-°q-dpw k¿-ho-kv e`y-am-hp-∂-Xn-eq-sS Po-h≥ c£m ta-J-e-bn¬ h≥ Ip-Xn-®p Nm-´-am-Wv D-≠m-bn-cn-°p-∂-sX∂v ap-Jy-{]-`m-j-I-\pw ]m¿-´n Pn-√m {]-kn-U‚p-am-b ap-l-Ω-Zv j-d-^p-±o≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. sIm-®n-˛-a-[p-c tZ-io-b-]m-Xbn¬ t\-cy-aw-K-ew ap-X¬ t_mUn sa-´v h-sc {]-Xn-Zn-\w \n-c-h[n tdm-U-]-I-S-ß-fm-Wv D-≠mhp-∂-Xv. C-Ø-cw A-]-I-S-ß-ƒ°v C-c-bm-Ip-∂-h-¿-°v th-K-

lnZm-b-Øp¬ C-kvemw k-`-bp-sS Ip-Spw-_ kwK-aw aq-hm‰p]p-g A-ivd-^v aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p k-`m sN-b¿-am≥ aue-hn sI ‚ v F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. Fw ap-lΩ-Zv Cu-km ^m-Zn¬ a- kn F-®v A-ivd-^v {]-`mj-Ww º-Cu DZv-t_m-[-\ {]-`mj-Ww \-SØn. Izn-kv a¬-kcw, Iƒ-®d¬ t]m-{Kmw, ]T-t\m-]I-c-W \-SØn. tkm-jy¬ A-Uv-P-kv-‰v-sa hn-Xc-Ww F-∂n-hbpw \-S∂p.

Y-]p-cw I-Sp-Ipw-am-°n¬ A-\q]pw -(a-Wn-°p-´≥ 39) Iq-´-cp-amWv. c-≠p Zn-h-k-sØ ]-cn-{i-aØn-s\m-Sp-hn-em-Wp {]-Xn-I-sf ]n-Sn-®v t]m-en-kn¬ G¬-∏n-®Xv. ]m-e-°m-Sv tÃ-‰v Hm-^v {Smh≥ Iq-dn¬ 112.-5 ]-h≥ kz¿-Ww ]-W-bw h-® c-ko-Xv Im-Wn-®v ]-W-bw F-Sp-Øp-X-∂m¬ kz¿Ww X-cmw F-∂v Xn-cp-h-ezm--a-e kz-tZ-in-bm-b k¿-W-°-®-h-S°m-c≥ hn-P-b-s\ ]-d-™p [-cn∏n-®v 3.-5 e-£w cq-]-bm-Wv {]-XnIƒ X-´n-sb-Sp-Ø-Xv. _m-¶n¬ h-®v ]-Ww ssI-∏‰n-b kw-Lw hn-P-b≥ A-dn-bmsX ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. samss_¬-t^m-Wpw kw-Lmw-K߃ H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. hn-Pb≥ ]-cm-Xn-s∏-´-X-\p-k-cn-®v ss]-en-sb-bpw tam-l-s\-bpw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b Xn-cp-hn-ezma-e kz-tZ-in kp-tc-jn-t\-bpw t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. a-d-bq-cn¬ \n-∂p C-h¿ Xn-cp-hn-

ezm-a-e-bv-°v h-∂ hm-l-\-Øns‚ ss{U-h-dm-b a-Wn-°p-´-s‚ kp-lr-Øm-Wv kp-tc-jv. hn-h-ca-dn-™ a-Wn-°p-´-s‚ c-≠p -Znh-k-sØ A-t\z-j-W-Øn-s\mSp-hn-em-Wv tX-\n t_m-Un-\m-b°-∂q-cn-se am-Xm-tem-Uv-Pn¬ {]-Xn-I-sf I-s≠-Øn-b-Xv . aWn-°p-´-\pw Iq-´p-Im-cpw X-an-gv\m-Sv t]m-en-kn-s‚ k-lm-btØm-sS ]n-Sn-®p-h-® {]-Xn-I-sf sh-≈n-bm-gv-N ]m-e-°m-Sv Su¨ ku-Øv t]m-en-kv kv-t‰-j≥ Fkv.-sF kn. N-{μ-s‚ t\-Xr-XzØn¬ I-kv-‰-Un-bn¬ F-Sp-ØXv. C-h-cn¬ \n-∂pw 2.-2000 cq-]bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. 3.-5 e-£Øn-s‚ _m-°n Xp-I Nn-e-hm-bXm-bn C-h¿ ]-d-™p. 28,-000 cq] kp-tc-jv C-h-cn¬ \n-∂pw ssI-∏-‰n-b-Xm-bn C-h¿ \¬-Inb sam-gn {]-Im-cw kp-tc-jn-t\bpw {]-Xn-bm-°n. {]-Xn-I-sf i\n-bm-gv-N ]m-e-°m-Sv kn.-sP.Fw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.

16Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ Iu-am-c-¡m-c³ ]n-Sn-bnÂs\-Sp-¶-≠w-: kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b 16Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® tIkn¬ 17-Im-c≥ ]n-Sn-bn-em-bn. am-th-en-°-c kz-tZ-in-bm-b B¨-Ip´n-sb-bm-Wp s\-Sp-¶-≠w kn.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-ºw-sa-´v kz-tZ-in-\n-bm-b s]¨-Ip-´n am-th-en-°-c-bnep-≈ A-Ω-ho-´n¬ F-Øn-b-t∏mƒ A-b¬-hm-kn-bm-b Iu-am-c°m-c-\p-am-bn ku-lr-Z-Øn-em-bn. Xp-S¿-∂v C-h¿ t^m-Wn¬ \n-c¥-cw _-‘-s∏-´n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw A-Ω-ho-´n-te-s°-∂p ]d-™p-t]m-b s]¨-Ip-´n c-≠p Zn-h-kw I-gn-™n-´pw A-hn-sS FØn-bn-cp-∂n-√. C-tX Xp-S¿-∂v am-Xm-]n-Xm-°ƒ t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ho-´n-se-Øn-b s]¨-Ip-´n-sb tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv -hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. Iu-am-c-°m-c≥ t^m-Wn¬ hn-fn-®-Xn-s\ -Xp-S¿-∂m-Wv Xm≥ t]m-b-sX-∂pw s]¨-Ip-´n ]-d-™p. am-Xm-]n-Xm-°ƒ A-dn-bn-®-Xp {]-Im-cw am-th-en-°-c-bn¬ \n-∂v B¨-Ip-´n-sb t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. sF.-Sn.-sF ]-T-\w I-gn-™v sh¬-Un-Mv tPm-en sN-bv-Xph-cp-∂ Iu-am-c-°m-c-s‚ am-Xm-]n-Xm-°ƒ hn-tZ-i-Øm-Wv. C-h-cpsS ho-´n-em-Wv s]¨-Ip-´n-sb ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b-Xv. Iu-am-c°m-c-s\ sXm-Sp-]p-g Pp-h-ss\¬ tlm-an-\p ssI-am-dn.-


{]mtZ-inIw

16 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

„lcn∏mSv {ioi‡n

ao³- ]n-Sn-¡p-¶-Xn-s\ sNm-Ãn kw-LÀ-jw; bp-hm-hn-\v sh-t«-äp

kn-Kv-\ sse-än-Ã; I-t¨-cn-ap-¡n A-]-I-Sw ]-Xn-hm-Ip-¶p

]-´-W-°m-Sv: ]m-S-ti-J-c-Øp\n-∂pw ao≥- ]n-Sn-°p-∂-Xn-s\ sNm-√n-bp-≠m-b kw-L¿-jØn¬ H-cmƒ-°v sh-t´-‰p. tN¿Ø-e ]-´-W-°m-Sv ]-cym-c-Øv ho-´n¬ jm-Pn-bp-sS a-I≥ _m_p(47)hn-em-Wv sh-t´-‰-Xv. kw-L¿-j-Øn¬ ]-´-W-°mSv I-dp-ºv-aTw ho-´n¬ hn-P-b-s‚ a-I≥ hn-a¬(22) I-f-Øn¬ _n\o-jv(28)F-∂n-h¿-°v ]-cnt°¬-°p-I-bpw sN-bv-Xp. _m-_phn-s\ h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-∂-se ssh-Ip-t∂cw 4.30 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw.

]cn-]mSn

HmUnt‰m-dnbw: tIcf h-\nXm-IΩoj≥ Pn√mXe saKm AZm-eØv˛ cmhnse 10.30 „B-e∏p-g \-Kc-km Su¨ lmƒ: Ip-Spw-_{io Iq-´m-bva˛cm-hn-se 10.00

A-º-e-∏p-g : kn-Kv-\¬ sse-‰v kw-hn-[m-\-an-√m-Ø A-º-e-∏pg I-t®-cn-ap-°n¬ A-]-I-Sw ]Xn-hm-Ip-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ H-cp Im¿ \n-b-{¥Ww sX-‰n Un-ssh-U-dn¬ C-Sn®p-. A-]-I-S-Øn¬ B¿-°pw ]cn-°n-√. I-\-Ø a-g-bn¬ \n-b{¥-Ww-hn-´ Im¿ Un-ssh-U-dn*¬ C-Sn-®v I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. PMv-j-\n¬ kn-Kv-\¬ sse-‰pw ao-Un-b-bpw dn-^v-f-Œ-dpw C-√mØ-Xn-\m¬ A-]-I-Sw ]-Xn-hmbn-cn-°p-I-bm-Wv. tZ-io-b-]m-Xbn¬ Sm-dnMv ]q¿-Øn-bm-b-tXmsS A-an-X th-K-X-bn-em-Wv hml-\-߃ I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. X-I-gn `m-K-Øp-\n-∂v tZ-io-b]m-X-bp-sS C-cp-h-i-Øp-\n-∂pw A-an-X-th-K-X-bn-se-Øp-∂ hml-\-߃ an-°-t∏m-gpw A-]-IS-Øn-\v Im-c-W-am-hm-dp-≠v. a-g B-cw-`n-®-tXm-sS cm-{Xn-Im-eß-fn¬ ssh-Zyp-Xn C-√m-Ø-Xv A-\y-\m-´n¬ \n-s∂-Øp-∂-ss{ U-h¿-am¿-°v ao-Un-b≥ Im-WmØ A-h-ÿ-bm-Wv. C-sXm-gnhm-°m≥ A-Sn-b-¥-c-am-bn PMvj-\n¬ kn-Kv-\¬ sse-‰pw aoUn-b-bpw dn-^v-f-Œ-dpw ÿm-]n°m≥ t]m-enkpw {Km-a-∏-©mb-Øpw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂ B-h-iyw D-b¿-∂n-´p-≠v.

]m-e-¯n-sâ ssI-h-cn-IÄ X-IÀ-¶p ]q-®m-°¬: ]q-®m-°¬ ]-g-b ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn-Iƒ `mKn-I-am-bn X-I¿-∂p. \n-c-h-[n sN-dp-hm-l-\-ß-fpw am¿-°-‰nse-°p-≈ h-en-b tem-dn-I-fpw I-S-∂v t]m-hp-∂ ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn X-I¿-∂v In-S-°m≥ Xp-S-ßn-bn-´v h¿-j-ß-fm-bn. hgn-hn-f-In-√m-X-Xn-\m¬ cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ Im¬-\-S bm-{XIm¿ tXm-´n¬ ho-gp-∂-Xv \n-Xy kw-`-h-am-Wv. ssI-h-cn-I-fn¬ ]n-Sn-®v t]m-hm≥ {i-an-°p-tºmgm-Wv ]-e-t∏m-gpw tXm-´n¬ hogp-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw F-Xnsc h-∂ hm-l-\-Øn-\v ssk-Sv tIm-Sp-°-sh s]-´n Hm-t´m ]m-eØn¬ \n-∂v a-dn-™n-cp-∂p. DS≥ {]-tZ-i-sØ hrm-]m-cn-Iƒ c-£m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-bXn-\m¬ B-f-]m-b-ap-≠m-bn-√. ]q-®m-°-en-se ]-g-b-]m-e-Øneq-sS-bm-Wv _- p-I-f-S-°w I-S∂v t]m-bn-cp-∂-Xv. ]p-Xn-b-]mew h-∂-tXm-sS-bm-Wv ]-g-b-]me-Øn-eq-sS-bp-≈ hm-l-\-s]-cp∏w Ip-d-™-Xv. F-∂m¬ am¿-°‰n-te-°p-≈ tem-dn-I-fpw C-cp-N{I-hm-l-\-ß-fpw ]-g-b-]m-eØn-eq-sS-bm-Wv k-©-cn-°p-∂Xv. ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn \∂m-°-W-sa-∂m-h-ir-s∏-´v ]-e k-a-c-ß-ƒ \-S-s∂-°n-epw A[o-Ir-X-cp-sS I-Æp-Xp-d-∂n-´n-√.

tI-c-f kwÿm-\ hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn am-cm-cn-°p-fw G-cn-bm I¨-h≥-j≥ tUm. tXmakv sFk-°v Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

cm-a-¶-cn: F kn tdm-Un-se {][m-\ PMv-j-\p-I-fn¬ \n¿-an-®n´p-≈ Hm-S-Iƒ Im-e-h¿-j-sØ Xp-S¿-∂v sh-≈w \n-d-™v -I-hns™m-gp-Ip-∂-Xv Zp-cn-Xw hn-Xbv-°p-∂p. tdm-Un-\v k-ao-]w h¿j-ß-fm-bn I-®-h-Sw \-S-Øn hcp-∂ hym-]m-cn-I-fpw \q-dv I-W°n-\v Ip-Spw-_-ß-fpw C-Xp aqew _p-≤n-ap-´p-I-bm-Wv. cm-a-¶-cn, am-ºp-g-°-cn, In-S-

ß-d, a-s¶m-ºv Xp-S-ßn-b PMvj-\p-I-fn¬ \n¿-an-®n-´p-≈ Hm-SI-fm-Wv I-hn-s™m-gp-Ip-∂-Xv. sh-≈-s°-´p- aq-e-ap-≈ Zp-cn-Xw cq-£-am-bn-´pw A-[n-Ir-X¿ CsXm-∂pw I-≠ a-´v t]m-epw \-Sn°p-∂n-s√-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn. B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚bpw ip-Nn-Xz an-j-s‚-bpw {Km-a∏-©m-b-Øp-I-fp-tSbpw t\-XrXz-Øn¬ h¿-j-Im-e-Øn-\v ap-

]m-en-tb-äo-hv sIbÀ tI-{µw th-W-sa-¶ B-h-iy-w iàw B-e-∏p-g: hn-hn-[ tcm-K-ß-fm¬ Zo¿-L-Im-e-am-bn Zp-cn-Xw t]dp-∂ In-S-∏p-tcm-Kn-Iƒ-°m-bn Pn-√-bn¬ k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈- ]m-en-tb-‰o-hv sI-b-¿ tI-{μw th-W-sa-∂ B-h-iy-apb-cp-∂p. a-‰p-Pn-√-I-fn¬ C-Xn-\p≈ kw-hn-[m-\w \n-e-hn-ep-s≠¶n-epw B-e-∏p-g Pn-√-bn¬ k¿°m¿ X-e-Øn¬ C-Xp-h-sc XpS-ßn-bn-´n-√. A-[n-Ir-X-cp-sS I-W-°p {]Im-cw Pn-√-bn¬ 73 {Km-a-∏-©mb-Øp-I-fn-epw A-©v \-K-c-k-`I-fn-ep-am-bn 9,564 In-S-∏p-tcm-Kn-

ºv X-s∂ C-Ø-cw {]-iv-\-߃°v ]-cn-lm-cw Im-Wm-dm-Wv ]Xn-hv. F-∂m¬ C-°p-dn \m-j-\¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j-s‚-bpw ip-Nn-Xz an-j-s‚-bpw ^-≠v hcm≥ ssh-Ip-I-bpw ip-Nn-I-c-W {]-h¿-Ø-\-ß-fm-sI I-S-em-kn¬ am-{X-am-bn H-Xp-ßp-I-bpw sN-bv-X-Xm-Wv \m-´p-Im¿-°v Zpcn-X-am-bn am-dn-b-Xv.

I-fm-Wp-≈-Xv. am-dm-tcm-Kw _m[n-®-h-cp-w \-s´-√n-\pw £-X-ta‰-h-cpw A-]-I-S-Øn¬ X-f¿-∂h-cpw ]-£m-Lm-X-w _m-[n-®-hcpw C-°q-´-Øn-ep-≠v. C-h-sc ho-Sp-I-fn¬ sN-∂p ]-cn-N-cn-°p∂ co-Xn-bm-Wv Pn-√-bn-se ]m-entb-‰o-hv {]-h¿-Ø-I¿ ]n-¥p-S-cp∂-Xv. Pn-√-bn-se ]m-en-tb-‰o-hv {]h¿-Ø-\-ß-sf \n-b-{¥n-°p-∂Xv 11 Aw-K F≥.B¿.F-®v.FΩn-s‚ So-am-Wv. Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-I-fn-epw a-‰pw tcm-Kn-sb \√-co-Xn-bn¬ ]-cn-N-cn-°p-∂p-

s≠-¶n-epw In-S-∏n-em-b tcm-KnIƒ-°v In-S-Øn Nn-In¬-k-bv°p-≈ tI-{μ-Øn-s‚ A-`m-hw tcm-Kn-I-sf _p-≤n-ap-´n-em-°p∂p. B-e-∏p-g P-\-d¬ B-ip-]{Xn ]-cn-k-c-Øv \n-c-h-[n sI-´nS-߃ D-]-tbm-K-an-√m-sX \-in°p-I-bm-Wv. C-hn-sS G-sX-¶n-epw H-cp sI-´n-S-Øn¬ In-S-Øn Nn-In¬kv-°p-≈ tI-{μw Xp-S-ßn-bm¬ In-S-∏n-em-b tcm-Kn-Iƒ-°v AsXm-cpB-izm-k-am-hp-sa-∂v Bcw-K-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂-h¿ ]d-bp-∂p.

X-Ån-

B-e-∏p-g: P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbv-°v k-ao-]-ap-≈ Xn-cp-a-e t£-{X-Øn-\p k-ao-]w A-d-hv amen-\yw Dƒ-∏-sS-bp-≈ A-h-in„-߃ X-≈p-∂-Xm-bn ]-c-m-Xn. ]-h¿-I-´v k-a-b-Øm-Wv am-en\y-w πm-Ãn-Iv Nm-°n¬ \n-d-®p Cu {]-tZ-i-Øv X-≈p-∂-Xv. I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N-bpw C-

Ø-c-Øn¬ am-en-\y-w C-hn-sS sIm-≠p-h-∂p X-≈n-bn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂p \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. kw-`-h-a-dn-™p t]m-en-kpw Iu¨-kn-e-dp-sa-Øn. \-K-c-k-`-bnse ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fn-Isf-s°m-≠v ]n-∂o-Sv C-hn-Sw hrØn-bm-°n.

A¸ÀIp-«-\m-«n ]pdw-_-−p-I-fpsS \nÀamWw \ofp-¶p F-S-Xzm: Ip-´-\m-Sn-s‚ {]-Xm-]w ho-s≠-Sp-°p-∂-Xn-\pw s\-√p¬∏m-Z-\w h¿-≤n-∏n-°p-∂-Xn-\p-ambn B-hn-jv-I-cn-® Ip-´-\m-Sv ]mt°-Pv {]-Im-c-ap-≈ ]m-S-ti-J-cß-fp-sS ]p-dw-_-≠v \n¿-am-Ww A-∏¿-Ip-´-\m-´n¬ A-\-¥-am-bn \o-fp-∂p. ]p-dw-_-≠v C-√m-ØXn-\m¬ \n-c-h-[n ]m-S-ti-J-cß-fn¬ Ir-jn D-t]-£n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. tem-h¿ Ip-´-\m-S≥ ta-J-e-bn¬ ]m-S-ti-J-c-ß-fpsS ]p-dw _-≠p-Iƒ \n¿-an-®v kw-c-£n-°m≥ Pm-{K-X-Im-´n-b A-[n-Im-cn-Iƒ ]m-t°-Pv A-∏¿Ip-´-\m-´n-se ho-b-]p-cw, F-SXzm, sN-dp-X-\ {]-tZ-i-ß-fn¬ _-≠v kw-c-£-Ww B-cw-`n°m≥ t]m-epw X-øm-dm-bn-´n-√. ap-ºv c-≠v Ir-jn-bn-d-°n-bncp-∂ an-° ]m-S-ti-J-c-ß-fn-epw _-≠p-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xz-an√m-bv-a aq-ew C-t∏mƒ c-≠mw-Irjn C-d-°m-Ø A-h-ÿ-bn-emWv. H-∂-c ]-Xn-‰m-≠v ap-ºv {]Jym-]n-® 1840 tIm-Sn-bp-sS Ip-´\m-Sv ]m-t°-Pn-se G-dn-b ]-¶v Xp-I-bpw hn-\n-tbm-Kn-®p I-gn™n-´pw A-∏¿-Ip-´-\m-S≥ I¿j-I-tcm-Sp-≈ A-h-K-W-\ I-SpØ {]-Xn-tj-[-Ø-\n-S-bm-°nbn-´p-≠v . \n-c-h-[n ]m-S-ti-J-cß-fn¬ c-≠mw-Ir-jn C-d-°p-∂Xn-\v ]p-dw-_-≠p-Iƒ-°v `m-KnI-am-b kw-c-£-Ww \¬-In-

i-‡amb ]p-dw-_-≠v- C√m-Ø-Xn-\m¬ c≠mw-Irjn \ne® hob-]pcw ap≠p-tXmSv˛t]mfØp-cpØv ]mS-ti-J-cw bm¬-a-Xn. ]-º, A-®≥-tIm-hn¬, a-Wna-e B-dp-I-tfm-Sv tN¿-∂p-In-S°p-∂ ]m-S-ti-J-c-ß-fm-Wv Ing-°≥ sh-≈-Øn-s‚ h-c-hv i‡-am-hp-∂-tXm-sS- sI-Sp-Xn-°v Iq-Sp-X-epw C-c-bm-hp-∂-Xv. ]mt°-Pn-s‚ `m-K-am-bn G-Xm-\pw Nn-e ]m-S-߃-°v ]-ºn-ßn-\p≈ s]-´n, ]-d, tam-´-dp-Iƒ \¬In-b-Xpw sX-ßv-sh-´¬, sX-ßn≥ ssX-I-fp-sS hn-X-c-Ww, hm-ghn-Øv hn-X-c-Ww, hy-‡n-K-X B-\p-Iq-ey-ß-fm-b F-cp-a, ]ip, Xm-dm-hv, tIm-gn hn-X-c-Ww F-∂n-h H-gn-®m¬ A-∏¿-Ip-´-\m´n¬ Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn-s‚ ]-

≤-Xn {]-h¿-Ø-\-߃ F-ßpsa-Øn-bn-´n-√. C-Xn¬ s]-´n ]-d F-∂n-h-bp-sS hn-X-c-Ww G-sd hn-hm-Z-Øn-ep-am-Wv. \n-e-hn¬ ho-b-]p-cw ]-©mb-Øn-se A-®-\m-cn-˛-Ip-´-t¶-cn, I-´-°p-gn, tX-th-cn, sN-dp-X-\bn-se X-≠-{] F-∂n-ß-s\ GXm-\pw ]m-S-ß-fn¬ am-{X-am-Wvc-≠mw Ir-jn-bp-≈-Xv. \-Zn-I-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cm≥ Xp-S-ßnb-tXm-sS Cu ]m-S-ti-J-c-ß-fnse I¿-j-I¿ B-i-¶-bn-em-Wv. ]m-t°-Pv {]-Im-c-ap-≈ ]p-dw-_≠p kw-c-£-W-Øn-\v A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn th-W-sa-∂v I¿-jI-¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. F-S-Xzm:

Ip-´-\m-Sn-s‚ {]-Xm-]w ho-s≠Sp-°p-∂-Xn-\pw s\-√p¬-∏m-Z-\w h¿-≤n-∏n-°p-∂-Xn-\p-am-bn Bhn-jv-I-cn-® Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pv {]-Im-c-ap-≈ ]m-S-ti-J-c-ß-fpsS ]p-dw-_-≠v \n¿-am-Ww A∏¿-Ip-´-\m-´n¬ A-\-¥-am-bn \o-fp-∂p. ]p-dw-_-≠v C-√m-Ø-Xn-\m¬ \n-c-h-[n ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬v Ir-jn D-t]-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. tem-h¿ Ip-´-\m-S≥ ta-J-ebn¬ ]m-S-ti-J-c-ß-fp-sS ]p-dw _-≠p-Iƒ \n¿-an-®v kw-c-£n°m≥ Pm-{K-X-Im-´n-b A-[n-Imcn-Iƒ ]m-t°-Pv A-∏¿-Ip-´-\m´n-se ho-b-]p-cw, F-S-Xzm, sN-dpX-\ {]-tZ-i-ß-fn¬ _-≠v kwc-£-Ww B-cw-`n-°m≥ t]mepw X-øm-dm-bn-´n-√. ap-ºv c-≠v Ir-jn-bn-d-°n-bn-cp-∂ an-° ]mS-ti-J-c-ß-fn-epw _-≠p-I-fpsS kp-c-£n-X-Xz-an-√m-bv-a aq-ew C-t∏mƒ c-≠mw-Ir-jn C-d-°mØ A-h-ÿ-bn-em-Wv. H-∂-c ]Xn-‰m-≠v ap-ºv {]-Jym-]n-® 1840 tIm-Snbp-sS Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pnse G-dn-b ]-¶v Xp-I-bpw hn-\ntbm-Kn-®p I-gn-™n-´pw A-∏¿Ip-´-\m-S≥ I¿-j-I-tcm-Sp-≈ A-h-K-W-\ I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[Ø-\n-S-bm-°n-bn-´p-≠v . \n-c-h-[n ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ c-≠mw-Ir-jn C-d-°p-∂-Xn-\v ]pdw-_-≠p-Iƒ-°v `m-Kn-I-am-b

{]-kn-U‚ v sI F¬ _n-μp D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ku-P-\y D®-`-£-W hn-X-c-W D-ZvLm-S-\w F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm\m ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm¿-Pv ]-g-b-]p-c \n¿-h-ln-°pw. N-º-°p-fw tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v tam≥-kn tkm-Wn A-[y-£-X h-ln-°pw. saUn-°¬ Hm-^nk¿ tUm. ]n Fkv ap-c-fo-[-c≥ t_m-[-h-¬-°-cW k-tμ-iw \¬-Ipw. dmw-sk sP ‰n, N-º-°p-fw tªm-°v ]©m-b-Øv Aw-Kw t]m-fn tXm-a- hnth-Im-\μ Nmcn-‰-_nƒ {SÃv \S-Ønb FSXz k¿°m¿ Bip-]-{Xn ipNo-I-cWw {Kma∏©m-bØv {]kn-U‚ v sI F¬ _nμp DZvLm-S\w sNøp∂p kv kwkmcn°pw.

Iw-{_m-©n-\v ssI-am-dn-b-Xv. Im-bw-Ip-fw Fw.F-kv.Fw. kv-Iq-fn-se H-º-Xmw-¢m-kv hnZym¿-Yn-bm-b \n-km-ap-±o≥ I-gn™ A-©n-\v D-®-°v B-lm-cw I-gn-®-Xn-\p-ti-jw ho-´n¬ \n∂p t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂p ss\-\m-c-Øv ]-≈n-bv-°v kao-]w-h-®p hn-tTm-_ kv-Iq-fn-se \m-ep-Iq-´p-Im¿ Iq-Sn \n-km-ap-

kw-c-£-Ww \¬-In-bm¬-a-Xn. ]-º, A-®≥-tIm-hn¬, a-Wn-a-e B-dp-I-tfm-Sv tN¿-∂p-In-S-°p∂ ]m-S-ti-J-c-ß-fm-Wv In-g-°≥ sh-≈-Øn-s‚ h-c-hv i-‡-amIp-∂-tXm-sS-sI-Sp-Xn-°v Iq-SpX-epw C-c-bm-hp-∂-Xv. ]m-t°Pn-s‚ `m-K-am-bn G-Xm-\pw Nn-e ]m-S-߃-°v ]-ºn-ßn-\p-≈ s]-´n, ]-d, tam-´-dp-Iƒ \¬-Inb-Xpw sX-ßv-sh-´¬, sX-ßn≥ ssX-I-fp-sS hn-X-c-Ww, hm-g-hnØv hn-X-c-Ww, hy-‡n-K-X B\p-Iq-ey-ß-fm-b F-cp-a, ]-ip, Xm-dm-hv, tIm-gn hn-X-c-Ww F∂n-h H-gn-®m¬ A-∏¿-Ip-´-\m´n¬ Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn-s‚ ]≤-Xn {]-h¿-Ø-\-߃ F-ßpsa-Øn-bn-´n-√. C-Xn¬s]-´n ]-d F-∂n-h-bpsS hn-X-c-Ww G-sd hn-hm-Z-Ønep-am-Wv. \n-e-hn¬ ho-b-]p-cw ]-©m-b-Øn-se A-®-\m-cn-˛-Ip´-t¶-cn, I-´-°p-gn, tX-th-cn, sNdp-X-\-bn-se X-≠-{] F-∂n-ßs\ G-Xm-\pw ]m-S-ß-fn¬ am{X-am-Wv-c-≠mw Ir-jn-bp-≈-Xv. \-Zn-I-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cm≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS Cu ]m-S-tiJ-c-ß-fn-se I¿-j-I¿ B-i-¶bn-em-Wv. ]m-t°-Pv {]-Im-c-ap≈ ]p-dw-_-≠p kw-c-£-W-Øn-\v A-Sn-b-¥c \-S-]-Sn th-Wsa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-Sp∂p.

Np-g-en-¡m-än ho-Sv X-IÀ-¶p

hn-ZymÀ-Yn Zpcq-l km-l-N-cy-¯n ap-§n-a-cn-¨ tIkvv ss{Iw-{_m-©n-\v hn«p Im-bw-Ip-fw: hn-Zym¿-Yn Zp-cq-l km-l-N-cy-Øn¬ ap-ßn-a-cn-® tI-kv ss{Iw-{_m-©n-\v hn-´p. Im-bw-Ip-fw I-Æ-º-≈n `m-Kw s]m-´≥-X-d-bn¬ A-–p¬-\mk-dn-s‚ a-I≥ \n-km-ap-±o (14)s\ Ip-f-Øn¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b tI-km-Wv B-`y¥-c-a-{¥n-bv-°v \¬-In-b ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-¬ ss{-

3

Xncp-a-e t£-{X-¯n-\v HmS-IÄ Ihn-sªm-gp-Ip¶Xv \m«p-Imsc Zpcn-X-¯n-em-gv¯p-¶p k-ao-]w Ad-hpam-en-\y-w

kÀ¡mÀ Bip-]-{Xn-bn kuP-\y -D¨`-£-Whpam-bn hn-th-Im-\-µ Nmcn-ä-_nÄ {SÌv F-S-Xz: F-S-Xz k¿-°m¿ B-ip]-{Xn-bn¬ F-√m Zn-h-k-hpw ku-P-\y D-®-`-£-W-hp-am-bn Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãv. hn-th-Im-\-μ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv F-S-Xz F-∂ k-∂-≤ kw-L-S-\-bm-Wv F-SXz k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬km¿-Yw F-Øn-t®-cp-∂ ap-gp-h≥ tcm-Kn-Iƒ-°pw C-∂v apX¬ D-®-`-£-Ww \¬-Ip-∂-Xv. Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv Aw-K-߃ B-ip-]-{Xn- ]-cn-k-cw Im-Sv sh-´n-bpw- am-en-\y-w \o-°n-bpw `n-Øn-I-ƒ I-gp-In-bpw ip-No-Icn-®p. F-S-Xzm {Km-a∏©m-b-Øv

koTTAYAM/ALP

±o-s\ hn-fn-®p-sIm-≠p-t]m-b-XXm-bn _-‘p-°ƒ ]-d-bp-∂p. hn-Zym¿-Yn-bp-sS i-co-c-Øns‚ Nn-e `m-K-ß-fn¬ ap-dn-hv ImWm≥ C-S-bm-b-Xpw kw-`-h-hpam-bn _-‘-s∏-´v t]m-en-kv Ikv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-h-sc hn-´-b®-Xpw kw-i-b-Øn-\n-S-bm-°p∂-Xm-bpw _-‘p-°ƒ B-tcm]n-®p.

t_m-«v Po-h-\-¡mcpw bm-{X-¡m-cp-w X½n kw-LÀ-j-w ]q-®m-°¬: ssh-°w-˛-X-h-W°-S-hv dq-´n¬ t_m-´v Po-h-\-°mcpw bm-{X-Im-cp-am-bp-≈ hm-°pX¿-°w kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm°n. kw-ÿm-\- P-e- K-Xm-K-X-hIp-∏n-s‚ aq-∂v t_m-´p-Iƒ k¿ho-kv \-S-Øp-∂ ssh-°w-˛-X-hW-°-S-hv dq-´n¬ C-∂-se H-cp t_m-´p-am-{X-w k¿-ho-kv \-SØn-b-Xm-Wv bm-{X-°m-sc _≤n-ap-´n-em-°n-b-Xv. ssZ-\w Zn\w \q-dv I-W-°n-\v B-fp-I-fmWv C-hn-sS t_m-´n¬ bm-{X sNøp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N Zn-h-k-ß-fn¬ aq-∂v t_m-´p-s≠-°n-epw h≥ Xn-c-°m-Wv Cu dq-´n¬ A-\p-`h-s∏-Sp-∂-Xv. G-I-tZ-iw ap-°m-

¬ a-Wn-°q-sd-Sp-Øm-Wv H-cp t_m-´v a-dp-I-c-bn¬ t]m-bn Xncn-®v h-cp-∂-Xv. C-∂-se cm-hnse c-≠p t_m-´v k¿-ho-kv \-SØn-sb-°n-epw ]-Øp-a-Wn-tbmsS- H-cp t_m-´v tI-Smb-n. C-Xp-aqew a-Wn-°p-dp-I-tfm-fw sP-´nbn¬ t_m-´pw Im-Øp \n¬-t°≠ A-h-ÿ-bn-em-bn-cp-∂p bm{X-°m¿. bm-{X-Im¿ C-Xp tNm-Zrw sNbv-X-tXm-sS-bm-Wv t_m-´v Po-h\-°m-cp-am-bn hm-°p-X¿-°-Ønem-b-Xv . kv-s]-b¿ t_m-´p-Iƒ k-a-b-Øv A-‰-Ip-‰ ]-Wn \-SØm-ØXm-Wv ]-e-t∏m-gpw C-hnsS bm-{Xm t¢-i-Øn-\v Im-c-Wam-hp-∂-Xv.

a-Âky-s¯m-gn-em-fn-I-sf Pn kp-[m-I-c³ Fw.FÂ.F.- k-µÀ-in-¨p

knhn¬ k¿hokv ]-co-£-bn¬ 888mw dm-¶v t\Sn-b _m-e-ap-c-fn-sb I-Wn-®p-Ipf-ß-c F-kv.F≥.Un.]n. bq-\n-b≥ sk-{I´-dn sI sI a-tl-i≥ B-Z-cn-°p∂p

A-º-e-∏p-g: A-]I - S- Ø - n¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-bp-∂ a¬ky-sØm-gn-em-fn-Is - f Pn kp-[m-Ic - ≥ Fw.F¬.F. k-μ¿-in-®p. sh-≈n-bm-gvN - ]p-e¿-s® I-cq-cn¬-\n-∂v ]p-ds - ∏-´ a¬ky-sØm-gn-emfn-Iƒ k-©c - n-®n-cp-∂ hm-l\ - w sIm-√w N-hd - b - n¬ A-]I - S- Ø - n¬s∏-´v 33 t]-sc B-e∏ - p-g sa-Un-°¬ tIm-fP - v B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®n- cp∂p. Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-bp-∂h - ¿-°v k¿-°m¿ [-\k - l - mbw e-`n-°p-∂X - n-\v A-Sn-b¥ - c - \-S] - S- n- ssI-s°m-≈W - s - a-∂v ]p-d°m-Sv ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚n-t\m-Sv Fw.F¬.F \n¿-t±-in-®p.

F-S-Xzm: Np-ge - n-°m-‰n¬ ho-Sv XI¿-∂p. Kr-l\ - m-Y≥ A-¤p-XI - c-am-bn c-£-s∏-´p. X-e-h-Sn 12mw hm¿-Un¬ B-\{- ]-ºm¬ sX-°v s]m-øm-ep-am-en¬ tam-l-\-s‚ ho-Sm-Wv I-gn-™ Zn-hk - w Np-ge - n°m-‰n¬ X-I¿-∂X - v. ho-Sn-\p-≈n¬ D-d-ßn-°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂ tam-l\ - ≥ ho-Sv ho-gp-∂ i-_vZ- wtI-´v ]p-dØ - p Nm-Sn-bX - n-\m¬ \n m-c ]-cn-°p-It- fm-sS c-£s - ∏´p. tam-l-\-s‚ `m-cy-bpw a-°fpw Cu k-a-bw ho-´n-ep-≠m-bncp-∂n-√. 6 e-£-tØm-fw-cq-]-bpsS \-jvS- w- I-W° - m-°p-∂p- . kw`-hw d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-sc Adn-bn-s®-¶n-epw Rm-b-dm-gv-N-bmsW-∂v ]-d™ v B-cpw-FØ - n-bns√-∂v tam-l\ - ≥ ]-d™ p

Xr-s∏-cp¥p-d {Km-a-∏-©m-b-Øn-se ]p-©-∏m-S- ti-J-c-Øn-se Ir-jn \m-i-sØ-°p-dn-®p ]Tn-°m-s\-Øn-b tI-{μ B-`y-¥-ca-{¥me-bw tPm-bn‚ v sk-{I´-dn ssi-te-jv-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwL-sØ kzo-I-cn-°p∂p

Npcp¡¯nÂ

Im-‰nepw a-g-bnepw X-I¿-∂ I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv I-f-cn-°¬- jo-e-bp-sS ho-Sv

I\¯ a-g-bn- ho-Sv XIÀ¶p

a-Æ-t©-cn: I-gn-™-Zn-h-k-ap-≠m-b i-‡-am-b Im-‰n-epw a-gbn-epw I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Un¬ I-f-cn-°¬ jo-e-bp-sS Hm-Sp-ta-™ ho-Sv \n-ew-s]m-Øn. ]n-Xm-hv cm-P\pw a-I-fpw cm-Pn-tam-fp-am-Wv jo-e-tbm-sSm-∏w Cu ho-´n¬ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. ho-Sv X-I¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂p C-h-cnt∏mƒ _-‘p-°-fp-sS ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv.

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-À \n-ew \n-I-¯v X-S-ªp

l-cn-∏m-Sv: Im¿-Øn-I-∏-≈n sh-´p-th-\n 7,8 hm¿-Up-Iƒ Dƒs∏-Sp-∂ {]-tZ-i-Øv \o-scm-gp-°v X-S-bp-∂ hn-[-Øn¬ hn-cp∏p \n-ew \n-I-Øp-∂-Xv bq-Øv-tIm¨-{K- v {]-h¿-Ø-I-cpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂p X-S-™p. s]m-Xp-h-gn-tbm-Sv tN¿-∂p-InS-°p-∂ hn-cp-∏v \n-e-Øn¬ G-Xm-\pw tem-Uv sN-Ω-Æ-Sn-®tXm-sS bq-Øv-tIm¨-{K- v {]-h¿-Ø-I-cpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂v sIm-Sn-bpw ^v-f-Iv-kv-t_m¿-Up-am-bn h-∂v X-S-bp-I-bm-bncp-∂p. hn-cp-∏v \n-e-Øn-t\m-Sv tN¿-∂p-In-S-°p-∂ ssI-tØmSn-eq-sS-bm-Wv h¿-j-Im-e-Øv -sh-≈w H-gp-In t]m-bn-cp-∂-Xv. Cu tXm-Spƒ-∏-sS-bp-≈ \n-ew \n-I-Øp-∂-Xn-\m-Wv `q-D-S-a {i-an-®-Xv. \n-ew \n-I-Øp-∂-tXm-sS sh-≈w-H-gp-In t]m-hp-∂Xn-\p-≈ -am¿-Kw A-S-bp-I-bpw sN-dn-b a-g s]-bv-Xm¬ t]mepw sh-≈-s∏m-°-Øn-\v k-am-\-am-b A-h-ÿ-bp-≠m-hp-sa∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. s\-√pw a-c-®o-\n-bpw F-≈pw Irjn sN-bv-Xn-cp-∂ C-hn-Sp-sØ hn-cp-∏p-\n-e-ß-fn¬ A-[n-Ihpw-h¿-j-߃-°p ap-tº I-c-`q-an-bm-bn-°-gn-™p. A-h-tijn-°p-∂-h Iq-Sn \n-I-Øn-am-‰p-∂-Xn-\p-≈ {i-a-am-Wv \m-´pIm-cp-sS C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v ]-cm-P-b-s∏-´-Xv.

Hm-t«m- a-dn-ªv A-©pt]À-¡v ]-cn¡v

A-º-e-∏p-g: Hm-Sn-s°m-≠n-cp-∂ Hm-t´m-dn-£ a-dn-™v H-cp Ip-Sw-_-Øn-se A-©v t]¿-°v ]-cp-°v. Hm-t´m-ss{U-h¿ F-SXzm Xm-b-¶-cn sIm-®p-X-d ho-´n¬ hn-P-b≥(63), C-bm-fp-sS `m-cy cm-[-Ω (55), a-Iƒ cm-Kn-Wn (32), cm-Kn-Wn-bp-sS a-°-fmb Ku-cn (A-©v), Ku-Xw (H-∂v) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰Xv. C-h-sc h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw 3.30 Hm-sS tZ-io-b-]mX-bn¬ am-cm-cn-°p-fw I-fn-Ø-´v PMv-j-\n¬-h-®m-bn-cp-∂p A]-I-Sw. F-c-a-√q¿ `m-K-Øp-\n-∂v F-S-Xzm-bn-te-°v a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ C-h¿ k-©-cn-®n-cp-∂ Hm-t´m-dn-£ \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im¿ Ch-sc B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p.

A-]m-I-X ]-cn-l-cn-¡-Wsa¶v

Nm-cpw-aq-Sv: Xm-a-c-°p-fw ]-©m-b-Øn-se km-aq-ln-I km-ºØn-I Pm-Xn hn-h-c-ti-J-c-W-Øn-s‚ I-c-Sv en-Ãn-ep-≈ A]m-I-Xƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-ta-b-Øneq-sS B-h-iy-s∏-´p. {Km-a-hn-I-k-\ a-{¥n, _n.Un.H. F-∂nh¿-°v {]-ta-b-Øn-s‚ ]-I¿-∏p-Iƒ k-a¿-∏n-®p.

K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v: B-e¸pg \-K-cw hoÀ-¸p-ap-«p-¶p B-e-∏p-g: K-Xm-K-X Ip-cp-°-gn°m≥ e-£y-an-´v B-e∏ - p-g \-Kc - Øn¬ \n-ch - [ - n ]-cn-jvI - m-cß - ƒ \-S∏ - m-°n-sb-¶n-epw K-Xm-KX - ° - p-cp-°p-aq-ew \-K-cw ho¿-∏p-ap-´p∂p. {]-[m-\ tdm-Up-I-fn¬ Xn-c°v Ip-d° - m≥ hm-l\ - ß - ƒ h-gnXn-cn-®v hn-´ \-S] - S- n P-\ß - s - f he-bv° - p-Ib - m-Wv. hy-m] - m-c ÿm]-\ß - ƒ G-sd-bp-≈ {]-tZ-iß - fn-se Nn-e tdm-Up-Iƒ h¨-thbm-°p-I-bpw {]-[m-\ tdm-Up-Ifn¬ \n-∂pw hym-]m-c ta-J-e-Ifn-te-°p-≈ {]-th-i\ - w ]-eb - n-Sß-fn-epw \n-tcm-[n-°p-I-bpw KXm-K-X- ]-cn-jv-Im-c-Øn-s‚ `m-Kam-bn \-S∏ - m-°n-bn-cp-∂p. B-bn-c-°-W-°n-\v P-\-߃ Zn-h-tk-\-sb-Øp-∂ ap-√-bv°¬ tdm-Un-¬ \n-∂pw tIm-S-Xn ]m-e-Øn-te-°v hm-l-\-߃°v {]-th-i-\-an-√. t_m-´p-sP-´n tdm-Un-se {Sm-^n-Iv t]m-bn‚ v I-d-ßn-sb-Øn-bm-se ap-√-bv°¬ tdm-Un-¬ {]-th-in-°m-\mhp. sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn.-Un-

t∏m-bn-te-°v \o-fp-∂ t_-m-´v sP-´n tdm-Un¬ C-Xv K-Xm-K-X Ip-cp-°n-\v h-gn-sh-°p-∂p. B-e-∏p-g Pn-√m P-\-d¬ Bip-]-{Xn-°v ap-ºn-eq-sS-bm-bn-cp∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- pIƒ sIm-´m-c-]m-e-Øn-eq-sS-bm°n-b-Xv P-\-ß-sf Ip-d-s®m-∂pa-√ _p-≤n-ap-´n-°p-∂-Xv. Pn-√-bpsS In-g-°≥ {]-tZ-i-ß-fn¬ \ns∂-Øp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°v B-ip]-{Xn-bn-se-Ø-W-sa-¶n¬ a-‰v bm-{Xm kw-hn-[m-\-߃ tX-S-Ww. sIm-´m-c-]m-ew h-gn hm-l-\ß-fp-sS Xn-c-°v h¿-≤n-®-Xv sXm´-Sp-Ø I-√p-]m-e-Øn¬ K-Xm-KX-Ip-cp-°n-\v Im-c-W-am-bn. tZ-io-b-]m-X 47eq-sS-sb-Øp-∂ N-c-°p h-≠n-Iƒ \-K-c-Ønse-Øm-sX h-gn-Xn-cn-®p hn-Sp-IbmWv sNøp-∂Xv. -F-∂m-enXpw C-cp-ºp-]m-e-Øn-se hm-l\ Xn-c-°v Ip-d-bv-°m≥ ]-cym-]vX-a-√. tIm-S-Xn-]m-e-Øn¬ \n∂-p-w ap-l-Ω-bn-te-°v \o-fp-∂ tdm-Un¬ C-cp N-{I-hm-l-\-ß-n

¬ t]m-epw- k-©-cn-°m≥ _p≤n-ap-´m-Wv. tZ-io-b-]m-X-bn¬ \n-∂pw h-gn-Xn-cn-®p hn-Sp-∂ N-c°v h-≠n-Iƒ h-en-b-Ip-f-Øpw I-f-Œ-td-‰v P-Mv-j-\n-epw Ip-Spßn In-S-°p-∂-Xp ]-Xn-hm-Wv. Ip-Sn-sh-≈ ss-]-∏p-Iƒ ÿm]n-°m≥ tdm-Up-Iƒ ]-e-Xpw sh-´n-s]m-fn-®-Xv K-Xm-K-X X-Sk-Øn-\n-S-bm-°n-.- N¿-®v tdmUn-se Ip-gn-I-f-S-°m-≥ Xp-S-ßnbn-´v am-k-ß-fm-bn. a-g Xp-S-ßnb-tXm-sS C-Xp h-gn-b-p-≈ bm{X-bpw Zp-jv-I-c-am-bn. hm-l-\-߃ \n-b-{¥n°m≥ \-K-c-Øn-se {Sm-^n-Iv kw-hn-[m-\-ß-fpw ]-cym-]v-X-a√. -{]-h¿-Øn-°p-∂ G-I sse‰v kn-·¬ kw-hn-[m-\w sa-Un°¬ sIm-f-Pv P-Mv-j-\n¬ am{XamWp- ≈ Xv . - h m- l - \ - ß ƒ \n-b-{¥-n-°m≥ a-Xn-bm-b {Sm-^nIv t]m-en-kp-Im-cpan-√. -A-imkv-{Xo-b-am-b ]-cn-jv-Im-c-߃ \-K-c-Øn-se K-Xm-K-X Ip-cp-°v Iq-Sp-X¬ ap-dp-°p-I-bm-Wv.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-16  
Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-16  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-06-16