Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Kpi

B-d·p-f: {]-Ir-Xn kwc-£-W k-a-cN-cn-{X-¯nse kp-hÀ-W-en]nþ kp-K-X-Ip-am-cn

Adnbn-¸pIÄ

\m-j-\ sK-bnw-kn-\v thm-fân-bÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p B-e-∏p-g: 35a-Xv \m-j-\¬ sKbnw-kn-\v k-∂-≤-tk-h-\w \-SØp-∂-Xn-\v s\-lv-dp bp-h-tI{μ thm-f‚n-b¿-am-sc Xn-cs™-Sp-°p-∂p. kw-ÿm-\sØ G-gp Pn-√-I-fn-em-bn 10,000 thm-f‚n-b¿-am-cp-sS tkh-\-am-Wv th-≠n-h-cn-I. 18\pw 45\pw a-t[y {]m-b-ap-≈ kv-{Xo]p-cp-j-≥am¿-°v A-t]-£n°mw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂h¿-°v {]-tXy-I ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw.k-∂-≤-tk-h-\-Øn\p Xm-¬∏-cy-ap-≈-h¿, bqØv/kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫v Aw-K߃, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bn-¬ thm-f‚n-b-dm-bn {]-h¿-Øn-®h¿ F-∂n-h¿-°p ap≥-K-W-\ e`n-°pw. B-e-∏p-g-˛ 200, Xn-cp-h\-¥-]p-cw-˛300, sIm-√w-˛350, Xr-»q¿-˛650, F-d-Wm-Ip-fw-˛800, I-Æq¿-˛250, tIm-gn-t°m-Sv-˛800 F-∂n-ß-s\-bm-Wv Pn-√m-Snÿm-\-Øn¬ thm-f‚n-b¿-amsc B-h-iy-am-bn h-cn-I. Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ sh-≈-°-S-emkn¬ X-øm-dm-°n-b A-t]-£bpw _-tbm-tU-‰-bpw tkmW¬ U-b-d-Iv-S¿, s\-lv-dp bph-tI-{μ kw-Lm-X-≥, tI-{μ bp-h-P-\-Im-cy-˛-Im-bn-I a-{¥me-bw, a-W-°m-Sv ]n.H, Xn-cp-h-\¥-]p-cw-˛695 009 F-∂ hn-em-kØn¬ Pq¨ 20\-Iw \¬-IWw. Ip-Sp-X¬ hn-h-cw s\-lv-dp bp-h-tI-{μ Pn-√m-tI-{μ-Øn-epw 9995378599 F-∂ \-º-cn-epw e`n-°pw.

6 Pq¨ 2014 sh≈n

B-d-∑p-f: B-d-∑p-f k-a-cw {]Ir-Xn kw-c-£-W k-a-c-N-cn-{XØn-se kp-h¿-W en-]n-I-fn¬ B-te-J-\w sN-ø-s∏-´-Xm-sW∂v hn-am-\-Øm-h-f hn-cp-≤ GtIm-]-\-k-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k¨ I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ip-am-cn. tem- I - ] - c n- ÿ n- X n- Z n- \ - t Øm- S \p-_-‘n-®v B-d-∑p-f-bn¬ \-S∂ P-\-Io-b Iq-´m-bv-a-bn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. tI-c-f-Øn-\v am-Xr-I-bm-b [¿-ak-a-c-Øn¬ C-Xp-h-sc Im-Wm-

Ø Iq-´m-bv-a-bm-Wv cq-]-s∏-´-Xv. hy-Xy-ÿ Nn-¥m-[m-c-bp-≈-h¿ H-tcm e-£y-Øn-\v th-≠n ssItIm¿-Øv A-¤p-Xw kr-„n-®p. k-Xyw sX-fn-bn-°m≥ \n-b-a-bp≤w-X-s∂ th-≠n-h-s∂-¶n-epw C-¥y-bn-se ]m-cn-ÿn-Xn-I ka-c-Øn¬ {Ko≥-ss{S-_yq-W¬ hn-[n N-cn-{X-am-Wv. hn- a m- \ - Ø m- h - f - Ø n- s \- X ncm-b {Ko≥ ss{S-_yq-W¬-hn-[ns°-Xn-tc kz-Im-cy I-º-\n A∏o¬ \¬-In-bm¬ k¿-°m¿ \n-

e-]m-Sv F-¥m-bn-cn-°p-sa-∂v apJy-a-{¥n ]-d-™n-´n-s√-∂pw AXn-\m¬ \n-b-a-t]m-cm-´w Xp-S-tc≠n-h-t∂-°p-sa-∂pw ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn-b ap≥ tI-{μa-{¥n H cm-P-tKm-]m¬ ]-d-™p. ap≥-a-{¥n _n-t\m-bv hn-izw, sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, hn F≥ D-Æn, ]n {]-km-Zv, sI A-\-¥-tKm-]≥, am-te-Øv k-c-fm-tZ-hn, ]n-eot∏m-kv tXm-a-kv, F ]-fl-Ipam¿, sI sI tdm-bn-k¨, ]n Cμp-Nq-U≥ kw-km-cn-®p.

sXm-½³-Ip-¯v tdm-Un-se- sa-äÂIq-\ Zp-cn-Xw hn-X-bv-¡p-¶p

h-Æ-∏p-dw: ]-®n-e ˛ sXm-Ω≥Ip-Øv dq-´n¬ tdm-U-cn-In¬ C-d°n-b sa-‰¬ Im¬-\-S bm-{X°m¿-°pw sN-dp-hm-l-\-߃°pw _p-≤n-ap-´v kr-„n-°p-∂p. tdm-Un-s‚ c-≠p-h-i-Øpw C-d°n-bn-´n-cn-°p-∂ sa-‰-epw Nn-]vkpw a-g s]-bv-X-tXm-sS tdm-Un¬ \n-c-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. CXp-aq-ew C-cp-N-{I-hm-l-\-°mcpw Hm-t´m-dn-£-°m-cpw A-]-IS-Øn¬-s∏-Sp-∂-Xv ]-Xn-hm-bn-cn°p-I-bm-Wv. temI ]-cn-ÿn-Xn- Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®v B-d-∑p-f-bn¬ \-S-∂ P-\Io-b Iq-´m-bv-a-bn¬ Im¬-\-S-bm-{X-°m¿-°pw CI-h-bn-{Xn kp-K-X-Ip-am-cn {]-Xn-⁄ sNm√n-s°m-Sp-°p∂p Xv Zp-cn-Xw hn-X-bv-°p-∂p. I-gn™ am¿-®v 31\p ap-ºv ]q¿-Ønbm-t°-≠ \n¿-am-W {]-h¿-Ø\-am-Wv C-g-bp-∂-Xv. ]-©m-bØv A-[n-Ir-X-sc C-°mcyw Adn-bn-®n-´pw bm-sXm-cp \-S-]Sn bp-an-√. ]-©m-b-Øn¬ sk-{I-´dn-bn-s√-∂ a-dp-]-Sn-bm-Wv ]-cmXn-°m¿-°v e-`n-°p-∂-Xv. tdmUp-\n¿-am-Ww F-{X-bpw th-Kw ]q¿-ØoI-cn-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-°-W-sa-∂ B-h-iyw iØ-d PMv-j-\n¬ _n.F-kv.F- ≈q. hm-X-tcm-K-ß-fpw a-‰pw ]n- ‡-am-bn-´p-≠v. ≥.-F¬ Hm-^nkn-\v F-Xn¿-h-i- Sn-s]-´v Nn-In-¬k-bn¬ I-gn-bpØv I-c-tbm-Kw h-I hm-S-I sI- ∂ tcm-Kn-Iƒ-°v cm-{Xn-Im-e´n-S-Øn-em-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂- Øv C-hn-tS-°v t]m-hp-I h-f-sc Xv. C-t∏mƒ Ip-Sn-bn-d-° `o-j- {]-bm-k-am-Wv. \n-e-hn¬ In-SWn-bn-ep-am-Wv. tcm-Kn-Iƒ In-S- Øn Nn-In-¬k D-s≠-¶n-epw cm°p-∂ `m-Kw a-g s]-bv-Xm¬ {Xn Im-e-ß-fn¬ tUm-Iv-S-dp-sS B-e-∏p-g: B-cp £-Wn-®m-epw tNm¿-s∂m-en-°pw. Po-h-\-°m- tk-h-\w e-`y-a-√. ]p-Xn-b B- kn.]n.F-Ωn-te-°p a-S-ßn-t∏m¿-°v hn-{i-an-°m≥ ku-I-cy-ß- ip-]-{Xn sI-´n-Sw bm-Ym¿-∞ym- hn-s√-∂v sI B¿ Ku-cn-b-Ω. Cfn-√. \m-ep-h-i-hpw Im-Sp-I-b-dn am-hp-I-bm-sW-¶n¬ Cu t]m- S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS L-S-I-I-£nC-g-P-¥p-°-fp-sS Xm-h-f-am-bn cm-bv-a-Iƒ-°v F-√mw im-iz-X ]- bm-hm-\m-Wv sP.F-kv.F-kv .am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv C-t∏mƒ. cn-lm-cw Im-Wm≥ I-gn-bpw. F- Xo-cp-am-\w. ]n-W-dm-bn hn-P-btcm-Kn-Iƒ In-S-°p-∂ `m-K-sØ ∂m¬ A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m- ≥ kn-.]n-.F-Ωn-te-°v X-s∂ X-d-Iƒ s]m-´n-s∏m-fn-™-Xp-am- ÿ-sIm-≠v am-{X-am-Wv Cu ]p- £-Wn-®-Xm-bn Ku-cn-b-Ω ]-dXn-b B-ip-]-{Xn sI-´n-Sw C- ™n-cp-∂p. C-°m-cy-Øn¬ C-SWv. B-ip-]-{Xn-°v ]p-d-Øv t]m- ∂pw kz-]v-\w am-{X-am-bn A-h- Xp-ap-∂-Wn-bp-am-bpw kn-.]n-.Fsb-¶n¬ am-{X-ta iu-Nm-e-b- ti-jn-°p-∂-sX-∂m-Wv \m-´p- Ωp-am-bpw N¿-®-Iƒ Xp-S-cp-sahmSIs°´n-S-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂ sNß-∂q¿ Kh. ∂pw ]-d-™p. Bbp¿thZ Bip-]-{Xn Øn¬ F-Øm≥ I-gn-bp-I-bp- Im-cp-sS B-t£-]w.

sN§-¶qÀ BbpÀthZ Bip-]{Xn sI«nS ]p\À-\nÀamWw ]mXn-h-gn-bnÂ

sN-ß-∂q¿: Xm-eq-°n¬ K-h. B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn sI-´n-SØn-\v Xp-I A-\p-h-Zn-®n-´pw \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ C-∂pw I-S-em-kn¬ X-s∂ H-Xp-ßp-∂p. 2005¬ s]-cp-¶p-fw ]m-S-Øv \-Kc-k-`-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øpsa-∂v {]-Jym-]-\w \-S-Øn-bn-cp∂-p. \m-j-\¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j≥ (F≥.B¿.-F-®v.Fw) \n∂pw 40 e-£w cq-] sI-´n-S-Øn\v A-\p-h-Zn-®n-´v h¿-j-ßfpmbn. H-cp tIm-Sn cq-] Nn-e-hv {]-Xo£n-°p-∂ Cu B-ip-]-{Xn sIB-e-∏p-g: 15 ap-X¬ Pq-sse 31 ´n-S-Øn-s‚ cq-]-tc-J-bpw X-ømh-sc-bp-≈ t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\- dm-°n-bn-cp-∂p. kv-{Xo-Iƒ-°pw Im-e-b-f-hn¬ sXm-gn¬ \-jv-Ss∏-Sp-∂ b-{¥-h¬-Ir-X t_m´p-I-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw A-\p-_-‘-sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw ku-P-\y-td-j≥ A-\p-hZn-°p-∂-Xn-\v B-e-∏p-g ^n-jdo-kv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ At]-£ £-Wn-®p. ku-P-\y-tdj-\m-bn A-cn-bpw tKm-X-ºpw C-Ø-h-W hn-X-c-Ww sN-øpw. C-Sp-°n: ]-´n-I-Pm-Xn, h¿-K hnt_m-´v sXm-gn-em-fn-Iƒ _-‘- `m-K-°m-sc ]o-Un-∏n-® kw-`-hß-fn-se \n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ Dus∏-´ t_m-´v D-S-a ap-tJ-\-bpw ]o-en-Mv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]o-en- ¿-Pn-X-am-°m≥ Pn-√ I-e-Œ¿ AMv sj-Uv D-S-a ap-tJ-\-bpw A- Pn-Xv ]m-´o-en-s‚ A-[y-£-X-bnX-Xp a-¬ky-`-h-\n¬ B-h-iy- ¬ tN¿-∂ hn-Pn-e≥-kv B‚ v am-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw \n-›n- tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\nX-^m-d-Øn¬ A-t]-£ k-a¿- ®p. c-Pn-ÿ sN-bv-X tI-kp-I-fn¬ A-t\z-j-Ww th-K-Øn¬ ∏n-°-Ww. ^m-dw ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S-dm-^n-kn¬ ]q¿-Øn-bm-°pw. Ip-‰-]-{Xw X\n-∂pw a-¬ky-`-h-\p-I-fn¬ \n- bm-dm-b tI-kp-I-fn¬ t{]m-kn∂pw e-`n-°pw. A-t]-£ kzo-I- Iyq-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ th-K-Øncn-°p-∂ A-h-km-\ Xnø-Xn 20. em-°m-\pw I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Iq-Sn-bm-b I-e-Œ¿ \n¿-tZ-iw hn-i-Z-hn-h-c-Øn-\v 0477 ˛ \¬-In. 2251103 F-∂ \-º-cn¬ _-‘hn-Pn-e≥-kv B‚ v tam-Wn-‰s∏-S-Ww. dn-Mv I-Ωn-‰n hn-]p-eo-I-cn-°m-\p≈ tI-{μ \n-b-a-Øn-se t`-Z-KC-Sp-°n: B-fl-bp-sS a-Æp-t]m- Xn kw-ÿm-\ k¿-°m-cn¬ \nj-W ]-≤-Xn-bn¬ A-Sn-am-en tI-{μo-I-cn-®v {]-h¿-Øn-°p-∂Xn-\v ^o¬-Uv A-kn-Ân-s‚ H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. hn.F-®v.F-kv.C. A-{Kn°ƒ-®-¿ tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°v H-º-Xn-\v cm-hn-se 10.30 ap-X¬ sXm-Sp-]p-g an-\n kn-hn¬ kv-t‰j≥ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°p-∂ C‚¿-hyq-hn¬ ]-s¶Sp-°mw. {]-Xn-am-k th-X-\-w10,000 cq-]. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v sXm-Sp-]p-g-bn-se B-fl Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I.

t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\ Im-e-b-f-hn-se A-cn/tKm-X-¼v hn-X-c-Ww: A-t]-£ £-Wn-¨p

]p-cp-j-∑m¿-°pw sh-tΔ-sd hm¿-Up-Iƒ, Hu-j-[ tXm-´w, i-_cn-a-e hm¿-Uv F-∂n-h-sb-√mw hn-`m-h-\w sN-bv-X-Xm-bn-cp-∂p Cu ]p-Xn-b sI-´n-S k-ap-®-bw. sI-´n-S \n¿am-W-Øn-\m-bn \-Kc-k-` s]-cp-¶p-fw ]m-S-Øv H-tc°-tdm-fw ÿ-ew hn-´v \¬-In-bn´p-s≠-¶n-epw Cu ÿ-ew a-Æn´v D-b¿-Øn-sb-¶n¬ am-{X-ta sI-´n-Sw ]-Wn km-≤y-am-hp-Ibp-≈q. a-Æ-Sn-°m≥ e-£-߃ th-≠n h-cpw. a-Æv F-Øn-°m≥ \n-e-hn¬ \-K-c-k-`-bv-°v am¿-§ßƒ H-∂pw X-s∂-bn-√. C-t∏mƒ \n-e-hn-ep-≈ Bbp¿-th-Z B-ip-]-{Xn {]m-cm-_v[-ß-fp-sS \-Sp-hn-em-Wv. B¬-

kn.]n.F-½n-te-¡v a-S-§n-t¸m-hn-Ã: sI B-À Ku-cn-b-½

]-«n-I-Pm-XnþhÀ-K ]o-U-\w X-S-bm³ A\-[n-Ir-X-ambn ]mÀ¡v sNbvX Ccp-N-{I-hm-l-\-§Ä \-S-]-Sn DuÀ-Pn-X-am-¡pw

^oÂ-Uv A-kn-Ìâv H-gn-hv

∂pw e-`n-°p-∂ am¿-K-\n¿-tZ-iØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S∏m-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. k-_v Un-hn-j≥ X-e-Øn¬ k_v Un-hn-j-\¬ a-Pn-kv-t{S-‰v sNb¿-am-\m-bn I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn°m-\pw \n-b-a-Øn¬ \n¿-tZ-in®n-´p-≠v. ]o-U-\-߃-°v C-c-bm-hp-∂-h¿-°v t]m-enkv kv-t‰-j≥, B-ip-]-{Xn, tIm-S-Xn F-∂nhn-S-ß-fn¬ t]m-hp-∂-Xn-\v bm{X-∏-Sn \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ Xp-I ap≥-Iq-dm-bn Un-ssh.F-kv.]nam¿-°v \¬-Ip-∂-Xn-\pw Xo-cpam-\-am-bn. tIm-S-Xn-Iƒ X-≈n-b tI-kpI-fn¬ A-∏o¬ km-[y-X ]-cntim-[n-°m-\pw I-Ωn-‰n ip-]m¿i sN-bv-Xp. I-gn-™ B-dp am-

k-Øn-\p-≈n¬ 23 tI-kp-I-fmWv ]p-Xp-Xm-bn dn-t]m¿-´v sN-bvXn-cn-°p-∂-sX-∂v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ tbm-K-sØ A-dn-bn-®p. t\-csØ \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv 39 tI-kp-I-fm-Wv. 29 tI-kp-Ifn¬ Ip-‰-]-{X-am-bn. 23 tI-kp-Iƒ A-t\z-j-W-Øn-en-cn-°p-∂p. 35 t]¿-°v \-„-]-cn-lm-c-Øns‚ B-Zy-K-Up \¬-In. H-cp tIkn¬ c-≠mw K-Up Xp-I-bpw hnX-c-Ww sN-bv-Xp. ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-Øn¬ 40 tI-kp-Iƒ c-Pnÿ sN-bv-X-h-bn¬ C-t∏mƒ ti-jn-°p-∂-Xv 17 tI-kp-I-fmWv. 11 tI-kp-I-fn¬ Ip-‰-]-{X-ambn. B-dv tI-kp-Iƒ A-t\z-jW-Øn-en-cn-°p-∂p.

\K-c-k` N§-e-bn«v ]q«n sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ \-K-ck-`m _-kv Ãm≥Un¬ A-\-[nIr-X-am-bn ]m¿-°v sN-bv-X C-cpN-{I-hm-l-\-߃ \-K-c-k-` Nß-e-bn-´v ]q-´n. \-K-c-k-`m Hm^nkv {]-h¿-Øn-°p-∂ sI-´n-SØn-s‚ Xm-sg _-kv bm-{X-°m¿-°v \n¬-°m-\p-≈ ÿ-e-ØmWv C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ ÿnc-am-bn ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv.- {Sbn-\n¬ bm-{X sN-øp-∂h-cpw \K-c-Øn-se Nn-e hym-]m-cn-I-fpw C-hn-sS-bm-Wv hm-l-\-߃ kq£n-°p-∂-Xv. \-K-c-k-` Hm-^n-kn-te-°v IS-°m-\pw sI-´n-S-Øn-se a-‰v ÿm-]-\-ß-fn-te-°v h-cp-∂ B-fp-

A-\-[n-Ir-X sk-an-t¯-cn-bn ar-X-tZ-lw a-d-hp sN-¿m-\p-Å \o-¡w \m-«p-ImÀ X-S-ªp

tUm-Iv-SÀ-am-sc \n-b-an-¡p-¶p C-Sp-°n: Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ th-°≥-kn-I-fn-te-°pw A-Uvtlm-Iv A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tUm-Iv-S¿-am-sc \n-b-an-°p-∂Xn-\v th-≠n-bp-≈ C‚¿-hyq G-gn-\v D-®-°v c-≠n-\v Pn-√m saUn-°¬ Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. Fw.-_n.-_n.F-kpw {Sm-h-≥-Iq¿ sIm-®n≥ sa-Un-°¬ Iu¨kn¬ Aw-Ko-Im-c-hpw tbm-KXy-X-bp-≈-h¿-°v C‚¿-hyqA-\-[n-Ir-X sk-an-tØ-cn-bn¬ ar-X-tZ-lw a-d-hp sN-øm≥ F-Øn-°p-sa-∂-dn-™v F-Xn¿-∏p-am-bn F-Øn-b \m-´p-Im¿hn¬ ]-s¶-Sp-°mw.

sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q-cn¬ kzIm-cy `q-an-bn¬ A-\-[n-Ir-X-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂ I-√-d-bn¬ ar-X-tZ-lw a-d-hv sN-øp-hm-\p≈ \o-°-w \m-´p-Im¿ XS™p. sN-ß-∂q¿ Xm-eq-°n¬ ap-f-°pg {Km-a-∏-©m-b-Øv H-∂mw hm¿Unem-Wv H-∂-c G-°-tdm-fw ÿ-e-Øv ]-©m-b-Øn-t‚-tbm B¿.Un.Hbp-sS-tbm A-\p-a-Xnbn-√m-sX sk-an-tØ-cn {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. C-hn-sS hn-hn-[ ss{I-kv-X-h k-`-I-fp-sS t]-cn¬ ]-Øn-e-[nIw sk-an-tØ-cn-I-fp-≠v. C-Xn¬ H-cp k-`-bn-se Aw-K-am-b sIm-√-I-S-hv Xp-≠-Øn¬ ho-´n-¬ Sn Sn ^n-en-∏v (74) s‚ ar-X-tZ-lw ad-hv sN-øp-hm-\p-≈ \o-°-am-Wv

\m-´p-Im-cp-sS F-Xn¿-∏n-\v C-Sbm-°n-b-Xv. {]-tZ-i-hm-kn-bm-b em-k¿ F-∂ Bƒ H-tc-°-tdmfw `q-an-bn¬ I-√-d-Iƒ ÿm-]n®v hn-hn-[ ss{I-kv-X-h k-`-Iƒ°v hn-¬°p-I-bm-Wv sN-øp-∂Xv. Hm-tcm A-©p-sk-‚p-I-fm-bn Xn-cn-®v hn-hn-[ k-`-I-fp-sS t]cn¬ I-√-d-Iƒ ]-Wn-Xn-´p-≠v. I√-d-I-ƒ ÿm-]n-®n-cn-°p∂ ÿ-e-Øn-\v Xm-sg sh-≈s°-´v B-b-Xn-\m¬ ar-X-i-co-c߃ A-gp-In am-en-\yw I-e¿-∂ P-ew k-ao-] In-W-dp-I-fn-te-°v hym-]n-°p-sa-∂pw \n-c-h-[n k-`Iƒ Iq-´-am-bn kw-kv-Im-cw \-SØp-∂-Xp-aq-ew tcm-Km-Wp-°fpw a-‰pw ]-I-cm≥ Im-c-W-am-hpsa-∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

B-`y-´-c h-Ip-¸n-sâ \o-¡w cm-jv-{So-b-¡mÀ k-aq-l-t¯m-Sv {]-Xn-_-²-X-bp-Å-h-cm-h-Ww: sI Fw am-Wn {]-Xn-tj-[mÀ-lw: F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. B-e-∏p-g: tI-c-fw Xo-{h-hm-ZØn-s‚ \-gv-k-dn-bm-sW-∂ kwL-]c - n-hm¿ {]-Nm-cW - w km-[q-Icn-°m-\p-≈ tI-c-f A-`y-¥-c hIp-∏n-s‚ \o-°w {]-Xn-tj-[m-¿l-hpw Zq-c-hym-]-I-am-b {]-Xy-mLm-X-߃ £-Wn-®p h-cp-Ø-p∂-Xp-am-sW-∂v F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn \-hm-kv F-®v ]m-\q-¿ ]-d™ p. A-∂-hpw hn-Zym-`ym-k-hpw In-S∏m-S-hpw hn-Zq-c-kz-]v-\-am-bn \-cI-Po-hn-Xw \-bn-°p-∂ a-lm-`q-cn]-£Ø - p \n-∂pw Ip-d® - p A-\mY Ip-™p-ß-sf G-s‰-Sp-Øp DØ-a ]u-cc - m-bn hm¿-sØ-Sp-°m-

l-cn-∏m-Sv: Im-bw-Ip-fw Xm-]-\ne-b-Øn-se H-cp bq-\n-‰n-ep-≠mb X-I-cm-dv aq-ew ssh-Zyp-Xn D¬∏m-Z-\w X-S- -s∏-´-Xv ]-cn-tim[n-°m≥ hn-Z-Kv-[-kw-L-sa-Øn. _p-[-\m-gv-N-bm-Wv X-I-cm-dv Is≠-Øn-b-Xv. H-dn-Pn-\¬ F-Iyp]v-sa‚ v am-\p-^m-Iv-tN-gv-kv (H.C.-Fw), _n.F-®v.C.F¬, F≥.Sn.]n.kn-bp-sS U¬-ln Hm-

^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-se D-tZym-K-ÿ¿ kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂p. 150 sa-Km-hm-´v Kym-kv S¿ss_-\n-em-Wv X-I-cm-dp-≠m-bXv. 1999em-Wv \n-e-bw {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®-Xv. b-{¥-ß-fp-sS Im-e-∏-g-°-am-tWm X-I-cm-dn-\v ]n-∂n-se-∂pw ]-cn-tim-[n-°p∂p-≠v.

Pn-Ãm-X-e A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww \m-sf C-Sp-°n : k-a-{K ]-®-°-dn Irjn hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bp-≈ Pn-√m-X-e A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww \m-sf cm-hn-se 11\v s\-Sp-¶-≠w ]-©m-b-Øv Su¨lm-fn¬ \-S-°pw. tPm-bn-kv tPm¿-Pv Fw.]n. A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. sI sI P-bN-{μ≥ Fw.F¬.F. A-[y-£X h-ln-°pw. tbm-K-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\w Pn-√ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Sn tXm-a-kv \n¿-hln-°pw. Fw.F¬.F-am-cm-b tdm-jn A-K-Ãn≥, C F-kv _nPn-tamƒ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-kmcn°pw. k-a-{K ]-®-°-dn hn-I-k\ ]-≤-Xn-bn¬ an-I-® {]-h¿-Ø\w Im-gv-N-h-® hn-Zym-e-b-߃, A-[ym-]-I¿, hn-Zym¿-Yn-Iƒ, I¿-j-I¿, ¢-Ã-dp-Iƒ, ÿm-]-\߃, Ir-jn h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ¿ F-∂n-h¿-°m-Wv A-hm¿Uv \¬-Ip-∂-Xv.

am-ÿ ^u-t≠-j≥ G-¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Y-a ]p-c-kv-Im-cw kn.]n.sF. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw Sn sP B-©-tem-kn-\p k-Ωm-\n-®-ti-jw [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn kwkm-cn-°p∂p B-e-∏p-g: cm-jv-{So-b-°m¿ kaq-l-tØm-Sv {]-Xn-_-‘-X-bp≈-h-cm-h-W-sa-∂v [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn ]-d-™p. ap-kv enw-eo-Kv t\-Xm-hm-bm-cp-∂ A_v-Zp- -emw am-Ã-dp-sS kv-a-cWm¿-Yw am-ÿ ^u-t≠-j≥ G-¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Y-a ]p-c-kvIm-cw kn.]n.sF. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ Aw-Kw Sn sP B©-tem-kn-\v k-Ωm-\n-®-ti-jw kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. {]-Xn-Iq-e-am-b Po-hn-X km-

l-N-cy-ß-tfm-Sv ]-S-s]m-cp-Xnbm-Wv B-©-tem-kv s]m-Xp-cwK-Øv h-f¿-∂-Xv. Po-hn-X-Øn-epS-\o-fw em-fn-Xy-hpw k-Xy-k‘-X-bpw ]p-e¿-Øp-∂-Xn-epw B-©-tem-kv am-Xr-I-bm-sb-∂v sI Fw am-Wn ]-d-™p. N-S-ßn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-Xn-`m-l-cn A-[y-£-X hln-®p. {]-^. Fw sI km-\p apJym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. ap≥ Fw.F¬.F-am-cm-b hn Zn-\-I-c≥, A-Uz. Un kp-K-X≥, sI sI jm-Pp, Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v

F F jp-°q¿ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p. \-ko¿ k-emw kzm-K-X-hpw A-Uz. {]-Zo-]v Iq-´m-e \-μn-bpw ]-d-™p. kn cm-[m-Ir-jv-W≥, sI a-tl-iz-cn-b-Ω, tZ-h-Z-Øv Pn ]p-d-°m-Sv, A-Uz. kn F-kv kp-Pm-X, jm-\n-tamƒ D-kv-am≥ F-∂n-h-sc N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn F Fw \-ko¿, hn kn {^m≥-kn-kv, sIm-´m-cw DÆn-Ir-jv-W≥, {]^. A-º-e-∏pg tKm-]-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sh-Åm-cw-Ip-¶n km-aq-ln-Ihn-cp² i-eywIp-a-fn: sh-≈m-cw-Ip-∂n¬ kmaq-ln-I hn-cp-≤ i-eyw cq-£-ambn. \m-´p-Im-cp-sS Ip-Sn-sh-≈ t{im-X- m-b Ip-g¬-°n-W¿ \in-∏n-®p. Ip-a-fn ]-©m-b-Ønse No-\n-°p-g-`m-K-Øm-Wv kmaq-lnIhn-cp-≤-cp-sS i-eyw cq£-am-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-bn-em-Wv \m¬-∏-Xv ho-´p-Im¿ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn B-{ibn-°p-∂ Ip-g¬-°n-W¿ \-in∏n-®-Xv. sh-≈w F-Sp-°p-∂-Xn\m-bn Ip-g¬-°n-W-dn-\p-≈n¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ tam-t´m-dpw ss-

]-∏pw A-dp-Øv am-‰n-b \n-e-bnem-Wv. tam-t´m-dpw ss]-∏p-I-fpw Chn-sS \n-∂pw \-„-s∏-´ A-hÿ-bn-epw tlm-kp-Iƒ sh-´n\p-dp-°n-b \n-e-bn-ep-am-Wv. IqSm-sX Ip-g¬-°n-W-dn-\p-≈n-te°v I-√p-I-fpw a-Æpw C-´v D-]tbm-K iq-\y-am-°n-bn-cn-°p-Ibm-Wv. I-gn-™ G-Xm-\pw Zn-hk-ß-fm-bn C-hn-sS km-aq-lnI hn-cp-≤-cp-sS i-eyw cq-£-amsW-∂v Im-Wn-®v \m-´p-Im¿ Ip-afn t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c; H-cmÄ A-d-Ìn D-∏p-X-d: -Hm-]td-j≥ Ip-t_-cbn¬ D-∏p-X-d-bn¬ H-cmƒ A-d-kv‰n-¬. D-∏p-X-d tdm-b¬ hn-j≥ Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰v Po-h-\-°m-c-\mb Ip-f-Øp-¶¬ sd-\n≥ B-Wv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. a-s‰m-cp {]-Xn apØp-am-°p-gn-bn¬ kn-_n H-fn-hn-em-Wv.

hne-¡v ew-Ln-¨p aÂ-ky-_Ô-\w-; {]-Xn-tj-[w i-à-amhp¶p B-e-∏p-g: t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[\w B-cw-`n-°m≥ Zn-\-߃-am{Xw _m-°n-\n¬-°p-tºmƒ hne-°v ew-Ln-®p b-{¥-h¬-Ir-X t_m-´p-Iƒ Xo-c-°-S-en¬ \-SØp-∂ a¬-ky-_-‘-\w {]-Xntj-[-Øn-\v Im-c-W-am-hp-∂p. C.F-kv.sF, hm-S-bv-°¬, Be-∏p-g _o-®v, ]p-∂-{] F-∂n Xoc-I-S-en-em-Wv hym-]-I a¬-ky_-‘-\w \-S-°p-∂-Xv. I-gn-™ c-≠p-Zn-h-k-am-bn I-S¬-t£m-`w Im-c-Ww ]-c-ºcm-K-X a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°v h-≈-an-d-°m≥ I-gn-™ncp-∂n-√. C-Xn-\p a-d-]-‰n-bm-Wv

\p-≈ a-l-Øm-b {i-a-sØ F√m-Im-eØ - pw tI-cf - Ø - n-se s]m-Xp-ka - q-lw k-lm-bn-®n-´p-≠v. Cu ]p-Wy-{]-h¿-Øn-sb sIm-Spw-Ip-‰-Ir-Xy-am-b a-\p-jy-I-SØm-bn I-s≠-Øn-b tI-c-f-Ønse B-`y-¥-c h-Ip-∏n-s‚ \-S-]Sn ]-cn-jv-Ir-X k-aq-l-Øn-\p A]-am-\-am-Wv. H-cp k-ap-Zm-b-sØ ap-gp-h≥ kw-i-b-Øn-s‚ ap-\bn¬ \n-dp-Øn I-S-∂m-{I-an-°m≥ H-cp Un.Pn.-]n-°v \-¬-In-bn´p-≈ Iz-t´-j≥ F-{X-bpw th-Kw ]n≥-h-en-°m-≥ B-`y-¥-c a-{¥nbpw ap-Jy-a-{¥n-bpw X-øm-dm-hWsa∂pw At±lw ]d-™p.

F³.Sn.]n.kn-bn hn-Z-Kv-[ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n

Iƒ-°v _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂ Xc-Øn-ep-am-Wv hm-l-\-߃ kq£n-®n-cp-∂-Xv. \n-c-h-[n X-h-W ap-∂-dn-bn-∏v sIm-Sp-Øn-´pw t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n-®n-´pw {]-tbm-P-\-ap-≠m-hm-Ø km-l-N-cyØn-em-Wv hym-gm-gv-N cm-hn-se 10 a-Wn-tbm-sS \-K-c-k-`m A-[nIr-X¿ hm-l-\-߃ N-ß-e-bpw Xm-gp-an-´v ]q-´n-b-Xv. Nn-e¿ hm-l-\-߃ Xn-cn-sI F-Sp-°m≥ F-Øn-b-tXm-sS \K-c-k-` C-h-cn¬ \n-∂pw \q-dv cq]m ho-Xw ]n-g Cu-Sm-°p-I-bpw Cu ÿ-e-Øv hm-l-\-߃ kq- sNß-∂q¿ \K-c-k`m _kvÃm≥Un¬ A\-[n-Ir-X-ambn £n-°-cp-sX-∂v ap-∂-dn-bn-∏v ]m¿°v sNbvX Ccp-N-{I-hm-l-\-߃ \K-c-k` Nß-e-bn´v \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. ]q´nb \ne-bn¬

b-{¥-h¬-Ir-X t_m-´p-Iƒ Xoc-Øn-\-Sp-Øm-bp-≈ I-S¬-`m-KØv a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂Xv. 12 t\m-´n-°¬ ssa-en-\-∏p-dtØ-°m-Wv b-{¥-h¬-Ir-X t_-m-´p-Iƒ°v a¬-ky-_-‘-\Øn-\v A-\p-a-Xn-bp-≈-Xv. F-∂m¬, Cu ]-cn-[n-ew-Ln®p Xo-c-Øn-\-Sp-Øm-bn s]m¥≥-h-e-Iƒ D-]-tbm-Kn-®p \-SØp-∂ a¬-ky-_-‘-\w ]-c-ºcm-K-X a¬-ky-sXm-gn-em-fn-I-fpsS D-]-Po-h-\-Øn-\p {]-Xn-k‘n-Xo¿-°p-sa-∂v B-i-¶-bp≠v Ch¿°v. I-S-en-s‚ A-Sn-Ø´v ap-X¬ ap-I-f-‰w-h-sc D-b¿-∂p

\n¬-°p-∂ s]m-¥≥-h-e-I-fn¬ ao≥-Ip-™p-ß-f-S-°w s]-Spsa-∂p-≈-Xv sIm-≠v a¬-ky-kº-Øv K-Wy-am-bn Ip-d-bm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂v hn-Z-Kv-Z¿ ]-dbp-∂p. a¬-ky-sXm-gn-em-fn-Iƒ A[n-Ir-X-sc hn-h-c-a-dn-bn-®m¬ h∂p-t\m-°n a-S-ßn-t∏m-hp-sa-∂√m-sX XpS¿ \-S-]-Sn-sbm-∂pw D≠m-hmdn-s√-∂v a¬-ky-sXm-gnem-fn-Iƒ ]-d-bp-∂p. I-gn-™ h¿-jw C-Ø-cw a¬-ky-_-‘\-sØ Xp-S¿-∂p t_m-´v Po-h-\°m-cpw a¬-ky-sXm-gn-em-fn-Ifpw G-‰p-ap-´n-bn-cp-∂p.

tX-¡-Sn-bn-se Øew A-f-¡m-s\-¯n-b X-an-gv\m-Sv kw-L-s¯ X-S-ªpIp-a-fn: ap-√-s∏-cn-bm¿ ]m-´-°cm¿ {]-Im-c-ap-≈ ÿew A-f∂p-Xn-cn-°m≥ F-Øn-b X-an-gv\m-Sv D-tZym-K-ÿsc tI-c-f h\w h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ X-S-™v a-S-°n-b-b-®p. tX-°-Sn-bn¬ Xan-gv-\m-Sv ]n.U-ªyp.Un. Izm¿-t´gv-kv ÿn-Xn sN-øp-∂ {]-tZ-iw ap-X¬ k¿-th B-cw-`n-°m-\m-

Wv X-an-gv-\m-Sv D-tZym-K-kv-Y¿ FØn-b-Xv. F-∂m¬ B-h-iy-am-b tc-J-I-fn-s√-∂ Im-c-Ww Nq-≠n°m-´n-bm-Wv C-h-sc X-S-™-Xv. X-an-gv-\m-Sv s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\o-b¿ am-[-hs‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-L-am-Wv ÿe-Øv FØn-b-Xv. B-\-h-®m-en¬ hm-l-

\ ]m¿-°nMn-\p-≈ \n¿-am-W tPm-en B-cw-`n-®-tXm-sS X-S-khp-am-bn X-an-gv-\m-Sv s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v F-Øn-bn-cp-∂p. AW-s°-´n-s‚ hr-jv-Sn {]-tZ-i-ambn 8000 G-°¿ kv-Y-e-ap-s≠∂pw B-\-h-®m¬ C-Xn¬ Dƒs∏-Sp-∂ {]-tZ-i-am-sW-∂p-am-bncp-∂p X-an-gv-\m-Sn-s‚ hm-Zw.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

Adnbn-¸pIÄ

hm-bv-]m- X-«n-¸n-eqsS hm-l\w- ]n-Sn-s¨Sp-¯p; Po-hn-Xw h-gn-ap-«n bp-hmhpw Ip-Spw-_hpw

Xm-Â-¡m-en-I A-[ym-]-I \n-b-a-\wsXm-Sp-]p-g: aq-e-a-‰w- K-h. shmt°-j-W¬- l-b¿ -sk-°≥-Udn- kv-Iq-fn¬- shm-t°-j-\¬l-b¿- sk-°≥-U-dn- hn-`m-KØn¬- t\m-¨- shm-t°-j-\¬So-®¿- (am-Ø-am-‰n-Iv-kv- Pq-\nb¿)- X-kv-Xn-I-bn-te-°v- Xm¬°m-en-I A-[ym-]-I-sc \n-b-an°pw.--- C-Xn-te-°p-≈ C‚¿-hyqH-º-Xn-\v- ]-I¬- 11\v- kv-IqƒHm-^n-kn¬- \-S-Øp-w-.Xm¬--∏cyap-≈ tbm-Ky-cm-b D-tZym-Km¿Yn-Iƒ- A- ¬- k¿-´n-^n-°-‰-Ifp-am-bn- F-Ø-W-sa-∂v- {]n≥kn-∏¬- A-dn-bn-®p.---

ku-P-\y- a-®p- ]-cn-tim-[-\m Iym-w]v

am-¶p-fw: am-¶p-fw Ir-jn-`-h-t‚bpw tI-c-fm A-{Kn-Iƒ-®-d¬ U-h-e-]v-sa‚ v skm-ssk‰n(Im-Uv-kv)bp-tS-bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y aÆp-]-cn-tim-[-\m Iym-w]v 12\p \-S-°pw.--Ir-jn-`-h-s‚ samss_¬ bq-\n-‰m-Wv a-Æp-]-cntim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. a-- -Æv ]-cntim-[n-°m≥ Xm-¬∏-cy-ap-f-f I¿-j-I¿ \n¿-t±-in-°-s∏-´ coXn-bn¬ a-Æp-ti-J-cn-°-Ww. -Xm-¬∏-cy-ap-f-f-h¿ Ir-jn-`-h-\ntem, Im-Uv-kn-tem t]-cv c-Pnÿ sN-ø-W-sa-∂v kw-Lm-SI¿ A-dn-bn-®p.--t^-m-¨˛9961150018

tNÀ-¯-e-bp-sS ]-Sn-ªm-d³ `m-K-§-fn I-S-em-{I-a-Ww cq-£w tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e-bp-sS ]Sn-™m-d≥ `m-K-ß-fn¬ I-S-em{I-a-Ww i-‡n {]m-]n-°p-∂p. A¿-Øp-¶¬, B-bn-cw-ssX, ssX-°¬ `m-K-ß-fn-em-Wv I-S-em{I-a-Ww i-‡n-s∏-´-Xv. I-S¬ `nØn X-I¿-∂ ÿ-e-ß-fn-em-Wv Hcp In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ I-S¬ I-b-‰w. C-Xp-aq-ew A-t©m-fw sX-ßp-Iƒ I-S-]p-g-In ho-Wp. Im-e-h¿-jw i-‡n-s∏-Sp-∂-tXmsS ho-Sp-Iƒ-°v \m-i-\-„w D-≠mIp-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv \m-´pIm¿. C-tXm-sS Nm-°p-I-fn¬ aW¬ \n-d-®v I-S¬ `n-Øn C-√mØ ÿ-e-Øv kw-c-£-Ww G¿s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv {]-tZ-i-hm-knIƒ. A¿-Øp-¶¬ ^n-jv em‚n-\v k-ao-]-ap-≈ c-≠p ]p-en-ap-´p-I-fpsS \n¿-am-W-Øn-ep-≠m-b A-imkv-{Xn-b-am-b co-Xn-bm-Wv C-t∏mg-sØ I-S¬ I-b-‰-Øn-\v Im-c-Wsa-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ ]-d-bp∂p. ]p-en-ap-´n-s‚ \n¿-am-W-Ønep-≠m-b A-]m-I-X Nq-≠n-Im-´n I-gn-™ am-kw A¿-Øp-¶¬ lm¿-_¿ \m-´p-Im¿ D-]-tcm-[n-®n-cp∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Pn-√m-I-fŒ-dpw, Fw.--]n-bpw ÿ-ew k-μ¿in-°p-I-bpw th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm-≈m-sa-∂v hm-Kv-Zm-\w \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw A-[n-Imcn-Iƒ Xn-cn-™p t\m-°n-bn-´ns√-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn.

A-gn-a-Xn;- \m-«p-ImÀtdm-Uv \nÀ-am-Ww X-S-ªphm-K-a¨-: D-fp-∏q-Wn-˛ aq-∂p-I√v-˛ tIm-´-a-e tdm-Uv \n¿-am-WØn¬ A-gn-a-Xn \-S-s∂-∂v Btcm-]n-®v \m-´p-Im¿ tPm-en X-Sk-s∏-Sp-Øn. C-∂-se cm-hn-sebm-Wv I-Ωn-‰n-°m-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ \m-´p-Im¿ cw-K-sØØn-bX - v. Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kw Fw Sn tXm-ak - m-Wv tdm-Uv \n¿am-W-Øn-\p ^-≠v A-\p-h-Zn-®Xv. F-∂m¬ \n¿-am-Ww B-cw-`n®-Xp ap-X¬ {I-at- °-Sv \-S∂ - X - mbn B-tcm-]-W-ap-b¿-∂p. hn-kvXr-Xn Ip-d® - v tdm-Uv \n¿-an-°p-Ibpw Ir-Xy-am-b A-fh - n¬ sa-‰¬ tN¿-°m-sX-bp-w Sm-dn-Mv \-SØ - nXp-Sß - n-b ]-cm-Xn-If - m-Wp D-b¿∂-Xv. I-gn-™ Zn-hk - a - p-≠m-b ag-bn¬ Sm-dn-Mv X-I¿ - ∂ - p. th-\¬°m-e-Øv \n¿-am-Ww \-S-ØmsX Im-e-h¿-j-Øn--\p Zn-h-k߃-°p ap-ºv tP-me - n Xp-Sß - n-bXpw X-´n-∏v \-S-Øm-\m-sW-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p.

Gjy≥- kv-Iqƒ- AXv-e‰n-Iv- ao-‰n¬- kz¿-WsaU¬- t\Sn-b Sn- Fkv- Bcy-°v- _m-ekw-LwIcn-aÆq¿- hn-t√Pv- IΩn-‰n-bp-sS D]lm-cw- {]-^.- tPm-k^v- AKkv-‰n≥- k-Ωm-\n°p-∂p-

sXm-Sp-]p-g: ]-d-™p-d-∏n-® hyh-ÿ-bv-°v hn-cp-≤-am-bn hm-bv]m Xp-I-bp-sS Xn-cn-®-S-hv X-hW Ip-d-bv-°p-I-bpw X-h-W ap-Sßn-b-Xn-s‚ t]-cn¬ hm-l-\w ]n-Sn-s®-Sp-°p-I-bpw sN-bv-X-Xmbn ]-cm-Xn. Ip-a-fn A-a-cm-h-Xn ]-Sn-™m-td-∏-d-ºn¬ sUm-an-\nIv tPm-k-^m-Wv Sm-‰m tam-t´-gvkn-s\-Xn-sc hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ B-tcm-]-Ww D-∂-bn-®Xv. Sm-‰m-bp-sS F¬.-]n.-sI. 909 F-∂ Sn-∏¿ tem-dn _p-°v sN-bvX-t∏mƒ hm-bv-]-Øp-I A-dp-]Xv X-h-W-I-fm-bn A-S-®p-Xo¿Øm¬ a-Xn F-∂v sk-bn¬-kv

F-Iv-kn-Iyq-´o-hv ]-d-s™-¶nepw kn kn Nm¿-´n¬ 48 X-h-WIƒ am-{X-am-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. hm-l-\-hn-e-bn-epƒ-∏-sS c≠p e-£-tØm-fw cq-] A-[n-Iam-bn Cu-Sm-°p-I-bpw sN-bv-Xp. h-≠n _p-°p sN-øm-s\-Øn-bt∏mƒ 9,20,00 am-bn-cp-∂p hn-e. 2e-£w cq-] \¬-In _p-°p sNbv-Xp. ]n-∂o-Sp hm-l-\ hm-bv-] X-c-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ A-Xn-s‚ hn-e 10,55,000 am-°n D-b¿-Øn. C-Xp-aq-ew Xn-cn-®-S-hn-s‚ {]-Xnam-k X-h-W A-[n-I-cn-°p-Ibpw X-h-W-Iƒ ap-S-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. ap-ºp ]-d-™-Xp {]-

]«m-¸-I PzÃ-dn-bn \n¶v bp-h-XnIÄ aq-¶-c e-£-¯n-sâ kzÀ-Ww I-hÀ-¶p A-Sn-am-en: ]-´m-∏-I¬ Su¨ a[y-Øn-se Pz-√-dn-bn¬ \n-∂pw aq-∂-c e-£-Øn-s‚ kz¿-Æw Ih¿-∂p. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-\n-Ifm-b aq-h¿-kw-LamWv tam-jWw \-S-Øn-b-Xv. A-Sn-am-en SuWn¬ tZ-io-b-]m-X-bn¬ F-kv._n-.Sn. _m-¶n-\p k-ao-]w {]-h¿Øn-°p-∂ Pz-√-dn-bn¬ \n-∂p-amWv 116 {Kmw Xq-°w h-cp-∂ H≥]-Xp kz¿-Æ h-f-Iƒ I-h¿-∂Xv. _p-[-\m-gv-N ssh-In-´v aq-∂-ctbm-tS-bm-Wv kw-`-hw. tam-„m-°-fp-sS Zr-iy-߃ Pz-√-dn-bn-se kn-.kn. Sn-hn-bn¬ Ip-Sp-ßn-bn-´p-≠v. kw-`-h-Øn¬ A-Sn-am-en t]m-en-kv tI-sk-Sp-

Øv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. aq∂-c-tbm-sS I-S-bn-se-Øn-b aq∂p kv-{Xo-I-fm-Wv tam-j-Ww \S-Øn-b-Xv. X-an-gv kw-km-cn-°p∂ aq-°p-Øn A-Wn-™ G-ItZ-iw 40\p 50\p C-S-bn¬ {]m-bap-≈ kv-{Xo-I-fm-Wv tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. h-f-I-fp-sS hn-`m-KØn-se-Øn-b aq-h¿ kw-Lw hnhn-[ ^m-j-\p-Iƒ ]-cn-tim-[n®p. C-Xn-\n-sS a-s‰m-cp tam-U-enep-≈ h-f-I-sf-Sp-°m≥ sk-bn¬-kv-am≥ Xn-cn-™ k-a-b-Øv H≥-]-Xp h-f-Iƒ h-kv-{X-Øn-\p≈n-te-°v am-‰n tam-j-Ww \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ssI-Iƒ-°v ]m-I-am- kn-.kn. Sn-hn-bn¬ ]Xn™ tam-„m-°-fp-sS Zriyw

P-\-tk-h-\-¯n-sâ \q-X-\ h-gn-bn ss\kn sUman\n-Iv sXm-Sp-]p-g: ]-©m-b-Øw-Ksa-∂ \n-e-bn¬ e-`n-® th-X\w kz-cp-°q-´n \n¿-[-\ Ip-Spw_-Øn-\v ho-Sp \n¿-an-®p \¬In a-™-≈q¿ ]-©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚pw H-∂mw hm¿Uw-K-hp-am-b ss\-kn sUm-an\n-Iv \q-X-\ tk-h-\ ]m-X Xpd-∂p. a-- -™-≈q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂-t∏mƒ `-h\ \n¿-am-W ]-≤-Xn-bn¬ At]-£-bp-am-sb-Øn-b Xm-Wn°p-t∂¬ ]-tc-X-\m-b am-Wnbp-sS `m-cy ta-cn-°v ]-´-bw e`n-°m-Ø aq-∂p sk‚ v `q-an-bn¬ ho-Sv \n¿-an-°p-∂-Xn-\v klm-bw A-\p-h-Zn-°m≥ \n-b-aX-S-k-ap-≠m-bn-cp-∂p. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ tPm-en-sN-bv-Xpw Iq-en-∏-WnsN-bv-Xpw e-`n-°p-∂ Xp-Nv-Oam-b th-X-\w sIm-≠v ssZ-\wZn-\m-h-iy-߃ \n-d-th-‰m≥ t]m-epw C-h¿-°v km-[n-°pam-bn-cp-∂n-√.-- C-Xp a-\-kn-em°n-b ss\-kn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v, ]-©m-b-Øw-Kw, kl-I-c-W _m-¶v `-c-W-k-an-Xn-

ss\-kn \n¿-an-®p \¬-Ip-∂ hoSv bw-Kw, a¿-®‚ v-kv A-tkm-kntb-j≥ h-\n-Xm hn-`m-Kw {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-I-fn¬ {]h¿-Øn-®-t∏mƒ e-`n-® i-º-fhpw a-‰v B-\p-Iq-ey-ß-fpw D-]tbm-Kn-®v ta-cn-°v ho-Sp \n¿-an®p \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. {]-kn-U‚m-bn-cp∂ ]-Xn-\m-ep am-k-sØ i-ºf-hpw A-Xn-\p ap-ºpw ti-jhp-ap-≈ ]-©m-b-Øw-K-Øns‚ B-\p-Iq-ey-ß-fpw _m-¶v `-c-W-k-an-Xn-bw-Kw F-∂ \ne-bn-se \m-e-c-h¿-j-sØ kn-

‰n-Mv ^o B-\q-Ip-ey-ß-fpw Iq-´n-t®¿-Øm-Wv ho-Sv \n¿-amWw B-cw-`n-®-Xv. ho-Sn-s‚ \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bm-°n Cu am-kw X-s∂ ho-Sv ta-cn-°v ssI-am-dm-\m-Ipsa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv ss\kn.--- tIm¨-{K-kp-Im-cn-bm-bncp-∂ ss\-kn ]m¿-´n-bp-am-bp≠m-b A-`n-{]m-b hy-Xym-ksØ Xp-S¿-∂v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ÿm-\-hpw ]-©m-bØw-K-Xz-hpw t\-c-sØ cm-Pnh-®n-cp-∂p.

b h-f-Iƒ e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ kw-Lw a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. 13 an-\n-t´m-fw C-h¿ Pz-√-dn-bn¬ Nn-e-h-gn-®-Xm-bn I-S-bp-S-a ]-d™p. ssh-In-´v Pz-√-dn A-S-® ti-jw tÃm-°n¬ Ip-d-hv I-≠tXm-tS-bm-Wv tam-j-W hn-h-cw A-dn-™-Xv. Xp-S¿-∂v kn-.kn-. Snhn Zr-iy-߃ ]-cn-tim-[n-®-tXm-sS tam-j-W Zr-iy-߃ hy-‡am-bn. A-Sn-am-en t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-bn-®p. t]m-en-kv SuWn-epw ]-cn-k-c-ß-fn-epw ]-cntim-[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw tam„m-°-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. Zriy-߃ t]m-en-kn-\p ssI-amdn.--

G-e-∏m-d: dm-¶v tPXmhv sI hn kn-\n-tamƒ-°v kz-¥-am-bn ho-Sv \n¿-an-®p-\¬-In G-e-∏m-d imtew am¿-tØm-Ωm Cw-•o-jv aoUn-bw kv-Iqƒ am-Xr-I-bm-bn. tI-c-f bq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS 2012-˛13se ln-μn {]-th-iv ]-co-£bn¬ H-∂mw dm-¶pw I-gn-™-h¿j-sØ ln-μn `q-j≥ ]-co-£bn¬ aq-∂mw dm-¶pw t\-Sn-b D∏p-X-d X-hm-c-W kz-tZ-in-\n kn\n-tamƒ-°m-Wv kv-Iqƒ A-[nIr-X-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-`ypZ-b-Imw-£n-I-fpw tN¿-∂v ho-Sv \n¿-an-®p-\¬-In-b-Xv.---

]p-dw-t]m-°v `q-an-bn¬ a¨I-´-sIm-≠v sI-´n-a-d-®v πm-Ãn-Iv jo-‰p-sIm-≠v ta¬-°q-c-bn-´ IpSn-en¬ a-sÆ-Æ-hn-f-°n-s‚ {]Im-i-Øn-en-cp-∂v ]Tn-®v dm-¶v t\-Sn-b kn-\n-tam-fp-sS Po-hn-Xkm-l-N-cyw tI-´-dn-™m-Wv kvIqƒ A-[n-Ir-X¿ k-lm-b-l-kvX-hp-am-bn F-Øn-b-Xv. aq-∂psk‚ v ÿ-ew hm-ßn A-Xn¬ A-©p-e-£-tØm-fw cq-] sN-ehn¬ aq-∂p-ap-dn ho-Spw \n¿-an-®p\¬-In-bm-Wv kn-\n-tamƒ-°v dm¶n-s‚ D-]-lm-cw k-Ωm-\n-®-Xv.--kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. t--- Pm-

h-S-t»-cn°-c C-S-Ø-d-ap°n¬ Sn-∏¿ temdn \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn-™ \n-ebn¬

h-S-t»cn°-c: a°v Ib-‰n h-∂ Sn-∏¿ temdn \n-b-{¥-Ww hn-´v adn™p. I-Æ-¥m\-Øv {I-j¿ bq-\n‰n¬ \n∂pw a-°v Ib-‰n h∂ Sn-∏-dm-Wv C∂-se D®-°v c≠-c-tbmsS C-S-Ø-d-ap°n¬ h®v \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™-Xv. ss{U-h¿ Dƒ-∏-sS tem-dnbn¬ D-≠m-bn-cp∂ aq-∂p-t]-cpw ]-cn°p-Iƒ C-√m-sX c-£-s]-´p. A]-I-S-sØ-Xp-S¿-∂v \m-´p-Im-¿ tdm-Uv D-]-tcm-[n-°m≥ {i-an-®-

Ip-a-fn: Su-Wn¬ tdm-Uv ho-XnIq-´n-∏-Wn-bp-∂ tPm-en-I-fn-se {I-a-t°-Sv kw-_-‘n-®v A-t\zjn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´pIm-cpw hym-]m-cn-I-fpw tN¿-∂v tZ-io-b-]m-X D-tZym-K-ÿ-s\ XS-™p-h-®p. \m-´p-Im-cp-sS {]-Xntj-[-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ GXm-\pw Zn-h-k-ß-fm-b tZ-io-b]m-X-bp-sS ]-Wn-Iƒ I-cm-dp-Imc≥ \n¿-Øn-h-®n-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. C-°m-cyw A-t\z-jn-°p-∂Xn-\m-Wv tZ-io-b-]m-X A-[n-IrX¿ Ip-a-fn-bn-se-Øn-b-Xv. CtXm-sS Ip-f-Øp-]m-e-Øp-hym]m-cn-I-fpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v tZ-io-bm-]m-X \n¿-am-W-Øn-\v ta¬-t\m-´w h-ln-°p-∂ A-knkv-‰‚ v F-Iv-kn-Iy-´o-hv F≥-Pn\n-b-sd X-S-™-Xv. kw-`-hw A-dn-™v ÿ-esØ-Øn-b Fw.-F¬.-F-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ ]n-.U-ªyq.-Un. d-Ãv lu-kn¬ \-S-∂ N¿-®-bn-

`o-j-Wn-bm-bn h³ a-cw; `oXn-tbmsS A¦Whm-Sn Po-h\¡mcpw Ip-«n-Ifpw h-Æ-∏p-dw: ]-©m-b-Øv h-f-∏n¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ A-¶-W-hmSn-bn-se A-[ym-]-I-cpw Ip-´n-Ifpw B-i-¶-bn¬. A --- -¶-W-hm-Sn°p ap-I-fn-te-°p Nm-™p-\n¬°p-∂ a-c-hpw F-t∏mƒ th-Wsa-¶n-epw ho-gm-hp-∂ a-‰p a-c-ßfp-am-Wv C-h-sc `o-Xn-bn-em-°p∂-Xv. 25Hm-fw Ip-´n-I-fpw C-h-sc ]Tn-∏n-°p-∂ A-[ym-]-I-cp-amWv B-i-¶-sbm-gn-bm-sX A-¶W-hm-Sn-bn-¬ I-gn-bp-∂-Xv.--sI-´n-S-tØm-Sv tN¿-∂p-≈ c≠p tX-°p-a-c-߃ sI-´n-S-Øn\p ap-I-fn-te-°m-Wv a-dn-™p-hoW-Xv. A-h-[n-°m-e-am-b-Xn-\mem-Wv A-]-I-Sw H-gn-hm-b-Xv. H .--- cp a-cw C-t∏m-gpw sI-´n-S-Øn-\p ap-I-fn-te-°p a-dn-™p-\n¬-°p-

I-bm-Wv. A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-emb \n-c-h-[n a-c-߃ C-Xn-\p Np‰p-ap-≠v. C-Xp-aq-ew Ip-´n-Iƒ-°v ]p-d-Øn-d-ßm-t\m I-fn-°m-t\m I-gn-bp-∂n-√. a-dn-™p-ho-W tX°p-a-c-Øn-s‚ I-j-W-߃ apdn-®p-sIm-≠p-t]m-hp-∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p. ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-t\m-Sv tN¿-∂p \n¬-°p-∂ A-¶-W-hm-Sn-bp-sS Zp-c-h-ÿ-bvs°-Xn-sc A-[n-Ir-X¿ I-Æ-S-bv°p-I-bm-Wv.

h-\n-Xm-th-Zn hmÀ-jn-Iw sXm-Sp-]p-g: Im-™n-c-a-‰w {Kmao-W hm-b-\-im-e h-\n-Xm-th-Zn hm¿-jn-Iw Xm-eq-°v sse-{_-dn Iu-s¨-kn¬ kw-Kw a-dn-bm-Ω s_-∂n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

D-¸p-X-d ]-©m-b-¯v {]-kn-U-âv Xn-c-sª-Sp-¸v 10\v; Aw-K-§Ä-¡v tIm¬-{Kkv hn-¸v \Â-In-

_n-Pphns\ C-Sp-¡n tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-¡nsN-dp-tXm-Wn-: tkm-fm¿- tIkn¬ {]-Xn _n-Pp-cm-[m-Iy-jvW-s\ hym-gm-gv-N C-Sp-°n D-]t`m-Iv-Xy tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n. Im-‰m-Sn-b-{¥w ÿm-]n-®v \¬-Im-sa-∂ t]-cn¬ cm-Pm-°mSv kz-tZ-in-I-fm-b Pn-Ωn Ip-cy≥, _n-Pp sI tPm-k-^v F-∂n-h-cn¬ \n-∂pw ]-Xn-s\-´-c-e-£w cq] X-´n-sb-Sp-sØ-∂ tI-kn-emWv _n-Pp-hn-s\ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. tI-kn-se c≠mw {]-Xn-bm-b k-cn-X A-h-[n°v A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p.

B-\ C-S-ªX-v ]-cn-{`m-´n- ]c¯n \ C-St- ™m-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. sN-dp-h-√q¿ s\-Spw-Im-Sp-\n∂pw hn-c-t≠m-Sn-b B-\ I-Æn¬-I≠ - s - X-√mw \-in-∏n-®p. Ip-gnbn-te-Øv tPm¿-Pv sI im-ap-he - ns‚ Im¿-t∏m¿-®n¬ In-S∂ - Im¿ X-√n-X-I¿-Øp. tIm-Sp-Ip-f-™n I-Wn-bmw X-d-bn¬ tPm-k-^v tXm-an-s‚ ho-Sn-s‚ h-iØ - p-Iq-Sn Hm-Sn-b B-\ C-hc - p-sS I-°q-kns‚ kv-fm-_v X-I¿-Øv Ip-gn-bnte-°v ho-Wp. C-tXm-sS B-\b - psS a-kvX - I - Ø - n-\v ]-cn-t°-‰p.

C-Sp-°n: Hm-]-td-j≥ Ip-t_-cbp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cmƒ A-dkv-‰n¬. \-cn-b-ºm-d \m-Pn-b a≥kn-en¬ jq-°p-dm(40)Wv A-dkv-‰n-em-b-Xv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ c≠p hm-l-\-ß-fpw H-cp B¿.-kn. _p-°pw I-s≠-Sp-Øp. jp°q-dn¬ \n-∂p hm-ßn-b aq-∂pe-£w cq-]-bv-°v A-an-X ]-en-i Cu-Sm-°n-sb-∂ I-´-∏-\ kz-tZin tSm-Wn-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xpd-∂m-Wv \-S-]-Sn. F.--F-kv.s-- F. sk-_m-kv-‰y≥ tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.--

sa-∂pw Hm-S hr-Øn-bm°p-∂Xn-\v am≥-tlm-fp-Iƒ \n¿-an-°psa-∂pw tdm-Un-s‚ C-cp-h-i-ßfn-epw \-S-Øn-b Kp-W-\n-e-hm-can-√m-Ø tIm¨-{Io-‰v am-‰n ho≠pw tIm¨-{Io-‰v sN-øp-sa∂pw tZ-io-b-]m-X A-[n-Ir-X¿ D-d-∏p \¬-In. C-°m-cy-߃ A-Sn-b-¥c-ambn ]q¿-Øn-bm-°m-sa-∂ D-d-∏nem-Wv N¿-® A-h-km-\n-∏n-®-Xv. G-Xm-\pw am-kw ap-ºm-Wv tX\n-sIm-´m-c-°-c tZ-io-b-]m-X ho-Xn Iq-´-en-s‚ `m-K-am-bn \me-c tIm-Sn cq-]-bp-sS tPm-enIƒ Ip-a-fn-bn¬ B-cw-`n-®-Xv. F-∂m¬ Hm-S \n¿-am-W-Øn-t‚bpw t]-cn¬ h≥-{I-a-t°-Sm-Wv \-S-∂-Xv. ]-e-bn-S-Øpw Hm-S sNdp-Xm-b-Xpw B-gw Ip-d-™-Xpw tZ-io-b]m-X A-[n-Ir-X-cp-am-bn C F-kv _nPn-tamƒ Fw.a-g-bn¬ Su-Wn¬ sh-≈w I-bF¬.F-bp-sS a-[y-ÿ-X-bn¬ \m-´p-Im¿ N¿-® \-S-Øp∂p dm≥ C-S-bm-°n-bn-cp-∂p. C-Xn¬ hn-hn-[ cm-{„o-b ]m¿-´n {]- Øn-¬ ]m-In-bn-cn-°p-∂ X-d- s‚ t]-cn¬ I-gn-™ Zn-h-kw h¿-Ø-I-cpw hym-]m-cn-I-fpw ]- tbm-Sp-Iƒ am-‰n tIm¨-{Io-‰n¬ hym-]m-cn-Iƒ tZ-io-b-]m-X D-]s¶-Sp-Øp. \n-e-hn¬ ^p-Sv-]m- \n¿-an-® X-d-tbm-Sp-Iƒ ]m-Ip- tcm-[n-®n-cp-∂p.

_n ]n tP-°-_n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ kv-Iq-fn-se C-cp-∂q-tdmfw hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[ym-]-Icpw \m-´p-Im-cpw k-l-I-cn-®m-Wv kz-]v-\-`-hw ]q¿-Øo-I-cn-®-Xh v.--- nZym¿-Yn-Iƒ X-߃-°v e-`n-°p∂ sN-dn-b Xp-I- Iq-´n-h-®v kv-Iqfn-¬ kq-£n-®n-cp-∂ Nm-cn-‰n t_-m-Iv-kn¬ \n-t£-]n-®m-Wv Xp-I I-s≠-Øn-b-Xv.\ --- m-sf cmhn-se 11.---30\v G-e-∏m-d a-e-\m-Sv _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°p-∂ N-S-ßn¬ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬ dm-¶v tP-Xm-hv kn-\n-tamƒ-°v G-e-∏m-d im-temw kvIq-fn-s‚ Zm-\w \n¿-h-ln-°pw t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿-an-°p-∂ ho-Sv

Xv X¿-°-Øn-\n-S-bm°n. I-gn-™ Znh-kw C-tX ÿe-Øph-®v \n-b-{¥-Ww hn´ tem-dn a-dn-™v c-≠v t]¿ a-cn-®n-cp∂p. ]n-∂o-Sv dm-∂n t]m-en-kv CS-s∏-´v {]-Xn-tj-[-°m-sc am-‰pI-bm-bn-cp∂p. am∂m¿ kz-tZ-in Np\-°-c h-en-b-]-dºn¬ Xm-eo^n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-XmWv A-]-I-S-Øn¬-s∏´ Sn∏¿. F.Fw.hn.sF. ÿ-e-sØ-Øn hml-\w ]cn-tim-[n-®p.

Im-cw 15,000 cq-]-bm-bn-cp-∂p {]Xn-am-k X-h-W. hn-e D-b¿-Ønb-tXm-sS A-Xp 24,468 cq-]-bmbn D-b¿-∂p. C-°m-c-W-Øm-emWp Xn-cn-®-S-hp {]-iv-\-am-b-Xv. C-tXm-sS ^n-\m≥-kv I-º\n am-t\-P-cpw Iq-´m-fn-I-fpw t]m-en-kv k-lm-b-tØm-sS _-eam-bn tc-J-I-fn¬ H-∏n-Sp-hn-®v hm-l-\w sIm-≠p-t]m-bn. h-©\-bv-s°-Xn-sc D-]-t`m-Iv-Xr tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cn-°p-Ibm-sW-∂pw I-º-\n A-©p-amk-am-bn tI-kn-\v Xp-S¿-®-bm-bn A-h-[n hm-ßp-I-bm-sW-∂pw sUm-an-\n-Iv tPm-k-^v ]-d-™p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c; H-cmÄ A-d-kv-änÂ

tdm-Uv hn-I-k-\-¯n {Iat¡Sv; \m«p-ImÀ F³-Pn-\obsd XSªph-¨p

dm¦v tPXmhn-\v hosSm-cp¡n Ge¸md imtemw kv-IqÄ

\nb-{´-Wwhn-« Sn-¸À tem-dn a-dn-ªp

sN-ß-∂q¿: sh¨-a-Wn-bn¬ B-\ C-S™ X - v ]-cn-{`m-¥n-°n-Sbm-°n.C-∂-se D-®-°v sh¨-aWn tIm-bn-∏p-dØ - v ho-´n¬ tKm]m-e-Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS D-S-aÿ-Xb - n-ep-≈ \o-eI - W - vT≥ F∂ sIm-º\mWv C-S™ X - v. D-®°v 12 Hm-sS Ip-dp-ºv Im-´n-Xp-Sßn-b B-\s - b c-t≠m-sS h-Sw D]-tbm-Kn-®v X-f-°p-hm≥ ]m-∏m≥ hn-t\m-Zv {i-an-®p. C-Xn-\n-sS B-\-bp-sS Im-en-ep-≠m-b ap-dphn¬ h-Sw ap-dp-In. C-tXm-sS B-

7 Pq¨ 2014 i\n

C-h-sS-\n-∂pw I-c-°p-I-b‰-- nb B-\-sb sI-√w ]-´-Øm-\Øp-\n-∂pw jn-lm-_n-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ K-P-]-cn-]m-e-\ kw-Lw Iym-®¿ _¬-‰v D-]-tbmKn-®v X-f-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw ]-cm-P-b-s∏-´p.B-\ hn-c-t≠mSn-b-X-dn-™v Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´pIm-sc \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\v sh¨-a-Wn F-kv.s-- F. A-\n¬-Ipam-cn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkn-\v G-sd ]-Wn-s∏-tS-≠n h- C-S-™ B-\-sb F-en-^‚ v kv-Izm-Uv tIm-Sp-Ip-f-™n In-S-ßq¿ sIm-®p-tam-s‚ ]p-c-bn-S-Øn¬ X-f-bv°p-∂p ∂p.

D-∏p-X-d-: {Km-a-∏©m-b-Øv {]kn-U-‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.--Un.---F-^v. Aw-K-߃-°v Pn-√m t\-Xr-Xzw hn-∏v \¬-In. Un.---kn.--kn. {]-kn-U-‚ v ]-s¶-Sp-Ø bp.--Un.---F-^v. I-£n t\-Xm-°-fp-sSbpw ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fp-sSbpw kw-bp-‡ tbm-K-Øn-em-Wv hn-∏v \¬-In-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-Pn-h-® ]©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U-‚ v tIm¨-{K-kn-se C-μn-c N-{μtam-l≥-Zm-kv, tI-c-f tIm¨-{Kkv(Fw) Aw-Kw sI _m-e-Ir-jvW≥ F-∂n-h¿ tbm-K-Øn¬ ]-

s¶-Sp-Øn-√. tIm¨-{K-kn-se ap≥ [m-c-W {]-Im-cw aq-∂-c h¿jw C-μn-c N-{μ-tam-l≥-Zm-kpw A-h-km-\ H-∂-c h¿-jw tIm¨-{K-kn-se X-s∂ ]n ]-©-an°p-am-Wv {]-kn-U-‚ v ÿm-\w.-bp.---Un.---F-^n-\v ]-Øpw F¬.---Un.--F-^n-\v F-´pw Aw-K-ß-fm-Wv D∏p-X-d ]-©m-b-Øn-ep-≈-Xv. F¬.---Un.---F-^n-se Sn S--- n kv-anX-bm-Wv {]-kn-U-‚ v ÿm-\m¿Yn. 10 \v cm-hn-se 11 \m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v. ]o-cp-ta-Sv A-Uo. Xl-kn¬-Zm¿ Sn -kn t{X-kym-Ωbm-Wv h-c-Wm-[n-Im-cn.

t^mdkväv kvtäj-\v aq-¡n-\pXmsg t\cyaw-Ke¯v h\wsIm-Å hm-f-d: t\-cy-aw-K-ew td-©n-\v Io-gn-se B-dmw-ssa¬ t^m-dkv-‰v kv-t‰-j-\v k-ao-]w h-\wsIm-≈.-- B-dmw ssa¬ t^m-dkv-‰v tk-t‰-j-\p 200 ao-‰¿ A-Ise tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-I-tZiw 25 ao-‰¿ Dƒ-h-\-Øn-em-Wv h-\w sIm-≈ \-S-°p-∂-Xv.h -- -\]m-e-I¿ kw-`-hw A-dn-™n-´pw h-\w sIm-≈-°m¿-°v H-Øm-isN-øp-I-bm-sW-∂ B-t£-]w i-‡-am-bo-´p-≠v.I -- -\-a-c hn-`m-KØn¬-s∏-´ F-S-\ a-c-am-Wv Cu‰-°m-´n¬ sh-´n-bn-´n-cn-°p-∂-Xv.-c-≠m-gv-® apºm-Wv C-Xv sh-´n-bsX-∂-dn-bp-∂p.-a-g-°m-ew i-‡-am-hp-tºmƒ C-h C-hn-sS \n-∂pw I-S-Øphm-\p-≈ \o-°-am-sW-∂v kq-N\-bp-≠v.-- t\-cy-aw-K-ew h-\-Øn\p-≈n-em-Wv hym-]-I-am-b a-cwsh-´v \-S-°p-∂-Xv.t-- \-cy-aw-K-ew td-©n-\v Io-gn-se D-∂-X D-tZymK-ÿ-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS-bmWv h-\w-sIm-≈ \-S-°p-∂-sX∂m-Wv B-t£-]w. C -- u-‰-°m´n¬ C-\n-bpw hn-hn-[ C-S-ß-fn¬ C-Ø-c-Øn¬ a-c-߃ ap-dn®n-´n-cn-°p-∂p.--t^m-d-kv-‰v kv-t‰-

ISØns°m≠v t]mhp∂Xn\mbn Bdmwssa¬ `mKØv h\Øn¬ sh´nbn´ncn°p∂ acw j-\n¬ \n-∂pw G-I-tZ-iw 100 ao-‰-tdm-fw A-I-se-bm-Wv Cu ac-߃ sh-´vn-bn-´n-cn-°p-∂-Xv.-h-\-kw-c-£-W k-an-Xn {]h¿-Ø-I-cpw ,hm-®¿-am-cpw kw-`hw A-dn-™n-´p-≠v.C -- -h¿ Cu hnh-cw h-\-]m-e-I-sc A-dn-bn-s®¶n-epw h-\-]m-e-I¿ C-Xv kw-_‘n-® bm-sXm-cp \-S-]-Sn {I-aß-fpw kzo-I-cn-®n-´n-√. C -- -hn-sS ap-dn-bv-°p-∂ a-c-߃ H-cp Im-cW-h-im-epw h-\-]m-e-I-cp-sS a\- -dn-hn-√m-sX I-S-Øn-sIm≠v t]m-hp-I A-km-[y-am-Wv.--

Im-cW - w A-Sn-am-en `m-Kt- Ø°v sIm-≠p-h-∂m¬ A-Sn-am-enbn-se h-\-]m-e-I-cp-sS ]n-Sn-bnem-hpw. t\-cy-aw-Ke - w I-SØ - W - sa-¶n¬ td-©v-Hm-^nkn-\v k-ao]-Øp-Iq-Sn t]m-h-Ww.--t\-cy-awK-ew td-©n-\v Io-gn¬ \n-c-h-[n h-en-b a-c-߃ sh-´n I-S-Øp∂p-≠v.-- ap≥ [m-cW - {]-Im-cw apJy-h-\-]m-e-I≥ eo-hn¬ t]mhp-tºm-gm-Wv Cu a-cß - ƒ Pn-√ I-S-°p-∂-Xv.C -- -Xv kw-_-‘n-®v A-\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂ Bh-iyw i-‡-am-bo-´p-≠v.--


{]mtZ-inIw

06 Pq¨ 2014 sh≈n

KOttayam/alp

3

e-h t{Im-kv Xp-d¶ - p-In-S¡ - p-t¼mÄ s{S-bns\-¯nb-Xv ]-cn-{`m-´n kr-jS-v n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw Be∏pg: sI.F-kv.C._n. Aº-e∏p-g sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂ tXm-´-∏-≈n, s]m-gnapJw, s]-eØ-d, ]√\ sslkv-Iqƒ, Ip-am-c-tIm-Sn-, Ip-‰n°m--Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ G-gmw Xnø-Xn h-sc cm-hnse 8.30 apX¬ ssh-Io-´v B-dp h-sc sshZyp-Xn ap-S-ßpw. Xp-d-hq¿: Ip-Øn-b-tXm-Sv sshZyp-Xn sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bn-se \o-≠-I-c, N-ß-cw, h-t√-tØmSv, ]-≈n-tØm-Sv, ]q∏-≈n F∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se HºXv ap-X¬ ssh-Io´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Im-bw-Ipfw: e-h¬ t{Im-kv Xpd-∂p-In-S-°p-tºmƒ s{S-b-s\Ønb-Xv ]-cn-{`m-¥n kr-jv-Sn®p. C∂-se cm-hnse 7.45\v Im-bwIp-fw Ir-jv-W-]p-cw am-{]-I-t∂¬ P-Mv-j-\n-se e-h¬ t{Im-knem-Wv kw-`-hw. F-d-Wm-Ip-fw `m-K-tØ-°v s{S-bn≥ IS-∂p t]m-b D-S-s\ Im-h¬-°mc≥ e-h¬ t{Im-kv Xp-d-∂p. Cu ka-bw Xn-cp-h-\¥-]p-cw `m-K-tØ-°p-≈ s{S-bn\pw C-hn-sS-sb-Øp-I-bm-bn-cp∂p. CtXmsS hm-l-\-bm-{Xn-I¿ ]-cn-{`m-¥n-bn-embn ]c°w]m™p. kn-·¬ e-`n-°m-XmbtXmsS s{S-bn≥ C-hnsS \n¿Øp-I-bm-bn-cp∂p.

]cn-]mSn

aÆt©-cn c-ivan Hm-Unt‰m-dnbw: F-kv.ssh.Fkv. bq- 1. tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v I-e-Œ-td-‰v h-f-∏n¬ Pn√m I-e-Œ¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ hr-£ssØ \-S-∂p, 2. t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y-bpsS ]-cn-ÿn-Xn Zn-\mN-c-W-Øns‚ Øv tIm¨-^-d≥-kv, {]-Xn-\nPn√m-X-e D-Zv-LmS-\w N-¥n-cq-cn¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw sI F-kv kn-dm-Pp-±o≥- hr-£ssØ \´v \n¿-h-ln-°p∂p [n Iymw]v˛ D-®-bv°v 2.30 k¿thm-Z-b-]p-cw k-a-c-∏¥-en-\v k-ao]w: Pzm-e sX-fn®v {]-Xn-tj[w˛ ssh-Io´v 6.30 IeŒ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kvlmƒ: s\-lv-dp t{Sm-^n t_m-´v td-kv skm-ssk-‰n tbmKw˛ ssh-Io´v 3.00 B-e-∏p-g: Xo-ctZ-i P-\-X-bp-sS Zp-cn-X-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p kn.]n.Fw. Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS Be∏p-g: Pn√-bn¬ tem-I-]-cn- `n-ap-Jy-Øn¬ kv-Iqƒ h-f-∏n¬ \-S-∂p. \n-g¬ {]-kn-U‚ v B‚- cn®p. kwÿm\ ssh-kv {]- tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-Wt\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-Œ-td-‰v am¿®pw [¿-Wbpw \-SØn. ÿn-Xn Zn-\mNcWw D¬-k-h-am- hr-£-ssØ-Iƒ \-´p. ]p-∂-{] Wn am-Xyp A-[y-£-X h-ln-®p. knU‚ v F≥ cm-t[-jv, kwÿm- hpw sk-an-\m-dpw kw-L-Sn-∏n®p. I-S-em-{I-a-W-`o-j-Wn- t\cn-Sp∂ {]-tZ-i-ß-fn¬ kwcbn amdn. k¿°mcns‚ l-cn- F-kv.sF. Fw sI c-ta-iv, im- B‚-∏≥ A-ºn-bm-bw ^u-t≠- \ sk-{I-´d - n-tb-‰w-Kw F \mk¿ {]-kn-U‚ v -{]-Xn-`m- l-cn a-cw ]q®m°¬: a-cw sh-´n-am-‰p-∂- X{io ]≤XnbpsS `m-K-ambn ¥n-`-h≥ {S-Ãn am-Xyq B¬-_n- j≥ sN-b¿-am≥ tUm. tPm¨- t\-XrXzw \¬-In. B-cy- m-Sv tªm- \´v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. £-W `n-Ønbpw ]p-en-ap´pw \n¿-an-°p-I, Xo-ctZ-i ]-cn-]mXn-\n-sS sse≥-am-\v tjm-t°- Pn√-bn¬ H-cp e-£w hr-£-- ≥ D-ZL e-\ \n-b-a-Øn-se A-]m-I-X ]-cn-l-cn°p-I F-∂o B-hv- m-S\ - w \n¿-hl - n-®p. {]n-≥- k¨ hn C-Sn-°p-f D-Zv-Lm-S-\w °v ]-©m-b-Øn-s‚ ]-cn-ÿn-XnPn√m im-kv-{X˛km-t¶-Xn‰p. s]-cpº-fw kz-tZ-in a-Wn- ssØ-Iƒ h-®p-]n-Sn-∏n-°p-∂ ]- kn-∏¬ _n-μp \-tS-iv, ko-\n-b¿ sN-bv-Xp. Ip-´-\m-Sv t\-®¿ skm- Zn\m-tLm-jw {]-kn-U‚ v F≥ I˛]-cn-ÿn-Xn Iu¨-kn-epw Iiy-߃ D-∂-bn-®mbncp-∂p k-acw. tUm. tXmakv sFk°p-´-\m-Wv am-t°-IS-hv P-Mvj- ≤-Xn°v C∂se Xp-S-°-ambn. So-®¿ hn-ae °v Fw.F¬.F. am¿®pw [¿-Wbpw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. - Ω - , cm-tP-jv, Fw F- ssk-‰n {]-kn-U‚ v P-b≥ tPm- F-kv tPm¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN- cp-hm‰ tIm-kv-‰¬ ]m-k-t©-gv\v k-ao-]w h-®v tjm-t°-‰Xv. CI-S-em-{I-a-W `oj-Wn t\-cn-Sp-∂- ]p-d-°mSv, A-º-e∏p-g Xohn-Zym-`ym-k-ÿm-]-ß-ƒ, X- kv c-⁄n-a kw-_‘ - n-®p. - ° - m-c\ - pw c- kv A-tkm-kn-tb-j-\pw I-cpk-^v ]p-∂-{] l-cn-X Zn-\ k-tμ- bvXp. Hm-tcm Po-h\ bm-sf tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B- t±-i kz-bw-`-c-W-ÿm-]-߃, c{]-tZ-iØv a-g-°m-ew B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p ap-tº ]-cnlm-c Fw.C.F-kv. Cw-•o-jv ao-Un- iw \¬-In. Pn cm-[m-Ir-jv-W≥ ≠p a-cß - ƒ ho-Xw \´p. hm-‰ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ ip-]-{Xn-bnepw Xp-S¿-∂v F-d- k-∂-≤-kw-L-S-Iƒ, Ip-Spw-_- bw kvI \-S-]-Sn-Iƒ Xp-S-ßWsa∂v Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m t]men-kv Hm-^n-kv A- hr-£ssØ \´p. hm¿-Uv saw- q-fn¬ am-t\-P¿ l-_o-_v hr-£-ssØ- hn-X-c-Ww D-Zv-LmWm-Ipf-sØ kz-Im-cy B-ip-]- {io, bp-hP Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n ]n Nn-Ø-c-Rv-P≥ A-[y-£-X- h- k - w-LS- I - ƒ, Ivf - ∫ - p- ap-lΩ - Z- v hr-£s - sØ \-´p. {]n≥- S-\w sN-b-vXp. ¶-W-Øn¬ Pn-√m t]men-kv ta- _¿ sI cm-P-∏≥ D-Zv-LmS-\w {Xn-bnepw {]-th-in-∏n®p. ln®p. kn.]n.Fw. Pn√m sk-{I´-dn kn _n N-{μ-_m-_p, Iƒ, F≥.kn.kn., F≥.-Fk - .v F- kn-∏¬ d-kn-bm _o-Kw {]-XnB¿.ssh.F^v. Pn√m I-Ωn- [m-hn sI sI _m-e-N-{μ≥ hr- \n¿-h-ln®p. AUz. {]-Xn-`m-lcn, B¿ \mk¿, a-Wn kw-km-cn-®p. kv., Ãp-U‚ v t]m-en-kv tI-U‰ - p- ⁄m hm-NI - w sNm-√n-s°m-Sp- ‰nbpsS ]-cn-ÿn-Xn-Zn-\w B-e∏p- £-ssØ-Iƒ \-´p. F.-B¿. B-e-∏n bp-h ¢-_v B-e-∏p-g - n¬ B¿.F- Iym-w]v sU-]-y-q-´n I-am≥-U‚ v _o-®n-se hn-P-bv ]m¿-°n-\v k- n- g sa-Un-°¬ tIm-fP am-∂m¿: Ip-c-´n-°m-Sv ]p-Øq¿ Iƒ, hn-hn-[ k¿-°m¿ h-Ip-∏p- Øp. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v C-eb - n-bh - b - p-sS t\-Xr-Xz- ¬ ssk-\p-±o≥, Xm-eq-°v sk-{I-´- kv.]n. Pn√m sk-{I´-dn AUz. sF-hm≥ c-Øn-\w ]-s¶-Sp-Øp. ao-]-Øv \q-tdm-fw hr-£-ssØho-´n¬ C-kv-a-bn-en-s‚ `m-cy Iƒ Xp-Sß B-e-∏pg: F-kv.Un.]n.sF. ap-\n-kn-∏¬ taJ-em I¨- .v _n cm-P-ti-J-c≥ D-Zv-LmS-\w dn ap-_m-dI - v lm-Pn kw-km-cn-®p. kn-hn¬ tÃ-j≥ A-¶-W- Iƒ \-´p-. Pn-√m I-e-Œ¿ F≥ ]kp-ss_-Z-bp-sS I-gp-Øn¬ In- em-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X h≥-j≥ C-∂v ssh-Io-´v A-©n-\v h-en-b-Ip-fw D-Ωpk√n A-ºe - ∏ - p-gbn¬ ]p-∂{- ] hmF-S-Xz sIm-®-a-\w \n-g¬ I- sN-bvXp. AUz. B¿ D-Æn-Ir-jv- Øn¬ Pn-√m I-eIv-S¿ F≥ ]- fl-Ip-am¿ ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w S-∂ c-≠-c ]h-s‚ am-e-bm-Wv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. ]m¿-´n Pn-√m, afi-ew `m-cS° ¬ Kh . tamt U¨ Awt _Z v W≥ A[ y£ X h l n®p. tIc f emkmwk v I mc nI thZ nb pw XflI pa m¿ hr£ s sØ\´ p. sNb v X p. ¢∫ v {]k nU ‚ v AC∂-se cm{Xn c-t≠m-sS tamjhm-ln-Iƒ kw-_-‘n-°pw. I¿ kv I qf ns e ÃpU ‚ k v v t]mF≥P n\ ob d nM v Ãm^ v At kmeh S n eb ¨ k v ¢∫ pw ]c nsU] yq´ n Ie I v S ¿a mc mb sI Uz. dot KmcmP p A[ y£ X h Ww t]m-bXv. ho-´p-Im¿ D-W¿∂tXmsS tam-„m-hv C-dßn- en-kn-s‚ ]p-∂-{] P-\-ssa-{Xn ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-hpw ku-P- kn-tbj-≥ hr-£-ssØ \´p- B¿ Nn-{Xm-[-c≥, k-t¥m-jv ]- ln-®p. \q-dp-±o≥ tIm-b, d-low tbmSn. kw-`-h-ÿe-Øv \n-∂v t]m-eo-kn-s‚-bpw kw-bp-‡ B- \y hr-£-ssØ -hn-X-c-W-hpw tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\w B-N- s¶-Sp-Øp. Pn-√m ]-©m-b-Øn-¬ sh-‰-°m-c≥ ]-s¶-Sp-Øp. a-Æ-t©-cn: t]m-en-kv tÃ-j-\n¬ am-Xm-hn-\pw a-I-\pw a¿kw-i-bm-kv-]-Zam-b co-Xn-bn¬ ±-\-ta-‰ kw-`-h-Øn¬ t]m-en-kv-Im¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn koI≠ sam-ss_¬ t]m-en-kn-\v I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s]-´p k-a-c ]-cn-]m-Sn-°v cq-]w \¬ssI-am-dn. sam-ss_-en-s‚ D-S-aIm≥ B-Iv-j≥ Iu¨-kn-en-\v cq-]w \¬-In. `m-c-hm-lnsbbpw Iq-´p-Im-scbpw t]m-enIƒ: ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v- ]n F Pp-ssa-e-Øv (ap-Jy ckv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øv tNm- a-Æ-t©-cn-: -]-cn-ÿn-Xn Zn-\- Pn-Xv-Ip-am¿ ap-l-Ω t]m-en-kv £m-[n-Im-cn), tªm-Iv- ]-©m-b-Øv- saw-_¿ Ko-Xm ap-c-fn (ckv t ‰j \ n¬ Fk v . sF At emØn¬ s]mX pÿ m] \ ß ƒ Zyw sN-bv-Xp-h-cp∂p. £m-[n-Im-cn), k-°o¿ lp-ssk≥ s]m-°-Øn¬ (sN-b¿k-μ¿-in-®p Ip-cp-∂p-Iƒ Xp-Wn- jy-kn-\v Xp-Wn k-©n \¬-In am≥), tPm-kv A-´n-sh-fn (ssh-kv sN-b¿-am≥), A-–p-√ k-©n-Iƒ k-Ωm-\n®p. ap-l-Ω ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. B-e-∏p-g-: -tem-I-]-cn-ÿn-Xn Zn- sj-ao¿ A¬ a-lv-f-cn-bpw tN¿- °-c-bn¬ h-≠m-\w ap-ln-bn-±ohm-g-bn¬ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), kn kn \n-km¿, sI kv A]p-∂-{]: Z¿i-\w d-kn-U‚ v-kv kn.Fw.F-kv. F¬.]n. kv-Iq-fnF._n. hn-em-kw F-®v.F- \m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn- Ø-e ssX-°-en¬ C-amw A≥- ≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv sk-{I-´-dn e–p-√ (I¨-ho-\¿-am¿). A-tkm-kn-tb-j≥ ]-g-b-\-S- se \m-emw-¢m-kn-se Ip-´n-I-fm- kv.F-kn-se-Øn-b Ip-™p-ßØo^ pw ]p∂ { ]b n¬ Gc nb m kmc n aue h nb pw tN¿Ø e √b n¬ C∂ s e t]m] pe ¿{ ^°m-hv tdm-Un-s‚ \n¿-am-W {]- Wv ]-©m-b-Øv, hn-t√-Pv, t]m-en- sf {]n≥-kn-∏¬ F¬ c-am-tZ-hn, h¿Ø-\w ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e- kv kv-t‰-j-≥, F._n. hn-em-kw {]-[m-\m-[ym]nI F-kv h-k-μ- ≠v Hm-^v C-¥y- hr-£-ssØ \- bn¬ Su¨ Pp-am a-kv-Pn-Zv sk- {]-kn-U‚ v I-_o-dpw \o¿-°p]p-∂-{]: Z¿-i-\w d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-´n-\v ®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®p. ]pXn-b l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iq-ƒ F- Ip-am-cn F-∂n-h¿ tN¿∂p kzo- So-epw A-Sp-°-f tXm-´-Øn-\p- {I-´-dn P-am-epw Xp-d-hq-cn¬ Sm-Iv- ∂Øvv ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-ID-®-bv-°v c-≠n-\v ]p-∂-{] K-h. sP._n.F-kv. Hm-Un-t‰m-dn-b≥ Ak v e apw lc n∏ mS v Gc nb m kn ss{Ut hg v k v bq\ nb ≥ `m≈ ]® ° d n hnØ v hnX c W `m-c-hm-ln-I-fm-bn I-am¬ Fw ∂n-hn-S-ß-fn¬ F-Øn-b-Xv. I-cn-®p. Ãm-^v sk-{I-´-dn sP-kn hpw kw-L-Sn-∏n-®p. I-Ωyq-Wn-‰n c-hm-ln-I-fpw hr-£-ssØ \-´p. sk-{I-´-dn k-eoapw Im-bw-IpØn¬ hn-Zym-`ym-k A-hm¿-Uv-Zm-\w kwL-Sn-∏n-°pw. Pn-√m am-°n-bn¬, N-{μ≥ ]p-d-°mSv (c]-©m-b-Øv Hm-^n-kv A-¶- tXm-a-kv, A-[ym-]-I-cm-b ]n kn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. {]-Xn-`m-l-cn D-Zv-Lm-S-\w a-Æ-t©-cn- Un-hn-j≥ X-e D- fw Un-hn-j≥ X-e-Øn¬ i-lo£m-[n-Im-cn-Iƒ), A-en-bm¿ W-Øn¬ tN¿-∂ N-S-ßn¬ ]- td-®¬, tj¿-fn, ap-l-Ω-Zv jm- U-h-e-]v-sa‚ v t{]m-{Km-an-s‚ sN-øpw. {]-kn-U‚ v A-en-bm¿ Fw am-°n-bn¬ A-[y-£-XZm¿ Ppa ma k v P nZ v Ca mw l_ oZv L mS \ w hnt √P v Hm^ nk n\ v `mK a mb n \S Ø nb ]c n] mS n]p-∂{] ({]-knU‚ v), kn kn ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Zo-]m A- ^n, hn-Pn, D-j kw-km-cn-®p. h-ln-°pw. Un ]-¶-Pm-£-°p-dp-∏v A-\p-kv-a-c-Ww c-£m-[n_p√ dl v a m\ nø bpw Ioc nka o] w Irj n Hm^ nk ¿ sdP nbps S Pn√ m Xe DZ v L mS \ w Nam-Xyqkv, cm-[m-Ir-jv-W≥ \mIm-cn I-am¬ Fw am-°n-bn-epw tem-tKm {]-Im-i-\w N-{μ≥ ¥n-cq¿ tZ-io-b-]m-X-bv-°v k-ao- tam-fpw G-cn-bm X-e-Øn¬ Ip- tØm-´n¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv C-amw b¿ (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿) ]p-d-°m-Spw \n¿-h-ln-°pw. jnl m_ p± o≥ kJ m^ nbpw amt∏g Ø v Fk v . Un.]n.sF. Pn]w t]m] pe ¿ {^≠ v kwÿ m_n _m-e-N-{μ≥ (P-\-d¬ skthe n° c Im™ n∏ pg b n¬ Hm√m {]k nU ‚ v sI Fk v jm\ ka nX nb wK w sI Fk v kn{I´-dn), sI Fw Pp-ss\Zv, ]n F\pw B-cym-Sv A≥-jm-Zpw B-e- ƒ C-¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ kv ap-Po_v (sk-{I-´d - n-am¿), F-kv ap-l-Ω-: -F._n.hn-em-kw l-b- {]-kn-U‚ v Zo-]m A-Pn-Xv-Ip- dm-Pp-±o≥ \n¿-h-ln-®p. Nm-cpw-aq-S:v Nm-cpw-aq-Sv P-Mvj\ - p hS-°v sI.sF.]n. I∏p-g Un-hn-j≥ X-e-Øn¬ ap-\n- Pn-√m-I-Ωn-‰n-bw-Kw kn-≤o-Jv tN¿Ø e Unh nj t ‚X v htKm-]n-\m-Y≥-\mb¿ (J-Pm©n) ¿ -sk-°≥U-dn kv-Iqƒ ap-‰- am¿ B-Z-cn-°¬ N-S-ßn¬ ap\ment\m-Sv tN¿∂vv am-en-\y-߃ X-≈p∂-Xv \m-´p-Im-sc Zpcnaue h nbpw sNß ∂ qc n¬ sImkn∏ ¬ Iu¨k ne ¿ H sI SpX e b n¬ I¿j I { io Ah m¿F-∂nh-sc Xn-cs - ™-Sp-Øp. Øp-≈ hr-£ ap-Ø-»n-sb Ãp- Jym-Yn-Xn-bmbn. Ip-´n t]m-en-kv Uv ]n Fw a-Po-Zpw ]m-Wm-h-≈n- sj-^o-Jpw ku-Øv bq-\n-‰n-t‚- √-°-S-hv P-Mv-j-\v k-ao-]w Pp-amXØnem-°p∂p. _-kvtÃm-∏n-\v ]-Sn-™m-dp `m-Kt- Ø-°p-≈ U‚ v-kv t]m-en-kv tI-U-‰p-I- ssk-°nƒ dm-en \-SØn. s]m- bn¬ a-W-∏p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv C- Xv sX-t° Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]-kn- a-kv-Pn-Zv C-amw kp-sse-am≥ auI-\m¬ tdm-Un¬-Iq-Sn aq°p-s]m-Øm-sX bm-{X-sN-øm≥ ]-‰mØ ÿn-Xn-bmWv. Im-Sp-]n-Sn-® \n-eb - n-¬ In-S° - p-∂ C-hn-sS h-SpX-e: tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn- fpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw A-[y-]-I- Xp-ÿ-e-ß-fn-epw ÿm-]-\-h-f- amw A-–p¿-d-low ss^-kn-bpw U‚ v tIm-bm-tam-\pw t\m¿-Øv e-hn-bpw hr-£-ssØ \-´p ]-cname n\ yß ƒ Ag pI n Zp¿K‘ w hym] I a mb n-cn-°p-Ib - mWv. cpw tN¿ ∂ p BZ c n® p. ∏ne pw hr£ s sØ \S pI b pw ]mS n DZ v L mS\ w sNb v X p. Ibq\ n‰ nt ‚X v sa° kwÿ m\ Ac qc n¬ t\m¿Ø v al √v Ppa m\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Imw]-kv a-Zd v- k - I - f - nepw kvI - q-fn-epw- t]m-Ip-∂ Ip-´n-Iƒ - C-Xph-gn `oXntZh k zw {]k nU ‚ v F≥ sNb v X p. apl Ω kn.Fw.Fk v . ΩyqW n‰ n Uh e ] v s a‚ v hn` mka nX nb wK w Aj v d ^ pw Aº ak v P nZ v Ca mw kC uZ v apl Ω {^-≠v tN¿-Ø-e G-cn-bm I-Ωntbm-sS-bm-Wv k-©c - n-°p-∂Xv. ‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ lcn-X sI A-\n-cp-≤≥ acw \-´p D-Zv- F¬.]n. kv-Iqƒ ap-‰-Øv hr-£ Zv A¬-Jm-kn-an-bpw Nm-h-Sn- e-∏p-g Un-hn-j-t‚-Xv Pn-√m {]- Kw tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ ^-k¬ bn¬ s]m≥-]p-dw Pp-am-a-kv-Pn-Zv kn-U‚ v F-kv \-hm-kpw s]m-gn- B-e-∏p-g t\-XrXzw \¬In. Imw-]-kn-\v Xp-S-°-ambn. h-Sp-X- Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv ap-Ø-»n-sb-bpw B-Z-cn-®p. e P-amA-Øv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ ]-cn-kc-Øv \-S∂ N-S-ßn¬ Pn√m J-Pm-©n Akv-l-dp-±o≥ hr-£-ssØ-Iƒ \-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. G-cnbm ssh-kv {]-kn-U‚ v A-ao¿ h-SpX-e, ap-lΩ-Zv h-Sp-X-e t\XrXzw \¬In. B-e-∏p-g: sI.F-kv.B¿.-Sn.^-b¿-t^m-gv-kv hm-l-\-Øn-s‚ kn. _kv-Ãm‚n-\v k-ao-]-Ømbm-{X-X-S- s∏-Sp-∂-Xm-bpw ]tN¿-Ø-e: Im-b-tem-c-Øv Ip∂pw sF-Iy-Zm¿Vyw {]-Jym-]n- bn A-\-[n-Ir-X ]m¿-°n-Mv G-dpcm-Xn-bp-≠v. Sn¬ sI-´n Xm-a-kn-®v a¬-ky-_- a-Æ-t©-cn: k¿-thm-Z-b-]p-cw s®-Øp-∂-h-cm-Wv X-߃-°m- ∂-Xm-bn ]-cm-Xn. sI.F¬. 34 8947 F-∂ \-º‘-\w \-S-Øn D-]-Po-h-\w I-gn- am-en-\y-\n-t£-]- tI{μw A-Sizm-k-sa∂pw k-a-c-k-an-Xn t\Sq-ho-e¿ A-S-°-ap-≈ hm-lcn-ep-≈ Hm-t´m Cu `m-K-Øv In-Sbp-∂ I¿-Wm-S-I kz-tZ-in-I-fm- ®p-]q-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p H-cp Xm-°ƒ \-μn-{]-kw-K-Øn¬ ]- \-ß-fm-Wv bm-{X-bv-°v X-S- w k-Øn-te-sd-bm-bn dn-te k°m≥ Xp-S-ßn-bn-´p Hcp am-kw b Ip-Spw-_-߃-°v t\-sc B- amd™p. Xy-{K-l-an-cn-°p-∂ k-a-c-k-an-Xn kr-„n-®p ]m¿-°v sN-bv-Xn-cn-°p-I-gn-™p. F-∂m¬ CXv C-hn-sS {I-a-Ww. kv-{Xo-bq-sS X-e-bv-°v `m-c-hm-ln-I-ƒ-°v ]-cn-ÿn-Xn Zn\Kck-`m A-[n-Ir-X-cp-sS ∂-Xv. ]m-X-bn-te-°v hm-l-\\n∂pw am-‰m≥ A-[n-I-X¿ B]-cn-t°‰p. I¿-Wm-S-I kz-tZ-in- \-Øn¬ a-Æ-t©-cn K-h. ssl\o-Xn \n-tj-[-Øn-s\-Xn-tc {]- ߃ C-d-°n-h-bv-°p-∂-Xn-\m¬ h-iy-s∏-s´-¶nepw \-S-]-Sn-bm-bn\n a-Wn-b-Ω(41)bm-Wv ]cn- kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-I-fpsS sFXn-tj-[w i-‡-am-°m-\m-Wv k- Im¬-\-S-bm-{X-°m¿-°p -t]m´n√. Cu `m-K-ß-fn¬ Sq-dn-Ãpt°‰v tN¿-Ø-e K-h. Xm-eq-°v Iy-Zm-¿-Vyw. a-c-k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am\w. A- epw h-gn-\S- ° - m≥ ]-‰m-Ø A-hIƒ-°m-bn \n-c-h-[n Hm-^n-kpB-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnXn-s‚ `m-K-am-bn C-∂p ssh- ÿ-bm-Wp-≈-Xv. "t\m-]m¿-°nπ-°m¿-Up-ta-¥n kv-Iq-fnIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. ]-eep-≈-Xv. Io´v 6.30\v sI.F-kv.Un.]n. P- Mv' F-∂ t_m¿-Up-h® se 50 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Ifpw A- `- m-KØ - mt∏m-gpw C-Ø-cw Hm-^n-kp-Iƒ I-´-®n-d _-kv tÃm-∏n-\v h-S- [ym-]-Icpw ]n.Sn.F. `m-c-hm-lnMvj-\p ap-∂n¬ \n∂p k¿-thmXp-d-°-W-sa-¶n¬ aq-∂p-\m-ev °v Im-b-e-cn-In-em-Wv C-h¿ Xm- I-fp-a-S-°-am-Wv C∂-se k-a-c- k¿-thm-Z-b-]p-cw am-en-\y-πm‚n-\v k-ao-]-ap-≈ kac∏-¥-¬ a- Z-b-]p-cw am-en-\y-\n-t£-]-tI- Wv G-‰-hp-a-[n-Iw hm-l-\-߃ h® nc n° p∂ X v . Cß s \ ]m¿hm-l-\w F-Sp-Øp am-t‰≠n-h-cpa-kn-°p-∂-Xv. k-ao-]-sØ hn- ∏-¥-en-se-Øn-bXv. \-K-c-k-`- Æ-t©-cn K-h. ssl-kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-I-ƒ k-μ¿-in-®-t∏mƒ {μw h-sc \m-´p-Im¿ {]-Xn-tj-[°p-sN-bv-X hm-l-\-߃ sI.∂-Xmbn D-Sa - I - ƒ ]-db - p-∂p. Cu hm-l-ho-´n¬ F-Øn-b A-©w- bp-sS am-en-\yw-t]-dp-∂ {]-tZ-i- thm-Z-b-]p-cw k-a-c-∏-¥-en-se- hcpw H-∏-ap-≠m-bn-cp∂p. Pzm-e sX-fn-°pw. \m-sf cm- F-kv.B¿.Sn.kn. sk-Iyq-cn-‰n sI.F-kv.B¿.Sn.kn. `m-KØ - m-bn sI.F-k.v B - ¿.-Sn.knK Kp-≠m-kw-L-am-Wv C-h-sc hm-kn-I-fp-sS Zp-cn-Xw X-ß-fp- Øn-bXv. {][m-\m-[ym]nI sI k-a-c-∏-¥-en¬ k-Xym-{K- hnse 9.30\v am-cm-cn-°p-fw sX- Km¿Uv N-ß-e-bn-´p ]q-´n-h-bv-°- _kvkv-‰m‚ v ]-cn-k-c-sØ bps S Hc p D] t bmK yiq-\y-am-b B-{I-an-®-Xv. s]¨-Ip-´n-I-sf D- sS Iq-Sn Zp-:J-am-sW∂p hn-Zym¿- F l-eo-am-_ohn, ]n.Sn.F. kn lw C-cn-°p-∂-h¿-°m-bn ]p∂- °v {Km-a-∏-©mbØv Hm-^n-kv DA-\-[n-Ir-X ]m¿-°n-Mv tKm-Uu¨ \n¬-∏p-≠.v C-Xn-s‚ ]-{Z-hn-°m≥ F-Øn-b-t∏mƒ Yn-Ifm-b ^m-dqJv, \n-jmZv, kp- kn \n-km¿, Ãm-^v sk-{I´-dn {] tPym-Xn-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz- ]-tcm-[n-°pw. hn-f-∏n¬im-e k- ¬ ]-Xn-hm-Wv. F-∂m¬ F-s¥- w kq-£nF-Xn¿-Ø-Xn-\m-Wv a-Wn-b-Ω- ¬-^Øv, k-cn-X-tamƒ F-∂n- F-kv tl-a, ]-cn-ÿn-Xn ¢-∫v Øn¬ \m-S≥-]m´pw A-h-X-cn- a-c-k-an-Xn {]-knU‚ v _p¿-lm- ¶n-epw H-gn-hv I-gn-hv ]-d-™p hm- Xw \-S-∂m-epw B-e-∏p-g ^-b¿- a-Xn¬-s]m-fn-®p hm-l\ tÃj \ ns e hml \ ß ƒ s]l\ w FS pØ ps Im≠ pt ]mh p°mh p∂ coX nb n¬ {Iao-Ic - W - bp-sS X-e-bn¬ A-Sn-®-Xv. {]-Xn- h¿ ]-d™p. ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m- tIm˛HmUn-t\-‰¿ ]n Pn thWp, ∏n®p. am-en-\y-\n-t£-]- -tI-{μ- ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Un.I-sf t]menkv I-Ã-Un-bn-se- N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kv- A-[ym-]-Icm-b ]p∂-{] tPym- Øn-s\-Xn-tc \-S-°p-∂ k-a-cw ssh.F^v.sF. am-cm-cn-°p-fw ∂-h¿ Cu `m-K-Øv X-s∂-bm-Wv s´-∂p I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv C-Xp- ߃ \-S-Øn-bm¬ sI.FSp-sØ-¶n-epw ]n-∂o-Sv hn-´-b-®p. Iqƒ h-f-∏n¬ hr-£ssØ \-´- Xn-Ip-am¿, kv-‰m≥en, tPm¨ 33 mw Zn-h-k-Øn-te-°v I-S-∂n-´p G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz- ho-≠pw hm-l-\-߃ ]m¿-°v- h-gn-bm-Wv. F-∂m¬ tdm-Un¬ kv.B¿.Sn.kn°v A-sXm-cp h-cp- m¿-Kw IqSn-bm-hp-sa∂pw NqA-t\z-j-Ww \-S-Øn-h-cn-I-bm- ti-j-am-Wv hn-Zym¿-Yn-Ifpw A- Ip-cy≥, ]n.Sn.F. I-Ωn-‰n-bw-Kw \-K-ck-`tbm Pn√m `-c-W-Iq-S- Øn-em-Wv C∂-se k-a-c-∏-¥- sN-øp-∂-Xv. \-K-c-Øn-s‚ h-S-°v am¿-K-X-S w kr-„n-°p-∂ hm- am-\a `m-K-ß-fn¬ F-¥v A-Xym-ln- l-\-߃ Im-c-Ww ]-e-t∏m-gpw ≠n-°m-Wn-°s - ∏-Sp-∂p. sW-∂v F-kv.sF. ]-d-™p. [ym-]-Icpw {]-I-S-\-am-bn k¿- \-ko¿ a-tcm-´n-®ph-Sv F-∂n- tam Xn-cn™p-t\m-°n-bn-´n-s√- en¬ k-Xy-{K-lw C-cp-∂-Xv.

\m-sS§pw ]-cn-Øn-Xn Zn-\mtLmjw

Npcp¡¯nÂ

IeÎ-td-äv amÀ-¨v \S¯n

tjm-t¡äp

am-e- I-h˦p

F-kv.Un.]n.sF. I¬-h³-j³ C¶v B-Iv-j³ Iu¬-kn cq]o-I-cn¨p

Xp-Wn- k-©n-IÄ k-½m-\n¨p

{]-Xn-tj-[n¨p

hr-£ss¯ hn-X-c-Whpw ]-¨-¡-dn hn-¯v hn-X-c-W-hpw kw-L-Sn-¸n-¨p

hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Uv-Zm-\w

hr-£ ap-¯-Èn-sb B-Z-cn¨p

am-en-\y-§Ä X-Åp¶p

lcn-X Imw-]-kv

B-{I-a-Ww

kÀ-thm-Z-b-]p-c-w \n-hm-kn-I-fp-sS k-Xy{K-l-¯n\v a-®-t©-cn kv-Iq-fnsâ sF-Iy-ZmÀVyw

Np\-¡-c sI BÀ cm-P-\v I®o-tcm-sS hn-S-

kz-Im-cy-_-kv kv-Iq-«-dn-en-Sn-¨v bp-h-Xn-¡pw a-I-\pw ]-cn-¡v

B-e-∏p-g: kz-Im-cy-_-kv kv-Iq´-dn-en-Sn-®v bp-h-Xn-°pw a-I-\pw ]-cn-°v. ]n-∂n-en-cp-∂ `¿-Øm-hv ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p. \-K-c-Øn-se F.hn.sP P-MvNm-cpw-aq-Sv: I-gn-™ Znh-kw A- F-kv kp-Pm-X, sI.]n.kn.kn. P- j-\n¬ C∂se D-®-°v 1.15Hm¥-cn-® Nn-{X-Im-c\ - pw in¬-]n-bpw \-d¬ sk-{I´-dn P-b-{]-Imiv, sS-bm-Wv kw-`-hw. I-e-hq¿-˛-sd-

tZio-b A-hm¿-Uv tP-Xm-hp-am-bncp-∂ Np\-°c - sI B¿ cm-P\p {Km-a-hm-kn-Ifpw kp-lr-Øp-Ifpw IÆo-tcm-sS hn-S\ - ¬In. Xn-¶-fmgv-N cm-{Xn-bn-em-Wv s]-´-∂p≠m-b A-kp-Jw aq-ew Np\-°-c cm-P≥ \n-cym-X-\mbXv. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ `u-Xo-I-i-co-cw _p[-\mgvN cm-hn-se hn-em-]b - m{X-bm-bn Np-\-°-c-bn-se hnizI¿-a Hm-^n-knepw Xp-S¿-∂p 10.30 Hm-sS Nm-cpw-aq-Sv sk‚ v taco-kv F¬.]n. kv-Iqƒ {Ku-≠nepw s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\p h-®p. \qdp-I-W-°n-\mfp-Iƒ A¥ntam-]N - m-cw A¿-∏n-°m≥ F-Ønbn-cp∂p. Xp-S¿-∂p ho-´n-se-Øn® ar-X-tZ-lw A-¥y-I¿-a-߃°p-ti-jw \m-ep-aWn-tbm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. Np\-°-c {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v _n\p, ap≥ Fw.]n kn

tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v hn-t\m-Zv, B¿ cm-tP-jv Fw.F¬.-F., Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw lm-jn¿, km-Zn-Jv A-en-Jm≥, F≥ sj-co^v, Np\-°-c l-\o^, A-\n¬-cm-Pv ]-s¶-SpØp. A\p-tim-N\ tbm-K-Øn¬ A\n-cm-Pv A-[y-£-X -h-ln-®p. _n\p, kn F-kv kp-Pm-X, N-e®n-{X kw-hn-[m-b-I≥ kp-Ipamc≥, tPm-jzm, Np\-°c - l-\o^m a-Wn-°p´≥, a-[p Np-\°-c, sI k-RvPp ]-s¶-SpØp.

D-Zv-LmS\w B-e-∏p-g: h-\n-Xm eo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-ÿn-Xn kwc-£W t_m-[-h¬°-c-W Iymw-]n-s‚ kw-ÿm\-X-e D-ZvLmS-\w H-º-Xn-\v D-®-bv-°v c≠n\v B-e∏p-g \-c-knw-l-]p-cw lm-fn¬ \-S-°pw.

bn¬-th tÃ-j≥ dq-´n¬ Hm-Sp∂ Nn-°p _- m-Wv A-]-I-S-ap≠m-°n-bXv. B-{i-aw hm¿-Uv tXm-∏n¬ em-ep-hn-s≥-d `m-cy tacn am¿-Kn-s≥-d (32) C-S-Xp-Im¬ H-Sn-™p. G-gp-h-b- p-≈ a-I≥ jm-tcm-Wn-s≥-d ap-J-Øpw ]-cn-

t°-‰p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v _-kv ss{U-h¿ Hm-Sn c-£s∏Sm≥ {i-an-®p. C-Xp-I≠v \m´p-Im¿ _-kv X-S-™p. {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bn¬ _ n-s≥-d Nn-√v X-I¿-∂p. t]m-enkv tI-sk-SpØp.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. kv-ämâv ]-cn-k-c-¯v A-\-[n-Ir-X ]mÀ-¡n-Mv hym-]-I-am-hp-¶p


{]mtZ-inIw

07 Pq¨ 2014 i\n

B`y-´-c a-{´n-bp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v am-À-¨v \S¯n

]cn-]mSn  IS∏p-dw h-\n-X˛ in-ip Bip-]-{Xn: F®v.Un.kn. tbmKw˛ cm-hnse 9.00

Adnbn-¸pIÄ

]-©-km-c 14 h-sc e-`n-¡pw B-e-∏p-g: _n.]n.F¬./-F.F.ssh. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v G{]n¬ am-k-tØ-°v A-\p-h-Zn-® ]-©-km-c 14-h-sc A-X-Xv tdj≥ I-S-I-fn¬ \n-∂v hm-ßm-sa∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ Adn-bn-®p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c; kvv-{Xo-bpÄ-s¸-sS c-−p t]À ]nSn-bn Nm-cpw-aq-Sv/]q-®m-°¬: Hm-]-tdj≥ Ip-t_-c-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√-bp-sS- hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \-S-∂ sd-bv-Un¬ kvv-{Xo-bpƒs∏-sS c-≠p t]¿ A-d-Ãn¬. \qd-\m-Sv ]-S-\n-ew In-S-ß-bw \oXp hn-√-bn¬ P-b-Xp-f-ko-[c≥(48)s\-bm-Wv \q-d-\m-Sv t]men-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. t]m-enkv sd-bv-Un¬ ªm-¶v sN-°p-Ifpw ap-{Z-]-{X-ß-fpw ]n-Sn-s®-SpØp. ]q-®m-°¬ t]m-en-kv \-SØn-b sd-bv-Un¬ H-cmƒ A-d-kv‰n¬. A-cq-°p-‰n ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Un¬ ]-\-¶m-´v ]-≈n k-Xy-io-e≥ (57) B-Wv A-dÃn-em-b-Xv. sN-°p-_p-°p-Iƒ, t_m-≠v t]-]-dp-Iƒ F-∂n-h t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp. A-\-[nIr-X ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øn-b tI-kn¬ C-Xn-\-Iw B-dp t]-sc ]q-®m-°¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-´p-≠v.

kÀ-¡mÀ `q-an ssI-tb-dp¶-Xv \m-«p-ImÀ X-Sªp

B`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS lcn-∏mSp≈ h-k-Xn-bn-te-°v kp-∂n a-l√v s^-U-tdj≥ {]-h¿-Ø-I¿ \-SØn-b {]-Xntj-[ am¿-®v t]m-en-kv X-S-™-t∏mƒ

lcn-∏m-Sv: b-Xzow-Jm-\-bv-s°Xn-tc-bp-≈ Kq-V-\o-°-Øn¬ \n-∂v B-`y-¥-c h-Ip-∏v ]n-¥n-cnb-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^n-s‚ t]mj-I kw-L-S\m-b kp-∂n al√v s^-U-tdj-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ B-`y-¥-c-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bp-sS l-cn-∏m-Sp-≈ h-k-Xn-bn-te-°v {]-Xn-tj-[am¿-®v kw-L-Sn-∏n-®p. am¿-®v ]mXn-h-gn-bn¬ t]m-en-kv X-S™p. Xp-S¿-∂v lmjnw A-º-e∏p-g kw-km-cn-®p. B-`y-¥c - a - {- ¥nbpsS h-kX - n-bn-te-°v k-ak - vX - b - psS t]-cn¬ \-S∂ - am¿-®p-am-bn ka-kvX - t- °m t]m-jI - kw-LS- \ - Iƒ-t°m _-‘a - n-s√-∂v k-ak - vX Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n `m-c-hm-ln-I-ƒ {]-kv-Xm-h\-bn¬ A-dn-bn®p.

KOttayam/alp

800 In-tem ]-g-In-b Xm-dm-hn-d-¨n ]n-Sn-Iq-Sn; aq-¶v t]À ]n-Sn-bn a-Æ-t©-cn: F-d-Wm-Ip-f-sØ h≥-In-S tlm-´-ep-I-fn-te-°v hn¬∏-\-bv-°m-bn sIm-≠p-t]m-b 800 In-tem-tbm-fw ]-g-Inb Xmdm-hn-d-®n \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Snt]m-en--kn-s\ G¬-∏n-®p. C-∂se ssh-Io-´v I-e-hq¿ P-Mv-j\p k-ao-]-sØ sF-kv-πm‚n¬ sF-kv \n-d-bv-°ms\Ønb-t∏mgm-Wv h-≠n- ]n-Sn-bn-em-b-Xv. hml-\-Øns‚ ap-I-fn-esØ A-d-bn¬ Po-h-\p-≈ Xmdm-hp-I-tf-bpw a‰v c-≠v A-d-I-fnepw H-cp-am-kw ]-g-°w-s®-∂ Cd-®n-bp-am-bn-cp-∂p kq-£n-®n-cp∂-Xv. sF-kv- πm‚n-\p ap-ºn¬ \n¿-Ønb hm-l-\-Øn-¬ \n∂v k-ao-] hm-kn-I-ƒ Xm-dm-hn-s\ hm- ß m≥- s ®- ∂ tXm- s S- b m- W v kw-`-h-Øn-s‚ Xp-S°w. C-d-®n

l-cn-¸m-Sv BÀ.F-kv.F-kv `o-I-c-hmgvN; F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯-IÀ-¡v ]-cn¡v l-cn-∏m-Sv: l-cn-∏m-Sv Um-Wm-∏Sn-bn¬ B¿.F-kv.F-kv `o-I-chm-gv-N-bn¬ c-≠p F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿-°v Kp-cp-Xc-am-bn ]-cn-t°-‰p. Um-Wm-∏Wn F-kv.Un.]n.sF. {_m-©v {]-kn-U‚ v cm-lp-¬ (21)F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I≥ hn-jWp(19) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v a-Æm-dim-e- Ip-am-c-]p-cw ]-©m-b-Øv {Ku-≠n¬ {In-°-‰v I-fn-®p-sIm≠n-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ C-cp-hsc-bpw F-kv sI F-∂-dn-b-s∏Sp-∂ B¿.F-kv.F-kv. ap-Jy-Imcym-h-l-Iv i-c-Øv, ap-Jy-in-£Iv kq-c-Pn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ \m-ew-K kw-L-am-Wv B-{Ian-®-Xv. am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn FØn-b A-{I-an kw-Lw a-‰p-≈h-sc hn-c-´n-tbm-Sn-®-Xn-\v tijw cm-lp-en-s‚-bpw hn-jv-Wp-

h-b-em¿: e-£-߃ hn-e-a-Xn°p-∂ s]m-Xp-tXm-Spƒ-∏-sS-bp≈ k¿-°m¿ `q-an ssItb-dnth-en-sI-´m-\p-≈ k-ao-]-hm-knbp-sS {i-aw \m-´p-Im¿ X-S-™p. h-b-em¿-˛ I-f-hw-tIm-Sw-tdm-Un ¬ ]p-√w-Nn-d-]m-e-Øn-\p k-ao]w I-gn-™-Zn-h-k-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. \m-´p-Im¿- ssItb-‰w X-S-™Xns\ Xp-S¿-∂p-≠m-bX-¿-°w t\-cn-b-kw-L¿-j-Øn¬-I-em-in-®p. ]p-c-bn-S-Øn-s‚H-cp `m-Kw C-bmƒ t\-c-sØ ssItb-dn- hm¿-°¬ Xq-Wp-]tbm-Kn-®v th-en-sI-´n-b-ti-jwA-Xn-\p-≈n¬-ssX-Iƒ h-®n-´≠v. kw-`-h-Øn¬ A-t\z-j-Wwth-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Pn-√m I- A-º-e-∏p-g: hym-]-I-am-b ]-cme-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im-s\m-cp- Xn-sb Xp-S¿-∂v A-º-e-∏p-g-bnse e-X Kym-kv G-P≥-kn-bn-bnßp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿. ¬ hn-Pn-e≥-kv ]-cn-tim-[-\ \-SØn. hn-Pn-e≥-kv kn.sF. l-cnA-º-e-∏p-g: hm-l-\m-]-I-S- hn-Zym-[-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-epØn¬ ]-cn-t°-‰ A-⁄m-X hr- ≈ kw-L-am-Wv C-∂-se an≤-sb Kp-cp-X-cm-h-ÿ-bn¬ B- ∂¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. ]m-b¬- Ip-f-ß-c ]-Sn-™m-dv ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv°v 1.30 Hm-sS- {]-h¿-Øn-°p-∂ tKm-Uu-Wn-\v bm-Wv A-]-I-Sw. N-ßm-\m-t»- k-ao-]-ap-≈ a-s‰m-cp sI-´n-S-Øncn `m-K-Øp- \n-∂p sI.F-kv.- ¬ A\[n-Ir-X-ambn kn-en-≠¿ B¿.-Sn.kn. _- n¬ bm-{X-sN- kq-£n-®n-cn°p∂-Xv hn-Pn-e≥bv-X hr-≤ s\-Sp-ap-Sn _-kv tÃm- kv I-s≠-Øn. Xp-S¿-∂v Hm-^n∏n¬ C-d-ßn tdm-Uv ap-dn-®p-I-S- kn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn°-sh ss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn- ¬ tc-J-Iƒ Ir-Xy-am-bn kq-£ncp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ sX-dn-®v ho-Wv X-ebv°pw Im-ep-Iƒ-°pw £-X-ta‰ C-h-¿ A-]-I-S\ne X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√. C-t∏mƒ h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xnbn-¬ Xo-{h-]-cn-N-c-W-hn-`m-KØn¬ Ign-bp-I-bmWv. I-gpØn¬ kz¿-W-am-e, I-Ω¬, h-f F-∂h hr-≤ [-cn-®n-cp-∂p. Cu km-[-\-ß-ƒ A-Xym-ln-X-hn-`mK-Øn¬ kq-£n-®p≠v. _-‘p- h-≠m-\w: sa-Un-°¬ tIm-f°ƒ B-ip-]-{Xn F-bv-Uv-t]m- Pn¬ tcm-Kn-bm-b hr-≤-s\ am-enÃp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I. \y Iq-ºm-c-Øn-\v k-am-]w In-St^m¨: 9497975217, 9037791320 Øn-b-Xn-s\-Xn-tc hym-]-I {]Xn-tj-[w. sa-Un-°¬ tIm-tf-Pm-ip-]B-e-∏p-g: B-e-∏p-g a¿-®‚ v Atkm-kn-tb-j≥ (F.Fw.F.) {Xn \m-emw hm¿-Un¬ C-∂-se hym-]m-cn-Iƒ-°p-≈ t_m-[- cm-hn-se 10 Hm-sS-bm-bn-cp-∂p h¬-°-c-W-¢m-kpw hn-Zym¿-Yn- kw-`-hw. Im-bw-Ip-fw, Xm-a-cIƒ-°p-≈ ]T-\-¢m-kv, F-kv.- °p-fw Im-™n-cw-hn-f In-g-t°F-kv.F¬.kn., π-kv-Sp A-hm¿- Xn¬ ho-´n¬ tKm-]m-e≥ \m-bUv hn-X-c-W-hpw \m-sf cm-hn-se cp-sS a-I≥ cm-tP-{μ≥ \m]-Øn-\v k-°-cn-bm _-km-dn-\v b¿(58)°m-Wv Cu Zp-cm-h-ÿsX-°p-h-iw ]-≠m-c-°p-fw bp-≠m-b-Xv. I-gn-™ 22\m-Wv _n¬-Un-Mn¬ \S°pw. hy-h- Im-bw-Ip-fw `m-K-Øv A-h-i-\nkm-bn I-am¬ Fw am-°n-bn¬ D- e-bn¬ I-≠-C-bm-sf \m-´p-Im¿ Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. sI \- Bw-_p-e≥-kn¬ sa-Un-°¬ Po-_v, tP-°-_v tPm-k-^v, ap- tIm-f-Pm-ip-]-{Xn A-Xym-ln-X \o¿ sI ¢m-kv \-bn-°pw. F- hn-`m-K-Øn¬ F-Øn-°p-I-bmkv._n.Sn. do-Py\¬ am-t\-P¿ Pn- bn-cp-∂p. Zn-h-k th-X-\-°m¿ hm¿Pn tIm-in tPm¿-Pv A-hm¿-Uv hnUn¬ \n-∂pw \o-°w sN-bv-X amX-c-Ww \n¿-h-ln-°pw.

B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ cm-lpepw hn-jv-Wphpw hn-s‚-bpw X-e-bv-°v C-cp-ºv I- epw Xp-S¿∂v h-≠m-\w sa-Unºn sIm-≠v B-™-Sn-®v sIm-e- °¬ tIm-f-Pnepw {]-th-in-∏ns∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp- ®p. hn-jv-Wp-hn-s‚ C-S-Xp ssI∂p. _-l-fw Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p- °pw X-e-°pw Kp-cp-X-c-am-bn ]Im-sc I-≠m-Wv B-{I-an kw- cn-t°-‰n-´p-≠v. cm-lp-en-s‚ ap-JLw ]n-¥n-cn-™-Xv. Kp-cp-X-c-am- Øpw X-e-bv-°p-am-Wv ]-cn°vv. b ]-cn-t°-‰ C-cp-h-scbpw l-cnF-∂m¬ A-{I-an kw-L∏m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn- sØ a¿-±n-s®-∂m-tcm-]n-®v l-cn-

∏m-Sv t]m-en-kv sa-Un-°¬ tImf-Pn-seØn \n¿-_-‘-]q¿-hw C-h-cp-sS Un-kv-Nm¿-Pv hm-ßnC-h¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. B-{I-a-W-Øn-\v t\-XrXzw \¬Inb i-c-Øn-s\-bpw kq-cPn-s\-bpw l-cn-∏m-Sv F-kv.sFbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n-Sn-Iq-SpI-bpw l-cn-∏m-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n am-th-en-°-c k-_vP-bn-en-te-°v dn-am‚ v sN-øpIbpw sN-bvXp. Cu {]-tZ-i-Øv F-kv.Un.]n.-sF-bp-sS h-f¿-®-bv-°v ap-Jy]-¶p-h-ln-®p sIm-≠n-cp-∂ cmlp-en-s\-bpw hn-jv-Wp-hn-s\bpw \n-c-¥-c-am-bn-´v B¿.F-kv.F-kv. kw-Lw B-{I-an-°m≥ {i-an-®n-cp-∂p. i-c-Øn-s‚bpw kq-c-Pn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn-embn-cp-∂p apºpw B-{Ia-Ww \-S∂Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v l-cn∏m-Sv tÃ-j-\n¬ ]-cmXn \¬-Insb-¶n-epw \-S-]-Sn-sbm-∂pw kzo-

I-cn-°m-Xn-cp-∂-Xv B-{I-an-Iƒ°v k-lm-b-I-c-am-bn.

F-kv.Un.]n.sF. A-]-e-]n¨p l-cn-∏m-Sv: B¿.F-kv.Fkv. kw-L-Øn-s‚ B-{I-a-WØn¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°‰ hn-jv-Wp-hn-\pw cm-lp-en-\p-saXn-tc Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v {]-Imcw tI-sk-Sp-Ø t]m-enkv \-S]-Sn-bn¬ F-kv.Un.]n.sF. afi-ew I-Ωn-‰n A-]-e-]n-®p. B{I-a-W-Øn-\v t\-XrXzw \¬-Inb-h¿-s°-Xntc F-kv.Un.]n.sF. t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ tI-kv ^-b¬ sN-bv-Xn-´pw bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°mXn-cp-∂-Xm-Wv B-{I-a-W-Øn-\v k-lm-I-c-am-bXv. {]-kn-U‚ v \u-^¬, sk-{I-´-dn dn-bm-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v _m-e≥, kn-bm-Zv, A-\o-kv kw-km-cn-®p.

e-X Kym-kv G-P³-kn-bn-bn hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[-\

]-cn-t¡-äp

®n-´n-s√-∂v t_m-[y-s∏-´p. tÃm°v d-Pn-ÿ Ir-Xy-a-√. I-gn-™ am-kw 27 h-sc am{X-am-Wv _p-°nMv tc-J-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-Sp-Ø Zn-hkw ap-X¬ hn-X-c-W-°m-cn-epw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpw. ]m-N-Ihm-X-I hn-X-c-W-°m¿ _n¬ XpI-sb-°mƒ Iq-Sp-X¬ Xp-I -CuSm-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v hym-]I ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cp-∂p. F.Fkv.sFam-cm-b kp-_m-jv, C-Kvt\-jy-kv, k-Rv-Po-hv Ip-am¿, sIm-ta-gv-ky¬ Sm-Iv-kv Hm-^n-k¿ tPm¨-k¨ kw-L-Øn-ep- F-kv.Un.]n.sF. I-f-Ø-´v {_m-©n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw km-enw \n¿-h-ln-°p-∂p ≠m-bn-cp-∂p.

h−m-\w sa-Un-¡Â tIm-f-Pn tcm-Knbm-b hr²s\ am-en-\y-¡q-¼m-c-¯n-\v k-ao-]w InS¯n

A-hmÀ-Uv hn-X-c-Ww

NnIn¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ hr≤≥ en-\yw _-°-‰n-epw t{Sm-fn-bn-epam-bn h-®n-cp-∂-Xn-\v k-ao-]-amWv C-bm-sf X-d-bn¬ In-S-Ønbn-cp-∂-Xv. I-´n-ep-t]m-epw \¬Im-Xn-cp-∂ C-bm-sf Im¿-Uvt_m¿-Un-\v ap-I-fn-em-Wv In-SØn-bn-cp-∂-Xv. a-Xn-bm-b Nn-In¬-k-sbm ]-cn-N-c-W-sam Cbmƒ-°v e-`n-®n-cp-∂n-√. A-

t_m-[m-h-ÿ-bn-em-Wv C-bmƒ In-S-∂n-cp-∂-sX-∂v a-‰v tcm-KnIƒ ]-d-™p. kw-`-hw I-≠ s]m-Xp-{]-h¿Ø-I¿ {]-Xn-tj-[n-®-Xn-s\ XpS¿-∂p am-en-\y-߃-°-cn-In-¬ \n-∂p am-‰n cm-tP-{μ-s\ A-[nIr-X¿ s_-Un¬-In-S-Øn. _‘p-°-fm-cpw C-t±-l-sØ Xn-cn™p t\m-°n-bn-´n-s√-∂v Uyq-´n \-gv-kv ]-d-™p. In-S-∂ In-S∏n¬ X-s∂ a-e-aq-{X-hn-k¿-÷\w \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p hr-Øn-bm-°n H-scm-gn-™ ÿe-Øv In-S-Øn-sb-∂m-Wv kw-`h-sØ-°p-dn-®v B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-c-Ww. kw-`-hw A-dn-™v A-º-e-]∏p-g h-S-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn [ym-\-kp-X≥, Pn kp[m-I-c≥ Fw.F¬.F-bp-sS {]Xn-\n-[n ]n A-cp¨ Ip-am¿ B-

ip-]-{Xn-bn-se-Øn-bn-cp-∂p.

At\zj-Ww \-S-¯-Ww B-e-∏p-g: B-e∏p-g h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ tcm-Kn-°v a-Xnbm-b in-{iq-j \¬-ImsX h-kv-{X-߃ H-∂p-an√m-sX B-ip-]{Xn am-en-\y-Øn-s‚ kao-]-Øv In-S-∂ kw-`-h-sØ-°pdn-®v A-t\z-jn-®p \-S]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p Pn kp-[m-I-c≥ Fw.F¬.F. Btcm-Ky- a-{¥n--°v I-Ø-b®p. D-®bv°p-ti-jw ]-e tUm-Œ¿amcpw Nn-In¬-kn-°m≥ X-øm-dmhp∂n√. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ lu-kv k¿-P-∑m¿ am-{X-am-Wv Uyq-´n-°p-≈Xv. a-\p-jym-hImi I-Ωo-j≥ t\-cn-´v sa-Un-°¬ tImf-Pv k-μ¿-in-°-W-sa-∂v Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏´p.

3

\n-d-®n-cp-∂ Nm-°p-I-fnsem∂v Xp-d-∂-t∏m-ƒ- X-s∂ Zp¿-K-‘w A-\p-`-h-s∏-´ncp∂p. ]-g-In-bn-d®n-bm-sW-∂v kw-i-bw tXm-∂nb \m-´p-Im-¿ Nm-°p-sI-´p-Iƒ Xpd-∂p Im-Wn-°W - s - a-∂v B-hi - ys∏-´p.- Po-h-\p-≈ Xm-dm-hp-I-sf \n-d® - I-≈n-If - n¬ Nn-eX - v N-ØpIn-S-°p-∂-Xv kw-i-bw _-e-s∏Sp-Øn. \m-´p-Im¿ Iq-Sp-∂-Xv I≠vv c-£s - ∏-Sm-≥ {i-an-s®-¶n-epw \m-´p-Im¿ hm-l-\w X-S-™n´p. Xp-S¿∂vv B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s\bpw a-Æ-t©-cn t]m-eo-kn-s\bpw hn-h-cw A-dn-bn®p. t]mensk-Øn Nm-°p-sI-´p-Iƒ Agn-®p ]-cn-tim-[n-®t- ∏m-gm-Wv {Ukv sN-bvX - 800 In-tem-tbm-fw Agp-In-b Xm-dm-hn-d® - n- I-≠X - v. ]p-Xn-b C-d-®n-bp-am-bn Iq-

´n°-e¿-Øn h≥-In-S tlm-´-epI-fn¬ hn-¬-∏-\ \-S-Øp-I-bmWv C-h-cp-sS e-£y-sa-∂v ^p-Uv C≥-kv-s]-Iv-S¿ A-\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p. s\-Sp-ap-Sn kz-tZ-in Zneo-]n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ ^m-an¬- \n-∂m-Wv C-d-®n sIm≠p-h∂-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ ss{U-h¿ X-I-gn I-dp-I-∏-d-ºn¬ P-b-Ip-am-dn-s\-bpw a-‰v c-≠p t]-sc-bpw I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp. P-b-Ip-am-dn-s‚ `m-cy-sb-∂v ]-cnN-b-s∏-SpØnb 30 h-b- v tXm∂n-°p-∂ H-cp kv-{Xo-bpw Chtcm-sSm∏ap≠m-bn-cp-∂p. ]nSn-Iq-Sn-b Xm-dm-hn-d-®n Ip-gn-®p-aqSm-\p-≈ D-tZym-K-ÿ-cp-sS {i-aw \m-´p-Im¿ X-S-™p. ]n-∂o-Sv C-d®n A-⁄m-X tI-{μ-Øn-te-°v sIm-≠p-t]m-bn.

Npcp¡¯nÂ

"\m-tf-¡v H-cp X-WÂ' Nm-cpw-aq-Sv: tem-I-]-cn-ÿn-Xn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p "\mtf-°v H-cp X-W¬' F-∂ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn dm-hpØ¿ bq-Øv sh¬-^-b¿ skm-ssk-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Np\-°-c K-h. B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]w hr-£ssØ \-Sepw hn-X-c-Whpw \-SØn. dm-hp-Ø¿ sh¬-^-b¿ skm-ssk-‰n Pn√m tIm˛HmUnt\-‰¿ F-kv jm-P-lm≥ A-[y-£-X- h-ln®p. kwÿm-\ sk-{I´-dn Fw F-kv k-ema-Øv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. bqØv sh¬-^-b¿ skm-ssk-‰n kwÿm\ ssh-kv {]knU‚ v A-\o-kv am-en°v, K-h. tlm-kv-]n-‰-en-se tUm-Œ¿amcm-b km_p, A-cp¨ cmPv, F≥ sj-co^v, sI iw-kp±o≥, d-^o-Jv B-Zn-°m-´p-Ipf-ß-c kw-km-cn®p.

sam-ss_ I-S-bn tamjWw Xp-d-hq¿: sam-ss_¬ I-S-bp-sS ap≥ hm-Xn-en-s‚ ]q-´p- XI¿-Øp tam-jWw. F-´v sam-ss_¬ t^m¨ \-„-s∏´p. Ip-Øn-b-tXm-Sv F-kv.F≥.Un.]n. P-Mvj-\p k-ao-]w {]-h¿Øn-°p-∂ F-kv.F≥. sam-ss_¬ I-S-bn-em-Wv hym-gmgv-N A¿-[-cm{Xn tamj-Ww \-S-∂Xv. C∂-se cm-hn-se I-S-Xp-d°m≥ FØnb sXm-´-Sp-Ø I-S-°m-cm-Wv tamj-Ww \-S-∂ hnh-cw BZyw A-dn-bp-∂-Xv. 50,000 cq-]-bp-sS \-„w D-≠m-bXm-bn I-S-bp-S-a ]m-´p-Ipf-ßc tIm-t¶-cn sh-fn \n-jm-Zv ]-d™p. Ip-Øn-b-tXm-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

kakvX s]m-Xp-]co-£ C-¶p Xp-S§pw B-e-∏p-g: k-akv-X tI-c-f C-kvemw a-X hn-Zym-`ymk t_m¿-Uv C∂pw \m-sfbpw tI-cfw, X-an-gv-\mSv, t]m-≠nt®cn, I¿-WmS-I, a-lm-cm{„, e-£-Zzo-]pIƒ, A-¥-am≥, bp.F.C., H-am≥, _lv-ssd≥, a-te-jy F-∂n-hn-S-ß-fn¬ 9389 a-Zv-d-k-I-fn¬ \n∂p 5,7,10, π-kv-Sp ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn°p-∂ 224007 hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS s]m-Xp-]co-£ C∂pw \msfbpw Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-°pw. ]co-£ kw-_-‘am-b kw-i-b-߃-°v 9847700450, 9447282991, 9847904488, 9645666619 \-ºdp-I-fn¬ _-‘-s∏Smw. Pn√-bn¬ A-©mw-¢m-kn¬ 116 sk‚-dp-I-fn-em-bn 984 B¨-Ip-´n-I-fpw 817 s]¨-Ip-´n-Ifpw Dƒ-∏-sS 1801 Ip-´nIfpw G-gmw-¢m-kn¬ 102 sk‚-dp-I-fn-em-bn 593 B¨-Ip-´nI-fpw 474 s]¨-Ip-´n-Ifpw Dƒ-∏-sS 1067 Ip-´n-I-fpw 10 mw-¢mkn¬ 34 sk‚-dp-I-fn-em-bn 114 B¨-Ip-´n-I-fpw 82 s]¨Ip-´n-Ifpw Dƒ-∏-sS 16 Ip-´n-I-fp-am-Wv ]-co-£ Fgp-Xp∂Xv. B-sI 3080 Ip-´n-I-fmWv Pn√-bn¬ \n∂v ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv.

]cn-ØnXn kwc-£W PmY kwL-Sn-¸n¨p Be∏pg: Kh¨sa‚ v tKƒkv lb¿ sk°≥Udn kvIqƒ hnZ-ym¿Yn-\n-I-fpsS t\Xr-X-z-Øn¬ ]cn-ÿn-Xnkw-c-£W PmY kwL-Sn-∏n-®p. PmY kvIqƒ slUvan-kv{Skv Fw.-sI. Pb{io ^vfmKv Hm^v sNbvXp. ]cn-ÿnXn Zn\m-tLm-jhpw hr£ssØ \Soepw kvIqƒ amt\-PnMv IΩn‰n sNb¿am≥ ‰n. -hn-i-z≥ DZvLm-S\w sNbvXp. XpS¿∂v Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ kwL-Sn∏n-®p.

\q-d-\m-Sv t]m-tÌm-^n-kn-\v kz-´w sI-«n-Sw C-\n-bpw A\yw \q-d-\m-Sv: \q-d-\m-Sv t]m-tÃm^n-kn-\v kz-¥w sI-´n-Sw C-\nbpw A\yw. Zq-c-°q-Sp-X-em-bXn-\m¬ \m-´p-Im¿ t]m-kv-t‰m^n-knse-Øm\pw _p-≤n-ap´p∂p. sI.]n. tdm-Un¬ \q-d-\m-Sv P-Mvj-\v Ing-°v ]-Ømw-Ip-‰n P-Mvj-\v k-ao-]w 25 h¿-j-ßfm-bn hm-S-I-s°-´n-S-Øn-emWv t]mtÃm^n-kv {]-h¿-Øn°p-∂Xv. I-gn-™ h¿-jw tI-

{μ-a-{¥n-bm-bn-cp∂ sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv ]pXn-b t]mtÃm-^n-kn\v X-d-°√n-s´¶nepw C-\nbpw \n¿-am-Ww XpS-ßn-bn-´n√. Im-Sv ]n-Sn-®p t]mkv-t‰m-^n-kv ]-cnk-cw C-g-P¥p-°-fp-sS Xm-h-f-am-bn-cn-°pI-bmWv. C-Xn-\m¬ k-ao-]-hmkn-Iƒ t]mepw C-hn-tS-°v hcm-dn√. \q-d-\m-Sv P-Mv-j-\n¬ \n∂p H-cp In-tem-ao-‰¿ Zq-c-Øm-

Wv C-t∏mƒ t]m-kv-t‰m-^n-kv {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. \q-d-\m-Sv ]-©mbØv Hm^n-kv, \q-d-\m-Sv t]m-en-kv kvt‰j≥, \q-d-\m-Sv k-_v-{S-j-dn Xp-S-ßn-b-h P-Mv-j-\n-em-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. t]m-Ãv Hm^n-kv P-Mv-j-\n-te-°v am-‰n {]h¿-Øn-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v \m-´pIm-cpw hym-]m-cn-Ifpw B-hiy-s∏-Sp-∂p.

X-¯w-]n-Ån k-lr-Z-b B-ip-]-{Xn-bn F-aÀ-P³-kn hn-`m-K¯nsâ D-Zv-LmS-\w C¶v B-e-∏p-g: X-Øw-]n-≈n k-lrZ-b B-ip-]-{Xn-bn¬ F-a¿-P≥kn hn-`m-K-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w C-∂p \-S-°pw. ssh-Io´v aq-∂n\v N-ß-\m-ti-cn A-Xn-cq-]-X B¿-®v-_nj-]v am¿ tPmk-^v s]-cp-t¥m-´w F-a¿-P≥-kn hn`m-K-Øn-s‚ B-io¿-hm-Z-I¿-aw \n¿-h-ln-°p-w.

hn-Im-cn-P-\-dmfpw tkm-jy¬ sh¬-s^-b¿ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚pamb tam¨. tPmk^v ap-≠-I-Øn¬, ^m. ^n-en-∏v ssh-°-Øp-Im-c≥ kw-_-‘n°pw. s]m-Xp-k-tΩf-\w No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. F-a¿-P≥-kn hn-`m-KØn-s‚ D-Zv-LmS-\w sI kn

thWp-tKm-]m¬ Fw-]n-bm-Wv \n¿-h-ln-°pw. B-ip-]{Xn temtKm-bp-sS {]-Imi-\w \-K-c-k`m[y-£ ta-gvk - n So®¿ \n¿-hl - n°pw. hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-ip-]{Xn F-Iv-kn-. U-b-d-Œ¿ ^m. tXma-kv am-fn-tb°¬, ^m. tPm¿-Pv aq-ew-Ip∂w, ]n.B¿.H. do≥-_m-_p kw-_‘ - n-®p.

]-cn-Øn-Xn Zn-\m-N-c-W-w Nm-cpw-aq-Sv: t]m-]p-e¿ {^≠v Hm-^v C-¥y-bp-sS I-Ωyq-\n-‰n Uh-e-]v-sa‚ v t{]m-{Km-an-s‚ `m-Kam-bn Nm-cpw-aq-Sv G-cn-b-bp-sS hnhn-[ ÿ-e-ß-fn¬ hr-£ssØ--Iƒ \´p. Nm-cpw-aq-Sv bq-\n‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ ]cn-]m-Sn {]-knU‚ v k-^o-jv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. Xm-a-c-°pfØv a-PoZv, I-ºn-ti-cn \u-^¬, Im-™n-∏p-g-bn¬ \nkmw auehn, I-Sp-hn-\m¬ h-lm-_v F∂n-h¿ t\-XrXzw \¬-In. Cu t]m-]p-e¿ {^-≠v am-th-en-°-c G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-W-Øn¬ C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m k-an-Xn-bw-Kw Bgv-N ]-cn-ÿn-Xn hm-cm-N-c-Wkn-±o-Jv au-e-hn hr-£-ssØ \-S-∂p, 2. A¬-l-k-\m-Øv A-d-_n tImf-Pn¬ A-–p -emw au-e-hn hr-£-ssØ \-S-∂p am-bn B-N-cn-°m≥ t]m-]p-e¿ {^-≠v G-cn-bm I-Ωn-‰n Xo-cp-am\n-®-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ ]d™p. ]p∂-{] Z¿i-\w d-kn-U‚ vkv B-tkm-kn-tb-j\pw Be∏p-g B-bq¿ c-£m-an-j\pw kw-bp-‡-am-bn tem-I ]-cn-ÿnXn Zn-\-Øn¬ A-h-t_m-[¢mkpw Hu-j-[ sN-Sn hn-X-cWhpw \-SØn. tUm-Œ¿ hn-jvWp-\m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn D-ZvImbw-Ip-fw Gcn-b-bp-sS ]-cn-ÿn-Xn-Zn-\m-N-c-W-Øn¬ j-lo-Zm¿ a-Zvd-km A-¶-W-Øn¬ Akn. Camw l-_o-_p√ d-lv-am-\n Lm-S-\hpw I-am¬ Fw am-°nhr-£ssØ \-S-∂p, 2. B-e∏p-g Un-hnj-s‚ ]-cn]mSn-bn¬ Iu¨-kn-e¿ H sI j-^o-°v hr-£ssØ \S∂p bn¬ ap-Jy-{]-`m-Whpw \-SØn.

Be∏p-g D-Ωpk√n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ F-kv.Un.]n.sF. ap-\n-kn-∏¬ taJ-em {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ Pn√m {]-knU‚ v sI F-kv jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Fkv.Un.]n.sF. ap-\n-kn¸Â taJ-em I¬-h³j³ B-e-∏pg: F-kv.Un.]n.sF. ap\n-kn-∏¬ taJ-em I¨-h≥j≥ D-Ωp k√n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S∂p. Pn√m {]-knU‚ v sI F-kv

jm≥ I¨h≥j≥ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. a-fi-ew sk-{I´-dn A≥kn¬ au-e-hn, afi-ew {]knU‚ v \m-k¿ ]p-d-°mSv,

taJ-em {]-knU‚ v k-_n h-enb-Ipfw, sk-{I´-dn A≥-kn¬, \Pow ap√mØv, tdm-_¿-´v ¢a‚ v, A-^vk¬, A≥-km-cn F∂n-h¿ kw-_-‘n®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-07  
Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-06-07  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-06-07