Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Kpi

]«m-¸-I ho-«n I-hÀ¨; H-cmÄ Ad-ÌnÂ

tZiob ]©-KpkvXn; Pn³-kn-¡v kzÀ-Ww, tP-¡-_n-\v sh-Ån sNdp-tXmWn: tZiob ]©KpkvXn Nmºy≥jn-∏n¬ ho´Ωbv°v kz¿Æ saU¬. CSp°n hmg-tØm∏v `qan-bmwIp-fsØ ap≠-\m\n emephn-

tP°_v, Pn≥kn s‚ `mcy Pn≥kn(36) -bmWv kz¿Æ saU-en\v A¿l-bm-bXv. c≠v temI Nmºy-∑msc A´n-a-dn-®mWv Pn≥kn kz¿Æw t\Sn-b-Xv. B{K-bn¬ Ign™ Znhkw \S∂ ]©-KpkvXn a’-c-Øn¬ 70 Intem{Kmw hn`m-K-Øn-emWv Pn≥kn a’cn-®-Xv. XpS¿∂v hnhn[ Im‰-Kdn-I-fn¬ \n∂v H∂mw ÿm\w t\Sn-b-h¿°mbn \S∂ Nmºy∑m-cpsS Nmºy≥ ]´-Øn¬ Pn≥kn c≠mw ÿm\w Icÿ-am-°n. hmg-tØm∏v ap≥ ]©m-bØv AwKw IqSn-bmb Pn≥kn BZy-am-bmWv AJnte¥y Xe-Øn¬ tÉv C\Øn¬ a’-cn-®-Xv. Icn-º≥ kztZ-in-bmb tP°_v ]nW°m-´n¬ ]pcp-j-hn-`m-K-Øn¬ sh≈n saU¬ t\Sn. Pn≥kn-bpsS `¿Ømhv emep(-tPm-kv) I¿jI\pw Icmt´ amÃ-dp-am-Wv.

A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-an-Ã; s\-©n Xo-bp-am-bn A-án-i-a-\ tk-\I-´-∏-\-: P-\p-h-cn ap-X¬ sa-bv h-sc-bp-≈ am-k-ß-fn¬ 50-˛¬∏-cw hn-fn-I-fm-Wv I-´-∏-\-bn-se A-·n-i-a-\ tk-\ hn-`m-Kw Hm^o-kn-te-s°-Øn-b-Xv. th-\¬®q-Sv G-dn-b-tXm-sS hn-hn-[ {]-tZi-ß-fn¬ Xo-]n-Sp-Ø-a-S-°-ap≈ kw-`-h-߃ ]-e-cpw hn-fn-®dn-bn-®p. C-hn-S-ß-fn-se-√mw FØn-t®-cm≥ tk-\mw-K-߃-°p \-t∂ hn-b¿-s∏m-gp-t°-≠n-h∂p. Iq-Sm-sX C-°m-e-b-f-hn¬ 20-˛¬-∏-cw A-]-I-S-ß-fpw C-h¿°p ssI-Im-cyw sN-tø-≠n-h-cp∂p. F-∂m¬ A-Sn-kv-Ym-\ kuI-cy-ß-fp-sS A-]-cym-]v-X-X-bpw Po-h-\-°m-cp-sS A-`m-h-hp-am-Wv tk-\-bp-sS {]-h¿-Ø-\-Øn-\p Xn-cn-®-Sn-bm-Ip-∂-Xv. 23 Aw-K߃ th-≠-t∏mƒ C-hn-sS-bp≈-Xp B-dp t]¿ am-{X-am-Wv. IqSm-sX \m-ev eo-Unw-Kv ^-b¿am≥ th-≠n-S-Øv H-cmƒ am-{X-tabp-≈q. c-≠v ^-b¿ F-©n-\pw Hcp Bw-_p-e≥-kp-a-S-°w A-©v hm-l-\-߃ I-´-∏-\ bq-Wn-‰n\p-≠v. ss{U-h¿-am-cn-√m-Ø-Xn\m¬ C-h-bp-sS {]-tbm-P-\w \mSn-\p e-`n-°m-sX t]m-Ip-I-bmWv. Iq-Sm-sX kv-Y-e ku-I-cyhpw Hm-^o-kv k-Pv-Po-I-c-W-ßfpw ]-cn-an-X-am-Wv. s\-Sp-¶-≠w, im-¥≥-]m-d, cm-P-Ip-am-cn, Ip-afn, ]o-cp-ta-Sv, hm-K-a¨, C-Sp-°n dq-´n¬ 10-˛mw-ssa¬ h-sc-bp-≈ `m-K-߃ I-´-∏-\ bq-\n-‰n-\p Iogn-em-Wv.

I-e-hq¿ I-b¿ t_m¿-Uv tImw-π-Iv-kn¬ \n¿-an-® cm-Pym-¥-c I-b¿ ayq-kn-b-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n \n¿-h-ln-°p∂p

cm-a-¶-cn: \m-j-W¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j-s‚-bpw ip-Nn-Xz an-j-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Uv X-e B-tcm-Ky {]-h¿-Ø\-߃ a-Xn-bm-b ^-≠n-s‚ A]-cym-]v-X-X-sb-Øp-S¿-∂v Xm-fw sX-‰n-b-Xm-bn B-t£-]w. Im-eh¿-j-Øn-\v XpS°w Ip-dn-°p-∂tXm-sS Ip-´-\m-´n¬ G-Xv \n-an-jhpw ]-I¿-® hym-[n- ]-S¿-∂v ]n-Snt®-°pw. \m-j-W¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j-\pw ip-Nn-Xz an-j\pw ]p-d-sa {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifpw tN¿-∂m-Wv a-g-°m-e ]q¿-htcm-K ip-Nn-I-c-W {]-h-h¿-Ø-\߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. C-h-cp-sS {]-h¿-Ø-\-߃-°v B-h-iy-am-b ^-≠v e-`n-°p-∂Xn-ep-≠m-b Im-e-Xm-a-k-am-Wv {]-h¿-Ø-\-ß-ƒ Xm-fw sX-‰p-∂-

Xn-\v C-S-bm-°n-b-Xv hm¿-Uv sawº¿ sN-b¿-am-\pw B-tcm-Ky-hIp-∏n-se Pq-\n-b¿ ]-ªn-Iv sl¬-Øv t\-gv-kv I¨-ho-\-dpw B-im-h¿-°-dpw Dƒ-s∏-Sp-∂ ]tØm-fw Aw-K-߃ Dƒ-s∏-Sp∂ hm¿-Uv km-\n-t´-j≥ I-Ωn--‰nbm-bn-cn-°pw hm¿-Uv X-e {]-h¿Ø-\-߃ kw-L-Sn-∏n-°p-I.Hm-tcm hm¿-Un-tew {]-h¿Ø-\-߃-°m-bn C-cp-]-Ø-ømbn-cw cq-]m h-sc sNe-h-gn-°msa-∂m-Wv-N-´w. F-∂m¬ Im-eh¿-j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn°m≥ Zn-h-k-߃ am-{Xw -tijn-°p-sºm-gpw H-cp ss]-kt]m-epw s\m-j-W¬ dq-d¬ sl¬-Øv an-j-t\m ip-Nn-Xz anj-t\m e-`n-®n-s√-∂m-Wv A-dnbp-∂-Xv.- B-sI h-cp-∂ C-cp-]-

Ø-øm-bn-cw cq-]-bn¬ ]-Xn-\mbn-cw \m-j-W¬ dq-d¬ sl¬Øv an-j-\pw ]-Xn-\m-bn-cw ipNn-Xz-an-j-\pw _m-°n h-cp-∂ A-øm-bn-cw cq-] {Km-a-∏©m-bØpw B-Wv h-ln-°p-I. k-a-b-Øv Xp-I e-`n-°m-sX h-∂-tXm-sS {]-h¿-Ø-\-ß-fmsI I-S-em- n¬ H-Xp-ßp-∂-Xmbm-Wv B-t£-]-]w. Im-e-h¿j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn-°p-∂tXm-sS X-s∂ sh-≈-s∏m-°Øn-\v A-Sn-a-s∏-Sp-∂ Ip-´-\m´n¬ ip-Nn-I-c-W-{]-h¿-Ø-\Øn-ep-≠m-b t]m-cm-bv-a h≥ tXm-Xn¬ ]-I¿-® hym-[n-Iƒ°v Im-c-W-am-tb-°p-a-s{X. IqSm-sX Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ Im-cyØn-ep-≈ Zu¿-e-`y-hpw, an-° {]-tZ-i-ß-fn-ew sh-≈w sI-´n-

\n¬-°p-∂-Xpw ]-I¿-® hym-[nIƒ ]-S¿-∂v ]n-Sn-°p-∂-Xn-\v {][m-\ Im-c-W-am-Ip-sa-∂pw ]-dbp-∂p. ]n-Sn-s]-Sm≥ {]-[m-\-ambpw Im-c-W-am-Ip-∂-.ap≥-Im-e-ß-fn¬ B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚-bpw {Km-a-∏-©m-bØp-I-fp-tSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿ tN¿-∂v {]-tZ-i-Øp\n-∂v t\-c-tØ Xs∂ am-en-\y-߃ \o-°w sNøp-∂-Xv \m-´p-Im-cp-sS B-i-¶ Hgn-hm-°n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C°p-dn B-tcm-Ky h-Ip-∏n-se Pq\n-b¿ ]-ªn-Iv sl¬-Øv t\-gvkp-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ km-\n-t´-j≥ I-Ωn-‰n-I-fp-sS {]h¿-Ø-\w \n¿-Pn-h-am-b-Xm-bmWv \m-´p-Im-cp-sS B-t£-]w. CtXm-sS B-tcm-Ky ta-J-e h≥

sh-√p-hn-fn-sb t\-cn-Sp-∂-Xmbpw ]-d-bp-∂p. sh-fn-b-\m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bp-tS-bpw a-‰v {]m-Y-an-Im-tcmKy tI-{μ-ß-fp-sS-bpw {]-h¿-Ø\-Øn-ep-≈ t]m-cm-bv-a-bpw {]iv-\w cq-£-am-°p-I-bm-Wv. C-hn-S-ß-fn-se Po-h-\-°m-cpsS Ip-d-hv {]m-Y-an-I Nn-In-¬ktX-Sn-sb-Øp-∂ \m-´p-Im¿ a-Wn°q-dp-I-tfm-fw Iyq \n-∂p Ip-gbp-∂-Xn-\v Im-c-W-am-hp-∂-Xmbpw ]-d-bp-∂p. A-tX-k-a-bw ^≠v A-\p-h-Zn-®p-sIm-≠p-≈ k¿°m¿ Hm¿-U¿ C-d-ßn-sb∂pw km-\n-t´-j≥ I-Ωn--‰n-I-fp-sS {]h¿-Ø-\w kp-K-a-am-bn \-S-∂p hcp-I-bm-W-∂p-am-Wv B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚ \n-S-]m-Sv.

Ww \-S∂-Xv. IpSpw- _ mwK-߃ ]≈n- b n¬ t]m--bn 12 a - W n tbm-sS aPn-_n≥ tXm-a-kv S-ßn h-cp∂-Xn-\n-Sbn-em-bn-cp-∂p tam-j-W-sa-∂v sN-ß-∂q¿ t]m-enkn¬ ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ kw-i-b-ap-≈ k-ao-]-hm-kn-I-fm-b 2 bp-hm-°sf tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-eq-sS-bmWv {]-Xn-Iƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. InS-∏p ap-dn-bn-se ta-i-bn¬ kq£n-®n-cp-∂ c-≠v ]-h-s‚ kz¿W sN-bn-\pw sam-ss_¬ t^m-

Wp-am-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv. k-am-\co-Xn-bn¬ s^-{_p-h-cn 24\v I√n-t»-cn-bn¬ ap-fw-]-≈n¬ t__n am-Xyp-hn-s‚ ho-´n¬ \n-∂v Im¬-e-£w cq-]-bpw kz¿-Whpw I-h¿-∂ kw-`-h-Øn-epw CsX kw-Lw Dƒ-s∏-´n-´p-≈-Xmbn t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. kp-[o-jv Ir-jv-W-s‚ A-dÃvv C-∂v tc-J-s∏-Sp-Øn-tb-°pw. I-√n-t»-cn Xn-cp-h≥-h-≠q¿, a-gp°o¿ F-∂o `m-K-Øv Rm-b-dm-gvN-I-fn¬ ho-´p-Im¿ ]-≈n-bn¬ t]m-Ip-∂ k-a-b-Øv A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn \n-c-h-[n ]-I¬ tam-j-W-߃ \-S-s∂-¶n-epw Hcp kw-`-h-Øn-epw {]-Xn-I-sf Is≠-Øm-\m-hm-Ø-Xv t]m-en-kns‚ ho-gv-N-bm-sW-∂v hym-]-I-amb B-t£-]-ap-≠m-bn-cp-∂p.--

]-cn-tim-[-\-bpw A-d-kv-äpw a-än-S-§-fnÂ; ta-cn-Ip-f-¯v I-©m-hv tem-_n kp-c-£n-XÀD-∏p-X-d-: G-e-∏m-d-bv-°p ]n-∂mse ta-cn-Ip-f-Øpw I-©m-hv tem-_n ]n-Sn-ap-dp-°p-∂p. Intem I-W-°n-\v I-©m-hv ti-Jcn-®v B-h-iy-°m¿-°p F-Øn°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw X-Ir-Xn-bm-bn. Pn-√-bn¬ A-SpØn-sS \n-c-h-[n t]-sc A-d-kv-‰v sN-øp-I-bpw I-©m-hv hym-]-Iam-bn ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpw sN-bv-Xn´pw ta-cn-Ip-fw ta-J-e-bn¬ Ch¿ hn-e-kp-I-bm-Wv. Su-Wn-se H-cp I-S tI-{μo-Icn-®m-Wv hn¬-∏-\. I-gn-™ Zn-hkw C-hn-sS t]m-en-kv ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-sb-¶n-epw H-∂pw Is≠-Øm-\m-bn-√. h-f-sc hn-Z-Kv[-am-bm-Wv I-©m-hv s]m-Xn Bh-iy-°m¿-°p ssI-am-dp-∂-Xv. km-[-\-߃ hm-ßm-s\-∂ hymtP-\ I-S-bn-se-Øp-∂-h¿-°p ]e-hy-Rv-P-\-߃-°n-S-bn-sem-fn∏n-®v C-h ssI-am-‰w sN-øpw. 200

cq-]-bm-Wv H-cp s]m-Xn-°v Cu-Sm°p-∂-Xv. h≥-Xp-I-bv-°v \¬-Im\p-≈ I-©m-hv c-l-ky-am-bn kq£n-®n-´p-s≠-∂pw ]-d-b-s∏-Sp∂p. C-hn-sS \n-∂p hm-ßn-s°m≠p t]m-Ip-∂ I-©m-hm-Wv h-ftIm-Sv kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv FØp-∂-sX-∂pw kq-N-\-bp-≠v.B-h-iy-°m-cn¬ G-sd-bpw sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv. h-cp-am-\Øn-s‚ `q-cn-`m-K-hpw I-©m-hv hm-ßp-∂-Xn-\m-bm-Wv C-h¿ sN-e-h-gn-°p-∂-Xv. X-an-gv-\m´n¬ \n-∂p sIm-≠p-h-cp-∂ I©m-hv ta-cn-Ip-f-Øv F-Øn-°p∂-Xpw hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xpw kv-{Xo-I-sf D-]-tbm-Kn-®m-sW∂pw hn-h-c-ap-≠v. C-h-sc s]-s´∂p ]n-Sn-Iq-Sm≥ I-gn-bm-Ø-Xp am-^n-b-bv-°v Kp-W-I-c-am-Ip∂p. Zn-h-k-hpw ]-Xn-\m-bn-ctØm-fw cq-]-bp-sS hym-]m-cw \S-°p-∂p-≠v.

tdmUv ssItb-dp-¶-hÀs¡-Xntc \S-]-Sn-: apf-¡pg ]©m-b-¯nsâ {]Jym-]\w IS-em-kn C-¥y≥ ]o-∏nƒ-kv Xn-tb-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ hm¿-jn-I-k-tΩf-\w ap-l-ΩNo-c-∏≥Nn-d ssa-Xm-\n-bn¬ kn-\n-am Km-\-c-N-bn-Xm-hv cm-Po-hv B-ep-¶¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

kn.]n.F-½n\pw tIm¬-{K-Ên-\p-w _n.sP.]n-tb-¡mÄ hÀ-Ko-b-X: cm-Po-hv B-ep-¦Â a-Æ-t©cn: _n.sP.]n-tb°mƒ h¿-Ko-b-X kn.]n.FΩn\pw tIm¨-{K- n-\p-am-sW∂v kn-\n-am Km-\-c-N-bn-Xm-hv cmPo-hv B-ep-¶¬ ]-d™p. Hmtcm Xn-c-s™-Sp-∏p L-´-Ønepw ÿm-\m¿-YnI-sf \n-›-bn-°p-

∂-Xv A-Xm-Xv a-fi-e-Øn-se thm-´¿-am-cp-sS Pm-Xn I-W-°ns‚ am-\Z-fiw t\m-°n-bmWv. C-¥y≥ ]o-∏nƒ-kv Xn-tb-t‰gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ (C-]v-‰) hm¿-jn-I-k-tΩf-\w ap-l-Ω No-c-∏≥Nn-d ssa-Xm-\n-bn¬ D-Zv-

bnØo¿-∂n-´p≠v. ]p∂-{] h-

]-∏p Zm-tam-Zc≥, ]n sI _m-h b-em¿ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp- X{¥y k-a-c k-Ωm¨ F-∂ Øp P-bn¬-hmkw A-\p-`-hn- co-Xn-bn¬ B-\p-Iq-ey-߃ ® C-cp-hcpw sImSn-b ]o-U-\- A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. C-Xn-s‚ Øn-s‚ _m-°n ]-{X-߃ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ C-cp-hcpw Imc-Ww im-co-cn-I-am-bn A-h- F√mhn-[ tc-J-Ifpw k¿-°mi-X-bn-em-Wv. C-{μ-Pn-]v-Xv cn-\v k-a¿-∏n-®p. F-∂m-¬ IqKp]v-X a-{¥nbm-b Im-e-L-´- sS P-bn¬-hm-kw A-\p-h-Zn-® Øn¬ ]p∂-{] h-b-em¿ k-a-c- c-≠p-t]-cpsS km-£y-tc-JØn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿-°v kzm- Ifpw A-h¿ s]≥-j≥ hm-ßp-

ap¡p]-−w ]W-bw h-¨p ap§nb Z-¼-XnI-sf Po-h-\-¡m-cn ]n-´p-SÀ-¶p ]n-Sn-IqSn Ip-a-fn: ap-≠-°-b-sØ kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-Øn¬ ap°p-]-≠w ]-W-bw h-®v X-´n-∏v \S-Øn-b Z-º-Xn-I-sf Po-h-\-°mcn ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn. Im™n-c-∏-≈n Ip-t∂¬ B-ip-]{Xn-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ jo-_(40) C-h-cp-sS `¿-Øm-hv j¨- a p- J ≥(43)F- ∂ n- h - s c- b mWv Ip-a-fn-bn¬ \n-∂p ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. I-gn-™ G-{]n¬ 11\m-bn-cp∂p kw-`-hw. a-I-fp-sS lr-Z-b kw-_-‘-am-bn Nn-In-¬k-bv-°v ]-c-am-h-[n Xp-I \¬-I-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v Ip-´n-I-fp-sS Im-en¬ [-cn-°p-∂ 11 {Kmw- `m-cw h-cp-∂ c≠v X-f-Iƒ ]-W-bw sh-°p-∂Xn-\m-bn jo-_ ap-≠-°-b-sØ kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\sØ k-ao-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-bp-sS Nn-In-¬km- Bhiyw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-h-cp-sS t^m-t´m Iw-]yq-´¿ aptJ-s\-sb-Sp-Øv kq-£n-® tijw a-‰v Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-I-fn√m-sX C-h¿-°v 24,000 cq-] X-f-

sN-ß-∂q¿: ho-´q-Im¿ ]-≈nbn¬ t]m-b k-a-b-Øv hm-Xn¬ s]m-fn-®v A-I-Øp I-S-∂ tamjv-Sm-°ƒ kz¿Whpw samss_¬ t^m-Wpw A-S-°w ap°m¬ e-£w cq-]-bp-sS km-[\-߃ I-h¿-∂ kw-`-h-Øn¬ H-cm-sf sN-ß-∂q¿ t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-√n-t»-cn Aº-e-Ø-d ho-´n¬ Pn-_n≥ tXma-kv (19) B-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. C-bm-fp-sS Iq-´m-fn- I-√n-t»n kz-tZ-in s]m-∏v-fn kp-[n-jv F∂ kp-[o-jv Ir-jv-W≥ (32)s\ t]m-en-kv tNm-Zyw-sN-bv-Xp-h-cp∂p. Rm-b-dm-gv-N 11 a-Wn-tbmsS-bm-Wv sN-ß-∂q¿ Xn-cp-h≥h-≠q¿, a-gp-°o¿, Io-gp-ap-dn In\m-th-en¬ ho-´n¬ sI.---hn.---k-°dn-b (63)bp-sS ho-´n-¬ tam-j-

^−v sshIp¶p; -hmÀ-Uv X-e B-tcm-Ky {]-hÀ-¯-\-w \nÀPoh-sa¶v

LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. kn sI a-Wn A-[y£-X-h-ln®p. ]n F Ir-jvW∏≥, F≥ _m-e-N-{μ≥, ]n Pn tKm-]-Ip-am¿, kn ]n a-t\£, tPmk-^v B‚Wn, Sn F k-t¥m-jv kw-km-cn-®p.

aÀ-±-\-§fn X-fcm¯-hÀ Np-h-¸p\m-S-bn Ipcp§n h-e-bp-¶p B-e-∏p-g: sImSn-b a¿-±-\߃-°v ap-ºn¬ k-ss[cyw ]nSn-®p-\n-∂-h¿ k¿-°m-¿ Hm-^nkp-I-fn-se Np-h-∏p-\m-S-I-fn¬ Ip-cp-ßn Im-en-S-dp∂p. cm-PyØn-s‚ kzm-X{¥y ka-c-t]mcm-´-߃-°v a-\ pw i-co-chpw A¿-∏n-® c-≠p- kzm-X-{¥ykac t]m-cm-fn-Iƒ°m-Wv k¿°m¿ {]-Jym-]n-® B-\p-Iq-ey߃ In-´m-sX hn-j-an-°p-∂-Xv. ]p∂-a-S ]-≈n ]p-Ø≥-]pc-bv-°¬ 90 h-b p-≈ ]-∏p Zmtam-Zc≥, k-\m-X-\-]p-cw hm¿Un¬ ssX-∏-d-ºn¬ 89 h-b- p≈ ]n sI _m-h F-∂n-h-cm-Wv hm¿[-Iy Ime-Øv In-t´-≠ B-\p-Iq-ey-߃-°m-bn tI-gp∂Xv. P-\Io-b k-a-c-ß-fpsS ap-∂Wn-t∏m-cm-fn-I-fm-bn \n∂ C-cp-hcpw sImSnb t]m-enkv ]o-U-\-߃-°v C-c-bm-

28 sa-bv 2014 _p[≥

Iƒ hm-ßn-sh-®-ti-jw ÿm-]\-Øn¬ \n-∂pw \¬-Ip-I-bm-bncp-∂p. Cu ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]\-Øn-se Po-h-\-°m-cn-bpw G¥-bm¿ kz-tZ-in-\n-bp-am-b jndn-en-s‚ ho-Sn-\p k-ao-]-sØ ho´p-t]¿ \¬-In-b-Xn-\m¬ C-hcn¬ Iq-Sp-X¬ kw-i-b-hpw D≠m-bn-√. kw-`-hw \-S-∂v H-cm-gv-N-bv°p ti-jw ÿm-]-\-Øn-s‚ sl-Uv Hm-^n-kn¬\n-∂p Ass{]-k¿ F-Øn B-`-c-Ww ]cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv X-´n-∏v a-\ n-em-b-Xv. Xp-S¿-∂v C-Xp kw_-‘n-®v ap-≠-°-bw t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \-¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. I-gp-Øv Xo-s∏m-≈-te-‰-Xns‚ ]m-Sp-≈-Xm-Wv Iw-]yq-´-dn-¬ \n-∂pw e-`n-® t^m-t´m-bn¬ Ch-sc Xn-cn-®-dn-bm-\p-≈ G-Iam¿-§w. C-Xn-\n-sS C-∂-se ]W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-Øn-se Poh-\-°m-cn-bm-b jn-dn-epw `¿Øm-hv A-Pn-bpw Ip-a-fn-bn-ep≈ _-‘p-ho-´n-te-°v hm-l-\-

Øn¬ h-cp-∂-Xn-\n-sS- Ip-´n-°m\-Øp-h-®v jo-_-bpw `¿-Øm-hv j¨-ap-J-\pw ss_-°n¬ C-hsc a-dn-I-S-∂v t]m-hp-∂-Xv {i-≤bn¬-s∏-´p. jo-_-bp-sS I-gp-Øn-se Xos∏m-≈-te-‰-]m-Sv {i-≤-bn¬-s∏´-tXm-sS C-°m-cyw t]m-enkn¬ A-dn-bn-°p-I-bpw jn-dnepw `¿-Øm-hpw C-h-sc Im-dn¬ ]n-¥p-S-cp-I-bp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ C-h¿ Ip-´n-°m-\-Øn-\pw Ip-a-fn-°pw C-S-bn-ep-≈ ]-e kzIm-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-ßfn-epw I-b-dm≥ {i-an-®n-cp-∂p. C-°m-cy-ß-sf-√mw A-tX k-abw X-s∂ C-h¿ t]m-en-kn-¬ A-dn-bn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ssh-In-´v B-dp-a-Wn-tbm-sS X-´n∏p kw-Lw Ip-a-fn tX-°-Sn-°-he-bn-se kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-Øn¬ ap-°p-]-≠w ]W-bw sh-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn\n-sS Ip-a-fn F-kv.sF tkm-Wn a-Øm-bn F-Øn C-cp-h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

∂-Xn-s‚bpw Po-hn-®n-cn-°p-∂ tc-J-Ifpw lm-P-cm-°m-\m-Wv C-t∏mƒ tI-{μ-k¿-°m¿ Bh-iy-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. kzm-X{¥y k-a-c-tk-\m-\nIƒ-°v Nn-In¬-km k-lm-bw k¿-°m-cm-Wv \¬-Ip-∂Xv. tcm-Km-h-ÿ-bn¬ B-ip-]{Xn I-b-dn-bnd-ßn \-S-°p-∂ C-cph¿°pw C-Xv In-´m-°-\n-bmbn am-dn. k-aq-l-Øn-\p th≠n Po-hn-Xw D-gn-™p-h-®hsc Po-hn-X-Øn-s‚ km-b-¥-\Øn¬ th-≠ Aw-Ko-Im-chpw B-\p-Iq-ey-ßfpw \¬-In BZ-cn-°p-∂-Xn¬ C-t∏mgpw \mw ]n-∂n¬ X-s∂-sb-∂v C-cp-hcp-sS-bpw Po-h-n-Xw hn-fn-®p-]-dbp-∂p. A-h-Im-i-߃ t\-Snsb-Sp-°m-\m-bn tIm-S-Xn-sb k- a o- ] n°p- s \m- c p- ß p- I - b mWv C-cp-h-cpw.

sN-ß-∂q¿: s]m-Xp-h-gn Zp-c-]tbm-Kw sN-øp-∂-Xn-\pw sI-´n-S \n¿-am-W km-a-{Kn-I-tfm D-]tbm-K-iq-\y-am-b hm-l-\-ßtfm X-Sn-I-tfm, tdm-Up-h-°n¬ H-gn-™ ÿ-e-Øv \n-t£-]n°p-∂-Xn-\pw D-S≥ \-S-]-Sn-sb-Sp°p-sa-∂v {]-Jym-]n-® ap-f-°p-g {Km-a-]-©m-b-Øn¬ I-Ωyq-Wn‰n lmƒ \n¿-am-W-Øn-\p-≈ e£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS sa‰¬, I-cn-¶-√v, ]m-d-s∏m-Sn F-∂nh P-\-Øn-c-t°-dn-b tdm-Uv ssI-tb-dn \n-t£-]n-®p. ap-f-°p-g K-h.-l-b¿-sk°‚-dn kv-Iq-f-S-°w \n-c-h-[n hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃, ar-Kmip-]-{Xn, ]-ªn-Iv am¿-°-‰v,{]-[m\ B-cm-[-\m-e-b-߃ F-∂nhn-S-ß-fn-te-°p-≈ {]-[m-\ tdmUm-Wv ]q¿-W-am-bpw ssItb-dn

]n-®n-cn-°p-∂-Xv.-am-k-ß-fm-bn C-hn-sS \-S-∂p h-cp-∂ I-ΩyqWn-‰n lmƒ \n¿am-W-Øn-s‚ t]-cn-em-Wv h-gn-b-S-®p-≈ Cu s]m-Xp-P-\ t{Zm-lw ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn-se tdm-Up-I-fn¬ C-Ø-cw km-[-\-߃ \n-t£]n-®m¬ D-S≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°pI-bpw ]n-g Cu-Sm-°p-I-bpw sNøp-∂ ap-f-°p-g ]-©m-b-Øn-emWv B-^o-kn-s‚ sXm-´p-Xm-sg C-Ø-c-Øn¬ tdm-Uv ssItb‰w \-S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-≤y-b-\ h¿-jw B-cw-`n°m≥ Zn-h-k-߃ am-{Xw A-hti-jn-s° kv-Iq-fn-te-°pw a-‰p-ap≈ Cu tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Kyapf-°p-g-bn¬ IΩyp-Wn‰n lmfns‚ \n¿amW kma-{Kn-Iƒ am-°n-bn-s√-¶n¬ A-]-I-S kmtdmUn¬ \nt£-]n-®n-cn-°p-∂p [y-X G-sd-bm-Wv. Cu `m-K-Øp hm-l-\-߃-°pw Im¬-\-S- Im≥ I-gn-bm-Ø hn-[-Øn¬ Iq-Sn-bp-≈ hm-l-\ K-Xm-K-X-hpw °m¿-°p t]m-epw I-S-∂p t]m- \n¿-Ωm-W km-a-{Kn-Iƒ \n-t£- X-S- -s∏-´n-cn-°p-I-bm-Wv.

e-£-§Ä hn-e-a-Xn-¡p-¶ `q-an t»-Uv am^n-b X-«n-sb-Sp-¯-Xm-bn ]-cmXn a-Æ-t©-cn: e-£-߃ hn-e-aXn-°p-∂ `q-an hym-Ptc-J Na-®p tª-Uv am^nb ssI-h-i-s∏-SpØn-b-Xm-bn a-[y-h-b-kvI-s‚ ]-cmXn. a-Æ-t©-cn h-S-°-\mcym-Sv ap-≠v-Nn-d-bn¬ Fw sI hnP-b-\m-Wv ]-cm-Xn-°m-c≥. tIm-a-f-]p-cw hn-t√-Pn¬ dnk¿-th 307 ˛18 ¬-s∏-´ X-º-I®ph-Sv P-Mvj-\p k-ao]-sØ Xs‚ t]-cn-ep-≈ B-dp sk‚ v `qan h-S-°-\m-cym-Sv am-S-Øp-¶-c sh-fn-bn¬ kp-Kp-W\pw `m-cy B-\-μ-h√nbpw a-I≥ k-\¬Ip-amdpw tN¿-∂p Ir-{Xn-a B[m-cw D-≠m-°n ssI-h-i-s∏-SpØn-sb-∂m-Wv tIkv. kp-Kp-Wt\m-Sv ku-lr-Z-Øn-s‚ t]-cn¬

hn-P-b≥ 2005 ¬ 50,000 cq-] ISw hm-ßn-bn-cp∂p. C-Xp a-S-°n-s°m-Sp-°m≥ Im-e-Xma-kw t\-cn-´-t∏mƒ Xs‚ Adnthm kΩ-Xtam C√msX kp-Kp-W≥ H∏pw hn-ce-Sbm-fhpw hym-P-am-bn ]-Xn-®p Ie-hq¿ k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp ÿ-ew ssI-h-i-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp∂p-h-s{X. ]p-c-bn-S-Øn-ep-≠mbn-cp-∂ I-b¿-sj-Uv kp-KpW≥ s]m-fn-®p-\o-°m-s\-Ønb-t∏m-gm-Wv kw`-hw Xm≥ Adn-™-sX-∂p hn-P-b≥ ]-d-bp∂p. 2001 ap-X¬ 2008 h-sc h-kvXp-hn-s‚ B-[m-cw hn-P-b≥ Be∏p-g `q ]-W-b-_m-¶n¬ ]-W-

b-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ 2005 Pq-Wn¬ B-[m-cw c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xn-s‚ ]n-∂n-se Zp-cql-X ]p-dØp-sIm-≠p-h-c-Wsa-∂pw \-„-s∏-´ `q-an Xn-cn-®pIn-´p-∂-Xn\pw th-≠n ap-Jy-a{¥n-bp-sS kp-Xm-cy tIc-fw ]cm-Xn ]-cnlm-c sk√n-\v \nthZ-\w \¬-Ip-Ibpw sN-bv-Xncp∂p. A-X-\p-k-cn-®p A-t\z-j-W Npa-X-e k¿-°m¿ tN¿-Ø-e Un-ssh.F-kv.]n-°v ssI-am-dnbn-´p-≈-XmWv. F-∂m¬ aq-∂ph¿-jw ]n-∂n-´n´pw A-t\zjWw ]q¿-Øn-I-cn-°m≥ D-tZym-Kÿ¿-°v I-gn-™n-´n√. ÿ-ew ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-b-h-cpw t]m-

en-kp-am-bp-≈ A-hnln-X C-S]m-Sm-Wv A-t\zj-Ww F-ßpsa-Øm-sX t]m-b-Xn-\p Im-c-Wsa-∂p hn-P-b≥ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ B-tcm-]n®p. G-I-tZiw 30 e-£w hn-e-aXn-°p-∂ `q-an-bm-Wv X-s‚ A-dnhn√m-sX ssI-h-i-s∏-SpØnbXv. tIm-a-f-]p-cw hn-t√-Pn¬s]-´ \n-ch-[n t]-cp-sS `q-an CØ-c-Øn¬ hym-P-tc-J-bp-≠m°n tª-Uv am^nb ssI-h-is∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂pw \-„s∏-´ `q-an D-S-a-ÿ¿-°pX-s∂ Xn-cn-®p-In-´m≥ k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n∂pw ka-{K At\zj-Ww th-W-sa-∂p-am-Wv hn-P-b≥ B-h-iy-s∏-Sp-∂Xv.

kzImcy kvIqfpIfpsS ISpw]nSn¯w; sN§¶qcn kvIqÄ hn]Wn \nÀPohambn sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fp-I-fp-tS-bpw A¨ F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-fptS-bpw Nn-e F-bv-U-Uv kv-Iq-fpI-fp-tS-bpw I-Spw-]n-Sp-Øw aq-ew kv-Iqƒ Xp-d-°m≥ Zn-h-k-߃am-{Xw A-h-ti-jn-°p-tºm-gpw kv-Iqƒ I-®-h-S-hn-]-Wn \n¿-Zoh-am-bn Xp-S-cp-∂p. _m-Kp-Iƒ, t\m-´p-_p-°p-Iƒ, ^m≥-kn km-[-\-߃, tÃ-j-\-dn-Iƒ, hkv-{X-hym-]m-c im-e-Iƒ, sN-cp∏p-I-S-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv kvIqƒ am-t\-Pp-sa‚p-I-fp-sS ISpw-]n-Sp-Øw {]-Xn-k-‘n-bn-em°n-bn-cn-°p-∂-Xv. kv-Iq-fp-I-fn¬ a-≤y-th-\¬ A-h-[n B-cw-`n-®-t∏mƒ-Ø-s∂ Nn-e am-t\-Pp-sa‚p-Iƒ bq-\nt^m-an-s‚-bpw _p-°v tÃ-j-\-dn Xp-S-ßn Ip-S-bv-°pw jq-kn-\pw h-sc ap≥-Iq-dm-bn ]-Ww Cu-Sm°p-I-bp-≠m-bn. kv-Iq-fn¬ \n∂p C-h hm-ßn-bn-s√-¶n¬ {]-

th-i-\m\p\Xn \-¬-In√ F-∂ `o-j-Wn ap-g-°n-bm-Wv am-t\-Ppsa‚p-Iƒ c-£-I¿-Øm-°-fn¬ \n-∂pw ]-Ww X-´p-∂-Xv. an-° kvIq-fp-I-fn-epw C-Ø-cw km-[-\߃-°v ]p-d-sØ I-S-I-fn-te°mƒ Iq-Sp-X¬ Xp-I-bm-Wv CuSm-°p-∂-sX-∂pw c-£-I¿-Øm°ƒ ]-d-bp-∂p. kv-Iqƒ A-[nIr-X¿ C-Ø-cw km-[-\-߃ sam-Ø-am-bn hm-ßp-tºm-gp-≠mIp-∂ em-`w c-£-I¿-Øm-°ƒ°v e-`n-°p-∂n-√. kv-Iq-fp-I-fn¬ I-®-h-Sw hym-]n-°p-∂-tXm-sS \n-Ip-Xn-bp-sS t]-cn-epw h≥ sh´n-∏m-Wv \-S-°p-∂-Xv. A-an-X-am-bn ]-Ww hm-ßp∂p-s≠-¶n-epw an-° kv-Iq-fn¬ \n-∂pw Kp-W \n-e-hm-cw Ip-d™ km-[-\-ß-fm-Wv e-`n-°p∂-sX-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. Nn-e kvIq-fp-I-fn¬-Ø-s∂ X-ø¬-°msc G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xpaq-ew Cu ta-J-e-bn-epw sXm-

kvIqƒ I®hSw ImØncn°p∂ hym]mc ÿm]\߃ gn¬-£m-aw cq-£-am-Wv. Xp-S¿∂p-h-cp-∂ Zn-h-k-ß-fn-se-¶nepw k¿-°m¿ kv-Iq-fp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ Ip-´n-I-fp-sS I-®-h-S-

hpw {]-Xo-£n-®m-Wv hym-]m-cnIƒ Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. ap≥ h¿j-ß-fn¬ hym-]m-c kw-L-S-\Iƒ C-Ø-cw I-®-h-Sw \-S-Øp-

∂ kv-Iq-fp-Iƒ-s°-Xn-sc ]-cmXn-Iƒ \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p∂n-s√-∂pw B-t£-]-ap-≠v.


{]mtZ-inIw

28 sabv 2014 _p[≥

Ø-e-sa-gp-Xn \ÂI-W-sa-¶m-h-iy-s¸«v `À-¯m-hpw ho-«p-Imcpw ]o-Un-¸n-¡p-s¶-¶v ho-«-½-bp-sS ]-cm-Xn

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw A-º-e-∏p-g: 11 sI.hn. sse\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂Xn-\m¬ \o¿-°p-∂w, I-f-∏p-c, Xo-ctZ-iw, A-∏-°¬, am-th-en, Im¿-Kn¬, kn-Uv-sIm, hym-k Xp-S-ßn-b ÿe-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se F´p ap-X¬ ssh-Io-´v aq-∂v h-sc-bpw ]p-∂-{] C-e-{Œn°¬ sk-Ivj-s‚ ]-cn-[n-bn¬ sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S°p-∂-Xn-\m¬ jn-lm-_v \-K¿, a-tUm-W, ^n-jv-em‚ v, hn-bm\n, K-eo-en-b, a¿-t_m-\, a¬ky-K-‘n Xp-S-ßn-b {]-tZ-iß-fn¬ C-∂v cm-hn-se F´p apX¬ ssh-In-´v A©p h-sc-bpw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

Pn-√ tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b s\-lv-dp A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v F F jp-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p h≥: tI-c-f C-e-Iv-{Sn-°¬-kv h-b¿-sa≥ B‚ v kq∏¿-sshtk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ [¿-W˛cm-hn-se 10.00  B-e∏pg I-e-Œ-td-‰v tZiob k-ºm-Zy-`-h≥- lmƒ: Bbp¿th-Z kn-≤ sa-Un-°¬ Iymw-]v˛cm-hn-se 10.15  B-e∏p-g I-e-Œ-td-‰v ]cnk-cw-: sXm-gn-epd-∏v sXm-gnem-fn-I-fp-sS I-e-Œ-td-‰v am¿®v˛cm-hn-se 10.00  a-Æ-t©-cn h-≈°S-hv \mep-X-d F≥ sI A-lva-Zv aueB-e-∏p-g: Hm-]-tdj-\p ap-ºv j≥ Xn-tb‰¿, B-ip-]-{Xn Fhn \-K-¿: {XnZn-\ a-X-{]-`m-jId‚p t]m-b-Xn¬ £p-`n-Xcm-b ∂n-h-bv-°v th-≠nbpw c-≠v P-\W ]c-º-c D-Zv-Lm-S\w˛ sshP-\-߃ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n- td-‰-dp-I-fm-Wv C-hn-sS-bp-≈Xv. Io-´v 7.00 cm-hnse G-tgm-sS Id‚ v s\ P-\-td-‰¿ dq-an¬ X-S-™ph®p. I-S-∏p-dw h-\n-Xm B-ip- t]m-bn´pw P-\-td-‰¿ {]-h¿-Øn]{Xn kq-{]-≠v tUm. D-jm-tZ-hn- ∏n-°m-\p-≈ H-cp \o-°hpw Asb-bm-Wv \m-´p-Imcpw tcm-Kn-bp- [n-Ir-X¿ X-S-Øp-∂n-s√-∂v sS _-‘p-°fpw tN¿-∂p X-S- t_m-[y-s∏´ tcm-Kn-bp-sS _™p-h-®Xv. ‘p-°ƒ B-ip-]{Xn ]-cn-kcBe∏pg: s\-lv-dp t{Sm-^n C∂se cm-hn-se G-tgm-sS Øv X-Sn-®p-Iq-Sn _l-fw h®p. t_m-´v td-kv skm-ssk-‰n- F-Iv- kn-tk-dnb≥ Hm-]-td-j-\m-bn kw-`-h-Øn-s‚ Kuc-hw B-ipkn-I-yq-´o-hv I-Ωn-‰n C∂v D-®-bv- B-tdm-fw h-cp-∂ bp-h-XnIsf ]{Xn A-[n-IrX-sc A-dn-bn°v 12\v I-eIv-t{S-‰v tIm¨-^Xo-tb-‰-dn-\p-≈n-te-°v I-b-‰p- °m≥ {i-an-s®-¶nepw C-h-cp-sS d≥-kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v ∂-Xn-\n-sS I-d‚p-t]mhpI-bm- `mK-Øv \n∂pw bmsXm-cp \-S] - F≥.-‰n.-_n.-B¿ skm-ssk-‰n bn-cp∂p. Cu ka-bw izm-kw-ap- Snbpw D-≠m-hp-∂n-s√-∂v a-\ - nsk-{I-´-dn Iq-Sn-bm-b k-_v I´v A-\p-`-h-s∏-´ H-cp bp-h-Xn-sb em-bt- Xm-sS {]-Xn-tj-[w i-‡e-Iv-S¿ Pn -B¿ tKm-Ip¬ A-dn- sa-gp-Ip-Xn-cn sh-fn-®-Øn¬ Hm- ambn. P-\-td-‰¿ {]-h¿-Øn-∏n- kq{]-≠v tUm. D-jm-tZ-hnbn-®p. ]-tdj-\v hn-t[-b-am°n. ªUv °m≥ C-eI - v{- So-jy-s‚ A-`m-hw sb P-\-td-‰¿ dq-an¬ X-S_m-¶n-\v th-≠n-bpw Hm]-td- B-ip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø\- ™p-h-®-t∏mƒ  Be∏pg ssh-Zyp-Xn `-

B-e-∏p-g: hoSpw ÿ-ehpw Fgp-Xn-\-¬I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v `¿-Ømhpw ho-´p-Imcpw ]o-Un∏n-°p-s∂-∂v ho-´-Ω-bp-sS ]cmXn. Ip-am-c-]p-cw ]-©mb-Øv F-cn-°m-hv ]p-Ø≥Nn-d h-S-t°Xn¬ hn-[p-_m-e-bm-Wv ]-cm-Xnbp-am-bn cw-K-sØ-Øn-bXv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v hn-[p_m-e ]-d-bp-∂-Xnßs\:- G-gph¿-jw ap-ºv H-cpe-£w cq-]b - pw 15 ]-h≥ kz¿-Whpw kv{- Xo-[\ - am-bn \-¬In-bm-Wv hn-[p-_m-ebp-sS hn-hm-lw \-SØ - n-bX - v. I-S_m-[y-X-bp-sS t]-cn¬ C-sX√mw `¿Xrho-´p-Im¿ hm-ßn-sbSp-Ø-p. ]n-∂oSv X-s∂bpw a-Is\bpw ho-´n¬ \n∂pw C-d° - n-hnSp-I-bm-bn-cp∂p. C-tX-°p-dn-®v k-apZm-b kw-LS- \ - b - n¬ ]-cm-Xn

\¬-In-bX - n-s\-Øp-S¿-∂v AhcpsS k-lm-b-tØmsS aq-∂psk‚ v ÿ-ew hm-ßn-°p-Ibpw `¿-Øm-hv Iq-sS Xm-a-kn-°p-sa∂v D-d∏ - p-\¬ - Ip-Ibpw sN-bvXp. `¿-Øm-hn-s‚ hoSn-t\m-Sv tN¿-∂ aq-∂p sk‚ v ÿ-ew X-s‚ ho-´p-Im-cp-sS k-lm-b-tØm-sS hm-ßp-Ib - pw A-hn-sS H-cp sj-Uv \n¿-an-®v Xm-ak - a - m-cw-`n-°p-Ibpw sN-bvXp. X-s‚bpw `¿-Øm-hns‚bpw t]-cnem-Wv ÿ-ew hmß-nb - ncp∂Xv. ]n-∂o-Sv Cu sjUv s]m-fn-®p-am-‰-W-sa-∂v `¿Øm-hn-s‚ ho-´p-Im¿ B-h-iys∏-Sp-Ibpw sj-Uv \n-¬°p-∂ c≠p sk‚ v ÿ-ew `¿-Øm-hns‚ t]-cn¬ F-gp-Xn-\¬ - I-Ws - a∂m-h-iy-s∏-´v C-h¿ Xs∂ D-]{Z-hn-°p-Ibpw sN-bvX - p.

Hm]-tdj-³ k-ab¯v I-dâv -t]mbn; kq-{]-−n-s\ X-S-ªph¨p

Adnbn-¸pIÄ

s\-lv-dp t{Sm-^n F-Iv-kn-. I-½n-än tbm-Kw C¶v

`-£-y-kp-c-£m hm-cm-N-c-Ww: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \msf

Be∏pg: `-£y kp-c-£m hn`m-K-Øn-s‚ B-`n-ap-J-y-Øn¬ Pq¨ H-∂p-h-sc kw-L-Sn-∏n°p-∂ Du¿-÷n-X `-£-y-kp-c£m hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w \msf \-S°pw. ssh-Io´v A-©n-\v {_-tZgv-kv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ sI kn th-Wp-tKm-]m¬ Fw.-]n. DZv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn kp-[m-Ic≥ Fw.-F¬.F. A-[y£X h-ln-°pw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ F≥- ]-flIp-am¿ \-K-c-k-`mw-Kw hn ]n {]`m-Xv, `-£-y-kp-c-£m A-kn-. IΩo-j-W¿ Un A-jv-d-^p-±n≥, \n-Pv-ap-±o≥ B-e-pw-aq-Sv, H A-jvd-^v, F-kv sI \-ko¿, F-kv kp-[o-jv Ip-am¿, _m-_p cmP≥ ]-s¶-Sp-°pw.

sØ {]-Xn-Iq-ea - m-bn _m-[n-°p∂p-sh-∂v t\c-sØ B-t£-]a - p≠m-bn-cp∂p. C-Xn-\n-Sb - n¬ 10.30 Hm-sS B-ip-]{Xn kq-{]≠v tUm. D-jm-tZ-hn ÿ-e-sØ-Øn P-\td-‰¿ dq-an-te-°v sN∂p. kq-{]≠v P-\t- d-‰¿ dq-an-ep-s≠-∂ hn-hc-ad - n-s™Øn-b \m-´p-Imcpw _‘p-°-fpw kq-{]-≠n-s\ X-S™p-hb - ° v- p-Ib - m-bn-cp-∂p. kw-`-h-a-dn-™p ku-Øv kn.sF. A-P-bv-knw-l≥, j-co-^v F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw B-ip]-{Xn A-¶-W-Øn¬ \n-e-bp-d∏n®p. P-\-td-‰-dn-s‚ {]-h¿-Ø\-Øn-\m-h-iy-ap-≈ tI-_n-fpIfpw a‰pw tcm-Kn-bp-sS _-‘p°ƒ X-s∂-bm-Wv hm-ßn-s°m-

Nm-cpw-aq-Sv: Nm-cpw-aq-Sv P-Mv-j-\nse K-Xm-K-X-°p-cp-°n\pw A-\[nIr-X ]m¿-°n-Mn\pw tdm-Uv ssI-tb-‰-Øn-\pw A-Sp-Ø-amkw 15 \p ap-ºm-bn imiz-X ]-cnlm-cw Im-Wp-sa-∂v s]m-Xp-acma-Øv h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ tIm-S-Xn-bn¬ D-d-∏p-\¬In. am-th-en-°-c Xm-eq-°v eoK¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n ap-ºm-sI t_m-[n-∏n-® lcPn-bn-em-Wv DtZym-K-ÿ¿ tIm-S-Xn-bn¬ D-d∏p-\¬-In-b-Xv. P-Mv-j-\n-se \qdp-ao-‰¿ Np-‰-f-hn-\p-≈n¬ ]m¿°n-Mv \n-b-{¥n-®p t_m¿-UpIƒ ÿm-]n-°m-sa∂pw A-\[nIrX ssI-tb-‰-߃ H-gn-∏n®p Im¬-\S- b - m-{X-°m¿-°v ^p-Sv]m-Øv k©m-c tbm-Ky-am-°msa∂pw _-kvk - vt‰m-∏p-If - n¬ Htc-ka-bw aq-∂p-ho-Xw _- pIƒ-°v ]m¿-°v sN-øm-\p-≈ B-e-∏p-g: tkm-jy-en-kv-‰v `mc- ku-Icyw G¿-s∏-Sp-ØmXw ]-Sp-Øp-b¿-Øp-∂-Xn¬ s\lv-dp-h-ln-® ]-¶v h-ep-Xm-sW∂v Km-‘n-b≥ Z¿-i-\-th-Zn sNb¿-am≥ t_-_n ]m-d-°m-S≥ A`n-{]m-b-s∏´p. s\-lv-dp-hn-s‚ 50mw N-c-a-hm¿jn-I Zn-\mN-c-W k-tΩf-\w D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]n sP Ip-cy≥ A-[y-£-X-h-ln®p. AUz. {]-Zo-]v-Iq´m-e ap-Jy-{]- B-e-∏p-g:-- \-K-c-Øn-se K-Xm-K`mj-Ww \-SØn. AUz. X-°p-cp-°n-\v H-cp ]-cn-[nh-sc tdmtPm tPm-k^v, AUz. _n ]-cn-lm-c-am-hp-∂ a-´m-t©-cn Kn-cojv, AUz. Zn-eo-]v sN-dn-b- ]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-Ww \o-fp\mSv, C jm-–o≥ kw-km-cn-®p. ∂p. i-h-t°m-´ ]m-ew I-b-dm-sX \-K-c-Øn-te-°v I-S-°m≥ a-´mB-e-∏p-g: 12mw ]-©-h¬-k-c ]- t©-cn ]me-sØ B-{i-bn-°p≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn "\n-tbm- I-bm-sW-¶n¬ ]-´-W-Øm-epKw' F-∂ t]-cn¬ Ip-´n-I-fp-sS ≠mhp-∂ hm-l-\-Ønc-°v Ip-dkwK-aw kw-L-Sn-∏n-®p. A-]-I- bp-sa-∂ I-W-°p-Iq-´-en-emWv S-a-cW-sØ Xp-S¿-∂p am-Xm-]n- a-´m-t©-cn ]m-ew ]p-Xp-°n∏Xm-°ƒ \-„-s∏-´ hn-Zym¿-Yn- Wn-bm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. Iƒ-°p-≈ {Km‚ v hn-X-c-W-ØntN¿-Ø-e-bn-se kn¬-°n\m-Wv \n-tbm-Kw H-cp-°n-bXv. ]- \m-Wv \n¿am-W Np-a-Xe sIm©mb-Øv lm-fn¬ \-S-∂ NS- Sp-Øn-cp-∂Xv. hen-b hm-l-\ßv Pn√m ]-©mb-Øv {]- ߃°p-t]mepw I-S∂p-t]mknU‚ v AUz. {]-Xn-`ml-cn D- ∏m≥ ]-‰p-∂ X-c-Øn-em-Wv ]mZv-LmS-\w sN-bvXp. t£-a-Im- ew \n¿-an-°p-∂Xv. ]m-e-ØncyÃm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv- \p≈ ss]-en-Mv Iq-Sp-X¬ B-gk¨ Ip™p-tamƒ k-Po-hv A- Øn¬ th-W-sa-∂ kn¬-°n[y-£-X- h-ln®p. {]-Xn-]-£ s‚ \n-e-]mSpw Nn-e km-t¶Xnt\-Xm-hv tPm¨ tXm-akv, B-\- I X-S- ßfpw \n¿-am-W-Ønμ-h√n, F-kv ]n I-a-te-iz-c≥ ]- s‚ B-Zy L-´-Øn¬ hne-ßv Xs¶-Sp-Øp. Sn Xo¿-Øn-cp∂p. C-Xn-\p-ti-

s\-lv-dp A-\p-kv-ac-Ww

sa∂pw tdm-Uv Un-hn-j≥ Akn. F≥-Pn-\o-bd - m-Wv A-Uo-j\ - ¬ Pn√m P-UvP - v˛2 ap-ºm-sI tc-Jmaq-ew k-ΩX - n-®Xv. lc-Pn tImSXn ho≠pw A-Sp-Øa - m-kw 20 \v ]-cn-KW - n-°pw. am-th-en-°c tPmbn‚ v B¿.Un.-H., \q-d\ - m-Sv Fkv.sF., X-l-ko¬-Zm¿, s]m-Xp-acma-Øv h-Ip-∏v Akn. F≥-Pn-\ob¿ F-∂nh-sc F-Xn¿-I-£n-Ifm-°n-bm-Wv F≥.kn.]n. tZ-iob k-an-Xn-bw-Kw ap-Po-_v d-lv am≥ lc-Pn t_m-[n-∏n-®X - v.

te-°v t]m-hp-∂ tdm-Uv h¿-jß-fm-bn s]m-´n-s∏m-fn-™v In-S°p-I-bm-Wv. a-¬kyhm-l-\ ßf-S-°w \n-c-h-[n hm-l-ß-fm-Wv C-Xp-h-gn k-©-cn-°p-∂-Xv. tdmUv Ip-≠pw Ip-gn-bpam-b-Xn-\m¬ Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°pw C-cp-N{I hm-l-\-߃-°pw CXp-h-gn k-©-cn-°m≥ I-gn-bm-sXbmbn. tdm-Un-s‚ sa-‰¬ C-f-In \-

AS¸p-Iq-«n {]-Xn-tj-[n¡pw B-e-∏p-g: ]p-en-ap-´v \n¿-am-W-Øn-se A-im-kv-{Xo-b-X ]-cnl-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´pw Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Poh\pw kz-Øn\pw kw-c£-Ww \¬-I-W-sa-∂p-am-h-iy-s∏´v Xo-c-tZ-i-kwc-£-W k-an-Xn I-e-Œ-td-‰n¬ \-S-Øn-h-cp-∂ ka-cw Iq-Sp-X¬ i-‡-am-°m≥ Xo-cp-am-\n®p. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn \m-sf I-e-Œ-td-‰v ]-Sn-°¬ A-Sp-∏p-Iq-´n ]mN-Iw sNbv-Xv {]-Xn-tj-[n-°p-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. ]p-en-ap-´v \n¿-an-°p-tºmƒ A-Xn-s‚ hS-°p `mK-Øv I-Sem-{Ia-Ww cq-£-am-hp-I kzm-`m-hn-I-amWv. C-Ø-c-Øn¬ A-º-e∏p-g sX-°v ]-©m-b-Øv 14mw hm¿Uv, ]p-d-°m-Sv ]©m-bØv 1, 18 hm¿-Up-Iƒ I-S-em-{I-a-W `oj-Wn t\-cn-SpI-bm-Wv. C-°mcyw I-e-Œ-sdbpw C-dn-tK-j≥ hn-`m-Kw DtZym-K-ÿ-scbpw A-dn-bn-s®-¶n-epw ^-e-ap-≠m-bn-´n√. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ AUz. A-lΩ-Zv A-º-e-∏p-g, ]n iymw Ip-am¿, A-Pn cm-Lh≥, Kn-co-jv ]-s¶-SpØp.

455 en-äÀ a-s®-® ]n-Sn-s¨-Sp-¯p Be∏pg: Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tN¿-Ø-e sX-°v ]-©m-b-Øn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ho-´n¬ kq-£n-® 455 en-‰¿ a-sÆÆ ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k-¿ F¬ k-c-kzXn, td-j-\n-Mv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b k-^o-Zv, Pn tkm-a-kpμ-cw, Pq-_n hn¬-k¨, kp-tc-jv, {io-Ip-am-c-\p-Æn, Zo-] ]cn-tim-[-\-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{XnZn-\ a-X-{]-`m-j-W ]c¼c a-Æ-t©-cn: ]p-Ø≥-]d-ºv Xu-^o-Jv bp-h-P-\ th-Zn-bp-sS C-iv-tJ d-kq¬ C-kv-em-an-Iv hn-j≥ 11ma-Xv hm¿jn-I ktΩ-f-\-hpw {XnZn-\ a-X-{]-`m-j-W ]-c-º-cbpw C-∂m-cw-`n°pw. 30\v k-am-]n-°pw. a-Æ-t©-cn h-≈°S-hv \m-ep-X-d F≥ sI A-lva-Zv aue-hn \-K-dn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ktΩf-\w C-∂p ssh-Io-´v G-gn-\v Ing-t° a-l√v J-Øo-_v F Fw ao-cm≥ _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. jn-\p C-e™n-°m-Ø-d A-[y-£-X- h-ln-°pw. ]m-W-°m-Sv \n-bm-kv A-en in-lm-_v X-߃ ]T-t\m]I-c-W hn-Xc-Ww \n-¿-h-ln-°pw. Xp-S¿-∂p \-S-°p-∂ a-Xhn⁄m-\ k-Z- n-\v k-°o¿ A¬ A-kvl-cn B-dm-´p]p-g t\-XrXzw \¬-Ipw. \m-sf ssh-Io´v \-S-°p-∂ hn⁄m-\ kZ- v A-º-\m-Ipf-ß-c Pp-am-a-kv-Pn-Zv Camw jm-P-lm≥ ss^-kn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]-Sn-™m-sd a-l√v J-Øo_v sF _n D-kv-am≥ ss^-kn {]-`mj-Ww \-S-Øpw. \m-sf ssh-Io-´v G-gn-\v \-S-°p-∂ k-tΩf-\w s]m-∂m-Sv a-l√v JØo-_v ap-lΩ-Zv l-\o-^m _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pm-_n¿ ss\-\ A-[y-£-X- h-ln-°pw.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn¨p B-e-∏p-g: Pq¨ 17 ap-X¬ \-S-°p-∂ ]-Øp Zn-h-k-ß-fn-se B-e∏p-g aJmw D-dq-kv˛2014 ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS \-S-Øn-∏n-\v lm-in-an-ø-bn¬ IqSn-b tbm-Kw kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-Icn®p. {]-`m-jWw, ]-fin-X∑m-sc B-Z-cn°¬, dn-eo-^v hnX-cWw, Im¿-Un-bm-Iv sa-Un-°¬ Iymw]v, _p¿-Z˛au-enZv˛a-Zv-lv a-Pv-en-kp-Iƒ F∂n-h \S°pw. tbmKw ]n sI apl-Ω-Zv _m-Zv-jm k-Jm-^n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

\n¿-am-WØnencn°p∂ Be-∏p-g a-´m-t©-cn ]mew G-I-tZ-iw c≠p-tIm-Sn 75 ejw B-g-Øn-ep≈ ss]-en-Mpƒs-∏-sS-bp-≈-Xn-\v k¿-°m¿ £w cq-]-bm-Wv sam-Øw \n¿amXp-I A-\p-h-Zn-°p-Ibpw \n¿-am- W sNe-hv {]-Xo-£n°p-∂Xv. Ww B-cw-`n-°p-Ibpambn- sa-bv am-kw A-h-km-\-tØm-sS a-t´-t©-cn ]m-e-Øn-s‚ \n¿-amcp∂p.

Ww ]q¿-ØoI-cn-°p-sa-∂v _‘-s∏-´-h¿ D-d-∏p-\¬-In-bncp∂p. F-∂m¬ sa-bv am-kw Ign-bm-dm-bn´pw ]m-e-w \n¿-am-Ww ]-IpXn-t]mepw F-Øm-Ø ÿn-Xn-bn-emWv. A-h-km-\w B-K-kv-Xv am-ktØm-sS ]m-ew \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bmhpsa-∂m-Wv A-[n-IrX¿ Ct∏mƒ ]-d-bp-∂Xv. F∂m¬ Pq¨ am-k-tØm-sS a¨kq¨ B-cw-`n-®m¬ \n¿am-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v a-g X-S- am-hp-w. C-Xp \n¿-am-Ww \o≠pt]m-hp-sa-∂v B-i-¶ h¿[n-∏n°p-I-bmWv. ss_-]m-kpw a-´m-t©-cn-]mehpw bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂-tXmsS \-K-c-Øn-se K-Xm-K-X-°p-cp°n\v H-cp ]-cn-[nh-sc ]-cn-lmcw Im-Wm≥ I-gn-bp-sa∂v {]Xo£n-®n-cp∂p. F-∂m¬ Cu c-≠v ]-≤-Xn-I-fpw F-∂v ]q¿-Øn-bmhp-sa-∂-dn-bm-sX Im-Øn-cn-°pI-bm-Wv \-K-c-hm-knIƒ.

hÀ-jw ap-gp-h³ sN-½o³ sI-«v ]m-Wm-h-Ån-bn t_m-«v IÂ-s¡-«n-en-Sn-¨v X-IÀ¶p P-e-Km-Xm-K-X h- bn-cp-∂p A-]-ISw. sIm-®n-bn¬- \-°mcpw kz-Im-cy hy-‡nbpw \-S-¯p-¶-Xn-s\-Xntc {]-Xn-tj-[w ]q®m°¬: Ip-∏n-s‚ t_m´v kz-Im-cy hy- \n-∂v A‰Ip-‰∏-Wn I-gn- hm-°p-X¿-°w kw-L¿-j-Øn‡n-bp-sS I¬-s°-´n-en-Sn-®v X- s™Ønb t_m-´m-Wv X-I¿- \n-S-bm°n.

gp-h≥ D-∏p-sh-≈w I-b-‰p-∂-Xv. I¬-s°-´n-s‚ D-S-a ]q-®m∂Xv. t_m-´n-s‚ ap≥-h-ihpw C-Xp-aq-ew {]-tZ-i-sØ Ip-Sn-sh- I¿∂p. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bn¬ I¬-s°´pw X-I¿-∂n-´p≠v. kw- °¬ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬≈ t{km-X- p-Iƒ D-]-tbm-K iq-\y-am-hp-I-bpw {]-tZ-i-sØ ]m-Wmh-≈n sP-´n-°v k-ao-]-am- `h-sØ Xp-S¿-∂v t_m-´p Po-h- In. ]-®-°-dn hn-f-I-fpw a-‰v Ir-jn-Ifpw \-in-°p-I-bp-am-Wv. sN-Ωo≥ hm-‰n-s\-Xn-tc {]Xn-I-cn-°p-∂-h-sc I-≈-t°kn¬ Ip-Sp-°p-∂ {i-a-hpw k-Poh-am-Wv. h¿-jw ap-gp-h≥ \o-fp∂ a-¬-ky-hm-‰n-s\-Xn-sc \n-c-h[n kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-XzØn¬ {]-Xn-tj-[-k-a-c-߃ kw-L-Sn-∏n-®p-h-cn-I-bm-Wv.

W¬ I-S-Øn-b tSm-d-kv hn-Pne≥-kv Un.ssh.F-kv.]n bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sn. F-SXz ]-® ]-\-∏-d-ºn¬ Pn-Pn-amXyp-hn-s‚ D-S-a-ÿ-X-X-bn-ep-≈ tSm-d-km-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn™ Zn-h-kw \-S-∂ ]-cn-tim-[\-bn-em-Wv A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬ I-S-Øn-b aq-∂v hm-l-\߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

l-cn-∏mSv: sIm-®n-bn¬ ]-fin-‰v I-dp∏-s‚ {]Xn-a A-t±-l-Øns‚ P-∑-Zn-\-Øn¬ X-s∂ s]mfn-®p-am‰n-b d-h\yq A-[n-Ir-Xcp-sS kmw-kv-Imcn-I A-[-∏-X-\Øn-s\-Xn-tc ]-´n-I-Pm-Xn˛]-´n- h-f-™-h-gn _o-®v tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v hym-]m-cn Ih¿-K kw-bp-‡ k-anXn-tbm- hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn \-SØn-b [¿-W A-º-e∏pg t\m¿-Øv ]-©mb-Øv Kw {]-Xn-tj-[n®p. {]-knU‚ v hn [ym-\-kp-Z≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Ip-«n-I-fp-sS kwK-aw

]nSn-Iq-Sn B-e-∏p-g: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-

in-®-Xn-\m¬ C-cp-N-{I hm-l-\ß-fpw ssk-°n-fp-I-fpw A]IS-Øn¬-s∏-Sp∂Xv \n-Xy-kw-`-ham-Wv. a-g s]-bv-Xm¬ h≥ K¿Ø-ß fn¬ sh-≈w \n-d-™v a-cW-s°-Wn-sbm-cp-ßp∂p. C-Xpaq-ew G-sd Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p∂-Xv kv-Iqƒ Ip-´n-I-fm-Wv. h-f™-h-gn PMv j≥ ap-X¬ _o-®v h-sc-bp-≈ \q-dp-I-W-°n-\v I-SIƒ l¿-Øm-en¬ ]-s¶-Sp-Øp.

2013 \-hw-_¿ H-∂p apX¬ `¿-Øm-hn-s‚ a¿±-\-Øn¬ ]-cnt°-‰v l-cn-∏m-Sv K-h. B-ip- ] - {- Xnbn¬ B-dp-Znh-kw Nn-In-¬k-bn¬ I-gn™p. C-Xv kw-_‘ - n®v Xr-°p-∂∏pg t]m-en-kv kvt‰-j-\nepw Pn√m t]m-en-kv ta[m-hn°pw Un-ssh.-F-kv.-]n°pw ]-cm-Xn \-¬-In-sb-¶n-epw \-S-]-Sn-sbm∂p-ap-≠m-bn√. I-b¿ ]n-cn-®v Po-hn-Xw \-bn°p∂ X-\n-°v `¿-Øm-hn-s‚bpw ho-´p-Im-cp-sSbpw `o-j-Wnaq-ew kz-¥-am-bp-≈ aq-∂-c-sk‚ v ÿe-Øv N-In-cn-bn-d-°p-∂X-nt\m I-b¿ ]n-cn-°p-∂Xnt\m km-[n-°p-∂n√. C-Xn-\n-S-bn¬ hoSpw ÿ-e-Øn-s‚ th-enbpw `¿-Øm-hn-s‚ ho-´p-Im¿ \-in-∏n®-Xmbpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p.

B-e-∏p-g: \-K-c-Øn-se 11 ÿe-ß-fn¬ am-en-\y-߃ kzo-Icn-°p-sa-∂v \-K-ck-`m A-[n-IrX¿ A-dn-bn®p. h-gn-t®-cn hm-Sv-k-¨-]m¿°v, F-kv.Un. tIm-f-Pn-\v ap≥-hiw, B-en-ti-cn im-¥n a-μn-c-Øn-\p k-ao]w, ssh.-Fw.kn.F. ]m-eØn-\p Ing-°v Fbv-tdm-_n-Iv ]m¿°v, sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kvÃm‚n-\v In-g°v, sIm-¶nWn Np-Sp-Im-Sv P-Mvj≥, N-μ-\°m-hn-\v sX-°p-hiw, ap-∏m-eØn-\v k-ao-]w X-Øw-]-≈n, sIm-Ωm-Sn ss_-]mkv, sd-bn¬th Izm¿-t´-gv-kn-\v ap≥h-iw F∂n-hn-S-ß-fn-¬ cm-hn-se B-dp ap-X¬ 11 a-Wn h-sc-bm-Wv amen\yw \n-t£-]n-t°-≠Xv. amen-\y-߃ s]m-Xp-ÿe-Øv hen-s®-dn-bp-∂-h¿-s°-Xn-tc {Inan-\¬ \-S]-Sn kzo-I-cn-°pw.

{]-Xn-tj-[n¨p

a«m-t©-cn ]m-ew \nÀam-Ww \o-fp¶p

]-´-W-°m-Sv: s]m-°m-fn-∏m-S-ßfn¬ h¿-jw ap-gp-h≥ sN-Ωo≥ sI-´p \-S-Øp-∂-Xn-s\-Xn-tc {]Xn-tj-[w i-‡-w. H-cp- s\-√v, Hcp- ao≥ F-∂ k¿-°m¿ \-bw A´n-a-dn-®m-Wv sN-Ωo≥ hm-‰v hym]-I-am-b-Xv. a-¬-ky-Ir-jn-°p-ti-jw ]mS-ti-J-c-߃ sh-≈w h-‰n-®v \ne-sam-cp-°p-∂ k-a-bw h-sc ]-cº-cm-K-X a-¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ C-hn-sS \n-∂p h-´-h-e-bp-]tbm-Kn-®pw ap-ßn-Ø-∏n-bpw ao≥ ]n-Sn-®n-cp-∂p. am¿-®v 31 \v ti-ja - p-≈ k-ab - Øm-bn-cp-∂p sXm-gn-em-fn-Iƒ ao≥ ]n-Sn-®n-cp-∂-Xv. a-¬-kysØm-gn-em-fn-I-fp-sS Cu A-hIm-i-sØ in-jv-Sm-Zm-bw F-∂ t]-cn-em-Wv A-dn-bs - ∏-´n-cp-∂X - v. F-∂m¬ k¿-°m¿ D-Ø-c-hpIƒ Im-‰n¬-]-d-Øn 365 Zn-h-khpw sN-Ωo≥ hm-‰n-\m-bn D-∏p-sh≈w I-b‰ - n-bn-´n-cn-°p-Ib - m-Wv. Pn-√m `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ DØ-c-hv ew-Ln-®m-Wv h¿-jw ap-

Sp-ØXv. ]p-d-Øp-\n-s∂Øn-b C-e-Iv -{So-jy∑m-cp-sS k-lm-btØm-sS 11.30 Hm-sS- B-ip-]-{Xnbn¬ ssh-Zyp-Xn_-‘w ]p-\ÿm-]n-®p. Cu `m-K-ß-fn¬ cmhn-se X-s∂ ssh-Zyp-Xn Im-Wns√-∂ hnh-cw am-[y-a-߃ dnt]m¿-´v sN-bv-Xn´pw th-≠ \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m-≥ B-ip]{Xn A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-cp∂n√. B-ip-]-{Xn-bn-se P-\-td‰¿ {]-h¿-Øn-®-Xn-\p-ti-jw ho≠p-sam-cp P-\t- d-‰¿ Iq-Sn hm-SI-bv-s°-Sp-t°-≠ K-Xn-tI-Snembn B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿. P-\t- d-‰d - n¬ Uo-k¬ Xo¿-∂Xm-Wv {]-h¿Ø-\w \n-eb - ° v- m≥ Im-c-W-sa-∂v B-ip-]{Xn A-[nIr-X¿ hn-iZ- o-Ic - n®p.

Nm-cpw-aq-Sv P-Mv-j-\n-se hym-]m-cn-IÄ I-S-IfS-¨v tdm-Uv- D-]-tcm-[n-¨p K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v ]cn-lcn¡pw A-º-e-∏p-g: h-f-™-h-gn _o-®v tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cnl- c n- ° - W sa- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ hym-]m-cn-I-fpw \m-´p-Imcpw tdm-Uv D-]-tcm-[n-®p. h-f-™-h-gn PMv-j-\n-se IS-Iƒ A-S-®m-Wv hym-]m-cn-Iƒ k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. tZio-b ]m-X-bn¬-\n-∂p _o-®n-

3 \-K-c-¯n-se 11 Ø-e-§-fn am-en-\y-§Ä kzo-I-cn¡pw

KOttayam/alp

tam«À amän-bn-Ã; hob-]p-c¯v IpSn-shÅ £maw cq£w l-cn-∏m-Sv: ti-jn-Ip-d-™ tam´¿ am-‰n-ÿm-]n-°p∂Xn-\v A[n-Ir-X¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-°mØ-Xv Im-cWw ho-b-]p-c-Øv IpSn-sh-≈ £m-aw cq-£-am-bn. ho-b-]p-cw Xp-cp-tج tSmƒ ]m-e-Øn-\v k-ao-]-sØ D-]cn-X-e kw-`-c-Wn-bn¬ c-≠-c e£w en-‰¿ P-ew kw-`-cn-°m≥ ti-jn-bp-bp-s≠-¶nepw Im-e-∏g-°-Øm¬ I-ºn-Iƒ {Z-hn-®v tim-Nym-hÿ b - n-em-Wv. C-t∏mƒ sN-dn-b A-fh - n-em-Wv C-Xn¬ P-ew kw-`-cn-°p-∂-Xv. C-tXmsSm-∏w tam-t´m-dn-s‚ ti-jnbpw Ipd-™-tXmsS ]-e-hm¿-Up-Ifn-epw `m-Kn-I-am-bn t]m-epw- IpSn-sh-≈w F-Øp-∂n-√. H-cp s]m-Xp-Sm-∏n-\v h¿-jØn¬ 3600 cq-] ho-Xw -]-©m-bØv A-S-bv-°p-∂p-≠v. C-{]-Imcw H-º-Xp e-£-tØm-fw cq-] e`n-°p-∂p-s≠-¶n-epw tI-Sm-b Sm∏v am-‰n-h-bv-°m≥ t]m-epw A-[n-

hob-]p-csØ Pe-kw-`-c-Wn Ir-X¿ X-øm-dm-hm-dn-√. I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v th-f-bn¬ Ip-´-\m-Sv Fw.-F¬.F tXm-a-kv Nm-≠n hm-ßn \¬-In-b-Xm-Wv C-t∏m-g-

sØ tam-t´m¿. ]p-Xn-b tam-´¿ hm-ßn {]-tZ-i-sØ Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn-\v im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂m-Wv \-m-´p-Im-cpsS B-h-iyw.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-05-28  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-05-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you