Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Kpi

a-Pv-en-kv tam-UÂ Z-Av-hm A-¡m-Z-anD-Zv-Lm-S-\w

B-e-∏p-g: a-X km-aq-ln-I, kmw-kv-Im-cn-I cw-K-ß-fn¬ kvXp-Xy¿-l-am-b kw-`m-h-\-Iƒ A¿-∏n-® Im-bw-Ip-fw a-Pv-en-kp -Jm-^-Øn- p-∂n-ø-bp-sS ]pXn-b kw-cw-`-am-b a-Pv-en-kv tamU¬ Z-Av-h A-°m-Z-an-bp-sS D-ZvLm-S-\w Pq¨ A-©v ap-X¬ F´v h-sc hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfmsS \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-amb Pq¨ A-©n-\v {Ko≥ Im-ºtkm-sS-bm-Wv Z-Av-h A-°m-Z-an k-tΩ-f-\-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn°p-∂-Xv.N -- p-\-°-c P-\m-¿-Z-\≥\m-b¿ {Ko≥ Im-º-kv ]-≤-Xn DZv-Lm-S-\w sN-øpw.--B-dn-\v \-S°p-∂ sa-lv-^n-se kz-em-Øv k-Z- n-\v F Fw _-jo¿ ss^kn t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.--G-gn-\v F-kv F-kv F¬ kn, π-kv Sp ]co-£-I-fn¬ D-∂-X h-Pn-bw t\Sn-b-h¿-°p-≈ sa-dn-‰v C-h‚ v \S-°pw.--F-´n-\v Z-Av-h A-°m-Z-an sI-´n-S D-Zv-Lm-S-\w Pw-C-øØp¬ D-e-a Pn-√m {]-kn-U‚ v k-øn-Zv lm-an-Zp¬ _m-^-Jn \n¿h-ln-°pw.--{Km‚ v sse-{_-dn sI kn th-Wp-tKm-]m¬ Fw ]n D-ZvLm-S-\w sN-øpw.--I-ºyq-´¿ em_v D-Zv-Lm-S-\w F Fw B-cn-^v Fw F¬ F \n¿-h-ln-°pw.-ssh-In-´v G-gn-\v \-S-°p-∂ s]mXp-k-tΩ-f-\-Øn¬ _-jo¿ ss^-kn sh-Æ-t°m-Sv ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw.-C sI ap-lΩ-Zv Zm-cn-an A¬-Jm-Zn-cn, k-øn-Zv A-_v-Zp- -emw X-߃ A¬-_pJm-cn, F Fw _-jo¿ ap-kv-enbm¿, tUm ]n F ap-l-Ω-Zv Ip™v k-Jm-^n kw-km-cn-°pw.-aP-en-kv kv-am¿-´v ¢m-kv dqw D-ZvLm-S-\w 12\v a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e \n¿-h-ln-°pw. \q-X-\hpw im-kv-{Xo-b-hpw Im-en-I t_m-[-\ co-Xn-I-fn¬ A-[n-jvTnX-hp-am-b a-Pv-en-kv tam-U¬ ZAv-h A-°m-Z-an-bn¬ π-kv-h¨ ap-X¬ ]n Pn h-sc ku-P-\y hnZym-`ym-k-Øn-\v A-h-k-c-sam-cp°n-bn-´p-s≠-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.--20 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mWv Xp-S-°-Øn¬ {]-th-i-\w \¬-Ip-I.-F-kv F-kv F¬ kn°v D-∂-X hn-P-bw I-c-ÿ-am°n-b k-a¿-Y-cm-b hn-Zym¿-Yn-Isf Iq-Sn-°m-gv-N-bn-eq-sS-bm-Wv Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv.-C-¥y≥ Ckv-em-an-Iv bq-Wn-th-gv-kn-‰n kne-_-kv {]-Im-c-ap-≈ a-X-]-T-\Øn-epw C-tXm-sSm-∏w Un-{Kn Ic-ÿ-am-°m≥ A-h-k-c-ta¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v.-Xn-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂ ]-Øv hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v ku-P-\y kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-cn-io-e-\-hpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v.-hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ a-Pv-en-kv tam-U¬ Z-Av-h A°m-Z-an {]n≥-kn-∏¬ k-øn-Zv A_v-Zp- -emw X-߃ A¬-_pJm-cn, a-Pv-en-kv P-\-d¬ am-t\P¿ Fw Fw _-jo¿ ss^-kn, A-\-kv C¿-^m-\n, A-_v-Zp¬-Jøqw, jm-Pn Im-hp-¶¬ ]-s¶-SpØp.

Ìm-]v, \m-W-b-ta-f kw-L-Sn-¸n-¨p

sXm-Sp-]p-g: C-Sp-°n ^n-em-‰-enIv B‚ v \yq-an-kv-am-‰n-Iv skmssk-d-dn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ sXm-Sp-]p-g-bn¬ Ãm-]v, \m-W-b-ta-f 2014 kw-L-Sn-∏n®p. A-]q¿-h C-\w I-d≥-kn-Ifpw Ãm-ºp-I-fpw \m-W-b-ß-fpw sa-U-ep-I-fpw H-cp Ip-S-°o-gn¬ H-cp-°n-b ta-f Im-Wm≥ cm-hnse ap-X¬ h≥ Xn-c-°m-Wv A\p-`-h-s∏-´-Xv. hn-hn-[ cm-Py-ßfn-se \m-W-b-ß-fpw I-d≥-knI-fp-sa-√mw ta-f-bn¬ {i-t≤-bam-bn. tdm-a≥ \m-W-b-߃, ]©v-am¿-°v \m-W-b-߃, tNm-f, tN-c, ]m-fiy, Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ Xp-S-ßn \m-W-b-ß-fp-sS h≥ti-J-cw X-s∂ {]-Z¿-i-\-Øns\m-cp-°n-bn-cn-°p-∂p. F-√m cmPy-ß-fn-te-bpw I-d≥-kn-I-fpw C-¥y-bn¬ C-d-ßn-bn-´p-≈ F√m-Ø-cw Ãm-ºp-I-fpw ta-f-bnep-≠m-bn-cp-∂p. D-Zv-Lm-S-\ ktΩ-f-\w ss{Iw-{_m-©v F-kv ]n sI Pn ssk-a¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-Sp-°n ^n-em-‰-en-Iv B‚ v \yq-an-kv-am-‰n-Iv skmssk-‰n {]-kn-U‚ v tUm Fw sP hn≥-sk‚ v A-≤y-£-\m-bncp-∂p. skm-ssk-‰n G¿-s∏-SpØn-b A-hm¿-Up-I-fp-sS hn-X-cWw tdm-jn A-K-kv-‰n≥ Fw F¬ F \n¿-h-ln-®p. C-Sp-°n ^n-em-‰-en-Iv B‚ v \yq-an-kv am‰n-Iv skm-ssk-‰n sk-{I-´-dv sI F-®v \m-k¿, F sI tPm-kv, Fw F≥ P-b-N-{μ≥, tPm-k-^v tPm¨ -kw-km-cn-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Iu¨-kn-e¿ B¿ l-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.--

ho-Sn-sâ hm-Xn s]m-fn-¨v I-hÀ-¨ sN-ß-∂q¿: ho-´q-Im¿ ]-≈nbn¬ t]m-b k-a-b-Øv hm-Xn¬ s]m-fn-®v A-I-Øp I-S-∂ tam-jvSm-°ƒ kz¿-Æ-hpw sam-ss_¬ t^m-Wpw A-S-°w ap-°m¬ e£w cq-]-bp-sS km-[-\-߃ Ih¿-∂p. sN-ß-∂q¿ Xn-cp-h≥-h≠q¿, a-gp-°o¿, Io-gp-ap-dn In-\mth-en¬ ho-´n¬ sI -hn k-°-dnb(63)s‚ ho-´n-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kw tam-j-Ww \-S-∂-Xv. InS-∏p ap-dn-bn-se ta-i-bn¬ kq£n-®n-cp-∂ c-≠v ]-h-s‚ kz¿Æ sN-bn-\pw sam-ss_¬ t^mWp-am-Wv \-jv-S-s∏-´-Xv. tam-jW-hp-am-bn _-‘-s∏-´v {]-tZ-ihm-kn-I-fm-b c-≠v bp-hm-°-sf sN-ß-∂q¿ t]m-eo-kv tNm-Zyw sN-bv-Xv h-cp-∂p.

sI.F-kv.F-kv.]n.bp. kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ k-am]-\w -Be∏p-g-bn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

27 sa-bv 2014 sNmΔ

ImÀ ss_-¡n-en-Sn-¨v D-tZym-K-Ø-sc a-®pam-^n-b ]-Ww ¼-Xn-IÄ-¡v ]-cn-¡v cq¿: Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v ZsIm-Sp-¯v h-i-¯m-¡m³ {i-an-¡p-¶p Z-Aº-Xn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. A-cq¿ sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ t]men-kv tÃ-j-\n-se Nn-e D-tZymK-ÿ-sc ho-≠pw a-Æv am-^n-b ]-Ww sIm-Sp-Øv h-i-Øm°m≥ {i-an-°p-∂p. cm-{Xn-Im-eß-fn¬ Uyq-´n-bn-ep-≈ Nn-e DtZym-K-ÿ-sc-bpw tÃ-j≥ Nm¿Pp-a-sc-bp-am-Wv a-Æv I-S-ØpIm¿ ]-W-Øn-s‚ kzm-[o-\Øm¬ h-cn-[n-bn-em-°p-∂-Xv. Xm-eq-°n-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂p ]p-e¿-s® c-≠p apX¬ \-S-°p-∂ A-\-[n-Ir-X asÆ-Sp-∏v X-S-bm-Xn-cn-°m-\pw Cu k-a-b-Øv t]m-enkv ]m¿-´ntbm, s]-t{Sm-fn-Mv hm-l-\-tam B `m-K-tØ-°v h-cm-Xn-cn-°m\pw s]m-Xp-P-\-߃ ]-cm-Xns∏-´m-epw ta-ep-tZym-K-ÿ-sc A-dn-bn-°m-Xn-cn-°m-\p-am-Wv CØ-c-Øn¬ ]-Ww \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn-\m-bn tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS {]-Xn-\n-[n cm-{Xn ssh-In

tdm-Uv amen\y \nt£]tI{µw; Ip-«-\m-«n ]-IÀ-¨-hym-[n `o-j-Wncm-a-¶-cn-: \-K-c-ß-fp-tS-bpw h≥In-S tlm-´-ep-I-fp-tS-bpw am-en\yw X-≈m-\p-≈ tI-{μ-am-bn Ip´-\m-´n-se tdm-Up-Iƒ am-dn. Ime-h¿-j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn®m¬ ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-S¿∂v ]n-Sn-t®-°p-sa-∂ B-i-¶ CtXm-sS i-‡-am-bn. F.-kn. tdm-Un-se ]-≈mØp-cp-Øn, ssI-\-I-cn, s\-Sp-apSn a-s¶m-ºv, ]-≈n-°p-´p-Ω cm-a¶-cn, In-S-ß-d F-∂n P-Mv-j-\pIƒ-°v ]p-d-sa ]p-∂-°p-∂w ]pfn-¶p-∂v F-S-Xzm Xm-b-¶-cn ap´m¿ \o-tc-‰v-]p-dw F-∂n ss_ tdm-Up-I-tfm-Sv tN¿-∂p-≈ ]m-Sti-J-c-ß-fp-sS _-≠p-I-fn-epw a-‰p-am-Wv h≥ tXm-Xn¬ cm-{Xnbp-sS a-d-hn¬ hm-l-\-ß-fn-epw

a-‰pw am-en-\yw sIm-≠p-h-∂v X≈p-∂-Xv.-C-Xn-s\-Xn-tc X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-tfm B-tcm-Ky-h-Ip-t∏m t]m-entkm th-≠-{X Pm-{K-X Im-´mØ-Xv C-Xv B-h¿-Øn-°p-∂-Xn\v Im-c-W-am-hp-∂p. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-t£]n-°p-∂ am-en-\y-ß-fn¬ G-sdbpw sh-≈-s°-´n¬ In-S-∂v Zpjn-®v {]-tZ-i-Øv B-sI Zp¿-K‘w ]-c-°p-∂- ÿn-Xn-bn-em-Wv. Iq-Sm-sX Ip-Sn-sh-≈ t{km-X p-Iƒ a-en-\-am-Ip-∂-Xn-\pw Im-c-W-am-bn-. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ]p-∂-°p-∂w tdm-Un¬ h≠n-bn¬ sIm-≠v h-∂v tIm-gn Xm-dm-hv Xp-S-ßn-b-hp-sS A-h-injv-S-ß-fpw sa-‰p am-en-\y-ß-fpw

Iq-Sn X-≈n-b-tXm-sS {]-iv-\w IqSp-X¬ cq-£-am-bn. P-Mv-j-\n-se Hm-t´m Ãm≥-Un-\v k-ao-]w Bbn-cp-∂p kw-`-hw. am-en-\y-ßfn¬ \n-∂p-≈ Zp¿-K-‘w {]-tZi-am-sI ]-c-∂-tXm-sS \q-dv IW-°n-\v Hm-t´m-dn-£m Pn-h-\°m¿-°pw bm-{X-°m¿-°pw ]-cnk-c-hm-kn-Iƒ-°pw {]-tZ-i-Øv I-gn-bp-I {]-bm-k-am-bn-. {]-tZ-i-sØ Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- v C-tXm-sS a-en-\ambncp∂p. Im-e-h¿-jw I-\-°p∂-tXm-sS O¿-±n A-Xn-km-cw Fen-∏-\n Xp-S-ßn-b ]-I¿-® hym[n-I-fpw am-c-I tcm-K-ß-fpw ]-gb-Xp t]m-se Ip-´-\m-´n¬ BZyw ]-S¿-∂p ]n-Sn-°p-∂-Xn-\v CXp Im-c-W-am-Ip-sa-∂pw ]-d-bp-

X-t±-i `-c-W-Øm-]-\-§fn tcm-K-{]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä N-S-§n-\p am-{Xw sXm-Sp-]p-g: a-g-°m-ew F-Ømdm-bn-´pw Pn-√-bn-se `q-cn-]-£w ]-©m-b-Øp-I-fn-epw {]-Xn-tcm[ {]-h¿-Ø-\-߃ t]-cn-\p am{Xw.-]-©m-b-Øp-X-e k-an-XnIƒ-°p ]p-d-ta hm¿-Uv saw-_¿am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ B-tcmKy-k-an-Xn-Iƒ cq-]o-I-cn-®v {]h¿-Ø-\w k-Po-h-am-°n-bn-cn°p-∂-Xv Np-cp-°w ]-©m-b-ØpI-fn¬ am-{X-am-sW-∂v Nq-≠n°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p. Ip-Spw-_-{io, F.-Un.-F-kv, kn.-Un.-F-kv, B-tcm-Ky {]-h¿Ø-I¿, B-i {]-h¿-Ø-I¿, A¶-W-hm-Sn Po-h-\-°m¿, k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-sc-sb√mw ]-s¶-Sp-∏n-®v {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-߃-°v cq-]w \¬-IW-sa-∂m-Wv s]m-Xp-\n¿-tZ-iw e-`n-®n-cn-°p-∂-Xv. ]-e ]-©m-bØp-I-fn-epw C-Xn-\p-≈ {]m-cw-` \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-s≠∂-√m-sX ]-I¿-®-hym-[n-I-sf

X-S-bm-\p-≈ im-kv-{Xo-b-am-b {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃°p cq-]w \¬-In-bn-´n-√. Su-WpI-fn-epw hym-]m-c ÿm-]-\-ßtfm-S-\p-_-‘n-®pw tXm-Sp-Iƒ°pw Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kpIƒ-°p k-ao-]w am-en-\y-ß-fpw N-∏p-N-h-dp-I-fpw Iq-Sn-°n-S-°p∂-Xp \o-°w sN-bv-Xn-´n-√. a-g°m-e-am-Ip-∂-tXm-sS C-h-sb√mw No-™-fn-™v Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kp-Iƒ a-en-\-am-Ipw. sIm-Xp-Ip-Iƒ ]-S-cp-∂-Xv XS-bm≥ tXm-´-ß-fn-se Nn-c-´-Ifpw a-‰pw I-an-gv-Øn h-bv-°p-I, sh-≈w sI-´n- \n¬-°m-\p-≈ km-l-N-cy-߃ H-gn-hm-°p-I, In-W-dp-I-fpw Ip-Sn-sh-≈ t{kmX-kp-I-fpw t¢m-dn-t\-j≥ \-SØp-I, Hm-S-Iƒ ip-No-I-cn-°pI, Xp-S-ßn-b \-S-]-Sn-Iƒ-°v CXp-h-sc-bpw Xp-S-°w Ip-dn-°m\m-bn-´n-√. tXm-Sp-I-fn-te-°pw ]p-g-I-fn-te-°p-sa-√mw a-en-\-P-

ew H-gp-In-sb-Øp-∂-Xv H-gn-hm°m-\pw \-S-]-Sn-bn-√. ]-e tlm´-ep-I-fpw hr-Øn-lo-\-am-b A¥-co-£-Øn-em-Wp {]-h¿-Øn°p-∂-Xv. C-hn-S-ß-fn¬ hn-X-cWw sN-øp-∂ Ip-Sn-sh-≈w t]mepw ip-≤-a-√. Xn-f-∏n-®m-dn-b sh-≈w hn-X-c-Ww sN-ø-W-sa∂m-Wv N-´-sa-¶n-epw C-Xv an-°bn-S-ß-fn-epw ]m-en-°-s∏-Sm-dn√. B-gv-N-I-tfm-fw ]-g-°-ap-≈ a-¬-ky-hpw amw-k-hpw h-sc Nne-bn-S-ß-fn¬ D-]-tbm-Kn-°p∂p. C-Ø-cw ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p Btcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Xosc {i-≤ sN-ep-Øp-∂n-√. SuWp-I-fn-se Hm-S-Iƒ sN-fn-bpw a-Æpw N-∏p-N-h-dp-I-fpw \n-d™v In-S-°p-I-bm-Wv. C-h ipNo-I-cn-°m-t\m t^m-Kn-Mv \-SØm-t\m C-Xp-h-sc \-S-]-Sn kzoI-cn-®n-´n-√.

∂p. ap≥-Im-e-ß-fn¬ B-tcmKy h-Ip-∏n-s‚-hpw {Km-a-]-©mb-Øp-I-fp-tS-bpw t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-bn-cp-∂ a-g-°m-e ]q¿-Δ ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\ß-fn-eq-sS H-cp ]-cn-[n h-sc C-hsbm-s° \n-b-{¥n-®n-cp-∂p. ip- N o- I - c - W - { ]- h ¿- Ø - \ ߃-°v B-h-iy-am-b ^-≠v CXp-h-sc-bpw C-h-cp-sS ssI-I-fnte-°v F-Øm-Ø-Xm-W-Xn-\v Im-c-Ww. F≥.-B¿.-F-®v.-Fw, ip-Nn-Xz an-j≥, {Km-a-∏-©m-bØp-Iƒ F-∂n-h-bp-sS kw-bp‡ {]-h¿-Ø-\-Øn-eq-sS-bm-Wv ]-I¿-®-hym-[n-Iƒ-°v F-Xn-tcbp-≈ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\߃ kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂-Xv. F∂m¬ Im-e-h¿-jw ]-Sn-hm-Xn¬-

Pm-Xn a-X-ÿ-cm-Wv Cu k-lmbw H-tcm X-h-W-bpw ssI-∏-‰p∂-Xn-\m-bn ]-cp-a-e-bn¬ FØp-∂-Xv. hn-hm-l [-\-k-lmb-a-√m-sX ]T-U-\-Øn-\pw,tcm-Ko Nn-In-’-bv-°pw \n-c-h-

[n t]¿-°v [-\-k-lm-bw \¬Ip-∂ ]-≤-Xn-bpw B-hn-jv-I-cn®n-cp-∂p. ]-cp-a-e-bp-am-bn G-‰hpw -Iq-Sp-X¬ B-fl-_-‘w ]p-e¿-Øn-bn-cp-∂ h-en-b C-Sb-b-\-b-bn-cp-∂p Xn-cp-ta-\n. A-Xv sIm-≠v Iq-Sn-bm-Imw A-tZ-l-Øn-s‚ Po-hn-X-Øn-se {]-[m-\ kw-`-h-߃-s°-√mw ]cp-a-e km-£n-bm-b-Xv. a-e-_m¿ `-{Zm-k-\-Øn-s‚ A-[n-]-\m-bncn-°p-tºm-gpw ]-cp-a-e-bn-se {][-\ N-S-ßp-I-fn-se \n-d k-∂n[y-am-bn-cp-∂p A-tZ-lw. -]-cp-ae-bn¬ \-S-∂ a-e-¶-c kp-dn-bm\n {In-kv-Xym-\n A-tkm-kn-tbj-\n-em-Wv a-e-¶-c k-`-bp-sS ]c-am-[y-£-\m-bn Xn-c-s™-SpØ-Xv. a-e-¶-k-`-sb \-bn-°p-∂Xn-s\m-∏w {In-kv-Xo-b Iq-´m-bv-abv-°m-bn G-sd b-Xv-\n-°p-Ibpw- sN-bv-Xp-sh-∂-Xv kv-t\-lØn-s‚ h-en-b A-S-bm-f-am-Wv

k-©m-cn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-hcp-am-bn h-cp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS I-S-∂p I-b-‰w aq-ew ]-cn-ÿn-Xn a-en-\o-I-c-Ww Iq-Sp-∂-tXm-sSm∏w h-\y-Po-hn-I-fp-sS sskz-cy hn-lm-c-Øn-\v `w-Kw t\-cn-Sp-∂psh-∂pw A-an-X th-K-X-bn-seØp-∂ hm-l-\-ß-fn-Sn-®v \n-c-h[n ar-K-߃ N-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂p-am-Wv hm-l-\ ]m¿-°n-Mv s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-X-Øn\p ]p-d-tØ-bv-°v am-‰m≥ h-\wh-Ip-∏v Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n-s‚ `m-K-ambn B-\-h-®m-¬ N-Xp-∏n-\v Np-‰pw hm-l-\-߃ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xn\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw tX-°-Sn-bnte-°p-≈ F≥-{S≥-kv Sn-°-‰v Iu≠¿ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw C-hnsS \n-∂p tX-°-Sn t_m-´v-em‚n-

Mn-te-°v ]-cn-ÿn-Xn ku-lm¿-≤ hm-l-\-ß-fn¬ hn-t\m-Z-k-©m-cnI-sf F-Øn-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-≤Xn-bp-am-Wv X-øm-dm-°n-b-Xv. C-Xn-\m-bn ]-Øp-tIm-SnbpsS ]-≤-Xn-bp-sS \-S-Øn-∏v In-‰vtIm G-s‰-Sp-°p-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p. C-Xn-s\-Xn-sc Ip-a-fn kztZ-in-bm-b Fw.-F-kv. X-¶-∏≥ {Ko≥-ss{S-_yq-W¬ sN-ss∂ s_-©n¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bmbn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v G-Xm\pw am-k-ß-fm-bn ]-≤-Xn \-SØn-∏n-s‚ `m-hn Xp-em-kn-em-bncp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv s]cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-Xw, s]-cnbm¿ ^u-t≠-j≥, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-∂n-h¿ {Ko≥ ss{S_yq-W-en¬ A-∏o¬ k-a¿-∏n-®Xv. tI-{μ-k¿-°m-dn-\p th-≠n A-

_n.-F-kvkn. {]-th-i-\w

I-´-∏-\: sF.-F-®v.-B¿.-Un-bpsS Io-gn¬ I-´-∏-\-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ tIm-f-Pv Hm-^v Assπ-Uv k-b≥-kn¬ I-ºyq-´¿ k-b≥-kv, C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv hnj-b-ß-fn¬ _n-cp-Z ¢m-kp-I-fnte-°v {]-th-i-\-Øn-\v am-t\-Pvsa‚ v Izm-´m-bn¬ A-t]-£ £Wn-°p-∂p. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn\v 200 cq-]-bpw ]-´n-I-Pm-Xn/h¿K hn-`m-K-߃-°v 100 cq-]m-bp-amWv A-t]-£-^m-d-Øn-s‚ hn-e. ]q-cn-∏n-® A-t]-£-Iƒ Pq¨ 13 h-sc tIm-f-Pv Hm-^nkn¬ kzo-I-cn-°p-∂-Xm-Wv.

16Im-cn-sb am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b X-an-gv bp-hm-hv A-d-Ìn h-≠n-s∏-cn-bm¿: ]-Xn-\m-dp-Imcn-sb tX-bn-e-tØm-´-Øn¬ h®v am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-b X-an-gv\m-Sv kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hv Ad-Ãn¬. X-an-gv-\m-´n-se hn-cp-Xp\-K¿ Pn-√-bn-se cm-P-]m-f-bw kz-tZ-in ap-cp-I-s\(30)B-Wv h≠n-s∏-cn-bm¿ t]m-en-kv A-d-kv‰p sN-bv-X-Xv. h-≠n-s∏-cn-bm-dn\p k-ao-]-Øp-≈ au-≠v F-tÉn-se tX-bn-e-tØm-´-Øn-em-Wv 16 Im-cn-sb ap-cp-I≥ am-\-`w-Ks∏-Sp-Øn-b-Xv. ap-cp-I≥ au-≠n¬ \n-∂mWv hn-hm-lw I-gn-®n-´p-≈-Xv. `m-cybp-sS k-tlm-Z-cn-bp-sS hn-hm-lØn-s\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Cbmƒ. kw-`-h Zn-h-kw ssh-Io-´v C-hn-sS-bp-≈ I-S-bn¬\n-∂p km-[-\-߃ hm-ßn-b ti-jw ho-´p-te-°v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. a-Zy-e-lcn-bn-em-bn-cp-∂ ap-cp-I≥ C-Xph-gn-sb-Øn-b s]¨-Ip-´n-sb ÿ-e-Øp-≈ -tX-bn-e-tØm-´Øn-\p-≈n-se hn-P-\-am-b ÿ-

l-cn-∏m-Sv: Pn-√m- ]-©m-b-Øn\p Io-gn-ep-≈ ho-b-]p-cw- k¿°m¿- hn-Øp¬-]m-Z-\ tI-{μØn¬- hn-f-sh-Sp-∏n-\m-bn-sIm≠p-h-∂ sIm-bv-Øp-b-{¥w kwc-£-W-an-√m-sX- \-in-°p-∂p. hn-f-sh-Sp-∏n-\p am-k-߃-°v apºm-Wv I-f¿-tIm-s´ Ir-jn- F-≥Pn-\o-b-dn-Mv- h¿-°v-tjm-∏n¬ \n∂p -Pn-√m-]-©m-b-Øn-s‚ b{¥w ho-b-]p-c-sØ ko-Uv- ^man¬-F-Øn-®-Xv. F-∂m¬ -H-tc-°¿ t]m-epwsIm-øp-∂-Xn-\p ap-sº b-{¥w XI-cm-dn-em-bn. X-I-cm¿ ]-cn-l-cn°m≥ I-f¿-tIm-´v \n-∂p -sa-°m\n-°v- F-Øn-sb-¶n-epw X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m≥ I-gn-™n-√. ]n∂o-Sv -Zn-h-k-ß-fp-sS-Im-Øn-cn∏n-\p ti-jw- sI-bv-t°m-bp-sS b-{¥w F-Øn-®m-Wv- hn-f-sh-Sp∏v \-S-Øn-b-Xv. 50 G-°¿ hn-kvXr-Xn-bp-≈- k¿-°m¿ -hn-Øp¬-

ap-cp-I≥ e-Øp-h-®v _-e-am-bn I-b-dn-∏nSn-°p-I-bpw tX-bn-e-°n-S-bn-te°v h-en-®n-g-®p-sIm-≠p-t]m-bmWv am-\-`w-K-s∏-Sp-Øn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. C-Xn-\n-sS A-e¿-®-tI-s´Øn-sb B-fp-I-fm-Wv s]¨-Ip´n-sb c-£-s∏-Sp-Øn-b-Xv. s]¨-Ip-´n-bp-sS ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv ]o-cp-ta-Sv tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

k-aq-l-Øn-\v \¬-In-b-Xv. 2010 \-hw-_¿ H-∂n-\v ]-c-a-[y-£ ÿm-\-Øv \n-∂v am-dp-∂ {]-Jy]-\w \-S-Øn-b-Xpw ]-cp-a-ebn¬ h-®m-bn-cp-sh-∂-Xv bm-Zr›n-I-am-Imw. F-∂m¬ F-√mw H-cp \n-anØw t]m-se H-tcm kw-`-h߃ \-S-°p-tºm-gpw ]-cp-a-e A-Xn-s‚ `m-K-am-bn am-dp-I-bmbn-cp-∂p,. Po-hn-X-Øn-s‚ A-hkm-\ \m-fp-Iƒ ]-cp-a-e-bn-emcp-∂p-sh-∂p-≈-Xpw \n-an-Øam-bn-cn-°mw. ]-cp-a-e B-ip-]{Xn-bn-se A-¥y-Øn-\v ti-jw H-cp cm-{Xn-Iq-Sn ]-cp-a-e- ]-≈nbn¬ s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h-® `u-Xo-I i-co-cw \m-´p-Im¿-°v Im-Wp-hm-\p-≈ A-h-k-c-hpw e-`n-®p-sh-∂p-≈-Xpw ]-cp-a-ebp-am-bp-≈ hn-b _m-h-bp-sS A-Sp-∏-Øn-s‚ Zr-V-X hy-‡am-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p.-

Øp-W-°p-∂-Xn-\p-≈ πm-‰vt^mw Izm¿-t´-gv-kv- Xp-S-ßn-sI´n-S-ß-fp-sS \o-≠ \n-c-X-s∂-bp≈- C-hn-sS- ÿ-e-]-cn-an-Xn-aq-ewG-sd-Zp-cn-Xw t]-dp-∂-X-\n-sSbm-Wv- sIm-bv-Øp-b-{¥-hpw -Dt]-£n-®-Xn-\v k-am-\-am-bn -Chn-sS-C-´n-cn-°p-∂-Xv. am-{X-a-√ b-{¥-am-I-s´ c-≠p-I-jv-W-ßfm-°n-bm-Wv ]p-c-bn-S-Øn¬ -Ae-£y-am-bn-C-´n-cn-°p-∂-Xv. hn-f-sh-Sp-∏v G-I-tZ-iw-Xo¿s∂-∂n-cn-s° b-{¥w Xn-cn-sIsIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xn-\v D-S-s\m∂pw \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°n-s√-∂mWv-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS-B-tcm-]Ww.-I-f¿-tIm-s´ F-≥-Pn-\o-b-dnMv-h¿-t£m-∏n-te-°v b-{¥w am‰n-bm¬- A-h-bv-°v-kw-c-£-Wwho-b-]p-cw- k¿-°m¿- hn-Øp¬-∏m-Z-\ tI-{μ-Øn¬e-`n-°pw. am-{X-a-√-k-a-b-_-‘nkw-c-£-W-an-√m-sX- \in°p-∂ sIm-bv-Øpb-{¥w X-am-bn X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn]m-Z-\ tI-{μ-Øn¬ -I-c-`q-an-bm- ^n-kv-sI-´n-Sw, kw-`-c-W-im-e, °m-\pw-I-gn-bpw. F-∂m¬-A-[nbp-≈-Xv H-tc-°¿ am-{X-am-Wv. Hm- ko-Uv t{]m-k-kn-Mv-sI-´n-Sw, hn- Ir-X¿ \-S-]-Sn-kzo-I-cn-°m-dn-√.-

tXm-«wþB-Zn-hm-kn ta-J-e-I-fn hym-P³ H-gp-Ip-¶pC-Sp-°n: tXm-´w, B-Zn-hm-kn taJ-e-I-fn¬ hym-P-a-Zy \n¿-am-Whpw hn¬-∏-\-bpw X-Ir-Xn-bm-bn. ]p-fn-¶-´, h-f-tIm-Sv Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ hn¬-∏-\ k-Po-ham-bn-°-gn-™p. h-\m-Xn¿-Ønbn¬ Bƒ-Xm-a-k-an-√m-Ø kv-Ye-ß-fn-em-Wv hym-P-a-Zyw X-bmdm-°p-∂-Xv. Xp-S¿-∂v hm-l-\-ßfn¬ hn-hn-[ {]-tZ-i-ß-fn-te-°v F-Øn-®v Nn-√-d-bm-bn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ co-Xn-bm-Wv kw-L߃ kzo-I-cn-®p-h-cp-∂-Xv. ap-ºv Dƒ-h-\-ß-fn-em-bn-cp∂p Iq-Sp-X-em-bpw hym-P-a-Zyw \n¿-an-®n-cp-∂-Xv. h-\w h-Ip-∏v DtZym-K-kv-Y-s‚ C-S-s]-S-en-s\Øp-S¿-∂v C-Xp \n-e-®-tXm-sS h-f-tIm-Sv, tIm-X-]m-d {]-tZ-i-

ß-fn-te-°v hm-‰p-tI-{μ-߃ am‰p-I-bm-bn-cp-∂p. h-f-tIm-Sv ta-Je-bn¬ G-Xm-\pw hym-P-a-Zy \n¿-am-W tI-{μ-߃ {]-h¿Øn-°p-∂p-s≠-¶n-epw \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-bmdm-Ip-∂n-√. am-ln F-∂ {]-tZ-iw tI-{μoI-cn-®v \n¿-am-W-hpw hn¬-∏-\bpw hym-]-I-am-bn \-S-°p-∂p≠v. C-hn-sS \n-∂p h≥-tXmXn¬ Nm-cm-bw ]p-d-tØ-bv-°v IS-Øp-∂-Xm-bpw ]-d-bp-∂p.- BZn-hm-kn ta-J-e-I-fm-b ap-Øw]-Sn, In-gp-Im-\w, I-Øn-tX-∏≥ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw hym-P-a-Zy tem-_n X-º-Sn-®n-cn-°p-I-bmWv. Iq-Sm-sX ]p-fn-¶-´, ]-ip-∏md, ]-ip-∏m-d ]p-Xp-h¬, No-¥-

B-\-h-¨m N-Xp-¸n hm-l-\- ]mÀ-¡nMv: ]-cm-Xn {Ko³ ss{S-_yqW X-Ån Ip-a-fn: B-\-h-®m¬ N-Xp-∏n¬ hm-l-\-]m¿-°nMn-\v ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øm≥ h-\w-h-Ip-∏v Xøm-dm-°n-b ]-≤-Xn-s°-Xn-sc kz-Im-cy hy-‡n \¬-In-b ]-cmXn {Ko≥ ss{S-_q-W¬ X-≈n. ]m¿-°n-Mv G-cn-b \n¿-an-°p-∂Xn-\p-≈ tPm-en-Iƒ B-cw-`n°p-sa-∂v h-\w-h-Ip-∏v. s]-cn-bm¿ I-Sp-hm k-t¶-XØn-\p-≈n-te-°v kz-Im-cy-hml-\-߃ I-S-°p-∂-X-\v X-S-bW-sa-∂ tZ-io-b I-Sp-hm kw-c£-W A-tXm-dn-‰n-bp-sS \n¿tZi-sØ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-a-fn Su-Wn-\p k-ao-]-Øp-≈ B-\h-®m¬ N-Xp-∏v \n-I-Øn ]m¿°n-Mv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-SpØp-∂-Xn-\p-≈ ]-≤-Xn h-\w-hIp-∏v X-øm-dm-°n-b-Xv. hn-t\m-Z-

]-©mb-Øv 15mw-hm¿-Un¬ shfn-]-d-ºn¬ i-in-[-c≥ (48), `mcy {]-k-∂(38) F-∂n-h-sc-bmWv ]-cn-t°-‰Xv. Chsc F-d-WmIp-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ho-b-]p-cw- kÀ-¡mÀ- hn-¯pÂ-¸m-Z-\ tI-{µ-¯n -sIm-bv-¯p-b-{´w \-in-¡p-¶p

a¬-a-d-ª-Xv a-\p-jy-kv-t\-lw ssI-ap-X-em-¡n-b h-en-b _m-h am-∂m¿: Im-ew sN-bv-X h-enb _m-h _-tk-en-tbm-kv am¿tØm-Ωm Zn-Zn-tam-kv {]-Y-a≥ Xym-Kn-bm-b a-\p-jy kv-t\-lnbm-bn-´m-Wv A-dn-b-s∏-´n-cp-∂Xv. km-[m-c-W-°m-tcm-Sv F∂pw A-\p-I-º-bpw hm-’-eyhpw {]-I-Sn-∏n-cp-∂-Xn¬ F∂pw h-en-b- _m-h ap-∂n-em-bncp-∂p.F-√m-h¿-j-hpw ]-cp-a-e s]-cp-∂m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \n¿-≤-\-cm-b 50 t]¿-°v hn-hml-[-\-k-lm-bw \¬-Ip-∂ ]≤-Xn-°v Xp-S-°-an-´-Xv Zn-Zn-tamkv {]-Y-a≥ Im-tXm-en-°m -_mh-bm-bn-cp-∂-t∏m-gm-Wv. ]-c-am[y-£-ÿm-\-Øv \n-∂v am-dnsb-¶n-epw C-∂pw s]-cp-∂m-fnt\m-S-\p-_-‘n-®v Cu [-\-klm-b hn-X-c-Ww \-S-∂v h-cp∂p. h-en-sbm-cp P-\-hn-`m-KØn-\v B-izm-k-am-bn \m-\m

°¬ F-Øn-bn-´pw C-°p-dn {]Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃-°v B-h-iy-am-b ^-≠v \¬-Im≥ A-[n-Ir-X¿-°v km-[n-®n-´n-√. A-Xn-\m¬ C-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ hm¿-Uv X-e-Øn¬ \-S∂p h-∂n-cp-∂ {]-Xn-tcm-[ {]h¿-Ø-\-ß-ƒ B-sI -Xm-fw sX-‰n-b a-´m-Wv. Iq-Sm-sX ]p-fn¶p-∂v Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn Ipcn-ipw-aq-Sv N-º-°p-fw Xp-S-ßn-b {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fptS-bpw {]-h¿-Ø-\w th-≠-{X Im-cy-£-aw A-√m-Ø-Xv Ip-´-\mSn-s‚ B-tcm-Ky ta-J-e-bn¬ Im-e-h¿-j-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn°p-∂-tXm-sS h≥ {]-Xn-k-‘n X-s∂ kr-jv-Sn-t®-°p-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS `-bw.-

sN-ß-∂q¿ tÃ-j-\n-se-Øm-dps≠-∂v Po-h-\-°m-cn¬ Nn-e¿ km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p. G-sX-¶n-epw Im-c-W-him¬ tÃ-j-\n¬ C-S-]m-Sv \-S∂n-s√-¶n¬ {In-Ãy≥ tIm-f-Pn\pw, Im-c-bv-°m-Sn-\pw C-S-bn-ep≈ tI-{μ-ß-fn¬ ]-Ww ssI-amdp-w. cm-hn-se B-dv h-sc Xp-S-cp∂ a-sÆ-Sp-∏v A-h-km-\n-® tij-am-Wv Fw.-kn. tdm-Un¬ t]menkv km-∂n-[w D-≠m-hp-∂-Xv. A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏v \-S-°p∂ cm-{Xn-I-fn¬ t]m-en-kn-s‚ _o-‰v _p-°p-I-fn-epw hym-]-Iam-bn Ir-{Xn-aw Im-Wn-°p-∂p≠v. {]-[m-\ tI-{μ-߃, _m-¶pIƒ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ _o-‰v _p°v ÿm-]n-°p-I-bpw cm-{Xn-bnse k-μ¿-i-\ k-a-bw tc-J-s∏Sp-Ø-W-sa-∂p-am-Wv \n¿-tZ-isa-¶n-epw C-sXm-∂pw \-S-∏m-hmdn-√.

Uz. kw-K-an-{X, kw-ÿm-\ k¿°m-dn-\p-th-≠n A-Uz.-kp-hn-[bpw s]-cn-bm¿ ^u-t≠-j-\p th-≠n A-Uz. im-¥m-dm-apw l-cnX ss{S-_yq-W-en¬ lm-P-cm-bn. A-an-X-am-bn hm-l-\-߃ IS-°p-∂-Xp-aq-e-ap-≠m-Ip-∂ {]iv-\-߃ s]-cn-bm¿ I-Sp-hm kt¶-X-w sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ kRv-P-b≥-Ip-am¿ ss{S-_yq-W¬ ap-ºm-sI A-h-X-cn-∏n-®p. C-°mcy-߃ t_m-[y-s∏-´-tXm-sSbm-Wv ]-cn-ÿn-Xn-°v A-\p-tbmPy-am-b \n-e-bn¬ B-\-h-®m-¬ N-Xp-∏n-\p Np-‰pw ]m¿-°nw-Mv Gcn-bm \n¿-Ωn-°m-sa-∂v kz-Imcy hy-‡n-bp-sS l¿-Pn X-≈ns°m-≠v l-cn-X ss{S-_yq-W-ens‚ c-≠w-K s_-©v D-Ø-c-hv ]pd-s∏-Sp-hn-®-Xv. hm-l-\- ]m¿-°n-Mn-\m-bn I-s≠-Øn-b B-\-h-®m¬ N-Xp-∏v

em¿ Xp-S-ßn-b kv-Y-e-ß-fn-epw B-fp-Iƒ hym-P-s‚ ]n-Sn-bn-emWv. Iq-Sm-sX _o-h-td-P-kv ime-I-fn¬ \n-∂p a-Zyw hm-ßn Nn√-d-bm-bn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ kw-L-ß-fpw k-Po-h-am-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw ss_-°n¬ hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn F-Øn-b c≠v t]-sc hm-K-a¨ t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. h-f-tIm-Sv, ]pfn-¶-´, hm-K-a¨ F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øm≥ sIm≠p-h-cp-tºmƒ ]-t{Sm-fnw-Kn-\nsS-bm-Wv C-h ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv. hym-P-a-Zy hn¬-∏-\ tI-{μ-ß-sf°p-dn-®v hy-Iv-X-am-b kq-N-\-bps≠-¶n-epw ]-e-t∏m-gpw A-[n-IrX¿ I-≠n-s√-∂p \-Sn-°p-I-bmsW-∂v ]-cm-Xn-I-fp-b-cp-∂p-≠v.-


{]mtZ-inIw

27 sabv 2014 sNmΔ

Nc¡v tem-dn \n-b-{´-Whn«v a-dnªp

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Be∏p-g: B-e-∏p-g 66 sI.hn k-_v-tÃ-j-\n¬ \n-∂v _o®v, am¿-°‰v, tUm-°v bm¿-Uv ^oU-dp-I-fn-te-°v C-∂v cm-hn-se F-´p ap-X¬ H-cp a-Wn h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn  Iehq¿ Ib¿ t_m¿-Uv

tImw-π-Ivkv: I-b¿ t_m¿-Uv h-{P-Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fpsS k-am-]\w, F ]n sP A–p¬ I-emw˛ ssh-Io´v 5.30  am-∂m¿ s]≥-j≥ lmƒ: s\-lv-dp-hn-s‚ 50mw N-c-a hm¿jnIw˛ ssh-Io´v 5.00

Adnbn-¸pIÄ

^p-Uv {Im-^v-äv C³-Ìn-ä-yq-«n {]-th-i-\w B-e-∏p-g: B-e-∏p-g,- tN¿-Øe, am-th-en-°-c, sN-ß-∂q¿, Im-bw-Ip-fw \-K-c-k-`m {]-tZ-iß-fn-se Ip-Spw-_-{io A-b¬°q-´w Aw-K-߃-°p tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v tIm-gv-kn¬ kuP-\y-{]-th-i-\w \¬-Ip-∂p. tIm-gv-kv Xp-I Ip-Spw-_-{io-bmWv \¬-Ip-I. tN¿-Ø-e ^p-Uv {Im-^v-‰v C≥-Ãn-‰yq-´n-em-Wv H-cp h¿-j-sØ tlm-´¬ am-t\-Pvsa‚ v tIm-gv-kv (^p-Uv B≥-Uv _n-h-td-Pv k¿-ho-kv, ^p-Uv s{]m-U-Ivj≥). F-kv.-F-kv.F¬.-kn. P-bn-®, Zm-cn-{Z-y-tc-Jbv-°v Xm-sg-bp-≈-h-cm-bn-cn-°Ww A-t]-£-I¿. kn.-Un.-Fkv. ip-]m¿-i-tbm-sS 31-\-Iw Pn√m an-j-\n¬ A-t]-£ \¬-IWw. t^m¨ 8281770568.

F.kn. tdmUn¬ s]mß Kpcp aμn-c-Øn\v kao-]w A-]-I-S-Øn¬- X-I¿∂ ss_°pw sh-≈-Øn¬ ho-W Sm-‰m kp-tam-bpw

A-cq¿: Acq¿ ss_-]m-kn-\v kao]w Nc°v tem-dn \n-b-{¥Whn´v a-dn™p. C∂-se D-®-bv°v B-bn-cp-∂p kw-`hw. s]-cp-ºm-hq-cn¬ \n∂p a√nbp-am-bn A-cq¿ hy-hkm-b an√nte-°v h∂ tem-dn-bm-Wv A-]I-S-Øn¬-s∏-´Xv. tZ-io-b-]m-Xbn-¬ \n-∂p tXm-∏pw]-Sn kwÿm-\-]m-X-bn-te-°v Xn-cn-bth-bm-Wv \n-b-{¥-Wwhn´v a-dnbp-I-bm-bn-cp∂p. A]I-S-Øn¬ B¿°pw ]-cn-°n√. `mKn-Iam-bn X-S- -s∏-´ K-XmKXwAcq¿ t]m-enkpw a‰pw ÿ-esØ-Øn \n-b-{¥n®p. as‰mcp tem-dn-bn-te-°v Nc-°v am‰n-bXn-\p-ti-jw tem-dn D-b¿-Ønam‰n-bm-Wv K-XmK-Xw ]p-\ÿm-]n-®Xv.

KOttayam/alp

IbÀ t_mÀUv h{P-Pq-_nen BtLm-j-§-fpsS kam-]\w C¶v Be∏pg: Ib¿ t_m¿-Uv h-{PPq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS kam-]-\-k-tΩ-f-\w C-∂v ssh-Io´v 5.30\v I-e-hq¿ I-b¿ t_m¿Uv tImw-]v-f-Iv-kn¬ ap≥ cm-jv{S-]-Xn tUm. F ]n -sP A-_vZp¬ I-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kmw-kv-Im-cn-I-˛-{Km-a-hn-I-k-\a-{¥n sI -kn tPm-k-^v A-[y£-X h-ln-°pw. sI-kn th-Wp-tKm-]m¬ Fw.-]n., tUm. Sn -Fw tXm-a-kv sF-k-Iv Fw.-F¬.-F., t_m¿Uv sN-b¿-am≥ {]-^.- Pn _m-eN-{μ≥ ]-s¶-Sp-°pw.

a-\p-j-ym-h-Im-i- I-½o-j³ kn-än-Mv

aÀ±-\-taäp

ky-ßfpw h-®p-]n-Sn-∏n-°pw. k¿-thm-Z-b-]p-c-Øp \n-e-hn-ep≈ ]-g-In-b am-en-\yw, s]m-Xp-P\-ß-fp-sS {]-bm-kw Ip-d-bv-°p∂-Xn-\p-≈ A-Sn-b-¥-c-\-S-]-Sn F-∂ \n-e-bn¬ Zp¿-K-‘w h-an°m-Ø hn-[w ap-I-fn¬ a-Æn--Spw. πm-Ãn-Iv am-en-\yw im-kv-{Xo-bam-bn -th¿-Xn-cn-®v d-_¿ jo-‰p hn-cn-® Ip-gn-bn¬ aq-Spw. H-cp tIm-Sn cq-] Cu {]-hr-Øn-Iƒ°m-h-iy-am-bn h-cp-sa-∂p {]m-Yan-I I-W-s°-Sp-∏n¬ hy-‡-ambn-´p-≠v. C-Xn¬ \¬-Im-hp-∂ ]-c-am-h-[n Xp-I k¿-°m¿ A\p-h-Zn-°pw. _m-°n \-K-c-k-` I-s≠-Ø-Ww. Chn-sS s{S-bv-t\-Pv kw-hn[m-\w \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v sS≥U¿ sIm-Sp-Øv I-gn™p. am-en-

k¿thm-Z-b-]p-c-Øv am-en-\y-tI-{μ-Øn-s\-Xn-tc k-Xy-{K-lw \-S-Øp-∂ hr≤-sb \-K-c-I-m-cy ap{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en B-iz-kn-∏n-°p∂p. sI kn thWp-tKm-]m¬ Fw.]n, tXmakv sFk-Iv Fw.F¬.F. k-ao]w

IS¶Â Ip-t¯äp

A-º-e-∏p-g: tdm-U-cnIn¬ Sm¶¿ tem-dn-bnseØn® I-°q-kv am-en-\yw X≈p∂Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. tZ-iob]m-X-bn¬ sI´m-c-h-f-hn¬ R-b-dm-gv-N cm-{Xn 12 Hm-sS-bm-Wv I-°q-kv am-en\yw \n-t£-]n-®-Xv. am-en-\y \n-t£-]-Øn-\n-Sbn¬ tem-dn tXm-´n¬ ho-Wp. CXn-\nsS ÿ-e-sØ-Øn-b t]men-kv \m-´p-Im-sc a¿-±n-®Xm-bpw ]-cm-Xn. tXm-´-∏-≈n sIm-´m-c h-f-hn-em-Wv \m-S-Io-bam-b kw-`-hw A-c-tß-dn-b-Xv. {]-tZ-i-Øv am-k-ß-fm-bn I°q-kv am-en-\yw \n-t£-]n-°p∂-Xv ]-Xn-hm-Wv. C-Xv I-W-°nI-se-Sp-Øv \m-´p-Im¿ C-hn-sS cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ Im-h-en-cn°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. I-gn-™

apÃm-¯v ssX-th-en¡-Iw tdm-Un-sâ tim-Nym-h-Ø-bv-¡v ]-cn-lm-c-anà B-e-∏p-g: B-e∏p-g ap√m-Øv hm¿-Un-se ssX-th-en°-Iw tdm-Uns‚ tim-Nym-h-ÿ-bv-°v ]-cn-lm-c-an√. 15 h¿-j-am-bn \m´p-Im-cp-sS bm-{Xm Zp-cn-Xw h¿[n-°p-I-bmWv. G-I-tZ-iw 200 Hm-fw Ip-Spw_-ß-fmWv C-Xp-aq-ew Zp-cn-Xw t]-dp-∂Xv. a-g-°m-eØpw th\¬-°m-eØpw sh-≈w sI-´n\n¬-°p-∂ sN-fn-°p-gn-bm-bn tdm-Uv am-dn-°g - n-™n-´v h¿-jß - fmbn. hn-Zym-e-b-ß-fn-te-°v t]m-hp-∂ Ip-´n-Ifpw bm-{X-sNøp-∂ ap-Xn¿-∂h - cpw N-fn-sh-≈w N-hn-´n \-S-°p-∂-Xn-\m¬ Xz-°v kw-_-‘am-b A-kp-J-߃ ]Sn-s]-Sp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp≠v. tdm-Uv \-∂m-°m≥ a{¥n sI _m-_p-hn-s‚ ^-≠n¬ \n∂p 1940000 cq-] A-\p-h- sh≈-s°-´m-bn amdn-b ap√m-Øv ssX-th-en°-Iw tdmUv

Zn®ncp∂p. F-∂m¬ ]-Øp-amkw I-gn-™n´pw XpI hn-\ntbm-Kn-°m-\p≈ {]-h¿Ø-\w Xp-S-ßn-bn-´n-√. Iq-Sm-sX Pn kp[m-I-c≥ Fw.F¬.-F. A-©v e£w cq] tdm-Un-s‚ \n¿-am-WØn-\m-bn A-\p-h-Zn-®n-cp∂p. F-∂m¬ Cu Xp-I h-I-am-‰n sNe-h-gn-°-s∏´p. Iq-Sm-sX k-ao-]-Øp-≈ dmWn-tXm-Sv hr-Øn-bm-°n-bn-´p \m-ep-h¿-jw I-gn-™p. h-cp-∂ a-g-°me-Øv dm-Wn-tØm-´n-se am-en-\y-ß-f-Sßn-b sh-≈w kao-] ho-Sp-I-fn¬ I-b-dp-sa-∂ B-i-¶bpw \m-´p-Im-cn-ep≠v. tdm-Un-s‚bpw tXm-Sn-s‚-bpw tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´p k-a-c-]-cn-]mSn-Iƒ B-hn-jv-I-cn-°m≥ H-cpßp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿.

\y hnj-bw ]-cn-l-cn-°p∂-Xv kw-_-‘n-®v k¿-°m-cp-am-bn N¿-® sN-bv-Xv Xn-cp-h-\-¥-]pcØv hn-]p-e-am-bn tbm-Kw tNcpw. C-Xn-\v ap-ºv \-S-°p-∂ \-Kck-`m tbm-K-Øn¬ `m-hn Im-cy߃ ssI-s°m-≈m≥ km-[n°p-sa-∂pw a{¥n Iq-´n-t®¿Øp. sI kn thWp-tKm-]m¬ Fw.]n, Sn Fw tXmakv sFk-Iv Fw.F¬.F, \-Kc - k-`m sN-b¿t]-gk v- ¨ ta-gk v- n So®¿, {]-Xn-]£ t\-Xm-hv tXma-kv tPm-k^v, kp-\n¬ tPm¿-Pv ]-s¶-SpØp. ]n∂oSv ka-c-∏-¥¬ kμ¿in-®-Xn\p tijw a{¥n ka- c - k - a n- X n- b w- K - ß - t fmSpw Xt±-i-hm-kn-I-tfmSpw hnh-c߃ t\cn´p tNmZn-®-dn-bpIbpw sNbvXp.

F-kv.Un.]n.sF. ]m-e-bv-°m]-≈n {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS Iym-jv A-hm¿-Uv Zm-\hpw t\m-´v _p-°v hn-X-c-Whpw Pn√m {]-knU‚ v sI F-kv jm≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Iymjv A-hmÀ-Uv Zm\hpw t\m-«v _p-¡v hn-X-c-W-hpw ]p-∂{]: F-kv.Un.]n.sF. ]m- £-X h-ln®p. A-º-e∏p-g \n- knU‚ v kp-[o¿ ]p∂-{], {_me-bv-°m]-≈n {_m-©v I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iym-jv A-hm¿-Uv Zm-\hpw t\m-´v _p°v hn-X-c-Whpw \-S-Øn. Pn√m {]-knU‚ v sI F-kv jm≥ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. {_m-©v {]-knU‚ v kØm¿ ]m-e-bv-°m]-≈n A-[y-

tbm-P-I-afi-ew sk-{I´-dn A≥-kn¬ aue-hn ap-Jy-{]`mj-Ww \-S-Øn. ]p∂-{] ]-©mb-Øv {]knU‚ v lm-cnkv, sk-{I´-dn kp¬-^n°¿, ]-©m-b-Øv- IΩn-‰-nbw-Kw k-Øm¿ tXm-∏n¬, F-kv.Un.Sn.bp. Pn√m {]-

©v sk-{Œ´-dn jn-\p kw-_‘n®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]co-£-bn¬ F√m hn-j-b߃°pw F π-kv t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°v Iym-jv A-hm¿Uv hn-Xc-Ww sN-bvXp. \q-tdm-fw Ip-´n-Iƒ-°v t\m-´v _p-°v hn-Xc-Ww sN-bv-Xp.

A\n-X- Zmkv, F ] - n Pb-cm-Pv, hn _m_p, {]^. hn ]flm-\-μv, B\-μ_ - m_p {]kw-Kn-®p. Ib¿ taJ-e-bn¬ 50 h¿jw ]n∂n´ sXmgn-em-fn-I-sfbpw I¨sh-b¿ knÃw hnI-kn∏n® [¿a-enw-Kw, an\n S^v‰nMv kwhn-[m\w hnI-kn-∏n® ]n. A_p-_-°¿ tImb F∂n-hscbpw BZ-cn-®p. Ib¿ X-Sn-sb-°p-dn®pw NIncn-t®m-dn-s\- Ip-dn-®p-ap≈ in¬∏-ime Ib¿ t_m¿Uv sNb¿am≥ DZvLm-S\w sNbvXp. B`-y-¥chn]Wn ktΩf\w C∂p cmhnse 10\v Bcw`n-°pw. XpS¿∂v Ib-‰p-a-Xn°m¿°p≈ Hm∏¨ lukv \S°pw.

Npcp¡¯nÂ

]p-∂-{] ]-d-hq¿ P-amA-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ A-\p-tam-Z-\k-tΩ-f-\w A-Uz. sI \-Pow D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sI.F-kv.F-kv-.]n.-bp.- kw-Øm-\ k-t½-f-\w- k-am-]n-¨p-

B-e-∏p-g: tI-c-f kv-t‰-‰v- k¿-ho-kv- s]≥-j-t\-gv-kv- bq-Wnb≥- kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w- k-am-]n-®p.k-am-]-\ Zn-h-k-am-b C-∂-se cm-hn-se \-S-∂ h-\n-Xm k-tΩ-f-\w kn-.]n-.Fw-. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw- A-Uz.- kn F-kv- kp-Pm-X D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp.- Sn C-μn-cm-tZ-hn A-[y£-X h-ln-®p. - F.sF.kn.-kn.- tZ-io-b \n¿-hm-l-I k-anXn-bw-Kw- jm-\n-tamƒ D-kv-am≥, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gvk¨ ta-gv-kn U-bm-\ am-kn-tUm kw-km-cn-®p.-Xp-S¿-∂p- \-S-∂ kp-lr-Zv- k-tΩ-f-\-Øn¬- sI ]n- kp-Ipam-c≥- A-[y-£-X h-ln-®p. C.Fw-.F-kv-. kv-t‰-Un-b-Øn-\pk-ao-]-Øp-\n-∂v- B-cw-`n-® {]-I-S-\-Øn¬- \q-dp-I-W-°n-\vs]≥-j≥-Im¿- A-Wn-\n-c-∂p.- Xp-S¿-∂v- \-K-c-N-Xz-c-Øn¬tN¿-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w- {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv- hn- F-kvA-Nyp-Xm-\-μ≥- D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp.- bq-\n-b≥- kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v- F≥- i-in-[-c≥-\m-b¿- A-[y-£-X h-ln-®p. F Fw- B-cn-^v- Fw-.F¬-.F.,- B¿- cm-tP-jv- Fw-.F¬.-F.,- SnsP B-©-tem-kv, P-\-d¬- sk-{I-´-dn- B¿- c-Lp-\m-Y≥-\mb¿, i-in-Ip-am¿- ]n- ]-Wn-°¿- kw-km-cn-®p.-

cm-{Xn-bn¬ I-°q-kv am-en-\yw tdm-U-cn-In-ep-≈ tXm-´n¬ X≈p-∂-Xv I-≠ \m-´p-Im¿ C-Xv X-S-™p. tem-dn-bn-ep-≠m-bn-cp∂ aq-∂v t]-cp-am-bn D-¥pw X≈pw \-S-∂p. C-Xn-\v ti-jw Poh-\-°m¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. C-Xn\n-S-bn¬ tdm-U-cnIn-se Xm-gv-Nbn-te-°v \n-b-{¥-Ww sX-‰n tem--dn a-dn-bp-I-bpw sN-bv-Xp. A-ca - W - n-°q-dn-\v ti-jw Imbw-Ip-fw kn.sFbp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]men-kv tem-dn-bn-ep≠m-bn-cp-∂ aq-∂v Po-h-\-°m-cpam-bn ÿ-e-sØ-Øn. tem-dn sIm-≠p-t]m-Ip-hm≥ t]menkv {i-an-s®-∂v \m-´p-Im¿ ]-db - p-∂p. A-º-e-∏p-g t]men-kn-s‚ ]-cn[n-bn-ep-≈ ÿ-e-Øv Im-bw-Ipfw kn.sFbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-

ep-≈ t]menkv F-Øn tem-dn sIm-≠p-t]m-Ip-hm≥ {i-an-®-Xv \m-´p-Im¿ tNm-Zyw sN-bvX - p. ]n-∂o-Sv aq-∂v Po-h-\-°m-sc A-º-e-∏p-g t]menkn-\v ssIam-dn. tN¿-Ø-e I-´-Ø-d-bn¬ dkm-°n-s‚ a-I≥-ss^-k¬(28), sh-fn-bn¬ aq- -bp-sS aI≥ j-ao¿(30), D-ssh-k a≥kn-en¬ Ip-™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ A-–p¬ a-Po-Zv (51) F-∂nh¿-s°-Xntc A-º-e-∏p-g t]menkv tI-sk-Sp-Øp. H-cp temUn-\v 2500 cq-] h-sc-bm-Wv Ch¿ Cu-Sm-°p-∂-Xv. tXm-´-∏-≈nb¬ Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W ss]∏n-s‚ ap-I-fn-em-Wv am-en-\yw X≈n-b-Xv. -Cu am-en-\yw Ip-Sn-sh≈-Øn¬ I-e-cp-sa-∂ B-i-¶bn-em-Wv \m-´p-Im¿.

B-{Ô kz-tZ-in-bp-sS ar-X-tZ-lw \m-«nse¯n¡pw

Nm-cpw-aq-«n ]p-Xn-b kn.sF. Hm-^n-kn-\p-Å km-[y-X-IÄ ]-cn-tim-[n-¡pw: B`y´ca{´n

A-º-e-∏p-g: hm-l-\m-]-I-SØn¬ a-cn-® B-{‘ kz-tZ-inbp-sS ar-X-tZ-lw {^-≠v-kv Hm^v t]-jy≥-kv {]-h¿-Ø-I-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´nse-Øn°pw. Rm-b-dm-gv-N \o¿-°p-∂w PMvv-j-\n¬ tZ-ioX-]m-X ap-dn®v I-S-°-sh Im¿ X-´n a-cn-® B{‘ Nn-‰q¿ kz-tZ-in tj-Jv sal-_q-_v _m-j-bp-sS(33) ar-XtZ-l-hp-am-bn {^-≠v-kv Hm-^v t]-jy≥-kn-s‚ Bw-_p-e≥kn-¬ sk-{I-´-dn A-ao¿ C-∂se ssh-Io´v bm-{X Xn-cn-®-p. Cbm-fp-sS `m-cy a-kv-Xm-\n-bpw GI-a-Iƒ aq-∂v h-b p-Im-cn kmPn-\-bpw B-{‘ kz-tZ-in-I-fmb a-‰v c-≠v kv-{Xo-I-fp-am-Wv hml-\-Øn¬ Iq-sS-bp-≈Xv. ]-Øv Zn-h-kw apºm-Wv Cu Ip-Spw-_w A-º-e-∏p-g-bn¬ tPmen tX-Sn-sb-Øp-∂-Xv. Rm-b-dmgv-N cm-{Xn 8.30 Hm-sSbmbn-cp-∂p A-]-I-Sw. {]h¿-Ø-I¿ \m-´pIm-cn¬ \n-∂v ]n-cn-sh-Sp-Øncp∂p. A-]-I-S-Øn-\n-S-bm°nb Im-dp-S-abpw k-lm-bn-®p.

Nm-cpw-aq-Sv: Nm-cpw-aq-´n¬ ]p-Xnb k¿-°nƒ Hm-^n-kn-\p-≈ km[y-X-Iƒ ]-cn-tim-[n-°p-sa-∂v a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d™p. am-th-en-°-c-bn-se ^-b¿ tÃ-j-s‚ ku-I-cy-߃ h¿-[n∏n-°pw. Xm-a-c-°p-fw ]-©m-bØv Hm-^n-kn¬ sI I-cp-Wm-Ic≥ kv-am-c-I {K-Ÿ-im-e D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. NSßn¬ A-[y-£-X hln® B¿ cm-tP-jv Fw.-F¬.F. C°mcyw a-{¥n-tbm-Sv kq-Nn∏n-®n-cp∂p. kn.sF. Hm-^n-kpw ^-b¿ tÃ-j-\pw ÿm-]n-°-Wsa-∂v tX-P-kv dn-t]m¿-´v sN-bvXn-cp-∂p. \q-d-\m-Sv a-‰-∏-≈n k¿°m¿ D-S-a-ÿ-Xn-bn-ep-≈ ÿe-Øv t]m-en-kv-˛ I-am≥-tUm ]cn-io-e-\ tI-{μ-Øn-\v Pq-sse B-Zy-hm-cw X-d-°-√n-Sp-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. D-Zv-Lm-S-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ \n-∂v tIm¨-{K-kv ]-©m-bØw-K-ß-fm-b A-©p t]¿ hn-

"Xpd-ap-J-s¯-mgn-emfnIfpsS {]iv\w ]cn-l-cn¡pw' Be-∏pg: Xpd-ap-JsØ sXmgnem-fn-IfpsS hnhn[ Bh-iy߃ k¿°m-cns‚ {i≤-bn¬ sIm≠p-h-cp-sa∂pw {]-iv-\߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ {i-an-°p-sa-∂v I-e-Œ¿ F≥ ]-

kt½-f\w \S¯n

IbÀ ayq-knbw DZvLm-S\w C¶v

A-]-I-S-¯n a-cn-¨ AÑ-s\ a-I³ tdm-U-cnIn I-¡q-kv am-en-\yw XÅnb Xn-c-ªp-\-S¶-Xv s\m-¼-c-¡m-gv-N-bmbn an\n Sm-¦À temdn \m-«p-ImÀ ]nSn-IqSn Øn¬ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂ Im-dn¬ h-®p-X-s∂ l-cn-Ir-jvW≥ a-cn-®p. F-∂m¬ ]n-∂n-en-cp-∂ Ip™v A-Zv`p-X-I-c-am-bn c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. t]menkpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v Im¿ sh-´ns∏m-fn-®v l-cn-Ir-jv-Ws\ ]p-d-sØ-Sp-°p-tºmƒ A®-s\ a-c-Ww X-´n-sb-Sp-Ø-Xdn-bm-sX `-c-Xv Ir-jv-W≥ A—-\v th-≠n I-c-bp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv B-ip-]-{Xn-bn¬ C-h-cp-sS _-‘p-°ƒ F-Øp∂-Xp h-sc-bpw t]menkp-Im¿ X-s∂-bm-Wv Ip-´n-sb tXm-fnen-´v B-iz-kn-∏n-®n-cp-∂-Xv. Bip-]-{X-bn-ep-≠m-bn-cp-∂-h-scbpw CXv th-Z-\n-∏n-®p.

Xamb Ib¿ ayq-knbw C∂v cmhnse F´n\v apJ-y-a{¥n DΩ≥ Nm≠n DZvLm-S\w sNøpw. C∂se \S-Øm-\n-cp∂ DZvLm--S\®Sßv C∂-tØ°v am‰p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv.

Be∏pg: Ib¿ t_m¿Uv h{PPq-_nen BtLm-j-tØmS-\p_-‘n®p \S-Ønb tIcI¿jI-cp-sSbpw \nt£-]I - c - p-sS-bpw ktΩ-f\w \mfn-tIc hnI-k\ t_m¿Uv sNb¿am≥ Sn -sI tPmkv DZvLm-S\w sNbvX - p. Ib¿ t_m¿Uv sNb¿am≥ {]^. Pn _me-N-{μ≥ A[-y£X hln-®p. tUm. bp F-kvi¿a, Fw Ipam-c-kzman ]n≈, Be∏pg: Ie-hq-cn¬ ÿm-]n- sI s - I cRvPnØv Ipam¿, tUm.

kÀthm-Z-b-]pc-¯v s{S-bv-t\-Pv kw-hn-[m-\w Xp-S-§pw: a{´n a-ª-fmw-Ip-gn Aen

Be∏pg: k¿thm-Z-b-]pc-Øv s{S-bv-t\-Pv kw-hn-[m-\w bp-≤Im-em-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xp-S-ßpsa∂v a{¥n a-™-fmw-Ip-gn Aen. k¿-thm-Z-b-]pc-sØ amen-\y-{]-iv-\-hp-am-bn _-‘-s∏´v I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S∂ tbm-K-Øn\v tijw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcmSv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p AB-e-∏p-g: kw-ÿm-\ a-\p-j-ym- t±-lw. amen-\y-{]-iv-\w G-sd \m-fmh-Im-i I-Ωo-j-\w-Kw B¿ \-Sbn \-K-c-`-cW-sØ X-S- -s∏-Spcm-P≥ Pq¨ B-dn-\pw 23\pw B-e-∏p-g K-h. K-Ãv lu-kn-epw Øp-I-bmWv. k¿-thm-Z-b-]p-cw \n-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\w ]-cn-l11\v am-th-en-°-c ]n.-U-ªyp.Un. d-Ãv lu-kn-epw kn-‰n-Mv \- cn-°m≥ {]-Y-a ]-cnK-W-\ \¬Ipw. 17 G-°¿ ÿe-Øv h-cp-∂ S-Øpw. k¿-thm-Z-b-]p-cw πm‚n-se amen-\y-߃-°v ta¬ {Km-h¬ hncn-°pw. ]p√p-Ifpw Hu-j-[ k]q®m°¬: ssX-°m-´p-ti-cn ]©mb-Øv saw-_-dn-\v a¿-±-\-ta‰p. 12mw hm¿-Uv saw-_¿ tl-am Zm-kn-\m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv. C-tX hm¿-Un-se ]m-S-Øn-se N-fn hmcp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿°sØ Xp-S¿-∂m-Wv c-ta-iv _mD-d-ßm-Xn-cn_p (42) a¿-±n-®Xv. X-S-bm-s\- A-º-e-∏p-g: Øn-b sa-w-_-dp-sS `¿-Øm-hv Zm- °m≥ X-\n-°v I-Y ]-d-™pw k\pw ]-cn-t°‰p. Ch-sc ssX- ]m-´vt- Iƒ-∏n-®pw Im-tdm-Sn-®n-cp°m-´p-ti-cn-bn-se kz-Im-cy B- ∂ A-—-s‚ Po-h≥ tdm-Un¬ s]m-en-™-X-dn-bm-sX Bƒip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. °q-´-Øn-\n-S-bn¬ `-c-Xv Ir-jvW≥ A-—-s\ Xn-c-™p. aq-∂aÆt©cn: πkv h¨ {]-th-i- c h-b- p-Im-c-s‚ I-Æo-cp ap\-Øn-\v t]-cv c-Pn-ÿ sN-øm≥ ∂n¬ t]m-en-kv Dƒ-s∏-sS-bpt]m-b G-gp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ≈-hc-sp a\- v ]n-S™p. I-S-∂¬ Ip-tØ-‰v ]-cn°v. ap-l]p-∂-{] I-∏-°-S-°v k-aoΩ kz-tZ-in-Ifm-b k-cn¬, A-\- ]w Rm-b-dm-gv-N A¿-≤-cm-{Xn¥-Ir-jvW≥, A-a¬-tZhv, A- bn-¬ l-cn-∏m-Sv l-cn-\n-hm£bv, \n-Yn≥, A-\-μp F-∂n- kn¬ l-cn-Ir-jv-W≥( 41) aqh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C∂-se ∂-c h-b- p-Im-c-\m-b a-I≥ `ssh-Io-´v A-©p aWn-tbm-sS ap- c-Xv Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿ kl-Ω Im-bn-∏p-dw Ir-jn-`h-\v k- ©-cn-®n-cp-∂ Im¿ Sq-dn-Ãv _ao-]w h-®m-Wv kw-`hw. Ch-sc  p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bnh-≠m-\w sa-Un-°¬ tImf-Pv cp-∂p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XB-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

3

fl-Ip-am¿. sXmgn-em-fn-Iƒ°p t£a]≤-Xn- G¿s∏-Sp-Ø-Wsa-∂ Bh-iyhpw tbmKw N¿® sNbvXp. F.-Un.-Fw. _n DÆn-IrjvW]n≈ A[y-£X h-ln®p.

t]m¿´v Hm-^n-k¿ sI -B¿ hnt\m-Zv, Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿, _n A≥-km-cn, Fw sIm-®p-hmh, hn A-tem-j-y-kv, ]n tPym-Xnkv, ]n. cm-a-N-{μ≥, F≥ sI tKm-]m-e≥-]-s¶-Sp-Øp.

"kv-{Xo-Ifpw am-[y-a-§fpw' skan-\mÀ

aÆt©cn: k-aq-l-Øn\pw hy-‡n°pw tZm-j-am-hp-∂ hm¿-Ø-Iƒ Xn-c-kv-I-cn-°p-∂Xpw \m-Sn-\v {]-tbm-P-\-s∏Sp∂-Xv {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xp-am-Wv am[y-a [¿-a-sa-∂v a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e. F-kv.F¬. ]p-cw Km-‘n tk-hm tI-{μ-Øn¬ \-S-∂ "kv-{Xo-Ifpw am-[y-a-ßfpw' F-∂ sk-an\m¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. tI-c-f-Ønsem-gn-sI ]-e kw-ÿm-\-ß-fnepw s]-bv-Uv \yq-kv F-∂ t]-cn¬ am-[y-a-߃ hy-‡nI-sf tX-tPmh-[w sN-øp∂p≠v. F-∂m¬ 90 i-X-am-\w hm¿-Øm-te-J-Icpw A-°q-´Øn¬-s∏-´-hc√. Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v {]-Xn-`m lcn A-[y-£-X h-ln-®p. AUz. _n {]n-tb-jv-Ip-am¿, sI sP P-K-Zoj≥, c-hn ]m-e-Øn-¶¬ kw-km-cn®p.

Xma-c-°p-fw ]-©m-b-Øn-se sI I-cp-Wm-I-c≥ kv-am-c-I {K-Ÿ-im-e a-μn-cw a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ´p-\n-∂Xv hn-hm-Z-ambn. {]-kn- am-cm-b tIm-in Fw tIm-in, _n U‚ v cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Æn- cm-P-e-£v-an, Pn-√m ]-©m-bØm-s‚ G-Im-[n-]-Xy \n-e-]m- Øw-Kw F Fw lm-jn¿, tªmSp-I-tfm-Sp-≈ {]-Xn-tj-[-am-bm- °v Aw-K-ß-fm-b ^-k¬ A-enWv C-h¿ hn-´p-\n-∂-Xv. sI sI Jm≥, F ap-c-fn, Kn-cn-Pm _m-_p jm-Pp, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p- {]-kw-Kn-®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-05-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you