Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw ssa-\À C-dn-tK-jsâ \nÀam-W {]-hÀ-¯-\§Ä

kottayam/kpi

hnti-j§Ä

Xp-SÀ hn-Zym-`ym-k ]-cn-io-e-\ -¢mkv \S¯n

Im-™n-c-∏-≈n: t]´ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ C∂se cm-hnse 10 ap-X¬ 10mw-X-cw, π-kv h¨, π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn- B-Ivk-kv ssK-U≥-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \-SØn. 10, π-kv h¨, π-kv Sp ]Tn°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bp≈ Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k-Øn-\p-≈ ap≥-I-cp-Xepw A-Xn-\p-≈ ]-cnio-e-\hpw anI-® A-[ym-]Icm-b du-^v sIm√w, \n-km¿ Im-™n-c-∏-≈n 26mw-ssa-en¬ C∂-se A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im¿. A-]-I-S-Øn¬ H-cm-ƒ a-cn®p F-∂n-h¿ \-bn-®p.

tI-Sp-h-¶-Xn-\v sh-«n-am-än-b hm-g-¸n-−n-bn Ip-e ap-f-¨p sN-ß-∂q¿: tI-Sp-h-∂-Xn-\p sh-´n-am-‰n-b hm-g-∏n-≠n-bp-sS D≈n¬ \n-∂p Ip-e hn-cn-bm-\p≈ Iq-ºv ap-f-®p. ap-f-°p-g ]-≈n∏-Sn I-√pw-]p-d-Øv Ku-cn-bp-sSho-´n-se hm-g-bm-Wv H-cp am-kw ap-ºv ]n-≠n tI-Sm-b-Xn-s\ XpS¿-∂p sh-´n-am-‰n-b-Xv. _m-°n \n-∂ ]n-≠n-bn-em-Wp I-gn-™ Zn-h-kw Ip-e hn-cn-bm-\p-≈ Iqºv ap-f-®-Xv.

]m-em- \n-tbm-P-I- a-Þ-e-¯n 5.58 tIm-Sncq]-bpsS {]-hr-¯n-IÄ-¡v `-c-Wm-\p-a-Xn ]m-em: ]m-em \n-tbm-P-I- a-fie-Øn¬ ssa-\¿ C-dn-tK-j-s‚ hn-hn-[ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃-°m-bn 5.58 tIm-Sn-bp-sS `c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn a{¥n sI Fw am-Wn A-dn-bn-®p. ]m-em fm-ew ]m-e-Øn-\p apI-fn-em-bn sN-bn-t\-Pv 1150 apX¬ fm-ew tXm-Sn-s‚ C-S-Xp-I-cbp-sS kw-c-£-Ww (326 e-£w), C-S-∏m-Sn B-\-μ j¨-ap-J t£-{X-Øn-\p k-ao-]w C-S-∏m-

Sn tXm-Sn-\p Ip-dp-sI sN-°vUmw (54 e-£w), cm-a-]p-cw ]©m-b-Øn¬ ]p-Xp-th-en tXm´n¬ Io-Øm-∏-≈n `m-K-Øv sN°v-Umw (40 e-£w), ta-h-S tXm´n¬ am-tfm-e `m-K-Øv sN-°vUmw (40 e-£w), ao-\-®n¬ h-enb-tXm-´n¬ aq-te-Øp-≠n `m-KØv sN-°v-Umw (98 e-£w) F∂n-h-bv-°m-Wv A-\p-a-Xn \¬In-b-Xv. fm-ew tXm-Sn-s‚ C-S-Xp-I-c-

16 tI-kp-IÄ cPn-ÌÀ sN-bvXp  \n-c-h-[n t]À A-d-ÌnÂ-

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

C-Sp-°n-: sIm-≈-∏-en-i-bv-°p ]-Ww I-Sw sIm-Sp-°p-∂-h-cp-sS `o-j-Wn-aq-ew kw-ÿm-\-Øns‚ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ B-fll-Xy-bp-≠m-b-tXm-sS Pn-√-bnse tª-Uv am-^n-b kw-L-ßsf tX-Sn t]m-en-kv hym-]-I sdbv-Uv \-S-Øn. ]-cn-tim-[-bv-°n-sS \n-c-h-[nt]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. F∂m¬ ]-e-bn-S-Øpw t]m-en-kv ]-cn-tim-[-\-bv-s°-Øp-∂ hn-hcw ap≥-Iq-´n-b-dn-™ tª-Uv kw-L-߃ ap-ßn. C-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v \n-c-h[n tc-J-I-ƒ I-s≠-Sp-Ø-p. h-kvXp A-S-°-ap-≈-h-bp-sS Cu-Sn≥ta¬ h≥-Xp-I ]-en-i Cu-Sm-°n sIm-≈-em-`w sIm-øp-∂ ÿm-]-

\-ß-fpw hy-Iv-Xn-I-fp-sS ho-Sp-Ifpw tI-{μo-I-cn-®m-bn-cp-∂p ]-cntim-[-\. I-´-∏-\-bn-se 18 tI-{μ-ßfn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn¬ c-≠p-t]¿ A-d-Ãn-em-bn. I-´-∏-\ km-K-c P-Mv-j-\n-se ap≠p-Im-´n¬ hn-P-b≥, X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in A-º kv-{So-‰n¬ tem-I\m-Y≥ F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. C-h-cp-sS ]-°¬ \n-∂p Xp-I tc-J-s∏-Sp-Øm-Ø \n-c-h[n sN-°v eo-^p-I-fpw ap-{Z-∏-{Xß-fpw I-s≠-Sp-Øp. Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS \n¿tZ-i-{]-Im-cw- F-kv.-sF Sn -Un kp-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. h≠≥-ta-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim[-\-bn¬ I-S-in-°-S-hv {io-e-£van \n-hm-kn¬ a-Wn-I-WvT≥ ]n-

Sn-bn-em-bn. Ip-a-fn ta-J-e-bn¬ Ip-a-fn Su¨, sN-¶-c, A-´-∏-≈w, tdmkm-∏q-°-≠w F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. sN-¶c kz-tZ-in K-tW-i-s‚ ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ hkv-Xp-hn-s‚ B-[m-c-ß-fpw ap-{Z∏-{X-ß-fpw sN-°v eo-^p-I-fpw I-s≠-Sp-Øp. D-∏p-X-d-bn¬ G-gp tI-{μ-ßfn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. am-´p°-´ a-W-∏m-´v t\m-_nƒ A-K-kvXn ]n-Sn-bn-em-bn.aq-e-a-‰w A-d-°p-f-Øv c-≠n-Sß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Im-™m¿ kn.-sF ]-b-kv tPm¿-Pn-s‚-bpw F-kv.-sF: ]-bkv sI tXm-a-kn-s‚-bpw t\-XrXz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\. A-d-°p-f-Øv hym-]m-cn-bm-b

sIm-√n-bn¬ in-h≥, sh-´n-°m´n¬ i-in F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ tI-sk-Sp-Øp. in-h-s‚ I-Sbn¬ \n-∂v Nn-´n _p-°pw ]-Whpw I-s≠-Sp-Øp. Pn-√-bn¬ sam-Øw 134 tI-{μ-ß-fn¬ sd-bvUv \-S-Øn. 16 tI-kp-Iƒ c-Pnÿ sN-bv-X-p.A-Sn-am-en: aq-∂m¿ Un-ssh-Fkv-]n-bp-sS t\-Xy-Xz-Øn¬ 18 CS-ß-fn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ H-cm-sf A-d-Ãv sN-bvXp. aq-∂m¿ Un-.ssh-.F-kv-.]n hnF≥ k-Pn-bp-sS t\-Xy-Xz-Ønem-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. tIm-hneq¿ kz-tZ-in ao-\-ø-sb-bm-Wv tZ-hn-Ip-f-Øp- \n-∂v A-d-Ãv- sNbv-X-Xv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \-SØn-b sd-bv-Un¬ \n-c-h-[n ap-{Z∏-{X-߃, sN-°p-Iƒ Xp-S-ßn

\n-c-h-[n tc-J-Iƒ ]n-Sn-s®-SpØp.C-bmƒ-s°-Xn-tc tI-kv cPn-ÿ- sN-bv-X-Xm-bn Un-ssh.F-kv-.]n ]-d-™p. A-Sn-am-en Su-Wn-se F-´p tI-{μ-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØn. tª-Uv kw-L-ß-fp-sS hoSp-I-fn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. sd-bv-Uv hn-h-cw t\-c-sØ A-dn™-Xn-\m¬ H-∂pw I-s≠-Sp°m≥ I-gn-™n-√. I-gn-™ h¿jw cm-Pm-°m-Sv tÃ-j-\n¬ CØ-c-Øn¬ t]m-eo-kn-s‚ HØm-i-tbm-sS \-S-°p-∂ tª-Uv {]-h¿-Ø-\w I-s≠-Øn-b-XmWv. Ip-a-fn: Ip-a-fn sN-¶-c Aw-t_-ZvI¿ tIm-f-\n-bn¬ K-tW-i-s‚ ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn-¬ h-kv-Xp-hn-s‚ B-[m-cw, ap{Z-∏-{X-߃, ]-Ww \¬-In-b-Xn-

b-‰h - pw sl-b¿-]n≥ h-fh - p-If - pw D-cp-≠ ]m-d-°-√p-Iƒ \n-d-™ ]m-X-bn-eq-sS k-©-cn-®m¬ am{X-ta I-Æ-In- t£-{X-Øn-seØm≥ I-gn-bp-Ib - p-≈p. Cu tdmUn-s‚ ]-e-`m-K-ß-fn-epw sN-fn\n-d™ ncn°pI-bm-Wv. G-Xm-\pw Zn-h-k-߃-°p- apºm-Wv I-Æ-In- t£-{X-Øn-se D-¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v h\w- h-Ip-∏v tdm-Un-s‚ A-‰-Ip-‰∏-Wn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv. F-∂m¬ I-gn-™ Zn-h-k-ßfn¬ s]-bv-X- a-g-sb- Xp-S¿-∂v A‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn-b `m-KsØ -a-Æpw I-√pw H-en-®p-t]mb-tXm-sS t^m¿-ho¬ kw-hn-[m\-an-√m-Ø hm-l-\-߃ C-Xp-hgn I-S-∂p-t]m-hn-√. I-gn-™ h¿jw 17,000tØm-fw B-fp-I-fmWv aw-K-fm-tZ-hn-bn-se-Øn-b-

sX-∂m-Wp I-W-°v. C-Ø-h-W 25000Øm-fw Bfp-Iƒ F-Øp-sa-∂m-Wv A-[nIr-X-cp-sS \n-K-a-\w. F-∂m¬ t^m¿-ho¬ kw-hn-[m-\-an-√mØ hm-l-\-߃ Ip-d-hm-b-Xn\m¬ C-Ø-h-W aw-K-fm-tZ-hnbn-te-°p k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ hm-l-\-ß-fp-sS F-Æ-Øn-epw Im-cy-am-b Ip-d-hp-≠m-hpw. C-Xn\p _-Z¬ kw-hn-[m-\w I-s≠Øn-bn-¶n¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚-bpw tI-c-f-Øn-s‚-bpw hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-s∂-Øp-∂ `-‡-cmbn-cn-°pw C-Xp aq-ew h-e-bp-I. C-Xn-\n-sS C-∂p tX-\n-˛-C-Sp-°n Pn-√m I-e-Œ¿-am¿ aw-K-fm-tZ-hn tdm-Uv ]-cn-tim-[n-°pw. Xp-S¿∂m-hpw aw-K-fm-tZ-hn-bn-te-°p hm-l-\-߃ I-S-Øn-hn-Sp-∂-Xn- Hmƒ tIc-fm sF.Sn Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩ-f-\-w tIm´bw am-Ω≥ s\- Ip-dn-®v B-tem-Nn-°p-I. am∏n-f lm-fn¬ [-\-a{¥n sI Fw am-Wn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kw-`-cn-¨ s\-Ãn-sâ hn-e-bm-b 13 tIm-Sn e-`n-¨nÃ; IÀ-j-IÀ {]-Xn-k-Ôn-bn ]-en-i-cln-X _m-¦v ]²-Xn {]-tbm-P-\-s¸-«n-söv B-tcm]Ww N-ß-\m-t»-cn: A-∏¿-Ip-´-\m-´nse sIm-bv-Øv I-gn-™-Xn-s‚ ]n-∂m-se k-ssπ-tIm kw-`-cn® s\-√n-s‚ hn-e e-`n-°m-ØXn¬ I¿-j-I¿ {]-Xn-k-‘nbn¬. C-hn-sS-\n-∂p am-{Xw tiJ-cn-® 70000 Izn‚¬ s\-√n-s‚ 13 tIm-Sn cq-]-tbm-f-am-Wv I¿-jI¿-°p e-`n-°m-\p-≈-Xv. h-kv-Xp-h-I-Iƒ ]-W-b-s∏Sp-Øn-bpw _m-¶n¬ \n-∂p hmbv-]-sb-Sp-Øpw Ir-jn sN-bv-X I¿-j-I-cm-Wv C-Xp-Im-c-Ww _p-≤n-ap-´p-Iƒ A-\p-`-hn-°p-h∂-Xv. kw-`-c-Ww Xp-S-ßn-b k-a-bØp I¿-j-I-cp-sS c-Pn-kv-t{Sj≥ Xm-a-kn-®m-bn-cp-∂p \-S-∂-

_-kv Ìm³-Un-\v k-ao-]w Hm-S \nÀ-an-¡-Wsa¶v ]m-em: ]m-em-˛-sXm-Sp-]p-g tdmUn¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn _kv Ãm≥-Un-\p k-ao-]w Hm-S \n¿-an-°-W-sa-∂v hym-]m-cn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. H-cp a-g s]-bvXm¬ sh-≈-s°-´v cq-]-s∏-Sp-∂ Cu `m-K-Øv Hm-S \n¿-an-°-Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´v A-[n-IrX¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√. \n-e-hn-ep-≈ Hm-S hr-Øn-bm°n-bm¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn sh-≈-s°-´v H-gn-hm-°m-\m-hpw. B-ip-]-{Xn, t]m-en-kv tÃ-j≥, kv-Iq-fp-Iƒ, Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©v Xp-S-ßn-b \n-c-h[n ÿm-]-\-߃ ÿn-Xn sNøp-∂ C-hn-sS Hm-S \n¿-an-®v sh≈-s°-´v H-gn-hm-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p.

Xv. _m-¶p ap-tJ-\ ]-Ww \-¬tI-≠-Xn-\m¬ C-ß-s\ Xm-akn-®p c-Pn-Ã-¿ sN-bv-X-Xm-Wp ]-Ww e-`n-°m≥ ssh-Ip-∂-Xn\p Im-c-W-am-bn ]-d-bp-∂-Xv. F∂m¬ I-¿-j-I¿-°m-bn kv-ssπtIm Xp-S-ßn-b ]-en-i-c-ln-X _m-¶v hm-bv-]m ]-≤-Xn-b-pw I¿j-I¿-°p {]-tbm-P-\-s∏-´n-´ns√-∂ B-£-]-hpw D-b¿-∂n-´p≠v. s\-√n-s‚ hn-e \¬-Im≥ ssh-Ip-∂-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn´m-bn-cp-∂p hm-bv-]m- ]-≤-Xn-bpw B-cw-`n-®-Xv. G-I-tZ-iw aq-∂p e-£w cq-]-h-sc Hm-tcm I¿-j-I\pw C-ß-s\ \¬-Im-\m-bn-cp-

∂p kv-ssπ-tIm Xo-cp-am-\n-®-Xv. ]m-S-Øp-h-®v s\-√p hn-‰m-¬ D-S≥ an-√p-S-a-bp-sS G-P‚ v F-gpXn \-¬-Ip-∂ s\-√v ssI-∏-‰n cko-Xpw k-ssπ-tIm-bp-sS ]mUn am¿-°-‰n-Mv Hm-^n-kn-¬ \n∂p t]-sa‚ v Hm-^n-k¿ \¬-Ip∂ t] Hm-¿-U-dpw _m-¶n¬ lmP-cm-°n-bm¬ hm-bv-] \¬-Im\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. F-∂m¬ kw-`-cn-® s\-√v an√p-S-a ssI-∏-‰n-b-Xm-bn A-h¿ k-ssπ-t-Im-bp-sS ssk-‰n¬ tcJ-s∏-Sp-Øm≥ ssh-Ip-∂-Xp Im-c-Ww t] Hm¿-U¿ \¬-Im≥ I-gn-bm-sX h-cp-∂p-≠v. Cu t] Hm¿-U-¿ C-√m-sX hm-bv-] \¬-Im≥ _m-¶v A-[n-

ºp-≠m-b A-]-I-S-sØ- Xp-S¿∂v F-dW - m-Ip-fw sa-Un-°¬ {SÃv B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n°-s∏-´ Ip-am-dn-\v C-Xp-hs - c Ggp i-k{v- X-{In-bI - ƒ \-SØ - n. Rc-ºp-Iƒ-°v Kp-cp-X-c-am-bn £X-ta-‰X - n-\m¬ i-co-cØ - n-se c‡-tbm-´w X-Ic - m-dn-em-bX - m-bmWp tUm-Œ¿-am-cp-sS \n-Ka - \ - w. c-‡-tbm-´-an-√m-sX I-cn™p- t]m-hp-∂ amw-k-`m-K߃ ap-dn-®p-If - b - p-Ib - m-Wv Ct∏mƒ. C-S-Xp-Im-en-s‚ sN-dp-

]-¶n-bmÀ-Ip«n-bn Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v H-¼-Xp-t]À-¡v ]-cn-¡v A-Sn-am-en: s]m≥-ap-Sn-°p k-ao-]w ]-∂n-bm¿-Ip-´n-bn ¬ Im-dp-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v Hº-Xp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C∂-se D-®-bv-°v c-t≠m-sSbm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. H-av-\n hm-\pw Bƒ-t´m Im-dp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. hm-\n¬ bm-{X- sN-bv-Xncp-∂ ss_-k¨-hm-en 20 G°¿ kz-tZ-in-I-fm-b ta-t®cn-bn¬ jn-Pn (31), ap-Øp-πmbv-°¬ a-t\m-Pv (36), th-ew]-d-ºn¬ k-t¥m-jv (42), Abn-®n-d-Ip-t∂¬ km-Pp (35) F-∂n-h¿-°pw Bƒ-t´m Imdn¬ D-≠m-bn-cp-∂ ap-cn-°mt»-cn ]p-Xp-]-d-ºn¬ A-∂ (4), C-Ωm-\p-h¬ (12), an-e≥ (12), ]p-Xp-]-d-ºn¬ tdm-bn, kn-μp F-∂n-h¿-°p-am-Wv -]cn-t°-‰-Xv. C-h-sc A-Sn-am-enbn-se hn-hn-[ B-ip-]-{Xn-Ifn¬ {]-th-in-∏n-®p.B-cp-sSbpw \n-e Kp-cp-X-c-a-√. sh≈-Øp-h-en¬ \n-∂p ap-cn°m-t»-cn-°p t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p Bƒ-t´m-Im-dm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. ]-cn°-‰-h-sc \m-´p-Im-cpw sh-≈Øp-h¬ t]m-en-kpw tN¿∂m-Wv B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv.

Ir-X¿-°p I-gn-bp-I-bp-an-√. H∂n-¬ Iq-Sp-X¬ ]m-S-ti-J-c-ßfn-se s\-√p kw-`-cn-°p-∂ GP‚p-am¿ B-gv-N-Iƒ-°p ti-jam-hpw an-√p-S-a-Iƒ-°p tc-J-Iƒ ssI-am-dp-I. an-√p-S-a C-Xp \¬-Ip-tºm-tg°pw ]n-s∂-bpw Im-e-Xm-a-kw t\-cn-Sp-∂-Xm-bn I¿-j-I¿ ]-dbp-∂p. A-tX-k-a-bw C-Ø-cw kwhn-[m-\-ß-sfm-∂p-an-√m-sX kw`-cn-® s\-√n-s‚ hn-e _m-¶p-Iƒ h-gn I-gn-h-Xpw t\-c-sØ hn Xc-Ww sN-bv-sX-¶n-se X-߃°v A-Xp-sIm-≠p {]-tbm-P-\-ap≈q-sh-∂ \n-e-]m-Sm-Wv I¿-jI¿-°p-≈-Xv.

hn-ce - n-ep-≈ A-\° - w tUm-Œ¿am¿-°v {]-Xo-£\ - ¬-Ip-∂p-≠v. A-Xn-\m¬ Nn-In-¬k - b - pw i-kv{X-{In-b-bpw Xp-S¿-∂p-sIm-≠ncn-°p-Ib - m-Wv. a-cw-sh-´v sXm-gn¬ sN-bX v- pw sX-ßp-I-b-dn-bpw D-]-Po-h-\w I-gn-®p-h∂ - n-cp-∂ Ip-am-dn-\v A©p-sk‚ v ÿ-e-hpw sN-dn-b Ip-Sn-epw am-{X-am-Wp-≈X - v. `m-cybpw H-ºX - pw H-∂pw h-b - p-≈ c-≠v Ip-´n-If - p-ap-≈ Ip-am-dn-s‚ Nn-In-¬k - b - v° - pw ho-´p-Im-cp-sS

I-´-∏-\: D-{K-hn-j-ap-≈ ]p-√m\n aq¿-J-s\ I-´-∏-\ Su-Wn-se ho-´n¬ \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. I-´-∏-\ t]-gpw-I-h-e ap-Øp-h-b-en¬ _m-_p-hn-s‚ ho-´n-se A-e-am-c°-v A-Sn-bn-¬ C-cp-∂ ]p-√m-\n aq¿-J≥ _m-_p-hn-s‚ a-°-sf I-≠v No-‰n ]p-d-tØ-°v C-d-ßpI-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-Iƒ \m-´pIm-sc hn-fn-®p-h-cp-Øn-sb-¶nepw ]m-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn√. ]n-∂o-Sv I-´-∏-\ Su-Wn-se jp-°q¿ A-t{Km sI-an-°¬-kv D-S-a jp-°q¿ F-Øn ]m-ºn-s\ km-l-kn-I-am-bn ]n-Sn-Iq-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-´-bw Pn-√-°m-c-\m-b jp°q¿ 20 h¿-j-tØm-f-am-bn I-´∏-\-bn-em-Wp Xm-a-kw. 400Hmfw ]m-ºp-I-sf jp-°q¿ ]n-Sn-IqSn-bn-´p-≠v. tPm-en-bp-sS `m-K-ambn a-Æv ]-cn-tim-[n-°m≥ tXm-´ß-fn¬ F-Øp-tºm-gm-Wv ]-et∏m-gpw ]m-ºp-I-sf ]n-Sn-°p-∂-

]n-Sn-IqSnb ]p-√m-\n aq-¿-J-\p-am-bn jp-°q¿ Xv. k-ao-]-sØ ho-Sp-I-fn-epw a‰pw ]m-ºp-I-sf I-≠m¬ B-Zyw hn-fn-°p-∂-Xpw jp-°q-dn-s\-bmWv. aq¿-J≥ ]m-ºp-I-fn¬ D-{Khn-j-ap-≈ ]p-√m-\n hn-`m-K-Ønep-≈ aq¿-J-s\-bm-Wv ssl-td©n¬ Iq-Sp-X-em-bn I-≠p-h-cp∂-Xv. ]p-√m-\n aq¿-J-s\ t^m-dkv‰v A-[n-Ir-X¿-°p ssI-am-dn. ]n-∂o-Sv A-©p-cp-fn h-\-Øn¬ Xp-d-∂p-hn-´p.

]-W-an-S-]m-Sv Øm-]-\-§-fn ]-cn-tim-[-\; H-cmÄ A-d-ÌnÂ

\m-ep ]-©m-b-¯p-I-fn ip-²-P-e-hn-X-c-Ww ap-S-§n

N-ß-\m-t»-cn: A-\-[n-Ir-X ]W-an-S-]m-Sp-Iƒ \-S-Øp-∂ ÿm-]-\-߃ I-s≠-Øp-∂-Xn\m-bn t]m-en-kv \-S-Øn-b ]-cntim-[-\bn¬ N-ß-\m-t»-cn, Xrs°m-Sn-Øm-\w t]m-en-kv tÃj≥ ]-cn-[n-I-fn¬ \-S-∂ ]-cntim-[-\-bn¬ H-cmƒ A-d-Ãn¬. Xr-s°m-Sn-Øm-\w sIm-Sn-\m´pw-Ip-∂v I-Æw-Ip-fw km-Pp (42)hn-s\-bm-Wv Xr-s°m-SnØm-\w t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvX-Xv. sse-k≥-kn-√m-sX ]-W-an-S]m-Sp \-S-Øn-b tI-kn-em-Wv Ad-Ãv. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \n-∂pw \n-c-h-[n tc-J-Iƒ t]m-en-kv ]nSn-s®-Sp-Øp. N-ß-\m-t»-cn ]mtd¬ ]-f-fn-°p k-ao-]-ap-f-f H-cp ho-´n-epw N-ß-\m-t»-cn t]m-enkv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

sXm-Sp-]p-g: a-e-¶-c P-em-i-bØn-se P-e-\n-c-∏v A-{]-Xo-£nX-am-bn Xm-gv-Øn-b-tXm-sS \mep ]-©m-b-Øp-I-fn-se ip-≤-Pe hn-X-c-Ww \n-e-®p. \m-´p-Im¿ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\-t´m-´Øn¬. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sS t]cn-em-Wp sh-≈n-bm-gv-N ap-X¬ P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gvØn-b-Xv. C-tXm-sS sh-≈n-bm-a‰w, Ip-S-b-Øq¿, ap-´w, I-cn-¶p∂w ]-©m-b-Øp-I-fn-te-°p-≈ ip-≤-P-e hn-X-c-Ww ap-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. a-e-¶-c-bn¬ \n¿-an-°p-∂ k¿-°m¿ Ip-∏n-sh-≈ I-º-\nbn-te-bv-°v sh-≈w F-Øn°m≥ ss]-∏v C-Sp-∂-Xn-s‚ `mK-am-bm-Wv P-e-\n-c-∏v Xm-gv-Ønb-sX-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ \¬Ip-∂ hn-i-Zo-I-c-Ww. A-W-s°´n-se sh-≈w \m-ep j-´-dp-Iƒ

i-cocw XfÀ-¶ bp-hm-hv Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ DZm-c-a-Xn-I-fpsS k-lm-bw- tX-Sp-¶p I-´-∏-\: tPm-en-sN-bv-Xv Po-hn°m≥ B-in-® bp-hm-hv Po-h≥ \n-e\ - n¿-Øm≥ kp-a\ - - p-If - psS k-lm-bw tX-Sp-∂p. a-cw ap-dn-°p-∂-Xn-\n-sS e£yw s - X-‰n ]-Xn-® a-c° - j - W - Øn-s‚ X-≈-en¬ I-øm-e-°p≈n¬ A-Is - ∏-´m-Wv I-´∏ - \ - h≈-°-S-hv ao-cm-`-h-\n¬ Ip-amdn(32)\v ]-cn-t°-‰-Xv. I-gp-Øn\p- Xm-sg X-f¿-∂p-t]m-b Ip-amdn-s‚ i-co-c-Øn¬ sXm-en Xosc ti-jn-®n-´n-√. 18 Zn-hk - w ap-

s‚ I-cm-dp-Iƒ, hm-l-\-ß-fpsS B¿-kn _p-°p-Iƒ F-∂n-h I-s≠-Sp-Øp. K-tW-i-s‚ ho-´n\p-≈n-se A-e-am-c-°p-≈n¬ \n∂m-Wv tc-J-Iƒ I-s≠-Sp-ØXv. ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-tºmƒ K-tW-i≥ ho-´n-en-√m-bn-cp-∂p. sXm-Sp-]p-g k-_v Un-hn-js‚ Io-gn¬ 18 So-ap-I-fm-bn Xn-cn™m-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. sXm-Sp]p-g-bn¬ aq-∂pw Im-™m-dn¬ c≠pw I-cn-a-Æq-cn¬ H-cp tI-kpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v. sXm-Sp]p-g-bn¬ c-≠p-t]-sc I-Ã-Unbn¬ F-Sp-Øp. 16000 cq-]-bpw sN-°v _p-°pI-fpw h-≠n-I-fp-sS B¿.-kn. _p-°p-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p≠v. aq-∂m¿, I-´-∏-\ Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn-em-bn 10 tI-kp-Ifpw c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≠v.

bpw kw-c-£-W-`n-Øn-bp-sS \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-Ip-∂ apd-bv-°v tdm-Un-s‚ \o-fw ho-≠pw h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\p \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dnbn-®p. C-t∏mƒ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b sN-°v-Um-ap-Iƒ `-cW-ßm-\w, sIm-gp-h-\m¬, cm-a]p-cw, ao-\-®n¬ ]-©m-b-Øp-Ifn-se Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn-Iƒ-°v G-sd {]-tbm-P-\w sN-øp-sa-∂p a-{¥n am-Wn ]-d-™p.

I-«-¸-\ Su-Wn aqÀ-J-s\ ]nSn-IqSn

aw-K-fm-tZ-hn t£-{X-¯n-te-¡p-Å tdm-Uv X-IÀ-¶p; bm-{X Zp-jv-I-c-am-hpw Ip-a-fn: I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£-{XØn-te-°p-≈ tdm-Uv X-I¿-∂p. I-Æ-In Z¿-i-\-Øn-\m-bn hm-l\-Ø-n-se-Øp-∂ `-‡-cp-sS- bm{X C-Ø-h-W Zp-jv-I-c-am-hpw. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ s]-bv-X a-g-sb -Xp-S¿-∂m-Wv s]-cn-bm¿ h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn-\p-≈nse aw-K-fm-tZ-hn I-Æ-In t£{X-Øn-te-°p-≈ Im-\-\-]m-X k-©m-c-tbm-Ky-a-√m-Xm-b-Xv. Ip-af - n-bn¬ \n-∂p 14 In-temao-‰¿ Zq-c-am-Wv aw-K-fm-tZ-hn-bnte-°p-≈X - v. 13 In-tem-ao-‰¿ ]mX-bpw h-\-Øn-\p-≈n-em-Wv. CXn¬ G-Xm-\pw In-tem-ao-‰¿ - Zq-csam-gn-®m¬ _m-°n-bp-≈ ]m-Xbn-eq-sS A-]-I-S-I-c-am-b co-Xnbn¬ hm-l-\-Øn¬ k-©-cnt°-≠n h-cpw. sN-¶p-Øm-b I-

bp-sS kw-c-£-W-Øn-\v B-ZyL-´-am-bn 215 e-£-Øn-s‚ `-cWm-\p-a-Xn t\-c-tØ \¬-In-bncp-∂p. C-Xn-s‚ sS≥-U¿ \-S-]Sn ]q¿-Øn-bm-°n I-cm-dpw \¬In. A-t©-ap-°m¬ tIm-Sn cq-]bp-sS F-Ãn-ta-‰n¬ Cu `m-K-Øv \n¿-am-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdm-Un-s‚ sS ≥-U¿ \-S-]-Sn-bpw ]q¿-Øn-bm°n. ssa-\¿ C-dn-tK-j-\v A-\ph-Zn-® c-≠p {]-hr-Øn-I-fp-sS-

t»-Uv am-^n-b-bv-s¡-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-Sn; C-Sp-¡n-bn 134 tI-{µ-§-fn sd-bv-Uv 

sh-´n-am-‰n-b hm-g-∏n-≠n-bn¬ ap-f-® Iq-ºv

12 sabv 2014 Xn¶ƒ

ssZ-\w-Zn-\ `-£-W-Øn-\p-ambn \m-´p-Im-cm-Wv k-lm-bn-°p∂-Xv. B-ip-]{- Xn sN-eh - v Xm-ßmhp-∂X - n-epw h¿-[n-®p-hc - p-∂X - n\m¬ kp-a-\- p-≈-h¿ k-lmbn-°p-sa-∂ {]-Xo-£b - n¬ \m´p-Im-cp-sS k-lm-bt- Øm-sS Ipam-dn-s‚ `m-cy hn-ae - Ip-am-dn-s‚ t]-cn¬ I-´∏ - \ - bq-\n-b≥ _m¶v im-Jb - n¬ 352802010018550 \º-cn¬ A-°u-≠pw Xp-d∂ - n-´p≠v.

D-b¿-Øn-bm-Wp ]p-d-tØ-bv-°v Xp-d-∂p hn-´n-´p-≈-Xv. Ip-∏n-sh≈ I-º-\n-bn-te-b-v °v ss]-∏nSp-∂-Xv ]q¿-Øn-bm-sb-¶n¬ am{X-ta j-´¿ A-S-bv-°p F-∂m-Wv A-dn-bp-∂-Xv. sh-≈n-bm-a-‰w, IpS-b-Øq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-tebv-°p-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bpsS ]-ºv-lu-kv Im-™m-dn-epw ap-´w, I-cn-¶p-∂w Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-sS ]-ºv-lu-kv ap-´w amØ-∏m-d-bn-ep-am-Wv ÿm-]n-®n´p-≈-Xv. a-e-¶-c P-em-i-b-Øn-s‚ Xoc-Øm-Wv Cu ]-ºv lu-kp-I-fpsS In-W¿ \n¿-an-®n-cn-°p-∂-Xv. sh-≈w {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gvØn-b-tXm-sS In-W-dp-I-fn-se P-e-\n-c-∏pw Xm-gv-∂v sh-≈w ]ºv -sN-øm≥ I-gn-bm-sX h-∂n-cn°p-I-bm-Wv. C-tXm-sS ta-J-ebn¬ ip-≤-P-e hn-X-c-Ww ap-S-

ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. ap-´w, Ip-Sb-Øq¿, tIm-f-{], Im-™m¿ `mK-Øp-≈-h¿ Ip-fn-°p-∂-Xn-\pw a-‰pw a-e-¶-c P-em-i-b-sØ-bmWv B-{i-bn-°p-∂-Xv. P-e-\n-c-∏v {I-am-Xo-X-am-bn Xm-gv-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sN-fn A-Sn-™v sh-≈Øn¬ C-d-ßm≥ km-[n-°n-√. ta-J-e-bn-ep-≈ ]-e¿-°pw In-W¿ ku-I-cy-ß-fn-√. P-e A-tXm-dn-´n-bp-sS ]-≤-Xn-bpw ae-¶-c P-em-i-b-hp-am-Wv ip-≤-Pe-Øn-\m-bp-≈ G-I-am¿-Kw. ap∂-dn-bn-∏n-√m-sX A-\n-›n-X-Ime-tØ-bv-°v A-W-s°-´n-se Pe-\n-c-∏v Xm-gv-Øn-b-Xv C-h¿-°p Zp-cn-X-am-bn am-dn. P-e-\n-c-∏v D-b¿-Øp-∂-Xp-hsc ip-≤-P-ew e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-°W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS Bh-iyw.


{]mtZ-inIw

12 sa-bv 2014 Xn-¶ƒ

koTTAYAM/ALP

"tIÄ-¡m-\p-Å A-h-Im-iw A-Sp-¯ \n-b-a-k-`m k-t½-f-\-¯nÂ'

]cn-]mSn Be∏pg ]mXn-c-∏-≈n cm-Pv

Xn-b-‰¿: {l-kz Nn-{X-ta-f: D-ZvLmS-\w ssh-In´v 6.00 F-kv.F¬ ]p-cw Km-‘n kvam-c-I tk-hm tI{μw: N-e-Nn{X Iymw-]v D-Zv-LmS-\w cm-hnse 10.00 B-e∏p-g ]-g-ho-Sv Nn-∑-b anj≥ tI{μw: Ko-Xm ⁄m-\ b⁄w ssh-In´v 6.00

B-e-∏p-g: A-dn-bp-hm-\p-≈ Ah-Im-iw t]m-se X-s∂ tcm-KnIƒ-°v tcm-K-sØ-°p-dn-®pw NnIn¬-k-sb-kw-_-‘n-®pw a-\kn-em-°m-\p-≈ A-h-Im-i \nbaw A-Sp-Ø \n-b-a-k-`m ktΩ-f-\-Øn-¬ A-h-X-cn-∏n-°psa-∂v \n-b-a-k-`m kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ ]-d-™p. tUm. C Pn kp-tc-jv ^ut≠-js‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-® tUm. C Pn kp-tc-jv A-\p-kv-a-c-W-hpw kw-ÿm-\sØ an-I-® in-ip-tcm-K hn-Z-Kv[¿-°v G¿-s∏-Sp-Øn-b C Pn kp-tc-jv A-hm¿-Uv k-Ωm-\n®pw kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.s]m-Xp-P-\-߃ ]-d-bp-∂-Xv tIƒ-°m-\pw A-dn-bp-hm-\pw ka-kv-X ta-J-e-bn-se D-tZym-Kÿ¿ hn-t[-b-am-I-Ww. ssh-Zy-

ssI-X-t¯m-Sv am-en-\y-¡q-¼m-c-am-hp¶p Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv ]-©m-bØn-se ssI-X-tØm-Sv amen\yw Xn-ßn-\nd-™p H-gp-°v \ne-®-tXm-sS {]-tZ-iw tcm-K-`oXn-bn¬. sh-´-bv-°¬ I-cn-\n-eß-fn-se Ir-jn-kw-c-£n-°p-∂Xn-\p \q-‰m-≠p-Iƒ-°v ap-ºv \n¿-an® ssI-X-tØm-Sv ssItø-‰w aq-ew H-gp-°v \ne-®p amen-\y hm-ln-\n bm-bn-cn-°p-IbmWv. B-dp-ao-‰-tdm-fw ho-Xnbp-≠m-bn-cp∂ tXm-Sv Np-cpßn. ]-e-bn-SØpw ssX-tØm-Sn-\p k-am-\-am-bn-cn-°p-I-bmWv. ]Øp-h¿-jw ap-ºv \o¿-®m-ep-Iƒ kw-c-£n-°p-sa-∂v ]d-™p cwK-sØØn-b ]-©mb-Øv A-[nIr-X¿ tXm-Sn-s‚ A-f-sh-Sp-°pIbpw ssI-tø-‰w I-s≠-Øn Hgn-∏n-°p-sa-∂p {]-Jym-]n-°pIbpw sN-bv-sX-¶nepw Xp-S¿ \S-]-Sn-I-sfm-∂p-ap-≠m-bn√. hS°v ]-d∏-≈n tXm-Sp-ap-X¬ sX°v I-S-°-c∏-≈n tXm-Sv h-sc \ofp-∂ Cu \o¿-®m-en-s\ B-{ibn-®m-Wv \q-dp-I-W-°n-\v G°¿-h-cp-∂ sh-´-bv-°¬ I-cn-\new sIm-´-f-∏mSw, sN-º-I-ti-cn F-∂n I-cn-\n-e-ß-fn-se s\¬Ir-jn \-S-°p-∂Xv. Ir-Xyam-b kw-c-£-W-an√msX a-sÆm-en∏pw am-en-\yßfpw \nd-™p B-g-an√m-Xmbn-t∏mb tXm-´n¬ \o-scm-gp-°p\n-e-®-Xn-\m¬ am-en-\y-߃ A-Sn-™p tcm-K-`o-Xn ]-c-Øp∂ ÿn-Xn-bmWv. Im-e-h¿-jw F-Øpw-ap-tº tXm-Sv ip-No-I-cn-®vB-gw Iq-´pIbpw C-cp-h-i-ßfpw I√p-sI´n kw-c-£n-°-W-sa-∂ Bhiyw i-‡-amWv. a-g Xp-S-ßnbm¬ ]n-s∂ tXm-Sv \nd-™p sh-≈-s∏m-°-Øn-\p km-[y-Xbp-s≠-∂p-ap-≈ B-i-¶-bm-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ-°v ssItØm-´n-se am-en-\y-߃ H-gp°n-°-f-bm≥ _-‘-s∏-´-h¿ Xøm-dm-I-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ Bh-iy-s∏-´p.

tUm. C Pn kp-tc-jv ^u-t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ cm-Pym-¥-c {]-kv t^m-t´m-{K-^n a-n¬k-c-Øn-se kz¿-W-sa-U¬ tP-Xm-hv dn-¶p-cm-Pv a-´m-t©-cn-sb A-\p-tam-Zn-°p-∂p

h-«n-¸-en-i tI-{µ-§-fn sd-bv-Uv; ]-W-hpw ap-{Z-]-{X-§-fpw I-s−-¯n B-e-∏p-g: Xn-cp-h-\-¥-]p-cw apt°m-e-bn¬ A-©w-K Ip-Spw_w Po-h-s\m-Sp-°n-b kw-`-hsØ-Øp-S¿-∂v Pn-√-bn¬ h-´n-∏en-i-°m-cp-sS ho-Sp-I-fn-epw ÿm-]-\-ß-fn-epw t]m-en-kv hym-]-I-am-bn sd-bv-Uv \-S-Øn. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn sI sI _m-e-N-{μ-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Pn-√-bn-se F-´v Un-ssh.F-kv.-]n-am¿, 13 k¿-°nƒ C≥kv-s]-Œ¿-am-cp-sS-bpw t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p sd-bv-Uv . 97 sdbv-Up-Iƒ \-S-Øp-I-bpw 15 tIkp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-øp-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn t]m-en-kv A-dnbn-®p. Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ ap-Xn¿-∂ t]m-en-kv DtZym-K-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ sd-bv-Up-I-fn¬ ]-W-hpw ap-{Z-]-{X-ß-fpw H-∏n-´ Xp-I-sbgp-Xm-Ø sN-°p-I-fpw I-s≠Øn.-cm-{Xn ssh-In-bpw hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ sd-bv -Uv Xp-S¿-∂p.kn.- -sF. cm-P-∏≥ dm-hp-Ø-

dp-tS-bpw F-kv.- -sF.- -kn Sn kRv-P-bp-tS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ tª- -Uv am-^n-b-bv-s°-Xn-sc Im-bw-Ip-f-Øv \-S-∂- sd-bvUn¬-]p-Xp-∏-≈n ]q-h-t»-cn Ing-°-Xn¬ Nm-t°m a-I≥ Pn-Pn (40) I-√qw-aq-Sv Pw-Kv-j-\n¬ iyma-fm-e-b-Øn¬ hm-S-I-bv-°v Xma-kn-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in sN-√-ap-Øp (55) I-≠-√q¿-˛ I≠-√q¿ h-S-°v 14˛mw hm¿-Un¬ Im¿-tØ-cn ]-So-‰-Xn¬ hn-iz-`-cs‚ `m-cy kz¿-Æ-Ω (54) F-∂nh-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. Pn-Pn bp-sS ho-´n¬ \n-∂v 37,100 cq-]-bpw \q-dp cq-]-bp-tSbpw A-º-Xp cq-]-bp-tS-bpw 15 ªm-¶v ap-{Z-]-{X-ß-fpw \m-ev t{]m-an-k-dn t\m-´p-Iƒ, c-≠v Ub-dn, 15 ]m-kv-_p-°v, F-∂n-h ]nSn-s®-Sp-Øp. G-I-tZ-iw 20 e£w cq-]- -°v ap-I-fn¬ ]-en-ibv-°v sIm-Sp-Øn-´p-≈-Xm-bn Cbmƒ t]m-eo-kn-t\m-Sv k-Ω-Xn®n-´p-≠v. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in sN-

√-ap-Øp-hn¬ \n-∂pw U-b-dn, …n-∏p-I-fpw ]-W-hpw ]n-Sn-s®-SpØp. Im-bw-Ip-fw kn.- -sF. cmP-∏≥ dm-hp-Ø-dp-tS-bpw I-\-I°p-∂v F-kv .-sF. ssh N-{μ_m-_p-hn-s‚-bpw t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un-em-Wv kz¿-W-Ω- ]n-Sn-bn-em-b-Xv. a- Æ - t ©- c n F- k v . - s F. hn. B¿ P- K - Z o- j n- s ‚ t\- X r- X zØn¬ \-S-∂ sd-bv-Un-¬ G-gp e- £ w cq- ] - b pw ap- { Z- ] - { X- ß fpw d-h-\yp tIm¿-´v ^o Ãm-_pI- f pw H- ∏ n- ´ sN- ° p- I - f p- a m- b na- c m- c n- ° p- f w sX- ° v ]- © m- b Øv am- t h- e n ssX- b n¬ B‚Wn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-p.-B-e∏p- g \- K - c - Ø n- e - S - ° w hn- h n- [ {]-tZ-i-ß-fn¬ cm-{Xn ssh-Inbpw sd-bv-Uv Xp-S¿-∂p. a-Æ-t©-cn t]m-en-kv kv-t‰j-\-Xn¿-Øn-bn¬-s∏-´ am-then X- ø n¬ B‚- W n- b p- s S ho´n¬ \- S - Ø n- b sd- b v - U n¬ ho´n¬ \n- ∂ pw G- g p- e - £ w cq- ] -

bpw ªm-°v sN-°p-I-fpw ap-{Z]- { X- ß - f pw s]m- ∂ m- S v tXm- ´ Øn¬ ho- ´ n¬ N- { μ- t k- \ - s ‚ ho-´n-¬ \m-ev c-Pn-kv-‰-dp-I-fpw U- b - d n- b pw tN¿- Ø - e kv - t ‰j≥v A- X n¿- Ø n- b n- s e thtfm¿-h-´-w Zzm-c-I-ho-´n¬ k-Xojn-s‚ `m-cy A-\p-]-a-bp-sS ho´n¬ \n-∂pw 17 _m-¶v eo-^p-Ifpw ap-{Z-]-{X-ß-fpw Ip-Øn-btXm- S v tÃ- j ≥ A- X n¿- Ø nbn¬- s ∏- ´ B- e pw- X - d - h o- ´ n¬ \m-K-∏-s‚ a-I≥ -\-ho≥ F-∂bm-fp-sS ho-´n¬ G-gp ap-{Z-∏-{Xß-fpw I-s≠p-Øp.A-Xn¿-Øn-bn¬-s∏-´ ]p-∂{] t\m¿- Ø v P- t b- j v hn- √ bn¬ A- t P- j v F- ∂ - b m- f p- s S ho-´n¬ \n-∂pw aq-∂v sN-°p-eo^p-I-fpw H-cp B¿.-kn _p-°v A- © v ap- { Z- ] - { Xw, c- ≠ v ]m- k v _p-°p-Iƒ, c-Pn-Ã-dp-I-fpw ]p∂- { ] ]p- Ø ≥- ] - d - º v ho- ´ n¬ tkm-a-kp-μ-c-s‚ `m-cy an-\n-bpsS-ho-´n¬ \n-∂pw aq-∂v sN-°v-

eo-^v, U-b-dn-I-fpw A-º-e-∏pg tÃ-j≥ A-Xn¿-Øn-bn¬ ]Sn- ™ m- s d ap- √ - t i- c n ho- ´ n¬ tKm- ] m- e - I r- j v - W ≥ \m- b - c psS ho-´n¬ \n-∂pw 13 sN-°v eo^p- I - f pw 11 ªm- ° v t]- ∏ - d p- I fpw I-s≠-Sp-Øn-´p-≠v Xr-°p∂-∏p-g B¬-Ø-d-aq-´n¬ N-{μm\-μ≥ a-I≥ hm-kp-tZ-h-s‚ ho´n¬ c- ≠ v e- U v - P - d p- I - f pw sNß- ∂ q¿ ]m- t d aT- Ø n¬ ho´n¬ {]-km-Zn-s‚ ho-´n¬ c-≠v sN- ° v - e o- ^ pw c- ≠ v B¿.- k n _p-°pw c-≠v ap-{Z-]-{X-hpw Xma- c - ° p- f w I- Æ w- t Im- a - Ø v {]k-∂-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw G-gp {]- a m- W - ß - f pw am- ∂ m¿ AXn¿- Ø n- b n- s e cm- t P- j v `- h \n¬ cm-P-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw 20,000 cq-]-bpw e-Uv-P-dpw h-enb-hn-f sX-t°-Xn¬ tb-ip-Zmkn-s‚ `m-cy _n-μp-hn-s‚ ho´n¬ \n-∂pw H-cp U-b-dn-bpw Is≠-Øn. B-dp {]-Xn-I-sf A-dÃp-sN-bv-Xp.-

kÀ-thm-Z-b-]p-cw k-Xy-{K-lk-a-cw H-cm-gv-N ]n-¶n-«p Øn-b-Xv. Iq-Sm-sX {]m-tZ-in-I tIm¨-{K- v, ap-kv-enw eo-Kv F∂n-h-cpw k-a-c ]-¥-en-se-Øn sF-Iy-Zm¿-Uyw {]-Jym-]n-®p. Kw-Km k-Z-\-Øn¬ I-√ym-Wn (80), sh-´n-bm¿ e-£v-an (52), Ad-^m a≥-kn¬ tkm-^n (33), kPo-\ a≥-kn-en¬ \-ko-a (40) F∂n-h-cm-Wv C-∂-se k-Xy-{K-ancp-∂-Xv. am-en-\y \n-t£-] tI{μ-Øn-s\-Xn-sc k-a-c k-an-Xn \S-Øp-∂ k-Xy-{K-l k-a-c-Øn-\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v ssh-In-´v {]tZ-i-hm-kn-Iƒ {]-I-S-\w \-SØn. Ip-´n-If - pw, kv{- Xo-If - pw A- k¿-thm-Z-b-]p-cw am-en-\y \n-t£-] tI-{μw A-S-®p]q-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {Km-a-hm-kn-Iƒ \S-°w \n-ch - [ - n-t∏¿ ]-s¶-Sp-Øp. S-Øn-h-cp-∂ k-Xy-{K-l k-a-cw

a-Æ-t©-cn: k¿-tΔm-Z-b-]p-cw am-en-\y \n-t£-] tI-{μw A-S®p ]q-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v {Kma-hm-kn-Iƒ \-S-Øn-h-cp-∂ kXy-{K-l k-a-cw H-cm-gv-N ]n-∂n´p. F-∂m¬ \-Kc - k - ` - m A-[n-IrX-tcm Pn-√m `-cW - I - q-St- am {]-iv\-Øn¬ C-S-s]-Sp-∂n-s√-∂v Bt£-]-ap-b¿-∂p. A-tX-k-a-bw k-Xy-{K-lw C-cn-°p-∂-h-sc k-μ¿-in-®v sFIy-Zm¿-Uyw {]-Jym-]n-°m≥ C∂-se hn-hn-[ kw-L-S-\m `m-chm-ln-Iƒ k-a-c ]-¥-en-seØn. F-kv.U - n.]n.sF kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚pw B-e∏ - p-

g ]m¿-e-sa‚ v ÿm-\m¿-∞n-bpam-b Xp-f-kn-[-c≥ ]-f-fn-bv°¬, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Fkv jm≥, P-\. sk-{I-´-dn Fw km-enw, \n-tbm-P-I-a-Wv-U-ew {]-kn-U‚ v ]n F kp-sse-am≥Ip-™v, ssh-kv {]-kn-U‚ v A_-Zp¬-k-emw s]m-∂m-Sv, a-Æt©-cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v sI -hn In-tjm¿-Ipam¿, tIm¨{Kkv t\Xm-hv sI hn taL-\m-Y≥, apkvenweoKv t\Xm-°-fmb lmanZv Ip™mim≥, kp\o¿cmP F-∂n-h-cmWv k-a-cm-\p-Iq-en-Iƒ-°v sFIy-Zm¿-Uyw {]-Jym-]n-°m-s\-

IpSn-shÅw \n-tj-[n¨p

hr²-s\ aÀ-±n-¨p ]-Ww I-hÀ-¶p

A-cq¿: F-gp-]p-∂ ]-©mb-Øv ]-Xn-\m-dmw hm¿-Un¬ X-®-hoSv sF.F.F-®v.Un.]n. tIm-f-\nbn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ]-´n-I-PmXn Ip-Spw-_-Øn-\p Ip-Sn-sh≈ ss]-∏v-sse≥ \n-tj-[n-®-Xm-bn ]-cmXn. ssX-°-≠-Øn¬ \mcm-b-Wn-bm-Wv ]-cm-Xn-°mcn. hm¿-Un-se ap-gp-h≥ ]-´n-IPmXn Ip-Spw-_-߃-°pw-Ip-Snsh-≈w hn-Xc-Ww D-≈-t∏mƒ X-s∂ am{Xw H-gn-hm-°n-sb-∂p \m-cmb-Wn F-gp-]p-∂ ]-©mbØv sk-{I-´-dn-°v \¬In-b ]-cmXn-bn¬ ]-d-bp∂p. \o-Xn e-`n°p-sa-∂p {]-Xo-£n-°p-∂-Xmbn \m-cmb-Wn ]-d-™p.

Xp-d-hq¿: F.--Sn.--Fw. Iu-≠-dn¬ \n-∂p ]-W-sa-Sp-Øp a-S-ßn-b hr-≤-s\ B-{I-an-®p ]-W-hpw Im¿-Upw X-´n-sb-Sp-Ø-Xm-bn ]cm-Xn. Xp-d-hq¿ ]-©m-b-Øv B-dmwhm¿-Un¬ aT-Øn-\m-ap-dn ]-¶Pm-£(65) s\-bm-Wv a¿-±n-®p ]W-hpw F.--Sn.--Fw. Im¿-Upw X-´nsb-bp-Ø-Xv. Xp-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-°v F-Xn¿-h-i-Øp≈ F.--Sn.--Fw. Iu-≠-dn¬ \n∂pw 3000 cq-]-sb-Sp-Øv ]p-d-Ønd-ßn-b-t∏m-gm-Wv B-bn-cw cq-

]m B-h-iy-s∏-´v Xp-d-hq-cn-se kz-Im-cy tem-Uv-Pn-se sk-Iyqcn-‰n Km¿-Um-bn tPm-en t\m-°p∂ Bƒ C-bm-sf k-ao-]n-®-Xv. ]-Ww \¬-Im≥ hn-k-Ω-Xn-® ]¶-Pm-£-s‚ ssI-øn¬ \n-∂pw F.--Sn.--Fw. Im¿-Upw ]-W-hpw ]n-Sn-®phm-ßn a-¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-{I-a-W-Øn¬ ]-cn-t°-‰ ]£-Pm-£-s\ Xp-d-hq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Ip-Øn-b-tXm-Sv t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

C-c-« k-tlm-Z-cn-IÄ-¡v Pohn-X-]-¦m-fn-I-fmbn C-c-« k-tlm-Z-c-§Ä h-b-em¿: ]n-d-∂p-ho-W-Xp-apX¬ Po-hn-X-Øn¬ F∂pw H∂n-®m-bn-cp-∂ C-c-´ k-tlm-Zcn-am¿-°v h-c-W-ameyw Nm¿Øn-bXpw C-c-´ k-tlm-Z-c∑m¿. Iu- X p- I - t Øm- s S- b m- W v C-c-´-I-fp-sS hn-hm-l-Øn-\v _-‘p-°fpw \m-´p-Imcpw km£n-bm-bXv. h-b-em¿ ]©mb-Øv G-gmw-hm¿-Un¬ Ku-cn \n-hm-kn¬ A-timI≥˛a-RvPp-f Z-º-Xn-am-cp-sS a-°fm-b A-iz-Xn°pw tc-hXn°pw h-c-∑m-cm-sb-Øn-b-Xv A-º-e∏p-g \o¿-°p-∂w kqcy-`-h-\n¬ i-in˛tim-`-\ Z-ºXn-am-cp-sS a-°-fm-b kp`mjpw kp-\o-jp-amWv. kzIm-cy ÿm-]-\-Øn-se Iw]yq-´¿ Hm-∏-td-‰¿-am-cm-Wv Aiz-Xnbpw tc-h-Xn-bpw. hoUntbm-{Km-^-dm-Wv kp-`mjv. kp\o-jv s]-bv‚ n-Mv sXm-gn-em-fnbmWv. Po-hn-X-Øn¬ Ct∂h-sc F√m-Im-cy-ß-

3

Xp-d-hq¿: ]-´-W-°m-Sv Xp-d-hq¿, Ip-Øn-b-tXm-Sv, tIm-Sw-Xp-cpØv, F-gp-]p-∂, A-cq¿ F-∂n ]©m-b-Øp-I-fn-se P-∏m≥ ip≤-P-e ]-≤-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\߃ kp-K-a-am-°m≥ Xp-d-hq¿ tI-{μo-I-cn-®v k-∫ v -Hm-^n-kv XpS-ßp-sa-∂ k¿-°m-cn-s‚ {]Jym-]-\w Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ipcp-ßn. P-∏m≥ ip-≤-P-e hn-X-c-WØn-\p h-en-®n-cn-°p-∂ ss]-∏pI-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°mbpw ]p-Xn-b I-W-£-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-\pw hm-´¿ _n-√v

A- S - ° p- ∂ - X n- \ p- t h- ≠ n- b m- W v Xp-d-hq¿ ssX-°m-´p-ti-cn ]©m-b-Øp-Iƒ tI-{μ-o-I-cn-®v c≠v k-_v Hm-^n-kv Xp-S-ßp-∂Xn-\v 10 am-k-߃-°v ap-ºv A\p-hm-Zw \-¬-In-b-Xv. C-Xn-\p C-cp ]-©m-b-Øp-Ifpw ku-I-cyw H-cp-°n-bn-cp-∂p. Hm-^n-kv {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßptºmƒ kv-t{Sm-Mv dqw Dƒ-∏-sSbp-≈ ku-I-cy-ß-fm-Wv B-hiy-ap-≈-Xv. H-cp A-kn. F≥-Pn-\o-b¿ , aq∂p Hm-h¿-ko-b¿-am-¿, a-‰v kv-‰m^p-Iƒ, A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-

bn πw-_¿, sS-Iv-\o-jy≥ F-∂nh-sc-bm-Wv-k-_v Un-hn-j≥ XpS-ßp-tºmƒ B-h-iy-ap-≈-Xv. \n-e-hn¬ A-cq¿, F-gp-]p-∂, tIm-Sw-Xp-cp-Øv, Xp-d-hq¿ F-∂n ]-©m-b-Øp-I-fn-se Kp-W-t`m‡m-°ƒ In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Xm≠n-bm-Wv _n-√v A-S-°p-∂-Xn\pw ]p-Xn-b I-W-£≥ F-Sp-°p∂-Xn-\pw tN¿-Ø-e-bn¬ FØp-∂-Xv. P-\-ß-fp-sS B-h-iyw ]-cn-KWn-®v Xp-d-hq¿ hm-´¿ A-tXm-dn‰n Hm-^n-kv D-S-s\ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°-W-sa-∂v tI-c-fm {]-

A-cqcn Kym-kv I-cn-©-´-bn hnÂ-¡p-¶p fpw hy-‡a - m-°n. Kym-kv G-P≥-kn-bp-sS A-dn-thmsS-bm-Wv hn-Xc - W - ° - m¿ A-gn-aX - n \-SØ - p-∂s - X∂pw C-∂p ap-X¬ kn-en-≠d- p-Iƒ D-]t- `m-‡m-°f - psS ho-Sp-If - n¬ F-Øn-°W - s - a-∂pw C-s√-¶n¬ \nb-a\ - S- ] - S- n-Iƒ kzo-Ic - n-°p-sa-∂v A-cq¿ {Km-a∏ - ©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kn sI ]p-j] -v ≥ ]-d™ p.

j-\¬ {]-kn-U‚ v ]-fl-{io tUm. am¿-Øm-fi≥, tUm. _n ]-fl-Ip-am¿, tZ-h-Z-Øv Pn ]p-d°m-Sv, F F jp-°q¿, tUm. C sI B‚-Wn, tUm. H tPm-kv, Pm-Iv-k≥ B-dm-´p-Ip-fw, tUm. cm-tI-jv, tUm. cq-t]-jv, tUm. Kn-cn-Pm tam-l≥, dn-¶p-cm-Pv a-´mt©-cn-bn¬ kw-km-cn-®p.

A-cp-Wn-a hmÀ-jn-Iw A-cq¿: A-cp-Wn-a d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ hm¿-jn-Iw B-tLm-jn-®p. k-tΩ-f-\w Acq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn sI ]p-jv-]≥-D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI hn am-Xyp A-[y£-X-h-ln-®p. F-kv.-F-kv.F¬.-kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b-h¿-°v Iym-jv A-hm¿-Uv \¬-In.

Npcp¡¯nÂ

aZyw hn]-Øm-sW-∂ ktμ-i-hp-am-bn ]p∂{] Ifcn dkn-U‚ vkv Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ \-SØn-b dm-en

e-l-cn-s¡-Xn-tc hn-ZymÀ-YnIfpsS dmen B-e-∏p-g: a-Zyw hn-]-Øm-sW-∂p-f-f k-tμ-i-hp-am-bn hnZym¿-∞n-Iƒ \-S-Øn-b dm-en {i-t≤-b-a-bn. ]p-∂-{] I-f-cn d-kn-U‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-Wv Ip-cp-∂p-I-fp-sS ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. -a-Zy-]m-\-ap-≠m°p-∂ hn-]-Øp-I-sf ]-‰n-bp-f-f π-°m¿-Up-ta-¥n-bm-Wv Ipcp-∂p-Iƒ \-S-∂p \o-ßn-b-Xv. Xp-S¿-∂v ]p-∂-{] F-kv sF Fw sI c-ta-iv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-X dm-en ]p-∂-{] _m-∏pPn Pw-Kv-j-\n¬ A-h-km-\n-®p. ]n {]-im-¥v dm-en-°v t\-XrXzw \¬-In.

"Pm-XnNn-´-IÄ-¡v A-Xo-X-am-bn D-bcWw' Nm-cpw-aq-Sv: a-\p-jy-a-\-kv Pm-Xn Nn-¥-Iƒ-°v A-Xo-X-am-bn D-b¿-∂p B-flo-b D-∂-Xn ssI-h-cn-°-W-sa-∂pw t£-{X߃ A-im-¥n t\-cn-Sp-∂ a-\-kp-Iƒ-°v im-¥n-bpw k-am[m-\-hpw ]-I¿-∂p \¬-°p-∂ {]-Im-i tKm-]p-c-ß-fm-I-Wsa-∂pw tbm-K t£-a-k-` kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-°o-ca¨ Im-fn-Zm-k `-´-Xn-cn-∏m-Sv A-`n-{]m-b-s∏-´p. \q-d-\m-Sv D-fhp-°m-Sv ]p-∂-bv-°m-Ip-f-ß-c tZ-ho-t£-{X-Øn-se ]p-XpXm-bn \n¿-an-® Np-‰p-a-Xn¬ k-a¿-∏-Ww \-S-Øn kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw B¿ tkm-a-\p-≈n-Øm¬ A-[y£-X-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw sI tKm-]n-\m-Y≥, {]`m hn a-‰-∏-≈n, {io-[-c-\p-≈n-Øm≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ DÆn-Øm≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n D-Æn-Øm≥, A-Pn-Xv-Ip-am¿, Irjv-W≥ D-Æn-Øm≥, cm-Po-hv D-Æn-Øm≥, P-b≥, P-b-N-{μ\p-Æn-Øm≥, A-\n¬-Ip-am¿ ]p-∂-bv-°m-Ip-f-ß-c, _n-Pp `m-kv-I¿ kw-km-cn-®p.

tZ-ho`m-K-h-X k-{Xw ]-¥-fw: A-Jn-e- tI-c-fm tZ-ho `m-K-h-X k-{Xw 16 ap-X¬ 25 h-sc ]-¥-fw tXm-∂-√q¿ tZ-ho t£-{Xm-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. C-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ I-e-h-d \n-d-bv-°¬ tLm-j-bm{X-bv-°v hn-hn-[ t£-{X-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \-¬-In h-cn-Ibm-Wv. hn-{K-l-tLm-j-bm-{X 13\v ]p-e¿-s® 5.--30\v sIm-Sp-ß√q¿ {io-Ip-cpw-_ `-K-h-Xn t£-{X-Øn¬ \n-∂v B-cw-`n°pw.16\v ]p-e¿-s® 4.--30\v A-jv-S-{Z-hy- a-lm-K-W-]-Xn-tlm-atØm-sS k-{X-th-Zn-bn¬ N-S-ßp-Iƒ Xp-S-ßpw.--

ip-²-P-e]-²-Xn-¡v k-_ v-Hm-^n-kv: {]-Jym-]-\w Np-h-¸p-\m-S-bn Ip-cp-§n

A-cq¿:Kym-kv hn-Xc - W - ° - m¿ kn-en-≠¿ a-dn-®p-hn¬°p-∂X - m-bn B-tcm-]W - w i-‡a - m-Ip-∂p. A-cq-cn-se C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]t- d-js - ‚ GP≥-kn-sb-°p-dn-®m-Wv D-]t- `m-‡m-°ƒ-°v [m-cmfw ]-cm-Xn-If - p-≈X - v. c-≠p-am-kt- Øm-fw Im-Øn-cp∂n-´pw Kym-kv e-`n-°p-∂n-s√-∂p ]-e D-]t- `m-‡m-°-

C-c-´- k-tlm-Z-cn-amcmb- A-iz-Xnbpw tc-h-Xn-bpw h-c-∑m-cmb kp-`mjn\pw kp-\o-jn\p-sam∏w fnepw H-tc Xm¬-]-cy-ßfpw C-cp-h-cpw. h-b-em¿ tI-c-fm-[nC-„-ß-fp-am-Wv A-iz-Xn°pw Xy-]p-cw t£-{X-Ønepw sXmtc-h-Xn-°p-sa-∂v ho-´p-Im¿ ]- ´-Sp-Ø `-P-\-aT-Øn-ep-am-bnd-bp∂p. hn-hm-l-Ønepw Cu ´m-bn-cp-∂p C-c-´-Ifpw hnC-„-߃ \n-e-\n¿-Øn C- hmlw. t£-{X Hm-Un-t‰m-dn-b\nbpw H-cp-an-®v Po-hn-°m-\m- Øn¬ h-n-hm-l k¬-°mIp-sa-∂ k-t¥m-j-Øn-em-Wv chpw \-S-∂p.

im-kv-{X cw-K-sØ km-t¶-Xn-IX Iq-Sp-I-bpw tUm-Œ-dpw tcm-Knbpw X-Ωn-ep-≈ B-fl-_-‘w Ip-d-bp-I-bpw sN-øp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ tUm. kp-tc-jn-s\ t]m-ep-≈ tUm-Œ¿-am-cp-sS kw`m-h-\-Iƒ {i-t≤-b-am-sW-∂v Im¿-Øn-tI-b≥ ]-d-™p. Ahm¿-Uv kv-]o-°-dn¬ \n-∂p Be-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se in-ip-tcm-K hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. Kn-cn-Pm tam-l≥ G-‰p-hmßn. cm-Pym-¥-c {]-kv t^m-t´m{Km-^n a-¬k-c-Øn-se kz¿-Wsa-U¬ tP-Xm-hv dn-¶p-cm-Pv a-´mt©-cn-, sI sI ]-fl-\m-` ]n-≈ ]p-cp-tjm-Ø-a-i¿-Ω F-∂n-hsc-bpw B-Z-cn-®p. kw-L-S-\m c£m-[n-Im-cn F.-Un.-Pn.-]n. C‚en-P≥-kv F tl-a-N-{μ≥ A-[y£-X-h-ln-®p. sF.-Fw.-F. \m-

tZ-iv P-\-t£-a-k-an-Xn {]-knU‚ v A-©p-ssX-°¬ _m-e-N{μ≥ v B-h-iy-s∏-´p.

I-e-hqÀ Pp-am-a-kv-Pn-Zn tam-j-Ww

a-Æ-t©-cn: I-e-hq¿ ssl-th Pp-am a-kv-Pn-Zn-se Im-Wn-°-h©n X-I¿-Øv ]-Ww A-]-l-cn®p. ]-f-fn-bp-sS Hm-^o-kv ap-dn-bnepw tam-j-W-{i-aw \-S-∂p. Ak¿ \-a-kv-°m-c-Øn-s\-Øn-b ]-f-fn C-amw B-Wv t\¿-®-s∏-´n X-I¿-Øv ]-Ww A-]-l-cn-®-Xmbn I-≠-Xv.

A-dÌ - v sN-bX -v pXn-cp-h√ - : Iyq-hn¬ \n¬-°m-sX a-Zyw hm-ßm≥ {i-an-®X - v X-S™ _n-ht- d-Pk - v tIm¿-]t- d-j≥ a-Zyhn¬-∏-\-im-e-bn-se sk-bn¬kv-am-s\ a¿-Zn-® bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. h≈w-Ip-fw ssX-∏-d-ºn¬ {io-\nhm-k-\m(35)Wv A-d-kv-‰n-em-bXv. C-∂s - e ssh-Io-´v aq-t∂m-sS h-≈w-Ip-f-sØ a-Zy-im-e-bn-embn-cp-∂p kw-`h - w. Iyq-hn¬ \n-∂v _n¬ F-Sp-°m-sX a-Zyw hm-ßm\m-bn-cp-∂p C-bm-fp-sS {i-aw. a-Zyw hm-ßn C-d-ßn h-cp-∂ `m-KØ - p Iq-Sn C-bmƒ Iyq-hn-s‚ ap≥-\n-cb - n-se-Øm≥ t\m-°n-bXv X-S™ sk-bn¬-kva - m≥ km_p-hn-s\-bm-Wv a¿-Zn-®-Xv. Po-h\-°m¿-°v I-bd - m-\p-≈ hm-Xn¬ N-hn-´n-s∏m-fn-®v D-≈n-se-Øn-b C-bmƒ I-√p sIm-≠v km-_p-hns‚ X-eb - v° - v C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp∂p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-05-12  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-05-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you