Page 1

{]mtZ-inIw sImbv¯v b-{´an-Ã; h-gp-Xm-\w ]m-S-¯v s\-Ãv \-in-¡p-¶p

20 G-{]n¬ 2014 Rm-b-¿

Adnbn-¸pIÄ

]-Ån-¸m-Sv sX-t¡-¡-c In-g-¡v hmÀ-Uv D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v sa-bv 22\v B-e-∏p-g: ]-≈n-∏m-Sv {Km-a-∏©m-b-Øv 07 sX-t°-°-c In-g°v hm¿-Un-se D-]-sX-c-s™Sp-∏n-t\m-Sv A-\p-_-‘n-®p-≈ sX-c-s™-Sp-∏v t\m-´o-kv G{]n¬ 25\v {]-kn-≤o-I-cn-°p-sa∂v Pn-√m In-Œ¿ F≥ ]-fl-Ipam¿ A-dn-bn-®p. ta-bv c-≠p-h-sc \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°mw. \m-a\n¿-tZ-i ]-{Xn-I-bp-sS kq-£v-a]-cn-tim-[-\ ta-bv aq-∂n-\p \-S°pw. ta-bv A-©p-h-sc ]-{Xn-I ]n≥-h-en-°mw. thm-s´-Sp-∏v tabv 22\v cm-hn-se G-gp ap-X¬ ssh-In-´v A-©p-h-sc \-S-°pw. ta-bv 23\m-Wv thm-s´-Ƭ. Pq¨ G-gn-\v sX-c-s™-Sp-∏v \S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. sX-c-s™-Sp-∏v sN-e-hv Pq¨ 21\-Iw _n.-Un.-H.-bv-°p k-a¿∏n-°-Ww.

I-c-Sv thm-«À¸-«n-I28\v {]-kn-²o-I-cn-¡pw

B-e-∏p-g: sN-ß-∂q¿ \-K-c-k`-bn-se _-tY¬ hm¿-Un-se thm-´¿ ]-´n-I-bp-sS I-c-Sv 28\v {]-kn-≤o-I-cn-°pw. A-h-Im-ihm-Z-tam B-t£-]-tam ta-bv 13 h-sc C-e-Œ-d¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^o-k-dm-b \-K-c-k-`m sk{I-´-dn-°p k-a¿-∏n-°mw. Bt£-]-ß-fn¬ ta-bv 27\v Xo¿∏p-I¬-∏n-°pw. A-¥n-a thm-´¿]-´n-I Pq¨ B-dn-\v {]-kn-≤oI-cn-°pw.-

K-B-Xem--∏Kp--Xg: w \n-U-tcm-_[yq.-n-k¨pn.F≥.-_n. tdm-Un¬ Pn-√mt°m-S-Xn ]m-e-Øn-s‚ In-g°p-h-iw ap-X¬ ^n-\n-jnMv t]m-bn‚ v h-sc tdm-Uv ]p-\-cp-≤m-c-Ww \-S-°p-∂Xn-\m¬ \msf ap-X¬ ta-bv A-©p-h-sc C-Xp-h-gn-bp-≈ K-Xm-K-Xw Xm-¬Im-en-I-ambn \n-tcm-[n-®-Xm-bn s]mXp-a-cm-a-Øv A-kn-. F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. Pn-√m- tIm-S-Xn-˛]p-∂-a-S ^n-\n-jn-Mv t]mbn‚ v h-gn t]m-th-≠ hm-l\-߃ tXm-≠≥-Ip-f-ß-cbn¬\n-∂v Xn-cn-™v X-Øw]-≈n h-gn-bpw ^n-\n-jn-Mv t]m-bn‚n¬- -\n-∂v \-K-cØn-te-°p t]m-th-≠ hml-\-߃ h-S-t°m-´v h-∂v I-Wn-bmw-]-d-ºv ]m-ew-h-gn Xn-cn-™v B-e-∏p-g a-[p-c tdm-Uv h-gn-bpw t]mh-Ww.

{Sm-^n-Iv kn-áÂkw-hn-[m-\w\-¶m-¡m³\-S-]-Sn-bn-à Xp-d-hq-¿-:- Xp-d-hq¿- -PMvj-\n-se{Sm-^n-°v kn-·¬- kw-hn-[m-\wX-I-cm-dn-em-bn-´v Zn-h-k-߃- Ign-™n-´pw- \-∂m-°m≥- \-S-]-Snbn-√. Im-e-∏-g-°w- sN-∂- kn-· ¬- kw-hn-[m-\w- am-‰n- ]p-Xn-b-Xv kv - Y m- ] n- ° - W - s a- ∂ B- h - i ywi-Iv-X-am-hp-∂p. am- X r- I m- k p- c - £ m- ] m- X - b n¬- tN¿-Ø-e-bv-°pw- ssh-‰n-e-bv°pw- C-S-bn-ep-≈- \m-epw- Iq-Snb- I-h-e-I-fn¬- H-∂m-Wv Xp-dhq¿-. ]-Øv h¿-j-߃-°v apºv sI -B¿ Ku-cn-b-Ω- a-{¥n-bm-bncn-s°-bm-Wv C-hn-sS- kn-·¬kw-hn-[m-\w kv-Ym-]n-®-Xv. C-Xn-\-Iw- ]-e- X-h-W- X-Icm-dn-em-bn. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sSNp-a-X-e-bp-≈-Xv- sI¬-t{Sm-Wn\m-Wv. H-tcm-X-h-W-bpw- X-I-cm¿- ]-cn-l-cn-®v a-S-ßn- B-gv-N-IƒI-gn-bp-tºmƒ- kn-·¬- kw-hn[m-\w- ]-Wn- ap-S-°p-I-bm-Wv. kn-·¬- kw-hn-[m-\w- ]p-\cm-cw-`n-°-W-sa-∂m-h-iyw- i-IvX-am-Wv.

l-cn-∏m-Sv: sImbvØv b-{¥an√mØXn-\m¬ h-gp-Xm-\w ]m-SØv s\-√v \-in-°p-∂p. l-cn-∏mS v-Ir-jn-`-h≥ ]-cn-[n-bn-se 287 G-°¿ hn-kv-Xo¿-W-ap-≈ h-gpXm-\w sX-°v-]-Sn-™m-dv ]m-Sti-J-c-Øn-em-Wv th-\¬-a-gsb-Xp-S¿-∂v s\¬-sN-Sn-Iƒ hym-]-I-am-bn \n-ew-]-Xn-®-v \-in°p-∂-Xv. hn-f-sh-Sp-t°-≠ k-a-b-Øn\p am-k-߃-°p ap-tº ]m-Sti-J-c k-an-Xn sIm-bv-Øv b-{¥ßƒ F-Øn-°m-≥ N-ß-\m-ti-

sIm-≠p-h-cm\p-≈ \-S-]-Sn kzoI-cn-®p. aq-∂p b-{¥-߃ ]m-SØv-F-Øn-®v hn-f-sh-Sp-∏v B-cw`n-s®-¶n-epw-A-h-sb-√mw X-Icm-dn-em-bn. C-h ]m-S-ti-J-cØn¬-X-s∂ In-S-°p-I-bm-Wv. hn-f-sh-Sp-∏v ssh-Ip-∂-Xv I¿-j-I¿-°v-G-sd {]-Xn-k-‘n kr-jv-Sn-°p-∂p-≠v. 160 Hm-fw-I¿j-I-cm-Wn-hnsSbp-≈-Xv.-]-Xn-\©p Zn-h-kw ap-tº C-hn-sS hn-fsh-Sp-∏v \-S-t°-≠-Xm-bn-cp-∂psh-∂v ]m-S-ti-J-c `m-c-hm-lnIƒ ]-d-™p.-

h-gp-Xm-\w sX-°p]-Sn-™m-dv ]m-S-Øv s\¬-s®-Sn-Iƒ \n-ew-]-Xn-® \n-e-bn¬

tNÀ-¯-e-bn Sm-¦Àtemdn a-dn-ªv Uo-k tNmÀ¶p tN¿-Ø-e: Uo-k-ep-am-sb-Ønb Sm-¶¿ em-dn A-]-I-S-Øn¬s]-´v a-dn-™v Uo-k¬ tNm¿∂p. C-∂-se cm-{Xn H-º-tXm-sS tN¿-Ø-e sd-bn¬-th sse-\n\v sX-°p-`m-K-Øm-Wv kw-`-hw. A-an-X th-K-X-bn-se-Øn-b Im-dn-s\ c-£n-°p-∂-Xn-\n-sSbm-Wv Sm-¶-¿ a-dn-™-Xv. sIm-®n\n-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v Uo-k-ep-am-bn t]m-hp-I-bm-bncp-∂p tem-dn. A-]-I-S-sØ-Øp-S¿-∂v Uo-

ssh-Zyp-Xn¡-¼n-IÄ Iq-«n-ap-«n sX-§n-\v Xo-¸n-Sn-¨p

k¬ tNm¿-∂-Xv {]-tZ-i-hm-kn- A-º-e-∏p-g: ssh-Zyp-Xn I-ºnI-sf ]-cn-{`m-¥n-bn-em-°n. kw-`- Iƒ Iq-´n-ap-´n sX-ßn-\v Xo-∏n-Sn®p. A-º-e-∏p-g sX-°v ]-©m-bK-XmK-Xw X-S-Ê-s¸-«p Øv 10 hm¿-Un¬ tim-`-bp-sS hoh ÿ-e-sØ-Øn-b ^-b¿ t^m- ´n-se sX-ßn-\m-Wv Xo-∏n-Sn-®gv-kpw t]m-en-kpw sh-≈-sam-gn- Xv. C-∂-se ssh-In-´v G-gn-\m-bn®v Zp-c-¥-km-[y-X X-S-™p. A- cp-∂p A-]-I-Sw. sX-ßn-\v ap-I]-I-S-sØ Øp-S¿-∂v tZ-io-b fn-eq-sS I-S-∂v t]m-bn-cp-∂ 11 ]m-X-bn¬ K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n- sI.-hn. sse≥ i-‡-am-b Im‰n¬ Iq-´n-ap-´n-bm-Wv Xo∏-S¿-∂®p. hm-l-\-߃ h-gn-Xn-cn-®p-hn- Xv. ]-e-X-h-W ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw ´p. {]-tZ-i-Øv t]m-en-kv Im- sse-\n¬ ap-´n-In-S-∂ Hm-e-Iƒ sh-´m-Xn-cp-∂-Xm-Wv Im-c-Ww.h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

-sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-se Ir-Xyhn-tem-]-w X-S-b-Ww: Fw.-FÂ.-F. B-e-∏p-g: sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se A-\m-ÿbpw Ir-Xyhn-tem-]-hpw X-S-bm ≥ a-{¥n-bpw _-‘-s∏-´ `-c-Wm[n-Im-cn-I-fpw D-S≥ D-S-s]-S-sW∂v Pn kp-[m-I-c≥ Fw.-F¬.F. B-h-iy-s∏-´p.B- i p- ] - { Xn- b n- s e- Ø p- ∂ tcm-Kn-Iƒ Nn-In-¬k In-´m-sX a-cn-°p-∂- ÿn-Xn-bn-em-sW∂pw i-kv-{X-{In-b-°p-th-≠p∂ {I-ao-I-c-W-߃ ]-e hn-`m-

K-ß-fn-epw H-cp-°m-Ø-Xp-aq-ew tUm-Œ-d-∑m¿-°v tcm-Kn-Iƒ-°mh-iy-am-b Nn-In-¬k \¬-Im≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂pw A-t±-lw ]d-™p.A-\-kv-Xo-ky hn-`m-K-Øn¬ B-h-iy-am-b tUm-Œ-d-∑m-sc \nb-an-°m-Ø-Xpaq-ew i-kv-{X-{Inb-Iƒ ÿn-c-am-bn am-‰n-hbv-°pI-bm-sW-∂pw C-Xp-ap-ew tcmKn-Iƒ- \-c-I-bm-X-\ A-\p-`-hn°p-I-bm-sW-∂pw A-t±-lw Nq-

A-\y-kw-Øm-\¯v \ns¶-¯p¶ a-Â-ky-w am-c-Itcm-K-¯n-\v Imc-W-amhp-¶p A-º-e-∏p-g: B-tcm-Ky-Øn-\v lm-\n-I-c-am-b cm-k-h-kv-Xp°ƒ tN¿-Øv A-\y-kw-ÿm-\ß-fn¬ \n-s∂-Øn-°p-∂ a-¬ky-߃ am-c-I tcm-K-Øn-\v hgn-sX-fn-°p-∂p. Zn-h-k-ß-tfm-fw sX¿-tamt°mƒ s]-´n-bn-em-°n F-Øn°p-∂ a-¬ky-ß-ƒ I-Sp-Ø Btcm-Ky {]-iv-\-߃ D-≠m-°psa-∂-d-™n-´pw A-[n-Ir-X¿ bmsXm-cp-\-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°p∂n-√. a-lm-cm-{„, tKm-h, t]m-≠n-

t®-cn, aw-K-em-]p-cw, F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂m-Wv Zn-h-k-ß-tfmfw ]-g-°-ap-≈ a-¬ky-ß-ƒ Atam-Wn-b, ao-tY≥ Xp-S-ßn-b cmk-h-kv-Xp-°ƒ tN¿-Øv C-hnsS-sb-Øn-°p-∂-Xv. tI-Sm-hm-Xncn-°m-≥ th-≠n-bm-Wv am-c-I tcm-K-ß-fp-≠m-°p-∂ C-Ø-cw cm-k-h-kv-Xp-°ƒ tN¿-°p-∂Xv. B-e-∏p-g Pn-√-bn¬ N-μn-cq¿, tN¿-Ø-e, B-e-∏p-g, ]p-∂-{], \-ßym¿-Ip-f-ß-c, sIm-√-I-S-hv, I-√p-a-e, Im-bw-Ip-fw F-∂o a-

¬ky-am¿-°-‰p-I-fn-em-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X-em-bn C-Ø-cw a¬ky-ß-sf-Øp-∂-Xv. s{S-bn-\n-epw C≥-kp-te-‰v tem-dn-I-fn-ep-am-bn F-Øn-°p∂ a-¬kyw C-hn-sS-sb-Øn-bXn-\p-ti-jw Zn-h-k-ß-tfm-fw sh-fn-®w Im-Wm-sX s]-´n-bn¬ C-cn-°p-I-bm-Wv. \m-´n¬ a-¬ky-߃-°v Ip-dhp-h-cp-tºmƒ am-{X-am-Wv kq£n-®p h-® a-¬ky-ß-fp-sS s]´n s]m-´n-®p hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂Xv. A¿-_p-Z-Øn-\v h-sc Im-c-

W-am-tb-°m-hp-∂ C-Øw a¬ky-߃ hn-¬∏-\ \-S-Øp-∂Xn-s\-Xn-tc `-£ykp-c-£m hn`m-K-tam a-‰p A-[n-Ir-X-tcm bmsXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°p∂n-√.-

C-kvem-an-I Pn-Ãm I-em-ta-f B-e-∏p-g: C-…m-an-I Pn-√m Iem-ta-f \m-sf ]p-d-°m-Sv \-S°pw. cm-hn-se 8\v k-a-kv-X tIc-f Pw-C-ø-Øp¬ A-_v-Zpƒ Jm-

Zn¿ Zm-cn-an-bp-sS A-[y-£-X-bn ¬ Pn kp-[m-I-c≥ Fw F¬ F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 750 Hm-fw I-em-{]-Xn-`-Iƒ a’-c-Øn¬ am-‰p-c-bv-°p-∂p-≠v. ssh-In-´v 4.-30\v \-S-°p-∂ k-am]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{Z-km amt\-Pv-sa‚ v A-t m-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v I-am¬ Fw am-°nbn-bn¬ A-[y-£-X h-ln-°pw. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\hn-X-c-Ww tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ hn-X-c-Ww sNøpw.-

kn-.-]n-.-Fw. A-{I-a-¯n- F-kv-.-Un.--]n-.-sF. {]-Xn-tj-[n¨p tN¿-Ø-e: kn-.-]n-.-Fw. B-{I-aW-Øn-s\-Xn-tc tN¿-Ø-e-bn ¬ F-kv-.-Un.--]n-.-sF. {]-h¿-ØI¿ {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w \-SØn. F-kv-.-Un.--]n-.-sF. tN¿-Ø-e a-fi-ew {]-kn-U‚ v sh-fn-bn¬ kp-\o¿ (28),- sh-fn-bn¬ ho-´n¬ A≥-k¬ (26) F-∂n-h-sc ]tØm-fwt]¿ A-S-ßp-∂ kn-.]n.--Fw. {]-h¿-Ø-I¿ I-gn-™-Znh-kw ap-Jw-aq-Sn [-cn-s®-Øn a¿±n-®v A-h-i-cm-°n-b-bn-cp-∂p. s\-Sp-{º-°m-Sv Xp-cp-tج F-kv.-F≥.-Un.-]n-°v k-ao-]w

≠n-°m-´n.- \n-b-a-k-`-bn¬ C°m-cy-ß ƒ tNm-Zn-°p-tºmƒB-h-iy-Øn-\p-≈ tUm-Œ-d∑m¿ C-hn-Sp-s≠-∂ a-dp-]-Sn-bmWv e-`n-°m-dp-≈-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p.sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se tim-Nym-h-ÿ ]-cn-lm-cn°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn®n-s√-¶n¬ i-Iv-X-am-b k-a-cØn-\v X-øm-dm-hp-sa-∂v A-t±lw ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In.

3

Nm-cm-b-hp-am-bn bp-hm-hv ]n-Sn-bn l-cn-∏m-Sv: hn-¬∏-\-bv-°m-bn I∂m-kn¬ Nm-cm-bw sIm-≠p-h∂ bp-hm-hn-s\ F-Iv-ssk-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. ap-Xp-Ip-fw Xp≠n¬ In-g-°-Xn¬ kp-Pn-Ip-amdn(36)s\-bm-Wv 10 en-‰¿ Nm-cmbw A-S-ßn-b I-∂m-kp-am-bn ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ-°v Nm-cm-bw F-Øn-®p-sIm-Sp-Ø ]-Øn-bq¿ kz-tZ-in-°mbp-≈ A-t\z-j-W w Xp-S-cp-∂p. {]n-h‚o-hv Hm-^nk¿-am-cm-b F≥ In-tjm¿-Ip-am ¿, A-cp¨-Ip-am¿, F hn-t\m-Zv, B¿ k-t¥m-jv-Ip-am¿ sd-bvUn¬ ]-s¶-Sp-Øp.Nm-cp-aq-Sv: hn-¬∏-\-bv-°m-bn ho´n¬ 10 en-‰¿ Nm-cm-Sw kq-£n-®bm-sf F-Iv-ssk-kv A-d-Ãv sNbv-Xp. h-≈n-Ip-∂w X-fn-cm-Sn sNcp-hn¬ ip-`m-jn-s\-bm-Wv amth-en-°-c td-©v C≥-kv-s]-Œ-dpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-bm-sf tIm-S-Xn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp.-

I-fn-¯-«v l-cn-∏m-Sv: k-a-`m-h-\ kmw-kvIm-cn-I th-Zn-Ip-´n-I-fp-sS A-h[n-°m-e B-tLm-j-]-cn-]m-Snbm-b I-fn-Ø-´v K-h. tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ 22 ap-X¬ sa-bv 1 h-sc \-S-°pw. 22\v cm-hn-se 9\v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]-Xn-`m-l-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kzm-K-X-kw-Lw sN-b ¿-am≥ k-a-Zv A-[y-£-X h-ln°pw. km-ln-Xy-Im-c≥ Np-\-°c P-\m¿-±-\≥-\m-b¿ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.-

Npcp¡¯nÂ

tam-t«mÀ sXm-gn-em-fn t£-a ]-²-Xn A-«na-dn-¡m³ {i-a-sa-¶v B-e-∏p-g: tam-t´m¿ tXm-gn-em-fn t£-a ]-≤-Xn A-´n a-dn°m≥ k¿-°m¿ {i-an-°p-I-bm-sW-∂v ss{]-h-‰v tamt´m¿ B‚ v Sm-Iv-kn ss{U-th-gv-kv bq-Wn-b≥(F.-sF.-Sn bp.-kn) P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn sP B‚-Wn B-tcm-]n-®p.[-\-Im-cy-˛ K-Xm-K-X h-Ip-∏p-Iƒ C-Ø-cw sXm-gn-emfn t{Zm-l \-S-]-Sn-I-fn¬ \n-∂pw ]n≥-Xn-cn-b-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.-

Ip-am-c-\m-im³ P-·-Zn-\m-tLm-jw l-cn-∏m-Sv: a-lm-I-hn Ip-am-cm-\m-im-s‚ 141--m-a-Xv P-∑-Zn-\mtLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ ]-√-\ Ip-am-c-tIm-Sn-bn¬ kv-am-c-Ik-an-Xn sN-b¿-am≥ F≥ D-t]-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ssh-kv sN-b¿-am≥ jw-kp-±o≥ Im-bn-∏p-dw A-[y-£X h-ln-®p. X-®-Sn tkm-a≥, tUm. Fw B¿ c-ho-{μ≥, tXm-´-∏-≈n c-ho-{μ-\m-Yv, sI Fw ]-¶-Pm-£≥, Fw Un jm-Pn t_m¨-k-se, sI cm-a-Ir-jv-W≥, s{]m-^. kptc-jv B-º-°m-Sv, C-S-t»-cn c-hn, hn `m-kv-°-c≥ kw-kmcn-®p.-

Zn-IvÀ lÂ-J Zp-B k-t½-f-\w

hym-gm-gv-® cm-{Xn F-´v a-Wn-tbmsS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. s\-Sp{º-°m-Sn¬ kp-lr-Øn-s\ kμ ¿in®v a-S-ßpIbm-bn-cp∂ Ch sc kn.--]n-.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ ]Xn-bn-cp-∂v B-{I-an-°p-I-bm-bncp-∂p.C-∂-se ssh-In-´v A-©n-\v im-kv-Xmw-I-h-e-bn¬-\n-∂v Bcw-`n-® {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w s\Sp-{º-°m-Sv h-gn ]-≈n-°-h-ebn¬ k-am-]n-®p.- a-fi-ew t\Xm-°-fm-b kp-\o¿, jw-kp±o≥, jm-lp-±o≥ t\-Xr-Xzw kn-.-]n-.-Fw. B-{I-a-W-Øn-¬ {]Xntj-[n®v tN¿-Ø-e-bn¬ F-kv-.-Un.--]n-.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ \¬-In. \-S-Øn-b {]-I-S-\w

B-e-∏p-g: F-kv. ssh. F-kv s\¬-∏p-c bq-Wn-‰n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Np-¶w h-S-t»-cn a-lv-f-d-Øp¬ Jm-Zn-cn-øbn¬ \-S-∂p-h-cp-∂ Zn-Iv¿ l¬-J hm¿-jn-I ]-cn-]m-SnIƒ-°v k-am-]-\w Ip-dn-®v C-∂v ssh-Ip-t∂-cw 6.-30-˛-\v akv-Xm≥ h-en-bp-√m-ln \-K-dn¬ \-S-°p-∂ Zn-Iv¿ l¬-J Zp-B k-tΩ-f-\w F-kv.ssh.F-kv. tÃ-‰v kp-{]ow Iu¨-kn¬ Aw-Kw Fw Fw l-\o-^v au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. k-øn-Zv ]n. Fw. F-kv. F B-‰-t°m-b X-߃ t\-XrXzw \¬-Ip-∂ Zp-B k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n sI P-em-ep±o≥ a-Z-\n ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

`m-K-h-X k-]v-Xm-l-b-Úw l-cn-∏m-Sv: Nn-tßm-en Im-hn¬ sa-Un-°¬ tZ-ho-t£-{XØn-se 11-˛-m-a-Xv {io-a-Zv-`m-K-h-X k-]v-Xm-l-b-⁄w 24 apX¬ 30 h-sc \-S-°pw. 24\v cm-hn-se 7\v `-{Z-Zo-] {]-Xn-jvT X-{¥n h-S-s°-aqSm-º-≈n C-√-Øv {_-“-{io hm-kp-tZ-h≥ `-´-Xn-cn-∏m-Spw `-{Z-Zo-] {]-Im-i-\w s{]m-^. F≥ Fw kn hm-cy-cpw \n¿Δ-ln-°pw.-

A-[ym-]-I-scbpw hn-ZymÀ-Yn-I-sf-bpw Xn-c-¡-Ym in-¸-im-e Im-dpw an-\ntem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]n-©p-Ip-ªpÄ-s¸-sS \m-ept]À-¡v ]-cn-¡v A\p-tam-Zn¨p A-º-e-∏p-g: Im-dpw an-\n tem-dnbpw Iq-´n-bn-Sn-®v ]n-©p-Ip-™p ƒ-s∏-sS \m-ept]¿-°v ]-cn-°v. I-cp-\m-K-∏-≈n \-S-∏-≈nt°m-´ s\-‰-°m-Sv j-co-^v a≥kn-en¬ j-co-^v (31) `m-cy A-\oj (21) a-Iƒ F-´p-am-kw {]m-bap-≈ A-a-lv, an-\n tem-dn s{sU-

h¿ Nn-‰m-‰p-ap-°v F-kv.-Fw- a≥kn¬ k-enw F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. tZ-in-b-]m-X-bn¬ \o¿-°p-∂w F-kv.-F≥. I-h-e°v h-S-°v `m-K-Øm-bn C-∂-se D-®-bv°v H-∂-c-tbm-sS-bm-bn-cp∂p A-]-I-Sw. F-Xn¿-Zn-i-bn¬ h-∂ hm-l-

\-߃ X-Ωn¬ Iq-´n-bn-Sn-®m-bncp-∂p A-]-I-Sw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ip´n-sb F-d-Wm-Ip-f-sØ kz-Imcy B-ip-]-{X-bn-epw a-‰p-≈-hsc B-e-∏p-g sa-Un-°¬-tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in∏n-®p.-

Xp-d-hq¿-:- F-kv-.F-kv-.F¬-.kn-. ]-co-£-bv-°v 99 i-X-am-\w- hn-Pbw- t\-Sn-b- tIm-Sw-Xp-cp-Øv hn-.hn-.-F-®v.-F-kn-se- A-[ym-]-Isc-bpw- hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw- A`n-\-μn-°m≥- - P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ- F-Øn. C-∂-se- cm-hn-sebm-Wv F Fw-B-cn-^v Fw.--F¬.-F. Pn-√m-]-©m-b-Øv Aw-Kw-

kÀ-¡mÀ -sIm-bv-¯p-b-{´-§-Ä -Xp-d-hq-cn sX-cp-hp\m-bi-eyw- cq-£w A[n-Ihpw I-«-¸p-d-¯v l-cn-∏m-Sv: Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚-bpw Pn-√m-]-©m-b-Øn-s‚-bpw A[o-\-X-bn-¬ 163 Hm-fw b-{¥-ß ƒ D-≈-t∏mƒ hn-f-sh-Sp-∏n-\v b{¥-߃ e-`n-°m-sX Zp-cn-Xw t]-dp-I-bm-Wv-I¿-j-I¿. k¿-°m¿ b-{¥-߃ ]m-SØv F-Øn-®m¬-a-Wn-°q-dp-Iƒ°-Iw X-I-cm-dn-em-hp-∂-Xm-WvI¿-j-I-cp-sS-Zp-cn-X-Øn-\p Im-cWw. -b-{¥-ß-fp-sS ta¬-t\m-´Øn-\v D-tZym-K-ÿ-scn-√m-ØXpw b-{¥-ß-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏Wn-Iƒ k-a-b-_-‘n-X-am-bn sN-bv-Xv Xo¿-°m-Ø-Xp-am-Wv k¿-°m¿ b-{¥-߃ D-]-tbm-Kiq-\y-am-hm≥ Im-c-Ww. sN-dn-b-Xp-I-sIm-≠v ]-cn-lcn-°m-hp-∂-h t]m-epw Im-e-{Ia-Øn¬ h≥-Xp-I ap-S-°n-sN-tø-

cn kz-tZ-in-°v I-cm¿ \¬-In-bncp-∂p. F-∂m¬ I-cm-dp-Im-c≥ b{¥w F-Øn-°m-Xm-b-tXm-sS hnf-sh-Sp-∏v ap-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn¬ \n-\-®n-cn-°m-sX th-\¬ a-g-sb-Øn-b-Xm-Wv s\ ¬-sN-Sn-Iƒ \n-ew ]-Xn-°m≥ Im-c-Ww. C-Xn-\n-sS-I¿-j-I-cp-sS \n-c¥-c ]-cm-Xn-sb-Xp-S¿-∂v ]m-Sti-J-c k-an-Xn Ip-´-\m-Sv ]m-t°Pn-s‚ `m-K-am-bn hm-ßn-b k¿°m¿ h-I sIm-bv-Øp-b-{¥w

koTTAYAM/ALP

≠ A-h-ÿ-bn-te-°v-F-Øn°p-I-bpw ]n-∂o-Sv D-t]-£n-°pI-bp-am-Wv k¿-°m¿-b-{¥-ß-fpsS Im-cy-Øn¬ sN-bv-Xp h-cp-∂Xvv. ho-b-]p-cw k¿-°m¿ hnØp¬-∏m-Z-\ tI-{μ-Øn¬-hn-fsh-Sp-∏n-\p sIm-≠p-h-∂ Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ c-≠p b-{¥-߃ C-t∏mgpw X-I-cm¿ ]-cn-l-cn-°m-sX ]m-S-Øv X-s∂-bm-Wv. l -- -cn-∏m-Sv Ir-jn-`-h≥ ]-cn-[n-bn-se-h-gpXm-\w sX-°v ]-Sn-™m-sd ]m-Sti-J-c-Øn¬-sIm-≠p-h-∂-Ip-´\m-Sv ]m-t°-Pv h-gn hm-ßn-b-c≠p b-{¥-ß-fm-Wv X-I-cm-dn-embn In-S-°p-∂-Xv. Ip-´-\m-Sv-˛-A-∏¿ Ip-´-\m-S≥ ta-J-e-I-fn-se hn-hn-[ ]m-S-ti-

J-c-ß-fn-em-bn C-Ø-cw \n-c-h[n b-{¥-߃ \m-Y-\n-√m-sX-InS-°p-∂p-≠v. C-Xn-\p ]p-d-sa If¿-tIm-s´ Ir-jn-F-≥Pn-\o-bdnMv h¿-°v-tjm-∏v, A-º-e-∏p-gbn-se sI-bv-t°m-bp-sS h¿-°vtjm-∏v, Xn-cp-h-√-bn-se A-t{Km C≥-U-kv-{So-kv F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn \n-c-h-[n b-{¥-ß-fpw I-´∏p-d-Øm-Wv. k¿-°m¿ b-{¥-߃ H-cp-DtZym-K-ÿ-s‚ a¬-t\m-´-Øn-em°n hn-f-sh-Sp-∏n-\v k-÷-am-°pI-bpw C-S-\n-e-°m-sc H-gn-hm°n ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn-°v t\-cn´v \¬-Inbm¬ I¿-j-I-cp-sS -Zpcn-X-Øn-\p ]-cn-lm-c-am-hp-w. F∂m¬ Cu hn-j-b-Øn¬ Ir-jnh-Ip-∏v ]p-e¿-Øp-∂-Xv Ip-‰-I-cam-b A-ew-`m-h-am-Wv.

Xp-d-hq¿--:- Xm-ep-°n-s‚ h-S-°v ]Sn-™m-d-≥- ta-J-e-bn¬- sX-cp-hv \m-b-i-eyw- cq-£w. tdm-Un-epwh-gn-I-fn-epw- Iq-´-tØm-sS-sbØp-∂- \m-bv-°ƒ- H-cp- am-k-Øn\p-≈n¬- 48 t]-scbmWv- I-Sn-®Xv. h-t√-tØm-Sv `m-K-Øp-am-{XwA-h-km-\-am-bn- 11 t]¿-°v I-Sntb-‰p. F-gp-]p-∂- sN-dp-sh-≈n- hnZy≥-(20), I-S-°-c-∏-≈n- I-Wnbw- sh-fn-bn¬ {]-km-Zv(46), aWn-b-\m-Sv hn-\o-jv(25), Xp-d-hq ¿- ssI-t∏m-en¬- c-Rv-Pn-Øv(30) h-√-tØm-Sv kz-tZ-in-I-fm-b- Ip≠-Øn¬- \n-I¿-Øv Im¿-Øn-I(G-gv), h-en-b-ho-´n¬- tP-°-_v (46), Xp-≠¬- N-{μn-I- (50), Ip--coØ-d- kn--_n-(19), N-°m-e-Ø-d- Pb-tamƒ(20)- ]-´-W-°m-Sv h-√t\-g-Øv ]-fl-\n-(59), F-gp-]p-∂-

k-‘ym-`-h-\n¬- a-tl-jv (22) F-∂n-h-cm-Wv Xp-d-hq¿- K-h.- Bip-]-{Xn-bn¬- Nn-In¬-k- tX-Snb-Xv. {]-tZ-i-Øv cm-{Xn- Im-e-ßfn-em-Wv i-ey-ta-sd. C-S-tdm-UpI-fn-epw- tZ-io-b-]m-X-tbm-cØpw- Iq-´w- Iq-Sn-\n¬-°p-∂- \mbv-° ƒ- A-{I-a-kz-`m-hw- Im-´pI-bm-Wv. Xp-d-hq¿, ]-´-W-°m-Sv,A-cq¿, F-gp-]p-∂- tIm-Sw-Xp-cpØv ]-©m-b-Øp-I-fn-em-bn- \n-ch-[n- t]¿-°v I-Sn-tb-‰p. \m-bv-°fp-sS- I-Sn-tb-‰ Nn-e¿- ]-©m-bØp-I-fn¬- F-Øn- ]-cm-Xn- \¬In-bn-´pw- {]-tbm-P-\-an-√. ]-´n- ]n-Sp-Ø-°m-sc- In-´p-∂n√-∂m-Wv ]-©m-b-Øv A-[n-IrX¿- ]-d-bp-∂-Xv. C-°m-cy-Øn¬a-s‰-s¥-¶n-epw- kw-hn-[m-\w- Hcp-°m≥- ]-©m-b-Øv A-[n-IrX¿- X-bm-dm-hp-∂-n-√.

{InkvXobtem-Iw C-¶v Cu-kv-äÀ B-tLm-jn-¡p-¶p B-e-∏p-g: tem-Iw C-∂v Cu-kv-‰¿ BL-jn-°p-∂p. ]p-e¿-s® tZ-hm-e-b-ßfn¬ D-bn¿-∏p-Ip¿-_m-\-I-fpw {]-Z-£nW-ß-fpw A-c-tß-dn. {]-ap-J tZ-hm-e-bß-fn¬ C-∂-se A¿-[-cm-{Xn ap-X¬ Xs∂ Xn-cp-°¿-a-߃ B-cw-`n-®p. {In-kvXp-hn-s‚ ]o-Um-\p-`-h-߃ kz-Po-hn-XØn-te-°v G-‰p-hm-ßn Ip-cn-in-s‚ h-gnbn¬ B-fl-k-a¿-∏-Ww \-S-Øn-bp-≈ Zpx-J-sh-≈n B-N-c-W-߃-°pw h-en-b

i-\n-bn-se Xo-˛-Xn-cn-˛-sh-≈w sh-©-cn∏p-Iƒ-°pw s]-k-l {]-tLm-j-W-Øn\pw ti-j-am-Wv hn-izm-kn-Iƒ D-bn¿-∏p Zn-hy-_-en-bv-°m-bn H-cp-ßn-b-Xv.-tZ-hm-e-b-ß-fn¬ s]-k-l-hym-gw apX¬ X-s∂ hn-izm-kn-I-fp-sS {]-hm-l-ambn-cp-∂p. Zpx-J-sh-≈n Zn-\-Øn¬ Ip-cnin-s‚ h-gn-bn-epw \-K-cn-Im-Wn-°¬ N-Sßp-I-fn-ep-am-bn e-£-°-W-°n-\p t]¿ hn-hn-[-bn-S-ß-fn-em-bn A-Wn-\n-c-∂p.

Xo¿-Ym-S-\ tI-{μ-am-b ]q-¶m-hv ]-≈nbn¬ ssh-Ip-t∂-cw tb-ip-hn-s‚ A-Zv-`pX Xn-cp-kz-cq-]-hpw h-ln-®p-≈ \-K-cn-ImWn-°¬ N-S-ßn¬ ]-Xn-\m-bn-c-ß-fm-Wv F-Øn-b-Xv. sIm-∂-∏q-°-fpw X-fn¿-sh-‰ne-bpw I-dn-th-∏n-e-bpw hm-cn-hn-X-dn I¿Øm-hn-s‚ Xn-cp-kz-cq-]-sØ hn-izm-knIƒ h-c-th-‰p. i-b-\-{]-Z-£n-Ww \-SØn-bpw X-ß-fp-sS hn-izm-kw ]-e-cpw Du-´n-bp-d-∏n-®p.

ssh-Ip-t∂-cw G-gp-ap-X¬ X-s∂ {Inkv-Xp-hn-s‚ ]o-Um-\p-`-h-sØ A-\p-kv-acn-∏n-°p-∂ Ip-cn-in-s‚ h-gn \-S-∂p. cm{Xn ]-{¥-≠n-\m-bn-cp-∂p I-_-d-S-° ip{iq-j. C-∂-se cm-{Xn ]-Ø-c-bv-°v Xo, Xn-cn, sh-≈w sh-©-cn-∏pw {]-k-lm {]tLm-j-W-hpw ⁄m-\-kv-\m-\ {h-X-hmKv-Zm-\ \-ho-I-c-Ww F-∂n-h-bp-ap-≠mbn. C-Xn-\p ti-j-am-bn-cp-∂p D-bn¿-∏pIp¿-_m-\.

sI D-ta-i≥, tªm-°v, -]-©m-bØv Aw-K-ß-ƒ- A-`n-\-μ-\-hp-ambn F-Øn-b-Xv. tbm-K-Øn¬- Fk-v-.Fw.--kn.- sN-b¿-am≥- sI hn kp-[m-I-c≥- A-[y-£-X- h-ln®p.- {]n-≥-kn-∏¬- sI ]n kp-tcjv-Ip-am¿, A-[ym-]n-I- sI h¬k-e, Ãm-^v sk-{I-´-dn- F≥ c-Rv-P≥- kw-km-cn-®p.

B-e-∏p-g: kv-{In-]v-‰v an¬ ^n-enw Ã-Un {Kq-∏n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ sa-bv- -3,4 Xn-b-Xn-I-fn¬ Xn-c-°-Ym in-ev-]-ime kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. B-e-∏p-g {_-tZ-gv-kv B-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ h-®v \-S°p-∂ in-ev-]-im-e-°v N-e-®n-{X kw-hn-[m-b-I-\pw Xn-c°-Ym-Ir-Øp-am-b I-e-hq¿ c-hn-Ip-am¿ t\-Xr-Xzw \¬Ipw. in-¬∏-im-e-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-hm≥ Xm-¬]-cy-ap-≈h¿ _-‘-s∏-Sp-I. {]-th-i-\w ]-cn-an-Xw. 9447416425, 9946213072, 9400203766

F-kv-.F³. {S-Ìv U-b-d-ÎÀ- t_mÀ-Uv; c-−mw-L-«-¯n-epw sh-Åm-¸-Ån ]m-\-en-\v -P-b-w tN¿-Øe - : F-k.-vF - ≥. {S-Ãv Ub-d-Iv-S¿ t_m¿-Uv Xn-c-s™-Sp∏n¬ c-≠mwL-´-Øn-epw sh≈m-∏≈ - n ]m-\e - n-\v P-bw. F-kv.-F≥. {S-Ãn¬ H-cpe£w cq-] h-sc kw-`m-h-\ \¬In-b-h-cn¬ \n-∂v 265 Aw-K-ßsf Xn-c-s™-Sp-°m≥ -th-≠n-bp≈ Xn-c-s™-Sp-∏m-Wv tN¿-Øe F-kv.F -- ≥ tIm-f-Pn¬ C-∂se \-S-∂-Xv. sh-≈m-∏-≈n HutZym-Kn-I ]m-\-en¬ a-¬k-cn-® 265 t]¿-s°-Xn-tc H-cmƒ am-{Xam-Wv F-Xn¿-t®-cn-bn-ep-≠m-bncp-∂X - v.C-bmƒ-°v hn-c-en-se-Æm-hp∂ thm-´v am-{X-am-Wv e-`n-®-Xv. B-sI 2650 t]¿-°m-Wv thm-´v D≠m-bn-cp-∂-Xv. thm-s´-Ƭ

ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â I-™n-°p-gn: I-™n-°p-gn {Kma-∏-©m-b-Øn¬ -B-tcm-Ky C ≥-jq-d≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-Xm-bn \¬-Im-\p-≈ Iymw-]v Xm-sg ]d-bp-∂ Xn-ø-Xn-I-fn¬ cm-hn-se 10.30 ap-X¬ ssh-Io-´v 5.30 h-sc k-a-b-Øv \-S-Øp-sa-∂v {]-knU‚ v A-dn-bn-®p. 21.04.2014 Xn-¶ƒ-˛ ]-g-b-cn°-≠w K-h. ssl-kv-°qƒ, 22\v I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv lm ƒ, 23\p tN-e-®p-h-Sv a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ lm ƒ, 24\p -Io-cn-tØm-Sv F¬. ]n. kvIqƒ.

A¿-[-cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv ]q¿Øn-bm-bX - v. aq-∂m-a-sØ Xn-c-s™-Sp-∏v 26\v \-S° - pw. aq-∂v hn-ZK - v[ - AwK-ß-sf Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xv 27\v tN¿-Øe - F-kv.F - ≥. tImf-Pn¬ \-S° - pw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂h-cpw BPo-h\ - m-¥ sl-dn-t‰-Pv Aw-Kß-fpw Dƒ-s∏-sS 1960 {]-Xn-\n-[nIƒ A-S-ßp-∂-Xm-Wv U-b-d-Iv-

S¿ t_m¿-Uv. Xn-cs - ™-Sp-∏v ]q¿Øn-bm-bt- ∏mƒ hn-Pb - n-®X - v sh≈m-∏≈ - n ]m-\e - n-ep-≈h - c - m-Wv. 10 ta-Je - I - f - n¬ \n-∂m-bn 100 apX¬ 5000 cq-] h-sc kw-`m-h-\ \¬-In-b hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v hnP-bn-® 648t]¿ sh-≈m-∏-≈n ]£-°m-cm-Wv. B-dmw X-h-Wbpw F-kv.F -- ≥. {S-Ãn-te-°v Aa-c-°m-c-\m-bn sh-≈m-∏-≈n \tS-i≥ F-Øpw.-

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-04-20  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-04-20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you