Page 1

2

\q-dp-ta-\n hn-P-b-¯n-\v No-^v hn-¸n-sâ _n-cn-bm-Wn

hnti-j§Ä

_-joÀ hm-b-\ B-kzm-Z-\ aÂ-k-cw

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: ssh-°w apl-Ω-Zv _-jo¿ kv-a-cm-I k-anXn-bp-sS km-ln-Xy th-Zn-bm-b A-Ω a-e-bm-fw Iq-´m-bv-a-bp-sS `m-K-am-bn bp.]n, ssl-kv-Iqƒ, π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Hgn-hp-Im-e _-jo¿ hm-b-\ Bkzm-Z-\ a¬-k-cw sa-bv 25\v \-SØpw. th-\¬-°m-e H-gn-hp-Ime hm-b-\ B-tLm-j-am-°m≥ _-jo¿-Ir-Xn-Iƒ hm-bn-®-tijw hm-bn-® _-jo¿ -Ir-Xn-Ifn¬ aq-s∂-Æ-sØ- Ip-dn-®v c≠p- a-Wn-°q¿ k-a-bw sIm-≠v B-kzm-Z-\w F-gp-Xn X-øm-dm°-Ww. sa-bv 25\v Rm-b-dm-gv-N D-®-bv-°v c-≠n-\v X-e-tbm-e-∏-dºv _-jo¿ kv-am-c-I K-h. bp.]n kv-Iq-fn-em-Wv a¬-k-cw. F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]-co-£ F-gp-Xn-b-h-¿-°pw ]s¶-Sp-°mw. \-√ B-kzm-Z-\-Øn\v H-∂pw, c-≠pw, aq-∂pw k-Ωm\-߃ \¬-Ipw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒkz-bw X-øm-dm-°n-b A-t]-£ ]n Pn jm-Pn tam≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn, _-jo¿ kv-am-c-I kan-Xn, X-e-tbm-e-∏-d-ºv F-∂ hn-em-k-Øn-tem 9447869193, 9995701931, 99615 92580, 9037627433 F-∂ \-º-cn-tem _-‘-s∏-S-Ww. G-{]n¬ 30 \v ap-ºv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.

s]k-l hym-g Zn\m-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v B-e∏p-g au-≠v Im¿-a¬ I-Øo-{U-en¬ cq-]-Xm-_nj-∏v tUm. Ão-^≥ A-Øn-s∏m-gn hn-izm-kn-bp-sS Im¬ I-gp-I¬ I¿-aw \-S-Øp∂p t^m-t´m: {iol-cn kp-tcjv

a-X hn-Úm-\ k-Z-Êv Xp-S-§n

Xn-cp-h-√: sa-bv 25, 26 Xn-ø-XnI-fn¬ Xn-cp-h-√-bn¬ \-S-°p-∂ Hmƒ-tI-c-f ]p-e-b¿ a-lm-k-`bp-sS 71m-a-Xv kw-ÿm-\ k-tΩf-\-Øn-s‚ \-S-Øn-∏n-\m-bn kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI Sn `m-kv-I-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. k-tΩ-f-\w P-\-d¬ sk-{I´-dn Fw sI hm-kp-tZ-h≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. `m-c-hm-lnIƒ: sI Sn `m-kv-I-c≥(c-£m[n-Im-cn), Fw sI hm-kp-tZh≥ (sN-b¿-am≥), hn sI tKm]n(P-\-d¬ I¨-ho-\¿), Fw sI cm-L-h≥, _n-Pn-tam≥ Nmem-t°-cn (I¨-ho-\-¿am¿). Xn-cp-h-√: tI-c-f s{s]-h-‰v sk°≥-U-dn kv-Iqƒ sl-Uv-am tÃ-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w sa-bv 9, 10 Xn-ø-Xn-I-fn¬ sIm-ºm-Sn am¿-tØma dn-\yq-h¬ sk‚dn¬ \-S-°pw.

F-cp-ta-en: F-kv.F-kv.F¬. kn ]-co-£-bn¬ a-fi-e-Øn¬ 100 i-X-am-\w hn-P-bn-® kv-Iqfn¬ ]-Xn-hv sX-‰n-°m-sØ CØ-h-W-bpw No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv _n-cn-bm-Wn \¬-Ipw. Xp-S¿-®-bm-bn \q-dp-ta-\n hn-Pbw t\-Sp-∂ kv-Iq-fp-I-sf H-gnhm-°n-bm-Wv C-Ø-h-W _n-cnbm-Wn \¬-Ip-∂-Xv. a-fi-eØn-se F-√m kv-Iq-fp-I-fpw Fkv.F-kv.F¬.kn-bn¬ \q-d-p ta\n hn-P-bw t\-S-W-sa-∂v B-{Kl-am-Wv _n-cn-bm-Wn \¬-Ip-∂Xn-s‚ ]n-∂n-se-∂v ]n kn tPm¿Pv ]-d-™p. Ip-´n-Iƒ-°v t{]m-¬km-l-\w \¬-Im-\mWnsX-∂v tPm-kv h-en-tb-en ]p-c-kv-Im-cw Sn kn-±n-Jn-\p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n k-a¿-∏n-°p-∂p. a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, Un.kn.kn {]-kn-U‚ v tSm-an I-√m-\n k-ao-]w ]n kn tPm¿-Pv ]-d™p.

I-¸m-Sv sIm-e-]m-X-Iw: {]-Xn-sb N-X-´Å-tn-b¯m--Xm-«bnÂn ]-I-c¡m-Xq-nkv am-en-\yw dn-amâv sN-bv-Xp

Cu-cm-‰p-t]-´: d-_¿ tXm-´w ]m- _p-[-\m-gv-N- cm-hn-se- 10\m-bn-cp- ap≥ {]-kn-U‚p-am-Wv sIm-√´-Øn-s\-Sp-Ø-Xn-s\ sNm-√n-bp- ∂p kw-`-hw. d-_¿ ]m-´w I-cm- s∏-´ tPm-k-^v. aq-∂p-h¿-jw ap≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v tXm-´w dp-am-bp-≈ X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v ºm-Wv tPm-k-^n-s‚ 2000tØmD-S-a I-∏m-Sv Rm-h-≈n¬ tPm-k- {]-Xn- tPm-k-^n-s\ Ip-Øn fw d-_¿ a-c-߃ Sm-∏n-Mn-\m-bn 1.45 tIm-Sn-°v ]m-´w F-Sp-Øv ^v sP am-Xyp (Hu-tk-∏-®≥-˛- sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p. tPm-k-^n-s‚ `m-cy D-j(60), B‚-Wn sh-´n-h-cn-I-bm-bn-cp65)hn-s\ Ip-Øn-s°m-e-s∏-SpF-cp-ta-en: I-cn-¶√ - p-aq-gn-bn¬ - pw aØn-b tI-kn-se {]-Xn-sb tIm- a-°-fm-b A-∏p -tPm-k-^v (32), ∂p-. I-gn-™ h¿-jw Im-‰n- e ln-Zm-bØ - p¬ C-kve - mw P-am-A- S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. sN-Ω-e-a- dn-tPm tPm-k-^v (37), tXm-´w g-bn-epw \n-ch - [ - n a-cß - ƒ I-S] - pØv I-Ωn-‰n-bp-sS a-Xh - n-⁄m-\ ‰w Nm-a-°m-em-bn¬ B‚-Wn sXm-gn-em-fn-I-fm-b _n-Pp-Ip- g-In t]m-sb-∂pw \-„-s∏-´ a-ck-Z - v B-cw-`n-®p. D-ZvL - m-S\ - w (Ip-´n-b-®≥-˛55)sb B-Wv Cu ´≥, A-cp¨ F-∂n-h-¿-°p-w Ip- ß-fp-sS Xp-I Ip-d-bv-°-W-saF-cp-ta-en a-l√ - v ap-kve - nw P-amam-kw 30 h-sc tIm-S-Xn dn-am‚ v tØ-‰n-cp-∂p. a-{¥n ]n sP tPm- ∂pw B‚-Wn tPm-k-^n-t\m-Sv A-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v ]n F- sN-bv-X-Xv. k-^n-s‚ am-Xr-k-tlm-Z-cn ]p- B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. ]-Ww Ip-d®v A-–p¬ k-emw \n¿-hl - n-®p. Cu-cm-‰p-t]-´ tIm-S-Xn A-h- {X-\pw tI-c-fm tIm¨-{K-kv- bv-°m-sX h-∂-t∏mƒ B‚-Wn F-cp-ta-en C-amw Sn F-kv A- [n- B-b-Xn-\m¬ ]-I-cw Np-a-X- (Fw) kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´o- t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏-Sp-Ib - pw –p¬-Ic - nw au-eh - n A-\p-{K-l e-bp-≈ ssh-°w tIm-S-Xn-bm- hv Aw-K-hpw Im-™n-c-∏-≈n ]n-∂o-Sv ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚n{]-`m-jW - w \-SØ - n. I-cn-¶√ - p-aq- Wv {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-X-Xv. k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v s‚ a-[y-ÿX - b - n¬ ]-cn-lc - n-°pgn P-am-AØ - v I-Ωn-‰n {]-knU‚ v lm-Pn ]n Fw A≥-km-cn C-e∏ - p-¶¬ A-[y-£X - h-ln®p. ]n F C¿-jm-Zv, kn bp A–p¬ I-cnw, A-–p¬ \q-dv, A–p¬ I-cnw sh-´n-bm-\n-°¬, apl-ΩZ- v Jm≥ ]p-Xp-∏d - º - n¬, A–p¬ l-ao-Zv dm-hp-Ø¿, sd-Pn sh-´n-bm-\n-°¬, A≥-kmw X-Stج, K-^q¿ I-dp-I∏ - ≈ - n¬, \n-bm-kv ]m-∏m-en¬ kw-km-cn®p. B-Zy Zn-hk - w lm-^n-kv Fw F-kv Fw aq-km \-Pva - n aue-hn sXm-Sp-]p-g {]-`m-jW - w \-SØn. C-∂s - e Cu-cm-‰p-t]-´ sjlo¿ au-eh - n A¬- Jm-kn-an {]`m-jW - w \-bn-®p. C-∂v ]-dh - q¿ \m-k¿ _m-Jh - n au-eh - n-bpw X-I-gn in-h-i-¶-c-]n-≈-bp-sS 102mw P-∑-Zn-\ D-Zv-Lm-S-\-hpw {]-Y-a X-I-gn km-ln-Xy ]p-c-kv-Im\m-sf am-lo≥ _m-Zp-jm au-e- c {]-Jym-]-\-hpw kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k-^v \n¿-h-ln-°p-∂p hnbpw {]-`m-jW - w \-SØ - pw.

kw-Øm-\ k-t½-f-\w

18 G{]n¬ 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

Imw-]-kp-I-fnse kw-LS-\m kzm-X-{´yw; Imw]-kv {^-−v ssk-¡nÄ dm-en \S¯n tIm-´bw: Imw-]-kp-I-fn¬ kwLS-\m kzm-X-{¥yw \n-tj-[n°m-\p-≈ `-c-WIq-S \o-°-߃s°-Xn-tc Imw]-kv {^-≠v hmbv-aq-Sn-s°-´n ssk-°nƒ dm-en \-SØn. tIm´-bw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ssh-Io-´v A©n-\v kn.Fw.F-kv tImf-Pv ]cn-kc-Øp \n-∂v dm-en B-cw-`n®p. Imw]-kv P-\m-[n-]Xyw kwc-£n-°p-I, hn-Zym¿-YnI-sf \ni-–-cm-°m≥ A-\p-h-Zn-°n√ F-∂o π-°m¿-Up-Iƒ sI-´n-bmbn-cp-∂p dmen. Xp-S¿-∂v Km-‘n

kv-Iz-b-dn¬ ]-cn-]m-Sn k-am]n®p. Imw]-kv {^-≠v Pn√m sk{I´-dn kn ]n A-Pv-a¬ k-am]\w Ip-dn-®v kw-km-cn®p. Imw-]kp-I-fn¬ cm-{„o-bw \n-tcm-[n°m-\p-≈ \o-°w P-\m-[n-]-Xyhn-cp-≤hpw au-en-Im-hIm-i ewL-\-hp-am-sW-∂v t_m-[-h¬°-cn-°p-∂-Xn-\m-Wv tIm´-bw G-cn-bm I-Ωn-‰n dm-en kw-L-Sn∏n-®Xv. Pn√m ssh-kv {]knU‚ v _n-em¬ _n≥ k-eow, tIm´-bw G-cn-bm {]-knU‚ v k-hm-Zv, sk-{I´-dn Xu-^o-Jv t\-XrXzw \¬In.

I-bpw sN-bX v- p. d-_d - n-s‚ C-t∏mg-sØ hn-e-bn-Sn-hp aq-ew ]m-´Øn-s\-Sp-ØX - v \-„a - m-sW-∂pw H-∂c - e-£w cq-] tPm-k^ - n-t\mSv \-„w B-hi - y-s∏-´t- ∏mƒ X-cns√-∂v ]-d-™-Xn-\m-Wv tPm-k^n-s\ Ip-Øn-b-sX-∂p {]-Xn t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™ p. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰v sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® A-∏p- A-]-I-Sm-hÿ X-c-Ww sN-bv-X-Xm-bn t]men-kv A-dn-bn-®p. t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-¿ tPm-k-^n-s‚ ho-´nse-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-®p.

N-ß-\m-t»-cn: a-g i-‡n {]m-]n®-tXm-sS \-K-c-Øn-se-ºm-Sp-ap≈ Hm-S-I-fn-se am-en-\y-hpw s]m-´n-s∏m-fn-™ …m-_p-I-fpw \o-°w sN-ø-W-sa-∂ B-h-iy-w i-‡-am-bn. ap≥-Im-e-ß-fn¬ a-g B-cw-`n°p-∂-Xn-\p ap-tº X-s∂ C-h \o-°w sN-bv-Xv \o-scm-gp-°p kp-K-a-am-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ Zn-h-k-ß-fm-bn sshIp-t∂-c-ß-fn¬ s]-øp-∂ a-g aq- H-∂mw \-º-¿ Ãm‚nse Hm-Sew Hm-S-Iƒ \n-d-™v sh-≈w bn¬ Ip-∂p-Iq-Sn-b am-en-\yw

hn-t\m-Z-bm-{X-bv-s¡-¯n-b ImÀ a-dn-ªv \m-ep-t]À-¡v ]-cn-¡v Ip-a-c-Iw: hn-t\m-Z-bm-{X-°m-bn Ip-a-c-I-sØ-Øn-b X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b F-´w-K -kw-LØn-s‚ Im¿ a-dn-™v \m-ept]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hn-se 10.30\v Ipa-c-Iw F-kv F≥ -tIm-f-Pn-\p k-ao-]-Øp h-®m-bn-cp-∂p A-]I-Sw. lu-kv-t_m-´v bm-{X-bv-°p ti-jw Xn-cn-sI \m-´n-te-°p a-Sßp-∂ h-gn hm-l-\-Øn-s‚ Ãnb-dn-Mv dm-Uv H-Sn-™-Xm-Wv A]-I-S Im-c-Ww. ]-cn-t°-‰-h-sc Ip-a-c-Iw I-Ωyq-\n-‰v sl¬-Øv sk‚-dn¬ {]m-Y-an-I Nn-In¬-k \¬-In hn-´-b-®p.

a-®-Sn-bn-se Nq-f-bp-sS {]-hÀ-¯-\w A-\-[n-Ir-Xw: BÀ.Un.H

Ìu-hn \n-¶p Kym-kv tNmÀ-¶p; h³ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn N-ß-\m-t»-cn: ]m-N-Iw sN-øp-∂-Xn-\n-sS Ãu-hn¬ \n-∂p Kym-kv tNm¿-∂v B-fn-°-Øn-sb-¶n-epw h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. hm-g-∏≈n ]p-fn-°-fw tk-hy¿ D-Ω-s‚ ho-´n¬ C-∂-se D-®-bv-°v H-t∂msS-bm-Wv kw-`-hw. kv-‰u-hn¬ \n-∂v A-an-X-am-bn Xo ]p-d-tØ-°p h-∂-Xn-s\- Xp-S¿-∂v A-cn-sI D-≠m-bn-cp-∂ ap-gp-h≥ km-[-\-ßfpw D-S≥-X-s∂ ho-´p-I¿ am-‰n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-·n-i-a-\-tk-\-sb A-dn-bn-°p-I-bpw A-h¿ F-Øn Xo-b-W-°p-I-bm-bn-cp-∂p. -Ãu-hn-s‚ H-cp `m-Kw I-Øn-b-Xv H-gn®m¬ ho-´p-]-I-c-W-߃- \-in-°p-I-tbm B-fp-Iƒ-°p ]-cn-t°m kw-`-hn-®n-´n-√.

ap-« hn-X-c-W -D-Zv-Lm-S-\w Sn-hn-]p-cw: ]-©m-b-Øv, Ip-Spw-_-{io, \-_m¿-Uv, ip-Nn-Xz-an-j≥ F-∂n-h-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ B-cw-`n-® ap-´-t°m-gn hf¿-ج ]-≤-Xn-bn-eq-sS D-¬-∏m-Zn-∏n-® ap-´-I-fp-sS hn-X-c-tWm-ZvLm-S-\w ]-©m-b-Øw-Kw {io-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. aq-tØ-S-Øp-Imhv bp-.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ ap-´-Iƒ ssh-°w a-lm-fl skm-ssk-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-b kn-≤m¿-Y≥, a-Wn, c-Lp-h-c≥ F∂n-h¿-°p ]-©m-b-Øw-Kw {io-Ip-am¿, kn-.Un-.F-kv sN-b¿-t]-gvk¨ kp-a A-\n¬-Ip-am¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂p ssI-am-dn.

A-Sq¿: aq-∂p-t]-cp-sS a-c-WØn-\n-S-bm-°n-b a-Æ-Sn-bn-se Nq-f A-\-[n-Ir-X-am-bn-´m-bn-cp∂p {]-h¿-Øn-®n-cp-∂-sX-∂v ASq¿ B¿.Un.H.bp-sS ]-cn-tim-[\-bn¬ I-s≠-Øn. a-Æ-Sn-bn-se C-„n-I-®q-f-I-fp-sS {]-h¿-Ø\w Xm¬-°m-en-I-am-bn \n-tcm[n-®-Xm-bn A-Sq¿ B¿.Un.H Fw F d-lnw ]-d-™p. Ie-Œ-dp-sS \n¿-tZ-i-sØØp-S¿-∂v A-]-I-S-ÿ-ew kμ¿-in-®-ti-jw am-[y-a -{]-h¿Ø-I-cp-am-bn kw-km-cn-°p-I-

bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-t\z-jW dn-t]m¿-´v D-S≥ I-e-Œ¿-°v ssI-am-dp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Xm-eq-°v k¿-th-b¿ ÿ-ew A-f-∂p- Xn-´-s∏-Sp-Øn I-√-S-bmdn-s‚ Xo-cw ssI-tb-dn-bn-´pt≠m-sb-∂v ]-cn-tim-[n-°pw. Xl-kn¬-Zm¿ kz¿-W-Ω, sl-UvIzm¿-t´-gv-kv U-]yq-´n X-l-kn¬Zm¿ Fw jm-P-lm≥, hn-t√-Pv Hm-^nk¿ A-\o-jv tPm¿-Pv F∂n-h-cpw B¿.Un.Hbv-s°m-∏w D-≠m-bn-cp-∂p.

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j³ ]p-Xn-b {]-Xn-`-I-sf hmÀ-s¯-Sp-¡p-¶p tIm-´-bw: kw-ÿm-\ {In-°-‰nte-°v ]p-Xn-b {]-Xn-`-I-sf Is≠-Øp-∂-Xn-\m-bn tI-c-fm {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ kΩ¿ tIm-®n-Mv Iymw-]v kw-L-Sn∏n-°p-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn A-tkmkn-tb-j≥ Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ A-≠¿-˛19, A≠¿-˛16 hn-`m-K-ß-fn¬ (B¨Ip-´n-Iƒ-°pw s]¨-Ip-´n-Iƒ°pw) {]-tXy-I sk-e-Iv-j≥kv Iymw-]v \-S-Øpw. Xn- c - s ™- S p- ° - s ∏- S p- ∂ - h sc sa-bv A-©p ap-X¬ 20 h-sc tIm-®n-Mv Iymw-]n¬ ku-P-\yam-bn ]-s¶-Sp-∏n-°pw. Cu Iymw]n-se an-I-® {]-Xn-`-Iƒ-°p A-

tX sk‚-dp-I-fn¬ H-cp h¿-jw an-I-® ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-Ibpw ]n-∂o-Sp tI-c-fm {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j-s‚ F-sse-‰v A-°m-Z-an-bn-te-°pw sIm-®nbn-se sk‚¿ Hm-^v F-Iv-ke≥-kn-te-°pw Xn-c-s™-Sp°p-sa-∂v {In-°-‰v A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. 22 ap-X¬ 24 h-sc-bp-≈ Zn-hk-ß-fn¬ {In-°-‰v Xm-c-߃°v Xn-c-s™-Sp-∏v Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-°mw. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 22\p cmhn-se Hº-Xn-\p tIm-´-bw (s\lv-dp tÃ-Un-bw), Im-™n-c-∏-

N-¥-tØm-´n¬ X-≈n-b I-°q-kv am-en-\yw cp tem-Uv-Pn¬ \n-∂m-Wv I-°q- °m¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kv am-en-\yw X-≈n-b-sX-∂v B- kzo-I-cn-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ t£-]-w D-b¿-∂n-´p-≠v. Ip-‰- B-h-iy-s∏-´p.

am-en-\y-§Ä \o-¡-W-sa-¶ B-h-iyw i-à-am-bn

Ip-a-c-Iw F-kv F≥ tIm-f-Pn\p k-ao-]w C-∂-se A-]-I-SØn¬-s∏-´ Im¿

Imw-]-kp-I-fn¬ kw-LS-\m kzm-X-{¥yw \n-tj-[n-°m-\p-≈ \o-°-߃-s°-Xn-tc Imw]-kv {^-≠v tIm´-bw G-cn-bm I-Ωn-‰n- hm-bv-aq-Sn-s°-´n \--SØnb ssk-°nƒ dm-en

X-e-tbm-e-∏-d-ºv: N-¥-tØm´n¬ I-°q-kv am-en-\yw X-≈n-bXm-bn ]-cm-Xn. ]-©m-b-tØm^n-kn-\p ap≥-h-i-Øp-≈ tXm´n¬ \n-∂p Zp¿-K-‘w h-∂-Xns\ -Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv I-°qkv am-en-\yw I-s≠-Øn-b-Xv. am-en-\y \n-t£-]-Øm¬ \in-°p-∂ N-¥-tØm-Sn-\v G-sd `o-j-Wn- D-b¿-Øp-I-bm-Wv I°q-kv am-en-\y-߃. A-Sn-bw, sh-´n-°m-´p-ap-°v `m-K-ß-fn-ep≈-h¿ Ip-fn-bv-°p-∂-Xn-\pw a‰pw B-{i-bn-°p-∂-Xv N-¥tØm-Sn-s\-bm-Wv. am-en-\yw Is≠-Øn-b tXm-Sn-s‚ `m-Kw ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ k-μ¿in-®p. k-ao-] {]-tZ-i-Øp-≈ H-

≈n (K-h. F-®v-F-kv Im-™n-c∏-≈n-˛-Ip-t∂¬), ssh-°w (sk‚ v ta-co-kv F-®v-F-kv h-√Iw), Im-W-°m-cn (sk‚ v Ft{^-av-kv F-®v-F-kv-F-kv am∂m-\w) ]m-em (te-_¿ C-¥y ]-ªn-Iv kv-Iqƒ a-c-ßm-´p-]n≈n) F-∂o sk‚p-I-fn¬ FØn-t®-c-W-sa-∂v-tI-c-f {In-°‰v A-tkm-kn-tb-j≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v tdm-¢n≥ tPm-k-^v, Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v tPm¿-Pv tPmk-^v, sk-{I-´-dn kn-_n tPm-k^v F-∂n-h¿ ]-d-™p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9605009219, 9605003220 F-∂ \º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

tdm-Un-te-s°m-gp-Ip-I-bm-Wv. \-K-c-Øn¬ sk≥-{S¬ P-Mvj≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-[m-\ ]m-X-I-fn¬ Hm-S-°p ap-I-fn-se …m-_p-Iƒ X-I¿-∂v Im¬-\-S°m¿-°p _p-≤-n-ap-´p-Iƒ kr-jvSn-°p-∂-Xp ]-Xn-hm-Wv. a-g s]-bv-X-tXm-sS \-K-c-Ønse an-° Hm-S-I-fpw \n-d-s™mgp-In Zp¿-K-‘-w h-an-°p-I-bmWvv. c-≠mw \-º¿ _-kv Ãm‚n¬ Iq-Sn-°n-S-°p-∂ am-en-\yw Ãm‚n¬ H-gp-Ip-∂-Xpw ]-Xn-hmWv. s]-cp-∂ Ãm‚n-\pw sI.F-

kv.B¿.Sn.kn P-Mv-j-\pw C-Sbn-em-bn \n-c-h-[n Hm-S-I-fn-se …m-_p-I-fpw C-Xn-\-Iw X-I¿∂p-. P-e-P-\y tcm-K-߃ ]-Icm≥ C-S-bp-≈-Xn-\m¬ sIm-XpI-p-Iƒ h-f-cm-Xn-cn-°m≥ {i-≤n°-W-sa-∂ B-tcm-Ky-h-Ip-∏p I-gn-™ Zn-h-kw s]m-Xp-P-\-ßsf A-d-n-bn-®n-cp-∂p. a-g Iq-SpX¬ i-‡n {]m-]n-°p-∂-Xn-\p ap-tº am-en-\y {]-iv-\-Øn-\p ]cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂ B-hiyw D¿-∂n-´p-≠v.

]cm-{I-aw Im«nb h-fÀ-¯p-\m-b-sb A-án-i-a-\-tk-\ Ip-Sp-¡n tIm-´-bw: tdm-U-cn-In¬ \n¿Øn-bn-´ Hm-t´m-dn-£-bn¬ I-bdn ]-cm-{I-aw \-S-Øn-b h-f¿Øp \m-b-sb A-·n i-a-\ tk\-sb-Øn Ip-Sp-°n. C-∂-se D®-bv-°v 12.25\v tIm-´-bw am-Wn°p-∂-Øm-Wv c-k-I-c-am-b kw`-hw \-S-∂-Xv. tdm-U-cn-In¬ Hmt´m \n¿-Øn-b-ti-jw a-S-ßn-b D-S-a F-_n Xn-cn-®-sØn-b-t∏mgm-Wv Hm-t´m-bp-sS ]n≥-ko-‰n¬ em-_¿-tUm¿ C-\-Øn¬-s∏-´ \m-b-sb I-≠-Xv. \m-b-sb Hm-Sn®p-hn-Sm≥ ]-c-am-h-[n {i-an-®n´pw Ip-c-®p-sIm-≠v No-dn-b-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Hm-t´m -ss{U-h¿ \m-´p-Im-cp-sS k-lm-bw-tX-Sn. F-√m-h-cpw tN¿-∂v hn-c-´n-tbmSn-°m≥ ap-Xn¿-∂n-´pw Hm-t´mbn¬ X-s∂ \n-e-bp-d-∏n-®p. A-ca-Wn-°q-dn-te-sd -t\-cw I-gn™n-´pw \m-b Hm-t´m-bn¬ \n-∂v C-d-ßm≥ X-øm-dm-hm-™-tXmsS \m-´p-Im¿ A-·n-i-a-\-tk-\-

A·n-i-a-\tk\ ]nSn-IqSnb \mb sb A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-´-b-Øp \n-∂p A-·n-i-a-\tk-\ F-Øn I-gp-Øn¬ Ip-cp°n-´m-Wv \m-b-sb Ip-Sp-°n-bXv. ]n-∂o-Sv A-·n-i-a-\-tk-\ as‰m-cp-hm-l-\-Øn¬ I-b-‰n-b \m-b-sb tIm-Sn-a-X-bn-se ar-Kmip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®p. A-©ph-b- n¬-Xm-sg {]m-b-ap-≈ \mb-sb N-ß-e-bn¬ _-‘n-®v Bip-]-{Xn-bn-em-°n. 30000 cq-]tbm-fw hn-e-h-cp-∂ \m-b-bp-sS D-S-a-ÿ-s\ tX-Sp-I-bm-Wv arKm-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿.


{]mtZ-inIw ]pd-t¼m¡v `q-an-bn-se Ip-Sn-en \n-¶v ]-¯-c-am-ä-¯n-sâ hn-P-b¯nf¡w

18 G-{]n¬ 2014 sh≈n

KOttayam/alp

]cn-]mSn  Im-bw-Ipfw {io-Irjv-W

B-{i-aw: kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-In¬-km Iymw-]v˛ cm-hn-se 10.00  a-Æ-t©-cn c-ivan Hm-Unt‰m-dnbw: kv-Iqƒ Hm-^v Jp¿B≥ a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Jp¿-B≥ ]T-\ ¢mkv˛ sshIo´v 7.00

Adnbn-¸pIÄ

kvamÀ«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww Xp-d-hq¿:- k-a-{K- B-tcm-KyC≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn- {]-Im-cw]-´-W-°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-se- A-£-b- tI-{μß-fn¬- c-P-n-kv-‰-¿- sN-bv-X-h¿°p-≈- t^m-t´m- F-Sp-∏pw- Im¿Uv hn-X-c-W-hpw- 17, 18,19 XnøXn-I-fn¬- ]-´-W-°m-Sv tªm-°v I-e-hq¿ en-‰n¬ ^v-f-h¿ tZ-hm-e-b-Øn¬ \-S-∂ "a-X-ssa{Xn Zo-]-°mgv-N' h-f-h-\m-Sv ]p-Ø≥]-©m-b-Øv lmƒ-, A-‘-Im-c- Im-hv tZ-ho-t£{Xw {]-knU‚ v sI kp-`-K≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p \-gn- _n-._n-.Fw.- kv-Iqƒ- F∂n-hn-S-ß-fn¬- cm-hn-se- 10 apX¬- ssh-Io´v A-©p-h-sc- \-S°pw. c-Pn-kv-‰¿- sN-bv-X- …n-∏pam-bn- Kp-W-t`m-Iv-Xm-°ƒ- FØ-Ww.

kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-InÂ-km Iymw]v Im-bw-Ipfw: {]-Ir-Xn Po-h-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-In¬-km Iymw-]v C-∂v cm-hn-se 10\v {ioIrjv-W B-{i-a-Øn-¬ \-S-°psa-∂v sk-{I´-dn tUm. cm-tP{μ≥ \m-b¿ A-dn-bn-®p.

kabw ]p-\-{I-ao-I-cn¡Ww B-e-∏p-g: F-d-Wm-Ip-fw ˛-sIm√w sa-ap-hn-s‚ bm-{Xm k-a-bw Hm-^nkv k-a-b-Øn-\v A-\ptbm-Py-am-bn ]p-\{I-ao-I-cn°W-sa-∂v tIm-kv-‰¬ ]m-k-t©gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-hiy-s∏-´p.---- F≥ ]-Zva - I - p-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. cmtP-jv, A-–p emw, kp-tc-{μ≥, c-ta-i≥, inh-{]-km-Zv [-t\-jv kw-km-cn-®p.----

sNkv tIm-¨nMv ¢m-kv tN¿-Ø-e: Xm-eq-°v sN-kv A-

tkm-kn-tb-j-≥ Sq¿-Wsa‚ v Ifn-°m¿-°v th-≠n sN-kv tIm®nMv ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. 20\v cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ sshIo´v \m-ev h-sc tN¿-Ø-e t_mbv-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqfn-\v ap-∂n-ep-≈ {_n-ey≥-kv tImf-Pn¬ H-cp-°p-∂ ¢m-kv tIm-®v tPym-Xn-em¬ \-bn-°pw. t^m¨: 9497378672.

tN¿-Ø-e: F.-F-kv. I-\m¬ Xo-c-sØ ]p-dw-t]m-°v `q-an-bnse Ip-Sn-en¬ \n-∂pw ]-Ø-c-am‰-Øn-s‚ hn-P-bw. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 19 mw hm¿-Uv ]-\-º-S \n-I¿-Øn¬ t_m-kv-˛- N-{μ-a-Xn Z-º-Xn-am-cpsS a-I-\pw tN¿-Ø-e {io-\m-cmb-W sa-tΩm-dn-b¬ l-b¿ sk°≥Udn kv-Iq-fn-se ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b In-c¨ t_m-kv B-Wv F-√m hn-j-b-ßfn-epw F π-kv t\-Sn an-I-® hn-Pbw ssI-h-cn-®-Xv. Po-hn-X kml-N-cy-ß-sf sh-√p-hn-fn-®m-Wv A-cp¨ \mSns‚ Xn-f-°-am-bXv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ tdm-Uv ]Wn sN-bv-Xm-Wv Ip-Spw-_w ]pe¿-Øn-bn-cp-∂-Xv.

bXv. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` {]-Xn]-£-t\-Xm-hv kn B¿ kp-tcjv A-cp-Wn-s‚ ho-´n-se-Øn A\p-tam-Zn-°p-I-bpw Im-jv Ahm¿-Uv \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. k-tlm-Z-c≥ A-cp¨ t_m-kv tN¿-Ø-e F-kv-.F≥. tIm-f-Pv _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-bm-Wv.--

anI¨ hnPbw Inc¨ t_mkv kz-¥-am-bn ho-Sp-t]m-ep-an√m-Ø-Xn-\m¬ F-.F-kv. I\m¬ Xo-c-sØ ]p-dw-t]m-°v `qan-bn¬ ]-e-I X-d-® ho-´n-en-cp∂m-Wv Syq-j≥ t]m-ep-an-√m-sX Inc¨ hnP-bw I-c-ÿ-am-°n-

tN¿-Ø-e: F-kv-.F-kv-.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ I-S-tem-c taJ-e-bn-se kv-Iq-fn-\v an-I-® hnP-bw. A¿-Øp-¶¬ sk‚ v {^m≥-ko-kv A-kn-kn l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iq-fm-Wv Cu t\´w ssI-h-cn-®-Xv. ]-co-£ F-gpXn-b 385 t]-cn¬ 363 t]-cpw hnP-bn-°p-I-bpw G-gv t]¿-°v Fπ-kv e-`n-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

3

Ip¯n-s¡m-e-s¸-Sp-¯nb kw`hw; {]Xn Ad-Ìn l-cn-∏mSv: Kr-l-\m-Y-s\ IpØn-s°m-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`-hØn-se {]-Xn Nn-tßm-en ap-°ph-t»-cn¬ A-ºn-fn F-∂p hn-fn°p-∂ A-P-b-N-{μ≥ (23) Imbw-Ip-fw kn.sF. cm-P-∏≥ dmhp-Ø¿ A-d-Ãv sN-bv-Xp. Cbmƒ sIm-e-]m-X-I-Øn-\v D-]tbm-Kn-® I-Øn-bpw t]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp. Nn-tßm-en s\-Snb-Øp ]p-Ø≥-ho-´n¬ hn-{I-a≥ (53) s\-bm-Wv A-ºn-fn-bpw ]nXm-hpw tN¿-∂v Ip-Øn-s°m-es∏-Sp-Øn-b-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]cn-t°-‰ hn-{I-a-s‚ a-I≥ P-bs\(24) B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. a-cW-s∏-´ hn-{I-a-\n¬ \n-∂pw {]Xn-bp-sS ]n-Xm-hv I-Sw hm-ßn-b \q-dp cq-]-sb sNm-√n-bp-≈ X¿°-am-Wv A-Sn-]n-Sn-bn-epw sIme-]m-X-I-Øn-epw I-em-in-®-Xv.------

I-\-¯ a-g-bpw Np-g-en-¡m-äpw: tXm-«-¸-Ån-bn ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p A-º-e-∏p-g: th-\¬ -a-g I\Ø-tXm-sS tXm-´-∏-≈n-bn¬ hoSp-Iƒ X-I¿-∂p. 12 a-Wn-°q-tdmfw \o-≠p\n-∂ I-\-Ø a-g-bnepw Np-g-en-°m-‰nepw a-c-߃ HSn-™v ho-Wv ssh-Zyp-X _-‘w \n-e-®p. sIm-øm≥-]m-I-am-b Irjn sh-≈-Øn¬ ap-ßn. \-¶q--c-an´n-cp-∂ h-≈w X-I¿-∂p. I-S¬-I-b-‰w Xp-S-cp-∂- Xo-c{]-tZ-i-Øv P-\-Po-hn-Xw Zp- lambn. I-S¬-sh-≈-hpw a-W-epw ho-SpIfn-te-°v A-Sn-®p-I-bdn. sXm-gp-Øv X-I¿-∂p ho-Wv ]-ip°ƒ-°v ]-cn-t°-‰p. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv 10, 11,

12, 13 hm¿-Up-I-fn-em-Wv Np-g-en°m-‰v \m-iw hn-X-®-Xv. \nch-[n ho-Sp-I-fp-sS ta¬-°q-c-Iƒ XI¿∂p. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv 10mw hm¿-Un¬ am-tØ-cn _n-Pp, \m-ep-Nn-d im-¥-∏≥, hn-izw-`c≥, 11mw hm¿-Un¬ im-kv-X-awK-ew In-g-°-Xn-¬ cm-tP-{μ≥, ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ tPm¨-k≥, im-kv-X-aw-K-ew l-cn-l-c≥, ]\-®n-d N-{μ≥, ssX-∏-d-ºv {]-k∂≥, _-≠v-Nn-d ap-Øp-t°m-b, Nm-f-bn¬ Xp-f-kn-Zm-kv, Ip-‰°m-´v-Nn-d kp-io-e N-{μ-∏≥, \mep-Nn-d im-¥-∏≥, Ip-t∂¬ Zo]v-Xn F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-s‚

ta¬-°q-c-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. l-cn-l-c-s‚ ho-´nse sXm-gpØv X-I¿-∂v ho-Wm-Wv c-≠v ]ip-°-ƒ°v ]-cn-t°-‰Xv. tPm¨k-Wn-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p≈ tKm-Uu¨ X-I¿-∂p ho-Wv H-∂-c e-£w cq-]-bp-sS km-[-\߃ \-in-®p. I-gn-™ cm-{Xn F-t´m-sS-bp-≠m-b a-g-bpw Np-gen-Im-‰pw ]p-e¿-s®-tbmsSbmWv A-S-ßn-b-Xv. {]-tZ-i-sØ Iq-‰≥ a-c-ß-fpsS Nn-√-Iƒ H-Sn-™pho-Wv ssh-Zyp-Xn _-‘w \n-e-®p. I-cIr-jn Im-‰n¬ \n-ew-s]m-Øn. tXm-´-∏-≈n lm¿-_-dn-\v k-ao-

]w \-¶q-c-an-´n-cp-∂ k-Xy-Zo-]w h-≈w Im-‰n¬ I-√nen-Sn-®v X-I¿∂p. h-≈-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ he H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. I-gn-™ c-≠v Zn-hk - a - m-bn D≠m-b I-Se - m-{I-aW - Ø - n¬ \m-i\-„w hn-X-®-Xn-\v sXm-´v ]n-∂mse-bm-Wv I-S¬-Ib - ‰ - w Xp-Sc - p-∂Xv. I-cb - n-te-°v a-Æp-am-bn C-c® - pI-b-dp-∂ sh-≈w P-\-Po-hn-Xw Zpcn-X-Øn-em-°nbn-cn-°p-I-bmWv. A-Sn-Ø-d \n-c-∏p-h-sc a-Æv \n-d-™\ne-bn-emWv. ho-Sn-\p≈n¬ sh-≈w I-b-dn-b-tXm-sS B-lm-cw-]m-Iw sN-øm≥ t]m- ]pd-°m-Sv Hm‰-∏-\ ]p-Ø≥-Nn-d-bn¬ ap-lΩ-Zv Ip-™n-s‚ ho-Sns‚ ta¬°qc i-‡am-b epw ]-‰m-Ø A-hÿ - b - n-emWv. Im-‰nepw a-g-bnepw X-I¿-∂ \n-e-bn¬

km-ln-Xy kw-K-a-hpw ]p-c-kv-Im-c Zm-\-hpw

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tamÀ-¨-dn ZpÀ-K-Ô ]q-cn-Xw A-º-e-∏p-g: h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿®-dn Zp¿-K-‘ ]q-cn-Xw. tam¿-®-dn-°v ap-∂n¬ Nm-°nepw _-°-‰n-ep-am-bn C-cn-°p-∂ am-en-\y-hpw H-cm-gv-N ]-g-°-hp-ap≈ A-⁄m-X ar-X-tZ-l-hp-amWv {]-tZ-iØv Zp¿-K-‘w ]-cpØp∂Xv. tam¿-®-dn-bn-se- Xs∂ Po-h-\-°m-cp-sS A-\m-ÿaq-ew t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-s\-Øp∂ k¿-P-\-S-°w aq-°p-s]m-ØmsX \n¬-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-

ÿ-bm-Wv. sh-≈-Øn¬ ho-Wv a-cn-® A-⁄m-X ar-X-tZ-lw A©v Zn-h-k-am-bn {^o-k-dn-em-Wv.

]-cn-io-e-\ Iym-w]v tN¿-Øe - : F-kv.- F¬. ]p-cw Iem-km-K-dn-s‚-bpw bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ 20\v I-emkm-K¿ {Ku-≠n¬ Ip-´n-Iƒ-°mbn thm-fn-t_mƒ ]-cn-io-e-\ Iym-w]v H-cp-°pw. I-e-hq¿ tKm- h≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-°v ]n-\m-Yv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. ap-∂n¬ H-cm-gv-N-bm-bn \o-°w-sN-øm-Ø am-en\yw

I-S -`n-¯n D-S³ \nÀan-¡-Ww: Pn kp-[m-I-c³ Fw.--FÂ.--F. A-º-e-∏p-g: A-º-e-∏p-g \ntbm-P-I a-fi-e-Øn¬ I-S¬ t£m-`w cq-£-am-b ÿe-ßfn¬ A-Sn-b-¥c-am-bn I-S¬-`nØn \n¿-an-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ Fkv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£- X-øm-dm-hW-sa-∂v Pn kp-[m-Ibn¬ F π-kv e-`n® awK-ew c≥ Fw.F¬.F. B-hi - y-s∏-´p.--l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn]p-d-°m-Sv {Km-a∏©m-b-Ønse A¬-^n-b. sh´p-]-dse A-©m-epw Im-hv -ap-X¬ ]-gºn¬ A-jv-d-^n-s‚bpw \n-kbp-sSbpw a-I-fmWv

b-ßm-Sn {]-tZ-iw h-sc-bpw Aº-e-∏p-g sX-°p ]-©m-b-Ønse tIm-a-\ ]-Sn-™m-dp `m-KØpw A-º-e-∏p-g h-S-°p ]-©mb-Øn-se 15, 16 hm¿-Up-I-fn-epw I-S¬ t£m-`w cq£-am-Wv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ h≥ \m-i-\-„ß-fm-Wp-≠m-bXv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ I-S¬-`n-

Øn \n¿-an-°p-sa-∂v I-gn-™ HtŒm-_-dn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ D-d-∏p \¬-In-sb-¶n-epw H-cp {]-h¿-Ø\-hpw B-cw-`n-®n-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. 282 ao-‰¿ I-S¬ `n-Øn \n¿-an°m≥ A-\p-a-Xn e-`n-®n-´pw sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n I-√n-S¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-

`n-®n-´n-s√-∂pw A-t±-lw Nq-≠n°m-´n.--C-Xp-kw-_-‘n-®v P-e-tk-N\ a-{¥n-°pw Im-‰n-epw a-g-bn-epw ho-Sp-X-I¿-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥nc k-lm-bw \¬-I-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v Pn-√m-I-e-Œ¿-°pw IØp \¬-In-sb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.--

B-e-∏p-g: B-e-∏n B¿-Sv-kv B‚ v I-ayq-Wn-t°-j≥-kn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ km-ln-Xy kw-K-ahpw ]p-c-kv-Im-c Zm-\-hpw ]p-kvX-I N¿-®-bpw 26\v \-S-°pw.--Fkv.F≥.Un.]n. {]m¿-∞\m-e-b-Øn¬ D-®-I-gn-™v c-≠n\v \-S-°p-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ h-bem¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-°pw. I-cp-am-Sn _me-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.--- hn-hn-[ km-ln-Xy-Im-c∑m¿ N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. 4.---30\v tN-cp-∂ km-kw-kv-Imcn-I k-tΩ-f-\w sI kn th-WptKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C Jm-en-Zv A-[y-£X h-ln°pw. tUm. ]-≈n-∏p-dw ap-c-fnbpw ]q-®m-°¬ jm-lp-epw apJy {]-`m-j-W-߃ \-S-Øpw.- NS-ßn¬ kn-\n-am-Xm-cw dn-bm-kns\ B-Z-cn-°p-w. B-e-∏n B¿-Svkv B‚ v I-ayq-Wn-t°-j≥-kv B¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Y-a ssh⁄m-\n-I {]-Xn-`m ]p-c-kv-Imcw -{]-^. sI F tkm-f-a-\pw km-aq-ly {]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-cw _n kp-Pm-X-\pw \¬-Ipw.---

Npcp¡¯nÂ

Aw-t_-Zv-I-À P-b-´n Zn-\w {Z-mhn-U -Zn-\-am-bn B-N-cn-¨p

B-e-∏p-g: {Zm-hn-U kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-b-¥n Zn-\w {Z-mhnU-Zn-\-am-bn B-N-cn-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v 12\v tXm-´-∏≈nbn¬ \n-∂m-cw-`n-® hm-l-\ {]-N-mc-W Pm-Y {Zm-hn-U B-hm-k tI-{μ-ß-fn-eq-sS k-©-cn-®v 14\v A-cq-cn¬ s]m-Xpk-tΩ-f-\-tØm-sS k-am-]n-®p. h---- -cpw-Im-e-Øv F√mhcpw tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-sd A-\p-kv-a-cn-°m≥ X-øm-dp-hpsa-∂v Un.-- F - - k v .- F - - k v . t\-Xm-°ƒ {]-Xym-in-®p.---- hm-l-\ Pm-Y kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ssI-\-I-cn N-{μ taml≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ sI in-h-cm-a≥ A-[y-£-X h-ln-®p.---- kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ap-cfo-[-c≥ -sIm-t©-cn-√w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.---- tkm-a≥ N¥n-cq¿, Fw Fw \n-jp cm-a-¶-cn, A-Uz. A-cp¨ Zm-kv, AUz. {]-im-¥v `ow, ssh-°w D-Æn X-®-\n-√w, Zn-hm-I-c≥ N¥n-cq¿ kw-km-cn-®p.---B-e-∏p-g: tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-b-¥n Zn-\w ]´n-I-Pm-Xn-˛ h¿-K kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-cp-hm-‰-bn¬ B-N-cn-®p. sI.-- ] - n.-- F - w.-- F - - k v kwÿm-\ sk-{I-´-dn hn kn in-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.---- X-¶∏≥ A-[y-£-X h-ln®p. sI cm-P-∏≥, `m-kn, hm-kp-tZh≥, kn tim-`, sI a-[p, kp-[o¿, jm-Pn, X-¶-a-Wn kw-kmcn-®p.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn em-_p-I-fp-sS-bpw iuNym-e-b-¯n-sâbpw hm-Xn-ep-IÄ \-in-¨p awK-ew l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se Ban\. ]p-Ø≥ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am-s‚bpw d-jo-Z-bp-sSbpw a-IfmWv

A-º-e-∏p-g: h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ em-_p-I-fp-sS-bpw _m-Øv dq-apI-fp-sS-bpw hm-Xn-ep-Iƒ \-in-®Xv kp-£n-X-Xz-sØ _m-[n-°p∂Xmbn B-t£]w. sP tªm-°n-se c-≠mw \n-ebn¬ sX-t° A-‰-Øm-Wv em_v. ssa-t{Im-_-tbm-f-Pn em-_v, ssk-t°m-f-Pn em-_v, _-tbmsI-an-kv-{Sn em-_v, ]-tØm-f-Pn F-∂o \m-ev em-_p-I-fm-Wv em-

_v Iu-≠-dn-\v C-cp-h-i-Øp-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.---em-_p-Ifp-sS h-S-t° A-‰-sØ-bpw sX°p-h-i-sØ-bpw A-ep-an-\n-bw ^m-{_n-t°-j≥ hm-Xn-ep-Iƒ A-S¿-∂p-ho-Wn-´pw sI-´n-S hn-`mKw D-tZym-K-ÿ-s‚ `m-K-Øp-\n∂v \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-s√-∂v Poh-\-°m¿ ]-d-bp-∂p. {]-th-i-\w \n-tcm-[n-°-s∏-´ em-_p-I-fp-sS k-ao-]-Øp-Iq-Sn Bƒ-k-©m-c-ap-≈-Xv h-\n-Xm

Po-h-\-°m¿-°v _p-≤n-ap-´v krjv-Sn-°p-I-bp-am-Wv. I-gn-™ Znh-kw a-Zy-]n-®v e-°p-sI-´ H-cmƒ em-_n-\v k-ao-]-Øp-In-S-∂ncp-s∂-¶n-epw t]m-en-kv F-Øn \o-°w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. em-_n-s‚ hm-Xn¬ Xp-d-∂pIn-S-°p-∂-Xn-\m¬ sh-fn-bn¬ \n-∂v B-sc-¶n-epw A-Xn-{I-an®p-I-b-dn ]-cn-tim-[-\m-^-eØn¬ Ir{Xnaw Im-Wn-°p-tamsb-∂ `o-Xn-bpw Po-h-\-°m-sc

A-e-´p-∂p-≠v. sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn H-∂v, 10 hm¿-UpI-fn-se I-°q-kn-s‚-bpw Ip-fnap-dn-bp-sS-bpw hm-Xn-ep-Iƒ XI¿-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. C-Xp-aq-ew tcm-Kn-I-fpw Iq-´ncn-∏p-Im-cpw ]-Ww \¬-In sh-fnbn¬ {]m-Y-an-I Bhiy-߃ \n-d-th-t‰≠ A-h-ÿ-bn-emWv. ]-cm-Xn D-b-cp-tºmƒ s]mfn-™ hm-Xn-ep-Iƒ B-Wn-b-Sn∏n-®p D-d-∏n-®-Xn-\v ti-jw sXm-

gn-em-fn-I-sf- h-®v ]-Wn-bn-®-Xns‚ t]-cn¬ sI-´n-S hn-`m-Kw DtZym-K-ÿ≥ ]-Ww F-gp-Xn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂pw B-t£-]ap-≠v.-- tcm-Kn-I-fp-sS _p-≤n-ap-´v ]-cn-l-cn-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡ambn.

h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ em-_p-I-fp-sS X-I¿-∂ hm-XnepIfn-sem∂v

Fkv.F-kv.F¬.kn ]-co-£-bn¬ F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv e-`n-®h¿: Be∏p-g Sn.Un. F-®v.F-kv.F-kn-se ap-lΩ-Zv B-jn°v, am∂m¿ F≥.F-kv.Pn.F-®v.F-kn-se ]n F in-in-c, H ]n {]-im¥v, sI F-kv C-Pmkv, Zn-eo-]v Ir-jvW≥, tcm-ln-Xv Fw B¿, sI bp {io-°p´≥, B-tcm-a¬ F-kv ]-Wn°¿, j-_v-\m j-co^v, Pn≥-kn tPm-k^v, kp-_n kq-k≥ At_, {ip-Xn kp-tcjv am∂m¿ F≥.Fkv.Pn.F®v.F-knse kuan-bm tkm-a\mYv ssX-°m-´p-ticn Fkv.Fw.F-kv.sP. ssl-kv-Iq-fn-se km-{μ tPm¿Pv, Sn F-kv A¿®-\, cm[n- aÆt©-cn K-h. ssl-kv-Iq-fn-se {io-e-£van, bap-\ c-ho{μ≥, {]n-b-Z¿-in\n, Ir-jv-W-{]n-b Fkv I D-Æn-Ir-jvW≥. Ip´-tº-cq¿ F-kv.sI.hn.F-®v.F-kn-se Fw F-kv tZ-ho-Ir-jvW≥, ]pd°m-Sv F-kv.F≥.Fw.F-®v.F-kn-se F-kv ]m¿-hXn, kpho-\ kp-Z¿-i\≥

Xp-d-hq¿- Sn-.Un-. ssl-kvIq-fn-se- A\iz-c, A-\n-X, B¿-j `m-cXn, a-RvPp, dp-Iv-km-\, jn^m-\ ^m-Øn-a, {io-e-£van, {ipXn-tamƒ

Xp-d-hq¿- Sn-Un- ssl-kvIq-fn-se- ssh-jvW-hv, kp-tPm-bv. ]-≈n-tØm-Sv sk-‚ v sk-_m-kv‰y-≥kv ssl-kvIqfn-se-- F-bv©¬-Zo-]vXn, tPm-tamƒ, t{X-ky--s_--_nbm-\--


{]mtZ-inIw ]pd-t¼m¡v `q-an-bn-se Ip-Sn-en \n-¶v ]-¯-c-am-ä-¯n-sâ hn-P-b¯nf¡w

18 G-{]n¬ 2014 sh≈n

KOttayam/alp

]cn-]mSn  Im-bw-Ipfw {io-Irjv-W

B-{i-aw: kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-In¬-km Iymw-]v˛ cm-hn-se 10.00  a-Æ-t©-cn c-ivan Hm-Unt‰m-dnbw: kv-Iqƒ Hm-^v Jp¿B≥ a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Jp¿-B≥ ]T-\ ¢mkv˛ sshIo´v 7.00

Adnbn-¸pIÄ

kvamÀ«v ImÀ-Uv hn-X-c-Ww Xp-d-hq¿:- k-a-{K- B-tcm-KyC≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn- {]-Im-cw]-´-W-°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-se- A-£-b- tI-{μß-fn¬- c-P-n-kv-‰-¿- sN-bv-X-h¿°p-≈- t^m-t´m- F-Sp-∏pw- Im¿Uv hn-X-c-W-hpw- 17, 18,19 XnøXn-I-fn¬- ]-´-W-°m-Sv tªm-°v I-e-hq¿ en-‰n¬ ^v-f-h¿ tZ-hm-e-b-Øn¬ \-S-∂ "a-X-ssa{Xn Zo-]-°mgv-N' h-f-h-\m-Sv ]p-Ø≥]-©m-b-Øv lmƒ-, A-‘-Im-c- Im-hv tZ-ho-t£{Xw {]-knU‚ v sI kp-`-K≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p \-gn- _n-._n-.Fw.- kv-Iqƒ- F∂n-hn-S-ß-fn¬- cm-hn-se- 10 apX¬- ssh-Io´v A-©p-h-sc- \-S°pw. c-Pn-kv-‰¿- sN-bv-X- …n-∏pam-bn- Kp-W-t`m-Iv-Xm-°ƒ- FØ-Ww.

kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-InÂ-km Iymw]v Im-bw-Ipfw: {]-Ir-Xn Po-h-\ k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ kuP-\y {]-Ir-Xn Nn-In¬-km Iymw-]v C-∂v cm-hn-se 10\v {ioIrjv-W B-{i-a-Øn-¬ \-S-°psa-∂v sk-{I´-dn tUm. cm-tP{μ≥ \m-b¿ A-dn-bn-®p.

kabw ]p-\-{I-ao-I-cn¡Ww B-e-∏p-g: F-d-Wm-Ip-fw ˛-sIm√w sa-ap-hn-s‚ bm-{Xm k-a-bw Hm-^nkv k-a-b-Øn-\v A-\ptbm-Py-am-bn ]p-\{I-ao-I-cn°W-sa-∂v tIm-kv-‰¬ ]m-k-t©gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-hiy-s∏-´p.---- F≥ ]-Zva - I - p-am¿ A-[y£-X h-ln-®p. cmtP-jv, A-–p emw, kp-tc-{μ≥, c-ta-i≥, inh-{]-km-Zv [-t\-jv kw-km-cn-®p.----

sNkv tIm-¨nMv ¢m-kv tN¿-Ø-e: Xm-eq-°v sN-kv A-

tkm-kn-tb-j-≥ Sq¿-Wsa‚ v Ifn-°m¿-°v th-≠n sN-kv tIm®nMv ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. 20\v cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ sshIo´v \m-ev h-sc tN¿-Ø-e t_mbv-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqfn-\v ap-∂n-ep-≈ {_n-ey≥-kv tImf-Pn¬ H-cp-°p-∂ ¢m-kv tIm-®v tPym-Xn-em¬ \-bn-°pw. t^m¨: 9497378672.

tN¿-Ø-e: F.-F-kv. I-\m¬ Xo-c-sØ ]p-dw-t]m-°v `q-an-bnse Ip-Sn-en¬ \n-∂pw ]-Ø-c-am‰-Øn-s‚ hn-P-bw. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 19 mw hm¿-Uv ]-\-º-S \n-I¿-Øn¬ t_m-kv-˛- N-{μ-a-Xn Z-º-Xn-am-cpsS a-I-\pw tN¿-Ø-e {io-\m-cmb-W sa-tΩm-dn-b¬ l-b¿ sk°≥Udn kv-Iq-fn-se ]-Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bp-am-b In-c¨ t_m-kv B-Wv F-√m hn-j-b-ßfn-epw F π-kv t\-Sn an-I-® hn-Pbw ssI-h-cn-®-Xv. Po-hn-X kml-N-cy-ß-sf sh-√p-hn-fn-®m-Wv A-cp¨ \mSns‚ Xn-f-°-am-bXv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ tdm-Uv ]Wn sN-bv-Xm-Wv Ip-Spw-_w ]pe¿-Øn-bn-cp-∂-Xv.

bXv. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` {]-Xn]-£-t\-Xm-hv kn B¿ kp-tcjv A-cp-Wn-s‚ ho-´n-se-Øn A\p-tam-Zn-°p-I-bpw Im-jv Ahm¿-Uv \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. k-tlm-Z-c≥ A-cp¨ t_m-kv tN¿-Ø-e F-kv-.F≥. tIm-f-Pv _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-bm-Wv.--

anI¨ hnPbw Inc¨ t_mkv kz-¥-am-bn ho-Sp-t]m-ep-an√m-Ø-Xn-\m¬ F-.F-kv. I\m¬ Xo-c-sØ ]p-dw-t]m-°v `qan-bn¬ ]-e-I X-d-® ho-´n-en-cp∂m-Wv Syq-j≥ t]m-ep-an-√m-sX Inc¨ hnP-bw I-c-ÿ-am-°n-

tN¿-Ø-e: F-kv-.F-kv-.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ I-S-tem-c taJ-e-bn-se kv-Iq-fn-\v an-I-® hnP-bw. A¿-Øp-¶¬ sk‚ v {^m≥-ko-kv A-kn-kn l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iq-fm-Wv Cu t\´w ssI-h-cn-®-Xv. ]-co-£ F-gpXn-b 385 t]-cn¬ 363 t]-cpw hnP-bn-°p-I-bpw G-gv t]¿-°v Fπ-kv e-`n-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

3

"Ip-«-\m-Sv ]m-t¡-Pv: hn-I-k-\ G-P³-kn-sb G¸n-¡-Ww' a-s¶m-ºv: Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pns‚ ]-≤-Xn \-S-Øn-∏v Np-a-X-e I-e-Œ¿ A-[y-£-\m-b Ip-´-\mSv hn-I-k-\ G-P≥-kn-sb G-¬∏n°-W-sa-∂v Aw-K-߃ hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. ]-≤-Xn \-S-Øn-∏n-s‚ ]-cm-P-b-Im-c-Ww h-Ip-∏p-I-fpsS G-tIm-]-\-an-√mbv-a-bm-Wv. ]-≤-XnbpsS Np-a-X-e Ir-jn h-Ip-∏n-¬ \n-∂v am‰n hn-I-k-\ G-P≥-kn-sb G¬-∏n-°-W-sa∂v ssh-kv sN-b¿-am≥ sh-fn-b\m-Sv am-Ø-®≥, k-an-Xn-bw-Kw ]n sI cm-P-∏≥ F-∂n-h¿ B-hiy-s∏-´p. ]-≤-Xn-bp-sS 80 i-Xam-\w {]-hr-Øn-I-fpw P-e-tk-N\ h-Ip-∏m-Wv C-t∏mƒ ssI-Imcyw sN-øp-∂-sX-∂pw 20 i-X-am\w am-{X-am-Wv Ir-jn-h-Ip-∏ns‚ ta¬-t\m-´-ap-≈-sX-∂pw Ch¿ ]-d-™p.

I-\-¯ a-g-bpw Np-g-en-¡m-äpw: tXm-«-¸-Ån-bn ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p A-º-e-∏p-g: th-\¬ -a-g I\Ø-tXm-sS tXm-´-∏-≈n-bn¬ hoSp-Iƒ X-I¿-∂p. 12 a-Wn-°q-tdmfw \o-≠p\n-∂ I-\-Ø a-g-bnepw Np-g-en-°m-‰nepw a-c-߃ HSn-™v ho-Wv ssh-Zyp-X _-‘w \n-e-®p. sIm-øm≥-]m-I-am-b Irjn sh-≈-Øn¬ ap-ßn. \-¶q--c-an´n-cp-∂ h-≈w X-I¿-∂p. I-S¬-I-b-‰w Xp-S-cp-∂- Xo-c{]-tZ-i-Øv P-\-Po-hn-Xw Zp- lambn. I-S¬-sh-≈-hpw a-W-epw ho-SpIfn-te-°v A-Sn-®p-I-bdn. sXm-gp-Øv X-I¿-∂p ho-Wv ]-ip°ƒ-°v ]-cn-t°-‰p. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv 10, 11,

12, 13 hm¿-Up-I-fn-em-Wv Np-g-en°m-‰v \m-iw hn-X-®-Xv. \nch-[n ho-Sp-I-fp-sS ta¬-°q-c-Iƒ XI¿∂p. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv 10mw hm¿-Un¬ am-tØ-cn _n-Pp, \m-ep-Nn-d im-¥-∏≥, hn-izw-`c≥, 11mw hm¿-Un¬ im-kv-X-awK-ew In-g-°-Xn-¬ cm-tP-{μ≥, ]p-Ø≥-]-d-ºn¬ tPm¨-k≥, im-kv-X-aw-K-ew l-cn-l-c≥, ]\-®n-d N-{μ≥, ssX-∏-d-ºv {]-k∂≥, _-≠v-Nn-d ap-Øp-t°m-b, Nm-f-bn¬ Xp-f-kn-Zm-kv, Ip-‰°m-´v-Nn-d kp-io-e N-{μ-∏≥, \mep-Nn-d im-¥-∏≥, Ip-t∂¬ Zo]v-Xn F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-s‚

ta¬-°q-c-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. l-cn-l-c-s‚ ho-´nse sXm-gpØv X-I¿-∂v ho-Wm-Wv c-≠v ]ip-°-ƒ°v ]-cn-t°-‰Xv. tPm¨k-Wn-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p≈ tKm-Uu¨ X-I¿-∂p ho-Wv H-∂-c e-£w cq-]-bp-sS km-[-\߃ \-in-®p. I-gn-™ cm-{Xn F-t´m-sS-bp-≠m-b a-g-bpw Np-gen-Im-‰pw ]p-e¿-s®-tbmsSbmWv A-S-ßn-b-Xv. {]-tZ-i-sØ Iq-‰≥ a-c-ß-fpsS Nn-√-Iƒ H-Sn-™pho-Wv ssh-Zyp-Xn _-‘w \n-e-®p. I-cIr-jn Im-‰n¬ \n-ew-s]m-Øn. tXm-´-∏-≈n lm¿-_-dn-\v k-ao-

]w \-¶q-c-an-´n-cp-∂ k-Xy-Zo-]w h-≈w Im-‰n¬ I-√nen-Sn-®v X-I¿∂p. h-≈-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂ he H-gp-°n¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-bn. I-gn-™ c-≠v Zn-hk - a - m-bn D≠m-b I-Se - m-{I-aW - Ø - n¬ \m-i\-„w hn-X-®-Xn-\v sXm-´v ]n-∂mse-bm-Wv I-S¬-Ib - ‰ - w Xp-Sc - p-∂Xv. I-cb - n-te-°v a-Æp-am-bn C-c® - pI-b-dp-∂ sh-≈w P-\-Po-hn-Xw Zpcn-X-Øn-em-°nbn-cn-°p-I-bmWv. A-Sn-Ø-d \n-c-∏p-h-sc a-Æv \n-d-™\ne-bn-emWv. ho-Sn-\p≈n¬ sh-≈w I-b-dn-b-tXm-sS B-lm-cw-]m-Iw sN-øm≥ t]m- ]pd-°m-Sv Hm‰-∏-\ ]p-Ø≥-Nn-d-bn¬ ap-lΩ-Zv Ip-™n-s‚ ho-Sns‚ ta¬°qc i-‡am-b epw ]-‰m-Ø A-hÿ - b - n-emWv. Im-‰nepw a-g-bnepw X-I¿-∂ \n-e-bn¬

km-ln-Xy kw-K-a-hpw ]p-c-kv-Im-c Zm-\-hpw

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tamÀ-¨-dn ZpÀ-K-Ô ]q-cn-Xw A-º-e-∏p-g: h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿®-dn Zp¿-K-‘ ]q-cn-Xw. tam¿-®-dn-°v ap-∂n¬ Nm-°nepw _-°-‰n-ep-am-bn C-cn-°p-∂ am-en-\y-hpw H-cm-gv-N ]-g-°-hp-ap≈ A-⁄m-X ar-X-tZ-l-hp-amWv {]-tZ-iØv Zp¿-K-‘w ]-cpØp∂Xv. tam¿-®-dn-bn-se- Xs∂ Po-h-\-°m-cp-sS A-\m-ÿaq-ew t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-s\-Øp∂ k¿-P-\-S-°w aq-°p-s]m-ØmsX \n¬-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-

ÿ-bm-Wv. sh-≈-Øn¬ ho-Wv a-cn-® A-⁄m-X ar-X-tZ-lw A©v Zn-h-k-am-bn {^o-k-dn-em-Wv.

]-cn-io-e-\ Iym-w]v tN¿-Øe - : F-kv.- F¬. ]p-cw Iem-km-K-dn-s‚-bpw bp-h-P-\ t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ 20\v I-emkm-K¿ {Ku-≠n¬ Ip-´n-Iƒ-°mbn thm-fn-t_mƒ ]-cn-io-e-\ Iym-w]v H-cp-°pw. I-e-hq¿ tKm- h≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-°v ]n-\m-Yv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. ap-∂n¬ H-cm-gv-N-bm-bn \o-°w-sN-øm-Ø am-en\yw

I-S -`n-¯n D-S³ \nÀan-¡-Ww: Pn kp-[m-I-c³ Fw.--FÂ.--F. A-º-e-∏p-g: A-º-e-∏p-g \ntbm-P-I a-fi-e-Øn¬ I-S¬ t£m-`w cq-£-am-b ÿe-ßfn¬ A-Sn-b-¥c-am-bn I-S¬-`nØn \n¿-an-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ Fkv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£- X-øm-dm-hW-sa-∂v Pn kp-[m-Ibn¬ F π-kv e-`n® awK-ew c≥ Fw.F¬.F. B-hi - y-s∏-´p.--l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn]p-d-°m-Sv {Km-a∏©m-b-Ønse A¬-^n-b. sh´p-]-dse A-©m-epw Im-hv -ap-X¬ ]-gºn¬ A-jv-d-^n-s‚bpw \n-kbp-sSbpw a-I-fmWv

b-ßm-Sn {]-tZ-iw h-sc-bpw Aº-e-∏p-g sX-°p ]-©m-b-Ønse tIm-a-\ ]-Sn-™m-dp `m-KØpw A-º-e-∏p-g h-S-°p ]-©mb-Øn-se 15, 16 hm¿-Up-I-fn-epw I-S¬ t£m-`w cq£-am-Wv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ h≥ \m-i-\-„ß-fm-Wp-≠m-bXv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ I-S¬-`n-

Øn \n¿-an-°p-sa-∂v I-gn-™ HtŒm-_-dn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ D-d-∏p \¬-In-sb-¶n-epw H-cp {]-h¿-Ø\-hpw B-cw-`n-®n-s√-∂pw A-t±lw ]-d-™p. 282 ao-‰¿ I-S¬ `n-Øn \n¿-an°m≥ A-\p-a-Xn e-`n-®n-´pw sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n I-√n-S¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-

`n-®n-´n-s√-∂pw A-t±-lw Nq-≠n°m-´n.--C-Xp-kw-_-‘n-®v P-e-tk-N\ a-{¥n-°pw Im-‰n-epw a-g-bn-epw ho-Sp-X-I¿-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥nc k-lm-bw \¬-I-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v Pn-√m-I-e-Œ¿-°pw IØp \¬-In-sb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.--

B-e-∏p-g: B-e-∏n B¿-Sv-kv B‚ v I-ayq-Wn-t°-j≥-kn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ km-ln-Xy kw-K-ahpw ]p-c-kv-Im-c Zm-\-hpw ]p-kvX-I N¿-®-bpw 26\v \-S-°pw.--Fkv.F≥.Un.]n. {]m¿-∞\m-e-b-Øn¬ D-®-I-gn-™v c-≠n\v \-S-°p-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ h-bem¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-°pw. I-cp-am-Sn _me-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.--- hn-hn-[ km-ln-Xy-Im-c∑m¿ N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. 4.---30\v tN-cp-∂ km-kw-kv-Imcn-I k-tΩ-f-\w sI kn th-WptKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. C Jm-en-Zv A-[y-£X h-ln°pw. tUm. ]-≈n-∏p-dw ap-c-fnbpw ]q-®m-°¬ jm-lp-epw apJy {]-`m-j-W-߃ \-S-Øpw.- NS-ßn¬ kn-\n-am-Xm-cw dn-bm-kns\ B-Z-cn-°p-w. B-e-∏n B¿-Svkv B‚ v I-ayq-Wn-t°-j≥-kv B¿-s∏-Sp-Øn-b {]-Y-a ssh⁄m-\n-I {]-Xn-`m ]p-c-kv-Imcw -{]-^. sI F tkm-f-a-\pw km-aq-ly {]-Xn-`m ]p-c-kv-Im-cw _n kp-Pm-X-\pw \¬-Ipw.---

Npcp¡¯nÂ

Aw-t_-Zv-I-À P-b-´n Zn-\w {Z-mhn-U -Zn-\-am-bn B-N-cn-¨p

B-e-∏p-g: {Zm-hn-U kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-b-¥n Zn-\w {Z-mhnU-Zn-\-am-bn B-N-cn-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v 12\v tXm-´-∏≈nbn¬ \n-∂m-cw-`n-® hm-l-\ {]-N-mc-W Pm-Y {Zm-hn-U B-hm-k tI-{μ-ß-fn-eq-sS k-©-cn-®v 14\v A-cq-cn¬ s]m-Xpk-tΩ-f-\-tØm-sS k-am-]n-®p. h---- -cpw-Im-e-Øv F√mhcpw tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-sd A-\p-kv-a-cn-°m≥ X-øm-dp-hpsa-∂v Un.-- F - - k v .- F - - k v . t\-Xm-°ƒ {]-Xym-in-®p.---- hm-l-\ Pm-Y kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ssI-\-I-cn N-{μ taml≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ sI in-h-cm-a≥ A-[y-£-X h-ln-®p.---- kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ap-cfo-[-c≥ -sIm-t©-cn-√w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.---- tkm-a≥ N¥n-cq¿, Fw Fw \n-jp cm-a-¶-cn, A-Uz. A-cp¨ Zm-kv, AUz. {]-im-¥v `ow, ssh-°w D-Æn X-®-\n-√w, Zn-hm-I-c≥ N¥n-cq¿ kw-km-cn-®p.---B-e-∏p-g: tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-b-¥n Zn-\w ]´n-I-Pm-Xn-˛ h¿-K kw-bp-‡ k-a-c-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-cp-hm-‰-bn¬ B-N-cn-®p. sI.-- ] - n.-- F - w.-- F - - k v kwÿm-\ sk-{I-´-dn hn kn in-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.---- X-¶∏≥ A-[y-£-X h-ln®p. sI cm-P-∏≥, `m-kn, hm-kp-tZh≥, kn tim-`, sI a-[p, kp-[o¿, jm-Pn, X-¶-a-Wn kw-kmcn-®p.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn em-_p-I-fp-sS-bpw iuNym-e-b-¯n-sâbpw hm-Xn-ep-IÄ \-in-¨p awK-ew l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se Ban\. ]p-Ø≥ho-´n¬ A-–p¿-d-lv-am-s‚bpw d-jo-Z-bp-sSbpw a-IfmWv

A-º-e-∏p-g: h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ em-_p-I-fp-sS-bpw _m-Øv dq-apI-fp-sS-bpw hm-Xn-ep-Iƒ \-in-®Xv kp-£n-X-Xz-sØ _m-[n-°p∂Xmbn B-t£]w. sP tªm-°n-se c-≠mw \n-ebn¬ sX-t° A-‰-Øm-Wv em_v. ssa-t{Im-_-tbm-f-Pn em-_v, ssk-t°m-f-Pn em-_v, _-tbmsI-an-kv-{Sn em-_v, ]-tØm-f-Pn F-∂o \m-ev em-_p-I-fm-Wv em-

_v Iu-≠-dn-\v C-cp-h-i-Øp-ambn {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv.---em-_p-Ifp-sS h-S-t° A-‰-sØ-bpw sX°p-h-i-sØ-bpw A-ep-an-\n-bw ^m-{_n-t°-j≥ hm-Xn-ep-Iƒ A-S¿-∂p-ho-Wn-´pw sI-´n-S hn-`mKw D-tZym-K-ÿ-s‚ `m-K-Øp-\n∂v \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-´n-s√-∂v Poh-\-°m¿ ]-d-bp-∂p. {]-th-i-\w \n-tcm-[n-°-s∏-´ em-_p-I-fp-sS k-ao-]-Øp-Iq-Sn Bƒ-k-©m-c-ap-≈-Xv h-\n-Xm

Po-h-\-°m¿-°v _p-≤n-ap-´v krjv-Sn-°p-I-bp-am-Wv. I-gn-™ Znh-kw a-Zy-]n-®v e-°p-sI-´ H-cmƒ em-_n-\v k-ao-]-Øp-In-S-∂ncp-s∂-¶n-epw t]m-en-kv F-Øn \o-°w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. em-_n-s‚ hm-Xn¬ Xp-d-∂pIn-S-°p-∂-Xn-\m¬ sh-fn-bn¬ \n-∂v B-sc-¶n-epw A-Xn-{I-an®p-I-b-dn ]-cn-tim-[-\m-^-eØn¬ Ir{Xnaw Im-Wn-°p-tamsb-∂ `o-Xn-bpw Po-h-\-°m-sc

A-e-´p-∂p-≠v. sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn H-∂v, 10 hm¿-UpI-fn-se I-°q-kn-s‚-bpw Ip-fnap-dn-bp-sS-bpw hm-Xn-ep-Iƒ XI¿-∂p In-S-°p-I-bm-Wv. C-Xp-aq-ew tcm-Kn-I-fpw Iq-´ncn-∏p-Im-cpw ]-Ww \¬-In sh-fnbn¬ {]m-Y-an-I Bhiy-߃ \n-d-th-t‰≠ A-h-ÿ-bn-emWv. ]-cm-Xn D-b-cp-tºmƒ s]mfn-™ hm-Xn-ep-Iƒ B-Wn-b-Sn∏n-®p D-d-∏n-®-Xn-\v ti-jw sXm-

gn-em-fn-I-sf- h-®v ]-Wn-bn-®-Xns‚ t]-cn¬ sI-´n-S hn-`m-Kw DtZym-K-ÿ≥ ]-Ww F-gp-Xn-sbSp-°p-I-bm-sW-∂pw B-t£-]ap-≠v.-- tcm-Kn-I-fp-sS _p-≤n-ap-´v ]-cn-l-cn-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡ambn.

h≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ em-_p-I-fp-sS X-I¿-∂ hm-XnepIfn-sem∂v

Fkv.F-kv.F¬.kn ]-co-£-bn¬ F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv e-`n-®h¿: Be∏p-g Sn.Un. F-®v.F-kv.F-kn-se ap-lΩ-Zv B-jn°v, am∂m¿ F≥.F-kv.Pn.F-®v.F-kn-se ]n F in-in-c, H ]n {]-im¥v, sI F-kv C-Pmkv, Zn-eo-]v Ir-jvW≥, tcm-ln-Xv Fw B¿, sI bp {io-°p´≥, B-tcm-a¬ F-kv ]-Wn°¿, j-_v-\m j-co^v, Pn≥-kn tPm-k^v, kp-_n kq-k≥ At_, {ip-Xn kp-tcjv am∂m¿ F≥.Fkv.Pn.F®v.F-knse kuan-bm tkm-a\mYv ssX-°m-´p-ticn Fkv.Fw.F-kv.sP. ssl-kv-Iq-fn-se km-{μ tPm¿Pv, Sn F-kv A¿®-\, cm[n- aÆt©-cn K-h. ssl-kv-Iq-fn-se {io-e-£van, bap-\ c-ho{μ≥, {]n-b-Z¿-in\n, Ir-jv-W-{]n-b Fkv I D-Æn-Ir-jvW≥. Ip´-tº-cq¿ F-kv.sI.hn.F-®v.F-kn-se Fw F-kv tZ-ho-Ir-jvW≥, ]pd°m-Sv F-kv.F≥.Fw.F-®v.F-kn-se F-kv ]m¿-hXn, kpho-\ kp-Z¿-i\≥

Xp-d-hq¿- Sn-.Un-. ssl-kvIq-fn-se- A\iz-c, A-\n-X, B¿-j `m-cXn, a-RvPp, dp-Iv-km-\, jn^m-\ ^m-Øn-a, {io-e-£van, {ipXn-tamƒ

Xp-d-hq¿- Sn-Un- ssl-kvIq-fn-se- ssh-jvW-hv, kp-tPm-bv. ]-≈n-tØm-Sv sk-‚ v sk-_m-kv‰y-≥kv ssl-kvIqfn-se-- F-bv©¬-Zo-]vXn, tPm-tamƒ, t{X-ky--s_--_nbm-\--

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-04-18  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-04-18