Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kPI

sh-¨qÀ ]p-¯³ ]m-e-w Xpd¶p

Ip-«-\m-Sn-sâ P-e-]m-X-IÄ-¡v ]p-Xp-Po-h³ Ip-a-c-Iw: X-Æo¿-ap-°w -_-≠ns‚ j-´-dp-Iƒ Xp-d-∂-tXm-sS Ip-´-\m-Sn-s‚ P-e-]m-X-Iƒ-°v ]p-Xp-Po-h-\m-bn. s\¬-Ir-jn D∏w-sh-≈w I-b-dn \-in-°m-Xn-cn°m≥ th-≠n \m-ep-am-kw apºm-Wv j-´-dp-Iƒ A-S-®-Xv. Ign-™ am-kw 15\v Xp-d-°p-∂Xn-\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. F∂m¬ Ip-´-\m-´n-¬ sIm-bv-Xp ssh-In-b-Xp-aq-ew j-´¿ Xp-d°p-∂-Xpw \o-´n-sh-bv-°p-I-bmbn-cp-∂p. 66 j-´-dp-I-fm-Wv _≠n-\p-≈-Xv. C-h Xp-d-°p-∂ tPm-en ]q¿-Øn-bm-hm≥ H-cm-gvN-th-Ww. C-tXmsS Ip-´-\m-´nse ]-cn-ÿn-Xn {]-iv-\-Øn-\p ]-cn-lm-c-am-hpw. j-´-dp-Iƒ AS-®-tXm-sS th-en-tb-‰-hpw then C-d-°-hpw X-S- -s∏-´v tXmSp-I-fpw th-º-\m-´p-Im-b-epw aen-\-am-bn a-¬-ky k-º-Øv Ipd-™p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. ]-e C-\w a¬-ky-ß-fpw hw-i-\m-i `o-j-Wn-bn-em-Wv. th-\¬ I-SpØ-tXm-sS sN-dp-tXm-Sp-Iƒ h‰nh-c-≠p. ]m-b-epw t]m-f-bpw Xn-ßn h-f¿-∂-tXm-sS P-e-KXm-K-Xw h-en-b tXm-Sp-I-fn¬ t]m-epw X-S- -s∏-´p. C-Xv Dƒ\m-S≥ Sq-dn-k-sØ km-c-am-bn _m-[n-®n-cp-∂p. j-´-dp-Iƒ Xp-d°p-∂-tXm-sS Ip-´-\m-´n-se a¬ky k-º-Øv h¿-[n-°p-Ibpw ]-cn-ÿn-Xn {]-iv-\-߃ A-h-km-\n-°p-I-bpw sN-øpw.

Xn-c-sª-Sp-¸vN-«-ew-L-\w-: D-S³\-S-]-Sn- th-Ww-þ ssh-¡w- hn-iz³B-e-∏p-g: tI-c-fw- B-Z-cn-°p∂ sI B¿- Ku-cn-b-Ω-sb A-]Io¿-Øn-s∏-Sp-Øn- A-«o-e amkn-I hn-X-c-Ww- sN-bv-X-X-p ]nSn-s®-Sp-Øn-´pw- tI-sk-Sp-°m≥ssh-In-∏n-® h-c-Wm-[n-Im-cn- bp.Un-.F-^n-\m-bn- hn-Sp-th-e sNøp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v- F¬.Un-.F-^v-. I¨-ho-\¿- ssh-°whn-iz≥- ]-d-™p.Xn-c-s™-Sp-∏v- N-´w- Xp-S¿-®bm-bn- ew-Ln-® h-c-Wm-[n-Im-cns°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Wsa-∂pw- Ku-cn-b-Ω-sb A-]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øn-bp-≈ A-«o-e amkn-I hn-X-c-Ww- sN-bv-X C-Xnlm-kn-s\ A-d-kv-‰v -sN-bv-Xv- Pbn-en-e-S-°-W-sa-∂pw- B-h-iys∏-´v- F¬-.Un-.F-^v-. {]-h¿-ØI¿- I-e-Œ-td-‰n-te-°v- \-S-Øn-b am¿-®v- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-I-bmbn-cp-∂p- A-t±-lw.B-e-∏p-g-bn-se bp-.Un-.F^v-. ÿm-\m¿-Yn- sI kn- th-WptKm-]m-en-s‚ {]-Nm-c-W {]-kn≤o-I-c-W-Øn¬- Nn-{Xw- \¬-Im ≥- A-\p-hm-Zw- \¬-In-b h-c-Wm[n-Im-cn-°v- I-e-Œ-dm-bn- Xp-S-cm ≥- A¿-l-X-bn-√.B-e-∏p-g temIv-k-` a-fi-eØn¬- Xn-c-s™-Sp-∏v- N-´w- ewLn-®-h¿-s°-Xn-tc D-S≥- \-S-]Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v- F¬.-Un-.F^v-. I¨-ho-\¿- ssh-°w- hniz≥- B-h-iy-s∏-´p.- Xn-c-s™Sp-∏v- N-´-ew-L-\-sØ \n-b-a-]-cam-bpw- P-\-ß-sf A-Wn-\n-cØn-bpw- t\-cn-Spsa-∂pw- A-t±lw- ]-d-™p.Xn-c-s™-Sp-∏v- {]-Jym-]n-® ti-jw- h-c-Wm-[n-Im-cn- aq∂p- Xh-W kz-¥w- Im-dn¬- bp-.Un-.F^v-. Hm-^n-kv- k-μ¿-in-®n-´p-s≠∂v- A-[y-£-\m-bn-cp-∂ Pn- kp[m-I-c≥- Fw-.F¬-.F. ]-d™p.- bp.-Un-.F-^v-. ÿm-\m¿Yn-°v- hn-gn-hn-´v- ]-{Xn-I k-a¿-∏n°m≥- k-μ¿-`w- H-cp-°n-b-Xn-eqsS Xp-S-ßn-b-Xm-Wv- N-´-ew-L-\sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

a-Wn-bmÀ Um-an-se A-[n-I P-ew Xp-d-¶p-hn-Spw ]-Ø-\w-Xn-´: a-Wn-bm¿ Im¿-_tdm-≠w ]-h¿ lu-kn-se sshZyp-tXm¬∏m-Z-\w G-{]n¬ 18 hsc \n¿-Øn-h-bv-°p-∂-Xn-\m¬ a-Wn-bm¿ Um-an-se A-[n-I- Pew I-°m-´v, ]-ºm-\-Zn-I-fn-te°v Xp-d-∂p-hn-Spw. C-Xp-aq-ew I-°m-Sv, ]-ºm \Zn-I-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cm≥ km-[y-X-bp-≈-Xn-\m¬ ]-cn-kc-hm-kn-Iƒ Pm-{K-X ]p-e¿-ØW-sa-∂v a-Wn-bm¿ ]n.-sF.]n sk-£≥ \m-ev A-kn- v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

17 G-{]n¬ 2014 hymgw

sh-®q¿ ]p-Ø≥-]m-e-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w {]tZi-sØ ap-Xn-¿-∂ ]uc≥ Nm-b-°-S-°m-c≥ a-Wn-b≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

ssh-°w: ssh-°w-˛-Ip-a-c-Iw tdm-Un-se ]p-Xp-°n-∏-Wn-X ]pØ≥ ]m-e-Øn¬-°q-Sn _- pIƒ Hm-Sn-Øp-S-ßn. ]-Øp ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ 18 ao-‰¿ \o-f-Øn-emWv ]m-ew \n¿-an-®-Xv. ti-jn-°p∂ \n¿-am-W tPm-en-Iƒ ]p-tcmK-an-°p-I-bm-Wv. Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w \n-e-hn-ep-≈-Xn\m¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶Sp-sØ-¶n-epw Cu {]-tZ-i-sØ G-‰-hpw ap-Xn¿-∂ hy-‡n-bm-b Nm-b-°-S-°m-c≥ a-Wn-b-\m-Wv ]m-e-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®-Xv. ]-Øp am-kw ap-ºm-Wv ]m-ew X-I¿-∂-Xv. ]m-ew ]-Wn Xp-S-ßn-b-tXm-sS ]m-e-Øn-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-epw _-kv k¿-hokp-Iƒ A-h-km-\n-°p-I-bm-bn- c‡Zm-\-Øn-s‚ a-lXzw hn-fw_-cw sN-bv-Xv t_m-_n sN-Ω-Wq-¿ \-bn-°p-∂ Iq-´-tbm´w N-ß-\m-t»-cn-bn-se-Øn-b-t∏mƒ cp-∂p.

th-\ a-g: -A-¸À-Ip-«-\m-«n 50 S¬ s\-ÃvshÅ ¯ nÂ; b{ ´§ Ä ]mS ¯ v Xmg p¶ p A-¿m-bn-c-t¯m-fw G-¡-dnÂ- hn-f-sh-Sp-¸v {]-Xn-k-Ôn-bn F-S-Xzm: -th-\¬ a-g-bn¬ A-∏¿Ip-´-\m-´n¬ 50 S¨ s\-√v- sh-≈Øn-em-bn. F-S-Xzm,- ssh-∏n-t»cn,- ]p-Ø≥- ]-d-ºn¬ ]m-S-ti-Jc-Øn-epƒ-∏-sS- sIm-bv-Xp- Iq-´nb s\-√m-Wv- sh-≈-Øn-em-b-Xv. s\-√v- Iq-´n-bn-´-Xn-\p ti-jw kw`-c-Ww- Xm-a-kn-®-Xpw ]m-S-Øvsh-≈w sI-´n-°n-S-∂-Xp-am-Wv C-t∏m-g-sØ {]-Xn-k-‘n-°p Im-c-W-am-b-Xv. kw-`-c-Ww \-S-°p-∂p-s≠¶n-epw- \-\-™ s\-√v D-W-°nsb-Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ Xo-{h {i-aØn-em-Wv- I¿-j-I¿. 700 cq-] hsc -Iq-en \¬-In-bm-Wv s\-√v DW-°m≥ I¿-j-I¿ sXm-gn-em-fnI-sf I-s≠-Øp-∂-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa- A-øm-bn-c-tØm-fw G°-dn¬ C-\n-bpw- sIm-bv-Øv \-S°m-\p-≠v. I-cn-b¿- ap-∏m-bn-t°cn, hm-cn-°m-´p-I-cn, ap-°-S-In-g°v, Np-¶w C-S-®p-¶w- Xp-S-ßn-b-

Xpƒ-∏-sS-bp-≈ ]m-S-ß-fn-emWv C-\n- hn-f-sh-Sp-∏v \-S-°m-\p≈-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw -ssh-∏n-t»cn ]m-S-Øv- s\-√p-am-bn- sIm-bvØp-b-{¥w ]m-S-Øv- Xm-gv-∂n-cp∂p. -C-Xv- D-b¿-Øm-\m-bn- FØn-b aq-∂v b-{¥-ß-fpw ]m-SØv- Xm-gv-∂p. G-sd {i-aw \-SØn-bm-Wv -C-h- I-c-bv-s°-Sp-ØXv. \n-e-hn¬ \n-c-h-[n ÿ-e-ßfn¬ ]m-S-Øv -sh-≈w-sI-´n-°n-S°p-I-bm-Wv. C-Xp-aq-ew b-{¥-ap]-tbm-Kn-®p-≈ -sIm-bv-Øv ]-ebn-S-ß-fn-epw- A-km-[y-am-Wv. kz-Im-cy G-P≥-kn-Iƒ ]m-SØv sIm-bv-Øp-sa-Xn b-{¥w Cd-°p-∂-Xn-\pw- X-øm-dm-hp-∂n-√. ]m-S-ti-J-c-߃-°p \-Sp-hnem-Wv A-[n-I-hpw- sIm-øm-\p≈-Xv. A-Xn-\m¬- sIm-bv-sX-SpØ ti-jw s\-√p-am-bn ]m-Xtbm-c-Øp-h-sc -Hm-Sn-sb-Øm-

1. I-\-Ø a-g-bn¬ ]m-S-Øv Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂ s\-√v- \-\-™ \n-e-bn¬ 2. -a-g-aq-ew -]m-S-Øv-Xm-gv-∂ sIm-bv-Øp b-{¥w \pw- I-gn-bm-Ø km-l-N-cy-amWp-≈-Xv. a-g- i-‡-am-b-tXm-sSsXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn-®p≈- sIm-bv-Øn-\pw -I¿-j-I¿ {iaw \-S-Øp-∂p-≠v. F-∂m¬sXm-gn-em-fn-°v- sIm-øp-∂-Xn-\p

am-{Xw 400 cq-]-bpw- sN-e-hp-amWv- Iq-en. C-Xn-\p ]p-d-sa -I-‰- Npa-∂v- I-c-bv-s°-Øn-°p-∂-Xn\pw sa-Xn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\pw {]tXy-Iw- Iq-en I-s≠-Ø-Ww. sa-Xn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\m-h-s´ Iq-

Sp-X¬ k-a-bw -B-h-iy-am-hp-Ibpw- sN-øpw.- C-Xp kw-`-c-WsØ _m-[n-°p-sa-∂pw -I¿-jI¿ ]-d-bp-∂p. C-t∏mƒ-X-s∂ kw-`-c-W GP≥-kn-Iƒ Cu¿-∏-Øn-s‚ t]-

cn¬- hn-e-t]-i¬ \-S-Øp-∂-Xmbpw -I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂p. \-\™ s\-√v- D-W-t°-≠n- h-cp-∂Xn-\m¬- I¿-j-I¿-°v- A-an-X sN-e-hv- h-ln-t°-≠n- h-cn-I-bmsW-∂pw- I¿-j-I¿ ]-d-™p.

I-®p-IÄ Zm-\w sN-bv-Xp F-S-Xz: a-cn-°p-tºmƒ A-h-bh-b-߃ Zm-\w sN-ø-W-sa-∂ hn-ap-‡-`-S-s‚ B-{K-lw F√mw km-[n-®n-s√-¶n-epw I-ÆpIƒ am-{Xw Zm-\w sN-bv-Xv A-hkm-\ B-{K-lw a-I≥ \n-d-th‰n. F-S-Xz tIm-bn¬-aq-°v I-dp-Ibn¬ Fw Fw h¿-Ko-kn-s‚ (tPm-bn-®≥-˛65) B-{K-l-am-Wv a-I≥ tdm-_n≥ \n-d-th-‰n-b-Xv. Im≥-k¿ tcm-Kw _m-[n-®p \mepam-k-am-bn Nn-In¬k-bn-embn-cp-∂ tPm-bn-®≥ B-¥-cn-I A-h-b-h-߃ Zm-\w sN-ø-Wsa-∂v \n¿-_-‘n-s®-¶n-epw a-cp∂n-s‚ ]m¿-iz-^-e-߃ aq-ew am-‰nh-bv-°m≥ km-[n-°m-Ø \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. B-{K-l-{]-Im-cw ]n-Xm-hns‚ I-Æp-Iƒ aI≥ Zm-\w sNøp-I-bp-am-bn-cp-∂p. F-S-Xz ]≈n ]m-co-jv I-Ω-n‰n Aw-K-am-bncp-∂ tPm-bn-®≥ cm-a-¶-cn tN-∏ne ap-∏-Ø-©n¬ Ip-Spw-_mw-Kam-Wv. 15 h¿-j-w B¿-an-bn¬ tk-h-\w sN-bv-Xp. kw- k v - I mcw C∂p cm-hn-se 10 \v F-S-Xz sk‚ v tPm¿-Pv s^m-tdm-\m-]≈n-bn¬. `m-cy tdm-k-Ω, a-I≥ tdm_n≥ (ko-cn-b¬ t{]m-{Kmw Ub-d-Iv-S¿) a-Iƒ. _n≥-kn. a-cp-a°ƒ. Ip-™p-tam≥ ko-tdm-Øv (am-Ωq-Sv), kn-an A-Øn-°-fw (Nß-\m-t»-cn).

B-ßo-b Nn-´ -sh-Sn-bp-¶-Xv B-]-¯p-IÄ-¡v h-gn-h-bv-¡pw: aq-km au-e-hn a-Æt- ©-cn: B-flo-b Nn-¥s - hSn-™v `u-Xn-I kp-Kß - f - n-te-°v a-\p-jy≥ t]m-hp-∂-Xm-Wv k¿h B-]Ø - p-Iƒ-°pw Im-cW - s - a∂v Z-£n-W-tI-c-fm Pw-C-øØp¬ D-e-a kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn F - w aq-km-au-eh - n A-`n{]m-bs - ∏-´p. Z-£n-Wt- I-cf - m e-P\-Øp¬ ap-A√ - n-ao≥ a-Æt- ©-cnbn¬ kw-LS- n-∏n-® B-e∏ - p-g Pn√m a-Zvd - k - m s^-Ãn-s‚ k-am-]\ k-tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\ - w- sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Cu-iz-c Nn-¥b - n¬ Du-∂n Po-

hn-°p-∂h - ¿-t° im-¥n-bpw k-a[m-\h - pw ssI-hc - n-°m≥ I-gn-bq. k-aq-ln-I kmw-kvI - m-cn-I \-thm∞m-\-Øn-s‚ Im-h-em-fp-Iƒ B-hm≥ bp-h-X-e-ap-d-bv-°v Ignb-W-sa-∂v A-t±-lw DZvt_m-[n-∏n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Fw Ip™v-ap-l-Ω-Zv au-e-hn A-[y-£X h-ln-®p. a-Æt- ©-cn In-gt- ° a-l√v Pp-am a-kvP - n-Zv ap-Zc - n-kv F -Fw ao-cm≥ _-J-hn, sI.Fw.ssh.-F-^v. Pn-√m {]-knU‚ v sI _ - n ^-Øl - p-±o≥ au-

e-hn, a-Æ-t©-cn Su¨ Pp-am akvP - n-Zv J-Øo-_v kn Fw ap-ke v- nlv _m-Jh - n, Sn Fw kp-sse-am≥ au-eh - n, ap-lΩ - Z- v \u-jm-Zv au-ehn, ]n Fw ap-lΩ - Z- v km-en-lv aue-hn, ap-lΩ - Z- v k-ln¬ _m-Jh - n, A-lΩ - Z- v- sI-_o¿ au-eh - n, sI P-em-ep-±o≥ au-e-hn, ap-l-Ω-Zv jm-^n _m-Jh - n, Sn jm-Pn-tam≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p. Im-™n-∏p-g ta-Je - 104 t]mbn-t‚m-sS H-∂mw ÿm-\h - pw Nmcpw-aq-Sv ta-Je - 86 t]m-bn-t‚m-sS c-≠mw ÿm-\-hpw Im-bw-Ip-fw

ta-Je - 75 t]m-bn-t‚m-sS aq-∂mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. hn Fw A-_v-Zp-√ au-e-hn hn-P-bnIƒ°v k-Ωm-\ß - ƒ hn-Xc - W - w sN-bvX - p. ta-Je - I - ƒ-°p-ff - t{Sm^n tX-h-e-°-c A-en-bm-cp-Ip™v au-e-hn-bpw k¿-´n-^n-°-‰v hn-Xc - w k-øn-Zv lp-ssk≥-tIm-b X-ßf - pw hn-Xc-Ww sN-bvXp. N¥n-cq¿, B-e-∏p-g, Im-bw-I-fw, Im-™n-∏p-g, Nm-cpw-aq-Sv ta-Je - I - fn-se 110 a-Zd v- k - I - f - n¬ \n-∂p-≈ 400 Hm-fw hn-Zym¿Yn-Iƒ 12 C-\ß-fn-em-Wv a-¬kcn-®X - v.

B-e-∏p-g Pn-√m a-Zv-d-km s^-Ãn-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Z-£n-W-tI-c-fm Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn -Fw aq-km-au-e-hn DZv-LmS-\w sN-øp∂p

_-tbm-Kym-kv ss_-¡p-am-bn F³-Pn-\o-b-dn-Mv hn-ZymÀ-Yn-IÄ ]-Ø-\w-Xn-´: _-tbm-Kym-kv, tkm-fm¿ ssh-Zyp-Xn F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®v Hm-Sp-∂ ss_-°p-am-bn F≥-Pn-\o-bd - n-Mv hn-Zym¿-YnIƒ. s]-t{Sm-fn-\v ]-I-cw ssP-h-am-en-\yß-fn¬-\n-∂v D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂ Kym-kmWv C-‘\ - a - m-bn D-]t- bm-Kn-°p-∂X - v. A-Sp°-f-am-en-\yw, d-_¿ ]m¬ kw-kv-I-cn-® ti-jw A-h-ti-jn-°p-∂ B-kn-Uv sh≈w Xp-Sß - n-bh - ss_-°n-se Sm-¶n¬ H-gn®v A-Xn¬-\n-∂v D-≠m-hp-∂ Kym-kv C-‘\-am-°n-bm-Wv ss_-Iv Hm-Sn-°p-∂X - v. H-∏w ss_-°n¬ L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂ tkm-fm¿ ]m-\-en¬-\n-∂v _m-‰-dn Nm¿-Pv sN-bv-Xv D]-tbm-Kn-®pw Hm-Sn-°mw. Iq-Sm-sX, Kym-kn¬ ss_-Iv Hm-Sp-tºm ƒ ]p-dØ - p-hc - p-∂ ]p-I ti-Jc - n-®v A-Xpw C-‘-\-am-°n-am-‰m-hp-∂ k-t¶-Xn-I-hn-Zybpw C-h¿-°d - n-bmw. C-ht- bm-sSm-∏w ss_°n-se ssU-\m-tam D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ ssh-Zyp-Xn-bpw ti-Jc - n-®v C-‘\ - a - m-bn D-]tbm-Kn-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw Ch¿ A-hX - c - n-∏n-°p-∂p. ap-kve - n-bm¿ tIm-fPn-se A-h-km-\-h¿-j sa-°m-\n-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-I-fm-b Pn-

∂-Xn-s≥-d ]q¿-Wc - q-]w _-tbm -F-b¿-tkm-fm¿- C-e-{Œn-Iv F∂n-hb - p-sS kw-tbm-P\ - w F-∂Xm-Wv. H-cp en-‰d - n¬ G-It- Z-iw 50 In-tem-ao-‰¿ Hm-Sn-°m-\m-hpw. 10 en-‰¿ kw-`c - W - t- i-jn-bp≈ kn-en-≠-dm-Wv D-]-tbm-Kn°p-∂X - v. _-tbm-Kym-kv πm‚pw am-\p-h¬ Iw-{]-k-dpw kw-`-cW-Sm-¶pw ss_-°ns‚ -X-s∂ ku-Ic - y-{]-Za - m-b `m-Kß - f - n-emWv L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. ap-gph≥ km-t¶-Xn-I-hn-Zy-bpw k-a\z-bn-∏n-® In-‰p-Iƒ hn-]W - n-bnen-d-°m-\m-Wv ]-≤-Xn. C-Xn-\v 10,000 cq-] sN-eh - v h-cpw. ap-kv ]-Ø-\w-Xn-´ ap-kv-en-bm¿ tIm-f-Pn-se F≥-Pn-\o- en-bm¿ tIm-f-Pn-se sa-°m-\nb-dn-Mv hn-Zym¿-Yn-Iƒ cq-]I¬-∏-\ sN-bv-X °¬ Un-]m¿-´v-sa≥-dv F-®v.-H._-tbm-Kym-kn-tem-Sp-∂ -s_-bv-kv ss_-°vUn {]-^. ss\-\m≥ Nm-t°m, t{]m-P-Œv tIm -Hm-Un-t\-‰¿ {]_n≥ _m-_p, tPm¨-kn sF-k-Iv, B¿ - v ssK-Uv {]-^. A-Po-jv A-\q-]v Ir-jvW - ≥, hn-\o-Xv Sn Ip-dp-∏v F- ^. a-[p, t{]m-PŒ ∂n-hc - m-Wv ]-eX - c - w km-t¶-Xn-Ih - n-Zy-Iƒ tkm-a≥, F≥-Pn-\o-b¿-am-cm-b hn-jv-Wp, k-a\ - z-bn-∏n-®v t_-kv ss_-Iv F-∂ ]p-Xn- cm-tP-{μ≥, tPm-_v _m-_p F-∂n-h-cpsS - v. b ss_-Iv A-hX - c - n-∏n-°p-∂X - v. t_-kv F- t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ss_-°v \n¿-an-®X

Np-g-en-¡m-äv; hym-]m-c¸-´Â X-IÀ-¶p 3 t]À-¡v ]-cn-¡v F-S-Xz: F-S-Xzm s]-cp-∂m-fn-\v 27 \v sIm-Sn-tb-dm-\n-cn-s° hym]m-c-im-e-bv°m-bn C-cp-ºv ss]∏n-epw jo-‰n-epw \n¿an-®p-sIm≠n-cp-∂ 25,000 N-Xp-{i-A-Sn hym-]v-Xn-bp-≈ Iq-‰≥ ]-¥-¬ XI¿-∂p ho-Wv aq-∂pt]¿-°v ]-cnt°-‰p. i-‡-am-b Np-g-en-°m-‰nepw I-\-Ø-a-g-bn-epw C-∂-se ssh-Io-´v 4.30 Hm-sS X-I¿-∂phoW-Xv. Cu-¥-∏-g I-®-h-S-Øn-\mbn F-Øn-b N-ß-\m-t»-cn kztZ-in-I-fm-b sk-_m-Ãy≥ C√w-]-≈n¬ (75), tXm-a-kv s\-√n]-≈n, kmw-_≥ F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc F-S-Xzm-bn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. ]-¥-en-\-Sn-bn¬ ]m¿-°v

°-fm-b sX-tc-k (5), A¬-t^m≥-kv (3), `m-cym ]n-Xm-hv N-ß-\m-t»-cn ]m-dbv-°¬ kn-_n (62) F- ∂ n- h - s c- b m- W v Im-dn¬ \n-∂v c-£s∏-Sp-Øn-b-Xv. ]-¥-en-\-Sn-bn¬ D-≠m-bn-cp-∂ temNp-g-en-°m-‰n¬ X-I¿-∂ hym-]-c-]-¥¬ dn-bpw Im-dp-I-fpw sN-bv-Xn-cp-∂ Im-dn¬ Xr-ip- kv-Iq-´-dpw A-S-°w 24 Hm-fw hmcn¬ \n-s∂-Øn-b A-©w-K Ip- l-\-߃ A-]-I-S-Øn¬ X-I¿Sp-_w Ip-Sp-ßn-sb-¶n-epw Hm-Sn- ∂p. H-cp tem-dn, aq-∂v Im-dv, c-≠v Iq-Sn-b \m-´p-Im¿ Im¿ X-√n-Xp-d- Po-∏v, c-≠v Hm-t´m, 16 kv-Iq-´-dp∂v C-h-sc c-£-s∏-Sp-Øp-I-bm- Iƒ F-∂n-h-bm-Wv A-]-I-Sbn-cp-∂p. Øn¬-s∏-´-Xv. C-Xn¬ 10 Hm-fw Xr-iq¿ kz-tZ-in B-e-∏m-´v hm-l-\-߃ ]q¿-W-am-bpw XtPm¨ (40), `m-cy Pq-en (34), a- I¿-∂p.

Kr-lm-[n-jvTn-X hn-Zym-`ym-k-¯n-\v am-Xr-I-bm-bn I-®-\p ]n-¶m-se ImÀ-¯n-¡n-\pw Kn-co-jv `q-an \Â-Ipw ]-¯-\w-Xn-« _n.BÀ.kn. ]-Ø-\w-Xn-´: i-øm-h-ew-_n-Ifm-b Ip-´n-Iƒ-°p-≈ Kr-lm-[njvTn-X hn-Zym-`ym-k-Øn¬ tI-cf-Øn-\p X-s∂ am-Xr-I-bm-hp-Ibm-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ _n. B¿. kn.Hm-a-√q¿ sF-am-en Cu-Ãn¬ P-K-∂m-Y≥-˛-]p-jv-]-Ip-am-cn Zº-Xn-I-fp-sS aq-Ø a-I-fm-b Aar-X-bv-°m-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ _n. B¿.kn-bn-se dn-tkm-gv-kv A[ym-]n-I-bm-b Pn jo-_ Kr-lm[n-jvTn-X hn-Zym-`ym-kw \¬-Ip∂-Xv. _n.]n.F¬ Im¿-Un-\p-≈ Cu Ip-Spw-_-Øn-s‚ A-t]-£ X-øm-dm-°n A-ar-X-bp-sS am-Xm]n-Xm-°-sf sIm-≠v H-∏n-So-®v _-‘-s∏-´ A-[n-Im-cn-Iƒ-°v \¬-In-b-Xv dn-tkm-gv-kv A-[ym]n-I-bm-b jo-_-bm-Wv. N-e-\w, _p-≤n, Im-gv-N F-∂n-h-bn¬ 75

A-ar-Xbpw Ip-Spw-_hpw A-[ym-]-I¿-s°m∏w i-X-am-\w sh-√p-hn-fn(aƒ-´n-∏n 50,000 cq-] Iq-Sn D-]-tbm-Kn-®mƒ Un-k-_n-en-‰n)t\-cn-Sp-∂ ]- Wv c-≠p sN-dn-b ap-dn-I-fpw AXn-aq-∂pIm-cn Ip-´n-bm-Wv A-ar- Sp-°-f-bp-ap-≈ ho-Sv \n¿-an-®-Xv. X F-´ph¿-jw ap-ºv Hm-a-√q¿ c-≠v h-en-b ]-Sn-Iƒ C-d-ßn 10 {Km-a-∏-©m-b-Øv \¬-In-b ao-‰¿ \-S-∂m-te tSm-bv-e-‰n¬ F-

Øm≥ I-gn-bq. a-I-sf tSm-bv-e‰n¬ sIm-≠p-t]m-hm≥ G-sd _p-≤n-ap-´p-I-bm-Wv A-Ω. kp-lr-Øp-°-fp-sS k-lm-btØm-sS Ip-Spw-_-sØ k-lmbn-°m-\pw H-cp A-Um-]v-‰-Uv A‰m-®v-Uv tSm-bv-e-‰v ]-Wn-™p sIm-Sp-°p-∂-Xn-\p-ap-≈ {i-aØn-em-Wv ]-Ø-\w-Xn-´ _n. B¿.kn. I m¬-ap-´n-\p-≈ i-kv-{X-{In-b I-gn-™v hn-{i-an-°p-∂-Xn-\pw Nn-In¬-km k-lm-bw \ ¬-Ip∂-Xn-\p-am-bn ]-Ø-\w-Xn-´ tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^o-k¿ jm-Pn F k-emw-Hm-a-√q¿ kn. B¿. kn.tIm Hm-Un-t\-‰¿ sP F-kv P-tb-jv, A-[ym-]n-I-am-cmb Pn jo-_, hn tc-Wp-Im tZ-hn I-gn-™ Zn-h-kw A-ar-X-bp-sS ho-´n-se-Øn-bn-cp-∂p.

]-Ø\ - w-Xn-´: sIm-Sp-a¨ {Km-a∏-©m-b-Øn-se 11mw hm¿-Un ¬ \n-c∏ - n¬ P-Mvj - \ - v k-ao-]a - mbn ÿn-c-Xm-a-°m-c-\m-b Fw F-®v Kn-co-jv F-∂ ]-Ømw-¢mkp-Im-c≥ ÿ-eh - pw ho-Spw C√m-Ø c-≠v k-l] - mTn-Iƒ-°mbn X-s‚ ap-Ø-»n-bp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ `q-an ho-Xn-®p \¬-Ipw. ]-dt- °m-Sv ]n.-Pn.-Fw. t_mbv-kv ssl-kv-Iq-fn¬ ]-Ømw¢m-kv ]-co-£s - b-gp-Xn-bn-cn-°p∂ Kn-co-jv k-l] - mTn Im¿-Øn°n-\v c-≠c - sk‚pw F-´mw-¢mkp-Im-c≥ I-Æ-\v A-©v sk‚ v `p-an-bpw \¬-Ip-∂X - v. apØ-»n sI c-aW - n-bp-sS k-ΩX - tØm-sS-bm-Wv Kn-co-jv `q-an \¬-Ip-∂X - v. I-Æ\ - p t\-cs - Ø Kn-co-jv(CSXv)Im¿-Øn-In-s‚ Ip-Spw-_-Øn-s\m-∏w `q-an \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn¬ ho- ]-I-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw tN¿- Ã-dp-sS A-°u-≠n ¬ \n-∂p - m- Nn-e A-[ym-]-I-cp-sS ]-°-seSp-hb - v° - m≥ kvI - q-fn-se A-[ym- ∂p kz-cq-]n-® Xp-I, sl-Uva

Øn-bX - m-bn kw-ib - n-°p-∂X - mbpw Kn-co-jv ]-d-bp-∂p. H-º-Xv am-ka - m-bn-´pw \-S] - S- n-Is - fm-∂pan-√m-Xn-cp-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂p≈ A-t\z-j-W-Øn-em-Wv C°m-cyw t_m-[y-s∏-´X - v. h-kv-Xp-hn-te-°v h-gn-bn-s√∂p I-≠-tXm-sS H-cp-e-£tØm-fw cq] ap-S° - n h-gn \n¿-an°m-\pw Kn-co-jv k-∂≤ - \ - m-bn. ho-´p-Im-cp-sS k-lm-b-Øm-emWv C-Xp sN-bv-X-Xv. Im¿-Øn°n-\p-≈ ho-Sv Kn-co-jn-s‚ ta¬t\m-´-Øn¬ X-s∂ \n¿-an-°m\m-Wv Xo-cp-am-\w. C-Xn-\m-bn A-`yp-Z-b-Imw-£n-I-fp-sS klm-bw tX-Sp-I-bm-Wv. {Km-a-∏©m-bØ - v Aw-Kw kn {]-Im-ins‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ H-cp-kwLw X-\n-°p t{]m-¬km-l\ - w \¬-Ip-∂p-ss≠-∂pw Kn-co-jv ]-d™ p. t^m¨: 8129007995.


{]mtZ-inIw

17 G-{]n¬ 2014 hymgw

c-I tI-{μw: XI-gn in-h-i-¶-c]n-≈ P-∑-Zn\m-tLm-jw, a{¥n sI kn tPm-k-^v˛ cm-hn-se 11.00

Adnbn-¸pIÄ

kw-c-`-I hn-I-k-\-]-²-Xn: CâÀ-hyq G-{]n 24 \v B-e-∏p-g: k¿-°m-cn-s‚ tI-c-f kw-ÿm-\ kw-cw-`-I hn-I-k-\ ]-≤-Xn {]-Im-cw Pn-√-bn¬ kwcw-`-I-sc Xn-c-s™-Sp-°p-∂-Xn\p-≈ C‚¿-hyq 24\v cm-hn-se 10.30\v Pn-√m hy-h-km-b-tI-{μØn¬ \-S-Øpw. C‚¿-h-yq-hn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂-h¿ www.kfc.org F-∂ sh-_vssk-‰n¬ Hm¨-sse≥ B-bn t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. {]m-b]-cn-[n 18-˛40 (hn-[h - 45) tbm-Ky- X: π-kvS- p/hn.-F® - v.F - k - v.C. (2-I-S-em-{I-aW-sØ Xp-S¿-∂v ]p-∂-{] hn-bm-\n I-S-∏pd-Øv sh-≈w I-b-dn-b-\n-e-bn¬ ˛5 t]¿ A-S-ßp-∂ {Kq-∏v) tUmIv-S¿-am¿/F≥-Pn-\o-b-dn-ßv _ncp-Z-[m-cn-Iƒ/ Nm¿-t´-Uv A°u-≠‚ v/ Fw.-_n.F. _n-cp-Z[m-cn-Iƒ F-∂n-h¿-°v hy-‡nK-X-am-bn A-t]-£n-°mw. 20 e£w cq-] h-sc ]-en-i-c-ln-X hm-bv-] \¬-Ipw. hn-i-Z-hn-h-cØn-\v tI-c-f ^n-\m≥-j-y¬ tIm¿-]-td-j≥, {_m-©v Hm-^nkv, B-e-∏p-g, t^m¨: 0477 2264594, 8593036555.

A-º-e-∏p-g: ]p-d-°m-Sv Xo-c-{]tZ-iØv I-S-em-{I-a-Ww i-‡am-bn. C-cp-]-tXm-fw ho-Sp-Iƒ A-]-I-S -`o-Xn-bn¬. \n-c-h-[n hoSp-I-fn¬ sh-≈w-I-b-dn. ]p-d-°mSv ]-©m-b-Øv 1, 17, 18 hm¿-Up-Ifp-sS Xo-c-{]-tZ-i-am-Wv Iq-‰≥ Xn-ca - m-eI - ƒ I-h¿-s∂-Sp-ØX - v. d-h-\yp A-[n-Ir-X-tcm a-‰v DZ-tym-K-ÿ-tcm I-S-em-{I-a-W {]tZ-iw k-μ¿-in-°m-≥ X-øm-dmhmØXv Xo-ct- Z-ih - m-kn-If - psS {]-Xn-tj-[-Øn-\v hgn-sbm-cp°n. am-dn-Xm-a-kn-°m-\p-≈ \n¿tZ-iw \¬-In-sb-¶n-epw B-cpw hosSm-gn-bn-s√∂v XnctZi-hmkn-Iƒ ]-d™p. I-gn-™ c-≠v Zn-h-k-am-bn ]p-d-°m-Sv Xo-cw I-S-em-{I-a-W

F-kv-.F-kv-.FÂ-.kn.: Pn-Ã-bn 96.46 i-X-am-\w hn-P-bw

am∂m¿: F-kv.F-kv.F-¬.kn. ]-co-£-bn¬ am-∂m¿ \m-b¿ kam-Pw kv-Iq-fp-Iƒ-°v 99.99 i-Xam\w hn-Pbw. \m-b¿ k-amPw t_m-bv-kv kv-Iq-fn¬ 210 B¨Ip-´n-I-fn¬ 209 t]cpw hn-Pbn®p. H-º-Xp t]¿-°v F√m hnj-b-ß-fn-epw F π-kv e-`n®p. tKƒ-kv kv-Iq-fnepw C-tX hn-Pb-iX - a - m-\a - m-Wv. 173 Ip-´n-If - n¬ 172 t]cpw hn-Pb - n-®p. aq-∂p t]¿°v ap-gp-h≥ F π-kv e-`n®p.

B-e-∏p-g: F-kv-.F-kv-.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ Pn-√-bn¬ 96.46 i-X-am-\w hn-P-bw. 26,235 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-co-£-sb-gp-Xnb-Xn¬ 25,305 hn-Zym¿-Yn-Iƒ D∂-X-hn-P-b-Øn-\v A¿-l-X-t\Sn. 930 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv Atbm-Ky-cm-b-Xv. hn-P-bn-®-h-cn¬ 12,922 B¨-Ip-´n-I-fpw 12,385 s]¨-Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. kw-ÿm-\-Øp-X-s∂ G-‰hpw Ip-d-hv hn-Zym-¿-Yn-I-sf Fkv-.F-k-v .F¬.-kn. ]-co-£-bv°n-cp-Øn-b Ip-´-\m-Sv hn-Zym-`ymk Pn-√-bm-Wv hn-P-b-i-X-am-\-

]p-¶-{] tam-U Aw-t_-Zv-IÀ d-kn-U³-jy kv-Iq-fn-\v N-cn-{X-hn-P-bw A-º-e-∏p-g: Xp-S¿-®-bm-bn H-ºXmw X-h-W-bpw \q-dp-ta-\n hn-Pb-hp-am-bn ]p-∂-{] tam-U¬ Aw-t_-Zv-°¿ d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqƒ N-cn-{X-hn-P-bw t\-Sn. F-kv.F-kv.F¬.kn ]-co-£ F-gp-Xn-b 34 Ip-´n-I-fpw hn-P-bn®-tXm-sS kv-Iqƒ N-cn-{X-Øn¬ C-Sw t\-Sn. G-gv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v F-√m h-n-j-b-Øn-\pw F π-kv In-´n. `q-

cn-`m-K-hpw ]n-∂m-° hn-`m-K-ßfn-se Ip-´n-I-fm-Wv C-hn-sS ]Tn°p-∂-Xv. ]m-e-°m-Sv, A-´-∏m-Sn, ]-Ø-\w-Xn-´ B-Zn-hm-kn Du-cpI-fn¬ \n-∂p-≈ Ip-´n-I-fpw Chn-sS ]Tn-°p-∂p-≠v. {]-Y-a-m[ym-]n-I im-¥, kq-{]-≠v tkmf-a≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ cm-{Xn 9.30 h-sc Ip-´n-Iƒ°m-bn {]-tXy-I ¢m-kv \-S-Ønbn-cp-∂p.

`o-j-Wn-bn-em-sW-¶n-epw sNmΔm-gv-N cm-hn-se ap-X-em-Wv cq£-am-b-Xv. C-∂-se ssh-Io-t´msS I-S¬ 50 ao-‰-tdm-fw I-c `mKw I-h¿-s∂-Sp-Øp. Iq-‰≥ Xn-c-ame-bn¬ I-c-bn-te-°v A-Sn-®p-Ib-dn-b sh-≈w 400 Hm-fw Ip-Spw_-ß-sf-bm-Wv Zp-cn-X-Øn-em°n-bn-cn-°p-∂-Xv. kp-\m-an ]-≤-Xn {]-Im-cw \n¿-an-® ho-Sp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS Xn-c-am-e-bn¬ \-in-°p-sa-∂ `o-Xn-bn-em-bn-cn-°p-∂-Xv. sh≈w I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hoSp-I-fn¬ B-lm-cw t]m-epw ]mN-Iw sN-øm≥ ]-‰m-Ø A-hÿ-bn-em-Wv. I-S¬-`n-Øn-bn-√mØ {]-tZ-i-am-Wv I-S¬ I-h¿s∂Sp-Øn-cn-°p-∂Xv.

\q-dp-ta-\n t\Sn B-e-∏p-g: Ip-∏-∏p-dw K-h. sslkv-Iq-fn-\v C-Ø-h-W-bpw \q-dpta-\n. 22 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-co-£°n-cp-∂-Xn¬ ap-gp-h≥-t]-cpw D]-cn-]T-\ tbm-Ky-X t\-Sn-. Iq-SpX¬ hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sm-≥ \n-ch-[n t]¿-°v Ign™p.

h- ≈ n- I p- ∂ w/aÆt©cn/Aº-e-∏p-g: i‡amb Im‰nepw ag-bnepw Pn√-bn¬ hym-]-I-\mi \-„-ap-≠mbn. h-≈n-Ip-∂Øp c-≠p ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. h-≈n-Ip-∂w I-Sp-hn-\m¬ ta-\n sa-tΩm-dn-b¬ tIm-f-\n-bn¬ ae-hn-f-bn¬ ]p-Ø≥ ho-´n¬ taml-\-s‚-bpw c-Xo-jv `-h-\Øn¬ X-¶-a-Wn-bp-sS-bpw ho-SpI-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. Im-‰n¬ C-cp ho-Sp-I-fpw `m-KnI-am-bn X-I-cp-I-bpw ta¬-°q-cIƒ ]q¿-W-am-bn \-in-°p-Ibpw sN-bv-Xp. ho-´n-\p-≈n-ep≠m-bn-cp-∂ Ip-´n-Iƒ X-e-\m-cng-bv-°m-Wv c-£-s∏-´-Xv. tam-l\-s‚ ho-´n¬ 60000 cq-]-bp-sS \„-hpw X-¶-a-Wn-bp-sS ho-´n¬ 10000 cq-]-bpw \-„-hpw I-W°m-°p-∂p. hm¿-Uv saw-_¿ ]fl-[-c≥, F-kv.-Un.-]n.-sF. a-

c-≠v Zn-h-k-ß-fn-em-bn \qtdm-fw sX-ßp-Iƒ I-S] - p-gI - n-hoWp. ho-Sp-If - n¬ \n-∂p Ip-´n-Is - f _-‘p-ho-Sp-If - n¬ B-°n-sb-¶nepw a-‰m-cpw ho-Sp hn-´p-t]m-hp-∂n√. A-[n-Ir-Xt- cm-Sp-≈ {]-Xn-tj[w Xo-ct- Z-ih - m-kn-Iƒ-°n-Sb - n¬ A-eb - S- n-°p-Ib - mWv. Xn-cs - ™Sp-∏n-\v G-Xm-\pw Zn-hk - ß - ƒ-°v ap-ºv I-S¬ `n-Øn \n¿-an-°m-\mbn C-hn-sS I-√p-Iƒ C-d° - n-bn-cp∂p. F-∂m¬ Xp-S¿ \-S] - S- n-If - p≠m-bn-√. tXm-´∏ - ≈n, ]p-¥e - , Icq¿, A-ºe - ∏ - p-g, h-f™ h - gn, \o¿-°p∂w, h-≠m-\w, ]p-∂{], ]-dh - q¿ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ IS¬t£m-`w i-‡a - mWv. hnb-\n I-S∏pd-sØ sIm®p-s]m-gn Xnf-∏v Ib-dn \n-d™ p-Ih - n™p.

Xp-d-hq¿-:- tZ-io-b-]m-X-bn-¬X-hn-Sp-am-bn- t]m-hp-I-bm-bncp-∂- N-c-°v tem-dn-bn-¬- \n∂pw- Nm-°p-sI-´p-Iƒ- tdmUn--te-°v ho-Wp. B¿-°pw- ]cp-°n-√. tZ-io-b-]m-X-bn¬Ip-Øn-b-tXm-Sv F-kv-.F≥.Un-.]n.- PMvj-\v k-ao-]w- C∂-se- ssh-Io-´v aq-t∂m-sSbm-bn-cp-∂p- - kw-`-hw. sIm-®n- sF-e-‚ n¬- \n-∂p ]-´-W-°m-Sv Im-en-Øo-‰- ^mIv-S-dn-bn-te-°v t]mhp-I-bmbn-cp-∂p- tem-dn-. I-b¿- s]m-´ntem-Uv N-cn-™-tXmsS temdn- \n¿-Øn- sb-¶n-epw Nm-°psI-´p-Iƒ Xm-sg ho-gp-I-bmbn-cp∂p. H-cp- a-Wn-°q-tdm-fw-K-XmKXwX-S- s∏-´p. IpØn-b-tXm-Sv t]menkv FØn-bm-Wv K-Xm-K-Xw- \n-b{¥n-®-Xv.

Imbw-Ipf¯v c-−v Npcp¡¯n kv-IqÄ-¡v \q-dpta\n Imbw-Ipfw: F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ ImbwIpfØv c-≠p kv-Iqƒ-°v \q-dp i-X-am-\w hnP-bw e-`n-®p. I-coe-°pfßc In-‰v Cw-•o-jv ao-Unbw ssl-kv-Iq-fn\pw Ir-jv-W]p-cw K-h. sS-Iv-\n-°¬ sslkv-Iq-fn-\p-am-Wv \q-dp ta-\n hnPbw e-`n-®Xv. Im-bw-Ipfw K-h. t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn-\v Xn-f°-am¿-∂ hn-P-bw t\-Sn. Xp-S¿®-bm-bn 10mw X-h-W-bm-Wv In-‰v kv-Iqƒ \q-dp i-X-am-\w hnP-bw t\-Sn-b-Xv. 29 Ip-´n-I-fn¬ \m-ep t]¿-°v ap-gp-h≥ hn-j-b߃°pw F π-kv e-`n-®p. Im-bw-Ipf-sØ a¬-kysØm-gn-em-fn-I-fp-sS a-°ƒ ]Tn°p∂ t_m-bv-kv ssl-kv-Iqfn¬ 112 t]¿ ]-co-£-sb-gp-Xn-bXn¬ 108 t]¿ hn-P-bn®p.

P·Zn\m-tLm-jw C¶v A-º-e-∏p-g: hn-iz-km-ln-Xy-Im-c≥ X-I-gn in-h-i-¶-c-]n-≈bp-sS 102mw P-∑-Zn-\m-tLmjw C-∂v \S°pw. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn X-I-gn kv-am-c-I k-an-X-nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ph-∂ km-ln-tXym-¬k-hw C-∂v k-am-]n-°pw.cm-hn-se 11\v i-¶-c-aw-K-e-Øv \-S-°p-∂ P-∑-Zn-\ k-tΩ-f-\w a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w N-øpw. kv-am-c-I k-an-Xn sNb¿-am≥ {]-^. i-¶-c-\m-cm-b-W≥ A[y-£-X h-ln-°pw.

Øn¬ ap-ºn¬. 98.15 i-X-am-\-amWv C-hn-S-sØ hn-P-bw. 7657 t]¿ D-∂-X-]T-\-Øn-\v A¿-lX-t\-Sn-b tN-¿-Ø-e hn-Zym-`ymk Pn-√-bm-Wv hn-P-b-i-X-am-\Øn¬ ]n-∂n¬. 95.44 i-X-am-\am-Wn-hn-sS. am-th-en-°-c hn-Zym-`ym-k-Pn√-bn¬ 96.88 i-X-am-\-am-Wv hnP-bw. 7,969 Ip-´n-Iƒ hn-Zym-`ymk-Pn-√-bn¬ D-∂-X-]T-\-Øn-\p≈ tbm-Ky-X t\-Sn. 7,289 hnZym¿-Yn-Iƒ hn-P-bn-® B-e-∏p-g hn-Zym-`ym-k Pn-√-bv-°v 96.53 BWv hn-P-b-i-X-am-\w.

Pn-√-bn¬ F-kv-.F-kv-.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ C-°p-dn \q-dpta-\n sIm-bv-X-Xv 59 kv-Iq-fpIƒ. H-º-Xp t]-sc am-{Xw ]-co£-sb-gp-Xn- H-º-Xp-t]-cpw hn-Pbn-® Ip-∂w K-h.F-®v-.F-kv-.Fkv. ap-X¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ hnZym¿-Yn-I-sf ]-co-£-sb-gp-Xn-® B-e-∏p-g sk‚ v.tPm-k-^v Pn.F-®v-.F-kv. h-sc-bm-Wv Cu ]´n-I-bn-ep-≈-Xv. C-Xn¬ 17 kv-Iqfp-Iƒ I-gn-™ aq-∂p-h¿-j-ßfm-bn \q-dp-ta-\n sIm-øp-∂p. Ip´-\m-Sv, B-e-∏p-g, tN¿-Ø-e hnZym-`ym-k -Pn-√-I-fn¬ aq-∂p kv-

A-`n-\-µn-¨p

tcm-Kn-bp-am-bn t]m-b ImÀ A-]-I-S-¯nÂ-s¸-«v Imw]-kv {^-−v slÂ-]v U-kv-Iv B-dp t]À-¡p ]-cn-¡v

B-e-∏p-g: F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£b - n¬ \q-dv ta\n t\Snb K-h. ap-l-Ω-Z≥-kv kv-Iq-fns\ k-∂-≤ kw-L-S-\-bmb ku-lr-Z A-`n-\-μn-®p. {]-[m-\m[ym-]n-I ta-cn-b-Ω-sb-bpw A[ym-]-I-sc-bp-w kv-Iqƒ Hm-^nkn¬ \S∂ N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. ku-lr-Z-b c-£m-[n-Im-cn sP Ir-jv-W≥, {]-kn-U‚ v ]n tPymXn-kv, sk-{I-´-dn _n \-ko-¿, ap\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-am≥ _n A≥-km-cn, F-Ivk - n-. Aw-Kw B¿ {]-Zo-]v ]s¶-Sp-Øp. \q-dv iX-am-\w hn-P-bw ssI-h-cn-® a-‰v kv-Iq-fp-I-tf-bpw ku-lr-Z {]h¿-Ø-I¿ A-`n-\-μn-®p.

A-º-e-∏p-g: tcm-Kn-bp-am-bn saUn-°¬-tImf-Pv B-ip-]-{X-bnte-°v t]m-b Im¿ A-]-I-SØn¬-s∏-´v B-dp t]¿-°p ]-cn°v. tZ-io-]m-X-bn¬ ]p-∂-{] I∏-°-S s]-t{Smƒ ]-ºn-\v k-ao]w C-∂-se ]p-e¿-s® aq-∂n-\mbn-cp-∂p A-]-I-Sw. I-f¿-tIm-Sv Nn-d-bn¬ {]-Xojv (17), h¬-k-Ω (57), I-f¿tIm-Sv Ip-∂mw-X-d cm-P-∏-s‚ `mcy hn-P-b-Ω(53), Nn-d-bn¬ Ip™p-tam-s‚ `m-cy I-\-I-Ω

Iq-fp-I-ƒ ho-X-hpw am-th-en-°c hn-Zym-`ym-k Pn-√-bn¬ 8 kv-Iqfp-I-fp-am-Wv Xp-S¿-®-bm-bn aq∂mw-h¿-j-hpw \q-dp-ta-\n sImbv-X-Xv. B-e-∏p-g e-Pv-\-Øp¬ ap-lΩ-Zn-ø l-b¿ sk-°-≥U-dn kvIq-ƒ anI-® t\´w sIm-bvXp. ]co-£-bv-°n-cp-∂ 148- ¬ 147 t]cpw t{K-tUm-sS hn-P-bn-®p. 99.-4 i-X-am-\w hn-P-bw t\Sn. h-≠m\w C-√-Øp-]-d-ºn¬ lm-cn-kns‚ a-I≥ ap-l-Ω-Zv k¬-am≥ F√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv Icÿ-am°n.

(37), A-d-hp-Im-Sv sh-fn a-Wn-b∏-s‚ a-I≥ c-Pn-Xv (27), Im¿s{sU-h¿ A-d-hp-Im-Sv sh-fn kptc-jv `-h-\-Øn¬ k-Pn-Xv (27) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. A-an-X th-K-Øn¬ t]m-hpI-bm-bn-cp∂ I-s≠bv-\¿ temdn s]-s´-∂v \n¿Ønb-t∏mƒ tcm-Kn-bp-am-bn h∂ Im¿ ]n-∂nen-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-am-bpw X-I¿∂p. ]-cn-t°-‰-h-sc B-e-∏p-g sa-Un-°¬-tImf-Pv B-ip-]-{Xn-

bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]p-∂-{] hm-´¿- h¿-Ivk - n-\v k-ao-]w C-∂se \m-tem-Sv aq-∂v hm-l\ - ß - ƒ Iq-´n-bn-Sn-s®-¶n-epw B¿-°pw ]cn-°n-√. C≥-Un-I Im¿ a-s‰m-cp hm-l\ - s - Ø a-dn-IS- ° - p-∂X - n-\nS-bn¬ F-Xn-tc h-∂ tem-db - n-enSn-®v tZ-iob]m-Xb - v°v Ip-dp-sI \n-∂p. sXm-´v ]n-∂m-se h-∂ amcp-Xn Imdpw C≥-Un-Im Im-dn-en-Sn®v \n∂vp. Xp-S¿-∂v 20 an-\n-t‰m-fw hm-l\ - K-Xm-KX - w X-S - s - ∏-´p.

iàamb Imänepw a-g-bnepw PnÃ-bn hym-]-I-\miw F-kv-.F-kv-.F-¬-.kn. ]-co£-bn¬ F-√m hn-j-b-߃°pw F π-kv e-`n-®- ^mØn-a _m\p. h-gn-t®-cn ^m-dq-Jv I¨-kv-{S-Iv-j≥ ss_-Pp djo-Zn-s‚bpw kPoe ss_Pp-hn-s‚-bpw a-I-fmWv.

3

]p-d-¡m-Sv I-S-em-{I-a-Ww iàw; Nm-tdm-¡Up-n--ÂsI-ho-«p-WIÄ-p A-hKW\bv-s¡-Xn-tc {]-Xn-tj-[-w

]cn-]mSn  i-¶-c-awKew X-I-gn kv-am-

\m-bÀ k-am-Pw kv-Iq-fp-IÄ-¡v t\«w

KOttayam/alp

amcm-cn-°p-fw sX-°v ]©mb-Øv _¿-Wm-Sv P-Mvj-\v k-ao-]w XI-gn sh-fn-bn¬ kt¥m-jn-s‚ ho-Sv tX-°v ho-Wv X-I¿∂p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ hf-h-\m-Sv P-Mvj-\v k-ao-]w a-cw ho-Wv K-XmK-Xw X-S- -s∏´p. \m-´p-Im¿ a-cw ap-dn-®p-am-‰n-bmWv K-XmK-Xw ]p-\-ÿm-]n-®Xv. X-º-I-t®m-Sv kv-Iq-fn-\v k-ao-]w tdm-Un-\v Ip-dp-sI ho-W a-cw tN¿-Ø-e-bn¬ \n-∂v ^b¿t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv ap-dn-®pam-‰n-bXv. a-Æ-t©-cn-bnepw kao-]-Øpw \n-c-h-[n Im¿jn-I hn-f-Iƒ \-in®p. ]-e-bn-SØpw ssh-Zyp-Xn _-‘w X-I-cm-dnembn. i‡am-b Im-‰nepw a-g-bnepw X-I¿-∂ X-¶-a-Wn-bp-sS hoSv i-‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bnfi-ew {]-kn-U‚ v jn-lm-_v h- Wn-bpw Ip-Spw-_-hpw I-b-dn-°n- epw tXm-´-∏-≈n bn¬ I-c-Ir-jn≈n-Ip-∂w ho-Sp-Iƒ k-μ¿-in- S-°m≥ t]m-epw C-S-an-√m-sX h- I-fpw h-≈-hpw h-e-bpw \-in-®p. ho-Sp-I-fp-sS ta¬-°q-c-Iƒ X®p. Im≥-k¿ tcm-Kn-bm-b X-¶-a- e-bp-I-bm-Wv.

I¿-∂p. ]p-d-°m-Sv ]-©m-b-Øv ]-Ømw hm¿-Un¬ am-tØ-cn _n-Pp, \m-ep-Nn-d im-¥-∏≥, hnizw-`-c≥, F-∂n-h-cp-sS ho-Sn-s‚ ta¬-°q-c-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. \m-ep-Nn-d-bn-se I-c-Ir-jnbm-b G-Ø-hm-g-I-fpw I-∏ Irjn-I-fp-am-Wv Im-‰n¬ \-in-®-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-t´m-sS-bp-≠mb a-g-bn-epw Im-‰n-ep-am-Wv \m-i\-„-߃ hn-X-®-Xv. C-Sn-an-∂-en¬ hym-]-I \m-i\-„w. Im-°m-gw Xm-gv-N-bn¬ e£w ho-Sv tIm-f-\n-bn¬ a-\m-^ns‚ ho-´n-se sX-ßv C-Sn-an-∂te‰v hn-≠pIo-dn. sXm-´-Sp-Ø ho-Sn-s‚ a-Xn¬ X-I¿-∂p hoWp. Xm-gv-N-bn¬ e-£w ho-´n¬ \m-k-dn-s‚-bpw sIm-®p-]-dºn¬ kn-±oJn-s‚bpw ho-´n-se ssh-Zyp-tXm-]-I-c-߃ X-I¿∂p.

]pXnb tjm-dq-w D-Zv-LmS-\w sNbvXp Imbw-Ipfw: tN-∂√q¿ ^m-j≥ tlmw-kv ]pXnb tjm-dqan-s‚ D-Zv-LmS-\w \n-b-ak-`m U-]yq-´n kv-]o-°¿ F≥ i‡≥ \n¿-h-ln-®p. Hm®n-d tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v _n sk-h-¥n-Ip-am-cn B-Zy-hn¬-∏-\ \n¿-h-ln®p. i-_-cn-ae ap≥ ta¬-im¥n Cu-iz-c≥ t]m-‰n, t]-gv-k-W¬ temt_m¿-Uv h¿-°n-Mv I-Ωn-‰n A-–p¬-jp-°q¿ aue-hn kwkm-cn®p. I-cp-\m-K∏-≈n Xm-eq-°v P-amA-Øv bq-\n-b≥ {]knU‚ v AUz. sI ]n ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln®p. Fw A≥-km¿, sI B¿ ap-c-fo-[c≥, ssk-dm s\-Pp-ap-±o≥, sI ]n {io-Ip-am¿, sI F-kv D-jm-Ip-amcn, F≥ chn, \Pow atƬ, Ko-Xm Ip-am¿, AUz. A-ø-∏≥ ]n-≈, Fw F-kv ju-°Øv, Fw H C-{_mlow Ip´n, A-øm-Wn-°¬ a-PoZv, A-lΩ-Zv Ip™v, Fw Un sa-l¿ Jm≥ kw-km-cn®p. Im-™n-∏p-g: Imw]-kv {^≠v Hm-^v C-¥y am-th-en-°-c Gcn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS- t\-Xr-Xz-Øn¬ F-kv.F-kv.F¬.kn. ]co-£m ^-ew ku-P-\y-am-bn A-dn-bp-∂-Xn-\v sl¬-∏v U-kvIv G¿-s∏-SpØn. C∂-se ^-ew {]-Jym-]n®-Xp ap-X¬ \qdp I-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-Ifpw c-£n-Xm-°fpw sl¬-∏v Ukv-In-s‚ tkh-\w tXSn. dn-kƒ-´n-s‚ {]n‚pw hn-Zym¿-YnIƒ-°v ku-P-\y-am-bn hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. F-kv.Fw.Fkv. h-gn ^-ew A-dn-bm-\p-≈ ku-I-cyhpw H-cp-°n-bn-cp∂p.

a-cw ap-dn-¨p-am-än F-S-Xz: PMv-j-\n¬ tIm-f-Pv ]m-e-Øn-\v k-ao-]w A]I-Smh-ÿ-bnemb Iq-‰≥ a-cw l-cn-∏m-Sv ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn apdn-®p-am-‰nb-Xv h≥ Zpc-¥w H-gn-hm°n. C-∂-se ssh-Io-´v BtdmsS i-‡-am-b Im-‰n¬ acw ]-Xn-°m-hp-∂ \n-e-bn-embn-cp∂p. F-S-Xz t]m-en-kv F-Øn KXmKXw \n-b-{¥n-®p.

B{I-aWw; {]-Xn-IÄ ]n-Sn-bn B-e-∏p-g: h-Sp-X-e-bn¬ 12\v ss_-°n¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ k-tlm-Z-c-∑m-sc X-S-™p\n¿-Øn B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ aq-∂p t]-sc F-d-Wm-Ip-fw t\m¿-Øv t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. h-SpX-e, ssa{Xn \-K¿ Xn-cphn¬-]-d-ºn¬ A¿-Pp≥ (19), hSp-Xe - ]m-ew a-¶g tdm-Uv s]m-gv-

a-¶e-Øv ho-´n¬ Pn-_n≥ (19), Nn‰q¿ A-º-e-Øn¬ ho-´n¬ tKmIp¬ (20) F-∂n-hc - m-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. h-Sp-Xe tIm-tX-cn Xp≠n-bn¬ ho-´n¬ A-P-b-Ip-am¿, A-\o-jv F-∂n-hs - c-bm-Wv B-{Ian-®Xv. kz-Im-cy _-kv k¿-ho-kv kw-_-‘n-®p-≈ X¿-°-am-Wv B-{I-aW - Ø - n¬ I-em-in-®Xv.

11 ]-h-\pw ]Whpw I-hÀ¶p Imbw-Ipfw: A-Sp-°-f hm-Xn¬ X-I¿-Øv 11 ]-h-\pw 10000 cq]bpw I-h¿∂p. s]-cnßm-e {io-ssi-e-Øn¬ Zn-eo-]n-s‚ ho´n-em-Wv sNm-Δmgv-N ]p-e¿-s® tamj-Ww \-S-∂Xv. ho-´p-Im¿ cm-hn-se D-W¿-∂t∏m-gm-Wv tam-j-W hnh-cw Adn-bp-∂Xv. Zn-eo]pw `m-cybpw `mcy am-Xmhpw am-{X-sa C-hn-sS Xm-a-k-ap≈q. am-Xm-hn-s‚ h-

fbpw I-Ωepw `m-cy-bp-sS ssIsN-bn-\p-am-Wv A-]-l-cn-®-Xv. hn-c-e-Sbm-f hn-Z-Kv-[cpw t]menkpw F-Øn ]cn-tim-[-\ \SØn. I-gn-™ c-≠p am-k-Øn-\p≈n¬ {]-tZiØv \n-ch-[n tamj-W-߃ \-S-∂n-´p≠v. F∂m¬ tam-„m°-sf B-scbpw A-d-kv-‰v sN-øm≥ t]m-en-kn-\v I-gn-™n-´n√.

F-kv-.F-kv-.F-¬-.kn. ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv e-`n-®-h¿: Ico-e-°pf-ß-c In‰v Cw-•o-jv ao-Un-bw ssl-kv-Iq-fn-se ap-lv-kn-\, ]n F-®v ^m-Øn-a, \n-Zm ^-kven, km-_nd. lcn-∏m-Sv K-h. t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se Fw hn-\m-bIv, cm-lp¬ hn \mb¿, kmt‚m sk-_m-kv-‰y≥, sN∂n-Ø-e a-lm-fl tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnse sI Bcy, Be∏p-g e-Pv-\-Øp¬ ap-l-ΩZn-b F-®v.F-kv.F-kn-se ap-lΩ-Zv k¬-am≥ lm-cnkv, XÆo¿-ap-°w K-h. F-®v.F-kv.F-kn-se A¿-®-\ {]-kmZv, ]dhq¿ K-h. ssl-kv-Iq-fn-se F-kv A-£-bv-Ip-am¿, F F≥ A-cp¨

tN¿-Ø-e sk‚ v ta-co-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnse sP sF-iz-cy, A-Rv-Pp N-μ-\, ARv-Pp tKm]n, A-\pcm[ F ss], A-izn≥ ]n, hn F¬ `m-Ky-e-£van, Nn-∏n lm-cnjv, Pn-kv-an≥ sI B‚Wn, tPymXn-tamƒ kn ]n, _n Ir-jv-tWμp, {ip-Xn kn A-P-bv, s_‰-kv s_∂n

tN¿-Ø-e sk‚ v ta-co-kv tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnse a-cn-bm tPm¨, acn-b A-hn-\, sa¬-ho-\ ]o‰¿, sado-\ hn-eyw, sa-do\ {So-k tP-°_v, F-kv \b-\, \n-thZn-X ZØv, F-kv ]m¿-hXn, ss{]-kn k-Po-hv A-d°¬, Fw cm-P-e-£van, B¿ {io-e-£v-an

am-th-en-°-c F-B¿ -cm-P-cm-P-h¿-a kv-am-c-I K-h.- tKƒ-kv F-®v-.F-kv-.F-kn-se {io-Xp kp-tc-jv, tc-jv-a Ir-jv-W≥, iym-an-en i-in-Ip-am¿, F-kv B¿ -A-Xp-ey, F-kv -{io-e-£v-an, hn-kv-a-b hn¬-k¨, B¿ -{io-e-£v-an, \-μn-\n tam-l≥, sÃ-^n Ão-^≥, kzm-Xn tKm-]≥, _n-Pn \m-b¿

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-04-17  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-04-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you