Page 1

2

]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p

hnti-j§Ä

£-b-tcm-K t_m-[-hÂ-¡-c-W hm-l-\-Pm-Y 24\v F-cp-ta-en: Fw.C.F-kv tIm-fPv \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow bq-\n-‰n-s‚-bpw Pn-√m B-tcmKy-h-Ip-∏n-s‚-bpw A-£-b ]≤-Xn-bp-sS-bpw k-l-I-c-WtØm-sS 24\v Pn-√-bn¬ -£-btcm-K t_m-[-h¬-°-c-W C-cpN-{I- hm-l-\-dm-en \-S-Øpw. I-e-Œ¿ A-Pn-Xv Ip-am¿ dmen ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sF-jm-`m-bn, Pn-√m Sn._n Hm^n-k¿ tUm. {]-k-∂-Ip-am-cn jm-Pn, Fw.C.F-kv tIm-f-Pv am-th-en-°-c a-fi-e-w F-kv.-Un.-]n.-sF ÿm-\m¿-Yn- tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn-°¬ Pn-√m {]n≥-kn-∏¬ tUm. F-kv kph-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b I-e-Iv-S¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ ap-ºm-sI ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p∂p Pm-_o-Kw, A-£-bm t{]m-P-Œv tIm Hm-Un-\-‰¿ tXmw-k¨ Nmt°m, Fw.C.F-kv tIm-f-Pv F≥.F-kv.F-kv t{]m-{Kmw Hm^n-k¿-am-cm-b B≥-kn am-Xyp, hn Pn l-co-jv Ip-am¿ dm-en-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. dm-en-tbm-S\p-_-‘n-®v hn-hn-[ ÿ-e-ßfn¬ sX-cp-hv \m-S-I-ß-fpw \-S°pw.

Pp-am \-a-kv-Im-c-¯n-\n-sS tam-j-Ww ]-Ø-\w-Xn-´: \-K-c-Øn-se \-akv-Im-c ]-≈n-bn¬ Pp-am \-a-kvIm-c-Øn-\n-sS tam-j-Ww. I-eŒ-td-‰n-\p k-ao-]w ao-Un-b h¨ Sn.-hn-bp-sS Hm-^n-kn-\p k-ao-]Øp-≈ a-kv-Pn-Zn¬ \n-∂m-Wv C∂-se ]m¿-Y-\-bv-s°-Øn-b kv{Xo-I-fp-sS _m-Kp-I-fpw A-Xn¬ kq-£n-®n-cp-∂ sam-ss_¬ t^m-Wp-I-fpw I-h¿-® sN-bv-XXv. D-®-bv-°v 1.30Hm-sS hn-izm-knI-fm-b kv-{Xo-Iƒ \-a-kv-Im-cØn-\p Ibdnb k-a-b-Øm-Wp tam-j-Ww \-S-∂-Xv. c-≠v _m-KpI-fn-epw H-cp ]-gv-kn-ep-am-bn kq£n-®n-cp-∂ aq-∂p sam-ss_¬ t^m-Wp-Iƒ, _m-¶v F.Sn.-Fw Im¿-Uv, ]m≥ Im¿-Uv, ]m-kv-_p°v, ]-Ww F-∂n-h tam-j-Ww t]m-bn. tam-„n-°-s∏-´ _m-Kn¬ ]Ø-\w-Xn-´ kz-tZ-in-\n-bm-b A[ym-]n-I-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-bp-am-bn _-‘-s∏-´ Nn-e tc-J-I-fpw D-≠m-bn-cp-∂p. ]-Ø\w-Xn-´ t]m-en-kn¬ e-`n-® ]-cmXn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Fkv.-sF ap-l-Ω-Zm-en-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ÿ-e-sØ-Øn sXfn-hp-Iƒ ti-J-cn-®v A-t\z-jWw B-cw-`n-®p.

Øm-\mÀ-Yn-IÄ kz-¯p- hn-h-c-w ]p-d-¯phn-«p ]-Ø-\w-Xn-´: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a-¬-k-cn-°p-∂ kzX-{¥ ÿm-\m¿-Yn ]o-en-t∏m-kv tXm-a-kv \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-Itbm-sSm-∏w k-a¿-∏n-® k-Xy-hmMv-aq-e-Øn¬ sh-fn-s∏-Sp-Øn-b kz-Øp-hn-h-cw: Pw-K-a B-kv-Xn 11.-31 e-£w cq-], ÿm-h-c B-kvXn 11.-50 e-£w cq-]. Pw-K-a Bkv-Xn-bn¬ ssI-h-i-ap-≈ 20,000 cq-]-bpw, 3.-31 e-£w cq-]-bp-sS _m-¶v \n-t£-]-hpw Dƒ-s∏-Spw. _m-[y-X 9.28 e-£w cq-]. Po-hnX ]-¶m-fn-bp-sS ÿm-h-c-˛-Pw-Ka B-kv-Xn-bp-sS aq-eyw 33.5 e£w cq-]. bp.-Un.-F-^v ÿm-\m¿-Yn B-t‚m B‚-Wn-°v Pw-K-a Bkv-Xn aq-eyw 21.49, e-£w cq-], ÿm-h-c B-kv-Xn aq-eyw 10.21 e£w cq-]. Pw-K-a B-kv-Xn-bn¬ ssI-h-i-ap-≈ 50,000 cq-]-bpw, 1.66 e-£w cq-]-bp-sS _m-¶v \nt£-]-hpw Dƒ-s∏-Spw. 42.11 e£w cq-]-bp-sS _m-[y-X-bp-≠v. Po-hn-X ]-¶m-fn-bp-sS Pw-K-a Bkv-Xn 11.24 e-£w, ÿm-h-c Bkv-Xn 10 e-£w Fw.-Sn c-ta-iv-˛Pw-K-a B-kv-Xn 1.50 e-£w cq-]. C-Xn¬ 1.47 e-£w cq-] _m-¶v \n-t£-]-am-Wv. 5000 cq-] ssIh-i-ap-≠v. `m-cy-bp-sS Pw-K-a Bkv-Xn 4.25 e-£w.-

sF.tU aÂ-k-cn¡pw ]-Ø-\w-Xn-´: ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n¬ C-¥y≥ Z-en-Xv BZn-hm-kn tbm-Kw (sF.-tU) ]Ø-\w-Xn-´-bn-epw C-Sp-°n-bnepw a¬-k-cn-°p-sa-∂v t\-Xm°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. C-Sp-°n-bn¬ B-Znhm-kn cm-P-Ip-Spw-_mw-K-am-b cm-L-h≥ cm-P-a-∂m-\pw, ]-Ø\w-Xn-´-bn¬ sF-˛-tU kw-ÿm\ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw e-fnX Sn a-e-bm-e-∏p-g-bn¬ a¬-k-cn°pw.

]n-Sn-In-«m-¸p-Ån ]Xn-\mev hÀ-j-¯n-\p-ti-jw ]n-Sn-bn dm-∂n: sIm-e-]m-X-I-a-S-°w \mep tI-kp-I-fn¬ ]n-Sn-In-´m-∏p≈n-bm-b Bsf sh-®q-®n-d t]men-kv 14 h¿-j-Øn-\p-ti-jw ]nSn-Iq-Sn. sh-®q-®n-d I-°p-Sp-° ]pØ≥-]p-c-bv-°¬ _n-Pp(a-Wn°p-´≥-˛50)hn-s\-bm-Wv sh-®q®n-d t]m-en-kv Cu-cm-‰p-t]-´bn¬ \n-∂p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 2000 G-{]n¬ 15\v sh-®q-®n-d Iq-Øm-´p-Ip-fw a-e-bn¬ jn_p(25)hn-s\ Ip-Øn-s°m-e-

s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ H-∂mw {]Xn-bm-bn-cp-∂p _n-Pp. C-bm-sf tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn-en-d-ßn-b _nPp H-fn-hn¬-t]m-b-Xm-bn t]m-enkv ]-d-™p. c-≠p h¿-j-߃-°n-S-bn¬ ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Ww, A-Sn-]nSn, Nm-cm-b-hn¬-∏-\ F-∂n-h-bv°pw t]m-en-kv C-bmƒ-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. 14h¿-jam-bn t]m-en-kv C-bm-sf tX-SpI-bm-bn-cp-∂p. Cu-cm-‰p-t]-´ ]n-

{]-`m-j-W ]-c-¼-c- B-cw-`n-¨p tIm-´-bw: Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e- hn-th-Im-\-μ ]T-\-]oT-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]-`m-j-W ]-c-º-c- B-cw-`n-®p. 11 a-X-ß-fn-se 1500¬-]-cw ]p-kv-X-I-߃ k¿-h-I-em-im-e sse-{_-dn-°v k-a¿-∏n°p-∂ N-S-ßpw {]-`m-j-W ]-c-º-c-bpw ap≥ No-^v sk-{I-´-dn tUm. Un -_m-_p t]mƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-th-Im-\-μ kzm-an-Iƒ k¿-h-a-X-ß-fpw D-Zv-Ir-jv-S-sa-∂v D-ZvtLm-jn-°p-∂ `m-c-X Z¿-i-\-sØ tem-I-Øn-\p ap-ºn¬ bp-‡n k-l-am-bn A-h-X-cn-∏n-® bp-K-{]-`m-h-\m-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p. N-S-ßn¬ Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.F -hn -tPm¿-Pv A-[y-£-X h-ln-®p. kn‚n-t°-‰w-K-ß-fm-b {]-^.tUm.- ]n -sI -tkm-a-ti-J-c≥ D-Æn, {]-^. -kn -F-®v -A-_v-Zp¬ eØo-^v, c-Pn-kv-{Sm-dp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ h¬-k-Ω I-cp-Wm-Ic≥, tUm.-sI -km-_p-°p-´≥ kw-km-cn-®p.

Æm-°-\m-Sv \n-∂m-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ssI-X-Ir-jn-°n-S-bn¬ IpSn¬-s°-´n I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p C-bmƒ. sh-®q-®n-d A-Uo-j\¬ F-kv.sF kmw ]n im-apth¬, F.F-kv.sF-am-cm-b sF \u-jm-Zv, k-Xo-jv-Ip-am¿, ko-\n-b¿ kn.]n.H kmw-P-Jm≥ F-∂n-h¿ A-t\z-j-Ww kw-LØn-ep-≠m-bn-cp-∂p. tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-sb dnam‚ v sN-bv-Xp.

Aan-X ]n-g-sb¶v ]-Ø-\w-Xn-´: tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v hm-l-\-߃ X-S-™p≈ ]-cn-tim-[-\-bn¬ \n-b-aw ew-Ln-°p-∂-h-cn¬ \n-∂v A-anX ]n-g Cu-Sm-°p-∂-Xm-bpw am¿K \n¿-tZ-i-߃ ]m-en-°p-∂ns√-∂pw bq-Øv tIm¨-{K-kv Su¨ a-fi-ew I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏Sp-Øn. D-tZym-K-ÿ-cp-sS C-Øcw \n-e-]m-Sp-Iƒ-s°-Xn-tc k-acw kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sj-^o-°v A-©°m-e A-[y-£-X h-ln-®p.

B-e-∏p-g: am-th-en-°-c a-fi-eØnse ÿm-\m¿-Yn-bmb Fkv.-Un.-]n.-sF kw-ÿm-\ sk{I-´-dn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn°¬ Pn-√m h-c-Wm-[n-Im-cn-bmb Pn-√m I-e-Iv-S¿ F≥ ]-fl-Ipam¿ ap-ºm-sI ]-{Xn-I k-a¿∏n®p. C∂-se D-®-bv°v 2.-30-\v {]-h¿-Ø-I¿-s°m-∏w F-ØnbmWv \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I ka¿-∏n-®-Xv. ]m¿-´n-bp-sS C-e-Iv j≥ IΩn-‰n P-\-d¬ I¨-hn-\¿ I_o¿ t]m-cp-h-gn, I¨-ho\¿-amcm-b jw-kp-±o≥, A-Pn -]n Fw, Pn-√m {]-kn-U‚ v sI -F-kv jm≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw km-enw, F -_n -D-Æn, ]n -sI -aWn-b-∏≥, J-Pm-©n Fw -F-kv j-lo¿, sk-{I-´-dn kn-bm-Zv aÆm-ap-dn k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p.-

Xnc-sª-Sp-¸n A-gna-Xn {]-I-S-am-hp¶Xvv bp.Un.F-^nÂ: ]n kn tXma-kv

hm-gq¿: N-ß-\m-t»-cn hmgq¿ tdm-Un¬ ]p-fn-°¬ Ih-e-bv-°p k-ao-]w I-s≠bv-\¿ tem-dn \n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™p. C∂se ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bm-bncp-∂p A-]-I-Sw. s]m≥-Ip-∂w `m-K-Øp \n-∂v N-ß-\m-t»-cn-bn-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Is≠-bv-\-dm-Wv A-]-I-SØn¬-s∏-´-Xv. B¿-°pw ]cn-°n-√. ]m-X-tbm-c-tØ°v a-dn-™-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. ]-≈n°-tØm-Sv t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p.

tIm´-bw: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ A-gna-Xn G-‰hpw Iq-SpX¬ {]-I-S-amhp∂-Xv bp.Un.F-^n-emsW∂v tI-cfm tIm¨-{K-kv sN-b¿-am≥ ]n kn tXm-akv. tIm´-bw {]-kv ¢-∫n¬ '\n-e-]m-Sv 2014' ¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xncs™Sp∏p sNehpIƒ°mbn A\phZ\obambXnepw IqSpX¬ Xp-I ÿm\m¿Yn-Iƒ°v tIm¨{Kkv \¬Inbn´ps≠∂pw C-tX Ipdn®v At\zjn°W-sa∂pw At±lw Bhiys∏-´p. am[ya hm¿ØIfpsS A-Snÿm-\-Øn¬ tI{μ Xncs™Sp∏p IΩoj\p ]cmXn \¬-In-bn-´p-s≠∂pw At±-lw ]-d-™p. ÿm-\m¿-Yn°v 2.50 tIm-Snbpw Iq-´p- I-£n-Iƒ°v 1.25 tImSn-bp-w tIm¨{Kkv \¬Inbn-´p≠v. Cu ]Ww apgph≥ 2Pn AgnaXn AS°ap≈hbn¬ \n∂p≈ ]W-amWv. Hmtcm ÿm\m¿Yn°pw F{X cq] \¬Insb∂pw ]WØns‚ t{kmXkvv FXmsW∂pw tIm¨{Kkv hyIvXam-°-W-sa∂pw ]n kn tXma-kv ]-d-™p.

Im-än-epw a-g-bn-epw taÂ-¡q-c X-IÀ-¶ ho-Sn-\p-Ån Z-en-Xv \nÀ-[-\ Ip-Spw-_w sXm-Sp-]p-g:- Im-‰n-epw a-g-bn-epw ta¬-°q-c X-I¿-∂ ho-Sn-\p≈n¬ Z-en-Xv \n¿-[-\ Ip-Spw-_w. hn-[-h-bm-b A-Ω-bpw a-I-\p-amWv `o-Xn-tbm-sS ho-´n¬ I-gn-bp∂-Xv. πm-Ãn-°v s]m-Xn-™ta¬-°q-c-bv-°p Io-gn-em-Wp Hcp h¿-j-am-bn C-h¿ A-¥n D-dßp-∂-Xv. sXm-Sp-]p-g \-K-c-k-` 12mw hm¿-Un¬ sXm-≠p-hm-Xn¬ tIm-´-]-d-ºv h-´-°p-t∂¬ jo-ebpw a-I-\pw ho-Sp ]p-Xp-°n-∏Wn-bp-∂-Xn-\p k-lm-bw tX-Sn sXm-Sp-]p-g ap-\n-kn-∏¬ A-[nIr-X¿, hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿, ]´n-I Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ Xp-S-ßn-b-h-sc-sb-√mw k-ao-]ns®-¶n-epw B-cpw I-\n-™n-√. t\-c-sØ `¿-Øm-hv a-cn-®p-t]mb jo-e-bp-sS a-I≥ tcm-K-_m[n-X-\p-am-Wv . Iq-en-∏-Wn F-Sp-Øm-Wv Ch¿ Ip-Spw-_w t]m-‰p-∂-Xv. \n-ehn¬ Xm-a-kn-°p-∂ ÿ-e-Øv 18 h¿-jw ap-ºv ho-Sp h-bv-°m≥ 27,000 cq-] k¿-°m-cn¬ \n-∂p e-`n-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv sa-bn‚-\≥-kv {Km‚n-\p- th-≠n A-t]-£-Iƒ ]-e-h-´w k-a¿-∏n-®n-´pw H-cp \-S]-Sn-bpw D-≠m-bn-√. I-gn-™ P-\p-h-cn-bn¬ i‡-am-b Im-‰n-epw, a-g-bn-epw ho-

I-s−-bv-\À tem-dn \n-b-{´-Ww hn-«p a-dn-ªp

X-I¿-∂ ho-Sn-\p- ap-∂n¬ jo-e Sn-s‚ Hm-Sp ]m-In-b ta¬-°q-c X-I¿-∂p ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. `m-Kyw sIm-≠p -am-{X-am-Wv C-cph-cpw c-£-s∏-´-Xv. ta¬-°q-c XI-cp-∂ i-_v-Zw tI-´-tXm-sS hoSn-\p ]p-d-tØ-t°m-Sp-I-bm-bn-cp∂p. A-[n-Ir-X¿ I-\n-bm-sX -h∂-t∏mƒ A-b¬-hm-kn-I-fp-sSbpw _-‘p-an-{Xm-Zn-I-fp-sS-bpw k-lm-bw sIm-≠v 7000tØm-fw cq-] ap-S-°n Sm¿-t]m-fn≥ hm-ßn

ta¬-°q-c aq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. sh-bn-epw, a-g-bp-ta-‰v Sm¿-t]m-fn\pw D-]-tbm-K-iq-\y-am-bn. I-gn-™ Zn-h-k-sØ a-gbn¬ ho-Sn-\p-≈n-te-°p sh-≈w H-gp-In. C-\n-bpw a-g s]-bv-Xm¬ In-S-∂p-d-ßm≥ ]-‰m-Ø A-hÿ-bn-em-Wn-h¿. ap-Jy-a-{¥nbp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ \n-th-Z-\w \¬-In-bn-´pw Hcp k-lm-b-hpw e-`n-®n-s√-∂p jo-e ]-d-bp-∂p.

X-«n-¸v; ]Wan-S-]m-Sv Øm-]-\ D-S-abmb _n.sP.]n t\-Xm-hv A-d-Ìn Xn-cp-h-√: X-´n-∏v tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v kz-Im-cy ]-W-an-S]m-Sv ÿm-]-\ D-S-a-bm-b _n.sP.]n t\-Xm-hn-s\ t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. h-≈w-Ip-fw Im-hp-¶¬ X-So-ti-cn¬ _m-t¶gv-kv D-S-a-bpw A-`n-`m-j-I-\p-amb tIm-gn-a-e X-Sn-ti-cn¬ P-bem≥ (47)s\-bm-Wv Xn-cp-h-√ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. \-∂q¿ kz-tZ-in sI ]n c-tai-t\m-Sv hm-ßn-b 79000 cq-] a-S°n \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn-em-Wv \-S-]-Sn. kz¿-Ww ]-W-bw hm-ßn ]Ww ]-en-i-bv-°v sIm-Sp-Øp h∂ ÿm-]-\w I-gn-™ s^-{_ph-cn ap-X¬ A-S-®p-]q-´p-∂-Xmbn hm¿-Ø-bpw h-∂n-cp-∂p. CXn-s\ Xp-S¿-∂v X-´n-∏n-\n-c-bm-bh¿ t]m-en-kn-s\ k-ao-]n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. c-ta-iv A-S-°-ap-≈ \n-t£]-I¿-°v 50 e-£w cq-] P-b-emen¬ \n-∂p e-`n-°m-\p-≈-Xmbm-Wp {]m-Y-an-I hn-h-cw. C-Xn\n-S-bn¬ ]-cm-Xn-I-fn¬ t]m-enkv C-S-s∏-´v H-Øp-Xo-¿-∏n-\p {ian-®-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v. \-∂q¿, I-hn-bq¿ F-∂n-h-S-ßfn-epw _m-¶n-\v im-J-I-fp-≠v.

CW-§n-bm A£-c-kv^p-S-ambn Im¡bpw kwkm-cn-¡pw hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v I-©m-hp hnÂ-¸-\Cu-cm-‰p-t]-´: C-W-ßn-bm¬ Im-°-bpw kw-km-cn-°pw A£-c-kv-^p-S-am-bn. s]-cn-ßpfw \-S-bv-°¬ ho-´n¬ k-Ænbp-sS ho-´p-ap-‰-sØ Iq-´n¬ Ign-™ 14 h¿-j-am-bn Im-° XØ, ssa-\, am-S-Ø F-∂o ]£n-Iƒ kw-km-cn-°p-∂-Xnt\-°mƒ kv-^p-S-am-bn kwkm-cn-°p∂p. ho-´p-ap-‰-Øv A-Xn-Y-n-I-fmsc-¶n-epw F-Øn-bm-tem t^m¨ s_-√-Sn-®m-tem ]ns∂ Im-°-bp-sS Du-g-am-Wv. A-tΩ F-∂v Xp-S-sc-Xp-S-sc hnfn-°pw. hn-fn \n¿-Ø-W-sa¶n¬ ho-Sn-s‚ D-Ω-d-Øv ho-´pIm¿ F-Øn A-Yn-Xn-I-fp-ambn kw-km-cn-°-Ww. ho-´n-em-cpw C-s√-¶n¬ h∂-h-tcm-Sv A-hƒ Ir-Xy-am-bn k-Æn-bp-sS ho-´n-se kw-km-cn-°p-∂ B-cpw C-√m F-∂p ]-d-bpw. k- Im°

Æn-bp-sS C-f-b-aI≥ In-c¨ BWv Im-°-sb IqSp-X¬ kw-c-£n®-Xv. A-Xp-sIm≠v In-c-sW F√m k-a-b-hpw hnfn-°pw. t^m¨ s_√-Sn-°p-∂-Xp-t]mse kw-km-cn°pw. 2000¬ πmhn¬ \n-∂p N-° C-Sp-∂-Xn-\n-Sbn¬ πm-hn-s‚ inJ-c-Øn-ep-≠m-bncp-∂ Im-°-°q-Sv \n-ew ]-Xn-®p. A-∂v F¬.-]n -kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-bm-bn-cp-∂ Inc¨ \n-e-Øp-ho-

tIm«bw Xn-cp-\-¡-c -]-I-Â-¸q-cw; K-Xm-K-X {I-ao-I-c-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n tIm-´b - w: Xn-cp-\° - c - {io- a-lmtZ-h-t£-{X-Øn-se D¬-k-htØm-S-\p-_-‘n-®v 23\v \-S-°p∂ ]-I-¬-∏q-c-Øn-s‚ {I-ao-I-cW-߃-°m-bn A-t∂-Zn-h-kw D®-bv-°v c-≠p -ap-X¬ ssh-Io-´v G-gp-h-sc Xm-sg ]-d-bp-∂ co-Xnbn¬ K-Xm-K-X {I-ao-I-c-Ww D≠m-bn-cn-°p-sa-∂v Pn-√m -t]m-enkv ta-[m-hn A-dn-bn-®p. N-ß-\m-t»-cn `m-K-Øp- \n∂p h-S° - p- `m-Kt- Ø-°v t]m-hp∂ k¿-ho-kv _- p-Iƒ H-gn-sIbp-≈ `m-ch - ≠ - n-Iƒ Nn-ßh - \ - w tKm-aX - n- I-he - b - n¬ \n-∂p Xn-cn™v ]m-°n¬ ]p-h-¥p-cp-Øv ISp-hm-°p-fw I-™n-°p-gn a-W¿Im-Sv Xn-cp-h© - q¿ G-‰p-am-\q¿ hgn t]m-hW - w. Nn-ß-h-\w `m-K-Øp- \n-∂v In-g-t°m-´v t]m-th-≠ _- pIƒ H-gn-sI-bp-≈ `m-c-h-≠n-Iƒ

Nn-ß-h-\w tKm-a-Xn- I-h-e-bn¬ \n-∂p Xn-cn-™v ]m-°n¬ ]p-h¥p-cp-Øv I-Sp-hm-°p-fw I-™n°p-gn a-W¿-Im-Sv In-g-t°m-´v t]m-hW - w. G-‰p-am-\q-cn¬-\n-∂v h-cp-∂ k¿-ho-kv _- p-Iƒ H-gn-sI-bp≈ `m-c-h-≠n-Iƒ t]-cq¿ I-h-e, Xn-cp-h-©q¿ a-W¿-Im-Sv, ]p-Xp-∏≈n, Rm-en-bm-Ip-gn, sX-ß-W, N-ß-\m-t»-cn h-gn-t]m-h-Ww. sI.sI tdm-Un¬ In-g-°p-\n-∂v h-cp-∂ k¿-ho-kv _-kp-Iƒ H-gnsI-bp-≈ `m-c-h-≠n-Iƒ h-St°m-´p-t]m-th-≠h - a-W¿-Im-Sv, G-‰p-am-\q¿ tdm-Un-eq-stS-bpw sX-t°m-´v t]m-th-≠-h ]p-Xp-∏≈n tdm-Un-eq-sS-bpw t]m-h-Ww. sI.sI tdm-Un¬ \n-∂v h-cp-∂ k¿-ho-kv _- p-Iƒ D-®b - v° - v c≠n-\p-ti-jw I-e-tŒ-‰v P-Mvj≥ Xn-cn-™v tem-tKm-kv P-Mv-

ta-gv-kn ^o-kn-s\-Xn-tc \-S-¯nh-¶ {]mÀ-Y-\m b-Úw k-am-]n-¨p ]-Ø-\w-Xn-´: ]m-c-e¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ ]-Ø-\w-Xn-´ Km-‘n kvIz-b-dn-\p ap-∂n¬ \-S-Øn h-∂ {]m¿-Y-\m b-⁄w k-am-]n-®p. I-gn-™ A-©v Zn-h-k-am-bn XpS¿-∂p h-∂n-cp-∂ {]m¿-Y-\m b⁄-Øn¬ C-∂-se A-©v Ip´n-Iƒ X-f¿-∂p ho-W-tXm-sSbm-Wv Fw.Pn k¿-h-I-em-im-ebp-sS hn-Zym¿-Yn hn-cp-≤ \-S-]-SnIƒ-s°-Xn-tc ]m-c-e¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ \-S-Øn h-∂ k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xv. ]-Ø-\w-Xn-´ {]-Xn-`m tIm-fPn-se Sn c-ay, F-kv {ip-Xn, tImHm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pn-se hn‘y, \o-Xp F-∂n-h-cm-Wv ]-cn]m-Sn-bv-°n-sS Ip-g-™p-ho-W-

22 am¿®v 2014 i\n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kpi

Xv. a-lm-Xv -a-m-Km-‘n k¿-h-Iem-im-e-bn¬ ]m-c-e¬ B-bn ]Tn-°p-∂ Ip-´n-I-fn¬ \n-∂v tXm-‰ hn-j-b-ß-fn¬ ]-co-£ F-gp-Xp-∂-Xn-\p t]-∏¿ H-∂n-\v 5000 ap-X¬ G-gm-bn-cw cq-] hsc ta-gv-kn ^o-sk-∂ t]-cn¬ Cu-Sm-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wv hnZym¿-Yn-I-sf-bpw A-[ym-]-I-scbpw k-a-c-Øn-\p t{]-cn-∏n-®-Xv. k-a-c-Øn-s\m-∏w ]-Ww ]co-£m ^o-k-S-°m≥ I-gn-bm-Xncp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v k-l]mTn-I-fpw \m-´p-Im-cpw ]n-cn-shSp-Øv ]-Ww \¬-In. C-∂-se {]m¿-Y-\-bv-°v d-h. ^m. am-Xyp tIm¿ F-∏n-kv-tIm-∏ t\-Xr-Xzw \¬-In. ]n kn tPm¨ D-Zv-Lm-S-

\w- sN-bv-Xp. ]m-c-e¬ tIm-f-Pv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI B¿ Atim-Iv Ip-am¿, ta-J-em t\-Xm°-fm-b tPm-k-^v s\-®n-°mS≥, F-kv ]n \m-b¿, A-\p-]-a ap-c-fo-[-c-Ip-dp-∏v, dn-bm-Zv, A-eIv-km-≠¿ tXm-a-kv, hn-Zym¿-Yn {]-Xn-\n-[n-I-fm-b cm-lp¬, BZ¿-iv F-kv hn-jv-Wp, kn-\p Xpcp-tج kw-km-cn-®p.

{]m¿-Y-\m b-⁄-Øn¬ ]m-c-e¬ tIm-f-Pv A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI B¿ A-timIv Ip-am¿ {]m¿-Y-\ sNm-√ns°m-Sp-°p-∂p

j≥ h-gn Ip-cy-≥ D-Xp-∏p-tdm-Uv h-gn \m-Kº - S- Ø - v F-ØW - w. Xncn-sI t_-°¿ P-Mv-j≥ im-kv{Xn- tdm-Up-hg - n t]m-hW - w. Im-cm-∏p-g, Xn-cp-hm-Xp-°¬, Xn-cp-hm¿-∏v `m-K-tØ-°v t]mth-≠ hm-l-\-߃ \m-K-º-SØp-\n-∂pw sI.F-kv.B¿. Sn.kn, ]p-fn-aq-Sv, ]m-emw-º-Sw t_m-´p-sP-´n h-gn t]m-th-≠Xpw Cu-`m-KØ - p-\n-∂pw Su-Wnte-°v h-cp-∂ hm-l-\-߃ ]pØ-\-ßm-Sn, D-∏q-´n-I-h-e, t_°¿-P-Mv-j≥ h-gn-\m-K-º-Sw _kv Ãm‚n¬ F-Ø-Ww. tIm-´bw Nn¬-{U≥-kv sse-{_-dn `mK-Øp-\n-∂pw ]-´-W-Øn-te-°v h-cp-∂ F-√m hm-l-\-ß-fpw D-®°v c-≠p-ap-X¬ sse-{_-dn `m-KØp-\n-∂pw sX-t°m-´p-Xn-cn™v t_m-´p-sP-´n ]m-em-º-Sw, ]p-fn-aq-Sv h-gn t]m-hW - w.

W Im-°-°q-Sv F-Sp-Øp-t\m°n-b-t∏mƒ H-cp amw-k- I-£Ww I-W-s° Iq-´n-ep-≠m-bncp-∂ Im-°-°p-™n-s\ ho´n¬ sIm-≠p-h-∂v N-In-cow, Xp-Wow D-]-tbm-Kn-®v Iq-Sv \n¿an-®v ^n-√¿ D-]-tbm-Kn-®v ]m¬ tIm-cn-s°m-Sp-Øm-Wv h-f¿Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv Im-°-s°m®v F-∂p \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xv H-cp h¿-jw I-gn-™-t∏mƒ AΩ F-∂p hn-fn-°m≥ Xp-S-ßnb-Xv. k-Æn-sb-bpw Ip-Spw-_sØ-bpw A-Zv-`p-X-s∏-Sp-Øn. ]n-∂o-Sv In-c¨ h¿-Ø-am-\w ]-d-™p ]-d-™v ]-cn-io-en-∏n®p. h¿-Ø-am-\w ]-d-bp-∂ Im°-°p-dp-ºn-sb Im-Wm≥ [mcm-fw B-fp-I-fm-Wv \-S-bv-°¬ ho-´n¬ F-Øp-∂-Xv.

\S¯p¶ bp-hm-hv A-d-Ìn A-cq¿: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v I©m-hp hn¬-∏-\- \-S-Øm-s\Øn-b bp-hm-hn-s\ jm-tUm t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS ]-\-ßm-Sv t]m-en-kv A-d-Ãv -sNbv-Xp. F-gp-]p-∂ tX-\m-¥-d-°-fØn¬ ho-´n¬ {]-im-¥n-s\-bmWv (35) H-cp-In-tem-tbm-fw I©m-hp-am-bn Ip-º-fw tSmƒ-πmk-bv-°p k-ao-]w t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. c-l-ky-hn-h-cw In´n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v jm-tUmt]m-en-kv C-bm-sf \o-co-£n-®ph-cn-I-bm-bn-cp-∂p. ss_-°n¬ I-©m-hp hn¬∏-\-bv-s°-Øn-b {]-im-¥n-s\ C-∂-se D-®-bv-°v 12.45\p Ip-ºfw tSmƒ-πm-k-bv-°p-ap-∂n¬ t]m-en-kv X-S-™p-\n¿-Øn ]-cn-

tim- [ - n - ® t∏m- g m- W v I-©m-hps]m-Xn-Iƒ I- s ≠- Ø nb-Xv. C-tXØp- S ¿- ∂ p t]m- e n- k v Xr-∏q-WnØp- d - b n¬ \n-∂p F-Iv]nSn-bnemb ssk-kv {]-im-¥v k w - L sØ hn-fn-®p-h-cp-Øn I-©m-hmWv C-bm-fp-sS ssI-bn-ep-≈-sX∂p ÿn-co-I-c-n-®- ti-j-am-Wv A-d-Ãv- \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°n-b-Xv. Hm-t´m-bn¬ ao≥-°-®h-Sw \-S-Øn-bn-cp-∂ C-bmƒ ao\p-Iƒ-°n-S-bn¬ H-fn-∏n-®m-Wv

I-©m-hp hn¬-∏-\ \-S-Øn-bn-cp∂-Xv. ao≥-°-®-h-Sw `m-cy-bpw H∂n-®m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ B¿°pw kw-i-b-Øn-\p C-S-\¬-Inbn-√. C-∂-s-e ss_-°n¬ H-‰-bv°m-Wv I-®-h-S-Øn-s\-Øn-b-Xv. C-bm-fp-sS ]n-Xm-hv A-c-hn-μ-≥ I-©m-hv, hy-P- a-Zy-hn¬-∏-\ AS-°w G-gp-tI-kp-I-fn¬ {]-Xnbm-Wv. {]-im-¥n-s\ C-∂p tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°pw. kv-s]-j¬ {_m-©v A-kn. t]m-en-kv I-Ωoj-W¿ Fw c-ta-iv- Ip-am¿, jmtUm F-kv.sF F A-\-¥em¬, ]-\-ßm-Sv F-kv.sF {ioIp-am¿, A-Uo-j-\¬ Fkv.sF.In-tjm¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Snb-Xv.

a¬-Ip-S-¯n \-· \n-d-¨v kpa-Xn-So¨À tIm-´m-߬: A-[ym-]-\ Pohn-X-Øn¬ B-bn-c-߃-°v Adn-hn-s‚ sh-fn-®w ]-I¿-∂p \¬-In-b-Xn-s‚ km-bq-PyØn¬ hn-{i-a Po-hn-Xw \-bn°p-tºm-gpw \-\v -a-bp-sS D-dhn¬ \n-∂v A-t\-I-cp-sS Zmlw A-I-‰p-I-bm-Wv kp-a-Xn So®¿. a-√-∏-≈n ap-c-Wn tdm-Un-¬ a-ßm-´v Nn-d-ho-´n¬ kp-a-Xn So®-dm-Wv h-gn-bm-{X-°m¿-°v Zml-P-ew a¨-Ip-S-Øn¬ \n-d-®v h-®n-cn-°p-∂-Xv. ap-sºm-s° h-gn-bm-{Xn-I¿ ho-´n¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn-s\Øp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bnem-Wv hy-Iv -Xn-]-c-am-b bm-{Xbn¬ Zm-l-P-e-Øn-s‚ hn-e- a\- n-em-°n-b kp-a-Xn So-®¿ ]p-Xn-b Xo-cp-am-\-sa-Sp-Ø-Xv. B¿-°pw tNm-Zn-°m-sX Ip-Snsh-≈w \¬-Ip-I. D-Xn-\m-bn

h-gn-bm-{X-°m-cp-sS Zm-l-a-I-‰m≥ Ip-Sn-\o-cp-am-bn kp-a-Xn So-®¿ tdm-Uv h-°p-h-sc-bp-≈ X-s‚ s‰-Sp-°p-I-bm-Wv kp-a-Xn So]-d-ºn¬ tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v ®¿. ap-ºv X-d -sI-´n a¨-Ip-Sw a¨-Ip-S-Øn¬ sh-≈w \n-d-®v h-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. Xp-f-kn-bn-e-bn-´v h-bv-°m≥ Xp- A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn C-Xn-\mS-ßn-. F-´p h¿-j-tØm-f-am-bn bn sN-dn-b sj-Õv \n¿-an-®v IpXp-S-cp-∂ {]-{In-b C-∂pw X- S-hpw •m-kpw h-®p. s‚ Np-a-X-e-sb-t∂m-Ww GC-Xn-t\m-sSm-∏w Ip-Sn-sh-

≈-sa-∂ t_m¿-Uv h-bv-°m\pw So-®¿ X-øm-dm-bn. th-\¬°m-e-Øv Zn-h-k-hpw B-dp Xh-W-sb-¶n-epw Ip-S-Øn¬ sh≈w \n-d-bv-t°-≠n h-cp-sa-∂v So-®¿ ]-d-bp-∂p. C-Xn-\-I-Øv X-Wp-∏v In-´p∂-Xn-\m-bn sF-kpw \n-t£]n-°pw. a¨-Ip-S-Øn-s‚ ]-g-abpw Ip-fn¿-a-bpw ]-¶p h-bv-°p∂-Xn-s\m-∏w, P-ew {]-Ir-Xnbm-sW-∂pw A-Xp ]-I¿-∂p \¬-Ip-tºmƒ Po-hn-Øn¬ Fs¥-¶n-epw sN-øm≥ I-gn-™t√m-sb-∂ Nm-cn-Xm¿-Yyw A\p-h-`-hn-°m≥ I-gn-bp-∂p-s≠∂pw So-®¿ ]-d-bp-∂p. `¿-Ømhv ap-c-fo-[-c≥ \m-b-cp-sS Im-eti-jw kp-a-Xn So-®¿ \-S-Øp∂ tk-h-\-Øn-\p a-°-fp-sS ]n-¥p-W-bpw e-`n-°p-∂-Xm-bn Cu dn-´. A-[ym-]n-I ]-d-bp∂p.


{]mtZ-inIw

22 am¿®v 2014 i\n

]cn-]mSn

hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ \-S-¸m-¡m³ I-gn-ª-Xv t\-«-ambn: sIm-Sn-¡p-¶n kp-tcjv

 tN¿Øe tZ-hn-t£-{X-

Øn-\v- h-S-°p-h-iw-: kn.-sI.-N{μ-∏-s‚ c-≠mw- N-c-a-hm¿-jnIw, kn.]n.sF. sk-{I´dn ]∂y≥ c-ho-{μ≥˛ ssh-Io´v 5.00  Be∏p-g _o-®v tdm-´n-se tIm-^o lukv: tIm-^o lukv Po-h-\-°m¿ c-‡w Zm-\w sNø¬˛ cm-hnse 9.00

Adnbn-¸pIÄ

ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â 24\v tN¿Øe: ka{K B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ apl-Ω {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 2014˛14 h¿-j-tØ-°p-≈ kvam¿´v Im¿-Up-]p-Xp-°¬ 24, 25 Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. ap-l-Ω a¿-®‚ v-kv lmƒ, B-cy-°-c Fkv.F≥. Hm-Un-t‰m-dnbw, Xp-cpØ≥I-h-e bph-P-\hm-b-\-im- I™n-°p-gn Im-cn-°p-gn l-cn-Xkw-L-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ "Ir-jn ]mTw' e, I√m-∏p-dw k-∑m¿-K-k-μmb- ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-kv.F≥. tImf-Pv t_m´-Wn hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-Iƒ I¿j-I-tcm-sSm-∏w \n {K-Ÿim-e F-∂n-hn-S-ß-fn- hn-h-c-߃ ti-J-cn-°p∂p em-Wv Im¿-Uv ]p-Xp°mw. \n-ehn¬ Im¿-Un¬ t]-cp≈ H-cwKw Im¿-Up-am-bn F-Øn-bm¬ a-Xn-bm-Ipw. cm-hn-se 8.30 apX¬ ssh-Io´v A-©p-h-scbm-Wv Im¿-Uv ]p-Xp-°¬.

K-Xm-KX - w X-SÊ - s- ¸«p h-b-em¿: X-Sn I-b-‰n-h-∂ temdn tZ-io-b ]m-X-bv-°v a-[y-Øn¬ X-I-cm-dn-em-b-Xv G-sd t\-cw K-Xm-K-X X-S- -Øn-\n-S-bm-°n. h-b-em¿ I-h-e-bv-°v k-ao-]w C∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS-bm-Wv kw`hw. ]Øp-a-Wn-°q-dn-tesd C-Xp-aq-ew K-XmK-Xw X-S- s∏´p. B-e-∏p-g `m-K-Øp-\n-∂p s]cp-ºm-hq-cn-te-°v d-_¿ X-Sn-bpam-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p tem-dn. ÿ-e-sØ-Øn-b t]men-kv A-]-I-S kq-N-\m tIm-WpIƒ ÿm-]n-®-X-√m-sX tem-dn \o-°m≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®n-√. ^-b¿ t^m-gv-kn-s‚-tbm kz-Im-cy s{I-bn≥ G-P≥-knbp-tS-tbm k-lm-bw tX-Sn-cps∂-¶n¬ K-Xm-K-X X-S- w H-gnhm-°m-am-bn-cp-∂p.

hm-l\ - § - Ä ]n-Sn-Iq-Sn Im-bw-Ip-fw: I-S D-S-a-sb sh-´n ]-cn-t°¬-∏n-® kw-`-hØn¬ {]-Xn-Iƒ D-]-tbm-Kn-® hm-l-\߃ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. {]XnIƒ D-]-tbm-Kn-® H-cp Im-dpw c≠v ss_-°pamWv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. kw-`-Øn-\v ti-jw H-fn-hn¬ t]m-b {]-Xn-I-fm-b dnbm-kv, iyw F-∂n-h¿-°m-bn t]m-enkv A-t\y-j-Ww Du¿÷n-X-am-°n. I-gn-™ Rm-b¿ ssh-Io´v Gm-gp-a-Wn-tbm-sS Im-∏n¬ kz-tZ-in A-d-^m a≥kn¬ P-em-eq-±o(55)s\ kwLw sh-´n∏-cn-t°¬-∏n-°p-bmbn-cp-∂p. P-em-ep-±o≥ B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬k-bn-em-Wv.--

I¬-h³-j³ aÆt©cn: bp.Un.F-^n-t\m-Sv a¬-k-cn-°m≥ kn.]n.F-Ωn-\v B-sf In-´m-Ø ÿn-Xn-bm-sW∂v sI.]n.kn.kn. sk-{I´-dn eXn-Im kp-`m-jv ]-d™p. bp.Un.-F^v. ap-l-Ω afi-ew I¨-h≥-j≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p Ah¿. afi-ew C-e-Iv-j≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F Fw I-_o¿ A-[y-£-X hln®p. F-kv Un d-Pn, Sn hn D-Z-bIc≥, tXma-kv h-S-t°-°-cn kw-km-cn-®p.

tIm-f-Pv hmÀ-jn-Iw tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e sk‚ v ssa-°nƒ-kv tIm-f-Pv hm¿-jnIw A-Uz.--F Fw B -- -co-^v Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn F -- -kv h -- n-jv-Wp A-[y-£-X hln-®p. am-t\-P¿ ^m. t-- km-f-a≥ Nm-c-¶m-´v A-\p-{K-l {]-`m-jWw \-S-Øn.

\n-b-an-X-\m-bn Be∏pg: X-ø¬ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-K-am-bn Ip-e-ti-J-c-]p-cw, I-S-Øq¿, Ip-cp-tºm-en¬ Fw B¿ \m-Zn¿-jm-sb k¿-°m¿ \nb-an-®v D-Ø-c-hm-bn.X-ø¬ sXm-gn-em-fn tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v, sI.-sI.-F≥.-Sn.-kn. Pn-√m {]kn-U‚ v, sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv IΩn-‰n Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ \n-e-hn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cn-Ibm-Wv C-t±-lw.-

{]-th-i-\w B-cw-`n-¨p tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e sI-hnFw tIm-f-Pv Hm-^v kv-s]-jy¬ F-Pyq-t°-j-\n¬ \-S-Øp-∂ tI-c-f k¿-h-I-em-im-e-bp-sS A-^n-en-tb-j-\p-≈ _n-F-Uv kv-s]-jy¬ F-Uyq-t°-j≥ (sa‚¬ dn-‰m¿-tU-j≥) tIm-gvkn-te-°v {]-th-i-\w B-cw-`n®p. 45 i-X-am-\w am¿-t°m-sS _n-cp-Zw t\-Sn-b-h¿-°v A-t]£n-°mw. kw-h-c-W hn-`m-K-߃-°v A¿-l-am-b am¿-°n-f-hv e-`n°pw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 9495543167, 9048495222.

b-ln-bm-t°m-b, \q-dp-±o≥ Hmƒ tI-c-f {^q-´v sa¿-®‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m {]-kn-U-‚m-bn Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ b-ln-bm-t°m-bbpw sk-{I´-dn Fw \q-dp-±o\pw

KOttayam/alp

B-e-∏p-g: am-th-en-°-c a-fi-eØn-¬ \n-c-h-[n hn-I-k-\ ]-≤Xn-Iƒ \-S-∏m-°m≥ I-gn-™Xm-Wv X-s‚ Im-e-sØ t\-´-sa∂v bp-.Un-.F-^v. am-th-en-°-c afi-ew ÿm-\m¿-Yn sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. B-e-∏p-g {]-kv-¢-∫v kw-LSn-∏n-® P-\-hn-[n-˛2014¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. am-th-en-°-c sa-Un-°¬ tIm-fPv, sIm-√w ]m-cn-∏-≈n-bn¬ C.Fkv.sF.kn. sa-Un-°¬ tImf-Pv, -am-th-en-°-c \q-d-\m-´n¬ Ct¥m-˛-Xn_Ø≥ t]men-kns‚ 27mw _-‰m-en-b≥, am-th-en°-c-bn-se C-.F-kv-.sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pv, Iq-´-\m-Sv ]m-t°Pv, sN-ß-∂q¿ sd-bn¬-th tÃj-\n¬ i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\

tI-{μ-Øn-s‚ I-hm-S-am-bn {]Jym-]n-°¬ Xp-S-ßn-b hn-I-k\ {]-h¿-Ø-\-߃ a-fi-eØn¬ \-S-Øm≥ km-[n-®p-sh∂v sIm-Sn-°p-∂n¬ ]-d-™p. am-th-en-°-bn¬ A-\p-h-Zn-® C-.F-kv-.sF. sa-Un-°¬ tIm-fPn-t\m-Sv \n-tj-[m-fl-I k-ao-]\-am-Wv C-S-Xp-]-£w kzo-I-cn°p-∂-Xv. sXm-gn-em-fn h¿-K]m¿-´n-bpsS sXm-gn-em-fn hn-cp-≤ \n-e-]m-Sn-\v sX-fn-hm-Wv C.-Fkv-.sF. Bip]-{Xn-s°-Xn-tcbp≈ k-ao-]\ - w. X-g° - c - Ir-jn ^m-an-se Im-Sp-]n-Sn-®p In-S-°p∂ 30 G-°¿ ÿ-e-Øm-Wv saUn-°¬ tIm-fP - v ÿm-]n-°m≥ {i-an-®-Xv. Pn-√m ]-©m-b-Øn‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ ÿ-ew hn´p-\m¬-Im≥ C-S-Xp `-c-W-I¿-

Øm\mÀ-Yn-¡v cm-lp-Imew; I-e-ÎÀ-s¡-Xn-tc Fw.FÂ.F. ]-cm-Xn \ÂIn

B-e-∏p-g: bp.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn sI kn th-Wp-tKm-]men-\v cm-lp-Im-ew t\m-°n ]-{XnI \¬-Im-\m-bn A-h-k-c-sam-cp°n-b I-e-Iv-S¿ F¬.Un.F-^v. t\-Xm-°-sf A-]-am-\n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. hym-gm-gv-N cm-hn-se-bmbn-cp-∂p kw-`-hw. F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn kn _n N-{μ-_m-_p-hpw sU-Ωn ÿm-\m¿-Yn B¿ \m-k-dpw \ma-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-tijw \-S-]-Sn {I-a-߃ ]q¿-ØoI-cn-°m≥ Im-Øn-cn-°-th-bmbn-cp-∂p I-e-Iv-S-dp-sS hn-hm-Z- C-

S-s]-S-ep-≠m-bXv. sI kn th-Wp-tKm-]m-en-\v cm-lp-Im-e-Øn-\v ap-ºv ]-{Xn-I \¬-I-W-sa-∂pw A-Xn-\m¬ ]pd-In-te--°v am-dn-bn-cn-°-W-sa∂pw I-e-Iv-S¿ C-h-tcm-Sv ]-d-bpI-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m I-e-Iv-S¿s°-Xn-tc ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ \-fn-\n s\-t‰m-°v ]cm-Xn \¬-In-b-Xm-bn Fw.F¬.-F-amcmb ]n Xn-tem-Ø-a-\pw Pn kp-[m-I-c\pw hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn B-h-iy-s∏-Sm-sX-bm-Wv I-e-Iv-

{]-Nm-c-W-¯n-\n-sS sI kn-¡v ]-cn¡v l-cn-∏mSv: {]-Nm-c-W-Øn-\nsS Im-ev I-√n¬ X-´n bp-.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn sI -kn -thWp-tKm-]m-en-\v ]-cp-°v. C-∂-se cm-hn-se l-cn-∏mSv K-h. -tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn\p k-ao-]w-h-®m-Wv ÿm-\m¿Yn-bp-sS Im-ev I-√n¬ X-´n-bXv. K-h.-tK-ƒ-kv ssl-kv-Iq-fnte-°p I-b-dp-∂-Xn-\n-sS tdm-

U-cp-In¬ D-b¿-∂p \n-∂n-cp∂ I-√n¬ Im¬ X-´p-I-bm-bncp-∂p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Im-en-se \-Jw \o-°w sN-bvX tUm-Œ¿-am¿ H-∂-c a-Wn°q-tdm-fw sI.-kn-sb C-hn-sS In-S-Øn. Xp-S¿-∂v C-∂-se {]Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-t]£n-®v a-S-ßn-t∏m-∂p.

Fkv.Un.]n.sF-bn-te-¡v h-¶-hÀ¡v Du-jv-a-f kzo-I-cWw h-≈n-Ip∂w: h-≈n-Ip∂-Øv hnhn-[ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pnh-®v F-kv.Un.-]n.sF-bn¬ tN¿-∂h-sc ]m¿-´n {]-h¿-Ø-Icpw t\-Xm-°fpw tN¿-∂v kzo-I-cn-®p. h-≈n-Ip∂w ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂-se sshIo-´v Im-ºn-ti-cn-bn¬ \-S-∂ Xnc-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n-emWv ]m¿-´n-bn-te-°v h-∂-h¿-°v kzo-Ic-Ww \¬-In-b-Xv. k-tΩf-\w Fkv.Un.]n.sF. am-th-en-°-c tem-Ivk-`m afi-ew Xn-c-s™Sp-∏v I¨-ho-\¿ I-_o¿ t]m-

IpSn-sh-Å -£m-aw cq£w

cph-gn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]pXp-Xm-bn ]m¿-´n-bn-te-°v h-∂h¿-°v F-kv.Un.]n.sF. am-then-°-c afi-ew ÿm-\m¿-Yn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn-°¬ ]m¿-´n Aw-KXzw \¬In. ]m¿-´n kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw jm-\hm-kv ]¥-fw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. F-kv.Un.]n.sF. h-≈n-Ip∂w ]-©mb-Øv {]-knU‚ v jnlm-_v Im-™n∏p-g A-[y-£-X h-ln®p. \u-jm-Zv Im-ºn-ticn, jn-lm-_v h-≈n-Ip∂w, k-\o¿, h-≈n-Ip-∂w ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n- Im-ºn-ti-cn-bn¬ \-SØnb j-ao¿, Im-ºn-ti-cn kw-_- Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw jm\-hm-kv ]¥-fw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp∂p ‘n®p.

C-¶p-Iq-Sn -]-{Xn-I k-aÀ-¸-n-¡mw; C-¶-se A-©p-t]À ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p Be∏pg: tem-Iv-k-`m- Xn-cs™-Sp-∏n-\v ÿm-\m¿-Yn-bmhm-≥ C-∂p Iq-Sn \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°mw. cm-hn-se 11 ap-X¬ D-®-I-gn-™v aq-∂p-hsc-bm-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°m\p-≈ k-a-bw. B-dmw-Zn-\-am-b

C-∂-se B-e-∏p-g a-fi-eØn¬ H-cm-fpw am-th-en-°-c afi-e-Øn¬ \m-ep-t]-cpw ]-{XnI k-a¿-∏n-®p. am-th-en-°-c a-fi-e-Øn¬ F-kv.U -- n.--]n.--sF. ÿm-\m¿-Ynbm-bn A-Sq¿ a-∂w-\-K¿ kz-tZ-

S¿ ]-{Xn-I \¬-Im-\m-bn £Wn-®-Xv. I-e-Iv-S¿ N-´w ew-Ln°p-I-bpw F¬.-Un.-F-^v. t\Xm-°-sf A-]-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Hcp am-[y-a-Øn-t\m-Sv I-e-Iv-S¿ {]-Xn-I-cn-®-Xpw i-cn-bm-b \-S-]Sn-b-s√-∂pw Fw.-F¬.-F. ]-d™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn-bpsS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ k-Pn sN-dn-bm≥, kn.-]n.-sF. Pn-√m A-kn-Â v sk-{I-´-dn ]n tPymXn-kv ]-s¶-Sp-Øp.

in tPym-Xn-jv, _n.--F-kv.] -- n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn I-dp-I-®m¬ N-º-°-c kz-tZ-in P-b-Ir-jvW≥, Xn-cp-h-√ N-p-a-{X kz-tZ-in A-Pn-tam≥, B¿.--]n.--sF. ÿm\m¿-Yn-bm-bn ]-Ø-\m-]p-cw kztZ-in {io-[-c≥ F-∂n-h-cm-Wv h-

c-Wm-[n-Im-cn-bm-b Pn-√m IeŒ¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ ap-ºmsI ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. B-e∏p-g a-fi-e-Øn¬ B¿.--F-kv.-]n. (_n) ÿm-\m¿-Yn-bm-bn F hn Xm-a-cm-£-\m-Wv ]-{Xn-I ka¿-∏n-®-Xv.

A-º-e-∏p-g: ]p-∂-{] sX-°v ]©m-b-Øv 10mw hm¿-Uv ]-≈nsh-fn, ]-h¿-lu-kv {]-tZ-i-ßfn¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn P-\w s\-t´m-´-Øn¬. ]p-∂-{] hn-t√-Pv Hm-^nkn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ ]-ºv lu-kn¬ \n-∂m-Wv C-hn-sS ip-≤-P-esa-Øp-∂-Xv. F-∂m¬ H-cm-gvNbm-bn sh-≈-sa-Øm-Ø-Xv P\-ß-sf Iq-Sp-X¬ Zp-cn-X-Øn-em°n-. ip-≤-P-ew In-´m-°-\n-bm-btXm-sS `-£-Ww ]m-N-Iw sNøp-∂-Xn-\pw {]m-Y-an-I B-h-iy߃-°pambn In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Xm-≠n sh-≈w ti-J-cn-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv {]tZ-i-hmknIƒ. I-\-Ø Nq-Sn¬ In-W-dp-Ifpw Ip-f-ß-fpw h-‰nh-c-≠-Xpw P-\-Øn-\v C-cp-´-Sn-bbn am-dn-bncn-°p-I-bmWv. Ip-Sn-sh-≈-£ma-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-Øn-\-S-°w ]-cm-Xn \¬In-sb¶nepw bm-sXm-cp \-S-]Snbpw kzo-I-cn-®n-´n-s√∂v \m-´pIm¿ ]-d-™p.

Øm-°¬ X-øm-dmbn√. kn.-]n.Fw. Pn-√m t\-Xr-Xz-hpw Pn-√m ]-©m-b-Øn‚ Cu \n-e-]m-Sn-\v ]n-¥p-W \¬-Ip-I-bm-Wv. Ip-´\m-Sv ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-® L-´Øn¬ tI-c-f-Øn¬ A-[n-Im-cØn-en-cp-∂ C-S-Xp-]-£-am-Wv ]m-t°-Pn-s‚ C-t∏m-gs - Ø A-hÿbv-°v Im-c-Wsa∂pw A-t±lw B-tcm-]n®p.

\n-co-£-I-s\-¯n B-e-∏pg: am-th-en-°-c tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-s‚ Np-a-X-ebp-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v s]m-Xp-\nco-£-I≥ A-hn-\m-iv Ku¿ Pn-√bn-se-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ \-S-Øn-∏pw am-Xr-Im-s]-cp-am-‰®-´ ]-cn-]m-e-\-hp-am-Wv s]m-Xp\n-co-£-I≥ \n-co-£n-°p-I.

3

k-cn-X- ]-cm-Xn\ÂIn B-e-∏p-g: B-e-∏p-g ]m¿-e-sa‚ v- \n-tbm-P-I a-fi-ew- bp-.Un.F-^v-. ÿm-\m¿-Yn- sI kn- thWp-tKm-]m-¬- a-¬-cn-°p-∂ B-e∏p-g a-fi-e-Øn¬- A-t±-l-Øns‚ Nn-{X-tØm-sSm-∏w- X-s‚ Nn{X-hpw- ]-Xn-®p-≈ t]m-kv-‰¿- {]N-cn-∏n-°p-∂p-sh-∂pw- C-Xv- _p≤n-ap-´p--≠m-°p-∂p-sh-∂pw- ImWn®v B-e-∏p-g F-kv-.]n-°vtkm-fm¿ tI-kn-se {]-Xn kcnX F-kv \mb¿ ]-cm-Xn \¬In. ]-Xn® t]m-kv-‰¿ \o-°w sN-øW-sa∂pw C-Xn-s\-Xn-tc am-\-\jv-S-Øn-\v- tI-kv- F-Sp-°-W-sa∂pw- ]-cm-Xn-bn¬- ]-d-bp-∂p.----]-cm-Xn-bn-t∑¬- A-t\z-jW-Øn-\v\n¿-tZ-in-®-Xm-bnt]menkv- ta-[m-hn- sI sI _me-N-{μ≥- ]-d-™p.---- C∂-se D-®tbm-sS-bm-Wv ]-cm-Xn \¬-InbXv.

Npcp¡¯nÂ

Xpf-ko-[-c³ ]-Ån-¡-en-s\ hn-P-bn-¸n-¡pw: B{Ins¯m-gn-em-fn bq-\nb³

a-Æ-t©cn: F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn Xp-f-ko-[-c≥ ]≈n-°-en-s\ hn-P-bn-∏n-°m≥ B{In sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ (F-kv.Un.Sn.bp.) a-Æ-t©-cn taJ-em I¨-h≥-j≥ Xo-cp-am\n®p. A-º-\m-Ipf-ß-c F-kv.F≥.Un.]n. lm-fn¬ kw-L-Sn∏n-® I¨-h≥-j≥ Pn√m {]-kn-U‚ v kp-[o¿ ]p∂-{] D-ZvLmS-\w sN-bvXp. taJ-em {]-knU‚ v \n-km-ap-±o≥ A-[y£-X h-ln®p. \m-k¿ I-e-hq¿, kp-sse-am≥ Ip™v, km_nØv, A≥-kn¬ B-]q-cv kw-km-cn®p.

F-kv.Un.]n.sF-bp-am-bn _-Ô-hp-an-Ã-

Imbw-Ipfw: I-gn-™ Znh-kw im-kv-Xmw-tIm´ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b A©w-K ]n-Sn-®p]-dn kw-L-Øn-\v Fkv.Un.]n.sF-bp-am-bn bm-sXm-cp _-‘-hp-an-s√-∂v Fkv.Un.]n.sF. Im-bw-Ip-fw afi-ew I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. CXp-kw-_-‘n-®v ]-{X-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø \n-P-ÿn-Xn a-\ n-em-°m-sX-bmWv. Im-bw-Ip-fw Im-´n-tc-Øv In-g-°-Xn¬ hn-jv-Wp (20), Im-´ntc-Øv In-g-°-Xn¬ am-fp (19), sk-an-\ a≥-kn¬ d-^o-°v (23), k-tlm-Z-c≥ dn-bm-kv (20), A-Ωp \n-hm-kn¬ {]-W-hv (18) F-∂n-h-sc-bm-Wv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. hgntNm-Zn-°m-s\-∂ hymtP-\ h-gn-bm-{X-°m-sc X-S-™p-\n¿Øn ]-Ww X-´p-∂ kw-L-Øn¬-s∏-´-h-cm-Wnh¿. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-h¿-°v F-kv.Un.]n.sF {]-h¿Ø-Itcm ]m¿-´n-bp-am-bn a-‰v _‘-ßtfm C-h¿-°n√. a-‰p cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-ƒ-°v th-≠n B-{Ia-Ww \-S-Øp-∂-hcm-Wn-h-sc-∂v Im-bw-Ip-fw afi-ew {]-knU‚ v sF skao¿, sk-{I´-dn k-hmZv, ssh-kv {]-knU‚ v ^-kn¬ F-∂nh¿ A-dn-bn®p. hm¿-Ø-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-\v apºv ]-{X-ß-ƒ \n-P-ÿn-Xn a-\- n-em-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏´p.

t£-{X-tam-j-Ww: Pm-ay-¯n-en-d-§n ap-§n-b {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn

B-e-∏p-g: t£-{X-Øn¬ \n-∂p kz¿-W-am-e-Iƒ I-h¿-∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-bn Pm-ay-Øn-en-d-ßn ap-ßn-b {]-Xn-sb B-dp-h¿-j-Øn-\p-ti-jw ]n-Sn-Iq-Sn. Pn-√m tIm-S-Xn hm¿-Uv kz-tZ-in B-jn-jv Ip-am-dn-s\-bm-Wv C-∂-se X-e-h-Sn-bn¬ \n-∂v jm-tUm t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 2008¬ tXm-≠≥-Ipf-ß-c D-Sp-∏n t£-{X-Øn¬ \n-∂p aq-∂p kz¿-W-am-e-Iƒ Ih¿-∂ tI-kn¬ t]m-enkv ]n-Sn-bn-em-b C-bmƒ Pm-ay-sa-SpØ-ti-jw ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-. C-bm-sf C-∂v B-e-∏p-g tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

165 en-äÀ kv-]n-cn-äv ]n-Sn-Iq-Sn

B-e-∏p-g: Hm-t´m-dn-£-bn¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ 165 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v F-Iv-ssk-kv kv-s]-j¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn. Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn l-cn-∏m-Sv F-Iv-ssk-kv \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv kv-]n-cn-‰v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Hm-t´m-dn-£ HmSn-®n-cp-∂ Im¿-Øn-I-∏-≈n a-lm-tZ-hn-Im-Sv kz-tZ-in k-t¥mjn-s\-bpw F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn.

A¸ÀIp«\m«n IcIrjnIÄ XIÀ¶-Snªp Imänepw a-g-bn-epw a-Âky-_-Ô-\ l-cn-∏m-Sv: C-∂-se-bp-≠m-b i‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw A∏¿-Ip-´-\m-´n¬ I-c-Ir-jn-Iƒ X-I¿-∂-Sn-™p. ho-b-]p-cw, sNdp-X-\, F-S-Xzm, X-e-h-Sn {]-tZi-ß-fn-se I-c-Ir-jn-I-fm-Wv \in®Xv. hym- h - k m- b n- I m- S n- ÿ m- \ Øn¬ Irjn sN-bv-Xn-cp∂ GØ-hm-g, ]m-f-b≥-tXm-S≥, Rmen-∏q-h≥, tdm-_-Ã, sN-¶-Z-fn Dƒ-∏-sS-bp-≈ Ip-e-®-Xpw Ip-ebv-°m-dm-b-Xp-am-b hm-g-I-fm-Wv \-in-®-Xv. C-kv-am-bn¬ \n-lmkv a≥-kn¬, \n-km¿ Zm-dp- emw, X-ºn ao-\-tØ-Xn¬ tPmbn \-∂w-tI-cn¬, A-_v-Zp¬ aPo-Zv \-∂w-tI-cn¬, N-{μ≥ NmØ-t¶-cn¬ Xp-S-ßn \n-c-h-[n I¿-j-I-cp-sS Ir-jn-bm-Wv \-in®-Xv. F-S-Xzm In-fn-bw-th-en-®n-dbn¬ ]m-S-Øn-s‚ Nn-d-bn¬ C-d°n-b \n-c-h-[n hm-g-I-ƒ I-\-Ø a-g-bn¬ I-S-]p-g-In ho-Wp. ]m-´Øn-\n-d-°n-b Ir-jnbpw X-I¿-

fn¬ \n-∂pw sh-≈sam-gn-®p-amWv Ir-jn ]-cn-]m-en-®n-cp-∂Xv. h-cƒ-® cq£-am-b-tXmsS In-W-dp-I-fn¬ \n-∂p th-≠-{X sh-≈w e-`n-®ncp∂n-√. Ip-e-bmbn A-cn- h-®p h-cp-∂-X-c-Øn-ep≈- hmg-bmWv A-[n-I-hpw \new ]-Xn-®-Xv. C-Xv {]-tbm-P-\s∏-Sp-Øm≥ H-cp-X-c-Øn-epw Ign-bn-s√-∂pw I¿-j-I¿ ]-d-bp∂p. hm-g-I-ƒs°m-∏w a-‰p C-Shn-f-I-fpw \in-®n-´p≠v.

Iq-Sn-¡m-gv-¨ \-S-¯n

ho-b-]p-c-Øv I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b Im‰n¬ X-I¿-∂-Sn-™ hm-g-Ir-jn ∂-Sn-™-h-bn¬-s∏-Spw. G-Ø- h-∂n-´p-≠v. P-e-£m-aw cq-£-amhm-g Ir-jn-bn-d-°n-b I¿-j-I¿- b-Xpw \-Zn-I-fn¬ D-∏n-s‚ A-f°v hm-g-hn-Øv hm-ßn-b-Xp ap- hp Iq-Sn-b-Xpw hm-g-°¿-j-Isc X¬ Im¬ \m-´n-b-Xv h-sc H-cp {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-bn-cp∂p. hm-g-bv-°v 125 cq-] h-sc sNe-hv Ip-f-߃ \n¿-an®pw In-W-dp-I-

A-Ô-Im-c-\-gn Xo-c-¯v a-W- IS¯v hym]Iw ]-´-W-°m-Sv: A-‘-Im-c-\-gn Xoc-Øv a-W-¬ ISØv hym-]-I-amhp-∂-Xm-bn ]-cmXn. Xo-c-Øp-\n-∂p h≥-tXmXn¬ a-W-se-Sp-°p-∂-Xv ]m-cnÿn-Xn-I {]-iv-\-߃-°v Im-cW-am-hp-I-bm-Wv. Xo-c-tZ-i hmkn-Ifn¬ Nn-e-cmWv a-W-se-Sp∏n-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. ]-≠p-Im-ew ap-X-se A-‘Im-c-\-gn A-gn-ap-J-Øp \n-∂p \m-´p-Im¿ a-W-se-Sp-°p-I ]-Xnhm-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xn-°v tZmjw kw-`-hn-°m-Ø hn-[-Ønembncp-∂p C-hn-sS \n-∂p a-WseSpØn-cp-∂-Xv. C-{]-Im-cw a-sÆSp-Øn-cp-∂-Xp-aq-ew A-gn-ap-Jw ap-dn-bp-I-bpw s]m-gn-®m-en-eq-sS ta-J-e-bn-se sh-≈w H-gp-In IS-en-se-Øp-I-bpw sN-øp-am-bncp-∂p. F-∂m¬ a-Æv In-´m-Xm-btXm-sS A-‘-Im-c-\-gn-bn¬ \n∂pw aWeq-‰p∂-Xv hym-]-I-

tN¿-Ø-e: _n-.F-kv-.]n. B-e∏p-g tem-I-k-`m a-fi-ew ÿm\m¿-∞n ]n hn \-tS-i-\pw ]m¿´n {]-h¿-Ø-I-cpw F-kv-.F≥.Un-.]n. tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i-\p-am-bn Iq-Sn-°m-gv-® \-S-Øn. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn hn s-- e-\n≥, {]-^.-tam-l≥ Im-cym-´v,- ]n Sn P-b-Ipam¿,- A-cq¿ kp-tc-jv,- hn Sn D-Øa≥ F-∂n-h-cpw k-∂n-ln-X-cmbn-cp-∂p.

h-Å-hpw ho-Spw X-IÀ-¶p Aºe-∏pg: I-gn-™ cm-{Xn-bnep≠mb Im‰nepw a-g-bn-epw a¬ky-_-‘-\ h-≈-hpw ho-Spw X-I¿-∂p. A-]-I-S-Øn¬H-cmƒ°v ]-cp-t°-‰p. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-bØv 17mw hm¿-Uv \o¿-°p-∂w sX-°m-cn-ti-cn ho-´n¬ A-P-Ωbp-sS ho-Sm-Wv X-I¿-∂-Xv. C-hcp-sS a-I≥ kp-`mjn-(36)\v ]-cnt°-‰p. C-bm-sf h-≠m-\w saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Znhkw cm-{Xn-bn¬ i-‡am-b C-Sn-an-∂-te-‰mWv h-≈hpw hoSpw X-I¿-∂Xv. A-]-I-S-Øn¬ ho-Sn-s‚ `nØn-Iƒ X-I¿-∂p. C-e-Iv-{Sn-Iv D-]-I-c-W-߃, h-b-dnMv F-∂nh ]q¿-Wm-bpw \-in-®\n-e-bnemWv. \o¿-°p-∂w am-S-h-\ tXm-∏n¬ {]-Im-iv _m-_p-hns‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ B-dm-´v

F-∂ Hu-´v-t_m¿-Uv h-≈-am-Wv X-I¿-∂-Xv. 25 Hm-fw sXm-gn-emfn-Iƒ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ h-≈w I-∏-°-S Xo-c-Øv \-¶q-c-an-´n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se a¬ky-_-‘-\-Øn-\m-bn sXm-gnem-fn-Iƒ F-Øn-b-t∏m-gm-Wv h≈w s]m-´n-°o-dn-b \n-e-bn¬ I≠-Xv. 50,000 cq-]-bp-sS \-jv-Sw I-W-°m-°p-∂p.

kq-c-ym-Lm-Xw: ap³-I-cp-X th-W-w Be∏pg: I-Sp-Ø Nq-Sp-am-bn t\-cn-´v im-co-cn-I k-º¿-°w ]pe¿-Øp-∂-h¿ kq-cym-Lm-Xta¬-°m-Xn-cn-°m≥ ap≥-I-cp-Xse-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m Zp-c-¥\n-hm-c-W A-tXm-dn-‰n-. Ip-´n-Iƒ, {]m-b-am-b-h¿, c‡-°p-g¬ Np-cp-߬, lr-Z-bØn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ti-jn Ip-dhv, P∑\m tkz-Z-{K-Ÿn-I-fp-sS

A-`m-h-ap-≈-h¿, {]-ta-lw, Xz°v- tcm-Kw D-≈-h¿ ap≥-I-cpX¬ F-Sp-°-Ww. Iq-Sn-b Xm-]-\n-e- i-co-c-Øns‚ Du-jva - m-hv {I-ao-Ic - W - {]-{Inb-sb tZm-jI - c - a - m-bn _m-[n-°p∂ A-h-ÿ-bm-Wv kq-cym-LmXw. I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-I-fpw sI-´n-S-\n¿-am-W sXm-gn-em-fn-Ifpw Im-bn-IX - m-cß - f - pw {i-≤n-°Ww. 104 Un-{Kn ^m-c≥-lo-‰n¬ Iq-Sp-X¬ i-co-tcm-jva - m-hv D-bc - pI, N¿-aw h-c-≠p t]m-hp-I, izk-\ {]-{In-b km-h[ - m-\a - m-Ip-I, am-\-kn-I ]n-cn-ap-dp-°-ap-≠m-IpI, X-et- h-Z\ - , a-kn¬ ]n-Sp-Øw, t_m-[£ - b - w, Hm-°m-\w, O¿-±n, Ip-d-™/Iq-Sn-b \m-Un-an-Sn-∏v, A-km-[m-cW - a - m-b hn-b¿-∏v, a-μX, t_m-[£ - b - w, aq-{Xw I-Sp-Ø a-™-\n-d-am-Ip-I, h-b-dn-f-°w F-∂n-hb - m-Wv kq-cym-Lm-XØ - ns‚ e-£W - ß - ƒ.

Hä {]-k-h-¯n c-−p InSm-cnIÄ ]-´-W-°m-Sv: aq-∂mw {]-k-hØn¬ InSm-cnIƒ-°v P-∑w \¬In-b N-°-c-sb-∂ ]-ip Iu-XpI-ap-W¿-Øp-∂p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv h´-°-c am-fn-b-°¬ Nn-d {]-tim`n-s‚ ]-ip-hm-Wv aq-∂mw {]-kh-Øn¬ c-≠v ]-ip-°n-Sm-߃°v P-∑w \¬-In-b-Xv. I-gn-™ c≠v {]-k-h-ß-fn-epw Hm-tcm InSm-߃ am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp∂-Xv. ]q¿-W B-tcm-Ky-hpw Ag-Ip-ap-≈ c-≠v In-Sm-cn-I-sf-bpw X-≈-∏-ip-hn-s\-bpw arKtUmIv-S¿ dm-Wn-bp-sS \n¿-t±-i-{]Im-c-am-Wv ]cn-]m-en-°p-∂Xv.

hmÀ-jn-Iw A‘Im-c-\-gn-bn¬ \n-∂v h-≈-Øn¬ a-W¬ I-S-Øp∂p ambn. C-t∏mƒ Xo-c-Øp \n-∂pw hp-I-bm-Wv. tI-{μ l-cn-X ss{S\n-tXy-\ ap-∂q-dn-e-[n-Iw h-≈- _yq-W-en-s‚ \n-tcm-[-\w \n-eß-en-em-bn a-W-se-Sp-°p- \n¬-s°-bm-Wv h≥-tXm-Xn¬ a∂p≠v. IcI-fn¬ kw-`-cn-°p-∂ W¬ IS-Øv \-S-°p-∂Xv. {]maÆv cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ hm-l- tZ-in-I t\-Xm-°-fpw a-W¬ I-S\-ß-fn¬ I-S-Øn-s°m-≠v t]m- Øn-\v H-Øm-i sN-øp-∂p≠v.

tN¿-Ø-e: tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv tN¿-Ø-e Su¨ hm¿-jn-Iw \-S-∂p. Pn-√m I-Ω-‰n Aw-Kw Fw {-- ]-km-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v _n im-¥-Ω A-[y-£-X h-ln®p. kn C A-K-Ãn≥, Un Ku-cn,Fw F≥ tKm-]m-e-Ir-jv-W-∏- I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv h-´-°-c am-fn-b-°¬ Nn-d {]-tim-`n-s‚ ho-´nse ]-ip- c-≠v In-Sm-cnWn-°¿,-sI Z-- m-k-∏≥, -sI _n Iƒ°v P-∑w \¬-In-b-t∏mƒ cm-[m-a-Wn {]-kw-Kn-®p.


{]mtZ-inIw

22 am¿®v 2014 i\n

]cn-]mSn

hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ \-S-¸m-¡m³ I-gn-ª-Xv t\-«-ambn: sIm-Sn-¡p-¶n kp-tcjv

 tN¿Øe tZ-hn-t£-{X-

Øn-\v- h-S-°p-h-iw-: kn.-sI.-N{μ-∏-s‚ c-≠mw- N-c-a-hm¿-jnIw, kn.]n.sF. sk-{I´dn ]∂y≥ c-ho-{μ≥˛ ssh-Io´v 5.00  Be∏p-g _o-®v tdm-´n-se tIm-^o lukv: tIm-^o lukv Po-h-\-°m¿ c-‡w Zm-\w sNø¬˛ cm-hnse 9.00

Adnbn-¸pIÄ

ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â 24\v tN¿Øe: ka{K B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ apl-Ω {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 2014˛14 h¿-j-tØ-°p-≈ kvam¿´v Im¿-Up-]p-Xp-°¬ 24, 25 Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-°pw. ap-l-Ω a¿-®‚ v-kv lmƒ, B-cy-°-c Fkv.F≥. Hm-Un-t‰m-dnbw, Xp-cpØ≥I-h-e bph-P-\hm-b-\-im- I™n-°p-gn Im-cn-°p-gn l-cn-Xkw-L-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ "Ir-jn ]mTw' e, I√m-∏p-dw k-∑m¿-K-k-μmb- ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-kv.F≥. tImf-Pv t_m´-Wn hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-Iƒ I¿j-I-tcm-sSm-∏w \n {K-Ÿim-e F-∂n-hn-S-ß-fn- hn-h-c-߃ ti-J-cn-°p∂p em-Wv Im¿-Uv ]p-Xp°mw. \n-ehn¬ Im¿-Un¬ t]-cp≈ H-cwKw Im¿-Up-am-bn F-Øn-bm¬ a-Xn-bm-Ipw. cm-hn-se 8.30 apX¬ ssh-Io´v A-©p-h-scbm-Wv Im¿-Uv ]p-Xp-°¬.

K-Xm-KX - w X-SÊ - s- ¸«p h-b-em¿: X-Sn I-b-‰n-h-∂ temdn tZ-io-b ]m-X-bv-°v a-[y-Øn¬ X-I-cm-dn-em-b-Xv G-sd t\-cw K-Xm-K-X X-S- -Øn-\n-S-bm-°n. h-b-em¿ I-h-e-bv-°v k-ao-]w C∂-se ]p-e¿-s®-tbm-sS-bm-Wv kw`hw. ]Øp-a-Wn-°q-dn-tesd C-Xp-aq-ew K-XmK-Xw X-S- s∏´p. B-e-∏p-g `m-K-Øp-\n-∂p s]cp-ºm-hq-cn-te-°v d-_¿ X-Sn-bpam-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p tem-dn. ÿ-e-sØ-Øn-b t]men-kv A-]-I-S kq-N-\m tIm-WpIƒ ÿm-]n-®-X-√m-sX tem-dn \o-°m≥ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®n-√. ^-b¿ t^m-gv-kn-s‚-tbm kz-Im-cy s{I-bn≥ G-P≥-knbp-tS-tbm k-lm-bw tX-Sn-cps∂-¶n¬ K-Xm-K-X X-S- w H-gnhm-°m-am-bn-cp-∂p.

hm-l\ - § - Ä ]n-Sn-Iq-Sn Im-bw-Ip-fw: I-S D-S-a-sb sh-´n ]-cn-t°¬-∏n-® kw-`-hØn¬ {]-Xn-Iƒ D-]-tbm-Kn-® hm-l-\߃ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. {]XnIƒ D-]-tbm-Kn-® H-cp Im-dpw c≠v ss_-°pamWv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. kw-`-Øn-\v ti-jw H-fn-hn¬ t]m-b {]-Xn-I-fm-b dnbm-kv, iyw F-∂n-h¿-°m-bn t]m-enkv A-t\y-j-Ww Du¿÷n-X-am-°n. I-gn-™ Rm-b¿ ssh-Io´v Gm-gp-a-Wn-tbm-sS Im-∏n¬ kz-tZ-in A-d-^m a≥kn¬ P-em-eq-±o(55)s\ kwLw sh-´n∏-cn-t°¬-∏n-°p-bmbn-cp-∂p. P-em-ep-±o≥ B-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬k-bn-em-Wv.--

I¬-h³-j³ aÆt©cn: bp.Un.F-^n-t\m-Sv a¬-k-cn-°m≥ kn.]n.F-Ωn-\v B-sf In-´m-Ø ÿn-Xn-bm-sW∂v sI.]n.kn.kn. sk-{I´-dn eXn-Im kp-`m-jv ]-d™p. bp.Un.-F^v. ap-l-Ω afi-ew I¨-h≥-j≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p Ah¿. afi-ew C-e-Iv-j≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ F Fw I-_o¿ A-[y-£-X hln®p. F-kv Un d-Pn, Sn hn D-Z-bIc≥, tXma-kv h-S-t°-°-cn kw-km-cn-®p.

tIm-f-Pv hmÀ-jn-Iw tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e sk‚ v ssa-°nƒ-kv tIm-f-Pv hm¿-jnIw A-Uz.--F Fw B -- -co-^v Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn F -- -kv h -- n-jv-Wp A-[y-£-X hln-®p. am-t\-P¿ ^m. t-- km-f-a≥ Nm-c-¶m-´v A-\p-{K-l {]-`m-jWw \-S-Øn.

\n-b-an-X-\m-bn Be∏pg: X-ø¬ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-K-am-bn Ip-e-ti-J-c-]p-cw, I-S-Øq¿, Ip-cp-tºm-en¬ Fw B¿ \m-Zn¿-jm-sb k¿-°m¿ \nb-an-®v D-Ø-c-hm-bn.X-ø¬ sXm-gn-em-fn tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v, sI.-sI.-F≥.-Sn.-kn. Pn-√m {]kn-U‚ v, sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv IΩn-‰n Aw-Kw F-∂o \n-e-I-fn¬ \n-e-hn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cn-Ibm-Wv C-t±-lw.-

{]-th-i-\w B-cw-`n-¨p tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e sI-hnFw tIm-f-Pv Hm-^v kv-s]-jy¬ F-Pyq-t°-j-\n¬ \-S-Øp-∂ tI-c-f k¿-h-I-em-im-e-bp-sS A-^n-en-tb-j-\p-≈ _n-F-Uv kv-s]-jy¬ F-Uyq-t°-j≥ (sa‚¬ dn-‰m¿-tU-j≥) tIm-gvkn-te-°v {]-th-i-\w B-cw-`n®p. 45 i-X-am-\w am¿-t°m-sS _n-cp-Zw t\-Sn-b-h¿-°v A-t]£n-°mw. kw-h-c-W hn-`m-K-߃-°v A¿-l-am-b am¿-°n-f-hv e-`n°pw. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 9495543167, 9048495222.

b-ln-bm-t°m-b, \q-dp-±o≥ Hmƒ tI-c-f {^q-´v sa¿-®‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m {]-kn-U-‚m-bn Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ b-ln-bm-t°m-bbpw sk-{I´-dn Fw \q-dp-±o\pw

KOttayam/alp

B-e-∏p-g: am-th-en-°-c a-fi-eØn-¬ \n-c-h-[n hn-I-k-\ ]-≤Xn-Iƒ \-S-∏m-°m≥ I-gn-™Xm-Wv X-s‚ Im-e-sØ t\-´-sa∂v bp-.Un-.F-^v. am-th-en-°-c afi-ew ÿm-\m¿-Yn sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. B-e-∏p-g {]-kv-¢-∫v kw-LSn-∏n-® P-\-hn-[n-˛2014¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. am-th-en-°-c sa-Un-°¬ tIm-fPv, sIm-√w ]m-cn-∏-≈n-bn¬ C.Fkv.sF.kn. sa-Un-°¬ tImf-Pv, -am-th-en-°-c \q-d-\m-´n¬ Ct¥m-˛-Xn_Ø≥ t]men-kns‚ 27mw _-‰m-en-b≥, am-th-en°-c-bn-se C-.F-kv-.sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pv, Iq-´-\m-Sv ]m-t°Pv, sN-ß-∂q¿ sd-bn¬-th tÃj-\n¬ i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\

tI-{μ-Øn-s‚ I-hm-S-am-bn {]Jym-]n-°¬ Xp-S-ßn-b hn-I-k\ {]-h¿-Ø-\-߃ a-fi-eØn¬ \-S-Øm≥ km-[n-®p-sh∂v sIm-Sn-°p-∂n¬ ]-d-™p. am-th-en-°-bn¬ A-\p-h-Zn-® C-.F-kv-.sF. sa-Un-°¬ tIm-fPn-t\m-Sv \n-tj-[m-fl-I k-ao-]\-am-Wv C-S-Xp-]-£w kzo-I-cn°p-∂-Xv. sXm-gn-em-fn h¿-K]m¿-´n-bpsS sXm-gn-em-fn hn-cp-≤ \n-e-]m-Sn-\v sX-fn-hm-Wv C.-Fkv-.sF. Bip]-{Xn-s°-Xn-tcbp≈ k-ao-]\ - w. X-g° - c - Ir-jn ^m-an-se Im-Sp-]n-Sn-®p In-S-°p∂ 30 G-°¿ ÿ-e-Øm-Wv saUn-°¬ tIm-fP - v ÿm-]n-°m≥ {i-an-®-Xv. Pn-√m ]-©m-b-Øn‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ ÿ-ew hn´p-\m¬-Im≥ C-S-Xp `-c-W-I¿-

Øm\mÀ-Yn-¡v cm-lp-Imew; I-e-ÎÀ-s¡-Xn-tc Fw.FÂ.F. ]-cm-Xn \ÂIn

B-e-∏p-g: bp.Un.F-^v ÿm\m¿-Yn sI kn th-Wp-tKm-]men-\v cm-lp-Im-ew t\m-°n ]-{XnI \¬-Im-\m-bn A-h-k-c-sam-cp°n-b I-e-Iv-S¿ F¬.Un.F-^v. t\-Xm-°-sf A-]-am-\n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. hym-gm-gv-N cm-hn-se-bmbn-cp-∂p kw-`-hw. F¬.Un.F-^v ÿm-\m¿-Yn kn _n N-{μ-_m-_p-hpw sU-Ωn ÿm-\m¿-Yn B¿ \m-k-dpw \ma-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-tijw \-S-]-Sn {I-a-߃ ]q¿-ØoI-cn-°m≥ Im-Øn-cn-°-th-bmbn-cp-∂p I-e-Iv-S-dp-sS hn-hm-Z- C-

S-s]-S-ep-≠m-bXv. sI kn th-Wp-tKm-]m-en-\v cm-lp-Im-e-Øn-\v ap-ºv ]-{Xn-I \¬-I-W-sa-∂pw A-Xn-\m¬ ]pd-In-te--°v am-dn-bn-cn-°-W-sa∂pw I-e-Iv-S¿ C-h-tcm-Sv ]-d-bpI-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m I-e-Iv-S¿s°-Xn-tc ap-Jy Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^n-k¿ \-fn-\n s\-t‰m-°v ]cm-Xn \¬-In-b-Xm-bn Fw.F¬.-F-amcmb ]n Xn-tem-Ø-a-\pw Pn kp-[m-I-c\pw hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn B-h-iy-s∏-Sm-sX-bm-Wv I-e-Iv-

{]-Nm-c-W-¯n-\n-sS sI kn-¡v ]-cn¡v l-cn-∏mSv: {]-Nm-c-W-Øn-\nsS Im-ev I-√n¬ X-´n bp-.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn sI -kn -thWp-tKm-]m-en-\v ]-cp-°v. C-∂-se cm-hn-se l-cn-∏mSv K-h. -tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn\p k-ao-]w-h-®m-Wv ÿm-\m¿Yn-bp-sS Im-ev I-√n¬ X-´n-bXv. K-h.-tK-ƒ-kv ssl-kv-Iq-fnte-°p I-b-dp-∂-Xn-\n-sS tdm-

U-cp-In¬ D-b¿-∂p \n-∂n-cp∂ I-√n¬ Im¬ X-´p-I-bm-bncp-∂p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Im-en-se \-Jw \o-°w sN-bvX tUm-Œ¿-am¿ H-∂-c a-Wn°q-tdm-fw sI.-kn-sb C-hn-sS In-S-Øn. Xp-S¿-∂v C-∂-se {]Nm-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-t]£n-®v a-S-ßn-t∏m-∂p.

Fkv.Un.]n.sF-bn-te-¡v h-¶-hÀ¡v Du-jv-a-f kzo-I-cWw h-≈n-Ip∂w: h-≈n-Ip∂-Øv hnhn-[ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fn¬ \n-∂v cm-Pnh-®v F-kv.Un.-]n.sF-bn¬ tN¿-∂h-sc ]m¿-´n {]-h¿-Ø-Icpw t\-Xm-°fpw tN¿-∂v kzo-I-cn-®p. h-≈n-Ip∂w ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂-se sshIo-´v Im-ºn-ti-cn-bn¬ \-S-∂ Xnc-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n-emWv ]m¿-´n-bn-te-°v h-∂-h¿-°v kzo-Ic-Ww \¬-In-b-Xv. k-tΩf-\w Fkv.Un.]n.sF. am-th-en-°-c tem-Ivk-`m afi-ew Xn-c-s™Sp-∏v I¨-ho-\¿ I-_o¿ t]m-

IpSn-sh-Å -£m-aw cq£w

cph-gn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]pXp-Xm-bn ]m¿-´n-bn-te-°v h-∂h¿-°v F-kv.Un.]n.sF. am-then-°-c afi-ew ÿm-\m¿-Yn tPym-Xn-jv s]-cp-ºp-fn-°¬ ]m¿-´n Aw-KXzw \¬In. ]m¿-´n kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw jm-\hm-kv ]¥-fw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. F-kv.Un.]n.sF. h-≈n-Ip∂w ]-©mb-Øv {]-knU‚ v jnlm-_v Im-™n∏p-g A-[y-£-X h-ln®p. \u-jm-Zv Im-ºn-ticn, jn-lm-_v h-≈n-Ip∂w, k-\o¿, h-≈n-Ip-∂w ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n- Im-ºn-ti-cn-bn¬ \-SØnb j-ao¿, Im-ºn-ti-cn kw-_- Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j-\n¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw jm\-hm-kv ]¥-fw ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp∂p ‘n®p.

C-¶p-Iq-Sn -]-{Xn-I k-aÀ-¸-n-¡mw; C-¶-se A-©p-t]À ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p Be∏pg: tem-Iv-k-`m- Xn-cs™-Sp-∏n-\v ÿm-\m¿-Yn-bmhm-≥ C-∂p Iq-Sn \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°mw. cm-hn-se 11 ap-X¬ D-®-I-gn-™v aq-∂p-hsc-bm-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°m\p-≈ k-a-bw. B-dmw-Zn-\-am-b

C-∂-se B-e-∏p-g a-fi-eØn¬ H-cm-fpw am-th-en-°-c afi-e-Øn¬ \m-ep-t]-cpw ]-{XnI k-a¿-∏n-®p. am-th-en-°-c a-fi-e-Øn¬ F-kv.U -- n.--]n.--sF. ÿm-\m¿-Ynbm-bn A-Sq¿ a-∂w-\-K¿ kz-tZ-

S¿ ]-{Xn-I \¬-Im-\m-bn £Wn-®-Xv. I-e-Iv-S¿ N-´w ew-Ln°p-I-bpw F¬.-Un.-F-^v. t\Xm-°-sf A-]-am-\n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v Hcp am-[y-a-Øn-t\m-Sv I-e-Iv-S¿ {]-Xn-I-cn-®-Xpw i-cn-bm-b \-S-]Sn-b-s√-∂pw Fw.-F¬.-F. ]-d™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn-bpsS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ k-Pn sN-dn-bm≥, kn.-]n.-sF. Pn-√m A-kn-Â v sk-{I-´-dn ]n tPymXn-kv ]-s¶-Sp-Øp.

in tPym-Xn-jv, _n.--F-kv.] -- n. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn I-dp-I-®m¬ N-º-°-c kz-tZ-in P-b-Ir-jvW≥, Xn-cp-h-√ N-p-a-{X kz-tZ-in A-Pn-tam≥, B¿.--]n.--sF. ÿm\m¿-Yn-bm-bn ]-Ø-\m-]p-cw kztZ-in {io-[-c≥ F-∂n-h-cm-Wv h-

c-Wm-[n-Im-cn-bm-b Pn-√m IeŒ¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ ap-ºmsI ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-Xv. B-e∏p-g a-fi-e-Øn¬ B¿.--F-kv.-]n. (_n) ÿm-\m¿-Yn-bm-bn F hn Xm-a-cm-£-\m-Wv ]-{Xn-I ka¿-∏n-®-Xv.

A-º-e-∏p-g: ]p-∂-{] sX-°v ]©m-b-Øv 10mw hm¿-Uv ]-≈nsh-fn, ]-h¿-lu-kv {]-tZ-i-ßfn¬ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn P-\w s\-t´m-´-Øn¬. ]p-∂-{] hn-t√-Pv Hm-^nkn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ ]-ºv lu-kn¬ \n-∂m-Wv C-hn-sS ip-≤-P-esa-Øp-∂-Xv. F-∂m¬ H-cm-gvNbm-bn sh-≈-sa-Øm-Ø-Xv P\-ß-sf Iq-Sp-X¬ Zp-cn-X-Øn-em°n-. ip-≤-P-ew In-´m-°-\n-bm-btXm-sS `-£-Ww ]m-N-Iw sNøp-∂-Xn-\pw {]m-Y-an-I B-h-iy߃-°pambn In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Xm-≠n sh-≈w ti-J-cn-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv {]tZ-i-hmknIƒ. I-\-Ø Nq-Sn¬ In-W-dp-Ifpw Ip-f-ß-fpw h-‰nh-c-≠-Xpw P-\-Øn-\v C-cp-´-Sn-bbn am-dn-bncn-°p-I-bmWv. Ip-Sn-sh-≈-£ma-Øn-\v ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-Øn-\-S-°w ]-cm-Xn \¬In-sb¶nepw bm-sXm-cp \-S-]Snbpw kzo-I-cn-®n-´n-s√∂v \m-´pIm¿ ]-d-™p.

Øm-°¬ X-øm-dmbn√. kn.-]n.Fw. Pn-√m t\-Xr-Xz-hpw Pn-√m ]-©m-b-Øn‚ Cu \n-e-]m-Sn-\v ]n-¥p-W \¬-Ip-I-bm-Wv. Ip-´\m-Sv ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-® L-´Øn¬ tI-c-f-Øn¬ A-[n-Im-cØn-en-cp-∂ C-S-Xp-]-£-am-Wv ]m-t°-Pn-s‚ C-t∏m-gs - Ø A-hÿbv-°v Im-c-Wsa∂pw A-t±lw B-tcm-]n®p.

\n-co-£-I-s\-¯n B-e-∏pg: am-th-en-°-c tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-s‚ Np-a-X-ebp-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v s]m-Xp-\nco-£-I≥ A-hn-\m-iv Ku¿ Pn-√bn-se-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ \-S-Øn-∏pw am-Xr-Im-s]-cp-am-‰®-´ ]-cn-]m-e-\-hp-am-Wv s]m-Xp\n-co-£-I≥ \n-co-£n-°p-I.

3

k-cn-X- ]-cm-Xn\ÂIn B-e-∏p-g: B-e-∏p-g ]m¿-e-sa‚ v- \n-tbm-P-I a-fi-ew- bp-.Un.F-^v-. ÿm-\m¿-Yn- sI kn- thWp-tKm-]m-¬- a-¬-cn-°p-∂ B-e∏p-g a-fi-e-Øn¬- A-t±-l-Øns‚ Nn-{X-tØm-sSm-∏w- X-s‚ Nn{X-hpw- ]-Xn-®p-≈ t]m-kv-‰¿- {]N-cn-∏n-°p-∂p-sh-∂pw- C-Xv- _p≤n-ap-´p--≠m-°p-∂p-sh-∂pw- ImWn®v B-e-∏p-g F-kv-.]n-°vtkm-fm¿ tI-kn-se {]-Xn kcnX F-kv \mb¿ ]-cm-Xn \¬In. ]-Xn® t]m-kv-‰¿ \o-°w sN-øW-sa∂pw C-Xn-s\-Xn-tc am-\-\jv-S-Øn-\v- tI-kv- F-Sp-°-W-sa∂pw- ]-cm-Xn-bn¬- ]-d-bp-∂p.----]-cm-Xn-bn-t∑¬- A-t\z-jW-Øn-\v\n¿-tZ-in-®-Xm-bnt]menkv- ta-[m-hn- sI sI _me-N-{μ≥- ]-d-™p.---- C∂-se D-®tbm-sS-bm-Wv ]-cm-Xn \¬-InbXv.

Npcp¡¯nÂ

Xpf-ko-[-c³ ]-Ån-¡-en-s\ hn-P-bn-¸n-¡pw: B{Ins¯m-gn-em-fn bq-\nb³

a-Æ-t©cn: F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn Xp-f-ko-[-c≥ ]≈n-°-en-s\ hn-P-bn-∏n-°m≥ B{In sXm-gn-em-fn bq-\nb≥ (F-kv.Un.Sn.bp.) a-Æ-t©-cn taJ-em I¨-h≥-j≥ Xo-cp-am\n®p. A-º-\m-Ipf-ß-c F-kv.F≥.Un.]n. lm-fn¬ kw-L-Sn∏n-® I¨-h≥-j≥ Pn√m {]-kn-U‚ v kp-[o¿ ]p∂-{] D-ZvLmS-\w sN-bvXp. taJ-em {]-knU‚ v \n-km-ap-±o≥ A-[y£-X h-ln®p. \m-k¿ I-e-hq¿, kp-sse-am≥ Ip™v, km_nØv, A≥-kn¬ B-]q-cv kw-km-cn®p.

F-kv.Un.]n.sF-bp-am-bn _-Ô-hp-an-Ã-

Imbw-Ipfw: I-gn-™ Znh-kw im-kv-Xmw-tIm´ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b A©w-K ]n-Sn-®p]-dn kw-L-Øn-\v Fkv.Un.]n.sF-bp-am-bn bm-sXm-cp _-‘-hp-an-s√-∂v Fkv.Un.]n.sF. Im-bw-Ip-fw afi-ew I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. CXp-kw-_-‘n-®v ]-{X-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø \n-P-ÿn-Xn a-\ n-em-°m-sX-bmWv. Im-bw-Ip-fw Im-´n-tc-Øv In-g-°-Xn¬ hn-jv-Wp (20), Im-´ntc-Øv In-g-°-Xn¬ am-fp (19), sk-an-\ a≥-kn¬ d-^o-°v (23), k-tlm-Z-c≥ dn-bm-kv (20), A-Ωp \n-hm-kn¬ {]-W-hv (18) F-∂n-h-sc-bm-Wv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. hgntNm-Zn-°m-s\-∂ hymtP-\ h-gn-bm-{X-°m-sc X-S-™p-\n¿Øn ]-Ww X-´p-∂ kw-L-Øn¬-s∏-´-h-cm-Wnh¿. I-gn-™ Znh-k-am-Wv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-h¿-°v F-kv.Un.]n.sF {]-h¿Ø-Itcm ]m¿-´n-bp-am-bn a-‰v _‘-ßtfm C-h¿-°n√. a-‰p cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-ƒ-°v th-≠n B-{Ia-Ww \-S-Øp-∂-hcm-Wn-h-sc-∂v Im-bw-Ip-fw afi-ew {]-knU‚ v sF skao¿, sk-{I´-dn k-hmZv, ssh-kv {]-knU‚ v ^-kn¬ F-∂nh¿ A-dn-bn®p. hm¿-Ø-Iƒ \¬-Ip-∂-Xn-\v apºv ]-{X-ß-ƒ \n-P-ÿn-Xn a-\- n-em-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏´p.

t£-{X-tam-j-Ww: Pm-ay-¯n-en-d-§n ap-§n-b {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn

B-e-∏p-g: t£-{X-Øn¬ \n-∂p kz¿-W-am-e-Iƒ I-h¿-∂ tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-bn Pm-ay-Øn-en-d-ßn ap-ßn-b {]-Xn-sb B-dp-h¿-j-Øn-\p-ti-jw ]n-Sn-Iq-Sn. Pn-√m tIm-S-Xn hm¿-Uv kz-tZ-in B-jn-jv Ip-am-dn-s\-bm-Wv C-∂-se X-e-h-Sn-bn¬ \n-∂v jm-tUm t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 2008¬ tXm-≠≥-Ipf-ß-c D-Sp-∏n t£-{X-Øn¬ \n-∂p aq-∂p kz¿-W-am-e-Iƒ Ih¿-∂ tI-kn¬ t]m-enkv ]n-Sn-bn-em-b C-bmƒ Pm-ay-sa-SpØ-ti-jw ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-. C-bm-sf C-∂v B-e-∏p-g tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

165 en-äÀ kv-]n-cn-äv ]n-Sn-Iq-Sn

B-e-∏p-g: Hm-t´m-dn-£-bn¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ 165 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v F-Iv-ssk-kv kv-s]-j¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn. Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn l-cn-∏m-Sv F-Iv-ssk-kv \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv kv-]n-cn-‰v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Hm-t´m-dn-£ HmSn-®n-cp-∂ Im¿-Øn-I-∏-≈n a-lm-tZ-hn-Im-Sv kz-tZ-in k-t¥mjn-s\-bpw F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn.

A¸ÀIp«\m«n IcIrjnIÄ XIÀ¶-Snªp Imänepw a-g-bn-epw a-Âky-_-Ô-\ l-cn-∏m-Sv: C-∂-se-bp-≠m-b i‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw A∏¿-Ip-´-\m-´n¬ I-c-Ir-jn-Iƒ X-I¿-∂-Sn-™p. ho-b-]p-cw, sNdp-X-\, F-S-Xzm, X-e-h-Sn {]-tZi-ß-fn-se I-c-Ir-jn-I-fm-Wv \in®Xv. hym- h - k m- b n- I m- S n- ÿ m- \ Øn¬ Irjn sN-bv-Xn-cp∂ GØ-hm-g, ]m-f-b≥-tXm-S≥, Rmen-∏q-h≥, tdm-_-Ã, sN-¶-Z-fn Dƒ-∏-sS-bp-≈ Ip-e-®-Xpw Ip-ebv-°m-dm-b-Xp-am-b hm-g-I-fm-Wv \-in-®-Xv. C-kv-am-bn¬ \n-lmkv a≥-kn¬, \n-km¿ Zm-dp- emw, X-ºn ao-\-tØ-Xn¬ tPmbn \-∂w-tI-cn¬, A-_v-Zp¬ aPo-Zv \-∂w-tI-cn¬, N-{μ≥ NmØ-t¶-cn¬ Xp-S-ßn \n-c-h-[n I¿-j-I-cp-sS Ir-jn-bm-Wv \-in®-Xv. F-S-Xzm In-fn-bw-th-en-®n-dbn¬ ]m-S-Øn-s‚ Nn-d-bn¬ C-d°n-b \n-c-h-[n hm-g-I-ƒ I-\-Ø a-g-bn¬ I-S-]p-g-In ho-Wp. ]m-´Øn-\n-d-°n-b Ir-jnbpw X-I¿-

fn¬ \n-∂pw sh-≈sam-gn-®p-amWv Ir-jn ]-cn-]m-en-®n-cp-∂Xv. h-cƒ-® cq£-am-b-tXmsS In-W-dp-I-fn¬ \n-∂p th-≠-{X sh-≈w e-`n-®ncp∂n-√. Ip-e-bmbn A-cn- h-®p h-cp-∂-X-c-Øn-ep≈- hmg-bmWv A-[n-I-hpw \new ]-Xn-®-Xv. C-Xv {]-tbm-P-\s∏-Sp-Øm≥ H-cp-X-c-Øn-epw Ign-bn-s√-∂pw I¿-j-I¿ ]-d-bp∂p. hm-g-I-ƒs°m-∏w a-‰p C-Shn-f-I-fpw \in-®n-´p≠v.

Iq-Sn-¡m-gv-¨ \-S-¯n

ho-b-]p-c-Øv I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b Im‰n¬ X-I¿-∂-Sn-™ hm-g-Ir-jn ∂-Sn-™-h-bn¬-s∏-Spw. G-Ø- h-∂n-´p-≠v. P-e-£m-aw cq-£-amhm-g Ir-jn-bn-d-°n-b I¿-j-I¿- b-Xpw \-Zn-I-fn¬ D-∏n-s‚ A-f°v hm-g-hn-Øv hm-ßn-b-Xp ap- hp Iq-Sn-b-Xpw hm-g-°¿-j-Isc X¬ Im¬ \m-´n-b-Xv h-sc H-cp {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-bn-cp∂p. hm-g-bv-°v 125 cq-] h-sc sNe-hv Ip-f-߃ \n¿-an®pw In-W-dp-I-

A-Ô-Im-c-\-gn Xo-c-¯v a-W- IS¯v hym]Iw ]-´-W-°m-Sv: A-‘-Im-c-\-gn Xoc-Øv a-W-¬ ISØv hym-]-I-amhp-∂-Xm-bn ]-cmXn. Xo-c-Øp-\n-∂p h≥-tXmXn¬ a-W-se-Sp-°p-∂-Xv ]m-cnÿn-Xn-I {]-iv-\-߃-°v Im-cW-am-hp-I-bm-Wv. Xo-c-tZ-i hmkn-Ifn¬ Nn-e-cmWv a-W-se-Sp∏n-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv. ]-≠p-Im-ew ap-X-se A-‘Im-c-\-gn A-gn-ap-J-Øp \n-∂p \m-´p-Im¿ a-W-se-Sp-°p-I ]-Xnhm-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xn-°v tZmjw kw-`-hn-°m-Ø hn-[-Ønembncp-∂p C-hn-sS \n-∂p a-WseSpØn-cp-∂-Xv. C-{]-Im-cw a-sÆSp-Øn-cp-∂-Xp-aq-ew A-gn-ap-Jw ap-dn-bp-I-bpw s]m-gn-®m-en-eq-sS ta-J-e-bn-se sh-≈w H-gp-In IS-en-se-Øp-I-bpw sN-øp-am-bncp-∂p. F-∂m¬ a-Æv In-´m-Xm-btXm-sS A-‘-Im-c-\-gn-bn¬ \n∂pw aWeq-‰p∂-Xv hym-]-I-

tN¿-Ø-e: _n-.F-kv-.]n. B-e∏p-g tem-I-k-`m a-fi-ew ÿm\m¿-∞n ]n hn \-tS-i-\pw ]m¿´n {]-h¿-Ø-I-cpw F-kv-.F≥.Un-.]n. tbm-Kw P-\-d¬ sk-{I-´dn sh-≈m-∏-≈n \-tS-i-\p-am-bn Iq-Sn-°m-gv-® \-S-Øn. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn hn s-- e-\n≥, {]-^.-tam-l≥ Im-cym-´v,- ]n Sn P-b-Ipam¿,- A-cq¿ kp-tc-jv,- hn Sn D-Øa≥ F-∂n-h-cpw k-∂n-ln-X-cmbn-cp-∂p.

h-Å-hpw ho-Spw X-IÀ-¶p Aºe-∏pg: I-gn-™ cm-{Xn-bnep≠mb Im‰nepw a-g-bn-epw a¬ky-_-‘-\ h-≈-hpw ho-Spw X-I¿-∂p. A-]-I-S-Øn¬H-cmƒ°v ]-cp-t°-‰p. A-º-e-∏p-g h-S-°v ]-©m-bØv 17mw hm¿-Uv \o¿-°p-∂w sX-°m-cn-ti-cn ho-´n¬ A-P-Ωbp-sS ho-Sm-Wv X-I¿-∂-Xv. C-hcp-sS a-I≥ kp-`mjn-(36)\v ]-cnt°-‰p. C-bm-sf h-≠m-\w saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Znhkw cm-{Xn-bn¬ i-‡am-b C-Sn-an-∂-te-‰mWv h-≈hpw hoSpw X-I¿-∂Xv. A-]-I-S-Øn¬ ho-Sn-s‚ `nØn-Iƒ X-I¿-∂p. C-e-Iv-{Sn-Iv D-]-I-c-W-߃, h-b-dnMv F-∂nh ]q¿-Wm-bpw \-in-®\n-e-bnemWv. \o¿-°p-∂w am-S-h-\ tXm-∏n¬ {]-Im-iv _m-_p-hns‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ B-dm-´v

F-∂ Hu-´v-t_m¿-Uv h-≈-am-Wv X-I¿-∂-Xv. 25 Hm-fw sXm-gn-emfn-Iƒ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ h-≈w I-∏-°-S Xo-c-Øv \-¶q-c-an-´n-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se a¬ky-_-‘-\-Øn-\m-bn sXm-gnem-fn-Iƒ F-Øn-b-t∏m-gm-Wv h≈w s]m-´n-°o-dn-b \n-e-bn¬ I≠-Xv. 50,000 cq-]-bp-sS \-jv-Sw I-W-°m-°p-∂p.

kq-c-ym-Lm-Xw: ap³-I-cp-X th-W-w Be∏pg: I-Sp-Ø Nq-Sp-am-bn t\-cn-´v im-co-cn-I k-º¿-°w ]pe¿-Øp-∂-h¿ kq-cym-Lm-Xta¬-°m-Xn-cn-°m≥ ap≥-I-cp-Xse-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m Zp-c-¥\n-hm-c-W A-tXm-dn-‰n-. Ip-´n-Iƒ, {]m-b-am-b-h¿, c‡-°p-g¬ Np-cp-߬, lr-Z-bØn-s‚ {]-h¿-Ø-\-ti-jn Ip-dhv, P∑\m tkz-Z-{K-Ÿn-I-fp-sS

A-`m-h-ap-≈-h¿, {]-ta-lw, Xz°v- tcm-Kw D-≈-h¿ ap≥-I-cpX¬ F-Sp-°-Ww. Iq-Sn-b Xm-]-\n-e- i-co-c-Øns‚ Du-jva - m-hv {I-ao-Ic - W - {]-{Inb-sb tZm-jI - c - a - m-bn _m-[n-°p∂ A-h-ÿ-bm-Wv kq-cym-LmXw. I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-I-fpw sI-´n-S-\n¿-am-W sXm-gn-em-fn-Ifpw Im-bn-IX - m-cß - f - pw {i-≤n-°Ww. 104 Un-{Kn ^m-c≥-lo-‰n¬ Iq-Sp-X¬ i-co-tcm-jva - m-hv D-bc - pI, N¿-aw h-c-≠p t]m-hp-I, izk-\ {]-{In-b km-h[ - m-\a - m-Ip-I, am-\-kn-I ]n-cn-ap-dp-°-ap-≠m-IpI, X-et- h-Z\ - , a-kn¬ ]n-Sp-Øw, t_m-[£ - b - w, Hm-°m-\w, O¿-±n, Ip-d-™/Iq-Sn-b \m-Un-an-Sn-∏v, A-km-[m-cW - a - m-b hn-b¿-∏v, a-μX, t_m-[£ - b - w, aq-{Xw I-Sp-Ø a-™-\n-d-am-Ip-I, h-b-dn-f-°w F-∂n-hb - m-Wv kq-cym-Lm-XØ - ns‚ e-£W - ß - ƒ.

Hä {]-k-h-¯n c-−p InSm-cnIÄ ]-´-W-°m-Sv: aq-∂mw {]-k-hØn¬ InSm-cnIƒ-°v P-∑w \¬In-b N-°-c-sb-∂ ]-ip Iu-XpI-ap-W¿-Øp-∂p. I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv h´-°-c am-fn-b-°¬ Nn-d {]-tim`n-s‚ ]-ip-hm-Wv aq-∂mw {]-kh-Øn¬ c-≠v ]-ip-°n-Sm-߃°v P-∑w \¬-In-b-Xv. I-gn-™ c≠v {]-k-h-ß-fn-epw Hm-tcm InSm-߃ am-{X-am-Wv D-≠m-bn-cp∂-Xv. ]q¿-W B-tcm-Ky-hpw Ag-Ip-ap-≈ c-≠v In-Sm-cn-I-sf-bpw X-≈-∏-ip-hn-s\-bpw arKtUmIv-S¿ dm-Wn-bp-sS \n¿-t±-i-{]Im-c-am-Wv ]cn-]m-en-°p-∂Xv.

hmÀ-jn-Iw A‘Im-c-\-gn-bn¬ \n-∂v h-≈-Øn¬ a-W¬ I-S-Øp∂p ambn. C-t∏mƒ Xo-c-Øp \n-∂pw hp-I-bm-Wv. tI-{μ l-cn-X ss{S\n-tXy-\ ap-∂q-dn-e-[n-Iw h-≈- _yq-W-en-s‚ \n-tcm-[-\w \n-eß-en-em-bn a-W-se-Sp-°p- \n¬-s°-bm-Wv h≥-tXm-Xn¬ a∂p≠v. IcI-fn¬ kw-`-cn-°p-∂ W¬ IS-Øv \-S-°p-∂Xv. {]maÆv cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ hm-l- tZ-in-I t\-Xm-°-fpw a-W¬ I-S\-ß-fn¬ I-S-Øn-s°m-≠v t]m- Øn-\v H-Øm-i sN-øp-∂p≠v.

tN¿-Ø-e: tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv tN¿-Ø-e Su¨ hm¿-jn-Iw \-S-∂p. Pn-√m I-Ω-‰n Aw-Kw Fw {-- ]-km-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v _n im-¥-Ω A-[y-£-X h-ln®p. kn C A-K-Ãn≥, Un Ku-cn,Fw F≥ tKm-]m-e-Ir-jv-W-∏- I-S-°-c-∏-≈n ]-©m-b-Øv h-´-°-c am-fn-b-°¬ Nn-d {]-tim-`n-s‚ ho-´nse ]-ip- c-≠v In-Sm-cnWn-°¿,-sI Z-- m-k-∏≥, -sI _n Iƒ°v P-∑w \¬-In-b-t∏mƒ cm-[m-a-Wn {]-kw-Kn-®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-03-22  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-03-22

Advertisement