Page 1

2

hnti-j§Ä

t^m-a cm-Pym-´-c I¬-h³-j³ 26 ap-XÂ

l-ko-\-bp-sS t\-«w \n-b-a-k-`-bp-sS {i-²-bnÂ-s¸-Sp-¯pw: ]n kn tPmÀ-Pv

tIm-´-bw: B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Ivkn¬ kz¿-W sa-U¬ I-c-ÿtIm-´-bw: s^-U-td-j≥ Hm-^v am-°n-b F F-®v l-ko-\-sb Kh. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv Ipa-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j≥ Ω-\-sØ ho-´n-se-Øn A-\pHm-^v A-ta-cn-°m-kn (t^mtam-Zn-®p. a)s‚ \m-em-a-Xv cm-Pym-¥-c kz-¥w I-gn-hp-Iƒ Xn-cn-®-dnI¨-h≥-j≥ Pq¨ 26 ap-X¬ ™v cm-Py-Øn-s‚ b-i- v D-b¿s]≥-kn¬-th-\n-b-bn-se hm-enØp-∂ l-ko-\-sb- t]m-ep-≈t^m¿-Pn-ep-≈ Im-kn-t\m d-nh¿ k-aq-l-Øn-\v H-∂m-sI {]tkm¿-´n¬ \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm- k-tΩ-f-\- tNm-Z-\-am-sW-∂v A-t±-lw ]-d™p. kv-s]-jy¬ H-fnw-]n-IvØn¬ ]-d-™p. a-{¥n F ]n A-\n¬ Ip-am¿, kn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°v Iq-Spk-Æn tPm-k-^v Fw.F¬.F, X¬ k¿-°m¿ k-lm-bw e-`y-amXn-cp-h-\-¥-]p-cw kn-‰n t]m-en- °-W-sa-∂ B-h-iyw Cu \n-ba-k-`m k-tΩ-f-\-Øn¬ A-h-Xkv I-Ωo-j-W¿ ]n hn-P-b≥, cn-∏n-°p-sa-∂pw tPm¿-Pv ]-dap≥ A-ta-cn-°≥ Aw-_m-knU¿ Sn ]n {io-\n-hm-k≥, ap≥ No-^v sk-{I-´-dn tUm. Un _m_p t]mƒ I-¨-h≥-j-\n¬ kw-_-‘n-°pw. hm¿-Øm- ktΩ-f-\-Øn¬ t^m-a {]-knU‚ v tPm¿-Pv am-Xyp, tI-c-fm tIm Hm-Un-t\-‰¿ kp-\p Fw F, tPm¨ ssS-‰-kv, tXm-a-kv ]p-en-bm-¶p-t∂¬ kw-km-cn-®p.

`-c-W-I-£nAw-K-§Ä C-d-§n-t¸m-bn

™p. \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm]-lm-cw ]n kn tPm¿-Pv l-ko\-bv-°v k-Ωm-\n-®p. N-S-ßn¬ ]-©m-b-Øw-Kw ssk-\-_m _o-hn, am-te-Øv {]Xm-]-N-{μ≥, sI Fw F k-enw, A-–p¬ I-emw B-km-Zv, Ip-Ω\w \m-k¿, A-–p¬ k-emw, X¬-l-Øv, A-iv-d-^v ]-s¶-SpØp.

-sN-ß-∂q¿: bp.-Un.-F-^v [m-cW \-S-∏m-hm-Xn-cp-∂-Xn-s\ XpS¿-∂v \-K-c-k-`m Iu¨-knen¬ \n-∂v `-c-W-I-£n- Aw-K߃ C-d-ßn-t∏m-bn. I-cm¿ A\p-k-cn-®v sN-ß-∂q¿ \-K-c-k-`bn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ ÿm-\-ß-fpsS A-[n-Im-c ssI-am-‰ I-cm-dpIƒ ]m-en-°m-Ø-Xm-Wv tbmKw _-ln-jv-I-cn-°m≥ Im-c-Wam-b-Xv. `-c-W-I-£n-bm-b bp.Un.F-^n-se 15 Aw-K-ß-fn¬ sN-b¿-t]-gv-k¨, ssh-kv sNb¿-t]-gv-k ¨ F-∂n-h¿ H-gn-®v lm-P-cm-b 13 t]-cpw tbm-Kw _ln-jv-I-cn-®-p.

B-kv-t{X-en-b-bn¬ \-S-∂ kv-s]-jy¬ H-fnw-]nw-Iv-kn¬ kz¿-W-sa-U¬ I-c-ÿ-am°n-b F F-®v l-ko-\-bv-°v \m-´p-Im-cp-sS kv-t\-tlm-]lm-cw ]n kn tPm¿-Pv k-Ωm\n-°p-∂p

tIm«-bw \-K-c-¯nse B-kn-Uv B-{I-a-Ww

X-«p-I-S A-Sn-¨pX-IÀ-¯p sN-ß-∂q¿: ]p-en-bq-cn¬ km-aqln-I hn-cp-≤¿ X-´p-I-S A-Sn-®p X-I¿-Øp. ]p-en-bq¿ i-c-Xv `-h\-Øn¬ i-in-[-c≥ \m-b-cp-sS DS-a-ÿ-X-bn¬ tªm-t°m-^n-kn\p ap-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ X´p-I-S-bm-Wv I-gn-™ cm-{Xn kmaq-ln-I hn-cp-≤¿ A-Sn-®p X-I¿Ø-Xv. cm-{Xn I-®-h-Sw I-gn-™v A-S-®n-´p t]m-b I-S-bn¬ I-S∂p I-b-dn Xq-Wp-Iƒ N-hn-´n HSn-°p-I-bpw Sm¿-∏m-fn≥ Ip-Øn°o-dp-I-bpw Xo-bn-Sm≥ {i-an-°pI-bpw sN-bv-Xn-´p-≠.-v sN-ß∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

tam-j-Ww ]-Xn-hm-Ip-¶p -sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ \-K-cØn¬ C-cp-N-{I-hm-l-\-ß-fnepw Hm-t´m-dn-£-bn-epw F-Øn ]-{X-s°-´p-Iƒ tam-jv-Sn-°p-∂Xv ]-Xn-hm-Ip-∂p. ap-f-°p-g, Aco-°-c sX-°pw-ap-dn ta-te-Xn¬ Fw kn cm-tP-{μ≥ C-Xv kw-_‘n-®v sN-ß-∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

A-Úm-X-s\ Km-Ôn-`-h-\n {]-th-in-¸n-¨p

]-Ø-\w-Xn-´: Du-cpw-t]cpw A-dn-bm-sX ]-º-bn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b Xo¿-∞m-S-I-s\ ]ºm t]m-en-kv Km-‘n-`-h\n-se-Øn-®p. A-\y kwÿm-\-Øn¬ \n-∂p h-∂ bm-{Xm-kw-L-Øn¬ \n-∂v Iq-´w sX-‰n-b C-bmƒ-°v kw-km-c-ti-jn-bn-√. t]-cv K-W-]-Xn cm-a-N{μ Ku¿ F-∂v ln-μn-bn¬ F-gp-Xn-°m-Wn-®p. ]-º Fkv.sF N-{μ-ti-J-c≥ \mb-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F.F-kv.-sF kn i-io-{μ≥ A-S-ßp-∂ t]m-en-kv kwL-am-Wv C-bm-sf Km-‘n-`h-\n-se-Øn-®-Xv.-

B-dp Im-ep-I-fp-am-bn ]n-d-¶ ]-ip-¡n-Sm-hv Iu-Xp-I-am-bn

a-√-∏-≈n: aq-∂mw {]-k-hØn¬ B-dv Im-ep-I-fp-ambn ]n-d-∂ ]-ip-°n-Sm-hv \m´p-Im¿-°v Iu-Xp-I-am-bn. F-gp-a-‰q¿ sh-f-f-bn¬ N-cnhp-Im-em-bn¬ kn Fw Pbnw-kn-s‚ ]-ip-hm-Wv Cu A-¤p-X In-Sm-hn-\v P-∑w \¬-In-b-Xv. km-[m-c-W Im-ep-Iƒ°p ]p-d-sa h-b-dn-t\m-Sv tN¿-∂v c-≠v Im-ep-Iƒ IqSn D-≠m-bn-cp-∂p. ]-ip-Ip´n-bpw Im-f-Ip-´n-bp-am-bn Cc-´ In-Sm-hp-Iƒ D-≠m-tI≠-Xm-bn-cp-s∂-∂pw F∂m¬ H-∂m-b-Xm-Wv C-ßs\ kw-`-hn-®-sX-∂pw sh‰-dn-\-dn tUm-Iv-S¿ ]-d-™Xm-bn P-bnw-kv ]-d-™p. In-Sm-hv ]n-∂o-Sv N-Øp.-

17 P\phcn 2014 sh≈n

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/kTM

bp-h-Xn a-cn-¨ kw-`-h¯n A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an-¡p-¶p tIm-´-bw: \-K-c-Øn¬- I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bp-≠m-b B-knUv B-{I-a-W-Øn¬ s]m-≈-te‰v bp-h-Xn sIm-√-s∏-´ kw-`-hØn¬ c-≠p-t]-sc tI-{μo-I-cn®v t]m-en-kn-s‚ A-t\z-j-Ww.]-Ø-\w-Xn-´ fm-l kz-tZ-in imen-\n(30)sb-bm-Wv B-kn-Uv Hgn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv.- \-K-cØn-se ssew-Kn-I sXm-gn-em-fnIƒ X-Ωn-ep-≈ Ip-Sn-∏-I-bm-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®sX-∂v t]m-en-kv I-cp-Xp-∂p. bp-h-Xn-sb Hm-t´m-bn-se-Øn hn-fn-®p sIm-≠p-t]m-b c-≠pt]-sc tI-{μo-I-cn-®m-Wv A-t\zj-Ww \-S-°p-∂-Xv. im-en-\n-bpsS tZ-l-Øv B-kn-Uv H-gn-°p∂-Xn-\n-sS s]m-≈-te-s‰-∂p Icp-Xp-∂ C-h-cn¬ H-cmƒ tIm-´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]men-kv Im-h-en¬ Nn-In¬-k-bn-

em-Wv. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 11Hm-fw t]-sc t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ F-Sp-Øn-´p-≠v. ssewKn-I- sXm-gn-em-fn-I-fpw C-h-cpsS C-S-\n-e-°m-cp-am-Wv I-Ã-Unbn-ep-≈-Xv.- \-K-c-Øn-se ssewKn-I sXm-gn-em-fn-I-fm-b a-‰p kv{Xo-I-ƒ- im-en-\n-bp-am-bn I-SpØ A-a¿-j-Øn-em-bn-cp-∂p. -CØ-cw Ip-Sn-∏-I-aq-ew im-en-\-bpsS ap-J-Øv B-kn-Uv H-gn-®v hnIr-X-am-°m≥ B-tem-N-\ \-S∂n-cp-∂-Xm-bn I-Ã-Un-bn-ep-≈h-sc tNm-Zyw sN-bv -X-Xn-eq-sS t]m-en-kn-\p I-s≠-Øm≥ I-gn™n-´p-≠v.- C-Xn-s‚ `m-K-am-Wv ap≥-Iq-´n \n-›-bn-® {]-Im-cw B-kn-Uv B-{I-a-W-sa-∂m-Wv t]m-en-kv I-cp-Xp-∂-Xv.- sI.-Fkv-.B¿.-Sn-kn Ãm‚n-\p k-ao-]Øp \n-∂m-Wv kw-`-h-Zn-h-kw

cm-{Xn-bn¬ im-en-\n-sb H-cmƒ Hm-t´m-bn¬ I-b-‰n-s°m-≠v t]mb-Xv.- im-en-\n-sb B-kn-Uv IqSn-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS D-≠m-b a¬-∏n-Sp-Ø-Øn-\n-sS C-bm-fp-sS ssI-I-fn-epw B-knUv ho-Wp-s]m-≈-te-‰-Xv. A-tX-k-a-bw kw-`-h-Øn¬ Zq-cq-l-X _m-°n \n¬-°p-∂-Xn\m¬ a-‰p ]-e-h-gn-I-fn-epw t]men-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-cp-I-bmWv. C-°m-c-W-Øm¬ A-t\z-jW-Øn-s‚ ]-q¿-W-hn-h-cw ]p-dØp-hn-Sm≥ t]m-en-kv X-øm-dmbn-´n-√. F-∂m¬ A-d-Ãv A-SpØ Zn-h-kw X-s∂ D-≠m-tb°pw.- Un-ssh.F-kv.]n hn A-PnØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tIm-´bw sh-Ãv kn.sF F sP tXm-akv, Cu-Ãv kn.sF dn-tPm ]n tPm-k-^v, Cu-Ãv F-kv.sF sI ]n tXmw-k¨ F-∂n-h-cm-Wv

tI-kv A-t\z-j-n-°p-∂-Xv. sNmΔm-gv-® cm-{Xn- \-K-c-Øn¬ h-bkv-I-c- `m-K-Øv h-®m-Wv bp-h-Xnbv-°p t\-sc B-kn-Uv B-{I-aW-ap-≠m-b-Xv. Ip-∏n-bn¬ I-cpXn-bn-cp-∂ B-kn-Uv bp-h-Xn-sb Ip-Sn-∏n-®-ti-jw ap-J-Øpw am-dnS-Øn-epw H-gn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-e-hn-fn-tI-´v A-b¬-hm-knIƒ t]m-en-kn¬ A-dn-bn-®-tXmsS I¨-t{Smƒ dqw t]m-en-kv FØn-bm-Wv bp-h-Xn-sb Pn-√m Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. Xp-S¿∂v tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶n-epw 11Hm-sS im-en-\n a-cn-®p. A-\m-im-ky-Øn-\p ]-e-X-h-W im-en-\n-sb t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-bn-´p-≠v. tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xm¬ ]n-t‰Zn-h-kw X-s∂ Pm-ay-Øn-en-dßp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

i-_-cn-a-e ZÀ-i-\-¯n-\m-bn B-{Ô-bn \n-¶v F-«w-K kw-Lw ssk-¡n-fn Cu-cm-‰p-t]-´: B-{‘-bn¬ \n∂p F-´w-K kw-Lw ssk-°nfn¬ i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-\Øn-\m-bn k-∂n-[m-\-tØ-°v. B-{‘m-{]-tZ-in-se A-\-¥-]pcn Pn-√-bn-se [¿-a-]p-cw kz-tZin-I-fm-b F-´w-K Xo¿-∞m-S-I kw-L-Ø-n-s‚ eo-U¿ F e-£van \m-cm-b-W-\m-Wv. Fw in-h-Ip-am¿, cm-Km-h-en, c-hn- _m-_p, Zp¿-Km c-ta-iv, kmw-_-in-h, F-kv Nn-∂, cm-Pp F-∂n-h-c-m-Wv k-∂n-[m-\-tØ°p-≈ bm-{X-°n-sS Cu-cm-‰p-t]´-bn-se-Øn-b-Xv. I-gn-™ 10\v cm-hn-se B-dn-\v [¿-a-]p-c-Øv \n-∂mWv C-h¿ bm-{X Xn-cn-®Xv. e-£y-Zn-h-k-am-b 17\v k-∂n[m-\-sØ-Øn A-ø-∏-s\ ImWm≥ I-gn-bp-sa-∂ hn-izm-kØn-em-Wv. C-h¿ an-°-h-cpw 23 X-h-W a-e-N-hn-´n-bn-´p-s≠-¶nepw I-gn-™ aq-∂v X-h-W-bpw ssk-°n-fn-em-Wv k-∂n-[m-\sØ-Øn-b-Xv. bm-{X-bm-cw-`n-® 10\v cm-{Xn Hº-tXm-sS 190 In-tem-ao-‰¿ ssk-°nƒ N-hn-´n. aq-∂mw Zn-hkw- I¿-Wm-S-I-bn-se-Øn. ]n∂o-Sv tI-c-f-Øn-se-Øn. B{‘m, _mw-•q¿, tIm-b-º-Øq¿ h-gn ]m-e-°m-Sv F-Øn Xr-iq¿,

kz-¯v XÀ-¡w

skâv tPmÀ-Pv ]p-¯³-Np-−³ a-eÀ-¯Â IÀ-aw \-S-¶p F-S-Xz: h-©n-∏m-´n-s‚ am-kv-a-cnI Xm-f-Øn¬ N-ßw-I-cn I-c°m-cp-sS-bpw \q-dp-I-W-°n-\p P-tem-¬-k-h t{]-an-I-fp-sS-bpw km-∂n-[y-Øn¬ ]p-Xn-b sk‚ v tPm¿-Pv Np-≠-s‚ a-e¿Ø¬ I¿-aw \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se 11.30\v N-ßw-I-cn thWp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ N-ßw-I-cn sk‚ v tPmk-^v-kv Nm-∏-en-\p k-ao-]-ap-≈ am-en-∏p-c-bn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ a-e¿-ج I¿-aw \-S-∂-Xv. N-ßw-I-cn sk‚ v tPm-k-^v ]-≈n hn-Im-cn ^m. tPm-k-^v IS-{]m-Ip-t∂¬, ap-´m¿ sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n hn-Im-cn ^m. sk_m-Ãy≥ a-Æmw-Xp-cp-Øn¬ F-

∂n-h¿ B-io¿-h-Zn-®v `-{Z-Zo-]w sIm-fp-Øn-b-tXm-sS h-≈-Øns‚ a-e¿-ج N-S-ßp-Iƒ Bcw-`n-®p. tZ-io-b \o-¥¬ Xm-cw H-fnw-]y≥ sk-_m-Ãy≥ tkhy¿ ap-Jym-[n-Xn-bm-bn-cp-∂p. 152 tIm¬ \o-f-hpw 51 Aw-Kpew h-Æ-hp-ap-≈ Cu Np-≠\n¬ 91 Xp-g-°m¿ A-©v A-a-c°m¿ H-º-Xv \n-e-°m¿ F-∂nß-s\ Im-bn-I Xm-c-ß-sf Dƒs°m-≈m-hp-∂ X-c-Øn-em-Wv h-≈-Øn-s‚ L-S-\. \n¿-am-WØn-\m-bn ]m-em-˛-s]m≥-Ip-∂Øp \n-∂m-Wv X-Sn F-Øn-®-Xv. 40 e-£w cq-] sN-e-hn¬ 120e[n-Iw sj-b¿ D-S-a-I-fp-sS k-lI-c-W-Øn-em-Wv Np-≠-s‚ \n¿-

B-Zyw tI-sk-Sp-t¡-−-Xv ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\-Xn-tc-: sI.F-kv.bp sXm-Sp-]p-g: k-©-cn-°p-∂ hml-\-Øn-\p ap-I-fn¬ I-b-dn \n∂-Xn-s‚ t]-cn¬ B-Zyw tIsk-Sp-t°-≠-Xv kn-.-]n-.-Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn- P - b - s \- X n- t c- b m- s W- ∂ v sI.F-kv.bp kw-ÿm-\ {]-knU‚ v hn F-kv tPm-bn. em-hv-en≥ tI-kn¬ Ip-‰-hnap-‡-\m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm´-b-Øv \¬-In-b kzo-I-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ ]n-W-dm-bn {]-h¿Ø-I-sc A-`n-hm-Zyw sN-bv-X-Xv k-©-cn-°p-∂ Po-∏n-\p ap-Ifn¬ \n-∂m-Wv. tIm-´-bw ]-cn]m-Sn-bp-sS Nn-{X-hpw ho-Un-tbm Zr-iy-ß-fpw ]-°-ep-s≠-∂pw

tPm-bv ]-d-™p. sI.F-kv.bp C-Sp-°n Pn-√mI-Ωn-‰n A-d-°p-fw sk‚ v tPmk-^v-kv tIm-f-Pn-\p ap-∂n¬ \n¿-an-® sh-bv-‰n-Mv sj-Õn-s‚ DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. Pn-√m -{]-knU‚ v \n-bm-kv Iq-cm-∏n-≈n A[y-£-X h-ln-®p. Pn-tbm amXyp, sI sI ap-c-fo-[-c≥, entPm Fw tPm-kv, B-cn-^v I-cow, kn-_n tPm-k-^v, tSm-Wn tXm-akv, Sp-_n≥ tIm-S-ap-≈n¬, ent\m tPm-kv, F F lm-co-kv, APn¬ lp-ssk≥ ]-s¶-Sp-Øp._n-t\m-bn I-Æ-ap-≠, jn-_p I‰p-ho-´n¬ kw-km-cn-®p.-

I-¯n-¡p-¯n k-tlm-Z-c-§Ä-¡v ]-cn¡v

am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. G{]n-tem-sS \n¿-am-Ww ]q¿-ØoI-cn-®v \o-c-Wn-bpw. B-d-∑p-f Np-≠≥ h-≈-ßfp-sS \n¿-am-W-Øn-eq-sS {]-ikv-Xn t\-Sn-b N-ßw-I-cn th-Wp B-Nm-cn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-t´m-fw B-im-cn-am-cm-Wv h-≈Øn-s‚ \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂Xv. sk¬-hn-®≥ hm-fw-]-d-ºn¬ {]-kn-U‚ v, k-°-dn-b am-Xyp sIm-≠-I-ti-cn¬ sk-{I-´-dn, _n-Pp h-en-b-X-d Iym-]v-‰≥, _nPp s]-cp-th-en¬ ssh-kv {]-knU‚ v, _m-_p I-f-∏p-c tPmbn‚ v sk-{I-´-dn-bp-am-b k-an-Xn- FSXz-bn¬ \S∂ sk‚ v tPm¿-Pv ]p-Ø≥Np-≠-s‚ a-e¿-ج I¿-aw bm-Wv Np-≠≥-h-≈ k-an-Xn.

sk³-{S lm-¨-dn-bn P-]v-Xn \-S-]-Sn-IÄ-¡v \o-¡w sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ sk≥{S¬ lm-®-dn-bn¬ Sm-Iv-kv Ip-Sn»n-I-bp-sS t]-cn¬ P-]v-Xn \-S-]Sn-Iƒ-°v \o-°w. ap-´-t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-Ip-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv h-gn 78 e-£w cq-]-bp-sS Ip-Sn-»n-I h∂-Xm-Wv P-]v-Xn-°v Im-c-W-amb-Xv. A-\y kw-ÿm-\-sØ kzIm-cy lm-®-dn tem-_n-bp-am-bn D-≠m-°n-b [m-c-W-bm-Wv ap-´t°m-gn-°p-™p-߃-°v \n-IpXn G¿-s∏-Sp-Øm≥ Im-c-W-amb-sX-∂pw C-Xn-\p hn¬-∏-\ \nIp-Xn D-tZym-K-ÿ-cp-sS k-lmb-ap-≈-Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v. hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n-Iƒ CXn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂n-´p-≠v.

kn.]n.Fw t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn \Â-In-b bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w

_-kv a-dn-ªv aq-¶p hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v

tN¿-Ø-e: kn-.]n-.Fw {]-tZ-inI t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´nbn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s‚ t]-cn¬ bp-hm-hn-\p a¿-±-\w. tN¿-Ø-e \-K-c-k-` 17mw hm¿Uv sI -Pn -`-h-\n¬ {io-Pn-Øn(27)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. C-t±-lsØ tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-Xm-hn-s‚ t]-cn-ep-≈ `q-anhn-‰-Xn-s‚ I-Ωo-j≥ tNm-Zn-®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b {]-tZ-in-I t\-Xm-hn-s\-Xn-tc ]m¿-´n G-cnbm -I-Ωn-‰n-bn¬ {io-Pn-Øv ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 6.30Hm-sS F-Iv-k-sd I-h-e-bn-ep-≈ C-bm-f-p-sS C-eIv-t{Sm-Wn-Iv-kv I-S-bp-sS ap- a¿±-\-Øn¬ ]-cn-t°‰v tN¿-Ø-e Xm-eq-°m-ip-]-{Xn∂n¬ F-Øn-b \m-ew-K -kw-L- bn¬ {]-th-in-∏n® {io-Pn-Øv am-Wv X-s∂ a¿-±n-®-sX-∂v {ioin-I t\-Xm-hn-\p \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw IqPn-Øv ]-d-™p. I-S-bv-°pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Sp-X¬ Xp-I B-h-iy-s∏-´v `o-j-Wn-s∏-Spkw-`-hn-®n-´p-≠v. `q-an hn¬-∏-\-bv-°p-≈ I- Øp-I-bm-bn-cp-s∂-∂v {io-Pn-Øv ]-d-™p. Ωo-j≥ t\-c-sØ ]-d-™-X-\p-k-cn-®v {]-tZ- tN¿-Ø-e t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy- _- v B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™v aq-∂p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰p. tXm-\-bv°m-Sv ]m-e-bv-°¬ th-Wp-tKm-]m-en-s‚ aIƒ ho-W (16), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw a-cpX≥ X-d a-Wn-°p-´-s‚ a-Iƒ B-cy (18), F-Æ-bv-°m-Sv {Km-aw ]q-h≥-X-d k-Xy-s‚ a-Iƒ ku-ay (19) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. hym-gm-gv-N cm-hn-se 8.-30\v sN-ß∂q¿ ]p-en-bq¿ Im-S≥-am-hv-˛-C-e-™nta¬ dq-´n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Im-bw-Ip-f-Øv \n-∂v sN-ß-∂q-cn-te°p h-∂ i-_-cn _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. B-Iv-kn¬ H-Sn-™v \n-b-{¥-Ww hn-´-tXm-sS tdm-Un-s‚ Xm-gv-N-bn-ep-≈ Cjv-Sn-I I-f-Øn-te-°p a-dn-bp-I-bm-bn-cp∂p. _- n-s‚ ap≥-`m-K-Øm-bn bm-{X sNbv-Xn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°m-bn-cp-∂p ]-cn-t°-‰-Xv. hm-l-\-Øn-s‚ Nn-√p-Iƒ Xf¿-∂-X-√m-sX Im-cy-am-b \m-i-\-jv-S߃ C-√. ]-cn-t°-‰-h-sc am-th-en-°-c-bnse Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

i_cn-a-e Xo¿-∞m-S-\-Øn-\mbn B-{‘-bn¬ \n-∂v ssk-°n-fn¬ FØnb kw-Lw A-¶-am-en, Im-e-Sn, aq-hm-‰p-]p-g, L-Sw ]n-Sn-®-Xm-sW-∂pw FsXm-Sp-]p-g, Cu-cm-‰p-t]-´ h-gn ∂m¬ tI-c-f-Øn-se Su-Wp-IF-cp-ta-en-bn-se-Øn C-hn-sS hn- fn¬ t]m-epw X-W¬-a-c-ß-fpw {i-an-®v C-∂v cm-hn-se ]-º-bn- a-‰pw \n¬-°p-∂-Xv bm-{X-bv-°v se-°v ]p-d-s∏-Spw. h-f-sc Ip-fn¿-a \¬-Ip-∂-XmZn-h-kw 150 In-tem-ao-‰¿ Zq-c- sW-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p. Xn-cnam-Wv ssk-°nƒ bm-{X. e-£y- sI sse≥ _-kp-I-fn-em-Wv bmZn-h-kw X-s∂ a-e-N-hn-´m≥ km- {X-. [n-°p-sa-∂v F e-£v-an \m-cm-bG-gp ssk-°n-fp-I-fpw c-≠pW≥ ]-d-™p. h¿-jw D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-XmB-{‘-bn-se-bpw X-an-gv-\m- bpw S-b¿, Syq-_v F-∂n-h ]p-Xn´n-se-bpw tdm-Up-I-sf A-t]- b-Xn-´m-Wv bm-{X-sb-∂pw C-h¿ £n-®v tI-c-f-Øn-se bm-{X Zp-¿- ]-d-™p.

Im-™n-c-∏-≈n: kz-Øv X¿-°-sØ Xp-S¿-∂p-≠m-b kw-L¿-jØn¬ k-tlm-Z-c-߃ ]-c-kv-]-cw \-S-Øn-b I-Øn-°p-Øn¬ C-cph¿-°pw ]-cn-t°-‰p. Im-™n-c-∏-≈n tIm-hn¬-°-S-hn¬ h-en-b-Ip∂-Øv l-_o-_p-√ (55), k-^-dp-√ (45) F-∂n-h-cm-Wv ]-c-kv-]-cw IØn-°p-Øv \-S-Øn-b-Xv. ]-cn-t°-‰ C-h-sc tIm-´-bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏-n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. kz-Øv X¿-°-amWv I-Øn-°p-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v ]n-Xm-hv Jm≥-Ip-´n h-en-b-Ip∂-Øv ]-d-™p. l-_o-_p-√-bpw k-^-dp-√-bpw h¿-j-ß-fm-bn Kƒ^n¬ ÿn-c tPm-en-°m-cm-Wv. k-^-dp-≈ c-≠p-am-k-am-bn eo-hn-\v \m-´n¬ h-∂n-´v. aq-Ø-bmƒ l-_o-_p-√ H-cm-gv-N-bm-bn \m-´n-seØn-bn-´v. h¿-j-ß-fm-bn A-©p sk‚ v ÿ-e-Øn-\pw ]p-c-bn-S-Øn\pw th-≠n c-≠p-t]-cpw h-g-°v Iq-Sp-am-bn-cp-∂p. c-≠p-am-k-sØ eo-hn-\p h-∂ k-^-dp-√ am-Xm-hn-s\ sIm-≠v ÿ-ew ap-gp-h≥ kz-¥w t]-cn¬ tN¿-Øp F-∂ Im-c-Ww ]-d-™mWv C-cp-h-cpw \-Sp- tdm-Un¬ ]-c-kv-]-cw Ip-Øn-b-sX-∂v Zr-Iv-km£n-Iƒ ]-d-bp-∂p. t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn kzo-Icn-®p.

{io-e-¦-bn \n-¶v i-_-cn-a-e-bn-se-¯m³ sN-e-hm-b-Xv 30 e-£w F-cp-ta-en: {io-e-¶-bn¬ \n-∂v Ir-jv-W-bpw 68 Aw-K kw-Lhpw i-_-cn-a-e bm-{X-°m-bn sN-e-hn-tS-≠n-h-∂-Xv 30 e-£Øn¬ ]-cw cq-]m. {io-e-¶-bn¬ \n-∂p i-_-cna-e-bn¬ F-Øn a-S-ßm≥ hnk, hn-am-\-Sn-°-‰v, hm-l-\-hm-SI, a-S-°-bm-{Xm -sN-e-hv, `-£W-sN-e-hv Dƒ-s∏-sS H-cmƒ-°v Ip-d-™-Xv A-c-e-£w cq-] th≠n-h-cp-sa-∂v Ir-jv-W ]-d™p. Ir-jv-W-bpw kw-L-hpw Z¿-i-\w \-S-Øn C-∂-se \m-´nte-bv-°v a-S-ßn. sIm-fw-t_mbn¬ \n-∂p sN-ss∂-bn¬ hnam-\-an-d-ßn c-≠v Sq-dn-Ãv _- pI-fn-em-Wv kw-L-sa-Øn-b-Xv. bm-{X-sN-e-hn-\p `m-cn-® Xp-I sN-e-hm-Ip-sa-∂-Xn-\m¬ {ioe-¶-bn¬ \n-∂v i-_-cn-a-e Z¿-

F-cp-ta-en-bnseØnb {io-e-¶-°m-¿ i-\-Øn-s\-Øp-∂-Xv Ip-d-®p- bn ap-S-ßm-sX Ir-jv-W A-øt]¿ am-{X-am-sW-∂v Ir-jv-W ∏-Z¿-i-\w \-S-Øp-∂p. X-an-gv ]-d-™p. a-‰p-≈-h¿ h-gn-]m-Sp- kw-km-cn-°m≥ G-sd C-jv-SI-fpw a-‰pw ssI-am-dn i-_-cn-a- s∏-Sp-∂ {io-e-¶≥ P-\-X-°v Ce-bn-se-Øm-\p-≈ B-{K-lw a- ¥y-tbm-Spw X-an-gv-\m-Sn-t\m-Spw \- n-sem-Xp-°n sIm-fw-t_m- G-sd C-jv-S-am-sW-∂v Ir-jvbn-se A-ø-∏-t£-{X-Øn¬ W ]-d-™p. th-j-Øn-epw Po-hn-X co-XnZ¿-i-\w \-S-Øn Xr-]v-Xn-b-S-bpI-bm-Wv. I-gn-™ 23 h¿-j-am- bn-epw X-an-gv-\m-´p-Im-sc-t∏m-

kn.]n.Fw k-a-c-¸-´-en F³ P-b-cm-PvFw.FÂ.F; cm{ão-b \o-¡-sa¶v s]m≥-Ip-∂w: tIm¨-{K- pw tI-c-fm tIm¨-{K-kv FΩpw XΩn-ep-≈ _‘w h-j-fm-bncns° kn. ]n.Fw k-a-c-∏-¥-en ¬- tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) t\-Xm-hpw Im-™n-c-∏-≈n Fw. F¬.Fbp-am-b tUm. F≥ P-bcm-Pv FØnb-Xv hn-hm-Z-amhp∂p. C-∂-se kn.]n.Fw tI{μ-k¿-°m¿ ]m-N-I hm-X-I hne h¿-[-\-hn-s\-Xn-tc s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ k-a-c-∏-¥enem-Wv P-b-cm-Pv F-ØnbXv. \n-cm-lm-cw -B-N-cn-°p-∂ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw Fw Pn hnt\m-Zn-\v l-kv-X-Zm-\w sN-bv-XXn-\p ti-jw k-μ¿-i-\ U-b-dnbn¬ H-∏n-´v G-Xm-\pw an-\n-‰pIƒ-°n-S-bn¬ A-t±-lw a-S-ßn. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b-an-s√-∂pw t\sc-a-dn-®v Xm≥ ]m-N-I-hm-X-I -

]m-N-I-hm-X-I hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc kn.]n.Fw s]m≥-Ip∂-Øv \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-Xy-{K-l thZn-bn¬ tUm. F≥ P-b-cm-Pv Fw.F-¬.F F-Øn-b-t∏mƒ hn-e-h¿-[-\-hn-\v F-Xn-cm-sW∂pw X-s‚ kp-lr-Øp-Iq-Sn-bmb {Km-a-∏-©m-b-Ø-Kw \n-cm-lc-a-\p-„n-®-t∏mƒ k-μ¿-in-®p F-∂p- am-{X-ta D-≈q F-∂pw Fw.F¬.F ]-d-™p. F-∂m¬ k-μ¿-i-\-Øn-\p ]n-∂n¬ cm-{„o-b \o-°w D-s≠∂ B-tcm-]-W-w i-‡-am-Wv.

Fw.F¬.F k-a-c-∏-¥¬ kμ¿-in-®-Xv tIm¨-{K-kv t\-Xm°ƒ-°n-S-bn¬ \o-c-k-Øn-\p hgn-h-®n-cn-°p-I-bm-Wv. C-t±-l-tØm-sSm-∏w tI-c-fm tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fm-b tSman sUm-an-\n-°pw A-Uz. kp-tajv B≥-{Uq-kpw D-≠m-bn-cp∂p.

se-bm-Wv {io-e-¶-°m¿. `-c-W kw-hn-[m-\-Øn¬ am-{X-am-Wv {]-I-S-am-b am-‰-ap-≈-Xv. Cu hy-Xym-kw I-d≥-kn t\m-´p-Ifn-epw Im-Wmw. C-¥y≥ cq-]bv-°v km-ay-am-b t\m-´p-I-fmWv {io-e-¶-bp-tS-Xv. {io-e-¶-bn¬ 2000Øn-s‚bp 5000Øn-s‚-bpw h-sc t\m´p-I-fp-≠v. C-Ø-h-W sN-e-hv Ip-d-°m-\m-bn ]-c-am-h-[n {i-an®n-´pw 30 e-£w cq-]-tbm-fw i_-cn-a-e bm-{X-°v sN-e-hn-s´∂v Ir-jv-W ]-d-™p. bm-{X-bv°n-sS F-cp-ta-en-bn¬ X-ßp∂-Xv s]m-Xp-a-cm-a-Øv K-Ãv lu-kn-s‚ ap-‰-Øm-Wv. h¿-jØn¬ H-cn-°-ep-≈ ku-lr-ZØn-\v sN-e-th-dp-sa-¶n-epw h¿-j-ß-fp-sS ]-g-°-am-bn-°gn-™n-cn-°p-∂p.

ss_-¡n-se-¯n-b c-−w-K-kw-Lw hr-²-bp-sS am-e IhÀ¶p tIm-´-bw: ss_-°n-se-Ønb c-≠w-K-kw-Lw hr-≤-bpsS I-gp-Øn¬ \n-∂v A-©p ]-h-s‚ kz¿-W-am-e s]m-´ns®-Sp-Øp. C-∂-se ssh-Io´v B-tdm-sS X-e-tbm-e-∏-dºv ko-tbm¨ P-Mv-j-\p kao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. X-e-tbm-e-∏-d-ºv h-Sbm¿ a-Wn-a-μn-c-Øn¬ I-cpWm-I-c-s‚ `m-cy P-e-Pm-aWn-bp-sS (63) I-gp-Øn¬ \n∂m-Wv am-e-s]m-´n-®-Xv. \-S∂p t]m-hp-I-bm-b-n-cp-∂ Pe-Pm-a-Wn-bp-sS ]p-d-In¬ \n-∂v ss_-°n-se-Øn-b c≠w-K-kw-L-w C-h-cp-sS Igp-Øn¬ \n-∂v am-e-s]m-´n-®v c- £ - s ∏- S p- I - b m- b n- c p- ∂ p. kw-`-h-Øn¬ X-e-tbm-e-∏d-ºv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.


{]mtZ-inIw

17 P\phcn 2014 sh≈n

A\m-im-kyw; \m-ep t]À A-d-ÌnÂ

]cn-]mSn  tN¿-Øe tImfPv Hm-^v

F≥-Pn-\o-b-dnMv: sS-Iv s^-Ãv ske-kv Sp-sI 2014 km-t¶XnI a¬-k-c-߃˛ cm-hn-se 10.00  Be∏pg P-\-d¬ B-ip-]{Xn P-Mv-j-≥, Ip-d-h-t¥m-Sv PMv-j-≥: F-kv.Un.]n.sF. Aº-e-∏p-g a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ km-bm-” [¿-W˛ ssh-Io´v 4.30  \q-d-\m-Sv: \q-d-\m-Sv t]m-enkv kv-t‰-j-\n-te-°v F.sF.ssh.-F^v. am¿®v˛ cm-hn-se 10.00  h-≠m-\w ap-ln-bn-±o≥ Ppam-a-kv-Pn-Zv A-¶Ww: \-_nZn\m-tLm-jhpw a-X-hn-⁄m\-k-Z pw hn-Zym¿-Yn I-em hncp∂pw D-Zv-Lm-S\w˛ ssh-Io´v 6.30

Adnbn-¸pIÄ

Du-¶n ]-«-bw \-jv-S-s¸-«p B-e-∏p-g: ^n-j-do-kv -]-yq-´n Ub-d-Iv-S¿ Hm-^nkn¬ \n-∂v Acq¿ ^n-j-do-kv k-_v C≥-kvs]-Iv-S¿ Hm-^n-kv ap-tJ-\ \¬In-b sN-´p-X-d Du-∂n-∏m-Sn-bnse 18-mw \-º¿ Du-∂n-∏-´-bw \jv-S-s∏-´p. Cu ]-´-bw e-`n-°p∂-h¿ B-e-∏p-g ^n-j-do-kv U]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm-^n-kn¬ 15 Zn-hk -- -Øn-\-Iw G¬-∏n-°Ww. 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw e-`n°m-Ø ]-£w Uyq-πn-t°-‰v ]´-bw D-S-a-bv-°v \¬-Ip-sa-∂v ^n-j-do-kv sU-]-yq-´n U-b-d-IvS¿ A-dn-bn-®p.

hSp-X-e C¿-jm-Zv tdm-Un-\v k-ao-]w B-cw-`n® Zn-i Im-cp-Wy-tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w a{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°p∂pkz¥w-{]-Xn-\n[n

F-S-Xz: tIm-S-Xn \n¿-tZ-iØn‚ a-d-hn¬ ]m-X-tbm-c-ß-fnBe∏pg: tI-c-f Jm-Zn {Km-a- ¬ "l-cn-X-Xo-cw' ]-≤-Xn-{]-Imh-y-h-km-b t_m¿-Un¬ \n-∂p cw \-´p-]-cn-]m-en® Ir-jn-Iƒ ]m-t‰¨, kn.-_n.-kn.-F-kv. F- s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v hym-]∂o ]-≤-Xn-Iƒ {]-Im-cw hm-bv- I-am-bn sh-´n \-in-∏n-°p∂p. ]-sb-Sp-Øv Xp-I b-Ym-hn-[n hnap-∂d - n-bn-∏n-√m-sX Im-dn-epw \n-tbm-Kn-®v bq-\n-‰v {]-h¿-Øna‰v hm-l\ - ß - f - n-epw F-Øp-∂ D∏n-®-h-cpw Ip-Sn-»n-I-h-cp-Øn-b- tZym-Kÿ¿ bm-sXm-cp am-\-Zh-cp-am-b kw-cw-`-I¿ Ip-Sn-»n-I fihpw ]m-en-°m-sX-bm-Wv hnXp-I H-‰-Ø-h-W-bm-bn 31-\-Iw f-Iƒ sh-´n \-in-∏n-°p∂Xv. CA-S-®p Xo¿-Øm¬ ]n-g-∏-en-i- Xpaq-ew B-bn-c° - W - ° - n-\v cq-] H-gn-hm-°psa∂v _-‘-s∏-´-h¿ sNe-h-gn-®v tdm-U-cn-In¬ Xm-aA-dn-bn®p. kn-°p∂ km-[m-cW - ° - m¿ \-´p]-cn-]m-en® Ir-jn \-in-°p-∂Xv. C-Xn-eqsS e-£° - W - ° - n-\v cq-]bp-sS \-„a- m-Wp-≠m-hp-∂Xv. tdm-U-cn-In-se A-\-[nIr-X B-e-∏p-g: {]-hm-N-I A-[ym-]- ssI-tb-‰w H-gn-∏n-°-en-s‚ a-d- F-S-Xzm-˛- X-I-gn ]m-X-tbm-c-sØ hm-g-Ir-jn s]m-Xp-a-cm-a-Øv \-߃ hy-‡n Po-hn-X-Øn¬ hn-em-Wv Ir-jn \-in-∏n-°p-∂- A-[n-Ir-X¿ sh-´n-\-in-∏n-® \n-e-bn¬ {]-Xn-^-en-°-W-sa-∂pw F∂m¬ am-{X-ta b-Ym¿-Y km-aqly ]-cn-h¿-Ø-\w km-[y-amIqsb∂pw U-b-tem-Kv sk‚¿ B-e-∏p-g sd-bv-_m≥ B-Un-t‰mdn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® tSXp-d-hq¿:- A-£-c-ap-‰-Øv A-dn_nƒ tSm-°n¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿ hn-t\m-sSm-∏w- kz-bw- sXm-gn¬A-`n-{]m-b-s∏-´p. ]-cn-io-e-\ØneqsS k-ºm-Z-yhn F A-_q-_-°¿ h-Sp-X-e hpw- I-s≠-Øp-I-bm-Wv Iphn-j-bw A-h-X-cn-∏n-®p. sI FØn-b-tXm-Sv C-.kn-.C-.sI-. bqkv k-l-tZ-h≥, sI sP hn¬- B-e-∏p-g: s]-t{Sm¬, Uo-k¬, t[-bw G¬-∏n-®p-sIm-Sp-°p-∂\n--b≥- ssl-kv-Iq-ƒ- hn-Zym¿-Ynk¨, sI jm-Pn, ssa-°n¬, A- ]m-N-I-hm-X-I hn-e-Iƒ Xp-S¿- Xn-\v Xp-ey-am-Wv.-k-¿-°m-cn-s‚ - w P-\t- {Zm-l \-S] - S- n-IƒI-ƒ-. tkm-∏v, tkm-∏p-s]m-Sn, Uz. {]-Zo-]v Iq-´m-e, hn≥-k‚ v ®-bm-bn h¿-[n-∏n-°p∂ P\- C-Øc - ß - s - f kwsa-gp-Iv-Xn-cn-, tSm-bv-e-‰v ¢o-\¿B‚-Wn, sP ap-_m-kv, A-_v- t{Zml \-b-Øn¬ \n-∂p tI-{μ- s°-Xn-tc s]m-Xp-P\ - n-\p t\Un-jv hm-jv, F-∂n-h-b-S-°wZp¬ a-Po-Zv, F-kv ap-l-Ω-Zv A- k¿-°m¿ ]n-∑m-d-W-sa-∂v F- L-Sn-∏n-®p {]-t£m-`Ø \n-c-h-[n- D¬-∏-∂-ß-fm-Wv Aao≥ kw-km-cn-®p. P-am-A-sØ kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-t´- Xr-Xzw \-¬-Ip-sa-∂pw C-Xn-s‚ B-Zy-]-Sn-bm-bn \m-sf Pn-√m [ym-]-I-cp-sS- ta-¬-t\m-´-ØnC-kv-em-an G-cn-bm {]-kn-U‚ v dn-b-‰v B-h-iy-s∏-´p. I-gn-™ aq-∂p-am-k-Øn-\n-S- hym-]-I-am-bn km-bm-” Z¿-W ¬- Ip-´n-Iƒ- \n¿-an-°p-∂-Xv. F F \m-k¿ A-[y-£X h-ln- m-\pw Pn-√m sk-{I-t´- d - n-b- [ - n X-hW - s]- \-SØ N-μ-\-Øn-cn, Ip-S, _p-°v ®p. F ss^-k¬, C A-øq-_v, bn¬ am-{Xw \n-ch - ƒ h¿-[n- ‰v Xo-cp-am-\n-®p._-b-‚ n-Mv F-∂n-h-bp-sS- \n¿K- m-en, F-®v F d-low, B¿. t{Smƒ, Uo-k¬ hn-eI Pn-√m {]-kn-U‚ v sI F-kv ∏n-°p-I-bp-≠m-bn. Uo-k-en-\v am-W-Øn-epw- hn-Zym¿-Yn-Iƒss^-k¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. ho-≠pw c-≠p-cq-]-bpw ]m-N-I- jm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. P-\{]-tXy-Iw- ]-cn-io-e-\w- t\-Sphm-XI - Ø - n-\v 100 cq-]b - pw h¿-[n- d¬ sk-{I-´-dn Fw km-enw, ∂p-≠v. kv-Iq-fn-se- {]-h¿-Øn- b - n¬ \o- ssh-kv {]-kn-U‚ v F _n DNmcpw-aqSv: cm-lp¬ Km-‘nbpw ∏n-°m-\m-Wv A-Wn-bd ]-cn-N-b-¢-∫m-Wv kw-Lm-S-I- p-∂X - v. C-‘\ - h - n-e \n- Æn, J-Pm-©n Fw -F-kv -jbq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I- °w-\S- ° ¿.- \n¿-an-®- km-[-\-ß-ƒ- hn-]cpw t]m-en-kv Po-∏n-s‚ ap-I- ›-bn-°m≥ F-Æ-°-º-\n-I-sf lo¿, sk-{I-´-dn th-Wp sN-∂nW-\-ta-f-Iƒ- kw-L-Sn-∏n-®v hnfn¬ I-b-dn-b-Xn-\v \-S-]-Sn-sb-Sp- X-s∂ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-b-Xv Ø-e, kp-[o¿ ]p-∂-{] kw-km‰-gn-°m-\m-Wv e-£y-an-Sp-∂-Xv. °m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C- sIm-≈-°m-c-\v P-\-Øn-\v `m-K- cn-®p.∂v cm-hn-se 10\v F.sF.ssh.F-^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \q-d\m-Sv t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øpw.

tS-_nÄ tSm-¡v

A-Sn-¡-Sn-bp-Å C-Ô-\-hn-ehÀ-[-\hn \n-¶v kÀ-¡mÀ ]n-´n-cn-bp-I: F-kv.-Un.-]n.-sF

Xv. Ir-jn-bn-d-°m≥ h-Ip-∏p-X-eØn-epw {]m-tZ-in-I `-c-W-tI{μ߃ h-gn-bpw \n¿-tZ-i-߃ \¬-In-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xn-\n-Sbn-em-Wv hn-Nn-{X-am-b Cu \-S]-Sn. ]m-X-tbm-c-ß-fn-¬ X-W¬hr-£-߃- h-®p-]n-Sn-∏n-°p-∂Xn-\v ]n-∂m-se-bmWv "l-cn-XXo-cw' ]-≤-Xn-{]-Im-cw ]-e-bn-Sß-fn-epw G-Ø-hm-g, ]m-f-bwtXm-S≥ hm-g, a-c-®o-\n, No-c Dƒ∏-sS-bp-≈ ]-®-°-dn-Iƒ \-´p-hf¿-Øn-b-Xv. I-gn-™ F¬.Un.F^v. k¿-°m-cn-s‚ Im-e-Øv Ir-jn-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ ap-√-°-c c-Xv-\m-I-c-\m-bn-cp-∂p ]≤-Xn \-S-Øn-∏n-s‚ kq-{X-[mc≥. ]-ebn-S-ß-fn-epw Cu ]-≤-Xn-bn-eqsS h≥-hn-f-hp-≠m-°m≥ I-gn™n-cp-∂p. ]p-Xn-b k¿-°m¿ A-[n-Im-c-

F-kv.Un.]n.sF. km-bm-Ó [À-W A-º-e-∏p-g: hn-e-°-b-‰w X-Sbp-∂-Xn-¬ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥c-am-bn C-S-s]-Sp-I F-∂ B-hiy-ap-b¿-Øn F-kv.Un.]n.sF. A-º-e-∏p-g a-fi-ew I-Ωn-‰n-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v sshIo-´v 4.30\v hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ km-bm-” [¿-W \-S-Øpw.

kz-bw-sXm-gn¬- ]-cn-io-e-\Øn-eq-sS \n¿-an-® h-kv-Xp-°-fpambn C-.kn-.C-.sI-. bq-\n--b≥- ssl-kv-Iq-ƒ- hn-Zym¿-Yn-I-ƒ A-[ym-]-I¿-s°m∏w C-ßs\- e-`n-°p-∂- em-`w- hn- cq-Nn-bpw- A-`n-am-\-hpw- h-f-¿Zym¿-Yn-I-fp-sS- {]-Xn-am-k- k- Øm≥- ]-cn-io-e-\- ]-cn-]m-Sn- Dºm-Zy- ]-≤-Xn-bn¬- \n-t£-]n- ]-I-cn-°p-sa-∂v kv-Iq-ƒ- {]-[m\- A-[ym-]-I≥- hn k-Xo-iv ]-d°pw. Ip-´n-I-fn¬- sXm-gn¬- A-`n- ™p-.

ap-kv-enw ]-Ån-¡v k-ao-]w _mÀ: ]n´p-Wbpambn P-amA-¯v `m-c-hm-ln-I-Ä Iu¬-kn-en Im-bw-Ip-fw: Ip-‰n-sØ-cp-hv apkv-enw P-am-A-Øv ]-≈n-°v kao-]w _m¿ A-\p-h-Zn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v P-am-A-Øv {]-knU‚ v Iq-Sn-bm-b \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ sIm-≠p-h-∂ A\p-a-Xn {]-ta-b-Øn-\v ]n-¥p-Wbp-am-bn a-s‰m-cp Iu¨-kn-e-dmb ap≥ P-am-A-Øv {]-kn-U‚pw cw-K-Øv. C∂se tN¿-∂ Im-bw-Ipfw \-K-ck-`m lm-fn-¬ tN¿-∂ Iu¨-knenem-Wv _m-dn-\v ]n¥p-W-bp-am-bn P-amA-Øv `m-chm-ln-Iƒ X-s∂ cw-K-Øp-h∂Xv. ap-kv-enw ]-≈n-°v k-ao-]w 200 ao-‰-dn-\p-≈n¬ _m¿ A-\ph-Zn-°p-∂-Xn-\v F-Xn¿-∏v {]-I-Sn∏n-® \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ ssk-dm \p-Pp-ap-±o≥ A-

[y-£ ÿm-\-Øp \n-∂v am-dn \n-∂n-cp-∂p. F-∂m¬ ssh-kv sN-b¿-am≥ ap-kv-enw eo-Kn-se ]n sIs-- Im-®p-Ip-™n-s‚ A-[y£-X-bn¬ Iu¨-kn¬ tbm-Kw tN¿-∂v _m¿ A-\p-h-Zn-°p-∂Xn-\v Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\n-®Xm-bn {]-Jym-]n-®v c-≠v an-\n-´psIm-≠v Iu¨-kn¬ tbm-Kw Ah-km-\n-∏n-°p-Ib - pw sN-bvX - p. ap-kv-enw ]-≈n-°v k-ao-]w \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn _m¿ A-\ph-Zn-°m-\p-≈ \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xn-tc a-Zy-hn-cp-≤-k-an-Xn-bpw hn-hn-[ ap-kv-enw kw-L-S-\-I-fpw kmwkv-°m-cn-I kw-L-S-\-I-fpw i‡-am-b {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cwK-Øp-h-∂n-cp-∂p. h-cpw Zn-h-k߃ \-K-c-k-`m I-hm-S-Øn-\v ap∂n¬- {]-Xn-tj-[-Øn-s‚-bpw

l-Ω-Z≥-kv F-®v-.F-kv-.F-knepw 27, 28 Xnø-Xn-I-fn¬ sk‚ v ta-co-kv d-kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fnepw 30, 31 Xnø-Xn-I-fn¬ en-tbmtX¿-´o-¥v kv-Iq-fn-epw "A-£-c bm-{X' F-Øpw. s^-{_p-h-cn aq-∂v, \m-ev Xnø-Xn-I-fn¬ am-Xm sk‚¿ kvIq-fn¬ F-Øn-t®-cp-∂ bm-{X A-©v, B-dv Xnø--Xn-I-fn-¬ sk‚ v tPm-k-^v F-®-v.F-kv-.Fkn-epw G-gn-\v e-P-\-Øv F-®v.F-kv-.F-kn-epw ]-cy-S-\w \-SØpw. A-£-c bm-{X F-Øn-t®cp-∂ kv-Iq-fn¬ s]m-Xp-P-\-߃-°v ]p-kv-X-I {]-Z¿-i-\w ImWp-∂-Xn-\p-≈ A-h-k-cw H-cp°n-bn-´p-≠v. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v _m-e-km-ln-Xy-Øn-s‚ ]p-kvX-I-߃ ku-P-\y-\n-c-°n¬ hm-ßm-\p-≈ ku-I-cyw A-£c bm-{X-bn¬ D-≠v. I-gn-™ \hw-_¿ H-∂n-\v sIm-√w Pn-√bn¬ \n-∂v hn-a-e F-®v-.F-kv-.Fkn¬ \n-∂m-Wv "A-£-cbm-{X' B-cw-`n-®-Xv.

Øn¬ h-∂-Xn-\v ti-jhpw ]≤Xn X-Xz-Øn¬ Xp-S¿-∂p-h-cn-Ibm-bn-cp∂p. C-t∏m-gpw ]m-Xtbm-c-ß-fn¬ sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fnIƒ h-\-h-¬°-c-W]≤-Xn {]-Imcw hr-£-ssØIƒ \-´p-]n-Sn-∏n-°p-∂p-ap-≠v. A-\-[n-IrX ssI-tb-‰w H-gn∏n-°¬ X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°ptºm-gpw tdm-U-cn-In¬ A-]-I-S`oj-Wn D-b¿-Øn \n¬-°p-∂ h-Sh -- r-£-ß-fp-sS Nn√-Iƒ sh´n-am-‰m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmhp-∂n√. C-hIƒ ssh-Zyp-Xn sse-\n-te-°pw tdm-Un-te-°p-w Nm-™p-InS-°p-I-bmWv. hm-l-\-߃-°v ap-I-fn-te°v hr-£w I-S-]p-g-In hoWp≠m-b A-]-I-S-Øn¬ \n-ch[n t]¿ a-cn-°p-Ibpw hm-l-\߃ ]q¿-W-am-bn X-I-cp-I-bpw sN-bv-Xn-´p≠v.

k-a-c-Øn-s‚-bpw th-en-tb-‰-ambn-cn-°pw C-Xp-≠m-°p-I. P-\Øn-c-t°-dn-b B-cm-[-\m-e-bØn-\v k-ao-]-w _m¿ A-\p-h-Zn°p-∂-Xn-\v h≥ km-º-Øn-I CS-]m-Sp-Iƒ \-S-∂n-´p-≈-Xm-bpw {]-Xn-tj-[-°m¿ B-tcm-]n-°p∂p.-

D]tcm-[w \S¯n B-e-∏p-g: sI-.F-kv-.B¿-.Sn.kn-bnse s]≥j≥ hnX-c-WØnse A\n›n-XXzw Ahkm-\n-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v s]≥j-t\gvkv Hm¿§-ss\-tkjs‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√-bnse hnhn-[ tI-{μ-ß-fn¬ D-]tcm-[ ka-cw \-SØn. tN¿-Øe- Un-t∏m-bn¬ \-S-∂ kacw kn.]n.sF. tN¿Ø-e afiew sk{I-´dn F≥.-F-kv.-in-h-{]-

kmZv DZvLm-S\w sNbv-Xp.- sI c-a-W≥,- F≥-hn -X-ºp-cm≥, -sI -Ir-jv-W≥,- F -hn -B¿ -\m-b¿ kwkm-cn-®p.

Im-bn-I-ta-f B-e-∏p-g: sI-.F-kv-.C-._n. Imbn-I-ta-f-bp-sS `m-K-am-bp-≈ Pn√m-X-e a-¬k-c-߃ F-kv-.Un.hn. kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ B-cw-`n®p. A¿-Pp\m A-hm¿-Uv tP-Xmhv ]n sP tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sU-]yp-´n No-^v F≥Pn-\o-b¿ sI F≥ I-em-[-c≥ Ce-{Œn-°¬ hn-`m-Kw sU-]yq-´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ F-kv cm-PvIp-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]-cn-]m-Sn°v ap-t∂m-Sn-bm-bn ssh-Zyp-Xn `h-\n¬ \n-∂m-b Du¿-P kw-c£-W Iq-´-tbm-´-hpw \-S-∂p. taf 18\v k-am-]n-°pw.

t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨v \S¯n am∂m¿: {]-XnI-sf kw-c-£n°p-∂ t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tI-c-f Z-en-Xv ]mt¥-gv-kv Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ am-∂m¿ t]m-enkv kv-t‰-j-\n-te-°v am¿-®v \SØn. I-S-ºq¿ k-Xo-jv hn√bn¬ k-Xo-jv (35), ]n-Xm-hv P\m¿-±\≥, am-Xm-hv Ip-™p-Ip™-Ω F-∂n-h¿-°v I-gn-™ Znh-kw a¿-±-\-ta-‰n-cp∂p. kwÿm-\ {]-ko-Un-bw saw-_¿ kp-tc-{μ≥ I-co∏p-g D-Zv-LmS\w sN-bvXp. {]Xn-Iƒ-s°-Xntc h-[-{i-a-Øn-\v tI-sk-Sp-°W-sa-∂pw A√m-Ø]-£w kacw kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw A-t±lw ]-d™p. kwÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰wKw k-Xo-jv ]m-≠-\mSv, kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-K-ßfmb c-Lp-\m-Yv th-g{], k-t¥m-jv ]p-en-bq¿, _m-_p ]p¥-e, Pn√m {]-knU‚ v A-\n¬ cm-a¶cn, sk-{I´-dn kn-_o-jv sN-dph√q¿ ]-s¶-Sp-Øp.

"D-a-dnsâ `cWw \m-Sn-\v A-\n-hm-cyw'

sIm√-IS-hv ap-kv-enw P-amA-Øv \-SØn-b \-_nZn-\ dmen

\-_n-Zn\m-tLm-jhpw a-X-hn-Úm-\-k-ZÊpw Aºe-∏p-g: h-≠m-\w ap-ln-bn±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n-bp-sSbpw \q-dp¬ lp-Zm bph-P-\ thZn-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ \-_n-Zn\m-tLm-jhpw aX-hn-⁄m-\-k-Z pw hn-Zym¿Yn I-em hn-cp∂pw C-∂p ap-X¬ 20 h-sc a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ \-S-°pw. ssh-Io´v 6.30\v P-amA-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v I-am¬ Fw am-°n-bn¬ D-Zv-LmS\w sN-øpw. _mw-•q¿ kn-‰n Ppam-a-kv-Pn-Zv No^v Camw A¬

lm-^n-kv ap-lΩ-Zv A-^v-k¬ Jm-kn-an ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØpw. j-ao¿ A¬ Jm-kn-an \_n-Zn-\ k-tμ-iw \¬-Ipw. apln-bn-±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv {]knU‚ v F-kv \-hm-kv A-[y£-X h-ln-°pw. 18\v ssh-Io-´v F-´n-\v "a-\p-jy-kr-„n∏ns‚ e£yw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ aqhm-‰]p-g A-jvd-^v aue-hn apJy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. 19\v ssh-Io´v 6.30\v- I-em-a¬k-cß - f - n¬ hn-Pb - n-® hn-Zym¿-YnIƒ-°v B-e∏p-g ku-Øv

B-e-∏p-g ap-\n-kn-∏¬ ta-Jem I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn P-Mv-j\n-epw A-º-e-∏p-g, ]p-∂-{] ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n-I-fp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ Ip-d-h-t¥m-Sv P-Mvj-\n-epw km-bm-” [¿-W-Iƒ \-S-°pw. ]m-N-I-hm-X-Iw Dƒs∏-sS-bp-≈ A-h-iy-h-kv-Xp-°fp-sS hn-e A-Sn-°-Sn D-b¿-Øp∂-Xn¬ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿°m-cp-I-fp-sS Nn-‰-Ω \-bw A-hkm-\n-∏n-°p-I F-∂ B-h-iy-apb¿-Øn F-kv.Un.]n.sF. i‡-am-b k-a-c ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v cq-]w \¬-In-bn°pI-bmWv. km-bm-” [¿-W-I-fn¬ \ntbm-P-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v \m-k¿ ]p-d-°m-Sv, sk-{I-´-dn A≥-kn¬ au-e-hn, ssk-^p±o≥, kp¬-^n-°¿, kp-sseam≥ kw-km-cn-°pw.

3

Im-Wn-¡h-©n Ip-¯n-¯p-d-¶v I-hÀ¨ aÆt©cn: A-º-\m-Ipf-ß-c {io-tZ-hn t£-{X-Øn-se Im-Wn°h-©n Ip-Øn-Øpd-∂v I-h¿®. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv tdm-U-cn-In¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ Im-Wn-°h-©n Ip-Øn-Øp-d-∂ \n-e-bn¬ I-≠Xv. k-ao]-sØ I-S-bnepw I-h¿® \-S-∂n-´p-≠v. C-hn-sS \n-∂pw 2500 cq-]-bp-sS tem´-dn Sn-°‰pw B-bn-c-tØm-fw cq-]bpw I-h-¿∂n-´p≠v. t£{Xw Hm-^n-kn-s‚ ]q-´v Xp-d-s∂-¶nepw tam-„m°ƒ-°v A-I-Øp-I-S-°m≥ I-gn™n√. t£{Xw `m-c-hm-ln-Iƒ a-Æ-t©-cn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. ASp-ØnsS I-e-hq¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ k-ao-]-{]-tZ-iß-fn¬ tamj-Ww ]-Xn-hm-bn-cn°p-I-bmWv.

Npcp¡¯nÂ

P\Iob tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn- bq-\n-b≥ B-en-t»-cn bq-\n-‰v cq-]o-I-c-W-tØm-S-\p-_-‘n®v taJ-em {]-knU‚ v \-Po-_v ap√m-Øv ]Xm-I D-b¿-Øp∂p

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p B-e-∏p-g: F-kv.-Un.-‰n.-bp. (P-\-Io-b tam-t´m¿ sXm-gn-emfn bq-\n-b≥) Pn-√m {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥, {]-I-S-\w, s]m-Xp-k-tΩ-f-\w 25\v B-e-∏p-g Su¨-lm-fn¬ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-Xn-s‚ hn-P-b-Øn-te-°m-bn 51 Aw-K kzmK-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p.P-\-d¬ I¨-ho-\-dm-bn \m-k¿ I-e-hq-cn-s\-bpw I¨ho-\¿-am-cm-bn A≥-kn¬ ss^-hv Ãm¿, A-^v-k¬, Fw km-enw, kp-[o¿ I-√p-]m-ew, kp-[o¿ ]p-∂-{], F -\-ko¿, ss^-k¬ ]-g-b-ßm-Sn, \-lm-kv ho-b-]p-cw, k-eow h-f™-h-gn, \m-k¿ ]p-d-°m-Sv, ss\-kmw, \-Pow -_n, ssk-^p±o≥, Fw F-kv j-lo¿, F \n-km¿, k-_n h-en-b-Ip-fw, jm-Pn, ]n -sI a-Wn-b-∏≥, F _n -D-Æn, Fw F≥ jm-Pn, F-kv -\-Po-_v, k-eow B-\m-gn, ]n F kp-sse-am≥ Ip™v, jm-Pn s]m-∂m-Sv F-∂n-h-sc-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.tbm-K-Øn¬ F-kv.-Un.-‰n.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v kp-[o¿ ]p-∂-{] A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m {]kn-U‚ v sI F-kv jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw kmenw, \m-k¿ I-e-hq¿ kw-km-cn-®p.-

`-h-\-\nÀ-am-W hm-bv-]-bv-¡v A-t]-£n-¡mw

_m-e km-ln-Xy C³-Ìn-äyq-«n-sâ "A-£-cbm-{X' 20 ap-X B-e-∏p-g: tI-c-f kw-ÿm-\ _m-e-km-ln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´v kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂ "A-£-cbm-{X' 20 ap-X¬ s^-{_p-h-cn G-gp-h-sc \-K-c-Øn-se hn-hn-[ hn-Zym-e-b-ß-fn¬ {]-bm-Ww \S-Øp-sa-∂v C≥-Ãn-‰yq-´v U-b-dŒ¿ {]-^. s\-Sp-ap-Sn l-cn-Ip-am¿ hm¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. A-£-c bm-{X-bp-sS Pn-√m-Xe D-Zv-Lm-S-\w F-kv-.Un-.hn. sk‚n-\-dn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tI{μ-k-l-a-{¥n sI kn th-WptKm-]m¬ \n¿-h-ln-°pw. tUm. A-º-e-∏p-g tKm-]-Ip-am¿, I-t√en cm-L-h≥-]n-≈, B-e-∏p-g cmP-ti-J-c≥-\m-b¿ F-∂n-h-¿-°v F-kv-.Un.-hn. {S-Ãv {]-kn-U‚ v F Ir-jv-W≥ Kp-cp-]q-P A¿-∏n°pw. 20 ap-X¬ 23 h-sc F-kv-.Un.-hn. kv-Iq-fn¬ "A-£-cbm{X-'bp-sS `m-K-am-bp-≈ ]p-kv-XI {]-Z¿-i-\w hn-hn-[ ]-cn-]m-SnIƒ F-∂n-h \-S-°pw. 24, 25 Xnø-Xn-I-fn¬ K-h. ap-

∂v kn.-sF.- sI P - nA - \ - o-jn-\v cl-ky-hn-hc - w e-`n-®X - n-s\ Xp-S¿∂m-Wv hm-SI - h - o-´n¬ sd-bvU - v \S-Øn-bX - v.- Z-ºX - n-If - p-sS Hm-∂c - h-b- p-f-f Ip-™n-s\ B-e-∏pg in-ip-t£-a k-an-Xn-°v ssIam-dn. {- ]-Xn-Is - f C-∂v tN¿-Øe tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.- bph-Xn-I-sf B-e-∏p-g d-kv-Iyqtlm-an¬ lm-Pc - m-°pw.

A-dn-hn--s\m-¸w- kz-bw-sXm-gnepw- t\--Sn hn-ZymÀ-Yn-I-Ä

amÀ-¨v \-S-¯pw

B-e∏p-g: ]q-t¥m-∏v sk‚ v {^m≥-ko-kv A-kn-kn ]p-\¿-\n¿-an® tZ-hm-e-b-Øn-s‚ Iq-Zm-i 19\v \-S-°p-sa-∂v hn-Im-cn ^m. tkm-Wn sX-°pw-ap-dn-bn¬ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. 19\v ssh-Io´v 3.15\v \-S°p-∂ tZ-hm-e-b IqZm-i N-ß\m-ti-cn A-Xn-cq-]-Xm sa-{Xmt∏m-eo-Ø am¿ tPmk-^v s]-cpt¥m-´w \n¿-h-ln-°pw. ssh-Io´v 4.30\v s]m-Xp-k-tΩ-f-\w Nß-\m-ti-cn A-Xn-cq]X B¿-®v _nj-∏v am¿ tPmk-^v s]-cpt¥m-´w D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ^m. ^n-en-∏v ssh-°-Øp-Im-c≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. _n sal-_q-_v, Nmt°m Im-´n-]-dºn¬, km-_p a-e-bmºpdw, h¿Ko-kv h-S-t°-ho-´n¬ {]-kw-Kn°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ssI-°m-c-∑mcm-b ‰n Fw h¿-Kokv h-S-t°-ho-´n¬, Nmt°m Im´n-]-d-ºn¬, C sP B‚Wn, _nPp h¿-Ko-kv \-ºn-b-Øp-ti-cn ]-s¶-Sp-Øp.

tN¿-Ø-e: -hm-S-I-ho-Sv tI-{μoI-cn-®v A-\m-im-kyw \-S-Øn-b Z-º-Xn-am-c-S-°w \m-ep-t]¿ A-dÃn¬. Im-b-w-Ip-fw Ir-jv-W] -- pcw ]-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Un¬ sX-t°-Ø-d-bn¬ \-hm-kv (30),- `m-cy A-\n-X(28),- 25, 26 hb- p--f-f tIm-√w,- tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-\nI-fm-b bp-h-Xn-I-sfbp-am-Wv tN¿-Øe - kn.-sF. sI P - nA - \ - o-jv A-dà - v sN-bvX - X - v. -tN¿-Ø-e sI.hn.Fw. Bip-]-{Xn-°v ]-Sn-™m-dp-`m-K-Øv hm-S-I-ho-Sv tI-{μo-I-cn-®m-bn-cp∂p A-\m-im-kyw \-S-Øn-bn-cp∂-Xv. tlmw tà F-∂ t- ]cn-emWv tI-{μw {]-h¿-Øn-®n-cp-∂X - v. ChnsS ap-¥n-bb - n-\w Im-dp-Iƒ h-∂p-t]m-hp-∂X - v {i-≤b - n¬-s∏´-tXm-sS-bm-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Ifn¬ kw-ib - w-tXm-∂n-bX - v. C-hnsS A-\m-im-kyw \-S° - p-∂p-sh-

ssI-tb-ä-¯n-sâ t]-cn "l-cn-X-Xo-cw' ]-²-Xn-{]-Im-c-ap-Å Ir-jn \-in-¸n-¡p-¶-p

]n-g-¸-en-i H-gn-hm-¡pw

]-Ån Iq-Zmi 19\v

KOttayam/alp

kn.sF. jmPn-tam≥ tPmk-^v k-Ωm-\Z- m-\w \n¿-hl - n-°pw. ssh-Io-´v F-´n-\v "t\¿-hg- n-bn-se bm-{X-°m-c≥' F-∂ hn-jb - Øn¬ A-lΩ-Zv I-_o¿ a-∂m-\n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØ - pw. 20\v ssh-Io´v 6.30\v k-am-]\ - k-tΩf\w P-amA-Øv A-tkm-kn-tbj≥ c-£m-[n-Im-cn A-Uz. F \nkm-ap-±o≥ D-ZvL - mS-\w sN-øpw. F-kv \-hm-kv A-[y-£X - h-ln°pw. 8.30\v Zp-B k-tΩ-f\ - Ø - n\v ]n Fw F-kv F B-‰t- °m-b X߃-\ t\-XrXzw \¬-Ipw.

sIm-√-I-S-hv: D-a-dns‚ `-cWw \m-Sn-\v A-\n-hm-cy-am-sW∂v sN-ß-∂q¿ B¿.Un.H. ‰n B¿ B-km-Zv- ]-d™p. sIm-√-I-S-hv ap-kvenw P-am-AØns‚ \-_n-Zn\ k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. P-am-AØv {]-kn-U‚ v- jwkp-Zo≥ ]p-Ø≥-]m-ew A-[y£-X h-ln®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ A-hm¿-Uv- Zm-\w ap-l-Ω-Zv- k-PmZv au-e-hn-bpw a-Zvdkm Ip-´n-Iƒ°p-≈ A-hm¿-Uv- Zm-\w kpsse-am≥ au-e-hn-bpw ap-_m-dIv a-∂m-\n-bpw hn-Xc-Ww sNbvXp. hn F-®v A-en-bm-cv au-ehn- \-_n-Zn-\ k-tμ-iw \¬In. Pam-AØv sk-{I-´d - n jm-Pn ]-gb - Im-e, tPm-. sk-{I-´d - n ‰n F jmPn, JPm-©n \m-k-dp-Zo≥, jn_p Nn-d-bn¬, jm-Pn ssX-hn-fbn¬, A-¿im-Zv, km-_p C-eh - pw aq-´n¬, dn-bm-kv, j-ao¿, kn-±o°v, A-–p¬ P-∫m¿ F-∂n-h¿ kwkm-cn-®p. I¨ho\¿ kn-dm-Pv ]o-Sn-Ib - n¬ \μn ]-d™ p.

Be∏pg: kw-ÿm-\ `-h-\-\n¿-am-W t_m¿-Uv k¿-°m¿ k-_v-kn-Un-tbm-Sp-Iq-Sn Zp¿-_-e/Xm-gv-∂ h-cp-am-\ hn-`m-KØn¬-s]-´-h¿-°v `-h-\ \n¿-am-W hm-bv-] \¬-Ip-∂p. k∂-≤ kw-L-S-\/F≥.-Pn.-H./hy-‡n-Iƒ F-∂n-h-cp-sS kl-I-c-W-tØm-sS B-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. c-≠p ap-X¬ aq-∂p sk‚p-h-sc `q-an kz-¥-am-bp-≈-Xpw H-cp e-£w cq-] h-sc hm¿-jn-I h-cp-am-\-ap-≈-h¿-°pw `-h\-\n¿-am-W-Øn-\m-bn k¿-°m¿ c-≠p e-£w cq-] h-sc k_v-kn-Un \¬-Ipw. Xm-¬∏c-y-ap-≈-h¿ `-h-\-\n¿-am-W t_m¿-Un-s‚ Xn-cp-h-ºm-Sn-bn-ep-≈ Pn-√m F-Iv-kn-I-yq-´o-hv F≥-Pn-\o-b-dp-sS- Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨: 0477-˛2252723.

Hgn-hpÅ X-kv-Xn-I-I-fn-te-¡v \n-ba-\w \-S-¯Ww: Imw]-kv {^−v B-e-∏p-g: kw-ÿm\-Øv dnt]m¿-´v sNbv-X H-gn-hp-I-fn¬ DS≥ \n-b-a-\w \-S-Ø-W-sa-∂v Imw]-kv {^-≠v Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´ H-gn-hpI-fn¬ \n-ba-\w \-S-Øm-sX Hgn-hp-I-ƒ Xn-cn-®p-]n-Sn-°p-∂ k¿-°m-cn-s‚ k-ao]-\w Xn-I®pw h-©-\m-]-c-amWv. kw-ÿm-\Øv 5.5 e-£w t]¿ ]n.F-kv.kn. dm-¶v en-Ãn-ep-≠v. 53000 t]cp-≈ F¬.Un.kn. dm-¶v en-Ãn¬ \n-∂v 4000 t]-sc am-{X-am-Wv \n-b-an-®Xv. Xm¬-°men-I \n-ba-\-ß-fn-eq-sS D-tZym-Km¿-YnIsf I-_-fn-∏n®p-sIm-≠n-cn-°p∂ k¿-°m¿ \n-e-]m-Sv Xn-cnØm≥ X-øm-dm-hm-Ø]-£w ka-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn ap-t∂m´pt]m-hp-sa∂pw Pn√m-I-Ωn-‰n Adn-bn®p. D-∂-X hn-Zym-`ym-k taJe-sb I-®-h-S-h¬-°-cn-°psa∂-Xn-\m¬ tIm-f-Pp-Iƒ-°v kzbw-`c-Ww \¬In-b Xo-cp-am-\w

d-≤p sN-ø-W-sa-∂pw Pn√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏´p. Pn√m {]-knU‚ v k-°o¿ aÆ-t©-cn A-[y-£X - h-ln-®p. P\-d¬ sk-{I´-dn ap-lΩ-Zv Xmln¿, J-Pm-©n A-kvl - ¿ F Fkv kw-km-cn®p. ssh-kv {]-knU‚p-amcmb d-Du^v, \-Pn-em aPoZv, Pn√m sk-{I-´d - n-amcm-b k^o¿, jn_m-\ I-Ωn-‰n-bw-Kß - f - mb A-\q]v, Pko-\ ]-s¶-Sp-Øp.

\_n-Zn\m-tLmjw Xp-d-hq¿: h-f-awK-ew l-bmØp¬ C-kv emw a-kv-Pn-Zv, a-Zv dkm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ \-_nZn-\ dm-enbpw s]mXp-k-tΩ-f-\hpw \-SØn. C-am-w sI _-jo¿ aue-hn A-[y-£X h-ln®p. Ip-Øn-b-tXm-Sv al√v {]-knU‚ v kn Fw A-–p emw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. IpØn-b-tXm-Sv al√v Camw lk≥ k-Jm-^n ap-Jy-{]-`mjWw \-SØn.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-01-17  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-01-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you