Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/ALP

8 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

Ie-bpsS ]qc¯n\v C¶v Iem--is¡m«v bp.]n. hn-`m-Kw Km-\m-em-]\w: lr-Zy F-kv- -(a-lm-fl Kh. F-®v.F-kv. sN-∂n-Ø-e)

bp.]n. hn-`m-Kw A-d-_nX¿-Pp-a-bn¬ H-∂m-asXØnb sF-jm d-low (Fw.Fw.F.bp.]n. kv-Iqƒ h-gn-t®-cn)

A-º-e-∏p-g: d-h-\yq Pn-√m kvIqƒ I-tem-¬k-h-Øn-\v C-∂v sIm-Sn-bn-d-ßpw. ]m¬-∏m-b-k a-[p-c-hpw Ip-©-s‚ lm-ky-Øns‚ i-‡n-bpw C-gp-In-t®¿-∂ aÆn¬ \m-ep Zn-h-k-ß-fm-bn Xmf, ta-f-s∏-cp-°-߃ Xo¿-Ø ta-f-bp-sS A-h-km-\-hpw Kw-`oc-am-°m-\p-≈ H-cp-°-Øn-em-Wv kw-Lm-S-I¿. ]-Øv th-Zn-I-fnem-bn \-S-∂ ta-f-bn¬ ]-Xn-\mbn-c-Øn¬-]-cw Ip-´n-I-fm-Wv B-Zy-¥yw ho-dpw hm-in-tbm-SpwIq-Sn ]-s¶-Sp-Ø-Xv. C-∂v ssh-Io-´v B-dn-\p \-S°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Pn kp-[m-I-c≥ Fw-.F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v {]-Xn-`m l-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. F-gpØp-Im-c-\m-b {^m≥-kn-kv Sn. am-th-en-°-c k-Ωm-\-Zm-\w \n¿h-ln-°pw. tUm. A-º-e-∏p-g tKm-]-Ip-am¿ kp-h-\o¿ {]-Im-i\w sN-øpw. I-tem-¬-k-htemtKm cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-X A-\¥p A-tim-I-\v P-\-d¬ I¨ho-\-dpw hn-Zym-`ym-k D-]U-b-dŒ-dp-am-b Pn-Ωn sI tPm-kv D-]-

lm-c k-a¿-∏-Ww \-S-Øpw. h-en-b Xm-f-∏n-g-Iƒ D-≠mIm-sX ta-f \-S-Øm≥ I-gns™-∂ B-fl-hn-izm-k-Ønem-Wv kw-Lm-S-I¿. I-tem-¬k--h-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø ap-gp-h≥ t]¿-°pw F-√m Zn-h-k-hpw `£-Ww hn-f-ºp-∂-Xn-\p-≈ {Iao-I-c-W-߃- Im-cy-£-a-am-bnØ-s∂ \-S-Øm≥ kw-Lm-S-I¿°m-bn. cm-hn-se B-bn-c-tØmfw t]¿-°pw D-®-bv-°v 2,000 t]¿-°pw cm-{Xn-bn¬ 2,500 t]¿°p-ap-≈ `-£-W-am-Wv X-øm-dm°n-bn-cp-∂-Xv. C-Xn-\p-]p-d-ta ssh-Ip-t∂-c-ß-fn¬ Nm-b-bpw e-Lp-`-£-W-hpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. A-º-e-∏p-g cm-tP-jv Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ]m-N-I-kw-L-am-Wv `-£-Wsam-cp-°n-b-Xv. hn-P-bn-Iƒ-°m-bp-≈ t{Sm^n-I-ƒ {]-[m-\-th-Zn-°-cp-In-ep≈ Hm-^n-kn¬ {]-Z¿-in-∏n-®n-´p≠v. hn-hn-[ ÿm-]-\-ß-fp-sSbpw hy-‡n-I-fp-tS-bpw k-l-Ic-W-tØm-sS H-∂mw k-Ωm-\w e-`n-°p-∂ Hm-tcm Ip-´n-°pw hy- ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw B¨-Ip-´n-I-fp-sS Ad-_-\ ap-´v a¬-k-c-Øn¬ H-∂m-a-sXØn-b ‡n-K-X t{Sm-^n-bpw \¬-Ipw. hn.sP.F-®v.F-kv.Fkv. \-Zph-Øv \-K¿ kv-Iqƒ Sow

tNÀ-¯-e D-]-Pn-Ã In-co-S-¯n-\-cn-sI bp.]n. hn-`m-Kw e-fn-X-Km\w: `-hn-I _m-_p (en-‰n¬ ^v-f-h¿ bp.]n. kv-Iqƒ a-Xne-Iw, tN¿-Ø-e)

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw hr-μ-hm-Zyw a¬-k-c-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn-b sN-´n-Ip-f-ß-c ssl-kv-Iqƒ Sow

A-º-e-∏p-g: d-h-\yp Pn-√m Item-¬k-hw \m-ep Zn-\-߃ ]n-∂n-´-t∏mƒ 75 C-\-ß-fn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 242 t]m-bn‚ v t\-Sn tN¿-Ø-e D-]Pn-√ H-∂mw-ÿm-\-tØ-°v IpXn-°p-∂p. 238 t]m-bn‚ v t\-Sn B-e-∏p-g-bpw 207 t]m-bn‚ v t\Sn sN-ß-∂q-cpw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-ß-fn¬ sXm-´p-]n-∂n-ep≠v. l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`mK-Øn¬ 89 C-\-߃ ]q¿-Øn-

ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw P-e—m-bw a¬-k-c-Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\Sn-b F-kv {io°p´≥ (sk‚ v an-Jm-tb¬ ssl-kv-Iqƒ, Im-hn¬, ]-´W-°mSv)

hn[n-IÀ¯m-¡sf k-ao-]n-¨ ]n-Xm-hn-s\ I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯-v ]o-Un-¸n-s¨-¶v B-t£-]w

bp.]n. hn-`m-Kw A-d-_n-Iv I-Y-]-d-b-en¬ H-∂m-asXØnb -\-ko-lv- (]p-∂-{] bp.-]n. kv-Iqƒ)

A-º-e-∏p-g: bp.--]n. hn-`m-K-Øn¬ tam-tWm-B-Iv-Sn-\p a-I-fp-sS t{K-Uv Ip-d-™-Xv A-t-\z-jn°m≥ I-tem¬-k-h th-Zn-bnse hn[n-I¿Øm-°sf k-ao-]n® ]n-Xm-hn-s\ t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-Sp-Ø-v ]o-Un-∏n-s®-∂v B-t£-]w. tI-c-fm K-W-I a-lm-k-`m kw-ÿm-\ P-\-d¬- sk-{I-´-dnbm-b am-th-en-°-c ]-Sn-™m-sd \-S- {io-tc-Jm -`-h-\n¬ ]-≈n°¬ cm-Po-hn-s\-bm-Wv I-tem¬-k-h th-Zn-bp-sS ]-cn-k-c-Øv \n-∂p A-º-e-∏p-g F.--F-kv.s-- F bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv

I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. Po-∏n¬ I-b-‰n tÃ-j-\n¬ sIm-≠p-t]m-bn {]-Xn-tbm-Sv s]cp-am-dp-∂-Xv t]m-se s]-cp-am-dnsb-∂pw A-k-`yw ]-d-™p-sh∂p-am-Wv B-tcm-]-Ww. tamtWm-B-Iv-Sn-\v _n t{K-Um-Wv am-th-en-°-c K-h. tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fn¬ A-©mw-¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ a-Iƒ Ku-co-Ir-jW-°v e-`n-®-Xv. Ip-´n-°v _n t{KUv In-´n-b-Xv F-ß-s\-sb-∂v Adn-bp-∂-Xn-\v hn[n-I¿Øm-°tf#m-Sv k-am-[m-\-]-c-am-bn tNmZn-°p-I am-{X-ta Xm≥ sN-bv-Xn´p-≈q-sh-∂pw F-∂m¬ tNm-Zn-

® am-{X-bn¬ A-h¿ kw-`-h ÿe-Øp-\n-∂p C-d-ßn-t∏m-hp-Ibm-Wv sN-bv-X-sX-∂pw C-t±-lw ]-d-bp-∂p. I-tem¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp°m-s\-Øp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fpsS c-£-I¿-Øm-°-tfm-Sv A-]-acym-Z-bm-bn s]-cp-am-dp-∂-Xv i-cnbm-b k-ao-]-\-a-s√-∂pw C-t±lw ]-d-™p. am-{X-a-√ tamtWm- B-Iv-Sn-\v am¿-°n-Sm≥ Ccp-∂-bmƒ X-s∂ I-gn-™-Zn-hkw I-Ym-{]-kw-K-Øn-\pw am¿°n-Sm≥ C-cp-∂-Xv \o-Xn-I-cn°m≥ I-gn-bm-Ø-Xm-sW-∂p-w B-tcm-]-W-ap-b¿-∂p.

bm-b-t∏mƒ 287 t]m-bn‚ v t\Sn Xp-d-hq-cm-Wv H-∂mw-ÿm-\Øv. 269 t]m-bn‚p-am-bn Im-bwIp-f-hpw 249 t]m-bn‚ v t\-Sn sN-ß-∂q-cpw c-≠pw aq-∂pw ÿm-\-Øp-≠v. bp.-]n. hn-`m-KØn¬ 31 C-\-߃ ]q¿-Øn-bmb-t∏mƒ 123 t]m-bn‚ v t\-Sn Im-bw-Ip-fw ap-t∂-dp-∂p. 114 t\-Sn tN¿-Ø-e-bpw 104 t]mbn‚ v t\-Sn l-cn-∏m-Spw ap-t∂dp-∂p. A-d-_n-Iv ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 19 C-\-߃ ]q¿-

D-À-Zp-hn sXm-«-sX-Ãmw s]m-¶m-¡n sF-j

A-º-e-∏p-g: D-¿-Zp I-Ym-c-N-\-bnepw I-hn-Xm c-N-\-bn-epw D-]-\ymk-Øn-epw H-∂mwÿm-\w t\-Sn sF-j sXm-´-sX-√mw s]m-∂m-°n am-‰n. Im-bw-Ip-fw Fw.F-kv.Fw. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se πkv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bm-Wv. {]-Ir-Xn `w-Kn-bp-sS A-]m-c-XXp-fp-ºp-∂ I-hn-X-bpw l¿-Øm¬ Zn-\-Øn¬ s]m-Xp-P-\w t\-cn-tS≠n h-cp-∂ Zp-cn-XI-Y-bpw h¿-Ø-am-\Im-e-Øv hn-√-\m-bn am-dn-b sam-ss_¬t^m¨ kr-jv-Sn-°p-∂ Kp-W-hpw, tZm-jhpw hn-h-cn-°p-∂ D-]-\ym-k-hpw Im-gv-N-h-®m-Wv sF-j t\´w kz-¥-am-°n-b-Xv. aq-∂ph¿-jw Xp-S¿-®-bm-bn kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-epw ]-s¶-Sp-Øn-´p-≠v. Im-bw-Ipfw I-Æ-º-≈n ]-So-‰-S-Øv ssk-^p-±o-s‚-bpw jo-_-bp-sSbpw a-I-fm-Wv sF-j.

kw-kv-Ir-Xw A-£-c-tÇm-I-¯n l-cn-i-¦-À tPXmhv A-º-e-∏p-g: kw-kv-Ir-X A-£-ct«m-I a¬-k-c-Øn¬ an-I-hv sX-fnbn-®v l-cn-i-¶¿ H-∂m-a-sX-Øn. aÆm-d-»m-e bp.]n.F-kn-se A©mw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. \qtdm-fw kw-kv-Ir-X t«m-I-߃ lr-Zn-ÿ-am-°n-b Cu sIm-®p anSp-°-\v Km-\m-em-]-\-Øn-\pw F t{K-Uv e-`n-®n-´p-≠v. ]-≈n-∏m-Sv hgp-Xm-\-Øv k-Zm-in-h-s‚-bpw {ioI-e-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv.

F-®v.F-kv. hn-`m-Kw tam-tWm-B-Œn¬ H-∂m-a-sXØnb B-e-∏p-g F.F-kv.sI.Un.F-®v.F-kv. B-cym tZ-hn-bpsS hn-hn-[ `m-h-߃

F-kv. lmƒ, tIm-f-Pv {Ku≠v, Ip-©≥ kv-am-c-I lmƒ, {]-[m-\-th-Zn-bm-b K-h. tamU¬ l-b¿- sk-°≥-U-dn kvIqƒ F-∂n-ß-s\ B-dn-S-ßfn-em-bn ]-tØm-fw th-Zn-I-fmWv kw-L-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. H-cp-th-Zn-bn-se ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-Ø ti-jw A-SpØ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°W-sa-¶n¬ In-tem-ao-‰-tdm-fw Im¬-\-S-bm-bn k-©-cn-°Ww. C-Xp-aq-ew \n-e-hm-c-ap≈ I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ th-Znbn¬ A-c-tß-dp-tºmƒ t]mepw k-Z- v iq-\y-am-bm-Wv ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw ]-cn-N-ap-´p-I-fn-bn¬ H-∂mw-ÿm-\w e-`n® sk‚ v tXma-kv Im-W-s∏-´-Xv. F-®v.F-kv.Fkv. kv-Iqƒ Sow

sIm-Sn-bn-d-¡-¯n-\n-S-bn-epw I-Ãp-I-Sn-¡v Ip-d-hn-Ã A-º-e-∏p-g: Hm-´w Xp-≈-en-s‚ \m-Sm-b A-º-e-∏p-g-bp-sS a-Æn¬ ]-Øv th-Zn-I-fn-em-bn B-cw`n-® I-tem¬-k-hw Xp-S-°w apX-se I-√v I-Sn \n-d-™-Xm-bpcp-∂p. th-Zn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ A-Ie-hpw {I-ao-I-c-W-hpw a¬-kcm¿-Yn-I-sf Ip-d-s®m-∂p a-√ Zpcp-X-Øn-em-°n-b-Xv. ap-J-Øv Nm-bw tX-®v Np-´v s]m-≈p-∂ sh-bn-en-s‚ Nq-tS-‰v hm-Sn-X-f¿-

∂m-Wv a-’-cm¿-∞n-Iƒ G-sdbpw th-Zn-I-fn-se-Øn-b-Xv. ap≥ h¿-j-ß-sf A-t]-£n-®v hn-[nI¿-Øm-°ƒ ]-Ww hm-ßn am¿-°n-Sp-s∂-∂ B-tcm-]-Wam-Wv I-tem-’-h-sØ kwL¿-j-`-cn-X-am-°n-b-Xv. th-Zn-bn¬ a-¬-k-c-߃ Ac-ßv X-I¿-°p-tºmƒ th-Zn-°v ]n-∂n¬ c-£n-Xm-°-fpw kwLm-S-I-cpw X-Ωn-ep-≈ Iq-´-Ø√n-s‚ B-c-hw D-b-cp-I-bm-bn-cp-

∂p. hn-[n-I¿-Øm-°-fn¬ ]-ecpw c-£n-Xm-°-fp-sS X-√v sIm≠v Hm-tS-≠ A-h-ÿ D-≠m-bXpw I-tem-’-h N-cn-{X-Øn¬ X-s∂ B-Zy kw-`-h-am-bp-cp∂p. kw-Lm-S-I¿ X-Ωn-ep-≈ hSw h-en-bpw D-Ø-c-hm-Zn-Ø-bn√m-bv-a-bpw tN¿-∂-t∏mƒ Cu h¿-j-sØ I-tem¬-k-hw shdpw {]-l-k-\-am-bn am-dp-I-bmbn-cp-∂p.-

hn-[n-IÀ-¯m-¡Ä-¡v X-Ãv ]-Xn-hp Im-gv-N

Z-^v- I-fn-¡mÀ h-kv-{Xw am-dn-b-Xv h-cm-´-bn A-º-e-∏p-g: Pn-√m-kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ Z-^v- I-fn-s°Øn-b kw-L-߃-°v h-kv-{Xw am-dp-∂-Xn-\v kw-Lm-S-I¿ ku-I-cyw H-cp-°m-Ø-Xv a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ-°v hn-\-bm-bn. hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂m-bn F-Øn-b ]-Øp-t]¿ hoX-a-S-ßp-∂ ]-tØm-fw Z-^v-I-fn kw-L-Øn-\m-Wv {]-[m-\ thZn-°v k-ao-]w X-øm-dm-°n-bn-´p-≈ ao-Un-b-m sk‚-dn-\v ap≥-hi-sØ h-cm-¥-bn¬ \n-∂p ]-c-ky-am-bn h-kv-{Xw am-td-≠n-h∂-Xv. kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw Xn-ßn-°q-Sn \n-∂n-cp-∂ ÿ-e-Øv h-®v h-kv-{Xw am-dp-∂-Xn-\v i-¶n-®v \n-s∂-¶n-epw \-º¿ hn-fn°p-∂ ap-d-°v th-Zn-bn¬ I-b-td-≠-Xn-\m¬ c-≠pw I¬-∏n-®v ]-c-ky-am-bn h-kv-{Xw am-dp-∂-Xn-\v a¬-k-cm¿-Yn-Iƒ \n¿-_‘n-X-cm-hp-I-bm-bn-cp-∂p.

A-º-e-∏p-g: F-®v.F-kv.F-kv. hn`m-K-Øn¬ \m-tSm-Sn \r-Ø-Ønepw Ip-®n-∏p-Sn-bn-epw B¿-{Z H∂mw-ÿm-\w kz-¥-am-°n. Im-bwIp-fw Fw.F-kv.Fw. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\nbm-b B¿-{Zm k-Iq-fn¬ \n-∂p A∏o-tem-sSbmWv k-_v-Pn-√m Item¬-k-h-Øn¬ F-Øn-b-Xv. Chn-sS \n-∂p H-∂m-a-Xm-bn hn-P-bn® B¿-{Z Pn-√m-I-tem¬-k-h-Øn-epw H-∂mw-ÿm-\w \n-e\n¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂ph¿-jw kw-ÿm\ I-tem¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ Cu an-Sp-°n I-gn-™ h¿-jw \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn-epw H∂m-a-sX-Øn-bn-cp-∂p. Xr-iq¿ tPm-_v- am-kv-‰-dp-sS in-£-WØn-em-Wv Ip-®n-∏p-Sn-bpw \m-tSm-Sn \r-Ø-hp-w A-`y-kn-®-Xv. k-t¥m-jv-˛ t{]-a Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

"Bcy'`m-h-§Ä

th-Zn-I-Ä X-½n-ep-Å Zq-cw; B-kzm-Z-IÀ h-e-ªp A-º-e-∏p-g: I-tem¬-k-hØn-\v sIm-Sn-bn-d-ßm≥ H-cp Zn-h-kw-am-{Xw _m-°n \n¬°p-tºmƒ B-L¿-j-I-ßfm-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ th-Zn-Ifn¬ A-c-ßp-X-I¿-°p-tºmƒ B-kzm-Z-I-cm-bn F-Øn-b P-\-߃ h-e-™p. th-Zn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ A-I-e-am-bn-cp-∂p B-kzm-Z-I¿-°v Xn-cn-®-Sn-bmb-Xv. ]-tØm-fw th-Zn-Iƒ Btdm-fw ÿ-e-ß-fn-em-bm-Wv kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂-Xv. Im-°mgw lmƒ, A-º-e-∏p-g ]-©mb-Øv lmƒ, d-bn¬-th tÃj-\v k-ao-]-sØ F≥.F-kv.-

Øn-bm-b-t∏mƒ 89 t]m-bn‚pam-bn A-º-e-∏p-g-bm-Wv ap∂n¬. 87 t]m-bn‚p-am-bn B-e∏p-g-bpw 80 t]m-bn‚p-am-bn tN¿-Ø-e-bpw sXm-´p-]n-∂n-ep≠v. A-d-_n-Iv bp.]n. hn-`m-KØn¬ 65 t]m-bn‚p-am-bn A-ºe-∏p-g X-s∂-bm-Wv ap-∂n-´p\n¬-°p-∂-Xv. 56 t]m-bn‚ v t\Sn-b am-th-en-°-c-bpw 54 t]mbn‚ v t\-Sn-b B-e-∏p-g-bpw c≠pw aq-∂pw ÿm-\-Øm-Wv.

\m-tSm-Sn \r-¯-¯n-epw Ip-¨n-¸p-Sn-bn-epw BÀ-{Z

bp.]n. hn-`m-Kw A-d-_n-Iv K-Zy-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn-b c-l\m-tamƒ (sI.sI.-Fw.hn.F-®v.F-kv.Fkv. C-en-∏°p-fw)

bp.]n. \m-S-I-a¬-k-c-Øn¬ an-I-® \-Sn-bm-bn Xn-c-s™Sp-Ø tZ-hm\-μv F-kv {]tamZv (K-h. bp.]n. kv-Iqƒ D-gph)

A-º-e-∏p-g: A-ßm-Sn-bn¬ tXm-‰m¬ A-Ωs - b X-√m-tam F∂ ]-gs - ©m-√v t]m-se-bm-Wv hn[n-I¿-Øm-°-fp-sS A-h-ÿ. a¬-k-cm¿-∞n-Iƒ-°v am¿-°v Ipd-™m¬ ]-gn hn-[n-I¿-Øm°ƒ-°v am-{Xw. hn-[n-I¿-Øm°ƒ ]-Ww hm-ßn hn-[n \n¿-Wbn-°p-∂-sX-∂ B-tcm-]-WØn-\v ]n-∂m-se X-√pw D-d-∏mbn. Pn-√m I-tem-¬-k-h-Øn-\v

Xp-S-°w Ip-dn-®-Xv X-s∂ hn-[nI¿-Øm-°-tfm-Sp-≈ ]-I-bp-ambm-Wv. B-Zy Zn-h-kw c-£n-Xm°-fn¬ D-cp-≠p-Iq-Sn-b ]-It- ]m°¬ c-≠mw Zn-h-kw ap-X¬ X√n-em-bn. ]n-∂o-Sp-≈ Zn-h-k-ßfn¬ A-Xv X-s∂ Xp-S¿-∂p-h-cpI-bm-Wv. C-∂-se-bpw am¿-°n-Sp-∂ kw-`h - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v c-≠v th-Zn-If - n¬ hm-t°-‰h - pw D-¥pw X-≈p-ap-≠m-bn.- -A-º-e-∏p-g ]-

©m-bØ - v lm-fn-em-Wv Xp-S° - w. bp.--]n. hn-`m-K-Øn-s‚ I-Ym-{]kw-K a-¬-k-c-Øn¬ c-≠mw ÿm-\w t\-Sn-b Ip-´n-bp-sS ]nXm-hp-am-bn hm-t°-‰a - p-≠m-bn. C-∂-se D-®-tbm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`h - w. X-s‚ a-I\ - v am¿-°v Ip-d® - p-\¬-Im-\p-≈ Im-cW - s - a¥-∂v c-£I - ¿-Øm-hv tNm-Zn-®p. F-∂m¬ A-Xn-\v a-dp-]S- n ]-db - msX X-´n-Ib - d - p-Ib - m-bn-cp-∂p hn[n-I¿-Øm-hv. C-Xv D-¥pw X-≈n-

\pw Im-c-W-am-bn. hn-h-c-a-dns™-Øn-b t]m-en-kv c-£I - ¿Øm-hn-s\ sIm-≠v t]m-b-Xn-\v ti-j-am-Wv {]-iv-\w im-¥-am-bXv. C-Xn-\v sXm-´v ]n-∂m-se-bmWv e-fn-XK - m-\ a-¬k - c - w \-S° - p∂ F≥.--Fk - v.F -- k - v lm-fn¬ hn[n-I¿-Øm-hpw c-£-I¿-Øm-hpam-bn hm-t°-‰-ap-≠m-hp-∂-Xv. am¿-°n-Sp-∂-Xn-se {I-a-t°-Sns\ sNm-√n-bp-≈ X¿-°a - m-Wv Chn-sS-bpw Im-cW - a - m-bX - v.

JpÀ-B³ ]m-cm-b-W-¯n jn-bm-kv A-º-e-∏p-g: Jp¿-B≥ ]m-cm-bW-Øn¬ jn-bm-kv H-∂m-a-sXØn. a-Æ-t©-cn K-h. ssl-kvIq-fn-se G-gmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-bm-b jn-bm-kv a¬-k-cn-® Ggv t]-sc ]n-¥-≈n-bm-Wv H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b-Xv. A-d-_n-Km\ a¬-k-c-Øn-epw kw-L-Km-\Øn-\pw an-I-hv sX-fn-bn-®n-cp∂p. k-en-an-s‚-bpw knw-e-bp-sSbpw a-I-\m-Wv jn-bm-kv.

ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw I-Y-I-fn {Kq-∏v a¬-k-c-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn-b \-ßym¿-Ip-f-ß-c _n._n.Pn.F-®v.F-kv. Sow

F-kv amXyp ]p¶-{], \n-kmÀ ho-b-]pcw {iol-cn kp-tcjv

bp.]n. hn-`m-Kw kw-kv-Ir-Xw Iq-Sn-bm-´w a¬-k-c-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn-b N-º-°p-fw sk‚ v tXm-a-kv bp.]n. kv-Iqƒ Sow


{]mtZ-inIw

8 P\phcn 2014 _p[≥

Be∏p-g: B-e∏p-g Su¨ sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn¬ A-‰-Ip‰-∏-Wn-I-ƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ P-\-d¬ B-ip-]{Xn P-Mv-j≥ ]-cn-k-c-Øpw B-ip-]{Xn tImw-]u-≠nepw C-∂p cmhnse 9.30 ap-X¬ ssh-Io-´v Bdp h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa∂v Akn. F-Ivkn. F≥-Pn-\ob¿ A-dn-bn®p.

]cn-]mSn  F-kv.Un.]n.sF. Xm-ac - ° - pfw ]-©mb-Øv I-Ωn‰n Hm-^nkv: Xm-ac - ° - p-fw ]-©m-bØ - v I¨-h≥-j≥˛ ssh-Io´v 6.30  Aºe∏pg tam-U¬ F-®v.F-kv.Fkv: d-h\yq Pn√m kvIqƒ I-tem¬-khw˛ cm-hnse 9.00

Adnbn-¸pIÄ

»-Uv _m-¦v sS-Iv-\o-j-y³ H-gn-hv

F-kv.Un.]n.sF. I¬-h³-j³ Nm-cpw-aqSv: F-kv.Un.]n.sF. Xm-a-c-°p-fw ]-©m-b-Øv I¨h≥-j≥ C-∂p ssh-Io´v 6.30\v F-kv.Un.]n.sF. Xm-a-c-°p-fw ]-©mb-Øv I-Ωn‰n Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n {]knU‚ v A-jvd-^v am-th-enhn-f A-[y-£-X h-ln-°pw. am-th-en°-c afi-ew {]-knU‚ v jnlm-_v h-≈n-Ip-∂w D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

k-t½f-\w \-S¯n h-SpX-e: ap-Pm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿∞w h-Sp-Xe - b - n¬ k-tΩf-\w \SØn. kn F≥ aue-hn B-eph, hn sI C-{_mlow kw-km-cn-®p.

Im-bw-Ip-fw sI.]n. tdm-Un¬ I-Zo-im-]-≈n A[n-IrX¿ I-cm¿ ew-Ln-®v a-Xn¬ \n¿-an°p-∂-Xn-s\-Xntc \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b {]-Xn-tj[w

Im-bw-Ip-fw: I-Zo-im-]-≈nbpsS a-Xn-¬ s]m-fn-®p-\n¿an°p∂-Xn-s\-s®m-√n kw-L¿-jw. sI. ] -- n. t-- dm-Un-se K-Xm-K-X-°pcp-°v H-gn-hm-°m≥ Im-bw-Ip-fw \-K-c-k-`-bpw I-Zo-im-]-≈n `m-chm-ln-I-fpw X-Ωn¬ D-≠m-°n-b [m-c-W-{]-Im-cw \-S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-s®-¶n-epw I-cm¿ ew-Ln-®v \n¿-am-Ww \-S-Øp-∂-Xns\-Xntc \m-´p-Im-cpw ]m-{X-b¿-°o-kv hn-`m-K-hpw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øp-h-∂-Xv kw-L¿-j-Øn¬ I-em-in-®p. t]m-en-kv C-S-s]-´v \n¿-amWw \n¿-Øn-hbv-°p-I-bpw d-h\yq A-[n-Ir-X-cp-sS km-∂n-≤yØn¬ A-Xn¿-Øn \n¿-W-bn-®ti-jw \n¿am-Ww \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®p. sI.--]n. -tdm-Un¬ t]m-en-kv tÃ-j-s‚ ap≥-`m-KØv tdm-Un-te-°v X-≈n-\n¬°p-∂ ]-≈n-a-Xn¬ s]m-fn-®p-am‰m≥ I-Zo-im-]-≈n A-[n-Ir-Xcpw \-K-c-k-`-bp-sS aq-∂v I-S-apdn-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰n tdm-Un-\v ho-Xn-Iq-´q-∂-Xn-\v ku-I-cy-samcp-°m-sa-∂p-am-Wv ]-≈n A-[nIr-X-cpw \-K-c-k-`-bpw tc-Jm-aq-

hn-I-k-\-t\-«-hp-ambn h-−m-\w sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-e-∏p-g: h-≠m-\w sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ 73 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v ]q¿-Øo-I-cn-® F-´v ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw 57 tIm-Sn sN-e-h-gn-®v \n¿-an-°p-∂ aq-∂v ]-≤-Xn-I-fp-sS in-em-ÿm]-\-hpw \m-sf cm-hn-se ]-Øn\v \-S-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 800 In-S-°-I-fp-≈ c-≠v tªm-°p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw kp-h¿-W-Pq-_n-en t{Sm-am-sIb¿ F-a¿-P≥-kn hn-`m-K-Øns‚ in-em-ÿm-]-\-hpw tI-{μ-a{¥n Kp-emw \-_n B-km-Zv \n¿h-ln-°pw. Uyp-h¬ t^mt´m¨ F-\¿-Pn eo-\n-b¿ B-Ivkn-e-td-‰-dn-s‚-bpw \-h-Pm-X inip-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn-s‚bpw D-Zv-Lm-S-\w tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m-epw Kyme-dn ssS-∏v e-Iv-N¿ lmƒ, ^v-fm‰v ssS-∏v ]n Pn d-kn-U≥-jy¬ Izm¿-t´-gv-kv F-∂n-h-bp-sS in-

em-ÿm-]-\w tI-{μ-a-{¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jpw \-gv-k-kv tlm-Ã-en-s‚-bpw t]m-Ãv-tam¿´w tImw-π-Iv-kn-s‚-bpw D-Zv-LmS-\w a-{¥n hn sI- C-_v-dm-lowIp-™pw F, _n, kn, Un tªm°p-Iƒ, sa≥-kv tlm-ì F∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Pn kp[m-I-c≥ Fw.--F¬.--F-bpw \n¿-hln-°pw. a-{¥n hn F-kv in-h-Ipam¿ N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln°pw. Sn.--Un. sa-Un-°¬-tIm-f-Pv ÿm-]-I-\m-b sI \m-tK-{μ {]`p-hn-s‚ t^m-t´m a-{¥n Kp-emw \-_n B-km-Zv A-\m-Om-Z-\w sN-øpw. ]p-Xn-b tªm-°p-Iƒ D-ZvLm-S-\w sN-øp-∂-tXm-sS saUn-°¬-tIm-f-Pn-se In-S-°-Ifp-sS F-Æw 1200 B-bn am-dp-sa∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ F≥ ]-fl-Ipam¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 400 In-S-°-I-tfm-Sp Iq-Sn-b F-®v 1, F-®v 2 tªm-°pI-fp-sS \n¿-am-W-s®-e-hv 17

tIm-Sn-bpw 400 In-S-°-I-tfm-Sp Iq-Sn-b Pn 1, Pn 2 tªm-°p-I-fpsS \n¿-am-W sN-e-hv 15.---5 tIm-Snbp-am-Wv. Np-‰p-ap-≈ tIm-i-ßsf bm-sXm-cp X-c-Øn-epw _m[n-°m-sX i-co-c-Øn-se Im≥k¿ tIm-i-ß-sf \-in-∏n-°m≥ ]-cym-]v-X-am-b sF.--Fw.--B¿.--Sn. B‚ v sF.--Pn.--B¿.--Sn. ku-I-cyß-tfm-Sp Iq-Sn-b Uyp-h¬ t^mt´m¨ F-\¿-Pn eo-\n-b¿ B-Ivkn-te-‰¿ kw-hn-[m-\w C-hn-sS H-cp-°n-bn-´p-≠v.-6.---7 tIm-Sn sN-e-hn¬ \-gv-kkv tlm-Ã-epw 10.---77 tIm-Sn sN-eh-gn-®v sa≥-kv tlm-Ã-epw ]Wn-I-gn-∏n-®n-´p-≠v. H-tc k-a-bw \m-ev ar-X-tZ-l-߃ t]m-Ãv tam¿-´w sN-øm-\pw 16 ar-X-tZ-l߃ io-Xo-I-cn-®v kq-£n-°m\pw ku-I-cy-ap-≈ t]m-Ãv-tam¿´w tImw-π-Iv-kv \n¿-an-°m≥ aq∂v tIm-Sn sN-e-h-gn-®p. 24 tImSn cq-] sN-e-hn¬ t{Sm-a sI-b¿ bq-\n-‰pw G-gv tIm-Sn sN-e-hn¬

Km-e-dn ssS-∏v e-Iv-N¿ lm-fpw 26 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ ]n.--Pn. dkn-U≥-kv Izm¿-t´-gv-kpw \n¿-an°p-sa-∂pw C-Xn-s‚ in-em-ÿm]-\ I¿-a-hpw \m-sf \-S-°p-sa∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. sa-Un-°¬-tIm-f-Pn-s\ kq∏¿ kv-s]-jym-en-‰n B-ip-]-{Xnbm-bn D-b¿-Øp-∂-Xn-\p-≈ 150 tIm-Sn cq-]-bp-sS tI-{μ ]-≤-Xn ssh-Im-sX B-cw-`n-°p-sa-∂pw 2015 Hm-sS C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\߃ ]q¿-Øo-I-cn-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sI-´n-S-ß-fpsS cq-]-I¬-∏-\-°m-bn cm-PysØ {]-ap-J B-ip-]-{Xn-Iƒ kμ¿-in-°p-sa-∂pw \n¿-am-W-{]h¿-Ø-\-߃ th-K-Øn-bn-em°m≥ I¿-a-k-an-Xn-°v cq-]w \¬-In-b-Xm-bpw A-t±-lw A-dnbn-®p. sa-Un-°¬-tIm-f-Pv kp{]-≠v tUm. Sn sI kp-a, {]n≥kn-∏¬ tUm. sa-lv-dp-∂n-k, Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI B¿ {]-tam-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

ew I-cm-dp-≠m-°n-b-Xv. F-∂m¬ \-K-c-k-`-bp-am-bn D-≠m-°nb I-cm-dn-\v hn-cp-≤-am-bn ]-≈n-aXn-en-s‚ Xm-sg ]p-dw-t]m-°v `qan-bn¬ ]-≈n a-Xn-en-\v kw-c-£W-Øn-s\-∂ -t]-cn¬ ]n-®nMv sI-´m≥ ]-≈n `m-c-hm-ln-Iƒ Xøm-dm-b-Xm-Wv \m-´p-Im-cp-sS {]Xn-tj-[-Øn-\v Im-c-W-am-b-Xv. F-kv.U -- n.-]n.-sF bp-sS t\Xr-Xz-Øn-em-Wv B-Zy-am-bn sIm-SnIp-Øn {]-Xn-tj-[-hp-ambn cw-K-Øp-h-∂-Xv. ]n-∂o-Sv bqØv tIm¨-{K-kv, _n.--sP.--]n.-, kn.--]n.--Fw.-, hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\-k-an-Xn, F-∂nhcpw cw-K-Øph-∂p. kw-c-£W ]n-®nMv sI-´m≥ \-K-c-k-`bn¬ \n-∂v A-\p-a-Xn In-´n-b-Xmbn ]-≈n-`m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. F-∂m¬ \-K-c-k-` A-dn-bmsX G-tXm D-tZym-K-ÿ-\m-Wv A-\p-a-Xn \¬-In-b-sX-∂v \-K-ck-`m A-[n-Ir-X-cpw A-dn-bn-®p. \-K-c-k-` sk-{I-´-dn k-a-c°m-sc A-\p-\-bn-∏n-°m≥ {i-ans®-¶n-epw sk-{I-´-dn-s°-Xn-tc ssItb-‰-{i-aw \-S-°p-I-bpw sNbvXp. Xp-S¿-∂v \-K-c-k-`m

s]m-¶m-Sv alÃn \-_n-Zn\m-tLm-jw \m-sf apX aÆt©cn: s]m-∂m-Sv ap-kvenw P-amA-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS \-_nZn\m-tLm-jw \m-sf ap-X¬ 14 h-sc A¬ A-ao≥ \-K-dn¬ \-S°pw. ssh-Io´v 6.30\v k-tΩf\w al√v J-Øo-_v ap-lΩ-Zv l\o-^m _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sNøpw. ssh-kv {]-knU‚ v A–p¬ Jm-Z¿ I-‰m-\w A-[y-£X h-ln-°pw. 10\v cm-{Xn 8.----30\v Ip-Ω-\w \nkm-ap-±o≥ A-kv-l-cn-bpw 11\v I°m-Sv kn-dm-Pp-±o≥ Zm-cn-an-bpw 12\v A-–p- -emw A¬ Jm-knan-bpw {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. 13\v ssh-Io-´v G-gn-\v \-S-°p-∂ ku-lr-Z k-tΩ-f-\w tI-{μ-a{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn kp-[m-Ic≥ Fw.----F¬.----F. ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. 14\v ssh-Io-´v \men-\v \-_n-Zn-\ tLm-j-bm-{Xbpw Xp-S¿-∂v k-tΩ-f-\-hpw \-S°pw. ]n-∂m-° t£-a a-{¥n a™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. a-l-√v {]-kn-U‚ v Sn sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X hln-°pw. kn.]n.sF. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

"k-ap-Zm-b kw-h-c-Ww \-S-¸m-¡m³ "km-aq-lnIhn-j-b-§-fn a-X-]-Þn-XÀ i-_v-Z-ap-bÀ-¯-Ww' Im-bw-Ip-fw: km-ap-Zm-bn-I hnj-b-ß-fn¬ am-{X-a-√ km-aq-ly \n-b-a-\nÀ-am-Ww \-S-¯-Ww' hn-j-b-ß-fn-epw a-X-]-fin-X≥Nm-cpw-aq-Sv: k¿-°m¿ J-P-\mhn¬ \n-∂v i-º-fw \¬-Ip-∂ F-√m \n-b-a-\-߃-°pw k-apZm-b kw-h-c-Ww \-S-∏m-°m≥ \n-b-a-\n¿-am-Ww \-S-Ø-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v dm-hp-Ø¿ sh¬s^-b¿ skm-ssk-‰n tI-c-f-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ 29\v sk-{It´-‰n-b-‰v am¿-®pw [¿-W-bpw \-SØpw. ]n.--F-kv.k -- n. \-S-Øn-s°m≠n-cn-°p-∂ kv-s]-jy¬ dq-fp-Ifn-se kw-h-c-Ww kw-_-‘n-® h-Ip-∏p-Iƒ Im-tem-Nn-X-am-bn ]-cn-jv-I-cn-°-W-sa-∂pw 2011 sk≥-k-kv {]-Im-cw P-\-kwJym-\p-]m-Xn-I-am-bn \n-e-hn-ep≈ kw-h-c-W Izm-´ ]p-\¿-\n¿W-bn-°-W-sa-∂pw k¿-°m¿

k¿-ho-kn-se-bpw a-‰n-X-c ÿm]-\-ß-fn-se-bpw D-tZym-K-ÿ-cpsS Pm-Xn Xn-cn-®p-≈ I-W-°v {]kn-±o-I-cn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. am¿-®n-epw [¿-W-bn-epw 500 t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m≥ am-th-en°-c Xm-eq-°v I-Ωn-‰n tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. Pn-√m sk-{I-´d - n Fw F-kv k-em-aØ - v A-[y-£X - hln-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´d - n Np-\° - c - l-\o-^ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v sk-{I-´-dn Fw kp-ss_¿, _jo¿ dm-hp-Ø¿, C-{_m-low Ip´n, Fw F-®v _-Z-dp-±o≥, Jm≥ km-ln-_v, iw-kp-±o≥, \-Zo¿, A–p-√ B-km-Zv, jm-Pl - m≥, P-amep-±o≥ ]-s¶-Sp-Øp.

am¿ i-_v-Z-ap-b¿-Ø-W-sa-∂v Z£n-W tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬- De-a kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn tN-e-°p-fw A-_p¬-_p-jv-d au-e-hn A-`n-{]m-b-s∏-´p. Z-£nW tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬- D-e-a Pn-√m sX-°≥-ta-J-em k-tΩ-f\w Im-bw-Ip-f-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k-aq-l-Øn¬ km-aq-ly Xn∑-I-fpw A-\m-Nm-c-ß-fpw C-∂v h¿-[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. am-{X-a√, \yq-\] - £ hn-`m-Ka - m-b ap-kvenw k-aq-ls - Ø Nn-e¿ k-¶p-NnX Xm-¬∏-cy-߃-°p-th-≠n Nqj-Ww sN-øm-\pw {i-an-°p-Ib - mWv. C-Xn-s\-Xn-tc bm-Ym¿-∞yt_m-[-tØm-sS-bp-≈ {]-h¿-

Im-bw-Ip-f-Øv \S∂ Z-£n-W tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬- D-e-a-bpsS Pn-√m sX-°≥-ta-J-em k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn tN-e-°p-fw A-_p¬- _p-jv-d au-e-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Ø-\w ap-kve - nw k-aq-lw \-SØ - - sf Pm-{K-X-tbm-sS Xn-cn-®-dn-b- au-e-hn, tX-h-e-°-c A-en-bm-cpW-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. W-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. Ip-™v au-e-hn, hn -Fw A-_v-Zpkw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn P-am-A-Øv s^-U-td-j≥ √m-au-e-hn, sI P-em-ep-±o≥ auFw aq-km au-e-hn A-[y-£-X kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-S-bv- e-hn, F≥ -sI A-_v-Zp¬-a-Po-Zv h-ln-®p. cm-Py-sØ h¿-Ko-b-am- °¬ A-_v-Zp¬-A-ko-kv au-e- au-e-hn, \u-jm-Zv am-¶mw-Ip-gn, bn th¿-Xn-cn-°m-\p-≈ {i-a-ß- hn, sXm-Sn-bq¿ ap-l-Ω-Zv-Ip-™v {]^. kzm-en-lv {]-kw-Kn-®p.

kz-em-¯p¯-^vco-Pnb hmÀjn-I Pn-Ãm k-t½-f-\w k-t½-f-\-¯n-\v C-¶p XpS¡w aÆt©cn: kz-em-Øp-Ø-^vco-Pn-b 13mw hm¿-jn-I k-tΩ-f\w hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS F-´p ap-X¬ ]-Øv h-sc \-S-°psa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. a-Æ-t©-cn kz-Im-cy _-kv Ãm‚n-\v ]-Sn-™m-dv h-iw k-emØp-\-K-dn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v ]n bp ^-k¬ X-߃ tN-em-Sv ]-Xm-I D-b¿-Øpw. 10.--15\v ]q-°p™p tIm-bm X-ß-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ au-eo-Zv ]m-cm-b-Ww \S-°pw. ssh-Io-´v 3.--30\v k-tΩ-f\w a-Æ-t©-cn In-g-s° a-l-√v J-Øo-_v F Fw ao-cm≥ _m-Jhn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI F®v \n-km-dp-±o≥ k-Jm-^n A-[y£-X h-ln-°pw. sI F P-Av^¿ Ip-™m-im≥ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v \-S-°p-

∂ ku-lr-Z k-tΩ-f-\w Sn Fw tXm-a-kv sF-k-Iv Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-Lm-SI k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI sI sIm-®p-tIm-bm X-߃ A-[y£-X h-ln-°pw. Un.--kn.--kn. {]kn-U‚ v F F jp-°q¿ sh-_v ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ap≥ a-{¥n F≥ sI t{]-a-N-{μ≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. H-º-Xn-\v cm-hn-se 9\v ku-P\y t\-{X ]-cn-tim-[-\m Iymw]pw I-Æ-S hn-X-c-W-hpw \-S°pw. B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-kn. U-b-d-Œ¿ tUm. sI Fw kn-dm_p-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]q°p-™n-tIm-bm X-߃ A-[y£-X h-ln-°pw. ssh-Io-´v 6.-30\v am-[y-a sk-an-\m¿ ap≥ Fw.--]n. tUm. sk-_m-Ãy≥ t]mƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-

Uz. ]n F-kv A-Pv-a¬ A-[y-£X h-ln-°pw. F Fw B-cn-^v Fw.--F¬.--F. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ]-Øn-\v cm-hn-se 9\v hr-£ssØ hn-X-c-Ww hm¿-Uv saw_¿ _-jo¿ am-°n-\n-°m-Sv \n¿h-ln-°pw. ssh-Io-´v A-©n-\v hn-hn-[ a-l-√v km-c-Yn-Iƒ ]s¶-Sp-°p-∂ D-a-dm tIm¨-^d≥-kv \-S-°pw. e-Pv-\-Øp¬ apl-Ω-Zn-ø {]-kn-U‚ v F Fw \ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. cm-{Xn G-gn-\v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩf-\w s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hn sI C-_v-dm-low Ip-™v D-Zv-LmS-\w sN-øp-w. sN-b¿-am≥ sI sI sIm-®p-tIm-bm X-߃, P\. I¨-ho-\¿ kn kn \n-km¿, J-Pm-©n ]n F j-co-^v ap-kv eym¿ ]-s¶-Sp-Øp.

]m-Wm-h-≈n: B-[m-c-sa-gp-Øv A-tkm-kn-tb-j-s‚ 19m-a-Xv Pn√m k-tΩ-f-\w 9, 10 Xn-ø-Xn-Ifn¬ ]m-Wm-h-≈n ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-°pw. \m-sf cm-hn-se 10\v \-S-°p-∂ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI Pn C-μp-I-em[-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 10\v cm-hn-se \-S-°p-∂ t{S-Uv bq-\nb≥ k-tΩ-f-\-Øn¬ F sI jm-\-hm-kv hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øpw. sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m {]-kn-U‚ v _m-_p tPm¿Pv kn.sF.Sn.bp. Pn-√m sk-{I-´dn sI {]-km-Zv, _n.Fw.F-kv. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw ]n `m¿-K-h≥ kw-km-cn-°pw. Xp-S¿∂v \-S-°p-∂ h-\n-Xm k-tΩ-f\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]-Xn-`m l-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ap≥ Fw.]n. kn F-kv kp-Pm-X ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. kz-m-X-{¥y k-a-c tk-\m\n ]n sI ta-Zn-\n, sI e-£v-an, Nn-∂Ω - tXm-ak - v kw-km-cn-°pw.

tN¿-Ø-e: bp-.Un-.F-^v. _‘w D-t]-£n-°-W-sa-∂v tN¿Ø-e-bn¬ \-S-∂ sP.F-kv-.Fkv. Pn-√m k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-tabw ]m-km-°n. sP.F-kv-.F-kns\ X-I¿-°m≥ bp.Un-.F-^ns‚ t\-Xr-\n-c-bn¬ \n-∂p-≈ A-\p-`-h-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv C-ß-s\-sbm-cp Xocp-am-\-Øn-\v Im-c-Ww. ]m¿-´n Aw-K-ß-sf ]-e afi-e-ß-fn-epw B-{I-an-°p-Ibpw ]-e-tc-bpw I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°n t]m-eo-kv tem-°-]n-eS-®pw Fw.F¬.F-am-cn-√m-sX bp.Un.-F-^v. ap-∂-Wn-bn¬ {]h¿-Øn-°p-tºmƒ A¿-l-X-s∏´ sN-b¿-am≥ ÿm-\-ß-fpw

t_m¿-Uv saw-_¿ ÿm-\-ßfpw \¬-Im-sX ]m¿-´n-sb A-]am-\n-s®-∂pw {]-ta-b-Øn¬ Btcm-]n-°p-∂p. No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv Ku-cn-b-Ω-sb A-[n-t£-]n-®v kw-km-cn-®n-´pw ]n.kn tPm¿-Pns\-Xn-sc bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°m≥ bp.Un-.F-^v. t\Xr-Xzw X-øm-dm-bn-√. ap-∂-Wn _-‘w D-t]-£n-°-W-sa-∂ Xocp-am-\w Pn-√m k-tΩ-f-\w sFIy-I-Wv-tT-\ Aw-Ko-I-cn-°p--∂ Xm-bn {]-ta-bw ]-d-bp-∂p. A-\o-Xn-s°-Xn-tc sP.F-kv.F-kv. t]m-cm-Sp-∂-Xp-sIm-≠mWv l-cn-∏m-Sv sP.F-kv-.F-kv. sk-{I-´-dn-sb D-Ω≥-Nm-≠n-bp-

A\p-tim-Nn¨p B-e-∏p-g: sX-s° al√v ap≥ J-Pm-©n-bpw s]m-Xp-{]-h¿-ØI-\p-am-bn-cp-∂ ]n F e-Øo^v (Iq-c-bn¬) km-ln-_n-s‚ \ncym-W-Øn¬ A\p-tim-N\ tbm-Kw tN¿∂p. al√v {]-kn-U‚ v lm-Pn Fw tImbm-tam≥ A-[y-£-X h-ln®p. al√v sk-{I´-dn ssh e-Øo-^v, ap≥ Fw.-F¬.F. F F jp-°q¿, I¨-kn-e¿-am-cm-b _-jo¿ tIm-bm-]-d-ºn¬, Fw Fw sj-co^v, sUm-a-\nIv, A–p¿-d-“m≥ C sI, Sn F A- Nm-cpw-aq-Sv P-Mvj-\v h-S-°p-≈ _-kv tÃm-∏n¬ kz-Im-cy jvd-^v kw-km-cn®p. _- p-Iƒ tdm-Un¬ \n¿-Øn-bn-´-\n-e-bn¬

Nmcpw-aqSv: Nm-cpw-aq-Sv P-Mvj-\v h-S-°p-≈ _-kv tÃm-∏n¬ kzIm-cy _- p-Iƒ tdm-Un¬ Xs∂ \n¿-Øn-bn-Sp∂-Xv A-]-I-S߃-°n-S-bm-°p∂p. bm-{X-°msc Ib-‰n a-Wn-°q-dp-I-tfm-f-amWv Xn-c-t°dnb ssh-Ip-t∂-cß-fn¬ _- p-Iƒ \n¿-Øn-bnSp-∂Xv. C-Xv K-Xm-K-X-°p-cn°n\pw Im-c-W-am-°p-∂p. P-Mv-j-\n¬ \n-∂v h-cp-∂ hml-\-߃-°v I-S∂p-t]m-hm-\p≈ ku-I-cy-an√m-ØXpw _p≤n-ap-´p-≠m-°p∂p. kv-Iqƒ hnSp-∂ k-a-b-am-hp-∂-tXm-sS

Snsb-Øp-∂-Xpw ]-Xn-hm-Wv.

sN-b¿-t]-gv-k¨ ssk-dm \pPp-ap-±o≥, ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n sI s-- Im-®p-Ip-™v, kn.-sF. D-Z-b-`m-\p, F-kv.s-- F.-\n-km-ap±o≥ F-∂n-h¿ ]-≈n `m-c-hm-lnI-fp-am-bn \-S-Øn-b N¿-®-sb Xp-S¿-∂v d-h-\yq A-[n-Im-cn-Iƒ ]-≈n a-Xn-en-t\m-Sv tN¿-∂v ]n®nMv sI-´m-\p-≈ ÿ-e-Øn-s‚ D-S-a-ÿm-h-Im-iw ]-≈n-°mtWm-sb-∂v t_m-[y-s∏-´-tijw \n¿-am-Ww ]p-\x-ÿm-]n°m-sa-∂v Xo-cp-am-\n-®-tXm-sSbm-Wv kw-L¿-j-Øn-\v A-bhp-h-∂-Xv. a-Xn-en-\v kw-c-£-W ]n®nMv sI-´n-bm¬ K-Xm-K-Xw X-S -s∏-Sp-I-bpw Iq-Sp-X¬ tdm-Uns‚ ÿ-ew ]-≈n h-kv-Xp-hnt\m-Sv tN-cp-sa-∂p-am-Wv \m-´pIm-cp-sS-bpw ]m-{X-b¿-°o-kv hn`m-K-Øn-s‚-bpw hm-Zw. tIm¨{K-kv ku-Øv a-fi-ew I-Ω-‰nbp-sS-bpw hn-h-[ cm-{„o-b I£n-I-fp-sS-bpw sIm-Sn-Iƒ \m´n \n¿-am-Ww X-S- -s∏-Sp-Øn-bXv G-sd t\-cw kw-L¿-j-`-cn-Xam-°n. l-cn-∏m-Sv kn.--sF. D-Z-b-`m-\p-

hn-s‚-bpw Im-bw-Ip-fw F-kv.-sF.--\n-km-ap-±o-s‚-bpw t\-XrXz-Øn¬ h≥ t]m-enkv k-∂mlw \n-e-bp-d-∏n-®n-cp-∂p. P-\ß-sf hn-Uv-Vn-I-fm-°p-∂ \m-SIo-b cw-K-ß-fm-Wv \-K-c-k-`bpw ]-≈n A-[n-Ir-X-cpw \-SØn-b-sX-∂pw B-tcm-]-W-ap≠v. C-Xn-eq-sS \-K-c-k-`-bv-°v aq∂v I-S-ap-dn \-„-am-sb-∂p-≈-X√m-sX bm-sXm-cp {]-tbm-P-\hpw D-≠m-bn-´n-s√-∂pw B-tcm]-W-ap-≠v.ssh-Io´v \-S-∂ A-\p-c-Rv-P\ N¿-®-bn¬ sX-°p-h-i-Øv ]n®nMv sI-´m-\p-≈ Xo-cp-am-\w FSp-Øp-am-‰n hm-cw tXm-≠n-b-Xv \n-I-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. N¿®-bn¬ hn-hn-[ cm-{„o-b-]m¿-´nI-fpw I-Zo-im-]-≈n hn-Im-cn-bpw ]m-{X-b¿-°o-kv ]-≈n hn-Im-cnbpw t]m-en-kv A-[n-Im-cn-I-fpw ]-s¶-Sp-Øp. {]-Xn-tj-[-Øn-\v F-kv.U -- n.-]n.-sF a-fi-ew {]-kn-U‚ v sF s-- j-ao¿, {_m-©v sk-{I-´-dn ap-Øp-t°m-b, A-_v-Zp Ip-™ptam≥, k-hm-Zv t\Xr-Xzw \¬In.

Npcp¡¯nÂ

sP.Fw.Sn.bp. {]-hÀ-¯-I I¬-h³-j³ 25\v

Be∏p-g: tkm-jy¬ U-tam-{Im-‰n-Iv t{S-Uv bq-\nbs‚ (Fkv.Un.Sn.bp.) Io-gn-ep-≈ P-\Iob tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-bs‚ (sP.Fw.Sn.bp.) Pn√m-X-e {]-h¿-Ø-I I¨h≥-j≥ 25\v B-e∏p-gbn¬ \-S-Øm≥ Pn√m I-Ωn-‰n Xo-cpam-\n®p. CtXm-sSm∏w {]-I-S-\hpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw \S-°pw. F-kv.Un.Sn.bp. Pn√m {]-kn-U‚ v kp-[o¿ ]p∂-{] A-[y-£-X h-ln®p. F-kv.Un.]n.sF. Pn√m {]-knU‚ v sI F-kv jm≥ D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. \m-k¿ I-e-hq¿, jm-Pn Xm-a-c-°pfw, \lm-kv ho-b-]p-cw, \m-k¿ ]p-d-°mSv, keow B-\mcn, ss^k¬ ]-g-b-ßm-Sn kw-km-cn®p.

kz-bw-c-£m ]-cn-io-e-\hpambn -{_n-«¬ B-Øm-\am-b kwLS\

tN¿-Ø-e: B-{I-a-W-ß-fn¬ a-\-km-∂-[yw \-jv-S-s∏-SmsX kz-bw-c-£-s]-tS-≠-sX-ß-s\-sb-∂v ]Tn-∏n-°p-IbmWv {-- _n-´¨ B-ÿm-\-am-b B-°v-j≥ t{_-°v-kv sske≥-kv F-∂ kw-L-S-\. Xo-c-tZ-i kv-Iq-fp-I-fn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v kz-bw-c-£bv-°m-bp≈ im-co-cn-I am-\-kn-I ]-cn-io-e-\w kwLS\ \¬-In. U-b-d-Iv-S¿ an-kv tZ-_n Ão-h-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-ff 14Aw-K So-am-Wv ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xv.-- \m-ev a-Wn-°p¿ \o-fp-∂ ]-cn-io-e-\-Øn¬ Im-bn-I-`ymk-ß-fpw B-tbm-[-\-ap-d-I-fpw ]Tn-∏n-°p-∂p. e -- -Iv-\u-hn¬ \n-∂p-f-f sd-Uv {_-tK-Uv {Kq-∏pw kp-tc-jns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-f-f ]q-h-c-Wn kn-.F-kv-.sI. I-f-cn-∏-b-‰v kw-L-hpw ]-cn-io-e-\-Øn¬ `m-K-am-hp-∂p≠v. B-e-∏p-g cq]-Xm tIm¿-]-td-‰v am-t\-Pv-sa‚ v am-cm-cn _o-®v dn-tkm¿-´ns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-ioe-\w kw-L-Sn-∏n®Xv. Pn√m t]m-en-kv No^v D-am-ao-W D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

HmÀ-^-t\-Pv s^-Ìv

B-e∏ - p-g: B-e∏p-g d-h\yq Pn√m Hm¿-^t- \-Pv s^-Ãv 11\v B-e∏p-g entbm tX¿-´o-¥v l-b¿ sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ \-S° - p-sa-∂v kzm-KX - k - w-Lw `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-kt- Ωf-\Ø - n¬ A-dn-bn®p. kwÿm-\ k¿-°m-¿ km-aqln-I \oXn h-Ip∏pw Hm¿-^t- \-Pv B‚ v A-Z¿ Nm-cn-‰_ - nƒ tlmw-kns‚bpw Pn√m Hm¿-^t- \-Pv A-tkm-kn-tb-js - ‚bpw B-`n-apJy-Øn¬ kw-LS- n-∏n-°p-∂ s^-Ãn¬ Iem˛ Imbn-I a¬-kc-ßf - n-¬ Pn√-bn-se 76 A-\m-Y˛ A-KX - n˛ hr-≤ a-μn-cß - fn¬- \n-∂m-bn 1500e-[n-Iw a¬-kc - m¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. cm-hnse 7.30\v en-tbm tX¿-´o-¥v kv-Iqƒ-kv am-t\-P¿ ^m. Ãm≥-en ]p-fn-aq-´p-]-d-ºn¬ ]Xm-I D-b¿-Øpw. F-´p-apX¬ Imbn-I a¬-k-c-߃ B-cw-`n-°pw. Xp-S¿-∂p 10\v \-S°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn kp-[m-I-c≥ Fw.F¬.F. s^kv-‰v D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bp {]-Xn-`ml-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. tZ-hZ-Øv Pn ]p-d-°mSv, sI Fw hn-P-b-Ip-amcn, kzm-K-X kw-Lw sN-b¿-am≥ F-kv `m-kv-I-c-]n-≈, I-am¬ Fw am-°nb¬, Fw Hm-a-\-°p-´n-b-Ω ]-s¶-Sp-°pw. ssh-Io´v 6.30\v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩf\w tI-{μ-k-l-a{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. \-K-c-k-`m-[y-£ ta-gv-kn Ubmt\m amkntUm A[y-£-X h-ln-°pw.

-bp-.Un-.F^v. _Ôw Dt]-£n-¡-Wsa¶v sP.F-kv.Fkv. {]-tabw

kz-Im-cy _-Êp-IÄ tdm-Un \nÀ-¯n-bn-Sp¶-Xv A-]-I-S-§Ä-¡n-S-bm-¡p¶p

kzImcy _-kv A-\-[n-Ir-X-am-bn kv-IqÄ {Ku-−n Xn-cn-¡p-¶p ap-l-Ω: kzImcy _- p-Iƒ A\-[n-Ir-X-am-bn a-Æ-t©-cn K-h. ssl-kv-°q-fn-\v sX-°p-h-i-ap≈ kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ Xn-cn-°p∂-Xp-aq-ew kvv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v Zpcn-X-Øn-embn. -s]m-Sn-aq-ew hnZym¿-Yn-Iƒ°v izm-kw-ap-´¬ A\p-`-h-s∏-SpI-bmWv. _-kv Ãm‚n¬ Xn-cnbm-\p-≈ ku-I-cy-ap-s≠-¶nepw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sS t]-cp]-d-™m-Wv _- p-I-ƒ kv-Iq-ƒ {Ku-≠n-se-Øp-∂-Xv. {Ku-≠n\p k-ao-]-sØ- ¢m-kp-I-fn¬ bp.-sI.-Pn ap-X¬ A-©mw ¢mkvv h-sc-bp-≈ Ip-´n-I-fm-Wv ]Tn°p-∂-Xv. _- p-I-sf-Øp-tºmƒ Im-Wm-\m-bn Ip-´n-Iƒ Hm-

3

I-cmÀ ew-Ln-¨v a-Xn \nÀ-an-¡p-¶-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj[w

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

B-e-∏pg: ]p-∂-{] km-K-c (kl-I-c-W) B-ip-]-{Xn-bn¬ ªUv _m-¶v sS-Iv-\o-j-y-s\ I-cm-dSn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂p. ª-Uv _m-¶v sS-Iv-t\m-f-Pn-bn¬ Un-tπma-bpw k¿-°m¿ ÿm-]\-ß-fn¬ {]-hr-Øn ]-cn-N-b-hpam-Wv tbm-K-y-X.----Xm-¬∏-c-y-ap-≈-h¿ tbm-K-yXm- k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS A- epw ]-I¿-∏pw k-ln-X-ap-≈ At]-£ 10\v ]-I¬ aq-∂n-\-Iw A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿, km-K-c Bip-]-{Xn, ]p-∂-{] F-∂ hn-emk-Øn¬ e-`-y-am-°-Ww. A-t]£m-t^m-dw www.sagarahospital.org F-∂ sh-_vssk-‰n-¬ e-`y-amWv.

KOttayam/alp

sIm-®p-Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Im¬-\-Sbm-bn C-Xph-gn t]m-hm≥ I-gnbm-Ø km-l-N-cy-am-Wp-≈Xv. tdm-Un¬ ho-Xn IqSn-b ÿ-e-aps≠-¶nepw A-hn-tS-°v _-kv am‰n-bn-Sm-sX ho-Xn Ip-d™ tdmUn-em-Wv an-°-t∏mgpw \n¿-Ønbn-Sp-∂Xv. C-Xn-\n-S-bn¬ P-Mv-j\n-se K-Xm-K-X-°p-cn-°n¬ s]Sm-Xn-cn-°m≥ I-\m¬ tdm-Uv hgn F-Øp-∂ hm-l-\-ßfpw _kv kv-t‰m-]n¬ F-Øp-∂-tXmsS G-Xv \n-an-jhpw A-]-I-S`oj-Wn \n-e-\n¬-°p-∂p.

sS t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bvXsX∂v D-Zv-Lm-S-\ {]-kw-KØn¬ sI B¿ Ku-cn-b-Ω ]d™p. tI-c-f-Øn-s‚ X-\-Xm-b Ir-jn k-{º-Zm-b-߃ X-I¿-®bn-te-°v t]m-Ip-I-bpw Sq-dn-kØn-\v am-{X-am-Wv C-t∏m-g-sØ k¿-°m¿ ap≥-Xq-°w sIm-Sp°p-∂-Xv. C-t∏mƒ kv-{Xo-Iƒ°v \m-´n-en-d-ßn \-S-°m≥ ]-‰mØ A-h-ÿ-bm-Wv. kv-{Xo-I-sf

kp-J-t`m-K-h-kv-Xp-hm-bn-´m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. cm-jv-{So-bw P-\-tk-h-\-amWv. A-h-c-h-sc kv-t\-ln-°p-Ib-s√-∂pw Ku-cn-b-Ω Iq-´n-t®¿Øp. tN¿-Ø-e {_m-“-W k-aql-aTw lm-fn¬ ({_-“m-\-μ≥ \-K¿) tN¿-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. -]n B¿ ]-hn-{X≥ A-[y-£-X hln-®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-01-08  
Thejas Epaper alappuzha Edition 2014-01-08  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2014-01-08