Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/Api

`m-jm-[ym-]-I-sc _m-[n-¡p-¶ D-¯-c-hv ]n³-h-en-¡-Ww: -sI.-F.-Sn.-F-^v.B-e-∏p-g: 12,000 e-[n-Iw `m-jm[ym-]-I-sc tZm-j-I-c-am-bn _m[n-°p-∂ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Cd-°n-bn-´p-≈ bp.-sF.-kn. A-[njvTn-X X-kv-Xn-I \n¿-W-b D-Øc-hv A-Sn-b-¥-c-am-bn ]n≥-h-en°-W-sa-∂v tI-c-f A-d-_n-Iv Sot®-gv-kv s^-U-td-j≥ B-e-∏pg d-h-\yq Pn-√m Iu¨-kn¬ tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏´p. kw-ÿm-\-Øv ln-μn, A-d_n, kw-kv-Ir-Xw, D-dp-Zp, X-an-gv `m-j-Iƒ ]Tn-°p-∂ 35,-00-0t-Øm-fw `m-jm-[ym-]-I-cn¬ 35 i-Xam-\w t]-sc-bpw Cu D-Ø-c-hv tZm-i-I-c-am-bn _m-[n-°pw. t\c-sØ kv-s]-j-en-Ãv A-[ym-]I¿-s°-Xn-tc sIm-≠p-h-∂ ]qfn-Mv co-Xn i-‡-am-b {]-t£m-`Øn-eq-sS \-S-∏m-°m≥ ]-‰m-Xncp-∂ km-l-N-cyw Cu D-Ø-chn¬ D-≠m-hp-sa-∂v tbm-Kw A`n-{]m-b-s∏-´p. D-Ø-c-hn-se hn-hm-Z \n¿-tZi-߃ ]n≥-h-en-°p-∂-Xp-h-sc i-‡-am-b {]-t£-m-` k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ \n¿-_-‘nX-am-hp-sa-∂v tbm-Kw k¿-°m-cn\v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. i-º-f-°Ωo-j-s\ \n-b-an-® k¿-°m¿ \S-]-Sn-sb tbm-Kw kzm-K-Xw sNbv-Xp. {]-kn-U‚ v F A-–p¬ eØo-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n ]n F _-°¿, jm-^n, b-ln-b, A-–p¬-hm-ln-Zv, ap-l-Ω-Zv ss^-k-¬ kw-km-cn-®p. ]p-Xnb `m-c-hm-ln-I-fm-bn Fw A-–p¬ e-Øo-^v ({]-kn-U‚ v), Fw A-–p¬ hm-ln-Zv, sI a-Po-Zv, apl-Ω-Zv ss^-k¬ (ssh-kv {]kn-U‚p-am¿), ]n ]n F _-°¿ (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), A-–p¬-dlvv-am≥ Ip-™m-im≥, ap-l-Ω-Zv j-co-^v, A-ko-kv-Ip-´n(sk-{I-´dn-am¿), ap-l-Ω-Zv b-ln-b (J-Pm©n) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp.

l-c-Pn: Xn-cp-\mÄ X-S-Ê-s¸-Sp-¯m-s\-¶v A-cq¿: \n¿-am-W-Øn-\n-sS XI¿-∂p-ho-W A-cq¿ sk‚ v AK-Ãn≥ tZ-hm-e-b-Øn-s‚ ]p-\¿\n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ X-S -∏-Sp-Øn-s°m-≠v tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂p Xm¬-°m-en-I D-Ø-chv k-ºm-Zn-®-Xv ]-≈n Xn-cp-\m-fn\v hn-Lm-Xw kr-„n-°m-s\-∂v C-∂-se \-S-∂ ]m-Ã-d¬ Iu¨--kn-epw Ãn-b-dn-Mv I-Ωn-‰n-bpw A-cq¿ ]-≈n \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´p \-S-Øn-b hn-iZ-- o-Ic-W tbm-K-Øn¬ kw-bp-‡-ambn {]-kv-Xm-hn-®p.]-≈n \n¿-am-W A-`n-{]m-b cq-]o-I-c-W th-f-bn¬ c-≠p bq\n-‰p-I-sfm-gn-sI 15 bq-\n-‰p-I-fpw A-\p-Iq-en-®n-cp-∂p. A-Xn-\p ti-j-am-Wv \n¿-am-Ww B-cw-`n®-Xv. ]-≈n-bp-sS X-I¿-®-bv-°p ti-jw Nn-e¿ {]-Xn-tj-[-hp-ambn cw-K-sØ-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.]-≈n X-I¿-∂-Xp-am-bn _‘-s∏-´v hn-izm-kn-Iƒ-°n-S-bn¬ D-≠m-bn-´p-≈ A-`n-{]m-b `n∂-X ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw bYm¿-Y h-kv-Xp-X t_m-[y-s∏-SpØp-∂-Xn-\pw 8\v ssh-Io-´v 4\v au-\ {]-Xn-tj-[ dm-en \-S-Øpsa-∂v kw--bp-‡ I-Ωn‰n A-dn-bn®p.tbm-K-Øn¬ Ãn-b-dnMv IΩn--‰n I¨-ho-\¿ {]-^.- Sn- ]n B‚-Wn, sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n I-¨ho-\¿ hn A-K-Ãn≥, ]m-Ã-d¬ Iu-¨-kn¬ sk-{I-´-dn ]n Fw Nm-ƒ-kv F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

tZ-io-b aÂ-k-c-¯n tlm-fn ^m-an-en tIm-f-Pn-\v t\-«w

tX-P-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚ B-e-∏p-g Pn-√m-X-e {]-Nm-c-W Im-w-]-bn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w im-¥n-Kn-cn B-{i-aw tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn kzm-an Kp-cp-an-{X≥ ⁄m-\-X-]-kzn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. tIm-´-bw bq-\n-‰v am-t\-P¿ F P-am¬ ap-l-Ω-Zv, sIm-®n _yp-tdm Nm¿-Pv tSm-an am-Xyp, A-cq¿ te-J-I≥ _n A≥-jm-Zv k-ao-]w

tX-P-kv k-aql-¯n-se PoÀ-W-X-IÄ Xp-d-¶p-Im-«m³ {i-an-¡p-¶ ]-{Xw Acq¿: tX-P-kv k-aq-l-Øn-se Po¿-W-X-Iƒ Xp-d-∂p-Im-´m≥ {i-an-°p-∂ ]-{X-am-sW-∂v im¥n-Kn-cn B-{i-aw tPm-bn‚ v sk{I-´-dn kzm-an Kp-cp-an-{X≥ ⁄m\-X-]-kzn ]-d-™p. tX-P-kv Zn-\-]-{X-Øn-s‚ B-e-∏p-g Pn-√m-X-e {]-N-m-c-W Im-w-]-bn-≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tX-Pkv t]-m-ep-≈ ]-{Xw \n-e-\n¬t°-≠-Xv k-aq-l-Øn-s‚ B-hiy-am-Wv. C-∂-sØ am-[y-a kwkv-I - m--cw aq-ey-Ø-I¿-®-bn-te-°v

\o-ßp-I-bm-Wv. Ip-Spw-_- _-‘-ß-tf-°mƒ Zr-iy-am-[y-a-߃ {]m-[m-\yw \¬-Ip-∂-Xv t{_-°n-Mv \yq-kn\m-Wv. am-[y-a-{]-h¿-Ø-\w shdpw _n-kn-k-\-kv am-{X-am-bn Im-W-cp-sX-∂m-Wv X-s‚ A-`n{]m-bw. aq-ey-߃ kw-c-£n-®v \n-e-\n¿-Øm≥ am-[y-a-߃ Xbm-dm-h-Ww. H-cp {]-tXy-I hn-`m-K-Øn-\pth-≠n am-{Xw tX-P-kv \n-esIm-≈p-∂p-sh-∂v X-\n-°v tXm∂n-bn-´n-√. ]p-Xn-b am-[y-a-kw-

kv-Im-cw sI-´n-∏-Sp-°m-≥ tX--Pkv \-S-Øp-∂ {i-aw «m-L-\o-bam-Wv. k-Xyw Xp-d-∂p-]-d-bp-tºmƒ F-Xn¿-∏p-Iƒ D-≠m-hp-∂-Xv kzm-`m-hn-I-am-Wv. A-Xp-X-s∂bm-Wv tX-P-kn-\pw t\cn-tS-≠nh-cp-∂-sX-∂pw kzm-an Kp-cp-an{X≥ ⁄m-\-X-]-kzn ]-d-™p. tX-P-kv tIm-´-bw bq-\n-‰v am-t\P¿ F P-am¬ ap-l-Ω-Zv, sIm-®n _yp-tdm Nm¿-Pv tSm-an am-Xyp, A-cq¿ te-J-I≥ _n A≥-jm-Zv N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

11Im-c-\p ]o-U-\w: c-−m-\-Ñ-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p; C¶v samgnsbSp¡pw Ip-a-fn: ]-Xn-s\m-∂p-Im-c-s\ ]o-U-n-∏n-® c-≠m-\-—-s‚ t]-cn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. ap√-t»-cn-aT-Øn¬ N-{μ-ti-J-c≥ t]m-‰n-bp-sS t]-cn-em-Wv Ip-a-fn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv. N°p--]-≈w ap-√-t»-cn-a-S-Øn¬ ]tc-X-bm-b Pm-\-Ω-bp-sS a-I≥ A-\o-jv _m-_p-(11)hn-s\-bmWv hym-gm-gv-N ]-cn-°p-I-tfm-sS Ip-a-fn {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μØn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se Ip-a-fn F-kv.sF. ]-b-

v sI tXm-a-kv Ip-´n-bn¬ \n∂pw sam-gn-sb-Sp-Øp. N-{μ-ti-J-c≥-t]m-‰n \n- mc-Im-cy-߃-°p t]m-epw sI-´nbn-´v a¿-±n-°p-am-bn-cp-∂p-sh-∂v Ip-´n t]m-enkn-\p sam-gn \¬In. `¿-Øm-hv D-t]-£n-®p-t]m-b Pm-\-Ω-(32)sb aq-∂p h-¿-j߃-°p ap-ºm-Wv ap-√-t»-cn-aTØn¬ N-{μ-ti-J-c≥ t]m-‰n(65) hn-hm-lw I-gn-°p-∂-Xv. C-tXmsS Pm-\-Ω-bp-sS B-Zy-hn-hn-lØn-ep-≈ a-°-fm-b A-\o-jv

_m-_p-(11)hpw A-Pn-X(13)bpw C-bm-fp-sS kw-c£ - W - b - n-em-bn. C-Xn-\n-sS I-gn-™ am¿-®n¬ Pm\-Ω(33)sb C-h¿ Xm-a-kn-®n-cp∂ Hm-S-ta-´n-se ho-´n¬ Xq-ßn-acn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-. C-tXm-sS Hm-S-ta-´n¬ Xm-akn-®n-cp-∂ N-{μ-ti-J-c≥ t]m‰n N-°p-]-≈w ]-©m-b-Øn-te°v Xm-a-kw am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn¬ Pm-\-Ω-bp-sS aqØ-a-I-fm-b A-Pn-X-sb C-h-cpsS _-‘p-°ƒ C-S-s]-´v G-Xm-

sIm-Ãw- ]mÀ-esaâv- ko-äv- Xn-cn-sI Bhiy-s¸-«-Xmbn BÀ-.F-kv-.]n-. sXm-Sp-]p-g: - kn.-]n.-F-Ωn¬ \n∂p sIm-√w- ]m¿-e-sa‚ v- ko-‰vB¿-.-F-kv-.-]n-. Xn-cn-sI B-hiy-s∏-´-Xm-bn kw-ÿm-\ sk{I-´-dn- F F A-ko-kv- Fw-F¬F.-- sXm-Sp-]p-g-bn¬- hm¿-ØmtΩ-f-\-Øn¬- kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p- A-t±-lw. ko-‰v- hn-`-P-\w- kw-_-‘n-® N¿-® F¬-.-Un-.-F-^n-¬- \-S-°ptºmƒ- C-°m-cyw- D-∂-bn-°pw. B¿-.-F-kv-.-]n-bn-se `n-∂n-∏mWv- c-≠p- X-h-W-bm-bn- sIm-√wko-‰n¬- kn-.-]n-.-Fw. a¬-k-cn°p-∂ km-l-N-cy-ap-≠m-°n-bXv.--

]-e-cpw- B-tcm-]n-°p-∂-Xpt]m-se kn-.-]n-.-Fw. ko-‰v- ]n-Sns®-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂n-√. `n-∂n∏n-s‚ k-a-b-Øv- B¿-.-F-kv-.-]n.-hn-´-h¿- ]-e-cpw- a-S-ßn-h-∂ kml-N-cyw- ]-cn-K-Wn-®m-Wv- Ct∏mƒ- sIm-√w- ko-‰v- Xn-cn-sI B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv.-ko-‰v- In-´n-bn-s√-∂p-h-®v- Bfl-l-Xy- sN-øp-I-bn-s√-∂pwA-t±-lw- Iq-´n-t®¿-Øp. a-- -{¥nÿm-\w- cm-Pn-h-®v- bp-.-Un-.-F-^v. hn-´p-h-∂m¬- jn-_p- t_-_ntPm-Wn-s\ B¿-.-F-kv. ]n-bn¬Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂ Im-cyw- A-\p`m-h-]q¿-hw- ]-cn-K-Wn-°pw. k¿-

°m-cn-\p-Io-gn¬- X-g-®p-h-f-cp-∂ A-gn-a-Xn-°pw- P-\-t{Zm-l-\-b߃-°pw- hn-e-°-b-‰-Øn-\p-saXn-tc 18\v- sk-{I-t´-dn-b-‰n-te°pw- I-e-Œ-td-‰p-I-fn-te-°pwB¿-.-F-kv-.-]n-. am¿-®pw [¿-Wbp-w- \-S-Øpw. I-cn-a-W¬- J-\-\-Øn-s‚ t]-cn¬- kw-ÿm-\-Øn-s‚ [mXp-k-º-Øv- kz-Im-cy-I-º-\n-°vXo-sd-gp-Xm-\p-≈ \o-°w- F-Xn¿°p-sa-∂pw- A-ko-kv- ]-d-™p. Pn-√m- sk-{I-´-dn- sI sI \o-emw_-c-\pw- kw-ÿm-\-I-Ωn-‰n-bwKw -k-Pn- Un- B-\-μpw ]-s¶-SpØp.--

{]-ap-J \ym-bm-[n-]³ DÄ-s¸-sS \n-c-h-[n t]-À¡v sam-ss_en sX-dn-b-`n-tj-Iw; c−pt]À ]nSnbn ]-Ø-\w-Xn-´: hym-P Xn-cn-®-dnb¬ tc-J D-]-tbm-Kn-®v F-Sp-Ø knw Im¿-Un¬ \n-∂v Pn-√-bnse {]-ap-J \ym-bm-[n-]≥ Dƒs∏-sS \n-c-h-[n t]-sc sam-ss_¬ t^m-Wn-te-°v hn-fn-® sXdn-b-`n-tj-Iw \-S-Øn-b tI-kn¬ c-≠pt]-sc A-d-kv-‰v-sN-bvXp. H-∂mw {]-Xn-bm-b A-`n-`mj-I≥ -H-fn-hn¬ t]m-bn. t^m-Wn-te-°v hn-fn-®v A-k`yw ]-d-™-Xm-bn Nq-≠n-°m-´n tIm¨-{K-kv t\-Xm-hm-b {]-apJ A-`n-`m-j-I-\pw ]-Ø-\w-Xn´ t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Inbn-cp-∂p. tI-kn¬ H-∂mw {]-Xn

sXm-Sp-]p-g: Kp-Pd - m-Øn-se kq-dØn¬ \-S-∂ \-gv-kn-Mv hn-Zym¿Yn-I-fp-sS tZ-io-b a¬-k-c-Øn¬ tlm-fn ^m-an-en \-gv-kn-Mv tIm-fP - v an-I® - t\-´w ssI-hc - n-®Xm-bn {]n≥-kn-∏¬ kn ta-gv-kn B-·¬ A-dn-bn-®p. tZ-io-b imkv-{X {]-_-‘ a¬-k-c-Øn-¬ tIm-fP - v H-∂mw k-Ωm-\w t\-Sn. tZ-io-b Im-bn-I-ta-f-bn¬ _n.F-kv.k.n \-gv-kn-Mv A-hkm-\ h¿-j hn-Zym¿-Yn ]n F-kv kn-Pn-tamƒ 100 ao-‰¿ Hm-´-Øn¬ H-∂m-a-sX-Øn. Pm-h-en-≥ t{Xmbn-epw k-Ωm-\w t\-Sn-b kn-Pntam-ƒ hy-‡n-K-X Nm-w-]y≥-jn∏pw I-c-ÿ-am-°n. \-gv-kn-Mv hnZym¿-Yn-I-fp-sS kw-ÿm-\ Imbn-I a¬-k-c-ß-fn-epw B-tcmKy k¿-h-I-em-im-e-bp-sS kwÿm-\ Im-bn-I-ta-f-bn-epw Nm-w]y-\m-Wv kn-Pn-tamƒ. C-∂v tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN--cp-∂ A-\p-tam-Z-\ tbm-Kw ap≥ Fw.]n. {^m≥-kn-kv tPm-¿-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. s{]m-hn≥jy¬ kp-∏o-cn-b¿ kn. B-\n-akv A-[y-£-X h-ln-°pw. {]-^. P-b≥ sP-bnw-kv, A-kn. {]-^-. kn. kv-an-X F-∂n-h-cpw hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

]-Ø-\w-Xn-´ tIm-S-Xn-bn-se A`n-`m-j-I≥ sI sP a-\p-hm-Wv H-fn-hn-¬ t]m-b-Xv. c-≠mw {]-Xn ]-Ø-\w-Xn-´ \-K-c-Øn-se bq\n-th-gv-k¬ sam-ss_¬ tjmdqw Po-h-\-°m-c≥ s]m-cn-tbm-Snbn¬ ho-´n¬ A-cp¨, aq-∂mw {]-Xn bq-\n-th-gv-k¬ sam-ss_¬ tjm-dqw am-t\-P¿ Xn-cp-h-√ Ip-‰-]p-g C-cp-h-≈n-{] ap-dn-bn¬ Xn-cp-aq-e-]p-cw kp-{]-`m-e-bw ho-´n¬ A-tim-Iv Ip-am¿ F-∂nh-sc-bm-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-h-sc ssh-Iot´msS dnam≥Uv sN-bv-Xp. hym-P Xn-cn-®dn-b¬ tc-J D-]-tbm-Kn-®m-Wv

A-`n-`m-j-Is‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ knw kw-L-Sn-∏n-®v \n-c-h-[n t]cp-sS sam-ss_¬ t^m-Wn-te°v hn-fn-®v A-k-`yw ]-d-™n-cn°p-∂-Xv. Pn-√-bn-se {]-ap-J \ym-bm[n-]-s≥-d t^m-Wn-te-°v 45 tIm-fp-I-fm-Wv A-`n-`m-j-I≥ D]-tbm-Kn-®n-cn-∂ knw Im¿Un¬ \n-∂v h-∂-Xv. ]n-∂o-Sv Pn√-bn-se tIm¨-{K-kv t\-Xm-hmb {]-ap-J A-`n-`m-j-I-s≥-d t^m-Wn-te-°pw C-tX kz-`m-htØm-sS hn-fn-sb-Øn. Hm-a-√q¿ sF-am-en sN-dp-h-≈n¬ ho-´n¬ th-Wp-tKm-]m-epw C-Xv kw-_-

ap-Jy-a-{´n F-¯p-¶-XpwIm-¯v X-te-¶v cm-{XnX-s¶ A-h-sc-¯n B-e-∏p-g: ap-Jy-a-{¥n F-Øp∂-Xpw Im-Øv X-te-∂v cm-{Xn X-s∂ A-h-sc-Øn. A¿-_p-Z_m-[n-X-\m-b ]p-∂-{] hn-jmep-]-d-ºn¬ \-S-cm-P≥ (67), `mcy a-tl-iz-cn-b-Ω (65), _p-≤nam-μy-ap-≈ 36 h-b- p-Im-c≥ aI≥ in-h-Ip-am¿, F-∂n-h-cmWvv C-∂-se cm-{Xn-X-s∂ apJy-a-{¥n-bp-sS _-lp-P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂ hnim-e-am-b ]-¥-en-se H-∂mw \n-c-bn¬ X-s∂ C-Sw ]n-Sn-®Xvv. tcm-K ]o-U-I-fm¬ Zp-c-¥ßƒ B-h¿-Øn-s®-Øp-∂ Xß-fp-sS Ip-Spw-_-Øn-\v Cu _-lp-P-\ k-º¿-° ]-cn-]m-Sn Xp-W-bm-Ip-sa-∂m-Wv \-S-cm-P\pw Ip-Spw-_-hpw {]-Xo-£n°p-∂-Xv. ]-´n-Wn-bpw ]-cn-h-´-hp-am- \-S-cm-P-\pw Ip-Spw-_-hpw bn k¿-°m¿ Hm-^n-kp-I-fp-sS ]-Sn ]-e-X-h-W I-b-dn-bn-d-ßn- °m¿ C-°p-dn X-ß-fp-sS Zp-cn- Cu Ip-Spw-_-Øn-s‚ {]-Xobn-´pw {]-km-Zn-°m-Ø k¿- Xw Im-Wp-sa-∂p X-s∂-bm-Wv £.

‘n-®v ]-Ø-\w-Xn-´ s]m-eokn¬ ]-cm-Xn \¬-In. C-t±-lw ]-Ø-\w-Xn-´ s]m-eo-kn¬ ]-cmXn \¬-In. A-d-kv-‰n-em-b {]-Xn-I-sf ]Ø-\w-Xn-´ Pp-Uo-jy¬ ^-kv-‰v ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥-dv sNbv-Xp. Pn-√m t]men-kv ta-[m-hnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ jmtUm t]men-kv Aw-K-ß-fm-b F-kv.-sF a-\p-cm-Pv, F.-F-kv.sF tKm-]≥, A-Pn im-ap-th¬, cm-[m-Ir-jv-W≥, k-t¥m-jv-Ipam¿, _n-Pp am-Xyp F-∂n-h-cmWv tI-k-t\z-jn-®-Xv.

¢o³ h-en-b-Im-hv {Ko³ h-en-b-Im-hv ]-²-Xn {]-hÀ-¯-t\m-Zv-Lm-S-\w C-¶v dm-∂n: h-\w Un-hn-j≥ ]-cn-[nbn-ep-≈ h-en-b-Im-hv h-\-kw-c£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øp-∂ ¢o≥ h-en-bIm-hv {Ko≥ h-en-bI - m-hv ip-No-Ic-W ]-≤X - n-bp-sS {]-h¿-Ø\ - DZv-Lm-S-\w C-∂v cm-hn-se 9.30\v dm-∂n Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kkv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\qw Pp-Uojy¬ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰pam-b tUm-Wn tXm-ak - v h¿-Ko-kv \n¿-h-ln-°pw. h-en-b-Im-hv {Kmaw am-en-\y c-ln-X {Km-aa - m-bn {]Jym-]n-°m-\p-≈ ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy L-´-am-bn h-en-b-Im-hv s]m-¥≥-]p-g tdm-Uv am-en-\y hnap-‡-am-°pw. ip-No-I-c-W D-ZvLm-S-\w dm-∂n Un.F-^v.H. Fkv P-\m¿-Z\ - ≥ \n¿-hl - n-°pw. 11.-30 \v A-Uz. ]n e-fn-Xm-aW - n, F B-im-eX - ¢m-sk-Sp-°pw. dm-∂n Xm-eq-°v eo-K¬ k¿-ho-kk - v IΩn-‰n, dm-∂n kn-‰m-U¬ sd-knU≥-jy¬ kv-Iqƒ, Ãp-U‚ v-kv t^m-d-kv-{Sn ¢-∫v, Ãp-U‚ v-kv t]m-enkv Im-U‰ - vk - v F-∂n-h ]≤-Xn-bp-am-bn k-lI - c - n-°pw.--

\pw am-kß - ƒ-°p ap-ºv B-e∏ - pg Xp-dh - q-cp-≈ _m-e` - h - \ - n¬ {]th-in-∏n-®-n-cp-s∂-¶n-epw N-{μti-Jc - ≥ t]m-‰n s]¨-Ip-´n-sbbpw Iq-´n-s°m-≠p h-∂v H-∏w Xm-a-kn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂-p. C-∂v cm-hn-se ssN¬-Uv sse≥ {]-h¿-Ø-cp-sS km-∂n[y-Øn¬ A-\o-jn-s\ a¿-±n-®Xp-am-bn _-‘-s∏-´ Im-cy-߃ s]¨-Ip-´n-bn¬ \n-∂pw sam-gntc-J-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw t]m-enkv A-dn-bn-®p.

7 Un-kw-_¿ 2013 i\n

h-b-emÀ- c-Iv-X-km-£n- a-Þ-]-¯n ]p-jv-]-N-{I-§-Ä- No-ªp-\m-dp-¶p Xp-d-hq¿:- h-b-em¿- k-a-c c-IvX-km-£n-a-fi-]-Øn¬- t\Xm-°-fpw- ]m¿-´n- A-\p-`m-hn-Ifpw A¿-∏n-®- ]p-jv-]- N-{I-߃- \o-°w- sN-øm-Ø-Xn-\m¬No-™-gp-Ip-∂p-. c-Iv-X-km£n- hm-cm-tLm-j-tØm-S-\p_-‘n-®v kn-.]n-.Fw-. kw-kvYm-\- sk-{I-´-dn- ]n-W-dm-bn- hnP-b≥, {]-Xn-]-£- t\-Xm-hv hnF-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥- D-ƒ-s∏sS-bp-≈- - \q-dp-I-W-°n-\v t\Xm-°-fm-Wv hm-cm-tLm-j-Øn¬- ]-s¶-Sp-Øv c-Iv-X-km-£nIƒ-°v B-Z-cm-Rv-P-en- A¿-∏n®-Xv. ap≥-h¿-j-ß-fn¬- A-\p-kva-c-W®-S-ßv I-gn-™v ]n-t‰-Znh-kw- X-s∂- ]p-jv-]- N-{I- ap-ƒs∏-sS-bp-≈- h-kv-Xp-°ƒ- \o°w- sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m-¬C-Ø-h-W H-cp- am-kw- I-g™ n--n-´pw- a-fi-]-Øn-ep-≈- A-h-injv-S-߃- \o-°w- sN-øm-≥- h-bem¿- ]m¿-´n- t\-Xr-Xzw- X-bm-dmbn-´n-√. a-fi-]-Øn-t\m-Sv tN¿-∂p≈- Hm-^n-kn¬- {]-tZ-i-sØkn-.]n-.Fw.- {]-h¿-Ø-I¿- ÿnc-am-bn- Iq-Sm-dp-≠m-bn-cp∂p. ]m¿-´n-°p-≈n-se- hn-`m-Kob-X- aq-ew- kn-.]n-.Fw.- tN¿-

h-b-em¿- c-Iv-X-km-£n- a-fi-]-w Ø-e- G-cn-b- sk-{I-´-dn- h-b- Øn-\v {]-h-¿-Ø-I¿- Im-Wnem¿- a-fi-]m-¶-W-Øn-se- Hm- °p--∂- B-th-iw- c-Iv-X-km-£n-^n-kv ]q-´n. C-Xv h-b-em-dn-se- I-fp-sS- kv-a-c-W-bv-°m-bn- \n¿]m--¿-´n- t\-Xr-Xz-sØ- sNm-Sp- an-®- a-fi-]w- ]-cn-]m-en-°p-∂∏n-®-Xm-Wv {]-iv-\-Øn-\v Xp-S- Im-cy-Øn¬- Im-Wn-°p-∂n-s√°-w. ∂v ]m¿-´n-°p-≈n-¬- X-s∂- Bc-Iv-X- km-£n- Zn-\m-N-c-W- t£-]-ap-≠v.

H-]v-täm-sa-{Sn-kv-äv A-tkm-. kw-Øm-\ k-t½-f-\w 8\v

_o-\m X-¦-cm-Pv h-b-emÀ {Km-a-¸-©m-b-¯v {]-kn-Uâv

B-e∏ - p-g: H-]vt- ‰m-sa-{Sn-kv‰ - v Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ktΩ-f\ - w 8\v B-e∏ - p-gb - n¬ \-S°pw. cm-ah - ¿-a ¢-∫n¬- cm-hn-se 10.-30\v B-tcm-Ky-a{- ¥n hn F-kv in-hI - p-am¿ k-tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\w sN-øpw. tI-{μ-kl - a - {- ¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. H-]tv- ‰m-sa-{Sn-k‰ v- k v- v sh¬-s^-b-¿-skm-ssk-‰n D-ZvLm--S-\-hpw A-t±-lw \n-¿-h-ln°pw.- D-®-°v 12.-30\v \-S-°p-∂ s]m-Xp-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ Pn-√m {]kn-U‚ v Pn km-_p A-[y-£X h-ln-°pw. A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m {]-kn-U‚ v Pn km-_p, sI B¿ _n-Pp, ]n {io-Ip-am¿, ]n Fkv kp-Kp-W≥ hm¿-Øm-kt- Ω-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

tN¿-Øe - : h-be - m¿ {Km-a∏ - © - mb-Øv {]-kn-U‚m-bn kn.-]n.-sFse _o-\m X-¶c - m-Pv {]-kn-U‚mbn Xn-cs - ™-Sp-Øp. ssh-kv {]kn-U‚m-bn kn.-]n-.F - Ω - n-se sPbnw-kv F-{_-lmw ]p-fn-°e - n-t\bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. C-S-Xp ap∂-Wn [m-c-W {]-Im-cw {]-knU‚m-bn-cp-∂ A-Uz. kn-Pn-jn_p-hpw (kn-.] - n-.F - w.-) ssh-kv {]kn-U‚m-bn F Pn A-tim-I\ - pw (kn-.] - n-.F - w.-) cm-Pn-h® - X - n-s\ XpS¿-∂v Xn-sc-s™-Sp-∏v \-S∂ - X - v. C-∂-se cm-hn-se \-S-∂ {]kn-U‚ v Xn-sc-s™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K- n-se kn-‘p hm-h° - m-Sns\ (9˛7)s‚ thm-´n-Mv {I-a-Ønem-Wv _o-\m X-¶c - m-Pv tXm-¬∏ - n®-Xv. -tIm¨-{K- n-se Ip-™p-

_o-\m X-¶-cm-Pv , sP-bnw-kv F-{_-lmw tamƒ km-_p-hn-s\-bm-Wv 9˛7 Pbnw-kv F-{_-lmw ]p-fn-bv-°≥ tXm-¬-∏n-®-Xv. ssa-\¿ C-dn-tKj≥ F.-C. hn-t\m-Zv Ip-am-dm-bn-cp∂p h-c-Wm-[n-Im-cn. I-£n-\n-e F-¬-.U -- n-.-F-^v. H-º-Xv (kn-.-]n.Fw.-˛-A-©v kn.-]n-.-sF.--˛-\m-ev) bp.-Un-.F - ^ - v.- ˛- G - g - v(t- Im-¨{- K-kv˛-Bd - v sP.-Fk - .v- F - k - .v- ˛- H - ∂ - v).

I-temÂ-k-h-¯n-\v tem-tKm £-Wn-¨p Np-¶-∏m-d: sh-Æn-°p-f-Øv \-S°p-∂ d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn-\v tem-tKm £Wn-®p. F {Xo ssk-kv t]-∏-dn-tem kn.Un.bn-tem C-sa-bn-en-tem kr-„n-Iƒ A-b-bv-°mw. kr-„nIƒ A-\n¬ Fw tPm¿-Pv, ]-ªnkn-‰n I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿, K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, A-bn-cq¿-˛-689611 F-∂ hn-em-kØn-tem kalolsavam2014Ogmail.com F-∂ C-sabn¬ hn-em-k-Øn-tem A-b-bv°-Ww. A-h-km-\ Xn-ø-Xn 14. Xn-cs™-Sp-°-s∏-Sp-∂ tem-tKm-bv°v I-tem¬-k-h-Øn-s‚ D-ZvLm-S-\-k-tΩ-f-\-Øn¬-h-®v k- tÃ-Pv B¿-´n-Ãv B‚ v h¿-t°-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v tI-c-f-bp-sS kwÿm-\ Ωm-\w \¬-Ipw.- k-tΩf-\w \-S-°p-∂ \-K-c-N-Xz-c-Øn¬ sN≠ sIm´p∂ hntZin

Xo-]n-Sn-¯-¯n e-£-§-fp-sS \m-i-\-jv-Sw ]-º: ]-º K-W-]-Xn t£-{XØn-se {]-km-Z-am-b tam-Z-Iw X-øm-dm-°p-∂n-S-Øp-≠m-b Xo]n-Sp-Ø-Øn¬ e-£-ß-fp-sS \m-i-\-jv-Sw. ]m-N-I-hm-X-I knen-≠¿ tNm¿-∂-Xn-s\-Øp-S¿∂v C-∂-se D-®-bv-°v 2.-30 Hm-sSbm-bn-cp-∂p Xo-∏n-SnØw. Xo B-fn-∏-S¿-∂-Xn-s\-ØpS¿-∂v A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ tZ-h-kzw Po-h-\-°m¿ ss{U ]u-U¿ D-]-tbm-Kn-®v Xo-b-Wbv-°m≥ {i-an-®p. ss{U-]u-U¿ ho-W-Xn-\m¬ X-øm-dm-°n-b Gsd tam-Z-I-hpw D-]-tbm-K-iq-\yam-bn. c-≠-c-e-£-tØm-fw cq-]bp-sS \m-i-\-jv-S-ap-≠m-b-Xmbm-Wv {]m-Y-an-I I-W-°v. ^-b¿ t^m-gv-kn-s‚ ]-º-bnse tÃ-j≥ Hm-^nk¿ sI Fw tPm-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ D-Zy-K-ÿ-cp-sS C-S-s]-S¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-°m≥ k-lmbn-®p.

B-bpÀ-th-Z Un-kv-s]³-k-dn-bn Nn-In-Âk tX-Sn-b-Xv 14,500 t]À k-∂n-[m-\w: K-h. B-bp¿-th-Z Un-kv-s]≥-k-dn-bn¬ Cu kok-Wn¬ C-Xp-h-sc 14,500 t]¿ Nn-In¬-k tX-Sn. Zn-h-k-hpw 700 ¬ Iq-Sp-X¬ tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k-bv-°m-bn F-Øp-∂p-≠v. ]-\n,- P-e-tZmjw, sXm-≠-th-Z-\, Z-l-\-°p-dhv, N¿-±n, A-Xn-km-cw ap-X-em-b A-kp-J-߃-°pw a-e-I-b-dn hcp-tºmƒ D-≠m-Ip-∂ ap-´p-th-Z\, t]-in-th-Z-\, k--‘n-th-Z-\, F-∂n-h-bv-°pw D-fp-°n-\pw N-Xhn-\pw C-hn-sS Nn-In¬-k e-`-yam-°n-bn-´p-≠v. D-fp-°v, N-X-hv Im¬-th-Z-\ F-∂n-h-bp-am-bn-h-cp-∂-h¿-°v In-S-Øn-Nn-In¬-k-bpw H-_v-k¿th-j≥ k-u-I-c-y-hp-ap-≠v. Aÿn`w-K-hp-am-bn F-Øp-∂-h¿°pw B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-

k e-`-y-am--Wv. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ tkz-Z-\-{In-b hn-`m-Kw [m-cm-fw t]¿-°v D-]-Im-c-{]-Z-amhp-∂p-≠v. B-hn ]n-Sn-°¬, \-kyw F∂n-h-bpw C-hn-sS \-S-Øm-hp-∂Xm-Wv. ÿm-]-Øn-s‚ Nm¿-Pv sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sXm-Snbq¿ i-in-Ip-am¿, tUm. ]n B¿ jm-Pn, tUm. Fw ]n k-\¬-Ipam¿ F-∂n-h-cpw, c-≠v ^m¿-ankn-Ãv am-cpw H-cp sX-dm-∏n-Ãpw Dƒ-s∏-sS H-º-Xv Po-h-\-°m¿ tk-h-\w A-\p-jvTn-°p-∂p-≠v. 24 a-Wn-°q-dpw C-hn-sS tk-h-\w e-`-y-am-Wv. B-ip-]-{Xn-bp-sS ap-∂n¬ \S-∏-¥-en¬ A-ø-∏-`-‡≥-am-cpsS Iyq-hn¬ C-cp-ºv ss]-∏p-Iƒ-

°n-S-bn¬ B-ip-]-{Xn-te-°p-≈ h-gn-bn¬ X-S- -am-bn I-b¿ sI´n-b-Xv -{]m--b-am-b-h-¿-°v B-ip]-{Xn-bn-¬ F-Øm≥ _p-≤n-ap-´p≠m-°p-∂-Xm-bn Xo¿-∞m-S-I¿ ]-d-™p.--

B-\-bn-d-§n i-_-cn-a-e: D-c-°p-gn `m-K-Øv B-\-bn-d-ßn. I-gn-™ cm-{Xnbn-em-Wv D-c-°p-gn t]m-en-kv Iymw-]n-s‚ sj-Un-s‚ ]-cn-k-cØm-Wv c-≠v ]n-Sn-bm-\-I-sf I≠-Xv. ]-Øp-t]-c-S-ßn-b t^m-d-Ãv I¨-t{Sm-ƒ dqw Ãm-^v, k-∂n[m-\w t^-m-d-Ãv sk-Ivj≥ Ãm^v, F-en-^-‚ v kv-Izm-Uv D-tZ-ymK-ÿ-¿ ÿ-e-sØ-Øn. B-\-Isf ]-S-°w s]m-´n-®p ]m-X-bn¬ \n-∂pw h-gn-am-‰n hn-´p.--

kw-Øm-\-þ-tZ-io-b sd-t¡m-Up-I-Ä a-dn-I-S-¶ ssU-_n sk-_m-Ìy-\v kp-hÀ-W-t\-«w aq-e-a-‰w: _mw-Kv-fq-cn¬ \-S-°p∂ tZ-io-b Im-bn-I-ta-f-bn¬ 100 ao-‰¿ l¿-Un¬-kn-epw sslPw-]n-epw sdt°mtUm-sS kz¿Ww t\-Sn-b ssU-_n sk-_mkv-‰y≥ \m-Sn-s‚ A-`n-am-\-ambn. kw-ÿm-\˛- t- Z-io-b sd°mUp-If - m-Wv a-dn-IS- ∂ - X - v. \q-dv a - o‰¿ Hm-´Ø - n-epw 4*100 ao-‰¿ dn-tebn-epw ssU-_n sh-≈n I-cÿ am-°n.- aq-e-a-‰w ]m--Xn-∏p-c-bn-S-Øn¬ sk-_m-Ãy≥-˛-_o-\ Z-º-XnI-fp-sS a-I-fm-Wv. aq-e-a-‰w sk‚ v tPm¿-Pv bp-.]n. kv-Iq-fn¬ {]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-kw ]q¿Øn-bm-°n-b ssU-_n C-t∏mƒ `-c-W-ßm-\w tk-{I-Uv lm¿-´v

tKƒ-kv ssl-kvIq-fn¬ ]-Ømw ¢m--kv hn-Zym¿-Yn\n-bm-Wv. ssU_n--bp-sS ]n-Xm-hv sk-_m-Ãy≥ hnap-‡` - S- \ - m-Wv.- I-gn-™-h¿jw \-S-∂ kw-ÿm-\ a-¬-k-cØn¬ ssl-Pw-]n-epw ssU-_n H-∂mw-ÿm-\w I-c-ÿ-am-°nbn-cp-∂p. tZ-io-b Im-bn-I-ta-fbn¬ h-Æ-∏p-dw F-kv- F≥- hnF-®v- F-kv- F-kn-se Sn -F-kv B-cy A-≠¿-˛20 hn-`m-K-Øn¬ 100 ao-‰¿ l¿-Un¬-kn¬ sh-¶ew I-cÿ a - m-°n kvI - q-fn-s‚ bsNß∂qcn¬ \n-b-{¥-Wwhn-´ Im¿ sIm{]m an√n-te-°v i-kv D-b¿-Øn. ]m-™pI-b-dn-bp-≠m-b A-]-ISw, H-cmƒ a-cn®p


{]mtZ-inIw _m_-cn a-kv-PnZv: HmÄ C-´ym C-amw-kv Iu¬-kn {]-Xn-tj-[ [À-W \-S-¯n

7 Unkw_¿ 2013 i\n

KOttayam/alp

]cn-]mSn  B-e∏p-g C.Fw.Fkv. tÃ-

Unbw: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]mSn˛ cm-hnse 8.00  l-cn-∏mSv \-ßym¿-Ip-f-ß-c `p-hn Hm-Un-t‰m-dn-bw: am-\-hoIw 2013, tkm-jy¬ k¿-ho-kv F-Iv-k-e≥-kv A-hm¿-Uv hn-XcWw˛ ssh-Io´v 4.00

Adnbn-¸pIÄ

sl-Uv \-gv-kv, Ìm-^v \-gv-kv I-cmÀ \n-b-a-\w B-e-∏p-g: ]p-∂-{] km-K-c Bip-]-{Xn-bn¬ sl-Uv \-gv-kv, Ãm-^v \-gv-kv X-kv-Xn-I-I-fn-te°v I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-ban-°p-∂p. sl-Uv \-gv-kn-s‚ c≠v H-gn-hm-Wp-≈-Xv. tbm-K-y-X: Pn.-F≥.-Fw., tI-c-f c-Pn-kv-t{Sj≥, A-©p h¿-jw {]-hr-Øn]-cn-N-bw. Ãm-^v \-gv-kp-I-fp-sS A-s©m-gn-hp-≠v. tbm-K-y-X: _n.-F-kv.-kn. \-gv-kn-Mv/Pn.F≥.-Fw., tI-c-f c-Pn-kv-t{Sj≥, H-cp h¿-j-sØ {]-hr-Øn ]-cn-N-bw. Im-Øv em-_v Ãm-^v \-gv-kv \m-e-v H-gn-hp-≠v. tbm-K-yX: _n.-F-kv.-kn. \-gv-kn-Mv/Pn.F≥.-Fw., tI-c-f c-Pn-kv-t{Sj≥, Im-Øv em-_n¬ c-≠p h¿-j-sØ {]-hr-Øn ]-cn-Nbw. Xm¬-∏-c-y-ap-≈-h¿ tbm-K-yX sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏v k-ln-Xw 20\v ssh-Io-´v aq-∂n-\-Iw A-t]£n-°-Ww.

]-´Â ImÂ-\m-«p-IÀ-aw

B-e-∏p-g: 21 ap-X¬ 28 h-sc B-e-∏p-g-bn¬ \-S-°p-∂ Im¿jn-I hym-h-km-bn-I {]-Z¿-i-\Øn-s‚ ]-¥-¬ Im¬-\m-´v I¿aw H-º-Xn-\v cm-hn-se 10\v Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn D-am aoW \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m I-e-IvS-dp-sS Np-a-X-e h-ln-°p-∂ F.Un.-Fw. sI ]n X-ºn, \-K-c-k`m-[-y-£ ta-gv-kn U-bm-\ amkn-tUm, B¿.-Un.-H. Pn B¿ tKm-Ip¬, sP -B¿ Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-°pw.

Hmƒ C-¥ym C-amw-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-f-™-h-gn-bn¬ \-SØn-b {]-Xntj-[ [¿W t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥ym kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ saw-_¿ sI F-kv kn-dm-Pp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

B-e-∏p-g: _m-_-cn a-kv-Pn-Zv ]p\¿ \n¿-an-°p-I, en-_¿-lm≥ IΩo-j≥ I-s≠-Øn-b {]-Xn-Isf I¬-Xp-d-¶n-e-S-bv-°p-I F∂o B-h-iy-ß-fp-b¿-Øn Hmƒ C-¥ym C-amw-kv Iu¨-kn-ens‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ h-f-™-h-gnbn¬ {]-Xn-tj-[ [¿-W \-S-Øn. t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C¥ym kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ saw-_¿ sI F-kv kn-dm-Pp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \o-Xn C-\n-bpw ssh-Ic - p-sX∂pw _m-_c - n ]-≈n b-Ym-ÿm\-Øv ]p-\¿-\n¿-an-°p-I-bm-Wv G-I t]mw-hg - n-sb-∂pw ap-Jy-{]`m-jW - w \-SØ - n-b ap-lΩ - Z- v jm au-e-hn ]-d-™p. 1992 Un-kw. B-dn-\v _m-_c - n ]-≈n X-I¿-∂Xn-\v ti-jw A-∂s - Ø {]-[m-\-

h³ kp-c-£-bn P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn B-e-∏p-g: ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥-Nm≠n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn C-∂p cm-hn-se F-´-c-ap-X¬ h≥ kp-c-£-bn¬ B-e-∏p-g C.Fw.F-kv. kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. ]-cn-]m-Sn-°v hn-]p-e-amb {I-ao-I-c-W-ß-fm-Wv G¿-s∏Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Pn-√m-X-e ta-e-[n-Im-cn-I-fpw t]m-en-kv D-tZ-ym-K-ÿ-cpw Dƒs∏-sS 3500 D-tZ-ym-K-ÿ¿- ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. C.-Fw.F-kv tÃ-Un-b-Øn-t‚-bpw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fp-sS-bpw kp-c£m Np-a-X-e \m-ep t]m-en-kv kq-{]-≠p-am¿-°m-bn-cn-°pw. 16

Un-ssh.-F-kv.-]n-am¿, 41 t]m-enkv C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿, 403 Fkv . sF./F.- F - k v . sF.am¿, 1700 kn-hn¬ s]m-eo-kv D-tZ-ymK-ÿ¿, 185 h-\n-Xm s]m-en-kv DtZ-ym-K-ÿ¿, 100 tlmw Km¿-UpIƒ F-∂n-h-scbpw k-÷o-Icn®n-´p≠v. C.-Fw.-F-kv. tÃ-Un-b-Ønse {]-th-i-\ I-hm-S-Øn-\p kao-]w A-t\-z-j-W Iu-≠¿ D≠m-bn-cn-°pw. t\-c-sØ A-t]£ \¬-In-b-h¿-°v A-t]-£bn-t∑¬ kzo-I-cn-® \-S-]-Sn hnh-cw Iu-≠-dn¬-\n-∂p e-`-y-am Wv. A-X-ym-h-iy Nn-In-¬-km

ku-I-c-y-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ k-÷o-I-cn-®p-.- Im¿-Un-tbm-fPn-Ãv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-Z-Kv-[ tUm-Iv-S¿-am-cp-sS tk-h-\w Chn-sS e-`-y-am-Wv. B-h-i-y-am-b hm-l-\ ku-Icyw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.- G¿s∏-Sp-Øpw. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww \-S-Øpw. k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw k-l-I-cW-tØm-sS ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-°m≥ F-Øp-∂-h¿-°v `£-Ww \¬-Ipw. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-°v Xøm-dm-°n-bn-´p-≈ ]-¥-en¬ F,

_n F-∂n-ß-s\ c-≠p `m-K-ßfp-≠v. 10,000 t]¿-°v C-cn-°m-hp∂ ]-¥-em-Wv X-øm-dm-°n-bn-cn°p-∂-Xv. ]-cm-Xn-bn¬ ap-J-y-a{¥n Xo¿-∏p-I¬-∏n-°p-∂ ap-d-bv°v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS D-Ø-c-hv Hm¨-sse-\n¬ ssS-∏v sN-øp-Ibpw A-Xn-s‚ H-cp ]-I¿-∏v \ntbm-Kn-°-s∏-´ D-tZ-ym-K-ÿ≥ H∏p-h-®v ]-cm-Xn-°m-c-\v \¬-Ip-Ibpw sN-øpw. ap≥-Iq-´n P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-cm-Xn k-a¿-∏n-®n-´n√m-Ø-h¿-°v ]-cn-]m-Sn Zn-\Øn¬ tπm-´v _n bn¬ Im-Øn-cn°m-w. D-®-bv-°v H-cp a-Wn ap-X¬

c-≠p a-Wn h-sc-bpw ssh-Io-´v B-dp-a-Wn-°v ti-j-hpw ap-J-y-a{¥n tπm-´v _n-bn-se-Øn ]-cmXn-°m-sc t\-cn¬ I-≠v ]-cm-XnIƒ kzo-I-cn-°pw. ]-cm-Xn \¬Ip-∂-Xn-\v Bw-_p-e≥-kn¬ tcm-Kn-Iƒ F-tØ-≠ B-h-i-yan-√. sa-Un-°¬ k¿-´n-^n-°-‰v k-ln-Xw _-‘p-°ƒ lm-P-cmbn A-t]-£ \¬-In-bm¬ a-Xn-. [-\-k-lm-bw /td-j≥-Im¿Uv/D-Ø-c-hv/]-´-bw/A-\p-hmZw ap-X-em-b-h kw-_-‘n-® At]-£-bn¬ A-t∂ Zn-h-kw _‘-s∏-´ Iu-≠-dp-I-fn¬ \n-∂p hn-X-c-Ww sN-øp-w.

en-k-½ kv-¡-dn-b: sh-fn-b-\m-Sv `q-an Xn-cn-¨p-In-«m³ k-tlm-Z-cn-IÄ \Â-In-b A-t]-£ t»m-¡v ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv P-\-k-¼À-¡-]-cn-]m-Sn-bn kzo-I-cn-¨n-sÃ-¶v

cm-a-¶-cn: sh-fn-b-\m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ C-∂-se \-S-∂ {]-kn-U‚ v sX-c-s™-Sp-∏n¬ kn.]n.sF-bn-se en-k-Ω kv-°dn-bm-sb {]-kn-U‚m-bn Xn-cs™-Sp-Øp. F¬.Un.F-^n-\v F-´pw bp.Un.F-^n-\v A-©pw ko-‰p-Iƒ ho-X-am-Wv tªm-°v ]-©m-b-Øn-ep-≈-Xv. F-Xn¿ ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k-cn-® tIm¨-{K- n-se sI tKm-]-Ipam-dn-s\-bm-Wv C-h¿ ]-cm-P-bap-lΩ-Zv ap-kvX-^ B-e∏p-g k-tlm-Z-b A-Xv-e- s∏-Sp-Øn-b-Xv. en-k-Ω kv-°-dn‰n-Iv ao-‰n¬ 100, 200 ao‰¿ Hm- bm-bv-°v F-´pw tKm-]-Ip-am-dn-\v A-©pw thm-´p-Iƒ ho-Xw e-`n´ a¬-k-c-ß-fn¬ H∂mw ®p. ÿm-\w I-c-ÿ-am°n-b apcm-a-¶-cn Un-hn-j-\n¬ \nlΩ-Zv ap-kvX-^ (a-dn-bm tam≠n-tkm-dn sk≥-{S¬ kv- ∂pw hn-P-bn-® en-k-Ω kv-°-dnb B-Zy-am-bm-Wv {]-kn-U‚mIqƒ, A-º-e-∏pg) bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-Xv. B-Zy B-dp-am-k-am-Wv Im-em-h[n-bm-bn \n-›-bn-®n-´p-≈-Xv. CB-e∏p-g: A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-´ P- S-Xp-]-£ ap-∂-Wn-bn-se [m-c\-X-bp-sS tam-N-\-Øn-\m-bn Po- W-{]-Im-cw kn.]n.F-Ωn-se hn hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ t]m-cmSn-b Z-£n-W B-{^n-°-bp-sS ap≥ {]-kn-U‚pw tZio-b t\-Xmhpam-b s\¬-k¨ a-tfi-e-bpsS \n-cym-W-Øn¬ Km-‘n-b≥ Z¿-i-\-th-Zn kwÿm-\ k-an-Xn tbm-Kw A\p-timN-\w tc-Js∏-SpØn. h¿-W hn-th-N-\-Øns\-Xn-sc [o-c-am-bn ka-cw \-bn®p Zo¿-L-Im-ew Im-cm-Kr-l-hmk-Øn-epw I-gn-™ atfi-e B-e-∏pg: B-e-∏p-g Ip-Sn-shKm-‘n-b≥ Nn-¥I-sf ap-dp-sI ≈-]-≤-Xn 2014 Hm-K-kvXn¬]n-Sn® tem-I t\-Xm-hm-bn-cp- ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v P-e-hn-`-h ∂p-sh-∂v tbm-Kw D-Zv-LmS-\w a-{¥n ]n sP tPm-k-^v ]-d-™p. sN-bv-Xp Z¿-i-\-th-Zn sN-b¿- hm-´¿ A-tXm-dn-‰n B-e-∏p-g am≥ t_-_n ]m-d-°m-S≥ ]- ]n.F-®v. k-¿-°nƒ Hm-^n-kv D-Zvd™p. Km-‘n-b≥ ssh-kv sN- Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p ab¿-am≥ AUz. {]-Zo-]v-Iq-´m-e {¥n. A-[y-£-X-h-ln®p. sN-b¿\m-ep e-£-tØm-fw P-\am≥ t_-_n ]m-d-°m-S≥ D-Zv- ߃-°v {]-tbm-P-\w e-`n-°p-∂ LmS-\w sN-bv-Xp. ]-≤-Xn-bm-Wv B-e-∏p-g Ip-Snsh-≈-]-≤-Xn. 70 i-X-am-\w tPmB-e-∏p-g: tÃ-Pv B¿-´n-Ãv B- en-I-fpw ]q¿-Øn-bm-bn. ]-≤-Xn‚ v h¿-t°-gv-kv A-t m-kn-tb- bp-sS {]m-[m-\yw a-\- n-em-°nj≥ Hm-^v tI-c-f-bp-sS kw- Iq-Sp-X¬ Im-cy-£-a-am-°p-∂ÿm-\ k-tΩ-f-\w B-e-∏p-g \- Xn-\m-Wv tIm-´-b-Øp-\n-∂v k¿K-c-N-Xz-c-Øn¬ Bcw-`n®p. N- °nƒ Hm-^nkv B-e-∏p-g-bn-tee-®n-{X kw-hn-[m-I-b≥ hn-\- °v am-‰n-b-sX-∂pw a-{¥n ]-db≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. kw- ™p. ip-≤-am-b Ip-Sn-sh-≈w Pÿm-\ {]-kn-U‚ v B-{i-aw sN- \-ß-fp-sS P-∑m-h-Im-i-am-Wv. Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xn-bp-sS `m√-∏≥ A-[y-£-X h-ln®p. Ggn-\v cm-hn-se 10\v a-{¥n sI kn K-am-bn tdm-Up-Iƒ Ip-gn-®m¬ tPm-k-^v {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f- A-‰-Ip-‰-∏-Wn- sN-øp-∂-Xn-\v \w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. N-e-®n- s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\v B{X ]n-∂-Wn Km-b-I≥ A-bn-cq¿ h-iy-am-b ]-Ww P-e-hn-`-h h-Ip∏v \¬-Ip-∂p-≠v. F-∂m¬ tdmk-Zm-in-h≥ ]-s¶-Sp-°pw.

A\p-tim-Nn¨p

sI th-Wp-tKm-]m¬ I-gn-™ am-kw F-´mw Xn-ø-Xn cm-Pn-hs®-¶n-epw kn.]n.sF-bn¬ {]kn-U‚ v ÿm-\-sØ-s®m-√n X¿-°w D-S-se-Sp-Ø-Xn-s\-ØpS¿-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v \o-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. -sh-dpw c-≠v Aw-K-߃ am-{X-ap-≈ kn.]n.sF-bn¬ \n-∂v B-sc {]kn-U‚m-°-W-sa-∂-Xn-s\-s®m√n a-≠-ew I-Ωn-‰-n-bn¬ D-S-seSp-Ø X¿-°w ]n-∂o-Sv Pn-√m IΩn-‰n h-sc \o-≠p-t]m-sb-¶nepw H-Sp-hn¬ en-k-Ω kv-°-dnbm-°v A-\p-Iq-e-am-bn \-dp-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p.

taJ-em k-t½-f-\w h-SpX-e: F-kv.F≥.Un.]n. bqØv aq-hv-sa‚ v ]q-®m-°¬ taJem k-tΩf-\w H-º-Xn-\v sshIn-´v A-cq-°p-‰n-bn¬ \-S-°pw. A-Uz. B¿ sI Zm-kv D-Zv-LmS\w sN-øpw.

B-e-∏p-g: tIm-Sn-I-ƒ hn-e-a-Xn°p-∂ G-°¿ I-W-°n-\v `q-an dh-\yq D-tZym-K-ÿ-cp-sS H-Ømi-tbm-sS a-‰p-]-e¿-°pw ]-Xn-®p\¬-In-b-Xv Xn-cn-®p-]n-Sn-®p \¬I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p-sIm-≠p≈ {]-hm-kn h-\n-X-I-fp-sS At]-£ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-te-°v \¬In-bn-´pw _-‘-s∏-´ D-tZym-Kÿ¿ kzo-I-cn-®n-s√-∂v ]-cm-Xn. Pn-√-bp-sS hn-hn-[-`m-K-ßfn¬ G-°¿ I-W° - n-\v `q-an kz¥-am-bp-≈ s\-√n-°m-∏-d-ºn¬ Ir-jv-W≥ ]-fl-\m-`≥ Ku-cn-bΩ-bp-sS a-°-fm-b I-kv-Xq¿-_bpw {]-`m-Ip-am-cn-bp-am-Wv d-h\yq A-[n-Ir-Xc - p-sS \-S] - S- n-s°Xn-tc ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-sØØn-bn-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™ H-cp h¿-ja - m-bn \-jvS- s - ∏-´ kz-¥w `qan-bp-sS A-h-Im-iw ÿm-]n-®pIn-´m≥ \n-c-h-[n Hm-^n-kp-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßn-sb-¶n-epw bm-

sXm-cp ^-e-hp-ap-≠m-bn-√. H-Sphn¬ ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS P-\c - vº - ¿° ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-t]-£ ka¿-∏n-°p-Im-bn-cp-∂p. F-∂m¬ X-ßf - p-sS A-t]-£ `q-an X-´n-∏n\v Iq-´p-\n-∂ D-tZym-K-ÿ¿ t_m-[-]q¿-hw X-≈n-°-f-bp-Ibm-bn-cp-s∂-∂v C-cp-h-cpw hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. B-e-∏p-g ]-Sn-™m-sd hn-t√Pv, ]p-∂-{] hn-t√-Pv, B-cym-Sv sX-°v hn-t√-Pv, ssI-\-I-cn sX°v hn-t√-Pv F-∂n-hn-S-ß-fn-embn 19 G-°¿ `q-an-bm-Wv C-cp-h¿°pw Ip-Spw-_ kz-Øm-bp-≠mbn-cp-∂-Xv. 1961¬ 57 mw \-º¿ B-[m-c {]-Im-cw `m-K D-S-º-Sn sN-bv-Xv In-´n-b `q-an-bn¬ 26 sk‚n-\v am-{Xw I-cw A-S-®p-In´n-sb-¶n-epw C-Xv t]m-epw kz¥-am-°m-\m-hm-sX Hm-®n-d-bnse hm-S-I ho-´n¬ I-gn-bp-I-bmWn-h¿. 40 h¿-j-am-bn hn-tZ-iØm-bn-cp-∂ C-h¿ \m-´n¬ Xn-cn-

B-e-¸p-g Ip-Sn-sh-Å-]-²-Xn 2014 Hm-K-kvXn-Â]qÀ-¯n-bm-¡pw: a-{´n ]n sP tPm-k-^v

k-hm-¡v k-t½-f-\w

\p-k-cn-®m-Wv P-e-hn-`-h ]-≤-XnIƒ \-S-∏m-°p-∂-Xv. C-Xn¬ Ime-Xm-a-kw H-gn-hm-°-W-sa-∂v ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏-´p. ap≥ Fw.F¬.F. F F jp°q¿, Pn-√m-]-©m-b-Øw-Kw tPm¨ tXm-a-kv, tP-°-_v F{_-lmw, \-K-c-k-`mw-Kw l-ko\ A-am≥, F Fw \-ko¿, P-ehm-´¿ A-tXm-dn-‰n B-e-∏p-g ]n.F-®v. k-¿-°nƒ Hm-^n-kv hn-`-h h-Ip-∏v sS-Iv-\n-°¬ F≥a{¥n ]n sP tPmk-^v B-e-∏p-g-bn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Pn-\o-b¿ Sn kn kp-{_≥, No-^v Up-Iƒ \-∂m-°p-∂-Xn¬ s]m- ∂p \n-¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bpw F≥-Pn-\o-b¿-am-cm-b F-kv. cXo-jv, F sI c-a-Wn {]-kw-KnXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v Im-e-Xm-a- a-{¥n ]-d-™p. Pn-√-bn-se Xo-c-{]-tZ-i-ß-fn- ®p. kw h-cp-Øp-∂-Xm-bn- ]-cm-Xnbp-≠v. P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈-]-≤- ep-≠m-hp-∂ Ip-Sn-sh-≈ £mXn- ]q¿-W-am-bpw {]-tbm-P-\-s∏- aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v I-S¬Sp-Øm≥ I-gn-bm-Ø-Xv ss]-∏p- sh-≈w ip-≤o-I-cn-°p-∂ ]-≤- h-Sp-X-e: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-fn-ep-≠mhp-∂ {]-iv-\w aq-e- Xn- \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p k¿Ss- Im-bn-I-ta-f-bn¬ kz¿-W-saam-Wv.- \n-e-hn¬ ÿm-]n-®n-cn- °m¿ {i-an-°p-∂p-s≠-∂pw a- U¬ I-c-ÿ-am-°n-b h-Sp-X-e °p-∂ ]-g-b ss]-∏p-Iƒ am-‰n- {¥n A-dn-bn-®p. Pn-√-bp-sS `q-an- P-am-A-Øv l-b¿ sk-°≥-U-dn ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v 1500 tIm-Sn im-kv-{X-]-c-am-b L-S-\b-\p-k- kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn ap-l-Ω-Zv cq-]-tbm-fw th-≠n-h-cp-sa-∂pw cn-®v Ip-Sn-sh-≈-£m-aw cq-£-am- dn-kv hm≥ kp-ssl-en-\pw ImIp-Sn-sh-≈-hn-X-c-W-Øn-\v Kp- Wv. N-S-ßn¬ Pn kp-[m-I-c≥ - bn-I A-[ym-]-I≥ j-ao-an-\pw W-\n-e-hm-c-ap-≈ ss]-∏p-Iƒ Fw.F¬.F. A-[y£X -h-ln- F-kv.sF.H tN¿-Ø-e G-cn-bm am-{Xw D-]-tbm-Kn-®m¬ a-Xn-sb- ®p. P-\-ß-fp-sS B-{K-l-Øn-\- A-\p-tam-Zn-®p.

{Uw-ko-U-dn {]-ZÀ-i-\ hn-X-bn-d-¡n l-cn-∏m-Sv: I-cp-h-‰m Ir-jn-`-h≥ ]-cn-[n-bn¬ sh-≈q-t°-cn ]m-Sti-J-c-Øn¬ {Uw-ko-U¿ D-]tbm-Kn-®v {]-Z¿-i-\ hn-X-bn-d-°v \-S-Øn. B-fl ]-≤-Xn-{]-Im-cw 2013˛14 se hn-X-bn-d-°-em-WnXv. sXm-gn-em-fn-I-sf D-]-tbm-Kn®v hn-X-bv°p-∂ ]m-S-ti-J-c-ßfn¬ G-°-dn-\v 40 ap-X¬ 50 Intem hn-Øv h-sc D-]-tbm-Kn-°ptºmƒ {Uw-ko-U-dn¬ G-°-dn\v 10 ap-X¬ 14 In-tem h-sc hnØv D-]-tbm-Kn-®m¬ a-Xn. c-≠v ho-ep-I-fn¬ ÿm-]n-®n´p-≈ {U-Ωp-I-fn¬ hn-Øv \n-d-® ti-jw hn-X-bv-°p-I-bm-Wv sNøp-∂Xv. H-tc k-a-bw Iq-Sp-X¬ \n-c-I-fn¬ hn-Øv ho-gpw F-∂Xm-Wv C-Xn-s‚ {]-tXy-I-X. am{X-a-√ C-ß-s\ hn-X-®m¬ H-cp hn-Øn¬ \n-∂p 72 I-Xn-cp-Iƒ h-sc s]m-´p-sa-∂m-Wv D-tZym-Kÿ-cp-sS sh-fn-s∏-Sp-ج. I-f]-dn-°¬ a-cp-∂p X-fn Xp-S-ßnb tPm-en-Iƒ kp-Xm-cy-am-bn sN-øp-∂-Xn-\pw CXp-sIm≠v km-[n-°pw. hn-X-bn-d-°n-\v Irjn A-kn-Â v \-Po-_ t\-XrXzw sIm-Sp-Øp. Ir-jn D-tZym-K-

a-{¥n-bm-bn-cp-∂ \-c-knw-l dmhp \¬-In-b ]-≈n ]p-\¿-\n¿-an°p-sa-∂ D-d∏ - v C-Xp-hs - c ]m-en°-s∏-´n-´n-√. ss^-km-_m-Zv tIm-S-Xn-bp-sS hn-Nn-{X-am-b hn[n-bpw ap-kv-enw-Iƒ-°v F-Xn-cmbn h-∂n-cn-°p-∂p. C-¥y-bp-sS H∂mw Zp-c-¥w a-lm-flm Km-‘nsb B¿.F-kv.F-kp-Im-c-\m-b tKm-Uvs - k sh-Sn-h® - v sIm-∂X - n\v ti-j-ap-≈ c-≠mw Zp-c-¥-amWv _m-_-cn a-kv-Pn-Zn-s‚ X-I¿®. _m-_c - n ]-≈n-bp-sS X-I¿-®bv° - v ti-jw apw-s_-bn¬ ap-kvenw-Iƒ-s°-Xn-tc-bp-≠m-b Iem-]Ø - n¬ 2000 t]¿ sIm-√s - ∏´p. C-Xn¬ en-_¿-lm≥ I-Ωoj≥ I-s≠-Øn-b 66 {]-Xn-Is - f C-Xp-h-sc A-d-Ãv sN-bv-Xn-´n-√. C-Øc - w Im-cy-ßf - n¬ bp.]n.F.

{Uw-ko-U¿ D-]-tbm-Kn-®p-≈ I-cp-h‰m-bn-se hn-X-bn-d-°v ÿ-cm-b A-ºn-fn cm-Pn A¿-N- (Fw) Pn√m sk-{I´-dn t_-_n \ ]-s¶-Sp-Øp. ]m-d-°m-S≥ B-h-iy-s∏´p. \hw_¿, Un-kw-_¿ am-k-ß-fnse s]≥-j≥ hn-Xc-Ww sN-ømØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®p-≈ k-aB-e∏p-g: sI.F-kv.B¿.Sn.- c-]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp kn. Po-h-\-°m-cp-sS s]≥-j≥ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A_m[y-X k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°- t±-lw. F≥ a-Wn A-[y-£-X W-sa-∂v tIc-fm tIm¨-{Kkv h-ln®p.

s]³-j³ _m[y-X kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww

A-\p-tam-Zn-¨p

I-bÀ ta-J-e-bn \m-ep hÀ-j-am-bn Iq-en-hÀ-[-\-bn-Ã; sXm-gn-em-fn-IÄ k-a-cw B-cw-`n-¨p l-cn-∏m-Sv: I-b¿-ta-J-e-bn¬ Iqen h¿-[n-∏n-®v X-cm-Ø-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®pw th-X-\ h¿-≤-\ B-h-iy-s∏-´pw ta-J-e-bn¬ ]Wnap-S-°v k-a-cw B-cw-`n-®-Xmbn sXm-gn-em-fn-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. sXmgn-em-fn-I-fp-sS {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw I-≠n-cp-∂ C-S-Xv bq\n-b-\pw X-ß-sf A-h-K-Wn-°pI-bm-Wv. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®m-Wv aq∂p Zn-h-k-am-bn sXm-gnem-fn-Iƒ kw-L-Sn-®v k-a-c-Øn\n-d-ßn-b-Xv. A-\p-Iq-e \n-e-]m-Sv kzo-Icn-t°-≠ bq-\n-b-\p-Iƒ h≥-InS I-b¿ ap-X-em-fn-am-cp-sS kw-c£-I-cm-bn am-dn-bn-cn-°-bm-sW∂pw sXm-gn-em-fn-Iƒ B-tcm-]n®p. Iq-Sp-X¬ hn-e \¬-In X-an-gv\m-´n¬ \n-∂p N-In-cn hm-ßp-∂Xn-\v ap-X-em-fn-am¿-°v bm-sXmcp a-Sn-bp-an-√. F-∂m¬ Iq-en h¿-[-\ B-h-iy-s∏-´m¬ I-S-ßfp-sS I-W-°v ]-d-™v ]n-∑m-dp∂ k-ao-]-\-am-Wv kzo-I-cn-°p∂-Xv. aq∂p kv-{Xo -sXm-gn-em-fn-

Iƒ cm-hn-se 6 ap-X¬ ssh-In-´v 7s h-sc I-b¿-ta-J-e-bn¬ ]Wn-sb-Sp-Øm¬ B-sI e-`n-°p∂-Xv 250 cq-]-bm-Wv. G-gmw h-b v ap-X¬ Cu ta-J-e-bn¬ ]Wn-sb-Sp-°p-∂ kv-{Xo sXm-gnem-fn-I-fp-≠v. ]-e-cpw C-Xn-\p≈n¬ am-dm tcm-Kn-I-fm-bn am-dn°-gn-™p. tPm-en sN-øm≥ Ign-bm-Ø-h¿ h-sc Cu Iq-´-Ønep-≠v. Iq-en-h¿-≤-\ \-S-∏n¬ hcp-Øn-bn-s√-¶n¬ Xn-c-s™-Sp∏v _-ln-jv-I-cn-°p-∂-Xv Dƒ-∏sS-bp-≈ k-a-c-ß-fn-te-°v Xn-cnbpsa-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d™p. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ Ko-X, e-X, im-¥, {]-k-∂, kpK-X-Ω, kp-a-Xn ]-s¶-Sp-Øp.

I-hn-bc-§v Nm-cpw-aqSv: Imhy-t_m-[n am-then-°-c-bn¬ Aw-t_-Zv-I¿ A-\pkva-c-W I-hn-bc-ßv \SØn. kmln-Xy-Im-c-≥ Im-hm-ew _me-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kmw-kv-Im-cn-I-cw-K-sØ \n-ch[n t]¿ ]-s¶-SpØp.

s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv d-h-\yq DtZym-K-ÿ-cp-sS H-Øm-i-tbmsS X-ß-fp-sS `q-an ap-gp-h≥ a-‰p ]-e-cp-sS-bpw t]-cp-I-fn-em-b hnh-c-a-dn-bp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc _-‘-s∏-´ d-h-\yq A-[n-Im-cnI-sf k-ao-]n-®v ]-cm-Xn \¬-Inb-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Nn-e h-kv-Xp°-fp-sS I-cw A-S-®p \¬-In-. F∂m¬ h-kv-Xp A-f-∂p-\¬-Im\p-≈ A-t]-£-°v ta¬ \-S-]Sn-sb-Sp-°m-sX ssh-In-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. D-tZym-K-ÿ¿ tImg hm-ßn a-‰p ]-e¿-°pw X-ß-fpsS t]-cn-ep-≈ `q-an ]-Xn-®p-\¬In-b-Xm-bpw C-Xn-s\-Xn-tc \-S]-Sn B-h-iy-s∏-´v hn-Pn-e≥-kne-S-°w ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw ^e-ap-≠m-bn-s√-∂pw A-h¿ ]-d™p. C-∂v \-S-°p-∂ P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a{¥n-°v t\-cn-´v ]-cm-Xn \¬-Im\p-≈ X-ø-sd-Sp-∏n-em-Wv I-kvXq¿-_m-bpw {]-`m-Ip-am-cn-bpw.

Pn-Ãm k-t½-f-\w B-e-∏p-g: tI-_nƒ Sn-hn Hm-∏td-t‰-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ B-e-∏p-g Pn-√m k-tΩ-f-\w Ggv,F-´v Xo-b-Xn-I-fn¬ Im-bw-Ipf-Øv \-S-°pw.k-tΩ-f-\-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn G-gn-\v D-® I-gn™v aq-∂n-\v kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X \-S-°pw Xp-S¿-∂v \-S-°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w tI-{¥ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p∂n¬ kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. kn.sI. k-Zm-in-h≥ FwF¬-F A-[y-£-X h-ln-°pw. No-^v hn-∏v ]n.kn. tPm¿-Pv apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Nn-In-¬km-[\ - k-lm-bh - n-Xc-Ww B¿ cm-tP-jv Fw-F¬-Fbpw, sF-U≥-Un-‰n Im¿-Uv hn-Xc-Ww Im-bw-Ip-fw \-Kc - k - ` - m-[y£ ssk-d \p-Pp-ap-±o-\pw \n¿-hln-°pw. kn-.H.-F. kw-ÿm-\{- ]kn-U‚ - v- {]-ho¨-tam-l≥, dn-bmkv ss\-\m-cØ - v, kn B¿ P-b{- ]Im-iv, Fw F A-en-bm¿, A-Uz. F jm-P-lm≥, ]m-e-ap-‰-Øv hnP-b-Ip-am¿, tj-Iv ]n lm-cn-kv, kp¬-^n-°¿ a-bq-cn, kw-km-cn°pw. F-´n-\v cm-hn-se \-S° - p-∂ {]-Xn-\n-[n- k-tΩ-f\ - w c-ta-iv sN∂n-Øe - Fw-.F¬.-F. D-ZvL - m-S\w sN-øpw. kn.-H.F. Pn-√m-{]kn-U‚ v kp-[n≥ ]m-ºm-e A[y-£X - h-ln-°p-w.

k¿-°m¿ \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W - sa-∂pw A-t±-lw B-hi - y-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ I-_o¿ _m-J-hn A[y-£-X h-ln-®p. lm-jn¿ aue-hn Zp-B-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. t{]m-{Kmw I¨-ho-\¿ A-–p¬ hm-ln-Zv A¬ Jm-kn-an, Fkv.Un.]n.sF A-º-e-∏p-g afi-ew sk-{I-´-dn A≥-kn¬ au-e-hn, t]m-]p-e¿ {^-≠v Aº-e-∏p-g Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v j-d-^p-±o≥, lm-cn-kv au-e-hn, A-–p¬ hm-ln-Zv Jm-kn-an, kn±o-Jv Im-in-^n, lm-cn-kv l-k\n, \n-km-ap-±o≥ A¬ Jm-kn-an, I-_o¿ au-e-hn, A-–p¬ eØo-^v l-k-\n, jm-\-hm-kv aue-hn kw-km-cn-®p.

3

hym-]m-cn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te¡v B-e∏p-g: kwÿm-\ hym-]-Iam-bn kw-L-S-\ \-S-Øp-∂ k-ac-Øn-s‚ `m-K-am-bn B-e∏p-g Pn√m-I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Pn√-bn-se B-dv Xm-eq-°v ksπ Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap∂nepw [¿-W \-S-Øm≥ tI-c-f tÃ-‰v do-s´-bn¬ td-j≥ Uo-tegv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n®p. hnhn-[ ÿ-e-ß-fnse kssπ Hm-^n-kp-Iƒ-°v ap-∂nepw {]-Xntj-[ {]-I-S-\hpw [¿Wbpw \-S-Øpw. 2014 s^-{_phcn aq-∂n-\v Pn√m Xm-eq-°v `m-chm-ln-Iƒ I-e-Œ-td-‰n-\p ap∂n¬ \n-cmlm-c k-Xy-{K-lw \S-Øpw. P-\ph-cn am-kw ap-X¬ ]-©-km-c, a-sÆ-Æ tÃm-°v F-Sp-t°-≠-Xn-s√∂pw Pn√m {]-kn-U‚ v ssX-°¬ k-Øm-dns‚ A-[y-£-X-bn¬ IqSnb tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p.

K-Xm-K-X-{I-ao-I-c-Ww B-e-∏p-g: P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-K-cØn¬ K-Xm-K-X-{I-ao-I-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øn. P-\-k-º¿-° ]cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ sX°p `m-K-Øp-\n-∂p im-co-cn-Imk-zm-ÿ-y-ap-≈ Bƒ-°m-cp-ambn h-cp-∂ hm-l-\-߃ Np-SpIm-Sv, ]p-e-b≥ h-gn sh-≈-InW¿ h-gn-bpw h-S-°p-`m-K-Øp-\n∂p im-co-cn-Im-k-zm-ÿ-y-ap-≈-hcp-am-bn h-cp-∂ hm-l-\-߃ IÆ≥-h¿-°n ]m-e-Øn¬ \n-∂v C-S-tØm-´v Xn-cn-™v sIm-Øvhmƒ Nm-h-Sn P-Mv-j-\n-eq-sS sh≈-°n-W¿ P-Mv-j-\n-se-ØWw. A¿-≤-cm-{Xn ap-X¬ s{S-bn-

e¿, I-s≠-bv-\¿ tem-dn, Sm-¶¿ tem-dn, s{I-bn≥ k¿-ho-kv hml-\-߃, Sn-∏¿ tem-dn-Iƒ F∂n-h-bv-°v \m-j-W¬ ssl-thbn¬ tN¿-Ø-e-\n-∂p sX-t°m´pw Im-bw-Ip-f-Øp \n-∂p h-St°m-´pw, F.-kn. tdm-Un¬ In-Sß-d \n-∂p ]-Sn-™m-tdm-´pw {]th i-\w A-\p-h-Zn-°p-∂-X-√. {]-[m-\ tdm-Up-I-fn¬ ]m¿°n-Mv A-\p-h-Zn-°n-√. A-\-[nIr-X-am-bn ]m¿-°p-sN-øp-∂ hml-\-߃ dn-°-h-dn hm≥ D-]tbm-Kn-®v F.-B¿. Iymw-]n-te°v \o-°pw. B-b-Xn-\v Nn-e-hmhp-∂ Xp-I hm-l-\ D-S-a-bn¬ \n∂v Cu-Sm-°p-sa-∂pw _-‘-s∏´-h¿ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]p∂-{] h-≠m-\w j-d-^p¬ C-kvemw kw-Lw kwL-Sn-∏n® kz-em-Øv Zp-B k-tΩf-\w A-–p¿-d-lvam≥ hn ]n F X-߃ Zm-cn-an D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

\nÀ-am-W-ta-J-e-bn-se ]-cn-jv-Im-c-§Ä \nÀ-¯n-h-bv-¡-Ww: I-cm-dp-ImÀ

B-e∏ - p-g: sN-dp-In-S I-cm-dp-Im-sc Xp-S® - p-\o-°n h≥-In-S°m-sc-bpw tZ-io-b hn-tZ-io-b I-º\ - n-Is - f-bpw k-lm-bn°p-Ib - pw sN-øp-∂ ]-cn-jvI - m-cß - ƒ \n¿-Øn-hb - v° - W - s - a∂v Hmƒ tI-cf - K-h. tIm¨-{Sm-Ivt- S-gvk - v A-tkm-kn-tb-j≥ `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ B-hi - y-s∏-´p. P-\p-h-cn ap-X¬ ]-Wn-Iƒ \n¿-Øn-h-bv-t°-≠-Xm-bn hcpw. Pn-√-°v B-h-iy-am-b \n¿-am-W h-kv-Xp-°ƒ D-d-∏p-h-cptØ-≠ _m-[y-X A-Xm-Xp Un-∏m¿-´p-sa‚p-Iƒ-°m-Wv. sS≥-U¿ \-S-∏m-°p-tºmƒ a-Æv, {Km-h¬ Xp-S-ßn-h-bp-sS e-`yX-bpw sj-Uyqƒ-kn¬ tN¿-Øv s]¿-an-‰v A-\p-h-Zn-°-W-sa∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v F F tPm-k-^v, sk-{I-´-dn sI Pn {]-`m-I-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.

ap-Pm-ln-Zv PnÃm ZAv-h k-t½-f-\w

h-SpX-e: ap-Pm-ln-Zv Pn√m ZAv-h k-tΩf-\w \m-sf \-S°pw. ssh-In-´v aq-∂n-\v h-Sp-X-e P-Mvj-\p k-ao-]w \-S-°p∂ k-tΩf-\w F Fw B-cn-^v Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am≥ tUm. ap-lΩ-Zv Ip-´n A-[y-£-X-h-ln-°pw. aue-hn k¬-am-\p¬ ^m-cn-kn ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øpw. aue-hn kp-ssl¬ Np-¶Ø-d, tUm. F sI k-°-cn-bm kz-em-ln ¢m-kp-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬Ipw. ssh-In´v 6.30 \v \-S-°p-∂ k-am-]-\-Øn¬ ap-Pm-ln-Zv _m-ep-ticn, hn ]n kenw kw-km-cn-°pw.

"am-\-ho-Iw 2013' C-¶v

l-cn-∏m-Sv: "am-\h - o-Iw 2013 ' C-∂v \-ßym¿-Ip-fß - c - `p-hn HmUn-t‰m-dn-bØ - n¬ \-S° - p-sa-∂v lyq-a≥ ssd-‰v s{]m-´I - vj - ≥ an-j≥ `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. hn-hn-[ ta-Je - I - f - n¬ \n-∂v Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ \mep t]¿°v tkm-jy¬ k¿-ho-kv F-Ivk - e - ≥-kv A-hm¿-Uv N-Sßn¬ hn-Xc - W - w sN-øpw. ap≥ tem-Ivk - ` - m sk-{I-´d - n P-\d¬ ]n.Un.Sn. B-Nm-cn-bm-Wv A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-hln-°p∂-Xv. tUm.]p-Xp-t»-cn cm-aN - {- μ≥ (hn-Zym-`ym-kw, kmw-kvIm-cn-Iw), tUm B¿ Im-in-hn-tiz-ic - ≥ (B-Xp-ct- k-h\ - w), Ip-am-cn Ko-Xp A-∂ tPm-kv (Im-bn-Iw), tUm. Sn tKm-]I - pam¿ (Im¿-jn-I cw-Kw) F-∂n-h¿-°m-Wv A-hm¿-Uv \¬-IpIp-I. 10000 cq-]b - pw {]-ik - vX - n-]{- X-hpw ^-eI - h - pw A-Sß - p∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. sIm≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ-°v 10000 cq-]b - psS Nn-In¬-km k-lm-bw kn-\n-am-Xm-cw Iym-]v‰ - ≥ cm-Pp hnX-cW - w sN-øpw. c-ta-iv sN-∂n-Øe - Fw.F¬.F. D-ZvL - m-S\w sN-øpw. {]-Im-iv sN-∂n-Øe - A[y-£X - h-ln-°pw.

Hm-t«m-bn-Sn-¨v c-−p hn-ZymÀ-Yn-I-f-S-¡w A-©p-t]À-¡v ]-cn-¡v am-∂m¿: Hm-t´m-dn-£m \n-b-{¥Ww-hn-´v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°n-S-bn-te-°v ]m-™v I-b-dn hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw Hm-t´m-bn-se bm-{X-°m¿-°pw ss{U-h¿-°pw ]-cn-t°-‰p. C-∂-se ssh-Io-´v \m-en-\v am-∂m¿ Ip-´w-t]-cq¿ ]m-´-º-e-Øn-\v k-ao-]-Øm-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. am-∂m¿ `p-h-t\-iz-cn kv-Iq-fnse hn-Zym¿-Yn-I-fm-b Im-bw-Ipfw s]-cn-ßm-Sv \-Sv-Im-hv a-eta¬ tam-l-\≥-]n-≈ a-I≥ Aa¬-\m-Yv(16),- sN-∂n-Ø-e hm-g°q-´w-I-S-hv ta-°m-´o-´n¬ Ip™p-tam-s‚ a-I≥ sPkn≥(16), Hm-t´m ss{U-h¿ -Ip´w-t]-cq¿ ]p-Ø-\m-Øv X-d-bn¬ cm-[m-Ir-jv-W≥ (35), bm-{X-°mcm-b X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b ap-cp-I≥(38), cm-tP-{μ≥ (34) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ A-aen-s\ Xn-cp-h-√ kz-Im-cy sa-Un°¬ tIm-tf-Pn-epw, sP-kn-s\ ]-cp-a-e kz-Im-cy ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®p. a-‰p-≈-h¿

am-∂m¿ Ip-´w-t]-cq¿ ]m-´-º-e-Øn-\v k-ao-]-w a-Xn-en-en-Sn-®v X-I¿-∂ Hm-t´m-dn-£ am-th-en-°-c Pn-√m B-ip-]-{Xn- Xn-tc h-∂ Hm-cp _-kn¬ X-´n-b bn¬ Nn-In-¬-k-bn-em-Wv. A-an- ti-jw a-Xn-en¬ C-Sn-®v Hm-t´m X-th-K-Øn¬ h-∂ Hm-t´m-dn- a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Hm-Sn-Iq-Sn£m \n-b-{¥-Ww-hn-´v hn-Zym¿- b \m-´p-Im-cm-Wv ]-cn-t°-‰-h-sc Yn-Iƒ-°n-S-bn-te-°v ]m-™p-I- B-ip-]-{X-bn¬ F-Øn-®-Xv. amb-dp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v F- ∂m¿ t]m-eo-kv tI-sk-Sp-Øp.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-12-07  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2013-12-07