Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/API

A-\p-kv-a-c-W k-t½-f-\w

sN-ß-∂q¿: C-μn-cm-Km-‘n-bpsS `-c-W t\-´-߃ cm-Pyw \ne-\n¬-°p-∂ Im-e-tØm-fw kva-c-Wn-I-bm-bn \n-e-\n¬-°p-sa∂v sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dn am-∂m¿ A-–p¬ e-Øo-^v. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. sN-ß-∂q ¿ Xm-eq-°v I-Ω-n‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øn-b C-μn-c A\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. k-tΩ-f-\-Øn¬ Xm-eq-°v {]-kn-U‚ v sI _n b-tim-[-c ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Un hnP-b-Ip-am¿, F≥ B-\-μ≥, sI tZ-h-Zm-kv, B-\-μ-h-√n-b-Ω kw-km-cn-®p.

]-Xn-t\-gp-Im-cn-bp-sS hn-hm-lw \-S¯ - n-sb-¶v ]-cmXn Ip-a-fn: ]-Xn-t\-gpIm-cnsb hnhm-lw I-gn-∏n-®-b-°m≥ {i-an-®Xm-bn ssN¬-Uv-sse≥ {]-h¿Ø-I¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \ ¬-In. s]¨-Ip-´n-bp-sS {]m-bw kw-_-‘n-®p-≈ tc-J-Iƒ C-∂v ]-cn-tim-[n-°pw. Ip-a-fn c-≠mw ssa¬ kz-tZ-in-bm-b s]¨-Ip´n-bp-sS hn-hm-l-am-Wv h-≠-ns∏cn-bm¿ kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hpam-bn C-∂-se \-S-Øn-b-Xv. k-ao-]-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C-Xp kw-_‘n-®v ssN¬-Uv-sse≥ {]-h¿Ø-I¿ t]m-en--kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. C-Xp-am-bn _-‘s∏-´ Im-cy-߃ A-t\z-jn-°p∂-Xn-\m-bn C-∂-se ssh-In-´v \m-ep-a-Wn-tbm-sS h-c-s\-bpw h-[p-hn-s\-bpw _-‘p-°-sfbpw t]m-en--kv tÃ-j-\n¬ hn-fn∏n-®n-cp-∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS {]m-bw sXfn-bn-°p-∂ tc-J-I ƒ C-∂v ]-cntim-[n-® ti-jw \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v t]m-en-kv Adn-bn-®p. `¿-Øm-hv a-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Iq-en-∏-Wn-sb-Sp-ØmWv s]¨-Ip-´n-sb h-f¿-Øn-bXv. c-≠mw-ssa-en-se H-‰-s∏-´ ÿ-e-Øm-Wv C-h-cp-sS ho-Sv ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. am-Xm-hv ]Wn-°p t]m-Ip-tºmƒ s]¨Ip-´n ho-´n¬ X-\n-®m-Wp-≈-sX∂pw ho-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb A-]-am-\n-¨-bmÄ ]n-Sn-bn sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy _- n¬ ]Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb A-]-am-\n-® A-º-XpIm-c≥ ]nSn--bn¬. sN-ß-∂q¿-˛ame-°-c kz-tZ-in tam-l-\-s\-bm-Wv _kv Po-h-\-°mcpw bm-{X-°m cpw tN¿-∂v t]m-en-kn¬ G¬-∏n-® Xv. ssh-Io´v 4.30 Hm-sS tIm-gt©-cn ˛sN-ß-∂q¿ dq-´n-tem-Sp∂ kz-Im-cy _ n-em-bn-cp-∂p kw-`hw. a-Zye-l-cn-bn-em-bn-cp∂ C-bmƒ ko-‰n-\p k-ao-]w \n∂ s]¨Ip-´n-sb A-]-am-\n°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

Aizn-\v \-S-¡m³ B-{Klw, A-Xn-\p \n-§Ä I-\nbWw sXm-Sp-]pg: Hm-Sn-®m-Sn \-S-°m \√, ]n-®-h-bv-°m-s\-¶nepw -Ign-s™-¶n-se∂p sIm-Xn-°pI-bm-Wv Kp-cp-X-cam-b \mUotcm-Kw _m-[n®v In-S-°-bn¬ X-s∂ I-gn-bp-∂ G-gp-h-b- pIm-c\mb A-izn≥. tIm-em-\n ]q-h-Øp-¶¬ A-Pn-bp-sSbpw _n-μp-hn-s‚bpw a-I-\m-Wv Aizn≥. P∑-\m X-s∂ A-izn-\v kpjp-av-\m- \m-Un-bn¬ Hcp Zzm-cw D-≠m-bn-cp∂p. sa-\nw-tKmko¬ F∂ tcm-Km-h-ÿ-bmWn-sX∂v tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp∂p. i-co-c-Ønse \m-Uo-hy-hÿ-bn¬ D-≠m-hp-∂ X-I-cm-dpI-fm-Wv CXv. tI-{μ \m-Uo-hyql-sØbpw X-e-t®m-dn-s\-bpam-Wv C-Xp _m-[n-°p-∂Xv. \nch-[n B-ip-]-{Xn-I-fn¬ Nn-In¬kn-s®-¶nepw C-Xp-h-scbpw tcm-Kw t`-Z-am-°m-≥ km-[n-®n-

´n-√. tIm´-bw sa-Un-°¬ tImfPv B-ip-]-{Xn-bn¬ amk-ßtfm-fw Nn-In-¬kn®p. C-t∏mƒ tIm-e-t©-cn sa-Un-°¬ tImf-Pn-se Nn-In-¬k-bn-emWv. ico-cw ap-gp-h≥ Ip-anf-t]mse h∂-Xn-\v ti-jw s]m-´p-Ibpw h¿j-ß-tfm-fw ap-dn-hv D-Wßm-Xn-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂Xn-\m¬ C-Xph-sc kv-Iq-fn¬ t]m-hm\pw A-izn-\v km-[n-®n´n√. D-≈w-Im-ep-I-fn¬ D-≠m-hp∂ ap-dn-hp-I-fm-Wv \-S-°p-∂Xn-\v X-S- -am-hp-∂Xv. Iq-SmsX A-kp-Jw-aq-ew A-dn-bmsX a-e-aq-{X-hn-k¿P-\w \-S°p-∂Xpw A-izn-s\ ho-Sn-\p≈n¬ X-f-®n-Sp-∂-Xn-\p Im-cW-ambn. A-izn-\v km-[m-c-W-\n-e-bnte-°v a-S-ßn-h-c-W-sa-¶n¬

c≠v Hm-∏-td-j≥ Iq-Sn th-Wsa-∂m-Wv tUm-Œ¿-am¿ ]-d-bp∂Xv. a-e-aq-{X hn-k¿P-\w km[m-c-W-co-Xn-bn¬ B-°p-∂-Xn\m-bp-≈ i-kv-{X-{In-b-bm-Wn-

Xv. C-Xn-\v h≥Xp-I th-≠n-hcpw. \n-e-hn¬ X-e-bn¬ sh-≈w sI-´m-Xn-cn-°m≥ Syq-_v C-´n-´p≠v. Syq-_v C√m-sb-¶n¬ X-ebn¬ sh-≈w-sI-´n-\n-∂v Xe am{Xw h-ep-Xm-Ipw. A-©v h-b p-h-sc- D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn\p≈ Syq-_m-Wv C-´n-cn-°p∂Xv. C-Xp c-≠ph¿-jw ap-tº am-td-≠-Xm-bn-cp-∂p. H-∂-c e£w cq-] Syq-_n-\v X-s∂-bmhpw. ]-W-an√m-Ø-Xn-\m¬ Syq_v am-dm≥ I-gn-™n-´n√. C-Xp-h-sc-bp-≈ Nn-In-¬kIƒ-°mbn F-´p-e-£-tØm-fw cq-] sN-e-hmbn. C-Xphsc \mep Xh-W i-kv-{X-{In-bIƒ \SØn. h¿°v-tjm-∏n-se tPmen-°m-c-\m-b A-Pn I-S-sa-Sp Øpw kp-lr-Øp-I-fp-sS klm-b-tØm-sS-bp-am-Wv C-Xp-hsc-bp-≈ Nn-In-¬km- sN-e-hp-

Bd³ap-f hn-am-\-¯mhfw

sI.Pn.F-kv {Kq-¸v- A-[n-Ir-XÀ I-e-Î-dp-am-bn NÀ-¨ \-S¯n ]Ø\w-Xn-´: B-d≥ap-f hnam\-Øm-h-f \n¿-am-W-Øn-\m-bn sI. Pn.F-kn-s‚ ]-°-ep-≈ `qan an-®-`q-an-bm-°m-\p-≈ Pn√m `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ \-S]-Sn X-S-bW-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v sI.Pn. F-kv {Kq-∏v A-[n-Ir-X¿ Pn√m I-e-Œ-dp-am-bn N¿-® \-SØn. C ∂-se ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m I-eŒ¿ {]W-_v tPym-Xn-\m-Y-am bm-Wv Iº-\n A-Xn-Ir-X¿ N¿®-\-S-Øn-b-Xv. sI.Pn-.Fkv {Kq∏ns‚ ssI h-i-ap≈ 214 G°¿ -kw-c-£n-°m-\p≈ \o°-

Øns‚ `mK-am-bmWv Iº\n FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿ Sn ]n \ μ-Ip-am¿ Pn √m t\Xr-Xzhp-ambn N¿®-bv s°m-cp-ßn-bXv. apºv hnam-\-Øm-hf ]≤-Xn°mbn au≠v kn-tbm≥ {SÃv sNb¿am≥ F{_lmw Ie-aÆn-¬ hmßnb 232 G°¿ tImg-t©cn Xmeq°v em‚ vt_m¿Uv sNb¿am≥ an®-`q-an-bmbn {]Jym-]n-®n-cp-∂p. XpS¿∂v sI. Pn-.Fkv {Kq ∏n s‚ ssIhi-ap ≈ _m°n `qanbpw Iº-

Fw._n._n.F-kv. ko-äv hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv 26 e-£w X-«nsb¶v ]-cmXn

sN-ß-∂q¿: kz-Im-cy sa-Un°¬ tIm-f-Pp-I-fn¬ Fw._n. _n.F-kv ko-‰v hm-Kv-Zm-\w sNbv-Xv sN-ß-∂q-cn-epw X-´n-∏v. tIm-Sp-Ip-f-™n Im-´m-bn-°p-gnbn¬ sI -]n sN-dn-bm-\m-Wv 26 e-£w \-jv-S-s∏-s´-∂v sN-ß∂q¿ Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. am-¶mw-Ip-gn \m-ep-ap-°v XmPv a≥-kn-en¬ jw-\m-Zv _n≥ kenw B-Wv ]-Ww X-´n-b-sX-∂v ]-cm-Xn-bn-ep-≈-Xv. sN-dn-bm-s‚ a-Iƒ-°v tI-c-f-Øn-\v ]p-d-Øv Fw._n._n.F-kv ko-‰v hm-ßn \¬-Im-sa-∂v ]-d-™v 26 e-£w A-Sn-am-en: sam-ss_¬ tjm-∏n- hm-ßp-I-bm-bn-cp-∂p F-∂v ]-dse-Øn-b bp-hm-hv kv-Ym-]-\-ap- bp-∂p. S-a-sb B-{I-an-®-Xm-bn ]-cm-Xn. ]m-d-tØm-´n¬ sam-ss_¬ tjm-∏v \-S-Øp-∂ a-®n-πm-hv ]pXp-a-\-bn¬ t_-kn¬ F¬-tZmkn(24)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Cbmƒ A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Nn-∂m¿-\n-c-∏v kz-tZ-in tPym-Xnkm-Wv a¿±n-®-sX∂v t_-kn¬ t]m-en-kn-t\m-Sp ]-d-™p. kw`-h-Øn¬ hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn ]m-d-tØm-Sv bq-\n-‰v {]-Xn-tj-[n-®p. A-Sn-amen: Cu-´n-Ø-Sn-bp-am-bn t]m-b hml-\w \m¿-t°m-´n-Iv F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v hn-`m-Kw ]nSn-IqSn. A-Sn-am-en I√m¿-Ip-´n°p k-ao-]w ap-°pS-Øp \n-∂mWv e-£-߃ hn-e-h-cp-∂ Cu´n-Ø-Sn-I-fp-am-bn ]n°-∏v temdn ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. I-©m-hv I-SØp-∂p-sh-∂ cl-ky hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ I √m¿-Ip-´n PMv-j-\n¬ C∂-se s\-Sp-¶-≠w: _n-Kv tjm-∏-dn]p-e¿-s® \m¿-t°m-´n-Iv kw\p-≈n¬ h-gn-bn¬ s]-‰-Ω DLw hm-l-\-߃ ]-cn-tim-[nt]-£n-® aq-∂p-Zn-h-kw {]m®p h-cn-I-bm-bn-cp∂p. b-am-b Ip-™n-s‚ aq-∂v kC-Xn-\n-sS ]p-e¿-s® \mtlm-Z-c-ß-sf sXm-Sp-]p-g temsS h-∂ ]n°-∏v hm≥ \n¿ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ IØm-sX IS-∂p t]m-hm≥ {iΩn-‰n-°v ssI-am-dn. I-gn-™ an®p. C-Xn-\n-sS \m¿-t°m-´n-Iv Rm-b-dm-gv-N I-º-sØ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-k-hw-I-gn™v F-Øn-b ]m-d-tØm-Sv F-tÃ-‰v sXm-gn-em-fn I-eymWn(42)sb \-h-Pm-X-in-iphns\ D-t]-£n-®-Xn-s‚ t]cn¬ t]m-en-kv A-d-Ãv -sN-bvXn-cp-∂p. C-h¿ tIm-´-bw h-\n-Xm P-bn-en¬ dn-am‚n-em-Wv. CF-cp-ta-en: F-cp-ta-en-bn¬ \ntX-Xp-S¿-∂v a-‰v Ip-´n-I-sf ∂v A-ø-∏-`-‡¿ i-_-cn-a-e-bnt\m-°m≥ B-fn-s√-∂ hn-hte-°v \-S-∂p- bm-{X-sN-øp-∂ cw A-dn-bn-®-Xn-\m-em-Wv ]p-cm-X-\ h-gn-bn-se ssItb-‰w {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø aqs]m-fn-®v \o-°m≥ hnhn-[ kw∂p Ip-´n-I-sf ssN¬-Uv L-S-\-Iƒ c-lky-tbm-K-߃ sse≥ G-s‰-Sp-Ø-Xv. kw-Ko\S-Øn \o-°-am-cw-`n-®-Xm-bn X(15), e-£v-an(F-´v), Akv-s]-jy¬ {_m-©v t]m-en-kv cp¨ (A-©v) F-∂n-h-schn-`m-Kw dn-t]m¿-´v sN-øp∂p. ibm-Wv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n_cn-a-e ko-k¨ B-cw-`n-°p°v ssI-am-dn-b-Xv. a-‰v c-≠p-a∂-Xn-\v sXm-´p-ap-ºv {]-h¿-Ø°ƒ tIm-b-º-Øq-cn-epw I¿ kw-L-Sn-X-am-sb-Øn ssIsIm-´m-c-°-c-bn-epw ho-Sp-Itb-‰-߃ s]m-fn-®p-\o-°n ]pfn¬ tPm-en-sN-øp-I-bm-Wv. Xnb tdm-Uv \n¿-an-°p-sa-∂m-Wv aq-Ø-a-Iƒ hn-hm-ln-X-bpw kqN-\. H-cp Ip-´n-bp-sS am-Xm-hp-am\n-e-hn¬ ssI-h-i-w- h-®n-cnWv. tdm-U-cn-In¬ D-t]-£n°p-∂ -tXm´w D-S-a-Iƒ tdm-Un® Ip-™n-s\ ]n-∂o-Sv tIm-S\v th-≠n ÿ-ew hn-´p\¬-Im Xn \n¿-tZ-i-sØ-Xp-S¿-∂v ≥ X-øm-dm-h-W-sa∂pw dn-t]m¿cm-Pm-°m-Sv I-cp-Wm-`-h-\n¬ ´n¬ ]-d-bp∂p. _n.sP. ]n, lnG¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. μp-sF-Iy-thZn, A-ø-∏-tk-hm-

sam-ss_ t^m¬ I-S-bp-S-a-sb aÀ±n¨p

01 \hw_¿ 2013 sh≈n

A-Uv-an-j≥ e-`n-°m-Xn-cp-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-bm-sf t^mWn¬ _-‘-s∏-s´-¶nepw In-´nbn√. \m-´n¬ Xn-c-°n-b-t∏mƒ I-s≠-Øm≥ I-gn-™n-s√-∂pw Xp-S¿-∂v tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \¬Ip-I-bm-bn-cp-s∂∂pw ]-dbp-∂p. ]-cm-Xn-bn-t∑¬ tI-skSp-Ø tIm-S-Xn A-t\z-j-Ww \S-Øm≥ sh-◊-Wn t]m-en-kns\ Np-a-X-e G¬-∏n-®p. ]-Ww hm-ßn-sb-∂p ]-d-bp∂ bp-hm-hn-s‚ ta¬-hn-em-kw I-s≠-Øn-b-Xm-bpw C-bmƒ-°v I-hn-Xm-]n-≈-bp-sS kw-L-hpam-bn _-‘-ap-t≠m F-∂pw At\z-jn-°p-sa-∂v sh¨-a-Wn Fkv.sF. _m-e-N-{μ≥ A-dn-bn®p.

Iƒ \n¿-h-ln-®-Xv. _m-¶n-¬ am{Xw aq-∂-c-e-£-tØm-fw cq] I-S-ap-≠v. A-izn\v hn-Zym¿Yn-I-fmb c-≠pk-tlm-Z-cn-am¿ Iq-Sn-bp≠v. Ip-Spw-_w t]m‰m\pw Ip-´nbp-sS Nn-In-¬km-sN-e-hn-\pam-bn AΩ _n-μphpw hym-]m-c -ÿm-]-\-Øn¬ tPm-en sN-øp∂p-≠v. F-∂m¬ c-≠p-t]-cp-sS bpw Xp-—amb h-cp-am-\w sIm≠v Nn-In-¬kms®-e-hv Xm-ßm\m-hm-Ø ÿn-Xn-bn-em-Wv GI-aI-s‚ Po-h≥ \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\mbn k-lm-b-w tX-Sp-Ibm-Wp Ip-Spw-_-Øn-\p ap-∂nep-≈ G-I-am¿Kw. Nn-In-¬km-k-lm-b -\n-[n°mbn sXm-Sp]p-g F-kv-._n-. Sn. {_m-©n¬ 67249971198 F∂ \-º-cn-em-bn A-°u-≠v XpS-ßn-bn-´p≠v. hn-h-c-߃-°v: 9656695621.

a-e-bm-e-∏p-g: ap-kv-en-bm¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tIm-f-Pn¬ hn-Zym¿-YnIƒ A-[ym-]-I-scbpw Po-h-\-°m-sc-bpw tIm-f-Pn-\p-≈n¬ ]q-´nbn´p. C∂-se D-®bv°v 2.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. tIm-f-Pv tlm-kv‰-en¬ A-®-S-°-ewL-\w \-SØn-b H-cp Iq-´w hn-Zym¿-Yn-I-sf tlm-Ã-en¬ \n∂v ]p-d-Øm-°n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-bn-cp-∂p hnZym¿-Yn-I-fp-sS \-S-]-Sn. Ch-sc ]p-d-Øm-°n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hn-Zym-¿-Yn kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tImf-Pv {]n≥-kn-∏en-s\ cm-hnse XS-™p h-®n-cp∂p. tIm-fPvv tlm-Ã-en¬ \n-∂v hn-Zym¿-Yn-I-sf ]p-d-Øm°n-b \S]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂pw lm-P¿ Ip-d-hp-≈ hn-Zym¿-Yn-I-ƒ-°v lm-P¿ \¬-I-W-sa∂pw C-h¿ B-h-iyw D-∂-bn-®n-cp∂p. F-∂m ¬ C-Xn-\v am-t\-Pvsa‚ v h-g-ßm-Xm-b-tXm-sS tIm-f-Pn-s‚ {][m-\ I-hm-Sw A-S-®-ti-jw A-[ym-]-I-scbpw Po-h-\-°m-sc-bpw tIm-fPn-\p-≈n¬ ]q-´n-bn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A-[n-Ir-X¿ hnh-cw A-dn-bn-®X-\p-k-cn-®v ]-Ø-\w-Xn-´-bn¬ \n∂v F-kv.sF a-\p-cm-Pn‚ v t\-XrXz-Øn¬ t]m-en-kv kw-L-sa-Øn hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bn N¿-®-\-SØn-sb-¶nepw C-h¿ h-g-ßm≥ Iq-´m-°n-bn√. XpS¿-∂v Unssh.F-kv.]n N-{μ-ti-J-c≥ ]n-≈-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv kw-L-sa-Øn ap-dn-bp-sS ]q-´v X√n XI¿-Øv ti-jw A-[ym-]I-sc tam-Nn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.tImf-Pv A-[n-Ir-X-cp-sS ]-cm-Xn-bn¬ c-≠v hn-Zym¿-YnI-sf t]m-en-kv I-ÃUn-bn-se-SpØp.

No-¡-\m-en A-ÚmX Po-hnBSpI-sf I-Sn-¨psIm¶p ]-Ø-\w-Xn-´: Hm-a√q¿ No-°-\m ¬ {]-tZi-Øv A-⁄m-X Po-hnbp-sS B-{I-a-Ww. No-°-\m¬ ]qh-Æv \n¬-°p-∂-Xn¬ ]n sI a-Øm-bp-sS ho-´n-se c-≠v BSpI-sf I-Sn-®psIm∂p. C∂se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw-`-hw. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ B-´n≥ °q-´n¬ I-S-∂ Po-hn F-´p amkw {]m-bw h-cp-∂ c≠v B-Sp-Isf-bm-Wv I-Sn-®p Io-dn-bXv. H-cp B-Sn-s\ ]q¿-W-am-bpw a-s‰m-∂n-s\ `m-Kn-I-am-bpw `£n-®p-. B-dv B-Sp-I-fp-≈ Iq-´ns‚ A-gn-Iƒ-°n-S-bn-eq-sS I-S∂m-Wv CXv B-SpI-sf I-Sn-®p Io-dn-b-Xv. tIm-∂n-bn¬ \n-∂v h\-]m-e-I-sc-Øn ÿ-ew k-μ¿in®p. Im-´p-]q-®-bn-\-Øn¬-s∏´ Po-hn-bm-hm-sa-∂m-Wv h-\-]meI¿ ]-d-bp-∂Xv. F-∂m¬ sX-

\n°v \jvS-s∏-Sp-sa ∂v kqN-\bp-≠m-bn-cp-∂p. `qan kw_-‘amb tI kp-I-fn¬ Iº-\n°v A\p-Iq-e-amb \ne-]mSv A[nIr-X¿ kzo I-cn-°-W-sa∂pw sI.Pn-.Fkv {Kq∏v A-`y¿Yn-®n´p-≠v. \ne-hn¬ an®-`q-an-bmbn {] Jym-]n-°-s∏´ 232 G°¿ `qcln-X¿°v hoXn®p \¬Im-\m Wv \nbaw hyhÿ sNøp-∂Xv. As√-¶n¬ \ne-hn-ep≈ `q]-cn-jv°-cW \nbaw t`Z-KXn-sN-tø-≠-Xmbn hcpw. `q]-cn-

jv°-cW \nb-a-{]-Im cw hy‡n-t°m {SÃnt\m hy‡amb ImcWw Im´msX 15 G °-dn¬ IqSp-X¬ `qan hmßm \mhn-√. Cu Ah-k-c-ØnemWv hy-XykvX hnt√-Pp-Ifnembn sI.Pn-.Fkv {Kq∏v hnam-\-Øm-h-f-Øns‚ t]cn¬ hmßn-°q-´nb G°¿I-W-°n \v `qan \nb-a-hy-h-ÿsb adnI-S∂v kz¥-am-°m-≥ Hcp-ßp∂-Xv. F. Un. Fw F®v. kenwcmPv, sU]yq´n I-eŒdpw tbmK-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.

C-Sn-an-¶-te-äv sd-bnÂ-th kn-á sse-äv X-I-cm-dn-em-bn

ap-Ã-s¸-cn-bmÀ k-a-c-¸-´-en kw-hm-Zw kwL-Sn-¸n¨p

A-⁄m-X Po-hn I-Sn-®p-sIm∂ B-´n≥-Ip-´n cp-hp-\m-b-tbm sN-∂m-btbm sa-∂ h-\-]m-e-I-cp-sS ap-∂-dnB-Im-sa-∂pw kwi-bw D-b¿- bn-∏v A-\p-k-cn-®v c-≠p Zn-h∂n-´p-≠v. {]-tZi-sØ P-\-ß-fn- kw ÿe-Øv Im-h¬ G¿-s∏ep-≠m-bn-cn-°p-∂ `o-Xn A-I-‰p- Sp-Øm≥ D-tZym-K-ÿ¿ \n¿-tZ∂-Xn\pw C-\nbpw Po-hn h-cm- in-®n-´p-≠v.

D-∏p-X-d: ap-√-s∏-cn-bm¿ A-Xn- \-S-∂p. N-∏m-Øn-se ÿn-cw k- I≥ Fw sI {^m≥-kn-kv ]-s¶- Zm-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn km-_p Po-h-\ k-a-cw 2500 Zn-h-kw ]n- a-c-∏-¥-en¬ \-S-∂ kw-hm-Z- Sp-Øp. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ th-ß-th-en t\-Xr-Xzw \¬-In. ∂n-´ C-∂-se h-cm-\n-cn-°p-∂ Øn¬ Fw. Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n Fw kn t_m-_≥ tam-U-td-‰-dm- k-a-c-kn-Xn {]-h¿-Ø-I-cpw s]kp-{]nw-tIm-S-Xn A-¥n-a hn-[n- ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. F bn-cp-∂p. k-a-c-k-an-Xn sN-b¿- cn-bm¿ Xo-c-hm-kn-I-fpw hn-hn-[ Xn-cph√: C-Sn-an-∂-te-‰v sd-bn sb-°p-dn-®p-≈ B-i-¶-I-fpw {]- hn tPm¿-Pv , ap≥ Fw.]n. {^m ≥- am≥ ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬, c- kv-Iqƒ-˛-tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I¬-th kn-·¬ sse-‰ns‚ {]-h Xo-£-I-fpw \n-d-™ kw-hm-Zw kn-kv tPm¿-Pv, am-[y-a-{]-h¿-Ø- £m-[n-Im-cn sI -F≥ tam-l≥- fpw ]-s¶-Sp-Øp. ¿Ø-\w X-I-cm-dn-embn. Xn-cp-h √ sN-ß-∂q¿ sd-bn¬ th ]m-Xbn¬ Ip-‰q¿ a-Wn-a-e, Hm-X-d F∂n-hn-S-ß-fn-se kn-·¬ sse‰p-I-fm-Wv X-I-cm-dn-em-bXv. C ∂-se ssh-In´v 5.30 Hm-sS A-\p`-h-s∏-´ I-\-Ø-a-g-tbm-sSm-∏w D≠m-b C-Sn-an-∂-en-em-Wv X-Icm¿ D-≠m-bXv. Cu ka-bw C-Xph-gn IS-∂p h-∂ sIm-®p th-fn ˛ _-h-\-K¿ F-Iv-kv {]-kv A-c-a-Wn-°q-tdmfw Iq-‰p¿ tK-‰n¬ kn-·¬ e-`n°m-sX In-S-∂p. sse-‰p-I-fp-sS X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\p-≈ \-S]-Sn B-cw-`n-®n-´p-s≠¶n-epw s{S-bn-\p-I-fp-sS th-K-X ap-√-s∏-cn-bm¿ k-a-c-∏-¥-en¬ \-S-∂ kw-hm-Z-Øn¬ Fw.Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. F hn tPm¿-Pv , ap≥ Fw.]n. {^m≥-kn-kv tPm¿-Pv, am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ Fw sI {^m≥-kn-kv F-∂n-h¿ kw-km-cn-°p-∂p Ip-d-®m-Wv I-S-Øn-hn-Sp-∂-Xv.

e£§-fpsS Cu«n-¯-Sn-bp-am-bn t]m-b hml-\w \mÀ-t¡m-«n-Iv hn-`mKw ]n-Sn-Iq-Sn

s]-ä-½ D-t]-£n-¨ Ip-ªn-sâ aq-¶v k-tlm-Z-c-§-sfssNÂ-Uv sse³ G-sä-Sp-¯p

tIm-f-Pn\pÅn A-[ym-]I-sc ]q-«n-bn«p; c-−v hn-Zym-À-Yn-IÄ t]m-en-kv I-Ì-Un-bnÂ

t°m-´n-Iv hn-`m-Kw ]-d™p. Xp-S¿-∂v h-\w h-Ip-∏n-s\ hnh-c-a-dn-bn-°p-Ibpw hm-l-\hpw X-Snbpw ssI-am-dp-Ibpw sN-bvX-Xm-bn \m¿-t°m-´n-Iv k¿°nƒ C≥-kvs - ]-Œ¿ ]n F-®v bqk-^v A-dn-bn-®p. kn.sF-°p ]pdsa {]n-h‚ohv Hm-^n-k¿ tPm-bn ]n am-Xyp, kn hn Akokv, k-l-tZ-h≥ ]n-≈, ]n B¿ jmPn, H sP ]u-tem-kv F∂n-hc - S- ß - p-∂ kw-La - m-Wv hml-\hpw X-Snbpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

hn-`m-K-Øn-s‚ hm-l-\-Øn¬ ]n°-∏v C-Sn-°p-Ibpw sN-bvXp. C-tXØp-S¿-∂v hml\sØ ]n≥-Xp-S¿-∂ \m¿-t°m-´n-Iv kwL-Øn-\v ap-°pS-Øp \n∂p hml-\w X-Sn-bp-am-bn I-s≠Øm-\mbn. hm-l-\-Øn-ep-≠mbn-cp-∂ c-≠pt]¿ c-£-s∏´p. ]-cn-tim-[-\-bn¬ aq-∂p e-£tØm-fw cq-] hn-eh-cp-∂ Bdp Cu-´n-°-j-W-߃ I-s≠-Øn. 60 ap-X¬ 80 C-©p h-sc hym-kw h-cp-∂ X-Sn-°-j-W-ß-fm-bn-cp∂p C h. C-Sp-°n I-™n-°p-gn kz-tZin Ip∂-Øp ho-´n¬ jm-Pn-°p´n-bp-sS sI.F¬ 13 F-®v 3346 \º¿ hm-l-\-am-sW-∂v \m¿-

A-Sn-am-en \m¿-t°m-´n-Iv F ≥-t^m-gv-kv-sa‚ v hn-`mKw ]n-Sn-IqSn-b hm-l-\hpw Cu´n-Ø-Sn-Ifpw

Ncn-{X-kv-am-c-I-§Ä kw-c-£n-t¡-− _m[y-X kÀ-¡m-cn-\p-s−-¶v hn Fkv aÆt©cn: N-cn-{X kva - m-cI - ß - ƒ kw-c£ - n-t°-≠ _m[y-X kw ÿm-\ k¿-°m-cn-\p-s≠-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-NypXm-\-μ≥. I-™n-°p-gn sN√n-°≠-sØ _n Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS Xo-bn-´v \-in-∏n-® kv-am-c-I a-μn-cw k-μ¿-in-® ti-jw F-kv.F¬. ]pc-Øv \-S∂ - {]-Xntj-[ k-tΩf-\w D-ZvL - mS-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp∂p A-t±-lw. Cu _m[y-X \n-dt- h-‰m≥ I-gn-bm-sX h-cp-tºm-gm-Wv C√m-Ø \ym-bhm-Zß - ƒ \n-cØ - nbpw a-‰p-≈h-sc ]-gn-Nm-cnbpw XSn-X∏ - m≥ {i-an-°p-∂Xv. A-{I-a-Øn-\v D-Ø-c-hm-Zn-I-fm-bh-sc D-S≥ \n-b-a-Øn-\v ap-∂n ¬ sIm-≠p-h-c-W-sa-∂v B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW-t\m-Sv Xm≥ B-h-iy-s∏-´n-´p-s≠∂pw A-Sn-b-¥-c-am-bn \-S]-Sn kzo-I-cn-°m-sa-∂v A-t±-lw D-d-∏p-\¬-In-b-Xmbpw hn Fkv ]d™p. A-km-am-\y hn-h-c-t°-Sp-≈-h¿-s° Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS kv-am-c-I-Øn-\v t\-sc B-{Ia-Ww \-S-Øm≥ I-gnbq. B-cm-Wv kw`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v A-dn-bm-sX B-scbpw Ip-‰-s∏-Sp-Øm≥ ]mSns√-∂pw ]-I-c-Øn-\v ]I-cw ho-´p-∂-Xv kn.]n.F-Ωn-s‚ \-b-a-s√∂pw {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv ]-d™p. k-am-[m-\-]-cam-b k-ao-]-\-amWv th-≠-Xv. hn-j-b-Øn¬ Bcpw A-Xn-cp-hn-´v {]-Xn-I-cn-°m≥ ]mSn-s√∂pw hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ A-Wn-I-tfm-Sv B-h-iy-s∏´p. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln®p.

h-Ip-¸p-I-fpsS A-¿-¸³Xm-c-bn-se ssItb-äw s]m-fn-¡m³ i_cnae: G-tIm-]-\-¯n-\v kÀ-¡mÀ c-lky-tbm-K-§Ä \-S-¯n-b-Xm-bn dn-t]mÀ«v kw-hn-[m-\-sam-cp-¡-Wsa¶v

A-ø-∏-≥Xm-c-bn-se ssI-tb-‰w kw-Lw kw-L-S-\-I-fm-Wv ssI-tb-‰-߃ s]m-fn-®p-\o-°Wsa-∂v B-h-iy-s∏-´n-´p-≈Xv. _n.sP.]n {]-h¿-Ø-I¿ I-gn™-bn-sS ssI-tb-‰w H-gn-∏n°m-s\-Ønb-Xv t]m-en-kv X-Sbp-Ibpw kw-L¿-jØn-te-°v am-dp-Ibpw sN-bv-Xn-cp∂p.

ssI-tb-‰-߃ \o-°n tdmUv A-ø-∏-`-‡¿-°m-bn Xpd-∂v \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v I-gn™ Znh-kw A-ø∏-tk-hm kwLw tIm´-bw B¿.Un.H-°v ]cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. ssItb‰w H-gn-∏n-°m≥ kw-L-S-\-I-fn ¬ a¬k-cw D-≠m-b-Xm-Wv i-_-

cn-a-e ko-k-Wn-\v ap-ºv c-l-kyam-bn \o-°w \-S-°p-sa-∂v kvs]-jy¬ {_m-©v hn-`m-Kw dnt]m¿-´v sN-bv-Xn-cn-°p-∂Xv. F-cp-ta-en sIm-®-º-e-Øn ¬ \n-∂m-Wv i-_-cn-a-e Im¬-\S k-©m-c-]m-X B-cw-`n-°p-∂ Xv. ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ-°v ap-ºp hsc t\¿-®∏md tdm-Uph-gn t]cq-¿ tXm-´n-se-Øp-∂-Xmbn cp∂p k-©m-c]m-X. F-∂m¬ ap-≠°-bw tdm-Uv \n¿-an-°-s∏-´-tXm-sS {]-[m-\ ]m-X h-gn-bm-Wv A-ø-∏-`-‡¿ \S-∂pt]m-hp-∂Xv. A-ø-∏-`‡-cp-sS k-©m-cw \n-e-® ]m-Xbn-t∏mƒ I-øm-e \n¿-an®v AS®p-sI-´n- d-_¿, Im-∏n a-c-߃ \-´p-]n-Sn-∏n-®v Ir-jn sN-bv-Xp-hcn-I-bm-sW∂pw dn-t]m¿-´n¬ ]d-bp∂p.

N-ß-\m-t»-cn: i-_-cn-a-e-bn¬ a-fi-e-˛-a-I-c-hn-f-°v a-tlm-¬-khw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\v B-gv-®Iƒ A-h-ti-jn-s° tZ-h-kzw t_m¿-Upw _-‘-s∏-´ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fpw X-Ωn-ep-≈ G-tIm-]\-Øn-\v k¿-°m¿ hy-‡-am-b kw-hn-[m-\-sam-cp-°-W-sa-∂v F≥.F-kv.F-kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn kp-Ip-am-c≥ \m-b¿. `-‡-P-\-߃-°v Xr-]v-Xn-tbm-sS Z¿-i-\w \-S-Øn a-S-ßm ≥ Ah-k-c-sam-cp-t°-≠-Xv tZ-h-kzw t_m¿-Un-s‚ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-amWv. kw-ÿm-\-k¿-°m-cpw C-°m-cy-Øn¬ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-tØm-sS s]-cp-am-td-≠-Xp-≠v. i-_-cn-a-e ko-k-Wn-\v B-h-iy-am-b H-cp-°ßƒ C-t∏m-gpw ]q¿-Øn-bm-bn-´n-√ F-∂p-≈-Xv Zpx-J-I-c-am-Wv. k¿°m¿ C-t∏mƒ A-\p-h-Zn-®n-´p-≈ Xp-I A-\p-k-cn-®v am-ÿ-πm≥ IΩn-‰n \-S-Øn-h-cp-∂ Nn-e {]-h¿-Ø-\-ß-sfm-gn-sI a-s‰m-∂pw Imcy-am-bn \-S-°p-∂n-s√-∂v hym-]-I-am-b ]-cm-Xn-bp-s≠-∂pw A-t±lw ]-d-™p. kp-{]nw-tIm-S-Xn-bp-sS A-\p-a-Xn-tbm-sS e-`n-® h-\-`q-an ^-e-{]Z-am-bn D-]-tbm-Kn-®v Xo¿-Ym-S-I¿-°v ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øm ≥ k¿-°m-cpw am-ÿ-πm≥ I-Ωn-‰n-bpw C-\n-bpw {i-≤n-°-Ww. a-tsXm-cp h-Ip-∏n-t\-°mƒ Iq-Sp-X¬ {i-≤-tbm-sS s]-cp-am-td-≠ tZh-kzw t_m¿-Uv C-tX-h-sc A-h-k-c-Øn-s\m-Øv D-W¿-∂p-{]-h¿Øn-°p-∂n-s√-∂m-Wv hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬-\n-∂p-≈ hm¿-Ø-Iƒ kq-Nn-∏n-°p-∂-sX-∂pw kp-Ip-am-c≥ \m-b¿ ]-d-™p.

Ir-jv-W-]n-Å kv-am-c-I-a-µn-cw X-IÀ-¯-Xn-\p ]n-¶n Kq-Vm-tem-N-\-: ]-¶y³ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: B-e-∏p-g-bn ¬ ]n Ir-jv-W-]n-≈ kv-am-c-Iw A-{I-an-Iƒ A-Sn-®p-X-I¿-Ø kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ B-kq{Xn-X-am-b Kq-Vm-tem-N-\ \-S∂-Xm-bn kw-i-bn-°p-∂p-sh-∂v kn.]n.sF kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥. kw-`-hw A-Xo-h-Ku-c-h-tØm-sS ImtW-≠-Xm-Wv. tI-c-f-Øn-se IΩyq-Wn-Ãv ]m¿-´n ÿm-]-I-t\Xm-hpw \-thm-Ym-\ {]-ÿm-\Øn-s‚ \m-b-I-∑m-cn¬ H-cm-fpam-bn-cp-∂p Ir-jv-W-]n-≈-. H-fn-hn-en-cp-∂ ap-l-Ω-bn-se I-Æ¿-Im-s´ C-tX ho-´n¬-h-®mWv Ir-jv-W-]n-≈ ]m-ºp-I-Sntb-‰v a-c-W-s∏-´-Xv. Ir-jv-W-]n≈-bp-sS kv-am-c-Iw \-in-∏n-® A-{I-an-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn am-Xr-Im]-c-am-bn in-£n-°m≥ k¿-°m ¿ X-øm-dm-h-Wsa∂pw ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ B-h-iy-s∏´p.


3 {]mtZ-inIw kv-am-c-Iw X-IÀ-¯Xp tIm¬-{K-sÊ-¶v F-Â.Un.F-^v.; IÃph¨ \pW-bm-sW-¶v tIm¬-{K-kv PnÃm t\-XrXzw

1 \hw_¿ 2013 sh≈n

KOttayam/alp

]cn-]mSn  Be∏p-g Sn.Un. sa-Un-°-

¬ tIm-fPv: sa-Un-°¬ F-Ivkn-_nj≥˛ cm-hnse 9.00  ]´W-°mSv tªm-°v IΩyq-Wn-‰n lm-ƒ: tªm-°v ]©m-b-Øv tI-c-tfm-’-h-Øns‚ \-S-Øn-∏n-s\-∏-‰n-bp-≈ Btem-N\m-tbmKw˛ D-®-bv°v 2.00  ]-cp-a-e-]≈n: hn-ip-≤ aq∂n≥-ta¬ Ip¿-_m-\˛ cmhnse 6.30  Xn-cp-\-√q¿ K-h.--l-b¿- sk°≥Udn ssl-kv-Iqƒ: kph¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn C-∂v hn-fw-_-c Pm-Ybpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw˛ ssh-Io´v 3.00

Adnbn-¸pIÄ

CâÀ-hyq am-än-h-¨p Be∏pg: B-fl Pn-√m sS-Ivt\m-f-Pn am-t\-P¿ X-kv-Xn-I-bnte-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\m-bn C∂v \-S-Øm-\n-cp-∂ hm-°v C‚¿-hyq \-hw-_¿ A-©n-\v I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 13 mw hm¿-Un¬ I-Æ¿-Im-Sv sN√n-°-≠-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ cm-hn-se 11 te-°v am-‰n-h-®-Xm_n Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS kv-am-c-I-Øn¬ hn-c-e-Sbm-f hn-Z-Kv-[¿ ]cn-tim-[n-°p∂p bn {]n≥-kn-∏¬ A-{Kn-Iƒ-®¿ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.-

hm-g-¡r-jn B-cw-`n-¨p

Be∏pg: ssX-°m-´p-ti-cn tªm--°v ]-≈n-∏p-dw {Km-a-∏-©mb-Øn-¬ Ir-jn-h-Ip-∏n-s‚ Bfl-]-≤-Xn -{]-Im-cw ]-tØ-°dn¬ hm-g-°r-jn B-cw-`n-®p. ]Xn-\m-bn-cw hm-g-bm-Wv \-Sp-∂Xv. -]-fl-{io {Kq-∏n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 25 Aw-K-ß-fm-Wv hm-gIr-jn-°p ta¬-t\m-´w h-ln°p-∂-Xv.

hn-f-sh-Sp-¸v \-S-¯n F-S-Xz: hn-Zym¿-Yn-Iƒ kv-Iqƒ h-f-∏n¬ ssP-h-co-Xn-bn¬ h-f¿Øn-sb-Sp-Ø I-c-s\¬-Ir-jnbp-sS hn-f-sh-Sp-∏v \-S-Øn. X-e-h-Sn K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Ifm-Wv tPym-Xn s\-√n-s‚ hn-fsh-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-Xn-`ml-cn D-Xv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sh≈w Ip-d-hv h-∂-t∏mƒ k-ao-]sØ \-Zn-bn¬ \n-∂v sh-≈w tIm-cn H-gn-®pw Nm-gn B-{I-a-Wap-≠m-b-t∏mƒ k-‘ym-t\-cØv ]-¥w I-Øn-®pw X-≠p-Xp-c∏≥ h-∂-t∏mƒ ss{S-°m¿-Uv {]-tbm-Kw \-S-Ønbpam-Wv hnZym¿-Yn-Iƒ Irjn hn-f-sh-Sp∏ns\m-cp-°n-bXv. A-º-Xv sk‚n¬ ap-∏-Xn-e[n-Iw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS 120 Zn-hk-sØ A-[ym-\-Øn-\p-ti-jam-Wv s\-√v hn-f-hn-se-Øn-®-Xv. hn.-F-®v.F-kv.-kn. {]n≥-kn-∏¬ ]n -B¿ kp-P, F-®v.-F-kv.-F-kv. {]n≥-kn-∏¬ D-jm-Ip-am-cn, {][m-\m-[ym]nI kp-`-{Zm tZ-hn, tIm-˛ HmUn-t\-‰¿ ]n A-\n¬Ip-am¿, sI _n-t\m-bv tXm-a-kv, ]n.-‰n.-F. {]-kn-U‚ v ]n F≥ cm-Pp-Ip-´n {]-kw-Kn-®p.

slÂ-¸v sU-kv-Iv Be∏pg: Pn-√-bn-se {Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn¬ \-S-∏m-°p-∂ k-ºq¿-W km-aq-ln-I kp-c£m s]≥-j≥ ]-≤-Xn-bp-sS kp-K-a-am-b \-S-Øn-∏n-\v sl¬∏v sU-kv-Iv B-cw-`n-®p. ]-©mb-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ Hm^n-kn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sl ¬-∏v sU-kv-In-se t^m¨: ]©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S ¿ sI ]n km-_p-°p-´≥-\m-b¿ (9447503885), Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v sI F k-t¥m-jv-Ip-am¿ (999 5220194), ko-\n-b¿ ¢¿-°v Pn cma-N-{μ≥ (9446368038).

B-e-∏p-g: Ir-jv-W-]n-≈ kv-amc-Iw X-I¿-Ø-Xp k-w-_-‘n-®v tIm¨-{K-kv ˛ -F-¬.---Un.F-^v X¿-°w ap-dp-Ip-∂p. X-I¿-Ø-Xp tIm¨-{K-s ∂vv F-¬ .--- Un.F-^v . B-tcm-]n°p-tºmƒ C-Xv I-√p-h-® \p-Wbm-sW-∂v Un.-- k n.-- k n. hn-i-ZoI-cn-°p-∂p. tI-c-f-Øn-se IΩyq-Wn-Ãv {]-ÿm-\-Øn-s‚ ÿm-]-I t\-Xm-hm-b ]n Ir-jvW-]n-≈-bp-sS A-¥y-\n-an-j߃ sN-e-h-gn-® I-Æ¿-Im-s´ ho-Sv C-cp-fn-s‚ a-d-hn¬ Xo-h-®v \-in-∏n-®-h¿ N-cn-{X-Øn-s‚ \ntj-[n-I-fpw k-aq-l-Øn-s‚ i{Xp-°-fp-am-sW-∂v kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn kn _n N-{μ_m-_p-hpw, kn.]n.-- s F. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.---F¬.---F-bpw ]-d-™p. a-\-∏q¿-hw Ip-g-∏-߃ kr„n-°p-∂ D-∂-X tIm¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-s‚ I-c-ß-fm-Wv Cu B-{I-a-W-Øn-\v ]n-∂n-se∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p.

A{I-an-Iƒ X-I¿-Ø Ir-jW v- ] - n-≈b - p-sS kva - mcIw I-Æq-cn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-s°-Xn-tc-bp-≠m-b I-t√-dns‚ a-d-hn¬ kw-ÿm-\-sغm-Spw tIm¨-{K-kv˛ bp.Un.F^v. {]-h¿-Ø-I¿ B-{I-a-W߃ A-gn-®phn-´n-cn-°p-I-bmWv. B-e-∏p-g-bn-epw I-Ωyq-WnÃv ]m¿-´n-I-fq-sS-bpw t{S-Uv bq-

Ir-jv-W-]n-Å-bp-sS Ncn{Xkv-am-c-I-w X-IÀ-¯-Xn-s\-Xn-tc hym-]-I {]-Xn-tj[w aÆt©cn: I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿´n-bp-sS k-ap-∂-X t\-Xm-hv ]n Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS N-cn-{X kvam-c-I-Øn-\v t\-sc \-S-∂ B-{Ia-W-Øn¬ Pn√-bn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[w. I-™n-°p-gn ]-©m-b-Øv 13 mw hm¿-Un¬ I-Æ¿-Im-Sv sN√n°-≠-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ _n Ir-jv-W-]n-≈-bp-sS kv-am-cI a-μn-chpw {]-Xn-abpw C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv km-aqln-I hncp-≤¿ A-·n-°n-c-bm-°n-bXv. {]-Xn-a-bp-sS h-e-Xp-`m-KsØ s\-‰n-bpw- I-Æpw- aq-°pwX-I¿-Ø-\n-e-bn-em-Wv. kw-c£n-X kv-am-c-I-am-bn- \n-e-\n¿Øn-bn-cp-∂ Hm-e-ta-™ ho-Sns‚ ]n-d-Ip-h-i-Øv- h-S-°p-]-Sn™m-dp-`m-Kw- ]-Ip-Xn- ]q¿-W-ambn- I-Øn- \-in-®p. F-∂m¬- Xob-W-®-Xn-\m¬- sX-t°-ap-dnbn¬- kq-£n-®n-cp-∂ I-´n¬,- k-

Jm-hn-s‚ I-Æ-S F-∂n-h kw-c£n-°m-\m-bn. I-gp-t°m-epw- ]´n-I-bpw- I-Øn-b-a¿-∂p.- ]-´n-IIƒ- I-Øn--b-a¿-∂v- ho-Wv- ho-Sn\-I-Øp- kq-£n-®n-cp-∂ ]-Ømb-Øn-\pw- tI-Sp-]m-Sp-≠m-bn.- C∂v cm-hn-se B-dp-ap-X¬- sshIo-´v- B-dp-h-sc kn-.]n-.Fw.-,- kn.]n-.sF. F-∂o- ]m¿-Sn-Iƒ- l¿Øm-en-\v B-lzm-\w sN-bv-Xn-´p≠v. hym-gm-gv-N ]p-e¿-s®-bp-≈ t^m¨-hn-fn-Iƒ- ]-cn-tim-[n-® s]m-eo-kn-\v- A-{I-an-I-sf-°p-dn®v- kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v.- kw-`-hÿ-e-Øv- t^m-d≥-kn-Iv,- hn-c-eS-bm-f hn-Z-Kv-[-cpw- F-Øn- sX-fnsh-Sp-Øp.- s]m-eo-kv- D-tZym-Kÿ-tbm-K-w- tN¿-∂v- {]m-Y-an-I A-h-tem-I-\-hpw- \-S-Øn.- B-`y¥-c h-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Imcw A-t\z-j-W-®p-a-X-e-bp-≈ sF.Pn sI ]-fl-Ip-am¿ C-∂-

kvam-c-I-¯n-\v t\-sc-bpÅ B-{I-a-Ww lo\w: Fw F t__n a-Æ-t©-cn: ]n Ir-jv-W-]n-≈bp-sS kv-am-c-I a-μn-c-Øn-\pw {]Xn-a-bv-°pw t\-sc \-S-∂ B-{Ia-Ww A-Xy-¥w lo-\-hpw A-]e-]-\o-b-hp-am-sW-∂v kn.]n.Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw Fw F t_-_n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. P-\m-[n-]-Xy hn-izm-kn-I-sf H∂-S-¶w sR-´n-® Cu ]m-X-Iw sN-bv-X-h-sc \n-b-a-Øn-s‚ ap∂n¬ sIm-≠p-h-∂v am-Xr-Im-]c-am-bn in-£n-°-Ww. B-e-∏p-g Un.kn.kn-bp-sS A- w-_-‘-hn-i-Zo-I-c-Ww Bh¿-Øn-°p-I h-gn c-ta-iv sN-∂nØ-e tIm¨-{K- n-\v t]m-epw A- ] - a m- \ - a m- b n- c n- ° p- I - b m- W v . B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS t]m-en-kv {]-Xn-I-sf I-s≠-Øp-tam-sb∂v I-s≠-dn-b-Ww. A-Xn-\v tij-sa P-\m-[n-]-Xy hn-izm-kn-

Iƒ Cu hn-j-b-Øn¬ F-ßs\ {]-Xn-I-cn-°p-∂p-sh-∂v ]-dbm≥ I-gn-bq. Ir-jv-W-]n-≈ a-μn-c-Øn-\pw {]-Xn-a-bv-°pw t\-sc \-S-∂ B{I-a-Ww \o-N-hpw am-∏¿-ln-°mØ-Xp-am-sW-∂pw C-Xn-s‚ `-hnjy-Øv Kp-cp-X-c-am-bn-cn-°p-sa∂pw Pn kp-[m-I-c≥ Fw.F¬.F. ]-d-™p. 24 a-Wn-°q-dn-\-Iw {]-Xn-I-sf \n-b-a-Øn-s‚ ap∂n¬ sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\v B`y-¥-c-a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W≥ t\-cn-´n-S-s]-S-Ww. ]n Ir-jv-W-]n-≈ kv-am-c-I aμn-cw Xo-bn-Sp-I-bpw {]-Xn-a tISp-h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-X-X-dn™v I-gn-™n-°p-gn sN-√n-°≠-Øn¬ F-Øn-b C-cp-h-cpw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

se kv-am-c-I-a-μn-cw k-μ-¿-jn®p. kw-L¿-j km-[y-X I-W°n-se-Sp-Øv Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ t]m-en-kv k-∂mlw i-‡-am-°n-bn-cn-°p-I-bmWv. I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-b-p-sS Pn√-bnse ÿm-]-I-t\-Xm-°fn¬ H-cmfm-b _n Ir-jv-W-]n≈ A-¥y-\m-fp-I-fn¬ C-hn-sSbm-Wv H-fn-hn¬ I-gn-™n-cp-∂Xv. 1947 Hm-K-kv-Xv 19m-Wv C-hn-sS h-®v Ir-jv-W-]n-≈ ]m-ºv I-Sntb-‰v a-cn-®Xv. F√m h¿-jhpw Hm-K-kv-Xv 19\v F¬.Un.F-^ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-hn-sS Irjv-W-]n-≈ A-\p-kv-a-c-W-Zn-\am-bn B-N-cn®p-t]m-cp∂p. Irjv-W-]n-≈ kv-am-c-I-Øn-\v t\sc \-S-∂ B-{I-W-a-hn-h-c-a-dn™v C∂-se ]p-e¿-s® ap-X¬ X-s∂ Pn√-bp-sS hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-∂m-bn \q-dp I-W-°n-

\v ]m¿-´n {]-h¿-Ø-Icpw kwÿm-\ Pn√m t\-Xm-°fpw C-hn-S-s°-Øn-bn-cp-∂p. {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fkv A-Nyp-Xm-\μ≥, kn.]n.Fw. t]m-fn-‰v _yqtdm Aw-Kw Fw F t__n, Fw.F¬.F-amcm-b Pn kp-[m-Ic≥, kn sI k-Zminh≥, tXm-akv sF-kIv, ]n Xn-tem-Øa≥, F Fw B-cn^v, ssh-°w hn-iz≥, sI C C-kv-ambn¬, kn.]n.Fw Pn√m sk-{I´dn kn _n N-{μ-_m_p, ]n sI N-{μm-\μ≥, kn F-kv kp-Pm-X, Sn sP B-©-temkv, Sn ]pcptjm-Øa≥, Pn thWp-tKm]m¬, Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v {]-Xn-`m lcn, \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gv-kn Ubmt\m am-kntUm Xp-Sßnb t\-Xm-°ƒ X-I¿-°-s∏-´ kvam-c-I a-μn-cw k-μ¿-jn-®p. ssh-Io-´v sN√n-°-≠-Øn¬

\n-∂v I-™n-°p-gn-bn-te-°v F¬.-Un.F^v. {]-Xntj-[ dmen kw-L-Sn-∏n®p. Xp-S¿-∂v \-S∂ k-tΩf-\w {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Xn-temØ-a≥ Fw.F¬.F. A-[y-£X h-ln-®p. {]-Xntj-[ k-tΩ-f\sØ Xp-S¿∂v ssh-Io-´v A-©p-a-Wnap-X¬ B-e-∏p-gr tN¿-Ø-e tZio-b-]m-X-bn¬ I-e-hq-cn\pw I™n-°p-gn-°p-an-S-bn¬ K-Xm-KX X-S- -ap-≠mbn. hm-l-\-߃ ap-l-Ω h-gnbpw a-Æ-t©-cn hgnbpw Xn-cn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp∂p. B-{Ia-Ww \S∂ kv-am-c-I a-μn-c-Øn¬ am-cn-cn-°pfw, IpØn-b-tXm-Sv kn.sF.am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-enkpw sI.F.]n. _-‰m-en-b\pw ÿ-eØv Iymw-]v sN-øp-I-bm-Wv.

tIf-aw-Ke¯v c−v ]me-¯n\v \nÀam-Wm-\p-aXn e`n-¨p FSXz: tIf-aw-K-e-Øv c-≠v ]me-߃-°v \n¿-am-Wm-\p-a-Xn e`n-®p. X-I-gn ]-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv sN-°n-Sn-°m-Sv-˛-tI-f-awK-ew {]-tZ-i-ß-sf X-Ωn¬ _‘n-∏n-°p-∂ c-≠p ]m-e-߃°m-Wv A-\p-a-Xn e-`n-®-Xv. Iq-en-]p-c-bv-°¬ tIm-f-\n \n-hm-kn-I-fp-sS-bpw {]-tZ-i-hmkn-I-fp-sS-bpw bm-{Xm-Zp-cn-X߃-°v C-tXm-sS A-dp-Xn-bmbn. X-I-gn {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv sa-w_-¿ X-¶-®≥ sXt°-Ø-e-°-en-s‚ {i-a-^-e-ambn Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ {]mtZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬-s∏Sp-Øn Iq-en-∏p-c-bv-°¬-˛-sIm√w-]-d-ºv ]m-S-sØ _-‘n-∏n°p-∂ ]m-e-Øn-\v 15 e-£w cq-

]-bpw sIm-√w-]-d-ºv ]m-S-Øp \n-∂pw h-S-t°-I-c-bn-te-°p-≈ ]m-e-Øn-\v Fw.-- ] - n. ^-≠n¬ \n∂pw 15 e-£w cq-]-bp-am-Wv A\p-h-Zn-®-Xv. aq-∂p ]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn hoXn-tb-dn-b C-cp-tXm-Sp-I-fp-sSbpw Ip-dp-sI A-S-bv-°m-a-c-hpw sS-en-t^m¨ t]m-Ãp-Iƒ D-]tbm-Kn-®v Xm¬-°m-en-I ]m-ew \n¿-an-®m-Wv {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ bm-{X-sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. G-gv, F´v hm¿-Up-I-fn-se \q-dp-I-W-°n\v hn-Zym¿-Yn-Iƒ Cu X-Sn-∏m-eØn-eq-sS bm-{X-sN-bv-Xp-thWw kv-Iq-fp-I-fn¬ F-Øm≥. Chn-sS-bp-≠m-hp-∂ A-]-I-Sß-fn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw apXn¿-∂-h¿°pw ]-cn-t°¬-

°p∂-Xv ]-Xn-hm-bn-cp∂p. a-fi-e-sØ {]-Xn-\n-[o-I-cn®v c-≠p ap≥ a-{¥n-am¿ D-≠m-bncn-∂n-´pw \m-´p-Im-cp-sS ]-cm-Xn°v bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzoI-cn-®n-cp-∂n-√. ]-Xn-‰m-≠p-I-fpsS Im-Øn-cn-∏n-s\m-Sp-hn-em-Wv tIm-f-\n \n-hm-kn-I-fp-sS bm{Xm Zp-cn-X-Øn-\v A-dp-Xn-bmhp∂Xv.

kt½-f\w FSXz: XehSn \Sp-hn-te-apdn 1972 mw \º¿ Fkv.-F≥.-Un.]n. tbmKw ^≠v tiJ-cW ktΩf\w aq∂n\v cmhnse 10\v im-Jm aμncw lmfn¬ \S°pw. Ub-dIvS¿ t_m¿Uv saw_¿ kn ]n ssktPjv DZvLm-S\w sNøpw.

]co£m ]cn-io-e\w FSXz: sk‚ v A-tem-jy-kv tIm-f-Pn-s‚ Hm-^v Imw]-kv sk‚-dm-b A-tem-jy≥ Ã-Unsk‚-dn¬ ]n.F-kv.kn. bp-sS F¬.Un.kn. ]-co-£-bv-°v Xøm-dm-hp-∂-h¿-°m-bn kv-s]-jy ¬ tIm-®n-Mv ¢m-kv B-cw-`n-°p∂p. \msf cm-hn-se 10\v tIm-fPv {]n≥-kn-∏n¬ tUm. ]n kn A\n-b≥-Ip-™v D-Zv-Lm-S-\w sNøp-w. Xm-¬∏cy-ap-≈ D-tZym-Km¿∞n-Iƒ sk‚-dp-am-bn t\-cn-´v _-‘-s∏-SWw.

[-\-k-lm-bw Be∏pg: ]-´-W-°m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ sF.-F.-ssh. {]-Im-cw ho-Sv \n¿-am-W-Øn-\mbn ]-Ww \¬-In-b-h¿-°v ip-NnXz-an-j-s‚ A-[-n-I-k-lm-b-ambn 13,60,000 cq-]- \¬-In. 436 t]¿-°m-Wv k-lm-bw \¬-In-bXv. tªm-°v {]-kn-U‚ v Zn-eo-]v I-Æm-S≥ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v D-jm A-K-Ãn≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-K-߃, _n.-Un.-H. ]n.-B¿. hn-P-b-Ip-am¿ D-tZym-K-ÿ≥ ]s¶-Sp-Øp.

DÄ-\m-S³ a-Âky-_-Ô-\w; A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-IÄ P-em-i-b-§-fn k-Po-hwF-S-Xzm: Pn-√-bn-se Ip-´-\m-Sv-˛A-∏¿-Ip-´-\m-S≥ ta-J-e-I-fn¬ tXm-Wn-bn-se-Øn a-¬ky-_‘-\w \-S-Øp-∂ A-\y-kw-kvXm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ k-Po-ham-bn. a-¬ky-߃-°v \-√ hn-e e-`n-°p-∂p-s≠-¶n-epw Dƒ-\mS≥ a-¬ky-߃-°v K-Wy-am-b Ip-d-hv A-\p-`-h-s∏-Sp-I-bpw {]mtZ-in-I sXm-gn-em-fn-Iƒ G-sd Zp-cn-Xw t]-dp-I-bpw sN-øp-∂-Xn\n-S-bn-em-Wv A-\y-kw-ÿm-\ß-fn¬ \n-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ Iq´-ambn F-Øp-∂-Xv. πm-Ãn-°pw ap-f-bpw Sm-dpw D]-tbm-Kn-®v kz-bw \n¿-an-°p-∂ tXm-Wn-I-fn-em-Wv C-h-cp-sS a¬ky-_-‘-\w. C-Ø-cw sXm-gnem-fn-Iƒ-°v h≥-tXm-Xn¬ a¬kyw e-`n-°p-∂p-ap-≠v. Ip-dph, Xq-fn, I-Sv-e, hm-f, I-cp-ao≥

]-cp-a-e s]-cp-¶m-fn-\v \msf sIm-Sn-bn-d-§pw am-∂m¿: ] -- -cp-a-e 111- mw Hm¿a-s∏cp-∂mƒ C-∂pw \msf-bp-am-bn B-tLm-jn-°pw. C-∂v cm-hn-se 6.--30-\v \n-c-Ww `-{Zm-k-\m-[n-]≥ tUm.--- bq-lmt\m≥ am¿ {In-tkm-Ã-tam-kv sa-{X-t∏m-eo-Øm-bp-sS ap-Jy Im¿-an-I-Xz-Øn-epw 7.--30--\v G-{_lmw am¿ F-∏n-^m-\n-tbm-kv sa-{Xm-t∏m-eo-Øm-bp-sS-ap-Jy Im¿--an-I-Xz-Øn¬ ]-≈n-bn-epw hn-ip-≤ Ip¿-_m-\ A¿-∏n-°pw. 10-\v A-Jn-e-a-¶-c {]m¿-∞-\mtbm-K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬[ym-\ {]-kw-Kw. D--- -®-I-gn-™v aq∂n-\v Xo¿-∞m-S-\ kw-K-aw \-S°pw.--- 5.--45--\v Im-tXm-en-°m _-h-

tb-bpw a-‰p Xn-cp-ta-\n-am-c-bpw ]-≈n-ta-S-bn¬ \n-∂v ]-≈n-bnte-°v B-\-bn-°pw. B-dn-\v s]cp-∂mƒ k-μy \-a-kv-°m-cw.--c-≠n-\v ]p-e¿-s® aq-∂n-\v ]≈n-bn¬ bq-lm-t\m≥ am¿ t]mfn-°m¿-∏-kv sa-{Xm-t∏m-eo-Ømbp-sS ap-Jy Im¿-an-I-Xz-Øn¬ ]-≈n-bp-epw 5.--45-˛-\v tUm.---am-Xyqkv am¿ tk-th-dn-tbm-kv sa-{Xmt∏m-eo-Øm-bp-sS ap-Jy-Im¿-an-IXz-Øn¬ ]-≈n-bn-epw hn-ip-≤ Ip¿-_m-\. 8.--30 aq-∂n≥-ta¬ Ip¿_m-\. 1-- 0.--30 \v I-_-dn-¶-en¬ [q] {]m¿-∞\ - ,aq-∂n-\v [q-] {]m¿∞-\,- B-in¿-hm-Zt- Øm-sS sImSn-bn-d° - w F∂n-h \-S° - pw. ---

Ip-´-\m-´n¬ a-¬ky-_-‘-\-Øn¬ G¿s∏-´n-cn-°p∂ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ Xp-S-ßn-b a-¬ky-ß-fm-Wv C- ky-_-‘-\-Øn-\v D-]-tbm-Knh¿-°v b-tY-jv-Sw e-`n-°p-∂-Xv. °p-∂ h-e-I-fn¬ A-\y-kw]p-e¿-s® h-e-bn-d-°p-∂-Xn- ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ cm-k-]\m¬ Dƒ-\m-S≥ sXm-gn-em-fn- Zm¿-X-߃ ]p-c-´n-hbv-°p-∂-XnIƒ F-Øp-tºm-tg-°pw C-h-cp- \m-em-Wv Iq-Sp-X¬ a-¬ky-ßsS ao≥-]n-SnØw I-gn-™n-cn- ƒ e-`n-°p-∂-sX-∂m-Wv sXm-gn°pw. cm-{Xn Im-e-ß-fn¬ a¬- e-fn-I-fp-sS ]-cm-Xn. C-Xv a--¬ky-

hn-fw-_-c Pm-Y tN¿-Ø-e: Xn-cp-\-√q¿ K-h.--lb¿- sk-°≥Udn ssl-kv-Iqƒ kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v hn-fw-_c Pm-Y H-cp-°pw. ssh-Io´v aq∂n-\v \n-cym-X-\m-b P-hm≥ tPmtam-s‚ h-k-Xn-bn¬ Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw A-Uz.- a-\p kn ]p-fn-°≥ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. hn-hn-[ `m-K-ß-fn-se kzo-Ic-W-߃ G-‰p-hm-ßn kv-Iq-fnse-Øp-∂ hn-fw-_-c-Pm-Y Zo-]in-J ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn -sI i-in-I-e G-‰p-hm-ßpw. XpS¿-∂v \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\w AUz. F -- Fw B-cn-^v Fw-.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. N-e-®n{X-Xm-cw F-gp-]p-∂ ss_-Pp apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. k-_n-X a-[p A-[y-£-X h-ln-°pw.-

ß-fp-sS hw-i-\m-i-Øn-\v h-sc Im-c-W-am-hp-∂p-s≠-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p. P-em-i-b-ß-fn¬ a¬ky kº-Øv h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn h¿-jm-h¿-j-ß-fn¬ P-e-Ir-jn hn-I-k-\ G-P≥-kn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ a¬ky-°p-™pß-sf \n-t£-]n-°-dp-s≠-¶nepw A-\-[n-Ir-X ao≥ ]n-Sn--Øw aq-ew hw-i-\m-iw h-f-sc Iq-Sp-Xem-Wv. C-h X-S-bp-∂-Xn-\pw \-S]-Sn-I-fn-√m-Ø-Xv C-Ø-cw sXmgn-em-fn-Iƒ-°v {]-tNm-Z-\-hp-amhp-∂p-≠v. ho-b-]p-cw, Im-™ncw-Xp-cp-Øv, F-S-Xzm, X-e-h-Sn, am-∂m¿, Im-cn-®m¬, sIm-∏m-d°-S-hv Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnse P-em-i-b-ß-fn-em-Wv Ct∏mƒ a-¬ky-_-‘-\w ]p-tcmK-an-°p-∂-Xv.-

tIm-f-\n-I-fn {]-Nm-c-Ww \-S-¯pw Be∏pg: P-\-\-˛-a-c-W c-Pn-kvt{S-j≥ kw-_-‘n-®v tIm-f-\nI-fn¬ {]-Nm-c-Ww \-S-Øm≥ Pn√m tIm-˛-HmUn-t\-j≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. I-eIv-t{S-‰n¬ \-S-∂ tbm-KØn¬ F.--Un.-Fw. sI -]n X-ºn A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-\-˛-a-cW c-Pn-kv-t{S-j≥ km¿-h-{Xn-Iam-bn \-S-∏m-°-W-sa-∂v F-√m ]-©m-b-Øp-Iƒ-°pw \n¿-tZiw \¬-In-b-Xm-sW-∂v tIm-˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n Aw-K-߃ ]-d-™p. F-∂m¬ Nn-e ]©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂p ap-\nkn-∏m-en-‰n-I-fn¬ \n-∂pw e-`n°p-∂ I-W-°p-Iƒ Ir-Xy-a-√. tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-Ifn¬ Ir-Xy-am-bn ]-s¶-Sp-°p-∂Xn-\v \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-am¿°v \n¿-tZ-iw \¬-Ip-sa-∂v F.-Un.-Fw. A-dn-bn-®p. C-°-tWman-Iv B‚ v Ãm-‰n-Ãn-Iv-kv h-Ip∏v sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ B¿ {io-Ip-am¿, Pn A-\n¬-Ip-am¿ ]s¶-Sp-Øp.

h-\w-h-Ip-¸v A-[n-Ir-X-cp-sS \n-Êw-K-X; A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n-b h-Ån-¸p-en N-¯p -l-cn-∏m-Sv: A-h-i-\n-e-bn¬ Is≠-Øn-b h-≈n-∏p-en h-\w-hIp-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS \n- w-KX-sb XpS¿-∂v N-Ø-Xm-bn ]cmXn. l-cn-∏m-Sv sI.-- F - - k v .- B - ¿.-- Sn.-- k - n. _-kv tÃj-\v ]n-∂nse Kym-tc-Pn-\v k-ao-]w C-∂se cm-hn-se F´p a-Wn-tbm-sSbm-Wv A-h-i \n-e-bn¬ h-≈n∏p-en-sb I-≠-Xv. £o-Wn-X\m-bn C-cn-°p-∂-Xv I-≠ sI.---- A-h-i \n-e-bn-em-b F-kv .B ---- ¿.S---- n.k ---- n. Po-h-\-°m¿ h-≈n-∏p-en N-Ø \n-e-bn¬

^-b¿-t^m-gv-kn-s\-bpw dm-∂nbn-se h-\w-h-Ip-∏v A-[n-Ir-Xsc-bpw A-dn-bn-s®-¶n-epw Bcpw F-Øn-bn-√. 11 a-Wn-tbm-sS Km-tc-Pv ]-cnk-c-Øp \n-∂p k-ao-]-sØ h≈n-∏-S¿-∏p-Iƒ-°n-S-bn-te-°v C-d-ßn-b ]p-en B-cpw t\m°m-\n-√m-sX aq∂p a-Wn-°q-dn\v ti-jw N-mhp-I-bm-bn-cp-∂p. kw-c-£n-X ar-K-Øn-s‚ ]-´n-Ibn-em-Wv C-Xn-s\s∏-Sp-Øn-bncn-°p-∂-Xv.

Wn-b-\p-I-fp-sS-bpw Hm-^n-kpIƒ X-I¿-Øp. B-e-∏p-g ap≥kn-∏¬ sN-b¿t]-gv-k-s‚ Im¿ X-√n-Ø-I¿-Øp. sI.-- k n.-- S n- bpsS A-S-°w \n-c-h-[n hm-l-\-߃ X-√n-Ø-I¿-Øp. C-Xn-s‚ XpS¿-®-bm-bm-Wv Ir-jv-W-]n-≈ kv-am-c-I-Øn-\v t\-sc-bp-≠m-b A-Xn-{I-a-W-ß-fpw. A-gn-a-Xnbpw X-´n-∏pw ssIap-X-em°nb tIm¨-{K-kv t\Xr-Xzw P-\-ß-fn¬ \n-s∂m-‰s∏´-Xn-s‚ ^-e-am-bn A-Xn-{I-a߃ A-gn-®phn-´n-cn-°p-I-bmWv. bp.Un.F^v. k¿°m¿ A{I-an-I-sf kw-c-£n-°p-∂ \n-e]m-Sm-Wv kzo-I-cn-°p-∂-sX∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p-.--A-tX-k-a-bw kv-am-c-Iw XI¿-Ø-Xv tIm¨-{K-kv B-sW∂p-≈ {]-Nm-c-Ww I-√p-h-® \pW-bm-sW-∂v Un.kn.kn. {]-knU‚ v F F jp-°q¿ ]-d-™p. kn.]n.FΩn¬ I-Sp-Ø hn-`m-Kob-X \n-e-\n¬-°p-∂ ÿ-e-amWv I-™n-°p-gn. G-cn-bm sk-

{I--´-dn-sb am-‰n-b-Xp-am-bn _-‘s∏-´v \m-fp-Iƒ-°v ap-ºv kw-L¿jm-h-ÿ \n-e-\n-∂ ÿ-e-amWn-Xv. Cu cm-jv-{So-b km-l-Ncy-߃ C-hn-Sp-sØ P-\-߃°v A-dn-hp-f-f-Xm-Wv. \n-e-hnse cm-jv-{So-b km-lN-cyw ap-∂n¬-°-≠v ap-X-se-Sp∏v \-S-Øm≥ Nn-e Zp-jv-S-i-‡nIƒ {i-an-®n-´p-≠v. C-Xn-\v ]n∂n¬ {]-h¿-Øn-® ap-gp-h≥ Bfp-I-sf-bpw \n-b-a-Øn-\v ap∂n¬ sIm-≠p-h-c-Ww. C-Xn-s\°p-dn-®v k-a-{K A-t\z-j-Ww \S-Ø-W-sa-∂pw jp-°q-¿ B-hiy-s∏-´p. kn.]n.FΩn¬ i-‡am-b hn-`m-Ko-b-X-bp-f-f I-™n°p-gn-bn¬ \-S-∂ kw-`-h-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠-∂v sI.-- ] n.-- k n.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn B¿ P-b-{]-Im-iv ]-d-™p.--- Ip-‰-°msc I-s≠-Øm≥ A-t\z-j-W DtZym-K-ÿ-tcm-Sv k-l-I-cn-°p∂-Xn-\v ]-I-cw l¿-Øm¬ Blzm-\w sN-bvX - \-S] - S- n D-Nn-Xa - mbn-s√-∂pw At±lw ]-d™ p.

am¶m-dn-s\ lÀ-¯m-en \n-s¶m-gn-hm-¡n am-∂m¿: kn.]n.Fw. {]-Jym]n-® B-e-∏p-g Pn√m l¿-Ømen¬ \n-∂v am-∂m¿ Su-Wn-s\ H-gn-hm°n. ]-cp-a-e ]-≈n s]-cp-∂m-fns‚ {]m-[m-\yw I-W-°n-se-SpØv hym-]m-cn hym-h-km-bn G-

tIm-]-\ k-an-Xn am-∂m¿ bq\n-‰v {]-knU-‚ v A-\n¬ F-kv A-ºn-fn kn.]n.-Fw. am-∂m¿ G-cn-bm sk-{I-´dn-tbm-Sv Bh-iy-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv l¿-Øm-en¬ \n-∂v am-∂m-dns\ H-gn-hm-°n-bXv.

tIm¬-{K-Ên-\v _-Ô-an-Ã: a{´n tN¿-Ø-e: I-™n-°p-gn-bn¬ Ir-jv-W-]n-≈ kv-am-c-I-Øn-\p t\-sc \-S-∂ A-{I-a-hp-am-bn tIm¨-{K- n-\v bm-sXm-cp _‘-hp-an-s√-∂pw kw-`-h-Øn¬ h-kv-Xp-\n-jv-S-am-b A-t\z-jWw \-S-Øn Ip-‰-hm-fn-I-sf I≠p-]n-Sn-°W - s - a-∂v tI-{μ k-la-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m¬. h-b-em¿ tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® C-μn-cm Km-‘n A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-{I-aw tIm¨-{K- n-s‚ Xe-bn¬ sI-´n-sh-°m-\m-Wv C-S-

Xp-]-£-Øn-s‚ {i-aw. ap-Jy-a{¥n-s°-Xn-tc \-S-Øn-b B-{I-aW-Øn-s‚ t]-cn¬ kn.-]n-.Fw. s\-Xn--tc D-b¿-∂ P-\-hn-Im-cw C-Xn-s‚ a-d-hn¬ Xn-cn-®p-hn-Sm\p-≈ {i-a-am-Wn-sX-∂pw A-t±lw ]-d-™p. tªm-°v tIm¨{K-kv {]-kn-U‚ v a-[p hm-h-°mSv A-[y-£-X h-ln-®p. I-b¿ tIm¿-]-td-j≥ sNb¿-am≥ sI B¿ cm-tP-{μ {]km-Zv,- Un-.kn-.kn. sk-{I-´-dn Fw -sI Pn-\-tZ-hv,- sP-bnw-kv Nn¶p-X-d,- Sn F-®v k-emw,- sF-k°v am-S-h-\,- kn-‘p hm-h-°m-Sv kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sI kn th-Wp-tKm-]m-en-s\-Xn-tc I-cn-s¦m-Sn {]-I-S-\w

tN¿-Ø-e: tI-{μ-a-{¥n sI kn th-Wp-tKm-]m-en-s\-Xn-tc I-cn-s¶m-Sn {]-I-S-\w. tkm-fm¿ tIkn¬ B-tcm-]-W hn-t[b-\m-b sI kn th-Wp-tKm-]m-en-s‚ s]m-Xp ]-cn-]m-Sn _ln-jv-°-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F¬.-Un-.F-^ns‚ t\-XrXz-Øn-em-bn-cp-∂p {]-I-S-\w. C-∂-se D-®-tbm-sS tN¿-Ø-e \-K-c-k-`-bp-sS A-ø¶mfn sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ h-∂ h-gn tN¿-Ø-e K-h.--sd-Ãv-lu-kn-\v k-ao-]w h-®m-Wv ap-{Zm-hmIyw ap-g-°n F¬-.Un-.F-^v. {]-h¿-ØI¿ {]-I-S-\w \-S-Ønb-Xv. kn-.]n-.Fw. G-cn-bm sk-{I-´-dn F F -- -kv km-_p,- Pn-√m I-Ω-‰n Aw-Kw sI hn tZ-h-Zm-kv,- kn-.]n-.sF. a-fi-ew sk{I-´-dn F≥ F -- -kv in-h-{]-km-Zv,- F-.sF-.ssh.F-^v. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn Sn Pn-kv-tam≥,- ]n jm-Pn-tam-l≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p {]-I-S-\w.-

]mcm-eo-KÂ thmfân-bÀ s{S-bn-\nMv

cma-¶cn: Ip´-\mSv Xmeq°v eoK¬ k¿hokv IΩn-‰nbpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ cma-¶cn ]©m-bØv lmfn¬ \S∂ ]mcm-eo-K¬ thmf‚n-b¿ s{S-bn-\nMv kam-]\ ktΩ-f\w cma-¶cn ^k-‰v¢mkv aPn-kvt{S‰v Fw C Aen-bm¿ DZvLmS\w sNbvXp. cma-¶cn _m¿ Atkm-kn-tb-j≥ sk{I-´dn AUz. sI B¿ {inIp-am¿ A[y-jX hln-®p. Ip´-\mSv Xmeq°v eoK¬ k¿hokv IΩn‰n sk{I-´dn sI B¿ Acp¨Ip-am¿ \μn ]d-™p. Xnc-s™-Sp-°-s∏´ thmf‚n-b¿am¿°mbn \mep-Zn-hkw \o≠p-\n∂ s{S-bn\nMv t{]m{Km-an¬ sI B¿ {inIp-am¿ A¿®-\, hnt\mZvIp-am¿ kenw-Ip-am¿ F∂n-h¿°v ]pdsa hnhn[ hIp-∏pta-[m-hn-Ifpw ¢mkp-Iƒ \bn®p.

X-e-h-Sn D-]-Pn-Ãm I-tem-Âk-hw

F-S-Xz: X-e-h-Sn D-]-Pn-√m I-tem-¬k-hw ap-´m¿ sk‚ v tPm¿-Pv l-b¿-sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. 16, 17, 18, 19 XnøXn-I-fn¬ \-S-°p-∂ I-tem-¬k--h-Øn-s‚ kzm-K-X-kwLw cq-]o-I-cn-®p. ap-´m¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Pn-tamƒ ]p-cp-tjm-Ø-a≥ sN-b¿-t]-gv-k-Wpw {]n≥-kn-∏¬ am-Øp°p-´n tPm-k-^v P-\-d¬ I¨-ho-\-dpw D-]-Pn-√m hn-Zym-`ymk Hm-^o-k¿ i-in-Ip-am¿ Pn hm-cy¿ J-Pm-©n-bp-amb 101 Aw-K kzm-K-Xw kw-L-am-Wv cq-]o-I-cn-®-Xv. ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v d-Pn-tamƒ ]p-cp-tjm-Øa - ≥ A-[y£-X h-ln-®p. Ãm‚nMv I-Ωn- ‰n sN-b¿-t]-gk v- ¨ ta-cn-Ω _m-_p, _o-\ tPm-k^ - v, tSmw sP Iq-´° - c - , A-eI - k v- m-≠¿ sI h¿-Ko-kv, tXm-ak - p-Ip-´n, Pn cm-[m-Ir-jW v- ≥ ]-s¶-SpØp.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-11-01  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2013-11-01