Page 1

2 ]n©p_m-enIsb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ Hm-t«m-dn-£m -ss{U-hÀ A-d-ÌnÂ

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

sXm-Sp-]p-g: ]n©p_m-enIsb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-® kw-`-hØn¬ Hm-t´m-dn-£m -ss{U-h¿ Ip-S-b-Øq¿ ]p-∂-∏m-d-bn¬ iin(26)sb Im-™m¿ t]m-enkv A-d-kv-‰p sN-bv-Xp. Ip-SbØq¿ Su-Wn-\p k-ao]w B-\°-bw tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ \-gvkdn hn-Zym¿-Y-n\n-sb B-Wv Cbmƒ ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®-Xv. c-≠mgv-N ap-ºm-bn-cp-∂p kw-`hw. C-Xp kw-_-‘n-®p Ip-´n-bpsS A-Ωq-Ω ssN¬-Uv sh¬s^-b¿-I-Ωn-‰n°p \¬In-b ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp A-dÃp≠m-bXv. C-bmsf tImS-Xn dn-am‚p sN-bv-Xp. Ip-´n-sb Zn-h-khpw \-gvk-dnbn¬ F-Øn-°p∂-Xv i-in-bp sS Hm-t´m-dn-£-bn-em-bn-cp∂p. C-bmƒ Cu Ip-´n-sb ]-Xn-hm-bn im-co-cn-I-am-bn ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®n-cp∂p. Ip-´n A-Ωq-Ωtbm-Sp ]oU-\-{iaw sh-fn-s∏-SpØp-I-bm-bn-cp∂p. t\c-tØ A-—≥ a-cn®p-t]m-b _m-en-Ibp-sS am-Xm-hv ]p\¿hn-hm-ln-Xbm-bn. Xp-S¿-∂v Ip-´n-bp-sS kwc£Ww ssN¬-Uv sh¬-s^b¿ I-Ωn-‰n-bm-Wv A-ΩqΩ-sb G¬-∏n-®-Xv. kw`-hw kw-_‘n-®p hn-i-Zam-b A-t\zjWw \-S-Øn- ]-cm-Xn-bn¬ I-gºp-s≠-∂p t_m-[y-s∏-s´∂p ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿- I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n Pn tKm-]m-e-Irjv-W≥ ]-d™p.

tI-{µ-a-{´n sIm-Sn-¡p-¶n kp-tc-jn-\v t\-sc Noap-«-tbdv cm-a-¶-cn: tI-{μ-sXm-gn¬ k-la-{¥n -sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jn\v t\-sc kn.]n.Fw.˛ Un.ssh. F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ I-cns¶m-Sn-Im-´n-bpw Nn-ap-´- F-dn™pw {]-Xn-tj-[n-®p. s\-Sp-apSn-˛-Ip-∏-∏p-dw ]n.F-®v.kn. tdmUn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\w ssI-\-I-cn tIm-tem-Øv sP-´n°-Sp-Ø- k-tΩ-f-\ \-K-dn¬ C∂-se cm-hn-se ]-Xn-s\m-t∂msS D-Zv-Lm-S-\w sN-øm-s\-Ønb a-{¥n-bp-sS hm-l-\-Øn-\v t\sc kn.]n.Fw. Ip-´-\m-Sv G-cnbm sk-{I-´-dn sI sI A-timI-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-ºtXm-fw h-cp-∂ {]-h¿-Ø-I¿ tN¿-∂m-bn-cp-∂p {]-Xn-tj-[w. Un-ssh.F-kv.]n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C-h-sc I-Ã-Un-bnse-Sp-sØ-¶n-epw hn-´-b°m-Ø ]-£w ]-cn-]m-Sn \-S-Øm≥ A\p-h-Zn-°n-s√-∂v {]-h¿-Ø-I¿ hm-in-]n-Sn-®-Xv cw-Kw h-j-fm°n. H-Sp-hn¬ 22 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø ti-jw hn-´-b-°pI-bm-bn-cp-∂p.

IÅ-t\m-«p- tI-kn bp-hm-¡Ä¡v ITn-\ X-S-hv sXm-Sp-]p-g: 1000 cq-]-bp-sS 150 I≈-t\m-´p-Iƒ ssIh-iw h-® tI-kn¬ {]-Xn-Iƒ-°v A-©p h¿-jw ITn-\ X-Shv. h-Æ-∏p-dw s\√n-°p-t∂¬ k-\¬-Ip-am ¿(33), I-™n-°p-gn ]p-∂-bm¿ ]m-≠≥-tN-cn-bn¬ P-b≥ (34) F-∂n-h-sc-bm-Wv sXm-Sp]p-g A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv P-UvPn ]n sI A-c-hn-μ-_m-_p in£n-®-Xv. 2008 G-{]n¬ 11\v cm-{Xn sXmSp]p-g Un-ssh.F-kv.]n. sI hn tPm-k^pw kw-Lhpw \-K-cØn-se tem-Uv-Pp-Iƒ ]cn-tim[n-°p-∂-Xn-\n-sS sI.F-kv. B¿.Sn.kn. _-kv -Ãm‚n-\v kao-]-ap-ff tem-Uv-Pn-¬ Xm-a-kn®n-cp-∂ {]-Xn-I-fp-sS ]-°¬ I≠ B-bn-cw cq-]-bp-sS t\m-´v kwi-bw tXm-∂n ]cn-tim-[n-®t∏mƒ I≈t\m-´m-sW-∂v Is≠Øn. hn-i-Z-]-cn-tim-[-\-bn ¬ Iq-Sp-X¬ I≈-t\m-´p-Iƒ Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. t{]m-kn-Iyq-j≥ `mK-Øp \n-∂p 35 km-£nI-sf lm-Pcm°n-b tI-kn¬ 165 sXm-≠nap-X-ep-Iƒ sX-fn-hm-bn kzo-Icn-®p. ss{Iw-{_m-©v Un-‰-Œo-hv C≥-kv-s]-Œ¿ B¿ cm-Pp dnt]m¿-´v \¬In-b tI-kn¬ t{]mkn-Iyqj-\p th-≠n A-Uo-j\¬ K-h. πo-Udpw ]-ªn-°v t{]m-kn-Iyq-´-dpam-b ]n \q¿-kao¿ lm-P-cmbn.

21 k-]v-Xw_¿ 2013 i\n

Pq-Uo-jy-dn-bpsS sX-äp-IÄ Nq-−n-¡m-«m-³ am-[y-a-§Ä BÀ-P-hw Im-Wn-¡-Wsa¶v

tI-c-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-Sv A-\p-_-‘n-®v k-a-Im-en-I kv-{Xo {]-iv-\-ß-fpw am-[y-a-ß-fpw F-∂ hn-j-b-Øn-ep-≈ h-\n-Xm am-[y-a-{]-h¿-Ø-I kw-K-aw Fw.Pn k¿-h-I-em-im-e t{]m ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-´-bw: Pq-Uo-jy-dn-°v kw-`hn-°p-∂ sX-‰p-Iƒ Nq-≠n-°m´m-\p-≈ B¿-P-hw am-[y-a-߃ Im-Wn-°-W-sa-∂v Fw.Pn k¿h-I-em-im-e t{]m ssh-kv Nm≥k-e¿ tUm. jo-\m jp-°q¿. tIc-f ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f\ - t- Øm-Sv A\p-_-‘n-®v k-a-Im-en-I kv-{Xo {]-iv-\-ß-fpw am-[y-a-ß-fpw F∂ hn-j-b-Øn-ep-≈ h-\n-Xm am[y-a-{]-h¿-Ø-I -kw-K-aw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. tIm-S-Xn-°v ]p-d-Øp-≈ sXfn-hp-Iƒ kzo-I-cn-°p-I-bn-s√∂p-≈ tIm-S-Xn-I-fp-sS I-Spw-]n-

Sp-Ø-hpw \ym-bo-I-cn-°m-\m-hn√. C-Ø-cw A-h-k-c-ß-fn¬ sX-‰p-Iƒ Nq-≠n-Im-´m-\p-≈ DØ-c-hm-Zn-Xzw P-\m-[n-]-Xy-Ønse \m-emw Xq-Wm-b am-[y-a-ß ƒ-°p-s≠∂pw A-h¿ ]-d-™p. am-[y-a-ÿm-]-\-߃-°v h\n-Xm Po-h-\-°m-sc kw-_-‘n® kv-{Xo-\-bw th-W-sa-∂v C¥ym-hn-j≥ \yq-kv F-Un-‰¿ hoWm tPm¿-Pv ]-d-™p. Zr-i-am-[ya-ß-fn¬ kv-{Xo-Iƒ-°v Xp-eyA-h-k-cw \¬-Ip-tºmƒ A-®Sn am-[y-a-ß-fn¬ cm-{„o-b- dnt]m¿-´n-Mv A-S-°w ]-e-ta-J-ebpw ]p-cp-j-∑m¿ Ip-Ø-I-bm°p-Ib - m-Wv. cm-„o-b- dn-t]m¿-´n-

Mv kv{- Xo-Iƒ-°v ]-‰n-s√-∂ ap≥hn-[n-bm-Wv C-Xn-\p Im-c-Ww. tPm-en-°v A-\p-k-cn-®v hy-‡n F-∂ \n-e-bn-ep-≈ \o-Xn-bm-Wv kv-{Xo-Iƒ-°v \¬-tI-≠-sX∂pw ho-W ]-d™ p. X-n-c-s™-Sp-∏v cm-{„o-b-Øn ¬ 50 i-X-am-\w kw-h-c-Ww kv{Xo-Iƒ-°v G¿-s∏-Sp-Øn-sb-¶nepw \n¿-Wm-b-I- Xo-cp-am-\-ß ƒ F-Sp-°p-∂ k-an-Xn-I-fn¬ h\n-Xm-{]m-Xn-\n-[yw Ip-d-hm-sW∂v ]-{X-{]-h¿-ØI - b - pw sI. ]n. kn. kn P-\d - ¬ sk-{I-´d - n-bp-amb e-Xn-Im- kp-`m-jv ]-d™ p. Ip-Spw-_-hpw tPm-en-bpw H∂n-∏n-®p-sIm-≠p-t]m-hm-\p-≈

k¿-°-km-Wv h-\n-Xm-am-[y-a-{]h¿-Ø-I¿ t\-cn-Sp-∂ sh-√p-hnfn-sb-∂v am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-bpw F-gp-Øp-Im-cn-bp-am-b sI tc-J ]-d-™p. ap≥ Im-e-ß-fn¬ \n∂p hy-Xy-kv-X-am-bn am-[y-a-cwK-tØ-°v h-\n-I-fp-sS I-S-∂p-hc-hv h¿-[n-®-Xm-bpw X-ß-fp-sS I-gn-hv sX-fn-bn-°m≥ kv-{XoIƒ-°v C-∂p Iq-Sp-X¬ A-hk - c-߃ e-`y-am-hp-∂p-s≠-∂pw {]-ap-J ]-{X-{]-h¿-ØI - c-iva - n cLp-\m-Yv ]-d™ p. ap-Xn¿-∂ am[y-a-{]-h¿-Ø-I-cm-b hn P-b-Ipam¿, l-°nw \-´m-t»-cn F-∂nh¿ N¿-® \-bn-®p. F-kv im-¥n, iymw _m-_p kw-km-cn-®p.

apÃ-s¸-cn-bmÀ Zp-c-´-`o-jWn; kac-ka-nXn t\-Xm-¡fpw D-tZym-K-Øcpw NÀ-¨ \S¯n C-Sp¡n PnÃ-bn tIm¬-{K-Ên t]mcpapdp-Ip¶p

Zp-c-´-\n-hm-c-W {]-hÀ-¯-\-§Ä Ip-ä-a-ä-Xm-¡psa¶v sN-dp-tXm-Wn: ap-√-s∏-cn-bm-dns‚ Zp-c-¥-ta-J-e-bn¬ A-[n-hkn-°p-∂ P-\-ß-fp-sS Zp-c-¥-\nhm-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ Ip-‰-a‰-Xm-°p-sa-∂v tZ-io-b a-\p-jymh-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw P-Ãnkv kn-dn-b-Iv tPm-k-^v ]-d™p. ap-√-s∏-cn-bm¿ Um-an-s‚ Zp-c-¥-`o-j-Wn t\-cn-Sp-∂ {]-tZi-ß-fm-b æm-a-e, h-≠n-s∏-cnbm¿, h-≈-°-S-hv, B-e-Sn, N-∏mØv Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn-se Zpc-¥ \n-hm-c-W {]-h¿-Ø-\-ßsf Ip-dn-®v C-Sp-°n K-h¨-sa‚ v K-Ãv lu-kn¬ \-S-∂ N¿-®-bv°v ti-j-am-Wv A-t±-lw C-°mcyw ]-d-™-Xv. a-\p-jym-h-Im-i kw-L-S-\Iƒ ap-√-s∏-cn-bm¿ k-a-c k-anXn t\-Xm-°-fpw D-tZym-K-ÿ ta-[m-hn-I-fpw N¿-®-bn¬ ]-s¶Sp-Øp. Zp-c-¥-km-[y-X-bp-≈ {]tZ-i-ß-fn¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn I¨-t{Smƒ dq-ap-Iƒ Xp-d-°p-I, h-gn-hn-f-°p-Iƒ ÿm-]n-°p-I,

ssk-d¨ {]-h¿-Øn-∏n-°p-I, F-a¿-P≥-kn sse-‰p-I-fpw sse^v Pm-°-‰p-I-fpw ho-Sp-I-fn¬ \¬-Ip-I. Bw-_p-e≥kv, ^b¿-t^m-gv-kv ku-I-cy-߃ Hcp-°p-I, hm¿-Øm hn-\n-a-b kwhn-[m-\-߃ G¿-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-ƒ N¿-®bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿ D-∂-bn-®p. C-°m-cy-߃ ]-cn-K-Wn-®v Pn-√m `-c-W Iq-S-Øn-s‚ dnt]m¿-´v In-´p-∂ ap-d-bv-°v a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ h-gn tI{μ-k¿-°m-cn-te-°p ip-]m¿-i k-a¿-∏n-°p-sa-∂v P-Ãn-kv kn-dnb-Iv tPm-k-^v ]-d-™p. Fw.F¬.F. tdm-jn A-K-Ãn≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-Pn-Xv ]m-´n¬, F.Un.Fw. ]n F≥ k-t¥m-jv, C-Sp-°n tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n D-kv-am≥, ap√-s∏-cn-bm¿ k-a-c k-an-Xn sNb¿-am≥ ^m. tPm-bn \n-c-t∏¬, ^m. tdm-_n≥ Xp-S-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

W-s¡-«v C-Sp-¡n P-e-\n-c-¸v 2401.2 A-Sn-bm-bn C-k-Sµp-À-¡in An-¨-Xv 34000 sN-dp-tXm-Wn: C-Sp-°n A-Ws°-´n-se P-e-\n-c-∏v 2401.2 ASn-bm-bn D-b¿-∂p. P-e-\n-c-∏v Um-an-s‚ ]-c-amh-[n kw-`-c-W ti-jn-bm-b 2403 A-Sn-bn-se-Øn-bm¬ sNdp-tXm-Wn Um-an-s‚ j-´-dpIƒ Xp-d-t°-≠n-h-cp-sa-∂v sI.F-kv.C._n. K-th-j-W hn-`m-Kw sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ ]n sI Ip-cym-t°m-kv ]-d™p. F-∂m¬ 2401 A-Sn-bn¬ Xpd-°-W-sa-∂v \n-e-]m-Sm-Wv Pn√m `-c-W-Iq-S-Øn-\p-≈-Xv. C°m-cy-Øn¬ sI.F-kv.C. _n °v tbm-Pn-∏n-s√-¶n-epw 2403¬ F-Øn-bm¬ Xp-d-°p-sa-∂ D-d® \n-e-]m-Sn-em-Wv A-[n-IrX¿.

F-∂m¬, Im-e-h¿-jm-cw-`Øn¬ Umw kw-`-c-W-ti-jntbm-Sv A-Sp-Ø-t∏mƒ ÿ-ew k-μ¿-in-® sI.F-kv.C._n. No-^v F-≥Pn-\o-b¿ sI sI Idp-∏≥-Ip-´n 5.5 A-Sn-Iq-Sn D-b¿Øm-sa-∂v A-`n-{]m-b-s∏-´n-cp∂p. C-t∏mƒ ]-c-am-h-[n P-\-tdj≥ h¿-[n-∏n-®pw ]-e-tI-{μß-fn¬ \n-∂pw C-Sp-°n A-Ws°-´n-te-bv-°p-≈ P-e-]m-XIƒ h-gn-Xn-cn-®p-hn-´pw Um-anse P-e-hn-Xm-\w Ip-d-bv-°m-\p≈ {i-aw sI.F-kv.C._n. \-SØp-∂p-≠v. hr-jv-Sn-{]-tZ-i-Øv a-g-XpS¿-∂m¬ G-Xm-\pw Zn-h-k߃-°p-≈n¬ Umw Xp-d-t°≠n h-cpw.

t]À sN-dp-tXm-Wn: I-\-Ø-a-gsb A-h-K-Wn-®pw C-Sp-°n ˛ sN-dp-tXm-Wn P-e-kw-`-c-WnIƒ k-μ¿-in-®v a-S-ßn-b-Xv 34000 t]¿. k-μ¿-i-\w Bcw-`n-® G-gmw Zn-h-k-am-b C∂-se-am-{Xw 5300 ap-Xn¿-∂-hcpw 400 Ip-´n-I-fpw Umw ImWm≥ F-Øn. 33 t_m-´v khm-cn-I-fpw C-∂-se \-S-∂p. I-em-h-ÿ {]-Xn-Iq-e-am-bn´pw ]q¿-W-am-bpw \n-d-™ Umw k-μ¿-in-°m≥ C-Ø-hW h-cpw-Zn-h-k-ß-fn-epw h ≥- X n- c - ° p- ≠ m- h p- s a- ∂ m- W v A-[n-Ir-X-cp-sS hn-e-bn-cpج.

sNdp-tXmWn: Pn√-bnse tIm¨{Kkv (sF)-bn¬ {Kq∏v bp≤w ap dp-Ip-∂p. F, sF {Kq∏p-Iƒ Xp-d∂ t]m-cm´-Øn-te°v \oßp-∂Xm-bmWv kq-N-\-Iƒ. ]m¿e-sa‚ v Xnc-s™-Sp∏v ]Sn-hm-Xn¬° ¬ FØn\n¬-°p-∂ th-f-bn¬ {Kq-∏v t]m-cp k-Po-h-am-b-tXmsS Pn√-bnse cmjv{Sobw NqSp-]n-Sn-®n-cn°p-I-bmWv. C∂se tN¿ ∂ CSp°n Un.-kn.-kn. tbmK-Øn¬ \n∂v Cd-ßn-t∏m°v \S-ØnbmWv sF {Kq∏v ]c-ky-amb sh√p-hnfn \S-Øn-b-Xv. ho£Ww hmcmNcWhpw tªm°v Xewhscbp≈ kwLS\ i‡ns∏SpØepambncp∂p tbmKØnse AP≠. Cu amkw 26\v sF {Kq∏v t\XrXz tbmKw \S-Øm\pw Xocp-am-\n-®n-´p-≠v. C∂se CSp°n Un.-kn.-kn. Hm^n-kn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ Ccp {Kq∏p-Imcpw ISpØ `mj-bn-emWp kwkm-cn-®-Xv. Sn ]n N{μ-tiJ-c≥ h[-t°-kn¬ Dƒs∏-´n-´p≈ Nne {]Xn-I sf shdpsX hn´ tImSXn hn[n-sb-Øp-S¿∂v t]men-kn-s\-Xn-cmbn sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v \S-Ønb A`n-{]mb {]I-S\w At±-l-Øns‚ kz¥w A`n-{]m-b-am-sW-∂v hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Sn tXmakv Fw.-]n. {]Xn-I-cn-®-XmWv H®-∏m-Sn\v CS-bm-°n-b-Xv. sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ns‚ {]kvXm-h-\sb tNmZyw sN øm≥ tIm¨{Kkv Fw.-]n.amcn¬ Hcm-fm-b ]n -Sn tXma-kn\v F¥[n-Im-c-am-Wp-≈-sX-∂m-bn-cp∂p sF {Kq∏ns‚ tNmZyw. ap≥ Fw.F¬.-Fbpw Pn√m _m¶v {]kn-U‚p-am-b C Fw BK-kvXn-bmWv C°mcyw D∂-bn-®-Xv. {]kvXmh\ ]n≥h-en-®v tXmakv am∏p ]db-W-sa-∂v B-K-kvXn Bh-iy-s∏-´p. Cu Bh-iy-Øn\v hgßm≥ ]n Sn tXmakv Xøm-dm-bn-s√∂v sF hn-`m-Kw B-tcm-]n-°p∂p .C-tXm-sS X¿-°hpw H-®-∏m-Sp-am-hp-I-bm-bn-cp∂p. F-∂m¬, C-d-ßn-t∏m-°p ap≥-Iq-´n F-gp-Xn-Ø-øm-dm°n-b Xn-c-°-Y- t]m-sebm-sW-∂mWp Hu-tZymKnI hn-`m-K-Øn-s‚ hn-i-Zo-I-c-Ww. Xncs™-Sp-∏n\v ap≥]v CØcw {Kq∏v kwL¿j-߃ km[m-cWbmsW∂pw AXn¬ Bi-¶-s∏-tS≠ bmsXmcp Imcy-hp-an-s√-∂pw C-h¿ ]-d-bp∂p. ]n Sn tXma-kv Fw.]n-s°-Xn-tc D-∂-bn-® B-tcm]-W-ß-fn-t∑¬ a-dp]-Sn ]-d-bm≥ A-t±-lw X-øm-dm-bn-cp∂p. F∂m¬ . A-Xp tIƒ-°m≥ X-øm-dm-hm-sX tbmKw _-ln-jv-I-cn-°pI-bm-Wp sN-bv-X-sX∂pw F hn-`m-Kw ]-d-bp∂p. BK-kv-Xn-°p ]pdta kn ]n amXyp, I¨kyq-a¿s^Uv sNb¿am≥ AUz. tPmbn tXma-kv, Fkv tkma-cm-P≥, C{_m-lnw-Ip´n I√m¿ XpSßnb t\Xm-°-fmWv hm°u´v \S-Øn-b-Xv.

C.F-k.v sF. sa-Un-. tIm-fP - v \q-d\ - m-Sv se-{]-kn i-à-am-b a-g; In-fn-bw-th-en ]m-S-¯v s\Â-s¨-Sn-IÄ \n-ew-]-Xn-¨p km-\n-täm-dn-b¯ - n Xp-S§ - W - s- a-¶v Nm-cpw-aq-Sv: am-th-en-°-c-bn¬ ÿm-]n-°p-sa-∂v tI-{μ -sXm-gnep-d-∏v a-{¥n I-gn-™ Zn-h-kw {]-Jym-]n-® C.F-kv.sF. saUn-°¬ tIm-f-Pv \q-d-\m-Sv se{]-kn km-\n-t´m-dn-b-Øn¬ XpS-ß-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-hp-∂p. Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ cm-Pm-hns‚ Im-e-Øv B-cw-`n-°p-I-bpw P-\-߃-°pw C-hn-S-sØ At¥-hm-kn-Iƒ-°pw Iq-Sp-X¬ {]-tbm-P-\w \¬-Ip-I-bpw temI-Øv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xp-am-b G-jy-bn-se H-∂m-a-sØ se-{]-

kn sk‚-dm-b \q-d-\m-Sv km-\nt‰m-dn-b-Øn¬ C-Xn-\v ÿ-ehpw ku-I-cy-hp-ap-s≠-∂v Nq≠n-°m-´-s∏-Sp-∂p. C-hn-Sp-sØ 134 G-°¿ `q-an-bn¬ A-º-Xv G°¿ C-t¥m-˛Sn-_-‰≥ t_m¿U¿ t]m-en-kv Iymw-]n-\m-bn k¿-°m¿ ]m-´-Øn-\v I-gn-™bn-sS \¬-In-bn-cp-∂p. _m-°nbp-≈ 84 G-°-dn¬ 30 G-°¿ \n¿-Zn-„ C.F-kv.sF. sa-Un°¬ tIm-f-Pv Xp-S-ßm≥ G-s‰Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-am-Wv i‡-am-bn-cn-°p-∂-Xv. kw-ÿm-\ ]m-X-bm-b Im-

aq-«-i-eyw: tcm-Kn-IÄ Iq-«-t¯m-sS Un-kv-NmÀ-Pm-bn; kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn hmÀ-Uv A-S-¨p s\-Sp-¶≠ - w: tX¿-Uv Iymw-]v K-h¨-sa‚ v B-bp¿-th-Zm-ip-]{Xn-bn¬ aq´-ie - yw aq-ew sF.]n hm¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø\ - w \ne-®p. aq-´-I-fp-sS i-eyw aq-ew In-S-∏p-tcm-Kn-Iƒ Iq-´-tØm-sS B-ip-]-{Xn-hm-kw A-h-km-\n-∏n-®-tXm-sS-bm-Wv sF-]n tªm°v A-S-®p-]q-´n-b-Xv. ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ Im-cy-£-aa-√m-Ø-Xm-Wp aq-´-i-eyw s]-cp-Im≥ Im-c-W-sa-∂p tcm-KnIƒ ]-d-bp-∂p. G-Xm-\pw am-kam-bn aq-´-i-eyw aq-ew tcm-KnIƒ Zp-cn-X-Øn-em-bn-cp-∂p. C-h {I-am-Xo-X-am-bn s]-cp-In ieyw cq-£-am-b-tXm-sS-bm-Wv tcm-Kn-Iƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ In-S°m-sX-bm-bn. ap-∏-tXm-fw In-S-°-I-fp-≈ sF.]n tªm-°n-s‚ {]-h¿-Ø-\-am-Wv aq-´ i-eyw aq-ew \n-e-®-Xv. Pn-√-bv-°-I-Øpw ]p-d-Øp-ap-≈ tcm-Kn-Iƒ Nn-In-¬k-bv-°m-bn F-Øp-∂ B-ip]-{Xn-bn¬ b-Ym-{I-aw a-cp-∂p-Iƒ F-Øn-°p-∂-Xn-epw ip-No-Ic-W {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂-Xn-epw Xn-I-™ A-ew-`m-ham-Wv ]p-e¿-Øp-∂s - X-∂p ]-cm-Xn-bp-≠v.

bw-Ip-fw ]p-\-eq¿ tdm-Upw Be-∏p-g, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√-I-fp-sS A-Sp-Øp-In-S-°p-∂Xp-am-b {]-tZ-i-am-Wv \q-d-\m-Sv km-\n-t‰m-dn-bw. C.F-kv.sFbn-se \m-ep-e-£-tØm-fw t]¿ sX-°≥ Pn-√-bn¬ \n-∂p≈-h-cm-Wv. C-h¿ C-Xn-\p-th≠n-bp-≈ bm-{Xm-ku-I-cy-w e`y-am-hp-I-bpw sN-øpw. Iq-SmsX F-d-Wm-Ip-fw, tIm-´-bw, CSp-°n Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿°v Fw.kn. td-m-Uv h-gn A-Sq¿ F-Øn-b-Xn-\p-ti-jw se-{]-kn km-\n-t‰m-dn-b-Øn-te-°v F-

Øm-\pw I-gn-bpw. se-{]-kn km\n-t‰m-dn-bw h-f-∏n¬ \n¿Zn-„ C.F-kv.sF. sa-Un-°¬ tImf-Pv Xp-S-ß-W-sa-∂v F≥. kn. ]n. \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v F-kv k-em-lp±o≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n sI ap-c-fo[-c≥ tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. A-Uz. ap-Po-_v d-lv-am≥, F-kv jm-P-lm≥, c-Lp-\m-Y≥ ]n-≈, N-{μ-ti-J-c≥-]n-≈, _n h¿-Ko-kv, ]n F k-a-Zv kw-kmcn-®p.

F-S-Xzm: i-‡-am-b Im-‰n-epw ag-bn-epw F-S-Xzm Ir-jn-`-h≥ ]cn-[n-bn-se In-fn-bw-th-en Dƒ-∏sS-bp-≈ ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ hym-]-I-am-bn s\¬-s®-Sn-Iƒ \n-ew-]-Xn-®p. hn-f-sh-Sp-∏n-\v c≠m-gv-N am-{Xw _m-°n\n¬-s°bm-Wv I¿-j-I-sc {]-Xn-k-‘nbn-em-°n s\¬-s®-Sn-Iƒ \n-ew]-Xn-®-Xv. Xp-S-sc-bp-≠m-b i-‡-am-b sh-≈-s∏m-°-sØ-bpw I-\-Ø a-g-sb-bpw A-Xn-Po-hn-® ]m-SØv s\¬-s®-Sn-Iƒ sI-Sp-Xn-°nc-bm-b-Xv I¿-j-I-sc-bpw ]m-Sti-J-c `m-c-hm-ln-I-sf-bpw Bi-¶b - n-em-°n-bn-´p-≠v. k-ao-] Zn-

h-k-ß-fn-em-bn s]-øp-∂ a-gbpw In-g° - ≥ sh-≈Ø - n-s‚ h-chv i-‡-am-b-Xpw D-d-h aq-e-hpw A-√m-sX-bpw ]m-S-Øv sh-≈w

sI-´n-°n-S-°p-∂-Xpam-Wv s\¬-s®-SnIƒ \n-ew s]mØm≥ Im-cW - w. In- f n- b w- t h- e n ]m- S - t i- J - c - Ø n¬ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-embn ]-tØm-fw G-° ¿ hn-f C-Xn-\-Iw \new-]-Xn-®p.- k-ao-] ]m-S-ti-J-c-ß-fm-b ssh-∏n-t»-cn, Np¶w, F-S-Np-¶w tZ-hkzw h-c-ºn-\-Iw ]mS-ti-J-c-ß-fn-epw a-g-bpw D-d-hP-e-hpw c-≠mw Ir-jn-°v {]-Xnk-‘n kr-jv-Sn-®n-´p-≠v.-

]-g-bn-Sw C-c-«-s¡m-e: {]-Xn-sb sX-fn-sh-Sp-¸n-\v F-¯n-¨p a-Wn-a-e: ]-g-bn-Sw C-c-´-s°m-e]m-X-I tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b A-cp¨ i-in-sb C-∂-se kw-`hw \-S-∂ ho-´n-se-Øn-®v sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øn. Z-º-Xn-I-fp-sS X-ebv° - v A-©p X-hW - Np-‰n-IsIm-≠v A-Sn-®X - m-bn {]-Xn t]men-kn-t\m-Sv ]-d™ p. ho-´n-¬ Ib-dp-∂-Xn-\v ap-ºv sS-en-t^m¨ tI-_n-fn-s‚ h-b¿ s]m-´n-®p am‰n-bn-cp-∂p. ho-Sn-s‚ c-≠mw-\n-ebn-¬ h-®v a-d-∂ sl¬-sa-‰v sIme \-S-Øn-b ti-j-am-Wv ap-I-fnte-°v I-bd - n F-Sp-ØX - v. tIm-fn-Mv s_¬ A-Sn-®t∏mƒ `m-kvI - c - ≥ \m-bc - m-Wv IX-Iv Xp-d∂ - X - v. A¬-∏t- \-cw kwkm-cn-®X - n-\p ti-ja - m-Wv hm-l\w hm-ßm≥ ]-Ww th-Ws - a-∂v

B-hi - y-s∏-´X - v. C-Xn-\n-sS A-cpWn-\v ssZ-h-hn-izm-k-an-s√-∂v X-¶-Ω Ip-‰-s∏-Sp-Øn. C-tXs®m-√n C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hm°p-X¿-°-ap-≠m-bn. \n-t∂m-Sv X¿-°n-°m≥ Rm-\n-s√-∂v ]-d™v X-¶-Ω h-kv-{Xw F-Sp-°m\m-bn c-≠mw \n-e-bn-te-°v ]-SnIƒ I-b-dn-t∏m-bn. Cu k-a-bw `m-kvI - c - ≥ \m-b¿ C-cp-∂ I-tkc-bp-sS ]n-∂n¬ h-∂ A-cp¨ Np-‰n-I sIm-≠v X-e-°-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. \n-e-hn-fn tI-´ X-¶Ω F-¥m-Wv i-–w tI-´-sX-∂v tNm-Zn-®-t∏mƒ I-tk-c a-dn-™p ho-W-Xm-sW-∂v A-cp¨ a-dp-]Sn \¬-In. Xp-S¿-∂v c-≠m-a-Xpw `m-kv-Ic≥ \m-bc - p-sS X-eb - v° - v Np-‰n-I

sIm-≠-S-n-®p. A-t∏m-tg°pw ]-SnIƒ C-d-ßn X-¶-Ω h-cnI-bm-bn-cp∂p. C-h-cpsS ap-∂n-te°v `m-kv-I-c Acp¨ iin ≥ \m-b¿-°v a-d-bm-bn I-b-dn \n-∂ A-cp-Wns\ _-e-am-bn X-¶-Ω ]n-Sn-®p-am‰m≥ {i-an-°p-tºm-gm-Wv X-¶-Ωsb Np-‰n-I-bv-°-Sn-®-sX-∂v Acp¨ ]-d™ p. H-cp R-c° - w am{X-ta D-b¿-∂v tI-´p-≈q. Xp-S¿-∂v ]-WØ - n-\m-bn ap-dnI-fn-se-√mw ]-cn-Xn-sb-∂v Acp¨ ]-d™ p. C-Xn-\n-sS \m-ep

X-h-W Z-º-Xn-I-fn¬ \n-∂p Rc-°w D-b¿-∂v tI-´-t∏mƒ At∏m-sg-√mw Hm-Sn-sb-Øn C-cp-hsc-bpw X-e-bv-°p ]n≥-`m-K-Øv Np-‰n-I sIm-≠-Sn-®p. Xp-S¿-∂p `m-kvI - c - ≥ \m-b¿ hm-b Xp-d∂ - v izm-k-sa-Sp-°p-∂-Xv I-≠-t∏m ƒ X-eb - n-W ap-JØ - p h-®v A-a¿Øn a-cn-s®-∂v D-d-∏p-h-cp-Ønsb-∂pw A-cp¨ t]m-en-knt\m-Sv ]-d™ p. 12 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw 250 cq-]-bp-am-Wv ho-´n¬ \n∂v e-`n-®-Xv. C-Xp-am-bn Xn-cn-sI a-S-ßm≥ H-cp-ßp-tºmƒ X-∂nte-°v kw-i-bw h-c-cp-sX-∂v Dt±-iy-tØm-sS A-cn-s∏m-Sn-bpw a-™ƒ-s∏m-Sn-bpw ar-Xt- Z-lß - fn¬ hn-Xd - n. C-Xn-\v ap-ºm-bn `m-

kv-I-c≥ \m-b-cp-sS ssI-I-fn¬ tIm-Sm-en ]n-Sn-∏n-®-Xn-\v ti-jw k-ao-]-Øm-bn C-´p. Z-º-Xn-Iƒ X-Ωn¬ h-g-°p-≠m-bn sIm-e]m-X-Iw \-S-∂-Xm-W-∂v h-cpØn Xo¿-°m≥ th-≠n-bm-Wv Cß-s\ sN-bv-X-sX-∂v A-cp¨ ]-d-™p. ap≥-h-i-sØ I-X-Iv A-I-Øv \n-∂pw ]q-´n-bn-´p-s≠∂v D-d∏ - v h-cp-Øn-bX - n-\v ti-jw A-Sp-°f - h-gn ]p-dØ - pI-S° - p-Ibm-bn-cp-∂p. sIm-e-]m-X-I-Øn-\v ti-jw A-Sp-°-f-bn-se _ƒ-_v {]-Xn Du-cn am-‰n-bn-cp-∂p. _ƒ-_n-se hn-c-e-S-bm-fw {]-Xn-bp-tS-Xv Xs∂-bm-sW-∂v C-∂-se sX-fnsh-Sp-∏n¬ ]-s¶-Sp-Ø hn-c-e-Sbm-f hn-Z-Kv-[¿ hy-‡-am-°n.

Hm-f¸ - c- ¸ - n-se th-Kt¸m-cm-«¯ - n am-cm-a® - n-\pw tIm-äm-¯q-cn-\pw a-¶w- t{Sm-^n 

F-kv jm-P-lm≥

B-d≥-ap-f(]-Ø\ - w-Xn-´): ]-ºbm-‰n¬ Hm-f∏c-∏n-se th-Kt∏mcm-´-Øn-s\m-Sp-hn¬ D-Ør-´m-Xn P-tem-¬k - h - Ø - n¬ F {Kq-∏n¬ am-cm-a¨ ]-≈n-tbm-S-hpw _n {Kq-∏n¬ tIm-‰m-Øq¿ ssI-Xt°m-Sn ]-≈n-tbm-S-hpw H-∂mwÿm-\-sØ-Øn a-∂w t{Sm-^n tP-Xm-°f - m-bn. F {Kq-∏n¬ a-√∏ - p-gt- i-cn-bpw Hm-Xd - b - pw _n {Kq-∏n¬ tXm-´∏ - pg-ti-cn-bpw ]q-h-Øq¿ In-g-°pw b-Ym-{I-aw c-≠pw aq-∂pw ÿm\w t\-Sn Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ tZ-hkzw t_m¿-Upw Pn-√m ]-©m-bØpw \¬-Ip-∂ t{Sm-^n-bn¬ apØ-an-´p. \-∂m-bn ]m-Sn-°-fn-®v Xp-g™ an-I® - ]-≈n-tbm-Sß - ƒ-°p-

ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS \nÀ-tZ-im-\p-k-c-Ww £-Wn-¨n-«pw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sf-¯n-bn-Ã ]-Ø-\w-Xn-´: ssl-t°m-S-Xn \n¿-tZi-sØ Xp-S¿-∂v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw {]-tXy-I £-WnXm-°-fm-bn hn-fn-®n-´pw D-Ør´m-Xn B-d≥-ap-f P-tem¬-k-hØn¬ \n-∂p cm-Py-k-`m D-]m[y-£≥ ]n sP Ip-cy≥, Bt‚m B‚-Wn Fw.-]n, sI inh-Zm-k≥ \m-b¿ F-∂n-h¿ ]h-en-b-\n-se-Øn-bn-√. B-d≥-

ap-f h-≈k-Zy-bp-sS D-Zv-Lm-S\ N-S-ßn-\n-S-bn¬ sI in-h-Zmk≥ \m-b¿ Fw.-F¬.-F. t£-{Xh-f-∏n-\p-≈n¬ kw-L]-cn-hmc kw-L-S-\m {]-h¿-ØI-cp-sS a¿-±-\-Øn-\n-c-bm-b-Xns\ Xp-S¿-∂p-≈ kw-`-h hn-Imk-ß-fp-sS Xp-S¿-®-bm-bn-cp∂p B-d≥-ap-f h-≈w I-fn-bnse ÿn-cw km-∂n-[y-am-bn-cp-

≈ t{Sm-^n-°v F {Kq-∏n¬ C-S- ap-X-h-gn, ]q-h-Øq¿ In-g-°v, Iobm-d≥ - a - p-f In-g° - v, tIm-gt- ©-cn, s°m-gq¿ ]-≈n-tbm-S-߃ A¿D-a-bm-‰p-I-c, ]q-h-Øq¿ ]-Sn- l-cm-bn. P- e - t Lm- j - b m- { X- t bm- s S ™m-dv, _n {Kq-∏n¬ C-S∏ - m-hq¿,

∂ tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fpsS A-km-∂n-[yw. P-e-ta-f D-Zv-Lm-S-\w sNøm-sa-t∂-‰ K-h¿-W¿ \n-Jn¬ Ip-am¿, A-[y-£-X h-ln-t°≠n-bn-cp∂ \n-b-a-k-`m kv-]o°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥, a{¥n ]n sP tPm-k-^v, A-Sq¿ {]-Im-iv F-∂n-h-cp-sS A-km∂n-[y-hpw {i-t≤-b-am-bn. B-cw-`n-® P-tem-¬k-hw kn-\nam-Xm-cw kp-tc-jv tKm-]n-bpw a¬k-c-h-≈w-I-fn Xn-cp-hn-XmwIq¿ tZ-h-kzw-t_m¿-Uv Aw-Kw

]n -sI Ip-am-c-\pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥.F-kv.F-kv {]kn-U‚ v ]n F - ≥ \-tc-{μ-\m-Y≥ \m-b¿ - A-[y-£X - h-ln-®p. Fw.-F¬.-Fa - m-cm-b cm-Pp G{_-lmw, ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv, F.-Un.-Fw F-®v k-enw-cm-Pv, Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]n hn-ae - mZn-Xy, A-kn- v I-eŒ - ¿ ]n _n \q-lv, ap≥- Fw-.-F¬.-F-am-cm-b F ]-fl-Ip-am¿, am-te-Øv k-cfm-tZ-hn, I-em-aW - vU - e - w ssh-kv Nm≥-ke - ¿ ]n F≥ kp-tc-jv, Pn√m ]-©m-bØ - w-Kw B¿ A-Pb - Ip-am¿, kzm-an th-Zm-ar-X ssN-X\y, kn.-]n.-Fw Pn-√m sk-{I-´d - n sI A-\¥ - t- Km-]≥, kn.-]n.-sF Pn-√m sk-{I-´-dn ]n {]-km-Zv, B¿.-Fk - v.F - k - v. kw-ÿm-\ kl tk-hm {]-ap-Jv sI Ir-jv- D-Ør-´m-Xn P-e-ta-f-bn¬ F _m-®n-se hn-P-bn-Ifm-b am-cm-a¨ ]-≈n-tbm-S Iym-]v‰-\v W≥ Ip-´n kw-km-cn-®p. F≥.F-kv.F-kv c-Pn-kv-{Sm¿ hn-iz-\m-Y≥ \m-b¿ a-∂w t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p∂p


{]mtZ-inIw

21 k]v-Xw_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn  Be∏p-g e-Pv-\-Øp¬ ap-

l-Ω-Zn-ø Hm-Un-t‰m-dnbw: Fw.C.F-kv. B-e∏p-g Pn√m I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-hm¿-Uv Zm-\ k-tΩ-f-\hpw sk-an-\mdpw. tUm. ]n F ^-k¬ K^q¿˛ssh-Io-´v 4.30  B-e∏p-g \yq-_-km¿ Fw.C.Fkv Hm-Un-t‰m-dnbw: Fw.C.F-kv h-\n-Xm hn-`m-Kw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Jp¿-B≥ ]T-\-¢m-kv˛]n Fw F-kv F B-‰-t°m-b X-߃˛ssh-Io´v 3.00  B-e∏pg tlm-´¬ kucm{„: Hm-ƒ C¥y Fw-tπm-bokv s{]m-hnU‚ v ^-≠v Fwtπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn‰n-tbm-Kw˛cm-hn-se 11.00 c£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\n-sS ]-º-bn¬ H-gp-°n¬-s∏-´v a-cn® A-·n-i-a-\-tk-\mw-Kw  Nm-cpw-aq-Sv Im-ºn-ti-cn \mNn-tØ-{μ-\v a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ A¥n-tam-]-Nm-cw A¿-∏n-°p∂p ep-hn-f-P-Mv-j-≥: F-kv.ssh.F-kv am-th-en-°c tkm¨ ]Tn-∏p-c˛cm-hn-se 8.00  Nm-cpw-aq-Sv a-P-ÃnIv Hm-Unt‰m-dnbw: sI.]n.Fw.F-kv Nmcpw-aq-Sv bq-\n-b≥ I¨-h≥j≥˛cm-hn-se 10.00  tN¿-Ø-e {io-\m-cm-b-W K-h. ssl-kv-Iqƒ: tI-c-f the≥ a-lm-k-` kwÿm-\ ktΩ-f\w. D-Zv-LmS\w {]-Xn-]£ t\-Xm-hv hn F-kv A-NypXm-\-μ≥˛cm-hn-se 10.00

KOttayam/alp

"Nn-t¯-{µ-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v k-lm-bw D-d-¸m-¡pw'

{]-Wbm-`yÀ-Y-\ \n-c-kn-¨ hnZymÀ-Yn-\nsb B{I-an¨ bp-hm-hv B-ß-l-Xy--¡v {i-an-¨p

Be∏pg: ]-º-bn¬ Ip-Sp-ßn-b A-ø-∏-`-‡-sc c-£n-°p-∂-Xn\n-sS ]-º-bm-‰n¬ H-gp-°n¬-s∏´v a-cn-® A-·n-i-a-\-tk-\mw-Kw B-e-∏p-g I-\m¬-hm¿-Uv ssX∏-d-ºn¬ ‰n hn Nn-tØ-{μ-s‚ IpSpw-_-Øn-\v k¿-°m¿ k-lmbw Dd∏m-°p-sa∂v B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥ ]-d-™p. I-\m¬-hm¿-Unse ho-´n-se-Øn-b a-{¥n Nn-tØ{μ-\v A-¥n-tam-]N - m-ca - ¿-∏n-®p. Nn-tØ-{μ-s‚ Ip-Spw-_-Øn\v 10 e-£w cq-] [-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v ap-Jy-a{¥n-tbm-Sv B-h-iy-s∏-´-Xm-bn tI-{μk-l-a-{¥n sI -kn thWp-tKm-]m¬ ]-d-™p.

Im-bw-Ip-fw: {]Wbm`y¿-Y-\ \n-c-kn-® bp-h-Xn-sb Ip-Øn-∏cn-t°¬-∏n-®- bp-hm-hv B-fl-lXy--°v {i-an-®p. I-Øn-bp-am-bn A-Sp-Øp-≈ ap-dn-bn¬ I-b-dn- `oI-cm-¥-co-£w kr-„n-® bphmhn-s\ t]m-en-sk-Øn Io-gv-s∏Sp-Øn. Iq-Øm-´p-Ip-fw ]p-Xp-th-en¬ Ir-jv-W-Ip-am-dn-s‚ a-I≥ _n-\p(25)hn-s\bmWv h-≈n-Ip∂w t]m-en-sk-Øn _-e-{]tbm-K-Øn-eq-sS B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. sX-t° a-¶pgn A-c-hn-μ-aT-Øn-¬ {]-Xm-] N{μ-s‚ a-Iƒ ]m¿-h-Xn(21) sbbm-Wv Cbmƒ I-Øn-sIm-≠v IpØn-∏-cn-t°¬-∏n-®-Xv.

hn-I-k-\-^-−v kzm-[o-\-ap-Ån-S-t¯-¡v t]m-hp-¶-p: tI-{µa-{´n

Adnbn-¸pIÄ

ss^_À I«-acw/tXmWn hm§m³ [\-k-lmbw

B-e-∏pg: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-sS hn-I-k-\-^≠v hn-`-Pn-°-s∏-Sp-tºmƒ kzm[o- \ - t a- s d- b p- ≈ - n - S - t Ø- ° pt]mhp-∂-Xp-aq-ew hn-I-k-\-amh-iy-ap-≈ A¿-l-X-s∏-´ ÿ-e߃ H-gn-hm-°-s∏-Sp-∂-Xm-bn tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sImSn-°p-∂n¬ kp-tc-jv ]-d-™p. \-_m¿-Un-s‚ k-lm-b-tØmsS 9.-60 tIm-Sn cq-] ap-S-°n \n¿an-°p-∂ s\-Sp-ap-Sn-˛-ssI-\-I-cn Ip-∏-∏p-dw-˛-]n.-F-®v.-kn. tdm-Uns‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\w ssI\-I-cn tIm-tem-Øv sP-´n-°p kao-]w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. s\Sp-ap-Sn˛ Ip-∏-∏p-dw tdm-Un-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-LmS-\w ]m-e-ß-fp-sS-bpw tdm-Up-I- tI-{μk-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv \n¿-h-ln-°p∂p

Be∏pg: kwÿm\ Xoc-tZihnI-k\ tIm¿]-td-j≥ \S∏m-°p∂ kwtbm-PnX a¬k-y{KmahnI-k\ ]≤-Xn-bn-eqsS \¬Ip∂ ss^_¿ I´-acw/ ss^_¿ tXmWn-°p≈ [\k-lm-b-Øn\v KpW-t`m-‡m°sf Xnc-s™-Sp-°p-∂-Xn\v At]£n°mw. ]p∂-{], Bdm-´p-]pg a¬k-y-{Km-a-ß-fn¬ cPn-ÿ sNbvXhcpw kz-¥-am-bn a¬-k-y_-‘\ bm\-߃ C√m-Ø-hcp-amb ]c-º-c-m-KX a¬k-ysØm-gn-em-fn-Iƒ°v At]-£n°mw. Bdm-´p-]pg, ]p∂{] a¬k-y-{Km-a-ßfn¬ Dƒs∏-´h¿°v AXXp a¬ky-`-h-\n¬ \n∂v At]£m t^mdw e`n°pw. Be-∏pg ^nj-dokv sU]-yq´n Ub-d-IvS¿ Hm^nknepw 23 apX¬ 30 hsc At]£m t^mdw hnX-cWw F-S-Xzm: F-S-Xzm In-fn-bw-th-ensNøpIbpw At]£ kzo-I-cn- ®n-d-bn-¬ \n-b-{¥-Ww-hn-´ Im-dp°pIbpw sNøpw. Iƒ Iq´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]-IS-Øn¬ H-cmƒ-°v ]-cn-t°‰p. FS-Xzm-˛ Xm-b-¶-cn tdm-Un¬ In-fnbw-th-en-®n-d jm-∏v ]-Sn-°v kBe∏pg: 2013se P\-d¬ ao-]-w C-∂-se D-®-bv°v c-t≠m\gvknMv tImgvkn-te-°p≈ sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. F-S]´nI {]kn-≤o-I-cn-®p. BeXzm kz-tZ-in P-bnw-kv h¿-Ko∏pg Kh. kvIqƒ Hm^v \gvkn- kn\m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. ßn¬ ]cn-tim-[-\bv°p e`nF-S-Xzm `m-K-tØ-°v t]m-b °pw. ]cm-Xn-bp-≈-h¿ 30-\Iw lp-≠m-bn Im-dpw Xm-b-¶-cn `mAdn-bn-°-W-sa∂v {]n≥knK-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ ∏¬ Adn-bn-®p. Xnc-s™-Sp°-s∏-´-h¿ HIvtSm-_¿ 10\v cmhnse 10\v A ¬ k¿´n-^n°-‰p-Iƒ klnXw C‚¿hyqhn\v lmP-cm-I-Ww.

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ-¡p ]-cn-¡v

P\-d \gvknMv tImgvkv: ]«nI {]kn-²o-I-cn¨p

Aw-_m-k-U¿ Im-dpw X-Ωn-emWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. C-cp Im-dp-Ifp-sS-bpw ap≥-`m-Kw X-I¿-∂p. A]I-S-sØ-Xp-S¿∂v Aw-_mkn-U¿ Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ Bƒ Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. F-S-Xzm t]m-en-kn¬ hn-hcw A-dn-bn-s®-¶n-epw tÃ-j-\nse-Øn ]-cm-Xn F-gp-Xn \¬-Inbm¬ \-S-]-Sn-sb-Sp-°mw F-∂ \n¿-tZ-i-am-Wv t]m-enkn¬ \n∂w e-`n-®-sX-∂pw Im-dp-S-a ]-d™p.

^n-j-dokv Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-¡p-w B-e∏p-g: a¬-ky-sØm-gn-em-fnI-fp-sS 2012˛2013 se ]-™amk k-ºm-[y B-izm-k ]≤-Xn hn-ln-X-Øn-se tI-{μ-hn-ln-Xam-b 600 cq-] hn-Xc-Ww sN-ømsX 2013˛2014 h¿-j° - me-sØ ]≤-Xn hn-ln-Xw \m-sf ap-X¬ ]ncn-s®-Sp-°m-\p-≈ ^n-jd - o-kv hIp-∏n-s‚ \o-°Øn¬ {]-Xn-tj[n-®v Pn√m Hm-^n-kv D-]t- cm-[n°p-sa∂v tI-cf - kzX-{¥ a¬-kysØm-gn-em-fn s^-Ut- d-j≥ Pn √m I-Ωn‰n A-dn-bn®p. Pm-Ik v- ¨ s]m-≈-bn¬ A-[y-£-X-h-ln ®p. _m-_p H-‰a - t- icn, B‚-Wn F-SX - zm In-fn-bw-th-en-®n-db - n-¬ Im-dp-Iƒ Iq´n-bn-Sn-®p≠m-b B-dm-´p-hgn kwkm-cn®p. A-]I - S- Ø - n¬ X-I¿-∂ Im¿

XpI A-\p-h-Zn¨p A-º-e∏p-g: A-º-e∏p-g sX-°v {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ hnhn-[ \n¿-am-W-{]-h¿-Ø-\-߃-°v XpI A-\p-h-Zn-®-Xmbn tªm-°v ]©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v I-cp-am-Sn apc-fn A-dn-bn-®p. Ggmw hm¿-Un¬ I-cp-am-Sn I√p-tΩ¬ t£{Xw˛ ]-S-lm-cw tdm-Uv sa-‰¬ sN-bv-Xv Sm¿ -sNøp-∂-Xn-\v A-©-c-e£w cq-]bpw I-cp-am-Sn˛]-S-lm-cw tdmUn¬ {io-tZ-hn hn-em-kw˛ F≥.F-kv.F-kv. I-c-tbm-K-Øn-\v ]Sn-™m-dp-`m-Kw A-‰-Ip-‰∏-Wn \-S-Øp-∂-Xn-\v H-cp e-£w cq-]bpw B-dmw-hm¿-Un¬ ]-d-Ø-d∏d-ºv tIm-f-\n-, G-gmw-hm¿-Un¬ ]m-en-b-ØpI-cn tIm-f-\n, F´mw-hm¿-Un¬ B-abn-S im-¥awK-ew tIm-f-\n- F-∂n-hn-S-ßfn¬ h-gn hn-f-°p-Iƒ ÿm-]n°p-∂-Xn-\v 1.88 e£w cq-]-bpamWv A-\p-h-Zn-®-ncn-°p-∂Xv.

fp-sS-bpw Im-cy-Øn¬ Ip-´-\mS≥ {]-tZ-i-߃ ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂-Xn-\p Im-c-Ww ^≠v hn-`-P-n-°p-∂-Xn-se {]-iv-\am-Wv. th-≠-{X ]-cn-K-W-\ {]tZ-i-Øn-\p e-`n-°m-Ø-Xp-aq-ew \mw ]n-∂n-em-hp-∂p. s\-Sp-ap-Sn˛-ssI-\-I-cn Ip-∏-∏p-dw-˛-]n.-F®v.-kn. tdm-Uv k-a-b-_-‘n-X-ambn ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ kw-ÿm\ I¨-kv-{S-Iv j≥ tIm¿-]-tdj≥ {i-≤n-°-Ww. C.-F-kv.-sF. B-\p-Iq-ey߃ e-`n-°p-∂-Xn-\p-≈ i-º-f]-cn-[n 25,000 cq-]-bm-bn h¿-[n∏n-®-Xn-\m¬ 45 e-£w sXm-gnem-fn-Iƒ-°v A-Xn-s‚ B-\p-Iqeyw e-`n-°pw. am-th-en-°-c-

bn¬ 800 tIm-Sn sN-e-hn-em-Wv C.-F-kv.-sF. sa-Un-°¬ tIm-fPv B-cw-`n-°p-∂-Xv. tXm-a-kv Nm-≠n Fw.-F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. ssI-\I-cn-bn-se 20 i-X-am-\w t]¿°p-am-{X-am-Wv tdm-Uv ku-Icyw e-`y-am-bn-´p-≈-sX-∂pw apt´¬ ]m-ew \n¿-an-°W - s - a-∂pw Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n-Iƒ-°p ap≥K-W-\ \¬-I-W-sa-∂pw ap-Jy{]-`m-jW - w \-SØ - n-b kn s - I kZm-in-h≥ Fw.-F¬.-F. ]-d™ p.N-º° - p-fw tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v c-a-Wn F-kv `m-\p, F-kv kp-[n-tam≥, F Un Ip-™®≥, B-im P-b-Ip-am¿, td-bv®¬ B‚-Wn ]-s¶-Sp-Øp.-

{]-Xn-tj-[w h-I-hbv-¡m-sX A-äIp-ä¸Wn sN-bv-X tdm-Uv B-Zy a-g-bn X-IÀ-¶p

\n¿am-Ww ]q¿-Øn-bmbn B-gv-N-Iƒ-°-Iw XI¿∂ tIm-gn-ap-°v˛ -ho-b-]p-cw tdm-Uv sX-∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. Im¿ B-tcm-]n-®n-cp∂p. tdm-Uv s]m-´n-s∏m-fn-™- tdm-Un-s‚ C-t∏m-g-sØ timXn-eqsS s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip- Nym-h-ÿ s]m-Xp-a-cm-a-Øv a∏n-\v ]-Xn-\m-bn-c I-W-°n-\v {¥n-sb [-cn-∏n-°p-∂-Xn-s\mcq-]-bp-sS \-jv-S-am-Wv D-≠m-b- cpßp-I-bm-Wv \m-´p-Im¿.-

]mS-ti-J-c-§Ä Irjn-tbm-Ky-am-¡m³ 93 e£w Be∏pg: ssX-°m-´p-ti-cn ]©m-b-Øn¬ sIm-´n-ti-cn ]m-Sti-J-c-߃ Ir-jn-tbm-Ky-am°m≥ 93 e-£w A-\p-h-Zn-®p. Ip-´-\m-Sv Im¿-jn-I-]m-t°Pn¬ s]-Sp-Øn-bm-Wv ]-≤-Xn \S-∏m-°p-∂-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬

1034 ao-‰¿ \o-f-Øn-em-Wv I-√psI-´v, ]p-dw-_-≠v \n¿-am-Ww, CS-tØm-Sp-Iƒ I-√p-sI-´n kw-c£n-°¬ F-∂n-h-bm-Wv \-S-∏m°p-∂-Xv. 15 G-°-tdm-fw h-cp-∂ ]m-S-ti-J-c-Øn¬ Ir-jn- sN-bvXn-cp-s∂-¶n-epw Im-b-en¬ \n-

∂v D-∏p-sh-≈w I-b-dp-∂-Xn-\m¬ Ir-jn \-in-°p-I ]-Xn-hm-bncp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v I¿-jI¿ Ir-jn D-t]-£n-®n-cp-∂p. ]pdw-_-≠v kw-c-£n-°p-∂-tXmsS ]m-S-ti-J-cw ]q¿-W-am-bpw Ir-jn-tbm-Ky-am-°m≥ I-gn-bpw.

]m-S-ti-J-c-§-fp-sS hn-I-k-\-¯n-\m-bn \nÀ-am-W-{]-hr¯nIÄ Xp-S-§n Xp-d-hq¿: {]-tZ-i-sØ ]m-S-tiJ-c-ß-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\m-bn 16 tIm-Sn 60 e-£w cq-]-bp-sS \n¿-amW-{]-hr-Øn-Iƒ Xp-Sßn. Ip-´-\m-Sv ]m-t°-Pn¬-s]-SpØn \-S-°p-∂ \n¿-am-W-tPm-enIƒ s\¬-Ir-jn-bp-sS D-∂-a-\w e-£-am-°n-bp-≈-Xm-sW-∂v A[n-Ir-X¿ ]-d-™p. ]-´-W-°m-Sv tªm-°v ]-©mb-Øn-s‚ ]-cn-[n-bn-¬ tIm-SwXp-cp-Øv, Ip-Øn-b-tXm-Sv, Xp-dhq¿, F-gp-]p-∂, ]-´-W-°m-Sv F∂o ]-©m-b-Øp-I-fp-sS ]-Sn™m-d≥ {]-tZ-i-ß-fn-se 5000 F-°¿ I-cn-\n-e-ß-fn-em-Wv

\n¿-am-W-{]-hr-Øn-Iƒ ]p-tcmK-an-°p-∂-Xv. tIm-Sw-Xp-cp-Øv ]-©m-bØp-]-cn-[n-bn-se sIm-®p-N-ßcw, N-ß-cw-h-S-t° -tªm-°v, ]pcp-jm-I-cn F-∂n-h-bpw Ip-Ønb-tXm-Sv ]-©m-b-Øp-]-cn-[n-bnse ]-≈n-tØm-Sv ]m-S-ti-J-c߃, h-en-b-X-Sw ]m-X-ti-J-c߃ Dƒ-s∏-sS Ip-Øn-b-tXm-Sv Ir-jn-Hm-^n--k-dp-sS Io-gn-ep-≈ 22 Hm-fw ]m-S-ti-J-c-ß-fn-em-Wv tPm-en-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. sam-Øw 24,843 ao-‰¿ \o-f-Ønem-Wv I-√p-sI-´n ]p-dw _-≠v _-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. \n-e-hn-se

Ip-am-c-]p-cw G-gmw hm¿-Uv ssh-°-Øv h-S-°-Xn¬ sN-√-∏ ]-Wn-°-dp-sS ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-°m≥ ^b¿-t^m-gv-kv D-tZym-K-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sh-≈w ]-‰n-°p∂p

´p-Im¿ ]n-∑m-dn. ]n∂oSv t]m-ensk-Øn I-X-Iv _-e-am-bn Xp-d∂v bphm-hn-s\ Io-gv-s∏-Sp-ØpI-bm-bn-cp∂p. bp-h-Xn-bp-sS s\-©n-s‚ `mK-Øv am-c-I-am-b ap-dn-th‰n-´p≠v. Bfll-Xym-{i-a-Øn¬ hb-dn-\v ]-cn-t°-‰v Ip-S¬ ]p-dsØØn-b \n-e-bn-em-Wv bp-hmhn-s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®Xv. ]cn-t°‰ C-cp-h-sc-bpw Imbw-Ip-fw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbnepw Xp-S¿∂v B-e-∏p-g sa-Un°¬ tIm-f-Pn-epw {]-th-in-∏n®p. Ip-tØ-‰ ]m¿-h-Xn _n.-F.Fw.-F-kv sa-Un-kn≥ hn-Zym¿Yn-\nbm-Wv.

]m-N-I-hm-X-I ]-cm-Xn skÃn hn-fn-¨hÀ-¡v kq-{]-−n-sâ I-fn-bm-¡Â a-dp-]-Sn Nm-cpw-aqSv: _p-°v sN-bv-Xp amk-߃ I-gn-™n´pw G-P≥-knbn¬ \n-∂p kn-en-≠¿ e-`n-°p∂n-s√-∂ ]-cm-Xn A-dn-bn-°m≥ B-e∏p-g I-e-Œ-td-‰n-se ]m-N-Ihm-X-I ]-cm-Xn sk√n¬ hn-fn-® h¿-°v kq-{]-≠n-s‚ I-fn-bm°¬ a-dp-]-Sn. `mc-Xv Kym-kv G-P≥-knbmb Im-bw-Ip-fw t]mtfm G-P≥kn-bn¬ \n-∂p Nm-cpw-aq-´nepw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fnepw c-≠pam-k-am-bn kn-en-≠¿ hn-XcWw sN-bv-Xn-´n√. Hm¨-sse≥ h-gn _p-°n-Mv B-cw-`n-®-t∏mƒ kn-en-≠¿ b-Ym-k-a-bw Xp-S-°Øn¬ e-`n-®n-cp∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv _p-°v sN-bv-X-h¿-°v Hcp am-kw I-gn-™n´pw kn-en≠¿ e-`y-am-bn-´n√. C-Xp-kw-_‘n-®p G-P≥-kn-bnse Hm-^n-

kn-te-°v B-gv-N-I-fm-bn hn-fn®n´pw t^m¨ F-Sp-°m-Ø ÿnXn-bmWv. C-Xp-kw-_-‘n-®p-≈ ]-cmXn A-dn-bn-°m-\m-Wv I-gn-™ Znh-kw I-e-Œ-td-‰n-te-°v hn-fn®-t∏mƒ D-]-t`m-‡m-°-sf I-fnbm-°p-∂-X-c-Øn¬ kq-{]-≠v adp]-Sn \¬-In-b-X-s{X. C-Xp kw-_-‘n-®v D-∂-X A-[n-IrX¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im\pw D-]t`m-‡m-°ƒ Xo-cp-am-\n-®p.

A{Kn tlmÀ-«n-IĨd skmsskän tbmKw 24\v

Be∏pg: Pn√m A{Kn tlm¿-´nIƒ®d¬ skmssk-‰n-bpsS FIvkn-Iyq-´o-hv IΩn‰n tbm-Kw 24\v sshIo´v A©n\v Be∏pg Fkv.-Un.-hn. sk‚n-\dn lmfn¬ IqS-pw.

]-≤-Xn-{]-Im-cw 16 tam-t´m¿-]p-cIƒ, 22 s]m-Xp-a-S-Iƒ, 41 sh-≈]-Øm-b-߃ F-∂n-h-bm-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. a¬ky-I¿-j-I¿ Hm-cp-sh≈w I-b-‰n H-cp-s\-√pw H-cp-ao\pw ]-≤-Xn X-In-Sw a-dn-°p-∂psh-∂pw s\¬-Ir-jn-hn-I-k-\Øn-\m-bn hn-]p-e-am-b ]-≤-XnIƒ H-∂pw A-[n-Ir-X-cp-sS `m-KØp-\n-∂p-≠m-hp-∂n-s√-∂p-ap≈ I¿-j-I-cp-sS ]-cm-Xn-°v H-cp]-cn-[n-h-sc ]-cn-lm-cm≥ ImWm≥ C-t∏mƒ \-S-°p-∂ \n¿am-W-{]hr-ØnIƒ sIm-≠v I- ]≈n-tØm-Sv ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ ]p-tcm-K-an-°p-∂ \n¿-am-W{]-hr-ØnIƒ gn-bpw.

arX-tZ-lw kw-kv-I-cn-°p-I-bmbn-cp∂p. ho-Sn-\v ]-cn-k-c-sØ Hm-S AS-™-Xpw ]-cn-k-c ]p-c-bn-S-߃ \n-I-Øn-b-Xpw aq-ew sh-≈w H-gp-In t]m-hm\n-S-an√m-Xm-btXmsS h¿-j-ß-fm-bn {]-tZ-ihm-kn-Iƒ Zp-cn-X-Øn-emWv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v a-cn-® sN-√∏-∏-Wn-°-cp-sS ar-X-tZ-lw sh≈w Im-c-Ww kw-kv-I-cn-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn-\m¬ ^-b¿-t^mgv-kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p.- ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn \m-´pIm-cp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS

C-´y³ \gvk-kv t]-câv-kv A-tkm-kn-tb-j³ k-a-c-¯n-te-¡v

B-e-∏p-g: hn-Zym-`ym-k hmbv-]-Ifp-sS ]en-i k¿-°m¿ D]m-[n-I-fn√m-sX G-s‰-Sp-°-Wsa-∂mh-iy-s∏´vv C-¥y≥ \-gvk-kv t]-c‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ 23\v I-e-t{Œ-‰v am¿-®v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-chm-lnIƒ hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. kwÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v- sI lcn{]-km-Zv D-ZvLmS-\w sN-øpw. sa-®-s∏´ sXm-gn-ep-Iƒ e-`n-°p-sa-∂ {]-Nm-c-W-Øn¬ Ip-Sp-ßn-hm-bv-]-sb-Sp-Øp hn-Zym-`ymkw ]q¿-Øn-bm°n-b e-£-°-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-Ifpw c-£nXm-°fpw I-S-s°-Wn-bn-em-bn-cn-°p-I-bm-sW-∂v t\-Xm°ƒ ]-d-™p. H-cp ]-cn-jvIr-X k-aq-l-Øn¬ hn-Zym-`ym-kØn-s‚ km-ºØn-I D-Ø-c-hm-ZnXzw k¿-°m-cn-\msW∂pw Ch-cp-sS ]-en-i-sb-¶nepw ap≥ Im-e {]m-_-eytØm-sS k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-Ww. _m-¶p-Iƒ-°v t\-cn-´v ]-en-i-bnf-hp \¬-Im-sa-∂n-cn-s° C-°m-cy-Øn¬ A-\mh-iyam-b k-¶o¿W-X-bp-≠m-°p-I-bm-Wv k¿-°m-sc∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n®p. Pn√m {]-knU‚ v \-tc-{μ≥ henb ]-d-ºn¬, sk-{I´-dn sI sP jo-e, Pn√m ssh-kv {]-knU-‚ v Fw F _n-μp, G-cn-bm{]-kn-U-‚pamcm-b ]n Pn tPm-k^v, Sn sP Nmt°m ]-s¶-SpØp.

HmW-¡m-e¯v 1.2 tImSnbpsS JmZn XpWn¯c-§Ä hn¸\ \S¯n

Be∏pg: HmW-tØm-S-\p-_-‘n®v Pn√m JmZn {Kma-h-yh-kmb Hm^nkv A¶-W-Ø-n¬ \S-Ønb ]n.-Fw.-C.-Pn.]n. FIvkn-_n-j-≥, JmZn {Kmaku`m-K-y- F∂n-hn-S-ß-fneq-sSbpw Pn√-bpsS hnhn[ `mK-ß-fnep≈ {Kma ku`mKybn-eq-sSbpw 1.2 tImSn cq]-bpsS JmZn XpWn-Ø-c-߃ hn¬∏\ \S-Øn-b-Xmbn Pn√m JmZn B‚ v hnt√Pv C≥U-kv{Sokv s{]mPIvSv Hm^nk¿ Sn tkXp am[-h≥ Adn-bn-®p.

a-X-hnÚm-\ k-ZÊpw Zp-B k-t½-f-\hpw ]m-Wm-h-≈n: Ip-∂pw-]-d-ºv P-am-A-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn-ep-≈ a-X-hn⁄m-\ k-Z pw Zp-B k-tΩ-f-\hpw ]n Fw F-kv X-߃ h-Sp-X-e D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. a-l√v Camw F F kn-±o-Jv A-lvk-\n A-[y-£-X-h-ln®p. ]n sI ap-lΩ-Zv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. C-∂p cm-{Xn 8.30\v "a°fpw am-Xm-]n-Xm-°fpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]n hn ap-lnbn-±o≥-Ip-´n ap-kv-eym¿ apJy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. \m-sf ssh-Io-´v G-gn-\v \-S-°p-∂ Zp-B-k-tΩ-f-\-Øn\p hn ]n F X-߃ Zm-cn-an A-¬ ssl-{Zq-kn t\-XrXzw \¬-Ipw.

"B-cm-[-\' kwKo-X ]-cn-]mSn \msf

sh-Å-s¡-«v cq£w; arX-tZ-lw kw-kv-I-cn-¡m³ ^bÀ-t^m-gv-kv F¯n sh-Åw ]-än-¨p l-cn-∏m-Sv-: sh-≈-s°-´v cq-£amb Ip-am-c-]pc-Øv ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-°m≥ I-gn-bm-sX \m´p-Im¿ h-e™p. H-Sp-hn¬ ^b¿-t^m-gv-kv FØn sh-≈w ]-‰n-®v arX-tZ-lw kw-kv-I-cn®p.C-∂-se D-®bv-°v c-≠-c-tbm-sSbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Ip-am-c-]p-cw G-gmw hm¿-Uv ssh-°-Øv h-S-°-Xn¬ sN-√-∏]-Wn-°dp(80)sS kw-kv-Im-c-amWv sh≈-s°-´v aq-ew X-S- -s∏´Xv. Xp-S¿∂v Im-bw-Ip-f-Øv \ns∂-Øn-b ^-b¿-t^m-gv-kpw \m´p-Im-cpw tN¿-∂v sh-≈w ]‰n-®v

bp-h-Xn-bp-sS A-I-∂ _-‘Øn-ep-≈ _n-\p t\-c-sØ H-cpX-h-W {]Wbm-`y¿-Y-\ \-SØn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ bp-h-Xn A-Xv \n-c-kn-®p. Xp-S¿-∂p C-∂se cm-hn-se 10.-30\v _n-\p ho≠pw ho-´n-se-Øn. Cu-k-a-bw bp-h-Xn-bpw am-Xm-hv kp-Pm-Xbpw am-{X-ta ho-´n-ep-≠m-bn-cp∂p-≈q. bp-h-Xn {]Wbm-`y¿-Y\ \n-c-kn-®-Xpw bp-hm-hv ssIbn-¬ I-cp-Xn-b I-Øn-bp-am-bn bp-h-Xn-sb Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n°p-I-bpam-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿ Hm-Sn-sb-Øn-sb¶n-epw bp-hm-hv I-Øn-bp-am-bn \m-´p-Im¿-°p-t\-sc `o-I-cm-¥co-£w kr-„n-®p. CtXmsS \m-

Npcp¡¯nÂ

F-S-Xzm: Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Ifp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-s-bpw {]Xn-tj-[w h-Ihbv-°m-sX \n¿-am-Ww \-S-Øn-b tIm-gn-ap-°v˛-ho-b-]p-cw tdm-Uv B-Zy a-gbn¬ X-I¿-∂p. F-S-Xzm sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m--°v k-ao-]w tIm-gn-ap-°v PMv-j\n¬ \n-∂p ho-b-]p-c-tØ-°v Xn-cn-bp-∂ tdm-Um-Wv \n¿-amWw \-S-Øn B-gv-N-Iƒ-°p≈n-¬ Sm-dnMpw, sa-‰-epw C-fIn XI¿-∂X - v. \n¿-amW-Øn-\nsS Sm¿, sa‰-¬ F-∂n-h-bp-sS A-f-hv Ip-dhm-sW∂v ]d™v \m-´p-Imcpw Hm-t´m- sXm-gn-em-fn-I-fpw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øv hs∂-¶n-epw I-cm-dp-Im-c-s\ klm-bn-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv F≥Pn-\o-b¿ kzo-I-cn-®-Xv. {]-tZi-sØ H-cp tI-c-fm tIm¨-{K v t\-Xm-hn-s‚ `m-cy-bmb F≥Pn-\o--b¿ {]-Xn-tj-[w h-Ihbv°m-sX I-cm-dp-Im-c-s\ klm-bn-°pI-bm-sW-∂v \m-´p-

3

sh-≈w ]-‰n-°p-I-bpw ti-jw sN-dn-b X-´p-≠m-°n C-cp-ºv s]´n-bn¬ kw-kv-I-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. {]tZi-Øv Xm-a-kn-°p∂ G-Xm\pw Ip-Spw-_-߃ sh≈-s°-´v aq-ew _p-≤n-ap-´p-IbmWv. c-≠v h¿-jw ap-ºv C-t±l-Øn-s‚ A-\p-P≥ tKm-]m-eIr-jv-W ]-Wn-°¿ a-c-W-s∏-´t∏m-gpw ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn sh-≈w ]-‰n-®m-Wv ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-®-Xv. ^-b¿-t^m-gv-kv D-tZym-K-ÿ-cm-b P-b-Ip-am¿, cm-tP-{μ≥, hn-t\m-Zv-Ip-am¿ t\Xr-Xzw sIm-Sp-Øp.-

B-e-∏p-g: kwKo-X I-em-Im-c-∑m-cp-sSbpw B-kzm-Z-I-cpsSbpw kwLS\bm-b F-sse-hv "B-cm-[-\' F-∂ t]cn¬ \msf ssh-Io´vv B-dn\v B-e∏p-g ]-tKm-U dntkm¿´n¬ kwKo-X ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-chmln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ln-μn N-e-Nn-{X {]-Xn-`-Ifm-b In-tjm¿ Ip-am-dn-s‚bpw cm-tP-jv J-∂-bp-sSbpw kv-a-c-W°m-bmWv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-°p-∂Xv. {]-ikv-X Km-b-Icm-b _mw-Kv-fq¿ lmcnkpw {]-Im-iv _m-_phpw ]-cn-]m-Sn \-bn-°pw. F ap-lΩZv _-jo¿, ]n Fw Ip-™p-kq-∏n F-∂nh-sc N-S-ß-fn¬ B-Z-cn-°pw. {]knU‚ v k-Pn t]mƒ, sk-{I´-dn F ‰n sFk-°,v lm-cn-kv, B\-μv _m-_p, tPm¨ sI tPm-kv ,kpss_¿, km-K¿ `m-kvI¿ ]-s¶-SpØp.

{io-\m-cm-b-W-Kp-cp- k-am-[n-Zn-\w

Xp-d-hq¿: {]-tZ-i-sØ hn-hn-[ F-kv.-F≥.-Un.-]n. im-J-Ifn¬ io-\m-cm-b-W-Kp-cp k-am-[n-Zn-\m-N-c-Ww B-N-cn-°pw. ]-Xm-I- D-b¿-ج, `-P-\, k-aq-l-{]m¿-∞-\, Kp-cp-]q-P F∂n-h \-S-°pw. Xp-d-hq¿ ss{U-h-gv-kv bq-\n-b-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Xp-d-hq¿ PMv-j-\n¬ A-∂-Zm-\w \-S-Øpw.-

Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-09-21  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2013-09-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you