Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

_Ên-Sn-¨v \o§n-b ImÀ tem-dn-bn-en-Sn¨p

sF.-Sn.-_n.-]n Imw-]-kn\v C-¶v ap-Jy-a{´n in-e-bnSpw

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn ¬ _- pw tem-dn-bpw C-Sn-®p Im¿-bm-{X-°m-c-\p ]-cn-t°-‰p. Hm-X-d ]-¥-πm-hn¬ ]n F≥ cma-N-{μ≥-\m-b¿(71)°mWv -]-cnt°-‰-Xv. C∂se D-®-bv-°v 1.15\v sNß-∂q¿ B-d-∑p-f tdm-Un¬ Aßm-Sn-°¬ P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. I-S-bn¬ I-b-dp-∂-Xn-\p-th≠n tdm-Up-h-°n¬ Im¿ \n¿Øn-b-tXm-sS ]n-∂m-se h-∂ tIm-g-t©-cn ]-Ø-\w-X-n-´ sI. F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Im-dns‚ ]n-∂n-en-Sn-°p-I-bpw C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ FXn-tc-h-∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-°pI-bp-am-bn-cp-∂p. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn- kzo-I-cn®p.

B-e-∏p-g: C-t¥m-˛-Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]m-en-kn-s‚ kwÿm-\-sØ B-Z-y-Imw-]-kn-\v C-∂v \q-d-\m-Sv se-{]-kn km-\nt‰m-dn-bw h-f-∏n¬ D-®-bv-°v c≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n X-d-°-√n-Spw. Xp-S¿-∂v A-t±-lw C-tXm-S-\p-_-‘n-®p-≈ k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-°pw. B-`-y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[-Ir-jvW≥, d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]Im-iv, B¿ cm-tP-jv Fw.-F¬.F., Xm-a-c-°p-fw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI cm-[m-Ir-jvW≥, sF.-Sn.-_n.-]n. U-b-d-IvS¿ P-\-d¬ A-P-bv O-±, sF.Pn. A-c-hn-μv Ip-am¿ ]-s¶-Sp°pw.

ss]-¡ aÂ-k-c-§Ä

sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ tªm°v ]-©m-b-Øn-se ss]-° a¬k-c-߃ 30, 31 Xnø-Xn-Ifn¬ \-S-Øp-sa-∂v _n.-Un-.H A-dn-bn-®p. 1998\p- ti-jw P-\n®-h¿-°v A-Xv-e-‰n-Iv-kv, ^p-Svt_mƒ, thm-fn-t_mƒ, I-_-Sn a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-hp∂-Xm-Wv.

tI-{µ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw: ]n kn tPmÀ-Pv tIm- ´ - b w: ]m-N -I hm-X -I knen-≠-dn-\v k-_v-kn-Un e-`n-°p∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿-Uv B-hiy-an-s√-∂ tI-{μ-a-{¥n cm-Pohv ip-¢-bp-sS {]-Jym-]-\w P-\w H-∂-S-¶w kzm-K-Xw sN-øp-sa∂v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. Cu cw-K-Øv h≥-X-´n-∏v Bkq- { X- W w \- S - Ø n- b n- c p- ∂ Nne tem- _ n- I ƒ- ° p- ≈ h≥ Xncn-®-Sn-bm-Wn-Xv. bp.]n.F k¿°m-cn-s‚ P-\-]-£ \n-e-]m-SpIƒ-°p-≈ an-I-® D-Zm-l-c-Wam-Wv tI-{μ k¿-°m¿ \n-e-]msS- ∂ pw ]n kn tPm¿- P v ]- d ™p.

sI ]n ]p-¶q-kn-s\ tIm-S-Xn-bn lm-P-cm¡n

Im-dn¬ _- pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

sXm-Sp-]p-g: C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-afn, ]p-fn-b≥-a-e F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn-I-k-\ -t^m-t´m {]-Z¿-i\-hpw ku-P-\y ]p-kv-X-I hn-Xc-W-hpw \-S-Øn. Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv ]n cm-a¿, ]-©mb-Øw-Kw sI kn A≥-km-cn kμ¿-in-®p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI.Sn.ti-J¿, C≥^¿-ta-j≥ A-kn-Âp-am-cm-b jn-t‚m sk-_m-Ãy≥, tKmIp¬ ]n tam-l-\≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

bphm-hn\v A]I-S-¯n ]cn-t¡äp am∂m¿: \n¿-Øn-bn-´ hm-l-\Øn¬ ss_-°v C-Sn-®v bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. am-∂m¿ Ip-d-´n-°m-Sv sIm-´m-c-Øn∏p-g ]p-Ø≥-\m-b¿ P-\m¿-±-\-s‚ aI≥ A-Pn-Øn(20)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. tÃm¿ P-Mvj-\v In-g-°phiw \-μn-bm-´p ap-°n¬h-®v \n¿Øn-bn-´ ]n°-∏v hm-\n-\v ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®m-Wv A-]ISw. bp-hm-hn-s\ ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]mYan-I Nn-In¬-k \¬-In tIm´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am‰n.

{]-kv A-¡m-Z-an-bn ko-äv H-gn-hv sXm-Sp-]p-g: tI-c-f {]-kv A-°mZ-an C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-Ωyq-\nt°-j-\n¬ ]n-.Pn. Un-tπm-a C ≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv B-‚ v A-Uz¿-ssS-kn-ßn¬ ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. A-°m-Z-an-bp-sS s]m-Xp-{]th-i-\ ]-co-£ F-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-I-fn¬ C-\n-bpw {]-thi-\w t\-Sm≥ B-{K-ln-°p-∂h¿ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 27\-Iw A-°m-Zan-bn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m ¨: 04842422275, 2422068.

tIm-cp-t¯m-Sv skâv tPmÀ-Pv kv-Iq-fn-s\ X-IÀ-¡m³ ]n kn tPmÀ-Pv {i-an-¡p-s¶¶v ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Io-gnep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kvI - q-fn-s\ X-I¿-°m ≥ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv {i-an°p-I-bm-sW-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Øn¬ B-tcm-]n-®p. 1948 ap-X¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]≈n {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿ-e-amWv k¿-°m¿ kvI - qƒ \-SØ - m≥ ]-≈n-°p Io-gn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv {S-Ãn-\p ]m-´-Øn-\p \¬-In-bX - v. F-∂m¬ C-Xp k¿°m¿ `q-an ]-Xn-®p \¬-In-b-Xmbn hym-P {]-N-c-Ww \-S-Øp-Ibm-Wv. C-ßs - \ {]-Nc - n-∏n-®v ]m´w d-±m-°m≥ ÿ-ew Fw.F¬. F Iq-Sn-bm-b ]n kn tPm¿-Pv {ian-°p-Ib - m-Wv. ÿ-eØ - n-\p th≠n kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ A-t]£ \¬-In-b-t∏mƒ ]p-d-tºm-

20 In-tem I-©m-hp-am-bn I«-¸-\ kz-tZ-in Xr-iq-cn ]n-Sn-bn Xr-iq¿: F-Ivs - sk-kv h-Ip-∏v \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ tIt®-cn F-øm-en¬ \n-∂v 20 Intem I-©m-hpam-bn C-Sp-°n I´∏-\ kz-tZ-inbmb bp-hm-hv ]n-Snbn-embn. tI-t®-cn-˛-A-°n-Im-hv ss_-]m-kn-eq-sS Im-dn¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ I-©m-hv Xr»q¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ s\-√n-∏md kz-tZ-in I-Æq-°m-´n¬ ho´n¬ k-Pn-(B‚-Wn-˛36)bm-Wv A-dà - n-em-bXv. A-´-∏m-Sn-bn¬ \n-∂p Xr-»qcn-te-°v hm-l\ - Ø - n¬ I-©m-hv I-SØ - p-∂p-s≠-∂v Xr-»q¿ F-Ivssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-jW - ¿°v c-l-kyhn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv kv-s]jy¬ kvI - zm-Uv kn.sF _m-_p h¿-§o-kv, C≥-kv-s]-Œ¿ F Sn tPm-_n F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ssh-Io-´v ss_-]m-kn¬ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-

Xn-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-bX - v. F-øm¬ t£-{X-Øn-\v k-ao]w h-®v I-©m-hp-am-bn h-∂ \mt\m Im-dn\v F-Iv-ssk-kv kwLw ssI Im-Wn-s®-¶n-epw \n¿Øn-bn√. kn-hn¬ th-j-Øn-ep≈ F-Ivs - skkv kw-Ls - Ø I≠v Im¿ th-K-X Ip-d-s®-¶n-epw A-]-I-Sw a-W-Ø {]-Xn Im¿ th-K-X Iq-´n t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. Im-dn-s\ ]n≥-Xp-S¿-∂ F-Ivssk-kv kw-Lw Nn-ds - \-√q¿ Iqºp-g ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®v A-≈v F-dn-™v Im-dn-s‚ S-b¿ ]-©-dm-°n-bm-Wv hm-l-\w X-S™-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ Im-dn-s‚ ]p-d-Inse ko-‰n-\-Sn-bn¬ {]t-Xy-Iw Xøm-dm-°n-b A-d-bn¬ kq-£n-® I-©m-hv I-s≠-Sp-Øp. sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em-°n Nm-°p-I-fn-em-Wv I-©m-hv kq£n-®n-cp-∂-Xv. Xr-»q-cn-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn¬ hn¬-∏-\ \-S-

F-øm-en¬ \n-∂v 20 In-tem I-©m-hp-am-bn F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-b I-´-∏-\ kz-tZ-in k-Pn(B‚-Wn) Øm-\m-Wv I-©m-hv sIm-≠p t]m-bn-cp-∂-sX-∂v {]-Xn ]-d™p. A-´-∏m-Sn- h-\-Øn¬ X-angv\ - m-Sv sd-bv© - n-ep-≈ C-bm-fp-sS kz-¥w tXm-´-Øn¬ \n-∂m-Wv I-©m-hv hn¬-∏-\-bv-°m-bn sIm≠p t]m-bn-cp-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b

Xn-cp-h-√: hn-tZ-i I-d≥-kn C-S]m-Sn¬ dn-am‚ v \n-∂v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-em-bn-cp-∂ c-≠mw {]-Xn \n-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂q-kn-s‚ I-Ã-Un Im-e-h-[n A-h-km-\n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se At\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ tIm-SXn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-sb ]-Ø-\w-Xn-´ k-_vP-bn-en-te-°v A-b-®p. tI-kns‚ A-t\z-j-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bvXp h-∂ X-an-gv \m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kzm-an km-bz¿-tk-´v, Zpssc kzm-an, Xym-K-cm-P≥ F-∂nh-cp-sS sam-gn-sb-Sp-Ø ti-jw B-h-iy-\p-k-c-Ww lm-P-cm-hW-sa-∂v \n-_-‘-\bn¬ hn-´-b®p. H-∂mw {]-Xn Xn-cp-s\¬ then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn-s‚ IÃ-Un- Im-em-h-[n C-∂-h-km-\n°pw.C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm-_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w a-lm-cm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\m-cm-b-W≥ F-S-Xzm-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-I-k-\t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w \-S-¯n

24 B-K-kvXv 2013 i\n

X-]-ky C-\-Øn-ep-≈ I-©m-hn\v hn-]-Wn-bn¬ A-©p e-£Øn-e[ - n-Iw hn-e h-cpw. a-Æp-Øn-bn¬ 250 {Kmw I©m-hp-am-bn hn¬-]-\-s°-Ønb A-´-∏m-Sn ]p-Xq¿ kz-tZ-in si¬-h-s\-bm-Wv F-Iv-ssk-kv

kvs - ]-jy¬ kvI - zm-Uv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. ]m-e-°m-Sv \n-∂v I-©m-hv F-Øn-®v sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em°n hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cps∂-∂v F-Iv-ssk-kv A-[n-IrX¿ ]-d™ p. F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv kn.sF _m-_p h¿Ko-kv, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ F Sn tPm-_n, {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿-am-cm-b ]n sI hn-Pb - ≥, ]n F¬ tPm-bv, F _n {]-km-Zv, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b F ap-Po-_v d-lv am≥, ]n B¿ kp-tc-{μ≥, ]n _n kn-tPm-tam≥, sI- sI h-¬k - ≥, hn Fw P-∫m¿, F≥ Pn kp-\n¬Ip-am¿, Un ^¬-Kp-\≥, ]n ]n jm-Pp F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ B-dp-am-k-Øn-\n-sS Pn-√-bn¬ \n-∂v 100 In-tem I-©m-hv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xm-bpw ]-cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°p-sa-∂pw F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

\n¿-an-®v C-Xn-\p ap-If - n-eq-sS \-S∏m-X \n¿-an-°p-∂X - n-\m-bn \m-ec-t°m-Sn cq-]-bm-Wv Fw-.]n ^≠n¬ \n-∂v A-\p-hZ- n-®X - v. \n-ehn-ep-≈ Sm-dn-ßn¬ \n-∂v tdm-Uns‚ c-≠p h-iØ - p-am-bn c-≠c - a - o‰¿ ho-Xw ÿ-ew G-s‰-Sp-Øp hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-Wn-Ifm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈X - v. Ip-fØ - p-]m-eØ - p \n-∂v Hm-S \n¿-am-WØ - n-s‚ tPm-en-Iƒ Bcw-`n-®v tX-°-Sn-°-h-e-bn¬ FØn-b-tXm-sS-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ B-t£-]w i-‡-am-b-Xv. h≥-In-S tlm-´-epI-ƒ, dn-tkm¿-´p-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂p-≈ A-Sp-°-f-˛-I°q-kv am-en-\y-߃ X-≈p-∂X - n-

e£§-fpsS hn-km X«n¸v; bp-h-m-hv A-d-Ìn N-ß-\m-t»-cn: bp.sI-bn-te°pw a-‰p bq-tdm-]y≥ cm-Py-ßfn-te-°pw hn-km hm-Kv-Zm-\w \¬-In \n-c-h-[n-t]-cn¬ \n-∂p e-£-߃ X-´n-b bp-hm-hv A-dÃn¬. N-ß-\m-t»-cn sh-´n-Øpcp-Øv B-dp-]-d-bn¬ _n-t\m-® ≥ (34) B-Wv N-ß-\m-t»-cn kn. sF \n-jm-Zv -tam≥, F-kv.sF tPm-bn am-Xyp F-∂n-h¿ tN¿∂v A-dà -- p sN-bv-X-Xv. N-ß-\m-t»-cn-bn-epw ]-cn-kc-ß-fn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq-]m ho-Xw hn-km \¬-Im-sa∂ hm-Kv-Zm-\-Øn¬ C-bmƒ hmßn-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p. c-≠m-gv-N ap-ºv e-≠-\n¬ \n-∂p U¬-ln F-b¿-t]m¿-´n¬ h-∂n-ßn-b C-bm-sf U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Cbmƒ-s°-Xn-tc A-¶-am-en t]men-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv \¬-Inb-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-©p- Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bnen¬ In-S-∂ C-bm-sf A-¶-am-en

t]m-en-kv I--Ã-Un-bn¬- hm-ßpI-bpw Xp-S¿-∂v N-ß-\m-t»-cn t]m-en-kn-\p e-`n-® ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ N-ß-\mt»-cn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-I-bmbn-cp-∂p. C-bmƒs°-Xn-tc hnkm X-´n-∏n\p s\-Sp-ºmt»-cn tÃ-j\n-epw tI-kv \n-e-hn-ep≠v. A-©p h¿- j - a m- b n _n-t\m-®≥ Cw-•-≠n¬ I-gn-bp-∂ C-bmƒ N-ß-\m-t»cn-bn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq]m ho-Xw B-dp-t]-cn¬ hm-ßnbn-´p-≈-Xm-bn ]-cm-Xn e-`n-®n-´p≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. `mcy-bp-am-bn ]n-W-ßn I-gn-bp-∂ C-bmƒ tIm-´-bw tIm-X-√q-cmWv Xm-a-kw. C-bm-sf C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

tØm-Sv a-fie - w {]-kn-U‚ v hn Sn A-øq-_v-Jm≥, Ip-©m-t°m Ip-‰n-°m-´v ]-s¶-Sp-Øp.

kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv B-sc-¶v A-dn-bnÃ: am-t\-PÀ ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Iogn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kv-Iq-fn-\v aq-t∂-°¿ ÿ-ew k¿-°m¿ ]m-´-am-bn \ ¬-In-b-Xn-s\-Xn-tc B-tcm {]h¿-Øn-°p-∂p-s≠-∂pw A-Xv ]n kn tPm¿-Pm-sW-∂v A-`n-{]mb-an-s√-∂pw kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m-Z¿ tXm-a-kv ]m-e-bv-° ¬. adn-®p-≈ A-`n-{]m-b-ß-sf-√mw cm-jv-{So-b-am-sW-∂pw A-Xn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bm-\n-s√-∂pw am-t\-P¿ ]-d-™p.

16Im-cnsb X-«n-sIm-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨ \m-Km-emâv kz-tZ-in A-d-Ìn tIm-´-bw: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-sIm-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-® A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-sb t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. H-cp h¿-j-am-bn ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ d-_¿ ^m-Iv-Sdn-bn¬ sXm-gn¬ sN-bv-Xp-h-∂ \m-Km-em‚ v kz-tZ-in kp-`m-jn (24) s\-bm-Wv Cu-Ãv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ 18\v ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ s]¨-Ip-´n-sb C-bm ƒ X-´nsIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-´n _‘p-°ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp A-d-Ãv. Ip-´n-bp-am-bn C-bmƒ s]-cp-ºm-hq¿-°p I-S-s∂-∂p a-\-kn-em-°n-b t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn A-t\z-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂p. S-h¿ sem-t°-j≥ tI-{μo-I-cn-®m-Wp t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n-∏n-®-Xv. F-∂m¬ {]-Xn ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^m¨ Hm-^m°n-b-Xv A-t\z-j-W-sØ _m-[n-®p. X-ß-sf t]m-en-kv A-t\z-jn°p-∂p-s≠-∂p a-\-kn-em-°n-b {]-Xn C-∂-se t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se-Øn Io-gS- ß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

tdm-Uv hn-I-k-\-w: Ø-ew \Â-Inbm -sI-«n-S\nÀ-am-W-¯n-\v C-f-hvþ Xn-cp-h-©qÀ

tIm-´-bw: tIm-´-bw \-K-c-Øn-se ]p-fn-aq-Sv-˛-]m-em-º-Sw-, -]m-e-kv tdm-Up-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\p- th-≠n C-cp-h-i-Øp-\n-∂pw A-©p ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ku-P-\-y-am-bn ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-h¿-°v _m°n-bp-≈ ÿ-e-Øv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\p \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aß-fn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. tdm-Uv hn-Ik - \ - w kw-_‘ - n-®v a-{¥n-bp-sS A-[y- £ - X - b - n¬ Ie-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ D-∂-X-X-e-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ I-c-Sv [m-c-Wm-]-{Xw c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ X-øm-dm-°pw. Xp-S¿-∂v C-Xns‚ tIm-∏n k-ln-Xw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-h-gn A-t]-£ \¬-Ip-∂-h¿°v _m-°n-bp-≈ ÿ-e-Øv \n-b-a-Øn¬ C-f-hv-\¬-In sI-´n-Sw ]Wn-bm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

P-\-m[n-]-Xy-¯n-sâ \n-e-\n¸n-\v cm-jv-{So-ba-cym-Z A-\n-hm-cyw: sI i-¦-c-\m-cm-b-W³ F-S-Xz: P-\-[n-]-Xy-Øn-s‚ \ne-\n¬-∏n-\] cm-jv-{So-b a-cym-ZIƒ A-\n-hm-cy-am-sW-∂v a-lmcm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\mcm-b-W≥. ap≥ a-{¥n-bpw I¿-jI t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F-S-Xzm-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv ap-∂-Wn kw-hn-[m-\-Øn-s\ {]-k-‡nbp-≈p, H-cp cm-jv-{So-b I-£n°pw H-‰bv-°p `-cn-°m≥ I-gn-bm-

Ø A-h-ÿ-bm-Wv. hn-a¿-i-\ß-fn¬ \ym-b-ap-≠m-h-Ww. hna¿-i-I¿-°p ap≥ Im-e-ß-sf Iqdn-®v Hm¿-a D-≠m-hp-I-bpw thWw. P-\m-[n-]-Xy-sØ kw-c£n-°m≥ Iq-´m-b hn-izm-kw B-h-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-\m-hiy k-a-c-ß-fm-Wv Ip-´-\m-´n-se Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS X-I¿-®bv-°v Im-c-W-sa-∂v sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. I¿-j-I-

tZ-io-b-]m-X- ho-Xn-Iq-«n-¸-Wn-bp-¶-Xn hym-]-I -{I-a-t¡-sS-¶v Ip-af - n: tZ-io-b] - m-Xb - p-sS ho-XnIq-´n-∏W - n-bp-∂X - n¬ hym-]I - {- Ia-t°-Sv \-S° - p-∂X - m-bn B-t£]w. Ip-a-fn-bn-eq-sS I-S-∂p t]mhp-∂ sIm-√w-˛t- X-\n tZ-io-b] - mX-bp-sS ho-Xn-Iq-´p-∂ tPm-en-Ifn-em-Wv B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≈-Xv. K-Xm-K-X-°p-cp-°pw sh≈w-s°-´pw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\pth-≠n-bm-Wv Su-¨- hn-I-kn-∏n°p-∂-Xv. ]m-X-bv-°v B-h-iy-amb ho-Xn-bn-√m-ØX - n-\m¬ tX-°Sn PMvj - ≥ ap-X¬ X-an-gv\ - m-Sv AXn¿-Øn-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv KXm-KX - ° - p-cp-°v ]-Xn-hm-Wv. Ip-f-Øp-]m-ew ap-X¬ A-Xn ¿-Øn-hs - c-bp-≈ `m-KØ - v tdm-Uns‚ C-cp-hi - Ø - pw A-gp-°p-Nm¬

°p `q-an ssI-tb-dn-b-Xm-sW∂pw ]-Xn-®p \¬-Ic - p-sX-∂pw [\-Im-cy h-Ip-∏v \n-e] - m-sS-Sp-Øncp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿-Pm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cn-°p∂-Xv. ÿ-ew ]m-´-Øn-\p In-´p∂-Xn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-®-Xv B-t‚m B ‚-Wn Fw.]n-bm-Wv. Fw.]n-tbm-Sp-≈ i-{Xp-X sIm-≠m-Wv ]n kn tPm¿-Pv kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tZ-im-`n-am\n-bn¬ k¿-°m¿ ÿ-ew F {Kq∏v t\-Xm-hm-b Ip-©m-t°m Ip-‰n°m-´n-s‚ {S-Ãn-\p ]-Xn-®p sImSp-ØX - m-bn hm¿-Ø h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿Pm-Wv. Ip-©m-t°m {S-Ãn ¬ AwKw t]m-ep-a-s√-∂pw C-h¿ ]-d™p. Im-™n-c∏ - ≈ - n tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U ‚ v \u-jm-Zv C-√n-°¬, tIm ¨-{K-kv tIm-cp-

s√-∂pw B-t£-]a - p-≠v. Hm-S \n¿-am-Ww C-hn-sS-sbØn-bt- Xm-sS a-Xn-epw tlm-´e - ns‚ ssS-en-´ ap-‰-hpw I-cm-dp-Imc≥ H-gn-hm-°m≥ {i-an-®p- . C-tXmsS Hm-t´m-ss{U-h¿-am-cpw B-Zyw ÿ-ew \-„-s∏-´-h-cpw tN¿-∂v _-lf - w h-®t- Xm-sS-bm-Wv ap-ºp am¿-°p sN-bv-X X-c-Øn¬ ÿew G-s‰-Sp-°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-b-X-s{X. B-h-iy-am-b kn-a‚pw a-W-epw tN¿-°m-sXbm-Wv ]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-sX∂pw ]-db - s - ∏-Sp-∂p. sN-fn-aS- b - n ¬ \n-¿an-® A-gp-°pNm-en-s‚ kw-c£ - W - `n-Øn I-gn-™ Zn-hkw X-I¿-∂ kw-`-h-hpw D-≠mbn-cp-∂p.

t\-bpw Ir-jn-tb-bpw \n-e-\n¿Øm-\m-bn-cp-∂p C tPm¨- tP°-_n-s‚ k-a-c-߃. A-`n-am-\ t_m-[-ap-≈ I¿-j-I-s‚ {]-XoI-am-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¿-jI-\pw sXm-gn-em-fn-I-fpw H-tc- Zni-bn¬ \n-∂m¬ am-{X-ta Ir-jn ]p-tcm-K-an-°p F-∂pw A-t±-lw Iq-´n-tN¿-Øp. - A-kw-L-Sn-X I¿-j-I-sc kw-L-Sn-∏n-® G-I t\-Xm-hm-Wv C tPm¨ tP-°-_v F-∂v B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-\p-kv-acn-®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv°v {]-

Xy-I _-P-‰v tI-{μ˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°-Wsa-∂v ap≥ Fw.-]n. ]n -kn tXm-akv ]-d-™p. ^u-t≠-j≥ sNb¿-am-\pw ap≥ Fw.-]n-bp-am-b tXm-a-kv Ip-Xn-c-h-´w A-[y-£X h-ln-®p.^m. tPm-k-^v ap-≠I-Øn¬, A-Uz. F-en-k-_-Øv am-Ω≥ a-Øm-bn, tUm. sI -kn tPm-k-^v, sI -F¬ _n-μp, tUm. ]n -kn A-\n-b≥ Ip-™v, h¿-Ko-kv I-Æw-]-≈n, P-bv Nmt°m C-e-™n-°¬ kw-kmcn®p.

"]u-cm-h-Im-iw kw-c-£n-¡m³ \n-b-ahn-Zym-`ym-kw A-\n-hm-cyw'

\m-bp-≈ ss]-∏p-Iƒ ]p-Xp-Xmbn \n¿-an-°p-∂ Hm-S-I-fn-te-°p ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v I-cm-dp-Imc≥ H-Øm-i sN-bv-X-Xm-bm-Wv B-t£-]w D-b¿-∂-Xv. C-Xp {i≤-bn¬ s]-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v \n-ch-[n t]¿ H-∏n-´ ]-cm-Xn ]-©m-bØn-\pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿-°pw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-Øn ss]-∏p-ÿm-]n-°p-∂h - c - p-sS t]cn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v A-dn-bn-°p-I -am-{X-am-Wv sN-bvX-Xv. I-cm-dp-Im-cpw dn-tkm¿-´v D-Sa - I-fpw X-Ωn¬ H-Øp-If - n-®X - m-bmWv C-t∏mƒ B-tcm-]-Ww. a-gsh-≈w t]mhp-∂-Xn-s\-∂ t]-

cn-¬ I-cm-dp-Im-c-s‚ A-\p-a-Xntbm-sS Nn-e- ÿm-]\ - ß - f - n¬ \n∂p ]-tØm-fw ss]-∏p-I-fm-Wv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ Hm-Sb - nte-°v ÿm-]n-®-Xv. \n¿-am-WtPm-en-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \ ¬-Ip∂-hc - pw sI-´n-S D-Sa - I - f - p-am-bn hgn-hn-´ C-S] - m-Sp-Iƒ \-S∂ - X - m-bmWv ]-cm-Xn-°m¿ B-tcm-]n-°p∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-fØ - p-]m-ew apX¬ tX-°-Sn-°-h-e-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv tZ-io-b-]m-X A-[n-IrX¿ am¿-°v sN-bv-X -X-c-Øn¬ ÿ-ew G-s‰-Sp-Ø-t∏m ƒ Hm-S\n¿-am-W-Øn-\m-bn tX-°-Sn-°h-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥In-S tlm-´e - n-s‚ a-Xn¬ s]m-fn°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-bn-

Jm-Zn Hm-Ww ta-f: kÀ-¡mÀ-þAÀ-[-kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v s{I-Un-äv

F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ØÀ ssI-\o-«m-sX tPm-ensN-¿m³ X-¿m-dm-h-Ww: a-{´n sI _m-_p

C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Jm-Zn t_m¿Un-s‚ Hm-Ww ta-f k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc hn-hn-[ Jm-Zn `-h-\p-Ifn¬ \-S-°pw. k¿- ° m¿- ˛ - A ¿- [ - k ¿- ° m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\-°m¿°v 25,000 cq-]-bp-sS s{I-Un-‰v \¬-Ipw. h-kv-{X-߃-°v 20 iX-am-\w ap-X¬ 30 i-X-am-\w hsc dn-t_-‰p-≠v. B-gv-N-tXm-dpw \-S-°p-∂ \dp-s°-Sp-∏n¬ H-∂mw k-Ωm-\am-bn H-cp {Kmw kz¿-W-\m-W-bhpw c-≠mw k-Ωm-\-am-bn 10,000 cq-] h-cp-∂ kn¬-°v km-cn-bpw aq-∂mw k-Ωm-\-am-bn _-Uv-jo‰pw \¬-Ipw. sa-Km \-dp-s°-Sp-∏n¬ Bƒt´m Im¿, kv-Iq-´¿, F¬-.kn.Un. F-∂n-h-bpw e-`n-°pw. sXmSp-]p-g am-Xm tjm-∏n-Mv tImw-πIv-kv, I-´-∏-\ lu-kn-Mv t_m¿Uv sI-´n-Sw F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv hn-]-W-\-ta-f .

sN-ß-∂q¿: F-Iv-ssk-kv h-Ip∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ a-‰p-≈-h-cp-sS ap-ºn¬ ssI \o´m-sX tPm-en sN-øm≥ X-øm-dmh-W-sa-∂v kw-ÿm-\ F-Ivssk-kv ^n-j-do-kv -a-{¥n sI _m-_p. sN-ß-∂q-cn¬ ]p-Xn-bXm-bn \n¿-an-°p-∂ F-Iv-sskkv td-©v Hm-^nkv sI-´n-S-Øns‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln °p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-Ip-∏n-s‚ Po¿-Wm-h-ÿ-aqew ap≥-]v hm-l-\-ß-fp-sS Imcy-Øn-epw Hm-^nkv sI-´n-S-ßfp-sS Im-cy-Øn-ep-sam-s° DtZym-K-ÿ¿ tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS ap-∂n¬ C-c-t°-≠n h-∂n-´ps≠-∂pw F-∂m¬ F-√m F-Ivssk-kv Hm-^n-kn-epw B-h-iyØn-\v hm-l-\-ß-fpw sI-´n-Shpw hm¿-Øm-hn-\n-a-b kw-hn[m-\-hpw H-cp-°n a-‰p-≈-h-cp-sS ap-∂n¬ ssI-\o-´m-sX tPm-en-

G-‰p-am-\q¿: A-[n-Im-c ÿm-]\-߃-°p ap-ºm-sI ]u-c-s‚ A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p∂-Xn-\pw t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn\pw hn-Zym-`ym-k cw-K-Øp \nb-a hn-Zym-`ym-k-Øn-\v A-an-X {]m-[m-\yw \¬-I-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-Uv tUm. a-Rv-Pp-f sN-√q¿. kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-fm a-lm-bn-S-h-I-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ tem tIm-f-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p No^v P-Ãn-kv. C-¥y≥ `-c-W LS-\-bp-sS k-Zv-^-e-߃ P-\-ßf-n-te-°v F-Øn-°m≥ \n-b-a

hn-Zym-`ym-k-Øn-\p km-[n°pw. ]mTy-hn-j-b-߃ am-{Xa-√ k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\w Iq-Sn \n-b-a- I-em-im-e-Iƒ e£y-am-°-W sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. kn. F-kv.sF k-`- a-lm-bnS-h-I -_n-j-∏v tXm-a-kv sI DΩ≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. kp {]nw -tIm-S-Xn dn-´-tb¿-Uv P--Ãnkv sI-Sn tXm-a-kv ap-Jy A-XnYn-bm-bn-cp-∂p. a-lm-flm-Km‘n k¿-h-I-em-im-e t{]mssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo\m jp-°q¿ {]-tXy-I k-tμiw \¬-In.

sN-ß-∂q¿ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-®v a-{¥n sI _m-_p kw-km-cn-°p-∂p sN-øm≥ D-tZym-K-ÿ-sc ]-cym- ∂-am-sW-¶n-epw ]-Ww sNe-h- \m-bn-cp-∂p. F-Iv-ssk-kv I-Ωo]v-X-am-°p-I-bm-Wv K-h¨- gn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Zm-cn-{Zy-am- j-W¿ A-\n¬ tk-hy¿, tPm. sa‚n-s‚ e-£y-sa-∂pw A-t±- sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿- I-Ωo-j-W¿ sI tam-l-\≥, Øp. sN-ß-∂q¿ Fw.F¬.F, sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Kolw ]-d-™p. F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v k-º- ]n -kn hn-jv-Wp-\m-Yv A-[y-£- kv ]-s¶-Sp-Øp.


2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

_Ên-Sn-¨v \o§n-b ImÀ tem-dn-bn-en-Sn¨p

sF.-Sn.-_n.-]n Imw-]-kn\v C-¶v ap-Jy-a{´n in-e-bnSpw

sN-ß-∂q¿: \n¿-Øn-bn-´ Im-dn ¬ _- pw tem-dn-bpw C-Sn-®p Im¿-bm-{X-°m-c-\p ]-cn-t°-‰p. Hm-X-d ]-¥-πm-hn¬ ]n F≥ cma-N-{μ≥-\m-b¿(71)°mWv -]-cnt°-‰-Xv. C∂se D-®-bv-°v 1.15\v sNß-∂q¿ B-d-∑p-f tdm-Un¬ Aßm-Sn-°¬ P-Mv-j-\n-em-bn-cp∂p A-]-I-Sw. I-S-bn¬ I-b-dp-∂-Xn-\p-th≠n tdm-Up-h-°n¬ Im¿ \n¿Øn-b-tXm-sS ]n-∂m-se h-∂ tIm-g-t©-cn ]-Ø-\w-X-n-´ sI. F-kv.B¿.Sn.kn _-kv Im-dns‚ ]n-∂n-en-Sn-°p-I-bpw C-Snbp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ FXn-tc-h-∂ tem-dn-bn¬ C-Sn-°pI-bp-am-bn-cp-∂p. sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬\-S-]-Sn- kzo-I-cn®p.

B-e-∏p-g: C-t¥m-˛-Xn-_-Ø≥ t_m¿-U¿ t]m-en-kn-s‚ kwÿm-\-sØ B-Z-y-Imw-]-kn-\v C-∂v \q-d-\m-Sv se-{]-kn km-\nt‰m-dn-bw h-f-∏n¬ D-®-bv-°v c≠n-\v ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n X-d-°-√n-Spw. Xp-S¿-∂v A-t±-lw C-tXm-S-\p-_-‘n-®p-≈ k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tI-{μ sXm-gn¬ k-l-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tc-jv A-[y-£-X h-ln-°pw. B-`-y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[-Ir-jvW≥, d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]Im-iv, B¿ cm-tP-jv Fw.-F¬.F., Xm-a-c-°p-fw {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI cm-[m-Ir-jvW≥, sF.-Sn.-_n.-]n. U-b-d-IvS¿ P-\-d¬ A-P-bv O-±, sF.Pn. A-c-hn-μv Ip-am¿ ]-s¶-Sp°pw.

ss]-¡ aÂ-k-c-§Ä

sN-ß-∂q¿: sN-ß-∂q¿ tªm°v ]-©m-b-Øn-se ss]-° a¬k-c-߃ 30, 31 Xnø-Xn-Ifn¬ \-S-Øp-sa-∂v _n.-Un-.H A-dn-bn-®p. 1998\p- ti-jw P-\n®-h¿-°v A-Xv-e-‰n-Iv-kv, ^p-Svt_mƒ, thm-fn-t_mƒ, I-_-Sn a-¬k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-hp∂-Xm-Wv.

tI-{µ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw: ]n kn tPmÀ-Pv tIm- ´ - b w: ]m-N -I hm-X -I knen-≠-dn-\v k-_v-kn-Un e-`n-°p∂-Xn-\v B-[m¿ Im¿-Uv B-hiy-an-s√-∂ tI-{μ-a-{¥n cm-Pohv ip-¢-bp-sS {]-Jym-]-\w P-\w H-∂-S-¶w kzm-K-Xw sN-øp-sa∂v No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv. Cu cw-K-Øv h≥-X-´n-∏v Bkq- { X- W w \- S - Ø n- b n- c p- ∂ Nne tem- _ n- I ƒ- ° p- ≈ h≥ Xncn-®-Sn-bm-Wn-Xv. bp.]n.F k¿°m-cn-s‚ P-\-]-£ \n-e-]m-SpIƒ-°p-≈ an-I-® D-Zm-l-c-Wam-Wv tI-{μ k¿-°m¿ \n-e-]msS- ∂ pw ]n kn tPm¿- P v ]- d ™p.

sI ]n ]p-¶q-kn-s\ tIm-S-Xn-bn lm-P-cm¡n

Im-dn¬ _- pw tem-dn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

sXm-Sp-]p-g: C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-afn, ]p-fn-b≥-a-e F-∂n-hn-S-ßfn¬ hn-I-k-\ -t^m-t´m {]-Z¿-i\-hpw ku-P-\y ]p-kv-X-I hn-Xc-W-hpw \-S-Øn. Ip-a-fn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-kv ]n cm-a¿, ]-©mb-Øw-Kw sI kn A≥-km-cn kμ¿-in-®p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI.Sn.ti-J¿, C≥^¿-ta-j≥ A-kn-Âp-am-cm-b jn-t‚m sk-_m-Ãy≥, tKmIp¬ ]n tam-l-\≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

bphm-hn\v A]I-S-¯n ]cn-t¡äp am∂m¿: \n¿-Øn-bn-´ hm-l-\Øn¬ ss_-°v C-Sn-®v bp-hm-hn\v Kp-cp-X-c ]-cn-t°-‰p. am-∂m¿ Ip-d-´n-°m-Sv sIm-´m-c-Øn∏p-g ]p-Ø≥-\m-b¿ P-\m¿-±-\-s‚ aI≥ A-Pn-Øn(20)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. tÃm¿ P-Mvj-\v In-g-°phiw \-μn-bm-´p ap-°n¬h-®v \n¿Øn-bn-´ ]n°-∏v hm-\n-\v ]n∂n¬ ss_-°n-Sn-®m-Wv A-]ISw. bp-hm-hn-s\ ]-cp-a-e-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]mYan-I Nn-In¬-k \¬-In tIm´bw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v am‰n.

{]-kv A-¡m-Z-an-bn ko-äv H-gn-hv sXm-Sp-]p-g: tI-c-f {]-kv A-°mZ-an C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v I-Ωyq-\nt°-j-\n¬ ]n-.Pn. Un-tπm-a C ≥ ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv B-‚ v A-Uz¿-ssS-kn-ßn¬ ko-‰p-Iƒ H-gn-hp-≠v. A-°m-Z-an-bp-sS s]m-Xp-{]th-i-\ ]-co-£ F-gp-Xn-b hnZym¿-Yn-I-fn¬ C-\n-bpw {]-thi-\w t\-Sm≥ B-{K-ln-°p-∂h¿ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 27\-Iw A-°m-Zan-bn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m ¨: 04842422275, 2422068.

tIm-cp-t¯m-Sv skâv tPmÀ-Pv kv-Iq-fn-s\ X-IÀ-¡m³ ]n kn tPmÀ-Pv {i-an-¡p-s¶¶v ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Io-gnep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kvI - q-fn-s\ X-I¿-°m ≥ No-^v hn-∏v ]n kn tPm¿-Pv {i-an°p-I-bm-sW-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Øn¬ B-tcm-]n-®p. 1948 ap-X¬ sk‚ v tPm¿-Pv ]≈n {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿ-e-amWv k¿-°m¿ kvI - qƒ \-SØ - m≥ ]-≈n-°p Io-gn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv {S-Ãn-\p ]m-´-Øn-\p \¬-In-bX - v. F-∂m¬ C-Xp k¿°m¿ `q-an ]-Xn-®p \¬-In-b-Xmbn hym-P {]-N-c-Ww \-S-Øp-Ibm-Wv. C-ßs - \ {]-Nc - n-∏n-®v ]m´w d-±m-°m≥ ÿ-ew Fw.F¬. F Iq-Sn-bm-b ]n kn tPm¿-Pv {ian-°p-Ib - m-Wv. ÿ-eØ - n-\p th≠n kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ A-t]£ \¬-In-b-t∏mƒ ]p-d-tºm-

20 In-tem I-©m-hp-am-bn I«-¸-\ kz-tZ-in Xr-iq-cn ]n-Sn-bn Xr-iq¿: F-Ivs - sk-kv h-Ip-∏v \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ tIt®-cn F-øm-en¬ \n-∂v 20 Intem I-©m-hpam-bn C-Sp-°n I´∏-\ kz-tZ-inbmb bp-hm-hv ]n-Snbn-embn. tI-t®-cn-˛-A-°n-Im-hv ss_-]m-kn-eq-sS Im-dn¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ I-©m-hv Xr»q¿ F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp-∂p. I-´-∏-\ s\-√n-∏md kz-tZ-in I-Æq-°m-´n¬ ho´n¬ k-Pn-(B‚-Wn-˛36)bm-Wv A-dà - n-em-bXv. A-´-∏m-Sn-bn¬ \n-∂p Xr-»qcn-te-°v hm-l\ - Ø - n¬ I-©m-hv I-SØ - p-∂p-s≠-∂v Xr-»q¿ F-Ivssk-kv sU-]yq-´n I-Ωo-jW - ¿°v c-l-kyhn-h-cw e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv kv-s]jy¬ kvI - zm-Uv kn.sF _m-_p h¿-§o-kv, C≥-kv-s]-Œ¿ F Sn tPm-_n F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ssh-Io-´v ss_-]m-kn¬ hm-l-\-]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-

Xn-\n-sS-bm-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-bX - v. F-øm¬ t£-{X-Øn-\v k-ao]w h-®v I-©m-hp-am-bn h-∂ \mt\m Im-dn\v F-Iv-ssk-kv kwLw ssI Im-Wn-s®-¶n-epw \n¿Øn-bn√. kn-hn¬ th-j-Øn-ep≈ F-Ivs - skkv kw-Ls - Ø I≠v Im¿ th-K-X Ip-d-s®-¶n-epw A-]-I-Sw a-W-Ø {]-Xn Im¿ th-K-X Iq-´n t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. Im-dn-s\ ]n≥-Xp-S¿-∂ F-Ivssk-kv kw-Lw Nn-ds - \-√q¿ Iqºp-g ]m-e-Øn-\v k-ao-]w h-®v A-≈v F-dn-™v Im-dn-s‚ S-b¿ ]-©-dm-°n-bm-Wv hm-l-\w X-S™-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ Im-dn-s‚ ]p-d-Inse ko-‰n-\-Sn-bn¬ {]t-Xy-Iw Xøm-dm-°n-b A-d-bn¬ kq-£n-® I-©m-hv I-s≠-Sp-Øp. sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em-°n Nm-°p-I-fn-em-Wv I-©m-hv kq£n-®n-cp-∂-Xv. Xr-»q-cn-se hn-hn[ {]-tZ-i-ß-fn¬ hn¬-∏-\ \-S-

F-øm-en¬ \n-∂v 20 In-tem I-©m-hp-am-bn F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn-b I-´-∏-\ kz-tZ-in k-Pn(B‚-Wn) Øm-\m-Wv I-©m-hv sIm-≠p t]m-bn-cp-∂-sX-∂v {]-Xn ]-d™p. A-´-∏m-Sn- h-\-Øn¬ X-angv\ - m-Sv sd-bv© - n-ep-≈ C-bm-fp-sS kz-¥w tXm-´-Øn¬ \n-∂m-Wv I-©m-hv hn¬-∏-\-bv-°m-bn sIm≠p t]m-bn-cp-∂-Xv. ]n-Sn-Iq-Sn-b

Xn-cp-h-√: hn-tZ-i I-d≥-kn C-S]m-Sn¬ dn-am‚ v \n-∂v t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-em-bn-cp-∂ c-≠mw {]-Xn \n-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n ]p-∂q-kn-s‚ I-Ã-Un Im-e-h-[n A-h-km-\n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se At\z-j-W D-tZym-K-ÿ¿ tIm-SXn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-sb ]-Ø-\w-Xn-´ k-_vP-bn-en-te-°v A-b-®p. tI-kns‚ A-t\z-j-W-hp-am-bn _-‘s∏-´v t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bvXp h-∂ X-an-gv \m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kzm-an km-bz¿-tk-´v, Zpssc kzm-an, Xym-K-cm-P≥ F-∂nh-cp-sS sam-gn-sb-Sp-Ø ti-jw B-h-iy-\p-k-c-Ww lm-P-cm-hW-sa-∂v \n-_-‘-\bn¬ hn-´-b®p. H-∂mw {]-Xn Xn-cp-s\¬ then kz-tZ-in hn-a¬-cm-Pn-s‚ IÃ-Un- Im-em-h-[n C-∂-h-km-\n°pw.C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm-_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w a-lm-cm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\m-cm-b-W≥ F-S-Xzm-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-I-k-\t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w \-S-¯n

24 B-K-kvXv 2013 i\n

X-]-ky C-\-Øn-ep-≈ I-©m-hn\v hn-]-Wn-bn¬ A-©p e-£Øn-e[ - n-Iw hn-e h-cpw. a-Æp-Øn-bn¬ 250 {Kmw I©m-hp-am-bn hn¬-]-\-s°-Ønb A-´-∏m-Sn ]p-Xq¿ kz-tZ-in si¬-h-s\-bm-Wv F-Iv-ssk-kv

kvs - ]-jy¬ kvI - zm-Uv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. ]m-e-°m-Sv \n-∂v I-©m-hv F-Øn-®v sN-dn-b s]m-Xn-I-fn-em°n hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cps∂-∂v F-Iv-ssk-kv A-[n-IrX¿ ]-d™ p. F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv kn.sF _m-_p h¿Ko-kv, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ F Sn tPm-_n, {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿-am-cm-b ]n sI hn-Pb - ≥, ]n F¬ tPm-bv, F _n {]-km-Zv, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b F ap-Po-_v d-lv am≥, ]n B¿ kp-tc-{μ≥, ]n _n kn-tPm-tam≥, sI- sI h-¬k - ≥, hn Fw P-∫m¿, F≥ Pn kp-\n¬Ip-am¿, Un ^¬-Kp-\≥, ]n ]n jm-Pp F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ B-dp-am-k-Øn-\n-sS Pn-√-bn¬ \n-∂v 100 In-tem I-©m-hv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xm-bpw ]-cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°p-sa-∂pw F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

\n¿-an-®v C-Xn-\p ap-If - n-eq-sS \-S∏m-X \n¿-an-°p-∂X - n-\m-bn \m-ec-t°m-Sn cq-]-bm-Wv Fw-.]n ^≠n¬ \n-∂v A-\p-hZ- n-®X - v. \n-ehn-ep-≈ Sm-dn-ßn¬ \n-∂v tdm-Uns‚ c-≠p h-iØ - p-am-bn c-≠c - a - o‰¿ ho-Xw ÿ-ew G-s‰-Sp-Øp hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ ]-Wn-Ifm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈X - v. Ip-fØ - p-]m-eØ - p \n-∂v Hm-S \n¿-am-WØ - n-s‚ tPm-en-Iƒ Bcw-`n-®v tX-°-Sn-°-h-e-bn¬ FØn-b-tXm-sS-bm-Wv \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ B-t£-]w i-‡-am-b-Xv. h≥-In-S tlm-´-epI-ƒ, dn-tkm¿-´p-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fn¬ \n-∂p-≈ A-Sp-°-f-˛-I°q-kv am-en-\y-߃ X-≈p-∂X - n-

e£§-fpsS hn-km X«n¸v; bp-h-m-hv A-d-Ìn N-ß-\m-t»-cn: bp.sI-bn-te°pw a-‰p bq-tdm-]y≥ cm-Py-ßfn-te-°pw hn-km hm-Kv-Zm-\w \¬-In \n-c-h-[n-t]-cn¬ \n-∂p e-£-߃ X-´n-b bp-hm-hv A-dÃn¬. N-ß-\m-t»-cn sh-´n-Øpcp-Øv B-dp-]-d-bn¬ _n-t\m-® ≥ (34) B-Wv N-ß-\m-t»-cn kn. sF \n-jm-Zv -tam≥, F-kv.sF tPm-bn am-Xyp F-∂n-h¿ tN¿∂v A-dà -- p sN-bv-X-Xv. N-ß-\m-t»-cn-bn-epw ]-cn-kc-ß-fn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq-]m ho-Xw hn-km \¬-Im-sa∂ hm-Kv-Zm-\-Øn¬ C-bmƒ hmßn-bn-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d™p. c-≠m-gv-N ap-ºv e-≠-\n¬ \n-∂p U¬-ln F-b¿-t]m¿-´n¬ h-∂n-ßn-b C-bm-sf U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Cbmƒ-s°-Xn-tc A-¶-am-en t]men-kv ep-°u-´v t\m-´o-kv \¬-Inb-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv U¬-ln t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. A-©p- Zn-h-kw Xn-lm¿ P-bnen¬ In-S-∂ C-bm-sf A-¶-am-en

t]m-en-kv I--Ã-Un-bn¬- hm-ßpI-bpw Xp-S¿-∂v N-ß-\m-t»-cn t]m-en-kn-\p e-`n-® ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ N-ß-\mt»-cn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-I-bmbn-cp-∂p. C-bmƒs°-Xn-tc hnkm X-´n-∏n\p s\-Sp-ºmt»-cn tÃ-j\n-epw tI-kv \n-e-hn-ep≠v. A-©p h¿- j - a m- b n _n-t\m-®≥ Cw-•-≠n¬ I-gn-bp-∂ C-bmƒ N-ß-\m-t»cn-bn¬ \n-∂pw c-≠p e-£w cq]m ho-Xw B-dp-t]-cn¬ hm-ßnbn-´p-≈-Xm-bn ]-cm-Xn e-`n-®n-´p≈-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. `mcy-bp-am-bn ]n-W-ßn I-gn-bp-∂ C-bmƒ tIm-´-bw tIm-X-√q-cmWv Xm-a-kw. C-bm-sf C-∂v tImS-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

tØm-Sv a-fie - w {]-kn-U‚ v hn Sn A-øq-_v-Jm≥, Ip-©m-t°m Ip-‰n-°m-´v ]-s¶-Sp-Øp.

kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv B-sc-¶v A-dn-bnÃ: am-t\-PÀ ap-≠-°-bw: tIm-cp-tØm-Sv sk‚ v tPm¿-Pv ]-≈n-bp-sS Iogn-ep-≈ sk‚ v tPm¿-Pv kn. _n. F-kv.C kv-Iq-fn-\v aq-t∂-°¿ ÿ-ew k¿-°m¿ ]m-´-am-bn \ ¬-In-b-Xn-s\-Xn-tc B-tcm {]h¿-Øn-°p-∂p-s≠-∂pw A-Xv ]n kn tPm¿-Pm-sW-∂v A-`n-{]mb-an-s√-∂pw kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m-Z¿ tXm-a-kv ]m-e-bv-° ¬. adn-®p-≈ A-`n-{]m-b-ß-sf-√mw cm-jv-{So-b-am-sW-∂pw A-Xn¬ A-`n-{]m-bw ]-d-bm-\n-s√-∂pw am-t\-P¿ ]-d-™p.

16Im-cnsb X-«n-sIm-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨ \m-Km-emâv kz-tZ-in A-d-Ìn tIm-´-bw: {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-sIm-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-® A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-sb t]m-en-kv Ad-Ãv sN-bv-Xp. H-cp h¿-j-am-bn ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ d-_¿ ^m-Iv-Sdn-bn¬ sXm-gn¬ sN-bv-Xp-h-∂ \m-Km-em‚ v kz-tZ-in kp-`m-jn (24) s\-bm-Wv Cu-Ãv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-gn-™ 18\v ]q-h≥-Xp-cp-Øn-ep-≈ s]¨-Ip-´n-sb C-bm ƒ X-´nsIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-´n-sb Im-Wm-\n-s√-∂p Im-´n _‘p-°ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp A-d-Ãv. Ip-´n-bp-am-bn C-bmƒ s]-cp-ºm-hq¿-°p I-S-s∂-∂p a-\-kn-em-°n-b t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn A-t\z-jW - w \-SØ - n-bn-cp-∂p. S-h¿ sem-t°-j≥ tI-{μo-I-cn-®m-Wp t]m-en-kv A-t\z-j-Ww hym-]n-∏n-®-Xv. F-∂m¬ {]-Xn ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^m¨ Hm-^m°n-b-Xv A-t\z-j-W-sØ _m-[n-®p. X-ß-sf t]m-en-kv A-t\z-jn°p-∂p-s≠-∂p a-\-kn-em-°n-b {]-Xn C-∂-se t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se-Øn Io-gS- ß - p-Ib - m-bn-cp-∂p.

tdm-Uv hn-I-k-\-w: Ø-ew \Â-Inbm -sI-«n-S\nÀ-am-W-¯n-\v C-f-hvþ Xn-cp-h-©qÀ

tIm-´-bw: tIm-´-bw \-K-c-Øn-se ]p-fn-aq-Sv-˛-]m-em-º-Sw-, -]m-e-kv tdm-Up-I-fp-sS hn-I-k-\-Øn-\p- th-≠n C-cp-h-i-Øp-\n-∂pw A-©p ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ ku-P-\-y-am-bn ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-h¿-°v _m°n-bp-≈ ÿ-e-Øv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\p \n-e-hn-ep-≈ \n-b-aß-fn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jvW≥. tdm-Uv hn-Ik - \ - w kw-_‘ - n-®v a-{¥n-bp-sS A-[y- £ - X - b - n¬ Ie-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ D-∂-X-X-e-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ÿ-ew hn-´p-\¬-Ip-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ I-c-Sv [m-c-Wm-]-{Xw c-≠m-gv-N-bv-°p-≈n¬ X-øm-dm-°pw. Xp-S¿-∂v C-Xns‚ tIm-∏n k-ln-Xw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-h-gn A-t]-£ \¬-Ip-∂-h¿°v _m-°n-bp-≈ ÿ-e-Øv \n-b-a-Øn¬ C-f-hv-\¬-In sI-´n-Sw ]Wn-bm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p.

P-\-m[n-]-Xy-¯n-sâ \n-e-\n¸n-\v cm-jv-{So-ba-cym-Z A-\n-hm-cyw: sI i-¦-c-\m-cm-b-W³ F-S-Xz: P-\-[n-]-Xy-Øn-s‚ \ne-\n¬-∏n-\] cm-jv-{So-b a-cym-ZIƒ A-\n-hm-cy-am-sW-∂v a-lmcm-jv-{S K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\mcm-b-W≥. ap≥ a-{¥n-bpw I¿-jI t\-Xm-hp-am-bn-cp-∂ C tPm¨ tP-°-_n-s‚ P-∑-i-Xm_v-Zn A-\p-kv-a-c-W k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F-S-Xzm-bn¬ D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øv ap-∂-Wn kw-hn-[m-\-Øn-s\ {]-k-‡nbp-≈p, H-cp cm-jv-{So-b I-£n°pw H-‰bv-°p `-cn-°m≥ I-gn-bm-

Ø A-h-ÿ-bm-Wv. hn-a¿-i-\ß-fn¬ \ym-b-ap-≠m-h-Ww. hna¿-i-I¿-°p ap≥ Im-e-ß-sf Iqdn-®v Hm¿-a D-≠m-hp-I-bpw thWw. P-\m-[n-]-Xy-sØ kw-c£n-°m≥ Iq-´m-b hn-izm-kw B-h-iy-am-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS A-\m-hiy k-a-c-ß-fm-Wv Ip-´-\m-´n-se Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS X-I¿-®bv-°v Im-c-W-sa-∂v sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d-™p. I¿-j-I-

tZ-io-b-]m-X- ho-Xn-Iq-«n-¸-Wn-bp-¶-Xn hym-]-I -{I-a-t¡-sS-¶v Ip-af - n: tZ-io-b] - m-Xb - p-sS ho-XnIq-´n-∏W - n-bp-∂X - n¬ hym-]I - {- Ia-t°-Sv \-S° - p-∂X - m-bn B-t£]w. Ip-a-fn-bn-eq-sS I-S-∂p t]mhp-∂ sIm-√w-˛t- X-\n tZ-io-b] - mX-bp-sS ho-Xn-Iq-´p-∂ tPm-en-Ifn-em-Wv B-t£-]w D-b¿-∂n-´p≈-Xv. K-Xm-K-X-°p-cp-°pw sh≈w-s°-´pw H-gn-hm-°p-∂-Xn-\pth-≠n-bm-Wv Su-¨- hn-I-kn-∏n°p-∂-Xv. ]m-X-bv-°v B-h-iy-amb ho-Xn-bn-√m-ØX - n-\m¬ tX-°Sn PMvj - ≥ ap-X¬ X-an-gv\ - m-Sv AXn¿-Øn-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv KXm-KX - ° - p-cp-°v ]-Xn-hm-Wv. Ip-f-Øp-]m-ew ap-X¬ A-Xn ¿-Øn-hs - c-bp-≈ `m-KØ - v tdm-Uns‚ C-cp-hi - Ø - pw A-gp-°p-Nm¬

°p `q-an ssI-tb-dn-b-Xm-sW∂pw ]-Xn-®p \¬-Ic - p-sX-∂pw [\-Im-cy h-Ip-∏v \n-e] - m-sS-Sp-Øncp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿-Pm-Wv {]-h¿-Øn-®n-cn-°p∂-Xv. ÿ-ew ]m-´-Øn-\p In-´p∂-Xn-\p th-≠n {]-h¿-Øn-®-Xv B-t‚m B ‚-Wn Fw.]n-bm-Wv. Fw.]n-tbm-Sp-≈ i-{Xp-X sIm-≠m-Wv ]n kn tPm¿-Pv kvIq-fn-s\-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. I-gn-™ Zn-h-kw tZ-im-`n-am\n-bn¬ k¿-°m¿ ÿ-ew F {Kq∏v t\-Xm-hm-b Ip-©m-t°m Ip-‰n°m-´n-s‚ {S-Ãn-\p ]-Xn-®p sImSp-ØX - m-bn hm¿-Ø h-∂n-cp-∂p. C-Xn-\p ]n-∂n-epw ]n kn tPm¿Pm-Wv. Ip-©m-t°m {S-Ãn ¬ AwKw t]m-ep-a-s√-∂pw C-h¿ ]-d™p. Im-™n-c∏ - ≈ - n tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U ‚ v \u-jm-Zv C-√n-°¬, tIm ¨-{K-kv tIm-cp-

s√-∂pw B-t£-]a - p-≠v. Hm-S \n¿-am-Ww C-hn-sS-sbØn-bt- Xm-sS a-Xn-epw tlm-´e - ns‚ ssS-en-´ ap-‰-hpw I-cm-dp-Imc≥ H-gn-hm-°m≥ {i-an-®p- . C-tXmsS Hm-t´m-ss{U-h¿-am-cpw B-Zyw ÿ-ew \-„-s∏-´-h-cpw tN¿-∂v _-lf - w h-®t- Xm-sS-bm-Wv ap-ºp am¿-°p sN-bv-X X-c-Øn¬ ÿew G-s‰-Sp-°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-b-X-s{X. B-h-iy-am-b kn-a‚pw a-W-epw tN¿-°m-sXbm-Wv ]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-sX∂pw ]-db - s - ∏-Sp-∂p. sN-fn-aS- b - n ¬ \n-¿an-® A-gp-°pNm-en-s‚ kw-c£ - W - `n-Øn I-gn-™ Zn-hkw X-I¿-∂ kw-`-h-hpw D-≠mbn-cp-∂p.

t\-bpw Ir-jn-tb-bpw \n-e-\n¿Øm-\m-bn-cp-∂p C tPm¨- tP°-_n-s‚ k-a-c-߃. A-`n-am-\ t_m-[-ap-≈ I¿-j-I-s‚ {]-XoI-am-bn-cp-∂p A-t±-lw. I¿-jI-\pw sXm-gn-em-fn-I-fpw H-tc- Zni-bn¬ \n-∂m¬ am-{X-ta Ir-jn ]p-tcm-K-an-°p F-∂pw A-t±-lw Iq-´n-tN¿-Øp. - A-kw-L-Sn-X I¿-j-I-sc kw-L-Sn-∏n-® G-I t\-Xm-hm-Wv C tPm¨ tP-°-_v F-∂v B¿ _m-e-Ir-jv-W-]n-≈ A-\p-kv-acn-®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv°v {]-

Xy-I _-P-‰v tI-{μ˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ ]-cn-K-Wn-°-Wsa-∂v ap≥ Fw.-]n. ]n -kn tXm-akv ]-d-™p. ^u-t≠-j≥ sNb¿-am-\pw ap≥ Fw.-]n-bp-am-b tXm-a-kv Ip-Xn-c-h-´w A-[y-£X h-ln-®p.^m. tPm-k-^v ap-≠I-Øn¬, A-Uz. F-en-k-_-Øv am-Ω≥ a-Øm-bn, tUm. sI -kn tPm-k-^v, sI -F¬ _n-μp, tUm. ]n -kn A-\n-b≥ Ip-™v, h¿-Ko-kv I-Æw-]-≈n, P-bv Nmt°m C-e-™n-°¬ kw-kmcn®p.

"]u-cm-h-Im-iw kw-c-£n-¡m³ \n-b-ahn-Zym-`ym-kw A-\n-hm-cyw'

\m-bp-≈ ss]-∏p-Iƒ ]p-Xp-Xmbn \n¿-an-°p-∂ Hm-S-I-fn-te-°p ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v I-cm-dp-Imc≥ H-Øm-i sN-bv-X-Xm-bm-Wv B-t£-]w D-b¿-∂-Xv. C-Xp {i≤-bn¬ s]-´X - n-s\ Xp-S¿-∂v \n-ch-[n t]¿ H-∏n-´ ]-cm-Xn ]-©m-bØn-\pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[nIr-X¿-°pw k-a¿-∏n-®n-cp-∂p. ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X-sc-Øn ss]-∏p-ÿm-]n-°p-∂h - c - p-sS t]cn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v A-dn-bn-°p-I -am-{X-am-Wv sN-bvX-Xv. I-cm-dp-Im-cpw dn-tkm¿-´v D-Sa - I-fpw X-Ωn¬ H-Øp-If - n-®X - m-bmWv C-t∏mƒ B-tcm-]-Ww. a-gsh-≈w t]mhp-∂-Xn-s\-∂ t]-

cn-¬ I-cm-dp-Im-c-s‚ A-\p-a-Xntbm-sS Nn-e- ÿm-]\ - ß - f - n¬ \n∂p ]-tØm-fw ss]-∏p-I-fm-Wv ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ Hm-Sb - nte-°v ÿm-]n-®-Xv. \n¿-am-WtPm-en-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \ ¬-Ip∂-hc - pw sI-´n-S D-Sa - I - f - p-am-bn hgn-hn-´ C-S] - m-Sp-Iƒ \-S∂ - X - m-bmWv ]-cm-Xn-°m¿ B-tcm-]n-°p∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-fØ - p-]m-ew apX¬ tX-°-Sn-°-h-e-h-sc-bp-≈ `m-K-Øv tZ-io-b-]m-X A-[n-IrX¿ am¿-°v sN-bv-X -X-c-Øn¬ ÿ-ew G-s‰-Sp-Ø-t∏m ƒ Hm-S\n¿-am-W-Øn-\m-bn tX-°-Sn-°h-e-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥In-S tlm-´e - n-s‚ a-Xn¬ s]m-fn°m≥ I-cm-dp-Im-c≥ X-øm-dm-bn-

Jm-Zn Hm-Ww ta-f: kÀ-¡mÀ-þAÀ-[-kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ-¡v s{I-Un-äv

F-Iv-ssk-kv D-tZym-K-ØÀ ssI-\o-«m-sX tPm-ensN-¿m³ X-¿m-dm-h-Ww: a-{´n sI _m-_p

C-Sp-°n: Pn-√-bn¬ Jm-Zn t_m¿Un-s‚ Hm-Ww ta-f k-]v-Xw-_¿ 15 h-sc hn-hn-[ Jm-Zn `-h-\p-Ifn¬ \-S-°pw. k¿- ° m¿- ˛ - A ¿- [ - k ¿- ° m¿ ÿm-]-\-ß-fn-se Po-h-\-°m¿°v 25,000 cq-]-bp-sS s{I-Un-‰v \¬-Ipw. h-kv-{X-߃-°v 20 iX-am-\w ap-X¬ 30 i-X-am-\w hsc dn-t_-‰p-≠v. B-gv-N-tXm-dpw \-S-°p-∂ \dp-s°-Sp-∏n¬ H-∂mw k-Ωm-\am-bn H-cp {Kmw kz¿-W-\m-W-bhpw c-≠mw k-Ωm-\-am-bn 10,000 cq-] h-cp-∂ kn¬-°v km-cn-bpw aq-∂mw k-Ωm-\-am-bn _-Uv-jo‰pw \¬-Ipw. sa-Km \-dp-s°-Sp-∏n¬ Bƒt´m Im¿, kv-Iq-´¿, F¬-.kn.Un. F-∂n-h-bpw e-`n-°pw. sXmSp-]p-g am-Xm tjm-∏n-Mv tImw-πIv-kv, I-´-∏-\ lu-kn-Mv t_m¿Uv sI-´n-Sw F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv hn-]-W-\-ta-f .

sN-ß-∂q¿: F-Iv-ssk-kv h-Ip∏n-se hn-hn-[ X-kv-Xn-I-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ a-‰p-≈-h-cp-sS ap-ºn¬ ssI \o´m-sX tPm-en sN-øm≥ X-øm-dmh-W-sa-∂v kw-ÿm-\ F-Ivssk-kv ^n-j-do-kv -a-{¥n sI _m-_p. sN-ß-∂q-cn¬ ]p-Xn-bXm-bn \n¿-an-°p-∂ F-Iv-sskkv td-©v Hm-^nkv sI-´n-S-Øns‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln °p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. h-Ip-∏n-s‚ Po¿-Wm-h-ÿ-aqew ap≥-]v hm-l-\-ß-fp-sS Imcy-Øn-epw Hm-^nkv sI-´n-S-ßfp-sS Im-cy-Øn-ep-sam-s° DtZym-K-ÿ¿ tIm¨-{Sm-Œ¿-am-cpsS ap-∂n¬ C-c-t°-≠n h-∂n-´ps≠-∂pw F-∂m¬ F-√m F-Ivssk-kv Hm-^n-kn-epw B-h-iyØn-\v hm-l-\-ß-fpw sI-´n-Shpw hm¿-Øm-hn-\n-a-b kw-hn[m-\-hpw H-cp-°n a-‰p-≈-h-cp-sS ap-∂n¬ ssI-\o-´m-sX tPm-en-

G-‰p-am-\q¿: A-[n-Im-c ÿm-]\-߃-°p ap-ºm-sI ]u-c-s‚ A-h-Im-i-߃ kw-c-£n-°p∂-Xn-\pw t\-Sn-sb-Sp-°p-∂-Xn\pw hn-Zym-`ym-k cw-K-Øp \nb-a hn-Zym-`ym-k-Øn-\v A-an-X {]m-[m-\yw \¬-I-W-sa-∂v ssl-t°m-S-Xn No-^v P-Ãn-Uv tUm. a-Rv-Pp-f sN-√q¿. kn.F-kv.sF a-[y-tI-c-fm a-lm-bn-S-h-I-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ tem tIm-f-Pv D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p No^v P-Ãn-kv. C-¥y≥ `-c-W LS-\-bp-sS k-Zv-^-e-߃ P-\-ßf-n-te-°v F-Øn-°m≥ \n-b-a

hn-Zym-`ym-k-Øn-\p km-[n°pw. ]mTy-hn-j-b-߃ am-{Xa-√ k-aq-l-Øn-s‚ D-∂-a-\w Iq-Sn \n-b-a- I-em-im-e-Iƒ e£y-am-°-W sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. kn. F-kv.sF k-`- a-lm-bnS-h-I -_n-j-∏v tXm-a-kv sI DΩ≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. kp {]nw -tIm-S-Xn dn-´-tb¿-Uv P--Ãnkv sI-Sn tXm-a-kv ap-Jy A-XnYn-bm-bn-cp-∂p. a-lm-flm-Km‘n k¿-h-I-em-im-e t{]mssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. jo\m jp-°q¿ {]-tXy-I k-tμiw \¬-In.

sN-ß-∂q¿ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-®v a-{¥n sI _m-_p kw-km-cn-°p-∂p sN-øm≥ D-tZym-K-ÿ-sc ]-cym- ∂-am-sW-¶n-epw ]-Ww sNe-h- \m-bn-cp-∂p. F-Iv-ssk-kv I-Ωo]v-X-am-°p-I-bm-Wv K-h¨- gn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ Zm-cn-{Zy-am- j-W¿ A-\n¬ tk-hy¿, tPm. sa‚n-s‚ e-£y-sa-∂pw A-t±- sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿- I-Ωo-j-W¿ sI tam-l-\≥, Øp. sN-ß-∂q¿ Fw.F¬.F, sN-b¿-t]-gv-k¨ tim-`m h¿-Kolw ]-d-™p. F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v k-º- ]n -kn hn-jv-Wp-\m-Yv A-[y-£- kv ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

24 BKkvXv 2013 i\n

k-ss¹-t¡m Hm-Ww ta-f Xp-S-§n

]cn-]mSn  ]p∂-{] h-b-em¿ kv-am-c-I lmƒ: tIc-f I¿-j kw-LØn-s‚ £o-c I¿-j-I I¨ h≥j≥˛ cm-hn-se 10.00  I™n-°p-gn t{]m-{K-ko-hv {Ku≠v: tªm-°v ]-©mb-Øv X-e kzm-an hn-th-I-\μ ss]° Imbn-I ta-f˛ cm-hnse 9.00  Nmcpw-aqSv: \qd-\mSv sF. Sn._n.]n. bq-\n-‰v in-em-ÿm]\w, ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm≠n˛ D-®-bv°v 2.00  ]pd-°m-Sv Ad-_n k-øn-Zv X-ß-fp-sS a-Jmw: B-≠v t\¿®˛ cm-hnse 9.00  Be∏p-g Un.kn. _p-Iv-kv tjm-dqw: s]≥-Kzn≥ ]p-kv-X-I ta-f˛ cm-hnse 9.00

B-e-∏p-g K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ B-cw-`n® k-ssπ-t°m Hm-Ww ta-f \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gv-kn U-bm-\m amkntUm D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

B-e-∏pg: kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-td-j≥ tlm¿-´n-tIm¿∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-SØp-∂ Hm-Ww ]o-∏nƒ-kv _km¿ ˛2013\v B-e-∏p-g-bn¬ XpS-°-am-bn. K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ \-K-c-k-`m-[y-£ ta-gvkn U-bm-\ am-kn-tUm ta-f D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.\-K-c-k-`mw-Kw Fw -hn l¬Øm-^v A-[y£X h-ln-®p. ap≥ Fw.-F¬.-F. F -F jp°q¿, Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ F¬ k-c-kz-Xn, k-ssπ-t°m A-kn-. am-t\-P¿ hn ^n-en-t∏mkv ]-s¶-SpØp.

KOttayam/alp

3

t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b a-WÂh-Å-§Ä tam-ãn-¨ \m-ep bp-hm-¡Ä ]n-Sn-bn am-∂m¿: A-®≥ tIm-hn-em-‰n¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ hm-cp-∂-Xn-\n-sS ]n-Sn-IqSn-b c≠v h-≈-߃ tam-„n-® \m-ep bp-hm°-ƒ ]n-Sn-bn-embn. hm¿-°q-Sw IS-hv ]-SI - Ø - n¬ Pb≥, sN-∂n-Ø-e Ing-°v \mcm-b-W-h√q¿ tkm-a≥, sN-∂nØ-e sN-dp-tIm¬ Ip-t∂¬ ho´n¬ s_≥-kn-K¿ (37), am-th-en°-c sN-´n-Ip-f-ß-c I-Æ-awKew a-‰w F-en-k_-Øv hn√-bn ¬ tdm-P≥ (19) F-∂n-h-sc-bmWv am-∂m¿ Fkv.-sF. F-kv

{io-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-Lw A-dk - v‰ - vs - N-bvX - Xv. kwL-Ønse H-cmƒ H-fn-hn-em Wv. kwL-Øn-se s_≥-kn-K dpw tdm-P\pw I-gn-™ Znh-kw t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn-cp ∂p. Ch-sc tNmZyw sN-bv-X-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv a-‰v c-≠p t]-sc C∂-se A-dà - v sN-bvX - Xv. h≈߃ ]q-´n-bn-´ N-ß-eIƒ X-I¿-ØmWv bphm-°ƒ tamj-Ww \-S-Øn-bXv. I-S-Øns°m≠p-t]m-b h-≈-߃ Is≠-Øm-\m-bn-´n√. I-gn-™ am-

kw sN-dp-tIm¬ Cu-g-°-S-hn¬ \n-∂p a-W¬ hm-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ kn.sF. B¿ _n-\p-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv kw-Lw km-l-kn-I-am-bm-Wv h≈-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. h-≈-ßfn¬ a-W¬-hm-cn am-‰n-b-ti-jw N-ß-e D-]-tbm-Kn-®p ]q-´n-bn-SpI-bm-bn-cp∂p. tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n-b {]-XnI-sf dn-am-‚ v sN-bv-Xp. Hfnhn¬ t]m-b {]-Xn-°v th-≠n-bp≈ A-t\zj-Ww t]m-enkv Du ¿-Pn-X-am°n.

Adnbn-¸pIÄ

aÂ-ky-_-Ô-\-¯n-\p-Å a-s®-® s]À-an-äv B-e-∏p-g: a-sÆ-Æ s]¿-an-‰v ]p-Xp-°n \¬-Ip-∂-Xn-\pw ]pXn-b-Xp \¬-Ip-∂-Xn-\pw Im-eXm-a-kw t\-cn-´-Xn-\m¬ Pqsse-bn¬ s]¿-an-‰v {]-Im-cw asÆ-Æ e-`n-® a¬-ky-sØm-gnem-fn-Iƒ-°v B-K-kvXv am-khpw C-tX s]¿-an-‰v {]-Im-cw FÆ \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.26, 27, 29 Xn-ø-Xn-I-fn¬ bYm-{I-aw tN¿-Ø-e, Im¿-Øn-I∏-≈n, A-º-e-∏p-g Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kp-I-fn¬ A-Zm-eØv \-S-Øpw. 2012 \-hw-_¿ 18\p \-S-Øn-b kw-bp-‡-]-cntim-[-bn¬ 12 h¿-j-Øn¬ Xmsg ]-g-°-ap-≈ F≥Pn-\p-I-fpsS tc-J-Iƒ k-a¿-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ dn-t]m¿-´n-t∑¬ ]cm-Xn-bp-≈ a¬-k-y-sØm-gn-emfn-Iƒ am-{Xw A-Zm-e-Øn-\p lm-P-cm-bm¬ a-Xn.

A-[ym-]-I H-gn-hv

F-S-Xz: X-e-h-Sn K-h. shm-t°j-W¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-se hn.--F-®v.F -- -kv. hn-`mK-Øn¬ H-cp Xm¬-°m-en-I sIa-kv-{Sn A-[ym-]-I H-gn-hp-≠v. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ F-√m A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw kln-Xw 27\v cm-hn-se 10\v {]n≥kn-∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-hWw.

ssl-t¡mS-Xn s]m-fn-¨p-am-äm³ D-¯-c-hn-« dn-tkmÀ-«p-IÄs¡Xntc \-S-]-Sn-bnà 

F≥ ]n _-Z-dp-±o≥

]mWm-h≈n: Im-b-en-\p \-Sphn¬ \n¿-an-® A\[nIrX dntkm¿-´p-Iƒ s]m-fn-®p-am-‰-Wsa∂ ssl-t°mS-Xn hn-[n h∂p H-cp-am-k-w Ign-™n´pw C-Xv s]m-fn-®p-am-‰m≥ A-[n-Ir-X¿ \S]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-s√-∂ Bt£-]w i-‡-am-hp∂p. ]m-Wmh-≈n s\-Sn-b-Xp-cpØnepw sh-‰n-e-Øp-cp-Øn-epw \n¿-an-® Im-∏n-t°m-bp-sSbpw {Ko≥- e-Kq-Wn-s‚bpw hn√-Iƒ

10mw- X-cw Xp-ey-X

B-e-∏p-g: Z-i-h¬-k-cm-tLmjw 25 \v ssh-In-´v \m-en-\v C.-Sn.F.-Fw lm-fn¬ \-S-°pw. {]-Xn]-£-t\-Xm-hv hn F-kv A-NypXm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n Xn-tem-Ø-a≥ Fw.-F¬.-F A-[y-£-X-h-ln-°pw. Fw.-F¬.-F am-cm-b tam≥kv tPm-k-^v, F Fw B-cn-^v, sI A-Pn-Øv ]-s¶-Sp-°pw. N-Sß-n¬ \yq-kv Nm-\-en-s‚ ssehv {Io-an¬ 24 a-Wn-°q¿ aq-hv Nm\¬ F-®v.-Un sk-‰v tSm-∏v t_mIv-kv F-∂n-h-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \-S-°pw.

t]mepw km-[y-amhq. C-sX√mw Im-‰n¬ ]-d-Øn-bm-Wv Im-b-ens‚ \-Sp-hn¬ _n¬-Un-Mp-Iƒ ]Wn-Xp-Iq-´n-bXv. CXn-\p ]pdsa Im-b¬ \n-IØnbpw sI-´n-S-߃ ]-WnXp. CtXmsS Zzo-]n-s‚ h-en-∏w Iq´n-b-tXm-sS {]-tZi-sØ Imb¬ Np-cp-ßn C√m-sX-bmbsb∂pw ]-d-bp∂p. C-hnS-sØ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sfbpw k¿°m¿ DtZym-K-ÿ-scbpw kzm[o-\n-®mWv C-Xv km-[y-am-°n-bsX-∂v ]-d-bp∂p.

BZy-sam-s° ]-e cm-{„o-b I-£n-Ifpw k-a-c-hp-am-bn hs∂-¶n-epw ]-Ww sIm-Sp-Øp Ch-sc H-Xp-°n-b-Xmbpw {]-tZi-hm-kn-Iƒ Btcm-]n-°p∂p. Im-b-em¬ H-‰-s∏-´p In-S-°p-∂ s]-cpº-fw Zzo-]n-te-°p-≈ Ip-Snsh-≈w t]mepw ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ dn-tkm¿-´n-te-°v adn-®p \¬-IpIbp-≠mbn. th-\¬-Ime-Øv Ip-Sn-sh-≈£m-aw cq-£-am-bp-≈ s]-cpºfw Zzo-]v \n-hm-kn-Iƒ C-°mcyw A-[n-IrX-sc [-cn-∏n-s®-¶nepw

DtZym-K-ÿ-cp-sS `m-KØp\n∂p H-cp \-S-]-Snbpw D-≠m-bn√. ssl-t°mS-Xn hn-[nh-∂p Hcp-am-kw ]n-∂n-´n´pw dn-tkm¿-´ns‚ a-‰p {]-h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp-I-bm-Wv D-SaIƒ. tImSXn hn-[n- A-´n-a-dn°m≥ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ {i-aw \-S-Øp-∂-Xm-bpw B-t£-] ap≠v. km-[m-cW - a¬ky-sØmgn-em-fn-Iƒ dn-tkm¿-´n-s\-Xntc ka-cw \-SØ - n-sb-¶nepw t]m-enkn-s\ D-]t- bm-Kn-®p Ch-sc ASn-®a - ¿-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p.

]pd-°m-Sv Ad-_n k-øn-Zv ^m-fn¬ a¿k-Kn X-ß-fp-sS B-≠pt\¿-®-bp-sS ]Xm-I D-b¿-ج ]pd-°m-Sv P-amA-Øv {]-knU‚ v Sn F Xzm-l \n¿-h-ln-°p∂p

Ip-´n-tb-bpw sIm-≠v c-£s - ∏-´p.Xp-S¿-∂v t]m-enkv Ip-´n-°v th≠n A-t\z-j-Ww B-cw-`n-s®-¶nepw I-s≠-Øm-\m-bn-√. I-√n-t»-cn kz-tZ-in-bm-b bphmhpw cm-a-¶-cn kz-tZ-in-bm-b bp-h-Xn-bpw X-Ωn¬ c-≠v h¿jw ap-ºm-Wv hn-hm-lw \-S-∂ Xv. ]n-∂o-Sv C-h¿ X-Ωn¬ kz-ct®¿-® C-√m-sX A-I-∂p I-gnbp-I-bmbn-cp∂p. t]m-en-kv ss_-°v I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. apw-ss_-bn¬ \-gvkmb bp-hXn-bpsS am-Xm-hn-s‚-bpw ]n-Xmhn-s‚-bpw kw-c-£-W-bn-em-Wv Ip-´n h-f-cp-∂Xv.

tem-I-k-am[m-\ ktµ-i N-§-e am-cm-cn-¡pf-¯v F-¯p¶p \o-≠-I-c ]p-Ø≥-I-cn-]m-S-ti-J-c-Øn¬ tX-h-c tk-{I-´-v lm¿-´v-kv tImf-Pn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ s\¬-hn-Øp-Iƒ \S∂p

k-b³-kv C³-kv-]-bÀ F-Iv-kn-_n-j³ B-cw-`n¨p Be∏p-g: d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ k-b≥-kv C≥-kv-]-b¿ F-Ivkn-_n-j≥ 2013 B-e-∏p-g e-Pv \-Øv ap-l-Ω-Zn-ø kv-Iq-fn¬ \Kc-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ ta-gvkn Ubm-\ amkn-tUm D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]-cn-]m-Sn-bn¬ B-dmwX-cw

ap-X¬ ]-ØmwX-cw h-sc-bpw 340 {]-Xn-`-Iƒ ]-s¶-SpØp. \-Kck-`m hn-Zym-`ym-k Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ B¿ t_-_n A-[y-£-X- h-ln®p. Iu¨-kn-e¿ lko-\ Aam≥, kv-Iqƒ P-\. sk-{I-´-dn F l-_o-_v ap-l-ΩZv, k-b≥-kv ¢-

∫vv sk-{I´-dn tdman-tbm sI Pbnwkv, F.C.H-amcm-b a√n-I, am-cnb-Øv, c-am-`m-bn, Fw sI \hm-kv, ss^k¬, kvI - qƒ {]n≥kn-∏¬ keo-\, {][m-\m-[ym]I≥ Sn F A-jvd-^v Ip-™mim≥, B-e∏p-g F.F sP{^n Fw sdm-kmcntbm kw-km-cn®p.

P-eam-am-¦-§Ä Sq-dn-k-¯n-\v h-gn-am-dn; sN-dp h-Åw-I-fn Ip-«-\m-Sn-\v A-\y-w 

Xm-b-¶-cn tXm-´n¬ \-S-∂ sN-dp h-≈w-I-fn a-¬kcw

F Fw \n-km¿

F-S-Xzm: HmWw \m-fp-I-fn¬ Ip´-\m-Sv A-∏¿ Ip-´-\m-S≥ ta-J-eI-fn¬ \n-d-km-∂n-≤y-am-bn-cp∂ sN-dp-h-≈w I-fn-Iƒ A\yam-hp∂p. -hn-t\m-Z k-©m-cn-Isf B-L¿-jn-°p-∂ X-c-Øn¬ C-Ø-cw I-fn-Iƒ e-£-߃ sNe-hn-Sp-∂ P-e-]q-c-am-bn amdnb-tXm-sS sN-dp-h-≈w-I-fn-Isf√mw \n-e-®n-cn-°p-I-bmWv. sNdp h-≈w-I-fn-Iƒ C√mXm-b-tXm-sS ta-J-e-bnse HmWm-tLm-j-∏-In-´p-Ifpw aßn-bn-cn-°p-I-bmWv. {]m-tZ-in-

tdm-Uv s]m-«n-s¸m-fn-ªp: bm{X ZpÊlw A-º-e-∏p-g: tZ-io-b-]m-X-bn¬ h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn PMv-j-\n¬-\n-∂v Xo-c-{]-tZ-i-tØ-°p-≈ tdm-Uv s]m-´n-s∏m-fn-™v k-©m-c-tbmKy-a√ - m-Xm-bn. sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]{- Xn, tZ-io-b] - m-X, kvIqƒ, tIm-f-Pv a-‰v k¿-°m¿ ÿm-]-\-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn ¬ F-Øm≥ Xo-c{- ]-tZ-iØ - p-Imcp-sS G-I am¿-K-am-b tdm-Uv XI¿-∂-tXmsS P-\w Zp-cn-XØnembn. C- c p- N - { I- h m- l - \ - ß ƒ- ° pt]m-epw t]m-Im≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xp-aq-ew A-Xym-k-∂ \n-e-bnem-b tcm-Kn-Is - f B-ip-]{- Xn-bnse-Øn-°m≥ I-gn-bm-sX Xo-c{]-tZ-i-Øp-Im¿ Zp-cn-X-Ønem Wv. B-ip-]{- Xn-°v ]-Sn-™m-dv `mK-Øv h-kn-°p-∂-h¿-°v t]mepw G-sd Zq-cw k-©-cn-®v thWw B-ip-]{- Xn-bn-se-Øm≥. H-cp h¿-jw ap-ºv tdm-Uv A-‰Ip-‰-∏-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-sb-¶nepw B-e-∏p-g Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-

{]-h¿-Ø-I¿ X-øm-dm-hWw. FsI Pn sb -t]m-ep-≈ -I-Ωq-Wnkv-‰p-Iƒ-C-∂n-s√-∂pw- Km-‘nPn-sb -t]m-se P-\-߃-°v -th≠n- i-–n-°m≥ H - c - m-fpw-D≠ - m-hns√-∂pw A-Xn-\v -B¿-°pw- k-ab-an-s√∂pw A-t±-lw-]d - ™ p.A-cm-jv-{Sn-b-hm-Zw- sI.-]n.Fw.- F - k n- s ‚- A - P - ≠ - b - s √∂pw Nn-e- Ip-_p-±n-Iƒ- k-`bvs°-Xn-tc -I-≈-{]-Nm-c-W-߃\-S-Øp-I-bm-sW-∂pw-A-t±-lw]-d-™p.- sI -sI a-Wn-b-∏≥- A[y-£-X -h-ln-®p.ss_-Pp- I-em-im-e, -Fw sItPm-W-∏≥, -kn sI ]p-cp-j≥, ]n ]n a-[p, -F F -A-e-Iv-kv -kwkm-cn-®p.-

hn-Øp-Iƒ ]-dn-®p-\-´p. a¬kyIr-jn-am-{Xw sN-bv-Xn-cp-∂ Cu ]m-S-ti-J-c-ß-fn¬ 20 h¿-jØn\p-ti-j-am-Wv s\¬-Ir-jn\-S-°p-∂-Xv. s]m-°m-fn-kw-c-£-W k-a-ck-an-Xn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v th≠ D-]-tZ-i-߃ \¬-In. tImtf-Pv {]n≥-kn-∏¬ ^m.- {]-im¥v ]m-e-bv-°m-]-≈n, A-[ym-]I≥ tXm-a-kv ]o-®m-´v F-∂n-hcpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°m-∏-ap≠m-bn-cp-∂p.

]n©p_me-s\ ]nXmhv IS¯n-s¡m−p-t]mbn

cm-a-¶-cn: A-I-∂v I-gn-bp-∂ `¿Øm-hv ]-´m-∏-I¬ `m-cym ho-´nse-Øn H-cp h-b- p-≈ a-I-s\ I-S-Øn-s°m-≠p t]m-b kw-`hw ]-cn-{`m-¥n ]-S¿-Øn. I-√n-t»-cn kz-tZ-in-bm-b bp hmhv a-s‰m-cp kp-lr-Øp-am-bn F≥-^o¬-Uv ss_-°n-se-Ønbm-bn-cp-∂p Ip´n-sb X´n-sIm ≠p-t]m-bXv. cm-a-¶-cn sk-‚ v tPm-k-^v ]-≈n-°v k-ao-]w C∂-se D-®-bv-°v H-cp a-Wn-tbmsS B-bn-cp-∂p kw-`-hw. kw-`ha-dn-™v t]m-en-kpw \m-´p-Imcpw ÿ-eØ - v X-Sn-®p Iq-Sn-sb-¶nepw ss_-°v D-t]-£n-® C-h¿

A-cq¿: P-\-Io-b-hn-j-b-ß-fn ¬- \n-∂v -C-S-Xv-˛ -h-eXp ap-∂-WnIƒ- A-I-epIbm-sW-∂v sI.]n.Fw.Fkv. t\-Xmhv -]p-∂-e{io-Ip-am¿ ]d™p. A-ø-¶m-fnbp-sS- 150 mw- P-∑-Zn-\mtLm-jtØm-S-\p-_-‘n-®v A-cq-cn¬ \S-∂ k-tΩf\w DZv-Lm-S-\w- sNøp-I-bm-bn-cp-∂p- A-t±-lw.-P-\-߃- Zp-cn-X°b-Øn¬ap-ßnØm-gp-tºmƒ- A-h-cp-sS{]-iv-\-ß-sf -I-≠n-s√-∂v- \-Sn°p-∂- C-S-Xv-˛- h-e-Xv ap-∂-Wn-Ifm- W v - \ - Ω p- s S- k w- ÿ m- \ - Ø p≈Xv. -ssh-°w, Kp-cp-hm-bq¿, ]-m-en-bw- k-a-c-ß-fn-eq-sS- t\-Snsb-Sp-Ø- A-h-Im-i-߃- kwcw-£n-°m≥ sI.]n.Fw.Fkv.

Npcp¡¯nÂ

]p-¯³-I-cn-]m-S-¯v Rm-dp-\-Sm³ hn-ZymÀ-Yn-IÄ F-¯n

Ip-Øn-b-tXm-Sv: \o-≠-I-c ]pØ≥- I - c n- ] m- S - t i- J - c - Ø n¬ Rm-dp- \-Sm≥ tX-h-c tk-{I-´-v lm¿-´v-kv tImf-Pn-se hn-Zym¿Yn-Iƒ F-Øn-b-Xv \m-´p-Im¿-°v Be∏pg: km-£-c-Xm k-an-Xn- ]p-Ø≥ A-\p-`-h-am-bn. \m-®z-d¬ ¢-_n-se 55 hnbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-ØpZym¿-Yn-I-fm-Wv s\¬-Ir-jn ∂ 10mw X-cw Xp-ey-Xm tIm-gvkn-te-°v c-Pn-kv-t{S-j≥ B-cw- t{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]p-Ø≥-I-cn ]m-S`n-®p. Nm-cpw-aq-Sv hn.-hn. l-b¿ sk- sØ-Øn-b-Xv. ITn-\-am-b sh-bn°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ F-√m Rm- ¬ h-I-h-bv-°m-sX B-th-ib-dm-gv-N-bpw cm-hn-se 10 ap-X¬ tØm-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ s\¬ssh-Io-´v A-©p- h-sc-bm-Wv ¢m-kv.-

ZihÂ-kcm-tLmjw 25\v

s]m-fn-®p-am-‰-W-sa-∂v I-gn-™ Pq-sse 25\m-Wv ssl-t°mS-Xn hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-®Xv. D-Øc-hv h-∂v H-cm-gv-®bv°-Iw dn-tkm¿´n¬ \n-∂p D-S-a-Iƒ H-gn™pt]m-hW-sa-∂v DØc-hn¬ ]-dbp∂p. ap-Øq-‰v {Kq-∏n-s‚ \n-b-{¥W-Øn-ep-≈ ÿm-]-\-ß-fm-Wv C-hn-sS A\[n-Ir-X-am-bn hn √Iƒ ]-Wn-bp-∂Xv. Xo-ctZ-i ]-cn-]m-e-\ \n-b-a-{]-Im-cw Im-ben¬ \n∂p -ao-‰dpIƒ A-I-eØn¬ -am-{X-ta `-h-\-\n¿-am-Ww

P-\-Io-b-hn-j-b-§-fnÂ- \n-¶v C-S-Xv-þ -h-eXp ap-¶-Wn-IÄA-I-ep¶p: ]p-¶-e {io-Ip-amÀ

h-≠m-\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn PMv-j-\n¬-\n-∂v Xo-c-{]-tZ-i-tØ-°p-≈ tdm-Uv s]m-´n-s∏m-fn-™ \n-e-bn¬ - p-IXn-°m-bn a-[y-`m-Kw sh-´n-s∏m-fn- Cu tdm-Uv A-[n-Ir-X¿ X-gb ]-cn®-Xm-Wv tdm-Uv X-I-cm≥ Im-c- bm-bn-cp-∂p. timNym-hÿ - Øn\v H-cpWw. k-ao-]s - Ø tdm-Up-If - p-sS l-cn-®n-s√-¶n¬ k-ac - m-Wv \m-´p-Im¿. A-‰-Ip-‰-∏-Wn Xo¿-sØ-¶n-epw ßp-Ib

I ¢-∫p-I-fpw bp-hm-°-fpw amk-߃-°v ap-tº kw-L-Sn-®v ho-Sp-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßn- B-hiy-am-b Xp-I-I-fpw t{Sm-^n-I-fpw I-s≠-ØnbmWv B-tLm-j߃- kwL-Sn-∏n-®n-cp-∂Xv. Ip-´-\m-´n-se-bpw A-∏¿-Ip-´\m-´n-se-bpw ssI-tØm-Sp-I-fn ¬ h-sc h-≈w-I-fn-I-fp-sS B¿∏p-hn-fn-I-fpb¿∂n-cp∂p. C∂v A-h-sbm-s° ]-g-a-°m-cp-sS a\- p-I-fn¬ am-{X-am-bn H-Xpßnbncn-°p-I-bmWv. H‰ Xp-g apX¬ A©p Xp-g h-sc-bp-≈ h≈-ß-fm-bn-cp-∂p A-∂v a-¬kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂-Xv. a-

¬k-c-Øn-ep-]-cn ku-lr-Z-ß ƒ ]-¶v h-bv°p-∂-Xn-\pw {]-tZi-Øn-s‚ sI-´p-d-∏n-\pw th-≠nbm-bn-cp-∂p h≈w I-fnIƒ \ SØn-bn-cp-∂Xv. a-t¶m-´-®n-d, X-I-gn, X-e-h-Sn, ap-´m¿, Xm-b-¶-cn, X-e-h-Sn, Dƒ∏-sS \q-dp I-W-°n-\v ÿ-e-ßfn-em-bn-cp-∂p C-Ø-cw h-≈w-Ifn-Iƒ \-S-∂n-cp-∂-Xv. C-∂v CØ-cw I-fn-I-sf Ip-dn-®v tI-´-dnhv t]m-ep-an-√. Np-≠≥-h-≈-ßfpw sh-∏v, Hm-Sn, C-cp-´p-Ip-Øn h≈-ß-fpw B ÿm-\w ssI-b-S°n-b-tXm-sS sN-dp-h-≈-߃°v {]-k-‡n C-√m-Xm-bn.

]p-∂-˛ -I-º-I X-Sn-I-fn¬ sI-´n-√m-sX H-d-d-Ø-Sn-bn¬ Xo¿-°p-∂ h-≈-ß-fpw a-¬k-cØn¬ ]-s¶-Sp-°p-am-bn-cp-∂p. C-∂-sØ P-eam-am-¶-߃ ]W-s°m-gp-∏n-s‚-bpw [q¿-Øns‚-bpw Iq-Ø-c-ßm-bn am-dn. h≥-In-S ÿm-]-\-߃ P-e-taf-I-fp-sS \-S-Øn-∏v Im-cm-btXm-sS C-h-bp-sS P-\-Io-b-Xbpw \-jv-S-s∏-´p. sN-dp-h-≈w Ifn-I-fp-sS {]-Xm-]w ho-s≠-Sp°m≥ ho-≠p-sam-cp Iq-´m-bv-a cq]-s∏-S-W-sa-∂m-Wv Cu cwKsØ Imbn-I t{]-an-I-fp-sS A`n-{]mbw.

kv-]n-cn-äv I-S¯v; {][m-\ {]-Xnbm-b kv{Xo ]n-Sn-bn am-∂m¿: _p-[-\q¿ \n-∂p I-gn™-am-kw 525 en-‰¿ kv-]n-cn-‰v ]n-Sn-® tI-kn-se {][m-\ {]Xnbm-b kv-{Xo-sb A-d-Ãp-sNbvXp. Kp-≠m kv-]n-cn-‰v kw-Lß-fp-sS t\-Xm-hv sh-´v A-Pn-bp-

sS `m-cy ]p-en-bq¿ t]-cn-ti-cn A-ºm-Sn ho-´n¬ k-eo-\ (29) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bXv. `¿-Øm-hns‚ A-`m-h-Øn¬ kv-]n-cn-‰v hn¬-∏-\ \-S-Øn-bncp∂-Xv C-h-cm-bncp∂p. H-∂-c-

am-k-am-bn Z-º-Xn-Iƒ sslt°m-S-Xn-bn¬ \n-∂p ap≥-Iq¿ Pm-ay-Øn-\v {i-an-s®-¶nepw Pm ayw e-`n-°m-Øn-\m¬ am-th-en°c tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßp-Ibm-bn-cp∂p.

B-e∏p-g: enw-¶m _p°v Hm-^v dn-°m¿-Uv Dƒ∏-sS \n-ch-[n tem-I dn-°m¿-Up-I-fn¬ C-Sw t\Snb tem-I-Øn-se G‰hpw henb tem-I-k-am[m-\ ktμ-i N-ß-e am-cm-cn-°pfØv F-Øp∂p. k¿-h-tk-hm-kw-Lw tZio-b {]-h¿-Ø-I k-an-Xn-bp-sS `m-K-am-bn thƒ-Uv ]o-kv sN-bn≥ {]-tam-jW¬ Iu¨-kn-en-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv ktμ-i N-ß-e-bp-sS {]-Z¿i-\w am-cm-cn-°p-fw F-kv.-F¬. ]p-cw Km‘n-kv-am-c-I {Km-a-tk-h tI-{μ-Øn¬ \-S-Øp-∂Xv. c-≠p-Znh-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂ {]-Z¿i-\w C-∂p D-®-bv°v c-≠n-\v k¿-h-tk-hm kwLw tZio-b A[y-£ cm-[m`m-bn `-´v D-Zv-LmS-\w sN-øpw. k¿-thm-Z-b afi-ew kwÿm-\ {]-knU‚ v ]n cm-a-N-{μ≥- \m-b¿ A-[y-£-X -hln-°pw. tem-I k-am[m-\ ktμ-i N-ß-e-bp-sS \n¿-am-Xmhv B-Nm-cy sI Fw cm-tP-{μ-s\ B-Z-cn-°pw. thƒ-Uv ]o-kv sN-bn≥ {]-tam-j-W¬ Iu¨-kn¬ cm-Pym-¥-c P-\-d¬ sk-{I´-dn tUm. tPm¨-k-¨ hn C-Sn°p-f ap-Jy-{]-`mjWw \-S-Øpw.

Xpt¼m-fn-bn hgn-tbm-c-¡-¨-h-S-¡mÀ G-äp-ap«n; c-−p-t]À-¡v ]-cn¡v B-e∏p-g: tZ-io-b-]m-X-bn-se Xp-tºm-fn-bn¬ am-Xm kv-Iq-fn\p-k-ao-]w hgn-tbm-c-°-®-h-S-°m¿ G-‰p-ap-´n. c-≠p-t]¿-°v \n- m-c-]-cn-t°‰p. C∂-se ssh-Io´v 3.30\m-bn-cp-∂p kw-`hw. I-gn-™ Ip-td \m-fp-I-fm-bn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-hiyam-b km-[-\-߃ kv-Iqƒ tK--‰n-\p k-ao-]w hm-l-\-Øn epw a-‰p-am-bn FØn I-®h-Sw sN-øp-∂ hgn-tbm-c-°-®-h-S°m¿ X-Ωn-em-Wv G-‰p-ap-´n-b-Xv. kw-`-h-a-dn-™p t]m-en-skØn C-cp-Iq-´-sc-bpw I-Ã-Un-bn-se-SpØp.

\m-ev tlm-«-ep-IÄ-¡v t\m-«o-kv \ÂIn am-∂m¿: B-tcm-Ky-hI - p-∏v \-SØn-b an-∂¬ ]cn-tim-[\ - b - n¬ am-∂m-dnse \m-ep-tlm-´e - p-If - n¬ B-tcm-Ky-{]-iv\ - ß - ƒ D≠m-°p-∂ km-lN - cyw I-s≠-Øn-bX - n-s\ Xp-S¿ - ∂ - p t\m-´okv \¬In. am-∂m¿ Su-Wn-se {Sm-^n-Iv P-Mvj - ≥ tI-{μo-Ic - n®p {]-h¿-Øn-°p-∂ \m-ev tlm-´e - p-If - n-em-Wv I-gn-™ Znhkw km-aq-lnIm-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se sl¬-Øv kq∏¿-sshk¿ jm-Pn sI sUm-an-\n-°n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw ]cn-tim-[\ - \-SØ - n-bXv. cm-{Xn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ^m-Ãv ^p-Uv tI-{μ߃, tlm-´e - p-Iƒ F-∂n-hn-Sß - f - nepw ]cn-tim[-\I - ƒ \-SØ - p-sa∂pw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-08-24  
Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-08-24  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2013-08-24

Advertisement